Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sistem-atik Membran Kapak Sipariş Takip ve Üretim Takip Sistemi;"

Transkript

1

2 S i s t e m - a t i k M e m b r a n K a p a k S i p a r i T a k i p v e Ü r e t i m T a k i p S i s t e m i ; T ü r k i y e l d e b i r i l k o l a r a k, t a m a m e n m e m b r a n k a p a k ü r e t e n f i r m a l a r a ö z e l g e l i t i r i l m i b i r y a z l ı m d ı r. G e r ç e k a n l a m d a S i s t e m - a t i k,u z u n v e y o ğ u n b i r a r- g e s ü r e c i s a y e s i n d e, s e k t ö r e ö z g ü s t a n d a r t d ı ı s ü r e ç l e r i n ç ö z ü m l e n m e s i, s i s t e m e o t u r t u l m a s ı v e k o n t r o l e d i l e b i l i r h a l e g e t i r i l m e s iç a l ı m a l a r ı s o n u c u b i r y a z ı l ı m d a n ö t e, m e m b r a n k a p a k ü r e t e n f i r m a l a r a i s ü r e ç l e r i n i d ü z e n l e y i c i, t a n ı m l a y ıv ce ı t a m a m l a y ı c ı p r e n s i p l e r b ü t ü n ü g e t i r e n b i r st ie sm i i f a d e e t m e k t e d i r. D i ğ e r ü r e t i m t a k i p s i s t e m l e r i n i n g e n e l e h i z m e t e t m e p r e n s i p l e r i n i n a k s i n e, S i- as t ie k m s a d e c e m e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n e ö z e l b i r y a z ı l ı m d ı r. D i ğ e r y a z ı l ı m f i r m a l a r ı n ı n a k s i n e, k y a z ı l ı m c ı if çi ör zm üa m s u n u l a n s e k t ö r l a r a s ı n d a k i a n l a ı l m a z l ı k, u y u m a z l ı k v e a l g ı e k s i k lp ir ğo ib l e m l e r i, N i t r o f i s B i l i i m t a r a f ı n d a e n a l t s e v i y e l e r d e d i r. Ç ü n k ü N i t r o f i s B i l i i m, m e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n d e k i u z u n v e d e t a y l ı a r a t ı r m a l a r ı çv ae l ı m a l a r ı s o n u c u, s i z i n i i n i vz e i s ü r e ç l e r i n i z i e n asz i z i n k a d a r b i l e n b i r b i l g i s e v i y e s i n d e d i r. V e s i z i n l e a y n ı d i l i k o n u m a k t a n ö t e s i z e t av ve sr ie yn e l e r ç ö z ü m l e r ü r e t e n b i r k o n u m d a d ı r. İ s ü r e ç l e r i n i n d ü z e n l i b i r y a p ı y a o t u r m a s ı, i n s a n l a r a y e t k i a l a n l a r ı o l u t u r u l m a s ı v e b u n l a r ı n d e n e t l e n m e s i, f i r m a i ç e r i s i n d e k i b i r ç o k a l a n d a e l e m a n a b aığm l ı l ı ğ ı n v e i n s a n l a r ı n d i k k a t s i z l i ğ i n d ey n e/ t e r s i z l i ğ i n d e n k a y n a k l a n a n h a t a l a r ı n o r t a d a n k a l d ı r ı l m a s ı, f i r m a i ç e r i s i n d e k i b i r ç o k s ü r e c i n a z z a m a n d a v e v e r i m l i b i r e k i l d e i l e r l e n m e s i n i n s a ğ l a n m a s ı, s i p a r i i n a l ı n m a s ı nad n, s a h a i ç i ü r e t i m ie n v e s e v k i y a t a a m a l a r ı n a k a d a r 1

3 t ü m s ü r e ç l e r d e k o l a y l ı k, h ı z v e v e r i m l i l i k s a ğ l a n m a s ı S i- sa t ei mk y a z ı l ı m ı n ı n b a l ı c a a m a ç l a r ı a r a s ı n d a d ı r. B u a m a ç l a r ç e r ç e v e s i n d e N i t r o f i s B i l i, i mh i z m e t o d a k l ı a n l a y ı ı i lme e, m b r a n k a p a k ü r e t i m i n d e f a a l i y e t g ö s t e r e n s e ç k i n v e v i z y o n s a h i b i f i r m a l a r a a r t ı l de er ğke ar t m a k h e d e f i y l e, S i s t e m- a t i k ü r ü n ü i l e ç a l ı m a l a r ı n a s ü r e k l i y e n i l e r i n i k a t a r a k h a l e n h ı z l a d e v a m e t m e k t e d i r. S i s t e m - a t i k s ü r e k l i o l a r a k g e l i e n b i r y a p ı d a d ı r. B ü n y e s i n d e e n t e g r e p r e s o p t i m i z a s y o n u n a v a r ı n c a y a k a d a r b i r ç o k ç ö z ü m b u l u n m a k t a d ı r. V e b u ç ö z ü m l e r i n a l t d a l l a r ı n d a i s ü r e ç l e r i n i i y i l e t i r i c i b i r ç o k d e t a y y e r a l m a k tdaodkıür m. a n B u k a p s a m ı n d a b ü t ü n ö z e l l i k l e r e edğ i n m e k m ü m k ü n o l m a y a c a ğ ı n d a n d o l a y ı, S i s t e m - a t i k h a k k ı n d a g e l e n b i r f i k r e s a h i p o l a b i l m e n i z a ç ı s ı n d a n s a d e c e g e n e l b a l ı k l a r ı n b i r k ı s m ı n a d e ğ i n i l e c e k t i r. S i s t e m - a t i k h a k k ı n d a d e t a y l ı b i l g i a l m a k i ç i n b i z d e n s u n u m t a l e p e d i n i z. 2

4 B u l u t B i l i i m i H ı z i K u l l a n ı l a b i l i r li i k V e r i m l i l i k N i t r o f i s B i l i i m l i n b itleg ci r, ü b e, t e k n o l o j i v e a l t y a p ı s ı n ı t a m a m e n y a n s ı t t Sı ği sı t ek m - a t i kl ü r ü n ü, e n s o n t e k n o l o j i a l t y a p ı lnaı r ( ı v e g e l e c e ğ i n t e k n o l o jk i a l t y a p ı l a r ı n ı ) b ü n y e s i n d e b u l u n d u r a n y e n i n e s i l g e l i m i b i r y a z ı l ı m d ı r. H ı z, v e r i m l i l i k, k u l l a n ı l a b i l i r l i k, h e r y e r d e n u l a ı l a b i l i r l i k b u a l t y a p ı l a r ı n ı n s a d e c e b i r k a ç y a n s ı m a s ı d ı r. S i s t e m - a t i k, u y g u l a m a k u l l a n ı m ı n d a k u l l a n ı c ı y a h ı z d e n e y i m i n i o l a b i l d i ğ i n c e y a a t m a n ı n y a n ı s ı r a i s t e n i l ek na r m a ı k, d e t a y l ı v çe o k y ü k l ü r a p o r l a m a l a r ı d i ğ e r y a z ı l ı m m o d e l l e r i n i n a k s i n e ka n ı n d a l v e r e b i l i r d u r u m d a d ı r. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı n ı n t e m e l p r e n s i p l e r i n d e n b i r i s i o lh ae n r ny e r d e k u l l a n ı l a b i l i o r l i k i l k e s i g e r e ğ i, k u l l a n ı l a b i l i r l i k k a v r a m ı n a s i s t e m i n h e r n o k t a s ı n d a ç o k ç a d u r u l m u v a z i y e t t e d i r. S i s t e- ma t i k b ü n y e s i n d e k a r m a a y a y e r y o k t u r. B i r s a n a y i y a z ı l ı m ı o l m a s ı n a k a r ıkn u, l l a n ı l a b i l i r l i k u z m a i n ı t a s a r ı m c ı i y a z ı l ı m c ı b a k ı a ç ı l a r ı n ı nv e f i k i r l e r i n i n s ü r e k l i h a r m a n l a n m a s ı oi rl te a y a ç ı k a n s o n u ç l a r, t a m a m e n r a h a t a n l a ı l a b i l i r, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ i e n y ü k s e k d ü z e y d e o l a n b i r y a z ı l ıç m ı koarr tmaı ya t ı r. M e m b r a n k a p a k s e k t ö r d e k i i g ü c ü v e b u i g ü c ü n ü n b i l g i d ü z e y i h e s a b a k a t ı l d ı ğ ı z a m a n, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ e y a p ı l a n b u n c a y a t ı r ı m ı n n e d e n i o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r. N i t r o f i s B i l i i m d i ğ e r y a z ı l ı m f i r m a l a r ı n ı n a k s i n e h i z m e t v e ç ö z ü m o d a k l ı y a k l a ı nm dl a n r d o l a y ı i g ü c ü n ü n b i l g i d ü z e y i n i g ö z a r d ı e t m e m i v e k u l l a n ı l a b i l i r b i r y a z ı l ı m o r t a y a ç ı k a r t m a k i ç i n s ü r e ç i ç e r i s i n d e b u k o n u h a k k ı n d a ç o k ç a y a t ı r ı m y a p m ı t ı r. B i r ç o k a l a n d a s i s t e m ç ö z ü m l e m e l e r i s o n u c u n d a i s ü r e ç l e r i n i n i y i l e t i r i l m e s i i l e e l d e e d i l e n v e r i m l i l i k, h ı z v e k u l l a n ı l a b i l i r l i k y a k l a ı m l a r ı n ı n t e m e l i n d e k i o l g u o l a n k u l l a n ı m v e r i m l i l i ğ i i l e b i r l e t i ğ i z a m a n, N i t r o f i s B i l i i m l i n k g e r ç e k v e r i m l i l i k l a d ı n ı v e r d i ğ i o l g o r t a y a ç ı k m a k t a d ı r. 3

5 S i p a r i a l ı m ı S i s t e m - a t i k, m o d e l l e r i n i z i n ; m i n i m u m v e m a k s i m u m ( g e n i l i k, y ü k s e k l i k ) l i m i t l e r i, u y u m l u t ü r l e r i n i ( k a p a k, ç e k m e c e, c a m, k a f e s l i c a m, t ), p a r l a k p v c u y u m u, m a l z e m e ( 8 m m, 1 8 m m, 3 0 m m, t ) u y u m u, f i y a t b i l g i s i v e b i r ç o k b e n z e r i p a r a m e t r e l e r i n i, k u l l a n ı m ı k o l a y k o n f i g ü r a s y o n a r a y ü z l e r i i l e s i s t e m e g i r e b i l m e n i zs i a ğ l a l a r. G i r m i o l d u ğ u n u z v e r i l e r s o n u c u n d a, si p a r i e k r a n ı, k u l l a n ı c ı n ı n b i l m e s i g e r ebkier n ç o k b i l g i y i v e t e c r ü b e y i d e v r a l ı p, s i p a r i i g i r e n k i i y i t a m a m e n y ö n l e n d i r e n v e u y a r a n y a p ı s ı s a y e s i n d e s i p a r i g i r i c i e l e m a n ı n b i l g i s i n e v e t e c r ü b e s ionle a n b a ğ ı m l ı l ı ğ ı n ı z ı o r t a d a n k a l d ır ı r. B u y a p ı s a y e s i n d e a h da ö n c e s e k t ö r d e ç a l ı m a m ı b i r e l e m a n ı n, s i s t e m s a y e s i n d e h a t a s ı z s i p a r i a l m a y a b a l a m a s ü r e s i b i r g ü n d ü r. B u i d d i a b i r ç o k ö r n e k i l e s a b i tt i r. S i s t e m - a t i k, a r a y ü z v e k u l l a n ı m k o l a y l ı ğ ı o l a r a k ü z e r i n e ç o k u z u n d u r u l m u v e b u k o n u d a i d d i a l ı o l a n b i r y a z ı l ı m d ı r. K u l l a n ı m k o l a y l ı ğ ı ( s i p a r i e k r a n ı n ı f a r e s i z t a m a m e n k l a v y e i l e k u l l a n ı l a b i l m e ), h a t a y ı e n g e l l e m e v e g e l i m i y ö n l e n d i r m e l e r s a y e s i n d re i s i p a g i r i s ü r e s i n e d e h ı z k a t m a k t a d ı r. Ü r e t i m i n i z e v e k a p a s i t e n i z e e n g e l o l a, n s i p a r i a l ı m ı n d a y a p ı l a b i l e c ebk i r ç o k h a t a S i s t e m - a t i k s a y e s i n d e n e t b i r ç ö z ü m e k a v u u r.b u n u n y a n ı s ı r a e l e m a n a b a ğ ı m l ı l ı ğ ı n ı z ı o r t a d a n k a l d ı r ı r. V e m e v c u t e l e m a n l a r ı n ı z d a h ad ü z e n l i, h ı z l ı v e v e r i m l i ç a l ı m a s ı n ı s a ğ l a r. n C ü m l e y i K u r u n Y e t e r o S i s t e m - a t i k, d i ğ e r y a z ı l ı m m a n t ı k l a r ı n ı n a k s i n e, k u l l a n ı l a b i l i r l i ğ i e n e yü ds e t d ü z k u r g u l a n m ı b i r y a z ı l ı m o l d u ğ u n d a n d o l a y ı, a rp o r l a r a d ı n d a b i r m e n ü v e b u m e n ü n ü n a l t ı n d a o n l a r c a a nl a ı l m a z v e k ı s ı t l ı s e ç e n e k l e r b u l u n d u r m a m a s ı b u p r e n s i b i n b i r s o n u c u d u r. A n a E k r a n a d ı v e r i l e n b ö l ü m i l e s st ie m d e b u l u n a n t ü m v e r i l e r e, s eç i m l e r, i a r e t l e m e l e r, s ü r e k l e- b ı r a k h a m l e l e r i v e b e n z e r i k o l a y y ö n t e m l e r i l e i s t e ğ i n i z i e k r a n a y a n s ı t a r a k h ı z l ı b i r e k i l d e u l a a b i l i r s i n i z. 4

6 B u e k r a n, " c ü m l e y i k u r u n y e t e r " s l o g a n ı i l e b u i d d i a s ı n ı o r t a y a k o y uayk olr ı. n ı z d a c ü m l e y e k u r d u ğ u n u z b i r r a p o r i s t e ğ i n i k o l a y k u l l a n ı m ı i l e A n a E k r a n a s a n i y e l e r i ç i n d e a k t a r ı p r a p o r l a t u u n a b a s t ı ğ ı n ı z d a a n ı n d a r a p o r u a l a bs i ln i rz. A n a E k r a n g e l i m i v e k a p s a m l ı y a p ı s ı n ı n y a n ı s ı r a r a p o r l a m a k o n u s u n d a d i ğ e r y a z ı l ı m m o d e l l e r i n e k ı y a s l a s o n d e r e c e d e h ı z l ı b i r y a p ı y a s a h i p t i r. K u l l a n ı m ı ç o k k o l a y o l a n v e i ç e r i s i n d e n a l a c a ğ ı n ı z r a p o r t ü r l e r i n i n n e r e d e y s e u ç s u z b u c a k s ı z o l d u ğ u A n a E k r a n i l e i l g i l i d e n e y i m c ü m l e l e r i l e a n l a t ı l a m a y a c a k d ü z e y d e d i r. B i z d e n s u n u m i s t e y i n v e b u d e n e y i m i c a n l ı y a a y ı n. P V C S t o k P V C s t o k m o d ü l ü s a y e s i n d e, e l i n i z d e k i p v c s t o ğ u n u a n l ı k o l a r a k t a k i p e d e b i l i r s i n i z. S i p a r i a l ı m l a r ı s ı r a s ı n d a e l i n i z d e k i i l g i lsi t o ğpu v c s i s t e m t a r a f ı n d a n g ö z ö n ü n d e b u l u n d u r u l u r. S t o k y e t e r s i z l i ğ i d u r u m u n d a s i p a r i g i r i c i y e u y a r ı v e r Hi el ni ür z. k u l l a n m a d ı ğ ı n ı z a n c a k s a h a d a o l a n s i p a r i l e r i n p v c m i k tl a r ı, ( b e l i r l e y e c e ğ i n i z k a t s a y ı i l e ) s i s t e m t a r a f ı n d a n b l o k e s t o k o l a r a k t a n ı m l a n ı r. S a h a i ç e r i s i n d e k u l l a n ı l a c a -k S i s t e m a t i k T e r m i n a l y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e p r e s o n r a s ı k u l l a n ı l a n g e r ç e k m i k t a rs i s t e m e b i l d i r i l e b i l i r. H e r b i r p v c i ç i n m i n i m u m v e o p t i m u m ys e lv ei r b e l i r l e m e k, s t o k s e v i y e u y a r ı l a r ı t, e d a r i k ç i v e t e d a r i k ç i d e k i r e n k k o d u b i l d i r i m l e r i, s t o k l i s t etl üe kr ei t, i m d e t a y l ı d ö k ü m ü v e b e n z e r i b i r ç o k ö z e l l i ğ e s a h i p P V C S t o k m o d ü l ü s a y e s i n d e p v c t a k i b i k o n u s u n d a k i p r o b l e m l e r i n i z ç ö z ü m e k a v u u y o r. F i y a t L i s t e s i S i s t e m - a t i k, m o d e l g r u p l a r ı v e r e n k g r u p l a r ı o l u t u r m a n ı z a ç o k e s n e k b i r e k i l d e i m k a n s a ğ l a m a k t a d ı r. M o d e l l e r i n i z i ü r e t i m ö z e n i v e s ü r e s i n e g ö r e, r e n k l e r i n i z i a l ı f i y a t l a r ı n ı z a g ö r e g r u p l a n d ı r a b i l i r s i n i z. B u g r u p l a n d ı r m a s o n u c u n d a F i y a t L i s tme os diü l ü s a y e s i n d e ç o k k o l a y b i r a r a y ü z ( a ğ a ç m o d e l i ) i l e d e t a y l ı b i r f i y a t l i s t e s i o l u t u r a b i l i r s i n i z. F i y a t l a r ı, s i p a r i g i r i s ı r a s ı n d a s i s t e m k e n d i s i ( m a l z e m e, m o d e l, r e n k, t ü r k ı s ı t l a r ı n a g ö r e ) o t o m a t i k k u l l a n a c a ğ ı i ç i n, a k ı l d a k a l m a m a v e k a r m a a y a rt ma a g i b i k a y g ı l a r d u y m a n ı z 5

7 g e r e k m e z. F i y a t L i s t e s i m o d ü l ü s a y e s i n d e e l i n i z d e b i r ü r ü n a ğ da a c ı b u l u n m u o l u r. B u ü r ü n a ğ a c ı ğ ı n d a n f a y d a l a n a r a k m u h a s e b e p r o g r a m ı n ı z a n e t b i r ü r ü n l i s t e s i g i r e b i l m e i m k a n ı n ı z o l u r. F i y a t L i s t e s i m o d ü l ü s a y e s i n d e m a l i y e t i n i gz öe r e d e t a y l ı f i y a t l a r o l u t u r a r a k g ö z ü k a p a l ı h e s a p t a n u z a k l a ı r s ı n ı z. T e r m i n M o d ü l ü S i s t e m - a t i k, s a b i t t e r m i n h e s a b ı v e p a r a m e t r i k t e r m i n h e s a b ı o l m a k ü z e r e i k i t e r m i n t a r i h i h e s a p l a m a t ü r ü n ü d e s t e k l e m e k t e d i r. S a b i t t e r m i n h e s a b ı, b e l i r l e y e c e ğ i n gi üz n s o n r a s ı n a t a r i h v e r i r. P a z a r g ü n ü n ü s a y ı p s a y m a y a c a ğ ı n ı v e b e l i r l i b i r t a r i h t e n s o n r a h e s a p l a m a y a p m a s ı n ı ( ö r n e ğ i n b a y r a m d a n s o n r a k i t a r i h i n ü z e r i n e 5 g ü n e k l e m e k g i b i ) a y a r l a y a b i l i r s i n i z. P a r a m e t r i k t e r m i n h e s a b ı m o d ü l ü ( a y r ı b i r m o d ü l d ü r ) s a y e s i n d, e g ü n l ü k k a p a s i t e l e r i n i z i s i s t e m e t a n ı m l a r s ı n ı z v e s i s t e m g ü n l e r i n k a p a s i t e s i n e, e l d e k i i l e r e g ö r e h e r a n h e s a p l a m a l a r y a p a r a k b o b i r g ü n e o t o m a t i k o l a r a k t e r m i n t a r i h i b e l i r l e r. B u n u n y a n ı s ı r a, i s t e d i ğ i n i tz a k d i r d e a c i l s i p a r i l e r i ç i n dhe e r g ü n a y r ı ay r ı k a p a s i t e l e r b e l i r l e y e b i l i r s i n i z. B u s a y e d e a c i l s i p a r i l e r d i ğ e r l e r i n d e n f a r k l ı b i r t e r m i n h e s a b ı n a g i r m i o l u r. S i s t e m - a t i k, s i z i k a r m a a d a n u z a k l a t ı r ı p, f a b r i k a k a p a s i t e n i z i v e r i m l i b i r e k i l d e k u l l a n m a n ı z a o l a n a k s u n a r a k t e r m i n t a r i h i n i z i d e n g e y e a l a b i l m e n i z i s a ğ l a y a n ç ö z ü m l e r i n i n y a n ı s ı r a, t e r m i n t a r i h i b e l i r l e m e k o n u s u n d a d a s i z e s i s t e m l i v e g e l i m i b i r y a p ı s u n a r. 6

8 P l a n l a m a S i s t e m - a t i k i ç e r i s i n d e s o n d e r e c e k o l a y k u l l a n ı m a s a h i p b i r p l a n l a m a m o d ü l ü b u l u n m a k t a d ı r. M u h a s e b e o n a y ı n d a n g e ç m i i l e r p l a n l a m a h a v u z u n a d ü e r. V e s i z b u e k r a n d a b i r p a r t i o l u t u r u r s u n u z. G e l e n s i p a r i l e r i b i r ç o k k r i t e r e g ö r e f i l t r e e d e b i l i r v e s ü r ü k l e b ı r a k h a m l e l e r i y l e s i p a r i l e r i o l u t u r d u ğ u n u z p a r t i i ç e r i s i n e e k l eiyneibz i. l i r s E k r a n, s i z e o l u t u r d u ğ u n u z p a r t i i l e i l g i l i b i l g i l e r i a n ı n d a v e r i r. B e l i r l e y e c e ğ i n i z p a r t i k o d u i l e o p a r t i n i n n e d u r u m d a o l d u ğ u n u i s t e d i ğ i n i z z a m a n r a h a t ç a g ö r e b i l i r s i n i z. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı n ı n b u l u t b i l i i m t a b a n l ı t e k n o l o j i s a y e s i n d e i n t e ro nl de tu iğ u n h e r h a n g i b i r ü l k e y a d a e h i r d e n ü r e t i m p l a n l a m a n ı z ı y a p a b i l i r v e b u n u ü r e t i m h a z ı r l ı ğ ı n d a n s o r u m l u ( n e s t i n g, y a z ı c ı ç ı k t ı l a r ı, e t i k e t l e r h a z ı r l a y a n e l e m a n ) k i i n i n y e t k i h a v u z u n a g ö n d e r e b i l i r s i n i z. S i s t e m - a t i k, ü r e t i m p l a n l a m a k o n u s u n d a s i z e d a h a b i r ç o k ç ö z ü m s u n m a k t a d ı r. U y u m l u l u k i A l p h a c a m / A l p h a d o o r S i s t e m - a t i k, a l p h a d o o r i l e e n t e g rç e a l ı a b i l m e k t e d i r. A l p h a d o o r E x t e n t i o n P a c k a d ı n d a k i m o d ü l ü m ü z s a y e s i n d e s i s t e m d e k i s i p a r i l e r i d o ğ r u d a n a l p h a d o o r i ç e r i s i n e a k t a r a b i l i r s i n i z. A E P K o n f i g ü r a s y o n E k r a n ı s a y e s i n d e e l i n i z d e k i m o d e l l e r i n ç i z i m l e r i n i n a l p h a d o o r k o d l a r ı n ı s i t e m e g e l i m i b ai r a y ü z a r a c ı l ı ğ ı i l e a k t a r ı r s ı n ı z. B u a k tha er r ı m bı i, r m o d e l i n t ü r l e r i n e ( k a p a k ç, e r ç e v e, ç e k m e c e t ) v e b u n l a r ı n i ç e r i n d e ö z e l d u r u m l a r a g ö r e ( e ğ e r y ü k s e k l i k 1 5 c m d e n k ü ç ü k o l u r s a u o l s u n, e ğ e r g e n i l i k v e y ü k s e k l i k 2 0 c m ü z e r i n e y s e u o l s u n g i b i..). v e d i ğ e r b i r ç o k d e t a y a g ö r e e s n e k b i r ç a l ı m a o r t a m ı n d a y a p a r s ı n ı z. P l a n l a m a y a p ı l d ı k t a n s o n r a ü r e t i m h a z ı r l ı k e k r a n ı n d a ü r e t i m p a r t i s i n i n a l p h a d o o r d o s y a s ı n ı a l ı r s ı n ı z v e a l p h a d o o r a e k l e r s i n i z ( S i s t e m ö z e l i s t e k i ç e r e n ü r ü n l e r i a y r ı b i r l i s t e o l a r a k v e r i r ). T e k t e k e l i l e m o d e l k o d l a r ı n ı n g i r i l m e s i d e r d i n d e n, z a m a n k a y ı p l a r ı n d a n v e b u k o n u d a y a p ı l a n y a n l ı l ı k l a r s o n u c u n d a y a a n a n k a y ı p l a r d a n k u r t u lu m o l u r s u n u z. 7

9 A E P s a y e s i n d e C N C l y e i h a z ı r l a y a n e l e m a n ı n ı z, m ü t e r i s i p a r i l e r i n i t e k t e k e l d e n g e ç i r i l m e s i i l e m i n d e n k u r t u l u r. B u s a y e d e ç o k b ü y ü k b i r z a m a n k a z a n c ı o r t a y a ç ı k a r. V e b u s ü r e ç t e k i h a t a l a r d a n d o l a y ı y a p ı l a n y a n l ı ü r e t i m l e r o r t a d a n kr a. l k a A l p h a d o o r i l e e t i k e t y a z d ı r m a k i s t e d i ğ i n i z d e t ü m e t i k e t l e r i k a r ı ı k b i r s ı r a i l e a l ı r s ı n ı z. Ö r n e ğ i n, 5 p l a k a l ı k b i r p a r t i d e t o p l a m p a r ç a m ı z o l s u n, b ö y l e b i r n eis n t i en tg i k e t i n i y a z d ı r m a k i s t e d i ğ i n i z d e k a r m a ı k s ı r a d a b i r e t i k e t d ö k ü m ü a l ı r s ıbn uı rz a. d a k a p a k l a r ö l ç ü l e r e k, ü z e r i n e d o ğ r u e t i k e t i n b u l u n u p y a p ı t ı r ı l m a s ı g e r e k m e k t e d i r. A E P E t i k e t m o d ü l ü s a y e s i n d e b u s o r u n o r t a d a n k a l k ı y o r. A E P e t i k e t, e t i k e t l e r i p l a k a l a r a g ö r e a y ı r ı y o r. B u n u n l ad a k a l m ı y o r, h e r b i r p l a k a i ç i n p l a k a n ı n s o l t a ln o k t a d a n b a l a r s ı r a s ı y l a e teitkl e r i s ı r a l ı y o r. Ö l ç m e y e d a h i g e r e k k a l m a d a n, s ı r a d a n g i d e r e k k a p a k l a r ı e t i k e t l e m e n i z i s a ğ l ı y o r. B u s a y e d e c n c b a ı n d a b ü y ü k b i r k a r m a a y ı ç ö z e rbeu k k o n u d a ç o k b ü y ü k b i r z a m a n k a z a n d ı r ı y o r. A y r ı c a A E P E t i k e t s a y e s i n d e f i r m a n ı z a ö z g ü i s t e d i ğ i n i z e b a t t a e t i k e t t a s a r ı m ı y a p ı l a b i l i y o r. V e e t i k e t i n ü z e r i n d e o l m a s ı g e r e k e n l e r i s i z b e l i r l e y e b i l i y o r s u n u z. A E P, ü r e t i m a a m a s ı n d a A l p h a d o o r u n e k s i k l i k l e r i n i k a p a t ı p ü z e r i n e b i r ç o k ö z e l l i k e k l e y e n, s i t e m i l e e n t e g rçe a l ı m a n ı z ı s a ğ l a y a n v e ü r et i m d e ( p l a n l a m a v e c n c b a ı n d a ) b ü y ü k z a m a n k a z a n d ı r ı p y a n l ı l ı k l a r d a n v e k a r m a a d a n s i z ki u r t a r a n b i r y a z ı l ı m d ı r. S i s t e m - a t i k a y r ı c a h o l z m a ' y a v e n c h o p s ' a u y u m l u d u r. T e r m i n a l Y a z ı l ı m ı S i s t e m - a t i k b ü n y e s i n d e, s a h a i ç e r i s i n d e k i ü r e t i m i t a k i p e d e b i l m e n i z i s a ğ l ta ey ra mn i n a l y a z ı l ı m l a r ı b u l u n d u r m a k t a d ı r. F a b r i k a i ç e r i s i n d e k i b e l i r l e y e c e ğ i n i z l o k a s y o n l a r a, d o k u n m a t i k e k r a n l ı v e b a r k o d o k u y u c u l u b i r k i o s k ( v e y a n o r m a l b i r b i l g i s a y a r ) k o y a r a k S i s t e m - a t i k t e r m i n a l y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e ü r e t i m i ntiüz m i d e t a y l a r ı y l a t a k i p e d e b i l i r s i n i z. S i s t e m t a r a f ı n d a n ü r e t i l e n b a r k o d l u i e m i r l e r i v e A E P s a y e s i n d e ü r e t i l e n ü r ü n e t i k e t l e r i s a y e s i n d e, i s t e r k a p a k l a r ı t e k t e k i s t e r s e n i z d e k o m p l e i e m r i o l a r ayk o n loa kr ad sa n g e ç i r e b i l i r s i n i z. T e r m i n a l y a z ı l ı m ı n ı n g e l i m i y a p ı s ı s a y e s i n d e s a h a i ç e r i s i n d e n b i l g i t o p l a y a r a k, s i s t e m t a r a f ı n d a i s t e d i ğ i n i z a n s i p a r i l e r i n d u r u m l a r ı n ı g ö r e b i l i r s i n i z. Y a d a ö r n e ğ i n u a n d a p r e s 8

10 a a m a s ı n d a o l a n s i p a r i l e r i g ö r e b i l i r b u n l ra er nı k l e r e g ö r e f i l t r e e d e b i l i r s i n i z. d a Y a C N C l l e r i n i z i n v e y a ( m a n y e t i k k i m l i k k a r t l a r ı s a y e s i n d e ) e l e m a n l a r ı n ı z ı n n e k a d a r i y a p t ı k l a r ı n ı ö ğ r e n e b i l i r s i n i z. B i r h a f t a s o n r a g e r i g e l e n b i r k a p a k t a k i t u t k a l / z ı m p a r a h a t a s ı n ı k i m i n y a p t ı ğ ı n ı s o r g u l a y a b i lkiırsa c a b u r a d a n t o p l a n a n b ü t ü n v e r i l e r i A n a E k r a n d a n s o r g u l a y a b i l i r s i n i z. V e r e b i l e c e ğ i r a p o r l a r ı n ç e i d i e k l i v e b o y u t u C ü m l e y i k u r u n Y e t e r i d d i a s ı n ı n b o y u t u k a d a r d ı r. K ı s a c a, S i s t e m- a t i k s a y e s i n d e ü r e t i m i n i z l e a l a k a l ı t ü m v e r i l e r e ç o k h ı z l ı v e k o l a y b i r e k i l d e u l a a b i l i r s i n i z. B u d e n e y i m i y a a m a k i ç i n b i z d e n s u n u m i s t e y i n i z. u b e / B a y i S i s t e m - a t i k, u b e b a y i m o d ü l ü s a y e s i n d e i s t e d i ğ i n i z a n s i s t e m d e b i r u b e / b a y i a ç a b i l i r v e b u u b e y e k u l l a n ı c ı l a r e k l e y e b i l i r s i n i z. M e m b r a n k a p a k f i r m a l a r ı n ı n u b e l e m ele r i n e e n g e l o l a n e n ö n e m l i p r o b l e m, s i p a r i a l ım ı n d a y e t e r l i d ü z e y d e e l e m a n b u l u n m a m a s ı v e i t a k i b i n i n ç o k z o r o l a c a ğ ı n e d e n l e r i d i r. S i s t e m - a t i k y a z ı l ı m ı s a y e s i n d e s i p a r i g i er li ec mi a n l a r ı n ç o k b i l g i l i o l m a l a r ı g e r e k l i o l m a m a k l a b i r l i k t e i s ü r e ç l e r i ç o k i yhi ı zv le ı b i r e k i l d e y ü r ü t ü l e b i l m e k t e d i r. L ü t f e n b u k o n u n u n d e t a y l a r ı i ç i n b i z d e n s u n u m i s t e y i n i z. K ı s a c a, b u l u t b i l i i m t e k n o l o jsiasyi e s i n d e, i s t e d i ğ i n i z i l d e, i l ç e d e b i r u b e a ç ı p S- i s t e m a t i k d a h i l i n d e k o n t r o l e d e b i l m e n i z i ç i n o u b e n i n i n t e r n e t b a ğ l ı a n to ıl sm a s ı y e t e r l i d i r. S i s t e m - a t i k i l e h e r e y s i z i n k o n t r o l ü n ü z d e d i r. K u l l a n ı c ı S i s t e m i S i s t e m - a t i k g e l i m i b i r k u l l a n ı c ı y e t k i l e n d i r m e s i s t e m i n e s a h i p t i r. B i r k u l l a n ı c ı n ı n n e y a p ı p n e y a p a m a y a c a ğ ı n ı n e y i g ö r ü n n e y i g ö r e m e y e c e ğ i n i, k u l l a n ı m ı ç o k k o l a y br i k o n t r o l p a n e l i ü z e r i n d e n r a h a t ç a a y a r l a y a b i l i r s i n i z. 9

11 L o g S i s t e m i S i s t e m - a t i k ü z e r i n d e n y a p ı l a n b ü t ü n i l e m l e r e n u f a k h a m l e s i n e v a r ı n c a y a k a d a r k a y ı t a l t ı n d a d ı r. V e h e r a n e r i i l e b i l i r h a l d e d i r. S i p a r i f o r m u n a b a k t ı ğ ı n ı z z a m a n a l t t a a ç ı l a n k ü ç ü k e k r a n d a o s i p a r i i l e i l g i l i t ü m a k t i v i t e l e r i g ö r e b i l i r s i n i z. S i p a r i i k i m i n a l d ı ğ ı n k i m i n n e o n a y v e r d i ğ i n i, g ö r ü n t ü l e m e v e y a z d ı r m a h a m l e l e r i n d e v a r ı n c a y a k a d a r s a n i y e s i n e k a d a r k a y ı t a l t ı n d a d ı r. L o g s i s t e m i n i n d a h a b i r ç o k i m k a n ı s a y e s i n d e f i r m a i ç e r i s i n d e ki d e n e t i m k o n t r o l ü d a h a s a ğ l a m b i r y a p ı y a o t u r m u o l u r. Ö z e l l e t i r i l e b i lil ik r S i s t e m - a t i k ü z e r i n d e k i s i p a r i v e i m a l a t f o r m l a r ı v e e t i k e t t a s a r ı m l a r ı b i r k a l ı p h a l i n d e d e ğ i l d i r. F i r m a n ı z a ö z e l i h t i y a ç l a r a g ö r e i s t e d i ğ i n i z viesrtieldeir ğ i n i z e k i l dfeo r m l a r i ç e r is i n e y e r l e t i r i l e r e k s i z e ö z e l t a s a r ı m l a r y a p ı l ı r. S i p a r i E k l e r i S i p a r i E k l e r i m o d ü l ü s a y e s i n d e, b i r s i p a r i e i s t e d i ğ i n i z d o s y a t ü r ü n d e n i s t e d i ğ i n i z k a d a r d o s y a e k l e y e b i l i r s i n i z. M ü t e r i ç i z i m l e r i, f a k s l a r, s ö z l e m e l e r, n o t l a r, d e t a y b i l g i l e r i v s. b i ta r a y ı c ı a r a c ı l ı ğ ı i l e t a r a t ı l ı p s i p a r i ik l ei nl de i riilli eb i l i r. İ l i k i l e n d i r i l m i d o s y a l a r ı y e t k i l i k i i l e r g ö r e b i l i r. B u e k i l d e u b e l e r i n i z i l e f a b r i k a a r a s ı n d a k i d o k ü m a n a k t a r ı m ı p r o b l e m i o r t a d a n k a l k a r. V e s i p a r i l e r l e i l g i l i b e l g e l e r i s ü r e k la i gs ea rkel ka lmi l i ğ i o r t a d a n k a l k a r. E k l e r e i s t e d i ğ i n i z z a m a n g e r i d ö n ü k o l a r a k b a k a b i l i r s i n i z. S M S M o d ü l ü S M S M o d ü l ü s a y e s i n d e m ü t e r i l e r i n i z e s ü r e c i n i s td ei ğ i n i z a n ı n d a b i li gl e n d i r m e S M S li y o l l a t a b i l i r s i n i z. B u k o n u d a k i i s t e k l e r i n i z s i z i n i s t e ğ i n i z e g ö r e ö z e l o l a r a k y a p ı l a n d ı r ı l ı r. 10

12 P r e s O p t i m i z a s y o n u N i t r o f i s B i l i i m l i n ü z e r i n e h ı z l a y o ğ u n l a t ı ğ ı y e n i ü r ü n ü p r e s o p t i m i z a s y o n u m o d ü l ü ç a l ı m a l a r ı h ı z l a d e v a m e t m e k t e d i r. B u m o d ü l s a y e s id ne s a h a i ç e r i s i n d e k i p r e s l o k a s y o n u n a g e l m i i l e r i r e n k l e r i n e g ö r e o p t i m i z e e d e b i l e c e k s i n i z. Ö r n e ğ i n, s e d e f b e y a z r e n g i n d e k i i l e r i n i z i b i r a r a y a g e t i r i p -S aits itk e m p r e s o p t i m i z a s y o n u m o d ü l ü i l e b u p a r ç a l a r ı p r e s ü z e r i n e e n m i n i m u m f i r e v e r e b i l e c e k e k i l d e y e r l e t i r e b i l m e i m k a n ı n a s a h i p o l a b i l e c e k s i n i z. P r e s ü z e r i n e m o n t e e d i l e c e k b i r p r o j e k s i y o n c i h a z ı i l e b u o p t i m i z e e d i l m i y e r l e t i r m e e k l i n i p r e s ü z e r i n e y a n s ı t ı l a r( ah ke r b i r p a r ç a ü z e r i n e k a p a k i l e i l g i l i b i l g i l e r y e r a l ı r v a z i y e t t e ) p r e s y ü k l e m e s i n d e d e h ı z k a z a n a c a k s ı n ı z. M e m b r a n k a p a k ü r e t i m s e k t ö r ü n d e r e k a b e t i n ö t e s i n e g e ç m e n i z p v c f i r e l e r i n i z i m i n i m u m a i n d i r m e k t e n g e ç e r. N i t r o f i s B i l i i m b u g e r ç e ğ e h i z m e t e d e r e, k d a h a b i r ç o k d e t a y a s a h i p o l a n p r e s o p t i m i z a s y o n m o d ü l ü n ü h ı z l a g e l i t i r m e y e d e v a m e t m e k t e d i r. D a h a d e t a y l ı b i l g i i ç i n b i z i m l e i l e t i i m e g e ç i n i z. Ö z e l Y a z ı l ı m / Ö z e l Ç ö z ü m l e r N i t r o f i s B i l i i m, h e r n e k a d a r m e m b r a n k a p a k s e k t ö r ü i ç i n b e l i r l i y a p ı lati r r ig p e l ib i r i m o d e l i o r t a y a k o y s a d a, b u s e k t ö r i ç e r i s i n e f i r m a d a n f i r m a y a b i l e b i r ç o k f a r k l ı l ı k l a r ı n o l a b i l e c e ğ i n i n t a m a m e n f a r k ı n d a d ı r. B u n d a n d o l a y ı f i r m a l a r a ö z e l ç ö z ü m l e r s u n m a k t a v e r d i ğ i m i z h i z m e t l e r d e n b i r i s i d i r. 11

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m

P H P v 4. 2 y a d a ü s t s ü r ü m Ç N D E K L E R 1 - G R a. B l o g N e d i r? b. W o r d P r e s s N e d i r? c. Ü c r e t s i z W o r d P r e s s S e r v i s l e r i d. W o r d P r e s s 3. 0 i l e G e l e n Y e n i Ö z e l l i k l

Detaylı

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU

TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL TÜRKİYE DE İFADEÖZGÜRLÜĞÜ: MEVZUAT VE YARGI GÖZLEM RAPORU Hazırlayan: Hüsnü ÖNDÜL Mayıs 2012 Bu rapor çalışması, Danimarka

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı. Bülten. Ağustos 1994 No: 22 Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Ağustos 1994 No: 22 IÇINDEKILER 1. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas ı Aleyhine İ ngiltere Yüksek Mahkemesinde Aç ılan Dava II. BÖLÜM K.K.T.C. Merkez Bankas

Detaylı

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24

IŞIK VE GÖLGE BÖLÜM 24 IŞI VE GÖLGE BÖLÜM 24 MODEL SORU 1 DE SORULARIN ÇÖÜMLER MODEL SORU 2 DE SORULARIN ÇÖÜMLER 1 1 Dünya Ay Günefl 2 2 Bu olay ışı ğın fak lı say am o la a fak lı hız la a yayıl ı ğı nı açık la ya maz Şe kil

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI

LOJIK DEVRE GIRI$I DERSI LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 Doç. Dr.Murat UZAM ar LOJK DEVRE GR$ DERS DERS NOTLAR Doe. Dr.Murat UZA/ LOJİK DEVRELER DERSİ --- DERS NOTLAR KSM 1 / Doç. Dr. Murat UZAM LOJİK DEVRELER DERSİ

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03

A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 2 6 H a z i r a n 2 0 12 S a l ı B İ R İ N C İ O TUR U M A ç ı l m a S a ati: 1 5. 03 B A Ş K A N : B a ş k a n V ek i li Me h m e t S A Ğ L A M K Â Tİ P Ü YE L E R : Ta n j u Ö Z C A N ( B o l u ), Mi

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal

ÖRNEKTİR FİZİK 11. SINIF. Basınç. Sayısal Fİİ Basınç 11. SINIF Sayısal 1 1. Şe kl I e eşt bo yut lu ve ka tı c sm le rn - en, nn ye re uy gu - la ı ğı ba sınç P, ba sınç kuv ve t F, nn ye uygula ığı basınç P r. 2. csm, Şekl II ek konuma getrlğne,

Detaylı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı

Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Kuzey K ıbr ıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Bülten Eylül,1987 No.1 .1 G İRİŞ Üçer ayl ık dönemler sonunda bülten ç ı kar ı lmas ı Kuzey K ıbr ı s Türk Cumhuriyeti Merkez Bankas ı Yasas ın ın 45. maddesinde

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

ᗧ勗 Ö E İ ᗧ勗ᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 ᗧ勗 ᇧ匷 D Gᗧ勗ᗧ勗 ᗧ勗 İ İ Z P HİP Eᗧ勗İ GE E ᗧ勗ᗧ勗ᗧ勗 OP D VE ᗧ刷irketimizin A Grubu İmtiᗧ刷ᗧ刷zᗧ刷升 Pᗧ刷ᗧ刷 Sᗧ刷hipᗧ刷eri Geneᗧ刷 Kuruᗧ刷 Topᗧ刷ᗧ刷nt升s升 31 art 2007 Cumartesi günü saat 14 00 de İnkilap

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI

!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sy.15, 2010, s. 39-56.!SLÂM DA ÇEVRE VE KORUNMASI Prof. Dr. Servet ARMA%AN Protecting the Environment in Islam Islam has put a lot of emphasis on the protection of the

Detaylı

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT

AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT AKFEN HOLDNG A.. PUBLIC OFFERING LEGAL REPORT!"#$%&$'%'() * +, &-. /---.&-. 1 &$'01!"&2' $&$3$4'&$2$ $3+&$'5$(63 78#9:;2+

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu

Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Müslüman Hıristiyan İlişkilerinin İnanç Boyutu Doç.Dr. isa YÜCEER a a Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, VAN Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. İsa YÜCEER Yüzüncü Yıl

Detaylı

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar

Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar DERLEME Lax Vox Ses Terapisinde Yöntem ve Uygulamalar a a Dr., KBB Hastalıkları Uzmanı Yazışma Adresi/Correspondence: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB Hastalıkları

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Açık k aynak dünyas ından

Açık k aynak dünyas ından Lnux K u anıcı Açık k aynak dünyas ından h ab r r O p no ffc.org proj s 4 yaşında Lnux ç k rd ğnn günc güv n k öz k r Y r ştrm ça ışm a arı Pos tgr SQL 8.0 dah a da güç ü N d n D ban? Lnus Torva ds h ak

Detaylı

Eğitim için... Türkiye için!

Eğitim için... Türkiye için! Bağış ve burslar için Büyükdere Caddesi TEV Kocabaş İşhanı No: 111 Kat: 6-7-8 34349 Gayrettepe - İstanbul Telefon (0212) 318 68 00 Faks (0212) 217 56 90 www.tev.org.tr 444 0 838 444 0 TEV www.tev.org.tr

Detaylı

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük

Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ya la r kü çük yap t k la r bü yük Ankara Çocuk Islahevinde bulunan çocuklar n seramikten imal ettikleri çe itli ürünler Adliye Saray nda aç lan sergide sat a ç kar ld. Elde edilecek gelir çocuklar n e

Detaylı