Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI"

Transkript

1 Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI

2 Şeyh Mekkı /Ahmed Neylı Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI I lk Harf Yayınevi, 2011 Kitabın tu m yayın hakları "I lk Harf Yayınevi"ne aittir. I lk Harf Yayınevi, 10 Tasavvuf Serisi, 9 ISBN Genel Yayın Yo netmeni/edito r Ersan Gu ngo r Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Halil Baltacı Sayfa Du zeni I rfan Gu ngo ru r Kapak Tasarımı Sercan Arslan Basım Tarihi 1. Baskı, I stanbul, Eylu l 2011 Baskı / Cilt Şenyıldız Yay. Hed. Eşya ve Teks. San. Tic. Ltd. Şti. (Serti ika No: 11964) Gu mu şsuyu Cad. No:3/2 - Topkapı / I stanbul Tel: İLK HARF YAYINEVİ Genel Dağıtım Çelik Yayınevi (Serti ika No, 14710) Ticarethane Sokak No: 59 Cag alog lu - Fatih / I stanbul Tel: Fax:

3 ŞEYH MEKKI /AHMED NEYLI Yavuz Sultan Selim in Emriyle Hazırlanan İBN ARABÎ MÜDAFAASI Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Halil Baltacı

4

5 İçindekiler Kısaltmalar...7 I kinci Baskıya O nso z...9 O nso z...13 Giriş...17 BİRİNCİ BÖLÜM / 21 Ahmed Neylı Efendi...23 Hayatı...23 Şahsiyeti ve Edebî Kişiliği...24 Eserleri...27 Eserlerinin Muhtelif Kütüphanelerdeki Nüshaları...27 Şeyh Mekkı Efendi...31 Hayatı...31 Eserleri...33 el-cânibü l-garbî nin Muhtelif Kütüphanelerdeki Nüshaları...35 İKİNCİ BÖLÜM / 37 el-fazlu l-vehbı nin Muhtevası ve Deg erlendirilmesi...39 el-fazlü l-vehbî fî Tercemeti l-cânibi l-garbî...39 Muhyiddı n I bn Arabı ye Yapılan I tirazlar...41 Vahdet-i Vücûdla İlgili Olmayan İtirazlar...51 Vahdet-i Vücûdla İlgi li Olan Îti râz...86 Sonuç

6 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / 137 el-fazlu l-vehbı fı Tercemeti l-ca nibi l-garbı Ba b-ı Evvel I kinci Ba b Ha time Fasl-ı Evvel Fasl-ı Sânî Fasl-ı Sâlis Vasiyyet ve İltimâs Kaynaklar Dizin

7 KISALTMALAR a : El yazması eserlerde sayfanın birinci yu zu a.g.e. : Adı geçen eser a.g.h. : Adı geçen hadıŝ a.g.m. : Adı geçen madde a.s. : Aleyhisselam b : El yazması eserlerde sayfanın ikinci yu zu b. : Bin, ibn (og lu) Bkz; bkz. : Bakınız Bnz; bnz. : Benzer/benzeri bl. : Bo lu m(u ) c. : Cilt çev. : Çeviren DI A : Diyanet I sla m Ansiklopedisi h. : hicri Haz; hzr. : Hazırlayan Hz. : Hazret-i I.U : I stanbul U niversitesi k.s : Kaddesalla hu Sırrahu k.v : Kerremalla hu vechehu Krş.; krş. : Karşılaştırınız Ktp. : Ku tu phane(si) m. : Mı la dı md. : Madde(si) mu st. : Mu stensih nr. : Numara nşr. : Neşreden o. : O lu mu r.a : Radiyalla hu anhu s. : Sayfa s.a. : Sallala hu Aleyhivesellem sad. : Sadeleştiren str. : Satır(ı) şrh. : Şerh, şerheden thk. : Tahkik trc. : Terceme tsh. : Tashih tr. : Tarih [t.y.] : Tarih Yok v. : Vefat(ı) vr. : Varak [y.y] : Yayın Yeri Yok y.y. : Yu zyıl Yzm. : Yazma 7

8

9 İkinci Baskıya Önsöz H amd A lemlerin Rabbi Allah a, sela t u sela m O nun kutlu peygamberine olsun. Akademik ve ilmı çalışmalar yapan bu tu n araştırmacıların en bu yu k isteg i, pek bu yu k bir çabayla meydana getirdig i u ru nu nu iki kapak arasında go rmektir. Bu çalışma bir de kitap ha linde yayınlanıp geniş kitlelere ulaşma imka nı buldug unda, bo ylesi bir durum o kimse açısından bu yu k bir bahtiyarlık sayılır. Bundan yaklaşık yedi sene o nce yu ksek lisans tezimizin İbn Arabî Müdafaası ismiyle basılmış olması bizi ziyadesiyle mutlu etmişti. Muhyiddı n I bn Arabı ye olan ilgi ve alakadan olacak, bir zaman sonra kitabın baskısı tu kendi. Çeşitli meşguliyetler sebebiyle bir daha ilgilenme fırsatını bulamadıg ımız bu çalışmanın, deg erli arkadaşım araştırma go revlisi Ercan Alkan ın da teşvikiyle yeniden basılması konusu gu ndeme geldi. Biz de çalışmamızı tekrar go zden geçirmek suretiyle yeniden basılması konusunda u zerimize du şeni yapmaya çalıştık. Muhyiddı n I bn Arabı ismini ilk defa I la hiyat Faku ltesi nin hazırlık sınıfında okurken duydum. Oturdug umuz mahalle ca miinin avlusunda bir namaz vakti tanıştıg ım ve maalesef bir daha go ru şemedig im genç bir tıp doktoru I bn Arabı 9

10 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası hakkında bilgim olup olmadıg ımı sormuş, kıymetine dikkat çekmişti. I la hiyat Faku ltesi nde okuyan birisi olarak biraz da mahcu biyet içinde bu ismi ilk kez duydug umu so yledig imi hatırlıyorum. Tasavvufa ve I bn Arabı ye ala kamın bo yle başladıg ını so yleyebilirim. Yu ksek lisans sırasında I bn Arabı yle ilgili bir konuda çalışmayı tercih etmemizin sebeplerinden birisi de bu hatıradır. Son yıllarda bu tu n du nyada ve u lkemizde genelde tasavvufa, o zelde I bn Arabı ve ta kipçilerine bu yu k bir ilginin oldug u go ru lmektedir. Son do nemlerde bu ha lis I sla m a rifinin eserleri bu yu k bir çaba içinde dilimize kazandırılmakta, u niversitelerde her biri Şeyh-i Ekber in bir yo nu nu ortaya çıkarmaya çalışan akademik çalışmalar yapılmakta, pek çok yayınevi bu çalışmaları çeşitli isimlerle yayınlamaktadırlar. Bu anlamda çeşitli yayınevlerince I bn Arabı Kitaplıg ı başlıg ı altında yayınlanan kitapların sayısı hiç de az deg ildir. Muhyiddı n I bn Arabı, yazdıg ı eserleri, ortaya koydug u go ru ş ve du şu nceleri, kendisini takip eden talebe ve sevenleriyle yaşadıg ı do nemden itibaren tasavvuf ve I sla m du şu nce sistemini temelinden etkilemiş, o zellikle Selçuklu-Osmanlı do neminin fikrı ve irfa nı hayatına damga vurmuştur. Tesir alanının hem olabildig ince geniş hem de uzun soluklu oldug unu go zlemledig imiz I bn Arabı, I slam du şu ncesinde bir anlamda mihenk olarak da kabul edilebilir. I lmı ve irfa nı hayatımızı derinden do nu ştu ren bu yu k eserlerinde dile getirdig i hakı katlerin idra kine varmak hiç de kolay olmamıştır. I bn Arabı nin eser ve fikirleri, bazı insanlarda bu yu k bir heyecan ve rag bet uyandırırken bir takım insanlarda ise o fke ve rahatsızlıg a sebep olmuştur. Bu nedenle eserlerinde dile getirdig i fikirlerden dolayı çok defa eleştirilere maruz kalmış, beg enilip sevildig i oranda tenkit ve hoşnutsuzlug a du çar olmuştur. Hatta denebilir ki, sevgiyle nefreti, hu rmetle eleştiriyi, 10

11 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası mu dafaayla iftirayı aynı anda kendisinde onun kadar barındıran başka bir isme rastlamak zordur. Başta anlaşılamamak, ko tu niyet ve bilgisizlikten kaynaklanan pek çok eleştiri ve iftiraya ma ruz kalan I bn Arabı yi savunan onlarca eserden birisi de bu mu tevazı çalışmaya konu olan el-cânibü l-garbî fî halli müşkilâti ş-şeyh Muhyiddîn İbni l-arabî adlı risa ledir. Biz bu çalışmamızda, aslı Farsça olan eserin eski Tu rkçe ile yapılmış tercu mesini, başında genel bir tanıtım ve deg erlendirmeyle gu nu mu z alfabesine aktararak bugu nu n okuyucusuna sunmak istedik. Çalışmamızın go zden geçirilmiş yeni baskısı bir takım deg işiklik ve ilaveler içermektedir. Tezimizin ilk baskısı yapılırken bir takım sebeplerden dolayı çalışmayı yeniden go z- den geçirme imka nını bulamamıştık. Bu nedenle kitap basıldıg ında, o zellikle orijinal metin kısmında gerek bizden gerekse eldeki malzemeden kaynaklanan bazı eksiklerin bulundug unu tespit ettik. Bu eksiklikleri, yeni baskı o ncesi yeniden okumalarla elden geldig ince en aza indirmeye çalıştık. Risa lenin Şeyh Mekkı ve Ahmed Neylı ye a it orijinal bo lu mu nde daha o nce sadece su re ve a yet numaralarını vermekle yetinmiştik. Yeni baskıda a yetlerin mea llerini de ekledik. Eserde mu ellif ve mu tercimin anlamını zikrettig i a yetleri tırnak içinde, tercu me edilmemiş a yetleri ise genellikle Elmalılı Hamdi Yazır ın Hak Dîni Kur ân Dili tefsirinden faydalanmak su retiyle ko şeli parantez içinde verdik. Risa lede bulunan pek çok hadıŝ-i şerı fi de benzer şekilde, kaynakları ve tercu meleriyle birlikte vermeye gayret ettik. Yine çalışmanın bu baskısında, orijinal metinde bulunan ve Ahmed Neylı nin tercu melerini vermedig i Arapça iba relerin tercu mesini de yapmaya çalıştık. Her ne kadar en aza indirmeye çalışsak da çalışmamızın pu r-kusur oldug unu itiraf ediyor, başta Şeyh-i Ekber olmak u zere bu risa lenin mu ellifi Şeyh Mekkı ve mu tercimi Ahmed 11

12 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası Neylı Efendi nin ru ha niyetine sıg ınarak okuyucunun hoşgo ru su nu talep ediyoruz. Temennimiz, dar go ru şlu ca hil insanların kendisini pek çok tenkit ve iftirayla karalamaya çalıştıg ı Şeyh-i Ekber i -aslında pek de ihtiyacı olmadıg ı ha lde- mu dafaa eden bu risa lenin faydalı olması, bu konuda I bn Arabı okuyucularına az da olsa bir katkı sag lamasıdır. Eserin yeniden basımı için beni teşvik eden deg erli dostum Ercan Alkan a, bir takım konularda kendilerine mu racaat ettig im Erzincan U niversitesi I la hiya t Faku ltesi ndeki arkadaşlarıma ve bu çalışmayı yeniden yayınlayan I lkharf Yayınevi ve deg erli edito ru Ersan Gu ngo r Beyefendi ye teşekku rlerimi sunuyorum. Tevfı k Allah tandır. Yrd. Doç. Dr. Halil Baltacı Erzincan,

13 Önsöz T asavvufta insan o zellikle de insa n-ı ka mil kavramı, merkezı bir yere sahiptir ve tasavvufun deg er atfettig i konuların başında gelir. Tasavvufı du şu ncede Allah ın halı fesi sıfatıyla yeryu zu ne niza m vermekle yu ku mlu insan, aynı zamanda hem kendisinin hem de yaşadıg ı çevrenin varlıg ıyla ilgili soruları ve bu tu n bir du şu nce tarihinin ana temasını oluşturan varlık meselesini ço zmeye çalışmak durumundadır. Varlık meselesi bu tu n dinlerin, felsefenin, çeşitli din ilimlerinin ve tabıî olarak tasavvufun u zerinde so z so yledig i ve fikir beyan ettig i konulardandır. I nsanın yaratılışı, bu a leme nasıl geldig i, hayatının anlamı, ka inatla ilişkisi, o lu m, a hiret, nu bu vvet vb. konularda o teden beri mutasavvıfların go ru ş- ler bildirdig i va kı dir. Fakat zikredilen konularda mutasavvıflar içinde fikirlerini etkili ve sistemli olarak ortaya koyan en o nemli su fı ismin Muhyiddı n I bn Arabı nin oldug unu so ylemek de yanlış olmaz. Sadece tasavvufun deg il, I sla m du şu n- cesinin en verimli mu elliflerinden birisi olarak o, deva sa eserlerinde temelde varlık ve ma rifet, pek çok I sla mı meseleyi aydınlatmaya çalışmıştır. Bunu da felsefecilerden ayrı olarak, Allah ın onun kalbinde ve du nyasında meydana getirdig i ma nevi fetih ve açılımlarla, yine felsefecilerden farklı bir yol 13

14 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası ve terminoloji kullanarak gerçekleştirmiş, Allah- insan, Allahka inat, insan-ka inat u zerinde ciddi du şu nceler u retmiş ve tutarlı bir sistem meydana getirmiştir. Tasavvuf o zellikle I bn Arabı den sonra, onun fikirleri altında şekillenmiş ve vahdet-i vu cu d du şu ncesi tasavvufun belirleyici konularından birisi olmuştur. Aslında I sla m ın temel konularından tevhı d go ru şu nden hareketle ortaya çıkan ve I bn Arabı nin takipçileri sayesinde gerçek manada anlamını bulan vahdet-i vu cu d fikri zaman içinde kendisine geniş bir tesir sahası bulmuştur. O zellikle Osmanlı do nemi tasavvufu bu tesir altında en parlak do nemini yaşamış, vahdet-i vu cu d etkisi du şu nceye, sanata, edebiyata, mimariye ve daha pek çok alana nu fu z etmiştir. I bn Arabı gerek eserlerinin konu ve muhtevaları gerekse sıradan insanlara kapalı o zel bir dil ve anlatım tarzından dolayı anlaşılması zor eserler kaleme almıştır. Bu sebeple okuyucu kitlesi genellikle sınırlı olmuştur. Fakat eserler daha sonra talebe ve takipçilerince şerhedilerek açıklanmak suretiyle daha geniş kitlelerin istifadesine sunulmuş, a limler ona ilgi duymuş padişahlar saygı go stermişlerdir. Kendi vu cu da getirdiklerinden ha riç, sadece eserlerinin şerhleri ve hakkında yazılan kitap ve risa leler bile mu him bir ku lliyat oluşturmuştur. Geçmişe bakıldıg ında onun kadar u zerinde tartışma yaşanan başka bir mu ellif bulmak zordur. I sla m tarihi boyunca onun kadar konuşulmuş, lehinde ve aleyhinde so z so ylenmiş, eleştirilmiş ve o vu lmu ş çok az insan bulunur. Kimileri onu, insa n-ı ka mil bu yu k bir evliya ve I sla m bu yu g u olarak go ru rken, bazıları da dini fesada ug ratan ve ku fre girmiş birisi olarak kabul ederler. Bununla beraber I bn Arabı bu topraklarda daha çok sevgi ve saygıyla anılan, eserleri okunan ve anlaşılmaya çalışılan birisi olarak kalmıştır. 14

15 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası Mu ellifin en o nemli eseri sayılan Fusûsü l-hikem, aslında I bn Arabı nin bu tu n eserlerinin hu la sası, fikirlerinin sistemli bir o zeti kabul edilebilir. Gerçekte kendisi hakkındaki pek çok tartışma ve ı tira zlar bu kitaptaki bir takım ifade ve go ru şlerinden kaynaklanmıştır. Genelde kendisine ı tira z eden, onu eleştiren ve hatta ku fu rle itham edenler bu kitaptaki go ru şlerinden dolayı bunu yapmışlardır. O te taraftan aynı zamanda bu kitaba yu zden fazla şerh yazılmıştır. Pek çok bu yu k I sla m a limi onu savunmuş ve ileri su ru len ı tira zları delilleriyle çu ru tu p cevaplar vermişlerdir. Bizde bu çalışmamızda, onu mu da faa eden, ı tira z ve tenkitlere cevap vermeye çalışan ve bunu Yavuz Sultan Selim in emriyle vu cu da getiren bir mu ellifin bizce o nemli bir risa lesini, ku tu phanelerin tozlu raflarından indirip insanların istifadesine sunmaya çalıştık. Bu çalışma, aynı zamanda geçmişimizden teva ru s ettig imiz ku ltu r mı rasımıza karşı bir minnet ve borcun ifa sına ku çu k bir katkı şeklinde de anlaşılabilir. Gu çlu bir gelenekten faydalanmak suretiyle ancak gu zel bir geleceg in inşa edilebileceg ine inanmaktayız. Bu konuda az bir katkıda bulunmuş olma hissi bile bizi ziyadesiyle mutlu etmeye yetecektir. Son olarak bu çalışmanın kusurlardan a rı olmadıg ını ve iddia taşımadıg ını so ylemek isterim. Çalışmamız esnasında gu ler yu zlu lu g u nu ve yardımlarını esirgemeyen kıymetli hocalarım Prof. Dr. Mustafa Tahralı, tez danışmanım Doç. Dr. M. Erol Kılıç ve Prof. Dr. Hasan Ka mil Yılmaz Beyefendilere şu kranlarımı sunuyorum. Ayrıca çalışma do neminde kendilerinden maddi ve ma nevı yardımlar go rdu g u m herkesi, o zellikle a ilemi ve ev arkadaşlarımı minnetle ya d ettig imi ve her tu rlu yardımları için teşekku r ettig imi belirtmek isterim. Halil BALTACI I stanbul,

16

17 Giriş Y u ksek lisans çalışmamıza konu olan el-cânibü l- Garbî fî halli müşkilâti ş-şeyh Muhyiddîn İbni l- Arabî adlı eser, daha çok Şeyh Mekkı ismiyle bilinen Ebu l- Feth Muhammed b. Muzafferuddı n tarafından Farsça kaleme alınmıştır. Eserin yazılış amacı Muhyiddı n I bn Arabı nin fikir ve ifa delerini mu dafaa etmek o zellikle za hir ehli denilen, tasavvufa ve tasavvuf ku ltu ru ne uzak insanların tenkid ve ı tira zlarına cevaplar vermektir. Bu eser daha sonra devletin yu ksek kademelerinde memuriyette bulunmuş aynı zamanda bir şa ir olan Mirza za de Ahmed Neylı tarafından el-fazlü l-vehbî fî tercemeti l-cânibi l-garbî ismiyle Tu rkçeye tercu me edilmiştir. Bizim bu çalışmamız da esasında bu Tu rkçe tercu me u zerinedir. Yazma halinde çeşitli ku tu phanelerde onlarca nu shası bulunan bu eserin iki nu shası mu tercim hattı olarak kayıtlıdır. Mikrofilm yoluyla elimizde fotokopisi bulunan mu tercim hattı olarak bilinen birinci nu sha 1, Su leyma niye Ku tu phanesi Ha let Efendi bo lu mu nde 363 numaraya kayıtlı, 94 varak, ta likle yazılmış ve 8 Receb 1155/ 8 Eylu l 1742 tarihlidir. Bu risa lenin 1 Eserin ilk sayfasına Terceme-i Cânibü l-garbî ba hattı mu tercimi ha za lkita b Ahmed Neylı Mirza za de şeklinde kayıt du şu lmu ştu r. 17

18 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası go rebildig imiz bu tu n nu shalarında mu tercim, bu tercu meyi 3 Cema zeyila hir 1148/ 21 Ekim 1735 Perşembe gu nu kuşluk vaktinde bitirdig ini ifade ettig inden Ahmed Neylı nin bu nu shayı kendi eliyle daha sonra yeniden yazdıg ı anlaşılmaktadır. Hatta bu nu shada ku çu k bir bo lu mu n sehven olsa gerek, yazılmayarak atlandıg ı go ru lmektedir. Bu nu shanın bir takım eksiklikler taşıdıg ını anladıg ımızda, elimizde aslından çog altılmış fotokopisi bulunan Su leyma niye Ku tu phanesi Yazma Bag ışlar bo lu mu ndeki 3012 numaralı dig er bir nu shaya mu racaat ettik. Dipnotlarda ikinci nu sha olarak zikrettig imiz bu nu shadır. Ayrıca sonradan yine mu tercim hattı oldug u anlaşılan Su l- eyma niye Ktp. Uşşa kı Tekyesi, 315 numaraya kayıtlı 61 varak dig er bir risa le daha bulduk. Elimizdeki risa leyi ku tu phaneye giderek bu nu sha ile de karşılaştırma yoluna gittik. Yine Ahmed Neylı nin bag lılarından oldug u anlaşılan Ahmed Sa kıb tarafından istinsah edilen fakat aslına ulaşamadıg ımız bir nu shadan da gerekli yerlerde istifade ettik. Son olarak elimizdeki bu tu n bu nu shaları Necı b Ma yil Herevı tarafından el- Cânibü l-garbî fî halli müşkilâti ş-şeyh Muhyiddîn İbni l-arabî adıyla I ran da tahkı kli bir şekilde neşredilen eserin Farsça orijinaliyle karşılaştırdık. Bo ylece eldeki do rt kaynak ve ku t- u phanedeki nu shadan faydalanarak bu metni olabildig ince sag lam ve du zeltilmiş bir hale getirmeye çalıştık. Eser u zerinde çalışırken gerek ku tu phanedeki dig er nu shalar gerekse eldeki nu shaları birebir karşılaştırarak eksiklikleri veya anlamda bozukluklar meydana getirilebilecek farklılıkları da dipnotlarda go stermeye çalıştık. Ahmed Neylı nin Farsça aslından Tu rkçeye yaptıg ı bu tercu mesi ortalama bir zorlug a sahiptir. Mu tercim eserinde her ne kadar ag dalı bir dil ve uzun terkipler kullanmamış ve eseri oldukça sade bir şekilde tercu me etmeye çalışmışsa da bu risa le, konuların da zorlug undan olsa gerek zor takip edilen 18

19 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası bir metne sahiptir. Biz de bu sebeple gerek risa lenin gu nu mu z alfabesine aktarılması hususunda gerekse eser ve ı tira zlar konusunu deg erlendirirken o zellikle I smail Fennı Ertug rul un Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabî ve Ahmed Avni Konuk un, merhu m Selçuk Eraydın ve Mustafa Tahralı tarafından hazırlanıp neşredilen Fusûsu l-hikem Tercüme ve Şerhi adlı eserlerine sıkça mu racaat ettik. Bu çalışmanın ilk bo lu mu nde eserin mu ellifi ve mu t- ercimi hakkında kısaca bilgi verilmiş, risa lenin konusunu oluşturan I bn Arabı ye karşı dile getirilen ı tira z ve tenkidler, başta bu risa le olmak u zere çeşitli eserlere başvurularak kısaca deg erlendirilmeye çalışılmıştır. Bo yle bir deg erlendirme kuşkusuz, Osmanlı Tu rkçesini ta kip edemeyecek durumdaki okuyucuya da bu risa le hakkında fikir vermesi bakımından fayda sag layacaktır. Bu konuda daha ileri okumalar yapmak isteyen kimseler ise şu phesiz bir kısmını dipnotlarla go sterdig imiz ve pek çog unu deg erlendiremedig imiz Ekberı gelenek çerçevesinde kaleme alınan dig er kaynaklara başvurmak zorundadır. Son olarak bu çalışmamız dil ve edebiyat alanına hitap etmedig inden dolayı o zel noktalama işaretleri kullanılmamıştır. Bununla birlikte bu risa le gu nu mu z alfebesine, orijinal metni de feda etmeksizin fakat gu nu mu z imla sına yakın bir tarzda aktarılmaya çalışılmıştır. Metnin muhtelif yerlerinde bulunan a yetlerin su re ve a yet numaraları, zikredilen hadıŝlerin kaynakları olabildig ince dipnotlarla go sterilmiş, eserde geçen çeşitli Arapça ve Farsça alıntı ve ibarelerin tercu meleri genelde mu tercim tarafından yapılmıştır. 19

20

21 BİRİNCİ BÖLÜM

22

23 Ahmed Neylî Efendi Hayatı A hmed Neylı Efendi (1084/ ) 1 tarihinde I stanbul da dog du. 2 Babası I stanbul kadılarından fazı let sahibi bir za t olan Mirza za de Mehmed Efendi dir. Bu yu zden Ahmed Neylı Mirza za de u nvanıyla tanınmaktadır. Tahsilini ciddi bir şekilde tamamladıktan sonra mu derrrislik yoluna girmiş 1109/ tarihinden itibaren bir mu ddet ders vermekle meşgul olmuştur. Daha sonra kadılık mesleg ine girmiş, 1129/ tarihinde I zmir, 1139/ tarihinde Mısır ve 1144/ tarihinde Mekke-i Mu kerreme mevleviyetlerinde (yu ksek kadılık) bulunmuştur. 1149/ tarihinde Anadolu kazaskeri olmuş ve 1150/ de bu go revinden azledilmiştir. Daha sonra 1154/ ile 1 Hakkında bilgi edinilen kaynaklar; Bursalı Mehmed Tahir b. Rifa t, Osmanlı Müellifleri, c. II, s. 357, Mehmed Su reyya Bey, Sicill-i Osmânî yahud Tezkire-i Meşâhir-i Osmâniyye, c. I, s. 250, Fatin Davud Efendi, Tezkire-i Hâtimetü l-eş âr, (Sa lim ve Safa yı tezkirelerine zeyl), I stanbul 1271, s Muallim Na cı, Osmanlı Şâirleri, hzr. Doç. Dr. Cema l Kurnaz, I stanbul 1995, s Dig er kaynakların hepsi Ahmed Neylı Efendi nin dog um tarihini 1084 olarak verirken, Osmanlı Mu ellifleri nde dog um tarihi olarak 1104 oldug u belirtilmiştir. 23

24 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası 1161/1748 tarihleri arasında Rumeli kazaskerlik vazifesi yapmış, daha zamanını doldurmadan hastalandıg ı için bu vazifeden 1161/ Rebıû l-evvelı nin yirmi dokuzunda istifa edip, rebıû l-a hirin on dokuzunda (18 Nisan 1748) vefat etmiştir. Şeyhu l-i sla m A sım Efendi; Mirzâzâde Ahmed Neylî Sahn-ı Firdevsi eyledi mesken (Mirza za de Ahmed Neylı Cennet bahçesini mesken eyledi.) beytini vefa t tarihi olarak du şmu ştu r. Bu beyit mezar taşına nakşedilmiş deg ildir. U sku dar da Tunusbag ı ndan Selimiye ye do nen caddenin sag tarafında pederi yanında defnedilmiştir. Neylı nin çocuklarına (Neylı -za de) denmiş, og lu mu derrislerden Mehmed Efendi, babasından bir sene sonra 1162/ tarihinde vefa t edip yanına defnedilmiştir. Dig er bir og lu ise Hamı d Mehmed Efendi olup kadılık go revlerinde bulunmuş, 1181/ tarihinde vefat etmiştir. Şahsiyeti ve Edebî Kişiliği Muallim Na cı, Ahmed Neylı Efendi hakkında şu bilgiyi verir: Şa irlerin a limlerindendi, iktida rı nisbetinde şo hret bulamayan şa irlerimizden sayılır. Neylı o nceki şa irlerimizin pek 3 Muallim Na cı eserinde, Neylı Efendi nin vefat tarihini 1151 yılı olarak go stermektedir. Dig er kaynaklar 1161 tarihinde birleşmişlerdir. Fatin Tezkiresi nde de vefat tarihi 1151 olarak go sterilmişse de bu yazım hata sından kaynaklanmış olmalıdır. Çu nku o eserde Ahmed Neylı hakkında 1154 mukaddem ve 1160 tarihinde muahhir olmak u zere Rumelı sada retine getirilmiş... ibaresi vardır. Muallim Na cı de bu tarihi o yanlış bilgiye dayanarak vermiş olabilir. 24

25 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası çog una tercih edilir. Nadiren yetişen şa irlerimizden sayılır. Halk dilinde dolaşan bazı meşhur beyitleri La edrı olarak bilinir. Şiirleri toplansa Divançe denilmeyecek kadar bu yu k bir kitap teşkil eder. 4 Tabiatı na zik, gu zel du şu nu r, mu nakkah so yler, sanatlı so yleyişe meyli ziyadece oldug u halde so zu ca zibesiz du şmez. Zarı f konuşur, fikri bayatlamış kelimelerle ifadeden sakınır, lu zumsuz eda dan uzak dururdu. Muallim Na cı az olmakla beraber bazı beyitlerinden dolayı onu I ran mukallitlig ine kaçmakla itham eder. Bununla beraber La zım sana redifinde so ylenmiş olan gazellerin en gu - zellerinden birisinin Neylı ninki oldug unu so yler. 5 Ahmed Neylı Efendi de bunun farkında olacak ki, şu beyiti so ylemiştir: Çek inân-ı rahş-ı kilki geçmesün i câzı da Arsa-i ma nâda Neylî hem-inan lâzım sana (Neylı, kalem atının dizginini çek, i ca zı da geçmesin, Ma na arsasında sana atbaşı beraber olan arkadaş la zım.) Bir gazelinden Gu lşenı tarı katına mu ntesib oldug u anlaşılmaktadır. Vefa tına yakın şu beyti so ylemiştir: Gönlümi aldun ilâhî beni de al bâri Koyma gurbette gönülsüz bu ten-i bîmârı 4 Ahmed Neylı ile ilgili çalışmalar o zellikle Divân ı u zerine yog unlaşmıştır. Atabey Kılıç, Ahmed Neyli Divanı adıyla doktora tezi, (I zmir, 1994); Nurcan Bedir, Neyli Hayatı, Eserleri, Divanının Tenkidli Metni, (Konya, 1993) ve Adnan Uzun, Neyli Divanı -Tenkidli Metin-, (1991) adıyla iki yu ksek lisans tezi hazırlamışlardır. 5 Muallim Na cı, Osmanlı Şâirleri, hzr. Doç. Dr. Cemal Kurnaz, I stanbul, 1995, s

26 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası (I la hı, go nlu mu aldın ba ri beni de al. Bu hasta vu cu du gurbette koyma.) Şiirlerinden o rnekler vermek gerekirse akılda kalan mısralardan ba zıları şunlardır: Bir gün tükenir nâle-i bülbül Neylî Encâma irer mevsîm-i gül hâra da kalmaz. (Neylı, bir gu n bu lbu lu n inlemeleri kesilir, Gu l mevsimi sona erer dikene de kalmaz.) Gönül ağyâr içün incinme yâre Gül olmaz bâğ-ı âlemde dikensüz., (Ey go nu l! Ag yar için sevgiliye incinme, A lem bahçesinde dikensiz gu l yoktur.) Nedür cürmüm? Dimiş hûbâna Neylî Alan siz gönlümi hem virmeyen siz. (Neylı sevgililere suçum nedir? demiş, Go nlu mu alan da vermeyen de sizsiniz.) Şîrler değme kemend-efgene nahcîr olmaz. (Arslanlar değme avcı kement-atıcı ya av olmaz.) Ey gönül keşmekeş-i âlem içün çekme elem. (Ey go nu l, du nya kavgası için elem çekme.) Ne dil-rübûde olayduk, ne dil-rübâmız olaydı. (Ne go nlu kapılmış olaydık, ne go nu l kapan sevgilimiz olaydı.) 26

27 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası Eserleri Eserlerine da ir bilgiler hakkında Şa irler Tezkiresinde (Fatin Tezkiresi); Arabı ilimlere da ir haylice tasnı fa t ve te lı fa tı ve nice nice nefis kitaplara selıŝ ifa deli ha şiyeleri ve fıkıh kitaplarına mu teallık altmış adet hayra t-ı amı metu l-bereka tı oldug u yazılıysa da isimleri zikredilmemiştir. 6 Eserlerinin Muhtelif Kütüphanelerdeki Nüshaları Ahmed Neylı Efendi nin, hakkında bilgi sahibi oldug umuz eserleri şunlardır: 1) Alla me Abdurrahma n I bn Cevzı nin el-vefâ fî fezâili l- Mustafa sının el-evfâ fî Tercemeti l-vefâ ismiyle tercemesidir. Yazmalarının bulundug u ku tu phaneler: Süleymâniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 488, 294 vr., mu st. Salahza de. Süleymâniye Ktp., Pertev Paşa, nr. 488, 294 vr., mu st. Ahmed b. Muhammed. Topkapı Ktp., Ema net Hazinesi, nr.1177, 255 vr., mu st. Mehmed Meylı b. I smail es-saray. 2) Mâ lâ büdde li l-edîb-i mine l-meşhûri ve l-garîb adlı eser Târîh-i Vassâf ın şerhi olup hacimli bir kitaptır. Bulundug u ku tu phaneler: H. Selim Ağa Ktp., Hacı Selim Ag a, nr.815, vr., tr İ.Ü. Merkez Ktp., Tu rkçe, nr. 3221; nr.1516, 298 vr., mu st. Ahmed Neylı Efendi (tertı b); nr. 3969, 298 vr., mu st. Ahmed Neylı ; nr ) Fazîlet-nâme: Ahla k ilmine da ir bir manzu medir. 4) Hacletü l-arûs fî Târîh-i Engürus: Zamanındaki Macaristan seferi hakkındadır. 6 Fatin Davud Efendi, Tezkire-i hatimetü l-eş âr (Sa lim ve Safa yı tezkirelerine zeyl), I stanbul, 1271, s

28 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası 5) Gazeliyyât: Gazellerinin bulundug u eserdir. Bulundug u ku tu phane: Nuruosmaniye Ktp., nr. 4965, vr. 1 c. (21 22). 6) Şerh-i manzûme-i Kavâidü l-i râb. 7) Târîh-i Sanduka-i Hırka-i Şerîf: Bulundug u ku tu phane: İzmir Milli Ktp., nr.1534/3, vr.65b-85b, str.18; 200x115 (150x75) mm. 8) Dîvan: Hakkında bilgi verilmişti. Bulundug u ku tu phaneler: Hacı Selim Ağa Ktp., Hacı Selim Ag a, nr. 936, 80 vr.; Süleymâniye Ktp., Yazma Bag ışlar, nr.2350, 350 vr., 17Str.; 192x107;153x70; İ.Ü. Merkez Ktp., Tu rkçe, nr.2868, 72 vr.; nr.2878, 81 vr; nr. 9622, 89 vr.; nr.1627, 92 vr.;yapı Kredi Ktp., nr.15778, 90 vr.; nr.134, 59 vr.; Süleymâniye Ktp., Ali N. Tarlan (Tu yatok), nr.31, 73 vr., tr ) el-fazlü l-vehbî fî tercemeti l-cânibi l-garbî: Tez çalışmamıza konu olan bu eser Şeyh Mekkı adıyla meşhur Şeyh Muhammed b. Muzafferuddin b. Muhammed b. Abdullah tarafından, Farsça olarak yazılan el-cânibü l-garbî fî halli müşkilâti ş-şeyh Muhyiddîn İbni l-arabî adlı eserinin Tu rkçeye tercu mesidir. Kitap hakkında geniş bilgi için deg erlendirme bo lu mu ne bakılabilir. Yazma nu shaları oldukça fazladır. Eser kayıtlara bazı yerlerde el-fazlü l-vehbî fî tercemeti l-cânibi l-garbî bazı yerlerde ise el-fadlü lvehbî... veya Fadlü l-vehbî... ya da el-fazlü l-vehbî... şeklinde geçirilmiştir. Yukarıda zikredilen isimlerle nu shalarının bulundug u ku tu phaneler şunlardır: Hacı Selim Ağa Ktp., Hu da i Efendi, nr.317, 128 vr., tr.1156; İ.Ü. Merkez Ktp., Tu rkçe, nr.1816, 174 vr., tr.1163; nr. 2214, 70 vr., tr.1299; nr vr.; nr vr.; nr. 9784; nr vr.; Mevlâna Ktp., Sıdkı Hu seyin Dede, nr.1164, 83 vr.; Süleymâniye Ktp., Mihrişah Sultan, nr.168, 92 vr.; Es ad Efendi, nr.1374, 66 vr.; Pertev Paşa, nr. 628,

29 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası vr., mu st. Ahmed Sakıb; Hacı Mahmud Efendi, nr. 2078, 15 vr.; Uşşa kı Tekyesi, nr. 315, 61 vr., mu st. Mu tercim hattı; Ha let Efendi, nr.363, 93 vr., mu st. Mu tercim hattı, tr.1155; Reisu l-ku tta b, nr. 560, vr.; Yazma Bag ışlar, nr. 3012, 1b-60b vr. 25 str; 203x107; 135x77; Köprülü Ktp., Ahmed Paşa, nr.118, 131vr., mu st. Ahmed Sakıb, tr.1148; Bursa Bölge Ktp., Genel, nr. 677, 80 vr., mu st. Derviş I brahim, tr. 1158; İstanbul Belediyesi Ktp., Osman Ergin Yzm., nr. 1257, 183 vr., mu st. Derviş Muhammed, tr ; Osman Ergin yzm., nr. 456, 114 vr., mu st. Yusuf A ga h b. Mehmed Derviş, tr. 1295; Yapı Kredi Ktp., nr. 144, 54 vr., tr. 1280; Topkapı Ktp., Hazine Kit., nr.273, 151 vr., mu st. Ahmed Sakıb Ayniza de, tr.1746; İstanbul Belediye Ktp., Osman Ergin Yzm., nr. 1104, 41 vr., tr. 1148; Ragıp Paşa Ktp., nr. 1472, vr.; Millet Ktp., Ali Emı rı, nr.788, 108 vr., mu st. I brahim Afvı, tr. 1160; nr. 787, 1-95 vr., tr.1293; nr. 1193, 305vr.; Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, nr. 2468, vr , mu st. Abdurrahim b. Halil. 29

30

31 Şeyh Mekkî Efendi Hayatı T am adı Muhammed b. Muzafferuddin Muhammed b. Hamı duddin Abdullah tır. Ku nyesi Ebu l-feth olup, daha çok Şeyh Mekkı ismiyle tanınmıştır. Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgiye rastlayamadıg ımız için, nerede ve ne zaman dog dug unu bilmiyoruz. Ama kendi beya nından Nu reddin Abdurrahma n el-ca mı nin talebesi oldug u ve onun hizmetinde bulundug unu bildirmesinden bugu nki I ran topraklarında dog muş ve Herat civarında yaşamış olmalıdır. Şeyh Mekkı nin el-cânibü l-garbî fî halli müşkilâti ş-şeyh Muhyiddîn İbni l-arabî adlı eserinin tahkikli neşrini yapan Necı b Ma yil Herevı, vefat tarihi olarak h. 926/ m tarihini go stermektedir. 7 Eseri el-cânibü l-garbî de verdig i bilgilerden Şeyh Mekkı nin meşhur a lim ve Fusûs şa rihi Mevla na Nu reddin Abdurrahma n el- Ca mı nin talebesi oldug unu o g reniyoruz. Muhtelif yerlerde Şeyhimiz ve Bu hakı rin Şeyhi Mevla na Nu reddin el-ca mı 8 7 Şeyh Mekkı, el-cânibü l-garbî fî halli müşkilâti ş-şeyh Muhyiddîn İbni l- Arabî, thk. Necib Ma yil Herevı, I ntişa ra t-ı Mevla, Tahran, 1985, (Herevı nin Mukaddimesi), s Ahmed Neylı, el-fazlü l-vehbî fî tercemeti l-cânibi l-garbî, Su leyma niye Ktp. Ha let Efendi, nr. 363, 11b, 24b vr. 31

32 Şeyh Mekkî/Ahmed Neylî İbn Arabî Müdafaası gibi ibarelerden onun talebesi oldug u anlaşılmaktadır. Herevı, Şeyh Mekkı Efendi nin, Molla Ca mı ye Herat ta hizmet ettig ini, onun yanında seyr-i su lu k yoluna girdig ini, ancak kendisinin Anadolu ya gitmesinden sonra irtibatın kesildig ini so ylemektedir. Bununla beraber Şeyh Mekkı, Ca mı nin eserlerini incelemeye devam etmiş ve onu kendisine mu rşid olarak kabul etmiştir. 9 Şeyh Mekkı Efendi nin mu rı d veya talebelerinin olup olmadıg ı, varsa bunların kimler oldug u hakkında herhangi bir bilgiye sahip deg iliz. Hayatı hakkında bilgi için araştırdıg ımız kaynaklarda 10 kendisi hakkında bilgi bulunmaması veya kendisinden çok az bahsedilmesi, onun dikkat çekici bir etki alanının olmadıg ını du şu ndu rmektedir. Bununla beraber I bn Arabı yi mu da faa etmek için pek çok a lim ve fa zıl içinden bizzat Yavuz Sultan Selim emriyle kendisinin seçilmiş olması da dikkate deg er bir husustur. Bu konuda, Şeyh-i Ekber in eserlerini uzun yıllar boyunca tedkı k etmesinin de bu yu k payı olmalıdır. Anadolu ya gelişi: Kaynaklar; Osmanlı padişahı I. Selim (Yavuz) in I ran seferinde, Şah I sma il Safevı yi mag lup ettikten sonra geri do nu şte pek çok sanatka r ve ilim adamını da bereberinde getirdig ini yazmaktadırlar. Yavuz Sultan Selim den o nce Fatih, II. Bayezid ve dig er hu ku mdarlar da fethettikleri yerlerden deg erli sanatçıları ve bilim adamlarını payitahta getirmişlerdi Şeyh Mekkı, a.g.e, (Herevı nin Mukaddimesi), s Bakılan eserler; Şakāyık-ı Nu mâniyye ve zeyiller, Osmanlı Müellifleri, Sicill-i Osmânî. 11 Ertan Go kmen, Yavuz Sultan Selim in I ran dan ve Mısır dan Getirdig i Sanatka rlar, Türk Kültürü XXXV, sayı 407, 1997; I sma il Ha mı Danişmend, İzâhlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, I stanbul 1971, c. II, s.15; Ahmet Ug ur, Yavuz Sultan Selim, Kayseri 1992, s

EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU

EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU Hikmet Barutçugil Hikmet Barutçugil EBRUDAN YEŞERENLER SERGİ KATALOĞU ISBN: 978-605-83558-9-7 Sergi Kataloğu - 8 Genel Koordinatör Hikmet YILDIRIM Yayına Hazırlayanlar Servet GÜNGÖR Abdullah ÖZKAN Tasarım

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...7 KISALTMALAR...11 GİRİŞ İran ve Türk Edebiyatlarında Husrev ü Şirin Hikâyesi...13 BİRİNCİ BÖLÜM Âzerî nin Biyografisi...27 5 İKİNCİ BÖLÜM Husrev ü Şirin Mesnevisinin İncelenmesi...57

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ

GENÇLİK VE BAĞIŞ KÜLTÜRÜ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ EKİM 2015 Pİ GENÇLİK DERNEĞİ İÇİNDEKİLER TABLOSU I çindekiler Ön Bilgilendirme 1 Katılımcı Profili 2 Gençlik Alanında Çalışan Bir STK ya daha önce bağış yaptınız mı ya da yapmayı düşünür müsünüz? 3 Faaliyet

Detaylı

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Ölçek. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Ölçek Nedir? Bir yerin haritasını veya planını yapabilmek için o yer ku çu ltu lerek bir du zlem u zerine çizilebilir. C u nku, haritası veya planı çizilecek yerin bu yu

Detaylı

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. Kayıtlar 31 Ağustos - 4 Eylül 2015 tarihleri arasında HALİÇ YERLEŞKESİ nde yapılacaktır. Ü niversitemize yeni kayıt yaptıracak olan o ğ renciler istenen

Detaylı

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. Kayıtlar 14 18 Eylül 2015 tarihleri arasında HALİÇ YERLEŞKESİ nde yapılacaktır. Kayıt İçin İstenen Evraklar DGS Sonuç Belgesi çıktısı Lise Diploma Aslı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998

Lisans Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1994. Y. Lisans S. Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler /Temel İslam Bilimleri/Hadis 1998 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı :Muammer BAYRAKTUTAR 2. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 3. Görevi : Öğretim Üyesi/Dekan Yrd. 4. Görev Yeri : Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 5. İletişim : muammerbayraktutar@hotmail.com

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi

Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi Kıble Yo nu nu n Belirlenmesi er s ity yo nu nu referans alarak belirleyin. As ag ıdaki s emaya bakarak da kıble yo nu nu tarif edebilirsiniz. tre ch Kıble yo nu nu n belirlenmesi konusu I slam du nyasında

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3

21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 21. YÜZYIL KÜTÜPHANECİLİĞİ EĞİTİM ÇALIŞMA GRUBU WEBİNAR SERİSİ-3 IFLA ve UNESCO IFLA (Uluslararası Ku tu phane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu) UNESCO (Birles mis Milletler Eg itim, Bilim ve Ku ltu

Detaylı

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. I STANBUL MEDI POL U NI VERSI TESI I LETI ŞI M FAKU LTESI EG I TI M O G RETI M YO NERGESI * BI RI NCI BO LU M Amac, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amac MADDE 1 - (1) Bu Yo nerge, I stanbul Medipol U

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Uyarınca Ayıptan Doğan Sorumluluk Malın ayıplı olması halinde tüketici kendisine kanunen tanınan dört haktan istediğini seçebilir. Satıcı tüketicinin tercih

Detaylı

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır.

Divan Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları. HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. Divanı vardır. Edebiyatı Sanatçıları Edebiyatının Önemli Şair ve Yazarları HOCA DEHHANİ: 13. yüzyılda yaşamıştır. Din dışı konularda şiir yazan ilk divan şairidir. ı vardır. MEVLANA: XIII.yüzyılda yaşamıştır. Birkaç

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİNAL SINAVI TAKVİMİ TARİH SAAT DERSİN ADI SALON ÖĞRETİM ÜYESİ Mukayeseli Adab ve Erkanı Prof. Dr. Tahir YAREN Kıraat Farklılıklarının Manaya Etkisi Aşere,Takrib,Tayyibe

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar

OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar OSMANLICA öğrenmek isteyenlere kaynaklar Eda Yeşilpınar Hemen her bölümün kuşkusuz zorlayıcı bir dersi vardır. Öğrencilerin genellikle bu derse karşı tepkileri olumlu olmaz. Bu olumsuz tepkilerin nedeni;

Detaylı

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI

EDEBİYAT. Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI EDEBİYAT Celâleddîn Ergûn Çelebi GENC-NÂME HAZİNE KİTABI GENC-NÂME HAZİNE KİTABI DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, 2016 DBY: 20 Edebiyat: 3 ISBN: 978-605-4635-15-3 Sertifika No: 18188 Birinci Baskı: İstanbul,

Detaylı

eg itim o g retim yılı için hazırlanmıştır.

eg itim o g retim yılı için hazırlanmıştır. 2017 2018 eg itim o g retim yılı için hazırlanmıştır. Kayıt Yenilemeler, 31 Temmuz 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Ara sını larda (1.,2.,3.,4. sını lar) o g renimlerine devam eden o g renciler;

Detaylı

Doç. Dr. Mustafa Alkan

Doç. Dr. Mustafa Alkan Doç. Dr. Mustafa Alkan, Manisa nın Kula ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Manisa da tamamladı. 1988 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu.

Detaylı

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11.SINIF TÜRK EDEBİYATI DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI YENİLEŞME DÖNEMİ TÜRK EDEBİYATI TANZİMAT DÖNEMİ EDEBİYATININ OLUŞUMU KAZANIMLAR.Osmanlı Devleti ni güçlü kılan sosyal, siyasi düzenin bozulma nedenlerini.batı düşüncesine,

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23)

Gıybet (Hadis, Tirmizi, Birr 23) Dedikodu (Gıybet) Gıybet Dedikodu (gıybet), birisinin yüzüne söylenmesinden hoşlanmadığı şeyleri arkasından söylemektir. O kimse söylenen şeyi gerçekten yapmış ise bu gıybet, yapmamış ise iftira olur (Hadis,

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi

Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Kur ân ve iman hakikatlerine ulaşmanın adresi Adres: İ.O.S.B. Turgut Özal Cad. B-Blok No: 126 K: 3 Başakşehir/İSTANBUL Tel: +9 0212 696 13 70 - Fax: +9 0212 696 13 71 www.altinbasaknesriyat.com R İ S Â

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE

Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Öğrenim Durumu LİSANS Üniversite : Selçuk Üniversitesi Akademik Birim : İlahiyat Fakültesi İl : Konya Mezuniyet Yılı : 99 YÜKSEK LİSANS DOKTORA Prof. Dr. Ahmet ÖGKE Anabilim Dalı : Tasavvuf Doğum Yeri

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Müşterek Şiirler Divanı

Müşterek Şiirler Divanı Müşterek Şiirler Divanı Yazar İ. Hakkı Aksoyak ISBN: 978-605-9247-54-2 1. Baskı Nisan, 2017 / Ankara 1000 Adet Yayınları Yayın No: 228 Web: grafikeryayin.com Kapak ve Sayfa Tasarımı Baskı ve Cilt Grafik-Ofset

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

2015-2016 eğ itim ö ğ retim yılı için hazırlanmıştır.

2015-2016 eğ itim ö ğ retim yılı için hazırlanmıştır. 2015-2016 eğ itim ö ğ retim yılı için hazırlanmıştır. Kayıt Yenilemeler, 7-11 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Ara sınıflarda (1.,2.,3.,4. sınıflar) ö ğ renimlerine devam eden ö ğ renciler;

Detaylı

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A.,

Tarihin Gölgesinde Me ahir-i Meçhûleden Birkaç Zât Türk Kültürü Dergisi, .A., Ali Emirî, Yemen Hatırâtı, Çev: Yusuf Turan Günaydın, Hece Yayınları, Ankara 2007, 119 S. Yemen Memories, Trans: Yusuf Turan Gunaydin, Hece Puslishing, Ankara 2007, 119 P. Yahya YEŞĐLYURT Ali Emirî Efendi

Detaylı

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV)

DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) DR.KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ (CV) 1 KADİR DEMİRCİ NİN ÖZGEÇMİŞİ VE BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ A- ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kadir Demirci Doğum Tarihi: 1968 Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERİSTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ HAZIRLIK SINIFLARI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI 13.00-14.15 Sarf ve Nahiv 13.00-14.15 İmla İnşa ve Okuma 1-A-B-C SINIFLARI (NORMAL VE

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 780 Hak Yolu inanç deviniminde, Alevi Ocak S kutsal mekan u konu için arz na d vam eder. dini merasimle tazelenmektedir. Eski tarihlerde bu iba-

Detaylı

www.fsm.edu.tr 0212 521 81 00 2016-2017 eğ itim ö ğ retim yılı için hazırlanmıştır. Kayıt Yenilemeler, 22-26 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Ü niversitemiz pröğramlarında ö ğ renimlerini

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

YAYIM VE YAZIM KURALLARI

YAYIM VE YAZIM KURALLARI YAYIM VE YAZIM KURALLARI 1. Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi yılda iki kez yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. 2. Dergide Tu rkc e, Almanca, Fransızca ve I ngilizce makaleler yayımlanmaktadır. 3. Yayın

Detaylı

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır.

2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. 2015-2016 eğitim öğretim yılı için hazırlanmıştır. Kayıtlar 03 07 Ağustos 2015 tarihleri arasında HALİÇ YERLEŞKESİ nde yapılacaktır. Ü niversitemize yeni kayıt yaptıracak olan o ğ renciler Ö n kayıt başvuru

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin

VEFEYÂT. Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin İslâm Araştırmaları Dergisi, Sayı 22, 2009, 155-181 VEFEYÂT Doç. Dr. Musa Süreyya Şahin Doç. Dr. M. Süreyya Şahin i 24 Ocak 2008 tarihinde Hakk ın rahmetine tevdi ile ebedî yolculuğuna uğurladık. Akademik

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması

İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması İstanbul Vakıf Üniversiteleri Makine Mu hendislig i Programları Karşılaştırması Erhan Erkut, Temmuz 2015 İncelenen program: Makine Mu hendislig i Karşılaştırılan grup: İstanbul vakıf u niversiteleri O

Detaylı

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan

Pir Sultan ABDAL. Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Pir Sultan ABDAL Sana kıyanlar tarihin kara sayfalarında, sen ise milyonların kalbindesin Ey Ali Aşığı Pir Sultan Yaşadığımız çağda da maalesef geçen on dört asırda olduğu gibi oklar, mızraklar yeniden

Detaylı

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı.

Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. Adı Soyadı Ünvan Doğum Yeri Bölüm E-posta : Bülent AKOT Doç. Dr. Merkez / Bitlis Temel İslam Bilimleri /Tasavvuf Ana Bilim Dalı. bulentakot@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Derece Bölüm Program Üniversite

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991

ÖZGEÇMİŞ DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: HALİM GÜL DOĞUM TARİHİ: 09/05/1964 ÖĞRENİM DURUMU: DOKTORA DERECE BÖLÜM/PROGRAM ÜNİVERSİTE YIL LİSANS İLAHİYAT FAKÜLTESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ 1991 Y. LİSANS SOSYAL BİLİMLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience

MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience MENTOR EĞİTİM DANIŞMANLIĞI MENTOR BABY RealCare Total Parenting Experience Y A Ş A Y A R A K Ö Ğ R E N M E N I N E N K E Y I F L I V E E T K I L I Y O L U L I V E I T L E A R N I T Amerika Liselerinde

Detaylı

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Zekeriya GÜLER 2. Doğum Tarihi: 1959 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İlahiyat Selçuk Üniversitesi Y. Lisans İlahiyat (Hadis) Selçuk Üniversitesi

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ AZİZZÂDE HÜSEYİN RÂMİZ EFENDİ NİN ZÜBDETÜ L-VÂKI ÂT ADLI ESERİ NİN TAHLİL ve TENKİTLİ METNİ

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23

İÇİNDEKİLER. G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR 11 ÖNSÖZ 13 G r 17 I. YÖNTEM ve KONUNUN SINIRLANDIRILMASI 17 II. TERMİNOLOJİ 23 B r nc Bölüm KLASİK İSLÂMÎ PARADİGMA ve ORYANTALİST PARADİGMA 25 I. ORYANTALİST PARADİGMA ve KURUCU

Detaylı

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543

Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 Ankara 2008 Yıl: 9 [Temmuz-Aralık 2008], sayı: 22 ISSN 1302-3543 İmtiyaz Sahibi Aseray ltd. Şti. adına Aytekin Çelebi Editör Editör Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Şimşek Dr. Vahit Göktaş Yayın

Detaylı

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ÖNALIM DAVALARI Ankara 2010 Önalım Davaları Ahmet Cemal RUHİ Hukuk Kitapları Dizisi: 1025 ISBN 978-975-02-1281-9 Birinci

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜ ÜRESEL YNLR OEL SORU - Eİ SORULRN ÇÖZÜLERİ 4 a a a d Şe kil de ö rül dü ğü i bi, ve ışık ışın la rı yansı ma lar so nu u ken di üze rin den e ri dö ner CEVP Şekilde örüldüğü ibi, aynalar arasındaki

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu

Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Ebû Dâvûd un Sünen i (Kaynakları ve Tasnif Metodu) Mehmet Dinçoğlu Cilt/Volume: II Sayı/Number: 1 Yıl/Year 2016 Meridyen Derneği hadisvesiyer.info Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları 2012, 472 sayfa.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Birinci İtiraz: Cevap:

Birinci İtiraz: Cevap: Bazı din bilginleri tutulmalarla ilgili bazı itirazlarda bulunarak bu konuda şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Ulemaların itirazlarından bazıları cevaplarıyla birlikte aşağıya sıralanmıştır. Birinci

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

3 Her çocuk Müslüman do ar.

3 Her çocuk Müslüman do ar. TAHR C * 1 Sözlerin en güzeli Allah ın kitabı, yolların en güzeli Muhammed in yoludur. Buhari, Edeb, 70; tisam, 2. z Müslim, Cuma, 43. z Nesai, Iydeyn, 22. z bn Mace, Mukaddime, 7. z Darimî, Mukaddime,

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır.

NOT : İMAM-I RABBANİ Hz. bundan önceki mektuplar gibi. bunu da büyük şeyhi Bakibillah'a yazmıştır. 4.MEKTUP MEVZUU : a) Mübarek ramazan ayının faziletleri. b) Hakikat-ı Muhammediye'nin (kabiliyet-i ulâ) beyanı.. Ona ve âline salât, selâm ve saygılar.. c) Kutbiyet makamı, ferdiyet mertebesi.. NOT : İMAM-I

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER

MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER MEF ÜNİVERSİTESİ LİSANS ÖĞRENCİLERİ BURS YÖNERGESİ I. AMAÇ, TANIMLAR, GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1. Bu yo nergenin amacı, MEF U5 niversitesi nde, lisans du zeyinde verilen eg itimo g retimin nitelig ini

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ GENEL YAYIN İLKELERİ 1. Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi hakemli bir dergidir. Yılda iki kez yayımlanır. 2. KTÜİF Dergisi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI Z/S K/ Z/S K/ EK-1 T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İSLAMİ İLİMLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI ARAPÇA HAZIRLIK SINIFI PROGRAMI Hazırlık 1. Yarıyıl İİH001 Arapça Dilbilgisi

Detaylı

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri

Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Es-Seyyid Eş-Şeyh Abdülkadir El Abri Hazretleri Asıl adı: Abdülkadir Nesebi: Seyyid( Hazreti Hüseyin(R.A) ın Efendimizin Soyundandır) Doğum yeri ve tarihi:m.1897/h.1315,muş un Bulanık İlçesi Abri(Esenlik)Köyü

Detaylı