TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TG 9 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR"

Transkript

1 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR TG 9 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık ın yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çlmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

2 AÇIKLAMA DİKKAT! ÇÖZÜMLERLE İLGİLİ AŞAĞIDA VERİLEN UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Sınavınız bittiğinde her sorunun çözümünü tek tek okuyunuz. 2. Kendi cevaplarınız ile doğru cevapları karşılaştırınız. 3. Yanlış cevapladığınız soruların çözümlerini dikkatle okuyunuz.

3 2014 ÖABT / TDE 1. Köken Bakımından Dünya Dilleri Hint Avrupa Dilleri Ailesi Hinçe Farsça Ermenice Almanya İngilizce Felemenkçe Latince Fransızca İspanyolca Portzce İtalyanca Rusça Sırpça Lehçe Hami Sami Dilleri Ailesi Akatça Arapça İbranice Bantu Dilleri Ailesi Orta ve Güney Afrika da yaşayan Bantuların dilleri Çin Dilleri Ailesi Çince Tibetçe Ural Dilleri Ailesi Fince Macarca Samoyetçe Altay Dilleri Ailesi Türkçe Moğolca Mançu - Tunguzca Korece Japonca TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 4. Türkçenin, Moğolca ve Mançu - Tunguzcadan ayrılarak bağımsız bir dil hâline geldiği Türk - Çuvaş dil birliği adı da verilen dönem İlk Türkçe dönemidir. 5. Oğuz grubu yazı dilleri şunlardır: Türkiye Türkçesi Azeri Türkçesi Tükmen Türkçesi Gagavuz Türkçesi Tatarca, Kıpçak grubu yazı dillerindendir. 6. Verilen ifadeler Kül Tigin Yazıtı nın doğu yüzünden alınmadır. TG 9 8. Çokluk eklerinden -(I)t tır: og(i)i - ıt - ı Düzlük - yuvarlak uyumu tam değildir: kılınmaduk bol- eylemind söz başı b- korunur: bolmış 3. tl kişi iyelik nin ünsüzü düz dardır: oglıt - ı 9. Köktürkçede ayrılma hâli +DA iken Uygurcada +DIn dır: taş + tın. Yardımcı ünlü olarak kullanılan ı ünlüsü Uygurcada bazen genişler: tarıg + çı + lar + ag 10. Klasik Osmanlıcada bu kelimeler gice ve toprak şeklindedir. 11. Eski Anadolu Türkçesinde sadece üç kelimed söz başı b- sesi, v- olmuştur: bar- > var-, bar > var, ber- > ver- 2. Köktürkçede ilgi hâli ünlülerden sonra +Iñ, ünsüzlerden sonra +niñ biçimindedir. 3. Behçetü l-hadayık, Kıssa-ı Yusuf, Kuduri Tercümesi gibi eserler, yüzyıllar arası Karahanlı ve Oğuzca ilişkilerini yansıtan karışık dilli eserlerdir. 7. bol - maḳ, öz - (ü)ng, eḍgü - lük isim-fiil 2. tl kişi iyelik isimden isim yapım 12. Şiird söyleyiş, eda, dilin sadeliği ve zaman çmlerinin dönemi yansıtmasından hareketle şiirin Yunus Emre ye ait olduğu söylenebilir. 3

4 2014 ÖABT / TDE TG hırka + nun suç + ı var - maz - sa - n var - gıl ilgi 2. tl kişi emir kipi 3. tl kişi iyelik 2. tl kişi 18. Divan, vezniaher, semai, kalenderî, aruz ölçüsüyle yazılan halk şiiri nazım biçimidir. Semai mefâ îlün tefilesiyle başlar. Ayaklı (yedekli) semaide de ölçü aynıdır. Yani uzun dizeler mefâ îlün / mefâ îlün / mefâ îlün / mefâ îlün kalıbıyla, kısa dizeler mefâ îlün / mefâ îlün kalıbıyla yazılır. 23. A, B, C, E seçeneklerinde yapılan açıklamalar ayraç içinde verilen terimlerle doğru eşleşmektedir. D seçeneğinde verilen Arap, Fars, Türk dillerinin ikisi veya üçüyle karışık olarak söylenmiş gazellere mülemma gazel denir. Müşterek gazel iki ya da üç şairin mısra mısra ya da beyit beyit birlikte söyledikleri gazellere verilen addır. 14. Asla Arapça kökenli bir kelimedir. 15. Fuat Köprülü nün Türk destanlarının tarihî dönemler ve ait oldukları Türk boyu veya devletine göre yaptığı tesnifte Eski Türk ya da Hiyung-Nu Dairesi ni temsil eden destan, Saka Türklerine ait Alp Er Tunga destanıdır. Timur-name ve Edige destanları İslami Dönem de teşekkül eden destanlardır. Ergenekon, Gök Türk ya da Tukile Dairesi nde oluşur. Türeyiş, ise Uygur Dairesi nde oluşan bir destandır. 16. Rubruk Seyahatnamesi, halk edebiyatının yazılı kaynaklarından biridir. Eser, 13. yüzyıl seyyahlarından Wilhelm Van Rubruk un Moğolların Büyük Hanına Seyahat adıyla da bilinmektedir. Eser, Moğolların yanı sıra Uygur, Kıpçak - Kuman boyları hakkında da çeşitli bilgiler vermektedir. 17. Âşık Veysel e ait olan bu dörtlük koşma nazım biçimiyle yazılmıştır. Koşma âşık edebiyatının en yaygın nazım şeklidir. 11 li hece ölçüsüyle yazılır. Nazım birimi dörtlüktür. Konusu aşk, ayrılık, özlem vb. konulardır. Bu dizeler, bir koşmanın son dörtlüğünden alınmıştır. Can, kervan, zaman sözcüklerinde an sesleri tam uyak, a sesi de görev benzerliğinden dolayı ek hâlinde rediftir. 19. Asıl adı Mehmed Emin olarak bilinen sanatçı Bayburtlu Zihnî dir. Sanatçı 19. yüzyılda yaşamış, aldığı medrese eğitiminden ötürü divan edebiyatından etkilenmiştir. Âşık tarzıyla yazdığı şiirlerinde taşlamayı ve mizahı ön plana çıkarmıştır. Sanatçının aruzla yazdığı Divan ının dışında Sergüzeşt-name si ve manzum parçalarla süslenen, romana geçişte bir basamak teşkil eden Kitab-ı Hikâye-i Garibe adlı eserleri de vardır. 20. Soruda, âşığın Çıldırlı olması ve kıskançlık sonucu zehirlenmesinden hareketle Âşık Şenlik yanıtına gidilir. 21. İbrahim Gülşenî ve Vahib Ümmi 16. yüzyıl mutasavvıflarındandır. Erzurumlu İbrahim Hakkı 18. yüzyıl, Edib Harabide 20. yüzyılın mutasavvıf şairlerindendir. Parçada özellikleri tanıtılan sanatçı Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi dir. Oğlanlar Şeyhi denilmesinin sebebi hem Gavsi (Oğlanlar) tekkesinin başında bulunması hem de dedesinin küçük yaşlarda tasavvufi görüşlerinden ötürü ona bu adı layık görmesidir. Sanatçının parçadaki eserleri dışında Divan ı ve Dil-i Dânâ adlı yapıtları da vardır. 22. Süleyman Çelebi, 15. yüzyılda, Yıldırım Beyazıt Dönemi nde yaşamış bir şairdir. Ahmet Paşa, 15. yüzyılda Fatih Dönemi nde yaşamış ona kerem redifli kasideyi sunmuş, döneminin şairler sultanıdır. Nailî, 17. yüzyılda yaşamış, sebkihindî akımının önemli temsilcilerinden biridir. Âşık Paşa ise 14. yüzyılda yaşamış, Garib-name adlı eseriyle ünlenmiş bir şairdir. 15. yüzyılda yaşamış, Fatih ve II. Beyazıt ın takdirini kazanmış, Türkçenin şiir dili olarak kullanılmasına hizmet etmiş kişi Necati dir. 24. zinhâr aşk maksûd âm 25. Bu beyitte, seher vakti güneş ışıklarıyla etrafın aydınlanmaya başlaması, padişahın kılıcının korkusuyla meydana gelmesine bağlanır. 26. Ziya Paşa, ilk beyitte Uysal kişinin öfkesinden Allah a sığın / çünkü yumuşak huylu atın çiftesi sert olur., ikinci beyitte Zenginler için din de imân da paradır / Namus ve hamiyyet sözü fakirlerde kalmıştır. şeklinde bir açıklamada bulunmuştur. Şiirden ve bu açıklamadan hareketle A, B, C, D seçeneklerine ulaşılabilmektedir. Fakat dizelerde erbâb-ı gınâ yoksul kişi değil zenginler anlamında kullanılmıştır. 27. Leskofçalı Galib, Hersekli Arif Hikmet, Keçecizade İzzet Molla 19. yüzyıl sanatçılarındandır. Enderunlu Fazıl ise 18. yüzyıl sanatçısıdır yılında kurulan Encüman-i Şuara topluluğunun üyelerinden biri de Yenişehirli Avni dir. İyi bir öğrenim gören sanatçı kâtiplik görevinde bulunmuş bir Mevlevi şairidir. Divan, Ab-name, Âteşgede, Nihan-ı Kaza adlı eserleri bulunmaktadır. 28. Çeng-name Ahmed-i Dai nin, Hüsn ü Aşk Şeyh Galib in, Beng ü Bade Fuzuli nin, Kutadgu Bilig Yusuf Has Hacib in alegorik tarzda yazdıkları eserlerdir. Künhü l-ahbar 16. yüzyılın tarihçilerinden Gelibolu Mustafa Âli nin 4 ciltlik bir tarih kitabıdır. Eserde peygamberler tarihi, İslam tarihi, Türk - Moğol ve Osmanlı tarihi hakkında bilgiler bulunmaktadır. 4

5 2014 ÖABT / TDE TG Anî Hatun ve Fitnat Hanım, 18. yüzyılın kadın şairlerindendir. Anî Hatun, döneminde hace-i zenan (kadınların hocası) olarak tanımlanmıştır. Leyla Hanım ve Şeref Hanım da 19. yüzyılın kadın şairlerindendir. Her ikisinde de Mevlevi tarikatına has söyleyiş bulunur, ayrıca kendi adlarıyla anılan divanları vardır. 15. yüzyılın kadın şairlerinden biri olan Mihrî Hatun, Necati etkisinde kalmıştır. Pek çok defa Necati ye nazireler yazmıştır. Şiirlerinde kadın duyarlılığını ön plana çıkaran içten söyleyişler geliştirmiştir. 34. İlk şiirlerinde Cenap Şahabettin in etkisinde olan, Kalem dergisinde Gave-i Zalim adıyla yazılar yazan Gave Destanı, Lane-i Melal, Harman Sonu, Kundak Takımı gibi yapıtları bulunan sanatçı Hüseyin Suat Yalçın dır. 38. Duyarlı, içten, mizahi bir üsluba sahip öykü ve romanlarından toplum içerisine sıkışmış kalmış bireyin yaşayışına yer veren ve Benim Adım Mayıs, Güneş Yiyen Çingene, Kumral Ada Mavi Tuna, Gelibolu, İki Yeşil Susamuru gibi yapıtların yazarı Buket Uzuner dir. 30. Kabus-name Mercimek Ahmet in çeviri yoluyla kaleme aldığı nasihat-name (pend-name) türünd bir eseridir. Heşt Behişt Sehi Bey in tezkire türünd eseridir. Tacü t-tevarih, Hoca Sadeddin in tarih türünd eseridir. 15. yüzyılda yaşamış Ali Ekber tarafından yazılan Hıtai-name ve 16. yüzyılda yaşamış Trabzonlu Âşık Mehmed in Menazirü l Avalim adlı eserleri gezi yapısı türünde kaleme alınmış ansiklopedik eserlerdir. 35. Servetifünûn şiirinin dışında kalan Türk şiirini şu kategorilere ayırmak mümkündür: Kısmen divan geleneğine bağlı kalanlar: İsmail Safa, Mehmet Celal, Nigâr Hanım Servetifünun şiirleri tekniği ve dili ile birlikte halk şiirinin tekniği ile dilini de kullanan: Rıza Tevfik Servetifünun şiirinden yalnız nazım şllerini ve halk şiirinden de yalnız vezni alan: Mehmet Emin Nazım şllerini ve vezni divan şiirinden dilini de Osmanlıca ile konuşma dilinden alan: Mehmet Akif 39. Oğuz Atay, Çağdaş Türk romanının en önemli isimlerindendir. Yazar, modernist anlatı tekniklerini benimsemiş ve bireysel konulara eğilmiştir. Bu nedenle parçadaki anlatımcı ifade tarzı Atay ın eserlerinde görülmez. Verilen parça Orhan Kemal in Avare Yıllar adlı romanından alınmış olup toplumcu - gerçekçi bir söyleme sahiptir. 31. Bu parçada tanıtılan mutasavvıf sanatçı Mevlana dır. Mecalis-i Seba da ona ait bir yapıttır. Çarh-name Ahmet Fakih in, Makalat Hacı Bektaş Veli nin, Tervihü l-ervah Ahmedî nin, Mizanü l-hâk Kâtip Çelebi nin eserleridir. 36. Kenan Hulusi Koray, Yedi Meşaleciler topluluğuna mensup, şiir yazmayan tek isimdir. 40. Parçada sözü edilen eser Latife Tn in Sevgili Arsız Ölüm adlı eseridir. 32. Tasvirî şiir olarak da nitelendirilen parnas şiirinin öncüllerinden biri Yahya Kemal dir. 33. Evrak-ı Perişan, Namık Kemal in Selahattin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim in biyografilerinin bulunduğu eseridir. 37. I. gruptaki Kiralık Konak Naim Efendi ile, Bugünün Saraylısı Ata Efendi ile, Yaprak Dökümü Ali Rıza Bey ile, Vurun Kahpeye Aliye ile eşleştirilir. I. gruptaki Dudaktan Kalbe adlı roman II. gruptaki bir karakterle eşleştirilemez. 5

6 2014 ÖABT / TDE TG Kahraman bakış açısı, metinde geçen kahramanlardan birine ait olmalıdır. Burada yaşanılan, duyulan, hissedilenlerin anlatımı yoğundur. Anlatıcı kendi dil ve üslubunu kullanır ve birinci tl şahıs ağzından konuşur. 45. Öğretim programında metinler; coşku ve heyecana dayalı, olay çevresinde gelişen edebî ve öğretici metinler olarak sınıflandırılmaktadır. Zavallı Çocuk, Yusuf ile Züleyha, Dülger Balığının Ölümü ve Karagözle Hacivat olay çevresinde gelişen edebî metin örnekleridir. Sanat şiiri ise coşku ve heyecana dayalı edebî metinlere örnek sayılır. 49. Bu seçenekt etkinlikler, öğretici metinlerin türlerini tespit etmeye ve bu türleri inceleyebilmeye yöneliktir. 42. Birinci Dünya Savaşı yılları ve sonrası döneminin dengesini yitirmiş bir kuşağın ümitsizliği, isyanı ve hayatın saçmalığına olan inanca ifadesi olarak doğan Dadaizm, hiçbir değer veya kural gözetmez. Bu akımda şiir tamamen serbest çağrışımlara dayanır ve şiirde çok büyük ölçüde yeni ve şaşırtıcı imajlar kullanılır. 46. İstanbul u Dinliyorum şiiri yapı, zihniyet ve ahenk unsurları bakımından inceleme, uygulama aşamasına girmektedir. 43. I numaralı parça 15. yüzyıl divan şairlerinden Fuzuli ye, II numaralı parça 16. yüzyıl halk şairlerinden Kul Hikmet e ve III numaralı parça 1950 sonrası Türk şiirinin dikkat çeken isimlerinden Süreyya Berfe ye aittir. Bu şiirlerde biçimsel açıdan (kafiye, ölçü vb.) hiçbir ortaklık söz konusu değildir ancak şiirlerde konu edilen duygu aynıdır. 47. Yaban, yansıtmacı; Saatleri Ayarlama Enstitüsü, modern; Beyaz Kale, postmodern romanlardır. 50. Resimli Ay mecmuasında çıkan Putları Yıkıyoruz adlı yazısı ile Mehmet Emin Yurdakul ve Abdülhak Hamid Tarhan ı eleştiren, Nazım Hikmet Ran dır. 44. Reşat Nuri Güntn e ait hikâyeler, Maupassant tarzı kaleme alınmış olay öyküleridir. Memduh Şevket Esendal ise Çehov un yolundan ilerleyerek durum öykücülüğünü takip etmiştir. 48. Kaşağı olay çevresinde oluşan edebî metinlerdendir. 6

TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 1 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 1 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ

TG 12 ÖABT EDEBİYAT KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ TG 12 ÖABT EDEBİYAT Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

TG 10 ÖABT TÜRKÇE KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ TG 10 ÖABT TÜRKÇE Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç

Detaylı

uzman yaklaşımı türk dili ve edebiyatı Branş Analizi Murat AKÇAM

uzman yaklaşımı türk dili ve edebiyatı Branş Analizi Murat AKÇAM Branş Analizi türk dili ve edebiyatı Öğretmen adayları için ÖSYM tarafından ilk defa düzenlenen Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Türk Dili ve Edebiyatı Sınavı nda ağırlıklı olarak Eski Türkçe ve Eski

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla

Detaylı

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ

DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ. ünite İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ 2 ünite DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI VE TÜRKÇENİN DÜNYA DİLLERİ ARASINDAKİ YERİ İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA KONUŞULMUŞTUR? DİLLERİN SINIFLANDIRILMASI TÜRKÇENİN TARİHSEL GELİŞİMİ ÜNİTE - 2 İLK DİL HANGİ COĞRAFYADA

Detaylı

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ

1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ TÜRK EDEBİYATI-10 1 1.ÜNİTE: TARİH İÇİNDE TÜRK EDEBİYATI 1. EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Sanat geçmişten gelir. Bu yüzden sanatın tarihi vardır. Bilim de öyledir. Buna da bilim tarihi denir. Bunun gibi Kültür

Detaylı

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI

10.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERS NOTLARI EDEBİYAT-TARİH İLİŞKİSİ Edebiyat tarihi, medeniyet tarihinin en önemli kısmıdır. Bir milletin uzun asırlar esnasında geçirdiği fikrî ve hissî gelişmeyi belirten bütün kalem ürünlerini inceleme ile onun

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI ÖSYM 1-23062012-1-1163-1-00000000 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Lisans Yerleştirme Sınavı-3 Türk Dili ve Edebiyatı Testi bulunmaktadır. 2. Bu test için verilen cevaplama süresi 85 dakikadır.

Detaylı

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl)

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Birinci Akademik Yıl Lisans Dersleri (1. Yarıyıl) Ders Kodu Ders Adı Teorik

Detaylı

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189

Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! 1 Kasım 1928 Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni. Saygılarımla, Cengiz Akyol 01.11.2010. Harf devrimi 1 / 189 Harf devrimi / 0 Kasım Harf Devrimi, Tarihte Türklerin Abece Serüveni Ya üç ayda, ya hiçbir zaman! Bu çalışma, tarihte Türklerin abece serüvenidir. En büyük korkum, yapacağım konuşmanın kuru bir milliyetçi

Detaylı

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız

Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda olan yenilik ve reformlara kayıtsız TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATI Hazırlayanlar: Nilay ATAÇ, Buket MUTLU, Ayşe Nur ÖZDEMİR, Pınar LİMANLIK Osmanlı Devleti yükselme devrinde kendi uygarlıklarının Batınınkinden daha üstün olduğuna inanmış ve batıda

Detaylı

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E

CEVAPLAR 1 C 2 D 3 E 4 A 5 D 6 C 7 E İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI ÇIKMIŞ SORULAR 1. Aşağıdaki dizelerin hangisi, sadece Türk destanlarını kapsamaktadır? (1975/ÖSYS) A) Alp Er Tunga Oğuz Türeyiş Şehname B) Şu Türeyiş Gılgamış Oğuz C) Türeyiş

Detaylı

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM)

TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER. Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) TÜRK DİLİ-I DİL VE DİLLER Karadeniz Teknik Üniversitesi Türk Dili Bölümü (1. DÖNEM) DİL VE DİLLER (1. HAFTA) DİL: Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabiî bir vasıta; kendi kanunları içinde yaşayan

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ 14 TEMMUZ 2013 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI

12. SINIF DİL VE ANLATIM DERS NOTLARI I. ÜNİTE: SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ Sanat eserlerinin ortaya çıkmasının birçok sebebi vardır. Sanatçı kendini diğer insanlara anlatabilmek için çeşitli yollar denemiştir çağlar boyunca. Kendini

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS

DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ. Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS DİCLE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ DERS BİLGİ PAKETİ Dersin Kodu Dersin Optik Kodu Görüşme Saatleri T+U Kredisi AKTS TDE 101 101020 Salı, 15:00-16.00 4+0 4 6 Dersin Adı

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I

ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2392 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1389 ÇAĞDAŞ TÜRK YAZI DİLLERİ-I Yazarlar Prof.Dr. Ahmet BURAN (Ünite 1-8) Doç.Dr. Ercan ALKAYA (Ünite 1-8) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YENİ TÜRK EDEBİYATI BİLİM DALI ŞİNÂSİ NİN ŞİİRLERİNDE YAPI - ŞEKİL İLİŞKİSİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Ebru Özlem

Detaylı

Z Zi iy a G GÖ K KA AL LP T ü r rk ç ü l lü ğ ü n E s a as l la ar rı E.P.

Z Zi iy a G GÖ K KA AL LP T ü r rk ç ü l lü ğ ü n E s a as l la ar rı E.P. Ziya GÖKALP Türkçülüğün Esasları E.P. BİRİNCİ BÖLÜM - TÜRKÇÜLÜĞÜN ÖZÜ 1 - TÜRKÇÜLÜN TARİHİ Türkçülüğün yurdumuzda ortaya çıkmasından önce Avrupa'da Türklükle ilgili iki hareket oluştu. Bulardan birincisi

Detaylı

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2716 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1679 XVI-XIX. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Gürer GÜLSEVİN (Ünite 1) Prof.Dr. Fikret TURAN (Ünite 2, 5, 6) Doç.Dr. Yavuz

Detaylı

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ

TG 8 ÖABT TARİH KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ TARİH ÖĞRETMENLİĞİ TG 8 ÖABT TARİH Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının İhtiyaç Yayıncılık

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI ORHAN VELİ NİN ŞİİRLERİNDE ÖYKÜ İZLERİ, SAİT FAİK İN ÖYKÜLERİNDE ŞİİR İZLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Emel AYDIN Balıkesir,

Detaylı

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI

9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2014 9.SINIF TATİL KİTAPÇIĞI 2013-2014 Beylikdüzü Hadımköy Yolu Akçaburgaz Mah. 4. Cad. No: 18 Esenyurt / İSTANBUL 16.6.2014 TIBBI ETİK ve DEONTOLOJİ SORULARI 1) Deontoloji nedir? 5) Cumhuriyet döneminde

Detaylı

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA

MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA 1547 MODERN ŞİİRDE HALK EDEBİYATININ ETKİSİNE BİR ÖRNEK: SÜREYYA BERFE-GÜN OLA * TAŞTAN, Zeki TÜRKİYE/ТУРЦИЯ ÖZET Türk şiiri, Tanzimat tan sonra üç kaynaktan beslenir: Batı edebiyatı, halk edebiyatı ve

Detaylı

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ

XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2369 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1366 XI-XIII. YÜZYILLAR TÜRK DİLİ Yazarlar Prof.Dr. Zuhal ÖLMEZ (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa KAÇALİN (Ünite 6-10) Editörler Prof.Dr.

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMI E Ğ İ T İ M V E B İ L İ M B A K A N L I Ğ I EĞİTİMİ GELİŞTİRME BÜROSU TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI III SINIF Üsküp, Haziran 2013 yılı ÜÇ YILLIK ORTA MESLEKÎ EĞİTİMİ I. GİRİŞ (Öğretim dersi ile

Detaylı