tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi"

Transkript

1 tasavvuf İlrrli ve Akademik Araştırma Dergisi Ankara 2004

2 Klasikle rimiz/xl ('Avarifü~l-Ma (arif, Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es -Sühreverdi (539/ / 1234) Ethem CEBECİOGLU Prof. Dr., Ankara ü. ilahiyat Fakültesi Özet [Ethem Cebecioğlu, "Avarifli'l-Ma'arif', Tasawuf itmf ve Akademik Araştırma Dergisi, Ankara 2004, Yıl 5, S. 12, ss Makalemizde yazarın hayatı hakkında kısaca bilgi verdikten sonra eserlerinin bir listesini verdik. Bu eserlerin kütüphanelerdeki yerlerini göstererek eserleri hakkında kısaca bilgi verdik. Daha sonra Şeyhu'ş-ŞüyOh lakabıyla tanınan Suhreverdl'nin Avarif adlı eser tanıtmaya çalıştık. Eseıin tasawufi düşüncede meydana geti rdiği yeniliklere işaret ettik. Özellikle tarikatleşme ve tasavvufi düşüncenin müesseseleşmesinde oynadığı büyük role dikkat çektik. Yazıldıktan bu yana eser hakkı nda gerçekleştirilmiş bulunan çalışmaları kronolojik bir sıra içinde verdik. Son olarak da eserin, yazılma sebebini ve tasavvufi eserler içindeki yerini, açıklamaya çalıştık. Eserin kaynaklanru ve daha sonraki eser Iere tesirlerini izah ederek makalemizi tamamladık. Tasavvuf bin yılı aşkın çok yönlü engin bir birikime sahiptir. Prof. Fazlurrahınan'ın da açık yüreklilikle ifade ettiği gibi, tefsir, hadis, fıkıh ve kelam gibi donuklaşmış bilimiere karşılık, çağımızda İs lam'ın son ç ı kış kapısı ve yumuşak karnı, tasavvuftur. Tasavvufu İslam'ın fikri donukluğundan kurtuluş çaresi kılaqilmek için, hiç şüphesiz, onun kaynaklarının ortaya çıkanlmasına ve dilinin aniaşılmasına ihtiyaç vardır. Süleymaniye kütüphanesindeki el yazmajannın yüzde altmıştan fazlasının sırf rasavvufa ait olması, onun, her ası rda diğer ishiml ilimler yanında parlak ve canlı bir yapıya sahip bulunduğunu gösterir. Bütün bu kültür mirasunız, ulu oıta na ehil ellerle yalan yanlış değil, alanın gerçek mütehassısların ca çok yönlü olarak günümüze raşınmayı bekliyor. İşte bunun için biz, tasavvufun ima-

3 240 tasavvuf mı sayılan bir numaralı uzmanlarınca kaleme a lınmış kaynak eserleri ilk elden ülkemiz aydınlarına tanıtmayı kaç ınılmaz bir görev olarak görüyoruz. Bunlar a rasında h. VI ve VII. yüzyı llarda yaşamış Ebu Hafs Şihabuddin Ömer es-sühreverdi, Avarifü'I-Ma 'iırifadlı ölmez eseriyle ilk sırada yerini alır. Sühreverdlyye ta rikatının kurucusu, Hz. Ebu Bekir (r.) neslinclen olan Ömer es-sühreverdl, asırlarca İslam toplumlannın zihin ve kalp dünyasına ışık tutan k lasikleşmiş Ava, ifü. 'l-ma 'arif adlı eserindeki irfanl katkılarıyla, tasawuf tarihinin önemli kilometre taşlarından b.iridir. Şimdi onu, eserlerini ve Avarifini çeşitli yönleriyle tanımaya çal ışalım. ı. Ebu.Hafs Şihabüddin Öme r es-sührevercfi'nin Hayatı ve Eserleri A. Hayatı Ömer es-sühreverdl Zendn ' ın Sühreverd kı sabasında 539/1145'te dünyaya gelmiştir. ' Babasının adı Muhammed'dir. Soyu Hz. Ebu Bekir (r.)'e kadar ulaşır. Şöyle ki: Ömer b. Muhammed b. Abdullah b. Muhammed b. Abdullah AmmOye b. Sa' d b. el-huseyn b. el -Kasım b. Alkame b. en-nadr b Muaz b. Abdurrahman b. el-kasım b. Muhammed b. Ebu Bekir es-sıddtk (r./ Şihabuddin - i Sühreverdl, Şeyhu'I - İsliim, Şeyhu'ş-ŞuyOh lakablarıyla tanınmış tır. Künyesi Ebü Abdullah ve Ebu Hafs ' tır. Hz. Ebu Bekir (r.) neslinden geldiği için el-bekrl, el -Kureşl ve et-teymi gibi nisbelerle a nılır. 3 Efiakl Decle'ye göre Hz. Ebu Bekir (r.) neslinden gelmesi münasebetiyle Sühreverdl, Mevlana Celaleddin-i Rüml (ö. 1273) ile akrabadır. J Sührevercll'nin ailesi ilmiye sınıfındandı. Bu aileden pek çok tanınmış alim ve süfi zuhur etmiş olup bazıları şunlardır : 1. Amcası, Nehcü 's-sülı1k adlı siyasi etik konusunda kıymettar eserin sahibi Ebu'n-Necib Ziyaueldin Abdulkahir es-sühreverdl. 2. Babası Ebu Cafer Muhammed es-sühreverdi. 3. Büyük dedesi Abdullah b. Sa'd AmmGye. 5 Uç fikirlerinden dolayı 585/ 1190'da Haleb'de idam edilen Sühreverdl-i Maktu! olarak tanınmış Yahya b. Habeş es-sühreverdl (548/ / 1190) ile nisbe benze rliği dışında her hangi bir akrabalığı yoktur. ı ei-münzlrl, et-tekmi/e ll-vejeyc1ri 'rı-nakale, Beyrm 1981, c lll. ss İbn Hallik<1n. Vejeyatü"I-A 'yiiu, BeynH I9n, s. 204, 446; Sübkl, Tafx.ıkdtü'ş-Şafiiyycti'I Kübıii, Mısır trs. c.viii, s ez-zehebi, Siyeru A 'famii'ıı-nabelt1, Beynı t c. XXII, s. 374; İbn Hallikan, Ve(eytit, c. III, s-~ Etlfıki, Mcnakibü t-artjin, nşr. Tahsin Yazıcı, Ankara 1947, c. ı, s ez-zehebi, Tarihu "l-islam, c. X, ss Corbin, Henri, La Philosophic Shahabaddirı SobrawardiMaqtul, Paris 1935, s. 21.

4 ethem cebedoğlu/"avarifü'l-ma'a.rif' 241 Herşeyden önce Ömer es-sühreverdi'nin doksan yıllık uzun ömründe, a l tı Abbasl halifesinin saltanatını gö rmüştür : 1. Muktefi li-emrillah (530/ / 1160), 2. el-müstencid Billah (555/1160), 3. el-musta'zl Billah (566/ /1179), 4. en-nasır li-dlnillah (575/ /1125), 5. ez-zahir Billah (622/ / 1226), 6. ei -Mustansır Billah (623/ /1243). 7 Yine bu dönemde doğudan Moğol istilası ve barıdan da Haçlı saldırılarıyla, İslam dünyası büyük tehditlere maruz kalmış t ı. Ayrıca sosyo-politik hareketliliğin en üst seviyede seyr ettiği bu zaman diliminde, Abdulkadir-i Geylani (561/1160), Ahmed er-rini! (578/ 1182), Necmedin-i Kübra (618/ 1221), Muhyidclin İbnü'l -Arabl (638/1240) ve Feridüclclin-i Artar (632/1235) gibi tasavvufun pek çok abiele şahsiyetlerinin yetiştiğini görürüz. Ömer Sühreverdi, on altı. yaşına kadar meınleketi Zendin 'ın Sühreverd kasabasında ilk tahsilini yaptı. Altı aylık iken babasının vefat ettiği göz önünde tutulursa, onun bu dönemdeki tahsilini amcası Ebu'n-Nedb es-sühreverdl veya bazı yakınlarından aldığı düşünülebilir. Ebu'n-Necib es-sühreverdi, yeğeni Ömer es-sühreverdl'yi on altı yaşında iken yüksek tahsil için Bağdat'a götürür. Orada Nizamiye'de tedris ile meşgul olan Ebu'n-Necib bir süre sonra Şam ve Küdüs'e gider. Or:.ıdan dönüşte Bağciaci'da kendi medrese ve zaviyesinde ders vermeye başlar. O s ırada bir yandan yeğeni Ömer es-sührevercli'nin ve diğer talebelerinin tahsiliyle meşgul olurken, diğer yandan Bağdad'ın ünlü Hanbeli süfisi Abdulkadir-i Geylani ile görüşmeler yapar. Ömer es Sühreverdl yirmi dört yaşıncl1, amcası Ebu'n-Necib'i kaybeder (563/1168). 8 Ömer es-sühreverdl''nin hayat boyu ders okuduğu hocalan şunlardır: Ebu'I Kasun b. Fadlan (ö. 565/1169), Ebu'I-Muzaffer Hibetullah eş-şibll (ö. 563/ 1167), Ebu'l-Feth İbnü'I - Batti (ö. 564/ 1168), Ma'mer b. el- Fiihir (564/ 1168), Ebu Zür'a el-makdisl (ö. 566/1170), Ebu'l-Fütüh et-ta! (555/ 1160), Abdulkadir-i Geylani (ö. 567/1165). Sühreverdi'nin hocalarından aldığı dersler de şöyledir : Tasavvuf, Kelarn. Fıkıh, Tefsir, Hadis. Rivayerlere bakılır sa, Sühreverdl bu ilimler arasında özellikle Hadis alanında [ebahhur ettiği görülür. 9 Sühreverdl ilim tahsili.nden sonra, Bağdat'tan ayrılır Basra'ya gider. Orada Ebu Muhammed Abde'l-Basri (499/ / 1176)'nin sohbetlerinde bulunur.' 0 Daha sonra Ebu's-Suud el-bağciadi ile görüşü r. Bir süre ilm-i kelamla meşgul olur." 7 S ülıreverdi, Avar[fü'I-Ma.'ar [(. çev. H. Kamil Yılmaz -İrfan Gündüz, istanbul1990 (Giriş), s. IX. 8 ez-zeheb'l, el-lberjf Haberi men Gaber, Beyrut l985. c. IV, s. 181; Sübki, Tabakiit, c. Vll. ss Zehebl, A'liim. c. XX. s. 420, 481-7; Kaıip Çelebi, Keşfil 'z-zünun, c. ı, s. 56; Cami, Nefahat, Lamil Çelebi, istanbul 1289, s Cami, N(!(ahat. s ll Hoca:dde, HadU~atü 'l-evliya. ss

5 242 tasavvuf Sühreverdl bütün bunlardan sonra Gazall'nin Şam'da Umeyye Cami' inde_ uzlete çekildiği gibi insanlardan nzaklaşır. Manevi olgu nluğa erdikten sonra, amcasının Dicle kıyısındaki medrese ve tekkesinde derslere ve vaazlara baş l ar. Etrafında büyük bir müntesip halkası oluşur. ı ı Bağciaci'da 'Makber Mahallesi'ndeki toprak minberinde uzun yıllar va'z u nasihatta bulunur. ~ Onun bu zaman zarfında halife Nasır li-dinillah ile irtibata geçtiği görülür. Fütüvvet teşkilatının kurucusu olan bu halife, hadis rivayet edecek kadar ilmi olgun luğa sahiptir.'' N asır, Sühreverdl'ye derin saygı duymakta, her işte ona danış makta, onun fikrine itibar etmekte ve duasını almaktadır. 1 s Ayrıca Halife Nasır, onun için bir tekke inşa ettirir.' 6 Güvenilir kaynaklar, onun Sühreverdi'ye intisap ettiğini ve onunla Bağciaci Merzebaniye Tekkesinele özel olarak görüştüğünü kaydeder." Halife, Sülu-everdl'yi Bağciaci'daki tekkelerin nikap mürşidi olarak kabul ederek, ona 'Şeyhu'ş -Şüyfıh ', 'Şeyhü'l -İslam' ve 'Şeyhü'I - Irak' unvaniarını verir.'~ HalifeNasır li-dinillah, devrio siyasi ça l kantıları içinde, gerek sulh, gerekse hakimiyetini sağlamak üzere, civar bölge yöneticileri ile sürekli diplomatik irtibat halindeydi. İşte bu noktada halifenin Sühreverdi'yi, sefaret göreviyle sık sık çeşitli yerlere gönderdiği görülür. Sühreverdl Şam'daki Eyyubi Su ltan larından Melik Eşref e birkaç defa elçi olarak gönderilmiştir. 1217'cle Harezm Sultanı kalabalık bir ordu ile Bağdad'ı almak üzere yola çıktığında, Halife Nasır onu durdunnak üzere Sühreverdl'yi elçi olarak gönderir. Ne kadar uğraşsa da Sühreverdl Harezm Sultanını ikna edemez. almaya kararlı bu orduyu semavi bir felaket durdurur: Şiddetli Ancak Bağdad ' ı soğuk ve kar yağışı. 19 Onun bu siyasi kişiliğinin teşekkülünde, amcası Ebu'n-Necib es-sührevercli'nin büyük rolü olduğu muhakkaktır. Ebu'n-Necib, sulranlarla temas halinde bir süfi idi ve on l arı uyarmak üzere çok kıym etli bir eser telif etmişti : Nehcü 's-süluk. O, bu eserinde tıpkı Farabi'nin ei-medinetü'i - Fazıla'sındaki gibi, ideal bir devletin ve yöneticilerinin nası l olması gerektiğini ele almış, siyasi ahlak konularında tavsiyelerde bulunmuştur. 12 Zehebi, Tarih. c. IV, s. 97; Sül)ki. Tabakat, c. VII I, s İbn Tağriberdi, en -Nücı?.mü'z-Ziihire. Kalıire 1375, c. VI, s Zehebi, A'lam, c. XXII, s Sübki, age., c. vııı, s lzzüddin Ali ei-kfiş1, Mısbahu '1-Hidaye, Ta hran 1323, s. 23. ı 7 ei-mün<.iri, et-tekmile li -vf?f(!ytiti 'n -rıakale, c. Ili, s Ayrıca bk. Sühreverdi, A vaı'if, çev. H. Kamil Yılmaz- İrfan Gündüz, (G iri ş), s. XVII. 18 Sübk1, age., c. VII, s Zehebi, age., c. XXll, s

6 eıhem cebecioğlu/ "avarifü '/-ma 'arif' 243 Sühreverdl, Bağdat halifesinin bir mektubu ve itimadnamesini, yetmiş sekiz gibi ileri bir yaşm olmasına rağmen Konya'ya Alaeddin Keyktıbad'a götürmüş, yolda Malatya'ya uğrayarak orada Mirsddü 'l-ibad yazarı ünlü sofi Necmüddin Da ye ile görüşmüştür. Hana bu görüşmede Necmüddin Daye, eserini Sühreverdi'ye sunmuş ve onun takdirini kazanmıştır. 2 " Konya'ya giden Sühreverdi orada Alaaddin Keykubad'la görüştükten sonra, Mevlana ' nın babası Sultanu'l-Ulema ile bir araya gelir, onunla sohbetler yapar. 2 ' Bu sohbet ve buluşmalarda Mevlana 'nın bulunduğu hususu kesindir. Bu seyahatlerinde Sühreverdl'nin Hicaz'a gittiği, sık sık hac yaptığı da kaydedilir. Meşhur sofi İbni.i' l Farıd ile Mekke'de görüşen Sühreverdi. onun iki oğ luna hırka giydirir. Aynı sene, Mısır'lı Ziyaeeldin İsa b. Yahta ei-ensari es-sebti de Mekke'de Sühreverdl tarafından hırka ilbasına nail olur. ız Vefauna az bir zaman kala gözlerini kaybeden Sühreverdi, ınanevi görevlerini ihmale uğratmadan sürdürür. Doksan yaşında 1 Muharrem 632/ 26 Kasım 1234 tarihinde vefat eder. Kalabalık bir ceınaatle cenaze namazı kılınır. Verdiyye'deki tekkesinde defnedilir. 2 ~ Rivayere göre çok cömert olan Sühreverdi, eline geçeni fakir fukaraya dağıttığı için vefat ettiğinde onu kefenlemek üzere bir bez parçası bulmakta sıkmtı çekilmişti.24 Sühreverdi,,pek çok ilim adamı yetiştirmiştir. Ondan hadis dinleyip, fıkıh tahsil edip icazer alanlardan tespit edilenleı: şun l ardır. 1. Muhammed b. Said el-ma'lul (ö. 633/1236) 2. İbn Nokta (ö. 629/1232) 3. Zekiyytiddin Ebu Abdullah Muhammed b. Yusuf el-birzall el-işbill (ö. 632/1234) 4. İbnNeccar(ö. 643/1245) 5. Şihabuddin Ebu'I-Mehamid İsmail b. Hamid ei-ensarl el-hazrecl (ö. 653/1255) 6. Ebu'I-Ganaim b. Allarn (ö. 630/ 1233) 7. Ebu'I-Abbas ei-eberkuhl 8. Hafız Zeyneddin (İmamı Nevevi'nin hocası) 9. Münziri (et-terğfb ve't-terhib sahibi) 10. Fahr b. Asakir ll. eş-şems eş-şirazl 12. el-km! el-hanbell 20 Necmüddin Da ye, Mirsad (takdim), Ta hr.ın 1365, ss Ellaki, Mentlkibü 'I-Arifirı, c. ı, s Zehebi, A 'lam, c. XXII, s Tarih u '/-Islam, c. IV, s Siihk'i, Tabaka.ı, c. vın, s. 340.

7 244 tcısavvuf 13. Ebu'I-Abbas el-vasit! (ö. 694/ 1295) 14. Ebu'l-Mehamid ez-zencani (ö. 674/ 1275) 15. Ebu'I-Faeli el-hılatl (ö. 675/1276) 16. Sa'd b. Muzaffer ei-mutahher (ö. 637/ 1239) 17. İbn.Meymun e l-kaysi (ö. 686/ 1287) Ayrıca Sühreverdl'nin kendisine intisap ile kemalat makamlarını ibraz etmiş çok sayıda müridi ve halifesi varclır. Onlar da şunlardır : 1. Ebu Ca'fer Muhammed b. Ömer es-sühreverdi (oğlu) (ö. 655/1257) 2. Bahauddin Zekeriyya el-multanl (ö. 661/1262) 3. Necibuddin Ali b. Buzguş eş -Şirazi (ö. 678/ 1279) 4. Kemaledelin-i Isfahani (ö. 635/ 1237) 5. Izzuddin b. Abdusselam (ö. 660/ 1262) 6. Sadi-i Şir-azl (ö. 691/ 1292) 2 ; B. Eserleri Sühreverdl'nin İslam Kültürüne yetiştirdiği talebeleriyle olduğu gibi kaleme aldığı eserleriyle de geniş ölçüde katkıda bulunduğu görülür. Şimdi kısaca eserlerini ve bu eserlerin bulunduğu kütüphane adreslerini verelim. 1. Avarifü 'l-ma 'ari/ Tasavvuf ve inceliklerine dair, makalemizin de konusu olan klasikleşmiş abiele bir eserdir. a. Süleymaniye, Lala İsmail Paşa,180.By b. Süleymaniye, Ayasofya, 1963 c. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/ 1 de kayıtlıdır. 2. Nuğbetü '/-Beyan fi Tefsiri'l-Kur'an: İşari bir tefsirdir. a. Süleymaniye, H. Beşir Ağa (Eyüp) 24 no da kayıtlıdır. Ayr. bk. Vefayatü '!-Ayan, c. Vll, s. 323; Keşfü. 'z-zünun, c. I s Bu tefsirin, başından Tevbe suresine kadar tahkiki yapılmıştır. Yaşar Düzenli, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışınan Doç.Dr. İsmail Ka. raçam, Doktora, (85 sayfa) YÖK Tez Merkezi, no: Reşfıi 'n-nasayihi 'l-imaniyye ve Keşfu 'I-Fedaythi 'l- Yunaniyye: Yunan felsefesine ve onu benimseyen İslam felsefecilerine karşı şeriatı savunmak üzere yazılmış tenkid!-tahlili bir eserdir. 15 bölümden oluşur. Muinuddin Mualliın eseri şerh etmiştir. a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3527/ 6. ( varaklar arası.) b. Süleymaniye, Köprülü Kütüphanesi 728 no. da, c. Bursa,Ulucami, Tas 95 no da kayıtlıdır. d. Eser ayrıca, Reşfü 'n-nesayihi'l-iman~yye fi Keşfi'l-Fedayihi'I-Burhan~yye adıyla, Milli Kütüphaneele de vardır. Mikrofilm no. 1994, c (Osınanlıca) 25 Sühreverdl. Avari:{; çev. H. Kamil Yılnıa:t.-İrfan G ündoz (Giriş), ss. XXII-XXVI.

8 et hem cebecioğlu/ "avar{/ü ı-ma'arif" Jrşadü 'l-mürfdfn ve Mecdü 't-talibfn: Tasavvuf ve edepleriyle ilgili bir eser. a. Süleymaniye,Crh. 1084/1. b. Milli Kütüphane, Yer AD Ayr. b k. izahü '1-Meknun, c. 1, s. 63. Eseri,.M. Emin Fidan Türkçeye tercüme etm iştir. Hacegan Yay. İst /'iamü 'l-hüda ve 'Akfdetü Erhah-i Ehli't-Tüka: Tasavvuf ve kelama dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Aşir Efendi, 416/10 ( varaklar a rası.. b. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/ 2. c. Süleymaniye, Bağdat lı Vehbi Ef, 2023/ 10. d. Süleymaniye, Murat Buhari, 210/2. e. Süleymaniye, Nafiz Paşa, er-rahikü.'l-mabtum li Zevki'l-'Ukali ve'!- Fühunı: İlahi sırlara dair bir eser. a. Süleymaniye, H. Mahmud Efendi, 2682/ 1 (31 varak). b. Süleymaniye, Halet Efendi, 814/8 c. Süleymaniye, Şehid Ali Paşa, 1377/3 d. Beyazid, Veliyyüddin Efendi, Ayr. bk. Hediyyetü'l- Arifin, s Osman Yahya bu eserin İbn Arabi'ye ait olduğu nu söyler. Biz bu görüşe katılmıyoruz. Kitab-ı Şinasi- i lbni Arahi, Fransa, Risaletü's-Seyr ve't-tayr: Tecelli, seyr, tayr ve silluka dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Hamidiye, 1447/66 b. Süleymaniye, Nafiz Paşa, 428/3. Bu nüshanın ismi el-kelam fi's-seyri ve't- Tayn'dır. (2 varak) c. Süleymaniye, Bağdatl ı Vehbi Efendi, 2023/ 9 d. Süleymaniye, Köprülü, 1589 e. Bursa, Ulucami,Tas.65/ S Ayr. bk. Mehdevi, Musannifat- ı İbn Sina, s.177; Fihrist-i Farisi-iMünzevi, s Vesaya: Suhreverdl''nin müridie rine ve oğluna yaptığ ı tavsiyeleridir. a. Süleymaniye, İbrahim Efendi, 854/4 b. Süleymaniye, Aşir Efendi, 443/4 c. Süleymaniye, Nafiz P aşa, 428/ 4 d. Süleymaniye, Şehid Ali Paşa, 1396 e. Süleymaniye, Köprülü,329/5 f. Milli Kütüphane,Yz. A. 8225; Yz. A.995/4; Yz.B.217/2; Yz. B. 346/19; Yz. A. 868/14; Yz. A.3069/6A. g. Ankara Üniversitesi, ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Ayr. bk. Kerbelai, el-cinan, c. Il, s Mikro film fihristi, c. I, ss , Tahran.

9 246 ıasawuf 9. Risaletü Cezbi'l-Kulub ila Muvasalati'l-Mahbub: Tasavvfıfi bir eserdir. a. Süleymaniye, H. Mahmud Efendi, 3122/1 (1-37 varak arası) Eser h de Halep'te bası lmı ştır. 10. Evradu's-Suhreverdi: Suhreverdi"nin tertip ettiği virdleri ihtiva eden bir mecmua. 110 virdden oluşur. Eser, HalifesiZekeriya Multani tarafındanevrad-ı Şeyhu'ş-Şuyuh adıyla, Farsça'ya tercüme edilmiştir. Bu eser Kenzü 'l-ibad fi Şerhi 'I-Evrad adıyla Ali b. Ahmed Guri tarafıt)dan şerh edilmiştir.bu şerhin nüshası, a. Süleymaniye, H. Selim Ağa Kütüphanesi, 550/2 (237 varaktır) b. Süleymaniye, Pertevniyal, 445. de kayıtl ıdır. (309 varaktır) Ayr. bk. Fihrist-i Gençbahş, s. 556; Ahval ve Asar-ı Multarıf, ss. 91-5; Keifü'z Zürıun, s ll. Sünuhu '1-Fütuh bi Zikri'r-Ruh: Ruh, nefs, istiğrak, vücud, havatır gibi konul arı ihtiva eden bir eserdir. Bu eser Risale fis-süluk olarak da adlandırılır. a. Süleymaniye, Köprülü, b. Süleymaniye, Laleli,1593/3 (71-79 varaklar arası) Ayr. bk. Keşfü'z-Zürıun, s el-esi/e ve't-ecvibe: Sorulan tasavvufi sorulara verilen cevaplardan oluşur. a. Mısır, Emane, 1962 no da kayıtlıdır. (35 varaktır. ) Ayr. bk. Milli Kütüphane de Risa/e el-esi/e ve'l-ecvibe mine'/- İman adlı bir eser, Yz. A. 8096/1 de kayı tlıdır. 13. Fütüvvetname: Farsçadır. Fütüvvete dair bir eserdir. a. Süleymaniye, Ayasofya, K bu nüsbanın adı, Kitabü_'l-Fütüvvedir. ( varaklar arası) b. Paris Milli Müzesi no: S. P Bu nüshanın ismi Risaletü'I-Fütüvvedir. Arapça' dır. c. Murtaza Savvaf ve Henry Corbin tarafından Resait-i Cevanmerdan içinde neşredilmiştir. İran, Risale fi Gurari '!-Hak ve İstid1 acibim 15. Makamatü 'l-ari.firı 16. Risalefi'l-Fakr a. Süleymaniye, Esad Efendi, ( varaklar a rası.) Araştırmacı Necib Ma yil Herevi Sühreverdl'nin bu eserlerine şunları da ekler; 17. Edilletü '/- 'İyarı 'ale'l-burhcm: Arapça olan bu eser, İslam akaidinin savunması ve sapık mezhepterin reddine dairdir. a. Süleyn-.Jniye, Hamidiye, ll47/12 ( varaklar arası) Ayr. b k. Keşjü 'z-zünurı, c. I, s. 50; Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 424, Tahran.

10 ethem cebecioğlu/ "avarifü '/-ma 'ari/'" Eçrarü'l-'Arifin ve Siyerü't-Talibfn: Arapça bir eserdir. Farsça'ya da çevrilmiştir. Bk. Tatib-i Nazmu Neşr, Netisl, s el-esmaü'i-erba't1n: Arapça bir eserdir. Bu eseri, Fahreddin Eba'l-Melclrim Farsça'ya tercüme etmişti r. a. Süleymaniye, Yazma Bağışlar, 2773/1 (1-15 varaklar arası) b. Süleymaniye, Ayasofya, K (11 va rak) Bu nüshan ın adı, Şerhü '/-Esmaa 'l-erba 'fn'dir. Ayr. bk. Keşfü'z-Zünıln, c. I, s Behcetü'l-Ebrar: Arapça bir eserdir.abdü'l-kadir-i Geylani'nin menkabelerini muhtevidir. Bk. İzahu'l-Meknün, c. I, s (İzahü'l-Meknün, Milli Kütüphane Yz. c.16/1) 21. Hilyetü'n-Nasik: Arapça bir eserdir. Tarih-i Erbil sahibi bu eserden bahseder. a. Süleymaniye, Ayasofya, K.U36 ( varaklar arası) Ayr. bk. Tarih-i Erbil, s. 176; Vefayatü'l-Ayan, c. VII, s Menasik a dlı bir eser daha vardır ki Hi/yetü'n -Nasik ile hemen hemen aynıdır. B k. Keşfü 'z-zünün, s Risale-i Suhreverdi be Fahri Razi: a. Süleymaniye, Bağciatlı Vehbi Efendi, 2023/15 (95-96 varaklar aras ı) Ayr. bk. Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 517, Tahran. 23. Risale fi's-süluk: Arapça bir eserdir. a. Süleymaniye, İbrahim Efendi, 870/2 ( varak arası) b. Süleymaniye, Laleli,1593/4. Bu nüshanın adı Risaletü's-Sülulttur. (71-79 varaklar arası.) Ayr. bk. Keşfü'z-Zünı1n, s Şerh-i Rubai-i Şeyh Şihabuddin es-su.fi: Bk. Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 569, Tahran; Suhancl.n - ı Manzum Ebu Said Ebu'I-Hayr, s Kelamü Şihabuddin es-sühreverdf ve Şerhtthu: a. Süleymaniye, Ayasofya, K Nüshanın adı, Muhtasar min Ketarn es Sübreverdfdir. ( varaklar arası sayfa kenarında. ) Ayr. bk. Mikrofilm Fihristi, c. III, s. 157, Tahran. 26. Kenzü 'l- 'İbô.d fl Şerhi 'l-evrcld: Arapça'dır. Sühreverdl'ye ait evradın Ali bin Ahmed Gurl tarafından yapılmış şerhiclir. a. Süleymaniye, H. Selimağa Kütüphanesi, 550/2 (237 varak) b. Süleymaniye, Pertevniyal, 445, (309 varak) Ayr. bk. Keşfü'z-Zünun, s.1517.

11 248 ıasavvuf 27. e/-levamiü'i-gaybiyye: Arapça'dır. a. Süleymanye, Bağdatlı Vehbi, 2023/31 ( varaklar arası) b. Süleymaniye, Bağdatlı Vehbi, 2023/16 c. Ulum-i Yezd, no: 630, Tahran. d. Medis-i Şura -yı İsHimi, no:l26, Tahran. 28. Name-i Suhreverdi be.kemaleddin ismail-i İsfehani: Arapça'dır. a. Mukaddime-i Divan - ı İsfehani, Mikrofilm Fihristi, c. I, s. 423, Tahran. 29. Nisbet-i Hırka-ı Suhraverdi a. Mikrofilm Fihristi, c. I. s. 676,.. Tahran. 30. en-nikatü'z- Zevkiyve: A rapça'dı r. er-risaletü'ş-şevkiyyeşeklinde de bilinir. Hüsarneddin Yahya Uihici tarafından Farsça'ya çevrilmiştir. a. Bk. Fiht'isti Nusbaba-yı Hatti, V. Defter. s ı. Sıfat-ı Halvet ve Adabı a. Süleymaniye, Ayasofya, K 2117 ( varaklar arası) b. Mikro film fihristi c. III s. 224 Tahran. Bu nüshanın ad ı, Adab -ı Halveftir. 32. Meşihatü 'ş-şeyh Şihabuddirı ömer es-sühreverdf: Müellifi bilinmemekcedir. a. Keşfü 'z-züm1n, s ej-mutekid: Yazara aidiyeti şüphelidir. Cüneyd Şirazi, el-lzarda (s. 7) bu eseıin, el-mutekidfi'/-mıttekidden fark l ı olduğunu kaydeder. 34. er-risaletü 'l- Asımıyye: Yazara aidiyeti şü phelidir, çünkü risalede müellifin Maveraünnehre giu.iği belirtilir. a. Keş(ü'z-Zünun, s Bizim tespit ettiklerimiz ise şunla rdır: 35. Fsraru'l- Işk: Farsça'dır. a. Süleymaniye, Ayasofya, K (12 varak) 36. Putubat a. Süleymaniye, Şehit AJi Paşa, 1382/1(2-9 varaklar a rası) 37. Gud;etü 'l-gariba a. Süleymaniye, Reisü'l- Küttab, 451/2 (30-37 varaklar a rası) b. Süleymaniye, Crh. 1834/9 (28. varak) 38. Risale fi ennehü yelzam a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3796/4 (28. varak) 39. Risa/e-i Fadliyye: Farsça'dır. a. Süleymaniye, Yazma bağışlar, 4345/23 (300. varak) Farsça. 40. Risale fi'l-irade a. Süleymaniye, Şehid AJi Paşa, 1393/6 (63-69 varaklar arası) 4 ı. Risale fi 't-tasavvj!f

12 et hem cebecioğlu/ "avarija 'l-ma 'arif' 249 a. Süleymaniye, Hamidiye, 1447/18 b. Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Kütüphanesi, Taksimü '1-MevcU.diit a. Süleymaniye, E. Hüsnü Paşa 1230/8 (40-41 varak ) 43. Haviisü'l-&ma a. Süleymaniye, Esad Efendi, 3704/15 ( varak arası) 44. Haviisii. '1-Hur aj a. Süleymaniye, Ayasofya, K ( varak arası) Suhreverdi'nlıı, Farsça şiirleri için kaynaklar: a. Hamdullah Mustevfi, Tarihi Guzide, ( Milli Kütüphane, Osmanhca, Mfl c. 75, Ankara) b. Reşldl, Sevanihü'l-Ejkar. Aynca, Suhreverdi'nin hayatı ve tasavvuf anlayışına' dair; a. ed- Dirasetü' l -İslamiyye, ei-arabiyye Fakültesinde, Şihabuddin Suhreuerdf, Hayatuhu ve Tasavvufubu adlı Yüksek Lisans çalışması yapılmıştır. Aişe Yusuf Ömer el- Menai, b. M. Emin Fidan, Müridliğin Temel Öğretileri adlı Yüksek Lisans çalışmasm da Sühreverdi'nin hayatı eserleri ve tasavvuf anlayışını incelemişti r. Hacegan, II. 'Avilrifü'l-Ma'llrif A. Avarif'in Yazılış Sebebi Sühreverdl, siyasi açıd an olduğu kadar fikri ve kültürel yönden de çalkantılı bir dönemde yaşamıştı r. O, k itabının mukaddimesinde önce bu kargaşa içinde süfil erin Allah'ı en iyi tanıyan takva ve veralanyla gerçek kulluğa erebilen kişiler olduğunu söyler ve onları özetle şu şek ilde takdir eder: Arifler dünya ile ilgili menfaatleri değersiz görür ve onların kalpleri, zikir ışığıyla aydınlandığı için iç alemleri hep mele-i a'laya bağlı o larak korku ve ümidin de ötesine yönelmiştir. Onlar bedenleriyle bu dünyaya ait gibi gözükseler de kalpleriyle kurb fezasında tayeran etmektedirler. Bu duruml arını bilmeyen cahiller, onları yoldan çıkm ış samr. Oysa ki onlar zaman ve mekanın ötesinde a rş etrafındaki yüce alemleri seyre dalmışlardır. On~ lar gündüzü açlık susuzlukla, geceyi de hicret ve ibadetle geçirirler. Şe hvetlerine karşılık namazla teselli bulurlar, Kur'an tilavetinden zevk alırlar. Kalplerindeki ışık yüzlerine yansunıştır. Her zaman Hakk'ı bilen bu arifler, alemde eksik olmazlar. Bunlar, Kur'an ve sünnete tam anlamıyla bağ lılıkla rı sebebiyle İs l am'a. davet ve muuakilere örnek olmakla ikram olunınuşlardır.

13 250 ıasavvı4 Sühreverdi, on l arı yaklaşık bu tarzda değer l endirip takdir ettikten sonra kitabın yazılış sebebine şu şeki l de temas eder: SGfilerin sıdkına olan inancım, onlara olan muhabbetim ve kitap sünnete bağlılıkları, beni on ların şerefl i halini yazmaya ve savunmaya yöneltti. Bu kitabımda sgfilerin fikirlerini, dayandıklan ilmi delillerle açık lamaya çalıştım. Bu şekilde, devrimizde çoğalan sahte sfıfılerin yalan yanlış, nefreteve su-i zanna sebep olan şekle dayalı ruhsuz anlayış larını gerçek sufilerden ayırdıın. Sühreverdl bu şekilde hakiki sgfileri sahtelerinden ayırma gerekçesi doğru l tusunda bu eseri yazınaya başladığmı ifade ederken, ikinci bir sebep olarak da sufiyye yoluna rağb eti artırmayı zikreder. bulunmaktadır. Şim B. Avarifiiı Yazma ve Matbu Nüshaları ile Çevirileri ve Avarifle İlgili Yazılar Bir tasavvuf khisiği olarak Avarif'in çok sayıda nüsha ları di bunları görelim. ı. Avarifin Yazma Nüshaları Süleymaniye Lala İsmail Paşa/180.By, tarihen en eski Avarif nüshası olup 614/1217'de yani Sühreverdi hayana iken Abdulkeriın b. Mansur tarafından istinsah edilmiştir. 2. Matbu Avarifler -Beyrut'ta 1966, 1973 müstakil olarak basılan Avarif. -İhyau ulfımi'd-din kenannda Kahire'de 1289'da basılan Avarif. Bu nüsha 1302, 1306 ve 1312'de olmak üzere dört defa neşredilmiştir. -İhya'nın ekinde Beyrut'ta 1983'te neşrolunan Avarıf. -Müstakil olarak Beyrut'ta 1966'da yayınlanan Avarif. -Yine müstakil olarak Mısır'da 1973'de neşredilen Avarif -Tahkikli üç yazma nüshamn karşılaştırılmasıyla Ezher üstadlarından Abdülhalim Mahmud ve Mahmud b. eş-şerif tarafından yapılan Avarif'in ilk cildi 1971'de neşredilmiştir. Bu cild 21. bab (Süfilere Göre Evlilik ve Bekarlık) ile hitam bulmaktadır. 3. Avarif Tercümeleri -Avarif'in en eski tercümesi, Farsça'ya Si.ihreverdT'nin vefatından on sene sonra 642/1244'de Kasım Davud tarafından yapılanıdır. Bu zat, Sühreverdi'nin halifesi Zekeriyya ei-multan'i'nin müridlerindendir. -İsmail b. Abdu'l-Mü'min Ebu Mansur Maşade 665/1267'de Farsça'ya yapı lan ikinci bir tercüme. Bu çeviri Kasım Ensari tarafından Tahran'da 1985'de neşredilmiştir. -Yine izzeddin b. Muhammed b. Ali el-kaşani'nin kısmen Avarif'i çevirerek,

14 ethem cebecioğlul"avarifu'l-ma'arij 251 kısmen de telif olmak üzere "Mısbahu 'l-hidaye ve Miftihu'l-kifaye" adıyla Farsçaya yaptığı üçüncü bir tercüme. Bu çeviri önce 129l'de Haydarabad'da daha sonra Celaleddin Hümal tarafından 1325'de Tahran'da olmak üzere iki defa basılmıştır. -Farsça dördüncü bir tercüme de Zahiruddln Abdurrahman b. Ali Buzguş tarafından yapılmıştır. -Hind Sühreverdlleri tarafından Farsçaya defalarca yapılan Avarif çevirilerinin hiç b-irisi tam d eğildir. -Şeyh Sadreddin Cüneyd b. Fadlullah tarafından Farsça ya yapılan bir tercüme Zeylü'l-Ma'arif fi tercemeti'l-avarif a_dını taşımaktadır. -Beşinci Farsça bir terceme, Bil1bud Ali Horasanl tarafından XIII. yy.da Necatü 's-salikfn ünvanıyla yapılmıştır. (Bu tercüme Asitan - ı Ku ds Khanesi, no: 284'tedir.) -Altıncı FarS\'a çeviriesi Kemalzade Çelebi tarafından yapılmıştır. (Bkz: Fihrist-i Parisf-i Münzevf, c. II, s ) -Avarif, 863/1458'de Zeyniyye meşayıhından Bigalı Hacı Ahmed b. Seydi tarafından 2 cild halinde Türkçeye çevirilmiştir. İlk cild 262, ikincisi 255 varaktır. Bu tercüme, Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesi'nde "Genel nr. 4453" de kayıtl ıdır. Bu çeviri 918/1512'de 515 büyük varak halinde istinsah edilmiştir. -Kaynaklara göre, bir Avarif çevirisi de on yedinci yüzyılda Arifi ve Kanil-i ROm! diye tanınan Ahmed b. Abdullah-ı Bur0sev1 (ö. 1643) tarafından yapılmjştır. Bu tercüme Şereji.ı'l-Mülukfi Adaleti ve's-sulukadını taşımaktadır. Sül., Esad Efendi, 1 998; Mi lll Kütüphane, mikrotüm, 1994, A. 2064, Osmanlıca Yayun Avarifin son zamanlardaki en başarılı çevirisi, H. Kamil Yılmaz ve İrfan Gündüz tarafından yapılarak Vefa yayıncılık eliyle 1989'da İstanbul'da basılmışrır. -Eserin Almanca çevirisi, Richard Gramlich tarafından bazı tashihlerle birlikte yapılarak 1978'de Wiesbaden'de neşrolunmuştu r. Almanca çevirisinin adı şöyledir. Die Gaben der Erkenntnisse, (Hartmann, Angelika, "al-sühreverdi", EI, Bu tercüme 1891'de Londra'da, 1970'te de New York'ta olmak The Awarifü 'l-ma'arif Writıen in the Tbirteenth new edition, c. IX, Leiden 1977, s. 780) -H. Wieberforce Clarke, Avarif'i, Farsça çevirisini esas alarak İngilizce'ye tercüme etmişti r. üzere iki kere neşrolunmuştur : Century by Shaikh Shahaheddin Umar. -Yine Dilaver Selvi tarafından yapılan Türkçe bir çevirisi İstanbu l 'da 1995'te neşredilmiştir. Umran yayınları arasında çıkan bu çeviri Avarifü 'l-ma'arif (Gerçek Tasavvuj) adını taşımaktadır. 4. AvarifÜzerine Yazılmış Makaleler, Şerhler, Zeyiller ve Talikler Avarif üzerine çok sayıda çalışma yapılmıştır. Süleyman Uludağ'ın itadesiyle "Avarifu'l-Ma'arif"in Arapça metninin okunmasına Sühreverdiyye'nin Anadoludaki bir kolu olan Zeyniler ayrı bir önem vermişlerdir. Bu husus, Zeynüddin el-

15 252 tasawt{( Hat'i''nin Merzifonlu Şeyh Abdurrahim-i Rumi'ye verdiği icazetnamede de ifade edilmektedir. 16 Tasavvufun ölmez kliisiklerinden biri olan Avarifüzerine yapılan tespit edebildiğimiz çalışmalar şunlardır. Avarife Ali b. ei-mehami (ö. 835/1431) tarafından bir şerh yapılmı ş olup bu "Avarifü 'l-letaif' adıyla tanınmıştır. Daha sonra da Ali b. Burhaneeldin el-halebl (ö. 1044/1634) tarafından şerh yapılmıştır. Bu şerh "el~letaif an Avarifi'l-Maarif" adını taşır. Avarif, Muibbuddin Ahmed b. Abdullah (ö. 694/1294) tarafından seçmeler yapıla rak ihtisar edilmi ştir. Sadreddin Cüneyd b. Fadlullah'ın Avarife zeyl yazamk Farsça'ya yaptığı çeviri, Zeylu 'l-ma'arif fl tercemeti 'l-avarif adıyla ta nın mıştır. Katib Çelebi, Seyyid Şerif Cürcanl'nin (ö. 816/1413) Avmife tahk yazdığı nı, Kasım b. Kutlu boğa (879/1474) tarafından hadislerinin tahric edildiğini, ei Arifi tarafından da Türkçe'ye çevrildiğini 27 kaydeder. Ancak Mustafa Kara'nın da tespitine göre eserin el - Arifı tarafından yapılmış butercümesi elimizde mevcut değildir. 211 İmam-ı Rabhani'nin Avarif e, et-ta 'lfkiiı ala Avarifi'l-Me'arif adıyla bir ta'llk yazdığı kaydedilir. ı<ı Ancak bu ta'like rastlayamadık. Avarife, ez-zavaarif ad1yla bir şerh yazılmışsa da, şa ribi belli değildir. Gisudıraz tarafından Avarife Arapça olarak yapılan şerh sonradan Farsça 'ya çevrilmiştir. Avarife Zeynüddin-i Hafı tarafından bir haşiye yazılmıştır. Bir haşiye de Abdullah b. Sa'deddin el-medeni tarafından yazılmıştır. Avarif'in değerlendi rilmesi konusunda makalelerinden biri, Kasım Ensarl'nin E. A. Isfahanl'nin Farsça'ya yaptığı çevirisinin başındaki takdim yazısıdır. 30 Necib Mayil Herevl'nin Avarif çevirisine yapuğı tenkid yazısı da öneınlidir. 3 ' İslam Ansiklopedisi'nde William C. Chittick tarafından yazılan Avarifınaddesi.32 Süleyman Uludağ'ın TDV İsl:1m Ansiklopedisinde yazdığ ı Avarifu'l Ma'arif maddesi. ~ 3 26 Uludağ, Süleyman, "Avarifu'l-Maarif" DİA, c. V, s. lll 27 K:ıtip Çelebi, Keş(u'Z-Zunwı, c. 11, s Kara. Mustafa, "XIV. ve XV. Yüzyıllarda Osmanlı Toplumunu Besleyen Türkçe Kitaplar", Is- Iiimf Araştırmaft1r-Osmantıya Dair-ll, c, Il. sy. 2, Ankara 1999, s el-hani, Muhammed b. Abdullah, ei-hadfkatü'n-ned(yye. Mısır 1908, s Suhreverdi, Avarifü'I-Ma'iiri:f.' çev. E. A. Isfahanl. Tahran 1374 (Kasım Ensarl'nin takdim yazısı ). 31 Bk. Necib Mfı.yil 1-lerevi. "Terceme-i Avarifü'I-Ma'arif-i Sührevı::rdl". Neşr-i Diiniş, c. VI, no. 2, Tahmn 1363/ 1986, ss ~2 Bk. William C. Chinick, "Awaref ei - M:ı'ilref", Elr, c. 3, London 1989, ss U ludağ, Süleyman, agın., c. 5, ss

16 ethem cehecioğlu/"avarifü '/-ma'arif' 253 Avarifin tanıtımı üzerine Mısırlı Abdu'I-Hafiz Farğall el-kareni tarafından kaleme alınan bir makale de oldukça seviyeli ve objektiftir. 34 Kasım Ensari'nin Farsça Avarif çevirisinin başındaki takdim yazısı, ilmi ve tahlili açıdan öneme haizdir. 3 s Hasan Kamil Yılmaz tarafından yazıjan ve Avarif çevirisinin Giriş kısmın daki yirmi üç sayfa halinde yayımlanan yazıdaki tahlitler son derece mühimdir..ll> Mustafa Aşkar tarafından yapılan Avariftanıtımı, objektif kıstaslarla değerlendirilmesi. yönüyle kıymetli dir. 37 Beşir Dar, Tarih-i Felsefe Der İslam, Şe rif, c. I, s C. Avarif'in Muhtevası ve Kaynakları Sühreverdi hadis ahzeden ve kendinden hadis nakledilen bir muhaddis-slıfidir. Hz. Resulullah'a (s.) olan sevgisi ve bağlılı ğı sebebiyle Sühreverdl, Avarifi onun yaşına uygun olarak altmış üç fasıla ayırmıştır. ı. Tasavvuf ilminin Kaynağı 2. Sufılerin İşittiklerini Anlamaları 3. Tasavvuf ilminin Fazileti 4. Sıltilerin Halleri ve Yollan Şimdi sıras ıyla bunları görelim: 5. Tasavvufun Mahiyeti 6. Süfi Kelimesinin Kökü 7. Mutasavvıflar ve Onlara Benzeıneye Çalışanlar 8. MeHimetilik ve Meh1metiler 9. Sahte Süfıle r (Bu "Olmadıkları Halde Sufi Zannedilenler" başlığı altında verilmiştir. 10. Şeyhlik Makamı l l. Hizmet Edenler ve Onlara Benzerneye Çalışanlar 12. Sufilere Göre Hırkanın Hükmü 13. Rıbat ve Tekketerde Yaşayan Slıtller 14. Suffe Ashabı ve Rıbattaki Süfiler 15. Murabıtlar ve Sufilerin Özellikleri 16. Sefer ve İkarne t Aclabı 17. Seferin Farzları ve Faziletleri 18. Seferden Dönme Adab ı 34 Abdu'l-Hat'iz Farğa ll ei-karenl, "Kitab u Avarifu'l-Ma'ftrif li's-sühreverdi", Mecelle tü '1-Ezher, c. 56, S. 2. Kahire 1983, ss Sühreverdl, Avar({u'I-Ma'ar{(, çev. E. A. Isfalıanl, Kas ım Ensarl'nin takdimi, ss. 1-72, Tahran 1374/ Sühreverd i, Avartfu'I-Ma'arif, Tasavvufun Esasları, çev. H. Kamil Yılmaz- İrfan Gündüz, H. Kamil Y ılmaz tarafmdan kaleme alman Giri ş yaz ısı, ss. IX-XX:Xll. 37 Aşkar, Mustafa. TasavvufTaribi Literatünl, Ankara 2001, ss

17 254 tasavvuf 19. Esbaba Tevessül ve SGfiler 20. Feth-i Manevi ve İhsan - ı İlahi 21. Süt'ilere Göre Evlilik ve Bekarlık 22. Süfilerin Sema'ı 23. Sern~'i'a Karşı çıkanlar 24. Sema'a İhtiyaç Duymayanlar 25. Sema' Adabı 26. Halver 27. Halvette Ortaya Çıkabilecek Fetihler 28. Halvete Nasıl Girilir 29. Sı1fiyyenin Ahlak an l ayışı 30. SGfilerin Ahlakı 31. Tasavvufta Edeb 32. Huzür- ı ilahlde Edeb 33. Tahare t Adabı 34. Abctest Adabı 35. Havassın Abdesr Adabı 36. Namazın Faziletleri 37. Namazın Keyfiyeti ve Evsafı 38. Namazın Adabı ve Sı rl arı 39. Orucun Fazileti ve Tesiri 40. Onı çla İlgili Muhtelif Görüşler 41. Onıetın Adabı 42. Yemenin Fayda ve Zararları 43. Yeme-içme Adabı 44. Giyinme Adabı 45. Gecele ri İhya Etmenin Faziletleri 46. Teheccüde Kalkış ve Uyku Adabı 47. Teheccüd ve Adabı 48. Geceyi Bölümlere Ayumak 49. Gündüze Ait Edebler 50. Günlük İbadetlerin Vakitleri Göre Dağı~ışı 51. Mürid -Mürşid Münasebetleri 52. Şeybin Riayet Edeceği Adab 53. Sohbet ve Tesirleri 54. Sohbet ve Kardeşliğin Sonımlulukları 55. Sohbet ve Kardeşliğin Adabı 56. Kendini Tanıma Hususunda Sfıfilerin Görüşleıi 57. Kalbe Gelen Havatırın Tanınması 58. Hal-Makam ve Aralarındaki Fark

18 et hem cebecioğlu/ "avarifü 'l-ma 'arif" Makamların Değerlendirilmesi 60. Makamlar Hakkında Sufilerin Görüş l eri 61. H~Hlerle İlgili Ba zı Açıklamalar 62. Hallere Dair Bazı Tasavvufi Istılahlar 63. Bidayat ve Nihayatla ilgili Açıklamalar. Chittick bu altmış üç babı beş ana bölüme ayırma cihetine gider. 38 Onun bu tür karegorik yaklaşımını kabul etmekle birlikte biz, Avarif'in altı ana bölüm altında toptanabiieceği düşüncesindeyiz. ı bablar arası tasavvuf, süfı gibi kavramların açıklanmasını ihtiva eder babalar arası, tasavvufta özel yapılar ve uygulaınaları anlatır: Şeyh, hadim, hırka, ribat, suffe, sefer, evlilik, bekarlık, sema', erbain bablar Ahiakla ilgilidir: Tevazu', hilm, Isk.. vs bablar kitabın en geniş ana bölümü olup adabla ahikalıdır bablar ınarifeti ele alı r bablarda hal ve makamlar incelenir. Avarif'te ibadetler ele alınırken, insan fıtratına uyuşması yönünde bazı değerlendirmeler yapılır. Mesela teheccüd namazı ve itina göstermek konusu anlatılırken Suhreverdl şöyle der: "Gece narnazına mani olan hususlardan bir kısmı şunlardır: Dünya işlerine fazla itina göstererek onlarla çokça meşgul olup vücudu mideyi yemekle doldurmak, çok ve boş konuşmak, halkın yorgun düşürmek, arasına karışmak, kay lu le uykusunu terk etmek. "-' 9 Şüphesiz Şeyh, tasavvufta olgun insanı ifade eder. O kemalatı tamamlamıştır. O kamalatı olgunlaşma sürecini geçmiş böyle bir salikte meydana gelen iç yapılanma Suhreverdl tarafından şu minval üzere değerlendirillr: "Şeyhlik makamına layık olan ve Allah tarafından sevilen ve istenen salikierin kalbi selim olur. Göğsü (sadn) genişler, derisi yumuşar, kalbi ruhun özelliklerine sahip olur. Nefsi her tiirlü isyana istekli ve kötülüğü emredici iken yumuşayarak ibadet ve tilata yönlendirici hale gelir. Nefs uyumadığı için cilt ve ceset de yumuşayarak, sahibini hissettiği ve bulduğu bir hal ile amel ve ibadetlere yönlendirir. Ruhu ihihl buzurda kesintisiz bir cezbe içinde bulunur. Ruh kalbin, kalb nefsin, nefs de bedenin kendisine tabi olmasını ister. Kalbi ile bedeni birbirine, zahiri batınına, batını zahir'ine, kudreti hikmctine, hikmeti kudretine, dünyası ahiretine, ahireti dünyasına öyle karışmıştır ki bunlardan menfı olanlar da müspete inkılap etmiş; sahibini ibadet ve tilata teşvik eder hale gelmiştir." 40 Suhreverdl, eserinde sistem içi bir takım tenkit! ere yer verir. Mesela, Melametl, Kalenderl ve Sufı'yi kendi değerlendirme skalasındaki bir eleştiriyi şöyle dile getirir: 38 Chittick, "Awftref al-ma ' :ıref". Ek., c. lll, s Siihreverdl, Şihabiiddin, Ebu Haf.5, Ömer b. Muhammed, Kitabu Avdrifü'/-Mearij, Süleymaniye, NaıifPaşa no: 428, istinsah: Hamid b. Mesud es-sivasi (Turhal h. 713), 48. bab, 122a. 40 Kitcıbu Avarifu t-mear(f, 28a.

19 256 rasa!lllı~f "Kalender! ve Melameti a rasındaki fark şöyle aç ıklanabilir : Mela ın eti ibadetlerini gizlemeye özen gösterir. Kalender! ise ~ıdet tahrip etmek, alışılanları bozmak için ça lışı r. Melametl, her türlü iyilik ve hayrın kapı l arını sımsıkı sa rı lı r ve bunlarda fazilet olduğunu kabul eder. Ancak bütün arnelleri ve hallerini başka larından gizlemeye çalışır. Melametl, kendisini avam derecesindeki insanlar seviyesine koyar; kıhk kıyafette hareket ve davranışlannda onlar gibi gözüke rek, halini izlemeye ve tanınmamaya çalışır. Bununla beraber o bulunduğu derecelerden daha yüksek derecelere varmak ister. Kendisini Ma'bud'una yaklaş t ı racak her şeyi bütün gücüyle yapmaya çalışır. Kalender!, bilinmeye veya bilinmemeye pek aldınnaz. Belli bir kıyajer ve görünü ş içine girmez. Bütün sermayesi olarak kabul ettiği kalb temizliği dışındaki şeylere aldırınaz. Sufi'ye gelince, o, her şeyi yerli yerine koyar. Rütün vakitleri ve halleri bilerek harcamaya ve tedbirli hareket etmeye çal ı şır. Hakk ' ı Hak yerine koyar. Gizlenilmesi yerde gizlenir. Açık tav ı r alı n ması gereken yerde de açıkça davranır. Her işi yerinde ve zamanmda yapmaya, yapılması gereken her şeyi huzurltı bij akıl, kamil bir ınarifet ile ihlas ve sadakat kiidelerij1e riayet ederek yerine getirmeye çalışır." 4 ' Eserdeki şi irler oldukça hikeml manfilar ihtiva eder. Örnek olarak birkaç beytini zikretmek isteriz: 42 ''Pisliği ebediyen sevgilisi gibi kendinde taşıyan; Bununla iken nasıl öğünebilir nasıl kibirlenebilir. (İnsanın başlangıcı pis bir su, sonu da cifedir.)" Suhreverdl, Sema' eelerken ağlayanları sevinç veya korku kaynaklı diye ikiye ayırır. Sevinçren ağlamaya şu şiiri şahid getirir. "Ozerime sevinçler öylesine saçıldı ki Beni sevindiren (Allab)ın büyuklüğü beni ağ/attı. '" 3 Allah ile muameleyi anlat ı rken şu şiiri irad eder. O sevgilinin kotıu ması da tat/ıdır, susması da!..'''' Sühreverdl, bir müridin ibadetlerini vakitle re göre tanzim eder ve he r rekatta okuyacağı ayetlere kadar teferruata gider. Mesela öğle ile ikindi arasında kı lına cak 20 rekatlık namazda hangi ayetterin okunacağını şöyle belirtir: "1. Rekat: Bakarcı 201; 3. Rekat: Bakara 286; 4. Rekar Alü Imran 8; 5. Rekat Alü lınran 193; 6. Rekat: Alü Imran 53; 7. Rekat: el-araf 155; 8. Rekat: Yusuf 101; Kitabu Avarifii'I-Metlrif, 25a. 42 Aynı eser, 80;ı. 43 Aynı eser, 64b. 44 Aynı eser, 92b.

20 eıhem cebecioğlu/"avar!fü'l- ma'aıi.f' 257 Rekat: İbrahim 38; 10. Rekat: Taha 114; ll. Rekat: Enbiya 87; 12. Ikkat: Enbiya 89; 13. Rekat: Mü 'minun lls; 14. Rekar: el-furkan 74; 15.Rekat: en-nemi 19; 16. Rekat: Gafir 19; 17. Rekat: el-ahkaf15; 18. Rekat: ei - Haşr 10; 19. Rekat: ei-mümtahine 4; 20. Rekat: Nuh 28.""" Suhreverdi'nin sefer adabına ait şekli unsurları aniatmadaki inceliği kadar, o konudaki fikir ayrılıklarını ağır, yaşlı bir hakem edası içinele değerlenclirerek, selim aklın eınrettiği o rta yolu göstermedeki ustalığı da ilgi çekicidir: "Daha önce de söylediğimiz gibi sefer günü sabahleyin erkenden tekkeden çı karken iki rekat namaz kılmak sutlyyenin zahiri adabındandır. Derviş, iki rekat namazdan sonra tekkeden çıkar, ayakkabısın ı çevirir tozunu silkeler, ayakkab ıla rını giyrneyi arzuladığı yere kadar gelir. Seecadesini yere iki kat yayar, ayakkab ı larını birbirine süı-rer. Ayakkabılarını sol eline, torbayı sağ eline alır, Ayakkabılan sol eliyle torbanın dip tarafına gelecek şekilde koyar. Sonra seediclenin üzerine oturur ve mestini sol eliyle çevirir ve tozunu silker ve sağdan başlayarak girer. Mest ve ayakka bı cinsinden hiçbir şey bırakınachın yerine yerleştirir. Sonra ellerini yıkayarak yüzünü yola çıkacak hale getiri r ve orada bulunanlara veda edip ayrılır. Tekke dışına çıkarak Sll kabını taşımak isteyene; asa ve ibriğini götürmeyi arzcı edene mani olmaz. Kendisini yolcu edenlere veda ettikten sonra su kabını sağ elini kaldırarak omzuna takar. Sol elini sağ kolruğunurı altından çıkararak su kabını sol tarafına bağlar. Sağ omuzu boş kalır, sadece su kabının bağı sağ tarafta bulunur. Yolculuğu esnasında iyi bir mevkie ulaştığı, ya da ihvandan bir grup veya sufiyyeclen bir şeyh kendisini karşıladığı zaman sırrındaki su kabını çözer, ortaya yerleşip bir süre ikamet eder, onlarla görüşür ve se l amlaşır. Oradan ayrılın ca su kabını yeniden bağl::ır, tekke veya benzeri bir konağa yaklaşınca su kabını tekrar çözer ve onu sol kolıuğunun alında t:ı ş ır, asa ve ibriği de sol elinde tutar. Bütün bu saydıklarımız Horasan ve Cebel sütllerinin seçip benimsediğ i kaidelerdir. hak, Şam ve Mağrib (Kuzey Afrika) sufilerinin ekserisi bunlara riayet etmez. Dervişler arasında bu kaidelere riayet hususunda bir mücadele devam eder durur..bu kaidelere riayet etmeyenler kendilerini şöy le savunurlar:'.bunlar uyulması gerekli kaicleler değildir. Bunlara bağlanmak insanı şekle ve surete bağlı ktlar, gerçeklerden ve özden uzaklaştırır. '.Bu kaideleri benimseyenler de şöyle derler: 'Bunlar, bizelen öncekilerin koyduğu a.dabdır.' Bu gruptaki safiler bu kilideleri ihlal eden birini gördükleri zaman ona hakaret ve istiskal nazarıyla bakarlar. Hatta böyleleri için 'Bu sufı değildir' derler. Her iki taife de birbirlerinin görüşünü reddetmek hususunda aşırı gidiyorlar. Bu hususta gerçek ölçüye göre bu kaidelere bağımlı kalanlar reddolunamaz; çünkü bunlar şe r iata aykırı şeyler değildi r ve güzel bir edepclen ibarettir. Bunu böyle kabul etmeyenlerin görüşü de büsbütün recldolunamaz. Çünkü bunlar şe- 45 Kitabu AviJrl.fil '1-Mear{(, 128b.

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat

İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Kİtabİyât İbn Battûta Seyahatnâmesi İbn Battûta Çeviren: Sait Aykut, 1186 sayfa. Kitap Tanıtım: Ömer Koçyiğit İbn Battûta nın Dünyası na Seyahat Seyahat edenlerin, gördüklerini üçüncü bir gözle tahlil

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

OSMANLI MUHADDİSLERİNDEN EL-KEMAHi VE EL-MÜHEYY A ADLI MUVATTA ŞERHİ

OSMANLI MUHADDİSLERİNDEN EL-KEMAHi VE EL-MÜHEYY A ADLI MUVATTA ŞERHİ EKEV AKADEMİ DERCİSİ Yıl: 8 Sayı: 20 (Yaz 2004)------- 197 OSMANLI MUHADDİSLERİNDEN EL-KEMAHi VE EL-MÜHEYY A ADLI MUVATTA ŞERHİ Selahattin YIWIRIM (*) Özet XVIII. yüzyıl Osmanlı muhaddislerinden biri olan

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

ZÜHD VE SÛFÎLERİN ZÜHDE YÜKLEDİKLERİ ANLAM Tasavvufta Dünyevileşmeye Tepkisel Yaklaşım

ZÜHD VE SÛFÎLERİN ZÜHDE YÜKLEDİKLERİ ANLAM Tasavvufta Dünyevileşmeye Tepkisel Yaklaşım ZÜHD VE SÛFÎLERİN ZÜHDE YÜKLEDİKLERİ ANLAM Tasavvufta Dünyevileşmeye Tepkisel Yaklaşım Anahtar Kelimeler: Zühd, zâhid, Kitâbü z-zühd, dünya. Kadir Özköse Dünyevîleşmeden kastımız sekülarizm değil, kişinin

Detaylı

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.)

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 1 KİTAP ADI: AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 2.BASKI MART- 2015 EDİTÖR Abdullah Özcan KİTAP TEMİN: GÜYAD Gümüşhane İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği Tlf: 0216 335

Detaylı

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi

İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi İbn Bahâeddin in Risâle Alâ Risâle Ali Çelebi Fi d- Deverân Ve r-raks Adli Risalesinin Tahkik, Tercüme Ve Değerlendirilmesi Ahmet İNANIR * Özet Risâle alâ risâle Ali Çelebi fi d-deverân ve r-raks adlı

Detaylı

MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC)

MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) MESNEVİ HADİSLERİ (TESBÎT VE TAHRÎC) Prof. Dr. Ali YARDIM (1939-02.01.2006) İSTANBUL -2008 Damta Yayınevi Nu..-1205 ISBN 978-605-308-009-2 DAMLA YAYINEVİ Prof. K.

Detaylı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3 Hayatı Tam adı Abdülkâdir b. Muhyiddîn b. Mustafa dır. Nesebi Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber e (sav) ulaşır. Uzun süre Fas ta ikâmet ettikten sonra

Detaylı

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ

İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ NİN İLMÎ ŞAHSİYETİ VE İCÂZETNÂMELERİ Prof. Dr. Ahmed Akgündüz İstanbul - 2013 OSMANLI ARAŞTIRMALARI VAKFI Zeynep Sultan Camii Sok. No: 29 34410 Fâtih/İstanbul Tel: (0212) 513 40

Detaylı

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ

SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ , ss. 427-451. KLASİKLERİMİZ - XIX SULTÂN VELED VE MA ÂRİF ADLI ESERİ Hülya KÜÇÜK ** Giriş 1. Sultân Veled, Hayatı ve Eserleri 1.1. Yaşadığı Dönem Sultân Veled in yaşadığı yıllar olan 623/1226-712/1312

Detaylı

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 17, ss. 121-149. İSLÂM DÜŞÜNCESİ NDE KÂMİL TABİAT/TIBÂU T-TÂMM FİKRİ

Tasavvuf: İlmî ve Akademik Araştırma Dergisi, yıl: 7 [2006], sayı: 17, ss. 121-149. İSLÂM DÜŞÜNCESİ NDE KÂMİL TABİAT/TIBÂU T-TÂMM FİKRİ , ss. 121-149. İSLÂM DÜŞÜNCESİ NDE KÂMİL TABİAT/TIBÂU T-TÂMM FİKRİ İsmail Erdoğan * Hermes dedi ki; Bana nesnelerin ilmini getiren manevî bir varlıkla karşılaştım. Ona Sen kimsin? dediğimde: Ben senin

Detaylı

Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik

Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 15, Sayı: 1, 2006 s. 1-22 Doğumunun 800. Yılında Mevlânâ ve Mevlevîlik Mustafa KARA Prof. Dr., U. Ü. İlahiyat Fakültesi Özet İslam Kültür ve medeniyetinin

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi

FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi islam Hukuku Araştırmalan Dergisi, sy. 7, Nisan 2006, s. 365-396 FlKlH İlMi/İSU\M HUKUK TARi Hi KAYNAKlARI VE ÇALIŞMAlARI ÜZERiNE BiR DERLEME DENEMESi Yrd. Doç. Dr. J

Detaylı

~.;... ' ",, ~'> ' ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi --- ILAH ly AT FAKULTESI.. DERGISI SAYI : 3 SAMSUN - 1989 ',/

~.;... ' ,, ~'> ' ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi --- ILAH ly AT FAKULTESI.. DERGISI SAYI : 3 SAMSUN - 1989 ',/ ~.;... '.- - - ~ --~:.. --... - :..-.. - -.... ( ",, ~'> '.. ONDOKUZ MAYIS ÜNiVERSiTESi --- ILAH ly AT FAKULTESI.. DERGISI ' SAYI : 3 SAMSUN - 1989 ',/ YKZIDILİGİN ASLI, KURUCUSU VE TARİHÇESİ Doç.Dr.Ahmet

Detaylı

KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ

KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ KUR ÂN A GÖRE NEFİS EĞİTİMİ Yrd. Doç. Dr. Hamza AKTAŞ Gümüşhane - 2013 1 Yrd. Doç. Dr. Hamza AKTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon:

Detaylı

Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hadis Râvîlerinin Zühd Hayatına Yönelik İlgileri -Kûfe Örneği-

Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hadis Râvîlerinin Zühd Hayatına Yönelik İlgileri -Kûfe Örneği- T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 16, Sayı: 1, 2007 s. 37-63 Sebepleri ve Sonuçları Açısından Hadis Râvîlerinin Zühd Hayatına Yönelik İlgileri -Kûfe Örneği- Hüseyin Kahraman Doç.

Detaylı

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith

TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ TENKİT Usulleri * Methods Criticism in History and Hadith Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2, 2014, ss. 53-78 Journal of Theology Faculty of Bülent Ecevit University, Vol. 1, No. 2, 2014, pp. 53-78 TARİH VE HADİS İLİMLERİNDEKİ

Detaylı

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH

HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH HADİS ŞARİHİ OLARAK İBN HACER EL-ASKALÂNÎ IBN HAJAR AL-ASKALÂNÎ AS A COMMENTATOR OF HADİTH Yrd. Doç. Dr. Mehmet BİLEN Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ÖZET Müslümanlar, Hz. Peyhamber'in sünnetinin/hadislerinin

Detaylı

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

Prof.Dr. Abdulaziz Bayındır (İstanbul Ü.) Prof.Dr. Ahmet Yaşar OCAK (Harran Ü.) Prof.Dr. Ali AKTAN (Erciyes Ü.) Prof.Dr. Ali Osman ATEŞ (Çukurova Ü.

Prof.Dr. Abdulaziz Bayındır (İstanbul Ü.) Prof.Dr. Ahmet Yaşar OCAK (Harran Ü.) Prof.Dr. Ali AKTAN (Erciyes Ü.) Prof.Dr. Ali Osman ATEŞ (Çukurova Ü. T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ THE UNIVERSITY OF KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ IMAM REVIEW OF THE FACULTY OF THEOLOGY YIL / YEAR: 5 SAYI / NUMBER: 9 OCAK-HAZİRAN / JANUARY-JUNE

Detaylı

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) -------------------------------

CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- CAMBRİDGE DE BİR TÜRK EĞİTİMCİ ( HALİL HÂLİD BEY: 1869-1931) ------------------------------- Cambridge Üniversitesinde Bir Osmanlı Aydını HALİL HÂLİD BEY -------------------------------- Cambridge de Anti-emperyalist

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5

Ulu lar, Ajans-Türk Matbaacılık Sanayii A.Ş., Ankara trz, 121. 5 VÎRANÎ BABA NIN FAKR-NÂMESİNDE TASAVVUFÎ UNSURLAR Mehmet ATALAN * Vîrânî hakkında şimdiye kadar herhangi bir kaynakta fazla bir bilgiye ulaşılamamıştır. Bundan dolayıdır ki, oldukça önemli görülen bu ozanın

Detaylı

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ

BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI ESKİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI BÂLÎ HAYATI EDEBÎ KİŞİLİĞİ DÎVÂNININ TENKİTLİ METNİ (İNCELEME-METİN) YÜKSEK LİSANS

Detaylı

AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR)

AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR) AZERBAYCAN TASAVVUF TARİHİNDE İLK SUFİLER (VIII-XI. ASIRLAR) Mehmet RIHTIM Doç. Dr., Qafqaz Üniversitesi, Kafkasya Araştırmaları Enstitüsü Bakü / AZERBAYCAN mrihtim@yahoo.com ÖZET Azerbaycan arazisi sufiliğin

Detaylı