tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi"

Transkript

1 tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi Ankara 2004

2 Klasikle rimiz/xl ('Avarifü~l-Ma (arif, Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es -Sühreverdi (539/ / 1234) Ethem CEBECİOGLU Prof. Dr., Ankara ü. ilahiyat Fakültesi Özet [Ethem Cebecioğlu, "Avarifli'l-Ma'arif', Tasawuf itmf ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2004, Yıl 5, S. 12, ss Makalemizde yazarın hayatı hakkında kısaca bilgi verdikten sonra eserlerinin bir listesini verdik. Bu eserlerin kütüphanelerdeki yerlerini göstererek eserleri hakkında kısaca bilgi verdik. Daha sonra Şeyhu'ş-ŞüyOh lakabıyla tanınan Suhreverdl'nin Avarif adlı eser tanıtmaya çalıştık. Eseıin tasawufi düşüncede meydana geti rdiği yeniliklere işaret ettik. Özellikle tarikatleşme ve tasavvufi düşüncenin müesseseleşmesinde oynadığı büyük role dikkat çektik. Yazıldıktan bu yana eser hakkı nda gerçekleştirilmiş bulunan çalışmaları kronolojik bir sıra içinde verdik. Son olarak da eserin, yazılma sebebini ve tasavvufi eserler içindeki yerini, açıklamaya çalıştık. Eserin kaynaklanru ve daha sonraki eser Iere tesirlerini izah ederek makalemizi tamamladık. Tasavvuf bin yılı aşkın çok yönlü engin bir birikime sahiptir. Prof. Fazlurrahınan'ın da açık yüreklilikle ifade ettiği gibi, tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi donuklaşmış bilimiere karşılık, çağımızda İs lam'ın son ç ı kış kapısı ve yumuşak karnı, tasavvuftur. Tasavvufu İslam'ın fikri donukluğundan kurtuluş çaresi kılaqilmek için, hiç şüphesiz, onun kaynaklarının ortaya çıkanlmasına ve dilinin aniaşılmasına ihtiyaç vardır. Süleymaniye kütüphanesindeki el yazmajannın yüzde altmıştan fazlasının sırf rasavvufa ait olması, onun, her ası rda diğer ishiml ilimler yanında parlak ve canlı bir yapıya sahip bulunduğunu gösterir. Bütün bu kültür mirasunız, ulu oıta na ehil ellerle yalan yanlış değil, alanın gerçek mütehassısların ca çok yönlü olarak günümüze raşınmayı bekliyor. İşte bunun için biz, tasavvufun ima-

3 240 tasavvuf mı sayılan bir numaralı uzmanlarınca kaleme a lınmış kaynak eserleri ilk elden ülkemiz aydınlarına tanıtmayı kaç ınılmaz bir görev olarak görüyoruz. Bunlar a rasında h. VI ve VII. yüzyı llarda yaşamış Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es-sühreverdi, Avarifü'I-Ma 'iırifadlı ölmez eseriyle ilk sırada yerini alır. Sühreverdlyye ta rikatının kurucusu, Hz. Ebu Bekir (r.) neslinclen olan Ömer es-sühreverdl, asırlarca İslam toplumlannın zihin ve kalp dünyasına ışık tutan k lasikleşmiş Ava, ifü. 'l-ma 'arif adlı eserindeki irfanl katkılarıyla, tasawuf tarihinin önemli kilometre taşlarından b.iridir. Şimdi onu, eserlerini ve Avarifini çeşitli yönleriyle tanımaya çal ışalım. ı. Ebu.Hafs Şihabüddin Öme r es-sührevercfi'nin Hayatı ve Eserleri A. Hayatı Ömer es-sühreverdl Zendn ' ın Sühreverd kı sabasında 539/1145'te dünyaya gelmiştir. ' Babasının adı Muhammed'dir. Soyu Hz. Ebu Bekir (r.)'e kadar ulaşır. Şöyle ki: Ömer b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Abdullah AmmOye b. Sa' d b. el-huseyn b. el -Kasım b. Alkame b. en-nadr b Muaz b. Abdurrahman b. el-kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir es-sıddtk (r./ Şihabuddin - i Sühreverdl, Şeyhu'I - İsliim, Şeyhu'ş-ŞuyOh lakablarıyla tanınmış tır. Künyesi Ebü Abdullah ve Ebu Hafs ' tır. Hz. Ebu Bekir (r.) neslinden geldiği için el-bekrl, el -Kureşl ve et-teymi gibi nisbelerle a nılır. 3 Efiakl Decle'ye göre Hz. Ebu Bekir (r.) neslinden gelmesi münasebetiyle Sühreverdl, Mevlana Celaleddin-i Rüml (ö. 1273) ile akrabadır. J Sührevercll'nin ailesi ilmiye sınıfındandı. Bu aileden pek çok tanınmış alim ve süfi zuhur etmiş olup bazıları şunlardır : 1. Amcası, Nehcü 's-sülı1k adlı siyasi etik konusunda kıymettar eserin sahibi Ebu'n-Necib Ziyaueldin Abdulkahir es-sühreverdl. 2. Babası Ebu Cafer Muhammed es-sühreverdi. 3. Büyük dedesi Abdullah b. Sa'd AmmGye. 5 Uç fikirlerinden dolayı 585/ 1190'da Haleb'de idam edilen Sühreverdl-i Maktu! olarak tanınmış Yahya b. Habeş es-sühreverdl (548/ / 1190) ile nisbe benze rliği dışında her hangi bir akrabalığı yoktur. ı ei-münzlrl, et-tekmi/e ll-vejeyc1ri 'rı-nakale, Beyrm 1981, c lll. ss İbn Hallik<1n. Vejeyatü"I-A 'yiiu, BeynH I9n, s. 204, 446; Sübkl, Tafx.ıkdtü'ş-Şafiiyycti'I Kübıii, Mısır trs. c.viii, s ez-zehebi, Siyeru A 'famii'ıı-nabelt1, Beynı t c. XXII, s. 374; İbn Hallikan, Ve(eytit, c. III, s-~ Etlfıki, Mcnakibü t-artjin, nşr. Tahsin Yazıcı, Ankara 1947, c. ı, s ez-zehebi, Tarihu "l-islam, c. X, ss Corbin, Henri, La Philosophic Shahabaddirı SobrawardiMaqtul, Paris 1935, s. 21.

4 ethem cebedoğlu/"avarifü'l-ma'a.rif' 241 Herşeyden önce Ömer es-sühreverdi'nin doksan yıllık uzun ömründe, a l tı Abbasl halifesinin saltanatını gö rmüştür : 1. Muktefi li-emrillah (530/ / 1160), 2. el-müstencid Billah (555/1160), 3. el-musta'zl Billah (566/ /1179), 4. en-nasır li-dlnillah (575/ /1125), 5. ez-zahir Billah (622/ / 1226), 6. ei -Mustansır Billah (623/ /1243). 7 Yine bu dönemde doğudan Moğol istilası ve barıdan da Haçlı saldırılarıyla, İslam dünyası büyük tehditlere maruz kalmış t ı. Ayrıca sosyo-politik hareketliliğin en üst seviyede seyr ettiği bu zaman diliminde, Abdulkadir-i Geylani (561/1160), Ahmed er-rini! (578/ 1182), Necmedin-i Kübra (618/ 1221), Muhyidclin İbnü'l -Arabl (638/1240) ve Feridüclclin-i Artar (632/1235) gibi tasavvufun pek çok abiele şahsiyetlerinin yetiştiğini görürüz. Ömer Sühreverdi, on altı. yaşına kadar meınleketi Zendin 'ın Sühreverd kasabasında ilk tahsilini yaptı. Altı aylık iken babasının vefat ettiği göz önünde tutulursa, onun bu dönemdeki tahsilini amcası Ebu'n-Nedb es-sühreverdl veya bazı yakınlarından aldığı düşünülebilir. Ebu'n-Necib es-sühreverdi, yeğeni Ömer es-sühreverdl'yi on altı yaşında iken yüksek tahsil için Bağdat'a götürür. Orada Nizamiye'de tedris ile meşgul olan Ebu'n-Necib bir süre sonra Şam ve Küdüs'e gider. Or:.ıdan dönüşte Bağciaci'da kendi medrese ve zaviyesinde ders vermeye başlar. O s ırada bir yandan yeğeni Ömer es-sührevercli'nin ve diğer talebelerinin tahsiliyle meşgul olurken, diğer yandan Bağdad'ın ünlü Hanbeli süfisi Abdulkadir-i Geylani ile görüşmeler yapar. Ömer es Sühreverdl yirmi dört yaşıncl1, amcası Ebu'n-Necib'i kaybeder (563/1168). 8 Ömer es-sühreverdl''nin hayat boyu ders okuduğu hocalan şunlardır: Ebu'I Kasun b. Fadlan (ö. 565/1169), Ebu'I-Muzaffer Hibetullah eş-şibll (ö. 563/ 1167), Ebu'l-Feth İbnü'I - Batti (ö. 564/ 1168), Ma'mer b. el- Fiihir (564/ 1168), Ebu Zür'a el-makdisl (ö. 566/1170), Ebu'l-Fütüh et-ta! (555/ 1160), Abdulkadir-i Geylani (ö. 567/1165). Sühreverdi'nin hocalarından aldığı dersler de şöyledir : Tasavvuf, Kelarn. Fıkıh, Tefsir, Hadis. Rivayerlere bakılır sa, Sühreverdl bu ilimler arasında özellikle Hadis alanında [ebahhur ettiği görülür. 9 Sühreverdl ilim tahsili.nden sonra, Bağdat'tan ayrılır Basra'ya gider. Orada Ebu Muhammed Abde'l-Basri (499/ / 1176)'nin sohbetlerinde bulunur.' 0 Daha sonra Ebu's-Suud el-bağciadi ile görüşü r. Bir süre ilm-i kelamla meşgul olur." 7 S ülıreverdi, Avar[fü'I-Ma.'ar [(. çev. H. Kamil Yılmaz -İrfan Gündüz, istanbul1990 (Giriş), s. IX. 8 ez-zeheb'l, el-lberjf Haberi men Gaber, Beyrut l985. c. IV, s. 181; Sübki, Tabakiit, c. Vll. ss Zehebl, A'liim. c. XX. s. 420, 481-7; Kaıip Çelebi, Keşfil 'z-zünun, c. ı, s. 56; Cami, Nefahat, Lamil Çelebi, istanbul 1289, s Cami, N(!(ahat. s ll Hoca:dde, HadU~atü 'l-evliya. ss

5 242 tasavvuf Sühreverdl bütün bunlardan sonra Gazall'nin Şam'da Umeyye Cami' inde_ uzlete çekildiği gibi insanlardan nzaklaşır. Manevi olgu nluğa erdikten sonra, amcasının Dicle kıyısındaki medrese ve tekkesinde derslere ve vaazlara baş l ar. Etrafında büyük bir müntesip halkası oluşur. ı ı Bağciaci'da 'Makber Mahallesi'ndeki toprak minberinde uzun yıllar va'z u nasihatta bulunur. ~ Onun bu zaman zarfında halife Nasır li-dinillah ile irtibata geçtiği görülür. Fütüvvet teşkilatının kurucusu olan bu halife, hadis rivayet edecek kadar ilmi olgun luğa sahiptir.'' N asır, Sühreverdl'ye derin saygı duymakta, her işte ona danış makta, onun fikrine itibar etmekte ve duasını almaktadır. 1 s Ayrıca Halife Nasır, onun için bir tekke inşa ettirir.' 6 Güvenilir kaynaklar, onun Sühreverdi'ye intisap ettiğini ve onunla Bağciaci Merzebaniye Tekkesinele özel olarak görüştüğünü kaydeder." Halife, Sülu-everdl'yi Bağciaci'daki tekkelerin nikap mürşidi olarak kabul ederek, ona 'Şeyhu'ş -Şüyfıh ', 'Şeyhü'l -İslam' ve 'Şeyhü'I - Irak' unvaniarını verir.'~ HalifeNasır li-dinillah, devrio siyasi ça l kantıları içinde, gerek sulh, gerekse hakimiyetini sağlamak üzere, civar bölge yöneticileri ile sürekli diplomatik irtibat halindeydi. İşte bu noktada halifenin Sühreverdi'yi, sefaret göreviyle sık sık çeşitli yerlere gönderdiği görülür. Sühreverdl Şam'daki Eyyubi Su ltan larından Melik Eşref e birkaç defa elçi olarak gönderilmiştir. 1217'cle Harezm Sultanı kalabalık bir ordu ile Bağdad'ı almak üzere yola çıktığında, Halife Nasır onu durdunnak üzere Sühreverdl'yi elçi olarak gönderir. Ne kadar uğraşsa da Sühreverdl Harezm Sultanını ikna edemez. almaya kararlı bu orduyu semavi bir felaket durdurur: Şiddetli Ancak Bağdad ' ı soğuk ve kar yağışı. 19 Onun bu siyasi kişiliğinin teşekkülünde, amcası Ebu'n-Necib es-sührevercli'nin büyük rolü olduğu muhakkaktır. Ebu'n-Necib, sulranlarla temas halinde bir süfi idi ve on l arı uyarmak üzere çok kıym etli bir eser telif etmişti : Nehcü 's-süluk. O, bu eserinde tıpkı Farabi'nin ei-medinetü'i - Fazıla'sındaki gibi, ideal bir devletin ve yöneticilerinin nası l olması gerektiğini ele almış, siyasi ahlak konularında tavsiyelerde bulunmuştur. 12 Zehebi, Tarih. c. IV, s. 97; Sül)ki. Tabakat, c. VII I, s İbn Tağriberdi, en -Nücı?.mü'z-Ziihire. Kalıire 1375, c. VI, s Zehebi, A'lam, c. XXII, s Sübki, age., c. vııı, s lzzüddin Ali ei-kfiş1, Mısbahu '1-Hidaye, Ta hran 1323, s. 23. ı 7 ei-mün<.iri, et-tekmile li -vf?f(!ytiti 'n -rıakale, c. Ili, s Ayrıca bk. Sühreverdi, A vaı'if, çev. H. Kamil Yılmaz- İrfan Gündüz, (G iri ş), s. XVII. 18 Sübk1, age., c. VII, s Zehebi, age., c. XXll, s

6 eıhem cebecioğlu/ "avarifü '/-ma 'arif' 243 Sühreverdl, Bağdat halifesinin bir mektubu ve itimadnamesini, yetmiş sekiz gibi ileri bir yaşm olmasına rağmen Konya'ya Alaeddin Keyktıbad'a götürmüş, yolda Malatya'ya uğrayarak orada Mirsddü 'l-ibad yazarı ünlü sofi Necmüddin Da ye ile görüşmüştür. Hana bu görüşmede Necmüddin Daye, eserini Sühreverdi'ye sunmuş ve onun takdirini kazanmıştır. 2 " Konya'ya giden Sühreverdi orada Alaaddin Keykubad'la görüştükten sonra, Mevlana ' nın babası Sultanu'l-Ulema ile bir araya gelir, onunla sohbetler yapar. 2 ' Bu sohbet ve buluşmalarda Mevlana 'nın bulunduğu hususu kesindir. Bu seyahatlerinde Sühreverdl'nin Hicaz'a gittiği, sık sık hac yaptığı da kaydedilir. Meşhur sofi İbni.i' l Farıd ile Mekke'de görüşen Sühreverdi. onun iki oğ luna hırka giydirir. Aynı sene, Mısır'lı Ziyaeeldin İsa b. Yahta ei-ensari es-sebti de Mekke'de Sühreverdl tarafından hırka ilbasına nail olur. ız Vefauna az bir zaman kala gözlerini kaybeden Sühreverdi, ınanevi görevlerini ihmale uğratmadan sürdürür. Doksan yaşında 1 Muharrem 632/ 26 Kasım 1234 tarihinde vefat eder. Kalabalık bir ceınaatle cenaze namazı kılınır. Verdiyye'deki tekkesinde defnedilir. 2 ~ Rivayere göre çok cömert olan Sühreverdi, eline geçeni fakir fukaraya dağıttığı için vefat ettiğinde onu kefenlemek üzere bir bez parçası bulmakta sıkmtı çekilmişti.24 Sühreverdi,,pek çok ilim adamı yetiştirmiştir. Ondan hadis dinleyip, fıkıh tahsil edip icazer alanlardan tespit edilenleı: şun l ardır. 1. Muhammed b. Said el-ma'lul (ö. 633/1236) 2. İbn Nokta (ö. 629/1232) 3. Zekiyytiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf el-birzall el-işbill (ö. 632/1234) 4. İbnNeccar(ö. 643/1245) 5. Şihabuddin Ebu'I-Mehamid İsmail b. Hamid ei-ensarl el-hazrecl (ö. 653/1255) 6. Ebu'I-Ganaim b. Allarn (ö. 630/ 1233) 7. Ebu'I-Abbas ei-eberkuhl 8. Hafız Zeyneddin (İmamı Nevevi'nin hocası) 9. Münziri (et-terğfb ve't-terhib sahibi) 10. Fahr b. Asakir ll. eş-şems eş-şirazl 12. el-km! el-hanbell 20 Necmüddin Da ye, Mirsad (takdim), Ta hr.ın 1365, ss Ellaki, Mentlkibü 'I-Arifirı, c. ı, s Zehebi, A 'lam, c. XXII, s Tarih u '/-Islam, c. IV, s Siihk'i, Tabaka.ı, c. vın, s. 340.

7 244 tcısavvuf 13. Ebu'I-Abbas el-vasit! (ö. 694/ 1295) 14. Ebu'l-Mehamid ez-zencani (ö. 674/ 1275) 15. Ebu'I-Faeli el-hılatl (ö. 675/1276) 16. Sa'd b. Muzaffer ei-mutahher (ö. 637/ 1239) 17. İbn.Meymun e l-kaysi (ö. 686/ 1287) Ayrıca Sühreverdl'nin kendisine intisap ile kemalat makamlarını ibraz etmiş çok sayıda müridi ve halifesi varclır. Onlar da şunlardır : 1. Ebu Ca'fer Muhammed b. Ömer es-sühreverdi (oğlu) (ö. 655/1257) 2. Bahauddin Zekeriyya el-multanl (ö. 661/1262) 3. Necibuddin Ali b. Buzguş eş -Şirazi (ö. 678/ 1279) 4. Kemaledelin-i Isfahani (ö. 635/ 1237) 5. Izzuddin b. Abdusselam (ö. 660/ 1262) 6. Sadi-i Şir-azl (ö. 691/ 1292) 2 ; B. Eserleri Sühreverdl'nin İslam Kültürüne yetiştirdiği talebeleriyle olduğu gibi kaleme aldığı eserleriyle de geniş ölçüde katkıda bulunduğu görülür. Şimdi kısaca eserlerini ve bu eserlerin bulunduğu kütüphane adreslerini verelim. 1. Avarifü 'l-ma 'ari/ Tasavvuf ve inceliklerine dair, makalemizin de konusu olan klasikleşmiş abiele bir eserdir. a. Süleymaniye, Lala İsmail Paşa,180.By b. Süleymaniye, Ayasofya, 1963 c. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/ 1 de kayıtlıdır. 2. Nuğbetü '/-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an: İşari bir tefsirdir. a. Süleymaniye, H. Beşir Ağa (Eyüp) 24 no da kayıtlıdır. Ayr. bk. Vefayatü '!-Ayan, c. Vll, s. 323; Keşfü. 'z-zünun, c. I s Bu tefsirin, başından Tevbe suresine kadar tahkiki yapılmıştır. Yaşar Düzenli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışınan Doç.Dr. İsmail Ka. raçam, Doktora, (85 sayfa) YÖK Tez Merkezi, no: Reşfıi 'n-nasayihi 'l-imaniyye ve Keşfu 'I-Fedaythi 'l- Yunaniyye: Yunan felsefesine ve onu benimseyen İslam felsefecilerine karşı şeriatı savunmak üzere yazılmış tenkid!-tahlili bir eserdir. 15 bölümden oluşur. Muinuddin Mualliın eseri şerh etmiştir. a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3527/ 6. ( varaklar arası.) b. Süleymaniye, Köprülü Kütüphanesi 728 no. da, c. Bursa,Ulucami, Tas 95 no da kayıtlıdır. d. Eser ayrıca, Reşfü 'n-nesayihi'l-iman~yye fi Keşfi'l-Fedayihi'I-Burhan~yye adıyla, Milli Kütüphaneele de vardır. Mikrofilm no. 1994, c (Osınanlıca) 25 Sühreverdl. Avari:{; çev. H. Kamil Yılnıa:t.-İrfan G ündoz (Giriş), ss. XXII-XXVI.

8 et hem cebecioğlu/ "avar{/ü ı-ma'arif" Jrşadü 'l-mürfdfn ve Mecdü 't-talibfn: Tasavvuf ve edepleriyle ilgili bir eser. a. Süleymaniye,Crh. 1084/1. b. Milli Kütüphane, Yer AD Ayr. b k. izahü '1-Meknun, c. 1, s. 63. Eseri,.M. Emin Fidan Türkçeye tercüme etm iştir. Hacegan Yay. İst /'iamü 'l-hüda ve 'Akfdetü Erhah-i Ehli't-Tüka: Tasavvuf ve kelama dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Aşir Efendi, 416/10 ( varaklar a rası.. b. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/ 2. c. Süleymaniye, Bağdat lı Vehbi Ef, 2023/ 10. d. Süleymaniye, Murat Buhari, 210/2. e. Süleymaniye, Nafiz Paşa, er-rahikü.'l-mabtum li Zevki'l-'Ukali ve'!- Fühunı: İlahi sırlara dair bir eser. a. Süleymaniye, H. Mahmud Efendi, 2682/ 1 (31 varak). b. Süleymaniye, Halet Efendi, 814/8 c. Süleymaniye, Şehid Ali Paşa, 1377/3 d. Beyazid, Veliyyüddin Efendi, Ayr. bk. Hediyyetü'l- Arifin, s Osman Yahya bu eserin İbn Arabi'ye ait olduğu nu söyler. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Kitab-ı Şinasi- i lbni Arahi, Fransa, Risaletü's-Seyr ve't-tayr: Tecelli, seyr, tayr ve silluka dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Hamidiye, 1447/66 b. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/3. Bu nüshanın ismi el-kelam fi's-seyri ve't- Tayn'dır. (2 varak) c. Süleymaniye, Bağdatl ı Vehbi Efendi, 2023/ 9 d. Süleymaniye, Köprülü, 1589 e. Bursa, Ulucami,Tas.65/ S Ayr. bk. Mehdevi, Musannifat- ı İbn Sina, s.177; Fihrist-i Farisi-iMünzevi, s Vesaya: Suhreverdl''nin müridie rine ve oğluna yaptığ ı tavsiyeleridir. a. Süleymaniye, İbrahim Efendi, 854/4 b. Süleymaniye, Aşir Efendi, 443/4 c. Süleymaniye, Nafiz P aşa, 428/ 4 d. Süleymaniye, Şehid Ali Paşa, 1396 e. Süleymaniye, Köprülü,329/5 f. Milli Kütüphane,Yz. A. 8225; Yz. A.995/4; Yz.B.217/2; Yz. B. 346/19; Yz. A. 868/14; Yz. A.3069/6A. g. Ankara Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Ayr. bk. Kerbelai, el-cinan, c. Il, s Mikro film fihristi, c. I, ss , Tahran.

9 246 ıasawuf 9. Risaletü Cezbi'l-Kulub ila Muvasalati'l-Mahbub: Tasavvfıfi bir eserdir. a. Süleymaniye, H. Mahmud Efendi, 3122/1 (1-37 varak arası) Eser h de Halep'te bası lmı ştır. 10. Evradu's-Suhreverdi: Suhreverdi"nin tertip ettiği virdleri ihtiva eden bir mecmua. 110 virdden oluşur. Eser, HalifesiZekeriya Multani tarafındanevrad-ı Şeyhu'ş-Şuyuh adıyla, Farsça'ya tercüme edilmiştir. Bu eser Kenzü 'l-ibad fi Şerhi 'I-Evrad adıyla Ali b. Ahmed Guri tarafıt)dan şerh edilmiştir.bu şerhin nüshası, a. Süleymaniye, H. Selim Ağa Kütüphanesi, 550/2 (237 varaktır) b. Süleymaniye, Pertevniyal, 445. de kayıtl ıdır. (309 varaktır) Ayr. bk. Fihrist-i Gençbahş, s. 556; Ahval ve Asar-ı Multarıf, ss. 91-5; Keifü'z Zürıun, s ll. Sünuhu '1-Fütuh bi Zikri'r-Ruh: Ruh, nefs, istiğrak, vücud, havatır gibi konul arı ihtiva eden bir eserdir. Bu eser Risale fis-süluk olarak da adlandırılır. a. Süleymaniye, Köprülü, b. Süleymaniye, Laleli,1593/3 (71-79 varaklar arası) Ayr. bk. Keşfü'z-Zürıun, s el-esi/e ve't-ecvibe: Sorulan tasavvufi sorulara verilen cevaplardan oluşur. a. Mısır, Emane, 1962 no da kayıtlıdır. (35 varaktır. ) Ayr. bk. Milli Kütüphane de Risa/e el-esi/e ve'l-ecvibe mine'/- İman adlı bir eser, Yz. A. 8096/1 de kayı tlıdır. 13. Fütüvvetname: Farsçadır. Fütüvvete dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Ayasofya, K bu nüsbanın adı, Kitabü_'l-Fütüvvedir. ( varaklar arası) b. Paris Milli Müzesi no: S. P Bu nüshanın ismi Risaletü'I-Fütüvvedir. Arapça' dır. c. Murtaza Savvaf ve Henry Corbin tarafından Resait-i Cevanmerdan içinde neşredilmiştir. İran, Risale fi Gurari '!-Hak ve İstid1 acibim 15. Makamatü 'l-ari.firı 16. Risalefi'l-Fakr a. Süleymaniye, Esad Efendi, ( varaklar a rası.) Araştırmacı Necib Ma yil Herevi Sühreverdl'nin bu eserlerine şunları da ekler; 17. Edilletü '/- 'İyarı 'ale'l-burhcm: Arapça olan bu eser, İslam akaidinin savunması ve sapık mezhepterin reddine dairdir. a. Süleyn-.Jniye, Hamidiye, ll47/12 ( varaklar arası) Ayr. b k. Keşjü 'z-zünurı, c. I, s. 50; Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 424, Tahran.

10 ethem cebecioğlu/ "avarifü '/-ma 'ari/'" Eçrarü'l-'Arifin ve Siyerü't-Talibfn: Arapça bir eserdir. Farsça'ya da çevrilmiştir. Bk. Tatib-i Nazmu Neşr, Netisl, s el-esmaü'i-erba't1n: Arapça bir eserdir. Bu eseri, Fahreddin Eba'l-Melclrim Farsça'ya tercüme etmişti r. a. Süleymaniye, Yazma Bağışlar, 2773/1 (1-15 varaklar arası) b. Süleymaniye, Ayasofya, K (11 va rak) Bu nüshan ın adı, Şerhü '/-Esmaa 'l-erba 'fn'dir. Ayr. bk. Keşfü'z-Zünıln, c. I, s Behcetü'l-Ebrar: Arapça bir eserdir.abdü'l-kadir-i Geylani'nin menkabelerini muhtevidir. Bk. İzahu'l-Meknün, c. I, s (İzahü'l-Meknün, Milli Kütüphane Yz. c.16/1) 21. Hilyetü'n-Nasik: Arapça bir eserdir. Tarih-i Erbil sahibi bu eserden bahseder. a. Süleymaniye, Ayasofya, K.U36 ( varaklar arası) Ayr. bk. Tarih-i Erbil, s. 176; Vefayatü'l-Ayan, c. VII, s Menasik a dlı bir eser daha vardır ki Hi/yetü'n -Nasik ile hemen hemen aynıdır. B k. Keşfü 'z-zünün, s Risale-i Suhreverdi be Fahri Razi: a. Süleymaniye, Bağciatlı Vehbi Efendi, 2023/15 (95-96 varaklar aras ı) Ayr. bk. Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 517, Tahran. 23. Risale fi's-süluk: Arapça bir eserdir. a. Süleymaniye, İbrahim Efendi, 870/2 ( varak arası) b. Süleymaniye, Laleli,1593/4. Bu nüshanın adı Risaletü's-Sülulttur. (71-79 varaklar arası.) Ayr. bk. Keşfü'z-Zünı1n, s Şerh-i Rubai-i Şeyh Şihabuddin es-su.fi: Bk. Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 569, Tahran; Suhancl.n - ı Manzum Ebu Said Ebu'I-Hayr, s Kelamü Şihabuddin es-sühreverdf ve Şerhtthu: a. Süleymaniye, Ayasofya, K Nüshanın adı, Muhtasar min Ketarn es Sübreverdfdir. ( varaklar arası sayfa kenarında. ) Ayr. bk. Mikrofilm Fihristi, c. III, s. 157, Tahran. 26. Kenzü 'l- 'İbô.d fl Şerhi 'l-evrcld: Arapça'dır. Sühreverdl'ye ait evradın Ali bin Ahmed Gurl tarafından yapılmış şerhiclir. a. Süleymaniye, H. Selimağa Kütüphanesi, 550/2 (237 varak) b. Süleymaniye, Pertevniyal, 445, (309 varak) Ayr. bk. Keşfü'z-Zünun, s.1517.

11 248 ıasavvuf 27. e/-levamiü'i-gaybiyye: Arapça'dır. a. Süleymanye, Bağdatlı Vehbi, 2023/31 ( varaklar arası) b. Süleymaniye, Bağdatlı Vehbi, 2023/16 c. Ulum-i Yezd, no: 630, Tahran. d. Medis-i Şura -yı İsHimi, no:l26, Tahran. 28. Name-i Suhreverdi be.kemaleddin ismail-i İsfehani: Arapça'dır. a. Mukaddime-i Divan - ı İsfehani, Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 423, Tahran. 29. Nisbet-i Hırka-ı Suhraverdi a. Mikrofilm Fihristi, c. I. s. 676,.. Tahran. 30. en-nikatü'z- Zevkiyve: A rapça'dı r. er-risaletü'ş-şevkiyyeşeklinde de bilinir. Hüsarneddin Yahya Uihici tarafından Farsça'ya çevrilmiştir. a. Bk. Fiht'isti Nusbaba-yı Hatti, V. Defter. s ı. Sıfat-ı Halvet ve Adabı a. Süleymaniye, Ayasofya, K 2117 ( varaklar arası) b. Mikro film fihristi c. III s. 224 Tahran. Bu nüshanın ad ı, Adab -ı Halveftir. 32. Meşihatü 'ş-şeyh Şihabuddirı ömer es-sühreverdf: Müellifi bilinmemekcedir. a. Keşfü 'z-züm1n, s ej-mutekid: Yazara aidiyeti şüphelidir. Cüneyd Şirazi, el-lzarda (s. 7) bu eseıin, el-mutekidfi'/-mıttekidden fark l ı olduğunu kaydeder. 34. er-risaletü 'l- Asımıyye: Yazara aidiyeti şü phelidir, çünkü risalede müellifin Maveraünnehre giu.iği belirtilir. a. Keş(ü'z-Zünun, s Bizim tespit ettiklerimiz ise şunla rdır: 35. Fsraru'l- Işk: Farsça'dır. a. Süleymaniye, Ayasofya, K (12 varak) 36. Putubat a. Süleymaniye, Şehit AJi Paşa, 1382/1(2-9 varaklar a rası) 37. Gud;etü 'l-gariba a. Süleymaniye, Reisü'l- Küttab, 451/2 (30-37 varaklar a rası) b. Süleymaniye, Crh. 1834/9 (28. varak) 38. Risale fi ennehü yelzam a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3796/4 (28. varak) 39. Risa/e-i Fadliyye: Farsça'dır. a. Süleymaniye, Yazma bağışlar, 4345/23 (300. varak) Farsça. 40. Risale fi'l-irade a. Süleymaniye, Şehid AJi Paşa, 1393/6 (63-69 varaklar arası) 4 ı. Risale fi 't-tasavvj!f

12 et hem cebecioğlu/ "avarija 'l-ma 'arif' 249 a. Süleymaniye, Hamidiye, 1447/18 b. Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Taksimü '1-MevcU.diit a. Süleymaniye, E. Hüsnü Paşa 1230/8 (40-41 varak ) 43. Haviisü'l-&ma a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3704/15 ( varak arası) 44. Haviisii. '1-Hur aj a. Süleymaniye, Ayasofya, K ( varak arası) Suhreverdi'nlıı, Farsça şiirleri için kaynaklar: a. Hamdullah Mustevfi, Tarihi Guzide, ( Milli Kütüphane, Osmanhca, Mfl c. 75, Ankara) b. Reşldl, Sevanihü'l-Ejkar. Aynca, Suhreverdi'nin hayatı ve tasavvuf anlayışına' dair; a. ed- Dirasetü' l -İslamiyye, ei-arabiyye Fakültesinde, Şihabuddin Suhreuerdf, Hayatuhu ve Tasavvufubu adlı Yüksek Lisans çalışması yapılmıştır. Aişe Yusuf Ömer el- Menai, b. M. Emin Fidan, Müridliğin Temel Öğretileri adlı Yüksek Lisans çalışmasm da Sühreverdi'nin hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışını incelemişti r. Hacegan, II. 'Avilrifü'l-Ma'llrif A. Avarif'in Yazılış Sebebi Sühreverdl, siyasi açıd an olduğu kadar fikri ve kültürel yönden de çalkantılı bir dönemde yaşamıştı r. O, k itabının mukaddimesinde önce bu kargaşa içinde süfil erin Allah'ı en iyi tanıyan takva ve veralanyla gerçek kulluğa erebilen kişiler olduğunu söyler ve onları özetle şu şek ilde takdir eder: Arifler dünya ile ilgili menfaatleri değersiz görür ve onların kalpleri, zikir ışığıyla aydınlandığı için iç alemleri hep mele-i a'laya bağlı o larak korku ve ümidin de ötesine yönelmiştir. Onlar bedenleriyle bu dünyaya ait gibi gözükseler de kalpleriyle kurb fezasında tayeran etmektedirler. Bu duruml arını bilmeyen cahiller, onları yoldan çıkm ış samr. Oysa ki onlar zaman ve mekanın ötesinde a rş etrafındaki yüce alemleri seyre dalmışlardır. On~ lar gündüzü açlık susuzlukla, geceyi de hicret ve ibadetle geçirirler. Şe hvetlerine karşılık namazla teselli bulurlar, Kur'an tilavetinden zevk alırlar. Kalplerindeki ışık yüzlerine yansunıştır. Her zaman Hakk'ı bilen bu arifler, alemde eksik olmazlar. Bunlar, Kur'an ve sünnete tam anlamıyla bağ lılıkla rı sebebiyle İs l am'a. davet ve muuakilere örnek olmakla ikram olunınuşlardır.

13 250 ıasavvı4 Sühreverdi, on l arı yaklaşık bu tarzda değer l endirip takdir ettikten sonra kitabın yazılış sebebine şu şeki l de temas eder: SGfilerin sıdkına olan inancım, onlara olan muhabbetim ve kitap sünnete bağlılıkları, beni on ların şerefl i halini yazmaya ve savunmaya yöneltti. Bu kitabımda sgfilerin fikirlerini, dayandıklan ilmi delillerle açık lamaya çalıştım. Bu şekilde, devrimizde çoğalan sahte sfıfılerin yalan yanlış, nefreteve su-i zanna sebep olan şekle dayalı ruhsuz anlayış larını gerçek sufilerden ayırdıın. Sühreverdl bu şekilde hakiki sgfileri sahtelerinden ayırma gerekçesi doğru l tusunda bu eseri yazınaya başladığmı ifade ederken, ikinci bir sebep olarak da sufiyye yoluna rağb eti artırmayı zikreder. bulunmaktadır. Şim B. Avarifiiı Yazma ve Matbu Nüshaları ile Çevirileri ve Avarifle İlgili Yazılar Bir tasavvuf khisiği olarak Avarif'in çok sayıda nüsha ları di bunları görelim. ı. Avarifin Yazma Nüshaları Süleymaniye Lala İsmail Paşa/180.By, tarihen en eski Avarif nüshası olup 614/1217'de yani Sühreverdi hayana iken Abdulkeriın b. Mansur tarafından istinsah edilmiştir. 2. Matbu Avarifler -Beyrut'ta 1966, 1973 müstakil olarak basılan Avarif. -İhyau ulfımi'd-din kenannda Kahire'de 1289'da basılan Avarif. Bu nüsha 1302, 1306 ve 1312'de olmak üzere dört defa neşredilmiştir. -İhya'nın ekinde Beyrut'ta 1983'te neşrolunan Avarıf. -Müstakil olarak Beyrut'ta 1966'da yayınlanan Avarif. -Yine müstakil olarak Mısır'da 1973'de neşredilen Avarif -Tahkikli üç yazma nüshamn karşılaştırılmasıyla Ezher üstadlarından Abdülhalim Mahmud ve Mahmud b. eş-şerif tarafından yapılan Avarif'in ilk cildi 1971'de neşredilmiştir. Bu cild 21. bab (Süfilere Göre Evlilik ve Bekarlık) ile hitam bulmaktadır. 3. Avarif Tercümeleri -Avarif'in en eski tercümesi, Farsça'ya Si.ihreverdT'nin vefatından on sene sonra 642/1244'de Kasım Davud tarafından yapılanıdır. Bu zat, Sühreverdi'nin halifesi Zekeriyya ei-multan'i'nin müridlerindendir. -İsmail b. Abdu'l-Mü'min Ebu Mansur Maşade 665/1267'de Farsça'ya yapı lan ikinci bir tercüme. Bu çeviri Kasım Ensari tarafından Tahran'da 1985'de neşredilmiştir. -Yine izzeddin b. Muhammed b. Ali el-kaşani'nin kısmen Avarif'i çevirerek,

14 ethem cebecioğlul"avarifu'l-ma'arij 251 kısmen de telif olmak üzere "Mısbahu 'l-hidaye ve Miftihu'l-kifaye" adıyla Farsçaya yaptığı üçüncü bir tercüme. Bu çeviri önce 129l'de Haydarabad'da daha sonra Celaleddin Hümal tarafından 1325'de Tahran'da olmak üzere iki defa basılmıştır. -Farsça dördüncü bir tercüme de Zahiruddln Abdurrahman b. Ali Buzguş tarafından yapılmıştır. -Hind Sühreverdlleri tarafından Farsçaya defalarca yapılan Avarif çevirilerinin hiç b-irisi tam d eğildir. -Şeyh Sadreddin Cüneyd b. Fadlullah tarafından Farsça ya yapılan bir tercüme Zeylü'l-Ma'arif fi tercemeti'l-avarif a_dını taşımaktadır. -Beşinci Farsça bir terceme, Bil1bud Ali Horasanl tarafından XIII. yy.da Necatü 's-salikfn ünvanıyla yapılmıştır. (Bu tercüme Asitan - ı Ku ds Khanesi, no: 284'tedir.) -Altıncı FarS\'a çeviriesi Kemalzade Çelebi tarafından yapılmıştır. (Bkz: Fihrist-i Parisf-i Münzevf, c. II, s ) -Avarif, 863/1458'de Zeyniyye meşayıhından Bigalı Hacı Ahmed b. Seydi tarafından 2 cild halinde Türkçeye çevirilmiştir. İlk cild 262, ikincisi 255 varaktır. Bu tercüme, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde "Genel nr. 4453" de kayıtl ıdır. Bu çeviri 918/1512'de 515 büyük varak halinde istinsah edilmiştir. -Kaynaklara göre, bir Avarif çevirisi de on yedinci yüzyılda Arifi ve Kanil-i ROm! diye tanınan Ahmed b. Abdullah-ı Bur0sev1 (ö. 1643) tarafından yapılmjştır. Bu tercüme Şereji.ı'l-Mülukfi Adaleti ve's-sulukadını taşımaktadır. Sül., Esad Efendi, 1 998; Mi lll Kütüphane, mikrotüm, 1994, A. 2064, Osmanlıca Yayun Avarifin son zamanlardaki en başarılı çevirisi, H. Kamil Yılmaz ve İrfan Gündüz tarafından yapılarak Vefa yayıncılık eliyle 1989'da İstanbul'da basılmışrır. -Eserin Almanca çevirisi, Richard Gramlich tarafından bazı tashihlerle birlikte yapılarak 1978'de Wiesbaden'de neşrolunmuştu r. Almanca çevirisinin adı şöyledir. Die Gaben der Erkenntnisse, (Hartmann, Angelika, "al-sühreverdi", EI, Bu tercüme 1891'de Londra'da, 1970'te de New York'ta olmak The Awarifü 'l-ma'arif Writıen in the Tbirteenth new edition, c. IX, Leiden 1977, s. 780) -H. Wieberforce Clarke, Avarif'i, Farsça çevirisini esas alarak İngilizce'ye tercüme etmişti r. üzere iki kere neşrolunmuştur : Century by Shaikh Shahaheddin Umar. -Yine Dilaver Selvi tarafından yapılan Türkçe bir çevirisi İstanbu l 'da 1995'te neşredilmiştir. Umran yayınları arasında çıkan bu çeviri Avarifü 'l-ma'arif (Gerçek Tasavvuj) adını taşımaktadır. 4. AvarifÜzerine Yazılmış Makaleler, Şerhler, Zeyiller ve Talikler Avarif üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Süleyman Uludağ'ın itadesiyle "Avarifu'l-Ma'arif"in Arapça metninin okunmasına Sühreverdiyye'nin Anadoludaki bir kolu olan Zeyniler ayrı bir önem vermişlerdir. Bu husus, Zeynüddin el-

15 252 tasawt{( Hat'i''nin Merzifonlu Şeyh Abdurrahim-i Rumi'ye verdiği icazetnamede de ifade edilmektedir. 16 Tasavvufun ölmez kliisiklerinden biri olan Avarifüzerine yapılan tespit edebildiğimiz çalışmalar şunlardır. Avarife Ali b. ei-mehami (ö. 835/1431) tarafından bir şerh yapılmı ş olup bu "Avarifü 'l-letaif' adıyla tanınmıştır. Daha sonra da Ali b. Burhaneeldin el-halebl (ö. 1044/1634) tarafından şerh yapılmıştır. Bu şerh "el~letaif an Avarifi'l-Maarif" adını taşır. Avarif, Muibbuddin Ahmed b. Abdullah (ö. 694/1294) tarafından seçmeler yapıla rak ihtisar edilmi ştir. Sadreddin Cüneyd b. Fadlullah'ın Avarife zeyl yazamk Farsça'ya yaptığı çeviri, Zeylu 'l-ma'arif fl tercemeti 'l-avarif adıyla ta nın mıştır. Katib Çelebi, Seyyid Şerif Cürcanl'nin (ö. 816/1413) Avmife tahk yazdığı nı, Kasım b. Kutlu boğa (879/1474) tarafından hadislerinin tahric edildiğini, ei Arifi tarafından da Türkçe'ye çevrildiğini 27 kaydeder. Ancak Mustafa Kara'nın da tespitine göre eserin el - Arifı tarafından yapılmış butercümesi elimizde mevcut değildir. 211 İmam-ı Rabhani'nin Avarif e, et-ta 'lfkiiı ala Avarifi'l-Me'arif adıyla bir ta'llk yazdığı kaydedilir. ı<ı Ancak bu ta'like rastlayamadık. Avarife, ez-zavaarif ad1yla bir şerh yazılmışsa da, şa ribi belli değildir. Gisudıraz tarafından Avarife Arapça olarak yapılan şerh sonradan Farsça 'ya çevrilmiştir. Avarife Zeynüddin-i Hafı tarafından bir haşiye yazılmıştır. Bir haşiye de Abdullah b. Sa'deddin el-medeni tarafından yazılmıştır. Avarif'in değerlendi rilmesi konusunda makalelerinden biri, Kasım Ensarl'nin E. A. Isfahanl'nin Farsça'ya yaptığı çevirisinin başındaki takdim yazısıdır. 30 Necib Mayil Herevl'nin Avarif çevirisine yapuğı tenkid yazısı da öneınlidir. 3 ' İslam Ansiklopedisi'nde William C. Chittick tarafından yazılan Avarifınaddesi.32 Süleyman Uludağ'ın TDV İsl:1m Ansiklopedisinde yazdığ ı Avarifu'l Ma'arif maddesi. ~ 3 26 Uludağ, Süleyman, "Avarifu'l-Maarif" DİA, c. V, s. lll 27 K:ıtip Çelebi, Keş(u'Z-Zunwı, c. 11, s Kara. Mustafa, "XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar", Is- Iiimf Araştırmaft1r-Osmantıya Dair-ll, c, Il. sy. 2, Ankara 1999, s el-hani, Muhammed b. Abdullah, ei-hadfkatü'n-ned(yye. Mısır 1908, s Suhreverdi, Avarifü'I-Ma'iiri:f.' çev. E. A. Isfahanl. Tahran 1374 (Kasım Ensarl'nin takdim yazısı ). 31 Bk. Necib Mfı.yil 1-lerevi. "Terceme-i Avarifü'I-Ma'arif-i Sührevı::rdl". Neşr-i Diiniş, c. VI, no. 2, Tahmn 1363/ 1986, ss ~2 Bk. William C. Chinick, "Awaref ei - M:ı'ilref", Elr, c. 3, London 1989, ss U ludağ, Süleyman, agın., c. 5, ss

16 ethem cehecioğlu/"avarifü '/-ma'arif' 253 Avarifin tanıtımı üzerine Mısırlı Abdu'I-Hafiz Farğall el-kareni tarafından kaleme alınan bir makale de oldukça seviyeli ve objektiftir. 34 Kasım Ensari'nin Farsça Avarif çevirisinin başındaki takdim yazısı, ilmi ve tahlili açıdan öneme haizdir. 3 s Hasan Kamil Yılmaz tarafından yazıjan ve Avarif çevirisinin Giriş kısmın daki yirmi üç sayfa halinde yayımlanan yazıdaki tahlitler son derece mühimdir..ll> Mustafa Aşkar tarafından yapılan Avariftanıtımı, objektif kıstaslarla değerlendirilmesi. yönüyle kıymetli dir. 37 Beşir Dar, Tarih-i Felsefe Der İslam, Şe rif, c. I, s C. Avarif'in Muhtevası ve Kaynakları Sühreverdi hadis ahzeden ve kendinden hadis nakledilen bir muhaddis-slıfidir. Hz. Resulullah'a (s.) olan sevgisi ve bağlılı ğı sebebiyle Sühreverdl, Avarifi onun yaşına uygun olarak altmış üç fasıla ayırmıştır. ı. Tasavvuf ilminin Kaynağı 2. Sufılerin İşittiklerini Anlamaları 3. Tasavvuf ilminin Fazileti 4. Sıltilerin Halleri ve Yollan Şimdi sıras ıyla bunları görelim: 5. Tasavvufun Mahiyeti 6. Süfi Kelimesinin Kökü 7. Mutasavvıflar ve Onlara Benzeıneye Çalışanlar 8. MeHimetilik ve Meh1metiler 9. Sahte Süfıle r (Bu "Olmadıkları Halde Sufi Zannedilenler" başlığı altında verilmiştir. 10. Şeyhlik Makamı l l. Hizmet Edenler ve Onlara Benzerneye Çalışanlar 12. Sufilere Göre Hırkanın Hükmü 13. Rıbat ve Tekketerde Yaşayan Slıtller 14. Suffe Ashabı ve Rıbattaki Süfiler 15. Murabıtlar ve Sufilerin Özellikleri 16. Sefer ve İkarne t Aclabı 17. Seferin Farzları ve Faziletleri 18. Seferden Dönme Adab ı 34 Abdu'l-Hat'iz Farğa ll ei-karenl, "Kitab u Avarifu'l-Ma'ftrif li's-sühreverdi", Mecelle tü '1-Ezher, c. 56, S. 2. Kahire 1983, ss Sühreverdl, Avar({u'I-Ma'ar{(, çev. E. A. Isfalıanl, Kas ım Ensarl'nin takdimi, ss. 1-72, Tahran 1374/ Sühreverd i, Avartfu'I-Ma'arif, Tasavvufun Esasları, çev. H. Kamil Yılmaz- İrfan Gündüz, H. Kamil Y ılmaz tarafmdan kaleme alman Giri ş yaz ısı, ss. IX-XX:Xll. 37 Aşkar, Mustafa. TasavvufTaribi Literatünl, Ankara 2001, ss

17 254 tasavvuf 19. Esbaba Tevessül ve SGfiler 20. Feth-i Manevi ve İhsan - ı İlahi 21. Süt'ilere Göre Evlilik ve Bekarlık 22. Süfilerin Sema'ı 23. Sern~'i'a Karşı çıkanlar 24. Sema'a İhtiyaç Duymayanlar 25. Sema' Adabı 26. Halver 27. Halvette Ortaya Çıkabilecek Fetihler 28. Halvete Nasıl Girilir 29. Sı1fiyyenin Ahlak an l ayışı 30. SGfilerin Ahlakı 31. Tasavvufta Edeb 32. Huzür- ı ilahlde Edeb 33. Tahare t Adabı 34. Abctest Adabı 35. Havassın Abdesr Adabı 36. Namazın Faziletleri 37. Namazın Keyfiyeti ve Evsafı 38. Namazın Adabı ve Sı rl arı 39. Orucun Fazileti ve Tesiri 40. Onı çla İlgili Muhtelif Görüşler 41. Onıetın Adabı 42. Yemenin Fayda ve Zararları 43. Yeme-içme Adabı 44. Giyinme Adabı 45. Gecele ri İhya Etmenin Faziletleri 46. Teheccüde Kalkış ve Uyku Adabı 47. Teheccüd ve Adabı 48. Geceyi Bölümlere Ayumak 49. Gündüze Ait Edebler 50. Günlük İbadetlerin Vakitleri Göre Dağı~ışı 51. Mürid -Mürşid Münasebetleri 52. Şeybin Riayet Edeceği Adab 53. Sohbet ve Tesirleri 54. Sohbet ve Kardeşliğin Sonımlulukları 55. Sohbet ve Kardeşliğin Adabı 56. Kendini Tanıma Hususunda Sfıfilerin Görüşleıi 57. Kalbe Gelen Havatırın Tanınması 58. Hal-Makam ve Aralarındaki Fark

18 et hem cebecioğlu/ "avarifü 'l-ma 'arif" Makamların Değerlendirilmesi 60. Makamlar Hakkında Sufilerin Görüş l eri 61. H~Hlerle İlgili Ba zı Açıklamalar 62. Hallere Dair Bazı Tasavvufi Istılahlar 63. Bidayat ve Nihayatla ilgili Açıklamalar. Chittick bu altmış üç babı beş ana bölüme ayırma cihetine gider. 38 Onun bu tür karegorik yaklaşımını kabul etmekle birlikte biz, Avarif'in altı ana bölüm altında toptanabiieceği düşüncesindeyiz. ı bablar arası tasavvuf, süfı gibi kavramların açıklanmasını ihtiva eder babalar arası, tasavvufta özel yapılar ve uygulaınaları anlatır: Şeyh, hadim, hırka, ribat, suffe, sefer, evlilik, bekarlık, sema', erbain bablar Ahiakla ilgilidir: Tevazu', hilm, Isk.. vs bablar kitabın en geniş ana bölümü olup adabla ahikalıdır bablar ınarifeti ele alı r bablarda hal ve makamlar incelenir. Avarif'te ibadetler ele alınırken, insan fıtratına uyuşması yönünde bazı değerlendirmeler yapılır. Mesela teheccüd namazı ve itina göstermek konusu anlatılırken Suhreverdl şöyle der: "Gece narnazına mani olan hususlardan bir kısmı şunlardır: Dünya işlerine fazla itina göstererek onlarla çokça meşgul olup vücudu mideyi yemekle doldurmak, çok ve boş konuşmak, halkın yorgun düşürmek, arasına karışmak, kay lu le uykusunu terk etmek. "-' 9 Şüphesiz Şeyh, tasavvufta olgun insanı ifade eder. O kemalatı tamamlamıştır. O kamalatı olgunlaşma sürecini geçmiş böyle bir salikte meydana gelen iç yapılanma Suhreverdl tarafından şu minval üzere değerlendirillr: "Şeyhlik makamına layık olan ve Allah tarafından sevilen ve istenen salikierin kalbi selim olur. Göğsü (sadn) genişler, derisi yumuşar, kalbi ruhun özelliklerine sahip olur. Nefsi her tiirlü isyana istekli ve kötülüğü emredici iken yumuşayarak ibadet ve tilata yönlendirici hale gelir. Nefs uyumadığı için cilt ve ceset de yumuşayarak, sahibini hissettiği ve bulduğu bir hal ile amel ve ibadetlere yönlendirir. Ruhu ihihl buzurda kesintisiz bir cezbe içinde bulunur. Ruh kalbin, kalb nefsin, nefs de bedenin kendisine tabi olmasını ister. Kalbi ile bedeni birbirine, zahiri batınına, batını zahir'ine, kudreti hikmctine, hikmeti kudretine, dünyası ahiretine, ahireti dünyasına öyle karışmıştır ki bunlardan menfı olanlar da müspete inkılap etmiş; sahibini ibadet ve tilata teşvik eder hale gelmiştir." 40 Suhreverdl, eserinde sistem içi bir takım tenkit! ere yer verir. Mesela, Melametl, Kalenderl ve Sufı'yi kendi değerlendirme skalasındaki bir eleştiriyi şöyle dile getirir: 38 Chittick, "Awftref al-ma ' :ıref". Ek., c. lll, s Siihreverdl, Şihabiiddin, Ebu Haf.5, Ömer b. Muhammed, Kitabu Avdrifü'/-Mearij, Süleymaniye, NaıifPaşa no: 428, istinsah: Hamid b. Mesud es-sivasi (Turhal h. 713), 48. bab, 122a. 40 Kitcıbu Avarifu t-mear(f, 28a.

19 256 rasa!lllı~f "Kalender! ve Melameti a rasındaki fark şöyle aç ıklanabilir : Mela ın eti ibadetlerini gizlemeye özen gösterir. Kalender! ise ~ıdet tahrip etmek, alışılanları bozmak için ça lışı r. Melametl, her türlü iyilik ve hayrın kapı l arını sımsıkı sa rı lı r ve bunlarda fazilet olduğunu kabul eder. Ancak bütün arnelleri ve hallerini başka larından gizlemeye çalışır. Melametl, kendisini avam derecesindeki insanlar seviyesine koyar; kıhk kıyafette hareket ve davranışlannda onlar gibi gözüke rek, halini izlemeye ve tanınmamaya çalışır. Bununla beraber o bulunduğu derecelerden daha yüksek derecelere varmak ister. Kendisini Ma'bud'una yaklaş t ı racak her şeyi bütün gücüyle yapmaya çalışır. Kalender!, bilinmeye veya bilinmemeye pek aldınnaz. Belli bir kıyajer ve görünü ş içine girmez. Bütün sermayesi olarak kabul ettiği kalb temizliği dışındaki şeylere aldırınaz. Sufi'ye gelince, o, her şeyi yerli yerine koyar. Rütün vakitleri ve halleri bilerek harcamaya ve tedbirli hareket etmeye çal ı şır. Hakk ' ı Hak yerine koyar. Gizlenilmesi yerde gizlenir. Açık tav ı r alı n ması gereken yerde de açıkça davranır. Her işi yerinde ve zamanmda yapmaya, yapılması gereken her şeyi huzurltı bij akıl, kamil bir ınarifet ile ihlas ve sadakat kiidelerij1e riayet ederek yerine getirmeye çalışır." 4 ' Eserdeki şi irler oldukça hikeml manfilar ihtiva eder. Örnek olarak birkaç beytini zikretmek isteriz: 42 ''Pisliği ebediyen sevgilisi gibi kendinde taşıyan; Bununla iken nasıl öğünebilir nasıl kibirlenebilir. (İnsanın başlangıcı pis bir su, sonu da cifedir.)" Suhreverdl, Sema' eelerken ağlayanları sevinç veya korku kaynaklı diye ikiye ayırır. Sevinçren ağlamaya şu şiiri şahid getirir. "Ozerime sevinçler öylesine saçıldı ki Beni sevindiren (Allab)ın büyuklüğü beni ağ/attı. '" 3 Allah ile muameleyi anlat ı rken şu şiiri irad eder. O sevgilinin kotıu ması da tat/ıdır, susması da!..'''' Sühreverdl, bir müridin ibadetlerini vakitle re göre tanzim eder ve he r rekatta okuyacağı ayetlere kadar teferruata gider. Mesela öğle ile ikindi arasında kı lına cak 20 rekatlık namazda hangi ayetterin okunacağını şöyle belirtir: "1. Rekat: Bakarcı 201; 3. Rekat: Bakara 286; 4. Rekar Alü Imran 8; 5. Rekat Alü lınran 193; 6. Rekat: Alü Imran 53; 7. Rekat: el-araf 155; 8. Rekat: Yusuf 101; Kitabu Avarifii'I-Metlrif, 25a. 42 Aynı eser, 80;ı. 43 Aynı eser, 64b. 44 Aynı eser, 92b.

20 eıhem cebecioğlu/"avar!fü'l- ma'aıi.f' 257 Rekat: İbrahim 38; 10. Rekat: Taha 114; ll. Rekat: Enbiya 87; 12. Ikkat: Enbiya 89; 13. Rekat: Mü 'minun lls; 14. Rekar: el-furkan 74; 15.Rekat: en-nemi 19; 16. Rekat: Gafir 19; 17. Rekat: el-ahkaf15; 18. Rekat: ei - Haşr 10; 19. Rekat: ei-mümtahine 4; 20. Rekat: Nuh 28.""" Suhreverdi'nin sefer adabına ait şekli unsurları aniatmadaki inceliği kadar, o konudaki fikir ayrılıklarını ağır, yaşlı bir hakem edası içinele değerlenclirerek, selim aklın eınrettiği o rta yolu göstermedeki ustalığı da ilgi çekicidir: "Daha önce de söylediğimiz gibi sefer günü sabahleyin erkenden tekkeden çı karken iki rekat namaz kılmak sutlyyenin zahiri adabındandır. Derviş, iki rekat namazdan sonra tekkeden çıkar, ayakkabısın ı çevirir tozunu silkeler, ayakkab ıla rını giyrneyi arzuladığı yere kadar gelir. Seecadesini yere iki kat yayar, ayakkab ı larını birbirine süı-rer. Ayakkabılarını sol eline, torbayı sağ eline alır, Ayakkabılan sol eliyle torbanın dip tarafına gelecek şekilde koyar. Sonra seediclenin üzerine oturur ve mestini sol eliyle çevirir ve tozunu silker ve sağdan başlayarak girer. Mest ve ayakka bı cinsinden hiçbir şey bırakınachın yerine yerleştirir. Sonra ellerini yıkayarak yüzünü yola çıkacak hale getiri r ve orada bulunanlara veda edip ayrılır. Tekke dışına çıkarak Sll kabını taşımak isteyene; asa ve ibriğini götürmeyi arzcı edene mani olmaz. Kendisini yolcu edenlere veda ettikten sonra su kabını sağ elini kaldırarak omzuna takar. Sol elini sağ kolruğunurı altından çıkararak su kabını sol tarafına bağlar. Sağ omuzu boş kalır, sadece su kabının bağı sağ tarafta bulunur. Yolculuğu esnasında iyi bir mevkie ulaştığı, ya da ihvandan bir grup veya sufiyyeclen bir şeyh kendisini karşıladığı zaman sırrındaki su kabını çözer, ortaya yerleşip bir süre ikamet eder, onlarla görüşür ve se l amlaşır. Oradan ayrılın ca su kabını yeniden bağl::ır, tekke veya benzeri bir konağa yaklaşınca su kabını tekrar çözer ve onu sol kolıuğunun alında t:ı ş ır, asa ve ibriği de sol elinde tutar. Bütün bu saydıklarımız Horasan ve Cebel sütllerinin seçip benimsediğ i kaidelerdir. hak, Şam ve Mağrib (Kuzey Afrika) sufilerinin ekserisi bunlara riayet etmez. Dervişler arasında bu kaidelere riayet hususunda bir mücadele devam eder durur..bu kaidelere riayet etmeyenler kendilerini şöy le savunurlar:'.bunlar uyulması gerekli kaicleler değildir. Bunlara bağlanmak insanı şekle ve surete bağlı ktlar, gerçeklerden ve özden uzaklaştırır. '.Bu kaideleri benimseyenler de şöyle derler: 'Bunlar, bizelen öncekilerin koyduğu a.dabdır.' Bu gruptaki safiler bu kilideleri ihlal eden birini gördükleri zaman ona hakaret ve istiskal nazarıyla bakarlar. Hatta böyleleri için 'Bu sufı değildir' derler. Her iki taife de birbirlerinin görüşünü reddetmek hususunda aşırı gidiyorlar. Bu hususta gerçek ölçüye göre bu kaidelere bağımlı kalanlar reddolunamaz; çünkü bunlar şe r iata aykırı şeyler değildi r ve güzel bir edepclen ibarettir. Bunu böyle kabul etmeyenlerin görüşü de büsbütün recldolunamaz. Çünkü bunlar şe- 45 Kitabu AviJrl.fil '1-Mear{(, 128b.

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ.

EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ. EHL-İ SÜNNET'İN ÜSTÜNLÜĞÜ www.almuwahhid.com 1 Müellif: Şeyhu'l-İslam İbni Teymiyye (661/728) Eser: Mecmua el-feteva, cilt 4 بسم هللا الرحمن الرحيم Selefin, kendilerinden sonra gelenlerden daha alim, daha

Detaylı

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri)

Tefsir, Kıraat (İlahiyat ve İslâmî ilimler fakülteleri) ARAŞTIRMA ALANLARI 1 Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı alanlarına dair araştırmaları kapsar. 1. Kur an tarihi 2. Kıraat 3. Memlükler ve

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANÎ Hz. bu mektubu muhterem şeyhi Muhammed Bakibillah'a yazmıştır. 6.MEKTUP MEVZUU : a) Cezbe ve sülûk husulünün beyanı. b) Celâl ve cemal sıfatları ile terbiye almak. c) Fenanın ve bekanın beyanı. d) Nakşibendî tarikatına mensub olmanın üstünlüğü. Belâ ve musibet için

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 00700400 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Ön Koşul

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

bitirdi yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990

bitirdi yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990 Ethem CEBECİOĞLU 1951 Yılında Ankara da doğdu. 1981 de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi. 1983 yılında Yüksek Lisansını bitirdi. Bir ara ihtisas için yurtdışında bulundu. 1990 yılında Hacı

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1

KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR. Adem Sezgin UZUN 1 e-makâlât Mezhep Araştırmaları, VII/1 (Bahar 2014), ss. 261-265. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com KELÂMÎ MEZHEPLER VE FIRKALAR Ali Rabbânî Gülpâyigânî, Önsöz Yayıncılık, İstanbul 2014 456 sayfa, Adem Sezgin

Detaylı

Aynı kökün "kesmek", "kısaltmak" anlamı da vardır.

Aynı kökün kesmek, kısaltmak anlamı da vardır. Kıssa, bir haberi nakletme, bir olayı anlatma hikâye etmek. Bu Arapça'da kassa kelimesiyle ifade edilir. Anlatılan hikâye ve olaya da "kıssa" denilir. Buhâri, bab başlıklarında "kıssa"yı "olay" anlamında

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR

İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR İSMAİL DURMUŞ PROFESÖR ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 26.05.2014 Adres : İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İcadiye-Bağlarbaşı Caddesi, No: 40 34662 Üsküdar/İstanbul Telefon E-posta : : 2164740860-1226 Doğum

Detaylı

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali

Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa, akıbet o kılıçla kendi maktül düşer. Hz. Ali Marifet nefsi silmek değil, bilmektir. Hacı Bektaş-ı Veli Nefsin, azgın bir binek atından daha çok şiddetle gemlenmeye muhtaçtır. Hasan Basri Bir insan, nefs kılıcını ve hırsını çekip hareket edecek olursa,

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17

1. HAYATI ESERLERİ Divan Vâridât Ankâ-yı Meşrık Devriyye-i Ferşiyye...17 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...9 ÖNSÖZ...11 GİRİŞ...13 BİRİNCİ BÖLÜM BANDIRMALIZÂDE HÂŞİM BABA HAYATI VE ESERLERİ 1. HAYATI...15 2. ESERLERİ...17 2.1. Divan...17 2.2. Vâridât...17 2.3. Ankâ-yı Meşrık...17 2.4.

Detaylı

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com

dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ dinkulturuahlakbilgisi.com KURBAN İBADETİ Memduh ÇELMELİ KURBAN: AYET ve HADİSLER Biz, her ümmet için Allah ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerlerine onun adını anarak kurban kesmeyi meşru kıldık. İlahınız,

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. 16.MEKTUP MEVZUU : Uruc, (yükselme) nüzul (iniş) ve diğer hallerin beyanı.. NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bu mektubu büyük şeyhi Muhammedi Bakibillah'a yazmıştır. Taleb babında en az duranlardan birinin arzuhalidir.

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı

DERGİ YAYIN İLKELERİ

DERGİ YAYIN İLKELERİ 471 DERGİ YAYIN İLKELERİ 1. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, yılda iki sayı (Haziran-Aralık) yayımlanan hakemli bir dergidir. 2. Derginin yayın dili Türkçe'dir, ancak Türkçe özet verilerek

Detaylı

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI

GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI GEREDE MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI IV. ÜNCÜ DÖNEM (EKİM-KASIM-ARALIK AYLARI) VAAZ PROGRAMI TARİH GÜN VAKİT ADI SOYADI UNVANI VAAZIN KONUSU VAAZIN YAPILDIĞI YER 3.10.2014 CUMA ÖĞLEDEN ÖNCE HASAN İZMİRLİ İlçe Müftüsü

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HUKUK DOKTORİNLERİ VE İSLAM HUKUKU İLH322 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

Kur an ın Bazı Hikmetleri

Kur an ın Bazı Hikmetleri Kur an ın Bazı Hikmetleri Allah Teala kıble hususunda derin tartışmalara giren insanların görüşünü: İyilik, yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz değildir. ayetiyle reddetmiştir. Ki onların bir kısmı,

Detaylı

İLİM HALKALARI PROJESİ

İLİM HALKALARI PROJESİ Takdim İşgal devleti İsrail in 2004 yılında, Gazze ve Batı Şeria sınırları ile 1948 topraklarını ayırmak için bir duvar inşa etmiştir. Bu duvarların inşa edilme sebebi İsrail in işgal topraklarında yapacak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİNLER ARASI İLİŞKİLER Ders No : 0070040203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ

KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ KRONOLOJİK İSLAM MİMARİSİ 1 632-1258 HALİFELER DÖNEMİ (632-661) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman ve Hz. Ali, her biri İslam ın yayılması için çalışmıştır. Hz. Muhammed in 632 deki vefatından sonra Arap

Detaylı

Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2015, 1. Baskı, 431 sayfa. ISBN:

Ömer Yılmaz, Geçmişten Günümüze Tasavvuf ve Tarîkatlar, Akçağ Yayınları, Ankara 2015, 1. Baskı, 431 sayfa. ISBN: KİTAP TANITIMI / BOOK REVIEW İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 5, Sayı: 4, 2016 Sayfa: 1224-1228 Hamdi KIZILER Yrd. Doç. Dr., Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hamdikiziler@gmail.com

Detaylı

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF.

İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM DERS ADI ÖĞRETİM ELEMANI BÖLÜM SINIF ÖĞRETİM GRUP FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT HADİS TENKİDİ PROF. İLAHİYAT 3. SINIF - 1. ÖĞRETİM FARSÇA I DOÇ. DR. DOĞAN KAPLAN İLAHİYAT 3 1 1 HADİS TENKİDİ PROF. DR. ADİL YAVUZ İLAHİYAT 3 1 1 KUR'AN TARİHİ (KIRAAT) YRD. DOÇ. DR. ALİ ÇİFTCİ İLAHİYAT 3 1 1 DİNLER TARİHİNDE

Detaylı

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır.

1.Birlik ilkesi: İslam inancına göre bütün varlıklar, bir olan Allah tarafından yaratılmıştır. İnsanın toplumsal bir varlık olarak başkaları ile iyi ilişkiler kurabilmesi, birlik, barış ve huzur içinde yaşayabilmesi için birtakım kurallara uymak zorundadır. Kur an bununla ilgili ne gibi ilkeler

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı

'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 'Hayırlı Gece' Ramazan Proğramı 1) Ne & Niçin? Şubelerde Gençlere özel İrşad Proğramları Ramazan ayı içerisinde şube gençlik teşkilatlarında, o şubenin Camii'sine ibadet etmek üzere gelen gençlere yönelik

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI

Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İSLAM TIBBI Tıbb-ı Nebevi İslam coğrafyasında gelişen tıp tarihi üzerine çalışan bilim adamlarının bir kısmı İslam Tıbbı adını verdikleri., ayetler ve hadisler ışığında oluşan bir yapı olarak

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5.

EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdulkuddüs BİNGÖL 2. Doğum Tarihi : 28 Mart 1952 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora 5. Çalıştığı Kurum : Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI

AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI ALANLAR ve ÖNCELİKLER AYP 2017 ÜÇÜNCÜ DÖNEM ALIMLARI 1- Kur an İlimleri ve Tefsir Kur an ilimleri, Kur an tarihi, tefsir gibi Kur an araştırmalarının farklı na dair araştırmaları 1. Kur an tarihi 2. Kıraat

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Camileri - Eski Cami. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Camileri - Eski Cami Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Eski Cami (Cami-i Atik - Ulu Cami).............. 4 0.1.1 Eski Cami ve Hacı Bayram Veli Söylencesi.......

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti

Recep in İlk Üç Orucunun Fazileti Mektub-u Attar Muhammed İlyas Kadiri Razavi tarafından tüm İslami Erkek Kardeşlerine ve İslami Kız Kardeşlerine, Medaris El Medine ve Camiat El Medine nin erkek öğretmenler, erkek öğrenciler, kadın öğretmenler

Detaylı

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ

EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ EMEVİLER VE ABBASİLER DÖNEMİ DERS NOTLARI VE ŞİFRE TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ EMEVİLER Muaviye tarafından Şam da kurulan ve yaklaşık

Detaylı

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK

AİLE KURMAK &AİLE OLMAK AİLE KURMAK &AİLE OLMAK Dr. Fatma BAYRAKTAR KARAHAN Uzman-Ankara Aile Nedir? Aile kelimesinin kökü, ğavl dir. Bu kelime, ağır bir sorumluluk altına girmek demektir. Bu kökten gelen aile ise, birini çekince

Detaylı

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA

TEMİZLİK HAZIRLAYAN. Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK HAZIRLAYAN Abdullah Cahit ÇULHA TEMİZLİK MADDİ TEMİZLİK MANEVİ TEMİZLİK İslam dini, hem maddî, hem de manevî temizliğe büyük bir önem vermiştir. Bu iki kısım temizlik arasında büyük bir ilgi vardır.

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir.

Bu ay içinde orucu ve namazı o kişiye kolaylaştırılır. Bu ay içinde orucu ve namazı ALLAH tarafından kabul edilir. 1- Ramazan ayının birinci gecesi kılınacak namaz: Bu gecede bir kimse 2 rekat namaz kılsa, her rekatta da KADİR SÜRESİNİ okursa; ALLAHÜ Teâlâ ( cc ) o kişiye 3 türlü kolaylık verir. Bu ay içinde orucu

Detaylı

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır

Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Kur'an-ı Kerimde tevafuk mucizesi Kainatta tesadüf yok, tevafuk vardır Tevafuk birbirine denk gelmek, birbiriyle uygun vaziyet almak demektir. Tevafuklu Kur anda tam 2806 Allah lafzı pek az müstesnalar

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KELAM VE İSLAM MEZHEPLERİ ILH 210 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ENSTİTÜ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Sayı : 47 Tarih : 04.09.2012 Toplantıda Bulunanlar : 1. Yrd. Doç. Dr. Süleyman TURAN, Müdür V. 2. Prof.

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ GÜZ DÖNEMİ SINAV PROGRAMI BİRİNCİ SINIF İN ADI 05 KASIM-13 KASIM 26 ARALIK-06 OCAK 16 OCAK-27 OCAK ILILA505 AKAİD ESASLARI 05.11.2016 08:30:09:30 26.12.2016 08:30:09:30 16.01.2017 08:30:09:30 ILILA503 UZAKTAN EĞİTİM LERİ 07.11.2016

Detaylı

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR

SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR Bu broşürün dağıtımı, tercümesi veya basımına katkıda bulunun. Zirâ iyiliğin yapılmasına vesile olan, o iyiliği yapan kimse gibi ecir alır. SAYILI ADIMLARLA ELDE EDİLEN MİLYONLARCA SEVAPLAR ملايني احلسنات

Detaylı

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I

Ü N İ T E L E N D İ R İ L M İ Ş Y I L L I K D E R S P L A N I Ş U B A T 25.02.203 / 0.03.203 8.02.203 / 22.02.203 Tel : 0 26 39 59 38 Faks : 0 26 334 96 96 http://pamem.meb.k2.tr ÖĞRETİM YILI : 202 / 203 İN ADI : DİN KÜLTÜRÜ VE MESLEK AHLAKI ÖĞRETMENLERİ : YAVUZ

Detaylı

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ

DEÜ İLAHİYAT FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI İLAHİYAT BÖLÜMÜ I. SINIF I. & II. ÖĞRETİM BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ I. SINIF Tarih Saat Ders Kodu Ders Adı 15.06.2015 14:00-15:00 İLA1012 Mantık 15.06.2015 18:00-19:00 İLA1014 Türk İslam Sanatları Tarihi 16.06.2015 14:00-15:00 İLA1108 Tefsir I 16.06.2015 18:00-19:00 İLA1016

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS MÜFREDAT PROGRAMI 1. SINIF 1. YARIYIL İLH101 KURAN OKUMA VE TECVİD I 4 0 4 4 İLH103 ARAP DİLİ VE BELAGATI I 4 0 4 4 İLH105 AKAİD ESASLARI 2 0 2 2

Detaylı

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar.

SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. SORU:Ahir zaman alametleri, Ahirzaman alametlerinden abbasi meliki horasana vardığı zaman doğu tarafından iki dişli parlak bir yıldız çıkar. Hadisinde geçen Abbasi melik kimdir?iki dişli yıldızdan maksat

Detaylı

AKADEMİAR DERGİSİ YIL: 2017 (Haziran)-SAYI: 2 - s

AKADEMİAR DERGİSİ YIL: 2017 (Haziran)-SAYI: 2 - s AKADEMİAR DERGİSİ YIL: 2017 (Haziran)-SAYI: 2 - s. 265-270 Şeyh Abdullah Salâhaddîn-İ Uşşâkî, Şeyh Abdurrahmân Sâmî-Yi Uşşâkî, Tuhfetü l-uşşâkiyye (Uşşâkî Sâliklerinin Âdâbı), Haz.: Mahmud Erol Kılıç,

Detaylı

Ramazan. Uluslararası İşbirliği Ve Yardımlaşma Derneği HABEŞİSTAN DA İFTAR VAKTİ!

Ramazan. Uluslararası İşbirliği Ve Yardımlaşma Derneği HABEŞİSTAN DA İFTAR VAKTİ! 2017 Ramazan Uluslararası İşbirliği Uluslararası Ve Yardımlaşma İşbirliği Derneği Ve Yardımlaşma Derneği HABEŞİSTAN DA İFTAR VAKTİ! Etiyopya dünyanın en yoksul ülkelerindendir. Nüfusu 100 milyondur. Bilir

Detaylı

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin /

50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ. Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / 50 MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ TAHİR AĞA TEKKESİ Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com Yazı ve Fotoğraf: İsmail Büyükseçgin / seckinmimarlik@ttmail.com MİMARİ I TAHİR AĞA TEKKESİ

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 13.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî Yunus Emre Hacı Bektaş-ı Velî Sultan Veled ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî/ Eserleri Mesnevi Dîvân-ı Kebir

Detaylı

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106

KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 KUREYŞ SÛRESİ Nuzul 21 / Mushaf 106 Surenin Adı: Kureyş sûresi, adını, Kur an da geçtiği tek yer olan ilk âyetinden alır. Kureyş kelimesi iki köke nispet edilir. Birincisi; köpek balığı anlamına gelen

Detaylı

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır?

Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Question Acaba hali hazırda elimizdeki Kur an Peygamber (s.a.a) e nazil edildiği suretteki Kur an mıdır? Kur an-ı Kerim'in tahrif edilmediğinin delilleri nedir? Answer: Kur an-ı Kerim in tahrif edildiğini

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek

Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 1.VE EN YÜCESİ: Allah a Allah (ilah,en mükemmel, en üstün,en yüce varlık) olduğu için ibadet etmek 2.SEVİYE: Allah ın rızasını ve sevgisi kazanmak için 3.SEVİYE: Allah ın verdiği nimetlere(yaşam-akıl-yiyecekler

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURÂN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR ILH333 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler

GÜNAH ve İSTİĞFAR. Israr etmek kişiyi nasıl etkiler GÜNAH ve İSTİĞFAR Israr etmek kişiyi nasıl etkiler Peygamber (s.a.v) Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Hiçbir küçük günah yoktur ki, ısrarla işlenilmeye devam edildiği halde büyümesin. Ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994. Y. Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Abdullah Demir 2. Doğum Tarihi: 01 Ocak 1970 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 1994 Y. Lisans Hukuk Marmara

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır.

NAMAZ. 2 Namaz kimlere farzdır? Ergenlik çağına gelmiş, akıllı ve Müslüman olan herkese farzdır. NAMAZ 1 Namazın önemi ve faydaları nelerdir? 1. İslam ın şartlarından biridir. 2. Kulu, Allah a yaklaştırır. 3. Cemaatle kılınması, birlik ve beraberliği pekiştirir. 4. Sorumluluk bilincini geliştirir.

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı