AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 1 / 10

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 1 / 10"

Transkript

1 SÖZLEŞME 1 - TARAFLAR Bir tarafta; Abdi İpekçi Cad. No:75 Maçka, Şişli/İSTANBUL adresinde mukim AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.( kısaca AVEA olarak anılacaktır) ile, Diğer tarafta;..., adresinde mukim... (kısaca KURUM olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar altında iş bu sözleşmeyi imzalamışlardır. 2- TANIMLAR KURUM : AVEA nın sunduğu Kurum Tarifesi nden yararlanmak üzere işbu sözleşmeyi imzalayan;... ve hisselerinin %51 veya daha fazlası... na ait olup Ek-4 de belirtilen Şirketlerin her biridir. Abone : AVEA nın kurmuş olduğu GSM 1800 sisteminde verilen hizmetlerden yararlanmak üzere, kendi isteğiyle ve Sözleşme de belirtilen hükümler çerçevesinde AVEA şebekesine kaydını yaptırmak için bizzat veya vekili yada yetkilisi aracılığıyla başvurarak Abonelik Sözleşmesi imzalayan ve hükümlerine uymayı taahhüt eden gerçek veya tüzel kişidir Abonelik Sözleşmesi : İşbu sözleşme kapsamında, Abone olmak ve Avea Faturalı Hat tı kullanma hakkına sahip olmak için imzalanan sözleşme ve ekleridir. SIM (Subscriber Identity Module) Kart : AVEA nın Hizmet ve Ek Hizmet sunabilmesi için gerekli olan ve Abonelerin bir kısım bilgilerini içeren, abone tanıtım kartıdır. Hizmet :AVEA nın kurmuş olduğu GSM 1800 sisteminde verilen temel haberleşme hizmetleridir. Ek Hizmet :AVEA nın Abone'lerine sunulan temel haberleşme hizmetlerinin dışındaki tüm hizmetlerdir. T.K. : Telekomünikasyon Kurumu dur. Uyumlu Terminal Cihazı : GSM 1800 Mobil Telefon Sistemi ile uyumlu özelliklere sahip Telekomünikasyon Terminal Cihazıdır. FCT (Fixed Cellular Terminal) : Santrallara takılan ve takıldığı santral kullanıcılarının bu cihaz (FCT) üzerinden diğer cep telefonlarına ulaşılmasını sağlayan, herhangi bir yüzeye sabitlenerek kullanılan mobil telekomünikasyon terminal cihazıdır. Tarife : T.K. tarafından belirlenen ve onaylanan azami fiyat sınırları içinde kalmak suretiyle AVEA tarafından serbestçe belirlenen; haberleşme hizmetlerinin, ücrete tabi ek hizmetlerin ve diğer ücrete tabi işlemlerin ücretlerini içeren abonelere uygulanan fiyat listesidir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 1 / 10

2 KURUM Tarifesi : AVEA nın İşbu sözleşme kapsamında Abone lere uygulayacağı ve detayları sözleşme ekinde (EK-1) sunulmuş olan tarifedir. Standart Tarife : Bireysel pazarda faturalı hatlara sunulan EvlereŞenlik tarifesidir. Avea Faturalı Hat :Abone nin; Hizmet ve Ek Hizmet lerden yararlanması karşılığında hesaplanacak hizmet bedeli, vergi, harç ve fonlar ile diğer tüm ödentileri, belirlenmiş dönem sonunda Abone adına düzenlenecek bir faturaya istinaden ödediği sistem ile kullanılan ve alan kodunu AVEA nın belirleyeceği cep telefonu hattıdır. Avea Merkez : Abonelerin gereksinimlerine cevap vermek amacıyla sunulan, telefon, faks, mektup veya internet kanalı ile iletişim kurulabilen, müşteri gereksinimlerine cevap vermek amacı ile verilen hizmettir. KURUM Personeli : KURUM ile iş hizmet akdi imzalamış olan ve KURUM kadrosunda çalışan personeldir. 3- KONU ve KAPSAMI : AVEA nın kurmuş olduğu GSM 1800 sisteminden sunulan ve Abonelik Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde sağlanılan hizmet ve ek hizmetlerin KURUM ve KURUM Personeli Abone lere, adlarına tesis edilecek Avea Faturalı Hatları üzerinden Kurum Tarifesi ne bağlı olarak sağlanmasına ilişkin koşul ve esasların düzenlenmesidir. 4- KURUM TARİFESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI: 4.1. KURUM ve KURUM Personeli, AVEA nın sunduğu Hizmet ve Ek Hizmet lerden, işbu sözleşmede belirlenen hükümler çerçevesinde yararlanabilecektir İşbu sözleşme kapsamında KURUM un her bir Personeli, kendi adına en fazla.. (..) adet Avea Faturalı Hat tesis ettirebilecektir. KURUM Personeli nin işbu sözleşme kapsamında adına.. ( ) den fazla hat tesis ettirmesi halinde, AVEA; fazladan tesis ettirilen hatları uygun göreceği bir tarife üzerinden ücretlendirebilecektir. Ayrıca KURUM ve Personeli adına tesis edilen telefon hatlarının kullanım hakkı sadece KURUM ve Personeline ait olup, hatlar sadece AVEA nın onayı ile ve belirleyeceği koşullar uyarınca başkasına devredilebilecektir KURUM Personeli Abone; birden fazla Kurum/Kuruluşa bağlı olması ve bağlı olduğu Kurum/Kuruluş ile AVEA arasında işbu sözleşme benzeri bir sözleşme yapılmış olması halinde; AVEA tarafından sözleşmeler kapsamında sunulan servis ve tarifelerden yalnız birisini tercih edebilecektir. Aksi durumun tespiti halinde AVEA, Abone nin ilk tarihli sözleşme kapsamında yararlandığı hatlar dışında kalan hatları uygun göreceği bir tarife üzerinden ücretlendirebilecektir AVEA nın sunduğu Hizmet ve Ek Hizmetler den işbu sözleşme kapsamında yararlanmak isteyen KURUM Personeli; Faturalı Hat Tesisi sırasında AVEA tarafından talep edilen abonelik evrakları ile birlikte, İşbu sözleşme ekinde yer alan; AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 2 / 10

3 a) Personel Onama Formunu (EK-2) doldurup, KURUM imza yetkilisi ya da imza yetkilisinin atayacağı bir görevliye onaylatacak, b) Personel Taahhüt Formunu (EK-3) okuyup imzalayacak,ve abonelik işlemleri sırasında KURUM Kimlik kartı ile birlikte AVEA Bayii ne ibraz edecektir 4.5. KURUM Personeli Abone nin; KURUM daki görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; İşbu sözleşme kapsamında Abone adına tesis edilen hatlar, görevin sona erme tarihinden itibaren kendiliğinden AVEA nın Standart Tarifesine geçirilecektir. KURUM Personeli Abone nin, işbu sözleşme kapsamında adına tesis ettirmiş olduğu hatlardan herhangi bir tanesinin, Ticari kazanç sağlamak amacı ile kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi halinde ise; AVEA nın bu nedenle uğramış olduğu zararı KURUM Personeli Aboneden talep etme ve söz konusu hattı derhal kapatma hakkı saklıdır İşbu sözleşmenin taraflardan birince feshi halinde; adına tesis ettirdiği hatlardan işbu sözleşme kapsamında yararlanan abonelere ait hatlar, fesih tarihinden itibaren kendiliğinden AVEA nın uygun göreceği bir tarifesine geçirilecek ve durum Abonelere Kısa Mesaj yoluyla bildirilecektir KURUM; AVEA nın işbu sözleşme kapsamında sunduğu hizmet ve ek hizmetlerden yararlanma hakkına sahip KURUM Personelinin belirlenebilmesi amacıyla; personelin ad, soyad, doğum tarihi ve doğum yeri bilgilerini içeren Personel Listesini, ilki işbu sözleşmenin imza tarihinde olmak üzere her üç ayda bir ve excel formatında AVEA ya düzenli olarak vermekle yükümlüdür. Ayrıca; AVEA nın gerekli gördüğü hallerde KURUM dan personel listesini talep hakkı vardır. Personel listeleri elektronik ortamda (disket veya CD) veya bilgisayar ortamında ( ) verilecek olup, bilgisayar ortamında verilecek listeler için AVEA nın yazılı olarak bildireceği adresi kullanılacaktır. Söz konusu listelerde meydana gelen değişiklikler; KURUM nezdinde işe başlayan ve işten ayrılan personeller ayrı ayrı belirtilmek suretiyle KURUM tarafından derhal AVEA ya bildirilecektir. AVEA nın söz konusu personel listelerini Bayi ve satış noktaları ile paylaşma hakkı saklıdır KURUM; her üç ayda bir ya da AVEA nın talep ettiği zamanlarda, personel listesini AVEA ya vermemesi ya da verilen personel listesinin ve imzalanan personel onama formunun gerçek duruma aykırı olduğunun AVEA ca tespit edilmesi halinde, AVEA nın bu nedenlerle uğrayacağı zararları tazminle yükümlü olacaktır. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 3 / 10

4 5- TARAFLARIN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ: 5.1. AVEA tarafından sağlanan Hizmet ve Ek Hizmet; mücbir sebep halleri, şebeke bakım onarım çalışmaları, işletme arızaları, abonelerin veya üçüncü kişilerin hatları bloke etmeye çalışmaları, yasadan veya işbu sözleşmeden kaynaklanan sebepler ya da AVEA dan kaynaklanmayan nedenlerle kısmen veya tamamen, geçici veya sürekli olarak durabilir. Ancak, söz konusu durumlarda AVEA, mevcut teknik donanımının elverdiği en kısa süre içerisinde arızayı giderecektir. Hizmet ve Ek Hizmet kesintileri nedeni ile KURUM AVEA dan herhangi bir tazminat veya hak talebinde bulunamayacaktır KURUM; işbu sözleşmeyi hiçbir şekilde kısmen veya tamamen herhangi bir kurum, kuruluş, vakıf ve/veya benzer organizasyona ve/veya gerçek yada tüzel 3. şahıslara devir ve temlik edemeyecektir Bu protokol kapsamındaki Aboneler ve diğer 3. şahıslar tarafından AVEA aleyhine açılacak davalar (tazminat, men-i müdahale, eski hale getirme v.b.) neticesi AVEA nın uğrayacağı zarardan, KURUM kusuru olmaması kaydıyla sorumlu tutulmayacaktır KURUM; Personeli nin Kurum Tarifesi nden en iyi şekilde yararlanabilmesi amacıyla, iç iletişim kanallarını (internet, intranet, ,dergi, gazete, bülten, pano, broşür, vb.) kullanarak Kurum Tarifesi nden yararlanma koşullarını personeline bildirecektir. Bu bildirim sırasında KURUM; AVEA nın hazırladığı ve KURUM a sunacağı formatları ya da kendi düzenleyeceği formatları kullanmakta serbesttir. Ancak KURUM, kendi hazırlayacağı formatları kullanmak istemesi halinde, her hangi bir yanlış bildirime mahal vermemek için, söz konusu formatları AVEA ya onaylatacak, aksi takdirde yanlış bildirim nedeni ile doğabilecek zararlardan münhasıran sorumlu olacaktır. 5.5.AVEA; KURUM Personeli nin iş kaybını önlemek, sorunsuz ve hızlı bir şekilde Abonelik işlemlerini gerçekleştirebilmek amacıyla KURUM un önereceği yerlerde stand açma hakkına sahip olup, yapacağı değerlendirmeler sonucunda stand açıp açmama kararını verecektir KURUM; Personeli nin Abonelik işlemleri sırasında AVEA ya her türlü kolaylığı sağlayacaktır KURUM; işbu sözleşme kapsamında Personeli ya da kendisi adına tesis ettirmiş olduğu hatları, hiçbir şekilde FCT cihazlarinda kullanmayacaktır. Aksi durumun AVEA tarafindan tespiti halinde,avea nın, FCT Cihazlarında kullanılan hatları kapatma veya standart tarifesine gecirme hakkı saklıdır. 6- ABONELİK SÖZLEŞMESİ Abone lerin hak ve yükümlülükleri, AVEA ile aboneler arasında imzalanacak olan abonelik sözleşmesi kapsamında yürütülecek ve Abonelik Sözleşmesi nde hüküm bulunmayan hallerde işbu sözleşmenin ilgili maddeleri uygulanacaktır. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 4 / 10

5 7- SÜRE İşbu sözleşmenin süresi yürürlük tarihinden itibaren 5 (beş) yıldır. Taraflardan herhangi birinin, sözleşme süresinin sona ermesinden en az 30 (otuz) gün önce işbu sözleşmeyi feshetmek istediğini diğer tarafa yazılı olarak bildirmemesi halinde sözleşme 1 (bir) yıllık süreler ile kendiliğinden yenilenecektir. 8- FESİH 8.1. Taraflar; 4 (dört) ay önceden yazılı olarak ihbarda bulunmak kaydıyla, Sözleşme yi süresi içinde herhangi bir zamanda sona erdirebilir Taraflardan birinin, sözleşmede belirlenen yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmemesi halinde; yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın yazılı bildiriminden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmezse, bildirimde bulunan taraf, bu 15 (onbeş) günlük sürenin sonunda, tazmine ilişkin her türlü hakkı saklı kalmak kaydıyla Sözleşme yi derhal feshedebilecektir Taraflardan birinin iflası ya da her hangi bir nedenle tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde sözleşme kendiliğinden hükümsüz olacaktır Fesih bildirimleri yazılı olarak yapılacaktır Sözleşmenin herhangi bir nedenle feshi halinde; taraflar 8.2. maddesi saklı kalmak kaydıyla birbirlerinden hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunmayacaklardır. 9- GİZLİLİK KURUM ve AVEA; bu sözleşme yürürlükte olduğu sürece ve sözleşme sona erdikten sonraki 5 (beş) yıl içerisinde bu sözleşmenin içeriğine ait ve uygulamasından doğan bilgileri üçüncü şahıslara açıklamayacaklardır. İşbu protokolde belirlenen KURUM Tarifesi nden Yararlanma Koşullarının, KURUM tarafından personeline duyurulması, gizlilik maddesinin ihlali kapsamında değerlendirilmeyecektir. 10- DEĞİŞİKLİK İşbu Sözleşme taraflar arasında yapılmış olan mutabakatın tamamını oluşturur. Sözleşme nin kapsam ve hükümlerindeki herhangi bir değişiklik yazılı olarak yapılıp her iki tarafça imzalanmadıkça, taraflar için bağlayıcı olmaz. Mevzuatta yapılan değişiklikler nedeniyle, Sözleşme nin ya da Abonelik Sözleşmesi nin uygulanamayan hükümleri yerine, T.K. tarafından kabul edilen Abonelik Sözleşmesi ndeki hükümler uygulanır. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 5 / 10

6 11- TEBLİGAT Tarafların yukarıda yazılan adresleri tebligat adresleridir. Adres değişikliği olması halinde, değişiklik karşı tarafa yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak tebligatlar yasal tebligatın tüm sonuçlarını doğuracak ve bizzat taraflara yapılmış sayılacaktır. 12- DELİL SÖZLEŞMESİ KURUM, Sözleşme den dolayı taraflar arasında doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda AVEA nın defter kayıtları ile bu kayıtların dayanağını teşkil eden evrak ve belgelerin delil olarak kullanılacağını beyan ve kabul ederler. 13- İHTİLAFLARIN HALLİ İşbu protokolden kaynaklanan her türlü ihtilafların hallinde İstanbul (merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 14- İMZA SİRKÜLERİ KURUM; işbu Sözleşme imzalanmadan önce son İmza Sirkülerini Sözleşme ye EK-5 olarak sunacaktır. İmza Sirküleri işbu Sözleşme nin mütemmim cüz üdür ve bu Sirküler sunulmadan taraflar işbu Sözleşme de düzenlenen iş ilişkisini kurmayacaktır. Ondört ana maddeden ibaret işbu protokol, ayrılmaz birer parçası olan ( ) adet eki ve tarafların müşterek mutabakatları ile / / tarihinde 2 (iki) nüsha olarak İstanbul da tanzim, teati ve imza edilmiş olup, imza tarihinde yürürlüğe girecektir. AVEA... İletişim Hizmetleri A.Ş. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 6 / 10

7 EK-1 KURUM Tarifesi Aylık Ücret Sabit Grup içi ücretsiz görüşme süresi * Avea Faturalı Hat Personell Paket..Tarifesi Grup içi Grup dışı Sabit Hat Diğer GSM SMS * Her ay dakika ücretsiz grup içi görüşme süresi verilecektir. İlgili ay içerisinde tüketilmeyen dakikalar bir sonraki aya devretmeyecektir. Ay içerisinde ücretsiz görüşme süresi üzerindeki kullanımlar limit sonrası grup içi fiyatından ücretlendirilecektir. Yukarıdaki tabloda belirtilmeyen tüm tarifeler için (uluslararası çağrılar, katma değerli hizmetler, vb.) Standart Tarife fiyatları geçerlidir. Tüm fiyatlara KDV dahil, ÖİV hariçtir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Kurum Tarifesi nde belirtilen tüm ücretleri piyasa koşullarına göre güncelleme hakkına sahiptir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 7 / 10

8 EK-2 Personel Onama Formu AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ne Aşağıda adı ve soyadı yazılı kişi halen... da kadrolu olarak çalışmaktadır. AVEA ile.... arasında imzalanan... /... /.... tarihli sözleşme ile belirlenen KURUM Tarifesi nden yararlanma Koşulları kendisine bildirilmiş olup, söz konusu sözleşme kapsamında, adı geçen personelimizin KURUM Tarifesi nden yararlandırılması uygundur. Gereğini rica ederiz. Tarih :... /... /.... Adı Soyadı Sicil No T.C. Kimlik No Görevi İş Adresi İmzzaa İ İş Telefonu Ev Adresi Ev Telefonu AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 8 / 10

9 EK- 3 Personel Taahhüt Formu AVEA ile halen çalışmakta olduğum... arasında imzalanan.../.../... tarihli sözleşme kapsamında, KURUM Tarifesinden Yararlanma Koşullarına ilişkin 5 adet madde ile tarafıma verilen hakları ve getirilen yükümlülükleri ve işbu form ekinde tarafıma tarife bilgilerinin sunulmuş olduğunu, KURUM Tarifesinden Yararlanma Koşullarına ilişkin maddeler ile birlikte tarife bilgilerini de okuyup anladığımı ve aynen yerine getirmeyi kabul ettiğimi gayrıkaabilirücu beyan ve taahhüt ederim. Ad-Soyad : Adres : İmza : KURUM TARİFESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 1- KURUM Tarifesi nden yararlanabilmek için, KURUM un her bir Personeli, adına en fazla.. (..) adet Avea Faturalı Hat tesis ettirebilecektir. KURUM Personeli nin işbu sözleşme kapsamında adına (..) den fazla hat tesis ettirmesi halinde, AVEA, fazladan tesis ettirilen hatları uygun göreceği bir tarife üzerinden ücretlendirebilecektir. Ayrıca KURUM ve Personeli adına tesis edilen telefon hatlarının kullanım hakkı sadece KURUM ve Personeline ait olup, hatlar sadece AVEA nın onayı ile ve belirleyeceği koşullar uyarınca başkasına devredilebilecektir. 2- KURUM Personeli Abone; birden fazla Kurum/Kuruluşa bağlı olması ve bağlı olduğu Kurum/Kuruluş ile AVEA arasında işbu sözleşme benzeri bir sözleşme yapılmış olması halinde; AVEA tarafından sözleşmeler kapsamında sunulan servis ve tarifelerden yalnız birisini tercih edebilecektir. Aksi durumun tespiti halinde AVEA, Abone nin ilk tarihli sözleşme kapsamında yararlandığı hatlar dışında kalan hatları uygun göreceği bir tarife üzerinden ücretlendirebilecektir. 3- AVEA nın sunduğu Hizmet ve Ek Hizmetler den işbu sözleşme kapsamında yararlanmak isteyen KURUM Personeli Faturalı Hat Tesisi sırasında AVEA tarafından talep edilen abonelik evrakları ile birlikte, İşbu sözleşme ekinde yer alan; a) Personel Onama Formunu (EK-2) doldurup, KURUM imza yetkilisi ya da imza yetkilisinin atayacağı bir görevliye onaylatacak, b) Personel Taahhüt Formunu (EK-3) okuyup, imzalayacak, ve abonelik işlemleri sırasında KURUM Kimlik kartı ile birlikte AVEA Bayii ne ibraz edecektir 4- KURUM Personeli Abone nin; KURUM daki görevinin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; İşbu sözleşme kapsamında Abone adına tesis edilen hatlar, görevin sona erme tarihinden itibaren kendiliğinden AVEA nın Standart Tarifesine geçirilecektir. KURUM Personeli Abone nin, işbu sözleşme kapsamında adına tesis ettirmiş olduğu hatlardan herhangi bir tanesinin, Ticari kazanç sağlamak amacı ile kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi halinde ise; AVEA nın bu nedenle uğramış olduğu zararı KURUM Personeli Aboneden talep etme ve söz konusu hattı derhal kapatma hakkı saklıdır. 5- İşbu sözleşmenin taraflardan birince feshi halinde; adına tesis ettirdiği hatlardan işbu sözleşme kapsamında yararlanan abonelere ait hatlar, fesih tarihinden itibaren kendiliğinden AVEA nın uygun göreceği bir tarifesine geçirilecek ve durum Abonelere Kısa Mesaj yoluyla bildirilecektir. AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 9 / 10

10 EK- 4 Hisselerinin %51 veya daha fazlası KURUM a ait olan ve işbu Sözleşmeye Taraf Şirketler Listesi : AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin onay vermesi halinde, AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ile... arasında.../.../... tarihinde imzalanmış olan Sözleşme ye taraf olmayı; söz konusu sözleşme ile AVEA tarafından sunulan tüm hizmetlerden yararlanmak istediğimi ve sözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklere uymayı kabul ettiğimi gayrıkaabilirücu kabul, beyan ve taahhüt ederim. Sıra No Şirket Adı İmza AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. Sayfa 10 / 10

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza :

Adı, Soyadı : Tarih. Abone/Vekil imza : Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Abone No Faturalı Ön Ödemeli Kurumsal Bireysel Kurumsal1 E-Fatura Adresi FirmaKurum Ünvanı @ Bildirdiğim

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ ALANYA SMS ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ALANYA SMS Adres: GALATASARAY CAD.ÇELİK APT.NO:18 ALANYA/ANTALYA Tel: 02425127475 Fax: 02425137513 E-MAİL:bilgi@alanyasms.com 1.2-..... (ABONE) Adres:

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- HABERLESMEVEĠLETĠġĠM.COM Adres: ÇAMLIK MAHALLESİ MEŞE SOKAK NO:4/2 PENDIK/İSTANBUL Tel: 05067107952 Fax: E-Mail: lokmanaltayli@hotmail.com

Detaylı

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ EXPRESS GROUP SMS ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- EXPRESS GROUP SMS Adres: FİKİRTEPE MAH, MANDIRA CAD. ÖZEN SOK NO:1/A KADIKÖY/İSTANBUL Tel: 0554 579 82 85 Fax: E-Mail: exprestl@hotmail.com 1.2-.....

Detaylı

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ

DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ DABFĠ BĠLĠġĠM ABONELĠK SÖZLEġMESĠ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- DABFĠ BĠLĠġĠM Adres: Levent mah.levent cad.no:69 yüregir /ADANA Tel: 03223460988 Fax: E-Mail: info@dabfi.com tr 1.2-..... (ABONE) Adres: Tel: Fax:

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus)

Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) Doruk Haberleşme ve Telekomünikasyon İletişim Hizmetleri Mesajlaşma Servisleri Sözleşmesi (Leadinplus) LEADİNPLUS Esentepe Mah. Şairler Sok.96-A Hanedar Apt. 1. ve 2 kat Esentepe / İstanbul www.leadinplus.com

Detaylı

İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. NE STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- İklim Bilişim Turizm TeksRl Gıda İnşaat SAN. DIŞ TİC. LTD.. (BayMesaj) Adres:50.Yıl Mah.

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU

FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU FATURASIZ TOPLU SMS/WAP-PUSH MESAJ (SERVİS) HİZMETİ BAŞVURU FORMU İşbu Faturasız Toplu Sms/Wap-Push Mesaj (Servis) Hizmeti Başvuru Formu ( Başvuru Formu ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) tarafından

Detaylı

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi

T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi T.C. Kimlik Numarasına SMS Gönderimi için Tek Yönlü GrupMesajCell Sözleşmesi 1. Taraflar 1.1. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. Meşrutiyet Cad. No:71 Tepebaşı İstanbul Sözleşmede TURKCELL olarak anılacaktır.

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ...

ABONELİK SÖZLEŞMESİ COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ... ABONELİK SÖZLEŞMESİ Bu abonelik sözleşmesi, COMPATEL TELEKOMÜNİKASYON HİZ. LTD. ŞTİ. (bundan böyle kısaca: "COMPATEL") ile... (bundan böyle kısaca: ABONE ) arasında ve aşağıda tamamen mutabık kalınan şartlar

Detaylı

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ AİRNET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. Sarıkaya Pasajı No:6/P67 Akçakoca DÜZCE Tel/Faks: 05062876189/05070951400

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com

Magic Workers. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Magic Workers Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.kurumsalsmspaketim.com Bu sözleşme Atatürk Bulvarı Mehmet Emin Kaya İş Merkezi No: 69 Kat: 1 İnegöl / Bursa adresinde mukim, Magic Workers (Bundan böyle kısaca

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.

AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. AL-SAT YÖNTEMİYLE FTTx VERSİYON 1 TOPTAN SATIŞ SÖZLEŞMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ve.. 1. TARAFLAR İşbu Al-Sat Yöntemiyle FTTx Versiyon 1 Toptan Satış Sözleşmesi (bundan böyle Sözleşme olarak adlandırılacaktır.),

Detaylı