tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi"

Transkript

1 tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi Ankara 2004

2 Klasikle rimiz/xl ('Avarifü~l-Ma (arif, Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es -Sühreverdi (539/ / 1234) Ethem CEBECİOGLU Prof. Dr., Ankara ü. ilahiyat Fakültesi Özet [Ethem Cebecioğlu, "Avarifli'l-Ma'arif', Tasawuf itmf ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2004, Yıl 5, S. 12, ss Makalemizde yazarın hayatı hakkında kısaca bilgi verdikten sonra eserlerinin bir listesini verdik. Bu eserlerin kütüphanelerdeki yerlerini göstererek eserleri hakkında kısaca bilgi verdik. Daha sonra Şeyhu'ş-ŞüyOh lakabıyla tanınan Suhreverdl'nin Avarif adlı eser tanıtmaya çalıştık. Eseıin tasawufi düşüncede meydana geti rdiği yeniliklere işaret ettik. Özellikle tarikatleşme ve tasavvufi düşüncenin müesseseleşmesinde oynadığı büyük role dikkat çektik. Yazıldıktan bu yana eser hakkı nda gerçekleştirilmiş bulunan çalışmaları kronolojik bir sıra içinde verdik. Son olarak da eserin, yazılma sebebini ve tasavvufi eserler içindeki yerini, açıklamaya çalıştık. Eserin kaynaklanru ve daha sonraki eser Iere tesirlerini izah ederek makalemizi tamamladık. Tasavvuf bin yılı aşkın çok yönlü engin bir birikime sahiptir. Prof. Fazlurrahınan'ın da açık yüreklilikle ifade ettiği gibi, tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi donuklaşmış bilimiere karşılık, çağımızda İs lam'ın son ç ı kış kapısı ve yumuşak karnı, tasavvuftur. Tasavvufu İslam'ın fikri donukluğundan kurtuluş çaresi kılaqilmek için, hiç şüphesiz, onun kaynaklarının ortaya çıkanlmasına ve dilinin aniaşılmasına ihtiyaç vardır. Süleymaniye kütüphanesindeki el yazmajannın yüzde altmıştan fazlasının sırf rasavvufa ait olması, onun, her ası rda diğer ishiml ilimler yanında parlak ve canlı bir yapıya sahip bulunduğunu gösterir. Bütün bu kültür mirasunız, ulu oıta na ehil ellerle yalan yanlış değil, alanın gerçek mütehassısların ca çok yönlü olarak günümüze raşınmayı bekliyor. İşte bunun için biz, tasavvufun ima-

3 240 tasavvuf mı sayılan bir numaralı uzmanlarınca kaleme a lınmış kaynak eserleri ilk elden ülkemiz aydınlarına tanıtmayı kaç ınılmaz bir görev olarak görüyoruz. Bunlar a rasında h. VI ve VII. yüzyı llarda yaşamış Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es-sühreverdi, Avarifü'I-Ma 'iırifadlı ölmez eseriyle ilk sırada yerini alır. Sühreverdlyye ta rikatının kurucusu, Hz. Ebu Bekir (r.) neslinclen olan Ömer es-sühreverdl, asırlarca İslam toplumlannın zihin ve kalp dünyasına ışık tutan k lasikleşmiş Ava, ifü. 'l-ma 'arif adlı eserindeki irfanl katkılarıyla, tasawuf tarihinin önemli kilometre taşlarından b.iridir. Şimdi onu, eserlerini ve Avarifini çeşitli yönleriyle tanımaya çal ışalım. ı. Ebu.Hafs Şihabüddin Öme r es-sührevercfi'nin Hayatı ve Eserleri A. Hayatı Ömer es-sühreverdl Zendn ' ın Sühreverd kı sabasında 539/1145'te dünyaya gelmiştir. ' Babasının adı Muhammed'dir. Soyu Hz. Ebu Bekir (r.)'e kadar ulaşır. Şöyle ki: Ömer b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Abdullah AmmOye b. Sa' d b. el-huseyn b. el -Kasım b. Alkame b. en-nadr b Muaz b. Abdurrahman b. el-kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir es-sıddtk (r./ Şihabuddin - i Sühreverdl, Şeyhu'I - İsliim, Şeyhu'ş-ŞuyOh lakablarıyla tanınmış tır. Künyesi Ebü Abdullah ve Ebu Hafs ' tır. Hz. Ebu Bekir (r.) neslinden geldiği için el-bekrl, el -Kureşl ve et-teymi gibi nisbelerle a nılır. 3 Efiakl Decle'ye göre Hz. Ebu Bekir (r.) neslinden gelmesi münasebetiyle Sühreverdl, Mevlana Celaleddin-i Rüml (ö. 1273) ile akrabadır. J Sührevercll'nin ailesi ilmiye sınıfındandı. Bu aileden pek çok tanınmış alim ve süfi zuhur etmiş olup bazıları şunlardır : 1. Amcası, Nehcü 's-sülı1k adlı siyasi etik konusunda kıymettar eserin sahibi Ebu'n-Necib Ziyaueldin Abdulkahir es-sühreverdl. 2. Babası Ebu Cafer Muhammed es-sühreverdi. 3. Büyük dedesi Abdullah b. Sa'd AmmGye. 5 Uç fikirlerinden dolayı 585/ 1190'da Haleb'de idam edilen Sühreverdl-i Maktu! olarak tanınmış Yahya b. Habeş es-sühreverdl (548/ / 1190) ile nisbe benze rliği dışında her hangi bir akrabalığı yoktur. ı ei-münzlrl, et-tekmi/e ll-vejeyc1ri 'rı-nakale, Beyrm 1981, c lll. ss İbn Hallik<1n. Vejeyatü"I-A 'yiiu, BeynH I9n, s. 204, 446; Sübkl, Tafx.ıkdtü'ş-Şafiiyycti'I Kübıii, Mısır trs. c.viii, s ez-zehebi, Siyeru A 'famii'ıı-nabelt1, Beynı t c. XXII, s. 374; İbn Hallikan, Ve(eytit, c. III, s-~ Etlfıki, Mcnakibü t-artjin, nşr. Tahsin Yazıcı, Ankara 1947, c. ı, s ez-zehebi, Tarihu "l-islam, c. X, ss Corbin, Henri, La Philosophic Shahabaddirı SobrawardiMaqtul, Paris 1935, s. 21.

4 ethem cebedoğlu/"avarifü'l-ma'a.rif' 241 Herşeyden önce Ömer es-sühreverdi'nin doksan yıllık uzun ömründe, a l tı Abbasl halifesinin saltanatını gö rmüştür : 1. Muktefi li-emrillah (530/ / 1160), 2. el-müstencid Billah (555/1160), 3. el-musta'zl Billah (566/ /1179), 4. en-nasır li-dlnillah (575/ /1125), 5. ez-zahir Billah (622/ / 1226), 6. ei -Mustansır Billah (623/ /1243). 7 Yine bu dönemde doğudan Moğol istilası ve barıdan da Haçlı saldırılarıyla, İslam dünyası büyük tehditlere maruz kalmış t ı. Ayrıca sosyo-politik hareketliliğin en üst seviyede seyr ettiği bu zaman diliminde, Abdulkadir-i Geylani (561/1160), Ahmed er-rini! (578/ 1182), Necmedin-i Kübra (618/ 1221), Muhyidclin İbnü'l -Arabl (638/1240) ve Feridüclclin-i Artar (632/1235) gibi tasavvufun pek çok abiele şahsiyetlerinin yetiştiğini görürüz. Ömer Sühreverdi, on altı. yaşına kadar meınleketi Zendin 'ın Sühreverd kasabasında ilk tahsilini yaptı. Altı aylık iken babasının vefat ettiği göz önünde tutulursa, onun bu dönemdeki tahsilini amcası Ebu'n-Nedb es-sühreverdl veya bazı yakınlarından aldığı düşünülebilir. Ebu'n-Necib es-sühreverdi, yeğeni Ömer es-sühreverdl'yi on altı yaşında iken yüksek tahsil için Bağdat'a götürür. Orada Nizamiye'de tedris ile meşgul olan Ebu'n-Necib bir süre sonra Şam ve Küdüs'e gider. Or:.ıdan dönüşte Bağciaci'da kendi medrese ve zaviyesinde ders vermeye başlar. O s ırada bir yandan yeğeni Ömer es-sührevercli'nin ve diğer talebelerinin tahsiliyle meşgul olurken, diğer yandan Bağdad'ın ünlü Hanbeli süfisi Abdulkadir-i Geylani ile görüşmeler yapar. Ömer es Sühreverdl yirmi dört yaşıncl1, amcası Ebu'n-Necib'i kaybeder (563/1168). 8 Ömer es-sühreverdl''nin hayat boyu ders okuduğu hocalan şunlardır: Ebu'I Kasun b. Fadlan (ö. 565/1169), Ebu'I-Muzaffer Hibetullah eş-şibll (ö. 563/ 1167), Ebu'l-Feth İbnü'I - Batti (ö. 564/ 1168), Ma'mer b. el- Fiihir (564/ 1168), Ebu Zür'a el-makdisl (ö. 566/1170), Ebu'l-Fütüh et-ta! (555/ 1160), Abdulkadir-i Geylani (ö. 567/1165). Sühreverdi'nin hocalarından aldığı dersler de şöyledir : Tasavvuf, Kelarn. Fıkıh, Tefsir, Hadis. Rivayerlere bakılır sa, Sühreverdl bu ilimler arasında özellikle Hadis alanında [ebahhur ettiği görülür. 9 Sühreverdl ilim tahsili.nden sonra, Bağdat'tan ayrılır Basra'ya gider. Orada Ebu Muhammed Abde'l-Basri (499/ / 1176)'nin sohbetlerinde bulunur.' 0 Daha sonra Ebu's-Suud el-bağciadi ile görüşü r. Bir süre ilm-i kelamla meşgul olur." 7 S ülıreverdi, Avar[fü'I-Ma.'ar [(. çev. H. Kamil Yılmaz -İrfan Gündüz, istanbul1990 (Giriş), s. IX. 8 ez-zeheb'l, el-lberjf Haberi men Gaber, Beyrut l985. c. IV, s. 181; Sübki, Tabakiit, c. Vll. ss Zehebl, A'liim. c. XX. s. 420, 481-7; Kaıip Çelebi, Keşfil 'z-zünun, c. ı, s. 56; Cami, Nefahat, Lamil Çelebi, istanbul 1289, s Cami, N(!(ahat. s ll Hoca:dde, HadU~atü 'l-evliya. ss

5 242 tasavvuf Sühreverdl bütün bunlardan sonra Gazall'nin Şam'da Umeyye Cami' inde_ uzlete çekildiği gibi insanlardan nzaklaşır. Manevi olgu nluğa erdikten sonra, amcasının Dicle kıyısındaki medrese ve tekkesinde derslere ve vaazlara baş l ar. Etrafında büyük bir müntesip halkası oluşur. ı ı Bağciaci'da 'Makber Mahallesi'ndeki toprak minberinde uzun yıllar va'z u nasihatta bulunur. ~ Onun bu zaman zarfında halife Nasır li-dinillah ile irtibata geçtiği görülür. Fütüvvet teşkilatının kurucusu olan bu halife, hadis rivayet edecek kadar ilmi olgun luğa sahiptir.'' N asır, Sühreverdl'ye derin saygı duymakta, her işte ona danış makta, onun fikrine itibar etmekte ve duasını almaktadır. 1 s Ayrıca Halife Nasır, onun için bir tekke inşa ettirir.' 6 Güvenilir kaynaklar, onun Sühreverdi'ye intisap ettiğini ve onunla Bağciaci Merzebaniye Tekkesinele özel olarak görüştüğünü kaydeder." Halife, Sülu-everdl'yi Bağciaci'daki tekkelerin nikap mürşidi olarak kabul ederek, ona 'Şeyhu'ş -Şüyfıh ', 'Şeyhü'l -İslam' ve 'Şeyhü'I - Irak' unvaniarını verir.'~ HalifeNasır li-dinillah, devrio siyasi ça l kantıları içinde, gerek sulh, gerekse hakimiyetini sağlamak üzere, civar bölge yöneticileri ile sürekli diplomatik irtibat halindeydi. İşte bu noktada halifenin Sühreverdi'yi, sefaret göreviyle sık sık çeşitli yerlere gönderdiği görülür. Sühreverdl Şam'daki Eyyubi Su ltan larından Melik Eşref e birkaç defa elçi olarak gönderilmiştir. 1217'cle Harezm Sultanı kalabalık bir ordu ile Bağdad'ı almak üzere yola çıktığında, Halife Nasır onu durdunnak üzere Sühreverdl'yi elçi olarak gönderir. Ne kadar uğraşsa da Sühreverdl Harezm Sultanını ikna edemez. almaya kararlı bu orduyu semavi bir felaket durdurur: Şiddetli Ancak Bağdad ' ı soğuk ve kar yağışı. 19 Onun bu siyasi kişiliğinin teşekkülünde, amcası Ebu'n-Necib es-sührevercli'nin büyük rolü olduğu muhakkaktır. Ebu'n-Necib, sulranlarla temas halinde bir süfi idi ve on l arı uyarmak üzere çok kıym etli bir eser telif etmişti : Nehcü 's-süluk. O, bu eserinde tıpkı Farabi'nin ei-medinetü'i - Fazıla'sındaki gibi, ideal bir devletin ve yöneticilerinin nası l olması gerektiğini ele almış, siyasi ahlak konularında tavsiyelerde bulunmuştur. 12 Zehebi, Tarih. c. IV, s. 97; Sül)ki. Tabakat, c. VII I, s İbn Tağriberdi, en -Nücı?.mü'z-Ziihire. Kalıire 1375, c. VI, s Zehebi, A'lam, c. XXII, s Sübki, age., c. vııı, s lzzüddin Ali ei-kfiş1, Mısbahu '1-Hidaye, Ta hran 1323, s. 23. ı 7 ei-mün<.iri, et-tekmile li -vf?f(!ytiti 'n -rıakale, c. Ili, s Ayrıca bk. Sühreverdi, A vaı'if, çev. H. Kamil Yılmaz- İrfan Gündüz, (G iri ş), s. XVII. 18 Sübk1, age., c. VII, s Zehebi, age., c. XXll, s

6 eıhem cebecioğlu/ "avarifü '/-ma 'arif' 243 Sühreverdl, Bağdat halifesinin bir mektubu ve itimadnamesini, yetmiş sekiz gibi ileri bir yaşm olmasına rağmen Konya'ya Alaeddin Keyktıbad'a götürmüş, yolda Malatya'ya uğrayarak orada Mirsddü 'l-ibad yazarı ünlü sofi Necmüddin Da ye ile görüşmüştür. Hana bu görüşmede Necmüddin Daye, eserini Sühreverdi'ye sunmuş ve onun takdirini kazanmıştır. 2 " Konya'ya giden Sühreverdi orada Alaaddin Keykubad'la görüştükten sonra, Mevlana ' nın babası Sultanu'l-Ulema ile bir araya gelir, onunla sohbetler yapar. 2 ' Bu sohbet ve buluşmalarda Mevlana 'nın bulunduğu hususu kesindir. Bu seyahatlerinde Sühreverdl'nin Hicaz'a gittiği, sık sık hac yaptığı da kaydedilir. Meşhur sofi İbni.i' l Farıd ile Mekke'de görüşen Sühreverdi. onun iki oğ luna hırka giydirir. Aynı sene, Mısır'lı Ziyaeeldin İsa b. Yahta ei-ensari es-sebti de Mekke'de Sühreverdl tarafından hırka ilbasına nail olur. ız Vefauna az bir zaman kala gözlerini kaybeden Sühreverdi, ınanevi görevlerini ihmale uğratmadan sürdürür. Doksan yaşında 1 Muharrem 632/ 26 Kasım 1234 tarihinde vefat eder. Kalabalık bir ceınaatle cenaze namazı kılınır. Verdiyye'deki tekkesinde defnedilir. 2 ~ Rivayere göre çok cömert olan Sühreverdi, eline geçeni fakir fukaraya dağıttığı için vefat ettiğinde onu kefenlemek üzere bir bez parçası bulmakta sıkmtı çekilmişti.24 Sühreverdi,,pek çok ilim adamı yetiştirmiştir. Ondan hadis dinleyip, fıkıh tahsil edip icazer alanlardan tespit edilenleı: şun l ardır. 1. Muhammed b. Said el-ma'lul (ö. 633/1236) 2. İbn Nokta (ö. 629/1232) 3. Zekiyytiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf el-birzall el-işbill (ö. 632/1234) 4. İbnNeccar(ö. 643/1245) 5. Şihabuddin Ebu'I-Mehamid İsmail b. Hamid ei-ensarl el-hazrecl (ö. 653/1255) 6. Ebu'I-Ganaim b. Allarn (ö. 630/ 1233) 7. Ebu'I-Abbas ei-eberkuhl 8. Hafız Zeyneddin (İmamı Nevevi'nin hocası) 9. Münziri (et-terğfb ve't-terhib sahibi) 10. Fahr b. Asakir ll. eş-şems eş-şirazl 12. el-km! el-hanbell 20 Necmüddin Da ye, Mirsad (takdim), Ta hr.ın 1365, ss Ellaki, Mentlkibü 'I-Arifirı, c. ı, s Zehebi, A 'lam, c. XXII, s Tarih u '/-Islam, c. IV, s Siihk'i, Tabaka.ı, c. vın, s. 340.

7 244 tcısavvuf 13. Ebu'I-Abbas el-vasit! (ö. 694/ 1295) 14. Ebu'l-Mehamid ez-zencani (ö. 674/ 1275) 15. Ebu'I-Faeli el-hılatl (ö. 675/1276) 16. Sa'd b. Muzaffer ei-mutahher (ö. 637/ 1239) 17. İbn.Meymun e l-kaysi (ö. 686/ 1287) Ayrıca Sühreverdl'nin kendisine intisap ile kemalat makamlarını ibraz etmiş çok sayıda müridi ve halifesi varclır. Onlar da şunlardır : 1. Ebu Ca'fer Muhammed b. Ömer es-sühreverdi (oğlu) (ö. 655/1257) 2. Bahauddin Zekeriyya el-multanl (ö. 661/1262) 3. Necibuddin Ali b. Buzguş eş -Şirazi (ö. 678/ 1279) 4. Kemaledelin-i Isfahani (ö. 635/ 1237) 5. Izzuddin b. Abdusselam (ö. 660/ 1262) 6. Sadi-i Şir-azl (ö. 691/ 1292) 2 ; B. Eserleri Sühreverdl'nin İslam Kültürüne yetiştirdiği talebeleriyle olduğu gibi kaleme aldığı eserleriyle de geniş ölçüde katkıda bulunduğu görülür. Şimdi kısaca eserlerini ve bu eserlerin bulunduğu kütüphane adreslerini verelim. 1. Avarifü 'l-ma 'ari/ Tasavvuf ve inceliklerine dair, makalemizin de konusu olan klasikleşmiş abiele bir eserdir. a. Süleymaniye, Lala İsmail Paşa,180.By b. Süleymaniye, Ayasofya, 1963 c. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/ 1 de kayıtlıdır. 2. Nuğbetü '/-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an: İşari bir tefsirdir. a. Süleymaniye, H. Beşir Ağa (Eyüp) 24 no da kayıtlıdır. Ayr. bk. Vefayatü '!-Ayan, c. Vll, s. 323; Keşfü. 'z-zünun, c. I s Bu tefsirin, başından Tevbe suresine kadar tahkiki yapılmıştır. Yaşar Düzenli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışınan Doç.Dr. İsmail Ka. raçam, Doktora, (85 sayfa) YÖK Tez Merkezi, no: Reşfıi 'n-nasayihi 'l-imaniyye ve Keşfu 'I-Fedaythi 'l- Yunaniyye: Yunan felsefesine ve onu benimseyen İslam felsefecilerine karşı şeriatı savunmak üzere yazılmış tenkid!-tahlili bir eserdir. 15 bölümden oluşur. Muinuddin Mualliın eseri şerh etmiştir. a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3527/ 6. ( varaklar arası.) b. Süleymaniye, Köprülü Kütüphanesi 728 no. da, c. Bursa,Ulucami, Tas 95 no da kayıtlıdır. d. Eser ayrıca, Reşfü 'n-nesayihi'l-iman~yye fi Keşfi'l-Fedayihi'I-Burhan~yye adıyla, Milli Kütüphaneele de vardır. Mikrofilm no. 1994, c (Osınanlıca) 25 Sühreverdl. Avari:{; çev. H. Kamil Yılnıa:t.-İrfan G ündoz (Giriş), ss. XXII-XXVI.

8 et hem cebecioğlu/ "avar{/ü ı-ma'arif" Jrşadü 'l-mürfdfn ve Mecdü 't-talibfn: Tasavvuf ve edepleriyle ilgili bir eser. a. Süleymaniye,Crh. 1084/1. b. Milli Kütüphane, Yer AD Ayr. b k. izahü '1-Meknun, c. 1, s. 63. Eseri,.M. Emin Fidan Türkçeye tercüme etm iştir. Hacegan Yay. İst /'iamü 'l-hüda ve 'Akfdetü Erhah-i Ehli't-Tüka: Tasavvuf ve kelama dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Aşir Efendi, 416/10 ( varaklar a rası.. b. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/ 2. c. Süleymaniye, Bağdat lı Vehbi Ef, 2023/ 10. d. Süleymaniye, Murat Buhari, 210/2. e. Süleymaniye, Nafiz Paşa, er-rahikü.'l-mabtum li Zevki'l-'Ukali ve'!- Fühunı: İlahi sırlara dair bir eser. a. Süleymaniye, H. Mahmud Efendi, 2682/ 1 (31 varak). b. Süleymaniye, Halet Efendi, 814/8 c. Süleymaniye, Şehid Ali Paşa, 1377/3 d. Beyazid, Veliyyüddin Efendi, Ayr. bk. Hediyyetü'l- Arifin, s Osman Yahya bu eserin İbn Arabi'ye ait olduğu nu söyler. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Kitab-ı Şinasi- i lbni Arahi, Fransa, Risaletü's-Seyr ve't-tayr: Tecelli, seyr, tayr ve silluka dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Hamidiye, 1447/66 b. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/3. Bu nüshanın ismi el-kelam fi's-seyri ve't- Tayn'dır. (2 varak) c. Süleymaniye, Bağdatl ı Vehbi Efendi, 2023/ 9 d. Süleymaniye, Köprülü, 1589 e. Bursa, Ulucami,Tas.65/ S Ayr. bk. Mehdevi, Musannifat- ı İbn Sina, s.177; Fihrist-i Farisi-iMünzevi, s Vesaya: Suhreverdl''nin müridie rine ve oğluna yaptığ ı tavsiyeleridir. a. Süleymaniye, İbrahim Efendi, 854/4 b. Süleymaniye, Aşir Efendi, 443/4 c. Süleymaniye, Nafiz P aşa, 428/ 4 d. Süleymaniye, Şehid Ali Paşa, 1396 e. Süleymaniye, Köprülü,329/5 f. Milli Kütüphane,Yz. A. 8225; Yz. A.995/4; Yz.B.217/2; Yz. B. 346/19; Yz. A. 868/14; Yz. A.3069/6A. g. Ankara Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Ayr. bk. Kerbelai, el-cinan, c. Il, s Mikro film fihristi, c. I, ss , Tahran.

9 246 ıasawuf 9. Risaletü Cezbi'l-Kulub ila Muvasalati'l-Mahbub: Tasavvfıfi bir eserdir. a. Süleymaniye, H. Mahmud Efendi, 3122/1 (1-37 varak arası) Eser h de Halep'te bası lmı ştır. 10. Evradu's-Suhreverdi: Suhreverdi"nin tertip ettiği virdleri ihtiva eden bir mecmua. 110 virdden oluşur. Eser, HalifesiZekeriya Multani tarafındanevrad-ı Şeyhu'ş-Şuyuh adıyla, Farsça'ya tercüme edilmiştir. Bu eser Kenzü 'l-ibad fi Şerhi 'I-Evrad adıyla Ali b. Ahmed Guri tarafıt)dan şerh edilmiştir.bu şerhin nüshası, a. Süleymaniye, H. Selim Ağa Kütüphanesi, 550/2 (237 varaktır) b. Süleymaniye, Pertevniyal, 445. de kayıtl ıdır. (309 varaktır) Ayr. bk. Fihrist-i Gençbahş, s. 556; Ahval ve Asar-ı Multarıf, ss. 91-5; Keifü'z Zürıun, s ll. Sünuhu '1-Fütuh bi Zikri'r-Ruh: Ruh, nefs, istiğrak, vücud, havatır gibi konul arı ihtiva eden bir eserdir. Bu eser Risale fis-süluk olarak da adlandırılır. a. Süleymaniye, Köprülü, b. Süleymaniye, Laleli,1593/3 (71-79 varaklar arası) Ayr. bk. Keşfü'z-Zürıun, s el-esi/e ve't-ecvibe: Sorulan tasavvufi sorulara verilen cevaplardan oluşur. a. Mısır, Emane, 1962 no da kayıtlıdır. (35 varaktır. ) Ayr. bk. Milli Kütüphane de Risa/e el-esi/e ve'l-ecvibe mine'/- İman adlı bir eser, Yz. A. 8096/1 de kayı tlıdır. 13. Fütüvvetname: Farsçadır. Fütüvvete dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Ayasofya, K bu nüsbanın adı, Kitabü_'l-Fütüvvedir. ( varaklar arası) b. Paris Milli Müzesi no: S. P Bu nüshanın ismi Risaletü'I-Fütüvvedir. Arapça' dır. c. Murtaza Savvaf ve Henry Corbin tarafından Resait-i Cevanmerdan içinde neşredilmiştir. İran, Risale fi Gurari '!-Hak ve İstid1 acibim 15. Makamatü 'l-ari.firı 16. Risalefi'l-Fakr a. Süleymaniye, Esad Efendi, ( varaklar a rası.) Araştırmacı Necib Ma yil Herevi Sühreverdl'nin bu eserlerine şunları da ekler; 17. Edilletü '/- 'İyarı 'ale'l-burhcm: Arapça olan bu eser, İslam akaidinin savunması ve sapık mezhepterin reddine dairdir. a. Süleyn-.Jniye, Hamidiye, ll47/12 ( varaklar arası) Ayr. b k. Keşjü 'z-zünurı, c. I, s. 50; Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 424, Tahran.

10 ethem cebecioğlu/ "avarifü '/-ma 'ari/'" Eçrarü'l-'Arifin ve Siyerü't-Talibfn: Arapça bir eserdir. Farsça'ya da çevrilmiştir. Bk. Tatib-i Nazmu Neşr, Netisl, s el-esmaü'i-erba't1n: Arapça bir eserdir. Bu eseri, Fahreddin Eba'l-Melclrim Farsça'ya tercüme etmişti r. a. Süleymaniye, Yazma Bağışlar, 2773/1 (1-15 varaklar arası) b. Süleymaniye, Ayasofya, K (11 va rak) Bu nüshan ın adı, Şerhü '/-Esmaa 'l-erba 'fn'dir. Ayr. bk. Keşfü'z-Zünıln, c. I, s Behcetü'l-Ebrar: Arapça bir eserdir.abdü'l-kadir-i Geylani'nin menkabelerini muhtevidir. Bk. İzahu'l-Meknün, c. I, s (İzahü'l-Meknün, Milli Kütüphane Yz. c.16/1) 21. Hilyetü'n-Nasik: Arapça bir eserdir. Tarih-i Erbil sahibi bu eserden bahseder. a. Süleymaniye, Ayasofya, K.U36 ( varaklar arası) Ayr. bk. Tarih-i Erbil, s. 176; Vefayatü'l-Ayan, c. VII, s Menasik a dlı bir eser daha vardır ki Hi/yetü'n -Nasik ile hemen hemen aynıdır. B k. Keşfü 'z-zünün, s Risale-i Suhreverdi be Fahri Razi: a. Süleymaniye, Bağciatlı Vehbi Efendi, 2023/15 (95-96 varaklar aras ı) Ayr. bk. Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 517, Tahran. 23. Risale fi's-süluk: Arapça bir eserdir. a. Süleymaniye, İbrahim Efendi, 870/2 ( varak arası) b. Süleymaniye, Laleli,1593/4. Bu nüshanın adı Risaletü's-Sülulttur. (71-79 varaklar arası.) Ayr. bk. Keşfü'z-Zünı1n, s Şerh-i Rubai-i Şeyh Şihabuddin es-su.fi: Bk. Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 569, Tahran; Suhancl.n - ı Manzum Ebu Said Ebu'I-Hayr, s Kelamü Şihabuddin es-sühreverdf ve Şerhtthu: a. Süleymaniye, Ayasofya, K Nüshanın adı, Muhtasar min Ketarn es Sübreverdfdir. ( varaklar arası sayfa kenarında. ) Ayr. bk. Mikrofilm Fihristi, c. III, s. 157, Tahran. 26. Kenzü 'l- 'İbô.d fl Şerhi 'l-evrcld: Arapça'dır. Sühreverdl'ye ait evradın Ali bin Ahmed Gurl tarafından yapılmış şerhiclir. a. Süleymaniye, H. Selimağa Kütüphanesi, 550/2 (237 varak) b. Süleymaniye, Pertevniyal, 445, (309 varak) Ayr. bk. Keşfü'z-Zünun, s.1517.

11 248 ıasavvuf 27. e/-levamiü'i-gaybiyye: Arapça'dır. a. Süleymanye, Bağdatlı Vehbi, 2023/31 ( varaklar arası) b. Süleymaniye, Bağdatlı Vehbi, 2023/16 c. Ulum-i Yezd, no: 630, Tahran. d. Medis-i Şura -yı İsHimi, no:l26, Tahran. 28. Name-i Suhreverdi be.kemaleddin ismail-i İsfehani: Arapça'dır. a. Mukaddime-i Divan - ı İsfehani, Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 423, Tahran. 29. Nisbet-i Hırka-ı Suhraverdi a. Mikrofilm Fihristi, c. I. s. 676,.. Tahran. 30. en-nikatü'z- Zevkiyve: A rapça'dı r. er-risaletü'ş-şevkiyyeşeklinde de bilinir. Hüsarneddin Yahya Uihici tarafından Farsça'ya çevrilmiştir. a. Bk. Fiht'isti Nusbaba-yı Hatti, V. Defter. s ı. Sıfat-ı Halvet ve Adabı a. Süleymaniye, Ayasofya, K 2117 ( varaklar arası) b. Mikro film fihristi c. III s. 224 Tahran. Bu nüshanın ad ı, Adab -ı Halveftir. 32. Meşihatü 'ş-şeyh Şihabuddirı ömer es-sühreverdf: Müellifi bilinmemekcedir. a. Keşfü 'z-züm1n, s ej-mutekid: Yazara aidiyeti şüphelidir. Cüneyd Şirazi, el-lzarda (s. 7) bu eseıin, el-mutekidfi'/-mıttekidden fark l ı olduğunu kaydeder. 34. er-risaletü 'l- Asımıyye: Yazara aidiyeti şü phelidir, çünkü risalede müellifin Maveraünnehre giu.iği belirtilir. a. Keş(ü'z-Zünun, s Bizim tespit ettiklerimiz ise şunla rdır: 35. Fsraru'l- Işk: Farsça'dır. a. Süleymaniye, Ayasofya, K (12 varak) 36. Putubat a. Süleymaniye, Şehit AJi Paşa, 1382/1(2-9 varaklar a rası) 37. Gud;etü 'l-gariba a. Süleymaniye, Reisü'l- Küttab, 451/2 (30-37 varaklar a rası) b. Süleymaniye, Crh. 1834/9 (28. varak) 38. Risale fi ennehü yelzam a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3796/4 (28. varak) 39. Risa/e-i Fadliyye: Farsça'dır. a. Süleymaniye, Yazma bağışlar, 4345/23 (300. varak) Farsça. 40. Risale fi'l-irade a. Süleymaniye, Şehid AJi Paşa, 1393/6 (63-69 varaklar arası) 4 ı. Risale fi 't-tasavvj!f

12 et hem cebecioğlu/ "avarija 'l-ma 'arif' 249 a. Süleymaniye, Hamidiye, 1447/18 b. Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Taksimü '1-MevcU.diit a. Süleymaniye, E. Hüsnü Paşa 1230/8 (40-41 varak ) 43. Haviisü'l-&ma a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3704/15 ( varak arası) 44. Haviisii. '1-Hur aj a. Süleymaniye, Ayasofya, K ( varak arası) Suhreverdi'nlıı, Farsça şiirleri için kaynaklar: a. Hamdullah Mustevfi, Tarihi Guzide, ( Milli Kütüphane, Osmanhca, Mfl c. 75, Ankara) b. Reşldl, Sevanihü'l-Ejkar. Aynca, Suhreverdi'nin hayatı ve tasavvuf anlayışına' dair; a. ed- Dirasetü' l -İslamiyye, ei-arabiyye Fakültesinde, Şihabuddin Suhreuerdf, Hayatuhu ve Tasavvufubu adlı Yüksek Lisans çalışması yapılmıştır. Aişe Yusuf Ömer el- Menai, b. M. Emin Fidan, Müridliğin Temel Öğretileri adlı Yüksek Lisans çalışmasm da Sühreverdi'nin hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışını incelemişti r. Hacegan, II. 'Avilrifü'l-Ma'llrif A. Avarif'in Yazılış Sebebi Sühreverdl, siyasi açıd an olduğu kadar fikri ve kültürel yönden de çalkantılı bir dönemde yaşamıştı r. O, k itabının mukaddimesinde önce bu kargaşa içinde süfil erin Allah'ı en iyi tanıyan takva ve veralanyla gerçek kulluğa erebilen kişiler olduğunu söyler ve onları özetle şu şek ilde takdir eder: Arifler dünya ile ilgili menfaatleri değersiz görür ve onların kalpleri, zikir ışığıyla aydınlandığı için iç alemleri hep mele-i a'laya bağlı o larak korku ve ümidin de ötesine yönelmiştir. Onlar bedenleriyle bu dünyaya ait gibi gözükseler de kalpleriyle kurb fezasında tayeran etmektedirler. Bu duruml arını bilmeyen cahiller, onları yoldan çıkm ış samr. Oysa ki onlar zaman ve mekanın ötesinde a rş etrafındaki yüce alemleri seyre dalmışlardır. On~ lar gündüzü açlık susuzlukla, geceyi de hicret ve ibadetle geçirirler. Şe hvetlerine karşılık namazla teselli bulurlar, Kur'an tilavetinden zevk alırlar. Kalplerindeki ışık yüzlerine yansunıştır. Her zaman Hakk'ı bilen bu arifler, alemde eksik olmazlar. Bunlar, Kur'an ve sünnete tam anlamıyla bağ lılıkla rı sebebiyle İs l am'a. davet ve muuakilere örnek olmakla ikram olunınuşlardır.

13 250 ıasavvı4 Sühreverdi, on l arı yaklaşık bu tarzda değer l endirip takdir ettikten sonra kitabın yazılış sebebine şu şeki l de temas eder: SGfilerin sıdkına olan inancım, onlara olan muhabbetim ve kitap sünnete bağlılıkları, beni on ların şerefl i halini yazmaya ve savunmaya yöneltti. Bu kitabımda sgfilerin fikirlerini, dayandıklan ilmi delillerle açık lamaya çalıştım. Bu şekilde, devrimizde çoğalan sahte sfıfılerin yalan yanlış, nefreteve su-i zanna sebep olan şekle dayalı ruhsuz anlayış larını gerçek sufilerden ayırdıın. Sühreverdl bu şekilde hakiki sgfileri sahtelerinden ayırma gerekçesi doğru l tusunda bu eseri yazınaya başladığmı ifade ederken, ikinci bir sebep olarak da sufiyye yoluna rağb eti artırmayı zikreder. bulunmaktadır. Şim B. Avarifiiı Yazma ve Matbu Nüshaları ile Çevirileri ve Avarifle İlgili Yazılar Bir tasavvuf khisiği olarak Avarif'in çok sayıda nüsha ları di bunları görelim. ı. Avarifin Yazma Nüshaları Süleymaniye Lala İsmail Paşa/180.By, tarihen en eski Avarif nüshası olup 614/1217'de yani Sühreverdi hayana iken Abdulkeriın b. Mansur tarafından istinsah edilmiştir. 2. Matbu Avarifler -Beyrut'ta 1966, 1973 müstakil olarak basılan Avarif. -İhyau ulfımi'd-din kenannda Kahire'de 1289'da basılan Avarif. Bu nüsha 1302, 1306 ve 1312'de olmak üzere dört defa neşredilmiştir. -İhya'nın ekinde Beyrut'ta 1983'te neşrolunan Avarıf. -Müstakil olarak Beyrut'ta 1966'da yayınlanan Avarif. -Yine müstakil olarak Mısır'da 1973'de neşredilen Avarif -Tahkikli üç yazma nüshamn karşılaştırılmasıyla Ezher üstadlarından Abdülhalim Mahmud ve Mahmud b. eş-şerif tarafından yapılan Avarif'in ilk cildi 1971'de neşredilmiştir. Bu cild 21. bab (Süfilere Göre Evlilik ve Bekarlık) ile hitam bulmaktadır. 3. Avarif Tercümeleri -Avarif'in en eski tercümesi, Farsça'ya Si.ihreverdT'nin vefatından on sene sonra 642/1244'de Kasım Davud tarafından yapılanıdır. Bu zat, Sühreverdi'nin halifesi Zekeriyya ei-multan'i'nin müridlerindendir. -İsmail b. Abdu'l-Mü'min Ebu Mansur Maşade 665/1267'de Farsça'ya yapı lan ikinci bir tercüme. Bu çeviri Kasım Ensari tarafından Tahran'da 1985'de neşredilmiştir. -Yine izzeddin b. Muhammed b. Ali el-kaşani'nin kısmen Avarif'i çevirerek,

14 ethem cebecioğlul"avarifu'l-ma'arij 251 kısmen de telif olmak üzere "Mısbahu 'l-hidaye ve Miftihu'l-kifaye" adıyla Farsçaya yaptığı üçüncü bir tercüme. Bu çeviri önce 129l'de Haydarabad'da daha sonra Celaleddin Hümal tarafından 1325'de Tahran'da olmak üzere iki defa basılmıştır. -Farsça dördüncü bir tercüme de Zahiruddln Abdurrahman b. Ali Buzguş tarafından yapılmıştır. -Hind Sühreverdlleri tarafından Farsçaya defalarca yapılan Avarif çevirilerinin hiç b-irisi tam d eğildir. -Şeyh Sadreddin Cüneyd b. Fadlullah tarafından Farsça ya yapılan bir tercüme Zeylü'l-Ma'arif fi tercemeti'l-avarif a_dını taşımaktadır. -Beşinci Farsça bir terceme, Bil1bud Ali Horasanl tarafından XIII. yy.da Necatü 's-salikfn ünvanıyla yapılmıştır. (Bu tercüme Asitan - ı Ku ds Khanesi, no: 284'tedir.) -Altıncı FarS\'a çeviriesi Kemalzade Çelebi tarafından yapılmıştır. (Bkz: Fihrist-i Parisf-i Münzevf, c. II, s ) -Avarif, 863/1458'de Zeyniyye meşayıhından Bigalı Hacı Ahmed b. Seydi tarafından 2 cild halinde Türkçeye çevirilmiştir. İlk cild 262, ikincisi 255 varaktır. Bu tercüme, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde "Genel nr. 4453" de kayıtl ıdır. Bu çeviri 918/1512'de 515 büyük varak halinde istinsah edilmiştir. -Kaynaklara göre, bir Avarif çevirisi de on yedinci yüzyılda Arifi ve Kanil-i ROm! diye tanınan Ahmed b. Abdullah-ı Bur0sev1 (ö. 1643) tarafından yapılmjştır. Bu tercüme Şereji.ı'l-Mülukfi Adaleti ve's-sulukadını taşımaktadır. Sül., Esad Efendi, 1 998; Mi lll Kütüphane, mikrotüm, 1994, A. 2064, Osmanlıca Yayun Avarifin son zamanlardaki en başarılı çevirisi, H. Kamil Yılmaz ve İrfan Gündüz tarafından yapılarak Vefa yayıncılık eliyle 1989'da İstanbul'da basılmışrır. -Eserin Almanca çevirisi, Richard Gramlich tarafından bazı tashihlerle birlikte yapılarak 1978'de Wiesbaden'de neşrolunmuştu r. Almanca çevirisinin adı şöyledir. Die Gaben der Erkenntnisse, (Hartmann, Angelika, "al-sühreverdi", EI, Bu tercüme 1891'de Londra'da, 1970'te de New York'ta olmak The Awarifü 'l-ma'arif Writıen in the Tbirteenth new edition, c. IX, Leiden 1977, s. 780) -H. Wieberforce Clarke, Avarif'i, Farsça çevirisini esas alarak İngilizce'ye tercüme etmişti r. üzere iki kere neşrolunmuştur : Century by Shaikh Shahaheddin Umar. -Yine Dilaver Selvi tarafından yapılan Türkçe bir çevirisi İstanbu l 'da 1995'te neşredilmiştir. Umran yayınları arasında çıkan bu çeviri Avarifü 'l-ma'arif (Gerçek Tasavvuj) adını taşımaktadır. 4. AvarifÜzerine Yazılmış Makaleler, Şerhler, Zeyiller ve Talikler Avarif üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Süleyman Uludağ'ın itadesiyle "Avarifu'l-Ma'arif"in Arapça metninin okunmasına Sühreverdiyye'nin Anadoludaki bir kolu olan Zeyniler ayrı bir önem vermişlerdir. Bu husus, Zeynüddin el-

15 252 tasawt{( Hat'i''nin Merzifonlu Şeyh Abdurrahim-i Rumi'ye verdiği icazetnamede de ifade edilmektedir. 16 Tasavvufun ölmez kliisiklerinden biri olan Avarifüzerine yapılan tespit edebildiğimiz çalışmalar şunlardır. Avarife Ali b. ei-mehami (ö. 835/1431) tarafından bir şerh yapılmı ş olup bu "Avarifü 'l-letaif' adıyla tanınmıştır. Daha sonra da Ali b. Burhaneeldin el-halebl (ö. 1044/1634) tarafından şerh yapılmıştır. Bu şerh "el~letaif an Avarifi'l-Maarif" adını taşır. Avarif, Muibbuddin Ahmed b. Abdullah (ö. 694/1294) tarafından seçmeler yapıla rak ihtisar edilmi ştir. Sadreddin Cüneyd b. Fadlullah'ın Avarife zeyl yazamk Farsça'ya yaptığı çeviri, Zeylu 'l-ma'arif fl tercemeti 'l-avarif adıyla ta nın mıştır. Katib Çelebi, Seyyid Şerif Cürcanl'nin (ö. 816/1413) Avmife tahk yazdığı nı, Kasım b. Kutlu boğa (879/1474) tarafından hadislerinin tahric edildiğini, ei Arifi tarafından da Türkçe'ye çevrildiğini 27 kaydeder. Ancak Mustafa Kara'nın da tespitine göre eserin el - Arifı tarafından yapılmış butercümesi elimizde mevcut değildir. 211 İmam-ı Rabhani'nin Avarif e, et-ta 'lfkiiı ala Avarifi'l-Me'arif adıyla bir ta'llk yazdığı kaydedilir. ı<ı Ancak bu ta'like rastlayamadık. Avarife, ez-zavaarif ad1yla bir şerh yazılmışsa da, şa ribi belli değildir. Gisudıraz tarafından Avarife Arapça olarak yapılan şerh sonradan Farsça 'ya çevrilmiştir. Avarife Zeynüddin-i Hafı tarafından bir haşiye yazılmıştır. Bir haşiye de Abdullah b. Sa'deddin el-medeni tarafından yazılmıştır. Avarif'in değerlendi rilmesi konusunda makalelerinden biri, Kasım Ensarl'nin E. A. Isfahanl'nin Farsça'ya yaptığı çevirisinin başındaki takdim yazısıdır. 30 Necib Mayil Herevl'nin Avarif çevirisine yapuğı tenkid yazısı da öneınlidir. 3 ' İslam Ansiklopedisi'nde William C. Chittick tarafından yazılan Avarifınaddesi.32 Süleyman Uludağ'ın TDV İsl:1m Ansiklopedisinde yazdığ ı Avarifu'l Ma'arif maddesi. ~ 3 26 Uludağ, Süleyman, "Avarifu'l-Maarif" DİA, c. V, s. lll 27 K:ıtip Çelebi, Keş(u'Z-Zunwı, c. 11, s Kara. Mustafa, "XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar", Is- Iiimf Araştırmaft1r-Osmantıya Dair-ll, c, Il. sy. 2, Ankara 1999, s el-hani, Muhammed b. Abdullah, ei-hadfkatü'n-ned(yye. Mısır 1908, s Suhreverdi, Avarifü'I-Ma'iiri:f.' çev. E. A. Isfahanl. Tahran 1374 (Kasım Ensarl'nin takdim yazısı ). 31 Bk. Necib Mfı.yil 1-lerevi. "Terceme-i Avarifü'I-Ma'arif-i Sührevı::rdl". Neşr-i Diiniş, c. VI, no. 2, Tahmn 1363/ 1986, ss ~2 Bk. William C. Chinick, "Awaref ei - M:ı'ilref", Elr, c. 3, London 1989, ss U ludağ, Süleyman, agın., c. 5, ss

16 ethem cehecioğlu/"avarifü '/-ma'arif' 253 Avarifin tanıtımı üzerine Mısırlı Abdu'I-Hafiz Farğall el-kareni tarafından kaleme alınan bir makale de oldukça seviyeli ve objektiftir. 34 Kasım Ensari'nin Farsça Avarif çevirisinin başındaki takdim yazısı, ilmi ve tahlili açıdan öneme haizdir. 3 s Hasan Kamil Yılmaz tarafından yazıjan ve Avarif çevirisinin Giriş kısmın daki yirmi üç sayfa halinde yayımlanan yazıdaki tahlitler son derece mühimdir..ll> Mustafa Aşkar tarafından yapılan Avariftanıtımı, objektif kıstaslarla değerlendirilmesi. yönüyle kıymetli dir. 37 Beşir Dar, Tarih-i Felsefe Der İslam, Şe rif, c. I, s C. Avarif'in Muhtevası ve Kaynakları Sühreverdi hadis ahzeden ve kendinden hadis nakledilen bir muhaddis-slıfidir. Hz. Resulullah'a (s.) olan sevgisi ve bağlılı ğı sebebiyle Sühreverdl, Avarifi onun yaşına uygun olarak altmış üç fasıla ayırmıştır. ı. Tasavvuf ilminin Kaynağı 2. Sufılerin İşittiklerini Anlamaları 3. Tasavvuf ilminin Fazileti 4. Sıltilerin Halleri ve Yollan Şimdi sıras ıyla bunları görelim: 5. Tasavvufun Mahiyeti 6. Süfi Kelimesinin Kökü 7. Mutasavvıflar ve Onlara Benzeıneye Çalışanlar 8. MeHimetilik ve Meh1metiler 9. Sahte Süfıle r (Bu "Olmadıkları Halde Sufi Zannedilenler" başlığı altında verilmiştir. 10. Şeyhlik Makamı l l. Hizmet Edenler ve Onlara Benzerneye Çalışanlar 12. Sufilere Göre Hırkanın Hükmü 13. Rıbat ve Tekketerde Yaşayan Slıtller 14. Suffe Ashabı ve Rıbattaki Süfiler 15. Murabıtlar ve Sufilerin Özellikleri 16. Sefer ve İkarne t Aclabı 17. Seferin Farzları ve Faziletleri 18. Seferden Dönme Adab ı 34 Abdu'l-Hat'iz Farğa ll ei-karenl, "Kitab u Avarifu'l-Ma'ftrif li's-sühreverdi", Mecelle tü '1-Ezher, c. 56, S. 2. Kahire 1983, ss Sühreverdl, Avar({u'I-Ma'ar{(, çev. E. A. Isfalıanl, Kas ım Ensarl'nin takdimi, ss. 1-72, Tahran 1374/ Sühreverd i, Avartfu'I-Ma'arif, Tasavvufun Esasları, çev. H. Kamil Yılmaz- İrfan Gündüz, H. Kamil Y ılmaz tarafmdan kaleme alman Giri ş yaz ısı, ss. IX-XX:Xll. 37 Aşkar, Mustafa. TasavvufTaribi Literatünl, Ankara 2001, ss

17 254 tasavvuf 19. Esbaba Tevessül ve SGfiler 20. Feth-i Manevi ve İhsan - ı İlahi 21. Süt'ilere Göre Evlilik ve Bekarlık 22. Süfilerin Sema'ı 23. Sern~'i'a Karşı çıkanlar 24. Sema'a İhtiyaç Duymayanlar 25. Sema' Adabı 26. Halver 27. Halvette Ortaya Çıkabilecek Fetihler 28. Halvete Nasıl Girilir 29. Sı1fiyyenin Ahlak an l ayışı 30. SGfilerin Ahlakı 31. Tasavvufta Edeb 32. Huzür- ı ilahlde Edeb 33. Tahare t Adabı 34. Abctest Adabı 35. Havassın Abdesr Adabı 36. Namazın Faziletleri 37. Namazın Keyfiyeti ve Evsafı 38. Namazın Adabı ve Sı rl arı 39. Orucun Fazileti ve Tesiri 40. Onı çla İlgili Muhtelif Görüşler 41. Onıetın Adabı 42. Yemenin Fayda ve Zararları 43. Yeme-içme Adabı 44. Giyinme Adabı 45. Gecele ri İhya Etmenin Faziletleri 46. Teheccüde Kalkış ve Uyku Adabı 47. Teheccüd ve Adabı 48. Geceyi Bölümlere Ayumak 49. Gündüze Ait Edebler 50. Günlük İbadetlerin Vakitleri Göre Dağı~ışı 51. Mürid -Mürşid Münasebetleri 52. Şeybin Riayet Edeceği Adab 53. Sohbet ve Tesirleri 54. Sohbet ve Kardeşliğin Sonımlulukları 55. Sohbet ve Kardeşliğin Adabı 56. Kendini Tanıma Hususunda Sfıfilerin Görüşleıi 57. Kalbe Gelen Havatırın Tanınması 58. Hal-Makam ve Aralarındaki Fark

18 et hem cebecioğlu/ "avarifü 'l-ma 'arif" Makamların Değerlendirilmesi 60. Makamlar Hakkında Sufilerin Görüş l eri 61. H~Hlerle İlgili Ba zı Açıklamalar 62. Hallere Dair Bazı Tasavvufi Istılahlar 63. Bidayat ve Nihayatla ilgili Açıklamalar. Chittick bu altmış üç babı beş ana bölüme ayırma cihetine gider. 38 Onun bu tür karegorik yaklaşımını kabul etmekle birlikte biz, Avarif'in altı ana bölüm altında toptanabiieceği düşüncesindeyiz. ı bablar arası tasavvuf, süfı gibi kavramların açıklanmasını ihtiva eder babalar arası, tasavvufta özel yapılar ve uygulaınaları anlatır: Şeyh, hadim, hırka, ribat, suffe, sefer, evlilik, bekarlık, sema', erbain bablar Ahiakla ilgilidir: Tevazu', hilm, Isk.. vs bablar kitabın en geniş ana bölümü olup adabla ahikalıdır bablar ınarifeti ele alı r bablarda hal ve makamlar incelenir. Avarif'te ibadetler ele alınırken, insan fıtratına uyuşması yönünde bazı değerlendirmeler yapılır. Mesela teheccüd namazı ve itina göstermek konusu anlatılırken Suhreverdl şöyle der: "Gece narnazına mani olan hususlardan bir kısmı şunlardır: Dünya işlerine fazla itina göstererek onlarla çokça meşgul olup vücudu mideyi yemekle doldurmak, çok ve boş konuşmak, halkın yorgun düşürmek, arasına karışmak, kay lu le uykusunu terk etmek. "-' 9 Şüphesiz Şeyh, tasavvufta olgun insanı ifade eder. O kemalatı tamamlamıştır. O kamalatı olgunlaşma sürecini geçmiş böyle bir salikte meydana gelen iç yapılanma Suhreverdl tarafından şu minval üzere değerlendirillr: "Şeyhlik makamına layık olan ve Allah tarafından sevilen ve istenen salikierin kalbi selim olur. Göğsü (sadn) genişler, derisi yumuşar, kalbi ruhun özelliklerine sahip olur. Nefsi her tiirlü isyana istekli ve kötülüğü emredici iken yumuşayarak ibadet ve tilata yönlendirici hale gelir. Nefs uyumadığı için cilt ve ceset de yumuşayarak, sahibini hissettiği ve bulduğu bir hal ile amel ve ibadetlere yönlendirir. Ruhu ihihl buzurda kesintisiz bir cezbe içinde bulunur. Ruh kalbin, kalb nefsin, nefs de bedenin kendisine tabi olmasını ister. Kalbi ile bedeni birbirine, zahiri batınına, batını zahir'ine, kudreti hikmctine, hikmeti kudretine, dünyası ahiretine, ahireti dünyasına öyle karışmıştır ki bunlardan menfı olanlar da müspete inkılap etmiş; sahibini ibadet ve tilata teşvik eder hale gelmiştir." 40 Suhreverdl, eserinde sistem içi bir takım tenkit! ere yer verir. Mesela, Melametl, Kalenderl ve Sufı'yi kendi değerlendirme skalasındaki bir eleştiriyi şöyle dile getirir: 38 Chittick, "Awftref al-ma ' :ıref". Ek., c. lll, s Siihreverdl, Şihabiiddin, Ebu Haf.5, Ömer b. Muhammed, Kitabu Avdrifü'/-Mearij, Süleymaniye, NaıifPaşa no: 428, istinsah: Hamid b. Mesud es-sivasi (Turhal h. 713), 48. bab, 122a. 40 Kitcıbu Avarifu t-mear(f, 28a.

19 256 rasa!lllı~f "Kalender! ve Melameti a rasındaki fark şöyle aç ıklanabilir : Mela ın eti ibadetlerini gizlemeye özen gösterir. Kalender! ise ~ıdet tahrip etmek, alışılanları bozmak için ça lışı r. Melametl, her türlü iyilik ve hayrın kapı l arını sımsıkı sa rı lı r ve bunlarda fazilet olduğunu kabul eder. Ancak bütün arnelleri ve hallerini başka larından gizlemeye çalışır. Melametl, kendisini avam derecesindeki insanlar seviyesine koyar; kıhk kıyafette hareket ve davranışlannda onlar gibi gözüke rek, halini izlemeye ve tanınmamaya çalışır. Bununla beraber o bulunduğu derecelerden daha yüksek derecelere varmak ister. Kendisini Ma'bud'una yaklaş t ı racak her şeyi bütün gücüyle yapmaya çalışır. Kalender!, bilinmeye veya bilinmemeye pek aldınnaz. Belli bir kıyajer ve görünü ş içine girmez. Bütün sermayesi olarak kabul ettiği kalb temizliği dışındaki şeylere aldırınaz. Sufi'ye gelince, o, her şeyi yerli yerine koyar. Rütün vakitleri ve halleri bilerek harcamaya ve tedbirli hareket etmeye çal ı şır. Hakk ' ı Hak yerine koyar. Gizlenilmesi yerde gizlenir. Açık tav ı r alı n ması gereken yerde de açıkça davranır. Her işi yerinde ve zamanmda yapmaya, yapılması gereken her şeyi huzurltı bij akıl, kamil bir ınarifet ile ihlas ve sadakat kiidelerij1e riayet ederek yerine getirmeye çalışır." 4 ' Eserdeki şi irler oldukça hikeml manfilar ihtiva eder. Örnek olarak birkaç beytini zikretmek isteriz: 42 ''Pisliği ebediyen sevgilisi gibi kendinde taşıyan; Bununla iken nasıl öğünebilir nasıl kibirlenebilir. (İnsanın başlangıcı pis bir su, sonu da cifedir.)" Suhreverdl, Sema' eelerken ağlayanları sevinç veya korku kaynaklı diye ikiye ayırır. Sevinçren ağlamaya şu şiiri şahid getirir. "Ozerime sevinçler öylesine saçıldı ki Beni sevindiren (Allab)ın büyuklüğü beni ağ/attı. '" 3 Allah ile muameleyi anlat ı rken şu şiiri irad eder. O sevgilinin kotıu ması da tat/ıdır, susması da!..'''' Sühreverdl, bir müridin ibadetlerini vakitle re göre tanzim eder ve he r rekatta okuyacağı ayetlere kadar teferruata gider. Mesela öğle ile ikindi arasında kı lına cak 20 rekatlık namazda hangi ayetterin okunacağını şöyle belirtir: "1. Rekat: Bakarcı 201; 3. Rekat: Bakara 286; 4. Rekar Alü Imran 8; 5. Rekat Alü lınran 193; 6. Rekat: Alü Imran 53; 7. Rekat: el-araf 155; 8. Rekat: Yusuf 101; Kitabu Avarifii'I-Metlrif, 25a. 42 Aynı eser, 80;ı. 43 Aynı eser, 64b. 44 Aynı eser, 92b.

20 eıhem cebecioğlu/"avar!fü'l- ma'aıi.f' 257 Rekat: İbrahim 38; 10. Rekat: Taha 114; ll. Rekat: Enbiya 87; 12. Ikkat: Enbiya 89; 13. Rekat: Mü 'minun lls; 14. Rekar: el-furkan 74; 15.Rekat: en-nemi 19; 16. Rekat: Gafir 19; 17. Rekat: el-ahkaf15; 18. Rekat: ei - Haşr 10; 19. Rekat: ei-mümtahine 4; 20. Rekat: Nuh 28.""" Suhreverdi'nin sefer adabına ait şekli unsurları aniatmadaki inceliği kadar, o konudaki fikir ayrılıklarını ağır, yaşlı bir hakem edası içinele değerlenclirerek, selim aklın eınrettiği o rta yolu göstermedeki ustalığı da ilgi çekicidir: "Daha önce de söylediğimiz gibi sefer günü sabahleyin erkenden tekkeden çı karken iki rekat namaz kılmak sutlyyenin zahiri adabındandır. Derviş, iki rekat namazdan sonra tekkeden çıkar, ayakkabısın ı çevirir tozunu silkeler, ayakkab ıla rını giyrneyi arzuladığı yere kadar gelir. Seecadesini yere iki kat yayar, ayakkab ı larını birbirine süı-rer. Ayakkabılarını sol eline, torbayı sağ eline alır, Ayakkabılan sol eliyle torbanın dip tarafına gelecek şekilde koyar. Sonra seediclenin üzerine oturur ve mestini sol eliyle çevirir ve tozunu silker ve sağdan başlayarak girer. Mest ve ayakka bı cinsinden hiçbir şey bırakınachın yerine yerleştirir. Sonra ellerini yıkayarak yüzünü yola çıkacak hale getiri r ve orada bulunanlara veda edip ayrılır. Tekke dışına çıkarak Sll kabını taşımak isteyene; asa ve ibriğini götürmeyi arzcı edene mani olmaz. Kendisini yolcu edenlere veda ettikten sonra su kabını sağ elini kaldırarak omzuna takar. Sol elini sağ kolruğunurı altından çıkararak su kabını sol tarafına bağlar. Sağ omuzu boş kalır, sadece su kabının bağı sağ tarafta bulunur. Yolculuğu esnasında iyi bir mevkie ulaştığı, ya da ihvandan bir grup veya sufiyyeclen bir şeyh kendisini karşıladığı zaman sırrındaki su kabını çözer, ortaya yerleşip bir süre ikamet eder, onlarla görüşür ve se l amlaşır. Oradan ayrılın ca su kabını yeniden bağl::ır, tekke veya benzeri bir konağa yaklaşınca su kabını tekrar çözer ve onu sol kolıuğunun alında t:ı ş ır, asa ve ibriği de sol elinde tutar. Bütün bu saydıklarımız Horasan ve Cebel sütllerinin seçip benimsediğ i kaidelerdir. hak, Şam ve Mağrib (Kuzey Afrika) sufilerinin ekserisi bunlara riayet etmez. Dervişler arasında bu kaidelere riayet hususunda bir mücadele devam eder durur..bu kaidelere riayet etmeyenler kendilerini şöy le savunurlar:'.bunlar uyulması gerekli kaicleler değildir. Bunlara bağlanmak insanı şekle ve surete bağlı ktlar, gerçeklerden ve özden uzaklaştırır. '.Bu kaideleri benimseyenler de şöyle derler: 'Bunlar, bizelen öncekilerin koyduğu a.dabdır.' Bu gruptaki safiler bu kilideleri ihlal eden birini gördükleri zaman ona hakaret ve istiskal nazarıyla bakarlar. Hatta böyleleri için 'Bu sufı değildir' derler. Her iki taife de birbirlerinin görüşünü reddetmek hususunda aşırı gidiyorlar. Bu hususta gerçek ölçüye göre bu kaidelere bağımlı kalanlar reddolunamaz; çünkü bunlar şe r iata aykırı şeyler değildi r ve güzel bir edepclen ibarettir. Bunu böyle kabul etmeyenlerin görüşü de büsbütün recldolunamaz. Çünkü bunlar şe- 45 Kitabu AviJrl.fil '1-Mear{(, 128b.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri

KİŞİSEL BİLGİLER. İlyas CANİKLİ. Yrd. Doç. Dr. Temel İslam Bilimleri KİŞİSEL BİLGİLER Adı-Soyadı: İlyas CANİKLİ Unvan: Yrd. Doç. Dr. Doğum Yeri ve Yılı: Samsun-Terme/ 1966 Bölüm: Temel İslam Bilimleri Tel: 0530 9576891 E-Posta: icanikli@mynet.com; ilyascanikli@gmail.com

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî

Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Osmanlı Döneminde Hisabu s-sittinî Bu hisab sisteminde rakamlar yerine Arap harfleri kullanıldığı için hisabü'lcümmel, altmış tabanlı konumlu sayı sitemi kullanıldığı için hisabü's-sittini, derece ve dakika

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

5. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. GÖRSEL OKUMA VE GÖRSEL SUNU Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğunu Anlama 4. Söz Varlığını Geliştirme 5. Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Okuma 1. Yazma kurallarını uygulama

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ DERSİN KODU VE ADI TEZ 5000 Yüksek Lisans Tezi TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ TİB 5010 Seminer UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi I UAD 8001 Uzmanlık Alan Dersi-II TİB 5660 Hadiste Sened ve Metin Tenkidi TİB 5190 Mukayeseli Hadis

Detaylı

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME)

GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) GÜLŞEHRİ NİN MANTIKU T-TAYRI (GÜLŞEN-NÂME) - M E T İ N V E A K T A R M A - Hazırlayan Kemal YAVUZ T. C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 3131 KÜLTÜR ESERLERİ 414 ISBN

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

HADİS ARAŞTIRMA METODU

HADİS ARAŞTIRMA METODU 1 1. Hadisi Konusuna Göre Arama HADİS ARAŞTIRMA METODU Aradığımız hadisin hangi konuya ait olduğunu bildiğimizde konularına göre tertip edilmiş hadis kitaplarında rahatlıkla bulabiliriz. Ancak aradığımız

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 2. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI D 1.4.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık ve Önemi 1.4.2014 Salı 14:00

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI 2. DÖNEM BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI KONULAR 01.04.2014 Salı 14:00 Bornova Yeşilova Camii Fatma Özmen ERGEN Sağlık

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi

Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi Ermenek Mevlevihanesi/ Karamanoğlu Halil Bey Tekkesi PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 305 Mevlüt ESER Prof. Dr. Yusuf KÜÇÜKDAĞ NEÜ A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Mevlevilik, Mevlâna

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

Bu sayının Hakemleri

Bu sayının Hakemleri Bu sayının Hakemleri Doç. Dr. Osman Aydınlı (Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. Metin Bozkuş (Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) Doç. Dr. İbrahim Görener (Erciyes Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI 1 EDEBİYAT TARİHİ / TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERE AYRILMASINDAKİ ÖLÇÜTLER 1.Edebiyat tarihinin uygarlık tarihi içindeki yerini.edebiyat tarihinin

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 1) Ne & Niçin? Şubelerde Gençlere özel İrşad Proğramları Ramazan ayı içerisinde şube gençlik teşkilatlarında, o şubenin Camii'sine ibadet etmek üzere gelen gençlere yönelik

Detaylı

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul

Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Grand Cevahir Hotel Darülaceze Cad. No: 9 Okmeydanı / İstanbul Açılış Oturumu ve Protokol Konuşmaları 11 Mart 2011 Cuma 09.00 10.30 16.00 Kur an-ı Kerîm e Göre Neslin Üremesi Dr. Mücâhid Ebu l-mecd 16.20

Detaylı

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI

SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI SEMPOZYUM DAVETİYESİ ve PROGRAMI Sayfa 2 Kuşadası Kurşunlu Han-Kervansaray Kuşadası Güvencin ada Kalesi Sayfa 3 01-03 Nisan 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Kuşadası ve Civarında Tasavvufî Hayat

Detaylı

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI

TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI S.NO TEPEBAŞI İLÇESİ 2016 YILI RAZAMAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN TARİH ADI SOYADI UNVANI YERİ VAKTİ KONUSU Tepebaşı Camii 1 05.06.2016 29 Şaban Nalbant Camii Rahman Camii Ramazan'a

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM )

İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) İZMİR İL MÜFTÜLÜĞÜ BAYAN VAAZ ÇİZELGESİ ( 2014 YILI 1. DÖNEM ) TARİH GÜN SAAT İLÇE YER VAİZE ADI/SOYADI 01.01.2014 Çarşamba 10:30 Bornova Debre Camii Fatma Özmen ERGEN Ölüm ve Ömür Muhasebesi 01.01.2014

Detaylı

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi

İslam Ahlâk Düşüncesi Projesi Ahlâk Düşüncesi Projesi İSLAM İSLAMAHLÂK AHLÂKDÜŞÜNCESİ DÜŞÜNCESİ PROJESİ PROJESİ düşüncesi düşüncesiiçerisinde içerisindepek pekçok çokdisiplin disiplintarafından tarafındantartıtartışılagelmiş şılagelmiş

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127.

Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Kâşif Hamdi OKUR, Ismanlılarda Fıkıh Usûlü Çalaışmaları: Hâdimî Örneği, İstanbul: Mizah Yayınevi, 2010, 125-127. Elif Büşra DİLBAZ E-mail: ikkizzler_89@hotmail.com Nasslar ile hükümler arasındaki ilişkinin

Detaylı

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine)

MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) MANASTIR TIBBI (Monastic Medicine) Hipokratik-Galenik Tıp ekolunun devamı Cerrahi teknikler bilinmesine rağmen, yüksek enfeksiyon riski nedeniyle zorunlu haller dışında pek uygulanmıyor Tam olarak hangi

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Dr. Hüseyin Emin SERT. www.eminsert.org

Dr. Hüseyin Emin SERT. www.eminsert.org Dr. Hüseyin Emin SERT SASAM İstanbul Temsilcisi www.eminsert.org heminsert@gmail.com Strateji Bakış Kültürel kodlarımızı dikkate alan, İnsanımızın ihtiyaç ve beklentisine uygun, disiplinlerarası İnsanî

Detaylı

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır.

NOT : ÎMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu Seyyid Nakib Şeyh Ferid Buhari'ye yazmıştır. 45. MEKTUP MEVZUU : a) Şeyhinin vefatından sonra, Haniganın fukarasına (tekkenin dervişlerine) zahirî destek olması dolayısı ile teşekkür izharı.. b) Camiiyet-i İnsan (insanda her şeyin var olması) onun

Detaylı

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz)

BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) BANDIRMA MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI (27 Haziran - 28 Temmuz) V A İ Z İ N ADI - SOYADI ÜNVANI VAAZIN YERİ VAAZIN GÜNÜ VE SAATİ VAAZIN KONUSU Cahit ÇETİN Müftü Haydarçavuş Camii

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11.

17.10.2014 11:30-12:30 24.10.2014 11:30-12:30 31.10.2014 11:30-12:30 7.11.2014 11:30-12:30 14.11.2014 11:30-12:30 AYHAN KAYA 21.11. MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ İÇEL TV-YÖRÜK FM PROGRAM TABLOSU Cami ve Gençlik ( gençlerin camiye ilgisi,hz peygamber ve gençlik (kaynak : DİB cami-gençlik sayfası) İsraf duyarlılığı ya da Tüketim Ahlakı (Hasan

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014)

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) RAMAZAN ETKİNLİKLERİ - YENİKAPI SAHNE ETKİNLİKLERİ (28 HAZİRAN - 27 TEMMUZ 2014) Tarih: 27 Haziran 2014 Cuma Teravih Saati 22.40 22.40 Nizamettin Sevil Nuri Osmaniye Camii İmamı Tarih: 28 Haziran 2014

Detaylı

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57

KİTABIN TANITIM YAZISI Cuma, 12 Ekim 2012 14:57 Eğitimci yazar M. Emin KARABACAK ın BAYRAMLIK İSTEMEYEN ÇOCUKLAR (Çocukların Okul Başarısını Artırmada Anne Babalara Düşen Görevler) kitabından sonra ikinci kitabı BİLİNÇALTI APTALDIR ŞAKADAN ANLAMAZ kitabı

Detaylı

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii

2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI. 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii VAAZIN 2015 YILI 3. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 20.7.2015 Pazartesi Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Kapucu Camii PEYGAMBERİMİZİN

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI

2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2015 YILI İKİNCİ DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- İRŞAT PROGRAMI VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 2.4.2015 PerşembeÖğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Huzurevi Mescidi

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Muharrem KESİK İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : muharremkesik@gmail.com 2. Doğum -

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi.

1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. القواعد كتب A-GRAMER KİTAPLAR 1- el-kavaidul- esasiyye lil- Lugatil-arabiyye (Arapça), Seyyid Ahmet el-haşimi. 2- Mebâdiul-arabiyye (I-IV Cüz ) Arapça, Muallim REŞİT, eş-şartuni. 3- Câmiud-durûsil-arabiyye

Detaylı

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR.

HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. HAC YÜCE ALLAH IN (c.c) EMRİDİR. Hac Allah Teala nın (c.c) emri, İslam ın beş temel şartından biridir: Ona varmaya gücü yeten kimsenin Kâbe yi tavaf etmesi Allah ın insanlar üzerindeki hakkıdır. (Al-i

Detaylı

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii

1.GÜN 2.GÜN 3.GÜN 3.GÜN. Mehmet AVCI İmam Hatip Müftülük Sitesi Camii Seyit BADIR Eğitim Görevlisi Taşçıoğlu Camii Yakup TURHAN Vaiz Yeni Orta Camii Abdulvahit AVCI Baş İmam Eski Orta Camii Mustafa ÇAKIR Vaiz Sahil Camii Ramazan GÜNDÜZ Kursiyer Şeyh Camii Hakan USTA Kursiyer Müftü Mah. Camii Abdulhalim ÇEVİK Kursiyer

Detaylı

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846

ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 ISSN 2146-7846 J ISSN 2146-7846 J Yayınlayan Kurum / Publishing Institution: Bozok Üniversitesi İlahiyat Fakültesi / Bozok University Revelation Faculty Dil/Language: Türkçe, İngilizce, Arapça, Almanca,

Detaylı

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler*

Sadrettin Gümüş, Seyyid Şerîf Cürcânî ve Arap Dilindeki Yeri, İstanbul: Fatih Yayınevi Matbaası, 1984, 211 s. Murat Dinler* FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi FSM Scholarly Studies Journal of Humanities and Social Sciences Sayı/Number 5 Yıl/Year 2015 Bahar/Spring 2015 Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Detaylı

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım.

Risale-i Nuru Samsat-ta Lise öğrencisi iken Teyzem oğlu vasıtasıyla tanıdım. ABUZER KARA 1.Kendinizi tanıtırımsınız. Ben Abuzer Kara 1961 Samsat doğumluyum.ilk ve orta öğrenimimi Samsat ta bitirdim.19 82 yılında evlendim.1983-1984 Yılları arasında askerlik görevimi ifa ettim.1987

Detaylı

www.mecmerkezi.org Site Haritası

www.mecmerkezi.org Site Haritası www.mecmerkezi.org Bu site, M. Es ad Coşan Vakfı tarafından 2011 de kurulan M. Es ad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi tarafından yayınlanmaktadır. Bu site temel olarak Merhum Hocaefendi nin yazıları,

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı