ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!"

Transkript

1 Say : /1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört dörtlük ANKOMAK 08 MARBLE 08 FUAR DAVET YEN Z HED YE!

2

3

4 Ç NDEK LER HABERLER Ortado u da HMF izleri MÜfiTER LER M Z MÇS nflaat: Hyundai; kaliteli ve ekonomik fi ORTAKLARIMIZ Leasingin alternatifi hâlâ yok! 06 > 08 > 09 > YURTDIfiI OF S M Z Gürcistan ofisi pazar lideri BAY LER M Z Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez SERV SLER M Z Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört dörtlük 10 > 12 > 14 > ÜRÜN Hyundai s n rlar n geniflletiyor: R800LC-7A Ç M ZDEN B R lk ay nda 7 makina satt NSAN KAYNAKLARI Beklenilmeyeni f rsata dönüfltürmek 16 > 17 > 18 > HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun Serhad Taflk nmeriç H. Nüzhet Gökberk Bora Ça larcan Elvan Küçükdemiral Meltem Baflak Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Tel: (pbx) Faks: Yap m TETRA letiflim Hizmetleri Halaskargazi Cad. Sait Kuran fl Merkezi No: 301/5 fiiflli stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Türkflan Karatekin Esra Okutan Görsel Uygulama Didem ncesa r Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. Bask Tarihi fiubat Bask Ekspress Bask A.fi. Nato Cad. No: 17 Seyrantepe 4. Levent - stanbul Tel: Da t m HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi.

5 BAfiYAZI S cak gündemin takipçisiyiz Merhaba, Baflar l geçen 2007 y l n n ard ndan girdi imiz 2008 y l n n ilk aylar nda ekonomi ve özellikle ifl makinas sektörü hareketli günler yafl yor. Leasingte ifl makinalar na uygulanan %1 KDV oran n n %18 e ç kar lmas ve Hükümetin bu konuda ald kararlar yak ndan takip ediyoruz. Yeni uygulaman n firmam z ve sat fllar m z en az flekilde etkilemesi için elimizden gelen çal flmalar planlamaya bafllad k. Bu s cak gündem konusuyla ilgili olarak ifl ortaklar m zdan Deniz Leasing Sat fl Müdürü Ceren fiirin in görüfllerini ald k. Ceren fiirin leasing firmalar n n bu süreçte alaca önlemler ve yeni alternatiflerle ilgili bilgiler verdi y l nda baflar m z Türkiye s n rlar n n d fl na tafl d k. lk yurtd fl ofisimizi ve servisimizi geçen y l Tiflis de açt k. Departmanlar m z bölümünde bu say m zda Gürcistan ofisimizi ve GGMC çal flanlar n yak ndan tan ma f rsat n bulacaks n z. Bu say m zda konuk etti imiz müflterimiz Antalya dan MÇS nflaat n kurucusu ve yöneticisi Mehmet Sa lam. Kendisinin inflaat sektöründeki kurumsall, ifl disiplini ve bilgi birikiminden çok etkilenece inizi umuyoruz. Ürünlerimiz ve teknoloji köflesinde bu sefer Hyundai nin yeni ürünü R800LC-7A, 80 tonluk ekskavatörünü size tan tmaktan gurur duyuyoruz y l nda ilk defa Bauma Fuar nda tan t m yap lan R800 ile Hyundai bir üst segmente geçiyor. Leasingte ifl makinalar na uygulanan %1 KDV oran n n %18 e ç kar lmas ve Hükümetin bu konuda ald kararlar yak ndan takip ediyoruz. Yeni uygulaman n firmam z ve sat fllar m z en az flekilde etkilemesi için elimizden gelen çal flmalar planlamaya bafllad k. Bayilerimizi tan tt m z köflemizin konu u ise k sa bir süre önce aram za kat lan yeni forklift bayimiz Bursa Koçaslan Forklift. brahim Koçaslan ve Canan A. Bafler ile Hyundai ürünlerine olan güvenleri ve çal flma azimleri üzerine keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik. stanbul servisimiz Görüfl Makina bu say m zda servis konu umuz Osman Kaya ve fiükür Balyedi deneyimlerini, servis ve yedek parça birlikteli ini avantajlar n anlatt lar. çimizden biri köflesinde stanbul Bölge Müdürümüz Murat Erdem i tan ma imkan bulacaks n z. Murat Erdem, sat fl n zorlu yolculu unu anlat rken gerideki güçlü marka birlikteli inin iflleri ne kadar kolaylaflt rd na vurgu yapt. Bu say m zda Mart ve Nisan aylar nda sektörümüzün önemli iki fuar na ifltirak edece iz. Marble 2008 zmir ve Ankomak-2008 stanbul. Bu vesileyle hepinizi HMF stand na davet ediyor ve dergimizle birlikte fuar davetiyelerini sizlere iletmek istiyoruz. HMF standlar nda buluflmak üzere. Sayg lar mla, Tamer Öztoygar Genel Müdür HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 05

6 HABERLER Ortado u da HMF izleri Ortado u T caret ve Sanayi Fuar na Diyarbak r Bayii Nett Makina ile kat lan HMF, fuarda Hyundai ve Hydro Khan model makinalar yla göz doldurdu. HMF Makina, Ekim 2007 tarihleri aras nda Diyarbak r da düzenlenen 6. Ortado u Ticaret ve Sanayi Fuar na HMF Diyarbak r Bayii Nett Makina ile kat ld. Fuarda Hyundai marka paletli ekskavatör, forklift ve mini ifl makinalar ile Hydro Khan marka k r c lar kat l mc lar taraf ndan büyük ilgi gördü. Diyarbak r bölgesinde pazar liderli ini elinde tutan HMF Makina, 2005 ve 2006 y llar nda da fuara kat lm flt. Diyarbak r Valili i, Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- i, Dicle Üniversitesi, Diyarbak r Ticaret Borsas ve KOSGEB'in ana partnerli inde gerçekleflen fuara 155 firma kat ld. Aç l - fla, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker in yan s ra üst düzey bürokratlar ile Erbil Ticaret Odas Baflkan Dara Celil Hayat, Ba dat Ticaret, Sanayi Odas Baflkan Cafer Hamdai ve çok say da ifladam kat ld. Gücümüzü duvara yazd k HMF Makina dan çarp c bir reklam uygulamas daha... Merkez binan n yan duvar boydan boya Hyundai ifl makinalar n tan tan reklamla kapland. Reklam ve tan t m faaliyetlerine ayr bir önem veren HMF Makina, Kartal daki genel merkez binas n n yan duvar n dev bir reklam panosuyla kaplatt. flte Güç slogan yla yaklafl k 2 km ileriden bile kolayl kla fark edilen ilanda, üç farkl modeldeki Hyundai ifl makinas yer al yor. HMF merkez binas n n görünürlü ünü art ran reklamda Hyundai nin gücüne vurgu yap yor. Aç khava mecras n n gittikçe artan kullan m na paralel, merkez binan n di er yan duvar na Atlet markas na yönelik benzer bir reklam çal flmas n n yap lmas öngörülüyor. E-5 üzerinde yer alan merkez binan n böylece pek çok aç dan dikkat çekici bir görünürlü e kavuflmas hedefleniyor. Ayn hat üzerinde benzer nitelikli baflka bir aç khava reklam çal flmas n n olmamas da HMF nin fark edilirli ini art r yor. 06 <

7 Hyundai ilk kez Fortune 500 de Hyundai fl Makinalar, 17,3 milyar dolar geliriyle Fortune Dergisi nin gelenekselleflen En yi 500 Global Firma listesine girdi. lk kez girdi i listede 422. s rada olan Hyundai, a r ifl makinalar kategorisinde de 6. s rada yer ald. Hyundai fl Makinalar n n Türkiye deki distribütörü HMF Makina ve Servis A.fi. Genel Müdürü Tamer Öztoygar, yerel a r sanayi firmas olarak temsil ettikleri markan n böylesine global ölçekli bir listede yer almas n n gurur verici bir geliflme oldu unu belirtti. Öztoygar, bu baflar y, Hyundai markas n n son dönemde gerçeklefltirdi i at l mlar, büyümede gösterdi i h zl ivme ve rakiplere oranla sergiledi i yüksek performans sayesinde elde ettiklerini dile getirdi. Hyundai fl Makinalar, yeni teknoloji uygulamalar ile önümüzdeki y llarda hem genel listede hem de ifl makinalar s ralamas nda üst basamaklar zorlayacak. Ekranlarda Hyundai buluflmas Hyundai den Hindistan a yeni fabrika Hyundai fl Makinalar Hindistan da operasyonlar n gerçeklefltirmek üzere yeni bir fabrika kuruyor. 50 milyon dolarl k yat r mla Pune de inflaat na bafllanan yeni fabrikada ekskavatör üretimi ve sat fl yap lacak. Maharashtra eyaletinde bulunan Pune flehrindeki sanayi kompleksi içinde yer alan 200 bin metrekarelik alan n, 33 bin metrekarelik bölümüne infla edilen fabrikan n Temmuz 2008 de üretime bafllamas planlan yor. HMF den k fl kampanyas HMF Makina, yeni ifl makinas sahibi olmak isteyenlere yine avantajl seçenekler yaratt. Hyundai fl Makinalar nda 14 Kas m da bafllat lan ve fiubat 2008 e kadar devam eden K fl Atlatan Kampanya! ile müflterilere 36 aya varan vade seçenekleri ve 6 ay sonra ödemeli finansal kiralama olanaklar sunuldu. Hürriyet, Dünya ve Referans gazetelerinde yay mlanan ilanlar ve müflterilere gönderilen SMS ler arac l yla duyurulan kampanya y l sonunda ifl makinas sektörüne canl l k getirdi. Uzun süredir Atatürk Havaalan ç Hatlar Terminali nde yer alan plazma ekranlarda yay nlanan forklift reklamlar, Sabiha Gökçen Havaalan nda yay nlanmaya bafllad. Hyundai nin LPG ve dizel forklift modellerinin tan t ld reklam alt saniye sürüyor. S k aral klarla yay mlanan reklam spotu HMF Makina n n iletiflim bilgilerinin yer ald kareyle sonlan yor. Reklam ve tan t m faaliyetleri kapsam nda farkl mecralarda gerçeklefltirilen bu tür uygulamalar Hyundai markas n n gücünü ortaya koyuyor. HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 07

8 MÜfiTER LER M Z Hyundai; kaliteli ve ekonomik Antalya dan tüm Türkiye ye hizmet veren MÇS nflaat, için kurumsallaflma önemli bir kavram. Kendileri için koyduklar kurumsallaflma hedefi, ifl ortaklar için de aran lan özelliklerin bafl nda geliyor. MÇS, henüz 11 y ll k bir flirket ama kurumsallaflman n önemini kavram fl ve kendini buna göre konumland rm fl bir vizyona sahip. Temel ifl kolu inflaat olmakla birlikte farkl alanlarda da at l mlar var. fl makinas anlam nda baflta Antalya olmak üzere tüm Akdeniz ve Ege nin ciddi bir potansiyele sahip oldu unu söyleyen flirketin kurucusu Mehmet Sa lam, bu potansiyeli harekete geçirecek projelerin üretilememesinden flikayetçi. Firman z n kurulufl öyküsünü anlat r m s n z? Üniversiteden mezun olduktan sonra befl-alt y l kamu kurumlar na hizmet veren özel bir firman n flantiye flefli i ve etüt proje bölümlerinde çal flt m. Yeterli deneyimi kazand ma inand m düflünerek 1985 y l nda kendi flirketimi kurdum. Çeflitli bakanl klara, belediyelere, PTT ve Köy Hizmetleri gibi birçok kuruma taahhüt ifli yaparak flirketi büyüttüm. Demiryollar, limanlar, havaalan inflaatlar yapt m. Ana faaliyet alan m z inflaat, ancak MÇS ad alt nda turizme ve sanayiye dönük lazer kesim yönlendirme iflini de kurduk. Bu ekonomik ortamda ufak ufak onu da gelifltirmeye çal fl yoruz. Daha çok kamu kurumlar yla çal flm fls n z. Özel bir nedeni var m? lk ifl deneyimim kamu kurumlar na hizmet veren bir inflaat firmas ndayd. Kamu kurumlar nda genelde karfl n zda muhatap olarak sizinle ayn dili konuflan teknik elemanlar bulursunuz. Bu avantajl bir durumdur çünkü en az ndan daha rahat ifl yapma imkan n z olur. Oysa piyasa dönük ifllerde her çeflit insan karfl n za ç kar, verilen sözlerin d fl nda hareketler görürsünüz, prosedürün d fl na ifllemlere maruz kal rs - n z. Biz de bu yüzden çok s n rl kald k piyasa ifllerinde. Antalya da ifl makinalar ad na nas l bir potansiyel var? Türkiye den bak nca Antalya turizm memleketi gibi görünüyor, ancak sanayi ve tar m aç s ndan çok ciddi bir potansiyele sahip. Dolay s yla ifl makinas anlam nda da güçlü bir pazar haline gelebilir. Ancak bunun için birilerinin kafa yormas, do ru projeler üretmesi gerekiyor. E er gerçekten odaklan l rsa ifl makinalar na saha açacak projeler üretilir, kent tar m ve sanayide ata a kalkar. Yat, liman ve deniz ulafl m gibi ifl makinas n n kullan ld pek çok sektör ivme kazanmay bekliyor. Gerçi Türkiye ekonomisinin genel durumunun bu atalette önemli bir pay var ancak Antalya öncelikle olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgesinin gerek kamu gerekse özel sektörün ilgisine ihtiyac var. fiöyle bir örnek vereyim; bugün sadece Toroslar bölgesinde içme ya da kullanma suyu niteli inde yat r mlar yap lsa tüm ifl makinalar n yönlendirdi inizde talebin ancak üçte birini kapatabilirsiniz. Biz bile elimizde bulunan madenleri ekonomik olarak yetemeyece imizi düflünerek birden harekete geçiremiyor, ad m ad m büyüyoruz. Neden Hyundai markas n tercih ettiniz? Hyundai marka olarak kalitesini sürekli art rd, Antalya ve civar na da çok iyi bir girifl yapt. Fiyat cazipli i önemli bir avantaj. HMF Makina n n buradaki bayisi sundu u destek ve çözümler sayesinde makina al mlar m z kolaylaflt r - Mehmet Sa lam Aslen Burdurlu olan Mehmet Sa lam, 1954 do umlu. stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Bölümü nden 1980 de mezun olmufl. Bir süre özel sektörde çal flt ktan sonra kendi iflini 1985 te kendi iflini kurmufl. O da hemen tüm sektör oyuncular gibi yo un bir çal flma hayat na sahip. Çal flmad zaman da evinde, ailesi ve dostlar yla birlikte zaman geçirmekten hofllan yor. yor. fiu an 20 adet Hyundai ifl makinam z var. Performanslar gittikçe yükseliyor. Bak m ve servis a nda daha da gelifleceklerine inan yorum. Kaliteli ve ekonomik makinalar olmalar sebebiyle tercih ettik ve çevremizdeki arkadafllar n da tercihlerinde rol oynad k. HMF Makina nas l bir ifl orta? Türkiye de rekabetin kurallar çok farkl iflliyor. Özellikle inflaat sektöründe, kurumsal flirketlerle kurumsal olmayanlar aras nda ciddi farklar var. Biz kurumsallaflma yolunda ilerleyen bir flirketiz. Kurumsall k sisteme ve prensiplere ba l l getirir, keyfiyeti ortadan kald r r. HMF ile de kurumsal bir flirket olduklar için çal fl yoruz. Kurum mant nda öne ç kan kavramlar neler? Güven, do ruluk, dürüstlük gibi kavramlar bizim için önemlidir. Uzun soluklu iliflkiler bunlar üzerine infla edilir, temellenir. Bilgi, disiplin ve tecrübe baflar l olman n anahtarlar d r. Sürekli yenilenen, geliflen, yat r ma aç k bir organizasyon yap m z var. 08 <

9 fi ORTAKLARIMIZ Leasingin alternatifi hâlâ yok! Leasingte ifl makinalar na uygulanan yüzde 1 KDV oran, aral k ay nda yüzde 18 e ç kar ld. Hem orandaki anormal yükselifl hem de yasalaflma sürecindeki belirsizlik sat fllar olumsuz etkiledi. Deniz Leasing Sat fl Müdürü Ceren fiirin Bilginer le son geliflmeleri de erlendirdik. fl makinalar na uygulanan KDV oran n n yüzde 1 den yüzde 18 e yükseltilmesiyle ilgili karar n 8 fiubat ta meclis genel kurulunda kabul edilmesinden sonra sektör oyuncular aras nda müflteriyi ma dur etmeyecek formüller üzerinde beyin f rt nalar yap lmaya baflland. Biz de son geliflmeleri de erlendirmesi için HMF Makina müflterilerine uygun finansal çözümler üreten Deniz Leasing Sat fl Müdürü Ceren fiirin Bilginer e sorular m z yönelttik. Leasingin ifl makinalar sektöründe cazip finansal çözüm haline gelme sürecini özetler misiniz? Leasingin en büyük faydas vergisiz teflvik dedi imiz, yüzde 1 KDV avantaj yd. Asl nda bütün dünyadaki uygulamalar içinde Türkiye bu oran yla tek örnekti. Uygulama, yaklafl k 20 y l önce geçici olarak kobilerin yarar na bafllat lm flt. Büyük ya da kurumsal firmalar teflvik al p KDV avantaj ndan yararlanabiliyorken kobilerin bin dolarl k ifllemler için teflvik ç kartmas imkans z oldu u için leasingle onlara da benzer bir avantaj sa lanm fl oldu. Son geliflmeyle bu avantaj ortadan kalkt. Neden buna gerek duyuldu? Temel gerekçelerden biri kobilerdeki kay td fl l ortadan kald rmakt. Ancak oran n direkt yüzde 18 e ç kart lmas sektörde flok etkisi yaratt. Büyük ve kurumsal flirketler zaten KDV ödedikleri için bundan etkilenmediler. Bankalardan uzun vadeli borçlanma ve teflvik alma flans olmayan kobiler için leasing yat r m ad na tek gerçek formüldü. Yeni uygulamayla ifl makinas sektöründe leasing ifllem hacminin belli oranlarda düflmesini bekliyoruz. Leasingte ifl makinalar n n pazar pay nedir? Geçen y l leasingte global ölçekte 8 milyar dolarl k ifllem hacmi gerçeklefltirildi. Toplam yat r mlar içinde ifl makinalar, yüzde 25 pazar pay yla yine zirvedeydi. Oran n de iflmesinden sonra neler yapt n z? Leasing cazibesini yitirdi mi? 2008 bütçemizi ifl makinas ndaki bütün firmalar gibi revize etmek zorunda kald k. lk hedefimizden yüzde daralma öngördük. Ben bu seneyi biraz flok y l olarak kabul ediyorum. Ama bence leasingin alternatifi hâlâ yok. Çünkü kobilerin bankalardan uzun vadeli borç sa lamas imkans z, teminat ve vade gibi s k nt l bafll klar var. En fazla 36 aya kadar vade veriliyor, leasingte ise ufak rakamlar bile çok uzun vadede fonlayabiliyoruz, alt y la kadar ç kan seçeneklerimiz var. Daha büyük montanl rakamlar için 10 y la kadar ç kabiliyoruz. Sektördeki t kan kl açmak için ne tür formüller var? Biz eninde sonunda KDV nin yüzde 18 e ç kaca n bekliyorduk. Ancak bunun kademeli olmas n umuyorduk. Yani 2010 a kadar KDV oran yüzde 18 e ç - kar lacak. Bu sene yüzde 1, gelecek sene yüzde 8, 2010 da yüzde 18 oran uygulanacak denseydi, herkes daha haz rl kl olurdu hem de alternatif uygulamalar geçerlilik kazan rd. Sektör olarak operasyonel leasing uygulamalar n n Tüketici finansman acil alternatif olamaz Tüketici kredisi ile bizim aram zdaki fark yok denecek kadar az. Tüketici finansman veren kurumlar e er asset finansman yönündeki bilgi ve görgülerini art - r rlarsa leasinge rakip olurlar ama onlar n bizim y ll k sektör birikimimizi hemen elde edip, gerçek manada hizmet vermeye bafllamalar çok zor. Acil bir alternatif olarak görmüyorum onlar. a rl k kazanaca n düflünüyoruz. Dünyada özellikle ifl makinalar finansman nda tercih edilen bir model. Gerçek kiralama diyebilece imiz operasyonel leasing de mal n mülkiyeti leasing flirketinde kal yor. Full payout dedi imiz toplam kiran n hepsini kirac ödemek zorunda de il. Avantajlar ; kesti imiz faturan n hepsinin gider olarak gösterilebilmesi, mal bedelinin hepsinin kira olarak geri ödenmemesi sebebiyle kirac n n ödeme gücünü zarara u ratmamas, daha esnek kredi flartlar olarak s ralanabilir. HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 09

10 YURTDIfiI OF S M Z HMF Makina Türkiye s n rlar n aflt : Gürcistan ofisi pazar lideri HMF Makina n n Türkiye d fl ndaki ilk ofisi geçti imiz y l Gürcistan n Tiflis kentinde aç ld. Türki cumhuriyetlerdeki pazarlar yak ndan izleyen HMF Makina, ilk yurtd fl deneyiminde bir y l gibi k sa bir sürede pazar n liderli ine yükseldi. Gürcistan ofisi G.G.M.C. ad yla servis ve yedek parça hizmeti veriyor. Uzun zamand r sektörel anlamda geliflmekte olan pazarlar büyüteç alt na alan HMF Makina, tafl d klar yüksek potansiyel sebebiyle Türki Cumhuriyetleri ni odakland. Türkiye nin geliflmekte olan pazar s fat yla Avrupa n n gündeminde olmas gibi Türki Cumhuriyetler de Türk firmalar n n çekim alan içinde. Sektöründe ve bulundu u co rafyadaki geliflmeleri yak ndan takip eden HMF Makina da h zl aksiyon alarak Gürcistan pazar na erken girme avantaj n yakalad. Gürcistan ofisinin kurulufl ve organizasyon yap s n h zla tamamlayan HMF Makina, yurtd fl nda güçlü ad mlarla yürümeye devam edecek. HMF Makina n n Gürcistan daki vizyonunu, yap lanmas n, pazardaki geliflmeleri ve ofisin hedeflerini G.G.M.C. Operasyon Yetkilisi smail Er le konufltuk. Gürcistan ofisinin aç l fl öyküsünü anlat r m s n z? Gürcistan ofisinin aç l fl hikayesi Ali Genç ile bafllad diyebilirim. Bu ülkede uzun y llardan beri yafl yorum. Dile kolay tam 17 y l oldu. Üniversiteyi burada okudum, dillerini ö rendim, kültürlerini ve insanlar n yak ndan tan ma f rsat buldum. Belli bir çevrem olufltu. Ali Bey, HMF Makina n n burada bir ofis kurmak istedi inden söz etti. Sektöre yabanc olmama ra men bu görevi baflar yla yerine getirece im konusunda beni ikna etti. Arkam zda HMF Makina gibi profesyonel bir tak m n durdu unu, bunun da benim aç mdan çok büyük bir avantaj oldu unu söyledi. HMF Makina y tan d kça gerçekten sektörün en deneyimli isimleriyle çal flt m gördüm. Ülke müdürüm Suat Kral la yak n iletiflim içindeyiz. Genel müdürümüz Tamer Öztoygar baflta olmak üzere tüm HMF Makina ailesinden gerekli destek ve güveni almak bana ayr ca güç verdi. Gürcistan ifl makinalar anlam nda nas l bir potansiyele sahip? Pazar n hacmi ve pazara yön veren dinamikler neler, pazardaki di er oyuncular kimler? Yaklafl k 5,5 milyon nüfusuyla Gürcistan, Kafkaslar n en istikrarl ülkelerinden biri. Enerji koridorunun üstünde olmas sebebiyle dünyan n da ilgisi üzerinde. Bu sebeple geliflimini çok h zl bir flekilde devam ettiriyor. HMF Makina olarak G.G.M.C. ad yla 2007 nin bafl nda pazara girifl yapt k. Rakiplerimiz bizden çok önce bu pazara girmifl olmalar na ra men, onlar n önünde sat fl yaparak pazar pay m z k sa zamanda yüzde 55 e ç kartt k. Bu oran yakalamam zda en önemli etken do ru zamanlama. Y ll k ortalama makina sat - fl m z 50 adet civar nda olmas na ra men yat r mlardan sonra bunun daha da artaca na eminiz. G.G.M.C. Ofisi çal flanlar, Ülke Müdürü Suat K ral la birlikte Gürcistan n HMF Makina için önemi nedir? HMF Makina ne zamand r bu pazar izliyor? HMF Makina olarak yaklafl k bir buçuk y l süren pazar araflt rmas ndan sonra 10 <

11 YURTDIfiI G.G.M.C. Operayon Yetkilisi smail Er gerçek yap lanmay bafllatt k. Sa lad - m z baflar n n bu y l da devam etmesi için 2007 y l ndaki fiyat politikas n devam ettirmek zorunday z. Çünkü bizim giriflimizle birlikte global rakiplerimiz de bu pazar n cazibesini gördüler ve at l m yapt lar. Esnekliklerini maksimum düzeyde tutarak fiyat avantaj yla pay kapma politikalar n güdüyorlar. Bunlara karfl haz rl kl olmak zorunday z. Hedefleriniz, ofisin k sa-orta ve uzun vadeye yay lan planlar ndan söz eder misiniz? Sat fl odakl bir firma olmam zdan dolay hedef kitlenin talep ve beklentilerine en do ru ve h zl yan tlar verebilece imiz çeflitlilikte ve mükemmellikte ürünler sunmak genel hedefimiz. Pazardan gelecek silindir, greyder, bekoloader talepleri pazardaki müflteri portföyümüzü gelifltirmemize ve kârl l m z art rmam za yard mc olacak. Makina parkurunuzda neler var, Gürcistan da hangi modeller daha fazla talep görüyor? Sat n almalarda uygulanan finansal çözümler neler? Gürcistan co rafi konumu itibari genelde paletli ekskavator ve lastik tekerlekli yükleyici s n f na hitap ediyor. Ancak bekoloader da burada art fl gösterecek sürpriz ürünlerden biri. Sat n almalarda finans konusu genelde leasing ve akreditif ile çözülüyor. Leasing ifllemlerinde faiz oran yüzde 16, KDV ise yüzde 18 uygulan yor. Gürcistan n Tiflis kentinde aç lan servis binas Nas l bir müflteri portföyünüz var? Müflteri hizmet anlay fl n zda öne ç - kan bafll klar neler? Müflteri portföyünü oluflturmam zda, Suat K ral n yönlendirmeleri çok etkili oldu. fl makinalar sektörüne yabanc olmam nedeniyle ciddi bir deste e ihtiyac m vard. Kime gitmem gerekti i, onlara nas l ulaflaca m, hangi sat fl tekniklerini uygulamam gib pek çok konuda Suat Bey in rehberli inde yol ald m. Öncelikle A grubu sonras nda da orta ölçekli al c kitlesi oluflturuldu. fiu an sahip oldu umuz müflteri kitlesi gerek alt yap, gerek yol, gerekse toplu konut olmak üzere Gürcistan da dev projelere imza at yor. Müflteri iliflkilerinde, HMF Makina n n Türkiye de yerlefltirdi i standartlar aynen uyguluyoruz. Sat n almadan sonra müflteriyle çok daha yak n bir iletiflim içinde oluyoruz. Müflterilerimiz en ufak bir sorunla karfl laflt klar nda ekibimizden hemen bir muhatab karfl lar nda buluyor. Ayr ca Gürcistan daki yetkili servisimiz Mshenimekanizatzia n n de- erli idarecisi Otari Bey in yard mlar da bize ayr ca güven veriyor. Burada elde etti imiz baflar da onlar n da pay büyük. Kendinizi ve ekibinizi tan t r m s n z? flimizin özünde ekip ruhu ve tak m çal flmas yat yor. Bence baflar m z n s rr da bu. Üniversiteden sonra kendi iflimi kurmufltum, toptan hurda ve g da maddeleri toptanc l yapt m. Gürcistan da Ortak co rafya ortak kültür S n r komflumuz olan Gürcistan la çok ortak noktalar m z var. Duygusall klar, misafirperverlikleri, kültürel anlamda bizi birimize çok yak nlaflt r yor. Folklörleri, yemek kültürleri, damak tatlar hiç yabanc de il. Dünyan n en iyi k rm z flaraplar n üreten ülkelerinden biri. Y ll k ihracatlar yaklafl k 200 milyon dolar. Para birimleri Lari. fiu anda 1 dolar, 1,65 Lari düzeyinde. Milli yemekleri Hacapuri bizim peynirli pidemize, Hingali ise mant m za benziyor. geçerli ticaret anlay fl n, ifl yap fl flekillerini, dikkate al nmas gerekenleri ö rendim. Sahip oldu um bilgi birikimi ve deneyimler fl nda yol al yorum. Problemlerin çözümünde ekipteki uyumun etkili oldu unu düflünüyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çal fl yoruz, iflimizi iyi yapmak, bize güvenenleri yan ltmamak. Gürcistan ofisinin bafl nda ülke müdürümüz Suat K ral var. Organizasyonel yap da sonra ben geliyorum. Sat fl temsilcisi Zura Bey, sat fl destek eleman Elsan Bey ve muhasebecimiz Elsa Han m ile asistan m Keti Han m ekibimizin di er üyeleri. Bizler burada bir aile gibiyiz. Öyle hissediyoruz, o sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Yakalad m z bu sinerjinin ve uyumun baflar m z n itici gücü oldu una inan - yoruz. HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 11

12 BAY LER M Z/Koçaslan Forklift Herkes bayi ve servis hizmeti veremez HMF Makina n n forkliftte Güney Marmara Bölge Bayisi Koçaslan n ikinci kuflak temsilcisi brahim Koçaslan otomotiv sektöründe büyük markalara bayi ve servis hizmeti vererek büyüttükleri Koçaslan ismini, flimdi gelecek vaad eden forklift pazar nda, HMF Makina n n rehberli inde zirveye tafl mak istiyor. Bursa, otomotiv sanayimizin kalbi adeta. Pek çok büyük kurum ve markan n üretim üssü burada yer al yor. O kadar yo un bir üretim var ki buna malzeme yetifltiren yan sanayi kollar bile tam dokuz farkl sanayi bölgesinde toplan yor. Hal böyle olunca Bursa ve çevresi forklif pazar için çekim merkezi haline geliyor. HMF Makina yaklafl k bir y ld r bu pazar yak ndan takip ediyor, beklenti ve taleplere bölgedeki endüstriyel sat fl temsilcisi Cihan Ayd n gözetiminde yan t veriyordu. Ancak 2007 A ustos ay yla birlikte yoluna art k çok deneyimli bir ortakla devam etmeye bafllad. Koçaslan, geçmiflten gelen 70 y ll k ticari birikimleri, bölgeyi ve tafl d potansiyeli çok yak ndan bilmeleri, sektörel anlamda birbirini destekleyen ifl kollar nda yaratt klar zengin müflteri portföyü ile HMF Makina n n Güney Marmara Bölge bayili ini yürütüyor. Firman n bir özelli i de ifl makinas sektöründe görmeye pek al fl k olmad - m z genç, güzel, bayan yöneticisi; Canan Afacan Bafler. Hem sat fl hem servis hizmeti veren Koçaslan bayii, kad n elinin de di i her halinden anlafl lan bir tertip ve düzen içindeydi. Un fabrikalar ndan forklifte Koçaslan isminin vergi mükellefi olarak ticaret hayat na girmesi 1938 lere dayan yor. Aslen Trabzonlu olan aile, baba Helim Yakup Koçaslan n un fabrikas yla bafllatt ifl portföyünü 1964 sonras Bursa da daha da büyütüyor. Zaman nda al nan mülkler yüzünden Bursa ya gelen ailenin ikinci kuflak temsilcilerinden Ahmet ve brahim Koçaslan babalar ndan miras ticaret erbapl n otomotiv sektörünün tan nm fl markalar n n Bursa bölge bayiliklerini alarak sürdürüyorlar. Bayiliklerin yan s ra lastik ve kauçuk kaplama ifline de giriyorlar. Kurumsal bir partner istedik Çiçe i burnunda yeni bir flirket Koçaslan Forklift. Kurulufl ve HMF Makina ile buluflma süreçlerini flirketin yöneticisi Canan A. Bafler den dinliyoruz: Daha önce lastik kauçuk ifli yap yorduk ve art k bu ifl yorucu gelmeye bafllam flt. Forklift pazar n n da h zla büyüdü ünü gözlüyorduk. Bizim için forkliftin çok uygun bir seçenek olaca n inand k. Ancak önce hangi markayla yürümemiz gerekti ine karar vermeliydik. Bunun 12 <

13 YURTDIfiI için bir veri taban oluflturduk. Yapt - m z piyasa araflt rmas nda Hyundai markas ve HMF Makina öne ç kt. Onlara bayileri olmak istedi imizi bildirdik. Karfl l kl görüflmeler sonunda A ustos 2007 de Güney Marmara Bölge Bayisi olduk. brahim Koçaslan kurumsal bir flirket oldu u için HMF de karar k ld klar n ifade ediyor, kurumsal derken de sadece görüntüde de il, tüm ifl süreçlerinde ve iliflkiler baz ndaki kurumsall ktan söz etti ini üstüne basa basa söylüyor. Böylece HMF Makina, Bursa pazar n yak ndan tan yan ve sektörde sayg n ticari sicile sahip Koçaslan Forklift le sinerjik bir ortakl a imza at yor. Forklift gelecek vaad ediyor brahim Koçaslan, Avrupa da uzun y llar önce gördü ü forkliftin tafl ma ve istiflemede sa lad kolayl ktan ötürü dikkatini çekti ini ve bunu zihninin bir köflesinde potansiyel ifl alan olarak hep tafl d n belirtiyor: 1979 da Hollanda ya gittim, pek çok iflletmeyi gezdim, teknolojinin geldi i noktay gördüm. Pek çok fikirle ülkeme döndüm. Bunlar n yavafl yavafl hayata geçmesi gerekiyordu. Forklift için de do ru zaman flimdi, çünkü do ru bir iflbirli iyle yola ç k yoruz. brahim Koçaslan a göre isteyen herkes bayi ya da servis olamaz, bunun Koçaslan Forklift in koordinatörü Canan A. Bafler için önce kapasitesinin sonra ifl disiplininin olmas gerekiyor. Bayan olmak ayr cal k Bir bayan olarak erkek egemen bir sektörde çal flan Canan A. Bafler durumundan hiç flikayetçi görünmeyip aksine çok da al flk nm fl gibi duruyor. Nedenini sordu umuzda; 1994 te Eskiflehir Sivil Havac l k Uçak Elektrik Elektronik Bölümü nden mezun oldum. S - n f mdaki tek k z ö renciydim, 700 kiflilik tüm okulda da on k z ö renciydik. Böyle bir ortamdan erkek egemen bir sektöre geldi inde do al olarak yabanc l k çekmedim yan t n al yoruz. Ancak bulundu u pozisyonun birtak m dezavantajlar oldu unu da inkar etmiyor. fl makinas piyasas nda müflteri karfl s nda hep erkek görmeye al flm fl. Bir bayan n bu ifli yapabilece i ve ifl makinas nda tecrübe sahibi olabilece ine inanm yorlar. Sektörden geliyor olmam, ald m e itim sebebiyle elektronik, mekanik ve teknik konulara yatk nl m, befl y ld r da Koçaslan da çal flmam sebebiyle bu önyarg lar yavafl yavafl y kt m düflünüyorum. Hedefimiz fabrika odakl sat fllar Bursa da Organize, Nilüfer, Kayapa, Hasana a, Çal, Gürsu, Kestal, negöl ve Demirtafl olmak üzere dokuz sanayi bölgesi var ki bu da kenti özellikle ifl makinalar ve forklift pazar nda potansiyel anlam nda üst s ralara tafl yor. Koçaslan Forklift in hedef müflteri portföyünde fabrikalar ve kurumsal firmalar var. Tekli sat fllardan çok filo sat fllar na odakland klar n söyleyen Canan A. Bafler, Mal satmak de il, satt ktan sonra tahsilat n yapabilmek önemli. Tahsilat yap lmam fl bir sat fl, sat fl de ildir diyor A ustos undan y l sonuna kadar üç ayda befl makina satmay baflaran Koçaslan Forklift, 2008 için daha iddial sonuçlar üretme gayretinde. Koçaslan Forklift in kurucusu brahim Koçaslan Yavafl ve emin ad mlarla büyüme Forklift pazar nda teknoloji olarak birbirine benzer makinalar n oldu unu söyleyen Canan A. Bafler, Müflteri art k makinalar çok iyi tan yor, ayr nt s na kadar biliyor. Onun için geçerli kriter fiyat olmaya bafllad. Hyundai forkliftler de fiyatlar yla cazibe yarat yor diyor. Müflteri ziyaretleriyle firmalar n tan tarak yavafl ve emin ad mlarla ilerlediklerini söyleyen Canan A. Bafler, Buras yeni do an bir bebek, bu bebek büyüdükçe bize meyve vermeye bafllayacak ve o meyveleri biz toplayaca z. Bu bebe i ne kadar h zl büyütürsek, bize o kadar çok karfl l n verecektir diyerek duyduklar heyecan dile getiriyor. Koçaslan ismi güvenle eflde er Otomotiv sanayinin farkl alanlar nda güçlü markalar n temsilcili ini yapan Koçaslan, forklift pazar na girdi inde de sektörden çok olumlu reaksiyon alm fllar. Piyasalarda Koçaslan isminin ticari itibar n n çok yüksek oldu unu vurgulayan Canan A. Bafler, firma ismini duyan kimi müflterilerin fiyat bile ö renmeden al m karar verebildiklerini söylüyor. Bu güvene lay k olmak için kendilerinin de en baflta güvenilir bir ortakla yola ç kmak istediklerini söyleyen brahim Koçaslan, HMF Makina gibi arkam zda güvenilir ve güçlü bir kurumun olmas büyük avantaj diyor. HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 13

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var

Sektör Küçük Hesaplar Pefline Düflmemeli. Birçok Firmada Olmayan Standartlar Derindere de Var TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say :41 Ekim 2008 Türkiye nin En Çok Satan Otomobili Yenilendi: Yeni Renault Symbol DRD Derindere Filo Kiralama Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Aytekinhan

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Yeni Mezunun fl Rehberi

Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi Yeni Mezunun fl Rehberi 2009 Yeni Mezunun fl Rehberi Genel Yay n Yönetmeni Didem Tekin Metin Yazar Neslihan Murado lu Ifl m Görsel Koordinatör Berna fienses çerik Yönetimi ve Görsel

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur

Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Hedef belli de ilse ona giden yolun hiç önemi yoktur Her kurumun krizden ç k fla iliflkin farkl stratejileri olabilir. Bizimkisi, krize teslim olmadan büyümeye devam etmek fleklinde biçimlendi. ODE olarak

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti

Formula 1 TM rüzgar gibi geçti EK M 2007 SAYI: 05 Formula 1 TM rüzgar gibi geçti Bridgestone un tek lastik sa lay c s oldu u Formula 1 TM Dünya fiampiyonas 'nda sezonun 12. yar fl Ferrari pilotu Brezilyal Felipe Massa n n birincili

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı