ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKOMAK 08 MARBLE 08. > Gürcistan ofisi pazar lideri. > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! FUAR DAVET YEN Z HED YE!"

Transkript

1 Say : /1 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Gürcistan ofisi pazar lideri > Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez! > Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört dörtlük ANKOMAK 08 MARBLE 08 FUAR DAVET YEN Z HED YE!

2

3

4 Ç NDEK LER HABERLER Ortado u da HMF izleri MÜfiTER LER M Z MÇS nflaat: Hyundai; kaliteli ve ekonomik fi ORTAKLARIMIZ Leasingin alternatifi hâlâ yok! 06 > 08 > 09 > YURTDIfiI OF S M Z Gürcistan ofisi pazar lideri BAY LER M Z Koçaslan Forklift: Herkes bayi ve servis hizmeti veremez SERV SLER M Z Görüfl Makina: Yedek parçada Hyundai dört dörtlük 10 > 12 > 14 > ÜRÜN Hyundai s n rlar n geniflletiyor: R800LC-7A Ç M ZDEN B R lk ay nda 7 makina satt NSAN KAYNAKLARI Beklenilmeyeni f rsata dönüfltürmek 16 > 17 > 18 > HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.fi. Yayg n süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. mtiyaz Sahibi Tamer Öztoygar HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Sorumlu Yaz flleri Müdürü Reyhan U urlu Yücel HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Yay n Kurulu Ömer Uzun Serhad Taflk nmeriç H. Nüzhet Gökberk Bora Ça larcan Elvan Küçükdemiral Meltem Baflak Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi. Esentepe Mah. E-5 Yanyol Üzeri No: Kartal - stanbul Tel: (pbx) Faks: Yap m TETRA letiflim Hizmetleri Halaskargazi Cad. Sait Kuran fl Merkezi No: 301/5 fiiflli stanbul Tel: Faks: Yaz flleri Türkflan Karatekin Esra Okutan Görsel Uygulama Didem ncesa r Bu dergide yay nlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipografik hatalar ba lay c unsur teflkil etmez. Bask Tarihi fiubat Bask Ekspress Bask A.fi. Nato Cad. No: 17 Seyrantepe 4. Levent - stanbul Tel: Da t m HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.fi.

5 BAfiYAZI S cak gündemin takipçisiyiz Merhaba, Baflar l geçen 2007 y l n n ard ndan girdi imiz 2008 y l n n ilk aylar nda ekonomi ve özellikle ifl makinas sektörü hareketli günler yafl yor. Leasingte ifl makinalar na uygulanan %1 KDV oran n n %18 e ç kar lmas ve Hükümetin bu konuda ald kararlar yak ndan takip ediyoruz. Yeni uygulaman n firmam z ve sat fllar m z en az flekilde etkilemesi için elimizden gelen çal flmalar planlamaya bafllad k. Bu s cak gündem konusuyla ilgili olarak ifl ortaklar m zdan Deniz Leasing Sat fl Müdürü Ceren fiirin in görüfllerini ald k. Ceren fiirin leasing firmalar n n bu süreçte alaca önlemler ve yeni alternatiflerle ilgili bilgiler verdi y l nda baflar m z Türkiye s n rlar n n d fl na tafl d k. lk yurtd fl ofisimizi ve servisimizi geçen y l Tiflis de açt k. Departmanlar m z bölümünde bu say m zda Gürcistan ofisimizi ve GGMC çal flanlar n yak ndan tan ma f rsat n bulacaks n z. Bu say m zda konuk etti imiz müflterimiz Antalya dan MÇS nflaat n kurucusu ve yöneticisi Mehmet Sa lam. Kendisinin inflaat sektöründeki kurumsall, ifl disiplini ve bilgi birikiminden çok etkilenece inizi umuyoruz. Ürünlerimiz ve teknoloji köflesinde bu sefer Hyundai nin yeni ürünü R800LC-7A, 80 tonluk ekskavatörünü size tan tmaktan gurur duyuyoruz y l nda ilk defa Bauma Fuar nda tan t m yap lan R800 ile Hyundai bir üst segmente geçiyor. Leasingte ifl makinalar na uygulanan %1 KDV oran n n %18 e ç kar lmas ve Hükümetin bu konuda ald kararlar yak ndan takip ediyoruz. Yeni uygulaman n firmam z ve sat fllar m z en az flekilde etkilemesi için elimizden gelen çal flmalar planlamaya bafllad k. Bayilerimizi tan tt m z köflemizin konu u ise k sa bir süre önce aram za kat lan yeni forklift bayimiz Bursa Koçaslan Forklift. brahim Koçaslan ve Canan A. Bafler ile Hyundai ürünlerine olan güvenleri ve çal flma azimleri üzerine keyifli bir söylefli gerçeklefltirdik. stanbul servisimiz Görüfl Makina bu say m zda servis konu umuz Osman Kaya ve fiükür Balyedi deneyimlerini, servis ve yedek parça birlikteli ini avantajlar n anlatt lar. çimizden biri köflesinde stanbul Bölge Müdürümüz Murat Erdem i tan ma imkan bulacaks n z. Murat Erdem, sat fl n zorlu yolculu unu anlat rken gerideki güçlü marka birlikteli inin iflleri ne kadar kolaylaflt rd na vurgu yapt. Bu say m zda Mart ve Nisan aylar nda sektörümüzün önemli iki fuar na ifltirak edece iz. Marble 2008 zmir ve Ankomak-2008 stanbul. Bu vesileyle hepinizi HMF stand na davet ediyor ve dergimizle birlikte fuar davetiyelerini sizlere iletmek istiyoruz. HMF standlar nda buluflmak üzere. Sayg lar mla, Tamer Öztoygar Genel Müdür HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 05

6 HABERLER Ortado u da HMF izleri Ortado u T caret ve Sanayi Fuar na Diyarbak r Bayii Nett Makina ile kat lan HMF, fuarda Hyundai ve Hydro Khan model makinalar yla göz doldurdu. HMF Makina, Ekim 2007 tarihleri aras nda Diyarbak r da düzenlenen 6. Ortado u Ticaret ve Sanayi Fuar na HMF Diyarbak r Bayii Nett Makina ile kat ld. Fuarda Hyundai marka paletli ekskavatör, forklift ve mini ifl makinalar ile Hydro Khan marka k r c lar kat l mc lar taraf ndan büyük ilgi gördü. Diyarbak r bölgesinde pazar liderli ini elinde tutan HMF Makina, 2005 ve 2006 y llar nda da fuara kat lm flt. Diyarbak r Valili i, Diyarbak r Büyükflehir Belediyesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli- i, Dicle Üniversitesi, Diyarbak r Ticaret Borsas ve KOSGEB'in ana partnerli inde gerçekleflen fuara 155 firma kat ld. Aç l - fla, Tar m ve Köyiflleri Bakan Mehdi Eker in yan s ra üst düzey bürokratlar ile Erbil Ticaret Odas Baflkan Dara Celil Hayat, Ba dat Ticaret, Sanayi Odas Baflkan Cafer Hamdai ve çok say da ifladam kat ld. Gücümüzü duvara yazd k HMF Makina dan çarp c bir reklam uygulamas daha... Merkez binan n yan duvar boydan boya Hyundai ifl makinalar n tan tan reklamla kapland. Reklam ve tan t m faaliyetlerine ayr bir önem veren HMF Makina, Kartal daki genel merkez binas n n yan duvar n dev bir reklam panosuyla kaplatt. flte Güç slogan yla yaklafl k 2 km ileriden bile kolayl kla fark edilen ilanda, üç farkl modeldeki Hyundai ifl makinas yer al yor. HMF merkez binas n n görünürlü ünü art ran reklamda Hyundai nin gücüne vurgu yap yor. Aç khava mecras n n gittikçe artan kullan m na paralel, merkez binan n di er yan duvar na Atlet markas na yönelik benzer bir reklam çal flmas n n yap lmas öngörülüyor. E-5 üzerinde yer alan merkez binan n böylece pek çok aç dan dikkat çekici bir görünürlü e kavuflmas hedefleniyor. Ayn hat üzerinde benzer nitelikli baflka bir aç khava reklam çal flmas n n olmamas da HMF nin fark edilirli ini art r yor. 06 <

7 Hyundai ilk kez Fortune 500 de Hyundai fl Makinalar, 17,3 milyar dolar geliriyle Fortune Dergisi nin gelenekselleflen En yi 500 Global Firma listesine girdi. lk kez girdi i listede 422. s rada olan Hyundai, a r ifl makinalar kategorisinde de 6. s rada yer ald. Hyundai fl Makinalar n n Türkiye deki distribütörü HMF Makina ve Servis A.fi. Genel Müdürü Tamer Öztoygar, yerel a r sanayi firmas olarak temsil ettikleri markan n böylesine global ölçekli bir listede yer almas n n gurur verici bir geliflme oldu unu belirtti. Öztoygar, bu baflar y, Hyundai markas n n son dönemde gerçeklefltirdi i at l mlar, büyümede gösterdi i h zl ivme ve rakiplere oranla sergiledi i yüksek performans sayesinde elde ettiklerini dile getirdi. Hyundai fl Makinalar, yeni teknoloji uygulamalar ile önümüzdeki y llarda hem genel listede hem de ifl makinalar s ralamas nda üst basamaklar zorlayacak. Ekranlarda Hyundai buluflmas Hyundai den Hindistan a yeni fabrika Hyundai fl Makinalar Hindistan da operasyonlar n gerçeklefltirmek üzere yeni bir fabrika kuruyor. 50 milyon dolarl k yat r mla Pune de inflaat na bafllanan yeni fabrikada ekskavatör üretimi ve sat fl yap lacak. Maharashtra eyaletinde bulunan Pune flehrindeki sanayi kompleksi içinde yer alan 200 bin metrekarelik alan n, 33 bin metrekarelik bölümüne infla edilen fabrikan n Temmuz 2008 de üretime bafllamas planlan yor. HMF den k fl kampanyas HMF Makina, yeni ifl makinas sahibi olmak isteyenlere yine avantajl seçenekler yaratt. Hyundai fl Makinalar nda 14 Kas m da bafllat lan ve fiubat 2008 e kadar devam eden K fl Atlatan Kampanya! ile müflterilere 36 aya varan vade seçenekleri ve 6 ay sonra ödemeli finansal kiralama olanaklar sunuldu. Hürriyet, Dünya ve Referans gazetelerinde yay mlanan ilanlar ve müflterilere gönderilen SMS ler arac l yla duyurulan kampanya y l sonunda ifl makinas sektörüne canl l k getirdi. Uzun süredir Atatürk Havaalan ç Hatlar Terminali nde yer alan plazma ekranlarda yay nlanan forklift reklamlar, Sabiha Gökçen Havaalan nda yay nlanmaya bafllad. Hyundai nin LPG ve dizel forklift modellerinin tan t ld reklam alt saniye sürüyor. S k aral klarla yay mlanan reklam spotu HMF Makina n n iletiflim bilgilerinin yer ald kareyle sonlan yor. Reklam ve tan t m faaliyetleri kapsam nda farkl mecralarda gerçeklefltirilen bu tür uygulamalar Hyundai markas n n gücünü ortaya koyuyor. HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 07

8 MÜfiTER LER M Z Hyundai; kaliteli ve ekonomik Antalya dan tüm Türkiye ye hizmet veren MÇS nflaat, için kurumsallaflma önemli bir kavram. Kendileri için koyduklar kurumsallaflma hedefi, ifl ortaklar için de aran lan özelliklerin bafl nda geliyor. MÇS, henüz 11 y ll k bir flirket ama kurumsallaflman n önemini kavram fl ve kendini buna göre konumland rm fl bir vizyona sahip. Temel ifl kolu inflaat olmakla birlikte farkl alanlarda da at l mlar var. fl makinas anlam nda baflta Antalya olmak üzere tüm Akdeniz ve Ege nin ciddi bir potansiyele sahip oldu unu söyleyen flirketin kurucusu Mehmet Sa lam, bu potansiyeli harekete geçirecek projelerin üretilememesinden flikayetçi. Firman z n kurulufl öyküsünü anlat r m s n z? Üniversiteden mezun olduktan sonra befl-alt y l kamu kurumlar na hizmet veren özel bir firman n flantiye flefli i ve etüt proje bölümlerinde çal flt m. Yeterli deneyimi kazand ma inand m düflünerek 1985 y l nda kendi flirketimi kurdum. Çeflitli bakanl klara, belediyelere, PTT ve Köy Hizmetleri gibi birçok kuruma taahhüt ifli yaparak flirketi büyüttüm. Demiryollar, limanlar, havaalan inflaatlar yapt m. Ana faaliyet alan m z inflaat, ancak MÇS ad alt nda turizme ve sanayiye dönük lazer kesim yönlendirme iflini de kurduk. Bu ekonomik ortamda ufak ufak onu da gelifltirmeye çal fl yoruz. Daha çok kamu kurumlar yla çal flm fls n z. Özel bir nedeni var m? lk ifl deneyimim kamu kurumlar na hizmet veren bir inflaat firmas ndayd. Kamu kurumlar nda genelde karfl n zda muhatap olarak sizinle ayn dili konuflan teknik elemanlar bulursunuz. Bu avantajl bir durumdur çünkü en az ndan daha rahat ifl yapma imkan n z olur. Oysa piyasa dönük ifllerde her çeflit insan karfl n za ç kar, verilen sözlerin d fl nda hareketler görürsünüz, prosedürün d fl na ifllemlere maruz kal rs - n z. Biz de bu yüzden çok s n rl kald k piyasa ifllerinde. Antalya da ifl makinalar ad na nas l bir potansiyel var? Türkiye den bak nca Antalya turizm memleketi gibi görünüyor, ancak sanayi ve tar m aç s ndan çok ciddi bir potansiyele sahip. Dolay s yla ifl makinas anlam nda da güçlü bir pazar haline gelebilir. Ancak bunun için birilerinin kafa yormas, do ru projeler üretmesi gerekiyor. E er gerçekten odaklan l rsa ifl makinalar na saha açacak projeler üretilir, kent tar m ve sanayide ata a kalkar. Yat, liman ve deniz ulafl m gibi ifl makinas n n kullan ld pek çok sektör ivme kazanmay bekliyor. Gerçi Türkiye ekonomisinin genel durumunun bu atalette önemli bir pay var ancak Antalya öncelikle olmak üzere Akdeniz ve Ege bölgesinin gerek kamu gerekse özel sektörün ilgisine ihtiyac var. fiöyle bir örnek vereyim; bugün sadece Toroslar bölgesinde içme ya da kullanma suyu niteli inde yat r mlar yap lsa tüm ifl makinalar n yönlendirdi inizde talebin ancak üçte birini kapatabilirsiniz. Biz bile elimizde bulunan madenleri ekonomik olarak yetemeyece imizi düflünerek birden harekete geçiremiyor, ad m ad m büyüyoruz. Neden Hyundai markas n tercih ettiniz? Hyundai marka olarak kalitesini sürekli art rd, Antalya ve civar na da çok iyi bir girifl yapt. Fiyat cazipli i önemli bir avantaj. HMF Makina n n buradaki bayisi sundu u destek ve çözümler sayesinde makina al mlar m z kolaylaflt r - Mehmet Sa lam Aslen Burdurlu olan Mehmet Sa lam, 1954 do umlu. stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Bölümü nden 1980 de mezun olmufl. Bir süre özel sektörde çal flt ktan sonra kendi iflini 1985 te kendi iflini kurmufl. O da hemen tüm sektör oyuncular gibi yo un bir çal flma hayat na sahip. Çal flmad zaman da evinde, ailesi ve dostlar yla birlikte zaman geçirmekten hofllan yor. yor. fiu an 20 adet Hyundai ifl makinam z var. Performanslar gittikçe yükseliyor. Bak m ve servis a nda daha da gelifleceklerine inan yorum. Kaliteli ve ekonomik makinalar olmalar sebebiyle tercih ettik ve çevremizdeki arkadafllar n da tercihlerinde rol oynad k. HMF Makina nas l bir ifl orta? Türkiye de rekabetin kurallar çok farkl iflliyor. Özellikle inflaat sektöründe, kurumsal flirketlerle kurumsal olmayanlar aras nda ciddi farklar var. Biz kurumsallaflma yolunda ilerleyen bir flirketiz. Kurumsall k sisteme ve prensiplere ba l l getirir, keyfiyeti ortadan kald r r. HMF ile de kurumsal bir flirket olduklar için çal fl yoruz. Kurum mant nda öne ç kan kavramlar neler? Güven, do ruluk, dürüstlük gibi kavramlar bizim için önemlidir. Uzun soluklu iliflkiler bunlar üzerine infla edilir, temellenir. Bilgi, disiplin ve tecrübe baflar l olman n anahtarlar d r. Sürekli yenilenen, geliflen, yat r ma aç k bir organizasyon yap m z var. 08 <

9 fi ORTAKLARIMIZ Leasingin alternatifi hâlâ yok! Leasingte ifl makinalar na uygulanan yüzde 1 KDV oran, aral k ay nda yüzde 18 e ç kar ld. Hem orandaki anormal yükselifl hem de yasalaflma sürecindeki belirsizlik sat fllar olumsuz etkiledi. Deniz Leasing Sat fl Müdürü Ceren fiirin Bilginer le son geliflmeleri de erlendirdik. fl makinalar na uygulanan KDV oran n n yüzde 1 den yüzde 18 e yükseltilmesiyle ilgili karar n 8 fiubat ta meclis genel kurulunda kabul edilmesinden sonra sektör oyuncular aras nda müflteriyi ma dur etmeyecek formüller üzerinde beyin f rt nalar yap lmaya baflland. Biz de son geliflmeleri de erlendirmesi için HMF Makina müflterilerine uygun finansal çözümler üreten Deniz Leasing Sat fl Müdürü Ceren fiirin Bilginer e sorular m z yönelttik. Leasingin ifl makinalar sektöründe cazip finansal çözüm haline gelme sürecini özetler misiniz? Leasingin en büyük faydas vergisiz teflvik dedi imiz, yüzde 1 KDV avantaj yd. Asl nda bütün dünyadaki uygulamalar içinde Türkiye bu oran yla tek örnekti. Uygulama, yaklafl k 20 y l önce geçici olarak kobilerin yarar na bafllat lm flt. Büyük ya da kurumsal firmalar teflvik al p KDV avantaj ndan yararlanabiliyorken kobilerin bin dolarl k ifllemler için teflvik ç kartmas imkans z oldu u için leasingle onlara da benzer bir avantaj sa lanm fl oldu. Son geliflmeyle bu avantaj ortadan kalkt. Neden buna gerek duyuldu? Temel gerekçelerden biri kobilerdeki kay td fl l ortadan kald rmakt. Ancak oran n direkt yüzde 18 e ç kart lmas sektörde flok etkisi yaratt. Büyük ve kurumsal flirketler zaten KDV ödedikleri için bundan etkilenmediler. Bankalardan uzun vadeli borçlanma ve teflvik alma flans olmayan kobiler için leasing yat r m ad na tek gerçek formüldü. Yeni uygulamayla ifl makinas sektöründe leasing ifllem hacminin belli oranlarda düflmesini bekliyoruz. Leasingte ifl makinalar n n pazar pay nedir? Geçen y l leasingte global ölçekte 8 milyar dolarl k ifllem hacmi gerçeklefltirildi. Toplam yat r mlar içinde ifl makinalar, yüzde 25 pazar pay yla yine zirvedeydi. Oran n de iflmesinden sonra neler yapt n z? Leasing cazibesini yitirdi mi? 2008 bütçemizi ifl makinas ndaki bütün firmalar gibi revize etmek zorunda kald k. lk hedefimizden yüzde daralma öngördük. Ben bu seneyi biraz flok y l olarak kabul ediyorum. Ama bence leasingin alternatifi hâlâ yok. Çünkü kobilerin bankalardan uzun vadeli borç sa lamas imkans z, teminat ve vade gibi s k nt l bafll klar var. En fazla 36 aya kadar vade veriliyor, leasingte ise ufak rakamlar bile çok uzun vadede fonlayabiliyoruz, alt y la kadar ç kan seçeneklerimiz var. Daha büyük montanl rakamlar için 10 y la kadar ç kabiliyoruz. Sektördeki t kan kl açmak için ne tür formüller var? Biz eninde sonunda KDV nin yüzde 18 e ç kaca n bekliyorduk. Ancak bunun kademeli olmas n umuyorduk. Yani 2010 a kadar KDV oran yüzde 18 e ç - kar lacak. Bu sene yüzde 1, gelecek sene yüzde 8, 2010 da yüzde 18 oran uygulanacak denseydi, herkes daha haz rl kl olurdu hem de alternatif uygulamalar geçerlilik kazan rd. Sektör olarak operasyonel leasing uygulamalar n n Tüketici finansman acil alternatif olamaz Tüketici kredisi ile bizim aram zdaki fark yok denecek kadar az. Tüketici finansman veren kurumlar e er asset finansman yönündeki bilgi ve görgülerini art - r rlarsa leasinge rakip olurlar ama onlar n bizim y ll k sektör birikimimizi hemen elde edip, gerçek manada hizmet vermeye bafllamalar çok zor. Acil bir alternatif olarak görmüyorum onlar. a rl k kazanaca n düflünüyoruz. Dünyada özellikle ifl makinalar finansman nda tercih edilen bir model. Gerçek kiralama diyebilece imiz operasyonel leasing de mal n mülkiyeti leasing flirketinde kal yor. Full payout dedi imiz toplam kiran n hepsini kirac ödemek zorunda de il. Avantajlar ; kesti imiz faturan n hepsinin gider olarak gösterilebilmesi, mal bedelinin hepsinin kira olarak geri ödenmemesi sebebiyle kirac n n ödeme gücünü zarara u ratmamas, daha esnek kredi flartlar olarak s ralanabilir. HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 09

10 YURTDIfiI OF S M Z HMF Makina Türkiye s n rlar n aflt : Gürcistan ofisi pazar lideri HMF Makina n n Türkiye d fl ndaki ilk ofisi geçti imiz y l Gürcistan n Tiflis kentinde aç ld. Türki cumhuriyetlerdeki pazarlar yak ndan izleyen HMF Makina, ilk yurtd fl deneyiminde bir y l gibi k sa bir sürede pazar n liderli ine yükseldi. Gürcistan ofisi G.G.M.C. ad yla servis ve yedek parça hizmeti veriyor. Uzun zamand r sektörel anlamda geliflmekte olan pazarlar büyüteç alt na alan HMF Makina, tafl d klar yüksek potansiyel sebebiyle Türki Cumhuriyetleri ni odakland. Türkiye nin geliflmekte olan pazar s fat yla Avrupa n n gündeminde olmas gibi Türki Cumhuriyetler de Türk firmalar n n çekim alan içinde. Sektöründe ve bulundu u co rafyadaki geliflmeleri yak ndan takip eden HMF Makina da h zl aksiyon alarak Gürcistan pazar na erken girme avantaj n yakalad. Gürcistan ofisinin kurulufl ve organizasyon yap s n h zla tamamlayan HMF Makina, yurtd fl nda güçlü ad mlarla yürümeye devam edecek. HMF Makina n n Gürcistan daki vizyonunu, yap lanmas n, pazardaki geliflmeleri ve ofisin hedeflerini G.G.M.C. Operasyon Yetkilisi smail Er le konufltuk. Gürcistan ofisinin aç l fl öyküsünü anlat r m s n z? Gürcistan ofisinin aç l fl hikayesi Ali Genç ile bafllad diyebilirim. Bu ülkede uzun y llardan beri yafl yorum. Dile kolay tam 17 y l oldu. Üniversiteyi burada okudum, dillerini ö rendim, kültürlerini ve insanlar n yak ndan tan ma f rsat buldum. Belli bir çevrem olufltu. Ali Bey, HMF Makina n n burada bir ofis kurmak istedi inden söz etti. Sektöre yabanc olmama ra men bu görevi baflar yla yerine getirece im konusunda beni ikna etti. Arkam zda HMF Makina gibi profesyonel bir tak m n durdu unu, bunun da benim aç mdan çok büyük bir avantaj oldu unu söyledi. HMF Makina y tan d kça gerçekten sektörün en deneyimli isimleriyle çal flt m gördüm. Ülke müdürüm Suat Kral la yak n iletiflim içindeyiz. Genel müdürümüz Tamer Öztoygar baflta olmak üzere tüm HMF Makina ailesinden gerekli destek ve güveni almak bana ayr ca güç verdi. Gürcistan ifl makinalar anlam nda nas l bir potansiyele sahip? Pazar n hacmi ve pazara yön veren dinamikler neler, pazardaki di er oyuncular kimler? Yaklafl k 5,5 milyon nüfusuyla Gürcistan, Kafkaslar n en istikrarl ülkelerinden biri. Enerji koridorunun üstünde olmas sebebiyle dünyan n da ilgisi üzerinde. Bu sebeple geliflimini çok h zl bir flekilde devam ettiriyor. HMF Makina olarak G.G.M.C. ad yla 2007 nin bafl nda pazara girifl yapt k. Rakiplerimiz bizden çok önce bu pazara girmifl olmalar na ra men, onlar n önünde sat fl yaparak pazar pay m z k sa zamanda yüzde 55 e ç kartt k. Bu oran yakalamam zda en önemli etken do ru zamanlama. Y ll k ortalama makina sat - fl m z 50 adet civar nda olmas na ra men yat r mlardan sonra bunun daha da artaca na eminiz. G.G.M.C. Ofisi çal flanlar, Ülke Müdürü Suat K ral la birlikte Gürcistan n HMF Makina için önemi nedir? HMF Makina ne zamand r bu pazar izliyor? HMF Makina olarak yaklafl k bir buçuk y l süren pazar araflt rmas ndan sonra 10 <

11 YURTDIfiI G.G.M.C. Operayon Yetkilisi smail Er gerçek yap lanmay bafllatt k. Sa lad - m z baflar n n bu y l da devam etmesi için 2007 y l ndaki fiyat politikas n devam ettirmek zorunday z. Çünkü bizim giriflimizle birlikte global rakiplerimiz de bu pazar n cazibesini gördüler ve at l m yapt lar. Esnekliklerini maksimum düzeyde tutarak fiyat avantaj yla pay kapma politikalar n güdüyorlar. Bunlara karfl haz rl kl olmak zorunday z. Hedefleriniz, ofisin k sa-orta ve uzun vadeye yay lan planlar ndan söz eder misiniz? Sat fl odakl bir firma olmam zdan dolay hedef kitlenin talep ve beklentilerine en do ru ve h zl yan tlar verebilece imiz çeflitlilikte ve mükemmellikte ürünler sunmak genel hedefimiz. Pazardan gelecek silindir, greyder, bekoloader talepleri pazardaki müflteri portföyümüzü gelifltirmemize ve kârl l m z art rmam za yard mc olacak. Makina parkurunuzda neler var, Gürcistan da hangi modeller daha fazla talep görüyor? Sat n almalarda uygulanan finansal çözümler neler? Gürcistan co rafi konumu itibari genelde paletli ekskavator ve lastik tekerlekli yükleyici s n f na hitap ediyor. Ancak bekoloader da burada art fl gösterecek sürpriz ürünlerden biri. Sat n almalarda finans konusu genelde leasing ve akreditif ile çözülüyor. Leasing ifllemlerinde faiz oran yüzde 16, KDV ise yüzde 18 uygulan yor. Gürcistan n Tiflis kentinde aç lan servis binas Nas l bir müflteri portföyünüz var? Müflteri hizmet anlay fl n zda öne ç - kan bafll klar neler? Müflteri portföyünü oluflturmam zda, Suat K ral n yönlendirmeleri çok etkili oldu. fl makinalar sektörüne yabanc olmam nedeniyle ciddi bir deste e ihtiyac m vard. Kime gitmem gerekti i, onlara nas l ulaflaca m, hangi sat fl tekniklerini uygulamam gib pek çok konuda Suat Bey in rehberli inde yol ald m. Öncelikle A grubu sonras nda da orta ölçekli al c kitlesi oluflturuldu. fiu an sahip oldu umuz müflteri kitlesi gerek alt yap, gerek yol, gerekse toplu konut olmak üzere Gürcistan da dev projelere imza at yor. Müflteri iliflkilerinde, HMF Makina n n Türkiye de yerlefltirdi i standartlar aynen uyguluyoruz. Sat n almadan sonra müflteriyle çok daha yak n bir iletiflim içinde oluyoruz. Müflterilerimiz en ufak bir sorunla karfl laflt klar nda ekibimizden hemen bir muhatab karfl lar nda buluyor. Ayr ca Gürcistan daki yetkili servisimiz Mshenimekanizatzia n n de- erli idarecisi Otari Bey in yard mlar da bize ayr ca güven veriyor. Burada elde etti imiz baflar da onlar n da pay büyük. Kendinizi ve ekibinizi tan t r m s n z? flimizin özünde ekip ruhu ve tak m çal flmas yat yor. Bence baflar m z n s rr da bu. Üniversiteden sonra kendi iflimi kurmufltum, toptan hurda ve g da maddeleri toptanc l yapt m. Gürcistan da Ortak co rafya ortak kültür S n r komflumuz olan Gürcistan la çok ortak noktalar m z var. Duygusall klar, misafirperverlikleri, kültürel anlamda bizi birimize çok yak nlaflt r yor. Folklörleri, yemek kültürleri, damak tatlar hiç yabanc de il. Dünyan n en iyi k rm z flaraplar n üreten ülkelerinden biri. Y ll k ihracatlar yaklafl k 200 milyon dolar. Para birimleri Lari. fiu anda 1 dolar, 1,65 Lari düzeyinde. Milli yemekleri Hacapuri bizim peynirli pidemize, Hingali ise mant m za benziyor. geçerli ticaret anlay fl n, ifl yap fl flekillerini, dikkate al nmas gerekenleri ö rendim. Sahip oldu um bilgi birikimi ve deneyimler fl nda yol al yorum. Problemlerin çözümünde ekipteki uyumun etkili oldu unu düflünüyorum. Hepimiz ortak bir amaç için çal fl yoruz, iflimizi iyi yapmak, bize güvenenleri yan ltmamak. Gürcistan ofisinin bafl nda ülke müdürümüz Suat K ral var. Organizasyonel yap da sonra ben geliyorum. Sat fl temsilcisi Zura Bey, sat fl destek eleman Elsan Bey ve muhasebecimiz Elsa Han m ile asistan m Keti Han m ekibimizin di er üyeleri. Bizler burada bir aile gibiyiz. Öyle hissediyoruz, o sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz. Yakalad m z bu sinerjinin ve uyumun baflar m z n itici gücü oldu una inan - yoruz. HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 11

12 BAY LER M Z/Koçaslan Forklift Herkes bayi ve servis hizmeti veremez HMF Makina n n forkliftte Güney Marmara Bölge Bayisi Koçaslan n ikinci kuflak temsilcisi brahim Koçaslan otomotiv sektöründe büyük markalara bayi ve servis hizmeti vererek büyüttükleri Koçaslan ismini, flimdi gelecek vaad eden forklift pazar nda, HMF Makina n n rehberli inde zirveye tafl mak istiyor. Bursa, otomotiv sanayimizin kalbi adeta. Pek çok büyük kurum ve markan n üretim üssü burada yer al yor. O kadar yo un bir üretim var ki buna malzeme yetifltiren yan sanayi kollar bile tam dokuz farkl sanayi bölgesinde toplan yor. Hal böyle olunca Bursa ve çevresi forklif pazar için çekim merkezi haline geliyor. HMF Makina yaklafl k bir y ld r bu pazar yak ndan takip ediyor, beklenti ve taleplere bölgedeki endüstriyel sat fl temsilcisi Cihan Ayd n gözetiminde yan t veriyordu. Ancak 2007 A ustos ay yla birlikte yoluna art k çok deneyimli bir ortakla devam etmeye bafllad. Koçaslan, geçmiflten gelen 70 y ll k ticari birikimleri, bölgeyi ve tafl d potansiyeli çok yak ndan bilmeleri, sektörel anlamda birbirini destekleyen ifl kollar nda yaratt klar zengin müflteri portföyü ile HMF Makina n n Güney Marmara Bölge bayili ini yürütüyor. Firman n bir özelli i de ifl makinas sektöründe görmeye pek al fl k olmad - m z genç, güzel, bayan yöneticisi; Canan Afacan Bafler. Hem sat fl hem servis hizmeti veren Koçaslan bayii, kad n elinin de di i her halinden anlafl lan bir tertip ve düzen içindeydi. Un fabrikalar ndan forklifte Koçaslan isminin vergi mükellefi olarak ticaret hayat na girmesi 1938 lere dayan yor. Aslen Trabzonlu olan aile, baba Helim Yakup Koçaslan n un fabrikas yla bafllatt ifl portföyünü 1964 sonras Bursa da daha da büyütüyor. Zaman nda al nan mülkler yüzünden Bursa ya gelen ailenin ikinci kuflak temsilcilerinden Ahmet ve brahim Koçaslan babalar ndan miras ticaret erbapl n otomotiv sektörünün tan nm fl markalar n n Bursa bölge bayiliklerini alarak sürdürüyorlar. Bayiliklerin yan s ra lastik ve kauçuk kaplama ifline de giriyorlar. Kurumsal bir partner istedik Çiçe i burnunda yeni bir flirket Koçaslan Forklift. Kurulufl ve HMF Makina ile buluflma süreçlerini flirketin yöneticisi Canan A. Bafler den dinliyoruz: Daha önce lastik kauçuk ifli yap yorduk ve art k bu ifl yorucu gelmeye bafllam flt. Forklift pazar n n da h zla büyüdü ünü gözlüyorduk. Bizim için forkliftin çok uygun bir seçenek olaca n inand k. Ancak önce hangi markayla yürümemiz gerekti ine karar vermeliydik. Bunun 12 <

13 YURTDIfiI için bir veri taban oluflturduk. Yapt - m z piyasa araflt rmas nda Hyundai markas ve HMF Makina öne ç kt. Onlara bayileri olmak istedi imizi bildirdik. Karfl l kl görüflmeler sonunda A ustos 2007 de Güney Marmara Bölge Bayisi olduk. brahim Koçaslan kurumsal bir flirket oldu u için HMF de karar k ld klar n ifade ediyor, kurumsal derken de sadece görüntüde de il, tüm ifl süreçlerinde ve iliflkiler baz ndaki kurumsall ktan söz etti ini üstüne basa basa söylüyor. Böylece HMF Makina, Bursa pazar n yak ndan tan yan ve sektörde sayg n ticari sicile sahip Koçaslan Forklift le sinerjik bir ortakl a imza at yor. Forklift gelecek vaad ediyor brahim Koçaslan, Avrupa da uzun y llar önce gördü ü forkliftin tafl ma ve istiflemede sa lad kolayl ktan ötürü dikkatini çekti ini ve bunu zihninin bir köflesinde potansiyel ifl alan olarak hep tafl d n belirtiyor: 1979 da Hollanda ya gittim, pek çok iflletmeyi gezdim, teknolojinin geldi i noktay gördüm. Pek çok fikirle ülkeme döndüm. Bunlar n yavafl yavafl hayata geçmesi gerekiyordu. Forklift için de do ru zaman flimdi, çünkü do ru bir iflbirli iyle yola ç k yoruz. brahim Koçaslan a göre isteyen herkes bayi ya da servis olamaz, bunun Koçaslan Forklift in koordinatörü Canan A. Bafler için önce kapasitesinin sonra ifl disiplininin olmas gerekiyor. Bayan olmak ayr cal k Bir bayan olarak erkek egemen bir sektörde çal flan Canan A. Bafler durumundan hiç flikayetçi görünmeyip aksine çok da al flk nm fl gibi duruyor. Nedenini sordu umuzda; 1994 te Eskiflehir Sivil Havac l k Uçak Elektrik Elektronik Bölümü nden mezun oldum. S - n f mdaki tek k z ö renciydim, 700 kiflilik tüm okulda da on k z ö renciydik. Böyle bir ortamdan erkek egemen bir sektöre geldi inde do al olarak yabanc l k çekmedim yan t n al yoruz. Ancak bulundu u pozisyonun birtak m dezavantajlar oldu unu da inkar etmiyor. fl makinas piyasas nda müflteri karfl s nda hep erkek görmeye al flm fl. Bir bayan n bu ifli yapabilece i ve ifl makinas nda tecrübe sahibi olabilece ine inanm yorlar. Sektörden geliyor olmam, ald m e itim sebebiyle elektronik, mekanik ve teknik konulara yatk nl m, befl y ld r da Koçaslan da çal flmam sebebiyle bu önyarg lar yavafl yavafl y kt m düflünüyorum. Hedefimiz fabrika odakl sat fllar Bursa da Organize, Nilüfer, Kayapa, Hasana a, Çal, Gürsu, Kestal, negöl ve Demirtafl olmak üzere dokuz sanayi bölgesi var ki bu da kenti özellikle ifl makinalar ve forklift pazar nda potansiyel anlam nda üst s ralara tafl yor. Koçaslan Forklift in hedef müflteri portföyünde fabrikalar ve kurumsal firmalar var. Tekli sat fllardan çok filo sat fllar na odakland klar n söyleyen Canan A. Bafler, Mal satmak de il, satt ktan sonra tahsilat n yapabilmek önemli. Tahsilat yap lmam fl bir sat fl, sat fl de ildir diyor A ustos undan y l sonuna kadar üç ayda befl makina satmay baflaran Koçaslan Forklift, 2008 için daha iddial sonuçlar üretme gayretinde. Koçaslan Forklift in kurucusu brahim Koçaslan Yavafl ve emin ad mlarla büyüme Forklift pazar nda teknoloji olarak birbirine benzer makinalar n oldu unu söyleyen Canan A. Bafler, Müflteri art k makinalar çok iyi tan yor, ayr nt s na kadar biliyor. Onun için geçerli kriter fiyat olmaya bafllad. Hyundai forkliftler de fiyatlar yla cazibe yarat yor diyor. Müflteri ziyaretleriyle firmalar n tan tarak yavafl ve emin ad mlarla ilerlediklerini söyleyen Canan A. Bafler, Buras yeni do an bir bebek, bu bebek büyüdükçe bize meyve vermeye bafllayacak ve o meyveleri biz toplayaca z. Bu bebe i ne kadar h zl büyütürsek, bize o kadar çok karfl l n verecektir diyerek duyduklar heyecan dile getiriyor. Koçaslan ismi güvenle eflde er Otomotiv sanayinin farkl alanlar nda güçlü markalar n temsilcili ini yapan Koçaslan, forklift pazar na girdi inde de sektörden çok olumlu reaksiyon alm fllar. Piyasalarda Koçaslan isminin ticari itibar n n çok yüksek oldu unu vurgulayan Canan A. Bafler, firma ismini duyan kimi müflterilerin fiyat bile ö renmeden al m karar verebildiklerini söylüyor. Bu güvene lay k olmak için kendilerinin de en baflta güvenilir bir ortakla yola ç kmak istediklerini söyleyen brahim Koçaslan, HMF Makina gibi arkam zda güvenilir ve güçlü bir kurumun olmas büyük avantaj diyor. HMFV ZYON EK M-ARALIK 2007 > 13

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi

Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Bu küçük s payölçerin ard nda; 58 y ll k deneyim, 4.000 in üzerinde çal flan ve %100 müflteri memnuniyeti var! Alarko - Techem Isı Giderleri Paylaflım Sistemi Alarko - Techem Is Giderleri Paylafl m Hizmetleri

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/913-283 Karar Tarihi : 14.07.2011 A.

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/913-283 Karar Tarihi : 14.07.2011 A. 10 20 30 40 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 14.07.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

Başarıda Sürekliliğin Dünü, Bugünü, Yarını. Cahit Güvensoy

Başarıda Sürekliliğin Dünü, Bugünü, Yarını. Cahit Güvensoy Başarıda Sürekliliğin Dünü, Bugünü, Yarını Cahit Güvensoy Dünü: Aktiviteler Haziran da müjdeli haber, Eylül-Ekim kampanyaları ile son dakikaya kalmama çabası, ancak E- defter nedeniyle bu çabanın bloke

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı