ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR"

Transkript

1 ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi usulüne uygun de ilse, devam ndaki ifllemlerin de hükümsüz olmalar söz konusu olur. Örne in cebri icra yoluyla sat flta, tafl nmaz n ihale sürecinde yap lan tebligatlardan birinin usulsüz olmas ihalenin feshine neden olur. Usulsüz tebligata istinaden verilen boflanma karar bir sonuç do urmaz. Usulsüz tebligatla bir icra takibi kesinleflmez. Kanun yollar na baflvuru süresi ifllemez. Ceza hükmü ve di er hükümler kesinleflmez. Dava açma süresi ifllemez. Örnekler ço alt labilir. Uygulamada, tebligatlar n ço unun kanun, tüzük ve Yarg tay n yorumlar na ayk r olarak yap ld görülmektedir. Bu durumda, Tebligat Kanunu 32. maddesindeki Tebli usulüne ayk r yap lm fl olsa bile, muhatab tebli e muttali olmufl ise muteber say l r. Muhatab n beyan etti i tarih, tebli tarihi addolunur. hükmü devreye girerek adli ifllemlerin devam sa lanabilmektedir. Ancak bu durumda dahi, usulsüz tebligata dayanan ifllemin gecikmesi, fazladan masraflar n yap lmas, hak kay plar söz konusu olabilmektedir. Usulsüz tebligat nedeniyle, bundan zarar gören taraf, maddi ve manevi tazminat talebiyle Posta daresi aleyhine dava açabilecektir. Ayr ca ilgili posta görevlisinin görevi kötüye kullanma suçu (TCK m 257) nedeniyle cezai sorumlulu u söz konusu olacakt r. Bu durumlarla karfl laflmamak ve adli tebligatla ilgili mevzuat ile uygulamaya hakim olunmas amac yla, özellikle, uygulamada tebligat ifllemini gerçeklefltiren posta görevlilerinin s kça yapt hatalara dikkat çekilmeye çal fl lm flt r. 1) TÜZEL K fi LERE YAPILACAK TEBL GATLARDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR Tüzel kiflilere tebligat TK m 12, 13 ve Tüzük m 17, 18 de düzenlenmifltir. Uygulamada tüzü ün 18 maddesindeki hükme uyulmad görülmektedir. Söz konusu hükümde;

2 1976 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 Yukar daki madde mucibince tebli yap lacak kimseler herhangi bir sebeple mutad ifl saatlerinde iflyerinde bulunmad klar veya o s rada evrak bizzat alamayacak bir halde olduklar takdirde tebli, hükmi flahs n o yerdeki memur veya müstahdemlerinden birine yap l r. fiu kadar ki, kendisine tebli yap lacak memur veya müstahdemin, hükmi flahs n o yerdeki teflkilât veya personeli içinde vazife itibariyle tebligat n muhatab olan hükmi flahs n mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil ifllerle tavzif edilmifl bir flah s olmas laz md r. Bunlar n da bulunmad, tebli mazbatas nda tespit edildi- i takdirde tebligat, o yerdeki di er bir memur veya müstahdeme yap l r. Buna göre, tüzel kiflinin temsilcisi veya yetkilisin yerine, baflka bir çal flan na tebligat yap lm flsa, tebli mazbatas nda bunun gerekçesi mutlaka gösterilmelidir. Yukar daki hüküm, tahlil edildi inde, tüzel kifliye yap lacak tebligatlarda, tebli s ras nda, tüzel kifliyi en yüksek seviyede temsil eden kiflinin aranmas ve tebligat n bu kifliye verilmeye çal fl lmas, bu mümkün olam yorsa, gerekçesinin mazbatada belirtilmesi gerekti i sonucuna var lmaktad r. - Müflteki flirket hakk nda ç kart lan 49 örnek ödeme emri, ayn yerde iflçisi Y. imzas na tebli edilmifltir. Tebligat Nizamnamesinin 18. maddesinde de selahiyetli kiflilerin bulunmad n n tebli mazbatas nda gösterilmesi lüzumu hüküm alt na al nm flt r. Tebligat mazbatas nda bu husus belirtilmedi inden tebligat usulsüzdür. HGK. nun tarih 88/ say l karar nda da bu cihet kabul edilmifltir. (Y.12.HD , 987 K.) - Hükmi flahsiyeti temsile yetkili kiflilerin bulunmad veya tebli evrak n alacak durumda olmad klar tebli mazbatas na yaz lmadan sekretere yap lan tebligat usulüne uygun olmad ndan... (Y.12. HD, ,13189 K.) - fiirkete tebli iflleminde tebligat yap lan kiflinin yetkili kifli oldu u belirtilmeden ve flirket yetkilisinin bulunamad hususu tebligata yaz lmadan Y.K. ad na tebli iflleminin yap lmas usulsüzdür. (Y.12. HD , 7348 K.) Say l Tebligat Kanununun 12. maddesine göre, hükmi flah slara tebligat selahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise yaln z birine yap l r Say l Belediye Kanunu'nun 100. maddesine göre belediyeyi belediye baflkan temsil eder. O halde cra Dairesinde belediye personel müdürü M. O. imzas na yap lan ödeme emri tebli ifllemi an lan yasa hükümlerine ayk r oldu undan usulsüzdür. (Y.12. HD , 3955 K.) - Tebli al nd s n n incelenmesinden, muhatab n ad "F.D... Tekstil San. ve Tic. Ltd. fiti." olarak yaz ld ve "birlikte sakin ye eni E.A.`ya tebli edildi i" flerhinin yer ald görülmüfltür. Birlikte oturanlara tebligat ancak, 7201 say l Tebligat Kanunu`nun 16. maddesi karfl s nda gerçek kifliler ad na yap lacak tebligatlarda söz konusu olabilece inden, tüzel kiflile-

3 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1977 re tebligat an lan kanunun 12 ve 17. maddeleri uyar nca ancak ticari mümesillerine veya iflyerindeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine yap labilir. Bu durumda yükümlü flirkete tebligat, usulüne ayk r yap lm fl oldu undan.. (DANIfiTAY 4. DA RE , 5614 K.) 2) TÜZEL K fi YE 21. MADDEYE GÖRE TEBL GAT - Hükmi flah slar ad na ve ad geçenin Ticaret Sicilinde yaz l adreslerine gönderilen tebligatlar n 7201 say l Kanunun 21. maddesine göre yap lm fl olmas halinde tebli memurunun Tüzü ün 28. maddesindeki koflullar araflt rmas gerekli de ildir. Zira, muhatab n adreste bulunmamas halinde, bunun nedeninin araflt r lmas ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp-dönmeyece inin tespit edilmesi gerçek kifliler yönünden zorunlu olup, hükmi flah slar n s fat ve niteli i itibariyle böyle bir araflt rman n yap lmam fl olmas tebligat n usulsüzlü ü sonucunu do urmaz. Dairemizin yeniden oluflan ve süreklilik arz eden içtihad bu yöndedir. O halde, flikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir. (12. HD , 3764 K, 12. HD, K.) - Somut olayda ise adres kapal oldu undan bahisle tebligat muhtara b rak ld ndan tüzü ün 18. maddesinin uygulama yeri yoktur. Öte yandan tebligat yap lan adresin flirketin ticaret sicilindeki adresi oldu unun belirlenmesi halinde bu tebli ifllemi yasa hükümlerine uygun bulunacakt r. O halde ticaret sicilinden araflt rma yap lmadan flikayetin kabulü isabetsizdir. (Y. 12. HD , 3674 K.) Yarg tay n yukar daki görüflü, mevzuata tam olarak uygun de ilse de, pratik bak mdan yerindedir. Ancak hukuki alt yap s sa lam de ildir. Gerçekten, gerek Kanun (m 12, 13, 20, 21) ve gerekse Tüzükte (m 17, 18, 28), böyle bir ayr m yap lmam flt r. Tüzü ün 28. maddesinde; Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek kimseler in adreste bulunmamalar durumunda bunun nedeninin araflt r laca belirtilmifltir. Muhatab n tüzel kifli olup olmamas n n bir önemi bulunmamaktad r. Uygulamada, dernek, vak f, küçük çapl veya henüz faaliyete geçmemifl ya da tasfiye halinde flirket, kooperatif gibi tüzel kifliliklerin her zaman için kurulufl belgeleri veya sicillerinde belirtilen adreslerini aç k tutmad klar veya adreste bir temsilci ya da sekreter bulundurmad klar, bu nedenle yap lacak tebligatlarda zorluklarla karfl lafl ld görülmektedir. Ancak, tüzel kifliliklerin yerleflim yerlerinin belirlenmesinde devaml l k unsuru vard r. Tüzel kiflinin temsilcisinin geçici olarak adresinden ayr lmas, tüzel kiflili in de adresten ayr lmas anlam nda gelmez. Tüzel kiflili in adresinden ayr lmas, bu hususu siciline bildirip, iflletmesi ile olur. Tüzel kiflinin, adresinde bulunmad zamanlarda, kendisine yap lacak tebligata ulaflmak için gerekli önlemleri almas gerekir. Kald ki; Teb. Kanunun 35. maddesi son f kras ndaki, tüzel kiflilerin resmi kurumlara verdikleri adreslerine, do rudan tebligat yap labilece ine ve 21. maddeye paralel olarak, tebli tarihinin evrak n kap ya as lma tarihi olarak belirlenece ine

4 1978 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 dair düzenleme dikkate al nd nda da, tüzel kiflinin sicildeki adreste bulunmama nedeninin araflt r lmas n n zorunluluk teflkil etmeyece i sonucuna var l r. Bu konuda, Yarg tay 12. Hukuk Dairesinin görüflünün de ötesinde bir yasal düzenleme yap larak, Teb. K. m 35/son kapsam ndaki tüm adresler bak m ndan, adreste bulunmama nedeninin tahkikine gerek olmad n n belirtilmesi yerinde olacakt r. Tüzel kiflinin yetkili temsilcisinin bulunmad, belirtilmeksizin memurunun imtina etti inden bahisle 21. maddeye göre tebligat yap lmas, tebligat usulsüz k lacakt r. - Selahiyetli mümessilin haz r bulunmad tebligat yerinde tespit edilmeden iflçinin imzadan imtina etti inden bahisle 21. maddeye göre tebligat yap lmas usulsüzdür. (12. HD , 3919 K.) BÖYLECE: Muhatab n tüzel kifli oldu u tebligatlarda; 1- Tüzel kiflinin kanuni temsilcisi tebligat s ras nda haz r bulunuyorsa; tebligat, yetkili kifliye yap l r. Tebligat yap l rken, tüzel kiflinin hangi yetkilisinin niteli inin mazbataya yaz lmas uygun olacakt r. (Örne in; flirket Yön. Kur. Baflkan, Kooperatif Baflkan, fiirket Yön Kur Üyesi, temsilci müdürü, mümessili vb.) (Teb. K. m 12, Tüzük m 17) 2- Tüzel kiflinin kanuni temsilcisi tebligat s ras nda haz r de ilse veya o s rada tebligat bizzat alamayacak bir halde ise; Tebli orada haz r olan memur veya müstahdemlerinden birine yap - l r. (Teb. K. m 13). a) Bu memur veya müstahdem, tüzel kiflinin mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil ifllerle görevlendirilmifl bir flah s ise tebligat bu kifliye yap l r.(tüzük m 18/2). b) Bu memur veya müstahdem, tüzel kiflinin mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil ifllerle görevlendirilmifl bir flah s de ilse, bu husus (tebligat almaya yetkili memur veya müstahdemin bulunmad hususu), tebli mazbatas nda tespit edilmek flart yla; tebligat, o yerdeki di er bir memur veya müstahdeme yap l r. (Tüzük m 18/2) (Dikkat; Kanunda memur veya müstahdemin niteli i belirtilmemiflse de, memur ve müstahdemli in daimilik unsuru tafl d dikkate al narak ve Teb.K m 17 hükmü k yaslanarak, bu kiflilerin geçici de il daimi olmalar gerekir. Esasen daimi nitelikte olmayan kiflilere tebligat yap labilece- ini kabul etmenin sak ncalar dikkate al nd nda da ayn sonuca ulafl - l r.) 3) MUHTARIN, ZABITANIN VS. TEBL GATI ALMAMASI Uygulamada, özellikle muhtarlar n tüzel kiflilerin kendilerinde kayd - n n bulunmad n gerekçe göstererek tebli evrak n kabul etmedikleri,

5 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1979 hatta ayn hususu gerçek kifliler yönünden de ileri sürdükleri görülmektedir. Tebligat Kanununa göre; tebli evrak n n muhtar veya di er ilgililere b rak lmas için, muhatab n muhtarda veya zab tada kayd n n bulunmas zorunlulu u yoktur. Fiilen o muhtarl k veya zab ta bölgesinde oturulmas yeterlidir. Bunun mant, tebli evrak na emin bir flekilde ulafl lmas na dayanmaktad r. Tebli evrak, resmi olan bir yerel birime tevdi edilerek, kap ya yap flt r lmas n n neden olaca kaybolma, tahribata veya tahrifata u rama ihtimali ortadan kald r lmaktad r say l Kimlik Bildirme Kanunu nun 6/son maddesine göre, kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtar na onaylat l r tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu nun 51/5. maddesine göre, muhtarlar, bu Kanun uyar nca nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleflim yeri adresi de iflikli i bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleflim yeri adresi de ifliklikleri ile karfl laflt rmak ve varsa bildirilmemifl olan de- ifliklikleri her ay n son haftas içinde ba l bulunulan ilçenin nüfus müdürlü üne bildirmekle yükümlüdür. Kanunun 67. maddesine göre de; Gerçe e ayk r yerleflim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarlar ile herhangi bir ifllem sebebiyle nüfus müdürlü üne gerçek d fl beyanda bulunanlar ve bunlara tan kl k edenler alt aydan dört y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Adrese iliflkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara ayk r hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 say l Türk Ceza Kanunu nun kamu idaresinin güvenirli ine ve iflleyifline karfl suçlara iliflkin hükümlerine göre cezaland r l r. Ayr ca Kimlik Bildirme Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununda, bu Kanunlardaki hükümlere uyulmamas durumunda idari para cezalar getirilmifltir. Görüldü ü gibi adres de iflikli ini bildirmemek ve muhtara kay t olmaman n cezai hükümleri kanunlarda vard r. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, tebligat yap lamayaca n n kabulü mümkün de ildir. Sonuç olarak muhtarlar ve kolluk yetkilileri sorumlu olduklar bölgede oturanlara ait tebli evrak n almak zorundad rlar. Almamalar durumunda hukuki ve cezai sorumluluklar do ar. Tebligat Kanununun 21. maddesinde 2003 y ll nda yap lan de ifliklikte; Muhtar, ihtiyar heyeti azalar, zab ta amir ve memurlar yukar daki f kra uyar nca kendilerine teslim edilen evrak kabule mecburdurlar denilerek bu durum tevsik edilmifltir. Yap lan de ifliklikle zab ta amir ve memurlar na ibaresi zab ta amir veya memurlar na fleklinde de ifltirilmifltir. Kanun de iflikli inden önce zab taya, yani 3201 say l Emniyet Teflkilat Kanunu m 3, 2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu m 25, 2803 sa-

6 1980 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 y l Jandarma Teflkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu m 10, uyar nca genelde, meskun mahalde polis merkezine, il ve ilçe belediye hudutlar haricinde kalan veya polis teflkilat bulunmayan yerlerde de, jandarmaya müracaat edildi inde, merkezde amir bulunmuyor ise, merkezde bulunan görevliler evrak almaktan imtina ederek, amirlerinin gelmesinin beklenmesini istemekteydiler. Yap lan düzenleme ile amirlerin bulunmad durumlarda, memurlara tebligat yap labilme imkan getirilmifl ve zaman kayb önlenmifltir. (1) Tebligat Kanunu, tebli in muhataba ulaflt r lmas nda insiyatifi muhataba b rakmam flt r. Muhatab n, muhtara kayd n yapt r p yapt rmamas n n, zab taya adresini bildirip bildirmemesinin, kendisine yap lacak tebligat n geçerlili i veya zab ta amir ya da memurlar n n tebligat kabul edip etmemeleri bak m ndan bir önemi yoktur. Tebli evrak n almaktan imtina eden, muhtar, ihtiyar heyeti azalar, zab ta amir veya memurlar hakk nda, tebli memurunun suç duyurusunda bulunulmak üzere ba l oldu u PTT Müdürlü üne durumu bildiren bir dilekçe ile baflvurmas ve dilekçeye tebli evrak n n al nmas ndan imtina edildi ine dair mazbatay eklemesi gerekir. (2) Kan mca, tebligat n, muhtardan önce zab ta amir veya memuruna b - rak lmas imkan tan yacak yasal düzenleme yap lmas yerinde olacakt r. Çünkü, uygulamada, muhtarlar n her zaman yerlerinde bulunmad klar bir gerçektir. Kolluk görevini yerine getiren zab ta, nöbetçi amir ve memuru ile 24 saat görevi bafl nda bulunmaktad r. 2 veya 6 nolu örne in kap - ya yap flt r ld anda tebligat ifllemi tamamlanm fl, muhatab n tebligat evrak n n içeri ini ö renmifl oldu u var say lmaktad r. Muhatab n tebli evrak n n içeri ine günün her saatinde ulaflabilmesinin en emin yolu ise, tebligat n öncelikle faaliyeti devaml l k arz eden zab ta amir veya memuruna b rak lmas n sa layacak düzenleme yap lmas ile mümkün olacakt r. Ayr ca Tebligat Kanununda yap lan yeni düzenlemelerle, tebli evrak n n muhtar veya zab taya b rak lma seçenekleri ço alm flt r. Bu nedenle, Kanunda yap lacak bir düzenleme ile, muhtar veya zab taya, kendilerine b rak lan tebli evraklar n ald klar n ve muhataba ilettiklerini belgeleyecek defter tutma zorunlulu unun getirilmesi yerinde olacakt r. 4) AYNI KONUTTA OTURAN K fi LERE VEYA H ZMETÇ YE TEBL GAT: Teb. K m 16 Kendisine tebli yap lacak flah s adresinde bulunmazsa tebli kendisi ile ayn konutta oturan kiflilere veya hizmetçilerinden birine yap l r. (1) Cemal Ruhi A.; Tebligat Hukuku, 2004, s. 61 (2) Ruhi A.C.: Tebligat Hukuku s

7 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1981 Tüzük m 22 de Aile Efrad na Tebligat bafll nda ayn husus düzenlenmifltir. Tebligat alan kiflinin ayn konutta, birlikte ve devaml oturan kifli oldu u belirtilmelidir. Apartman kap c s veya yöneticisi birlikte oturan olmad ndan kap c ya bu hükme göre tebligat yap lamaz. Tebligat n bizzat muhataba yap lmad durumlarda bunun nedeninin ve muhatap yerine tebligat yap lan n niteli i ile ad -soyad n n, ayn konutta birlikte ve devaml oturdu unun, mazbatada belirtilmemesi, tebligat usulsüz k lacakt r y l nda Kanunda yap lan de ifliklikle, aile efrad ibaresi yerine ayn konutta oturan kiflilere ibaresi getirilmifltir. Ancak bu husus Tüzükte hala düzeltilmemifltir. 5) BELL B R YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT CRASI Teb K. m 17: Belli bir yerde devaml olarak meslek veya sanat n icra edenler, o yerde bulunmad klar takdirde, tebli ayn yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanat n evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmad takdirde (De iflik ibare: / m.3) "ayn konutta oturan kiflilere" (eski metindeki: birlikte oturan ailesi idi) veya hizmetçilerinden birine yap - l r. (Tüzük m 23) AÇIKLAMA: Teb. Kanunu m 17 uyar nca iflyerinde; memur veya müstahdem niteli inde olmayan orta na, kardefline, babas na, anas na, o luna vs., yap lan tebligat ile mesai arkadafl na, daimi iflçi olmayan kimseye yap lan tebligat, usulsüzdür. - Borçluya ç kar lan duruflma davetiyesinin (daimi iflçisi) ibaresi alt nda H.K. imzas na tebli edildi i görülmektedir Say l Kanunun 17. maddesi gere ince muhatap nam na kendisine tebligat yap labilecek kiflinin "Muhatab n daimi iflçisi, olmas zorunludur. Somut olayda, H.K.'nün 160 ba ms z bölümden oluflan iflhan nda iflçi olarak kooperatif taraf ndan çal flt r ld, temyiz dilekçesine ekli tarihli yaz içeri inden anlafl lm fl, böylece muhatab n iflçisi olmad saptanm flt r. Bu durumda duruflma davetiyesinin tebli i usulsüzdür. (12. HD , 683 K.) Muhatab n aran p bulunmad belirtilmeksizin do rudan daimi iflçiye yap lan tebligat usulsüz olacakt r. Daimi olarak çal flan n ad -soyad - n n da mazbataya yaz lmas gerekir. - Gerekçeli karar Tebligat Yasas 'n n 17. maddesi uyar nca muhatap aranmadan do rudan do ruya daimi iflçisine tebli edildi inden, iflyerinde yap lan tebli in usulsüz oldu u, (17. HD , 8892 K.) - Öncelikle belirtelim ki 7201 Say l Kanun un 17. maddesi uyar nca belli bir yerde devaml olarak meslek ve sanat n cra edenlere yap lacak tebli lerde önce muhatab n aran lmas, onun bulunmamas halinde ayn

8 1982 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 yerde daimi memur veya müstahdemlerinden birisine tebligat yap lmas gereklidir. Mahkemece yap lan araflt rma ve incelemede E'nin yukar da aç klanan s fat bulunmad tespit edilmesine ra men hayat n ola an ak - fl na ayk r oldu undan ve sigortas z iflçi çal flt r labilece inden bahisle ad geçenin daimi memur ve müstahdem kategorisinde kabulü do ru görülmemifltir. (12. HD , K.) 6) TEBL GATIN USULSÜZLÜ ÜNÜN LER SÜRÜLMES HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI N TEL NDE OLAMAZ Tebli iflleminin hukuka ayk r l n n ileri sürülmesi, hakk n kötüye kullan m niteli inde oldu unda dikkate al nmayacakt r. - Tebli evrak nda ismi ve imzas bulunan E.Y. de; davac vekili Avukat A.Ç. yan nda daimi çal flmad n, temizlik yapmak için büroda bulundu u s rada tebli evrak n hataen kabul etti ini ve bu evrak tarihinde ad geçen avukata verebildi ini, ifade etmifltir. fiu durumda; direnme karar n n tebli ine iliflkin belgede büro adresi bulunmamakla birlikte tebli yap lan yerin davac vekilinin adresi olmad yönünde bir itiraz bulunmay p, büroda temizlik yapan kiflinin imzas na daimi çal flan sekreter s fat yla yap lan tebli iflleminin usulsüz ve bu nedenle de geçersiz oldu u ileri sürülmektedir. Ne var ki, davac vekiline yap lan di er tebligatlar incelendi inde tarihli Yarg tay ilam n n da ayn flekilde davac vekiline tebli e ç kar ld ve ayn da t c A. lhan taraf ndan birlikte çal flan sekreteri aç klamas ile E.Y.'ye tarihinde tebli olundu- u, bu konuda ad geçen avukat n bir karfl ç kmas n n bulunmad, dosya kapsam ile belirgindir. Tebli memurunun daha önce de tebligat evrak n ayn flekilde daimi sekreteri s fat yla kabul eden "E.Y." imzas na yapt tebli iflleminin usulsüzlü ünü ve bu nedenle de geçersizli ini ortaya koyacak bir yön bulunmamaktad r. (YHGK , 27 K) - Noter memuru, tarihinde tebli için daval ya gitmifl ve daval tebellü den imtina etmifl, ihtarnameyi muhtara vermek istemiflse de, muhtar da almam flt r.bunun üzerine ihtarname postahaneye verilmifl, tarihinde tebli edilmifltir. fllemin oluflu göz önünde bulundurulursa, daval n n s rf davac lar zrar için hakk n kötüye kulland n n kabulü gerekir. Medeni Kanunun 2. maddesi gere ince bu durumda kanun daval y himaye etmez. Bu itibarla ihtarnamenin tebli edildi inin kabulü gerekir. ( Y.6. HD /745) (3) 7) OTEL, HASTANE, FABR KA VE OKUL G B YERLERDE TEBL GAT Teb. K. m 18: Tebli yap lacak flah s otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, Okul, Ö renci Yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya aranan n kolayca bulunmas mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, tebli in yap lmas n o yeri idare eden veya muhatab n bulundu u k sm n amiri temin eder. Bunlar taraf ndan muhatab n derhal bulundu- (3) Y lmaz E. Ça lar T.: Tebligat Hukuku 2005 s. 524

9 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1983 rulmas veya tebli in temini mümkün olmazsa, tebli kendilerine yap l r. (Tüzük m 24) AÇIKLAMA: O yerin amirinden baflkas na, örne in; kap nöbetçisine, han n odabafl s na, evrak memuruna ve sair yap lan tebligat geçersizdir. Mazbataya, tebligat yap lan amirin ad -soyad mutlaka yaz lmal d r. 8) MUHATABIN MUVAKKATEN BAfiKA YERE G TMES (TEBL GAT K. m 20) Teb. K. m 20 - (De iflik: ) 13,14,16,17 ve 18. maddelerde yaz l flah slar, kendisine tebli yap lacak kimsenin geçici olarak baflka yere gitti ini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunan n (De iflik ibare: / m.4) "ad ve soyad " (daha öncek hali; kimli i idi) tebli mazbatas na yaz larak alt beyan yapan taraf ndan imzalan r ve tebli memuru tebli evrak n bu kiflilere verir. Bu kifliler tebli evrak n kabule mecburdurlar. Kendisine tebli yap lacak kimsenin muvakkaten baflka bir yere gitti ini belirten kimse, beyan n imzadan imtina ederse, tebli eden bu beyan flerh ve imza eder. Bu durumda ve tebli evrak n n kabulden çekinme halinde tebligat, 21. maddeye göre yap l r. (De iflik son cümle: / m.4) Bu maddeye göre yap lacak tebligatlarda tebli, tebli evrak n n 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yaz l kiflilere verildi i tarihte veya ihbarname kap ya yap flt r lm flsa bu tarihten itibaren onbefl gün sonra yap lm fl say l r. (Tüzük m 26) AÇIKLAMA: 1- Tüzel kiflilerin memur ve müstahdemlerine (Teb. K. m 13), 2- Askeri flah slar n amir veya subaylar na (Teb. K.14), 3- Ayn konutta oturan kifliye veya hizmetçiye (Teb. K. m 16), 4- Belli bir yerde veya evde meslek ve sanat n icra edenlerin daimi memur veya müstahdemlerine, yan konutta oturan kiflilere veya hizmetçilerinden birine (Teb K. m 17), 5- Otel, hastane, fabrika veya okul gibi yerlerde, o yeri idare eden kimseye veya muhatab n bulundu u k sm n amirine (Teb. K. m 18), tebligat n Teb. K. m 20 ye göre yap lmas için, bu kifliler taraf ndan (D KKAT! Kanunun aç k hükmüne göre; muhtar, zab ta, yönetici, komflu, kap c vesair de il!), muhatab n geçici olarak baflka yere gitti i belirtilmeli ve bu husus ile beyanda bulunan n isim ve soyad tebli mazbatas na yaz larak, imzas al nmal d r. mzadan imtina halinde, tebli memuru bu durumu ve kiflinin beyan n flerh ve imza eder. Tebligat, bu kiflilerin almaktan imtina etmesi durumunda, tebligat 21. maddeye göre yap l r. Ancak tebligat ihbarnamenin kap ya yap flt r ld tarihten itibaren 15 gün sonra yap lm fl say l r. 20. madde, aradaki s k ba lant nedeniyle afla da 21. madde ile birlikte incelenmifltir.

10 1984 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l ) TEBL MKÂNSIZLI I VE TEBELLÜ DEN MT NA (TEB. K. m 21) Teb K. m 21 - (De iflik: ) Kendisine tebligat yap lacak kimse veya yukar daki maddeler mucibince tebligat yap labilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellü den imtina ederse, tebli memuru tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azas ndan birine veyahut (De iflik ibare: / m.5) "zab ta amir veya memurlar na" imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binan n kap s na yap flt rmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebli olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirilir. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say l r. (Ek f kra: / m. 5) Muhtar, ihtiyar heyeti azalar, zab ta amir ve memurlar yukar daki f kra uyar nca kendilerine teslim edilen evrak kabule mecburdurlar. (Tüzük m 28) TEBL MKANSIZLI I : TÜZÜK MADDE 28 - (De iflik 1. f kra: 87/ ) Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, tebli memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclis üyeleri, zab ta amir ve memurlar ndan tahkik ederek beyanlar n tebli tutana na yaz p alt n imzalatmas, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalamas gerekir. (De iflik 2. f kra: 87/ ) Muhatap ölmüflse veya gösterilen adresten devaml olarak ayr lm fl ve yeni adresi de tebli memurunca tespit edilmemiflse, tebli evrak, ç karan mercie geri gönderilir. Yeni adres, tebli memuru taraf ndan tespit edilmifl ise, bu adres tebli mazbatas ndaki mahsus yerine ve tebli evrak ndaki adresin bulundu u tarafa yaz l r. Bu halde; A) Yeni adres, tebli memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulundu u takdirde tebligat o adrese yap l r. B) Yeni adres, ayn PTT merkezinin di er bir tevzi bölgesinde veya baflka bir PTT merkezinin m nt kas içinde bulunrsa, tebli evrak, yeni adreste tebli inin temini için, tebli memuru taraf ndan ba l oldu u merkeze iade olunur. Tebligat evrak nda yaz l tarihe kadar 12. maddede gösterilen müddetlerden daha az bir zaman kalm fl veya yeni adres yabanc bir memlekete ait ise, PTT merkezi, tebli evrak n, tebligat ç karan mercie geri gönderir. Muhatap ve onun yerine tebligat yap lacak kimseler, o adreste bulunduklar halde tebli in yap laca s rada orada mevcut de illerse, 30. maddeye göre muamele yap l r.

11 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1985 TEBL MKÂNSIZLI I VE TEBELLÜ DEN MT NA HAL NDE YAPILACAK filem : TÜZÜK MADDE maddenin son f kras nda ve 29. maddede zikredilen ahvalde tebli memuru, tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas ndan birine veyahut zab ta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. (De iflik 2. f kra: 87/ ) Tebli memuru, Tüzü e ekli 2 numaral örne e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kap ya yap flt r r. Durumu, muhataba duyurmas mümkünse en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirir. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say l r. AÇIKLAMA: Yukar da belirtilenleri sistematik hale getirirsek; 1- Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, a- Tebli memuru, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclis üyeleri, zab - ta amir ve memurlar ndan tahkik ederek, beyanlar n tebli tutana na yaz p alt n imzalatacakt r. Muhatab n, tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmedi i hususlar tebli memurunca araflt r l p belgelendirilmelidir. b- Bu kiflilerin imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalamas gerekir. D KKAT: Yarg tay 12. Hukuk Dairesine göre; özellikle ticaret flirketlerinin sicildeki adreslerine yap lan tebligatlarda, (a) ve (b) deki prosedürün uygulanmas - na gerek yoktur. (Bak n z Tüzel kiflilere tebligat) Muhatab n tevziat saatlerinden sonra adrese dönece inin anlafl lmas halinde; c- Tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas ndan birine veyahut zab ta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. d- Tüzü e ekli 2 numaral örne e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kap ya yap flt r r. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih belirtilmelidir. e- Tebli olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirir. Bu bildirim s ras nda tekrar imza almaya gerek yoktur. Yukar daki ifllemleri belirten bir flerh flöyle olabilir; - 7- Adreste kimse bulunamamas ( veya adresin kapal olmas ) üzerine, en yak n komflu (KX) ve yönetici (YZ) ye soruldu. Bu kimseler taraf ndan, muhatab n akflam saatlerinde eve geldi inin beyan edilmesi üzerine, tebli zarf mahalle muhtar (MU) ya teslim edilmifl olup, 2 nolu haber ka-

12 1986 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 d muhatab n kap s na...tarihinde yap flt r lm fl ve durumdan en yak n komflu (KX) haberdar edilmifltir. (KX, YZ ve MU nun imzalar al n r) Kap ya yap flt r lacak 2 nolu ihbarda da; - Nam n za gelen tebli evrak evde bulunmaman z sebebiyle...adresinde muhtar (MU) ya teslim edilmifl olup, tebligat, muhtardan alabilece iniz ihbar olunur. 2- Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlar, gösterilen adreste bulunmakla birlikte tebligat almaktan imtina ederlerse, a- Memur, tebligat n al nmas ndan imtina edildi ini tutana a yazar. b- Tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas ndan birine veyahut zab ta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. c- Tüzü e ekli 2 numaral örne e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kap ya yap flt r r. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih belirtilmelidir. (Bu durumda, tebli olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesi için mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirilmesine gerek yoktur) Yukar da belirtilen ifllemlerin yap ld, tutanakla belgelendirilmedikçe, tebligat usulüne uygun yap lm fl say lmaz. 21. MADDEYLE LG L ÇT HATLAR - Adresin tadilat nedeniyle kapal olmas halinde de 21. madde uygulan r. (YCGK T /182) - Olay m zda, daval n n ne sebeple adreste bulunmad tevsik edilmedi i gibi komflu imzas da al nmam flt r. Bu durumda dava dilekçesi ve duruflma gününe iliflkin daval ya yap lan tebligat geçersiz olup,... (6. HD K.) - Adreste bulunmama (kapal olma nedeni) sebebinin araflt r l p, buna iliflkin beyanlar n tebli tutana na yaz l p imzalat lmad anlafl lmaktad r. (11. HD, , 9104 K.) - Tebligat parças nda (komflusuna haber verilemedi i) aç klanm flt r. An lan madde de tebli iflleminin (mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine) haber verilece i deyimi kullan ld na göre, tebligat n en yak n komfluya bildirilmesi ancak bunun imkan dahilinde olmas durumunda söz konusudur. Somut olayda komfluya haber verilemedi i için tebli at n geçersiz kabul edilemeyece ine yönelik mahkeme gerekçesi yerindedir. Ancak, muhatab n adreste neden bulunmad, ad geçenin tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmedi i hususlar tebli memurunca araflt r l p belgelendirilmedi inden tebli ifllemi usulüne uygun de ildir. (12. HD, , K.)

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI

LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI KONUT F NANSMAN KANUNU NUN LEAS NG SÖZLEfiMES ÜZER NDEK ETK VE SONUÇLARI Av. Cengiz Topel ÇEL KO LU G R fi Hukukumuzda 10.06.1985 T. ve 3226 Say l Kanunla düzenlenen Leas ng Finansal Kiralama Sözleflmesinden,

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu.

Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara Barosu. Tebligat K anununda Yapılan Değişiklikler Ve Bir Yargıtay K ararı Işığında (Yargıtay 12. H.d. 2012 / 32459 E. 2013 / 3328 K. S. -11.02.2013 T.) Tebligat Kanunu Uygulamaları Av. Teoman SALGIRTAY* * Ankara

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari

TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari TÜPGAZ ZORUNLU SORUMLULUK S GORTASI GENEL fiartlari Sigortan n Kapsam Madde 1 Bu sigorta, likit petrol gaz (LPG) tüpleyen firmalar n, doldurduklar veya doldurttuklar ve yetkili bayileri vas tas yla veya

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR

ADSL ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR TTNet ADSL ABONEL K SÖZLE MES 1-TARAFLAR Bu Sözle me, merkezi Büyükdere Caddasi No: 71 Nurol Plaza A Blok Kat:3 Maslak/ i li 34398 STANBUL adresinde bulunan TTNet Anonim irketi ile......adresinde mukim...aras

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler

yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik Genel Hükümler Yönetmelik Karar Say : 2005/9207 Ekli yeri Açma ve Çal ma Ruhsatlar na li kin Yönetmelik in yürürlü e konulmas ; 24/4/1930 tarihli ve 1593 say, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say, 14/6/1989 tarihli ve 3572 say,

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam

Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Uluslararas Hukuk ve Politika Cilt 3, Say 12, ss 55-65, 2007 Da Costa ve CILFIT Kararlar ndan Sonra Ön Karar Prosedürü Çerçevesinde Baflvuru Zorunlulu unun Kapsam Hakan TAfiDEM R * - P nar G RG N ** Özet

Detaylı

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar

MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar MENKUL KIYMETLEfiT RME & MORTGAGE: Genel ve Hukuki Esaslar YAYIN KURULU* (Editorial Board) Prof. Dr. Hakan Pekcan tez Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve cra flas Hukuku Anabilim Dal

Detaylı

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ

BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ TÜRKIYE BAROLAR B İ RLI Ğ I YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV YAPMALARI İ LE İ LG İ L İ GÖRÜŞ VE KARARLAR TÜRKIYE BAROLAR BIRLI ĞI YAYINI BAYAN AVUKATLARIN BAŞ LARI AÇIK OLARAK GÖREV

Detaylı