Tarih-i Osmanî (Türk Tarihi) Encümeni Mecmuası Fihristi A) YAZAR ADLARINA GÖRE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarih-i Osmanî (Türk Tarihi) Encümeni Mecmuası Fihristi A) YAZAR ADLARINA GÖRE"

Transkript

1 Tarih-i Osmanî (Türk Tarihi) Encümeni Mecmuası Fihristi A) YAZAR ADLARINA GÖRE Abdurrahman Şeref, "Evrak-ı atîka ve vesâik-ı tarihiyyemiz", 1/1, 9-19; "Fuad Paşa Konağı nasıl mâliye dairesi oldu?", I/3, ; "Topkapı Saray-ı Humâyunu; I/5, ; I/6, ; il/7, ; II/8, II/9, ; 11/10, ; 11/11, ; 11/12, , "Babıâlî harîkleri", II/7, ;. "Manzum bir sefaretnâme", CZiştovili Ali Ağa'nın Lehistan Sefâretnâmesi), 111/13, ;. "Vefeyât: İsmail Zühdü Bey", 111/14, ; _ "Ahmed Midhat Efendi", 111/18, ;. "Bir nâme-i imparatorîde Kudüs Krallığı ve Malta Şövalyeleri başbuğluğu elkab-ı resmiyyelerinin Hükûmet-i Seniyye cânibinden itiraza uğradığına dair vesâik", IV/20, ; _ "Özdemiroğlu Osman Paşa", IV/21, ; IV/22, ; IV/23, : IV/24, ; V/25, 1-12; "Sokullu Mehmed Paşa nın evâil-i ahvâli ve âilesi hakkında bazı malûmat - Cevâhirü l-menâkıb", V/29, ;... "Ecânibden ilk istikraz teşebbüsümüze aid birkaç vesîka", V/30, ; "İstanbul da su müzayakası senesine aid birkaç vesika" ' VII/38, 65-73;. "İstanbul'da me kûlat muzâyakası senesine aid bazı vasâik, VII/40, ; "Özdemiroğlu Osman Paşa nın bir mektubu" VIII/43, 35-41; Berlin Hazîne-i Evrakında vesâik-ı kadîme-i Osmaniyye", VIII/44, 65-92; "Vefeyât: İskender Hoçi Efendi", VIII/45, ; "Viyana sefîr-i sâbıkı Hüseyin Hilmi Paşa",VIII-XI/49-62, 63-74; _ "Reşad Fuad Bey", VIIl-XI/49-62, ; "Sultan Abdülaziz in vefatı intihar mı kati mi?" XIV/6 (83), ; Ahmed Hikmet, "Macaristan tâc-ı hükümdarîsi", VII/42, ; Ahmed Muhtar, "Rus menâbıme göre Baltacı Mehmed Paşanın Prut seferi (1123 hicrî milâdî); VIII/45, ; VIII/46, Ahmed Refik, "Ahmed-i Sâlis devrine dair Madam Montegü nün mektubları", IV/1 9, ; IV/20, ; IV/ ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ; V/25, 23-35; V/27, : VI/31, ; VI/32, ;

2 . "Morali es-seyyid Ali Efendi nin sefâneînâmesi", 111/1 8, ; IV/ : IV/ ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ;. "Vefeyât: Tevfik Paşa". VI/33, ;, "Sultan Abdülmecid Han'ın sarayında (Dr. Spitzer'in hatıratı) ', Vl/ ;, "Sokullu Mehmed Paşa ve Lehistan ihtihâbâtı", Vİ/ ;, "Konya muharebesinden sonra Şehzade Sultan Bayezid'ın İran'a firarı", VI/36, ;, "Sultan Süleyman-ı Kanunî nin son senelerinde İstanbul un usûl-i iaşe ve ahvâl-i ticâriyyesi", VII/37, 23-42;, "Sultan Murad-ı Râbi nin hatt-ı humâyunları", VII/39, ;, "Pasarofça Muahedesi nden sonra Viyana ya sefîr i zâmı", VII/40, ;, "Bahr-ı Hazar - Karadeniz kanalı ve Ejderhan Seferi, VIII/43, 1-14, "Vak anüvis Cevdet Paşa'nın evrakı ( arası)",viii/44, ;VIII/45, ;VIII/46, ;VIII/47, ;, "Fatih zamanında Kocaeli, XIV/1 (78), 25-36;. "Fatih devrine aid vesikalar, VIIl-XI/49-62, 1-58;, "Cevdet Paşa nın Mâ ruzâtı, Ahmed Refik, XIV/1 (78), 52-57; XIV/2 (79), ; XIV/3 (80), ; XIV/5 (82), ; XV/7 (84), 55-72; XV/1 0 (87), ; XV/11 (88), ; XV/12 (89) ; XVI/14 (91), , XVI/1 5 (92), ; XVI/1 6 (93), Vefayat: Ali Emîrî Efendi, Hayat ve â sârf. XIV/1 (78), 47-51;, "Fatih zamanında Teke-eli, XIV/2 (79), 65-76;, "Biblografya; Dr. Fredrich Kraelitz, Osmanische urkunden Sn Turkischer sprache, Viyana 1922, XIV/2 (79), ;, "Fatih zamanında Sultan-öyüğü, XIV/3 (80), ;, "Damat İbrahim Paşa zamanında Ürgüp ve Nevşehir", XIV/3 (80), ;, "Türkiye'de Islahat Fermam, XIV/4 (81), ;, "Lehistan'da Türk hâkimiyeti, XIV/4, ;, "Türkiye'de Katolik Propagandası, XIV/5 (82), ;, Bibliyografya: Fatih in Kanunnâmeleri XIV/5 (82), ;, "Osmanlı imparatorluğu nda meskukât", XIV/6 (83), ; XV/7 (84), 1-39; XV/8 (85), ; XV/10 (87), ;, "Osmanlı imparatorluğu nda Feher Patrikhanesi ve Bulgar Kilisesi. XV/8 (85), 73-84;, " Bulgar ihtilâli". XV/9 (86), ;, "Şinasi'nin berây-ı tahsil Paris'e gitmesi", XV/9 (86), ;, "Mahmud-ı Sâni'nin vâlidesi, XV/10 (87), ;, "Mülteciler meselesine dair Fuad Efendi nin Çar I. Nikola ile mülâkatı, XV/12 (89) ; XVI/13 (90), 1-41;, "Tevârih-i Âl-ı Osman, XIV/15 (92), ; "1253 senesinde Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile bir mülakat" XVI/1 5 (92) ;, "Onuncu asırda açıkdeniz meselesi ve Azak muhasarası", XVI/1 7 (94), ;. "Encümen raporu, XVI1/19 (96), ;, "Françoıs de Noailles'ın Türkiye'de tehlikeli bir sefareti Yem Seri. 1/3, 1-32:

3 "XVIII. asırda Fransa ve ı ürk askerliği", Yeni Seri, 1/4, 17-33; "Mimar Sinan (Hazîne-i Evrak vesikalarına nazaran", Yeni Seri, 1/5, 1-29;. "Naima Efendi menfâda", Yeni Seri, 1/5, 52-55; Ahmed Tevhid, "Rum Selçukî Devleti'nin inkırâziyle teşekkül eden Tavâif-i Mülük", 1/1, 35-40; I/ ; "...Sinop'ta Pervanezâdeler", I/4, ; "...Sinop'ta Gazı Çelebi", I/5, ; "...Kütahya'da Germiyan oğullan", II/8, ; "...Karahisar-ı Sahib'de Sahib Atâ oğulları", II/ ; "Kastamonu ve Sinop'ta isfendiyar oğulları", I/6, ;. "Gazi Çelebi", II/7, ;. "Saruhan oğulları - Aydın oğullan", 11/10, ;. "Menteşe oğullan", 11/12, ;. "Denizli (Lâdik) emareti", 111/13, ;. "Sisam beyleri", 111/13, ; "Hünernâme", I/2, ; VIII-XI/49-62, 85-89;. "Bursada Umur Bey Câmii kitâbesi", 111/14, ;. "Selçuk Hatun Sultan", 111/15, ; "İlk altı padişahımızın Bursa da kâin türbeleri", 111/16, ; 111/1 7, ;. "Yıldırım Sultan Bayezid Han-ı Evvel devrinde Mısır'a sefâretle gönderilen Sefer Şah ın vefatı", 111/16, ;. "Menteşe oğullarından Ahmed Gazi Bey'in hayrâtı kitâbeleri", ill/18, ;. "Ankara'da Ahiler hükümeti", IV/19, ;. "Ahmed Aziz Paşa", IV/21, ; "Benî Ertena". V/25, 13-22;. "Kadı Burhaneddın Ahmed", V/26, ; V/27, ; V/28, ; V/29, ; V/ ; VI/31, ; VI/32, ; "Bursa da en eski kitabe", V/29, ; "Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Han-ı Evvel hazretlerinin kerîmelerinden Hafsa Sultan namına bir kitâbe", VII/39, ;. "Akşehir'de Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa nın kerîmesi mezarı", VIII/44, ; "Antalya kitâbelerine dair; Sultan Korkut un vâlidesi türbesi", XIV/6 (83) ;. "Antalya surları kitâbeleri", XV/9 (86), ; "Konya Müzesi nde iki kitâbe", XV/1 0 (87), ;. "Sahib-atâ oğullarından Ahmed", XV/11 (88), ;. "Tekmiletü'ş-şakaik fi hakk-ı ehlil-hakaik", "Şeyhi nin zeyli", XV/1 2 (89) ; XVI/I 3 (90), 50-59; XVI/14 (91) ; XVI/15 (92) ;. "Hazırcızâde Hafız Mehmed Ağa", XVI/16 (93), ; Ahmed Tevhid-Yusuf Ziya (mütercim), Hârezmşâhân dan Celâleddin Mengüberti" Nesevi nin Siretü s Sultan Celâleddin Mengübertisi nden, VII/37, 50-59; VII/38, ; VII/39, ; VII/40, ; VII/41 ; ; VII/42, ; Vlll/43, 59-64: VIII/44, ; VIII/ ;. Akcura Yusuf, "Osmaniı Devleti Umumi Harp'te bîtaraf kalabilir miydi9 '. XVII/19 (96), 1-29; "Nutuk'. Yeni Seri. 1/ ; "Bibliyografya: Von Gotthard Yâschke und Erıch Prıtsch, Cihan Harbinden Sonra Türkiye, Berim 1929, Yem Seri, 1/

4 Âlî, "Eşref oğulları hakkında birkaç söz", V/28, ; A!i, "İsimsiz ve tarihsiz sikkeler - Sâde nakışlı sikkeler", V/30, ; Vl/31, ; VI/32, ; VI/33, ; Vİ/34, ; VI/35, ; Vll/37, 60-64; VII/38, ; VII/39, ; VII/41, ; VII/42, ; "Tuğra-yı Humâyun", VIİI/43, 53-58; VIII/44, ; "Tuğ-ı Humâyun", VIII-XI/49-62, 75-84; "Sancağımız ve ay-yıldız nakşı", VİII/46, ; VIII/47, ; VIII/48, ; "Osmanlı İmparatorluğu nun ilk sikkesi ve iik akçaları", VIII/48, ; "Candaroğlu Hükümeti", XIV/1 (78), 1-24; "Teke emâreti", XIV/2 (79), 77-84; "İnanç oğulları", XV/10 (87), ; "Birinci Murad ın sikkeleri", XIV/4 (81), ; "Yıldırım Bayezid'in sikkeleri", XIV/5 (82), ; "Emîr Süleyman Han sikkeleri", XIV/6 (83), ; "İsa Çelebi sikkeleri", XV/8 (85), ; "Mustafa Çelebi akçeleri", XV/12 (89), ; "Çelebi Sultan Mehmed'in sikkeleri", XVI/13(90), 42-49; "Murad-ı Sânî sikkeleri", XVI/14 (91), 79-88; "Fatih zamanında akçe ne idi?", VIII-Xl/49-62, 59-62; Ali Emîrî, "Hısnkeyf Eyyûbiyye hükümeti", V/26, 65-83; V/28, ;. "Şâhâne bir fıkra-i tarihiyye ve edebiyye", V/27, ; V/29, ; Ali Fuad, "Mısır Vâlisi Mehmed Ali Paşa", XVI1/19 (96), ;. "Mansurîzâde Mustafa Paşa ve Netâyicü l-vukuât", Yeni Seri, 1/1, 40-48; Rif'at Paşa, ricâl-i Tanzimat tan", Yeni Seri, I/2, 1-11; - "Şekib Paşa, ricâl-i Tanzimat tan", Yeni Seri, I/3, 42-66; "Münif Paşa", Yeni Seri, I/4, 1-16; AmasyalI Hüseyin Hüsameddin, bk. Hüseyin Hüsameddin. Arif, bk. Mehmed Arif. Arifî, "Maraş ve Elbistan'da Zülkadr (Dulkadır) oğulları hükümeti, V/30, ; Vl/31, ; VI/32, ; VI/33, ; Vİ/34, ' VI/35, ; VI/36, ; VII/38; 89-96; Bodrumlu bk. Galanti, Avram. Cansezof, İstoyan, "Balkan Şibh-i ceziresinde Türkler", 11/17, ; Diran Kelekyan, bk. Kelekyan, Diran. Efdaleddin, "Bir vesîka-i müellim", (Müsiümaların İspanya dan çıkmasına dair), I/ ; "Alemdar Mustafa Paşa", 11/10, ; 11/11, ; 11/12, ; 111/13, ; 111/14, ; 111/15, ; 111/16, ; 111/17, ; 111/ ; IV/19, ; IV/20, ; IV/21, ;. - "İstiklâl-i Osmanî tarih ve günü hakkında tedkikat", V/25, 36-48; _. "Memâlik-i Osmaniyyede tıbâatin kıdemi", VII/40, ; Eldem, bk. Halil Edhem. Erdoğan, bk. Hamdizade Abdülkadir. Friedrich von Krelitz, "İlk Osmanlı padişahlarının ısdar etmiş oldukları bazı beratlar" V/28, ; Galanti,Avram, "Kitabiyat: Ignacio Bauer Landbauer, Bahr-ı Sefıd de Türkler XI- XI11/62-77, ; "Lepant (inebahtı) muharebe-i bahrıyyesi", XIV/1 (78) ;

5 ... Türkiye'de ilk Katolik Kapusen manastırı', XiV/2 (79), ;. Trafaigar burnunda Türk ve İspanyol gemileri arasında muhareoe-i bahrıyye", XV/8 (85), ; Viyana muhasarasından sonra Türkiere karşı Mukaddes İttifak" XV/10 (87), ;. Ester Kira", XVİ/1 7 (94), ; Hafik Kadri, "Menteşe oğullarından İbrahim Bey in Muğla da kâin camii kitabesi", I V/21, 1352;, _ "Menteşe emâretine aid âsâr-ı kadîme", V/25, 57-60;. "Bodrum'da Timurleng in haddelerinden Şazmeük e aid Kelâm-ı Kadîm", V/26, ;. "Menteşe de Menteşelilerden sonraki âsâr", V/29, ; Haiil Edhem, "Âl-i Germiyan kitabeleri", I/2, ;. "Sultan Osman Han-ı Sânî nin Leh seferine dair Türkçe kitâbesi" I/4, ;. "Bibliyografya; Âmidâ, I/6, ;. "İstanbul da en eski Osmanlı kitâbesi", II/8, ;. "Yörgüç Paşa ve evlâdına aid birkaç kitâbe", li/9, ;. "Kitâbeler nasıl kayd ve zabt olunmalıdır?", 11/10, ;. "Karaman oğulları hakkında vasâik-ı mahkûke", li/11, ; 11/12, ; 111/13, ; 111/14, ;. "Kara Mustafa Paşa nin Şopron şehri ahâlisine beyannâmesi", 111/15, ;. "Sivas Sultanı Kadı Burhanedain namına Kayseriyye'de bir kitabe", 111/16, ;. "Bibliyografya; L. öouvat, Les Bermecides, d apres les hisîoriens arabes et persans, Paris, E. Leroux, 1S12", V/25, 61-64;. Bibliyografya: Aloyse Hauszmann, Le Châieau Royal de Hongrie; Budapeşt 1912; V/26, , Anadolu'da islâmi kitâbeler", V/27, ; VI/32, ; Vi/33, ; VI/ ; VI/35, ; Vi/36, ;, Hersekoğlu Ahmet Paşa nın esaretine dair Kahire de bir kitâbe", V/ ; V/29, ; Bibliyografya: Strzygovvski, Altai-iran und VoeSkerwandernung, Leipzıg 1917", VİI/38, ;. "Gebze (Gegbüze) de 787 tarihii bir Osmanlı kitâbesi", VU/40; ; _ "Ankara Ahilerine aid iki kitâbe, VII/41, ; _, "Merzifon'da Pervane Muînüddin Süleyman namına bir kitâbe", V lll/4 3, 42-52; "Sultan Kayıtbay namına bir top", VIİI/45, ; "Trabzon'da Osmanlı kitâbeleri", VIII/48, ;. "Bir atın mezar taşı kitâbesi", XV/9 (85), ; "Kârgiaiye'den Han Ahmed in İstanbul'a ilticası hakkında bir vesika", XV/11 (88), ;. "Bibliyografya: İslâm tarih-i umûmisine dair bir eser-i mühim: E. Von Zambour, Manuei de Geneologie de Chronologie pour l histoıre de l lslam, Hannovre 1927, XVI/18 (95), ; _,,"Mısır Fethi mukaddematınaaid mühim bir vesika", XVİI/19 (96), 30-36: Hamdizâde Abdülkadir, "Alâaddin câmi-i şerifi - Karatay medresesi", VI/33, ;

6 Hüseyin Hûsameddin, Amasyalt, "Koca Mehmed Paşa", Vll/37, 43-49; Vll/38, ;, "Alâaddin Bey". XIV/5 (82), , XIV/6 (83), ; XIV/8 (85), ; XV/9 (86), ; "Sultan Altunbaş", XV/11 (88), ; "Orhan Bey in vakfiyesi", XVI/1 7 (94), ; "Molla Fenari", XVI/18 (95), ; XVII/19 (96), ; ibnülemin Mahmud Kemâl, "Hâtıra-i Âtıf", XV/7 (84), 40-54; "Sultan Abdülaziz'e dair", XV/9 (86), ; "Abdülhamid-i Sâni nin notlan", XVI/13 (90), 60-68; XVI/14 (91) 89-95; XVI/1 5 (92), ; "Metâliu l-âliye fi gurreti l-galiye", XVI/16 (93), ;..."Arpalık", XVİ/17 (94), ;. "Mehmed Hakkı Paşa", XVI/18 (95), ; _ "Meşâhîr-i meçhule", XVII/19 (96), 37-56; "Nef'î'ye dair", XVII/19 (96), : "Hafız Müşfik Efendi", Yeni Seri, 1/1, 26-39; "Bayburtlu Zihni ve Erzumun şâirleri", Yeni Seri, 1/1, 54-62;..."Mehmed Ayetullah Bey, Yeni Seri, I/2, 16-23; "Mehmed Emin Bey", Yeni Seri, I/3, 33-41;..."Mustafa Refik Bey", Yeni Seri, I/4, 34-42;..."Bir cevap", Yeni Seri, I/5, 95-96; İnal, bk. ibnülemin Mahmud Kemâl. İskender Hoçi, bk. Yanko. İsmail Hakkı, bk. Uzunçarşılı. İstoyan Cansezof, bk. Cansezof, İstoyan. Karaçun Dr., "İbrahim Müteferrika", I/3, ; Keçezizade Reşad Fuad, "Keçecizade İzzet Molla", VII/41, ; "Mısır ın idaresi hakkında Hıdiv İsmail Paşa ya mektüb-ı sâmî" (Paşa nın evrakından)", VII/42, ; "Sadrazam Reşid Paşa dan Mâliye Nâzırı Nafiz Paşa ya tekzire-i sâmiye" (Paşa nın evrakından), VII/47, ; Kelekyan, Diran, "Kazzaz Artin", V/26, ; V/27, ; Köprülü, bk. Mehmed Fuad. Mehmed Ali Şevki, "Osmaniı İmparatorluğu nun kuruluşu bahsi", Yeni Seri, I/5, 30-51; Mehmed Arif, "Silsile-i vukuât-ı Devlet-i Aliyye'de zabt edilmeyen 1142 senesi hâdisâtı", 1/1, 53-64; I/4, ; I/5, ; 111/16, ; "Rusya ile 1244 ve 1245 senelerinde vuku bulan harbe dair bir vesika", 111/ ; "Anadolu tarihinden: Hamîd oğullan", 111/15, ; ! "Mütenevvia: Bursa da Veled Yaniç câmii", 111/15, ; "İkinci Viyana Seferi hakkında", 111/16, ; 111/1 7, ; "Humbaracıbaşı Ahmed Paşa (Bonneval)", 111/18, ; IV/19, ; IV/20, ; "Mütenevvia: Edirne şehrine dair Sultan Selim Han-ı Evvel ile ibn Kemâl in bir musâhebesi", IV/22, ; "Abdurrahman Şerefin "Özdemiroğlu Osman Paşa makalesine zeyl: Şecaatnâme", V/26, ; "Vesâik-ı siyasiyye ve tarihiyyeden: Belgrad karasının Sırplara terki hakkında bir vesika", VI/31, ; "Vefeyât: Arifi Paşa", VI/31, ; Mehmed Behçet, "Sinop kitâbeleri", Yeni Seri, I/2, 35-45; I/4, 43-49; I/5, 56-63;

7 Mehmed Fuad, Kitabiyat: Tuhfe-i Hatîatin, Yeni Seri, 1/2, 76-78; Mehmed Galib, Tarihten bir sahife: Âlî ve Fuad Paşaların vasiyetnameleri, 1/2, 70-84;. Talimât-ı Şehid Ali Paşa, 1/3, ; Vak anüvis Teşrifâtî Edib Efendi - Selîm-i Sâlis in bazı evâmir-i mühimmesi", II/8, ;... İhtisab ağalığı", II/9, ; 11/10, ;. "Romanya ya dair bir vesîka-i siyasiyye", VII/39, ; Mehmed Nüzhet, "Ramazan oğulları", 11/12, ; Mehmed Refik, Enderun-ı Humâyun devâir-i âliyesinden Arz Odası", VII/38, ; "Enderun-ı Humâyun Kütüphânesi", VII/40, ;. "Topkapı Saray-ı Humâyunu nda Sofa-Mustafa Paşa Köşkü, VIII/46, ; Mehmed Zeki, Eslâfda Bayram tebrikâtı", VI/36, ;. Akınlar ve akıncılar", VIII/47, ;. Serpuş", VIII/Xt/49-62, ;. Ebü'l-fazl Mehmed Efendi", XI-XIII/ ;... Yine Serpuş", XI-XIII/62-77, ;. Köse Mihal ve Mihal Gazi aynı adam mıdır?", XV/11 (88), ;. Teşkilât-ı atîkada Defterdar", XVI/14 (91), ; XVI/16 (93), ;. Pîrî Mehmed Paşa", XVI/18 (95), ; Mehmed Ziya, "Bursa daki türbelerimizde gayr-ı mektûb kitâbeler", XI-XIII/62-77, ; Musa Kâzım, "Vesâik-ı târihiyyemiz", I/2, 65-69;... Darbhâne'nin ahvâl-i dâhiliyyesi", II/9, ;. Aynaroz tarihçesi", IV/19, ;. Taşoz tarihçesi", IV/20, ;. Memâlik-i Osmaniyyedeki müessesât-ı mezhebiyye hakkında ma'lumât-ı muhtasara", IV/22, ;. Ahtimar Katogikosluğu", V/25, 54-56; Mükrimin Halil, Feridun Bey Münşeatı", XI-XIII/62-77, ; XIV/1 (78), 37-46; XIV/2 (79), ; XIV/4 (81), ;... Millî tarihimize dair eski bir vesîka", XIV/2 (79), 85-94; XIV/3 (80), ; Maraş Emirleri", XIV/5 (82), ; XIV/6 (83), ; XV/8 (85) ;. Abdurrahman Şeref Efendi", XV/9 (86) ; Mystakidis, "Hükümet-i Osmaniyye tarafından ilk te'sis olunan matbaa ve bunun neşriyâtı", i/5, ; II/7, ; Nahid Sırrı, "Şark-ı Karîb'deki Fransız seyyahları hakkında bir eser", Yeni Seri, 1/1, 63-75; I/2, 49-71;. "Sicilyeteyn elçileri, Yeni Seri, I/3, 67-72;. "Türkiye ile Çarlık Rusya arasındaki münâsebâta dair bazı vesikalar", Yeni Seri, I/4, 50-72; I/5, 87-94; Necib Asım, "Osmanlı tarihnüvisleri ve müverrihleri", 1/1, 41-52; II/7, ; II/8, ;... "Gazavât-ı Hayreddin Paşa", (Muradî'nin) I/4, ; "Mesîhî Divanı - Divanlarımızdan tarihçe nasıl istifade edilir?" I/5, "Doktor Karaçun imre", II/8, ; "Fevâid-i gazâ. Onbirinci asırda bizde hayat-s cündiyâne", II/9, ;

8 Osman Ferid, ; "Vefeyât: Saffet Bey", IV/24, ; Vatanperverliğin temâsil-i şâhânesi", V/28, ; Müverrih Asım Efendi nın metrûkât-ı tarihiyyesinden birkaç parça", VI/33, ; VI/34, ; VII/39, ; Vli/40, ; Cennet-mekân Firdevs-âşıyân Sultan Abdülazız Han hazretlerinin Avrupa seyahatnamesidir", VIII-XI/49-62, ; Arif Bey", VIII-XI/49-62, ; Pir Mehmed Efendi Muhtırası, XI-XIII/63-78, ; "Bibliyografya: Muhit (Seydî Ali Reis in), XV/10 (87), ; "Üçüncü Selim devrine aid vesikalar, XV/12 (89), ; "Kitâbiyat: Karesi'ye müteallik iki mühim eser, XVI/13 (90) ; "Kitâbiyat; Divan-ı Türkî-i Sultan Veled, XVI/1 5 (92), ; "İstanbul'da balon XVI/18 (95), ; "Hoca Tahsin ", XVII/19 (96), 57-63; Darüşşafaka, Yeni Seri, 1/ ; "Meskükâtçı Ali Bey, Yeni Seri, 1/1, 76-78; "Şemseddin Sami, I/2, 24-34; Kitâbiyat; Türk Matbaacılığı (Selim Nüzhet'ın), Yeni Seri, I/2, 46-48; Kitâbiyat: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, VII-VI11, Yem Seri, I/2, 72-75; Düsturnâme-i Enverî, Yeni Seri, I/5, 83-86; Süleyman-ı Kanunî nin vasıyetnâmesi - Murad-ı Sâiıs ın mührü", IV/20, Evrenos Bey hânedânına aid temliknâme-i humâyun", VI/31, ; Örik, bk. Nahid Sırrı. Pakalın, bk. Mehmed Zeki. Remzi. Belgrad'da Damad Ali Paşa türbesi, VII/39, : Reşad Fuad, bk. Keçecizade Reşad Fuad. Rum Bey-oğlu Fahreddin, Gül Baba, 111/15, ; "Macaristan'da bazı âsâr-ı Osmanıyye", IV/22, ; Saffet, İkinci Cerbe harbi üzerine vesikalar", 1/1, 20-34; I/2, ; "Koyun adaları önündeki deniz harbi ve Sakız m kurtarılışı", I/3, ; Zeyl (Bir vesîka-i müellime), I/4, ; "Vefeyât: Merhum Şükrü Bey, I/6, ; "Sıngın donanma harbi üzerine bazı vesikalar, II/9, ; Bir Osmaniı filosunun Sumatra seferi", 11/10, ; 11/11, ; "Üçüncü Sultan Murad'ın İngiltere Kraliçesi Elizabeth e bir nâmesi", 111/13, ; "Hazar Denizi'nde Osmaniı sancağı", 111/ : "Karadeniz - İzmit Körfezi kanalı", 111/15, : Mütenevvia: Minorka'nın fethi", 111/15, 966; "Yusuf Nasi, 111/16, ; "Reguza (Dubrovnik cumhurluğu), 111/17, ; Bahreyn'de bir vak a, 111/18, ; "Mütenevvia: Dona Grasya mendes ', 111/18, : Kıbrıs fethi üzerine vesikalar", IV/19, ; "Mütenevvia: Umûr-ı Bahriyye Nezâreti", IV/21, ; " te donanmamız", IV/22, ; "Nakşa (Naksos) Dukalığı, Kiklad adaları", IV/23, ;

9 "Şark levendleri", IV/24, ; TOE, (TTE) "İfâde-i merâm ', 1/1, 1-3; "Tarih-i Osmani Encümeni hakkında talimat sûreti, 1/1, 4-8; "Alemdar Mustafa Paşa hakkında birkaç söz", II/9, ; "Bir vesika", VI/ ; "Bir vesîka-i kadîme" (dilencilere dair), M/B ; "Devhatü'İ-mehâmid fî tercemeti'l-vâlid", VII/36, 1-22; "Faik Reşad Bey merhumun tercüme-i hâli, TOE âzâ-yı muâvenesinden", V/30, ; "Hâtem-i Şerif, Hâtem-i Nübüvvet", VII/42, ; "Mısır meselesine dair bir takrir", XVI/16 (93) ; "Moskofların Edirne istilâsına dair vesâik-1295 (Kumandan Namık Paşazade Cemil Paşa nin takriri - Kendisine gönderilen telgrafnâmp)'. VI11/47, ; "Mütenevvia", V/27, 192; "Nailî Abdullah Paşa: Divan-ı Humâyun'a aid teşrifât, XVI/16 (93); ; "Bibliyografya: Saraybosna'da ebniye-i hayriyyenin musavver tarihi", 11/12, ;, "Sultan Selim Hân-ı Sâlis devrinde nizâm-ı devlet hakkında mütâlaât" (Şerif Mehmed'in), VII/38, 74-88; "Sultan Selim-i Sâlis devrinde nizâm-ı devlet hakkında mütâlaât", (Tatarcık Abdullah'ın), VII/41, ; VII/42, ; VIII/43, 15-34; "Zeyl" (İbrahim Müteferrika makalesine), I/3, ; "Sadrazam Reşid Paşa dan Mâliye Nazırı Nafiz Paşa'ya tekzire-i sâmiye" (Keçecizâde Reşad Fuad Bey in evrakından), VIII/47, : "Tanzimat tan sonra Türkiye'de maarif teşkilâtı (Vakanüvis Lütfi'den". XVI/17 (94), ; Tekiner, bk. Efdaleddin. Türkgeldi,bk. Ali Fuad. Ulusoy, bk. Ahmed Tevhid. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "Vekayi-i Sultanî Tarih-i Nakşî", Yeni Seri, 1/2, 12-15; "Anadolu Türk tarihinde üç mühim sîma" - Yeni Seri, I/5, 64-82; Yanko, İskender Hoçi, "Şehzade Halil'in sergüzeşti - Grigoras'tan tercüme", I/4, ; "Kantakuzen den tercüme", II/7, ; "Sadrazam Said Mehmed Paşa merhumun Hâcegân-ı Dîvan-ı Humâyun'dan iken Stockholm'e vuku bulan sefâreti avdetinde makam-ı Sadâret-i Uzmâ ya takdim eylediği takrir", 11/11, ; " Galata'nın OsmanlIlara teslimi", V/25, 49-53; Yasar, bk. Hüseyin Hüsameddin. Yinanç, bk. Mikrimin Halil.

10 Bî MAKALE ADLARINA GÖRE Abdurrahman Şeref Efendi", Mükrimin Halil, XV/9 (86), ; Abdülhamid-i Sânî'nin notları", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI713 (90), 60-68; XVI/14 (91), 89-S5; XVI/15 (92), ; "Açık deniz meselesi ve azak muhasarası", Ahmed Refik, XVI/17 (94), ; "Ahmed Aziz Paşa", Ahmed Tevhid, IV/21, ; "Ahmed Midhat Efendi", Abdurrahman Şeref, 111/18, ; "Ahmed-i Sâlis devrine dair Madam Montegü nün mektubları", Ahmed Refik, IV/19, ; IV/20, ; IV/21, ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ; V/25, 23-35; V/27, ; VI/31; ; VI/32, ; "Ahtimar katogigosluğu", Musa Kâzım, V/25, 54-56; "Akınlar ve akıncılar", Mehmed Zeki, VIII/47, ; "Akşehir de Rumeli Fâtih i Süleyman Paşa nın kerîmesi", Ahmed Tevhid, VIII/44, ; "Âl-i Germiyan kitâbeieri",halil Edhem, I/2, ; "Alâaddin Bey", Hüseyin Hüsameddin, XIV/5 (82), ; XIV/6 (83), ; XVI/8 (85), ; XV/9 (86), ; "Alâaddin Câmi-i şerifi - Karatay medresesi", Hamdizâde Abdülkadir, VI/33, ; "Alemdar Mustafa Paşa", Efdaladdin, 11/10, ; 11/11, ; 11/12, ; 111/13, ; 111/14, ; 111/15, ; 111/16, , 111/17, ; 111/18, ; IV/19, ; IV/20, ; IV/21, ; "Alemdar Mustafa Paşa hakkında birkaç söz", TOE, II/9, ; "Ali Emîrî Efendi, , hayat ve âsârı", Ahmed Refik, XIV/1 (78), 47-51; "Âli ve Fuad Paşaların vasıyetnâmeleri", bk. Tarihten bir sahife. "Anadolu tarihinden: Hamîd oğullan", Mehmed Arif, 111/15, ; "Anadolu Türk tarihinde üç mühim sîma", İsmail Hakkı, Yeni Seri, I/ ; "Anadolu da İslâmî kitâbeler", Halil Edhem, V/27, ; VI/32, ; VI/33, ; VI/34, ; VI/35; ; VI/36, ; "Ankara Ahilerinde âid iki kitâbe", Halil Edhem. VII/41, ; "Ankara da Ahîler hükümeti", Ahmed Tevhid.IV/19, ; "Antalya kitâbelerine dâir: Sultan Korkut un validesi türbesi", Ahmed Tevhid, XIV/6 (83), ; "Antalya surları kitâbeieri", Ahmed Tevhid, XV/9 (86), ; "A rif" (Mehmed), Necib Asım, VIIl-XI/49-62, ; "Arifî Paşa", Mehmed Arif, VI/31, ; "Arpalık", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI/17 (94), ; "Aydın oğullan", bk. Saruhan oğulları. "Aynaroz tarihçesi", Musa Kâzım. IV/19, : "Azak muhasarası", bk. Acık deniz meselesi.

11 -B- Bâbıâlî harîkleri", Abdurrahman Şeref, 11/7, ; "Bahr-ı Hazar - Karadeniz kanalı ve Ejderhan seferi, Ahmed Refik, V!11/43, 1-14; Bahreyn'de bir vak a, Saffet, 111/18, ; Balkan Şibh-i cezîresi'nde Türkler'1, Istoyan Cansezof, 111/17, ; Bayburtlu Zihni ve Erzurum şâirleri", ibnülemin Mahmud Kemâl, Yeni Seri. 1/1, 54-62; Belgrad Kal asının Sırpluya terki hakkında bir vesika'', Mehmed Arif, Vl/31, ; Belgrad da Damat Ali Paşa türbesi", Remzi, VII/39, ; Benî Ertena", Ahmed Tevhid, V/25, 13-22; Berlin Hazîne-i evrakında vasâik-i kadîme-i Osmaniyye", Abdurrahman Şeref, VIII/44, 65-92; "Bibliyografya; Dr. Fredrich Kraelitz, Osmanische in Turkischer sprache Ahmed Refik, XIV/2 C79), ; "Bibliyografya; Fatih in Kanunnâmeleri, Ahmed Refik, XIV/5 (82), ; "Bibliyografya: von Gotthard Yâscke und Erich Pritsch, Cihan Harbi nden sonra Türkiye, Berlin 1929, Akçuraoğlu Yusuf, Yeni Seri, 1/1, 79-83; Bibliyografya: Âmidâ", Halil Edhem, I/6, ; "Bibliyografya: L. Bouvat,Les Bermecides, d apres les historiens arabes et persans, Paris, E. Leroux, 1912", Halil Edhem, V/25, 61-64; "Bibliyografya: Aloyse Hauszmann, Le Château de Hongrle, Budapest 1912", Halil Edhem, V/26, ; "Bibliyografya: Strygowski, Altai-lran und Voelkerwannung, Ziergeschichtliche Untersuchung über den Eintrilt der Wander und Nrodvoelker in die Treibhaeuser geistlichen Lebens, Leipzig 1917", Halil Edhem, VII/38, ; "Bibliyografya: İslam tarih-i umûmisine dair bir eser-i mühim: E. von Zambaur Manuel de Geneologie et de Chronologie pour l histoire de l lslam, Hannovre, 1927, Halil Edhem, XVI/18 (95), ; "Bibliyografya: Seydî Ali Reis, Muhit, Necib Asım, XV/10 (87), ; "Bir atın mezar taşı kitâbesi", Halil Edhem, XV/9 (86), ; Bir cevap", İbnülemin Mahmud Kemâl", Yeni Seri, I/5, 95-96; Bir nâme-i imparatorîde Kudüs Krallığı ve Malta Şövalyeleri başbuğluğu elkab-ı resmiyyelerinin Hükûmet-i seniyye cânibinden itiraza uğradığına dair vesâik", Abdurrahman Şeref, IV/20, ; "Bir Osmanlı filosunun Sumatra seferi", Saffet, 11/10, ; 11/11, ; "Bir vesika", TOE, VI/35, ; "Bir vesîka-i kadîme" (dilencilere dair bir hüküm), TOE, II/8, ; "Bir vesîka-i müellim", Efdaleddin, I/4, ; (Bir vesîka-i müellim'e) "Zeyl", Saffet, I/4, ; "Birinci Murad ın sikkeleri", Ali, XIV/4 (81), ; "Bodrum da Timurleng'in hafîdelerinden Şaz Melik e âid Kelâm-ı Kadîm", Hafız Kadri, V/26, ; "Bulgar ihtilâli, 1284", Ahmed Refik, XV/9 (86), ; "Bursa da Çelebi Sultan Mehmed Han-ı Evvel hazretlerinin kerîmelerinden Hafsa Sultan namına bir kitâbe", Ahmed Tevhid, VII/39, ; "Bursa da en eski kitâbe", Ahmed Tevhid, V/29, ; "Bursa'da Umur Bey câmii kitâbesi", Ahmed Tevhid, 111/14, ; "Bursa da Veled Baynic câmii", Mehmed Arif, 111/15, ; "Bursa'daki türbelerimizde gayr-ı mektûb kitâbeler", Mehmed Ziya, XI-XIII/62-77, ;

12 c,ç "Candaroğlu hükümeti, Ali, XIV/1 (78), 1-24; Cevâhirü l-menâkib, bk. Sokııiiu Mehmed Paşa nın evâil-i ahvâli "Cevdet Paşa nın Mâruzât V TTE, X!V/1 (78), 52-57; XiV/2 (79), ; XIV/3 (80), ; XIV/5 (82), ; XV/7 (.84), ; XV/10 (87), ; XV/11 (88), ; XV/1 2 (89), ; XV!/14 (91), ; XVI/15 (92), ; XVİ/16 (93), ; Çelebi Sultan Mehmed'in sikkeleri, Ali, XVI/13 (90), 42-49; D "Damad Âli Paşa bk. Belgrad da... "Damad İbrahim Paşa zamanında Ürgüp ve Nevşehir, Ahmed Refik, XIV/3 (80), ; Darbhâne'nln ahvâl-i dâhiliyyesi, Musa Kâzım, ll/9, ; Darüşşafaka, Necib Asım, Yeni Seri, 1/1, 49-53; Defterdar, bk. Teşkilât-ı atîkada defterdar ; Denizli (Lâdik) emareti, Ahmed Tevhid, 11/13, ; Devhatü l-mehâmid fî tercemeti l-vâlid - Keçecizâde İzzet Molla ın babası Salih Efendi nin terceme-i hâli, TOE, VİI/36, 1-22; "Dona Grasya Mendes, Saffet, 111/18, ; Donanmamız, 1205 te, Saffet, IV/22, ; Dûstûrnâme-i Enverî, Necib Asım, Yeni Seri, I/5, 83-86; E Ebülfaz! Mehmed Efendi, Mehmed Zeki, XI-XI11/62-77, ; Ecânibden ilk istikraz teşebbüsümüze âid birkaç vesika, Abdurrahman Şeref. V/30, ; Edirne şehrine dair Sultan Selim Han-ı Evvel ile İbn Kemâl in bir musâhabesi, Mehmed Arif, IV/22, ; Emir Süleyman Han sikkeleri, Alı. XIV/6 (83), ; Encümen raporu, Ahmed Refik, XVI1/1 9 (96), ; Enderûn-ı Hümâyun devâir-i aliyyesınden; Arz Odası, Mehmed Refik, VII/38, ; Enderûn-ı Humâyun Kütüph ânesi". Mehmed Refik, VII/40, ; Esiâfda bayram tebrikâtı, Mehmed Zeki, VI/36, ; Ester Kira, Avram Galanti, XVI/1 7 (94), ; Eşref oğulları hakkında birkaç söz", Âli. V/28, ; Evrâk-ı atîka ve vesâik-ı târihiyyemiz'. Abdurrahman Şeref, 1/1, 9-19; 'Evrenos Bey hanedanına âid temlîknâme-ı Hümâyûn", Osman Ferid. VI/31, ; F Faik Reşad Bey merhumun tercüme-i hâli, TOE a zâ-yı muâvenesinden, TOE, V/30, ; Fatih devrine âid vesikalar, Ahmed Refik. V!!l-XI/49-62, 1-58; Fatih zamanında akçe ne idi9, Ali, VII!-XS/ ; Fatih zamanında Kocaeli", Ahmed Refik, XIV/1 (78), Fatih zamanında Sultan-övüğü", Ahmed Refik. XIV/3 (80) "Fatih zamanında Tekeelı", Ahmed Refik, XIV/2 (79), 65-76;

13 'Fener Patrikhânesi, bk. Osmanlı İmparatorluğu nda Fener Patrikhânesi. Feridun Bey Münşeatı, Mükrimin Halil, XI-Xlll/62-77, ; X!V/1 (78), 37-46; X!V/2 (79), ; XIV/4 (81), ; Fevâid-i gazâ. Onbirinci asırda bizde hayat-ı cündiyâne, Necib Asım, II/9, ; "Francois Noailles in Türkiye de tehlikeli bir sefâreti, Ahmed Refik, I/3, 1-32; "Fransa ve Türk askerliği, XVIII. asırda, Ahmed Refik, Yeni seri, I/4, 17-33; "Fuad Paşa Konağı nasıl Mâliye dairesi oldu?, Abdurrahman Şeref, I/3, ; G "Galata nın OsmanlIlara teslimi", Yanko İskender Hoçi, V/25, 49-53; "Gazavât-ı Hayreddin Paşa", (Muradî nin) Necib Asım, I/4, ; "Gazi Çelebi", Ahmed Tevhid, II/7, ; "Gebze (Gegbüze)'de 787 tarihli bir Osmanlı kitâbesi", Halil Edhem, VII/40, ; "Gül Baba", Rum Bey-oğlu Fahreddin, 111/15, ; H "Hafız Müşfik Efendi", İbnülemin Mahmud Kemâl, Yeni Seri, 1/1, 26-29; "Hamîd oğullan", bk. Anadolu tarihinden. "Harezmşâhândan Celâleddin Mengüberti" (Muhammed el-münşî en-nesevî'nin Siretü s-sultan Celâleddin Mengüberti sinden tercüme: Ahmed Tevhid - Yusuf Ziya), VII/37, 50-59; VII/38, ; VII/39, ; VII/40, ; VII/41, ; VII/42, ; VIII/43, 59-64; VIII/44, ; VIII/45, ; "Hasırcızâde Hafız Mehmed Ağa", Ahmed Tevhid, XVI/16 (93), ; "Hâtem-i Şerif - Hâtem-i Nübüvvet", (Abdüllatif Subhi Paşa'nın), VII/42, ; "Hâtıra-i âtıf", İbnülemin Mahmud Kemâl, XV/7 (84), 40-54; "Hazar Denizi nde Osmanlı sancağı", Saffet, 111/14, ; "Hersek-oğlu Ahmed Paşa'nın esâretine dâir Kahire'de bir kitâbe, Halil Edhem, V/28, ; V/29, ; "Hısnkeyf Eyyûbiyye hükümeti, Ali Emîrî, V/26, 65-83; V/28, ; "Hoca Tahsin", Necib Asım, XVII/19 (96), 57-63; "Humbaracabışı Ahmed Paşa (Bonneval), Mehmed Arif, 111/18, ; IV/19, ; IV/20, ; "Hükûmet-i Osmaniyye tarafından ilk tesis olunan matbaa ve bunun neşriyatı", Mystakidis, I/5, ; II/7, ; "Hünernâme, Ahmed Tevhid, I/2, 103; VIII-XI/49-62, 85-89; "Hüseyin Hilmi Paşa", bk. Viyana sefiri-i sâbıkı. İ "İbrahim müteferrika ", Dr. Karaçun, I/3, ; "İbrahim Müteferrikaya "Z eyl", TOE, I/3, ; "İfade-i meram TOE 1/1, 1-3; "İhtisab ağalığı", Mehmed Galib, II/9, ; 11/10, ; "İkinci Cerbe harbi üzerine", Saffet, 1/1, 20-34; I/2, ; "İkinci Viyana Seferi", Mehmed Arif, 111/16, ; 111/17, ; ilk altı padişahımızın Bursa da kâin türbeleri", Ahmed Tevhid, 111/16, ; 111/17, ; "İlk Osmanlı padişahlarının ısdar etmiş oldukları bazı beratlar ", Friedrıch von Krealitz, V/28, ; "inanç oğullan", Ali, XV/1 0 (87), ;

14 İnebahtı, bk. iepanî. ' İsa Çelebi sikkeleri XV/8 (85), ; İsimsiz ve tarihsiz sikkeler - sade nakışlı sikkeler, Ali V/30, ; Vl/31, ; VI/32, ; VI/33, ; Vİ/34, ; VI/35, ; VII/37, 60-64; VII/38, ; VII/39, ;ayrıca bk. sade nakışlı sikkeler. İskender Hoçi Efendi, Abdurahman Şeref, VIII/45, ; İsmail Zühdü Bey, Abdurrahman Şeref 111/14, ; İstanbul'da balon, Necib Asım, XVI/18 (95), ; İstanbul'da en eski Osmanlı kitâbesi, Halil Edhem, II/8, ; İstanbul'da me'kûlât muzâyakası senesine âid bazı vasâik, Abdurrahman Şeref, VII/40, ; İstanbul da su muzâyakası senesine âid birkaç vesika, Abdurrahman Şeref, VII/38, 65-73; istikial-i Osmanî tarih ve günü hakkında tadkikat, Efdaleddin, V/25, 36-48; K "Kadı Burhaneddin Ahmet, Ahmet Tevhid V/26, ; V/27, ; V/28, ; V/29, ; V/30, ; Vl/31, ; VI/32, ; ayrıca bk. Sivas Sultanı... "Kara Mustafa Paşa nın Şopron ahâhisine beyannâmesi, Halil Edhem, 111/15, ; Karaçun İmre, Dr., Necib Asım, II/8, ; Karadeniz - İzmit Körfezi kanalı, Saffet, 111/15, ; "Karaman oğulları hakkında vesâik-ı mahküke, Halil Edhem, 11/11, ; 11/12, ;lll/13, ; 111/14, ; Kârgiaiye den Han Ahmed in İstanbul a ilticası hakkıda bir vesika Halil Edhem, XV/11 (88), ; Kastamonu ve Sinop ta isfendiyar oğullan, Ahmed Tevhid, I/6, ; Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile bir mülakat,1253'te,ahmed Refik, XVI/15 (92), ; Kazzaz Artin, Diran Kelekyan, V/26, ; V/27, ; Keçecizâde İzzet Molla, Keçezicâde Reşed Fuad, VII/41, ; Kıbrıs fethi üzerine vesîkalar, Saffet, IV/19, ; Kitâbeler nasıl kayd ve zabt olunmalıdır?. Halil Edham, 11/10, ; Kitâbiyat:Divan-s Türki-i Sultan Veledi Necib Asım, XVI/15 (92), ; Kitâbiyat: Sgmacio Bauer Landbarer, Bahr-ı Sefâd de Türkler, AvramGalanti, XI- XI11/62-77, ; Kitâbiyat; Evliya Çelebi Seyâhaînânesi, VII-VIII, Necib Asım, Yeni Seri, I/2, 72-75; "Kitâbiyat; Karesi ye müte allik iki mühim eser, Necib Asım, XVI/13 (90), ; Kitâbiyat: Selim Nüzhet, Türk Matbaacılığı, Necib Asım, Yeni Seri, /2, 46-48; Kitâbiyat: Tuhfe-i hattatın, Mehmed Fuad, Yeni Seri, I/2, 76-78; Koca Mehmed Paşa, AmasyalI Hüseyin Hüsameddin, Vıl/37, 43-49; VII/38, ; "Kocaeli bk. Fatih zamanında Kocaeli "Konya muhârebesinden sonra Şehzade Sultan Bayezid'in İran a firârı, Ahmed Refik, VI/36, ; "Konya Müzesi nde iki kitâbe, Ahmed Tevhid, XV/10 (87), ; Koyun adaları önündeki deniz harbi ve Sakız ın kurtarılışı, Seffet, I/3, ; "Köse Mihal ve Mihal Gazı aynı adam mıdır?, Mehmed Zeki, XV/1 1 (88), ,

15 ' Lehistan Sefaretnamesi ', bk. Manzum bir sefareînâme. "Lehistan'daTürk hâkimiyeti, Ahmed Refik, XIV/4 (81), ; Lepant (İnebahtı) muhârebe-i bahriyyesi", Avram Galanti, XIV/1 (78), 58-64; L M "Macaristan tâc-ı hükümdarîsi, Ahmed Hikmet, VII/42, ; "Macaristan'da bazı âsar-ı Osmaniye, Rum Bey-oğlu Fahreddin, IV/22, ; "Madam Mantegü nün mektubları, bk. Ahmed-i Sâlis devrine dair... "Mahmud-ı Sâni'nin vâlidesi, Ahmed Refik, XV/10 (87), ; "Mansurîzâde Mustafa Paşa ve Netâyicü'l-vukuat, Ali Fuad, Yeni Seri, 1/1, 40-48; " Manzum bir sefâtnâme', Zistovili Ali Ağa nın Lehistan sefaretnâmesoabdurrahman Şeref, 111/13, ; "Maraş emirleri, Mükrimin Halil, XIV/5 (823, ; XIV/6 (83), ; XV/8 (85), ; "Maraş ve Elbistan'da Zülkadr (Dulkadır) oğullan hükümeti, Ârifî V/30, ; VI/31, ; VI/32, ; VI/33, ; VI/34, ; VI/35, ; VI/36, ; VII/ ; "Maruzat, bk. Cevdet Paşa nın Mâruzâtı. Mehmed Ayetullah Bey, İbnülemin Mahmud Kemâl,Yeni Seri, I/2, 16-23; Mehmed Emin Bey, ibnülemin Mahmud Kemâl Yeni Seri, I/3, 33-41; "Mehmed Hakkı Paşa", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI/18 (95), ; "Memâlik-i Osmaniyyede tıbâatm kıdemi, Efdaleddin, VII/40, ; "Memâlik-i Osman iyyedeki müessesât-ı mezhebiyye hakkında malümat-ı muhtasara, Musa Kâzım, IV/22, ; "Menteşe emâretine aid âsâr-ı kadîm e, Hafız Kadri, V /25, 57-60; "Menteşe de Menteşelilerden sonraki âsâr, Hafız Kadri V/29, ; "Menteşe oğullan, Ahmed Tevhid, 11/12, ; "Menteşe oğullarından Ahmed Gazi Bey'in hayratı kitâbeleri, Ahmed Tevhid, III /18, ; Menteşe oğullarından İbrahim Bey in Muğla'da kâin camii kitabesi, Hafız Kadri, IV/21, 1352; "Merzifon da Pervane Muînüddin Süleyman namına bir kitâbe, Halil Edhem, VIII/43, 42-52; "Mesîhî Divanı - Divanlarımızdan tarihçe nasıl istifade edilir?. Necib Asım, I/5, ; "Meskükâtçı Ali Bey, Necib Asım, Yeni Seri, 1/1, 76-78; "Meşâhîr-i mechûle, İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI1/19 (96),37-56; "Metâli-i âliye fî gurreti'l-galiye", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI/16 (93), ; "Mısır fethi mukaddemâtına aid mühim bir vesika", Halil Edhem, XI1/19 (96), 30-36; "Mısır meselesine dair bir takrir TOE, XVî /16 (93), ; "Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, Ali Fuad, XVII/19 (96), ; "M ısır ın idaresi hakkında Hidiv İsmail Paşa ya mektûb-ı sâmi" (Reşad Fuad Beyefendi nin evrakından), TOE VII/42, ; " Millî tarihimize dair eski bir vesika", Mükrimin Halil, XIV/2 (79), 85-94; XIV/3 (80), ; "Mimar Sinan (Hazine-i Evrak vesikalarına nazaran), Ahmed Refik, Yeni Seri, I/5, 1-29; Minorka'nın fethi, Saffet, 111/15, 966; Molla Fenarî, Hüseyin Hüsameddin, XVI/18(95), ; XVII/19 (96), : Morali Ali Efendi'nin Paris sefâreti", Ahmed Refik, 111/18, ;

16 "M orali es-seyyid Ali Efendi nin sefâretnâmesi", Ahmed Refik, IV/20, ; IV/21, ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ; "Moskofların Edirne istilâsına dair vesaik; Kumandan Namık Paşazâde Cemil paşa'- nın takriri - Kendisine gönderilen telgarafnâme", TOE, VIII/47, ; Murad-ı Sâlis in mührü bk. Süleyman Kanuni nin vasiyetnâmesi. "Murad-ı Sânî sikkeleri", Ali, XVI/14 (91), 79-88; "Mustafa Çelebi akçeleri", Ali XV/12 (89), ; "Mustafa Refik Bey", İbnülemin Mahmud Kemâl Yeni Seri, I/4, 34-42; "Mülteciler meşelerine dair" (Fuad Efendi nin Çar I. Nikola ile mülakatı), Ahmed Refik, XV/1 2 (89), ; XVI/13 (90), 1-41; "Münif Paşa", Ali Fuat, l/l Yeni Seri, l/l, 1-16; "Mütenevvia", TOE, V/27, 192; "Müverrih Asım Efendi nin metrûkâttı târihiyyesinden birkaç parça". Necib Asım, VI/33, ; VI/34, ; VII/39, ; VII/40, ; N "Nailî Abdullah Paşa: Dîvan-ı Humâyun'a aid teşrifât, TTE, XVI/16 (93), ; "Naima Efendi menfada", Ahmed Refik, Yeni Seri, I/5, 52-55; "Nakşa (Naksos) Dukalığı - Kiklad adaları", Saffet, IV/23, ; "Nef'iye dair", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVII/19 (96), ; "N utuk", Akçuraoğlu Yusuf, Yeni Seri, 1/1, 1-25; O "Orhan Bey in vakfiyesi", Hüseyin Hüsameddin, XVI/17 (94), ; "Osmanlı Devleti Umûmî Harb'de bitaraf kalabilirmiydi?", Akçuraoğlu Yusuf, XVII/19 (96), 1-29; "Osmanlı İmparatorluğunu'nda Fener Patrikhanesi ve Bulgar kilisesi", Ahmed Refik, XV/8 (85), 73-84; "Osmanlı İmparatorluğu'nda meskukât (VIII-XII asır)", Ahmed Refik, XIV/6 (83), ; XV/7 (84), 1-39; XV/8 (85), ; XV/10 (87) ; "Osmanlığı İmparatorluğu nun ilk sikkesi ve ilk akçeleri", Ali, VIII/48, ; "Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu bahsi", M. Ali Şevki, Yeni Seri, I/5, 30-51; "Osmanlı tarihnüvisleri ve müverrihleri", Necib Asım, 1/ ; II/7, ; II/8, ; Ö "Özdemiroğlu Osman Paşa, Abdurrahman Şeref, IV/21, ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ; V/25, 1-12; "Özdemiroğlu Osman Paşa,makalesine zeyl: Şecaatname", Mehmed Arif, V/26, ; "Özdemiroğlu Osman Paşa nın bir mektubu", Abdurrahman Şeref, VIII/43, 35-41; P "Pasarofça Muâhedesi nden sonra Viyana'ya sefir i'zâmı", Ahmed Refik VII/40, ; "Pir Mehmed Efendi muhtırası", Necib Asım, XI-XIII/62-77, ;

17 Pîrî Mehmed Paşa, Mehmed Zeki, XVI/18 (95), ; R "Raguze (Dubrovnik) Cumhurluğu, Saffet, 111/17, ; "Ramazan oğulları", Mehmed Nüzhet, 11/12, ; "Reşad Fuad Bey", Abdurrahman Şeref, Vlll-XI/49-62, ; "Rifat Paşa, ricâl-i Tanzimat tan", Ali Fuad, Yeni Seri I/2, 1-11; "Romanya'ya dair bir vesika-i siyasiyye", Mehmed Galib, VII/39, ; "Rum Selçukî Devleti nin inkirâziyle teşekkül eden Tavâif-i Mülûk", Ahmed Tevhid, 1/1, 35-40; I/3, ; "Rum Selçukî Devlet nin inkirâziyle teşekkül eden Tevâif-i Mülûk dan Sinop'da Pervânezâdeler", Ahmed Tevhid, I/4, ; "Rum Selçukî Devleti nin inkirâziyle teşekkül eden Tevâif-i Mülûk - Sinop'-da Gazi Çelebi", I/5, ; Kastamonu ve Sinop da isfendiyar oğullan veyahud Kızıl Ahmediiler", I/6, ;" Gazi Çelebi", II/7, ; "Kütahya da Germiyan oğullan", II/8, ; "Karahisar-ı Sahib'de Sahib-Atâ oğullan", II/9, ; "Rus menâbiine göre Baltacı Mehmed Paşa nın Prut Seferi (1123 H m.), Ahmed Muhtar, VIII/45, ; VIII/46, ; "Rusya ile 1244 VE 1245 senelerinde vuku bulan harbe dair bir vesika", Mehmed Arif, 111/14, ; S "Sade nakışlı sikkeler", Ali, VII/41, ; VII/ ; ayrıca bk. isimsiz ve tarihsiz sikkeler. "Sadrazam Reşid Paşa dan Maliye Nâzırı Nafiz Paşa ya tezkire-i sâmiye", (Keçecizâde Reşad Fuad Bey in evrakından). TOE, VIII/47, "Sadrazam Said Mehmed Paşa merhûmun Hacegân-ı Dîvan-ı Humâyun'dan iken Stockholm e vuku bulan sefâreti", Yanko İskender Hoçi, 11/11, ; - "Saffet Bey", Necib Asım, IV/24, "Sahib - Atâ oğullarından Ahmed", Ahmed", Ahmed Tevhid, XV /11 (88), ; "Sancağımız ve ay-yıldızlı nakşı", Ali, VIII/46, ; VIII/47, ; VIII/48, ; "Saraybosna da Ebniye-i Hayriyye nin Musavver Tarihi Hünkâr Câmi-i şerifi", TOE, 11/12, ; "Saruhan oğulları - Aydın oğulları", Ahmed Tevhid, 11/10, ; "Sefer Şah bk. Yıldırım Sultan Bayezid... "Selçuk Hatun Sultan", Ahmed Tevhid, 111/15, ; "Serpuş", Mehmed Zeki, VIII-XI/49-62, ; (bk. "Yine Serpuş") "Sıngın donanma harbi üzerine bazı vesikalar", Saffet, II/9, ; "Sicilyeteyn elçileri", Nahid Sırrı, Yeni Seri, I/3, 67-72; "Silsile-i vukuât-ı Devlet-i Aliyye'de zabt edilmeyen 1142 senesi hâdisâtı", Mehmed Arif, 1/1, 53-64; I/4, ; 1/5, ; 111/16, ; "Sinop kitâbelerim ehmed Behçet, Yeni Seri I/2, 35-45; I/4, 43-49; I/5, 56-63; "Sisam beyleri"ahmedtevhid, III/13, ; "Sivas Sultanı Kadı Burhaneddinnâmına Kayseriyye de bir kitabe", Halil Edhem, 111/16, ; "Sokullu Mehmed Paşa ve Lehisten intihâbâtı", Ahmed Refik, VI/35, ; "Sokullu Mehmed Paşa nın evâil-i ahvali ve âilesi hakkında bazı malumat - Cevâhirül menâkıb, Abdurrahman Şeref, V/29, ;

18 "Sultan Abdülaziz'e dair", İbnülemin Mahmud Kemâl, XV/9 (86), ; "Sultan Abdülaziz Han (Cennet-mekân Firdevs-âşiyân) hazretlerinin Avrupa seyahatnâmesidir", (Mâbeyn Başkâtibi Hilmi Efendi nin) Necib Asım, VIIl-XI/49-62, ; "Sultan Abdülazizin vefatı- intihar mı kati mi?", Abdurrahman Şeref, XIV/6 (83), ; "Sultan Abdülmecid Han ın sarayında (Dr. Spitzer'in hâtırâtı), Ahmed Refik, VI/34, ; "Sultan Altunbaş", Hüseyin Hüsameddin, XV/11 (88), ; "Sultan Kayıtbay nâmına bir top", Halil Edhem, VIII/45, ; "Sultan Murad-ı Râbi nin hatt-ı humâyunları", Ahmed Refik, VII/39, ; "Sultan Osman-ı Sâni nin Leh Seferi ne dair Türkçe bir kitâbesi", Halil Edhem, 1/4, ; "Sultan-öyüğü", bk. Fatih zamanında Sultan- öyüğü. "Sultan Selim-Han-ı Sâlis devrinde nizâm-ı devlet hakkında mütâlaât" (Şerif Mehmed - in), TOE, VII/38, 74-88; "Sultan Selim-i Sâlis devrinde nizâm-ı devlet hakkında mütâlaât" (Tatarcık Abdullah ın), VII/41, ; VII/42, ; VIII/43, 15-34; "Sultan Süleyman-ı Kanunî nin son senelerinde İstanbul'un usûl-i iâşe ve ahvâl-i ticâriyyesi", Ahmed Refik, VII/37, 23-42; "Sumatra Seferi", bk. Bir Osmaniı filosunun. "Süleyman-ı Kanunî nin vasıyetnâmesi - Murad-ı Sâlis in mührü", Osman Ferid, IV/20, ; Ş "Şahane bir fıkra-ı tarihiyye ve edebiyye", Ali Emîrî, V/27, ; V/29, ; "Şark Karîb deki Fransız seyyahları hakkında bir eser", Nahid Sırrı Yeni Seri 1/ :1/2,49-71; "Şark levendleri", Saffet, IV/24, ; "Sehzâde Halil'in sergüzeşti", Yanko İskender Hoçi, 1/4, ; II/7, ; "Şekib Paşa, rical-i Tanzimat tan Ali Fuad, Yeni Seri, I/3, 42-66; "Şemseddin Sami", Necib Asım, Yeni Seri, I/2, 24-34; "Şeyhi nin Zeyli", bk. Tekmiletü ş-şakaik. "Şinasi nin beray-ı tahsil Paris e gitmesi", Ahmed Refik, XV/9 (86), ; "Şükrü Bey, merhum", Saffet, I/6, ; T "Talimât-ı Şehid Ali Paşa", Mehmed Galib, I/3, ; (Talimatnâme hakkında ayrıca bk. Abdülkadir Özcan, "Şehid Ali Paşa ya izâfe edilen talimâtnâmeye dair", Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 12, s ). "Tanzimat tan sonra Türkiye'de maarif teşkilâtı arası, Vak anüvis Lütfi - den)", TTE, XVI/17 (94), "Tarih-i Osmani Encümeni hakkında talimat süreti", TOE, 1/1.4-8: "Tarihten bir bir sahife; Ali ve Fuad Paşaların vasıyetnâmeleri", Mehmed Galib, I/2, 70-84; "Taşoz tarihçesi", Musa Kâzım, IV/20, ; "Teke emâreti". Ali, XIV/2 (79), 77-84; Teke-eli, bk. Fatih zamanında Teke-eli. 1 Tekmiletü ş-şakaik fi hakk-ı ehii l-hakaik (Şeyhi nin zeyli), Ahmed Tevhid, XV/12 (89), ; XVI/1 3 (90), 50-59; XVI/14 (91), ; XVI/1) (92) : "Teşkilât-ı atîkada deftedar", Mehmed Zeki, XVI/14 (91), ; XVI/16 (93) "Tevârih-i al-i Osman", Ahmed Refik, XVI/14 (91), 69-78; "Tevfik Paşa", Ahmed Refik, VI/33, ;

19 "Tıbâat', bk. Memalik-i Osmaniyedeki îıbâatın kıdemi "Topkapı Saray-ı Humâyunu, Abdurrahman Şeref, 1/5, ; 1/6, ; 11/7, ; II/8, ; li/9, ; 11/10, ; 11/11, ; 11/12, 713, 730; Topkapu Saray -ı Humayunu nda Sofa - Mustafa Paşa Köşkü, Mehmed Refik, VIII/46, ; "Trabzon da Osmanlı kitâbeieri", Halil Edhem, VIII/48, ; "Trafalgar Burnun nda Türk ve İspanyol gemileri arasında muhârebe-i bahriye, Avran Galanti, XV/8 (85), ; "Tuğ-ı humâyun, Ali VIIl-XI/49-62, 75-84; "Tuğra-yı humâyun, Ali VIII/43, 53-58; VIII/44, ; "Türkiye ile Çarlık Rusya arasındaki münâsebâta dair bazı vesikalar, Nahid Sırrı, Yeni Seri, I/4, 50-72; I/5, 87-94; "Türkiye'de Islahat Fermam", Ahmed Refik, XIV/4 (81) ; "Türkiye de ilk Katolik Kapusen manastırları", Avran Galanti, XIV/2 (79), ; "Türkiye'de Katolik propagandası", Ahmed Refik, XIV/5 (82), ; U, Ü "Umür-ı Bahriyye Nezareti", Saffet, IV/21, ; "Üçüncü Selim devrine aid vesikalar", Necib Asım, XV/12 (89), ; "Üçüncü Sultan Murad ın İngiltere Kraliçesi Elizabeth e bir nâmesi", Saffet, 111/13, ; V "Vak anüvis Cevdet Paşa nın evrakı", Ahmed Refik VIII/44, ; VIII/45, ; VIII/46, ; VIII47, ; "Vak anüvis Teşrîfâtî Edib Efendi - Selim Sâlis'in bazı evâmir-i mühimmesi", Mehmed Galib II/8, ; "Vatanperverliğin temâsil-i şâhânesi", Necib Asım, V/28, ; "Vekayi-i Sultanî Tarih-i Nakşî", İsmail Hakkı, Yeni Seri I/2, 12-15; "Vesâik-ı tarihiyyemiz", Musa Kâzım, I/2, 65-69; "Viyana Muhâsarasf ndan sonratürklere karşı Mukaddes İttifak", Avram Galanti, XV/10 (87), ; "Viyana sefîr-i sâbıkı Hüseyin Hilmi Paşa", Abdurrahman Şeref, VIII-/49-62, 63-74; Y "Yıldırım Bayezid in sikkeleri", Ali, XIV/5 (82), ; "Yıldırım Sultan Bayezid Han-ı Evvel devrinde Mısır a sefaretle gönderilen Sefer Şah ın vefatı", Ahmed Tevhid, 111/16, ; "Yine Serpuş, Mehmed Zeki, XI-XIII/62-77, (ayrıca bk. Serpuş) "Yörgüç Paşa ve evlâdına aid birkaç kitâbe, Halil Edhem, II/9, ; "Yusuf N a s i", Saffet, 111/16, ;

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik

OSMANLI YAPILARINDA. Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik OSMANLI YAPILARINDA İZNİK ÇİNİLERİ Kaynak: Sitare Turan Bakır, İznik Çinileri, KültK ltür r Bakanlığı Osmanlı Eserleri, Ankara 1999 Adana Ramazanoğlu Camii Caminin kitabelerinden yapımına 16. yy da Ramazanoğlu

Detaylı

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590

: 1490/ 905.1 1514/ 920.2. [ 998] 1590 ....... 1501. -... : 1490/ 905.1.. 1514/ 920.2.. 984 ] 1577 1555/ 961.3. 24 [.4. [ 998] 1590 : : -..... : 30 - 174-1391.(Genç.Karaca:1992:82). 71..(1002 25).. :..1..2..3..4..5..6.( ).7..8..9.10..11.. -.

Detaylı

Koca Mustafa Reşid Paşa

Koca Mustafa Reşid Paşa Osmanlı İmparatorluğu ndaki ilk Mason Locası 1738 de Galata da kurulmuştur. Osmanlı vatandaşı olarak mason olan ilk kişi Yirmisekiz Mehmed Çelebi nin oğlu Yirmisekizzade Mehmed Said Paşa olmuştur. Osmanlı

Detaylı

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN

EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN BAKİ SARISAKAL EĞİTİM EMEKÇİLERİ ÖRGÜTLENME TARİHİNDEN Muallimler Birliği Umumi Merkezi Reisi İzmir Mebusu Necati Bey Muallimler Birliği Müessislerinden Prag Sefiri

Detaylı

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı.

OSMANLI MEDRESELERİ. Tapu ve evkaf kayıtlarına göre orta ve yüksek öğretim yapan medrese sayısı binden fazlaydı. B130214028 Nil ÜSTER OSMANLI MEDRESELERİ Medrese, Müslüman ülkelerinde orta ve yüksek öğretimin yapıldığı eğitim kurumlarının genel adıdır. Medrese kelimesi Arapça ders kökünden gelir. Medreselerde ders

Detaylı

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ

AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ AVRUPA VE OSMANLI (18.YÜZYIL) GERİLEME DÖNEMİ 1. Osmanlı İmparatorluğu nun Gerileme Devrindeki olaylar ve bu olayların sonuçları göz önüne alındığında, aşağıdaki ilişkilerden hangisi bu devir için geçerli

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI

13 MAYIS 2016 CUMA OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU Çorum-Osmancık İlçesine Hareket AÇILIŞ KONUŞMALARI OSMANCIK BELEDİYESİ KÜLTÜR SALONU 08.00 13 MAYIS 2016 CUMA Çorum-Osmancık İlçesine Hareket 09.00-10.30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 10.30-11.00 DEYİŞ ve SEMAHLAR 11.00-12.30 AÇILIŞ OTURUMU Prof. Dr. Ahmet TAŞĞIN

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 017-018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 10. SINIF TARİH DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı 1. 1. XIV. yüzyıl başlarında

Detaylı

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996

2) Osmanlı Eyaletinden Üçüncü Bulgar Çarlığına, Kitabevi Yayınları, İstanbul 1996 Doğum Tarihi ve Yeri: 10.02.1960- Sivas Eğitim Üniversite: Lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi, 1976-1980 Yüksek lisans: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II.

3. 18.yy da Grek ve Dakya projesi ile Osmanlıyı paylaşmayı planlayan Avrupalı iki devlet aşağıdakilerden hangisidir? I. Rusya. II. www.burakelgit.com.tr I. Rusya II. Fransa III. Avusturya 1. Osmanlı Devleti Gerileme döneminde yukarıdaki devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir? A) Yalnız II B) I,II ve III C) II ve III D) I ve III

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2

İÇİNDEKİLER GİRİŞ BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI. 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1. Dersin Amacı ve Önemi... 1 2. Kaynaklar-Tetkikler... 2 BÖLÜM 1 OSMANLI SARAYLARI 1. OSMANLI SARAYLARININ TARİHİ GELİŞİMİ... 7 2. İSTANBUL DAKİ SARAYLAR... 8 2.1. Eski Saray... 8 2.2.

Detaylı

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B)

PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ Ü. (İSTANBUL) VAKIF Bilgisayar Müh. (İngilizce) (Tam B) BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ-YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YIL 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRAM KODU PROGRAM ADI 2017 Kont KOÇ

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu.

HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR. -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim in Doğumu. -2470:Hz.İsmail in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub

Detaylı

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TARİH ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROG KODU PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 2016 İSTANBUL

Detaylı

RESTORASYON ÇALIŞMALARI

RESTORASYON ÇALIŞMALARI VAKIFLAR İSTANBUL I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI RESTORASYON ÇALIŞMALARI (01.01.2011 Tarihi İtibari ile) restorasy n 175 restorasy n 175 RESTORASYONU TAMAMLANAN ESERLER (2004-2010) S.NO İLİ İLÇESİ TAŞINMAZ

Detaylı

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI

SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI SELÇUKLU KALELERİ VE SAVUNMA YAPILARI SEMPOZYUM PROGRAMI BİLİM KURULU Prof. Dr. Nihat DALGIN (Sinop Üniversitesi Rektörü) Prof. Dr. Turan KARATAŞ (Atatürk Kültür Merkezi Başkanı) Prof. Dr. Refik TURAN

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Tel: [0 212] 455 57 00-15875 e-mail: mehmetalibeyhan@yahoo.com Oda no: 315 Doğum Tarihi ve Yeri: 1953 / Malatya EĞİTİM İlkokul: (1961 1966) Yazıca İlkokulu (Malatya) Lise: (1969

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YIL DÖNÜMLERİ UNESCO, evrensel öneme sahip şahsiyet veya tarihî olaylara ilişkin anma ve kutlama yıl dönümlerine, iki yılda bir üye devletlerin

Detaylı

2013 sırası sırası

2013 sırası sırası ELEKTİRİK-ELEKTRONİK-KONTROL-HABERLEŞME MÜHENDİSLİKLERİ 2012-2016 YILI BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercih dönemi için hazırlanmıştır Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU PROGRAM ADI 2017

Detaylı

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811

R.G.Tarih: 10.05.2005 R.G.Sayı: 25811 Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik Ekinde Yer Alan Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşları Listesinin Yeniden Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ R.G.Tarih:

Detaylı

24 İle Yeni Vali Atandı

24 İle Yeni Vali Atandı 24 İle Yeni Vali Atandı Valililer kararnamesinin açıklanmasıyla birlikte 24 ile yeni vali atanırken, 36 ilin valisi de kendi arasında yer değiştirdi. 01.06.2016 / 10:00 Valiler kararnamesi imzalandı. 24

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 5 BAKİ SARISAKAL SELANİK Selanik 26 Mayıs: Selanik Limanında Padişahın Gelişini Bekleyen Selanik Valisi İbrahim Bey ve Hükümet Erkânı Selanik Limanında Padişahı Bekleyen

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/051.04/ Konu :Sempozyum UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tarafından Üniversitemizin ev sahipliğinde

Detaylı

Resim 170- Hattat Halim Bey in istifli celî sülüs besmelesi. Ýmza kýsmýnda Halim Bey, Hamid Bey in talebesi olduðunu belirtmiþtir. (Ýsmail Yazýcý Koleksiyonu) 133 Resim 171- Sivas Burûciye Medresesi nde

Detaylı

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır.

TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. TÜRK DİLİ EDEBİYATI ve ÖĞRETMENLİĞİ 2012-2016 BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihleri için hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRAM ADI 2017 kont 2016 kont 2012 2013 2014 2015 BOĞAZİÇİ

Detaylı

YILDIZ SARAYI KAYNAKÇASI

YILDIZ SARAYI KAYNAKÇASI YILDIZ SARAYI KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, 2009 1. Baha Tevfik Tansel. "Yıldız Sarayı ve Kızıl Sultan." Yedigün 22, no. 553 (11.10.1943): 10-11. [cdmb/mk] 2. BEHLÜL DÂNÂ (Takma adıyla İskender Fahrettin

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ YDevlet BAKU Filoloji Fak. Azerbaycan Dili ve Edebiyatı TS-2 273,082 232,896 10 301.000 4 BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika

MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika MÜTEFERRİKA. MUTAFARRİKA, Osmanlı d e v l e t i t e ş k i l â t ı n d a ve sar a y ı n d a bir türlü h i z m e t s ı n ı f ı t i a ( müteferrika cemâati, müteferrika taifesi) ve bu s ı n ı f a m e n s

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi

Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Yer Esnaf/Dükkan İsim Nefer Aded Arşiv İsmi Sayf a No Koskada Kızıltaş mahallesi Mehmed şeriki Ali A.DV.d 827 s.4-5 Aksaray da Camcılar Câmii Halil Kalfa ve şakirdi 3 nefer A.DV.d 827 s.4-5 Hüsrev Paşa

Detaylı

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL

OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞU GERİLEME DÖNEMİ ISLAHATLARI XVIII. YÜZYIL OSMANLI DA 18. YÜZYIL GERİLEME DÖNEMİ DİR. Yaklaşık 100 yıl sürmüştür. 18. Yüzyıldaki Islahatların Genel Özellikleri -İlk kez Avrupa daki

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Sayı :11611387/824.02/ Konu :Dergi UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2017 yılında "Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi" yayın hayatına

Detaylı

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 3

SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 3 SULTAN MEHMET REŞAT IN RUMELİ SEYAHATİ 3 BAKİ SARISAKAL KALE-İ SULTANİ YE DE Zat-ı Hazreti Padişahi ezani saat 10 da bu sabah Gelibolu önüne vasıl oldular. Gelibolu ve Kalei Sultani ye ahalisi vapurlarla

Detaylı

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR

Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Fevzi Karamuc;o TARIH 11 SOSYAL BiLiMLER LiSESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 ic;indekiler I ÜNiTE: BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 1. BÜYÜK COGRAFYA KESiFLERi 3 A. COGRAFYA KESiFLERi

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2017-15469 T.C. Sayı :11611387/051.01/ Konu :Kongre KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 5. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi 7-9 Eylül 2017 tarihleri arasında Üniversitemiz Eğitim

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı

AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı 1 AnkaraVilayetiYabanabadKazası ŞeyhlerKaryesi(1.Ş.1256-28EYLÜL 1840)NüfusSayımı Karye-i Şeyhler ( 175) 1 1 1 Eş-şeyh Mehmed Arif ibn-i El-Hac Şeyh İbrahim Uzun boylu, Kır sakallı 60 2 Oğlu Şeyh İsmail

Detaylı

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye

Uğurböceği Yayınları, Zafer Yayın Grubu nun bir kuruluşudur. Mahmutbey mh. Deve Kald r mı cd. Gelincik sk. no:6 Ba c lar / stanbul, Türkiye Zehra Aydüz, 1971 Balıkesir de doğdu. 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü nü bitirdi. Özel kurumlarda Tarih öğretmenliği yaptı. Evli ve üç çocuk annesi olan yazarın çeşitli dergilerde yazıları

Detaylı

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI

2012 ÖSYS TAVAN VE TABAN PUANLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 382,96 457,21 259,14 305,59 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ(BOLU) Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 279,93 372,86 ABANT

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5

: Normal. Son Gönderme Tarihi : 24.04.2015. Kura Tarih ve Saati : - 16 CELAL BORA YAZICI MEHMET PAZAR 17.01.1976 İlköğretim 1 / 5 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar.

ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ARTUKLU DÖNEMİ ESERLERİ Anadolu da ilk köprüleri yaptılar. ( 1102 1409 ) Diyarbakır, Harput, Mardin Diyarbakır Artuklu Sarayı İlk Artuklu Medresesi İlgazi tarafundan Halep te yaptırıldı. Silvan (Meyyafarkin)

Detaylı

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ.

III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE SERGİSİ. 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ. III. MİLLETLER ARASI TÜRKOLOJİ KONGRESİ Y A Z M A ESERLERDE V A K IF M Ü H Ü R L E R İ SERGİSİ 24 Eylül - 5 Ekim 1979 SÜLEYMANİYE KÜTÜPHANESİ H azırlayanlar : Dr. GÜNAY KUT NİM ET BAYRAKTAR Süleyman şâh

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 KOÇ ÜNİVERSİTESİ Vakıf İSTANBUL İnsani Bilimler ve Edebiyat Fak. Arkeoloji ve Sanat Tarihi İNG TS-1 449,145 446,594 8 3.550 4 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Devlet ESKİŞEHİR İletişim Bilimleri Fak. Basın ve Yayın

Detaylı

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü

YGS 4 PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI ÖZEL DURUM DEVLET- VAKIF. Puan Türü YGS PUAN TÜRÜNDEN YERLEŞEBİLECEK BÖLÜMLER Program Adı ŞEHİR DEVLET- VAKIF ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÖZEL DURUM Puan Türü 2015 BAŞARI SIRASI 2015 TABAN PUANI Dini İlimler Üsküp Yabancı Uluslararası Balkan Üniversitesi

Detaylı

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr

5 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ http://www.adiyaman.edu.tr/ 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ http://www.adu.edu.tr LIST OF UNIVERSITIES IN TURKEY No University name Web addresses 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ http://www.ibu.edu.tr 2 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ http://www.agu.edu.tr 3 ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ http://www.acibadem.edu.tr

Detaylı

YAZARLARIN GAZETELERDEKİ YAZILARI ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYALARIN LİSTESİ Bülent Ağaoğlu İstanbul, Ağustos 2002 İÇİNDEKİLER A.RIFAT... 3 ADIVAR, HALİDE EDİP... 3 AHMET CEVDET... 3 AHMET RASİM... 3 ALİ KEMAL...

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği MF-4

Bilgisayar Mühendisliği MF-4 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) (Tam Burslu) Özel 602 1070 516,9039

Detaylı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı

Sıra No. Yükseköğretim Kurumu Adı Yükseköğretim Kurumları Staj Hareketliliği Faaliyeti Süre Hibe sine Talep 1 2015-1-TR01-KA103-019704 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ 50 100 0 50.000,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 141,04 20.100,00 20

Detaylı

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ

UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO GENEL KONFERANSLARI TARAFINDAN İLAN EDİLEN ANMA VE KUTLAMA YILDÖNÜMLERİ UNESCO Genel Merkezi nde iki yılda bir UNESCO Üyesi devletlerin katılımıyla gerçekleşen Genel Konferanslar sırasında, üye

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 1189 Vakıf Kontenjanları 636 KKTC Kontenjanları 100 Toplam Kontenjan 1925 ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Küçük 100410633 Elektrik Müh. Afyon Kocatepe Ünv. Mühendislik Fakültesi Afyonkarahisar

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU

2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU 2011 - TABLO 7: TÜM ÜNİVERSİTELERİN GENEL PUAN TABLOSU Puanlarla ilgili açıklamalar tablonun sonunda verilmektedir. SIRA ÜNİVERSİTE 1 2 3 HACETTEPE ORTA DOĞU TEKNİK İSTANBUL 2010 Yılı Makale Puanı 1 Toplam

Detaylı

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru.

DİKKAT! Tercih işlemlerinde ÖSYM nin kılavuzunu dikkate alınız. Bu çalışma sadece size bilgi vermek amaçlı hazırlanmıştır. www.dgsdoktoru. Devlet Kontenjanları 845 Vakıf Kontenjanları 470 KKTC Kontenjanları 154 Toplam Kontenjan 1469 Küçük 103110636 Bilgisayar Bilimleri Dokuz Eylül Ünv. Fen Fakültesi İzmir Devlet 3 SAY 4 #YOK #YOK 101110581

Detaylı

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci

Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Eylül 2017 Aziz Ogan: Kültürel ve Tarihsel Hazinelerin İzinde Bir Arkeolog ve Müzeci Aziz Ogan, 30 Aralık 1888 tarihinde Edremitli Hacı Halilzade Ahmed Bey'in oğlu olarak İstanbul'da dünyaya geldi. Kataloglama

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418,

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği 21 TS-2 418, TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİ. (ANKARA) Tarih (Tam Burslu) 5 TS-2 459,604 1.450 KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) 8 TS-2 459,245 1.480 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih (İngilizce)

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C.

KİMLİK BİLGİLERİ İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TAYFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TAYFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 SONUÇ T.C. İSTANBUL LİMAN BAŞKANLIĞI TFA SINAVLARI YETERLİK:İSTANBUL BALIKÇI GEMİSİ TFASI TARİH: 09-10 EYLÜL 2015 KİMLİK BİLGİLERİ YERİ SONUÇ 1 BAHATTİN ABLAK 17036647352 İSMAİL MARDİN 20.06.1982 BALIKÇI GEMİSİ TFASI

Detaylı

Kanuni Sultan Süleyman

Kanuni Sultan Süleyman Kanuni Sultan Süleyman Gökbilgin, M. T. (1966). "Kanuni Sultan Süleyman'ın Son Seferleri ve Ölümü". Türk Yurdu, (329),, Razsa, G. (1976). "Mohaç Meydan Muharebesi (29 Ağustos 1526)". Askeri Tarih Bülteni,

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr.Mehmet Ali BEYHAN ın Özgeçmişi: 1980 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nden; Yakınçağ Tarihi esas sertifikası

Detaylı

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises

2 ADANA SEYHAN Adana Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. 3 ADIYAMAN MERKEZ Adıyaman Teknik ve Endüstri Meslek Lises Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Beceri'10 Projesi kapsamında 81 ilde bulunan 122 okulun makine/teçhizat donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. Bununla birlikte proje çerçevesinde verilecek

Detaylı

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2015-2017 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2015 2016 2017 800 0 800 884 0 884 975 0 975 A) DEVAM EDEN PROJELER I 800 0 800 a) 2015'den Sonraya Kalanlar 800 0 800 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN GASTRONOMİ OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (Tam Burs) YGS- 4 410.17048 480.54548 ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. Gastronomi YGS- 4 370.26257 439.92981 OKAN ÜNİV. (İST.) Gastronomi (%50 Burs) YGS- 4 361.40437

Detaylı

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912)

Fotobiyografi AHMET MİTHAT EFENDİ. AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) AHMET MİTHAT (İstanbul, 1844-28 Aralık 1912) Coşkun ve Mehmet Cevdet imzalarını da kullandı. Annesi Nefise Hanım 1829'da Kafkasya'dan göç etmek zorunda kalmış bir Çerkez ailenin kızıdır. Babası Anadolu'dan

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77

TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 TIP FAKÜLTESİ - Tıp Lisans Programı Sıra No Üniversite Program Puan T. Kont. Taban Tavan 1 İstanbul Üniversitesi Tıp (İngilizce) Cerrahpaşa MF-3 77 526,60898 572,2366 2 Hacettepe Üniversitesi (Ankara)

Detaylı

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır.

İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. Üni Adı TÜRÜ PROGRA M KODU İNŞŞAT MÜHENDİSLİĞİ 2012-2016 SON 5 YILIN BAŞARI SIRALARI genctercih.com tarafından 2017 ÖSYS tercihlerine hazırlanmıştır. PROGRAM ADI 2017 kont BOĞAZİÇİ Ü. (İSTANBUL) DEVLET

Detaylı

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI

Son Gönderme Tarihi : 13.11.2014 13.01.2003 KENAN ARAYICI İŞYERİNE SÖZLÜ SINAV / MÜLAKAT İÇİN GÖNDERİLENLERİN LİSTESİ Talebi Alan Ünite Adı : ELBİSTAN HİZMET MERKEZİ Talebi Veren Kurum Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (EÜAŞ) - KAHRAMANMARAŞ Talebin Statüsü (Normal,

Detaylı

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan

Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan Tablo 6. Toplam Akademik Performans Puan ÜNİVERSİTE Makale Atıf Toplam Yayın Doktora Ogretim Uyesi/Ogrenci TOPLAM PUAN 1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 156.44 184.57 195.39 155.32 46.65 738.39 2 ORTA DOĞU TEKNİK

Detaylı

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL)

2016-2018 YATIRIMLARI VİZE TABLOSU KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) KURULUŞ: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BİN TL) 2016 2017 884 0 884 999 0 999 1.110 0 1.110 2018 A) DEVAM EDEN PROJELER I 884 0 884 a) 2016'den Sonraya Kalanlar 884 0 884 1998H050080 Açık ve Kapalı Spor

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI.

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ YILLARI BAŞARI SIRASI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ 2012-2013 YILLARI VE TABAN PUAN KARŞILAŞTIRMASI. ÜNİVERSİTE ADI TÜRÜ PROGRAM Açıklaması Öğrenim T. OGR. SÜRE PUAN TÜRÜ 2012 2013-2013 T. Puan kont. yerleşen Boğaziçi Ü. İstanbul

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU ERKEKLER KIZLAR ISPARTA GRUBU ERKEKLER KIZLAR

2014-2015 ÖĞRETİM YILI İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU ERKEKLER KIZLAR ISPARTA GRUBU ERKEKLER KIZLAR 2014-2015 ÖĞRETİM YILI NO 25-27 MART 2015 TARİHLERİ ARASINDA YILDIZ - BASKETBOL GRUP YARIŞMALARINA KATILACAK İL VE TAKIMLARIN LİSTESİ İLİ OKUL ADI İL DERECESİ BALIKESİR (BURHANİYE/EDREMİT) GRUBU 1 AYDIN

Detaylı

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ

I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ I. Türk Hukuk Tarihi Kongresi 21-22 Aralık 2012 - İstanbul I. TÜRK HUKUK TARİHİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ Editör Prof. Dr. Fethi GEDİKLİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak:

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 4. İstanbul D34-FARABİ-04 5. Marmara D34-FARABİ-05 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Antropoloji TM-3 325,416 283,745 57 218.000 4 MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Devlet BURDUR Fen-Edebiyat Fak. Antropoloji TM-3 289,322 243,240

Detaylı

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Hürrem sultan kimdir? - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Hürrem Haseki Sultan (d.1500-1506 arası Rutenya, Lehistan - ö. 15 Nisan 1558, İstanbul) doğum adı: Alexandra Lisowska, Osmanlıca adı:????????, Avrupa'da tanındığı ad: Roxelana), Osmanlı padişahı I. Süleyman'ın

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598)

DAL MEḤMED ÇELEBĪ Āṣafī (ö. 1597 veya 1598) DALMEḤMEDÇELEBĪ Āṣafī (ö.1597veya1598) HAYATI DalrumuzuileberaberPas aveçelebīünvanlarınıdataşıyanm.ç.öncelikleāṣafī mahlası ile tanınır ve bunu Sȩcāʿatnāme de sıkça kullanır. Çok yönlü bir birikime sahipolanm.ç.

Detaylı

TARİH VESİKALARI DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI

TARİH VESİKALARI DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI Tarih Dergisi, Sayı 53 (2011 / 1), İstanbul 2012, s. 351-365 TARİH VESİKALARI DERGİSİ BİBLİYOGRAFYASI Sinem SERİN Fırat BOZTAŞ Maarif Vekâleti nin bir yayını olarak ilim alemine sunulan Tarih Vesikaları

Detaylı

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER

OSMANLI - İRAN. Sınır ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN. Sınır Ve Aşiret ( ) Sıtkı ULUERLER OSMANLI - İRAN Sınır Ve Aşiret (1800-1854) Sıtkı ULUERLER Son Çağ Yayıncılık Ve Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. İstanbul Caddesi İstanbul Çarşısı No : 48 / 48 İskitler / ANKARA www.uzundijital.com ISBN

Detaylı

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr

Kimya Mühendisliği. 2013 YGS - LYS Taban Puanları Kitapçığı (Başarı Sıralamalı) www.acidershaneleri.com.tr - www.acidergisi.com.tr 109710145 ULUDAĞ Üniv. Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 84 197,605 228000 218.000 109730052 ULUDAĞ Üniv. (İÖ) Devlet BURSA MF-2 80 + 2 88 5 199,186 299000 218.000 100410103 AFYON KOCATEPE Üniv. Devlet AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN

EN BÜYÜK PUAN PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK PUAN KAMU YÖNETİMİ YEDİTEPE ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi (Tam Burs) TM- 2 399.70925 405.83489 İSTANBUL ÜNİV. (İST.) Kamu Yönetimi TM- 2 393.22890 433.71128 GAZİ ÜNİV. (ANKARA) Kamu Yönetimi TM- 2 383.63500 429.91429

Detaylı

TASARI AKADEMİ YAYINLARI

TASARI AKADEMİ YAYINLARI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Aile ve Tüketici Bilimleri 4 EA 2 4 249412 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu 4 EA 5 15 220 228166 MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Detaylı

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU

ÜNİVERSİTE ADI 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) PROGRAM KODU ÜNİVERSİTE ADI PROGRAM KODU PROGRAM AÇIKLAMASI GENEL KONT (5) OKUL BİRİNCİSİ KONT (6) YERLEŞEN 2011-ÖSYS 0,15BAŞA RI SIRASI (9) 2012 BAŞARI SIRASI (0,12) 2012-ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (11) Abant İzzet Baysal

Detaylı

Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı)

Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları ( Karşılaştırmalı) Mimarlık (MF-4) Taban Puan ve Başarı Sıralamaları (- Karşılaştırmalı) EN EN 1 İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İNG 6 6 473,638 507,5387 4870 3160 2 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ(İngilizce)

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ

II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ II. MAHMUT (1808-1839) DÖNEMİ TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ Halk arasında gâvur padişah ve püsküllü bela olarak adlandırılan padişah II.

Detaylı

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya

Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Osmanlı dan Günümüze Kur an Ve Hüsn-İ Hat Sempozyumu 01-03 Kasım 2013, Amasya Hat sanatı denilince öncelikle Kur an-ı Kerim harfleri ile yazılmış güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur an harflerinin

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310011985 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,31530 84,49528 310012511 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANECİ (BOLU MERKEZ Merkez) 2 0 75,66450

Detaylı

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ

2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 2011 2012 KUBBEALTI SOHBETLERİ 1.Sohbet Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Konuşmacı: Özcan Ergiydiren Konu: Fuzûlî ve Bestelenmiş Şiirleri (Sohbet ve Mûsıkî Programı) Tarih: 1

Detaylı

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU

İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 8. DİYANET İŞLERİ REİSİ İBRAHİM BEDRETTİN ELMALI SEMPOZYUMU 6 7 Kasım 2015, Antalya P r o g r a m Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu Kampüs / ANTALYA SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ahmet

Detaylı