T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ"

Transkript

1 T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE DE PİRİNÇ BİTİ (Sitophilus oryzae, Coleoptera: Curculionidae ) POPÜLASYONLARINDA ENDOSİMBİYONT BAKTERİ Wolbachia ENFEKSİYONUNUN BELİRLENMESİ Kübra TÜRKMEN Danışman Prof. Dr. Erhan KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ ANABİLİMDALI ISPARTA-2018

2 2018 [Kübra TÜRKMEN]

3

4

5 İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER... i ÖZET... ii ABSTRACT... iii TEŞEKKÜR... iv ŞEKİLLER DİZİNİ... v ÇİZELGELER DİZİNİ... vi SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ... vii 1.GİRİŞ LİTERATÜR ÖZETLERİ Ülkemizde Yapılan Bazı Çalışmalar Yurtdışında Yapılan Bazı Çalışmalar MATERYAL VE METOT Meteryal Metot Depolardan buğday örneklerinin toplanması Sitophilus oryzae nin elde edilmesi Genomik DNA izolasyonu PCR amplifikasyonu ARAŞTIRMA BULGULARI TARTIŞMA VE SONUÇLAR KAYNAKLAR ÖZGEÇMİŞ i

6 ÖZET Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE DE PİRİNÇ BİTi (Sitophilus oryzae L., Coleoptera: Curculionidae ) POPÜLASYONLARINDA ENDOSİMBİYONT BAKTERİ WOLBACHİA ENFEKSİYONUNUN BELİRLENMESİ Kübra TÜRKMEN Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Danışman: Prof. Dr. Erhan KOÇAK Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae ) başta mısır olmak üzere tüm hububat çeşitlerinde zararlıdır. Hububat danelerinde beslenmeleri sonucu üründe kalite ve ağırlık yönünden kayıplar meydana getirir. Endosimbiyont bakteri olan Wolbachia, eklembacaklıların %66 sında tespit edilmiş olup konukçularının üremesi üzerinde partenogenesis, erkek öldürücülük, feminizasyon ve sitoplazmik uyumsuzluk şeklinde üreme bozukluğuna neden olan önemli bir bakteridir. Çalışmada Ege (İzmir ve Manisa), İç Anadolu (Ankara ve Konya), Karadeniz (Samsun), Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır ve Şanlıurfa) ve Akdeniz (Adana) bölgelerinden toplam 12 lokasyondan S. oryzae popülasyonları toplanmış ve moleküler yöntemler ile Wolbachia varlığı araştırılmıştır. Çalışmada DNA ekstrasyonunu takiben PCR reaksiyonları wsp primerleriyle taranmıştır. Jel görüntülerine göre, taranan 120 örnekten 118 (%98,33) inde Wolbachia tespit edilmiştir. Şanlıurfa ve Adana (Çukurköprü) da %90 oranında, Manisa, İzmir, Ankara (Haymana-Karakeçeli), Diyarbakır, Samsun, Konya (Merkez-Alibey Köy) ve Adana (Ceyhan) illerinde ise %100 oranında Wolbachia varlığı tespit edilmiştir. Bu çalışma ülkemizde S. oryzae üzerinde Wolbachia varlığının belirlendiği ilk çalışmadır. Anahtar Kelimeler: Wolbachia, Endosimbiyont, wsp, Sitophilus oryzae, Türkiye. 2018, 36 sayfa ii

7 ABSTRACT M.Sc. Thesis DETERMINATION OF ENDOSYMBIONT BACTERIA Wolbachia INFECTIONS IN RICE WEEVIL (Sitophilus oryzae L., Coleoptera: Curculionidae ) POPULATIONS FROM TURKEY Kübra TÜRKMEN Süleyman Demirel University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Agricultural Biotechnology Supervisor: Prof. Dr. Erhan KOÇAK Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae ) is the harmful insect for grains especially corn. A result of consuming grain seeds it leads to quality and weight loss in products. Wolbachia, an endosimbiyont bacteria, has been found in 66% of arthropods, and causes various reproduction disorders including partenogenesis, male lethality, feminisation and cytoplasmic incompatibility. In the present study, S. oryzae populations were collected from 12 locations in Agean region (Izmir and Manisa), Central Anatolia region (Ankara and Konya), Black Sea region (Samsun), South-Eastern region (Diyarbakir and Şanlıurfa) and Mediterranean region (Adana). Existence of Wolbachia was investigated through molecular methods. Specifically the PCR reactions following DNA extraction were scanned with Wsp primers. According to gel displays, Wolbachia was determined in 118 out of 120 samples. In particular, the samples in Şanlıurfa and Adana (Cukurkopru) contained Wolbachia as 90%, and the samples in Manisa, Izmir, Ankara (Haymana-Karakeceli), Diyarbakir, Samsun, Konya (Merkez-Alibey Köy) and Adana (Ceyhan) contacted Wolbachia as 100%. The study is the first study on determination of Wolbachia in S. oryzae populations in Turkey. Keywords: Wolbachia, Endosymbiont, wsp, Sitophilus oryzae, Turkey. 2018, 36 pages iii

8 TEŞEKKÜR Bu araştırma için beni yönlendiren, karşılaştığım zorlukları bilgi ve tecrübesi ile aşmamda yardımcı olan değerli Danışman Hocam Prof. Dr. Erhan KOÇAK a teşekkürlerimi sunarım. Tezimin her aşamasında beni yalnız bırakmayan aileme, yüksek lisans arkadaşım İlyas KARAMAN a sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım. Kübra TÜRKMEN ISPARTA, 2018 iv

9 ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa Şekil 1. Wolbachia nın sınıflandırmadaki yeri... 3 Şekil 2. İkiye bölünerek çoğalan bir Wolbachia görüntüsü (Skala bar=0.5 μm) 4 Şekil 3. Sitophilus oryzae (Coleoptera Curculionidae) Şekil 4. Sitophilus oryzae nin yumurta, larva ve pupası (Coleoptera: Curculionidae) Şekil 5. Süleyman Demirel Üniversitesinde ayrılıp, kavanozlanan Sitophilus oryzae örnekleri Şekil 6. Sitophilus oryzae örneklerinden elde edilen genomik DNA bant görüntüsü. 1-10: İzmir, 11-20: Ankara, 21-30: Diyarbakır ve 31-40: Konya 21 Şekil 7. İllere göre Sitophilus oryzae de belirlenen Wolbachia oranı Şekil 8. Sitophilus oryzae bireylerinde % 100 oranındaki Wolbachia varlığı belirlenen iller. a) Manisa, b) İzmir, c) Ankara (Haymana), d) Ankara (Karakeçeli), e) Konya (Alibeyköy), f) Konya (Merkez), g) Samsun (Bafra Un), h) Samsun (Pak Un), i) Diyarbakır ve j) Adana (Ceyhan) 24 Şekil 9. Sitophilus oryzae bireylerinde % 90 oranındaki Wolbachia varlığı belirlenen iller. a) Adana (Çukurköprü) ve b) Şanlıurfa v

10 ÇİZELGELER DİZİNİ Sayfa Çizelge 1. Farklı konukçularda Wolbachia enfeksiyonlarının özellikleri... 5 Çizelge 2. Arthropod gruplarında görülen Wolbachia fenotipleri... 6 Çizelge 3. Sitophilus oryzae üzerinde Wolbachia taraması için yapılan PCR döngü programı vi

11 SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ CI Sitoplazmik Uyumsuzluk (Cytoplasmic Incapability) CTAB Cetyltrimethlyammonium Bromide DNA Deoksiribonükleik Asit FtsZ Septum Formasyonuna Neden Olan Gen (Filamenting Temperature Sensitive Mutant Z) HRM Yüksek Çözünürlüklü Erime (High Resolution Melting) ml Mililitre mm Milimetre MDA Çoklu Yer Değiştirme Amplifikasyonuna (Multiple Displacement Amplification) MK Erkek Öldürücülük (Male Killing) orf7 Bakteriyofaj Lokusu PI Partenogenesis (Partenogenesis Induction) PCR Polimeraz zincirleme Tepkimesi (Polymerase Chain Reaction) RFLP Kısıtlama Fragmanı-Uzunluğu Polimorfizmi (Restriction Fragment-Length Polymorphism) SOPE Sitophilus oryzae Primer Endosimbiyontu (S. oryzae Principal Endosymbiont) TUİK Türkiye İstatistik Kurumu Wsp Wolbachia Surface Protein µm Mikrometre vii

12 1. GİRİŞ Hızla artan dünya nüfusuna yeterli ve dengeli beslenebileceği kaynakların sağlanması günümüzün önde gelen sorunlarından biridir. İlaveten, kullanılabilir tarım alanları nüfus artışına paralel olarak artmamakta, aksine her geçen gün tarım yapılabilen alanlar daralmaktadır. Hububat, insanların temel besin kaynağını oluşturan ürünler içerisinde ilk sıradadır. Ülkemiz topraklarının yaklaşık %32 si (24.3 milyon hektar) tarım yapılabilir özelliktedir. Tarım alanlarının %67.5 i (16.4 milyon hektar) tarla ziraatına ayrılmıştır. Tarla ziraat alanının %73 üne (12 milyon hektar) hububat ekilmektedir. Hububat ekim alanı içerisinde yaklaşık %67.5 lik pay ile ilk sırada buğday, %25 lik payla ikinci sırada arpa ve %5 lik payla üçüncü sırada mısır gelmektedir. Buğdayın tüketimi gelişmiş ülkelerde daha az olmasına karşın, ülkemizde ve milli gelir düzeyi düşük olan ülkelerde oldukça fazladır (Anonim, 2015). Ülkemizde 2017 yılı TÜİK verilerine göre, yaklaşık 77 milyon dekar alanda, milyon ton buğday üretimi yapılmıştır (TÜİK, 2018). Birim alandan elde edilen ürün miktarının arttırılması birinci derecede önemli olmakla birlikte; üretimden tüketime kadar ürünün uygun bir şekilde korunması da büyük önem taşımaktadır. Tarımsal ürünlerin hasattan tüketimlerine kadar en az düzeyde kayıpla korunması bir zorunluluktur. Genellikle depolanmış ürünlerde hayvansal kökenli organizmalar önemli oranlarda ürün kayıpları meydana getirmektedir. Dünya üzerinde genel olarak depolanmış hububatlardaki böcek zararı, modern depolama tekniklerinin kullanılmadığı ülkelerde %10-40 civarındadır (Shayaa vd., 1997). Yıldırım vd. (2001) ülkemiz depolarındaki eksiklikler nedeniyle bu oranın %100 e kadar ulaşabildiğini bildirmektedirler. Bu zarar oranı bulaşma düzeyine göre daha da artabilmektedir. Ülkemiz iklim özellikleri ve üretim çeşitliliği nedeniyle çok sayıda depolanmış ürün zararlısının gelişmesine olanak vermektedir. Zararlılar depolanmış ürünlerde doğrudan ve dolaylı şekilde zarar verebilmektedir. Üründe beslenmeleri sonucu, üründe ağırlık kayıplarına, tohumluk özelliğinin düşmesine, kalite ve besin değerlerinde olumsuz değişimlere yol açarak ticari değerinin düşmesine neden olmaktadır (Boxall, 2001). Ürünlerdeki kayıpların engellenmesi için zararlı böcek popülasyonlarının kontrol altına alınması gerekmektedir. 1

13 Önemli ambar zararlılarından birisi de pirinç biti Sitophilus oryzae L. (Coleoptera: Curculionidae) dir. Ülkemizde yapılan çalışmalarda, S. oryzae nin hemen hemen tüm illerde belirlendiği ve diğer Sitophilus türlerinden daha yaygın ve yoğun popülasyon oluşturduğu görülmektedir (Aydemir, 2008; Bağcı vd., 2014). Dünya nın hemen her yerinde bulunmasına rağmen soğuk iklime fazla dayanıklı olmadığı için sıcak bölgelerde daha yaygın olarak bulunmakta ve büyük zararlar yapmaktadır. Pirinç, buğday, arpa, mısır, sorgum ve diğer tahıl türlerinde zararlı olmaktadır (Özer, 1957; Esin, 1958; Erakay, 1982). Tahıllarda taneleri yiyerek beslenmeleri sonunda üründe kalite ve ağırlık yönünden kayıplar meydana getirmektedir (Anonim, 2008). Zararı hem ergin hem de larvalar yapmaktadır. Larva tanenin içinde yaşamakta ve iç kısmını yemekte, erginler ise taneyi dışardan kemirerek zarar yapmaktadır. Bu zararlı, yoğun olduğunda tanenin sadece parçalanmış kabukları kalmakta, üründe kızışma ve küflenmeye sebep olmaktadır. Ayrıca zarar yaptığı taneler diğer sekonder zararlılar için ortam oluşturmaktadır. Bu tür kırma ve un mamullerinde de zarar yapabilmektedir (Yıldırım vd., 2001). Son yıllarda yapılan çalışmalarda kimyasal mücadele yerine alternatif mücadele yöntemleri ön planda tutulmaya başlanmıştır (Vigneron vd,. 2012; Li vd., 2015). Bu çalışma konularından birisi de endosimbiyont bakterilerdir. Üzerinde en çok çalışma yapılan bakteri ise canlılarda üreme bozukluğuna neden olan Wolbachia olduğu görülmektedir. Wolbachia alternatif mücadelede potansiyeli olan bir etmen olarak görülmektedir (Dunn vd., 2001; Sinkins ve O Neill, 2000). Wolbachia sp., ilk kez 1924 yılında Herting ve Wolbach tarafından sivrisineğin (Culex pipiens, Diptera: Culicidae) üreme dokularında saptanmıştır. Bunun ilk tanımlanması 1936 yılında Wolbachia pipientis olarak Herting tarafından yapılmıştır (Merçot ve Poinsot, 2009). Sadece dişi bireylerin sitoplazmaları ile taşınan Wolbachia nın 1999 yılında yapılan bir çalışmada somatik dokularda da bulunduğu belirlenmiştir (Dobson vd., 1999). Wolbachia, Rickettsiaceae familyasına ait, gram negatif bir alfaprotoeobakteridir (Breitschwerdt, 2007) (Şekil 1). 2

14 Wolbachia böceklerde hücre içi simbiyotik bir bakteri olup Coleoptera, Diptera, Hymenoptera, Homoptera, Lepidoptera ve Orthoptera takımları dahil böcek türlerinin %16.9'undan fazlasında tespit edilmiştir (Werren vd., 1995a). Yapılan araştırmalarda 63 arthropod türünden (Aracnida 2, İnsecta 61) 48 inde (%76), 20 filarial nematod türünün 18 inde (%90) Wolbachia varlığı belirlenmiştir. Bütün Arthropodların ise %20 sinde Wolbachia nın bulunduğu düşünülmektedir (Sinkins ve O Neill, 2000; Bandi vd., 2001; Hise vd., 2004; Kozek, 2005; Hilgenboecker vd., 2008). Şekil 1. Wolbachia nın sınıflandırmadaki yeri (Breitschwerdt, 2007) Wolbachia, ikiye bölünerek çoğalır (Şekil 2). Yaşam döngüsü Clamidya ların yaşam döngüsü ile benzerlik göstermektedir. Çoğalmaları, sırasıyla küçük form, yoğun form ve basillar form olmak üzere üç farklı morfolojik evreden oluşur (Kozek, 2005). 3

15 Şekil 2. İkiye bölünerek çoğalan bir Wolbachia görüntüsü (Skala bar=0.5 μm) (Kozek, 2005) Üreme sistemlerinde yaşayan bakteri bir konukçudan diğerine yumurta sitoplazması yolu ile taşınmaktadır. Wolbachia enfeksiyonu nadiren horizontal taşınmalarına rağmen anadan yavruya vertikal olarak taşınmakta ve konukçu üremesini birkaç yolla değiştirmektedir (Bandi vd., 1998; Stevens vd., 2001; Kozek, 2005) (Çizelge 1). Vertikal olarak iletilen endosimbiyontların frekanslarını artırmalarının iki yolu vardır, ya konukçunun uygunluğunu doğrudan arttırır ya da dişilerin çoğalmasını sağlayarak konukçuyu manipüle etmektir. İkinci tip genellikle üreme uyumsuzluğu olarak tanımlanır ve alfaprotoeobakteri Wolbachia en iyi anlaşılan örneğidir (Fein ve Perlman, 2004). 4

16 Çizelge 1. Farklı konukçularda Wolbachia enfeksiyonlarının özellikleri (Pfarr ve Hoerauf, 2006) Konukçu Symbiosis Taşınması Etkileri Lokalizasyonu Arthropodlar Çoğunlukla parazit, bazı durumlarda mutualist Vertikal ve horizontal Nematodlar Mutualist Vertikal CI, MK, partenogenesis, feminizasyon, oogenesis Embriyogenesis, larval gelişim ve erginin yaşamını devam ettirebilmesi Ovaryumlar, testisler, embriyo, vücut boşlukları Ovaryumlar, embriyolar ve hipoderma Wolbachia türleri, partenogenetik dişilerin üretilmesini sağlayarak, seksüel erkeklerle çiftleşir ve diploid dişiler meydana getirirler (Stouthamer vd., 1990; Werren, 1997; Dunn vd., 2001; Doran ve Moore, 2001). Wolbachia, enfekte ettiği dişi yumurtaları gelişimine devam ederken, erkek yumurtaları öldürmektedir (Merçot ve Poinsot 2009). Erkek konukçuların ölümü, dişi olan kardeşlerinin hayatta kalma oranını artırmakta ve Wolbachia ile enfekteli dişilerin hayatta kalma şansı da artmaktadır (Bandi vd., 2001, Doran ve Moore 2001, Zimmer, 2001, Charlat vd., 2003). Konukçularının feminizasyonunu teşvik eden bezlerin gelişimini engelleyerek erkekleri dişilere dönüştürür ve bazı Wolbachia ırkları, androjen bezler ve androjen hormon üzerinde etkili olarak feminizasyona neden olurken, bazı ırklar sadece androjen bez gelişimini engelleyerek feminizasyona neden olur (Charlat ve Merçot, 2000; Doran ve Moore, 2001; Werren, 1997; Juchault vd., 1994). Wolbachia, konukçu hormonlarını dişi gibi değiştirerek yumurta ürettirmektedir (Werren, 1997; Bandi vd., 2001; Charlat vd., 2003; Gotoh vd., 2003). Konukçu popülasyonunda hızlı şekilde yayılması ve konukçularının üremesi üzerine olan etkisi nedeniyle Wolbachia enfeksiyonları, bitki zararlıları ve vektör mücadelesinde güçlü bir potansiyel olarak görülmektedir (Dunn vd., 2001; Sinkins ve O'Neill, 2000). Bazı çalışmalarda depolanmış ürün zararlıları ile mücadelede 5

17 Wolbachia nın önemi vurgulanmış ve mücadeleye yönelik kullanılması amaçlanmıştır (Kageyama vd., 2010; Vigneron vd., 2012; Li vd., 2015). Kageyama vd. (2010) endosimbiyont bakteri olan Wolbachia nın maternal olarak iletildiğini ve omurgasızların üreme sisteminde çeşitli varyasyonlara neden olduklarını belirtmişlerdir. Böceklerin üreme sistemi üzerine etkisi önemli olduğu için Wolbachia nın zararlıların kontrol altına alınmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamışlardır. Zhang vd. (2010) nin yaptığı çalışmada ABD nin sekiz eyaletinde Conotrachelus nenuphar (Curculionidae) popülasyonlarında Wolbachia enfeksiyonunun dağılımı incelenerek popülasyonların %97.8 inde Wolbachia tespit edilmiş ve Curculionidae popülâsyonları arasında üreme uyumsuzluğuna neden olabileceği bildirilmiştir. Chen vd. (2012) Wolbachia nın oosit üretimi için gerekli olduğunu belirtmişlerdir. Çizelge 2. Arthropod gruplarında görülen Wolbachia fenotipleri (Islam, 2007) Wolbachia fenotipi Sitoplazmik uyumsuzluk (Cytoplasmic incompatibility: CI) Partenogenesis teşviki induction: PI) (Partenogenesis Dişileşme (Feminization: F) Erkek öldürme (Male killing: MK) Arthropod Diptera Lepidoptera Homoptera Coleoptera Hymenoptera Isopoda Acari Heteroptera Arachnida Hymenoptera Collembola Acari Thysanoptera Isopoda Lepidoptera Hemiptera Coleoptera Diptera Lepidoptera Hymenoptera Heddi vd yılında yapmış oldukları çalışmada; S. oryzae primer endosimbiyontu SOPE (γ-proteobacteria) ve Wolbachia (α-proteobacteria) nın, dişilerin doğurganlığını büyük ölçüde geliştirerek larva gelişim zamanını kısalttığını, aynı zamanda konukçunun uçuş yeteneklerini artırarak vitamin teminini 6

18 etkinleştirdiğini ve böylece Sitophilus popülasyonlarının davranışını etkilediği belirlemişlerdir. Wolbachia nın horizontal olarak taşınması sitoplazmik uyuşmazlığa bağlı olarak türleşme sürecini hızlandıracağı düşünülmektedir (Heddi vd., 1999; Carvalho vd., 2014). Wolbachia enfeksiyonunun manipüle edilmesi; tıp, veterinerlik ve tarımsal alanlarda önemli olan zararlı arthropod türlerinin biyolojik mücadelesi için kullanılabilecek önemli bir yöntemdir (Pourali vd., 2009). Heddi vd. (1999) Sitophilus türlerindeki Wolbachia varlığının çevre dostu stratejilerin geliştirilmesi için gelecekteki çalışmaları yönlendireceğini belirtmektedirler. Önemli bir depolanmış ürün zararlısı olan S. oryzae de Wolbachia saptanmış olması bu zararlıya karşı bu simbiyontun mücadelede doğrudan veya dolaylı olarak kullanılabilirliğini akla getirmektedir. Dünyada S. oryzae de Wolbachia varlığının belirlenmesi konusunda çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Werren vd., 1995b; Kageyama vd., 2010; Henri ve Mouton 2011; Carvalho vd., 2014; Li vd., 2015; Fein ve Perlman 2004) ancak ülkemizde bu tür üzerinde henüz bir çalışma yapılmamıştır. 7

19 2.LİTERATÜR ÖZETLERİ 2.1. Ülkemizde Yapılan Bazı Çalışmalar Güz vd. (2012) nin yaptığı çalışmada bir buğday zararlısı Eurygaster integriceps Puton (Heteroptera: Scutelleridae) in, önemli yumurta parazitoidi olan Trissolcus türlerinde Wolbachia enfeksiyonu varlığını tespit etmişlerdir. Wolbachia dış yüzey proteini (wsp) kodlayan gene ait DNA dizileri kullanılarak bakteri enfeksiyonu varlığı doğrulanmış aynı zamanda bakterinin streynleri belirlenmiştir. Yapılan filogenetik analizler sonucunda Trissolcus türlerinde belirlenen Wolbachia ırklarının genetik olarak birbirine benzediğini ve süpergrup B ye dahil olduğunu belirlemişlerdir. Farklı Trissolcus popülasyonlarındaki enfeksiyon durumunun belirlenmesi ve Wolbachia enfeksiyonunun yol açtığı uyuşmazlık nedeninin belirlenmesinin süne mücadelesinde oldukça önemli olduğunu belirtmişlerdir. Yıldırım vd. (2013), Kayseri ilinden toplanan Culex pipiens örneklerinde Wolbachia enfeksiyonunu araştırmak için yapmış oldukları çalışmada; her birinde 6-15 adet C. pipiens türü içeren 10 adet genomik DNA havuzu materyal olarak seçilmiştir. Genomik DNA havuzları Wolbachia yüzey protein (wsp) gen bölgesinin amplifikasyonu açısından incelenmiştir. Bu gen bölgesinin sekansı yüksek değişiklik göstererek farklı Wolbachia ırkları arasındaki filogenetik ilişkilerin analizinde kullanılabilmektedir. Havuzlardan genomik DNA ekstraksiyonu sonrasında wsp gen bölgesinin bp'lik kısmını amplifiye eden Wolbachia spesifik primerler ile PCR analizleri yapmışlardır. PCR analizleri ile incelenen 10 havuzun 6'sı (%60) pozitif bulunmuştur. İncelenen havuzlarda Wolbachia ile minimum enfeksiyon oranı %5.08 olarak belirlenmiştir. 8

20 Şaki ve Şimşek (2014) tarafından yapılan çalışmada Elazığ'da farklı tür erkek ve dişi sineklerde Wolbachia spp' nin PCR kullanılarak taranması amaçlanmıştır. Çalışmada 33 dişi ve 15 erkek Musca spp., 30 dişi ve yedi erkek Lucilia sericata (Diptera: Calliphoridae), 16 dişi ve dört erkek Calliphora vicinia (Diptera: Calliphoridae), bir dişi ve dört erkek Sarcophaga haemorrhoidalis (Diptera: Sarcophagidae) ile 27 dişi ve 10 erkek Chrysomia albiceps (Diptera: Calliphoridae) kullanılmıştır. Genomik DNA izolasyonunun ardından Wolbachia wsp genini çoğaltan spesifik primerler ile PCR yapılmıştır. Çalışma neticesinde pozitif kontrol örneğinde 630 bp'lik bant gözlenirken, negatif kontrol ve test edilen örneklerde pozitiflik belirlenememiştir. Tunçbilek vd. (2015) Antalya ilinden temin ettikleri S. granarius, S. zeamais ve parazitoit Lariophagus distinguendus de hücre içi simbiyotik bakterilerin varlığını moleküler yöntemler ile tespit etmişlerdir. Çalışmada Wolbachia enfeksiyonu varlığını wspec spesifik primeri ile 53 C de, Arsenophonus varlığını Ars spesifik primeri ile 52 C de ve Spiroplasma varlığını 63F-TK55 spesifik primeri ile 55 C sıcaklıkta PCR yaparak taramışlardır. Antalya dan temin edilen S. granarius, S. zeamais ve parazitoit L. distinguendus de 16S rdna dizilimine dayanan filogenetik analiz sonucuna göre Wolbachia varlığını tespit etmişlerdir. S. granarius un test edilen tüm bireyleri Wolbachia ve Arsenophonus için pozitif çıkarken, hem Wolbachia hem Spiroplasma parazitoit L. distinguendus için pozitif çıkmıştır. S. zeamais için taranan endosimbiyontlarda pozitif sonuç elde edilmemiştir. Tunçbilek ve Bakir, (2016) Rhagoletis cerasi nin kiraz zararlısı olduğunu, gün geçtikçe mücadele yönteminin etkili ve geniş spektrumlu ilaçların piyasadan kaldırılması ile çok daha zorlaştığını, insan ve çevre açısından mikrobiyal simbiyotik canlılarla mücadelenin daha sağlıklı bir durum olduğunu belirtmişlerdir. R. cerasi erişkinleri barsak ve üreme bakterileri için 16S ribozomal RNA geni ile PCR taraması yapmışlar, her ne kadar Cardinium, Hamiltonella, Ricketsia ve Arsenophonus tespit edilmemiş olsa da popülasyon da Wolbachia enfeksiyonu tespit ettiklerini bildirmişlerdir. Amaçlarının ise sempozyumlar da biyolojik mücadele kaynaklarının bilincini artırmak olduğunu belirtmişlerdir. Karaman ve Koçak (2017) Türkiye'de buğdayın en önemli zararlısı olan Süne türü E. integriceps (Hemiptera: Scutelleridae) de Wolbachia enfeksiyonu taramasını 9

21 yapmışlardır. Çalışmalarında, E. integriceps türünün ülkede yayılış gösterdiği Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Kahramanmaraş, Kırklareli, İçel, Sakarya, Siirt, Şırnak ve Tunceli illerinden toplanan erkek ( ) bireylerinde, endosimbiyont bakteri Wolbachia nın moleküler yöntemler ile tespiti ve popülasyonlardaki yaygınlık oranını belirlemişlerdir. Toplam 15 ilden 150 bireyde çalışma yürütmüşlerdir. Çalışmalarında DNA ekstraksiyonunu izleyen PCR reaksiyonlarını yeni tasarlanan wsp primerleri ile taramışlar ve agaroz jelde görüntüleyerek, Wolbachia varlığını tespit etmişlerdir. Elde edilen PCR reaksiyonlarından sekans yaparak Wolbachia varlığını kesin olarak ortaya koymuşlardır. Jel görüntülerine göre, taranan 150 örneğin 142 tanesinde (%94.66) Wolbachia enfeksiyonu tespit etmişlerdir. Bulunma oranını, Marmara Bölgesinin beş ilinde %98, Akdeniz Bölgesinde iki ilde %85, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde dört ilde %95, Doğu Anadolu Bölgesinde dört ilde ise %95 olarak vermişlerdir. Wolbachia bulunma oranı %100 olarak tespit edilen iller ise Ağrı, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Kırklareli, Siirt, Şırnak ve Tunceli olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın E. integriceps türünde Wolbachia varlığının ve yayılış oranının belirlendiği ilk çalışma konumunda olduğunu belirtmişlerdir Yurtdışında Yapılan Çalışmalar Hsiao ve Hsiao (1985) Amerika da yonca hortumlu böceği (Hypera postica) nin üç farklı ırkından batı ırkında Wolbachia nın olduğunu fakat doğu ve Mısır ırklarında olmadığını belirtmişlerdir. Batı ırkı dişileri ile doğu ırkı veya Mısır ırkı erkekleriyle çaprazlandığında döl meydana gelirken, doğu ve Mısır ırklarının çaprazlanması sonucunda ise döl meydana gelmemiştir. Araştırmacılar bu bulgulardan hareketle Wolbachia nın dişiler tarafından aktarıldığını belirtmişlerdir. Werren vd. (1995b) yapmış oldukları çalışmada arthropodlarda Wolbachia enfeksiyonu taraması yapmışlardır. S. oryzae de Wolbachia enfeksiyonunun varlığını tespit etmek için revize edilen 16S rdna ve FtsZ primerleri kullanmışlardır. Analiz sonucu Wolbachia varlığını 16S rdna ve FtsZ arasında uyum olduğunu belirlemişlerdir. Wolbachia nın konukçunun üreme sisteminde sitoplazmik uyumsuzluk, partenogenezis ve feminizasyon gibi değişikliklere neden olduğunu ve canlı üzerinde horizontal olarak transfer edildiğini tespit etmişlerdir. 10

22 Werren (1997) e göre arthropodlarda, tür içindeki yeni Wolbachia enfeksiyonları horizontal taşınma sonucu bulaştığını belirtmiştir. Araştırmacı, FtsZ geni kullanılarak yapılan çalışmaların, Wolbachia nın türler arasında horizontal olarak taşındığını, endosimbiyotik bakterilerin konukçular ve hatta taksonlar arası taşındığını bildirmektedir. Arthropodların %15-20 sinde Wolbachia varlığı tespit edilebilineceğini ve bunun küçümsenmeyecek öneme sahip olduğu belirtmiştir. Heddi vd. (1999) yapmış oldukları çalışmada Wolbachia nın S. oryzae nin tüm vücuduna (foliküler hücreler, oosit, testis, bağırsak ve bakteri lenfositleri gibi) yayıldığını tespit etmişlerdir. Bununla birlikte Wolbachia yoğunluğunun dokudan dokuya değiştiğini, germ hücrelerinde yoğun fakat diğer dokularda az olduğunu belirlemişlerdir. Bu bulgulara paralel olarak dokularda gözlenen zayıf floresan sinyalleri germ hücreleri ile karşılaştırıldığında, Wolbachia nın ana hücreyi etkileyerek aktif olarak gelişmekte olan testislerdeki spermleri değiştirdiğini vurgulamışlardır. McGraw ve O'Neill (1999) böceklerin üreme sistemlerinde yaşayan Wolbachia nın bir konukçudan diğerine yumurta sitoplazması ile taşındığını, bakterinin dişiden yavruya vertikal olarak aktarıldığını ve konukçu üremesini birkaç yolla değiştirdiğini, nadiren horizontal olarak aktarıldıklarını bildirmişlerdir. Meer vd. (1999) Wolbachia'nın genellikle sitoplazmik uyumsuzluğa neden olduğunu belirterek wsp geninin 16S veya FtsZ gibi daha önce dizilenen genlerden çok daha hızlı bir oranda geliştiğini göstermiş ve bu genin Wolbachia nın alt bölümlerine ayrılmasında önemli olduğunu belirtmişlerdir. Sinkins ve O'Neill (2000) Wolbachia nın coccoid veya bacilliform şeklinde olup, iki membranlı ve ortalama µm uzunluklarda olup Rickettsiaceae familyası içinde yer aldığını, ayırıcı bir özelliklerinin de insanlarda hastalığa neden olmaması olduğunu ve bu bakterilerin endosimbiyont veya parazitlik etkileriyle omurgasız hayvanlarda bulunduklarını bildirmişlerdir. Jeyaprakash ve Hoy (2000) Amerika da yapmış oldukları çalışmada arthropodlarda Wolbachia enfeksiyonu taraması için wsp primerini kullanmışlardır. Curculionidae familyasından Diaprepes abbreviatus, Pachnaeus litus ve Anthonomus eugenii 11

23 bireylerinde Wolbachia enfeksiyonu tespit etmişlerdir. Laboratuvardaki 47 bireyden 37 sinin (%80) pozitif, araziden toplanan 17 bireyden 11 inin ( %65) pozitif çıktığını belirtmişlerdir. Heddi vd. (2001) Wolbachia nın S. oryzae üzerinde horizontal ve vertikal olarak vücut hücreleri boyunca aktarıldığını, konukçunun fizyolojisini etkilemediği fakat üremeyi değiştirdiğini bildirmektedirler. Rokas vd. (2002) çalışmalarında iki Wolbachia geni (wsp ve FtsZ) için PCR analizi ve dizi analizi yapmışlardır. Wolbachia enfeksiyonu ve yaygınlığı 64 türde (toplam 906 bireyde) saptanmıştır. Bu çalışma sonucunda aynı wsp dizisine sahip olan Wolbachia ile enfekteli olan gal yapıcı olan ve başkalarının yuvalarında yaşayan gal yaban arısı gallwasps (Hymenoptera; Cynipidae) bulunmuştur. Bu konukçular aynı kominitenin üyeleri olmamasına rağmen, iki tropik grup arasında horizontal taşınım sıklığının tartışılmasına neden olmuştur. Gotoh vd. (2003) yaptıkları çalışmada Wolbachia nın kırmızıörümcek Tetranychus kanzawai türündeki vertikal taşınımını araştırmışlardır. Dişileri Wolbachia ile enfekteli T. kanzawai bireylerinin, enfekteli veya enfektesiz olup olmamasına bakılmadan erkek bireylerle çiftleştirildiğinde enfekteli nesil ürettikleri, enfektesiz dişilerin ise Wolbachia enfeksiyonu bulunmayan nesil ürettikleri görülmüştür. Shen vd. (2003) S. oryzae üzerinde az sayıda moleküler çalışmanın olduğunu belirtmişlerdir. Yedi hafta tetrasiklin ile muamele edilmiş buğday unu ile beslenen erişkin pirinç bitlerinde dört geni saptayabilmek için 18S rrna, P Gase, SOPE 16S rrna ve Wolbacia 16S rrna ile PCR analizi yapmışlardır. Simbiyont genlerinin bir kaç hafta antibiyotik tedavisinden sonra kaybolurken, poligalakturonoz geni 18S rrna geninde tetrasiklin ile muamele sonuna kadar varlığını sürdürdüğünü tespit etmişlerdir. Yani organizmaların S. oryzae ile genetik orijini olmadığını belirlemişlerdir. Fein ve Perlman (2004) İsrail de 99 arthropod ve akar türünde özel olarak tasarlanmış 16S rdna primeri ile Wolbachia ve Cardinium taraması yapmışlardır. Taranan arthropodların %24 ünde Wolbachia varlığını bulmuşlardır ve Coleoptera takımından; Callosobruchus chinensis, Oxythyrea noemi, Oryzophilus surinamensis, 12

24 S. oryzae ve Coccotrypes dectyliperda da Wolbachia enfeksiyonu tespit etmişlerdir. Taranan türlerin %6 sı Cardinium için pozitif çıkarken %24 ü Wolbachia için pozitif çıktığını belirtmişlerdir. Sanogo ve Dobson (2004) Culex cinsine bağlı türlerdeki Wolbachia enfeksiyonu arasındaki farklılığın tespiti için ilk kez moleküler markörler tanımlanmaya çalışmışlar ve Culex türleri arasındaki bakteriyofaj lokusunu (orf7) kopyalayarak dizilemişlerdir. Çalışma sonunda orf7 lokusunda Wolbachia nın kuvvetli olan bir kalıtsal materyal olduğunu belirtmişlerdir. Mikac (2007) yapmış olduğu çalışmada Avustralya popülasyonlarındaki Liposcelis bostrychophila (Psocoptera: Liposcelididae) de Wolbachia enfeksiyonu varlığını spesifik wsp primeri, 16S rdna, 16S A ve 16S B primerlerini kullanarak PCR ile taramış ardından çoklu yer değiştirme amplifikasyonuna (MDA) maruz bırakmıştır. Her biri Avustralya veya İngiltere den 50 örnekten oluşan havuzlar elde etmiştir. MDA ya maruz bırakılanlarda Wolbachia elde RFLP (Restriction Fragment-Length Polymorphism) tekniği ile İngiltere ve Avustralya popülasyonlarında Wolbachia varlığını tespit etmiştir. Bu çalışma Avustralya daki L. bostrychophila de birden fazla Wolbachia enfeksiyonu için ilk kanıt olmuştur. Son vd. (2008) ABD' nin beş farklı lokasyonundan toplanan Otiorhynchus sulcatus (Coleoptera: Curcilionidae)'u süpergrup B Wolbachia enfekte etmişlerdir. Tetrasikline maruz bırakılan preovipozisyon dönemindeki O. sulcatus un yumurtadan çıkan dişilerinin fizyolojik özelliklerinde bir değişiklik olmadığını ve Wolbachia nın her hangi bir etkiye sahip olmadığını belirtmişlerdir. Bu bulgular, yumurta gelişiminin engellemede O. sulcatus fizyolojisi üzerindeki toksik etkilerden ziyade Wolbachia üzerindeki antibiyotik etkisinden kaynaklandığını bulmuşlardır. Wolbachia nın O. sulcatus yumurtalarının normal gelişimi için gerekli olabileceğini ve O. sulcatus ekolojisi için bu bulguların etkilerini tartışmaya açık olduğunu belirtmişlerdir. Werren vd. (2008) Wolbachia nın, arthropodlar ve nematodlarda yaygın hücre içi bir bakteri türü olduğunu belirtmişlerdir. Alfa-proteobakteria olan Wolbachia yumurta vasıtasıyla, vertikal olarak iletildiğini ve konukçu üzerinde feminizasyon, partenogenez, erkek öldürme ve sitoplazmik uyuşmazlık gibi canlıların üremesi 13

25 üzerine etkileri olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca türler arası horizontal olarak taşınabildiklerini çeşitli omurgasız hayvan popülasyonlarında yaygın bir dağılıma neden olduğu belirtmişlerdir. Kageyama vd. (2010) endosimbiyont bakteri olan Wolbachia nın maternal olarak iletildiğini ve omurgasızların üreme sisteminde çeşitli varyasyonlara neden olduklarını belirtmişlerdir. Böceklerin üreme sistemi üzerine etkisi önemli olduğu için Wolbachia nın zararlıların kontrol altına alınmasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulamışlardır. Bu çalışmada depolanmış ürün zararlıları ile Wolbachia arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Çalışmalarını, PCR ve Wolbachia nın sekansı yapılarak dış yüzey protein (wsp) genini belirleyerek Coleoptera, Psocoptera, Lepidoptera ve Hymenoptera dan 59 türden 18 türün Wolbachia ile enfekteli olduğu ve bunlardan 14 türde Wolbachia wsp gen dizileri ile belirlenmiştir. Araştırmacılar, veri tabanlarına göre Wolbachia nın birden fazla konukçuda bulunduğunu ve zararlılarda Wolbachia nın bulunmasının zararlılarla mücadelede kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Yapmış oldukları bu çalışma içerisinde S. oryzae nin Tsukuba, Ibaraki, Japonya ve İtalya popülasyonlarında Wolbachia varlığı tespit edilmemişken, S. zeamais Tsukuba, Ibaraki ve Japonya da tespit edilmiştir. S. granarius için UK lokasyonundan toplanan örneklerin taraması sonucunda ise Wolbachia varlığı tespit edilmemiştir. Pourali vd. (2009) İran ın Huzistan Eyaletinde bazı arthropod ve Nematodlarda Wolbachia taramasında 16S rdna primeri kullanmışlar ve 430bp lık bant büyüklüğünü Wolbachia için geçici olarak pozitif saymışlardır. Ardından Wolbachia varlığını teyit etmek için wsp primerini kullanmışlar ve 632bp lık bant görüntüsü elde etmişlerdir. Wolbachia için toplam 770 arthropod (22 tür) ve 41 nematod (altı tür) taramışlardır. Sonuç olarak, yedi arthropod türünde ve bir nematod türünde olmak üzere toplam 167 arthropod (%14.08) örneği pozitif çıkmıştır. Lachowska vd. (2010) Avrupa daki depolanmış ürün zararlılarında Wolbachia nın süpergrup ve filogenetik analizi 16S rdna, ftsz, wsp ve hcpa dizileri temelinde belirlenmiş ve 16 türü (%40) Wolbachia tarafından enfekte olduğu belirlenmiştir. Bunların altısı yalnızca A sınıfı süpergruba (tüm enfekte türlerin % 15'i, enfekte türlerin % 37.5'i), dördü de yalnızca süpergrup B (sırasıyla % 10 ve % 25) de yer aldığını, Wolbachia süpergrup frekansları arasında herhangi bir fark tespit 14

26 edilmediğini, her iki süpergrubun hepsinde olduğunu, çalışılan dört gen arasında sınırlı bir uyum söz konusu olduğunu belirtmişlerdir. Bu sonuçlar türler arasında Wolbachia nın horizontal iletimini ve farklı türler arasındaki rekombinasyonunu göstermişlerdir. Zhang vd. (2010) nın yaptığı çalışmada ABD nin sekiz eyaletinde Conotrachelus nenuphar (Curculionidae) popülasyonlarında Wolbachia enfeksiyonunun dağılımı incelenmiştir. İnceleme sonucunda popülasyonların %97.8 inde Wolbachia ya özgü wsp geni tespit edilmiştir. Sonuç olarak Wolbachia enfeksiyonunun Curculionidae popülâsyonları arasında üreme uyumsuzluğuna neden olabileceğini bildirmişlerdir. Henri ve Mouton (2011) yapmış oldukları çalışmada depo ürün zararlısı olan S. oryzae üzerinde Wolbachia varlığını belirlenmesi ve doğurduğu sonuçları öğrenmek amaçlanmıştır. Wolbachia nın üreme bozukluğuna neden olduğunu, mevcut raporda, yüksek çözünürlüklü erime (HRM: High Resolution Melting ) analizine dayanan ve büyük ölçekli çalışmalar için klasik yöntemlerden daha ucuz ve hızlı olan popülasyon çalışmaları için yeni bir araç kullanımını önermişlerdir. HRM nin tekli enfeksiyon durumunda polimorfizmi tespit etmek için güçlü bir araç olduğunu belirtmişlerdir. HRM nin Wolbachia tür çeşitliliği olmadan çalışmak için yararlı, hızlı ve güvenilir bir teknik olduğunu ortaya koymuşlardır. İçinde S. oryzae nin de bulunduğu Avustralya dan toplanılan popülasyonlarda wsp geni ile Wolbachia enfeksiyonunun % oranında olduğunu tespit etmişlerdir. Chen vd. (2012) Lissorhoptrus oryzophilu (Coleoptera: Curculionidae) de Wolbachia enfeksiyonu durumunu ve konukçu üzerinde üremede ne gibi değişikliklere yol açtığını taramışlardır. Çin de beş popülasyonda parthenogenetik durumunu, Güneydoğu Teksas ta biseksüel durumunu incelemişlerdir. Tüm popülasyonlar Wolbachia tarafından enfekte edilmiş ve her popülasyondaki örnekleri tek bir Wolbachia ırkı ile bulaştırmışlardır. Çok odaklı dizi tipleme sistemine dayanan filogenetik analizler, yerli olmayan L. oryzophilus'taki Wolbachia'nın, yerli böceklerde olanlardan uzaklaştığını tespit etmişlerdir. Tetrasiklin ile muamele edilenlerde partenogenetiklik durumunun azaldığı ve yumurta gelişimini engellediğini bulurken çalışma sonuçlarının Wolbachia nın oosit üretimi için gerekli olduğunu belirtmişlerdir. 15

27 Vigneron vd. (2012) S. oryzae de endosimbiyont ve patojenlerin konukçu üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Simbiyotik canlılar S. oryzae üzerindeki patojenlere karşı mücadele ederken bağışıklık sisteminin zayıfladığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak simbiyotik canlıların S. oryzae üzerinde patojenlere karşı mücadele ederken böceğin yaşam standartlarını düşürdüğü gözlemlenmiştir. Böylece konukçu bağışıklığı üzerine yeni perspektiflerin bulunduğunu ortaya koymuşlardır. Bu sebeple endosimbiyontlar ve patojenler sayesinde böcek direncinin azaldığı mücadele yöntemlerinin artmakta olduğunu bildirmişlerdir. Wolbachia nın alternatif olarak biyolojik mücadelede önemli bir yere sahip olduğunu belirtmişlerdir. Carvalho vd. (2014) dünya nın farklı ülkelerinden toplanan 11 S. zeamais popülasyonu (Meksika, Panama, Peru, Hindistan, Tayland, Brezilya (Ipojuka), Brezilya (Votuporanga) Mozambik, Avusturalya, Kolombiya ve Amerika) ve 16 S.oryzae (Brezilya (Sao Borja), Brezilya (Cascavel), Grek, Peru, Avustralya, İran, Ekvator, Amerika, Birmanya, Tobago, Hindistan, Egito, Gürcistan, Brezilya (Curitiba), Maputo ve Peru (Lima) popülasyonunda Wolbachia varlığı tespiti için 16S rdna primerini kullanılmıştır. Sonuçlara bakıldığında S. zeamais in %81.8 i Wolbachia ile enfekteliyken S.oryzae de bulaşmanın %43.75 olduğunu tespit etmişlerdir. Çalışmada tropik ve subtropik ortamdan temin edilen pirinç bitlerinin Wolbachia enfeksiyonu varlığı ile bağıntılı olduğunu bildirmişlerdir. Wolbachia enfeksiyonunun S. oryzae üzerinde horizontal olarak taşındığını belirtmişlerdir. Lu vd. (2014) ABD, Taghai ve Çin de yaptıkları çalışmada, Lissorhoptrus oryzophilus erginlerinin bağırsaklarından klonlanmış gen parçalarından bakteriyel 16S rrna dizilerinin endosimbiyont bakteriler arasındaki filogenetik benzerliğini araştırmışlardır. Nardonella ya en yakın olan 16S rrna geni phylotype olarak belirlemişlerdir. Nardonella nın sağlıklı konukçu büyümesi ve gelişimi, normal vücut ağırlığı, vücut boyu, vücut rengi ve büyüme hızı için yararlı bir endosimbiyont olduğunu belirtmişlerdir. Tespit edilen en baskın bakterilerin Pantoe ve Wolbachia olduğunu bildirmişlerdir. Iwase vd. (2015) bu çalışmada, Japonya'nın kuzeyinde bulunan Kyushu adasında, Hypera postica istilası nedeniyle Wolbachia enfeksiyon durumunu belirlemişlerdir den 2015 e kadar farklı zaman dilimlerinde toplanmış olan örnekler PCR amplifikasyonuna tabii tutularak Wolbachia enfeksiyonu taranmış, ancak pozitif bir 16

28 sonuç elde edememişlerdir. En son mısır üzerinde örnek toplama işleminden sonra, yapılan taramalarda süpergrup-b Wolbachia varyantı bulunduğu bildirilmiştir. Li vd. (2015) depolanmış ürün zararlılarından 38 (16 farklı ülke 88 popülasyon) tür elde edip wsp primeri ile tarama yapmışlardır. Coleoptera takımından; Kanada, Almanya, Yunanistan, İspanya ve Amerika dan temin edilen Lasioderma serricorne, Kanada ve Amerika dan temin edilen Stegobium paniceum, Kanada dan temin edilen S. oryzae, Tayland dan temin edilen S. zeamais, Amerikadan temin edilen Attagenus unicolor, Kanada dan temin edilen Dermestes lardarius, Kanada dan temin edilen Oryzaephilus mercator, Kanada, Yunanistan, İspanya ve Amerika dan temin edilen Oryzaephilus surinamensis ve Kanada, Çin, Danimarka, İngiltere, Fransa, Almanya, Yunanistan, İtalya, Portekiz, İspanya ve Amerika dan temin edilen Tribolium confusum da Wolbachia enfeksiyonu gözlemlenirken, Hymenoptera takımından Kanada dan temin edilen Trichogramma deion da ve Lepidoptera takımında Kanada dan temin edilen Ephestia kuehniella da Wolbachia enfeksiyonu varlığı tespit edilmiştir. Avustralya, Kanada, Yunanistan, Myanmar, İspanya ve Trinidad dan temin edilen S. oryzae de Wolbachia varlığı gözlemlenmemiştir. Wsp gen dizilimine dayanan filogenetik analiz sonucuna göre Wolbachia enfeksiyonlarını süpergrup-a ve süpergrup-b üyeleri olarak tanımlayarak S.oryzae nin süpergrup- B de yer aldığını belirlemişlerdir. Yapmış oldukları çalışmada Wolbachia nın bulunduğu canlının üreme sistemini etkilediğini belirtmişlerdir. Wolbachia nın zararlı türlerin kontrol altına alınabilmesini için önemli olduğunu belirtmişlerdir. 17

29 3.MATERYAL VE METOT 3.1. Materyal Çalışmanın ana materyalini pirinç biti Sitophilus oryzae oluşturmaktadır. Sistematikteki yeri Şube: Arthropoda Sınıf: Insecta Takım: Coleoptera Familya: Curculionidae Cins: Sitophilus Tür: Sitophilus oryzae (L). Tanımı: Pirinç biti erginleri, iyi gelişmiş alt kanatları ile uçma yeteneğine sahiptir. Yumurtalar parlak beyaz renktedir. Larva, beyaz sarımsı renkli, mm boyda ve bacaksızdır. Başları kahverengi olup daima kıvrık olarak durur. Pupa, önce beyaz, sonra sarımsı renkli olup, mm boydadır. Ergin, rengi kırmızımsı esmer ile kahverengi arasında değişir. Boyu mm dir. Baş hortum gibi uzamış olup, ucunda ağız parçaları yer almaktadır. Pronotum ve kın kanatlar üzerinde uzunca derin çukurcuklar bulunur. Kın kanatlar üzerinde dört tane kırmızımtırak sarı leke vardır (Anonim, 2008). Şekil 3. Sitophilus oryzae ergini (Coleoptera Curculionidae) (Anonim, 2008) Biyolojisi: Pupa döneminden çıkan erginler bir hafta sonra çiftleşir ve yumurta bırakmaya başlar. Yumurtalarını mısır tanesinin genellikle embriyo kısmına yakın yerlerden ağız parçaları ile açtıkları deliklere bırakırlar. Ergin dişi, bu deliği ağzından 18

30 salgıladığı bir madde ile kapatır. Larva ve pupa dönemini tane içinde geçirir. Erginler 6-8 ay yaşarlar ve bu süre içinde yumurta bırakır. Yılda 5-6 döl verir. Bu türde kanatlar gelişmiş olduğundan uçabilirler ve yaz aylarında tarlada bulunan tahıl koçanları üzerindeki tanelere yumurta bırakırlar. Hasatla birlikte ambara geçerek burada zararlı olur (Yıldırım vd., 2001; Anonim, 2008). Şekil 4. Sitophilus oryzae nin yumurta, larva ve pupası (Coleoptera: Curculionidae) (Anonim, 2017) 3.2. Metot Depolardan buğday örneklerinin toplanması Örnekleme bir seferde ve en uzun depolama döneminde yapılmıştır. Örnekleme için Z biçiminde gezilerek ilgili deponun üst, orta ve taban kısmı olmak üzere üç bölgeden el sondasıyla veya depolanış biçimine göre yapılmıştır. Örnekleme sonrası yaklaşık 3-5 kg hububat örneği alınmıştır (Anonim, 2013). Aşağıda belirtilen illerdeki Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve özel hububat depolarından S. oryzae alınmıştır. İç Anadolu Bölgesi: Ankara (Haymana ve Karakeçeli), Konya (Merkez ve Alibeyköy) Ege Bölgesi: Manisa (Kaldere), İzmir (Merkez) Akdeniz Bölgesi: Adana (Ceyhan ve Çukurköprü) Karadeniz Bölgesi: Samsun (Bafra Bereket Un ve Bafra Pak Un) Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Şanlıurfa ve Diyarbakır (Özyıldızlar Un Fabrikası). 19

31 Sitophilus oryzae nin elde edilmesi Sitophilus oryzae nin kültüre alınmasında sağlam, beyaz yumuşak ekmeklik buğday kullanılmıştır. Buğdaylar 1 litrelik cam kavanozlara yaklaşık g konulduktan sonra cam kavanozların kapakları yaklaşık mm çapında delinerek hava sirkülasyonu sağlanmıştır. Bu kavanozlar küvetlere alınmış ve dip kenarlarına sıvı vazelin sürülmüştür. Kavanozlar 25±1 o C sıcaklık ve % 65±5 orantılı nem koşullarına ayarlanmış böcek yetiştirme odasına yerleştirilmiştir (Pimentel vd., 2008). İlk 10 birey elde edildikten sonra çalışmaya alınmıştır. S. oryzae örnekleri stereoskopik mikroskop yardımıyla ayrılmıştır. Toplanılan böceklerin teşhisinde Hill (2002) den yararlanılmıştır. Şekil 5. Süleyman Demirel Üniversitesi nde ayrılıp, kavanozlanan Sitophilus oryzae örnekleri Genomik DNA izolasyonu Türkiye nin 12 farklı lokasyonundan elde edilen S. oryzae popülasyonları yüzey sterilizasyonu için bir gece -20 C %95 etanolde bekletilmiş akabinde DNA ekstrasyon işlemi gerçekleştirilmiştir. Pourali vd. (2009) yapmış oldukları çalışmada %95 etanol içerisinde -20 C de uzun süre saklanan örneklerde wsp geninin amplikasyonu için gerekli olan DNA nın bozulmasından dolayı Wolbachia tespit edilme oranının düştüğünü belirlemişlerdir. Her ilden 10 birey olmak üzere toplam 120 örnekte Wolbachia varlığı araştırılmıştır. Bunun için Mouton vd. (2003), Gueguen vd. (2010) ve Mouton vd. (2009) yapmış 20

32 oldukları çalışmalarında, genomik DNA izolasyonu sırasında DNA ekstrasyon kit yöntemini kullanmışlardır. Ancak kit yönteminin pahalı olmasından dolayı bu çalışmada genomik DNA izolasyonu için Saghai-Maroof vd. (1984) nin kullandığı CTAB (Cetyltrimethlyammonium bromide) solüsyonu yöntemi revize edilerek izolasyon yapılmıştır. Örnekler eppendorf tüplerine alınarak 200 μl CTAB eklendikten sonra ezme çubukları ile iyice ezilmiştir. Ezme çubukları ile ezildikten sonra tekrar 200 μl CTAB eklendikten sonra içerisine 20 μl proteinaz K eklenip tüpün ağzı parafilmlenerek 65 C sıcaklığındaki su banyosunda 24 saat bekletilmiştir. Su banyosundan çıkarılan örneklerin içerisine RNAaz eklenilerek 5dk oda sıcaklığında bekletilmiştir devirde 5dk santrifüje tabi tutulup 1.5 μl eppendorf tüplerinde üst kısımda kalan sıvı yeni tüpe alınmıştır. Yeni tüpe alınan örneklerin üzerine 500 μl 24:1 lik Cloroformisoamylalchol eklenilerek elle hafifçe çalkalanmıştır devirde 10 dk santrifüje tabi tutulan örneklerin üst kısmında kalan sıvı tekrar yeni eppendorf tüplerine alınmıştır. 500 μl 24:1 Cloroformisoamylalchol eklenmiştir. Tekrardan devir 10 dk santrifüje tabi tutulan örneklerin üst kısmında kalan sıvı yeni eppendorf tüplerine alınmıştır. 400 μl önceden soğutulmuş isopropanol eklenip - 80 C de yaklaşık olarak 60 dk bekletilmiştir. -80 C den alınan örnekler devirde 30 dk santrifüje tabi tutulmuştur. %70 lik soğuk etanolden 500 μl eklenip devirde 5 dk santrifüjlerenek yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemin iki kez uygulanmasıyla genomik DNA nın temizlenmesi sağlanmıştır. Etanolden genomik DNA pelleti arındırılıp ve pelletin büyüklüğüne göre yaklaşık olarak μl arasında ultrasaf su eklenmiş, böylece genomik DNA elde edilmiştir. DNA nın uygunluğunu kontrol etmek için, genomik DNA lar %1 lik agaroz jele yüklenmiştir. 80 voltda 10 dk koşturularak spektrofotometre cihazı ile görüntü alınmıştır. Nanodrop cihazında da genomik DNA miktarı nanogram değerinden tespit edilmiştir. Değerlerin yaklaşık olarak nanogram arasında olduğu görülmüştür. 21

33 Şekil 6. Sitophilus oryzae örneklerinden elde edilen genomik DNA bant görüntüsü. 1-10: İzmir, 11-20: Ankara, 21-30: Diyarbakır ve 31-40: Konya PCR amplifikasyonu Sitophilus oryzae den elde edilen genomik DNA örneklerinde Wolbachia enfeksiyonunun taranması amacıyla evrensel Wolbachia primeri (Zhou vd., 1998) wsp81f (5'TGG TCC AAT AAG TGA TGA AGA AAC3') ve wsp691r (5' AAA AAT TAA ACG CTA CTC CA3') kullanılmıştır. Bu primerler tek tek Wolbachia türlerine bağlı olarak bp arasında değişen DNA parçasını çoğaltmaktadır. PCR için kullanılan 0.2 lik PCR tüplere sırası ile 5 µl 2X AmpMaster Taq Mix, 0.5 µl wsp 81 F primer, 0.5 µl wsp 691 R primer, 2.5 µl distile su ve 0.5 µl genomik DNA eklenen tüpler PCR cihazına yerleştirilmiştir. Örneklere 45 C-55 C ve 50 C- 60 C arasında gradient PCR ı uygulanarak, 55 C de primerin bağlanma derecesinin en uygun sıcaklık olduğu tespit edilmiştir. PCR işlemi Zhou vd. (1998) nin izlediği protokole revize edilerek gerçekleştirilmiştir (Çizelge 3). Takiben PCR ürünleri PRONASAFE ile boyalı %1.5 lik agaroz jelde yürütüldükten sonra UV transilluminatörde görüntülenmiştir. Çizelge 3. Sitophilus oryzae üzerinde Wolbachia taraması için yapılan PCR döngü programı PCR döngüsü İşlemi Sıcaklık ( C) Süre Döngü Ön denatürasyon 95 2 dk 1 Denatürasyon sn Bağlanma sn Uzama sn Son uzama 72 2 dk

34 4. ARAŞTIRMA BULGULARI Ülkemizde Ege (İzmir, Manisa/Kaldere), İç Anadolu (Ankara/Haymana ve Karakeçili, Konya/Merkez ve Alibeyköy), Karadeniz (Samsun/Bafra Bereket Un ve Bafra Pak Un), Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır/ Özyıldızlar Un Fabrikası, Şanlıurfa Merkez) ve Akdeniz (Adana/Ceyhan ve Çukurköprü) bölgelerinden toplam 12 lokasyondan S. oryzae örnekleri toplanmıştır. Moleküler tekniklerin uygulanması sonucu elde edilen jel görüntülerine göre, taranan 120 örnekten 118 inde (%98,33) Wolbachia tespit edilmiştir. Şanlıurfa ve Adana (Çukurköprü) da %90 oranında Wolbachia varlığı saptanmışken, Manisa, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Samsun, Konya ve Adana illerinden elde edilen diğer 10 popülasyonda ise Wolbachia varlığı %100 olarak tespit edilmiştir (Şekil 7). %100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 Toplam Örnek Sayısı Enfekteli Örnek Sayısı Şekil 7. İllere göre Sitophilus oryzae de belirlenen Wolbachia oranları Çalışma sonucunda bazı illerde S. oryzae de Wolbachia bulunma oranı %100 iken (Şekil 8), bazı illerde ise %90 olmuştur (Şekil 9). 23

35 a b 590 bp c d e f g h i j Şekil 8. Sitophilus oryzae bireylerinde %100 oranındaki Wolbachia varlığı belirlenen iller. a) Manisa, b) İzmir, c) Ankara (Haymana), d) Ankara (Karakeçeli), e) Konya (Alibeyköy), f) Konya (Merkez), g) Samsun (Bafra Un), h) Samsun (Pak Un), i) Diyarbakır ve j) Adana (Ceyhan) 24

36 a b 590 bp Şekil 9. Sitophilus oryzae bireylerinde %90 oranındaki Wolbachia varlığı belirlenen iller. a) Adana (Çukurköprü) ve b) Şanlıurfa Çalışma sonucunda S. oryzae de Ege Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz Bölgesinde %100, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde %90 oranında Wolbachia enfeksiyonu tespit edilmiştir. Yapmış olduğumuz çalışmada S. oryzae de cinsiyet belirlemeden rastgele örnekler seçilerek Wolbachia enfeksiyonu taranmış ve işlemlere tabii tutulmuştur. Bu nedenle bant parlaklıklarında farklılıklar söz konusudur. 25

37 5. TARTIŞMA VE SONUÇLAR Bu tez S.oryzae türünde Wolbachia varlığının ve yayılış oranının Türkiye de belirlendiği ilk çalışma niteliğindedir. Türkiye genelinden toplanan S. oryzae türünde Wolbachia enfeksiyonunun belirlenmesi amacıyla yaptığımız bu çalışma Arthropoda şubesine bağlı birçok canlı türünde varlığını göstermiş ve çoğu bilim insanı tarafından literatüre geçirilmiştir. Çalışma sonucunda ülke genelinde S. oryzae de Wolbachia bulunma oranı ortalama %98.34 olarak bulunmuştur. S. oryzae de yapılan çalışmalarda Werren vd. (1995b), Heddi vd. (1999), Heddi vd. 2001, Shen vd Fein ve Perlman 2004 yaptıkları çalışmada S. oryzae de Wolbachia enfeksiyonunu tespit etmişlerdir. Henri ve Mouton (2011) S. oryzae nin de bulunduğu Avustralya dan toplanılan popülasyonlarda wsp geni ile Wolbachia enfeksiyonunun % oranları arasında olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı gen bölgesinde tarama yapılan bir başka çalışma ise Kageyama vd. (2010) nindir. İçerisinde S. oryzae nin de bulunduğu Tsukuba, Ibaraki, Japonya ve İtalya popülasyonlarında Wolbachia varlığını tespit edememişlerken, Carvalho vd. (2014) dünyanın farklı ülkelerinden toplanan 16 S. oryzae popülasyonunun %43.75 inin Wolbachia ile enfekli olduğunu tespit etmişlerdir. Bunların bulaşık olma durumunun özellikle tropik ve subtropik bölgede S. oryzae deki Wolbachia enfeksiyonunun bağlantılı olduğunu belirtmişlerdir. Ülkemiz iklim koşulu açısından Wolbachia enfeksiyonu için elverişlidir. Li vd. (2015) Kanada dan temin edilen S. oryzae de Wolbachia enfeksiyonu tespit ederken, Avustralya, Kanada, Yunanistan, Myanmar, İspanya ve Trinidad dan temin edilen S. oryzae de Wolbachia enfeksiyonu olmadığını belirlemişlerdir. Sıcaklık, besin kalitesi ve yoğunluk gibi çevresel faktörler konukçudaki simbiyont yoğunluğunu ve anneden yavruya simbiyont aktarımını etkilemektedir (Hoffmann vd., 1990; Sinkins vd., 1995). Çalışma bulgularımıza göre, S. oryzae popülasyonlarının çevre şartlarından olumsuz etkilenmediğini söyleyebiliriz. Sitoplazmik uyumsuzluk erkek bireyle bağlantılı olduğu için, erkek bireylerin yaşı arttıkça Wolbachia aktarma ihtimali düşmekte ve bulaşma oranı azalmaktadır (Berticat vd., 2002). Drosophila- Wolbachia etkileşimleri ile ilgili son zamanlarda yapılan çalışmalara bakıldığında; maternal olarak bulaşabilen bu simbiyont virülansının hem laboratuvar hem de saha popülasyonlarında çok hızlı bir şekilde 26

8. Familya: Curculionidae. Sitophilus granarius (L.) (Buğday biti) Sitophilus oryzae (L.) (Pirinç biti)

8. Familya: Curculionidae. Sitophilus granarius (L.) (Buğday biti) Sitophilus oryzae (L.) (Pirinç biti) 8. Familya: Curculionidae Sitophilus granarius (L.) (Buğday biti) Sitophilus oryzae (L.) (Pirinç biti) Sitophilus granarius (L.) Erginler koyu kahve veya kırmızımsı gri renkte, 3-5 mm. boydadır. Baş kısmı

Detaylı

F. Takım: Coleoptera

F. Takım: Coleoptera F. Takım: Coleoptera 1. Familya: Dermestidae a)anthrenus museorum L. (Çekmece böceği) b)trogoderma granarium Everst. (Khapra böceği) a)anthrenus museorum L. (Çekmece böceği) Erginleri 3 mm. kadar olan

Detaylı

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı)

Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı. Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Dryocosmus kuriphilus(kestane gal arısı)sürvey Talimatı Zararlı Organizma Dryocosmuskuriphilus(Yasumatsu) (Kestane gal arısı) Sınıf: Insecta Takım: Hymenoptera Familya:Cynipidae Tanımı Konukçuları Zarar

Detaylı

EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica )

EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica ) Ekin kambur biti ergin ve larvası EKİN KAMBUR BİTİ (Rhyzopetrha dominica ) Ergin, esmer kırmızı renkli 2.5-3 mm boyda ve silindirik şekillidir. Baş, göğsün altına eğik durduğu için kamburumsu bir görünüşe

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ *

FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ * Ç.Ü Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:8 Cilt17-3 FARKLI SICAKLIKLARIN AVCI BÖCEK SCYMNUS SUBVILLOSUS (GOEZE) (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) UN ERGİN ÖNCESİ DÖNEMLERİNİN ÖLÜM ORANLARINA ETKİLERİ * The Effect Of

Detaylı

WOLBACHIA BAKTERİLERİ VE ENTOMOLOJİDEKİ YERİ 1

WOLBACHIA BAKTERİLERİ VE ENTOMOLOJİDEKİ YERİ 1 BAHÇE 32 (1-2): 63 68 2003 WOLBACHIA BAKTERİLERİ VE ENTOMOLOJİDEKİ YERİ 1 NurdanTOPAKCI 2 Hüseyin GÖÇMEN 3 ÖZET Wolbachia spp. (Rickettsiaceae), yatay ve dikey olarak taşınan obligat, hücre içi bakteriyel

Detaylı

6. Familya: Tenebrionidae

6. Familya: Tenebrionidae 6. Familya: Tenebrionidae a) Tenebrio molitor L. (Un kurdu) b) Tenebrio obscurus L. (Esmer Un kurdu) c) Tribolium confusum Duv.(Kırma biti) d) Tribolium castaneum (Hbst.) (Un biti) e) Latheticus oryzae

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2013 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara

EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz Ankara EKİN KURDU (Zabrus Spp.) Özden Güngör Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu Başkanı 23.Temmuz.2015 - Ankara Ekin Kurdu (Zabrus Spp) Ergini Geniş bir baş ve fırlayan sırt kısmının görünüşünden

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI 12. SINIF KONU ANLATIMI 7 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların genlerine

Detaylı

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİNDE GÜVENLİK GIDA BİYOTEKNOLOJİSİNDE UYGULAMALARI. Neslihan ATLIHAN

GIDA BİYOTEKNOLOJİSİNDE GÜVENLİK GIDA BİYOTEKNOLOJİSİNDE UYGULAMALARI. Neslihan ATLIHAN GIDA BİYOTEKNOLOJİSİNDE GÜVENLİK GIDA BİYOTEKNOLOJİSİNDE VE GDO UYGULAMALARI GÜVENLİK VE GDO UYGULAMALARI Neslihan ATLIHAN Neslihan ATLIHAN Gıda Yüksek Mühendisi Gıda Yüksek Mühendisi Gıda ve Yem Kontrol

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2014 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan beri insanlar tarafından kültürü yapılarak

Detaylı

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon

Protokolü PD S001 01. 50 Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S001 01 50 Reaksiyon REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı,

Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti-Ekonomi Bakanlığı, 2017 0 HUBUBAT ÜRÜNLERİN TANIMI Hububat grubu ürünler dünyada stratejik önemi en yüksek olan ürünler olup ilk çağlardan itibaren ekimi yapılarak üretilen besin grubudur.

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ

FEN ve TEKNOLOJİ / GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ. GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ GENETİK MÜHENDİSLİĞİ ve BİYOTEKNOLOJİ 1 Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerinin değiştirilerek onlara yeni işlevler kazandırılmasına yönelik araştırmalar yapan bilim dalıdır. Genetik mühendisleri

Detaylı

İnsan Mikrobiyom Projesi. Prof. Dr. Tanıl Kocagöz

İnsan Mikrobiyom Projesi. Prof. Dr. Tanıl Kocagöz İnsan Mikrobiyom Projesi Prof. Dr. Tanıl Kocagöz Human Microbiome Project İnsan Mikrobiyom Projesi (İMP) 2007 yılında NIH tarafından başlatıldı 300 gönüllünün 5 vücut bölgesinden değişik zamanlarda, toplam

Detaylı

Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK

Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK PESTİSİTLERİN SUCUL BİTKİLERİN GELİŞİMİNE ETKİLERİ Grup: Aziziye Danışman: Yrd. Doç. Dr. Fatih DUMAN Hazırlayanlar: İshak ATICI, Ali GÖZÜBÜYÜK İnsanlar kolay veya parasız sahip oldukları nimetlerin değerini

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

Populasyon Genetiği. Populasyonlardaki alel ve gen frekanslarının değişmesine neden olan süreçleri araştıran evrimsel bilim dalı.

Populasyon Genetiği. Populasyonlardaki alel ve gen frekanslarının değişmesine neden olan süreçleri araştıran evrimsel bilim dalı. Bu dersin içeriği, Populasyonun tanımı, Alel ve genotip frekansı, Gen havuzu, Gen frekansı, Gerçek/Doğal populasyonlar ve ideal populasyonlar, Populasyon genetiğinin çalışma alanları, HW kanunu -giriş,

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8 Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2018* 2017 2016 2015 YILLIK 2,6 IV -3,0 III 1,8 II 5,3 I 7,4 YILLIK 7,4 IV 7,3 III 11,5 II 5,3 I 5,3 YILLIK 3,2 IV 4,2 III -0,8 II

Detaylı

Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli

Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli Niçin PCR? Dr. Abdullah Tuli 1980 lerin Başı Bir yöntem düşünün Tepkimeyi gerçekleştirmek kolay mıdır? Bu yöntem çok mu karmaşıktır, yoksa basit mi? Yöntemde kullanılan örnek, saf mı ya da son derece karmaşık

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r * II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r * II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III 18.01.2019 Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2016 2017 2018* 14 II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III 12 10 8 6 11,5 4

Detaylı

Protokolü PD S Reaksiyon

Protokolü PD S Reaksiyon Salmonella sp. Real time PCR Tespit Kiti Protokolü PD S00 0 50 Reaksiyon REŞİT GALİP CADDESİ 74-7 06700 ÇANKAYA, ANKARA, TÜRKİYE T +90 32 447 22 79 / 80 F +90 32 447 22 07 www.bmlabosis.com İnternal Pozitif

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

GDM 402 YAĞ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Aziz TEKİN

GDM 402 YAĞ TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Aziz TEKİN GDM 402 YAĞ TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Aziz TEKİN GİRİŞ Yağ ve yağ çözücülerde çözünen bileşiklerin genel adı lipid dir. Büyük oranlarda yağ asitlerinden oluşmuşlardır. Bu kapsama; trigliseritler, yağ asitleri,

Detaylı

ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI

ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI ADIM ADIM YGS- LYS 92. ADIM KALITIM 18 GENETİK MÜHENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJİ ÇALIŞMA ALANLARI GENETİK MÜHENDİSLİĞİ Belirli bir amaca yönelik olarak genetik madde üzerinde yapılan çalışmaları içerir. Canlıların

Detaylı

Bitkisel Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Ürünler: Efsaneler ve Gerçekler

Bitkisel Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Ürünler: Efsaneler ve Gerçekler VI. ULUSAL MOLEKÜLER BİYOLOJ VE BİYOTEKOLOJİ KONGRESİ Bitkisel Üretimde Genetiği Değiştirilmiş Ürünler: Efsaneler ve Gerçekler Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kaya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Göç İstatistikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNK) sonuçları veri tabanı ve 2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre,

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS)

SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) SNP TEK NÜKLEOTİD POLİMORFİZMLERİ (SINGLE NUCLEOTIDE POLYMORPHISMS) Herhangi iki bireyin DNA dizisi %99.9 aynıdır. %0.1 = ~3x10 6 nükleotid farklılığı sağlar. Genetik materyalde varyasyon : Polimorfizm

Detaylı

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları* KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 8(1)-2005 107 KSU Journal of Science and Engineering 8(1)-2005 Kahramanmaraş ve Adıyaman İllerinde Depolanmış Buğdaylar Üzerinde Rastlanan Böcek Türleri ve Bulaşma Oranları*

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 24-28 Mart 2015 KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI KONYA TOHUM 2015 4. Tohum Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı KONYA SULAMA TEKNOLOJİLERİ VE BİTKİ BESLEME FUARI 4. Bitki Besleme, Zirai Mücadele, Sulama, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Gübreleme ve Ekipmanları

Detaylı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Nilgün Çerikçioğlu Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kandolaşımı Enfeksiyonları %10 Kandidemi Ölüm hızı : % 50 (YBÜ) Erken tanı (?), tedavinin önemi Etken: Candida allbicans

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE3 (Çalıştay 2013) BİYOLOJİ GRUP TUHAF

TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE3 (Çalıştay 2013) BİYOLOJİ GRUP TUHAF TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI LİSE3 (Çalıştay 2013) BİYOLOJİ GRUP TUHAF PROJE ÖNERİSİ ADI TUHAF MATERYALLERDEN İZOLE EDİLEN DNA

Detaylı

GENETİK I BİY 301 DERS 7

GENETİK I BİY 301 DERS 7 GENETİK I BİY 301 DERS 7 İçerik Kısım 1: Genler, Kromozomlar ve Kalıtım Kısım 2: DNA-Yapısı, Replikasyonu ve Varyasyonu Kısım 3: Genetik bilginin ifadesi ve düzenlenmesi Kısım 4: Genomik Analiz Kısım 5:

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta

Domates Yaprak Galeri Güvesi Tuta absoluta Tuta absoluta Bu nesne Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu kullan-destekle kategorisinden bir öğrenme nesnesidir. Kullan-Destekle nesneleri bilimsel çalışmalarda kaynak gösterilerek kullanmak istisna

Detaylı

PARAZİTLERİN EVRİMİ VE KONAK İLİŞKİSİ

PARAZİTLERİN EVRİMİ VE KONAK İLİŞKİSİ PARAZİTLERİN EVRİMİ VE KONAK İLİŞKİSİ 1.Parazitin Konakta Yerleşme Yerine Göre; A.Dış parazitlik (Ektoparazitizm) : Parazitlerin, konak vücudunun dış yüzeyinde ya da deri altında bulunmasıyla görülen parazitliktir.

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1239 KAHRAMANMARAŞ'TA SEBZE TARIMININ MEVCUT DURUMU, PROJEKSİYONLAR VE ÖNERİLER İsmail Güvenç* I. Kahramanmaraş'ta Sebze Tarımı 1Giriş Ülkemiz nüfusu, son sayıma göre 67 milyon

Detaylı

2015 Ayçiçeği Raporu

2015 Ayçiçeği Raporu 2015 Ayçiçeği Raporu İçindekiler 1.AYÇİÇEĞİ EKİM ALANI... 2 1.1. Türkiye de Ayçiçeği Ekim Alanı... 2 1.2. TR83 Bölgesinde Ayçiçeği Ekim Alanı... 5 1.3. Samsun da Ayçiçeği Ekim Alanı... 6 1.3.1. Samsun

Detaylı

ORDO: PHTHRİPTERA (HAYVAN BİTLERİ)

ORDO: PHTHRİPTERA (HAYVAN BİTLERİ) ORDO: PHTHRİPTERA (HAYVAN BİTLERİ) Parazit yaşayan bu takım türleri ekonomi ve sağlık açısından önemlidir. Subordo: Mallophaga (Çeneli bitler) Başları göğüs bölgesinden belirgin olarak ayrılmıştır. Gözleri

Detaylı

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli

BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli FAST-BRCA Sequencing Kit BRCA 1/2 DNA Analiz Paneli Dizi Analizi Amaçlı Kullanım İçin KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 3 2 KİT İÇERİĞİ... 3 3 SAKLAMA... 3 4 GEREKLİ MATERYAL VE CİHAZLAR... 3 5

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI

MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI MOLEKÜLER 2014-2015 BİYOLOJİ LABORATUVARI GÜZ DÖNEMİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI 7.HAFTA DERS NOTLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ Sayfa 1 / 6 1. RFLP (RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUK

Detaylı

BİYOLOJİK SAVAŞ. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalara karşı doğal düşmanlarının kullanılmasıdır.

BİYOLOJİK SAVAŞ. Kültür bitkilerinde zararlı organizmalara karşı doğal düşmanlarının kullanılmasıdır. BİYOLOJİK SAVAŞ Kültür bitkilerinde zararlı organizmalara karşı doğal düşmanlarının kullanılmasıdır. TARİHÇESİ İlk olarak 1200 li yıllarda Çin de turunçgil ağaçlarında Oecophylla smaragdina isimli karınca

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI 2014 2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 10. SINIF BİYOLOJİ DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 1. Bir canlının mitoza hazırlanan hücresinde

Detaylı

E. Takım: Lepidoptera. 1. Familya: Pyralidae 2. Familya: Galleriidae 3. Familya: Tineidae 4. Familya: Gelechiidae

E. Takım: Lepidoptera. 1. Familya: Pyralidae 2. Familya: Galleriidae 3. Familya: Tineidae 4. Familya: Gelechiidae E. Takım: Lepidoptera 1. Familya: Pyralidae 2. Familya: Galleriidae 3. Familya: Tineidae 4. Familya: Gelechiidae 1. Familya: Pyralidae a) Ephestia kuehniella (Zell.)(Değirmen güvesi) b) Ephestia elutella

Detaylı

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD

MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ. SERPİL ERASLAN, PhD β-talaseminin MOLEKÜLER TANISI DÜZEN GENETİK HASTALIKLAR TANI MERKEZİ SERPİL ERASLAN, PhD BETA TALASEMİ HEMOGLOBİNOPATİLER Otozomal resesif (globin gen ailesi) Özellikle Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi,

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 ZEYTİN

Detaylı

Gayri Safi Katma Değer

Gayri Safi Katma Değer Artıyor Ekonomik birimlerin belli bir dönemde bir bölgedeki ekonomik faaliyetleri sonucunda ürettikleri mal ve hizmetlerin (çıktı) değerinden, bu üretimde bulunabilmek için kullandıkları mal ve hizmetler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ. Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul. Doğum Tarihi : 11.08.1988. Medeni Hali : Evli. Yabancı Dili : İngilizce ÖZGEÇMİŞ Adı-Soyadı : Miray DURLU KÜLBAŞ Doğum Yeri : Beyoğlu-İstanbul Doğum Tarihi : 11.08.1988 Medeni Hali : Evli Yabancı Dili : İngilizce Göreve Başlama Tarihi: 15 Aralık 2011 Eğitim Durumu (Kurum ve

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı

Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Türkiye de ve Dünyada Makarnalık (Durum) Buğdayı Pazarı Makarna ve bulgurun üretiminde ana hammadde olarak kullanılan durum buğdayına olan talep giderek artmaktadır. 2013/14 sezonunda dünya durum buğdayı

Detaylı

zeytinist

zeytinist 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Zeytin

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR HAZİRAN Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat Haziran ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 434 milyon sm3, %13,76 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst.

Bornova Vet.Kont.Arst.Enst. VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR

VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI. Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR VETERİNER İLAÇ KALINTILARININ ÖNEMİ ve VETERİNER İLAÇ KALINTILARI TEST METOTLARI Beyza AVCI TÜBİTAK -ATAL 8-9 Ekim 2008 İZMİR KALINTI SORUNU? Hayvansal kökenli gıdalarda, hayvan hastalıklarının sağaltımı,

Detaylı

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı Selçuk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Erdoğan Eşref Hakkı Selçuk Üniversitesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü TÜBİTAK-1003 Projesi Serin İklim Tahıllarında Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması Çağrısı 214O072 no lu Klasik ve Moleküler Islah Yöntemleri Kullanılarak Bazı Buğday Çeşitlerine Tuza Toleranslılık

Detaylı

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM

ÇELTİK DOSYASI TÜRKİYE ÇELTİK EKİLİŞ ÜRETİM TÜKETİM VERİM ÇELTİK DOSYASI Bileşiminde az miktarda protein bulundurmasına karşın beslenme için gerekli amino asitlerce zengin olması nedeniyle çeltik, insan beslenmesinde buğdaydan sonra en çok kullanılan tahıl ürünüdür.

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

Kim.Müh. Saadet ODACI Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı

Kim.Müh. Saadet ODACI Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı Kim.Müh. Saadet ODACI Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çevre Sağlığı Daire Başkanlığı 1 İnsektisitlere karşı direnç İnsektisitlere karşı direnç, zararlı bir türe karşı mücadelede kullanılan insektisitin etkinliğinde,

Detaylı

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Tahıl, Graminiae familyasının tohumları olan buğday, çavdar,

Detaylı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı

Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Bölüm 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı Üretim ve Verim Katkısı Toplum Beslenmesine Katkı Sanayi Sektörüne Katkı Milli Gelire Katkı Dış Ticaret Katkısı Nüfus ve İşgücü Katkısı

Detaylı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı

Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Anoplophora chinensis(turunçgil uzun antenli böceği) Sürvey Talimatı Zararlı Organizma Anoplophorachinensis(Forster, 1771) (Turunçgil uzunantenli böceği) Sınıf: Insecta Takım: Coleoptera Familya:Cerambycidae

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR

ADIM ADIM YGS LYS. 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR ADIM ADIM YGS LYS 93. Adım KALITIM -19 MODERN GENETİK UYGULAMALAR GEN KLONLAMA Seçilmiş bir genin plazmit ya da bir virüs içerisine yerleştirilerek bir bakteriye aktarılması ve bakteri aracılığı ile birçok

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir.

Zeytin ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. 3. ZEYTİN İSTATİSTİKLERİ 4 ağacı (Olea europaea L.) en iyi yetişme şartlarını Akdeniz iklim kuşağında bulmuş ve bu bölgeye zeytin medeniyeti adı verilmiştir. Akdeniz ülkelerinde milyonlarca insanın geçim

Detaylı

BİY455 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ II

BİY455 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ II BİY455 OMURGASIZLAR BİYOLOJİSİ II ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ BİYOLOJİ PHYLUM ARTHROPODA GENEL ÖZELLİKLERİ Günümüzde yaşayan canlılardan; yengeçler, karidesler, ıstakozlar, su pireleri, çıyanlar,

Detaylı

TÜBİTAK MAM GEN MÜHENDM HENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJB YOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) TANITIMI IKEV Türkiye için Biyoteknoloji Toplantısı 8 Kasım m 2007 1 GMBE Personeli Araştırmacı 50 Toplam Personel 65 Teknisyen

Detaylı

ISPARTA YÖRESİNDE Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae) NIN YUMURTA KOÇANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR.

ISPARTA YÖRESİNDE Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae) NIN YUMURTA KOÇANLARI ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR. Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri: A, Sayı: 1, Yıl: 2004, ISSN: 1302-7085, Sayfa: 1-11 ISPARTA YÖRESİNDE Thaumetopoea pityocampa (Den. & Schiff.) (Lep.: Thaumetopoeidae) NIN YUMURTA

Detaylı

TÜBİTAK 1003 Buğday Tuzluluğu Projesinin Üçüncü Dönem Raporu Özeti

TÜBİTAK 1003 Buğday Tuzluluğu Projesinin Üçüncü Dönem Raporu Özeti TÜBİTAK 1003 Buğday Tuzluluğu Projesinin Üçüncü Dönem Raporu Özeti Toprak tuzluluğu, özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde buğday verimliliğini etkileyen başlıca tarımsal sorunlardan biridir. Ayrıca,

Detaylı

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA

KAPİLLER ELEKTROFOREZ DNA SEKANSLAMA İçerik Giriş...2 Deney İçin Gerekli Olan Malzemeler...3 Deneyin Yapılışı... 4-9 Genomik DNA Kalıbının Hazırlanması...4 PCR Amplifikasyonu... 4-5 DNA Miktarının Belirlenmesi...6 Sekans Reaksiyonunun Hazırlanması...7

Detaylı

Türkiye`de Hububat Alanları

Türkiye`de Hububat Alanları BUĞDAY DOSYASI Türkiye, birçok ürünün yetiştirilmesine imkan veren iklim ve ekolojik özellikleri nedeniyle tarımsal üretim açısından avantajlı bir ülke olup, toplam istihdamın %24,6`sı tarım sektöründe

Detaylı

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ

ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ ANTEP FISTIĞI DÜNYA ÜRETİMİ Uluslararası Sert Kabuklu ve Kuru Meyve Konseyi nin verilerine göre; 2016 yılı itibariyle dünyada Antep fıstığı üretiminde lider durumda bulunan ülke ABD dir. ABD son zamanlarda

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı

Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı Bankacılar Dergisi, Sayı 61, 2007 Türkiye Bankacılık Sistemi Banka, Şube, Mevduat ve Kredilerin İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı 1. Banka ve şube sayısı Türkiye de 2006 yıl sonu itibariyle 46 banka, 6.802

Detaylı

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI:

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ TESCİL YILI: COLFIORITO Başakları orta uzunlukta, kılçıklı ve beyaz 1000 tane ağırlığı 19.1-36.5 gr arasındadır. Yatmaya dayanımı iyidir. Kahverengi pas ve sarı pasa orta hassastır. DEMİR 2000 Sağlam saplı ve uzun

Detaylı

AMBAR ZARARLILARI UZM. EMİNE KARAKUŞ (ENTOMOLOJİ) MERSİN ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2015

AMBAR ZARARLILARI UZM. EMİNE KARAKUŞ (ENTOMOLOJİ) MERSİN ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2015 AMBAR ZARARLILARI UZM. EMİNE KARAKUŞ (ENTOMOLOJİ) MERSİN ZİRAİ KARANTİNA MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Depolanmış ürünlerde zararlı Arthropodların bulunuşu ile tüm dünyada ortalama ürün kaybı % 5-10 olarak kabul edilmektedir.

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR MAYIS Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat mayıs ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 513 milyon sm3, %15,92 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ 2018 ÜLKESEL HUBUBAT REKOLTE DEĞERLENDİRME RAPORU

ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ 2018 ÜLKESEL HUBUBAT REKOLTE DEĞERLENDİRME RAPORU ULUSAL HUBUBAT KONSEYİ 2018 ÜLKESEL HUBUBAT REKOLTE DEĞERLENDİRME RAPORU (21.05.2018) Türkiye Geneli Bitki Gelişimi Türkiye de 2017-2018 Ekim sezonunda buğday ekim alanlarının geçen yılki rakamdan daha

Detaylı

TÜR NE DEMEKTİR? TÜR TÜR

TÜR NE DEMEKTİR? TÜR TÜR TÜRLEŞME TÜR NE DEMEKTİR? Diğer popülasyonlardan evrimsel olarak bağımsız ve kendi aralarında üreyebilen (fertil döller verebilen) popülasyonlar topluluğuna TÜR (species) denir. Ortak atalara sahip olan

Detaylı

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014

ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 KONYA HAYVANCILIK 2014 ARAŞTIRMA ÖZET SONUÇLARI 27 Şubat 2 Mart 2014 KONYA TOHUM 2014 3. Tohum Teknolojileri, Bitki Besleme, Fidancılık, Bahçe Bitkileri, Zirai Mücadele, Sulama, Gübreleme ve Ekipmanları Fuarı KONYA HAYVANCILIK

Detaylı

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI

ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI ZİYARETÇİ ARAŞTIRMASI ÖZET SONUÇLARI 1 İÇİNDEKİLER SAYFA 1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3 1.1. FUAR KÜNYESİ 3 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3 2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi

Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Sürdürülebilir Tarım Yöntemleri Prof.Dr.Emine Olhan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi TARIMSAL FAALİYETİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ Toprak işleme (Organik madde miktarında azalma) Sulama (Taban suyu yükselmesi

Detaylı

BLACK QUEEN CELL VİRUS. Emre ÖZAN Veteriner Hekim Viroloji Laboratuarı

BLACK QUEEN CELL VİRUS. Emre ÖZAN Veteriner Hekim Viroloji Laboratuarı BLACK QUEEN CELL VİRUS Emre ÖZAN Veteriner Hekim Viroloji Laboratuarı Giriş Bal arısı(apis Mellifera) yetiştiriciliği Bakteriyel ve paraziter arı hastalıkları İzole edilen 18 arı virusu Black Queen Cell

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü

Moleküler Nematoloji. Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Moleküler Nematoloji 27.08.2014 Eğitim Süresi: 6 ay (29 Aralık 2013 29 Haziran 2014) Eğitim Yeri: Kaliforniya Üniversitesi, Davis Bitki Bilimleri Bölümü Dr. Gülden HASPOLAT gulden.haspolat@gthb.gov.tr

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2007 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. BÖLÜM 1. Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromozom sayıları verilmiştir. Bu tablodaki bilgilere göre, I. İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak

Detaylı

KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA

KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA KALITIM #12 MODERN GENETİK UYGULAMALARI (BİYOTEKNOLOJİ) SELİN HOCA BİYOTEKNOLOJİ Canlılara temel bilimlerin ve mühendislik ilkelerinin uygulanmasıdır. Gen mühendisliği, genetik madde lan DNA üzerinde yapılan

Detaylı

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi:

HÜCRE BÖLÜNMESİ A) MİTOZ BÖLÜNME a) Hazırlık evresi: HÜCRE BÖLÜNMESİ Hücre bölünmesi tüm canlılarda görülen ortak bir özelliktir. Hücre büyüyüp gelişirken madde ve enerji gereksinimleri artar. Sitoplâzma hücre zarına oranla daha hızlı büyümesinden dolayı,

Detaylı

KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST

KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST KARASİNEKLER SUNUM: İLKER KIRHAN ZİRAAT MÜHENDİSİ/ZOOTEKNİST 0533 6508818 KARASİNEKLER Familia : Diptera 0.5 1 Cm boyunda Siyah Gri renktedirler. Ortalama ömürleri 3 4 haftadır. KARASİNEKLER Ağız tipi

Detaylı

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ TÜRKĠYE NĠN BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ÇERÇEVE SÖZLEġMESĠ NE ĠLĠġKĠN ĠKĠNCĠ ULUSAL BĠLDĠRĠMĠNĠN HAZIRLANMASI FAALĠYETLERĠNĠN DESTEKLENMESĠ PROJESĠ ĠKLĠM DEĞĠġĠKLĠĞĠ ve TARIM VE GIDA GÜVENCESĠ

Detaylı

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / 307

Ekonomik Rapor Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği /  307 2.9 Bölgesel Düzeyde Seçilmiş Özet Göstergeler Bu bölümde gerek İBBS Düzey-2, gerekse İBBS Düzey-3 e göre seçilmiş olan özet göstergeleri çok daha yalın bir şekilde yorumlayabilmek üzere, sınıf sayısı

Detaylı