T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 1 Kasım 2014 CUMARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: Sayı : BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının amaç ve görevleri doğrultusunda birimlerin yapacakları yayın faaliyetlerinin usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi ve 27 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, b) Başkanlık: Personel Dairesi Başkanlığını, c) Birim: Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı birimlerini, ç) Elektronik yayın: Eserlerin her türlü elektronik ortamda sunulmuş şeklini, d) Eser: Türü ve hacmi ne olursa olsun yayımlanmaya elverişli, gizlilik derecesi taşımayan, Bakanlığın görev alanıyla ilgili her türlü fikir ve sanat ürününü, e) Eser Sahibi: Eseri hazırlayan kişi veya kişileri, f) Kurul: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yayın Kurulunu, g) Yayın: Yerli ve yabancı her türlü basılı veya basılı olmayan elektronik eserleri, ifade eder. Kuruluşu : 7 Ekim İçindekiler 104. Sayfadadır. e-posta:

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : İKİNCİ BÖLÜM Yayın Kurulu Yayın kurulu MADDE 4 (1) Yayın Kurulu, Müsteşarın veya belirleyeceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Sanayi Genel Müdürü, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürü, Verimlilik Genel Müdürü, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, Strateji Geliştirme Başkanı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, I.Hukuk Müşaviri ve Personel Dairesi Başkanı ile Müsteşar tarafından belirlenecek bir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü olmak üzere onbir üyeden oluşur. Üyelerin herhangi bir sebeple Kurul toplantılarına katılamamaları halinde yerlerine vekilleri katılır. (2) Kurulun sekretarya hizmetleri Başkanlıkça yürütülür. Yayın kurulunun görev ve yetkileri MADDE 5 (1) Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: a) Yayımlanması önerilen veya talep edilen eserlerden Kurul gündemine alınanları, değerlendirme ilkeleri doğrultusunda inceleyerek yayımlanacak eserleri belirlemek. b) Bakanlıkça yayımlanacak her türlü yayının yeni baskısının yapılması, çoğaltılması, yayım hakkının eser sahibine veya başka birine devredilmesi konusunda karar vermek. c) Bakanlıkça yapılacak yayınların teknik özellikleri, basım adetleri ve yayım süreleri konusunda karar vermek. ç) Telif ve işlenme ücretinin ödenip ödenmeyeceği, bu konuda hangi gösterge rakamının uygulanacağı ve ödenecek telif ve işlenme miktarının tespiti konularında 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre karar vermek. d) Basılmasına karar verilen yayınların dağıtım listelerini belirlemek. Toplantı ve karar usulü MADDE 6 (1) Kurul Başkanı, gerekli gördüğü hallerde Kurulu toplantıya çağırır. Kurul, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır. (2) Toplantılar, ilgili birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Başkanlıkça hazırlanan gündem çerçevesinde yapılır. (3) Kurul üyelerine ait eserlerin görüşüldüğü toplantılara eser sahibi üye katılamaz. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Değerlendirme İlkeleri ve Yayım Şartları Değerlendirme ilkeleri MADDE 7 (1) Kurul tarafından yayımlanacak eserlerin belirlenmesi, alınacak eserlerin seçilmesi, hazırlanması ve dağıtılmasında aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur. a) Bakanlığın görev alanıyla ilgili olması. b) Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına, Türkiye nin taraf olduğu milletlerarası antlaşmalara uygun olması ve kanunlara göre suç oluşturmaması. c) Genel ahlaka aykırı olmaması ve kişiyi, aileyi veya toplumun belirli bir kesimini küçük düşürücü bilgi, belge ve yorumlara yer verilmemesi. ç) Doğru bilgi verici, bilinçlendirici, eğitici, öğretici ya da tanıtıcı nitelikte olması. d) Eserlerin, yayımlanacağı dilin kurallarına uygun hazırlanmış olması. e) Bakanlık personeli, uygulayıcılar, bilim çevreleri ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olması.

3 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 Yayım şartları MADDE 8 (1) Eserlerinin yayımlanması için başvuruda bulunanlar; a) Grafik, tasarım ve dizgi gibi baskı öncesi işlemleri tamamlanan eserlerin basım ve elektronik ortam teknolojilerine uygun olacak şekilde hazırlanmış hâlini, b) Kaliteli bir basım için gerekli özellikteki fotoğraf veya diğer görsel materyallerin baskıya hazır hâlini, c) Eser sahibinin başvuru dilekçesi ve özgeçmişini, ç) Ortak eserlerde, eser sahiplerinden birisinin diğerlerinin onay veya vekâletini aldığını gösteren yazıyı, d) Eserinin daha önce yayımlanmamış olduğuna, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin haklarının bulunmadığına ve eserle ilgili her türlü hukukî sorumluluğu üstlendiğine dair yazıyı, e) Tercüme/çeviri eser teklifinde bulunanların 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun ilgili hükümlerine göre, eserdeki tüm bilgi ve dokümana ait gerekli izinlerin alındığını gösterir belgeleri, f) Muhtemel maddi hataların düzeltilmesi ve yapılabilecek kısaltmalar konusunda Bakanlığın tasarruf yetkisini kabul ettiğini gösteren yazıyı, g) Yayın Kurulunun isteği ve vereceği süre içinde eser üzerinde gerekli tashihleri yapacağını gösteren yazıyı, ğ) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserinin, çoğaltma, yayma, internet üzerinden umuma iletim ve tercüme dahil olmak üzere işleme haklarını Bakanlığa devrettiğini ve bu hakları üçüncü kişilere kullandırmak konusunda Bakanlığı yetkili kıldığını gösterir sözleşme/muvafakatnameyi, eserin konusuyla ilgili birime teslim etmek zorundadır. (2) Görev alanıyla ilgili eserlerin yayımlanması başvurusunu alan birimler, 7 nci maddedeki ilkeler çerçevesinde inceleme yaptıktan sonra yayımlanmasını uygun gördükleri eserleri birinci fıkrada belirtilen belgelerle birlikte Kurula sunulmak üzere Başkanlığa gönderirler. (3) Kurul tarafından uygun görülen eserler Bakanlık yayını olarak yayımlanır. Kurul kararı gerektirmeyen durumlar MADDE 9 (1) Mevzuat yayınları, resmî açıklamalar, kamuoyu açıklamaları ve demeçler, Bakanlık teşkilâtının genelge ve mütalaalarının yer aldığı yayınlar, Bakanlık adına çıkarılan süreli yayınlar, Bakanlık personelinin resmi görevlendirme doğrultusunda hazırladığı araştırma çalışmalarının raporları (strateji belgesi ve eylem planları vb.), birimler tarafından gerçekleştirilen çalıştay, sempozyum ve kongre gibi etkinlikler sonrasında bu etkinliklere ilişkin hazırlanan kitaplar ve raporlar, birimlerce tek nüsha olarak talep edilen yerli veya yabancı bir eserin satın alınması için Yayın Kurulu kararı alınması zorunlu değildir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Telif ve Yayım Hakları Eserler üzerindeki hak ve sorumluluklar MADDE 10 (1) Eser sahipleri, eserlerinin yayımını talep ettikleri tarihten başlayarak en geç altı ay içerisinde yayımlanmaması halinde eserlerinin iadesini isteyebilirler veya yeniden yayım talebinde bulunabilirler. (2) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi gereğince düzenlenen telif haklarının devrine ilişkin belgede belirtilen haklar ve koşullar çerçevesinde Bakanlık eser üzerindeki hakların sahibi sayılır. Eser sahibinin talep etmesi ve Bakanlıkça uygun görülmesi halinde devre konu hak ve yetkilerde değişiklik yapılabilir. (3) Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir. (4) Bakanlıkça yapılan yayınların tüm hakları saklıdır, izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : Telif ücretinin belirlenmesi MADDE 11 (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yayımlanacak eserlerin telif veya işlenme ücretleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplanır ve telif ücretleri yayın teklifinde bulunan harcama biriminin bütçesinden ödenir. Bakanlık personelinin asli görevi gereği yaptığı çalışmalar sonucunda meydana getirdiği eserleri için telif ve işlenme ücreti ödenmez. Ancak, bunların görev saatleri dışında meydana getirdikleri müstakil eserlerden yayımlanması uygun görülenlerin yayın hakları satın alınabilir. Eser sahipleri telif hakkı dışında hiçbir hak talep edemez. Ödeme Zamanı ve usulü MADDE 12 (1) Bakanlık yayını olarak yayımlanmak üzere hakları satın alınan eserlere ilişkin ödemeler eser yayımlandıktan sonra en geç altı ay içerisinde birimlerin ilgili harcama kaleminden yapılır. Cari yıl sonunda mevzuat gereği ödenemeyen telif ücretleri, ertesi yıl bütçesinin ayrıntılı harcama programına uygun olarak gerçekleştirilir. (2) Birim tarafından yayınlanacak esere ait ödenmesinde, 31/12/2005 tarihli ve sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete de yayımlanan Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 39 uncu maddesindeki belgeler esas alınır. (3) Eser sahibine yapılan ödeme sonrasında eserlerin daha önce yayınlanmadığı, herhangi kişi, kurum veya kuruluşun eser üzerinde hak veya menfaatinin bulunmadığına ilişkin bildirimin aksine durumlarda, eser sahibine yapılan ödeme 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde yer alan gecikme zammı oranında uygulanacak faiz ile birlikte genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir. Eser sahiplerine verilecek yayınlar MADDE 13 (1) Bakanlığa devredilen eserlerin yazarlarına talepleri halinde yayımlanan eserlerin yer aldığı kitap ve manyetik depolama ünitelerinden en çok 100 adet, dergi ve benzeri periyodik yayınlardan 5 adet, sözlüklerden 5 adet, ansiklopedilerde yazılarının çıktığı her fasikülden 5 adet, ders kitaplarını inceleyen komisyon üyeleri ile kitabın içeriğine katkıları bulunanlara 5 adet ücretsiz kitap veya manyetik depolama ünitelerinden verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yayın arşivi MADDE 14 (1) Bakanlıkça yayımlanan eserlerin bir örneği elektronik yayın arşivinde muhafaza edilmek üzere Başkanlığa gönderilir. Basım ve tedarik işlemleri MADDE 15 (1) Yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına ilişkin iş ve işlemler, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine göre harcama birimlerince yürütülür. Dağıtım MADDE 16 (1) Yayınların dağıtımı, yayın talebinde bulunan birimler tarafından sağlanır. Hüküm bulunmayan haller MADDE 17 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri göz önünde bulundurulur. (2) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hususlarda Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşletme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlük MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

5 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) ndan: TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 26/3/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendindeki unvanlarda ibaresinden sonra gelmek üzere Genel Müdürlük teşkilatında ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (4) Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan sözlü sınav ibaresi yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması şeklinde değiştirilmiştir. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki içinde ibaresinden sonra gelmek üzere en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen ibaresi eklenmiş, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasındaki tarihinden ibaresi başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten şeklinde değiştirilmiştir. a) Hizmet süresi fazla olanlara b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara MADDE 5 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 6 Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 26/3/ Millî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 19/11/2005 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan Hizmet süresi, Görevde yükselme sınavı ve Unvan değişikliği sınavı tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve Görevde yükselme eğitimi tanımı yürürlükten kaldırılmıştır. Hizmet süresi: 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreleri, Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre şube müdürü ve depo müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı, diğer görevlere görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı, Unvan değişikliği sınavı: En az orta öğretim düzeyinde mesleki ve teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı sınavı,

6 Sayfa : 6 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 5 Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir. Görevde yükselmeye tabi kadrolar: a) Yönetim Hizmetleri Grubu; 1) Şube Müdürü, Depo Müdürü, Başmühendis 2) Koruma ve Güvenlik Şefi, Şef b) Hukuk Hizmetleri Grubu; 1) Hukuk Müşaviri c) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu; 1) Uzman, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı ç) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu; 1) Çözümleyici d) İdari Hizmetler Grubu; 1) Memur, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Bilgisayar İşletmeni, Santral Memuru, Sekreter, Veznedar, Tahsildar 2) Şoför 3) Koruma ve Güvenlik Memuru Unvan değişikliğine tabi kadrolar: a) Avukat, Mühendis, Mütercim, Programcı, Tekniker, Hemşire. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak ve Başkanlıkta en az altı ay çalışmış olmak, c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne, yükseköğretim kurumlarından birisine yaptırılacak veya Başkanlık tarafından yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak, MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Avukatlık kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna atanmada bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak, MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınavlardan en az otuz gün önce Başkanlık internet sitesinden duyurulur. MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Başvuru MADDE 13 Görevde yükselme sınavına ilişkin duyuru üzerine başvuruda bulunanların dilekçeleri birim amirleri aracılığıyla en az beş iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına iletilir. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde Başkanlığa başvuruda bulunabilir. Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.

7 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 Aranan şartları taşıyanlar Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 11 Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Görevde yükselme yazılı sınavı MADDE 15 Görevde yükselme yazılı sınavı, bu sınava ilişkin konu başlıklarına duyuruda yer verilmek suretiyle Başkanlıkça yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılabilir. Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılırlar. Sözlü sınava alınacak personel için yazılı sınav başarı puanı en az altmış olarak uygulanır. Görevde yükselme sınavı, bir takvim yılı içerisinde ancak bir defa yapılır. MADDE 12 Aynı Yönetmeliğe 15 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddeler eklenmiştir. Sözlü sınav MADDE 15/A Şube müdürü ve depo müdürü kadrolarına atanacaklardan yapılan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, d) Genel kültürü ve genel yeteneği, e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı esas alınarak EK-1 Görevde Yükselme Sözlü Sınavı Değerlendirme Formuna göre yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Başarı sıralaması MADDE 15/B Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, şube müdürü ve depo müdürü kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Başkanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla; a) Hizmet süresi fazla olanlara, b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara, öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir. Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, Başkanlıkça ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenir.

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : Görevde yükselme suretiyle atanma MADDE 15/C Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre üç ay içerisinde duyurulan boş kadrolara atanır. Duyurulan kadrolardan; a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi, b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma, sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, bu Yönetmeliğin 15/B maddesinin üçüncü fıkrasına göre Başkanlıkça belirlenmiş olması halinde yedekler arasında başarı sıralamasına göre atama yapılabilir. Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılamayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir. MADDE 13 Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Sınav kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, atamaya yetkili amirce belirlenecek personel birimi temsilcisi veya temsilcileri ile diğer üyelerin katılımıyla toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir. Sınav kurulları üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır. MADDE 14 Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (c) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. c) Yazılı sınav konularını belirlemek, g) Sınavların gerektiği gibi yapılmasını sağlamak. MADDE 15 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 16 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 17 Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyindeki mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan personelin atanması, sözlü sınava ilişkin hükümler hariç olmak üzere bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir. MADDE 18 Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, Başkanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir. MADDE 19 Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. MADDE 20 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Personel Değerlendirme Formu ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 21 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 22 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanı yürütür.

9 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : Millî Savunma Bakanlığından: MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 17/10/2009 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin on beşinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. (7) Sevk tehiri teklif edilecek yükümlülerden, daha önce herhangi bir nedenle sevk tehirli olduğu tespit edilenler hakkında (sevk tehiri teklifi yapılacak yükümlülerden şahsi müracaatları üzerine sevk tehiri yapılanlar hariç) sevk tehiri teklifinde bulunulmaz. Başka bir nedenle sevk tehirli durumda olduğu teklif yapılacak yükümlüye tebliğ edilerek, daha önce yapılan sevk tehirinin iptal edilmesi sağlandıktan sonra sevk tehiri teklifi yapılır. MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son iki bölgeye giren ilçelerde görev yapan; 1) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar, 2) Hâkim ve savcıların, bölge hizmetlerine başladıkları tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami üç yıla kadar, 3) Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personelinin ise, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren, azami bir yıla kadar, sevkleri tehir edilebilir. b) Vali yardımcısı veya kaymakamlardan; 24/6/1986 tarihli ve 86/10782 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde yer alan son coğrafi bölge il merkezleri ve bağlı ilçeleri ile Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son iki bölgeye giren ilçelere ataması yapılanların sevkleri, bölge hizmetine başladıkları tarihten itibaren, anılan bölgelerdeki görevleri süresince toplam 5 yıla kadar tehir edilebilir. Ancak; tekraren sevk tehiri kapsamındaki bölgelere atanma, 5 yıllık zaman dilimi içerisinde sevk tehiri kapsamı dışındaki bölgelerde görev yapma veya kaymakam iken vali yardımcısı olarak atanma gibi nedenlerden, sevk tehirinin yapılabileceği 5 yıllık zaman dilimi yeniden başlatılmaz. Tekraren sevk tehiri kapsamındaki bölgelere atananlar için; sevk tehiri kapsamı dışında bulunan bölgelerdeki hizmet süreleri 5 yıllık süreye dâhil edilmez. c) Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlülerin sevkleri, mecburi hizmete başladığı tarihten itibaren tabi oldukları kanun ve yönetmeliklerinde belirlenen azami süreler kadar tehir edilebilir. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin tıp doktoruna olan ihtiyacı nedeniyle, devlet hizmeti yükümlülüğüne tabi tabiplerden, Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son üç bölgeye giren ilçelere Sağlık Bakanlığınca ataması yapılan tabiplerin, devlet hizmeti yükümlülüğü görevleri süresince sevkleri tehir edilebilir. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Kamu personeli için, bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri, MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10 (1) Aşağıda belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığıdır. a) Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyeleri, b) Hâkim ve savcılar, c) Vali yardımcısı ve kaymakamlar, ç) Kuruluş tarihi itibariyle beş yılını doldurmamış üniversite, fakülte ve yüksekokullarda görevli öğretim üyeleri ile doktorasını tamamlamış öğretim elemanları, d) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve kamu hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin projelerde çok önemli görevi bulunan, görevinden ayrılması durumunda yürütülen projede önemli aksaklıklar meydana gelebilecek derecede dalında uzmanlaşmış personel,

11 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 11 e) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olan ve hizmetine ihtiyaç duyulan kamu personelinden, görevinin özelliği sebebiyle yurt dışına görevlendirilen yükümlüler, f) Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya araştırma yapmak amacıyla, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi gereğince, üniversite rektörlüklerince yurt dışına görevlendirilen öğretim elemanları. (2) Aşağıda belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığıdır. a) Hizmetine ihtiyaç duyulan diğer kamu personeli, b) Kamu kurum ve kuruluşlarında mecburi hizmete tabi olan yükümlüler. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. d) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (DUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, uzmanlık eğitimine başlayabilmeleri için altı ay, uzmanlık eğitimine başlayanların ise 26/4/2014 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde ana dallara göre belirlenen azami uzmanlık eğitimi süreleri kadar tehir edilebilir. e) Uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan; Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (YDUS) kazanan yükümlülerin sevkleri, yan dal uzmanlık eğitimlerine başlayabilmeleri için altı ay, bu eğitime başlayanların ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yan dallara göre belirlenen azami yan dal uzmanlık eğitimi süreleri kadar tehir edilebilir. (3) Herhangi bir branştan lisansüstü eğitimini tamamlayarak mezun olanlardan, aynı veya daha aşağı seviyede ikinci kez lisansüstü eğitim yapanların sevk tehiri işlemi yapılmaz. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 13 (1) Devlet veya kendi hesaplarına, yurt içinde veya yurt dışında staj, aday memurluk, dil öğrenimi, yüksek lisans, ihtisas (tıpta uzmanlık), sanatta yeterlik, doktora eğitimi ve sözleşmeli/dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubay aday adayları hakkında, sevk tehiri teklifini yapmaya yetkili makamlar aşağıdaki bentlerde açıklanmıştır: a) Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimine ve yan dal uzmanlık eğitimine başlayanlar için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri, üniversitelerin ise rektörleri, fakülte dekanları ve enstitü müdürleri, b) Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü öğrenim görenler için, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri, fakülte dekanları veya enstitü müdürleri, c) Yurt dışında devlet veya kendi hesabına lisansüstü öğrenim görenler için Yurt Dışı Temsilciliklerimiz, ç) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde lisansüstü öğrenim görenler için, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Konsolosluğu, d) Herhangi bir kamu kurumu adına yurt dışında lisansüstü öğrenim görenler için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri ile herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri, e) Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü öğrenime başlayabilmek için, belli süre dil veya bilimsel hazırlık öğrenimi görmek zorunda olanların, bağlı bulundukları üniversitelerin rektörleri ile fakülte dekanları veya enstitü müdürleri, yurt dışı temsilciliklerimiz, bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri, f) Herhangi bir mesleğin icrası için staj yapma zorunluluğunda olanlar ile aday memurlardan; 1) Bakanlık veya bağlı kuruluşlarında görevli olanlar için bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri, 2) Herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olanlar için, en üst düzeydeki kurum amirleri, 3) Avukatlık stajı yapanlar için, yükümlünün kayıtlı bulunduğu baro başkanları, 4) Serbest muhasebe mali müşavirlik stajı yapanlar için, yükümlünün kayıtlı bulunduğu oda başkanları, 5) Sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar veya temel eğitime tabi tutulanlar için, ilgili Kuvvet Komutanlığı/Jandarma Genel Komutanlığı/Sahil Güvenlik Komutanlığı.

12 Sayfa : 12 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : (2) Herhangi bir kamu kurumuna aday memur olarak atanma hakkını veya lisansüstü eğitime kayıt hakkını kazanan yükümlüler bizzat, bu durumlarını kanıtlayıcı belgelerini ekleyerek bir dönem sevk tehiri taleplerini belirten dilekçeyle en yakın askerlik şubesine müracaat ederler. Sevk tehiri hakkı olan yükümlülerin askere sevkleri bir celp dönemi tehir edilerek, kendilerine askerlik durum belgesi verilir. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 14 (1) Aşağıdaki bentlerde belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığıdır. a) Devlet veya kendi hesaplarına yurt dışında staj, yüksek lisans, ihtisas, doktora, sanatta yeterlik, dil ve bilimsel hazırlık eğitimi yapanlar, b) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık eğitimi yapanlar, c) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavını (YDUS) kazananlar. (2) Aşağıda belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, hakkında sevk tehiri teklifinde bulunulan yükümlülerin kayıtlı bulunduğu askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığıdır. a) Devlet veya kendi hesaplarına yurt içinde dil, bilimsel hazırlık, yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik öğrenimi görenler, b) Orta öğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi görenler, c) Yüksek lisans ikinci öğretimi (paralı eğitim) görenler, ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında mesleki staj yapanlar, d) Kaymakamlık, hâkimlik veya savcılık stajı yapanlar, e) Sözleşmeli subay/astsubay veya dış kaynaktan temin edilecek muvazzaf subay/astsubaylığı kazananlar ve temel eğitime tabi tutulanlar, f) Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında öğretmenlik stajı yapanlar, g) Avukatlık ve serbest muhasebeci mali müşavirlik stajı yapanlar, ğ) Uzman erbaşlık eğitimi görenler. (3) Aşağıdaki bentlerde belirtilen yükümlülerin sevk tehiri işlemlerini yapmaya yetkili makam, askerlik şubesi başkanlıklarıdır. a) Yurt içinde veya yurt dışında devlet veya kendi hesaplarına lisansüstü eğitim göreceklerden, lisansüstü eğitime kayıt hakkı kazandığını belgeleyenlerin sevk tehiri işlemlerini, müracaat ettikleri askerlik şubesi başkanlığı, b) Kamu kurum ve kuruluşuna aday memur olarak atanacağını belgeleyenlerin sevk tehiri işlemlerini, müracaat ettikleri askerlik şubesi başkanlığı, c) Kamu kurum ve kuruluşlarında aday memur olarak göreve başlayanların sevk tehiri işlemlerini, kayıtlı bulundukları askerlik şubesi başkanlığı." MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Sevk tehiri tekliflerini yapmaya yetkili makamlar; yükümlülerin bağlı bulundukları bakanlığın genel müdür, daire başkanı veya eşidi seviyedeki kurum amirleri, üniversitelerin rektörleri, herhangi bir bakanlığa bağlı olmayan kamu kurumlarının en üst düzeydeki kurum amirleri, MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1, EK-2, EK-3, EK-4, EK-5, EK-6, EK-7, EK-8, EK-9, EK-10, EK-11 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-12 ve EK-13 eklenmiştir. MADDE 11 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 17/10/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 9/2/

13 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : 29162

15 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : 29162

17 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17

18 Sayfa : 18 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : 29162

19 1 Kasım 2014 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 1 Kasım 2014 Sayı : 29162

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik hizmetini yerine getirecek yükümlülerden, sevk

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Aralık 2014 CUMARTESİ YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29204 ASKERLİK KANUNU İLE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK

Detaylı

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ

ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ ASKERLİK SEVK TEHİR İŞLEMLERİ A- 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİRİ: 1111-36 ncı madde kapsamında; lisans (Üniversite) mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 3 Ekim 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29138 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6794 Hükümetimiz

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 20 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Sayı : 29094 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Başbakanlıktan: BAŞBAKANLIK PERSONELİ

Detaylı

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı : 07/07/2015-E.18991 T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Dairesi Başkanlığı *BENF6N3Y* Sayı : 74315950-902.03- Konu : Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Duyurusu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı,

a) Birim: Yasama Uzmanı ve Yasama Uzman Yardımcısının görev yaptığı başkanlığı, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI YASAMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yasama Uzman Yardımcılarının mesleğe

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır ATAMA KARARLARI T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 4 Şubat 2014 SALI Sayı : 28903 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Karar Sayısı : 2014/5778 Kamu Gözetimi, Muhasebe

Detaylı

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumundan: ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU YÜKSEK KURUM UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 21 Eylül 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29126 CUMHURBAŞKANLIĞINA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI

Detaylı

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU 8567 TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ KANUNU Kanun Numarası : 4954 Kabul Tarihi : 23/7/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih :31/7/2003 Sayı : 25185 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Eylül 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27696 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÇALIŞMA UZMAN YARDIMCILIĞI, YURT DIŞI İŞÇİ HİZMETLERİ UZMAN YARDIMCILIĞI

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığından: ADALET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: 657-14.7.1965 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 4 Temmuz 2012 - Sayı: 28343 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 24 Eylül 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 18 Eylül 2014 69471265-305-8193

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Kasım 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 10 Kasım 2014 69471265-305-10366

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 22 Kasım 2012 PERŞEMBE YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 22 Kasım 2012 PERŞEMBE Sayı : 28475 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Türkiye Büyük Millet

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3)

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) 5681 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMUNUN KURULUŞUNA İLİŞKİN KANUN (1)(2)(3) Kanun Numarası : 2813 Kabul Tarihi : 5/4/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 7/4/1983 Sayı : 18011 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA

T.C. Resmî Gazete YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 28 Şubat 2014 CUMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 28 Şubat 2014 CUMA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ ATAMA KARARLARI Sayı : 28927 Kuruluşu : 7 Ekim 1920 http://www.basbakanlik.gov.tr

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMA T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 18 Aralık 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Sayı : 29209 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2014/6999 16

Detaylı