İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)"

Transkript

1 İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name Seramiklerde Katı Hal Reaksiyonları ve Faz Dengeleri Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi (ECTS Credits) Solid State Reactions and Phase Equilibria in Ceramics Ders Türü (Course Type) SRM 503 Güz / Fall 3.0 7,5 Yüksek Lisans / M.Sc. Lisansüstü Program (Graduate Program) Dersin Türü (Course Type) Dersin İçeriği (Course Description) 3060 kelime arası Dersin Amacı (Course Objectives) Maddeler halinde 25 adet Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Metallurgical & Materials Engineering) Zorunlu (Compulsory) Dersin Dili (Course Language) Türkçe (Turkish) Seramik sistemlerde katı hal reaksiyonları. Üçlü sistemlerde kristalizasyon yolları, alkemade doğru ve üçgenleri. Kararlı ve yarı kararlı sıvı karışmazlığı. Üçlü sistemlerde izotermal ve düşey kesitler. Katı çözelti içermeyen dörtlü sistemler, dörtlü sistemlerde katı hal faz dengesinin gösterilimi. Seramik sistemlerinde dengesizlik, ısıtma ve soğutma sırasındaki dengesizlikler. Seramik denge diyagramlarının çıkarılmasında kullanılan deneysel yöntemler. Seramik denge diyagramlarının seramik teknolojilerindeki kullanımı. Solid state reactions in ceramic systems. Crystallization paths in ternary systems, alkemades lines and triangles. Stable and metastable liquid immiscibility. Isothermal and vertical sections in ternary systems. Quaternary systems without solid solutions, representation of solid state phase equilibria in quaternary systems. Nonequilibrium in ceramic systems; nonequilibrium during heating and cooling. Experimental methods of constructing ceramic phase diagrams. Use of ceramic phase diagams in ceramic technologies. 1. Seramik sistemlerde meydana gelen katı hal reaksiyonlarının temel prensiplerini öğretmek 2. Seramik malzemelerin proses tasarımı ve proses kontrolünde faz diyagramlarının kullanımını öğretmek 3. Seramik sistemlerde meydana gelen dengeli ve dengesiz reaksiyonları faz diyagramları ile açıklamak. 1. To teach basic principles of solid state reactions occurred in the ceramic systems 2. To teach use of phase diagrams in the process design and process control of ceramic materials 3. To explain equilibrium and nonequilibrium reactions occurring in ceramic systems by use of phase diagrams Dersin Öğrenme Çıktıları (Course Learning Outcomes) Maddeler halinde 49 adet Yazdığınız çıktıların ölçülebilir olmasına dikkat ediniz. Bu dersten başarıyla tamamlayacak olan yüksek lisans/doktora öğrencileri: 1. Seramik sistemlerinde katı hal reaksiyonlarının mekanizmalarını öğrenebilecek 2. Seramik faz diyagramlarındaki değişik reaksiyonları açıklayabilecek, 3. Faz diyagramlarını kullanarak seramik bir üründeki denge fazlarını belirleyebilecek, 4. Faz diyagramlarını kullanarak proses sıcaklıklarını belirleyebilecek, 5. Faz diyagramlarının deneysel çıkarılma yöntemlerini öğreneceklerdir. Graduate students who pass the course will be able to: 1. Understand the mechanisms of solid state reactions occurred in ceramic systems 2. Explain various reactions shown in ceramic phase diagrams 3. Determine equilibrium phases in a ceramic product by using phase diagrams 4. Determine process temperatures by using phase diagrams 5. Learn the experimental methods of constructing phase diagrams

2 Kaynaklar (References) En önemli 5 adedini belirtiniz Ödevler ve Projeler (Homework & Projects) Laboratuar Uygulamaları (Laboratory Work) Bilgisayar Kullanımı (Computer Use) 1. Introduction to Phase Equilibria in Ceramic Systems:Floyd A. Hummel, MARCEL DEKKAR INC, Principles of Phase Diagrams in Materials Systems, Paul Gordon, McGrawHill Book Com., Phase Diagrams For Ceramists, Edited and Published by The American Ceramic Society, Inc, Phase Diagrams, Edited by, Allen M. Alper, Volume 1, Academic Press, Introduction to the Principles of Ceramic Processing, James S. Reed, John Wıley, 1988 Her öğrenci bir ev ödevi hazırlayacaktır. Each student will prepare a homework Diğer Uygulamalar (Other Activities) Faaliyetler (Activities) Başarı Değerlendirme Yıl İçi Sınavları Sistemi (Midterm Exams) Kısa Sınavlar (Assessment Criteria) (Quizzes) Ödevler Başarı değerlendirme sisteminde (Homework) dersin çıktılarının olabildiğince Projeler kantitatif ölçülmesine olanak (Projects) sağlayan ölçme yöntemleri Dönem Ödevi/Projesi kullanılmalıdır. (Term Paper/Project) Laboratuar Uygulaması (Laboratory Work) Diğer Uygulamalar/Ödev Sunumu (Other Activities)/Presentation Final Sınavı (Final Exam) *Yukarıda Belirtilen Sayılar Minimum Olup Yerine Getirilmesi Zorunludur. Adedi* (Quantity) Değerlendirmedeki Katkısı, % (Effects on Grading, %)

3 DERS PLANI Hafta Konular Dersin Çıktıları 1 Seramik sistemlerde katı hal reaksiyonlarına giriş 1 2 Oksit sistemlerde difüzyon 1 3 Seramik sistemlerde faz dönüşümleri 12 4 Üçlü sistemlerde alkemade doğru ve üçgenleri, kristalizasyon yolları 23 5 Sıvı karışmazlığı; kararlı ve yarı kararlı karışmazlık 23 6 Üçlü sistemlerde izotermal kesitler Üçlü sistemlerde izotermal kesitler Üçlü sistemlerde dikey kesitler Seramik denge diyagramlarının çıkarımında deneysel yöntemler 5 10 Seramik denge diyagramlarının çıkarımında deneysel yöntemler 5 11 Seramik sistemlerde dengesiz reaksiyonlar 1 12 Katı çözelti içermeyen dörtlü seramik sistemler Dörtlü sistemlerde katı hal faz ilişkilerinin gösterilimi Dörtlü faz diyagramlarının seramik mühendisliğinde kullanımı 34 COURSE PLAN Weeks Topics Course Outcomes 1 Introduction to solid state reactions in ceramic systems 1 2 Diffusion in oxide systems 1 3 Phase transformations in ceramic systems 12 4 Alkemades lines and triangles, crystallization paths in ternary systems 23 5 Liquid immiscibility; stable and metastable liquid immiscibility 23 6 Isothermal sections in ternary oxide systems Isothermal sections in ternary oxide systems Vertical sections in ternary oxide systems Experimental methods of constructing ceramic phase diagrams 5 10 Experimental methods of constructing ceramic phase diagrams 5 11 Nonequilibrium reactions in ceramic systems 1 12 Quaternary ceramic systems without solid solution Representation of solid state phase relations in the quaternary systems Use of quaternary phase diagrams in ceramic engineering 34

4 i. ii. iii. iv. v vi. Dersin Seramik Mühendisliği Programıyla İlişkisi Programın mezuna kazandıracağı bilgi, beceri ve yetkinlikler (programa ait çıktılar) Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme (bilgi). Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme, farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirip yorumlayarak yeni bilgiler oluşturabilme ve karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme (beceri). Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı, bilgi ve becerilerini eleştirel bir yaklaşımla değerlendirip, öğrenmesini yönlendirerek, bağımsız olarak yürütüp, karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirerek sorumluluk alıp, liderlik yaparak çözüm üretebilme (Bağımsız Çalışabilme, Sorumluluk Alabilme ve Öğrenme Yetkinliği). Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicelnitel veriler ile destekleyerek, gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanarak, sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısı ile de inceleyerek geliştirip ve gerektiğinde değiştirerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 genel düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme, kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilme (İletişim ve Sosyal Yetkinlik). Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme, bu değerleri öğretebilme, ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme, özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme (Alana Özgü Yetkinlik). Katkı Seviyesi : Az, 2. Kısmi, 3. Tam

5 Relationship Between the Course and Ceramic Engineering Program Program Outcomes i. Grasping interdisciplinary interaction related to one s area and developing and intensifying the current and high knowledge in that area based upon the competency in undergraduate level (knowledge). ii. By means of ability to use theoretical and practical information related to one s area, to combine and interpret them with information from different disciplines producing new information and solving the faced problems by related searching methods (skill). iii. By means of the ability to critically analyze knowledge, skills and also a study related to one s area that requires expertise on that area, directing and continuing independently, developing new strategies for the problems that are not foreseen and taking the responsibilities together with fulfilling the leader role, the ability to produce solutions for that problems (competence to work independently, competence to take responsibility, competence to learning). iv. By means of the ability to promote current development and studies by supporting with qualitative and quantitative data and to use computer software together with information and communication technologies with a required level, critical analyzing, developing and altering, if required, social relationships and the norms directing these relationships, establishing written oral and visual communication with groups within one s or different fields (communication and social competency). v. Proficiency in a foreign language at least European Language Portfolio B2 Level and establishing written, oral and visual communication with that language for presenting one s studies in the international environment (communication and social competency). vi. By means of the ability to inspect the steps like gathering, interpreting, implementing and announcing related data with the one s area by overseeing scientific, cultural and ethical norms, teaching these norms, developing strategy, policy and action plans in related subjects and evaluating the obtained results by making the use of quality processes, using the gathered information and solving problems and/or implementation skills in the interdisciplinary strategies (area specific competency). Level of Contribution : Little, 2. Partial, 3. Full Düzenleyen (Prepared by) Prof.Dr. Erdem DEMİRKESEN Tarih (Date) İmza (Signature)