Tarih-i Osmanî (Türk Tarihi) Encümeni Mecmuası Fihristi A) YAZAR ADLARINA GÖRE

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarih-i Osmanî (Türk Tarihi) Encümeni Mecmuası Fihristi A) YAZAR ADLARINA GÖRE"

Transkript

1 Tarih-i Osmanî (Türk Tarihi) Encümeni Mecmuası Fihristi A) YAZAR ADLARINA GÖRE Abdurrahman Şeref, "Evrak-ı atîka ve vesâik-ı tarihiyyemiz", 1/1, 9-19; "Fuad Paşa Konağı nasıl mâliye dairesi oldu?", I/3, ; "Topkapı Saray-ı Humâyunu; I/5, ; I/6, ; il/7, ; II/8, II/9, ; 11/10, ; 11/11, ; 11/12, , "Babıâlî harîkleri", II/7, ;. "Manzum bir sefaretnâme", CZiştovili Ali Ağa'nın Lehistan Sefâretnâmesi), 111/13, ;. "Vefeyât: İsmail Zühdü Bey", 111/14, ; _ "Ahmed Midhat Efendi", 111/18, ;. "Bir nâme-i imparatorîde Kudüs Krallığı ve Malta Şövalyeleri başbuğluğu elkab-ı resmiyyelerinin Hükûmet-i Seniyye cânibinden itiraza uğradığına dair vesâik", IV/20, ; _ "Özdemiroğlu Osman Paşa", IV/21, ; IV/22, ; IV/23, : IV/24, ; V/25, 1-12; "Sokullu Mehmed Paşa nın evâil-i ahvâli ve âilesi hakkında bazı malûmat - Cevâhirü l-menâkıb", V/29, ;... "Ecânibden ilk istikraz teşebbüsümüze aid birkaç vesîka", V/30, ; "İstanbul da su müzayakası senesine aid birkaç vesika" ' VII/38, 65-73;. "İstanbul'da me kûlat muzâyakası senesine aid bazı vasâik, VII/40, ; "Özdemiroğlu Osman Paşa nın bir mektubu" VIII/43, 35-41; Berlin Hazîne-i Evrakında vesâik-ı kadîme-i Osmaniyye", VIII/44, 65-92; "Vefeyât: İskender Hoçi Efendi", VIII/45, ; "Viyana sefîr-i sâbıkı Hüseyin Hilmi Paşa",VIII-XI/49-62, 63-74; _ "Reşad Fuad Bey", VIIl-XI/49-62, ; "Sultan Abdülaziz in vefatı intihar mı kati mi?" XIV/6 (83), ; Ahmed Hikmet, "Macaristan tâc-ı hükümdarîsi", VII/42, ; Ahmed Muhtar, "Rus menâbıme göre Baltacı Mehmed Paşanın Prut seferi (1123 hicrî milâdî); VIII/45, ; VIII/46, Ahmed Refik, "Ahmed-i Sâlis devrine dair Madam Montegü nün mektubları", IV/1 9, ; IV/20, ; IV/ ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ; V/25, 23-35; V/27, : VI/31, ; VI/32, ;

2 . "Morali es-seyyid Ali Efendi nin sefâneînâmesi", 111/1 8, ; IV/ : IV/ ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ;. "Vefeyât: Tevfik Paşa". VI/33, ;, "Sultan Abdülmecid Han'ın sarayında (Dr. Spitzer'in hatıratı) ', Vl/ ;, "Sokullu Mehmed Paşa ve Lehistan ihtihâbâtı", Vİ/ ;, "Konya muharebesinden sonra Şehzade Sultan Bayezid'ın İran'a firarı", VI/36, ;, "Sultan Süleyman-ı Kanunî nin son senelerinde İstanbul un usûl-i iaşe ve ahvâl-i ticâriyyesi", VII/37, 23-42;, "Sultan Murad-ı Râbi nin hatt-ı humâyunları", VII/39, ;, "Pasarofça Muahedesi nden sonra Viyana ya sefîr i zâmı", VII/40, ;, "Bahr-ı Hazar - Karadeniz kanalı ve Ejderhan Seferi, VIII/43, 1-14, "Vak anüvis Cevdet Paşa'nın evrakı ( arası)",viii/44, ;VIII/45, ;VIII/46, ;VIII/47, ;, "Fatih zamanında Kocaeli, XIV/1 (78), 25-36;. "Fatih devrine aid vesikalar, VIIl-XI/49-62, 1-58;, "Cevdet Paşa nın Mâ ruzâtı, Ahmed Refik, XIV/1 (78), 52-57; XIV/2 (79), ; XIV/3 (80), ; XIV/5 (82), ; XV/7 (84), 55-72; XV/1 0 (87), ; XV/11 (88), ; XV/12 (89) ; XVI/14 (91), , XVI/1 5 (92), ; XVI/1 6 (93), Vefayat: Ali Emîrî Efendi, Hayat ve â sârf. XIV/1 (78), 47-51;, "Fatih zamanında Teke-eli, XIV/2 (79), 65-76;, "Biblografya; Dr. Fredrich Kraelitz, Osmanische urkunden Sn Turkischer sprache, Viyana 1922, XIV/2 (79), ;, "Fatih zamanında Sultan-öyüğü, XIV/3 (80), ;, "Damat İbrahim Paşa zamanında Ürgüp ve Nevşehir", XIV/3 (80), ;, "Türkiye'de Islahat Fermam, XIV/4 (81), ;, "Lehistan'da Türk hâkimiyeti, XIV/4, ;, "Türkiye'de Katolik Propagandası, XIV/5 (82), ;, Bibliyografya: Fatih in Kanunnâmeleri XIV/5 (82), ;, "Osmanlı imparatorluğu nda meskukât", XIV/6 (83), ; XV/7 (84), 1-39; XV/8 (85), ; XV/10 (87), ;, "Osmanlı imparatorluğu nda Feher Patrikhanesi ve Bulgar Kilisesi. XV/8 (85), 73-84;, " Bulgar ihtilâli". XV/9 (86), ;, "Şinasi'nin berây-ı tahsil Paris'e gitmesi", XV/9 (86), ;, "Mahmud-ı Sâni'nin vâlidesi, XV/10 (87), ;, "Mülteciler meselesine dair Fuad Efendi nin Çar I. Nikola ile mülâkatı, XV/12 (89) ; XVI/13 (90), 1-41;, "Tevârih-i Âl-ı Osman, XIV/15 (92), ; "1253 senesinde Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile bir mülakat" XVI/1 5 (92) ;, "Onuncu asırda açıkdeniz meselesi ve Azak muhasarası", XVI/1 7 (94), ;. "Encümen raporu, XVI1/19 (96), ;, "Françoıs de Noailles'ın Türkiye'de tehlikeli bir sefareti Yem Seri. 1/3, 1-32:

3 "XVIII. asırda Fransa ve ı ürk askerliği", Yeni Seri, 1/4, 17-33; "Mimar Sinan (Hazîne-i Evrak vesikalarına nazaran", Yeni Seri, 1/5, 1-29;. "Naima Efendi menfâda", Yeni Seri, 1/5, 52-55; Ahmed Tevhid, "Rum Selçukî Devleti'nin inkırâziyle teşekkül eden Tavâif-i Mülük", 1/1, 35-40; I/ ; "...Sinop'ta Pervanezâdeler", I/4, ; "...Sinop'ta Gazı Çelebi", I/5, ; "...Kütahya'da Germiyan oğullan", II/8, ; "...Karahisar-ı Sahib'de Sahib Atâ oğulları", II/ ; "Kastamonu ve Sinop'ta isfendiyar oğulları", I/6, ;. "Gazi Çelebi", II/7, ;. "Saruhan oğulları - Aydın oğullan", 11/10, ;. "Menteşe oğullan", 11/12, ;. "Denizli (Lâdik) emareti", 111/13, ;. "Sisam beyleri", 111/13, ; "Hünernâme", I/2, ; VIII-XI/49-62, 85-89;. "Bursada Umur Bey Câmii kitâbesi", 111/14, ;. "Selçuk Hatun Sultan", 111/15, ; "İlk altı padişahımızın Bursa da kâin türbeleri", 111/16, ; 111/1 7, ;. "Yıldırım Sultan Bayezid Han-ı Evvel devrinde Mısır'a sefâretle gönderilen Sefer Şah ın vefatı", 111/16, ;. "Menteşe oğullarından Ahmed Gazi Bey'in hayrâtı kitâbeleri", ill/18, ;. "Ankara'da Ahiler hükümeti", IV/19, ;. "Ahmed Aziz Paşa", IV/21, ; "Benî Ertena". V/25, 13-22;. "Kadı Burhaneddın Ahmed", V/26, ; V/27, ; V/28, ; V/29, ; V/ ; VI/31, ; VI/32, ; "Bursa da en eski kitabe", V/29, ; "Bursa'da Çelebi Sultan Mehmed Han-ı Evvel hazretlerinin kerîmelerinden Hafsa Sultan namına bir kitâbe", VII/39, ;. "Akşehir'de Rumeli Fatihi Şehzade Süleyman Paşa nın kerîmesi mezarı", VIII/44, ; "Antalya kitâbelerine dair; Sultan Korkut un vâlidesi türbesi", XIV/6 (83) ;. "Antalya surları kitâbeleri", XV/9 (86), ; "Konya Müzesi nde iki kitâbe", XV/1 0 (87), ;. "Sahib-atâ oğullarından Ahmed", XV/11 (88), ;. "Tekmiletü'ş-şakaik fi hakk-ı ehlil-hakaik", "Şeyhi nin zeyli", XV/1 2 (89) ; XVI/I 3 (90), 50-59; XVI/14 (91) ; XVI/15 (92) ;. "Hazırcızâde Hafız Mehmed Ağa", XVI/16 (93), ; Ahmed Tevhid-Yusuf Ziya (mütercim), Hârezmşâhân dan Celâleddin Mengüberti" Nesevi nin Siretü s Sultan Celâleddin Mengübertisi nden, VII/37, 50-59; VII/38, ; VII/39, ; VII/40, ; VII/41 ; ; VII/42, ; Vlll/43, 59-64: VIII/44, ; VIII/ ;. Akcura Yusuf, "Osmaniı Devleti Umumi Harp'te bîtaraf kalabilir miydi9 '. XVII/19 (96), 1-29; "Nutuk'. Yeni Seri. 1/ ; "Bibliyografya: Von Gotthard Yâschke und Erıch Prıtsch, Cihan Harbinden Sonra Türkiye, Berim 1929, Yem Seri, 1/

4 Âlî, "Eşref oğulları hakkında birkaç söz", V/28, ; A!i, "İsimsiz ve tarihsiz sikkeler - Sâde nakışlı sikkeler", V/30, ; Vl/31, ; VI/32, ; VI/33, ; Vİ/34, ; VI/35, ; Vll/37, 60-64; VII/38, ; VII/39, ; VII/41, ; VII/42, ; "Tuğra-yı Humâyun", VIİI/43, 53-58; VIII/44, ; "Tuğ-ı Humâyun", VIII-XI/49-62, 75-84; "Sancağımız ve ay-yıldız nakşı", VİII/46, ; VIII/47, ; VIII/48, ; "Osmanlı İmparatorluğu nun ilk sikkesi ve iik akçaları", VIII/48, ; "Candaroğlu Hükümeti", XIV/1 (78), 1-24; "Teke emâreti", XIV/2 (79), 77-84; "İnanç oğulları", XV/10 (87), ; "Birinci Murad ın sikkeleri", XIV/4 (81), ; "Yıldırım Bayezid'in sikkeleri", XIV/5 (82), ; "Emîr Süleyman Han sikkeleri", XIV/6 (83), ; "İsa Çelebi sikkeleri", XV/8 (85), ; "Mustafa Çelebi akçeleri", XV/12 (89), ; "Çelebi Sultan Mehmed'in sikkeleri", XVI/13(90), 42-49; "Murad-ı Sânî sikkeleri", XVI/14 (91), 79-88; "Fatih zamanında akçe ne idi?", VIII-Xl/49-62, 59-62; Ali Emîrî, "Hısnkeyf Eyyûbiyye hükümeti", V/26, 65-83; V/28, ;. "Şâhâne bir fıkra-i tarihiyye ve edebiyye", V/27, ; V/29, ; Ali Fuad, "Mısır Vâlisi Mehmed Ali Paşa", XVI1/19 (96), ;. "Mansurîzâde Mustafa Paşa ve Netâyicü l-vukuât", Yeni Seri, 1/1, 40-48; Rif'at Paşa, ricâl-i Tanzimat tan", Yeni Seri, I/2, 1-11; - "Şekib Paşa, ricâl-i Tanzimat tan", Yeni Seri, I/3, 42-66; "Münif Paşa", Yeni Seri, I/4, 1-16; AmasyalI Hüseyin Hüsameddin, bk. Hüseyin Hüsameddin. Arif, bk. Mehmed Arif. Arifî, "Maraş ve Elbistan'da Zülkadr (Dulkadır) oğulları hükümeti, V/30, ; Vl/31, ; VI/32, ; VI/33, ; Vİ/34, ' VI/35, ; VI/36, ; VII/38; 89-96; Bodrumlu bk. Galanti, Avram. Cansezof, İstoyan, "Balkan Şibh-i ceziresinde Türkler", 11/17, ; Diran Kelekyan, bk. Kelekyan, Diran. Efdaleddin, "Bir vesîka-i müellim", (Müsiümaların İspanya dan çıkmasına dair), I/ ; "Alemdar Mustafa Paşa", 11/10, ; 11/11, ; 11/12, ; 111/13, ; 111/14, ; 111/15, ; 111/16, ; 111/17, ; 111/ ; IV/19, ; IV/20, ; IV/21, ;. - "İstiklâl-i Osmanî tarih ve günü hakkında tedkikat", V/25, 36-48; _. "Memâlik-i Osmaniyyede tıbâatin kıdemi", VII/40, ; Eldem, bk. Halil Edhem. Erdoğan, bk. Hamdizade Abdülkadir. Friedrich von Krelitz, "İlk Osmanlı padişahlarının ısdar etmiş oldukları bazı beratlar" V/28, ; Galanti,Avram, "Kitabiyat: Ignacio Bauer Landbauer, Bahr-ı Sefıd de Türkler XI- XI11/62-77, ; "Lepant (inebahtı) muharebe-i bahrıyyesi", XIV/1 (78) ;

5 ... Türkiye'de ilk Katolik Kapusen manastırı', XiV/2 (79), ;. Trafaigar burnunda Türk ve İspanyol gemileri arasında muhareoe-i bahrıyye", XV/8 (85), ; Viyana muhasarasından sonra Türkiere karşı Mukaddes İttifak" XV/10 (87), ;. Ester Kira", XVİ/1 7 (94), ; Hafik Kadri, "Menteşe oğullarından İbrahim Bey in Muğla da kâin camii kitabesi", I V/21, 1352;, _ "Menteşe emâretine aid âsâr-ı kadîme", V/25, 57-60;. "Bodrum'da Timurleng in haddelerinden Şazmeük e aid Kelâm-ı Kadîm", V/26, ;. "Menteşe de Menteşelilerden sonraki âsâr", V/29, ; Haiil Edhem, "Âl-i Germiyan kitabeleri", I/2, ;. "Sultan Osman Han-ı Sânî nin Leh seferine dair Türkçe kitâbesi" I/4, ;. "Bibliyografya; Âmidâ, I/6, ;. "İstanbul da en eski Osmanlı kitâbesi", II/8, ;. "Yörgüç Paşa ve evlâdına aid birkaç kitâbe", li/9, ;. "Kitâbeler nasıl kayd ve zabt olunmalıdır?", 11/10, ;. "Karaman oğulları hakkında vasâik-ı mahkûke", li/11, ; 11/12, ; 111/13, ; 111/14, ;. "Kara Mustafa Paşa nin Şopron şehri ahâlisine beyannâmesi", 111/15, ;. "Sivas Sultanı Kadı Burhanedain namına Kayseriyye'de bir kitabe", 111/16, ;. "Bibliyografya; L. öouvat, Les Bermecides, d apres les hisîoriens arabes et persans, Paris, E. Leroux, 1S12", V/25, 61-64;. Bibliyografya: Aloyse Hauszmann, Le Châieau Royal de Hongrie; Budapeşt 1912; V/26, , Anadolu'da islâmi kitâbeler", V/27, ; VI/32, ; Vi/33, ; VI/ ; VI/35, ; Vi/36, ;, Hersekoğlu Ahmet Paşa nın esaretine dair Kahire de bir kitâbe", V/ ; V/29, ; Bibliyografya: Strzygovvski, Altai-iran und VoeSkerwandernung, Leipzıg 1917", VİI/38, ;. "Gebze (Gegbüze) de 787 tarihii bir Osmanlı kitâbesi", VU/40; ; _ "Ankara Ahilerine aid iki kitâbe, VII/41, ; _, "Merzifon'da Pervane Muînüddin Süleyman namına bir kitâbe", V lll/4 3, 42-52; "Sultan Kayıtbay namına bir top", VIİI/45, ; "Trabzon'da Osmanlı kitâbeleri", VIII/48, ;. "Bir atın mezar taşı kitâbesi", XV/9 (85), ; "Kârgiaiye'den Han Ahmed in İstanbul'a ilticası hakkında bir vesika", XV/11 (88), ;. "Bibliyografya: İslâm tarih-i umûmisine dair bir eser-i mühim: E. Von Zambour, Manuei de Geneologie de Chronologie pour l histoıre de l lslam, Hannovre 1927, XVI/18 (95), ; _,,"Mısır Fethi mukaddematınaaid mühim bir vesika", XVİI/19 (96), 30-36: Hamdizâde Abdülkadir, "Alâaddin câmi-i şerifi - Karatay medresesi", VI/33, ;

6 Hüseyin Hûsameddin, Amasyalt, "Koca Mehmed Paşa", Vll/37, 43-49; Vll/38, ;, "Alâaddin Bey". XIV/5 (82), , XIV/6 (83), ; XIV/8 (85), ; XV/9 (86), ; "Sultan Altunbaş", XV/11 (88), ; "Orhan Bey in vakfiyesi", XVI/1 7 (94), ; "Molla Fenari", XVI/18 (95), ; XVII/19 (96), ; ibnülemin Mahmud Kemâl, "Hâtıra-i Âtıf", XV/7 (84), 40-54; "Sultan Abdülaziz'e dair", XV/9 (86), ; "Abdülhamid-i Sâni nin notlan", XVI/13 (90), 60-68; XVI/14 (91) 89-95; XVI/1 5 (92), ; "Metâliu l-âliye fi gurreti l-galiye", XVI/16 (93), ;..."Arpalık", XVİ/17 (94), ;. "Mehmed Hakkı Paşa", XVI/18 (95), ; _ "Meşâhîr-i meçhule", XVII/19 (96), 37-56; "Nef'î'ye dair", XVII/19 (96), : "Hafız Müşfik Efendi", Yeni Seri, 1/1, 26-39; "Bayburtlu Zihni ve Erzumun şâirleri", Yeni Seri, 1/1, 54-62;..."Mehmed Ayetullah Bey, Yeni Seri, I/2, 16-23; "Mehmed Emin Bey", Yeni Seri, I/3, 33-41;..."Mustafa Refik Bey", Yeni Seri, I/4, 34-42;..."Bir cevap", Yeni Seri, I/5, 95-96; İnal, bk. ibnülemin Mahmud Kemâl. İskender Hoçi, bk. Yanko. İsmail Hakkı, bk. Uzunçarşılı. İstoyan Cansezof, bk. Cansezof, İstoyan. Karaçun Dr., "İbrahim Müteferrika", I/3, ; Keçezizade Reşad Fuad, "Keçecizade İzzet Molla", VII/41, ; "Mısır ın idaresi hakkında Hıdiv İsmail Paşa ya mektüb-ı sâmî" (Paşa nın evrakından)", VII/42, ; "Sadrazam Reşid Paşa dan Mâliye Nâzırı Nafiz Paşa ya tekzire-i sâmiye" (Paşa nın evrakından), VII/47, ; Kelekyan, Diran, "Kazzaz Artin", V/26, ; V/27, ; Köprülü, bk. Mehmed Fuad. Mehmed Ali Şevki, "Osmaniı İmparatorluğu nun kuruluşu bahsi", Yeni Seri, I/5, 30-51; Mehmed Arif, "Silsile-i vukuât-ı Devlet-i Aliyye'de zabt edilmeyen 1142 senesi hâdisâtı", 1/1, 53-64; I/4, ; I/5, ; 111/16, ; "Rusya ile 1244 ve 1245 senelerinde vuku bulan harbe dair bir vesika", 111/ ; "Anadolu tarihinden: Hamîd oğullan", 111/15, ; ! "Mütenevvia: Bursa da Veled Yaniç câmii", 111/15, ; "İkinci Viyana Seferi hakkında", 111/16, ; 111/1 7, ; "Humbaracıbaşı Ahmed Paşa (Bonneval)", 111/18, ; IV/19, ; IV/20, ; "Mütenevvia: Edirne şehrine dair Sultan Selim Han-ı Evvel ile ibn Kemâl in bir musâhebesi", IV/22, ; "Abdurrahman Şerefin "Özdemiroğlu Osman Paşa makalesine zeyl: Şecaatnâme", V/26, ; "Vesâik-ı siyasiyye ve tarihiyyeden: Belgrad karasının Sırplara terki hakkında bir vesika", VI/31, ; "Vefeyât: Arifi Paşa", VI/31, ; Mehmed Behçet, "Sinop kitâbeleri", Yeni Seri, I/2, 35-45; I/4, 43-49; I/5, 56-63;

7 Mehmed Fuad, Kitabiyat: Tuhfe-i Hatîatin, Yeni Seri, 1/2, 76-78; Mehmed Galib, Tarihten bir sahife: Âlî ve Fuad Paşaların vasiyetnameleri, 1/2, 70-84;. Talimât-ı Şehid Ali Paşa, 1/3, ; Vak anüvis Teşrifâtî Edib Efendi - Selîm-i Sâlis in bazı evâmir-i mühimmesi", II/8, ;... İhtisab ağalığı", II/9, ; 11/10, ;. "Romanya ya dair bir vesîka-i siyasiyye", VII/39, ; Mehmed Nüzhet, "Ramazan oğulları", 11/12, ; Mehmed Refik, Enderun-ı Humâyun devâir-i âliyesinden Arz Odası", VII/38, ; "Enderun-ı Humâyun Kütüphânesi", VII/40, ;. "Topkapı Saray-ı Humâyunu nda Sofa-Mustafa Paşa Köşkü, VIII/46, ; Mehmed Zeki, Eslâfda Bayram tebrikâtı", VI/36, ;. Akınlar ve akıncılar", VIII/47, ;. Serpuş", VIII/Xt/49-62, ;. Ebü'l-fazl Mehmed Efendi", XI-XIII/ ;... Yine Serpuş", XI-XIII/62-77, ;. Köse Mihal ve Mihal Gazi aynı adam mıdır?", XV/11 (88), ;. Teşkilât-ı atîkada Defterdar", XVI/14 (91), ; XVI/16 (93), ;. Pîrî Mehmed Paşa", XVI/18 (95), ; Mehmed Ziya, "Bursa daki türbelerimizde gayr-ı mektûb kitâbeler", XI-XIII/62-77, ; Musa Kâzım, "Vesâik-ı târihiyyemiz", I/2, 65-69;... Darbhâne'nin ahvâl-i dâhiliyyesi", II/9, ;. Aynaroz tarihçesi", IV/19, ;. Taşoz tarihçesi", IV/20, ;. Memâlik-i Osmaniyyedeki müessesât-ı mezhebiyye hakkında ma'lumât-ı muhtasara", IV/22, ;. Ahtimar Katogikosluğu", V/25, 54-56; Mükrimin Halil, Feridun Bey Münşeatı", XI-XIII/62-77, ; XIV/1 (78), 37-46; XIV/2 (79), ; XIV/4 (81), ;... Millî tarihimize dair eski bir vesîka", XIV/2 (79), 85-94; XIV/3 (80), ; Maraş Emirleri", XIV/5 (82), ; XIV/6 (83), ; XV/8 (85) ;. Abdurrahman Şeref Efendi", XV/9 (86) ; Mystakidis, "Hükümet-i Osmaniyye tarafından ilk te'sis olunan matbaa ve bunun neşriyâtı", i/5, ; II/7, ; Nahid Sırrı, "Şark-ı Karîb'deki Fransız seyyahları hakkında bir eser", Yeni Seri, 1/1, 63-75; I/2, 49-71;. "Sicilyeteyn elçileri, Yeni Seri, I/3, 67-72;. "Türkiye ile Çarlık Rusya arasındaki münâsebâta dair bazı vesikalar", Yeni Seri, I/4, 50-72; I/5, 87-94; Necib Asım, "Osmanlı tarihnüvisleri ve müverrihleri", 1/1, 41-52; II/7, ; II/8, ;... "Gazavât-ı Hayreddin Paşa", (Muradî'nin) I/4, ; "Mesîhî Divanı - Divanlarımızdan tarihçe nasıl istifade edilir?" I/5, "Doktor Karaçun imre", II/8, ; "Fevâid-i gazâ. Onbirinci asırda bizde hayat-s cündiyâne", II/9, ;

8 Osman Ferid, ; "Vefeyât: Saffet Bey", IV/24, ; Vatanperverliğin temâsil-i şâhânesi", V/28, ; Müverrih Asım Efendi nın metrûkât-ı tarihiyyesinden birkaç parça", VI/33, ; VI/34, ; VII/39, ; Vli/40, ; Cennet-mekân Firdevs-âşıyân Sultan Abdülazız Han hazretlerinin Avrupa seyahatnamesidir", VIII-XI/49-62, ; Arif Bey", VIII-XI/49-62, ; Pir Mehmed Efendi Muhtırası, XI-XIII/63-78, ; "Bibliyografya: Muhit (Seydî Ali Reis in), XV/10 (87), ; "Üçüncü Selim devrine aid vesikalar, XV/12 (89), ; "Kitâbiyat: Karesi'ye müteallik iki mühim eser, XVI/13 (90) ; "Kitâbiyat; Divan-ı Türkî-i Sultan Veled, XVI/1 5 (92), ; "İstanbul'da balon XVI/18 (95), ; "Hoca Tahsin ", XVII/19 (96), 57-63; Darüşşafaka, Yeni Seri, 1/ ; "Meskükâtçı Ali Bey, Yeni Seri, 1/1, 76-78; "Şemseddin Sami, I/2, 24-34; Kitâbiyat; Türk Matbaacılığı (Selim Nüzhet'ın), Yeni Seri, I/2, 46-48; Kitâbiyat: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, VII-VI11, Yem Seri, I/2, 72-75; Düsturnâme-i Enverî, Yeni Seri, I/5, 83-86; Süleyman-ı Kanunî nin vasıyetnâmesi - Murad-ı Sâiıs ın mührü", IV/20, Evrenos Bey hânedânına aid temliknâme-i humâyun", VI/31, ; Örik, bk. Nahid Sırrı. Pakalın, bk. Mehmed Zeki. Remzi. Belgrad'da Damad Ali Paşa türbesi, VII/39, : Reşad Fuad, bk. Keçecizade Reşad Fuad. Rum Bey-oğlu Fahreddin, Gül Baba, 111/15, ; "Macaristan'da bazı âsâr-ı Osmanıyye", IV/22, ; Saffet, İkinci Cerbe harbi üzerine vesikalar", 1/1, 20-34; I/2, ; "Koyun adaları önündeki deniz harbi ve Sakız m kurtarılışı", I/3, ; Zeyl (Bir vesîka-i müellime), I/4, ; "Vefeyât: Merhum Şükrü Bey, I/6, ; "Sıngın donanma harbi üzerine bazı vesikalar, II/9, ; Bir Osmaniı filosunun Sumatra seferi", 11/10, ; 11/11, ; "Üçüncü Sultan Murad'ın İngiltere Kraliçesi Elizabeth e bir nâmesi", 111/13, ; "Hazar Denizi'nde Osmaniı sancağı", 111/ : "Karadeniz - İzmit Körfezi kanalı", 111/15, : Mütenevvia: Minorka'nın fethi", 111/15, 966; "Yusuf Nasi, 111/16, ; "Reguza (Dubrovnik cumhurluğu), 111/17, ; Bahreyn'de bir vak a, 111/18, ; "Mütenevvia: Dona Grasya mendes ', 111/18, : Kıbrıs fethi üzerine vesikalar", IV/19, ; "Mütenevvia: Umûr-ı Bahriyye Nezâreti", IV/21, ; " te donanmamız", IV/22, ; "Nakşa (Naksos) Dukalığı, Kiklad adaları", IV/23, ;

9 "Şark levendleri", IV/24, ; TOE, (TTE) "İfâde-i merâm ', 1/1, 1-3; "Tarih-i Osmani Encümeni hakkında talimat sûreti, 1/1, 4-8; "Alemdar Mustafa Paşa hakkında birkaç söz", II/9, ; "Bir vesika", VI/ ; "Bir vesîka-i kadîme" (dilencilere dair), M/B ; "Devhatü'İ-mehâmid fî tercemeti'l-vâlid", VII/36, 1-22; "Faik Reşad Bey merhumun tercüme-i hâli, TOE âzâ-yı muâvenesinden", V/30, ; "Hâtem-i Şerif, Hâtem-i Nübüvvet", VII/42, ; "Mısır meselesine dair bir takrir", XVI/16 (93) ; "Moskofların Edirne istilâsına dair vesâik-1295 (Kumandan Namık Paşazade Cemil Paşa nin takriri - Kendisine gönderilen telgrafnâmp)'. VI11/47, ; "Mütenevvia", V/27, 192; "Nailî Abdullah Paşa: Divan-ı Humâyun'a aid teşrifât, XVI/16 (93); ; "Bibliyografya: Saraybosna'da ebniye-i hayriyyenin musavver tarihi", 11/12, ;, "Sultan Selim Hân-ı Sâlis devrinde nizâm-ı devlet hakkında mütâlaât" (Şerif Mehmed'in), VII/38, 74-88; "Sultan Selim-i Sâlis devrinde nizâm-ı devlet hakkında mütâlaât", (Tatarcık Abdullah'ın), VII/41, ; VII/42, ; VIII/43, 15-34; "Zeyl" (İbrahim Müteferrika makalesine), I/3, ; "Sadrazam Reşid Paşa dan Mâliye Nazırı Nafiz Paşa'ya tekzire-i sâmiye" (Keçecizâde Reşad Fuad Bey in evrakından), VIII/47, : "Tanzimat tan sonra Türkiye'de maarif teşkilâtı (Vakanüvis Lütfi'den". XVI/17 (94), ; Tekiner, bk. Efdaleddin. Türkgeldi,bk. Ali Fuad. Ulusoy, bk. Ahmed Tevhid. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, "Vekayi-i Sultanî Tarih-i Nakşî", Yeni Seri, 1/2, 12-15; "Anadolu Türk tarihinde üç mühim sîma" - Yeni Seri, I/5, 64-82; Yanko, İskender Hoçi, "Şehzade Halil'in sergüzeşti - Grigoras'tan tercüme", I/4, ; "Kantakuzen den tercüme", II/7, ; "Sadrazam Said Mehmed Paşa merhumun Hâcegân-ı Dîvan-ı Humâyun'dan iken Stockholm'e vuku bulan sefâreti avdetinde makam-ı Sadâret-i Uzmâ ya takdim eylediği takrir", 11/11, ; " Galata'nın OsmanlIlara teslimi", V/25, 49-53; Yasar, bk. Hüseyin Hüsameddin. Yinanç, bk. Mikrimin Halil.

10 Bî MAKALE ADLARINA GÖRE Abdurrahman Şeref Efendi", Mükrimin Halil, XV/9 (86), ; Abdülhamid-i Sânî'nin notları", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI713 (90), 60-68; XVI/14 (91), 89-S5; XVI/15 (92), ; "Açık deniz meselesi ve azak muhasarası", Ahmed Refik, XVI/17 (94), ; "Ahmed Aziz Paşa", Ahmed Tevhid, IV/21, ; "Ahmed Midhat Efendi", Abdurrahman Şeref, 111/18, ; "Ahmed-i Sâlis devrine dair Madam Montegü nün mektubları", Ahmed Refik, IV/19, ; IV/20, ; IV/21, ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ; V/25, 23-35; V/27, ; VI/31; ; VI/32, ; "Ahtimar katogigosluğu", Musa Kâzım, V/25, 54-56; "Akınlar ve akıncılar", Mehmed Zeki, VIII/47, ; "Akşehir de Rumeli Fâtih i Süleyman Paşa nın kerîmesi", Ahmed Tevhid, VIII/44, ; "Âl-i Germiyan kitâbeieri",halil Edhem, I/2, ; "Alâaddin Bey", Hüseyin Hüsameddin, XIV/5 (82), ; XIV/6 (83), ; XVI/8 (85), ; XV/9 (86), ; "Alâaddin Câmi-i şerifi - Karatay medresesi", Hamdizâde Abdülkadir, VI/33, ; "Alemdar Mustafa Paşa", Efdaladdin, 11/10, ; 11/11, ; 11/12, ; 111/13, ; 111/14, ; 111/15, ; 111/16, , 111/17, ; 111/18, ; IV/19, ; IV/20, ; IV/21, ; "Alemdar Mustafa Paşa hakkında birkaç söz", TOE, II/9, ; "Ali Emîrî Efendi, , hayat ve âsârı", Ahmed Refik, XIV/1 (78), 47-51; "Âli ve Fuad Paşaların vasıyetnâmeleri", bk. Tarihten bir sahife. "Anadolu tarihinden: Hamîd oğullan", Mehmed Arif, 111/15, ; "Anadolu Türk tarihinde üç mühim sîma", İsmail Hakkı, Yeni Seri, I/ ; "Anadolu da İslâmî kitâbeler", Halil Edhem, V/27, ; VI/32, ; VI/33, ; VI/34, ; VI/35; ; VI/36, ; "Ankara Ahilerinde âid iki kitâbe", Halil Edhem. VII/41, ; "Ankara da Ahîler hükümeti", Ahmed Tevhid.IV/19, ; "Antalya kitâbelerine dâir: Sultan Korkut un validesi türbesi", Ahmed Tevhid, XIV/6 (83), ; "Antalya surları kitâbeieri", Ahmed Tevhid, XV/9 (86), ; "A rif" (Mehmed), Necib Asım, VIIl-XI/49-62, ; "Arifî Paşa", Mehmed Arif, VI/31, ; "Arpalık", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI/17 (94), ; "Aydın oğullan", bk. Saruhan oğulları. "Aynaroz tarihçesi", Musa Kâzım. IV/19, : "Azak muhasarası", bk. Acık deniz meselesi.

11 -B- Bâbıâlî harîkleri", Abdurrahman Şeref, 11/7, ; "Bahr-ı Hazar - Karadeniz kanalı ve Ejderhan seferi, Ahmed Refik, V!11/43, 1-14; Bahreyn'de bir vak a, Saffet, 111/18, ; Balkan Şibh-i cezîresi'nde Türkler'1, Istoyan Cansezof, 111/17, ; Bayburtlu Zihni ve Erzurum şâirleri", ibnülemin Mahmud Kemâl, Yeni Seri. 1/1, 54-62; Belgrad Kal asının Sırpluya terki hakkında bir vesika'', Mehmed Arif, Vl/31, ; Belgrad da Damat Ali Paşa türbesi", Remzi, VII/39, ; Benî Ertena", Ahmed Tevhid, V/25, 13-22; Berlin Hazîne-i evrakında vasâik-i kadîme-i Osmaniyye", Abdurrahman Şeref, VIII/44, 65-92; "Bibliyografya; Dr. Fredrich Kraelitz, Osmanische in Turkischer sprache Ahmed Refik, XIV/2 C79), ; "Bibliyografya; Fatih in Kanunnâmeleri, Ahmed Refik, XIV/5 (82), ; "Bibliyografya: von Gotthard Yâscke und Erich Pritsch, Cihan Harbi nden sonra Türkiye, Berlin 1929, Akçuraoğlu Yusuf, Yeni Seri, 1/1, 79-83; Bibliyografya: Âmidâ", Halil Edhem, I/6, ; "Bibliyografya: L. Bouvat,Les Bermecides, d apres les historiens arabes et persans, Paris, E. Leroux, 1912", Halil Edhem, V/25, 61-64; "Bibliyografya: Aloyse Hauszmann, Le Château de Hongrle, Budapest 1912", Halil Edhem, V/26, ; "Bibliyografya: Strygowski, Altai-lran und Voelkerwannung, Ziergeschichtliche Untersuchung über den Eintrilt der Wander und Nrodvoelker in die Treibhaeuser geistlichen Lebens, Leipzig 1917", Halil Edhem, VII/38, ; "Bibliyografya: İslam tarih-i umûmisine dair bir eser-i mühim: E. von Zambaur Manuel de Geneologie et de Chronologie pour l histoire de l lslam, Hannovre, 1927, Halil Edhem, XVI/18 (95), ; "Bibliyografya: Seydî Ali Reis, Muhit, Necib Asım, XV/10 (87), ; "Bir atın mezar taşı kitâbesi", Halil Edhem, XV/9 (86), ; Bir cevap", İbnülemin Mahmud Kemâl", Yeni Seri, I/5, 95-96; Bir nâme-i imparatorîde Kudüs Krallığı ve Malta Şövalyeleri başbuğluğu elkab-ı resmiyyelerinin Hükûmet-i seniyye cânibinden itiraza uğradığına dair vesâik", Abdurrahman Şeref, IV/20, ; "Bir Osmanlı filosunun Sumatra seferi", Saffet, 11/10, ; 11/11, ; "Bir vesika", TOE, VI/35, ; "Bir vesîka-i kadîme" (dilencilere dair bir hüküm), TOE, II/8, ; "Bir vesîka-i müellim", Efdaleddin, I/4, ; (Bir vesîka-i müellim'e) "Zeyl", Saffet, I/4, ; "Birinci Murad ın sikkeleri", Ali, XIV/4 (81), ; "Bodrum da Timurleng'in hafîdelerinden Şaz Melik e âid Kelâm-ı Kadîm", Hafız Kadri, V/26, ; "Bulgar ihtilâli, 1284", Ahmed Refik, XV/9 (86), ; "Bursa da Çelebi Sultan Mehmed Han-ı Evvel hazretlerinin kerîmelerinden Hafsa Sultan namına bir kitâbe", Ahmed Tevhid, VII/39, ; "Bursa da en eski kitâbe", Ahmed Tevhid, V/29, ; "Bursa'da Umur Bey câmii kitâbesi", Ahmed Tevhid, 111/14, ; "Bursa da Veled Baynic câmii", Mehmed Arif, 111/15, ; "Bursa'daki türbelerimizde gayr-ı mektûb kitâbeler", Mehmed Ziya, XI-XIII/62-77, ;

12 c,ç "Candaroğlu hükümeti, Ali, XIV/1 (78), 1-24; Cevâhirü l-menâkib, bk. Sokııiiu Mehmed Paşa nın evâil-i ahvâli "Cevdet Paşa nın Mâruzât V TTE, X!V/1 (78), 52-57; XiV/2 (79), ; XIV/3 (80), ; XIV/5 (82), ; XV/7 (.84), ; XV/10 (87), ; XV/11 (88), ; XV/1 2 (89), ; XV!/14 (91), ; XVI/15 (92), ; XVİ/16 (93), ; Çelebi Sultan Mehmed'in sikkeleri, Ali, XVI/13 (90), 42-49; D "Damad Âli Paşa bk. Belgrad da... "Damad İbrahim Paşa zamanında Ürgüp ve Nevşehir, Ahmed Refik, XIV/3 (80), ; Darbhâne'nln ahvâl-i dâhiliyyesi, Musa Kâzım, ll/9, ; Darüşşafaka, Necib Asım, Yeni Seri, 1/1, 49-53; Defterdar, bk. Teşkilât-ı atîkada defterdar ; Denizli (Lâdik) emareti, Ahmed Tevhid, 11/13, ; Devhatü l-mehâmid fî tercemeti l-vâlid - Keçecizâde İzzet Molla ın babası Salih Efendi nin terceme-i hâli, TOE, VİI/36, 1-22; "Dona Grasya Mendes, Saffet, 111/18, ; Donanmamız, 1205 te, Saffet, IV/22, ; Dûstûrnâme-i Enverî, Necib Asım, Yeni Seri, I/5, 83-86; E Ebülfaz! Mehmed Efendi, Mehmed Zeki, XI-XI11/62-77, ; Ecânibden ilk istikraz teşebbüsümüze âid birkaç vesika, Abdurrahman Şeref. V/30, ; Edirne şehrine dair Sultan Selim Han-ı Evvel ile İbn Kemâl in bir musâhabesi, Mehmed Arif, IV/22, ; Emir Süleyman Han sikkeleri, Alı. XIV/6 (83), ; Encümen raporu, Ahmed Refik, XVI1/1 9 (96), ; Enderûn-ı Hümâyun devâir-i aliyyesınden; Arz Odası, Mehmed Refik, VII/38, ; Enderûn-ı Humâyun Kütüph ânesi". Mehmed Refik, VII/40, ; Esiâfda bayram tebrikâtı, Mehmed Zeki, VI/36, ; Ester Kira, Avram Galanti, XVI/1 7 (94), ; Eşref oğulları hakkında birkaç söz", Âli. V/28, ; Evrâk-ı atîka ve vesâik-ı târihiyyemiz'. Abdurrahman Şeref, 1/1, 9-19; 'Evrenos Bey hanedanına âid temlîknâme-ı Hümâyûn", Osman Ferid. VI/31, ; F Faik Reşad Bey merhumun tercüme-i hâli, TOE a zâ-yı muâvenesinden, TOE, V/30, ; Fatih devrine âid vesikalar, Ahmed Refik. V!!l-XI/49-62, 1-58; Fatih zamanında akçe ne idi9, Ali, VII!-XS/ ; Fatih zamanında Kocaeli", Ahmed Refik, XIV/1 (78), Fatih zamanında Sultan-övüğü", Ahmed Refik. XIV/3 (80) "Fatih zamanında Tekeelı", Ahmed Refik, XIV/2 (79), 65-76;

13 'Fener Patrikhânesi, bk. Osmanlı İmparatorluğu nda Fener Patrikhânesi. Feridun Bey Münşeatı, Mükrimin Halil, XI-Xlll/62-77, ; X!V/1 (78), 37-46; X!V/2 (79), ; XIV/4 (81), ; Fevâid-i gazâ. Onbirinci asırda bizde hayat-ı cündiyâne, Necib Asım, II/9, ; "Francois Noailles in Türkiye de tehlikeli bir sefâreti, Ahmed Refik, I/3, 1-32; "Fransa ve Türk askerliği, XVIII. asırda, Ahmed Refik, Yeni seri, I/4, 17-33; "Fuad Paşa Konağı nasıl Mâliye dairesi oldu?, Abdurrahman Şeref, I/3, ; G "Galata nın OsmanlIlara teslimi", Yanko İskender Hoçi, V/25, 49-53; "Gazavât-ı Hayreddin Paşa", (Muradî nin) Necib Asım, I/4, ; "Gazi Çelebi", Ahmed Tevhid, II/7, ; "Gebze (Gegbüze)'de 787 tarihli bir Osmanlı kitâbesi", Halil Edhem, VII/40, ; "Gül Baba", Rum Bey-oğlu Fahreddin, 111/15, ; H "Hafız Müşfik Efendi", İbnülemin Mahmud Kemâl, Yeni Seri, 1/1, 26-29; "Hamîd oğullan", bk. Anadolu tarihinden. "Harezmşâhândan Celâleddin Mengüberti" (Muhammed el-münşî en-nesevî'nin Siretü s-sultan Celâleddin Mengüberti sinden tercüme: Ahmed Tevhid - Yusuf Ziya), VII/37, 50-59; VII/38, ; VII/39, ; VII/40, ; VII/41, ; VII/42, ; VIII/43, 59-64; VIII/44, ; VIII/45, ; "Hasırcızâde Hafız Mehmed Ağa", Ahmed Tevhid, XVI/16 (93), ; "Hâtem-i Şerif - Hâtem-i Nübüvvet", (Abdüllatif Subhi Paşa'nın), VII/42, ; "Hâtıra-i âtıf", İbnülemin Mahmud Kemâl, XV/7 (84), 40-54; "Hazar Denizi nde Osmanlı sancağı", Saffet, 111/14, ; "Hersek-oğlu Ahmed Paşa'nın esâretine dâir Kahire'de bir kitâbe, Halil Edhem, V/28, ; V/29, ; "Hısnkeyf Eyyûbiyye hükümeti, Ali Emîrî, V/26, 65-83; V/28, ; "Hoca Tahsin", Necib Asım, XVII/19 (96), 57-63; "Humbaracabışı Ahmed Paşa (Bonneval), Mehmed Arif, 111/18, ; IV/19, ; IV/20, ; "Hükûmet-i Osmaniyye tarafından ilk tesis olunan matbaa ve bunun neşriyatı", Mystakidis, I/5, ; II/7, ; "Hünernâme, Ahmed Tevhid, I/2, 103; VIII-XI/49-62, 85-89; "Hüseyin Hilmi Paşa", bk. Viyana sefiri-i sâbıkı. İ "İbrahim müteferrika ", Dr. Karaçun, I/3, ; "İbrahim Müteferrikaya "Z eyl", TOE, I/3, ; "İfade-i meram TOE 1/1, 1-3; "İhtisab ağalığı", Mehmed Galib, II/9, ; 11/10, ; "İkinci Cerbe harbi üzerine", Saffet, 1/1, 20-34; I/2, ; "İkinci Viyana Seferi", Mehmed Arif, 111/16, ; 111/17, ; ilk altı padişahımızın Bursa da kâin türbeleri", Ahmed Tevhid, 111/16, ; 111/17, ; "İlk Osmanlı padişahlarının ısdar etmiş oldukları bazı beratlar ", Friedrıch von Krealitz, V/28, ; "inanç oğullan", Ali, XV/1 0 (87), ;

14 İnebahtı, bk. iepanî. ' İsa Çelebi sikkeleri XV/8 (85), ; İsimsiz ve tarihsiz sikkeler - sade nakışlı sikkeler, Ali V/30, ; Vl/31, ; VI/32, ; VI/33, ; Vİ/34, ; VI/35, ; VII/37, 60-64; VII/38, ; VII/39, ;ayrıca bk. sade nakışlı sikkeler. İskender Hoçi Efendi, Abdurahman Şeref, VIII/45, ; İsmail Zühdü Bey, Abdurrahman Şeref 111/14, ; İstanbul'da balon, Necib Asım, XVI/18 (95), ; İstanbul'da en eski Osmanlı kitâbesi, Halil Edhem, II/8, ; İstanbul'da me'kûlât muzâyakası senesine âid bazı vasâik, Abdurrahman Şeref, VII/40, ; İstanbul da su muzâyakası senesine âid birkaç vesika, Abdurrahman Şeref, VII/38, 65-73; istikial-i Osmanî tarih ve günü hakkında tadkikat, Efdaleddin, V/25, 36-48; K "Kadı Burhaneddin Ahmet, Ahmet Tevhid V/26, ; V/27, ; V/28, ; V/29, ; V/30, ; Vl/31, ; VI/32, ; ayrıca bk. Sivas Sultanı... "Kara Mustafa Paşa nın Şopron ahâhisine beyannâmesi, Halil Edhem, 111/15, ; Karaçun İmre, Dr., Necib Asım, II/8, ; Karadeniz - İzmit Körfezi kanalı, Saffet, 111/15, ; "Karaman oğulları hakkında vesâik-ı mahküke, Halil Edhem, 11/11, ; 11/12, ;lll/13, ; 111/14, ; Kârgiaiye den Han Ahmed in İstanbul a ilticası hakkıda bir vesika Halil Edhem, XV/11 (88), ; Kastamonu ve Sinop ta isfendiyar oğullan, Ahmed Tevhid, I/6, ; Kavalalı Mehmed Ali Paşa ile bir mülakat,1253'te,ahmed Refik, XVI/15 (92), ; Kazzaz Artin, Diran Kelekyan, V/26, ; V/27, ; Keçecizâde İzzet Molla, Keçezicâde Reşed Fuad, VII/41, ; Kıbrıs fethi üzerine vesîkalar, Saffet, IV/19, ; Kitâbeler nasıl kayd ve zabt olunmalıdır?. Halil Edham, 11/10, ; Kitâbiyat:Divan-s Türki-i Sultan Veledi Necib Asım, XVI/15 (92), ; Kitâbiyat: Sgmacio Bauer Landbarer, Bahr-ı Sefâd de Türkler, AvramGalanti, XI- XI11/62-77, ; Kitâbiyat; Evliya Çelebi Seyâhaînânesi, VII-VIII, Necib Asım, Yeni Seri, I/2, 72-75; "Kitâbiyat; Karesi ye müte allik iki mühim eser, Necib Asım, XVI/13 (90), ; Kitâbiyat: Selim Nüzhet, Türk Matbaacılığı, Necib Asım, Yeni Seri, /2, 46-48; Kitâbiyat: Tuhfe-i hattatın, Mehmed Fuad, Yeni Seri, I/2, 76-78; Koca Mehmed Paşa, AmasyalI Hüseyin Hüsameddin, Vıl/37, 43-49; VII/38, ; "Kocaeli bk. Fatih zamanında Kocaeli "Konya muhârebesinden sonra Şehzade Sultan Bayezid'in İran a firârı, Ahmed Refik, VI/36, ; "Konya Müzesi nde iki kitâbe, Ahmed Tevhid, XV/10 (87), ; Koyun adaları önündeki deniz harbi ve Sakız ın kurtarılışı, Seffet, I/3, ; "Köse Mihal ve Mihal Gazı aynı adam mıdır?, Mehmed Zeki, XV/1 1 (88), ,

15 ' Lehistan Sefaretnamesi ', bk. Manzum bir sefareînâme. "Lehistan'daTürk hâkimiyeti, Ahmed Refik, XIV/4 (81), ; Lepant (İnebahtı) muhârebe-i bahriyyesi", Avram Galanti, XIV/1 (78), 58-64; L M "Macaristan tâc-ı hükümdarîsi, Ahmed Hikmet, VII/42, ; "Macaristan'da bazı âsar-ı Osmaniye, Rum Bey-oğlu Fahreddin, IV/22, ; "Madam Mantegü nün mektubları, bk. Ahmed-i Sâlis devrine dair... "Mahmud-ı Sâni'nin vâlidesi, Ahmed Refik, XV/10 (87), ; "Mansurîzâde Mustafa Paşa ve Netâyicü'l-vukuat, Ali Fuad, Yeni Seri, 1/1, 40-48; " Manzum bir sefâtnâme', Zistovili Ali Ağa nın Lehistan sefaretnâmesoabdurrahman Şeref, 111/13, ; "Maraş emirleri, Mükrimin Halil, XIV/5 (823, ; XIV/6 (83), ; XV/8 (85), ; "Maraş ve Elbistan'da Zülkadr (Dulkadır) oğullan hükümeti, Ârifî V/30, ; VI/31, ; VI/32, ; VI/33, ; VI/34, ; VI/35, ; VI/36, ; VII/ ; "Maruzat, bk. Cevdet Paşa nın Mâruzâtı. Mehmed Ayetullah Bey, İbnülemin Mahmud Kemâl,Yeni Seri, I/2, 16-23; Mehmed Emin Bey, ibnülemin Mahmud Kemâl Yeni Seri, I/3, 33-41; "Mehmed Hakkı Paşa", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI/18 (95), ; "Memâlik-i Osmaniyyede tıbâatm kıdemi, Efdaleddin, VII/40, ; "Memâlik-i Osman iyyedeki müessesât-ı mezhebiyye hakkında malümat-ı muhtasara, Musa Kâzım, IV/22, ; "Menteşe emâretine aid âsâr-ı kadîm e, Hafız Kadri, V /25, 57-60; "Menteşe de Menteşelilerden sonraki âsâr, Hafız Kadri V/29, ; "Menteşe oğullan, Ahmed Tevhid, 11/12, ; "Menteşe oğullarından Ahmed Gazi Bey'in hayratı kitâbeleri, Ahmed Tevhid, III /18, ; Menteşe oğullarından İbrahim Bey in Muğla'da kâin camii kitabesi, Hafız Kadri, IV/21, 1352; "Merzifon da Pervane Muînüddin Süleyman namına bir kitâbe, Halil Edhem, VIII/43, 42-52; "Mesîhî Divanı - Divanlarımızdan tarihçe nasıl istifade edilir?. Necib Asım, I/5, ; "Meskükâtçı Ali Bey, Necib Asım, Yeni Seri, 1/1, 76-78; "Meşâhîr-i mechûle, İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI1/19 (96),37-56; "Metâli-i âliye fî gurreti'l-galiye", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVI/16 (93), ; "Mısır fethi mukaddemâtına aid mühim bir vesika", Halil Edhem, XI1/19 (96), 30-36; "Mısır meselesine dair bir takrir TOE, XVî /16 (93), ; "Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa, Ali Fuad, XVII/19 (96), ; "M ısır ın idaresi hakkında Hidiv İsmail Paşa ya mektûb-ı sâmi" (Reşad Fuad Beyefendi nin evrakından), TOE VII/42, ; " Millî tarihimize dair eski bir vesika", Mükrimin Halil, XIV/2 (79), 85-94; XIV/3 (80), ; "Mimar Sinan (Hazine-i Evrak vesikalarına nazaran), Ahmed Refik, Yeni Seri, I/5, 1-29; Minorka'nın fethi, Saffet, 111/15, 966; Molla Fenarî, Hüseyin Hüsameddin, XVI/18(95), ; XVII/19 (96), : Morali Ali Efendi'nin Paris sefâreti", Ahmed Refik, 111/18, ;

16 "M orali es-seyyid Ali Efendi nin sefâretnâmesi", Ahmed Refik, IV/20, ; IV/21, ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ; "Moskofların Edirne istilâsına dair vesaik; Kumandan Namık Paşazâde Cemil paşa'- nın takriri - Kendisine gönderilen telgarafnâme", TOE, VIII/47, ; Murad-ı Sâlis in mührü bk. Süleyman Kanuni nin vasiyetnâmesi. "Murad-ı Sânî sikkeleri", Ali, XVI/14 (91), 79-88; "Mustafa Çelebi akçeleri", Ali XV/12 (89), ; "Mustafa Refik Bey", İbnülemin Mahmud Kemâl Yeni Seri, I/4, 34-42; "Mülteciler meşelerine dair" (Fuad Efendi nin Çar I. Nikola ile mülakatı), Ahmed Refik, XV/1 2 (89), ; XVI/13 (90), 1-41; "Münif Paşa", Ali Fuat, l/l Yeni Seri, l/l, 1-16; "Mütenevvia", TOE, V/27, 192; "Müverrih Asım Efendi nin metrûkâttı târihiyyesinden birkaç parça". Necib Asım, VI/33, ; VI/34, ; VII/39, ; VII/40, ; N "Nailî Abdullah Paşa: Dîvan-ı Humâyun'a aid teşrifât, TTE, XVI/16 (93), ; "Naima Efendi menfada", Ahmed Refik, Yeni Seri, I/5, 52-55; "Nakşa (Naksos) Dukalığı - Kiklad adaları", Saffet, IV/23, ; "Nef'iye dair", İbnülemin Mahmud Kemâl, XVII/19 (96), ; "N utuk", Akçuraoğlu Yusuf, Yeni Seri, 1/1, 1-25; O "Orhan Bey in vakfiyesi", Hüseyin Hüsameddin, XVI/17 (94), ; "Osmanlı Devleti Umûmî Harb'de bitaraf kalabilirmiydi?", Akçuraoğlu Yusuf, XVII/19 (96), 1-29; "Osmanlı İmparatorluğunu'nda Fener Patrikhanesi ve Bulgar kilisesi", Ahmed Refik, XV/8 (85), 73-84; "Osmanlı İmparatorluğu'nda meskukât (VIII-XII asır)", Ahmed Refik, XIV/6 (83), ; XV/7 (84), 1-39; XV/8 (85), ; XV/10 (87) ; "Osmanlığı İmparatorluğu nun ilk sikkesi ve ilk akçeleri", Ali, VIII/48, ; "Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşu bahsi", M. Ali Şevki, Yeni Seri, I/5, 30-51; "Osmanlı tarihnüvisleri ve müverrihleri", Necib Asım, 1/ ; II/7, ; II/8, ; Ö "Özdemiroğlu Osman Paşa, Abdurrahman Şeref, IV/21, ; IV/22, ; IV/23, ; IV/24, ; V/25, 1-12; "Özdemiroğlu Osman Paşa,makalesine zeyl: Şecaatname", Mehmed Arif, V/26, ; "Özdemiroğlu Osman Paşa nın bir mektubu", Abdurrahman Şeref, VIII/43, 35-41; P "Pasarofça Muâhedesi nden sonra Viyana'ya sefir i'zâmı", Ahmed Refik VII/40, ; "Pir Mehmed Efendi muhtırası", Necib Asım, XI-XIII/62-77, ;

17 Pîrî Mehmed Paşa, Mehmed Zeki, XVI/18 (95), ; R "Raguze (Dubrovnik) Cumhurluğu, Saffet, 111/17, ; "Ramazan oğulları", Mehmed Nüzhet, 11/12, ; "Reşad Fuad Bey", Abdurrahman Şeref, Vlll-XI/49-62, ; "Rifat Paşa, ricâl-i Tanzimat tan", Ali Fuad, Yeni Seri I/2, 1-11; "Romanya'ya dair bir vesika-i siyasiyye", Mehmed Galib, VII/39, ; "Rum Selçukî Devleti nin inkirâziyle teşekkül eden Tavâif-i Mülûk", Ahmed Tevhid, 1/1, 35-40; I/3, ; "Rum Selçukî Devlet nin inkirâziyle teşekkül eden Tevâif-i Mülûk dan Sinop'da Pervânezâdeler", Ahmed Tevhid, I/4, ; "Rum Selçukî Devleti nin inkirâziyle teşekkül eden Tevâif-i Mülûk - Sinop'-da Gazi Çelebi", I/5, ; Kastamonu ve Sinop da isfendiyar oğullan veyahud Kızıl Ahmediiler", I/6, ;" Gazi Çelebi", II/7, ; "Kütahya da Germiyan oğullan", II/8, ; "Karahisar-ı Sahib'de Sahib-Atâ oğullan", II/9, ; "Rus menâbiine göre Baltacı Mehmed Paşa nın Prut Seferi (1123 H m.), Ahmed Muhtar, VIII/45, ; VIII/46, ; "Rusya ile 1244 VE 1245 senelerinde vuku bulan harbe dair bir vesika", Mehmed Arif, 111/14, ; S "Sade nakışlı sikkeler", Ali, VII/41, ; VII/ ; ayrıca bk. isimsiz ve tarihsiz sikkeler. "Sadrazam Reşid Paşa dan Maliye Nâzırı Nafiz Paşa ya tezkire-i sâmiye", (Keçecizâde Reşad Fuad Bey in evrakından). TOE, VIII/47, "Sadrazam Said Mehmed Paşa merhûmun Hacegân-ı Dîvan-ı Humâyun'dan iken Stockholm e vuku bulan sefâreti", Yanko İskender Hoçi, 11/11, ; - "Saffet Bey", Necib Asım, IV/24, "Sahib - Atâ oğullarından Ahmed", Ahmed", Ahmed Tevhid, XV /11 (88), ; "Sancağımız ve ay-yıldızlı nakşı", Ali, VIII/46, ; VIII/47, ; VIII/48, ; "Saraybosna da Ebniye-i Hayriyye nin Musavver Tarihi Hünkâr Câmi-i şerifi", TOE, 11/12, ; "Saruhan oğulları - Aydın oğulları", Ahmed Tevhid, 11/10, ; "Sefer Şah bk. Yıldırım Sultan Bayezid... "Selçuk Hatun Sultan", Ahmed Tevhid, 111/15, ; "Serpuş", Mehmed Zeki, VIII-XI/49-62, ; (bk. "Yine Serpuş") "Sıngın donanma harbi üzerine bazı vesikalar", Saffet, II/9, ; "Sicilyeteyn elçileri", Nahid Sırrı, Yeni Seri, I/3, 67-72; "Silsile-i vukuât-ı Devlet-i Aliyye'de zabt edilmeyen 1142 senesi hâdisâtı", Mehmed Arif, 1/1, 53-64; I/4, ; 1/5, ; 111/16, ; "Sinop kitâbelerim ehmed Behçet, Yeni Seri I/2, 35-45; I/4, 43-49; I/5, 56-63; "Sisam beyleri"ahmedtevhid, III/13, ; "Sivas Sultanı Kadı Burhaneddinnâmına Kayseriyye de bir kitabe", Halil Edhem, 111/16, ; "Sokullu Mehmed Paşa ve Lehisten intihâbâtı", Ahmed Refik, VI/35, ; "Sokullu Mehmed Paşa nın evâil-i ahvali ve âilesi hakkında bazı malumat - Cevâhirül menâkıb, Abdurrahman Şeref, V/29, ;

18 "Sultan Abdülaziz'e dair", İbnülemin Mahmud Kemâl, XV/9 (86), ; "Sultan Abdülaziz Han (Cennet-mekân Firdevs-âşiyân) hazretlerinin Avrupa seyahatnâmesidir", (Mâbeyn Başkâtibi Hilmi Efendi nin) Necib Asım, VIIl-XI/49-62, ; "Sultan Abdülazizin vefatı- intihar mı kati mi?", Abdurrahman Şeref, XIV/6 (83), ; "Sultan Abdülmecid Han ın sarayında (Dr. Spitzer'in hâtırâtı), Ahmed Refik, VI/34, ; "Sultan Altunbaş", Hüseyin Hüsameddin, XV/11 (88), ; "Sultan Kayıtbay nâmına bir top", Halil Edhem, VIII/45, ; "Sultan Murad-ı Râbi nin hatt-ı humâyunları", Ahmed Refik, VII/39, ; "Sultan Osman-ı Sâni nin Leh Seferi ne dair Türkçe bir kitâbesi", Halil Edhem, 1/4, ; "Sultan-öyüğü", bk. Fatih zamanında Sultan- öyüğü. "Sultan Selim-Han-ı Sâlis devrinde nizâm-ı devlet hakkında mütâlaât" (Şerif Mehmed - in), TOE, VII/38, 74-88; "Sultan Selim-i Sâlis devrinde nizâm-ı devlet hakkında mütâlaât" (Tatarcık Abdullah ın), VII/41, ; VII/42, ; VIII/43, 15-34; "Sultan Süleyman-ı Kanunî nin son senelerinde İstanbul'un usûl-i iâşe ve ahvâl-i ticâriyyesi", Ahmed Refik, VII/37, 23-42; "Sumatra Seferi", bk. Bir Osmaniı filosunun. "Süleyman-ı Kanunî nin vasıyetnâmesi - Murad-ı Sâlis in mührü", Osman Ferid, IV/20, ; Ş "Şahane bir fıkra-ı tarihiyye ve edebiyye", Ali Emîrî, V/27, ; V/29, ; "Şark Karîb deki Fransız seyyahları hakkında bir eser", Nahid Sırrı Yeni Seri 1/ :1/2,49-71; "Şark levendleri", Saffet, IV/24, ; "Sehzâde Halil'in sergüzeşti", Yanko İskender Hoçi, 1/4, ; II/7, ; "Şekib Paşa, rical-i Tanzimat tan Ali Fuad, Yeni Seri, I/3, 42-66; "Şemseddin Sami", Necib Asım, Yeni Seri, I/2, 24-34; "Şeyhi nin Zeyli", bk. Tekmiletü ş-şakaik. "Şinasi nin beray-ı tahsil Paris e gitmesi", Ahmed Refik, XV/9 (86), ; "Şükrü Bey, merhum", Saffet, I/6, ; T "Talimât-ı Şehid Ali Paşa", Mehmed Galib, I/3, ; (Talimatnâme hakkında ayrıca bk. Abdülkadir Özcan, "Şehid Ali Paşa ya izâfe edilen talimâtnâmeye dair", Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 12, s ). "Tanzimat tan sonra Türkiye'de maarif teşkilâtı arası, Vak anüvis Lütfi - den)", TTE, XVI/17 (94), "Tarih-i Osmani Encümeni hakkında talimat süreti", TOE, 1/1.4-8: "Tarihten bir bir sahife; Ali ve Fuad Paşaların vasıyetnâmeleri", Mehmed Galib, I/2, 70-84; "Taşoz tarihçesi", Musa Kâzım, IV/20, ; "Teke emâreti". Ali, XIV/2 (79), 77-84; Teke-eli, bk. Fatih zamanında Teke-eli. 1 Tekmiletü ş-şakaik fi hakk-ı ehii l-hakaik (Şeyhi nin zeyli), Ahmed Tevhid, XV/12 (89), ; XVI/1 3 (90), 50-59; XVI/14 (91), ; XVI/1) (92) : "Teşkilât-ı atîkada deftedar", Mehmed Zeki, XVI/14 (91), ; XVI/16 (93) "Tevârih-i al-i Osman", Ahmed Refik, XVI/14 (91), 69-78; "Tevfik Paşa", Ahmed Refik, VI/33, ;

19 "Tıbâat', bk. Memalik-i Osmaniyedeki îıbâatın kıdemi "Topkapı Saray-ı Humâyunu, Abdurrahman Şeref, 1/5, ; 1/6, ; 11/7, ; II/8, ; li/9, ; 11/10, ; 11/11, ; 11/12, 713, 730; Topkapu Saray -ı Humayunu nda Sofa - Mustafa Paşa Köşkü, Mehmed Refik, VIII/46, ; "Trabzon da Osmanlı kitâbeieri", Halil Edhem, VIII/48, ; "Trafalgar Burnun nda Türk ve İspanyol gemileri arasında muhârebe-i bahriye, Avran Galanti, XV/8 (85), ; "Tuğ-ı humâyun, Ali VIIl-XI/49-62, 75-84; "Tuğra-yı humâyun, Ali VIII/43, 53-58; VIII/44, ; "Türkiye ile Çarlık Rusya arasındaki münâsebâta dair bazı vesikalar, Nahid Sırrı, Yeni Seri, I/4, 50-72; I/5, 87-94; "Türkiye'de Islahat Fermam", Ahmed Refik, XIV/4 (81) ; "Türkiye de ilk Katolik Kapusen manastırları", Avran Galanti, XIV/2 (79), ; "Türkiye'de Katolik propagandası", Ahmed Refik, XIV/5 (82), ; U, Ü "Umür-ı Bahriyye Nezareti", Saffet, IV/21, ; "Üçüncü Selim devrine aid vesikalar", Necib Asım, XV/12 (89), ; "Üçüncü Sultan Murad ın İngiltere Kraliçesi Elizabeth e bir nâmesi", Saffet, 111/13, ; V "Vak anüvis Cevdet Paşa nın evrakı", Ahmed Refik VIII/44, ; VIII/45, ; VIII/46, ; VIII47, ; "Vak anüvis Teşrîfâtî Edib Efendi - Selim Sâlis'in bazı evâmir-i mühimmesi", Mehmed Galib II/8, ; "Vatanperverliğin temâsil-i şâhânesi", Necib Asım, V/28, ; "Vekayi-i Sultanî Tarih-i Nakşî", İsmail Hakkı, Yeni Seri I/2, 12-15; "Vesâik-ı tarihiyyemiz", Musa Kâzım, I/2, 65-69; "Viyana Muhâsarasf ndan sonratürklere karşı Mukaddes İttifak", Avram Galanti, XV/10 (87), ; "Viyana sefîr-i sâbıkı Hüseyin Hilmi Paşa", Abdurrahman Şeref, VIII-/49-62, 63-74; Y "Yıldırım Bayezid in sikkeleri", Ali, XIV/5 (82), ; "Yıldırım Sultan Bayezid Han-ı Evvel devrinde Mısır a sefaretle gönderilen Sefer Şah ın vefatı", Ahmed Tevhid, 111/16, ; "Yine Serpuş, Mehmed Zeki, XI-XIII/62-77, (ayrıca bk. Serpuş) "Yörgüç Paşa ve evlâdına aid birkaç kitâbe, Halil Edhem, II/9, ; "Yusuf N a s i", Saffet, 111/16, ;

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS

TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS TARİH İ ÖSMÂNÎ ENCÜMENİ MiCiVîUAS Sayı: 1-101 Önsöz ve Fihrist: D oç.dr. A bdülkadir Özcan Enderun Kitabevi İstanbul 1988 Boğaziçi University Library Enderun Yayınlan: 24 oes-c D R 1 0 *T 315 1 3 8 3 jjj

Detaylı

OSMANLI TARİHÇİLİĞİ ve TARİH KAYNAKLARI

OSMANLI TARİHÇİLİĞİ ve TARİH KAYNAKLARI OSMANLI TARİHÇİLİĞİ ve TARİH KAYNAKLARI Osmanlı Devleti nin günümüze ulaşan ilk standart tarihleri, kuruluştan bir buçuk asır sonra kaleme alındı. Başta Âşıkpaşazâde olmak üzere, daha sonraki tarihçilere

Detaylı

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23

Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 Üsküdar Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kültür Yayınları: 23 ISBN 978-605-60594-3-8 1. baskı İstanbul, Ocak 2012 Genel Yönetmen HASAN EKMEN Yayın Yönetmeni RAMAZAN KIZILKAYA Proje

Detaylı

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR

BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR BİBLİYOGRAFİK KAYNAKLAR Prof. Dr. İsmail Hakkı AKSOYAK Abdulkadiroğlu, Abdulkerim-F. Hakan Özkan (1994). Yozgat Meşhurları. Yozgat Belediyesi. Yozgat. Abdulkadiroğlu, Abdülkerim (1988). Güldeste-i Riyâz-ı

Detaylı

~NURİ ÖzcAN ABDÜIAZİZ. (,:n_:,all~) (1830-1876) Osmanlı padişahı (1861-1876). ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in olup annesi Pertevniyal Valide

~NURİ ÖzcAN ABDÜIAZİZ. (,:n_:,all~) (1830-1876) Osmanlı padişahı (1861-1876). ll. Mahmud'un oğlu ve Abdülmecid'in olup annesi Pertevniyal Valide ABDÜAZiZ Tomar'da bildirildiğine göre Sivasiyye tarikatı. devrinin önde gelen mutasavvıf ve alimleri arasında yer alan AbdOlahad Nuri'ye nisbet edilmektedir. O ayrıca tasawutt şiirler ve ilahiler yazmış,

Detaylı

TÜRKİYE SEYAHATNAMELER KAYNAKÇASI Bülent Ağaoğlu İstanbul, Nisan 1981 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 TÜRK YAZARLARININ SEYAHATNAMELERİ (LATİN HARFLİ KİTAPLAR. 1929 DAN İTİBAREN)... 4 ARAP HARFLİ TÜRKÇE BASMA

Detaylı

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU

SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU TC FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI SİYASET VE ŞENLİK 1836 SÛR-I HÜMÂYUNU YÜKSEK LİSANS TEZİ MEHMET IŞIK 120121003 DANIŞMAN YRD.DOÇ. DR. NURDAN ŞAFAK

Detaylı

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu

Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu Türk Tarih Kurumu Yayınları 2014 Fiyat Kataloğu III İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII TÜRK TARİH KURUMU... XI Eski Diziler I. TIPKI BASIMLAR...57 II. TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI...57 III. TÜRK TARİHİ KAYNAKLARININ

Detaylı

SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE

SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt: 4 Sayı: 1 Haziran 2003 SULTAN AZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ DÖNÜŞÜ MÜNASEBETİYLE YAPILAN KUTLAMALAR VE BİR MANZUM TARİHÇE Osman KÖKSAL Osmangazi Üniversitesi

Detaylı

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Recep ARPA * Öz: Osmanlı da 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül eden zaman aralığı, olumlu veya olumsuz hayatın

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

Kronolojiler. Gösterim: 9637

Kronolojiler. Gösterim: 9637 1299-1300 Osmanl? tarihinin ba?lamas? 1299?lk müzik olay? (Selçuklu sultan?nca Osman Bey'e Beylik alameti olarak gönderilen tabl-u alem (davul ve sancak) 1302 Osman Gazi'nin Koyunhisar? Zaferi 1302 III.

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876)

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAKINÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI DOKTORA TEZİ SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİ OSMANLI KARA ORDUSU (1861-1876) Hazırlayan Uğur ÜNAL Tez Danışmanı Prof. Dr. Necdet HAYTA

Detaylı

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi

Site Mah./Elazığ Cad./No:56 ALACAKAYA 0424 481 64 98. yunusdoner@gmail.com. Yunus DÖNER Dernek Üyesi DOĞRUDAN TEMİN İLANI ALACAKAYA KURS VE OKUL TALEBELERİNE YARDIM DERNEĞİ Elazığ ili SODES Benim de Geleceğim Var! Projesi kapsamında Elektronik Ürünler mal alımına ilişkin SODES 2010 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251

TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 251 Avrupa İle Asya Arasında Önemli Bir Geçiş Noktası Gelibolu da Tarîkatlar ve Tekkeler Orders And Dervish Lodges In Gallipoli In The Cross Road Of Europe And Asia Selami

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ. CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH BÖLÜMÜ CUMHURİYET DÖNEMİ TARİH ANLAYIŞLARI ve TARİH EĞİTİMİ (1923-1960) DOKTORA TEZİ Tez Danışmanı Prof.Dr. Bayram KODAMAN Hazırlayan Nevzat

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI

OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (YAKINÇAĞ TARİHİ) ANABİLİM DALI OSMANLI DEVLETİ NDE TERCÜMANLIK VE BAB-I ALİ TERCÜME ODASI Doktora Tezi Sezai BALCI Ankara-2006 T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007

AHMED CEVDET PAŞA MECELLE. İstanbul 2007 AHMED CEVDET PAŞA ve MECELLE Ahmed Şimşirgil Ekrem Buğra Ekinci İstanbul 2007 Takdim Osmanlı hukukçusu denince Batılıların hemen aklına gelen iki kişiden biri Şeyhülislâm Ebussuud Efendi ise, diğeri de

Detaylı

Edirnekapı da Bir Bektaşi Ocağı: Emin Baba Tekkesi ve Haziresi

Edirnekapı da Bir Bektaşi Ocağı: Emin Baba Tekkesi ve Haziresi Edirnekapı da Bir Bektaşi Ocağı: Emin Baba Tekkesi ve Haziresi Fahri Maden Kastamonu Üniversitesi Bektaşiliğin İstanbul ve çevresindeki faaliyetleri XIV. yüzyılda Şahkulu Sultan tekkesinin kurulmasıyla

Detaylı

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.)

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI İNDEKSİ (Yazarların soyadlarına göre düzenlenmiştir.) ABAZİ, Ahmet Pirlepe deki Çarşı Câmii, Ekim 2001, Y. 30, S. 4, s. 89-93. ABDURRAHİMOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Erişah Osmanlı Devleti

Detaylı

İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul

İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul İmparatorluğun Son Yüzyılında İstanbul Kemal Beydilli İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi I. ASRÎLEŞEN İSTANBUL Doğa ve san at elbirliği ettiler ve kusursuz bir eser olmak üzere İstanbul u yarattılar, 1 tesbiti

Detaylı

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR)

OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) 233 OSMANLILARDA İSTİHBARAT (XIV.-XX. YÜZYILLAR) Erdal LTER* This essay examines the place and the importance of the intelligence in the Ottoman Empire starting from the 16th century and its development

Detaylı

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies

Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies Sûfî Araştırmaları - Sufi Studies OSMANLI YÖNETİMİNİN YENİ YIL KUTLAMALARINDAN: İSTANBUL TEKKELERİNE MUHARREMİYE DAĞITIMI New Year's celebrations in Ottoman Government: Muharremiye Distribution to Istanbul

Detaylı

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r.

MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. MİDHAT PAŞA. MİDHAT PAŞA (1822-1884 ), Osmanlı d e v l e t a d amı, s a d r â z a mı ve b i r i n c i m e ş r û t i y e t i n kuruc u s u d u r. Ruscuklu Hacı Ali Efendi-zâde Hacı Hafız Mehmed Eşref Efendi

Detaylı

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini

Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini Eğitim Tarihi Kaynakçası ve Atıf Dizini., S. (1324). "Meşrutiyetten Sonra Maarif Tarihi". Muallim, (19), 654-665, Işıksal, C. (). "Türkiye'de Açılan İlk Yabancı Dil Okulları". Belgelerle Türk Tarihi Dergisi,

Detaylı

MÜTERCİM HALÎMÎ EFENDİ 1 NİN NOTLARI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLAZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ VE SONUÇLARI (21 Haziran 1867 7 Ağustos 1867) 2.

MÜTERCİM HALÎMÎ EFENDİ 1 NİN NOTLARI ÇERÇEVESİNDE SULTAN ABDÜLAZİZ İN AVRUPA SEYAHATİ VE SONUÇLARI (21 Haziran 1867 7 Ağustos 1867) 2. TARİHİN PEŞİNDE ULUSLARARASI TARİH ve SOSYAL ARAŞTIRMALAR DERGİSİ Yıl: 2012, Sayı: 7 Sayfa: 165 188 THE PURSUIT OF HISTORY INTERNATIONAL PERIODICAL FOR HISTORY AND SOCIAL RESEARCH Year: 2012, Issue: 7

Detaylı

SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ. Fuat KÖPRÜLÜ

SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ. Fuat KÖPRÜLÜ Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVI, Sayı/Number 1 Temmuz/ July 2011, 201-233 SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ Fuat KÖPRÜLÜ Aktaran: Tülay METİN ** (s. 193) Osmanlı saltanatının

Detaylı

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER

EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER EDEBĐYATIN KAYNAĞI OLARAK SEYAHATNAMELER Bâki ASĐLTÜRK * ÖZET Bu makalede Türk edebiyatındaki seyahat kitapları inceleniyor. Makale, esas olarak 15. yüzyıldan günümüze kadar yazılan seyahat kitaplarına

Detaylı

II. Meşrutiyet ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim

II. Meşrutiyet ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2010, Sayı:21, ss.99-130. II. Meşrutiyet ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim Cevdet KIRPIK ÖZET II. Meşrutiyet döneminde şehzade eğitimi esaslı

Detaylı

DEVLET İ ALİYYE İ OSMÂNİYE DE KARANTİNA YANİ USÛL İ TAHAFFUZUN TÂRİHÇESİ *

DEVLET İ ALİYYE İ OSMÂNİYE DE KARANTİNA YANİ USÛL İ TAHAFFUZUN TÂRİHÇESİ * DEVLET İ ALİYYE İ OSMÂNİYE DE KARANTİNA YANİ USÛL İ TAHAFFUZUN TÂRİHÇESİ * Çeviri: Uzm. Abdullah Köşe Devlet i Aliyye i Osmâniyye nezdinde karantina yani emrâz ı sâriye ve müstevliyeye karşı tahaffuz usûlünün

Detaylı