TDB ve Dişhekimleri Odaları yöneticilerinin katıldığı meslek sorunları sempozyumu Haziran 2010 tarihlerinde yapılacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TDB ve Dişhekimleri Odaları yöneticilerinin katıldığı meslek sorunları sempozyumu 21-23 Haziran 2010 tarihlerinde yapılacaktır."

Transkript

1 GENELBİLGİLER KAYITMERKEZİ BilimselKongrekayıthizmetleri2Haziran2010Perşembegünüsaat08.0 dan itibaren kongre merkezinde başlayacaktır. Kayıt yaptırmış olan katılımcılar ana fuayedestantlardanyakakartıveçantalarınıalmaksuretiylekongremerkezinegirebileceklerdir. YEMEKVEÇAY/KAHVESERVİSLERİ: Kongresüresinceüçkezöğleyemeğivebeşkezçay/kahveservisiyapılacaktır.Gün boyuncafuaralanındavekongremerkezindeücretsizsoğukiçecek,suvetürkkahvesi ikramıolacaktır. BANKAHİZMETLERİ: Ana fuayede açılacak olan banka hizmetleri standında kongre için gerekli tüm banka hizmetleriverilecektir. SİMULTANEÇEVİRİHİZMETLERİ: Kongre süresince iki salonda (İngilizce-Türkçe) simultane çeviri yapılacaktır. Katılımcılar toplantısalonlarınıngirişlerindebulunanmasalardan,kimliklerinibırakmaksuretiylekulaklık teminedebilecekler,kulaklıklarıiadeederekkimliklerinigerialabileceklerdir. OTELVETURHİZMETLERİMASASI: Kongre katılımcılarının tur, otel, transfer vb. taleplerinin karşılanacağı, turistik hizmet masası kongreboyuncahizmetteolacaktır. ÇANTA: Kongrekatılımcılarınaiçindekongreprogramı,kongrekitapçığı,yakakartı,katılımsertifikasıve yemekfişleriolanbirçantakayıtesnasındaverilecektir. YAKAKARTLARI: Kongreyekayıtyaptırankatılımcılar,kayıtstantlarındanalacaklarıyakakartlarıiletoplantılaragirebilecekler, yaka kartı olmayan kişilerin güvenlik açısından salonlara girişleri mümkün olmayacaktır. Ayrıcakatılımcılarınkongreboyuncayakakartlarınıtakmalarıgerekmektedir.Yakakartınıkaybedenleregünlükkatılımcıücretikarşılığıyenikartverilecektir.Bunundışındaücretsizolarakkesinlikleyaka kartıverilmeyecektir. BASINMASASI: Kongreyi izleyen basın mensuplarının, kongre ile ilgili her türlü bilgiyi alabilecekleri bir basın masası bulunacaktır. KONGREDİLİ: Türkçeveİngilizce dir.(2salondasimültanetercümeyapılacaktır) OTOPARK: Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi kapalı otoparkında indirimli ücretler karşılığında park etmek mümkünolacaktır. FUAR(EXPODENTAL2010): Kongre katılımcıları 2-26 Haziran 2010 tarihleri arasında Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Salonlarındadüzenlenen"EXPODENTAL2010 uyakakartlarınıgöstererek,sektörleilgiliolanlarkimlikleriniibraz edereksergiyiücretsizziyaretedebileceklerdir. SAĞLIKHİZMETLERİ: Kongreboyuncatamdonanımlıambulanskongremerkeziönündehazırbulunacaktır. BİLİMSELPROGRAM Ülkemizde dişhekimliği öğretimi bugün sayıları 22 yi bulan dişhekimliği fakültelerindeki yıllık süre ile verilmektedir.buakademiköğretimsüreciboyuncadişhekimiadaylarıbiryandantemeltıpderslerinialırken bir yandan da preklinik ve klinik olarak uygulamalı dişhekimliği becerisini kazanmaktadır. Mezun olan dişhekimlerigeneldişhekimliğipratiğindeyeterlideneyimikazanmışolsalardahemdişhekimliğindemeydana gelen teknolojik değişimler hem de teşhis ve tedavide ortaya çıkan yeni yaklaşımlar nedeniyle bilgilerini tazelemeihtiyacıduymaktadır.mezuniyetsonrasıdişhekimlerineyönelikolarakyapılanenkapsamlıorganizasyontürkdişhekimleribirliği nindüzenlemişolduğuuluslararasıdişhekimliğikongreleriolagelmiştir. TDBMESLEKSORUNLARISEMPOZYUMU BuyılTürkDişhekimleriBirliği17.UluslararasıDişhekimliğiKongresiBursa dayapılacaktır.bursadişhekimleri OdasıveKongreOrganizasyonKomitesiolarakhazırladığımızbilimselprogramınanatemasını Dişhekimliğinde Değişen Doğrular şeklinde belirledik. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi nde gerçekleştirilecek olan kongredeoturumlar1800,800ve0kişilikolanüçanasalondayapılacaktır.ayrıcadiğerküçüksalonlardada tebliğler, paneller ve kurslar düzenlenecektir. Posterler de her kongrede olduğu gibi kongre süresince poster panolarındakatılımcılarınilgisinesunulacaktır. Tebliğ ve poster sunumları için başvurular ve temel sunum kuralları ile ilgili bilgiye adlı sitemizdenulaşabilirsiniz. Bilimsel program oluşturulurken bilimsel komite Türkiye nin farklı dişhekimliği fakültelerinde görev yapan, alanında yaptığı çalışmalarla ağız ve diş sağlığının korunmasına ve yeni teşhis ve tedavi metotlarının geliştirilmesine katkıda bulunan öğretim üyelerini titizlikle seçmiştir. Amacımız toplumun ağız ve diş sağlığına doğrudan müdahil olan gerek kamuda gerekse muayenehanelerinde veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan dişhekimlerinin mesleki pratikle ilgili son gelişmelerivegüncelbilgiyienyetkinkişilerdenalmasınısağlamak.temennimizisedişhekimlerininedindikleribilgive deneyimlerinietikkurallarauyarakhastalarınıntedavilerindeuygulamaları. 2010yılınınenönemlidişhekimliğiorganizasyonundaBursa dabirarayagelmekiçinşimdidenajandanızda2-2-26haziran tarihleriniişaretleyin.tümmeslektaşlarımızıtarihveturizmşehriyeşilbursa yabekliyoruz. TDBveDişhekimleriOdalarıyöneticilerininkatıldığımesleksorunları sempozyumu21-2haziran2010tarihlerindeyapılacaktır. EXPODENTAL2010 Expodental 2010, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi ninfuaralanındayeralacak.toplam200m2 likbir alana yayılacak olan sergi bölümünde yurt içi ve yurt dışından davet ettiğimiz yerli ve yabancı pek çok sektör firmasınınyeralmasınıbekliyoruz. Bursa Dişhekimleri Odası ve Kongre Organizasyon Komitesiolarakhemdişhekimikatılımcılarımızıhemde vazgeçilmez birer parçamız olan sektör firmalarında görevli konuklarımızı Bursa da ağırlamaktan mutluluk duyacağız. Açılış kokteyli, öğle yemekleri ve gala yemeği, çay-kahve ikramları ve hazırlayacağımız sosyal programlar ile keyifli bir kongre geçirmeniz içinçalışmayadevamediyoruz. KONGREORGANİZASYONKOMİTESİ BursaDişhekimleriOdası AktarhüssamMah.DeğirmenSk. No:9/B1600OsmangaziBURSA T: F: MerinosAtatürkKongreveKültür Merkezi SantralGarajM.MerinosC. AtatürkKongreveKültür MerkeziBinası MerinosParkıABlok16100 Osmangazi/BURSA

2 DeğerliMeslektaşlarım, 1992 yılında ilk defa İzmir de başlayan uluslararası kongre geleneğimiz, aynışevk,heyecanvemutluluklabugündedevametmektedir. Türk dişhekimliğinin gelişmesine öncülük eden Kongrelerimiz; bizlere meslekialandayenilenme,teknolojikvebilimselgelişmeleriizlemeveçağı yakalama olanağını sunarken aynı zamanda meslektaşların buluşmasını, paylaşımıvedostluğutemsiletmektedir. DünyaDişhekimleriBirliği(FDI)Başkanveüstdüzeyyöneticilerinindeğerli katılımlarıilebizleribirçokkereleronurlandıklarıkongrelerimiz,uluslararası arenadadasaygınlığınıveitibarınıkanıtlamıştır. Ulusal ve uluslararası alanda saygın akademisyenlerimizin katılımı ile gerçekleşen bilimsel programlarımız, sektörümüzün önde gelen firmalarının katkılarıyla gerçekleştirilen EXPODENTAL fuarlarımız ile siz değerlimeslektaşlarımızadahaiyisini,dahakalitelisinisunmakadınaher geçenyılçıtayıdahadayükseğetaşımahedefimizbuyıldadevametmektedir yılında.uluslararası Kongremizi yaptığımız Bursa'da 2010'da 17.UluslararasıKongremiziyaşayacağız. Bilgiyi, dostluğu, bir arada olmanın mutluluğunu ve gücünü paylaşmak üzere, sizi; tadı damağınızda kalacak bir kongre için uygarlıklar merkezi, imparatorlukbaşkentiyeşilbursa'yadavetediyorum. Saygılarımla... Prof.Dr.MuratAKKAYA TürkDişhekimleriBirliğive KongreBaşkanı DeğerliMeslektaşlarım, TDB17.UluslararasıDişhekimliğiKongresiniveExpodental2010fuarını Haziran2010tarihlerindeBursa'dayapıyoruz.BursaDişhekimleri Odası ve Kongre Organizasyon Komitesi olarak katılımcıların memnun ayrılacağıbirbilimselvesosyalprogramiçinçalışmalarımızısürdürüyoruz. Bilimselprogramımızınanabaşlığını DişhekimliğindeDeğişenDoğrular olarakbelirledik.buanabaşlıkaltındaüçsalondasürecekolanoturumlarda yurt içinden ve yurt dışından pek çok konuşmacı bilgilerini sizlerle paylaşacak. Yapılacak sunumlarda teknolojik yeniliklerden de yararlanacağız. Yine bilimsel program çerçevesinde konferansların yanı sıra kurslar ve panelleryapılacak.tebliğveposterlerideizlemefırsatıbulacaksınız. 200 m 2 lik fuar alanımızda ülke içinden ve dışından gelecek firmaların katılımıylatümbileşenleriiledişhekimliğisektörünübirarayagetireceğiz. Küreselkrizintümolumsuzyansımalarınarağmen,hiçbireksiğiolmayan, hatta önceki yıllardan fazlası olan bir sosyal programla sizlere Bursa'da anılarınızdayeredecekbirkongreyaşatacağız. EmelCOŞKUN BursaDişhekimleriOdasıve KongreOrganizasyon KomitesiBaşkanı KONGREORGANİZASYONKOMİTESİ TürkDişhekimleriBirliğiveKongreBaşkanı MuratAKKAYA BursaDişhekimleriOdasıve KongreOrganizasyonKomitesiBaşkanı EmelCOŞKUN TDBKongreSorumlusu A.TarıkİŞMEN KongreGenelSekreteri AliDURMAZOĞLU BasımYayımKomitesi MehmetAYDIN(Başkan) AlperCAN BilimselKomite MetinBOZKURT(Başkan) SerdarALNIAÇIK AlperALTAY BülentBAYDAŞ ZehraBEKLER TahsinDEMİR M.MuratMETİN DenizNOYUN HalklaİlişkilerKomitesi NalanGÖRGÜLÜ(Başkan) TubaAKPINAR EbruTEMİZKAN İlhanULUSOY KayıtKomitesi ÖzlemMUTAFYAĞCI(Başkan) ŞenayŞenÇOKBASKIN SevinçERİŞ RuşenILDIZ BaharÜSTAY ÖzhanÇİMER MaliKomite ÖmerKIZILKAYA(Başkan) CemERSOY A.IşılSEZER SergiKomitesi TunayÇELİK(Başkan) A.KadirDAYIOĞLU TunçİLDOĞAN ÇağdaşALNIAÇIK MeralGÜNVER SosyalKomite İnciGÜMÜŞTEN(Başkan) TolgaABALI KorayDÖNMEZ BaharGÜÇLÜ MuratOCAKOĞLU AykınZaferODABAŞI SemraPALA AltanŞİRİN TeknikKomite AhmetTUNAHAN(Başkan) YükselŞAN ÖzgürAKPINAR OktayCAN MustafaERDOĞAN

3 TDB17.ULUSLARARASIDİŞHEKİMLİĞİKONGRESİBİLİMSELPROGRAM KONUŞMACIVEKONUBAŞLIKLARI Dr.GerhardSeeberger(EROBaşkanı-CagliariÜniversitesi) EnfeksiyonaMaruzKalmışBölgelerdeİmplantBaşarısıBir ParadigmaDeğişikliğimi? Prof.Dr.L.J.Jin(FDIBilimKomitesiBaşkanYardımcısı-HongKongÜniversitesi) PeriodontalEnfeksiyonlar,SistemikEnflamasyonveKardiyovasküler Rahatsızlıklar Doç.Dr.ChristianGernhardt(MartinLutherÜniversitesi) AdezivDişhekimliği:AnteriorvePosteriorDişlerdeDirektKompozit Restorasyonlar(Voco nunkatkılarıyla) Panel:Prof.Dr.İnciOktay(YeditepeÜniversitesi),Yrd.Doç.Dr.ErdoğanFişekçioğlu (YeditepeÜniversitesi),Dr.Duyguİlhan(SerbestDişhekimi) MuayenehanePratiğindeKanıtaDayalıOptimalBaşarı-KlinikRehberler Dr.ChristophKaaden(LudwigMaximiliansÜniversitesi) KökKanallarınınSıcakGütaPerkaileObturasyonu (SarpDental inkatkılarıyla) Doç.Dr.TonguçSülün(İstanbulÜniversitesi) TamProtezlerdeDogmalar Prof.Dr.AtillaSertgöz(MarmaraÜniversitesi) AnteriorRestorasyonlardaEstetikYaklaşımlar Prof.Dr.AlperAlkan(ErciyesÜniversitesi) DündenBugüneMaksillerSinüsTabanıYükseltilmesi Prof.Dr.AteşParlar(GaziÜniversitesi) İmplantolojiveRestoratifDişhekimliğindePerio- PlastikCerrahiİşlemler Prof.Dr.ŞenayCanay(HacettepeÜniversitesi) EndodontikTedaviliDişlerdeEstetikPostKorSeçenekleri Prof.Dr.ÖmerGünhan(GATA) OralMukozalİmmüniteveAftözÜlserasyon Prof.Dr.BilgeHakanŞen(EgeÜniversitesi) EndodontideÇelişkiliKavramlar Doç.Dr.HendrikMeyerLückel(KielÜniversitesi) BakteriPlağındanBiyofilmeGeçişveÇürükTedavisinde YeniYaklaşımlar(OralB ninkatkılarıyla) Doç.Dr.TuğrulAltay(BaşkentÜniveristesi) HareketliBölümlüProtezlerdeHassasTutucularveEstetik Prof.Dr.ÇetinKasapoğlu(İstanbulÜniversitesi) MuayenehanePratiğindeGömükDişOperasyonları Prof.Dr.SabireDeğer(İstanbulÜniversitesi) İmplantÜstüSabitProtezlerdePlanlama Panel:Prof.Dr.FarukHaznedaroğlu(İstanbulÜniversitesi)- Doç.Dr.BayboraKayahan(YeditepeÜniversitesi) EndodontikTedavideKarşılaşılanKomplikasyonlar veçözümönerileri Prof.Dr.EceEden(EgeÜniversitesi) EkskavatörünGücü:MinimalİnvazivDişhekimliği Prof.Dr.SevilGürgan(HacettepeÜniversitesi) GeçmiştenGünümüze Bleaching Prof.Dr.BülentKatipoğlu(İstanbulÜniversitesi) DişhekimliğiKliniğindeKarşılaşılanCerrahi KomplikasyonlarveÖnlemleri Prof.Dr.Claus-PeterErnst(JohannesGutenbergÜniversitesi) DolgulardanRestorasyonlara:ModernEstetikTerapiKonseptlerinin OlanakveAvantajları:TekSeansTedavi+MinimalİnvazifYaklaşım+ HighEndAesthetics (M ninkatkılarıyla) Prof.Dr.NairnWilson(ManchesterÜniversitesi) HatalıveBaşarısızRestorasyonlardaPratikÇözümler (Dentsply inkatkılarıyla) Prof.Dr.ŞükranAtamerŞimşek(MarmaraÜniversitesi) DişhekimliğindeTıbbiAçıdanRiskliHastalardaİlaçKullanımı Dr.RafaelBeolchi(SerbestDişhekimi-SanPaulo) DişBeyazlatmadaEnEtkinYöntemler (GüneyDental inkatkılarıyla) Dr.Yük.Müh.UlrichLohbauer(Erlangen-NürembergÜniversitesi) CamiyonomerlerDaimiDolguOlmaYolundamı? (GCDental inkatkılarıyla) Dr.NinaChuchracky(SerbestDişhekimi-Hamburg) BaşlangıcındanGünümüzeİmplanttaDeğişenDoğrular (Bego nunkatkılarıyla) Prof.Dr.GünizBaksıŞen(EgeÜniversitesi) AntibiyotikKullanımındaDoğrularveYanlışlar Prof.Dr.ZaferÇehreli(HacettepeÜniversitesi) Pulpa-Adezivİlişkileri Dr.SergioPiano(SerbestDişhekimi-Cenova) İmplantolojideEstetik:TatminEdiciSonuçlarNasılEldeEdilebilir? (ITI nınkatkılarıyla) Dr.OrcanYüksel(SerbestDişhekimi-Frankfurt) İmplantlarlaEstetikRastlantıDeğildir ÇeneKemiğinin BoyutluKorunmasıveRekonstrüksiyonu(DFT ninkatkılarıyla) Prof.Dr.MartinezGuigand(ReimsÜniversitesi) YeniTeknoloji:AsimetrikEğeKesidininKanalTedavisindeki Etkinliği(GüneyDental inkatkılarıyla) Prof.Dr.KemalÇalışkan(EgeÜniversitesi) EndondontikTedaviUygulamalarındaDoğruBildiğimizYanlışlar Prof.Dr.GianlucaGambarini(RomaÜniversitesi) EndodontideYenilikler(Gülsa nınkatkılarıyla) Doç.Dr.BülentBaydaş(ADSM-Bursa) BüyükOrtodontikAnomalileriÖnleyebilecekKüçükMüdahaleler Prof.Dr.SerhatYalçın(İstanbulÜniversitesi) LazerDestekliDişhekimliğindeYeniKonseptler Doç.Dr.Mehmetİlgüy(YeditepeÜniversitesi) TeşhisveTedaviPlanlamasındaGüncelYaklaşımlar Prof.Dr.BaharEren(YeditepeÜniversitesi) EstetikDişhekimliğindePeriodontalYaklaşımlar Panel:Prof.Dr.SelçukOnart(UludağÜniversitesi)- Prof.Dr.Halukİşeri(AnkaraÜniversitesi)- Prof.Dr.MehmetKaradağ(BursaYüksekİhtisasHastanesi) ObstrüktifUykuApneSendromundaMulti-disipliner YaklaşımlarveDişhekimliğiUygulamaları Prof.Dr.SemihÖzbayrak(MarmaraÜniversitesi) DiagnozBakımındanÇeneKemiklerindekiRadyolojik veklinikbulgularındeğerlendirilmesi Doç.Dr.S.BurçakÇehreli(BaşkentÜniversitesi) ÇocuklardaYerTutucuveProtezUygulamaları Prof.Dr.HakanNecipİşcan(GaziÜniversitesi) ÜçAydaOrtodontiÖğrenmek(!) Yard.Doç.Dr.KemalNaciKöse(MarmaraÜniversitesi) OrtodontivePeriodontolojiİlişkisi Doç.Dr.EsraCanSay(YeditepeÜniversitesi) ÖnBölgeEstetiğiDirektKompozitRestorasyonlarla Artırılabilirmi?(GCDental inkatkılarıyla) Prof.Dr.HakanÖzyuvacı(İstanbulÜniversitesi) OralİmplantolojideDikeyLimitler

4 EXPODENTAL2010 Her yıl gerçekleşen ve dişhekimleri ile sektör bileşenlerinin bir araya geldiği fuar olan ExpodentalbuyılBursa dahazırlanıyor. YurtiçiveyurtdışındanpekçokfirmanındavetedildiğiExpodental2010MerinosAtatürk KongreveKültürMerkezi ninfuaralanındakurulacak.200m2alanayayılacakolan sergialanındaensonçıkangörüntülemecihazları,implantuygulamasetleri,döner aletler,sterilizasyoncihazları,lazerler,mikroskoplar,fotöyler,bilgisayarprogramları, ölçümaddeleri,dolgumaddelerivebilimumsarfmalzemesikatılımcılarınilgisine sunulacak. KongrekatılımcılarıyakakartlarınıgöstererekExpodental2010 ugezebileceklerdir.kongreyekatılmayandişhekimlerivesektörtemsicileridefuaralanınagiriş kaydıyaptırarakfuarıücretsizgörmeşansınasahipolacaklardır. EXPODENTAL2010VEKATILANFİRMALAR 2-26 Haziran 2010 tarihleri arasında Bursa da Merinos Atatürk Kongre ve KültürMerkezi nde,tdb17.uluslararasıdişhekimliğikongresibünyesinde yapılacakolanexpodental2010ziyaretçilerinibekliyor Haziran 2010 tarihlerini ajandanızda şimdiden işaretlemeyi unutmayın. FİRMALAR AktifDışTicaret BamiteksTekstilSanayiveTic.Ltd.Şti. BasmacıDişDeposu BatıDentalİçveDışTic.Ltd.Şti. BenlioğluDentalA.Ş. BeyazDental BirolDental ÇağrıDişDeposu ÇınarDişDeposu DMS Denizbank DentanetTıbbiGereçLtd.Şti. Dentsply DFT(Friadent) ErciyesDişDeposu ErkDental EsasGrup EstiUlus.İht.İhr.A.Ş. GörgünDişDeposu Gülsa GüneyDental GüneyDişDeposuA.Ş. İnciDental KemalDişProtezLab KentDental KorkmazTıbbiÜrünler Listerine MarmaraDişProtezLab.Tic.Ltd.Şti. MannasDişDeposu MayDental MedifarmDışTicaretPaz.Ltd.Şti. MedikalİşGiysileri MetinDişDeposuLtd.Şti. MisİçveDışTicaretSan.Ltd.Şti. NemaSağlıkÜrünleri NobelTıpKitabevleriTic.Ltd.Şti. OralB-İpana ÖncüDental ÖzdenDişDeposu PortekHalitYağcı QuintessenceYayınTanıtımLtd.Şti. SelisDental Sensodyne SevenlerDişDeposu Signal SisDişDeposu SunrayDışTicaertLtd.Şti. Tekmil TopçuDental TriadentSağlıkCihazlarıSan.veTic. TuranUysalveOrtaklarıKoll.Şti. MESPE Voco YiğitDişDeposu

5 SOSYALPROGRAM EZGİNİNGÜNLÜĞÜ MüziğimizinyaşlanmayangruplarındandırEzgininGünlüğü.Yirmibeş yılıaşkıngeçmişiylebiziardındansürüklerdurur.biryanıylaüretmeye devam eder hiç durmadan, bir yanıyla yıllanmış şarkılarıyla hafızalarımızdakiyerinisağlamlaştırır. 17.ULUSLARARASIDİŞHEKİMLİĞİKONGRESİSOSYALPROGRAM Şiirlereyaptığıbaşarılıezgilerle,yerigelirShakspeare inşiirindeki gibi vazgeçeriz bu dünyadan, yeri gelir Orhan Veli gibi gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkarız yola, yine Orhan Veli yle bakakalırız giden geminin ardından. Behçet Aysan ın dizelerini dinlerken buğulanır gözlerimiz. Kavafis gibi yeni bir ülke ve başka bir deniz bulamayız, bu şehir hep arkamızdan gelecektir. 2Haziran2010Perşembe KendibesteleriyledederindensarsarbiziEzgininGünlüğü. Aşkı,ayrılığı,umudu,hüznü,insanıinsanyapanduyguları en vurucu sözlerle, en duygusal ezgilerle anlatır şarkılarında. İstanbul u anlatır vazgeçilmezliğiyle, denizi anlatır.içimizdekikendimizidenizevurmaisteğinianlatır. Ezginin Günlüğü dinlerken naylon bir kovada istavrit oluruz, kendimizi sulara atan küçük bir gemi, kanatlarınıaçıpuçanhezarfen.yedikatyerinaltından çıkaninatçıbirpapatyaoluruz,1980 edöneriz.leyla oluruz, Sarhoş balık ile topal martının hikâyesini buruk bir gülümsemeyle dinleriz. Anılarımızı ve bugünümüzü anlatır Ezginin Günlüğü. Bu yüzden hem klasik hem de güncel gruplarımızdan biri olarakmüzikdünyamızdayeriniçoktanalmıştır. Türk Dişhekimleri Birliği 17. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Sosyal programı kapsamında düzenlenen kokteylde Ezginin Günlüğü bizlere eşlik edecek. Unutulmaz şarkılar eşliğinde eski dostlarla anılarımızı paylaşacağımız bu güzel geceye davetlisiniz. LEMANSAN 2Haziran2010Cuma Yılların eskitemediği sanatçı Leman Sam saçlarını savurarak Hey yıllar yenilmedimsizehatalarımbileaynı dediğindehepimiziniçindebiryere dokunur. Geçmişte mutlaka bir Leman Sam şarkısı eşlik etmiştir anılarımıza. Ben hayatta her şeyi şarkıyla anlattım diyen sanatçı çeşitli dillerde ve çeşitli türlerde söylediği şarkılarıyla dinleyenlerini hem hüzünlendirir hem neşelendirir. Türkülere getirdiği yorumuyla konserlerinde seyircisini coşturan Leman Sam, sahnedeseyircisiylehalayçekipdansetmektendekaçınmaz. TürkDişhekimleriBirliği17.UluslararasıDişhekimliğiKongresiSosyalprogramıkapsamında düzenlenengalagecesindelemansambizlereeşlikedecek.lemansamşarkılarıvetürküleri iledansedipeğleneceğimizbuunutulmazgeceyedavetlisiniz.

6 Dişhekimi Doktor Yrd.Doç.Dr. KAYITFORMU AdıSoyadı: Ünvanı: ÇalışmaŞekli: Cinsiyeti: MezuniyetYılı: Bayan Bay Muayenehane ÖzelDişHastanesi Kamu ÖzelAğızDişSağlığıMerkezi ÖzelHastane ÖzelAğızDişSağlığıPolikliniği ÖzelTıpMerkezi Çalışmıyor OrtakMuayenehane ÖzelTıpPolikliniği Kamu+Serbest 1 AdıSoyadı: REFAKATÇİ DişhekimliğiÖğrencisi,doktorayapanlarıkapsamaz.Katılımsertifikasısadecedişhekimlerineverilir. Katılımücretinedahilolanhizmetler:Bilimselprogramakatılım,kongrekatılımsertifikası,kongreyayınları, kongreçantası,öğleyemekleri,çay/kahve,açılışkokteyli,galayemeği,ezginingünlüğüvelemansam konserleri,expodental2010 agiriş Günlükkatılımadahilolanhizmetler:Katıldığıgündekibilimsel program,öğleyemeği,çay/kahve,expodental2010 agiriş 2 AdıSoyadı: KONGREKATILIMÜCRETLERİ Şehir: EvTel: E-posta: Ülke: CepTel: YeniTDBKartı Var Yok DişhekimliğiÖğrencisi Prof.Dr. Doç.Dr. MezunOlduğuOkul: Adres: PostaKodu: İşTel: Faks: Tutar Dişhekimi(TDBÜyesi) Dişhekimi(TDBÜyesiDeğil) DişhekimliğiÖğrencisi Refakatçi İmplantcerrahisiveprotezuygulamaları TemelYaşamDesteğiuygulamalıeğitim TMEsorunuolanhastalardasplinthazırlanması Endodontidedöneraletkullanımı Lazerdesteklidişhekimliğiuygulamaları İnlay-Onlayuygulamaları Endodontidesıcakgütaperkauygulaması Kompozitveneeruygulaması Dr.SarkisSözkes Prof.Dr.FerdaKahveci Prof.Dr.SunaGören Prof.Dr.TonguçSülün Prof.Dr.FarukHaznedaroğlu Prof.Dr.SerhatYalçın Dr.RafaelBeolchi Dr.ChristophKaaden Doç.Dr.EsraCanSay 20Kişi 0Kişi 20Kişi 20Kişi 20Kişi 20Kişi 20Kişi 10Kişi Kurskatılımbedelitoplam GenelToplam Tutar 2Mayıs akadar 2Mayıs tansonra GÜNLÜKKATILIMÜCRETLERİ Dişhekimi(TDBÜyesi) Dişhekimi(TDBÜyesiDeğil) Kongrekaydınızıwww.tdbkongreleri.comisimliinternetadresindendeyaptırabilirsiniz ÖĞLEYEMEĞİ,KOKTEYLVEGALAYEMEĞİKATILIMÜCETLERİ KURSPROGRAMI ÖğleYemeği Kokteyl+EzgininGünlüğüKonseri 20 0 GalaYemeği+LemanSanKonseri 0 KongreKayıtBedeli GenelToplam Visa Mastercard KartNo SonKullanımTarihi CVVNo. Rakamla...Yazıyla...TL./Euro nunkredikartıhesabındançekilmesinikabulediyorum. Tarih İmza LütfenbukayıtformunudoldurarakpostaileBursaDişhekimleriOdasıAktarhüssamMah.DeğirmenSk.No:9/BOsmangazi/Bursaadresineveyafaksile022229nolufaksailetin. Tarihveimzayılütfenunutmayın.SDEpuanıalabilmeniziçinyeniTDBkimlikkartınızılütfenyanınızdabulundurun.Websitesiüzerindenyaptığınızkayıtlariçinbubelgeyilütfengöndermeyin. Tutar BursaDişHekimleriOdasıDenizbankÇekirgeŞubesiHesapadı:KongreHesabı TLHesabı: IBAN:TR //EuroHesabı: IBAN:TR KrediKartıilePeşinÖdeme: BankaHavalesiileÖdeme LütfenÖdemeŞeklinibelirtiniz. KayıtlarbaşvurusırasınagöreyapılacaktırveKurslarakatılanlara KursKatılımBelgesiverilecektir.

7 OtelBaia OtantikOtel OtantikGemiMudanya MarigoldOtel Anatolia GönlüferahTermal BüyükYıldız TuğcuOtel GönlüferahCity KartanesiUludağ KervansarayFomara YıldızTermal Efehan ArtıçOtel MontaniaOtelMudanya DiyarOtel BurçmanOtel KentOtel Gold1Otel GoldOtel AlhasOtel ÇakırOtel Açelya BoyugüzelOtel TL 10TL 120TL 60TL 8TL 9TL 17TL 70TL 10TL 90TL 10TL 10TL 8TL 8TL 70TL 70TL 70TL 9TL TL 190TL 16TL 100TL 10TL 1TL 17TL 10TL 16TL 120TL 16TL 1TL 120TL 10TL 10TL 10TL 10TL 10TL TL 22TL 20TL 190TL 210TL 210TL 210TL 10TL 210TL 1TL 10TL 10TL 10TL 210TL 2 butik 9km 1 2km 0km 0km km 0km 1km 6 6km km km km 8km 0km 2 1km km 8 8 2km km 2 km 2km 20km 8km 10km 1 km 10-1km 0km 1km 1km 10km km 10-1km km km 1 17km Yıldız KongreMerkezi ne Uzaklık GüzelyalıFeribot İskelesi neuzaklık Otobüs Terminaline Uzaklık TekKişi İkiKişi ÜçKişi OTEL Konaklamabedelitoplam Geneltoplam Dişhekimi Doktor Yrd.Doç.Dr. OTELKAYITFORMU AdıSoyadı: Ünvanı: ÇalışmaŞekli: Cinsiyeti: MezuniyetYılı: Bayan Bay Muayenehane ÖzelDişHastanesi Kamu ÖzelAğızDişSağlığıMerkezi ÖzelHastane ÖzelAğızDişSağlığıPolikliniği ÖzelTıpMerkezi Çalışmıyor OrtakMuayenehane ÖzelTıpPolikliniği Kamu+Serbest 1 AdıSoyadı: REFAKATÇİ OTELLER DişhekimliğiÖğrencisi,doktorayapanlarıkapsamaz.Katılımsertifikasısadecedişhekimlerineverilir. 2 AdıSoyadı: Şehir: EvTel: E-posta: Ülke: CepTel: YeniTDBKartı Var Yok DişhekimliğiÖğrencisi Prof.Dr. Doç.Dr. MezunOlduğuOkul: Adres: PostaKodu: İşTel: Faks: Visa Mastercard KartNo SonKullanımTarihi CVVNo. Rakamla...Yazıyla...TL./Euro nunkredikartıhesabındançekilmesinikabulediyorum. Tarih İmza LütfenbukayıtformunudoldurarakpostaileBursaDişhekimleriOdasıAktarhüssamMah.DeğirmenSk.No:9/BOsmangazi/Bursaadresineveyafaksile022229nolufaksailetin. Tarihveimzayılütfenunutmayın.SDEpuanıalabilmeniziçinyeniTDBkimlikkartınızılütfenyanınızdabulundurun.Websitesiüzerindenyaptığınızkayıtlariçinbubelgeyilütfengöndermeyin. İptalKoşulları:Kongrekaydıveotelrezervasyonununiptali tarihinekadaryazılıolarakKongreOrganizasyonKomitesi nebildirilmelidir. İptaldilekçesinde;yapılanödemeninşekli(banka,online,nakit)veiadeninyapılacağıbankahesapbilgilerimutlakabelirtilmelidir. Ücretiadesikongrebitimtarihinden1aysonrayapılır tarihindensonraiptalbaşvurularınaücretiadesiyapılmaz. BursaDişHekimleriOdasıDenizbankÇekirgeŞubesiHesapadı:KongreHesabı TLHesabı: IBAN:TR //EuroHesabı: IBAN:TR KrediKartıilePeşinÖdeme: BankaHavalesiileÖdeme LütfenÖdemeŞeklinibelirtiniz. Fiyatlargecelikveoda+kahvaltıfiyatlarıdırveKDVdahildir. Rezervasyonunkesinleşmesiiçintümkonaklamabedelininyatırılmasıgerekmektedir.

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım,

Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Değerli Meslektaşlarım, Hepinizin bildiği gibi 2013 Ağustos unda TDB ev sahipliğinde İstanbul da yapılan FDI 101. Dünya Dişhekimliği Kongresi, dünyanın dört bir yanından gelen 1000 meslektaşımıza ev sahipliği

Detaylı

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ. izdo DESTEK SPONSORLAR TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI r a u h m u a y bsempoz zd www.i DESTEK SPONSORLAR i.com reler g n o k o bahar Değerli Meslektaşlarım, Ülkemizin cennet köşesi Marmaris de, bu yıl turizme

Detaylı

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor.

FDI 2013 İstanbul. Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı. Dünya Dişhekimliği Kongresi. Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. FDI 2013 İstanbul Dünya Dişhekimliği Kongresi 28-31 Ağustos 2013 - İstanbul, Türkiye Sponsorluk ve Expodental 2013 Tanıtım Kitapçığı Dişhekimliği Dünyası İstanbul da Buluşuyor. İÇERİK İletişim Bilgilerileri

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ - HALKLA İLİŞKİLER SÜREKLİ GRUBU. Merhaba,

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ - HALKLA İLİŞKİLER SÜREKLİ GRUBU. Merhaba, TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ - HALKLA İLİŞKİLER SÜREKLİ GRUBU İletişim Adres Necatibey Cad., Elgün Sok., 8/8 06440 Kızılay, Ankara TÜRKİYE Telefon +90(312)2301325 Faks +90(312)2320453 E-posta/ Web TKD.dernek@gmail.com

Detaylı

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2013 / SAYI:150

İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2013 / SAYI:150 İKİ AYDA BİR YAYINLANIR 2013 / SAYI:150 yükselen diagnostik değer BAKIRKÖY ŞUBEMİZDE INSTRUMENTARIUM OP300 3D VT & DİJİTAL İMPLANTOLOJİ BÖLÜMÜ İLE Günümüzün Değişen ve Gelişen İhtiyaçlarını Karşılamak

Detaylı

dergi mart/nisan 2015

dergi mart/nisan 2015 2 dergi mart/nisan 2015 dergi mart/nisan 2015 3 Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Bilimsel Komite Çalışmaları Devam Ediyor... 22 TDB Olağanüstü Başkanlar

Detaylı

Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini. A.

Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini. A. Bu sabah mutluluğa aç pencereni Bir güzel arın dünkü kederinden Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden Çocuğum uzat ellerini A.Behramoğlu Başkan... 07 Genel Sekreter... 09 Editör... 11 Oda Haberleri...

Detaylı

Yeni Mezunlarımızı Uğurladık

Yeni Mezunlarımızı Uğurladık YIL:4 SAYI:37 ŞUBAT 2013 ÜCRETSİZDİR Yeni Mezunlarımızı Uğurladık Mezunlarımız sembolik ağaç dikimi gerçekleştirdi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 2012 2013 Akademik Yılı Güz Dönemi Mezuniyet Töreni 29

Detaylı

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için

Kongre ile ilgili kayıt, konaklama ve sponsorluk başvuruları için Kongre Başkanı Kongre Düzenlem Kurulu Kongre Bilim Kurulu (Soyadı Sırasına Göre) Prof. Dr. Necmettin CEYLAN Ankara Üniversitesi Dr. Sait KOCA Süleyman ÖZTÜRK Ömer GÖRENER Nezih GENCER İpek ÜSTÜNDAĞ Aslı

Detaylı

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor...

Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Dişhekimleri Bilimsel Dişhekimliği nin 106. Yılını Kutlamaya Hazırlanıyor... Başkan... 07 Editör... 09 Oda Haberleri... 10 Dosya: Yönetmelik Taslağı... 14 Söyleşi: TDB 21. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi

Detaylı

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Üye Bülteni TPRECD YÖNETİM KURULU 1 1 Sabuncuoğlu Şerefeddin in Cerrahiyet-i al Haniye adlı eserinden (d. 1385 - ö. 1468) Osmanlı döneminde tıp alanında

Detaylı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı

Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı Uluslararası Araştırma Merkezi Açıldı ICTP-ECAR ın Açılış Konferansı İYTE de Yapıldı Sayı 18 / Nisan - Mayıs - Haziran Basın ve Halkla İlişkiler Birimi yayınıdır. İYTE Bülten 2 SAYI 18 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ

Detaylı

Simdi iyimser olma vakti

Simdi iyimser olma vakti SAYI:148 TEMMUZ 2015 Simdi iyimser olma vakti TDBD148 içindekiler 11 BAŞYAZI TEMMUZ 2015 SAYI: 148 12 TDB GÜNDEMİ 14 20 12- HER BAŞLANGIÇTA YENİ BİR ANLAM VARDIR TDB Genel Sekreteri Ali Gürlek son iki

Detaylı

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği

Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği TAOMS 15 Bodrum - Rixos Premium Hotel Türk Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Derneği 19-23 Mayıs, Rixos Premium Bodrum www.taoms2015.org KONGRE DÜZENLEME KURULU Dernek Başkanı Prof. Dr. Cengizhan Keskin

Detaylı

BİZ HAZIRIZ SİZLERİ BEKLİYORUZ

BİZ HAZIRIZ SİZLERİ BEKLİYORUZ HATAY DİŞHEKİMLERİ ODASI ÇUKUROVA DİŞHEKİMLİĞİ GÜNLERİ 24-25 - 26 EKİM 2014 BİZ HAZIRIZ SİZLERİ BEKLİYORUZ Sevgili Meslektaşım, Bölgemiz dişhekimleri odalarının yıllardır geleneksel olarak düzenlediği

Detaylı

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü 1 2 İstanbul Üniversitesi 2014-2015 Akademik Yılı Prof. Dr. Yunus SÖYLET İstanbul Üniversitesi Rektörü Açılış Konuşması 21 Ekim 2014 İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Ord. Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans

Detaylı

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ

Editörden. Prof. Dr. Mehmet KARAKAŞ Editörden Afyon Kocatepe Üniversitesi, sürekli dinamik tutulan bir vizyonla yaz dönemini de aktif bir şekilde geçirerek, yeni bir akademik yıla (2013-2014) yine yoğun bir çalışma temposuyla girmekte. Bu

Detaylı

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu.

GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI. www.ituyatirim.org. İTÜ Yatırım Kulübü İTÜ İşletme Fakültesi 80680 Maçka / İSTANBUL E-mail: yatirim@itu.edu. GOBI 2010 TANITIM KİTAPÇIĞI İÇERİK 1. Kulübün Mesajı 2. İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü 3. GOBI 2010 3.1 Etkinlik Tarihi 3.2 Etkinliğin İçeriği 3.3 Etkinliğin Amaçları 4. Finansman Yönetimi

Detaylı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 201 3 içindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr.

Detaylı

SAYI:137 EKİM 2013. zirveye taşıdık. Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ

SAYI:137 EKİM 2013. zirveye taşıdık. Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ SAYI:137 EKİM 2013 zirveye taşıdık Tüm ayrıntılarıyla FDI 2013 DÜNYA DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ TDBD137 içindekiler 11 BAŞYAZI EKİM 2013 SAYI: 137 12 TDB GÜNDEMİ 12- FDI KONGRESİNDE TARİHİ BAŞARI FDI 2013 İstanbul

Detaylı

dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 1 haber dişhekimi 2 dişhekimi haber 3 haber dişhekimi 4 dişhekimi haber 5 haber dişhekimi 6 dişhekimi haber 7 haber dişhekimi 8 dişhekimi haber 9 haber

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Ben yaşayabilmek için, kesin olarak bağımsız bir ulusun evladı kalmalıyım. Bu yüzden ulusal bağımsızlık bence bir hayat sorunudur. Mustafa Kemal Atatürk Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir

Detaylı

2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE

2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE Öludeniz (Blu Lagoon) / Fethiye - Muğla 2. Uluslararası Enerji Verimliliği ve Enerji Bağlantılı Malzemeler Kongresi Liberty Hotels Lykia Hotel & Resort Fethiye / TÜRKİYE İÇİNDEKİLER Başkanın Daveti...3

Detaylı

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ

XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ (TMC) XXXVII. TÜRK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ (2016) TEKLİF ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu şartname esas olarak 2016 yılında düzenlenecek olan XXXVII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi organizasyonu

Detaylı

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...

İçindekiler. Hoşgeldiniz Mesajları...2. Kongre Hakkında...5. Kongre Yeri...6. Haliç Kongre Merkezi...7. Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi... wcadastre.org 1 2 wcadastre.org İçindekiler Hoşgeldiniz Mesajları...2 Kongre Hakkında...5 Kongre Yeri...6 Haliç Kongre Merkezi...7 Ölçme ve Harita Teknolojileri Sergisi...8 Stant Kuralları...9 Stant Genel

Detaylı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ)

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ÖSYS Sonuçlarına Göre KKTC Birincisiyiz... Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü nden yapılan açıklama ile 2012 yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı (ÖSYS) sonuçları değerlendirildi. Yapılan değerlendirmede

Detaylı

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik

Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon. ve Mesleki Yetkinlik ve Yeterlilik Türkiye Planlama Okulları Birliği III. Koordinasyon Toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Buluşması Notları Türkiye de Şehir ve Bölge Planlama Eğitiminde Kalite Geliştirme ve Akreditasyon ve Mesleki

Detaylı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı

18. YILLIK. Davet KONGRESİ. Değerli Meslektaşlarımız, Göksel Altınışık 18. Kongre Sekreteri. Füsun Topçu 18. Kongre Başkanı Türk Toraks Derneği Tablet projesi için yaratılacak kongre mobil uygulaması ile katılımcılara bir çok kolaylık sunulacaktır. Proje sayesinde kongrelerde kullanılan tüm kağıt malzemeler ortadan kalkacak

Detaylı

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Bir milli eğitim programından söz ederken, eski devrin boş

Detaylı

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2013 SAYI 2. Çanakkale İlgisi Eyfel i gölgede bıraktı ORGANİK ADA GÖKÇEADA. Çanakkale yi Dünyaya Açıyoruz

ÇANAKKALE. TiCARET BORSASI DERGİSİ MART 2013 SAYI 2. Çanakkale İlgisi Eyfel i gölgede bıraktı ORGANİK ADA GÖKÇEADA. Çanakkale yi Dünyaya Açıyoruz ÇANAKKALE TiCARET BORSASI MART 2013 SAYI 2 DERGİSİ Çanakkale İlgisi Eyfel i gölgede bıraktı ORGANİK ADA GÖKÇEADA Çanakkale yi Dünyaya Açıyoruz KALİTE POLİTİKAMIZ Tabi olduğumuz yasalar çerçevesinde, Kalite

Detaylı