ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ"

Transkript

1 TTÜRK ÜNİVERSİTESİ UZKTN EĞİTİM UYGULM VE RŞTIRM MERKEZİ İLHİYT LİSNS TMMLM PROGRMI BHR DÖNEMİ FİNL SINVI 17 Mayıs 2015, Pazar Saat: 09: 30 (III.OTURUM) DİKKT! SINV BŞLMDN ÖNCE ŞĞIDKİ UYRILRI MUTLK OKUYUNUZ. dınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, Sınav Salon Numaranızı ve Sıra Numaranızı aşağıya yazınız. DINIZ SOYDINIZ : T.C. KİMLİK NUMRNIZ : SINV SLON NO : SIR NO : 1. Soru kitapçığınızın türü dır. Kitapçık türünü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Bu kodlamayı cevap kâğıdınıza yapmadığınız veya yanlış yaptığınız takdirde, sınavınız geçersiz sayılacaktır. 2. Bu soru kitapçığında aşağıdaki testler yer almaktadır: Testin dı Soru Sayısı Sayfa No. Din Felsefesi 20 1 Dinler Tarihi 20 4 Hadis Metinleri II 20 7 Tasavvuf Tefsir Metinleri II Bu sınav için toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. 4. Sınava girecek öğrencilerin sınava girecekleri ders sayısına göre sınav bitiş süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sınav Sınav Bitiş Saatleri Başlangıcı 1 Ders 2 Ders 3 Ders 4 Ders 5 Ders İstediğiniz testin, istediğiniz sorusundan cevaplamaya başlayabilirsiniz. Cevaplarınızı, cevap kâğıdında o test için ayrılmış olan bölüme işaretleyiniz. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. 6. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak uçlu bir kurşun kalemle işaretleyiniz. İşaretlerinizi cevaplama alanının dışına taşırmayınız. Cevap kâğıdı üzerinde yapacağınız işaretlemeler için tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız. 7. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile cevap kâğıdına zarar vermeden siliniz ve doğru cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız. 8. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız. 9. Her sorunun sadece bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden fazla cevap alanı işaretlenirse o soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır. 10. Bu sınavın değerlendirilmesi doğru cevap sayısı üzerinden yapılacaktır. Bu nedenle her soruda size en doğru görünen cevabı işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olabilir. 11. Kitapçıktaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. 12. Sınavda uygulanacak diğer kurallar bu kitapçığın arka kapağında belirtilmiştir. Bu kitapçıkta yer alan soruların her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, soruların tamamının veya bir kısmının Merkezimizin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve soruların hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılırlar.

2 DİN FELSEFESİ DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Din Felsefesi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. İrenaeus un görüşlerinden hareket eden Tanrı nın, insanı baştan bilgisel ya da ruhsal olarak mükemmel bir biçimde yaratmayıp, onu kendini özgür iradesiyle geliştirebilecek bir biçimde yarattığını ileri süren düşünür ) Leibniz B) John Hick C) David Hume D) lvin Plantinga E) Hiçbiri 4. şağıdakilerden hangisi fiili ateizmin felsefedeki temsilcilerinden biri değildir? ) L.. Feuerbach B) F. Nietzsche C) L. Wittgenstein D) S. Freud E) Karl Marx 2. Kötülük problemini Sınırlı Tanrı anlayışıyla çözümlemeye çalışan düşünür ) Whitehead B) Hume C) Descartes D) Gazali E) Locke 5. Evrendeki bütün varlıklar yaratılmıştır ve yaratılmış her şeyin bir yaratıcıya ihtiyacı vardır şeklinde formüle edilmiş olan ihtira delilin, en ünlü savunucusu olan düşünür ) lvin Plantinga B) David Hume C) John Locke D) ziz nselmus E) William Paley 3. Kitab-ı Mukaddes in aklın ve tecrübenin ışığında eleştirel olarak değerlendirildiği vahiy görüşü ) Önerme merkezli vahiy B) Liberal vahiy C) Tabii vahiy D) Küçük vahiy E) Genel vahiy 6. şağıdakilerden hangisi Din Felsefesinin epistemolojik problemlerinden biridir? ) llah - lem ilişkisi B) Dini tecrübenin bir bilgi kaynağı olup olmaması C) llah ın varlığı ve sıfatları D) Din - hlak ilişkisi E) Dini Çoğulculuk 1 Diğer sayfaya geçiniz»

3 7. şağıdakilerden hangisi determinizm ve fatalizm arasındaki farklardan biridir? ) Fatalizm, evrendeki her şeyin nedenini, evrenden ayrı birtakım metafiziksel güçlere bağlarken; determinizm, her şeyin nedenini bizzat evrende var olan mekanik olgu ve olaylarla açıklamaktadır. B) Fatalizm de mutlak anlamda bir zorunluluk söz konusu değilken, determinizm de aksinin olmasına imkan vermeyecek derecede mutlak bir zorunluluk vardır. C) Fatalizm, bilimsel çalışmaların gelişmesine olanak sağlarken Determinizmin, bilimsel verilere herhangi bir katkısı yoktur. D) Fatalizme göre gelecek bu kadar net ve keskin değilken determinizme göre, gelecekte ortaya çıkacak olan olgu ve olaylar, geçmişteki olgu ve olaylar kadar belirgin ve değişmez. E) Fatalizme göre her olay bir sonrakini zorunlu olarak meydana getirerek geleceği belirlerken, determinizmde geleceği belirlemek söz konusu değildir. Sadece tahmin yürütmeye yardımcı olur. 9. ugustinus un, kötülük problemiyle ilgili olarak ortaya koyduğu irade özgürlüğü anlayışını çağımızda yeniden gündeme getirerek sistematize eden düşünür ) J. Caird B) Flew C) J. Rosse D) lvin Plantinga E) J. Hick 10. Tek dinin kurtuluş ve özgürlüğü sağladığını ve ona götürdüğünü savunan dışlayıcılık ne türü ) Pratik dışlayıcılık B) Öğretisel dışlayıcılık C) Soteriolojik dışlayıcılık D) Tecrübeye dayalı dışlayıcılık E) Hiçbiri 8. I. Dinin esrarengiz yönünü akli verilerle ve olması gerektiği kadar eleştirmiştir. II. Hıristiyanlık ve Yahudiliğin dışında kalan dinlere karşı daha makul bir tavrın yerleşmesinde olumlu etkisi olmuştur. III. Hıristiyan aleminde taassubun ve baskının artmasına neden olmuştur. IV. Peşin hükümlerin, batıl inanışların yıkılmasında etkili olmuştur. V. Dinî konularda aklî metotları uygulamıştır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri deizm için söylenemez? ) I ve II B) I ve III C) II ve V D) III ve IV E) IV ve V 11. Ele aldığı konuyu, konuyla ilgili tarihi, ilmî ve mantıkî bütün verileri dikkate alarak incelemek şeklinde tarif edilen ve din felsefesi tarafından da kullanılan yöntem ) Objektiflik B) Şümullülük C) Tutarlılık D) Normatiflik E) Rasyonellik 12. Bütün dinleri hakikat değeri açısından eşit gören yaklaşıma ne ad verilmektedir? ) Dinsel kapsayıcılık B) Dinsel çoğulculuk C) Dinsel dışlayıcılık D) Dinsel çeşitlilik E) Kültürel çoğulculuk 2 Diğer sayfaya geçiniz»

4 13. Dinin kaynağını insan psikolojisinden kaynaklanan birtakım korkulara ve arzulara bağlayan düşünür aşağıdakilerden ) Marx B) Freud C) Nietzsche D) Durkheim E) Sartre 17. şağıdakilerden hangisi Kur an-ı Kerim de ve hadislerde mucize kavramı yerine kullanılan terimlerden biri değildir? ) yet B) Burhan C) lamet D) Keramet E) İbret 14. Mantıkçı pozitivizmin katı doğrulamacı yaklaşımlarından gelen eleştirilere cevap verebileceği kabul edilen din dili ) Tenzihi Dil B) Sembolik Dil C) Temsili Dil D) Teşbihi Dil E) Mecazi Dil 18. İlahiyat Fakültelerinde Din Felsefesi adı ile bağımsız bir ders ilk olarak hangi eğitim öğretim yılında okutulmaya başlanmıştır? ) B) C) D) E) Batı dünyasında temsili dili savunan en önemli filozof ) ziz nselmus B) İbn-i Meymun C) Thomas quinas D) David Hume E) John Locke 16. şağıdakilerden hangisi klasik felsefe ve ilahiyat literatüründe ateist ve ateizm anlamında kullanılan ifadelerden biri değildir? ) Mülhid B) Dehri C) Kafir D) Zındık E) Dürzi 19. Tanrı dan ilâhî bir kıvılcım alan insanın, ancak Tanrı nın öngördüğü tarzda bir yaşantı süreceğini, bu yaşantı sırasında onun istekleri doğrultusunda hareket ettiğinde, Tanrı ya ulaşabileceğini ileri süren düşünür ) Farabî B) İbn-i Rüşd C) John Stuart Mill D) Seneca E) John Calvin 20. İmana yer açabilmek için bilgimi inkâr ettim sözü aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir? ) Descartes B) Hume C) Locke D) W.James E) Kant 3 Diğer sayfaya geçiniz»

5

6 DİNLER TRİHİ DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Dinler Tarihi Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Fenomenlerin yapısını anlayıp yorumlama olarak tanımlanan ve Dinler Tarihi nde, metot olarak kullanılan kavrama ne ad verilmektedir? ) Karşılaştırma B) Filoloji C) Fenomenoloji D) Hermenötik E) Tarihî 2. Yeşu'dan sonra İsrailoğulları bir süre.. denilen hâkimler tarafından idare edildi. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun ifade ) Haham B) Havari C) Keşiş D) Rahip E) Şoftim 4..., piskoposlarla Kilise temsilcilerinin din ve disiplin konularını tartışmak üzere yaptıkları resmi toplantılara denir. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun kelime ) Sinod B) Konsil C) Konferans D) Kongre E) yin 5. Teslis inancı, hangi konsil ve tarihten itibaren Hıristiyanların müşterek inancı haline gelmiştir? ) İznik Konsili B) Efes Konsili C) İstanbul Konsili D) Kadıköy Konsili E) II. Vatikan Konsili 3. I. Seçilmişlik II. hit III. Misyonerlik IV. Mehdicilik Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Yahudiliğin temel özellikleri arasında sayılamaz? ) Yalnız II B) Yalnız I C) Yalnız III D) III ve IV E) I ve III 6. Hinduizm deki Tanrı inancıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) Her insan ve toplum, kendi şahsiyetine ve geleneğine uygun bir şekilde Tanrı ya yönelebilir. B) Hinduizm çok tanrıcı putperest bir din olarak tanımlanmaktadır. C) Tanrı anlayışı 'trimurti' denilen üçlü sistemden oluşmaktadır. D) Hinduizm tanrının tek olduğu monoteist bir dindir. E) Tanrıların en üst tabakasını, Brahma, Vişnu ve Şiva oluşturmaktadır. 4 Diğer sayfaya geçiniz»

7 7. Hinduizm de putlar için düzenlenen tapınma törenlerine ne ad verilmektedir? ) Yoga B) Pagoda C) Karma D) Dhamma E) Puja 11. şağıdakilerden hangisi Halk İnanışları araştırmalarında incelenen konular arasında sayılamaz? ) Rüyalar B) Peygamber C) Efsaneler D) Evlenme E) Türbeler 8. I. Buda : ydınlanmış II. Bodhi Gaya : İncir ğacı III. Mahayana : Küçük raba IV. Nirvana : Işık Saçma Yukarıdaki kavram-anlam eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? ) I ve IV B) I ve II C) III ve IV D) II ve III E) II ve IV 9. Zerdüştiliğe, Tanrı hura Mazdah'a nispetle '.' de denilmektedir. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun ifade ) Mitraizm B) Mecusilik C) Mazdeizm D) Parsilik E) Maniheizm 12. Hıristiyanlığın bugünkü halini almasında önemli rolü bulunan Pavlus, günümüzde Türkiye sınırlarında bulunan bir şehirde doğmuş ve yaşamıştır. Söz konusu şehir aşağıdakilerden ) Tarsus B) Efes C) ntakya D) İskenderun E) Trabzon 13. şağıdakilerden hangisi Kapadokya bölgesinde yer alan tarihi kiliselerden değildir? ) Karanlık kilise B) Çarıklı kilise C) Barbara kilise D) Kanlı kilise E) Kılıçlar kilisesi 10. I. Yapısalcılık II. Geleneksellik III. Taklitçilik IV. Dualizm Yukarıdakilerden hangileri geleneksel halk dindarlığının karakteristik özelliklerindendir? ) II ve IV B) I, III ve IV C) II ve III D) I, II ve III E) I ve II 14. Katolik Kilisesi nin inclusivist teorisinin kurucusu ) Karl Rahner B) Papa II. John Paul C) Francisco D) Papa XVI. Benedict E) Thomas Michle 5 Diğer sayfaya geçiniz»

8 15. Hıristiyanların İslam a ve Müslümanlara bakışı konusunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) II. Vatikan Konsiline kadar hiçbir Konsil dokümanında İslam'dan ve Müslümanlardan söz edilmemiştir. B) Hıristiyanların Yahudiliğe ve Yahudilere bakışından farklılık gösterir. C) Müslümanlardan, onların inanç ve ibadetlerinden ilk defa II. Vatikan Konsili nde söz edilmiştir. D) Hıristiyanların İslam'a ve Müslümanlara bakışları pluralist karakterlidir. E) Yunanca konuşan Doğulu Hıristiyan ilahiyatçılar İslam'la ilk karşılaştıklarında, onu Hıristiyanlığa ait ayrılıkçı (heretik) bir hareket olarak görmüşlerdir. 18. I. Budist rahip teşkilatına pagoda adı verilmektedir. II. Budist dilenci rahiplere bihiksku denilmektedir. III. Budist rahibelere bihukshuni denilir. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur? ) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III 16. Hıristiyanlıkta, dini yayma faaliyetinin bir tebliğ ve irşat faaliyeti olmaktan çıkıp misyonerlik karakteri kazanması aşağıdakilerden hangisiyle olmuştur? ) Petrus B) Yuhanna C) Yahuda D) Konstantin E) Pavlus 19. Mecusiliğin diğer adı aşağıdakilerden ) Mitraizm B) Parsilik C) Mazdeizm D) Maniheizm E) Zurvanizm 17. şağıdakilerden hangisi Hıristiyanların başvurdukları dolaylı misyonerlik metotlarından biri değildir? ) Diyalog B) Halk hareketlerini desteklemek C) İnkültürasyon D) Yabancı dil öğretimi E) İnancı açıklama 20.., halkın dünya hayatında doğaüstü ya da doğa dışı dünyaya ilişkin şeyleri gerçekmiş veya doğruymuşçasına kabul etmesidir. Yukarıdaki boşluğa gelebilecek uygun kelime ) İnanç B) İnanış C) Halk İnancı D) Batıl İnanç E) Dinsel İnanç 6 Diğer sayfaya geçiniz»

9 HDİS METİNLERİ II DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Hadis Metinleri II Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. ر.1 أ م ر ن الن ى ب بىس ب ع و ن ه ا ن ع ن ب ع ى عي اد ة ال م ىري ىض و ات ى ب اع ا ل ن ائ ىىز و ت ش ىميت ال ع ا ى ط ىس و ر د الس ال ىم و ن ص ر ال م ظ ل و ى م و إى جاب ة الد ا ى عى و إىب ر ار ال م ق ى سىم hadisinde Hz. Peygamber aşağıdakilerden hangisini emretmemiştir? ) Hastayı ziyaret etmek B) ksırana hayır duada bulunmak C) Yemeğe başlarken besmele çekmek D) Cenaze namazına ve defnine katılmak E) Yemin edenin yeminini kabul etmek أ ن الن ى ب ان ى ف غ ز اة ق ا ل : إىن أ ق و ام ا.2 ى بل م ى دين ى ة خ ل ف ن ا م ا ل ك ن ا ى شع ب ا و ا و اىد إىا hadisinde و ه م م ع ن ا ى ي ى ه ح ب س ه م ال ع ر aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? ) Engelli bazı sahâbilerin Hz. Peygamber le birlikte savaşlara katılması B) Engelli sahâbilerin savaş sırasında Medine de bir vadiye yerleştirilmesi C) Savaşa katılan engelli sahabilerin dağ yolundan değil, vadiden yürüyerek gelmelerinin istenmesi D) Engelli sahabilerin mescide gelmekle sorumlu tutulması E) Engelli olduğu için savaşa katılamayan sahabilerin, savaşa katılanlar gibi sevap kazanması.3 ا ي ت م ن ي أ ح د م ال م و ت ن ى م ض ر أ ص اب ه م ا ان ى ت ا ل ي اة ىإن ان ا ب د ا ى عال ال و اة خ ي ر ا ى ل خ ي ر ا ى ل hadisindeki boş yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlamaktadır? ) ل ي ق ىل الل ه م أ ح يىى ن - و ت و ى ن إىذ ا ان ت و ت و ى ن إىذ ا ان ت - ل ي ق ىل الل ه م أ ح يىى ن (B و ت و ي ت ى ن إىذ ا ان ت - ل ي ك ث ى ر الل ه م أ ح يىى ن (C ت ت و يه م إىذ ا ان ت - ل ي ى قل الل ه م أ ح يىى ن (D ت و ي ت م إىذ ا ن ت - ل ي ح ف ظ الل ه م أ ح يىى ن (E 7 Diğer sayfaya geçiniz»

10 ع ىرض ع ل ى أ و ل ث ال ث ة ي د خ ل ون ا ل ن ة.4 hadisinde boş و ع ب د أ ح س ن ى عب اد ة ا لل ى bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangisi tamamlamaktadır? ) و ن ص ح ل ىم و ل يه - ذ ا ىر و الن ى صيح ة ل ىم و ال ى ي ى ه - شا ى هد و ع ى فيف م ت ع ىف ف (B ش ىهيد و ع ى فيف م ت ع ىف ف - ل ى م و ال ى ي ى ه C) و ن ص ح 6. إىن الىر ق ا ي ك ون ى ف ش ى ء إى ا ان ه و ا ي ن ز ع و ن ص ح ل ىم و ال ى ي ى ه - ش ىهيد و ع ى فيف م ت ع ى فف (D م ش ه ود و ع ى في ف م ع ىف ف - و الن ص ح ل ى م و ال ى ي ى ه (E hadisinin Türkçe ى من ش ى ء إىا ش ان ه karşılığı ) Yumuşak davranmak bir şeyde bulunursa, onu güzelleştirir; bir şeyden alınırsa, onu çirkinleştirir. B) Merhamet, bulunduğu şeyi ziynetler; bulunmadığı şeyi kötüleştirir. C) Yumuşak huyluluk ve merhamet güzelliğin şanındandır D) İnsanlar arasında şanın olmasını istiyorsan yumuşak huylu ol E) Merhametli olmak yumuşak huyluluğun şanındandır. ق ال ر ول ا لل ى ا ت و ص وا ى بلن ى س ا ى ء ى إن ال مر أ ة.5 خ ل ى ق ت ى من ىضل ع و إىن أ ع و ج ش ي ء ى ال ى ل ىع أ ع ال ه ىإن ذ ه ب ت ت ى قيم ه س ر ت ه و إىن ت ر ت ه س ا ى ء hadisi ile ي ز ل أ ع و ج ا ت و ص وا ى بلن ى ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? ) Kadınlar, yaratılıştan hassastır. B) Kadınlara iyi davranmak gerekir. C) Kadınların farklı tabiatları kaburga kemiğine benzetilmiştir. D) Kadınları zorla düzeltmeye çalışılmamalıdır. E) Eşlerine itaat etmeyen kadınlar dinen yerilmiştir. ق ال ر ول ا لل ى ث ال ث ة ا ي كل ى م ه م ا لل ع ز.7 و ج ل ي و م ال ى قي ام ى ة و ا ي ن ظ ر إىل ي ىهم و ا ي ز ى يىه م و ل م ع اب أ ل ى يم ال م ن ان ىب ا أ ع ط ى و ال م س بىل إى ار ه و ال م ن ى فق ى ل ع ت ه ى ب ل ل ى ىف hadisinde altı çizili ifadenin ال ك ا ى ذ ىب Türkçe karşılığı aşağıdakilerden ) Gömleğinin yakasını açık bırakan B) Elbisesini uzatan C) Elbisesini daraltan D) Gömleğinin kollarını kısaltan E) llah için infak eden 8 Diğer sayfaya geçiniz»

11 ق ى يل ل ى ر وىل ا لل ى أ ي ك ون ال م ؤ من ى من ج ب ا ن ق ا ل.8 ن ع م ى قيل ل ه أ ي ك ون ال م ؤ ى ى يال ق ال ن ع م ى قيل ل ه أ ي ك ون ال م ؤ ى من ا ب ق ال ا hadisinde vurgulanmak istenen durum ) Cimrilik kötü bir şey değildir. B) Korkaklık fıtrî bir duygudur. C) Cimrilik, korkaklık ve yalancılık kötüdür. D) Mümin bazen yalan söyleyebilir. E) Mümin cimri veya korkak olsa bile yalancı olamaz. şeklindeki hadis ا ت ى شم ن و ا ت س ت و ى ش ن.11 metninin tam ve doğru tercümesi ) Saç ekletmeyin ve saç eklemeyi de istemeyin. B) Döğme yapmayın ve döğme yaptırmak da istemeyin. C) Dişlerinizi sivriltmeyin ve sivriltmeyi de istemeyin. D) Saçınızı boyamayın ve boyatılmasını da istemeyin. E) Gözlerinize sürme çekmeyin ve çekilmesini de istemeyin. başlığı بب التسمية على الطعام.9 altında aşağıdaki konulardan hangisinin ele alınması beklenir? ) Yemeğin isminin sorulmasının caizliği B) Yemeğe besmele ile başlanması C) Yemek yerken yerden yüksekte oturma D) Yemeği sağ elle yemenin gerekliliği E) Yemeğe tuzla başlanması hadis ال م ؤ ى من ي ل ى ف ى مع ى و ا ى حد.10 metninde altı çizili kelimenin Türkçe karşılığı ) Mide B) Kap C) Sağ el D) Ön taraf E) Sofra وأما معىن ا لديث قوله )صلعم( وا.12 تؤمنوا حىت حتابوا معناه ا يكمل اميانكم وا يصلح حالكم ف ااميان اا بلتحاب Yukarıdaki metne göre Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız hadisinin manası aşağıdakilerden ) Kâmil manada iman sahibi olamazsınız. B) İslam dairesinden çıkmış olursunuz. C) İman ile bu dünyadan göçemezsiniz. D) Toplumun düzeni bozulur ve imanınız gider. E) Hz. Peygamber in sünnetine uymamış olursunuz. 9 Diğer sayfaya geçiniz»

12 من يدع قول الزور والعمل به وا لهل.13 ليس هلل حاجة أن يدع طعامه وشرابه hadisi aşağıdakilerden hangisinde doğru harekelenmiştir? م ن ي د ع ق و ل الز وىر و ال ع م ل بى ى ه ( و ا ل ه ل ل ي س ى لل ى ح اج ة أ ن ي د ع ط ع ام ه و ش ر اب ه ل (B م ن ي د ع ق و ل الز وى ر و ال ع م ل بى ىه و ا ل ه ل ي س ى لل ى ح اج ة أ ن ي د ع ط ع ام ه و ش ر اب ه ل (C م ن ي د ع ق و ل الز وى ر و ال ع م ل بى ىه و ا ل ه ل ي س ى لل ى ح اج ة أ ن ي د ع ط ع ام ه و ش ر اب ه ل (D م ن ي د ع ق و ل الز وى ر و ال ع م ل بى ىه و ا ل ه ل ي س ى لل ى ح اج ة أ ن ي د ع ط ع ام ه و ش ر اب ه ل (E م ن ي د ع ق و ل الز وى ر و ال عم ل بى ىه و ا ل ه ل ي س ى لل ى ح اج ة أ ن ي د ع ط ع ام ه و ش ر اب ه 15. şağıdaki hadisin metninde anlatılmak istenen nedir? عن ا عن أبيه رض ي هللا عنه قال : رأيت ر ول هللا صلى هللا عليه و لم ح ي يقدم مكة إذا ا تلم الر ن األ ود أول ما يطوف خيب ثالثة أطواف من السبع ) Hz. Peygamber, tavafın ilk üç şavtında hervele yapardı. B) Hz. Peygamber, tavafın ilk üç şavtında remel yapardı. C) Hz. Peygamber, tavafın ilk üç şavtında ızdıba yapmazdı. D) Hz. Peygamber, her şavtta Hacerü l- Esved i selamlamazdı. E) Hz. Peygamber, bazen yedi şavttan sadece üçünü yapardı. 14. Hadis metinlerine göre kadınların haccıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ) det olan hanımlar rafat vakfesini yapamazlar. B) det olan hanımlar Kâbe yi tavaf edemezler. C) İhramlı olan hanımlar koku sürünemezler. D) Hanım hacılar, dikkatli olmak kaydıyla, erkek hacılarla beraber Kâbe'yi tavaf edebilirler. E) Hanım hacılar, ihramdan çıkmadan eşleri ile ilişkide bulunamazlar. 16. şağıdaki hadisteki altı çizili kısmın manası nedir? ا ي ح ى ى بل ع ر ج ا ىء ب ى ي ظ ل ع ه ا و ا ى بل ع و ر ا ىء ب ى ي ع و ر ه ا و ا ى بل م ىري ىة ب ى ي م ر ض ه ا و ا ى بل ع ف ا ى ء ال ى ت ا ت ن ى ق ي ) Körlüğü belirgin olan B) Topallığı belirgin olan C) Boynuzunun kırık olduğu belirgin olan D) Çok zayıf olan E) Hastalığı belirgin olan 10 Diğer sayfaya geçiniz»

13 ل ى ك ىل ن ىب د ع و ة م س ت اب ة ي د ع و ى ا.17 hadisinde boş ىأل م ى ت ى ا ل ى خر ةى bırakılan kısma aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir? و أ ىريد أ ن أ خ ت بىئ د ع و ى ت ش ف اع ة ( ش ف اع ى ت ىأل ه ىل ال ك ب ائ ىىر ن ى م أ م ى ت (B ح و ى ض ي م ى سري ة ش ه ر (C أ ن ي ش ف ع ى ل ي و م ال ى قي ام ى ة (D E) ح ىت ي ع ل م أ خي ى ف ى ميز ان ه أول مرة تلج ا لنة صورهتم على ص ورة.19 hadisi aşağıdakilerden القمر ليلة البدر hangisinde doğru harekelenmiştir? أ و ل م ر ة ت ل ى ج ا ل ن ة ص ور ت ه م ع ل ى ص و ر ةى ( ال ق م ىر ل ي ل ة ال ب د ىر أ و ل م ر ة ت ل ى ج ا ل ن ة ص ور ت ه م ع ل ى ص و ر ةى (B ال ق م ىر ل ي ل ة ال ب د ىر أ و ل م ر ة ت ل ى ج ا ل ن ة ص ور ت ه م ع ل ى ص و ر ةى (C ال ق م ىر ل ي ل ة ال ب د ىر أ و ل م ر ة ت ل ى ج ا ل ن ة ص ور ت ه م ع ل ى ص و ر ةى (D ال ق م ىر ل ي ل ة ال ب د ىر أ و ل م ر ة ت ل ى ج ا ل ن ة ص ور ت ه م ع ل ى ص و ر ةى (E ال ق م ىر ل ي ل ة ال ب د ىر 18. Hadislere göre aşağıdakilerden hangisi ahirette kişinin hiç kimseyi hatırlamayacağı yerlerden birisidir? ) raf B) Mizan C) Havz D) Kabir E) Cennet 20. Ölünün ailesine yemek yapıp götürme adetinin kaynağı aşağıdakilerden ) Kur an-ı Kerim B) Merfû Hadis C) Maktû hadis D) Ebû Hanife nin bir fetvası E) İmam Şâfiî nin bir fetvası 11 Diğer sayfaya geçiniz»

14 TSVVUF DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tasavvuf Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. Tasavvufi yaşayışın temeli olarak kabul edilen ve dünyaya karşı tavır almak, Hakk ın dışındaki her şeyden yüz çevirip llah a yönelmek anlamına gelen tasavvuf terimi ) Celvet B) Tevekkül C) Zühd D) Kanaat E) Recâ 5. Tasavvufta tâlib denilen mürid adayının şeyhe ve onun vereceği emirlere bağlı kalacağına, mal satan insanların elele tutuşması gibi bir musâfaha ile şeyhe söz vermesine ne ad verilir? ) kide B) Beyat C) Neseb D) Silsile E) Tevbe 2. şağıdaki tarikatlardan hangisi Bayramiyye nin bir kolu olarak ziz Mahmud Hüdâyî tarafından kurulmuştur? ) Kâdiriyye B) Halvetiyye C) Desûkiyye D) Nakşibendiyye E) Celvetiyye 6. Halvetîlerin zikrine verilen isim ) Zikr-i kıyam B) Zikr-i erre C) Deverân D) Darb-ı esmâ E) Hatm-i hâcegân 3. Tarîkatta pîrin veya şeyhin irşadla görevlendirdiği kişiye ne ad verilir? ) Elçi B) Velî C) Halife D) Selef E) Pîr-i Muğan 4. Tarikatlarla ilgili müşterek unsurlar dikkate alındığında aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir uyumsuzluk vardır? ) Pîr, pîr-i sânî, şeyh, halife B) Zikir, halvet, rabıta, seyr-u sülük C) Şiîlik, batınîlik, işrakîlik, hurufîlik D) Hırka, tâc, kemer, şedd E) Haydariye, tennure, post, fütüvvet 7. Halvet kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? ) Günahtan korunmak ve daha iyi ibadet etmek için ıssız yerlerde yaşamayı tercih etmek anlamına gelen terimdir. B) Halvet sadece Kadiriyye tarikatına has bir uygulamadır. C) Halvet yerine erbâin kavramı da kullanılabilir. D) Tasavvufta halvet kadar sohbet ve hizmet de önemlidir. E) Halvet yapılan yere halvethâne, çilehâne gibi isimler verilir. 12 Diğer sayfaya geçiniz»

15 8. Füsûsu l-hikem ve Fütûhât-ı Mekkiyye gibi eserlerinin yanı sıra vahdet-i vücûd görüşü ile de meşhur olan sufi aşağıdakilerden ) Mevlana B) İmam Rabbani C) bdurrahman Cami D) Muhyiddin İbnü l-rabî E) Hallâc-ı Mansûr 12. Hâtemü l-evliyâ meselesini sufilerden ilk defa gündeme getiren ve bu konuda Hatmü l-evliyâ isimli bir eser telif eden sufi ) Mahmud Şebüsterî B) Ebu Süleyman Dârânî C) Hakîm-i Tirmizî D) Niyâzî-i Mısrî E) bdullah Tüsterî 9. Tenezzülât-ı Seb a/yedi Ruhsal İniş mertebesinin ilki olan ve ehadiyyet mertebesi de denen mertebe ) Taayyün-i evvel B) Taayyün-i sânî C) Lâ taayyün D) Mertebe-i ervâh E) Mertebe-i misâl 13. Tasavvufî anlayışa göre ricâlü l-gayb hiyerarşisinin başı aşağıdakilerden ) Evtad B) Nücebâ C) Nükebâ D) Kutub E) bdal 10. Eşyanın hakîkatleri/hakâiku l-eşyâ, isim ve sıfatların eserleri, Hakk ın ma lûmâtı ve yüce harfler/hurûf-ı âliyât olarak isimlendirilen tasavvufî terim ) raz B) Letaif-i ruhaniyye C) yân-ı sâbite D) Cevher E) Hazarat-ı hamse 14. Kâdiriyye tarikatını XV. yüzyılda nadolu ya getirerek yaygınlaşmasını sağlayan mutasavvıf aşağıdakilerden ) zîz Mahmud Hüdayi B) Yahya Şirvani C) Eşrefoğlu Rûmî D) bdullah İlâhî E) Şeyh Bedreddin 11. Cezbeye tutulduktan sonra sülûke başlayan, cezbe tarafı ağır basan sâlike ne ad verilir? ) Mücerred sâlik B) Mücerred meczûb C) Sâlik-i meczûb D) Meczûb-i sâlik E) Âbid-i sâlik 15. Nefsin yedi mertebesinden ilki ) Levvâme B) Emmâre C) Mülheme D) Râziye E) Marziyye 13 Diğer sayfaya geçiniz»

16 16. Hâce bdülhalik-ı Gucdevânî tarafından tespit edilen on bir kelimeden (kelimât-ı kudsiyeden) biri olan ve manası, her nefes alış verişte uyanık bulunmak, gaflette olmamak olan kelime aşağıdakilerden ) Nazar ber kadem B) Hûş der dem C) Sefer der vatan D) Nefes der kelâm E) Nigâh dâşt 19. Mi yar-ı Tarikât, Âdâb-ı Tarikât, Hurde-i Tarikât, Usul-i Tarikât isimli kitaplar tasavvuf kaynakları arasında daha çok hangi konuları içeren eserlerdir? ) Tasavvufa ait fikrî konuların ele alındığı eserler B) Haller ve makamların ele alındığı eserler C) Sufilerin biyografilerine yer veren eserler D) Tasavvufa dair adab ve erkânın ele alındığı eserler E) Tasavvufî hadis şerhlerinin ele alındığı eserler 17. ziz Mahmud Hüdâyî nin şeyhinin ismi ) İmâm Rabbânî B) Bahaeddin Nakşibend C) Hâce Muhammed Pârsâ D) Niyazî-i Mısrî E) Üftâde 20. İslam düşünce ekollerinden hangisi akıl, istidlâl ve kıyasa karşı daha çok keşif ve ilhamı önemli görmektedir? ) Selefiyye B) Sûfiyye C) Kelâmiyye D) Felâsife E) Bâtıniyye 18. şağıda tasavvuf kaynaklarına ait müellifeser eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? ) Gazzâlî el-munkız mine d-dalâl B) Ebû Bekir Kelâbâzî Keşfü l-mahcûb C) İbnü l-rabî Tedbîrât-ı İlâhiyye D) Ebu Hafs Şihabeddin Sühreverdî, vârifü l-me ârif E) Ebû Tâlib el-mekkî Kûtu l-kulûb 14 Diğer sayfaya geçiniz»

17 TEFSİR METİNLERİ II DİKKT Bu testte 20 soru bulunmaktadır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Tefsir Metinleri II Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. ل ه ه األقوال ا تنا بينها بل ه ي.1 متفقة وراجعة إىل أهنا قبول األوامر والنواه ي ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden ) Bütün bu sözlerin arasında çelişki yoktur, aksine bu sözler ittifak halinde olup emir ve yasakların kabulüne dönmektedir. B) Bütün bu sözlerin arasında çelişki yoktur, aksine bu sözler emir ve yasakların kabulüne dönmektedir. C) Bütün bu sözlerin arasında çelişki yoktur, aksine bu sözler ittifak halinde olup yasakların kabulüne dönmektedir. D) Bütün bu sözlerin arasında ilişki yoktur, aksine bu sözler ittifak halinde olup emir ve yasakların kabulüne dönmektedir. E) Bütün bu sözlerin arasında çelişki yoktur, aksine bu sözler ittifak halinde olup emir ve yasakların kaldırılmasına dönmektedir. ما انوا ليؤمنوا بعد بعثته بسبب تعودهم.2 ifadesinin Türkçe تك يب ا لق قبلها karşılığı ) Ona, peygamber olarak gönderilişinden önce, daha önce hakkı yalanlamaya alışkın olmaları sebebiyle inanacak değillerdir. B) Ona, peygamber olarak gönderilişinden sonra, daha önce kitabı yalanlamaya alışkın olmaları sebebiyle inanacak değillerdir. C) Ona, peygamber olarak gönderilişinden sonra, daha önce hakkı yalanlamaya alışkın olmaları sebebiyle inanacak değillerdir. D) Ona, peygamber olarak gönderilişinden sonra, daha önce hakkı yalanlamaları sebebiyle inanacak değillerdir. E) Ona, ölümünden sonra, daha önce hakkı yalanlamaya alışkın olmaları sebebiyle inanacak değillerdir. 15 Diğer sayfaya geçiniz»

18 هم اذبون أهنم جاءوا ليشهدوا ه ه.3 الشهادة قد جاءوا ليخدعوا املسلم ي ا ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden ) Onlar bu şahadete şahitlik etmek için geldikleri konusunda yalancıdırlar, hâlbuki onlar aldatmak için geldiler. B) Onlar bu şahadete şahitlik etmek için geldikleri konusunda yalancıdırlar, hâlbuki onlar Müslümanları bununla aldatmak için geldiler. C) Onlar bu şahadete şahitlik etmek için geldikleri konusunda yalancıdırlar, hâlbuki onlar Müminleri bununla aldatmak için geldiler. D) Onlar bu kelimeye şahitlik etmek için geldikleri konusunda yalancıdırlar, hâlbuki onlar Müslümanları bununla aldatmak için geldiler. E) Onlar bu şahadete şahitlik etmek için geldikleri konusunda yalancıdırlar, hâlbuki onlar Müslümanları bununla oyalamak için geldiler. املعرض عن الدين مستول عليه ا لرص.4 ال ي ا يزال يطمح به إىل اا د د من ifadesinin Türkçe karşılığı الدنيا ) Dinden yüz çeviren kişiyi, dünyalığın azalmasını devamlı tamah ettiren hırs bürümüştür. B) Dinden yüz çeviren kişiyi, ahiretin artmasını devamlı tamah ettiren hırs bürümüştür. C) Peygamberden yüz çeviren kişiyi, dünyalığın artmasını devamlı tamah ettiren hırs bürümüştür. D) Dinden yüz çeviren kişiyi, dünyalığın artmasını devamlı tamah ettiren hırs bürümüştür. E) Dinden yüz çeviren kişiyi, dünyalığın artmasını devamlı tamah ettiren hırs bürümemiştir. ذ ر للت ري أبن اإلميان بهلل يقت ي أت يهم.5 بملؤمن ي السابق ي وهم إبراهيم وال ين معه ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden ) (Bu ayet) llah a iman etmenin, (Müslümanların) İbrahim ve beraberindeki geçmiş müminlere üzülmelerini gerektirdiğini hatırlatmak için zikredildi. B) (Bu ayet) Peygamber e iman etmenin, (Müslümanların) İbrahim ve beraberindeki geçmiş müminleri örnek almalarını gerektirdiğini hatırlatmak için zikredildi. C) (Bu ayet) llah a iman etmenin, (Müslümanların) İbrahim ve diğer peygamberlere iman etmelerini gerektirdiğini hatırlatmak için zikredildi. D) (Bu ayet) llah a iman etmenin, (Müslümanların) İbrahim ve beraberindeki geçmiş müminleri örnek almalarını gerektirir. E) (Bu ayet) llah a iman etmenin, (Müslümanların) İbrahim ve beraberindeki geçmiş müminleri örnek almalarını gerektirdiğini hatırlatmak için zikredildi. 6. şağıdakilerden hangisi fi Zılâli l-kur ân tefsirinin özelliklerindendir? ) yetleri tefsir ederken şiirle istişhâda genişçe yer verir. B) Ganimetlerle ilgili ayetleri uzun uzadıya tefsir eder. C) Kur ân ı Kur ân la tefsir yolunu tercih eder. D) Kur ân ı tefsir etmede hadislerden çokça yararlanır. E) Kelâmi konuları derinlemesine tartışır. 16 Diğer sayfaya geçiniz»

19 ت ت ا ف ج ن وب ه م ع ىن.7 şağıdakilerden hangisi ayetinin yorumu kapsamında ٱل م ا ى جىع değildir? الظاهر عن ال ى فراش قياما حبىق ( العبا دة وا لهد والته د وجه اخلطاب إىل املؤمن ي ليأتنسوا بلنب.9 م اجعات األحوال مع ار هم و الباطن تتباعد قلو م عن (B ور ؤية ق د ىر النفس وتو ه ىم امل ق ام (C ويفارقون مآل ى ف هم وي ه رون هللا (D يسأ لم ؤال تشريف ا ؤال تعنيف (E و ؤال إجياب ا ؤال عتاب ifadesinin ana teması موعظة أهليهم ) Öğüt vermek, büyük küçük herkes için yararlı bir tutumdur. B) Müminler aile bireylerine öğüt vermede, Hz. Peygamber i örnek almalıdırlar. C) Hz. Peygamber in örnekliği, vahiy kaynaklı olup son derece geniş ve kapsamlıdır. D) Tahrim suresi içerdiği pek çok konu yanında, özellikle haramları ele alan bir suredir. E) Tahrim suresinde müminlere hitap edilmiştir. يحملهم جهلهم على ما هم يه من الغ ي.8 metinsel yorumunun Türkçe وال الل doğru karşılığı ) Bu nedenle cehaletleri onları, içinde azgınlık ve düşmanlık bulunan şeylere zorlamıştır. B) Bu nedenle cehaletleri onları, içinde azgınlık ve sapıklık bulunan şeylere sevketmektedir. C) Onların cehaletlerine, içinde bulundukları azgınlık ve sapıklık sebep olmaktadır. D) Cehaletlerini yüklendiler de, bunlar onları azgınlık ve sapıklığa zorladı. E) Bu sebeple, azgınlık ve sapıklığın sebep olduğu cehalete tahammül edilmelidir. أهنم أقو ء معاملة أهل النار ال ين و لوا.10 yorum cümlesinin tam karşılığı م ) Onlar, görevlendirildikleri cehennemliklere muamelelerinde güçlü kuvvetlidirler. B) Cehennemde görevli melekler, en güçlü varlıklardır. C) Cehennem üzerinde, Kur'ân'da belirtildiğine göre 19 tane görevli melek bulunur. D) Zebaniler, cehennemliklerle ilgilenen Cehennem bekçileridir. E) Cehennemdeki her bir kişi için hususi bir melek görevlendirilmiştir. 17 Diğer sayfaya geçiniz»

20 تصرف من جهة إىل جهة تشبيه بقطعة.11 yorum metni aşağıdaki لم قدر تغل ي ayetlerden hangisine aittir? ي ر النفو ىس أقطار األرض ومنا بها.13 إىن ا لل ل ع ن ال ك ا ىى رين و أ ع د ل م ع ى ريا ( ر ب ن ا آ ى هت ى م ىضع ف ي ى ى من ال ع ا ىب (B ل ى ى ي ع ب ا لل ال م ن ا ىى ق ي و ال م ن ا ى ق ا ى ت (C و ال م ش ىر ى ي و ال م ش ىر ا ى ت ي و م ت ق ل ب و ج وه ه م ى ال ن اىر ي ق ول و ن (D ل ي ت ن ا أ ط ع ن ا ا لل خ ال ىى دين ى يه ا أ ب دا ا جي ى د ون و ل ىي ا و ا (E ن ىصريا yorum metni aşağıdaki ألداء العبادات ayetlerden hangisine aittir? ىإذ ا ق ى ي ى ت ٱلص ال ة ٱنت ى شر وا ى ٱأل ر ض ( ان و ا أ ش د ى من ه م ق و ة (B م ا ان ٱ لل ل ى ي ظ ل ى م ه م و ل ك ى ن ان وا (C أ نف س ه م ي ظ ل ى م ون ىض ي نظ ر وا (D أ و ي سري وا ى ٱأل ر و أ ث ر وا ٱأل ر ض و ع م ر وه آ أ ث ر ى ا (E ع م ر وه ا ayetine dair ر ب ن ا آ ى هت ى م ىضع ف ي ى ى من ال ع ا ىب.12 açıklayıcı ifade إين مسعت الما حلوا ن ا و ما هو بقول.14 شاعر وا ع اهن وا نفث احر نرا شديدة ااتقاد ا لخرة ( املراد تغيري هيئاهتا من واد وتقديد (B مثل ي الع اب ال ي آتيتناه ألهنم ضلوا (C وأضلوا وهم رؤ اء الكفر ال ين لقنوهم الكفر (D لعنا هو أشد اللعن وأعظمه (E ibaresinin tam anlamı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ) Bir söz işittim. Bir şair sözü, bir kâhin secisi, bir sihirbaz nefesi kadar etkili ve tatlıydı. B) İşittiğim şairin sözü, kâhinin secisi ve sihirbazın nefesi, işittiğim en etkili ve tatlı kelamdı. C) Kuşkusuz ben ya bir şairin sözü, ya bir kâhinin secisi, ya da bir sihirbazın nefesi olabilecek kadar tatlı ve etkili bir söz işittim. D) Kuşkusuz ben öyle etkili bir söz işittim ki, bu olsa olsa ya bir şairin sözü, ya bir kâhinin secisi, ya da bir sihirbazın nefesidir. E) Kuşkusuz ben öyle tatlı ve etkili bir söz işittim ki, bu söz bir şairin sözü, bir kâhinin secisi ve bir sihirbazın nefesi olamaz. 18 Diğer sayfaya geçiniz»

21 والتعبري من الدقة وااحتياط بصورة تثري.15 اانتباه هو يبادر بتثبيت الر الة قبل تك يب مقالة املنا ق ي ولوا ه ا التحفظ ألوهم ظاهر العبارة تك يب املنا ق ي موضوع شهادهتم وهو الر الة وليس ه ا هو املقصود إمنا املقصود تك يب إقرارهم هم ا يقرون الر الة حقا وا يشهدون ا tefsir metninde vurgu خالص ي ال مري! yapılan asıl maksat aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? ) sıl maksat, münafıkların doğrudan risâleti yalanlamalarıdır. B) sıl maksat, münafıkların risâleti ikrar etmeleri ve samimi kalp ile şahadet ettiklerinin yalanlanmasıdır. C) sıl maksat, münafıkların iki yüzlü ve hilekâr davranmalarının ortaya konulmasıdır. D) sıl maksat, münafıkların sözünün yanlış ve yalan olduğunun ifade edilmesidir. E) sıl maksat, münafıkların müminler gibi hakkaniyetli olmadığının ortaya konulmasıdır. ا حر ة لا ملطوعة جبانب ا لدار! ه ا.16 ا لمود الرا د البارد يصورهم من نحية قه أرواحهم إن انت لم أرواح! ويقابله من نحية أخرى حالة من التوجس الدائم والفزع tefsir metni الدائم وااهتزا الدائم aşağıdaki ayetin hangi kısmıyla ilgilidir? وإذا رأيتهم تع بك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقو لم أهنم خشب مسندة حيسبون ل صيحة عليهم هم العدو اح رهم قاتلهم هللا أىن يؤ كون قاتلهم هللا أىن يؤ كون ( وإذا رأيتهم تع بك أجسامهم (B حيسبون ل صيحة عليهم (C أهنم خشب مسندة (D هم العدو اح رهم (E 19 Diğer sayfaya geçiniz»

22 17. şağıdaki tefsir metni ayetin hangi açıdan tefsirini yansıtmaktadır? ى ف ي الت ع بى ىري ى من م ا ى ىن ال ك ال ىم الط ر د و ال ع ك س ى بع ت ى ب اىر م د ل وىل الل ف ى ظ إى ى ذ األ و ل ىب ف ه و ى م ى ه ي ق ىرر ىب ن ط وق ىى ه الث اىين ال ى ي ي ق ىرر م ن ط وق األ و ىل و ى ي ى ه ا ل ى ن اس الت ام ب ي )و ج د ن ( األ وىل و ى ه ي ىب ع ىن أ ل ف ي ن ا و الث ان ى ي ى ة و ى ه ي ىب ع ىن ع ل ى م ن ا و ال م ق اب ل ة ب ي الن ف ى ي و اإل ىث ب ا ى ت ى ل ىب ال و ج و ى د األ و ىل و إى ث ب ا ى ت الث اىين 19. şağıdakilerden hangisi 'işârî-tasavvufî' tefsirde bulunması gereken şartlardan biri değildir? ) İşârî mananın zahirî manaya ters olmaması B) İşârî tefsiri destekleyen başka bir delilin bulunması C) İşârî tefsirin aksine, şer'î ve aklî bir delilin bulunmaması D) rapça belâğat, fesahat ve mantık inceliklerine riayet edilmesi E) İşârî tefsirin asıl murat olunan tefsir olduğunun iddia edilmemesi ) Nahvî B) Sebeb-i nüzûl C) İşârî D) Belâğî E) Kıraat farklılığı وقد خلت الن ر من ب ي يديه ومن خلفه.18 ayetindeki altı çizili ifadenin anlamı nedir? ) Günahlar B) Mesajlar C) Kavimler D) daklar E) Uyarıcılar 20. Dilbilimsel veya filolojik tefsir denildiğinde aşağıdaki 'tefsir-müfessir' çiftinden hangisi akla gelmelidir? ) el-câmi li hkâmi'l-kur'ân- el-kurtubî B) Me'âni'l-Kur'ân- el-ferrâ C) Mehâsinu't-Te'vîl- el-kâsımî D) Tefsîru't-Tahrîr ve't-tenvîr- İbn-i Âşûr E) Letâifu'l-İşârât- el-kuşeyrî 20 Diğer sayfaya Sınav bitti. geçiniz»

23 Sınav süresince öğrencilerin görevlilerle konuşmaları ve soru sormaları, görevlilerin de öğrencilerle yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Sınavın başlamasını izleyen ilk 20 dakika ve sınav süresinin son 10 dakikası içerisinde, öğrenciler sınavlarını tamamlasalar bile salondan çıkmalarına izin verilmeyecektir. Sınavda yetki verilmiş görevliler, bu salondaki sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdikleri veya sınav evrakı üzerinde yapılan incelemeler sonucu toplu kopya yapıldığı saptandığı takdirde, tatürk Üniversitesi tarafından bu salonda sınava giren öğrencilerin tümünün sınavları geçersiz sayılır. Öğrenciler sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler öğrencilerin oturma yerlerini değiştirebilir. Sınavların geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Sınav görevlilerinin talimatlarına uymayan, sınav görevlilerine hakaret eden, fiili saldırıda bulunan ve tehdit edenlerle sınav huzurunu bozacak kadar yüksek sesle konuşan, sınav salonunu terk etmesi yasaklanan zaman aralıkları içinde salonu terk eden, sınav yapılmasını belli bir süre engelleyenlerin kimlikleri Bireysel Sınav İptal Tutanağına yazılır ve sınavları geçersiz sayılır. Biraz sonra Soru Kitapçıkları dağıtılacaktır. Cevaplamaya geçmeden önce size verilecek Soru Kitapçığının üzerinde ayrılan yere, dınızı, Soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, bu salonun numarasını ve sıra numaranızı mutlaka yazınız. Sınav sonunda Soru Kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek incelenecektir. Soru Kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır. Sınav salonunda size verilen Cevap Kâğıdı üzerindeki T.C. Kimlik No, d ve Soyadın size ait olup olmadığını mutlaka kontrol ediniz. Cevap Kâğıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait Cevap Kâğıdını alınız. Daha sonra Cevap Kâğıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve Kitapçık Türünü mutlaka kodlayınız, adınızı soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız. Kendisine ait olmayan Cevap Kâğıdını kullanan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılır. Soru Kitapçığı ile Cevap Kâğıdı üzerine T.C. Kimlik Numarasını ve Kitapçık Türünü kodlamayan, dını ve Soyadını yazmayan ve imzasını atmayan öğrencilerin durumları tatürk Üniversitesi tarafından incelenerek karara bağlanacaktır. Bu öğrencilerin yukarıda belirtilen eksik işlemden dolayı tatürk Üniversitesi ne başvurmalarına gerek yoktur. Bu tür başvurulara cevap verilmeyecektir. Sınavda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazı, rakam ve yapılacak işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem veya dolmakalem kesinlikle kullanılmayacaktır. Kullanıldığı takdirde öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır. CEVPLRIN TÜMÜ CEVP KÂĞIDIN İŞRETLENECEKTİR. Soru Kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmez. Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Yanlış sütuna yapacağınız işaretlemeler sınavınızın yanlış değerlendirilmesine sebep olur. Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Öğrencilerin soruları ve/veya sorulara verdikleri yanıtları Cevap Kâğıdı dışında herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır. Sınav sırasında sigara içilmesi, öğrencilerin birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi veya alış verişinde bulunulması kesinlikle yasaktır. Sınav sırasında hesap makinesi kullanılabilir. ncak üzerinde program yapılmasına, saklanmasına ve çalıştırılmasına izin veren hesap makineleri ile data bank vb. özel cihazlar kullanılamaz. Hesap makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi ve değiştirilmesi yasaktır. Öğrenciler sınava gelirken telsiz, cep telefonu, çağrı cihazı, taşınabilir bilgisayar vb. iletişim araçları ile görüntü kaydetmeye yarayan fotoğraf makinesi, kamera vb araçları getirmemeleri konusunda Sınav Giriş Belgelerinde uyarılmışlardır. Buna rağmen yanlarında bu tür cihazları getirenlerin, bunları sınav sonrasında almak üzere Salon Başkanına teslim etmeleri gerekir. Bu cihazları sınav salonunda yanlarında bulunduran öğrencilerin, cihazları kapalı olsa bile sınavı geçersiz sayılır. Bu cihazların kaybolmasından veya zarar görmesinden tatürk Üniversitesi sorumlu olmayacaktır. Öğrenciler ruhsatlı veya resmi amaçlı kullanılsa bile silah ile sınav binasına gelmemelidirler. Bu öğrenciler kesinlikle sınava ve binaya alınmaz. Bir şekilde girmişlerse dışarı çıkartılıp sınavları geçersiz sayılır. Biraz sonra dağıtılacak olan Soru Kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan ve size "SINV BŞLMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız. Sınavınız bittiğinde, Cevap Kâğıdınız ve Soru Kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim etmediğiniz evrak nedeniyle sınavlarınız geçersiz sayılır. Sınavınızda Başarılar Dileriz. TTÜRK ÜNİVERSİTESİ

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu.

İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. س ي د ن ا و ن ب ي ن ا م ح م د صلى تعالى عليه و سل م İsimleri okumaya başlarken- و ب س ي د ن ا - eklenmesi ve sonunda ع ن ه ر ض ي okunması en doğrusu. 1 ا ب ى ب ك ر ب ن الص د يق 30 ث اب ت ب ن ا ق ر م 2

Detaylı

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10

40 HADİS YARIŞMASI DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. SINIFI 5-6,7-8 1-) 9-10,11-12 SINIFI 5-6,7-8 2-) 9-10 DİKKAT 47'DEN 55'E KADAR Kİ HADİSLERİN ARAPÇA METİNLERİ DÜZELTİLMİŞTİR. 5-6, 1-), 5-6, 2-) 5-6 3-) 40 HADİS YARIŞMASI 5-6, 4-) 5-6, 5-) 5-6, 6-) 5-6, 7-) 5-6, 8-) 5-6, 9-) 5-6, 10-) 5-6, 11-) 5-6, 12-)

Detaylı

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi

İmam Tirmizi nin. Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Tirmizi nin Sıfatlar Hususundaki Mezhebi İmam Ebu İsa Muhammed İbni İsa Tirmizi (209H-274H) Cami'u Sünen Tirmizi www.almuwahhid.com 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İmam Tirmizi de kendi dönemindeki hadis

Detaylı

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm

Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm 11 1 Değerli Kardeşim, Kur an ve Sünnet İslam dininin iki temel kaynağıdır. Rabbimiz in buyruklarını ve Efendimiz (s.a.v.) in mübarek sünnetini bilmek tüm Müslümanların, bilhassa idareci konumundakilerin

Detaylı

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Bayram hutbesi nasıl okunur? - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Allâhu Ekber Lâ ilâhe illallâhü vallâhü Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhil'hamd, Allâhu Ekberu kebiiraa velhamdülillahi kesiiraa ve sübhaanallaahi bükratev ve esıila

Detaylı

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua

DUALAR DUANIN ÖNEMİ Dua DUANIN ÖNEMİ Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu sebeple bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, hayatının herhangi bir anında dua ihtiyacını hisseder. Çünkü her insan,

Detaylı

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER

HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER HADİS II DERSİ EZBER HADİSLER م ن ق ال ح ني ي س م ع ال م ؤ ذ ن و أ ن أ ش ه د أ ن ل إ ل ه إ ا ل ا ا لل و ح د ه ل ش ر يك ل ه و أ ان م امد ا ب د د ه و س و ل ه 1 س ض يت ب ا لل س ا ب و ب ح امد س و ل و ب ل و

Detaylı

Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. (Nesâî, Cihâd, 24)

Allah, ancak samimiyetle ve kendi rızası gözetilerek yapılan ameli kabul eder. (Nesâî, Cihâd, 24) ع ن ت م يم الد ار ى أ ن الن ب ص ل الل ع ل ي ه و س ل م ق ال :»الد ين الن ص يح ة «ق ل ن ا: ل م ن ق ال :»لل و ل ك ت اب ه و ل ر س ول ه و ل ئ م ة ال م س ل م ني و ع ام ت ه م.«Temîm ed-dârî anlatıyor: Hz. Peygamber

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2014-2015 AHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI 17 Mayıs 2015, Pazar Saat: 09: 30 (III.OTURUM) DİKKAT! SINAVA AŞLAMADAN

Detaylı

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır

5. Ünite 1, sayfa 17, son satır EYLÜL 2014 VE ÖNCESİ TARİH BASKILI ARAPÇA IV DERS KİTABINA İLİŞKİN CETVELİ Değiştirilen kelimeler yuvarlak içinde gösterilmiştir. 1. Ünite 1, sayfa 5, son satır 4. ت ض ع أ ن ث ى الا خ ط ب وط تم وت ج وع

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 18 #kuranianlama Bu derste Kur an: Dua ال : bilgisi Dil ق ق ام Eğitim ipucu: Başarının temeli Bu derste 7 yeni kelimeyle Kur'an da 2466 defa tekrar

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Yâsîn Suresi 13-27 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 6 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 6 YÂSÎN SURESİ 13-27 AYETLERİ TİLAVET VE

Detaylı

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ)

KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) KUR AN HARFLERİNİN MAHREÇLERİ (ÇIKIŞ YERLERİ) ب ت خ ح ج ث Dil ucu ile üst uçlarından ا ذ ر ز Boğazın ağza en yakın olan kısmından Dil ucu ile üst diplerinden Peltektir. Boğazın orta kısmından Dudaklar

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1

Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Öğretim İlke ve Yöntemleri 1 Dr. Öğr. Ü. M. İsmail BAĞDATLI mismailbagdatli@yahoo.com EĞİTİM Bireyin kendi iradesi ile belirli bir program dahilinde davranış kazandırma, davranış geliştirme, davranış değiştirme

Detaylı

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır.

İman; Allah a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve âhiret gününe iman etmendir. Keza hayrı ve şerriyle kadere inanmandır. »ب ن ي ال س ل م ع ل ى خ م س : ش ه اد ة أ ن ل إ ل ه إ ل الل و أ ن م ح م د ا ر س ول الل و إ ق ام الص ل ة و إ يت اء الز ك اة و ال ح ج و ص و م ر م ض ان «İslam beş esas üzerine kurulmuştur: Allah tan başka

Detaylı

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5)

(Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) ا ي اك ن ع ب د و ا ي اك ن س ت ع ني (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. (Fâtiha, 1/5) 1 و م ا ا م ر وا ا ل ل ي ع ب د وا الل م ل ص ني ل ه الد ين ح ن ف اء و ي ق يم وا الص

Detaylı

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur.

(Dersini sabah namazından sonra yapmanı tavsiye etmekle birlikte, sana uygun olan en münasip bir vakitte de yapmanda bir sakınca yoktur. 3 1 Değerli Kardeşim; Unutma! Dünya hayatı çabuk geçer, önemli olan bu dünya hayatında kendine, ailene, ümmete ve tüm insanlığa ne kadar faydalı olduğuna bakman ve bunun muhasebesini yapmandır. Toplumun

Detaylı

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS

(40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS www.behcetoloji.com (40 Hadis-7) SEÇME KIRK HADİS BİRİNCİ HADİS ف ض ل ت ع ل ى ا ل ن ب ي اء ب س ت أ ع ط يت ج و ام ع ال ك ل م و ن ص ر ت ل ي ال غ ن ائ م و ج ع ل ت ل ي ا ل ر ض ط ه ور ا و م س ج د ا و أ ر س

Detaylı

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER

KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER KURAN DA TEKRARLANAN AYETLER İmran AKDEMİR 2013 (Güncelleme 2018) TEKRAR EDEN 97 AYET Kuran ın 97 ayeti diğer ayetler gibi Kuran da sadece bir kez bulunmaz, tekrar ederler. Bu 97 ayetten birçoğuna 2 kez

Detaylı

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar:

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar: 2017-2018 PFE BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar: Değerli öğrenciler, sınavların sağlıklı bir şekilde yapılması için aşağıdaki hususlara azami

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ MATEMATİK (LİSE) ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir?

Question. Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan. Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Question Neden Hz İsa Ruhullah (Allah ın ruhu) olarak adlandırılmıştır? Yüce Allah ın kendi ruhundan Peygamberi Âdem e üflemesinin manası nedir? Answer: Bazı özellikler değişik ve birçok şey ve bireylerde

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar:

Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar: 2017-2018 PFE BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar: Değerli öğrenciler, sınavların sağlıklı bir şekilde yapılması için aşağıdaki hususlara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz?

Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? Sorularlarisale.com Kur an ın, şerî meseleleri ders verirken aynı anda tevhid dersi vermesi hakkında izahta bulunabilir misiniz? "Şeriat" denildiğinde, daha çok dinin ahkâm kısmı anlaşılır. Kur'an-ı Kerîm,

Detaylı

Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos :14:51

Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos :14:51 Tedbir, Tevekkül Ve Kader Anlayışımız Gönderen Kadir Hatipoglu - Ağustos 26 2015 06:14:51 Kainatı yoktan var eden ve bizlere rahmetiyle, sevgisiyle ve şefkatiyle muamele eden Yüce Mevla mıza bizlere bahşetmiş

Detaylı

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349)

Bir kişinin kalbinde iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir arada bulunmaz. (İbn Hanbel, II, 349) »ا ل م س ل م م ن س ل م ال م س ل م ون م ن ل س ان ه و ي د ه و ال م ؤ م ن م ن أ م ن ه الن اس ع ل ى د م ائ ه م و أ م و ال ه م» Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin

Detaylı

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK

KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK Bakara Suresi 285-286 Ayetlerinin Tilaveti Ve Tecvid Tahvilleri Ünite 4 İlahiyat Lisans Tamamlama Programı KUR AN-I KERİM II Yrd. Doç. Dr. Remzi ATEŞYÜREK 1 Ünite 4 BAKARA SURESİ 285-286 AYETLERİ TİLAVET

Detaylı

األصل الجامع لعبادة هللا وحده

األصل الجامع لعبادة هللا وحده األصل الجامع لعبادة هللا وحده İBADETİN MANASI Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) diyor ki: 1 Sana, tek olan Allah a ibadetin

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ÖN LİSANS ZİHİNSEL ENGELLİ 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ÖN LİSANS ZİHİNSEL ENGELLİ 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ÖN LİSANS ZİHİNSEL ENGELLİ 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

Kur'an'da Kadının Örtüsü Meselesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi

Kur'an'da Kadının Örtüsü Meselesi - İlyas Uçar - Ebû Rudeyha - Evvâh - Kişisel Bilgi Sitesi Kur an-ı Kerim in incelemesi, yorumlaması, tefsir edilmesi hususunda incelenen ve günümüzün en çok tartışılan konularından biri de kadının örtüsü meselesidir. Bu yazı da bu konu üzerinde duracağım inşallah...

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

REHBERLİK VE İLETİŞİM 1

REHBERLİK VE İLETİŞİM 1 REHBERLİK VE İLETİŞİM 1 Yrd. Doç Dr. M. İsmail Bağdatlı mismailbagdatli@yahoo.com HİDAYET Hidâyet kelimesi türevleriyle birlikte 316 âyet- i kerimede yer almaktadır. Arap dilinde "hedâ" kökünden gelir.

Detaylı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı

Onlardan bazıları. İhtilaf ettiler. Diri-yaşayan. Yüce. Sen görüyorsun ت ر dostlar. ..e uğradı Onlardan bazıları م ن ه م Peygamberler ر س ل ك ل م Konuştu د ر ج ات Dereceler آ ت ي ن ا Verdik أ ي د ن ا Destekledik İhtilaf ettiler اخ ت ل ف وا Diledi ش اء م ن ه م Onlardan bazıları ي ر يد İstiyor أ ن

Detaylı

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY

Damla Yayın Nu: Editör Mehmet DO RU. Dil Uzman lyas DİRİN. Görsel Tasar m Uzman Cem ÇERİ. Program Gelifltirme Uzman Yusuf SARIGÜNEY ا ب ع ق ظ ل ز ك İMAM HATİP LİSELERİ MESLEKİ ARAPÇA 9 Öğrenci Çalışma Kitabı ج ن 9 ل ث ان و ي ات ال ئ م ة و ال خ ط باء ا لل غ ة ال ع ر ب ي ة ك ت اب الت د ر يب ات Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV)

BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) BAZI AYETLER ÜZERİNE KÜÇÜK Bİ R TEFEKKÜR ( IV) ي و ه و ال ذ ي م د األ ر ض و ج ع ل ف يه ا ر و اس اث ن ي ن ي غ ش ي الل ي ل الن ه ا ر إ ن ف ي ذ ل ك م ت ج او ر ات و ج ن ات م ن أ ع ن اب و ز ر ع و ن يل ص ن و

Detaylı

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN

Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN ب ت ا ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN KİTAPTAN SEÇİLMİŞ ÖRNEK SAYFALAR ELİF BE Melek BOZDOĞAN Murat BOZDOĞAN 1 بسم هللا الرحمن الرحيم İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...1 ÖNSÖZ...2 Harfler.3 Üstün...5 Esre..6

Detaylı

BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ

BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ 1 BİRKAÇ AYETİN TEFSİRİ ب س م الل ه الر ح م ن الر ح يم ك ت اب ت ف س ير ال ق ر آن KUR AN TEFSİRİ { الر ح م ن الر ح يم } اس م ان م ن الر ح م ة الر ح يم و الر اح م ب م ع ن ى و اح د ك ال ع ل يم و ال ع ال م

Detaylı

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din

ICERIK. Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din DIN KAVRAMI ICERIK Din kelimesinin sözlük anlami Din kelimesinin Kur an daki anlamlari Din anlayislari Dinin cesitleri Ayetlerle din SÖZLÜKTE DIN Cesitli sekilde anlasiliyor; Ilki hakimiyet, güc, üstünlük,

Detaylı

Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat :23:10. Cihad İNDİR

Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat :23:10. Cihad İNDİR Cihad Gönderen Kadir Hatipoglu - Şubat 15 2018 14:23:10 Cihad İNDİR ي ا أ ي ه ا ال ذ ين آ م ن وا ه ل أ د ل ك م ع ل ى ت ج ار ة ت نج يك م م ن ع ذ اب أ ل يم : ت ؤ م ن ون ب الل ه و ر س ول ه و ت ج اه د &#16

Detaylı

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve

Rahmân ve Rahîm olan Allâh ın ismiyle Hamd, - Allâh a mahsustur. O na hamd eder, O ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve إن ال ح م د ل ل ب س م االله الر ح م ن الر ح يم ذ و ع ي و س ت غ ف ر يى و س ت ع و ح م د ي ب ب ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه ئب ت سي أ ع م بل ىب م ه د ي ا ل ل ف ال م ض ل ل م ه ي ض ل ل ف ال ب د ي ل ي د أ ن

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

DUA KAVRAMININ ANLAMI*

DUA KAVRAMININ ANLAMI* DUA KAVRAMININ ANLAMI* A. SÖZLÜK VE TERİM ANLAMI Sözlükte; çağırmak, seslenmek, davet etmek, istemek ve yardım talep etmek anlamlarına gelen dua, din ıstılahında; Allah ın yüceliği karşısında insanın aczini

Detaylı

İSİMLER VE EL TAKISI

İSİMLER VE EL TAKISI İSİMLER VE EL TAKISI Bu ilk dersimizde günlük hayatımızda kullandığımız isimleri öğreneceğiz. Bu isimleri ezberlememiz gerekmekte ancak kendimizi çokta fazla zorlamamıza gerek yok çünkü ilerleyen derslerimizde

Detaylı

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları)

KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) SÜLEYMANİYE VAKFI UZAKTAN SEMİNER MERKEZİ (SUSEM) Ders: İslam Hukukuna Giriş Hafta-11 KİTAP-SÜNNET İLİŞKİSİ (Nebi ve Resul Kavramları) Hazırlayan: Doç. Dr. Servet Bayındır İ.Ü. İlahiyat Fak. Öğr. Üyesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

CENAB-I HAKK IN O NA İTAATİ KENDİNE İTAAT KABUL ETTİĞİ ZAT A SALÂT VE SELAM

CENAB-I HAKK IN O NA İTAATİ KENDİNE İTAAT KABUL ETTİĞİ ZAT A SALÂT VE SELAM ا لص ال ة و الس ال م ع ل ى م ن اع ت ب ر اهلل ط اع ت ه )ص ل ى اهلل ع ل ي ه و س ل م ( ط اع ة ل ذ ات ه )ج ل ج ال ل ه ) ب س م اهلل الر ح م ن الر ح يم ا ل ح م د ل ل ه ر ب ال ع ال م ين. و الص ال ة و الس ال م

Detaylı

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني

الصيام برؤية واحدة اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني 1436 HİLALİN BİR YERDE GÖRÜLMESİYLE ORUCA BAŞLAMAK الصيام برؤية واحدة باللغة الرتكية Muhammed b. Salih el-useymîn اسم املؤلف حممد بن صالح العثيمني Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) ORTAÖĞRETİM İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya

Detaylı

ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR

ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR Ders : 203 Konu : ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR ALLAH IN RAZI OLDUĞU KULLAR Rıza kelimesi sözlükte; memnun olma, hoşnut olma, kabul etme ve seçme anlamlarına gelir. Genel olarak rıza; Allah ın hüküm ve kazasına

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (EKPSS) LİSANS İŞİTME-1 27 NİSAN 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

Yarışıyorlarkoşuyorlar

Yarışıyorlarkoşuyorlar ت ن ال وا Ulaşıyor-içine alıyor و ض ع Konuldu ب ب ك ة Mekke ت ص د ون Engelliyorsun ت ب غ ون İstiyorsunuz ع و ج ا Eğrilik ت ط يع وا İtaat ediyorsunuz ي ع ت ص م Sıkıca tutuyor ت ق ات Sakınmak و اع ت ص م

Detaylı

2 İSLAM BARIŞ VE EMAN DİNİDİR 1

2 İSLAM BARIŞ VE EMAN DİNİDİR 1 2 İSLAM BARIŞ VE EMAN DİNİDİR 1 ي ا ا ي ه ا ال ذ ين ا م ن وا اد خ ل وا ف ي الس ل م ك اف ة و ل ت ت ب ع وا خ ط و ات الش ي ط ان ا ن ه ل ك م ع د و م ب ي ن Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

تلقني أصول العقيدة العامة

تلقني أصول العقيدة العامة تلقني أصول العقيدة العامة SORULU CEVAPLI AKİDE DERSLERİ Muellif: Şeyhulislam Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 2 بسم هللا الرمحن الرحيم Soru 1: Rabbin kimdir? 1 Cevap 1: Rabbim Allahtır!

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-4 COĞRAFYA-2 TESTİ 14 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa

Detaylı

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu

İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu İBN SİNA NIN RUH İLE İLGİLİ KASİDESİ İbn Sînâ, el Kasidetü l Ayniyye isimli kasidede insanî nefsin bedenle birleşmesi ve ondan ayrılışını konu edinmektedir. Ruh kasidesi kaynaklarda çeşitli isimlerle zikredilmektedir.

Detaylı

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI

İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI FİNAL SINAVI DUZEM-İLİTAM Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi DİCLE ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ İLAHİYAT LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMI 2012-2013 GÜZ DÖNEMİ FİNAL SINAVI (18 Haziran 2013 Salı, Saat: 13:30) İLAHİYAT

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

tyayin.com fb.com/tkitap

tyayin.com fb.com/tkitap 2. Dönem konu 7 İşaret isimleri tyayin.com fb.com/tkitap Yakın İçin Kullanılan İşâret İsimleri Cemi(Çoğul) Müsenna(İkil) Müfred(Tekil) ه ذ ا ه ذ ه ه ذ ان - ه ا ت ن - ه ذ ي ن ه ات ي ه ؤال ء هؤ ال ء Bunlar

Detaylı

148. Sohbet ÖNDEN GİDENLER

148. Sohbet ÖNDEN GİDENLER 148. Sohbet - 06.02.2018 ÖNDEN GİDENLER Değerli kardeşlerim. Önden gidenler dediğimizde, bu tarif ile anlatmak istediğimiz, insanlara, İslam ın bize öğrettiği anlamda iyilikte, yani maruf işlerde öncülük

Detaylı

İbadet Hayatımızda Şaban Ayı Gönderen Kadir Hatipoglu - Mayıs :46:24

İbadet Hayatımızda Şaban Ayı Gönderen Kadir Hatipoglu - Mayıs :46:24 İbadet Hayatımızda Şaban Ayı Gönderen Kadir Hatipoglu - Mayıs 19 2015 11:46:24 İbadet hayatımızda önemli bir yeri olan günlerin içindeyiz.[1] Bugünler sevaplı, feyizli ve bereketli günlerdir. Ebedi hayatımızın

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد

فضل صالة الرتاويح اسم املؤلف حممد صالح املنجد 1436 TERÂVİH NAMAZININ FAZÎLETİ فضل صالة الرتاويح باللغة الرتكية Muhammed Salih el-muneccid اسم املؤلف حممد صالح املنجد Çeviren Muhammed Şahin ترمجة حممد شاهني Gözden Geçiren Ali Rıza Şahin مراجعة يلع

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-3 COĞRAFYA-1 TESTİ 22 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2017 MERKEZÎ ORTK SINVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM MTEMTİK DERSİ (MZERET) 20 MYIS 2017 Saat: 10.10 SORU SYISI : 20 dı ve

Detaylı

Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak :00:00

Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak :00:00 Hesap Verme Bilinci Gönderen Kadir Hatipoglu - Ocak 17 2018 00:00:00 İNDİR و ه و م ع ك م أ ي ن م ا ك نت م و الل ه ب م ا ت ع م ل ون ب ص ير Nerede olsanız, O sizinle beraberdir. Allah, bütün yaptıklarınızı

Detaylı

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR

HER YIL KIRK HADİS SINIFLAR 4O HADIS HER YIL KIRK HADİS 1-12. SINIFLAR ASFA EĞİTİM KURUMLARI 2015-2016 4 4O HADIS ASFA EĞİTİM KURUMLARI Yayın No : Yayın Yılı : 2015 ISBN : 978-000-00000-00 HER SINIFTA KIRK HADİS --- --- --- --- ---

Detaylı

Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı *

Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı * Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî nin Vird-i Settâr ı * Mehmet Cemâl ÖZTÜRK ** Seyyid Yahyâ-yı Şirvânî bir rivâyete göre 800/1398 de doğmuş ve o dönem Şirvanşâhlar Devleti nin başşehri olan Şemâhi de gençliğini

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir.

İnsanda bir organ vardır. Eğer o sağlıklı ise bütün vücut sağlıklı olur; eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin! O, kalptir. ال ي ل دغ الم ؤم ن م ن ج ح ر مر ت ي ن Mü min bir yılan deliğinden iki defa ısırılmaz. إن م م ا أد ر ك الن اس م ن ك الم الن ب و ة األول ى : إذ ا ل م ت س ت ح ف اص نع ش ئ ت م ا İlk peygamberlerden itibaren

Detaylı

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman

EV SOHBETLERİ AT. Ders : 6 Konu : Kitaplara İman. a) Kitaplara Topyekün İman Ders : 6 Konu : Kitaplara İman a) Kitaplara Topyekün İman İmanın şartlarından bir tanesi de Allah ın insanlara yine insanlar arasından seçtiği peygamberleri vasıtasıyla kitaplar gönderdiğine iman etmektir.

Detaylı

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a)

YEMEN AHALİSİNE MEKTUP YEMEN AHALİSİNE MEKTUP. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) YEMEN AHALİSİNE MEKTUP Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab (rh.a) www.almuwahhid.com 1 Muhammed b. Abdilvehhab ın, Yemen in Sahibi (Lideri) el- Bekbeli ye Göndermiş Olduğu Risalesi 1 Kitabında Hakkı indiren,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin her

Detaylı

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM

ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU DÖNEM ASYM TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI UYGULAMA KILAVUZU 2017 1. DÖNEM SINAV TARİHİ: 25.02.2017 TÜRMOB-TESMER STAJA GİRİŞ SINAVI 2017 1.DÖNEM UYGULAMA KILAVUZU 1) GENEL BİLGİLER SON BAŞVURU TARİHİ : 02

Detaylı

NEVÂKIDU L-İSLÂM METNİ VE TERCÜMESİ

NEVÂKIDU L-İSLÂM METNİ VE TERCÜMESİ NEVÂKIDU L-İSLÂM METNİ VE TERCÜMESİ خطبة الحبجة و س ت غ ف ر ي و ع ذ ب ب ل ل م ه ت ع يى و س و ح م د ي إ ن ال ح م د ل ل م ه ش ر ر أ و ف س ىب م ه س ي ئب ت أ ع م بل ىب م ه ي د ي ا ل ل ف ل م ض ل ل إ ل ا ل ل

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 23 MAYIS 2015 Bu testlerin

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

Kolay Yolla Kur an ı Anlama

Kolay Yolla Kur an ı Anlama بسم هللا الرحمن الرحيم Kolay Yolla Kur an ı Anlama Ders 15 #kuranianlama Bu derste Kur an: Övme, Rukü, secde غ ف ر & ص ب ر ظ ل م ض ر ب : bilgisi Dil Eğitim ipucu: Alışkanlık haline getirme ve davranışlara

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ 12 TEMMUZ 2015 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ

BERAT KANDİLİ. Dr. Hamdi TEKELİ BERAT KANDİLİ Dr. Hamdi TEKELİ I- Konunun Plânı A- Beratın Kelime Anlamı B- Istılah Anlamı C- Kur an ve Sünnette Berat Kelimesi D- Berat Kandilinin Vakti E- Berat Kandilinin Değerlendirilmesi F- Berat

Detaylı

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR

SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR 1 Konumuzla İlgisi SAHABE NİN ÖNDERİ HZ. EBU BEKİR (Radıyallahu anh) ح د ث ن ا ه ن اد ب ن الس ر ى ع ن ع ب د الر ح ن ب ن م م د ال م ح ار ب ع ن ع ب د الس ال م ب ن ح ر ب ع ن أ ب خ ال د الد اال ن ع ن أ ب خ

Detaylı

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI

1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Ders : 107 Konu : İSLAMDA AİLE - BİREYLERİNİN SORUMLULUKLARI - 2 1- EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR ÜZERINDEKİ HAKLARI Saygı Çocukların anne-baba üzerinde hakkı olduğu gibi, anne babanın da çocukları üzerinde hakkı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ REHBER ÖĞRETMEN 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı