ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR"

Transkript

1 ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi usulüne uygun de ilse, devam ndaki ifllemlerin de hükümsüz olmalar söz konusu olur. Örne in cebri icra yoluyla sat flta, tafl nmaz n ihale sürecinde yap lan tebligatlardan birinin usulsüz olmas ihalenin feshine neden olur. Usulsüz tebligata istinaden verilen boflanma karar bir sonuç do urmaz. Usulsüz tebligatla bir icra takibi kesinleflmez. Kanun yollar na baflvuru süresi ifllemez. Ceza hükmü ve di er hükümler kesinleflmez. Dava açma süresi ifllemez. Örnekler ço alt labilir. Uygulamada, tebligatlar n ço unun kanun, tüzük ve Yarg tay n yorumlar na ayk r olarak yap ld görülmektedir. Bu durumda, Tebligat Kanunu 32. maddesindeki Tebli usulüne ayk r yap lm fl olsa bile, muhatab tebli e muttali olmufl ise muteber say l r. Muhatab n beyan etti i tarih, tebli tarihi addolunur. hükmü devreye girerek adli ifllemlerin devam sa lanabilmektedir. Ancak bu durumda dahi, usulsüz tebligata dayanan ifllemin gecikmesi, fazladan masraflar n yap lmas, hak kay plar söz konusu olabilmektedir. Usulsüz tebligat nedeniyle, bundan zarar gören taraf, maddi ve manevi tazminat talebiyle Posta daresi aleyhine dava açabilecektir. Ayr ca ilgili posta görevlisinin görevi kötüye kullanma suçu (TCK m 257) nedeniyle cezai sorumlulu u söz konusu olacakt r. Bu durumlarla karfl laflmamak ve adli tebligatla ilgili mevzuat ile uygulamaya hakim olunmas amac yla, özellikle, uygulamada tebligat ifllemini gerçeklefltiren posta görevlilerinin s kça yapt hatalara dikkat çekilmeye çal fl lm flt r. 1) TÜZEL K fi LERE YAPILACAK TEBL GATLARDA D KKAT ED LECEK HUSUSLAR Tüzel kiflilere tebligat TK m 12, 13 ve Tüzük m 17, 18 de düzenlenmifltir. Uygulamada tüzü ün 18 maddesindeki hükme uyulmad görülmektedir. Söz konusu hükümde;

2 1976 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 Yukar daki madde mucibince tebli yap lacak kimseler herhangi bir sebeple mutad ifl saatlerinde iflyerinde bulunmad klar veya o s rada evrak bizzat alamayacak bir halde olduklar takdirde tebli, hükmi flahs n o yerdeki memur veya müstahdemlerinden birine yap l r. fiu kadar ki, kendisine tebli yap lacak memur veya müstahdemin, hükmi flahs n o yerdeki teflkilât veya personeli içinde vazife itibariyle tebligat n muhatab olan hükmi flahs n mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil ifllerle tavzif edilmifl bir flah s olmas laz md r. Bunlar n da bulunmad, tebli mazbatas nda tespit edildi- i takdirde tebligat, o yerdeki di er bir memur veya müstahdeme yap l r. Buna göre, tüzel kiflinin temsilcisi veya yetkilisin yerine, baflka bir çal flan na tebligat yap lm flsa, tebli mazbatas nda bunun gerekçesi mutlaka gösterilmelidir. Yukar daki hüküm, tahlil edildi inde, tüzel kifliye yap lacak tebligatlarda, tebli s ras nda, tüzel kifliyi en yüksek seviyede temsil eden kiflinin aranmas ve tebligat n bu kifliye verilmeye çal fl lmas, bu mümkün olam yorsa, gerekçesinin mazbatada belirtilmesi gerekti i sonucuna var lmaktad r. - Müflteki flirket hakk nda ç kart lan 49 örnek ödeme emri, ayn yerde iflçisi Y. imzas na tebli edilmifltir. Tebligat Nizamnamesinin 18. maddesinde de selahiyetli kiflilerin bulunmad n n tebli mazbatas nda gösterilmesi lüzumu hüküm alt na al nm flt r. Tebligat mazbatas nda bu husus belirtilmedi inden tebligat usulsüzdür. HGK. nun tarih 88/ say l karar nda da bu cihet kabul edilmifltir. (Y.12.HD , 987 K.) - Hükmi flahsiyeti temsile yetkili kiflilerin bulunmad veya tebli evrak n alacak durumda olmad klar tebli mazbatas na yaz lmadan sekretere yap lan tebligat usulüne uygun olmad ndan... (Y.12. HD, ,13189 K.) - fiirkete tebli iflleminde tebligat yap lan kiflinin yetkili kifli oldu u belirtilmeden ve flirket yetkilisinin bulunamad hususu tebligata yaz lmadan Y.K. ad na tebli iflleminin yap lmas usulsüzdür. (Y.12. HD , 7348 K.) Say l Tebligat Kanununun 12. maddesine göre, hükmi flah slara tebligat selahiyetli mümessillerine, bunlar birden ziyade ise yaln z birine yap l r Say l Belediye Kanunu'nun 100. maddesine göre belediyeyi belediye baflkan temsil eder. O halde cra Dairesinde belediye personel müdürü M. O. imzas na yap lan ödeme emri tebli ifllemi an lan yasa hükümlerine ayk r oldu undan usulsüzdür. (Y.12. HD , 3955 K.) - Tebli al nd s n n incelenmesinden, muhatab n ad "F.D... Tekstil San. ve Tic. Ltd. fiti." olarak yaz ld ve "birlikte sakin ye eni E.A.`ya tebli edildi i" flerhinin yer ald görülmüfltür. Birlikte oturanlara tebligat ancak, 7201 say l Tebligat Kanunu`nun 16. maddesi karfl s nda gerçek kifliler ad na yap lacak tebligatlarda söz konusu olabilece inden, tüzel kiflile-

3 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1977 re tebligat an lan kanunun 12 ve 17. maddeleri uyar nca ancak ticari mümesillerine veya iflyerindeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine yap labilir. Bu durumda yükümlü flirkete tebligat, usulüne ayk r yap lm fl oldu undan.. (DANIfiTAY 4. DA RE , 5614 K.) 2) TÜZEL K fi YE 21. MADDEYE GÖRE TEBL GAT - Hükmi flah slar ad na ve ad geçenin Ticaret Sicilinde yaz l adreslerine gönderilen tebligatlar n 7201 say l Kanunun 21. maddesine göre yap lm fl olmas halinde tebli memurunun Tüzü ün 28. maddesindeki koflullar araflt rmas gerekli de ildir. Zira, muhatab n adreste bulunmamas halinde, bunun nedeninin araflt r lmas ve tevziat saatinden sonra adrese dönüp-dönmeyece inin tespit edilmesi gerçek kifliler yönünden zorunlu olup, hükmi flah slar n s fat ve niteli i itibariyle böyle bir araflt rman n yap lmam fl olmas tebligat n usulsüzlü ü sonucunu do urmaz. Dairemizin yeniden oluflan ve süreklilik arz eden içtihad bu yöndedir. O halde, flikayetin reddi yerine kabulü isabetsizdir. (12. HD , 3764 K, 12. HD, K.) - Somut olayda ise adres kapal oldu undan bahisle tebligat muhtara b rak ld ndan tüzü ün 18. maddesinin uygulama yeri yoktur. Öte yandan tebligat yap lan adresin flirketin ticaret sicilindeki adresi oldu unun belirlenmesi halinde bu tebli ifllemi yasa hükümlerine uygun bulunacakt r. O halde ticaret sicilinden araflt rma yap lmadan flikayetin kabulü isabetsizdir. (Y. 12. HD , 3674 K.) Yarg tay n yukar daki görüflü, mevzuata tam olarak uygun de ilse de, pratik bak mdan yerindedir. Ancak hukuki alt yap s sa lam de ildir. Gerçekten, gerek Kanun (m 12, 13, 20, 21) ve gerekse Tüzükte (m 17, 18, 28), böyle bir ayr m yap lmam flt r. Tüzü ün 28. maddesinde; Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek kimseler in adreste bulunmamalar durumunda bunun nedeninin araflt r laca belirtilmifltir. Muhatab n tüzel kifli olup olmamas n n bir önemi bulunmamaktad r. Uygulamada, dernek, vak f, küçük çapl veya henüz faaliyete geçmemifl ya da tasfiye halinde flirket, kooperatif gibi tüzel kifliliklerin her zaman için kurulufl belgeleri veya sicillerinde belirtilen adreslerini aç k tutmad klar veya adreste bir temsilci ya da sekreter bulundurmad klar, bu nedenle yap lacak tebligatlarda zorluklarla karfl lafl ld görülmektedir. Ancak, tüzel kifliliklerin yerleflim yerlerinin belirlenmesinde devaml l k unsuru vard r. Tüzel kiflinin temsilcisinin geçici olarak adresinden ayr lmas, tüzel kiflili in de adresten ayr lmas anlam nda gelmez. Tüzel kiflili in adresinden ayr lmas, bu hususu siciline bildirip, iflletmesi ile olur. Tüzel kiflinin, adresinde bulunmad zamanlarda, kendisine yap lacak tebligata ulaflmak için gerekli önlemleri almas gerekir. Kald ki; Teb. Kanunun 35. maddesi son f kras ndaki, tüzel kiflilerin resmi kurumlara verdikleri adreslerine, do rudan tebligat yap labilece ine ve 21. maddeye paralel olarak, tebli tarihinin evrak n kap ya as lma tarihi olarak belirlenece ine

4 1978 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 dair düzenleme dikkate al nd nda da, tüzel kiflinin sicildeki adreste bulunmama nedeninin araflt r lmas n n zorunluluk teflkil etmeyece i sonucuna var l r. Bu konuda, Yarg tay 12. Hukuk Dairesinin görüflünün de ötesinde bir yasal düzenleme yap larak, Teb. K. m 35/son kapsam ndaki tüm adresler bak m ndan, adreste bulunmama nedeninin tahkikine gerek olmad n n belirtilmesi yerinde olacakt r. Tüzel kiflinin yetkili temsilcisinin bulunmad, belirtilmeksizin memurunun imtina etti inden bahisle 21. maddeye göre tebligat yap lmas, tebligat usulsüz k lacakt r. - Selahiyetli mümessilin haz r bulunmad tebligat yerinde tespit edilmeden iflçinin imzadan imtina etti inden bahisle 21. maddeye göre tebligat yap lmas usulsüzdür. (12. HD , 3919 K.) BÖYLECE: Muhatab n tüzel kifli oldu u tebligatlarda; 1- Tüzel kiflinin kanuni temsilcisi tebligat s ras nda haz r bulunuyorsa; tebligat, yetkili kifliye yap l r. Tebligat yap l rken, tüzel kiflinin hangi yetkilisinin niteli inin mazbataya yaz lmas uygun olacakt r. (Örne in; flirket Yön. Kur. Baflkan, Kooperatif Baflkan, fiirket Yön Kur Üyesi, temsilci müdürü, mümessili vb.) (Teb. K. m 12, Tüzük m 17) 2- Tüzel kiflinin kanuni temsilcisi tebligat s ras nda haz r de ilse veya o s rada tebligat bizzat alamayacak bir halde ise; Tebli orada haz r olan memur veya müstahdemlerinden birine yap - l r. (Teb. K. m 13). a) Bu memur veya müstahdem, tüzel kiflinin mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil ifllerle görevlendirilmifl bir flah s ise tebligat bu kifliye yap l r.(tüzük m 18/2). b) Bu memur veya müstahdem, tüzel kiflinin mümessilinden sonra gelen bir kimse veya evrak müdürü gibi esasen bu kabil ifllerle görevlendirilmifl bir flah s de ilse, bu husus (tebligat almaya yetkili memur veya müstahdemin bulunmad hususu), tebli mazbatas nda tespit edilmek flart yla; tebligat, o yerdeki di er bir memur veya müstahdeme yap l r. (Tüzük m 18/2) (Dikkat; Kanunda memur veya müstahdemin niteli i belirtilmemiflse de, memur ve müstahdemli in daimilik unsuru tafl d dikkate al narak ve Teb.K m 17 hükmü k yaslanarak, bu kiflilerin geçici de il daimi olmalar gerekir. Esasen daimi nitelikte olmayan kiflilere tebligat yap labilece- ini kabul etmenin sak ncalar dikkate al nd nda da ayn sonuca ulafl - l r.) 3) MUHTARIN, ZABITANIN VS. TEBL GATI ALMAMASI Uygulamada, özellikle muhtarlar n tüzel kiflilerin kendilerinde kayd - n n bulunmad n gerekçe göstererek tebli evrak n kabul etmedikleri,

5 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1979 hatta ayn hususu gerçek kifliler yönünden de ileri sürdükleri görülmektedir. Tebligat Kanununa göre; tebli evrak n n muhtar veya di er ilgililere b rak lmas için, muhatab n muhtarda veya zab tada kayd n n bulunmas zorunlulu u yoktur. Fiilen o muhtarl k veya zab ta bölgesinde oturulmas yeterlidir. Bunun mant, tebli evrak na emin bir flekilde ulafl lmas na dayanmaktad r. Tebli evrak, resmi olan bir yerel birime tevdi edilerek, kap ya yap flt r lmas n n neden olaca kaybolma, tahribata veya tahrifata u rama ihtimali ortadan kald r lmaktad r say l Kimlik Bildirme Kanunu nun 6/son maddesine göre, kimlik bildirimleri, mahalli kolluk örgütüne verilmeden evvel mahalle veya köy muhtar na onaylat l r tarihli Resmi Gazetede yay mlanarak yürürlü e giren 5490 say l Nüfus Hizmetleri Kanunu nun 51/5. maddesine göre, muhtarlar, bu Kanun uyar nca nüfus müdürlüklerince kendilerine iletilen yerleflim yeri adresi de iflikli i bildirim listelerini incelemek, mahallindeki yerleflim yeri adresi de ifliklikleri ile karfl laflt rmak ve varsa bildirilmemifl olan de- ifliklikleri her ay n son haftas içinde ba l bulunulan ilçenin nüfus müdürlü üne bildirmekle yükümlüdür. Kanunun 67. maddesine göre de; Gerçe e ayk r yerleflim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarlar ile herhangi bir ifllem sebebiyle nüfus müdürlü üne gerçek d fl beyanda bulunanlar ve bunlara tan kl k edenler alt aydan dört y la kadar hapis cezas ile cezaland r l r. Adrese iliflkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara ayk r hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 say l Türk Ceza Kanunu nun kamu idaresinin güvenirli ine ve iflleyifline karfl suçlara iliflkin hükümlerine göre cezaland r l r. Ayr ca Kimlik Bildirme Kanunu ve Nüfus Hizmetleri Kanununda, bu Kanunlardaki hükümlere uyulmamas durumunda idari para cezalar getirilmifltir. Görüldü ü gibi adres de iflikli ini bildirmemek ve muhtara kay t olmaman n cezai hükümleri kanunlarda vard r. Bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere, tebligat yap lamayaca n n kabulü mümkün de ildir. Sonuç olarak muhtarlar ve kolluk yetkilileri sorumlu olduklar bölgede oturanlara ait tebli evrak n almak zorundad rlar. Almamalar durumunda hukuki ve cezai sorumluluklar do ar. Tebligat Kanununun 21. maddesinde 2003 y ll nda yap lan de ifliklikte; Muhtar, ihtiyar heyeti azalar, zab ta amir ve memurlar yukar daki f kra uyar nca kendilerine teslim edilen evrak kabule mecburdurlar denilerek bu durum tevsik edilmifltir. Yap lan de ifliklikle zab ta amir ve memurlar na ibaresi zab ta amir veya memurlar na fleklinde de ifltirilmifltir. Kanun de iflikli inden önce zab taya, yani 3201 say l Emniyet Teflkilat Kanunu m 3, 2559 Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu m 25, 2803 sa-

6 1980 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 y l Jandarma Teflkilat, Görev Ve Yetkileri Kanunu m 10, uyar nca genelde, meskun mahalde polis merkezine, il ve ilçe belediye hudutlar haricinde kalan veya polis teflkilat bulunmayan yerlerde de, jandarmaya müracaat edildi inde, merkezde amir bulunmuyor ise, merkezde bulunan görevliler evrak almaktan imtina ederek, amirlerinin gelmesinin beklenmesini istemekteydiler. Yap lan düzenleme ile amirlerin bulunmad durumlarda, memurlara tebligat yap labilme imkan getirilmifl ve zaman kayb önlenmifltir. (1) Tebligat Kanunu, tebli in muhataba ulaflt r lmas nda insiyatifi muhataba b rakmam flt r. Muhatab n, muhtara kayd n yapt r p yapt rmamas n n, zab taya adresini bildirip bildirmemesinin, kendisine yap lacak tebligat n geçerlili i veya zab ta amir ya da memurlar n n tebligat kabul edip etmemeleri bak m ndan bir önemi yoktur. Tebli evrak n almaktan imtina eden, muhtar, ihtiyar heyeti azalar, zab ta amir veya memurlar hakk nda, tebli memurunun suç duyurusunda bulunulmak üzere ba l oldu u PTT Müdürlü üne durumu bildiren bir dilekçe ile baflvurmas ve dilekçeye tebli evrak n n al nmas ndan imtina edildi ine dair mazbatay eklemesi gerekir. (2) Kan mca, tebligat n, muhtardan önce zab ta amir veya memuruna b - rak lmas imkan tan yacak yasal düzenleme yap lmas yerinde olacakt r. Çünkü, uygulamada, muhtarlar n her zaman yerlerinde bulunmad klar bir gerçektir. Kolluk görevini yerine getiren zab ta, nöbetçi amir ve memuru ile 24 saat görevi bafl nda bulunmaktad r. 2 veya 6 nolu örne in kap - ya yap flt r ld anda tebligat ifllemi tamamlanm fl, muhatab n tebligat evrak n n içeri ini ö renmifl oldu u var say lmaktad r. Muhatab n tebli evrak n n içeri ine günün her saatinde ulaflabilmesinin en emin yolu ise, tebligat n öncelikle faaliyeti devaml l k arz eden zab ta amir veya memuruna b rak lmas n sa layacak düzenleme yap lmas ile mümkün olacakt r. Ayr ca Tebligat Kanununda yap lan yeni düzenlemelerle, tebli evrak n n muhtar veya zab taya b rak lma seçenekleri ço alm flt r. Bu nedenle, Kanunda yap lacak bir düzenleme ile, muhtar veya zab taya, kendilerine b rak lan tebli evraklar n ald klar n ve muhataba ilettiklerini belgeleyecek defter tutma zorunlulu unun getirilmesi yerinde olacakt r. 4) AYNI KONUTTA OTURAN K fi LERE VEYA H ZMETÇ YE TEBL GAT: Teb. K m 16 Kendisine tebli yap lacak flah s adresinde bulunmazsa tebli kendisi ile ayn konutta oturan kiflilere veya hizmetçilerinden birine yap l r. (1) Cemal Ruhi A.; Tebligat Hukuku, 2004, s. 61 (2) Ruhi A.C.: Tebligat Hukuku s

7 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1981 Tüzük m 22 de Aile Efrad na Tebligat bafll nda ayn husus düzenlenmifltir. Tebligat alan kiflinin ayn konutta, birlikte ve devaml oturan kifli oldu u belirtilmelidir. Apartman kap c s veya yöneticisi birlikte oturan olmad ndan kap c ya bu hükme göre tebligat yap lamaz. Tebligat n bizzat muhataba yap lmad durumlarda bunun nedeninin ve muhatap yerine tebligat yap lan n niteli i ile ad -soyad n n, ayn konutta birlikte ve devaml oturdu unun, mazbatada belirtilmemesi, tebligat usulsüz k lacakt r y l nda Kanunda yap lan de ifliklikle, aile efrad ibaresi yerine ayn konutta oturan kiflilere ibaresi getirilmifltir. Ancak bu husus Tüzükte hala düzeltilmemifltir. 5) BELL B R YERDE VEYA EVDE MESLEK VE SANAT CRASI Teb K. m 17: Belli bir yerde devaml olarak meslek veya sanat n icra edenler, o yerde bulunmad klar takdirde, tebli ayn yerdeki daimi memur veya müstahdemlerinden birine, meslek veya sanat n evinde icra edenlerin memur ve müstahdemlerinden biri bulunmad takdirde (De iflik ibare: / m.3) "ayn konutta oturan kiflilere" (eski metindeki: birlikte oturan ailesi idi) veya hizmetçilerinden birine yap - l r. (Tüzük m 23) AÇIKLAMA: Teb. Kanunu m 17 uyar nca iflyerinde; memur veya müstahdem niteli inde olmayan orta na, kardefline, babas na, anas na, o luna vs., yap lan tebligat ile mesai arkadafl na, daimi iflçi olmayan kimseye yap lan tebligat, usulsüzdür. - Borçluya ç kar lan duruflma davetiyesinin (daimi iflçisi) ibaresi alt nda H.K. imzas na tebli edildi i görülmektedir Say l Kanunun 17. maddesi gere ince muhatap nam na kendisine tebligat yap labilecek kiflinin "Muhatab n daimi iflçisi, olmas zorunludur. Somut olayda, H.K.'nün 160 ba ms z bölümden oluflan iflhan nda iflçi olarak kooperatif taraf ndan çal flt r ld, temyiz dilekçesine ekli tarihli yaz içeri inden anlafl lm fl, böylece muhatab n iflçisi olmad saptanm flt r. Bu durumda duruflma davetiyesinin tebli i usulsüzdür. (12. HD , 683 K.) Muhatab n aran p bulunmad belirtilmeksizin do rudan daimi iflçiye yap lan tebligat usulsüz olacakt r. Daimi olarak çal flan n ad -soyad - n n da mazbataya yaz lmas gerekir. - Gerekçeli karar Tebligat Yasas 'n n 17. maddesi uyar nca muhatap aranmadan do rudan do ruya daimi iflçisine tebli edildi inden, iflyerinde yap lan tebli in usulsüz oldu u, (17. HD , 8892 K.) - Öncelikle belirtelim ki 7201 Say l Kanun un 17. maddesi uyar nca belli bir yerde devaml olarak meslek ve sanat n cra edenlere yap lacak tebli lerde önce muhatab n aran lmas, onun bulunmamas halinde ayn

8 1982 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 yerde daimi memur veya müstahdemlerinden birisine tebligat yap lmas gereklidir. Mahkemece yap lan araflt rma ve incelemede E'nin yukar da aç klanan s fat bulunmad tespit edilmesine ra men hayat n ola an ak - fl na ayk r oldu undan ve sigortas z iflçi çal flt r labilece inden bahisle ad geçenin daimi memur ve müstahdem kategorisinde kabulü do ru görülmemifltir. (12. HD , K.) 6) TEBL GATIN USULSÜZLÜ ÜNÜN LER SÜRÜLMES HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMI N TEL NDE OLAMAZ Tebli iflleminin hukuka ayk r l n n ileri sürülmesi, hakk n kötüye kullan m niteli inde oldu unda dikkate al nmayacakt r. - Tebli evrak nda ismi ve imzas bulunan E.Y. de; davac vekili Avukat A.Ç. yan nda daimi çal flmad n, temizlik yapmak için büroda bulundu u s rada tebli evrak n hataen kabul etti ini ve bu evrak tarihinde ad geçen avukata verebildi ini, ifade etmifltir. fiu durumda; direnme karar n n tebli ine iliflkin belgede büro adresi bulunmamakla birlikte tebli yap lan yerin davac vekilinin adresi olmad yönünde bir itiraz bulunmay p, büroda temizlik yapan kiflinin imzas na daimi çal flan sekreter s fat yla yap lan tebli iflleminin usulsüz ve bu nedenle de geçersiz oldu u ileri sürülmektedir. Ne var ki, davac vekiline yap lan di er tebligatlar incelendi inde tarihli Yarg tay ilam n n da ayn flekilde davac vekiline tebli e ç kar ld ve ayn da t c A. lhan taraf ndan birlikte çal flan sekreteri aç klamas ile E.Y.'ye tarihinde tebli olundu- u, bu konuda ad geçen avukat n bir karfl ç kmas n n bulunmad, dosya kapsam ile belirgindir. Tebli memurunun daha önce de tebligat evrak n ayn flekilde daimi sekreteri s fat yla kabul eden "E.Y." imzas na yapt tebli iflleminin usulsüzlü ünü ve bu nedenle de geçersizli ini ortaya koyacak bir yön bulunmamaktad r. (YHGK , 27 K) - Noter memuru, tarihinde tebli için daval ya gitmifl ve daval tebellü den imtina etmifl, ihtarnameyi muhtara vermek istemiflse de, muhtar da almam flt r.bunun üzerine ihtarname postahaneye verilmifl, tarihinde tebli edilmifltir. fllemin oluflu göz önünde bulundurulursa, daval n n s rf davac lar zrar için hakk n kötüye kulland n n kabulü gerekir. Medeni Kanunun 2. maddesi gere ince bu durumda kanun daval y himaye etmez. Bu itibarla ihtarnamenin tebli edildi inin kabulü gerekir. ( Y.6. HD /745) (3) 7) OTEL, HASTANE, FABR KA VE OKUL G B YERLERDE TEBL GAT Teb. K. m 18: Tebli yap lacak flah s otel, hastane, tedavi veya istirahat evi, fabrika, Okul, Ö renci Yurdu gibi içine serbestçe girilemeyen veya aranan n kolayca bulunmas mümkün olmayan bir yerde bulunuyorsa, tebli in yap lmas n o yeri idare eden veya muhatab n bulundu u k sm n amiri temin eder. Bunlar taraf ndan muhatab n derhal bulundu- (3) Y lmaz E. Ça lar T.: Tebligat Hukuku 2005 s. 524

9 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1983 rulmas veya tebli in temini mümkün olmazsa, tebli kendilerine yap l r. (Tüzük m 24) AÇIKLAMA: O yerin amirinden baflkas na, örne in; kap nöbetçisine, han n odabafl s na, evrak memuruna ve sair yap lan tebligat geçersizdir. Mazbataya, tebligat yap lan amirin ad -soyad mutlaka yaz lmal d r. 8) MUHATABIN MUVAKKATEN BAfiKA YERE G TMES (TEBL GAT K. m 20) Teb. K. m 20 - (De iflik: ) 13,14,16,17 ve 18. maddelerde yaz l flah slar, kendisine tebli yap lacak kimsenin geçici olarak baflka yere gitti ini belirtirlerse; keyfiyet ve beyanda bulunan n (De iflik ibare: / m.4) "ad ve soyad " (daha öncek hali; kimli i idi) tebli mazbatas na yaz larak alt beyan yapan taraf ndan imzalan r ve tebli memuru tebli evrak n bu kiflilere verir. Bu kifliler tebli evrak n kabule mecburdurlar. Kendisine tebli yap lacak kimsenin muvakkaten baflka bir yere gitti ini belirten kimse, beyan n imzadan imtina ederse, tebli eden bu beyan flerh ve imza eder. Bu durumda ve tebli evrak n n kabulden çekinme halinde tebligat, 21. maddeye göre yap l r. (De iflik son cümle: / m.4) Bu maddeye göre yap lacak tebligatlarda tebli, tebli evrak n n 13, 14, 16, 17 ve 18 inci maddelerde yaz l kiflilere verildi i tarihte veya ihbarname kap ya yap flt r lm flsa bu tarihten itibaren onbefl gün sonra yap lm fl say l r. (Tüzük m 26) AÇIKLAMA: 1- Tüzel kiflilerin memur ve müstahdemlerine (Teb. K. m 13), 2- Askeri flah slar n amir veya subaylar na (Teb. K.14), 3- Ayn konutta oturan kifliye veya hizmetçiye (Teb. K. m 16), 4- Belli bir yerde veya evde meslek ve sanat n icra edenlerin daimi memur veya müstahdemlerine, yan konutta oturan kiflilere veya hizmetçilerinden birine (Teb K. m 17), 5- Otel, hastane, fabrika veya okul gibi yerlerde, o yeri idare eden kimseye veya muhatab n bulundu u k sm n amirine (Teb. K. m 18), tebligat n Teb. K. m 20 ye göre yap lmas için, bu kifliler taraf ndan (D KKAT! Kanunun aç k hükmüne göre; muhtar, zab ta, yönetici, komflu, kap c vesair de il!), muhatab n geçici olarak baflka yere gitti i belirtilmeli ve bu husus ile beyanda bulunan n isim ve soyad tebli mazbatas na yaz larak, imzas al nmal d r. mzadan imtina halinde, tebli memuru bu durumu ve kiflinin beyan n flerh ve imza eder. Tebligat, bu kiflilerin almaktan imtina etmesi durumunda, tebligat 21. maddeye göre yap l r. Ancak tebligat ihbarnamenin kap ya yap flt r ld tarihten itibaren 15 gün sonra yap lm fl say l r. 20. madde, aradaki s k ba lant nedeniyle afla da 21. madde ile birlikte incelenmifltir.

10 1984 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l ) TEBL MKÂNSIZLI I VE TEBELLÜ DEN MT NA (TEB. K. m 21) Teb K. m 21 - (De iflik: ) Kendisine tebligat yap lacak kimse veya yukar daki maddeler mucibince tebligat yap labilecek kimselerden hiçbiri gösterilen adreste bulunmaz veya tebellü den imtina ederse, tebli memuru tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti azas ndan birine veyahut (De iflik ibare: / m.5) "zab ta amir veya memurlar na" imza mukabilinde teslim eder ve tesellüm edenin adresini ihtiva eden ihbarnameyi gösterilen adresteki binan n kap s na yap flt rmakla beraber, adreste bulunmama halinde tebli olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirilir. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say l r. (Ek f kra: / m. 5) Muhtar, ihtiyar heyeti azalar, zab ta amir ve memurlar yukar daki f kra uyar nca kendilerine teslim edilen evrak kabule mecburdurlar. (Tüzük m 28) TEBL MKANSIZLI I : TÜZÜK MADDE 28 - (De iflik 1. f kra: 87/ ) Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, tebli memurunun, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclis üyeleri, zab ta amir ve memurlar ndan tahkik ederek beyanlar n tebli tutana na yaz p alt n imzalatmas, imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalamas gerekir. (De iflik 2. f kra: 87/ ) Muhatap ölmüflse veya gösterilen adresten devaml olarak ayr lm fl ve yeni adresi de tebli memurunca tespit edilmemiflse, tebli evrak, ç karan mercie geri gönderilir. Yeni adres, tebli memuru taraf ndan tespit edilmifl ise, bu adres tebli mazbatas ndaki mahsus yerine ve tebli evrak ndaki adresin bulundu u tarafa yaz l r. Bu halde; A) Yeni adres, tebli memurunun tevzi bölgesi dahilinde bulundu u takdirde tebligat o adrese yap l r. B) Yeni adres, ayn PTT merkezinin di er bir tevzi bölgesinde veya baflka bir PTT merkezinin m nt kas içinde bulunrsa, tebli evrak, yeni adreste tebli inin temini için, tebli memuru taraf ndan ba l oldu u merkeze iade olunur. Tebligat evrak nda yaz l tarihe kadar 12. maddede gösterilen müddetlerden daha az bir zaman kalm fl veya yeni adres yabanc bir memlekete ait ise, PTT merkezi, tebli evrak n, tebligat ç karan mercie geri gönderir. Muhatap ve onun yerine tebligat yap lacak kimseler, o adreste bulunduklar halde tebli in yap laca s rada orada mevcut de illerse, 30. maddeye göre muamele yap l r.

11 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1985 TEBL MKÂNSIZLI I VE TEBELLÜ DEN MT NA HAL NDE YAPILACAK filem : TÜZÜK MADDE maddenin son f kras nda ve 29. maddede zikredilen ahvalde tebli memuru, tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas ndan birine veyahut zab ta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. (De iflik 2. f kra: 87/ ) Tebli memuru, Tüzü e ekli 2 numaral örne e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kap ya yap flt r r. Durumu, muhataba duyurmas mümkünse en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirir. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih, tebli tarihi say l r. AÇIKLAMA: Yukar da belirtilenleri sistematik hale getirirsek; 1- Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiç biri gösterilen adreste bulunmazsa, a- Tebli memuru, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclis üyeleri, zab - ta amir ve memurlar ndan tahkik ederek, beyanlar n tebli tutana na yaz p alt n imzalatacakt r. Muhatab n, tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmedi i hususlar tebli memurunca araflt r l p belgelendirilmelidir. b- Bu kiflilerin imzadan çekinmeleri halinde de bu durumu yazarak imzalamas gerekir. D KKAT: Yarg tay 12. Hukuk Dairesine göre; özellikle ticaret flirketlerinin sicildeki adreslerine yap lan tebligatlarda, (a) ve (b) deki prosedürün uygulanmas - na gerek yoktur. (Bak n z Tüzel kiflilere tebligat) Muhatab n tevziat saatlerinden sonra adrese dönece inin anlafl lmas halinde; c- Tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas ndan birine veyahut zab ta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. d- Tüzü e ekli 2 numaral örne e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kap ya yap flt r r. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih belirtilmelidir. e- Tebli olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesini de mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirir. Bu bildirim s ras nda tekrar imza almaya gerek yoktur. Yukar daki ifllemleri belirten bir flerh flöyle olabilir; - 7- Adreste kimse bulunamamas ( veya adresin kapal olmas ) üzerine, en yak n komflu (KX) ve yönetici (YZ) ye soruldu. Bu kimseler taraf ndan, muhatab n akflam saatlerinde eve geldi inin beyan edilmesi üzerine, tebli zarf mahalle muhtar (MU) ya teslim edilmifl olup, 2 nolu haber ka-

12 1986 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 d muhatab n kap s na...tarihinde yap flt r lm fl ve durumdan en yak n komflu (KX) haberdar edilmifltir. (KX, YZ ve MU nun imzalar al n r) Kap ya yap flt r lacak 2 nolu ihbarda da; - Nam n za gelen tebli evrak evde bulunmaman z sebebiyle...adresinde muhtar (MU) ya teslim edilmifl olup, tebligat, muhtardan alabilece iniz ihbar olunur. 2- Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlar, gösterilen adreste bulunmakla birlikte tebligat almaktan imtina ederlerse, a- Memur, tebligat n al nmas ndan imtina edildi ini tutana a yazar. b- Tebli olunacak evrak, o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi azas ndan birine veyahut zab ta amir veya memuruna imza mukabilinde teslim eder. c- Tüzü e ekli 2 numaral örne e uygun olarak düzenlenen ihbarnameyi, gösterilen adresteki kap ya yap flt r r. hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih belirtilmelidir. (Bu durumda, tebli olunacak flahsa keyfiyetin haber verilmesi için mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine, varsa yönetici veya kap c ya da bildirilmesine gerek yoktur) Yukar da belirtilen ifllemlerin yap ld, tutanakla belgelendirilmedikçe, tebligat usulüne uygun yap lm fl say lmaz. 21. MADDEYLE LG L ÇT HATLAR - Adresin tadilat nedeniyle kapal olmas halinde de 21. madde uygulan r. (YCGK T /182) - Olay m zda, daval n n ne sebeple adreste bulunmad tevsik edilmedi i gibi komflu imzas da al nmam flt r. Bu durumda dava dilekçesi ve duruflma gününe iliflkin daval ya yap lan tebligat geçersiz olup,... (6. HD K.) - Adreste bulunmama (kapal olma nedeni) sebebinin araflt r l p, buna iliflkin beyanlar n tebli tutana na yaz l p imzalat lmad anlafl lmaktad r. (11. HD, , 9104 K.) - Tebligat parças nda (komflusuna haber verilemedi i) aç klanm flt r. An lan madde de tebli iflleminin (mümkün oldukça en yak n komflular ndan birine) haber verilece i deyimi kullan ld na göre, tebligat n en yak n komfluya bildirilmesi ancak bunun imkan dahilinde olmas durumunda söz konusudur. Somut olayda komfluya haber verilemedi i için tebli at n geçersiz kabul edilemeyece ine yönelik mahkeme gerekçesi yerindedir. Ancak, muhatab n adreste neden bulunmad, ad geçenin tevziat saatinden sonra adrese dönüp dönmedi i hususlar tebli memurunca araflt r l p belgelendirilmedi inden tebli ifllemi usulüne uygun de ildir. (12. HD, , K.)

13 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü Olay m zda; daval ad na ç kar lan dava dilekçesi ve duruflma gününü bildirir davetiye "komflusu O. A. 'ya haber verilerek muhtara tebli edildi" flerhiyle tebli edilmifl ise de ad geçen muhatab n adreste bulunmama sebebi belirtilmedi i gibi haber b rak lan komflu imzas da al nmam flt r.( 6. HD, , 7697 K.) - "Kod: 21 Muhatap tevziat saatlerinde adreste bulunmad ndan komflusu M. S. beyan nda iflte oldu unu bildirmekle ilgili Mahalle Muhtar na tebli edildi. Ayn komflusuna haber verilerek 2 nolu örnek kap s na yap flt r ld." Aç klamas ile tarihi, tevzi memurunun imzas ve altta Mahalle Muhtarl n n kafle mühür ve imzas, bulunmaktad r. Tüzükte belirtilen kimselerden gerekli soruflturman n yap l p yap lmad hususu tebli mazbatas nda ad geçen komflu M. S.'nin imzas n n bulunmamas nedeniyle onams z kalm fl; tebli memurunun gerçekten muhatab n adresine gitti i ve fakat bulamad belgelenmemifl, tebli memuru taraf ndan yaz - lan beyan, onun mücerret sözünden ibaret kalm flt r. Bu durumda, ödeme emrinin borçluya usulüne uygun flekilde tebli edilmifl oldu unun kabulüne olanak yoktur. (HGK, , 2005/ E. 2005/225 K.) - Tebli memurunca verilen flerhte "... muhatab n çal flt komflusu fi.y.'nin beyan ndan anlafl lm flt r. fi.y. imza vermekten imtina etmifltir. 2 nolu haber ka d kap s na yap flt r lm fl ve tebligata iliflkin evrak mahalle muhtarl na teslim edilmifltir." görülüyor ki yap lan bu tebli ifllemi Tebligat Kanunun 21 ve Tebligat Tüzü ünün 28. maddesine uygun bulunmaktad r. Borçlu icra mahkemesinde baflvurusu dilekçesinde tebli ifllemlerinin yap ld s rada izinli oldu u, tatilden döndükten sonra tarihinde muhtarl a u rayarak, ad na gönderilen tebligatlar ald n beyan etmifltir. Bu baflvurunun HUMK un 76. maddesi de gözetilerek gecikmifl itiraz olarak kabule edilip buna göre inceleme yap larak sonuca gidilmesi gerekirken istemin tebligat n usulsüzlü ü flikayeti olarak nitelendirilip yaz l flekilde hüküm tesisi isabetsizdir. (12. HD, , 4020 K.) - Tüzü ün an lan maddesine göre muhatab n, adreste neden bulunmad, komflu, kap c, yönetici, zab ta amir ve memurlar vs. gibi kimselerden sorulmal, borçlunun tevziat saatinden sonra "adrese döndü ünün" tespit edilmesi ve bunun tebligat parças na yaz l p belgelenmesi halinde 21. maddeye göre tebligat yap lmal d r. Somut olayda, yukar daki ilkenin aksine, muhatab n komflusu, borçlunun (perdelerinin çekili oldu unu ve iki ayd r görmedi ini) aç klam fl, ad geçenin tevziat saatleri d fl nda adrese döndü ü yönünde bir beyanda bulunmam flt r. Bu durumda, tebli in 21. maddeye göre yap lmas do ru olmay p, söz konusu ifllem Tüzü ün 28. maddesine ayk r d r. (12. HD., K.) -Tebli flerhinde aynen: "Muhatab n adresi geçici kapal olup, nereye Çarfl ya gitti i komflusu... ö renildi. Tebligat Kanunu 21. maddesi gere i Sümer Mahalleköy muhtar na tebli edilip, adresin kap s na 2.nolu örnek

14 1988 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 yap flt r larak Komflusu haber verildi. sim vermekten kaç nm flt r " aç klamas na yer verilmifl olup; muhtara isim, mühür ve imzas yla teslim edilen evrak tebli memurunun imzas ile tevsik edilmiflse de, yukar da aç kland biçimde borçlunun çarfl ya gitti inin kimden soruflturularak tespit edildi i ve bu kiflinin aç k kimli inin ne oldu u tebli mazbatas nda aç klanmam flt r. Yine ad geçenin bunu onaylayan imzas da al nmam flt r. Böylece bu yönler onams z kalm flt r. Dolay s yla, tebli memurunun gerçekten muhatab n adresine gitti i ve fakat bulamad belgelenmemifl, yap lan ifllem tebli memurunun soyut beyan ndan ibaret kalm flt r. (HGK , 2004/ E. 2004/730 K.) - Dava dilekçesi, Osmanbey Köyünde "tevziat saatlerinde muhatap adreste bulunmad ndan abisi R.K.ye" tebli edilmifltir. Bu tebligat Tebligat Kanunu ve Tüzü üne uygun de ildir. (6. HD, , 2537 K.) - Borçlu ad na ç kar lan duruflma gün ve saatini bildiren tebligat n muhatap tevziat saatlerinde konutta bulunmad ndan muhtara tebli edildi, kap s na as ld, komflusu Tetik Y.'a haber verildi flerhi ile tarihinde yap ld görülmüfltür. Borçlunun ne sebeple adreste bulunmad tevsik edilmemifl komflu imzas da al nmam flt r. Bu durumda duruflma gününe iliflkin borçluya yap lan tebligat geçersizdir. (6. HD , 2304 K.) - Dava konusu edilen ve sat fl na karar verilen tafl nmazda paydafl Mehmet K. ad na ç kar lan dava dilekçesi ve duruflma gününü bildirir davetiyenin "Muhatap adreste bulunmamas nedeni ile evrak mahalle muhtar brahim Ö.'a tebli edilmifl olup, muhatab n kap s na iki nolu haber ka - d yap flt r l p en yak n komflusu Mehmet Ö.'e haber verildi" flerhi ile tebli edilmifl ise de ad geçen muhatab n adreste bulunmama sebebi belirtilmedi i gibi haber b rak lan komflu imzas da al nmam flt r. (6. HD, , 2183 K.) - Daval ya dava dilekçesini ve duruflma gününü bildirir davetiye Kara- a kasabas adresine tebli e ç kart lm fl " muhatap adresten adres b rakmadan ayr lm fl olup yeni adres bilinmiyor mahalle muhtar R.U.'nun tasdikiyle iade" flerhiyle tarihinde merciine iade edilmifl, daha sonra ayn adrese ç kart lan davetiye ise ayn flerhle tarihinde merciine iade edildikten sonra üçüncü defa ayn adrese ç kart lan davetiye 7201 say l kanunun 21. maddesine göre tebli edilmifl ise de ad geçenin adreste bulunmama sebebi belirtilmedi i gibi beyanda bulunan komflu ismi ve imzas da al nmam flt r. Bu haliyle dava dilekçesinin Tebligat Kanunu' nun 21 ve Tüzü ün 28. maddesine uygun olarak tebli edildi i kabul edilemez. (6.HD, , 1507 K.) - Örnek 51 ödeme emri tebligat nda borçlunun tevziat saatlerinde evde bulunmad ndan komflusu Mehmet K. flifahi beyan na göre iflte çal fl r oldu undan muhtara tebli edildi, 2 nolu ka t yap flt r ld, komflu Mehmet

15 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1989 K.'a haber verildi flerhinin yer ald tarih olarak yaz ld görülmüfl ancak komflu imzas n n al nmad anlafl lm flt r. Bu durumda geçerli bir tebligattan söz edilemez. (6. HD, , 1396 K.) - Direnme karar n n davac lara tebli ine iliflkin olan tebligat parças n n arkas na bas lan "damga" fleklindeki yaz incelendikte, sadece "... köyünde tebli edildi i s rada adreste kimse 'bulunmad, muhtar...'na tebli edildi... " fleklinde bir aç klama yap lmakla yetinildi i ve bu aç klaman n muhtara imzalat ld saptanm flt r. Görülüyor ki tebli ifllemi kanun ve tüzük hükmüne uygun yap lmam flt r. Çünkü, yukar da da aç kland üzere, tüzükte belirtilen kimselerden gerekli soruflturman n yap l p yap lmad tebli mazbatas nda belirtilmemifl en önemli olarak da, tebli olgusunun, en yak n komflulardan birisine bildirilmesinin neden mümkün olmad hususu aç klanmam fl ve böylece bütün bu yönler tevsiksiz b rakm flt r. (HGK , 1980/ E. 1981/604 K.) - Ad geçenin oturdu u köy adresine gönderilen kamulaflt rma karar ve eklerinin, (adreste kimse bulunmamas üzerine kap s na ihbarname yap flt r l p en yak n komflusuna haber verilerek köy bekçisi S. imzas na) flerh verilerek tebli edildi i anlafl lm flt r. Bu flekli ile tebli iflleminin 7201 say l Kanunun 21. maddesine göre yap ld aç k bir olgudur. Ancak Kanuna ayk r d r. (HGK, , E. 1993/ E. 1993/876 K.) -O.K. ile ilgili tebligat evrak, ilgilinin 436 Ada, 30 parseli ile ilgili olup, ifl bu istimlak evrak n n muhatab bulunan O.K.`n n aranan saatlerde adreste rastlanmad ndan nereye gitti i en yak n komflusu G.A.`ya soruldu, nereye gitti ini bilmedi i evrak n mahalle muhtar F.A. imzas na, tarihinde tebli edilmifl bulundu u ve komflusu G.A.`ya haber verildi i, kap s na da 2 nolu ihbar yap flt r lm fl bulundu u gelen tebli mazbatas ndan anlafl lm flt r." aç klamas yer almaktad r. Yine Mahalle Muhtarl n n 9 Temmuz 1996 tarih ve 1996/9 say l yaz s nda; "O.K. ad na postac taraf ndan muhtarl m za b rak lan tarih ve nolu zarf ad geçenin zmir d fl nda oldu u tespit edildi inden kendisine teslim edilememifltir. Muhtarl a tan nan bekleme süresine al nm fl ve mezkur flahs n tarihinde müracaat üzerine kendisine teslim edilmifltir." denilmektedir. Bu flekli ile tebli iflleminin 7201 Say l Yasan n 21. Maddesine göre yap ld aç k bir olgudur. Somut olayda; davac n n tebli an nda adreste bulunmad az yukar da aç klanan noterlik ve muhtarl k yaz lar ile bellidir. Noterlik yaz s kapsam ndan aç kça tebli memurunun muhatab n veya ad na tebligat yap labilecek olanlardan herhangi birinin adreste bulunmama sebebini yasada ve tüzükte düzenlenen ve yukar da ayr nt s aç klanan biçimde usulünce tahkik ve imzayla tevsik etmedi i anlafl lmaktad r. Komfluya sorulup, beyan n n al nd hususu ad geçenin imzas al nmad ndan denetime olanak vermemektedir. Bu durumda tebli memurunun yukar da aç klanan ilkelere riayet etmeden Tebligat Yasas n n 21.

16 1990 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 maddesine göre yapt tebligat usulüne uygun bir tebli ifllemi olarak de- erlendirilemez. (HGK, , 1999/ E., 1999/486 K.). - Direnme karar daval lardan Erdo an'a Tebligat Kanunu'nun 21. Maddesine göre tebli edilmifl ise de, yap lan ifllem usulüne uygun de ildir. Tebligat belgesinde aynen "adrese gidildi. Adresin kapal olmas sebebiyle Tebligat Kanunu'nun 21. Maddesine göre ifllem yap larak mahalle muhtar Vedat imzas na tebli edildi. 2 nolu örnek doldurularak muhatab n kap s na yap flt r ld. Komflusu Jale haberdar edildi" fleklinde aç klama yap lm fl, evrak n teslim edildi i muhtar n imzas al nm flt r. (HGK , 2001/6-386 E. 2001/389 K.) Yukar da aç klananlar bütün olarak özetlersek; 1- Haz r olan muhatap, tebligat, imza karfl l al r. 2- Muhatap haz r olmas na ra men, tebligat almaktan imtina ederse, tebligat, Teb K. m 21 e göre yap l r. 3- Muhatap adresinde olmakla beraber, sadece tebli in yap laca s - rada haz r bulunamam flt r. Ancak muhatap yerine tebligat alabilecek kifliler vard r.tebligat bu kiflilere, (13,14,16,17 ve 18'inci maddelerde yaz l flah slara, bu maddelerde belirtildi i flekilde) yap l r. Bu kiflilerin tebligat almaktan imtina etmeleri halinde de, Teb. K. m 21 e göre tebligat yap - l r. 4- Muhatap yerine tebligat yap labilecek kiflilerin, muhatab n adresinden geçici olarak ayr ld n (yani tevziat saatlerinden sonra dönmeyece ini) bildirmeleri durumunda (örne in tatilde, yurt d fl nda, hastahanede vs.), tebligat bu kiflilere Teb. K. m 20 uyar nca yap l r. Bu kiflilerin de tebligat almaktan imtina etmeleri durumunda, Teb K. m 21 e göre tebligat yap l r. 5- Gerek muhatap, gerekse de muhatap yerine tebligat yap labilecek kifliler adreste bulunmad nda, ancak, kap c, yönetici, muhtar, zab ta amir veya memuru vs. gibi 13,14,16,17 ve 18. maddelerde yaz l flah slar d fl ndaki kimselerin, muhatab n adresinden geçici (yani, uzun süreli = tevziat saatlerinden sonra dönmemek üzere) olarak ayr ld n bildirmeleri durumunda, Tüzük 28/son uyar nca tebligat iade edilir. (4) 6- Muhatap kesin (devaml ) olarak adresinden ayr lm flsa, a) Memur yeni adresi tespit edebilirse ve o adres de memurun tevzi bölgesinde ise o adrese tebligat yap l r. (Tüzük 28/A). Yeni tespit edilen adres, ayn PTT merkezinin di er bir tevzi bölgesinde veya baflka bir PTT merkezinin görev alan içinde bulunursa, tebli evrak, yeni adreste tebli inin temini için, tebli memuru taraf ndan ba l oldu u merkeze iade olunur. (Tüzük m 28/B). b) Memur yeni adresi tespit edemedi i taktirde, tebli evrak, tebli i ç karan (4) Y lmaz mercie E. Ça lar iade T.; Tebligat olunur. Hukuku, 2005, s. 515, )

17 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1991 Tebligat Kanunu nun 20. maddesinde belirtilen 15 günlük sürenin hangi hallerde dikkate al naca n n saptanmas gerekmektedir. 20. maddede;... Bu maddeye göre yap lacak tebligatlarda tebli, tebli evrak n n 13, 14, 16, 17 ve 18. maddelerde yaz l kiflilere verildi i tarihte veya ihbarname kap ya yap flt r lm flsa bu tarihten itibaren onbefl gün sonra yap lm fl say l r. denilmektedir. YHGK ve 12. Hukuk Dairesi, 20. maddede muhatap yerine tebligat alabilecek kiflilerin, tebligat almaktan imtina etmeleri halinde, 21. maddeye göre yap lacak tebligatlarda, 15 günlük ek sürenin söz konusu olamayaca n belirtmektedir. - Somut olayda: ödeme emrinin tebli ine iliflkin tebligat parças nda aynen "birlikte çal flt daimi iflçisi E.A. imzadan imtina etti inden evrak mahalle muhtar H.H.B.'ye tebli edildi. 2 nolu ihbar ka d kap ya yap flt r ld. Keyfiyet iflçisi E.A.'ya bildirildi." aç klamas yer almaktad r tarihinde yap lan tebli ifllemindeki bu aç klama; adreste muhatab n bulunmamas nedeniyle tebligat n, 7201 Say l Kanun un 17. maddesinde say lan ve tebli s ras nda adreste haz r bulunan daimi iflçisine yap lmak istendi ini, ancak ad geçenin imzadan ve tebellü den imtina nedeniyle ayn Kanunun 20. maddesinde yap lan at fla yine ayn Kanunun 21. maddesine göre tamamland n göstermektedir. Tebligat 7201 Say l Kanun un 20. maddesine göre de il, aç kland flekilde 21. maddesine göre yap ld na ve bu maddede de tebli tarihi " hbarnamenin kap ya yap flt r ld tarih" olarak düzenlendi ine göre, ödeme emri borçluya tarihinde tebli edilmifl olup, yasal süre geçtikten sonra tarihinde yap lan flikayet süresinde de ildir. fiikayetin süre yönünden reddine karar vermek gerekirken, iflin esas n n incelenmesi usul ve yasaya ayk r d r. (YHGK , 2005/12-21 E., 5 K.) Yarg tay n karar ndaki gerekçe tatmin edici de ildir. Kararda, en az ndan 15 günlük sürenin hangi hallerde geçerli olabilece inin net olarak belirtilmesi gerekirdi. Kararda 21. maddeye göre yap lacak, yani kap ya yap flt rma iflleminin uyguland tebligatlarda, 15 günlük sürenin söz konusu olamayaca n n belirtilmesi, 20. maddedeki kap ya yap flt r lma ve 15 günlük süreyi içeren hükmün görmezden gelinmesi sonucunu do urmaktad r. Bu nedenle, karar n sonucuna kat lmakla birlikte gerekçesine kat lm yorum. Karar n gerekçesi flöyle olsa daha iyi olurdu; Muhatap yerine tebligat yap labilecek kifliler tebligat ald klar nda, tebligat kendilerine evrak n verildi i tarihte yap lm fl olmaktayken, bunlar n tebligat almaktan imtina etmeleri halinde 15 günlük ek sürenin verilmesi, bu kiflileri ve dolay s yla da kötü niyetli muhatab, tebligat almaktan imtinaya teflvik edecektir. Ayr ca geçici ayr lmalar d fl ndaki durumlar, 20. maddenin kapsam d fl nda oldu undan, muhatab n geçici

18 1992 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 ayr ld belirtmeksizin, tebligat n al nmas ndan imtina edilmesi halinde, 15 günlük ek sürenin uygulanmas mümkün de ildir. Peki, 15 günlük ek süre hangi halde uygulanacakt r? Bu ek süre, muhatab n adresinden geçici ayr lmalar n düzenleyen 20. madde içinde yer ald ndan, muhatap yerine tebligat alabilecek kiflilerin, muhatab n adresinden geçici= uzun süre ayr ld n bildirmeleri ve tebligat almaktan imtina etmeleri halinde uygulanabilecektir kan s nday m. Muhatap yerine tebligat alabilecek kimseler, geçici ayr lmadan bahsetmeksizin tebligat almaktan imtina ederlerse, yukar daki Hukuk Genel Kurulu Karar do rultusunda, 15 günlük ek süre de, söz konusu olmayacakt r. 20. maddenin de ifliklik gerekçeleri incelendi inde de, ayn sonuca var l r say l Kanunla 1985 y l nda yap lan de iflikli in gerekçesinde aynen; - Yeni düzenlemeyle, muhatap adresini geçici olarak terk etmifl olsa bile, 7201 say l Kanunun 13,14,16,17 ve 18. maddesinde belirtilen kifliler tebligat almaya mecbur tutulmakta, bu suretle tebligat usulünde basitlefltirme sa lanarak zaman israf n n önlenmesi amaçlanmaktad r., 4829 say l Kanunla, 2003 y l nda yap lan de iflikli in gerekçesinde de; - Di er yandan kendisine tebli yap lacak kimsenin muvakkaten baflka bir yere gitmesi durumunda tebli in, ihbarnamenin kap ya yap flt r ld - tarihten itibaren onbefl gün sonra yap lm fl say laca ilkesi getirilerek, bu durumdan kaynaklanan hak kay plar n n önlenmesi amaçlanm flt r. denilerek, aç kça muhatab n geçici olarak adresinden ayr lmas durumu için 15 günlük ek sürenin öngörüldü ünün belirtilmesi, yukar - daki görüflümü desteklemektedir. Görüldü ü gibi, 20. maddenin aç k hükmü gere i, muhatap yerine tebligat alabilecek kiflilerin, muhatab n geçici olarak adresinde bulunmad n belirtmeleri ve tebligat almaktan imtina etmeleri durumunda, tebligat n 21. maddedeki usule göre yap lmas ve 20. maddedeki 15 günlük ek sürenin uygulanmas söz konusudur. Prof. Dr. Ejder Y lmaz ve Av. Tacar Ça lar, Kanundaki 15 günlük süre ile ilgili olarak aynen flöyle demektedir (5) ; maddedeki de ifliklikle getirilen tebligat n onbefl gün sonra yap lm fl say laca hükmünün, hem (elden) verme hem de kap ya yap flt rma bak m ndan hüküm ifade etti i kan s nday z. Asl nda maddenin kaleme al n fl ndan ( ve özellikle... Bu maddeye göre yap lacak tebligatlarda tebli, tebli evrak n n...maddelerde yaz l kiflilere verildi i tarihte...yap lm fl say l r ifadesinden onbefl gün sonras n n (elden) verme haline de il de sanki kap ya yap flt rma haline özgü oldu u gibi bir anlam ç kart labilirse de, böyle bir yorumun kabulü halinde, muhatab onbefl günden yararland rmak isteyen (muhatap ad na tebligat almaya yet- (5) Y lmaz E. Ça lar T. ; Tebligat Hukuku, 2005, s

19 Adli Tebligatla lgili Sorunlar Av. Nezih Sütçü 1993 kili) herkesin tebli evrak n elden almaktan kaç nma yoluna giderek, onbefl günlük süreyi otomatik olarak kazanabilece ini düflünmekteyiz. Di er bir ifadeyle böyle bir yorum, tebli evrak n almaktan kaç nmay teflvik edecek ve 21. maddenin uygulanmas n ve bürokrasiyi artt racakt r. Yukar daki elefltiriye tamamen kat l yorum. Kanun metnindeki bir tek harfin (olay m zda (n) harfinin) eksik olmas nedeniyle, çeliflkili durum ortaya ç km flt r. Geçici ayr lman n söz konusu olmad durumlarda, muhatap veya muhatap yerine tebligat alabilecek kimselere, tebli evrak n n elden verilmesi ile tebellü den imtinay düzenleyen 21. Maddeye göre yap lan tebligat aras nda, tebli tarihi bak m ndan, hiçbir fark yokken, geçici ayr lmalar bak m ndan bu fark n yarat lmas n n hiçbir mant olamaz. Böyle bir fark yarat lacaksa da, tam tersi biçimde, yani elden vermede 15 günlük ek süre tan n rken, imtina halinde kap ya yap flt rma tarihi dikkate al nmal d r. Çünkü, tebli evrak n almakta imtina gösterilmesinin bir kötü niyet göstergesi oldu u kabul edilerek, tebli evrak n almaktan imtina eden kiflilerin bu davran fl n n özendirilmesinin önüne geçilmelidir. Ancak, Kanun metni de ifltirilip, metindeki çeliflki ve karmafla giderilmedikçe, bu konudaki tart flma ve tereddütler devam edecektir. Muhatap yerine tebligat almaya yetkili olan kifliler (13,14,16,17 ve 18. maddelerde yaz l flah slar) d fl ndakilerin, beyan na dayan larak 20. maddeye göre tebligat yap lmas mümkün müdür? Kan mca mevcut düzenleme kapsam nda bu mümkün de ildir. Muhatap veya muhatap ad na tebli yap labilecek olanlardan hiç birinin gösterilen adreste bulunmad durumlarda, Tüzü ün 28. maddesinin 1. f kras na göre yap lan araflt rma sonunda, Muhatab n geçici olarak (tevziat saatinden sonra dönme-mek üzere) adresinden ayr ld tespit edildi inde, tebli evrak iade edilecektir. Yani, tebli memuru, adreste bulunmama sebebini bilmesi muhtemel komflu, yönetici, kap c, muhtar, ihtiyar kurulu veya meclis üyeleri, zab ta amir ve memurlar ndan muhatab n geçici olarak adresinden ayr ld n tespit etti inde, tebli evrak n iade edecektir. Çünkü; Tüzü ün 28/2. maddesinde devaml olarak adresten ayr lma durumunda geri göndermenin söz konusu oldu u belirtilmekteyse de, 28/son da, tebli in yap laca s rada orada olunmamas halinde, (yani, geçici=uzun vadeli ayr lma de il de, k sa vadeli ayr lma yada tevziat saatinden sonra dönme durumunda) Teb. K. m 21 e göre tebligat yap laca öngörülmüfltür. Bu iki hükmün birlikte de erlendirilmesinden, geçici (uzun süreli) ayr lmalarda da tebligat n iade edilece i sonucuna var l r. (6) - Tahliye istemli takipte örnek 51 ödeme emri borçluya tebli e ç kar lm fl geçici bir süre flehir d fl na ç kt ndan bahisle Tebligat Kanunu nun 21. maddesine göre tebli ifllemi gerçeklefltirilmifltir. Oysa ki, 7201 say l Kanunun 20. maddesi ve Tüzü ün 26. maddesine göre ifllem yapmak ge-

20 1994 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 80 Say : 5 Y l 2006 rekirken 21. madde koflullar ndan tebli ifllemi yap lmas usulsüzdür (Y.12. HD, , K.) (7) - Tebli at Yasas 'n n 18. maddesi uyar nca muhatab n geçici olarak iflinden ayr lmas halinde, ayn Yasa'n n 20. maddesine göre evrak iade edilerek bir süre beklenip yeniden tebligat ç kar lmas gerekirken, ödeme emrinin Tebligat Yasas 'n n 21. maddesi gere ince muhtar vekiline tebli i usulsüzdür. ( Y. 16. HD K.) Geçici olarak baflka yere gitmekten anlafl lmas gereken; muhatab n, il, ilçe, köy d fl nda bulunup, o gün da t m saatinden sonra eve dönmeyecek olmas d r. (8) Tekrar ve önemle vurgulamak gerekirse, Kanunun de- ifliklik gerekçesinde ve Kanunda (TK m 20) ve de Tüzükte (m 26) Muvakkat (Geçici) ayr lma ile kast edilen; muhatab n adresten uzun süreli ayr lmas d r. Bu terimin ( geçici) kullan lmas kar fl kl a yol açacak niteliktedir. Geçici ayr lmadan bahsedince, bunun k sa süreye dayand intiba do maktad r. Bu nedenle Kanun ve Tüzükte muvakkat terimi yerine, uzun süreli veya tevziat saatinden sonra dönmeme gibi daha aç k bir ifadeye yer verilmesi uygun olacakt r. Yarg tay n da yukar daki görüflü destekleyen kararlar bulunmaktad r. - Muhatab n adreste neden bulunmad, komflu, kap c, yönetici, zab - ta amir ve memurlar vs. gibi kimselerden sorulmal, tevziat saatinden sonra adrese gelindi inin tespit edilmesi ve bunun tebligat parças na yaz l p belgelenmesi halinde 21. maddeye göre tebligat yap labilir. Yukar da yaz - l hususlar yerine getirilmedi i için ödeme emri tebligat usulüne uygun de- ildir. 12. HD , K.) Uygulamada, halen, muhatap yerine tebligat almaya yetkili olan kifliler (13,14,16,17 ve 18. maddelerde yaz l flah slar) d fl ndakilerin (örne- in komflu, yönetici, kap c, muhtar vs.), geçici ayr lmaya dair beyan na dayan larak, 20. maddeye göre tebligat yap ld görülmektedir. Böyle bir uygulaman n nedeninin, kötü niyetli muhataplara tebligat yap lmas n sa lamak oldu u, muhatab n 15 günden daha uzun bir süre sonra, adresine dönmesi durumunda, eski hale getirme (HUMK m 166 vd.) veya gecikmifl itiraz ( K m 65) yoluna baflvurabilece i belirtilmektedir. Öncelikle, adresinde geçici olarak bulunmayan tüm muhataplar kötü niyetli varsayan yaklafl m benimsemek mümkün de ildir. Kanunda, muhatap yerine tebligat alabilecek kifliler d fl ndakilerin, muhatab n adresinden geçici ayr ld na dair beyanlar üzerine yap lacak ifllem konusunda boflluk vard r. Bu boflluk yorum yoluyla doldurulama- (6) Benzer görüflte; Y lmaz E. Ça lar T. ; Tebligat Hukuku, 2005, s. 515, ve devam ndaki içtihatlar (7) Cemal Ruhi A.; Tebligat Hukuku, 2006, s. 163 (8) Cemal Ruhi A.; Tebligat Hukuku, 2004, s. 108

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

RET KARARI. ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü KAMU«UCl (Kamu Başdenetçisi) RET KARARI ŞİKAYET NO : 04.2013.744 KARAR NO : 2013/70 ŞİKÂYET EDİLEN İDARE VE ADRESİ : SOK Başkanlığı Kütahya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Balıklı Mahallesi Osmanlı Caddesi

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES 2708 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2007/3466 K: 2007/3916 T: 21.06.2007 MAR HUKUKU TAfiINMAZ PAYININ SATILMASI MAR UYGULAMASI KOfiULU

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü SAKLI NÜFUS - Kişilerin nüfus kütüklerine yazılmamaları ve doğum olaylarının kanunda ön görülen süreler içerisinde nüfusa bildirilmemesi, saklı nüfus diye tanımlanan kişilerin varlığına neden olmaktadır.

Detaylı

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul,

Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas. BFS /03 stanbul, Yat r m ndirimi le lgili Vergi Mahkemesi Karar ve 2009 Y l Kurumlar Vergisi Beyan nda Yat r m ndirimi stisnas BFS - 2010/03 stanbul, 26.04.2010 Anayasa Mahkemesi, 15.10.2009 tarih ve 2006/95 Esas, 2009/144

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 3. HUKUK DA RES

YARGITAY 3. HUKUK DA RES YARGITAY 3. HUKUK DA RES E: 2005/2650 K: 2005/5986 T: 31.05.2005 NEDENS Z ZENG NLEfiME BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ FA Z N BAfiLANGIÇ TAR H Özet: Nedensiz zenginleflmede, zenginleflen ister iyiniyetli ister kötüniyetli

Detaylı

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015

Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Sirküler 2015/009 14 Eylül 2015 Konu: Elektronik Tebligat Uygulaması Zorunluluğu 27 Ağustos 2015 tarih ve 29458 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 15. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/1273 K: 2005/6735 T: 20.12.2004 TASARRUFUN PTAL BA IfiLAMA N TEL NDE filem ( K m. 278/2, 283/2) Özet: K nun 278/2. maddesi uyar nca, akdin yap ld s rada, kendi verdi i

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un

5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine liflkin Kanun un 144 HURDAYA ÇIKARTILAN TAfiITLARIN L ÖZEL DARELER NE BEDELS Z DEV RLER NDE VERG SEL AVANTAJ Bilal KOCABAfi Maliye Bakanl Devlet Bütçe Uzman I-G R fi 5 535 say l Baz Kamu Alacaklar n n Tahsil ve Terkinine

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU

1319 SAYILI EMLAK VERG S KANUNU 1319 EMLAK VERG S U 173 MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 43/4 Geçici Muafl klar Geçici Muafl klar Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci maddesiyle de iflen Madde 5- (1610 say l Kanunun 2'nci

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland

41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland stanbul, 28.02.2012 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebli i Yay mland DUYURU NO:2012/19 28.02.2012 tarih ve 28218 Say l Resmi Gazete de yay mlanan 41 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu

Detaylı

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu

Tüketici Hukuku Enstitüsü. I. Kentsel Dönüşüm Raporu Tüketici Hukuku Enstitüsü I. Kentsel Dönüşüm Raporu 1 16.05.2012 tarihinde kabul edilerek 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren ve halk arasında kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen Afet Riski Altındaki

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12

İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 İlgili Kanun / Madde 4857 S.İşK/18-21 7201 S.TebK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/30661 Karar No. 2010/29154 Tarihi: 15.10.2010 TÜZEL KİŞİYE USULÜNE UYGUN TEBLİGAT YAPILMAMASI ÖZETİ: Tebligat

Detaylı

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES KARARLARI Ceza Dairesi Kararlar 1709 TC YARGITAY ONB R NC CEZA DA RES E: 2006/8061 K: 2007/6413 T: 08.10.2007 RESM EVRAKTA SAHTEC L K HAK YOKSUNLU U LEHE HÜKÜM Özet: Yap lan

Detaylı

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN

4070 SAYILI HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA KANUN SAYILI KANUN 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA 4070 307 4070 HAZ NEYE A T TARIM ARAZ LER N N SATIfiI HAKKINDA MADDES N N ESK fiekl MADDES N N YEN fiekl Madde 59/10 Tar m Arazilerini Kullananlar

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU AMBAR HİZMETLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR (Yönetim Kurulunun 20/05/2009 tarih ve 2009/191 sayılı Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve İstisnalar Amaç MADDE 1

Detaylı

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan

2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan mali ÇÖZÜM 205 HRACAT filemler N N VERG KANUNLARI VE KAMB YO MEVZUATI YÖNÜNDEN DE ERLEMES : Zübeyir BAKMAZ * A- G R fi: 2 13 say l Vergi Usul Kanununun 215. maddesinde; bu kanuna göre tutulan defter ve

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1

B.07.1.GİB.0.66/6650-150. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı. Seri No:2006/1 EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2006/1 Tarih Sayı Kapsam B.07.1.GİB.0.66/6650-150 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı SAYI : B.07.1.GİB.0.66/6650-150 KONU:- EMLAK VERGİSİ KANUNU

Detaylı

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI

ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI KİRA İHALE İLANI ÇUBUK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRA İHALE İLANI 1- Çubuk İlçesi Mahallelerinde bulunan 28 (Yirmi Sekiz) adet gayrimenkul 3 yıllığına Encümen kararı ile 2886 sayılı D.İ.K. nun 45,46 ve 47

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04. 452 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2, 3, 6 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/6638 Karar No. 2014/11489 Tarihi: 07.04.2014 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2006/7776 K: 2006/10511 T: 05.10.2006 fiarta BA LI SÖZLEfiME HÂSILAT K RASI SÖZLEfiMEN N FASINDA MKÂNSIZLIK OBJEKT F VE SÜBJEKT F MKANSIZLIK TARAF KUSURU HAKSIZ FES H K RACININ

Detaylı

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, E. 2009/12-563, K. 2009/600, T. 30.12.2009 ÖZÜ : Tebliğ memurunun; belediye tüzel kişiliğini "Belediye Başkanı"nın temsil edeceğini gözeterek, adli işlem niteliği taşıyan takip

Detaylı

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu:

Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15. Konu: S İ R K Ü L E R R A P O R Tarih: 05.02.2010 Sayı: 2010/15 Konu: 396 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği ile Ba ve Bs formlarına ilişkin uygulamada değişiklikler yapıldı. Özet: 4 Şubat 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103

T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu. Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 T.C. D A N I Ş T A Y İdari Dava Daireleri Kurulu Esas No:2005/374 Karar No:2007/103 Özeti : Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurulların; öncelikle, ilgililerin geçmiş hizmetleri ile sicil durumlarına

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine

B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü maddesine mali ÇÖZÜM 165 F NANSAL K RALAMA fi RKETLER NE YAPILAN MAK NE -TEÇH ZAT TESL MLER NDE KATMA DE ER VERG S ST SNASI Hakk YILDIRIM * I. G R fi B ilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanunun 13 üncü

Detaylı

YARGITAY 9. HUKUK DA RES

YARGITAY 9. HUKUK DA RES YARGITAY 9. HUKUK DA RES 2272 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 E: 2003/5607 K: 2003/18351 T: 30.10.2003 fi HUKUKU HUSUMET BAK YE SÖZLEfiME SÜRES DAVACININ BAfiKA B R fite ÇALIfiMASI (BK

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. / S.TK/12

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. / S.TK/12 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/10601 Karar No. 2015/14082 Tarihi: 14.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /41 7201 S.TK/12 TÜZEL KİŞİYE TEBLİGATIN

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say :

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : Soru ve Cevap SORU 1 Unvan de iflen flirketimize ait tasdik ettirilen resmi defterlere yeni ünvanla devam edilip edilmeyece i, ara tasdikin yapt r lmas n n gerekip gerekmedi i, flirket vergi numaras n

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. "İçtihat Metni"

12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İçtihat Metni 12. Hukuk Dairesi 2015/8686 E., 2015/10934 K. İHALENİN FESHİ SATIŞ İLANININ BORÇLUYA USULSÜZ TEBLİĞİ o İCRA VE İFLAS KANUNU (İİK) (2004) Madde 127 o TEBLİGAT KANUNU (7201) Madde 16 o TEBLİGAT KANUNU (7201)

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı