ATO nun iki projesi BM den ödül ald

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATO nun iki projesi BM den ödül ald"

Transkript

1 TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER ATO nun iki projesi BM den ödül ald Adana Ticaret Odas bünyesinde faaliyet gösteren Avrupa Birli i Bilgi Merkezi'nin; Adana Ticaret Odas ile Mersin ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odalar iflbirli iyle haz rlad Yenilikçi ve Üretken Kad nlar Olmak ve Genç Giriflimciler Kurulu ve Destek Merkezi adl iki proje, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) ile Birleflmifl Milletler Kalk nma Program 'n n (UNDP) birlikte yürüttü ü, BM Bin Y l Kalk nma Hedeflerinin Yerellefltirilmesi Projesi kapsam ndaki on proje aras na girerek ödül kazand. Projelerin ödüllendirilmesi için TOBB'un stanbul'daki hizmet binas nda düzenlenen, UNDP Baflkan Kemal Dervifl'in de kat ld törende, TOBB Baflkan Yard mc Halim Mete, ATO Yönetim Kurulu Baflkan fiaban Bafl ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Ahmet Faz l Özsoylu da haz r bulundu. Ödülleri tören s ras nda UNDP Baflkan Kemal Dervifl'ten alan ATO Baflkan fiaban Bafl, Türkiye genelinde sunulan elli proje aras ndan Adana, Mersin ve Tarsus ortakl yla haz rlanan iki projenin il onda yer almas n n gurur verici oldu unu belirterek, TOBB taraf ndan, projenin oda ve borsalar öncülü ünde kent konseyleri ile birlikte gerçeklefltirilmesini sa lamak amac yla bir fon tahsis edilmiflti. Söz konusu fon, Türkiye'de 'Biny l Kalk nma Hedeflerinin' gerçeklefltirilmesine katk da bulunmak üzere oda ve borsalar koordinatörlü ünde yerel yönetim, özel sektör ile sivil toplumun ortakl nda oluflturulacak projelerden uygun görülenlere tahsis edilecekti. lk etapta Türkiye'nin de iflik kesimlerinden elli proje kat lm flt. Birinci elemede say yirmi alt ya indi. Son elemede de ilk on belirlendi ve AB Bilgi Merkezimizin, Adana Ticaret Odas ile Mersin ve Tarsus Ticaret ve Sanayi Odalar 'n n iflbirli iyle haz rlad iki proje ödül kazand diye konufltu. Ödül alan Yenilikçi ve Üretken Kad n Olmak projesinin genel amac Adana, Mersin ve Tarsus Yerel Gündem 21 kentlerinde belirlenen yoksul mahallelerdeki yoksullu un azalt larak yaflam kalitesinin art r lmas için yoksul ve ekonomik özgürlü ü olmayan kad nlar n, cinsler aras eflitli inin sa lanmas. Bu amaç çerçevesinde projenin hedefleri aras nda Adana, Mersin ve Tarsus'ta hedeflenen mahallelerde ikamet eden altm fl kad na üç ay süreyle mesleki ve sosyal e itimler verilmesi, üç kente özel el sanatlar motiflerinin tan mlanarak altm fl kad na mesleki e itimler kapsam nda ö retilmesi, belirlenecek pazarlama stratejileri ile üretilecek hediyelik eflyalar n yüzde altm fl n n sat fl n n gerçeklefltirilmesi yer al yor. Bart n TSO dan kardefl okula yard m Bart n Ticaret ve Sanayi Odas, Kardefl Okul projesi kapsam nda kardefl okul ilan etti i Sipahiler fiehit Gürdal Çak r.o.o ö rencilerine spor ve k rtasiye malzemesi, otuz yedi fakir ö renciye kitap, mont, ayakkab, çanta yard m yap ld. Düzenlenen törende aç klama yapan Bart n TSO Baflkan Mehmet Kemik Kardefl okul kampanyas kapsam nda TSO'nun Sipahiler fiehit Gürdal Çak r ile Budakdüzü.O.O kardefl okullar olarak belirlendi ini söyledi. Bart n TSO'nun 102 y l önce kuruldu unu vurgulayan Kemik, amaçlar n n sadece 2500 üyesine hizmet vermenin yan s ra, sosyal sorumluluk bilinci olarak, e itim, sa l k ve spor alanlar nda da Bart n'a büyük katk lar sa land n aç klad. Daha sonra spor malzemeleri da tan TSO Baflkan Mehmet Kemik ve Yönetim Kurulu üyeleri okulun, basketbol sahas ile tiyatro salonunda bulunan eksikliklerinin de TSO taraf ndan giderilece ini aç klad. 96 EKONOM K FORUM k Kas m 2007

2 Tataristan TSO Baflkan fiamil Agaev, ATSO yu ziyaret etti Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n Tataristan Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan fiamil Agaev, beraberinde bir grup ifladam ile ATSO Baflkan Kemal Özgen ve Meclis Baflkan Salim Güllüp nar' ziyaret etti. Tataristan'dan otuz dört ifladam ile birlikte Antalya'ya gelen Agaev, iki ülke aras ndaki iliflkileri gelifltirmek amac nda olduklar n söyledi. Tataristan'da Antalya'n n çok sevildi ini belirten Agaev, Tataristan'da flu anda 180 Türk flirketi var. Bunlardan 104 tanesi yüzde yüz Türk sermayeli flirketler. Türkiye'den ithalat m z art yor. Kazan kentine Türk Hava Yollar seferleri bafllad. Kazan 2013 Universiad Oyunlar 'na aday. Bu nedenle büyük inflaat hamlesi bafllayacak. Bu Türk flirketleri için bir f rsat. Antalyal ifladamlar n kentimizde görmek istiyoruz dedi. Tataristan TSO ile ATSO'nun iflbirli i anlaflmas imzalad n, Antalya ile Kazan' n da kardefl flehir oldu unu vurgulayan ATSO Baflkan Kemal Özgen de, flbirli imizi daha ileri noktalara götürmemiz gerekiyor. Tataristan önemli yat r m f rsatlar sunmaktad r. Bundan bizler faydalanmal y z. Antalyal ifl adamlar son y llarda Türkiye d fl nda yat r m yapmaya da bafllam fllard r. Rusya'da, Asya ülkelerinde, Kuzey Afrika ülkelerinde yat r m yapan ifl adamlar m z vard r. ki taraftaki yat r m potansiyelinden faydalanmak için elimizden gelen gayreti göster- meliyiz. Buna kararl ve istekliyiz. Ortak yat r m, ifl adamlar m z n birbirini tan mas ndan, dostluk kurmas ndan ve güven duymas ndan geçer. Bu ziyaretlerin amac da budur. Ziyaretinizden büyük memnuniyet duydum diye konufltu. Agaev, ziyaretin an s na Özgen'e üzerinde Kazan'da bir Türk firmas taraf ndan yap lan caminin yer ald bir tabak hediye etti. Tataristan Ticaret ve Sanayi Odas yetkilileri ile Tatar ifladamlar ndan oluflan heyet, Antalyal ifladamlar ile ikili görüflmeler yapt. Ayd n Ticaret Odas üyeleri Yapex 2007 Fuar n ziyaret etti Ayd n Ticaret Odas Ekim tarihleri aras nda Akdeniz Tan t m A.fi. taraf ndan Antalya Expo Center'da düzenlenen Baucen Yapex, Yapex Seramik&Banyo, Yapex Tadilat ve Yapex Windoor Fuar 'n ilgili ifl kollar ndan kay tl 92 kiflilik bir heyet ile ziyaret etti. Her geçen y l daha kapsaml ve yo un kat l mc sa layan ve sektöre ivme kazand ran fuarda bu y l 350 firma 1500'den fazla ürün sergiledi. Yap camias taraf ndan büyük ilgi gören fuar yurtiçi ve yurtd fl ndan olmak üzere yaklafl k k rk bin kifli ziyaret etti. Ziyaretçi say s nda her geçen y l art fl gözlenen fuara, bu y l özellikle K br s, Almanya, Hollanda, Fransa, Danimarka, Azerbaycan, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna'dan yo un kat l m oldu u dikkat çekti. Ayd n Ticaret Odas Genel Sekreteri Alaattin Arsan taraf ndan yap lan aç klamada Uluslararas yap dünyas ndan da yak ndan takip edilen bir fuar olma özelli i tafl yan fuar- da sektördeki en son trendler sergilenmifl, üyelerimiz sektörlerindeki geliflmeleri yak ndan takip etme olana bulmufltur. Fuarlar en eski reklam ve tan t m araçlar d r. Odam z 2000 y l ndan itibaren yurtiçi ve yurtd fl fuarlara büyük önem vermektedir. Üyelerimizin sektörlerindeki geliflmeleri yak ndan takip etmeleri sa lanmaktad r. Fuar ziyaret eden üyelerimiz verimli bir ziyaret oldu unu, bu tür etkinliklerin devam etmesi gerekti ini dile getirmifller, sektörlerindeki yenilikleri görmek ve takip etmelerinin kendileri için çok önemli oldu unu belirtmifllerdir. Bu organizasyonlar m z n yurtiçi ve yurtd fl platformda daha da s kl kla devam etmesinde yarar görülmüfltür ifadesi kullan ld. Kas m 2007 l EKONOM K FORUM 97

3 BODTO 30.Y l n resepsiyonla kutlad Bodrum Ticaret Odas 'n n otuzuncu kurulufl y ldönümü 2 Kas m 2007 günü Diamond of Bodrum Oteli'nde verilen bir resepsiyonla kutland. Kutlamada Mu la Valisi Lütfi Yi eno lu, Bodrum Kaymakam Abdullah Kalkan, Mu la Vergi Dairesi Baflkan, ilçe belediye baflkanlar, Kos Esnaf Derne i Baflkan Paskalis Varkadis ve ifl adamlar, Bodrum fioförler Odas Baflkan, parti ilçe baflkanlar, sivil toplum kurulufllar ile çok say da Bodrum Ticaret Odas üyesinden oluflan davetli geceye kat ld. Bodrum Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Mahmut Serdar Kocadon, gecede yapt konuflmas nda; BTO'da günümüze kadar görev yapm fl meclis ve yönetim kurulu baflkanlar na, yönetim kurulu üyelerine ve meclis üyelerine flükranlar n sunarak sözlerine bafllad. Bodrum Ticaret Odas 'n n 1977 y l nda kuruldu unda bir personel ile ifle bafllay p yirmi befl üyeye hizmet verdi ini, bugün kuruluflunun otuzuncu y l nda yirmi çal flan ile 5083 üyeye hizmet vermekte oldu unu ve otuz y lda befl yönetim kurulu baflkan de ifltirdi ini belirtti. Kocadon, BTO'nun son dönemde yapt çal flmalarla birçok ilke imza att n anlatt. Bodrum Ticaret Odas çal flmalar yla 2006 y l nda ISO 9001:2000 Kalite Belgesini 2007 y l nda da Türk Loydu Vakf taraf ndan akredite oda unvan n ald n belirtti. Gecede Mu la Valisi Lütfi Yi eno lu taraf ndan Bodrum Ticaret Odas 'n n kurucusu ve ilk üyesi Celal Atalay ad na o lu Mehmet Cihan Atalay ve son kay t olan üye N.U.R.Marin Kimya nflaat Emlak Ltd.fiti. sahibi Mikail Güner'e onur plaketi verildi. AB konulu Öykü Yar flmas nda Sümeyye Aslan Türkiye üçüncüsü oldu Denizli Sanayi Odas AB Bilgi Bürosu'nun Denizli'de gerçeklefltirdi i öykü yar flmas nda Özel Servergazi Ufuk Lisesi ö rencisi Sümeyye Arslan birinci ve Türk E itim Vakf Anadolu Lisesi ö rencisi Vedide Balaban ikinci olarak Ulusal Yar flma'ya kat lmaya hak kazanm flt. AB Bilgi Bürolar A 'n n desteklenmesi projesi kapsam nda Avrupa Komisyonu ve Türkiye Delegasyonu'nun katk lar ile bu y l AB Bilgi Bürolar 'n n bulundu u illerde Avrupa Birli i konusunda düzenlenen Öykü Yar flmas 'n n Türkiye çap nda yap lan ulusal de- erlendirme sonucunda; Denizli Özel Servergazi Ufuk Lisesi ö rencisi Sümeyye Arslan S nav Öncesi AB Mülahazalar eseri ile Türkiye üçüncüsü oldu. Bursa Malc lar Lisesi ö rencisi Harun Çeker Avrupa Birli i ve Bar fl isimli eseri ile birinci, Gaziantep Fitnat Nuri Tekereko lu Lisesi ö rencisi Kübra Atacan Hayat n Kalbine eseri ile ikinci oldu. Öykü Yar flma AB Bilgi Bürolar n n bulundu u Antalya, Van, Kayseri, Gaziantep, Adana, Bursa, zmir, Denizli ve Edirne illerindeki yerel etab nda düzenlenen yar flmada 22 eser ödüle lay k görüldü. 6 Kas m'da Ankara Baflkent Ö retmenevi'nde gerçeklefltirilen AB Öykü Yar flmas Ödül Töreni'ne Milli E itim Bakan Hüseyin Çelik, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Büyükelçisi Marc Pierini ve AB Bilgi Bürolar Koordinatörleri kat ld. Yar flmada birinci, ikinci ve üçüncü olan ö renciler Brüksel'e giderek AB kurumlar n dolaflacak. Öyküleri ngilizce ve Frans zca'ya tercüme edilerek çeflitli internet sitelerinde yay mlanacak. Osman Ak n, BTSO olarak befl y ld r giriflimcilikle ilgili iki günlük kongreler düzenlediklerini hat rlatarak, giriflimcilik ruhunun geliflmesi için çok çal flmak gerekti ini belirtti. Ülkenin yat r m ikliminin de düzeltilmesi gerekti ini vurgulayan Ak n, giriflimcilikte Türkiye'nin birinci olmas halinde o kiflinin mutlaka Bursal olaca n da ifade etti. Tan t m toplant s ndan sonra düzenlenen giriflimcilik panelinde ise ekonomi ve medya dünyas n n önemli isimleri düflüncelerini paylaflt. Y l n Giriflimcisi ve Y l n Sosyal Giriflimcisi yar flmalar na 17 Kas m - 18 Aral k tarihleri aras nda baflvurular yap laca, ödül töreninin ise 21 fiubat'ta yap laca aç kland. K rk ülkeden giriflimcilerin kat laca Dünya Giriflimcilik Yar flmas n n da 1 Haziran'da Monte Carlo'da düzenlenecek. 98 EKONOM K FORUM k Kas m 2007

4 Halkbank tan kredilere kolayl k Van Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Zahir Kandaflo lu, Diyarbak r'da gerçeklefltirilen KOB Fuar 'na kat ld. Aç l fl sonras Halk Bankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n ile görüflen VATSO Baflkan Zahir Kandaflo lu, özellikle kredi ve kefalet konusunda yaflanan sorunlar üzerinde bilgi verdi. VATSO Yönetim Kurulu Baflkan Zahir Kandaflo lu, Halkbankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n ile yapt görüflmede Van'daki firmalar n Kredi talepleri ve kefalet konusunda yaflad sorunlar kendisine aktard. Bu konuda genel müdüre Vanl firmalar n büyük sorunlar yaflad klar n sadece bu yüzden birçok firman n ifllerini yürütemez durama geldiklerini belirtti. Genel Müdür Hüseyin Ayd n' n konu ile ilgilendiklerini bu konuda yeni düzenlemeler yapacaklar n belirten VATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kandaflo lu, baflta üyelerinin olmak üzere ilin sorunlar n n çözümünde çaba sarf ettiklerini belirtti. VATSO Yönetim Kurulu Baflkan Kandaflo lu, Halkbankas 'n n Küçük Sanayi Sitesi'ndeki flubesinin de kapat lmamas gerekti ini Halkbankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n'a aktard n belirtti. Van'da KOB Fuar n n aç lmas içinde çal flmalar yürüttü ünü belirten VAT- SO Yönetim Kurulu Baflkan Zahir Kandaflo lu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Baflkan M. Rifat Hisarc kl o lu, Halkbankas Genel Müdürü Hüseyin Ayd n ve Forum Fuarc l k yetkililerinin konuya s cak bakt klar n, fuar n Van'da aç laca n söyledi. KTO, AB standartlar nda akredite oldu Kayseri Ticaret Odas 'na (KTO), hizmette en az hatay bulma noktas nda ortaya koydu- u gayretler neticesinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB) akreditasyon kurulu taraf ndan AB odalar seviyesinde akredite belgesi verildi. KTO Yönetim Kurulu Baflkan Hasan Ali Kilci, KTO binas nda düzenledi i bas n toplant s nda TOBB taraf ndan akredite olduklar n belirtti. Kilci, Oda içerisindeki hizmet kalitesini art rmak için 9001 ISO kalite belgesi ald k. Oda olarak her türlü gayreti gösterdik. Üyelerimiz hizmetin en güzeline lay kt r. Oda üyelerimiz, ülke ekonomisinin lokomotifi durumundalar. Ülkemizin hayat n idame ettirmesinde çok önemli rol oynuyorlar, onlara teflekkür ediyorum. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas 'ndan iki proje TOBB üç sene önce bafllatt ve iki senedir aktif olarak yapt oda ve borsalar n hizmet kalitesini art rmak için union chambers kapsam nda ngiltere sanayi ve ticaret odalar ile çal flarak, Türkiye'deki odalar Avrupa birli i seviyesindeki odalar n seviyesine getirdi. Türkiye'de ki 364 oda ve borsan n bu kapsama girmesiyle ilgili kriterleri yerine getirmeye çal fl yorlar. Bu vesile ile KTO yapt çal flmalarla, hizmette en az hatay bulma noktas nda ortaya çok iyi gayret koydu. KTO bu çal flmay da baflar yla geçti. Odam z Avrupa birli i odalar seviyesinde akredite oldu. Bundan dolay çok mutluyuz. Oda üyelerimize bundan sonra daha iyi ve kaliteli bir hizmet sunaca z. Bunda da baflar l olaca m za inan yorum dedi. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas 'n n çal flmalar sonucu Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl flkur Genel Müdürlü ü taraf ndan özellefltirme sosyal destek projesi kapsam nda ön muhasebe ve pazarlama ile ön büro ve kat hizmetleri projeleri bafllad. Kursiyerlerden baflar - l olanlara sertifika verilecek. Böylece ön muhasebe ve pazarlama ile ön büro ve kat hizmetleri alanlar nda ön plana ç kan kalifiye eleman eksikli inin giderilmesi hedefleniyor. 10 Eylül tarihinde bafllayan kurslar n finansman Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas taraf ndan sa lan yor. Ayr - ca üç ve dört ay sürecek iki proje e itimlerinin sonucunda, kursiyerlere bir ay süre zarf nda ifl imkan sa lanacak. Konu ile ilgili Haluk Turgay Özellefltirme Sosyal Destek Projeleri kapsam nda Meslek Yüksek Okulu ile yapt m z görüflmeler sonucu kurslar n düzenlenebilmesi için derslik ve e itim elemanlar olarak bizlere yard m edebileceklerini belirttiler. 10 Eylül tarihinde bafllayan kurslar m z 30 Aral k tarihine kadar sürecek. Kurslar n sonunda, bizlere ifle yerlefltirme konusunda taahhüt veren firmalar m z vas tas yla kursiyerlerimize istihdam sa layaca z. Oda olarak görevlerimiz aras nda bulunan üyelerin ihtiyac olan kalifiye iflgücü eksikli ine destek oldu- umuz kanaatindeyim. Safranbolu Ticaret ve Sanayi Odas olarak ilk defa bu flekilde bir projeye yöneldik. Üyelerimizden de yeterli destek ve iftiharlar bizlere güç vermifltir. Bulundu umuz mevkiinin gereklerini yerine getirmek için tüm çabam zla çal flmaya devam edece iz dedi. Kas m 2007 l EKONOM K FORUM 99

5 Türk ve Yunan sanayiciler EBSO da bulufltu Ege Bölgesi Sanayi Odas 'n Kuzey Yunanistan Sanayicileri Federasyonu nun organizasyonuyla zmir'e gelen ve 39 Yunan firmas n n temsilcilerinin de yer ald heyet ziyaret etti. Ege Bölgesi Sanayi Odas 'nda ikili ifl görüflmelerde F NG Baflkan George Milanos, Yunanistan hracat Gelifltirme Kurumu (HEPO) Baflkan Vekili Dimitris Negris, Makedonya ve Trakya Bakanl Genel Sekreteri Ananikas Laukas, Orta Makedonya Yerel Yönetimi Genel Sekreteri Georgios Tsiotras, D fliflleri Bakanl Uluslararas Ekonomik liflkiler ve Kalk nma flbirli i Genel Sekreter Vekili Nikolos Tachiaos, Yunanistan Ankara Büyükelçili i Ekonomi Müflavirli i Elçi Müsteflar Ioulia Hristou ile Yunanistan zmir Konsolosu George Katapodis kat ld. Ege Bölgesi Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n, sadece üye firmalar n de il ayn zamanda Türk sanayinin gelifliminde büyük rol oynad klar na dikkat çekerek, nan yorum ki bu toplant ve ikili görüflmeler sayg n temsilcilerinizle Türk flirketlerinin iflbirli i için çok iyi bir f rsat yaratacakt r dedi. EBSO'da 45 de iflik sektörde alt binden fazla sanayi kuruluflunun yerald n hat rlatan Taflk n, farkl sanayi sektörlerinde gerçeklefltirilen araflt rma çal flmalar yla sanayiye verilen deste in yan s ra ulusal ve uluslararas organizasyonlarla da endüstri geliflimi, kapasite inflas ve teknik iflbirli i konular nda farkl fikirlerin paylafl lmas için mükemmel olanaklar sa land n belirtti. zmir'in EXPO 2015 adayl n da gündeme getirip Yunanl lar n deste ini isteyen Tamer Taflk n, EXPO'nun ana temas Sivas Ticaret ve Sanayi Odas (STSO) Baflkan Osman Y ld r m ile Sivas Valisi Veysel Dalmaz Baflkanl nda ve oda üyelerinin bulundu u grup, baflta Sivas' n kardefl flehri olan Türkistan ile Kazakistan' n bir çok ilinde ziyaret, inceleme ve görüfllerde bulunuldu. Yap lan ziyaret ve görüflmeler ile ilgili olarak Valilik brifing salonunda Vali Dalmaz ile STSO Baflkan Y ld r m, gezi hakk nda bilgiler verdi. STSO Baflkan Osman Y ld r m, Kazakistan' n Türkistan flehri Valisi Ali Bektayev'in daveti üzerine ziyaret yapt klar n alt gün süren ziyarette Almaata ve Çimkent gibi kentlerde inceleme ve görüflmeler yapt klar n söyledi. Y ld r m, yap lan ziyarette büyük kazan mlar oldu unu ifade ederek, Oralara gidince Sivas' n de erini gördük. Son y llarda ne kadar geliflti ini gördük. Ayr ca, bizim oralarda neler yapaca m z gördük. Bizler edindi imiz bilgileri, Sivasl ve Türk ifladamlar na anlatarak, oralarda ifl yapmalar na destek olaca z dedi. 'Daha iyi bir dünya için yeni yollar ve herkes için sa l k.' Sa l k koflullar n iyilefltirmek için uzun yaz sezonu, l k k fl sezonu, jeotermal enerji kaynaklar ve termal kaynaklara sahip olan zmir'e bu hususta sa l kl bir gelecek için katk lar n z bekliyoruz diye konufltu. Yunanistan'dan ilk defa bu kadar büyük ve dinamik heyetin zmir'e geldi ine dikkat çeken FING Baflkan George Milanos, federasyon olarak sosyal ve kültürel geliflmelere de katk sa lad klar n belirtirken, Bu toplant n n gerçeklefltirilmesi her iki ülke sanayicileri için çok iyi bir f rsat. Selanik ile zmir'in iliflkileri çok daha h zl bir flekilde geliflmelidir. Çünkü her iki flehir de çok büyük ihracat limanlar na sahip. zmir'le sadece ticareti de il, Kuzey Yunanistan ve zmir aras ndaki teknolojik iliflkileri de gelifltirmek istiyoruz dedi. FING heyetinde yer alan Yunanl firmalar zmirli sanayicilerle otomotiv, demir çelik, g da, plastik, ambalaj, tütün, tekstil, a aç, mobilya, ka t, deri ve kürk, makine, mücevher, tafl mac l k ve lojistik, aksesuar konular nda ikili ifl görüflmeleri gerçeklefltirdi. Ege Bölgesi Sanayi Odas, Kuzey Yunanistan Sanayileri Federasyonu ile iflbirli i protokolü de imzalad. kili anlaflmaya EBSO ad na Yönetim Kurulu Baflkan Tamer Taflk n ile Kuzey Yunanistan Sanayileri Federasyonu Baflkan George Milanos imza att. Sivas ile Türkistan aras nda iflbirli i ad mlar at ld 100 EKONOM K FORUM k Kas m 2007

6 Konya Ticaret Odas n n Dubai ç karmas Konya Ticaret Odas incelemelerde bulunmak için 80 kiflilik bir heyetle Dubai'ye gitti. Dünyan n en büyük serbest bölgesi olma özelli ini tafl yan Jebel Ali'de incelemelerde bulunan heyet çözüm ortaklar ile karfl l kl görüflmeler yapt. Dubai'deki serbest bölge ziyaretini de erlendiren Konya Ticaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan TOBB Baflkan Yard mc s Hüseyin Üzülmez; Dünyan n en büyük ticaret merkezlerinin bafl nda gelen Jebel Ali'nin önemli bir örnek oldu unu düflünüyoruz. Buran n en önemli özelli i her geçen gün büyümesi ve kendini gelifltirmesi. Geçen sene ile bugün aras ndaki fark kelimeler ile anlatmak imkans z. Buras dünya ticaretinde önemli bir kavflak noktas. Buradaki izlenimlerimiz flüphesiz bizlere yol gösterici olacakt r. Üyelerimizi bu flekilde dünyan n say l merkezlerini göstermek amac ile her y l pek çok yurtd fl gezisi düzenliyoruz. Üyelerimizin bu gezilerden elde etti i izlenimleri ifllerine yans tmalar n n olumlu sonuçlar n daha önce gördük ve bundan sonra da görmeye devam edece imize inan yorum dedi. Isparta da Frans zlarla tar m, turizm ve ekonomi alan nda çal flmalar yap lacak Isparta Ticaret ve Sanayi Odas 'n n (ITSO) 2007 Mart ay ndan Fransa'n n Savoie Bölgesi'ne yapt ziyaretten sonra 12 Kas m'da Fransa'n n Savoie Bölgesi'nden bir heyet de Isparta'ya geldi. Ekonomik Komisyon Merkez Baflkan Jocç Guelme Toletti, Üniversite Teknoloji Gelifltirme ve Günefl Enerjisi Enstitü Baflkan Prof. Heny Duehmin, Sovoie Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odas Baflkan Vean Tiene Hoguenist, Savoie Bölgesi Çevre Düzenleme Bölüm Baflkan Philippe Sebzossew, Mimarlar Lowrent Rsubille ile Bensit Robert'ten oluflan heyet ile yap lan görüflmeler sonucunda Isparta'n n Fransa'n n Savoie Bölgesi ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odas aras nda iflbirli i imkanlar üzerinde duruldu. Heyet üyeleriyle yap lan karfl l kl görüflmelerde Isparta'n n üç önemli potansiyeli ön plana ç kt. K fl turizmi kapsam nda Davraz Kayak Merkezi, teknokent bünyesinde günefl enerjisi sistemleri ile tar msal üretim potansiyeli Frans zlar n ilgisini çekiyor. Hem Isparta, hem de Savoie Bölgesi'nde yap labilecekler gözden geçirildi i toplant da Isparta Ticaret Borsas (ITB)Baflkan Murat Dolmac, kentin tar msal potansiyeline iliflkin bilgiler verdi. ITSO Baflkan Hasan Hüseyin Kaç koç'ta Türkiye ile Fransa aras ndaki iliflkilerin geliflmesinden duydu u memnuniyeti dile getirdi. Isparta ile Fransa'n n Savoie Bölgesi aras ndaki iliflkilerin geliflmesini önemli bir ad m olarak de erlendiren Kaç koç, dostluklar n al flverifle dönüflmesini temenni etti. Kaç koç flöyle devam etti: 2009 y l Fransa'da Türkiye y l olarak ilan edildi. Kuraca - m z iflbirli inden ülkelerimizin ve flehirlerimizin çok istifade edece ine inan yorum. Bu ziyaretin görüfl al flveriflinin ötesine geçmesini ve birlikte çal flacak somut ad mlar ortaya ç - karmas n diliyorum. At lmakta olan ad mlar çok anlaml ve önemli buluyorum. Frans z heyetin Ispartam zdan olumlu izlenimlerle dönece ini umuyorum. Fransa Heyet Baflkan Ekonomik Komisyonu Merkez Baflkan Joc Guelme Toletti de Isparta'da çok iyi a rlanmaktan duydu u memnuniyeti ifade etti. Isparta'da bölgesini ve bölgesinin sanayicilerini temsil etti ini belirten Toletti, Savoie Bölgesi deyince akla k fl sporlar n n akla geldi inin alt n çizdi. Toletti, Amac m z sadece k fl sporlar de- il, di er alanlar da ön palana ç karmak. Biz sadece turizme ba l kalm yoruz. Araflt rmaya çok önem veriyoruz. Bölgemiz ile Isparta aras nda önemli benzerlikler var. Milli parklar, göller ve da lar buran n da önemli zenginlikleri. lk etapta buray daha iyi tan maya çal flaca z. ki bölge aras nda daha yak n iliflkiler gelifltirece iz. Çal flma gruplar toplant lar nda daha somut fleyler konuflaca z. liflkilerimiz çok sa lam temellere oturacak ve uzun y llar devam edecektir diye konufltu. Kas m 2007 l EKONOM K FORUM 101

7 Bursa da Y l n Giriflimcisi yar flmas tan t ld Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO) hizmet binas nda, ticaret ve sanayi odalar liderli inde tüm ifl adamlar n bir araya getirmeyi ve giriflimcileri desteklemeyi hedefleyen bu y l beflincisi düzenlenen Y l n Giriflimcisi ile bu y l ikincisi düzenlenen Y l n Sosyal Giriflimcisi yar flmalar n n tan t m toplant lar gerçeklefltirildi. Toplant n n aç l fl konuflmas n yapan Do an Gazetecilik cra Kurulu Baflkan Faik Aç kal n, AB yolundaki Türkiye'de yeni nesillere destek vermenin önemli oldu unu söyledi. Düzenlenen yar flmalar n, sosyal giriflimcili in geliflmesinde önemli oldu unu belirten Aç kal n, Giriflimcilik Türkiye için önemli. Art k giriflimciler çok daha uyan k olmal. Bill Gates, Sezar' n bir zamanlar hükmetti i insanlardan daha genifl kitleye hükmediyor. Bursa'da giriflimcili in etkin oldu unu görebilmekteyiz. On iki yafl n üstünde çal flan insanlar n her ikisinden birinin bordosu Bursa'ya kay tl oldu unu göstermektedir. Bursa, bu yar flmalarda flampiyonlar ç karmaya al flk n. Bursa'dan bu yar flmaya kat l m n yüksek olaca n bekliyoruz. Yar flmada birinci olacak arkadafl bizi Monte Carlo'da en iyi flekilde temsil edecektir dedi. Yar flma hakk nda bilgi veren Ernst-Young Türkiye Genel Müdürü Osman Dinçbafl, Bu proje, giriflimcilere destek olmay hedefliyor. Giriflimcilerin baflar lar na hep birlikte paylaflmay amaçl yor. Dünya giriflimcilik yar flmalar nda en çok ilgiyi çekenler Türk giriflimcilerdir. Türkiye, dünyada sosyal giriflimcilik için pilot bölge seçilen befl ülkeden birisidir. Giriflimciye, ifl dünyas n n destek olmas flartt r diye konufltu. Bursa'n n ülke ihracat nda ikinci olmas n, zengin ve çok farkl kültürlere sahip olmas na ba layan BTSO Meclis Üyesi Osman Ak n, BTSO olarak befl y ld r giriflimcilikle ilgili iki günlük kongreler düzenlediklerini ha- t rlatarak, giriflimcilik ruhunun geliflmesi için çok çal flmak gerekti ini belirtti. Ülkenin yat r m ikliminin de düzeltilmesi gerekti ini vurgulayan Ak n, giriflimcilikte Türkiye'nin birinci olmas halinde o kiflinin mutlaka Bursal olaca n da ifade etti. Tan t m toplant s ndan sonra düzenlenen giriflimcilik panelinde ise ekonomi ve medya dünyas n n önemli isimleri düflüncelerini paylaflt. Y l n Giriflimcisi ve Y l n Sosyal Giriflimcisi yar flmalar na 17 Kas m - 18 Aral k tarihleri aras nda baflvurular yap laca, ödül töreninin ise 21 fiubat'ta yap laca aç kland. Do al Tafl ve Yap Tafllar Laboratuar hizmete girdi Diyarbak r Ticaret ve Sanayi Odas (DTSO) taraf ndan yürütülen, AB taraf ndan finanse edilen, Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan, GAP Bölge Kalk nma daresi iflbirli iyle, GAP G DEM Projesi Hibe Program kapsam nda gerçekleflen Do al ve Yap Tafllar n Araflt rma Gelifltirme Laboratuar Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen törenle hizmete girdi. 20 Kas m'da Sanayi Bölgesi'nde gerçekleflen aç l fl töreninde DTSO Baflkan Mehmet Kaya, bir konuflma yaparak Türkiye'nin AB ve di er projelerden yararlanmakta oldukça yetersiz kald n belirterek flunlar söyledi: Türkiye Alt nc Çerçeve Program havuzuna 228 milyon Euro aktarmas na ra men bütün projelerden alm fl oldu u miktar sadece 50 milyon eurodur. Türkiye proje havuzuna befl koyup sadece birini alm flt r. Bu anlamda tüm kurumlar projelerle ilgili önemli çal flmalar yapmas gerekti ine inan yorum. Bu merkez bu anlamda çok önemlidir. Geliflmifl ülkeler AR-GE için bütçelerinde ortalama yüzde befl oran nda bir pay ay rmaktad rlar. Ülkemizin ise AR-GE için ay rd pay sa102 EKONOM K FORUM k Kas m 2007 dece binde dörttür. Buras bölge için de son derece büyük önem tafl maktad r. Bölgemizde sanayi istihdam nda en büyük paya sahip olan mermer sektörü ayn zamanda ilimizin ihracat n n yüzde 80'ini oluflturmaktad r. Türkiye mermer üretiminin yüzde 20'sini bölgemizden karfl lamaktad r. Bu laboratuar katk s yla, bölgemizde daha kaliteli ve daha verimli mermer ve bazalt üretimi sa lanacak. Ayr ca iç ve d fl pazarda rekabeti güçlü k lmak için önemli bir konuma sahip olacakt r.

8 TTSO Trabzon sorunlar na çözüm üretiyor Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas (TTSO)'da sekizincisi gerçeklefltirilen Trabzon Ekonomisi'nin Gelifltirilmesi, Mevcut Sorunlar n ve Çözüm Önerilerinin Tespiti Toplant s sonuç bildirgesi, toplant n n ard ndan aç kland. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan M. fiadan Eren, Trabzon Valisi Nuri Okutan ve Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Naf z Özak, toplant n n de erlendirmesini yapt lar. TTSO Baflkan fiadan Eren, Trabzon ekonomisinin gelifltirilmesi mevcut sorunlar n ve çözüm önerilerinin tespiti 2007 y l ikinci de erlendirme toplant s nda gündeme gelen sorunlar ve çözüm önerileri ile Trabzon'un ve bölgenin daha ileriye tafl naca n vurgulayarak befl saat süren toplant n n oldukça verimli geçti ini söyledi. Trabzon Valisi Nuri Okutan, toplant n n ard ndan yapt aç klamada y lda iki kez bir araya gelinmesi için fikir birli ine var ld n söyledi. lk kez kat ld toplant n n oldukça yararl geçti ini belirten Okutan görevli olanlar n kendi alanlar na yönelik notlar ald n, gelecek dönemde önerilerin de erlendirilece ini bildirdi. Bay nd rl k ve skan Bakan Faruk Naf z Özak, yapt de erlendirmede 2002 y l ndan beri devam eden toplant larda, gündeme al nan bir çok konunun ya çözümlendi ini yada önemli ilerlemeler kaydedildi ini belirterek, Toplant da, Atasu Baraj, Güney Çevre Yolu, toplu Konut çal flmalar de erlendirildi y l nda yap lacak Trabzon Olimpiyatlar konusunda haz rl klar n daha iyi yürütülmesi için görüflmede bulunuldu. Birinci Karadeniz Oyunlar çok iyi duyurulamad. Ayn hatay 2011 olimpiyatlar nda yaflamamak için al nacak tedbirler görüflüldü. 2011'e kadar çeflitli dönemlerde Trabzon'un haz rl klar denetimden geçecek bu konuda daha etkin tedbirler al nmas gündeme geldi. Befl bin kiflilik bir salon yap m gerçeklefltirilecek.yeni yurt binalar yan nda mevcutlar n iyilefltirilmesi gerçeklefltirilecek Trabzon Olimpiyatlar için tan t mda bir imaj sorunu yaflamamak için en az ndan kendimizi iyi pazarlamam z gerekiyor. dedi. Toplant da gündeme gelen bir baflka konusunda enerji oldu unu ifade eden Bakan Özak, Türkiye'de nükleer enerji için kurulacak olan santraller için Trabzon'unda de erlendirilmesi için bir araflt rma yap lmas na karar verildi ini belirtti.do algaz alan nda Trabzon'un yaflad gecikmeyi bir talihsizlik olarak yorumlayan Bakan Özak, ihaleyi alan iki firman n iflas etmesi gecikmenin bafl nedeni oldu unu an msatt y l içinde da t m yap lmas öngörülen do algaz ile Trabzon'un buluflmas n n sa lanaca n vurgulad. F nd k piyasas n rahata kavuflturmak ad na Fiskobirlik depolar nda bulunan 2005 ve 2006 f nd k ürününü sat n alacaklar n belirten Bakan Özak, 30 nisan 2008'e kadar bu çal flman n sürece ini söyledi. Kâr edilen oran n yar s n n Fiskobirlik'e geri ödenece ini, amaçlar n n bu kurumun daha rasyonel bir kurum haline gelmesi oldu unu söyledi. Bu kapsamda kuruma ait elindeki tüm yap lar da sat fla ç kar ld n an msatt. Kaçak çay ile bölgeye gelen zarar n önüne geçilmesi için çal flmalar n da sürdü ünü ifade etti.bkan Özak, yap l n toplant lar ile bir ad m daha ileriye gidildi ini ifade ederek, Akçaabat OSB'nin ilan edildi ini, buran n altyap s n n h zla tamamlanarak yat r mc ya aç laca n an msatarak, Güney Çevre Yolu için haz rlanan projelerin tamamland n 800 ile 1.2 milyon dolar aras nda alternatifli maliyetler ç kar ld n belirten Bakan Özak, projenin 2008 y l nda DPT'ye sunulaca n söyledi. Kas m 2007 l EKONOM K FORUM 103

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI

NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI NEW ANTİQUE SANAT GALERİSİ AÇILDI Y. Mimar Dekoratör Fikret Tekiner in özgün tasarımlarının teşhir edildiği ve satışa sunulduğu New Antik Sanat Galerisi Meral Beylem yönetiminde Bodrumda açıldı. Galeride

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry OCAK 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 OCAK / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Bilecik TSO nun gündeme getirdi i Kamu binalar nda yerli inflaat malzemesi kullan m konusunda ilk ad m at ld

Bilecik TSO nun gündeme getirdi i Kamu binalar nda yerli inflaat malzemesi kullan m konusunda ilk ad m at ld TOBB TOBBÜYELER ÜYELER LER, GEL fiMELER VE GÖRÜfiLER Bilecik TSO nun gündeme getirdi i Kamu binalar nda yerli inflaat malzemesi kullan m konusunda ilk ad m at ld Bilecik Ticaret ve Sanayi Odas 'n (BTSO),

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı.

04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel gazetede yayınlandı. 2013 YILINDA BASINDA ÇIKAN HABERLERİMİZ 04.01.2013 tarihinde Çanakkale Ekonomisi Canlanacak adlı haber 1 adet yerel 05.01.2013 tarihinde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 3. Kez Başlıyor adlı haber 2 adet

Detaylı

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ AMAÇ 2001 yılında 4691 sayılı yasayla kurulan Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde; teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilginin ticarileştirilmesi, üründe ve üretim yöntemlerinde

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI

AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ MECLİSİ NİN 30.04.2010 TARİHLİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI MÜZAKERE TUTANAĞI KARAR : 1 KONU : AÇILIŞ Akdeniz Belediyeler Birliği Meclisi 27.04.2010 tarihinde olağan toplantıya çağrılmış, ekseriyet sağlanamadığından toplantı 30.04.2010 günü saat 14.30 da Özkaymak Falez Hotel Toplantı

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN

ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN ÇYDD 23 NİSAN MESAJI: 23 NİSAN KUTLU OLSUN Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi 23 Nisan mesajı ile Genel Merkez ve Tüm Şubeler adına yapılan basın açıklaması ekte bilgi ve değerlendirmenize

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek.

Faliyet Raporları. Toplu İş Sözleşmesi Çalışanlarımızın özlük haklarını düzenleyen Toplu İş Sözleşmesinin geliştirilerek uygulanmasına devam edilecek. 2010 Mali Yılı Çalışma Programı Faliyet Raporları Personel Çalışanların daha verimli olabilmesi için özellikle halkla ilişkiler konusunda hizmetiçi eğitim çalışması programlanacaktır. Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 105 TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 105 106 14. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU 2006-2007 6. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN ELAZIĞ İL TEMSİLCİLİĞİ 12 Mart 2007 tarihinde, Elazığ İMO İl Temsilciliği

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry

Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry Afyonkarahisar Chamber E- BÜLTEN of Commerce and Industry MART 2016 Afyonkarahisar AFYONKARAHİSAR Chamber of Commerce TİCARET VE and Industry SANAYİ ODASI II-İLİMİZİN İHRACAT RAKAMI 2016 MART AYI / AFYONKARAHİSAR

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL

S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL S V L TOPLUM, YEREL YÖNET MLER VE GENÇL K AB ÜYEL YOLUNDA" S V L TOPLUMLA D YALOG TOPLANTISI 4 SONUÇ B LD RGES 11 ARALIK 2010, STANBUL "Sivil Toplum, Yerel Yönetimler ve Gençlik AB Üyeli i Yolunda Sivil

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ekim Ayı Faaliyet Raporu

Ekim Ayı Faaliyet Raporu Ekim Ayı Faaliyet Raporu Değerli KAGİDER üyeleri, KAGİDER adına dopdolu geçen bir Ekim ayını geride bıraktık. Yeni iletişim ajansımız ile düzenlediğimiz, yeni yönetim kurulumuzu ve hedeflerimizi duyurmayı

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014

T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI ARSİN 2014 T.C TRABZON VALİLİĞİ ARSİN ÖĞRETMENEVİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 1 ARSİN 2014 Misyonumuz Öğretmenlerimizin; Meslekî ve kültürel gelişmelerine, hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012

İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012 İZMİR TİCARET ODASI FAS KRALLIĞI İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 2 5 EKİM 2012 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ EKİM 2012 Hazırlayan: Zeynep Armağan Dış İlişkiler Masası Uzman Yardımcısı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı