Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yükseköğretimde Akademik Özgürlük"

Transkript

1 DOI: /jhes Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik özgürük kavramı tartışımış, akademik özgürüğün, biim insanarı, yükseköğretim kurumarı ve topum açısından önemi üzerinde durumuş ve Türk yükseköğretim sistemi için bazı önerier sunumuştur. Akademik özgürük, öğretim üyeerinin yetkii ve ehiyeti odukarı biim aanarı içerisinde, dışarıdan her hangi bir müdahae omaksızın, gerçeği arama ve buma, sonuçarını yayımama ve bunarı öğrenciere öğretme konuarındaki özgürükeri oarak tanımanmaktadır. 19. yüzyıda Aman yükseköğretim sisteminde başatıan reform hareketeri kapsamında araştırma faaiyeterinin akademik özgürük kapsamı içerisine aınması ie kavram yeni bir boyut kazanmıştır. Bu nedene, akademik özgürük üniversiteerin var ouş sebeperi ve teme işeveri oan öğretme-öğrenme ve araştırma ie yakından igiidir. Akademik özgürüğün öğretim üyeerinin öğretim etkinikeri ie igii oan boyutunda; dersin amacı, ders materyaerinin seçimi, dersin kim tarafından öğretieceği ve derse igii öçme değerendirme ve başarı öçüterinin saptanması gibi konuar yer amaktadır. Araştırma boyutunda ise; araştırmanın amacı, öğretim üyeerinin inanç, değer ve anayışarı ie bağdaşmayan akademik ve sanatsa konuarda araştırma yapmaya zoranamayacağı, araştırma sürecinde her türü etik ikeye uyuması ve araştırma buguarının oduğu gibi, değiştirimeden yayımanması ve benzer konuarı kapsar. Akademik özgürük denetim dışı kamak veya keyfi davranmak anamına gemez. Akademik özgürük hiçbir öğretim üyesine gene etik kuraara, biim ahakına, kamu menfaaterine ve yürürükteki yasa ve yönetmeikere aykırı davranma ve meseğini icra etme özgürüğü vermez. Anahtar Sözcüker: Yükseköğretim, Akademik özgürük, Öğretim, Araştırma ABSTRACT In this study, the concept academic freedom is discussed, its impications and vaue for the academics, institutions of higher education, and the society are focused, and a few suggestions for the Turkish higher education are made. Academic freedom is defined as the freedom of the academic staff to ook for and to find the truth in their scientific fied, to pubish the findings, and to teach these findings to their students without any externa intervention. The concept has gained a further definition with incusion of research activities into academic freedom as part of the reform attempts started in the German higher education in the 19th century. Therefore, academic freedom is at the very core of the missions of the institutions of higher education; that is, teaching-earning and research. On the point of academic staff and their academic activities of the academic freedom, the subjects such as the aim of the course, choosing the teaching materias and textbooks, the ecturer, and the criteria for the measurement and evauation of the course take pace. And he point of research covers the aim of the study, academicians can t be imposed the invove in an academic and artistic studies that confict their vaues and beiefs; researchers shoud compy with codes of ethica principes and practices during the process of researching; and research outputs shoud be reported accuratey and honesty without any miseading manipuation. Academic freedom does not provide any exemption from accountabiity in academic activities of the facuty, nor does it provide any right to act against the we-being of the society, current aws and reguations, and codes of ethica principes and practices. Keywords: Higher education, Academic freedom, Teaching, Research Tokay GEDİKOĞLU ()) Zirve Üniversitesi, Eğitim Fakütesi, Gaziantep, Türkiye Zirve University, Facuty of Education, Gaziantep, Turkey Geiş Tarihi/Received : Kabu Tarihi/Accepted : Cit/Voume 3, Sayı/Number 3, Araık/December 2013; Sayfa/Pages

2 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science GİRİŞ Yükseköğretim kurumarı ükeerin kakınması ve geişmesi için gereki oan biginin üretidiği, insan kaynakarının yetiştiridiği kurumardır. Bu yüzden de, üniversiteer uusarın geeceğini beireyen, geeceğin yönetici kadroarını ve idererini yetiştiren kuruuşar arasında yererini amışardır. Diğer taraftan, yükseköğretim kurumarı evrense oarak her topumda kütür değererinin genç kuşakara aktarımasında, biimse araştırma etkinikeri sonucunda yeni bigierin üretimesinde ve bunarın yayııp insanığın hizmetinde kuanımasında önemi işev ve sorumuukara sahiptir. Üniversiteer, topumsa değişimin öncüüğünü yapan örgüterin başında oup, ekonomi, teknooji ve sosya aanardaki çaışmaarıya topumu etkiemektedir (Arabacı & Çankaya, 2009). Çağımızda üniversiteer eskiden oduğu gibi günük yaşamdan ve topumsa gerçekerden soyutanmış oarak biim insanarının herhangi bir pratik sonuç veya yarar gözetmeden, enteektüe kaygıara sadece biim için biim yaptıkarı fidişi kueer omaktan çıkmış; üke kakınmasına katkı yapabien, topumsa sorunara duyarı, onara çözüm üretmek konusunda kendierini sorumu hisseden kurumar haine gemişerdir. Bu değişimin teme sebeperinden birisi kuşkusuz, bigi çağında biginin teknoojiye dönüşümünün giderek daha da küreseeşen dünyada ükeere rekabet üstünüğü sağıyor omasıdır. Üniversitenin başat işevi biimse araştırma yapmak, biim insanı yetiştirmek ve nihayet üniversiteye girmiş oan öğrenciere eğitim ve öğretim youya bir dada uzmanık ve formasyon kazandırmak, daha doğrusu bei bir meseğin öğrenimesi için teme niteikteki biimse bigieri aktarmaktır (Özer, 2011). Diğer taraftan, Ortaçağda kurumuş oan üniversiteerden günümüz üniversiteerine kadar, topum ve yükseköğretim kurumarı arasında her zaman bir etkieşim ve ietişim omuştur. Bigi çağında bu etkieşim üniversite-sanayi işbiriği ie kendisini daha çok hissettirmiştir. Biginin önemi bir üretim girdisi oarak kabu edidiği ükeerde yükseköğretim kurumarının endüstriye değeri yüksek bigi üretmesi, topumun teme bekentierinden birisi haine gemiştir. Buna bağı oarak da üniversiteerde teknoparkar, teknooji ve yeniik merkezeri kurumaya başamıştır. Bu merkezerde üretien niteiki bigi insanığın hizmetine sunumakta ve topumara daha yüksek yaşam standartarı sağayabimektedir. Küreseeşme ie uusararası rekabetin hız kazandığı süreçte geişen üniversite-sanayi işbiriği faaiyeteri, girişimci üniversiteerin ouşumuna da öncüük etmiştir (Sakınç & Bursaıoğu, 2012). Üniversiteerin giderek azaan kamu desteği karşısında kendi kaynakarını ouşturma zorunuuğu, onarın girişimci omaarı sonucunu doğurmuştur. Topumun çeşiti kurumarı kuruuş gerekçeerini yerine getirebimek, beiredikeri amaçara uaşabimek, kaynakarını artırmak ve etki aanarını genişetmek için kendierine beiri bir düzeyde özerkik verimesini, özgürük tanınmasını isterer. Yükseköğretim kurumarında verimiik, üretkenik ve yaratıcıık; yetenek, bigi ve deneyimi gerektirdiği kadar öğretim eemanarına ve diğer çaışanara kendi faaiyet aanarında beiri düzeyde özgürük tanınmasını da gerektirir. Katı kuraarın ve yoğun denetimerin uyguandığı yükseköğretim sistemerinde üniversite özerkiği geniş öçüde kısıtanmaktadır. Bunun doğa bir sonucu oarak da öğretim üyeerinin akademik özgürükeri azamakta, eğitim-öğretim ve araştırma etkinikeri oumsuz yönde etkienmekte ve kurumar arzu edien düzeyde üretken ve verimi oamamaktadırar. Ayrıca, üniversite özerkiği çağdaş üniversiteerin sahip oması gereken diğer önemi bir özeiktir. Yükseköğretim sistemeri için özerkik üniversite ve yüksekoku yöneticierine ve öğretim eemanarına akademik, yönetse ve mai konuarda kendi kendierini yönetebimeeri amacıya verimiş yetkier oarak tanımanabiir. Üniversite akademik özerkiği araştırma-geiştirme aanı, eğitim-öğretim yaptığı programarın müfredatı ve ders içerikeri ie biim insanarını (öğretim eemanarını) kendisinin seçebimesi, kısacası neyi öğreteceğine ve neyi araştıracağına ve kimin tarafından araştırııp-öğretieceğine kurumun kendisinin karar verebimesi hakkıdır (Günay, 2004). Yükseköğretim kurumarının yönetse özerkiği, üniversite öğretim eemanarının her düzeyde yöneticierini kendierinin seçebimeeri ve üniversiteerin kendieri tarafından ouşturuan kuruar aracıığı ie yönetimeeri konuarındaki özgürükeridir. Mai özerkik ise üniversiteerin kendierine tahsis edien kaynakarı kuanırken birtakım özgürükere sahip omaarı ie igiidir. Örneğin, hesap verebiir oma koşuu ie bütçenin kuanımı konusunda üniversite yönetimerinin serbest bırakıması gibi. Akademik Özgürük Akademik özgürük basit bir kavram gibi görünmeke birikte, tanımanması ve açıkanması odukça zordur. Akademik özgürük Ortaçağdan bu yana bir profesörün kendi uzmanık aanında dışarıdan herhangi bir müdahae omaksızın özgürce öğretim yapması ve öğrencierin de özgürce öğrenim görmeeri oarak tanımanagemiştir ve bu tanım doayı oarak öğrencierin öğrenme özgürükerine de atıfta buunmuştur (Atbach, 2001). 19. yüzyıda Amanya yükseköğretim sisteminde Wihem von Humbodt tarafından Berin Üniversitesinde başatıan reform hareketeri kapsamında akademik özgürük, öğretme özgürüğü ( ehrfreiheit ) ve öğrenme özgürüğü oarak ( ernfreiheit ) yeniden tanımanmış oup bu tanımda ayrıca, araştırma faaiyeteri de akademik özgürük kapsamı içerisine aınmıştır. Böyece, üniversite profesörerine sınıfarında ve aboratuvararında neredeyse mutak bir özgürük sağanmıştır. Ancak bu kapsamdaki akademik özgürük, hiçbir biçimde öğretim üyeerinin sosya ve poitik konuara igii ifadeerinin bir koruyucusu oarak düşünümemiştir. Diğer taraftan akademik özgürüğün bu yeni tanımı, üniversiteerde öğretim ve araştırma faaiyeterinin birbirinden ayrımayacağını da ortaya koymuştur (Karran, 2009b). Daha sonra diğer yükseköğretim sistemeri tarafından da benimsenmiş oan akademik özgürüğün bu yeni tanımı, profesörere sınıf içerisinde ve kendi aanarı ie igii konuarda öze bir koruma, adeta bir zırh ouşturmuştur. Ancak bu hiçbir zaman öğretim üyeeri için mutak bir koruma sağamamıştır. Örneğin, ortaçağ üniversiteerinde kiise ve devet üniversiteerdeki öğretim üyeeri üzerinde bei bir kontroe sahipti. Hatta kiisenin doktrinerine ters düşen profesörerin cezaandırıdığı bie ourdu (Atbach, 2001). Ayrıca, her zaman sivi otoriteye 180 Cit/Voume 3, Sayı/Number 3, Araık/December 2013; Sayfa/Pages

3 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science itaat bekenirdi. Bütün bunara rağmen, üniversiteer tarihin her döneminde, topumun diğer kurumarı ie kıyasandığında, ifade özgürüğünün en faza oduğu kurumar omuşardır. Akademik özgürük, teme oarak yükseköğretim kurumarında görev yapan öğretim üyeerinin yetkii ve ehiyeti odukarı biim aanarı içerisinde gerçeği arama ve buma, sonuçarını yayımama ve bunarı öğrencierine öğretme konuarındaki özgürükeridir (AAUP, 1978). Ükemizde de, benzer biçimde, 1982 Anayasası nın 130. maddesinde: Üniversiteer ie öğretim üyeeri ve yardımcıarı serbestçe her türü biimse araştırma ve yayında buunabiirer. Ancak bu yetki, devetin varığı ve bağımsızığı ve mietin ve ükenin bütünüğü ve böünmeziği aeyhinde faaiyette buunma serbestiği vermez denimektedir. Böyece, akademik özgürüğün kapsamı ve sınırarı da Anayasada açıkça ifade edimiş omaktadır. Diğer taraftan, 2547 sayıı Yükseköğretim Yasasının öğretim eemanarı ie igii böümünde (madde 22-b), öğretim üyeerine yükseköğretim kurumarında biimse araştırmaar ve yayınar yapmak görevi verimiştir. Ancak, bu görevi yerine getirirken öğretim üyeerinin akademik özgürükerini nası kuanabiecekeri tam oarak açıkığa kavuşmuş değidir. Akademik özgürük, biim insanarının topumun eseniği ve refahı için araştırmaar yapıp, bigi üretebimeeri için sadece yasaarca deği, topumun bizzat kendisi tarafından korunmaıdır. Akademik özgürük asında öğretim üyeerinin veya üniversiteerin yararından çok topumarın yararı ve eseniği için gerekidir (Rochford, 2003). Bu özgürüğün korunması için gereki ortamarı yaratamayan topumar geecekte ciddi kayıparı göze amaıdırar. Örneğin, akademik özgürüğü kısıtanmış öğretim üyeerinin araştırma faaiyeterinde de sınıramaar oacağından, teme ve uyguamaı araştırmaar sonucunda üretiecek niteiki bigiden yoksun kaan topumun doğa oarak rekabet gücü de zayıfayacaktır. Ayrıca, topum için daha yüksek yaşam standartarının sağanmasında üniversiteerde yapıan araştırmaarın ve üretien biginin roü yadsınamaz. Akademik özgürüğün üniversiteer ve topum için yaşamsa bu önemine rağmen, biiyoruz ki bugün birçok yükseköğretim sisteminde akademik özgürüğün net bir tanımı bie yoktur (Birtwiste, 2004). Diğer taraftan, günümüzde bie akademik özgürüğün kısıtandığı veya müdahaeye uğradığı üke sayısı az değidir. Örneğin, Maezya ve Singapur gibi bazı ükeerde etnik ayrışma ve çatışmaar ve din gibi konuar hükümeterin baskısıya tabu kabu edidiğinden araştırıamaz ve hakarında yayın yapıamaz (Atbach, 2001) yıında 29 Avrupa ükesinin yükseköğretimden sorumu bakanarı tarafından imzaanan Boogna Dekarasyonu üniversiteerin bağımsızıkarı ve özerkikerine vurgu yaparak ve bunu Magna Charta Universitatum da (1988) ifade edien üniversiteerin teme değereri ie iişkiendirerek, Avrupa Biriği ne üye ükeerin üniversiteerini Avrupa vatandaşığı ortak paydası etrafında ortak değerer payaşan partnerer oarak görür. Ancak, Boogna Dekarasyonunda veya onuna igii daha sonraki resmi dokümanarda işbiriğinin ve ieremeerin bir kaite güvencesi içerisinde ouşması gerektiğine işaret edimesine rağmen, akademik özgürükten açıkça söz edimemiş veya bir atıfta buunumamıştır (Birtwiste, 2004). Ayrıca, yükseköğretimin finansmanı ve yönetimi gibi konuar akademik özgürükten her zaman daha önce gemekte, uusa ve uusararası gündemerin ön sıraarında yer amaktadır (Atbach, 2001). Başta Avrupa Biriği ükeeri omak üzere, birçok geişmiş ükede üniversiteer için vazgeçimez değerer oarak kabu edien akademik özgürük ve kurumsa özerkik agısında ükemizde de bazı eksikiker vardır (Gedikoğu, 2005). Nitekim Bayer in (2011) yapmış oduğu araştırmanın buguarına göre Türkiye de akademisyener, akademik özgürüğün yükseköğretim sisteminde iyi tanımanamadığını ifade etmişer ve kendieri de akademik özgürüğü araştırmanın işevi ve sınırııkarı oarak, akademik özgürüğün sadece bir boyutunu içerecek biçimde tanımamışardır. Akademik özgürük, asında üniversiteerin var ouş sebeperi yani misyonarı ie çok yakından igiidir. Fakat günümüzde üniversiteerin neden var odukarı ie igii evrense bir fikir biriği buunmamaktadır. Bazı otörer yükseköğretim kurumarının var ouş sebebini ticari bigi üretmek oarak görmekte, üretim süreçerine uyguanamayan bigiyi yararı saymamaktadır; bu ise yükseköğretim kurumarını eğitim misyonarından uzakaştırıp onarı ticari amaçara yönendirebimektedir (Barrow, 2009). Akademik özgürük öğretim ve araştırma etkinikerinin en teme değeri oup, etkii bir üniversite ouşturmanın da ön koşuudur. Ancak, küreseeşmeye birikte yükseköğretim kurumarının özeike finansman konusunda destek sağayan topum kesimerine karşı hesap verme sorumuuğunun artması, akademik özgürüke çeişebimektedir (Erdem, 2012). Akademik özgürük, biimse özgürükten daha geniş bir kavram oup, hem araştırma hem de eğitim aanarında, hem biim adamının (biimse/bireyse özgürük) hem de tüze kişiik oarak yükseköğretim kurumunun (üniversitenin) özgürüğünü kapsamaktadır (Günay, 2004). Akademik özgürük omadan gerçek manada etkii öğretim ve araştırmadan söz etme oanağı yoktur. Ancak bir öğretim üyesinin akademik özgürüğünün sınırarı nedir? Bu sınır nerede başar, nerede biter ve neeri kapsar? İfade özgürüğü ie iişkisi nedir? Önceike bu soruarın cevapandırıması ve konu ie igii kavramarın açıkanması gerekir. İfade özgürüğü bir bireyin her konuda görüş ve düşünceerini ifade etme özgürüğü oup, uusa ve uusararası yasaar tarafından güvence atına aınmıştır. Örneğin, İnsan Hakarı Evrense Beyannamesi nin 19. maddesinde Herkesin düşünce ve anatım özgürüğüne hakkı vardır denimektedir tarihi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 25. maddesinde de Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir ; 26. maddesinde ise Herkes, düşünce ve kanaaterini söz, yazı, resim veya başka yoara tek başına veya topu oarak açıkama ve yayma hakkına sahiptir denimektedir. Akademik özgürük evrense oarak tüm insanar için kabu edien insan hakarından birisi değidir (Shis, 1991; Karran, 2009a). Akademik özgürük esasen bir ifade özgürüğüdür; ama bu özgürük akademisyenin akademik çaışmaarının sonuçarını açıkamanın önündeki her türü engein kakması biçiminde, dar kapsamı ve sadece akademisyenere tanınmış bir özgürüktür (Günay, 2004). Diğer taraftan, akademik özgürük bir öğretim üyesine üniversitenin otoritesini, kendi uzmanık aanı dışında kaan kişise Cit/Voume 3, Sayı/Number 3, Araık/December 2013; Sayfa/Pages

4 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Bu çaışmada, yükseköğretimde akademik özgürük kavramı üzerinde durumuştur. Akademik özgürük üniversiteer için en yaşamsa konuardan birisi oarak görümeidir. Yeni düzenedüşünceerini destekemek üzere kuanma hakkını da vermez (Barrow, 2009). Örneğin, bir öğretim üyesinin kendi uzmanık aanı omadığı hade herhangi bir ekonomik modein ükenin kakınması için en iyi mode oduğu ie igii fikir beyan etmesi onun akademik özgürük kapsamı içerisine girmez. Eğer öğretim üyesinin çaışma aanı ekonomik modeer ve bunarın üke kakınması üzerindeki etkieri osaydı ve öğretim üyesinde bu konuda bizzat kendisinin yapmış oduğu veya igii aandaki başka biim insanarı tarafından yapımış birtakım araştırma ve inceemeye iişkin biimse verier ve buguar buunsaydı; o takdirde kendi buguarını açıkaması veya başkaarının buguarına atıfta buunması tamamen öğretim üyesinin akademik özgürüğü ie igii ourdu. Bu nedene de, söz konusu öğretim üyesinin yukarıda beirtien konuda fikir beyan etmesi onun akademik özgürük aanına deği, gene ifade ve kanaat özgürüğü aanına girer. Akademik özgürük, öğretim üyeerine öğretim ve araştırma teme faaiyet aanarında en üst düzeyde profesyone standartarın ede ediebimesi amacıya sağanan bir haktır (Karran, 2009b). Ancak bu hak, öğretim üyeerine tanınmış her aanda geçeri ve sınırsız bir özgürük oarak agıanmamaıdır. Akademik özgürüğün öğretim üyeerinin öğretim etkinikeri ie igii oan boyutu şu hususarı kapsamaktadır (Karran, 2009b; Erdem, 2012): Öğretiecek ders materyainin ve kitaparın seçimi. Bu materyain içerik oarak diğer benzer programarda kuanıan materyae eşdeğer oması ve insanarın özgeçmişeri, cinsiyeteri, kökeneri, inançarı, değereri, topumsa ve ekonomik konumarı ie igii herhangi bir ön yargı ve ayrımcıık içermemesi. Dersin kim veya kimer tarafından öğretieceğinin beirenmesi. Bu süreçte öğretim üyeerinin akademik yeterikeri, uzmanık aanarı ve deneyimeri dikkate aınmaıdır. Derseri aacak öğrencierin akademik gereksinmeerine ve performansarına göre beirenmesi. Bu konuda kimseye ayrıcaık yapımaması. Dersin amacının ne oduğu, nası öğretieceği ve kuanıacak öğretim yöntem ve teknikerin beirenmesi. Bu terciher yapıırken öğrencierin hazır buunuşukarının ve bireyse farkııkarının dikkate aınması. Derse igii öçme ve değerendirme ve başarı öçüterinin saptanması. Sınavarın ne zaman ve nası yapıacağının beirenmesi ve akademik dönem başında öğrenciere duyuruması. Sınav soruarının hazıranması ve değerendirmesinin bizzat igii öğretim üyesi tarafından yapıması. Akademik özgürüğün öğretim üyeerinin araştırma etkinikeri ie igii oan boyutu ise bireyin hem ahak ve etik değererini, hem de biimse konuardaki sorumuuğunu ve davranışarını igiendirir. Günay a (2011) göre etik, bigi aanına doayısıya kütüre aittir. Ahak ise etiğin görünüşe çıkması, yani davranışta görünür omasıdır. Bir öğretim üyesinin doğruyu arama ve buma uğraşında beiri bir özgürük içerisinde çaışma ihtiyacı vardır, ama özeike araştırmaarda biim ahakı her zaman dikkate aınmaı ve öğretim üyesi tek amacının doğruyu bumak oduğu biinciye her an hesap verebiecek durumda omaıdır. Akademik özgürük hiçbir zaman öğretim üyesine gene ve öze etik kuraarın dışına çıkma özgürüğü vermez. Akademik özgürüğün öğretim üyeerinin araştırma etkinikeri ie igii oan boyutunda ise şu hususar dikkate aınmaıdır: Araştırma kim veya kimer tarafından, hangi amaca yöneik oarak yapımaktadır? Üniversitenin hiçbir akademik personei kendi inanç, değer ve anayışarı ie uyuşmayan konuarda araştırma yapmaya zoranmamaıdır. Araştırma süreci araştırmayı yapan akademik personein yaşamına veya ruh sağığına zarar verecek herhangi bir unsur içermemeidir. Araştırma öncesi igii kurum ve kuruuşardan gereki onay ve iziner aınmaıdır. Araştırma her türü etik ikeye uygun omaıdır, insan veya hayvan denekerin veya üzerinde araştırma yapıacak gruparın bugünkü veya geecekteki yaşamarına zarar verecek herhangi bir unsur içermemeidir. Araştırma süreci sonunda çevreye ve ekosisteme zarar verecek atık veya zararı materyaer üretimemeidir, eğer üretimiş ise bunarın tam arıtımı yapımadan doğaya saınımarı gerçekeştirimemeidir. Araştırma sonucunda ede ediecek bigier ve buguar insanığın aeyhinde, onara zarar verecek biçimde kuanımamaıdır. Araştırma buguarının yayımanması aşamasında bu aandaki etik ikeer gözetimei, buguar çarpıtımadan, intiha you ie başka araştırma buguarı aınmadan, oduğu gibi yayımanmaıdır. Araştırma buguarının hedef kiteere ve kamuoyuna duyurumasında kurumsa yönetimin şeffafık ikesine uyumaıdır. Buguarın bir böümünün gizenmesi veya yanızca bei bir kitenin duyabieceği bir biçimde açıkanması youna gidimemeidir. Hemen her yükseköğretim sisteminde öğretim eemanarının eğitim-öğretim ve araştırma faaiyeteri (girien derser, yönetien isansüstü tezer, yürütüen araştırmaar, yapıan yayınar, topumsa duyarıık projeeri, v.b.) beiri öçütere göre değerendiriir. Yüksetime ve atama işemeri de bu aanardaki performansarı doğrutusunda düzenenir. Performans değerendirmesine dayaı akademik hesap verebiiriğin sadece araştırma ve yayın faaiyeterine dayandırıması öğretimde etkiiik, kütür-sanat ve topuma hizmet kapsamındaki çaışmaarın ve ürünerin değerendirme süreci dışında kamasına yo açmaktadır (Richardson & Smaing, 2005). Bu nedene, akademik özgürüğün üniversite yöneticierinin, öğretim üyeerinin ve öğrencierin çeşiti etkinik ve sorumuuk aanarını kapsayacak biçimde yeniden ee aınarak evrense bir tanımının yapıması gerekmektedir. SONUÇ ve ÖNERİLER 182 Cit/Voume 3, Sayı/Number 3, Araık/December 2013; Sayfa/Pages

5 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science meerin gündemde oduğu şu dönemerde Türk yükseköğretim sisteminde de üniversite özerkiği ve akademik özgürük yeniden ee aınıp, irdeenmesi gereken konuar oarak düşünümeidir. Özerk üniversiteerin aynı zamanda akademik özgürüğün yaşanması ve kuanıması için de gereki oan ortamar oduğu unutumamaıdır. Özerk omayan bir üniversitede öğretim üyeerinin akademik özgürüğünden söz ediemez. Akademik özgürük, denetim dışı kamak veya keyfi davranmak anamına gemez. Akademik özgürük hiçbir öğretim üyesine gene etik kuraara, biim ahakına, kamu menfaaterine ve yürürükteki yasa ve yönetmeikere aykırı davranma ve bu biçimde meseğini icra etme özgürüğü vermez. Eğer uyguamaar ve ede edien sonuçar bunun aksine ise öğretim üyeeri hesap verebimeidir. Yani, akademik özgürük öğretim üyeerine hesap verebiirik konusunda muafiyet getirmez. Akademik özgürüğün karşı tarafında şeffafık ve hesap verebiirik vardır. Bu değişkener arasındaki denge iyi kurumadığı zaman üniversitenin iç ve dış paydaşarı tatminsizik yaşayabiir, örgüt ikimi zedeenebiir. Akademik özgürük için uygun örgüt ikimi ouşturan ve akademik özgürük ie hesap verebiirik arasındaki dengeyi iyi kuran üniversiteer geecekte daha başarıı oacakardır. Akademik özgürük bağamında çok faza tartışımayan diğer bir konu da günümüz üniversiteerinde profesyone bir mesek oan öğretim üyeiği otoritesi karşısında üniversite yönetimerinin gücünün giderek artmasıdır. Üniversiteerde özerkiğin azaması akademik özgürüğün de azaması anamına gediğinden, güç ve otoritenin yönetimden ziyade öğretim üyeerinde kaması yeğenmeidir. Güç ve otoritenin kaynağı da akademik özgürüktür. Zaten, akademik özgürüğün varık sebeperinden birisi de onun öğretim üyeerini, otoriter yönetse erke karşı koruyor omasıdır. Akademik özgürük, yükseköğretim ie igii her bireyin ve kurumun önceiki gündemeri arasında yerini amaıdır. Ancak bu konu uusa ve uusar arası pane, sempozyum ve konferansarda yeterince tartışımamaktadır. Bugün igii tarafar yükseköğretimin finansmanı, yükseköğretime geçiş, uusararasıaşma ve hesap verebiirik konuarı ie daha çok igienmekte, akademik özgürüğe gereken önemi vermemektedirer. Oysa günümüzde değişen eğiimer ve yeni uyguamaar ışığında akademik özgürük aanarının da yeniden tanımanması gerekmektedir. Örneğin, uzaktan eğitim uyguamaarında, sana sınıfarda ve internet üzerinden yapıan eğitimerde akademik özgürük nası agıanıp uyguanmaıdır? Çağdaş üniversitenin vazgeçimez unsurarından birisi oan akademik özgürüğün evrense bir tanımı yapımaı, sınırarı ve kapsamı beirenmeidir. Bu kavram yükseköğretim kurumarında öğretim üyeerinin eğitim-öğretim, araştırma ve yayın etkinikeri ie mi sınırı kamaıdır, yoksa aynı zamanda, tanım öğretim üyeerine üniversite içinde ve dışında akademik, sosya, poitik ve kütür-sanat aanarında daha kapsamı bir özgürük aanı ouşturacak biçimde yeniden mi ee aınmaıdır? Ükemizde de akademik özgürüğün yükseköğretim yasasında net bir biçimde tanımı yapımaı, sınırarı çizimei ve uyguamaarının neer oabieceği ve hangi aanarı kapsayacağı açıkça ifade edimeidir. KAYNAKLAR American Association of University Professors/AAUP. (1978). AAUP Buetin (vo. 64), Academic Freedom and Tenure-1940 Statement of Principes and Interpretative Comments. Atbach, P. G. (2001). Academic freedom: internationa reaities and chaenges. Higher Education, 41(1-2), Arabacı, İ. B. & Çankaya, İ. (2009). Yükseköğretimin yönetiminde yeni bir arayış ve mode Önerisi. IV. Uusa Eğitim Yönetimi Kongresi, Denizi. Bayer, A. (2011). Academic freedom: perceptions of academics in Turkey. Eğitim ve Biim, 36(162), Barrow, R. (2009). Academic freedom: its nature, extent and vaue. British Journa of Educationa Studies, 57(2), Birtwiste, T. (2004). Academic freedom and compacency: the possibe effects if good men do nothing. Education and the Law,16(4), Erdem, A. R. (2012). Küreseeşme: Türk yükseköğretimine etkisi, Yükseköğretim Dergisi, 2(2), Gedikoğu, T. (2005). Avrupa Biriği sürecinde Türk Eğitim Sistemi: Sorunar ve çözüm önerieri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakütesi Dergisi, 1(1), Günay, D. (2011). Türk yükseköğretiminin yeniden yapıanması bağamında sorunar, eğiimer, ikeer ve önerier I. Yükseköğretim ve Biim Dergisi, 1(3), Günay, D. (2004). Üniversitenin niteiği, akademik özgürük ve üniversite özerkiği, Internationa Congress on Higher Education, İstanbu. Karran, T. (2009a). Academic freedom: in justification of a universa idea. Studies in Higher Education, 34(3), Karran, T. (2009b). Academic freedom in Europe: time for a Magna Charta?, Higher Education Poicy, 22(2), Özer, A. (2011). Yükseköğretimde teme bir sorun oarak yönetse özerkik ve biimse özgürük üzerine bir tartışma. Uusararası Yükseköğretim Kongresi, İstanbu. Richardson, R. C. & Smaing, T. R. (2005). Accountabiity and governance. In Joseph C. Burke (Ed.), Achieving accountabiity in higher education. Baancing pubic, academic and market demands (pp ). San Francisco, CA: Jossey-Bass. Rochford, F. (2003). Academic freedom as insubordination: the egaisation of the academy. Education and the Law, 15(4), Sakınç, S. & Bursaıoğu, S. A. (2012). Yükseköğretimde kürese bir değişim: Girişimci üniversite modei. Yükseköğretim Dergisi, 2(2), Shis, E. (1991). Academic Freedom. In P. G. Atbach (Ed.), Internationa Higher Education (Vo. 1, pp.1-22). New York: Garand Pubishing. Cit/Voume 3, Sayı/Number 3, Araık/December 2013; Sayfa/Pages

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet

6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet Aziz ÇEL K Krista- f Sendikas E itim Müdürü Avrupa Sosya fiart ve Türkiye nin Çekinceeri 6Ekim 2004 tarihinde 59. Hükümet taraf ndan imzaanan Gözden Geçirimif Avrupa Sosya fiart, Hükümet taraf ndan onayanmak

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri *

Hemşirelik Lisans Öğrencilerinin Problem Çözme ve Eleştirel Düşünme Becerileri * DOI: 10.5961/jhes.2013.083 Hemşireik Lisans Öğrencierinin Probem Çözme ve Eeştire Düşünme Becerieri * Probem Soving and Critica Thinking Skis of Undergraduate Nursing Students * Yaçın KANBAY, Özgür ASLAN,

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri

Kurumu Genel Müdür l üğü vb. kuruluş lar gibi devlet bünyesi içinde özerk bir. yapıya kavuşturulması ve Diyanet İşleri DiYANET işleri BAŞKANLIGI sayıı Resmf Gazete'de yayımanan E: 1970/ 53 - K: 197 1/ 76 sayı ı karar). Gerekçedeki, "başkanık mensupa rının memur sayı arak maaşarının bütçeden karşı an ması devetin din işerini

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2016-2017 İÇİNDEKİLER Rektör den.4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ. Öğrenci El Kitabı İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Öğrenci E Kitabı 2014-2015 İÇİNDEKİLER Rektör den...4 Üniversitemiz Hakkında Gene Bigier...5 Üniversite Öğrencisi Omak! 29 Mayısı Omak!... 7 İstanbu da Okumak!... 11 Hangi

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1

Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN

HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDAN YARARLANIN HEDEFLERİNİZE BİZİMLE ULAŞIN KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever (Mahmutbey Cd.) S E R B E S T M U H

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam

SOLUNUM 2012 çin Haz rl klar Tamam s ounum Türkiye Sounum Araştırmaarı Derneği Yayın Organıdır Nisan 2012 a ktüe YIL 4 / SAYI 8 / SSN: 1309-5285 www.sounum.org.tr SOLUNUM 2012 çin Haz r kar Tamam TÜSAD n 34. Uusa Kongresi nde kongrenin

Detaylı

solenoid dozlama pompaları

solenoid dozlama pompaları teknaevo soenoid dozama pompaarı yeniik > teknooji > geecek Soenoid dozaj pompaarının geişimi Akıı Sadece mode, Sadece PVDF Bütün fonksiyonar tek pompada Bar a varan karşı basınca sahip, 1 t/saat ten 60

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology

Orijinal metin Önerilen metin Gerekçe. Wrong terminology 1 2 Kamu istişaresi / TR2010.0315.01/ Şebeke Yönetmeiğinin ENTSO-E ie uyumaştırıması / Exce şabonu yorumarı İgii Yönetmeik Madde Paragraf At Paragraf Yorum sahibinin Tam Adı Yorum sahibinin bağı oduğu

Detaylı

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ

1. MESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEMİ İLE ÇİZİLMESİ 1. ESNET TEPKİSİ VEYA KESİT ZORU TESİR ÇİZGİLERİNİN KUVVET YÖNTEİ İLE ÇİZİLESİ Yapı sistemerindeki herhangi bir mesnet tepkisinin veya kesit zorunun tesir çizgisinin kuvvet yöntemi ie çiziebimesi için,

Detaylı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı

EKOIQ SEÇİMLERİMİZ & GELECEĞİMİZ. Kim Bu Bilinçli Elektrik Tüketicisi? Yerel Adaylara 32 Soru. Yerel Seçimler için Sürdürülebilir Kentler Şartı EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MART 2014 SAYI:37 İkim Değişiyor; Ya Davos un İkimi? Kim Bu Biinçi Eektrik Tüketicisi? Mesa Ararat: Geeceğin Şirket Hukuku, Topumsa Fayda Odakı Oacak www.ekoiq.com

Detaylı

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI

BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI 20_29_Layout 1 30.11.2011 16:23 Page 8 BASEL KRÝTERLERÝ ÇERÇEVESÝNDE ÝÞLETMELERÝN YATIRIM BÜTÇELERÝNÝN OLUÞUMUNDA VERGÝ PLANLAMASI Güran YAHYAOÐLU 1, Murat KORKMAZ 2 Ümit ÇATULAY 3 1 Çanakkae 18 Mart Üniversitesi

Detaylı

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL

ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL MODEL Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. Journa of the Facuty of gineering and Architecture of Gazi University it 28 No 1 151-159 2013 Vo 28 No 1 151-159 2013 ÇOK ÜRÜNLÜ GERİ DÖNÜŞÜM AĞ TASARIMI İÇİN BİR MATEMATİKSEL

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal

Ergene Havzas Kirlilikten Ar nd r lmal > KAPAK Savafl M. Özaydemir TOBB Sanayi Odaar Konsey Sözcüsü Hai fiahin TOBB TSO Konsey Sözcüsü Ai Duru TOBB Ticaret Odaar Konsey Sözcüsü V. Türkiye Ticaret Ve Sanayi fiuras nda Bögeerin Sorunar Masaya Yat

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam

İçindekiler. Sendikaya katılmamın en büyük nedeni kadın olmaktı Düzce de DESA nın direnen kadınları ile konuştuk. Sendikayı DESA ya koyana kadar devam - s petro - İçindekier 3 4 5 7 10 12 2 Merhaba Kriz faturasının işçiye kesimesini engeeyeceğiz Petro-İş Sendikası 26. Dönem 3. Genişetimiş Başkanar Kuruu Ayrı bir kadın yapısı omaı Güneydoğu Avrupa Enerji

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı

Dört Çubuk Mekanizması Kullanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekanizması Tasarımı Uusararası Katıımı 7. Makina Teorisi Sempoumu, İmir, 4-7 Hairan 5 Dört Çubuk Mekaniması Kuanarak Mikro Hava Aracı İçin Kanat Mekaniması Tasarımı A. İşbitirici * E. Atuğ İTÜ İTÜ İstanbu İstanbu Öet Kuşarın

Detaylı

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti

EKOIQ. Sürdürülebilirliğin İletişimi İletişimin Sürdürülebilirliği. Bu Kampüste Mavi ile Yeşil Bir Arada. Merkez(den) Kaç Kuvveti EKOIQ Y E Ş İ L İ Ş / Y E Ş İ L Y A Ş A M MAYIS 2014 SAYI:39 www.ekoiq.com 9 TL (KDV DAHİL) Doğa Ormanarı Sigortaadıar Tedarik Zincirindeki Kayıp Nokta Buundu Enerjiyi Uçurtma dan Amak... Merkez(den) Kaç

Detaylı

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER

20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER 16 20. YÜZYIL BAŞINDA SÖMÜRGELEŞTİRİLMİŞ AFRİKA DA TOPLU KATLİAM POLİTİKALARI: NAMİBYA DAKİ SOYKIRIM VE ÇIKARILAN DERSLER Prof. Joseph B. Diescho nun Mayıs 2015 de Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve AVİM

Detaylı

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey

Bihter Daş Accepted: March 2010. ISSN : 1308-7231 muzeyyen_bulut@hotmail.com 2010 www.newwsa.com Elazig-Turkey ISSN:1306-3111 e-journa of New Word Sciences Academy 2010, Voume: 5, Number: 2, Artice Number: 2A0042 TECHNOLOGICAL APPLIED SCIENCES Müzeyyen Buut Özek eceived: Setember 2009 Bihter Daş Acceted: March

Detaylı

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum

DÜŞEY AÇI VE EĞİK UZUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT BELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. AKARSU. ± σ ölçüleriyle ile P noktasının üç boyutlu konum DÜŞEY ÇI VE EĞİK UUNLUK ÖLÇÜLERİYLE ÜÇ OYUTLU KOORDİNT ELİRLEMENİN DOĞRULUĞU V. KRSU ongudak Karaemas Üniversitesi ongudak Mesek Yüksekokuu, Teknik rogramar öümü, 6700 ongudak, vakarsu@mynet.com Özet ±

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1

tmmob makina mühendisleri odası SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmob makina mühendiseri odası 1989 SANAYİ KONGRESİ BİLDİRİLERİ MMO Yayın No: 134/1 tmmpb makina mühendiseri odası YAYIN NO: 134/1 Sümer Sok.36/1-A Kızıay-ANKARA Te: 231 31 59-230 11 66 Fax: 231 31 65

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017

ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katılım Planı 2017 ACACIA MADEN İŞLETMELERİ GÖKIRMAK BAKIR MADENİ Paydaş Katıım Panı 2017 Doküman Numarası ACACIA-2017-E&S-SRM-STR-201 Yayınanma Tarihi 29.09.2017 Hazırayan Çevre ve Haka İişkier Departmanı, SRM Danışmanık

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün

ÇALIŞMA ORTAMI. Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seller Gibi Akıyor. OSTİM Patlamalarının İlk Düşündürdükleri. Çim Biçerken İş Güvenliğini Düşün ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 116 Her Yer Kan ve Barut Kokuyor; Gözyaşı Seer Gibi Akıyor OSTİM Patamaarının İk Düşündürdükeri İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi!

VATANDAŞ TEPKi GÖSTERDi! Çekmeköy AK Parti de SÜRPRİZ geişmeer! FLASHABER / AK Parti Çekmeköy İçe Başkanı Şahmettin Yükse istifa etti. Çekmeköy Beediyesi teknik başkan yardımcısı oarak görev yapacak oan Yükse e Siyasi ve Hukuk

Detaylı

/ 2. D Ö N E M

/ 2. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın 2 0 1 4 / 2. D Ö N E M KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 34.REKTÖRLÜK KUPASI İLK YARIYIL BASKETBOL ÖN ELEME GRUPLARI İÇİN GENEL ESASLARI 1. Amaç: Rektörük Kupası Turnuvaarı, Üniversitemiz öğrencieri arasındaki dostuk ve kardeşiği pekiştirmek,

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER

GEOMETRİK YER ve ÇİZİMLER GEOMETRİK ER ve ÇİZİMLER LVIII rş. Gör. Dr.Gönü ZGN-SĞ Gazi Üniversitesi Dr. Eçin EMRE-KDOĞN Gazi Üniversitesi İnsanoğu, ik önce doğruarı ve çembereri haya etti ve böyece geometrinin doğumu gerçekeşti

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

Öztürk Oran ve İlçe Yönetimi nden

Öztürk Oran ve İlçe Yönetimi nden Seami Öztürk Başkan Atınok Öz ü ZİYARET ETTİ FLASHABER / Karta Beediye Başkanı Op. Dr. Atınok Öz ü, Kadıköy eski Beediye Başkanı Av. Seami Öztürk makamında ziyaret etti. 30 Mart yere seçimerinde Kartaıar

Detaylı

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z

KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z KOB LER N ÜRET M VE F NANSAL POTANS YELLER NE YÖNEL K SINIFLANDIRILMASINDA YEN B R YAKLA IM: D SKR M NANT UYGUNLUK ANAL Z Funda SEZG N stanbu Üniversitesi Eif Özge ÖZDAMAR Mimar Sinan G. S. Üniversitesi

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YÜK DENGELİ FORKLİFTLER 4 TEKERLİ, PNÖMATİK LASTİKLİ 1,5 3,5 ton S FD/FG15NT FG15ZNT FD/FG18NT FG18ZNT FD/FG20CNT FD/FG20NT FG20ZNT FD/FG25NT FG25ZNT FD30N, FG30NT FD35N, FG35NT Üstün performans...

Detaylı

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu

Sivil Havacılıkta Ürün ve Organizasyon Sertifikasyonu İk uçuşunu 29 Ağustos 2o13 tarihinde gerçekeştirmiş oan HürKuş-A uçağı ie Araık 2o13 itibarı ie 15 sortide yakaşık 8oo sorti uçuş gerçekeştirimiş oup Ağustos 2o15 ayında EASA dan Tip Sertifikası aınması

Detaylı

ve karşınızda... Pardus 2011

ve karşınızda... Pardus 2011 sayı 30 - Şubat 2011 özgürükiçin.com e-dergi Paket Yöneticisi 3.0 LVM, RAID ve Standart Böümendirme Veritabanı Sihirbazı phpmyadmin Yeni Ofis Yazıımı LibreOffice 3.3.0 ve karşınızda... Pardus 2011 içindekier

Detaylı

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor.

> KAPAK. de kolayl kla nüfuz edebilece i düflünülüyor. > KAPAK sektörerine biraz osun nefes ad racak. Türk müteahhiterimizin odukça etkin odu u bu pazararda, ticari engeerin kad r mas ie birikte Türk inflaat ürünerinin de koay ka nüfuz edebiece i düflünüüyor.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

Konular. 1. Giriş 2. Kurulum 3. Kullan ı m 4. Plone'da Yönetici 5. Ayarlar 6. Özelle ş tirme 7. Stil 8. CMF/Plone Product 9.

Konular. 1. Giriş 2. Kurulum 3. Kullan ı m 4. Plone'da Yönetici 5. Ayarlar 6. Özelle ş tirme 7. Stil 8. CMF/Plone Product 9. " & 1 0,-/.! + * ')( #%$ Pone İ çerik Yönetim Arac ı. Linux ve Aç ı k Yaz ı ı m Ş eniğ i Y ı d ı z Teknik Üniversitesi " & 35 E 7 7= 7 76 1 0,-/.! + * H FA

Detaylı

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi.

TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ. İLK BİZ YAPTIK. Hala en iyisini biz yapıyoruz. 50 yılı aşkın DGA deneyimi. TRAFO YAĞ GAZ ANALİZ (DGA), ONLİNE İZLEME VE ARIZA TESPİT SİSTEMLERİ İLK BİZ YAPTIK. Haa en iyisini biz yapıyoruz. 50 yıı aşkın DGA deneyimi. ONLİNE YAĞ GAZ ANALİZ ÇÖZÜNMÜŞ GAZ ANALİZİ DGA (DISSOLVED GAS

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı