Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Savunma sanayiinin kalbi Ankara da at yor HABER 18 DE 27 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Kanamay 30 saniyede durduran yara band HABER 16 DA Camiler çocuk açt... Diyanet flleri Baflkan Mehmet Görmez, "Bu yaz kurslar nda hiçbir fley yapmasak, sadece çocuklar m z n camiyle buluflmas, çocuklar m z n minbere, mihraba t rmanmas, kürsüye ç kmas, saflar n aras nda kofluflturmas dahi bu ülke için, bu millet için birer rahmettir. dedi. Türkiye Genç fladamlar Derne i (TÜG AD) Ankara fiubesi Baflkan Bar fl Ayd n, üyelerinin özverili çal flmalar yla savunma sanayinde yerli katk y yüzde 50'lere kadar ç kard klar n belirtti. HABER 18 DE HABER 16 DA HÜRS AD KADIN PLATFORMUNDAN PANEL... HABER 15 DE MAMAK TA ENGELS Z fiarj STASYONU HABER 17 DE Ö RENC LER ÜCRETS Z NTERNETE KAVUfiTU HABER 19 DA

2 2 SineMagazin 27 Haziran 2013 HEP BANA Bu ne telafl, ne bu acele Az c k dur da soluklan Buran n fanilerinden Hay r gelmez bana sorarsan Ne kadar çok seversen O kadar yan na kâr inan Gönül saray n n flatafat Saltanat esas olan Ah ne desem bofl O beni duymuyor Bir kula ndan girip Ötekinden ç k veriyor Hep bana, hep bana, hep bana Hep bana, hep bana, hep bana Bu dünyan n mal mülkü Kimseye kalmad, kalmaz ki sana da Bana, hep bana, hep bana Bana, hep bana, hep bana Bu dünyan n paras pulu Kimseye yar olmad, olmaz sana da Aç, aç gözü aç Doymak bilmiyor Vah vah gözü kör Bolluk içinde, görmüyor Emel Say n, Tarkan n flark s yla sahnelere ç kacak STANBUL - Ünlü flark c EMEL Say n, Tarkan n hediye etti i Hep Bana flark s yla müzikseverlerin karfl s na ç kmaya haz rlan yor. Ünlü sanatç, flark n n kay tlar n n tamamland n aç klad. Stüdyo çal flmalar na Tarkan n da destek verdi ini belirten Say n, Megastar n flark n n son halini çok be endi ini söyledi: Yedi ayd r bu flark üzerinde çal fl yoruz. Tarkan da çok titiz bir sanatç, çal flmay çok seviyor. Birlikte çok keyifli, çok e lenceli bir stüdyo süreci geçirdik. Kendisi, çal flmalar bitti inde Çok içime sindi dedi. Emel Say n n Hep Bana n n yan s ra Sinan Akç l imzal bir flark ya da yer verece i single A ustos ay n n ortas nda ç kacak. Ayfle Hatun Önal, oyunculu a merak sard STANBUL - Manken Ayfle Hatun Önal, mankenlikten sonra oyunculu a merak sard. Önal, önceki gün Bebek teki Argentina Steak House da flark c Arto ve bir k z arkadafl yla sohbet ederken görüntülendi. Arto Ayfle mankendi, flark c oldu. fiimdi de oyuncu oluyor dedi, Önal da onu do rulad, Amerika da oyunculuk e itimi ald n söyledi. sinema rehberi Ankara Cinemaximum Atlantis (Bat kent) (312) Muhbir, Trans, Man Of Steel, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum ANKAmall (Akköprü) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Hangover 3: Gelekten Bir Gece, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Büyülü Fener Bahçelievler (Bahçelievler) (312) Trans, Havada Aflk Var, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6, Büyük Umutlar Ankara Optimum Avflar (Eryaman) (312) Trans, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Karanl ktan Gelen, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Cinemaximum Antares (Etlik) (312) Man Of Steel, Muhbir, Arkadafl m Max, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Ankara Metropol Avflar (K z lay) (312) Man Of Steel, Muhbir, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Moviecity (Keçiören) (312) Man Of Steel, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, H zl ve Öfkeli 6, Ankara Forum Cinema Pink (Etlik) (312) Havada Aflk Var, Beflinci Emir: Ölüm, Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, H zl ve Öfkeli 6 Ankara Göksu Sinemax (Eryaman) Man Of Steel, H zl ve Öfkeli 6, Vazgeçmem Senden, Ko ufl Akademisi, Iron Man 3 Ankara Cinemaximum (Armada) Man Of Steel, Star Trek: Bilinmeze Do ru, ntikam Kurflunu, Arkadafl m Max, Do al Kahramanlar, Hangover 3: Felekten Bir Gece, Sihirbazlar Çetesi, H zl ve Öfkeli 6

3 27 Haziran 2013 Güvenli imiz artacak ANKARA - Bülent Karaaslan - Türkiye de 2018 y l na kadar güvenlik hizmetleri alan ndaki personel nitelik ve nicelik bak m ndan iyilefltirilecek, profesyonelleflme art r lacak, güvenlik personelinin fiziki ve teknolojik donan m gelifltirilecek. Onuncu Kalk nma Plan nda, Türkiye de güvenlik konusunda yap lan çal flmalar ile amaç ve hedeflere de yer verildi. Planda, suç ifllenmesinin önlenmesi ve faillerin yakalanmas nda katk sa layan Kent Güvenli i Yönetim Sisteminin (KGYS) ülke geneline yayg nlaflt r lmas nda önemli mesafe kaydedildi i, 2013 y l May s ay itibar yla KGYS alt yap s n n 81 il ve 104 ilçe merkezinde kuruldu u kaydedildi. Toplumun huzurunu bozan, korku ve endifleye neden olan suçlar n bafl nda gelen asayifl suçlar yla mücadele için özel ekipler oluflturuldu u ifade edilen Kalk nma Plan nda, asayifl hizmetlerinde vatandafl memnuniyetinin TÜ K verilerine göre yüzde 79,4 oldu u belirtildi. Planda, Güvenlik hizmetlerinin gerek kurumsal gerekse ifllevsel niteli inin art r lmas, güvenlik birimlerinin yetki ve görev çak flmalar n n önlenmesi, önleyici ve koruyucu hizmet sunumunda etkinli in art r lmas, kurumlar aras koordinasyonda etkinli in sa lanmas ile H CR RUM msak : kindi : Yaflam 18 fiaban 14 Haziran Günefl : Akflam : Ö le : Yats : güvenlik birim ve faaliyetleri üzerinde sivil denetimin daha da güçlendirilmesi önem arz etmektedir denildi. Güvenlik konusunda y llar aras nda gerçeklefltirilmesi planlanan hedefler ise flöyle: Toplumsal düzenin korunmas ve vatandafllar m z n kanunlarla güvence alt na al nan hak ve özgürlüklerinin kullan m na yönelik güvenlik hizmetlerinin etkinlefltirilmesi ve bütün kesimler için daha güvenli bir ifl ve yaflam ortam n n oluflturulmas temel amaçt r. Güvenlik hizmetleri sunan kurulufllar n sahip olduklar altyap ve kabiliyetlerini ortak kullanabilmesine yönelik iflbirli i mekanizmalar daha da güçlendirilecek. Güvenlik hizmetleri alan ndaki personel nitelik ve nicelik bak m ndan iyilefltirilecek, profesyonelleflme art r lacak, personelin fiziki ve teknolojik donan m gelifltirilecek. Güvenlik birimlerine iliflkin mevzuat iyilefltirilecek ve organizasyon sorunlar giderilecek; hizmet sunumunda kurumlar aras nda daha etkin koordinasyon sa lanacak. Vatandafllar n kamu düzeni ve güvenli ine duyarl l klar n art racak uygulamalarla toplum destekli kolluk yaklafl m güçlendirilecek. Ulusal ve uluslararas güvenlik stratejilerine paralel olarak, birey, kurum ve devleti tehdit eden siber suçlarla etkin flekilde mücadele edilecek. Önleyici ve koruyucu güvenlik hizmetlerine önem verilecek. (AA) Vali Toprak: Polisin elinde sopa olamaz, olursa gere i yap l r ZM R - zmir Valisi Mustafa Toprak, Gezi Park odakl geliflmelere iliflkin, Polisin elinde sopa olamaz. Olursa gere i yap l r. Müfettifller inceliyorlar. Güven duygusunu zedelemeden bunu yapmak gerekiyor dedi. Toprak, Ege Bölgesi Sanayi Odas (EBSO) Haziran ay ola an meclis toplant s nda yapt konuflmada, zmir in her alanda çok büyük bir potensiyeli bar nd rd n söyledi. fiehrin potansiyelinden uluslararas markalar n ç kmas gerekti ini belirten Toprak, Yenilikçi bak flla üretimi destekleyerek dünya çap nda markalar oluflturmal y z dedi. Gezi Park eylemlerinin kentte göreve bafllad gün yaflanmaya bafllad n an msatan Toprak, Gündo du ve Cumhuriyet meydanlar nda yap lan eylemlere kat lanlar n büyük bir bölümünün demokratik tepkilerini dile getirdi ini, gruplar n içine kar flan baz kesimlerin etkisiyle yer yer olaylar n kontrolden ç kt n aktard. (AA) Çald otomobili b rak p, sahibine özür mesaj gönderdi KONYA - Konya da ifl yerine geldi i arkadafl n n otomobilini çalan flüpheli, bir süre sonra arac ald yere b rak p, Abi arabay yerine koydum, kontak üzerinde. Çok özür dilerim, gelecem yan na yaz l SMS gönderdi. Meram ilçesinde inflaat malzemeleri satan Hüseyin Ay n ifl yerine, arkadafl Ali Ö. geldi. Ay, müflterilerle ilgilenirken, bir süre içeride kalan Ali Ö, daha sonra ifl yerinden ayr ld. Ay, birkaç saat sonra 42 RN 066 plakal otomobilinin anahtar n n, ceketinin cebinde olmad n fark etti. Otomobili de b rakt parkta bulamayan Hüseyin Ay n ihbar yla olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameras görüntülerini inceledi. Görüntülerde; ifl yerine gelen Ali Ö nün bir süre oturduktan sonra aya a kalkt n, önce kasay zorlad n, ard ndan da ceketin cebindeki anahtar ald n gören polis ekipleri, flüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Polisin araflt rmas n n sürdü ü s rada Ay n telefonuna, flüpheli Ali Ö den Abi arabay yerine koydum, kontak üzerinde. Çok özür dilerim, gelece im yan na yaz l SMS geldi. Polislerle birlikte otoparka giden Ay, arac n, üzerinde anahtar ile b rakt yerde buldu. Ay, AA muhabirine yapt aç klamada, Arkadafla güvenip ifl yerime ald m. Müflterilerle ilgilenirken cebimden anahtar al p gitmifl. Polislerle birlikte araflt rma yaparken, telefonuma gelen mesaj gördüm. Parka gitti imizde araç yerindeydi. Biraz hor kullanm fl. 350 kilometre yol yapm fl, yar m depo benzini bitirmifl. Henüz kendisine ulafl labilmifl de il dedi. Polisin, flüpheli Ali Ö yü yakalamak için bafllatt çal flma sürüyor. (AA)

4 4 Fiyat istikrars zl turizmi olumsuz etkiliyor ZM R - Türkiye nin gözde turizm merkezlerinden Çeflme de konaklama, plaj, restoran ve e lence merkezlerinde fahifl fiyat uyguland yönündeki flikayetler turizmcilere s k nt yaflat yor. Çeflme Turistik Otelciler Birli i Baflkan Vekili Yakup Demir, yapt aç klamada, ilçenin ucuz tatil merkezi olmad n, fahifl fiyatla ilgili sorunun internet üzerindeki yorum siteleri arac l yla çözüme kavuflabilece ine inand n belirtti. Çeflme nin son y llarda iç turizmin en moda tatil merkezi haline geldi ini, ziyaretçi say s n h zla art ran ilçede özellikle temmuz ve a ustos ay nda talebe yan t vermekte zorlan ld n ifade eden Demir, yüksek ilginin beraberinde yüksek fiyat elefltirilerini de getirdi ini anlatt. lçenin iklim yap s, do al güzellikleri, yüksek hizmet kalitesiyle özgün bir yap ya sahip oldu unu, ucuz bir tatil beldesi olmad n belirten Demir, fahifl fiyat konusunda s k nt lar yafland na iflaret etti. Demir, flunlar söyledi : Turizmcileri, restoran iflletmecilerimizi toplant larda bu konuda ciddi anlamda uyar yoruz.fiyat istikrar n sa lamam z laz m. talya daki restoranlarda bir bonfileyi en fazla 2-3 avro farkla yersiniz, fiyat ve hizmette bir istikrar vard r.türkiye de ve özellikle Çeflme de bunu oluflturamad k.ucuz bir tatil beldesi de iliz ancak fiyat hizmet istikrar n da bir türlü kuramad k.son y llarda menüler ortaya ç kmaya bafllad, bu konuda gayret var ama istedi imiz boyuta gelemedik.fahifl fiyat elefltirilerini haks z görmüyorum.bize de flikayetler geliyor.ayn restoranda farkl günlerde farkl fiyatlar n uyguland flikayetlerine s k rastl yoruz. Fiyat istikrar n n sa lanmas konusunda internet üzerindeki yorum sitelerinin etkili olabilece ine iflaret eden Demir, art k herkesin tatil deneyimini bu sitelerde yorumlad n, Çeflme ye gelen ziyaretçilerin de yorum sitelerindeki mekan yorumlar n inceleyerek program yapabileceklerini kaydetti. Demir, ilçede fiyat istikrar na önem veren iflletmelerin uzun vadede ön plana ç kaca n ancak her yerde oldu u gibi burada da vur kaç anlay fl nda iflletmelerin olabilece ini belirterek, Teknolojiyle birlikte deneyim paylafl m n n yayg nlaflmas art k turistik iflletmelerin en önemli denetleyicisi oldu. (AA) HATAY - Türkiye'nin en genifl sergi salonlar na sahip olma özelli ini tafl yan ve inflaat devam eden Antakya Arkeoloji Müzesi'nde bir yandan da tarihi eserlerin tafl nma süreci devam ediyor. Dünyan n ikinci mozaik müzesi olma unvan n Gaziantep'te aç lan Zeugma Müzesiyle kaybeden Antakya Arkeoloji Müzesi bu unvan 29 Ekim tarihinde geri alacak. Yap m devam eden müzede bir yandan da tarihi eserlerin tafl nma süreci bafllad. Yeni müzede sergilenecek olan eserlerin bir k sm müze inflaat na getirildi ve sergilenece i salonlarda yeniden uzman ekipler taraf ndan dizilmeye baflland. 53 bin 559 metrekarelik bir arazi üzerinde infla edilecek yeni müzede kay t alt na al nan ancak yer darl nedeniyle mevcut Arkeoloji Müzesi depolar nda bekletilen 35 bin 433 tarihi eser sergilenecek. Müzenin en önemli özelli i ise mozaik eserler aç s ndan dünyadaki en genifl sergileme alan na sahip olmas olacak. Antakya Mozaik Müzesi'nin oturum alan 16 bin metrekare toplam kapal alan ise 32 bin 754 metrekare olacak ve müzeyi ayn anda 800 ziyaretçi gezebilecek. Hatay baflta olmak üzere bölgenin ev sahipli i yapt tüm uygarl klara ait sergiler 9 ayr temada toplam 10 bin 700 metrekare alanda sergilenecek. 400 metrekarelik çocuk müzesinin de yer alaca müzede ayr ca 2 ifllik, uygulama merkezi, 2 sözel kurs salonu, 97 metrekarelik hediyelik eflya sat fl merkezleri, 250 metrekarelik kütüphane ve arfliv bölümü, misafir, personel ve ziyaretçilerin araçlar için 88 araçl k bir otopark yeri ve 347 metrekarelik kafe ve dinlenme alan olacak. Yeni müzede ayr ca 222 kiflilik Turizm toplant salonu da yer alacak. 16 bloktan oluflan müzenin giriflinden bafllayarak, bir çok bölümünde Hatay n tarihine fl k tutacak de erler sergilenecek. Müzeyi ziyaret edecek olanlar müzede sergilenen eserler hakk nda bilgilerin verilece i ve sunumlar n yap laca alanlardan, Hitit Kral fiuppiluliuma heykeline, binlerce y l öncesinde insanlar n yaflad ma aralardan Atçana, Tel Tayinat ve Telkurdu Höyü ü kaz lar nda ç kar lan tarihi de erler 3 boyutlu olarak 27 Haziran 2013 Dünyan n en büyük mozaik müzesine eserler kademeli olarak tafl n yor izlenebilecek. Müzenin yap m tamamland nda Gaziantep teki Zeugma Müzesi'nde daha genifl bir sergi alan na sahip olacak. Zeugma Müzesi'nin aç lmas ile 'en büyük müze' unvan n n Gaziantep'e kapt ran Hatay, bu ünvan n n 29 Ekim Cumhuriyet Bayram 'nda geri alm fl olacak. Uzman ekipler taraf ndan Antakya Arkeoloji Müzesi'nde yer alan eserlerin kademeli olarak yeni müze binas na tafl nma ifllemleri de bafllad. Bir yandan inflaat devam ederken kademeli olarak getirilen tarihi eserler uzman ekipler taraf ndan sergilenecekleri salonlarda yeniden diziliyor. Ayn zamanda yer darl nedeniyle bu güne kadar sergilenemeyen eserlerde depolardan al narak yeni müze binas na getiriliyor ve burada bak mlar yap l yor. Türkiye nin en zengin, en genifl sergi alan na sahip mozaik müzesinde ayr ca halen Hatay' n çeflitli bölgelerinde yer darl nedeniyle gün yüzüne ç kar lamayan eserlerde sergilenecek. Hatay' n çeflitli noktalar nda tespit edilen ve yap lan kaz larla ortaya ç kar lan ancak yer darl nedeniyle tekrar üzeri kapat larak korumaya al nan eserlerinde yeni müzeye tafl nmas için çal flmalar h z kazand. (CHA)

5 27 Haziran 2013 BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU 5 Soldan sa a: 1 Ayr nt lar. 2. Seyrek dikifl, teyel. Faz l Hüsnü Da larca n n bir eseri. 3. Bir fleyi hat rlamak için yaz lan k sa yaz. Buhran. 4. Anamal, sermaye. 5. Bir cins güvercin. Eskiden okullarda uygulanan bir tür ceza. 6. Güzel sanat. Temelsiz yap. 7. Merhametli, yufka yürekli. Yolculukta verilen dinlenme süresi. 8. Dinsel tören. Maddenin hallerinden biri. 9. Do ma, do ufl. Fas n plaka iflareti. 10. A açl kl yol. Uygun bulmak, tasvip etmek. 11. Bir tür pembe flarap. Notada durak iflareti. 12. Binek hayvan. Hastal k, sakatl k gibi bir sebeple yataktan kalkamayan kimse. 13. lave. ki yan keskin t rafl b ça. 14. Kiraya verilerek gelir getiren mülk. Kekeme, peltek. 15. K y, yaka. Asalak bir böcek, sak rga. 16. Bal k avlamakta ya da odun tafl makta kullan lan büyük kay k. Köpek. 17. Uzakl k anlat r. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa. 18. Genifllik. Cehennem bekçisi. 19. Bofl ve yarars z, saçma. 20. Asya da bir ülke. Cüzi, k smi. Yukar dan afla ya: 1. Verilen görevi yapabilecek en küçük silahl birlik. Menteflelerle birbirine ba l birkaç parçadan oluflan ve yap larda baz bölümleri ay rmakta kullan lan, katlan r, tafl - n r çerçeveli perde. Yüksekokul. 2. Bir renk. Kuzeybat dan esen, genellikle so uk, bazen f rt na gibi esen rüzgâr. nhisar, monopol. Taneli meyve. 3. Elemeli maçlar n sonu. Erzak saklanan oda. Kufllar n uçma organ. Bir nota. 4. Züppe. Yap. Rey. Oruç tutulan ay. 5. Oybirli i. Dozu ayarlama. Radyumun simgesi. Seslenme sözü. 6. Lityumun simgesi. Bir halk saz. Kal - t m bilimi. Bitki. 7. Bir tür etli ve büyük zeytin. Kan p ht s. Bir anda oluveren, apans z. 8. Bir tür küçük manyat a. Yeti. Kedi, köpek yavrusu. 9. Bir nota. Söz, lak rd, laf. Pingpong. 10. stanbul ilinin bir ilçesi. Karadeniz in kuzeyinde bir iç deniz. Ordu birliklerinden olmayan silahl küçük birlik. Vilayet.. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 Ekonomi B LEC K - Gölpazar Ziraat Odas Baflkan Mehmet Denizli, AA muhabirine yapt aç klamada, ilçede yaklafl k 620 hektar alanda kiraz üretimi yap ld ve bunun haricinde viflne, ayva, erik, ceviz gibi meyvelerin de üretildi ini söyledi. Son y llarda üreticilerin reçeteli ilaçlama yaparak Avrupa standartlar - na uygun üretimi yakalad klar n anlatan Denizli, flöyle devam etti: Baflta Napolyon dedi imiz, 0900 olmak üzere lambert, vink ve stella gibi çeflitleri üretiyoruz. Gerek d fl piyasada gerekse iç piyasada al c bulan çeflitlerin üretimini yap yoruz. fiu anda bizim çiftçimizin her akflam ortalama ton kiraz geliyor. Bizim, baz y llarda ortalama 5 bin ton ihracat m z oluyor. Bu sene ihracat 2 bin ton civar nda bekliyoruz. ç pazarda ise bu sene 5 bin ile 7 bin ton aras nda gözüküyor. Bu sene hava muhalefetinden dolay kalibre aras nda kald. Bizim kiraz m z, kimyasal maddeden uzak olmas nedeniyle iç ve d fl pazarda daha fazla tutuluyor. Gölpazar, flu anda sistemik ilaç kullanm yor. Avrupa n n kulland - ilaçlara uyuyoruz. Hatta, karne de ç kard k. Yani d fl pazarda bizim kiraz m z daha çok tutuluyor. fiu anda Avrupa ya ihracat var ve 3 tane ihracat firmam z, her akflam ortalama 3 t r sar yor. Yani, d fl ülkeler bizim kiraz m z tüketiyor. Çünkü güvenilir oldu u, sistemik ilaç olmad, reçeteye tabi oldu u, çiftimizin daha bilinçli oldu u için d fl ülkeler bizim kirazlar m - z kabul ediyor. Denizli, ihracat n ileriki y llarda daha da iyi olmas n beklediklerini belirterek, Di er y llara göre ihracat, flu anda daha fazla ama hava muhalefeti de oldu u için onlar da zorlan yor. kindiden sonra ya mur ya yor, çiftçimiz yetifltiremiyor ama bundan sonra ihracat n daha çok olaca n tahmin ediyoruz. Bu sene inflallah, ürünümüz de para edecek çiftçimizin de yüzü gülecek diye konufltu. ç pazarda kilogram 2-3 liraya sat lan kiraz n ihracatta 4-5 liraya al c buldu unu kaydeden Denizli, ilçede üretilen kiraz n Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Almanya, Hollanda ve talya ya ihraç edildi ini sözlerine ekledi. Gölpazar Meyve Üreticileri Birli i Baflkan Mustafa Öner ise ilçede G - da, Tar m ve Hayvanc l k l Müdürlü- ünün kiraz üreticilerine yönelik verimlilik art rma ve kal nt s z ilaçlama uygulamalar n n ilk kez bahçesinde 27 Haziran 2013 Gölpazarl kiraz yetifltiricileri, Rusya pazar na aç ld Bilecik in Gölpazar ilçesinde, olumsuz hava koflullar ve önceki y llara göre hasad n 15 gün erken bafllamas na ra men bilinçli tar m uygulamalar yla kaliteli ürün elde eden üreticiler, Rusya ya ihracat yap yor. lçeden Rusya ya günde 3 t r kiraz gönderiliyor. TOKAT - Tokat ta üretilen giysi, yazma, fiile ve sofra bezi gibi ürünler Fransa, Almanya, Rusya, Hollanda, ngiltere gibi pek çok ülkede al c buluyor. Has Özgen Tekstil firmas koordinatörü Selahattin Erdo an, AA muhabirine yapt aç klamada, kent merkezinde faaliyet gösteren firmalar n n 1970 y l nda kuruldu unu söyledi. Firmalar n n ilk günlerde Tokat n geleneksel mesle i olan yazmac l kla u raflt n, tahta kal p ve kök boyayla yazma, fiile bezi ve sofra bezi gibi ürünler üretildi ini dile getiren Erdo- an, 2004 y l ndan sonra modern bask makineleriyle üretime geçildi ini belirtti.modern tesislerde kasar, boya, bask ve bitim ifllemlerinin entegre olarak yap ld n kaydeden Erdo an, y lda 15 milyon metre bask l ürün ürettiklerini aç klad. Firman n geçen süreçte d fl giyim, ev tekstili, yazma, eflarp, iplik gibi bafllat ld n belirtti. Her y l devaml kontrol alt nda ilaçlamalar yapt klar n anlatan Öner, flöyle konufltu: Bilecik te ilk defa bu bahçelerde denetimli olarak kiraz a açlar n n ilaçlamas ve kalite kontrolü yap lmaktad r. nsan sa l na zararl hiçbir ilaç kullanm yoruz ve kal nt s z ilaçlar kullan yoruz. lçe G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürlü ü yetkilileri gelip kontrol ediyor. Reçeteye göre ilaçlama yap l yor daha sonra yetkililer taraf ndan kontrol ve tahlilleri yap l yor. Ucuz ve kalitesiz ilaçlardan kullanm - yoruz, kal nt s z ilaçlar kullanmay tercih ediyoruz. Kiraz üreticisi Mehmet nan de bu y l ürün rekoltesinden memnun olmad klar n ifade etti. Verimsizli i, k fl n çok l man ve ilkbaharda havalar n afl r s cak geçmesine ba layan nan, Napolyon kiraz bu ortam sevmiyor. Sevmedi i için de verimi düflük. Rekoltelerimizde de düflüklük var. Bu kiraz flu anda 2,5-3 lira aras ama iflçi ve ilaçlama masraflar çok kuvvetli geliyor. hracata gidecek kirazlarda ay r m yap yoruz diye konufltu. nan, ihracat için kiraz n kilogram n firmalara 4-5 liradan satt klar n ve toplanmas zahmetli oldu undan iflçi bulmakta zorland klar n söyledi. (AA) Tokat n yazmalar dünya pazarlar nda ürünlerini Ortado u ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Balkan ülkeleri ve Avrupa n n da içinde bulundu u alana sunarak pazarlama a n geniflleti ini ifade eden Erdo an, Firmam z ürünlerini Türkiye nin 81 vilayetinin yan s ra dünyan n birçok ülkesine de ihraç ediyor. Bafll ca pazar m z Avrupa ülkeleri. Almanya, Fransa, Hollanda, ngiltere ve Rusya gibi ülkelere ihracat yapmaktay z. hracat ürünlerinin bir k sm dünya markas olan firmalar n dünyan n çeflitli yerlerinde olan ma azalar na da t lmakta. Dolay s yla ürünlerimiz dünyan n birçok ülkesine gidiyor. Tokat ta üretti imiz ürünlerimizi dünyan n birçok yerinde görmek ve temin etmek mümkün diye konufltu. Fabrikalar nda yaklafl k 400 çal - flanlar n n bulundu unu söyleyen Erdo an, 4 y ld r ihracat yapt klar n ve sat fllar ndaki ihracat pay n n yüzde 20 yi aflt n dile getirdi. (AA)

7 27 Haziran 2013 Ekonomi Çözüm süreci Güneydo u da esnaf n yüzünü güldürdü Güneydo u Anadolu Bölgesi nde daha önce terör olaylar nedeniyle s k s k kepenk kapatmak zorunda kalan esnaf, çözüm sürecinin getirdi i olumlu atmosferle y llard r özledi i ekonomik canl l a kavufltu. Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (DESOB) Baflkan Alican Ebedino lu D YARBAKIR - Bölgede çözüm süreci sayesinde yaflam n her alan - na yans yan ola anüstü hareketlilik, esnaf n da yüzünü güldürdü. Geliflen huzur ortam yla art k erken saatlerde evine çekilmek zorunda kalmayan vatandafllar, gece geç saatlere kadar d flar da dolafl rken, taksiciden tatl c s na kadar tüm esnaf bu bereketten nasibini al yor. Diyarbak r Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (DESOB) Baflkan Alican Ebedino lu AA muhabirine yapt aç klamada, çözüm süreciyle bölgede ciddi hareketlilik ve umutlar n tavan yapt bir dönemin yafland n söyledi. Toplumun her kesimindeki olumlu geliflmenin esnafa da yans d n, son aylarda çok say da ifl yerinin aç lmaya bafllad n ifade eden Ebedino lu, özellikle de imalat sektöründe küçük iflletmelerin ve küçük sanayi sitelerinin kurulmaya baflland n kaydetti. G da, metal, kereste ve ayakkab gibi üretime yönelik 11 meslek grubu için flehir d fl nda site yap m na baflland h anlatan Ebedino lu, bu sitelerde 600 e yak n yeni ifl yerinin faaliyete geçece ini söyledi. Esnaf ve sanatkar m z y llarca kepengini kapatmak zorunda b rak ld diyen Ebedino lu, flöyle konufltu: Çözüm süreciyle esnafta rahatlama hissedilmektedir. Özellikle birçok ilçemizden gelip kent merkezinden rahatl kla al flverifl yap lmas, ekonomik olarak ciddi bir hareketlilik yaflatm flt r. Ancak bu hareketlili- in yan nda hükümet ve baz kurumlar taraf ndan birtak m kolayl klar sa lanmas gerekiyor ki iflsizlik sorunu da çözüme kavuflsun. Umutlar n yeflermesi için çözüm süreci mutlaka desteklenmeli. Cumhuriyet tarihinde bölge ilk kez böylesine rahatlad. Ebedino lu, hükümetten 2013 ün sonunda bitecek teflvik yasas n n bölgede uzat lmas yönünde tek bir talepleri oldu unu, yasas n n uzat lmas yla, bölgenin lokomotifi olan küçük iflletmelerin iflsizli e çare olaca n vurgulad. Geçen ay ifl yerlerinde yapt klar araflt rmada, ifl yeri sahiplerinin, gelir art fl n n hissedildi ini ifade etti ini dile getiren Ebedino lu, gelir art fl yla esnaf n ifl yerini büyütmeyi ve yeni ifl yerleri açmay planlad n anlatt. Ebedino lu, tüm bu olumlu geliflmelere ra men bankalar n bölge esnaf na yönelik tutumunun hala de- iflmedi ini belirterek, flöyle dedi: Bankalar bölgeyi risk, savafl bölgesi olarak gördü. Bu tutumlar ndan vazgeçmeleri halinde flu andaki rahatlama 2 ye, 3 e katlanabilir. Kepeng kapatma eylemlerinde bir y lda 64 gün ifl yerlerimizin kapal kald - na flahit olduk. Onun için bu rahatlama hem psikolojik hem de ekonomik olarak her alanda esnafa yans - d. Ayr ca bu rahatlama vergi ve milli gelir olarak devlete de yans yacak. Bu süreçten sadece bölgemiz 7 de il, Türkiye karl ç kacak. Son 4 ayda Diyarbak r ve ilçelerinde binin üzerinde yeni ifl yeri aç ld. Geçen y l ayn dönemde 280 ifl yeri aç lm fl, yaklafl k 300 ifl yeri de kapanm flt. Yeni süreçle umutlar yükseldi. Umutlar n tavan yapt bu dönemde esnaf m z ifl yeri kapasitelerini büyütmek istiyor. Bu büyüme ile talepler giderek ço ald. Esnaf m z geçmifl y llarda kepenk kapatmadan dolay evine ekmek götüremiyordu. Süreçle art k kepengini kapatmayan esnaf n geliri artt, yüzü güldü. fi rnak ESOB Baflkan Heflar Haflimo lu ise çözüm süreciyle bafllayan rahatlaman n fi rnak ta belirgin olarak hissedildi ini söyledi. Geçmiflte yaflanan kepenk kapatma olaylar n n esnafa büyük zarar neden oldu unu bildiren Haflimo lu, Geçmiflte yaflanan olaylar nedeniyle esnaf y lda 60 güne yak n kepenk kapatmak durumunda kal yordu. fiiddet olaylar nedeniyle tedirgin olan esnaf ifl yerini hava karar r kararmaz kapat yordu. Huzur ortam - na geçiflle esnaf ifl yerini art k daha uzun süre aç k tutuyor, kepenk kapatma olaylar da yaflanm yor. Bu olumlu hava sat fla yans maya bafllad. Çözüm süreci esnaf mutlu etti dedi. Diyarbak r Elektrik Elektronik ve Benzerleri Teknisyenleri Odas Baflkan Muhlis Kaymak da bir dönem bölgede yaflanan s k nt nedeniyle kepenklerini gün a armadan kapatmak zorunda kald klar n, ancak yaklafl k 6 ayd r iyileflme oldu unu söyledi. Sürecin devam etmesiyle hem bölgeye hem de Türkiye ye büyük yat r m nlar n yap laca na inand - n ifade eden Kaymak, Odam za ba l bine yak n esnaf m z var. Bunlardan 200 ü süreçten önce ifl yerini kapatmak zorunda kalm flt. Oysa flimdi ticarette k p rdama var. Temmenimiz bar fl n devam etmesi diye konufltu. Diyarbak r esnaf ndan S tk Usta Kaday f flletmecisi Mehmet Altunbay, süreçle kente gelenlerin say - s nda yaflanan büyük art fl n ifl hacmine de yans d n belirterek, Olayl günlerde vatandafl evinden ç km yordu. Ama art k insanlar gece yar s na kadar aileleriyle d flar da geziyor. Bu sayede sat fl m z yükselmeye bafllad ifadesini kulland. Taksici Hakan Bat ise çözüm süreciyle ifllerinin aç ld n, daha önce taksilerin günde bir iki yolcuyla yetinmek zorunda kald klar n ifade ederek, flöyle konufltu: Art k sabaha kadar çal flan araçlar m z var. Olaylar oldu u zaman gündüz dahi çal flam yorduk, kontaklar m z kapat yorduk. Zaman zaman araçlar m z tafllan yordu. Allaha flükür 5-6 ayd r böyle bir s k nt - m z yok, gelirimiz artt. Daha önce sabahtan akflama kadar 2 yolcu al rken flimdi gitti imiz her noktadan yolcu alabiliyoruz. Art k daha fazla kazan yoruz. (AA)

8 8 Ekonomi ANKARA - TMO nun 2013 dönemi hububat hasad ve TMO al mlar yla ilgili yapt yaz l aç klamaya göre, arpa hasad Güneydo u Anadolu Bölgesinde 30 Nisan da, bu day hasad Akdeniz Bölgesinde 10 May s ta bafllad. Hasat, Güneydo u Anadolu Bölgesinde yüzde 87, Akdeniz Bölgesinde yüzde 100, Ege Bölgesinde yüzde 57, Marmara Bölgesinde yüzde 27, ç Anadolu Bölgesinde yüzde 14, Karadeniz Bölgesinde yüzde 31 oran nda tamamland. Do u Anadolu Bölgesinin bat kesimlerinde lokal olarak bafllad. Türkiye genelinde bu day hasad yüzde 31, arpa hasad yüzde 43 seviyesinde olup hasat dönemi devam ediyor. Taahhütname karfl l al mlara 20 May s ta baflland. Taahhütname karfl l 43 bin ton ürün teslim al - n rken, cari tarih itibariyle 21 bin ton arpa taahhütname karfl l stoklarda mevcut bulunuyor. Bu day müdahale al m fiyatlar Anadolu K rm z Sert (AKS) ekmeklik bu day ton bafl na 720 lira, makarnal k bu day ton bafl na 765 lira olarak 7 Haziran da aç klanarak, peflin ve emanet al mlara baflland. Arpa, çavdar, yulaf ve tritikale piyasa fiyatlar n n üretici lehine oluflmas nedeniyle bu ürünler için müdahale al m fiyat aç klanmayarak taahhütname karfl l al mlar na devam ediliyor. Bugüne kadar 190 bin ton peflin, 22 bin ton emanet bu day al m gerçeklefltirildi. 190 bin ton peflin al - m n 29 bin tonu makarnal k, 156 bin tonu ekmeklik, 5 bin tonu düflük vas fl ekmeklik bu daydan olufltu. TMO taraf ndan al m yap lan bu daylar n ortalama al m fiyat, makarnal k bu dayda ton bafl na 758 lira, ekmeklik sert bu daylarda 719 lira, di er bu daylarda 685 lira, düflük vas fl ekmeklik bu daylarda ise 620 lira oldu. - Bugüne kadar gerçekleflen bu day al m n n tutar 122,5 milyon lira Bu day verimi, dekar bafl na Güneydo u Anadolu Bölgesinde kilogram, Akdeniz Bölgesinde kilogram olup geçen y l ile ayn seviyede, Ege Bölgesinde kilogram, Marmara Bölgesinde kilogram olup geçen y ldan daha düflük seviyede, ç Anadolu Bölgesi kilogram, Karadeniz Bölgesinde kilogram olup geçen y l n üzerinde gerçekleflti. Geçen y l 1 milyon 443 bin ton ekmeklik bu day al nm fl olup ortalama protein oran yüzde 12,9, 191 bin ton makarnal k bu day n ortalama protein oran yüzde 14 olarak hesapland. Bu y l ise bugüne kadar al m yap lan ekmeklik bu day n ortalama protein oran yüzde 12,2, makarnal k bu day n ortalama protein oran n n yüzde 13,5 oldu u belirlendi. Geçen y l toplam 1 milyon 634 bin ton bu day al nm fl olup ortalama süne tahribat oran n n yüzde 1,6, bu y l ise bugüne kadar al m yap lan bu day n ortalama süne tahribat oran n n yüzde 1,3 oldu u görüldü. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO ya teslim edildi i tarihten itibaren 30 gün içerisinde, üreticilerin banka hesaplar na aktar ld, ancak ürününü, anlaflmal bankalardan al - nacak ürün kart ile teslim eden üreticilere 30 gün yerine, 10 gün içerisinde ödeme yap l yor. Bugüne kadar gerçekleflen bu day al m n n tutar 122,5 milyon lira olup, üreticilere 37,1 milyon lira ödeme yap ld, banka kart ile ürün teslim edenlerin oran yüzde 65 oldu. Bu y l tüm ürünlerde tam randevulu al m sistemine geçildi. Üreticiler Çiftçi Kay t Ssistemi nde (ÇKS) kay tl ürün miktar kadar randevu alabiliyor. ÇKS kayd olmayan kesimler ise her bir iflyeri için günlük en fazla 250 ton emanet randevusu temin edebiliyor. Taahhütnameli al ma bafllanan 20 May s tarihinden bugüne kadar 288 bin ton ürün için randevu al nd ve 228 bin ton al m gerçeklefltirildi. Üretici, kooperatif ve birliklerin peflin ürün teslim etmek için alm fl olduklar randevu miktar 246 bin ton olup gerçekleflme 190 bin ton oldu. Tüccar ve sanayicilerin emanet ürün teslimi için alm fl olduklar randevu miktar da 42 bin ton olup gerçekleflme miktar 38 bin ton olarak hesapland. Toplam al nan randevu miktar 1 milyon ton oldu. Piyasalarda ortalama ton bafl na makarnal k bu day 716 lira, AKS bu day 676 lira, arpa 572 lira fiyatla ifllem görüyor. Aç klamaya göre, TMO-TOBB Tar m Ürünleri Lisansl Depoculuk A.fi. den ürün senedi ile bu day al mlar Polatl, Lüleburgaz ve Ahiboz iflyerlerinde yap lacak. (AA) 27 Haziran 2013 TMO, 212 bin ton bu day ald Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 20 May s ta bafllad hububat al mlar kapsam nda bugüne kadar 190 bin ton peflin, 22 bin ton emanet bu day al m gerçeklefltirildi ini bildirdi. Bakan Ergün: Yat r m mal talebi tekrar canlanmaya bafllad ANKARA - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün, Merkez Bankas taraf ndan aç klanan Haziran ay Kapasite Kullan m Oran na iliflkin Bu veriler umut vericidir. Yat r m mal talebi tekrar canlanmaya bafllam flt r de erlendirmesinde bulundu. Bakan Ergün, yaz l aç klamas nda, imalat sanayi kapasite kullan m oranlar n n bu y l n Haziran ay nda bir önceki y l n ayn ay na göre yüzde 0,7 artarak 75,3 seviyesinde gerçekleflti ini, bir önceki aya göre ise yüzde 0,5 artt n kaydetti. Ergün, haziran ay kapasite kullan m oranlar n n 2012 y l ortalama kapasite kullan m oran n yüzde 1,1 geçti ini de belirtti. Türkiye nin 2012 y l nda mütevaz büyümesinin ard ndan bu y l n ikinci çeyre iyle birlikte üretimini art rd n ve büyümesini h zland rd n kaydeden Ergün, Daha önce elde etti imiz veriler büyümenin zaten devam etti ini göstermekteydi. Bugün aç klanan kapasite kullan m oranlar da önceki tahminlerimizi desteklemektedir fadesini kulland. malat sanayinde kapasite kullan m oran n n geçen y l ortalamalar n n üzerinde seyretti ini bildiren Ergün, özellikle ara mal ve yat r m mallar nda bu fark n kendini hissettirdi ini belirtti. Bu verilerin umut verici oldu- unu vurgulayan Ergün, yat r m mal talebinin tekrar canlanmaya bafllad n, sanayicinin gelece e bak fl n n çok daha olumlu bir hal ald n kaydetti. Ergün, böylelikle hem ülkenin üretim kapasitesinin artt n hem de ekonominin sa l kl flekilde büyüdü ünü ifade etti. (AA)

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu

Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Erdo an, Baflkan Ak n o lunun nikah flahidi oldu Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Keçiören

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor

Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Büyükflehir in TEM ZL K filosu büyüyor Kent Esteti i Dairesi ni son teknoloji temizlik

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak

Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bu karakollar s n rda kufl uçurtmayacak HABER 16 DA 20 HAZ RAN 2013 PERfiEMBE F YATI: 25

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!..

Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Bayram flekeri a z n z n tad n KAÇIRMASIN!.. 8 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Polis

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 18 DE GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Cumhuriyet COfiKUSU HABER 18 DE 29 EK M 2013 SALI F YATI: 25 Kr ODTÜ Yolu na asfalt serimine

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun

1 Mayıs sancısı TAŞINDI. Onkoloji Hastanesi ve Onkoloji Kenti için düzenlenen yardım kampanyasına komedyen Cem Yılmaz da katıldı 1 tuğla da siz koyun GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 1 Mayıs sancısı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamaları bu yıl farklı illerde ve

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yerli füze MIZRAK hedefi 12 den vurdu 13 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr ATAK helikopterinde

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi

YARIN. 12 Nisan 2014 Cumartesi GAZETEMİZİ www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Şebeke sularımız TEMİZ içme suyu olarak tüketebileceklerini bildirdi. Sağlık Bakanlığı,

Detaylı