Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Kanamay 30 saniyede durduran yara band HABER 16 DA Camiler çocuk açt... Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, "Bu yaz kurslar nda hiçbir fley yapmasak, sadece çocuklar m z n camiyle buluflmas, çocuklar m z n minbere, mihraba t rmanmas, kürsüye ç kmas, saflar n aras nda kofluflturmas dahi bu ülke için, bu millet için birer rahmettir. dedi. Türkiye Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara fiubesi Baflkan Bar fl Ayd n, üyelerinin özverili çal flmalar yla savunma sanayinde yerli katk y yüzde 50'lere kadar ç kard klar n belirtti. HABER 18 DE HABER 16 DA HÜRS AD KADIN PLATFORMUNDAN PANEL... HABER 15 DE MAMAK TA ENGELS Z fiarj STASYONU HABER 17 DE Ö RENC LER ÜCRETS Z NTERNETE KAVUfiTU HABER 19 DA

2 2 SineMagazin 27 Haziran 2013 HEP BANA Bu ne telafl, ne bu acele Az c k dur da soluklan Buran n fanilerinden Hay r gelmez bana sorarsan Ne kadar çok seversen O kadar yan na kâr inan Gönül saray n n flatafat Saltanat esas olan Ah ne desem bofl O beni duymuyor Bir kula ndan girip Ötekinden ç k veriyor Hep bana, hep bana, hep bana Hep bana, hep bana, hep bana Bu dünyan n mal mülkü Kimseye kalmad, kalmaz ki sana da Bana, hep bana, hep bana Bana, hep bana, hep bana Bu dünyan n paras pulu Kimseye yar olmad, olmaz sana da Aç, aç gözü aç Doymak bilmiyor Vah vah gözü kör Bolluk içinde, görmüyor Emel Say n, Tarkan n flark s yla sahnelere ç kacak STANBUL - Ünlü flark c EMEL Say n, Tarkan n hediye etti i Hep Bana flark s yla müzikseverlerin karfl s na ç kmaya haz rlan yor. Ünlü sanatç, flark n n kay tlar n n tamamland n aç klad. Stüdyo çal flmalar na Tarkan n da destek verdi ini belirten Say n, Megastar n flark n n son halini çok be endi ini söyledi: Yedi ayd r bu flark üzerinde çal fl yoruz. Tarkan da çok titiz bir sanatç, çal flmay çok seviyor. Birlikte çok keyifli, çok e lenceli bir stüdyo süreci geçirdik. Kendisi, çal flmalar bitti inde Çok içime sindi dedi. Emel Say n n Hep Bana n n yan s ra Sinan Akç l imzal bir flark ya da yer verece i single A ustos ay n n ortas nda ç kacak. Ayfle Hatun Önal, oyunculu a merak sard STANBUL - Manken Ayfle Hatun Önal, mankenlikten sonra oyunculu a merak sard. Önal, önceki gün Bebek teki Argentina Steak House da flark c Arto ve bir k z arkadafl yla sohbet ederken görüntülendi. Arto Ayfle mankendi, flark c oldu. fiimdi de oyuncu oluyor dedi, Önal da onu do rulad, Amerika da oyunculuk e itimi ald n söyledi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Hangover 3: Gelekten Bir Gece, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Büyük Umutlar Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Man Of Steel, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Havada Aflk Var, Beflinci Emir: Ölüm, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, H zl ve Öfkeli 6, Vazgeçmem Senden, Ko ufl Akademisi, Iron Man 3 Ankara Cinemaximum (Armada) Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6

3 27 Haziran 2013 Güvenli imiz artacak ANKARA - Bülent Karaaslan - Türkiye de 2018 y l na kadar güvenlik hizmetleri alan ndaki personel nitelik ve nicelik bak m ndan iyilefltirilecek, profesyonelleflme art r lacak, güvenlik personelinin fiziki ve teknolojik donan m gelifltirilecek. Onuncu Kalk nma Plan nda, Türkiye de güvenlik konusunda yap lan çal flmalar ile amaç ve hedeflere de yer verildi. Planda, suç ifllenmesinin önlenmesi ve faillerin yakalanmas nda katk sa layan Kent Güvenli i Yönetim Sisteminin (KGYS) ülke geneline yayg nlaflt r lmas nda önemli mesafe kaydedildi i, 2013 y l May s ay itibar yla KGYS alt yap s n n 81 il ve 104 ilçe merkezinde kuruldu u kaydedildi. Toplumun huzurunu bozan, korku ve endifleye neden olan suçlar n bafl nda gelen asayifl suçlar yla mücadele için özel ekipler oluflturuldu u ifade edilen Kalk nma Plan nda, asayifl hizmetlerinde vatandafl memnuniyetinin TÜ K verilerine göre yüzde 79,4 oldu u belirtildi. Planda, Güvenlik hizmetlerinin gerek kurumsal gerekse ifllevsel niteli inin art r lmas, güvenlik birimlerinin yetki ve görev çak flmalar n n önlenmesi, önleyici ve koruyucu hizmet sunumunda etkinli in art r lmas, kurumlar aras koordinasyonda etkinli in sa lanmas ile H CR RUM msak : kindi : Yaflam 18 fiaban 14 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : güvenlik birim ve faaliyetleri üzerinde sivil denetimin daha da güçlendirilmesi önem arz etmektedir denildi. Güvenlik konusunda y llar aras nda gerçeklefltirilmesi planlanan hedefler ise flöyle: Toplumsal düzenin korunmas ve vatandafllar m z n kanunlarla güvence alt na al nan hak ve özgürlüklerinin kullan m na yönelik güvenlik hizmetlerinin etkinlefltirilmesi ve bütün kesimler için daha güvenli bir ifl ve yaflam ortam n n oluflturulmas temel amaçt r. Güvenlik hizmetleri sunan kurulufllar n sahip olduklar altyap ve kabiliyetlerini ortak kullanabilmesine yönelik iflbirli i mekanizmalar daha da güçlendirilecek. Güvenlik hizmetleri alan ndaki personel nitelik ve nicelik bak m ndan iyilefltirilecek, profesyonelleflme art r lacak, personelin fiziki ve teknolojik donan m gelifltirilecek. Güvenlik birimlerine iliflkin mevzuat iyilefltirilecek ve organizasyon sorunlar giderilecek; hizmet sunumunda kurumlar aras nda daha etkin koordinasyon sa lanacak. Vatandafllar n kamu düzeni ve güvenli ine duyarl l klar n art racak uygulamalarla toplum destekli kolluk yaklafl m güçlendirilecek. Ulusal ve uluslararas güvenlik stratejilerine paralel olarak, birey, kurum ve devleti tehdit eden siber suçlarla etkin flekilde mücadele edilecek. Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine önem verilecek. (AA) Vali Toprak: Polisin elinde sopa olamaz, olursa gere i yap l r ZM R - zmir Valisi Mustafa Toprak, Gezi Park odakl geliflmelere iliflkin, Polisin elinde sopa olamaz. Olursa gere i yap l r. Müfettifller inceliyorlar. Güven duygusunu zedelemeden bunu yapmak gerekiyor dedi. Toprak, Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) Haziran ay ola an meclis toplant s nda yapt konuflmada, zmir in her alanda çok büyük bir potensiyeli bar nd rd n söyledi. fiehrin potansiyelinden uluslararas markalar n ç kmas gerekti ini belirten Toprak, Yenilikçi bak flla üretimi destekleyerek dünya çap nda markalar oluflturmal y z dedi. Gezi Park eylemlerinin kentte göreve bafllad gün yaflanmaya bafllad n an msatan Toprak, Gündo du ve Cumhuriyet meydanlar nda yap lan eylemlere kat lanlar n büyük bir bölümünün demokratik tepkilerini dile getirdi ini, gruplar n içine kar flan baz kesimlerin etkisiyle yer yer olaylar n kontrolden ç kt n aktard. (AA) Çald otomobili b rak p, sahibine özür mesaj gönderdi KONYA - Konya da ifl yerine geldi i arkadafl n n otomobilini çalan flüpheli, bir süre sonra arac ald yere b rak p, Abi arabay yerine koydum, kontak üzerinde. Çok özür dilerim, gelecem yan na yaz l SMS gönderdi. Meram ilçesinde inflaat malzemeleri satan Hüseyin Ay n ifl yerine, arkadafl Ali Ö. geldi. Ay, müflterilerle ilgilenirken, bir süre içeride kalan Ali Ö, daha sonra ifl yerinden ayr ld. Ay, birkaç saat sonra 42 RN 066 plakal otomobilinin anahtar n n, ceketinin cebinde olmad n fark etti. Otomobili de b rakt parkta bulamayan Hüseyin Ay n ihbar yla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameras görüntülerini inceledi. Görüntülerde; ifl yerine gelen Ali Ö nün bir süre oturduktan sonra aya a kalkt n, önce kasay zorlad n, ard ndan da ceketin cebindeki anahtar ald n gören polis ekipleri, flüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polisin araflt rmas n n sürdü ü s rada Ay n telefonuna, flüpheli Ali Ö den Abi arabay yerine koydum, kontak üzerinde. Çok özür dilerim, gelece im yan na yaz l SMS geldi. Polislerle birlikte otoparka giden Ay, arac n, üzerinde anahtar ile b rakt yerde buldu. Ay, AA muhabirine yapt aç klamada, Arkadafla güvenip ifl yerime ald m. Müflterilerle ilgilenirken cebimden anahtar al p gitmifl. Polislerle birlikte araflt rma yaparken, telefonuma gelen mesaj gördüm. Parka gitti imizde araç yerindeydi. Biraz hor kullanm fl. 350 kilometre yol yapm fl, yar m depo benzini bitirmifl. Henüz kendisine ulafl labilmifl de il dedi. Polisin, flüpheli Ali Ö yü yakalamak için bafllatt çal flma sürüyor. (AA)

4 4 Fiyat istikrars zl turizmi olumsuz etkiliyor ZM R - Türkiye nin gözde turizm merkezlerinden Çeflme de konaklama, plaj, restoran ve e lence merkezlerinde fahifl fiyat uyguland yönündeki flikayetler turizmcilere s k nt yaflat yor. Çeflme Turistik Otelciler Birli i Baflkan Vekili Yakup Demir, yapt aç klamada, ilçenin ucuz tatil merkezi olmad n, fahifl fiyatla ilgili sorunun internet üzerindeki yorum siteleri arac l yla çözüme kavuflabilece ine inand n belirtti. Çeflme nin son y llarda iç turizmin en moda tatil merkezi haline geldi ini, ziyaretçi say s n h zla art ran ilçede özellikle temmuz ve a ustos ay nda talebe yan t vermekte zorlan ld n ifade eden Demir, yüksek ilginin beraberinde yüksek fiyat elefltirilerini de getirdi ini anlatt. lçenin iklim yap s, do al güzellikleri, yüksek hizmet kalitesiyle özgün bir yap ya sahip oldu unu, ucuz bir tatil beldesi olmad n belirten Demir, fahifl fiyat konusunda s k nt lar yafland na iflaret etti. Demir, flunlar söyledi : Turizmcileri, restoran iflletmecilerimizi toplant larda bu konuda ciddi anlamda uyar yoruz.fiyat istikrar n sa lamam z laz m. talya daki restoranlarda bir bonfileyi en fazla 2-3 avro farkla yersiniz, fiyat ve hizmette bir istikrar vard r.türkiye de ve özellikle Çeflme de bunu oluflturamad k.ucuz bir tatil beldesi de iliz ancak fiyat hizmet istikrar n da bir türlü kuramad k.son y llarda menüler ortaya ç kmaya bafllad, bu konuda gayret var ama istedi imiz boyuta gelemedik.fahifl fiyat elefltirilerini haks z görmüyorum.bize de flikayetler geliyor.ayn restoranda farkl günlerde farkl fiyatlar n uyguland flikayetlerine s k rastl yoruz. Fiyat istikrar n n sa lanmas konusunda internet üzerindeki yorum sitelerinin etkili olabilece ine iflaret eden Demir, art k herkesin tatil deneyimini bu sitelerde yorumlad n, Çeflme ye gelen ziyaretçilerin de yorum sitelerindeki mekan yorumlar n inceleyerek program yapabileceklerini kaydetti. Demir, ilçede fiyat istikrar na önem veren iflletmelerin uzun vadede ön plana ç kaca n ancak her yerde oldu u gibi burada da vur kaç anlay fl nda iflletmelerin olabilece ini belirterek, Teknolojiyle birlikte deneyim paylafl m n n yayg nlaflmas art k turistik iflletmelerin en önemli denetleyicisi oldu. (AA) HATAY - Türkiye'nin en genifl sergi salonlar na sahip olma özelli ini tafl yan ve inflaat devam eden Antakya Arkeoloji Müzesi'nde bir yandan da tarihi eserlerin tafl nma süreci devam ediyor. Dünyan n ikinci mozaik müzesi olma unvan n Gaziantep'te aç lan Zeugma Müzesiyle kaybeden Antakya Arkeoloji Müzesi bu unvan 29 Ekim tarihinde geri alacak. Yap m devam eden müzede bir yandan da tarihi eserlerin tafl nma süreci bafllad. Yeni müzede sergilenecek olan eserlerin bir k sm müze inflaat na getirildi ve sergilenece i salonlarda yeniden uzman ekipler taraf ndan dizilmeye baflland. 53 bin 559 metrekarelik bir arazi üzerinde infla edilecek yeni müzede kay t alt na al nan ancak yer darl nedeniyle mevcut Arkeoloji Müzesi depolar nda bekletilen 35 bin 433 tarihi eser sergilenecek. Müzenin en önemli özelli i ise mozaik eserler aç s ndan dünyadaki en genifl sergileme alan na sahip olmas olacak. Antakya Mozaik Müzesi'nin oturum alan 16 bin metrekare toplam kapal alan ise 32 bin 754 metrekare olacak ve müzeyi ayn anda 800 ziyaretçi gezebilecek. Hatay baflta olmak üzere bölgenin ev sahipli i yapt tüm uygarl klara ait sergiler 9 ayr temada toplam 10 bin 700 metrekare alanda sergilenecek. 400 metrekarelik çocuk müzesinin de yer alaca müzede ayr ca 2 ifllik, uygulama merkezi, 2 sözel kurs salonu, 97 metrekarelik hediyelik eflya sat fl merkezleri, 250 metrekarelik kütüphane ve arfliv bölümü, misafir, personel ve ziyaretçilerin araçlar için 88 araçl k bir otopark yeri ve 347 metrekarelik kafe ve dinlenme alan olacak. Yeni müzede ayr ca 222 kiflilik Turizm toplant salonu da yer alacak. 16 bloktan oluflan müzenin giriflinden bafllayarak, bir çok bölümünde Hatay n tarihine fl k tutacak de erler sergilenecek. Müzeyi ziyaret edecek olanlar müzede sergilenen eserler hakk nda bilgilerin verilece i ve sunumlar n yap laca alanlardan, Hitit Kral fiuppiluliuma heykeline, binlerce y l öncesinde insanlar n yaflad ma aralardan Atçana, Tel Tayinat ve Telkurdu Höyü ü kaz lar nda ç kar lan tarihi de erler 3 boyutlu olarak 27 Haziran 2013 Dünyan n en büyük mozaik müzesine eserler kademeli olarak tafl n yor izlenebilecek. Müzenin yap m tamamland nda Gaziantep teki Zeugma Müzesi'nde daha genifl bir sergi alan na sahip olacak. Zeugma Müzesi'nin aç lmas ile 'en büyük müze' unvan n n Gaziantep'e kapt ran Hatay, bu ünvan n n 29 Ekim Cumhuriyet Bayram 'nda geri alm fl olacak. Uzman ekipler taraf ndan Antakya Arkeoloji Müzesi'nde yer alan eserlerin kademeli olarak yeni müze binas na tafl nma ifllemleri de bafllad. Bir yandan inflaat devam ederken kademeli olarak getirilen tarihi eserler uzman ekipler taraf ndan sergilenecekleri salonlarda yeniden diziliyor. Ayn zamanda yer darl nedeniyle bu güne kadar sergilenemeyen eserlerde depolardan al narak yeni müze binas na getiriliyor ve burada bak mlar yap l yor. Türkiye nin en zengin, en genifl sergi alan na sahip mozaik müzesinde ayr ca halen Hatay' n çeflitli bölgelerinde yer darl nedeniyle gün yüzüne ç kar lamayan eserlerde sergilenecek. Hatay' n çeflitli noktalar nda tespit edilen ve yap lan kaz larla ortaya ç kar lan ancak yer darl nedeniyle tekrar üzeri kapat larak korumaya al nan eserlerinde yeni müzeye tafl nmas için çal flmalar h z kazand. (CHA)

5 27 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1 Ayr nt lar. 2. Seyrek dikifl, teyel. Faz l Hüsnü Da larca n n bir eseri. 3. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Buhran. 4. Anamal, sermaye. 5. Bir cins güvercin. Eskiden okullarda uygulanan bir tür ceza. 6. Güzel sanat. Temelsiz yap. 7. Merhametli, yufka yürekli. Yolculukta verilen dinlenme süresi. 8. Dinsel tören. Maddenin hallerinden biri. 9. Do ma, do ufl. Fas n plaka iflareti. 10. A açl kl yol. Uygun bulmak, tasvip etmek. 11. Bir tür pembe flarap. Notada durak iflareti. 12. Binek hayvan. Hastal k, sakatl k gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. 13. lave. ki yan keskin t rafl b ça. 14. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Kekeme, peltek. 15. K y, yaka. Asalak bir böcek, sak rga. 16. Bal k avlamakta ya da odun tafl makta kullan lan büyük kay k. Köpek. 17. Uzakl k anlat r. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. 18. Genifllik. Cehennem bekçisi. 19. Bofl ve yarars z, saçma. 20. Asya da bir ülke. Cüzi, k smi. Yukar dan afla ya: 1. Verilen görevi yapabilecek en küçük silahl birlik. Menteflelerle birbirine ba l birkaç parçadan oluflan ve yap larda baz bölümleri ay rmakta kullan lan, katlan r, tafl - n r çerçeveli perde. Yüksekokul. 2. Bir renk. Kuzeybat dan esen, genellikle so uk, bazen f rt na gibi esen rüzgâr. nhisar, monopol. Taneli meyve. 3. Elemeli maçlar n sonu. Erzak saklanan oda. Kufllar n uçma organ. Bir nota. 4. Züppe. Yap. Rey. Oruç tutulan ay. 5. Oybirli i. Dozu ayarlama. Radyumun simgesi. Seslenme sözü. 6. Lityumun simgesi. Bir halk saz. Kal - t m bilimi. Bitki. 7. Bir tür etli ve büyük zeytin. Kan p ht s. Bir anda oluveren, apans z. 8. Bir tür küçük manyat a. Yeti. Kedi, köpek yavrusu. 9. Bir nota. Söz, lak rd, laf. Pingpong. 10. stanbul ilinin bir ilçesi. Karadeniz in kuzeyinde bir iç deniz. Ordu birliklerinden olmayan silahl küçük birlik. Vilayet.. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi B LEC K - Gölpazar Ziraat Odas Baflkan Mehmet Denizli, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede yaklafl k 620 hektar alanda kiraz üretimi yap ld ve bunun haricinde viflne, ayva, erik, ceviz gibi meyvelerin de üretildi ini söyledi. Son y llarda üreticilerin reçeteli ilaçlama yaparak Avrupa standartlar - na uygun üretimi yakalad klar n anlatan Denizli, flöyle devam etti: Baflta Napolyon dedi imiz, 0900 olmak üzere lambert, vink ve stella gibi çeflitleri üretiyoruz. Gerek d fl piyasada gerekse iç piyasada al c bulan çeflitlerin üretimini yap yoruz. fiu anda bizim çiftçimizin her akflam ortalama ton kiraz geliyor. Bizim, baz y llarda ortalama 5 bin ton ihracat m z oluyor. Bu sene ihracat 2 bin ton civar nda bekliyoruz. ç pazarda ise bu sene 5 bin ile 7 bin ton aras nda gözüküyor. Bu sene hava muhalefetinden dolay kalibre aras nda kald. Bizim kiraz m z, kimyasal maddeden uzak olmas nedeniyle iç ve d fl pazarda daha fazla tutuluyor. Gölpazar, flu anda sistemik ilaç kullanm yor. Avrupa n n kulland - ilaçlara uyuyoruz. Hatta, karne de ç kard k. Yani d fl pazarda bizim kiraz m z daha çok tutuluyor. fiu anda Avrupa ya ihracat var ve 3 tane ihracat firmam z, her akflam ortalama 3 t r sar yor. Yani, d fl ülkeler bizim kiraz m z tüketiyor. Çünkü güvenilir oldu u, sistemik ilaç olmad, reçeteye tabi oldu u, çiftimizin daha bilinçli oldu u için d fl ülkeler bizim kirazlar m - z kabul ediyor. Denizli, ihracat n ileriki y llarda daha da iyi olmas n beklediklerini belirterek, Di er y llara göre ihracat, flu anda daha fazla ama hava muhalefeti de oldu u için onlar da zorlan yor. kindiden sonra ya mur ya yor, çiftçimiz yetifltiremiyor ama bundan sonra ihracat n daha çok olaca n tahmin ediyoruz. Bu sene inflallah, ürünümüz de para edecek çiftçimizin de yüzü gülecek diye konufltu. ç pazarda kilogram 2-3 liraya sat lan kiraz n ihracatta 4-5 liraya al c buldu unu kaydeden Denizli, ilçede üretilen kiraz n Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda ve talya ya ihraç edildi ini sözlerine ekledi. Gölpazar Meyve Üreticileri Birli i Baflkan Mustafa Öner ise ilçede G - da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü- ünün kiraz üreticilerine yönelik verimlilik art rma ve kal nt s z ilaçlama uygulamalar n n ilk kez bahçesinde 27 Haziran 2013 Gölpazarl kiraz yetifltiricileri, Rusya pazar na aç ld Bilecik in Gölpazar ilçesinde, olumsuz hava koflullar ve önceki y llara göre hasad n 15 gün erken bafllamas na ra men bilinçli tar m uygulamalar yla kaliteli ürün elde eden üreticiler, Rusya ya ihracat yap yor. lçeden Rusya ya günde 3 t r kiraz gönderiliyor. TOKAT - Tokat ta üretilen giysi, yazma, fiile ve sofra bezi gibi ürünler Fransa, Almanya, Rusya, Hollanda, ngiltere gibi pek çok ülkede al c buluyor. Has Özgen Tekstil firmas koordinatörü Selahattin Erdo an, AA muhabirine yapt aç klamada, kent merkezinde faaliyet gösteren firmalar n n 1970 y l nda kuruldu unu söyledi. Firmalar n n ilk günlerde Tokat n geleneksel mesle i olan yazmac l kla u raflt n, tahta kal p ve kök boyayla yazma, fiile bezi ve sofra bezi gibi ürünler üretildi ini dile getiren Erdo- an, 2004 y l ndan sonra modern bask makineleriyle üretime geçildi ini belirtti.modern tesislerde kasar, boya, bask ve bitim ifllemlerinin entegre olarak yap ld n kaydeden Erdo an, y lda 15 milyon metre bask l ürün ürettiklerini aç klad. Firman n geçen süreçte d fl giyim, ev tekstili, yazma, eflarp, iplik gibi bafllat ld n belirtti. Her y l devaml kontrol alt nda ilaçlamalar yapt klar n anlatan Öner, flöyle konufltu: Bilecik te ilk defa bu bahçelerde denetimli olarak kiraz a açlar n n ilaçlamas ve kalite kontrolü yap lmaktad r. nsan sa l na zararl hiçbir ilaç kullanm yoruz ve kal nt s z ilaçlar kullan yoruz. lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü yetkilileri gelip kontrol ediyor. Reçeteye göre ilaçlama yap l yor daha sonra yetkililer taraf ndan kontrol ve tahlilleri yap l yor. Ucuz ve kalitesiz ilaçlardan kullanm - yoruz, kal nt s z ilaçlar kullanmay tercih ediyoruz. Kiraz üreticisi Mehmet nan de bu y l ürün rekoltesinden memnun olmad klar n ifade etti. Verimsizli i, k fl n çok l man ve ilkbaharda havalar n afl r s cak geçmesine ba layan nan, Napolyon kiraz bu ortam sevmiyor. Sevmedi i için de verimi düflük. Rekoltelerimizde de düflüklük var. Bu kiraz flu anda 2,5-3 lira aras ama iflçi ve ilaçlama masraflar çok kuvvetli geliyor. hracata gidecek kirazlarda ay r m yap yoruz diye konufltu. nan, ihracat için kiraz n kilogram n firmalara 4-5 liradan satt klar n ve toplanmas zahmetli oldu undan iflçi bulmakta zorland klar n söyledi. (AA) Tokat n yazmalar dünya pazarlar nda ürünlerini Ortado u ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri ve Avrupa n n da içinde bulundu u alana sunarak pazarlama a n geniflleti ini ifade eden Erdo an, Firmam z ürünlerini Türkiye nin 81 vilayetinin yan s ra dünyan n birçok ülkesine de ihraç ediyor. Bafll ca pazar m z Avrupa ülkeleri. Almanya, Fransa, Hollanda, ngiltere ve Rusya gibi ülkelere ihracat yapmaktay z. hracat ürünlerinin bir k sm dünya markas olan firmalar n dünyan n çeflitli yerlerinde olan ma azalar na da t lmakta. Dolay s yla ürünlerimiz dünyan n birçok ülkesine gidiyor. Tokat ta üretti imiz ürünlerimizi dünyan n birçok yerinde görmek ve temin etmek mümkün diye konufltu. Fabrikalar nda yaklafl k 400 çal - flanlar n n bulundu unu söyleyen Erdo an, 4 y ld r ihracat yapt klar n ve sat fllar ndaki ihracat pay n n yüzde 20 yi aflt n dile getirdi. (AA)

7 27 Haziran 2013 Ekonomi Çözüm süreci Güneydo u da esnaf n yüzünü güldürdü Güneydo u Anadolu Bölgesi nde daha önce terör olaylar nedeniyle s k s k kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf, çözüm sürecinin getirdi i olumlu atmosferle y llard r özledi i ekonomik canl l a kavufltu. Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (DESOB) Baflkan Alican Ebedino lu D YARBAKIR - Bölgede çözüm süreci sayesinde yaflam n her alan - na yans yan ola anüstü hareketlilik, esnaf n da yüzünü güldürdü. Geliflen huzur ortam yla art k erken saatlerde evine çekilmek zorunda kalmayan vatandafllar, gece geç saatlere kadar d flar da dolafl rken, taksiciden tatl c s na kadar tüm esnaf bu bereketten nasibini al yor. Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (DESOB) Baflkan Alican Ebedino lu AA muhabirine yapt aç klamada, çözüm süreciyle bölgede ciddi hareketlilik ve umutlar n tavan yapt bir dönemin yafland n söyledi. Toplumun her kesimindeki olumlu geliflmenin esnafa da yans d n, son aylarda çok say da ifl yerinin aç lmaya bafllad n ifade eden Ebedino lu, özellikle de imalat sektöründe küçük iflletmelerin ve küçük sanayi sitelerinin kurulmaya baflland n kaydetti. G da, metal, kereste ve ayakkab gibi üretime yönelik 11 meslek grubu için flehir d fl nda site yap m na baflland h anlatan Ebedino lu, bu sitelerde 600 e yak n yeni ifl yerinin faaliyete geçece ini söyledi. Esnaf ve sanatkar m z y llarca kepengini kapatmak zorunda b rak ld diyen Ebedino lu, flöyle konufltu: Çözüm süreciyle esnafta rahatlama hissedilmektedir. Özellikle birçok ilçemizden gelip kent merkezinden rahatl kla al flverifl yap lmas, ekonomik olarak ciddi bir hareketlilik yaflatm flt r. Ancak bu hareketlili- in yan nda hükümet ve baz kurumlar taraf ndan birtak m kolayl klar sa lanmas gerekiyor ki iflsizlik sorunu da çözüme kavuflsun. Umutlar n yeflermesi için çözüm süreci mutlaka desteklenmeli. Cumhuriyet tarihinde bölge ilk kez böylesine rahatlad. Ebedino lu, hükümetten 2013 ün sonunda bitecek teflvik yasas n n bölgede uzat lmas yönünde tek bir talepleri oldu unu, yasas n n uzat lmas yla, bölgenin lokomotifi olan küçük iflletmelerin iflsizli e çare olaca n vurgulad. Geçen ay ifl yerlerinde yapt klar araflt rmada, ifl yeri sahiplerinin, gelir art fl n n hissedildi ini ifade etti ini dile getiren Ebedino lu, gelir art fl yla esnaf n ifl yerini büyütmeyi ve yeni ifl yerleri açmay planlad n anlatt. Ebedino lu, tüm bu olumlu geliflmelere ra men bankalar n bölge esnaf na yönelik tutumunun hala de- iflmedi ini belirterek, flöyle dedi: Bankalar bölgeyi risk, savafl bölgesi olarak gördü. Bu tutumlar ndan vazgeçmeleri halinde flu andaki rahatlama 2 ye, 3 e katlanabilir. Kepeng kapatma eylemlerinde bir y lda 64 gün ifl yerlerimizin kapal kald - na flahit olduk. Onun için bu rahatlama hem psikolojik hem de ekonomik olarak her alanda esnafa yans - d. Ayr ca bu rahatlama vergi ve milli gelir olarak devlete de yans yacak. Bu süreçten sadece bölgemiz 7 de il, Türkiye karl ç kacak. Son 4 ayda Diyarbak r ve ilçelerinde binin üzerinde yeni ifl yeri aç ld. Geçen y l ayn dönemde 280 ifl yeri aç lm fl, yaklafl k 300 ifl yeri de kapanm flt. Yeni süreçle umutlar yükseldi. Umutlar n tavan yapt bu dönemde esnaf m z ifl yeri kapasitelerini büyütmek istiyor. Bu büyüme ile talepler giderek ço ald. Esnaf m z geçmifl y llarda kepenk kapatmadan dolay evine ekmek götüremiyordu. Süreçle art k kepengini kapatmayan esnaf n geliri artt, yüzü güldü. fi rnak ESOB Baflkan Heflar Haflimo lu ise çözüm süreciyle bafllayan rahatlaman n fi rnak ta belirgin olarak hissedildi ini söyledi. Geçmiflte yaflanan kepenk kapatma olaylar n n esnafa büyük zarar neden oldu unu bildiren Haflimo lu, Geçmiflte yaflanan olaylar nedeniyle esnaf y lda 60 güne yak n kepenk kapatmak durumunda kal yordu. fiiddet olaylar nedeniyle tedirgin olan esnaf ifl yerini hava karar r kararmaz kapat yordu. Huzur ortam - na geçiflle esnaf ifl yerini art k daha uzun süre aç k tutuyor, kepenk kapatma olaylar da yaflanm yor. Bu olumlu hava sat fla yans maya bafllad. Çözüm süreci esnaf mutlu etti dedi. Diyarbak r Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Odas Baflkan Muhlis Kaymak da bir dönem bölgede yaflanan s k nt nedeniyle kepenklerini gün a armadan kapatmak zorunda kald klar n, ancak yaklafl k 6 ayd r iyileflme oldu unu söyledi. Sürecin devam etmesiyle hem bölgeye hem de Türkiye ye büyük yat r m nlar n yap laca na inand - n ifade eden Kaymak, Odam za ba l bine yak n esnaf m z var. Bunlardan 200 ü süreçten önce ifl yerini kapatmak zorunda kalm flt. Oysa flimdi ticarette k p rdama var. Temmenimiz bar fl n devam etmesi diye konufltu. Diyarbak r esnaf ndan S tk Usta Kaday f flletmecisi Mehmet Altunbay, süreçle kente gelenlerin say - s nda yaflanan büyük art fl n ifl hacmine de yans d n belirterek, Olayl günlerde vatandafl evinden ç km yordu. Ama art k insanlar gece yar s na kadar aileleriyle d flar da geziyor. Bu sayede sat fl m z yükselmeye bafllad ifadesini kulland. Taksici Hakan Bat ise çözüm süreciyle ifllerinin aç ld n, daha önce taksilerin günde bir iki yolcuyla yetinmek zorunda kald klar n ifade ederek, flöyle konufltu: Art k sabaha kadar çal flan araçlar m z var. Olaylar oldu u zaman gündüz dahi çal flam yorduk, kontaklar m z kapat yorduk. Zaman zaman araçlar m z tafllan yordu. Allaha flükür 5-6 ayd r böyle bir s k nt - m z yok, gelirimiz artt. Daha önce sabahtan akflama kadar 2 yolcu al rken flimdi gitti imiz her noktadan yolcu alabiliyoruz. Art k daha fazla kazan yoruz. (AA)

8 8 Ekonomi ANKARA - TMO nun 2013 dönemi hububat hasad ve TMO al mlar yla ilgili yapt yaz l aç klamaya göre, arpa hasad Güneydo u Anadolu Bölgesinde 30 Nisan da, bu day hasad Akdeniz Bölgesinde 10 May s ta bafllad. Hasat, Güneydo u Anadolu Bölgesinde yüzde 87, Akdeniz Bölgesinde yüzde 100, Ege Bölgesinde yüzde 57, Marmara Bölgesinde yüzde 27, ç Anadolu Bölgesinde yüzde 14, Karadeniz Bölgesinde yüzde 31 oran nda tamamland. Do u Anadolu Bölgesinin bat kesimlerinde lokal olarak bafllad. Türkiye genelinde bu day hasad yüzde 31, arpa hasad yüzde 43 seviyesinde olup hasat dönemi devam ediyor. Taahhütname karfl l al mlara 20 May s ta baflland. Taahhütname karfl l 43 bin ton ürün teslim al - n rken, cari tarih itibariyle 21 bin ton arpa taahhütname karfl l stoklarda mevcut bulunuyor. Bu day müdahale al m fiyatlar Anadolu K rm z Sert (AKS) ekmeklik bu day ton bafl na 720 lira, makarnal k bu day ton bafl na 765 lira olarak 7 Haziran da aç klanarak, peflin ve emanet al mlara baflland. Arpa, çavdar, yulaf ve tritikale piyasa fiyatlar n n üretici lehine oluflmas nedeniyle bu ürünler için müdahale al m fiyat aç klanmayarak taahhütname karfl l al mlar na devam ediliyor. Bugüne kadar 190 bin ton peflin, 22 bin ton emanet bu day al m gerçeklefltirildi. 190 bin ton peflin al - m n 29 bin tonu makarnal k, 156 bin tonu ekmeklik, 5 bin tonu düflük vas fl ekmeklik bu daydan olufltu. TMO taraf ndan al m yap lan bu daylar n ortalama al m fiyat, makarnal k bu dayda ton bafl na 758 lira, ekmeklik sert bu daylarda 719 lira, di er bu daylarda 685 lira, düflük vas fl ekmeklik bu daylarda ise 620 lira oldu. - Bugüne kadar gerçekleflen bu day al m n n tutar 122,5 milyon lira Bu day verimi, dekar bafl na Güneydo u Anadolu Bölgesinde kilogram, Akdeniz Bölgesinde kilogram olup geçen y l ile ayn seviyede, Ege Bölgesinde kilogram, Marmara Bölgesinde kilogram olup geçen y ldan daha düflük seviyede, ç Anadolu Bölgesi kilogram, Karadeniz Bölgesinde kilogram olup geçen y l n üzerinde gerçekleflti. Geçen y l 1 milyon 443 bin ton ekmeklik bu day al nm fl olup ortalama protein oran yüzde 12,9, 191 bin ton makarnal k bu day n ortalama protein oran yüzde 14 olarak hesapland. Bu y l ise bugüne kadar al m yap lan ekmeklik bu day n ortalama protein oran yüzde 12,2, makarnal k bu day n ortalama protein oran n n yüzde 13,5 oldu u belirlendi. Geçen y l toplam 1 milyon 634 bin ton bu day al nm fl olup ortalama süne tahribat oran n n yüzde 1,6, bu y l ise bugüne kadar al m yap lan bu day n ortalama süne tahribat oran n n yüzde 1,3 oldu u görüldü. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO ya teslim edildi i tarihten itibaren 30 gün içerisinde, üreticilerin banka hesaplar na aktar ld, ancak ürününü, anlaflmal bankalardan al - nacak ürün kart ile teslim eden üreticilere 30 gün yerine, 10 gün içerisinde ödeme yap l yor. Bugüne kadar gerçekleflen bu day al m n n tutar 122,5 milyon lira olup, üreticilere 37,1 milyon lira ödeme yap ld, banka kart ile ürün teslim edenlerin oran yüzde 65 oldu. Bu y l tüm ürünlerde tam randevulu al m sistemine geçildi. Üreticiler Çiftçi Kay t Ssistemi nde (ÇKS) kay tl ürün miktar kadar randevu alabiliyor. ÇKS kayd olmayan kesimler ise her bir iflyeri için günlük en fazla 250 ton emanet randevusu temin edebiliyor. Taahhütnameli al ma bafllanan 20 May s tarihinden bugüne kadar 288 bin ton ürün için randevu al nd ve 228 bin ton al m gerçeklefltirildi. Üretici, kooperatif ve birliklerin peflin ürün teslim etmek için alm fl olduklar randevu miktar 246 bin ton olup gerçekleflme 190 bin ton oldu. Tüccar ve sanayicilerin emanet ürün teslimi için alm fl olduklar randevu miktar da 42 bin ton olup gerçekleflme miktar 38 bin ton olarak hesapland. Toplam al nan randevu miktar 1 milyon ton oldu. Piyasalarda ortalama ton bafl na makarnal k bu day 716 lira, AKS bu day 676 lira, arpa 572 lira fiyatla ifllem görüyor. Aç klamaya göre, TMO-TOBB Tar m Ürünleri Lisansl Depoculuk A.fi. den ürün senedi ile bu day al mlar Polatl, Lüleburgaz ve Ahiboz iflyerlerinde yap lacak. (AA) 27 Haziran 2013 TMO, 212 bin ton bu day ald Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 20 May s ta bafllad hububat al mlar kapsam nda bugüne kadar 190 bin ton peflin, 22 bin ton emanet bu day al m gerçeklefltirildi ini bildirdi. Bakan Ergün: Yat r m mal talebi tekrar canlanmaya bafllad ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Merkez Bankas taraf ndan aç klanan Haziran ay Kapasite Kullan m Oran na iliflkin Bu veriler umut vericidir. Yat r m mal talebi tekrar canlanmaya bafllam flt r de erlendirmesinde bulundu. Bakan Ergün, yaz l aç klamas nda, imalat sanayi kapasite kullan m oranlar n n bu y l n Haziran ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 0,7 artarak 75,3 seviyesinde gerçekleflti ini, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 artt n kaydetti. Ergün, haziran ay kapasite kullan m oranlar n n 2012 y l ortalama kapasite kullan m oran n yüzde 1,1 geçti ini de belirtti. Türkiye nin 2012 y l nda mütevaz büyümesinin ard ndan bu y l n ikinci çeyre iyle birlikte üretimini art rd n ve büyümesini h zland rd n kaydeden Ergün, Daha önce elde etti imiz veriler büyümenin zaten devam etti ini göstermekteydi. Bugün aç klanan kapasite kullan m oranlar da önceki tahminlerimizi desteklemektedir fadesini kulland. malat sanayinde kapasite kullan m oran n n geçen y l ortalamalar n n üzerinde seyretti ini bildiren Ergün, özellikle ara mal ve yat r m mallar nda bu fark n kendini hissettirdi ini belirtti. Bu verilerin umut verici oldu- unu vurgulayan Ergün, yat r m mal talebinin tekrar canlanmaya bafllad n, sanayicinin gelece e bak fl n n çok daha olumlu bir hal ald n kaydetti. Ergün, böylelikle hem ülkenin üretim kapasitesinin artt n hem de ekonominin sa l kl flekilde büyüdü ünü ifade etti. (AA)

9 27 Haziran 2013 Ekonomi Bilgi ve iletiflim teknolojilerine 3.6 milyar liral k yat r m yap lacak Kamunun bilgi ve iletiflim teknolojileri yat r mlar için ayr lan ödenek, 2013 te 3,6 milyar liraya yaklaflt. ANKARA - Yeni keflifler yap lmad takdirde, bugünkü üretim seviyesi ile yurt içi toplam ham petrol rezervinin 18,5, do algaz rezervinin ise 10,3 y ll k ömrü bulunuyor. Türkiye Petrolleri AO (TPAO) Genel Müdürlü ü verilerine göre, tamam genel müdürlükçe olmak üzere Türkiye de 2012 y l nda, 55,50 adam/ay jeolojik saha çal flmas, 44,66 ekip/ay jeofizik saha çal flmas gerçeklefltirildi. Bu çal flmalar sonunda 82 arama kuyusu, 24 tespit kuyusu, 51 üretim kuyusu, 1 istikflaf kuyusu olmak üzere 158 kuyu aç ld, 298 bin 442 metre sondaj yap ld. Geçen y l, 2,3 milyon ton petrol ve 664 milyon metreküp do algaz üretildi. Türkiye de bugüne kadar toplam 140,2 milyon ton petrol ve 13,5 milyar metreküp do algaz ANKARA - Kalk nma Bakanl - ndan yap lan yaz l aç klamaya göre, 2002 y l nda merkezi yönetim bütçesinden bilgi ve iletiflim teknolojileri yat r mlar için ayr lan ödenek 2013 y l fiyatlar yla yaklafl k 654 milyon lira iken, söz konusu yat r mlar için bu y l geçen y la oranla yüzde 37 lik art flla 3 milyar 586 milyon lira ödenek tahsis edildi. Böylece 2008 haricinde bir önceki y la göre sürekli art fl gösteren kamunun bilgi ve iletiflim teknolojileri yat r mlar için ayr lan ödenek, 2002 ye oranla yaklafl k 6 kat na ç kt. Son üç y lda yaflanan büyük art flta özellikle e itim sektöründeki projelerin etkisi bulunuyor. Kamuda bu y l için öngörülen bilgi ve iletiflim teknolojileri yat r mlar - n n sektörler aras da l m na bak ld nda, Milli E itim Bakanl ve üniversitelere ait yat r mlar n bulundu u e itim sektörü, yaklafl k yüzde 45 lik payla birinci s rada yer al yor. E itim sektörünü yaklafl k yüzde 39 luk payla, çiflleri Bakanl, Adalet Bakanl ve Emniyet Genel Müdürlü ü gibi kurumlara ait projelerin yer ald di er kamu hizmetleri sektörü izliyor. Bu iki sektör d fl nda yüzde 6 n n üzerinde paya sahip ulaflt rma-haberleflme sektörü de önemli oranda bilgi ve iletiflim teknolojileri yat r m n n yap ld sektör konumunda. Bilgi ve iletiflim teknolojilerine bu üretimi gerçeklefltirildi. Yeni petrol sahalar n n keflfedilmesi ve ikincil üretim yöntemlerinin gelifltirilmesi ile üretim düflüflü k smen engellendi, 2012 y l nda 2011 y l na k yasla yüzde 4 lük bir düflüfl yafland. Ayr ca 2002 den itibaren TPAO taraf ndan kurulan ortakl klarla Trakya da gerçeklefltirilen yeni do- algaz keflifleri ve eski sahalarda aç lan yeni üretim kuyular n n devreye girmesi ile 2001 de düflen do- al gaz üretimi tekrar yükselifle geçti ve 2008 de 1,14 milyon metreküp üretim ile tarihin en yüksek seviyesine ulaflt y l üretimi ise bir önceki y la oranla yüzde 16 düfltü. Geçen y l yurt içi üretilebilir petrol rezervi 294,8 milyon varil (43,2 milyon ton) olarak hesapland. Yeni y l en fazla yat r m yapacak kamu kurumlar aras nda, Milli E itim Bakanl n n, FAT H Projesi ile birinci s rada oldu- u görülüyor. T.C. Kimlik Kart Yayg nlaflt rma Projesi ve di er projeleri ile çiflleri Bakanl, Ses ve Görüntü Biliflim Projesi (SEGB S) ve Muhtelif fller ad alt nda UYAP ile ilgili projeler yürüten Adalet Bakanl, e- mza ve Mobil mza Destekli Elektronik Belge ve Arfliv Yönetim Sisteminin Kurulmas ve Yayg nlaflt - r lmas, SGK Baflkanl Yeni Sistem Merkezi Projesi ve SGK Baflkanl Merkez ve Taflra Teflkilat Biliflim Altyap s dame Edilmesi Projesi ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gemi Trafik Yönetim Sistemi (GTYS), GSM Altyap s Olmayan keflifler yap lmad takdirde bugünkü üretim seviyesi ile yurtiçi toplam ham petrol rezervinin 18,5 y ll k ömrü bulunuyor de yurtiçi üretilebilir do algaz rezervi ise 6,84 milyar metreküp olarak öngörülüyor. Yeni keflifler yap lmad takdirde, bugünkü üretim seviyesi ile yurt içi do al gaz rezervinin ise 10,3 y ll k ömrü bulunuyor. Türkiye deki petrol sahalar n n yüzde 7 si milyon varil rezerve sahip. Kalan yüzde 93 ünün rezervi ise 25 milyon varilden az seviyede yer al yor. Baflka bir deyiflle, Türkiye de keflfedilmifl petrol sahalar n n yüzde 93 ü küçük saha, yüzde 7 si ise orta saha s n f ndan olufluyor. Son 10 y lda Türkiye ham petrol arz yüzde 12 düflerken, do algaz arz yüzde 91 artt. 9 Yerleflim Yerlerine Altyap Kurulmas ve Elektronik Haberleflme Altyap s Olmayan Yerleflim Yerlerine Altyap Kurulmas gibi projeler yürüten Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakanl yüksek miktarda bilgi ve iletiflim teknolojileri yat r m yapan kurumlar olarak ön plana ç - k yor. FAT H Projesi, 1,4 milyar lira ile 2013 te en fazla ödenek ayr lan bilgi ve iletiflim teknolojileri projesi oldu. Fatih Projesi nin ard ndan 130 milyon lira ödenek ayr lan T.C. Kimlik Kart Yayg nlaflt rma Projesi, 126 milyon lira ödenek ayr lan UYAP ile ilgili Muhtelif fller projesi, 95 milyon lira ödenek ayr lan Tapu Kadastro Modernizasyonu Projesi ve 85 milyon lira ödenek ayr lan e- mza ve Mobil mza Destekli Elektronik Belge ve Arfliv Yönetim Sisteminin Kurulmas ve Yayg nlaflt r lmas projesi en büyük bütçeli bilgi ve iletiflim teknolojileri projeleri olarak dikkati çekiyor. (AA) 18 y ll k petrol, 10 y ll k do al gaz m z var Geçen y l ham petrol talebinin yüzde 9 u yerli üretimle karfl land, do algazda ise bu oran yüzde 1,6 olarak gerçekleflti. (AA)

10 10 Ekonomi STANBUL - Çin ekonomisinin karfl karfl ya oldu u emlak sektöründeki s k nt lar ve nakit s k fl kl bugün Çin borsas nda sert düflüfl yaflanmas na neden oldu. fiangay bileflik endeksi önceki kapan fla göre yüzde 5,3 gerileyerek günü 1.963,24 puandan tamamlad. AA muhabirine yapt aç klamada Göncü, gelecek haftalar n Çin hükümeti ve Merkez Bankas aç s ndan test niteli inde olaca n kaydetti. Fed kararlar n n ve Çin Merkez Bankas n n aç klamalar n n önümüzdeki dönemde Çin ekonomisini zorlu bir dönemin bekledi ini gösterdi- ine iflaret eden Göncü, emlak piyasas ve eyalet borç stokunun, ciddi bir risk teflkil etti ini, Fed in aç klamalar n n bu risklerin artmas na sebep oldu unu söyledi. Bugün Çin piyasalar n n cuma gününe göre daha sert bir tepki verdi ini ve A ustos 2009 dan bu yana en sert düflüflün gerçekleflti ini dile getiren Göncü, fiangay borsas 2,000 seviyesinde tutunamad ve seviyesine kadar düfltü. Piyasalar n bu kadar sert düflmesinin sebepleri belli, Fed in aç klamalar sonras piyasadaki likidite darl ve pazar günü Çin Merkez Bankas n n aç klamas ifadelerini kulland. Göncü, Çin Merkez Bankas n n piyasadaki likidite darl n geçici gördü ünü ve k sa vadeli ayarlamalar d fl nda, para politikas nda büyük bir de ifliklik yapmayaca n belirtti- ini aktard. Ahmet Göncü, Çin de para arz nda ve kredilerde h zl bir genifllemenin bugüne kadar uygulanan para politikas n bofla ç kartm fl olaca- n belirterek, bu nedenle Çin Merkez Bankas n n k sa süreli likidite darl na aç k piyasa ifllemleriyle küçük müdahalelerde bulunabilece ini 27 Haziran 2013 Çin ekonomisini zorlu bir dönem bekliyor Xian Jiaotong Liverpool Üniversitesi ö retim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Göncü, Fed kararlar ve Çin Merkez Bankas n n aç klamalar Çin ekonomisini zorlu bir dönemin bekledi- ini göstermekte dedi. ANKARA - G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl na ba l Tarla Bitkileri Merkez Araflt rma Enstitüsü Müdürü Mevlüt fiahin, Baklagil üretiminde, birim alanda al nan verim art r l rsa, ithalat oran n da azalt lmas sa lan r dedi. Tarla Bitkileri Merkez Araflt rma Enstitüsü Müdürlü ü taraf ndan, yeni çeflitleri gelifltirilen baklagillerin tan t m amac yla kizce Araflt rma ve Uygulama Çiftli i nde düzenlenen Tarla Günü ne çiftçiler ve enstitü yetkilileri kat ld. Etkinlikte konuflan fiahin, son y llarda yaklafl k 300 bin ton mercimek, kuru fasulye ve nohut ithalat yap ld n, 195 bin ton ihracat gerçeklefltirildi ini belirterek, Baklagil üretiminde, birim alanda al nan verim art r l rsa, ithalat oran n da azalt lmas sa lan r dedi.baklagillerin; ya ve kolesterol oran n n çok düflük, karbonhidrat oran n n ise çok yüksek oldu una dikkati çeken fiahin, dünyada 2 milyar insan n protein kayna olarak baklagil tüketti ini söyledi. Konuflmas n n ard ndan tarlada ürün çeflitleri hakk nda bilgi veren fiahin, enstitülerinde flimdiye kadar 6 nohut, 6 k fll k mercimek, 5 yazl k mercimek ve 1 kuru fasulye olmak üzere 18 tescilli baklagil çeflidi gelifltirdiklerini ifade etti. fiahin, baklagillerin üretim alanlar n n artmas için G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl n n dekar bafl na 87,5 lira deste i bulundu unu hat rlatarak, Dünyada 60 milyon ton üretilen, 40 milyar dolar piyasa de eri olan baklagillerin üretim alanlar geniflletilmeli diye konufltu. (AA) kaydetti. Yine Fed in aç klamalar sonras emlak piyasas ndan para ç k fl n n yaflanmas n n, ilk etapta emlak ve inflaat sektöründeki hisseleri çok ciddi olarak etkiledi ini anlatan Göncü, bununla beraber bu sektörlere kredi kulland ran bankac l k sektörü hisselerinin, gün içinde ortalama yüzde 7 civar nda de er kaybetti ini bildirdi. Göncü, emlak piyasas ndaki kriz riskinin flu an oldukça yükselmifl durumda oldu una dikkati çekerek, Özellikle bir trilyon dolara yaklaflan borç stokuyla, eyalet yönetimlerinin çifte darbe yemifl durumdalar. Birinci etki emlak piyasas ndan ç k fl ve e er devam etti i takdirde eyaletlerin ana gelir kaleminin azalmas, ikinci etki ise faizlerdeki yukar gidifl, borç stokunun sürdürülebilirli ini zora sokmakta diye konufltu. Merkez Bankas n n piyasalar sakinlefltirmek için aç k piyasa ifllemleriyle piyasaya bir miktar likidite verece i öngörüsünde bulunan Göncü, flunlar kaydetti: Zaten Merkez Bankas n n pazar günkü aç klamas nda da reel ekonominin desteklenece i ancak para politikas nda olabildi ince mevcut hedeflerin korunaca belirtilmekteydi. Önümüzdeki haftalar Çin hükümeti ve Merkez Bankas aç s ndan bir test niteli inde olacak. Fed kararlar ve Çin Merkez Bankas n n aç klamalar önümüzdeki dönemde Çin ekonomisini zorlu bir dönemin bekledi ini göstermekte. Likidite darl ve emlak piyasas ndan para ç k fl, Çin in büyümesindeki yavafllaman n h zlanarak devam etmesine sebep olabilir ve hatta bir krize dönüflmesine neden olabilir. (AA) Tarla Günü nde baklagil çeflitleri tan t ld Bakanl ktan an z yang n uyar s ANKARA - G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl, an z yang nlar konusunda çiftçileri uyard. Bakanl ktan yap lan yaz l aç klamada, topra- n ifllenmesinin daha kolay olaca düflüncesiyle an z yakman n kazanç de il ekonomik kay p oluflturdu u, verimlili i azaltt, do an n dengesini bozdu u, birçok canl türüne zarar verdi i kaydedildi. Yang nlar n, topra fakirlefltirip adeta öldürdü üne iflaret edilen aç klamada, ormanl k alana 4 kilometreden yak n alanlar ile iskana aç k bölgelerde an z ve ot örtüsü yakman n suç oldu unu ifade edildi. Vatandafllardan an z yakanlarla ilgili bildirimde bulunmalar istenen aç klamada, an z yakman n küresel s nmay tetikledi ine de yer verildi. Aç klamada, ülke topraklar n n organik madde bak m ndan zengin olmad, an z yakmayla mikroorganizmalar n yok oldu u belirtilerek, hasat sonras tarlalar n ifllenmesinin en do ru yöntem oldu unun alt çizildi. (AA)

11 Ekonomi 27 Haziran ANTALYA - Antalya Ticaret ve Sanayi Odas (ATSO) Baflkan Çetin Osman, flehir esnaf n n, tatil için gelen turistten yararlanamad n savundu. Kale duvar gibi kapat lm fl dedi i shoppinglerle oteller aras na, turistin d flar ç kar lmamas için tünel kurulanlar bile oldu- unu iddia eden Budak, 28 shopping merkezi bulunan Kemer esnaf n n isyan noktas na geldi ini ileri sürdü. ATSO nun haziran ay ola an meclis toplant s nda konuflan Çetin Osman Budak, turistin otelden d flar ç kamamas, esnaf n da turizmden pay alamamas gibi bir s k nt yafland n söyledi. S k nt n n shopping center olarak adland r lan al flverifl merkezlerinden kaynakland n savunan Budak, Kale gibi kapat lm fl. Otelle aras na tünel kurulmufl dedi i bu yerler nedeniyle Kemer esnaf n n isyan noktas na geldi ini anlatt. Kemer gibi küçücük bir yerde bile 28 shopping oldu una iflaret eden Budak, ilçe esnaf yla bu konuyu görüflmek için toplant yapacaklar n söyledi. Geçmifl y llarda da ayn sorunun yafland n ancak bugüne kadar çözüm üretilemedi- ini hat rlatan Budak, baz yerlerde iflin esnaftan turist çalmaya kadar vard n ileri sürdü. Kuyumcu ya da tekstil ma azas n n vitrini inceleyen turistin yan na yanaflan bir kiflinin, Buradan al flverifl yapma kaz klan rs n. Bak bizim flurada ma azam z var. Seni oraya götüreyim, oradan al flverifl yap. deme seviyesine kadar geldi ini iddia eden Budak, Ticari ahlak maalesef bu seviyeye gelmifl. Esnaf n isyan etmekten baflka çaresi yok. Gelecekler, de erlendirece iz. Sizlerden de bu konuda destek isteyece im. Bu konunun yüksek sesle dile getirilmesi ve yap lacaklar n yap lmas gerekiyor. diye konufltu. lgili bakanl klara ve yerel yönetimlere Ticaretteki bu kaosu art k durdurun diye seslenen ATSO Baflkan, flöyle devam etti: Çünkü yetki onlar n elinde. Geleneksel ticaret kent kültürüdür. Kent kültürünü yok etmeyin. Dünyan n hiçbir geliflmifl ülkesinde bu flekilde kale gibi, halka kapal, ucuz turizmle geçinen bir ticaret flekli yoktur. Akdeniz çana ndaki neredeyse bütün ülkeleri gezdim. Ben böyle bir fley görmedim. M s r gibi ülkelerde bile bu derece "Otel ile shopping aras na tünel kuran var, turist esnafa ulaflam yor" KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ de ildir. Art k nerede, hangi tür ticaretin nas l yap laca na iliflkin kurallar acilen getirilmelidir. Yerel yönetimler de kent merkezlerinin sosyal ve ticari canl - l n art rma, planl ve düzgün ticaret konusundaki sorumluluklar n üstlenmelidir. Yerel seçimlerin yaklaflt n hat rlatan Budak, ifl adamlar ndan ise flunu istedi: Bir deklarasyon yay nlayal m. Olmas gerekenler bunlar diyelim. Ben bunlar imzalayaca m ve bunlar uygulayaca m diyene imzay att ral m, sonra da takip edelim. Hangi partiden olursa olsun imza atmayana da oyumuzu vermeyelim. Art k yapacak baflka bir fley yok. Art k o seviyeye gelmifl durumda. Esnafa dönülmesi laz m. B çak vücudu kesti, kelle de gitti. (CHA) T A F S L A T T 2 L N T A S U 3 M N O T K R Z 4 K A P T A L L 5 P A L F A L A K A 6 A R B A R A K A 7 R A K K M O L A 8 A Y N G A Z Z 9 V E L A D E T M A 10 A L E O N A M A K 11 N R O Z E E S 12 A T Y A T A L A K 13 E K J L E T 14 A K A R K E K E Ç 15 K E N A R K E N E 16 A L A M A N A T 17 D T A E E S E 18 E N Z E B A N 19 M A L A Y A N 20 R A N T K E L

12 27 Haziran Ekonomi THY, dünya birincili i hedefliyor Türk Hava Yollar (THY) Genel Müdürü Temel Kotil, THY nin, Skytrax n de erlendirmesine göre, Avrupa n n En yi Havayolu fiirketi seçildi ini hat rlatarak, nflallah çal flarak, seneye dünya birincili ini de al r z diye konufltu. STANBUL - Kotil, havac l k sektörüne yönelik araflt rmalar yla tan nan Skytrax n Avrupa n n En yi Havayolu fiirketi ödülünü THY ye vermesi nedeniyle Atatürk Havaliman Ali Sürmen Toplant Salonu nda yap lan kutlama töreninde çal flanlarla bulufltu. Törende konuflan Kotil, Skytrax n y lda bir defaya mahsus olmak üzere dünya çap nda araflt rmalar yapt n hat rlatt. Kotil, araflt rmada internet üzerinden 18 milyon yolcuya ulafl ld n belirterek, Orada da de iflik kategorilerde de erlendirme yap l yor. Biz birçok kolda ya ikinci ya üçüncü olduk. Onlar saym yoruz art k. Ama son üç y ld r Güney Avrupa n n en iyi havayoluyuyuz. Ayn zamanda Business Class ikram nda dünyan n ANKARA - Ekonomi Bakan Zafer Ça layan, Bat l lar Afrika k tas na bakt zaman yer alt ndaki madenleri, biz ise yerin üstündeki Afrikal kardefllerimizi görürüz dedi. Ça layan, Gine Sanayi ve KO- B ler Bakan Ramatoulaye Bah ile görüflmesinin ard ndan iki ülke aras nda yat r mlar n karfl l kl teflviki ve korunmas na iliflkin anlaflman n imza törenine kat ld. mza töreninde konuflan Ça layan, anlaflman n iki ülkeye hay rl olmas dile inde bulundu. Hükümet olarak Afrika k tas na çok önem verdiklerini dile getiren Ça layan, bugün 31 Afrika ülkesinde Türkiye nin temsilciliklerinin bulundu unu kaydetti. Türk Hava Yollar n n (THY) Afrika ile iliflkilerin geliflmesinde önemli bir araç görevini üstlendi ini belirten Ça layan, Gine ile ticaretin de sürekli artt na iflaret etti. Hükümetin Afrika k tas na bak - fl n n Bat ülkelerinden çok farkl oldu unu anlatan Ça layan, Bat - l lar, Afrika k tas na bakt zaman en iyi havayoluyuyuz. Bu sonuçlar, THY den daha iyi hizmet veren havayolu yok anlam na da geliyor diye konufltu. Turkish Ground Service (TGS) flirketinden bir arkadafl m z az evvel dünya birincili ini istiyoruz dedi. nflallah çal flarak, seneye dünya birincili ini al r z. Bunlar çok önemli fleyler. Pazarlama ad na bize iyi güç veriyor ve yolcumuzun bizi tercihini sa l yor. Avrupa birincili i deyip de geçmeyin çünkü buras, havac l kta gözbebe i olan bir yerdir. Dünya yolcusunun üçte biri, afla yukar 1 milyar 100 bini Avrupa eksenlidir. Biz onlar n be enisini alm fl oluyoruz. Toplant da, tek tek söz alarak, ödülle ilgili düflüncelerini paylaflan THY çal flanlar konuflmalar n ard ndan birlikte pasta kesti. (AA) Türkiye ve Gine karfl l kl yat r mlar teflvik edecek yer alt ndaki madenleri biz ise yerin üstündeki Afrikal kardefllerimizi görürüz diye konufltu. Gine Sanayi ve KOB íler Bakan Ramatoulaye Bah da anlaflman n iki ülke aras ndaki iflbirli i kap s n açacak bir anahtar oldu unu söyledi. Anlaflman n kardefllik temeli üzerine kuruldu unu anlatan Bah, Türkiye ve Gine halklar bu temel üzerindeki anlaflmadan faydalanacaklard r dedi. Türkiye nin ekonomi ve kalk nma anlam nda Gine ye önemli tavsiyelerde bulunaca n belirten Bah, Gine Hükümeti d fla aç k bir hükümettir ve Türkiye, bu anlamda imtiyazl bir ortakt r de erlendirmesinde bulundu. Türkiye nin bilgi ve becerilerinin fark nda olduklar n anlatan Bah, Nijerya y gezerken altyap yat r mlar n n Türkler taraf ndan gerçeklefltirildi ine flahit oldu unu ve bu imkanlardan kendilerinin de faydalanmak istediklerini dile getirdi. Önümüzdeki 5 y lda Gine de 15 milyar dolarl k madencilik yat r m yap laca n bildiren Bah, Madenlerin ç kar lmas için gerekli altyap - m z yok. Bunun için Türk firmalar - n n flu andan itibaren kendilerine yer edinmeleri gerekiyor ifadesini kulland. Bu arada, Bah, Gine ye ticaret müflaviri atanmas, THY nin direkt uçufllar gerçeklefltirmesi konusundaki taleplerini iletti i Bakan Ça layan ülkesine davet etti. Ça layan da buna karfl l k, Afrika daki ticaret müflavirli i say s n art rmak istediklerini, bu anlamda Gine yi gündeme alacaklar n kaydetti. THY uçufllar na iliflkin taleple ilgili de Ça layan, konunun THY ye iletilece ini ve kendisinin de Gine ye ziyarette bulunmay istedi ini söyledi. Ça layan, Türkiye nin dönemini kapsayacak BM Güvenlik Konseyi geçici üyelik adayl ile zmir in Expo Fuar ve stanbul un 2020 Olimpiyat adayl klar konusunda destek istedi. mza töreninin ard ndan Ça layan, Bah a testi hediye etti. (AA) Finansman deste i KOB lerde istihdam art rd ANKARA - KOB ler, Uluslararas mar ve Kalk nma Bankas (IBRD) arac l yla sa lanan 500 milyon dolarl k krediyi kullanarak yaklafl k 3 bin 500 kifliyi ifl sahibi yapt. AA muhabirinin Dünya Bankas - n n Dünya Bankas Grubu - Türkiye flbirli i: Ülke Program n n Görünümü raporundan derledi i bilgilere göre, küçük ve orta büyüklükteki iflletmelerin (KOB ) orta ve uzun vadeli finansman na eriflimini art rmak amac yla A ustos 2010 dan itibaren Türkiye-KOB ler için Finansmana Eriflim Projesi-2 uygulanmaya baflland. Proje için 500 milyon dolar kaynak ayr l rken, flubat ay itibariyle bunun 415,1 milyon dolarl k k sm kullan ld. Projeyle ayn zamanda hali haz rda yetersiz hizmet verilen bölgelere kredi sa lanmas na yard mc olunmas ve bölgeleraras kredi ve üretim uçurumunun genifllemesinin engellenmesi hedeflendi. (AA)

13 27 Haziran 2013 D fl Haberler 13 Çin, ABD yi siber sald r için k nad Pekin yönetimi, Washington un baz kurulufllar - n n Çin'e siber sald r da bulunmas n k nad. Lavrov: Suriye'de muhalifleri silahland rmak siyasi çözüme engel olur MOSKOVA - Rusya D fliflleri Bakan Sergey Lavrov, Suriye deki muhalefeti silahland rman n, ülkede siyasi çözüme engel olaca n söyledi. Konuyla ile yaz l aç klamada bulunan Lavrov, Katar n baflkenti Doha da toplanan Suriye Dostlar n n muhaliflere silah verme karar n n, tehlikeli bir giriflim oldu unu iddia etti. Lavrov a göre, Arap ve baz Bat ülkeleri, Suriye muhaliflerine silah tedarik ederek, ülkedeki sorunun siyasi çözümünü olumsuz etkiliyor. Doha da al nan son karar n, Suriye sorununa önerilen acil siyasi çözümü zora soktu u, akan kan n durdurulmas na olumsuz etki edece- i belirtildi. Aç klamada Suriye ile ilgili karar n Suriye halk taraf ndan verilmesi gerekti i ça r s n yenileyen Moskova, d flar dan yap lan müdahalelerin bar fl zorlaflt rd n savundu. ki y ld r Suriye de devam eden çat flmalarda ço u çocuk ve kad n resmi rakamlara göre 93 bin kifli yaflam n yitirdi. Ülkede 1.6 milyon kifli ise evini terk ederek yurtd fl na kaçt. Rus ve ABD li yetkililerin yar n Cenevre de Birleflmifl Milletlerin Suriye Temsilci El Ahtar El brahimi ile görüflmesi bekleniyor. (CHA) PEK N - Çin D fliflleri Bakanl sözcüsü Hua Chunying, konuyla ilgili yaz l aç klamas nda, olaydan ciddi kayg duydu unu belirtti. Hua, ABD yönetiminin baz kurulufllar n n Çinli bir telekomünikasyon flirketi ve Pekin deki ünlü Qinghua (Tsinghua) Üniversitesi'ne yapt siber sald r lar n, siber sald r ma durunun Çin oldu unu gösterdi ini söyledi. ABD, Çin'in kendilerine ciddi siber sald r larda bulundu unu söylüyordu. Olayla ilgili ABD nezdinde ciddi giriflimlerde bulunduklar n belirten Hua, ülkesinin her türlü siber sald r ya karfl ç kt - n hat rlatt. Sözcü, uluslararas toplumla iflbirli ini ve diyalogu güçlendirerek, siber güvenli i korumaya MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanl 2013 al mlar ile ilgili 737 milyar ruble (22,5 milyar dolar) silah al m anlaflmas imzalad. R A Novosti haber ajans na de erlendirmede bulunan Savunma Bakan Yard mc s Yuri Borisov, anlaflman n 2013 al mlar n n yüzde 82,4 ünü kapsad n söyledi. Savunma al mlar ile ilgili haz r olduklar n da ifade etti SNOWDEN OLAYI Sözcü Hua, ABD'nin, Prizma adl programla dünyadaki milyonlarca kiflinin telefonlar n ve internetini gizlice izledi i olay n s zd ran eski CIA çal flan Edward Snowden n, Hong Kong'dan ayr lmas yla ilgili soruyu yan tlad. Çin in, Snowden in Hong Kong tan ayr lma karar na dahil olup olmad konusunda Hua, Hong Kong Özel dari Bölgesi hükümeti taraf ndan Snowden olay yla ilgili hukuk kurallar çerçevesinde verdi i karara sayg l olduklar n söyledi. Söczü Hua, Çin in, Snowden in söyledi i ABD, Çin e siber sald r gerçeklefltirdi iddialar konusunda ciddi endifle duydu unu ifade etti. Hong Kong hükümetinden Snowden'i gözalt na almas n isteyen ancak bunun için sundu u belgelerin Hong Kong taraf ndan yeterli bulunmayan ABD, Hong Kong tan Moskova ya giden ve Ekvador dan sa n ma talep eden Snowden meselesini nas l çözece ini düflünüyor. Snowden'in buradan ayr l p, Küba'ya gidece i de bildirildi. Bu olay n Baflkan Obama ya verilen deste- i düflürdü ü da kaydediliyor. Rusya Savunma Bakanl, 23 milyar dolarl k silah al m anlaflmas imzalad harcamalar n n bu y l 1 trilyon rubleyi bulmas bekleniyor. Böylece Rusya, 2012 ye göre yüzde 40 daha fazla silah al m yapacak. Rusya hükümeti ordunun modernizasyonu için 2020 ye kadar 20 trilyon ruble (641 milyar dolar) yat r m yapmay planlad. Her y l ortalama yüzde 11 art fl öngören program n sonunda Rus ordusunun yüzde 70 i modern silahlara sahip olacak. Yolsuzluk ve rüflvet nedeni ile s k elefltirilen savunma sanayi ile ilgili yat r mlar ülke gündeminde yer almaya devam ediyor. (CHA)

14 14 Almanya'n n seçim gündemi; Türkiye Almanya'da Eylül 2013'te yap lacak federal seçimler öncesi siyasilerin sert söylemlerinde ve Türkiye karfl tl nda art fl görülüyor. CAKARTA - Endonezya'da sübvanseli benzine zam yap lmas ile bafllayan gösteriler devam ediyor. Göstericiler bugüne kadar herhangi bir kurum ve kurulufla zarar vermezken, ilk kez resmi araç ve otobüslere tafl ve tekmeler ile sald rd. Endonezya'da Cuma günü akflam yap lan resmi ANKARA - Türkiye'nin Avrupa Birli i (AB) üyeli ine "stratejik ortakl k" önerisiyle karfl ç kan Almanya'n n ayn zamanda kat l m müzakereleri çerçevesinde aç lacak yeni fas llar engellemesi, Eylül 2013'te yap lacak seçimlerin yans malar olarak de- erlendiriliyor. Avrupa Türk Demokratlar Birli i eski Baflkan Hasan Özdo an, AA muhabirine yapt aç klamada, Gezi Park olaylar ndan sonra Almanya'da Türkiye karfl t karalama kampanyalar n n devreye sokuldu unu söyledi. Özdo an, "Türkiye'de savafl varm fl gibi hava oluflturdular" dedi. Focus Dergisi'nin Türkiye hakk nda yazd klar n hayretle karfl lad klar n ifade eden Özdo an, "Bütün medya seferber oldu. Türk vatandafl olarak bunlara dayanmak çok zor. Hükümet sözcüsü ve Baflbakan Merkel'in yapt aç klamalar da Avrupa'da çok kötü bir imaj çizdi. Yap lan anketlerde, Türkiye'nin AB üyeli ine karfl ç kanlar yüzde 60'lardan yüzde 90'lara ç kt " diye konufltu. Alman ifladamlar n n stanbul'da yap lan havaalan ndan, küresel güçlerin ise Kanal stanbul projesinden rahats z oldu unu vurgulayan Özdo an, sözlerini flöyle sürdürdü: "fiu anda Türkiye'de Avrupa'n n en büyük havaalan yap l - yor. Almanya'daki havayollar na bakt m z zaman tek ayakta kalan Lufthansa'd r. Buda yak n bir zamanda iflasa gidecek. Bu yüzden Alman ifladamlar havaalan yap lmas ndan çok aç klama ile sübvanseli benzine zam yap lm flt. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Jero Wacik'in yapt resmi aç klama sonras benzinin fiyat 4 bin 500 rupiahtan (0,88 TL) 6 bin 500 rupiaha (1,27 TL) ç kt. Ekonomi Bakan Hatta Rajasa ise benzine yap lan zamm n ülke ekonomisi rahats zlar. Kanal stanbul ile birlikte Mondros Bo azlar Sözleflmesi geçersiz olacak. Bu baz ipoteklerin kalkmas anlam na geldi i için flimdiden engel olmaya çal - fl yorlar." Uzmanlar, Almanya Baflbakan Angela Merkel'in, Türkiye karfl tl - n iç siyasi malzeme olarak kulland na dikkati çekiyor. Gazi Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Doç. Dr. Nail Alkan ise Merkel'in hiçbir zaman Türkiye'nin AB üyeli i konusunda destek vermedi ini, aksine bunu seçim malzemesi olarak kulland n söyledi. Almanya'da 22 Eylül için bir mecburiyet oldu unu ve geçim darl çekenlere de benzin paras takviyesi yap laca belirtmiflti. Buna ra men ülkedeki benzin zamm protestolar dinmedi. Daha çok üniversite gençleri taraf ndan yap lan protestolar n fliddetini art rmas da ayr ca endifle verici olarak görülüyor. 27 Haziran 2013 D fl Haberler 2013'te Federal seçimlerin yap laca n hat rlatan Alkan, "Genelde seçim dönemi Hristiyan Demokrat Partileri Türkiye lehinde çok olumlu konuflmazlar. Bu yüzden bunu seçim malzemesi olarak kullan yorlar. Merkel AB kap s n Türkiye'ye kapatt r yormufl gibi hissettiriyor ama eylülden sonra farkl konuflaca n düflünüyorum" diye konufltu. Orta Do u Teknik Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Ba c da Gezi Park olaylar n n Avrupa'da Türkiye karfl tlar n n ifline yarad n ifade etti. AB içinde baz siyasi partilerin Türkiye'nin üyeli ine karfl ç kmas - n n AB'nin karfl ç kt anlam na gelmedi ini ifade eden Ba c, "AB üyesi ülkeler içinde hangi siyasi parti karar al rsa als n bu karar ba lay c de ildir" diye konufltu. (A.A) Endonezya'da indirimli benzine zam gösterileri dinmiyor Göstericiler bugüne kadar herhangi bir kurum ve kurulufla zarar vermezken, ilk kez resmi araç ve otobüslere tafl ve tekmeler ile sald rd. Polis ise henüz göstericilere sert müdahalelerde bulunmad. Sadece gruplar provoke eden bir kaç gösterici gözalt na al nd. (CHA) Ashton: Türkiye nin gelece inin bizimle birlikte oldu una inan yorum LÜKSEMBURG - AB D fl Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Türkiye ile müzakereleri durdurmak yerine angajman politikalar n n daha iyi bir seçenek olaca n söyledi. Lüksemburg daki AB d fliflleri bakanlar toplant s öncesi sorular cevaplayan Ashton, Türkiye hakk ndaki görüflümün çok aç k oldu unu biliyorsunuz. Türkiye nin gelece inin bizimle birlikte oldu una inan yorum ama yap lmas gereken tüm ifllerde büyük geliflme kaydedilmeli. dedi. Türkiye deki geliflmeler hakk nda endiflelerini dile getirdiklerini ifade eden Ashton, Üye ülkelerin nas l karar verece ini beklemek zorunday z. Ama genel olarak angajman politikalar n n çok daha iyi seçenek oldu unu düflünüyorum. ifadelerini kulland. (CHA)

15 15 Ankara Baflkan Özden, MHP li Karabal n iddialar n yalanlad 27 Haziran 2013 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çubuk lçe Teflkilat Yönetim kurulu ad na yap - lan aç klamaya cevap veren Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, yap lan aç klaman n gerçekleri yans tmad gibi baz lar taraf ndan ilçede yap lanlara at gözlü ü ile bak ld n n bir göstergesi oldu unu söyledi. Yerel bas na MHP lçe Teflkilat ad - na bir aç klama yapan MHP Çubuk lçe Baflkan Yard mc s Sad k Karabal n aç klamas n de erlendiren Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, yap lan aç klaman n gerçekleri yans tmad n söyledi yerel seçimlerinden önce ilçe halk na verdi i vaatlerin büyük bir bölümünü yerine getirdi ini hat rlatan Baflkan Özden, bunlardan en önemlilerinden birisinin de Y ld r m Beyaz t Üniversitesi oldu unu vurgulad. Üniversitenin ilçelerine kurulmas noktas nda Ankara n n 25 ilçesinin uzun süre adeta bir biriyle yar flt n anlatan Baflkan Özden, Elhamdülillah bu yar flta, bu mücadelede biz kazand k. Ben buradan üniversitenin ilçemize kurulmas noktas nda destek olan herkese ayr ayr teflekkür ediyorum dedi. Aç klamada bulunan Karabal da dahil baz kiflilerin Üniversite ile fakülte ve yüksek okulu kar flt rd n kaydeden Baflkan Özden, Y ld r m Beyaz t Üniversitesi, Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an n iste i üzerine Ankara'n n 5. Devlet üniversitesi olarak Say ve 21 Temmuz 2010 tarihinde T.C. Resmî Gazete'de yay mlanan karar uyar nca 7 fakülte, 1 yüksekokul ve 4 enstitü ile 1 Konservatuar olarak kurulmufltur. Yine bizlerin, bölge milletvekillerimiz, bakanlar m z n ve Baflbakan m z n iste i üzerine üniversitenin Çubuk ta kurulmas na karar verilmifltir. Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Do an ile birlikte yapt m z çal flma neticesinde ise kendilerine ilçemizin birçok bölgesinden yer gösterilmifl, ancak gösterilen yerlerin fiziki ve di er flartlar üniversite yerleflkesinin kurulmas na uygun olmad için üniversitenin Esenbo a, Yenice, kip nar ve Dumlup nar Mahallelerimizin yak n nda bulunan kamuya ait 3 bin dönümlük alan üzerine kurulmas na karar verilmifl ve bu alan yap lan düzenlemelerle üniversiteye tahsis edilmifltir. Belediyemize ait 280 dönümlük alanda üniversitenin kullan m için Y ld r m Beyaz t Üniversitesine tahsis edildi. Ayr ca bu bölgede yap lan imar plan tarih ve 6237 say l kararla Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan onaylanm flt r. Ankara Büyükflehir Belediyesi taraf ndan kampus alan na ulafl m yollar n n aç lmas çal flmalar da devam ediyor. Baflbakanl k Toplu Konut daresi Baflkanl (TOK ) taraf ndan 2013/76742 say l al nan ihale karar ile Y ld r m Beyaz t Üniversitesi Temel Sa l k Bilimleri ve Laboratuvarlar Binas nflaat ile Altyap ve Çevre Düzenlemesi ifli tarihinde ihale edilecektir. Bütün bunlar da gösteriyor ki üniversite ile ilgili çal flmalar h zla devam etmektedir diye konufltu. Çubuk ilçesinin belediye baflkan olarak Türkiye Cumhuriyeti nin Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an karfl lamaya gitti ini ve tüm ilçe halk n bu karfl lamaya davet etti ini söyleyen Çubuk Belediye Baflkan Lokman Özden, davetine icabet eden tüm ilçe halk na teflekkür etti ini belirterek, flunlar söyledi: Elbette Çubuk Belediye Baflkan olarak dünya lideri ve Türkiye Cumhuriyeti nin Baflbakan Say n Recep Tayyip Erdo an karfl lamaya gitmek en do al hakk m. Ayr ca ilçe halk m z ve bizi sevenleri de ilçe s n rlar m z aras nda bulunan Esenbo a Havaalan na baflbakan m z karfl lamaya davet etmemizden do al bir fley olamaz. Halk n seçti i iktidara ve Say n Baflbakan m za sahip ç kma duygusu kesinlikle hissi bir yaklafl m de ildir. Tamamen inand m de erlere sayg m n ifadesidir. Manipülasyonlarla, ayak oyunlar ile iktidar n alafla edilmeyece ini göstermek için oradayd m. Demokrasiye sahip ç kmak, demokrat olmak sizce neden garip karfl land. nan n anlamakta zorlan yorum. Halk - m z n seçti i bir insan olarak 15 y ld r sayg de er hemflerilerimin hizmetinde olma onurunu yafl yorum. Bu makamlar Allah (c.c) nasip etmesi ile oluyor. fiahs m n, makam u runa yapt bir eylem gibi görünmesi de ayr ca flahs - ma yap labilecek en ucuz bir iftirad r. Ben buradan davetimize icabet eden tüm ilçe halk m za en kalbi duygularla teflekkür ederim. Bizim tek gayemiz var, o da halka hizmet etmek ve halka hizmet edene en iyi flekilde teflekkür etmektir. HÜRS AD Kad n Platformu ndan panel Hür Sanayici ve fladamlar Derne i (HÜRS AD) Kad n Platformu taraf ndan organize edilen ' fl Dünyas nda Kad n Paneli' düzenlendi. Ankara daki Marriot Otel de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl Bakan Yard mc s Aflk n Asan n da k sa bir konuflma yapt panele AK Parti Samsun Milletvekili Tülay Bak r ve Ankara ifl dünyas ndan çok say da ifl kad n kat ld. Moderatörlü ü HÜRS AD Yönetim Kurulu Üyesi Hande Gözüm taraf ndan gerçeklefltirilen organizasyona panelist olarak kat lan Sema Güral Sürmeli Aile flirketlerinde kurumsallaflma, Sibel Öztep Oymac Çokuluslu flirketlerde kad nlar için tehditler ve f rsatlar, TUS- KON Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Rana Tezcan Aç kgöz ise Sivil toplum kurulufllar nda kad n olmak konular nda sunum yapt. Kad n kavram n n ço unlukla sorunlarla beraber an lmaya mahkum edildi i günümüzde, bu panelle baflar l örnekler üzerinden yanl fllar n tespiti ile beraber do rular ad na neler yap labiliri konuflacaklar n belirten HÜRS AD Kad n Platformu Baflkan Filiz Reis Çebi, HÜRS - AD Kad n Komisyonu, Türkiye nin güçlü bir gelece e olan yolculu unda Türk ifl kad nlar n n daha fazla yer almas n sa lamak, onlara ifl alanlar nda ve giriflimcilikle ilgili her konuda rehberlik ve öncülük etmek amac yla kurulmufl bir yap olarak, ülkemizdeki kad n giriflimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bak m ndan gelifltirilmesi ve daha donan ml hale getirilmesi amac yla ifl kad nlar na yönelik faaliyetler gerçeklefltirmektedir. Seminerler, e itimler, yurtd fl ifl gezileri ve lobi faaliyetleriyle komisyonumuz, üyesi ifl kad nlar m z n hem kendi aralar nda ticari networkünü sa lamak hem de küresel pazarda aktif oyuncular haline gelmelerine imkan tan mak üzere yo un bir çal flma ve gayret gösteriyoruz. dedi.

16 27 Haziran Genel fiimdi de Turizm Fobisi ifl bafl nda Avrupa daki finansal krizi en a r flekilde hisseden italya, spanya ve Yunanistan n Gezi Park protestolar yla bafllayan gerginlikle ilgili abart l haberler yapmas, bu ülkelerin Türkiye nin y ll k 30 milyar dolara yaklaflan turizm gelirine göz dikmesi ve faaliyetleri, Turizm lobisi olarak yorumland. STANBUL - Türkiye yi ziyaret eden turist say s, bir önceki y l n ayn dönemine göre may s ay nda yüzde 17,82 art fl gösterirken, Ocak-may s döneminde Türkiye yi ziyaret eden yabanc say s geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 18,47 art fl göstererek, 10 milyon 474 bin 569 a ulaflt. AA muhabirinin konuya iliflkin sorular n yan tlayan Gaziantep Üniversitesi ktisat Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Bekmez, ERT yi kapatmak zorunda kalan Yunanistan n aç kça Türkiye de gerginlik var, oraya gitmeyin haberlerine yer verdi ini an msatt. Kriz nedeniyle iflas n efli inden dönmüfl bir ülke Yunanistan... Yunanlar n Türkiye de ifller biraz kötüye gidince turist kitlelerine korku salmas net bir flekilde fiark kurnazl... de erlendirmesini yapan Prof. Bekmez, stanbul da rezervasyon iptalleri yafland n, di er flehirlerde bu oran nispeten düflük olsa da, yabanc turistlerin Türkiye ye olan ilgilerinde düflüfl oldu unu, ülke olarak bu yanl fl alg n n düzeltilmesi gerekti ini kaydetti. Türkiye nin, her y l turizmden 30 milyar dolara yak n gelir elde etti ini an msatan Bekmez, Türkiye nin toplam ihracat n n 155 milyar dolar civar nda oldu u düflünülürse, bu rakam hiç de göz ard edilecek bir mebla de ildir. Türkiye nin turizmde rakibi olan spanya, talya ve Yunanistan n 2008 krizinden afl r etkilendi i dönemde Türkiye turizm sektöründe ciddi bir ivme yakalam flt dedi. Türkiye ye gelen turist say s n n 2007 y l nda 26 milyon iken, 2012 y - l nda 35 milyona yükseldi ini belirten Bekmez, Bu rakam, spanya da 59 milyondan 55 milyona, Yunanistan da ise 17 milyondan 14 milyona düflmüfltür. Ayn y llar için turizm gelirleri, Türkiye de 20 milyar dolardan 30 milyar dolara yükselmiflken; spanya da 70 milyar dolardan 65 milyar dolara, Yunanistan da ise 18 milyar dolardan 14 milyar dolara düflmüfltür bilgisini verdi. Türkiye de turizm gelirlerinin toplam ihracat içerisindeki pay n n 2008 krizi öncesi yüzde 14 düzeyindeyken, geçen y l yüzde 16 lar seviyesine yükseldi ini, ayn y llar için turizm gelirlerinin toplam ihracat içindeki pay n n spanya da yüzde 17 den yüzde 15 lere, Yunanistan da ise yüzde 24 ten yüzde 20 lere geriledi- ini belirten Bekmez, rakiplerinden farkl yönlerdeki bu geliflmelerin nedeninin Türkiye nin hem ekonomik hem de sosyal ve siyasal aç dan güvenilir bir ülke olmas ndan kaynakland n aktard. Gezi Park protestolar n n Türkiye nin Güvenli ülke imaj n zedeledi ini, dolay s yla da turizm sektöründe ciddi kay plara neden olacak iptallere yol açt - n anlatan Bekmez, Yunanistan n tutumuna iliflkin flöyle konufltu: Avrupadaki kriz nedeniyle iflas n efli inden dönmüfl bir ülke Yunanistan. Yunanlar n Türkiye de ifller biraz kötüye gidince turist kitlelerine korku salmas net bir flekilde fiark kurnazl. Rezervasyon iptalleri stanbul da yüzde 80 lere ulaflm fl durumda. Di er flehirlerde bu oran nispeten düflük olsa da, yabanc turistlerin Türkiye ye olan ilgilerinde büyük düflüfl var. Ülke olarak bu yanl fl alg y düzeltmeliyiz. Ayr ca, kongre turizmi çerçevesinde planlanm fl olan birçok uluslararas organizasyon ya iptal edilmifl ya da ertelenmifltir. Örne in, internet üzerinden otel arama motoru Trivago nun verilerine göre, Gezi park eylemlerinin bafllamas ndan bu güne stanbul da yüzde 99, zmir de yüzde 95, Ankara da yüzde 86 ve Antalya, Kufladas, Bodrum, Fethiye, Çeflme dolaylar ndaki otellerin internet üzerinden taranma oranlar nda ise yüzde 81 oran nda düflüfller gözlenmektedir. Bu da 2013 y l n n ikinci yar s nda turizm gelirlerinde ciddi azalmalar olaca- n göstermektedi. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an n Gezi Park protestolar nda Faiz lobisi nin rolüne iflaret etti ini dile getiren Bekmez, bu durumda Turizm lobisi ni de iflin içine katmak gerekti ini belirtti. Dünya medyas n n olaylar abart l bir flekilde servis etmesinin bir nedeninin de, Türkiye nin seyahat için güvenli bir ülke olmad yönünde lobi yapmak oldu unu öne süren Bekmez, Olaylar n hemen ertesinde, turizmde rakibimiz konumunda olan ülkelerin bakan düzeyinde Türkiye ye gitmeyin kampanyas bafllatmalar n n nedeni Türkiye nin turizm gelirinin y ldan y la artmas na göz dikmesi de il de ne olabilir? spanya Turizm Bakan Jose Manuel Soria, Türkiye ye gidecek tüm turistleri kendi ülkelerine gelmeye davet etmedi mi? flas n efli inden dönmüfl Yunanistan n gazeteleri sayfalar dolusu reklamla Türkiye nin güvenli olmad n, ancak Yunanistan a gelecek turistlerin daha huzurlu tatil yapacaklar n ilan etmedi mi?. Hatta talya bile, Türkiye aleyhine turizm flirketleriyle bakan düzeyinde görüflmelerde bulunmad m? diye konufltu. (AA) Kanamay 30 saniyede durduran yara band gelifltirildi ANKARA - Hacettepe Üniversitesi Teknokent te yaralanmalarda kanamay, 30 saniyede durduran yara band gelifltirildi. Teknokent te Ar-Ge departman bulunan bir medikal firma için antiseptik özellikli kan durdurucu proje gelifltiren Prof. Dr. Mevlüt Ertan n üretti i yara band ile yaralanmalarda 30 saniyede kan durdurulabilecek. Bant sayesinde ev ve trafik kazalar, savafl ve terör yaralanmalar nda hastan n kan kayb ndan ölmesi engellenecek. Ertan, AA muhabirine yapt aç klamada, mevcut kan durdurucu yara band örneklerinden daha etkin bir ürün gelifltirdiklerini bildirerek, ürünü yüzde yüz yerli olarak Türkiye de üretebilmenin mutlulu- unu yaflad n kaydetti. Travmayla iliflkili ölümlerin baflta gelen nedeninin kanama oldu una iflaret eden Ertan, travmal hastan n tedavisinde kritik an n n; kanamaya an nda müdahale oldu una iflaret etti. Ertan, geleneksel sarg bezi ve bandajlama tekniklerinin kan n emilmesinde ve kanamal bölgeye uygulanan kompresyonda yard mc oldu unu ancak kan p ht laflt rma ve kanama durdurma kabiliyetleri olmad ndan travma müdahalelerinde yetersiz kald n ifade etti. (AA)

17 27 Haziran 2013 Ankara Akyurt Aile Yaflam Merkezi y lsonu flenli i düzenledi Ankara Büyükflehir Belediyesi Kültür ve Sosyal fller Dairesi Baflkanl bünyesinde Akyurtlulara hizmet veren Akyurt Aile Yaflam Merkezi, Gölbafl Mogan Gölü nde y lsonu flenli i düzenledi. 17 HABER MERKEZ Akyurt ilçesinde e itim veren okullar n kat ld etkinlikle ö renciler e itim ö retim maratonunun sonunda yap lan flenlikle gönüllerince e lendiler. Sunuculu unu Didem Erdo an n yapt flenlik, her okuldan bir ö rencinin temsil edildi i bayrak koflusuyla bafllad. Alk fllar içerisinde flenlik alan na gelen ekip, Türk bayra n Kurum idarecisi Zakir Özdemir e teslim etti. Zakir Özdemir in protokol konuflmas n n ard ndan Halk Oyunlar Gösteri grubu oyunlar n yöresel müzik eflli inde sergiledi. Akyurt Aile Yaflam bünyesinde e itim alan Tekvando ö rencilerinin gösterilerinin ard ndan ö renciler aras yar flmalar yap ld ve müzik eflli inde oyunlar oynand. Voleybol ve Futbol turnuvalar n n yap ld flenlikte yöresel oyunlarda da gençler k yas ya yar flt lar. p atlay p, top oynad klar flenlikte halat Engelsiz flarj istasyonu HABER MERKEZ Geçti imiz aylarda Mamak Belediyesi taraf ndan akülü tekerlekli araba kullanan engelli vatandafllara yönelik hizmete sunulan flarj istasyonu, akülü sandalyeler için bir sorun olan flarj engel olmaktan ç kar yor. Tekerlekli sandalyesi akülü olan engelli vatandafllar n hareket alan n geniflleten flarj istasyonu, baflta Mamakl engelliler olmak üzere bütün vatandafllar n hizmetinde. Türkiye de ilk defa tekerlekli araç flarj istasyonunun Mamak Belediyesi taraf ndan hizmete sunulmas ndan haberdar olan engellilerde gün içerisindeki programlar n flarj istasyonunu hesaba katarak daha rahat bir flekilde planl yor. Akülü araç flarj istasyonunu kullanan engelli vatandafllardan biri de Y ld r m Keser. 3 çocuk babas olan Y ld r m Keser bafl nda bulunan kist nedeniyle yürüyemiyor. Akülü sandalyelerin yolda kalma riskinin oldukça fazla oldu unu dile getiren Keser; Bir y ld r akülü araç kullan yorum. Mamak Belediyesi nin bu hizmetinden haberdar olduktan sonra daha rahat hareket etmeye bafllad m. Bu flarj istasyonu sayesinde hareket alan m daha da geniflledi dedi. Evinin Abidinpafla Mahallesi nde oldu unu söyleyen Y ld r m Keser; Bu gün Ulucanlar da akrabam n ifl yerine ziyarete gittim. Dönüflte sandalyemin flarj azald için buraya u rad m. Sandalyemin aküsü evde flarj ederken 8 saatte doluyor ama burada 1,5 saat gibi çok k sa bir sürede flarj tamamlan yor dedi. fiarj istasyonu sayesinde çok daha uzun mesafelere arabas yla gidebildi ini dile getiren Y ld r m Keser art k mesafeleri sorun olarak görmüyor. Keser; Arabamla Ulus a kadar gidebiliyorum. Dönüflte burada flarj m tamamlay p evime geçiyorum. Bu hizmetten dolay Mamak Belediyesi ne teflekkür ederim dedi. Her zaman engellilerin yan nda olduklar n dile getiren Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül; Türkiye de ilk defa belediyemizin hizmete soktu- u flarj istasyonu engelli vatandafllar m z taraf ndan s kça kullan l yor. Yönetim olarak engelleri ortadan kald rmak, hayat engelli vatandafllar m z için daha engelsiz hale getirmek için çal flmalar m z devam ediyor dedi. çekme, yumurta tafl ma, yo urt yeme, çuval, elma yeme, sandalye kapmaca, bayrak yar fl, tersini yap oyunlar oynand. fienli in sonunda oyunlarda dereceye giren ö rencilere madalyalar verildi. Liseler aras voleybol turnuvas nda Akyurt K z Teknik Lisesi, lkö retim okullar aras voleybol turnuvas nda Akyurt Nehire Bir lkö retim Okulu, Liseler aras futbol turnuvas nda Akyurt Çok Programl Lisesi, ilkö retim okullar aras futbol turnuvas nda Akyurt lkö retim Okulu, liseler aras bayrak yar fl nda Akyurt Çok Programl Lisesi, liseler aras halat çekme yar fl nda Akyurt K z Teknik Lisesi, ilkö retim okullar aras halat çekme yar fl nda Akyurt BARMEK lkö retim Okulu flampiyon oldu. Bireysel oyunlarda da en çok baflar gösteren ve dört ayr branflta birincilik alan Akyurt BARMEK lkö retim Okulu y l sonu flenli inde oyunlar flampiyonu olarak kupas n Zakir Özdemir den ald.

18 18 27 Haziran 2013 Genel Camiler çocuk açt Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, Bu yaz kurslar nda hiçbir fley yapmasak, sadece çocuklar m z n camiyle buluflmas, çocuklar m z n minbere, mihraba t rmanmas, kürsüye ç kmas, saflar n aras nda kofluflturmas dahi bu ülke için, bu millet için birer rahmettir. Hepimizin bu bilinçte oldu unu biliyorum dedi. ANKARA - Görmez, yaz Kur an kurslar n n bafllamas dolay s yla Diyanet flleri Baflkanl Konferans Salonu ndaki programda, yaz kurslar nda görev yapacak din görevlileri ve Kur an Kursu ö reticilerine, Diyanet in cami içinde ve d fl nda 100 ü aflk n ülkede hizmet yürüttü ünü anlatt. Görmez, Bunlar n hepsini toplad m zda milletin gelece ine yap lan yat r m diyebilece imiz en önemli hizmet bu yaz kurslar d r. Çocuklar m z n gelecek kimli ini infla etmesine katk da bulunacak yaz kurslar son derece önem arz etmektedir dedi. Yaz tatilinin bafllamas yla herkesin farkl bir program yapt n ifade eden Görmez, Diyanet in ise tatilin en az iki ay n çocuklara Kur an ö retmek için vesile edindi ini bildirdi. Kurslar n en önemli taraf n n çocuklar n camiyle buluflmas oldu una dikkati çeken Görmez, flöyle devam etti: En çok önem vermemiz gereken husus, cami çocuk buluflmas olmal d r. Camiler çocuk açacak, Camiler çiçek açacak slogan m zla camilerin cennet bahçesine dönüflmesi çocuklar m z n da çiçek olarak cennet bahçesindeki varl - n milletimiz ad na önemsiyoruz. Ayr ca iki y ld r belki bundan sonraki birkaç y l daha, yaz kurslar m z tam da Kur an n indi i Ramazan ay na denk geliyor. Ramazan ay bu kurslar m z n aflk ndan, heyecan ndan bir fley eksiltmemeli. Çocuk, cami, Ramazan ve Kur an buluflmas n n hepimiz için, milletimiz için çok önemli oldu unu hat rlatmak istiyorum. Her mü min çocu un Kur an la tan flmas gerekti ine vurgu yapan Görmez, Bu yaz kurslar nda hiçbir fley yapmasak, sadece çocuklar m z n camiyle buluflmas, çocuklar m z n minbere, mihraba t rmanmas, kürsüye ç kmas, saflar n aras nda kofluflturmas dahi bu ülke için, bu millet için birer rahmettir. Hepinizin bu bilinçte oldu unu biliyorum dedi. Görmez, örgün e itim sistemi içerisinde de din ö retimi verildi ini ancak üniversite y llar ndan sonra bile gençlerin camide, minberle mihrab, ayetle hadisi kar flt rabildiklerine flahit olduklar n söyledi. Görmez, flu görüflleri dile getirdi: Bu ülkede yaflayan her insan n, her vatandafl n bu ülkenin tarihini, kültürünü, flark lar n, türkülerini dahi anlayabilmesi için dini literatürden haberdar olmas gerekiyor. Asgari bir din kültürü olmazsa bu ülkenin çocuklar kendi tarihinden, kültüründen haberdar olmas, kendi türkülerini, flark lar n anlamas mümkün de il. Din ö retiminin varl ülkemiz için flanst r. Ancak yayg n din e itimi olarak çocuklar m z n, gençlerimizin, büyüklerimizin tek istifadesi, camilerde, Kur an kurslar nda verilen bu Kur an hizmetidir. Kelimeler ve kavramlardan ibaret din ö retimi manevi hayat n inflas na faydal olamaz. Dini bilgilerin ö renilmesinin, çocuklar n, gençlerin, k zlar n, kad nlar n manevi hayatlar n infla etmelerine yard mc olunmas isteniyorsa kurslara herkesin büyük önem vermesi gerekti- ini aktaran Görmez, kurslarda sadece Kur an n de il, surelerin, dualar n, temel dini bilgilerin, namaz n, orucun, hacc n ve temel ibadetlerin ö retildi ini dile getirdi. Görmez, En önemlisi sevgili Peygamberimizin hayat n ö retiyoruz. Bunlar n her biri rahmet vesilesidir, büyük bir güzelliktir. Kendimizi bu güzelliklerden mahrum etmememiz gerekiyor diye konufltu. Annelerden, babalardan, camilerde görev yapan hocalar m zdan ve cami cemaatimizden bir istirham m var ifadesini kullanan Görmez, flunlar söyledi: Dünya hayat nda sizin için en de- erli olan çocuklar n z n, hem dünyada hem de ahirette mesut ve bahtiyar bir hayat yaflamas n istiyorsan z onlara Rablerini anlat n. Çocukluk ve gençliklerini Rablerini, Peygamberlerini ö renmeden bitirirlerse önce ebeveyn olarak aileler çeker, sonra millet ve tüm insanl k çeker onlardan. Ebedi hayatlar n da mahvetmifl oluruz. Mutlaka çocuklar m - z n camiyle, Kur an la, Peygamberle, namazla, oruçla tan flmalar n sa lamal y z. Camide Kur an atmosferinde çocuklar n nefleyle, arkadafllar yla koflturarak, oyunlar oynayarak Kur an, dinlerini ö renmesi onlar için büyük keyiftir. Onlar bu güzellikten mahrum edemeyiz. Yaz kurslar nda görev yapacak din görevlileri ve ö reticilerden çocuklar en k ymetli misafir olarak a rlamalar - n, sevgiyi, flefkati, merhameti onlardan esirgememelerini isteyen Görmez, Onlar Allah n nadide çiçekleri, birer misafirleri olarak kabul edelim dedi. (AA) Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor ANKARA - Baflkent, Türkiye savunma sanayi sektöründe yer alan 118 firmadan 71 ine ev sahipli i yap yor. Türkiye Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara fiubesi Baflkan Bar fl Ayd n, yapt yaz l aç klamada, üyelerinin özverili çal flmalar yla savunma sanayinde yerli katk y yüzde 50 lere kadar ç kard klar n belirtti. Bunda Ankara sanayisinin yap s - n çok iyi bilen Ekonomi Bakan Zafer Ça layan n çok özel bir yeri bulundu unu ifade eden Ayd n, Kendisinin yönlendirmeleri, kente verdi- i destek ile bugün yurt genelinde 118 olan savunma sanayi ile ilgili firman n 71 i Ankara da. Mevcut ASO Baflkan m z Nurettin Özdebir de çal flmalar ile bu süreci devam ettiriyor. Bir zamanlar çokça s k nt - s n çekti imiz savunma sanayinde d fla ba l l m z art k çok azald. thalatç ülkeler aras nda ilk s ralardayken 11. s raya kadar düfltük ifadelerini kulland. Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi önemli savunma sanayi kurulufllar n s n rlar içinde bulundurmas n n Ankara y öne ç kard n dile getirene Ayd n, savunma sanayine yönelik ihracat n son 3 y lda 800 milyon dolardan 1,5 milyar dolar seviyesine yaklaflt n, bu geliflimde en büyük katk y Ankara n n sa lad n kaydetti. Sektörde ulafl lan yüzde 50 katk - n n daha da üstüne ç kmay hedeflediklerini anlatan Ayd n, TÜG AD n 850 den fazla üyesi ve 50 milyar dolar n üzerinde ticari hacmi bulundu una iflaret etti. (AA)

19 27 Haziran 2013 E itim Ö renciler ücretsiz internete kavufltu ANKARA - "Yurdum Evim, Ücretsiz nternetim" projesi kapsam nda Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) bünyesindeki tüm yurtlara internet hizmeti verildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) Genel Müdürü Recep Kaymakcan, AA muhabirine yapt aç klamada, devlet yurtlar n dünya standartlar na kavuflturmak için gayret sarf ettiklerini, yurtlarda kalan ö rencilerin daha rahat bir flekilde okumalar için çal flt klar n söyledi. Yurtlarda kalan ö rencilere internet eriflimi hizmeti sa lanmas na iliflkin protokolün, Baflbakan Recep Tayip Erdo an' n kat l m yla Gençlik ve Spor Bakan Suat K l ç ve ve Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Binali Y ld r m taraf ndan Kas m ay nda imzaland n hat rlatan Kaymakcan, YURTKUR olarak 6 ay gibi k sa bir sürede tüm yurtlara ücretsiz internet hizmetini sunduklar n bildirdi. Yurtlarda kalan 310 bin ö rencinin odalar na kadar kablosuz internet hizmetini ulaflt rd klar n anlatan Kaymakcan, proje kapsam nda 550 bin metre fiber optik kablolama yap ld n aktard. "Projenin kurulum bedelinin 50 milyon TL oldu unu kaydeden Kaymakcan, ö rencilerin kullanaca internetin ücretinin Baflbakan Erdo an' n talimatlar yla "Evrensel Hizmet Fonundan" karfl lanaca n ve ö rencilerin ücretsiz bir flekilde bu hizmetten faydalanaca n ifade etti. Kaymakcan, "Yurdum Evim, Ücretsiz nternetim' projesinde 81 ilde 347 yurtta,1200 lokasyon 15 Haziran itibariyle devreye al nd ve 310 bin ö rencinin hizmetine sunuldu. Ö rencilerimiz, yurt binas n n her noktas ndan h zl, güvenli, kablosuz ve ücretsiz bir flekilde internete ulaflabiliyor ve bilimsel çal flmalar n yapabiliyor. Ülkemizin, Wifi hizmeti sunan en büyük projesi olmakla gururland m z 'Yurdum Evim, Ücretsiz nternetim' projesi çal flmalar 6 ay gibi k sa bir sürede tamamland " dedi. Yaz spor okullar nda izin belgesine dikkat ANKARA - Uzmanlar, okullar n kapanmas yla yaz spor okullar na ak n eden çocuklar n anne ve babalar n, okulun izin belgeli olup olmad n kontrol etmeleri konusunda uyar yor. Ankara Gençlik ve Spor l Müdürlü ü Spor E itim Uzman Marif Bekiro lu, AA muhabirine yapt aç klamada, "Veliler, bu tür yaz okullar nda mutlaka bizim taraf m zdan verilen l Spor Merkezi Aç l fl zin Belgesi'ni sorsunlar" dedi. Belediyeler de dahil olmak üzere tüm kurum ve kurulufllar n, özel okul ve iflletmelerin, devlet okullar n n yaz okulu açmak için l Spor Müdürlü ü'nün onay n almak zorunda olduklar n kaydeden Bekiro lu, "Ankara'da flimdilik onay alabilen sadece 10 yaz okulu var ve kadar okul da s rada bekliyor. Hepsini tek tek denetliyoruz" diye konufltu. Yaz spor okullar nda dikkat edilmesi gereken çok önemli hususlar oldu unun alt n çizen Bekiro lu, flöyle devam etti: "Yaz okulunun yap laca tesisin yeterlilik ve uygunlu unu, temizlik ve bak m n n yap l p yap lmad n, tesiste doktor ve ilk yard m olanaklar n n olup olmad n, e itim kadrosunun gerekli yeterlilikte olup olmad n denetliyoruz. Daha bunun gibi birçok kriterimiz var. Havaland rmadan tutun, yang n ve do al afetlere karfl gerekli cihazlar n bulunup bulunmad na kadar kontrol ediyoruz. Aileler, bu ifli kar amaçl yapan, ücretleri çifter çifter al p çocuklar n sa l n hiçe sayan iflletmelere karfl çok dikkatli olmal lar. Bunun da en iyi yolu bizim verdi imiz belgeyi istemeleridir. Çocuklar n z sadece ticari amaçl aç lan, e itimcisi, uzman, doktoru, tesisi belli olmayan okullara kesinlikle göndermeyin." Gerekli koflullar n sa lanmad yaz okullar nda çocuklar n sa l n n tehlikeye at ld n ve bu tür yerlerin geri dönüflü olmayan, istenmeyen olaylara zemin haz rlad n ifade eden Bekiro lu, flu ifadeleri kulland : "Çocuklar m z n sa l her fleyden önemli. Amac m z çocuklar m z n e lenerek spor yapmalar, 19 sa l klar ndan olmalar de il. Ayr ca hayati risklerin yan nda çocu un, yapt spor branfl n yanl fl tekniklerle ö renmesi gibi durumlar da söz konusu olabiliyor. Bu da çocu un ileriki spor yaflam n olumsuz etkileyebiliyor." Ailelerin flikayetlerini mutlaka de erlendirdiklerini belirten Bekiro lu, sözlerini flöyle tamamlad :a Herhangi bir kurs hakk nda flüphesi olanlar, yanl fl bir duruma tan k olanlar mutlaka bize baflvursun ve flikayet dilekçesi doldursun. Biz bu gibi durumlarda hemen denetlemeye gidiyoruz ve gerekli ifllemleri yap yoruz. l Spor Müdürlü ü olarak kentin neresinde, nas l bir kurs aç lm fl, bunlar n tamam n bilmemiz mümkün de il. Bu nedenle ailelere büyük rol düflüyor. Bilinçli ve dikkatli olsunlar." (AA)

20 20 27 Haziran 2013 DISKAPI VERG DA RES MÜDÜRLÜ ÜN'DEN S ra hbarname Fifl No Vergi K.No V.Kodu Vergi Dönemi Soyad -Ad (Unvan ) Vergi Toplam Ceza Toplam ihb. Toplam Adres ARTAL OYUNCAK 3.311,83 TL 9.935,49 TL ,32 TL Y.Z RAAT MAH ELK B KIR. TH. HR SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK ,88 TL ,46 TL ,34 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK 6.609,60 TL ,80 TL ,40 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK ,35 TL ,05 TL ,40 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK ,60 TL ,80 TL ,40 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK ,40 TL ,20 TL ,60 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK 4.484,34 TL ,02 TL ,36 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK 4.042,80 TL ,40 TL ,20 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK ,06 TL ,18 TL ,24 TL Y.Z RAATMAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK 8.283,06 TL ,77 TL ,83 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK 2.631,24 TL 7.893,72 TL ,96 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK ,40 TL ,30 TL ,70 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK ,80 TL ,10 TL ,90 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK 4.003,02 TL ,06 TL ,08 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK 9.222,66 TL ,98 TL ,64 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ARTAL OYUNCAK 4.258,08 TL ,24 TL ,32 TL Y.Z RAAT MAH ELK.B KIR. TH. HR.SA 14.SK 6 ALTINDA ÇUHADAR HARUN 3.128,55 TL 9.385,65 TL ,20 TL ANAFARTALAR MAH.KARGALI SK. 24 D ALTINDA ÇUHADAR HARUN 3.878,97 TL 3.878,97 TL 7.757,94 TL ANAFARTALAR MAH. KARGALI SK. 24 D ALTINDA ÇUHADAR HARUN ,20 TL ,40 TL ,60 TL ANAFARTALAR MAH.KARGALI SK. 24 D ALTINDA ÇUHADAR HARUN 3.754,26 TL ,78 TL ,04 TL ANAFARTALAR MAH. KARGALI SK. 24 D ALTINDA D flkap Vergi Dairesi Müdürlü ü mükellefleri ad na düzenlenen yukar da; Ad, Soyad ve Unvanlar listelenen vergi ve ceza türleri yaz l 213 say l VUK hükümlerine göre düzenlenen vergi ve ceza ihbarnameleri mükelleflerin bilinen adreslerine tebli edilememifltir. 213 say l VUK'nun 103.Maddesine göre listenin ilan edildi i gazetenin yay n tarihi ilan tarihi olarak kabul edilir. VUK'nun 104 ve 105 Madddeleri gere ince ad geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde D flkap Vergi Dairesi Müdürlü ü'ne bizzat veya b lvekale veya taahhütlü veya telgrafla adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kay tl resmi tebli yap laca, aksi takdirde ad geçen kanunun 106. Maddesi gere ince ifl bu ilan tarihinden itibaren bir ayl k sürenin sonunda tebli yap lm fl say laca ilan olunur. (Bas n -9585) 507 (www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012

EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 EKONOMİK GELİŞMELER Eylül 2012 Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) AR-GE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İÇİNDEKİLER 1 GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA (GSYH) 2 İSTİHDAM - İŞSİZLİK

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER...

ÖZET ...DEĞERLENDİRMELER... ÖZET Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 3,7 oranında artmış ve yıllık enflasyon yüzde 7, ya yükselmiştir. Bu artışın 1,3 puanı yönetilen/yönlendirilen fiyat ayarlamalarından kaynaklanmıştır. Döviz kuru

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan

Kırsal Kalkınmada Yönetişim. Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Kırsal Kalkınmada Yönetişim Şanlıurfa Örneği Ülker Şener-Evren Aydoğan Çalışmanın arka planı Amaç: Kırsal kalkınmada yönetişim mekanizmalarının nasıl işlediği ve hangi araçların kullanıldığı Urfa özgülünde

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 CHP den yıllardır borç yiğidin kamçısıdır diyen Erdoğan a: Aklın Başına yeni mi geldi? Tarih : 07.12.2013 Vatandaşı kart müptelası yaptı, şimdi de bırak diyor Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ın, Başbakan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69

23.12.2015. Euro Bölgesi 0,05% Japonya < 0.10% Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent. Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Parite EURUSD GBPUSD USDJPY USDTRY Altın Brent Ülke Faiz Ülke Faiz Açılış 1,0913 1,4883 121,214 2,9159 1078,43 36,36 Türkiye 7,50% İngiltere 0,50% Yüksek 1,0984 1,4908 121,311 2,9508 1080,85 36,69 Düşük

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı