Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;"

Transkript

1

2 S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t e n f i r m a l a r a ö z e l g e l i t i r i l m i b i r y a z l ı m d ı r. G e r ç e k a n l a m d a S i s t e m - a t i k,u z u n v e y o ğ u n b i r a r- g e s ü r e c i s a y e s i n d e, s e k t ö r e ö z g ü s t a n d a r t d ı ı s ü r e ç l e r i n ç ö z ü m l e n m e s i, s i s t e m e o t u r t u l m a s ı v e k o n t r o l e d i l e b i l i r h a l e g e t i r i l m e s iç a l ı m a l a r ı s o n u c u b i r y a z ı l ı m d a n ö t e, m e m b r a n k a p a k ü r e t e n f i r m a l a r a i s ü r e ç l e r i n i d ü z e n l e y i c i, t a n ı m l a y ıv ce ı t a m a m l a y ı c ı p r e n s i p l e r b ü t ü n ü g e t i r e n b i r st ie sm i i f a d e e t m e k t e d i r. D i ğ e r ü r e t i m t a k i p s i s t e m l e r i n i n g e n e l e h i z m e t e t m e p r e n s i p l e r i n i n a k s i n e, S i- as t ie k m s a d e c e m e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n e ö z e l b i r y a z ı l ı m d ı r. D i ğ e r y a z ı l ı m f i r m a l a r ı n ı n a k s i n e, k y a z ı l ı m c ı if çi ör zm üa m s u n u l a n s e k t ö r l a r a s ı n d a k i a n l a ı l m a z l ı k, u y u m a z l ı k v e a l g ı e k s i k lp ir ğo ib l e m l e r i, N i t r o f i s B i l i i m t a r a f ı n d a e n a l t s e v i y e l e r d e d i r. Ç ü n k ü N i t r o f i s B i l i i m, m e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n d e k i u z u n v e d e t a y l ı a r a t ı r m a l a r ı çv ae l ı m a l a r ı s o n u c u, s i z i n i i n i vz e i s ü r e ç l e r i n i z i e n asz i z i n k a d a r b i l e n b i r b i l g i s e v i y e s i n d e d i r. V e s i z i n l e a y n ı d i l i k o n u m a k t a n ö t e s i z e t av ve sr ie yn e l e r ç ö z ü m l e r ü r e t e n b i r k o n u m d a d ı r. İ s ü r e ç l e r i n i n d ü z e n l i b i r y a p ı y a o t u r m a s ı, i n s a n l a r a y e t k i a l a n l a r ı o l u t u r u l m a s ı v e b u n l a r ı n d e n e t l e n m e s i, f i r m a i ç e r i s i n d e k i b i r ç o k a l a n d a e l e m a n a b aığm l ı l ı ğ ı n v e i n s a n l a r ı n d i k k a t s i z l i ğ i n d ey n e/ t e r s i z l i ğ i n d e n k a y n a k l a n a n h a t a l a r ı n o r t a d a n k a l d ı r ı l m a s ı, f i r m a i ç e r i s i n d e k i b i r ç o k s ü r e c i n a z z a m a n d a v e v e r i m l i b i r e k i l d e i l e r l e n m e s i n i n s a ğ l a n m a s ı, s i p a r i i n a l ı n m a s ı nad n, s a h a i ç i ü r e t i m ie n v e s e v k i y a t a a m a l a r ı n a k a d a r 1

3 t ü m s ü r e ç l e r d e k o l a y l ı k, h ı z v e v e r i m l i l i k s a ğ l a n m a s ı S i- sa t ei mk y a z ı l ı m ı n ı n b a l ı c a a m a ç l a r ı a r a s ı n d a d ı r. B u a m a ç l a r ç e r ç e v e s i n d e N i t r o f i s B i l i, i mh i z m e t o d a k l ı a n l a y ı ı i lme e, m b r a n k a p a k ü r e t i m i n d e f a a l i y e t g ö s t e r e n s e ç k i n v e v i z y o n s a h i b i f i r m a l a r a a r t ı l de er ğke ar t m a k h e d e f i y l e, S i s t e m- a t i k ü r ü n ü i l e ç a l ı m a l a r ı n a s ü r e k l i y e n i l e r i n i k a t a r a k h a l e n h ı z l a d e v a m e t m e k t e d i r. S i s t e m - a t i k s ü r e k l i o l a r a k g e l i e n b i r y a p ı d a d ı r. B ü n y e s i n d e e n t e g r e p r e s o p t i m i z a s y o n u n a v a r ı n c a y a k a d a r b i r ç o k ç ö z ü m b u l u n m a k t a d ı r. V e b u ç ö z ü m l e r i n a l t d a l l a r ı n d a i s ü r e ç l e r i n i i y i l e t i r i c i b i r ç o k d e t a y y e r a l m a k tdaodkıür m. a n B u k a p s a m ı n d a b ü t ü n ö z e l l i k l e r e edğ i n m e k m ü m k ü n o l m a y a c a ğ ı n d a n d o l a y ı, S i s t e m - a t i k h a k k ı n d a g e l e n b i r f i k r e s a h i p o l a b i l m e n i z a ç ı s ı n d a n s a d e c e g e n e l b a l ı k l a r ı n b i r k ı s m ı n a d e ğ i n i l e c e k t i r. S i s t e m - a t i k h a k k ı n d a d e t a y l ı b i l g i a l m a k i ç i n b i z d e n s u n u m t a l e p e d i n i z. 2

4 B u l u t B i l i i m i H ı z i K u l l a n ı l a b i l i r li i k V e r i m l i l i k N i t r o f i s B i l i i m l i n b itleg ci r, ü b e, t e k n o l o j i v e a l t y a p ı s ı n ı t a m a m e n y a n s ı t t Sı ği sı t ek m - a t i kl ü r ü n ü, e n s o n t e k n o l o j i a l t y a p ı lnaı r ( ı v e g e l e c e ğ i n t e k n o l o jk i a l t y a p ı l a r ı n ı ) b ü n y e s i n d e b u l u n d u r a n y e n i n e s i l g e l i m i b i r y a z ı l ı m d ı r. H ı z, v e r i m l i l i k, k u l l a n ı l a b i l i r l i k, h e r y e r d e n u l a ı l a b i l i r l i k b u a l t y a p ı l a r ı n ı n s a d e c e b i r k a ç y a n s ı m a s ı d ı r. S i s t e m - a t i k, u y g u l a m a k u l l a n ı m ı n d a k u l l a n ı c ı y a h ı z d e n e y i m i n i o l a b i l d i ğ i n c e y a a t m a n ı n y a n ı s ı r a i s t e n i l ek na r m a ı k, d e t a y l ı v çe o k y ü k l ü r a p o r l a m a l a r ı d i ğ e r y a z ı l ı m m o d e l l e r i n i n a k s i n e ka n ı n d a l v e r e b i l i r d u r u m d a d ı r. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı n ı n t e m e l p r e n s i p l e r i n d e n b i r i s i o lh ae n r ny e r d e k u l l a n ı l a b i l i o r l i k i l k e s i g e r e ğ i, k u l l a n ı l a b i l i r l i k k a v r a m ı n a s i s t e m i n h e r n o k t a s ı n d a ç o k ç a d u r u l m u v a z i y e t t e d i r. S i s t e- ma t i k b ü n y e s i n d e k a r m a a y a y e r y o k t u r. B i r s a n a y i y a z ı l ı m ı o l m a s ı n a k a r ıkn u, l l a n ı l a b i l i r l i k u z m a i n ı t a s a r ı m c ı i y a z ı l ı m c ı b a k ı a ç ı l a r ı n ı nv e f i k i r l e r i n i n s ü r e k l i h a r m a n l a n m a s ı oi rl te a y a ç ı k a n s o n u ç l a r, t a m a m e n r a h a t a n l a ı l a b i l i r, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ i e n y ü k s e k d ü z e y d e o l a n b i r y a z ı l ıç m ı koarr tmaı ya t ı r. M e m b r a n k a p a k s e k t ö r d e k i i g ü c ü v e b u i g ü c ü n ü n b i l g i d ü z e y i h e s a b a k a t ı l d ı ğ ı z a m a n, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ e y a p ı l a n b u n c a y a t ı r ı m ı n n e d e n i o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r. N i t r o f i s B i l i i m d i ğ e r y a z ı l ı m f i r m a l a r ı n ı n a k s i n e h i z m e t v e ç ö z ü m o d a k l ı y a k l a ı nm dl a n r d o l a y ı i g ü c ü n ü n b i l g i d ü z e y i n i g ö z a r d ı e t m e m i v e k u l l a n ı l a b i l i r b i r y a z ı l ı m o r t a y a ç ı k a r t m a k i ç i n s ü r e ç i ç e r i s i n d e b u k o n u h a k k ı n d a ç o k ç a y a t ı r ı m y a p m ı t ı r. B i r ç o k a l a n d a s i s t e m ç ö z ü m l e m e l e r i s o n u c u n d a i s ü r e ç l e r i n i n i y i l e t i r i l m e s i i l e e l d e e d i l e n v e r i m l i l i k, h ı z v e k u l l a n ı l a b i l i r l i k y a k l a ı m l a r ı n ı n t e m e l i n d e k i o l g u o l a n k u l l a n ı m v e r i m l i l i ğ i i l e b i r l e t i ğ i z a m a n, N i t r o f i s B i l i i m l i n k g e r ç e k v e r i m l i l i k l a d ı n ı v e r d i ğ i o l g o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r. 3

5 S i p a r i a l ı m ı S i s t e m - a t i k, m o d e l l e r i n i z i n ; m i n i m u m v e m a k s i m u m ( g e n i l i k, y ü k s e k l i k ) l i m i t l e r i, u y u m l u t ü r l e r i n i ( k a p a k, ç e k m e c e, c a m, k a f e s l i c a m, t ), p a r l a k p v c u y u m u, m a l z e m e ( 8 m m, 1 8 m m, 3 0 m m, t ) u y u m u, f i y a t b i l g i s i v e b i r ç o k b e n z e r i p a r a m e t r e l e r i n i, k u l l a n ı m ı k o l a y k o n f i g ü r a s y o n a r a y ü z l e r i i l e s i s t e m e g i r e b i l m e n i zs i a ğ l a l a r. G i r m i o l d u ğ u n u z v e r i l e r s o n u c u n d a, si p a r i e k r a n ı, k u l l a n ı c ı n ı n b i l m e s i g e r ebkier n ç o k b i l g i y i v e t e c r ü b e y i d e v r a l ı p, s i p a r i i g i r e n k i i y i t a m a m e n y ö n l e n d i r e n v e u y a r a n y a p ı s ı s a y e s i n d e s i p a r i g i r i c i e l e m a n ı n b i l g i s i n e v e t e c r ü b e s ionle a n b a ğ ı m l ı l ı ğ ı n ı z ı o r t a d a n k a l d ır ı r. B u y a p ı s a y e s i n d e a h da ö n c e s e k t ö r d e ç a l ı m a m ı b i r e l e m a n ı n, s i s t e m s a y e s i n d e h a t a s ı z s i p a r i a l m a y a b a l a m a s ü r e s i b i r g ü n d ü r. B u i d d i a b i r ç o k ö r n e k i l e s a b i tt i r. S i s t e m - a t i k, a r a y ü z v e k u l l a n ı m k o l a y l ı ğ ı o l a r a k ü z e r i n e ç o k u z u n d u r u l m u v e b u k o n u d a i d d i a l ı o l a n b i r y a z ı l ı m d ı r. K u l l a n ı m k o l a y l ı ğ ı ( s i p a r i e k r a n ı n ı f a r e s i z t a m a m e n k l a v y e i l e k u l l a n ı l a b i l m e ), h a t a y ı e n g e l l e m e v e g e l i m i y ö n l e n d i r m e l e r s a y e s i n d re i s i p a g i r i s ü r e s i n e d e h ı z k a t m a k t a d ı r. Ü r e t i m i n i z e v e k a p a s i t e n i z e e n g e l o l a, n s i p a r i a l ı m ı n d a y a p ı l a b i l e c ebk i r ç o k h a t a S i s t e m - a t i k s a y e s i n d e n e t b i r ç ö z ü m e k a v u u r.b u n u n y a n ı s ı r a e l e m a n a b a ğ ı m l ı l ı ğ ı n ı z ı o r t a d a n k a l d ı r ı r. V e m e v c u t e l e m a n l a r ı n ı z d a h ad ü z e n l i, h ı z l ı v e v e r i m l i ç a l ı m a s ı n ı s a ğ l a r. n C ü m l e y i K u r u n Y e t e r o S i s t e m - a t i k, d i ğ e r y a z ı l ı m m a n t ı k l a r ı n ı n a k s i n e, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ i e n e yü ds e t d ü z k u r g u l a n m ı b i r y a z ı l ı m o l d u ğ u n d a n d o l a y ı, a rp o r l a r a d ı n d a b i r m e n ü v e b u m e n ü n ü n a l t ı n d a o n l a r c a a nl a ı l m a z v e k ı s ı t l ı s e ç e n e k l e r b u l u n d u r m a m a s ı b u p r e n s i b i n b i r s o n u c u d u r. A n a E k r a n a d ı v e r i l e n b ö l ü m i l e s st ie m d e b u l u n a n t ü m v e r i l e r e, s eç i m l e r, i a r e t l e m e l e r, s ü r e k l e- b ı r a k h a m l e l e r i v e b e n z e r i k o l a y y ö n t e m l e r i l e i s t e ğ i n i z i e k r a n a y a n s ı t a r a k h ı z l ı b i r e k i l d e u l a a b i l i r s i n i z. 4

6 B u e k r a n, " c ü m l e y i k u r u n y e t e r " s l o g a n ı i l e b u i d d i a s ı n ı o r t a y a k o y uayk olr ı. n ı z d a c ü m l e y e k u r d u ğ u n u z b i r r a p o r i s t e ğ i n i k o l a y k u l l a n ı m ı i l e A n a E k r a n a s a n i y e l e r i ç i n d e a k t a r ı p r a p o r l a t u u n a b a s t ı ğ ı n ı z d a a n ı n d a r a p o r u a l a bs i ln i rz. A n a E k r a n g e l i m i v e k a p s a m l ı y a p ı s ı n ı n y a n ı s ı r a r a p o r l a m a k o n u s u n d a d i ğ e r y a z ı l ı m m o d e l l e r i n e k ı y a s l a s o n d e r e c e d e h ı z l ı b i r y a p ı y a s a h i p t i r. K u l l a n ı m ı ç o k k o l a y o l a n v e i ç e r i s i n d e n a l a c a ğ ı n ı z r a p o r t ü r l e r i n i n n e r e d e y s e u ç s u z b u c a k s ı z o l d u ğ u A n a E k r a n i l e i l g i l i d e n e y i m c ü m l e l e r i l e a n l a t ı l a m a y a c a k d ü z e y d e d i r. B i z d e n s u n u m i s t e y i n v e b u d e n e y i m i c a n l ı y a a y ı n. P V C S t o k P V C s t o k m o d ü l ü s a y e s i n d e, e l i n i z d e k i p v c s t o ğ u n u a n l ı k o l a r a k t a k i p e d e b i l i r s i n i z. S i p a r i a l ı m l a r ı s ı r a s ı n d a e l i n i z d e k i i l g i lsi t o ğpu v c s i s t e m t a r a f ı n d a n g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l u r. S t o k y e t e r s i z l i ğ i d u r u m u n d a s i p a r i g i r i c i y e u y a r ı v e r Hi el ni ür z. k u l l a n m a d ı ğ ı n ı z a n c a k s a h a d a o l a n s i p a r i l e r i n p v c m i k tl a r ı, ( b e l i r l e y e c e ğ i n i z k a t s a y ı i l e ) s i s t e m t a r a f ı n d a n b l o k e s t o k o l a r a k t a n ı m l a n ı r. S a h a i ç e r i s i n d e k u l l a n ı l a c a -k S i s t e m a t i k T e r m i n a l y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e p r e s o n r a s ı k u l l a n ı l a n g e r ç e k m i k t a rs i s t e m e b i l d i r i l e b i l i r. H e r b i r p v c i ç i n m i n i m u m v e o p t i m u m ys e lv ei r b e l i r l e m e k, s t o k s e v i y e u y a r ı l a r ı t, e d a r i k ç i v e t e d a r i k ç i d e k i r e n k k o d u b i l d i r i m l e r i, s t o k l i s t etl üe kr ei t, i m d e t a y l ı d ö k ü m ü v e b e n z e r i b i r ç o k ö z e l l i ğ e s a h i p P V C S t o k m o d ü l ü s a y e s i n d e p v c t a k i b i k o n u s u n d a k i p r o b l e m l e r i n i z ç ö z ü m e k a v u u y o r. F i y a t L i s t e s i S i s t e m - a t i k, m o d e l g r u p l a r ı v e r e n k g r u p l a r ı o l u t u r m a n ı z a ç o k e s n e k b i r e k i l d e i m k a n s a ğ l a m a k t a d ı r. M o d e l l e r i n i z i ü r e t i m ö z e n i v e s ü r e s i n e g ö r e, r e n k l e r i n i z i a l ı f i y a t l a r ı n ı z a g ö r e g r u p l a n d ı r a b i l i r s i n i z. B u g r u p l a n d ı r m a s o n u c u n d a F i y a t L i s tme os diü l ü s a y e s i n d e ç o k k o l a y b i r a r a y ü z ( a ğ a ç m o d e l i ) i l e d e t a y l ı b i r f i y a t l i s t e s i o l u t u r a b i l i r s i n i z. F i y a t l a r ı, s i p a r i g i r i s ı r a s ı n d a s i s t e m k e n d i s i ( m a l z e m e, m o d e l, r e n k, t ü r k ı s ı t l a r ı n a g ö r e ) o t o m a t i k k u l l a n a c a ğ ı i ç i n, a k ı l d a k a l m a m a v e k a r m a a y a rt ma a g i b i k a y g ı l a r d u y m a n ı z 5

7 g e r e k m e z. F i y a t L i s t e s i m o d ü l ü s a y e s i n d e e l i n i z d e b i r ü r ü n a ğ da a c ı b u l u n m u o l u r. B u ü r ü n a ğ a c ı ğ ı n d a n f a y d a l a n a r a k m u h a s e b e p r o g r a m ı n ı z a n e t b i r ü r ü n l i s t e s i g i r e b i l m e i m k a n ı n ı z o l u r. F i y a t L i s t e s i m o d ü l ü s a y e s i n d e m a l i y e t i n i gz öe r e d e t a y l ı f i y a t l a r o l u t u r a r a k g ö z ü k a p a l ı h e s a p t a n u z a k l a ı r s ı n ı z. T e r m i n M o d ü l ü S i s t e m - a t i k, s a b i t t e r m i n h e s a b ı v e p a r a m e t r i k t e r m i n h e s a b ı o l m a k ü z e r e i k i t e r m i n t a r i h i h e s a p l a m a t ü r ü n ü d e s t e k l e m e k t e d i r. S a b i t t e r m i n h e s a b ı, b e l i r l e y e c e ğ i n gi üz n s o n r a s ı n a t a r i h v e r i r. P a z a r g ü n ü n ü s a y ı p s a y m a y a c a ğ ı n ı v e b e l i r l i b i r t a r i h t e n s o n r a h e s a p l a m a y a p m a s ı n ı ( ö r n e ğ i n b a y r a m d a n s o n r a k i t a r i h i n ü z e r i n e 5 g ü n e k l e m e k g i b i ) a y a r l a y a b i l i r s i n i z. P a r a m e t r i k t e r m i n h e s a b ı m o d ü l ü ( a y r ı b i r m o d ü l d ü r ) s a y e s i n d, e g ü n l ü k k a p a s i t e l e r i n i z i s i s t e m e t a n ı m l a r s ı n ı z v e s i s t e m g ü n l e r i n k a p a s i t e s i n e, e l d e k i i l e r e g ö r e h e r a n h e s a p l a m a l a r y a p a r a k b o b i r g ü n e o t o m a t i k o l a r a k t e r m i n t a r i h i b e l i r l e r. B u n u n y a n ı s ı r a, i s t e d i ğ i n i tz a k d i r d e a c i l s i p a r i l e r i ç i n dhe e r g ü n a y r ı ay r ı k a p a s i t e l e r b e l i r l e y e b i l i r s i n i z. B u s a y e d e a c i l s i p a r i l e r d i ğ e r l e r i n d e n f a r k l ı b i r t e r m i n h e s a b ı n a g i r m i o l u r. S i s t e m - a t i k, s i z i k a r m a a d a n u z a k l a t ı r ı p, f a b r i k a k a p a s i t e n i z i v e r i m l i b i r e k i l d e k u l l a n m a n ı z a o l a n a k s u n a r a k t e r m i n t a r i h i n i z i d e n g e y e a l a b i l m e n i z i s a ğ l a y a n ç ö z ü m l e r i n i n y a n ı s ı r a, t e r m i n t a r i h i b e l i r l e m e k o n u s u n d a d a s i z e s i s t e m l i v e g e l i m i b i r y a p ı s u n a r. 6

8 P l a n l a m a S i s t e m - a t i k i ç e r i s i n d e s o n d e r e c e k o l a y k u l l a n ı m a s a h i p b i r p l a n l a m a m o d ü l ü b u l u n m a k t a d ı r. M u h a s e b e o n a y ı n d a n g e ç m i i l e r p l a n l a m a h a v u z u n a d ü e r. V e s i z b u e k r a n d a b i r p a r t i o l u t u r u r s u n u z. G e l e n s i p a r i l e r i b i r ç o k k r i t e r e g ö r e f i l t r e e d e b i l i r v e s ü r ü k l e b ı r a k h a m l e l e r i y l e s i p a r i l e r i o l u t u r d u ğ u n u z p a r t i i ç e r i s i n e e k l eiyneibz i. l i r s E k r a n, s i z e o l u t u r d u ğ u n u z p a r t i i l e i l g i l i b i l g i l e r i a n ı n d a v e r i r. B e l i r l e y e c e ğ i n i z p a r t i k o d u i l e o p a r t i n i n n e d u r u m d a o l d u ğ u n u i s t e d i ğ i n i z z a m a n r a h a t ç a g ö r e b i l i r s i n i z. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı n ı n b u l u t b i l i i m t a b a n l ı t e k n o l o j i s a y e s i n d e i n t e ro nl de tu iğ u n h e r h a n g i b i r ü l k e y a d a e h i r d e n ü r e t i m p l a n l a m a n ı z ı y a p a b i l i r v e b u n u ü r e t i m h a z ı r l ı ğ ı n d a n s o r u m l u ( n e s t i n g, y a z ı c ı ç ı k t ı l a r ı, e t i k e t l e r h a z ı r l a y a n e l e m a n ) k i i n i n y e t k i h a v u z u n a g ö n d e r e b i l i r s i n i z. S i s t e m - a t i k, ü r e t i m p l a n l a m a k o n u s u n d a s i z e d a h a b i r ç o k ç ö z ü m s u n m a k t a d ı r. U y u m l u l u k i A l p h a c a m / A l p h a d o o r S i s t e m - a t i k, a l p h a d o o r i l e e n t e g rç e a l ı a b i l m e k t e d i r. A l p h a d o o r E x t e n t i o n P a c k a d ı n d a k i m o d ü l ü m ü z s a y e s i n d e s i s t e m d e k i s i p a r i l e r i d o ğ r u d a n a l p h a d o o r i ç e r i s i n e a k t a r a b i l i r s i n i z. A E P K o n f i g ü r a s y o n E k r a n ı s a y e s i n d e e l i n i z d e k i m o d e l l e r i n ç i z i m l e r i n i n a l p h a d o o r k o d l a r ı n ı s i t e m e g e l i m i b ai r a y ü z a r a c ı l ı ğ ı i l e a k t a r ı r s ı n ı z. B u a k tha er r ı m bı i, r m o d e l i n t ü r l e r i n e ( k a p a k ç, e r ç e v e, ç e k m e c e t ) v e b u n l a r ı n i ç e r i n d e ö z e l d u r u m l a r a g ö r e ( e ğ e r y ü k s e k l i k 1 5 c m d e n k ü ç ü k o l u r s a u o l s u n, e ğ e r g e n i l i k v e y ü k s e k l i k 2 0 c m ü z e r i n e y s e u o l s u n g i b i..). v e d i ğ e r b i r ç o k d e t a y a g ö r e e s n e k b i r ç a l ı m a o r t a m ı n d a y a p a r s ı n ı z. P l a n l a m a y a p ı l d ı k t a n s o n r a ü r e t i m h a z ı r l ı k e k r a n ı n d a ü r e t i m p a r t i s i n i n a l p h a d o o r d o s y a s ı n ı a l ı r s ı n ı z v e a l p h a d o o r a e k l e r s i n i z ( S i s t e m ö z e l i s t e k i ç e r e n ü r ü n l e r i a y r ı b i r l i s t e o l a r a k v e r i r ). T e k t e k e l i l e m o d e l k o d l a r ı n ı n g i r i l m e s i d e r d i n d e n, z a m a n k a y ı p l a r ı n d a n v e b u k o n u d a y a p ı l a n y a n l ı l ı k l a r s o n u c u n d a y a a n a n k a y ı p l a r d a n k u r t u lu m o l u r s u n u z. 7

9 A E P s a y e s i n d e C N C l y e i h a z ı r l a y a n e l e m a n ı n ı z, m ü t e r i s i p a r i l e r i n i t e k t e k e l d e n g e ç i r i l m e s i i l e m i n d e n k u r t u l u r. B u s a y e d e ç o k b ü y ü k b i r z a m a n k a z a n c ı o r t a y a ç ı k a r. V e b u s ü r e ç t e k i h a t a l a r d a n d o l a y ı y a p ı l a n y a n l ı ü r e t i m l e r o r t a d a n kr a. l k a A l p h a d o o r i l e e t i k e t y a z d ı r m a k i s t e d i ğ i n i z d e t ü m e t i k e t l e r i k a r ı ı k b i r s ı r a i l e a l ı r s ı n ı z. Ö r n e ğ i n, 5 p l a k a l ı k b i r p a r t i d e t o p l a m p a r ç a m ı z o l s u n, b ö y l e b i r n eis n t i en tg i k e t i n i y a z d ı r m a k i s t e d i ğ i n i z d e k a r m a ı k s ı r a d a b i r e t i k e t d ö k ü m ü a l ı r s ıbn uı rz a. d a k a p a k l a r ö l ç ü l e r e k, ü z e r i n e d o ğ r u e t i k e t i n b u l u n u p y a p ı t ı r ı l m a s ı g e r e k m e k t e d i r. A E P E t i k e t m o d ü l ü s a y e s i n d e b u s o r u n o r t a d a n k a l k ı y o r. A E P e t i k e t, e t i k e t l e r i p l a k a l a r a g ö r e a y ı r ı y o r. B u n u n l ad a k a l m ı y o r, h e r b i r p l a k a i ç i n p l a k a n ı n s o l t a ln o k t a d a n b a l a r s ı r a s ı y l a e teitkl e r i s ı r a l ı y o r. Ö l ç m e y e d a h i g e r e k k a l m a d a n, s ı r a d a n g i d e r e k k a p a k l a r ı e t i k e t l e m e n i z i s a ğ l ı y o r. B u s a y e d e c n c b a ı n d a b ü y ü k b i r k a r m a a y ı ç ö z e rbeu k k o n u d a ç o k b ü y ü k b i r z a m a n k a z a n d ı r ı y o r. A y r ı c a A E P E t i k e t s a y e s i n d e f i r m a n ı z a ö z g ü i s t e d i ğ i n i z e b a t t a e t i k e t t a s a r ı m ı y a p ı l a b i l i y o r. V e e t i k e t i n ü z e r i n d e o l m a s ı g e r e k e n l e r i s i z b e l i r l e y e b i l i y o r s u n u z. A E P, ü r e t i m a a m a s ı n d a A l p h a d o o r u n e k s i k l i k l e r i n i k a p a t ı p ü z e r i n e b i r ç o k ö z e l l i k e k l e y e n, s i t e m i l e e n t e g rçe a l ı m a n ı z ı s a ğ l a y a n v e ü r et i m d e ( p l a n l a m a v e c n c b a ı n d a ) b ü y ü k z a m a n k a z a n d ı r ı p y a n l ı l ı k l a r d a n v e k a r m a a d a n s i z ki u r t a r a n b i r y a z ı l ı m d ı r. S i s t e m - a t i k a y r ı c a h o l z m a ' y a v e n c h o p s ' a u y u m l u d u r. T e r m i n a l Y a z ı l ı m ı S i s t e m - a t i k b ü n y e s i n d e, s a h a i ç e r i s i n d e k i ü r e t i m i t a k i p e d e b i l m e n i z i s a ğ l ta ey ra mn i n a l y a z ı l ı m l a r ı b u l u n d u r m a k t a d ı r. F a b r i k a i ç e r i s i n d e k i b e l i r l e y e c e ğ i n i z l o k a s y o n l a r a, d o k u n m a t i k e k r a n l ı v e b a r k o d o k u y u c u l u b i r k i o s k ( v e y a n o r m a l b i r b i l g i s a y a r ) k o y a r a k S i s t e m - a t i k t e r m i n a l y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e ü r e t i m i ntiüz m i d e t a y l a r ı y l a t a k i p e d e b i l i r s i n i z. S i s t e m t a r a f ı n d a n ü r e t i l e n b a r k o d l u i e m i r l e r i v e A E P s a y e s i n d e ü r e t i l e n ü r ü n e t i k e t l e r i s a y e s i n d e, i s t e r k a p a k l a r ı t e k t e k i s t e r s e n i z d e k o m p l e i e m r i o l a r ayk o n loa kr ad sa n g e ç i r e b i l i r s i n i z. T e r m i n a l y a z ı l ı m ı n ı n g e l i m i y a p ı s ı s a y e s i n d e s a h a i ç e r i s i n d e n b i l g i t o p l a y a r a k, s i s t e m t a r a f ı n d a i s t e d i ğ i n i z a n s i p a r i l e r i n d u r u m l a r ı n ı g ö r e b i l i r s i n i z. Y a d a ö r n e ğ i n u a n d a p r e s 8

10 a a m a s ı n d a o l a n s i p a r i l e r i g ö r e b i l i r b u n l ra er nı k l e r e g ö r e f i l t r e e d e b i l i r s i n i z. d a Y a C N C l l e r i n i z i n v e y a ( m a n y e t i k k i m l i k k a r t l a r ı s a y e s i n d e ) e l e m a n l a r ı n ı z ı n n e k a d a r i y a p t ı k l a r ı n ı ö ğ r e n e b i l i r s i n i z. B i r h a f t a s o n r a g e r i g e l e n b i r k a p a k t a k i t u t k a l / z ı m p a r a h a t a s ı n ı k i m i n y a p t ı ğ ı n ı s o r g u l a y a b i lkiırsa c a b u r a d a n t o p l a n a n b ü t ü n v e r i l e r i A n a E k r a n d a n s o r g u l a y a b i l i r s i n i z. V e r e b i l e c e ğ i r a p o r l a r ı n ç e i d i e k l i v e b o y u t u C ü m l e y i k u r u n Y e t e r i d d i a s ı n ı n b o y u t u k a d a r d ı r. K ı s a c a, S i s t e m- a t i k s a y e s i n d e ü r e t i m i n i z l e a l a k a l ı t ü m v e r i l e r e ç o k h ı z l ı v e k o l a y b i r e k i l d e u l a a b i l i r s i n i z. B u d e n e y i m i y a a m a k i ç i n b i z d e n s u n u m i s t e y i n i z. u b e / B a y i S i s t e m - a t i k, u b e b a y i m o d ü l ü s a y e s i n d e i s t e d i ğ i n i z a n s i s t e m d e b i r u b e / b a y i a ç a b i l i r v e b u u b e y e k u l l a n ı c ı l a r e k l e y e b i l i r s i n i z. M e m b r a n k a p a k f i r m a l a r ı n ı n u b e l e m ele r i n e e n g e l o l a n e n ö n e m l i p r o b l e m, s i p a r i a l ım ı n d a y e t e r l i d ü z e y d e e l e m a n b u l u n m a m a s ı v e i t a k i b i n i n ç o k z o r o l a c a ğ ı n e d e n l e r i d i r. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e s i p a r i g i er li ec mi a n l a r ı n ç o k b i l g i l i o l m a l a r ı g e r e k l i o l m a m a k l a b i r l i k t e i s ü r e ç l e r i ç o k i yhi ı zv le ı b i r e k i l d e y ü r ü t ü l e b i l m e k t e d i r. L ü t f e n b u k o n u n u n d e t a y l a r ı i ç i n b i z d e n s u n u m i s t e y i n i z. K ı s a c a, b u l u t b i l i i m t e k n o l o jsiasyi e s i n d e, i s t e d i ğ i n i z i l d e, i l ç e d e b i r u b e a ç ı p S- i s t e m a t i k d a h i l i n d e k o n t r o l e d e b i l m e n i z i ç i n o u b e n i n i n t e r n e t b a ğ l ı a n to ıl sm a s ı y e t e r l i d i r. S i s t e m - a t i k i l e h e r e y s i z i n k o n t r o l ü n ü z d e d i r. K u l l a n ı c ı S i s t e m i S i s t e m - a t i k g e l i m i b i r k u l l a n ı c ı y e t k i l e n d i r m e s i s t e m i n e s a h i p t i r. B i r k u l l a n ı c ı n ı n n e y a p ı p n e y a p a m a y a c a ğ ı n ı n e y i g ö r ü n n e y i g ö r e m e y e c e ğ i n i, k u l l a n ı m ı ç o k k o l a y br i k o n t r o l p a n e l i ü z e r i n d e n r a h a t ç a a y a r l a y a b i l i r s i n i z. 9

11 L o g S i s t e m i S i s t e m - a t i k ü z e r i n d e n y a p ı l a n b ü t ü n i l e m l e r e n u f a k h a m l e s i n e v a r ı n c a y a k a d a r k a y ı t a l t ı n d a d ı r. V e h e r a n e r i i l e b i l i r h a l d e d i r. S i p a r i f o r m u n a b a k t ı ğ ı n ı z z a m a n a l t t a a ç ı l a n k ü ç ü k e k r a n d a o s i p a r i i l e i l g i l i t ü m a k t i v i t e l e r i g ö r e b i l i r s i n i z. S i p a r i i k i m i n a l d ı ğ ı n k i m i n n e o n a y v e r d i ğ i n i, g ö r ü n t ü l e m e v e y a z d ı r m a h a m l e l e r i n d e v a r ı n c a y a k a d a r s a n i y e s i n e k a d a r k a y ı t a l t ı n d a d ı r. L o g s i s t e m i n i n d a h a b i r ç o k i m k a n ı s a y e s i n d e f i r m a i ç e r i s i n d e ki d e n e t i m k o n t r o l ü d a h a s a ğ l a m b i r y a p ı y a o t u r m u o l u r. Ö z e l l e t i r i l e b i lil ik r S i s t e m - a t i k ü z e r i n d e k i s i p a r i v e i m a l a t f o r m l a r ı v e e t i k e t t a s a r ı m l a r ı b i r k a l ı p h a l i n d e d e ğ i l d i r. F i r m a n ı z a ö z e l i h t i y a ç l a r a g ö r e i s t e d i ğ i n i z viesrtieldeir ğ i n i z e k i l dfeo r m l a r i ç e r is i n e y e r l e t i r i l e r e k s i z e ö z e l t a s a r ı m l a r y a p ı l ı r. S i p a r i E k l e r i S i p a r i E k l e r i m o d ü l ü s a y e s i n d e, b i r s i p a r i e i s t e d i ğ i n i z d o s y a t ü r ü n d e n i s t e d i ğ i n i z k a d a r d o s y a e k l e y e b i l i r s i n i z. M ü t e r i ç i z i m l e r i, f a k s l a r, s ö z l e m e l e r, n o t l a r, d e t a y b i l g i l e r i v s. b i ta r a y ı c ı a r a c ı l ı ğ ı i l e t a r a t ı l ı p s i p a r i ik l ei nl de i riilli eb i l i r. İ l i k i l e n d i r i l m i d o s y a l a r ı y e t k i l i k i i l e r g ö r e b i l i r. B u e k i l d e u b e l e r i n i z i l e f a b r i k a a r a s ı n d a k i d o k ü m a n a k t a r ı m ı p r o b l e m i o r t a d a n k a l k a r. V e s i p a r i l e r l e i l g i l i b e l g e l e r i s ü r e k la i gs ea rkel ka lmi l i ğ i o r t a d a n k a l k a r. E k l e r e i s t e d i ğ i n i z z a m a n g e r i d ö n ü k o l a r a k b a k a b i l i r s i n i z. S M S M o d ü l ü S M S M o d ü l ü s a y e s i n d e m ü t e r i l e r i n i z e s ü r e c i n i s td ei ğ i n i z a n ı n d a b i li gl e n d i r m e S M S li y o l l a t a b i l i r s i n i z. B u k o n u d a k i i s t e k l e r i n i z s i z i n i s t e ğ i n i z e g ö r e ö z e l o l a r a k y a p ı l a n d ı r ı l ı r. 10

12 P r e s O p t i m i z a s y o n u N i t r o f i s B i l i i m l i n ü z e r i n e h ı z l a y o ğ u n l a t ı ğ ı y e n i ü r ü n ü p r e s o p t i m i z a s y o n u m o d ü l ü ç a l ı m a l a r ı h ı z l a d e v a m e t m e k t e d i r. B u m o d ü l s a y e s id ne s a h a i ç e r i s i n d e k i p r e s l o k a s y o n u n a g e l m i i l e r i r e n k l e r i n e g ö r e o p t i m i z e e d e b i l e c e k s i n i z. Ö r n e ğ i n, s e d e f b e y a z r e n g i n d e k i i l e r i n i z i b i r a r a y a g e t i r i p -S aits itk e m p r e s o p t i m i z a s y o n u m o d ü l ü i l e b u p a r ç a l a r ı p r e s ü z e r i n e e n m i n i m u m f i r e v e r e b i l e c e k e k i l d e y e r l e t i r e b i l m e i m k a n ı n a s a h i p o l a b i l e c e k s i n i z. P r e s ü z e r i n e m o n t e e d i l e c e k b i r p r o j e k s i y o n c i h a z ı i l e b u o p t i m i z e e d i l m i y e r l e t i r m e e k l i n i p r e s ü z e r i n e y a n s ı t ı l a r( ah ke r b i r p a r ç a ü z e r i n e k a p a k i l e i l g i l i b i l g i l e r y e r a l ı r v a z i y e t t e ) p r e s y ü k l e m e s i n d e d e h ı z k a z a n a c a k s ı n ı z. M e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n d e r e k a b e t i n ö t e s i n e g e ç m e n i z p v c f i r e l e r i n i z i m i n i m u m a i n d i r m e k t e n g e ç e r. N i t r o f i s B i l i i m b u g e r ç e ğ e h i z m e t e d e r e, k d a h a b i r ç o k d e t a y a s a h i p o l a n p r e s o p t i m i z a s y o n m o d ü l ü n ü h ı z l a g e l i t i r m e y e d e v a m e t m e k t e d i r. D a h a d e t a y l ı b i l g i i ç i n b i z i m l e i l e t i i m e g e ç i n i z. Ö z e l Y a z ı l ı m / Ö z e l Ç ö z ü m l e r N i t r o f i s B i l i i m, h e r n e k a d a r m e m b r a n k a p a k s e k t ö r ü i ç i n b e l i r l i y a p ı lati r r ig p e l ib i r i m o d e l i o r t a y a k o y s a d a, b u s e k t ö r i ç e r i s i n e f i r m a d a n f i r m a y a b i l e b i r ç o k f a r k l ı l ı k l a r ı n o l a b i l e c e ğ i n i n t a m a m e n f a r k ı n d a d ı r. B u n d a n d o l a y ı f i r m a l a r a ö z e l ç ö z ü m l e r s u n m a k t a v e r d i ğ i m i z h i z m e t l e r d e n b i r i s i d i r. 11

13 B u d o k ü m a n k a p s a m ı n d a S i s t e m - a t i k h a k k ı n d a ö n e ç ı k a n g e n e l k o n u l a r a y ü z e y s e l o l a r a k d e ğ i n i l d i. T a m a n l a m ı y l a b i l g i a l a b i l m e k i ç i n b i z d e n s u n u m i s t e y i n i z. S i s t e m - a t i k k ı s a c a ; n M e m b r a n k a p a k s e k t ö r ü n d e h i z m e t v e r e n v e d a h a i l e r i y i h e d e f l e y e n f i r m a l a r i ç i n t a m b i r ç ö z ü m. o w w w. s i s t e m- a t i k. c o m 12

14 Sel ehat t i npı narcad.no: 19/ 415Mec i di y ek öy/i STANBUL T ek nok entbi nas ıel masbl okno: 419/ ASel ç uk l u/konya bi l t r of i s. c om www. ni t r of i s. com

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2

B T A n a l o g T r a n s m i t t e r. T e k n i k K ı l a v u z u. R e v 1. 2 B T - 111 A n a l o g T r a n s m i t t e r T e k n i k K ı l a v u z u R e v 1. 2 1. Ö N G Ö R Ü N Ü M, Ü S T Ü N L Ü K L E R İ VE Ö Z E L L İ K L E R İ M i k r o k o n t r o l ö r t a b a n l ı BT- 111

Detaylı

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ

ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö İ İ Ş Ş ö İİ Şİİ İ İ ç Üİ ç ö İ ö ö ç ö ç İ İ İ İ İ Ö İ ç İ ö İ ö ö ç İ ö ç ç ö ö İç ö ç ö ö ö ö ç ç ö ö ç İ İ ç ö ç İ ç İ İ ö ö ö ö ç ç ö ö ç ö ç ö ç İ ç ç İ ö Ö ö ç İ İ Ö İ ç ç ç ç ç İ İ İİ İ ç İ ç ç ç ç ö ö ç ç İ İ ö İ Ş İ İ İ Ğ ö Ç İ Ö ç Ş ö

Detaylı

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir.

Rehber içerisinde yer alan ve mavi özel alanlarla gösterilen NOT bölümleri yapacağınız işlemlerde size kolaylık sağlayacak ipuçları niteliğindedir. Y a y ı n a H a z ı r l a y aan l: i RAS L A N E -P o s t a : m e @ a r s l a n i a. c o m W o r d P r e s s R e h b e r i n i n T ü m H a k l a rwı o r d P r e s s T ü r k i y ey e A i t t i r. B u r

Detaylı

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR

AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR AĞUSTOS / 2017 AYI İTİBARİYLE K TÜRÜ YETKİ BELGESİ SÜRESİ BİTECEK FİRMALAR SIR A NO U -N ET NO FİRM A Ü N VANI BELGE TÜ RÜ BELG E G E Ç ER LİLİK TA R İH İ 1 47894 E R H A LLA R D.Ç SA N. T İC.A.Ş K İ 2

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ

DENKLEM KURMA PROBLEMLERİ DENKLEM KURM İ SYI KESİR İ Örnek... : H a n g i s a yın ın d ö r t t e b i r i n i n 4 e k s i ğ i n i n 2 k a t ı 5 6 d ır? i r p r o b l e m i ç ö ze r k e n, s o r u d a ye r a l a n v e r i l e r i,

Detaylı

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n

D o sy a i n di rme iş l em i b i t t ik den s on ra zi p do sy an ı z ı c : \ ph p k l as ö rü i çi n e a ç ın. PHP b i rç ok d eğ iş ik yolda n WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal.yazicioglu(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ Erdal YAZICIOĞLU http://barbarossa41.wordpress.com

Detaylı

A)22 B)24 C)zo D)za E)so

A)22 B)24 C)zo D)za E)so üçrırın çıorty 1 1. bir üçgen _...-\ _,.-..\ m() : m() Io1 = 2.. Ia1 = 4.. I + ; = 9.1n 4. 6 üçgeninde [] dı açıortay n1 = 4., IR1 = 6.. l = 12 m 2 x Yukarıdakiverilere göre, = x kaç m dir? )ı )4 )5 )6

Detaylı

Geminin Ana Boyutları:

Geminin Ana Boyutları: Kuru yü gemii boyundırmı Gein An oyurı: 6m 67,58m,4m T 4,96m H 6,0m C 0,68 650mm x / 0.5 h m o ρ, 5 / m V0 4no 0 ν 0 : Kideer rı boy : Su hı boyu : Genişi (Kı genişiği) T : Gein çeiği u (dr) H : Gein ı

Detaylı

İ İ ö ç Ö ç ç ç ç İ ç ç ç İç ö ç ç İ ö ö ö ö ç ç ç ç ö ç ç ç ç ö ö İ ö ç ç İ İ ö ö ö ö ö İ ö ö ö ç İ çi ö ç İ Ş ö ö ö ö ö İ ç ç ö ö ö ö ç ç İ ö ö ö ç ç ç çi ö ç ç ç ö ö İ İ ö İ ö ö Ş ö çö ö İ ç ç ç ç ö

Detaylı

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ

İ Ş İ İ ş ş ğ ç ğ ş ç ç ğ ç ğ Ç ö ç şi İ ç ç ş ğ ç ğ ç ç Ç ğ ö ğ İ ç ğ İ İ ğ ş ğ ğ ş öş ç ç ç ğ İ ş ğ İ ğ ç ç Ğ ş öş Ğ ç ç ç İ ğ ş ğ İ Ş ğ İ ğ ç ç İ Ğ İ Ş İ İ ş ş ğ ç ş ş ğ ğ ğ İ ğ İ İ ğ ş ğ ö ğ İ «ş ğ ş İ Ş ş ğ ş ş ğ İ ş ğ Ş İ Ş ş İ Ş ş Ş İİ Ş ş İ ğ Ş ö ş ö İ Ü Ü İ ö İ ş ç ğ ş çi ö ğ ç ş ç ö ğ ş ö ğ ç ş ğ ş ğ ş İ ö İ İ ö İ İ ç ş ş ö İ Ö ğ ş ğ İ ğ ş

Detaylı

İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ

İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ İ İ İ İ İ ö Ç Ç İ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ İğİ ö ö Ş İ Ş İ İ İ İ İ ÖÜ Ü ö Ü ğ ğ ö Ü ğ ğ ğ ğ Ü İ İ İ İ İ İ İ ğ İ ö İ ö Ş ö ğ ö Ş İ Ş Ç ö Ç ö Ç ğ ö ğ ö ö ğ ö ğ ö ö ğ ö ö ö ğ ğ ö ğ ğ ğ İ İİ İ İ İ İ İ İİ İğ İ öi

Detaylı

İ İ İ Ş İ İ ç ş İ İ İ ö İŞ Ö Ş İ İş ö ş ğ Ş ğ Ö İ İş Ö Ç ş ö ş İş ö ş ç Ü ş ö ş ç ğ ş ç ç ş ş çö ş ö ş ç ş ğ ç ç ç ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ş ş ğ ö ş ş ş ğ ğ ğ ş ğ ş ş ö ö ğ ç Ş ç ç ö ç ö ğ ş ç ö ş

Detaylı

ş İ Ü İ İ İ ç Ö ü ü ü ç Ç ş üğü ş ğ ç ş ğ ç ç çü Ö ğ üç ğ ğ ç ş ş ü üç ğ çü ğ İ İ İ İ İ İ Ş Ş İ ÜİÜ İ Ç İŞ İ İ İ Ğ İ İ Ü İ Ğ ç ü ğ çü ğ ğ ğ ç ü ü ç ü ü ü ü ç ç ğ ş ç ş ü ş Ç ü ü ü ş ş İ ü ü ü çü ç ş ğ

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i

H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E. E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H A S T A N E E N F E K S İY O N L A R IN I Ö NLEM E E L İF C O Ş K U N E n fe k s iy o n K o n tr o l H e m ş ir e s i H ip o k r a t (M.Ö. 4 6 0-3 7 0 ) Ö n c e lik le z a r a r v e r m e 2 F lo r e

Detaylı

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç

İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş Ç «Ğ ü İ ç ö ç İ ö ç İ ğ ğ İ İ» ğ İ ğ Ş ö ğ ğ ö ü ü ü İ Ğ ü ö ğ ç İ İ ç ö ç İ ğ ğ İ İ ö ç İ ğ ğ ç ö ö ç İ ğ ö ç İ İ ç Ç ç ğ ğ ö ç İ ğ ğ ö ç ğ ğ ü ö ç ç ç ç ğ ç ö ç İ ğ ğ ü Ş Ş Ö İ Ü Ü Ö Ö ÜŞ Ş Ö Ğ Ü Ü Ş

Detaylı

I sk e le t p e t i nin ö z e ll ik le r i H a z ı r l a y a n :I t a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r I s k e l e t p e t i n i n g e n eö l z e l l i k l e r i 2 I s k e l e t i

Detaylı

ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş ü ç ş ö «Ü İ İ İ ü ü ğ ş ş ğ ş ğ ğ Ü ş ğ ü ş ç ç üç ç ş ö ç ş ş ğ ü ş ç ş ç ğ ş ş ş ç ş ğ ş ü ç ş ğ ğ ş ö ü ğ ş ü ü ğ ş ç ü ş ş ç ş

ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş ü ç ş ö «Ü İ İ İ ü ü ğ ş ş ğ ş ğ ğ Ü ş ğ ü ş ç ç üç ç ş ö ç ş ş ğ ü ş ç ş ç ğ ş ş ş ç ş ğ ş ü ç ş ğ ğ ş ö ü ğ ş ü ü ğ ş ç ü ş ş ç ş Ü İ İ ğ ğ ş Ü Ş üşü ü ş ş ğ Ğ Ş Ü ş ç ö ü ü ç ş ş ğ ü ş ğ ş ç ş ğ ş ü ü ü ç ü ş ü ğ ç ş ü ü ç ü ü ü ü ü ş ü ç ç ü ç ü ç ü ü ü ç İ ÜÇÜ ü ü ü ç ş ş ö ş ü ü ç ü ç Ö Ş Ö ğ ş ö ğ İ ç İ Ü Ş ü ş ş İ Ü ö ş ğ ş

Detaylı

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M %&'()( ), "A, L1 84&.&))&) &

# $ , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ A M %&'()( ), A, L1 84&.&))&) & , 1 ) 8 &+ 4 0,& 7 1 4&), 148 "A M %)7 $,&))&)) )1) + ) 1) 8 &, )))&)) 7 7 % 1 1+ "A M " # $ %&'()( ', +38$ L!&,7#71O+++ #+ ), 8 81. "A, L1 84&.&))&) & "A0 O0,&1)$POO+"1MO 08 8 O7#1,&7+7#&1 71 )1) "A+#

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ

ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN) ÖĞELERİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ADLİ AMAÇLI KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMADAKİ ETMENLERDEN BİRİ OLARAK PROSODY (BÜRÜN ÖĞELERİ Ekrem MALKOÇ DİSİPLİNLERARASI ADLİ TIP ANABİLİM DALI FİZİK İNCELEMELER

Detaylı

Ş Ş Ğ ç ğ ğ ş ş ö ç ö ş ç ş ğ ş ş ş ğ ş ş ö ö ş ö ş ş ş ö ş ç ö ğ ş ğ ş ö İ ç ş ö ö ö ş ğ Ö Ü Ç ç ğ İ İŞ İ Ğ Ö İ İ ç Ç ö İ ğ İ İ ş ğ ç ş ö ş ğ ğ ş İ ş Ş ğ ç ğ ş İ ş ğ İ ç İŞ ç ö ş ç ğ ö ş ç ş ğ ç ş ş ş

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ

1. ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ . ÜNİTE: MODERN ATOM TEORİSİ.4. Elektron Dizilimi ve Periyodik Sisteme Yerleşim Atomun Kuantum Modeli oluşturulduktan sonra Bohr, yaptığı çalışmalarda periyodik cetvel ile kuantum teorisi arasında bir

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM dünyasına

Detaylı

Ü Ğ İ ğ ğ ü İ Ğ İ Ö İ İ Ğ ğ ü üğü ö ş ğ Ü İ ü İ İ ç Ç Ü ş İ ğçü ç ç ç Ğ ğ ğ İİ İ üii İİ Ğ ğ ü ü üğ ş ğ Ü ş ş ş ü ü ü ş ç ş ğ ç ü ğ ğ ğ ş İ ç ü ğ ğ ü ğ ş ş ç ü ü Ğ ğ ğ ü ü üğü ğ ğ ü ü İ Ö Üİ ğ ü ğü ö ş

Detaylı

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet

En iyi donanımlı yatlarla en iyi hizmet Bi Cruisr 00 + TH Dufour r'lg 0 Kopri + TH KP Fi Döri 0 Oc is is M M Hz Hz ADB 0-0 Tm p B Pr Pr Y A Ti Y A Y / Hf Kim / Ism 0 Kirm Fi Lis 0 Ks Ar Ei 0 Ks E Ei Br 0 -.0.0.0.0.0 MI.0.0.0.0.0 Oc Smos 0 0

Detaylı

ü İ ı ü İ ı İ üı İ ı ı ığı ı ı ı İ ü ü ü ı Ç İş İ ı ı ş ş ç ı ı Ü ı ı Ü ş ğı ç İ İ ö ü ü ı ı Ü ığı ı Ü ğı ı ş ü ü ü ğ ı ü ü ü ç ı ı ı ı Ü Ü ı ü ü ü ı çı ü öğ ç ü ü öğ ğ ıı ü ş ı ı ğ öğ ı ı ı öğ ş ığı ı

Detaylı

[BC] // [AD] [AC] ve [BD] AD =6 br BC =10 br. olduğuna göre, EF MN k a ç birimdir? Ayr ı c a. [AC] ve [BD] EF =6 br BC =8 br.

[BC] // [AD] [AC] ve [BD] AD =6 br BC =10 br. olduğuna göre, EF MN k a ç birimdir? Ayr ı c a. [AC] ve [BD] EF =6 br BC =8 br. YU ( YU TII ORT T YU LI İİZR YU İ YU ) YU TII ORT T Y l n ı z ik i k e n r ı b i r b i r i n e p r l e l l n d ö r t g e n e Y U d e n i r. [ ] / / [ ] i s e y m u k t u r. y m u ğ u n d, ve L kenr rt

Detaylı

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü

Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ öi Ğ Ç ö Ö Ü Ğ Ğ Ğ Ğ İ Ğ Ş Ğ Ş Ö Ü İ ğ İ Ö ö Ğ Ş İ Ş Ö Ü Ş Ş Ü Ö Ş Ş ğ Ş İ ğ Ö Ö Ü İ ö Ü Ş ö Ğ Ğ Ğ Ö Ö Ü Ö İ Ö Ç Ğ Ğ ö Ö Ğ Ö Ü Ç Ö ÜĞÜ Ö ÜĞÜ Ü Ğ ö İ ö Ğ Ğ Ğ ö Ü Ü Ğ Ğ ö Ü Ğ ö Ü ö ö Ü Ö ö Ü ö ĞÜ ö ÜĞÜ Ü Ü Ö ö ö ö Ğ

Detaylı

İ İ İĞİ ü ü üü Ü İ Ö İ İ İ Ğİ ş Ğ ü üü ü ş ş ş ü üü ş ü İ ç ü ç Ğ Ü Ğ ü» Ğ Ğİ İ ü Ü ü Ş ç ç ç ş Ş ç İ ü ü ü Ş ş ü«ü üü ü ü ü ş ç ş Ş ş Ş ü ç ç Ğİ İ Ü ş ç ü Ş ş ç ü ç ş ç Ş Ç ç ş ç ş ş ş Ş ş ş İ ş Ş ş ç

Detaylı

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş

Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ş ş ş Ü ş ş ş Ü ş ş ö ş ş ş ş ş ö ş ö ö ş ş ö ş ö ö ö ö ş ö ş ş ö ş ş ş ö ş ş ş ş Ç ş Ç ş ş Ö ö ö ş ş ş ö ş ş ö ö ö ö ö ş ö ş ş ş ş ş ş ş ş ş ö ş Ç ş Ö ö ş ş ş ş ş ö Ç Ç ş ö ş ö ö ö ö ö ö ş ş

Detaylı

2011 L 2 4 5 6 7 8 10 12 14 16 20 24 47 48 49 50 Y L Y Y L L I 51 54 55 57 58 60 61 61 62 62 63 63 64 75 L L L Y L L L 76 77 80 81 81 82 83 87 193 300 2 Y Y L 3 4 21 03 2012 L L L L 5 LI Y I I Y L Y L

Detaylı

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ

ÖĞ R ENME HEDEFLER İ ÖĞ R ENME HEDEFLER İ S u n u m s o n u n d a k a t ı l ı m c ı la r ı n ; n fe k s iy o n k o n tr o l h e m ş ir e le r in in s o r u m lu lu k a la n la r ı h a k k ı n d a b ilg ile n m e s i, E n fe

Detaylı

Ş İ ç İ İ Ş ç ç ç ç Ö İ ç İ Ö İ ç ğ ç ç ç ç ç ğ Ö ç ğ ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ğ ç ç ç ğ ç ğ ğ ç İ Ç İ ğ ç ç ç ğ Ç ğ ç ç ç ğ Ö ğ İğ ç ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ç ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ğ ç ğ ç ç ç ç ç ğ ç ç ç ğ ç ç ğ ç ğ ğ ğ

Detaylı

ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç

ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç İ Ğİ Ş «Ü İ Ç Ç İ İ Ş İ ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç ç ç ç ç ç ç ç Ü Ö ç ç İ ç ç ç ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç Ç ç ç ç ç ç ç ç İç ç ç ç ç

Detaylı

Ş B E L E D M U ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜ ÜĞ

Ş B E L E D M U ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜ ÜĞ Ş MU B E EL UL AŞI MH İZM ETL ERİ MÜD ÜRL D E İY ÜĞÜ Sİ Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü MUŞ BELEDİYESİ 2013YILI FA ALİYETRAPORU w w w. m u s. b e l. t r 100 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü MUŞ BELEDİYESİ EKONOMİK

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, GEOTEKNİK ABD ZEMİN MEKANİĞİ DENEYLERİ DANE BİRİM HACİM AĞIRLIK DENEYİ _ W x y ' f c - f c - w j ] Numune No 1 4 5 Kuru Zemin Ağırlığı (g), W, Su + Piknometre Ağırlığı (g), W Su + Piknometre + Zemin Ağırlığı (g), W Dane Birim Hacim Ağırlığı

Detaylı

Ü Ğ Ğ Ğ Ğ Ğ ş Ğ Ğ Ö Ğ ö ö ş ş ö ş Ğ Ğ Ğ Ğ ş ö ş ş ö ş ş ç ş ş ç ş ş ş ş ç ö ö ö ş ö ö ş ç ç ö ö ç Ç Ç ş ş Ğ ç ş ş ş ş ç ş ö ş ç ş ö ş ş ö ç ş ş ö Ö ç ş ö ş ö Ö ç ş ş ş ç ş ö ş ş ç ç ö ö ç ş Ö ö ş ö ö ş

Detaylı

ş Ğ İ İ ş ş ş ş ç ş ş ç ç ş ş ş ş ş ş İ ş ş ç ç ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ş ş İ ş ş ş ç ş ş ş ş ş ş ş ç Ü ç ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş ş ç ç ş ş ş ş İ ş ş ş ş ş ç ç ş ç ç ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç ş ş

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI

TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI ANKAR A ÜNİVERS İTE S İ S AĞLIK BİLİM LE Rİ E N S TİTÜSÜ TÜRKÇE KONUŞMA VE KONUŞMACI TANIMAYA YÖNELİK VERİ TABANI ÖRNEKLEMİNİN OLUŞTURULMASI Levent GÜNER Ekim 1999 ANKARA iii Ö N S Ö Z Bu tez çalışmasında

Detaylı

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

S C. I n t e r n a t i. n a l. d d e. 19 Mayıs Mah.19 Mayıs Cad. Nova Baran Plaza No.4 Kat.21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 02.01.2013 y: 2013/03 Ku: İ R K Ü L E R R O R u Tş Vg T İşk G Tğ R G y. Ö: 31.12.2012 h v 28514 (4. ük) y R G yy 42 N.u u Tş Vg G Tğ; 1.1.2013 h, u ş vg şk, u Tş Vg Kuuu

Detaylı

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir.

İncelenen özelliklere ait varyans ve regresyon analiz sonuçları aşağıda verilmiştir. 1-MISIR ISLAH ARAŞTIRMALARI 1.1.Diyarbakır Koşullarında Farklı Ekim Zamanının Şeker Mısırı (Zea mays sacchararata Sturt.) Çeşitlerinde Taze Koçan ve Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi Proje

Detaylı

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU

SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü SİLAJLIK MISIR TESCİL RAPORU EM7204 EM7103 30B74 Alice 72MAY80 AS160 Silaz Efe Bermeo SASA-1 DKC6903 EBEVEYN

Detaylı

İ İ İ ç çi İ İ İ ç İ İ ç Ş İ Ç Ş İ ç Ş ç İ İ İ ç İ Ç ç İ İ İ İ İ İĞİ İ İ İ İ Ş Ş Ş Ş ç Ş Ş Ş İ İ İ Ğ İ İ İ İ Ş Ç Ş Ç Ş İ İ İ ç Ç Ş Ç Ş ç İ Ç Ş İ ç ç Ö Ç ç Ü İ ç Ç İ İ ç ç İ İ ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç

Detaylı

İİİ Ş Ş ç ç ç ç ç ç ç İ Ö İ İ Ğ ç ç ç Ö ç ç Ş ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç ç İ ç Ş İ İ Ü İ Ş İ ç ç ç İ ç İ İ İç ç İ ç ç ç ç İ İ İ İ İ İ İİ İ Ç ç Ş İ Ş İ İ ç ç ç İ Ç ç Ö İ Ü İ İŞ ç ç İ Ğ Ş Ü İ ç ç Ş Ş ç İ İ Ö

Detaylı

İ İ İ İ İ Ö Ü İ İ İ İ Ğ Ö Ö Ö İ Ö Ç İ İ Ş Ü Ü İ Ş Ş İ İ İ İ İ İ İ «Ü İ İ Ü İ İ İÇİ İ İ Ü İ İ İ İ İ Ö Ü İ Ö İ Ü İ İ İ İ İ Ü Ö İ İ İ İ İ Ö İ İ İ Ş Ü Ü İ Ş Ş İ İ İ İ İ İ İ İ Ç»«İ Ü İ İ Ü Ç İ İ İİ İ İ Ü

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji

KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM. Tek Elden Teknoloji KURUMSAL İŞ ÇÖZÜMLERİNDE 19 YILLIK DENEYİM Tek Elden Teknoloji SİSBİM HAKKINDA Farklı sektör ve ölçekten firmalara tüm teknolojik alt yapıları ile ilgili kurumsal yazılım ve donanım çözümleri sunan IT

Detaylı

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM)

ANATOMİ(İSTANBUL TIP), TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ, TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) ANATOMİ(İSTANBUL TIP), PROGRAMI, 1 A99318 2 A101012 P4******* 65 Sınav SI*** MA*** Psikoloji 86.05 0.000 0.0000 Belirsiz Kazandı BA*** FE*** JOURNALISM AND COMMUNICATION RADIO TELEVISION JOUR BESİN HİJYENİ

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

BAĞIMSIZ SATIŞ SONRASI HİZMETTE HELLA MARKA KİMLİĞİ

BAĞIMSIZ SATIŞ SONRASI HİZMETTE HELLA MARKA KİMLİĞİ BAĞIMSIZ SATIŞ SONRASI HİZMETTE HELLA MARKA KİMLİĞİ Satış ayrıntılı bilgi için, İntermobil Otomotiv Mümessillik Tic. A.Ş. Akın Plaza, Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Caddesi No:3/2 34382 Şişli İstanbul

Detaylı

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ

üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö ü ş ş ç ş ğ ş Ç ğ çğ ç ş İç ü İ ü ğ Ğ ç ş ç Ç ğ ö üğü ü ü ü ü ğ ğ İş İ ğ ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ğ ş ç ş ç ş ü ş ç ç ğ ş Ğ ş üç Ç Ş İ ü Ş ü Ş İ ş ü İ ç ş ç İ Ç Ğ ş ğ ğ İ İ ğ ğ ş ö ç ş ş ş ü ü ş ç ş İç ç ğ ş ö ç ğ ş ü Ü ü ü ü ü ş ü ğ ş ğ ö

Detaylı

23.02.2012. b TT :Taşıyıcı teker genişliği Kaymalı yataklı tekerler daha küçük yükler için kullanılırlar

23.02.2012. b TT :Taşıyıcı teker genişliği Kaymalı yataklı tekerler daha küçük yükler için kullanılırlar .0.0 Teerler ve Raylar Vinç Köprüleri Kren Köprüleri TEKERLER VE RAYLAR TEKERLER Araba ve gezer öprü teerleleri bilyalı ve aymalı yatalı yapılabilir. Teerler arabaların veya öprülerin raylar üzerinde yuvarlanma

Detaylı

BE_Ort KLP PB / TÇ / TST / CS / GD / AKG / HA / SK / OC / RG / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK / DD / AİY / CM / GK / EK EK SECYD

BE_Ort KLP PB / TÇ / TST / CS / GD / AKG / HA / SK / OC / RG / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK / DD / AİY / CM / GK / EK EK SECYD ORTAOKUL 1-A Görsel natlar / CNK / / AD LH / / / AD LH / / CJS / / CNK / / AD LH / CNK / / AD LH / CNK / / AD LH / / CJS / PB / TÇ / TST / CS / / AKG / HA / SK / OC / / ÜA GZ / ŞÖ / IE / FET / ŞÖ / BK

Detaylı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı

BİLİM İSTASYONU. 8+ yaş için uygundur. Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı BİLİM İSTASYONU 8+ yaş için uygundur Doç. Dr. Elif İnce Doç. Dr. Burçin Acar Şeşen Yrd. Doç. Dr. Işıl Koç Sarı Doç. Dr. Elif İNCE Doç. Dr. Burçin ACAR ŞEŞEN Yrd. Doç. Dr. Işıl KOÇ SARI BİLİM İSTASYONU

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI

ÜN VERS TEYE G R SINAV SORULARI ÜN VRS TY G R SINV SORULRI. 000 - ÖSS. 00 - ÖSS m( ) = 90 = cm = cm = cm > H G Yukar daki verilere göre ) ) ) ( ) ( ) ) 9 ) 9 kare, = =, G = G, H, G do rusal;, H, do rusal ise H H ) ) ) ) ). 000 - ÖSS.

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0

TÜRKİYE DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ:MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU. 1 3 - O d a T V, 5 7 1 3 / a- Y a l ç ı n K ü ç ü k, 6 0 v Çv N D E Kv L E R S u n u, 3 G i r i, 5 R a p o r u n A m a c ı v e Y ö n t e m i, 7 I. B ö l ü m : v f a d e Ö z g ü r l ü ü A ç ı s ı n d a n S o r u n l u Y, a 1s 0 a l a r I I. B ö l ü m : A v r

Detaylı

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE

DUYURU. o f. I n t. r n. o n. ı z. P o. 19 Mayıs Mah. 19 Mayıs Cd. Nova Baran Plaza No:4 Kat:21 Şişli-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ VE....Ş. K Th: 12.12.2014 y: 2014/20 Ku: DUURU 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE Kv İ L Çk / İp E Tp Dkç İ O V İşk Duyuu Ö: KDV İ K Rp uş h g cy (KDV gş kyk) ük İ Vg D gök y p

Detaylı

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları

Hukuk Fakültesi Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Hukuk Fakültesi 2014-2015 Güz Yüzdelik Dilim Sonuçları Birim Bölüm Sınıf Öğrenci No Ad Soyad YNO Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114984 UF ÇOLAK 3,87 Hukuk Fakültesi Hukuk Fakültesi (İÖ) 1 230114301

Detaylı

e i n b u l b u b u b u b u

e i n b u l b u b u b u b u ŞEHRİN KODU YENİDEN TANIMLANIYOR 4 5 YEŞİLİN YENİ KODU 7 %80 YEŞİL ALAN 36 MUTLU GELECEĞİN YENİ KODU 8 9 310 11 SPORTMEN YAŞAMIN YENİ KODU 2 Bk 90 Lük Dr Rpy Hzmr 7/24 Güvk (Kpı Dvr Kmr Sm) 210 Arçık Oprk

Detaylı

SN Kullanıcı Adı Kullancı_Soyad KampusAd BinaAd DersKod Sınav Tarihi ve Saati Sınav Dili

SN Kullanıcı Adı Kullancı_Soyad KampusAd BinaAd DersKod Sınav Tarihi ve Saati Sınav Dili 1 AS. YİĞİT Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114 11.09.2015 Cuma Saat:10.00 İngilizce 2 SE. ESLEK Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114 11.09.2015 Cuma Saat:10.00 İngilizce 3 ÖM. AKIN Göztepe İbrahim Üzümcü GZİÜ.114

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

İ ç i n d e k i l e r K r a k e n p e t i n i n g e n e l ö z e l l i k l e r i 2 K r a k e n i n p a r t i d e k i r o l ü.3 K r a k e n k u l l a n

İ ç i n d e k i l e r K r a k e n p e t i n i n g e n e l ö z e l l i k l e r i 2 K r a k e n i n p a r t i d e k i r o l ü.3 K r a k e n k u l l a n K r a k e n p e t i ni n ö z e l lki le r i H a z ı r l a y a n : It a m i S e r v e r : S e r a f i n İ ç i n d e k i l e r K r a k e n p e t i n i n g e n e l ö z e l l i k l e r i 2 K r a k e n i n

Detaylı

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U

M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U M Ü FE TT Ġġ Y A R D IM C ILIĞ I S IN A V I B A ġ V U R U FO R M U S ınava girm ek istediğiniz ili seçiniz İstanbul Ankara 4,5*6 eb ad ın dakifoto ğrafın ızı yap ıştırın ız İzm ir B ilim sınavına girm

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ. 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ T U T A N A K D E R G İ S İ 15 inci Birleşim 1 Kasım 2012 Perşembe (TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi nde yer alan ve kâtip üyeler

Detaylı

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA

'tfk SISTEMLERI. Er.rERJi. {i\ l Fat *.-'. SCADA h T /J j! : : 1 / * 4 --* N2010 S z B N E b z B HBER SSTEMLER SCD EERJ fk * -! :: L \ f 1-: - :: f b F ] ff "" &---!* * S C D P C z- z () B z f q z f j p j-e- E j hpfe ( EjTHD ) ze z Y zh b zb b z {\ H

Detaylı

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir.

LAMBALAR BÖLÜM X 6. X MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER. K anahtarı açık iken: Z ve T lambaları yanar. X ve Y lambaları = 2 dir. ÖÜ 0 ODE SOU 1 DE SOUN ÇÖÜE anahtarı açık ken: ve lambaları yanar. ve lambaları yanmaz. N 1 = dr. 1. 3 1 4 5 6 al nız lam ba sı nın yan ma sı çn 4 ve 6 no lu anah tar lar ka pa tıl ma lı dır. CE VP. U

Detaylı

Örnek...17 : 1) EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR BİLİNEN DOĞRUNUN DENKLEMİ

Örnek...17 : 1) EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR BİLİNEN DOĞRUNUN DENKLEMİ C) ÖZEL DOĞRU DENKLEMLERİ Örnek...17 : A ( 3, 6 ) n ok t a s ı n a n v e o r i j i n e n g e ç e n o ğ r u n u n e n k l em i n e i r? 1) EKSENLERİ KESTİĞİ NOKTALAR BİLİNEN DOĞRUNUN DENKLEMİ eksenini A(a,0)

Detaylı

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u

1 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u 3 P G^ ANTALYA B 0 5Y 0 5K 0 5EH 0 2R BELED 0 2YES 0 2 PLAN VE b t 0 4 e k o m 0 2s y o n u r a p o r u B 0 2R 0 2M MECL 0 2S TOPLANTISININ TAR 0 2H 0 2 VE G 0 5NDEM MADDES 0 2 KONU M ali Hizmetler Dairesi

Detaylı

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar,

satış, dağıtım, iletim, ithalat ve ihracat lisanslarından herhangi birisine sahip olanlar, T ULULRR DENETİ K İ R K Ü L E R R O R Th: 31.12.2013 y: 2013/56 Ku: 431 Nu Vg Uu Kuu G Tğ y Ö: Vg y gş kj uygu şk yüüü c ku şk ky kk uşuu, uh v (Ky k Gk) uu v u Tğ kuuu şk k. şğ y ük, Tğ k y ku y g çk

Detaylı

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü

İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ö ç ö ç ç ç ç ö ğ ö ç ç İ ğ İ ğ ö İ ğ ö İ İ ğ ğ çö Ç ç ö ğ ğ çö ç ö ö Ö ğ ö ğ ç ğ ç Ü İ İ Üİ ö ğ ö ö ğ öğ ğ ğ İ ğ ç ğ ö İ ğ öğ öğ öğ öğ ç ğ ğ Ü ğ Ö ğ öğ ğ ğ ğ İ ğ ö ö Öğ ö ğ öğ ö Ö öğ ğ ğ ğ öğ ö İ ç ç

Detaylı

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü

AÇIK KÖMÜR ALANLARININ DOĞAL ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ VE YENİDEN BİTKİLENDİRİLMESİ 1. Hidayet Karakurt Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü AÇIK KÖMÜR ALANLARININ OĞAL ÇEVREYE OLUMUZ EKİLERİ VE YENİEN BİKİLENİRİLMEİ 1 K Eg Oc A M GİRİŞ j g p j ö p gö. A g v c h h h ph ç c ö ö c 1970 ö z p c f. Yz v p h ö ç c ö. B ö h öc ö () z jj v p öc pc

Detaylı

EL ELE -HAND IN HAND e.v.

EL ELE -HAND IN HAND e.v. B 01/2007 o: Sğğ Doğ Eğ Öğ oğ EL ELE -HAND IN HAND V : B / Koo EL ELE ß HAND IN HAND I M 2005 w M - V EL ELE - HAND IN HAND Ioo B Gp F B E Hp So o Z Goo Aä M K U B o G M LOS-Po (Lo Kp F So Zw) o Z Z w

Detaylı

ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö ü ü üü ö ü ü üü Ö

ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö ü ü üü ö ü ü üü Ö ü ü ü üü İ Ç İ ü ü üü İ ü ü üü ü ü ü üü ü Ç ö ü ö İ İ ü ü ü İ İ İ ü ü ü üü İ Ç İİ ü ü üü İ Ç Ü ö üü ü Ç Ü ü ü İ ü İ ö ü üü ü ö ü ö üü ü ü ö ö Ç Ş ü İŞ ö ü ü İ İ İ İ Ç İ Ç ü ü ü ü ö ü ü ü ö Ü ü ü İ Ö Ö

Detaylı

ş ş ğ Ö ş Ç ş ö Ü Ü Ö Ü Ç Ö ö ö ş ğ ğ Ç ğ ş Ö ş ş ğ ş ö ö ş ş ğ Ö ş ş ş Ç ğ ğ ğ ğ ş ğ ş ğ ğ ğ ö ş ğ ş ğ Ç ğ ş ş ö ğ ö ğ ş ö ğ ş ö ğ ş ş Ç ğ ö ö ş ş ğ

ş ş ğ Ö ş Ç ş ö Ü Ü Ö Ü Ç Ö ö ö ş ğ ğ Ç ğ ş Ö ş ş ğ ş ö ö ş ş ğ Ö ş ş ş Ç ğ ğ ğ ğ ş ğ ş ğ ğ ğ ö ş ğ ş ğ Ç ğ ş ş ö ğ ö ğ ş ö ğ ş ö ğ ş ş Ç ğ ö ö ş ş ğ ş ş ğ Ö ş Ç ş ö ş ğ ğ ğ ğ ş ğ ö ğ ş ş ş ğ ş ş ş ğ ş ş ğ Ü ş ş ö öş Ü ö ğ ö ğ ş ğ ş ö Ç ğ ş ö ğ ğ ş ş ş ö ş ö ğ ö ş ğ ş Ç ğ ş ş ö ş ğ ğ ş ö ş ğ Ü ş ş ğ ğ ö Ö Ç ş ö Ç ş ö Ç ş ö ş ş ö ş ö ğ ş ş ö ş ş ş ğ

Detaylı

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ

CAM, KIRILGAN PLASTİK VE SERAMİK MATERYALLERİN KONTROLÜ BRC Gıda standardında geçen gerekliliklerin bir kısmına yönelik olarak açıklayıcı klavuzlar BRC tarafından yayınlandı. Bu klavuzlardan biri olan bu dokümanın Türkçe çevirisi sayın MERYEM UYSAL tarafından

Detaylı

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M

2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M 2 9 N İ S A N 2 01 4 TBMM TU TANAKLARINI BİLGİLERİNİZE SUNUYO R U M B a ş k a n - H a lk P a r ti s i G r u b u n u n İç Tü z ü k ü n 1 9 u nc u m a d de s i n e gö re v e r i l m iş b i r ö ne r is i

Detaylı

ö ö ş Ğ ş ü İ ç ö ş ş Ç ş ü ş ş İ ş ü ş İ ş ö İ ü ö üşü ö şü İ İ İ ü İ ö üş Ğ İ İİ ö ö ş ü ü ö ş ö ö ş ö ş ö ö ü ç ş ç ş ö ü çö ü ü ü ç ç ş ş ş ş ş ç

ö ö ş Ğ ş ü İ ç ö ş ş Ç ş ü ş ş İ ş ü ş İ ş ö İ ü ö üşü ö şü İ İ İ ü İ ö üş Ğ İ İİ ö ö ş ü ü ö ş ö ö ş ö ş ö ö ü ç ş ç ş ö ü çö ü ü ü ç ç ş ş ş ş ş ç ü İ Ğİ İ İ İ ü Ğ Ğ ü İ İ Ğ ü İ ş ö ö ş ş ü İ ö ö ş Ö Ü Ö ü ö ö İ İ İ ü İ İ ç İ Ş ö İ ç ş İ ö ö ş Ğ ş ü İ ç ö ş ş Ç ş ü ş ş İ ş ü ş İ ş ö İ ü ö üşü ö şü İ İ İ ü İ ö üş Ğ İ İİ ö ö ş ü ü ö ş ö ö ş ö ş ö ö

Detaylı

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU

AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkez Müdürlüğü AYÇİÇEĞİ TESCİL RAPORU Coral SY CADIX Napoli Sanbro MR GOLDSUN LG5582 LG5507 ES SIMBA ES BELLA ES PERLA ES TOUNDRA

Detaylı

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19

ELEKTR K AKIMI BÖLÜM 19 EET II BÖÜ 9 ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE ODE SOU DE SOUIN ÇÖZÜE. letken tel Teln kestnden geçen yük mktarı; q N elektron.q elektron T. - gra fğ nn eğ m y ve rr. T Bu na gö re;. ara lık ta, sa bt. ara lık ta,

Detaylı

HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI GAYRETTEPE AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar.,

HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI GAYRETTEPE AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar., HARF GRUPLARINA GÖRE PLAKA DAĞILIM LİSTESİ A EMNİYET ARAÇLARI AAB-...-AZZ 01 den 99 a kadar., G.O.PAŞA AB-( 001-999 a Kadar.) AB-AC-AD-AE (0001 den - 9999 a Kadar.) AC-AD-AE-AF-AH-AK-AL-AN-AP-AR-AS-AT-AU-AV-AY-AZ

Detaylı

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE

o f S C I n t e r n a t i o n a l P o d d e Eski Büyükdere Asfaltı No: 17/A Güney Plaza Kat: 5 Maslak-İstanbul / TÜRKİYE T ULULRR DENETİ K Th: 17.05.2012 y: 2012/57 Ku: İ R K Ü L E R R O R 117 Nu Kv Tvk Ouş Tvk O, Tvk T İş v Tvk pck O Kuu v Kuuuş L Ö: Dh öc 46 Nu kü yyğ 117 Nu Kv Tvk vk v vk uuck ş y g ğşkk y ğ Kv Tvk u

Detaylı

Ğ Ğ Ğ Ş İ ğ ğ ç İ ç İ ç ş ğ ş ş ğ ö Ç ç ş ğ ç ö Şİ ş Ş ç İ ç İ İş ç ö Ç İ İ İ ö çi İ İş ç Ü Ç Ç Ü ÇÖ İ İ İ İ İ İ İ Ü İ İĞ Ü Ç İ İ İ ş Ü İ İ ö Ç ç Ş ş ç ç ş ö İ Ö Ş İ ğ ğ ö ş Ş İ İ ç Ş Ü İ İç ş Ş» Ş Ş ş

Detaylı

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ

GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ www.glk.com.tr GLK PROJE YÖNETİMİ & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ S kar a d u m şo u ü k y ' n e l e l r n ek l cı ed ğer e l re m a m ka ı ey l ı m ş ı. G nüm z t k o n ü m a l r nı u l nar k t sar a ı ı e u

Detaylı

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o

o f 19/2/2014 tarihli ve 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında I n t r n o n ı z P o T ULULRR DENETĠ VE....ġ. K Th: 18.01.2015 y: 2015/12 Ku: İ R K Ü L E R 19 y h. 19 y. Nv B N:4 K:21 Şş-İu / TÜRKİE E T : +90 212 286 47 27 x : +90 212 286 10 51 www..c R O R 5520 y Kuu Vg Kuuu üky Hk İ

Detaylı