ATO nun iki projesi BM den ödül ald

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATO nun iki projesi BM den ödül ald"

Transkript

1 TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odalar iflbirli iyle haz rlad Yenilikçi ve Üretken Kad nlar Olmak ve Genç Giriflimciler Kurulu ve Destek Merkezi adl iki proje, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Birleflmifl Milletler Kalk nma Program 'n n (UNDP) birlikte yürüttü ü, BM Bin Y l Kalk nma Hedeflerinin Yerellefltirilmesi Projesi kapsam ndaki on proje aras na girerek ödül kazand. Projelerin ödüllendirilmesi için TOBB'un stanbul'daki hizmet binas nda düzenlenen, UNDP Baflkan Kemal Dervifl'in de kat ld törende, TOBB Baflkan Yard mc Halim Mete, ATO Yönetim Kurulu Baflkan fiaban Bafl ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Faz l Özsoylu da haz r bulundu. Ödülleri tören s ras nda UNDP Baflkan Kemal Dervifl'ten alan ATO Baflkan fiaban Bafl, Türkiye genelinde sunulan elli proje aras ndan Adana, Mersin ve Tarsus ortakl yla haz rlanan iki projenin il onda yer almas n n gurur verici oldu unu belirterek, TOBB taraf ndan, projenin oda ve borsalar öncülü ünde kent konseyleri ile birlikte gerçeklefltirilmesini sa lamak amac yla bir fon tahsis edilmiflti. Söz konusu fon, Türkiye'de 'Biny l Kalk nma Hedeflerinin' gerçeklefltirilmesine katk da bulunmak üzere oda ve borsalar koordinatörlü ünde yerel yönetim, özel sektör ile sivil toplumun ortakl nda oluflturulacak projelerden uygun görülenlere tahsis edilecekti. lk etapta Türkiye'nin de iflik kesimlerinden elli proje kat lm flt. Birinci elemede say yirmi alt ya indi. Son elemede de ilk on belirlendi ve AB Bilgi Merkezimizin, Adana Ticaret Odas ile Mersin ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odalar 'n n iflbirli iyle haz rlad iki proje ödül kazand diye konufltu. Ödül alan Yenilikçi ve Üretken Kad n Olmak projesinin genel amac Adana, Mersin ve Tarsus Yerel Gündem 21 kentlerinde belirlenen yoksul mahallelerdeki yoksullu un azalt larak yaflam kalitesinin art r lmas için yoksul ve ekonomik özgürlü ü olmayan kad nlar n, cinsler aras eflitli inin sa lanmas. Bu amaç çerçevesinde projenin hedefleri aras nda Adana, Mersin ve Tarsus'ta hedeflenen mahallelerde ikamet eden altm fl kad na üç ay süreyle mesleki ve sosyal e itimler verilmesi, üç kente özel el sanatlar motiflerinin tan mlanarak altm fl kad na mesleki e itimler kapsam nda ö retilmesi, belirlenecek pazarlama stratejileri ile üretilecek hediyelik eflyalar n yüzde altm fl n n sat fl n n gerçeklefltirilmesi yer al yor. Bart n TSO dan kardefl okula yard m Bart n Ticaret ve Sanayi Odas, Kardefl Okul projesi kapsam nda kardefl okul ilan etti i Sipahiler fiehit Gürdal Çak r.o.o ö rencilerine spor ve k rtasiye malzemesi, otuz yedi fakir ö renciye kitap, mont, ayakkab, çanta yard m yap ld. Düzenlenen törende aç klama yapan Bart n TSO Baflkan Mehmet Kemik Kardefl okul kampanyas kapsam nda TSO'nun Sipahiler fiehit Gürdal Çak r ile Budakdüzü.O.O kardefl okullar olarak belirlendi ini söyledi. Bart n TSO'nun 102 y l önce kuruldu unu vurgulayan Kemik, amaçlar n n sadece 2500 üyesine hizmet vermenin yan s ra, sosyal sorumluluk bilinci olarak, e itim, sa l k ve spor alanlar nda da Bart n'a büyük katk lar sa land n aç klad. Daha sonra spor malzemeleri da tan TSO Baflkan Mehmet Kemik ve Yönetim Kurulu üyeleri okulun, basketbol sahas ile tiyatro salonunda bulunan eksikliklerinin de TSO taraf ndan giderilece ini aç klad. 96 EKONOM K FORUM k Kas m 2007

2 Tataristan TSO Baflkan fiamil Agaev, ATSO yu ziyaret etti Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n Tataristan Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan fiamil Agaev, beraberinde bir grup ifladam ile ATSO Baflkan Kemal Özgen ve Meclis Baflkan Salim Güllüp nar' ziyaret etti. Tataristan'dan otuz dört ifladam ile birlikte Antalya'ya gelen Agaev, iki ülke aras ndaki iliflkileri gelifltirmek amac nda olduklar n söyledi. Tataristan'da Antalya'n n çok sevildi ini belirten Agaev, Tataristan'da flu anda 180 Türk flirketi var. Bunlardan 104 tanesi yüzde yüz Türk sermayeli flirketler. Türkiye'den ithalat m z art yor. Kazan kentine Türk Hava Yollar seferleri bafllad. Kazan 2013 Universiad Oyunlar 'na aday. Bu nedenle büyük inflaat hamlesi bafllayacak. Bu Türk flirketleri için bir f rsat. Antalyal ifladamlar n kentimizde görmek istiyoruz dedi. Tataristan TSO ile ATSO'nun iflbirli i anlaflmas imzalad n, Antalya ile Kazan' n da kardefl flehir oldu unu vurgulayan ATSO Baflkan Kemal Özgen de, flbirli imizi daha ileri noktalara götürmemiz gerekiyor. Tataristan önemli yat r m f rsatlar sunmaktad r. Bundan bizler faydalanmal y z. Antalyal ifl adamlar son y llarda Türkiye d fl nda yat r m yapmaya da bafllam fllard r. Rusya'da, Asya ülkelerinde, Kuzey Afrika ülkelerinde yat r m yapan ifl adamlar m z vard r. ki taraftaki yat r m potansiyelinden faydalanmak için elimizden gelen gayreti göster- meliyiz. Buna kararl ve istekliyiz. Ortak yat r m, ifl adamlar m z n birbirini tan mas ndan, dostluk kurmas ndan ve güven duymas ndan geçer. Bu ziyaretlerin amac da budur. Ziyaretinizden büyük memnuniyet duydum diye konufltu. Agaev, ziyaretin an s na Özgen'e üzerinde Kazan'da bir Türk firmas taraf ndan yap lan caminin yer ald bir tabak hediye etti. Tataristan Ticaret ve Sanayi Odas yetkilileri ile Tatar ifladamlar ndan oluflan heyet, Antalyal ifladamlar ile ikili görüflmeler yapt. Ayd n Ticaret Odas üyeleri Yapex 2007 Fuar n ziyaret etti Ayd n Ticaret Odas Ekim tarihleri aras nda Akdeniz Tan t m A.fi. taraf ndan Antalya Expo Center'da düzenlenen Baucen Yapex, Yapex Seramik&Banyo, Yapex Tadilat ve Yapex Windoor Fuar 'n ilgili ifl kollar ndan kay tl 92 kiflilik bir heyet ile ziyaret etti. Her geçen y l daha kapsaml ve yo un kat l mc sa layan ve sektöre ivme kazand ran fuarda bu y l 350 firma 1500'den fazla ürün sergiledi. Yap camias taraf ndan büyük ilgi gören fuar yurtiçi ve yurtd fl ndan olmak üzere yaklafl k k rk bin kifli ziyaret etti. Ziyaretçi say s nda her geçen y l art fl gözlenen fuara, bu y l özellikle K br s, Almanya, Hollanda, Fransa, Danimarka, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'dan yo un kat l m oldu u dikkat çekti. Ayd n Ticaret Odas Genel Sekreteri Alaattin Arsan taraf ndan yap lan aç klamada Uluslararas yap dünyas ndan da yak ndan takip edilen bir fuar olma özelli i tafl yan fuar- da sektördeki en son trendler sergilenmifl, üyelerimiz sektörlerindeki geliflmeleri yak ndan takip etme olana bulmufltur. Fuarlar en eski reklam ve tan t m araçlar d r. Odam z 2000 y l ndan itibaren yurtiçi ve yurtd fl fuarlara büyük önem vermektedir. Üyelerimizin sektörlerindeki geliflmeleri yak ndan takip etmeleri sa lanmaktad r. Fuar ziyaret eden üyelerimiz verimli bir ziyaret oldu unu, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekti ini dile getirmifller, sektörlerindeki yenilikleri görmek ve takip etmelerinin kendileri için çok önemli oldu unu belirtmifllerdir. Bu organizasyonlar m z n yurtiçi ve yurtd fl platformda daha da s kl kla devam etmesinde yarar görülmüfltür ifadesi kullan ld. Kas m 2007 l EKONOM K FORUM 97

3 BODTO 30.Y l n resepsiyonla kutlad Bodrum Ticaret Odas 'n n otuzuncu kurulufl y ldönümü 2 Kas m 2007 günü Diamond of Bodrum Oteli'nde verilen bir resepsiyonla kutland. Kutlamada Mu la Valisi Lütfi Yi eno lu, Bodrum Kaymakam Abdullah Kalkan, Mu la Vergi Dairesi Baflkan, ilçe belediye baflkanlar, Kos Esnaf Derne i Baflkan Paskalis Varkadis ve ifl adamlar, Bodrum fioförler Odas Baflkan, parti ilçe baflkanlar, sivil toplum kurulufllar ile çok say da Bodrum Ticaret Odas üyesinden oluflan davetli geceye kat ld. Bodrum Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Serdar Kocadon, gecede yapt konuflmas nda; BTO'da günümüze kadar görev yapm fl meclis ve yönetim kurulu baflkanlar na, yönetim kurulu üyelerine ve meclis üyelerine flükranlar n sunarak sözlerine bafllad. Bodrum Ticaret Odas 'n n 1977 y l nda kuruldu unda bir personel ile ifle bafllay p yirmi befl üyeye hizmet verdi ini, bugün kuruluflunun otuzuncu y l nda yirmi çal flan ile 5083 üyeye hizmet vermekte oldu unu ve otuz y lda befl yönetim kurulu baflkan de ifltirdi ini belirtti. Kocadon, BTO'nun son dönemde yapt çal flmalarla birçok ilke imza att n anlatt. Bodrum Ticaret Odas çal flmalar yla 2006 y l nda ISO 9001:2000 Kalite Belgesini 2007 y l nda da Türk Loydu Vakf taraf ndan akredite oda unvan n ald n belirtti. Gecede Mu la Valisi Lütfi Yi eno lu taraf ndan Bodrum Ticaret Odas 'n n kurucusu ve ilk üyesi Celal Atalay ad na o lu Mehmet Cihan Atalay ve son kay t olan üye N.U.R.Marin Kimya nflaat Emlak Ltd.fiti. sahibi Mikail Güner'e onur plaketi verildi. AB konulu Öykü Yar flmas nda Sümeyye Aslan Türkiye üçüncüsü oldu Denizli Sanayi Odas AB Bilgi Bürosu'nun Denizli'de gerçeklefltirdi i öykü yar flmas nda Özel Servergazi Ufuk Lisesi ö rencisi Sümeyye Arslan birinci ve Türk E itim Vakf Anadolu Lisesi ö rencisi Vedide Balaban ikinci olarak Ulusal Yar flma'ya kat lmaya hak kazanm flt. AB Bilgi Bürolar A 'n n desteklenmesi projesi kapsam nda Avrupa Komisyonu ve Türkiye Delegasyonu'nun katk lar ile bu y l AB Bilgi Bürolar 'n n bulundu u illerde Avrupa Birli i konusunda düzenlenen Öykü Yar flmas 'n n Türkiye çap nda yap lan ulusal de- erlendirme sonucunda; Denizli Özel Servergazi Ufuk Lisesi ö rencisi Sümeyye Arslan S nav Öncesi AB Mülahazalar eseri ile Türkiye üçüncüsü oldu. Bursa Malc lar Lisesi ö rencisi Harun Çeker Avrupa Birli i ve Bar fl isimli eseri ile birinci, Gaziantep Fitnat Nuri Tekereko lu Lisesi ö rencisi Kübra Atacan Hayat n Kalbine eseri ile ikinci oldu. Öykü Yar flma AB Bilgi Bürolar n n bulundu u Antalya, Van, Kayseri, Gaziantep, Adana, Bursa, zmir, Denizli ve Edirne illerindeki yerel etab nda düzenlenen yar flmada 22 eser ödüle lay k görüldü. 6 Kas m'da Ankara Baflkent Ö retmenevi'nde gerçeklefltirilen AB Öykü Yar flmas Ödül Töreni'ne Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Marc Pierini ve AB Bilgi Bürolar Koordinatörleri kat ld. Yar flmada birinci, ikinci ve üçüncü olan ö renciler Brüksel'e giderek AB kurumlar n dolaflacak. Öyküleri ngilizce ve Frans zca'ya tercüme edilerek çeflitli internet sitelerinde yay mlanacak. Osman Ak n, BTSO olarak befl y ld r giriflimcilikle ilgili iki günlük kongreler düzenlediklerini hat rlatarak, giriflimcilik ruhunun geliflmesi için çok çal flmak gerekti ini belirtti. Ülkenin yat r m ikliminin de düzeltilmesi gerekti ini vurgulayan Ak n, giriflimcilikte Türkiye'nin birinci olmas halinde o kiflinin mutlaka Bursal olaca n da ifade etti. Tan t m toplant s ndan sonra düzenlenen giriflimcilik panelinde ise ekonomi ve medya dünyas n n önemli isimleri düflüncelerini paylaflt. Y l n Giriflimcisi ve Y l n Sosyal Giriflimcisi yar flmalar na 17 Kas m - 18 Aral k tarihleri aras nda baflvurular yap laca, ödül töreninin ise 21 fiubat'ta yap laca aç kland. K rk ülkeden giriflimcilerin kat laca Dünya Giriflimcilik Yar flmas n n da 1 Haziran'da Monte Carlo'da düzenlenecek. 98 EKONOM K FORUM k Kas m 2007

4 Halkbank tan kredilere kolayl k Van Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zahir Kandaflo lu, Diyarbak r'da gerçeklefltirilen KOB Fuar 'na kat ld. Aç l fl sonras Halk Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n ile görüflen VATSO Baflkan Zahir Kandaflo lu, özellikle kredi ve kefalet konusunda yaflanan sorunlar üzerinde bilgi verdi. VATSO Yönetim Kurulu Baflkan Zahir Kandaflo lu, Halkbankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n ile yapt görüflmede Van'daki firmalar n Kredi talepleri ve kefalet konusunda yaflad sorunlar kendisine aktard. Bu konuda genel müdüre Vanl firmalar n büyük sorunlar yaflad klar n sadece bu yüzden birçok firman n ifllerini yürütemez durama geldiklerini belirtti. Genel Müdür Hüseyin Ayd n' n konu ile ilgilendiklerini bu konuda yeni düzenlemeler yapacaklar n belirten VATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kandaflo lu, baflta üyelerinin olmak üzere ilin sorunlar n n çözümünde çaba sarf ettiklerini belirtti. VATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kandaflo lu, Halkbankas 'n n Küçük Sanayi Sitesi'ndeki flubesinin de kapat lmamas gerekti ini Halkbankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n'a aktard n belirtti. Van'da KOB Fuar n n aç lmas içinde çal flmalar yürüttü ünü belirten VAT- SO Yönetim Kurulu Baflkan Zahir Kandaflo lu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Halkbankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n ve Forum Fuarc l k yetkililerinin konuya s cak bakt klar n, fuar n Van'da aç laca n söyledi. KTO, AB standartlar nda akredite oldu Kayseri Ticaret Odas 'na (KTO), hizmette en az hatay bulma noktas nda ortaya koydu- u gayretler neticesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) akreditasyon kurulu taraf ndan AB odalar seviyesinde akredite belgesi verildi. KTO Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Ali Kilci, KTO binas nda düzenledi i bas n toplant s nda TOBB taraf ndan akredite olduklar n belirtti. Kilci, Oda içerisindeki hizmet kalitesini art rmak için 9001 ISO kalite belgesi ald k. Oda olarak her türlü gayreti gösterdik. Üyelerimiz hizmetin en güzeline lay kt r. Oda üyelerimiz, ülke ekonomisinin lokomotifi durumundalar. Ülkemizin hayat n idame ettirmesinde çok önemli rol oynuyorlar, onlara teflekkür ediyorum. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas 'ndan iki proje TOBB üç sene önce bafllatt ve iki senedir aktif olarak yapt oda ve borsalar n hizmet kalitesini art rmak için union chambers kapsam nda ngiltere sanayi ve ticaret odalar ile çal flarak, Türkiye'deki odalar Avrupa birli i seviyesindeki odalar n seviyesine getirdi. Türkiye'de ki 364 oda ve borsan n bu kapsama girmesiyle ilgili kriterleri yerine getirmeye çal fl yorlar. Bu vesile ile KTO yapt çal flmalarla, hizmette en az hatay bulma noktas nda ortaya çok iyi gayret koydu. KTO bu çal flmay da baflar yla geçti. Odam z Avrupa birli i odalar seviyesinde akredite oldu. Bundan dolay çok mutluyuz. Oda üyelerimize bundan sonra daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunaca z. Bunda da baflar l olaca m za inan yorum dedi. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas 'n n çal flmalar sonucu Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl flkur Genel Müdürlü ü taraf ndan özellefltirme sosyal destek projesi kapsam nda ön muhasebe ve pazarlama ile ön büro ve kat hizmetleri projeleri bafllad. Kursiyerlerden baflar - l olanlara sertifika verilecek. Böylece ön muhasebe ve pazarlama ile ön büro ve kat hizmetleri alanlar nda ön plana ç kan kalifiye eleman eksikli inin giderilmesi hedefleniyor. 10 Eylül tarihinde bafllayan kurslar n finansman Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan sa lan yor. Ayr - ca üç ve dört ay sürecek iki proje e itimlerinin sonucunda, kursiyerlere bir ay süre zarf nda ifl imkan sa lanacak. Konu ile ilgili Haluk Turgay Özellefltirme Sosyal Destek Projeleri kapsam nda Meslek Yüksek Okulu ile yapt m z görüflmeler sonucu kurslar n düzenlenebilmesi için derslik ve e itim elemanlar olarak bizlere yard m edebileceklerini belirttiler. 10 Eylül tarihinde bafllayan kurslar m z 30 Aral k tarihine kadar sürecek. Kurslar n sonunda, bizlere ifle yerlefltirme konusunda taahhüt veren firmalar m z vas tas yla kursiyerlerimize istihdam sa layaca z. Oda olarak görevlerimiz aras nda bulunan üyelerin ihtiyac olan kalifiye iflgücü eksikli ine destek oldu- umuz kanaatindeyim. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas olarak ilk defa bu flekilde bir projeye yöneldik. Üyelerimizden de yeterli destek ve iftiharlar bizlere güç vermifltir. Bulundu umuz mevkiinin gereklerini yerine getirmek için tüm çabam zla çal flmaya devam edece iz dedi. Kas m 2007 l EKONOM K FORUM 99

5 Türk ve Yunan sanayiciler EBSO da bulufltu Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n Kuzey Yunanistan Sanayicileri Federasyonu nun organizasyonuyla zmir'e gelen ve 39 Yunan firmas n n temsilcilerinin de yer ald heyet ziyaret etti. Ege Bölgesi Sanayi Odas 'nda ikili ifl görüflmelerde F NG Baflkan George Milanos, Yunanistan hracat Gelifltirme Kurumu (HEPO) Baflkan Vekili Dimitris Negris, Makedonya ve Trakya Bakanl Genel Sekreteri Ananikas Laukas, Orta Makedonya Yerel Yönetimi Genel Sekreteri Georgios Tsiotras, D fliflleri Bakanl Uluslararas Ekonomik liflkiler ve Kalk nma flbirli i Genel Sekreter Vekili Nikolos Tachiaos, Yunanistan Ankara Büyükelçili i Ekonomi Müflavirli i Elçi Müsteflar Ioulia Hristou ile Yunanistan zmir Konsolosu George Katapodis kat ld. Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n, sadece üye firmalar n de il ayn zamanda Türk sanayinin gelifliminde büyük rol oynad klar na dikkat çekerek, nan yorum ki bu toplant ve ikili görüflmeler sayg n temsilcilerinizle Türk flirketlerinin iflbirli i için çok iyi bir f rsat yaratacakt r dedi. EBSO'da 45 de iflik sektörde alt binden fazla sanayi kuruluflunun yerald n hat rlatan Taflk n, farkl sanayi sektörlerinde gerçeklefltirilen araflt rma çal flmalar yla sanayiye verilen deste in yan s ra ulusal ve uluslararas organizasyonlarla da endüstri geliflimi, kapasite inflas ve teknik iflbirli i konular nda farkl fikirlerin paylafl lmas için mükemmel olanaklar sa land n belirtti. zmir'in EXPO 2015 adayl n da gündeme getirip Yunanl lar n deste ini isteyen Tamer Taflk n, EXPO'nun ana temas Sivas Ticaret ve Sanayi Odas (STSO) Baflkan Osman Y ld r m ile Sivas Valisi Veysel Dalmaz Baflkanl nda ve oda üyelerinin bulundu u grup, baflta Sivas' n kardefl flehri olan Türkistan ile Kazakistan' n bir çok ilinde ziyaret, inceleme ve görüfllerde bulunuldu. Yap lan ziyaret ve görüflmeler ile ilgili olarak Valilik brifing salonunda Vali Dalmaz ile STSO Baflkan Y ld r m, gezi hakk nda bilgiler verdi. STSO Baflkan Osman Y ld r m, Kazakistan' n Türkistan flehri Valisi Ali Bektayev'in daveti üzerine ziyaret yapt klar n alt gün süren ziyarette Almaata ve Çimkent gibi kentlerde inceleme ve görüflmeler yapt klar n söyledi. Y ld r m, yap lan ziyarette büyük kazan mlar oldu unu ifade ederek, Oralara gidince Sivas' n de erini gördük. Son y llarda ne kadar geliflti ini gördük. Ayr ca, bizim oralarda neler yapaca m z gördük. Bizler edindi imiz bilgileri, Sivasl ve Türk ifladamlar na anlatarak, oralarda ifl yapmalar na destek olaca z dedi. 'Daha iyi bir dünya için yeni yollar ve herkes için sa l k.' Sa l k koflullar n iyilefltirmek için uzun yaz sezonu, l k k fl sezonu, jeotermal enerji kaynaklar ve termal kaynaklara sahip olan zmir'e bu hususta sa l kl bir gelecek için katk lar n z bekliyoruz diye konufltu. Yunanistan'dan ilk defa bu kadar büyük ve dinamik heyetin zmir'e geldi ine dikkat çeken FING Baflkan George Milanos, federasyon olarak sosyal ve kültürel geliflmelere de katk sa lad klar n belirtirken, Bu toplant n n gerçeklefltirilmesi her iki ülke sanayicileri için çok iyi bir f rsat. Selanik ile zmir'in iliflkileri çok daha h zl bir flekilde geliflmelidir. Çünkü her iki flehir de çok büyük ihracat limanlar na sahip. zmir'le sadece ticareti de il, Kuzey Yunanistan ve zmir aras ndaki teknolojik iliflkileri de gelifltirmek istiyoruz dedi. FING heyetinde yer alan Yunanl firmalar zmirli sanayicilerle otomotiv, demir çelik, g da, plastik, ambalaj, tütün, tekstil, a aç, mobilya, ka t, deri ve kürk, makine, mücevher, tafl mac l k ve lojistik, aksesuar konular nda ikili ifl görüflmeleri gerçeklefltirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odas, Kuzey Yunanistan Sanayileri Federasyonu ile iflbirli i protokolü de imzalad. kili anlaflmaya EBSO ad na Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n ile Kuzey Yunanistan Sanayileri Federasyonu Baflkan George Milanos imza att. Sivas ile Türkistan aras nda iflbirli i ad mlar at ld 100 EKONOM K FORUM k Kas m 2007

6 Konya Ticaret Odas n n Dubai ç karmas Konya Ticaret Odas incelemelerde bulunmak için 80 kiflilik bir heyetle Dubai'ye gitti. Dünyan n en büyük serbest bölgesi olma özelli ini tafl yan Jebel Ali'de incelemelerde bulunan heyet çözüm ortaklar ile karfl l kl görüflmeler yapt. Dubai'deki serbest bölge ziyaretini de erlendiren Konya Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan TOBB Baflkan Yard mc s Hüseyin Üzülmez; Dünyan n en büyük ticaret merkezlerinin bafl nda gelen Jebel Ali'nin önemli bir örnek oldu unu düflünüyoruz. Buran n en önemli özelli i her geçen gün büyümesi ve kendini gelifltirmesi. Geçen sene ile bugün aras ndaki fark kelimeler ile anlatmak imkans z. Buras dünya ticaretinde önemli bir kavflak noktas. Buradaki izlenimlerimiz flüphesiz bizlere yol gösterici olacakt r. Üyelerimizi bu flekilde dünyan n say l merkezlerini göstermek amac ile her y l pek çok yurtd fl gezisi düzenliyoruz. Üyelerimizin bu gezilerden elde etti i izlenimleri ifllerine yans tmalar n n olumlu sonuçlar n daha önce gördük ve bundan sonra da görmeye devam edece imize inan yorum dedi. Isparta da Frans zlarla tar m, turizm ve ekonomi alan nda çal flmalar yap lacak Isparta Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (ITSO) 2007 Mart ay ndan Fransa'n n Savoie Bölgesi'ne yapt ziyaretten sonra 12 Kas m'da Fransa'n n Savoie Bölgesi'nden bir heyet de Isparta'ya geldi. Ekonomik Komisyon Merkez Baflkan Jocç Guelme Toletti, Üniversite Teknoloji Gelifltirme ve Günefl Enerjisi Enstitü Baflkan Prof. Heny Duehmin, Sovoie Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Vean Tiene Hoguenist, Savoie Bölgesi Çevre Düzenleme Bölüm Baflkan Philippe Sebzossew, Mimarlar Lowrent Rsubille ile Bensit Robert'ten oluflan heyet ile yap lan görüflmeler sonucunda Isparta'n n Fransa'n n Savoie Bölgesi ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odas aras nda iflbirli i imkanlar üzerinde duruldu. Heyet üyeleriyle yap lan karfl l kl görüflmelerde Isparta'n n üç önemli potansiyeli ön plana ç kt. K fl turizmi kapsam nda Davraz Kayak Merkezi, teknokent bünyesinde günefl enerjisi sistemleri ile tar msal üretim potansiyeli Frans zlar n ilgisini çekiyor. Hem Isparta, hem de Savoie Bölgesi'nde yap labilecekler gözden geçirildi i toplant da Isparta Ticaret Borsas (ITB)Baflkan Murat Dolmac, kentin tar msal potansiyeline iliflkin bilgiler verdi. ITSO Baflkan Hasan Hüseyin Kaç koç'ta Türkiye ile Fransa aras ndaki iliflkilerin geliflmesinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Isparta ile Fransa'n n Savoie Bölgesi aras ndaki iliflkilerin geliflmesini önemli bir ad m olarak de erlendiren Kaç koç, dostluklar n al flverifle dönüflmesini temenni etti. Kaç koç flöyle devam etti: 2009 y l Fransa'da Türkiye y l olarak ilan edildi. Kuraca - m z iflbirli inden ülkelerimizin ve flehirlerimizin çok istifade edece ine inan yorum. Bu ziyaretin görüfl al flveriflinin ötesine geçmesini ve birlikte çal flacak somut ad mlar ortaya ç - karmas n diliyorum. At lmakta olan ad mlar çok anlaml ve önemli buluyorum. Frans z heyetin Ispartam zdan olumlu izlenimlerle dönece ini umuyorum. Fransa Heyet Baflkan Ekonomik Komisyonu Merkez Baflkan Joc Guelme Toletti de Isparta'da çok iyi a rlanmaktan duydu u memnuniyeti ifade etti. Isparta'da bölgesini ve bölgesinin sanayicilerini temsil etti ini belirten Toletti, Savoie Bölgesi deyince akla k fl sporlar n n akla geldi inin alt n çizdi. Toletti, Amac m z sadece k fl sporlar de- il, di er alanlar da ön palana ç karmak. Biz sadece turizme ba l kalm yoruz. Araflt rmaya çok önem veriyoruz. Bölgemiz ile Isparta aras nda önemli benzerlikler var. Milli parklar, göller ve da lar buran n da önemli zenginlikleri. lk etapta buray daha iyi tan maya çal flaca z. ki bölge aras nda daha yak n iliflkiler gelifltirece iz. Çal flma gruplar toplant lar nda daha somut fleyler konuflaca z. liflkilerimiz çok sa lam temellere oturacak ve uzun y llar devam edecektir diye konufltu. Kas m 2007 l EKONOM K FORUM 101

7 Bursa da Y l n Giriflimcisi yar flmas tan t ld Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) hizmet binas nda, ticaret ve sanayi odalar liderli inde tüm ifl adamlar n bir araya getirmeyi ve giriflimcileri desteklemeyi hedefleyen bu y l beflincisi düzenlenen Y l n Giriflimcisi ile bu y l ikincisi düzenlenen Y l n Sosyal Giriflimcisi yar flmalar n n tan t m toplant lar gerçeklefltirildi. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Do an Gazetecilik cra Kurulu Baflkan Faik Aç kal n, AB yolundaki Türkiye'de yeni nesillere destek vermenin önemli oldu unu söyledi. Düzenlenen yar flmalar n, sosyal giriflimcili in geliflmesinde önemli oldu unu belirten Aç kal n, Giriflimcilik Türkiye için önemli. Art k giriflimciler çok daha uyan k olmal. Bill Gates, Sezar' n bir zamanlar hükmetti i insanlardan daha genifl kitleye hükmediyor. Bursa'da giriflimcili in etkin oldu unu görebilmekteyiz. On iki yafl n üstünde çal flan insanlar n her ikisinden birinin bordosu Bursa'ya kay tl oldu unu göstermektedir. Bursa, bu yar flmalarda flampiyonlar ç karmaya al flk n. Bursa'dan bu yar flmaya kat l m n yüksek olaca n bekliyoruz. Yar flmada birinci olacak arkadafl bizi Monte Carlo'da en iyi flekilde temsil edecektir dedi. Yar flma hakk nda bilgi veren Ernst-Young Türkiye Genel Müdürü Osman Dinçbafl, Bu proje, giriflimcilere destek olmay hedefliyor. Giriflimcilerin baflar lar na hep birlikte paylaflmay amaçl yor. Dünya giriflimcilik yar flmalar nda en çok ilgiyi çekenler Türk giriflimcilerdir. Türkiye, dünyada sosyal giriflimcilik için pilot bölge seçilen befl ülkeden birisidir. Giriflimciye, ifl dünyas n n destek olmas flartt r diye konufltu. Bursa'n n ülke ihracat nda ikinci olmas n, zengin ve çok farkl kültürlere sahip olmas na ba layan BTSO Meclis Üyesi Osman Ak n, BTSO olarak befl y ld r giriflimcilikle ilgili iki günlük kongreler düzenlediklerini ha- t rlatarak, giriflimcilik ruhunun geliflmesi için çok çal flmak gerekti ini belirtti. Ülkenin yat r m ikliminin de düzeltilmesi gerekti ini vurgulayan Ak n, giriflimcilikte Türkiye'nin birinci olmas halinde o kiflinin mutlaka Bursal olaca n da ifade etti. Tan t m toplant s ndan sonra düzenlenen giriflimcilik panelinde ise ekonomi ve medya dünyas n n önemli isimleri düflüncelerini paylaflt. Y l n Giriflimcisi ve Y l n Sosyal Giriflimcisi yar flmalar na 17 Kas m - 18 Aral k tarihleri aras nda baflvurular yap laca, ödül töreninin ise 21 fiubat'ta yap laca aç kland. Do al Tafl ve Yap Tafllar Laboratuar hizmete girdi Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas (DTSO) taraf ndan yürütülen, AB taraf ndan finanse edilen, Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan, GAP Bölge Kalk nma daresi iflbirli iyle, GAP G DEM Projesi Hibe Program kapsam nda gerçekleflen Do al ve Yap Tafllar n Araflt rma Gelifltirme Laboratuar Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. 20 Kas m'da Sanayi Bölgesi'nde gerçekleflen aç l fl töreninde DTSO Baflkan Mehmet Kaya, bir konuflma yaparak Türkiye'nin AB ve di er projelerden yararlanmakta oldukça yetersiz kald n belirterek flunlar söyledi: Türkiye Alt nc Çerçeve Program havuzuna 228 milyon Euro aktarmas na ra men bütün projelerden alm fl oldu u miktar sadece 50 milyon eurodur. Türkiye proje havuzuna befl koyup sadece birini alm flt r. Bu anlamda tüm kurumlar projelerle ilgili önemli çal flmalar yapmas gerekti ine inan yorum. Bu merkez bu anlamda çok önemlidir. Geliflmifl ülkeler AR-GE için bütçelerinde ortalama yüzde befl oran nda bir pay ay rmaktad rlar. Ülkemizin ise AR-GE için ay rd pay sa102 EKONOM K FORUM k Kas m 2007 dece binde dörttür. Buras bölge için de son derece büyük önem tafl maktad r. Bölgemizde sanayi istihdam nda en büyük paya sahip olan mermer sektörü ayn zamanda ilimizin ihracat n n yüzde 80'ini oluflturmaktad r. Türkiye mermer üretiminin yüzde 20'sini bölgemizden karfl lamaktad r. Bu laboratuar katk s yla, bölgemizde daha kaliteli ve daha verimli mermer ve bazalt üretimi sa lanacak. Ayr ca iç ve d fl pazarda rekabeti güçlü k lmak için önemli bir konuma sahip olacakt r.

8 TTSO Trabzon sorunlar na çözüm üretiyor Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas (TTSO)'da sekizincisi gerçeklefltirilen Trabzon Ekonomisi'nin Gelifltirilmesi, Mevcut Sorunlar n ve Çözüm Önerilerinin Tespiti Toplant s sonuç bildirgesi, toplant n n ard ndan aç kland. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan M. fiadan Eren, Trabzon Valisi Nuri Okutan ve Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Naf z Özak, toplant n n de erlendirmesini yapt lar. TTSO Baflkan fiadan Eren, Trabzon ekonomisinin gelifltirilmesi mevcut sorunlar n ve çözüm önerilerinin tespiti 2007 y l ikinci de erlendirme toplant s nda gündeme gelen sorunlar ve çözüm önerileri ile Trabzon'un ve bölgenin daha ileriye tafl naca n vurgulayarak befl saat süren toplant n n oldukça verimli geçti ini söyledi. Trabzon Valisi Nuri Okutan, toplant n n ard ndan yapt aç klamada y lda iki kez bir araya gelinmesi için fikir birli ine var ld n söyledi. lk kez kat ld toplant n n oldukça yararl geçti ini belirten Okutan görevli olanlar n kendi alanlar na yönelik notlar ald n, gelecek dönemde önerilerin de erlendirilece ini bildirdi. Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Naf z Özak, yapt de erlendirmede 2002 y l ndan beri devam eden toplant larda, gündeme al nan bir çok konunun ya çözümlendi ini yada önemli ilerlemeler kaydedildi ini belirterek, Toplant da, Atasu Baraj, Güney Çevre Yolu, toplu Konut çal flmalar de erlendirildi y l nda yap lacak Trabzon Olimpiyatlar konusunda haz rl klar n daha iyi yürütülmesi için görüflmede bulunuldu. Birinci Karadeniz Oyunlar çok iyi duyurulamad. Ayn hatay 2011 olimpiyatlar nda yaflamamak için al nacak tedbirler görüflüldü. 2011'e kadar çeflitli dönemlerde Trabzon'un haz rl klar denetimden geçecek bu konuda daha etkin tedbirler al nmas gündeme geldi. Befl bin kiflilik bir salon yap m gerçeklefltirilecek.yeni yurt binalar yan nda mevcutlar n iyilefltirilmesi gerçeklefltirilecek Trabzon Olimpiyatlar için tan t mda bir imaj sorunu yaflamamak için en az ndan kendimizi iyi pazarlamam z gerekiyor. dedi. Toplant da gündeme gelen bir baflka konusunda enerji oldu unu ifade eden Bakan Özak, Türkiye'de nükleer enerji için kurulacak olan santraller için Trabzon'unda de erlendirilmesi için bir araflt rma yap lmas na karar verildi ini belirtti.do algaz alan nda Trabzon'un yaflad gecikmeyi bir talihsizlik olarak yorumlayan Bakan Özak, ihaleyi alan iki firman n iflas etmesi gecikmenin bafl nedeni oldu unu an msatt y l içinde da t m yap lmas öngörülen do algaz ile Trabzon'un buluflmas n n sa lanaca n vurgulad. F nd k piyasas n rahata kavuflturmak ad na Fiskobirlik depolar nda bulunan 2005 ve 2006 f nd k ürününü sat n alacaklar n belirten Bakan Özak, 30 nisan 2008'e kadar bu çal flman n sürece ini söyledi. Kâr edilen oran n yar s n n Fiskobirlik'e geri ödenece ini, amaçlar n n bu kurumun daha rasyonel bir kurum haline gelmesi oldu unu söyledi. Bu kapsamda kuruma ait elindeki tüm yap lar da sat fla ç kar ld n an msatt. Kaçak çay ile bölgeye gelen zarar n önüne geçilmesi için çal flmalar n da sürdü ünü ifade etti.bkan Özak, yap l n toplant lar ile bir ad m daha ileriye gidildi ini ifade ederek, Akçaabat OSB'nin ilan edildi ini, buran n altyap s n n h zla tamamlanarak yat r mc ya aç laca n an msatarak, Güney Çevre Yolu için haz rlanan projelerin tamamland n 800 ile 1.2 milyon dolar aras nda alternatifli maliyetler ç kar ld n belirten Bakan Özak, projenin 2008 y l nda DPT'ye sunulaca n söyledi. Kas m 2007 l EKONOM K FORUM 103

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU

SEY R DEFTER KAPAK KONUSU KAPAK KONUSU BAfiKANIN SEY R DEFTER Türkiye ekonomisi, özel sektöre dayal olarak üst üste üç y ld r büyüyor. Ülkemizin küresel bir oyuncu olmas arzusuyla çal flmalar n gece gündüz sürdüren TOBB un, önem

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER

TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER TOBB ÜYELER HABERLER, GEL fimeler VE GÖRÜfiLER Hannover Fuar nda Gebze Ticaret Odas na büyük ilgi Gebze Ticaret Odas 'n n stand Hannover Sanayi Fuar 'nda büyük ilgi gördü. Fuar n aç l fl n 16 nisanda Baflbakan

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de

Düzce. Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da. Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce 5 Mart 2008 Türkiye - AB liflkilerinde Son Geliflmeler Sayfa 2 de Düzce nin Sanayi Potansiyeli Sayfa 9 da Düzce Belediyesi ve Kaynaklar n Kullan m Sayfa 11 de Düzce Valili i AB Çal flma Grubu Sayfa

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Ekim-2006 Say : 8 Bankalar Baflkent i terk ediyor Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kurulufllar ndan biri olan fl Bankas ile fiekerbank n stanbul

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal

ADANA SANAY ODASI. K vanç: Seçim sonras ekonomi ön planda olmal YAYINI YIL: 17 SAYI: 322 8 MAYIS 2015 ADASO da fikur Hizmet Noktas Üyelerimizin fikur a gitmeden ifllemlerini kolayl kla yapabilmesi ve fikur un destek ve faaliyetleri hakk nda k sa yoldan bilgi alabilmesi

Detaylı

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer

Baflkan dan. Ekonomist: Baflkent OSB yat r ma en uygun yer EK M-KASIM 2008 TSKGV ve ASELSAN a Brifing Baflkent OSB yönetimi, ASELSAN ve ASELSAN' n ba l oldu u Türk Silahl Kuvvetlerini Güçlendirme Vakf (TSKGV) yetkililerine Baflkent OSB'yi anlatt. Baflkent OSB

Detaylı