T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM ĠÇ MEKÂNDA METRAJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM ĠÇ MEKÂNDA METRAJ"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM ĠÇ MEKÂNDA METRAJ Ankara, 2012

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... ii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ METRAJ HESAPLAMALARI Temel Bilgiler Metraj Metraj Çıkartılırken Dikkat Edilecek Unsurlar: Matbuu Metraj Cetvellerinin Doldurulması Kesin HakediĢ Raporlarının Hazırlanması: HakediĢ Tanımlar: Metraj uygulamaları UYGULAMA FALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ DONATILARDA METRAJ Donatılarda Metrajın Gereği ve Önemi Donatı Standart Ölçüleri Yatak Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri Yemek Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri ÇalıĢma Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri Oturma Odası- Salon Mobilyalarının Standart Ölçüleri Çocuk Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri Antre Mobilyalarının Standart Ölçüleri Mutfak Dolaplarında Standart Ölçüleri Banyo Seramik Ölçüleri ve donti ÖLÇÜLERĠ UYGULAMA FALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARLARI KAYNAKÇA i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR ALAN Sanat ve Tasarım DAL/MESLEK Ġç Mekan Dekorasyon MODÜLÜN ADI Ġç Mekanda Metraj MODÜLÜN TANIMI Uygun ortam sağlandığında, mimari proje üzerinde iç mekânın ve donatıların metrajını hatasız olarak çıkarabilecekleri öğrenme materyalidir SÜRE 40/32 ÖN KOġUL Temel sanat eğitimi ve Temel Teknik Resim Modüllerini BaĢarı ile tamamlamıģ olmak Öğrenci; uygun ortam sağlandığında, mimari proje üzerinde iç YETERLĠK mekânın ve donatıların metrajını hatasız olarak çıkarabilecektir. Genel Amaç Öğrenci; uygun ortam sağlandığında, mimari proje üzerinde iç mekânın ve donatıların metrajını hatasız olarak MODÜLÜN AMACI çıkarabilecektir. Amaçlar 1. Proje üzerinde içi mekanın metrajını çıkarabilecektir. 2. Proje üzerinde donatının metrajını çıkarabilecektir EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE Bilgisayar projeksiyon makinesi, hesap makinesi örnek matbu cetvelleri, ders modülleri DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Modülün içinde yer alan her faaliyetten sonra verilen ölçme araçlarıyla kazandığınız bilgileri ölçerek kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen, modül sonunda size ölçme aracı ( test, çoktan seçmeli, doğru yanlıģ vb.) uygulayarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgileri ölçerek değerlendirecektir. ii

5 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci; Mobilya ve imalat sektöründe metrajın önemi büyüktür, metraj hesaplamaları yapmak, hazırlanan projenin güvenilirliği doğruluğu açısından önemlidir. Metraj hesaplamalarının hazırlanması yapı maliyetlerin en ince noktalarına kadar hazırlanıp tüketiciye sunulmasında ihtiyaç duyulan en önemli faktörlerden biridir. Bu sektörde çalıģacak teknik elemanların metraj hesaplamalarını yapması matbuu cetvellerini hazırlayabilmesi ihtiyaç duyulan malzemelerin doğru ve eksiksiz olarak tespit edilmesi açısından önemlidir. Sizde bu modül sonunda mimari proje üzerinde iç mekânın ve donatıların metrajını hatasız olarak çıkarabilecek, Teknik eleman olma yolunda önemli bir aģamayı daha geçmiģ olacaksınız. 1

6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYET Öğrenci; uygun ortam sağlandığında, mimari proje üzerinde iç mekânın ve donatıların metrajlarını hatasız olarak çıkarabilecektir. ARAġTIRMA Metraj ile ilgili temel bilgileri gözden geçirerek; doldurulmuģ matbuu metraj cetvellerini inceleyin, metraj uygulamalarınıgözden geçirin Donatıların metrajının önemini araģtırarak donatıların standart ölçüleri hakkında bilgi toplayın 1.1. Temel Bilgiler 1. METRAJ HESAPLAMALARI Metraj Yapıyı oluģturan elemanlar ayrı ayrı ölçülerek hacimlerin m³, alanlarının m², uzunlukların metre, ağırlıkların kg yada ton, sayılarak ifade edilenlerin adet cinsinden hesaplanmasına metraj denir. Metraj Cetveli: Proje kapsamında yapılacak her iģ kaleminin miktarını gösteren listedir Metraj Çıkartılırken Dikkat Edilecek Unsurlar: Yapı Elemanlarının Boyut ve miktarlarının ölçü birimleri doğru bilinmeli Tablo 1.1. de bazı malzemelerin birimleri verilmiģtir ĠĢlem hatasına neden olmamak için boyutları ifade eden değerler ve eleman miktarını gösteren sonuçlar elemanın ölçü birimine uygun olarak yazılmalıdır. Örneğin; 2.0m, 4.5m², 5.7m³ veya 15 ton yada kg olarak yazılmalıdır. 2

7 Yapılan ĠĢler Birim Yapılan ĠĢler Birim Kazı iģleri m³ Kasalar m² Harfiyat TaĢıma m³ Kalıplar m² Blokaj m³ Ġskeleler m² Büz DöĢeme m Moloz TaĢduvar m³ Beton ĠĢleri kg Kesme TaĢ Duvar m³ Betonarme Demiri m³ Çatı Örtüleri m² Kaplamalar m² Badana m² Yarım Tuğla duvar m² ġap Mozaik m² Kalın Duvar m³ Yalıtım m² Denizlikler m² AhĢap Doğrama m² Bordürler m Cam m² Sıva Boya m² Demir iģleri Kg, ton Tablo:1.1 Bazı Malzemelerin Ölçü Birimleri Aynı boyut ve ölçüdeki elemanlar iģaretlenmeli: Metraj hazırlanırken en sık yapılan hata bazı yapı elemanlarının miktarını olması gereken eksik ya da fazla hesaplanmasıdır. Bu tür hatalara yer vermemek için ve iģlem yükünün azaltılması için metraja baģlarken aynı boyuttaki benzer elemanlar taranarak, harf veya rakamla iģaretlenerek ya da aynı renge boyanarak kodlanmalıdır. ĠĢlemler denetime olanak verecek Ģekilde hazırlanmalıdır: Metraj yapılırken iģlemler, sonuçlarının nasıl bulunduğunu kontrole olanak verecek açıklıkta yapılmalıdır hangi değerin nereden alındığını ya da hangi elemanı hangi boyuta ait olduğu kolayca anlaģılabilmelidir Matbuu Metraj Cetvellerinin Doldurulması Yapı metraj cetvelinin doldurulması ve kolonlarının kullanılıģ amacını inceleyelim. Birinci kolon: Sıra numarasını yazmak içindir. Metrajı yapılan iģler yapılıģ sırasına veya birim fiyatları sırasına göre bu kolona yazılırlar, özellik ve ölçülerde diğer satırlara sıra ile yazılırlar. Tablo:1.2. Tablo:1.3. de gördüğümüz 3

8 No. Sıra Benzeri Ölçü Yapı Metraj Cetveli Yüklenici: Yapı: ĠĢin Cinsi NAKLĠ TOPLAM BOYUTLAR B. F. No: Sayfa: Ġlgili olduğu ĠnĢ.: Boy En Yüksekli k MĠKTAR BoĢluk Azı Çoğu Açıklama: TOPLAM Yüklenici Tablo:1.2. Yapı metraj cetveli Kontrol 4

9 Poz No. PLAN NO. Aktarılan Toplam AÇIKLA MA Demir Metrajı Ø Çapı Poz Adedi Demir Adedi DEMĠR METRAJ CETVELĠ Demir Ġlgili olduğu inģaat:... Sayfa:... KONTROL ġefġ YÜKLENĠCĠ ĠNCELEYEN ONAY Boyu Ø Ø Tablo:1.3. Demir Metraj Cetveli Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Metraj Özeti Cetvelleri: Yapı bölümlerinin ayrı ayrı olarak yapılmıģ metrajında aynı özellikteki iģler kendi aralarında toplanmıģ olarak metraj özeti cetveline yazılırlar. Tablo: 1.3. Metraj özeti cetveli. 5

10 HAKEDĠġ NO: Sayfa No: METRAJ ÖZETĠ Yüklenicinin adı:... ĠĢin adı :... Bölümün adı :... Sıra No. Br. Fiat No. ĠġĠN CĠNSĠ Ölçü Alındığı Yer Miktar Yüklenici Kontrol Tablo: 1.4. Metraj Özeti Cetveli. 6

11 Sıra No. Birim Fiyat No ĠnĢaat KeĢif Özeti Birim fiatı Tutarı Yapılan ĠĢler Miktar Lira KrĢ. Lira KrĢ. Toplam Tablo: 1.5 ĠnĢaat KeĢif Özeti 7

12 No. Sıra Benzeri Ölçü Örnek Metraj Cetveli Uygulaması: Yüklenici: Yapı: ĠĢin Cinsi BOYUTLAR B. F. No: Sayfa: Ġlgili olduğu ĠnĢ.: MĠKTAR Boy En Yükseklik BoĢluk Azı Çoğu NAKLĠ TOPLAM 1 Temel kazısı No: Temel kazısı No:2,3, m³ 2 Tasviye Betonu No: >> No: 2,3, m³ 3 Temel b. a. Betonu 4, Temel m³ 4 TaĢ temel du. No:1, >> >> du. No:2,3, m³ 5 Hatıl betonu Hatıl betonu m³ 6 B Blokaj (A) Blokaj (B) m³ 7 Grobeton (A) Grobeton (B) m³ Açıklama: TOPLAM Yüklenici Kontrol Tablo:1.6. Yapı Metraj Cetveli Kesin HakediĢ Raporlarının Hazırlanması: Bir yapı; sözleģme ve eklerine göre tamamlandığında kesin hakediģ raporları hazırlanır. Kesin hakediģ için yapının tutulmuģ defterlerinden, projesinden olmak üzere 8

13 tamamı yeniden hesaplanır. Bulunan iģ miktarlarının toplamları ile birim fiatları çarpılarak sonuçların genel toplamı alınır. Bu iģlem yapılırken geçici hakediģ olarak yapılan hesaplamalardan ayrı olarak müteahhit veya yetkili elemanı ile kontrol tarafından yeniden hesaplanmıģ olur. Bu hesapların tamamlanması ile müteahhide durum yazı ile bildirilir. Müteahhit, bulunan sonuca veya herhangi bir iģleme itirazı varsa 30 gün içinde gerekçesi ile yazılı olarak bildirmeye mecburdur. Müteahhit isterse, kesin hesap raporlarını ilgili dairesinde inceleyebilir. Ġtiraz ettiği noktaları hakediģte belirterek imza eder. HakediĢ raporları her ne suretle olursa olsun daire dıģındaki kiģilere veya dıģarıda incelemek üzere müteahhide verilemez HakediĢ nedir? Nasıl Tanzim Edeilir? Nasıl ödenir? Kimler Kullanır? HakediĢ: Müteahhidin veya TaĢeronun; uhdesindeki sözleģmeye göre inģatta gerçekleģtirdiği imalat ve belirli ihzarat karģılığı tahakkuk eden alacağıdır ve sözleģme tasarısının 9 ve 11 nci, eksiltme Ģartnamesinin 11 nci, Bayındırlık ĠĢleri Genel ġartnamesinin 39 ncu, Bayındırlık ĠĢleri Kontrol Yönetmeliğinin ve Genel Teknik ġartnamesin Genel hükümleri (1) maddeleri esaslarına göre tanzim edilir. Hazırlanması: SözleĢme ve eklerinde aksine bir hüküm yoksa, yer tesliminden itibaren ayda bir tanzim edilir. Müteahhidin talebi üzerine müteahhit veya vekili hazır olduğu halde o güne kadar vücuda getirilen imalat, projesine göre ölçülerek miktarlar bulunur, ataģmana geçirilmiģ imalat da ataģman defterinden aynen alınır. Birim Fiyat Cetvelinde ve sözleģmesinde ihzarat verileceği açıklanmıģ malzemeler ile, ihzarat verilecek yarı mamul tesisat malzemeleri, usulüne göre ölçülerek, tartılarak ihzarat miktarları bulunur. Ġmalat ve Ġhzarat için bulunan bu miktarlara göre hakediģe esas olacak yeģil defter tanzim edilir. YeĢil defterdeki imalat miktarları ile Birim Fiyatlar çarpılarak hakediģe geçirilir. SözleĢme ve Genel Teknik ġartnamede belirtilen taģıma ve yüklemeboģaltma verilecek malzemeler için Genel Teknik ġartnamesindeki genel 9

14 hükümler madde (1) e göre taģıma, yükleme-boģaltma bedelleri de hesap edilerek hakediģe dahil edilir. SözleĢme gereği yapılan iģlere fiyat farkı verilecek malzemeler için Münferit Malzeme Fiyat Farkları hesaplanarak hakediģ bünyesine aktarılır. Ġmalat, ihzarat ve taģımalar için hakediģte bulunan toplam, eksiltme indirime tabi tutulur. Bu toplamdan sözleģmeye göre Kesin teminat kesintisi, idareye olan avans ve saire gibi borçları ile kanuni vergileri çıkarılmak suretiyle müteahhide ödenecek tutar bulunur ve yüklenici veya yetkili vekili ile kontrol teģkilatı tarafından imza edilmek suretiyle hakediģ düzenlenir. Ödenmesi: Tanzim edilen hak ediģ, ilgililer tarafından kontrol edilerek, gerekli düzeltmeler yapılıp Ġta Amiri tarafından onandıktan sonra tahakkuka bağlanarak ödeme iģlemi gerçekleģtirilir. Kimler Kullanır: Genel Bütçeye Dahil Daireler Katma Bütçeli Ġdareler Özel Ġdareler Belediyeler Müteahhitler ĠnĢaat, Makine ve Elektrik Mühendisleri Mimarlar HakediĢ Tanımlar: ĠĢ : Bir anlaģma ile yapılacak bütün yapım veya hizmetler. POZ (Ġġ KALEMĠ): Teknik, özel ve yapım Ģartları ile birim fiyat tarifleri bulunan ve anlaģmalarında bedeli gösterilen veya sonradan yeni fiyatı yapılan ĠĢ Birimleri. Rayiç: Bayındırlık Bakanlığınca her yıl ait olduğu yıl içinde geçerli olan ve yayınlanan, idarelerin iģlerinde ve ihalelerinde uymak zorunda oldukları malzeme, iģçilik, makine fiyatları, katsayı ve baz fiyatlarıdır. (Örneğin Elle Yapılacak Kazı için Kullanılacak ĠĢçilik Ücretini Belirler.) Analiz: Bir Birim Fiyatın Hesabına esas, içerisinde bulunan rayiç miktarlarını ve tutarlarını gösterir fiyat tablosudur. 10

15 AnlaĢma Yılı: AnlaĢmanın kapsadığı iģin keģfinin hazırlandığı ve dolayısıyla anlaģmanın imzalandığı yıl. (Yılsonunda yapılan ihalelerde anlaģma yeni yılda imzalansa dahi keģfin hazırlandığı yılın birim fiyatları anlaģma yılıdır.) AnlaĢma yılı birim Fiyatları: AnlaĢma yılı cinsinden birim fiyat tutarı. Uygulama Yılı: ĠĢlerin gerçekleģtirildiği yıl Hesap Kesim ĠĢlemleri: Kesin hesabın hazırlanması ile beraber hesap kesimi iģlemleri de yapılır. Kesin hesabın ödenmesi için yapının kabul iģlemlerinin yapılması gereklidir. Kesin hesaptan, varsa müteahhidin borçlar yasal vergileri kesilir. Kabul iģlemi yapıldıktan sonra da varsa alacağı verilir. Kesin hesaplar ve hakediģlerden yeterince kopya çıkarılarak kontrol ve müteahhide imza ettirilip ilgili makamlarca mühürlenerek bakanlıkça korunur. Bu evrakların korunması için merkezde, bakanlık depolarında uygun birer sandık hazırlanır ve içine evrakların listesi konarak kiltlenir. Sandığın üzerine hangi iģe ve yıla ait olduğu yazılır. 11

16 Sıra No. B. F. No. Birim HAKEDĠġ No:... Sayfa:... ĠĢletme:... Yapı:... Müteahhit:... YAPILAN Ġġ B. Fiat TUTARI Miktar TL. Kr. TL. Kr. Açıklama: Toplam ĠnĢaat Kont. ġefi:... Müteahhit:... Tablo:1.7: HakediĢ Öğrneği 12

17 HAKEDĠġ No:... ĠĢletme:... Müteahhit:... HAKEDĠġ (*) 1 Ġmalat tutarı (Tenzilatsız) 2 Ġhzarat tutarı (Tenzilatsız) 3 - TOPLAM 4 - % Eksiltme tenzilatı tutarı (Minha) 5 Ġmalat ve ihzarat toplamı (Tenzilatlı) 6 Tenzilata bağlı olmayan iģler tutarı 7 HakediĢ toplamı (Tenzilatlı) No. Lı hakediģ toplamı (Minha) 9 HakediĢ tutarı KESĠNTĠLER A Teminat kesintisi: 10 HakediĢ toplamına göre teminat kesintisi tutarı Bu hakediģten kesilmesi gereken teminat B Müessesece müteahhide verilen malzeme vesaire kesintisi 13 BaĢlangıçtan itibaren tutarı No. lu hakediģdeki tutarı (Minha) 15 Bu hakediģte kesilen malzeme bedeli C Diğer kesintiler: Diğer kesintiler toplamı 19 Kesintiler genel toplamı 20 MÜTEAHHĠDE ÖDENECEK TUTAR Yalnız: ġantiye Kontrol ġefi Müteahhi ĠnĢaat Kontrolü Muhasebe Kontrolü Müdür.../.../ /.../ /.../ /.../ /.../19... Tarafımızdan tanzim Tetkit ve kabul (Düzeltme kırmızı) (Düzeltme YeĢil) Veriniz EdilmiĢtir. EdilmiĢtir. (*) Bu sütun, düzeltme halinde, müessese merkezince doldurulacaktır. 13

18 KESİNTİLER... ĠNġAATI HAKEDĠġ NO:59 17/07/2010 TARİHİNE KADAR YAPILAN İŞLERİN A ) Ġhale Tenzilatına Tabi Ödemeler Tutarı ,27 B ) Ġhale Tenzilatı ( % 4,69) ,45 C ) Tenzilatlı Tutarı ( A - B ) ,82 D ) Ġhale Tenzilatına Tabi Olmayan Ödemeler utarı ,93 E ) Toplam Tutarı ( C + D ) ,75 12/06/ /07/2010 TARİHİ ARASINDA YAPILAN İŞLER F ) Bir Önceki HakediĢin Toplam Tutarı ,69 G ) Bu HakediĢin Tutarı ( E - F ) ,06 H ) K.D.V. % ,05 I ) Tahakkuk Tutarı ,11 Gelir vergisi G * % ,40 Damga Vergisi G *% ,21 Ġdare Makinası Kiraları Sosyal Sigortalar Kurumu Kesintisi Gecikme Cezası Avans Mahsubu D.S.İ. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR ve HES. ġube Müdürlüğünce Ġncelendi. Ġnceleyen././2010 ġube Müdürü KESĠNTĠLER TOPLAMI ,61 MÜTEAHHİDE ÖDENECEK TUTAR ( I - J ) ,50 DÜZENLEYENLER MÜTEAHHİT BARAJLAR VE HES DAĠRESĠ BAġKANLIĞI İnş.Tic.ve San.A.Ş. Müteahhit Kontrol Mühendisi ġube Müdürü ONAY Tablo:1.8. HakediĢ Örneği 14

19 1.1.5.Metraj uygulamaları Yatak Odası metrajı Sıra Cinsi Birim Birim Birim Tutar No: Fiyatı Adet 1 5 Kapaklı Elbise dolabı 750 TL Adet Tek KiĢilik Baza (75x190) 200 TL Adet Komidin 100 TL Adet Tuvalet Masası 150 TL Adet Puf 75 TL Adet ġifoniyer 150TL Adet Çift KiĢilikYatak (150x190) 300 TL Adet Krvatlık 175 TL Adet TOPLAM Salon Metrajı Örneği Tablo:1.9. Yatak Odası Metraj Örneği Sıra Cinsi Birim Birim Birim Tutar No: Fiyatı Adet 1 3 lü Koltuk 950 Adet li Koltuk 600 Adet Tek li koltuk 400 Adet Orta Sehpası 150 Adet Puf 80 Adet Konsol 650 Adet Vitrin 800 Adet Halı 450 Adet TV 1500 Adet Zigon Sehpa 150 Adet TOPLAM Tablo:1.10:.Salon Metraj Örneği 15

20 UYGULAMA FALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Metraj hazırlamak için gerekli araç ve gereçleri hazırlayınız (Metre, Kâğıt, Kalem, Defter, Hesap Makinesi v.b.) Metraj hazırlayacağınız donatı veya mekân ile ilgili araģtırma yapın Metraj hazırlayacağınız donatı veya mekânlarda kullanılan malzemelerin özelliklerini araģtırın Metraj hazırlayacağınız donatı veya mekânlarda kullanılan malzemelerin piyasa fiyat araģtırması yapın Kullanılan malzemelerin listesini hazırlayın Her donatı için ayrı ayrı maliyet oluģturun Aynı mekânı iki defa yazmayın yada yazılmamıģ mekân olmadığına dikkat edin Hesaplamalarınızın doğruluğunu tekrar kontrol edin Öneriler Ölçü alma veya hesaplama araçlarını doğru olarak seçiniz Ölçü almaları ve hesaplamaları kurallara uygun olarak yapın Örnek metraj hesaplamalarını inceleyin Kullanılan malzemelerin uyumunu ve özelliklerini araģtırın. Doğru metraj listesi kullanın Listelerin doğru kullanımı hata yapma olasılığınızı en aza indirir Hesaplamalarınızı doğru yapmak maliyetlerinizi azaltır Son kontroller iģlemlerde yapılabilecek olası hatalarınızı görmeniz açısından önem taģır 16

21 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümlelerin baģında boģ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlıģ ise Y yazınız. 1- ( ) Yapıyı oluģturan elemanlar ayrı ayrı ölçülerek hacimlerin m³, alanlarının m², uzunlukların metre, ağırlıkların kg yada ton, sayılarak ifade edilenlerin adet cinsinden hesaplanmasına KeĢif deniry 2- ( ) Yapı bölümlerinin ayrı ayrı olarak yapılmıģ metrajında aynı özellikteki iģler kendi aralarında toplanmıģ olarak metraj özeti cetveline yazılırlar.d 3- ( ) Kesin hesaptan, varsa müteahhidin borçlar yasal vergileri kesilir. Kabul iģlemi yapıldıktan sonra da varsa alacağı verilir. D 4- ( ) HakediĢ hesapları müteahhide yazı ile bildirilir. Müteahhit, bulunan sonuca veya herhangi bir iģleme itirazı varsa 30 gün içinde gerekçesi ile yazılı olarak bildirmeye mecburdurd 5- ( ) Bir yapı, sözleģme ve eklerine göre tamamlandığında metraj hazırlanıry 6- Metraj yapılırken iģlemler, sonuçlarının nasıl bulunduğunu kontrole olanak vermeden yapılmalıdır hangi değerin nereden alındığını yada hangi elemanı hangi boyuta ait olduğunun açıklanmasına gerek yoktur.y DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı doğru ise Uygulamalı Test e geçiniz. 17

22 UYGULAMALI TEST Genç Odası Mobilyalarının Net Resimlerini çiziniz ve bu çalıģmayı aģağıdaki ölçme kriterlerine göre değerlendiriniz. Uygulama Faaliyeti: Banyo Metrajı Çıkarmak. Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 1. Banyoda kullanılan elemanların listesini çıkardınız mı? 2. Kullanılan elemanların ölçü birimlerini belirlediniz mi? 3. Elemanların fiyat araģtırmasını yaptınız mı? 4. Elemanların hangisinden ne kadar kullanılacağı belirlediniz mi? 5. Her elemanın maliyetlerini ayrı ayrı belirlediniz mi? 6. Bütün elemanların toplam maliyetini çıkardınız mı? 7. Yaptığınız metraj hesaplamasının tekrar kontrolünü yaptınız mı? DEĞERLENDĠRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıģlarda iģaretlediğiniz EVET ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. HAYIR cevaplarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı EVET ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 18

23 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 Öğrenci; uygun ortam sağlandığında, mimari projelerden metraj hesaplaması yapabilir, donatıların satandart ölçülerini bilir ARAġTIRMA Donatıların metraj hesaplamalarını gözden geçirerek evinizdeki ve okulunuzdaki donatıların boyutlarını metre yardımı ile ölçerek elde ettiğiniz sonuçları standart ölçülerle karģılaģtırınız 2. DONATILARDA METRAJ 2.1. Donatılarda Metrajın Gereği ve Önemi Donatılarda: metraj, hakediģ, geçici ve kesin kabul, birim fiyatları, birim fiyat türleri, kapsamı ve birim fiyatların hesaplanması, Metrajı tanımlama, proje ve imalat üzerinden metraj yapma ve metraj hesaplamaları yapmak, hazırlanan projenin güvenilirliği açısından önemlidir. Metraj hesaplamalarının hazırlanması yapı maliyetlerin en ince noktalarına kadar tüketiciye sunulmasında ihtiyaç duyulan en önemli faktörlerden biridir. 2.2.Donatı Standart Ölçüleri Yatak Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri Karyola Ölçüleri Tek kiģilik karyola : Boy..: cm. GeniĢlik..: cm. Çift kiģilik karyola : Boy.: cm. GeniĢlik..: cm. Bu ölçü, günümüzde mekanın büyüklüğüne göre 200 cm. ye kadar çıkmaktadır. Karyolanın yuvarlak olması halinde de çap olarak cm. olmaktadır. 19

24 Karyola BaĢlığı : Yatak seviyesinden sonra en az 25 cm. veya daha yüksek olur. Karyola Ayak Tablası : Yatak seviyesinden 15 cm. veya daha yüksek olabilir. Günümüz modern mobilyalarında ayak tablası yatak seviyesinin altında da yapılmaktadır. Yatak Yüksekliği : cm. ( Yerden yatağın üst noktasına kadar ) Karyola Kayıtlarının yerden Yüksekliği : cm. Yatağın Kayıtlardan Yüksekliği : 4 6 cm. Karyola iç ölçüleri, yatak ölçülerinden 2 3 cm. daha fazla olmalıdır. Komodin Yükseklik : 60 cm. GeniĢlik : 50 cm. Derinlik : cm. Tuvalet Masası Yükseklik : 75 cm. den fazla olur. Derinlik : cm. GeniĢlik : Ġki taraftaki dolap ve çekmece bölümleri arasındaki boģluk ( ayak boģluğu) 60 cm. olur. Çekmece veya dolap yapılacaksa bu ölçüye ilave edilir. Ayna yüksekliği : Aynanın en üst noktası yerden an az 125 cm. olmalıdır. Puf Yükseklik : 45 cm. GeniĢlik ( oturma yüzeyi ) : 40 x 40 cm. 45 x 45 cm. ( kare puf ), daire puf için ise çapı cm. arasında değiģir. ÇamaĢır Dolabı ( Ģifonyer ) Yükseklik...: cm. Derinlik : cm. Boy ( uzunluk ) : cm. Elbise Dolabı Yükseklik : cm. Derinlik : 60 cm. GeniĢlik : Kapak sayısına göre değiģir. Ġki kapaklı : : 120 cm. Üç Kapaklı : : 150 cm. veya : 165 cm. Dört, beģ ve daha fazla kapak olacak ise : 45 cm x kapak sayısı Yemek Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri Yemek Masası Yükseklik : 78 cm. Yuvarlak Masalarda:Çap : cm. Yükseklik : 78 cm. Uzunluk : cm. x kiģi sayısı Çevre : 60 cm. x kiģi sayısı Yemek Sandalyesi Oturma Yüksekliği : cm. ( DöĢeme kalınlığı dahil ) Oturma GeniĢliği : cm. Oturma Derinliği : cm. Toplam Yükseklik : cm. Arkalık Eğimi : 5 8 cm 20

25 Büfe Yükseklik : 80 cm. GeniĢlik : 180 cm. Derinlik : 45 cm. Vitrin Yükseklik : 170 cm. GeniĢlik : 105 cm. Derinlik : 32 cm. Servis Arabası Yükseklik : cm. GeniĢlik : cm. Uzunluk ( boy ) : cm ÇalıĢma Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri ÇalıĢma Masası: Erkekler Ġçin: Kadınlar için: Yükseklik : cm cm. GeniĢlik : cm cm. Uzunluk : cm cm. Büro Masalarında: Yükseklik GeniĢlik Uzunluk : cm. : cm. : cm. Orta Sehpa Yükseklik GeniĢlik Uzunluk : cm. : cm. : cm. Küçük Boy ( KöĢe ) Sehpa Yükseklik : cm. GeniĢlik : cm. Uzunluk : cm. 21

26 Kitaplık: Yükseklik : cm. GeniĢlik : cm. ( Malzemenin cinsine ve direncine göre değiģir ) Derinlik : cm Raf Aralığı : cm. ( Kitap boyutları ile ilgilidir. Kitap boyutları ile ilgili herhangi bir standart saptanmadığından boyutlar çok değiģkendir. ) Kitaplık derinliğinin saptanmasında büyük boy yayınların geniģliği esas alınır. Büyük boy ansiklopediler : 34 x 26 cm. Orta boy ansiklopediler : 31 x 24 cm. Küçük boy ansiklopediler : 27 x 22 cm. Dergiler : 34 x 26 cm. Büyük boy kitaplar : 24 x 16 cm. Orta boy kitaplar : 20 x 14 cm. Küçük boy kitaplar : 17 x 12 cm. ÇalıĢma Koltuğu ( Döner Koltuk ): Oturma Yüksekliği : 42 en alt 55 cm. en üst ( DöĢeme kalınlığı dahil ) Oturma GeniĢliği : cm. Oturma Derinliği : cm. Toplam Yükseklik : cm. Arkalık Eğimi : 8-12 cm Kolçak Yüksekliği : cm. ÇalıĢma Sandalyesi: Oturma Yüksekliği : 45 cm. ( DöĢeme kalınlığı dahil ) Oturma GeniĢliği : cm. Oturma Derinliği : cm. Toplam Yükseklik : cm. Arkalık Eğimi : 5-8 cm Oturma Odası- Salon Mobilyalarının Standart Ölçüleri Hafif DöĢemeli Koltuklar: Oturma Yüksekliği : cm. ( DöĢeme kalınlığı dahil ) Oturma GeniĢliği : cm. Oturma Derinliği : cm. Toplam Yükseklik : cm. Arkalık Eğimi : 8-12 cm Kolçak Yüksekliği : cm. Ağır DöĢemeli Koltuklar Oturma Yüksekliği : cm. ( DöĢeme kalınlığı dahil ) Oturma GeniĢliği : cm. 22

27 Oturma Derinliği : cm. Toplam Yükseklik : 74-83cm. Arkalık Eğimi : cm Kolçak Yüksekliği : cm. Dinlenme Koltuğu Oturma Yüksekliği : cm. ( DöĢeme kalınlığı dahil ) Oturma GeniĢliği : cm. Oturma Derinliği : cm. Toplam Yükseklik : 74-83cm. Arkalık Eğimi : cm Kolçak Yüksekliği : cm. Sandalye ( oturma amaçlı ) Oturma Yüksekliği : cm. ( DöĢeme kalınlığı dahil ) Oturma GeniĢliği : cm. Oturma Derinliği : cm. Toplam Yükseklik : cm. Arkalık Eğimi : 8-10 cm. Orta Sehpa: Yükseklik GeniĢlik Uzunluk : cm. : cm. : cm. Küçük Boy: ( KöĢe )Sehpa Yükseklik GeniĢlik Uzunluk : cm. : cm. : cm. Tv Sehpa: Tv sehpalarında dikkat edilecek en önemli kural ; kiģi koltuğa oturduğunda göz seviyesi ile tv nin merkezi aynı yükseklikte olmalıdır. Anatomide ve resim, heykel, mimari gibi sanat dallarında normal bir erkek boyu 175 cm olarak kabul edilir. Bu kural doğrultusunda oturmuģ bir insanın yerden yüksekliği yaklaģık 137 cm, göz seviyesi de 125 cm civarındadır. Bu bilgiler doğrultusunda tv sehpası hazırlanır. Yükseklik : cm ( Tv nin boyutları ile orantılı değiģir.) GeniĢlik : cm ( Tv nin boyutları ile orantılı değiģir.) Derinlik : cm (LCD ve Plazma tv lerde Derinlik az tutulabilir.) 23

28 2.2.5.Çocuk Odası Mobilyalarının Standart Ölçüleri Ranza: Yükseklik : 180 cm. GeniĢlik : cm. Uzunluk () boy ) : cm. Yan travers ( Yan kayıt ) geniģliği : 20 cm Yan traversin ( Yan kayıt ) yerden yüksekliği : cm Antre Mobilyalarının Standart Ölçüleri Portmanto yüksekliği 180 cm. den baģlar. Mevsim dıģı ayakkabıların veya fazla eģyaların konulması için yukarı kısımda da dolap olması düģünülüyorsa bu durumda yükseklik artırılarak tavana kadar çıkarılabilir. Portmanto yüksekliklerinin genelde kapı pervazları seviyesinde olması ( ortalama cm. ) görünüģ güzelliği sağlamak için aranan bir özelliktir. Askıya takılmıģ orta boy bir paltonun yüksekliği 120 cm. dir. Buna göre askı yüksekliğinin yerden veya dolap üstünden itibaren en az 120 cm. olması gerekir. Ayakkabı dolaplarının derinlikleri cm., sürme kapaklı dolaplarda ise 38 cm. den aģağı olmaz. Ancak ayakkabılar eğimli bir Ģekilde yerleģtirilecek Ģekilde dizayn edilecek ise bu ölçü 26 cm. ye kadar düģürülebilir. ġapkalık rafları geniģliği 18 cm. den baģlayarak daha geniģ yapılabilir. Aynaların biçim ve boyları ne olursa olsun, üst kenarları, ortalama göz yüksekliği 160 cm. ye, saç tuvaleti ve Ģapka kontrolü için en az 10 cm. eklenerek 170 cm. den aģağı olmamalıdır. ġapkalık rafı ile askılık arasında en az 8 cm. boģluk bırakılmalıdır Mutfak Dolaplarında Standart Ölçüleri Tezgah yüksekliği ( mermer kalınlığı dahi ) : cm. Tezgah derinliği : cm. Alt dolap yüksekliği : cm Alt dolap derinliği : cm. Baza yüksekliği : 8 cm. Alt ve üst dolap arası boģluk : cm. Tezgah tablası çıkıntısı ( alt dolaba göre ) damlalıklı : 5 cm Üst dolabın yerden yüksekliği ( üst dolabın alt kenarı ) : 150 cm. Üst dolap yüksekliği : cm. Üst dolap derinliği : cm. Boy dolap Derinliği : cm. Boy dolap geniģliği : cm. Dolap kapak geniģlikleri : cm. Fırın boģluğu : cm. 24

29 2.2.8.Banyo Seramik Ölçüleri ve donti ÖLÇÜLERĠ Duvar ve Yer Kaplamaları olarak muhtelif ölçülerde ve renklerde imal edilen ve satıģa arz edilen fayans ve seramiklerde renk ve desenler de günümüz koģullarına uygun olarak sıkça değiģmektedir. Duvar Fayans Ölçüleri: 10 x x x x x x x x 60 Yer Seramik Ölçüleri: 20 x x x x x x x 60 25

30 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FALĠYETĠ ĠĢlem Basamakları Donatı ölçülerini almak için gerekli araç ve gereçleri hazırlayınız (Metre, Kâğıt, Kalem, Defter,) Ölçülerini alacağınız donatı ile ilgili araģtırma yapın Ölçü alacağınız donatı ölçülerinin malzeme özelliklerini araģtırın Kullanılan donatıların listesini hazırlayın Her donatı için ayrı ölçü listesi hazırlayın Aynı donatıyı iki defa yazmayın yada yazılmamıģ donatı olmadığına dikkat edin Ölçülerinizin doğru olup olmadığını tekrar kontrol edin Öneriler Ölçü alma araçlarını doğru olarak seçiniz Ölçü almaları kurallara uygun olarak yapın Donatıların standart ölçülerini inceleyin Donatı listesinin doğruluğunu kontrol edin Aldığınız ölçülerle standart ölçüleri karģılaģtırın Listenizdeki bütün donatıların ölçüsünün alınıp alınmadığını kontrol edin 26

31 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boģ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 1- Çift kiģilik yatak: geniģliği... cm 2- Komodin: Yükseklik : cm.geniģlik :...Derinlik :.. cm. 3- ÇamaĢır Dolabı: Yükseklik.:. cm. Derinlik:.cm. GeniĢlik :...cm. 4- Büfe: Yükseklik : cm. GeniĢlik:. cm. Derinlik :..cm. 5- Koltuklarda:Oturma Yüksekliği : cm. Oturma GeniĢliği :.... cm. Oturma Derinliği :. -.. cm. 6- ÇalıĢma masası ölçüleri ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Erkekler Ġçin: Kadınlar için: Yükseklik :..cm.... cm. GeniĢlik :. cm... cm. Uzunluk :....cm cm. 7- Sandalye ( oturma amaçlı ) Oturma Yüksekliği :.. -. cm. ( DöĢeme kalınlığı dahil ) Oturma GeniĢliği :.. -. cm. Oturma Derinliği : -. cm. 8- Mutfak Dolaplarında Standart Ölçüleri Tezgah yüksekliği ( mermer kalınlığı dahi ) :... cm. Tezgah derinliği :. -.. cm. 9- Mutfak Dolaplarında Standart Ölçüleri Alt dolap yüksekliği :.. cm Alt dolap derinliği :.. cm. Boy dolap Derinliği :.. cm. Boy dolap geniģliği : cm. 10- Mutfak Dolaplarında Standart Ölçüleri Banyo Tezgah Yüksekliği Banyo Tezgah Derinliği :.. cm. : cm. 27

32 DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevapladığınız konularla ilgili öğrenme faaliyetlerini tekrarlayınız. Tamamı doğru ise Uygulamalı Test e geçiniz. 28

33 UYGULAMALI TEST Genç Odası Mobilyalarının Net Resimlerini çiziniz ve bu çalıģmayı aģağıdaki ölçme kriterlerine göre değerlendiriniz. Uygulama Faaliyeti: Banyo Metrajı Çıkarmak. Açıklama: Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız becerileri EVET ve HAYIR kutucuklarına (X) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Kriterleri Evet Hayır 1. Banyoda kullanılan elemanların listesini çıkardınız mı? 2. Kullanılan elemanların ölçü birimlerini belirlediniz mi? 3. Elemanların fiyat araģtırmasını yaptınız mı? 4. Elemanların hangisinden ne kadar kullanılacağı belirlediniz mi? 5. Her elemanın maliyetlerini ayrı ayrı belirlediniz mi? 6. Bütün elemanların toplam maliyetini çıkardınız mı? 7. Yaptığınız metraj hesaplamasının tekrar kontrolünü yaptınız mı? DEĞERLENDĠRME Uygulama faaliyetinde kazandığınız davranıģlarda iģaretlediğiniz EVET ler kazandığınız becerileri ortaya koyuyor. HAYIR cevaplarınız için ilgili faaliyetleri tekrarlayınız. Tamamı EVET ise Modül Değerlendirme ye geçiniz. 29

34 MODÜL DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümlelerin baģında boģ bırakılan parantezlere cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D yanlıģ ise Y yazınız. 1. ( ) Metraj hesaplamalarında her zaman ölçü birimi olarak cm kullanılır. 2. ( ) Metraj hesaplamalarında yapı elemanlarının boyut ve miktarlarının ölçü birimleri doğru bilinmeli 3. ( ) Metraj hazırlanırken en sık yapılan hatalardan biri bazı yapı elemanlarının miktarını olması gereken eksik yada fazla hesaplanmasıdır 4. ( ) Metraj yapıldıktan sonra iģlem basamaklarının önemi yoktur. 5. ( ) Yapı bölümlerinin ayrı ayrı olarak yapılmıģ metrajında aynı özellikteki iģler kendi aralarında toplanmaz ve ayrı ayrı metraj özeti cetveline yazılırlar. 6. ( ) Bir yapının; sözleģme ve eklerine göre tamamlanması kesin hakediģ raporları hazırlanması için yeterli değildir. 7. ( ) Kesin hesaptan, varsa müteahhidin borçlar yasal vergileri kesilir. Kabul iģlemi yapıldıktan sonra da varsa alacağı verilir. 8. ( ).Kesin hesaplar ve hakediģlerden yeterince kopya çıkarılarak kontrol ve müteahhide imza ettirilip ilgili makamlarca mühürlenerek belediyelerce korunur. 9. ( ) Yatak baģlığı yatak seviyesinden sonra en az 25 cm. veya daha yüksek olur 10. ( ) Puf Yüksekliği: 45 cm. MODÜL DEĞERLENDĠRME 11. ( ) ÇamaĢır Dolabı ( Ģifonyer )Yüksekliği: cm. 12. ( ) Yemek sandalyesi Oturma Yüksekliği : cm. 13. ( ) Orta Sehpa yüksekliği : cm. 14. ( ) ÇalıĢma sandalyesi Oturma GeniĢliği : cm. 15. ( ) Hafif DöĢemeli Koltuklarda Oturma Yüksekliği : cm 16. ( ) Hafif DöĢemeli Koltuklarda Arkalık Eğimi : cm 17. ( ) Ağır döģemeli Oturma Derinliği : cm. 18. ( ) Mutfak tezgahı derinliği: cm. 30

35 19. ( ) Mutfak dolaplarında alt ve üst dolap arası boģluk: cm 20. ( ) Banyoda eviye derinliği 50-55cm DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karģılaģtırınız. Doğru cevap sayınızı belirleyerek kendinizi değerlendiriniz. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt yaģadığınız sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrar inceleyiniz. Cevaplarınızın hepsi doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baģvurunuz. 31

36 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1 ĠN CEVAP ANAHTARI 1 YanlıĢ 2 Doğru 3 Doğru 4 Doğru 5 YanlıĢ 6 YanlıĢ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 NĠN CEVAP ANAHTARI cm 2 50 cm/: cm cm /45 50 cm / cm 4 80 cm./ 180 cm/45 cm cm/45 55 cm /48-50 cm cm/70 74 cm cm/75 85 cm cm/ cm cm cm cm cm/ cm cm/ cm/ cm/ cm cm/ cm 32

37 MODÜL DEĞERLEDĠRME NĠN CEVAP ANAHTARI 1 YanlıĢ 2 Doğru 3 Doğru 4 YanlıĢ 5 YanlıĢ 6 YanlıĢ 7 Doğru 8 YanlıĢ 9 Doğru 10 Doğru 11 YanlıĢ 12 Doğru 13 Doğru 14 YanlıĢ 15 Doğru 16 YanlıĢ 17 Doğru 18 YanlıĢ 19 Doğru 20 Doğru 33

38 KAYNAKÇA KAYNAKÇA PANCARCI Ali ÖCAL M.Emin Yapı ĠĢletmesi ve Malolma Ankara

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. Mobilya Resimleri Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı

DERS BİLGİ FORMU. Mobilya Resimleri Ağaç işleri Mobilyacılık. Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin okutulacağı dönem /sınıf/yıl Süre Dersin amacı Dersin tanımı Dersin Ön Koşulları Ders ile kazandırılacak yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KONUT MEKÂNLARI TEFRİŞİ 482BK0062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

YAPI İŞLETMESİ METRAJ

YAPI İŞLETMESİ METRAJ YAPI İŞLETMESİ METRAJ 1. METRAJ YAPMA Metrajın Önemi Bir yapının yapılması için ilk önce imar durumuna göre projeleri çizilir. Yapının projeleri üzerinden maliyet bedeli hesaplanır. Yapı için harcanacak

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR?

METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ NEDİR? NASIL YAPILIR? METRAJ İŞLERİ Metraj; bir yapıyı meydana getiren elemanların ayrı ayrı ölçülerek miktarlarının bulunması işlemine denilmektedir. Ölçümlerde uzunluklar m, alanlar m2 hacimler

Detaylı

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ

İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ İNŞAAT PROJELERİNİN YAPIM SÜRECİNDE KEŞİF VE METRAJ Yapı Maliyetinin Belirlenmesi Ön Keşif (Burada amaç projeden dolayı firmamızın kazık yememesi ve verilen teklifin ne derece geçerli olduunun belirlenmesi).

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ TOZALTI KAYNAĞI 521MMI240 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-2 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter YIĞMA BİNA

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER

YAPI İŞLERİNDE HAKEDİŞ DÜZENLENMESİ VE ŞANTİYELERDE KULLANILAN DEFTERLER B.İ.G.Ş. nin 39.ncu maddesine göre, yüklenici tarafından yapılan yapım ve hizmet işlerinin bedelleri, sözleşmeye ek birim fiyat cetvelleri, keşif özeti yada sonradan düzenlenen onaylı yeni fiyatlar üzerinden

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ 725TTT045 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ MODEL KESĠM 542TGD322 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SANAT VE TASARIM İÇ MEKÂNDA KEŞİF Ankara, 2013 i Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI AZĠZAN EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ

DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI AZĠZAN EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ DOĞRUDAN TEMĠN ĠLANI AZĠZAN EĞĠTĠM ARAġTIRMA VE KÜLTÜR DERNEĞĠ Elazığ ili SODES 2012-23-826 nolu Her Genç Gelecektir Projesi kapsamında mobilya mal alımına iliģkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin

Detaylı

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ

METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ METRAJ TANIMI ve ÖZELLİKLERİ Bir yapıyı meydana getiren bütün bölümlerin ve elemanların ölçülerek birim miktarının bulunmasına metraj denir. Metraj, genel anlamda ölçerek malzeme miktarını belirlemek anlamına

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ KEÇE EV AKSESUARLARI Ankara,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR?

HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR? HAKEDİŞ NEDİR? NASIL TANZİM EDİLİR? NASIL ÖDENİR? KİMLER KULLANIR? TANIMI: Müteahhidin veya Taşeronun; uhdesindeki sözleşmeye göre inşatta gerçekleştirdiği imalat ve belirli ihzarat karşılığı tahakkuk

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL TEKNĠK SERVĠSLERĠ... 3 1.1. Hastane Organizasyonu Ġçindeki

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 AMAÇ

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 10 Biyomedikal teknik servislerinde bakım onarımla ilgili iģçilik ve malzeme maliyetlerini hesaplayabileceksiniz. ARAġTIRMA Bakım onarım maliyetlerinin bilinmesinin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER

Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü İNŞ4001 YAPI İŞLETMESİ METRAJ VE KEŞİF-1 Yrd. Doç. Dr. Selim BARADAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin YİĞİTER http://kisi.deu.edu.tr/huseyin.yigiter KAPSAM Temel

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ KESĠM PROGRAMI 542TGD321 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ MALZEME MİKTARI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR?

02.01.2016 HAKEDİŞ NEDİR? HAKEDİŞ NEDİR? TANIMI:Bir yüklenici yapacağı inşaatı belirli bir fiyat üzerinden gerçekleştirmektedir.inşaat işleri uzun süre ve fazla para gerektirir.inşaat bedeli olan paranın tamamının işin başında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Grup Mobilyalar ve Aksesuarlar Satış Elemanlığı Mobilya Satış Elemanlığı 2. yıl /4. Dönem Haftada 4 Ders Saati

DERS BİLGİ FORMU Grup Mobilyalar ve Aksesuarlar Satış Elemanlığı Mobilya Satış Elemanlığı 2. yıl /4. Dönem Haftada 4 Ders Saati Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Dönem / Sınıf Süre Dersin Amacı Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler Dersin İçeriği Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ TEKĠRDAĞ ġube MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA ġ I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Dumansız Sanayi Bölgesindeki Kiralık Evren Depo Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ

Detaylı

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER

Ġġ ÜNVANI BAĞLI OLDUĞU MAKAM EMĠR ALACAĞI MAKAM. Ġġ/GÖREV KISA TANIMI. Ġġ ÇIKTISI BĠLGĠ KAYNAKLARI. ĠLETĠġĠM ĠÇERĠSĠNDE OLUNAN BĠRĠMLER DAĠRE BAġKANI Yapı ĠĢleri ve Teknik Rektörlük Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı nın en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama yetkilisidir. Dairede çalıģan

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ FERMUAR DĠKĠMĠ 542TGD763 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ

AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AĠLE VE TÜKETĠCĠ HĠZMETLERĠ MÜġTERĠ ÖZEL TALEPLERĠ 347CH0033 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ YAPI ELEMANLARI ÖLÇÜLENDİRME VE TARAMA 580TC0011 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :...

DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA. Adı Soyadı / Unvanı :... DOĞRUDAN TEMĠN USULÜ TEKLĠF MEKTUBU./ /2012 BURSA İL ÖZEL İDARESİ PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Teklif Sahibinin; Adı Soyadı / Unvanı :... Açık Tebligat Adresi :...... Bağlı Olduğu Vergi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KEPENK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA GÖRÜNÜŞ VE KESİT ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AHġAP ÇATICI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR. : ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MESLEK. : AHġAP ÇATICI MESLEK SEVĠYESĠ : 3 MESLEK ELEMANI TANIMI

AHġAP ÇATICI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR. : ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MESLEK. : AHġAP ÇATICI MESLEK SEVĠYESĠ : 3 MESLEK ELEMANI TANIMI AHġAP ÇATICI PROGRAMINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR ALAN : ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MESLEK : AHġAP ÇATICI MESLEK SEVĠYESĠ : 3 MESLEK ELEMANI TANIMI Ahşap Çatıcı, projedeki ölçü ve şekillerde ahşap çatı yapma ve çizimlerini,kendi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI DESTEK ELEMANLARI ĠMALATI 521MMI554

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI DESTEK ELEMANLARI ĠMALATI 521MMI554 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI DESTEK ELEMANLARI ĠMALATI 521MMI554 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ

SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI. SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe. MAAġLARIN ZAMANINDA VE EKSĠKSĠZ ÖDENMESĠ Yayın i Nisan 2013 1/3 SÜREÇ ADI : Maaş Ödenmesi Süreci SÜRECİN SORUMLULARI: Harcama Yetkilisi, GerçekleĢtirme Görevlisi /Muhasebe ÜST SÜRECİ: SÜRECİN AMACI: Yönetim-ĠletiĢim Süreci MAAġLARIN ZAMANINDA

Detaylı

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler

Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler Yaklaşık Maliyet Düzenleme Esasları ve Hakedişler İÇERİK Bu ders kapsamında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen Yapım işlerinde Metraj Çıkarılması, Yaklaşık Maliyetinin Hesaplanması,

Detaylı

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT 213GIM178 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 Biyomedikal cihazlar alanında hizmet veren hastane ve firmaların biyomedikal teknik servislerinde çalıģma planları yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Biyomedikal teknik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI HAVUZLUK MOBĠLYALARI ÇĠZĠMĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

*31 Ağustos a kadar anlaşmalı Alfemo larda CardFinans a özel, 100TL ve üzeri 3, 5, 11 taksite 4 ay erteleme veya 2, 4, 6 taksite +6 taksit!

*31 Ağustos a kadar anlaşmalı Alfemo larda CardFinans a özel, 100TL ve üzeri 3, 5, 11 taksite 4 ay erteleme veya 2, 4, 6 taksite +6 taksit! Alfemo dan muhteşem yaz sürprizi: İçinizi serinleten indirimi başladı! Düşlediğiniz Alfemo ya ulaşmanız şimdi çok kolay. En güzel ürünler, rakipsiz indirimlerle sizleri bekliyor.* *31 Ağustos a kadar anlaşmalı

Detaylı

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü

T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 07.02.2017 06.02.2017 T.C. ÇAYCUMA KAYMAKAMLIĞI Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2017 YILI ġubat (KIġ) DÖNEMĠ KALFALIK USTALIK SINAV PROGRAMIDIR. Sayı: 48877600-125.01- Konu: Kalfalık Ustalık Sınavları

Detaylı

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer

637 Ada / 3 Parsel. Toplam İnşaat m² m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı. Başlık Yüzde Değer Tarih: 26.12.2016 637 Ada / 3 Parsel Toplam İnşaat m² 2.310 m² Toplam Bağımsız Bölüm Sayısı 14 adet Toplam İnşaat Maliyeti 2.305.167 TL Yüzde İlk Ödemeler 4,6 % 105.000 TL İş makinesi 0,5 % 10.934 TL Ödemeler

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ TIRNAK SÜSLEME 815SBG057 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ MESLEKĠ ÇĠZĠMLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer

14 Beyan Sahibi/Temsilcisi 15 Sevkiyat/Gönderilen Yer Formu doldurmadan önce notları okuyunuz KONTROL BELGESİ ASLI EK 32 TÜRKİYE CUMHURİYETİ 2 Gönderen/Ġhracatçı No 8 Teslim Alan No T 5 3Formla r 4 Yük Listeleri 5 Kalemler 6Kapların Toplamı A HAREKET GÜMRÜK

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ÇELİK YAPI PREFABRİK GÖRÜNÜŞ VE DETAYLARI 582YIM403 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖŞEME VE TEMEL DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı

BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı BĠNA ĠNġAATI YAPTIRILACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(DHMĠ) Malzeme Daire BaĢkanlığı ERZĠNCAN HAVAALANI LOJMAN YAPIMI ĠġĠ. yapım iģi 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanununun 19 uncu maddesine

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ ÇEKĠLEN ARAÇ FREN SĠSTEMĠ 525MT0180 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEMEL MESLEKİ HESAPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HASIR ÖRME 215ESB492 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı

Pursantaj (%) 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,022326. Poz No Ġmalatın Cinsi Birim Miktarı ĠĢ Grubu: SANAYĠ SĠTESĠ AYAKLI DEPO (V= 00 M,H= Sayfa: 1 1 Elile elenmiģ kum,çakıl yada kum-çakıl çıkarılması ve yığılması m³ 0,0 Anma çapı=4", 100 mm, et kalınlığı=.5 mm, tecritli manģonlu diģli çelik

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OPERASYON PROGRAMLARI II 482BK0110 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ÇOCUK KALİFORNİYA MODELİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

AÇIKLANAN MATEMATİK SORULARI

AÇIKLANAN MATEMATİK SORULARI 2007 AÇIKLANAN MATEMATİK SORULARI 1 SORU 1 Sayılar Bilgi D 2 SORU 2 Sayılar Puanlama Rehberi Kod Yanıt Soru: M022046 Blok No: M01-02 Doğru Yanıt 10 7,185 19 7,185 e denk diğer yanıtlar Yanlış Yanıt 70

Detaylı

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri

Seminer. Yaklaşı. şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri Seminer Yaklaşı şık k Maliyet ve Hakediş Düzenleme Semineri İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolu Semineri Oska Yazılım 2008 18 yıllık birikim ve sayısı 3000 in üzerinde program kullanıcısına

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ YAN CEPHE GÖRÜNÜġLERĠ ÇĠZME 581MSP051 Ankara, 11 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TEK RENKLĠ FLEKSO BASKI 213GIM226 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı