KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAPÝTALÝZME ÝSYAN BÜYÜYOR"

Transkript

1 MHP lideri Devlet Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz Os ma ni ye de hal ka hi tap e den MHP Ge nel Baþ ka ný Dev let Bah çe li, Os ma ni - ye de bu lu nan ve bin yýl lýk kar deþ li ði mi zin tem si li o lan, ne re den ge lir se gel sin ar týk Os ma ni ye li o lan bü tün Kürt kö ken li kar deþ le ri ni zi ku cak la yý nýz. Bu milletin hiçbir ferdini gözardý etmeyiniz, edemeyiz þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri sayfa 4 te Kardeþ olalým Kars ýn kanaat önderlerinden Seyyid Ebubekir Kaðýzmanî Parlak, son zamanlarda yaþanan terör eylemlerine karþý birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Bediüzzaman'ýn bir cümlesini aktaran Parlak, Birleþelim, kardeþ olalým, Ýslâma hizmet edelim dedi. Haberi sayfa 4 te GERÇEKTEN HABER VERiR Y YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr KAPÝTALÝZME ÇOÐU ÖÐRENCÝYDÝ ÝSYAN BÜYÜYOR A ME RÝ KA DA BAN KA LA RI VE BÜ YÜK ÞÝR KET LE RÝ KA YI RAN PO LÝ TÝ KA LA RA KAR ÞI BAÞ LA - YAN PRO TES TO EY LEM LE RÝ, SÝSTEMLE TOPYEKÛN BÝR HESAPLAÞMAYA DÖNÜÞÜYOR. KRÝZÝN SORUMLUSU KAPÝTALÝZM New York ta baþ la yan pro tes to ey lem le ri her ge çen gün ar tan ka tý lým lar la ABD'nin di ðer e ya let le ri ne de ya yý la rak sü rü yor. Kri zin se be bi ka pi ta lizm ve Aç - göz lü lü ðe son slo gan la rý a tan ey lem ci ler, ken di le ri - nin ba zý ga ze te le rin id di a sý gi bi mar ji nal bir gru bu de - ðil, top lu mun yüz de 99'u nu tem sil et tik le ri ni söy lü yor. IRAK VE AFGAN ÝÞGALLERÝNE TEPKÝ Ver gi po li ti ka la rý ný ve iþ siz li ði pro tes to i le baþ la yan ey lem lerde, I rak ve Af ga nis tan'a kar þý a çý lýp ABD'nin a - ley hi ne so nuç lar do ðu ran i ki sa vaþ, Cum hu ri yet çi Par - ti' nin ül ke yi bu nok ta ya ge ti ren po li ti ka la rý ve Fox, CNN gi bi med ya or gan la rý nýn so run la rý çar pýt ma sý gi bi ko nu - la r da sor gu lanmaya baþlanýyor. Ha be ri sayfa 7 de Eylemler hesaplaþmaya dönüþüyor Prin ce ton Ü ni ver si te si Öð re tim Ü ye si Dr. Ha mid A kýn Ün ver, 17 Ey lül de baþ la yan ve bü yü ye rek de vam e den Wall Stre et pro tes to su ha re ke ti nin ilk baþ ta kü çük çap lý bir halk ha re ke - tiy ken, çok ký sa sü re de öð ren ci le rin ve iþ çi sen di ka la rý nýn da ka - tý lý mýy la çok bü yük bir nok ta ya u laþ tý ðý ný söy le di. 7 de Mec lis ilk ön ce tez ke re yi u zat tý Mec li sin 1 E kim de a çýl ma sýn dan son ra, TBMM Ge nel Ku ru lun da, I - rak ýn ku ze yi ne sý ný rö te si o pe ras yon lar i çin hü kü me te ve ri len yet ki yi bir yýl u za tan Baþ ba kan lýk tez ke re si AKP, CHP ve MHP'li vekillerin oy la rýy la ka bul e dil di. BDP li ler red o yu ver di ler. Ha be ri say fa 5 te 17 Eylül'den bu yana Wall Street'i Ýþgal Et'' adlý sivil giriþim tarafýndan düzenlenen protesto gösterilerine katýlým çýð gibi büyüyor. FO TOÐ RAF: A A Pantolon serbest, ya baþörtüsü? Ka dýn mil let ve kil le ri nin TBMM Ge nel Ku ru lun da pan to lon giy me si ne im - kân ve ren dü zen le me, A na ya sa Ko mis yo nun da ka bul e dil di. Baþ kan ve ki li Meh met Sað lam, de ði þik li ðin ih ti yaç ha li ne gel di ði ni söy le di. Ka dýn ve kil - le re ba þör tü sü ya sa ðý nýn ne za man kal ka ca ðý i se meçhul. Ha be ri say fa 5 te Mo ga di þu da kamyonla düzenlenen saldýrýyý Eþ þe bab ör - gü tü üstlendi. FO TOÐ RAF: A A So ma li de ö lü sa yý sý 100 ü geç ti So ma li nin baþ ken ti Mo ga di - þu da ki Yük sek Öð re tim Ba kan lý ðý ö nün de dü zen le nen in ti har sal dý rý - sýn da ço ðu öð ren ci ve ve li ler den o - lu þan ö len le rin sa yý sý nýn 100 ü geç - ti ði bil di ril di. Ha be ri sayfa 7 de ÝSTANBULLU YOLDA KALDI Kurtuluþ gününde trafik esareti Ýs tan bul un düþ man iþ ga lin den kur tu luþ gü nün de, Va tan Cad de si ve yan yol la rýn tö ren i çin yi ne ka pa týl ma - sý yü zün den halk tam bir tra fik e sa re ti ya þa dý. Va tan daþ lar sa at ler ce tra fik te bek ler ken, o to büs ler den i nen yol cu lar yü rü mek zo run da kal dýlar. 4 te Müdahale, dolarý biraz frenledi Ha be ri sayfa 12 de Takipteki kredilerin yarýsý kart borcu Ha be ri sayfa 12 de Türkiye, Arena da Almanya sýnavýnda Ha be ri sayfa 14 te AÇIKLAMA Pazar günleri yayýnladýðýmýz Elif-Enstitü ilâvesýnýn muhtevasý bundan böyle gazete içinde yayýnlanacaktýr. Enstitü'- nün yayýn günü Cuma, Elif yazýlarýnýn yayýn günü ise Pazar o- lacaktýr. Okuyucularýmýzýn bilgisine sunarýz. Y ISSN

2 2 LÂHÝKA Avamýn havassa isyaný hl-i dünyanýn ve maddî tari- nazarýyla, nev-i beþerin Ehin hayat-ý içtimâiyesi noktasýnda bakýlsa, görülüyor ki hayat-ý içtimâiye-i siyâsiye îtibâriyle, beþer, birkaç devri geçirmiþ. Birinci devri vahþet ve bedevîlik devri, i- kinci devri memlûkiyet devri, üçüncü devri esir devri, dördüncüsü ecir devri, beþincisi mâlikiyet ve serbestiyet devridir. Vahþet devri dinlerle, hükümetlerle tebdil edilmiþ; nimmedeniyet devri açýlmýþ. Fakat, nev-i beþerin zekîleri ve kavîleri, insanlarýn bir kýsmýný abd ve memlûk ittihaz edip, hayvan derecesine indirmiþler. Sonra bu memlûkler dahi bir intibâha düþüp, gayrete gelerek, o devri esir devrine çevirmiþler; yani, memlûkiyetten kurtulup, fakat El-hükmü li l-galib (Galip olan hükmeder) olan zâlim düsturuyla yine insanlarýn kavîleri zaiflerine esir muâmelesi yapmýþlar. Sonra, Ýhtilâl-i Kebîr gibi çok inkýlâplarla, o devir de ecîr devrine inkýlâp etmiþ. Yani, zenginler olan havas tabakasý, avâmý ve fukarâyý ücret mukâbilinde hizmetkâr ittihaz etmesi, yani sermaye sahipleri ehl-i sa yi ve ameleyi küçük bir ücrete mukabil istihdam etmeleridir. Bu devirde sû-i istimâlât o dereceye vardý ki, bir sermâyedar, kendi yerinde oturup, bankalar vâsýtasýyla bir günde bir milyon kazandýðý halde; bir bîçare amele, sabahtan akþama kadar, tahte l-arz mâdenlerde çalýþýp, kùt-u lâyemût derecesinde, on kuruþluk bir ücret kazanýyor. Þu hal, müthiþ bir kin, bir iðbirar verdi ki, avâm tabakasý havâssa îlân-ý isyan etti. Þu asrýn tâbiriyle, sosyalistlik, bolþeviklik sûretinde, evvel Rusya yý zîr ü zeber edip geçen Harb-i Umûmiden istifade ederek, her yerde kök saldýlar. Þu bolþevizm perdesi altýndaki kýyâm-ý avâm, havâssa karþý bir kin ve bir tezyif fikrini verdiðinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ý þeref herþeyi kýrmak için bir cesâret vermiþ. Mektûbât, 28. Mektub, 6. Risâle, s. 617 Risâle-i Nur ve hariç memleketler MILWAUKEE, WISCONSIN / U- SA - Amerika dan YeniAsya Reaserch Publication Center of America (YARPCA) genel merkezinden sizleri sevgi, muhabbet ve hürmetle ikinci kere tekrar selâmlýyorum. Bu yazýmda Üstad Bediüzzaman ýn gözüyle Hariç Memleketlerdeki Nur hizmetlerine bakmak, bu konuda tarihin tesbitine, geleceðe olan perspektif ve umuda birlikte bir yolculuk yapmak istiyorum. On gündür Amerika Birleþik Devletleri Wisconsin Eyaleti, Milwaukee þehrinde bulunan Yeni Asya Reaserch Publication Center of America (YARPCA) vakfýmýzýn genel merkezindeyim. Buradaki deðerli hizmet elemanlarýyla gece gündüz bu kudsî hizmet adýna neler yapabileceðimizi planlayýp icra etme gayreti içerisindeyiz elhamdülillâh! Ecnebi Feylesoflarýn, Kur ân-ý Kerim Hakkýndaki Þehadetleri. (Ýþârâtü l-ý câz, s. 262) Risâle-i Nur un hariç memleketlerdeki fütûhâtýna kýsa bir bakýþ. (Tarihçe-i Hayat Sh: 613) Risâle-i Nur u okuyanlarýn yukarýdaki i- fadelere aþina olduðunu biliyorum. Zira bunlar, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafýndan bizzat bu eserlerin sonuna, saðlýðýnda kendilerinin tensipleriyle konulmuþ ve günümüze de ýþýk tutacak bir þekilde Risâle-i Nur hizmetlerinin ulaþtýðý memleketleri ve ilgilenen þahýslarý gösteren ifade ve beyanatlardýr. Bu asrý ve çaðý yaþayan bizlerin de Üstadýmýzýn tarihe mal ettiði bu önemli tesbit ve hedef göstermesinden ders almamýz gerektiðini düþünerek duygu ve düþüncelerimi siz deðerli dostlarýmla paylaþmak istedim. Bu iki eserin ilgili bölümlerinde zikredilen Batýlý düþünür ve müsteþriklerden olan tarihî ve önemli kiþilerin isim ve unvanlarý var. Bunlar: Sana Muâsýr Bir Vücud Olamadýðýmdan Müteessirim Ey Muhammed! (asm) itirafýyla öne çýkan hakperest meþhur Alman filozofu ve devlet adamý Prens Bismarck la baþlayýp ABD li Profesör Carlyle, Profesör Edward Monte, Alman müsteþriklerinden Jochahim Du Rulph (Yoahim Dü Raf), Fransýz Doktor Maurice (Moris), Gundo Firey Hesin, Levaune (Lövazon); Selman Runah, Monsieur Renaud (Mösyö Reno), Ýngiliz Dr. Johnson, Gaston Care (Gaston Kar), Edward Gibbon (Edvor Gibon), Doktor City Youngest, Rodrvell (Radvel), John Davenport, mütercim Corsele (Korsel), Müsteþrik Sedio, Marmaduke Pýcktahall (Marmadük Piktol) a kadar giden Batý medeniyeti ve felsefesinin temsilcisi ve fikir tarlalarý olan kiþiler. Ayný zamanda Batýdan bazý eser ve yayýn organlarýnýn da isimleri zikrediliyor: Sembires Encyclopedia nâmýyla intiþar e- den Ýngilizce muhîtü l-maarif, Figaro Gazetesi, Le Parle Françeise Roman (Löparle Franses Roman) ünvanlý gazeteler. gibi. Hem doðu hem de Ýslâm coðrafyasýndan Kur ân dâvâsýna hizmet eden ve adý geçen eserlerde kayýtlara geçen önemli i- simler de þunlardýr: Yunanistan Gümülcine den Abdullah, Hüsnü, Abdülkadir, Mehmed ve Süleyman Nurdaþlarým, Hâfýz Ali, Emirdaðlý Hacý Ali Kýlýncalp, Iraklý Emced Zuhavi, Ý- sa Abdülkadir, Pakistanlý Ýbsar Alim, Pâkistan Ýslâm Talebe Cemiyeti Reisi M. Sabir Ýhsanoðlu, M. A. (Prev), Merhum Seyyid Abdülkadirzâde, Seyyid Abdullah, Pakistan Maarif Nâzýr Vekili Ali Ekber Þah (Sind Üniversitesinde rektör), Iraklý Ahmet Ramazan, Suriye Derbasiye nahiyesine tâbi Âliye Köyünde Nur Talebelerinden Hüseyin Abdülhâdi ye kadar çok çeþitli ve renkli bir çok isim var. Üstadýmýza hizmet etmiþ bir aðabeyimizden bizzat duyduðum bir hatýraya göre de Üstad Bediüzzaman Said Nursî nin saðlýðýnda Risâle-i Nurlarýn ulaþtýðý memleket sayýsý 54 (elli dört) ülke imiþ. Bunlardan Tarihçe-i Hayat ýn sonunda zikredilenlerin dört kýt a (Asya, Avrupa, A- merika, Afrika) ile on iki ülkenin isimleri de aþaðýdadýr. Bu ülkeler þunlardýr: Amerika, Endonezya, Finlandiya, Hindistan, Irak, Iran, Japonya, Kore, Mýsýr, Pâkistan, Suriye, Yunanistan. Bu bölümlerin Risâle-i Nur da yer almasýndan çýkaracaðýmýz iki önemli ders vardýr diye düþünüyorum. Birincisi; Bediüzzaman Said Nursî nin üstün Ýslâm anlayýþý ve Ýnsana eþref-i mahlûkat olarak verdiði deðer anlayýþý gibi çok farklý bir uygulamasý var: Fikri, felsefesi, görüþü ve yaþayýþý ne olursa olsun hakperestlik ve adalet mefhumlarýna riayet e- dip uyan insanlarýn haklarýný teslim etmiþ ve eserlerinde onlara yer vermiþtir. Gönül dünyamdaki ikinci tesbitim ise: Üstadýn tâ o günlerde yurt dýþý (harici) memleketlerde yapýlacak hizmetlere iþaret etmesi ve tatbikatýyla örnek olmasý. Bizlerin ilgisinin bu alana çekilmesi ve bir mesuliyet ve vazife yüklenmesi. Bu kudsî dâvâda yer alan bizlerin hakikî manada sadece ve sadece Ýman ve Kur ân hizmetine odaklý olarak bu alaný asla boþ býrakmamamýz lâzým geldiði. Yukarýdaki tesbitlerde gördüðümüz gibi, bu dâvânýn müntesipleri olan fertlere düþen çok ciddî mükellefiyetler vardýr. Þu andaki dünya gerçekleri karþýsýnda, küre-i arzýn bir köy hükmüne geldiði böyle bir devirde Yeni Asya camiasý olarak güzel bir yola girdik ve elhamdülillâh son birkaç seneden beri yurt dýþý hizmetlerinde çok ciddî atýlýmlar yapýp, projeler üretmeye çalýþýyoruz. Yavaþ yavaþ bunlarýn meyvelerini de almaya baþladýk. Rabbimize sonsuz þükürler olsun. Dünyanýn her tarafýnda camiamýz adýna çok güzel geliþmeler var. Ama ben kýsaca size þimdi içinde bulunduðum ülke Amerika daki hizmetlerden bahsedeceðim. Vakýf ve hizmet elemanýmýz ve ailesi buradaki hizmetlerine aralýksýz devam etmektedir. Her kademede dersler ve lüzumlu organizeler, irtibatlar her geçen gün geliþerek devam etmektedir. Otuz yedi sene sonra, Nur The Light dergisi Eylül 2011 tarihinden itibaren YARPCA tarafýndan tekrar yayýn hayatýna baþalatýlmýþ bulunmaktadýr. Bundan sonra da aylýk olarak yayýnlanacak dergimiz; Amerika baþta olmak üzere bütün dünyaya þimdilik Ýngilizce, Türkçe olarak daðýtýlmaya devam edilecektir. Geçen yýl umumî meþverette bölge olarak kabul edilen Amerika Hizmet Bölgesi ilk genel bölge toplantýsýný yapacak ve sorumlu temsilcilerini belirleyecektir. Prof. Dr. Kevin Barrett ýn sahibi olduðu komþu il Madison þehrindeki radyoda Risâle-i Nur ve hizmetlerle ilgili yayýn çalýþmalarý devam ediyor. 7 Ekim 2011 Cuma günü inþaallah kendisiyle radyonun merkezi bulunduðu Madison þehrine gidip orada birlikte bir program yapacaðýz. Baþka bir ufuk ve umut açýcý çalýþma ve proje: Milwaukee yakýnlarýnda geniþ bir arazide Amerika, Türkiye baþta olmak üzere çeþitli ülkelerden gelecek kýz ve erkek talebelerle yaz okuma programlarýný planlýyoruz. Bir iki gün içerisinde böyle bir araziyi yerinde görmek için yetkili kiþiler olarak araþtýrmaya gideceðiz. Herhangi bir sebeple Amerika ya gelen ve gelmek isteyen dostlarýmýza burada kendi konumlarýna uygun rehberlik ve yardým çalýþmalarý baþladý, meyvelerini de almaya baþladýk. Bundan sonra da bu hizmetler aralýksýz devam edecek inþaallah. Tercüme iþleri aralýksýz devam ediyor. Amerika ve Türkiye Tercüme grubumuz oluþtu. Zaman içerisinde bu grubu her seviyede organize edip bütün Külliyatý dünya dillerine tercüme etme çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu grubu zaman i- çerisinde daha da yaygýnlaþtýrýp geliþtireceðiz. Þu anda Eski Said Dönemi eserleri ilk önce Ýngilizce, daha sonra da Ýspanyolca ya tercüme ediliyor. Makale makale de Nur Dergisinde yayýnlanýyor. Bundan sonraki hedefimiz; Milwaukee deki genel merkezimizi her yönüyle kuvvetlendirmek, hakikî bir hizmet merkezi haline getirmek, bay ve bayan dershaneleri, Bediüzzaman Külliyesi, Yeni Asya bürosu, mescidi, misafirhanesi, marketi, spor tesislerine varýncaya kadar her türlü imkân ve tesislerin olabileceði bir yapýlanmayla süslendirmek olacaktýr. Bütün bunlarýn tam bir birlik, kardeþlik, samimiyet, gayret, duâ ve maddî manevî fedakârlýk ve katkýlarla oluþacaðýný da hiç gözardý etmeden hedefe kilitlenmemiz gerekmektedir. Manevî duâlarýn arkamýzda olduðunun rahatý ve huzuru içersinde Allah ýn kendi rýzasý ve inayetinin bizlerle ve bütün inanan hakikî mü min kardeþlerimizle olmasý dilek ve temennisi ve gelecek hafta yine buradan yeni hizmet haberlerini duyurmak dileðiyle. NOT: Prof. Dr. Kevin Barrett in mail adresi ve radyo linki aþaðýdadýr. Bilgilerinize. Kevin Barrett / MADÝSON (archived here a few hours after broadcast). Baþta Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) olmak üzere, bütün Peygamberler, Ashab-ý Kiram, hususan Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ve âhirete intikal eden Risâle-i Nur Talebeleri ve sair ehl-i imanýn ruhlarýna ithafen okutulacak Mevlid-i Þerife bütün Müslümanlar dâvetlidir. Yer: Isparta Merkez Ulu Camii Tarih: 9 Ekim 2011 Pazar, öðle namazýný müteakip Organizasyon: SÝDRE EÐÝTÝM, KÜLTÜR VE SAÐLIK DERNEÐÝ ve YENÝ ASYA GAZETESÝ ISPARTA TEMSÝLCÝLÝÐÝ NOT: Cumartesi gelenler için kalacak yerimiz vardýr.

3 Y HABER 3 Yazý Ýþleri Müdürü Haber Müdürü Merkez: Gülbahar Cd., Günay Sk., No: 4 Güneþli Ýstanbul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Yazýiþleri fax: (0212) Kitap satýþ fax: (0212) Mustafa DÖKÜLER Ankara Temsilcisi 09 Gazete daðýtým: Telefax (0212) ÝlânReklam servisi fax: 515 Ýstihbarat Þefi Mehmet KARA Caðaloðlu: Cemal Nadir Sk., Nur Ýþhaný, No: 1/2, Ýstanbul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) ANKARA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Meþrutiyet Cad. Alibey Ap. No: Genel Müdür Reklam 29/24, Bakanlýklar/ANKARA Tel: (312) , , Fax: Spor Editörü Koordinatörü Recep TAÞCI Erol DOYURAN 36 ALMANYA TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Zeppelin Str. 25, Ahlen, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEMSÝLCÝLÝÐÝ: Avni Yayýn Koordinatörü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK Efendi Sok., No: 13, Lefkoþa. Tel: Baský: Yeni Asya Abdullah ERAÇIKBAÞ AboneveDaðýtýmKoordinatörü: Adem AZAT Matbaacýlýk Daðýtým: Doðan Daðýtým Sat. ve Paz. A.Þ. Yeni Asya basýn meslek ilkelerine uymaya söz vermiþtir. Yayýn Türü: Yaygýn süreli ISSN Yeni Asya Gazetecilik Matbaacýlýk ve Yayýncýlýk Sanayi ve Ticaret A.Þ. adýna imtiyaz sahibi Mehmet KUTLULAR Genel Yayýn Müdürü Kâzým GÜLEÇYÜZ NAMAZ VAKÝTLERÝ Hicrî: 10 Zilkade 1432 Rumî: 24 Eylül 1427 Ýller Adana Ankara Antalya Balýkesir Bursa Diyarbakýr Elazýð Erzurum Eskiþehir Gaziantep Isparta Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý Ýller Ýstanbul Ýzmir Kastamonu Kayseri Konya Samsun Þanlýurfa Trabzon Van Zonguldak Lefkoþa Ýmsak Güneþ Öðle Ýkindi Akþam Yatsý En güzeli Selâhaddin Eyyubî Camii 12 CAMÝLER Haftasý faaliyetleri kapsamýnda her ilde düzenlenen Cami Bahçe ve Çevresini Güzelleþtirme Yarýþmasý kapsamýnda Diyarbakýr ýn en güzel camisi seçilen Selâhaddin-i Eyyubî Camii, yemyeþil bahçesiyle huzura davet ediyor. Adýný büyük Ýslâm komutanlarýndan alan, Kayapýnar ilçesindeki Selâhaddin-i Eyyubî Camii, bahçesinin yeþilliðiyle huzuru çaðrýþtýran bir liman. Camileri sadece ibadet yeri olmaktan çýkaran, kahvehane yerine, vatandaþlarý camide buluþturmaya ev sahipliði yapan Selâhaddin-i Eyyubî, zaman zaman sabah namazýnýn ardýndan vatandaþlarýn da katkýsýyla bahçede verilen mütevazý kahvaltýlarda da cemaatin dayanýþmasýna þahitlik ediyor. Vatandaþlarýn katkýsýyla yapýlan cami, Osmanlý motiflerini yansýtan Kütahya çinileriyle de dikkati çekiyor. Diyarbakýr / aa Þimdi de Almanya mý? Türkiye nin eþzamanlý olarak hem Ýsrail, hem de Suriye ile gerginlik yaþadýðý; Ýsrail baðlantýlý olarak Rumlarla sondaj krizinin devam ettiði; Pirî Reis gemimize refakat için gönderilen iki F-16 mýzýn Ýsrail F-16 larýnca it dalaþýyla kovalanýp Türkiye ye çekilmek zorunda býrakýldýðý; Suriye sýnýrýnda askerî tatbikat yapmaya baþladýðýmýz; Ýran la iliþkilerine füze kalkaný gölgesinin düþtüðü bir ortamda Baþbakanýn Alman vakýflarýný gündeme getirerek o cenahta da yeni bir gerilimi tetiklemesinin izahý ne? Cumhurbaþkaný Gül ün Almanya ziyaretinden kýsa süre sonra bu konunun evvelâ CHP li belediyeler baðlamýnda ortaya atýlýp ardýndan BDP ve PKK adreslerine yöneltilmesi neyi amaçlýyor? Ýþin ilginç tarafý, Alman kredilerinden aslan payýný AKP li belediyelerin aldýðý noktasýndaki haberler, bu iþin bumerang gibi geri dönüp en çok AKP yi vurmasý ihtimaline de kapýyý aralýyor. Meselenin iç politikaya yönelik, günübirlik gündemleri aþan çok önemli bir boyutuna baktýðýmýzda, seçimden sonra yaþanan boykot ve yemin krizinin güç belâ da olsa aþýldýðý ve partiler arasýnda yeni anayasa müzakerelerinin baþlamak üzere olduðu bir ortamda böyle bir konuyla yeni bir gerginliði fiþeklemek neye hizmet eder? Eðer anayasa meselesinin dokuz ay içinde sonuçlandýrýlmasý isteniyorsa, baþka konularda ithamkâr polemiklerle zaten çok kýrýlgan olan uzlaþma atmosferini sabote etmek yerine, yapýcý tavýrlarla anayasaya odaklanmak gerekmez mi? Tabiî, yeni anayasa gerçekten isteniyorsa... Bu noktadaki soru iþaretleri giderek çoðalýyor. Peki, bazý vakýf, dernek ve kurumlar üzerinden suçlamalar yönelterek Almanya ile iliþkileri daha da germek suretiyle ne yapýlmak isteniyor? Türkiye nin AB üyeliðine engel çýkaran Merkel in, ülkesinde iniþe geçtiði ve vaktinde veya erken bir seçimde iktidarý kaybedeceði iþaretlerinin giderek arttýðý bir noktada, gelip geçici iktidarlardan baðýmsýz Alman kurumlarýný hedef alan söylem ve polemikler kimlerin iþine yarar? Evet, Amerika dan sonra siyonist lobilerin en çok örgütlendiði ülkelerin baþýnda Almanya nýn geldiði bir vâkýa. Gerçekte Almanlarý da rahatsýz eden bu durumla irtibatlý birtakým oluþumlarýn, Almanya ya mal ederek yaptýklarý PKK ya yardým ve destek gibi bazý karanlýk iþlerin Türkiye yi sýkýntýya soktuðu da. Ama bunlarla mücadele, topyekûn Almanya yý suçlayarak yapýlamaz. Bediüzzaman ýn iki Avrupa ayrýmý, en baþta Avrupa nýn lokomotif ülkesi Almanya için geçerli. Ve ikinci Almanya nýn bize de zarar veren icraatlarýna karþý birinci Almanya ile iþbirliði yaparak beraber hareket etme mecburiyetimiz var. Dolayýsýyla, Baþbakanýn bu ayrýmý yapmadan seslendirdiði suçlamalar son derece yanlýþ oldu. Ýþin bir baþka ilginç tarafý, Alman vakýflarýna yönelik suçlamalarýn, daha önce, þimdi bir kýsmý Ergenekon dâvâlarýnda yargýlanan ulusalcýlar tarafýndan gündeme getirilmiþ olmasý. Meselâ Said Nursî hakkýndaki seviyesiz ithamlarýyla da bilinen ve AKP nin 3 Kasým 2002 seçiminde iktidara gelmesinden çok kýsa bir süre sonra suikaste kurban giden Necip Hablemitoðlu nun en çok uðraþtýðý konu Alman vakýflarýnýn çalýþmalarýydý. Tam bu günlerde, tutuklu Ergenekon sanýklarýndan, Apo yu Kenya da teslim alýp Türkiye ye getiren ekipte görev almýþ olan emekli Albay Hasan Attila Uður un Öcalan ý Nasýl Sorguladým kitabýnýn gündeme getirilmesi de manidar. Kitapla ilgili bir haberde, Apo nun aðzýndan PKK yý destekleyen ülkeler sýralanýrken en baþta Almanya nýn zikredilip, yaný sýra Hollanda dan Ýngiltere ye, Suriye den Yunanistan a, Bulgaristan dan Sýrbistan a ve Ýran dan Fransa ya baþka ülkelerin de telâffuz edilmesi dikkat çekici. Bu suretle, Türkiye nin karþýsýndaki husumet cephesi ni geniþletme sürecine bir katký da, bir Ergenekon sanýðý aracýlýðý ile Apo dan geliyor. Bir koldan Baþbakan, bir koldan Ergenekoncular ve bir baþka koldan Apo... Ýlginç deðil mi? Sizce bu kompozisyonu nasýl okumak lâzým?

4 4 Y HABER HABERLER Selleri de, HES leri de konuþalým Her memleketin kendisine göre özellikleri ve güzellikleri olduðu gibi, sýkýntý ve dertleri de vardýr. Karadeniz bölgesi, yeþilliði, yaylalarý ve denizi ile ilgi çekerken, bir yanýyla da sel leri hatýrlanýyor. Hemen her yýl Karadeniz sahil boyunca ö- lümlü sel felâketleri yaþanýyor. Karadeniz in yeþili insanlarý cezbederken, selleri de endiþe kaynaðý oluyor. Karadeniz in sel i insanlarý tedirgin ederken, baþka bölgelerimizin de meselâ deprem i, endiþe kaynaðý oluyor. Bütün bunlar bize bir yönüyle de, gülü sevenin dikenine katlanmasý gerektiðini hatýrlatýyor. Sellerin maðdur ettiði illerden biri de Rize. Bu yýl da Eylül ayýnýn sonlarýnda Rize nin merkezini sel aldý. Ancak bu defaki selde can kaybýndan ziyade mal kaybý var. Yaklaþýk bin esnafýn etkilendiði yaðýþýn, son 100 yýlýn rekoru olduðu ifade ediliyor. Sele sebep olan yaðmurda Rize ye (24 saatte) metrekareye kilogram yaðýþ düþmüþ ki bunun (Rize için) 1.5 aylýk yaðýþa denk olduðu hatýrlatýlýyor. Toplamda 100 milyon TL de maddî zarar meydana gelmiþ. Her zaman olduðu gibi testi kýrýldýktan sonra çare sunanlar çoðalýyor. Rize de meydana gelen selin, þehir merkezindeki dere lerin üzerlerinin kapatýlmasýndan kaynaklandýðý ifade ediliyor ki, o derelerin bir kýsmýnýn üzerlerinin açýk olduðu yýllarý biz dahi biliriz. Bilmeyenler için hatýrlatalým ki, Rize þehir merkezinin büyük bir bölümü deniz doldurularak elde edilen alanlardan ibarettir öncesi ve sonrasýnda Rize den en meþhur seçim sloganý, Denizi kara, karayý para yapan... þeklindeydi. Denizin doldurulmasý belki isabetli olmuþtur, ama anlaþýlan dere lere yeterince yer ayrýlmamýþ... Rize Belediye Baþkaný da dere yataklarýnýn üzerinin açýlmasý gerektiðini söyleyip þöyle konuþmuþ: Rize merkezde þu anda bizim bildiðimiz üzeri kapalý 23 dere var. Ancak bu yaðmurda bilmediðimiz dereler de ortaya çýktý. Bu kent, böyle bir yaðmuru bir daha kaldýramaz. (Sabah, 27 Eylül 2011) Lütfen dikkat edelim: Rize merkezde üzeri kapalý 23 dere varmýþ ve belediye baþkanýnýn dahi bilmediði yeni dereler olduðu sel den sonra anlaþýlmýþ... Uzmanlar bu tür afetlerin ortalama yýlda bir yaþanabileceðini belirtiyor, ama zaten tedbir de böyle ihtimaller, böyle günler için deðil mi? Vaktinde ve zamanýnda derelerin üzerleri kapatýlýrken de her halde yetkililer i ikaz edenler olmuþtur. Muhtemelen Bize bir þey olmaz diyenlerin sözü dinlenmiþ ve iþ bu noktaya gelmiþtir. Derelerin üzerlerinin kapatýlmasýný tartýþýrken, ayný dereler üzerine kurulan HES leri de tartýþmamýz gerekmez mi? Bugün Rize nin merkezini basan sel, yarýn bir gün baþka yerleri basar mý? Dereler üzerine kurulan ve tartýþmaya sebep olan HES leri yeterince tartýþabildik mi? Bunca itiraza raðmen, itiraz seslerine hiç önem vermemek ne kadar doðrudur? Hýzla yapýmý devam eden HES lerin, telâfisi zor zararlara sebep olma ihtimali yok mudur? Her yatýrýmý tartýþabiliyoruz da, HES leri niçin tartýþmayalým? Bu yatýrýmlar ne ölçüde þart? Yapýlsa bile, sayýsý abartýlmýþ olamaz mý? Yeþilin can damarý olan dere leri boru lara hapsetmek anlamýna gelen bu HES ler, acaba yeþilin ölmesine sebep olur mu? Bildiðimiz ya da bilmediðimiz baþka zararlarý olur mu? HES konusu yeterince tartýþýlmadan ve ne getirip ne götüreceði millete anlatýlmadan yatýrýmlar baþladý. Baþka dere leri bilemesek de, Çayeli Senoz Vadisinden akan Senoz Deresi için böyle bir çalýþma, tartýþma ve bilgilendirme yapýlmadýðýný biliyoruz. Peki, HES lerin muhtemel zararlarýný telâfi edebilecek miyiz? Yýllar önce dere lerin üzerlerini kapatanlar da her halde Rize yi sel bassýn diye yapmamýþlardý. Daha zengin olalým diye yaptýðýmýz HES ler, sonundan bizi daha hasta ve fakir hale getirmesin? Kurtuluþ gününde esaret ÝSTANBUL'UN düþman iþgalinden kurtuluþunun 88. yýldönümü törenlerle kutlanýrken, Vatan Caddesi ndeki tören için trafiðe kapatýlan yollarda vatandaþlar çile çekti. Ýþ yerlerine gitmeye çalýþan sürücüler dakikalarca trafikte beklerken, Ýstanbullular da zor anlar yaþadý. E-5 Karayolu ve Vatan Caddesi ni kullanarak iþ yerlerine gitmeye çalýþan vatandaþlar saatlerce trafikte bekledi. Otobüslerle seyahat eden yolcular trafik nedeniyle otobüsten inerek yürümek zorunda kaldý. Bakkallara ekmek yetiþtirmeye çalýþan fýrýncýlar, trafik nedeniyle talepleri zamanýnda karþýlayamadýklarýndan yakýndý. Ambulanslar yoðun trafikte güçlükle ilerleyebildi. Sürücüler 10 dakikada aldýklarý yolu, yoðun trafik nedeniyle 1 saatte bile alamadýklarýný ifade etti. Sürücüler ve vatandaþlar kutlama törenleri için þehir dýþýndaki alanlarýn kullanýlmasýný veya törenlerin hafta sonu yapýlmasýný istedi. Ýstanbul / cihan Seyyid Ebubekir Kaðýzmanî Parlak, son zamanlarda artan terör olaylarýnýn esasýnda medreselerin, ortadan kalkmasý ile ortaya çýktýðýný savundu. FOTOÐRAF: AA KARDEÞ OLALIM KARS'IN KAÐIZMAN ÝLÇESÝNDE ÝLÝM FAALÝYETLERÝ YÜRÜTEN KANAAT ÖNDERLERÝNDEN SEYYÝD EBUBEKÝR KAÐIZMANÎ PARLAK, "BÜTÜN ÝNANANLAR KARDEÞTÝR. HEP BÝRLEÞELÝM, KÜFRÜ KESÝFE KARÞI MÜCADELE VERELÝM" DEDÝ. KARS'IN Kaðýzman ilçesinde ilim faaliyetleri yürüten kanaat önderlerinden Seyyid Ebubekir Kaðýzmani Parlak, son zamanlarda yaþanan terör eylemlerine karþý birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Parlak, Bütün inananlar kardeþtir. Hep birleþelim, küfrü kesife karþý mücadele verelim dedi. Seyyid Parlak, Kardeþin kardeþine karþý görevlerini yerine getirmesi lâzýmdýr. Birbirini sevmesi lâzýmdýr, nitekim Bediüzzaman Said Nursî Hz. þöyle diyor: Kürtlerin cesareti, Türklerin aklý bir araya gelirse bizler insaný kâmil oluruz. Hep birleþelim, küfrü kesife karþý mücadele verelim. Ýslâmiyete hizmet edelim kardeþ olalým. Cenâb-ý Allah huzur sükûn versin, çünkü huzura sükûna ihtiyacýmýz var. Yoksa böyle þiddete baþvurmak hiçbir netice vermez. Her þey iyilikle olur, þefkatle, merhametle olur. ifadelerini kullandý. 1 EKÝM DE DUÂ ETTÝK Seyyid Ebubekir Kaðýzmani Parlak, 1 Ekim de ilçelerinde yaþanan olayý birkaç gün öncesinden hissettiklerini ve duâlar ettiklerini, netice itibari ile can kaybý olmadan çirkin olayý atlattýklarýný söyledi. Seyyid Parlak, Kaðýzman ve çevresinde bilinen ve tanýnan Hacý Kaðýzmani Veli nin bereketi ile ilçelerinde huzur olduðunu ifade etti. Seyyid Parlak, Kaðýzman ýmýzda bütün camiler hýnca hýnç doluyor. Bizlerde camilerde ve çadýrlarda nasihat ediyoruz, milletimizi irþada çaba sarf ediyoruz bu çalýþmalarýmýz ve çalýþmalar önemli böyle devam ederse iyi neticeler alýrýz. Bu son zamanlarda yaþanan terör o- laylarýnýn sebebi, dinden uzak kalmaktýr. Ýnsanýn baþýna gelen huzursuzluk ve felâketler amellerinin neticesidir. Ýnsanýmýzda merhamet olmalý, Allah korkusu olmalý, Allah korkusu olduktan sonra insan hiçbir zaman yanlýþ hareket etmez. diye konuþtu. MEDRESELERÝN ORTADAN KALKMASI Seyyid Ebubekir Kaðýzmanî Parlak, son zamanlarda bölgede artan terör o- laylarýnýn, huzursuzluklarýn, esasýnda medreselerin, ortadan kalkmasý ile ortaya çýktýðýný savundu. Seyyid Parlak, Eskiden medreselerde okuyan talebeler, dinini, günahlardan kaçmayý, saygýyý öðrenip ülkeye memlekete faydalý, herkese saygýlý, hürmetli oluyorlardý ve her keþide iyiliðe dâvet ediyorlardý. deðerlendirmesinde bulundu. Kars / cihan Bahçeli: Kürt kardeþlerinizi kucaklayýnýz MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, yeni anayasa çalýþmalarýna katký saðlayacaklarýný, MHP olarak ülkenin bölünmesine fýrsat vermeyeceklerini söyledi Bahçeli, Osmaniye de þu görüþleri ortaya koydu: Bin yýllýk kardeþlik hukukunu korumak konusunda ü- zerimize ne düþüyorsa yapmaya hazýrýz. Osmaniye de bulunan ve bin yýllýk kardeþliðimizin temsili olan, nereden gelirse gelsin artýk Osmaniyeli olan bütün Kürt kökenli kardeþlerinizi kucaklayýnýz. Bu milletin hiçbir ferdini göz ardý etmeyiniz, edemeyiz. Kürt kökenli kardeþlerimizle terörü iliþkilendirmeye çalýþanlarý iyi niyetli göremeyiz. Bütün halinde, birlik ruhu içinde yaþayacaksak her vatandaþýmýzý kutsal bir emanet, incitilmemesi gereken bir deðer olarak kabul etmeliyiz. Bizim ilkemiz, hedefimiz ve yeminimiz buna yöneliktir. Bu konuda Osmaniye nin katkýsýna ve desteðine ihtiyaç vardýr. Tür ki ye-ab i liþ ki le ri ris ke a týl ma ma lý ÝNGÝLÝZ Fi nan ci al Ti mes (FT) ga ze te si, Tür ki ye-ab i liþ ki le ri nin gi di þa tý nýn de ðiþ ti ril me si ge rek ti ði ni kay de de rek, U zun sü re dir de vam e den ve bü yük de ðe ri o lan si ya si ve e ko no mik i liþ ki le rin ris ke a týl - ma ma sý ge rek ti ði ni yaz dý. Ga ze te nin dün kü Tür - ki ye yi ko nuþ mak baþ lýk lý baþ ya zý sýn da, Tür ki ye nin AB ye ka tý lým mü za ke re le ri nin dur ma nok ta sýn da ol du ðu kay de di le rek, Da ha da kö tü sü, AB-Tür ki ye i liþ ki le rin de da ha faz la sür tüþ me nin i þa ret le ri var. Bu i liþ ki ler her i ki ta ra fýn da bi raz so rum lu ol du ðu ve i ki ta ra fýn da gu rur duy ma ma sý ge re ken nok ta da de nil di. Tür ki ye nin AB ye ka tý lý mý nýn gi de rek ge ri pla na düþ me si ni ta lih siz lik o la rak de ðer len di ren FT, U zun sü re dir de vam e den ve bü yük de ðe ri o - lan si ya si ve e ko no mik i liþ ki le rin ris ke a týl ma ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Ga ze te, Tür ki ye i le AB nin bu yýl bir baþ lýk bi le a ça ma dý ðý ný a ným sa ta rak, mü za ke - re le rin baþ la dý ðý 2005 yý lýn dan bu ya ra Tür ki ye i le 13 baþ lý ðýn a çýl dý ðý be lir til di. FT, Hýr va tis tan ýn i se mü za ke re le re 6 yýl ön ce baþ la ya rak 35 mü za ke re baþ lý ðý ný Ha zi ran a yýn da ta mam la dý ðý ný, 2013 yý lýn - da i se AB ü ye si ol ma sý nýn bek len di ði ni bil dir di. BAZI ÜLKELERÝN PAYI BÜYÜK Tür ki ye nin AB i le mü za ke re le ri nin felç ol ma sýn da, Tür ki ye nin ü ye li ði ne hiç bir za man ý sý na ma yan A vus tur ya, Gü ney Kýb rýs, Fran sa ve Al man ya nýn pa yý nýn bü yük ol du ðu nu ya zan ga ze te, Kýb rýs ko nu sun da a da da ki so run çö zül me den Gü ney Kýb - rýs ýn ü ye li ðe ka bul e dil me si ni AB nin gü na hý o la rak yo rum la dý. An cak An ka ra nýn yap týk la rý nýn da Ýs veç ve Ýn gil te re gi bi is tek li des tek çi le rin Tür - ki ye nin le hin de ko nuþ ma sý ný zor laþ tý ra bi le ce ði ni kay de den ga ze te, bu na ör nek o la - rak ge le cek Tem muz a yýn da Gü ney Kýb rýs AB dö nem baþ kan lý ðý ný üst le nir se, Tür ki - ye nin AB i le i liþ ki le ri don du ra ca ðý teh di din de bu lun ma sý ný gös ter di. Tür ki ye nin, baþ kan lý ðý ki min üst le ne bi le ce ði ya da üst le ne me ye ce ði ko nu sun da AB ye nu tuk çek me ye hak ký yok de ni len ya zý da, bir baþ ka ra hat sýz e di ci ge liþ me - nin de Tür ki ye nin Ak de niz in do ðu sun da do ðal gaz a ra ma ko nu sun da Gü ney Kýb rýs ve Ýs ra il e kar þý as ke ri bas ký uy gu la ma teh di di ol du ðu nu kay det ti. FT, Tür ki ye i le AB a ra sýn da bu tip ger gin lik le rin kon trol den çýk ma sý na i zin ve ril - me si an lam sýz o lur i fa de si ne yer ve re rek, Tür ki ye i le AB a ra sýn da ki yýl lýk ti ca ret hac - mi nin 100 mil yar av ro dan faz la ol du ðu na dik ka ti çek ti. Ço ðu AB ü ye si nin Tür ki ye nin NA TO da ki müt te fi ki ol du ðu nu ha týr la tan ga ze te, þu i fa de le re yer ver di: Bu ül ke le - rin de Tür ki ye gi bi, Ku zey Af ri ka ve Or ta do ðu da öz gür lük ve de mok ra si yi des tek le - mek ko nu sun da je o po li tik il gi le ri var. Ý liþ ki le rin gi di þa tý, ne AB ye ne de Tür ki ye ye ya rar. Her i ki ta raf ta ki li der le rin bu nu ter si ne çe vir me za ma ný gel di. Londra / aa Anayasa uzlaþmasýnda tecrübe konuþacak YENÝ A na ya sa ça lýþ ma la rý ný yü rüt mek ü - ze re o luþ tu ru lan ha zýr lýk ko mis yo nun da, i ki tec rü be li i sim yer a lý yor. AKP nin A na ya - sa Ha zýr lýk Ko mis yo nu i çin bil dir di ði es ki Mec lis Baþ ka ný ve Ka ra bük Mil let ve ki li Meh met A li Þa hin i le TBMM A da let Ko - mis yo nu Baþ ka ný ve An ka ra Mil let ve ki li Ah - met Ý yi ma ya, geç miþ te 1982 A na ya sa sýn da de ði þik lik ve u yum ya sa la rý i çin ku ru lan uz - laþ ma ko mis yon la rýn da gö rev al dý. CHP Bur sa Mil let ve ki li Tur han Ta yan da geç miþ - te uz laþ ma ko mis yo nun da yer al dý, an cak ye - ni ko mis yo na a dý bil di ril me di. Ý yi ma ya, uz - laþ ma ko mis yon la rý ko nu sun da Mec li sin en tec rü be li is mi... Ý yi ma ya; 20. ve 21. dö nem - ler de DYP ü ye si o la rak ko mis yon lar da gö rev a lýr ken, Þa hin i se 21. dö nem de ku ru lan ko - mis yon da Fa zi let Par ti si a dý na gö rev yap tý. CHP Bur sa Mil let ve ki li Tur han Ta yan, 21. dö nem de A NAP a dý na uz laþ ma ko mis yo - nun da yer al dý. Her üç mil let ve ki li nin gö rev yap tý ðý 21. Dö nem de ku ru lan Par ti le ra ra sý Uz laþ ma Ko mis yo nu, 1982 A na ya sa sý ný baþ tan so na göz den ge çi re rek, kur du ðu alt ko mis yon la 51 mad de sin de de ði þik lik tek li fi ha zýr la dý. Uz laþ ma Ko mis yo nu, bu met ni gö rü þe rek 37 mad de lik de ði þik lik tek li fi ni ha zýr la dý. Ko mis yo nun 2 A ra lýk 1999 da baþ - la yan ça lýþ ma sý, 19 Ha zi ran 2001 de so nuç - lan dý. Ha zýr la nan A na ya sa de ði þik li ði tek li fi ön ce A na ya sa Ko mis yo nun da, ar dýn dan Ge - nel Ku rul da gö rü þül dü. Bu ça lýþ ma, 1982 A - na ya sa sý i le il gi li ger çek leþ ti ri len en kap sam lý A na ya sa de ði þik li ði ol du. TBMM / a a Tür ki ye de, 7 bin 616 Su ri ye li bu lu nu yor BAÞBAKANLIK A fet ve A cil Du rum Yö - ne ti mi Baþ kan lý ðý (A FAD), ül ke le rin de ki o - lay lar ne de niy le Tür ki ye de bu lu nan Su ri - ye li sa yý sý nýn 7 bin 616 ol du ðu nu bil dir di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi nin in ter net si - te sin de yer a lan bil gi no tu na gö re, A FAD ta ra fýn dan Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan - daþ la rý nýn a cil ih ti yaç la rý i çin Ha tay Va li li - ði nin em ri ne bu gü ne ka dar tah sis e di len top lam a cil yar dým ö de ne ði 17 mil yon 750 bin li ra ol du. 5-6 E kim ta rih le rin de 73 Su ri - ye A rap Cum hu ri ye ti va tan da þý ken di is tek - le ri i le ül ke le ri ne dön dü, 45 ki þi Tür ki ye ye gi riþ yap tý. Bu gü ne ka dar Tür ki ye ye 18 bin 914 Su ri ye li gel di, 11 bin 298 Su ri ye li de ül - ke si ne ge ri dön dü. Dün i ti ba rýy la Tür ki ye de 7 bin 616 Su ri ye li bu lu nu yor. Ça dýr kent te ka lan Su ri ye A rap Cum hu ri ye ti va tan daþ la - rý na gün lük o la rak 3 ö ðün sý cak ye mek ve - ril me ye de vam e di li yor. An ka ra / a a KKTC mu ha le fe ti, an laþ ma ya ha yýr di ye cek KKTC a na mu ha le fet Cum hu ri yet Türk Par ti si (CTP) ve Par ti Mec li si (PM), Rum la - rýn son daj ýs ra rý ü ze ri ne Tür ki ye i le KKTC a ra sýn da im za la nan Ký ta Sa han lý ðý An laþ - ma sý na mü za ke re le ri sek te ye uð ra ta ca ðý ge rek çe siy le ha yýr di ye ce ði ni a çýk la dý. CTP Ba sýn Bü ro su ndan ya pý lan a çýk la ma ya gö - re, CTP-PM nin yap tý ðý top lan tý da, KKTC Cum hur baþ ka ný Der viþ E roð lu ve Baþ ba kan Re cep Tay yip E do ðan ýn New York da im - za la dý ðý Ký ta Sa han lý ðý Sý nýr lan dýr ma An laþ - ma sý ný de ðer len dir dik le ri bil di ril di. Top - lan tý da a lý nan ka rar da E kim so nun da Bir - leþ miþ Mil let ler Ge nel Sek re te ri (BM) Ban Ki-mo on un New York zir ve si ön ce si Tür - ki ye i le KKTC a ra sýn da böy le bir an laþ ma - nýn Kýb rýs so ru nun da mü za ke re le ri sek te ye uð ra ta bi le ce ði dü þün ce siy le ha yýr de nil di - ði nin al tý çi zil di. Lef ko þa / ci han Bal yoz pla ný dâ vâ sýn da 44. du ruþ ma ÝKÝNCÝ Bal yoz Pla ný dâ vâ sýy la bir leþ ti ri len Or ge ne ral Bil gin Ba lan lý, es ki Ha va Kuv vet le - ri Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Ha lil Ýb ra him Fýr tý na, es ki De niz Kuv vet le ri Ko mu ta ný e - mek li O ra mi ral Öz den Ör nek ve es ki 1. Or - du Ko mu ta ný e mek li Or ge ne ral Çe tin Do - ðan ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 184 ü tu tuk lu 224 sa nýk lý da va nýn 44. du ruþ ma sý ya pýl dý. Ýs - tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me sin ce Si liv ri Ce za Ýn faz Ku rum la rý Yer leþ ke si nde o luþ tu - ru lan sa lon da ya pý lan du ruþ ma ya, Çe tin Do - ðan, Ha lil Ýb ra him Fýr tý na ve Öz den Ör nek i - le MHP den mil let ve ki li se çi len e mek li Kor - ge ne ral En gin A lan i le bir le þen i kin ci Bal yoz pla ný da va sý nýn sa nýk la rýn dan Kor ge ne ral Tur gut At man, Tüm ge ne ral Ýs ma il Taþ ýn da a ra la rýn da bu lun du ðu tu tuk lu 168 sa nýk i le tu tuk suz yar gý la nan 27 sa nýk ka týl dý. Bil gin Ba lan lý nýn da a ra la rýn da bu lun du ðu 16 tu - tuk lu sa ný ðýn gel me di ði du ruþ ma ya, hak kýn - da ya ka la ma ka ra rý bu lu nan sa nýk lar Tü ma - mi ral Ah met Si nan Er tuð rul i le Er gin Say gun da ka týl ma dý. Du ruþ ma da ü ye ha kim A li E - fen di Pek sak, a ra ka rar lar ü ze ri ne ya zý lan ya - zý la ra ge len ce vap la rý o ku du. Ýs tan bul / a a

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr

Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 2 EKÝM 2011 PAZAR / 75 Kr Bizim Radyo yeni sezonda çok farklý Uluslararasý Halil Ýbrahim buluþmalarý Ha be ri sayfa 16 da 104.4 Bi zim Rad yo Ge nel Ya yýn Yö net me ni Meh - met Ya þar 3 Ekim den itibaren baþlayacak olan yeni

Detaylı

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli

EÐÝTÝME ÖZGÜRLÜK. Çocuk-cami buluþmalarý. Kaddafi çölde saklanýyor. Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli ALMAN ÇÝFT, DÝNÎ NÝKAH KIYDI Ýslâmý seçtim, huzur doluyum Blair: Dinin modern dünyadaki yeri önemli GERÇEKTEN HABER VERiR Y 16 5 Çocuk-cami buluþmalarý DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐININ UYGULAMAYA KOYDUÐU CAMÝ-ÇOCUK

Detaylı

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN

EÐÝTÝMDEN DARBE ÝZLERÝ SÝLÝNSÝN UÇURTMA ÝNTERNET SÝTELERÝNDE SOMALÝ DEKÝ DRAM KISA FÝLM OLDU HABERÝ SAFA 10 DA ENÝ SÝSTEM TAM BÝR SAVAÞ OUNU ORMAN ANGINLARI TAKÝPTE HABERÝ SAFA 6 DA KIZILA BÜTÜN ÝHTÝACI KARÞILIOR EDÝRNE DEN KARS A KAN

Detaylı

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN

KESÝNTÝSÝZ EÐÝTÝM ENGELÝ DE KALKSIN Devlet, vatandaþlarýný ayýrt etmemeli CEVHER ÝLHAN IN YAZI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA Diyanet ten Afrika için yeni kampanya HABERÝ SAYFA 4 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y HAFTASONU ekimizi bugün bayinizden isteyiniz.

Detaylı

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý

Anayasa deðiþseydi bunlar olmazdý FO TOÐ RAF: A A Katedralde GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ezan sesi AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR uabd de ilk kez, 32 e ya let te 70 ten faz la ki li se nin Pa zar a yi nin de üç

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR ADAPAZARI'NDA 1999 DEPREMÝNÝN YIKTIÐI CAMÝ TEKRAR YAPILIYOR SECDEEDENÝNSAN GÖRÜNTÜSÜNDECAMÝ Ramazan ýn güzelliklerini yaþatalým / 3 TE HABERÝ SAYFA 10 DA DUAYA HEP DEVAM EDELÝM ÝBADETLERÝN ÖZÜ, ÝLÝÐÝ:

Detaylı

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM

YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.864 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Tüketim ve borçla büyümeye dikkat YUNANÝSTAN GÝBÝ OLMAYALIM MB UZMANINDAN

Detaylı

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý

Yeni anayasada Kemalizm olmamalý Said Nursî: Kürtler ayrýlýðý asla istemezler CEVHER ÝLHAN IN YAZISI DÝZÝSÝ 12. SAYFADA ÖÐRENCÝ SERVÝSLERÝ YOLLARDA PAZARTESÝ TRAFÝÐÝNE DÝKKAT HABERÝ SAYFA 3 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y AS YA NIN BAH TI

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 1 EYLÜL 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr ZÝHNÝYET DEÐÝÞÝKLÝÐÝ ÝÇÝN KÜLTÜR DEVRÝMÝ GEREKLÝ Balýkçýlardan Vira Bismillah / 11 DE 6asýrlýkgelenekyaþatýlýyor / 10 DA Ödevleri veliler yapýyor/ 3 TE Kayýt parasý istenmeyecek/ 6 DA DARÜLACEZE'DE BAYRAM Yaþlýlarýn yüzlerini güldürdüler HABERÝ SAYFA

Detaylı

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN

MÝLLETE VERÝLEN SÖZLER TUTULSUN Osmanlý hareminde cariyelik GER ÇEK TEN HA BER VE RiR ZENEP ÇAKIR IN DÝZÝ AZISI SAFA 15 TE IL: 42 SA I: 14.838 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr MÝLLETE

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 29 AÐUSTOS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANLIÐI ÝLÂN ETTÝ BAYRAM NAMAZI SAATLERÝ Ra ma zan Bay ra mý na ma zý ya rýn sa bah An ka ra da 06:55, Ýs tan bul da 7:10, Ýz mir de 7:19, Ça nak ka le de 7:20 de, Hak kâ ri de 6:13 de

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 HAZÝRAN 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr GAZETECÝ TAHA AKYOL: Baþ ba kan, n7 de HÜRRÝYET YAZARI ERTUÐRUL ÖZKÖK SORULARIMIZI CEVAPLANDIRDI Sa id Nur sî nin sor du ðu so ru yu, ben de her gün hay ký ra rak sor mak is ti yo rum ÝSMAÝL TEZER ÝN RÖPORTAJI HAFTASONU EKÝ NDE YGER ÇEK TEN

Detaylı

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET

Ha be ri sayfa 16 da. GERÇEKTEN HABER VERiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 EYLÜL 2011 ÇARÞAMBA/ 75 Kr VAHÞETE LÂNET MUKADDES OLCULUK BAÞLIOR Ha be ri sayfa 3 te GAZZE DE EÐÝTÝM DE ÝSRAÝL ABLUKASINDA Ha be ri sayfa 16 da GERÇEKTEN HABER VERiR IL: 42 SA I: 14.942 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Detaylı

AB süreci böyle mi canlanacak?

AB süreci böyle mi canlanacak? YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.865 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB süreci böyle mi canlanacak? DERVÝÞ EROÐLU'NUN SÖZCÜSÜ ERTUÐ: Kýb

Detaylı

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL

ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 KASIM 2012 CUMARTESÝ/ 1 TL BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSî NÝN YAÞADIÐI MEKÂNLAR ÞÝMDÝ TAKVÝM YAPRAKLARINDA... Nur Menzilleri takvimi ERHAN AKKAYA NIN RÖPORTAJI SAYFA 16 DA + GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.343 AS YA NIN BAH

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 14.868 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Türkiye þehitlerine aðlýyor BAÐRIMIZ YANDI 13 þehit askerimiz Diyarbakýr

Detaylı

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ

YOLSUZLUK ARTIÞA GEÇTÝ asakçý hoca baþörtülü nöbetinde OKUL KAPISINDA BEKLÝOR u E ge Ü ni ver si te si (E Ü) Fen Fa kül - te si As tro no mi ve U zay Bi lim le ri Bö lü mü Öð re tim Ü ye si Prof. Dr. E. Ren nan Pe kün lü, o

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý MÜSLÜMAN MEZARLIÐININ SAYISI DA ARTACAK ÝN, MÜSLÜMANLARA YENÝ CAMÝ YAPACAK Ha be ri say fa 11 de Savcýlýktan yumurtalý protestoya soruþturma/ 4 TE TEMA VAKFI RÝZE TEMSÝLCÝSÝ ÖZER:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝKLÝM DEÐÝÞÝKLÝÐÝNE KARÞI VATANDAÞA ÇAÐRI u3 TE ABANT, HER MEVSÝM ÝLGÝ ODAÐI HAC ÝSTATÝSTÝKLERÝ AÇIKLANDI u3 TE u3 TE YUNANÝSTAN VE BATI TRAKYA NOTLARI BALKANLAR DA RÝSALE-Ý NUR HÝZMETLERÝ CEVAT ÇAKIR

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 EKÝM 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr. ilerlemeli Helâl gýda konferansý baþlýyor nha be ri sayfa 6 da Viyana Kar di nal inden Müs lü man la ra zi ya ret Viyana Kardinali Baþpiskopos Christoph Schönborn, Avusturya-Türk Ýslâm Birliði Genel Merkezini ziyaret

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ

FACÝADA SORU ÝÞARETLERÝ ÝSLÂMÝYET, HIRÝSTÝYANLIK, MUSEVÝLÝK ALMANYA DA 3 DÝNLÝ ÝLKOKUL Al man ya nýn Os nab rück þeh rin de, Ýs lâ mi ye tin, Hý ris ti - yan lý ðýn ve Mu se vi li ðin bir lik te öð re til di ði bir il ko kul

Detaylı

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER

DEVLETTE TERÖRDEN BESLENENLER KÝMLER HEDÝYEMÝZÝ BÜRO VE TEMSÝLCÝLÝKLERÝMÝZDEN ÜCRETSÝZ ÝSTEYEBÝLÝRSÝNÝZ Büro ve temsilciliklerimizin listesi sayfa 6 da GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.258 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr DIÞÝÞLERÝ BAKANI DAVUTOÐLU: Fevrî adým atmayýz utrt de Türk askerî uçaðýnýn vurulmasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Biz fevrî adým atmayýz. Herhangi yanlýþ bilgiye

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 31 ARALIK 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr AÐRI - 25 Do ðu A na do lu da sert ge çen kýþ sý cak lýk la rý ek - si ler de gez di ri yor. Me te o ro lo ji, Do ðu A na do - lu da ön ce ki ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý ný ek - si 25 de re cey

Detaylı

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl

Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl mülâkât Kýrk Hadis Kitabý Üzerinden Ýsmet Özel Ýle Bir Hasbihâl "Kendi kadrini/konumunu bilen hiç kimse helak olmadý, olmaz" der, seleften birçok kimse. Ýsmet Özel, "Kýrk Hadis" adlý eserinde, Müslüman'ýn

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı