Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.smartgate.com.tr Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect www.smartgate.com.tr"

Transkript

1 AKILLI GEÇ S STEM SMART PASS SYSTEM Bu Kap ya Ba lanacaks n z Gates to Connect Ankara Caddesi, Gümüş Plaza, No: 71, D:8 Bayraklı, İzmir, Turkey Tel: +90 (232) pbx

2 Ak ll Seçim Smart Choice

3 Yenili e aç l r Opens to innovation SmartGate; Ak ll Geçi Sistemi yüksek tra e sahip büyük otoparklardan birkaç araca hizmet eden ki isel otoparklara kadar farkl ölçeklerde kullan ma uygundur. nternet ba lant l merkezi yönetim teknolojisi ile yüzlerce araçl k otoparklarda bile kolay yönetim, yüksek güvenlik ve uygun maliyet sunar. Ayr ca, ihtiyaçlar n za göre özel çözümler sunmaya da aç kt r. The SmartGate, Smart Pass System s su table for a w de range of appl cat ons, from h gh tra c large car parks to personal garages. With internet connected central management technology, SmartGate provides easy management, high security and e ective costs. Add t onally, SmartGate s open to custom solut ons accord ng to your needs. Hayat n z kolayla t r r Makes your life easier Smart Gate, RFID* tabanl araç tan ma sistemi ile sadece kap ya yakla rs n z ve kap aç l r. Simply aproach the gate and let it open, with SmartGate s RFID* based vehicle recognition system. SmartGate ile kap lardan geçi yapmak için kumandan z aramak, kötü hava ko ullar nda pencerden uzan p kart n z okutmak zorunda kalmazs n z. Dikkatinizi yoldan ay rmadan kap ya yakla r ve güvenle geçersiniz. W th SmartGate, you don't need to search for a remote controller or reach out from your w ndow to the card reader under bad weather conditions. You will approach the gate and pass safely without any distraction. %100 Uyumlu Tüm kap (bariyer) sistemleri ile %100 uyumlu Ölçeklenebilir Tek giri li garajlardan, yüzlerce araçl k otoparklara kadar kullan labilir Hava artlar ndan Etkilenmez Ya mur, kar, s cakl k v.b. hava artlar sistemde olumsuz etki yaratmaz Güvenilir 7/24 gözetim alt nda bulunan merkezi sunucu ile kesintisiz çal ma 100% Compatible 100% compatibility with all gate (barrier) systems Scalable From s ngle entry garages to car parks for hundreds of veh cles Weatherproof Ra n, snow, heat, etc...weather cond t ons do not a Reliable Continous operation with servers under 24/7 supervision ect the system * Radyo Frekans ile Tan mlama (RFID), arac n z n cam na yap t r lan etiketten bilgilerinizin al nmas n sa layan teknolojidir. * Rad o-frequency IDent cat on (RFID) s the technology used to dent fy your veh cle w th the tag attached on the w ndsh eld.

4 Yükünüzü ha Lightens your burden etir Yenilikler Innovations Mobil Uygulamalar Mobile Apps Telefon ve SMS Phone Call & Text Message Web Üzerinden Yönetim Web Based Management www Radyo Frekans RFID Mobil Uygulamalar Mobile Apps Telefon ve SMS Phone Call & Text Message SmartGate kap lar mobil uygulamalar ile de aç labilir. Bu sayede kullan c lar, sistemde tan mlanan haklar dahilinde, telefonlar n kap y açan bir kumanda gibi kullanabilir, kendileri veya misa rleri için geçi sa layabilirler Ak ll telefon tercih etmeyen kullan c lar, sisteme daha önceden tan mlanm, arayan numara gösterme özelli i aç k mobil telefonlar ile kap ya özel telefon hatt n arayarak veya k sa mesaj göndererek kap lar açabilirler. SmartGate in web tabanl yönetim sistemi, yönetici ve kullan c lara kolay kullan labilir bir yönetim ve raporlama arayüzü sunar. Bu sayede kolayl kla yetkiler düzenlenebilir, özelle tirmeler yap labilir ve detayl raporlar al nabilir. SmartGate Ak ll Geçi Sistemi ile kap lardan geçmek için, kumanda ve kart gibi fazladan e yalar ta man z gerekmez. Carry ng extra tems, such as a remote controller and cards to pass gates, are not needed with SmartGate Smart Pass System. SmartGate doors can be opened by us ng mob le appl cat ons. Thus, mob le phones can be used as remote controllers. Users can get access to the r own as well as guest veh cles. TThose users who prefer not to use smart phones can open the SmartGate by call ng or send ng text messages to the gate's phone number by CallerID enabled mob le phones, wh ch are prev ously de ned by the system. SmartGate s web based management system provides user-friendly management and reporting interface for administrators and users. Thus, managing, customizing and reporting can be done easily. SmartGate, Ak ll Geçi Sistemi SmartGate, Smart Pass System

5 Tüm kap lar açar Opens all gates SmartGate; güçlü, esnek ve ölçeklenebilir yaz l m altyap s sayesinde, yüzlerce araçl k ticari otoparklardan farkl güvenlik bölgeleri bar nd ran üretim komplekslerine, büyük konut projelerinden birkaç araçl k otoparklara kadar farkl alanlarda çözümler sunmaktad r. Farkl kap sistemleri ile uyumlu kontrol kart sayesinde bariyerler ile kayar ve sarmal tip kap larla çal abilir. Mevcut otomatik kap lar n za entegre edilebilir. Yönetici, personel ve kullan c lara farkl arayüzler sunan SmartGate yaz l m kolay bir kullan m sunmaktad r. W th a powerful, ex ble and scalable software nfrastructure, SmartGate prov des solut ons on d erent scales. From commerc al park ng lots for hundreds of veh cles to garages for several cars, from manufactur ng complexes conta n ng d erent secur ty zones to large res dent al projects. By the control card that s compat ble w th var ous gate systems, SmartGate works w th barr ers, sl d ng and roll ng gates. SmartGate can be ntegrated in ex st ng automat c gates. Smartgate prov des d erent easy-to-use user nterfaces for adm n strators, operators and users. Kap n n ard ndaki teknoloji Technology behind the gate SmartGate in gücü, merkezi sunucu altyap s ndan gelmektedir. Sistemde kap lar n her biri internet üzerinden kablosuz olarak merkezi sunucuya ba l mikro bilgisayar ile donat lm t r. Bu sayede kullan m yerinde a kablolar na ve sunucu bilgisayarlara ihtiyaç duyulmaz. Sunucular n bak m ve i letilmesi 7 gün 24 saat uzmanlar taraf ndan sa lan r. The power of Smartgate s prov ded by a central server nfrastructure. In th s system, each gate s equ pped w th m crocomputers that are w relessly connected to a central server on the nternet. Th s way, servers and network cables are not needed. Ma ntenance and operat on of the servers s prov ded by experts 24 hours a day, 7 days a week. SmartGate bilgi ekran, geçi esnas nda sürücüye geçi ile ilgili bilgi vermenin yan s ra tarih, saat, hava durumu ve önemli duyurular gibi yard mc bilgilerde verir. SmartGate's nformat on d splay shows helpful nformat on about the weather, dates, t me and announcements alongs de the status nformat on. SmartGate, Ak ll Geçi Sistemi SmartGate, Smart Pass System

6 Geli mi Uygulamalar Advanced Applications Ödeme Sistemleri Payment Systems SmartGate, online ve temass z kredi kart ve SMS ödeme sistemleri ile birlikte çal abilir. Otopark giri inde yazd r lacak biletler ile ç k larda otomatik süre hesaplamas yap labilir. Bu da size daha az personel ile çal ma imkan sa lar. SmartGate can be ntegrated w th payment methods nclud ng onl ne and mob le payment systems. Park ng durat ons can be calculated w th t ckets pr nted on the entrance. Th s allows you to operate your car park w th less sta. Endüstriyel Çözümler Industrial Solutions Site Otopark Yönetimi Residental Site Car Park Management Geli mi uygulamalar Advanced applications Site otoparklar nda, kullan m hakk n belirli araçlar ile s n rlamak yerine; kullan c lar n tüm araçlar sisteme tan t l p ayn anda park edebilecekleri araç say s belirlenebilir. Ayr ca kullan c lara misa r park hakk tan mlanabilir. Bilgi ekran nda, ödemelerini geciktiren site sakinleri uyar labilir ve otopark giri leri engellenebilir. In shared park ng lots, a number of veh cles can park at the same t me nstead of l m t ng entrance of part cular veh cles. In add t on, l m ted guest park ng can be granted to the users. Residents, who did not paid fees on time, can be warned on information display and may not be allowed to enter. SmartGate ile personel, nakliyeci, bayi, ta eron ve misa r araç giri ç k lar n kontrol alt nda tutabilirsiniz. Güvenlik bölgelerine sahip tesislerde, giri yapan araçlara an nda yetkilendirme yapabilir ve araçlar n izin verilmeyen yerlere eri mesini engelleyebilirsiniz. With SmartGate, vehicles of sta, transporters, dealers, contractors and guests entering your site ken be kept under control. In the fac l t es, nclud ng secur ty zones, you can author ze veh cles at the r entrance. Th s w ll guarantee the veh cles cannot reach the restr cted areas. Otobüs Terminali Uygulamalar Bus Terminal Applications Geli mi uygulamalar Advanced applications Otobüs ve minibüs terminallerinde araçlar n giri ç k ve peron kullan mlar kay t alt na al nabilir. At bus terminals, vehicle entrances, exits and peron usages can be logged. SmartGate in araç tan ma yetenekleri, kantarlar n z, yükleme rampalar n z ve i yaz l m n zla entegre edilerek araç ve yüklerin e le tirilmesi sa lanabilir. Smartgate s vehicle identi cation capability can be integrated with weighbridges, loading docks and business software to match vehicles and loads.

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS

AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS 5. Uluslararas leri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 May s 2009, Karabük, Türkiye AKILLI EV TEKNOLOJ LER VE OTOMASYON S STEMLER SMART BUILDING TECHNOLOGIES AND ITS AUTOMATION SYSTEMS Mehmet Yumurtac

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı Merhaba IngenicoPOS-tas,Ingenico yay n d r. Parailesat lamaz. Ingenico Ad na Sa hi bi AlpaySidal So rum lu Ya z ş le ri Mü dü rü Asl Uzer Ge nel Ya y n Yö net me ni RabiaAkbulut çerik Koordinatörü NeclaAteş

Detaylı

SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n

SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n SAP Best Practices Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 POS ARM 9, 450+50 MIPS (Çift İşlemci) 16+128 MB bellek ile ortak POS Manyetik ve smart kart okuyucu Temazsız kart okuyucu entegre

Detaylı

Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi

Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi 6 th INTRNATIONAL INFORMATION SCURITY & CRYPTOLOGY CONFRNC Zararl Yaz l m Tespit, Takip ve Analiz Yöntemleri Geli tirilmesi Mustafa ALKAN, Burak Ç FTR ve lif Tu ba KILIÇ Özet Geli en teknolojiyle birlikte

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

channel partner Datastream 7i

channel partner Datastream 7i channel partner Datastream 7i Datastream 7i Datastream 7i firmalar n bak m faaliyetlerini, demirbafllar n ve bu demirbafllara ait bilgilerini proaktif olarak yönetmelerini sa larken; s n f n n en iyisi

Detaylı

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m

Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Uzaktan Yönetim: Yeni Bir Yönetim Yakla m Yrd. Doç. Dr. Ferit ÖLÇER Mustafa Kemal Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler

Detaylı

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10

High-Performance PLC from Baumüller sf 4. Fr-F740 EC Serisi Frekans nverteri sf 8. Easy 800 kontrol rölesi sf 10 Y l:1 Say :3 Haziran 2007 Otomasyon Sektör Gazetesi ISSN 1307-3591 Otomasyon'un Nabz Samsun'da Tutuldu IV. Otomasyon Sempozyumu ve Sergisi 23-24- 25 May s 2007 tarihlerinde Ondokuz May s Üniversitesi Yerleflkesi'nde

Detaylı

Hakkımızda / About Us

Hakkımızda / About Us Hakkımızda / About Us Bilişim Sektöründe faaliyet gösteren ilk ve amiral şirketimiz olan Kontrol Bilgi Sistemleri 2002 yılında, Eğitim ve Danışmanlık sektöründe çalışmalarını sürdüren ikinci şirketimiz

Detaylı

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe

çindekiler Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) Türkçe Model No. TH-42LFE7E TH-50LFE7E TH-65LFE7E TH-42LFE7ER Kullan m K lavuzu FULL HD LCD Ekran (i letme kullan m için) çindekiler Önemli Güvenlik Uyar lar...2 Güvenlik Önlemleri...3 Aksesuarlar...6 Ba lant

Detaylı

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011

SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 SAYI 19 Temmuz - Ağustos - Eylül 2011 ISSUE 19 July - August - September 2011 - Ingenico POS-tası, Ingenico yayınıdır. Ingenico Adına Sahibi Alpay Sidal Ingenico Ödeme Sistemleri A.Ș. ITU Teknokent ARI

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012

SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 SAYI 23 Temmuz - Ağustos - Eylül 2012 ISSUE 23 July - August - September 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

htiyaç Duydu unuz Herfley

htiyaç Duydu unuz Herfley Daha Fazla Daha yi Daha Kolay Güvenlik Yeni Nesil Güvenlik Çözümleri ile htiyaç Duydu unuz Herfley Application Control Sosyal a lar, video paylafl m siteleri ve benzeri di er web uygulamalar ifl araçlar

Detaylı

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi

Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Görüfl / Viewpoint www.yuksekogretim.org Aç k Dergi Sistemleri (ADS): Aç k Kaynak Kodlu Dergi Yönetim ve Yay mlama Sistemi Open Journal Systems (OJS): a system of open source software for journal management

Detaylı

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU

ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU Doc Ref: 001-070609R3 >> ALARM S STEM KULLANMA KILAVUZU INFOMET Güvenlik Sistemleri Perpa Ticaret Merkezi A Blok Kat:12 No:1865 34384 Okmeydan, stanbul Tel: 0 (212) 320 08 80 pbx Faks: 0 (212) 320 11 07

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833

TD2220 LCD EKRANI. Model No. VS14833 TD2220 LCD EKRANI Kullan c K lavuzu Model No. VS14833 TCO Bilgisi Congratulations! This display is designed for both you and the planet! The display you have just purchased carries the TCO Certified label.

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım

Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Uluslararası Ülke Güvenliğinde Hukuki ve Teknik Yaklaşım Köksal ÖZENÇ,Mustafa ALKAN, Tayfun ACARER Abstract- And the risks against the security of the information and data because of our today s developing

Detaylı