EGZOS EMİŞ AĞZI ETRAFINDAKİ AKIŞIN SAYISAL HESABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EGZOS EMİŞ AĞZI ETRAFINDAKİ AKIŞIN SAYISAL HESABI"

Transkript

1 Yapım Matbaacılı Ltd., İstanbl, 1999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI EGZOS EMİŞ AĞZI ETRAFINDAKİ AKIŞIN SAYISAL HESABI Selma ERGİN 1, Mrat MESTANİ ÖZET Egos emiş ağı etrafındai türbülanslı e üç botl aış, ii denlemli -ε türbülans modeli llanılara saısal olara incelenmiştir. Kütle e momentmn ornmn ifade eden aman ortalama denlemler ile türbülans ineti enerjisi e türbülans ineti enerjisinin aınımını ifade eden türbülans denlemlerinin çöümünde saısal öntem olara sonl hacim metod llanılmıştır. İncelemede, gemilerde sılıla llanılan e enar nlları oranı genişliğin üseliğe oranı :1 olan didörtgen esitli egos emiş ağı etrafındai hı e türbülans alanları hesaplanmış e sonçlar tartışılmıştır. Matemati modelin b problem için geçerliliği, sonçların literatürde mect denesel ölçümlerle arşılaştırılmasıla gösterilmiştir. GİRİŞ Egos sistemleri, gemilerin haalandırılması ea ilimlendirmesi işlemlerinde agın olara llanılmatadır. Egos sistemleri, gelenesel olara ampiri denlemler llanılara dian edilmetedir. Faat, egos emiş ağı etrafında olşan hı dağılımı egos sistemlerinin erimini etileen en önemli fatörlerden biridir e egos emiş ağıları etrafındai aış üç botl e türbülanslıdır. Böle omples aışların analiti olara çöümü genelde mümün değildir e saısal metodların llanılması gerelidir. Egos emiş ağı etrafındai haa aışını modelleme için potansiel aış teorisini temel alan modeller geliştirilmiştir. Örneğin, Flnn and Ellenbecer [1] flanşlı e dairesel esitli egos ağı etrafındai haa aışını potansiel teorii llanara hesaplamıştır. onro e diğerleri [] de potansiel teorii llanara, flanşlı e elips şelindei bir egos ağı çeresindei hı alanını hesaplamıştır. Bir aış alanı için 1 Doç. Dr. İ.T.Ü. Gemi İnşaatı e Deni Bilimleri Faültesi, Gemi İnşaatı Bölümü, Masla 8066, İstanbl, Türie Araştırma Görelisi, İ.T.Ü. Gemi İnşaatı e Deni Bilimleri Faültesi, Gemi İnşaatı Bölümü, Masla 8066, İstanbl, Türie 310

2 potansiel fonsionlar bilinmiorsa, b drmda saısal metodlar llanma gereir. Örneğin, flanşsı bir egos ağı etrafındai aış Anastas e Hghes [3] tarafından sonl farlar metod llanılara, Garrison e diğerleri [4] tarafından sonl elemanlar metod e Flnn e diğerleri [5] tarafından sınır integral metod llanılara hesaplanmıştır. Klmala e diğerleri [6-7] e Klmala [8] ise flanşsı dairesel esitli e didörtgen esitli egos emiş ağıları etrafındai türbülanslı aışı, sonl hacim metod llanara hesaplamışlardır. İncelenen b drmlarda, hesaplanan hı dağılımları bir ço drmda denelerle ii bir m göstermiştir. Pratite değişi geometrilere sahip egos emiş ağıları llanılmatadır. Baı egos emiş ağıları çeresindei türbülanslı aış gere denesel gerese saısal olara değişi parametreler diate alınara tam olara incelenmemiştir. B çalışmada amaç b tip egos emiş ağıları etrafındai türbülanslı aışı saısal olara incelemetir. Faat önce, rlan matemati modelin b problem için geçerliliğini gösterebilme gereir. B amaçla literatürde hem denesel sonçların hem de analiti e saısal sonçların mect oldğ flanşsı e didörtgen esitli egos emiş ağı etrafındai aış incelenmiştir. Brada b egos emiş ağı için hesaplanan sonçlar snlmştr. Diğer egos emiş ağıları ile ilgili çalışma deam etmetedir. Yapılan çalışmada, türbülans modeli olara ii denlemli -ε türbülans modeli llanılmıştır. Kütle e momentmn ornmn ifade eden üç botl aman ortalama denlemler ile türbülans ineti enerjisi e türbülans ineti enerjisinin aınımını ifade eden türbülans denlemlerinin çöümünde saısal öntem olara sonl hacim metod llanılmıştır. Flanşsı e didörtgen esitli egos emiş ağı etrafındai hı e türbülans alanları hesaplanmış e sonçlar tartışılmıştır. Arıca, hesaplanan hı değerleri mect denesel sonçlarla arşılaştırılmış e sonçların denelerle ii bir m içinde oldğ görülmüştür. PROBLEMİN TANIMI VE MATEMATİK MODEL B çalışmada, enar nllarının oranı genişliğin üseliğe oranı :1 olan flanşsı e didörtgen esitli bir egos ağı için hesaplamalar apılmıştır. Egos ağının içten ölçülen üseliği 0.1 m e egos analının alınlığı ise 10 mm dir. Saısal hesaplamalarda, egos sisteminin drgn olan haaı emdiği abl edilmiştir. Haa aışı süreli, iotermal, üç botl e türbülanslı, aışan ise sııştırılama olara abl edilmiştir. B nedenle, matemati model ütle e momentmn ornmn ifade eden aman ortalama denlemleri e türbülans denlemleri üerine rlmştr. Türbülans modeli olara ii denlemli, -ε modeli llanılmış e cidara aın bölgedei aış, logaritmi dar fonsionları llanılara hesaplanmıştır. Fiisel öelliler sabit abl edilmiştir. Yönetici denlemler, genel şeilde aşağıdai gibi aılabilir: 311

3 31 φ φ φ φ φ ρ φ ρ φ ρ S Γ Γ Γ 1 Brada, φ farlı bağımsı değişenleri,,, e ε göstermetedir. B çalışmada llanılan denlemler Tablo 1 de gösterilmiştir. B denlemlerdei sabitler denesel çalışmalar sonnda blnmş e bir ço bener aış problemi için llanılmıştır. B değişenlerin seçimi ile ilgili tartışma Lander e Spalding [9] tarafından apılan çalışmada blnabilir. Tablo 1. Denlemlerdei değişenler, aınım atsaıları e ana terimler. Denlem φ Γ φ Sφ Sürelili -momentm -momentm -momentm Türbülans ineti enerji Türbülans enerjisinin aınımı 1 ε 0 /σ /σ ε 0 ˆ p ˆ p ˆ p P ρε P / 1 ε ρ ε Not: * ρ p p ˆ /3 * ε ρ / t * P t * Türbülans modelindei sabitlerin değerleri: , 1.9,.44, 1 1 ε σ σ e

4 Egos analı e önlerinde simetri oldğndan hesaplamalar analın dörtte biri için apılmıştır. Hesaplama alanı e llanılan esen sistemi Şeil 1 de gösterilmiştir. Kadırılmış ağ sistemi llanılmıştır. Yani, hı bileşenleri di oldları hesaplama hücrelerinin üelerinde, basınç e diğer değişenler ise hücre merelerinde tanımlanmışlardır. Hesaplamalar,, e önlerinde botl ağ llanılara apılmıştır. Ağ notaları egos ağı çeresinde daha fala olaca şeilde erleştirilmiştir. 6a 1a 6a a b 6a Şeil 1. Hesaplama alanı e esen sistemi. Çalışmada aşağıda erilen sınır şartları llanılmıştır. Egos analının çıışında, esenel hı sabit e 8.5 m/s olara alınmıştır. Diğer ii hı bileşeni sıfır e diğer değişenlerin türeleri sıfır olara alınmıştır. Serbest aım sınırlarında sabit basınç sınır şartı llanılmıştır. B sınırlarda, basınç e türbülans ineti enerjisi sıfır olara alınmıştır. Simetri dülemlerinde, düleme di olan hı bileşenleri sıfır diğer değişenlerin türeleri sıfır olara alınmıştır. Hesaplama alanının büülüğü, egos girişindei aışı etilemiece şeilde seçilmelidir. Hesaplama alanının büülüğü önünde 1a, e önlerinde 6a alındığında sonçların sınır posisonndan bağımsı oldğ görülmüştür [7]. B çalışmada da b değerler llanılmıştır. ÇÖZÜM METODU Momentm e türbülans denlemleri arıda erilen sınır şartları ile sonl hacım metod llanılara çöülmüştür. Türbülans modeli olara standart -ε modeli llanılmış e cidara aın bölgedei aış, logaritmi dar fonsionları llanılara hesaplanmıştır [10-11]. Denlemlerin arılaştırılması, çöüm öntemi e llanılan bilgisaar programı ile ilgili detalı bilgi ana [10 e 1] de blnabilir. Denlemlerin arılaştırılmasında hibrit far öntemi llanılmıştır e basınç SIMPLEST algoritması [10,13,14] llanılara hesaplanmıştır. Denlemler 313

5 arılaştırıldıtan sonra olon-olon line-b-line prosedürü e tridiagonal matris algoritması ile çöülmüştür. Ağ büülüğünden bağımsı bir çöüm blabilme için değişi ağ büülülerile hesaplamalar apılmıştır. Hesaplamalar daha öncei bölümde belirtildiği gibi botnda bir ağ llanılara apılmıştır. Egos analının içinde, önünde beş hücre e önünde do hücre blnmatadır. Tüm hücrelerdei sürelili hatalarının mtla değerlerinin toplamının değişiminin 10-3 ten üçü oldğ drm, aınsa çöüm olara abl edilmiştir. Hesaplamalar işisel bilgisaar llanılara gerçeleştirilmiştir. SONUÇLAR Şeil, beş değişi düleminde hesaplanan hı etörlerini göstermetedir. Şeil a egos analının simetri dülemindei hı dağılımını göstermete e en üse hılar b dülemde olşmatadır. Şeil a-c egos analının içine den gelen dülemlerdei hı dağılımını, Şeil d-e ise egos analının dış tarafına den gelen, sırasıla a e 3a dai hı dağılımlarını göstermetedir. Aışın üç botl arateristiği b şeillerden açıça görülmetedir. Şeil 3 te egos analının mereinde hesaplanan bots esenel hıın, egos girişinden itibaren ölçülen bots alıla değişimi gösterilmiştir. Şeilden de görüleceği gibi esenel hı egos girişinde en üse değere sahip olmata egos ağından alaştıça üçülmete e /A 1/ nin den büü değerlerinde hemen hemen sabit bir değere sahip olmatadır. Şeil 3 te arıca literatürde mect olan denesel e teori sonçlar da gösterilmiştir. Şeil incelendiğinde, hesaplanan değerlerin denelerle e teori sonçlarla genelde ii bir m gösterdiği sölenebilir. Masimm hı denelerle arşılaştırıldığında alaşı %5 adar daha üçü hesaplanmıştır. Arıca hesaplanan hı değerleri /A 1/ nin 1 den büü değerleri için % 1 den a olma üere bira büü hesaplanmıştır. TARTIŞMA Yapılan çalışmada, flanşsı e didörtgen esitli bir egos ağı etrafındai üç botl türbülanslı aış sonl hacim metod ile saısal olara hesaplanmıştır. Matemati modelin b tür bir sistem için geçerliliği, sonçların mect denesel e teori sonçlarla arşılaştırılmasıla gösterilmiştir. Sonçlar, saısal modellemenin erel egos sistemlerinin tasarımında ii bir araç olara llanılabileceğini göstermiştir. Egos analının mereindei esenel hıın masimm değeri alaşı %5 daha üçü hesaplanmıştır. Arıca /A 1/ nin 1 den büü değerleri için b hı değerleri %1 adar büü hesaplanmıştır. B farlılılar, matemati modeldei abller, türbülans modeli, sınır şartları e daha öncei çalışmalarda incelen egos ağının b çalışmadainden bira farlı olmasından analanabilir. Bna rağmen, b farlılılar prati açıdan abl edilebilir sınırlar içindedir. 314

6 Şeil. Değişi dülemlerindei hı dağılımı. 315

7 Şeil. Deam hesaplanan ep, Ka. 7 Ka.6 Ka /U o /A 1/ Şeil 3. Egos mereindei bos esenel hıın egos girişinden olan bots alıla değişimi. 316

8 SEMBOLLER A : esit alanı a : egos ağının üseliği b : egos ağının nlğ Γ : aınım atsaısı ε : türbülans aınım oranı φ : genel bağımsı değişen : türbülans ineti enerjisi : dinami ioite t : türbülans ioitesi γ : inemati ioite p : basınç pˆ : tanımlanan basınç ρ : oğnl S : ana terimi,, : hı bileşenleri,, : oordinatlar KAYNAKLAR 1. Flnn, M.R. e Ellenbecer, M.J., The Potential Flo Soltion for Air Flo into a Flanged irclar Hood, Am. Ind. Hg. Assoc. J., 46, s , onro, L.M., Ellenbecer, M.J. e Flnn, M.R., Prediction and Measrement of Velocit into Flanged Slot Hoods, Am. Ind. Hg. Assoc. J., 49, s. 6-34, Anastas, M.Y. e Hghes, R.T., Finite Difference Methods for omptation of Flo into Local Ehast Hoods, Am. Ind. Hg. Assoc. J., 50, s , Garrison, R.P. e Wang, Y., Finite Element Applicationfor Velocit haracteristics of Local Ehast Inlets, Am. Ind. Hg. Assoc. J., 48, s , Flnn, M.R. e Miller,.T., The Bondar Integral Eqation Method BIEM for Modelling Local Ehast Hood Flo Fields, Am. Ind. Hg. Assoc. J., 50, s , Klmala, I e Saarenrinne, P., Nmerical alclation of an Air Flo Field Near an Unflanged irclar Ehast Opening, Stab-Reinhalt. Lft., 55, s , Klmala, I e Saarenrinne, P., Air Flo Near an Unflanged Rectanglar Ehast Opening, Energ and Bildings, 4 s , Klmala, I., Nmerical Simlation of Unflanged Rectanglar Ehast Openings, Am. Ind. Hg. Assoc. J., 56, s , Lander, B.E. e Spalding D.B., The nmerical comptation of trblent flos, omp. Meth. Appl. Mech. Eng., ilt. 3, s , Ergin-Öan, S., Measrements and nmerical modelling of natral conection in a stairell model, PhD Thesis, Brnel Uniersit, U.K., Patel, V.., Rodi, W. e Scheerer, G., Trblence models for near-all and lo Renolds nmber flos: A reie, AIAA Jornal, ilt. 3, No. 9, s

9 1. Phoenics, HAM, UK, Mohtaradeh-Dehghan, M.R., Ergin-Öan, S., Renolds, A.J., Natral conection beteen to compartments of a stairell- Nmerical prediction and comparison ith eperiment, Nmerical Heat Transfer, Part A, No. 7, s. 1-17, Patanar, S.V., Nmerical heat transfer and flid flo, McGra-Hill, Ne Yor, Fletcher, B., enterline Velocit characteristics of Rectanglar nflanged Hoods and slots nder sction, Ann. Occp. Hg., 0, s ,

DÜŞEY YÜZEYİNDE AYRIK ISI KAYNAKLARI BULUNAN KANALDA YÜZEY IŞINIMININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİ

DÜŞEY YÜZEYİNDE AYRIK ISI KAYNAKLARI BULUNAN KANALDA YÜZEY IŞINIMININ ISI TRANSFERİNE ETKİSİ ESKON 017 SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON ABANLI ÜRÜN GELİŞİRME SEMPOZYUMU B bir MMO aınıdır MMO b aındai ifadelerden, fiirlerden, toplantıda çıan sonçlardan, teni bilgi e basım atalarından sorml değildir. DÜŞEY

Detaylı

h h P h h Şekil 2.1. Bir kapta bulunan sıvının yüksekliği ile tabana yaptığı basınç arasındaki ilişki

h h P h h Şekil 2.1. Bir kapta bulunan sıvının yüksekliği ile tabana yaptığı basınç arasındaki ilişki 11. DENKLEMLER Değişenlerin arşılılı ilişilerini ifade eden matematisel denlemler ii gruba arılabilir: Cebirsel denlemler ve diferensiel denlemler. Cebirsel bir denlem türev olara ifade edilen bir değişen

Detaylı

DELİKLİ KARE KANATÇIKLARDAN TAŞINIMLA ISI TRANSFERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

DELİKLİ KARE KANATÇIKLARDAN TAŞINIMLA ISI TRANSFERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 459 DELİKLİ KARE KANAÇIKLARDAN AŞINIMLA ISI RANSFERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Eüphan MANAY Baram ŞAHİN Şendoğan KARAGÖZ ÖZE B çalışmanın amacı, bir dii delinmiş iğne kanatçıktan türbülanslı taşınımla

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.enolojiarasirmalar.com ISSN:34-44 Maine Tenolojileri Eleroni Dergisi 7 5-3 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Maale Elipi Je Aışlarının Saısal Analii Msafa Amaca Marmara Üniersiesi, TEF, Maina Eğ.Böl. Göepe Kampüsü,

Detaylı

GEÇİRGEN YÜZEYLERİNDEN ÜFLEME YAPILAN KARE KESİTLİ SİLİNDİR ETRAFINDAKİ AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

GEÇİRGEN YÜZEYLERİNDEN ÜFLEME YAPILAN KARE KESİTLİ SİLİNDİR ETRAFINDAKİ AKIŞTA ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ 5 GEÇİRGEN YÜZEYLERİNDEN ÜFLEME YAPILAN KARE KESİLİ SİLİNDİR ERAFINDAKİ AKIŞA ISI GEÇİŞİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Brhan ÇUHADAROĞLU ÖZE B çalışmada; geçirgen yüzeyli e are esitli bir silindir etrafındai

Detaylı

27310 Gaziantep 27310 Gaziantep. Tel : 0342 360 1200/2412 Tel : 0342 360 1200/2423 Fax : 0342 360 1107 Fax : 0342 360 1107

27310 Gaziantep 27310 Gaziantep. Tel : 0342 360 1200/2412 Tel : 0342 360 1200/2423 Fax : 0342 360 1107 Fax : 0342 360 1107 BATIK YATAY JETLERİN NÜMERİK İMÜLAYONU Yrd.Doç. Dr. Msafa Günal Arş. Gör. Aaç Güen Gazianep Üniersiesi Gazianep Üniersiesi İnşaa Müh. Bölümü İnşaa Müh. Bölümü 73 Gazianep 73 Gazianep gnal@ganep.ed.r agen@ganep.ed.r

Detaylı

KOMPLEKS ANALİZ (MAT 472) DERS NOTLARI

KOMPLEKS ANALİZ (MAT 472) DERS NOTLARI KOMPLEKS AALİZ (MAT 47) DERS OTLARI Prof. Dr. AYHA ŞERBETÇİ GİRİŞ Komples düzlemde bir bölgede medana gelen bir fizisel problem örneğin ararlı drm sıcalıları eletrostati ideal sıvı aışı vs. bazı oşlların

Detaylı

Silindir etrafındaki etilen glikol akışının sayısal olarak incelenmesi

Silindir etrafındaki etilen glikol akışının sayısal olarak incelenmesi Dicle Üniersitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi mühendislikdergisi Dicle ÜniersitesiMühendislik Fakültesi Cilt: 4, 1, 13-3-9 Nisan 013 Silindir etrafındaki etilen glikol akışının saısal olarak

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matemat Deneme Sınavı. ii basamalı doğal saıdır. 6 en büü saısı ile en üçü saısının toplamı açtır? 8 89 8 6. için, 9 ( ) ifadesinin sonucu aşağıdailerden hangisidir? 6. ile saıları arasındai çift saıların

Detaylı

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ

MATRİS DEPLASMAN YÖNTEMİ SAARYA ÜNİVERSİTESİ M İNŞAAT MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ epartment of Civil Engineering İNM YAI STATIĞI II MATRİS EASMAN YÖNTEMİ Y.OÇ.R. MUSTAA UTANİS tanis@saarya.ed.tr Saarya Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü

Detaylı

ÇARPAN DİKDÖRTGEN HAVA JETLERİNDE AKIŞ VE ISI TRANSFERİ KARAKTERİSTİKLERİNİN SAYISAL ANALİZİ

ÇARPAN DİKDÖRTGEN HAVA JETLERİNDE AKIŞ VE ISI TRANSFERİ KARAKTERİSTİKLERİNİN SAYISAL ANALİZİ Isı Bilimi e eniği Dergisi, 5,, 7-4, 5 J. of hermal Science and echnolog 5 IBD Prined in re ISSBN 3-365 ÇARPAN DİKDÖRGEN HAVA JELERİNDE AKIŞ VE ISI RANSFERİ KARAKERİSİKLERİNİN SAYISAL ANALİZİ Msafa K.

Detaylı

biçiminde standart halde tanımlı olsun. Bu probleme ilişkin simpleks tablosu aşağıdaki gibidir

biçiminde standart halde tanımlı olsun. Bu probleme ilişkin simpleks tablosu aşağıdaki gibidir KONU 6: DOĞRUSAL PROGRAMLAMA MODELİ İÇİN ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ III 6 Siples Tablo Siples algoritasında en ii çözü, verilen dpp için bir teel ugun çözüden başlanara, ardışı saısal işlelerle araştırılır Bu işleler,

Detaylı

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI:

BİR FONKSİYONUN FOURİER SERİSİNE AÇILIMI: FOURIER SERİERİ GİRİŞ Elastisite probleminin çözümünde en büyü zorlu sınır şartlarının sağlatılmasındadır. Bu zorluğu gidermenin yollarından biride sınır yülerini Fourier serilerine açmatır. Fourier serilerinin

Detaylı

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin

k = sabit için, Nikuradse diyagramını şematik olarak çiziniz. Farklı akım türlerinin İ. T. Ü İ N Ş A A T F A K Ü L T E S İ - H İ R O L İ K E R S İ BORU İÇERİSİNEKİ BASINÇLI AKIMLAR - 1 Ci sabit için, Niuradse diyagramını şemati olara çiziniz. Farlı aım türlerinin i bölgelerini gösteriniz

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

DİKDÖRTGEN KAPALI BİR ORTAMA YERLEŞTİRİLEN AYRIK ISI KAYNAĞININ KONUMUNUN AKIŞ VE ISI TRANSFERİNE ETKİSİ

DİKDÖRTGEN KAPALI BİR ORTAMA YERLEŞTİRİLEN AYRIK ISI KAYNAĞININ KONUMUNUN AKIŞ VE ISI TRANSFERİNE ETKİSİ ESKON 017 SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON ABANLI ÜRÜN GELİŞİRME SEMPOZYUMU B bir MMO aınıdır MMO b aındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonçlardan, teknik bilgi e basım hatalarından sorml değildir.

Detaylı

Özel Laboratuvar Deney Föyü

Özel Laboratuvar Deney Föyü Özel Laboratvar Deney Föyü Deney Adı: Mikrokanatlı borlarda türbülanslı akış Deney Amacı: Düşey konmdaki iç yüzeyi mikrokanatlı bordaki akış karakteristiklerinin belirlenmesi 1 Mikrokanatlı Bor ile İlgili

Detaylı

Numerical analysis of turbulent flow in 90 degree square sectioned bend

Numerical analysis of turbulent flow in 90 degree square sectioned bend 15 Özçeli ve Ünalan, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 28(1): 15-22 90 Dereceli are esitli dirsete türbülanslı aışın sayısal analizi *Ela Aytel ÖZÇELİK BOSTANCI 1, Sebahattin ÜNALAN

Detaylı

KLİMA SANTRALLERİNDEKİ BOŞ HÜCRELER İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ ANALİZİ

KLİMA SANTRALLERİNDEKİ BOŞ HÜCRELER İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ ANALİZİ KLİMA SANTRALLERİNDEKİ BOŞ HÜCRELER İÇİN TASARLANAN BİR ANEMOSTAT TİP DİFÜZÖRÜN AKIŞ ANALİZİ Ahmet KAYA Muhammed Safa KAMER Kerim SÖNMEZ Ahmet Vakkas VAKKASOĞLU Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik

Detaylı

1991 ÖYS. )0, 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 123 B) 432 C) 741 D) 864 E) 987

1991 ÖYS. )0, 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 A) 123 B) 432 C) 741 D) 864 E) 987 99 ÖYS.,8 (, ), işleminin sonucu açtır? A) B) C) D) E) 7. Raamları sıfırdan ve birbirinden farlı, üç basamalı en büyü sayı ile raamları sıfırdan ve birbirinden farlı, üç basamalı en üçü sayının farı açtır?

Detaylı

Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi

Kıyı Boyu Akıntılarının Sayısal Modellenmesi Kıı Bo Akıntılarının Saısal Modellenmesi Cünet Bakal (1), Aşen Ergin (2) e Işıkhan Güler (3) (1) : Araş. Gör., Orta Doğ Teknik Üniersitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Deniz Mühendisliği Araştırma Merkezi,

Detaylı

Aeroakustiğin Temel Denklemlerinin Sonlu Farklar Metodu İle Çözümü

Aeroakustiğin Temel Denklemlerinin Sonlu Farklar Metodu İle Çözümü Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 8 (4), 543-55, 6 8 (4), 543-55, 6 Aeroakstiğin Temel Denklemlerinin Sonl Farklar Metod İle Çözümü Filiz ÖZGEN Fırat Üniversitesi Teknik

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Ocak 2003 DEÜ MÜENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 89-101 Oca 00 PERDE ÇERÇEVELİ YAPILARDA a m PERDE KATKI KATSAYISININ DİFERANSİYEL DENKLEM YÖNTEMİ İLE BULUNMASI VE GELİŞTİRİLEN BİLGİSAYAR

Detaylı

İSTANBUL BOĞAZI NDA İKİ TABAKALI AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ

İSTANBUL BOĞAZI NDA İKİ TABAKALI AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI İSTANBUL BOĞAZI NDA İKİ TABAKALI AKIŞIN SAYISAL İNCELENMESİ Serdar BEJİ, A.Cemil DİKİLİ, Barış BARLAS 3 ÖZET B çalışmada, derinlik

Detaylı

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI ( )

AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI ( ) 1 3 4 5 6 T AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1. YILİÇİ SINAVI (13.11.008) Ad-Soad: No: Grup: 1) a) İdeal ve gerçek akışkan nedir? Hız dağılımlarını çiziniz. Pratikte ideal akışkan var mıdır? Açıklaınız. İdeal Akışkan;

Detaylı

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi

Kollektif Risk Modellemesinde Panjér Yöntemi Douz Eylül Üniversitesi İtisadi ve İdari Bilimler Faültesi Dergisi, Cilt:6, Sayı:, Yıl:, ss.39-49. olletif Ris Modellemesinde anér Yöntemi ervin BAYAN İRVEN Güçan YAAR Özet Hayat dışı sigortalarda, olletif

Detaylı

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç:

DENEY 3. HOOKE YASASI. Amaç: DENEY 3. HOOKE YASASI Amaç: ) Herhangi bir uvvet altındai yayın nasıl davrandığını araştırma ve bu davranışın Hooe Yasası ile tam olara açılandığını ispatlama. ) Kütle yay sisteminin salınım hareeti için

Detaylı

ÜÇ BOYUTLU HALDE GERİLME VE DEFORMASYON

ÜÇ BOYUTLU HALDE GERİLME VE DEFORMASYON III- BÖLÜM III 7. Üçgen gerilme hali: ÜÇ BOYUTLU HLD GRİLM V DFORMSYON Sürekli bir ortam içindeki herhangi bir noktadan boutları.. olsun çok küçük bir primatik eleman çıkartalım. Bu elemanın üelerine gelen

Detaylı

30. Uzay çerçeve örnek çözümleri

30. Uzay çerçeve örnek çözümleri . Ua çerçeve örnek çöümleri. Ua çerçeve örnek çöümleri Ua çerçeve eleman sonlu elemanlar metodunun en karmaşık elemanıdır. Bunun nedenleri: ) Her eleman için erel eksen takımı seçilmesi gerekir. Elemanın

Detaylı

k tane bağımsız değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsız X X X X

k tane bağımsız değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsız X X X X 3.1 Genel Doğrusal Bağlanım tane bağımsı değişgene bağımlı bir Y değişgeni ile bu bağımsı X X X X,,, değişgenleri arasındai ilişiyi bulma isteyelim. Bu ilişi modelinde yer alaca bağımsı değişgenler yalnıca

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal o Engineering and Natural Sciences Mühendisli ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma Vol./ilt 26 Issue/Saı 3 Araştırma Maalesi / Research Article DETERMINATION OF OPTIMUM INSULATION THIKNESS BY USING HEATING

Detaylı

DİKDÖRTGEN KESİTLİ BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON ŞARTLARINDAKİ AKIŞIN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

DİKDÖRTGEN KESİTLİ BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON ŞARTLARINDAKİ AKIŞIN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ Gai Üniv. Müh. Mim. Fak. Der. J. Fac. Eng. Arch. Gai Univ. Cilt 15, No, 71-86, Vol 15, No, 71-86, DİKDÖRTGEN KESİTLİ BİR KANALDA LAMİNER KARIŞIK KONVEKSİYON ŞARTLARINDAKİ AKIŞIN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ

Detaylı

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators *

MIXED REGRESYON TAHMİN EDİCİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. The Comparisions of Mixed Regression Estimators * MIXED EGESYON TAHMİN EDİCİLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI The Comparisions o Mixed egression Estimators * Sevgi AKGÜNEŞ KESTİ Ç.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü Matemati Anabilim Dalı Selahattin KAÇIANLA Ç.Ü.Fen Edebiyat

Detaylı

BÖLÜM 11 İKİ-BOYUTLU PANEL YÖNTEMLERİ

BÖLÜM 11 İKİ-BOYUTLU PANEL YÖNTEMLERİ BÖLÜM İKİ-BOYUTLU EL YÖTEMLERİ. Grş. anel öntemlernn genel apısı.. Serbest aım e csmn geometr blgler.. anel özelller..3 Br panel ontrol notasının başa panele bağlı esen taımında onm..4 anel ç notalarının

Detaylı

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS

ON COMPOSITE LAMINATED PLATES WITH PLANE LOADED ELASTIC STRESS ANALAYSIS Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları; 7 DÜZLEMSEL YÜLÜ TABAALI OMPOZİT PLAALARDA ELASTİ GERİLME ANALİZİ *Hamit ADİN, **Bahattin İŞCAN *Dicle Üniversitesi Şırna Mesle Yüseoulu ŞIRNA **Batman Üniversitesi

Detaylı

Dairesel Temellerde Taban Gerilmelerinin ve Kesit Zorlarının Hesabı

Dairesel Temellerde Taban Gerilmelerinin ve Kesit Zorlarının Hesabı Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunozmen@yahoo.com Dairesel Temellerde Taban Gerilmelerinin ve Kesit Zorlarının Hesabı 1. Giriş Zemin taşıma gücü yeter derecede yüksek ya

Detaylı

ANALİZ CEBİR. 1. x 4 + 2x 3 23x 2 + px + q denkleminin kökleri (a, a, b, b) olacak şekilde. ikişer kökü aynı ise ise p ve q kaçtır?

ANALİZ CEBİR. 1. x 4 + 2x 3 23x 2 + px + q denkleminin kökleri (a, a, b, b) olacak şekilde. ikişer kökü aynı ise ise p ve q kaçtır? ANALİZ CEBİR. x + x x + px + q denleminin öleri a, a, b, b) olaca şeilde iişer öü aynı ise ise p ve q açtır? x + x x + px + q = x - a) x - b) = x ax + a )x bx + b ) = x a+b)x +a +ab+b )x aba+b)x +a b a

Detaylı

ÖN DİZAYN AŞAMASINDA GEMİ GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ ve DEĞİŞİK TİP GEMİLER İÇİN MODEL DENEYLERİ ile KARŞILAŞTIRILMASI

ÖN DİZAYN AŞAMASINDA GEMİ GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ ve DEĞİŞİK TİP GEMİLER İÇİN MODEL DENEYLERİ ile KARŞILAŞTIRILMASI Yapım Matbaacılık Ltd., İstanbul, 1999 Editörler :A. İ. ALDOĞAN Y. ÜNSAN E BAYRAKTARKATAL GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 99 BİLDİRİ KİTABI ÖN DİZAYN AŞAMASINDA GEMİ GÜCÜNÜN BELİRLENMESİ

Detaylı

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ

SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ GEMİ İNŞAATI VE DENİZ TEKNOLOJİSİ TEKNİK KONGRESİ 08 BİLDİRİLER KİTABI SERVOVALF VE HİDROLİK SİSTEMDEN OLUŞAN ELEKTROHİDROLİK BİR DÜMEN SİSTEMİNİN KONUM KONTROLÜ Fevzi ŞENLİTÜRK, Fuat ALARÇİN ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

DERS III ÜRETİM HATLARI. akış tipi üretim hatları. hat dengeleme. hat dengeleme

DERS III ÜRETİM HATLARI. akış tipi üretim hatları. hat dengeleme. hat dengeleme DERS ÜRETİM HATLAR ÜRETİM HATLAR Üretim hatları, malzemenin bir seri işlemden geçere ürün haline dönüştürülmesini sağlayan bir maineler ve/veya iş istasyonları dizisidir. Bir üretim hattı üzerinde te bir

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemesi İstatistiksel Mekanik II: Alanların İstatistiksel Fiziği 2008 Bahar

MIT Açık Ders Malzemesi İstatistiksel Mekanik II: Alanların İstatistiksel Fiziği 2008 Bahar MIT Açık Ders Malzemesi http://ocw.mit.ed 8.334 II: Alanların İstatistiksel Fiziği 8 Bahar B malzemeye atıfta blnmak ve Kllanım Şartlarımızla ilgili bilgi almak için http://ocw.mit.ed/terms ve http://tba.acikders.org.tr

Detaylı

1 (c) herhangi iki kompleks sayı olmak üzere

1 (c) herhangi iki kompleks sayı olmak üzere KOMPLEKS FONKSİYONLAR TEORİSİ UYGULAMA SORULARI- Problem. Aşağıdaki (a) ve (b) de olmak üere (a) olduklarını gösterini. (b) (c) Imi Re Çöüm (a) i olsun. i i (b) i olsun. i i i i i i i i i i Im i Re i (c)

Detaylı

KÜÇÜK TİTREŞİMLER U x U x U x x x x x x x...

KÜÇÜK TİTREŞİMLER U x U x U x x x x x x x... 36 KÜÇÜK TİTREŞİMLER A) HARMONİK OSİLATÖRLER B) LAGRANGE FONKSİYONU C) MATRİS GÖSTERİMİ D) TİTREŞİM FREKANSLARI E) ÖRNEKLER F) SONLU GRUPLAR VE TEMSİLLERİ G) METOT H) ÖRNEKLER - - - - - - - - - - - - -

Detaylı

HRT409 DENGELEMEDE ÖZEL KONULAR

HRT409 DENGELEMEDE ÖZEL KONULAR HR49 Dengelemede Özel Konular Ders Notları / 97 KOCELİ ÜNİVERSİESİ HR49 DENGELEMEDE ÖZEL KONULR Yrd.Doç. Dr. Orhan KUR GÜZ 3 KOCELĐ HR49 Dengelemede Özel Konular Ders Notları / 97 Đçindeiler Önsöz Kullanılan

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ

KIRILMA MEKANİĞİNE GİRİŞ KIRILMA MKANİĞİN GİRİŞ GİRİŞ Metalsel malemelerin kullanılamaac hale gelmeleri, çatl oluşumu, bu çatlağın vea çatlların aılması ve sonuçta kırılma nedeniledir. Çatl oluşumu, aılması ve kırılma birbirini

Detaylı

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008

Cahit Arf Liseler Arası Matematik Yarışması 2008 Cahit Arf Liseler Arası Matemati Yarışması 2008 İinci Aşama 11 Mayıs 2008 Notlar: Birnci tasla. 1. Tamsayılardan gerçel sayılara tanımlı fonsiyonlar ümesi üzerinde şöyle bir operatörü tanımlayalım: f(x)

Detaylı

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ

BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ BÖLÜM 6 GERÇEK AKIŞKANLARIN HAREKETİ Gerçek akışkanın davranışı viskoziteden dolayı meydana gelen ilave etkiler nedeniyle ideal akışkan akımlarına göre daha karmaşık yapıdadır. Gerçek akışkanlar hareket

Detaylı

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL

BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL BİRDEN FAZLA GEZGİN ROBOTLA NESNE TAŞIMA İÇİN HAREKET PLANLAMA VE KONTROL ALPAAN YUFKA Y.LİSANS EEM ÖĞRENCİSİ HAZİRAN, 21 DANIŞMAN : DR. METİN ÖZKAN Yansı i/v ESOGU YAPAY ZEKA & ROBOK ARAŞTIRMA LAB. İÇERİK

Detaylı

DİNAMİK GERİLMELERDE ÖNGÖRÜLEN ÖMÜRE GÖRE ÇELİK MAKİNE PARÇALARININ TASARIMI

DİNAMİK GERİLMELERDE ÖNGÖRÜLEN ÖMÜRE GÖRE ÇELİK MAKİNE PARÇALARININ TASARIMI IV.emir Çeli onresi İNAMİ GERİLMELERE ÖNGÖRÜLEN ÖMÜRE GÖRE ÇELİ MAİNE PARÇALARININ TASARIMI Necati TAHRALI, Ufu ÖZEMİR Yıldız Teni Üniversitesi, Maina aültesi Yıldız/İstanul Tel: 59 7 7 E-Posta: tahrali@ildiz.edu.tr

Detaylı

Eğimli Açık Kanal Akımının Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Modellemesi

Eğimli Açık Kanal Akımının Farklı Türbülans Modelleri ile Sayısal Modellemesi Çuurova Üniversitesi Mühendisli Mimarlı Faültesi Dergisi 30() 4-53 ss. Aralı 05 Çuurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture 30() pp. 4-53 December 05 Eğimli Açı Kanal Aımının

Detaylı

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi

Çok Yüksek Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardaki OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi 9-11 Aralı 2009 Ço Yüse Mobiliteli Sönümlemeli Kanallardai OFDM Sistemleri için Kanal Kestirimi İstanbul Üniversitesi Eletri-Eletroni Mühendisliği Bölümü {myalcin, aan}@istanbul.edu.tr Sunum İçeriği Giriş

Detaylı

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ RÜZGAR YÜKÜNÜN BİR TİCARİ ARAÇ SERVİS KAPISINA OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Melih Tuğrul, Serkan Er Hexagon Studio Araç Mühendisliği Bölümü OTEKON 2010 5. Otomotiv Teknolojileri Kongresi 07 08 Haziran

Detaylı

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ

TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ TUNÇBİLEK TERMİK SANTRALİ 5.ÜNİTE KAZANININ SAYISAL MODELLEMESİ Faru ÖZDEMİR*, Yaup Erhan BÖKE İstanbul Teni Üniversitesi, Maina Faültesi, İnönü Caddesi No: 65 Gümüşsuyu 34437 İSTANBUL *Sorumlu yazar:

Detaylı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı

Yavaş Değişen Kritik-Altı Açık Kanal Akımının k-ε Türbülans Kapatma Modelleri ile Sayısal Hesabı Çuurova Üniversitesi Mühendisli Mimarlı Faültesi Dergisi, 9(1), ss. 145-155, Haziran 014 Çuurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture, 9(1), pp. 145-155, June 014 Yavaş Değişen

Detaylı

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK

SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (2009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK SAÜ Fen Edebiyat Dergisi (009-II) ÜÇ BOYUTLU LORENTZ UZAYI L DE TIMELIKE MANNHEİM EĞRİ ÇİFTİ ÜZERİNE A. ZEYNEP AZAK Saarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Faültesi Matemati Bölümü, 5487, SAKARYA apirdal@saarya.edu.tr

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.   Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DĞHN MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK MÜHENDİSLİK MEKNİĞİ STTİK İÇİNDEKİLE 1. GİİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLEİ - İki Boutlu Kuvvet

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİİMERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK İSANS TEZİ ÇATAK İÇEREN DEĞİŞKEN KESİTİ KİRİŞERDE TİTREŞİM PROBEMİNİN SONU EEMANAR METODUYA MODEENMESİ Mehmet HASKU MAKİNE MÜHENDİSİĞİ ANABİİM DAI

Detaylı

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε

ile plakalarda biriken yük Q arasındaki ilişkiyi bulmak, bu ilişkiyi kullanarak boşluğun elektrik geçirgenlik sabiti ε Farlı Malzemelerin Dieletri Sabiti maç Bu deneyde, ondansatörün plaalarına uygulanan gerilim U ile plaalarda birien yü Q arasındai ilişiyi bulma, bu ilişiyi ullanara luğun eletri geçirgenli sabiti ı belirleme,

Detaylı

ISSN : Samsun-Turkey DİFERANSİYEL DÖNÜŞÜM/SONLU FARK YÖNTEMİ İLE DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ

ISSN : Samsun-Turkey DİFERANSİYEL DÖNÜŞÜM/SONLU FARK YÖNTEMİ İLE DENKLEM SİSTEMLERİNİN ÇÖZÜMLERİ 73 ISSN:1306-3111 e-jornal of New World Sciences Academy 2012, Volme: 7, Nmber: 2, Aricle Nmber: 3A0052 NWSA-PHYSICAL SCIENCES İnci Çilingir Süngü Receied: Janary 2012 Hüseyin Demir Acceped: April 2012

Detaylı

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN

STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN. Behcet DAĞHAN.  Behcet DAĞHAN Statik Ders Notları Sınav Soru ve Çöümleri DAĞHAN MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ STATİK İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Skalerler ve Vektörler - Newton Kanunları 2. KUVVET SİSTEMLERİ - İki Boutlu

Detaylı

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri)

Biyoistatistik (Ders 7: Bağımlı Gruplarda İkiden Çok Örneklem Testleri) ÖRNEKLEM TESTLERİ BAĞIMLI GRUPLARDA ÖRNEKLEM TESTLERİ Yrd. Doç. Dr. Ünal ERKORKMAZ Saarya Üniversitesi Tıp Faültesi Biyoistatisti Anabilim Dalı uerormaz@saarya.edu.tr BAĞIMLI İKİDEN ÇOK GRUBUN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

ÇÖZÜMLÜ SORULAR. ÇÖZÜM Boşluk miktarı: 100,25 100 2 Mil ile yatağın temas alanı : e 2. Hız gradyanı: Kayma gerilmesi:

ÇÖZÜMLÜ SORULAR. ÇÖZÜM Boşluk miktarı: 100,25 100 2 Mil ile yatağın temas alanı : e 2. Hız gradyanı: Kayma gerilmesi: LÜ SOULA SOU. Şekilde gösterilen D m = mm çapında bir mil D =,5 mm çapında ve L = mm genişliğinde bir atak içerisinde eksenel doğrltda kp lk bir kvvetle anak,5 m/s ızla areket ettirilebilior. Bna göre

Detaylı

a : Uydu yörüngesinin büyük yarı ekseni, b: Uydu yörüngesinin küçük yarı ekseni,

a : Uydu yörüngesinin büyük yarı ekseni, b: Uydu yörüngesinin küçük yarı ekseni, Kepler Kannları Nota onmlarının belirlenmesi için bilgi alınan ydların yörüngelerinin ve b yörüngedei onmlarının bilinmesi gereir. Uyd yörüngeleri ve b yörüngedei hareetlerini belirleme için Kepler annlarından

Detaylı

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr.

MAK341 MAKİNA ELEMANLARI I 2. Yarıyıl içi imtihanı 24/04/2012 Müddet: 90 dakika Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Hikmet Kocabas, Doç.Dr. MAK3 MAKİNA EEMANARI I. Yarıyıl içi imtihanı /0/0 Müddet: 90 daia Ögretim Üyesi: Prof.Dr. Himet Kocabas, Doç.Dr. Cemal Bayara. (0 puan) Sıı geçmelerde sürtünme orozyonu nasıl ve neden meydana gelir? Geçmeye

Detaylı

TANK HAVALANDIRMA BAŞLIĞINDAKİ TÜRBÜLANSLI AKIŞIN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

TANK HAVALANDIRMA BAŞLIĞINDAKİ TÜRBÜLANSLI AKIŞIN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ TANK HAVALANDIRMA BAŞLIĞINDAKİ TÜRBÜLANSLI AKIŞIN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Doç. Dr. Selma ERGİN 1 ÖZET Bu çalışmada, gemilerde yakıt, yağlama yağı, temiz su ve balast tankları gibi servis tanklarının

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 2 sh. 27-35 Mayıs 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: sh. 7-35 Mayıs 003 FATURALI CTP LEVHALARDA GERİLME KONSANTRASYONUNUN ARAŞTIRILMASI (AN INVESTIGATION OF STRESS CONCENTRATION IN FILLETED

Detaylı

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Nlαlüminyum 5. αlüminyum Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum

Detaylı

BÖLÜM 3 LAMİNER SINIR TABAKANIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ VE TAM ÇÖZÜMLERİ

BÖLÜM 3 LAMİNER SINIR TABAKANIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ VE TAM ÇÖZÜMLERİ BÖLÜM 3 LAMİNER SINIR TABAKANIN DİFERANSİYEL DENKLEMLERİ VE TAM ÇÖZÜMLERİ - Nair Stos dnlmlri - Nair Stos dnlmlrinin tam çözümlri - Daimi, ii-botl, laminr sınır tabaa dnlmlri - Daimi, ii-botl, laminr sınır

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin

AÇIK KANAL AKIMLARINDA HIZ DAĞILIMININ ENTROPY YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ. Mehmet Ardıçlıoğlu. Ali İhsan Şentürk. Galip Seçkin AÇIK KANAL AKILARINDA HIZ DAĞILIININ ENTROPY YÖNTEİ İLE İNCELENESİ ehmet Ardıçlıoğl Yard. Doç. Dr., Erciyes Üniv. ühendislik Fak. İnşaat üh. Böl. Kayseri, Tel: 352 4378, Fax: 9 352 4375784 E-mail: mardic@erciyes.ed.tr

Detaylı

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler

2. TRANSFORMATÖRLER. 2.1 Temel Bilgiler . TRANSFORMATÖRLER. Temel Bilgiler Transformatörlerde hareet olmadığından dolayı sürtünme ve rüzgar ayıpları mevcut değildir. Dolayısıyla transformatörler, verimi en yüse (%99 - %99.5) olan eletri maineleridir.

Detaylı

HETEROJEN AĞLARDA HÜCRE SEÇİM ALGORİTMALARININ UYGULANMASI

HETEROJEN AĞLARDA HÜCRE SEÇİM ALGORİTMALARININ UYGULANMASI HETEROJEN AĞLARDA HÜCRE SEÇİM ALGORİTMALARININ UYGULANMASI Esra Aycan, Berna Özbe Eletri Eletroni Mühendisliği Bölümü, İzmir Yüse Tenoloji Enstitüsü {esraaycan, bernaozbe} @iyte.ed.tr ÖZET B bildiride

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017 KÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) ölümleri SRU-1) Mühendislik apılarında kullanılan elemanlar için KSN (Tarafsız eksen) kavramını tanımlaınız ve bir kroki şekil çizerek

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (2004), Sayı 3, 407-414 TEKNOLOJİ GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE KANATÇIK YÜZEYİNDEKİ SICAKLIK DAĞILIMININ SONLU FARKLAR METODU İLE ANALİZİ ÖZET Himet DOĞAN Mustafa AKTAŞ Tayfun MENLİK

Detaylı

LBC 34xx/12 Horn Hoparlörleri

LBC 34xx/12 Horn Hoparlörleri İletişim Sistemleri LBC xx/ Horn Hoparlörleri LBC xx/ Horn Hoparlörleri www.boschsecrity.com/tr Yüse verimli sürücüler W'a adar (mas güç) Geniş açılma açısı Müemmel ses yayını Basit güç ayarı Bosch'n yüse

Detaylı

Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz

Momentum iletimi. Kuvvetin bileşenleri (Momentum akısının bileşenleri) x y z x p + t xx t xy t xz y t yx p + t yy t yz z t zx t zy p + t zz 1. Moleküler momentum iletimi Hız gradanı ve basınç nedenile Kesme gerilmesi (t ij ) ve basınç (p) Momentum iletimi Kuvvetin etki ettiği alana dik ön (momentum iletim önü) Kuvvetin bileşenleri (Momentum

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 13. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 1. x,y,z pozitif tam sayılardır. 1 11 x + = 8 y + z olduğuna göre, x.y.z açtır? 3 B) 4 C) 6 D)1 3 1 4. {,1,1,1,...,1 } 1 ümesinin en büyü elemanının diğer 1 elemanın toplamına oranı, hangi tam sayıya en

Detaylı

Eğimli palplanş ve temel zemini özelliklerinin hidrolik yapı altındaki sızmaya etkisi

Eğimli palplanş ve temel zemini özelliklerinin hidrolik yapı altındaki sızmaya etkisi itüdergisi/d mühendisli Cilt:4, Sayı:6, 8-9 Aralı Eğimli palplanş ve temel emini öellilerinin hidroli yapı altındai sımaya etisi Hasan G. MOHAMED *, Necati AĞIRALİOĞLU İTÜ İnşaat Faültes İnşaat Mühendisliği

Detaylı

idecad Sonlu Elemanlar Teknik Kılavuzu Versiyon 8.xxx

idecad Sonlu Elemanlar Teknik Kılavuzu Versiyon 8.xxx idecad Sonl Elemanlar Teknik Kıla Version 8.xxx Reion tarihi: Hairan 5 idecad Sonl Elemanlar Kıla I- Ö KOŞUAR I- Sonl eleman matrisleri 7 Sonl elemanlar metodnda genel tanımlar 7 Virtüel iş teoremi 8 Doğrsal

Detaylı

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi

Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubukların Stoke Dönüşümü Yardımıyla Burkulma Analizi XIX. UUSA MEKANİK KONGRESİ 4-8 Ağustos 15, Karadeni Teni Üniversitesi, Trabon Dönmeye Karşı Kontrol Altına Alınmış Basit Mesnetli Çubuların Stoe Dönüşümü Yardımıyla Burulma Analii M. Öür YAYI 1, A. Erdem

Detaylı

4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişkeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli

4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişkeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli 112 4.2. SBM nin Beşeri Sermaye Değişeni İle Genişletilmesi: MRW nin Beşeri Sermaye Modeli MRW, Solow un büyüme modelini, beşeri sermaye olgusunu da atara genişletmetedir. Bu yeni biçimiyle model, genişletilmiş

Detaylı

MAK669 LINEER ROBUST KONTROL

MAK669 LINEER ROBUST KONTROL MAK669 LINEER ROBUS KONROL s.seli@gyte.ed.tr 7..4 Dr değişeni geri beslee(state feedba) ontrol Dr değişeni geri besleeli ontrolde tü dr değişenlerinin elde edilebilir oldğ varsayılatadır. B ontrolün pratite

Detaylı

k olarak veriliyor. Her iki durum icin sistemin lineer olup olmadigini arastirin.

k olarak veriliyor. Her iki durum icin sistemin lineer olup olmadigini arastirin. LINEER SISTEMLER Muhendislite herhangibir sistem seil(ref: xqs402) dei gibi didortgen blo icinde gosterilir. Sisteme disaridan eti eden fatorler giris, sistemin bu girislere arsi gosterdigi tepi ciis olara

Detaylı

Kumlu şevlere oturan şerit temellerin analizi

Kumlu şevlere oturan şerit temellerin analizi Kml şevlere otran şerit temellerin analizi Analysis of strip footings on sandy slopes M. Salih Keskin, Mstafa Laman, Fark Aslan Çkrova Üniversitesi, Adana, Türkiye ÖZET: B çalışmada, şevlendirilmiş kml

Detaylı

Akışa dik yerleştirilmiş kare boşluklar içeren bir plakanın kanal içerisindeki akış ve ısı transferi karakteristiklerine etkisinin sayısal incelenmesi

Akışa dik yerleştirilmiş kare boşluklar içeren bir plakanın kanal içerisindeki akış ve ısı transferi karakteristiklerine etkisinin sayısal incelenmesi Dicle Üniersitesi Mühendislik Fakültesi mühendislik dergisi Cilt: 7, 3, 559-568 3-9 Elül 016 Akışa dik erleştirilmiş kare boşlklar içeren bir plakanın kanal içerisindeki akış e ısı transferi karakteristiklerine

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAK490 Makine Laboratuarı Dersi Akışkanlar Mekaniği Deneyi 1. Genel Bilgi Bazı akışlar oldukça çalkantılıyken bazıları düzgün ve düzenlidir. Düzgün

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KUANTUM HALL OLAYI TABANLI ARAÇLARIN ÖZ-UYUMLU SİMÜLASYONU Teoman ÖZTÜRK DOKTORA TEZİ Fii Anabilim Dalı Hairan-01 KONYA Her Haı Salıdır TEZ BİLDİRİMİ Bu

Detaylı

KABLOSUZ İLETİŞİM

KABLOSUZ İLETİŞİM KABLOSUZ İLETİŞİM 805540 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SÖNÜMLEME SÖNÜMLEMENİN MODELLENMESİ İçeri 3 Sönümleme yapısı Sönümlemenin modellenmesi Anara Üniversitesi, Eletri-Eletroni Mühendisliği Sönümleme Yapısı 4 Küçü ölçeli

Detaylı

9. İZOMORFİZMA TEOREMLERİ VE EŞLENİK ELEMANLAR. Aşağıdaki teorem Homomorfizma teoremi olarak da bilinir.

9. İZOMORFİZMA TEOREMLERİ VE EŞLENİK ELEMANLAR. Aşağıdaki teorem Homomorfizma teoremi olarak da bilinir. 9. İZOMORFİZMA TEOREMLERİ VE EŞLENİK ELEMANLAR Aşağıdai teorem Homomorfizma teoremi olara da bilinir. Teoremi 9.. (.İzomorfizma Teoremi) f : G H bir grup homomorfizması olsun. Şu halde ( ) dir. Özel olara,

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI - 3 ONOKUZ MAYIS ÜNİVERSİESİ MÜHENİSLİK FAKÜLESİ KİMYA MÜHENİSLİĞİ BÖLÜMÜ KMB 405 KİMYA MÜHENİSLİĞİ LABORAUVARI - 3 ENEY 5: KABUK ÜP ISI EĞİŞİRİCİ ENEYİ (SHALL AN UBE HEA EXCHANGER) EORİ ISI RANSFERİ Isı,

Detaylı

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon

Malzeme Bağıyla Konstrüksiyon Shigley s Mechanical Engineering Design Richard G. Budynas and J. Keith Nisbett Malzeme Bağıyla Konstrüsiyon Hazırlayan Prof. Dr. Mehmet Fırat Maine Mühendisliği Bölümü Saarya Üniversitesi Çözülemeyen

Detaylı

SÜRÜKLEME DENEYİ TEORİ

SÜRÜKLEME DENEYİ TEORİ SÜRÜKLEME DENEYİ TEORİ Sürükleme kuvveti akışa maruz kalan cismin akışkan ile etkileşimi ve teması sonucu oluşan akış yönündeki kuvvettir.sürükleme kuvveti yüzey sürtünmesi,basınç ve taşıma kuvvetinden

Detaylı

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ

BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ BİR OFİS İÇİN TERMAL KONFOR ANALİZİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİ İLE MODELLENMESİ VE SAYISAL ÇÖZÜMÜ Hazırlayan : Kadir ÖZDEMİR No : 4510910013 Tarih : 25.11.2014 KONULAR 1. ÖZET...2 2. GİRİŞ.........3

Detaylı

F. ŞEN. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü İZMİR

F. ŞEN. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Müh. Bölümü İZMİR Süleman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 0-,(006)-49-54 [ / ] S ve [ / ] Orantasna Sahip Delili ve Tabaalı Termplasti Kmpzit Plalarda Unifrm Sıcalı Altında Medana Gelen Isıl Gerilmelerin

Detaylı

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0

Tremalarla Oluşum: Kenar uzunluğu 1 olan bir eşkenar üçgenle başlayalım. Bu üçgene S 0 SİERPİNSKİ ÜÇGENİ Polonyalı matematiçi Waclaw Sierpinsi (1882-1969) yılında Sierpinsi üçgeni veya Sierpinsi şapası denilen bir fratal tanıttı. Sierpinsi üçgeni fratalların il örneğidir ve tremalarla oluşturulur.

Detaylı

MCS 3500 Modüler Tavan Hoparlörü Sistemi

MCS 3500 Modüler Tavan Hoparlörü Sistemi İletişim Sistemleri MCS 3 Modüler Tavan Hoparlörü Sistemi MCS 3 Modüler Tavan Hoparlörü Sistemi www.boschsecrity.com/tr Yeniliçi, üç onili hoparlör Müemmel onşma ve müzi yayını Asti performanstan veya

Detaylı

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ TRFİK SİMÜLSYON TEKNİKLERİ 3. HFT Doç. Dr. Haan GÜLER (2015-2016) 1. TEMEL TRFİK KIM PRMETRELERİ RSINDKİ İLİŞKİ Kesintisiz aımlarda; Hız, Yoğnl ve ım oranı (hacim) arasındai ilişi aşağıdai şeillerde gösterilmiştir.

Detaylı

ELASTİK DALGA YAYINIMI

ELASTİK DALGA YAYINIMI ELASTİK DALGA YAYINIMI 7. Ders - 06 Prof.Dr. Eşref YALÇINKAYA Geçtiğimi ders; Yansıan e iletilen dalgalar Yansıma R e İletme katsaıları T Enerjinin e frekansın kornması, genlik e dalga bolarındaki değişim

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ-MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ-MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1 MK371 ISI TRANSFERİ (2+2) DERSİ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENİSİK FAKÜESİ-MAKİNA MÜHENİSİĞİ BÖÜMÜ 1 MK371 ISI RANSFERİ (+ ERSİ-ÖZE BİGİER: 07 Hazırlayanlar: Yrd.oç.r.Hüeyin GÜNERHAN-Ar.Gör.Mehmet ERKEK-Ar.Gör.Abdullah YIIZ EGE ÜNİVERSİESİ-MÜHENİSİK

Detaylı

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ

AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ AÇIK KANAL AKIMINDA PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDE TÜRBÜLANS BÜYÜKLÜKLERİ I. Albayrak (1), S. Cokgor (2), (1) İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Müh. Bölümü, Hidrolik Ana Bilim Dalı, 34850, Avcılar,

Detaylı

16. Dörtgen plak eleman

16. Dörtgen plak eleman 16. Ddörtgen pla eleman 16. Dörtgen pla eleman Kalınlığı dğer boyutlarına göre üçü ve düzlemne d yü etsnde olan düzlem taşıyıcı ssteme pla denr. Yapıların döşemeler, sıvı deposu yan duvarları ve öprü plaları

Detaylı