ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ..."

Transkript

1 ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET ODASI...12 YILLAR İTİBARİYLE ODAMIZ BAŞKANLARI VE GÖREV DÖNEMLERİ 13 YÖNETİM KURULU BAŞKANI.16 MECLİS BAŞKANI...17 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÜYELERİ...18 GENEL SEKRETERLİK.24 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI VE KATİP ÜYE DİSİPLİN KURULU...29 MECLİS ÜYELERİ...33 MESLEK KOMİTESİ ÜYELERİ..111 FİHRİST

2 2

3 3

4 ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA Muhterem arkadaşlar! İzmir in çok kıymetli ve muteber tüccarları ve tüccarlarının mümessilleri huzurunda bulunmakla fevkalade memnun ve mütehassıs oldum. Katibi umumi beyfendinin Ege İktisat mıntıkası hakkında umumi olarak İzmir ve civarı hakkında hususi olarak vermiş olduğu izahattan müstefit oldum. Bundan dolayı cümlenize teşekkür ederim. Sureti umumiyede aldığım his ve intiba şu olmuştur ki, bütün arkadaşlarımız iktisadi hayatımızın tekemmülü için ve terakkisi için icap eden şeylerin yapılmasını çok samimi olarak dermeyan ediyorlar. Temas buyurduğunuz vergilerdeki tadil ve tahfifler hakikaten hepimizin hatırına gelen şeylerdir. Sizinde söylediğiniz gibi bu vergilere ait kanunlar yenidir. Tatbikat ve teferruatında bazı hatalar olabilir. Zamanla bunların zail olacağı kanaatindeyiz. Yine zamanla ve tatbikattaki tecrübelerle noksan veya fahiş cihetler sabit oluyor. Bütün bu görüşler o kanunların tashihine müncer olmaktadır. Hükümeti Cumhuriyet şüphesiz bunlarla yakından alakadardır. Meşguldür. Emin olabilirsiniz ki, bunların cümlesi yapılacaktır. Ticaret ve Sanayi erbabı yapılması mümkün tashirtatın gösterileceğine şüphe etmemelidir. Liman işlerine ait söylenen sözlere dikkat ettim. Esasa müteallik bir itiraz yoktur. Vergilerde olduğu gibi bunlar dahi teferruat ve tatbikata ait ve kabili tashih şeylerdir. Birkaç gün zarfında bana değil bazı insanlara bedbinlik telkin edebilecek mahiyette mütaleadar ve yazılar görüyorum. Sizlerden ve İzmir muhitinden aldığım malumattan anladığım vaziyeti ve hakikati başka türlü izah edenlerin mevcudiyeti anlaşılıyor Katibi Umumi beyfendinin ve diğer arkadaşlarının buyurdukları gibi bu mıntıkanın ihracatı, 923 te 38 milyon iken 928 de 99 milyona çıkmıştır. Yani iki üç misli artmıştır. Hem bu farkı almak için de zeminin ne kadar gayri müsait olduğunu yine siz izah ettiniz Namütenahi müşkülat ve baştanbaşa harap bir memleket Bütün bunlara rağmen bu büyük fark şayanı memnuniyettir. Vaziyet böyle iken ve bu memleketin içinden ve bu memleketin evladından mıdır-bilmiyorum evladından mıdır-bazı insanların bütün hakikatlere göz yumarak efkarı umumiyeye yanlış fikirler ve istikametler göstermesi hakikaten şayanı teessüftür. Bunu yapanlar ya muhitlerini görmeyecek kadar cahil ve ebleh. Yahut hakikate temas etmekten korkacak kadar alçak ruhlu kimselerdir. Her iki halde bu gibiler Türk milletinin yüksek efkarı umumiyesi karşısında hiç olmazsa hicap duymalıdırlar. Kooperatifçilik sureti umumiyede iktisadi sahada birleşme siyaseti hakkında lehte aleyhte metalealar dermeyan olundu. Teferruata girmeyeceğim. Fakat kanaatim odur ki, muhakkak surette birleşmede kuvvet vardır. Kooperatif yapmak maddi ve manevi kuvvetleri zeka ve maharetleri birleştirmektir. Yoksa bir zaif ile bir kuvvetlinin birleşmesinden bahsetmiyoruz. Birleşmenin böylesi zaif olanın kuvvetliye olması demektir. Eğer iktisat mıntıkasındaki bütün insanların hasılalarını, zekalarını ve gayretlerini birleştirmesi, muhakkak feyizli neticeler verecektir. Türkiye nin say i hayat ve mevcudiyetini mütalaa edince birleşmeden mütevellit fayda ve menfaatlerinin çok büyük olacağı kanaatine varacağınızdan şüphe etmiyorum. Böyle bir teşebbüs olurken birtakım şikayetçiler olabilir. Hakiki ticaret erbabı için hiçbir zaman tasavvur etmiyorum. Fakat müstahsillerin birleşmesinden şahsi menfaatleri haleldar olacağını düşünenler tabii şikayet edeceklerdir. Fakat memleketimiz bakir bir sahadır. Görülecek çok iş vardır. Onları da temin edecek birçok meşguliyetler bulunabilir. Burada geçirdiğim saatlerden çok müstefit ve mütehassıs olduğumu tekrar ederim. Konuşulan şeyleri ehemmiyetle nazarı dikkate alacağım. Ve hükümet ricalimiz de bunlarla zaten alakadardırlar. K.ATATÜRK 4

5 KALİTE POLİTİKAMIZ Amacımız yasalara uymak koşulu ile Üyelerimizin ihtiyaçlarını ve beklentilerini tatmin edecek kalitede hizmet sunmak, ülkemizin ticari ve ekonomik hayatının gelişmesine katkıda bulunmak ve faaliyetlerimizi sürekli geliştirmektir. HEDEFLERİMİZ Üyelerimize etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek. Ülke çıkarlarını üye çıkarlarının önünde tutmak. Üreteceğimiz eserler ve çalışmalar ile üyelerimize ve toplumsal yaşamımıza katkıda bulunmak. Yapacağımız araştırmalar ile yerel yönetimlere ve ülke yöneticilerine ışık tutmak. İzmir'in, Ege Bölgesi nin ve Türkiye'nin kalkınmasına yardımcı olmak Danışmanlık hizmetlerini ifa ederken hiçbir etki altında kalmamak. Oda üyeliğini cazip kılmak ve saygınlığını korumak. Oda-Üye bütünleşmesini sağlamak. Odayı, üyeler nezrinde iş dünyası hakkında danışman bir kurum haline getirmek. Oda üyelerinin dışa açılmalarına teknik bazda yardımcı olarak onları yönlendirmek. Üyelerimizi mesleki konularda eğitmek. Yatay ve dikey iletişimin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak. Faaliyetleri daha yararlı ve süratli verebilmek amacıyla personeli periyodik dönemlerde eğitmek. Her yıl hazırlanan eğitim planı içinde yer alan konularda isteyen personelin eğitim almasını sağlamak. Tüm oda birimlerinin her yıl hazırlanan çalışma planı içerisinde yer alan ve kendi çalışma alanlarına giren tüm faaliyetleri gerçekleştirmesini sağlamak. Birimlerin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak Oda stratejik planı çerçevesinde uzun vadeli proje ve hedeflerimizi gerçekleştirmek. 5

6 ÖNSÖZ 21 nci yüzyılda büyük değişimler geçiren ülkemizde, 128 yaşındaki Odamız son üç asrı birden gören ender kuruluşlardan birisi olmuştur. Kökleri çok derin ve çok güçlü bir kurum olan Odamız bütün üyeleri ile büyük bir ailedir. 128 yılsonunda dimdik ayakta durmamızı, her geçen gün daha da büyümemizi sağlayan geçmişten geleceğe taşıdığımız misyonumuzdur Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından, önümüzdeki 4 yıl boyunca 76 Meslek Komitesi nde, 176 ve 428 Meslek Komitesi üyemiz ile birlikte çalışacağız. Odamız gençlik ile tecrübenin bir araya geldiği komiteleri ve meclis üyeleri ile Türkiye nin aydınlık geleceği için çalışmaya devam edecektir. Meslek Komiteleri ile Meclis Üyelerimizin birbirlerini daha iyi tanıyıp, birbirlerine daha kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla bir gelenek olan Meslek Komiteleri Albümümüzü, aynı zamanda yaşamınızın önemli bir bölümünün anısı olarak sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Saygılarımızla, Ekrem DEMİRTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı 6

7 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ KURULUŞ İzmir Ticaret Odası, 128 yıllık geçmişiyle hem İzmir in hem de ülkemiz ekonomisini yönlendiren en köklü kurumların arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sahip olduğu uzun geçmişinden bugüne taşıdığı tecrübe ve birikim, İzmir Ticaret Odası nın hem kurumsal kimliğinin dayanağını, hem de günümüzde her gün daha kompleks bir niteliğe bürünen ekonominin güncel ihtiyaçlarına cevap verme gücünü oluşturuyor yılında 125. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan İzmir Ticaret Odası nın kurumsal olarak ortaya çıkışı tesadüf değil, doğal bir ihtiyacın sonunda oluşmuştur. Çünkü İzmir, Akdeniz ve Avrupa ticaretinin önemli merkezlerinden birisi olarak yüzyıllar boyunca yabancı tüccarların yerleştiği, ticari temsilciliklerin bulunduğu, deniz taşımacılığının ve gemicilik sektörünün en eski acentelerinin Kordon Boyunda yerleştiği canlı bir liman kenti olarak yaşamıştır. Sanayi Devrimi nden sonra 19. yüzyıl boyunca ortaya çıkan gelişmeler ve ticaret hacmindeki büyük artışlar nedeniyle ticaret alanında yeni kurumlar ve örgütler oluşmuştu. Batılı tüccarlar kendi ülkelerinde kurdukları Ticaret Odaları ve meslek örgütlerinin benzerlerini, ticaret yaptıkları yabancı ülkelerdeki kentlerde de olmasını istiyorlardı. İzmir gibi yüzyıllardır büyük bir ticaret merkezinde, kente gelen tüccarlar muhatap bir kurum bulamamalarından ve kurumsal ilişki yerine bireysel ilişkilerle faaliyette bulunmak zorunda kalmalarından dolayı sıklıkla şikayet ediyorlardı. Kolayca anlaşılacağı üzere tüccarların ve şirketlerin üye olduğu bir kurum yaratılarak ticaret ve alış verişin kurallara bağlanmasını talep etmelerinin başta gelen sebebi bireysel ilişkilerin her zaman tatmin edici sonuç vermemesiydi. Malın zamanında yetişmemesi, verilen sözlerin tutulmaması, tazminat kurumunun olmaması ve benzeri sebepler bağlamında görülen ticaret hayatındaki dağınıklık, batıdaki benzerleri türünden bir Oda kurulması fikrini her geçen gün biraz daha olgunlaştırmakta gecikmedi. Benzer gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu nun İstanbul, Selanik gibi diğer önemli ticaret kentlerinde de yaşanıyordu. Bu gelişme İzmir de de hemen yankısını bulmuş ve kentte yaşayan yerli ve yabancı tüccarlar Oda kurmak üzere ilgili yerlere müracaatta bulunmuşlardı. Dönemin İzmir Valisi İzmirli tüccarların taleplerini İstanbul a ileterek resmi girişim sürecini başlatır yılı Ağustos ayından itibaren bu girişimin takip edilmesi sonunda İzmir Ticaret Odası 1885 yılında resmen kurulur. İzmir Ticaret Odası nın, Padişah izniyle 1885 yılında kurulduğu, 1886 yılında kuruluşunun birinci yıldönümü haberini veren İstanbul Ticaret Odası Gazetesinden anlaşılmaktadır. Aynı kaynaktan anlaşıldığına göre İzmir Ticaret Odası nın o zamanki Meclis Reisi Balyozyan Matyos efendiydi. O yıllardaki teşkilat gereği seçilen İkinci Reis ise Giritli Hacı Şerif Bey dir. 7

8 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ İzmir Ticaret Odası nın kurulmasından sonra örgütlü ve kurumsal bir yapıya kavuşan tüccarlar, ticaret yaptıkları ülkelerin tüccarları gibi saygın bir kurumun üyesi olarak muteber karşılandıkları ticari ilişkiler içinde faaliyetlerini sürdürmeye başlamışlardır. Ticaret Odası üyesi olan tüccarların, üye olmayanlara göre sağladığı avantajlar nedeniyle kısa zaman zarfında Oda nın üye sayısı hızla artmış; bu gelişme ticaret hacminde de yükselişe neden olmuştur. MİLLİ İKTİSAT POLİTİKALARI VE İZMİR TİCARET ODASI 1908 yılında II.Meşrutiyet in ilanı ve arkasından İttihat ve Terakki hükümetlerinin yönetime gelmesiyle birlikte uygulanmaya çalışılan Milli İktisat Politikası çerçevesinde Levanten tüccar kadar yerli tüccarların da Oda yönetiminde etkinleştiği görülür. Bunun en somut göstergesi, 1909 yılının Ocak ayında yapılan seçimlerde İzmir Valisi Rahmi Bey in de desteğiyle Oda Riyasetine Alanyalızade Mahmut Bey in seçilmesidir. Bu süreçte yapılan en önemli değişikliklerden birisi de, İttihat ve Terakki hükümetinin 13 Haziran 1911 tarihinde yayınladığı bir yönetmelikle Ticaret ve Sanayi Odalarını aynı çatı altında toplamasıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra yürütülen yeniden yapılanma sürecinde, 1925 yılında Ticaret Odaları Kanunu ve 1926 yılında Ticaret ve Sanayi Odaları Yönetmeliği çıkarılana kadar İttihat ve Terakki yönetimince çıkarılan kanun ve yönetmelik yürürlükte kalacaktır. Bu kanun ve yönetmeliğe göre İzmir Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi 12 kişiden oluşuyor; yönetim ise Meclis Riyaset Divanı tarafından yürütülüyordu. Meclis Reisi yürütme sorumluluğunu da üstleniyordu. Gündelik iş akışı dışında özel önem taşıyan konuların veya ilk kez ele alınacak meselelerin Meclisten önce Encümen toplantılarında ele alındığı da, belirtilmesi gereken işleyiş farklılıkları arasında belirtilmesi gerekli uygulamalardandır. İttihat ve Terakki yönetimi tarafından çıkarılan kanun ve yönetmelikle Oda nın teşkilat yapısı değiştiği kadar etkinliği de arttırılmıştır. Dönemin en önemli ihraç malları olan tütün, pamuk, incir, kuru üzüm ve halı ticaretinin hakim olduğu liman faaliyetlerinde Oda nın doğrudan etkisi çok net olarak izlenmektedir. Limandaki amele birlikleri ve derneklerinin istediği ücretlerin belirlenmesinde Oda muhatap olarak işlev yüklenmiştir. Ayrıca gümrüğün yönetimini elinde tutan Düyun-ı Umumiye İdaresi nin denetiminde ve İzmir merkezli demiryolu şirketlerinin uygulamalarına karşı Oda nın müdahil olduğu bilinmektedir. Bu dönemde yürütülmeye çalışılan Milli İktisat Politikası gereği ekonominin işleyişinde Osmanlı tebaası olan tüccarların ağırlığının hissedildiği de belirtilmesi gereken gelişmelerdendir. Oda yönetiminde ve ekonomik hayatta yerli unsurların ağırlığı giderek yükselmiştir. 8

9 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Oda nın bu dönemdeki işlevleri arasında öne çıkan uygulamalar arasında günlük piyasa raporları hazırlamak, rayiçleri tespit etmek ve gümrük kayıtlarından istifade ile ihracat- ithalat istatistiklerini düzenlemek, Avrupalı tüccarların yerli tüccarlar hakkında istedikleri referansları vermek gibi faaliyetler sayılabilir. İktisat ve Ticaret yıllıklarından anlaşıldığı kadarıyla İzmir Ticaret Odası yerli ürün ve mamul maddelerin yurt dışında tanıtımı için de bu dönemde dikkate değer bir çalışma yürüttüğü belirtilmelidir. İzmir Ticaret Odası nın arasındaki 1. Dünya savaşı sırasında ordunun iaşesi için önemli çalışmalar yaptığı da bilinmektedir. TÜRKİYE CUMHURİYETİ NİN KURULUŞU VE İZMİR TİCARET ODASI yılları arasındaki işgal dönemi 9 Eylül 1922 günü Türk Ordusu nun İzmir e girmesiyle son buldu. İzmir işgalden kurtulduğuna sevinemeden Büyük Yangın felaketini yaşadı. İzmir Ticaret Odası da bu yangının tahribinden kurtulamadı ve Oda binası barındırdığı her türlü birikim ve arşiviyle birlikte yandı. Bugün Oda nın en eski kayıtlarını oluşturan Meclis ve İdare Heyeti Defterlerinden anlaşıldığına göre yeniden faaliyete geçmesi 1 Kasım 1922 tarihidir. İzmir Ticaret Odası hemen toparlanma çalışmalarına başlamış ve Kemeraltı nda Halimağa Çarşısı nda bir hizmet binası kiralayarak faaliyetlerini devam ettirmiştir. Siciller yandığı için üyelerinin kim olduğu belli olmayan Oda, Meclis üyeleriyle toplanmış ve yeni bir Meclis Riyaset Divanı seçerek tekrar üye kaydetmeye başlamıştır. Yangından sonra 1 Kasım 1922 günü yeniden faaliyetine başladığı için bu tarih Oda nın kuruluş tarihi olarak benimsenmiş ve kuruluş yıldönümü olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu dönemdeki ilk Meclis Reisi Alanyalızade Mahmut Beydir. Mahmut Bey uzun yıllardır Oda yönetiminde görev almış, hatta 1909 da Meclis Reisi de seçilmiş olan son derece tecrübeli ve saygın bir tüccardır. Oda nın yeniden kurumlaşmasında Alanyalızade Mahmut Bey, Balcıoğlu Hakkı Bey ve Eczacıbaşı Süleyman Ferit Bey in katkısı önemlidir. Ayrıca 1925 yılında İstanbul Ticaret Odası ndan transfer edilen Oda nın Genel Sekreteri İbrahim Hakkı Bey in de 1925 yılında çıkarılan Ticaret ve Sanayi Odaları Kanununa göre Oda yı yeniden yapılandırmakta önemli rol oynadığı bilinmektedir. İzmir Ticaret Odası 1926 yılı Nisan ayına kadar Osmanlı Devleti nden kalan kanun mucibince yönetildi. Ancak, Cumhuriyetin ilanından sonra 1925 yılı Kasım ayında kanun çıkartıldı. Bunu, kanunun yürürlüğünün nasıl sağlanacağını belirleyen nizamname izledi. Bu kanun ve nizamnameye göre 1926 yılı Nisan ayına kadar Meclis üyeleri seçildi. Meclis Başkanlığına seçilen Balcıoğlu Hakkı Bey başkanlığında toplanan üyeler ise ilk defa İdare Heyeti ni yani Yönetim Kurulunu seçti. 1 Nisan 1926 tarihinde seçilen Yönetim Kurulu, 4 Nisan 1926 tarihinde ilk Yönetim Kurulu Başkanı Eczacıbaşı Ferit Bey ile birlikte ilk toplantısını yaptı. Yeni Kanuna göre 13 adet de komisyon kurulmuştu. 9

10 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Bu komisyonlar, şimdiki Meslek Komitelerinin başlangıcını teşkil etmektedir yılı Ocak ayından itibaren Oda Mecmuasının yayınlanmaya başlaması da önemli gelişmelerden birisidir. Mecmuanın Odanın faaliyetlerini, ekonomik rapor ve incelemeleri yayınladığı; yurt dışında tanıtım ve duyuru işlevlerini yerine getirdiği düşünülürse ve o yıllardaki medya olanakları da göz önünde bulundurulduğunda ne denli önemli olduğu kendiliğinden anlaşılır yılında seçilen meclisin yaptığı en önemli hizmetlerden birisi, şimdiki Oda hizmet binası yerinde bulunan Oda binasının yaptırılması olmuştur. Oda nın sınırlı imkanlarını kendi aralarında para toplayarak aşmaya çalışan meclis üyeleri Oda nın hizmet binası edinmesinde taktir edilecek bir davranışta bulunmuşlardır. İzmir Ticaret Odası, meclis üyelerine verdikleri parayı daha sonra ödemiştir ancak ihtiyaç anında bu imkanın yaratılması sayesinde Oda hizmet binasına kavuşmuştur. CUMHURİYET EKONOMİSİ VE İZMİR TİCARET ODASI İzmir Ticaret Odası nın bu yıllardaki en önemli ve Oda mensupları için tam bir gurur vesilesi olan konu, adeta Cumhuriyet Hükümeti ne danışmanlık yapmasıdır. Ekonomi alanında çıkarılan kanun ve yönetmelikler İzmir Ticaret Odası meclisinde tartışılarak Hükümete rapor ve değerlendirmeler hazırlanmıştır. Yabancı yatırımların devletleştirilmesinde, gümrük ve liman faaliyetlerini düzenleyen kanunların şekillenmesinde İzmir Ticaret Odası meclisinde ayrıntılı tartışmalar yapılmış ve bu tartışmalar sonunda hükümete sunulmak üzere öneriler hazırlanmıştır. Buna ilaveten yapılan devrimler sonunda ortaya çıkan değişimden etkilenen ticaret erbabının sorunları da İzmir Ticaret Odası nın girişimleriyle giderilmeye çalışılmıştır. Kıyafet Reformu sonrasında ellerinde fes kalan tüccarların zarar etmemesinde veya eski başlıklardan üreten tezgah sahiplerinin yeni duruma intibak etmelerinde Oda yönlendirici olmuştur. Özellikle incir ve üzüm ihracatçılarının sorunları ve halıcıların ihtiyaç duyduğu valeksin ithalatında yaşanan zorluklar İzmir Ticaret Odası nın girişimleriyle aşılabilmiştir. Yeni gümrük kanunundan kaynaklanan sorunlar, Oda nın önerdiği Geçici Kabul yasasıyla aşılabilmiş ve tüccarın zararı önlenebilmiştir. İZMİR ENTERNASYONAL FUARI VE İZMİR TİCARET ODASI 19. yüzyıl ortalarından itibaren panayır ve fuarlar ticaretin şekillendiği buluşma ortamları olarak yükselmeye başladı. Londra, Paris, Chicago expoları bu akımın en önemli durakları arasında yer alıyor ve şirketlerin, malların ve devletlerin yarıştığı arenalar özelliği kazanıyordu. Osmanlı Devleti de bu sergilere katılmakla kalmıyor, İstanbul ve İzmir de fuar düzenleme çabalarına da girişiyordu. Ancak, bu istek 1911 yılında Sultan Ahmet Meydanı nda gerçekleşen küçük bir sergiden öteye gidememişti. 10

11 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ Sonuç alınamasa da bu çabalar, gündemde fuar fikrinin yaşamasına ve her fırsatta dile getirilen bir hedef olmasına neden olmuştu. Bu hedefin gerçekleşmesine yönelik ilk ciddi teşebbüs 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan 1. İzmir İktisat Kongresi nde hayata geçirilebilmiştir. Kongre ile birlikte ülkede üretilen malların yer aldığı bir sergi düzenlenmiş ve bu sergi çok ilgi çekmişti. İşte bu sergi sırasında bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından İzmir de panayır ve fuarlar tertiplenmesi isteği dile getirilmişti. Kongrede konulan bu hedef için çalışmalar yapılsa da serginin tertiplenmesi için 1927 yılını beklemek gerekmişti yılında İzmir e vali tayin edilen Kazım (Dirik) Paşa Mustafa Kemal in işaret ettiği hedefi gerçekleştirmek için İzmir Ticaret Odası na gelerek konunun öneminden ve hem ülke hem de İzmir ekonomisine yapacağı katkıdan söz eder. Bu toplantının ardından bir sergi komisyonu kurularak çalışmalar başlatılmıştır yılında İzmir Ticaret Odası tarafından ve yine Oda nın finansmanı ile birincisi düzenlenen Dokuz Eylül Sergisi İzmir Enternasyonal Fuarı na giden yolun başlangıcını oluşturmuştur. Bu ilk sergiye çok sayıda Türk firmasının yanı sıra yabancı firmalar ve devletler de ülke pavyonu düzenleyerek katılmıştı. Birinci sergiden edinilen deneyim ve ikinci sergi için Oda bünyesi içinde bir Sergi Bürosu nun kurulması ile birlikte 1928 yılındaki ikinci sergiye katılan yabancı ülke ve firma sayısında büyük bir artış yaşanmıştır. Daha sonraki yıllarda yapılan çalışmalar sonucunda sergi, önce Uluslar arası İzmir Panayırı adını almış ve yıllarında şimdiki Efes Otelinin bulunduğu alanda düzenlenmiş; 1936 yılından itibaren de İzmir Enternasyonal Fuarı adıyla Kültürpark ta düzenlenmeye başlamıştır yılı Nisan ayında İzmir Belediyesi ne devredilinceye kadar İzmir Ticaret Odası fuarın düzenlenmesindeki öncü rolünü sürdürmüştür. Türkiye nin yurt dışındaki sergi ve fuarlara katılmasının öncülerinden biri de yine İzmir Ticaret ve Sanayi Odası dır yılında Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti nin öncülüğü ile Leipzig ve İktisat Vekâleti nin desteğiyle Paris ve Milano panayırlarına katılan Oda nın sergilediği mallar büyük ilgi görmüş ve beğenilmiştir. Odamızın birinci yüzyılını simgeleyen ve 1985 yılı başlarına dek kullanılan amblem yerine Odamızın 100. Kuruluş yılında özel bir amblem yaptırılmış ve döneminde kullanılmıştır. 8 Temmuz 1987 de odamızın ikinci yüz yılını simgeleyecek yeni amblem kabul edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. 11

12 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET ODASI Odamız, bugün 70 bini aşkın üyesi ve 128 yıllık tarihi ile kentimizin, ülkemizin en köklü, en güçlü ve öncü meslek kuruluşlarından birisidir. Kuşkusuz Odamızın bu etkinliğinin ve gücünün en önemli bir diğer dayanağı da, üyelerine verdiği hizmetteki yüksek kalite ile başarılı çalışmalarıdır. İlklerin kenti İzmir de ilklerin Odası olarak, takip edilen, örnek alınan pek çok yeniliği hayata geçirdik. Üyelerimize nakdi fuar teşviki vermek Üyelerine kredi sağlamak için bankalarla protokol yapmak İngilizce eğitim veren İzmir Ekonomi Üniversitesi ni kurmak Oda bünyesinde Ticaret Tarihi Müzesi açmak, İzmir de kruvaziyer turizmini başlatmak, Dijital arşiv sistemine geçmek EXPO 2015 gibi dev bir uluslararası organizasyona kentimizin aday olmasını sağlamak bu ilklerden sadece bazılarıdır. Bugün Odamız, deneyimli ve dinamik kadrosu ile son teknolojiyi kullanmanın bütün imkanlarından da yararlanarak üyelerimize en üstün kalitede hizmet vermektedir. Diğer yandan, kanunlardan ve Anayasa dan aldığımız gücümüz ile üyelerimizin ticaretinin adil ve haklı rekabet koşullarının içinde yapılması, üyelerimizin sorunlarının çözülmesi, taleplerinin yerine getirilmesi ve kentimiz ile ülkemiz ekonomisinin gelişimi için çalışmalarımızı bütün hızımızla sürdürüyoruz. Hedefimiz İzmir i bir dünya kenti, bir Marka Kent yapmaktır. Kendi içinde sonsuz bir gelişim ve devinim potansiyeli bulunduran bu hedefe ulaşılması aynı zamanda üyelerimizin ticaretinin artması, yani sizlerin daha fazla kazanması demektir. Hizmet kalitemizden asla taviz vermeden, bu hedeflere ulaşmak için bundan sonra da var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 12

13 KURULUŞUNDAN BU GÜNE KADAR BAŞKANLAR ODA REİSLERİ Hacı hafız Süleyman Efendi ( ) Balyozzade Matyos Efendi ( ) Eseyan Gokkas Efendi ( ) Kostaki Efendi ( ) Arabyan Karabet Efendi ( ) Hacı Davud Ferkuh Efendi ( ) Alaiyelizade Mahmut Bey ( ) Mesrub Simonyan Efendi ) Alaiyelizade Mahmut Bey ( ) MECLİS BAŞKANLARI YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI Hakkı Balcıoğlu (Mart 1926-Ağustos 1943) Süleyman Ferit Eczacıbaşı (Nisan 1926-Mart 1933) Nuri Çolakoğlu (Ağustos 1943-Nisan 1946) Şükrü Cevahir (Mart 1933-Ağustos 1943) Şerif Remzi Reyent ( Nisan 1946) Hakkı Balcıoğlu (Ağustos 1943-Mayıs 1946) Aydınlı Ahmet Tabak (Nisan 1946-Eylül 1951) Selahattin Sanver (Mayıs 1946-Aralık 1954) Enver bakioğlu (Eylül 1951-Aralık 1954) Şevket Filibeli (Aralık 1954-Kasım 1968) Haydar Dündar (Ocak 1955-Ağustos 1958) Sabri Tanık (Aralık 1968-Kasım 1971) Selahattin Sanver (Aralık 1959-Kasım 1965) Dündar Soyer (Aralık 1971-Kasım 1973) Haydar Aryal (Kasım 1965-Mayıs 1969) Sabri Tanık (Aralık 1973-Mart 1974) Şevket Filibeli (Mayıs 1969-Kasım 1973) Dündar Soyer (Nisan 1974-Kasım 1979) Tekin Çullu (Kasım 1973-Kasım 1975) Mücahit Büktaş (Aralık 1979-Mart 1984) Mücahit Büktaş (Kasım 1975-Kasım 1976) Dündar Soyer (Nisan 1984-Kasım 1987) Tekin Çullu (Kasım 1976-Mart 1992) Halit Şarlak (Aralık 1987-Mart 1992) Hasan Denizkurdu (Mart 1992-Mart 1996) Ekrem Demirtaş (Mart ) Necip Kalkan (Mart 1996-Mart 2011) Selami Özpoyraz (Mart 2011-Mayıs 2013) Rebii Akdurak (Mayıs 2013.) 13

14 14

15 15 İZMİR TİCARET ODASI MECLİS VE MESLEK KOMİTELERİ ÜYELERİ ALBÜMÜ

16 YÖNETİM KURULU BAŞKANI EKREM DEMİRTAŞ 16

17 MECLİS BAŞKANI REBİİ AKDURAK 17

18 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI VE ÜYELERİ 18

19 YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILARI AKIN KAZANÇOĞLU JAK ESKİNAZİ 19

20 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CÜNEYT GÜLEÇ MERT PALA 20

21 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ NEVZAT ARTKIY SÜLEYMAN SUBAŞI 21

22 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ MUSTAFA TÜZÜN BEKİR ŞAHİNER 22

23 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ CÜNEYT ALTINKAPI FİRDES GAMZE ÖRÜN 23

24 GENEL SEKRETERLİK DUYGU MUTLUEL GENEL SEKRETER TOLGA KALE GENEL SEKRETER YARDIMCISI 24

25 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI VE KATİP ÜYE 25

26

27 MECLİS BAŞKAN YARDIMCILARI YAVUZ ATEŞALP SAFİNUR ALTINER 27

28 MECLİS KATİP ÜYESİ NEVİN BAĞDATLI 28

29 DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ 29

30

31 DİSİPLİN KURULU TURAN ŞEN MUSTAFA KARATAŞ ADİL ERTUĞRUL TÜZEMEN 31

32 DİSİPLİN KURULU BÜLENT KIRILMAZ YILMAZ EROĞLU MEHMET KORKMAZ 32

33 MECLİS ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ 33

34

35 01 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU ŞEFİK SALİH ÖZTİM AHMET KAYMAZ 35

36 02 KURUTULMUŞ MEYVE VE ÇEREZLER GRUBU BEKİR ŞAHİNER TURGUT YEMİŞÇİ 36

37 03 TARIMSAL HAMMADDE ARACILARI, PAMUK, TÜTÜN VE BAHARATÇILAR GRUBU ABDURRAHMAN AYDOĞAN İBRAHİM GÜDÜM 37

38 04 HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE YEM GRUBU MEHMET OĞUZ SOYUÇAYLI ÖZKAN BAŞPINAR 38

39 05 ÇİÇEK VE EV HAYVANLARI GRUBU ALİ OSMAN ÖĞMEN SELAHATTİN ALTUN 39

40 06 BALIKÇILIK VE AV MALZEMELERİ GRUBU ERDAL SEFERBAY MEHMET ŞAHİN ÇAKAN 40

41 07 SÜT GRUBU SEDAT GÜRLER MUZAFFER EGİ 41

42 08 CANLI HAYVAN, KANATLI ET VE ET ÜRÜNLERİ GRUBU CÜNEYT GÜLEÇ AHMET DÖNMEZLER 42

43 09 EKMEKÇİLİK GRUBU HÜSEYİN SAĞIR COŞKUN CELAL VELİOĞLU 43

44 10 PASTA VE ŞEKERLEME GRUBU VEYSEL MURAT LEVENT ÇETİN 44

45 11 GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ İMALAT VE TOPTAN TİCARET GRUBU MUSTAFA ARİF ŞAŞAL OSMAN ZEKİ ÖZKEBAPÇI HAYDAR GÜMÜŞBOĞA 45

46 12 GIDA VE TÜKETİM MADDELERİ PERAKENDE SATICILARI GRUBU MURAT GİN HANİF PEHLİVANOĞLU ÖZTÜRK BAĞCI 46

47 13 İÇECEK GRUBU EKREM DEMİRTAŞ BEDRİ ARTUT 47

48 14 MANİFATURA VE TUHAFİYE GRUBU ERDAL DOĞAN LEVENT İŞMAN 48

49 15 KONFEKSİYON MALZEMELERİ ve MAKİNALARI GRUBU İRFAN EROL ONUR IŞIK 49

50 16 GİYİM EŞYALARI İMALAT VE TOPTAN TİCARETİ GRUBU ABDULLAH SALKIM İZZET AVCI EMRE KIZILGÜNEŞLER 50

51 17 GİYİM EŞYALARI PERAKENDE TİCARETİ GRUBU SÜLEYMAN SUBAŞI ÜNAL TUNABOYLU MEHMET TAHİR ÖZDEMİR 51

52 18 DERİ GRUBU HAKAN GÖRYAKIN MEHMET ÇALMAZ 52

53 19 AYAKKABI VE SEYAHAT AKSESUARLARI GRUBU SÜLEYMAN ÖZCAN FARUK HANOĞLU 53

54 20 KOZMETİK GRUBU HİKMET ÇETİN GÜVERCİN MUSTAFA LEVENT AŞÇIOĞLU 54

55 21 KİŞİSEL BAKIM, GÜZELLİK SALONLARI, KURU TEMİZLEME VE DİĞER FAALİYETLER GRUBU NURCAN ALTUNKAYNAK KEMAL GÜMÜŞ 55

56 22 MÜCEVHER, SAAT VE HEDİYELİK EŞYA GRUBU ADNAN CİNSTAŞ YİĞİT TEMİZOCAK 56

57 23 HALI, ZEMİN VE DUVAR KAPLAMALARI GRUBU ABDULLAH NACİ ÖLÇEN ASIM DOYMAZ 57

58 24 MOBİLYA GRUBU SÜLEYMAN AVİNCA YAŞAR BAŞ NEVZAT ARTKIY 58

59 25 EV TEKSTİL ÜRÜNLERİ GRUBU AHMET TUNABOYLU MEHMET PAMUK 59

60 26 EV ALETLERİ VE ZÜCCACİYE GRUBU METİN AZTEKİN OSMAN NURİ BALTALARLI ZEKERİYA ALATEKİN 60

61 27 ELEKTRİK TEÇHİZATI VE TESİSATI GRUBU HAKAN UZUNOĞLU BÜLEND ŞANLIGENÇ ÖMER TATLI 61

62 28 ELEKTRONİK GRUBU FİKRET ÖZKAYA İRFAN KÖKEN 62

63 29 İLETİŞİM GRUBU NEVİN BAĞDATLI YUSUF GEDİK 63

64 30 TIBBİ MALZEME GRUBU ATİLLA SEVİNÇLİ SÜMER RAHMİ NEMLİ FERDA DEMİRCİOĞLU 64

65 31 İNSAN SAĞLIĞI GRUBU SELİM AMATO MEHMET SERDAR CANKO 65

66 32 GÖZLÜKÇÜLER GRUBU MERT PALA MELİSA PALA 66

67 33 DİŞ GRUBU BEHÇET KILIÇ SEVGİ ULUCENK 67

68 34 GÜVENLİK, TEMİZLİK VE DESTEK FAALİYETLERİ GRUBU SERDAR GÖKHAN ARIKAN HİKMET ÇELİK 68

69 35 EĞİTİM GRUBU OSMAN ORAL YILDIRIM ŞAHİN 69

70 36 MATBAACILIK GRUBU MUSTAFA TÜZÜN KAZIM ÇAM 70

71 37 KAĞIT GRUBU CEM TÜZÜN YAVUZ ATEŞALP 71

72 38 KİTAP, KIRTASİYE, BÜRO MAKİNELERİ VE OYUNCAK GRU- BU ERDAL TÜTÜNCÜOĞLU ADİL ÖZYİĞİT 72

73 39 BİLİŞİM GRUBU İSMAİL AKDEMİR FİKRET KAVZAK SALİH ÖZÇİFÇİ 73

74 40 MEDYA VE FOTOĞRAFÇILIK GRUBU ALİ AYDOĞAN ABDULHAKİM BİNGÖL 74

75 41 TURİZM, SEYAHAT ACENTELERİ VE OTO KİRALAMA GRU- BU RIZA GENÇAY OSMAN KIZILTUĞ 75

76 42 RESTORAN, KAFE VE EĞLENCE YERLERİ GRUBU CÜNEYT ALTINKAPI ERCAN ÇELİKKAYA ADNAN KOÇ 76

77 43 KONAKLAMA GRUBU MUHARREM KAAN YILDIRIM DENİZ ÖZKARDEŞ 77

78 44 ULUSLARARASI TAŞIMA VE ANTREPO GRUBU NURİ KUYUMCU ALİ KARAKUZULU 78

79 45 İÇ TAŞIMACILIK HİZMETLERİ GRUBU ALİ HAYDAR ERDEM KOÇALİ AL COŞKUN ALTIN 79

80 46 POSTA VE KURYE FAALİYETLERİ GRUBU LEVENT BARDAKÇI FİRDES GAMZE ÖRÜN 80

81 47 BANKALAR, MENKUL KIYMETLER VE HOLDİNG ŞİRKETLERİ GRUBU BİLAL DOĞAN CEMAL İPEKOĞLU HAYATİ YAMAN 81

82 48 SİGORTA GRUBU HÜSEYİN SAYGILI CANAN EVREN TAŞKIN IŞIK 82

83 49 EMLAK DANIŞMANLIĞI FAALİYETLERİ GRUBU COŞKUN BEŞOK REŞAT BUDAK 83

84 50 LOJİSTİK VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ GRUBU TAŞKIN DALAY LEVENT AKSEL 84

85 51 MESLEKİ BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER GRUBU ALİ YILMAZ İLHAN FEYZİ GÜREL TAHİR SELÇUK YAVUZ 85

86 52 REKLAMCILIK, KAMUOYU ARAŞTIRMA VE AÇIKHAVA REK- LAMCILIĞI GRUBU FİLİZ AVCI BELET DOĞAN İŞLEYEN 86

87 53 OTOMOTİV VE DİĞER ULAŞIM ARAÇLARI PARÇALARININ İMALATI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ GRUBU ALİ DELİGÖZ NAİL ERAKIN RAMAZAN ALİ PALAMUTÇU 87

88 54 LASTİK, AKÜMÜLATÖR VE MOTORSİKLET GRUBU NEŞE GÖK NURİ UFUK AYKUT 88

89 55 MAKİNE GRUBU MUHARREM NİHAT DİRİN SEBAHATTİN ÇETİN FETULLAH YETİK 89

90 56 ULAŞIM ARAÇLARI SATIŞI GRUBU YILMAZ AKIN MEHMET NEZİR DİLEK 90

91 57 MOTORLU TAŞIT SERVİS GRUBU GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ GRUBU SELAMİ ÖZPOYRAZ HÜSEYİN ÜNAL 91

92 58 AKARYAKIT VE MADENİ YAĞLAR GRUBU MEHMET SELİM TAN ŞEYHMUS YALÇIN TİBET FOÇALI 92

93 59 HIRDAVAT GRUBU HÜSEYİN BİLHAN BALCI BÜLENT KORGEN 93

94 60 METAL EŞYA GRUBU EMRE İLALAN MUSTAFA CAN 94

95 61 ORMAN ÜRÜNLERİ GRUBU CENGİZ KASABOĞLU HÜSEYİN MURAT BAYRAMER 95

96 62 SIHHİ TESİSAT VE SERAMİK MALZEMELERİ GRUBU TUNCER AKYAZ MÜJDAT YAVUZ 96

97 63 DEMİR, ÇELİK VE ALÜMİNYUM GRUBU İSHAK ERCİYES ALİ AÇAN 97

98 64 METAL KAPI VE PENCERE GRUBU MUSTAFA GÜL 98

99 65 GERİ KAZANIM GRUBU ŞABAN BOLAT SEBAHATTİN DÖNMEZ 99

100 66 İNŞAAT MALZEMELERİ GRUBU HİLMİ URUL ENDER KIZILTOPRAK OĞUZHAN YAŞAR 100

101 67 İNŞAAT YAPIM VE ONARIM GRUBU NECİP NASIR AHMET SELİK AYHAN SULAK HASAN ALİ GÜMÜŞ HASAN ALİ KARAMAN 101

102 68 İNŞAAT ALT YAPI MÜTEAHHİTLER GRUBU EROL EROĞLU TALAT ÖZIŞIK 102

103 69 YAPI KOOPERATİFLERİ GRUBU İBRAHİM ALDEMİR KENAN CENGİZ 103

104 70 MİMARLIK GRUBU HAKAN KILINÇARSLAN YAĞIZ KAAN KAZANÇOĞLU 104

105 71 MÜHENDİSLİK GRUBU AKIN KAZANÇOĞLU LEVENT BENDEŞ ŞEREF ALİ GÜNDÜRÜ 105

106 72 İKLİMLENDİRME, MEKANİK VE DOĞALGAZ TESİSAT GRUBU 106

KKTC İŞ VE İNCELEME GEZİSİ

KKTC İŞ VE İNCELEME GEZİSİ FİRMA KATALOĞU ULUSLARARASI İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2016 1 EKREM DEMİRTAŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANI Adres : İZMIR TICARET ODASI ATATÜRK CADDESİ NO: 126 PASAPORT / İZMİR Tel : 0232 444 92 92 Fax : 0232 498 46

Detaylı

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015 YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ 2015 TÜCCARIN TANIMI VE ANA İLKELER TÜCCAR Mesleki faaliyetlerinde bilgi, beceri, deneyim ve girişimciliği ile mal ve hizmetleri akılcı bir şekilde toplumun

Detaylı

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ... ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET

Detaylı

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ... ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET

Detaylı

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ... ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET

Detaylı

MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU GURUBU 4,141,082.

MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU GURUBU 4,141,082. 648261 Takdirname SULTAN TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GURUBU 4,141,082.57 CUMHURİYET BULV. NO:118 ELÇİN APT. KAT:2 DAİRE:4 PASAPORT 1170841 Takdirname AGMEFRUTTA

Detaylı

SINIRLI SORUMLU TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KISA ADI: TARİŞ ÜZÜM 2 KURUTULMUŞ MEYVE VE ÇEREZLER GRUBU 6,782,227.

SINIRLI SORUMLU TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ KISA ADI: TARİŞ ÜZÜM 2 KURUTULMUŞ MEYVE VE ÇEREZLER GRUBU 6,782,227. GRUBU GRUBU ADI KAZANÇ (TL) ADRES 1180881 Altın Madalya JÜPİTER TARIM MAKİNE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU 12,867,339.99 AKÇAY CD. NO:64/2 GAZİEMİR

Detaylı

Telefon [GSM] 100.YIL MH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:10/A 38500 YAHYALI/KAYSERİ 5322756727 aktifnakliyat@hotmail.com

Telefon [GSM] 100.YIL MH. YENİ SANAYİ SİTESİ NO:10/A 38500 YAHYALI/KAYSERİ 5322756727 aktifnakliyat@hotmail.com Ünvanı Adres Telefon Telefon [GSM] Faks E-Posta AKTİF NAKLİYAT İNŞAAT TURİZM TEKSTİL MOBİLYA LOJİSTİK MADENCİLİK DOĞALGAZ OTOMOTİV BİLGİSAYAR GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET LİMİTED

Detaylı

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL

MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ FİRMA FAALİYET TEL FAX CEP EMAİL MÜSİAD ANTALYA ŞUBESİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU LİSTESİ RESUL LEKESİZ ŞUBE BAŞKANI EMREM YAPI CAM TUĞLA, PROFİLİT CAM, DEKORATİF DOĞAL TAŞ,İNŞAAT 3120566 3165614 5326163469 emrem@camtugla.org HASAN DEMİR

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI EK SEÇİM LİSTESİ (Seçilme Hakkına Sahip Olanlar) Seçim Tarihi : 05.06.2013. Listedeki Toplam Üye Sayısı : 1

İZMİR TİCARET ODASI EK SEÇİM LİSTESİ (Seçilme Hakkına Sahip Olanlar) Seçim Tarihi : 05.06.2013. Listedeki Toplam Üye Sayısı : 1 09. GRUP 1 1336561 146636 BOZAK UNLU MAMÜLLER BESİCİLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTEDŞİRKETİ GAZİEMİR VD. 21/01/2010 Askıdan İndirilme 1830639390 12. GRUP 1 686271 82515 ARŞİN GIDA ÜRÜNLERİ SANAYİ VE

Detaylı

ÖZTEKİN MURTEZA...6 118 ÖZTİM ŞEFİK SALİH...1 113 ÖZTÜRKMEN AYDIN...3 115 ÖZYİĞİT ADİL... 38 150 P-S-Ş... PALA MELİSA... 32 144 PALA MERT... 32 144 PALAMUTÇU RAMAZAN ALİ... 53 165 PAMUK MEHMET... 25 137

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 06/01/2014 tarihli

Detaylı

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 1683 496 Ömer GİRGİN 01.01.1963 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME -- 3960023527 2 1767 580 İsmail Hakkı BEKMEZCİ 01.01.1966 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME -- 7270008015 3 1905 719 Mustafa ARAS 26.03.1969 Bayburt

Detaylı

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR

KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA BELGESİ ALAN FİRMALAR BELGE NO FİRMA ADI ADRESİ ATIK KODU GEÇERLİLİK SÜRESİ 020104, 020107, 070213, 170201, 170202, 170203, 191201, 191204, 191205, 191207, 191208, 191212, 200139 2011-1 KAYSERİ İLİ TEHLİKESİZ ATIK TOPLAMA-AYIRMA

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 4-GRUP(BEYAZ EŞYA-KUYUMCULUK) MESLEK GRUBU Ünvanı Adres Telefon ABA KUYUMCULUK İNŞAAT GIDA TEKSTİL TAŞIMACILIK ELEKTRONİK HAYVANCILIK İHRACAT İTHALAT TİCARET VE SANAYİ HÜRRİYET

Detaylı

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü

Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bafra Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır. 6102 sayılı

Detaylı

2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ODAMIZ ÜYELERİ İLK ON SIRALAMASI

2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ODAMIZ ÜYELERİ İLK ON SIRALAMASI 2007 YILI KURUMLAR VERGİSİ ŞEKER YEMEK VE TEMİZLİK HİZMET LERİ PETROL, İNŞAAT TURİZM NAK 1 LİYAT TİCARET LİMİDET BENLİTAŞ İNŞAAT, NAKLİYAT,HARFİYAT KONKASÖR İŞLETMECİLİĞİ VE 2 TİCARET LİMİTED GÜMÜŞBAĞ

Detaylı

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5 1 5 BAŞAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM BAŞAK GIDA SAN.A.Ş. 2 149 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR KOOP. 3 222 KURFALILAR AS-UN SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5

ÇORLU TİCARET BORSASI. Faal Üye Listesi Tabela Ünvanı. Üye Sicil No Tic.Sicil No. Sayfa 1 / 5 1 5 BAŞAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM BAŞAK GIDA SAN.A.Ş. 2826511075 2 149 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 270 SAYILI ÇORLU YAĞLI 2826511196 TOHUMLAR KOOP. 3 222 KURFALILAR AS-UN

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

SAFİ TİCARİ KAZANÇ BİLDİRİMİNE GÖRE ALTIN MADALYA ALANLAR MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI KAZANÇ (TL) ADRES

SAFİ TİCARİ KAZANÇ BİLDİRİMİNE GÖRE ALTIN MADALYA ALANLAR MESLEK GRUBU MESLEK GRUBU ADI KAZANÇ (TL) ADRES 1180881 Altın Madalya JÜPİTER TARIM MAKİNE BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 1 YAŞ SEBZE MEYVE GRUBU 12,646,686.63 AKÇAY CD. NO:64/2 GAZİEMİR / 278651 Altın Madalya IŞIK TARIM

Detaylı

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

DENİZLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 12434 1272 S.AKKÖY TARIM KREDİ KKOPERATİFİ 26.10.2007 Akköy M.Md. - 8240020741 2 12522 1354 SAYILI NİKFER TARIM KREDİ KOOPERATİFİ 23.07.2008 Tavas V.D. - 9260043301 3 12590 1368 SAYILI KIZILCA TARIM

Detaylı

YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ

YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ K1 YETKİ BELGESİ SONUÇ LİSTESİ 04/10/2017 10:26:30 Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası SIRA FIRMA UNET NO BELGE NO DURUM TELEFON SAĞLAMAYAN ŞART TANIMI SON.KONT.TARİHİ MUAF TARİHİ GÜN 1 A.İZZET CEYLAN 209058

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2774 3621 SARAY MOBİLYA ALİ TURAN ABANOZOĞLU VE ORTAĞI 22.03.1965 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 0010034092 3063 3927 KENAN İSKENDER 26.12.1968 Hızırbey

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DİYARBAKIR İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DİYARBAKIR İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ PROJE BİLGİLERİ Kurumumuz Haziran 2011 den bugüne kadar 12 adet Proje Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Projelere ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıdaki tabloda bulunmaktadır. NO ÇAĞRI NO PROJE YATIRIM

Detaylı

6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ

6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ Sıra No VERGİ NO ÜNVAN 1 8770256416 2 9780517028 3 6070360257 4 8610498361 5 3260280069 6102 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 7.MADDESİ KAPSAMINDA TİCARET SİCİLİNDEN KAYDI SİLİNEN MÜKELLEFLER LİSTESİ TÜRKER GELİNLİK

Detaylı

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY)

ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) ÜYE REHBERİ (MEMBERS DIRECTORY) Yayın Kurulu (Board Of Edition) Deniz VARLI İlkay KAVALCI Grafik & Tasarım Uygulama (Graphic & Design) Osmanlı Grafik 0464 213 01 00-0544 559 04 56 bilgi@osmanligrafik.com

Detaylı

KADİRLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

KADİRLİ TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 000002 1673 SEYFETTİN ÖZTOK 31.05.2000 Kadirli V.D. SEÇME+SEÇİLME ÜMMET LÜTFİ-11.10.1950-16499980242 7080014562 2 000003 1270 MEHMET BALCILAR 31.05.2000 Kadirli V.D. SEÇME+SEÇİLME SÜLEYMAN-06.01.1946-12441115212

Detaylı

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr

HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Birim Koordinatörü Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr HUKUK FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 225 17 41-42-43 Doç. Dr. Ayhan DÖNER adoner@erzincan.edu.tr Hukuk Arş. Gör. Serdar YILDIRIM serdaryildirim@erzincan.edu.tr EĞİTİM FAKÜLTESİ / Tel.: 0 446 224 00 89 Doç. Dr.

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ... ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 YILLAR İTİBARİYLE ODAMIZ BAŞKANLARI

Detaylı

11 16 OCAK 2013 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER

11 16 OCAK 2013 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 11 16 OCAK 2013 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER Aykut TERZİOĞLU Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar Müdürlüğü Fuarcılık Masası Uzmanı

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ

2014 VERGİLENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA VERGİ BEYAN EDEN YILLIK GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ 2014 LENDİRME DÖNEMİNDE EN FAZLA BEYAN EDEN YILLIK GELİR Sİ MÜKELLEFLERİ 1 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 1.278.026,68 2 İSMİNİN AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR 406.629,18 3 ZEKİ YURTBAY GMSİ - MSİ 394.927,63

Detaylı

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1)

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU SEKİZİNCİ BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İLK GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 AFYONKARAHİSAR FATİH KARAKOYUN

Detaylı

4,MESLEK GRUBU. Tabela Ünvanı 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ HAVZA/SAMSUN ŞİRKET MÜDÜRÜ HAVZA/SAMSUN

4,MESLEK GRUBU. Tabela Ünvanı 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ HAVZA/SAMSUN ŞİRKET MÜDÜRÜ HAVZA/SAMSUN 1 000545 ACTİVAKS YAPI DIŞ TİCARET SANAYİ LİMİTED YENİMESCİT MH. VEZİRKÖPRÜ CD. NO:178 362-4328827 NEBİ ÖZTÜRK YENİMESCİT MH. VEZİRKÖPRÜ CD. NO:178 362-4328827 TAHİR İSTENGİR 2 000620 ADİL DÖNMEZ DEĞİRMENÜSTÜ

Detaylı

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ... ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 YILLAR İTİBARİYLE ODAMIZ BAŞKANLARI

Detaylı

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI KASIM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ARALIK AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN KASIM AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 15 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL

Detaylı

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Kesinleşmiş Seçmen Listesi UŞAK İLİ

Sigorta Acenteleri İl Delegeliği Seçimi Kesinleşmiş Seçmen Listesi UŞAK İLİ ABK SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. FATİH CAD. NO: 10 / A MERKEZ 276 227 3578 AĞA SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. İZMİR ASFALTI ÜZERİ KÖY HİZMETLERİ KARŞISI MERKEZ 276 227 7344 AĞAOĞLU SİGORTA

Detaylı

14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER

14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER HEIMTEXTIL EV TEKSTİLİ VE DEKORASYON & DOMOTEX HALI VE ZEMİN KAPLAMALARI FUARI ZİYARET RAPORU 14 19 OCAK 2016 ALMANYA - FRANKFURT / HANNOVER Aykut TERZİOĞLU Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü Fuarcılık Şefi

Detaylı

Meslek Grubu: 18 18 - BİLGİSAYAR, BÜRO MAKİNELERİ, ELEKTRONİK VE İLETİŞİM CİHAZLARININ TİCARETİ VE ONARIMI İLE BÜRO DESTEK HİZMETLERİ

Meslek Grubu: 18 18 - BİLGİSAYAR, BÜRO MAKİNELERİ, ELEKTRONİK VE İLETİŞİM CİHAZLARININ TİCARETİ VE ONARIMI İLE BÜRO DESTEK HİZMETLERİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 7106 7492 SANTEL TELEKOMİNİKASYON TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. 05.09.1984 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 7440013086 7109 7503 BİLİŞİM BİLGİ İŞLEM MERKEZİ

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 12/09/2017 SALI SAAT:14.00 1. Hasan Şahin NALBANTOĞLU na ait 17871Nolu Tespit Tutanağı 2. Mehmet UYSAL a ait 17872 Nolu Tespit Tutanağı 3. Demir İnş.Haf.Mim.Mad.Tah.ve

Detaylı

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com

Yüksel Timur johannesburg54@hotmail.com 00278 2 394 40 50 532 517 48 01 Azam Aydın azamaydin@hotmail.com Burhan Yıldırım Reis yildirimburhan@hotmail.com 533 421 63 62 Eyüp Yıldırım Tuzcu yeyup@hotmail.com 532 236 97 22 Yaşar Şahin Muhasebeci yasarsahin@hotmail.com 535 500 00 18 Muhammed Durmaz Kantinci muhammet_durmaz@hotmail.com

Detaylı

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

YALOVA TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 5972 134 ABKA İLETİŞİM DANIŞMANLIK TEKNİK HİZMETLER TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 06.11.2007 Armutlu M.Md. - 0020524931 2 4054 341 AKDOĞA ÇİÇEKÇİLİK TARIMSAL ÜRETİM NAKLİYAT İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE 02.05.2000

Detaylı

Nace Faaliyet Kodu. Nace Faaliyet Adı

Nace Faaliyet Kodu. Nace Faaliyet Adı SIRA NO Üye Sicil Nosu Ünvanı Ticaret Sicil Nosu Adres Nace Faaliyet Kodu Nace Faaliyet Adı 1 1588 ATİLLA ŞİMŞEK 1573 YENİPAZAR MH. HOPA CD. NO:82/1B ÇAYELİ/RİZE 53.20.10 Paket ve koli gibi kargoların

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1131 1951 DEDEOĞLU KOLL.ŞTİ. KAMİL HİLMİ VE LÜTFÜ DEDEOĞLU 02.01.1956 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 2720031651 5006 5636 AHMET BEKTAŞ 30.01.1978 Hızırbey

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI SEÇİM LİSTESİ

TORBALI TİCARET ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 592 592 MUSTAFA TURHAN TOPTAN BAKKALİYE 21.10.1981 Torbalı V.D. SEÇME+SEÇİLME MUZAFFER-12.08.1951-39490641578 8710020576 986 1002 HALUDUN TETİK TETİK

Detaylı

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org

TARIM MAKİNALARI FİRMALARI. http://www.tarmakbir.org TARIM MAKİNALARI FİRMALARI http://www.tarmakbir.org Firma:ÖZALSAN PÜLVERİZATÖR SANAYİ- ÖZCAN ÖZAL Şehir :ADANA Faaliyet Alanı:İMALATÇI Telefon - 1 :(0090) 322. 611 20 34 (2 H) e-mail :ozalsantarmak@hotmail.com

Detaylı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı

2013 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ ÖĞRENCİ YERLEŞTİRME SONUÇ BELGESİ 13.05.1999. Tercih Adı 0 YILI ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA GEÇİŞ SİSTEMİ MELİKE ÇOLAK.0. GÜNGÖR Adı İzmit Körfez Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Düzce Fen Lisesi FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) Asil olarak kazandınız. Gölcük

Detaylı

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BOZÜYÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 000315 724 ŞABAN KONAK 01.04.1995 Bozüyük V.D. SEÇME+SEÇİLME MİSTAN-19.12.1957-18490574468 5760013132 000371 796 MEVLÜT ALİ KONYA MAK İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK

Detaylı

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE

MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE MESLEK GURUPLARINA GÖRE LİSTE SIRA SCL UNVAN ADRESİ İLİ TELEFON 1 İLÇESİ TELEFON 2 7 SÜPÜRGE İMALATI VE TOP.TİC. 1 1431 SALİM ÖZTÜRK TUZLA MAH SÜPÜRGECİLER SİTESİ N.45 SAKARYA FAX NO GSM 2727793 2 2827

Detaylı

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ BAŞVURU SAHİBİ DEĞERLENDİRME GEREKÇE 1-19.07.2011 AYŞE AYDIN Müracaat Reddedildi EK1, Ek2, Tek Hat Şeması, Mülkiyet 2-20.07.2011 OSMAN

Detaylı

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz.

(BURDUR TB) Bu listenin bir kopyasına http://www.tobb.org.tr/girisimcilik/sayfalar/kadin-genc-liste.aspx adresinden ulaşabilirsiniz. ODA /BORSA ADI TİCARET BORSASI ODA/BORSA'NIN BULUNDUĞU İL BURDUR TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu na Üyelik Başvurusu Oda/Borsa Yönetim Kurulunuz Tarafından Kabul Edilmiş Kişiler Listesi Adı Soyadı Firma

Detaylı

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan

Haci Seker Ali pehlivan Abdullah cifci Ali Bayam Ahmet Taskin. Akif Büyükaslan. Ahmet Büyükaslan Herkese mutluluklar dileriz AVRUPADAKI KERMELIKLILERIN ISIM LISTESI size kolaylik saglayacak herkesi bulacaksiniz Eger isim listesinde isminiz yoksa hemen bize bildirin saygilarimla Erol kilinç a cok tesekkür

Detaylı

Habersiz Olursanız Haber Siz Olursunuz

Habersiz Olursanız Haber Siz Olursunuz T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 52707093-141.03 Konu : AB Dışı İhracat Onay Numarası 22.09.2016 / 18831165 DAĞITIM YERLERİNE Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan

Detaylı

Ron D. BURTON. Uluslararası Rotary Başkanı. U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI. VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ

Ron D. BURTON. Uluslararası Rotary Başkanı. U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI. VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ Uluslararası Rotary Başkanı Ron D. BURTON U.R. 2440 Bölge Guvernörü Esat KARDIÇALI VII. Grup Guvernör Temsilcisi Erhan GÖKDAĞ Toplantı Yeri: Kordon Otel Çarşamba 12.30-14.00 En iyi bireyler, kendinden

Detaylı

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ.

EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. www.eksmelikgrup.com EKS MELİK GRUP YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TAŞIMACILIK MEDİCAL TEMİZLİK GIDA SANAYİ ve TİC.LTD.ŞTİ. TANITIM DOSYASI 2017 İÇİNDEKİLER FİRMA HAKKINDA GENEL BİLGİLER FİRMANIN KISA GEÇMİŞİ ve

Detaylı

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ

ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ ÜYELER ARASI İNDİRİM BÜLTENİ YIL :1 SAYI : 2 MAYIS 2014 Bu Bülten MÜSAİD Üye İlişkileri Komisyonu tarafından üyelerimiz arasında alış verişin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Reklamların içeriği reklam

Detaylı

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL

03 3 - PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 03 3 PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLER, KİMYASAL ÜRÜNLER, KAĞIT ÜRÜNLER, METAL ÜRÜNLER VE DİĞER ÜRÜNLERİN İMALATI VE KİMYASAL 1 4143 4852 KARADENİZ PLASTİK ALİ RIZA ÇAKMAK 14.07.1975 Karadeniz V.D. 2230032331

Detaylı

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 3-GRUP (TEKSTİL VE MOBİLYA) MESLEK GRUBU

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 3-GRUP (TEKSTİL VE MOBİLYA) MESLEK GRUBU BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI 3-GRUP (TEKSTİL VE MOBİLYA) MESLEK GRUBU Ünvanı Adres Telefon ACAR İNŞAAT OTOMOTİV GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI KUYUMCULUK TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. İNÖNÜ MH. KÜLTÜR CD. N0:60

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI FAAL ÜYE LİSTESİ

MALKARA TİCARET BORSASI FAAL ÜYE LİSTESİ SIRA NO Üye Sicil Nosu Ünvanı Üye Kayıt Tarihi Nace Faaliyet Kodu Nace Faaliyet Adı 1 143 269 SAYILI YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 21.10.1966 46.21.03 2 222 İSMAİL ERTOP 28.06.1982 46.21.03 3

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 5157 5766 KANBEROĞLU TURİZM VE SEYAHAT LTD.ŞTİ. 09.06.1978 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 4950023037 5280 5873 TRABEZUS TURİZM SEYAHAT ACENTASI-HASAN

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

20 20 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER, KİŞİSEL BAKIM MERKEZLERİ, ECZANE, BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN TİCARETİ İLE TEMİZLİK

20 20 - SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER, KİŞİSEL BAKIM MERKEZLERİ, ECZANE, BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN TİCARETİ İLE TEMİZLİK 20 20 SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER, KİŞİSEL BAKIM MERKEZLERİ, ECZANE, BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN TİCARETİ İLE TEMİZLİK 1 3801 4552 BÜYÜK ECZANE İBRAHİM HASANBAŞOĞLU 21.07.1973 Hızırbey V.D. 2 3854 4600

Detaylı

YMS ONAY NUMARASI BELGE TARİHİ SELMAN ÖZENTÜRK YMS-48-01 16.12.2013 MURAT DÜZ YMS-05-001 03.01.2014 UĞUR USLUKILIÇ YMS-16-001 07.11.

YMS ONAY NUMARASI BELGE TARİHİ SELMAN ÖZENTÜRK YMS-48-01 16.12.2013 MURAT DÜZ YMS-05-001 03.01.2014 UĞUR USLUKILIÇ YMS-16-001 07.11. YETKİSİ DAHİLİNDEKİ TARTI 1 48 MUĞLA SELMAN KALİBRASYON ÖLÇÜ VE TARTI KALİBRASYON MUAYENE VE DAMGALAMA MERKEZİ SELMAN ÖZENTÜRK YMS-48-01 16.12.2013 ŞEYH MAH. RAGIPBEY CAD. SAATÇIOĞLU PASAJI NO:10/I- G

Detaylı

SOĞUKSU ADAK VE SATIŞ KESİM YERİ ENCAP YALÇIN SÖĞÜTLÜÇEŞME AKŞEMSETTİN CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ ENVER BİLDİK

SOĞUKSU ADAK VE SATIŞ KESİM YERİ ENCAP YALÇIN SÖĞÜTLÜÇEŞME AKŞEMSETTİN CAMİİ VE KURAN KURSU YAPTIRMA VE YAŞATMA DERNEĞİ ENVER BİLDİK 2015 YILI KURBAN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE DÜZENLENEN KURBAN KESİM YERLERİ VE ADRESLERİ 1/7 1 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SOĞUKSU ADAK VE SATIŞ KESİM YERİ ENCAP YALÇIN CUMHURİYET MAH. AŞIK VEYSEL CAD. NO: 125 0212

Detaylı

www.dekomyapisan.com Şirket Profili

www.dekomyapisan.com Şirket Profili Şirket Profili 1996 yılında kurulan şirketimiz ana faaliyet alanı olan inşaat işleri bünyesinde asma tavan, ara bölme duvar ve alçı sıva & boya uygulamaları ile yola çıkmış, geçen zaman içerisinde ev ve

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI FAAL ÜYE LİSTESİ

MALKARA TİCARET BORSASI FAAL ÜYE LİSTESİ MALKARA TİCARET BORSASI FAAL ÜYE LİSTESİ - 13.07.2017 SIRA NO Üye Sicil Nosu Ünvanı Üye Kayıt Tarihi Nace Faaliyet Kodu Nace Faaliyet Adı 1 143 269 SAYILI YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 21.10.1966

Detaylı

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK

T.C. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI EK 1 İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI ASİL PROJE LİSTESİ Referans No: TRA1/15/İK 1 TRA1/15/İK/0037 Üretim Altyapısının Güçlendirilmesi ile Bölgede İlk Defa Betonarme Menfez Üretimine Geçilmesi Düzyurt Otomotiv İnşaat Malzemeleri İnşaat Taahhüt Mühendislik Sanayi Limited Şirketi 2 TRA1/15/İK/0088

Detaylı

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI TEMMUZ AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI AĞUSTOS AYI FAALİYETLERİ ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN AĞUSTOS AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

KURUMAHMUTOĞLU MOTORLU ARAÇLAR SAN.VE TİC.A.Ş.

KURUMAHMUTOĞLU MOTORLU ARAÇLAR SAN.VE TİC.A.Ş. Bafra Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 31.03.2015

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI 31.03.2015 1 001053 ADALAR TİCARET - BÜLENT ENİSOĞLU 2 3 001186 AKTAŞ PLASTİK ALÜMİNYUM CAM İNŞAAT SANAYİ ve DIŞ TİCARET 001605 ALMUS TARIM ALETLERİ HIRDAVAT İNSAAT VE İS GÜVENLİGİ MALZEMELERİ NAKLİYAT PLASTİK SANAYİ

Detaylı

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI

AĞUSTOS 2013 DÖNEMİ KARAMAN İLİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ KARARLARI 19.08.2013 524280 AHMET YÜZBAŞIOĞLU HALK BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 512730 AHMET YILDIRIM VAKIFLAR BANKASI DOSYA MASRAFI ALEYHİNE 19.08.2013 527133 ABDULLAH ÖZLER ZİRAAT BANKASI DOSYA MASRAFI

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI YAPI FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayan: Görkem Şavluğ Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 21-24 OCAK 2015 BAU MUNIH 2015 ULUSLARARASI

Detaylı

Kont Sayı. İZMİR KARŞIYAKA (MERKEZ) ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 İZMİR BORNOVA (MERKEZ) İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575

Kont Sayı. İZMİR KARŞIYAKA (MERKEZ) ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 İZMİR BORNOVA (MERKEZ) İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575 İl Adı İlçe Adı Kont Adı Kont Sayı Kont Taban Puan Kont Tavan Puan KARŞIYAKA ÖZEL YAMANLAR FEN LİSESİ 22 495,244 500 BORNOVA İzmir Fen Lisesi 78 493,731 498,575 KARŞIYAKA ÖZEL YAMANLAR ANADOLU LİSESİ 18

Detaylı

Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü

Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü Çanakkale Ticaret Sicili Müdürlüğü Bilgileri aşağıda yer alan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin, ticaret sicili kayıtları üzerinde yapılan inceleme neticesinde münfesih durumda olduğu anlaşılmıştır.

Detaylı

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ TARİH ARALIĞINA GÖRE GİDER RAPORU

OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ TARİH ARALIĞINA GÖRE GİDER RAPORU 06/11/2015 OKUL AİLE BİRLİKLERİ MODÜLÜ TARİH ARALIĞINA GÖRE RAPORU Araç Bakım- Onarım leri Toplam 1.408,40 birlik teknik Araç Bakım- Onarım leri 29985 19/06/2015 1,038.40 DÜNYA ÖZEL Araç Bakım- Onarım

Detaylı

İzmir'de burs veren vakıflar

İzmir'de burs veren vakıflar On5yirmi5.com İzmir'de burs veren vakıflar İzmir'de burs veren vafıkların şartları ve adresleri. Yayın Tarihi : 14 Temmuz 2012 Cumartesi (oluşturma : 10/22/2015) ABİDİN NECİMOĞLU VAKFI HÜRRİYET BULVARI

Detaylı

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active

Kaman Final. TR TURKIYE Ayhan Hacıoglu & İsmail Necipoglu Active. TR TURKIYE Huseyin Isık Active Basketti Kaman Final Basket Date: 8/18/2017 12:43:24 PM Tota l bas 174 # Pigeon Ring Pigeon Name Country Fancier Name State 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TR-17-0051035 TURKIYE Ayhan Hacıoglu

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI ÜYE LİSTESİ / 08.12.2014 İTİBARİYLE SIRA NO Üye Sicil Nosu Ünvanı Nace Faaliyet Kodu Nace Faaliyet Adı

MALKARA TİCARET BORSASI ÜYE LİSTESİ / 08.12.2014 İTİBARİYLE SIRA NO Üye Sicil Nosu Ünvanı Nace Faaliyet Kodu Nace Faaliyet Adı MALKARA TİCARET BORSASI ÜYE LİSTESİ / 08.12.2014 İTİBARİYLE SIRA NO Üye Sicil Nosu Ünvanı Nace Faaliyet Kodu Nace Faaliyet Adı 1 143 269 SAYILI YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 46.21.03 2 191 ALTENLER

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI SIAL PARİS 2014 ULUSLARARASI GIDA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU

İZMİR TİCARET ODASI SIAL PARİS 2014 ULUSLARARASI GIDA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU İZMİR TİCARET ODASI SIAL PARİS 2014 ULUSLARARASI GIDA FUARI ZİYARET ORGANİZASYONU DEĞERLENDİRME RAPORU Hazırlayanlar: Görkem Şavluğ Zeynep Armağan Küheylan Dış Ekonomik İlişkiler ve Uluslararası Organizasyonlar

Detaylı

MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER

MUŞ TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 1 200004 200004 ADİL AYDEMİR 22.02.1990 Bilinmiyor 2 004915 4500 AFM YOL YAPI İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 10.08.2017 Muş V.D. 0080902069 3 004825 4428 AHMET EMRE POLAT İNŞAAT VE MÜHENDİSLİK

Detaylı

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ

TRABZON TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİNE GİREMEYEN ÜYELER 13 13 - MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 13 13 MOTORLU TAŞITLARIN VE YEDEK PARÇALARININ TİCARETİ, BAKIM VE ONARIM HİZMETLERİ 1 3159 4027 RAİF ERYAŞAR MÜESSESESİ TEOMAN ERYAŞAR VE ORTAĞI KOM.ŞTİ. 07.10.1969 Karadeniz V.D. 8390024154 2 3993 4727

Detaylı

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı. (Kar Amacı Güden İşletmeler) 3 AKTİF FARMA KİMYA TİC. LTD. ŞTİ TR61/14/ARGEİ/0027 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Mali Destek Programı Teklif Çağrısı kapsamında değerlendirme aşaması tamamlanan ve desteklenmeye hak kazanan proje başvurularının listesidir: Yenilikçilik Odaklı

Detaylı

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 9. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ DÖRDÜNCÜ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM (101-1) 1 BALIKESİR KARDEŞLER TARIM ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. 2 BALIKESİR BATIKAN

Detaylı

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ

BAYBURT TİCARET VE SANAYİ ODASI SEÇİM LİSTESİ 1 2091 905 Bayhanlar Ticaret Kollektif Şirketi Mehmet BAYHAN A.Yücel BAYHAN 10.07.1975 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME - 1530020123 2 2461 1320 Remzi TEKDEMİR 31.01.1985 Bayburt V.D. SEÇME+SEÇİLME -- 8340006694

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 957 1778 AHMET BAKAN 14.06.1954 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 1320003201 1074 1894 MEHMET SERDAR 22.03.1955 Hızırbey V.D. SEÇME+SEÇİLME - 7610063064

Detaylı

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk.

Çan Belediyesi Taksi Durakları ve (T) Plakalı Ticari Taksi İşletme Yönetmeliğinin 13.maddesinin d bendi gereğince uygun bulunduğu hk. 03.03.2015 TARİHLİ 30 NOLU ENCÜMEN KARARI Muş/Malazgirt/Yaramış Köyü 71 nolu hanede nüfusa kayıtlı 1957 doğumlu Makbule KARTAL ın muhtaç duruma düştüğünden aylık 200,00TL asker ailesi aylığı bağlanmasının

Detaylı

MALKARA TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ

MALKARA TİCARET BORSASI SEÇİM LİSTESİ 1 143 944 269 SAYILI YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ 21.10.1966 Malkara V.D. - 9960045992 2 191 577 ALTENLER UN SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 05.07.1976 Malkara V.D. - 0600030770 3 222 223 İSMAİL

Detaylı

İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ

İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ İZMİR İLİNDEKİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİNİN ESKİ VE YENİ İSİMLERİ 1 İZMİR ALİAĞA 749596 Heydar Aliyev Teknik ve Endüstri Meslek 2 İZMİR ALİAĞA 973411 Aliağa Ticaret Meslek Aliağa Heydar Aliyev

Detaylı

HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR

HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR HAZİRAN 2012 HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ İPTAL, SÖZLEŞMESİ FESİH EDİLEN FİRMALAR FİRMA ÜNVANI BELGE KONUSU BELGE NO FESİH TARİHİ FESİH GEREKÇESİ A-METRE TUR.İNŞ.TAAH. KRT:211 14.31.35-3/3621 20.06.2012

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 142,47 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 266,18 (Borçlu) 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 82,87 (Borçlu) 4 C2-0406 HACER MİRZA 126,15 (Borçlu) 5 C2-0410 MUTLU İLANLI 65,16

Detaylı

FATBO ÜYE LİSTESİ D.PINAR MH. EVREN CD. NO:19/A 52400 MLZ.GID.TAR.HAY.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.D.PINAR.ŞB. FATSA/ORDU

FATBO ÜYE LİSTESİ D.PINAR MH. EVREN CD. NO:19/A 52400 MLZ.GID.TAR.HAY.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ.D.PINAR.ŞB. FATSA/ORDU 1 213 ADEM ÖNEN(ÖNEN TİCARET) KUMRU YOLU ÜZERİ İSLAMDAĞ 52400 2 35 AHMET BECİOĞLU Kurtuluş Mah.Reşadiye cad.no:193 4233906 05325780183 3 31 AHMET KOÇ D.Pınar Mah.Reşadiye cad.no:66 4235354 4 141 AHMET

Detaylı

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No

Üye Sicil No Tic.Sicil No Ticari Ünvanı Kayıt Tarihi Vergi Dairesi [ Baba Adı, Doğum Tarihi ] Vergi Hesap No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 8800 8938 ÖNCÜ LOKANTACILIK YEMEKHANE HİZMETLERİ KUYUMCULUK TİCARET LTD.ŞTİ. 05.06.1992 Karadeniz V.D. SEÇME+SEÇİLME - 6560028660 9421 9484 SÜRMEN

Detaylı

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü

Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Antalya Ticaret Sicili Müdürlüğü Münfesih olmalarına ve sayılmalarına rağmen Türk Ticaret Kanununun geçici 7 nci maddesi uyarınca Müdürlüğümüz tarafından kendilerine yapılan ihtar ve 19/02/2014 tarihli

Detaylı

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...

ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ... ULU ÖNDERİMİZ ATATÜRK ÜN 31 OCAK 1931 TARİHİNDE ODAMIZI TEŞRİFLERİNDE YAPTIKLARI KONUŞMA..4 KALİTE POLİTİKAMIZ VE HEDEFLERİMİZ...5 ÖNSÖZ...6 İZMİR TİCARET ODASI TARİHÇESİ...7 DÜNDEN BUGÜNE İZMİR TİCARET

Detaylı

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI ODAMIZ MESLEK KOMİTELERİNİN MART AYI TOPLANTILARINDA TOPLAM 12 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLMÜŞTÜR. 1. MESLEK KOMİTESİ KARARLARI HAYVANCILIK VE TARIMSAL FAALİYETLER GRUBU 13-16 NİSAN

Detaylı