Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;"

Transkript

1

2 S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t e n f i r m a l a r a ö z e l g e l i t i r i l m i b i r y a z l ı m d ı r. G e r ç e k a n l a m d a S i s t e m - a t i k,u z u n v e y o ğ u n b i r a r- g e s ü r e c i s a y e s i n d e, s e k t ö r e ö z g ü s t a n d a r t d ı ı s ü r e ç l e r i n ç ö z ü m l e n m e s i, s i s t e m e o t u r t u l m a s ı v e k o n t r o l e d i l e b i l i r h a l e g e t i r i l m e s iç a l ı m a l a r ı s o n u c u b i r y a z ı l ı m d a n ö t e, m e m b r a n k a p a k ü r e t e n f i r m a l a r a i s ü r e ç l e r i n i d ü z e n l e y i c i, t a n ı m l a y ıv ce ı t a m a m l a y ı c ı p r e n s i p l e r b ü t ü n ü g e t i r e n b i r st ie sm i i f a d e e t m e k t e d i r. D i ğ e r ü r e t i m t a k i p s i s t e m l e r i n i n g e n e l e h i z m e t e t m e p r e n s i p l e r i n i n a k s i n e, S i- as t ie k m s a d e c e m e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n e ö z e l b i r y a z ı l ı m d ı r. D i ğ e r y a z ı l ı m f i r m a l a r ı n ı n a k s i n e, k y a z ı l ı m c ı if çi ör zm üa m s u n u l a n s e k t ö r l a r a s ı n d a k i a n l a ı l m a z l ı k, u y u m a z l ı k v e a l g ı e k s i k lp ir ğo ib l e m l e r i, N i t r o f i s B i l i i m t a r a f ı n d a e n a l t s e v i y e l e r d e d i r. Ç ü n k ü N i t r o f i s B i l i i m, m e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n d e k i u z u n v e d e t a y l ı a r a t ı r m a l a r ı çv ae l ı m a l a r ı s o n u c u, s i z i n i i n i vz e i s ü r e ç l e r i n i z i e n asz i z i n k a d a r b i l e n b i r b i l g i s e v i y e s i n d e d i r. V e s i z i n l e a y n ı d i l i k o n u m a k t a n ö t e s i z e t av ve sr ie yn e l e r ç ö z ü m l e r ü r e t e n b i r k o n u m d a d ı r. İ s ü r e ç l e r i n i n d ü z e n l i b i r y a p ı y a o t u r m a s ı, i n s a n l a r a y e t k i a l a n l a r ı o l u t u r u l m a s ı v e b u n l a r ı n d e n e t l e n m e s i, f i r m a i ç e r i s i n d e k i b i r ç o k a l a n d a e l e m a n a b aığm l ı l ı ğ ı n v e i n s a n l a r ı n d i k k a t s i z l i ğ i n d ey n e/ t e r s i z l i ğ i n d e n k a y n a k l a n a n h a t a l a r ı n o r t a d a n k a l d ı r ı l m a s ı, f i r m a i ç e r i s i n d e k i b i r ç o k s ü r e c i n a z z a m a n d a v e v e r i m l i b i r e k i l d e i l e r l e n m e s i n i n s a ğ l a n m a s ı, s i p a r i i n a l ı n m a s ı nad n, s a h a i ç i ü r e t i m ie n v e s e v k i y a t a a m a l a r ı n a k a d a r 1

3 t ü m s ü r e ç l e r d e k o l a y l ı k, h ı z v e v e r i m l i l i k s a ğ l a n m a s ı S i- sa t ei mk y a z ı l ı m ı n ı n b a l ı c a a m a ç l a r ı a r a s ı n d a d ı r. B u a m a ç l a r ç e r ç e v e s i n d e N i t r o f i s B i l i, i mh i z m e t o d a k l ı a n l a y ı ı i lme e, m b r a n k a p a k ü r e t i m i n d e f a a l i y e t g ö s t e r e n s e ç k i n v e v i z y o n s a h i b i f i r m a l a r a a r t ı l de er ğke ar t m a k h e d e f i y l e, S i s t e m- a t i k ü r ü n ü i l e ç a l ı m a l a r ı n a s ü r e k l i y e n i l e r i n i k a t a r a k h a l e n h ı z l a d e v a m e t m e k t e d i r. S i s t e m - a t i k s ü r e k l i o l a r a k g e l i e n b i r y a p ı d a d ı r. B ü n y e s i n d e e n t e g r e p r e s o p t i m i z a s y o n u n a v a r ı n c a y a k a d a r b i r ç o k ç ö z ü m b u l u n m a k t a d ı r. V e b u ç ö z ü m l e r i n a l t d a l l a r ı n d a i s ü r e ç l e r i n i i y i l e t i r i c i b i r ç o k d e t a y y e r a l m a k tdaodkıür m. a n B u k a p s a m ı n d a b ü t ü n ö z e l l i k l e r e edğ i n m e k m ü m k ü n o l m a y a c a ğ ı n d a n d o l a y ı, S i s t e m - a t i k h a k k ı n d a g e l e n b i r f i k r e s a h i p o l a b i l m e n i z a ç ı s ı n d a n s a d e c e g e n e l b a l ı k l a r ı n b i r k ı s m ı n a d e ğ i n i l e c e k t i r. S i s t e m - a t i k h a k k ı n d a d e t a y l ı b i l g i a l m a k i ç i n b i z d e n s u n u m t a l e p e d i n i z. 2

4 B u l u t B i l i i m i H ı z i K u l l a n ı l a b i l i r li i k V e r i m l i l i k N i t r o f i s B i l i i m l i n b itleg ci r, ü b e, t e k n o l o j i v e a l t y a p ı s ı n ı t a m a m e n y a n s ı t t Sı ği sı t ek m - a t i kl ü r ü n ü, e n s o n t e k n o l o j i a l t y a p ı lnaı r ( ı v e g e l e c e ğ i n t e k n o l o jk i a l t y a p ı l a r ı n ı ) b ü n y e s i n d e b u l u n d u r a n y e n i n e s i l g e l i m i b i r y a z ı l ı m d ı r. H ı z, v e r i m l i l i k, k u l l a n ı l a b i l i r l i k, h e r y e r d e n u l a ı l a b i l i r l i k b u a l t y a p ı l a r ı n ı n s a d e c e b i r k a ç y a n s ı m a s ı d ı r. S i s t e m - a t i k, u y g u l a m a k u l l a n ı m ı n d a k u l l a n ı c ı y a h ı z d e n e y i m i n i o l a b i l d i ğ i n c e y a a t m a n ı n y a n ı s ı r a i s t e n i l ek na r m a ı k, d e t a y l ı v çe o k y ü k l ü r a p o r l a m a l a r ı d i ğ e r y a z ı l ı m m o d e l l e r i n i n a k s i n e ka n ı n d a l v e r e b i l i r d u r u m d a d ı r. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı n ı n t e m e l p r e n s i p l e r i n d e n b i r i s i o lh ae n r ny e r d e k u l l a n ı l a b i l i o r l i k i l k e s i g e r e ğ i, k u l l a n ı l a b i l i r l i k k a v r a m ı n a s i s t e m i n h e r n o k t a s ı n d a ç o k ç a d u r u l m u v a z i y e t t e d i r. S i s t e- ma t i k b ü n y e s i n d e k a r m a a y a y e r y o k t u r. B i r s a n a y i y a z ı l ı m ı o l m a s ı n a k a r ıkn u, l l a n ı l a b i l i r l i k u z m a i n ı t a s a r ı m c ı i y a z ı l ı m c ı b a k ı a ç ı l a r ı n ı nv e f i k i r l e r i n i n s ü r e k l i h a r m a n l a n m a s ı oi rl te a y a ç ı k a n s o n u ç l a r, t a m a m e n r a h a t a n l a ı l a b i l i r, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ i e n y ü k s e k d ü z e y d e o l a n b i r y a z ı l ıç m ı koarr tmaı ya t ı r. M e m b r a n k a p a k s e k t ö r d e k i i g ü c ü v e b u i g ü c ü n ü n b i l g i d ü z e y i h e s a b a k a t ı l d ı ğ ı z a m a n, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ e y a p ı l a n b u n c a y a t ı r ı m ı n n e d e n i o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r. N i t r o f i s B i l i i m d i ğ e r y a z ı l ı m f i r m a l a r ı n ı n a k s i n e h i z m e t v e ç ö z ü m o d a k l ı y a k l a ı nm dl a n r d o l a y ı i g ü c ü n ü n b i l g i d ü z e y i n i g ö z a r d ı e t m e m i v e k u l l a n ı l a b i l i r b i r y a z ı l ı m o r t a y a ç ı k a r t m a k i ç i n s ü r e ç i ç e r i s i n d e b u k o n u h a k k ı n d a ç o k ç a y a t ı r ı m y a p m ı t ı r. B i r ç o k a l a n d a s i s t e m ç ö z ü m l e m e l e r i s o n u c u n d a i s ü r e ç l e r i n i n i y i l e t i r i l m e s i i l e e l d e e d i l e n v e r i m l i l i k, h ı z v e k u l l a n ı l a b i l i r l i k y a k l a ı m l a r ı n ı n t e m e l i n d e k i o l g u o l a n k u l l a n ı m v e r i m l i l i ğ i i l e b i r l e t i ğ i z a m a n, N i t r o f i s B i l i i m l i n k g e r ç e k v e r i m l i l i k l a d ı n ı v e r d i ğ i o l g o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r. 3

5 S i p a r i a l ı m ı S i s t e m - a t i k, m o d e l l e r i n i z i n ; m i n i m u m v e m a k s i m u m ( g e n i l i k, y ü k s e k l i k ) l i m i t l e r i, u y u m l u t ü r l e r i n i ( k a p a k, ç e k m e c e, c a m, k a f e s l i c a m, t ), p a r l a k p v c u y u m u, m a l z e m e ( 8 m m, 1 8 m m, 3 0 m m, t ) u y u m u, f i y a t b i l g i s i v e b i r ç o k b e n z e r i p a r a m e t r e l e r i n i, k u l l a n ı m ı k o l a y k o n f i g ü r a s y o n a r a y ü z l e r i i l e s i s t e m e g i r e b i l m e n i zs i a ğ l a l a r. G i r m i o l d u ğ u n u z v e r i l e r s o n u c u n d a, si p a r i e k r a n ı, k u l l a n ı c ı n ı n b i l m e s i g e r ebkier n ç o k b i l g i y i v e t e c r ü b e y i d e v r a l ı p, s i p a r i i g i r e n k i i y i t a m a m e n y ö n l e n d i r e n v e u y a r a n y a p ı s ı s a y e s i n d e s i p a r i g i r i c i e l e m a n ı n b i l g i s i n e v e t e c r ü b e s ionle a n b a ğ ı m l ı l ı ğ ı n ı z ı o r t a d a n k a l d ır ı r. B u y a p ı s a y e s i n d e a h da ö n c e s e k t ö r d e ç a l ı m a m ı b i r e l e m a n ı n, s i s t e m s a y e s i n d e h a t a s ı z s i p a r i a l m a y a b a l a m a s ü r e s i b i r g ü n d ü r. B u i d d i a b i r ç o k ö r n e k i l e s a b i tt i r. S i s t e m - a t i k, a r a y ü z v e k u l l a n ı m k o l a y l ı ğ ı o l a r a k ü z e r i n e ç o k u z u n d u r u l m u v e b u k o n u d a i d d i a l ı o l a n b i r y a z ı l ı m d ı r. K u l l a n ı m k o l a y l ı ğ ı ( s i p a r i e k r a n ı n ı f a r e s i z t a m a m e n k l a v y e i l e k u l l a n ı l a b i l m e ), h a t a y ı e n g e l l e m e v e g e l i m i y ö n l e n d i r m e l e r s a y e s i n d re i s i p a g i r i s ü r e s i n e d e h ı z k a t m a k t a d ı r. Ü r e t i m i n i z e v e k a p a s i t e n i z e e n g e l o l a, n s i p a r i a l ı m ı n d a y a p ı l a b i l e c ebk i r ç o k h a t a S i s t e m - a t i k s a y e s i n d e n e t b i r ç ö z ü m e k a v u u r.b u n u n y a n ı s ı r a e l e m a n a b a ğ ı m l ı l ı ğ ı n ı z ı o r t a d a n k a l d ı r ı r. V e m e v c u t e l e m a n l a r ı n ı z d a h ad ü z e n l i, h ı z l ı v e v e r i m l i ç a l ı m a s ı n ı s a ğ l a r. n C ü m l e y i K u r u n Y e t e r o S i s t e m - a t i k, d i ğ e r y a z ı l ı m m a n t ı k l a r ı n ı n a k s i n e, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ i e n e yü ds e t d ü z k u r g u l a n m ı b i r y a z ı l ı m o l d u ğ u n d a n d o l a y ı, a rp o r l a r a d ı n d a b i r m e n ü v e b u m e n ü n ü n a l t ı n d a o n l a r c a a nl a ı l m a z v e k ı s ı t l ı s e ç e n e k l e r b u l u n d u r m a m a s ı b u p r e n s i b i n b i r s o n u c u d u r. A n a E k r a n a d ı v e r i l e n b ö l ü m i l e s st ie m d e b u l u n a n t ü m v e r i l e r e, s eç i m l e r, i a r e t l e m e l e r, s ü r e k l e- b ı r a k h a m l e l e r i v e b e n z e r i k o l a y y ö n t e m l e r i l e i s t e ğ i n i z i e k r a n a y a n s ı t a r a k h ı z l ı b i r e k i l d e u l a a b i l i r s i n i z. 4

6 B u e k r a n, " c ü m l e y i k u r u n y e t e r " s l o g a n ı i l e b u i d d i a s ı n ı o r t a y a k o y uayk olr ı. n ı z d a c ü m l e y e k u r d u ğ u n u z b i r r a p o r i s t e ğ i n i k o l a y k u l l a n ı m ı i l e A n a E k r a n a s a n i y e l e r i ç i n d e a k t a r ı p r a p o r l a t u u n a b a s t ı ğ ı n ı z d a a n ı n d a r a p o r u a l a bs i ln i rz. A n a E k r a n g e l i m i v e k a p s a m l ı y a p ı s ı n ı n y a n ı s ı r a r a p o r l a m a k o n u s u n d a d i ğ e r y a z ı l ı m m o d e l l e r i n e k ı y a s l a s o n d e r e c e d e h ı z l ı b i r y a p ı y a s a h i p t i r. K u l l a n ı m ı ç o k k o l a y o l a n v e i ç e r i s i n d e n a l a c a ğ ı n ı z r a p o r t ü r l e r i n i n n e r e d e y s e u ç s u z b u c a k s ı z o l d u ğ u A n a E k r a n i l e i l g i l i d e n e y i m c ü m l e l e r i l e a n l a t ı l a m a y a c a k d ü z e y d e d i r. B i z d e n s u n u m i s t e y i n v e b u d e n e y i m i c a n l ı y a a y ı n. P V C S t o k P V C s t o k m o d ü l ü s a y e s i n d e, e l i n i z d e k i p v c s t o ğ u n u a n l ı k o l a r a k t a k i p e d e b i l i r s i n i z. S i p a r i a l ı m l a r ı s ı r a s ı n d a e l i n i z d e k i i l g i lsi t o ğpu v c s i s t e m t a r a f ı n d a n g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l u r. S t o k y e t e r s i z l i ğ i d u r u m u n d a s i p a r i g i r i c i y e u y a r ı v e r Hi el ni ür z. k u l l a n m a d ı ğ ı n ı z a n c a k s a h a d a o l a n s i p a r i l e r i n p v c m i k tl a r ı, ( b e l i r l e y e c e ğ i n i z k a t s a y ı i l e ) s i s t e m t a r a f ı n d a n b l o k e s t o k o l a r a k t a n ı m l a n ı r. S a h a i ç e r i s i n d e k u l l a n ı l a c a -k S i s t e m a t i k T e r m i n a l y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e p r e s o n r a s ı k u l l a n ı l a n g e r ç e k m i k t a rs i s t e m e b i l d i r i l e b i l i r. H e r b i r p v c i ç i n m i n i m u m v e o p t i m u m ys e lv ei r b e l i r l e m e k, s t o k s e v i y e u y a r ı l a r ı t, e d a r i k ç i v e t e d a r i k ç i d e k i r e n k k o d u b i l d i r i m l e r i, s t o k l i s t etl üe kr ei t, i m d e t a y l ı d ö k ü m ü v e b e n z e r i b i r ç o k ö z e l l i ğ e s a h i p P V C S t o k m o d ü l ü s a y e s i n d e p v c t a k i b i k o n u s u n d a k i p r o b l e m l e r i n i z ç ö z ü m e k a v u u y o r. F i y a t L i s t e s i S i s t e m - a t i k, m o d e l g r u p l a r ı v e r e n k g r u p l a r ı o l u t u r m a n ı z a ç o k e s n e k b i r e k i l d e i m k a n s a ğ l a m a k t a d ı r. M o d e l l e r i n i z i ü r e t i m ö z e n i v e s ü r e s i n e g ö r e, r e n k l e r i n i z i a l ı f i y a t l a r ı n ı z a g ö r e g r u p l a n d ı r a b i l i r s i n i z. B u g r u p l a n d ı r m a s o n u c u n d a F i y a t L i s tme os diü l ü s a y e s i n d e ç o k k o l a y b i r a r a y ü z ( a ğ a ç m o d e l i ) i l e d e t a y l ı b i r f i y a t l i s t e s i o l u t u r a b i l i r s i n i z. F i y a t l a r ı, s i p a r i g i r i s ı r a s ı n d a s i s t e m k e n d i s i ( m a l z e m e, m o d e l, r e n k, t ü r k ı s ı t l a r ı n a g ö r e ) o t o m a t i k k u l l a n a c a ğ ı i ç i n, a k ı l d a k a l m a m a v e k a r m a a y a rt ma a g i b i k a y g ı l a r d u y m a n ı z 5

7 g e r e k m e z. F i y a t L i s t e s i m o d ü l ü s a y e s i n d e e l i n i z d e b i r ü r ü n a ğ da a c ı b u l u n m u o l u r. B u ü r ü n a ğ a c ı ğ ı n d a n f a y d a l a n a r a k m u h a s e b e p r o g r a m ı n ı z a n e t b i r ü r ü n l i s t e s i g i r e b i l m e i m k a n ı n ı z o l u r. F i y a t L i s t e s i m o d ü l ü s a y e s i n d e m a l i y e t i n i gz öe r e d e t a y l ı f i y a t l a r o l u t u r a r a k g ö z ü k a p a l ı h e s a p t a n u z a k l a ı r s ı n ı z. T e r m i n M o d ü l ü S i s t e m - a t i k, s a b i t t e r m i n h e s a b ı v e p a r a m e t r i k t e r m i n h e s a b ı o l m a k ü z e r e i k i t e r m i n t a r i h i h e s a p l a m a t ü r ü n ü d e s t e k l e m e k t e d i r. S a b i t t e r m i n h e s a b ı, b e l i r l e y e c e ğ i n gi üz n s o n r a s ı n a t a r i h v e r i r. P a z a r g ü n ü n ü s a y ı p s a y m a y a c a ğ ı n ı v e b e l i r l i b i r t a r i h t e n s o n r a h e s a p l a m a y a p m a s ı n ı ( ö r n e ğ i n b a y r a m d a n s o n r a k i t a r i h i n ü z e r i n e 5 g ü n e k l e m e k g i b i ) a y a r l a y a b i l i r s i n i z. P a r a m e t r i k t e r m i n h e s a b ı m o d ü l ü ( a y r ı b i r m o d ü l d ü r ) s a y e s i n d, e g ü n l ü k k a p a s i t e l e r i n i z i s i s t e m e t a n ı m l a r s ı n ı z v e s i s t e m g ü n l e r i n k a p a s i t e s i n e, e l d e k i i l e r e g ö r e h e r a n h e s a p l a m a l a r y a p a r a k b o b i r g ü n e o t o m a t i k o l a r a k t e r m i n t a r i h i b e l i r l e r. B u n u n y a n ı s ı r a, i s t e d i ğ i n i tz a k d i r d e a c i l s i p a r i l e r i ç i n dhe e r g ü n a y r ı ay r ı k a p a s i t e l e r b e l i r l e y e b i l i r s i n i z. B u s a y e d e a c i l s i p a r i l e r d i ğ e r l e r i n d e n f a r k l ı b i r t e r m i n h e s a b ı n a g i r m i o l u r. S i s t e m - a t i k, s i z i k a r m a a d a n u z a k l a t ı r ı p, f a b r i k a k a p a s i t e n i z i v e r i m l i b i r e k i l d e k u l l a n m a n ı z a o l a n a k s u n a r a k t e r m i n t a r i h i n i z i d e n g e y e a l a b i l m e n i z i s a ğ l a y a n ç ö z ü m l e r i n i n y a n ı s ı r a, t e r m i n t a r i h i b e l i r l e m e k o n u s u n d a d a s i z e s i s t e m l i v e g e l i m i b i r y a p ı s u n a r. 6

8 P l a n l a m a S i s t e m - a t i k i ç e r i s i n d e s o n d e r e c e k o l a y k u l l a n ı m a s a h i p b i r p l a n l a m a m o d ü l ü b u l u n m a k t a d ı r. M u h a s e b e o n a y ı n d a n g e ç m i i l e r p l a n l a m a h a v u z u n a d ü e r. V e s i z b u e k r a n d a b i r p a r t i o l u t u r u r s u n u z. G e l e n s i p a r i l e r i b i r ç o k k r i t e r e g ö r e f i l t r e e d e b i l i r v e s ü r ü k l e b ı r a k h a m l e l e r i y l e s i p a r i l e r i o l u t u r d u ğ u n u z p a r t i i ç e r i s i n e e k l eiyneibz i. l i r s E k r a n, s i z e o l u t u r d u ğ u n u z p a r t i i l e i l g i l i b i l g i l e r i a n ı n d a v e r i r. B e l i r l e y e c e ğ i n i z p a r t i k o d u i l e o p a r t i n i n n e d u r u m d a o l d u ğ u n u i s t e d i ğ i n i z z a m a n r a h a t ç a g ö r e b i l i r s i n i z. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı n ı n b u l u t b i l i i m t a b a n l ı t e k n o l o j i s a y e s i n d e i n t e ro nl de tu iğ u n h e r h a n g i b i r ü l k e y a d a e h i r d e n ü r e t i m p l a n l a m a n ı z ı y a p a b i l i r v e b u n u ü r e t i m h a z ı r l ı ğ ı n d a n s o r u m l u ( n e s t i n g, y a z ı c ı ç ı k t ı l a r ı, e t i k e t l e r h a z ı r l a y a n e l e m a n ) k i i n i n y e t k i h a v u z u n a g ö n d e r e b i l i r s i n i z. S i s t e m - a t i k, ü r e t i m p l a n l a m a k o n u s u n d a s i z e d a h a b i r ç o k ç ö z ü m s u n m a k t a d ı r. U y u m l u l u k i A l p h a c a m / A l p h a d o o r S i s t e m - a t i k, a l p h a d o o r i l e e n t e g rç e a l ı a b i l m e k t e d i r. A l p h a d o o r E x t e n t i o n P a c k a d ı n d a k i m o d ü l ü m ü z s a y e s i n d e s i s t e m d e k i s i p a r i l e r i d o ğ r u d a n a l p h a d o o r i ç e r i s i n e a k t a r a b i l i r s i n i z. A E P K o n f i g ü r a s y o n E k r a n ı s a y e s i n d e e l i n i z d e k i m o d e l l e r i n ç i z i m l e r i n i n a l p h a d o o r k o d l a r ı n ı s i t e m e g e l i m i b ai r a y ü z a r a c ı l ı ğ ı i l e a k t a r ı r s ı n ı z. B u a k tha er r ı m bı i, r m o d e l i n t ü r l e r i n e ( k a p a k ç, e r ç e v e, ç e k m e c e t ) v e b u n l a r ı n i ç e r i n d e ö z e l d u r u m l a r a g ö r e ( e ğ e r y ü k s e k l i k 1 5 c m d e n k ü ç ü k o l u r s a u o l s u n, e ğ e r g e n i l i k v e y ü k s e k l i k 2 0 c m ü z e r i n e y s e u o l s u n g i b i..). v e d i ğ e r b i r ç o k d e t a y a g ö r e e s n e k b i r ç a l ı m a o r t a m ı n d a y a p a r s ı n ı z. P l a n l a m a y a p ı l d ı k t a n s o n r a ü r e t i m h a z ı r l ı k e k r a n ı n d a ü r e t i m p a r t i s i n i n a l p h a d o o r d o s y a s ı n ı a l ı r s ı n ı z v e a l p h a d o o r a e k l e r s i n i z ( S i s t e m ö z e l i s t e k i ç e r e n ü r ü n l e r i a y r ı b i r l i s t e o l a r a k v e r i r ). T e k t e k e l i l e m o d e l k o d l a r ı n ı n g i r i l m e s i d e r d i n d e n, z a m a n k a y ı p l a r ı n d a n v e b u k o n u d a y a p ı l a n y a n l ı l ı k l a r s o n u c u n d a y a a n a n k a y ı p l a r d a n k u r t u lu m o l u r s u n u z. 7

9 A E P s a y e s i n d e C N C l y e i h a z ı r l a y a n e l e m a n ı n ı z, m ü t e r i s i p a r i l e r i n i t e k t e k e l d e n g e ç i r i l m e s i i l e m i n d e n k u r t u l u r. B u s a y e d e ç o k b ü y ü k b i r z a m a n k a z a n c ı o r t a y a ç ı k a r. V e b u s ü r e ç t e k i h a t a l a r d a n d o l a y ı y a p ı l a n y a n l ı ü r e t i m l e r o r t a d a n kr a. l k a A l p h a d o o r i l e e t i k e t y a z d ı r m a k i s t e d i ğ i n i z d e t ü m e t i k e t l e r i k a r ı ı k b i r s ı r a i l e a l ı r s ı n ı z. Ö r n e ğ i n, 5 p l a k a l ı k b i r p a r t i d e t o p l a m p a r ç a m ı z o l s u n, b ö y l e b i r n eis n t i en tg i k e t i n i y a z d ı r m a k i s t e d i ğ i n i z d e k a r m a ı k s ı r a d a b i r e t i k e t d ö k ü m ü a l ı r s ıbn uı rz a. d a k a p a k l a r ö l ç ü l e r e k, ü z e r i n e d o ğ r u e t i k e t i n b u l u n u p y a p ı t ı r ı l m a s ı g e r e k m e k t e d i r. A E P E t i k e t m o d ü l ü s a y e s i n d e b u s o r u n o r t a d a n k a l k ı y o r. A E P e t i k e t, e t i k e t l e r i p l a k a l a r a g ö r e a y ı r ı y o r. B u n u n l ad a k a l m ı y o r, h e r b i r p l a k a i ç i n p l a k a n ı n s o l t a ln o k t a d a n b a l a r s ı r a s ı y l a e teitkl e r i s ı r a l ı y o r. Ö l ç m e y e d a h i g e r e k k a l m a d a n, s ı r a d a n g i d e r e k k a p a k l a r ı e t i k e t l e m e n i z i s a ğ l ı y o r. B u s a y e d e c n c b a ı n d a b ü y ü k b i r k a r m a a y ı ç ö z e rbeu k k o n u d a ç o k b ü y ü k b i r z a m a n k a z a n d ı r ı y o r. A y r ı c a A E P E t i k e t s a y e s i n d e f i r m a n ı z a ö z g ü i s t e d i ğ i n i z e b a t t a e t i k e t t a s a r ı m ı y a p ı l a b i l i y o r. V e e t i k e t i n ü z e r i n d e o l m a s ı g e r e k e n l e r i s i z b e l i r l e y e b i l i y o r s u n u z. A E P, ü r e t i m a a m a s ı n d a A l p h a d o o r u n e k s i k l i k l e r i n i k a p a t ı p ü z e r i n e b i r ç o k ö z e l l i k e k l e y e n, s i t e m i l e e n t e g rçe a l ı m a n ı z ı s a ğ l a y a n v e ü r et i m d e ( p l a n l a m a v e c n c b a ı n d a ) b ü y ü k z a m a n k a z a n d ı r ı p y a n l ı l ı k l a r d a n v e k a r m a a d a n s i z ki u r t a r a n b i r y a z ı l ı m d ı r. S i s t e m - a t i k a y r ı c a h o l z m a ' y a v e n c h o p s ' a u y u m l u d u r. T e r m i n a l Y a z ı l ı m ı S i s t e m - a t i k b ü n y e s i n d e, s a h a i ç e r i s i n d e k i ü r e t i m i t a k i p e d e b i l m e n i z i s a ğ l ta ey ra mn i n a l y a z ı l ı m l a r ı b u l u n d u r m a k t a d ı r. F a b r i k a i ç e r i s i n d e k i b e l i r l e y e c e ğ i n i z l o k a s y o n l a r a, d o k u n m a t i k e k r a n l ı v e b a r k o d o k u y u c u l u b i r k i o s k ( v e y a n o r m a l b i r b i l g i s a y a r ) k o y a r a k S i s t e m - a t i k t e r m i n a l y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e ü r e t i m i ntiüz m i d e t a y l a r ı y l a t a k i p e d e b i l i r s i n i z. S i s t e m t a r a f ı n d a n ü r e t i l e n b a r k o d l u i e m i r l e r i v e A E P s a y e s i n d e ü r e t i l e n ü r ü n e t i k e t l e r i s a y e s i n d e, i s t e r k a p a k l a r ı t e k t e k i s t e r s e n i z d e k o m p l e i e m r i o l a r ayk o n loa kr ad sa n g e ç i r e b i l i r s i n i z. T e r m i n a l y a z ı l ı m ı n ı n g e l i m i y a p ı s ı s a y e s i n d e s a h a i ç e r i s i n d e n b i l g i t o p l a y a r a k, s i s t e m t a r a f ı n d a i s t e d i ğ i n i z a n s i p a r i l e r i n d u r u m l a r ı n ı g ö r e b i l i r s i n i z. Y a d a ö r n e ğ i n u a n d a p r e s 8

10 a a m a s ı n d a o l a n s i p a r i l e r i g ö r e b i l i r b u n l ra er nı k l e r e g ö r e f i l t r e e d e b i l i r s i n i z. d a Y a C N C l l e r i n i z i n v e y a ( m a n y e t i k k i m l i k k a r t l a r ı s a y e s i n d e ) e l e m a n l a r ı n ı z ı n n e k a d a r i y a p t ı k l a r ı n ı ö ğ r e n e b i l i r s i n i z. B i r h a f t a s o n r a g e r i g e l e n b i r k a p a k t a k i t u t k a l / z ı m p a r a h a t a s ı n ı k i m i n y a p t ı ğ ı n ı s o r g u l a y a b i lkiırsa c a b u r a d a n t o p l a n a n b ü t ü n v e r i l e r i A n a E k r a n d a n s o r g u l a y a b i l i r s i n i z. V e r e b i l e c e ğ i r a p o r l a r ı n ç e i d i e k l i v e b o y u t u C ü m l e y i k u r u n Y e t e r i d d i a s ı n ı n b o y u t u k a d a r d ı r. K ı s a c a, S i s t e m- a t i k s a y e s i n d e ü r e t i m i n i z l e a l a k a l ı t ü m v e r i l e r e ç o k h ı z l ı v e k o l a y b i r e k i l d e u l a a b i l i r s i n i z. B u d e n e y i m i y a a m a k i ç i n b i z d e n s u n u m i s t e y i n i z. u b e / B a y i S i s t e m - a t i k, u b e b a y i m o d ü l ü s a y e s i n d e i s t e d i ğ i n i z a n s i s t e m d e b i r u b e / b a y i a ç a b i l i r v e b u u b e y e k u l l a n ı c ı l a r e k l e y e b i l i r s i n i z. M e m b r a n k a p a k f i r m a l a r ı n ı n u b e l e m ele r i n e e n g e l o l a n e n ö n e m l i p r o b l e m, s i p a r i a l ım ı n d a y e t e r l i d ü z e y d e e l e m a n b u l u n m a m a s ı v e i t a k i b i n i n ç o k z o r o l a c a ğ ı n e d e n l e r i d i r. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e s i p a r i g i er li ec mi a n l a r ı n ç o k b i l g i l i o l m a l a r ı g e r e k l i o l m a m a k l a b i r l i k t e i s ü r e ç l e r i ç o k i yhi ı zv le ı b i r e k i l d e y ü r ü t ü l e b i l m e k t e d i r. L ü t f e n b u k o n u n u n d e t a y l a r ı i ç i n b i z d e n s u n u m i s t e y i n i z. K ı s a c a, b u l u t b i l i i m t e k n o l o jsiasyi e s i n d e, i s t e d i ğ i n i z i l d e, i l ç e d e b i r u b e a ç ı p S- i s t e m a t i k d a h i l i n d e k o n t r o l e d e b i l m e n i z i ç i n o u b e n i n i n t e r n e t b a ğ l ı a n to ıl sm a s ı y e t e r l i d i r. S i s t e m - a t i k i l e h e r e y s i z i n k o n t r o l ü n ü z d e d i r. K u l l a n ı c ı S i s t e m i S i s t e m - a t i k g e l i m i b i r k u l l a n ı c ı y e t k i l e n d i r m e s i s t e m i n e s a h i p t i r. B i r k u l l a n ı c ı n ı n n e y a p ı p n e y a p a m a y a c a ğ ı n ı n e y i g ö r ü n n e y i g ö r e m e y e c e ğ i n i, k u l l a n ı m ı ç o k k o l a y br i k o n t r o l p a n e l i ü z e r i n d e n r a h a t ç a a y a r l a y a b i l i r s i n i z. 9

11 L o g S i s t e m i S i s t e m - a t i k ü z e r i n d e n y a p ı l a n b ü t ü n i l e m l e r e n u f a k h a m l e s i n e v a r ı n c a y a k a d a r k a y ı t a l t ı n d a d ı r. V e h e r a n e r i i l e b i l i r h a l d e d i r. S i p a r i f o r m u n a b a k t ı ğ ı n ı z z a m a n a l t t a a ç ı l a n k ü ç ü k e k r a n d a o s i p a r i i l e i l g i l i t ü m a k t i v i t e l e r i g ö r e b i l i r s i n i z. S i p a r i i k i m i n a l d ı ğ ı n k i m i n n e o n a y v e r d i ğ i n i, g ö r ü n t ü l e m e v e y a z d ı r m a h a m l e l e r i n d e v a r ı n c a y a k a d a r s a n i y e s i n e k a d a r k a y ı t a l t ı n d a d ı r. L o g s i s t e m i n i n d a h a b i r ç o k i m k a n ı s a y e s i n d e f i r m a i ç e r i s i n d e ki d e n e t i m k o n t r o l ü d a h a s a ğ l a m b i r y a p ı y a o t u r m u o l u r. Ö z e l l e t i r i l e b i lil ik r S i s t e m - a t i k ü z e r i n d e k i s i p a r i v e i m a l a t f o r m l a r ı v e e t i k e t t a s a r ı m l a r ı b i r k a l ı p h a l i n d e d e ğ i l d i r. F i r m a n ı z a ö z e l i h t i y a ç l a r a g ö r e i s t e d i ğ i n i z viesrtieldeir ğ i n i z e k i l dfeo r m l a r i ç e r is i n e y e r l e t i r i l e r e k s i z e ö z e l t a s a r ı m l a r y a p ı l ı r. S i p a r i E k l e r i S i p a r i E k l e r i m o d ü l ü s a y e s i n d e, b i r s i p a r i e i s t e d i ğ i n i z d o s y a t ü r ü n d e n i s t e d i ğ i n i z k a d a r d o s y a e k l e y e b i l i r s i n i z. M ü t e r i ç i z i m l e r i, f a k s l a r, s ö z l e m e l e r, n o t l a r, d e t a y b i l g i l e r i v s. b i ta r a y ı c ı a r a c ı l ı ğ ı i l e t a r a t ı l ı p s i p a r i ik l ei nl de i riilli eb i l i r. İ l i k i l e n d i r i l m i d o s y a l a r ı y e t k i l i k i i l e r g ö r e b i l i r. B u e k i l d e u b e l e r i n i z i l e f a b r i k a a r a s ı n d a k i d o k ü m a n a k t a r ı m ı p r o b l e m i o r t a d a n k a l k a r. V e s i p a r i l e r l e i l g i l i b e l g e l e r i s ü r e k la i gs ea rkel ka lmi l i ğ i o r t a d a n k a l k a r. E k l e r e i s t e d i ğ i n i z z a m a n g e r i d ö n ü k o l a r a k b a k a b i l i r s i n i z. S M S M o d ü l ü S M S M o d ü l ü s a y e s i n d e m ü t e r i l e r i n i z e s ü r e c i n i s td ei ğ i n i z a n ı n d a b i li gl e n d i r m e S M S li y o l l a t a b i l i r s i n i z. B u k o n u d a k i i s t e k l e r i n i z s i z i n i s t e ğ i n i z e g ö r e ö z e l o l a r a k y a p ı l a n d ı r ı l ı r. 10

12 P r e s O p t i m i z a s y o n u N i t r o f i s B i l i i m l i n ü z e r i n e h ı z l a y o ğ u n l a t ı ğ ı y e n i ü r ü n ü p r e s o p t i m i z a s y o n u m o d ü l ü ç a l ı m a l a r ı h ı z l a d e v a m e t m e k t e d i r. B u m o d ü l s a y e s id ne s a h a i ç e r i s i n d e k i p r e s l o k a s y o n u n a g e l m i i l e r i r e n k l e r i n e g ö r e o p t i m i z e e d e b i l e c e k s i n i z. Ö r n e ğ i n, s e d e f b e y a z r e n g i n d e k i i l e r i n i z i b i r a r a y a g e t i r i p -S aits itk e m p r e s o p t i m i z a s y o n u m o d ü l ü i l e b u p a r ç a l a r ı p r e s ü z e r i n e e n m i n i m u m f i r e v e r e b i l e c e k e k i l d e y e r l e t i r e b i l m e i m k a n ı n a s a h i p o l a b i l e c e k s i n i z. P r e s ü z e r i n e m o n t e e d i l e c e k b i r p r o j e k s i y o n c i h a z ı i l e b u o p t i m i z e e d i l m i y e r l e t i r m e e k l i n i p r e s ü z e r i n e y a n s ı t ı l a r( ah ke r b i r p a r ç a ü z e r i n e k a p a k i l e i l g i l i b i l g i l e r y e r a l ı r v a z i y e t t e ) p r e s y ü k l e m e s i n d e d e h ı z k a z a n a c a k s ı n ı z. M e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n d e r e k a b e t i n ö t e s i n e g e ç m e n i z p v c f i r e l e r i n i z i m i n i m u m a i n d i r m e k t e n g e ç e r. N i t r o f i s B i l i i m b u g e r ç e ğ e h i z m e t e d e r e, k d a h a b i r ç o k d e t a y a s a h i p o l a n p r e s o p t i m i z a s y o n m o d ü l ü n ü h ı z l a g e l i t i r m e y e d e v a m e t m e k t e d i r. D a h a d e t a y l ı b i l g i i ç i n b i z i m l e i l e t i i m e g e ç i n i z. Ö z e l Y a z ı l ı m / Ö z e l Ç ö z ü m l e r N i t r o f i s B i l i i m, h e r n e k a d a r m e m b r a n k a p a k s e k t ö r ü i ç i n b e l i r l i y a p ı lati r r ig p e l ib i r i m o d e l i o r t a y a k o y s a d a, b u s e k t ö r i ç e r i s i n e f i r m a d a n f i r m a y a b i l e b i r ç o k f a r k l ı l ı k l a r ı n o l a b i l e c e ğ i n i n t a m a m e n f a r k ı n d a d ı r. B u n d a n d o l a y ı f i r m a l a r a ö z e l ç ö z ü m l e r s u n m a k t a v e r d i ğ i m i z h i z m e t l e r d e n b i r i s i d i r. 11

13 B u d o k ü m a n k a p s a m ı n d a S i s t e m - a t i k h a k k ı n d a ö n e ç ı k a n g e n e l k o n u l a r a y ü z e y s e l o l a r a k d e ğ i n i l d i. T a m a n l a m ı y l a b i l g i a l a b i l m e k i ç i n b i z d e n s u n u m i s t e y i n i z. S i s t e m - a t i k k ı s a c a ; n M e m b r a n k a p a k s e k t ö r ü n d e h i z m e t v e r e n v e d a h a i l e r i y i h e d e f l e y e n f i r m a l a r i ç i n t a m b i r ç ö z ü m. o w w w. s i s t e m- a t i k. c o m 12

14 Sel ehat t i npı narcad.no: 19/ 415Mec i di y ek öy/i STANBUL T ek nok entbi nas ıel masbl okno: 419/ ASel ç uk l u/konya bi l t r of i s. c om www. ni t r of i s. com

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

Geminin Ana Boyutları:

Geminin Ana Boyutları: Kuru yü gemii boyundırmı Gein An oyurı: 6m 67,58m,4m T 4,96m H 6,0m C 0,68 650mm x / 0.5 h m o ρ, 5 / m V0 4no 0 ν 0 : Kideer rı boy : Su hı boyu : Genişi (Kı genişiği) T : Gein çeiği u (dr) H : Gein ı

Detaylı

ş İ Ü İ İ İ ç Ö ü ü ü ç Ç ş üğü ş ğ ç ş ğ ç ç çü Ö ğ üç ğ ğ ç ş ş ü üç ğ çü ğ İ İ İ İ İ İ Ş Ş İ ÜİÜ İ Ç İŞ İ İ İ Ğ İ İ Ü İ Ğ ç ü ğ çü ğ ğ ğ ç ü ü ç ü ü ü ü ç ç ğ ş ç ş ü ş Ç ü ü ü ş ş İ ü ü ü çü ç ş ğ

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

Ş Ş Ğ ç ğ ğ ş ş ö ç ö ş ç ş ğ ş ş ş ğ ş ş ö ö ş ö ş ş ş ö ş ç ö ğ ş ğ ş ö İ ç ş ö ö ö ş ğ Ö Ü Ç ç ğ İ İŞ İ Ğ Ö İ İ ç Ç ö İ ğ İ İ ş ğ ç ş ö ş ğ ğ ş İ ş Ş ğ ç ğ ş İ ş ğ İ ç İŞ ç ö ş ç ğ ö ş ç ş ğ ç ş ş ş

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Ü Ğ İ ğ ğ ü İ Ğ İ Ö İ İ Ğ ğ ü üğü ö ş ğ Ü İ ü İ İ ç Ç Ü ş İ ğçü ç ç ç Ğ ğ ğ İİ İ üii İİ Ğ ğ ü ü üğ ş ğ Ü ş ş ş ü ü ü ş ç ş ğ ç ü ğ ğ ğ ş İ ç ü ğ ğ ü ğ ş ş ç ü ü Ğ ğ ğ ü ü üğü ğ ğ ü ü İ Ö Üİ ğ ü ğü ö ş

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

İ İ İĞİ ü ü üü Ü İ Ö İ İ İ Ğİ ş Ğ ü üü ü ş ş ş ü üü ş ü İ ç ü ç Ğ Ü Ğ ü» Ğ Ğİ İ ü Ü ü Ş ç ç ç ş Ş ç İ ü ü ü Ş ş ü«ü üü ü ü ü ş ç ş Ş ş Ş ü ç ç Ğİ İ Ü ş ç ü Ş ş ç ü ç ş ç Ş Ç ç ş ç ş ş ş Ş ş ş İ ş Ş ş ç

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

Ş B E L E D M U ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜ ÜĞ

Ş B E L E D M U ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜ ÜĞ Ş MU B E EL UL AŞI MH İZM ETL ERİ MÜD ÜRL D E İY ÜĞÜ Sİ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü MUŞ BELEDİYESİ 2013YILI FA ALİYETRAPORU w w w. m u s. b e l. t r 100 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü MUŞ BELEDİYESİ EKONOMİK

Detaylı

Ş İ ç İ İ Ş ç ç ç ç Ö İ ç İ Ö İ ç ğ ç ç ç ç ç ğ Ö ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç İ Ç İ ğ ç ç ç ğ Ç ğ ç ç ç ğ Ö ğ İğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ ş Ğ Ğ Ö Ğ ö ö ş ş ö ş Ğ Ğ Ğ Ğ ş ö ş ş ö ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ç ö ö ö ş ö ö ş ç ç ö ö ç Ç Ç ş ş Ğ ç ş ş ş ş ç ş ö ş ç ş ö ş ş ö ç ş ş ö Ö ç ş ö ş ö Ö ç ş ş ş ç ş ö ş ş ç ç ö ö ç ş Ö ö ş ö ö ş

Detaylı

ş Ğ İ İ ş ş ş ş ç ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş İ ş ş ç ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş İ ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç Ü ç ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ç ç ş ş ş ş İ ş ş ş ş ş ç ç ş ç ç ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

İ İ İ ç çi İ İ İ ç İ İ ç Ş İ Ç Ş İ ç Ş ç İ İ İ ç İ Ç ç İ İ İ İ İ İĞİ İ İ İ İ Ş Ş Ş Ş ç Ş Ş Ş İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ş Ç Ş Ç Ş İ İ İ ç Ç Ş Ç Ş ç İ Ç Ş İ ç ç Ö Ç ç Ü İ ç Ç İ İ ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

İİİ Ş Ş ç ç ç ç ç ç ç İ Ö İ İ Ğ ç ç ç Ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç Ş İ İ Ü İ Ş İ ç ç ç İ ç İ İ İç ç İ ç ç ç ç İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç ç Ş İ Ş İ İ ç ç ç İ Ç ç Ö İ Ü İ İŞ ç ç İ Ğ Ş Ü İ ç ç Ş Ş ç İ İ Ö

Detaylı

İ İ İ İ İ Ö Ü İ İ İ İ Ğ Ö Ö Ö İ Ö Ç İ İ Ş Ü Ü İ Ş Ş İ İ İ İ İ İ İ «Ü İ İ Ü İ İ İÇİ İ İ Ü İ İ İ İ İ Ö Ü İ Ö İ Ü İ İ İ İ İ Ü Ö İ İ İ İ İ Ö İ İ İ Ş Ü Ü İ Ş Ş İ İ İ İ İ İ İ İ Ç»«İ Ü İ İ Ü Ç İ İ İİ İ İ Ü

Detaylı

BE_Ort KLP PB / TÇ / TST / CS / GD / AKG / HA / SK / OC / RG / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK / DD / AİY / CM / GK / EK EK SECYD

BE_Ort KLP PB / TÇ / TST / CS / GD / AKG / HA / SK / OC / RG / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK / DD / AİY / CM / GK / EK EK SECYD ORTAOKUL 1-A Görsel natlar / CNK / / AD LH / / / AD LH / / CJS / / CNK / / AD LH / CNK / / AD LH / CNK / / AD LH / / CJS / PB / TÇ / TST / CS / / AKG / HA / SK / OC / / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK

Detaylı

23.02.2012. b TT :Taşıyıcı teker genişliği Kaymalı yataklı tekerler daha küçük yükler için kullanılırlar

23.02.2012. b TT :Taşıyıcı teker genişliği Kaymalı yataklı tekerler daha küçük yükler için kullanılırlar .0.0 Teerler ve Raylar Vinç Köprüleri Kren Köprüleri TEKERLER VE RAYLAR TEKERLER Araba ve gezer öprü teerleleri bilyalı ve aymalı yatalı yapılabilir. Teerler arabaların veya öprülerin raylar üzerinde yuvarlanma

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

e i n b u l b u b u b u b u

e i n b u l b u b u b u b u ŞEHRİN KODU YENİDEN TANIMLANIYOR 4 5 YEŞİLİN YENİ KODU 7 %80 YEŞİL ALAN 36 MUTLU GELECEĞİN YENİ KODU 8 9 310 11 SPORTMEN YAŞAMIN YENİ KODU 2 Bk 90 Lük Dr Rpy Hzmr 7/24 Güvk (Kpı Dvr Kmr Sm) 210 Arçık Oprk

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

SN Kullanıcı Adı Kullancı_Soyad KampusAd BinaAd DersKod Sınav Tarihi ve Saati Sınav Dili

SN Kullanıcı Adı Kullancı_Soyad KampusAd BinaAd DersKod Sınav Tarihi ve Saati Sınav Dili 1 AS. YİĞİT Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114 11.09.2015 Cuma Saat:10.00 İngilizce 2 SE. ESLEK Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114 11.09.2015 Cuma Saat:10.00 İngilizce 3 ÖM. AKIN Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın MERYEM UYSAL tarafından

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

YOL İÇİ 17.5" 19.5" 22.5" Fiyat Listesi 01/04/2015

YOL İÇİ 17.5 19.5 22.5 Fiyat Listesi 01/04/2015 YOL İÇİ 17.5" İşaretler Desen IP RR WG Ses 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 606 577 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 620 590 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70

Detaylı

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i )

3-P C ile h a b e r le şm e y e u y g u n b ir a r a b ir im. (IS A, P C I, U S B g ib i ) M O D E M N E D İR : M o d u la to r -D e m o d u la to r k e lim e le r in in k ıs a ltm a s ı M O D E M. Y a n i v e r ile r i s e s s in y a lle r in e s e s s in y a lle r in i v e r ile r e d ö n

Detaylı

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B

Muhasebe B A C,A A B B B,M M C,A A C,A B B, M. Antropoloji A A B,M B. Sanat/Güzel Sanatlar B A A A A A A A B B A B,M C,A A A B : Ü : Yü L : f : İ Ö L f G H w Y D P T x b,,,,, Tı İşğ Çışı pj, pç ı Tp /Güz,, z Eğğ f O j/j,,, Yııı İş ı, İş Yö,,,,,,, K,, K üğ Ç,, ü İş Çışı, İş Hıı, Kşışıı Eb, üğ ,,, f G H w Y D P T x f Çışı,, f ı,

Detaylı

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi Oranları 2014 Yılına Ait Gelir Vergisi Tarifesi T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Üc G D 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c Vg O 11.000 TL y k 15% 27.000 TL 11.000 TL ç 1.650 TL, 20% 97.000 TL'.27.000

Detaylı

2014-2015 fiyat LİSTESİ

2014-2015 fiyat LİSTESİ 2014-2015 fiyat LİSTESİ -----Ortaokul YAYINLARI YAYINLARI AYDAN YAYINLARI FİNAL YAYINLARI Stok-Malzeme Listesi Açıklama - H.Y.G. KURAN-I KERİM ÖĞRENİYORUM - TEST KİTABI - Y.E.S. FEN BİLİMLERİ - SOSYAL

Detaylı

o f I n t e o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f I n t e o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K İ R K Ü L E R R O R Th: 02.01.2014 y: 2014/01 Ku: 31.12.2013 Th v 2013/5761 y Bk Kuuu K y Ö: 31.12.2013 Th v 2013/5761 y Bk Kuuu K Bk, üü u, kü çck v cp uygu ÖTV v ku vg u üü

Detaylı

Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.kaslagit.com. Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz;

Kas Gucuyle Devri Alem Erden> http://www.kaslagit.com. Cocuklarimiz, ilk goz agrilarimiz, ilk yarimiz; Koy okullarindaki ogretmenlerimiz icin son cagri icin asagidaki adrese ulasmalari iyi olacaktir... http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/121110_ogretmenlere_maraton.pdf Bu aksam Uc Uc Bocegim yazisini begenerek

Detaylı

ISI ĐHTĐYACI KĐMLĐK BELGESĐ Sayfa no : 1

ISI ĐHTĐYACI KĐMLĐK BELGESĐ Sayfa no : 1 ISI ĐHTĐYACI KĐMLĐK BELGESĐ Sayfa no : 1 Proje adı : 4 PARSEL Hesap : Açıklama : ISI ĐLETĐM VE ISI YALITIM Kontrol : Ada / Parsel... Binanın tanımı... Cadde ve bina numarası... Semt / Đlçe / Đl... Kullanılacak

Detaylı

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n o n ı z P o 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 02.12.2013 y: 2013/49 Ku: İ R K Ü L E R R O R Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B Uygu Ö Tük Vg B ök çk Hkk K Ö: V H Uyguck K Dğ Vg O Tp İşk K İ B K Dğşkk p V 4760 y Ö Tük Vg Kuu Ek () y L B

Detaylı

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ

BAŞLICA ÇATI ŞEKİLLERİ ÇATILAR Yapıları dış atmosferden gelen yağmur, rüzgar, kar ve dolu gibi etkenlerden koruyan elemanlara "ÇATI" denilmektedir. Genellikle ahşap, çelik ve betonarmeden yapılan çatılar konut, işyeri, atelye,

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 13 Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 02.03.2012 y: 2012/25 Ku: İ R K Ü L E R R O R İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18) Dğşkk p D Tğ y Ö: İhc Zuu v K K Rk E p cy D Dş Tc y Tğ (Tğ N: 2011/18)

Detaylı

ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇Ğጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇厇nጇ勇 hጇ勇z厇rlጇ勇ጇ勇ጇ勇n: Prof.ጇ勇r.ጇ勇urol ጇ勇r厇k ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇 ጇ勇Ğጇ勇ጇ勇ጇ勇 ጇ勇ጇ勇厇nጇ勇 hጇ勇z厇rlጇ勇ጇ勇ጇ勇n:prof.ጇ勇r.ጇ勇urol ጇ勇r厇k ጇ勇S ronik böbrek ጇ勇etmezlikli

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e 19 Mayıs Caddesi No:4 Nova Baran Plaza Kat: 21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. f K Th: 21.01.2013 y: 2013/11 Ku: İ R K Ü L E R R O R y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku y Ö: y g v G ğk g Kuu İ B Ku Dğşkk p D Ku 2013/11 u kü y k. İg Ku şğ y vş. f 19 y N:4

Detaylı

YOL İÇİ 17.5" 19.5" 22.5" Fiyat Listesi 01/11/2015

YOL İÇİ 17.5 19.5 22.5 Fiyat Listesi 01/11/2015 YOL İÇİ 17.5" İşaretler Desen IP RR WG Ses 17.5 8.5 R 17.5 TL 121/120M PLUS LS97 869000 E B 72 693 660 121/120L PLUS M+S MS38 869100 E B 73 704 670 205/75 R 17.5 TL 124/122M AMARANTO FR85 1728200 E C 70

Detaylı

Takdir Komisyonu KararД1 7. Takdir Olunan DeД1 7er (TL)

Takdir Komisyonu KararД1 7. Takdir Olunan DeД1 7er (TL) Д1Х3Д1 7Д1 7Д1 7 : TEKД1 7RDAД1 7 EK:1 Д1 7LБ0З5ESД1 7 : Б0З5ERKEZKБ0Й0Y BELEDД1 7YE ADI : Б0З5ERKEZKБ0Й0Y BELEDД1 7YESД1 7 ARSALARA AД1 7T ASGARД1 7 Б0Й0LБ0З5Б0Й5DE M2 BД1 7Д1 7Д1 7M DEД1 7ER CETVELД1

Detaylı

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır.

Özet: Yeni Teşvik Mevzuatına ilişkin hazırlamış olduğumuz çalışmamız 2012/74 nolu Sirkülerimizde yer almaktadır. T ULULRR DENETİ K Th: 29.06.2012 y: 2012/77 Ku: İ R K Ü L E R Tşvk vu Hkk R O R Ö: Tşvk vu şk hş uğuu çş 2012/74 u kü y k. yg, Ek Büyük N: 17/ Güy K: 5 k-iu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!"",!"",/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!""8!""8/#4%," * + + ' 9" -

'( ) ' ' * ' * 0 %!,# + 1 2 +!. 1.3%4&.%%!3%.#%+ * #4+!,!,/#4!3! * + + ' 5 67 - ' ##!8!8/#4%, * + + ' 9 - !"#" #$!%!"## &#!"## ( ) + %!,#+ - + -!"". &#/#!/!""%!"".!""% 0 %!,# + 1 2 +!"". 1.3%4&.%%!3%.#%+ #4+!"",!"",/#4!3! + + 5 67 - ##!""8!""8/#4%," + + 9" - : ; ","#!"#" < 1= 1 2 += 1.3 %%!3 += - 9" :.""8

Detaylı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı

T B M M Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığı BirleĢim : 9 Tarih : 27/4/2012 Saat : 19.00 Grup : Tuba GiriĢ : 3 Sayfa :1 27 Nisan 2012 Cuma BĠRĠNCĠ OTURUM Açılma Saati: 09.36 BAġKAN : Cemil ÇĠÇEK KÂTĠP ÜYELER: Muham met Rıza YALÇINKAYA(Bartın), Mustafa

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

İ İ İ İ İç ğ ş ğ ş ğ İ Ğ ğ ğ ğ ç ş Ğ ş İ ş Çğ ğ ğ İ İş ğ İ İ ÖÜ ç ç ş Ü Ü ğ ç ş Ü ş ğ ş ğ ç ş öğ ğ öğ ğ ş ş ğ öğ ğ ş ç ş Öğ ç Öğ ğ Öğ ö ö ğ ğ ş İ ç Ç İ İİİ ğ Ü Ü İ İ İ İİ Ü Ü öğ ş öğ ş öğ ş ş ğ ç ç Ü İ

Detaylı

Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar

Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar Sırt ve Oturak Süngerleri Sırt ünitesi içten 12mm kayın kontra karkaslı, Oturak ünitesi içten metal karkaslı 55 Kg/m3 (ISO845) yoğunluğunda uluslar arası alev almazlık (ISO3795) ve kalıcı defermosyan (ISO1856)

Detaylı

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^?

sâfe « & AyM S S iiî (} & (fitli (p/iv» m p S» c sş> g&> H ı P Yevmiye No. Cilt No. Sahife No. Sıra No. «M» Geldisi Tarihi Gittisi a ' ; ^? (p/iv m p S (. vo i- o & j r*7) f\ 4 gvn S?5> (} & c sş> g&> ı 1 1 Geldisi S t? Sicilirış, (fitli V &rj i 6 i 18.03.2011 Gittisi S S iiî NOT: ' Mülkiyetin gayri ayni h a Miti 1 ^ e tmçfâjnjitfryûtîfyıas

Detaylı

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER

BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER BARCOM FİYAT LİSTESİ 2012-1 6 GİRİŞ SANTRALLER E/C 608 AA-PS 1 Çanak (4 polarite)+digitürk+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı 58,18 E/C 608L AA-PS 1 Çanak (4 pol.)+d.türk+kamera/yerel Yayın > 8 Kullanıcı

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,670 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,630 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,400 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,640

Detaylı

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t r n a t i o n a l P o d d Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 14.10.2011 y: 2011/38 Ku: İ R K Ü L E R R O R Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K Ö: Kyk Ku Dk u K v B Uygu Ö Tük Vg İg K 2011 38 u ükü y vş. İg k şğ y vş. Ek Büyük N: 17/

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİM Mb f K Th: 25.11.2011 y: 2011/51 Ku: İ R K Ü L E R M b R O R Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk R G y Ö: Dv Muhb 22 (DM 22) G ö İşk M Bg çk 2011/51 u kü y vş. İg kü şğ y vş. f Ek Büyük

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

DÜZ VE HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR ÖRNEK PROBLEMLER

DÜZ VE HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR ÖRNEK PROBLEMLER DÜZ VE HELİSEL DİŞLİ ÇARKLAR ÖRNEK PROBLEMLER 1. Evolvent profilli standart bir düz dişli çarkta diş sayısı z=19 ve modül m=4 mm olduğuna göre dişbaşı ve temel daireleri üzerindeki diş kalınlıklarını hesaplayınız

Detaylı

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER

S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER S. NO ÜRÜN KODU ÜRÜN CİNSİ BİRİM FİYAT PLASTİK KALEMLER 2 PLS-100 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-110 PLASTİK KALEM 0,67 2 PLS-120 PLASTİK KALEM 0,63 3 PLS-130 PLASTİK KALEM 0,40 3 PLS-140 PLASTİK KALEM 0,64

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER

1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER 1. DERECEDEN İKİ BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER Örnek...3 : 3 x+ y= 5 2x 3 =2 y s i s t e m i n i s a ğ l a ya n y d e ğ e r i k aç t ır? a, b, c R, a 0, b 0, x v e y d e ğ i şk e n o l m a k ü ze r e, a x+ b

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU İstanbul İli (Anadolu Güney) Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği İstbul İli (Adlu Güy) Ku Hstl Biliği Gl Sktliği Süyypş Göğüs Hstlıklı V Göğüs Chisi Eğiti V Aştı Hsts Kiysl Mdd Adı Y Yüzy Dzfktı Spy Dzfkt Kl Tblt Mk Sl 05 Alt ch Spy Oxy Pfs sil Chl x Etk Mdd %05 Didsil

Detaylı

ğ ş ş ğ ö Ğ ş ö Ü ö ğ ğ ö Ş Ü ş ş ğ ö ş şş Ö ş ş Ş Ö Ü ş ş ğ ş ş ş ş ğ ğ ğ ğ ş ö Ğ ş ş ğ ş ö Ğ Ç Ç ğ Ş Ş ş ğ Ş ö ğ ş ö ğ ö ş ğ Ç ğ ğ ğ ğ ö ş ğ Ç ö ş ğ Ş ğ Ş ğ ğ ğ ğ ğ ğ ş ş ö ö Ş Ş ş ö ş ş Ş ş ş ş ö ö

Detaylı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

420 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 07.12.2012 y: 2012/128 Ku: İ R K Ü L E R R O R 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Ej y Dü Kuuu ğ kk v ğg ğ şk v g y ög (OB) ü kşk; kk v ğg g ük g çk y ğ 420 N u Vg Uu Kuu G Tğ 2012/128

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

Kapılar & pencereler. Çelik ve paslanmaz çelikten yapılmış yalıtımsız profil sistemleri

Kapılar & pencereler. Çelik ve paslanmaz çelikten yapılmış yalıtımsız profil sistemleri Kapılar & pencereler Çelik ve paslanmaz çelikten yapılmış yalıtımsız profil sistemleri STEEL SYSTEMS YLITIMSIZ KPI VE PENCERELER Yalıtımsız kapı ve pencereler. Yalıtımsız ancak tam fonksiyonel. Kapı ve

Detaylı

KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO

KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO KABUL EDİLEN PLAKALAR S.N. DOSY A NO TELEFON ADI SOYADI PLAKASI 1 0001 5418536636 ZİYA ASLAN 38VK988 2 0002 5335132549 YUSUF OCAKTAN 38ZP280 3 0003 5309606306 HASAN KILIÇ 38YN928 4 0003 5309606306 HASAN

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin?

Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? Derleyenler FERYAL SAYGILIGİL - BEYHAN UYGUN AYTEMİZ Gülebilir miyiz Dersin? İletişim Yayınları 2267 Edebiyat Eleştirisi 50 ISBN-13: 978-975-05-1887-4 2016 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1. BASKI 2016, İstanbul

Detaylı

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27%

29.000 TL'nin 12.000 TL'si için 1.800 TL, fazlası. 106.000 TL'nin 29.000 TL'si için 5.200 TL, fazlası 27% T ULULRR DENETİ VE....Ş. F K G Vg O G Vg T Üc G D Vg O 12.000 TL y k 15% 29.000 TL' 12.000 TL' ç 1.800 TL, F 20% 106.000 TL' 29.000 TL' ç 5.200 TL, 27% 106.000 TL' 106.000 TL' ç 25.990 TL, 35% Üc Dşk G

Detaylı

Ğ Ğ ü ü ü ü ç ş ü ç ç ö ö Ç ü Ş ü ş ç ü ü ş ş ü ş ü ç ç ü ş Ö ö ş ü ü ş ş ç ö ü Ü ü ü ü ü ş üş ş Ş ş ü ç ç ü ü ş Ö ü ü Ü ü ç ç ç ç ç ş ü ü ş ş ö ü ş ş ö ç ö ç ş ü ü ç ç ş ü ç ü ş ç ü ü ç ç ç ç Ç ü ü ş

Detaylı

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1

YGS-LYS GEOMETRİ ÖZET ÇÖZÜMLERİ TEST 1 YGS-YS GOMTRİ ÖZT ÇÖZÜMRİ TST 1 1. 1. y 1 1 + 1 1ʺ 1 1ʹ 17 0ʹ 1 1ʹ ʹ + ʹ 1ʺ ʹ + ʹ 1ʺ 7 0ʹ 1ʺ 0 0ʹ 1ʺ bulunur. 1 y < + 1 y dir. y < 7 + 1 < 7 0 < < 1 in en büyü tm syı değeri 17 in en üçü tm syı değeri

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ BÖÜ ŞĞ RAS DE SRU - DEİ SRUAR ÇÖZÜERİ Sell bağıtısıda, si si olur i i sıvısı 0 0 sıvısıı ışığı kırma idisi, h si h si si si0 yasıya ıflı k r la ıflı c si ic h si ih c si 0 si c olur c 0 r cam olur δ açısı,

Detaylı