ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ..."

Transkript

1 ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET ODASI...12 YILLAR İTİBARİYLE ODAMIZ BAŞKANLARI VE GÖREV DÖNEMLERİ 13 YÖNETİM KURULU BAŞKANI.16 MECLİS BAŞKANI...17 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÜYELERİ...18 GENEL SEKRETERLİK.24 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI VE KATİP ÜYE DİSİPLİN KURULU...29 MECLİS ÜYELERİ...33 MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ..111 FİHRİST

2 2

3 3

4 ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA Muhterem arkadaşlar! İzmir in çok kıymetli ve muteber tüccarları ve tüccarlarının mümessilleri huzurunda bulunmakla fevkalade memnun ve mütehassıs oldum. Katibi umumi beyfendinin Ege İktisat mıntıkası hakkında umumi olarak İzmir ve civarı hakkında hususi olarak vermiş olduğu izahattan müstefit oldum. Bundan dolayı cümlenize teşekkür ederim. Sureti umumiyede aldığım his ve intiba şu olmuştur ki, bütün arkadaşlarımız iktisadi hayatımızın tekemmülü için ve terakkisi için icap eden şeylerin yapılmasını çok samimi olarak dermeyan ediyorlar. Temas buyurduğunuz vergilerdeki tadil ve tahfifler hakikaten hepimizin hatırına gelen şeylerdir. Sizinde söylediğiniz gibi bu vergilere ait kanunlar yenidir. Tatbikat ve teferruatında bazı hatalar olabilir. Zamanla bunların zail olacağı kanaatindeyiz. Yine zamanla ve tatbikattaki tecrübelerle noksan veya fahiş cihetler sabit oluyor. Bütün bu görüşler o kanunların tashihine müncer olmaktadır. Hükümeti Cumhuriyet şüphesiz bunlarla yakından alakadardır. Meşguldür. Emin olabilirsiniz ki, bunların cümlesi yapılacaktır. Ticaret ve Sanayi erbabı yapılması mümkün tashirtatın gösterileceğine şüphe etmemelidir. Liman işlerine ait söylenen sözlere dikkat ettim. Esasa müteallik bir itiraz yoktur. Vergilerde olduğu gibi bunlar dahi teferruat ve tatbikata ait ve kabili tashih şeylerdir. Birkaç gün zarfında bana değil bazı insanlara bedbinlik telkin edebilecek mahiyette mütaleadar ve yazılar görüyorum. Sizlerden ve İzmir muhitinden aldığım malumattan anladığım vaziyeti ve hakikati başka türlü izah edenlerin mevcudiyeti anlaşılıyor Katibi Umumi beyfendinin ve diğer arkadaşlarının buyurdukları gibi bu mıntıkanın ihracatı, 923 te 38 milyon iken 928 de 99 milyona çıkmıştır. Yani iki üç misli artmıştır. Hem bu farkı almak için de zeminin ne kadar gayri müsait olduğunu yine siz izah ettiniz Namütenahi müşkülat ve baştanbaşa harap bir memleket Bütün bunlara rağmen bu büyük fark şayanı memnuniyettir. Vaziyet böyle iken ve bu memleketin içinden ve bu memleketin evladından mıdır-bilmiyorum evladından mıdır-bazı insanların bütün hakikatlere göz yumarak efkarı umumiyeye yanlış fikirler ve istikametler göstermesi hakikaten şayanı teessüftür. Bunu yapanlar ya muhitlerini görmeyecek kadar cahil ve ebleh. Yahut hakikate temas etmekten korkacak kadar alçak ruhlu kimselerdir. Her iki halde bu gibiler Türk milletinin yüksek efkarı umumiyesi karşısında hiç olmazsa hicap duymalıdırlar. Kooperatifçilik sureti umumiyede iktisadi sahada birleşme siyaseti hakkında lehte aleyhte metalealar dermeyan olundu. Teferruata girmeyeceğim. Fakat kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zaif ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyoruz. Birleşmenin böylesi zaif olanın kuvvetliye olması demektir. Eğer iktisat mıntıkasındaki bütün insanların hasılalarını, zekalarını ve gayretlerini birleştirmesi, muhakkak feyizli neticeler verecektir. Türkiye nin say i hayat ve mevcudiyetini mütalaa edince birleşmeden mütevellit fayda ve menfaatlerinin çok büyük olacağı kanaatine varacağınızdan şüphe etmiyorum. Böyle bir teşebbüs olurken birtakım şikayetçiler olabilir. Hakiki ticaret erbabı için hiçbir zaman tasavvur etmiyorum. Fakat müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatleri haleldar olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir. Fakat memleketimiz bakir bir sahadır. Görülecek çok iş vardır. Onları da temin edecek birçok meşguliyetler bulunabilir. Burada geçirdiğim saatlerden çok müstefit ve mütehassıs olduğumu tekrar ederim. Konuşulan şeyleri ehemmiyetle nazarı dikkate alacağım. Ve hükümet ricalimiz de bunlarla zaten alakadardırlar. K.ATATÜRK 4

5 KALİTE POLİTİKAMIZ Amacımız yasalara uymak koşulu ile Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesine katkıda bulunmak ve faaliyetlerimizi sürekli geliştirmektir. HEDEFLERİMİZ Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek. Ülke çıkarlarını üye çıkarlarının önünde tutmak. Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak. Yapacağımız araştırmalar ile yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak. İzmir'in, Ege Bölgesi nin ve Türkiye'nin kalkınmasına yardımcı olmak Danışmanlık hizmetlerini ifa ederken hiçbir etki altında kalmamak. Oda üyeliğini cazip kılmak ve saygınlığını korumak. Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak. Odayı, üyeler nezrinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek. Oda üyelerinin dışa açılmalarına teknik bazda yardımcı olarak onları yönlendirmek. Üyelerimizi mesleki konularda eğitmek. Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak. Faaliyetleri daha yararlı ve süratli verebilmek amacıyla personeli periyodik dönemlerde eğitmek. Her yıl hazırlanan eğitim planı içinde yer alan konularda isteyen personelin eğitim almasını sağlamak. Tüm oda birimlerinin her yıl hazırlanan çalışma planı içerisinde yer alan ve kendi çalışma alanlarına giren tüm faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamak. Birimlerin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak Oda stratejik planı çerçevesinde uzun vadeli proje ve hedeflerimizi gerçekleştirmek. 5

6 ÖNSÖZ 21 nci yüzyılda büyük değişimler geçiren ülkemizde, 128 yaşındaki Odamız son üç asrı birden gören ender kuruluşlardan birisi olmuştur. Kökleri çok derin ve çok güçlü bir kurum olan Odamız bütün üyeleri ile büyük bir ailedir. 128 yılsonunda dimdik ayakta durmamızı, her geçen gün daha da büyümemizi sağlayan geçmişten geleceğe taşıdığımız misyonumuzdur Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından, önümüzdeki 4 yıl boyunca 76 Meslek Komitesi nde, 176 ve 428 Meslek Komitesi üyemiz ile birlikte çalışacağız. Odamız gençlik ile tecrübenin bir araya geldiği komiteleri ve meclis üyeleri ile Türkiye nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edecektir. Meslek Komiteleri ile Meclis Üyelerimizin birbirlerini daha iyi tanıyıp, birbirlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir gelenek olan Meslek Komiteleri Albümümüzü, aynı zamanda yaşamınızın önemli bir bölümünün anısı olarak sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla, Ekrem DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 6

7 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ KURULUŞ İzmir Ticaret Odası, 128 yıllık geçmişiyle hem İzmir in hem de ülkemiz ekonomisini yönlendiren en köklü kurumların arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sahip olduğu uzun geçmişinden bugüne taşıdığı tecrübe ve birikim, İzmir Ticaret Odası nın hem kurumsal kimliğinin dayanağını, hem de günümüzde her gün daha kompleks bir niteliğe bürünen ekonominin güncel ihtiyaçlarına cevap verme gücünü oluşturuyor yılında 125. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan İzmir Ticaret Odası nın kurumsal olarak ortaya çıkışı tesadüf değil, doğal bir ihtiyacın sonunda oluşmuştur. Çünkü İzmir, Akdeniz ve Avrupa ticaretinin önemli merkezlerinden birisi olarak yüzyıllar boyunca yabancı tüccarların yerleştiği, ticari temsilciliklerin bulunduğu, deniz taşımacılığının ve gemicilik sektörünün en eski acentelerinin Kordon Boyunda yerleştiği canlı bir liman kenti olarak yaşamıştır. Sanayi Devrimi nden sonra 19. yüzyıl boyunca ortaya çıkan gelişmeler ve ticaret hacmindeki büyük artışlar nedeniyle ticaret alanında yeni kurumlar ve örgütler oluşmuştu. Batılı tüccarlar kendi ülkelerinde kurdukları Ticaret Odaları ve meslek örgütlerinin benzerlerini, ticaret yaptıkları yabancı ülkelerdeki kentlerde de olmasını istiyorlardı. İzmir gibi yüzyıllardır büyük bir ticaret merkezinde, kente gelen tüccarlar muhatap bir kurum bulamamalarından ve kurumsal ilişki yerine bireysel ilişkilerle faaliyette bulunmak zorunda kalmalarından dolayı sıklıkla şikayet ediyorlardı. Kolayca anlaşılacağı üzere tüccarların ve şirketlerin üye olduğu bir kurum yaratılarak ticaret ve alış verişin kurallara bağlanmasını talep etmelerinin başta gelen sebebi bireysel ilişkilerin her zaman tatmin edici sonuç vermemesiydi. Malın zamanında yetişmemesi, verilen sözlerin tutulmaması, tazminat kurumunun olmaması ve benzeri sebepler bağlamında görülen ticaret hayatındaki dağınıklık, batıdaki benzerleri türünden bir Oda kurulması fikrini her geçen gün biraz daha olgunlaştırmakta gecikmedi. Benzer gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu nun İstanbul, Selanik gibi diğer önemli ticaret kentlerinde de yaşanıyordu. Bu gelişme İzmir de de hemen yankısını bulmuş ve kentte yaşayan yerli ve yabancı tüccarlar Oda kurmak üzere ilgili yerlere müracaatta bulunmuşlardı. Dönemin İzmir Valisi İzmirli tüccarların taleplerini İstanbul a ileterek resmi girişim sürecini başlatır yılı Ağustos ayından itibaren bu girişimin takip edilmesi sonunda İzmir Ticaret Odası 1885 yılında resmen kurulur. İzmir Ticaret Odası nın, Padişah izniyle 1885 yılında kurulduğu, 1886 yılında kuruluşunun birinci yıldönümü haberini veren İstanbul Ticaret Odası Gazetesinden anlaşılmaktadır. Aynı kaynaktan anlaşıldığına göre İzmir Ticaret Odası nın o zamanki Meclis Reisi Balyozyan Matyos efendiydi. O yıllardaki teşkilat gereği seçilen İkinci Reis ise Giritli Hacı Şerif Bey dir. 7

8 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ İzmir Ticaret Odası nın kurulmasından sonra örgütlü ve kurumsal bir yapıya kavuşan tüccarlar, ticaret yaptıkları ülkelerin tüccarları gibi saygın bir kurumun üyesi olarak muteber karşılandıkları ticari ilişkiler içinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Ticaret Odası üyesi olan tüccarların, üye olmayanlara göre sağladığı avantajlar nedeniyle kısa zaman zarfında Oda nın üye sayısı hızla artmış; bu gelişme ticaret hacminde de yükselişe neden olmuştur. MİLLİ İKTİSAT POLİTİKALARI VE İZMİR TİCARET ODASI 1908 yılında II.Meşrutiyet in ilanı ve arkasından İttihat ve Terakki hükümetlerinin yönetime gelmesiyle birlikte uygulanmaya çalışılan Milli İktisat Politikası çerçevesinde Levanten tüccar kadar yerli tüccarların da Oda yönetiminde etkinleştiği görülür. Bunun en somut göstergesi, 1909 yılının Ocak ayında yapılan seçimlerde İzmir Valisi Rahmi Bey in de desteğiyle Oda Riyasetine Alanyalızade Mahmut Bey in seçilmesidir. Bu süreçte yapılan en önemli değişikliklerden birisi de, İttihat ve Terakki hükümetinin 13 Haziran 1911 tarihinde yayınladığı bir yönetmelikle Ticaret ve Sanayi Odalarını aynı çatı altında toplamasıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra yürütülen yeniden yapılanma sürecinde, 1925 yılında Ticaret Odaları Kanunu ve 1926 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetmeliği çıkarılana kadar İttihat ve Terakki yönetimince çıkarılan kanun ve yönetmelik yürürlükte kalacaktır. Bu kanun ve yönetmeliğe göre İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 12 kişiden oluşuyor; yönetim ise Meclis Riyaset Divanı tarafından yürütülüyordu. Meclis Reisi yürütme sorumluluğunu da üstleniyordu. Gündelik iş akışı dışında özel önem taşıyan konuların veya ilk kez ele alınacak meselelerin Meclisten önce Encümen toplantılarında ele alındığı da, belirtilmesi gereken işleyiş farklılıkları arasında belirtilmesi gerekli uygulamalardandır. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından çıkarılan kanun ve yönetmelikle Oda nın teşkilat yapısı değiştiği kadar etkinliği de arttırılmıştır. Dönemin en önemli ihraç malları olan tütün, pamuk, incir, kuru üzüm ve halı ticaretinin hakim olduğu liman faaliyetlerinde Oda nın doğrudan etkisi çok net olarak izlenmektedir. Limandaki amele birlikleri ve derneklerinin istediği ücretlerin belirlenmesinde Oda muhatap olarak işlev yüklenmiştir. Ayrıca gümrüğün yönetimini elinde tutan Düyun-ı Umumiye İdaresi nin denetiminde ve İzmir merkezli demiryolu şirketlerinin uygulamalarına karşı Oda nın müdahil olduğu bilinmektedir. Bu dönemde yürütülmeye çalışılan Milli İktisat Politikası gereği ekonominin işleyişinde Osmanlı tebaası olan tüccarların ağırlığının hissedildiği de belirtilmesi gereken gelişmelerdendir. Oda yönetiminde ve ekonomik hayatta yerli unsurların ağırlığı giderek yükselmiştir. 8

9 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Oda nın bu dönemdeki işlevleri arasında öne çıkan uygulamalar arasında günlük piyasa raporları hazırlamak, rayiçleri tespit etmek ve gümrük kayıtlarından istifade ile ihracat- ithalat istatistiklerini düzenlemek, Avrupalı tüccarların yerli tüccarlar hakkında istedikleri referansları vermek gibi faaliyetler sayılabilir. İktisat ve Ticaret yıllıklarından anlaşıldığı kadarıyla İzmir Ticaret Odası yerli ürün ve mamul maddelerin yurt dışında tanıtımı için de bu dönemde dikkate değer bir çalışma yürüttüğü belirtilmelidir. İzmir Ticaret Odası nın arasındaki 1. Dünya savaşı sırasında ordunun iaşesi için önemli çalışmalar yaptığı da bilinmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN KURULUŞU VE İZMİR TİCARET ODASI yılları arasındaki işgal dönemi 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu nun İzmir e girmesiyle son buldu. İzmir işgalden kurtulduğuna sevinemeden Büyük Yangın felaketini yaşadı. İzmir Ticaret Odası da bu yangının tahribinden kurtulamadı ve Oda binası barındırdığı her türlü birikim ve arşiviyle birlikte yandı. Bugün Oda nın en eski kayıtlarını oluşturan Meclis ve İdare Heyeti Defterlerinden anlaşıldığına göre yeniden faaliyete geçmesi 1 Kasım 1922 tarihidir. İzmir Ticaret Odası hemen toparlanma çalışmalarına başlamış ve Kemeraltı nda Halimağa Çarşısı nda bir hizmet binası kiralayarak faaliyetlerini devam ettirmiştir. Siciller yandığı için üyelerinin kim olduğu belli olmayan Oda, Meclis üyeleriyle toplanmış ve yeni bir Meclis Riyaset Divanı seçerek tekrar üye kaydetmeye başlamıştır. Yangından sonra 1 Kasım 1922 günü yeniden faaliyetine başladığı için bu tarih Oda nın kuruluş tarihi olarak benimsenmiş ve kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu dönemdeki ilk Meclis Reisi Alanyalızade Mahmut Beydir. Mahmut Bey uzun yıllardır Oda yönetiminde görev almış, hatta 1909 da Meclis Reisi de seçilmiş olan son derece tecrübeli ve saygın bir tüccardır. Oda nın yeniden kurumlaşmasında Alanyalızade Mahmut Bey, Balcıoğlu Hakkı Bey ve Eczacıbaşı Süleyman Ferit Bey in katkısı önemlidir. Ayrıca 1925 yılında İstanbul Ticaret Odası ndan transfer edilen Oda nın Genel Sekreteri İbrahim Hakkı Bey in de 1925 yılında çıkarılan Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununa göre Oda yı yeniden yapılandırmakta önemli rol oynadığı bilinmektedir. İzmir Ticaret Odası 1926 yılı Nisan ayına kadar Osmanlı Devleti nden kalan kanun mucibince yönetildi. Ancak, Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılı Kasım ayında kanun çıkartıldı. Bunu, kanunun yürürlüğünün nasıl sağlanacağını belirleyen nizamname izledi. Bu kanun ve nizamnameye göre 1926 yılı Nisan ayına kadar Meclis üyeleri seçildi. Meclis Başkanlığına seçilen Balcıoğlu Hakkı Bey başkanlığında toplanan üyeler ise ilk defa İdare Heyeti ni yani Yönetim Kurulunu seçti. 1 Nisan 1926 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu, 4 Nisan 1926 tarihinde ilk Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Ferit Bey ile birlikte ilk toplantısını yaptı. Yeni Kanuna göre 13 adet de komisyon kurulmuştu. 9

10 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Bu komisyonlar, şimdiki Meslek Komitelerinin başlangıcını teşkil etmektedir yılı Ocak ayından itibaren Oda Mecmuasının yayınlanmaya başlaması da önemli gelişmelerden birisidir. Mecmuanın Odanın faaliyetlerini, ekonomik rapor ve incelemeleri yayınladığı; yurt dışında tanıtım ve duyuru işlevlerini yerine getirdiği düşünülürse ve o yıllardaki medya olanakları da göz önünde bulundurulduğunda ne denli önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır yılında seçilen meclisin yaptığı en önemli hizmetlerden birisi, şimdiki Oda hizmet binası yerinde bulunan Oda binasının yaptırılması olmuştur. Oda nın sınırlı imkanlarını kendi aralarında para toplayarak aşmaya çalışan meclis üyeleri Oda nın hizmet binası edinmesinde taktir edilecek bir davranışta bulunmuşlardır. İzmir Ticaret Odası, meclis üyelerine verdikleri parayı daha sonra ödemiştir ancak ihtiyaç anında bu imkanın yaratılması sayesinde Oda hizmet binasına kavuşmuştur. CUMHURİYET EKONOMİSİ VE İZMİR TİCARET ODASI İzmir Ticaret Odası nın bu yıllardaki en önemli ve Oda mensupları için tam bir gurur vesilesi olan konu, adeta Cumhuriyet Hükümeti ne danışmanlık yapmasıdır. Ekonomi alanında çıkarılan kanun ve yönetmelikler İzmir Ticaret Odası meclisinde tartışılarak Hükümete rapor ve değerlendirmeler hazırlanmıştır. Yabancı yatırımların devletleştirilmesinde, gümrük ve liman faaliyetlerini düzenleyen kanunların şekillenmesinde İzmir Ticaret Odası meclisinde ayrıntılı tartışmalar yapılmış ve bu tartışmalar sonunda hükümete sunulmak üzere öneriler hazırlanmıştır. Buna ilaveten yapılan devrimler sonunda ortaya çıkan değişimden etkilenen ticaret erbabının sorunları da İzmir Ticaret Odası nın girişimleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Kıyafet Reformu sonrasında ellerinde fes kalan tüccarların zarar etmemesinde veya eski başlıklardan üreten tezgah sahiplerinin yeni duruma intibak etmelerinde Oda yönlendirici olmuştur. Özellikle incir ve üzüm ihracatçılarının sorunları ve halıcıların ihtiyaç duyduğu valeksin ithalatında yaşanan zorluklar İzmir Ticaret Odası nın girişimleriyle aşılabilmiştir. Yeni gümrük kanunundan kaynaklanan sorunlar, Oda nın önerdiği Geçici Kabul yasasıyla aşılabilmiş ve tüccarın zararı önlenebilmiştir. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI VE İZMİR TİCARET ODASI 19. yüzyıl ortalarından itibaren panayır ve fuarlar ticaretin şekillendiği buluşma ortamları olarak yükselmeye başladı. Londra, Paris, Chicago expoları bu akımın en önemli durakları arasında yer alıyor ve şirketlerin, malların ve devletlerin yarıştığı arenalar özelliği kazanıyordu. Osmanlı Devleti de bu sergilere katılmakla kalmıyor, İstanbul ve İzmir de fuar düzenleme çabalarına da girişiyordu. Ancak, bu istek 1911 yılında Sultan Ahmet Meydanı nda gerçekleşen küçük bir sergiden öteye gidememişti. 10

11 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Sonuç alınamasa da bu çabalar, gündemde fuar fikrinin yaşamasına ve her fırsatta dile getirilen bir hedef olmasına neden olmuştu. Bu hedefin gerçekleşmesine yönelik ilk ciddi teşebbüs 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan 1. İzmir İktisat Kongresi nde hayata geçirilebilmiştir. Kongre ile birlikte ülkede üretilen malların yer aldığı bir sergi düzenlenmiş ve bu sergi çok ilgi çekmişti. İşte bu sergi sırasında bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından İzmir de panayır ve fuarlar tertiplenmesi isteği dile getirilmişti. Kongrede konulan bu hedef için çalışmalar yapılsa da serginin tertiplenmesi için 1927 yılını beklemek gerekmişti yılında İzmir e vali tayin edilen Kazım (Dirik) Paşa Mustafa Kemal in işaret ettiği hedefi gerçekleştirmek için İzmir Ticaret Odası na gelerek konunun öneminden ve hem ülke hem de İzmir ekonomisine yapacağı katkıdan söz eder. Bu toplantının ardından bir sergi komisyonu kurularak çalışmalar başlatılmıştır yılında İzmir Ticaret Odası tarafından ve yine Oda nın finansmanı ile birincisi düzenlenen Dokuz Eylül Sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı na giden yolun başlangıcını oluşturmuştur. Bu ilk sergiye çok sayıda Türk firmasının yanı sıra yabancı firmalar ve devletler de ülke pavyonu düzenleyerek katılmıştı. Birinci sergiden edinilen deneyim ve ikinci sergi için Oda bünyesi içinde bir Sergi Bürosu nun kurulması ile birlikte 1928 yılındaki ikinci sergiye katılan yabancı ülke ve firma sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda sergi, önce Uluslar arası İzmir Panayırı adını almış ve yıllarında şimdiki Efes Otelinin bulunduğu alanda düzenlenmiş; 1936 yılından itibaren de İzmir Enternasyonal Fuarı adıyla Kültürpark ta düzenlenmeye başlamıştır yılı Nisan ayında İzmir Belediyesi ne devredilinceye kadar İzmir Ticaret Odası fuarın düzenlenmesindeki öncü rolünü sürdürmüştür. Türkiye nin yurt dışındaki sergi ve fuarlara katılmasının öncülerinden biri de yine İzmir Ticaret ve Sanayi Odası dır yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti nin öncülüğü ile Leipzig ve İktisat Vekâleti nin desteğiyle Paris ve Milano panayırlarına katılan Oda nın sergilediği mallar büyük ilgi görmüş ve beğenilmiştir. Odamızın birinci yüzyılını simgeleyen ve 1985 yılı başlarına dek kullanılan amblem yerine Odamızın 100. Kuruluş yılında özel bir amblem yaptırılmış ve döneminde kullanılmıştır. 8 Temmuz 1987 de odamızın ikinci yüz yılını simgeleyecek yeni amblem kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 11

12 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET ODASI Odamız, bugün 70 bini aşkın üyesi ve 128 yıllık tarihi ile kentimizin, ülkemizin en köklü, en güçlü ve öncü meslek kuruluşlarından birisidir. Kuşkusuz Odamızın bu etkinliğinin ve gücünün en önemli bir diğer dayanağı da, üyelerine verdiği hizmetteki yüksek kalite ile başarılı çalışmalarıdır. İlklerin kenti İzmir de ilklerin Odası olarak, takip edilen, örnek alınan pek çok yeniliği hayata geçirdik. Üyelerimize nakdi fuar teşviki vermek Üyelerine kredi sağlamak için bankalarla protokol yapmak İngilizce eğitim veren İzmir Ekonomi Üniversitesi ni kurmak Oda bünyesinde Ticaret Tarihi Müzesi açmak, İzmir de kruvaziyer turizmini başlatmak, Dijital arşiv sistemine geçmek EXPO 2015 gibi dev bir uluslararası organizasyona kentimizin aday olmasını sağlamak bu ilklerden sadece bazılarıdır. Bugün Odamız, deneyimli ve dinamik kadrosu ile son teknolojiyi kullanmanın bütün imkanlarından da yararlanarak üyelerimize en üstün kalitede hizmet vermektedir. Diğer yandan, kanunlardan ve Anayasa dan aldığımız gücümüz ile üyelerimizin ticaretinin adil ve haklı rekabet koşullarının içinde yapılması, üyelerimizin sorunlarının çözülmesi, taleplerinin yerine getirilmesi ve kentimiz ile ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımızı bütün hızımızla sürdürüyoruz. Hedefimiz İzmir i bir dünya kenti, bir Marka Kent yapmaktır. Kendi içinde sonsuz bir gelişim ve devinim potansiyeli bulunduran bu hedefe ulaşılması aynı zamanda üyelerimizin ticaretinin artması, yani sizlerin daha fazla kazanması demektir. Hizmet kalitemizden asla taviz vermeden, bu hedeflere ulaşmak için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 12

13 KURULUŞUNDAN BU GÜNE KADAR BAŞKANLAR ODA REİSLERİ Hacı hafız Süleyman Efendi ( ) Balyozzade Matyos Efendi ( ) Eseyan Gokkas Efendi ( ) Kostaki Efendi ( ) Arabyan Karabet Efendi ( ) Hacı Davud Ferkuh Efendi ( ) Alaiyelizade Mahmut Bey ( ) Mesrub Simonyan Efendi ) Alaiyelizade Mahmut Bey ( ) MECLİS BAŞKANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI Hakkı Balcıoğlu (Mart 1926-Ağustos 1943) Süleyman Ferit Eczacıbaşı (Nisan 1926-Mart 1933) Nuri Çolakoğlu (Ağustos 1943-Nisan 1946) Şükrü Cevahir (Mart 1933-Ağustos 1943) Şerif Remzi Reyent ( Nisan 1946) Hakkı Balcıoğlu (Ağustos 1943-Mayıs 1946) Aydınlı Ahmet Tabak (Nisan 1946-Eylül 1951) Selahattin Sanver (Mayıs 1946-Aralık 1954) Enver bakioğlu (Eylül 1951-Aralık 1954) Şevket Filibeli (Aralık 1954-Kasım 1968) Haydar Dündar (Ocak 1955-Ağustos 1958) Sabri Tanık (Aralık 1968-Kasım 1971) Selahattin Sanver (Aralık 1959-Kasım 1965) Dündar Soyer (Aralık 1971-Kasım 1973) Haydar Aryal (Kasım 1965-Mayıs 1969) Sabri Tanık (Aralık 1973-Mart 1974) Şevket Filibeli (Mayıs 1969-Kasım 1973) Dündar Soyer (Nisan 1974-Kasım 1979) Tekin Çullu (Kasım 1973-Kasım 1975) Mücahit Büktaş (Aralık 1979-Mart 1984) Mücahit Büktaş (Kasım 1975-Kasım 1976) Dündar Soyer (Nisan 1984-Kasım 1987) Tekin Çullu (Kasım 1976-Mart 1992) Halit Şarlak (Aralık 1987-Mart 1992) Hasan Denizkurdu (Mart 1992-Mart 1996) Ekrem Demirtaş (Mart ) Necip Kalkan (Mart 1996-Mart 2011) Selami Özpoyraz (Mart 2011-Mayıs 2013) Rebii Akdurak (Mayıs 2013.) 13

14 14

15 15 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS VE MESLEK KOMİTELERİ ÜYELERİ ALBÜMÜ

16 YÖNETİM KURULU BAŞKANI EKREM DEMİRTAŞ 16

17 MECLİS BAŞKANI REBİİ AKDURAK 17

18 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÜYELERİ 18

19 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI AKIN KAZANÇOĞLU JAK ESKİNAZİ 19

20 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CÜNEYT GÜLEÇ MERT PALA 20

21 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NEVZAT ARTKIY SÜLEYMAN SUBAŞI 21

22 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MUSTAFA TÜZÜN BEKİR ŞAHİNER 22

23 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CÜNEYT ALTINKAPI FİRDES GAMZE ÖRÜN 23

24 GENEL SEKRETERLİK DUYGU MUTLUEL GENEL SEKRETER TOLGA KALE GENEL SEKRETER YARDIMCISI 24

25 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI VE KATİP ÜYE 25

26

27 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI YAVUZ ATEŞALP SAFİNUR ALTINER 27

28 MECLİS KATİP ÜYESİ NEVİN BAĞDATLI 28

29 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ 29

30

31 DİSİPLİN KURULU TURAN ŞEN MUSTAFA KARATAŞ ADİL ERTUĞRUL TÜZEMEN 31

32 DİSİPLİN KURULU BÜLENT KIRILMAZ YILMAZ EROĞLU MEHMET KORKMAZ 32

33 MECLİS ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ 33

34

35 01 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU ŞEFİK SALİH ÖZTİM AHMET KAYMAZ 35

36 02 KURUTULMUŞ MEYVE VE ÇEREZLER GRUBU BEKİR ŞAHİNER TURGUT YEMİŞÇİ 36

37 03 TARIMSAL HAMMADDE ARACILARI, PAMUK, TÜTÜN VE BAHARATÇILAR GRUBU ABDURRAHMAN AYDOĞAN İBRAHİM GÜDÜM 37

38 04 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE YEM GRUBU MEHMET OĞUZ SOYUÇAYLI ÖZKAN BAŞPINAR 38

39 05 ÇİÇEK VE EV HAYVANLARI GRUBU ALİ OSMAN ÖĞMEN SELAHATTİN ALTUN 39

40 06 BALIKÇILIK VE AV MALZEMELERİ GRUBU ERDAL SEFERBAY MEHMET ŞAHİN ÇAKAN 40

41 07 SÜT GRUBU SEDAT GÜRLER MUZAFFER EGİ 41

42 08 CANLI HAYVAN, KANATLI ET VE ET ÜRÜNLERİ GRUBU CÜNEYT GÜLEÇ AHMET DÖNMEZLER 42

43 09 EKMEKÇİLİK GRUBU HÜSEYİN SAĞIR COŞKUN CELAL VELİOĞLU 43

44 10 PASTA VE ŞEKERLEME GRUBU VEYSEL MURAT LEVENT ÇETİN 44

45 11 GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ İMALAT VE TOPTAN TİCARET GRUBU MUSTAFA ARİF ŞAŞAL OSMAN ZEKİ ÖZKEBAPÇI HAYDAR GÜMÜŞBOĞA 45

46 12 GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ PERAKENDE SATICILARI GRUBU MURAT GİN HANİF PEHLİVANOĞLU ÖZTÜRK BAĞCI 46

47 13 İÇECEK GRUBU EKREM DEMİRTAŞ BEDRİ ARTUT 47

48 14 MANİFATURA VE TUHAFİYE GRUBU ERDAL DOĞAN LEVENT İŞMAN 48

49 15 KONFEKSİYON MALZEMELERİ ve MAKİNALARI GRUBU İRFAN EROL ONUR IŞIK 49

50 16 GİYİM EŞYALARI İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU ABDULLAH SALKIM İZZET AVCI EMRE KIZILGÜNEŞLER 50

51 17 GİYİM EŞYALARI PERAKENDE TİCARETİ GRUBU SÜLEYMAN SUBAŞI ÜNAL TUNABOYLU MEHMET TAHİR ÖZDEMİR 51

52 18 DERİ GRUBU HAKAN GÖRYAKIN MEHMET ÇALMAZ 52

53 19 AYAKKABI VE SEYAHAT AKSESUARLARI GRUBU SÜLEYMAN ÖZCAN FARUK HANOĞLU 53

54 20 KOZMETİK GRUBU HİKMET ÇETİN GÜVERCİN MUSTAFA LEVENT AŞÇIOĞLU 54

55 21 KİŞİSEL BAKIM, GÜZELLİK SALONLARI, KURU TEMİZLEME VE DİĞER FAALİYETLER GRUBU NURCAN ALTUNKAYNAK KEMAL GÜMÜŞ 55

56 22 MÜCEVHER, SAAT VE HEDİYELİK EŞYA GRUBU ADNAN CİNSTAŞ YİĞİT TEMİZOCAK 56

57 23 HALI, ZEMİN VE DUVAR KAPLAMALARI GRUBU ABDULLAH NACİ ÖLÇEN ASIM DOYMAZ 57

58 24 MOBİLYA GRUBU SÜLEYMAN AVİNCA YAŞAR BAŞ NEVZAT ARTKIY 58

59 25 EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ GRUBU AHMET TUNABOYLU MEHMET PAMUK 59

60 26 EV ALETLERİ VE ZÜCCACİYE GRUBU METİN AZTEKİN OSMAN NURİ BALTALARLI ZEKERİYA ALATEKİN 60

61 27 ELEKTRİK TEÇHİZATI VE TESİSATI GRUBU HAKAN UZUNOĞLU BÜLEND ŞANLIGENÇ ÖMER TATLI 61

62 28 ELEKTRONİK GRUBU FİKRET ÖZKAYA İRFAN KÖKEN 62

63 29 İLETİŞİM GRUBU NEVİN BAĞDATLI YUSUF GEDİK 63

64 30 TIBBİ MALZEME GRUBU ATİLLA SEVİNÇLİ SÜMER RAHMİ NEMLİ FERDA DEMİRCİOĞLU 64

65 31 İNSAN SAĞLIĞI GRUBU SELİM AMATO MEHMET SERDAR CANKO 65

66 32 GÖZLÜKÇÜLER GRUBU MERT PALA MELİSA PALA 66

67 33 DİŞ GRUBU BEHÇET KILIÇ SEVGİ ULUCENK 67

68 34 GÜVENLİK, TEMİZLİK VE DESTEK FAALİYETLERİ GRUBU SERDAR GÖKHAN ARIKAN HİKMET ÇELİK 68

69 35 EĞİTİM GRUBU OSMAN ORAL YILDIRIM ŞAHİN 69

70 36 MATBAACILIK GRUBU MUSTAFA TÜZÜN KAZIM ÇAM 70

71 37 KAĞIT GRUBU CEM TÜZÜN YAVUZ ATEŞALP 71

72 38 KİTAP, KIRTASİYE, BÜRO MAKİNELERİ VE OYUNCAK GRU- BU ERDAL TÜTÜNCÜOĞLU ADİL ÖZYİĞİT 72

73 39 BİLİŞİM GRUBU İSMAİL AKDEMİR FİKRET KAVZAK SALİH ÖZÇİFÇİ 73

74 40 MEDYA VE FOTOĞRAFÇILIK GRUBU ALİ AYDOĞAN ABDULHAKİM BİNGÖL 74

75 41 TURİZM, SEYAHAT ACENTELERİ VE OTO KİRALAMA GRU- BU RIZA GENÇAY OSMAN KIZILTUĞ 75

76 42 RESTORAN, KAFE VE EĞLENCE YERLERİ GRUBU CÜNEYT ALTINKAPI ERCAN ÇELİKKAYA ADNAN KOÇ 76

77 43 KONAKLAMA GRUBU MUHARREM KAAN YILDIRIM DENİZ ÖZKARDEŞ 77

78 44 ULUSLARARASI TAŞIMA VE ANTREPO GRUBU NURİ KUYUMCU ALİ KARAKUZULU 78

79 45 İÇ TAŞIMACILIK HİZMETLERİ GRUBU ALİ HAYDAR ERDEM KOÇALİ AL COŞKUN ALTIN 79

80 46 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ GRUBU LEVENT BARDAKÇI FİRDES GAMZE ÖRÜN 80

81 47 BANKALAR, MENKUL KIYMETLER VE HOLDİNG ŞİRKETLERİ GRUBU BİLAL DOĞAN CEMAL İPEKOĞLU HAYATİ YAMAN 81

82 48 SİGORTA GRUBU HÜSEYİN SAYGILI CANAN EVREN TAŞKIN IŞIK 82

83 49 EMLAK DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ GRUBU COŞKUN BEŞOK REŞAT BUDAK 83

84 50 LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ GRUBU TAŞKIN DALAY LEVENT AKSEL 84

85 51 MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER GRUBU ALİ YILMAZ İLHAN FEYZİ GÜREL TAHİR SELÇUK YAVUZ 85

86 52 REKLAMCILIK, KAMUOYU ARAŞTIRMA VE AÇIKHAVA REK- LAMCILIĞI GRUBU FİLİZ AVCI BELET DOĞAN İŞLEYEN 86

87 53 OTOMOTİV VE DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI PARÇALARININ İMALATI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ GRUBU ALİ DELİGÖZ NAİL ERAKIN RAMAZAN ALİ PALAMUTÇU 87

88 54 LASTİK, AKÜMÜLATÖR VE MOTORSİKLET GRUBU NEŞE GÖK NURİ UFUK AYKUT 88

89 55 MAKİNE GRUBU MUHARREM NİHAT DİRİN SEBAHATTİN ÇETİN FETULLAH YETİK 89

90 56 ULAŞIM ARAÇLARI SATIŞI GRUBU YILMAZ AKIN MEHMET NEZİR DİLEK 90

91 57 MOTORLU TAŞIT SERVİS GRUBU GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ GRUBU SELAMİ ÖZPOYRAZ HÜSEYİN ÜNAL 91

92 58 AKARYAKIT VE MADENİ YAĞLAR GRUBU MEHMET SELİM TAN ŞEYHMUS YALÇIN TİBET FOÇALI 92

93 59 HIRDAVAT GRUBU HÜSEYİN BİLHAN BALCI BÜLENT KORGEN 93

94 60 METAL EŞYA GRUBU EMRE İLALAN MUSTAFA CAN 94

95 61 ORMAN ÜRÜNLERİ GRUBU CENGİZ KASABOĞLU HÜSEYİN MURAT BAYRAMER 95

96 62 SIHHİ TESİSAT VE SERAMİK MALZEMELERİ GRUBU TUNCER AKYAZ MÜJDAT YAVUZ 96

97 63 DEMİR, ÇELİK VE ALÜMİNYUM GRUBU İSHAK ERCİYES ALİ AÇAN 97

98 64 METAL KAPI VE PENCERE GRUBU MUSTAFA GÜL 98

99 65 GERİ KAZANIM GRUBU ŞABAN BOLAT SEBAHATTİN DÖNMEZ 99

100 66 İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU HİLMİ URUL ENDER KIZILTOPRAK OĞUZHAN YAŞAR 100

101 67 İNŞAAT YAPIM VE ONARIM GRUBU NECİP NASIR AHMET SELİK AYHAN SULAK HASAN ALİ GÜMÜŞ HASAN ALİ KARAMAN 101

102 68 İNŞAAT ALT YAPI MÜTEAHHİTLER GRUBU EROL EROĞLU TALAT ÖZIŞIK 102

103 69 YAPI KOOPERATİFLERİ GRUBU İBRAHİM ALDEMİR KENAN CENGİZ 103

104 70 MİMARLIK GRUBU HAKAN KILINÇARSLAN YAĞIZ KAAN KAZANÇOĞLU 104

105 71 MÜHENDİSLİK GRUBU AKIN KAZANÇOĞLU LEVENT BENDEŞ ŞEREF ALİ GÜNDÜRÜ 105

106 72 İKLİMLENDİRME, MEKANİK VE DOĞALGAZ TESİSAT GRUBU 106

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ... ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET

Detaylı

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ... ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 YILLAR İTİBARİYLE ODAMIZ BAŞKANLARI

Detaylı

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014

ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI ELAZIĞ İKTİSADİ RAPOR 2014 ELAZIĞ Aralık 2014 Bu eserin tüm telif hakları Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası na aittir Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası nın ismi kaydedilmek suretiyle

Detaylı

Elazığ la ilgileneceğiz

Elazığ la ilgileneceğiz Türkiye nin her yerinden Alo TSO 444 ELZG 444 3594 SAYGIYLA ANIYORUZ İktisaden zayıf bir millet sefaletten kurtulamaz diyen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK, 1927 yılında Teşvik-i Sanayi Kanunu nu çıkararak,

Detaylı

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI

TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI TEMATİK BÖLÜM ÜYE ODAKLI HİZMETİN ÖNCÜSÜ: İZMİR TİCARET ODASI 1. 130 Yılı Deviren Bir Oda: İzmir Ticaret Odası İzmir in tarihi çok sesliliğin,

Detaylı

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU

NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU NİZİP TİCARET ODASI 2013 FAALİYET RAPORU 1 YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU Mehmet ÖZYURT YÖNETİM KURULU BAŞKANI Yaşadığımız çağda küreselleşmeye bağlı olarak ortaya çıkan gelişmeler, teknolojik ilerlemeler

Detaylı

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ

İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ İzmir Ticaret Odası TANITIM ve HİZMET REHBERİ 1 Tanıtım Rehberi SUNUS İzmir Ticaret Odası, 130 yıllık tarihi ve 70 bini aşkın üyesi ile sadece kentimizin değil ülkemizin de en köklü ve güçlü meslek kuruluşlarından

Detaylı

Şimdi Bölgeye Yatırım Zamanı

Şimdi Bölgeye Yatırım Zamanı Depremle Yıkıldık 08 Mart 2010 günü saat 04.30 sıralarında ilimiz Karakoçan merkezli 6.0 şiddetinde meydana gelen depremde Palu, Kovancılar ve Karakoçan ilçelerimize bağlı köylerimizde çok sayıda ev yıkımış

Detaylı

Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür

Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür Mart - Kasım Nisan 2010 2009 ATSO Türkiye ve Antalya olarak, olmamız gereken yer ve olduğumuz yer arasındaki uzaklık büyüktür Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli Okuyucular, Odamız

Detaylı

MENEMEN TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Adına Coşkun YILDIZ 8-9. Genel YayınYönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Gönül ORUN

MENEMEN TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Adına Coşkun YILDIZ 8-9. Genel YayınYönetmeni ve Yazı İşleri Müdürü Gönül ORUN 1 Haziran 2014 Yıl : 2 Sayı: 4 Ücretsizdir. MENEMEN TİCARET ODASI Yönetim Kurulu Adına Coşkun YILDIZ 3 Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi ve Ticaret Odası Konseyi Müşterek Toplantısı Yapıldı. 8-9 Genel

Detaylı

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet

Detaylı

Birlik. Tekirdağ da. = Güç Ayrılığı. Sanayi Odası. www.cerkezkoytso.org.tr. Enis SÜLÜN. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Birlik Dergisi Dergisi

Birlik. Tekirdağ da. = Güç Ayrılığı. Sanayi Odası. www.cerkezkoytso.org.tr. Enis SÜLÜN. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Birlik Dergisi Dergisi Birlik Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Birlik Dergisi Dergisi Yıl : 1 Sayı : 2 Ağustos - Eylül - Ekim 2014 www.cerkezkoytso.org.tr info@cerkezkoytso.org.tr Cengiz GÜNAY TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.03.2012-31.03.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.03.2012-31.03.2012 TARİHİ İTİBARİ İLE FAALİYET RAPORU ÖNSÖZ 01.03.2012 31.03.2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulumuz ve Genel Sekreterliğimiz 5174 sayılı Kuruluş Kanunu gereğince çıkartılan tüzük ve iç yönetmenliğimizde belirtilen görevlerini tüm servislerin

Detaylı

IZMIR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

IZMIR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ IZMIR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 2QÜ1-2ÜÜ7 f. SUNV-İEU Uluslararası Ortak Lisans Programlar.,..97 f,1, El^onomi ( UOLP-SUNY Cortland Program] 97 f.2. İşletme [UOLP-SUNY New Palcz Program] 98 E) İletişim Fakültesi

Detaylı

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA

2012-2014. 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA 2012-2014 13. Dönem Çalıșma Raporu ANTALYA I YÖNETİM VE YAZIŞMA ADRESİ Meltem Mahallesi 3808 Sok. No: 10 07030 Muratpaşa - ANTALYA Tel: (0242) 237 57 27-3 hat Faks: (0242) 237 57 31 Gsm: (0533) 658 97

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2012 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU 2012 Bu faaliyet dönemimizde üç etkinliğimiz birer dönemsel sembol olarak kaydedilecektir Antalya Ticaret

Detaylı

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır

Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Nisan 2007 ATSO ATSO Nisan 2007 Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Odamız, bugüne kadar Antalya nın gelişmesine büyük katkılar sağlamıştır Antalya Ticaret ve Sanayi Odası nın Değerli Üyeleri, Değerli

Detaylı

www.atsovizyon.org.tr

www.atsovizyon.org.tr Nisan 2009 ATSO izyon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon yon.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.o on.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.or n.org.tr www.atsovizyon.org.tr www.atsovizyon.org.org.tr

Detaylı

www.antalyabilgisistemi.org.tr

www.antalyabilgisistemi.org.tr ATSO Ocak 2013 1 Antalya ticaretinin nabzı bu adreste: www.antalyabilgisistemi.org.tr Antalya Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Bilgi Sistemi Projesi ile Antalya daki işletmelerin konum, faaliyet ve iletişim

Detaylı

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI RİZE TİCARET VE SANAYİ ODASI EKİM AYI MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI Meclis Toplantı Tarihi : 30 EKİM 2014 Toplantı Başkanı : Meclis Başkanı Ömer Faruk OFLUOĞLU Toplantıya Katılan Üyeler Toplantıya Katılmayan

Detaylı

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI Ender YORGANCILAR Yönetim Kurulu Başkanı H. İbrahim GÖKÇÜOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdoğan ÇİÇEKÇİ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin

Detaylı

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI ANTAKYA TİCARET VE SANAYİ ODASI GELİŞEN, DEĞİŞEN ATSO STRATEJİK PLAN 2013-2017 Dokuman Numarası: PL005 İlk Yayın Tarihi: 26.11.2013 Revizyon Tarihi: - Revizyon Numarası: 0 2 Bu Stratejik Plan, Antakya

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU İZMİR TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2014 1 SUNUŞ Ülkemiz siyasi atmosferinin son derece hareketli olduğu, ana gündemi siyasetin belirlediği zor bir yılı geride bıraktık. Yılın neredeyse

Detaylı

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017

BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 BODRUM TİCARET ODASI STRATEJİK PLANI 2014-2017 Bu Plan T.C. Bodrum Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. FUAT ÖNDER Akreditasyon Sorumlusu NERMİN GÖNEN Kalite Sistem Sorumlusu SAADET KABLI tarafından

Detaylı

ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM

ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM Kasım 2014 Sayı: 5 www.atonet.org.tr ISSN: 25 2552 2554 /atobulten /atobulten ANKARA-VİYANA HATTINDA YENİ DÖNEM Ankara 199 Ülkeye İhracat Yapıyor ATO Başkanı Bezci, MAPIC Fuarı na katıldı Kongre Ve Ziyaretçi

Detaylı

Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz

Dosya BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Dosya 1 2 Dosya Dosya 5 BAŞLARKEN Değerli Üyelerimiz Son yılların en büyük dramlarının yaşandığı Mısır ve Suriye deki gelişmeleri üzülerek izliyoruz. Ülkemizde de etkisini hissettiğimiz bu olayların

Detaylı

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU AKHİSAR TİCARET BORSASI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır. AKHİSAR

Detaylı

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU 1 ANKARA TİCARET BORSASI 2013 YILI FAALİYET RAPORU Faik Yavuz Ankara Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ankara Ticaret Borsası, 2013 yılında hedeflediği

Detaylı

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU

Yayın Kurulu. STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın. İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU STSO AÇILIM Şubat / Mart 2011 Yıl 3 Sayı 17 Yerel Süreli Yayın İmtiyaz Sahibi Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Adına Salih Zeki MURZİOĞLU Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Şehnaz DERELİ Yayın Kurulu Servet KESKİNSOY

Detaylı

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi

Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Üretime değer katan, çevreye saygılı Antalya Organize Sanayi Bölgesi Antalya Organize Sanayi Bölgesi son yıllardaki yoğun talep doğrultusunda 384 ha alandan, 692 ha alana ve 246 adet parselden 321 adet

Detaylı