BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 09/05/2005 Karar No. : 5 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç: Madde 1-Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine bırakılmış bulunan kamu hizmet ve faaliyetlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönetim Kurulu Kararları, Genelge, Hizmet Emri ve yürürlükteki Toplu İş Sözleşmeleri esaslarına uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleyip sonuçlarını bildirmek, yanlışlık, noksanlık ve yolsuzlukların tespiti ile giderilmesi, faaliyetlerin rasyonel ve verimli şekilde yürütülmesi tedbirlerini araştırıp belirtmek ve gerekenler hakkında soruşturma yapmaktır. Kapsam: Madde 2-Bu Yönetmelik, Teftiş Kurulunun görevleri ile Teftiş Kurulu Başkanı, Müfettişler, Müfettiş Yardımcıları ve Teftiş Kurulu Başkanlığı Bürosunun görev, yetki ve sorumluluklarını, teftiş edilenlerin sorumluluklarını, Teftiş Kurulu Başkanı ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının özlük haklarını ve Teftiş Kurulu ile Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının çalışma esas ve usullerini kapsar. Tanımlar: Madde 3-Bu Yönetmelikte geçen İdare ve Kuruluş deyimi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Müfettiş deyimi Teftiş Kurulu Başkanı, Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, büro personeli ise büroda görevli şef ve memurları, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Teşkilat Teşkilat ve Bağlılık:

2 Madde 4-Teftiş Kurulu Başkanlığı doğrudan doğruya Genel Müdüre bağlı olup teftiş, denetleme, inceleme ve soruşturma görevlerini Genel Müdür adına yapar. Teftiş Kurulu Başkanlığı, Kurul Başkanı ile Başmüfettiş, Müfettiş, Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Kurulun yazı, dosya, arşiv, kayıt, özlük ve kütüphane işleri bir büro tarafından yürütülür. Görev Merkezi: Madde 5-Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin görev, yetki ve sorumluluğundaki Bursa İli ile sınırlıdır. Bu merkez müfettişlerinde merkezidir. İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Teftiş Kurulu Başkanlığının Görevleri: Madde 6-Teftiş Kurulu Başkanlığının görevleri şunlardır. a) Genel Müdürlüğe bağlı ünitelerde teftişin etkin bir şekilde yürütülmesi hususunda genel prensipleri tespit etmek ve personelin verimli çalışmasını teşvik edici teftiş sistemini geliştirmek, b) Genel Müdürlüğe bağlı ünitelerde her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişleri yapmak veya yaptırmak, ile görevlidir. İKİNCİ BÖLÜM Teftiş Kurulu Başkanının Atanması Görev, Yetki ve Sorumlulukları Teftiş Kurulu Başkanının Atanması: Madde 7-Teftiş Kurulu Başkanı, Kurul içerisinden yada müfettişlik mesleğine yarışma sınavı ile Müfettiş Yardımcısı olarak başlayıp 3 yıllık yetişme dönemi sonunda yapılan yeterlilik sınavı neticesinde Müfettişliğe atanmış olmak şartı ile Kurul dışından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 68/B maddesinin hükümlerini taşıyanlardan biri Genel Müdürün teklifi ve Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Yönetim Kurulu tarafından atanır. Teftiş Kurulu Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Madde 8-Teftiş Kurulu Başkanı müfettişlik sıfat ve yetkisine sahip olup, Genel Müdür Makamının emir ve onayı üzerine doğrudan doğruya Genel Müdür adına aşağıdaki görevleri yapar.

3 a) Teftiş Kurulu Başkanlığının 7. madde de belirtilen görevlerini yürütmek, b) Teftiş Kurulunu yönetmek, müfettişlerin çalışmalarını düzenlemek ve denetlemek, c) Gerektiğinde bizzat teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak, d) Teftiş programlarını hazırlayarak Genel Müdürün onayına sunmak ve onaylanan programların uygulamasını sağlamak, e) Müfettişlerden gelen raporları ve teklifleri incelemek, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, yapılmasını gerekli gördüğü işlemler ile alınması, icabeden tedbirler hakkında Genel Müdüre teklifte bulunmak; Genel Müdürün Olur unu takiben dosyayı sonuçlandırmak, f) Teftiş, inceleme ve tahkikat sonuçlarının ilgili daireye intikalini sağlamak, bunların üzerinde alınan sonuçlara göre yapılması gereken işlemlerin neticelendirilmesini izlemek, g) 3628 sayılı Kanunla ilgili suçların tahkikatında bu Kanun hükümleri ile ilgili usul ve esaslar uyarınca hareket etmek, h) Müfettiş Yardımcılarının işe alınması ve 3 yıllık staj döneminde yetişmelerini sağlayıcı tedbirleri almak, i) Müfettişlerin mesleki ve ilmi çalışmalarını teşvik ve tanzim etmek, gerekirse başarılı inceleme sonuçlarının neşredilmesini sağlamak, j) Kurulun çalışmalarına ait yıllık faaliyet raporu düzenlemek ve Genel Müdüre arz etmek, k) Mevzuatın Müfettişler arasında değişik yorumlandığı hallerde görüş ve uygulama birliğinin sağlanması için gerekli tedbirleri almak, l) Müfettişler ile büro personelinin tezkiyelerini düzenlemek, atama yükselme, ve diğer özlük işlemlerini yürütmek, m) Teftiş Kurulu Başkanlığı bürosuna ait işlerin yürütülmesini sağlamak, n) Genel Müdürce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak, Teftiş Kurulu Başkanına Yardım: Madde 9-Teftiş Kurulu Başkanı kendisine yardımcı olmak üzere yeterli sayıdaki Başmüfettiş ve Müfettişi Başkan Yardımcısı olarak görevlendirebilir ve Kurul da buna göre düzenlemeler yapabilir. Teftiş Kurulu Başkanına Vekalet: Madde 10-Kurul Başkanı geçici sebeplerle görevden ayrıldığında, en kıdemli Müfettişlerden birini vekil olarak görevlendirmek üzere Genel Müdürün onayına sunar.

4 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Müfettişler Müfettişlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları: Madde 11- Müfettişler Genel Müdür adına; a)genel Müdürlüğe bağlı teşkilatın hizmet ve faaliyetlerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genelge, Yönetim Kurulu Kararları ve Toplu İş Sözleşmelerine, İşletme esas ve icaplarına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini teftiş etmek, incelemek ve tahkikle, b)tetkik, tahkik ve teftiş esnasında personelin üzerinde bulunan para, ayniyat mal ve malzeme ve bunlara ait gizli ve açık cetvel ve kayıtları, kıymetli evrakı ve bunları muhafazaya mahsus yerlerin mevcutlarını incelemekle, c)tetkik, tahkik ve teftiş ettikleri iş ve işlemlerde gördükleri yanlışlık, eksiklik veya yolsuzlukları tespit ederek işlerin daha iyi ve rasyonel bir şekilde yürütülmesi ve ilgililerin çalışmalarından daha çok faydalanılması bakımından gerekli gördükleri tedbirleri ve bunların düzeltilme çarelerini Genel Müdürlüğe teklif ve tavsiye etmekle, d)personelin görev ve memuriyet sıfatlarıyla ilgili her türlü suç konusu olan yolsuzluklarını derhal Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla Genel Müdürlüğe bildirmekle beraber Genel Müdürlükçe de tasvip edildiği takdirde ilgililer hakkında hemen tahkikata başlamak, e)her türlü ihbar ve şikayetin Genel Müdürün emir ve havaleleri doğrultusunda tetkik ve tahkikini yaparak neticelendirmekte, f)yürürlükteki mevzuata göre işletmelerin hizmet ve faaliyetlerinin düzeltilmesi ve daha rasyonel ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak maksadıyla teknik, mali, idari ve iktisadi mahiyetteki tedbirleri görüş ve düşüncesiyle birlikte Teftiş Kurulu Başkanlığı kanalıyla Genel Müdürlüğe arz ve teklif etmekle, g)personelin görev ve memuriyet sıfatlarıyla ilgili hal ve hareketlerinden doğan hadiseleri Genel Müdürlük delaletiyle incelemek ve gerekli tahkikatları yapmak, h)adli suç mahiyetinde bulunan ve suç delillerinin ortadan kalkması düşünülen ve muhtemelen olan hallerde derhal el koyarak Genel Müdürlüğü haberdar etmekle, ı)kendilerine verilen her türlü tetkik, tahkik ve teftişi süratle sonuca götürmekle, j)refakatlerine verilecek Müfettiş Yardımcılarının meslekte yetiştirilmelerini sağlamakla ve staj dönemi sonunda Teftiş Kurulu Başkanlığına yeterlilikleri hakkında kanaat bildirmekle, k)tetkik, tahkik ve teftiş sırasında ihtiyaç görülen her çeşit bilgi ve izahatı ilgililerden almak ve yardımlarını istemek, evrak, vesika ve dosyaların içinde bulunanlardan lüzumlu malumatı edinmek, gerekli görüldüğü takdirde tüm personelin bilgi ve ifadelerine

5 başvurmak, tetkik, tahkik ve teftiş konuları üzerindeki son görüş ve düşüncelerini raporlarında etraflıca belirtmekle, l)tetkik, tahkik ve teftişlerde mutlak gizliliği sağlamak ve bu görevlerin intizam ve emniyetle ve mevzuata uygun olarak kusursuz ve zamanında yapılmasını temin etmekle, m)görevlerini yaparlarken gerekli gördükleri yardımları her türlü işlemlere ait kayıt, evrak ve belgelerin örneklerini veya herhangi bir yolsuzluğun ispat delilini teşkil ettiği takdirde bunların asıllarını ilgililerden istemek, asılları alınan belgelerin mühür ve imzalarıyla tasdikli birer örneklerini dosyalarında saklamak üzere kendilerine vermekle, Daire Başkanlarıyla ve gerektiğinde Genel Müdürlük dışındaki özel şahıslarla re sen yazışma yapmakla görevli ve yetkilidirler. Görevden Uzaklaştırma: Madde 12-Teftiş inceleme ve soruşturma sırasında; a) Bu görevlerin yapılmasına engel olan veya güçleştiren, b) Zimmet veya ihtilası veya işlemlerinde önemli yolsuzluğu görülen, c) Para ve para hükmündeki kağıtlar ile ayniyat, defter ve belgeleri göstermeyen ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınan, Genel Müdürlük personeli doğrudan doğruya Müfettiş tarafından derhal görevden uzaklaştırılır. Görevden uzaklaştırma, tedbiri, teftiş ve soruşturmanın her safhasında alınabilir. Ancak, görevden uzaklaştırılacak kişinin görevi başında kalmasının mahsurlu olduğunun açık bir şekilde ortaya konması gerekir. Görevden uzaklaştırılma keyfiyeti müfettiş tarafından derhal gerekçeleriyle birlikte görevden uzaklaştırılan personele, çalıştığı birimin en üst amirine ve Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Kurul Başkanı Müfettiş tarafından yapılan bu bildirim üzerine durumu derhal ve gizli olarak Genel Müdüre bildirir ve keyfiyeti gereği için Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına intikal ettirilir. Görevden uzaklaştırılan personel, işini devretmeyip görevi başında kalmakta ısrar ederse, Müfettiş bu durumu bir tutanakla tespit ederek kovuşturma yapılmak üzere, bu tutanağı eklediği bir yazı ile beraber derhal o yerin Cumhuriyet Başsavcılığına verir. Soruşturma neticesinde, görevlerine iadesinde sakınca bulunmadığı kanaatine varıldığı takdirde Müfettiş görevden uzaklaştırılanların derhal görevlerine iadesini teklif eder. Göreve iade Genel Müdürün onayını takiben gerçekleşir. Görevden uzaklaştırılan kişinin görevi vekilince yürütülür. Görevlendirme:

6 Madde 13-Müfettişler, Genel Müdürün emir ve onayı üzerine Teftiş Kurulu Başkanından aldıkları talimatla görev yaparlar. Aldıkları görevlerin neticelerini Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirirler. Müşterek Çalışma: Madde 14-Teftiş inceleme ve tahkikatlarda, birden fazla Müfettiş görevlendirildiği takdirde gruba dahil Müfettişlerden en kıdemlisi o grubun başkanı sıfatıyla çalışmasını düzenler. İşlerin Süresinde Bitirilememesi ve İşin Devri: Madde 15-Müfettişler, kendilerine verilen işleri, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirtilen süreler içinde bitirirler. Süresinde tamamlanamayacağı anlaşılan işler hakkında Teftiş Kurulu Başkanlığına zamanında bilgi verip alacakları talimata göre hareket ederler. Müfettişe verilen işin devredilmemesi asıldır. Müfettişler ellerindeki işleri, Teftiş Kurulu Başkanının yazılı emri veya müsaadesi ile başka bir Müfettişe devredebilirler. Devredilecek işler için devri yapacak olan Müfettiş bir devir notu hazırlar. En az üç nüsha olarak hazırlanacak devir notuna; -Devredilen işin ne olduğunu, -Devir gününe kadar; İşin hangi kısmının ne dereceye kadar incelendiği, İş hakkında ne gibi görüş veya kanaate varıldığı, Beliren görüş ve kanaat olarak o işin özelliğine göre bundan sonraki en uygun inceleme ve soruşturma şeklinin ne olması gerekeceği, hakkındaki düşüncelerini yazar. Bundan başka devredilen işe ait bütün belgeleri sıra numarası altında gösteren dizi pusulasının bir nüshasını, işe ait defter ve belgelerle birlikte, işi devralan Müfettişe imza karşılığı verir. Devir notunun ve dizi pusulasının ikinci nüshası bir yazı ile devreden Müfettiş tarafından Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Üçüncü nüsha devreden Müfettişte kalır. Müfettişlerin Riayet Edecekleri Hususlar: Madde 16-Müfettişler, bulundukları yerlerde görev ve sıfatlarının önemine uygun bir ciddiyet ve vakar göstermek, münasebetlerinde nezaket kaidelerine riayet etmek ve her ne suretle olursa olsun münakaşalara girmekten çekinmek zorundadırlar. Müfettişler; a) İcraya müdahale edemezler.

7 b) Evrak, defter ve kayıtlar üzerine şerh, ilave ve tashihat yapamazlar. c) Teftişe tabi kimselerle hususi münasebetler tesis edemezler. d) Teftişe gidecekleri yerleri, yapacakları işleri muttali oldukları sırları ifşa edemezler. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Teftiş Kurulu Bürosu Teftiş Kurulu Büro Şefi ve Diğer Görevlilerin; Görev, Yetki ve Sorumlulukları : Madde 17-Büro, Teftiş Kurulu Başkanının emri altında bir Büro Şefi ile yeterli sayıda personelden teşekkül eder. Teftiş Kurulu Büro Şefliğinin görevleri şunlardır: a) Teftiş Kurulu Başkanlığına intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevketmek, b) Müfettişlerden gelen rapor ve yazıları kayıt etmek ve ilgili olduğu yerlere vererek takip etmek, c) İşleri biten rapor ve evrakı düzenli bir şekilde muhafaza etmek, d) Teftiş Kurulunun çalışmaları ile ilgili kayıt ve dosyaları tutmak, e) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak, Büronun idaresinden Başkan ve Başkana yardımla görevlendirilen Müfettişlere karşı birinci derecede Büro Şefi sorumludur. Büro Şefi ve Büro personeli görevleri dolayısıyla edindikleri bilgileri açıklayamazlar. BEŞİNCİ BÖLÜM Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları Genel Müdürlüğe Bağlı Ünitelerde Teftişe Tabi Olanların Sorumlulukları:

8 Madde 18- Genel Müdürlük Teşkilatı içindeki her hangi bir birim, yönetmelik, genelge ve benzeri düzenlemelerle yetki alanı dışına çıkarılamaz. Herhangi bir birim mutad ve makul süreler haricinde ve kabul edilebilir bir gerekçe olmaksızın teftiş dışı tutulamaz. Teftişe Tabi Ünite Personelinin Sorumlulukları: a) Para ve para hükmündeki kağıtlar ile ambar ve depolarında bulunan ayniyatı ve bunlarla ilgili belge ve defterleri gizlide olsa bütün vesikaları ilk talepte Müfettişe göstermek, saymasına ve tetkik etmesine yardımda bulunmak, b) Müfettiş gerekli olan evrak, kayıt ve belgelerin suretlerini veya asıllarını vermek, (Asılları alınan evrak ve belgelerin müfettişin mühür ve imzası ile tasdik edilmiş suretleri, dosyasında saklamak üzere; evrak ve belgelerin alındığı iş yerine verilir.) c) Teftiş hizmetlerinin gereklerine uygun biçimde yürütülebilmesi için, Müfettişlere görevleri süresince uygun bir yer sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak, zorundadır. Teftiş ve soruşturmaya tabi ünite personeline verilmiş izinlerin kullanılması, hastalık ve bunun gibi mücbir sebepler dışında, Müfettişin isteği üzerine teftiş veya soruşturma sonuna kadar ertelenir. İznini kullanmaya başlamış olan görevli, Müfettişin isteği üzerine geri çağrılır. Teftiş edilen üniteler, Müfettişlere görev yaptıkları süre içerisinde her türlü kolaylığı göstermek ve yardımda bulunmak mecburiyetindedirler. ÜÇÜNCÜ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Müfettişliğe Giriş Müfettişliğe Girebilme Şartları: Madde 19- Genel Müdürlük Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı yada doğrudan atama yolu ile girilir. şarttır. a)müfettiş Yardımcılığına tayin edilebilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak Genel Müdürlükçe uygun görülmesi halinde giriş sınavından önce ÖSYM aracılığıyla eleme sınavı yapılabilir. Eleme sınavı Teftiş Kurulu ile ÖSYM arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde yürütülür. Sınav yerleri, sınav konuları, sınavların yürütülmesinde gözetilecek hususlar, notlama ve kazanacakların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar bu protokolde yer alır. Eleme sınavı ücreti kısmen veya tamamen adaylardan karşılanabilir.

9 b)diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında kendi özel yarışma sınavına girerek Müfettiş Yardımcılığı sınavını kazanan ve en az 5 yıl Müfettiş yada Başmüfettiş görevini yapmış olanlardan, boş kadro bulunması halinde nakten atama yapılabilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınav Komisyonu: Madde 20-Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavını yapacak Kurul, İdari Mali Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Daire Başkanı ve Başmüfettişten oluşur. Genel Müdür Sınav Kurulunun tabi başkanıdır. Yazılı ve sözlü sınavlara katıldığı takdirde Kurula başkanlık eder. İdari ve Mali Genel Müdür Yardımcısının bulunmadığı hallerde Teftiş Kurulu Başkanı Sınav Kurulunun başkanıdır. Sınav Kurulunun Çalışma Şekli: Madde 21- Sınav Kurulu Kurul Başkanının çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Sınav Kurulunun Görevleri: Madde 22- Sınav Kurulu yazılı sınav sorularını hazırlamak, sınavları her türlü şüphe ve tereddütten uzak bir şekilde düzenlemek, yürütmek ve değerlendirmekle görevlidir. Hazırlanan yazılı sınav soruları kapalı ve mühürlü zarflar içinde Kurul Başkanı tarafından saklanır. Sınav günü ve saatinde yine Kurul Başkanınca açılır. Sınav sorularının saklanmak üzere zarfa konması ve sınav saatinde zarfların açılması ayrı ayrı tutanak düzenlenerek tespit edilir. Sınavın açılmasına Teftiş Kurulu Başkanının önerisi üzerine Genel Müdürün onayı ile karar verilir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına Kabul Şartları: Madde 23- Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı Giriş sınavına katılabilmek için: a) Devlet memuriyeti için gerekli ve yürürlükte bulunan mevzuata yazılı genel niteliklere sahip olmak, b) İktisat, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya eşitliği/denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık lisans eğitimi veren yurt içi veya yurt dışındaki fakülte ve yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, c) Sınavın açıldığı yılın Ocak ayının birinci gününde askerlik görevini yapmış olanlar için otuz, askerlik görevini yapmamış olanlar için otuziki lisansüstü eğitim mezunlarının otuzbeş yaşını doldurmamış olmak, d) Üçüncü defa Genel Müdürlük Müfettiş Yardımcılığı Giriş sınavına katılmamış olmak,

10 e) Teknik Müfettişliğe atanabilmek için görevleri ile ilgili fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak, f) Yapılacak inceleme sonunda adli sicil bakımından Müfettiş Yardımcısı olarak alınmasına engel bir hali bulunmamak, g) Sınav tarihi itibariyle kamu kuruluşları yada özel işletme ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü yada herhangi bir hizmet taahhüdü bulunmamak, h) 3 Mayıs 2002 tarih 3975 Karar Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Sayılı Resmi Gazetelerde yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavında başarılı olmak, i) (KPSS) Kamu Personeli Seçme Sınavı Kılavuzunda ve/veya Kurumumuz ilanında Genel Müdürlüğün tespit ettiği puan türlerine göre yine kurumca tespit edilecek yeterli puanı almış ve ilanlarda belirtilen diğer şartlara uygun olmak gereklidir. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavının İlanı: Madde 24- Giriş sınavının yapılacağı tarihler ve yerler ile giriş şartları günlük gazetelerde ilan edilir. İlan sınav tarihinden en az bir ay önce yapılır. Adayların başvuru ve kayıt süresi, sınavların başlama tarihinden en çok 15 gün öncesine kadar devam edecek şekilde tespit olunur. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı İşlemleri: Madde 25- Sınava girmek isteyenler Teftiş Kurulu Başkanlığına iki fotoğraf aday formu ve Yüksek Öğrenim Kurumu diploma ve bitirme belgesinin aslı veya onaylı sureti ekli bir dilekçe ile müracaat eder. Dilekçeye isteklinin açık adresi ve sınava hangi yabancı dilden gireceği yazılır. Aday formunda adı ve soyadı, doğum yeri ve tarihi, mezun olunan yüksek öğrenim kurumu, ve gerekli bilgiler bulunur. Yazılı sınavı kazanan adaydan sözlü sınavdan önce aşağıdaki belgeler istenir. a) Nüfuz Cüzdanının aslı ve tasdikli sureti, b) Sağlam ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu, c) Askerlik durumunu gösterir belgenin aslı veya sureti, d) 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf, e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi,

11 f) Kendi el yazısı ile özgeçmişi (Bu özgeçmişte baba ve ana adları ile meslek veya işleri, ilk orta ve yüksek öğrenimleri yaptığı okullar ve yerleri, kendisi hakkında bilgi verebilecek iki kişinin adları, yüksek öğrenimden sonra ne gibi işler yaptığı belirtilir.) g) Eleme Sınavı Sonuç Belgesi. Giriş Sınavı Konuları: Madde 26- Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, İktisat, Maliye, Hukuk, Muhasebe ve Yabancı Dil gruplarından aşağıdaki konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. a) İktisat :Genel İktisat Teorisi, Para, Banka ve Konjonktür, Milli Gelir, İstihdam ve İşletme İktisadı, b) Maliye: Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikası, Vergi ve Bütçe, c) Hukuk, 1) İş Hukuku, 2) İdare Hukuku:İdare Hukukunun Genel Esasları, İdari Yargı 3) Ceza Hukuku:Türk Ceza Kanununun Esaslar başlığı taşıyan hükümler ile devlet idaresi ve ammenin itimadı aleyhine işlenen suçlara ve mal aleyhinde işlenen suçlara ait hükümler. 4) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku: Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunun Umumi Hükümler başlığını taşıyan hükümler ile Muhakeme Usulü başlığını taşıyan hükümlere ait genel bilgiler. 5) Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku:Medeni Kanunun aile ve miras dışındaki hükümleri ile Borçlar Kanununun Genel Esasları, 6) Ticaret Hukuku :Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak, d) Muhasebe: Ticaret Muhasebesi, Bilanço ve Ticari Hesap, e) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri. Yabancı dil sınavı, metin üzerinden tercüme suretiyle yapılır. f) Teknik Müfettiş olarak alınacaklar yukarıdaki konulardan genel bilgi yoklamasına ayrıca mesleki (elektrik, makine, inşaat, kimya, v.s.) derslerinden yazılı sınava tabi tutulurlar. Sınavların sevk ve idare sorumluluğu Sınav Kuruluna aittir. Ancak gerekli görülürse yukarıda yer alan konulara ait yazılı sınav sorularının hazırlanması ve yazılı sınavın uygulanması ÖSYM den talep edilebilir. Yazılı sınavların ÖSYM ye yaptırılması durumunda yazılı sınav sorularının hazırlanması, sınavın yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesinde ÖSYM nin kendi usul ve esasları uygulanır.

12 Sınavın Şekli ve Yapılacağı Yer: Madde 27- Müfettiş Yardımcılığı Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada Bursa da yapılır. Yazılı sınavı kazanamayanlar sözlü sınava giremezler. Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Adaylık Belgesi: Madde 28- Müfettiş Yardımcılığı sınavına katılacaklara Teftiş Kurulu Başkanlığınca fotoğraflı Adaylık Belgesi verilir. Sınavlara ancak bu belgenin gösterilmesi suretiyle girilebilir. Giriş Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi: Madde 29- Yazılı sınavlarda başarı kazanmış sayılabilmek için sınav grubu konularından aldığı notların ortalamasının tam puan (100) üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Yazılı sınavda bu başarıyı gösterenler sözlü sınavda genel olarak iktisadi, mali ve hukuki, teknik müfettişlerinde mesleki teknik bilgileri yoklanır. Bu sınav sonunda tek not verilir. Bu notunda tam puan (100) üzerinden 65 puandan aşağı düşmemesi gerekir. Yazılı sınav ortalaması ile sözlü sınav notu birleştirilerek ikiye bölünür. İhtiyaç ve kadro münhali kadar en fazla puan alan adaylar imtihanda başarılı olmuş sayılır. Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa, giriş sınavı notu üstün olanlar tercih edilir. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde; yabancı dil notu üstün olan aday öncelik kazanır. Diğerleri için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Sınav sonuçları sınav kurulu tarafından tutanakla tespit edilir. Sınavı başaranlara Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Müfettiş Yardımcılığına Atama: Madde 30- Sınavda başarı gösteren Müfettiş Yardımcıları sınavındaki derece esasına göre açık bulunan Müfettiş kadrolarına atanırlar. Yeterlilik Sınavından Önce Kuruldan Çıkarılma: Madde 31- Müfettiş Yardımcılığı döneminde Müfettiş karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar Yeterlik Sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka göreve atanırlar. İKİNCİ BÖLÜM Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmesi: Madde 32- Müfettiş Yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki esaslara uyulur.

13 a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere göre geliştirmek, b) Yetki ve görev alanına giren mevzuat ile teftiş ve soruşturma konularında tecrübe ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak, c) İlmi çalışma ve araştırma alışkanlığını kazandırmak, d) Yabancı dil bilgilerinin gelişmesi hususunda imkan sağlamak, Müfettiş Yardımcıları Yetiştirme Programı: Madde 33- Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler. a) Birinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, Teftiş Kurulu Başkanlığınca, kurulun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mer i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi ve lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. b) İkinci Dönem Çalışmaları: Bu dönem çalışmaları, Müfettişler refakatinde Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik teftişlerle yürütülür. c) Üçüncü Dönem Çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca re sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetki si verilebilir. Re sen teftişle yetkili kılınan Müfettiş Yardımcılarını; re sen veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler. Müfettiş yardımcılarının üçüncü döneme ait çalışmaları, yetişmelerinin tamamlanması hususu da gözönünde tutularak Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenir. Müfettiş Yardımcılığı Sınavı Dönemi ve Yeterlik Sınavı: Madde 34- Müfettiş Yardımcıları üç yıllık staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavına girecek Müfettiş Yardımcılarına; yazılı sınavların yeri, günü ve saati sınavdan en az iki ay önce, sözlü sınava gireceklere ise 15 gün önce Teftiş Kurulu Başkanlığınca bildirilir. Bu sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar. Başarı gösteremeyenler ise, başka görevlere naklen tayin edilir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

14 Müfettişliğe Atama Müfettiş Yeterlilik Sınavı Kurulu Madde 35- Müfettiş Yeterlik Sınavını bu Yönetmeliğin 20 inci maddesinde belirtilen Kurul yapar. Yeterlik Sınavı Programı: Madde 36- Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak sınav programında aşağıda belirtilen konular yer alır. Yazılı Sınav Konuları: Madde 37- Yazılı sınav konuları aşağıda belirtilen iki gruptan meydana gelir. a) İdari mevzuat ve tatbikat; 1-İdarenin kuruluş, ve işleyişine ilişkin Genel kanun ve mevzuat ile Türk Ticaret Kanunu, Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunu, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeleri, 2-Mali ve Ticari İşler, Muhasebe, Bankacılık, Sigortacılık, (Genel mahiyette), 3-Mali ve Ticari İşler, Muhasebe, Bankacılık ve Sigortacılık, (İdarenin özelliğine göre), b)mesleki Konular; 1-Teftiş ve İnceleme Usulleri, 2-Tahkikat Usulleri (Türk Ceza Kanunu ve Ceza Mahkemeleri Usulü Kanununun ilgili hükümleri), Gerekli görülen teknik konular yazılı sınav konularına dahil edilebilir. Sözlü Sınav Konuları: Madde 38- Sözlü sınav konularını adayın yetişme dönemindeki çalışmalarından elde ettiği mesleki bilgiler oluşturur. Yeterlik Sınavı Notlarının Değerlendirilmesi: Madde 39- Yeterlik sınav notu, yazılı ve sözlü sınavda tek olmak üzere 100 dür. Yeterlik sınavını başarmış sayılmak için; a) Alınan notların her birinin 60 dan, b) Yazılı sınav gruplarından alınan notlar ortalamasının 70 den,

15 c) Yazılı ve sözlü sınav notu ortalamasının da 70 den aşağı olmaması gerekir. Sınav Sonuçlarına İtiraz: Madde 40-Sınava katılanların itirazları, yalnız maddi hata olup olmadığı yönünden inceleme konusu yapılabilir. Yazılı sınav kağıtları ile sınav not listeleri bir yıl süre ile saklanır. Sınava Girmeyenlerle Sınavda Başarı Gösteremeyenler: Madde 41- Geçerli nedeni olmaksızın sınava girmeyenlerle sınavda başarı gösteremeyenler durumlarına uygun başka bir göreve atanırlar. Müfettişliğe Atama: Madde 42- Yeterlik sınavını başaranlar Müfettişliğe atanırlar. Başmüfettişliğe Yükselme: Madde 43- Başmüfettişliğe terfide esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak umumi intiba ve kanaatin müsbet olmasıdır. Başmüfettişliğe aday olabilmek için; Müfettişin 1. derece kadroya tayin edilebilecek şartlara sahip olması gerekir. Müfettişlikte Kıdem: Madde 44- Müfettişlik kıdemine esas süre, Müfettiş Yardımcılığında, Müfettişlikte, Müfettişlik sıfat ve kadrosu muhafaza edilmek şartıyla idari görevlerde ve ücretli ve ücretsiz tüm kanuni izinlerde geçirilen süredir. Müfettişlik kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırası; Müfettiş Yardımcıları açısından giriş sınavındaki, Müfettişler için yeterlik sınavındaki başarı derecesine göre tespit edilir. Başmüfettişlerin kıdem sırası, her halde Müfettişlerden öncedir. Başmüfettişler arasındaki kıdem sırasının tespitinde Başmüfettişliğe atama tarihi, aynı tarihte atananlar için Müfettişlik kıdemi, Müfettişlik kıdemi de aynı olanlar için yeterlik sınavındaki başarı derecesi esas alınır. Teftiş Kurulundan Nakil ve istifa Suretiyle Ayrılan Müfettişlerin Tekrar Kabulleri: Madde 45-Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Genel Müdürlük Makamının iznine bağlıdır. Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar. Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.

16 Müfettişlik sıfatını kazandıktan sonra bu görevden ayrılanlardan Müfettişliğe dönenler kıdem bakımından dönemlerinin en sonuna alınır. Müfettişlik Güvencesi: Madde 46- Teftiş hizmetleri diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden Kurum Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin yargı kararı, Sağlık Kurulu Raporu gibi belgelerle tevsiki esastır. DÖRDÜNCÜ KISIM Müfettişliğin Çalışma Esasları Müfettişlerin Çalışma Anlayışı ve Amacı: Madde 47- Müfettişler; esas itibariyle Genel Müdürlüğe bağlı teşkilatın, yürütmek ve bu çerçevede olayları ekonomik, sosyal, idari ve hukuki açılardan irdeleyerek faaliyetlerinin rasyonel ve verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlayacak teftiş sistemini geliştirmek gayesini gözönünde tutarlar. Müfettişler bu gayeyle çalışmaları esnasında tespit ettikleri çalışkan, başarılı, görevini gayret ve feragatle yapan, Genel Müdürlük menfaatlerini gözeten, basiretli personelin taltif edilmeleri için teklifte bulunurlar. İnceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş faaliyetleri esnasında, çalışanların morallerini bozmayacak ve işin verimini artıracak şekilde hareket etmeye özen gösterirler. Ancak, ifa edilmeyen veya sürüncemede bırakılan işlerin ikmal edilmesine ve buna yol açanların cezalandırılmasına da önem verirler. Teftiş Programları ve Uygulama: Madde 48- Teftiş Kurulu Başkanlığınca, her yılın Ocak ayı başında yürürlüğe konulmak üzere çalışma programları hazırlanarak Genel Müdürün onayına sunulduktan sonra Müfettişlere bildirilir. Soruşturma yahut zorlayıcı nedenlerle bu programlar değiştirilebileceği gibi Müfettişler programlar dışındaki işlerle de görevlendirilebilirler. Onaylanan teftiş programları Müfettişlere gönderilirken varsa birlikte çalışacak Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları da belirtilir. Teftiş Dönemi: Madde 49- Normal teftişlerin hangi dönemle ilgili olacağı teftiş programları ile bildirilir.

17 BEŞİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Raporlar Rapor Çeşitleri: göre, Madde 50- Genel Müdürlük Müfettişleri çalışmalarının sonuçlarını işin özelliğine a) Cevaplı Teftiş Raporu, b) İnceleme Raporu, c) Teftiş Raporu, d) Genel Durum Raporu e) Özel Gizli Rapor f) Soruşturma Raporu İle tespit ederler. Cevaplı Teftiş Raporları: Madde 51- Cevaplı Teftiş Raporları; teftiş sırasında eksik ve hatalı bulunan, düzeltilmesi veya tamamlanması gereken işlem, hareket ve davranışlarla ilgili olarak, organizasyon şemasında gösterilen her servis için esas itibariyle ayrı ayrı ve dört nüsha olarak düzenlenir. Kurul Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde birden fazla servis için tek rapor düzenlenebilir. Cevaplı Teftiş Raporlarının bir nüshası, 15 günden fazla olmamak kaydıyla Müfettişçe verilecek süre zarfında cevaplandırılması için bir yazı ekinde teftiş edilen ünitenin amirine verilir. Kendilerine Cevaplı Teftiş Raporu verilen ilgililer, eleştirilen işlemleri usul ve mevzuata göre düzeltmek ve cevaplarında bunu göstermekle görevlidirler. Eleştirinin bir kısmı veya tamamı hakkında Müfettişten ayrı bir düşüncede bulunduklarında, bunun dayandığı haklı ve kanuni gerekçeleri açık ve kısa bir şekilde belirleyerek hazırlayacakları cevapları Müfettişe gönderirler. Cevaplı Teftiş Raporlarında; a) Teftiş edilen ünite ve servis amirlerinin adları, soyadları, teftişin ait olduğu dönem ile başlangıç ve bitiş tarihleri belirtilir. b) Düzenleme itibariyle; Müfettişlik Görüşü, Teftiş Edilen Ünitenin Görüşü, Müfettişin Son Görüşü ve Ekler olmak üzere dört bölüm yer alır.

18 c) Eleştiri, öneri veya görüşü gerektiren durumlar ile bunların dayanakları ve mevzuata göre yapılması gereken işlemler, alınması gerekli önlem ve kararlarla ilgili öneriler açık bir şekilde belirtilir. Ünitelerden gelen cevaplar Müfettiş tarafından incelenip son görüş yazıldıktan sonra rapor 2 nüsha olarak Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Cevaplı Teftiş Raporlarına ilgililerce verilen cevapların Müfettişlikçe uygun görülmesi halinde; son görüşün açık ve gerekçeli yazılması gerekir. Hastalık, askerlik, yurtdışı stajı gibi zaruri sebeplerle Müfettişçe sonuçlandırılamayan raporların son görüşleri Başkanın görevlendireceği bir Müfettiş tarafından yazılabilir. Cevaplı Teftiş Raporların ilgililerce zamanında cevaplandırılması hususunu Müfettişler bizzat takip ederler. Haklı sebeplere dayanmadan süresinde cevaplandırılmayan raporlar hakkında gereği yapılmak üzere, Müfettişlerce Teftiş Kurulu Başkanlığına bilgi verilir. Cevaplı Teftiş Raporu tebliğine lüzum görülmeyen hallerde durum bir yazı ile teftiş edilen üniteye bildirilir ve bu yazının bir nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. İlgililerin mali yönden de sorumlu görüldükleri durumlarda, sorumluluğu gerektiren işler, tutum ve davranışlar bu raporlarda kanıtlarıyla birlikte açıkça gösterilir. Teftiş sırasında görülen ve disiplin cezasını veya Türk Ceza Kanunu ile diğer ceza hükümlü kanunlara göre kovuşturmayı gerektiren durumlar Cevaplı Teftiş Raporlarına yazılmaksızın konu bir yazı ile Teftiş Kurulu başkanlığına bildirilir ve alınacak emre göre işlem yapılır. İnceleme Raporları: Madde 52- İnceleme Raporları: a) Yürürlükteki mevzuat ve Genel Müdürlük emirlerinin uygulanmasında görülen noksanlık ve aksaklıklar ile mevzuatta görülen noksanlıkların düzeltilmesi yollarıyla yeniden konulması gereken hüküm ve usullere ilişkin görüş ve öneriler, b) Doğrudan doğruya veya Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerek görülmesi üzerine belirli bir konu ve sorunlara ilişkin incelemeler, c) Teftişlerde, Cevaplı Teftiş Raporlarına bağlanması gerekli görülmeyen hususlar ve bunlara ilişkin düşünce ve öneriler, d) Genel Müdürlüğe bağlı Daire Başkanları ile yapılan görüşme sonucunda ortaya çıkan konular hakkında düzenlenir. Bu raporda özellikle; - İncelemenin konusu, - Hakkında inceleme yapılan yer veya görevliler, - İncelemenin başlangıç ve bitiş tarihleri,

19 - Yapılan inceleme ve araştırmalar, - Öneri, düşünce ve kanaat, yer alır. Dört nüsha olarak düzenlenen inceleme raporlarının 3 nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığı na gönderilir. Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerek görüldüğünde bu raporlar ilgili yerlere gönderilerek görüşleri alındıktan sonra Genel Müdüre sunulur. Cevaplı Rapor: Madde 53- Teftiş Raporu teftiş yapılan birimlerde görevlilerin cevaplarını, düzenlenecek raporlarda yer almasına gerek görülmediği hallerde hataları önlemek, bilgi noksanlıklarını tamamlamak ve bu konularda ilgili dairelerce tedbirlerin alınmasını, izlenmesini, iş ve işlemlerin düzenli akışını sağlamak üzere düzenlenir. Bu raporlarda teftiş dönemi, teftişin başlangıç ve bitiş tarihleri, teftiş edilen birimler ve teftiş konuları Müfettişin hata ve yanlışlıklara ilişkin ve uygulama ile mevzuatın uygulanmasına yönelik tavsiye ve önerileri yer alır. Özel Gizli Rapor: Madde 54- Özel Gizli Rapor Müfettişlerce görevli bulundukları yerlerde Genel Müdürlükçe görevli olup, memurluk görev onuruna uymayan kötü alışkanlık ve davranışları hakkında kanuni kavuşturma yapmak için yeterli delil elde edilemeyenlerin bu durumlarını belirtmek amacıyla düzenlenen rapordur. Genel Durum Raporu: Madde 55- Müfettişler teftiş programlarının sonunda çalışmalarının sonuçları hakkında birer genel durum raporu düzenlerler. Bu raporda; a)hangi ünitenin teftiş edildiği, b)düzenlenen rapor ve fezlekelerin tarih ve sayılarıyla hangi makamlara verildiği, c)teftiş programı süresince kimler hakkında soruşturma yapıldığı ve hangi sonuçlara varıldığı, d)kanun, tüzük, yönetmelik ve genel emirlerin uygulanmasında saptanan aksaklıklar ve gecikmelerle bunları düzenleme yolları, e)memur ve diğer görevlilerin gerçek gereksinmeye nazaran azlığı ve çokluğu, devam ve disiplin durumları, iş sahiplerine kolaylık gösterilip gösterilmediği, işlerin zamanında yapılıp yapılmadığı, kayıtların düzenli tutulup tutulmadığı, f)işlerin daha iyi yürütülmesi ve memurlar ve diğer görevlilerin çalışmalarından daha çok yarar sağlanması için alınması gerekli tedbirlerin neler olduğu,

20 g)teftiş edilen birimlerin yer ve yerleşme durumları yönünden hizmeti aksatan ve düzeltilmesi gereken yönler varsa, bunların neler olduğu ve düşünülen diğer çarelerde öneriler belirtilir. Genel Durum Raporları, çalışma devresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içerisinde iki nüsha düzenlenerek Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Soruşturma Raporları: Madde 56- Kanunlara göre suç sayılan ve/veya disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin varlığına rastlanıldığı veya haber alındığı zaman, bunların varid olup olmadığını, varid ise kimler tarafından ve ne suretle işlendiğini, zarar ve ziyan mevcut ise mahiyet ve miktarları ile müsebbiplerinin kimler olduğunu tespit etmek için soruşturma yapılır. Müfettişler; a) Teftiş Kurulu Başkanı tarafından kendilerine verilen talimata istinaden, b) Kimliği belli kimseler tarafından imzalı olarak kendilerine verilen ihbar ve şikayet mektuplarında yazılı olup soruşturmayı gerektiren, c) Teftiş sırasında ortaya çıkarttıkları ve soruşturmayı gerektiren, hususlarda tüm idare personeli hakkında soruşturma yapmak ve bunları rapora bağlamakla yükümlüdürler. (b) ve (c) bentleri uyarınca soruşturmaya başlanabilmesi için durum Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilerek izin alınması gerekir. Şu kadar ki, soruşturmaya başlanamaması durumunda ceza ve/veya disiplin hukuku yönünden suç sayılan durumların veya usulsüzlüklerin tekrarlanacağına veya kanıtlarının yok olacağına yahut bu yolla Genel Müdürlüğün maddi veya manevi zarara uğratıldığına kanaat getirilirse, Müfettişler tarafından soruşturmaya hemen başlanır ve durum en seri şekilde Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirilir. Soruşturma Raporları başlıca şu bölümleri kapsar; 1-Soruşturma konusunun intikal şekli ve işe başlama tarihi, 2-Soruşturma konusu, 3-Yapılan inceleme ve araştırmalar, 4-Alınan ifadeler, 5-Delillerin değerlendirilmesi, 6-Sonuç Soruşturma raporları, dört nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası müfettişte kalır, üç nüshası Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilir. Zabıt Katibi Bulundurma:

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TELEKOMÜNİKASYON UZMAN YARDIMCILIĞI VE TELEKOMÜNİKASYON UZMANLIĞI SINAV, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımı:21.12.2000 tarih ve 24267 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

Telekomünikasyon Kurumu. Personel Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler Telekomünikasyon Kurumundan : Telekomünikasyon Kurumu Personel Yönetmeliği Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Telekomünikasyon Kurumu personelinin işe alınmasında atanma,

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu nda görev

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR İZMİR TİCARET ODASI İÇ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, İzmir Ticaret Odası'nın kuruluşuna, sevk ve idaresine, görev, yetki, temsil ve sorumluluklarına,

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONTROL İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, kapsam ve dayanak MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Toprak Mahsulleri Ofisinin AAF

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YARDIMCILIĞINA GİRİŞ VE MÜFETTİŞLİĞE GEÇİŞLERİ DÜZENLEYEN SINAV YÖNERGESİ 2007 (Bu Yönerge, Yönetim Kurulunun 05.10.2007 tarih ve 26/481 sayılı

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ 25 Ağustos 2007 tarihli ve 26624 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. Maliye Bakanlığından: YÖNETMELİK MALÎ HİZMETLER UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUNUN UYGULAMASINDA MALİYE BAKANLIĞINCA YÜRÜTÜLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YÖNERGE İÇİNDEKİLER MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Kasım 2012 CUMA BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Kasım 2012 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN 7441 REKABETĠN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4054 Kabul Tarihi : 7/12/1994 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 13/12/1994 Sayı : 22140 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 Sayfa : Bu Kanun

Detaylı

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ

İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ 2014 GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Gıda,

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.07.1985 No:85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.02.1926,No:743 05.07./1939, No:3686 05.05.1972, No:1587 15.11.1984, No:3080 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ ŞUBAT-2015 (Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulunun 07.08.2007 tarih ve 19/396 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, zaman

Detaylı

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KURUL KARARI VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AMAÇ VAN SU VE KANALİZASYON İDARESİ(VASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Madde 1- Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 2 Sayfa: 1151

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1151 4853 NOTERLİK KANUNU Kanun Numarası : 1512 Kabul Tarihi : 18/1/1972 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/2/1972 Sayı : 14090 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 11 Sayfa : 408 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1)

EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) EVLENDİRME YÖNETMELİĞİ (1) Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.7.1985, No: 85/9747 Dayandığı Kanunların Tarihi : 17.2,1926, No: 743 5.7.1939, No: 3686 5.5.1972, No: 1587 15.11.1984, No: 3080 Yayımlandığı

Detaylı

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KARAYOLU YÜK TAŞIMA KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ Bu Anasözleşme, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER KONU MADDE KONU MADDE BİRİNCİ BÖLÜM Bilançonun Tasdiki

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü SAYI : B.14.0.ESG.0.11.00.01 KONU : Esnaf ve sanatkâr kuruluşları 14.09.05 1686 ana sözleşmeleri. TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONUNA

Detaylı

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ

BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ 1882 BÜYÜK KULÜP DERNEĞİ (Cercle d Orient) BÜYÜK KULÜP DERNEK TÜZÜĞÜ İSTANBUL 2013 FİHRİST BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Derneğin Adı, Merkezi, Amblemi: 1 Derneğin Amacı ve Çalışmaları: 2 Madde No BÖLÜM II ÜYE

Detaylı