AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 1 / 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 1 / 10"

Transkript

1 SÖZLEŞME 1 - TARAFLAR Bir tarafta; Abdi İpekçi Cad. No:75 Maçka, Şişli/İSTANBUL adresinde mukim AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.( kısaca AVEA olarak anılacaktır) ile, Diğer tarafta;..., adresinde mukim... (kısaca KURUM olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar altında iş bu sözleşmeyi imzalamışlardır. 2- TANIMLAR KURUM : AVEA nın sunduğu Kurum Tarifesi nden yararlanmak üzere işbu sözleşmeyi imzalayan;... ve hisselerinin %51 veya daha fazlası... na ait olup Ek-4 de belirtilen Şirketlerin her biridir. Abone : AVEA nın kurmuş olduğu GSM 1800 sisteminde verilen hizmetlerden yararlanmak üzere, kendi isteğiyle ve Sözleşme de belirtilen hükümler çerçevesinde AVEA şebekesine kaydını yaptırmak için bizzat veya vekili yada yetkilisi aracılığıyla başvurarak Abonelik Sözleşmesi imzalayan ve hükümlerine uymayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişidir Abonelik Sözleşmesi : İşbu sözleşme kapsamında, Abone olmak ve Avea Faturalı Hat tı kullanma hakkına sahip olmak için imzalanan sözleşme ve ekleridir. SIM (Subscriber Identity Module) Kart : AVEA nın Hizmet ve Ek Hizmet sunabilmesi için gerekli olan ve Abonelerin bir kısım bilgilerini içeren, abone tanıtım kartıdır. Hizmet :AVEA nın kurmuş olduğu GSM 1800 sisteminde verilen temel haberleşme hizmetleridir. Ek Hizmet :AVEA nın Abone'lerine sunulan temel haberleşme hizmetlerinin dışındaki tüm hizmetlerdir. T.K. : Telekomünikasyon Kurumu dur. Uyumlu Terminal Cihazı : GSM 1800 Mobil Telefon Sistemi ile uyumlu özelliklere sahip Telekomünikasyon Terminal Cihazıdır. FCT (Fixed Cellular Terminal) : Santrallara takılan ve takıldığı santral kullanıcılarının bu cihaz (FCT) üzerinden diğer cep telefonlarına ulaşılmasını sağlayan, herhangi bir yüzeye sabitlenerek kullanılan mobil telekomünikasyon terminal cihazıdır. Tarife : T.K. tarafından belirlenen ve onaylanan azami fiyat sınırları içinde kalmak suretiyle AVEA tarafından serbestçe belirlenen; haberleşme hizmetlerinin, ücrete tabi ek hizmetlerin ve diğer ücrete tabi işlemlerin ücretlerini içeren abonelere uygulanan fiyat listesidir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 1 / 10

2 KURUM Tarifesi : AVEA nın İşbu sözleşme kapsamında Abone lere uygulayacağı ve detayları sözleşme ekinde (EK-1) sunulmuş olan tarifedir. Standart Tarife : Bireysel pazarda faturalı hatlara sunulan EvlereŞenlik tarifesidir. Avea Faturalı Hat :Abone nin; Hizmet ve Ek Hizmet lerden yararlanması karşılığında hesaplanacak hizmet bedeli, vergi, harç ve fonlar ile diğer tüm ödentileri, belirlenmiş dönem sonunda Abone adına düzenlenecek bir faturaya istinaden ödediği sistem ile kullanılan ve alan kodunu AVEA nın belirleyeceği cep telefonu hattıdır. Avea Merkez : Abonelerin gereksinimlerine cevap vermek amacıyla sunulan, telefon, faks, mektup veya internet kanalı ile iletişim kurulabilen, müşteri gereksinimlerine cevap vermek amacı ile verilen hizmettir. KURUM Personeli : KURUM ile iş hizmet akdi imzalamış olan ve KURUM kadrosunda çalışan personeldir. 3- KONU ve KAPSAMI : AVEA nın kurmuş olduğu GSM 1800 sisteminden sunulan ve Abonelik Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde sağlanılan hizmet ve ek hizmetlerin KURUM ve KURUM Personeli Abone lere, adlarına tesis edilecek Avea Faturalı Hatları üzerinden Kurum Tarifesi ne bağlı olarak sağlanmasına ilişkin koşul ve esasların düzenlenmesidir. 4- KURUM TARİFESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI: 4.1. KURUM ve KURUM Personeli, AVEA nın sunduğu Hizmet ve Ek Hizmet lerden, işbu sözleşmede belirlenen hükümler çerçevesinde yararlanabilecektir İşbu sözleşme kapsamında KURUM un her bir Personeli, kendi adına en fazla.. (..) adet Avea Faturalı Hat tesis ettirebilecektir. KURUM Personeli nin işbu sözleşme kapsamında adına.. ( ) den fazla hat tesis ettirmesi halinde, AVEA; fazladan tesis ettirilen hatları uygun göreceği bir tarife üzerinden ücretlendirebilecektir. Ayrıca KURUM ve Personeli adına tesis edilen telefon hatlarının kullanım hakkı sadece KURUM ve Personeline ait olup, hatlar sadece AVEA nın onayı ile ve belirleyeceği koşullar uyarınca başkasına devredilebilecektir KURUM Personeli Abone; birden fazla Kurum/Kuruluşa bağlı olması ve bağlı olduğu Kurum/Kuruluş ile AVEA arasında işbu sözleşme benzeri bir sözleşme yapılmış olması halinde; AVEA tarafından sözleşmeler kapsamında sunulan servis ve tarifelerden yalnız birisini tercih edebilecektir. Aksi durumun tespiti halinde AVEA, Abone nin ilk tarihli sözleşme kapsamında yararlandığı hatlar dışında kalan hatları uygun göreceği bir tarife üzerinden ücretlendirebilecektir AVEA nın sunduğu Hizmet ve Ek Hizmetler den işbu sözleşme kapsamında yararlanmak isteyen KURUM Personeli; Faturalı Hat Tesisi sırasında AVEA tarafından talep edilen abonelik evrakları ile birlikte, İşbu sözleşme ekinde yer alan; AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 2 / 10

3 a) Personel Onama Formunu (EK-2) doldurup, KURUM imza yetkilisi ya da imza yetkilisinin atayacağı bir görevliye onaylatacak, b) Personel Taahhüt Formunu (EK-3) okuyup imzalayacak,ve abonelik işlemleri sırasında KURUM Kimlik kartı ile birlikte AVEA Bayii ne ibraz edecektir 4.5. KURUM Personeli Abone nin; KURUM daki görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; İşbu sözleşme kapsamında Abone adına tesis edilen hatlar, görevin sona erme tarihinden itibaren kendiliğinden AVEA nın Standart Tarifesine geçirilecektir. KURUM Personeli Abone nin, işbu sözleşme kapsamında adına tesis ettirmiş olduğu hatlardan herhangi bir tanesinin, Ticari kazanç sağlamak amacı ile kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi halinde ise; AVEA nın bu nedenle uğramış olduğu zararı KURUM Personeli Aboneden talep etme ve söz konusu hattı derhal kapatma hakkı saklıdır İşbu sözleşmenin taraflardan birince feshi halinde; adına tesis ettirdiği hatlardan işbu sözleşme kapsamında yararlanan abonelere ait hatlar, fesih tarihinden itibaren kendiliğinden AVEA nın uygun göreceği bir tarifesine geçirilecek ve durum Abonelere Kısa Mesaj yoluyla bildirilecektir KURUM; AVEA nın işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmet ve ek hizmetlerden yararlanma hakkına sahip KURUM Personelinin belirlenebilmesi amacıyla; personelin ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerini içeren Personel Listesini, ilki işbu sözleşmenin imza tarihinde olmak üzere her üç ayda bir ve excel formatında AVEA ya düzenli olarak vermekle yükümlüdür. Ayrıca; AVEA nın gerekli gördüğü hallerde KURUM dan personel listesini talep hakkı vardır. Personel listeleri elektronik ortamda (disket veya CD) veya bilgisayar ortamında ( ) verilecek olup, bilgisayar ortamında verilecek listeler için AVEA nın yazılı olarak bildireceği adresi kullanılacaktır. Söz konusu listelerde meydana gelen değişiklikler; KURUM nezdinde işe başlayan ve işten ayrılan personeller ayrı ayrı belirtilmek suretiyle KURUM tarafından derhal AVEA ya bildirilecektir. AVEA nın söz konusu personel listelerini Bayi ve satış noktaları ile paylaşma hakkı saklıdır KURUM; her üç ayda bir ya da AVEA nın talep ettiği zamanlarda, personel listesini AVEA ya vermemesi ya da verilen personel listesinin ve imzalanan personel onama formunun gerçek duruma aykırı olduğunun AVEA ca tespit edilmesi halinde, AVEA nın bu nedenlerle uğrayacağı zararları tazminle yükümlü olacaktır. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 3 / 10

4 5- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 5.1. AVEA tarafından sağlanan Hizmet ve Ek Hizmet; mücbir sebep halleri, şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, abonelerin veya üçüncü kişilerin hatları bloke etmeye çalışmaları, yasadan veya işbu sözleşmeden kaynaklanan sebepler ya da AVEA dan kaynaklanmayan nedenlerle kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. Ancak, söz konusu durumlarda AVEA, mevcut teknik donanımının elverdiği en kısa süre içerisinde arızayı giderecektir. Hizmet ve Ek Hizmet kesintileri nedeni ile KURUM AVEA dan herhangi bir tazminat veya hak talebinde bulunamayacaktır KURUM; işbu sözleşmeyi hiçbir şekilde kısmen veya tamamen herhangi bir kurum, kuruluş, vakıf ve/veya benzer organizasyona ve/veya gerçek yada tüzel 3. şahıslara devir ve temlik edemeyecektir Bu protokol kapsamındaki Aboneler ve diğer 3. şahıslar tarafından AVEA aleyhine açılacak davalar (tazminat, men-i müdahale, eski hale getirme v.b.) neticesi AVEA nın uğrayacağı zarardan, KURUM kusuru olmaması kaydıyla sorumlu tutulmayacaktır KURUM; Personeli nin Kurum Tarifesi nden en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla, iç iletişim kanallarını (internet, intranet, ,dergi, gazete, bülten, pano, broşür, vb.) kullanarak Kurum Tarifesi nden yararlanma koşullarını personeline bildirecektir. Bu bildirim sırasında KURUM; AVEA nın hazırladığı ve KURUM a sunacağı formatları ya da kendi düzenleyeceği formatları kullanmakta serbesttir. Ancak KURUM, kendi hazırlayacağı formatları kullanmak istemesi halinde, her hangi bir yanlış bildirime mahal vermemek için, söz konusu formatları AVEA ya onaylatacak, aksi takdirde yanlış bildirim nedeni ile doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. 5.5.AVEA; KURUM Personeli nin iş kaybını önlemek, sorunsuz ve hızlı bir şekilde Abonelik işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla KURUM un önereceği yerlerde stand açma hakkına sahip olup, yapacağı değerlendirmeler sonucunda stand açıp açmama kararını verecektir KURUM; Personeli nin Abonelik işlemleri sırasında AVEA ya her türlü kolaylığı sağlayacaktır KURUM; işbu sözleşme kapsamında Personeli ya da kendisi adına tesis ettirmiş olduğu hatları, hiçbir şekilde FCT cihazlarinda kullanmayacaktır. Aksi durumun AVEA tarafindan tespiti halinde,avea nın, FCT Cihazlarında kullanılan hatları kapatma veya standart tarifesine gecirme hakkı saklıdır. 6- ABONELİK SÖZLEŞMESİ Abone lerin hak ve yükümlülükleri, AVEA ile aboneler arasında imzalanacak olan abonelik sözleşmesi kapsamında yürütülecek ve Abonelik Sözleşmesi nde hüküm bulunmayan hallerde işbu sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanacaktır. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 4 / 10

5 7- SÜRE İşbu sözleşmenin süresi yürürlük tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Taraflardan herhangi birinin, sözleşme süresinin sona ermesinden en az 30 (otuz) gün önce işbu sözleşmeyi feshetmek istediğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi halinde sözleşme 1 (bir) yıllık süreler ile kendiliğinden yenilenecektir. 8- FESİH 8.1. Taraflar; 4 (dört) ay önceden yazılı olarak ihbarda bulunmak kaydıyla, Sözleşme yi süresi içinde herhangi bir zamanda sona erdirebilir Taraflardan birinin, sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde; yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın yazılı bildiriminden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, bildirimde bulunan taraf, bu 15 (onbeş) günlük sürenin sonunda, tazmine ilişkin her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla Sözleşme yi derhal feshedebilecektir Taraflardan birinin iflası ya da her hangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde sözleşme kendiliğinden hükümsüz olacaktır Fesih bildirimleri yazılı olarak yapılacaktır Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde; taraflar 8.2. maddesi saklı kalmak kaydıyla birbirlerinden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaklardır. 9- GİZLİLİK KURUM ve AVEA; bu sözleşme yürürlükte olduğu sürece ve sözleşme sona erdikten sonraki 5 (beş) yıl içerisinde bu sözleşmenin içeriğine ait ve uygulamasından doğan bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayacaklardır. İşbu protokolde belirlenen KURUM Tarifesi nden Yararlanma Koşullarının, KURUM tarafından personeline duyurulması, gizlilik maddesinin ihlali kapsamında değerlendirilmeyecektir. 10- DEĞİŞİKLİK İşbu Sözleşme taraflar arasında yapılmış olan mutabakatın tamamını oluşturur. Sözleşme nin kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik yazılı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça, taraflar için bağlayıcı olmaz. Mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle, Sözleşme nin ya da Abonelik Sözleşmesi nin uygulanamayan hükümleri yerine, T.K. tarafından kabul edilen Abonelik Sözleşmesi ndeki hükümler uygulanır. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 5 / 10

6 11- TEBLİGAT Tarafların yukarıda yazılan adresleri tebligat adresleridir. Adres değişikliği olması halinde, değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar yasal tebligatın tüm sonuçlarını doğuracak ve bizzat taraflara yapılmış sayılacaktır. 12- DELİL SÖZLEŞMESİ KURUM, Sözleşme den dolayı taraflar arasında doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda AVEA nın defter kayıtları ile bu kayıtların dayanağını teşkil eden evrak ve belgelerin delil olarak kullanılacağını beyan ve kabul ederler. 13- İHTİLAFLARIN HALLİ İşbu protokolden kaynaklanan her türlü ihtilafların hallinde İstanbul (merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 14- İMZA SİRKÜLERİ KURUM; işbu Sözleşme imzalanmadan önce son İmza Sirkülerini Sözleşme ye EK-5 olarak sunacaktır. İmza Sirküleri işbu Sözleşme nin mütemmim cüz üdür ve bu Sirküler sunulmadan taraflar işbu Sözleşme de düzenlenen iş ilişkisini kurmayacaktır. Ondört ana maddeden ibaret işbu protokol, ayrılmaz birer parçası olan ( ) adet eki ve tarafların müşterek mutabakatları ile / / tarihinde 2 (iki) nüsha olarak İstanbul da tanzim, teati ve imza edilmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girecektir. AVEA... İletişim Hizmetleri A.Ş. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 6 / 10

7 EK-1 KURUM Tarifesi Aylık Ücret Sabit Grup içi ücretsiz görüşme süresi * Avea Faturalı Hat Personell Paket..Tarifesi Grup içi Grup dışı Sabit Hat Diğer GSM SMS * Her ay dakika ücretsiz grup içi görüşme süresi verilecektir. İlgili ay içerisinde tüketilmeyen dakikalar bir sonraki aya devretmeyecektir. Ay içerisinde ücretsiz görüşme süresi üzerindeki kullanımlar limit sonrası grup içi fiyatından ücretlendirilecektir. Yukarıdaki tabloda belirtilmeyen tüm tarifeler için (uluslararası çağrılar, katma değerli hizmetler, vb.) Standart Tarife fiyatları geçerlidir. Tüm fiyatlara KDV dahil, ÖİV hariçtir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Kurum Tarifesi nde belirtilen tüm ücretleri piyasa koşullarına göre güncelleme hakkına sahiptir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 7 / 10

8 EK-2 Personel Onama Formu AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ne Aşağıda adı ve soyadı yazılı kişi halen... da kadrolu olarak çalışmaktadır. AVEA ile.... arasında imzalanan... /... /.... tarihli sözleşme ile belirlenen KURUM Tarifesi nden yararlanma Koşulları kendisine bildirilmiş olup, söz konusu sözleşme kapsamında, adı geçen personelimizin KURUM Tarifesi nden yararlandırılması uygundur. Gereğini rica ederiz. Tarih :... /... /.... Adı Soyadı Sicil No T.C. Kimlik No Görevi İş Adresi İmzzaa İ İş Telefonu Ev Adresi Ev Telefonu AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 8 / 10

9 EK- 3 Personel Taahhüt Formu AVEA ile halen çalışmakta olduğum... arasında imzalanan.../.../... tarihli sözleşme kapsamında, KURUM Tarifesinden Yararlanma Koşullarına ilişkin 5 adet madde ile tarafıma verilen hakları ve getirilen yükümlülükleri ve işbu form ekinde tarafıma tarife bilgilerinin sunulmuş olduğunu, KURUM Tarifesinden Yararlanma Koşullarına ilişkin maddeler ile birlikte tarife bilgilerini de okuyup anladığımı ve aynen yerine getirmeyi kabul ettiğimi gayrıkaabilirücu beyan ve taahhüt ederim. Ad-Soyad : Adres : İmza : KURUM TARİFESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 1- KURUM Tarifesi nden yararlanabilmek için, KURUM un her bir Personeli, adına en fazla.. (..) adet Avea Faturalı Hat tesis ettirebilecektir. KURUM Personeli nin işbu sözleşme kapsamında adına (..) den fazla hat tesis ettirmesi halinde, AVEA, fazladan tesis ettirilen hatları uygun göreceği bir tarife üzerinden ücretlendirebilecektir. Ayrıca KURUM ve Personeli adına tesis edilen telefon hatlarının kullanım hakkı sadece KURUM ve Personeline ait olup, hatlar sadece AVEA nın onayı ile ve belirleyeceği koşullar uyarınca başkasına devredilebilecektir. 2- KURUM Personeli Abone; birden fazla Kurum/Kuruluşa bağlı olması ve bağlı olduğu Kurum/Kuruluş ile AVEA arasında işbu sözleşme benzeri bir sözleşme yapılmış olması halinde; AVEA tarafından sözleşmeler kapsamında sunulan servis ve tarifelerden yalnız birisini tercih edebilecektir. Aksi durumun tespiti halinde AVEA, Abone nin ilk tarihli sözleşme kapsamında yararlandığı hatlar dışında kalan hatları uygun göreceği bir tarife üzerinden ücretlendirebilecektir. 3- AVEA nın sunduğu Hizmet ve Ek Hizmetler den işbu sözleşme kapsamında yararlanmak isteyen KURUM Personeli Faturalı Hat Tesisi sırasında AVEA tarafından talep edilen abonelik evrakları ile birlikte, İşbu sözleşme ekinde yer alan; a) Personel Onama Formunu (EK-2) doldurup, KURUM imza yetkilisi ya da imza yetkilisinin atayacağı bir görevliye onaylatacak, b) Personel Taahhüt Formunu (EK-3) okuyup, imzalayacak, ve abonelik işlemleri sırasında KURUM Kimlik kartı ile birlikte AVEA Bayii ne ibraz edecektir 4- KURUM Personeli Abone nin; KURUM daki görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; İşbu sözleşme kapsamında Abone adına tesis edilen hatlar, görevin sona erme tarihinden itibaren kendiliğinden AVEA nın Standart Tarifesine geçirilecektir. KURUM Personeli Abone nin, işbu sözleşme kapsamında adına tesis ettirmiş olduğu hatlardan herhangi bir tanesinin, Ticari kazanç sağlamak amacı ile kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi halinde ise; AVEA nın bu nedenle uğramış olduğu zararı KURUM Personeli Aboneden talep etme ve söz konusu hattı derhal kapatma hakkı saklıdır. 5- İşbu sözleşmenin taraflardan birince feshi halinde; adına tesis ettirdiği hatlardan işbu sözleşme kapsamında yararlanan abonelere ait hatlar, fesih tarihinden itibaren kendiliğinden AVEA nın uygun göreceği bir tarifesine geçirilecek ve durum Abonelere Kısa Mesaj yoluyla bildirilecektir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 9 / 10

10 EK- 4 Hisselerinin %51 veya daha fazlası KURUM a ait olan ve işbu Sözleşmeye Taraf Şirketler Listesi : AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin onay vermesi halinde, AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ile... arasında.../.../... tarihinde imzalanmış olan Sözleşme ye taraf olmayı; söz konusu sözleşme ile AVEA tarafından sunulan tüm hizmetlerden yararlanmak istediğimi ve sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklere uymayı kabul ettiğimi gayrıkaabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Sıra No Şirket Adı İmza AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 10 / 10

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ TARİFE 1-2-3 KAMPANYASI BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli nde 3 farklı tarife üzerinden başlattığı Kampanya uygulamasından

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB)

GPRS-EDGE-3N 8-9- 100 MB, 250 MB, 1 GB, 4 GB, 8 GB 15 GB) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü İnternet Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemsiz Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Avea Taahhütlü Data Paketleri Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de (

Detaylı

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL TARİFELER İÇİN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından faturalı kurumsal hatlara yönelik olarak başlatılan 09/04/2012-01/08/2012 tarihleri arasında geçerli olacak

Detaylı

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.)

1-12 ( ) 2- ( ) 3-4- 5-30 TL.) TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) MODEMSİZ Aşımsız 5GB Taahhütlü Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ

FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ FATURANI PAYLAŞ MODELİ BİREYSEL ABONE (ÇALIŞAN) TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri nin ( AVEA ) Faturanı Paylaş Modeli uygulamasından ( Uygulama ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar

Detaylı

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ TARİFESİ TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Tarifesi Taahhütnamesinin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından sunulan

Detaylı

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL APN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 31.12.2015 e kadar geçerli olacak Avea Kurumsal APN Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak

Detaylı

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında Avea

Detaylı

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ C5 ELECTRONICS B2B SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Akaretler, Süleyman Seba Cad. Bjk Plaza B Blok K:1 34357, Beşiktaş/İstanbul adresinde yerleşik

Detaylı

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Taahhütlü Modemli Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Ayın İlleri Kampanyası (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır.); fatura adresi aşağıdaki tabloda belirtilen illerde olan ve madde 2 de yer alan koşulları sağlayan

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 15GB 24 Ay Taahhütlü 21 lik Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyası ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de

Detaylı

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M DATA PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Yeni M2M İnternet Paketleri Kampanyası ndan... adresinde mukim... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ

VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ VODAFONE TOPLU ABONELİK SATIŞ SÖZLEŞMESİ Bu Vodafone Toplu Abonelik Satış Sözleşmesi (kısaca Sözleşme ), Yürürlük Tarihi Giriniz tarihinde ( Yürürlük Tarihi ), İstanbul da, 1) Büyükdere Cad. No:251 498,

Detaylı

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR.

SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. SÖZLEŞME İKİ NUSHA OLARAK DOLDURULUP GÖNDERİLMELİDİR. İstenilen Evraklar: Şirketler için; Vergi levhası fotokopisi İmza sirküleri fotokopisi (İmza sirkülerinde ki imza ile sözleşmedeki imza aynı olmalıdır)

Detaylı

TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELLSIMPOS KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ İşbu Taahhütname (bundan böyle Taahhütname olarak anılacaktır.), TURKCELL Plaza Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı 34430 İstanbul adresinde mukim Turkcell İletişim Hizmetleri

Detaylı

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ TÜRKTELEKOM PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ

M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( İŞLETMECİ ) M2M TARİFESİ VE M2M PAKETLERİ Taahhütlü Uygulaması ndan......adresinde mukim... unvanlı şirket olarak işbu Taahhütname

Detaylı

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB

ÖİV 1-12 ( ) 2- ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gündüz Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) üyeleri için ekte belirtilen tarifeler kapsamında düzenlemiş olduğu MÜSİAD

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Jet Wifi Sınırsız Tarife den ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi,

kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi, TÜRK TELEKOM MOBİL PRESTİJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Türk Telekom Mobil Prestij Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK- 1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Türk Telekom Mobil Prestij

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Modemli 5GB Kartalcell Tarife si ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB

ÖİV ( ) 2. ( ) TL 5 GB TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Aşımsız 5GB Gece Jeti Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ PRESTİJ BİZDE TARİFESİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Prestij Bizde Tarifesi Kampanyası

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte Bayram

Detaylı

ESNAF VE UZMAN TARİFELERİ İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF VE UZMAN TARİFELERİ İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ESNAF VE UZMAN TARİFELERİ İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Esnaf ve Uzman Tarifeleri İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MÜSİAD KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği ( MÜSİAD ) üyeleri için ekte belirtilen tarifeler kapsamında düzenlemiş olduğu MÜSİAD

Detaylı

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Kurumsal İnternet Paketleri %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de

Detaylı

TAAHHÜTNAME. Buna göre;

TAAHHÜTNAME. Buna göre; TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Bireysel Kurumsal Taahhütlü İnternet Paketleri ( Paket ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi;

Detaylı

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- İşbu Avantajlı Menü Kampanyası Taahhütnamesi nin ( Taahhütname ) EK-1 inde belirtilen hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Menü Kampanyası ( Kampanya ) kapsamında

Detaylı

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi

Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından Esnafa Ozel Vodafone lular ile Sınırsız Konuşma Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) İnternetli Esnaf Medium tarifesine ( Tarife

Detaylı

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır.

Bölüm 1 de ürün gereklilikleri ve müşteri talepleri doğrultusunda en az 3 (üç) adet alternatif tasarım ortaya konacaktır. TASARIM PROJESİ TEKLİF FORMU Tasarımcı: Bahaeddin Önal Musteri:... Projenin Adı ve Tanımı:... Projenin Aşamaları: Ücret (TL) Süre (İş Günü) Bölüm 1 : Konsept Tasarıma Karar verilmesi Bölüm 2 : Tasarım

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından +1 TL ye Katlayan İnternet Kampanyası ndan ( Kampanya )

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından +1 TL ye Katlayan İnternet Kampanyası ndan ( Kampanya ) ye, +1 TL ye Katlayan İnternet Kampanyası (kısaca Vodafone ) tarafından +1 TL ye Katlayan İnternet Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) Yeni İnternetli Esnaf Medium

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %40 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ DİYABET PAKETİ (24 AY) KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 20 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) DİYABET PAKETİ 24 AY KAMPANYASI ndan ( Kampanya )... adresinde mukim...

Detaylı

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, Red Business Büyük İndirim Kampanyası Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business Büyük İndirim Kampanyası dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi

Vodafone İş Ortağım Red Business %50 İndirim Kampanyası Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası ndan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen hatlarımız

Detaylı

AKILLI CEP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

AKILLI CEP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AKILLI CEP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Akıllı Cep Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ

OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ OFİSTE NET TARİFE İLE CİHAZ HEDİYE KAMPANYA TAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 03.10.2011-03.11.2011 tarihleri arasında düzenlenmekte olan

Detaylı

VODAFONE 5 TL YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 5 TL YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 5 TL ye Avantaj Kampanyasından (Kampanya) Cep Avantaj Midi 5 TL YE AVANTAJ Paketine ( Paket 1 ) Cep Avantaj Heryöne 5 TL YE AVANTAJ Paketine ( Paket 2 ) Dahil

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Aile Kampanyası Taahütnamesi

İşini Bilen Esnaf Aile Kampanyası Taahütnamesi ye, İşini Bilen Esnaf Aile Kampanyası Taahütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Aile Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf Aile tarifesine ( Tarife 2 ) İşini Bilen Esnaf L Tarfesine

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.)

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ adresinde mukim. (bundan böyle kısaca TEDARİKÇİ olarak anılacaktır.) DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ LAPTOP ALIMI TASLAK SÖZLEŞMESİ MADDE 1: TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. Darüşşafaka Mh. Darüşşafaka Cd. No:5/9 34457 Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Yeni +1 TL ye Katlayan Kampanya Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Yeni +1 TL ye Katlayan Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ tarifesine ( Tarife 1 )

Detaylı

İKİLİ PAKET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

İKİLİ PAKET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; İKİLİ PAKET KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca TURKCELL olarak anılacaktır) nin 04.03.2014 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Modemli 4GB Jet Tarifesi nden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ

IX. TÜRK ÜNİVERSİTELERİ TANITIM FUARI PROTOKOLÜ Katılımcı Bilgileri: Madde 1. (Taraflar) Trucas UG ( Fuar şirketi olarak anılacaktır ) tarafından gerçekleştirilecek olan Türk Üniversiteleri Tanıtım Fuarı na katılan firmalar (Katılımcı olarak anılacaktır)

Detaylı

VODAFONE 1 TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL DAKİKA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Cep Avantaj Mini Süper 1 TL DAKİKA Kampanyası ndan ( Kampanya ) Cep Avantaj Midi Tarifesi 1 TL DAKİKA Kampanyası ndan ( Kampanya ) Cep Avantaj Her Yöne Tarifesi

Detaylı

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ

VODAFONE AKILLI BAS KONUŞ BİREYSEL SERVİS SÖZLEŞMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Akıllı Bas Konuş Servisi nden ( Servis ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi

Detaylı

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname

TAAHHÜTNAME AVEA Kampanya Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Benim Şehrim Kampanya sından ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre; 1-

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Alt Bayi İndirim Kampanyası 2 Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Alt Bayi İndirim Kampanyası 2 den ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Large tarifesine dahil olarak yararlanmak

Detaylı

MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi

MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) sunduğu MobilSaha Servisi ( Servis ) nden yararlanabilmek amacıyla işbu MobilSaha Servisi Test Kullanıcısı Taahhütnamesi

Detaylı

KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL FENERCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Fenercell İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname ve eklerinde ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi.

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi. STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -6- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI Platin grubuna iphone 3G 8 GB (siyah) model cihaz eklendi. MotoQ modeli de Altın dan Gümüş e alındı. GSM Faks cihazı altın

Detaylı

Yeni MobilSaha Servisi Test Kullanıcı Taahhütnamesi

Yeni MobilSaha Servisi Test Kullanıcı Taahhütnamesi Yeni MobilSaha Servisi Test Kullanıcı Taahhütnamesi AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) işbu Taahhütname nin Özel Şartlar ında belirtilen Yeni MobilSaha Servisi Kampanyası ( Kampanya ) ndan belirtilen

Detaylı

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU

STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU. İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. SEZİN MIZRAKLI SİNEM GÖKSU STANDART SÖZLEŞME FORMATI DEĞİŞİKLİK FORMU VERSİYON NO -9- DEĞİŞİKLİK KAPSAMI İştecep kataloğu revize edilen İştecep Kampanya Taahhütnamesidir. DEĞİŞİKLİK TARİHİ 27.01.2010 DEĞİŞİKLİĞİ TALEP EDEN İŞ SAHİBİ

Detaylı

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI

ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI ASUS TRANSFORMER TABLET KAMPANYASI AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Asus Transformer Tablet Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar kapsamında

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf ye, İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf S tarifesine ( Tarife 1 ) İşini Bilen Esnaf M tarifesine

Detaylı

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf

İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf ye, İşini Bilen Esnaf Kampanyası Taahütnamesi Şahıs Esnaf (kısaca Vodafone ) tarafından İşini Bilen Esnaf Kampanyası ndan ( Kampanya ) İşini Bilen Esnaf S tarifesine ( Tarife 1 ) İşini Bilen Esnaf M tarifesine

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Red Business %50 İndirim Kampanyası 12 ay Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business %50 İndirim Kampanyası 12 ay dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone

Detaylı

Red Business 10+ İndirim Kampanyası (24 ay) Taahhütnamesi

Red Business 10+ İndirim Kampanyası (24 ay) Taahhütnamesi ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan, Red Business Büyük İndirim Kampanyası (24 ay) dan yararlanmak istememiz sebebiyle GSM no ları ve Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi imza tarihleri EK-2 de belirtilen

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE 1000 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE 1000 ESNAF AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye 1000 Esnaf Avantaj Kampanyası ndan (Kampanya) Esnaf Avantaj Mini Süper tarifesinde 1 TL ye 1000 Esnaf Avantaj Paketi ne Esnaf Avantaj Her Yöne Ekstra tarifesinde

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone +1 TL ye Katlayan Kampanya Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan +1 TL ye Katlayan Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Avantaj Mini Her Yöne+ tarifesine ( Tarife 1 ) Esnaf Avantaj

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ ATAÇLAR TAHSİLAT SİTESİ ÜZERİNDEN SANAL POS KULLANIM SÖZLEŞMESİ MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İş bu sözleşme; Tekstilkent Koza Plaza A Blk.Kat:19 No:71 Esenler-İSTANBUL adresinde yerleşik ATAÇLAR İLETİŞİM

Detaylı

KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL GSMOBILE İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal GSMobile İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname ve eklerinde ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr

emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Bayilik Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA İletişim

Detaylı

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL)

iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) iphone 5S/5C/4S İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (KURUMSAL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) iphone 5S, iphone 5C, iphone 4S İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından ( Kampanya

Detaylı

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi

Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki Fiber e Gel Kampanyası Taahhütnamesi Ana Sözleşme Seri No: Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan sonra kısaca TURKCELL SUPERONLINE

Detaylı

AVEA INTOUCH 2 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

AVEA INTOUCH 2 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA INTOUCH 2 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) AVEA intouch 2 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. VODAFONE Ġġ ORTAĞIM + YE ĠKĠYE KATLAYAN KAMPANYA TAAHHÜTNAMESĠ ne, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Vodafone İş Ortağım +'ye İkiye Katlayan Kampanya dan ( Kampanya ) yararlanmak istememiz sebebiyle

Detaylı

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU

AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU AYIN İLLERİ KAMPANYASI BAŞVURU FORMU 1. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 13.03.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Ayın İlleri Kampanyası (Bundan

Detaylı

3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ

3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ 3G ROUTER CİHAZ TEKLİFİ KULLANICI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) tarafımıza sunduğu 3G Router teklifinden işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) ve Ekleri nde belirtilen şartlar

Detaylı

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ KONTRATLI SMS PAKETLERİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 18.01.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ OLMAYAN MÜŞTERİLER İÇİN)

CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ OLMAYAN MÜŞTERİLER İÇİN) CEPTE BAYRAM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) (TÜRK TELEKOM BİREYSEL SABİT HAT SAHİBİ OLMAYAN MÜŞTERİLER İÇİN) 1- AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Cepte Bayram Büyük Paket Tarifesi / Cepte

Detaylı

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1 MBİT/S HIZ SINIRLI KONTRATLI İNTERNET PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. nin (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) 08.11.2011 tarihinden

Detaylı

VODAFONE 1 TL YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 1 TL YE AVANTAJ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan 1 TL ye Avantaj Kampanyasından (Kampanya) Cep Avantaj Mini Heryöne+ 1 TL YE AVANTAJ Paketine ( Paket 1 ) Cep Avantaj Mini Süper 1 TL YE AVANTAJ Paketine ( Paket

Detaylı

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ADSL Lİ ESNAF DÜKKAN PAKETİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır.) tarafından 04.10.2012 tarihinden itibaren sunulmakta olan ADSL Lİ ESNAF

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından +1 TL ye Katlayan İnternet Kampanyası ndan ( Kampanya )

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca Vodafone ) tarafından +1 TL ye Katlayan İnternet Kampanyası ndan ( Kampanya ) ye, +1 TL ye Katlayan İnternet Kampanyası (kısaca Vodafone ) tarafından +1 TL ye Katlayan İnternet Kampanyası ndan ( Kampanya ) İnternetli Esnaf Small tarifesine ( Tarife 1 ) Yeni İnternetli Esnaf Medium

Detaylı

SÜPER FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SÜPER FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ye; SÜPER FIRSAT KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (İşbu Taahhütnamede kısaca TURKCELL olarak anılacaktır) nin 16.02.2015 tarihinden itibaren düzenlemekte

Detaylı

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI

MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ (KULLANICI MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu sözleşme ve eki Gizlilik Politikası ndan oluşan işbu MOBİKASABA KULLANICI SÖZLEŞMESİ ("KULLANICI SÖZLEŞMESİ"), KASABA BİLGİ TEKNOLOJİLERİ TİC A.Ş. ("MOBİKASABA")

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 TABLET KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Tablet Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip

Detaylı

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE TAAHHÜTLÜ M2M DATA PAKETLERİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Taahhütlü M2M Data Paketleri Kampanyası ndan (Kampanya) yararlanmak istememiz sebebiyle Ek 2 de yer alan listede belirtilen hatlarımız ( Hatlar

Detaylı

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE SMART TAB 10 KAMPANYASI GENÇLİK TEKLİFİ TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone Smart Tab 10 Kampanyası Gençlik Teklifi nden (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, Vodafone Esnaf Zengin Kampanya Taahhütnamesi (kısaca Vodafone ) tarafından sunulan Esnaf Zengin Kampanyası ndan ( Kampanya ) Esnaf Paketi Zengin Small tarifesine ( Tarife 1 ) Esnaf Paketi Zengin Medium

Detaylı

KURUMSAL KARTALCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL KARTALCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL KARTALCELL İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Kurumsal Kartalcell İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname ve eklerinde ( Taahhütname ) belirtilen

Detaylı