İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm"

Transkript

1 İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm Humanism In The Field Of Turkish Culture During İnönü Period Özet Bülent AKKAYA Atatürk dönemi yapılan inkılâplar ile eğitim, sosyal yapı, fikrî hayatla ilgili aklın ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerde esas unsur milli kültür olmuştur. Atatürk ün ölümü ile cumhurbaşkanı olan İnönü döneminde kültür politikalarında bir kırılma olmuş ve hümanist bir kültür politikası izlenmeye başlanmıştır. Hümanist anlayış, Tanrı merkezli sosyal ve kültürel hayatın yerine, insan merkezli bir yapılanma öngörmüş ve aynı anlayış, yönetim tarafından Latin-Yunan kültür kaynaklarına inilmesi olarak tarif edilmiştir. Yeni belirlenen kültür politikasının yayılması için adı konmamış bir Türk Hümanizmi Projesi geliştirilmiştir. İncelediğimiz dönemde Latin-Yunan kültürüyle, Türk kültürü kaynaştırılarak Türk hümanizmi yaratılması amaçlanmıştır. Bu döneminde, edebiyat, tiyatro, eğitim ve kültür gibi birçok alanda hümanizm faaliyetlerinin izlerini görmek mümkündür. Anahtar Kelimeler: İnönü, Atatürk, Kültür, Hümanizm. Abstract In the periodof Atatürk have brought many arrangments in culture, literature, social structure which necessity of the era and thought. The main factor of this arrangments was national culture. After the death of Atatürk, İsmet İnönü became the second president of Turkish Republic. İnönü took up humanistic opionion in culturel policies. Humanistic philosophy was founded on human-centered approach discarding the divine-centered social and cultural view of the world. In order to spread the newly designed cultural policy, then unnamed Turkish Humanism Project was developed. This understanding was described as the re-discovery of Latin Greek sources in culture. During that period, we can see the traces of humanist effects in many areas like literature, theatre, education and culturel fields. Key Words: İnönü, Atatürk, Culture, Hümanistic. Dr., Ġl Emniyet Müdürlüğü - Bingöl

2 İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm 2 Giriş Kültür kavramının Türk dilinde çeģitli kullanım yerleri vardır. Fen ve botanik sahasında üretme yetiģtirme, çoğaltma anlamında, öğretim ile ulaģılan tahsil ve terbiyeyi anlatmakta, genel bilgi veya sadece bilgi anlamında ve her türlü fikir ve sanat hareketlerine olarak kafaya ve zevke hitap edici bilgi ve değerler anlamında kullanılmaktadır 1. Kültür politikası denildiğinde bir topluluğun manevi özelliğini, duyuģ ve düģünüģ birliğini oluģturan gelenek ve her türlü yaģayıģ, düģünce ve sanat varlıkların bütünü ifade edilmektedir. Kültür kelimesi üzerine yapılan tartıģmalardan sonra Ziya Gökalp tarafından genel bir tanım yapılmıģtır. Ona göre kültür: bir milletin din, ahlak, hukuk, akıl, estetik, iktisat ve fen alanlarındaki uyumlu bütünüdür. Bu bütüne kültür denildiği gibi uygarlıkta denilebilir. Gökalp e göre, kültür, millidir ve bu bakımdan değiģmez bir niteliği vardır. Hâlbuki medeniyet, bilim ve teknolojiyi içerdiğinden milletlerarası bir karakter gösterir. Ancak uygarlık evrenseldir ve tüm milletlerin malıdır. Kültür ise milli ve yerel özellikleri vardır. Gökalp, kültürün milli olması dolayısıyla değiģmesine karģıdır. Sadece baģka ülkelerden medeniyet yani bilim ve teknoloji alınmakla yetinilmelidir. Ona göre milli niteliği olan kültür öğelerinden birisini baģka bir toplumun kültürüne aģılamak olumlu bir sonuç vermez 2. Osmanlı Ġmparatorluğu zamanında batının üstünlüğünü askeri alanda hissettirmiģ ve bu konuda batılılaģma baģlamıģtır. Ancak batılı eğitim gören aydınlar, batının tamamen alınmasını, Ġslamcılar batının teknik alan dıģında Doğu dan üstün olamayacağını, söylediği bir ortamda ne kadar biz, ne kadar batı kavramları tartıģılmaya baģlanmıģtır. Ziya Gökalp ın belirttiği hars ve medeniyet kavramları ile Ġslamcılar batılıları bir uzlaģma ortamına getirmeye çalıģmıģtır 3. Atatürk Biz batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içerisinde benimsiyoruz 4 demiģtir. Atatürk ün getirdiği model millet olma ve modernleģmeye dayandırılmaktaydı. Millet olma bilinciyle ilgili olarak Türkiye de yeniden Osmanlılık modeline dönülemezdi. Millet olma kimliği kazanmak gerekliydi. Artık Osmanlıcılığın, Ġslamcılığın yerine standart kültürün kazanılması gerekiyordu. Bu standart kültür de Türklük Ģemsiyesi altında olmalıydı 5. Ziya Gökalp in Türkçülük anlayıģı bir nostalji veya fantezi olarak değil, Osmanlı döneminde standart kültürün dıģladığı çok etnikli ümmet yapısından ulus devlete geçiģi ortaya koymaktaydı 6. Standart kültürün Türk Milliyetçiliği olması gerektiğini Peyami Safa da benzer Ģekilde ele almıģtır. Atatürk inkılâplarının değiģmez iki prensibi olan Milliyetçilik ve Medeniyetçiliktir. Medeniyetçiliğin kökünün bizi Garp metoduna, Milliyetçiliğin kökünün ise bizi Orta Asya ve Ģark menģelerimize, tarihimize, dil birliğimize götürdüğünü belirtmektedir. Türkçülüğün programı yapılmıģ tarih, edebiyat, folklor alanlarında millîlik esas alınmaya baģlanmıģtır 7. 1 Muharrem Ergin, Türkiye nin Bugünkü Meseleleri, Ankara 1988, s. 5,6. 2 Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Bordo Siyah Klasik Yayınlar, Ġstanbul 2003, ġevket Süreyya Aydemir; Tek Adam, Cilt 3, Remzi Kitapevi, Ġstanbul, 1994, s Afet Ġnan, Mustafa Kemal Atatürk ten Yazdıklarım, 1971, s Orhan Türkdoğan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, TimaĢ Yayınevi, Ġstanbul 2003, s Türkdoğan, a.g.e, s Peyami Safa, Türk İnkılâbına Bakışlar, Ankara 1988, s. 54.

3 3 Bülent AKKAYA Hümanizma adı altında ise Avrupalılar, Hıristiyan taassubunun Kilise baskısının, siyasî, ekonomik baskıların kaldırılması insani değerlere dönüģ için ve insan üzerindeki baskıyı kaldırmanın yolu olarak eski Yunan, Latin kaynaklarına dönüģ ile gerçekleģeceğini düģünmüģlerdir 8. Atatürk, kültür ve medeniyeti ayrı ayrı düģünmemiģtir. Bu konuda Ģunları söylemiģtir: Medeniyetin ne olduğunu hep baģka baģka tarif edenler vardır. Bence Medeniyet i Hars tan ayırmak güçtür ve gereksizdir. Bu görüģümü açıklamak için hars ne demektir tanımlayayım; Hars, insan toplumunun devlet hayatında, düģünce hayatında ve ekonomik hayatta yapabileceği Ģeylerin toplu sonucudur. Bir milletin Medeniyeti dendiği zamanda, Hars namı altında, saydığım insan toplumunun Devlet, düģünce ve ekonomik olarak üç nevi faaliyetinden baģka bir Ģey düģünülemez Atatürk Dönemi Kültür Politikaları Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması, Türk insanının yaģamında yeniden var oluģun baģlangıcıdır. Bu tarihsel bir gerçektir. Bu gerçeği önemli kılan değer ise, Türk toplumunun doğu toplumlarının kaderci düģünce yapısından rasyonel düģünce yapısına geçmeye yöneltilmesidir. Cumhuriyet in Türk toplumuna kazandırmaya çalıģtığı en önemli atılım bilim in önemi olmuģtur 10. Cumhuriyetin ilânı ile yıllarca kul olarak yaģamıģ Türk halkının vatandaģ statüsü ulaģması için bir takım inkılâplar yapılmıģtır. Bunların yeni yetiģen nesillerle öğretilebilmesi için yeni bir eğitim hamlesi baģlatması gerekiyordu. Yüzde doksanı eğitim öğretimden yoksun olan bir ülkede her Ģeyden önce eğitim seferberliğinin yapılması gerektiğini Atatürk 1922 yılında Bursa da yaptığı toplantıda Ģu Ģekilde dile getirmiģtir. Milletimizin siyasî, içtimai hayatında, milletimizin fikri terbiyesinde rehberimiz ilim ve fen olacaktır. Mektep sayesinde, mektebin vereceği ilim ve fen sayesindedir ki Türk milleti, Türk sanatı, iktisadiyatı, Türk Ģiir ve edebiyatı, bütün bedayiyle inkiģaf eder 11. Saltanatın kaldırılmasıyla, cumhuriyetin dinsel ve siyasal otoriteleri birbirinden ayrılmıģ, cumhuriyetin ilânı ile milli egemenlik kavramı net bir Ģekilde kullanılmaya baģlanmıģtır. Hilafetin kaldırılmasıyla da ġeriye ve Evkaf Vekâletinin kaldırılması, din iģlerinin Diyanet ĠĢleri Reisliği adı altında baģvekilliğe bağlanması, Tevhidi Tedrisat Kanunu ile eğitimin birleģtirilmesi hep bu amaçla yapılmıģtır. 3 Mart 1924 tarihli Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile Türkiye deki okullar Maarif vekâletine bağlanmıģ, özellikle tarih ve coğrafya dersleri ile millî Ģuur kazandırmaya yönelik olarak hazırlanmıģtır de Latin harflerinin kabul edilmesiyle birlikte Türk milli eğitim sistemi yeniden ĢekillendirmiĢtir 12. Osmanlı toplumunda görülen bu aksaklıkları gidermek için yapılan alfabe değiģikliği ile okur-yazar oranı artırılmıģ, Türkçenin Arapça, Farsça ve Batı dillerinin tesirinden kurtarılması ve kendi bünyesinde zenginleģtirilmesine çalıģılmıģtır Ali Ata Yiğit, İnönü Döneminde Eğitim ve Kültür Politikası ( ), Ġstanbul 1992, s Afet Ġnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye ĠĢ Bankası Yayını, Ankara 1959, s Kıymet Giray, Cumhuriyet Dönemi Türk Resim ve Heykel Sanatı Gelişim Çizgisi, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV, S , Eylül-Aralık 1998, s Ünsal Yücel, Atatürk Döneminde Sanat Yaşamı, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, Ġstanbul 1986, s Yiğit, a.g.e, s Bernard Lewis, Modern Türkiye nin Doğuşu, T.T.K. Yay., Ankara 2000, s. 429.

4 İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm 4 Kültürün geniģ halk kitlelerine ulaģtırılması için de yazı diliyle, konuģma dili arasındaki farklılıklar giderilmiģtir. Böylece okur-yazar ile halk kitleleri arasındaki uçurum azalmıģ ve kitlelerin kaynaģması sağlanmıģtır. Atatürk ün Türk Tarih Tetkik ve Türk Dil ve Tetkik cemiyetlerini kurmak suretiyle baģlattığı hareketler ile millete, tarih yoluyla milli bilinç verilmek istenmiģtir. 19.Yüzyıl ulus devletlerin yılı olmuģtur. Ortadoğu toplumları kendilerine bir gelecek sağlamak için eski uygarlıklara sarılmıģlardır. Yapılanlar uluslaģmak için geçmiģe yeniden dönmek içgüdüsüydü. Modern Türkiye yi inģa eden Atatürk de Osmanlı dan önceki dönemlere yönelmiģtir 14. Tarihinde medeniyet eserleri koymuģ olan Türk milletinin gelecek çocuklarına öğretilmesi, Türklük Ģuurunu geliģtirmek için uğraģmıģ dil ve tarih çalıģmalarına ağırlık verilmiģtir. Atatürk, bu amaçla 1931 de Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti ni, 1935 te Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesini oluģabilecek olası siyasal etkileri engellemek ve kurumun tarafsız kalmasını sağlamak için özerk bir yapıya sahip olarak kurdurmuģtur 15. Bu giriģimler üzerine Atatürk ün bir ırkçı olduğuna dair savlar ileri sürülmüģ, bunun için "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Bir Türk Dünyaya bedeldir gibi sözleri ele alınmıģtır. Hâlbuki bunlar Türklüğü kendisine unutturulmuģ bir topluluğa onurunu onarmaya 16 yönelik sözlerden baģka bir Ģey değildi. Yapılan kültür politikalarını batı hayranlığı tıpatıp batıya benzeme olarak almakta ısrar edenler mevcuttur. Bu görüģleri savunanlara Atatürk ün cümleleri ile cevap vermek gerekirse, Biz batı medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için dünya medeniyet seviyesi için de benimsiyoruz 17 diyerek hep özgün bir kültür politikası takip etmiģti. Milli Mücadelenin baģarılı olmasından ve Cumhuriyetin kurulmasıyla yeni Cumhuriyet, bir taraftan batılılaģma ve yeni bir ulus yaratma yönünde adımlar atarken bir yandan da, yeni bir millet ruhu yaratmaya çalıģıyordu. Atatürk dönemi yapılan inkılâpları bu manada değerlendirmek gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti nin kurulması, Türk insanının yaģamında yeniden var oluģun baģlangıcıdır. Bu tarihsel bir gerçektir. Bu gerçeği önemli kılan değer ise, Türk toplumunun doğu toplumlarının kaderci düģünce yapısından rasyonel düģünce yapısına geçmeye yöneltilmesidir. Cumhuriyet in Türk toplumuna kazandırmaya çalıģtığı en önemli atılım bilim in önemi olmalıdır yılında Fındıklı da bulunan Osmanlı Meclis-i Mebusan binasının Güzel Sanatlar Akademisi nde tahsis edilmesi, Ankara da Güzel Sanatlar Birliği nin resim sergisi düzenlenmesi batı uygarlığının Türk toplumuna uyarlanmasıydı yılında Sarayburnu nda Viyanalı bir heykeltıraģa yaptırılan Atatürk heykeli sanatsal bir faaliyetten ziyade Ġslami önyargılara karģı bir meydan okuma, bundan ziyade siyasî ve toplumsal bir anlam olduğu düģünülmüģtür Bayram Bayraktar, Çağdaş Tarihçilik Açısından Türk Tarih Tezi, Türkiye Günlüğü, 48, Kasım Aralık 1997, s Faruk Yücel, Türkiye nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 2, 2006, s Türkdoğan, a.g.e, s Afet Ġnan, Mustafa Kemal Atatürk ten Yazdıklarım, 1971, s Giray, a.g.m, s Giray, a.g.m, s

5 5 Bülent AKKAYA Cumhuriyetimizin ilk 15 yıllık döneminde milli özü bulmak ve milli sanatı yaratmak üzere halka yönelme hareketiyle halk müziği alanında çok ciddi çalıģmalar yapılmıģtır. Yurt dıģında müzik eğitimi görmüģ Seyfettin Asaf ve Mehmet Sezai Beylerin 1925 lerde Batı Anadolu da yaptıkları derlemelerin yer aldığı Yurdumuz Nağmeleri adlı yayın içinde bulunan, orijinal halk ezgileri notaları ile konunun önemini vurgulayan rapor, bu alandaki ilk çalıģmalardır. Bu yayınla bütün Anadolu ilk defa Zeybek ten haberdar olmuģ, zeybek havaları nı tanımaya baģlamıģtır İnönü Döneminin Başlaması Atatürk ün ölümünden sonra 11 Kasım 1938 günü toplanan TBMM ye 387 milletvekilinden 348 i katılmıģ ve oybirliği ile Ġsmet Ġnönü CumhurbaĢkanı seçilmiģtir 22. Ġnönü nün CumhurbaĢkanı seçilmesinden sonra 26 Aralık 1938 günü toplanan CHP Olağanüstü Kurultayı nda yapılan Tüzük değiģikliği ile Atatürk ebedi Ģef olarak Ġsmet Ġnönü de milli Ģef olarak kabul edilmiģtir 23. Böylece Türkiye de ebedi Ģef in ölümü ile baģlayan yeni dönem milli Ģef dönemi olarak adlandırılmaya baģlanmıģtır 24. Atatürk'ün ölümü ile Ġsmet Ġnönü'nün cumhurbaģkanlığı döneminde, tek parti, tek millet, tek lider sloganına dayanan bir rejim Türkiye de kurulmuģtur. Kendisini milli Ģef ilan ettirmesi, Atatürk e ve demokrasinin kurulacağına inananları Ģok etmiģ ve bir avuç muhteris haricinde kimse bu tutumları tasvip etmemiģti 25. Atatürk döneminde gözden düģen Millî Mücadele'nin önde gelenleri 26 Mart 1939 seçimlerinde Atatürk e yakınlığı ile bilinen Rıza Soyak, Fuat Bulca, NeĢet Ömer Ġrdelp, ġükrü Kaya, Muhittin Baha Pars, ġakir Kesebir, Recep Zühtü Soyak ve Kılıç Ali gibi kiģiler CHP den milletvekili adayı gösterilmedikleri için meclise girememiģlerdir. Ġnönü, çeģitli nedenlerden dolayı Atatürk le anlaģamadıkları için siyasetin dıģında kalmıģ olan Atatürk dönemi muhalifleri ile yakınlaģmıģtır. Hüseyin Cahit Yalçın, Kazım Karabekir, Fethi Okyar milletvekili, Ali Fuat Cebesoy ve Refet Bele de CHP üyesi olmuģtur. 26 Atatürk dönemi politikacılarını siyaset sahnesinden tasfiye ederek ve kendi ekibini kurmuģtu 27. Böylece Atatürk dönemi kültür politikasından vazgeçilip, Latin-Yunan kökenli kültür politikasının uygulanabilmesi için gerekli bürokratik değiģiklik Ġnönü tarafından sağlanmıģ oldu 28. Mustafa Kemal Atatürk ün ölümüyle baģlayan yıllarını içeren Türkiye deki yeni döneme ve bu dönemdeki kültürel politikalar hümanizma dönemi olarak 20 Lewis, a.g.e, s Mehmet Özbek, Cumhuriyet ve Halk Müziği, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV, S , Eylül-Aralık 1998, s ġerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi, 4. Kitap (Ġkinci Bölüm) ÇağdaĢlık Yolunda Yeni Türkiye (14 Mayıs Mayıs 1960), Bilgi Yayınevi, Ankara 1999, s Turan; a.g.e, s Ercan Haytoğlu, Türkiye'de Demokratikleşme Süreci ve 1945'te Çok Partili Siyasî Hayata Geçişin Nedenleri ( ), Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 1997, S. 3, s Mehmet Saray, Sovyet Tehdidi Karşısında Türkiye nin Nato ya Girişi 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ın Hatıraları ve Belgeler, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yay., Ankara 2000, s DurmuĢ Yalçın; Azmi Süslü; Refik Turan ve Diğerleri; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. II, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yay., Ankara 2000, s Ġnönü, devletin baģına geçer geçmez Ġnönü nün ilk hareketi Bayar ı ve Atatürk ün yakın mesai arkadaģlarını bin kenara atmak oldu. Ali Fuad BaĢgil, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, (Çeviren M. Ali Sebük, Ġ. Hakkı Akın), Kubbealtı NeĢriyat, Ġstanbul 2006, s Kadir ġeker, İnönü Dönemi Kültür Hayatı ( ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2006, s. 12.

6 İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm 6 adlandırılmıģtır 29. Kültür politikalarında eski Yunan ve Roma Medeniyetine inmek olarak tarif edilen hümanizm 1938 ten sonra resmi politika olarak görülmüģtür Dünya SavaĢının sıkıntılı günlerinde eğitim ve kültür hayatında Hümanizma temel ilke olarak kabul edilmiģ ve geniģ bir eğitim seferberliğine giriģilmiģtir. Bu dönem aynı zamanda Atatürk ün kültür politikalarının da tartıģılmaya baģlandığı bir süreç olmuģtur. 3. İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm Hümanist akımın Atatürk ün ölümünden sonra ortaya çıkmasının sebebi olarak Türk Tarih Tezi ve GüneĢ Dil Teorisi gibi çalıģmalardan vazgeçilmiģ olması gösterilebilir. GüneĢ Dil teorisi ile Türkçenin Arapça, Farsça ve Batı dillerinin tesirinden kurtarılması ve kendi bünyesinde zenginleģtirilmesine çalıģılmıģtır 31. Ancak yıllarında geniģleyen tasfiyecilik hareketinin halkta bir kopukluğa meydan vermesi üzerine, Atatürk ün benimsediği GüneĢ-Dil Teorisinden 32 vazgeçilmiģtir. Atatürk ün millî kültürü oluģturmak için Türk Tarih Tezi ve GüneĢ Dil Teorisi etrafında baģlayan bu çalıģmalar hümanist kültür anlayıģı ve felsefesi bağdaģmamaktadır. Çünkü hümanist kültür politikası ile milli kültürden vazgeçilip dünya insanı profili yaratılmaya çalıģılmıģ ve Türk milliyetçiliği temelinden giderek uzaklaģtırılmıģtır arasında, Devlet in temel kültür politikaları, Türk kültürü temelinden Grek-Lâtin kültürüne dayanan hümanist kültür temeline kaydırılmıģtır. Hümanizmin ateģli savunucusu olarak Yücel Dergisi yayınlanmaya baģlamıģtır. Derginin baģlığının altında Hümanismanın Arayıcılığı ile Kendimizi Bulmak cümlesi yazılıydı. Derginin yazarlarından Orhan Burian, Hümanizmin, 14. Yüzyılda Ġtalya da baģlamasından sonra Avrupa da özgür düģünceyi geliģtirerek büyük bir inkılâp gerçekleģtirdiğini savunmuģtur 33. Biz Hümanismayı bir örnek taklidi değil, bir arayıģ sistemi 34 olarak tanıyoruz denilmiģ sonra da Türk Cemiyetinin bütün organizasyonlarının hümanizme göre yeniden tetkik etmek gerektiğinden bahsetmiģlerdir. Bunların yapılmasıyla bütün dil, sanat hareketleri millet parçalarını milli olmaktan uzaklaģtırmak Ģöyle dursun milli olmaya götüreceğine dikkat çekilmiģtir 35. Orhan Burian ın makalesinin üçüncü kısmında ilginç tespitler vardır. Türk inkılâbı ile artık naslardan kurtulalım diye bağırmaya gerek olmadığı, memlekette insanları peģin hükme bağlayan kör iymanın kalmadığı 15., 16. yüzyıl Avrupa sını taklit ederek okullarda Latince, 29 Orhan Koçak, 1920 lerden 1970 lere Kültür Politikaları, Modern Türkiye de Siyasi Düşünce Kemalizm, C. II, Ġstanbul 2001, s Salih Özkan, Arası Türkiye nin Eğitim Kültür Politikası, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1996, s Lewis, a.g.e, s Türk Tarih Tezi, GüneĢ Dil teorisi üzerine yoğunlaģan incelemelerde her iki teorinin görüģleri sayfalar dolusu ileri sürülmüģ ancak nerelerde yanılgı veya hatalara girildiği akılcı bir yaklaģımla ortaya konulmamıģtır. Bkz. Türkdoğan, a.g.e, s Orhan Burian, Hümanisma ve Biz I, Yücel, C. II, S. 62, Nisan 1940, s Hümanizm yerin öz arayıģ kelimesinin kullanılmasıyla ilgili olarak Hüseyin Cahit Yalçın Hümanizm öz arayıģ demek değildir. Zaten kendimizi aramak tabiri bana karanlık geliyor. Kendimizi aramak ne demektir? Ne arayacağız? Kendimizin nesini bulacağız. Ben kendimizi kaybettiğimizi kabul etmiyorum. Kendimizi arayıģı anlayamadım. Esasen genç arkadaģlardan da bunu izah etmelerini isteyecektim diye serzeniģte bulunmaktadır. Yücel, C. 11, S. 61, Mart 1940, s Yücel, C. 11, S. 61, Mart 1940, s. 7.

7 7 Bülent AKKAYA Yunanca koyarak, klasikleri okuyarak HıristiyanlaĢmak; yahut paganlaģmakla neticeyi vermeyecektir. Türkiye kendine has Ģartlarla icap ettirdiği surete varacaktır 36. Hümanistler milliyetçiliğe bakıģlarını bu Ģekilde ifade etmelerine rağmen milliyetçilerin tepkisinden kaçamamıģlardır. Bu tepkide 1942 yılında yeniden yayınlanmaya baģlanan Türk Yurdu Dergisi öncü olmuģtur. Hümanizm, Komünizmin beģinci kolu olarak düģünülmüģ, bununla ilgili Hasan Ferid Cansever in yazıları yayınlanmıģtır 37. Materyalist tarihçi ya da hümanist felsefi akımları savunanların yabancı ideolojileri temsil ettiği, bununla beraber memlekette fikir ve iman propagandacılığı yaptığından bahsedilmektedir 38. Ġnönü dönemi kültür politikalarının uygulayıcısı olan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel in, Ziya Gökalp ın TürkleĢmek, ĠslâmlaĢmak, MuasırlaĢmak formülüne karģı sentezi Ģudur: Biz Ziya Bey in dediği gibi üç Ģey olmak istemiyoruz; dileğimiz bir Ģey olmaktır. Biz tam Türk olmak istiyoruz. Dikkatinizi çekmek istiyorum ki, TürkleĢmek baģka Ģeydir, Türk olmak baģka. MeĢrutiyetin eklemeci filozofunun zannettiği gibi bizim TürkleĢmeye ihtiyacımız yoktur. Bizim için, Türklüğümüzü duymak ve bulmak zaruridir ġubat 1943 tarihleri arasında toplanan II. Millî Eğitim ġûrası'nda Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel, milli kültürü ahlak, Türk dili ve Türk tarihi olmak üzere üç unsurdan oluģtuğunu özetle Ģu konulara temas etmiģtir: "Millî kültürümüz denildiği zaman, bunda, her Türk'ün Ģahsiyeti ve manevi varlığı demek olan ahlâkı; Türklüğün en mahrem varlığını teģkil eden ve düģünmek dediğimiz büyük insanlık iģlevinin özü olan dili ve dilimiz Türk dilinin; millî varlığımızın tarihin en eski kaynaklarından bugüne doğru yürüyüģünde hangi yollardan geçtiğini, hangi kıtalarda medeniyet durakları kurduğunu ve insanlığa neler getirip nasıl hizmet ettiğini gösteren Türk tarihini, üç unsur olarak görüyoruz 40. Yabancı dilde yazılan eserlerin Türkçeye tercüme edilmesi faaliyetlerine 1921 de kurulan Telif ve Tercüme Heyeti ile faaliyetlerine baģlamıģ ve çalıģmalarını 1926 yılına kadar sürdürmüģtür yılında toplanan Üçüncü Heyet-i Ġlmiye Kararları ile de yerini Millî Talim ve Terbiye Dairesine bırakmıģtır 41. Hümanist akımın kültür politikalarında etkisiyle 1940 ta kurulan Tercüme Bürosu da bu anlayıģa uygun farklı kültürlerden evrensel değerleri temsil eden klasik eserler arasından seçilen eserlerin tercüme edilmesine Ģeklinde faaliyette bulunmuģtur 42. Çevrilen eserlerin içerisine ġark-ġslam klasiklerinden tercümeler de konulmuģtur. Fakat Arapça ve Farsça eserlerden yapılan tercümelerin içerisinde Türk-Ġslam kültürünün yansıtan eserler yoktu 43. Hasan Ali Yücel yeni kültür anlayıģını Tercüme dergisi Yunan Özel Sayısı olarak 29 ve 30. sayılarına yazdığı sunuģ yazısında Ģöyle açıklamıģtır. Küresel çaptaki insan hayatının dayandığı prensiplerin tek olması imkânsız kaynakları nerelerdedir? Zamanda ve mekânda, halde ve tarihte hangi coğrafya alanındadırlar?' diye sormakta ve yanıtı kesin bir 36 Orhan Burian, Hümanisma ve Biz III, Yücel, C. 11, S. 64, Nisan 1940, s HaĢim Nahid Erbil, Ümanizma, Dil ve Kültür Münakaşaları, C. 27, S. 7, Türk Yurdu, Ocak 1943, s Hasan Ferid Cansever, Ümanistler in Camiamızı Zehirlemek Teşebbüsüne Karşı, Türk Yurdu, C. 26, S. 8, Aralık 1942, s Koçak, ag.m, s Faruk Yücel, Türkiye nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 2, 2006, s Adnan Gül, Demokratikleşme ve Modernleşme Sürecinde Türkiye de Kültür Politikası, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV, S , Eylül-Aralık 1998, s

8 İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm 8 dille vermektedir: 'Ġçinde bulunmaya mecbur olduğumuz medeniyet dünyasının kökü, eski Yunandadır 44. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından sahiplenilmiģ olan hümanizme Türk hümanizmi denilmiģtir. Batı kültürünün kaynaklarını 20. yüzyılın baslarında merak etmeye baģlamıģlardır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Fransız edebiyatını incelerken hümanist anlayıģı tanımıģtır. Bu akım temsilcisi Yakup Kadri ve arkadaģlarınca New Yunanilik adıyla eski Yunan ve Latin kültürü ile Türk kültürünün karıģtırılarak yeni bir Türk hümanizmi oluģturulmak istenmiģtir 45. Bu kültürü yaymak için de birkaç lisede Latince ve Yunanca öğretmek için klasik liseler açılmıģtır 46. Hasan Ali Yücel e göre modernleģmenin sağlam temellere dayanması milletin ruhça buna alıģması için dünyanın en meģhur edebî ve felsefî eserlerinin Türkçeye kazandırılması gerekliydi. Bundan sonra yoğun bir Ģekilde dünya klâsiklerinin Türkçeye kazandırılması sağlanmıģtır 47. Dünya klasiklerinin çevrilmesinin Türk hümanizmasının doğmasına katkısı konusunda dönemin Millî Eğitim Bakanı Yücel Ģöyle demiģtir: Kültür anlayıģımızda milliyetçiliğin tecellilerinden biri de Cumhuriyet in daha ilk zamanlarında, Arapça ve Farsça yı kaldırmamız olmuģtur. Bu boģluğu o da seneler sonra ve bu yakınlarda Latince ve Yunanca ile doldurmaya baģladık. 48 Ġnönü dönemi tercüme edilen eserlerden 76 sı Yunan edebiyatı, 180 i Fransız edebiyatı, 46 sı Ġngiliz edebiyatı, 28 i Latin edebiyatı, 23 ü de ġark Ġslam edebiyatı eserleri idi. Ġnönü Hasan Ali Yücel in bu tercüme faaliyetleri dolayısıyla kutlama mesajı yayınlamıģtır 49. Tercüme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulan Tercüme Bürosu 1966 yılına kadar tercüme iģlemlerini takip ve tenkit etmiģ, iki ayda bir olarak Tercüme adıyla bir dergi yayınlamıģlardır 50. Hümanist dünya görüģünün topluma ulaģtırılması için tercüme yapılan eserler halka devlet tarafından ulaģtırılmıģtır. Okur yazar oranın düģüklüğü ve 2. Dünya SavaĢının olumsuz etkileri bunu gerektirmiģtir.ayrıca köy enstitüleri eğitim faaliyatinin yanında tercüme eserlerin toplumda yaygınlaģtırılmasında etkili bir rol oynamıģtır 51. II.Dünya Savaşı Sonrası Dönem 2. Dünya SavaĢı sırasında Türkiye, izlediği "oportünist" sayılabilecek tarafsızlık politikasının yarattığı gediği kapatmak için 2 ġubat 1945'te Almanya'ya karģı savaģ ilân etti ve ertesi gün BirleĢmiĢ Milletler Beyannamesini imzaladı. Bu durum askeri nedenlerden dolayı Türkiye'yi Batı dünyasına yaklaģtıran önemli bir adım oldu /02/ Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi, Ankara 1980, s ġeker; a.g.t, s. 13; 1940 yılında açılan klasik kol 1949 yılında kapatılmıģtır. Bkz. Yiğit, a.g.e, s. 45, Mustafa Ergün, Hasan Ali Yücel in Eğitim ve Kültür Politikası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, 1998, CumhurbaĢkanları, BaĢbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının Milli Eğitim ile Ġlgili Söylev ve Demeçleri, C. I, Ankara 1946, s ġeker, a.g.t, s Yiğit, a.g.e, s Faruk Yücel, Türkiye nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 2, 2006, s Ömer Kürkçüoğlu, Türk Demokrasisinin Kuruluş ve işleyişinde Dış Etkenler (1946 dan bu yana), AÜSBF Dergisi, C. 33, S. 1, 1978, s. 225.

9 9 Bülent AKKAYA Sovyet tehdidi altında yalnız kalmıģ bir Türkiye'nin, milletlerarası iliģkilerde geliģen yeni duruma kayıtsız kalmadı. Türkiye, kendini koruması için Batıya yakın gösterecek Ģey olarak çok partili sisteme geçmeyi bir zorunluluk olarak düģünmüģlerdir. Ġnönü iktidarındaki çk partili demokrasi dönemine geçiģ, Türkiye nin dıģ politikasının iç politikasına yansımasıydı 53. Ġkinci Dünya SavaĢından sonra dünyada baģ gösteren özgürlükçü ortam Batı değerlerinin yüceltilmesine ve hümanist eğilimlerin geliģmesine yol açmıģtır. Hümanizm anlayıģı ile batının medeniyet anlamdaki üstünlüğü aydınlar tarafından Türkiye de bir dünya görüģü olarak yayılmaya baģlamıģtır 54. Ġkinci MeĢrutiyet döneminde kurulan önemli siyasal ve kültürel hizmetler yapmıģ ve artık tarihi görevini tamamlamıģ olan Türk Ocakları kaldırılarak halkevlerine dönüģtürülmüģtür. Türklerin kültürel birliğini amaçlayan Türk Ocakları, Atatürk ün isteği üzerine 10 Nisan 1931 de yaptığı olağanüstü kurultayda, oybirliği ile ve sahip olduğu tüm hakları ile CHP ye katılmıģ ve 19 ġubat 1932 de Halkevleri adını almıģtır 55. Halkevleri, halkçılık politikasını uygulamak ve kültür politikalarını halka ulaģtırmak ve yayma yeri olarak görev yapmıģtır. Halkevlerinin Ģehir ve köylerdeki kitlelere ulaģmak onlara Atatürk inkılâbını kavratmak hedeflenmiģtir. Anadolu insanı bu salonlarda resim, müzik gibi etkinlikler ile tanıģmıģ ve hayatlarına resim, heykel gibi etkinlikler girmeye baģlamıģtır yılına gelindiğinde halkevlerinin sayısı 209 a ulaģmıģ bir yıl içerisinde 3056 konferans, 1164 konser, 1549 temsil, 179 sergi faaliyetleri gerçekleģtirilmiģ ve 7 milyon kiģi bu etkinliklere katılmıģtır da 4521 olan halkevleri ve halk odalarının sayısı, 1950 de 4800 halkevi ve halk odasına ulaģmıģtı 58. Bu kurumların o dönemde CHP il baģkanı da sayılan valiler olmak üzere kamu görevlilerince desteklenmesi ve CHP ne halkevlerinde kullanılmak için bütçeden yardım aktarılması eleģtirilere sebep olmuģtur Ağustos 1951 tarihli 5830 sayılı Kanun ile halkevleri kapatılmıģ mal varlığı alınmıģtır. Cumhuriyetin 19 yılını aydınlatacak tüm arģiv belgeleri ve sayısı ni aģan kitap, dergi, film, plak, vb. malzeme dağılmıģ veya kaybolmuģtur. Kemal Karpat a göre Halkevlerinin kapatılması ile halkın sosyal geliģmesini hedef tutan çok faydalı bir devrime son verilmiģtir yılından itibaren hümanist kültür politikasına uygun olarak okul kitapları yeniden yazılmaya baģlandı. Atatürk ün himayesi ile yazılan ve 1931 yılından itibaren liselerde okutulan 4 ciltlik tarih kitaplarının yerlerine yeni kitaplar yazdırıldı yılından itibaren de hümanist anlayıģı merkezine koyan, Yunan ve Latin medeniyetine anlatan bölümlerin yer 53 Ömer Kürkçüoğlu, Dış Politika Nedir? Türkiye deki Dünü ve Bugünü, AÜSBF Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, 1980, s Yümni Sezen, Hümanizm ve Atatürk İlkeleri, Ġstanbul 1998, s Halkevlerinin kuruluģ, geliģme ve faaliyetleri hakkında geniģ bilgi için bkz. ġerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye, 4. Kitap (Birinci Bölüm), Bilgi Yayınevi,Ankara 1999, s Giray, a.g.m, s Yiğit, a.g.e, s Kemal Karpat, Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, Ġstanbul Matbaası, Ġstanbul 1967, s ġerafettin Turan, Türk Devrim Tarihi Çağdaşlık Yolunda Yeni Türkiye, 4. Kitap (Birinci Bölüm), Bilgi Yayınevi, Ankara 1999, s Karpat, a.g.e, s. 324.

10 İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm 10 aldığı tarih kitapları okutulmaya baģlanmıģtır. Emin Oktay ve Niyazi AkĢit in yazdığı Tarih 1 kitabının konu dağılımına baktığımız zaman Türk Tarihi% 4, Eski Anadolu Tarihi%8,Yunan Tarihi %40, Roma Tarihi %40 ve diğer konular %8 Ģeklindedir arası ortaokul ve lise müfredatlarında Yunan-Roma tarih ve medeniyeti, Türk tarih ve medeniyetinden fazlaca yer teģkil etmeye baģlamıģtır 61. CHP tarafından arasında okullarda seçmeli olarak din dersi okutulmuģ CHP tarafından arasında okullarda seçmeli olarak din dersi okutulmuģ, 1949 da Ankara da Ġlahiyat Fakültesi kurulmuģtur. 1 Mart 1950 tarihinde de 5566 Sayılı Kanunla ile yirmi Türk büyüğünün türbesi ziyaretçilere açılmıģtır Sonuç MeĢrutiyet dönemi ile baģlayan kültürel değiģim Türkiye de hep tartıģma konusu olmuģtur. Cumhuriyetin ilânı ile de Yeni Türkiye Cumhuriyeti nin kültür politikasının ne olması gerektiği tartıģılmıģtır. Atatürk, siyasî, ekonomik geliģmelerin yanında kültürel geliģmelere önem vermiģtir. Bu amaçla Halkevleri, Dil ve Tarih Cemiyetlerini kurmuģ ve yakından ilgilenmiģtir. Atatürk döneminde Türk halkının sağlıklı bir analizi yapılmıģ ve milli kültür politikası takip edilmiģtir. Yıkılan Osmanlı toplumu sonrası ya Osmanlı öncesi Türk Toplumuna gidilecek, ya da batı kabul edilecektir. Bilinmeyen Osmanlı öncesine gitmek mümkün olmadığına göre, medeni milletlere yöneliģ olmuģtur. Atatürk dönemi yapılan inkılâplar ile eğitim, sosyal yapı, fikrî hayatla ilgili aklın ve çağın ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeler yapılmıģtır. Bu düzenlemelerde esas unsur milli kültür olmuģtur. Atatürk ün ifadesi ile Türkiye Cumhuriyeti nin temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olmuģtur. Bu amaçla Halkevleri, Dil ve Tarih Cemiyeti ile yakından ilgilenmiģtir. Atatürk halkçılığa, milliyetçiliğe ve laikliğe önem veren dil ve tarih tezleri ile yeni bir anlayıģ ortaya koymuģtur. Türk milletinin çağdaģ bir toplum olarak dünya milletleri içerisinde yerini almasını istemiģtir. Bu anlayıģ aynı zamanda dönemin azgeliģmiģlik Ģartları karģısında bir sentez oluģturmaktaydı. Türk kültürü kanunlarla yapılan bir sosyal değiģim politikası oluģturmaktaydı. Atatürk ten sonra gelen yöneticiler ise onun koyduğu kültür politikalarını yeni bilgilerle geliģtirip, toplumca benimsenmesini sağlayamadılar lı yıllardan itibaren sosyal değiģim politikaları önü kesildiği gibi, Ġnönü döneminde ise Atatürk devrinin en belirgin özelliği olan Türkçülük-milliyetçilik, törpülenip geri plâna itilmiģ ve yerine hümanist bir Batıcılık anlayıģı öne çıkarılmıģtır. Kısaca, Atatürk ün ölümünden sonra Türkiye Cumhuriyeti, kuruluģ felsefesi olan Türk milliyetçiliği temelinden giderek uzaklaģtırılmıģtır. Atatürk ün yapmaya çalıģtığı Türk kültür inkılâbı kesintiye uğramıģtır.. Bunun sonucu olarak Türk kültür inkılabı kalıcı hale getirilememiģ, çağa adını yazdıracak bir kültür reformu haline getirilememiģtir. Ġnönü döneminde ise milli kültürden vazgeçilip dünya insanı profili yaratılmaya çalıģılmıģ, bu konuda bir kesinti olmuģtur. Böylece, çok isabetli ve rasyonel kararlarla baģlatılan milletleģme olgusundan vazgeçilerek milli olmayan Yunan ve Latin kökleri yöneliģ baģlamıģtır. 61 Nevzat Köken, Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih Eğitimi ( ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2002, s SitembölükbaĢı, a.g.e, s. 23.

11 11 Bülent AKKAYA Bu durum Türk kültürüne zenginlik katan köklerinden uzaklaģmasına, çağdaģlaģma çabalarına uygun olmayan politikaların Türk siyasetine egemen olmasına sebep olmuģtur. KAYNAKÇA TETKİK ESERLER 1. Kitaplar BAġGĠL, Ali Fuat, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri, Çev. M. Ali Sebük, Ġ. Hakkı Akın, Kubbealtı NeĢriyat, Ġstanbul BAYAR, Celal, Başvekilim Adnan Menderes, (Der. Ġsmet Bozdağ) Tercüman Yay., Ġstanbul CumhurbaĢkanları, BaĢbakanlar ve Milli Eğitim Bakanlarının Milli Eğitim ile Ġlgili Söylev ve Demeçleri, C. I, Ankara ERGĠN, Muharrem, Türkiye nin Bugünkü Meseleleri, Ankara GÖKALP, Ziya, Türkçülüğün Esasları, Ġstanbul Ġnan Afet, Mustafa Kemal Atatürk ten Yazdıklarım, Ġnan Afet, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler, Türkiye ĠĢ Bankası Yayını, Ankara KARPAT, Kemal, Türk Demokrasi Tarihi Sosyal, Ekonomik, Kültürel Temeller, Ġstanbul Matbaası, Ġstanbul LEWĠS, Bernard, Modern Türkiye nin Doğuşu, T.T.K. Yay., Ankara Öztürk, Kazım, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ve Programları, Ak Yay., Ġstanbul SAFA, Peyami, Türk İnkılâbına Bakışlar, Ankara 1988 SARAY, Mehmet, Sovyet Tehdidi Karşısında Türkiye nin Nato ya Girişi 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar ın Hatıraları ve Belgeler, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yay., Ankara SEZEN, Yümni, Hümanizm ve Atatürk İlkeleri, Ġstanbul SĠNANOĞLU, Suat, Türk Hümanizmi, Ankara SĠTEMBÖLÜKBAġI, ġaban, Türkiye de İslâm ın Yeniden İnkişafı: ( ), ĠSAM Yay., Ankara TURAN, ġerafettin, Türk Devrim Tarihi, 4. Kitap (Birinci Bölüm) ÇağdaĢlık Yolunda Yeni Türkiye (14 Mayıs Mayıs 1960), Bilgi Yayınevi, Ankara TURAN, ġerafettin, Türk Devrim Tarihi, 4. Kitap (Ġkinci Bölüm) ÇağdaĢlık Yolunda Yeni Türkiye (14 Mayıs Mayıs 1960), Bilgi Yayınevi, Ankara TÜRKDOĞAN, Orhan, Türk Toplumunda Aydın Sınıfın Anatomisi, TimaĢ Yayınevi, Ġstanbul YALÇIN, DurmuĢ, Azmi Süslü; Refik Turan ve Diğerleri; Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, C. II, Atatürk AraĢtırma Merkezi Yay., Ankara 2000.

12 İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm 12 YĠĞĠT, Ali Ata, İnönü Döneminde Eğitim ve Kültür Politikası ( ), Ġstanbul Makaleler BAYRAKTAR, Bayram, Çağdaş Tarihçilik Açısından Türk Tarih Tezi, Türkiye Günlüğü 48, Kasım Aralık BURĠAN, Orhan, Hümanisma ve Biz III, Yücel, C. II, S. 64, Nisan 1940, s BURĠAN, Orhan, Hümanisma ve Biz I, Yücel, C. II, S. 62, Nisan 1940, s CANSEVER, Hasan Ferid, Ümanistler in Camiamızı Zehirlemek Teşebbüsüne Karşı, Türk Yurdu, C. 26, S. 8, Aralık 1942, s ERBĠL, HaĢim Nahid, Ümanizma, Dil ve Kültür Münakaşaları, Türk Yurdu C. 27, S. 7, Ocak 1943, s ERGÜN, Mustafa, Hasan Ali Yücel in Eğitim ve Kültür Politikası, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, 1998, GĠRAY, Kıymet, Cumhuriyet Dönemi Türk Resim ve Heykel Sanatı Gelişim Çizgisi, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV, S , Eylül-Aralık 1998, s GÜL, Adnan, Demokratikleşme ve Modernleşme Sürecinde Türkiye de Kültür Politikası, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV, S , Eylül-Aralık 1998, s HAYTOĞLU, Ercan, Türkiye'de Demokratikleşme Süreci ve 1945'te Çok Partili Siyasî Hayata Geçişin Nedenleri ( ), PAÜ. Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 1997, S.3, s KÜRKÇÜOĞLU, Ömer; Türk Demokrasisinin Kuruluş ve işleyişinde Dış Etkenler (1946 dan bu yana), AÜSBF Dergisi, C. 33, S. 1, 1978, s Kürkçüoğlu, Ömer, Dış Politika Nedir? Türkiye deki Dünü ve Bugünü, AÜSBF Dergisi, C. 35, Sayı1, 1980, s SEVĠNDĠ, Neval, Cumhuriyette Kültürel Yapılanma, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV, S , Eylül-Aralık 1998, s ÖZBEK, Mehmet, Cumhuriyet ve Halk Müziği, Yeni Türkiye, Cumhuriyet Özel Sayısı IV, S , Eylül-Aralık 1998, s YÜCEL, Faruk, Türkiye nin Aydınlanma Sürecinde Çevirinin Rolü, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 23, S. 2, 2006, s YÜCEL, Ünsal, Atatürk Döneminde Sanat Yaşamı, Çağdaş Düşüncenin Işığında Atatürk, s Tezler ġeker, Kadir, İnönü Dönemi Kültür Hayatı ( ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, ÖZKAN, Salih, Arası Türkiye nin Eğitim Kültür Politikası, Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, KÖKEN, Nevzat, Cumhuriyet Dönemi Tarih Anlayışları ve Tarih Eğitimi ( ), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2002.

13 13 Bülent AKKAYA 4. İnternet Adresleri 26/02/

İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm

İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm İnönü Dönemi Kültür Politikalarında Hümanizm Humanism in the Cultural Policies during Inonu Period Özet Bülent AKKAYA Atatürk dönemi yapılan inkılâplar ile eğitim, sosyal yapı, fikrî hayatla ilgili aklın

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II Dersin Adı Dersin Kodu 1200.9202 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

DERS TANITIM BİLGİLERİ

DERS TANITIM BİLGİLERİ DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Uygulama Labaratuvar Yerel Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi AİT 204 Bahar 2 - - 2 2 Önkoşullar - Dersin dili Türkçe Dersin Türü (Zorunlu/Seçmeli)

Detaylı

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI

DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI 2009 DEMOKRATİKLEŞME VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇILIMI BİLGE ADAMLAR STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ Demokratikleşme ve Toplumsal Dayanışma Açılımı BirikmiĢ sorunların demokratik çözümü için Hükümetçe baģlatılan

Detaylı

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR

EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILAPLAR Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapların amaçları; Laik ve çağdaş bir eğitim ile bilimsel eğitimi gerçekleştirebilmek Osmanlı Devleti nde yaşanan ikiliklere

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray

1 İSMAİL GASPIRALI HER YIL BİR BÜYÜK TÜRK BİLGİ ŞÖLENLERİ. Mehmet Saray Mehmet Saray 1942'de Afyon'un Dinar kazasında doğdu. Orta öğrenimini Çivril ve Isparta'da yapan Saray, 1961-1966 arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nü bitirdi. 1968-1978 yılları

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER

PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER PROF. DR. HAYDAR BAġ IN ALMIġ OLDUĞU ULUSLARARASI ÖDÜLLER 1) ULUSLARARASI LĠYAKAT TOPLULUĞU ÜYELĠĞĠ Merkezi Cambridge Ġngiltere'de bulunan ULUSLARARASI BĠYOGRAFĠ MERKEZĠ tarafından verilen özel bir Ģeref

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I AI0 2 + 0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze /

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Sabahattin YILDIZ (MuĢ) O

BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ: Mehmet Altan KARAPAġAOĞLU (Bursa) SÖZCÜ : Sabahattin YILDIZ (MuĢ) O 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA (Afyon) BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 1 Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda okur yazar oranı çok azdı. Bir ülkenin her alanda kalkınabilmesi ancak eğitimle olabilirdi. 2 Kültür Alanındaki Gelişmeler 3 Mart 1924 :Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1926

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

Sait DĠNÇ Özet. Abstract

Sait DĠNÇ Özet. Abstract 1 Türk Eğitim Tarihi Açısından Hasan Ali Yücel in Döneminde Yapılan I. ve II. Milli Eğitim Şûraları ve Hasan Ali Yücel in Şuraların Oluşumuna ve Alınan Kararların Uygulamalarına Katkısı Sait DĠNÇ Özet

Detaylı

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri

Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690220054 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R 2007 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI BAġKAN: Sait AÇBA BAġKANVEKĠLĠ:

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R İ Ç İ N D E K İ L E R ÖN SÖZ.V İÇİNDEKİLER....IX I. YURTTAŞLIK A. YURTTAŞLIĞI YENİDEN GÜNDEME GETİREN GELİŞMELER 3 B. ANTİK YUNAN-KENT DEVLETİ YURTTAŞLIK İDEALİ..12 C. MODERN YURTTAŞLIK İDEALİ..15 1. Yurttaşlık

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : EĞİTİM SOSYOLOJİSİ * Ders No : 0310340040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek

Teori (saat/hafta) Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı

Detaylı

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği:

erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Dersin adı / kodu: TÜRK SOSYOLOJĠ TARĠHĠ I (PARALEL) / SOSY3101 Dersi veren öğretim üyesi: Yrd. Doç. Dr. Aynur ERDOĞAN E-mail adresi erdaynur@gmail.comaynur.erdogan@gmail.com Dersin içeriği: Sosyolojinin

Detaylı

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları

Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Devletin Şefleri Cumhurbaşkanları Cumhuriyetin kuruluşu Anadolu insanının iman, namus, bağımsızlık, özgürlük, vatan ve millete sevgi ile bağlılığının inancı ve iradesi ile kendisine önderlik yapan Mustafa

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 005002004 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali Ata YĠĞĠT Doğum Tarihi: 17.01.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Hacettepe Üniversitesi 1982-1986 Y. Lisans

Detaylı

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM

HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU 08-10 MAYIS 2014 TRABZON PROGRAM HER YÖNÜYLE MAHMUT GOLOĞLU SEMPOZYUMU AÇILIġ 08 Mayıs 2014 / Saat: 09.30 Karadeniz Teknik Üniversitesi Osman Turan Kongre ve Kültür

Detaylı

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI?

ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? ENER TARTIŞMAYA AÇIYOR OLTU VE HINIS İL OLMALI MI? Erzurum, COĞRAFİ VE İDARİ KÜÇÜLMEYİ EKONOMİK BÜYÜMEYE dönüştürebilir mi? TARTIŞMA ÖNERİSİNİN GEREKÇESİ Kamu hizmetlerinin ülke seviyesinde daha verimli

Detaylı

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk.

BU PAZAR SEÇĠM OLSA! Faruk Acar ANDY-AR BĢk. TÜRKĠYE SĠYASĠ GÜNDEM ARAġTIRMASI-NĠSAN 2013 AraĢtırma; Kantitatif AraĢtırma tekniklerinden ( Yüzyüze görüģme ) yöntemi uygulanarak 04-10 Nisan 2013 tarihleri arasında 21 il'de toplam 3.473 denek ile görüģme

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH

YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH YAZILI SINAV SORU ÖRNEKLERİ TARİH SORU 1: MÖ 2450 yılında başlayan ve 50 yıl süren bir savaş kaç yılında sona ermiştir? İşlemi nasıl yaptığınızı gösteriniz ve gerekçesini belirtiniz. (2 PUAN) SORU 2: Uygurlar

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI

İ Ç İ N D E K İ L E R DIġĠġLERĠ BAKANLIĞI 2005 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KANUN TASARILARI İLE 2003 MALÎ YILI GENEL VE KATMA BÜTÇE KESİNHESAP KANUNU TASARILARININ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞME TUTANAKLARI 1 09.11.2004 İ Ç İ N D E K İ L E

Detaylı

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK

DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK DEVLET TEŞKİLATINA TEORİK YAKLAŞIMLAR PROF. DR. TURGUT GÖKSU VE PROF. DR. HASAN HÜSEYIN ÇEVIK 2 Takdim Planı Modernleşme Süreci Açısından Devlet Devlet-Toplum İlişkileri Açısından Devlet Teşkilatlanma

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI TARİH BÖLÜMÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI I. YARIYIL ECTS II. YARIYIL ECTS BİL 150 Temel Bilgi Teknolojisi 4+0 5,0 TAR 107 İlkçağ Tarihi I 3+0 5,0 TAR 108 İlkçağ Tarihi II 3+0 5,0 TAR 115 Osmanlıca

Detaylı

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması

A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması. B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması HAFTALAR KONULAR 1. Hafta ATEŞKESTEN ANTLAŞMAYA A-) Mudanya Ateşkesi; Doğu Trakya ve İstanbul un Kurtarılması B-) Lozan a Kim Gidecek Tartışmaları ve Saltanatın Kaldırılması C-) Lozan Öncesi İçte ve Dışta

Detaylı

ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI?

ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI? ÇIRAKLIKTA GEÇEN SÜRE SĠGORTALILIK BAġLANGICININ TESBĠTĠNDE DĠKKATE ALINIR MI? (Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin Bir Kararı Üzerine Değerlendirme) Yrd. Doç.Dr. M. Fatih UġAN Özet: Özel Kanunda nitelikleri

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II Kodu Yarıyıl AİT106 1.YIL/ 2.yarıyıl Bahar Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve

Detaylı

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem

ÖZETLE. Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem ÖZETLE Türk ye Cumhur yet Cumhurbaşkanlığı S stem MiLLETiN ONAYIYLA Mevcut Anayasa da Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin başıdır. Sistemin işleyişi, devletin bekası ve vatanın bütünlüğü, Türkiye

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS rders BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 AIIT101 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II Ders No : 0690130059 : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı

27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 27-28 MAYIS 2010, FEN, EDEBİYAT, FEN-EDEBİYAT, DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTELERİ DEKANLARI (FEFKON) V. TOPLANTISI SONUÇ RAPORU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTELERİ Kısaca FEFKON olarak

Detaylı

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II

TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II TÜRKĠYE SOSYAL, EKONOMĠK VE POLĠTĠK ANALĠZ II EKĠM - KASIM 2011 Araştırmacılar Derneği üyesi olan GENAR, araştırmalarına olan güvenini her türlü denetime ve bilimsel sorgulamaya açık olduğunu gösteren

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ MÜLAKAT SINAVI YER VE SAATLERĠ Müze Eğitimi Sosyal Çevre Bilimleri Tiyatro Ermeni Dili ve Kültürü Çalgı Anasanat Dalı Müzik Yorumculuğu Saat 13:00 11:00 Eğitim Bilimleri Fakültesi 5204 Nolu Oda (Prof.Dr. Ġnci San Dersliği) DTCF Ana

Detaylı

CUMHURİYET İN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE YENİ DİL VE KÜLTÜR SİYASETİNİN OLUŞMASI

CUMHURİYET İN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE YENİ DİL VE KÜLTÜR SİYASETİNİN OLUŞMASI CUMHURİYET İN İLK YILLARINDA TÜRKİYE DE YENİ DİL VE KÜLTÜR SİYASETİNİN OLUŞMASI Derya ŞİMŞEK 1 Özet Cumhuriyetin ilanı nın ardından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile değiģik

Detaylı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bülent Ecevit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Tarih geçmiş hakkında eleştirel olarak fikir üreten bir alandır. Tarih; geçmişteki insanların yaşamlarını, duygularını, savaşlarını, yönetim

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Türk Modernleşmesinde Ordunun Siyaset Üzerindeki Rolü

Türk Modernleşmesinde Ordunun Siyaset Üzerindeki Rolü Türk Modernleşmesinde Ordunun Siyaset Üzerindeki Rolü DEMET BOSTANCI Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Türkiye nin devlet geleneğinde ordu kurumunun hâkim bir konumu vardır. Görev tanımını ülkenin güvenliğini

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İKTİSDİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİŞLER BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. ULUSLARARASI İLİŞKİLER I (3.0.3) Uluslar arası sistem/ Temel Kavramlar/ Devlet/ Sivil Toplum Örgütleri/

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM TBMM VIII. DÖNEM ( ) V İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... XIII GİRİŞ... 1 Muhalefetin İstekleri... 1 Demokratikleşme Adımları... 1 Milletvekilleri Seçimi Kanunu... 2 Hükûmetler... 2 Milletvekili Ara Seçimleri... 2 CHP ve DP nin Kurultay

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0020020021 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE

8. SINIF DENEME SINAVLARI DAĞILIMI / TÜRKÇE TÜRKÇE Öğrenme Alanı 3. OKUMA 4. YAZMA 5. DİL BİLGİSİ Alt Öğrenme Alanı 2. Okuduğu Metni Anlama ve Çözümleme 3. Okuduğu Metni Değerlendirme 4. Söz Varlığını Zenginleştirme 1. Yazma Kurallarını Uygulama

Detaylı

TOPLANTI RAPORU II ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ NDE BOLOGNA SÜRECĠ VE PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI EĞĠTĠM TOPLANTISI

TOPLANTI RAPORU II ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ NDE BOLOGNA SÜRECĠ VE PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI EĞĠTĠM TOPLANTISI TOPLANTI RAPORU II ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ NDE BOLOGNA SÜRECĠ VE PROGRAM YETERLĠLĠKLERĠ VE DERS ÖĞRENME ÇIKTILARI EĞĠTĠM TOPLANTISI Uzm. Sertaç HOPOĞLU, BEK Üyesi Tarih: 02 Nisan 2010; Saat: 15.00 17.00;

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL

TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ. 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKĠYE DE OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠMĠN GELĠġMESĠ PROF.DR. AYLA OKTAY MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 11.Mart 2011 Uluslar arası Okul Öncesi Eğitim Kongresi ĠSTANBUL TÜRKİYEDE ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ İKİ ANA BAŞLIKTA İNCELELENEBİLİR

Detaylı

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUŞ Birimimiz Performans Programı, Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak performans Programları Hakkında Yönetmelik ile Performans Programı Hazırlama

Detaylı

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti.

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu Fethiye yi Ziyaret Etti. Odamız tarafından Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu na Fethiye sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili; Fethiye Körfezi nin Temizlenmesi,

Detaylı

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu

TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE. Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu TARİH BİLİNCİ MESLEK KÜLTÜRÜ VE HARİTACILIK ÜZERİNE Prof. Dr. Erol KÖKTÜRK Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu İçerik Tarih Bilinci- Meslek Kültürü ve Haritacılık Üzerine 1. Tarih Nedir?

Detaylı

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 8.SINIF KAVRAM HARİTASI. Mevlüt Çelik. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük YURDUMUZUN İŞGALİNE TEPKİLER YA İSTİKLÂL YA ÖLÜM TERCİH ETTİĞİN OKOL GELECEĞİNDİR MEVLÜT ÇELİK 19.yy.sonlarına doğru Osmanlı parçalanma sürecine girmişti. Bu dönemde

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek

Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Türkiye nin Milli Güvenliği: Güncel Durum ve Gelecek Prof. Dr. Sadi Çaycı Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk AD Öğretim Üyesi Ankara 1 Giriş İlk soru: Ne durumdayız? Neden? Sebepler

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN

Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Yrd.Doç.Dr. AYTEN CAN Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı 1980-1984 Lisans Selçuk Üniversitesi Bölümü Türk Dili

Detaylı

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4

DERS BĠLGĠLERĠ. Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS. Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 DERS BĠLGĠLERĠ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl T+U+L Saati Kredi AKTS Türk Siyasal Hayatı ------------ 3 Güz 3+0+3 3 4 Bölümü : Uluslararası İlişkiler Dersin Seviyesi : Lisans Ders Dili : Türkçe Ders

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00

SİYASET ÜSTÜ DÜŞÜNMEK Pazar, 30 Kasım :00 Türkiye de siyaset yalnızca oy kaygısı ile yapılıyor Siyasete popülizm hakimdir. Bunun adı ucuz politika dır ve toplumun geleceğine maliyet yüklemektedir. Siyaset Demokrasilerde yapılır. Totaliter rejimler

Detaylı

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ

SAINT BENOIT FRANSIZ LİSESİ COĞRAFYA NIVEAU / SEVIYE L-1 1-Coğrafya nedir coğrafyanın bölümleri. 2-Dünyanın şekli ve sonuçları. 3-Dünyanın hareketleri. 4-Harita bilgisi. 5-Atmosfer ve özellikleri. 6-İklim elemanları 7-Sıcaklık 8-Basınç

Detaylı

Biz yeni anayasa diyoruz

Biz yeni anayasa diyoruz Biz yeni anayasa diyoruz Ocak 05, 2015-9:32:00 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, "Biz 'anayasa değişikliği' demiyoruz, 'yeni anayasa' diyoruz. Türkiye'nin anayasayla ilgili sorunu ancak

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : İSLAM FELSEFE TARİHİ I Ders No : 0070040158 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I Ders No : 0020040023 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009

TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI. Ekim 2009 TÜRKĠYE SĠYASĠ EĞĠLĠMLER VE BEKLENTĠLER ARAġTIRMASI Ekim 2009 BU SONUÇLAR, SONAR YAYINCILIK LTD. ġtġ RAPOR ABONELERĠ ĠÇĠN GERÇEKLEġTĠRĠLEN ARAġTIRMADAN ALINMIġTIR. 2 Sonar AraĢtırma A.ġ. nin, Ekim ayında

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (HIST 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II HIST 102 Her İkisi

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS TÜRK SİYASİ TARİHİ I TST207 3 3 + 0 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü Dersi

Detaylı

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık

Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ. Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık Şafak EVRAN TOPUZKANAMIŞ Türk Hukukunda Anayasal Gelişmeler Işığında Vatandaşlık İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR...XXIII TABLOLAR LİSTESİ... XXV GİRİŞ...1 Birinci Bölüm Vatandaşlığın

Detaylı

Ġspanya da üniversite Sistemi

Ġspanya da üniversite Sistemi Ġspanya da üniversite Sistemi NEDEN ĠSPANYA DA YURT DIġI EĞĠTĠM? Avrupa ile Afrika arasında önemli bir geçiģ yolu olan Ġspanya, günümüzde geleneksel ve modern yaģam tarzlarını bir arada bulunduran önemli

Detaylı