KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR"

Transkript

1 MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem si li o lan, ne re den ge lir se gel sin ar týk Os ma ni ye li o lan bü tün Kürt kö ken li kar deþ le ri ni zi ku cak la yý nýz. Bu milletin hiçbir ferdini gözardý etmeyiniz, edemeyiz þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 4 te Kardeþ olalým Kars ýn kanaat önderlerinden Seyyid Ebubekir Kaðýzmanî Parlak, son zamanlarda yaþanan terör eylemlerine karþý birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Bediüzzaman'ýn bir cümlesini aktaran Parlak, Birleþelim, kardeþ olalým, Ýslâma hizmet edelim dedi. Haberi sayfa 4 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr KAPÝTALÝZME ÇOÐU ÖÐRENCÝYDÝ ÝSYAN BÜYÜYOR A ME RÝ KA DA BAN KA LA RI VE BÜ YÜK ÞÝR KET LE RÝ KA YI RAN PO LÝ TÝ KA LA RA KAR ÞI BAÞ LA - YAN PRO TES TO EY LEM LE RÝ, SÝSTEMLE TOPYEKÛN BÝR HESAPLAÞMAYA DÖNÜÞÜYOR. KRÝZÝN SORUMLUSU KAPÝTALÝZM New York ta baþ la yan pro tes to ey lem le ri her ge çen gün ar tan ka tý lým lar la ABD'nin di ðer e ya let le ri ne de ya yý la rak sü rü yor. Kri zin se be bi ka pi ta lizm ve Aç - göz lü lü ðe son slo gan la rý a tan ey lem ci ler, ken di le ri - nin ba zý ga ze te le rin id di a sý gi bi mar ji nal bir gru bu de - ðil, top lu mun yüz de 99'u nu tem sil et tik le ri ni söy lü yor. IRAK VE AFGAN ÝÞGALLERÝNE TEPKÝ Ver gi po li ti ka la rý ný ve iþ siz li ði pro tes to i le baþ la yan ey lem lerde, I rak ve Af ga nis tan'a kar þý a çý lýp ABD'nin a - ley hi ne so nuç lar do ðu ran i ki sa vaþ, Cum hu ri yet çi Par - ti' nin ül ke yi bu nok ta ya ge ti ren po li ti ka la rý ve Fox, CNN gi bi med ya or gan la rý nýn so run la rý çar pýt ma sý gi bi ko nu - la r da sor gu lanmaya baþlanýyor. Ha be ri sayfa 7 de Eylemler hesaplaþmaya dönüþüyor Prin ce ton Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Dr. Ha mid A kýn Ün ver, 17 Ey lül de baþ la yan ve bü yü ye rek de vam e den Wall Stre et pro tes to su ha re ke ti nin ilk baþ ta kü çük çap lý bir halk ha re ke - tiy ken, çok ký sa sü re de öð ren ci le rin ve iþ çi sen di ka la rý nýn da ka - tý lý mýy la çok bü yük bir nok ta ya u laþ tý ðý ný söy le di. 7 de Mec lis ilk ön ce tez ke re yi u zat tý Mec li sin 1 E kim de a çýl ma sýn dan son ra, TBMM Ge nel Ku ru lun da, I - rak ýn ku ze yi ne sý ný rö te si o pe ras yon lar i çin hü kü me te ve ri len yet ki yi bir yýl u za tan Baþ ba kan lýk tez ke re si AKP, CHP ve MHP'li vekillerin oy la rýy la ka bul e dil di. BDP li ler red o yu ver di ler. Ha be ri say fa 5 te 17 Eylül'den bu yana Wall Street'i Ýþgal Et'' adlý sivil giriþim tarafýndan düzenlenen protesto gösterilerine katýlým çýð gibi büyüyor. FO TOÐ RAF: A A Pantolon serbest, ya baþörtüsü? Ka dýn mil let ve kil le ri nin TBMM Ge nel Ku ru lun da pan to lon giy me si ne im - kân ve ren dü zen le me, A na ya sa Ko mis yo nun da ka bul e dil di. Baþ kan ve ki li Meh met Sað lam, de ði þik li ðin ih ti yaç ha li ne gel di ði ni söy le di. Ka dýn ve kil - le re ba þör tü sü ya sa ðý nýn ne za man kal ka ca ðý i se meçhul. Ha be ri say fa 5 te Mo ga di þu da kamyonla düzenlenen saldýrýyý Eþ þe bab ör - gü tü üstlendi. FO TOÐ RAF: A A So ma li de ö lü sa yý sý 100 ü geç ti So ma li nin baþ ken ti Mo ga di - þu da ki Yük sek Öð re tim Ba kan lý ðý ö nün de dü zen le nen in ti har sal dý rý - sýn da ço ðu öð ren ci ve ve li ler den o - lu þan ö len le rin sa yý sý nýn 100 ü geç - ti ði bil di ril di. Ha be ri sayfa 7 de ÝSTANBULLU YOLDA KALDI Kurtuluþ gününde trafik esareti Ýs tan bul un düþ man iþ ga lin den kur tu luþ gü nün de, Va tan Cad de si ve yan yol la rýn tö ren i çin yi ne ka pa týl ma - sý yü zün den halk tam bir tra fik e sa re ti ya þa dý. Va tan daþ lar sa at ler ce tra fik te bek ler ken, o to büs ler den i nen yol cu lar yü rü mek zo run da kal dýlar. 4 te Müdahale, dolarý biraz frenledi Ha be ri sayfa 12 de Takipteki kredilerin yarýsý kart borcu Ha be ri sayfa 12 de Türkiye, Arena da Almanya sýnavýnda Ha be ri sayfa 14 te AÇIKLAMA Pazar günleri yayýnladýðýmýz Elif-Enstitü ilâvesýnýn muhtevasý bundan böyle gazete içinde yayýnlanacaktýr. Enstitü'- nün yayýn günü Cuma, Elif yazýlarýnýn yayýn günü ise Pazar o- lacaktýr. Okuyucularýmýzýn bilgisine sunarýz. Y ISSN

2 2 LÂHÝKA Avamýn havassa isyaný hl-i dünyanýn ve maddî tari- nazarýyla, nev-i beþerin Ehin hayat-ý içtimâiyesi noktasýnda bakýlsa, görülüyor ki hayat-ý içtimâiye-i siyâsiye îtibâriyle, beþer, birkaç devri geçirmiþ. Birinci devri vahþet ve bedevîlik devri, i- kinci devri memlûkiyet devri, üçüncü devri esir devri, dördüncüsü ecir devri, beþincisi mâlikiyet ve serbestiyet devridir. Vahþet devri dinlerle, hükümetlerle tebdil edilmiþ; nimmedeniyet devri açýlmýþ. Fakat, nev-i beþerin zekîleri ve kavîleri, insanlarýn bir kýsmýný abd ve memlûk ittihaz edip, hayvan derecesine indirmiþler. Sonra bu memlûkler dahi bir intibâha düþüp, gayrete gelerek, o devri esir devrine çevirmiþler; yani, memlûkiyetten kurtulup, fakat El-hükmü li l-galib (Galip olan hükmeder) olan zâlim düsturuyla yine insanlarýn kavîleri zaiflerine esir muâmelesi yapmýþlar. Sonra, Ýhtilâl-i Kebîr gibi çok inkýlâplarla, o devir de ecîr devrine inkýlâp etmiþ. Yani, zenginler olan havas tabakasý, avâmý ve fukarâyý ücret mukâbilinde hizmetkâr ittihaz etmesi, yani sermaye sahipleri ehl-i sa yi ve ameleyi küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Bu devirde sû-i istimâlât o dereceye vardý ki, bir sermâyedar, kendi yerinde oturup, bankalar vâsýtasýyla bir günde bir milyon kazandýðý halde; bir bîçare amele, sabahtan akþama kadar, tahte l-arz mâdenlerde çalýþýp, kùt-u lâyemût derecesinde, on kuruþluk bir ücret kazanýyor. Þu hal, müthiþ bir kin, bir iðbirar verdi ki, avâm tabakasý havâssa îlân-ý isyan etti. Þu asrýn tâbiriyle, sosyalistlik, bolþeviklik sûretinde, evvel Rusya yý zîr ü zeber edip geçen Harb-i Umûmiden istifade ederek, her yerde kök saldýlar. Þu bolþevizm perdesi altýndaki kýyâm-ý avâm, havâssa karþý bir kin ve bir tezyif fikrini verdiðinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ý þeref herþeyi kýrmak için bir cesâret vermiþ. Mektûbât, 28. Mektub, 6. Risâle, s. 617 Risâle-i Nur ve hariç memleketler MILWAUKEE, WISCONSIN / U- SA - Amerika dan YeniAsya Reaserch Publication Center of America (YARPCA) genel merkezinden sizleri sevgi, muhabbet ve hürmetle ikinci kere tekrar selâmlýyorum. Bu yazýmda Üstad Bediüzzaman ýn gözüyle Hariç Memleketlerdeki Nur hizmetlerine bakmak, bu konuda tarihin tesbitine, geleceðe olan perspektif ve umuda birlikte bir yolculuk yapmak istiyorum. On gündür Amerika Birleþik Devletleri Wisconsin Eyaleti, Milwaukee þehrinde bulunan Yeni Asya Reaserch Publication Center of America (YARPCA) vakfýmýzýn genel merkezindeyim. Buradaki deðerli hizmet elemanlarýyla gece gündüz bu kudsî hizmet adýna neler yapabileceðimizi planlayýp icra etme gayreti içerisindeyiz elhamdülillâh! Ecnebi Feylesoflarýn, Kur ân-ý Kerim Hakkýndaki Þehadetleri. (Ýþârâtü l-ý câz, s. 262) Risâle-i Nur un hariç memleketlerdeki fütûhâtýna kýsa bir bakýþ. (Tarihçe-i Hayat Sh: 613) Risâle-i Nur u okuyanlarýn yukarýdaki i- fadelere aþina olduðunu biliyorum. Zira bunlar, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafýndan bizzat bu eserlerin sonuna, saðlýðýnda kendilerinin tensipleriyle konulmuþ ve günümüze de ýþýk tutacak bir þekilde Risâle-i Nur hizmetlerinin ulaþtýðý memleketleri ve ilgilenen þahýslarý gösteren ifade ve beyanatlardýr. Bu asrý ve çaðý yaþayan bizlerin de Üstadýmýzýn tarihe mal ettiði bu önemli tesbit ve hedef göstermesinden ders almamýz gerektiðini düþünerek duygu ve düþüncelerimi siz deðerli dostlarýmla paylaþmak istedim. Bu iki eserin ilgili bölümlerinde zikredilen Batýlý düþünür ve müsteþriklerden olan tarihî ve önemli kiþilerin isim ve unvanlarý var. Bunlar: Sana Muâsýr Bir Vücud Olamadýðýmdan Müteessirim Ey Muhammed! (asm) itirafýyla öne çýkan hakperest meþhur Alman filozofu ve devlet adamý Prens Bismarck la baþlayýp ABD li Profesör Carlyle, Profesör Edward Monte, Alman müsteþriklerinden Jochahim Du Rulph (Yoahim Dü Raf), Fransýz Doktor Maurice (Moris), Gundo Firey Hesin, Levaune (Lövazon); Selman Runah, Monsieur Renaud (Mösyö Reno), Ýngiliz Dr. Johnson, Gaston Care (Gaston Kar), Edward Gibbon (Edvor Gibon), Doktor City Youngest, Rodrvell (Radvel), John Davenport, mütercim Corsele (Korsel), Müsteþrik Sedio, Marmaduke Pýcktahall (Marmadük Piktol) a kadar giden Batý medeniyeti ve felsefesinin temsilcisi ve fikir tarlalarý olan kiþiler. Ayný zamanda Batýdan bazý eser ve yayýn organlarýnýn da isimleri zikrediliyor: Sembires Encyclopedia nâmýyla intiþar e- den Ýngilizce muhîtü l-maarif, Figaro Gazetesi, Le Parle Françeise Roman (Löparle Franses Roman) ünvanlý gazeteler. gibi. Hem doðu hem de Ýslâm coðrafyasýndan Kur ân dâvâsýna hizmet eden ve adý geçen eserlerde kayýtlara geçen önemli i- simler de þunlardýr: Yunanistan Gümülcine den Abdullah, Hüsnü, Abdülkadir, Mehmed ve Süleyman Nurdaþlarým, Hâfýz Ali, Emirdaðlý Hacý Ali Kýlýncalp, Iraklý Emced Zuhavi, Ý- sa Abdülkadir, Pakistanlý Ýbsar Alim, Pâkistan Ýslâm Talebe Cemiyeti Reisi M. Sabir Ýhsanoðlu, M. A. (Prev), Merhum Seyyid Abdülkadirzâde, Seyyid Abdullah, Pakistan Maarif Nâzýr Vekili Ali Ekber Þah (Sind Üniversitesinde rektör), Iraklý Ahmet Ramazan, Suriye Derbasiye nahiyesine tâbi Âliye Köyünde Nur Talebelerinden Hüseyin Abdülhâdi ye kadar çok çeþitli ve renkli bir çok isim var. Üstadýmýza hizmet etmiþ bir aðabeyimizden bizzat duyduðum bir hatýraya göre de Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin saðlýðýnda Risâle-i Nurlarýn ulaþtýðý memleket sayýsý 54 (elli dört) ülke imiþ. Bunlardan Tarihçe-i Hayat ýn sonunda zikredilenlerin dört kýt a (Asya, Avrupa, A- merika, Afrika) ile on iki ülkenin isimleri de aþaðýdadýr. Bu ülkeler þunlardýr: Amerika, Endonezya, Finlandiya, Hindistan, Irak, Iran, Japonya, Kore, Mýsýr, Pâkistan, Suriye, Yunanistan. Bu bölümlerin Risâle-i Nur da yer almasýndan çýkaracaðýmýz iki önemli ders vardýr diye düþünüyorum. Birincisi; Bediüzzaman Said Nursî nin üstün Ýslâm anlayýþý ve Ýnsana eþref-i mahlûkat olarak verdiði deðer anlayýþý gibi çok farklý bir uygulamasý var: Fikri, felsefesi, görüþü ve yaþayýþý ne olursa olsun hakperestlik ve adalet mefhumlarýna riayet e- dip uyan insanlarýn haklarýný teslim etmiþ ve eserlerinde onlara yer vermiþtir. Gönül dünyamdaki ikinci tesbitim ise: Üstadýn tâ o günlerde yurt dýþý (harici) memleketlerde yapýlacak hizmetlere iþaret etmesi ve tatbikatýyla örnek olmasý. Bizlerin ilgisinin bu alana çekilmesi ve bir mesuliyet ve vazife yüklenmesi. Bu kudsî dâvâda yer alan bizlerin hakikî manada sadece ve sadece Ýman ve Kur ân hizmetine odaklý olarak bu alaný asla boþ býrakmamamýz lâzým geldiði. Yukarýdaki tesbitlerde gördüðümüz gibi, bu dâvânýn müntesipleri olan fertlere düþen çok ciddî mükellefiyetler vardýr. Þu andaki dünya gerçekleri karþýsýnda, küre-i arzýn bir köy hükmüne geldiði böyle bir devirde Yeni Asya camiasý olarak güzel bir yola girdik ve elhamdülillâh son birkaç seneden beri yurt dýþý hizmetlerinde çok ciddî atýlýmlar yapýp, projeler üretmeye çalýþýyoruz. Yavaþ yavaþ bunlarýn meyvelerini de almaya baþladýk. Rabbimize sonsuz þükürler olsun. Dünyanýn her tarafýnda camiamýz adýna çok güzel geliþmeler var. Ama ben kýsaca size þimdi içinde bulunduðum ülke Amerika daki hizmetlerden bahsedeceðim. Vakýf ve hizmet elemanýmýz ve ailesi buradaki hizmetlerine aralýksýz devam etmektedir. Her kademede dersler ve lüzumlu organizeler, irtibatlar her geçen gün geliþerek devam etmektedir. Otuz yedi sene sonra, Nur The Light dergisi Eylül 2011 tarihinden itibaren YARPCA tarafýndan tekrar yayýn hayatýna baþalatýlmýþ bulunmaktadýr. Bundan sonra da aylýk olarak yayýnlanacak dergimiz; Amerika baþta olmak üzere bütün dünyaya þimdilik Ýngilizce, Türkçe olarak daðýtýlmaya devam edilecektir. Geçen yýl umumî meþverette bölge olarak kabul edilen Amerika Hizmet Bölgesi ilk genel bölge toplantýsýný yapacak ve sorumlu temsilcilerini belirleyecektir. Prof. Dr. Kevin Barrett ýn sahibi olduðu komþu il Madison þehrindeki radyoda Risâle-i Nur ve hizmetlerle ilgili yayýn çalýþmalarý devam ediyor. 7 Ekim 2011 Cuma günü inþaallah kendisiyle radyonun merkezi bulunduðu Madison þehrine gidip orada birlikte bir program yapacaðýz. Baþka bir ufuk ve umut açýcý çalýþma ve proje: Milwaukee yakýnlarýnda geniþ bir arazide Amerika, Türkiye baþta olmak üzere çeþitli ülkelerden gelecek kýz ve erkek talebelerle yaz okuma programlarýný planlýyoruz. Bir iki gün içerisinde böyle bir araziyi yerinde görmek için yetkili kiþiler olarak araþtýrmaya gideceðiz. Herhangi bir sebeple Amerika ya gelen ve gelmek isteyen dostlarýmýza burada kendi konumlarýna uygun rehberlik ve yardým çalýþmalarý baþladý, meyvelerini de almaya baþladýk. Bundan sonra da bu hizmetler aralýksýz devam edecek inþaallah. Tercüme iþleri aralýksýz devam ediyor. Amerika ve Türkiye Tercüme grubumuz oluþtu. Zaman içerisinde bu grubu her seviyede organize edip bütün Külliyatý dünya dillerine tercüme etme çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu grubu zaman i- çerisinde daha da yaygýnlaþtýrýp geliþtireceðiz. Þu anda Eski Said Dönemi eserleri ilk önce Ýngilizce, daha sonra da Ýspanyolca ya tercüme ediliyor. Makale makale de Nur Dergisinde yayýnlanýyor. Bundan sonraki hedefimiz; Milwaukee deki genel merkezimizi her yönüyle kuvvetlendirmek, hakikî bir hizmet merkezi haline getirmek, bay ve bayan dershaneleri, Bediüzzaman Külliyesi, Yeni Asya bürosu, mescidi, misafirhanesi, marketi, spor tesislerine varýncaya kadar her türlü imkân ve tesislerin olabileceði bir yapýlanmayla süslendirmek olacaktýr. Bütün bunlarýn tam bir birlik, kardeþlik, samimiyet, gayret, duâ ve maddî manevî fedakârlýk ve katkýlarla oluþacaðýný da hiç gözardý etmeden hedefe kilitlenmemiz gerekmektedir. Manevî duâlarýn arkamýzda olduðunun rahatý ve huzuru içersinde Allah ýn kendi rýzasý ve inayetinin bizlerle ve bütün inanan hakikî mü min kardeþlerimizle olmasý dilek ve temennisi ve gelecek hafta yine buradan yeni hizmet haberlerini duyurmak dileðiyle. NOT: Prof. Dr. Kevin Barrett in mail adresi ve radyo linki aþaðýdadýr. Bilgilerinize. Kevin Barrett / MADÝSON (archived here a few hours after broadcast). Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve âhirete intikal eden Risâle-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. Yer: Isparta Merkez Ulu Camii Tarih: 9 Ekim 2011 Pazar, öðle namazýný müteakip Organizasyon: SÝDRE EÐÝTÝM, KÜLTÜR VE SAÐLIK DERNEÐÝ ve YENÝ ASYA GAZETESÝ ISPARTA TEMSÝLCÝLÝÐÝ NOT: Cumartesi gelenler için kalacak yerimiz vardýr.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Zilkade 1432 Rumî: 24 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý En güzeli Selâhaddin Eyyubî Camii 12 CAMÝLER Haftasý faaliyetleri kapsamýnda her ilde düzenlenen Cami Bahçe ve Çevresini Güzelleþtirme Yarýþmasý kapsamýnda Diyarbakýr ýn en güzel camisi seçilen Selâhaddin-i Eyyubî Camii, yemyeþil bahçesiyle huzura davet ediyor. Adýný büyük Ýslâm komutanlarýndan alan, Kayapýnar ilçesindeki Selâhaddin-i Eyyubî Camii, bahçesinin yeþilliðiyle huzuru çaðrýþtýran bir liman. Camileri sadece ibadet yeri olmaktan çýkaran, kahvehane yerine, vatandaþlarý camide buluþturmaya ev sahipliði yapan Selâhaddin-i Eyyubî, zaman zaman sabah namazýnýn ardýndan vatandaþlarýn da katkýsýyla bahçede verilen mütevazý kahvaltýlarda da cemaatin dayanýþmasýna þahitlik ediyor. Vatandaþlarýn katkýsýyla yapýlan cami, Osmanlý motiflerini yansýtan Kütahya çinileriyle de dikkati çekiyor. Diyarbakýr / aa Þimdi de Almanya mý? Türkiye nin eþzamanlý olarak hem Ýsrail, hem de Suriye ile gerginlik yaþadýðý; Ýsrail baðlantýlý olarak Rumlarla sondaj krizinin devam ettiði; Pirî Reis gemimize refakat için gönderilen iki F-16 mýzýn Ýsrail F-16 larýnca it dalaþýyla kovalanýp Türkiye ye çekilmek zorunda býrakýldýðý; Suriye sýnýrýnda askerî tatbikat yapmaya baþladýðýmýz; Ýran la iliþkilerine füze kalkaný gölgesinin düþtüðü bir ortamda Baþbakanýn Alman vakýflarýný gündeme getirerek o cenahta da yeni bir gerilimi tetiklemesinin izahý ne? Cumhurbaþkaný Gül ün Almanya ziyaretinden kýsa süre sonra bu konunun evvelâ CHP li belediyeler baðlamýnda ortaya atýlýp ardýndan BDP ve PKK adreslerine yöneltilmesi neyi amaçlýyor? Ýþin ilginç tarafý, Alman kredilerinden aslan payýný AKP li belediyelerin aldýðý noktasýndaki haberler, bu iþin bumerang gibi geri dönüp en çok AKP yi vurmasý ihtimaline de kapýyý aralýyor. Meselenin iç politikaya yönelik, günübirlik gündemleri aþan çok önemli bir boyutuna baktýðýmýzda, seçimden sonra yaþanan boykot ve yemin krizinin güç belâ da olsa aþýldýðý ve partiler arasýnda yeni anayasa müzakerelerinin baþlamak üzere olduðu bir ortamda böyle bir konuyla yeni bir gerginliði fiþeklemek neye hizmet eder? Eðer anayasa meselesinin dokuz ay içinde sonuçlandýrýlmasý isteniyorsa, baþka konularda ithamkâr polemiklerle zaten çok kýrýlgan olan uzlaþma atmosferini sabote etmek yerine, yapýcý tavýrlarla anayasaya odaklanmak gerekmez mi? Tabiî, yeni anayasa gerçekten isteniyorsa... Bu noktadaki soru iþaretleri giderek çoðalýyor. Peki, bazý vakýf, dernek ve kurumlar üzerinden suçlamalar yönelterek Almanya ile iliþkileri daha da germek suretiyle ne yapýlmak isteniyor? Türkiye nin AB üyeliðine engel çýkaran Merkel in, ülkesinde iniþe geçtiði ve vaktinde veya erken bir seçimde iktidarý kaybedeceði iþaretlerinin giderek arttýðý bir noktada, gelip geçici iktidarlardan baðýmsýz Alman kurumlarýný hedef alan söylem ve polemikler kimlerin iþine yarar? Evet, Amerika dan sonra siyonist lobilerin en çok örgütlendiði ülkelerin baþýnda Almanya nýn geldiði bir vâkýa. Gerçekte Almanlarý da rahatsýz eden bu durumla irtibatlý birtakým oluþumlarýn, Almanya ya mal ederek yaptýklarý PKK ya yardým ve destek gibi bazý karanlýk iþlerin Türkiye yi sýkýntýya soktuðu da. Ama bunlarla mücadele, topyekûn Almanya yý suçlayarak yapýlamaz. Bediüzzaman ýn iki Avrupa ayrýmý, en baþta Avrupa nýn lokomotif ülkesi Almanya için geçerli. Ve ikinci Almanya nýn bize de zarar veren icraatlarýna karþý birinci Almanya ile iþbirliði yaparak beraber hareket etme mecburiyetimiz var. Dolayýsýyla, Baþbakanýn bu ayrýmý yapmadan seslendirdiði suçlamalar son derece yanlýþ oldu. Ýþin bir baþka ilginç tarafý, Alman vakýflarýna yönelik suçlamalarýn, daha önce, þimdi bir kýsmý Ergenekon dâvâlarýnda yargýlanan ulusalcýlar tarafýndan gündeme getirilmiþ olmasý. Meselâ Said Nursî hakkýndaki seviyesiz ithamlarýyla da bilinen ve AKP nin 3 Kasým 2002 seçiminde iktidara gelmesinden çok kýsa bir süre sonra suikaste kurban giden Necip Hablemitoðlu nun en çok uðraþtýðý konu Alman vakýflarýnýn çalýþmalarýydý. Tam bu günlerde, tutuklu Ergenekon sanýklarýndan, Apo yu Kenya da teslim alýp Türkiye ye getiren ekipte görev almýþ olan emekli Albay Hasan Attila Uður un Öcalan ý Nasýl Sorguladým kitabýnýn gündeme getirilmesi de manidar. Kitapla ilgili bir haberde, Apo nun aðzýndan PKK yý destekleyen ülkeler sýralanýrken en baþta Almanya nýn zikredilip, yaný sýra Hollanda dan Ýngiltere ye, Suriye den Yunanistan a, Bulgaristan dan Sýrbistan a ve Ýran dan Fransa ya baþka ülkelerin de telâffuz edilmesi dikkat çekici. Bu suretle, Türkiye nin karþýsýndaki husumet cephesi ni geniþletme sürecine bir katký da, bir Ergenekon sanýðý aracýlýðý ile Apo dan geliyor. Bir koldan Baþbakan, bir koldan Ergenekoncular ve bir baþka koldan Apo... Ýlginç deðil mi? Sizce bu kompozisyonu nasýl okumak lâzým?

4 4 Y HABER HABERLER Selleri de, HES leri de konuþalým Her memleketin kendisine göre özellikleri ve güzellikleri olduðu gibi, sýkýntý ve dertleri de vardýr. Karadeniz bölgesi, yeþilliði, yaylalarý ve denizi ile ilgi çekerken, bir yanýyla da sel leri hatýrlanýyor. Hemen her yýl Karadeniz sahil boyunca ö- lümlü sel felâketleri yaþanýyor. Karadeniz in yeþili insanlarý cezbederken, selleri de endiþe kaynaðý oluyor. Karadeniz in sel i insanlarý tedirgin ederken, baþka bölgelerimizin de meselâ deprem i, endiþe kaynaðý oluyor. Bütün bunlar bize bir yönüyle de, gülü sevenin dikenine katlanmasý gerektiðini hatýrlatýyor. Sellerin maðdur ettiði illerden biri de Rize. Bu yýl da Eylül ayýnýn sonlarýnda Rize nin merkezini sel aldý. Ancak bu defaki selde can kaybýndan ziyade mal kaybý var. Yaklaþýk bin esnafýn etkilendiði yaðýþýn, son 100 yýlýn rekoru olduðu ifade ediliyor. Sele sebep olan yaðmurda Rize ye (24 saatte) metrekareye kilogram yaðýþ düþmüþ ki bunun (Rize için) 1.5 aylýk yaðýþa denk olduðu hatýrlatýlýyor. Toplamda 100 milyon TL de maddî zarar meydana gelmiþ. Her zaman olduðu gibi testi kýrýldýktan sonra çare sunanlar çoðalýyor. Rize de meydana gelen selin, þehir merkezindeki dere lerin üzerlerinin kapatýlmasýndan kaynaklandýðý ifade ediliyor ki, o derelerin bir kýsmýnýn üzerlerinin açýk olduðu yýllarý biz dahi biliriz. Bilmeyenler için hatýrlatalým ki, Rize þehir merkezinin büyük bir bölümü deniz doldurularak elde edilen alanlardan ibarettir öncesi ve sonrasýnda Rize den en meþhur seçim sloganý, Denizi kara, karayý para yapan... þeklindeydi. Denizin doldurulmasý belki isabetli olmuþtur, ama anlaþýlan dere lere yeterince yer ayrýlmamýþ... Rize Belediye Baþkaný da dere yataklarýnýn üzerinin açýlmasý gerektiðini söyleyip þöyle konuþmuþ: Rize merkezde þu anda bizim bildiðimiz üzeri kapalý 23 dere var. Ancak bu yaðmurda bilmediðimiz dereler de ortaya çýktý. Bu kent, böyle bir yaðmuru bir daha kaldýramaz. (Sabah, 27 Eylül 2011) Lütfen dikkat edelim: Rize merkezde üzeri kapalý 23 dere varmýþ ve belediye baþkanýnýn dahi bilmediði yeni dereler olduðu sel den sonra anlaþýlmýþ... Uzmanlar bu tür afetlerin ortalama yýlda bir yaþanabileceðini belirtiyor, ama zaten tedbir de böyle ihtimaller, böyle günler için deðil mi? Vaktinde ve zamanýnda derelerin üzerleri kapatýlýrken de her halde yetkililer i ikaz edenler olmuþtur. Muhtemelen Bize bir þey olmaz diyenlerin sözü dinlenmiþ ve iþ bu noktaya gelmiþtir. Derelerin üzerlerinin kapatýlmasýný tartýþýrken, ayný dereler üzerine kurulan HES leri de tartýþmamýz gerekmez mi? Bugün Rize nin merkezini basan sel, yarýn bir gün baþka yerleri basar mý? Dereler üzerine kurulan ve tartýþmaya sebep olan HES leri yeterince tartýþabildik mi? Bunca itiraza raðmen, itiraz seslerine hiç önem vermemek ne kadar doðrudur? Hýzla yapýmý devam eden HES lerin, telâfisi zor zararlara sebep olma ihtimali yok mudur? Her yatýrýmý tartýþabiliyoruz da, HES leri niçin tartýþmayalým? Bu yatýrýmlar ne ölçüde þart? Yapýlsa bile, sayýsý abartýlmýþ olamaz mý? Yeþilin can damarý olan dere leri boru lara hapsetmek anlamýna gelen bu HES ler, acaba yeþilin ölmesine sebep olur mu? Bildiðimiz ya da bilmediðimiz baþka zararlarý olur mu? HES konusu yeterince tartýþýlmadan ve ne getirip ne götüreceði millete anlatýlmadan yatýrýmlar baþladý. Baþka dere leri bilemesek de, Çayeli Senoz Vadisinden akan Senoz Deresi için böyle bir çalýþma, tartýþma ve bilgilendirme yapýlmadýðýný biliyoruz. Peki, HES lerin muhtemel zararlarýný telâfi edebilecek miyiz? Yýllar önce dere lerin üzerlerini kapatanlar da her halde Rize yi sel bassýn diye yapmamýþlardý. Daha zengin olalým diye yaptýðýmýz HES ler, sonundan bizi daha hasta ve fakir hale getirmesin? Kurtuluþ gününde esaret ÝSTANBUL'UN düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýldönümü törenlerle kutlanýrken, Vatan Caddesi ndeki tören için trafiðe kapatýlan yollarda vatandaþlar çile çekti. Ýþ yerlerine gitmeye çalýþan sürücüler dakikalarca trafikte beklerken, Ýstanbullular da zor anlar yaþadý. E-5 Karayolu ve Vatan Caddesi ni kullanarak iþ yerlerine gitmeye çalýþan vatandaþlar saatlerce trafikte bekledi. Otobüslerle seyahat eden yolcular trafik nedeniyle otobüsten inerek yürümek zorunda kaldý. Bakkallara ekmek yetiþtirmeye çalýþan fýrýncýlar, trafik nedeniyle talepleri zamanýnda karþýlayamadýklarýndan yakýndý. Ambulanslar yoðun trafikte güçlükle ilerleyebildi. Sürücüler 10 dakikada aldýklarý yolu, yoðun trafik nedeniyle 1 saatte bile alamadýklarýný ifade etti. Sürücüler ve vatandaþlar kutlama törenleri için þehir dýþýndaki alanlarýn kullanýlmasýný veya törenlerin hafta sonu yapýlmasýný istedi. Ýstanbul / cihan Seyyid Ebubekir Kaðýzmanî Parlak, son zamanlarda artan terör olaylarýnýn esasýnda medreselerin, ortadan kalkmasý ile ortaya çýktýðýný savundu. FOTOÐRAF: AA KARDEÞ OLALIM KARS'IN KAÐIZMAN ÝLÇESÝNDE ÝLÝM FAALÝYETLERÝ YÜRÜTEN KANAAT ÖNDERLERÝNDEN SEYYÝD EBUBEKÝR KAÐIZMANÎ PARLAK, "BÜTÜN ÝNANANLAR KARDEÞTÝR. HEP BÝRLEÞELÝM, KÜFRÜ KESÝFE KARÞI MÜCADELE VERELÝM" DEDÝ. KARS'IN Kaðýzman ilçesinde ilim faaliyetleri yürüten kanaat önderlerinden Seyyid Ebubekir Kaðýzmani Parlak, son zamanlarda yaþanan terör eylemlerine karþý birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Parlak, Bütün inananlar kardeþtir. Hep birleþelim, küfrü kesife karþý mücadele verelim dedi. Seyyid Parlak, Kardeþin kardeþine karþý görevlerini yerine getirmesi lâzýmdýr. Birbirini sevmesi lâzýmdýr, nitekim Bediüzzaman Said Nursî Hz. þöyle diyor: Kürtlerin cesareti, Türklerin aklý bir araya gelirse bizler insaný kâmil oluruz. Hep birleþelim, küfrü kesife karþý mücadele verelim. Ýslâmiyete hizmet edelim kardeþ olalým. Cenâb-ý Allah huzur sükûn versin, çünkü huzura sükûna ihtiyacýmýz var. Yoksa böyle þiddete baþvurmak hiçbir netice vermez. Her þey iyilikle olur, þefkatle, merhametle olur. ifadelerini kullandý. 1 EKÝM DE DUÂ ETTÝK Seyyid Ebubekir Kaðýzmani Parlak, 1 Ekim de ilçelerinde yaþanan olayý birkaç gün öncesinden hissettiklerini ve duâlar ettiklerini, netice itibari ile can kaybý olmadan çirkin olayý atlattýklarýný söyledi. Seyyid Parlak, Kaðýzman ve çevresinde bilinen ve tanýnan Hacý Kaðýzmani Veli nin bereketi ile ilçelerinde huzur olduðunu ifade etti. Seyyid Parlak, Kaðýzman ýmýzda bütün camiler hýnca hýnç doluyor. Bizlerde camilerde ve çadýrlarda nasihat ediyoruz, milletimizi irþada çaba sarf ediyoruz bu çalýþmalarýmýz ve çalýþmalar önemli böyle devam ederse iyi neticeler alýrýz. Bu son zamanlarda yaþanan terör o- laylarýnýn sebebi, dinden uzak kalmaktýr. Ýnsanýn baþýna gelen huzursuzluk ve felâketler amellerinin neticesidir. Ýnsanýmýzda merhamet olmalý, Allah korkusu olmalý, Allah korkusu olduktan sonra insan hiçbir zaman yanlýþ hareket etmez. diye konuþtu. MEDRESELERÝN ORTADAN KALKMASI Seyyid Ebubekir Kaðýzmanî Parlak, son zamanlarda bölgede artan terör o- laylarýnýn, huzursuzluklarýn, esasýnda medreselerin, ortadan kalkmasý ile ortaya çýktýðýný savundu. Seyyid Parlak, Eskiden medreselerde okuyan talebeler, dinini, günahlardan kaçmayý, saygýyý öðrenip ülkeye memlekete faydalý, herkese saygýlý, hürmetli oluyorlardý ve her keþide iyiliðe dâvet ediyorlardý. deðerlendirmesinde bulundu. Kars / cihan Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, yeni anayasa çalýþmalarýna katký saðlayacaklarýný, MHP olarak ülkenin bölünmesine fýrsat vermeyeceklerini söyledi Bahçeli, Osmaniye de þu görüþleri ortaya koydu: Bin yýllýk kardeþlik hukukunu korumak konusunda ü- zerimize ne düþüyorsa yapmaya hazýrýz. Osmaniye de bulunan ve bin yýllýk kardeþliðimizin temsili olan, nereden gelirse gelsin artýk Osmaniyeli olan bütün Kürt kökenli kardeþlerinizi kucaklayýnýz. Bu milletin hiçbir ferdini göz ardý etmeyiniz, edemeyiz. Kürt kökenli kardeþlerimizle terörü iliþkilendirmeye çalýþanlarý iyi niyetli göremeyiz. Bütün halinde, birlik ruhu içinde yaþayacaksak her vatandaþýmýzý kutsal bir emanet, incitilmemesi gereken bir deðer olarak kabul etmeliyiz. Bizim ilkemiz, hedefimiz ve yeminimiz buna yöneliktir. Bu konuda Osmaniye nin katkýsýna ve desteðine ihtiyaç vardýr. Tür ki ye-ab i liþ ki le ri ris ke a týl ma ma lý ÝNGÝLÝZ Fi nan ci al Ti mes (FT) ga ze te si, Tür ki ye-ab i liþ ki le ri nin gi di þa tý nýn de ðiþ ti ril me si ge rek ti ði ni kay de de rek, U zun sü re dir de vam e den ve bü yük de ðe ri o lan si ya si ve e ko no mik i liþ ki le rin ris ke a týl - ma ma sý ge rek ti ði ni yaz dý. Ga ze te nin dün kü Tür - ki ye yi ko nuþ mak baþ lýk lý baþ ya zý sýn da, Tür ki ye nin AB ye ka tý lým mü za ke re le ri nin dur ma nok ta sýn da ol du ðu kay de di le rek, Da ha da kö tü sü, AB-Tür ki ye i liþ ki le rin de da ha faz la sür tüþ me nin i þa ret le ri var. Bu i liþ ki ler her i ki ta ra fýn da bi raz so rum lu ol du ðu ve i ki ta ra fýn da gu rur duy ma ma sý ge re ken nok ta da de nil di. Tür ki ye nin AB ye ka tý lý mý nýn gi de rek ge ri pla na düþ me si ni ta lih siz lik o la rak de ðer len di ren FT, U zun sü re dir de vam e den ve bü yük de ðe ri o - lan si ya si ve e ko no mik i liþ ki le rin ris ke a týl ma ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ga ze te, Tür ki ye i le AB nin bu yýl bir baþ lýk bi le a ça ma dý ðý ný a ným sa ta rak, mü za ke - re le rin baþ la dý ðý 2005 yý lýn dan bu ya ra Tür ki ye i le 13 baþ lý ðýn a çýl dý ðý be lir til di. FT, Hýr va tis tan ýn i se mü za ke re le re 6 yýl ön ce baþ la ya rak 35 mü za ke re baþ lý ðý ný Ha zi ran a yýn da ta mam la dý ðý ný, 2013 yý lýn - da i se AB ü ye si ol ma sý nýn bek len di ði ni bil dir di. BAZI ÜLKELERÝN PAYI BÜYÜK Tür ki ye nin AB i le mü za ke re le ri nin felç ol ma sýn da, Tür ki ye nin ü ye li ði ne hiç bir za man ý sý na ma yan A vus tur ya, Gü ney Kýb rýs, Fran sa ve Al man ya nýn pa yý nýn bü yük ol du ðu nu ya zan ga ze te, Kýb rýs ko nu sun da a da da ki so run çö zül me den Gü ney Kýb - rýs ýn ü ye li ðe ka bul e dil me si ni AB nin gü na hý o la rak yo rum la dý. An cak An ka ra nýn yap týk la rý nýn da Ýs veç ve Ýn gil te re gi bi is tek li des tek çi le rin Tür - ki ye nin le hin de ko nuþ ma sý ný zor laþ tý ra bi le ce ði ni kay de den ga ze te, bu na ör nek o la - rak ge le cek Tem muz a yýn da Gü ney Kýb rýs AB dö nem baþ kan lý ðý ný üst le nir se, Tür ki - ye nin AB i le i liþ ki le ri don du ra ca ðý teh di din de bu lun ma sý ný gös ter di. Tür ki ye nin, baþ kan lý ðý ki min üst le ne bi le ce ði ya da üst le ne me ye ce ði ko nu sun da AB ye nu tuk çek me ye hak ký yok de ni len ya zý da, bir baþ ka ra hat sýz e di ci ge liþ me - nin de Tür ki ye nin Ak de niz in do ðu sun da do ðal gaz a ra ma ko nu sun da Gü ney Kýb rýs ve Ýs ra il e kar þý as ke ri bas ký uy gu la ma teh di di ol du ðu nu kay det ti. FT, Tür ki ye i le AB a ra sýn da bu tip ger gin lik le rin kon trol den çýk ma sý na i zin ve ril - me si an lam sýz o lur i fa de si ne yer ve re rek, Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki yýl lýk ti ca ret hac - mi nin 100 mil yar av ro dan faz la ol du ðu na dik ka ti çek ti. Ço ðu AB ü ye si nin Tür ki ye nin NA TO da ki müt te fi ki ol du ðu nu ha týr la tan ga ze te, þu i fa de le re yer ver di: Bu ül ke le - rin de Tür ki ye gi bi, Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da öz gür lük ve de mok ra si yi des tek le - mek ko nu sun da je o po li tik il gi le ri var. Ý liþ ki le rin gi di þa tý, ne AB ye ne de Tür ki ye ye ya rar. Her i ki ta raf ta ki li der le rin bu nu ter si ne çe vir me za ma ný gel di. Londra / aa Anayasa uzlaþmasýnda tecrübe konuþacak YENÝ A na ya sa ça lýþ ma la rý ný yü rüt mek ü - ze re o luþ tu ru lan ha zýr lýk ko mis yo nun da, i ki tec rü be li i sim yer a lý yor. AKP nin A na ya - sa Ha zýr lýk Ko mis yo nu i çin bil dir di ði es ki Mec lis Baþ ka ný ve Ka ra bük Mil let ve ki li Meh met A li Þa hin i le TBMM A da let Ko - mis yo nu Baþ ka ný ve An ka ra Mil let ve ki li Ah - met Ý yi ma ya, geç miþ te 1982 A na ya sa sýn da de ði þik lik ve u yum ya sa la rý i çin ku ru lan uz - laþ ma ko mis yon la rýn da gö rev al dý. CHP Bur sa Mil let ve ki li Tur han Ta yan da geç miþ - te uz laþ ma ko mis yo nun da yer al dý, an cak ye - ni ko mis yo na a dý bil di ril me di. Ý yi ma ya, uz - laþ ma ko mis yon la rý ko nu sun da Mec li sin en tec rü be li is mi... Ý yi ma ya; 20. ve 21. dö nem - ler de DYP ü ye si o la rak ko mis yon lar da gö rev a lýr ken, Þa hin i se 21. dö nem de ku ru lan ko - mis yon da Fa zi let Par ti si a dý na gö rev yap tý. CHP Bur sa Mil let ve ki li Tur han Ta yan, 21. dö nem de A NAP a dý na uz laþ ma ko mis yo - nun da yer al dý. Her üç mil let ve ki li nin gö rev yap tý ðý 21. Dö nem de ku ru lan Par ti le ra ra sý Uz laþ ma Ko mis yo nu, 1982 A na ya sa sý ný baþ tan so na göz den ge çi re rek, kur du ðu alt ko mis yon la 51 mad de sin de de ði þik lik tek li fi ha zýr la dý. Uz laþ ma Ko mis yo nu, bu met ni gö rü þe rek 37 mad de lik de ði þik lik tek li fi ni ha zýr la dý. Ko mis yo nun 2 A ra lýk 1999 da baþ - la yan ça lýþ ma sý, 19 Ha zi ran 2001 de so nuç - lan dý. Ha zýr la nan A na ya sa de ði þik li ði tek li fi ön ce A na ya sa Ko mis yo nun da, ar dýn dan Ge - nel Ku rul da gö rü þül dü. Bu ça lýþ ma, 1982 A - na ya sa sý i le il gi li ger çek leþ ti ri len en kap sam lý A na ya sa de ði þik li ði ol du. TBMM / a a Tür ki ye de, 7 bin 616 Su ri ye li bu lu nu yor BAÞBAKANLIK A fet ve A cil Du rum Yö - ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), ül ke le rin de ki o - lay lar ne de niy le Tür ki ye de bu lu nan Su ri - ye li sa yý sý nýn 7 bin 616 ol du ðu nu bil dir di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si - te sin de yer a lan bil gi no tu na gö re, A FAD ta ra fýn dan Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan - daþ la rý nýn a cil ih ti yaç la rý i çin Ha tay Va li li - ði nin em ri ne bu gü ne ka dar tah sis e di len top lam a cil yar dým ö de ne ði 17 mil yon 750 bin li ra ol du. 5-6 E kim ta rih le rin de 73 Su ri - ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý ken di is tek - le ri i le ül ke le ri ne dön dü, 45 ki þi Tür ki ye ye gi riþ yap tý. Bu gü ne ka dar Tür ki ye ye 18 bin 914 Su ri ye li gel di, 11 bin 298 Su ri ye li de ül - ke si ne ge ri dön dü. Dün i ti ba rýy la Tür ki ye de 7 bin 616 Su ri ye li bu lu nu yor. Ça dýr kent te ka lan Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan daþ la - rý na gün lük o la rak 3 ö ðün sý cak ye mek ve - ril me ye de vam e di li yor. An ka ra / a a KKTC mu ha le fe ti, an laþ ma ya ha yýr di ye cek KKTC a na mu ha le fet Cum hu ri yet Türk Par ti si (CTP) ve Par ti Mec li si (PM), Rum la - rýn son daj ýs ra rý ü ze ri ne Tür ki ye i le KKTC a ra sýn da im za la nan Ký ta Sa han lý ðý An laþ - ma sý na mü za ke re le ri sek te ye uð ra ta ca ðý ge rek çe siy le ha yýr di ye ce ði ni a çýk la dý. CTP Ba sýn Bü ro su ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö - re, CTP-PM nin yap tý ðý top lan tý da, KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu ve Baþ ba kan Re cep Tay yip E do ðan ýn New York da im - za la dý ðý Ký ta Sa han lý ðý Sý nýr lan dýr ma An laþ - ma sý ný de ðer len dir dik le ri bil di ril di. Top - lan tý da a lý nan ka rar da E kim so nun da Bir - leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri (BM) Ban Ki-mo on un New York zir ve si ön ce si Tür - ki ye i le KKTC a ra sýn da böy le bir an laþ ma - nýn Kýb rýs so ru nun da mü za ke re le ri sek te ye uð ra ta bi le ce ði dü þün ce siy le ha yýr de nil di - ði nin al tý çi zil di. Lef ko þa / ci han Bal yoz pla ný dâ vâ sýn da 44. du ruþ ma ÝKÝNCÝ Bal yoz Pla ný dâ vâ sýy la bir leþ ti ri len Or ge ne ral Bil gin Ba lan lý, es ki Ha va Kuv vet le - ri Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Ha lil Ýb ra him Fýr tý na, es ki De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný e - mek li O ra mi ral Öz den Ör nek ve es ki 1. Or - du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Çe tin Do - ðan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 184 ü tu tuk lu 224 sa nýk lý da va nýn 44. du ruþ ma sý ya pýl dý. Ýs - tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu - ru lan sa lon da ya pý lan du ruþ ma ya, Çe tin Do - ðan, Ha lil Ýb ra him Fýr tý na ve Öz den Ör nek i - le MHP den mil let ve ki li se çi len e mek li Kor - ge ne ral En gin A lan i le bir le þen i kin ci Bal yoz pla ný da va sý nýn sa nýk la rýn dan Kor ge ne ral Tur gut At man, Tüm ge ne ral Ýs ma il Taþ ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu tu tuk lu 168 sa nýk i le tu tuk suz yar gý la nan 27 sa nýk ka týl dý. Bil gin Ba lan lý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 16 tu - tuk lu sa ný ðýn gel me di ði du ruþ ma ya, hak kýn - da ya ka la ma ka ra rý bu lu nan sa nýk lar Tü ma - mi ral Ah met Si nan Er tuð rul i le Er gin Say gun da ka týl ma dý. Du ruþ ma da ü ye ha kim A li E - fen di Pek sak, a ra ka rar lar ü ze ri ne ya zý lan ya - zý la ra ge len ce vap la rý o ku du. Ýs tan bul / a a

5 Y HABER 5 Çeliþkili politikalar Ankara nýn Ortadoðu ve Kuzey Afrika daki deðiþimler baþta olmak ü- zere bölgeye yönelik politikalarýndaki tezatlar, Baþbakan ýn BM Genel Kurulu ndaki konuþmasýnýn ardýndan Güney Afrika daki açýklamalarýyla da açýða çýkmakta. Medyada Erdoðan dan Suriye ye son mesaj manþetiyle verilen son çýkýþý nda Baþbakanýn bir yandan Ýsrail in bölgede katliam yaptýðýný tekrarlarken, diðer yandan bu ülkenin bölgedeki en büyük rakiplerinden Suriye ye ekonomik yaptýrýmlarý savunmasý, bunun son misâli. Bir taraftan Ýran ýn nükleer enerji hakký savunulurken, diðer taraftan Ýran a karþý Amerikan füze kalkaný nýn Türkiye de konuþlandýrýlmasý da. Erdoðan, Ýsrail in bir kitle imha silâhý o- lan fosfor bombalarýyla Gazze yi bombaladýðýna, BM binalarýný bile hedef aldýðýna ve Ýsrail de atom bombasý bulunduðuna dikkat çekiyor. Deniz Feneri nden suç duyurusu TÜRKÝYE Deniz Feneri Derneði, Deniz Feneri e.v soruþturmasý kapsamýnda hazýrlanan ve tartýþmalara sebep olan raporu kaleme alan bilirkiþi heyeti hakkýnda suç duyurusunda bulundu. Bakýrköy Adliyesine gelen Deniz Feneri Derneði Genel Baþkan Yardýmcýsý Recep Koçak ve Avukat Mehmet Yalçýnkaya, Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý na iletilmek üzeri suç duyurusu dilekçesini teslim etti. Dilekçede, Almanya daki Deniz Feneri e.v baðlantýlý soruþturma dosyasýndan alýnan ve kamuoyunda tartýþmalara sebep olan raporu hazýrlayan bilirkiþi hakkýnda gerçeðe aykýrý rapor düzenlediði iddiasý yer alýyor. Ýstanbul / cihan Yeni anayasa kýsa ve basit olmalý ABD NÝN ilk Federal Emekli Kadýn Yargýcý Sandra Day O Connor, Türkiyede yeni hazýrlanacak anayasanýn kýsa basit olmasýný tavsiye etti. Adana Barosu nun düzenlediði ABD Yüksek Mahkemesi Uygulamalarý Ýle Savunma Hakký konulu konferansta konuþan O Connor, bir anayasanýn devletin bütün organlarý için iþletilebilir ve adil olmasý gerektiðini söyledi. O Connor, Her bir organýn adil ve iþletilebilir çalýþmasýna imkan tanýyan hükümler olmalýdýr dedi. Baro Sosyal Tesisleri ndeki programda O Connor, güçlü ve baðýmsýz yargý organýnýn gerekliliðine inandýðýný kaydetti. O Connor, Nerede yaþýyor olursanýz olun. Bir yargý organýna ihtiyacýnýz var. Ýnsanlar adil yargýlama sisteminin çalýþmadýðýna inanýyorsa bu endiþe vericidir diye konuþtu. Adana / cihan Sýnýrlarda 247 kaçak yakalandý SINIR ihlâli yapan toplam 247 kaçak yakalandý. Genelkurmay Baþkanlýðý internet sitesinde yapýlan açýklamada, sýnýr ihlâli yapan yabancý uyruklu toplam 247 kiþinin, Ýran, Suriye, Yunanistan sýnýrýnda ve Ankara da yakalandýðý belirtildi. Açýklamada, Edirne, Van, Ankara ve Þýrnak il merkezlerinde yapýlan kontrollerde, Türkiye de bulunmasý için yasal gerekleri karþýlamayan 25 Afganistan, 4 Fas, 3 Pakistan, 2 Türkmenistan, 2 Somali, 2 Irak, 1 Libya, 1 Suriye ve 1 Ýran uyruklu olmak üzere toplam 41 kiþinin yakalandýðý kaydedildi. Ý- ran dan Türkiye ye yasa dýþý yollardan geçen Ýran uyruklu 2 kiþinin yakalandýðý da bildirilen açýklamada, Suriye den Türkiye ye yasa dýþý yollardan geçen 3 Türk vatandaþý ve 1 Irak uyruklu olmak üzere toplam 4 kiþinin yakalandýðý ifade edildi. Yunanistan sýnýrýnda da Türkiye den Yunanistan a yasa dýþý yollardan geçmeye çalýþan 96 Myanmar, 49 Filistin, 18 Somali, 11 Afganistan, 8 Eritre, 7 Irak, 3 Suriye, 3 Gürcistan, 2 Pakistan, 2 Gana ve 1 Fildiþi Sahili uyruklu olmak üzere toplam 200 kiþi yakalandý. Ekim ayýnda sýnýr ihlali yaparken yakalanan kaçak sayýsýnýn 503 e çýktýðý belirtildi. Ankara / aa Ama hemen peþinden, otuz gün içinde reformlarý yapmamasý halinde Suriye ye aðýr ekonomik yaptýrýmlarý öngören karar tasarýsý nýn BM Güvenlik Konseyi nde veto edilmesine tepki gösteriyor. ABD, Ýngiltere ve Fransa nýn baþýný çektiði Batý nýn egemenlik alanýný geniþletme ve küresel çýkarlarý hesabýna çatýþmacý bir politika ya sebebiyet vereceði haklý gerekçesiyle, Çin ve Rusya nýn veto hakký ný kullanarak reddettikleri Suriye ye e- konomik yaptýrýmlarý, Türkiye nin tek baþýna ya da ABD ve bazý Avrupa ülkeleriyle beraber uygulayacaðýný bir defa daha deklare ediyor. YAPTIRIMLAR ISRARI NEDEN? Dahasý, Þam yönetiminin tüm reform vaadlerine raðmen gereken adýmlarý atmadýðý ndan hareketle, meþruiyetini ve güvenini kaybetmekte olduðunu iddia e- dip, BM de Güvenlik Konseyi nde bir oylama yapýldý. Daimî üyelerin ikisinin o- yuyla ne yazýk ki Suriye yaptýrýmlarý veto edildi. Tabiî bunun veto edilmesi özellikle Türkiye ve bazý AB ülkelerinin yapacaðý yaptýrýmlarýmýzý engellemez. Biz yaptýrým paketini ister istemez devreye sokacaðýz diye konuþuyor. Türkiye nin ýsrarla komþusu Suriye ye yaptýrýmlara öncülük etmesini ise, Çünkü biz ne Avrupa ülkelerinden bazýlarýyýz, ne Erdoðan, ekonomik yaptýrýmlar ýn Suriye halkýna deðil, yönetimine olduðunu ileri sürüyor. Ýsrail in Gazze ablukasý, daha önce ABD nin on iki yýl süren Irak ambargosu, yönetimleri mi, yoksa halký mý periþan edip cezâlandýrdý? þu anda Amerika nýn, ne Çin in, ne Hindistan ýn durumundayýz. Bizim aramýzda 910 kilometre sýnýr var. Bu sýnýrdan öte akrabalýk baðlarýmýz var. Bu akrabalýk baðlarýnýn bize yüklediði sorumluluk var. Bu noktada sessiz kalmamýz mümkün deðil þeklinde açýklýyor. Sormak lâzým; bölgede baþta Körfez sultanlýklarý olmak üzere, benzer olaylarýn yaþandýðý, halkýn demokrasi ve özgürlük talepleriyle baþkaldýrdýðý Bahreyn, Katar gibi, üslerinde yüz binlerce Amerikan askerinin bulunduðu ABD müttefiki ülkelerin antidemokratik rejimleri ve yönetimleri meþru da, bir tek Suriye rejimi ve yönetimi mi meþru deðil? ÝSRAÝL LE AYNI CEPHE DE! Erdoðan, ekonomik yaptýrýmlar ýn Suriye halkýna deðil, yönetimine olduðunu ileri sürüyor. Ýsrail in Gazze ablukasý, daha önce ABD nin on iki yýl süren Irak ambargosu, yönetimleri mi, yoksa halký mý periþan edip cezâlandýrdý? Yaptýrýmlar, Suriye yi istikrarsýzlýða sürükleyip, Erdoðan ýn da Çýkmasýndan endiþe ediyorum dediði iç savaþý körüklemez mi? Kargaþa ve kaosu daha da derinleþtirmez mi? Sonra dýþ müdahale þimdiye kadar hangi ülkeye demokrasi ve barýþ getirdi? I- rak a mý, Afganistan a mý, iç savaþa sürüklenen Libya ya mý? Çeliþkiler bununla da bitmiyor. Yahudi lobisine mensup Amerikalý yorumcularýn, Türk-Amerikan iliþkilerinde yeni bir sayfanýn açýlmasý ve Washington ile Ankara arasýnda son 20 yýlýn en önemli stratejik askerî iþbirliði adýmý olarak nitelendirdikleri füze kalkaný, Ýran ve Suriye ye karþý Türkiye yi Ýsrail cephesi ne itip stratejik ortak yapýyor. Baþbakan ýn veryansýn ettiði, Mavi Marmara saldýrýsýný ve Gazze ambargosunu meþru ve haklý gören BM raporu na ve Kýbrýs Rum Kesimi nin Doðu Akdeniz deki doðalgaz ve petrol sondajýna arka çýkan Ýsrail e destek anlamýna geliyor. HÜKÜMETE SINIR ÖTESÝ OPERASYON YETKÝSÝ TBMM Genel Kurulunda, Irak ýn kuzeyine sýnýr ötesi operasyonlar için Hükümete verilen yetkiyi bir yýl uzatan Baþbakanlýk tezkeresi kabul edildi. Genel Kurulda kabul edilen tezkerede, Irak ýn Kuzey bölgesinde yuvalanan PKK terör unsurlarýndan kaynaklanan ve Türk halkýnýn huzur ve güvenliði ile ülkesinin millî birliðine, güvenliðine ve toprak bütünlüðüne yöneltilen terörist saldýrýlar ve açýk tehdidin devam ettiði kaydedildi. Tezkerede, þöyle denildi: Dost ve kardeþ Irak ýn toprak bütünlüðünün, millî birliðinin ve istikrarýnýn korunmasýna büyük önem atfeden Türkiye, PKK teröristlerinin Irak ýn kuzeyindeki mevcudiyetine ve terörist saldýrýlarýna son verilmesini saðlamak amacýyla askeri faaliyetlerini baþarýyla yürütmekte, siyasî ve diplomatik giriþimleri ile uyarýlarýný sürdürmektedir. Türkiye ye Baþörtülü olarak milletvekili seçilen Merve Kavakçý'nýn vekilliði baþörtülü olmasý dolayýsýyla düþürülmüþtü. Pantolon yasaðý kalktý, baþörtüsüne yasak ne zaman kalkacak? KADIN MÝLLETVEKÝLLERÝNE TBMM GENEL KURULUNDA PANTOLON GÝYMESÝNE ÝMKÂN VEREN DÜZENLEME, ANAYASA KOMÝSYONUNDA KABUL EDÝLDÝ. KADIN VEKÝLE BAÞÖRTÜSÜ YASAÐININ NE ZAMAN KALKACAÐI ÝSE BELLÝ DEÐÝL. KADIN milletvekillerine TBMM Genel Kurulunda pantolon giymesine imkân veren düzenleme, Anayasa Komisyonunda kabul edildi. TBMM Ýçtüzüðü nde deðiþiklik yapan teklif, TBMM Anayasa Komisyonunda ele alýndý. TBMM Baþkanvekili Mehmet Saðlam, deðiþikliðin, kadýn milletvekilli sayýsýnýn artmasýyla ihtiyaç haline geldiðini belirterek, kadýnlarýn pantolon ve ceketle çalýþmalara katýlmayý arzu ettiklerini vurguladý. Saðlam, Bu ihtiyaç tüm dünyada benimsenmiþtir. Meclisimizde kadýn milletvekillerine daha rahat çalýþma imkâný saðlamak için böyle bir deðiþiklik yapýlmasýný öngörüyoruz dedi. CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, teklife olumlu baktýklarýný belirtti. TBMM / aa yönelik olarak devam eden terörist saldýrýlar ve tehdide karþý, terörizmle mücadelenin bir parçasý olarak uluslar arasý hukuk çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, hudut, þümul, miktar ve zamaný Hükümetçe belirlenecek þekilde, TSK unsurlarýnýn, Irak ýn kuzeyinden ülkemize yönelik terör tehdidinin ve saldýrýlarýnýn bertaraf edilmesi amacýyla sýnýr ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere, Irak ýn PKK teröristlerinin yuvalandýklarý kuzey bölgesi ile mücavir alanlara gönderilmesi ve görevlendirilmesi için TBMM nin 17 Ekim 2007 tarihli ve 903 sayýlý kararýyla Hükümete verilen ve son olarak 12 Ekim 2010 tarihli ve 975 sayýlý kararýyla bir yýl uzatýlan izin süresinin 17 Ekim 2011 tarihinden itibaren bir yýl daha uzatýlmasýný Anayasanýn 92. maddesi uyarýnca arz ederim. TBMM / aa BAÞÖRTÜSÜ SORUNU... MHP Konya Milletvekili Faruk Bal da teklife olumlu baktýklarýný ifade ederek, Türkiye de kýlýk kýyafetle ilgili sorunlarýn sosyal yara haline geldiðini savundu. Bal, 1969 yýlýnda bir Ýlahiyat Fakültesi öðrencisinin baþörtüsü takmasý sonucunda Türkiye de baþörtüsünün sorununun kartopu gibi büyüdüðünü, zaman zaman muhtýralara konu olduðunu ve siyaseti þekillendirir hale geldiðini söyledi. MHP nin; baþörtüsüyle ilgili özgürlük alanýnýn geniþletilmesi konusunda samimî görüþlerini ortaya koyduðunu belirten Bal, bunun sorun olmaktan çýkartýlmasý için gerekli çabayý göstereceklerini, iyi niyet çerçevesinde destek vereceklerini anlattý. AKP Ýstanbul Milletvekili Mustafa Þentop da Türkiye de genel olarak kýlýk kýyafetle ilgili düzenlemelerin hep askerî yönetimler döneminde yapýldýðýna dikkati çekerek, üniversitelerde baþörtüsü sorununun da 1986 yýlýnda 7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren in Çukurova Üniversitesinde yapýlan konuþmasýyla baþladýðýný anlattý. Þentop, Türkiye de insanlarýn kýlýk kýyafetine karýþýlmadýðý, makul çerçeve içinde herkesin dilediði gibi bir ülke olmasý temennisini dile getiriyorum. Ýnþallah önümüzdeki dönemlerde bu yasaklarý da kaldýrýrýz dedi. AKP Adana Milletvekili Fatoþ Gürkan, deðiþikliðin ihtiyaç olduðunu belirterek, bütün kadýn milletvekilleri adýna öneriyi veren ve destekleyenlere teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan teklif kabul edildi. Teklife göre, Genel Kurul salonunda yer alan milletvekilleri bakanlar, TBMM Teþkilâtý memurlarý ve diðer kamu personelinden erkekler ceket ile pantolon giyecek ve kravat takacak; kadýnlar ise tayyör veya ceket ve pantolon giyecek. Teklifte, Ýçtüzük teki bayan ibaresinin de yaygýn olarak kullanýlan ve mevzuata uygun olan kadýn ibaresiyle deðiþtirilmesi de yer alýyor. Beyaz sayfa ile anayasaya baþlanmadýkça etmeyelim, ama çok da uzatmayalým. Anadolu da bir söz vardýr. Hayýrlý Acele iþ uzarsa þerre döner dedi, Meclis Baþkaný Cemil Çiçek. Çiçek in bahsettiði hayýrlý iþ yeni bir anayasa... Yeni bir anayasanýn hazýrlýk çalýþmalarýný Meclis Baþkaný nýn yürütmesi ö- nemli Zira, iktidar partisinin doðrudan bu çalýþmalarý yürütmesi geçen dönemdeki neticeyi verir, sonuçsuz kalabilirdi. Meclis in açýlmasý ile birlikte gözler yeni bir anayasa hazýrlanmasýna çevrildi. Çiçek, önce 24 anayasa profesörü ile usül yönündeki görüþmelerinin ardýndan, Meclis dýþý partilerle görüþmüþtü. Daha sonra parlamentoda grubu bulunan partiler ve parlamento dýþý partilerle (DP, SP, BBP) görüþmesi oldu. Peþinden de partilere bir mektup yazarak anayasa uzlaþma komisyonu için üçer isim istedi. Partiler de bu isimleri Meclis baþkanlýðýna göndermeye baþladýlar. Oluþacak uzlaþma komisyonu önümüzdeki günlerde çalýþma usul ve esaslarýný belirlemek üzere Çiçek in baþkanlýðýnda toplanacak. Cemil Çiçek in yeni anayasa için oluþturulacak komisyonun nerede çalýþacaðýna yönelik soruya cevap verirken Hiçbir yer olmazsa benim odam olur demesinin ardýndan gelen Sorunlar sizin odanýzda çözülüyor hatýrlatmasýna da Bu iþ tatlýya baðlansýn, ben çadýrda oturmaya bile razýyým demesi de yeni anayasa konusuna verdiði ö- nemi gösteriyor. Bu aþamada, görüþmelerin pamuk ipliðine baðlý olduðu da gözlerden kaçmýyor. Erdoðan ýn yeni anayasanýn 2012 yýlýnýn ilk yarýsýnda bitirileceðini söylemesi dahi muhalefetten hemen tepki görürken, Çiçek in partilere gönderdiði mektubunda uzlaþma komisyonu yerine hazýrlýk komisyonu denilmesi de tenkit edildi. CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce, uzlaþma komisyonu mu, hazýrlýk komisyonu mu bu netleþmeli derken, aradaki farký þöyle anlattý. Hazýrlýk komisyonunda oy birliði, oy çokluðu olmayacak, oylama olmayacak, kurnazlýk söz konusu Evet, þu aþamada azamî dikkat gerekiyor. Görünen o ki, bu iþ hiç de kolay olmayacak. Bu günden sonra iktidar partisi de muhalefet de söz ve eylemlerine dikkat etmeli. Zira, yeni anayasa için oluþan konsensüs bir anda daðýlýr ve yeni anayasa ikinci bir bahara kalabilir. Eðer bu sefer de kýsýr siyasî çekiþmeler neticesinde yeni anayasanýn önü týkanýrsa Meclis anayasa yapamaz denilecek bu da millî iradeye büyük darbe vuracaktýr. Bu yüzden üslûba dikkat e- dilmeli. Kimse fikrinden dolayý suçlanmamalý, her þey konuþulabilmeli, ama sonuçta ortak bir metinde uzlaþýlmalý. Ýþin bir diðer yönü ise, daha baþýnda þu maddelere dokunulamaz türü dayatmalarda bulunulmamalý. Yeni bir anayasa yapýlmak isteniyorsa boþ bir sayfa ile baþlanmalý. AKP, MHP ve CHP nin ilk üç maddeye dokunulmayacaðýna iliþkin geçmiþte yaptýklarý açýklamalar bu açýdan önemli. Þu anda yeni anayasa i- çin çalýþmalar yürüten Çiçek in baþbakan yardýmcýsý iken söylediði, Ýlk 3 madde 74 milyonun ortak paydasýdýr; ilk 3 madde, hatta ilk 5 maddenin deðiþtirilmesini düþünmüyoruz sözünde hâlâ ýsrarcý olup olmadýðýný bilmiyoruz. Nitekim, Kýlýçdaroðlu nun, Ýlk 3 maddenin deðiþtirilmesini düþünmüyoruz açýklamasý da yerinde duruyor. MHP de, sadece ilk 3 maddenin korunmasýný istiyor. Hatta, anayasanýn baþlangýç kýsmýný da kuruluþ felsefesi ve ilkeleri olarak savunuyor. Ümit ediyoruz ki, uzlaþma masasýna bu önyargýlarla gelinmez ve görüþmeler týkanmaz. Oluþturulacak uzlaþma komisyonunun ya da adý ne olursa yüzde yüz mutabakat içinde olmasý mümkün olmamakla birlikte asgarî müþtereklerde buluþulabilir. Mutabakat özgürlükler ve demokrasi zemininde olmalý, insaný önceleyen bir metin ortaya koyulmalý. Anayasanýn öz ve anlaþýlýr olmasý son derece önemlidir. Kanunla düzenlenebilecek maddeler anayasaya eklenmemelidir. Son olarak, yine Cemil Çiçek in Yeni anayasa binayý tamir deðil, yeniden inþa etmektir sözüne dikkat çekmek istiyoruz. Çiçek in bunu söylemesi de ümit verici. Ancak ilk üç maddede diretilmesi bu binanýn temelinin aynen kalmasý anlamýna gelecektir. Temeli duran bir anayasanýn da ihtilâl a- nayasasý ruhunu ortadan kaldýramayacaðý unutulmamalýdýr. Bu da zaten büyük bir kýsmý deðiþen bir anayasaya büyük bir yama yapmaktan ö- teye gidemeyecektir. Bu yüzden beyaz sayfa açarak yola baþlanmasý bu aþamada önemlidir. Bunu yaparken de önyargýlardan uzak olunmalý, sadece halký önceleyen bir a- nayasa hedef yapýlmalýdýr. Türkiye, artýk bu ihtilâl anayasasýndan kurtulmalý. Kurtulurken de millî iradenin tecelligâhý olan Meclis bunu bu dönemde baþarabilmelidir. Fýrsat bir daha kaçýrýlmamalýdýr

6 6 7 MEDYA POLÝTÝK EKÝM 2011 CUMA Y Anayasadan önce, AB Halkýn maðduriyetlerinin siyasî ranta çevrilmesi ne kadar makbul olabilir? Veya çözemeyeceðini bile bile milletin meselelerini seslendirmenin getireceði inkisarlarýnýn açacaðý derin ü- mitsizlik yaralarý hiç düþünülüyor mu? Bizdeki anayasalarýn millet dýþlanarak hazýrladýðýný onyýllardýr söylüyoruz. Ýhtilâllerin iyice karýþýk hale getirdiði anayasalarýn eksiklerini ve nasýl düzeltilebileceðini merak edenler yakýn tarihimizin arþivlerine baksalar, koca ömürlerini bu yolda tüketmiþ birçok hukukçu, yazar, siyasetçi ve bürokratýn evrak-ý periþanlarýyla karþýlaþýrlar. Yýllarýn kalemlerle kâðýda yansýttýdýðý o belgelerde, hemen hemen söylenmemiþ ve düþünülmemiþ birþeyin pek kalmadýðýný görürler. Dünyada anayasa yapan millet yalnýzca biz miyiz? Bireysel hürriyetlerin kanunlarla korunduðu, toplumsal barýþýn din ve vicdan özgürlükleriyle birlikte saðlandýðý modern Avrupa'da yaklaþýk 25 devletin kendilerine göre mükemmel anayasalarý var. Bunlardan hangisinin çercevesini esas alsanýz, sizi çözüme götürür. Önemli olan, burada herþeyin þeffaf olmasý, hukukun üstünlüðü ve kanun hakimiyetinin esas alýnmasýdýr. Ýlke ve inkýlâplar namý altýnda gizli ikinci bir anayasasý olan Türkiye'nin Avrupa kadar rahat olamayýþýnýn sebebi üzerinde durmak lâzým. Madem ki ilk dört maddeye dokunamýyor hükümet ve anayasanýn giriþ bölümü deðiþmeden de, deðiþikliðin bir mânâsý kalmýyor. Zira ilk dört madde ile öyle bir sihir verilmiþ ki, diðer bütün paragraf, kanun ve hatta yönetmelikleri kendisine bent edip baðlýyor. Milletin baðýmsýzlýðýný gölgeleyen bu giriþ kýsmýnýn sýkýntýsýndan hükümet AB reformlarý ile kurtulabilirdi. Mevcut Meclisin Avrupa normlarýnda demokratik bir anayasa yapabileceðine inanýyor musunuz? Kemalizm ortak paydasýnda ittifak etmiþ ve mevcut anayasanýn giriþ bölümünü olduðu gibi muhafazada anlaþmýþ bu Meclisin þu haliyle demokratik bir anayasa çalýþmasýndan bahsetmesi kadar garip birþey olmamalý. Halk Partisinin dört elle sarýldýðý Atatürkçülüðe Türkçüler de ayný hararet ve samimiyetle yapýþýnca geriye birþey kalmýyor. AKP'nin Atatürkçülük noktasýndaki tavrý ise icraatlarýyla bayrak gibi dalgalanýyor. AB ye girmeyi varlýklarýný ortadan kaldýrtma ile eþdeðer gören siyasî zihniyetler elbette bu istikametteki reformlarý da engelleyecekler. Hükümet ve Meclis samimî iseler, yeni anayasanýn ö- nündeki antidemokratik engelleri AB reformlarýyla kaldýrabilirler. Bilim, teknoloji, bürokrasi, saðlýk ve çevre gibi birçok meselede AB kýstaslarýyla çalýþma iddiasýnda bulunan hükümetin temel hak ve hürriyetlerde AB'den uzak durmasý ve demokratik bir anayasa için mevcut AB ülkelerinin anayasalarýný dikkate almamasý, açýk bir çeliþki. AB nin de içine sýzmýþ olan neocon ve neoliberallerle paslaþarak milleti usanmýþlýk sýnýrýna getirip ümitsizlik gayyasýna yuvarlamak isteyenlerin oyunlarýný, uyanýk vatanperverler mutlaka, ama mutlaka bozmak zorundalar. Wallstreet te isyan Hajo de Reijger/ The Netherlands Ý de o lo jik a na ya sa lar dev ri ka pan ma lý dýr MÜSTAKBEL 2012 Anayasasý, önümüzdeki yüzyýla damgasýný vuracaktýr. Bu parlamentonun en mühim icraatý olacak olan bu anayasa, satýr veya satýr aralarýnda muhtemel piþmanlýklarý taþýmamalý. Önümüzdeki yýl içinde bitmesi gereken a- nayasa, Türkiye yi önce 2023 Büyük Türkiye sine ve oradan da 2071 Cihan Devleti Türkiye ye hazýrlayacaktýr. Eðer, o anayasa, bunlarý yapamayacaksa zaten kimse bir zahmete katlanmasýn. Þimdi, dünyanýn güç merkezi yeniden Asya ya kayýyor. Bu tarihi seyri dürbünle takip e- dip kendi devletimizi deðil de Çin i, Hindistan ý vs. daha layýk görürsek veballerin katmerlisi iþlenmiþ olur. Bu vebale düþmemek, TBMM ye, hükümete, yargýya ve ülke insanýna rehber olacak aydýnlýk, hukuk namusuna sahip ve ideolojilerden uzak bir esas teþkilat metni ile mümkün olacaktýr. Tuhaftýr ki ideolojinin en yoðun olarak yer aldýðý, 1924 deðil 1982 Anayasasýdýr. O yýllardaki makalelere bakarsanýz bir hususun þiddetle eleþtirildiðini görürsünüz. Zira kültürümüzde, doktrinde ve hiçbir yerde mevcut olmayan bir ifade anayasaya derc e- dilmektedir, Atatürk milliyetçiliði de çýkan çok sayýda fikir yazýsý ve kitapta þahýs milliyetçiliði olamayacaðý, milliyetçiliðin milliyet üzerinden yapýlabileceði gayet ilmi delillerle isbatlanmýþ, fakat cunta emrindeki anayasa katiplerine dünyanýn yuvarlaklýðý anlatýlamamýþtýr. Adý geçen anayasanýn ön sözü ideolojik radyasyonla kirlidir. Kendilerine dayanak arayan darbeciler, beyin külfetine katlanmamak için kolaycýlýða kaçarak Atatürk ve Atatatürkçülüðü kullanmýþlardýr. Nasýlsa Atatürk ü koruma kanununda hakaret suç, fakat dalkavukluk suç deðildir Anayasa kâtipleri, sadece milliyetçilik kavramýný dejenere etmekle kalmamýþ, milletvekili ve Cumhurbaþkaný yeminlerine de Atatürk le ilke ve inkýlaplarýný dahil etmiþlerdir. Bunlarýn hiç biri önceki anayasalarda olmadýðý gibi benzer bir keyfiyet hiç bir baþka devlette de yoktur. Artýk rejim, bir korku taþýmamalý ve dolayýsýyla þu veya bu sebeple cumhuriyeti muhafaza kaygýlarýna düþmemelidir. (...) Bundan böyle cumhuriyete bizatihi muhafazakâr kitle sahiptir. Bu itibarla mer iyyeteki Anayasasýnýn hatalarý tekrarlanmamalýdýr. Ýslam öncesi, sonrasý, Osmanlý, Cumhuriyet hangi dönemden olursa olsun milliyeti bir tarihi kiþiye mal etmek ve ayný kiþiyi üzerinde yemin edilecek bir Türk Zeusu na döndürmek milliyeti de milleti de mukaddesatý da hafife almak olur. Aksine yeni anayasa, artýk koruma kanunlarýna gerek kalmadýðýný konuþturabilecek olgunlukta olmalýdýr. Büyük düþünebilen sorumlu insanlar, büyük anayasa ve Büyük Türkiye yi inþa edebilirler... Ýdeolojiler geçen çaðda kalmýþtýr. Ýdeolojiler öldü. Sadece ekonomik olarak deðil, fikren de en ileri 10 ülke arasýnda yer alabilmeliyiz. Yaþasýn yeni zamanlar! Rahim Er / Türkiye, Kri ti ðe muh taç dýþ po li ti ka SON 10 yýla damgasýný vuran dýþ politikamýzýn kritiðini yapma zamaný gelmedi mi? Bir þeyin kritiðini yapmak demek, yolunda gitmeyen bazý þeylerin varlýðýný veya gidiyor da tarzýný ve temposunu deðiþtirme gereðini kabul etmek demektir. Bazý þeyler yolunda gitmiyor. Bu çizgide gitmeye ýsrar edilirse baþýmýza bazý iþler de açýlabilir. Son 10 yýlýn dýþ politikasýný; çok boyutluluk, komþularla sýfýr ihtilaf ve proaktif tutum þeklinde üç ana parametrede toplamak mümkün. Her üçü de görünürde doðru ve isabetli. Ancak zahirde doðru o- E vin de kav ga sü rü yor ken, a part man ve ma hal le kom þu - la rý nýn ev le ri ne a kil a dam sý fa - týy la ni zam ver me ye kal ký þý yor. lan zamirde doðru olmayabilir. Zahir yanýnda zamirdeki faktörlere baktýðýmýzda dýþ politikanýn üç noktada malul olduðunu görüyoruz. Bunlar da: a) Türkiye, Batý ittifakýnýn üyesidir; Batý ile Ýslam dünyasý arasýnda giderilmesi hayli zor çatýþma noktalarý var (Enerji kaynaklarýnýn temellükü ve tasarrufu; Filistin sorunu ve Ýsrail in deðiþmeyen tutumu; bölge kendini mi deðiþtirecek yoksa Batý nýn deðiþim projelerini mi takip edecek ve dinin/ýslam dininin modern dünyada yer a- lacaðý konum ve rol ne olacak?) Ýki dünyanýn (jeopolitik, ekonomik ve sosyo-kültürel) çýkarlarý, temel yönelimleri farklýlýðýný muhafaza etmektedir. Kritik bir zamanda Türkiye, bölgenin yanýnda deðil, Batý nýn yanýnda yer alýyor, bu ise baþlayan toplumsal patlamalarla iktidara gelecek yeni yönetimlerle Türkiye nin -hükümet veya devlet düzeyinde- iliþkisine bir halel getirmese de, asýl kitlelerle çatýþma potansiyellerini aktif hale getirecektir. b) Türkiye nin son derece ciddi iç sorunlarý var: Savaþa dönüþme istidadý gösteren Kürt sorunu, kýrýlgan ekonomik büyümenin üstünü örttüðü gelir adaletsizliði, yoksulluk, iþsizlik ve çalýþma þartlarýnýn küresel sermayenin arzu ettiði biçimde kötüleþmesi; sosyal barýþ ve iç toplumsal birliðin uðramakta olduðu aþýnma. Türkiye, kendi içinde kavgalý. Evinde kavga sürüyorken, apartman ve mahalle komþularýnýn evlerine akil adam sýfatýyla nizam vermeye kalkýþýyor, birileri ona mahallenin liderliðini empoze ediyor. Ýç sorunlarýný çözmeden pro-aktif tutum takýndýðýnda, bölgesel güçler bu sorunlarý Türkiye nin aleyhine yýkýcý güç þeklinde kullanabiliyor. Son terör eylemleri bunun kanýtý. c) Türkiye, bölgeye açýlýr ve nazým rol oynamaya soyunurken bölgenin tarihi, kültürel ve toplumsal yapýsýna uygun entelektüel birikimden yoksun olarak bunu yapýyor. Örgütlenme modeli ulus devlet formunu aþmýþ deðil, hiç ihtiyaçlarý yokken Araplara önerdiði din-devlet iliþkisi bildik laiklik ve kültürel olarak ihraç ettiði (sembolik) deðerler bizzat Türkiye toplumunu, aile yapýsýný çözen Türk dizileri dir. Ulus devlet, laiklik ve Türk dizileri, Platon un resim sanatýyla ilgili söylediði þeye tamý tamýna uyar. Bunlarýn üçü de Ýslam ve Osmanlý mirasýný dramatik bir biçimde reddeden, reddetmekle kalmayýp redd-i mirasla övünen Türkiye nin Batý dan kopya ettiklerinin kopyasý. Bir parametre olarak çok boyutluluk, Ortadoðu merkezli bölgesel bir entegrasyonu hedeflemiyor, Batý eksenli çok boyutlu luðu öngörüyor. Ben bunun ilk günden, kritik zamanlarda ve karar alma anlarýnda Türkiye nin Ortadoðu halklarýnýn yanýnda deðil, Batý nýn yanýnda ve safýnda yer almak zorunda kalacaðýný söylemiþtim. Örnekler ortada: Fransa nýn NATO askerî kanadýna dönüþünde, Rasmussen in NATO Genel Sekreteri seçilmesinde, Ýsrail in OECD ye kabul edilmesinde ve en son NATO füze kalkaný sistemine baðlý radarlarýn Malatya da konuþlandýrýlmasýnda açýk biçimde müþahede ettik ki Türkiye, Batýlýlarýn verdiði kararlara uyuyor, Batý nýn dediðini yapýyor. Dürüst ve tutarlý olmakta zaruret var: Temel tercihi NATO ittifak üyeliði, ABD ile model ortaklýk ve AB üyelik süreci olduðundan esasýnda baþka ne beklenebilirdi ki! Bu durumda çok boyutlu dýþ politika yönelimi Türkiye öncülüðünde bölgenin Batý nýn öngördüðü çerçevede yeniden þekillendirilmesi olarak belirlenmiþ demektir. Türkiye bölgede hep bunu yapýyor, ama kendi inisiyatifini yeterince kullanamadýðý için önleyebilecekken büyük dramlarýn önüne geçemiyor. Somut örnek çöken Suriye politikasýdýr. Ali Bulaç / Zaman, T. C. GEBZE 2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/1587 Talimat. Örnek No: 27* 1-Satýlmasýnakararverilentaþýnmazýntapubilgileri,cinsi,niteliði,kýymeti,adedi,önemliözellikleri: Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Osmanyýlmaz mahallesi 87 Cilt, 8587 sayfa, 442 ada 507 parselde m 2 yüzülçümlü arsa vasfýndaki ana taþýnmazda, 32/738 arsa payý ile kayýtlý 1. kat 4 numaralý baðýmsýz bölümün tamamý. 2- Taþýnmazýn Ýmar Durumu : Dos ya da mev cut Geb ze Be le di ye Baþ kan lý ðý'nýn ta rih ve 1138 sa yý lý ce va bi ya zý la rýn da Geb ze Be le di ye Mec li si'nin ta rih 104 sa yý lý ka ra rý i le o nay la nan 1/1000 öl çek li i mar pla nýn da ko nut a la nýn da kal dý ðý, ay rýk ni zam 5 kat, H=15.50 met re, ve TAKS= 0.40 ol du ðu be lir til miþ tir. 3- Taþýnmazýn Evsafý : Ko ca e li i li, Geb ze il çe si, Os man yýl maz ma hal le si Ka dý yo lu cad de si i le 606 so ka ðýn ke - siþ ti ði kö þe par sel de bu lu nan Ö me ro ðul la rý a part ma ný, A blok, 36 ka pý no.lu bi na da 1. kat - ta 4 ka pý no.lu mes ken o lup, a na ya pý da 2 bod rum kat+ze min kat+3 nor mal kat be to nar - me kar kas in þa at tar zýn da ya pý dýr. Her kat ta 2 da i re mev cut tur. Sa tý þý ya pý la cak mes ken, a na bi na nýn 1. nor mal kat ta ba tý ve do ðu cep he ye ba kan mes ken dir. Da i re nin dýþ ka pý sý çe lik o lup i ki o da, sa lon, an tre, mut fak, hol, ban yo ve tu va le ti bu lun mak ta dýr. Sa lo nun, o - da larýn an tre nin ve ho lün ze mi ni la mi ne par ke, ýs lak ha cim le rin ki i se se ra mik, ban yo ve tu va le tin du var la rý ta va na ka dar fa yans týr. Mut fak ta mer mer tez gâh al tý ve üs tü mo bil ya mut fak do lap lý o lup plas tik ba da na lý, plas tik dýþ, A me ri kan pa nel iç doð ra ma lý dýr. Do ðal - gaz ý sýt ma lý dýr. A san sör lü bi na da ki bu da i re m 2.dir. Ta þýn ma zýn bu lun du ðu ma hal - le de çev re si yo ðun o la rak ko nut tü rü ya pý lar la çev ri li dir. T.C. Ba yýn dýr lýk ve Ýs kan Ba kan lý - ðý'nýn ya pý yak la þýk ma li yet cet vel le ri ne gö re 3. sý nýf (B) gru bu ya pý tü rün de dir. 4- Taþýnmazýn Muhammen Kýymeti: ,00 TL.dýr. 5- Satýþ Þartlarý : 1- Taþýnmazýn 1. açýk arttýrmasý günü Saat: a ra sýn da Geb ze Ad li - ye si 7. kat ta Geb ze 2. ic ra Mü dür lü ðün de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah - min e di len de ðe rin % 60' ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le en çok art tý ra na i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta - ah hü dü sak lý kal mak þar týy la; gü nün de ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la - cak týr. Bu ar týr ma da da tah min e di len de ðe rin % 40'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top - la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le en çok art tý ra na i ha le si ya pý la cak týr. 2- Ar týr ma la ra iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da Türk Li ra sý cin sin den pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ke sin ve sü re siz ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa - týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir. Ta þýn ma zý sa týn a - lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run da dýr lar. Ýl gi li mev zu - at hü küm le ri ne gö re ö den me si ge rek me si ha lin de Ý ha le dam ga pu lu, KDV, ta pu a lým har cý ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Tel la li ye be de li, ta pu sa tým har cý ve bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de - nir. Tah li ye ve tes lim mas raf la rý a lý cý ya a it tir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým - dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cili i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te - mer rüt fa i zin den a lý cý ve ke fil le ri mü te sel si len me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lân ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la cak la rý, baþ - ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/1587 Tal. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü mü ze baþ vur ma - la rý teb lið e di le me yen a la ka dar la ra bu i la nýn teb lið ye ri ne ge çe ce ði i lan o lu nur (Ý ÝK m. 126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. B: TOP LAN TI YA DÂ VET Yeni Asya Medya Grup Siyasî Komisyonu Toplantýsý aþaðýda belirtilen yer ve zamanda yapýlacaktýr. Bütün üyelerimizin katýlýmýný önemle istirham ederiz. Tarih: 8 Ekim 2011 Cumartesi Saat: 11:00 Yer: A kýn cý lar so kak. No: 21 Mal te pe / An ka ra TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Abdülbasir Þeker ile Nurayþe Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadetleri dileriz. Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý TEBRÝK Berber Þenol Genç ile Fatma Eliaçýk Hanýmefendinin izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki dünya saadeti dileriz. Biga Yeni Asya Okuyucularý Topkapý'daki Promosyon Maðazamýza yetiþtirilmek üzere Yüksekokul mezunu, askerliðini yapmýþ Satýþ Danýþmaný Elemaný alýnacaktýr. Tel: 0 (212)

7 Y DÜNYA 7 EYLEMLER HESAPLAÞMAYA DÖNÜÞTÜ PRINCETON Üniversitesi Öðretim Üyesi Dr. Hamid Akýn Ünver, New York ta 17 Eylül de baþlayan ve büyüyerek devam eden Wall Street protestosu hareketinin ilk baþta küçük çaplý bir halk hareketiyken, çok kýsa sürede öðrencilerin ve iþçi sendikalarýnýn da katýlýmýyla çok büyük bir noktaya ulaþtýðýný söyledi. Ünver, tarihsel perspektiften bakýldýðýnda, Wall Street protestolarýný doðuran dinamikler ile Fransýz veya Bolþevik devrimleri gibi hareketleri meydana getiren arka planýn büyük ölçüde örtüþtüðünü belirterek bunlarýn Kapitali elinde bulunduran çok dar bir kitlenin varlýðý, bu kitlenin ülke siyaseti üzerinde orantýsýz etkisi ve halkýn genelinin ekonomik durumu ile karþýlaþtýrýldýðýnda çok derinleþen bir gelir daðýlýmý eþitsizliði olduðunu ifade etti. Bu noktaya gelinmesinde muhakkak ki finansal krizin etkisi büyük oldu; ancak özellikle Wall Street protestolarýný baþlatan bir numaralý mesele, bir türlü çare bulunamayan iþsizlik meselesi diye konuþan Dr. Ünver, bu noktada protestocularýn ana buluþma noktasýnýn, büyük bankalarýn gelirleriyle orantýsýz olarak düþük vergilendirilmeleri ve bu vergilendirme eþitsizliðinin Amerika da istihdamý öldürdüðü yönündeki düþünce olduðuna dikkati çekti. Dr. Ünver þöyle konuþtu: Ýlk baþta kendiliðinden baþlayan küçük çaplý bir halk hareketi, çok kýsa sürede öðrencilerin ve iþçi sendikalarýnýn da katýlýmýyla çok büyük bir noktaya u- laþtý. Þu anda sadece New York ta deðil, ABD nin baþka eyaletlerinde de benzer eylemler ortaya çýkýyor. Dolayýsý ile vergi ve iþsizlik meselesi sebebi ile baþlayan hareket, þu anda halkýn büyük þirketler ile olan diðer meselelerini de su yüzüne çýkarýyor. Bu meseleler Irak ve Afganistan a karþý açýlan, A- merika nýn aleyhine sonuçlar ortaya çýkaran ve hâlâ devam eden iki savaþ, Cumhuriyetçi partinin ve özellikle Çay Partisi hareketinin beraberinde getirdiði radikal sað siyaset ve Fox, CNN gibi (devlete yakýn) medya kuruluþlarýnýn halkýn sorunlarýný çarpýtarak gündeme getirmesi gibi farklý meselelere doðru geniþledi. New York / aa GÖSTERÝCÝLER NE ÝSTÝYOR? Protesto yürüyüþü öncesinde, yürüyüþ sýrasýnda ve protesto gösterisinin yapýldýðý alanda çeþitli yaþ gruplarýndan ve mesleklerinden insanlar yaptýklarý açýklamalarda, kendilerinin toplumun marjinal bir grubunu deðil, yüzde 99 unu temsil ettiklerini, yüzde 1 lik kesimin ise ayrýcalýklý ve zengin kesim olduðunu belirttiler yýlýndaki bankalarý kurtarma operasyonuna ve teþvik paketine karþý çýktýklarýný ifade eden protestocular, yüzde 1 lik ayrýcalýklý kýsmýn kendilerinin sýrtýndan geçindiklerini, öðrencilerin, öðretmenlerin, saðlýk çalýþanlarýnýn ve iþçi sýnýfýnýn ise bütçedeki paylarýnýn giderek kýsýldýðýný söylediler. KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR NEW YORK TA BÝNLERCE KÝÞÝ, GELÝR DAÐILIMI DENGESÝZLÝÐÝNÝ PROTESTO ETTÝ. PROTESTOYA ÖÐRENCÝ GRUPLARI ÝLE ÝÞÇÝ, ÖÐRETMEN VE SAÐLIK ÇALIÞANLARI SENDÝKALARI DA BÜYÜK DESTEK VERDÝ. NEW YORK TA binlerce kiþi New York finans merkezi olarak bilinen Wall Street ve ülkedeki gelir daðýlýmý dengesizliðini protesto etti. New York un Manhattan semtinde New York Borsasý nýn bulunduðu Wall Street yakýnýndaki mahkemeler bölgesindeki Foley Square alanýnda toplanan protestoculara öðrenci gruplarý ile iþçi, öðretmen ve saðlýk çalýþanlarý sendikalarý da büyük destek verdi. 17 Eylül den bu yana Wall Street in hemen yanýndaki Zuccotti Park a kamp kuran Wall Street i Ýþgal Et adlý sivil giriþim tarafýndan düzenlenen protesto gösterisi sýrasýnda binlerce kiþi saatlerce slogan attý. 17 Eylül den beri ilk kez bu kadar büyük kalabalýðýn toplandýðý protestoya New York dýþýndan gelenler de katýldý. Zuccotti Park ta toplanan gruplar ellerindeki yüzlerce pankartla ve sloganlar atarak 6-7 cadde ötede bulunan Foley Square e dek yürüdüler. Atýlan sloganlar arasýnda en dikkati çekenleri, Wall Street i her gün her hafta iþgal et, Wall Street i vergilendirin, Biz Toplumun yüzde 99 uyuz, Kalabalýða bak, iþte bu demokrasi, Ýþçi haklarý insan haklarýdýr, Milyarderleri vergilendirin, Bankalar borcunu ödesin, Bu sokaklar bizim, Kapitalizm krizin nedeni, Açgözlülüðe son, Robin Hood umuz nerede?, Savaþ ekonomisi size yarýyor mu?, Ýþe ihtiyacýmýz var, iþten çýkarýlmaya deðil ve ABD yi düzeltelim oldu. New York / aa Göstericiler, taþýdýklarý pankartlarla ülkedeki gelir daðýlýmý dengesizliðini protesto etti. YÜZDE 40 LIK GELÝR YÜZDE 1 ÝN KONTROLÜNDE EMEKLÝ üniversite profesörü olduðunu belirten Patricia Klein da, Wall Street i Ýþgal Et sivil giriþimine destek vermek için geldiðini belirterek ABD nin yüzde 40 lýk geliri toplumun sadece yüzde 1 lik kesimi tarafýndan kontrol ediliyor, ABD de orta kesim giderek yok oluyor dedi. Buraya katýlanlarýn marjinal bir grup olmadýðýný vurgulayan ve pekçok kesimin çektiði malî sýkýntýlarýn acýsýný derinden hissettiklerini belirten Klein, Çok sevdiðim New York Times gazetesi ise buradakilerin belli bir amacý olmadýðýný iddia ediyor, bu çok yanlýþ, Amerikalýlar bu þekilde yaþamaya devam edemez. ABD de gelir daðýlýmýn en üstünde yer alan çok ufak bir kesim, ülkenin refahýnýn çoðunluðunu elinde tutuyor, bu olmaz, bu böyle devam etmez. Bu sistem zengin kesim i- çin bile artýk iþlemiyor, çünkü daha fakir kesimler onlarýn ürettiklerini alacak durumda bile deðil dedi. Üniversiteye gitmeye parasý olmadýðýný söyleyen bir genç bayan da hayatta kalmak için çalýþmak zorunda olduðunu, ekonomik krizin sebebinin ise kendi kesiminin deðil, Wall Street kesiminin olduðunu belirterek ülkede büyük bir gelir daðýlýmý adaletsizliði olduðunu vurguladý. Trablus ta yine toplu mezar LÝB YA NIN baþ þeh ri Trab - lus ta i ki top lu me zar bu lun - du. Trab lus ta ki gü ven lik yet ki li le rin den Na ci el Ý sa vi, gör gü þa hit le ri nin ver di ði bil - gi ler so nu cu es ki re ji me a it i - ki top lu me za rýn bu lun du ðu - nu be lirt ti. Yet ki li, i çin de 200 ce se din ol du ðu ilk top lu me - za rýn Trab lus a 7 ki lo met re u zak lýk ta ki Gar ga reþ, 700 ce - se din ol du ðu i kin ci top lu me - za rýn da þeh re 10 ki lo met re u zak lýk ta ki Bi ras ta Mi lad böl ge sin de bu lun du ðu nu söy le di. Lib ya U lu sal Ge çiþ Kon se yi nin (UGK) Trab lus ko mu ta ný Ha lid Þe rif, ge çen haf ta, Trab lus ta ki E bu Se - lim Ce za e vi nin ya ký nýn da Mu am mer Kad da fi dö ne mi - ne a it, i çin de 1270 ki þi nin ce - se di nin ol du ðu bir top lu me - za rýn tes bit e dil di ði ni a çýk la - mýþ tý. Trab lus / a a Kamboçya da se lin bi lân ço su ar tý yor KAM BOÇ YA DA 10 yý lýn en bü yük sel fe lâ ke tin de ö len le - rin sa yý sý 167 ye çýk tý. Kam - boç ya do ðal a fet ku ru mu nun söz cü sü Ke o Vy, sel ler de 66 sý ço cuk 167 ki þi nin öl dü - ðü nü, yak la þýk 330 hek tar lýk e kim a la ný nýn su lar al tý da kal dý ðý ný, ül ke ge ne lin de 23 bin den faz la a i le nin tah li ye e dil di ði ni be lirt ti. Hü kü me tin ve Ký zýl haç ýn ge rek li yar dý mý yap tý ðý ný be lir ten söz cü, yak - la þýk 230 bin a i le nin sel ler den et ki len di ði nin tah min e dil di - ði ni söy le di. Söz cü, du ru mun kon trol al tý na a lýn dý ðý ný vur - gu lar ken, Ýn gi liz yar dým ku ru - lu þu Ox fam, il gi li bütün ku ru - luþ la ra Kam boç ya ya a cil gý - da, iç me su yu ve ça dýr yar dý - mý ya pýl ma sý çað rý sýn da bu - lun du. Phnom Penh / a a A ze ri-er me ni cep he hat týn da a teþ kes ih lâ li ER ME NÝS TAN Sa vun ma Ba kan lý ðý, A ze ri-er me ni cep - he hat týn da mey da na ge len a teþ kes ih lâ li so nu cun da bir Er me ni as ke ri nin öl dü ðü nü, i ki si nin ya ra lan dý ðý ný bil dir di. Ba kan lýk a çýk la ma sýn da, cep - he hat týn da mey da na ge len i ki ay rý a teþ kes ih lâ lin de Yu ri Sar kis yan ýn (24) öl dü ðü, Hen rik Kha catr yan i le Kha ca - tur Su ki as yan ýn i se a ðýr ya - ra lan dý ðý i fa de e dil di. Cep he hat týn da ki a teþ kes ih lâl le ri ni de ðer len di ren Ba kan lý ðýn Ba - sýn Söz cü sü Da vid Ka ra pet - yan, a teþ ke sin A ze ri ler ta ra - fýn dan ih lâl e dil di ði ni ö ne sür dü. Tif lis / a a Su ri ye de köy le re bas kýn: 7 ö lü SU RÝ YE DE as ker le rin Tür ki ye sý ný rý ya kýn la rýn da ki köy le re yap tý ðý bas kýn lar da 7 ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Mer ke zi Lon dra da ki Su ri ye Ýn san Hak la rý Ör gü tü, Ce bel El Za vi ye böl ge sin de ki köy - le re dü zen le nen bas kýn lar da çý kan ça týþ ma lar da ö len le rin 4 ü nün as ker ol du ðu nu be - lirt ti. Or du nun, as ker den ka çýp Ce bel El Za vi ye böl ge - sin de fa a li yet gös te ren ki þi - le ri ta kip et ti ði bil di ri li yor. Su ri ye de or du dan ka çýp ken di le ri ne Öz gür Su ri ye Or - du su a dý ný ve ren bir gru bun, mu ha lif le rin ta lep le ri ni ay - lar dýr þid det le bas tý ran Þam yö ne ti mi ne kar þý ilk si lâh lý mü ca de le yi baþ lat tý ðý bil di - ri li yor. Bey rut / a a Ar jan tin de dep rem GÜ NEY A me ri ka ül ke si Ar - jan tin in ku ze yin de 6 bü yük - lü ðün de bir dep rem mey da - na gel di ði bil di ril di. A me ri - kan Je o lo jik A raþ týr ma Mer ke - zi, dep re min mer kez üs sü nün Sal ta böl ge si nin 138 ki lo met - re ku zey do ðu su ol du ðu nu du yur du. Bu e nos A i res / a a Ýntihar saldýrýsýný Eþþebab örgütü üstlenmiþti. Somali saldýrýsýnda ölü sayýsý 100 ü geçti SOMALÝ NÝN baþþehri Mogadiþu daki Yüksek Öðretim Bakanlýðý önünde düzenlenen intihar saldýrýsýnda ölenlerin sayýsýnýn 100 ü geçtiði bildirildi. BM nin insani iþler koordinasyon bürosundan yapýlan açýklamada, El Kaide baðlantýlý Eþþebab örgütü tarafýndan üstlenen saldýrýnýn, Somali ye güvenli olmayan ortamýn egemen olduðunu sert þekilde hatýrlattýðý belirtildi. Mogadiþu nun iþlek bir caddesinde bazý bakanlýklara ev sahipliði yapan bir bina önünde önceki gün kamyonla düzenlenen saldýrýnýn, Eþþebab ýn þimdiye kadar düzenlediði en büyük saldýrý olduðu kaydedilmiþti. Saldýrýyý bir militanýn düzenlediðini bildiren Eþþebab, saldýrýlarýný giderek arttýracaðýný belirtmiþti. Afrika Birliði barýþ gücü askerlerinin Aðustos ayýnda operasyon baþlatmasý üzerine Eþþebab militanlarýnýn çoðu baþþehirden ayrýlmýþtý. Mogadiþu / aa UNESCO'nun Filistin kararý sevinçle karþýlandý. U NES CO, BM den ön ce dav ran dý MER KE ZÝ Pa ris te bu lu nan BM Bi lim E ði tim ve Kül tür Ku ru lu þu U NES CO yü rüt me ku ru lu, Fi lis tin in tam ü - ye ol ma sý nýn ge nel kon fe ran sa tav si ye e dil me si ni ka - rar laþ týr dý. Ya pý lan oy la ma da 58 ü ye nin 40 ý o lum lu, 4 ü ret o yu ve rir ken, 14 ül ke de çe kim ser kal dý. Bu ko - nu da ki ni haî ka rar 25 E kim de baþ la ya cak o lan 36. Ge - nel Kon fe rans ta a lý na cak. Fi lis tin in U NES CO ya ü ye - lik baþ vu ru su nun gö rü þül me si 1989 yý lýn dan bu ya na er te le ni yor du. Fi lis tin U NES CO da göz lem ci o la rak bu lu nu yor du. U NES CO Yü rüt me Ku ru lu ay rý ca, Fi lis - tin de ki e ði tim ve kül tür ku rum la rý nýn du ru mu i le baþ - ta Ku düs ol mak ü ze re Ýþ gal Al týn da ki Top rak lar da ki kül tür mi ra sý nýn du ru mu ko nu sun da Ýs ra il i u ya ran beþ ay rý ka rar al dý. Fi lis tin in U NES CO da ki Tem sil ci si tam ü ye lik ka ra rý ný ta ki ben, Fi lis tin in U NES CO Söz - leþ me le ri ne ta raf o la ca ðý ný a çýk la dý. Paris / a a Kosova Baþbakaný Taçi, Sýrbistan ile siyasî diyalog þartýný açýkladý. Sýr bis tan ön ce Ko so va yý ta ný sýn KO SO VA Baþ ba ka ný Ha þim Ta çi, Sýr bis tan i le si ya sî di ya - lo ðun baþ la ma sý i çin Sýr bis tan ýn ön ce Ko so va yý ta ný ma - sý ge rek ti ði ni söy le di. Baþ ba kan Ta çi, Ko so va ve Sýr bis - tan ýn i ki ba ðým sýz ül ke o la rak bir bir le ri ni kar þý lýk lý ta ný - ma la rý nýn so ru nun en kes tir me çö zü mü ol du ðu nu be lir - te rek Her i ki ül ke nin bir an ön ce NA TO ve AB ye ü ye ol ma la rý da bü yük ö nem ta þý mak ta dýr di ye ko nuþ tu. Ta çi, tek nik ko nu lar ü ze rin de gö rüþ me le rin ar dýn dan, Sýr bis tan la si ya sî di ya lo ðun baþ la ya bi le ce ði ni di le ge tir - miþ ti. Sýr bis tan la si ya sî di ya lo ðun baþ la ma sý gö rü þü ne, Ko so va Cum hur baþ ka ný A ti fe te Yah ya ga ve mu ha le fet par ti si Ko so va Re fah Ýt ti fa ký ndan da (A AK) des tek gel - miþ ti. Bu a ra da Av ru pa Bir li ði nin (AB) a ra bu lu cu luk et - ti ði Ko so va ve Sýr bis tan a ra sýn da tek nik ko nu lar ü ze ri ne ge çen yýl Ey lül a yýn da baþ la yan gö rüþ me le re, ül ke nin ku - ze yin de ya þa nan son o lay lar se be biy le a ra ve ril di. Tek nik ko nu lar ü ze rin de ki gö rüþ me le re ö nü müz de ki haf ta ye - ni den de vam e dil me si bek le ni yor. Priþtine / aa

8 8 Hazýrlayan: e-posta: ENSTÝTÜ Ýslâm-demokrasi-laiklik Ýslâm ve demokrasi, Ýslâm ve laiklik gibi tartýþma konularý son günlerde yeniden gündemi meþgul ediyor. Bu yazýmýzda bu tartýþmalara ýþýk tutmak ve yazar Mustafa Akyol a bir ölçüde destek olmak üzere bazý kavramsal bilgiler vereceðiz. Demokrasi; bilgi edinme hakkýna dayalý fikir özgürlüðü ile ortaya çýkan ve propaganda hakký ile güçlenen meþrû muhalefetin varlýðýyla kendisini gösteren çok partili siyasal hayat ve serbest seçim sistemi yardýmýyla, halkýn; kural koyucu ve icracýlarý belirleyici otoriteyi (yasamayý) bizzat seçtiði ve gerekirse deðiþtirdiði ve böylece icraat yapýcýlarý (yürütmeyi) ve denetleyicileri (yargý) dolaylý olarak yönlendirdiði çoðulcu ya da çoðunlukçu yönetim biçiminin adýdýr. Çoðunluðu ele geçirenlerin, erdemsizlikleri sebebiyle bu güç yardýmýyla a- zýnlýðý ezmeleri ihtimali demokrasinin en önemli handikabýdýr. Bu yüzden insan haklarýna saygýlý çoðunluða dayanmayan bir demokrasinin gerçek bir demokrasi olmayacaðý, gerçek demokrasinin insan hak ve özgürlüklerine deðer veren özgürlükçü demokrasi olduðu, haklý olarak ifade edilmektedir. Demokrasinin zýddý ve alternatifi, her türlü otoriter ve totaliter rejimlerdir. Mutlakiyetçi monarþiler ve oligarþiler böyledir. Bir devlet asgarî ölçüde demokratik deðil ise o devletin gerçek bir cumhuriyet olmasý da mümkün deðildir. Zira mutlak otoritenin hakim olduðu toplumda imtiyazsýzlýk bir mânâ ve kýymet ifade etmez. Devletin adýnda þeklen Cumhuriyet kelimesinin bulunmasý da yine bir kýymet taþýmaz (Örnek olarak Suriye). Bu durum ayný zamanda demokrasi ile cumhuriyet arasýndaki iliþkiyi ve farký da gösterir. Serbest demokratik seçimler sadece yasama organýnýn oluþturulmasý için yapýlýyor ve birinci adam olma hakký babadan oðula intikal ediyorsa, cumhuriyet deðil krallýk ya da padiþahlýk var demektir. Bu halde bu ülkede demokrasi, meþrûtî monarþi (monarkýn meþrut/kayýt altýnda olduðu rejim) biçimindedir (Ýngiltere örneðindeki gibi). Bu ülkelerde kralýn yetkileri semboliktir, güçler çatýþmasýnda son sözü kral deðil, halkýn temsilcileri söyler (1909 sonrasýnda Osmanlý devleti örneðindeki gibi). Yine bu ülkelerde imtiyazlý sýnýflarýn imtiyazlarý semboliktir. Oysa gerçek cumhuriyette, devlet katýnda imtiyazlý hiçbir zümre ya da sýnýf yoktur. Cumhuriyete gelince; demokratik devlette, devleti baþka devletlere karþý temsil edecek olan birinci adamýn seçimle gelip gelmediði hususu, demokratik yönetimin ayný zamanda cumhuriyet yönetimi olup olmadýðýný gösterir (Örnek olarak ABD). Diðer ifadeyle serbest demokratik seçimler birinci adamý belirlemek için de yapýlýyor ise bu kiþi devlet baþkaný ya da cumhurbaþkaný olarak anýlýr ve o rejim cumhuriyet olur. Bu halde rejime demokratik cumhuriyet denir ki, gerçek cumhuriyet demokratik olanýdýr. Zira birinci adamýn, görünüþte bir seçim sonucunda, ancak gerçekte atama ya da iþaretle geldiði rejimlerde, demokratik seçim sistemi de olmadýðýna göre, bu cumhuriyet görünüþte cumhuriyet olsa da gerçekte bir cumhuriyet olamaz. Buna karþýlýk tekrar edelim ki, birinci adam serbest seçimle deðil, önceki birinci adamýn atamasý, iþareti ya da veraseti ile belirleniyorsa cumhuriyet deðil monarþi ya da oligarþi söz konusu olur. Bu halde demokrasi varsa meþrûtiyet, demokrasi yoksa mutlakiyet var demektir. Görüldüðü üzere meþrûtiyet, demokrasinin henüz cumhuriyete ulaþmamýþ biçiminin adýdýr. (Bu kelimenin okunuþunda u harfini uzatmamak gerekir, ancak bir galat-ý meþhur olarak maalesef uzatýlmaktadýr. Zira kelimenin Osmanlý Türkçesindeki etimolojik tasnifi ve heceleniþ biçimi meþrû-tiyet olacaksa Demokrasilerde dinin devletin kurallarý ve icraatlarý üzerindeki dolaylý etkisi laikliðe aykýrý sayýlmaz. Devlet þayet sosyal devlet olarak örgütlenmiþse, din hizmetini, tamamen eþitlikçi bir anlayýþla ve sadece sosyal devlet olmanýn bir gereði olarak yapar. Bediüzzaman laikliðin toplumu dinsizleþtirme olarak uygulanmasýna þiddetle karþý çýkmýþ, toplumsal dinî motifleri (þeairi) hararetle korumuþ, bunu tahrip eden bid acýlýk (dinde reformculuk) fikrini ise þiddetle reddetmiþtir. Devletin, laik doðru laikliði uygulamasý gerektiðini, dinsizlere iliþmediði gibi dindarlara da karýþmamasý gerektiðini savunmuþtur. deðil, meþrût-iyyet tir. ). Laikliðe gelirsek, esasen iki tür laiklikten söz edilebilir. Fransýz tipi jakoben laiklikte, devlet, toplumsal dinî motifleri (þeairi), din tercihinde toplumu ve özellikle çocuklarý baskýlayýcý bir unsur olarak görür ve önlemeye çalýþýr. Bu sebeple de dini toplumdan dýþlayacak ve vicdanlara hapsedecek bir sistem (sekülerizm) uygular. Bu durumda bu tür bir devletin demokratikliðinden de söz edilemez. Diðer deyiþle militan laiklik de denilen jakoben laiklik demokrasiye aykýrýdýr. Buna karþýlýk özgürlükçü laiklik anlayýþýnda laikliðin iki ayaðý vardýr. Devlet dinlerden etkilenmediði gibi toplumsal dinî motiflere karþý çýkmaz, dinleri ve dindarlarý yönlendirmeye de çalýþmaz. Yine bu laikliðin iki ayaðýndan birincisi olan devletin dinden etkilenmemesi, demokrasinin çoðunluk rejimi olmasýnýn kendiliðinden gelen bir sonucudur. Zira kural koyan meclis, kanunlarý, herhangi bir din ya da mezhep istediði için deðil, halk öyle istediði için kabul eder ve yürütme organý da bu nedenle uygular. Diðer deyiþle demokrasilerde dinin devletin kurallarý ve icraatlarý üzerindeki dolaylý etkisi laikliðe aykýrý sayýlmaz. Devlet þayet sosyal devlet olarak örgütlenmiþse, din hizmetini, tamamen eþitlikçi bir anlayýþla ve sadece sosyal devlet olmanýn bir gereði olarak yapar. Ayný þekilde, bu laiklik anlayýþýnda, yine demokrasinin özgürlükçü demokrasi olmasý sayesinde, laikliðin ikinci a- yaðý olan inanç ve ibadet hürriyeti de gerçekleþmiþ olur. Devlet vatandaþýna hizmet ederken, dinler arasýnda fark gözetmez. Bir eylemi günah olduðu i- çin deðil sadece suç olduðu için (kamu düzenini bozduðu için) cezalandýrýr. Bu eylemin ayný zamanda günah olup olmadýðý ile ilgilenmez. O halde, bir devlet demokratik devlet ise, ikinci anlamýyla laiklik, bunun kendiliðinden sonucu dur. Bediüzzaman ýn konu ile ilgili yaklaþýmlarýna gelince; Bediüzzaman yukarýdaki kavramlarý, halkýn ve aydýnlarýn o günkü kullaným biçimlerine uygun olarak anlayýp anlamlandýrmakta ve kullanmaktadýr. Bediüzzaman mutlakiyete istibdat (baskýcý yönetim yapýsý) sebebiyle baþtan itibaren ve hayatýnýn her aþamasýnda karþý çýkmýþtýr. Bediüzzaman hürriyetçidir. Ýnsanýn nefsine de devlete de köle olmamasý gerektiðini savunur. Nefsin otoritesine de aðanýn otoritesine de devletin otoritesine de karþý çýkar ve bunlarýn insaný gerçek insaniyet hali olan hürriyetten uzaklaþtýran durumlar olduðunu savunur. Devletin, gücünü özünden alan aþkýn ve kutsal bir varlýk olduðunu deðil, sadece adaleti ve kamu düzenini saðlayan bir araç (aygýt) olmasý gerektiðini savunur. Ona göre, nefse köleliði engelleyen, gerçek iman ve Ýslâmiyet tir. Devlete köleliði engelleyen ise yetkililerin yetkilerinin sýnýrlanmasý ve devletin hukuk devleti olmasýdýr. Yönetenler seçimle iþ baþýna gelmeli, ayný yöntemle deðiþmeli ve yönetilenlere hesap vermelidir. Böylece halk, yönetilen (taban) deðil, yönetenleri yöneten durumuna geçmiþ olur. Nitekim, bu konuda, havuz ve çeþme örneði verir. Meþrûtiyet öncesinde halkýn yukarýdaki havuzdan su alan çeþmeler durumunda (etkilenen) olduðunu ancak meþrûtiyetle birlikte halkýn artýk havuza su akýtan çeþme durumunda (etkileyen) olduðunu anlatarak bu rejimi över. (Ayrýntýlar için Münâzarât adlý eseri mütalâa edilmelidir). Demokrasinin çoðunluðun istibdadý olmasý ihtimalini (riskini) ise dolaylý o- larak ele alýr ve azýnlýk haklarýndan yana tavýr koymak suretiyle (Örnek Ermeniler meselesindeki görüþleri) hürriyetçi demokrasiyi savunur. Meþrûtiyeti þeriat namýna (þeriat bakýþýyla) makbul görür ve kabul eder. Bediüzzaman 1923 ten önce ve sonra hakimiyet-i milliyeye (halk iradesinin üstünlüðüne) vurgu yapar ve özellikle 1909 sonrasýnda meclis iradesinin halife-padiþahýn iradesinden üstün hale getirilmiþ olmasýný alkýþlar. Bediüzzaman ýn, Ýslâm dinine mensup olanlarýn azýnlýkta olduðu bir ülkenin devletinde, çoðunluk yönetimi demek olan demokrasiyi mi yoksa Müslüman azýnlýðýn yönetimini mi uygun göreceði konusu tartýþýlabilir. Ancak dolaylý bazý bilgilerden, bu halde dahi demokratik devlet yapýlanmasýndan yana olduðu sonucu çýkarýlabilir. Zira Bediüzzaman bir yandan yönetme nin bir san'at olduðunu ve bu san'at açýsýndan dindarlýðýn maharetten daha sonra geldiðini, diðer yandan ise yönetenlerin bu iþi keyfî olarak deðil yönetilenlerin isteðine göre yapmasý gerektiðini kabul etmektedir. Demokratik cumhuriyet konusuna gelince, 1946 (1950) öncesindeki Türkiye Cumhuriyeti rejiminin, istibdatçý tek partici yapýsý dolayýsýyla, mânâsýz, i- sim ve resimden ibaret bir cumhuriyet olduðunu teþhis eder ve kendisinin gerçek bir demokratik cumhuriyetten yana olduðunu belirtir. Üstelik bu görüþe sadece 1923 ten sonra deðil, 1890 lardan itibaren sahip olduðunu a- çýklar ve çok bilinen kubbe-i hasiyede karýncalarla yemeðini paylaþmýþ olma davranýþýný örnek verir. Buradan yola çýkarak Bediüzzaman ýn daha henüz Ýkinci Meþrûtiyet ten önceki dönemde dahi demokrasi ve hatta demokratik cumhuriyet taraftarý olduðu anlaþýlýr. Bunun tabiî sonucu Bediüzzaman ýn padiþahlýk döneminde dahi padiþahlýk rejiminin her türlüsüne (meþrûtî monarþiye de mutlak monarþiye de) karþý çýkmýþ olduðudur. Bediüzzaman ýn bu görüþlerini, Cumhuriyet öncesinde yazdýðý Eski Said dönemi eserlerinde açýkça görmek mümkün deðilse de bunlarýn satýr aralarýndan okumak mümkündür. Zira birinci olarak o dönem eserlerinde de Hulefa-i Râþidîn in biat denilen bir tür çift dereceli seçimle göreve gelmiþ olmasýna övücü biçimde atýf yapar. Ýkincisi cumhuriyetin temel özelliði (þart-sonucu) olan ref-i imtiyazý (imtiyazsýz toplumu/devlet katýnda sýnýfsýz toplumu) o tarihlerde de savunur. Üçüncüsü ve en önemlisi de Bediüzzaman, özellikle Ýkinci Meþrûtiyet te radikal bir deðiþiklik teklif eder ve padiþahýn asýl fonksiyonu olarak kalmýþ o- lan halifelik misyonunu açýkça padiþahýn elinden almayý önerir. Tek kiþi (gerçek kiþi) halifenin bu görevi doðru biçimde ve tam olarak yerine getiremeyeceðini savunur ve bunun yerine bütün Ýslâm dünyasýný temsilen seçimle belirlenecek olan bir heyet halife ö- nerisini getirir. Malûm, fiilî durum itibariyle Ýslâm toplumlarýna hükmeden birden çok devlet olduðundan, fiilen, bir halifenin ayný zamanda sultan olmasý da gerekli deðildir. Son olarak Bediüzzaman saltanatýn kaldýrýlmasý tartýþmalarý sýrasýnda Ankara dadýr ve hilâfete iliþkin görüþünü orada da tekrarlar. Bilindiði gibi hilâfetin kaldýrýlmasý ile ilgili halen de yürürlükte olan bir kanun vardýr. Bu kanunda, kanun yapma teamülüne de aykýrý olarak maddenin gerekçesi de kanuna yazýlmýþtýr. Bu gerekçeye göre, hilâfet makamý, bu görevi meclis üstlenmiþ ve tek kiþilik hilâfet makamý na artýk gerek kalmamýþ olduðu için kaldýrýlmýþtýr. Bu düþünce Bediüzzaman ýn ve diðer FOTOÐRAF: AA bir çok aydýnýn da teklif ettiði, heyet halife önerisinin kanuna eksik biçimde yansýmasýdýr. Zaten çok geçmeden, 1926 daki hukuk inkýlabý ve diðer devrimlerle, TBMM hilafet görevini önce dolaylý olarak terk etmiþ, ardýndan laiklik ilkesinin CHP nin umdeleri arasýna ve oradan anayasaya girmesiyle birlikte hilâfete fiilen tamamýyla son verilmiþtir. Bediüzzaman laikliðin toplumu dinsizleþtirme olarak uygulanmasýna þiddetle karþý çýkmýþ, toplumsal dini motifleri (þeairi) hararetle korumuþ, bunu tahrip eden bid acýlýk (dinde reformculuk) fikrini ise þiddetle reddetmiþtir. Devletin, laik olacaksa doðru laikliði uygulamasý gerektiðini, dinsizlere iliþmediði gibi dindarlara da karýþmamasý gerektiðini savunmuþ, devrimlerin bu yönüne özellikle karþý çýkmýþtýr. Böylece Bediüzzaman, demokrasiyi, Ýslâmiyet i yaþamayý ve yaymayý da saðlayan hürriyet ortamýnýn elde edilmesi için bir zemin olarak görmektedir. Bu hürriyetin sonucunda ortaya çýkacak olan gerçek ve samimî Müslümanlýðýn yaygýnlaþmasý ise beraberinde tabiatýyla halkýn dindarlýðýný ve halktan etkilenen her þey gibi devletin de dine hizmetkârlýðýný ya da en azýndan dine hürmetkârlýðýný getirecektir. Yine Bediüzzaman, Ýslâm Peygamberince baþlatýlan ve dört halife tarafýndan sürdürülen ancak hilâfetin saltanata dönmesi ile birlikte kesintiye uðrayan iman hareketi misyonunun, bu asýrda yeniden baþlayan riyasýz ve ivazsýz iman hizmetiyle, bir tür beþinci halifenin hilâfeti gibi, kaldýðý yerden devam ettirildiðini, hürriyetçi demokrasinin de bu iman hizmetinin bir zemini olduðunu, ideal devletin i- se adý ve sýfatlarý her ne olursa olsun ancak bu sürecin sonunda ortaya çýkabilecek bir sonuç olduðunu beyan etmektedir.

9 ENSTÝTÜ 9 SÜLEYMAN RÜÞTÜ ÇAKIN Süleyman Rüþtü, 1899 yýlýnda Isparta da doðdu. Nasýl bir eðitim gördüðü ve ne þekilde yetiþtiði hakkýnda çok fazla bilgi mevcut deðil. Ancak doðumundan 8-9 yýl sonra Osmanlý Devleti nin yaþadýðý çalkantýlý dönem; Ýkinci Meþrûtiyet in ilâný, Trablusgarp ve Balkan Savaþlarý ile Birinci Dünya Savaþý nýn ardý ardýna patlak vermesi, istediði e- ðitimi almasýna mani olmuþtur. Birinci Dünya Savaþý ve Ýstiklâl Harbi ne çocuk yaþta denilecek bir çaðda katýlan Süleyman Rüþtü, diðer akranlarý gibi çok sýkýntýlar çekti. Yýllarca süren savaþlardan sonra memuriyete girdi. Bir süre Isparta Vergi Tahakkuk Müdürü olarak görev yaptý. Ispartalý olmasý hasebiyle Risâle-i Nur ve Bediüzzaman ile tanýþmasý daha erken oldu. Risâle-i Nur a talebe olanlarýn ilklerinden biri olarak iman hizmetine kendisini adadý. Birçok insanýn çekinip u- zak durduðu bir dönemde, mesai sonrasý vaktini hizmete ayýrdý, Risâlelerin yazýlmasýna katkýda bulundu. Süleyman Rüþtü, Bediüzzaman ýn yakýn talebelerinden olduðu için soruþturma, gözetim ve hapislerden nasibini aldý yýlýnda Eskiþehir de hapis yattý. Bu ilk hapis hayatý altý ay kadar sürdü. Hapisten tahliye olurken, bazý masraflarýný görmesi maksadýyla Bediüzzaman Hazretleri kendisine para verdi. Eskiþehir hapsini 1943 yýlýnda Denizli ve 1958 yýlýnda Ankara hapisleri takip etti. Birçok hadiseye ve komploya þahit olan Süleyman Rüþtü, bunlardan bazýlarýný hatýralarýnda nakletti. Eskiþehir de 1935 yýlýnda tezgâhlanan bir hadise ibret verici bir olay olarak tarihteki yerini aldý: l935 yýlýnda Eskiþehir hapis ve mahkemesinden evvel, Üstad Cuma namazý için dýþarýya çýkýnca binlerce insan sokaklara dökülmüþ. Vali ve idareciler telâþ etmiþ. Bu sýrada Onuncu Söz ü de Valinin masasýna býrakmýþlardý. Bediüzzaman ve talebeleri harekete geçtiler, vilâyeti bastýlar diye Ankara ya bildirilmiþ. Eskiþehir hadisesi böylece patlak vermiþ Bu geliþmelerden sonra Bediüzzaman ve talebeleri hakkýnda soruþturma baþlatýlmýþ ve hapse atýlmýþlardý. Eskiþehir Mahkemesi ndeki bir duruþmada Süleyman Rüþtü yü savunan Bediüzzaman övgü dolu ifadeler kullandý: bu masumlar i- çinde, Vâridat Kâtibi Rüþtü, gençler içinde istikamet ve namusla mümtaz ve vazifesinde iþgüzar, hiçbir sui ahlâký görünmeyen bir zattýr. Ben Isparta ya getirildiðim vakit, gelip benim gibi garip bir adamýn sobasýný yakmak, suyunu getirmek, yemeðini piþirmek gibi hususî iþlerimi Allah için yapmýþ. Bu zatýn vazifesi vakit býrakmýyor ki, baþka bir hizmette bulunsun. Yalnýz akþamdan akþama bu hizmeti yapýyordu. Bu zatý mertlik ve misafirperverlik noktasýnda âli bir seciyede gördüm. Bazý vehham kimseler ona diyorlardý ki: Sen memursun, ona yanaþma. O diyormuþ: Bu zatýn dünyaya karýþacak bir emare ve arzusu yok. Benim vazifeme mâni deðil. Hattâ bu tevkif zamanýnda bile, o merdane hissiyle benim gibi zaif ve hizmete muhtaç bir biçareye herkes gözünü benden kaparken, o yardýma koþuyordu ve der idi ki: Bu Hocadan ben medar-ý ittiham bir þey göremiyorum ve yoktur ki, ben o- nun ittihamýndan temasla hissedar olayým. Ýþte bu zat okumak için bir-iki küçük ve i- manî risâleleri almýþ; kaza ve kadere ait risâlenin yarýsýný yazmýþ, tamamlamaya vazifesi müsaade etmediði için nüshamý bana iade etmiþ. Acaba dünyada böyle bir âlî seciyeyi taþýyan müstakim bir genci böyle münasebetle ittiham edecek bir kanun var mý? Eðer ecnebi bir düþman devletinin bir adamý bir þehre gelse, misafirperverlik veya ücret mukabilinde komþusundaki bir adama hizmet etse, o hizmette ittiham altýna alýnýr mý? Halbuki bu zat, bu vatanýn benim gibi bir evlâdý ve yirmi seneden beri bu millete, hassaten Harb-i U- mumîde ve Ýstiklâl Harbinde mühim hizmetlerde bulunmuþ ihtiyar ve garip bir komþuya böyle bir hizmet eden bir zata hiç itiraz gelebilir mi? Farz-ý muhal olarak, benim gizli, yanlýþ fikirlerim bulunsa da, akþamdan akþama sobamý yakmaya gelmesi ile iþtirak tevehhüm edilir mi? Mahkemede Süleyman Süleyman Rüþtü Çakýn, Ispartalý olmasý hasebiyle Risâle-i Nur ve Bediüzzaman ile tanýþmasý daha erken oldu. Risâle-i Nur a talebe olanlarýn ilklerinden biri olarak iman hizmetine kendisini adadý. Rüþtü yü öven Bediüzzaman, talebelerine yazdýðý mektuplarda ismini zikrettiði gibi bazen de bizzat kendisine hitaben mektuplar yazdý ve bunlarý lâhikalara dahil etti. Mektuplarýnda bu fedakâr talebesinin hizmetini övdü, duâda bulundu. Diðer bazý talebelerini överken Isparta nýn Süleyman Rüþtü sü gibi ifadeler kullanarak taltif etti. Talebesine gönderdiði bir mektubunda þunlarý yazdý: Aziz, sýddýk, bahtiyar kardeþim Süleyman Rüþtü, Seni ve kardeþin kahraman Burhan ý ve senin iki mübarek, masum evlâdýný ve senin hane halkýný, Risâle-i Nur namýna ve umum þakirtler hesabýna ruh u canýmýzla sizi tebrik ediyoruz. Böyle kudsî ve daimî sevap kazandýracak uhrevî bir hizmete muvaffakiyetinizi, Isparta ve bu memleket istikbalde alkýþlayacaktýr. Size çok hayýrlý duâlarý kazandýracak. Ýnþaallah, Zülfikar gibi daha çok emsaline muvaffak o- lursunuz. Bu acip þerait içinde bu fevkalâde muvaffakiyet, hem Zülfikar ýn, hem sadakatinizin bir kerametidir. Çok mübarek olan senin rüyan ki, emr-i Ýlâhî ile, Kur ân ý, Hazret-i Peygamberimiz Aleyhissalatü Vesselâma vermek, Hazret-i Cebrail in vazifesinin bir cilvesidir iþarettir ki, bu hizmetiniz hem rýza-yý Ýlâhiyeye, hem rýza-yý Peygamberiye (a.s.m.) muvafýktýr. Mu'cizat-ý Kur âniyeyi, Mu'cizat-ý Ahmediye vasýtasýyla ümmet-i Muhammediyeye (a.s.m.) teblið etmek mânâsýyla senin rüyan tabir edilir. Nasýl, bir küçücük cam parçasýnda güneþin bir timsali, ziyasýyla o e- lindeki camý tutanla münasebettar olur, bir nev i muhabere eder. Öyle de hususî bir tecelli ile rüyalarda: Selef-i Salihin de bu çeþit rüyalar görülmüþmakbuliyet ve rýza alâmetidir. Hazret-i Peygamberin (a.s.m.) yanýnda gördüðün adam da, Nur ve Risâle-i Nur þakirtlerinin þahs-ý manevisidir. (Emirdað Lâhikasý, s. 184). Bediüzzaman bir baþka mektupta da: Kahraman ve sadakatte hiç sarsýlmadan ve kardeþiyle masum olmalarýyla ve az zamanda pek çok kýymetdar hizmet eden Süleyman Rüþtü nün dünyada, a- hirette Cenâb-ý Hak onu mânevî ve maddî ticaretinde daima onu ihsanýna mazhar eylesin. Amin. (Emirdað Lâhikasý, s. 224) þeklindeki ifadelere yer verdi. Süleyman Rüþtü, yýllar süren iman hizmeti ve bereketli ömrün sonunda 1974 yýlýnda memleketi Isparta da vefat etti. Soru: Kastamonu Lâhikasý nda geçen Müþteri aramaya mecbur deðiliz. (s. 188) ibaresini nasýl anlamalýyýz? Cevap: Müþteri kelimesi alýcý demektir; yani satýlan bir malý ücret mukabilinde almak isteyendir. Risâle-i Nur da bu kelime özel bir baðlamda kullanýlmýþtýr. Konuyu anlayabilmek için o baðlamýn dikkate alýnmasý gerekir. Kastamonu Lâhikasý nda bu bahsin geçtiði yerde (s. 188), Sandýklý tarafýnda kemal-i þevk ve ciddiyetle çalýþan Hasan Atýf tan bahsedilmektedir. Hasan Atýf ýn anlattýðýna göre, bazý hocalar tarikata mensup kiþileri aracý yaparak moral bozucu, þevk kýrýcý ve tembelliðe sevk edici davranýþlarda bulunuyorlar. Öyle anlaþýlýyor ki, Nur Talebeleri karþýlaþtýklarý bu durumu telâfi etmek için mübarezeyle karþýlýk verme yoluna gitme eðilimindedirler. Ýþte, müþteri kavramý bu baðlamda kullanýlýyor. Müþterileri aramaya mecbur deðiliz. Müþteriler yalvarmalý. Yani Nur Talebeleri Kur ân hakikatlerini zorla/mübareze tarzýnda birilerine kabul ettirmeye çalýþmamalýdýrlar. Çünkü aklý olan her insan bu hakikatlere zaten sarýlýr. Sarýlmýyorsa onlarýn üzerine gitmeye gerek yoktur. Risâle-i Nur, Kur ân hakikatlerinin zorla kabul ettirilmesinden yana deðildir. Belki akla kapý açar, ihtiyarý/iradeyi elden almaz. Metni dikkatli bir þekilde okuduðumuzda þu noktalar dikkati çekmektedir: Üstad Hazretleri, Risâle-i Nur mesleðinin en temel esasý olan ihlâs sýrrýný hatýrlatmýþtýr. Hasan Atýf ýn ihlâsýna ve sadakatine raðmen sýkýntýya uðramasýný ise, birden her Risale-i Nur müþteri aramaz Pazar seminerleri baþlýyor! þeyi mükemmel istemesine baðlamýþtýr. Bu açýdan Üstad ýn müþterileri aramaya mecbur deðiliz ifadesi Ýhlâs ýn birinci sýrrýnýn bir yansýmasýdýr. Yani aslýnda Risâle-i Nur hizmetinde doðrudan doðruya Allah ýn rýzasý esas maksattýr. Eðer Allah razý olursa, isterse ve hikmeti de gerektirirse, hiç beklenilmeyen kimselere de kabul ettirir. Nur Talebeleri, Risâle-i Nur hakikatlerine açýkça tavýr alan insanlara karþý, mübareze tarzýnda yaklaþmazlar; sevdirerek kavl-i leyyin ile/hoþ bir üslûpla anlatýrlar. Mübarezeye girmek isteyenler ehl-i iman hocalar ise, bu konu daha da önem kazanýr. Onlarýn enaniyetlerini tahrik edebilecek bir yaklaþým, aksi tesir meydana getireceðinden en iyisi iliþmemek ve benzer bir mücadele tarzýný benimsememek olmalýdýr. Bu yapýdaki insanlar dýþýnda Kur ân hakikatlerine muhtaç, yerküre üzerinde milyarlarca insan vardýr. Onlarla ilgilenmek, müþteri olanlara sahip çýkarak Kur ân hakikatlerini anlatmak daha doðrudur. Bu genel çerçeveden de anlaþýlacaðý gibi, Nur Talebelerinin mübareze eðilimi olanlara karþý mesafeli durmalarý, enaniyete neden olmaz. Çünkü Risâle-i Nur okuyanlar, köþelerine çekilerek gelip bize yalvarsýnlar biz de onlara Kur ân hakikatlerini anlatalým demezler. Olsa olsa çatýþma eðilimi olan enaniyetli bazý kiþilerin insafa gelip hakikatleri anlamasýný beklerler. Bugün insanlýðýn ruhu Kur ân hakikatlerine ulaþabilmek için adeta yalvarýyor. Günümüzün iletiþim a- raçlarýyla yapýlan hizmetler çok geniþ çevrelerde makes buluyor. Kur ân ýn mücevher dükkânýnda elmas deðerindeki iman hakikatleri, müþterilerine doðru ve cazip bir þeklinde sunulmayý bekliyor. Risale-i Nur'un müþterileri aramadýðýna dair ifadeler, Risâle-i Nur da farklý yerlerde geçiyor. Kastamonu Lâhikasý nda geçen i- fade Risâle-i Nur un bir kýsým yerlerinde de kullanýlmaktadýr. Meselâ Ýhvan-ý Müslimin ile Nur Talebelerini karþýlaþtýran, ed-difa gazetesi yazarý Ýsa Abdülkadir beþinci fark olarak bu noktaya iþaret e- der ve þöyle der: Ve Nurcular, müþterileri ve kendilerine taraftarlarý aramaya kendilerini mecbur bilmiyorlar. Vazifemiz hizmettir, müþterileri aramayýz. Onlar gelsinler bizi arasýnlar, bulsunlar diyorlar. Kemiyete ehemmiyet vermiyorlar. Hakikî ihlâsý taþýyan bir adamý, yüz adama tercih ediyorlar. (Emirdað Lâhikasý, s. 391) Nur Talebelerinin Müþterileri a- ramayýz sözü, Ýsa Abdülkadir, tarafýndan ihlâsýn bir yansýmasý olarak deðerlendirilmiþtir. Emirdað Lâhikasý nda yer alan bir baþka mektupta ise müþterileri aramama yaklaþýmý Ýslâm âlemi ekseninde deðerlendirilmiþtir. Ýslam âleminde iman hakikatleri yerine hayat ve þeriat dairelerine ait faaliyetler ö- ne çýktýðý ve Risâle-i Nur a hakiki ihtiyaç hissedilmediði için Üstad, müþteri arama yerine, müþterilerin hakikî ihtiyacýný görüp Risâle-i Nur u a- ramasý gerektiðini dile getirmiþtir. (Bkz: Emirdað Lâhikasý, s. 224) Konuyla ilgili Lâhikalarda yer a- lan bir baþka mektup ise Batý da, daha doðrusu Amerika da Risâle-i Nur un neþriyle ilgilidir. Üstad, Türkiye deki en küçük bir olayý merakla takip eden bir ülkenin, Risâle-i Nur u da duyacaðýný ve onu arayacaðýný dile getirmiþtir. Risâle-i Nur, müþterileri aramaz, müþteriler onu aramalý, yalvarmalý (Emirdað Lâhikasý, s. 195) diyerek insana verilen merakýn, hakikati arama meylinin yerli yerince kullanýlmasýna dikkat çekmiþtir. Son olarak Üstad ýn þu sözüyle konuyu bitirelim: Kýymettar, kusursuz bir malýn dükkâncýsý müþterilere yalvarmaya muhtaç deðil. Müþterinin aklý varsa o yalvarsýn. (Barla Lâhikasý, s. 174) RÝSALE-Ý NUR Enstitüsü nün düzenlediði ve ücretsiz olarak herkesin katýlýmýna açýk olan Pazar Seminerleri bu hafta sonu baþlýyor. 15 günde bir gerçekleþtirilecek olan Pazar Seminerleri nde yeni dönemin ilk konuðu edebiyatçý-yazar Sadýk Yalsýzuçanlar, Ýrfanî Gelenek Ýçinde Said Nursî nin Yeri baþlýðý altýnda katýlýmcýlarla buluþacak. Yeni bir döneme kapýlarýný açan Risalei Nur Enstitüsü, etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Pazar Seminerleri nin bu dönemki ilk konuðu edebiyatçý-yazar Sadýk Yalsýzuçanlar. Yalsýzuçanlar, Ýrfanî Gelenek Ýçinde Said Nursî nin Yeri baþlýðý altýnda, farklý bir bakýþ açýsýyla Risâle-i Nur dan anladýklarýný katýlýmcýlarla paylaþacak. Seminere katýlým ücretsiz olup, herkesin katýlýmýna açýk olacaktýr. Seminer, 09 Ekim 2011 Pazar günü saatleri arasýnda Risale-i Nur Enstitüsü Konferans Salonunda gerçekleþtirilecektir. Sadýk Yalsýzuçanlar 09 Ekim 2011 Pazar günü Saat: Risale-i Nur Enstitüsü Konferans Salonu Risale-i Nur Enstitüsü nden Akademik Program: Sosyal Bilimler Semineri Seminer boyunca alýnacak dersler: 1. Yarýyýl Ýslâm Düþünce Tarihi Sosyoloji Kelâm Yakýnçað Tarihi Osmanlýca 1. Yarýyýl Siyaset Bilimi Tefsir Dinler Tarihi Ýktisat Araþtýrma ve Yazma Teknikleri RÝSALE-Ý NUR Enstitüsü tarafýndan bu yýl dördüncüsü gerçekleþtirilecek olan Sosyal Bilimler Semineri için baþvurular baþladý. Baþvuru yapabilmek i- çin üniversitelerin 3. ve 4. sýnýf öðrencisi veya 4 yýllýk lisans mezunu olma þartý aranmaktadýr. 21 Ekim e kadar baþvurularýn alýnacaðý seminerin baþlangýç tarihi ise 29 E- kim Seminer günleri çalýþanlar da düþünülerek Cumartesi ve Pazar olarak belirlendi. Seminere kabul edilecek o- lan kiþiler, birinci yýl iki dönem halinde teorik dersler alacaklar. Her iki dönemde 5 er seminer olmak üzere toplam 10 semineri baþarýyla tamamlayan ve % 80 devam saðlayan katýlýmcýlar, ikinci yýl tez hazýrlama hakkýný elde edecekler. Danýþman öðretim elemaný rehberliðinde tezini de baþarýyla bitiren katýlýmcý sertifika almaya hak kazanacak. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Risale-i Nur Enstitüsü Genel Sekreteri Þener Boztaþ, bu seminer faaliyeti ile a- kademiye geçiþ süreçlerini hýzlandýrmayý amaçladýklarýný ifade ederek; Bu yýl, hiçbir ücret talep etmeden, dördüncüsünü düzenleyecek olduðumuz Sosyal Bilimler Semineri ne katýlmaya hak kazanan öðrenciler, ülkemizin önde gelen akademisyenlerinden seminer alma fýrsatý bulacaklar. Bu semineri açmamýzýn en büyük sebebi, zaten ülkemizde üniversite okuyan, araþtýrmayý seven insanlarý akademiye yönlendirmektir. Bu amaçla sosyal bilimler alanýnda çalýþmayý amaçlayan ve Risâle-i Nur Külliyatý ný referans a- lan tüm arkadaþlarý bu seminere katýlmaya davet ediyoruz dedi. Baþvuru sýrasýnda özgeçmiþ, öðrenci belgesi/diploma ve baþvuru formu isteniyor. Daha sonra mülâkata alýnacak olan aday, mülâkatta da baþarýlý olduðu takdirde kaydýný yaptýrýp 29 Ekim 2011 de seminere baþlayabilecek. % 80 devam zorunluluðunun bulunduðu seminerin birinci yýlý 6 Mayýs 2012 de tamamlanacak. Cumartesi 09:00-16:00, Pazar 09:00-13:00 saatleri arasýnda yapýlacak olan seminerin her bir dönemi 6 hafta sürecek. Enstitü Faaliyetleri için adresini ziyaret edebilir veya 0(212) no lu telefondan bilgi alabilirsiniz.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Birinci vazifemiz Faaliyetlerden faaliyetlere koþan, fiil ve hareketlerini müsbete çevirerek sebat eden ve çalýþmadan hiçbir vakit yýlmayan insanlar faal-i hayrýn timsalidirler. Bizler gölgelerimizden ziyade bu timsalleri arayýp bulmalý, okumalý ve öðrenmeliyiz. Salih amellere hayatýnda yer vermiþ olan mü'minler gerçekten halis, lillah için bir ubudiyetin, kulluðun kapýsýndan geçmiþ olan mü'minlerdir. Allah için kullukta bulunanlarýn kalp, ruh ve akýllarýnýn Rabbleriyle aralarýna þeytan ve nefis giremez ve karýþamaz. Yaratýlýþtan önümüze yerleþtirilmiþ her türlü kabiliyetimizi ortaya koymak, menfiliðin eline vermeyerek müsbet bir þekilde hayatta onlardan faydalanmak ancak iman, ubudiyet ve rýza-i Ýlâhiyi hedef ve gaye-i maksat yapmakla olabilir. Tarýmla uðraþanlar bilir sadece otlarýn büyüdüðü tarladan sebze ve meyve alabilmek ancak bu tarlalarý týmar etmekle, bakýmýný yaparak sulamakla mümkün olabilir. Kendimizi, her türlü düþmanlýk hisleri, kýskançlýk ve tembellikten, salih ameller yapabilmek için, çekebilmeliyiz. Ýyi ve güzel ameller iman ve Ýslâmiyet topraðýnda ancak takva suyuyla elde edilebilir. Bu zamanda günahlardan ve kötülüklerden kaçmak elde edilen amel-i salihayla takvayý kazanabileceðimize göre; bize düþen nefis ve þeytanýn isteklerine, tembelliðimize dur diyebilmek olmalýdýr. Bizlerin cevvaliyeti, Ýslâm adýna mükemmel hareket ve fiiller yapabilmek imanýn, itikadýn, i- nancýn emniyeti ve güvenli olarak elde edilerek, tatbik edilmesiyle mümkün olabilir. Elemleri, üzüntüleri, kötü alýþkanlýklarý geriye atmak, onlardan kurtulmak imanýn alternatifiyle, her türlü þevk ve ümid silâhlarýný elde etmekle mümkündür. Kalbimiz, ruhumuz, aklýmýz ve bütün duygularýmýz imanýn, ubudiyet ve itaatin verdiði kuvvetle hareket eder ve dolarsa bizim için, ümitsizlik ve korku, müsbet olmayan hiçbir endiþe söz konusu olamaz. Bizler hayata daima iman, Kur ân ve Ýslâmiyet penceresinden bakmaya kendimizi vazifeli bilmeliyiz. Halis bir sadakat ve baðlýlýkla ubudiyet ve itaatin zirvelerine ulaþmamýz bu yolda fani olmakla, var gücümüzle bu vazifeye çalýþmakla mümkün olabilir. Her iþin, faaliyetin güzel taraflarýný görmek ve göstermek, iman, Ýslâmiyet ve Kur ân la ilgili her türlü faaliyet hayra taraftar olmak bizim birinci vazifemizdir. Cenâb-ý Hak nuranî, kudsî bu hizmetteki vazifelerimizde muvaffak etsin inþallah Efsane filmlerin müzikleri seslendirilecek YAPTIÐI film müzikleri ile Türk sinemasýna emek veren usta müzisyen Cahit Berkay, Baþakþehir Kültür Merkezi nde bir konser verecek. Baþta Selvi boylum al yazmalým olmak üzere Devlerin aþký, Dila hatun, Bodrum hakimi, Davaro, Av ve Çiçek Abbas gibi sinema severlerin zihinlerine kazýnmýþ pek çok filmin müziklerinin seslendirileceði konser, 8 Ekim Cumartesi akþamý saat da gerçekleþtirilecek. Kültür Sanat Servisi BULMACA Hazýrlayan: Erdal Odabaþ SOLDAN SAÐA 1. Van yöresinde bayan ve erkeklerin birlikte oynadýðý halay. - Sinir. 2. Birinin yanýnda bulunan ve iþini yapan kimse. - Dýþ görünüm. 3. Filistin'de yönetim merkezi. - Rusça'da evet. 4. Yiðit, kahraman. - Halk arasýnda telgrafýn söyleniþi. - Büyük, ulu. 5. Mahzur, sakýnca. - Kuþatma, çevirme. 6. Doðu illerimizdeki Ermeni zulmüne imza atan çete reisi. - Bir binek hayvaný. 7. Ýstanbul'da meftun olduðu kabul edilen bir peygamber. - Çark iþi olmayýp elle yapýlan küçük su kabý. 8. Bir korkma nidasý. - Metneryum elementinin simgesi. - Patlýcangillerden, yurdumuzda çok yetiþen ve çeþitli türleri bulunan bir bitki. 9. Mekke yakýnlarýnda bulunan ve hacýlarýn vakve yaptýklarý dað. - Bazý hayvanlarda bulunan kýllar. 10. Birine geçici o- larak býrakýlan ve teslim alýnan kiþice korunmasý gereken eþya, kimse vb., inam. - Demirin simgesi. Bir Osmanlý münevveri: EVLÝYA ÇELEBÝ YAZAR SEYÝT ALÝ KAHRAMAN, GÜNÜMÜZ TÜRKÇESÝYLE EVLÝYA ÇELEBÝ SEYAHATNAMESÝ BAÞLIKLI KÝTABINDA EVLÝYA ÇELEBÝ GERÇEK BÝR OSMANLI MÜNEVVERÝDÝR ÝFADESÝNÝ KULLANDI. GÜNÜMÜZ Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi baþlýklý kitabý hazýrlayanlardan Seyit Ali Kahraman, Evliya Çelebi gerçek bir Osmanlý münevveridir dedi. Turkish Cultural Fondation Ýstanbul Þubesinin Türk Kültürü ve Sanatý konferans dizisinin dönemindeki ilk konferansý, Evliya Çelebi nin doðumunun 400. yýl dönümü olmasý ve 2011 in UNESCO tarafýndan Evliya Çelebi Yýlý ilân edilmesi dolayýsýyla Evliya Çelebi ve Seyahatnamesi konusuna ayrýldý. Konferansta konuþan Kahraman, Evliya Çelebi nin 1611 yýlýnda Ýstanbul da doðduðunu, babasýnýn saray çevresinden olmasý dolayýsýyla iyi bir eðitim aldýðýný ve 4 dil bildiðini söyledi. Evliya Çelebi gerçek bir Osmanlý münevveridir diyen Kahraman, Evliya Çelebi nin, rüyasýnda görüp elini öptüðü Hz. Muhammed e (asm) þefaat ya Resulallah yerine, dili sürçerek seyahat ya Resulallah dediðini ve bundan sonra seyahatlerine baþladýðýný anlattý. Kahraman, Evliya Çelebi, rahat düþünen, rahat yaþayan ve hayattan veya baþkasýndan beklentisi olmayan bir insandý. Babasýnýn tavsiyesi, devlet adamlarýndan bir þey isteme, mahcup düþersin idi. O da bu nedenle hiçbir zaman böyle bir þey yapmadý. Babasý adý Evliya olan bir arkadaþý nedeniyle ona bu ismi verdi. Yani adý takma deðildi diye konuþtu. Seyit Ali Kahraman, Evliya Çelebi, rahat düþünen, rahat yaþayan ve hayattan veya baþkasýndan beklentisi olmayan bir insandý dedi. FOTOÐRAF: AA Obezitetiyatroylaanlatýlýyor ERZURUM DA obezite ile mücadele kapsamýnda Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen tiyatro gösterisiyle öðrenciler bilgilendiriliyor. Erzurum Saðlýk Müdürlüðü Eðitim Þubesi ve Atatürk Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi iþbirliðiyle hazýrlanan Vehbi Koç Vakfý Hemþirelik Araþtýrmalarý Fonu tarafýndan desteklenen Erzurum Ýli 7-11 Yaþ Okul Çocuklarýnda Saðlýklý Beslenme Alýþkanlýklarýnýn Kazandýrýlmasý ve Obezitenin Önlenmesi konulu proje çerçevesinde Beyaz Kýz ile Cýzbýz konulu tiyatro oyunu sergilendi. Erzurum Saðlýk Müdürü Doç. Dr. Serhat Vançelik, saðlýklý nesiller ve saðlýklý toplumlar için çocuklarýn yetiþkinlik dönemine olumlu saðlýk alýþkanlýklarý ile girmelerinin önemli olduðunu ifade etti. Erzurum / cihan FOTOÐRAF: CÝHAN 10. CÝLDE GELDÝÐÝNDE 60 INI GEÇMÝÞTÝ EVLÝYA Çelebi nin çok uçarý, hareketli bir genç olmasý ve seyahati sevmesi nedeniyle babasýnýn o- nu bu tür seyahatli iþlerde görevlendirdiðini anlatan Kahraman, Evliya Çelebi nin 10 ciltlik Seyahatnamesi nin ilk cildinin bir Ýstanbul güzellemesi olduðunu, ikinci cildin Urfa seyahatiyle baþladýðýný, üçüncü cildin Anadolu ve Rumeli yi, dördüncü cildin Güneydoðu Anadolu ve Irak ý, beþinci cildin Rumeli yi, altýncý cildin Macaristan ve Bosna Hersek i, yedinci cildin Viyana seferi ile Kýrým ve Kafkasya yý kapsadýðýný anlattý. Yedinci cildin Batý Trakya, Yunanistan ve Girit savaþýný, dokuzuncu cildin ise Ege yi konu alýndýðýný belirten Kahraman, þunlarý kaydetti: Onuncu cilde geldiðinde yaþý 60 ý geçmiþtir. Ben ne zaman hacca gideceðim? diye düþünür ve son seferini de Mekke ve Medine ye yapar. Gezilerinin çoðunu görevli olarak yapar. Mutlaka bir paþa ya da vezirin yanýnda görevlidir. Hiç evlenmemiþtir. Rüyayý gördüðünde 19 yaþýndadýr. Ýlk seyahati ise 1640 ta 29 yaþýnda gerçekleþir. Seyahatlarýnda bir metodu vardýr, o- na göre hareket eder. Gittiði, gördüðü yerlerde neyi görecek, neleri yazacak, önce onlara yönelik þablon hazýrlar. Notlarýný hep yanýnda taþýr. Sadece tehlikeli bir yere giderken güvendiði arkadaþýna teslim eder. Çelebi nin yazdýðý bu kadar ayrýntýlý bilgilerle dolu Seyahatnamesi olmasaydý, haklarýnda hiç kaynak bulunmayan bazý konularý öðrenmemiz mümkün olmazdý. Ýstanbul / aa Açlýk ve ölüme dair karikatür yarýþmasý KAMPÜSTEN Dünyaya dergisi, son yýllarda ümmet coðrafyasýnda ve özellikle sömürge toplumlarýnda karþýlaþýlan içler acýsý durumun vehametine dikkat çekmek amacýyla Açlýk, Obezite ve Ölüm konulu uluslar arasý bir karikatür yarýþmasý düzenleniyor. Karikatürleri deðerlendirecek için seçici kurulda ünlü karikatüristler Hasan Aycýn, Turan Dertli, Daðýstan Çetinkaya, Yusuf Kot yer alacak. Son katýlým tarihi 12 Kasým olarak belirlenen yarýþma hakkýnda daha geniþ bilgi almak için adresine mail atýlabilir. Yarýþmada dereceye giren ilk 10 karikatür Kampüsten Dünyaya Dergisi nin Afrika sayýsýnda yayýnlanma hakký kazanacak. Kültür Sanat Servisi Kýsa filmciler, haydi 2. Altýnkepenk e KISA filmin sýnýrlý bir alanda kalmamasý ve kýsa filmcilere destek olabilmek amacýyla Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Ýstanbul Ticaret Üniversitesi, Ýstanbul Ticaret Odasý, Esnaf ve Sanatkârlar Derneði 2. Altýnkepenk Kýsa Film Festivali ni organize ediyor. Bu kapsamda, Türk sinemasý na, Türk esnafýna ve Türk ticaretine ve geleceðin sinemacýlarýna katkýda bulunmayý hedefleyen 2. Altýnkepenk Kýsa Film yarýþmasý da düzenleniyor. Yarýþmaya son baþvuru tarihi ise 5 Aralýk Kültür Sanat Servisi ÝNSANI VE KÂÝNATI OKUMAK ÝÇÝN Þefkat Kahramanlarý Bu hafta, yeni ve güzel bir eserimizle karþýnýzdayýz: Þefkat Kahramanlarý Gazetemiz yazarlarýndan Yasemin Güleçyüz ün kaleme aldýðý seri yazý nihayet kitaplaþtý! Kitapla ilgili detaylara geçmeden önce, kitap satýþ kampanyalarýmýz hakkýnda kýsa bir bilgi verelim. Belki de farkýndasýnýzdýr: Geçen haftaki yazýmýzda bahsini ettiðimiz Bediüzzaman Beþlemesi kampanyasýnda olduðu gibi, bazý takým veya ciltli eserler için yeni sezon münasebetiyle birkaç aydýr kampanyalar düzenliyoruz. Büyük indirimlerin olduðu süreli kampanyalarý kaçýrmamanýzý ve ilgili ilânlarý Yeni Asya gazetesi baþta olmak üzere Bizim Radyo dan ve sentezhaber.com dan takip etmenizi hararetle öneriyoruz! Gelelim yeni kitabýmýza Haným Nur Talebelerini konu alan Þefkat Kahramanlarý yazarýmýzýn gazetedeki kendi (haftalýk) köþesinde geçtiðimiz yýl 7,5 ay (30 hafta) süren seri yazýsýnýn kitaplaþtýrýlmýþ hâli. Eserde sýrasýyla þu isimler, Risâle-i Nur hizmeti ndeki yeri noktasýnda tanýtýlýyor: Asiye Mülâzýmoðlu; Ulviye Haným; Saniye Çolakgil; Lütfiye Haným; Hacer, Zehra ve Aliye Hanýmlar; Hatice Yýldýz, Fatma Aydoðdu Ural; Hesna Þener; Sevim Morgül; Firdevs Söker; Þahide Yüksel; Nuran Durgut; Sýddýka Kartal; Zeynep Eskiköy; Bedriye Eskicuma, Kadriye Müftüoðlu, Zehra Dülek, Münire Özdemir, Kezban Tokpýnar, Ümmühan Ünlü, Ülker Ural, Raziye Özaydýn, Hatice Saadet Tola, Emine Tola, Hesna Beyhan, Nafiye Baþyiðit, Emine Sungur, Þükran Demirel ve Naile Özer... Yani Kastamonu, Denizli, Afyon ve Emirdað, Isparta, Eskiþehir, Ýstanbul ile Manisa yý hizmet mahalli yapmýþ 31 haným Nur Talebesi söz konusu! Eser dört bölümden meydana geliyor. Birinci bölümde Risâle-i Nur un dört temel esasýndan biri olan þefkat kavramý, ikinci bölümde bir þefkat kahramaný olan Üstad Bediüzzaman ýn kýsaca hayatý, üçüncü bölümde Risâle-i Nur Külliyatý nýn yazým ve yayým süreci, dördüncü ve son bölümde ise eserin aðýrlýk merkezini teþkil eden haným Nur Talebelerinin Risâle-i Nur la irtibatlý hayat hikâyeleri iþleniyor. Ve baktýðýnýzda içinizi ferahlatacak bir kapak tasarýmýna sahip eserin kapak yazýsý: Þüphesiz, Türkiye de baþlayarak sýnýrlarý aþýp tüm dünyaya yayýlan iman hizmeti nde onlarýn da büyük ve unutulmaz payý var. Hepsi de Risâle-i Nur hizmeti tarihi ne geçmiþ durumdalar 13,5 x 21 cm ebatlý eser, 248 sayfadan meydana geliyor. Kitapla ilgili bariz bilgiler böyle. Þimdi de sýra, kitabýn önemi hakkýndaki yorumlarýmýzda. Aslýnda kapak yazýsý, eserin ehemmiyetini anlatýyor. Oradan hareketle belki þunlarý da söylemek mümkün: Tahmin edeceðiniz üzere, esere adýný veren þefkat kahraman(lar)ý tabiri, büyük Ýslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî ye ait. Bu terim çok genel olarak nisa (kadýnlar) taifesini, özel olarak da haným Nur Talebelerini ifade ediyor. Yazarýmýz Yasemin Güleçyüz, bu gerçeklerden yola çýkarak, onun eserlerinden faydalanan hanýmlarýn Nur Talebesi oluþlarýnýn hikâyesini, iþte, Þefkat Kahramanlarý adýyla kaleme almýþ bulunuyor. Üstad ýn eserlerinin (Risâle-i Nur Külliyatý) çeþitli yerlerinde övgüyle isimlerini zikrettiði örnek hanýmlarýn her birinin tabiî olarak farklý hikâyeleri var. Kimisi ahirete intikal etmiþ haným Nur Talebeleri hakkýndaki yazýlarý okuyunca, hem kendilerini ve çok yakýn aile efradýný, hem de yaþadýklarý zamanlarýn Türkiye sini bir nebze tanýmýþ olacaksýnýz. Elbette ibretlik sahneler eþliðinde Kitapta geçen kimi sahnelerde hüzünlenip kimilerinde tebessüm edeceksiniz. Büyük ihtimalle haným Nur Talebelerindeki þefkat, iffet, sýddýkiyet vs. hasletlere imrenip onlara benzemek isteyeceksiniz! Ve bunlardan çok daha önemlisi, onlarýn nezdinde büyük bir dâvâ adamýnýn ferdî-içtimâî özelliklerine ve kimseye baþ eðmeyen mücadelesine þahit olacaksýnýz. Henüz onu ve eserlerini tanýmamýþ olanlar, belki de bu kitap sayesinde ona ulaþmaya, onun eserlerini edinip anlamaya ve dile getirdiði hakikatleri hayatlarýna geçirmeye çalýþacaklar. Cenâb-ý Hak tan bunu ümit edebiliriz ve ediyoruz da Haftaya yeni yeni kitaplarda buluþmak dileðiyle YUKARIDAN AÞAÐIYA 1. Maddî þeylere deðer vermediði için üstüne baþýna özenmeyen, daðýnýk, derbeder. 2. Yasalarla sahip olunan haklarýn herkes tarafýndan kullanýlmasýnýn saðlanmasý. - Veteriner hekimliði folklorunda soðuk ve sert apse. 3. Yarasalardan, Yeni Dünya'nýn tropik bölgelerinde yaþayan, kuyruksuz, kahverengi tüylü, arka bacaklarý yürümeye ve sýçramaya çok uygun, kan emici bir memeli türü. - Radyum elementinin simgesi. 4. Akma, reçine, çamsakýzý. - Bir kurum, kuruluþ vb.nin hesap iþleriyle uðraþan kimse, muhasebeci, muhasip. 5. Litrenin kýsa yazýlýþý. - Duru, temiz su. 6. Özleme, özlem duygusu. - Avrupa Topluluðu'nun kýsasý. 7. Gerçek, aslî. - Asit iyonlaþma sabitesi. 8. Vaha'da sessizler. 9. Anadolu Ajansý'nýn kýsasý. - Ahali kelimesinde yönelme durumu. 10. Saint Helena için internet ülke kodu üst seviye alan adý. - Bir veya birkaç akciðer lobunun iltihaplanmasý þeklinde ortaya çýkan, daha çok küçük çocuklarda, ileri yaþtakilerde ve kronik bir hastalýðý bulunan kiþilerde daha aðýr seyreden ve bazen ölümle sonuçlanabilen ateþli bir hastalýða halk arasýnda verilen isim. 11. Dernek, kuruluþ, kulüp üyelerinin belli sürelerde, belli miktarlarda ödedikleri para, ödenti. - Ýlkay Akkaya'nýn söylediði aðýt niteliðinde bir türkü. 12. Normal süresinden önce dünyaya gelen bebek BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI F E R Ý K T A R A S T A E K Ý M O Z A A S A A T A S M A L Ý Y A K A T T C E P H A N E L Ý K T A Ý R A Z Y A A P A Ý E K B Ý P A L L H A R A M Ý A Y A L A M A K A K A B Y E A Ý M A L A T A N E E T L L A L A A E B E T T A M A K A S O Y E T Ý

11 Y MAKALE 11 VECÝZE fer sa dog ni as ya.com.tr Bir mü min, iþ le rin de ken di ka fa sý na gö re ha re ket et mez; di nin pren sip ve ka i de le ri - ne uy ma ya ça lý þýr. El bet te iç ti mâî ve si ya sî ko nu lar da da, ken di si ne di nin öl çü le ri ý þýk tu ta - cak týr. Do la yý sýy la da, Kur ân ýn ci han þü mûl me - sa jý ný as rýn id ra ki ne su nan za ma nýn mü ced di di - nin çiz di ði yol da, mü mi nin reh be ri o la cak týr. Bu cüm le den o la rak, Kur ân ýn me sa jý ný bu ça - ðýn id ra ki ne su nan Ri sâ le-i Nur un iç ti mâ î/si ya sî sa ha ya yol gös te ren mes lek ve meþ re bi, ya ni u sul, Be di üz za man mev lid le ri Ma lû mu nuz, Üs ta dý mýz Be di üz za - man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin ve - fa týn dan son ra, baþ ta Pey gam be - ri miz (asm) ol mak ü ze re, di ðer Pey gam - ber ler (a ley hi müs se lâm), Üs ta dý mýz ve di - ðer mü ba rek zat la ra ol mak ü ze re, il ki o - nun ve fat et ti ði yer o lan ve yi ne Üs ta dýn ta bi riy le ta þýy la top ra ðýy la mü ba rek Ur - fa da baþ la ya rak, Van, Is par ta gi bi o nun men zil le rin de de vam e den ve son za man - lar da da, An ka ra-ko ca te pe, De niz li ve Bur sa gi bi yer ler de de vam e den bu mev - lid ler den An ka ra Ko ca te pe de ki nin bir kaç hu su si ye ti var dý. Bun lar dan en mü hi mi, An ka ra nýn Tür - ki ye nin or ta sýn da bu lun ma sý ha se biy le u - la þý mýn ko lay ol ma sý i di. Ger çek ten o ra ya yur dun dört bir ta ra - fýn dan ge len bin ler ce dost ve kar de þi miz le gö rü þüp, ku cak la þý yor duk. Hat ta, yýl lar dýr bir bi ri ni gör me yen ve genç lik le rin de be - ra ber ol muþ bir çok kar de þi mi zin vus lat hal le ri gö rül me ye de ðer di. U nu tul ma yan bir þey de, muh te rem Meh med Kut lu lar A ða be yi mi zin, bir Ko - ca te pe Mev li di sý ra sýn da ba sý na ver di ði ba zý be ya nat la rý ba ha ne e di le rek hak sýz ye re tev kif e di lip, yi ne hak sýz ye re ha pis te yat ma sýy dý. Ta bi î, ba zý den siz le rin de rin dev let des - tek li ha re ket le riy le sa bo te et me si vs. gi bi se bep ler den do la yý bu mev lid le re dev let ta ra fýn dan son ve ril miþ ti. Ýlk de fa 1990 se ne si nin 28 E kim ta ri hin - de ya pý lýn ca, ma lûm ba sýn ta ra fýn dan ký - zýl ca ký ya met ko par týl mýþ, 29 E kim ta ri hi - ne, Cum hu ri ye te al ter na tif bir ha re ket di ye or ta lýk toz du man e dil miþ ti. Ay nen yýl lar son ra Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn 23 Ni san a al ter na tif gös te ri lip, ta rih le ri nin de ðiþ me si gi bi. Hal bu ki, hiç bir art ni yet gö ze til me den ya pý lý yor du bu fa a li yet ler. Ve An ka ra lý ar ka daþ la rý mý zýn her se ne yap tý ðý mü ra ca at la ra rað men, yi ne bir tür - lü, ba zý þey ler a þý la rak ya pý la ma mak ta dýr. Hat ta on se ne ye ya kýn dýr ik ti dar da bu lu - nan din dar kim se le re rað men... Ar týk, Ko ca te pe Mev lid le ri nin bir gün ya pý la ca ðý ný dört göz le bek li yo ruz. A ma Ko ca te pe de ol ma sa da, bu se ne 9 E kim 2011 ta ri hin de ya pý la cak Is par ta Mev li di ne gi de ce ðiz in þâ al lah! Cenâb-ý Hakk ýn insanlara fazl ve keremi o kadar büyüktür ki, insana vedia olarak verdiði malý, büyük bir semeni ile insandan satýn alýr, ibka ve himaye eder. Eðer insan o malý temellük edip Allah'a satmazsa, büyük bir belâya düþer. Çünkü o malý uhdesine almýþ oluyor. Halbuki kudreti taahhüde kâfi gelmiyor. Çünkü, arkasýna alýrsa, beli kýrýlýr, eliyle tutarsa, kaçar, tutulmaz. En nihayet meccânen fena olur gider, yalnýz günahlarý miras kalýr. Bediüzzaman Said Nursî Risâle-i Nur dan içtimâî ölçüler me tod, sis tem, hiz met ve ha re ket tar zý nýn a na um de le ri þöy le sý ra la na bi lir: * Di ne, i ma na, Kur ân a, mil le te hiz me ti, si ya - set, ik ti dar, güç yo luy la de ðil, i man en deks li yap - ma lý. Mü 'min, bü tün e ner ji, güç ve im kân la rý ný i - man, i lim, i ba det, ah lâ ka yö nelt me li. Zi ra, Kur ân ve ha dîs ler de ha ber ve ri len, in san lý ðýn en deh þet li o la yý ve â hir za man da or ta ya çý kan, her ta ra fý ka - sýp ka vu ran dec ca lizm, süf ya nizm, zýn dý ka ve if - sat ko mi te le ri nin fit ne ve tah ri bat la rý si ya set le de ðil, an cak i mân ve Kur ân nur la rýy la ta mir e di - le bi lir, on la ra o nun la mu ka be le e di le bi lir, 1 et ki li o lu na bi lir. E vet, Mark sizm, Dar wi nizm gi bi yý ký cý fel se fî a - kým lar, si ya se tin han gi mal ze me ve do ne le riy le et ki siz leþ ti ri le bi lir? Mil le tin te mel has ta lý ðý za af-ý di ya net tir. * Þe ri a týn yüz de dok san do ku zu ah lâk, i ba det, a hi ret ve fa zi le te a it tir. Yüz de bir nis be tin de si ya - se te mü te al lik tir; o nu da u lü l-e mir le ri miz dü þün - me li. 2 Týp ký, fý rýn cý, ma ran goz, dok tor ve mü - hen dis le rin iþ le ri ni her ke sin dü þün me me si gi bi; si yâ sî me se le le ri de her ke sin her an dü þün me si, ta kip et me si, ko nuþ ma sý ge rek mez. * Bu za man da, di ne hiz met te en ö nem li me se - le, i mâ na ça lýþ mak týr. Oy sa si ya set le meþ gul o - lan mü te dey yin ler bi le, is te me den de ol sa, i mân hiz me ti ni i kin ci, ü çün cü de re ce ye a tar. 3 Hal bu ki, i man hiz met le ri her þe yin üs tün de gö rül me li dir. 4 * Mü min si ya se ti bir hiz met va sý ta sý o la rak gör me li, he def ve ga ye de ðil. Din na si hat tan i bâ - ret tir. Si ya set i se, o nu na si hat lik ten çý ka rýr; â let e der. Din si ya se te de ðil, si ya set di ne hiz met et - me li. Ha ki kat-i Ýs lâ mi ye bü tün si yâ set le rin üs - tün de dir. Bü tün si ya set ler o na hiz met kâr o la bi - lir. Hiç bir si ya se tin had di de ðil ki, Ýs lâ mi ye ti ken di ne â let et sin. * Þey tan dan ve fa sýk si ya set da þý ný me lek; din - Aþýrý yaðlanmada diyabet riski Þe ker i le il gi li a raþ týr ma la rý mýz, bi zi þe - ke re bað lý ra hat sýz lýk la rý öð ren me ye de sevk et ti. Çok þü kür, ben de ni zin bu ci het ten bir ra hat sýz lý ðý, bir sý kýn tý sý yok. TARÝHTE BUGÜN Fa kat, bil has sa hiz met ve i ba det ha ya tý - mý zýn çe þit li has ta lýk lar la za a fa, ya hut sek - te ye uð ra ma ma sý i çin, u la þa bil di ðim ve doð ru lu ðu na ke sin ka na at ge tir di ðim o ri - ji nal bil gi le ri siz de ðer li o ku yu cu la rým la da pay laþ ma yý mü him bir va zi fe ad de di - yorum. Ö te yan dan, sað lýk la, se ya hat le ve ya ba - nî ha yat la il gi li ko nu lar, doð ru dan bi zim ih ti sas a la ný mý za gir me di ði hal de, a ra sý ra da ol sa bu gi bi mev zu la ra da de ði ne rek, a - ðýr te ma lý ko nu lar a ra sýn da bir ne vî "fik rî te nef füs"te bu lun ma ya ça lý þý yo ruz. Za ten, bu â de ti mi ze siz ler den de müs - bet mâ nâ da a kis ler al mak ta yýz. Þim di ge çe lim a sýl ko nu ya... Son Sadrâzamýn son yolculuðu Os man lý Dev le ti nin 215'in ci, ay ný za man da son Sad râ za mý o lan Ah met Tev fik Pa þa, 7 E kim 1936'da Ýs tan bul'da ve fat et ti. Me za rý, Be þik taþ'ta ki Yah ya E fen di Kab ris ta nýn - da dýr. Bü lent E ce vit'in bir a ra "U zak tan ak ra ba yýz" de di ði Tev fik Pa þa nýn ( ) son de re ce ö nem li bir kaç ö - zel li ði var. Bun la rý þu þe kil de lis te le - mek müm kün: * 622 se ne ö mür sür müþ Os man lý Sal ta na tý nýn son Sad râ za mý. * Son Pa di þah Sul tan Vah ded din gi bi, Sul tan Ab - dül ha mid ve Sul tan Re þad dö nem le rin de de mü him dev let hiz met le rin de bu - lun du: Bü yü kel çi lik, Ha ri ci - ye Nâ zýr lý ðý ve Sad râ zam lýk. * Top lam dert kez Sad râ - zam lýk ma ka mý na ge ti ril di. Son is ti fa sý ný, Sal ta na týn kal dý rýl dý ðý 1 Ka sým 1922'den üç gün son ra ver di. * Ýþ gal dö ne min de Ýs tan - bul'da ve Pa di þa hýn sa fýn da gö rün mek le be ra ber, A na - do lu'da ki Mil lî Ha re kâ ta mu ha lif de ðil di. * Son de re ce ha lim, se - lim, i ti dal li, tec rü be li, vu kû - fi yet li bir dev let a da mýy dý. Bu me zi yet le ri se be biy le dir ki, Sal ta nat mer ke zi nin ba - þý her sý kýþ tý ðýn da, mü ra ca - at e di len ilk þah si yet ol muþ ve Sad râ zam lýk ma ka mý na ge ti ril miþ. Dar be ci ler le uz laþ ma dý Tev fik Pa þa, Sa dâ ret ma - ka mý na ilk o la rak, 31 Mart Vak'a sý se be biy le dev let mer - ke zi nin þid det li san cý lar i çin de kýv ran dý ðý gün ler de (13/14 Ni - san 1909) ta yin e dil di. Ha re ket (Se la nik) Or du su - nun Ýs tan bul'a gir me siy le bir lik te, Mec lis ve bil has sa Sa dâ ret Ma ka mý a de ta dev - re dý þý bý ra kýl dý. Dar be ci le rin iþ çe vir me ve dev le te hük met me mer ke zi ar týk Har bi ye Ne za re ti ol - muþ tu. Bu du rum, Sad râ zam Tev - fik Pa þa yý zi ya de siy le ra hat - sýz e di yor du. Za ten, dar be - ci ler de on dan hiç hoþ lan mý - yor lar dý. 27 Ni san'da Sul tan Ab dül - 7 Ekim 1936 Son Sadrâzam Ahmet Tevfik Paþa, iki kýz çocuðuyla birlikte. ha mid'in taht tan in di ril me - si, Tev fik Pa þa nýn da is ti fa - sý ný gün de me ge tir miþ ol du. Ni te kim, o da bir haf ta ka dar son ra (5 Ma yýs) ye ni Pa di þah Sul tan Re þad'a is ti - fa sý ný su na rak Bâb ý Hü kû - met ten çe kil miþ ol du. Ýt ti hat çý la rýn Lon dra Se fa - re ti ne ta yin le Ýs tan bul'dan u zak laþ týr dý ðý Tevfik Pa þa - nýn bi lâ ha re tek rar la nan i - kin ci, ü çün cü ve dör dün cü Sad râ zam lýk gö re vi, son Pa - di þah Sul tan Vah ded din za - ma nýn da ger çek leþ ti. Ri va yet le re gö re, Tev fik Pa þa, "Sal ta na týn so nu" an - la mý na da ge len son is ti fa - sý ný ver dik ten son ra, te es - sür i çin de ge lip e vi ne ka - pan mýþ ve haf ta lar ca e vin - den dý þa rý hiç çýk ma mýþ. dar mu ha li fi ni þey tan gör me gi bi deh þet li ve lâ - net len miþ si ya si an la yýþ tan Al lah a sý ðýn mak. Her va kit, hu sû san bu za man da ve bil has sa da lâ let ten ge len gaf let-i u mû mi ye de, si ya set ve fel se fe nin ga le be sin de ve e na ni yet ve hod fü ruþ - lu ðun he ye can lý as rýn da bü yük ma kam lar her - þe yi ken di ne ta bî ve ba sa mak ya par. Hat ta dün ye vî ma kam lar i çin da hi mu kad de sa tý ný â - let e der. Ma ne vî ma kam lar ol sa, da ha zi ya de â - let e der. U mû mun na za rýn da ken di ni mu ha fa - za et mek ve o ma kam la ra ken di ni ya kýþ týr mak i çin ba zý kud sî hiz met le ri ni ve ha kî kat le ri ba sa - mak ve ve sî le ya par. Nur mes le ðin de, î man ve Kur ân hiz me ti, mad dî ve ma ne vî hiç bir ma ka - ma ba sa mak ya pý la maz. Dip not lar: 1- Ta rih çe-i Ha yat, s Di van-ý Harb-i Ör fi, YAN, s Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s. 80, 81, Kas ta mo nu Lâ hi ka sý, s * * * Tür ki ye'de ol sun, baþ ka ül ke ler de ol sun, i ti bar lý ih ti sas sa hi bi he kim le rin "be den kit le en dek si/vü cut ta ki yað da ðý lý mý" hak - kýn da mu ta býk kal dý ðý bir gö rü þün ö ze ti þu dur: Ka rýn böl ge sin de bi ri ken yað lan ma ti pi, en teh li ke li o la ný dýr. Çün kü, gö bek böl ge sin de yað lan ma ço - ðal dýk ça, ö zel lik le kan þe ke rin de den ge siz bir da ðý lým mey da na ge lir. Vü cut en dek si ni a þan gö bek yað la rý, vü - cu da da ðýl ma sý ge re ken þe ke ri blo ke e di yor. Böy le lik le den ge bo zul ma ya baþ lý yor ve þe - ker has ta lý ðý na ya ka lan ma ris ki ar tý yor. Ö zel lik le, yük sek kan þe ke ri i le ka rak te - ri ze me ta bo lik bir has ta lýk o lan "di ya bet"e ya ka lan ma se bep le ri nin ba þýn da, a þý rý gö - bek yað la rý ge li yor. Bu tip yað lan ma i se, da ha çok er kek ler de gö rü lü yor. Ka dýn lar da ki faz la yað lar, sa de ce ka rýn böl ge sin de top la nýp bi rik mi yor, vü cu - dun muh te lif ký sým la rý na da ðý lý yor. Do la yý sýy la, "er kek ti pi yað lan ma"da þe - ker ve di ya bet ris ki çok da ha yük sek se vi - ye de gö rü nü yor. (NOT: Ay ný pa ra lel de ki bil gi ler, Av ru - pa'nýn en es ki ü ni ver si te le rin den bi ri o - lan Ýs koç ya'da ki Glas gow Ü ni ver si te si ne bað lý uz man bir e kip ta ra fýn dan da te yi - den i lân e dil di.) TAV SÝ YE LER Ge ne ti ði bo zu lan gý da lar, kul la nan lar da ne ya zýk ki da ha kü çük yaþ lar dan i ti ba ren vü cut ta hor mo nal bir bo zuk lu ðu, do la yý - sýy la en di þe ve ri ci bir den ge siz li ðe se be bi - yet ve ri yor. Bu yüz den, ço cuk la rý müm kün ol du ðu ka dar doy muþ/don muþ yað kat ký lý 'fast fo - od'dan, çips li, ko la lý ve þe ker kat ký lý i çe - cek ve yi ye cek ler den ko ru ma ya, u zak tut - ma ya ça lýþ ma lý. Bun la rýn ye ri ne, "be þe rin bu la þýk e li"nin bu laþ ma dý ðý, ti ca rî kay gý la rýn ka rýþ ma dý ðý fýt rî yi ye cek ve i çe cek le re a ðýr lýk ve ril me li. Da ha da ö nem li si, ço cuk lar, bu tarz bes - len me ye er ken den a lýþ tý rýl ma lý. Zi ra, yaþ - la rý i ler le dik çe, fay da lý o lan a lýþ týr mak da zor la þý yor. Bü yük ler i çin de, ha týr lat ma ka bi lin den þu tav si ye ler de bu lu na bi li riz: * Bol bol yü rü yüþ. Gün de bir i ki sa at, ya hut 5 10 km. * Bol mik tar da sý vý a lýn ma lý, su i çil me li. Gün de i ki üç lit re ka dar. Aç kar ný na, ya - hut ye mek ten as ga rî i ki sa at son ra sý en i - de al o la ný dýr. * Bel li bir yaþ tan (30?) son ra, ö ðün sa yý sý dü þü rül me li. Vü cut, üç ö ðü nü ra hat ça ö - ðü te mez, sin di re mez. Zor lan ma ya ma hal ver me mek i çin, sa bah ak þam ol mak ü ze - re i ki ö ðün lü bir ha yat, en ra hat o la ný dýr. * Ý ki ö ðün a ra sýn da i se, seb ze, sa la ta, mey ve, piþ miþ kon san tre e dil miþ i çe cek - ler den a lý na bi lir. GÜN GÜN TARÝH Turhan Celkan (0 505) Ýbadetdiliüzerine Yunus Seven: Ana dilimizde anlayarak ve farkýna vararak ibadet etmemiz neden yanlýþ bulunuyor? Bunu açýklayabilir misiniz? Ýnsanýn inandýðý dinin tabirlerini, terimlerini, duâlarýný, âyetlerini ve kudsî metinlerini anlamak istemesi tabiî bir hakkýdýr. Fakat bunun elbette bir yolu olmalýdýr! Günlük konuþma dilimizden mezar taþlarýmýza kadar hemen her þeyin, dinimizin terim ve tabirlerini açýkladýðý güzel bir memlekette yaþýyoruz. Namazýn özü ve çekirdekleri hükmünde o- lan Elhamdülillah Allahü Ekber Sübhanallah... La Ýlahe illallah Esselamü Aleyküm vb. gibi nice terim ve tabirleri günlük yaþayýþýnýn çeþitli þekillerine ekmiþ bir güzel toplumun bireyleriyiz. Bunlarýn anlam ve meallerini öðrenmek hiç de zor olmasa gerek! Bunu bir teslim edelim. Ýbadette ne okuduðunu anlamak isteyen insan, okuduðu metin ve âyetlerin meal ve manasýný oturup kendisine iþ eder ve öðrenir. Bu zor deðildir. Anlam için ibadetin dokusunu incitmez. Çünkü ibadetin bir formatý vardýr. Bu format bozulmaz. Bu format bozuldu mu, yapýlan þey ibadet olmaz! Ýbadeti þekil ve tarzýyla beraber emreden bizzat Allah týr. Kul ibadetin hiçbir yerine aklýný sokamaz, e- lini karýþtýramaz, müdahale edemez. Ýbadetlerde taabbüdilik esasý vardýr 1. Ta ab bü di lik, i ba de tin bü tün þart ve þe kil le - riy le biz zat Al lah ta ra fýn dan em re dil me si ve em re dil di ði þe kil de ya pýl ma sý dýr. Bil gi sa yar ya zý lým mü hen dis le ri var dýr: Bir - çok prog ram ya zar lar. Ço ðu za man Türk çe kul lan maz lar. O ra ya koy duk la rý ke li me le rin, harf le rin, þe - kil le rin an lam la rý ný bil mez si niz. A ma o ke li me ve o harf o ra da bir þif re gi bi - dir. Ol maz sa ol maz ko nu mun da dýr. Öy le de - ðil mi? Tem sil de ha ta ol ma sýn; bi zim i ba det le ri miz de böy le dir! Bi rer þif re gi bi dir. Al lah i le doð ru dan i le ti - þim kur ma mý zý sað lar lar. Na maz ký la rak Al lah i le a ra cý sýz bi çim de ko - nuþ muþ o lu ruz. Hat ta es ki â lim ler der ler ki, Na maz ký lan bi ri si, Ben Al lah i le ko nuþ tum di ye ye min et se ken di si ne ke fa ret ge rek mez. Çün kü ger çek ten de na maz Al lah i le ko nuþ mak týr. Ni te kim Al lah, Be ni an mak i çin na maz kýl! 2 bu yu ru yor. Pey gam ber E fen di miz de (asm) bir ha dis-i kud sî de þöy le bil di ri yor: Al lah bu yur du ki: Kul na ma zýn da: El- ham dü lil lâ hi Rab bi l-â le mîn. (Hamd â lem le rin Rab bi ne a it tir) de yin ce, Al lah: Ku lum ba na ham det ti! der. Kul, Er-Rah mâ nir ra hîm de - yin ce, Al lah: Ku lum ba na se na da bu lun du der. Kul, Ma lik-i yev mid dîn (â hi re tin sa hi bi) de yin ce, Al lah: Ku lum be ni bü yük bil di der. Kul, Ýy yâ ke na bu dü ve iy yâ ke nes ta în (yal nýz sa na i bâ det e der, yal nýz sen den yar dým is te - riz) de yin ce, Al lah: Bu be nim le ku lum a ra - sýn da bir ta ah hüd dür. Ku lu ma is te di ði ni ver - dim der. Kul, Ýh di na s-sý râ ta lmüs ta kîm sý râ - tal le zî ne en am te a ley him gay ri l-mað dû bi a - ley him ve la ddâl lîn. (Bi zi doð ru yo la sev ket, o yol ki ken di le ri ne ni met ver di ðin kim se le rin yo lu dur, ga da ba uð ra yan la rýn ve da lâ le te dü - þen le rin de ðil) de di ði za man, Al lah: Bu da ku lu mun dur, ku lu ma is te di ði ve ril miþ tir bu - yu rur. 3 Bu bir ko nuþ ma met ni dir ve bu ko nuþ ma yý kul hiç mü da ha le et me den kýl dý ðý na maz da Rab bi i le ya par. Ak si tak dir de na maz da bu nun ter cü me si ni o ku ma ya kalk sa, na ma zý em re dil di ði þe kil den sap týr dý ðý ve met nin ru hun dan u zak laþ týr dý ðý i çin Rab bi i le ko nuþ muþ ol maz. Na ma zý nýn sýh ha ti bo zul muþ o lur. Do la yý sýy la mak bul bir na maz i çin, na ma zý em re dil di ði þe kil ve me tin le kýl ma mýz ge rek li - dir ve bu ö nem li dir. DU Â Ey Fey yaz-ý Ha kim! Bi zi hi da ye tin den, i ba - de tin den, is ti ka me tin den a yýr ma! Bi zi hak ký hak bi lip hak ka it ti ba et mek le, ba tý lý ba týl bi lip ba týl dan iç ti nap et mek le rý zýk lan dýr! Bi zi Sa na u zak ey le me! Â min! Dip not lar: 1- Mek tu bat, s Ta ha Sû re si: Kü tüb-ü Sit te, 8/2531.

12 12 EKONOMÝ Y HABERLER DÖ VÝZ E FEK TÝF MER KEZ BAN KA SI DÖ VÝZ KUR LA RI 2011 Cin si Cin si 1 ABD DO LA RI 1 A VUS TRAL YA DO LA RI 1 DA NÝ MAR KA KRO NU 1 E U RO 1 ÝN GÝ LÝZ STER LÝ NÝ 5 EKÝM A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ DÖ VÝZ E FEK TÝF 1 ÝS VÝÇ RE FRAN GI A LIÞ SA TIÞ A LIÞ SA TIÞ 1 ÝS VEÇ KRO NU KA NA DA DO LA RI KU VEYT DÝ NA RI NOR VEÇ KRO NU SU U DÝ A RA BÝS TAN RÝ YA LÝ JA PON YE NÝ DO LAR DÜN 1,8520 ÖN CE KÝ GÜN 1,8650 S E R B E S T P Ý Y A S A EURO ALTIN C. ALTINI DÜN 2,4580 ÖN CE KÝ GÜN 2,4910 DÜN 97,85 ÖN CE KÝ GÜN 99,55 DÜN 666,79 ÖN CE KÝ GÜN 678,03 Kuyumcular fire iþçilik oranlarýnýn düþürülmesini istiyor. Ku yum cu lar Darp ha ne den þi kâ yet çi DARP HA NE NÝN be lir le di ði fi re iþ çi lik o ra ný nýn yük sek ol du ðu nu id di a e den ku yum cu lar, o ra nýn al týn fi yat la rýn da ki ar týþ göz ö nün de bu lun du ru la - rak dü þü rül me si ni is ti yor. El le rin de ki kül çe al týn lar - dan çey rek, ya rým ve cum hu ri yet al tý ný el de et mek is te yen ku yum cu lar, ba sým yet ki si ni e lin de bu lun - du ran Darp ha ne ve Dam ga Mat ba a sý Ge nel Mü - dür lü ðü ne baþ vur mak zo run da. Darp ha ne, iþ le yiþ ge re ði 1 ki log ram lýk her bir kül çe den çey rek ve ya - rým al týn ba sý mý i çin ku yum cu lar dan 14,30 gram fi - re iþ çi lik be de li a lý yor. A lý nan bu o ra nýn al týn fi yat - la rýn da ki ar týþ da göz ö nü ne a lýn dý ðýn da ol duk ça yük sek ol du ðu nu id di a e den ku yum cu lar, fi re iþ çi - lik o ra ný nýn dü þü rül me si ni is ti yor. An ka ra / aa O to mo tiv re ko ra ko þu yor TÜR KÝ YE o to mo tiv pa za rý, ge çen yýl 790 bin a - det lik sa týþ la u laþ tý ðý bütün za man la rýn re ko ru na bu yýl da yak la þý yor. Tür ki ye o to mo tiv pa za rýn da 2011 yý lý O cak-ey lül dö ne min de o to mo bil ve ha fif ti ca ri a raç top lam pa za rý a det o la rak ger - çek leþ ti a det o lan 2010 yý lý O cak-ey lül dö - ne mi o to mo bil ve ha fif ti ca ri a raç pa zar top la mý na gö re sa týþ lar yüz de 29,46 o ra nýn da art tý. O to mo tiv Dis tri bü tör le ri Der ne ði ve ri le ri ne gö re, 2011 yý lý nýn ilk çey re ðin de o to mo bil ve ha fif ti ca ri a raç pa za rý yüz de 76,28 bü yür ken, i kin ci çey re ðin de bü yü me o ra ný yüz de 36,64 o ra nýn da ger çek leþ ti. 3. çey rek te i se bek len ti ler doð rul tu sun da top lam pa zar yüz de 3,07 o ra nýn da ge ri le di. Ra por da, 2011 yý lý nýn son çey re ði i çe ri sin de bu lun du ðu muz þart lar da ö nem li de ði þik lik ler ol ma ma sý bek len mek te o lup, o to mo tiv sek tö rü yýl so nu top lam pa zar tah mi ni bin se vi ye sin de dir de nil di. Tür ki ye o to mo tiv sek tö rü 2010 yý lýn da a det lik top lam sa týþ la tüm za - man la rýn re kö rü nü kýr mýþ tý. Ýs tan bul / a a Yan dex, Türk çe a ra ya cak RUS YA DA web ta ban lý a ra ma sek tö rün de sa hip ol du ðu yüz de 64 lük pay la Av ru pa nýn en bü yük in ter net þir ke ti o lan Yan dex in, Rus ça ko nu þu lan Rus ya, Uk ray na, Be yaz Rus ya ve Ka za kis tan dý þýn da ilk a çýl dý ðý ül ke, Av ru pa nýn en bü yük 14. di ji tal rek lâm pa za rý o lan ve a ra ma mo to ru rek lâm cý lý ðýn - da 107 mil yon av ro ya u la þan Tür ki ye ol du. Tür ki - ye de ki kul la ný cý lar i çin ge liþ ti ril miþ ve Türk çe nin dil ya pý sý na gö re a ra ma ya pan Yan dex, a ra ma ser - vi si, ya zým ha ta la rý ný dü zelt me ve eþ an lam lý ke li - me ler le ça lý þa bil me ö zel lik le ri ne sa hip. Sa de ce web si te le rin de de ðil, ay ný za man da son da ki ka ha ber le - ri, sa tý lýk ü rün ler, gör sel ve vi de o lar a ra sýn da da a - ra ma ya pý la bi li yor. Ýs tan bul / a a ABD nin piz za so su Bi ga dan ÇA NAK KA LE NÝN Bi ga il çe si Gü müþ çay bel de sin - de ku ru lu Dem ko De mir ci Kon ser ve ci lik AÞ, böl ge - den al dý ðý do ma tes ler den ü ret ti ði piz za so su nu, Ja - pon ya, Ku veyt, Su dan ve ABD de hiz met ve ren bir res to ran zin ci ri ne sa tý yor. Þir ke tin mü dür ve ki li E sin Yap rak A pu han, böl ge de, söz leþ me li ça lý þan 50 çift - çi nin 3 bin de kar a la na ek ti ði do ma tes le ri iþ le dik le ri - ni söy le di. Do ma tes sal ça sý, doð ran mýþ do ma tes, so - yul muþ do ma tes ve do ma tes su yu ü ret tik le ri ni be lir - ten A pu han, sý kýn tý sýz bir se zon ge çir dik le ri ni an lat tý. Bu yýl böl ge çift çi sin den do ma te sin ki lo su nu 18,5 ZAYÝ T.C nolu Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sait Saðlam ku ruþ tan al dýk la rý ný i fa - de e den A pu han, do - ma tes le rin gün lük 700 ton ka pa si te si bu lu nan te sis te iþ len di ði ni bil - dir di. Ça nak ka le / a a TEBRÝK Kardeþlerimiz Emine ve Selim'in izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte iki cihan saadetleri dileriz. Ödemiþ Yeni Asya Okuyucularý SEMÝNERE DÂ VET Konuþmacý : Ýsmail Kartal Konu : Ýbadet Tarih : 7 Ekim Yer : Bolvadin /Afyon Tarih : 8 Ekim Saat : 21:00 Yer : Afyon Ýlme Hizmet Vakfý Seminer Salonu Düzenleyen : Afyonkarahisar Yeni Asya Temsilciliði Ta kip te ki kre di le rin ya rý sý kart bor cu ENUYGUN.COM BAÞ ANALÝSTÝ SUNGURLU: TÜRKÝYE'DE BANKALARIN TAKÝBE ALDIÐI SORUNLU BÝREYSEL KREDÝLERÝN YARISINI KREDÝ KART BORÇLARI OLUÞTURUYOR. BDDK NIN DÜZENLEMESÝ BDDK, 17 A ra lýk 2010 ta ri hin de Res mî Ga ze te de ya yým la nan Ban ka Kart la rý ve Kre di Kart la rý Hak kýn da Yö net me lik te De ði þik lik Ya pýl ma sý na Ý liþ kin Yö net me lik i le kre di kar tý kul la ný cý sý ný ya kýn dan il gi len di ren ba zý uy - gu la ma lar ge ti re rek, Tem muz, A ðus tos ve Ey lül ay la rýn da kre di kar tý bor cu nun yüz de 50 si ni ö de ye me yen le rin, na kit çe - ke me ye cek le ri ni ve li mit le ri ni art tý ra ma ya cak - la rý ný ka rar laþ týr mýþ tý. KAR ÞILAÞ TIR MA si te si E nuy gun.com un a - na li zi ne gö re, Tür ki ye de ban ka la rýn ta ki be al - dý ðý so run lu bi rey sel kre di le rin ya rý sý ný kre di kart borç la rý o luþ tu ru yor. Ko nu ya i liþ kin a çýk la ma ya gö re, E nuy - gun.com un BDDK ve ri le rin den der le di ði a - na li ze gö re, 2011 Tem muz a yý i ti ba riy le tü ke - ti ci le rin ban ka la ra o lan kre di kart bor cu son i - ki yýl i çin de yüz de 45 ar ta rak 35 mil yar li ra dan 51 mil yar li ra ya, tü ke ti ci kre di le ri bor cu i se yüz de 91 ar týþ la 82 mil yar li ra dan 157 mil yar li ra ya yük sel di. Bu ve ri le re gö re, kre di kart la rý - nýn top lam bi rey sel kre di ler i çin de ki pa yý yüz - TL de ki oy nak lýk, ih ra cat çý yý zor lu yor TÜR KÝ YE Ýh ra cat çý lar Mec li si (TÝM) Baþ ka ný Meh met Bü yü - kek þi, Türk Li ra sý nýn de ðe rin de ya þa nan a þý rý oy nak lý ðýn, ih ra ca - tý nýn fi yat ver me si - ni zor laþ týr dý ðý ný be lirt ti. Türk li ra sý - nýn de ðe ri ne i liþ kin ya þa nan ge liþ me ler hak kýn da a çýk la ma ya pan Bü yü kek þi, ih ra cat çý nýn fi ya tý ný ver di ði ma lý ü ret - me si, yük le me si ve pa ra sý ný tah sil et - me si a ra sýn da 3-6 ay lýk bir sü re geç ti - ði ni kay det ti. Bu sü reç te dö viz kur la rýn da ya þa nan ge liþ me le rin, kur ris ki i yi yö ne til - me di ði tak dir de ih ra cat çý ya za rar ver di ði ni an la tan Bü yü kek þi, Türk li ra sý nýn de ðe rin de ya þa - nan a þý rý oy nak lýk, ih ra ca tý nýn fi - yat ver me si ni zor laþ tý rý yor. Ü re - tim ka lem le ri i le sa týþ ka lem le ri - de 30 dan yüz de 25 e ge ri le di. Tü ke ti ci kre di le ri ne ký yas la o ran sal o la rak da ha az bü yü yen kre di kart la rý i se i ki yýl ön ce ol du ðu gi bi so run lu kre di le rin ya rý sý ný o luþ tur - du yý lý Tem muz a yý i ti ba riy le ban ka la rýn ta ki be al dý ðý so run lu kre di kart ve tü ke ti ci kre - di si borç la rý top lam da 7 mil yar li ra i ken, bu ra ka mýn yüz de 54 ü ya ni 3,75 mil yar li ra sý kre - di kart borç la rýn dan kay nak la ný yor. Ge ri ye ka - lan la rý i se yüz de 10 i le ko nut kre di le ri, yüz de 4 i le ta þýt kre di le ri ve yüz de 32 i le ih ti yaç kre di le - ri ve di ðer kre di ler o luþ tu ru yor. Sun gur lu, Son i ki yýl i çin de tü ke ti ci kre di le ri nin ta ki be nin fark lý kur lar ü ze rin den ol ma - sý, kur lar da ki bek len me yen ge liþ - me le re kar þý ih ra cat çý la rý mý zý sý - kýn tý ya so ku yor. Hal bu ki kur lar - da is tik rar ol sa, ih - ra cat çý pa ra sý ný 3 ay son ra da tah sil et se, 6 ay son ra da tah sil et se, TL cin - sin den ö de me le ri - ni her han gi bir kur za ra rý na uð ra ma - dan ger çek leþ tir - me si ne im kan ta - nýr di ye ko nuþ tu. Bü yü kek þi, 1,70-1,80 se vi ye le ri nin, TÝM Baþ ka ný Meh met Bü yü kek þi ih ra cat çý la rýn ü ze - rin de kon sen sü se var dý ðý ge nel bir re ka bet çi kur se vi ye si ol du ðu - nu i fa de e de rek, kur la rýn bu se vi - ye ler de sey ret me si nin bütün sek - tör le re fay da sað la ya ca ðý, ih ra ca ta des tek, it ha la ta i se bir den ge ge ti - re cek se vi ye ol du ðu gö rü þü nü di - le ge tir di. An ka ra / a a dö nü þüm o ra ný yüz de 4,1 den yüz de 2,1 e ge - ri le miþ du rum da. Kre di kart la rý nýn ta ki be dö - nü þüm o ra ný da ay ný dö nem de yüz de 11 ler - den yüz de 7,4 e düþ tü. Her i ki kre di tü rün de de o ran la rýn düþ me si o lum lu bir ge liþ me o la - rak gö rün se de kre di kart la rýn da ki o ran ha la çok yük sek ve ha la kre di ka li te si ge li þi min de iz len me si ge re ken bir ko nu de di. Sun gur lu, Ban ka cý lýk Dü zen le me ve De net - le me Ku ru mu nun (BDDK) kre di kart la rý na yö ne lik o la rak ger çek leþ tir di ði ye ni dü zen le - me le rin bu o ran la ra et ki si nin u zun va de de gö - rü le bi le ce ði ne i þa ret et ti. Ýstanbul / aa MB, 2 ay da 4 mil yar do lar lýk dö viz sat tý MER KEZ Ban ka sý 5 A ðus - tos ta baþ lat tý ðý dö viz sa tým i ha le le ri çer çe ve sin de bu - gü ne ka dar top lam 3 mil - yar 970 mil yon do lar lýk dö - viz sat tý. En son 2 Ni san 2009 ta ri hin de dö viz sa tým i ha le si ya pan Mer kez Ban - ka sý, 5 A ðus tos 2011 de i - ha le le re ye ni den baþ la dý. 50 mil yon do lar lýk sa tý þýn ger - çek leþ ti ði ilk i ha le de 1,7344 li ra o la rak be lir le nen or ta - la ma fi yat, 60 mil yon do lar - lýk sa tý þýn ya pýl dý ðý i kin ci i - ha le de 1,7505 li ra ya, 70 mil yon do lar lýk sa tý þýn ya - pýl dý ðý ü çün cü i ha le de i se 1,7594 li ra ya çýk tý. Mer kez Ban ka sý ön ce ki gün kü son i ha le i çin i se i ha le tu ta rý ný en faz la 1 mil yar 350 mil - yon do lar o la rak a çýk la dý. Bu ra kam dö viz sa týþ i ha le - le rin de 2001 yý lýn da ki i ha - le ler de da hil bu za ma na ka dar be lir le nen en yük sek tu tar ol du. An ka ra / a a Kamu görevlileri Toplu Sözleþme Yasasý ný bekliyor Ö zel has ta ne le re kat ký pa yý de ne ti mi SOS YAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Ýz mir Ýl Mü dür lü ðü e kip le ri, ö zel has ta ne ve týp mer ke zin de ger çek leþ tir di ði kat ký pa yý de ne ti min de, 21 ö zel sað lýk mer ke zi nin has ta lar dan faz la o ran da ek üc ret al dý ðý ný be lir le di. SGK Ýz mir Ýl Mü dür lü ðü e kip le ri, risk o dak lý de ne tim sis te mi kap sa mýn - da, ö zel has ta ne ve týp mer kez le ri nin SGK lý la ra ver di ði sað lýk hiz met le ri kar þý lý - ðýn da ta lep et ti ði ek üc ret ler le il gi li de ne - tim yap tý. SGK i le an laþ ma lý o lan ö zel has - ta ne ve týp mer kez le ri nin a cil ser vis le ri, po lik li nik ve te da vi hiz met le ri nin ve ril di ði a lan lar da kon trol ger çek leþ ti ren e kip ler, ta ma mý SGK ta ra fýn dan kar þý lan ma sý na rað men a cil ser vis ler de ve ri len hiz met ler - den kat ký pa yý a lýn dý ðý ný, po lik li nik, tah - lil, te da vi gi bi hiz met le rin kar þý lý ðýn da i se be lir le nen o ran dan faz la kat ký pa yý a lýn dý - ðý ný or ta ya çý kar dý. Ýz mir / a a Kö mür al ma za ma ný DO LAR ku run da ki ar tý þýn kö mür fi yat la rý ný yük selt ti ði ni ve do la rýn sey ri ne gö re fi yat - lar da ar týþ ya þa na bi le ce ði ne dik ka ti çe ken kö mür cü ler, va tan daþ la rý kö mür a lýþ ve ri þi ni ge cik tir me me le ri ko nu sun da u ya rý yor. Kon - ya Ti ca ret O da sý (KTO) Mah ru kat çý lar ve Tüp Gaz Sa tý cý la rý Mes lek Ko mi te si Baþ ka ný Sey fi Gök han, kýþ þart la rý nýn ken di si ni ya - vaþ ya vaþ gös ter me siy le bir lik te kö mür sa - týþ la rý nýn da hýz lan dý ðý ný be lirt ti. Kö mür fi - yat la rý nýn 3 ay ön ce si ne ka dar çok yük sel di - ði ni i fa de e den Gök han, ge çen yýl to nu li ra a ra sýn da sey re den yer li kö - mü rün bu yýl li ra ya ka dar çýk tý ðý ný söy le di. Gök han, it hal kö mür de fi yat la rýn çok de ðiþ me di ði ni an cak do lar la a lý nýp sa týl - ma sý nýn de za van taj o luþ tur du ðu nu, yaz ay la rýn da kö mür a lan va tan daþ la rýn da ha kâr lý ol du ðu nu vur gu la dý. Kon ya / a a Do la rýn a te þi düþ tü gi bi- Ýs tan bul ser best pi ya - sa da do lar, Sa lý gü nü ka pa nýþ ta kýr dý ðý 1,9010 li ra lýk re ko ra gö re yüz - de 3,21 o ra nýn da de ðer yi ti re rek 1,8400 li ra ya ge ri le di. DÖn ce ki gün yüz de 1,73 o ra nýn da ge ri le ye rek 1,8730 li ra dan ka pa nan do lar dü ne de dü þüþ le baþ la dý. Dün sa bah a çý lýþ ta 1,8720 li ra dan a lý nan do lar, ö zel - lik le Mer kez Ban ka sý nýn 1 mil yar 350 mil yon do lar lýk dö viz sa tým i - ha le si aþ tý ðý na i liþ kin du yu ru sun dan son ra hýz la 1,8500 li ra nýn al tý - na gel di. Bir sü re son ra 1,8400 li ra nýn al tý ný da sar kan do lar bu se - vi ye de pek ka lý cý o la ma dý. Ser best pi ya sa da, do la rýn ya nýn da di ðer dö viz tür le rin de de dü þüþ ler sü rü yor. Ban ka la ra ra sý pi ya sa da do lar ko tas yon la rý da sa at i ti ba riy le a lýþ ta en dü þük 1,8320 li ra, en yük sek 1,8400 li ra, sa týþ ta en dü þük 1,8420 li ra, en yük sek 1,8460 li ra se vi ye sin de iþ lem gö rü yor. Ýs tan bul / a a MEMUR sendikalarý konfederasyonlarý ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik arasýnda, 4688 Sayýlý Kamu Görevlileri Sendikasý Kanunu nda toplu sözleþmeye yönelik yapýlacak deðiþiklikle ilgili yapýlan toplantýlar tamamlandý. Görüþmeler sonunda toplu sözleþmede imzayý atacak konfederasyon, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu na baþvuracak taraf, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu nun yapýsý ve TSK, Emniyet ve yargý mensuplarýnýn sendikalý olabilmesi konularýnda, konfederasyonlar ve Bakan Çelik arasýnda uzlaþma saðlanamadý. Bakan Çelik, söz konusu konularda konfederasyonlarýn görüþlerini Bakanlar Kurulu nun gündemine taþýyacaðýný, taslaða son þeklin burada yapýlacak müzakere sonrasý verileceðini söyledi. Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, konuyla ilgili olarak yaptýðý açýklamada, toplu sözleþmede imzayý atacak ve Kamu Görevlileri Hakem Kurulu na itiraz edecek tarafýn yetkili konfederasyon olmasý gerektiðini, bu yöndeki giriþimlerinin süreceðini söyledi. Þimdiye kadar en çok üyeye sahip konfederasyonun son sözü söylediðini hatýrlatan Gündoðdu, bundan sonra da Resmî Gazete de ilan edilen sonuçlara göre yetkili konfederasyonun, kamu görevlileri adýna toplu sözleþme masasýna oturmaya, pazarlýk yapmaya, imza atmaya, istediði sonucu alamamasý halinde de Kamu Görevlileri Hakem Kurulu na baþvurma hakkýnýn olmasý gerektiðini söyledi. Ankara / Ahmet Terzi

13 13 DÝZÝ Risâle-i Nur da geçen sinema ile ilgili yerlerine devam edelim: Þehvetengiz bir zevki nefislere de zerk eder. Tasvir-i hakikat maddesinde, kâinata san at-ý Ýlâhî sûretinde bakmaz, Bir sýbga-i Rahmânî sûretinde göremez. Belki tabiat noktasýnda tutar, tasvir ediyor, hem ondan da çýkamaz. Onun için telkini aþk-ý tabiat olur. Maddeperestlik hissi, kalbe de yerleþtirir; ondan ucuzca kendini kurtaramaz. Yine ondan gelen, dalâletten neþ et e- den ruhun ýztýrâbâtýna, o edebsizlenmiþ edeb müsekkin, hem münevvim, hakikî fayda vermez. Tek bir ilâcý bulmuþ, o da romanlarýymýþ. Kitap gibi bir hayy-ý meyyit, sinema gibi bir müteharrik emvât. Meyyit hayat veremez. 33 Kur ân a ku la ðý ný ka pa yan Ba tý me de - ni ye ti nin ru hun e lem le ri ne de va ol ma sý ni ye tiy le bu tür fan te zi le re a ðýr lýk ver di - ði ni yu ka rý da ki be ya nat tan an lý yo ruz. Pe - ki müm kün mü? Ne ya zýk ki, ruh la rýn þi - fa sý o lan Kur ân-ý Ke rim ve ha ka i ki or ta - da du rur ken, Ba tý me de ni ye ti nin fan ta zi - ye le rin den me det u man la rýn ol du ðu nu gö rü yo ruz. Bu ken di de ðer le ri nin far kýn - da ol ma ma nýn a çýk bir ör ne ði dir. Ay ný bah sin de va mýn da ge len se fâ he - te öy le mü þev vi kà ne bir tas vi ri ya par ki, a ðýz su yu a ký týr, a kýl hâ kim ka la maz. Ýþ ti - hâ yý ka bar týr, he ve si teh yic e der; his da ha söz din le mez. Kur ân da ki e deb se, he vâ yý ka rýþ týr maz. i fa de le ri de Ba tý me de ni ye - ti nin in sa na he di ye et miþ ol du ðu si ne - ma nýn ve di ðer e ser le rin ö zel lik le ri ni na - za ra ver me si ba ký mýn dan il ginç tir. Yu ka - rý da ki i fa de ler san ki tam da gü nü müz si - ne ma la rý ný tas vir i çin kul la nýl mýþ týr! Be di üz za man Haz ret le ri Mek tu bat ta me de ni ye tin sa de ce genç le ri he def al - dý ðý ný ve altý ký sým dan mü te þek kil o lan di ðer in san ta i fe le ri ni na za ra al ma dý ðý - ný i fa de e der. Ü çün cü ta i fe o lan ih ti - yar lar bir sü lüs teþ kil e di yor. Bun lar kab re ya kýn la þý yor lar, ö lü me yak la þý - yor lar, dün ya dan u zak la þý yor lar, â hi re - te ya na þý yor lar. Böy le le rin men fa a ti ve nu ru ve te sel li si, Hü lâ gû ve Cen giz gi bi za lim le rin gad da râ ne ser gü zeþt le ri ni din le me sin de mi dir? Ve â hi re ti u nut tu - ra cak, dün ya ya bað lan dý ra cak, ne ti ce - siz, mâ nen su kut, zâ hi ren te rak ki de ni - len þim di ki ne vi ha re ke ti niz de mi dir? Ve uh re vî nur, si ne ma da mý dýr? di ye - rek i ma nî i lâç la rýn ye ri ni hiç bir þe yin tut ma dý ðý ný a çýk ça be yan e der. 34 SÝNEMA VE AÝLE ÝÇÝ ÝLETÝÞÝM Si ne ma nýn ve te le viz yo nun -ve ya di zi - le rin- a i le i çi i le ti þime en gel o lan bir yö - nü i se gü nü müz de bu i þin eh li o lan lar ca sýk ça i fa de e dil mek te dir. Be di üz za man Haz ret le ri 24. Le m a o lan Te set tür Ri sâ - le si nde A ziz hem þi re le rim, ka t i yen bi li - niz ki, da i re-i meþ rû a nýn ha ri cin de ki zevk ler de, lez zet ler de, on de re ce on lar - dan zi ya de e lem ler ve zah met ler bu lun - du ðu nu, Ri sâ le-i Nur yü zer kuv vet li de - lil ler le, ha di sat lar la is pat et miþ tir. U zun taf si lâ tý ný Ri sâ le-i Nur da bu la bi lir si niz. O nun i çin, da i re-i meþ rû a da ki key fe ik ti - fâ e di niz ve ka na at ge ti ri niz. Si zin ha ne - niz de ki mâ sum ev lât la rý nýz la mâ sû mâ ne soh bet, yü zer si ne ma dan da ha zi ya de zevk li dir. 35 di ye rek me se le nin bu bo yu - tu nu da e le al mýþ týr. Pe ki si ne ma bu ka dar yay gýn laþ tý, te le - viz yon lar yay gýn laþ tý Film iz le mek, in - dir mek ko lay ha le gel di. Biz bun lar dan ka ça ma yýz di ye bi lir mi yiz? Be di üz za - man Kýrk se ne ev vel, bir baþ ku man dan be ni bir par ça dün ya ya a lýþ týr mak i çin ba zý ku man dan la rý, hat ta ho ca la rý be nim ya ný ma gön der di. On lar de di ler: Biz þim di mec bu ruz. Za rû ret ler ha ra mý he - lâl e de bi lir. ka i de siy le Av ru pa nýn ba zý u - sûl le ri ni me de ni ye tin i cap la rý ný tak li de mec bu ruz, de di ler. der ve ar dýn dan ce - va ben Ek mek ye mek, ya þa mak gi bi za - ru rî ih ti yaç lar ha ri cin de baþ ka han gi za - ru ret var? Su-i ih ti yar dan, gayr-ý meþ rû me yil ler den ve ha ram mu a me le ler den te vel lüd e den ha re ket ler ha ra mý he lâl et - me ye me dar o la maz lar. Si ne ma, ti yat ro, dans gi bi þey ler de tir ya ki ol muþ i se, mut - lak za ru ret ol ma dý ðý ve su-i ih ti yar dan gel di ði i çin, ha ra mý he lâl et me ye se bep o la maz. 3 6 di ye rek san ki gü nü müz de ki za ru ret i ti ra zý nýn ö nü nü tý kar. FÝLM YÖNETMENLERÝNÝN DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN BÝR NOKTA Si ne ma ve film hak kýn da ö nem li di - ðer bir ko nu i se, si ne ma nýn tek rar lý ol - ma sý dýr. Prof. Dr. Hüs rev Ha te mi: Si - ne ma dan ön ce ki çað lar da ti yat ro, or ta o yu nu, göl ge o yun la rý de fa lar ca tek rar - la na ma yan su num lar du ru mun day dý - lar. Si ne ma i se de fa lar ca tek rar sey re di - le bil me ö zel li ði i le ü re til di ði top lu mu a - þa rak bü tün in san top lum la rý ný et ki le - yen bir ko num da dýr di ye rek si ne ma - nýn bu ö zel li ði ni vur gu la mýþ týr. 37 Ha te mi ya zý sý nýn de va mýn da: Bir de gü nü mü zün tek nik im kân la rý ný dü þü - nür sek diz üs tü bil gi sa yar lar la, vi de o oy - na tý cý lar la, si ne ma nýn e riþ ti ði et ki le me gü cü nün far ký na va rý rýz 3 8 de mek te dir. Be di üz za man da Þu za man da bir a - da mýn bir gü na hý, bir kal mý yor; ba zan bü yür, si ra yet e der, yüz o lur. Bir tek ha se - ne ba zen bir kal mý yor, bel ki ba zen bin ler de re ce ye te rak kî e di yor. di ye rek ay ný ha ki ka te i þa ret et mek te dir. 3 9 Ay ný þe kil de Mü nâ za rât ta da: Þim di bir gü nah bir lik - te kal maz, bi ne çý kar. de mek te dir. 40 Si ne ma nýn bu ö zel li ði o nun çok ö - zen le ya pýl ma sý ge rek ti ði ni ha týr la týr. Yok sa ya pý lan bir ha ta bin ler ce in san ta ra fýn dan gö rü le cek ve film de yer a lan bir gü nah bin ler ce in san ta ra fýn dan iz - le ne cek tir. Bu yüz den, Bir þe ye se bep o lan o nu ya pan gi bi dir ka i de si de na - za ra a lý na rak film yö net men le ri nin çok has sas ol ma sý ge rek mek te dir. Ken di le - ri nin çok bü yük me su li yet al týn da ol - duk la rý ný ken di le ri ne his set tir me miz ge re ki yor. Si ne ma nýn meþ rû da i re de çe kil me si si ne ma nýn bu ö zel li ði göz ö - nü ne a lý na rak dik kat e dil me si ge re ken en ö nem li hu sus lar dan bi ri si dir. BÖYLE SÝNEMA VAR MI ÞÝMDÝ? Ye ni As ya ya zar la rýn dan Ha lil Us lu ya: Be di üz za man Haz ret le ri nin A ra sý ra ib - ret i çin si ne ma ya gi der dim cüm le si ni na sýl an la ma lý yýz? þek lin de so ru mu zu yö nelt tik ve fik ri ni al mak is te dik. Biz le re ce va ben þun la rý söy le di ler: O za man ki si ne ma i le bu gün kü bir de ðil. O za man ib ret i çin gi di li yor. Üs tad Haz ret le ri ib ret i çin gi di yor. Ýb - ret i çin gi di yor sa ib ret a lý na cak si ne - ma var de mek tir. Bu gün si ne ma dün - ya sý çok fark lý. Ah lâk sýz lýk ve e dep siz - lik üst se vi ye de. Nef sin e sa re tin de kal - mýþ bir film dün ya sý. Bu ra da dik kat et me miz ge re ken fil me, te le viz yo na kar þý ol mak de ðil dir elbette. Bu müm kün de de ðil. Es ki hal mu hal dir. Te le viz yon var, film yok; bu ol maz. Müs bet ma na da film ler çý - kar ma lý yýz, müs bet ma na da te le viz - yon lar çý kar ma lý yýz. Üs tad Haz ret le ri Genç lik Reh - ber in de Es ki þe hir Ha pis ha ne si nin pen ce re sin den eð le nen kýz la rýn 50 se - ne son ra ki hal le ri ni ma ne vî bir si ne ma i le gö rür. Böy le si ne ma, böy le bel ge sel var mý þim di? Ýn sa ný ib re te, ul vî dü - þün ce ye sevk e de cek si ne ma ge rek li ve bu nun ol ma sý i çin ça lýþ ma lý yýz. Böy le film ler beþ te bir he ve sat ölçüsü i çe ri - sin de iz le ne bi lir ve is te ne bi lir. 41 Bu ra da bir i fa de çok dik ka ti mi çek - miþ tir: Ýb ret i çin gi di li yor sa, ib ret a lý na - cak si ne ma var de mek tir! DÝN VE SÝNEMA Ab dur rah man Þen bir ya zý sýn da, bir yö net men le yap tý ðý söy le þi den bah se - der. Film ler de ni ye in san la rýn di nî ha - yat la rýn dan ke sit le rin ol ma dý ðý ný so rar. Yö net men ce vap o la rak: O lur mu? Ya ný lý yor su nuz Ne re dey se her fil mi - miz de me zar lýk, þe hir ve ya kö yü ta rar - ken bir ca mi; hat ta ba zen mi na re den e zan o kun ma sý, bir ce na ze var sa i mam mut la ka gö rü nü yor. Bun lar bi zim va zi - fe miz, ni ye yer ver me ye lim? der. Þen, il gi li ya zý nýn de va mýn da: O ün lü yö net me ni miz ve ben zer dost la - rý; hal kýn en ya kýn dur du ðu ve sa hip - len di ði sa n'at da lý o lan si ne ma da, hal - kýn en kut sal say dý ðý din te ma sý na ya ge nel de me sa fe li dur du lar ya da ken di i nan dýk la rý ka da rýy la, bi çi miy le e ser le - rin de yer ver di ler. de mek te dir. 42 Si ne ma sa n'a tý nýn din den u zak ge li þi - mi ni bu par ça çok i yi i zah et mek te dir. Din den u zak o lan si ne ma ya ve re ce ði miz en bü yük ce va býn, bi zim de on dan u zak dur ma mýz þek lin de o la ca ðý ný dü þü nü yo - rum. Di ðer bir yol i se müs bet e ser ler le si ne ma sa n'a tý na kat ký da bu lun mak. BE DÝÜZ ZA MAN FÝLM FES TÝVA LÝ ÝÇÝN TEK LÝF LER Son gün ler de Be di üz za man Haz ret le ri ve si ne ma ko nu su sýk ça bir a ra ya gel me - ye baþ la dý. Be di üz za man Film Fes ti va li vb. yak - la þým lar med ya da yer bul du. Be di üz za - man a dý ný a na rak si ne ma mev zu u na yak la þý yor sak, o nun Ri sâ le-i Nur da si - ne ma i le il gi li koy du ðu pa ra metre le ri göz ö nün den çý kar ma dan yap ma lý yýz. Yok sa klâ sik si ne ma sa n'a tý an la yý þý i le Be di üz za man ý bir a ra ya ge tir mek ve bu ko nu da e ser ler or ta ya koy mak, fay - da lý ol ma ya cak týr i nan cýn da yým. Be di - üz za man Fil mi, Be di üz za man ýn si ne - ma ve film has sa si ye ti or ta ya ko nu la - rak çe kil me li. Ay rý ca çe ki le cek si ne ma, göl ge ol ma ma lý. Be di üz za man böy le i - miþ de ni le rek u fuk la rýn dar laþ tý rýl ma - sý na ve si le o lun ma ma lý. Ha ki ka tin film - den çok da ha ge niþ ve kap sam lý ol du ðu göz ö nün den çý ka rýl ma ma lý. SÝNEMA VE ÝBRET MERAKI Si ne ma nýn ib re te ve si le ol du ðu doð ru - dur. Bu bir na zar me se le si dir. Yal nýz kâ - i nat ta ib ret a lý na cak tek yeri, si ne ma i miþ gi bi gös ter me nin ha ki ka te zýt ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Be di üz za man Haz ret le ri bi ze Rab bi - mi zi ta ný tan üç bü yük kül lî mu ar rif ol - du ðu nu söy ler ve bu nu Pey gam be ri miz (asm), kâ i nat ve Kur ân o la rak sý ra lar. 43 Pey gam be ri miz (asm) ve o nun yo lun da gi den nur lu as ha bý mýz ib ret a lý na cak yer le ri gös ter miþ ler dir. Be di üz za man Haz ret le ri nin si ne ma ya git ti ði ni söy le yen ler de, yu ka rý da vur gu la - dý ðý mýz gi bi, bir ký sým ha tý ra la rý ön pla na çý ka rýp si ne ma ya öv gü ler yað dýr mak ta - dýr lar. Ger çek ler, e ser ler de dir. E ser ler de i se her þey a çýk ça be yan e dil mek te dir. Si ne ma nýn me ha si ni ni ö ve ö ve bi ti re - me yen ya zar la ra ses le ni yo rum. Bi raz da bu film le rin sey yi a týn dan bah se di niz, in - san la rý mý za ver di ði za rar dan bah se di niz. Gü nah la rý yay ma da ki et kin ro lün den bah se di niz! Sa n'at a dý al týn da meþ rû ol - ma yan film le re ve si ne ma ya ver di ði niz de ðe ri sor gu la yý nýz. Gü na hýn ha yat-ý e be - di ye de da i mî ya ra lar ol du ðu nu ak lý nýz - dan çý kar ma yý nýz. Yoksa nesl-i ce did si ze bu çar pýt ma la rýn he sa bý ný so ra cak týr. Si ne ma ko nu sun da me ra ký ný zý an la ya - bi li yo ruz, a ma bu nu Be di üz za man Haz - ret le ri nin bir ha tý ra sý ný kul la na rak yap - ma yýn. Ri sâ le-i Nur da ha ki kat le ri an lat - mak i çin ge çen si ne ma i fa de le ri ni si ne - ma nýn yü ce li ði ne dev þir me yin. 3.) NUR TALEBESÝ VE FÝLM Ça lýþ ma mý zýn gi ri þin de bu ça lýþ ma - mý zýn bir a ma cý nýn, Ri sâ le-i Nur Ta le - be si ol ma ya ça lý þan la rý bu ko nu ya na sýl yak la þa cak la rý ný bul mak ol du ðu nu be - yan et tik. Üst te ki ça lýþ ma lar da an lat tý - ðý mýz Ri sâ le-i Nur da ge çen te mel pren sip ler her da im gö zü müz ö nün de ol ma lý dýr. Meþ rû da i re dý þý na hiç bir za man çý kýl ma ma lý dýr. A say-ý Mu sa da i fa de e di len en ö nem li va zi fe le rin kalp da i re sin de ya pý lan i man kur tar ma hiz me ti ol du ðu derk e dil me li dir. Müs bet o lan ve müs bet kul la ný lan hiç bir tek ni ðe kar þý o la ma yýz. Meþ rû film ler bu bað lam da elbette iz le ne bi lir. Yal nýz ca meþ rû film kav ra mý nýn çok has sas bir þe kil de a yar lan ma sý ge re kir. Me se le nin fýk hî bo yu tu na gir me ye ce - ðim. Nor mal ha yat ta di ni mi zin ge tir - di ði öl çü le rin film de de uy gu lan ma sý ge rek ti ði ni dü þü nü yo rum. Bil has sa te - set tür me se le si ko nu sun da. Ne ya zýk ki bu müsbet ör nek ler a zýn - lýk ta dýr. Çað rý ve Ö mer Muh tar fil min de da hi ba tý lý tas vir i çin ba týl sah ne ler kul - la nýl ma sýn dan ka çý nýl ma mýþ týr. Bil has sa ül ke miz de çe ki len di nî film ler de bi le ba þör tü lü bir ba yan o yun cu ya rast la - mak ger çek ten zor bir iþ ha li ne gel miþ tir. Bü tün bu du rum la rýn film ya pým cý la rý na bir ne vi o nay hük mü ne ge çen ha ki ka ti ha týr lat ma ma so nu cu ge liþ ti ði ni dü þü - nü yo rum. E mir dað Lâ hi ka sý nda ge çen: Biz ler, ö lü me kar þý nur-u Kur ân i le ci - dal de yiz. On la rýn en bü yük me se le si - mu vak kat ol du ðu i çin- bi zim me se le mi - zin en kü çü ðü ne -be ka ya bak tý ðý i çinmu ka bil gel mi yor. Ma dem on lar di va ne - lik le riy le bi zim mu az zam me se le le ri mi ze te nez zül e dip ka rýþ mý yor lar; biz, ne den kud sî va zi fe mi zin za ra rý na on la rýn kü çük me se le le ri ni me rak la ta kip e di yo ruz? 44 be ya ný Nur Ta le be si nin her ko nu da ol - du ðu gi bi film ko nu sun da da na sýl bir ta - výr ta ký na ca ðý ný a çýk ça be yan e der. Si ne ma ko nu sun da Ri sâ le-i Nur a ba - kýp is ti ka met li bir ro ta çiz me miz müm - kün dür. Ma dem dün ya nýn gaf let kâ râ ne gül me le ri, böy le að la na cak a cý hal le rin per de si dir ve mu vak kat ve ze vâ le mâ - ruz dur. El bet te bi ça re in san la rýn e bed pe - rest kal bi ni ve aþk-ý be ka ya mef tun o lan ru hu nu gül dü re cek, se vin di re cek, meþ rû da i re sin de ve mü te þek ki râ ne, hu zur kâ râ - ne, gaf let siz, mâ su mâ ne eð len ce ler dir ve se vap ci he tiy le bâ ki ka lan se vinç ler dir. 45 i fa de si nin de çok dik kat li an la þýl ma sý ge - re ki yor. Nur Ta le be si eð len mek yo lun da, meþ rû da i re dý þý na çýk maz. Be ni çok et ki le yen ve Ri sâ le-i Nur a ta - le be ol ma nýn pa ra met re si hük mün de gör dü ðüm þu i fa dede de ha ki kat bü tün ger çek li ðiy le i zah e dil miþ tir: E vet, fýt ra - ten da i mî bir ha yat ve e be dî ya þa mak is - te yen ve had siz e mel le ri ve ni ha yet siz e - lem le ri bu lu nan bî ça re in sa na, el bet te o ha yat-ý e be di ye nin üs sü l-e sa sý ve a nah - ta rý o lan i man-ý bil lâh ve mâ ri fe tul lah ve ve si le le rin den baþ ka o lan þey ler ve ke - mâ lât lar o in sa na nis be ten a þa ðý dýr. Bel ki ço ðu nun kýy met le ri yok tur. 46 Ha ki kat le rin yük sek burç la rý, en çok u laþ ma yý is te di ði miz yer ler ol sa da, bu as rýn te fes süh et miþ ger çek li ði i le be ni sar ma la dý ðý nýn far kýn da yým. Bu as rýn Kur ân ý din le me yen me de ni ye ti nin ba þý - ma aç tý ðý ga i le le rin far kýn da yým. Bu na rað men doð ru ya u laþ ma da ki ilk a dý mýn o nu a ra mak, o nu ta lep et mek ol du ðu nu dü þü nü yo rum. Bu yüz den Mu ham med Be dir han ýn de di ði gi bi di yo rum: Be ni ha ki kat ler et ki ler, ha yal ler de ðil! Ne ya zýk ki bu gün ri sâ le ek sen li mü za ke re a ma cýy la ku ru lan fo rum si - te le rin de dün ye vî film ler ra hat ça ko - nu þu la bi li yor ve tav si ye e di le bi li yor. Te fes süh et miþ si ne ma yý ha ya tý mýz dan çý ka ra lým. O nu a de me mah kûm e de - lim diyorum. Ri sâ le-i Nur gi bi bir gü - ne þe sa hip o lan la rýn mum ý þýk la rýn da me det a ra ma la rý na ih ti yaç yok tur. SONUÇ Evet, Üs tad ib ret i çin si ne ma ya git - ti ði ni söy le miþ ve bu yolla önemli ve güzel bir mesaj vermiþtir. Fakat Üstadýn di rekt ver miþ ol du ðu me saj - lar dan kat-ý na zar i le onun Si ne ma ya git tim sö zü nün, o za manki si ne ma nýn þart la rý na za ra al ýnma dan te vil ler le u - mu mî leþ tir ilmesi ve hesevât lehine so - nuç lan dýr ýlmasý, elbette hak ve insaf ile baðdaþacak bir dav ra nýþ de ðil dir. DÝP NOT LAR: 33- Söz ler, say fa Mek tu bat, say fa Le ma lar, say fa Be ya nat ve Ten vir ler, say fa Dün ya nýn Or ta Ye ri Si ne ma, say fa A.g.e, say fa Ta rih çe-i Ha yat, say fa Mü nâ za rât, say fa Ya za rýn Ha lil Us lu i le mü lâ ka tý dýr. 42- Dün ya nýn Or ta Ye ri Si ne ma, say fa 199, Söz ler, say fa E mir dað Lâ hi ka sý say fa 42, Le ma lar, say fa Þu â lar, say fa 93. ZÜBEYÝR ERGENEKON 3 Sinema insaný ibrete, ulvî düþüncelere sevk etmeli YAZAR HALÝL USLU, KENDÝSÝNE SÝNEMA ÜZERÝNE YÖNELTTÝÐÝMÝZ BÝR SORU ÜZERÝNE: "ÜSTAD HAZRETLERÝ GENÇLÝK REHBER'ÝNDE ESKÝÞEHÝR HAPÝSHANESÝNÝN PENCERESÝNDEN EÐLENEN KIZLARIN 50 SENE SONRAKÝ HALLERÝNÝ 'MANEVÎ BÝR SÝNEMA' ÝLE GÖRÜR. BÖYLE SÝNEMA, BÖYLE BELGESEL VAR MI ÞÝMDÝ? ÝNSANI ÝBRETE, ULVÎ DÜÞÜNCEYE SEVK EDECEK SÝNEMA GEREKLÝ VE BUNUN OLMASI ÝÇÝN ÇALIÞMALIYIZ" DÝYORDU. { { SON Müsbet olan ve müsbet kullanýlan hiçbir tekniðe karþý olamayýz. Meþrû filmler bu baðlamda elbette izlenebilir. Yalnýzca meþrû film kavramýnýn çok hassas bir þekilde ayarlanmasý gerekir. Normal hayatta dinimizin getirdiði ölçülerin sinemada da uygulanmasý gerektiðini düþünüyorum.

14 14 SPOR Y A Millî Takým, TT Arena'da oynadýðý son karþýlaþmada Kazakistan'ý son dakika golüyle yenmeyi baþarmýþtý. FOTOÐRAF: AA Arena da Almanya sýnavý A MÝLLÎ FUTBOL TAKIMI, EURO 2012 ELEMELERÝNDE GRUPTAKÝ 9. MAÇINDA ALMANYA YI KONUK EDÝYOR. TT ARENA DA SAAT 21:30 DA BAÞLAYACAK MAÇ NTV DEN NAKLEN EKRANLARA GELECEK. A MÝLLÎ Futbol Takýmý, 2012 Avrupa Þampiyonasý elemeleri A Grubu ndaki 9. maçýnda bugün Ýstanbul da Almanya ile karþýlaþacak. Türk Telekom A- rena da saat da baþlayacak ve NTV den naklen yayýnlanacak karþýlaþmayý Ýngiltere Futbol Federasyonu ndan Martin Atkinson yönetecek. Grup lideri Almanya, bütün maçlarýný kazanarak finallere gitmeyi daha önce garantilerken, grup ikinciliði ve dolayýsýyla play-off oynamak için Belçika ile yarýþan Türkiye açýsýndan bugünkü karþýlaþma büyük önem taþýyor. Grupta oynadýðý 8 karþýlaþmada 14 puan toplayan ay-yýldýzlý ekip, son 2 maça girilirken ikincilik için çekiþtiði Belçika nýn 2 puan önünde yer alýyor. Bu sebeple Almanya maçý büyük önem taþýyor. Türkiye Almanya ya kaybederse ikinciliði riske atacak. Kazanýrsa ya da berabere kalýrsa playoff umutlarýný son Azerbaycan maçýna taþýyacak. A Grubu da bugün ayrýca Belçika-Kazakistan ve A- zerbaycan-avusturya maçlarý oynanacak. GÖZLER ARDA DA ALMANYA karþýsýnda Millî Takým da gözler yine Arda Turan ýn üzerinde olacak. Kazakistan a attýðý son saniye golüyle Türk Millî Takýmý ný galibiyete taþýyan, hemen ardýndan oynanan Avusturya maçýnda ise son dakikada penaltý kaçýran Arda Turan, ay-yýldýzlý ekibin gol yollarýnda yine en güvendiði isimlerin baþýnda geliyor. Atletico Madridli millî futbolcu, 2012 Avrupa Þampiyonasý elemelerinde Türkiye nin yaptýðý 8 maçýn 6 sýnda forma giyerken, toplam 533 dakika sahada kaldý ve bu süre i- çinde 4 gol attý, 1 de asist yaptý RANDEVU A GRUBU NDA PUAN DURUMU: TAKIMLAR O G B M A Y P 1-Almanya Türkiye Belçika Avusturya Azerbaycan Kazakistan SON 6 MAÇTA YENÝLMEDÝK A Millî Takým, son dönemdeki maçlarýnda yenilmiyor. Türk Millî Takýmý, genelde 6, iç sahada ise 10 maçtýr rakiplerine maðlûp olmadý. Milliler 4 ü resmî, 2 si özel son 6 maçýndan 3 ünü kazandý, 3 ünde ise berabere kaldý. Türkiye, iç sahada ise son 10 maçýnda yenilgi yüzü görmedi. A Milliler, 1 Nisan 2009 tarihinde Ali Sami Yen Stadý nda Ýspanya ya 2-1 yenildiði Dünya Kupasý Eleme Grubu maçýnýn ardýndan Türkiye sýnýrlarý içinde yaptýðý 10 maçta 9 galibiyet alýrken, sadece Güney Kore ile berabere kaldý, rakiplerine maðlûp olmadý. HÝDDÝNK ÝN 13. MAÇI Bugünkü maçla birlikte, teknik direktör Guus Hiddink yönetiminde 13. sýnavýný verecek. Hollandalý teknik adam, ay-yýldýzlý ekibin baþýnda þimdiye dek 12 maça çýkarken, Türk Millî Takýmý bunlardan 6 sýný kazandý, 3 ünü kaybetti, 3 ünde de berabere kaldý. 8 i resmî, 4 ü özel bu 12 maçta Türkiye toplam 16 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü. Edu ve Mustafa Almeida yý arattý BEÞÝKTAÞ'TA son maçlarda forma giyen forvet oyuncularý Edu ve Mustafa Pektemek, sakatlýðý sebebiyle sahalardan uzak kalan Portekizli golcü Almeida nýn yerini dolduramadý. Siyah-beyazlý takýmda Almeida, bu sezon oynadýðý 4 resmî maçta rakip filelere 4 gol kaydederken, bu futbolcunun Maccabi Tel Aviv ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçýnda sakatlanmasýndan sonra forvet bölgesinde görev alan Edu ve Mustafa ise birer gol atýp, toplamda sadece 2 gole ulaþabildi. Almeida nýn sakatlýðý sýrasýnda görev alan Mustafa-Edu ikilisi oynadýklarý karþýlaþmalarda þu ana dek kendilerinden bekleneni veremediler. Ýskoçya da bahis operasyonu ÝSKOÇYA Premier League ekiplerinden Motherwell de forma giyen Steve Jennings, bahis þebekesiyle ilgisi olduðu gerekçesiyle gözaltýna alýndý. 14 Aralýk 2010 tarihinde Motherwell ile Hearts arasýnda oynanan maçý inceleyen Ýskoçya polisinin, üçüncü tarafla baðlantýsý olabileceði þüphesiyle Jennings i gözaltýna aldýðý açýklandý. Britanya basýnýnda yer alan haberlerde, olayla ilgisi olduðundan þüphelenilen birkaç kiþinin daha gözaltýna alýndýðý, Jennings, takýmýnýn 2010 yýlýnda Hearts ile yaptýðý ve 2-1 kaybettiði karþýlaþmada yaptýðý sert faul ve hakeme karþý kullandýðý dil sebebiyle doðrudan kýrmýzý kart görerek oyundan atýlmýþtý. Ankara / aa Red Bull, Vettel i býrakmak istemiyor FORMULA 1 takýmlarýndan Red Bull, Dünya Þampiyonu Alman pilotu Sebastian Vettel in sözleþmesini 2016 yýlýna kadar uzatmak istiyor. Red Bull Sportif Direktörü Helmut Marko, Alman Bild gazetesine yaptýðý açýklamada, 23 yaþýndaki Vettel in 2014 te sona erecek sözleþmesini 2016 ya kadar uzatmayý istediklerini söyledi. Formula 1 de geçen sezon þampiyon olan Sebastian Vettel in bu sezon da birincilik kürsüsüne çýkmasý için, kalan 5 yarýþtan birinde ilk 10 a girmesi yeterli olacak. Red Bull, geçen A- ðustos ayýnda da Avustralyalý pilotu Mark Webber in sözleþmesini 2012 sonuna kadar uzatmýþtý. Viyana / aa A MÝLLÎ Futbol Takýmý bugün 485. karþýlaþmasýna çýkacak. Türk Millî Takýmý, 88 yýllýk tarihinde, 255 i resmî, 229 u özel olmak üzere geride kalan toplam 484 maçta 174 galibiyet, 115 beraberlik a- lýrken, 195 kez de rakiplerine yenildi. Ay-yýldýzlý e- kip, bu maçlarda toplam 627 gol atarken, kalesinde ise 724 gol gördü. Türkiye, son randevusunda, 6 Eylül 2011 tarihinde Viyana da karþýlaþtýðý Avusturya ile 2012 Avrupa Þampiyonasý elemelerinde 0-0 berabere kalmýþtý. SARI ALARM MÝLLÎLERÝN Almanya ile yapacaðý maç öncesi ay-yýldýzlý ekipte tam 9 futbolcu sarý kart ceza sýnýrýnda bulunuyor. Elemelerde daha önce yapýlan maçlarda birer sarý kart gören Emre Belözoðlu, Selçuk Þahin, Servet Çetin, Hakan Kadir Balta, Kazým Kazým, Sabri Sarýoðlu, Arda Turan, Burak Yýlmaz ve Yekta Kurtuluþ yarýnki maçta da sarý kart görmeleri halinde cezalý duruma düþecek ve gruptaki son karþýlaþma olan Azerbaycan sýnavýnda forma giyemeyecek. Elemelerde sarý kart gören bir diðer o- yuncu Mehmet Topuz ise, Almanya ve Azerbaycan i- le yapýlacak maçlarýn aday kadrosunda bulunmuyor. Statü gereði, elemelerde aralýklý da olsa 2 sarý kart gören oyuncular cezalý duruma düþüyor.

15 Y AÝLE - SAÐLIK 15 Sonbaharda nezle ve grip þikâyeti artýyor SONBAHAR LA BÝRLÝKTE ÂNÝ HAVA DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSÝYONU RÝSKÝNÝ ARTTIRIYOR. SONBAHARLA beraber yaþanan ani hava deðiþiklikleri hastalýk riskini de artýrýyor. Ani hava deðiþikliklerinin yoðun olarak yaþandýðý sonbahar ve kýþ mevsimlerinde grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarý da artýþ gösteriyor. Memorial Þiþli Hastanesi Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Bölümü nden Op. Dr. Pýnar Korlu, nezle ile gribin karýþtýrýlmamasý gerektiðini belirterek, nezlenin gribe göre daha hafif seyreden bir hastalýk olduðunu ifade etti. Nezlenin bir haftadan fazla sürebileceðini kaydeden Korlu, Üst solunum yolunun; burun, boðaz ve soluk borusunun viral bir enfeksiyonudur ve sonbahar-kýþ aylarýnda daha yaygýnlaþýr. Kuluçka devri 1-4 gündür. Direkt temas, öpüþme veya solunum yolu ile bulaþan hastalýk, genellikle burun týkanýklýðý, hapþýrýk, boðaz aðrýsý ile baþlar ve devam eder. Diðer belirtileri ses kýsýklýðý, öksürük, halsizlik, kas ve eklem aðrýsýdýr. Ateþ genellikle 38 derecenin altýndadýr. Bu belirtiler 7 10 gün sürebilir. bilgilerini verdi. Op. Dr. Pýnar Korlu Hastalýðýn elle temasla bulaþabildiðini hatýrlatan Korlu, nezle ve gripten korunmak için yapýlmasý gerekenleri þöyle sýraladý: Sýk sýk eller yýkanmalýdýr. Hasta kiþi ile mümkün oldukça tokalaþýlmamalýdýr. Hasta sýk sýk kaðýt mendil kullanmalý, hastanýn havlu ve bardaðý müþterek kullanýlmamalýdýr. Burun akýntýsýnýn çok yoðun olduðu dönemde hasta toplu yerlerden uzak kalmalýdýr. Hastalýktan korunmak antibiyotik kullanýmý yerine grip aþýsýnýn önemine vurgu yapan Korlu, özellikle grip a- þýsý olmasý gerekenleri þöyle sýraladý: Kronik kalp ve akciðer hastalýðý o- lan yetiþkinler ve çocuklar, kronik metabolik hastalýklar, böbrek hastalýðý, baðýþýklýk sisteminde yetersizlik, kan hastalýklarý nedeniyle bir önceki yýl düzenli tedavi gören veya hastanede yatanlarýn, uzun süreli aspirin tedavisi gören çocuklar ve gençlerin, 65 yaþ ve üzerindekilerin, toplu halde yaþayanlarýn, risk grubundaki doktor, hemþire, hasta bakýcý, kreþ ve huzur evi çalýþanlarý. Ýstanbul / cihan Anne sütü sayesinde hayat kurtuluyor OSMANÝYE Saðlýk Ýl Müdürü Dr. Mehmet Cingöz, dünyada her yýl 1 milyon 300 bin bebeðin anne sütü sayesinde hayatýnýn kurtulduðunu söyledi. Bebeklerin doðar doðmaz ilk yarým saat içinde emzirilmeye baþlanmasý ve ilk 6 ay sadece anne sütü ile beslenmeleri gerektiðini kaydeden Cingöz, emzirmenin 2 yaþa kadar sürdürülmesin çok önemli olduðunu vurguladý. Cingöz, doðru emzirme konusunda annelere þu önerilerde bulundu: Doðumdan sonra ilk gelen süt bebeðe mutlaka verilmelidir. Bebeðe biberonla herhangi bir gýda verilmemeli. Çünkü bu tip malzemeler hastalýk kaynaðý olmakta ve ayný zamanda bebeklerin anne memesinden ayrýlmalarýna ve emzirmenin zarar görmesine yol açmaktadýr. Anne sütü bebeðin ilk 6 ayda ihtiyacý olan ve bebeðin büyümesi için gerekli bütün besin maddelerine sahiptir. Anne sütü bebek için en temiz, hazmý kolay, taze, bebeðin her ihtiyacýna uygun, her türlü hastalýða karþý koruyan ve daha zeki olmalarýný saðlayan tek besindir. Anneler, sütlerinin yetmediðinden kuþkulanýyorlarsa, herhangi bir ek besine baþlamadan önce, mutlaka bir saðlýk kurumuna giderek bebeklerinin büyümesini deðerlendirmeli ve saðlýk personelinin tavsiyelerine göre emzirmeye daha sýk olarak devam etmeli, eðer gerekli ise ek besine geçme kararýný saðlýk personelinin danýþmanlýðý sonrasý vermelidirler. Osmaniye / cihan Tohum Otizm Vakfý Eðitim Portalý açýldý TOHUM Otizm Vakfý nýn, Avrupa Birliði nin Okul Öncesi Eðitimin Güçlendirilmesi Hibe Programý çerçevesinde hazýrladýðý, yüz binlerce o- tizmli çocuk ve bireye eðitim imkaný sunan ücretsiz Tohum Otizm Vakfý Eðitim Portalý açýldý. Baþta anne ve babalar olmak üzere bütün aile üyelerine, eðitimcilere, uzmanlara ve otizmle ilgilenen bütün bireylere yönelik isimli portal, ücretsiz olarak bütün Türkiye nin kullanýmýna sunuldu. Otizme iliþkin ayrýntýlý bilgilerin yaný sýra otizmli çocuklarla evde erken müdahale çalýþmalarý yürütmeye, otizmli çocuklarýn davranýþ sorunlarýyla baþa çýkmaya ve onlarý hayatýn diðer aþamalarýna hazýrlamaya yönelik 20 modül yer alýyor. Temel bilgisayar ve internet kullaným becerileriyle takip edilebilecek özelliklerde hazýrlanan portaldan o- tizme iliþkin hiçbir ön bilgisi olmayanlarýn bile yararlanmalarý bekleniyor. Portaldan ücretsiz o- larak yararlanmak için üye olmak ve bir þifre o- luþturmak gerekiyor. Ýstanbul / aa Doðum kontrol haplarý akciðer embolisini arttýrýyor AKCÝÐER embolisi Adýný çok nadiren duyduðumuz, ama akciðerlerin kriz geçirmesine sebep o- larak erken teþhis edilmediðinde ölüme kadar gidebilen bir hastalýk. Nasýl kalp, içindeki damarlarýn kan pýhtýsý ile týkanmasýyla kriz geçiriyorsa; akciðer de içindeki atar damarlarýn kan pýhtýsý ile týkanmasý sonucu kriz geçirebiliyor. Hisar Intercontinental Hospital Göðüs Hastalýklarý Bölümü Uzmaný Dr. Orhan Dalkýlýç Doðum kontrol haplarýnýn yaygýn kullanýmý akciðer embolisini arttýrýyor dedi. Son yýllarda özellikle genç kadýnlarýn doðum kontrol haplarýný yaygýn olarak kullanmasý ile birlikte akciðer embolisinin görülme oranýnýn artýþ gösterdiðine dikkat çeken Dalkýlýç; Bu i- lâçlara baðlý olarak kanýn pýhtýlaþma oraný artýyor. Damar içinde özellikle bacak damarlarýnda göllenme ve staza baðlý kan pýhtýsý oluþuyor. Buradan kopan pýhtý da akciðere gelip atar damarlarý týkýyor açýklamasýnda bulundu. Bu þikâyetleriniz varsa akciðer embolisi hastalýðýnýz olabilir! Hastalýðýn kendisini sebebi açýklanamayan nefes darlýðý, geçmeyen veya teþhis edilemeyen göðüs-sýrt aðrýsý, uzun süreli öksürük, aðýzdan kan gelmesi gibi durumlarla gösterebildiðini söyleyen Dalkýlýç; bu belirtiler söz konusuysa mutlaka hekime baþvurulmasý ve akciðer embolisi olup olmadýðýnýzýn kontrol edilmesi gerektiðini sözlerine ekledi. Çünkü akciðer embolisi özellikle akciðer kanseri baþta olmak üzere diðer akciðer hastalýklarýyla (bronþit, KOAH, zatürre, verem vb) benzer belirtiler gösteriyor. Yeni Asya / Ýstanbul Ninniler, hem anneyi, hem çocuðu rahatlatýyor TÜRK kültüründe önemli bir yeri olan, Allah tan yardým dileme, çocuk talebi, ömür dileði gibi dua mahiyetindeki Ýslâmî motifli ninnilerin, çocuk ve anne için ö- nemli bir rahatlama ve psikoterapi aracý olduðu bildirildi. Selçuk Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Abdülkerim Bahadýr, Türk kültüründe önemli bir yeri olan ninnilerin, kültürümüzü biçimlendiren, gelecek nesillere aktarýlmasýný saðlayan önemli bir araç olduðunu söyledi. Ninniler anne ve çocuk için psikolojik rahatlamaya sebep oluyor. Bahadýr, Türk kültüründe duâ içeren, Allah ýn yüceliði ve lütuflarý ile ilgili, meleklerden, peygamberlerden yardým dileðinde bulunulan, þehitliði konu edinen çok sayýda dinî motifli ninni bulunduðunu vurgulayarak, þunlarý kaydetti: Bu ninnilerden bazýlarý, uzun ömür dileme, çocuk talebi, Allah tan yardým dileme, yokluktan korunma, Hz. Muhammed (asm), Hz. Ali ve Hz. Osman ile ilgili dua mahiyetinde olan ninnilerdir. Bu gibi özellikle duâ mahiyetindeki Ýslâmî motifli ninniler, insanýn ruhsal kodlarýna uygun düþen musýkî ile dinleyeni teskin ve tatmin ediyor. Ninniler, psikolojik anlamda hem anne hem de çocuk için tam bir psikoterapidir. Ninniler, bilgi anlamýnda olmasa da bebeðe bir duygusal aktarýma sebep oluyor. Ýlerleyen yaþlarýnda da bu dinî motifli ninnilerle büyüyen çocuklarda bir öze dönüþ gerçekleþiyor. Konya /aa

16 EN ÇOK YARDIM EDEN ÜLKELER ARASINDA ÜMÝTVÂR OLUNUZ: ÞU ÝSTÝKBAL ÝNKILÂBI ÝÇÝNDE EN YÜKSEK GÜR SADÂ ÝSLÂMIN SADÂSI OLACAKTIR Y Tür ki ye, dün ya da ki fa kir le ri u nut mu yor Türkiye, Somali'nin baþþehri Mogadiþu'ya da yardým elini uzatan ülkelerin baþýnda geliyor. FOTOÐRAF: AA ENDONEZYA ve Ko lom bi ya hü kü met le ri nin spon - sor lu ðun da geç ti ði miz haf ta ya pý lan Gü ney-gü ney Ýþ bir li ði (SSC): Kal kýn mak Ý çin Bil gi Pay la þý mý baþ lýk lý kon fe rans ta, SSC ül ke le ri nin yar dým la rý nýn yýl da mil yar do lar a ra sýn da ol du ðu ve bu yar dý mýn bü - yük bir kýs mý nýn Tür ki ye nin de da hil ol du ðu beþ ya da al tý bü yü yen ül ke ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di ði ne dik kat çe kil di. Ko lom bi ya nýn Bo go ta þeh rin de ya pý - lan ve dün ya nýn bir çok ül ke sin den ka tý lým cý nýn bu - lun du ðu kon fe rans ta de le ge ler, ge liþ mek te o lan ül ke - le rin hýz lý þe kil de bü yü dü ðü ne dik kat çe ke rek, bu nun u lus lar a ra sý kal kýn ma ko nu la rýn da SSC nin de Ba tý ül ke le ri gi bi da ha çok söz sa hi bi ol ma sýn da et ki li ol du - ðu nu di le ge tir di. Ka tý lým cý lar, SSC ül ke le ri nin yar - dým la rý nýn bü yük bir kýs mý nýn Çin, Ve ne zu e la, Tür ki - ye ve Hin dis tan da hil ol mak ü ze re beþ ya da al tý yük - se len ül ke ta ra fýn dan ger çek leþ ti ril di ði ni; bun la rýn dý - þýn da ay rý ca Su u di A ra bis tan ýn da tek ba þý na 5 mil yar do lar dan faz la yar dým yap tý ðý na vur gu yap tý. Di ðer yan dan kon fe rans ta dün ya da ki ge le nek sel yar dým mo del le ri nin de ðiþ me ye baþ la dý ðý ak ta rý la rak, þim di ye ka dar yay gýn o la rak kul la ný lan di key ve ri ci yar dým mo de li ye ri ne SSC nin ya tay ve kar þý lýk lý fay da mo - de li ü ze rin de dur du ðu kay de dil di. Lon dra / a a Ste ve Jobs, sað lýk so run la rý dolayýsýyla bir sü re ön ce görevini býrakmýþtý. FOTOÐRAF: AA App le nin ku ru cu su Ste ve Jobs öl dü TEKNOLOJÝ dün ya sý nýn en bi li nen i sim le rin den App le nin es ki pat ro nu Ste ve Jobs öl - dü. App le den ya pý lan a çýk la ma da, sað lýk so run la rý dolayýsýyla bir sü re ön ce App - le nin Üst Yö ne ti ci li ði gö re vin den is ti fa e den Jobs un öldüðü bil di ril di. ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, App le ýn ku ru cu su Ste ve Jobs un ö lü mü ü ze ri ne yap tý ðý a çýk la ma da, dün ya nýn bir ha yal ci kay bet ti ði ni söy le di. San Fran cis co / a a Mic ro soft, Ya ho o ya ye ni bir tek lif ve re cek BÝLÝÞÝM de vi Mic ro soft, yak la þýk 18 mil yar do lar de ðe rin - de ki in ter net þir ke ti Ya ho o yu sa týn al mak i çin ye ni bir tek lif ver me yi plan lý yor. Ya ho o yu 2008 yý lýn da da sa týn al ma yý de ne yen, an cak ba þa rý sýz o lan Mic ro soft un ya ný sý ra tek lif ver me yi plan la yan baþ ka þir ket le rin de ol du ðu be lir til di. Bun - lar a ra sýn da ABD li þir ket ler Pro vi den ce E qu ity Part ners, Hell man & Fri ed man, Sil ver La ke Part ners, Çin li e-ti ca ret de vi A li ba ba ve Rus tek no lo ji ya tý rým þir ke ti DST Glo bal bu lu nu - yor. Mic ro soft un 2008 yý lýn da Ya ho o i çin ver di ði tek lif 47,5 mil yar do lar ci va rýn day dý. Mic ro soft un Ya ho o sa tý n al ma sý i çin or tak a ra ya bi le ce ði de i fa de e dil di. New York / a a Fa ce bo ok u en çok Ýs ra il li ler kul la ný yor SOSYAL pay la þým si te si Fa ce bo ok u en faz la Ýs ra il ler in kul lan dý ðý be lir len di. Ýn ter net is ta tis tik le ri ko nu sun da ön de ge len a raþ týr ma þir ke ti ComS - co re un, kul la ný cý sa yý sý ný ve si te de ge çi ri len za ma ný gö zö nü ne a la rak yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, ilk sý ra da Ýs ra il yer a lý yor. Ay da or ta la ma 11,8 sa a ti ni Fa ce bo ok a a yý ran Ýs ra il li le ri, 10,6 sa at le Rus lar ve 10 sa at le Ar jan tin li ler iz li yor. Þir ke tin a raþ týr ma sý na gö re Türk ler ay da 9,3 sa a ti ni Fa ce bo ok ta ge çi ri yor. 4. sý ra da ki Türk leri, 8,7 sa at le Þi li liler, 8,4 sa at le Fi li pin li ler ve Ko lom bi ya lý lar, 8 sa at le Ve ne zu e la lý lar, 7,2 sa at le Ka na da lý lar, 7,1 sa at le Mek si ka lý lar iz li yor. A me ri ka lý lar i se 6,3 sa at le 13. sý ra da yer a lý yor. Bu e nos A i res / a a

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R Ý Ç Ý N D E K Ý L E R SAYMA YÖNTEMLERÝ.......................................................... 5 PERMÜTASYON............................................................. 33 KOMÝNASYON.............................................................

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: 14.771 / 75 Kr www.yeniasya.com.tr ÝSRAÝL ASKERÝ

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 ÞUBAT 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr AKARYAKIT ÝSTASYONUNDA 13 KÝÞÝ YARALANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler B e k l e y i n i z YIL: 41 SA YI: 14.712 YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev -

sý ge re ken, sa de ce dev rim ü ze ri ne laf lar et mek de ðil, a sýl o la rak o nu ger çek yap mak týr. Dev - Yeni Evrede Başyazı ÝÞ ÇÝ LER, GER ÇEK DEV RÝM CÝ SAF LAR DA BÝR LE ÞÝN A ji tas yon a raç la rý nýn kul la ný mýn da, tak tik te, si ya si çiz gi de, dev rim ci mark sizm le kü çük bur ju va sos ya -

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ

BU KADAR DEMOKRASÝ YETER DÝYEMEYÝZ BEDÝÜZZAMAN MEVLÝDÝ YAPILDI nfaruk ÇAKIR IN DÝZÝ YAZISI SAYFA 16 DA ISPARTA DA MEVLÝD COÞKUSU Savaþýn izleri silinmemiþ uisparta da 1980 e kadar devam edegelen, uzun süre ara verilmesinin ardýndan tekrar

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

Skandal rapor alay konusu

Skandal rapor alay konusu SiyahMaviKýrmýzýSarý FAZLA TUZ KANSERÝ TETÝKLÝYOR Gençlik kitap okumuyor/ 3 TE TUZLUÐU SOFRADAN KALDIRIN Millî Kütüphane AB ye girdi/ 10 DA Pansiyonlu okullara sýký takip / 6 DA Otobüs, tankerle çarpýþtý/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

Terörü demokratik anayasa bitirir

Terörü demokratik anayasa bitirir 01:01.qxd 12/8/2010 8:15 AM Page 1 SiyahMaviKýrmýzýSarý KAOS VE KADIN SEMPOZYUMU AÝLE, AHLÂKÎ ZENGÝNLÝÐÝN KAYNAÐIDIR E lif Nur Kur toð lu nun ha be ri say fa 13 te Akýllý iþaretler çocuklarý koruyacak/

Detaylı

Ergenekon da bir dalga daha

Ergenekon da bir dalga daha SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lmustafa Necati Bursalý lahmet Günbay Yýldýz lprof. Dr. Ýsmail Lütfi Çakan lprof. Dr. Lütfü Ülkümen lnecmeddin Þahiner lvehbi

Detaylı

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ

DARBE TAHRÝKÝ DEHÞET VERÝCÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý 18-20 MART TARÝHLERÝNDE ÞAM GEZÝSÝ HEYECANI Ha be ri say fa 16 da Sigara baðýmlýlýk yapýyor / 15 TE Kýzýlay da deprem hazýrlýðý / 3 TE Polise askerlik muafiyeti baþladý / 4 TE OSTÝM

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM. Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR MÜFLÝS PROJE: KEMALÝZM Ýslâm ülkeleri arasýnda gelir farký 220 kat u11 Çocuklar camilere gelsin diye oyun alanlarý kurulacak u6 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y BEKLEYÝNÝZ... YIL: 42 SA YI: 14.961 AS YA NIN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Afrika ya yardým vakti

Afrika ya yardým vakti Saðlýklý bir Ramazan için 10 tavsiye Ramazan'ý saðlýklý geçirmek için mutlaka sahura kalkmak gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli ve dengeli bir sahur ile gün boyu enerjik ve tok hissedilebileceðine

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin

Tüketim çýlgýnlýðý aileyi tüketmesin SiyahMaviKýrmýzýSarý KUR ÂN-I KERÝMÝ TAÞA ÝÞLÝYOR HABERÝ SAYFA 10 DA DEMOKRASÝ MÜCADELESÝ KARARLILIK ÝSTER uosmanlýdan bugüne demokratikleþme sürecimizin önemli kilometre taþlarý... LATÝF SALÝHOÐLU'NUN

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YN SY D SMSUN, ÞHDN UÐULDI u8 YG ÇK TN H B V i YIL: 43 S YI: 15.304 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 25 YLÜL 2012 SLI/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 5 ÖÐNC ÖLDÜ,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak

ÝS LÂM YA ÞAR (E ÐÝ TÝM CÝ-YA ZAR)- Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak EBRU OLUR UN RÖPORTAJLARI YARIN YENÝ ASYA'DA Ço cuk fýt ra tý sa nal â le mede ðil, ha yal â le mi ne â þi nâ dýr. Ha ya tý ha yal ku ra rak ta ný ma ya ça lý þýr. Þim di ki ço cuk lar ön le rin de ki

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ARALIK 2010 CUMARTESÝ/ 75 Kr. DARBE ANAYASASI HÂLÂ DEÐÝÞMEDÝ refah olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YÜKSEK LÝSANS ÖÐRENCÝSÝ EMRE AYHAN: JAPONLAR RÝSALE-Ý NUR U KENDÝLERÝNE YAKIN BULUYOR Muhammed Zorlu nun röportajý ELÝF te BEDÝÜZZAMAN TAKVÝMÝ IKTI DÜNYADA BÝR ÝLK OLAN BEDÝÜZZAMAN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU:

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 NÝSAN 2011 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: SiyahMaviKýrmýzýSarý "Biz seni âlemlere ancak rahmet olarak gönderdik." (nbiya: 21/107) 22 isan ý bekleyiniz... uþliurf D BÜÜK ZDHM ÞDI PGMBR SVGS STDUM SIÐMDI nha be ri sayfa 6 da ubdüzzm I VUKTLRID HÜSMTT

Detaylı

Ankara kriterleri devrede mi?

Ankara kriterleri devrede mi? SiyahMaviKýrmýzýSarý GENÇLER VE KENDÝNÝ GENÇ HÝSSEDENLER ANI ÞÖLENDE BULUÞTU GEL DEDÝ... GELDÝLER Bu yýl ikincisi düzenlenen Risale-i Nur Gençlik Þöleni, Konya da binlerce kiþinin iþtirak ettiði bir katýlýmla

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý

Türkiye 12 Eylül le artýk hesaplaþmalý dan Prof. Dr. Adil Bebek: Bu hizmetiniz takdire þayan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAYFA 15 TE YIL: 42 SA YI: 15.041 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 5 OCAK

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN

BAÞSAVCI MECLÝSTEN ÖZÜR DÝLESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý BÝR YAÞINA KADAR SADECE ANNE SÜTÜ YETER SAÐLIKLI HAYAT ÝÇÝN ANNE SÜTÜ ÞART Ha be ri say fa 19 da BEL FITIÐINA SEBEBÝYET VERÝYOR PC BAÞINDA EN FAZLA 20 DK KALIN Ha be ri say fa 20 de

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı