OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR"

Transkript

1 OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR HAZ RAN 2010 SAYI 7 Bundan 20 y l önce bir irket için en de erli ey nedir diye sorsalar, irket sahibi ya da yöneticisi olarak cevab n z süphesiz nakit para ya da hisse olurdu. Fakat günümüzde i ler de i ti. Art k ne para ne de ba ka bir ey verinin yerini tutmaz oldu. SÜREÇLER N YÖNETMEK ATOM LEMC LER KABUK DE T R YOR VER M KTARI A IRTIYOR OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI BULUT GÜNLÜ Ü: MICROSOFT UN BULUTLU DÜNYASI CIO LAR NE SÖYLER, FORRESTER NE ANLAR? TÜRK YE N N EFFAFLIK HT YACI VE BT

2

3 ED TÖR Verinin irketler çin Önemi H haziran 10 3

4 Ç NDEK LER haziran 10 Haberler 8 Sektörden S cak Haberler ve Geli meler Analiz 22 Bünya Dijitalle iyor, Veri Miktar a rt yor! Analiz 23 CeBIT Bili im Eurasia Hedefi Onikiden Vuracak 36 Kapak Konusu irketlerin en büyük sermayesi: Veri 4 haziran 10

5

6 Ç NDEK LER Analiz 24 Süreçlerini Yönetmek SAYI 7 haziran 10 Analiz 25 Atom lemciler Kabuk De i tiriyor Analiz 26 CIO lar Ne Söyler, Forrester Ne Anlar? Analiz 30 Türkiye nin effafl k htiyac ve BT Ba ar Hikayesi 32 SIO Automotive, IFS uygulamalar yla verimlili ini art rd Bulut Günlü ü 34 Microsoft un Bulutlu Dünyas Analiz 46 Operatörlerin Yeni Gelir Aray lar Analiz 52 Ki isel leti im Hastal Arac : Bilgisayar Donan m 56 Ürün nceleme Ters Kö e 66 Ekrem Özdamar 46 Genel Yay n Yönetmeni lkay Zaman Yaz leri Müdürü (Sorumlu) Cüneyt Tepe Editörler Ekrem Özdamar Erhan Kahraman Murat Karsl o lu Metin Alt nsoy Gülriz Sansoy Haber Merkezi Görsel Yönetmen O uz Ta dan Foto raf Adem Ba aran Katk da Bulunanlar Murat Deligöz Altu Kayauman Nuri Kethüdan Ye im K ngöz.z. Halkla li kiler Dan manl k ve leti im Ad na Sahibi lkay Zaman 52 Yönetim Adresi 19 May s Mahallesi Sultan Sokak mbat Apt. No:24/3 D.7 Kozyata STANBUL Tel: PBX Faks: Reklam Rezervasyon Abone Hizmetleri Da t m Etkin Da t m Bask ve Cilt hlas Gazetecilik A.. 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna STANBUL Tel: haziran 10

7

8 HABER Vodafone Orta m Yakla m V Sap 5,8 Milyar Dolara Sybase i Sat n Ald S 8 haziran 10

9 Multimedya artık birden fazla duyuya hitap ediyor. Intel Core i5 işlemci ve Windows 7 Home Premium tarafından desteklenen ASUS N61J Serisi notebook, parmaklarınızın ucuna sınırsız bir eğlence dünyası getiriyor. Zengin multimedya içeriği çağımızın trendlerine son derece uygun. USB 2.0 ile karşılaştırıldığında 10 kata kadar daha hızlı veri transferi yapabilen USB 3.0 ile dosyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak artık daha da kolay. Yüksek tanımlı videolar, TV programları, MP3... ASUS N61J ile hiçbir şey imkansız değil. N Serisi nin görsel ve işitsel performansı tek kelimeyle muhteşem. MP3 lerin ses kalitesini artırmak üzere tasarlanmış SonicMaster, çarpıcı netlik ve canlılık seviyesi sağlayan Intelligence Splendid ve Video Magic teknolojileri sayesinde işitsel ve görsel performansın sınırlarını zorluyor. Yeni ASUS notebookla, daha önce hissetmediğiniz bir multimedya deneyimi yaşayacaksınız.

10 HABER Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir: leti imin yayg nla mas için Mobil letmecilerin altyap payla m te vik edilmeli U Konica Minolta Bizhub C220 nin Fark nternetinde Y 10 haziran 10

11 Türk Telekom Invitel International sat n ald T Indra Laboratuarlar ndan Sanal Klavye Western Union n Yeni CEO su Hikmet Ersek W haziran 10 11

12 HABER Lenovo Kobileri Dü ünüyor L Sony DSLR Kalitesini Ceplere Sokuyor Hastanelerde devrim yaratacak yenilik: Siemens Soarian MedSuite S S 12 haziran 10

13

14 HABER Tenis Turnuvas n Panasonic le 3 Boyutlu zleyin P Liderlik Gurusu Robin Sharma dan Telekom irketlerine Liderlik Tüyolar T Fujitsu Gözünü Sanal Sunucu Pazar na Dikti F 14 haziran 10

15 Bask da Yüksek Kalite Arayanlara: OKI C910 A3 O Iomega dan Yeni Depolama Dizilimi LG BX580 Blu-ray Oynat c B L haziran 10 15

16 HABER ngiliz Kraliyet Donanmas IFS i Seçti B Sosyal A Canavar : HTC Wildfire Huawei, YASAD a Üye Oldu A O 16 haziran 10

17 mart 10 15

18 HABER Panasonic Lumix DMC-GF1: Hafif Gövde Büyük Teknoloji 2 Hava ve KaTron birli iyle Önemli Yat r m H 18 haziran 10

19 HP den Kartu ndirimi H Oytek Soruyor: Güvende Misiniz? B HP Ba lan-yazd r Lazer Yaz c lar n Piyasaya Sundu H haziran 10 19

20 HABER Daha Ye il Yazd rmak Elimizde X Callpex e Yeni Sat Müdürü EMC de Cem F nd ko lu na Uluslararas Yeni Görev E Ç Boehringer Ingelheim, Devler Liginin En H zl Büyüyen laç irketi B 20 haziran 10

21

22 ANAL Z lkay Zaman Dünya Dijitalle iyor, Veri Miktar a rt yor! Yap lan ara t rmalar gösteriyor ki:. her anlamda dijitalle en dünyam z beraberinde ad n bile telaffuz edemedi imiz boyutlarda veriyi de yarat yor. çinizden depolamas bir dert, kullanmas ayr bir dert dedi inizi duyar gibiyim. E 2010 Senesi Sonuçlar 100 Senelik Tweet e, 75 Milyar Adet ipad e E it! 22 haziran 10

23 lkay Zaman CeBIT Bili im Eurasia Hedefi Onikiden Vuracak Türkiye nin bilgi ve ileti im teknolojileri konusunda Avrasya ya aç lan ticaret kap s CeBIT Bili im Eurasia ve CeBIT Broadcast, Cable & Satellite Eurasia fuarlar, 6-10 Ekim tarihleri aras nda kap lar n i dünyas ve teknoloji merakl lar na 11 nci kez aç yor. CeBIT Bili im Eurasia da bu y l ilk defa düzenlenecek b2fair Matchmaking etkinli i ile kat l mc firmalar yurtiçi ve yurtd ndaki hedef bölgelerinin üst düzey karar vericileriyle randevula arak yüz yüze görü me f rsat yakalayacaklar. A Türkiye Bili im Sektörüyle Kalk nacak Hedef Büyütenlerin Bulu ma Adresi haziran 10 23

24 ANAL Z Ekrem Özdamar Süreçlerini Yönetmek Ekonomik iyile menin formülü, i süreçlerini iyi yönetmek. Fakat milletçe i süreçleri yönetimiyle ilgili ciddi s k nt lar m z n oldu u gün gibi ortada. San r m bir yerlerde hata var? A 24 haziran 10

25 lkay Zaman Atom lemciler Kabuk De i tiriyor Büyük güç tasarrufu sa layan yeni Atom i lemci platformu, Intel i ak ll telefon ve tablet pazarlar na haz rl yor. Önceleri sadece belirli i lemlerin performanslar için kullan lan Atom i lemciler, art k daha güçlü ve rekabetçi. Y Yeni Atom lemciler Dü ük Güç ve Performans çin Tasarland Ürünlerin ula labilirlik durumu haziran 10 25

26 ANAL Z Ekrem Özdamar 26 haziran 10

27 B haziran 10 27

28 ANAL Z Bu Sefer htiyaç Sahici Dört Dönü üm, Bir Sonuç 28 haziran 10

29 BT ekipleriniz sadece üst kattakilerin onlardan istedi i araçlar üretmekle mi yetiniyor? Teoriye Kahve Demle haziran 10 29

30 ANAL Z Ekrem Özdamar Türkiye nin effafl k htiyac ve BT Kamu alacaklar n n tahsili konusunda bilgi teknolojilerine gösterilen hassasiyet, imdilik di er alanlara yans m de il. Ancak yeni bir motif ortaya ç k yor. B 30 haziran 10

31 haziran 10 31

32 BA ARI H KAYES SIO Automotive Hakk nda 1991 den itibaren binek ve ticari araç yedek parça üretiminde iyi bir üne sahip olan Formpart O- tomotiv 2007 y l nda ünvan de i tirip SIO Automotive olarak, üretimini yönlendirme ve süspansiyon parçalar na odaklanm olarak devam ettiriyor. Çorlu daki üretim ve sat birimleriyle ürün ve hizmet yelpazesini sürekli geni leten, mü terileriyle ba lant lar n güçlendiren, di er yandan yüksek kalitede yeni ürünler sunmaya devam e- den SIO Automotive, yabanc yat r m irketlerinin deste iyle güçlü yanlar n daha da öne ç karmak üzere yap lan yor. SIO Automative, üretiminin büyük k sm n ba ta Avrupa ülkeleri olmak üzere 42 ülkeye ihraç ediyor. Faydalar SIO Automotive, IFS Uygulamalar yla fiili maliyet takibi yapabilir hale gelirken, yal n üretim sistemine geçerek daha önce kulland karma k sistemden kurtuldu. Stoklar n daha iyi yönetmeye ba layan irket sipari teslim sürelerini daha iyi planlayabilir hale geldi ve gecikmi sipari leri a- zaltt. Her ürünün standart maliyeti ürün baz nda, alt bile en baz nda ve mü teri baz nda analiz edilebilir hale geldi. IFS nin sonlu kapasiteye göre planlama yetene i, irketin daha sa l kl ve gerçekle tirilebilir hedeflerle planlama yapmas n sa lad. Sonlu kapasite çizelgeleme modülü üretim ve sat n alman n daha uyumlu çal mas n sa lad gibi gecikmi mü teri sipari lerinin birikmesini de önlendi. Do ru ve sa l kl raporlamalar üst yöneticilerin irket vizyonunu daha sa l kl belirlemesine yard mc oldu. Her departman IT departman n n deste ine gerek kalmadan ihtiyaç duydu u verileri takip edebilir ve rapor alabilir hale geldi i için IT departman n n üzerindeki i yükü azald ve önemli projelere daha çok zaman ay rabilir hale geldi SIO Automotive, IFS yi ilk kulland zamandan bu güne verimlili ini art r rken maliyetlerini de azaltt. SIO Automotive, IFS uygulamalar yla verimlili ini art rd "IFS'in yeni sürümünü kullanma projesi, önce bir proses - analizi ile ba lad. Böylelikle süreçleri yeniden tan mlayabilme ve optimal hale getirebilme olana m z oldu. IFS 7'deki CBS Modülü bize h z katan, ihtiyaçlar m z daha iyi ekilde kar layan ve üretim plan n daha net ekilde olu turmam z sa layan bir modül. IFS 7 ile SIO u anda ERP konusunda teknikteki son geli meyi gerçekle tirdi. Bu da daha etkin ve daha verimli olmam za yard mc oldu. Dolay s yla mü terilerimizi en yüksek kalite ile, sevkiyattaki güvenirlili imizle, ayn zamanda kapsaml esnekli imiz ile daha ba ar l oldu umuzu gösterebiliyor, mü terilerimizin memnun olmas n sa layabiliyoruz." Andreas Wunder Eski Genel Müdür / SIO Automotive Süspansiyon ve yönlendirme araçlar üretiminde bir sektör lideri olan ve üretiminin %96's n ba ta Almanya ve di er Avrupa ülkeleri olmak üzere 42 ülkeye ihraç eden SIO Automotive, ürün yelpazesini sürekli geli tirerek mü terilerine lojistik bir ak sa l yor. Otomotiv sektöründe yedek parça ihraç eden ilk 100 irket aras nda yer ald için Türkiye hracatç lar Birli i taraf ndan ödüllendirilen SIO Automotive, üretim planlamas n en yüksek verimlilikle ve maliyetlerini azaltarak gerçekle tirmek, tüm i süreçlerinde do ru verilerle sa l kl ve h zl planlama yapabilmek ve mü teri ili kilerini güçlendirmek için IFS uygulamalar yla hayata geçirdi i ERP çözümüne güveniyor. Modüller IFS Planlama IFS Üretim Yönetimi IFS Finans & Muhasebe IFS Sat n Alma IFS Depo Yönetimi IFS Proje Yönetimi IFS Sonlu Kapasite Çizelgeleme (CBS) IFS K Yönetimi IFS Kalite Yönetimi IFS Sevk yat Yönetimi IFS Türkiye Muhittin Üstünda Sok. No. 47 Ko uyolu - Kad köy STANBUL Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) haziran 10

33 ERP ihtiyac nas l do du Stok kontrolü ve iili maliyet takibi Tamamen entegre çal an bir i letme IFS 7 Sürümüne Geçi Verimlili i Art ran Yeni Modüller Daha fazla bilgi için, adresine e-posta atabilir ya da adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. haziran 10 33

34 BULUT GÜNLÜ Ü Microsoft un Bulutlu Dünyas Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s Mustafa Ça an, bulutla birlikte de i en ihtiyaçlar n fark nda olduklar n ve bu ihtiyaçlar daha iyi kar lamak için yeni ekosistemler olu turduklar n söylüyor. B IT Advisor Microsoft bulutu nas l görüyor? Biraz daha detayl bir tan mlama alabilir miyiz? Microsoft, bu dünyada ne ekilde varl k gösteriyor? Microsoft un hedefi Her yerden ve her cihazdan bilgiyer eri im Kurumlar taraf ndaki durum ne? 34 haziran 10

35 Bulut bili im, Microsoft un çal ma tarz n ne ekilde de i tirdi? haziran 10 35

36 KAPAK KONUSU 36 haziran 10

37 IT Advisor Bundan 20 y l önce bir irket için en de erli ey nedir diye sorsalar, irket sahibi ya da yöneticisi olarak cevab n z süphesiz nakit para ya da hisse olurdu. Fakat günümüzde i ler de i ti. Art k ne para ne de ba ka bir ey verinin yerini tutmaz oldu. haziran 10 37

38 KAPAK KONUSU Y Ben Sana H zl Büyüyemezsin Demedim Yakla k 6 ayd r abonesi oldu um Pronet ça r merkezinden bir telefon ald m. Telefondaki ses her an bana bir ürün satacak edas yla bang r bang r pazarlama yap yordu. Fakat hemen akl ma ofiste bir sorun oldu u geldi. Daha sonraki konu malardan bir sorun olmad n anlad m. Fakat dinen heyecan m yerini büyük hayal k r kl na b rak verdi aniden. Telefondaki görevli bana sizin ya da tan d klar n z n evinde, ofisinde Pronet kullan yor mu? Dilerseniz e- er çok avantajl f rsatlar m zdan yaralanabilirsiniz? dedi inde a- deta a z m aç k kalm t. Her f rsatta yüz binlerce abonesi oldu- undan ve kurumsall k ad na her eyi yapt klar n da a ta a yazmaya çal an Pronet, henüz abonelerini tan m yor, üstüne üstlük bir de abonesine hizmet satmaya çal yordu. Bu ac durum, irketlerin büyüme h zlar n n ba ar göstergesi olmad n hatta bazen h zl büyümenin de beraberinde getirdi i sorunlar irketlerin ne kadar göz ard etti inin bir göstergesi. Verinin do ru ellerde olmad nda ne gibi sonuçlara yol açaca n gözler önüne seren bu senaryo, eminim Pronet e hem zaman, hem prestij hem de maddi kay p olarak dönmü tür. 38 haziran 10

39 Veri Güvenli ine Ça da Yakla mlar Alper Soyak Alcatel-Lucent Teleta Ürün Sat Müdürü Kurumsal ebeke güvenli i, Alcatel-Lucent n tüm dünyada i letmelere etkili çözümler sundu u bir alan. Bu kapsamda, kurumsal genel güvenlik yönetimi yap s na güvence ve verimlilik sa lamaya yard mc olan güvenlik araçlar sunuluyor. Söz konusu araçlar, dizüstü bilgisayarlardan ebeke geçitlerine kadar her noktada veri güvenli i sa l yor. Alcatel-Lucent OmniAccess Web Hizmetleri ebeke Geçidi, irket yönetim yükümlülüklerini kar lamak için otomatik i süreçlerini güvenlik alt na al yor. Hassas irket verilerini yanl kullan mdan koruyor ve ihtiyaç olunan zaman ve yerde verilerin daima kullan labilir olmas n sa l yor. Alcatel-Lucent IPSec stemci yaz l m, Microsoft Windows i letim sistemlerini çal t ran bilgisayarlara sahip olan, evdeki ya da hareket halindeki çal anlar için yüksek hacimli uzaktan eri- imli Sanal Özel ebeke (VPN) hizmetleri sa lanmas na olanak veriyor. Bu yaz l m, kurmas, yönetmesi ve kullanmas kolay olan tamamen güvenli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmak için standart tabanl IP güvenli i (IPSec) özellikleriyle, dahili bir ki isel güvenlik duvar n ve merkezi yönetimi birle tiriyor. Özellikle büyük ölçekli, çoklu mü teri/site ebekelerini yönetmek için olu turulan Alcatel- Lucent Güvenlik Yönetimi Sunucusu, dü ük maliyetli, ta y c s n f IP hizmetleri yönetimi sunuyor. Güvenilir ve ölçeklenebilir SMS, VPN güvenlik duvar Brick ve Alcatel-Lucent IPSec stemci yaz l m ile e le tirildi inde, binlerce kullan c l güvenlik, VPN ve servis kalitesi hizmetlerinin h zl bir ekilde tek bir konsoldan haz rlanmas na ve yönetilmesine olanak veriyor. Aras Kargo Veri Depolama Ve Güvenli i Fikret GÜÇLÜER Bili im Teknolojileri Genel Müdür Yard mc s Aras Kargo da veri depolama ve güvenli i ne ekilde sa lan yor sorusuna geçmeden önce k saca veri depolama BT sektöründe ne ekilde yürüyor ondan bahsetmek istiyorum. Günümüzde veri merkezleri çok büyük bask alt nda (so utma, yönetim vs.) Bu nedenle sürekli yeni teknolojiler geli tirilmeye çal l yor. BT ortamlar nda ya ad m z s k nt lar her sene iki kat na ç k yor. 1,5 senede, toplam veri yakla k 2 kat na yükseliyor. Örne in, bizim otomasyon yaz l m m z olan ESAS da ayn art oran n sergiliyor. Verinin yüzde 85 i kurumlar n kontrolünde ama veri üretimi anlam nda ise yüzde 70 ni bireyler üretiyor. Burada ilginç bir paradoks var. Ar ivleme, kontrolsüz veri art sonras önem kazanacak. Çok fazla karma k sistem oldu undan de i iklik çok kolay gerçekle miyor. Veri merkezleri çok kritik kav- akta. Veri, elektronik ortamda bulunan her ey bilgi ise verinin i lenmi halidir. Bilginin de erini bilmeden güvenlikten söz edemeyiz. Ba m za bir i gelmeden önceden ald m z önlemlere bilgi güvenli i diyoruz. Aras Kargo nun en kritik say labilecek verisi depolama üzerinde tutuluyor. 2,5 TB a yak n O- racle veri tabanlar na ait veri her gün yedekleniyor. Önce depolamadan depolamaya, oradan da type backup yap l yor. Bu ekilde yeniden yap lanma s ras nda depolamadan geri getirme konusunda sorun ya an rsa, type kullan larak devaml l k plan olarak yeniden yap lanma sa lan yor. Yedek içinde yedek olarak dü ünebiliriz bu stratejiyi. Böyle durumlarda amaç herhangi bir problemde en k sa sürede veriye tekrar ula mak. Ne güvenlikten ödün vermek, ne de güvenli i arka planda b rakmak istemiyoruz. Dengeyi iyi tutturmak gerekir. Bu hassas dengeyi dikkate alarak güvenlik politikalar m z belirliyoruz. haziran 10 39

40 KAPAK KONUSU Ucuz Fiyat, Hosting Mü terilerini Ma dur Ediyor! Timur Çatakl daha.net Genel Müdürü Türkiye deki hosting sektörü, dünyan n aksine geli imini h zla sürdürüyor. Bugün itibariyle piyasada irili ufakl yüzlerce rman n faaliyet gösterdi i, bununla birlikte yine çok say daki hosting mü terilerinin ma dur oldu u da biliniyor. Yeterli teknik donan ma ve bilgiye sahip olmadan hosting hizmeti vermeye çal an rmalar n yaratt bu o- lumsuz tablo, büyük ölçüde ucuz yat aray ndan kaynaklan yor. Yetersiz hizmetten a z yanan mü teriler ise uzun soluklu çal abilecekleri ve kaliteli hizmet alabilecekleri rmalara yönelmeye ba l yorlar. daha.net olarak Türkiye deki hosting pazar nda yeni bir sayfa açmay hede iyoruz. Kanadal SoftCom Group Inc. ortakl ile kurulan SoftCom A.. nin Türk hosting piyasas için yaratt rmam z, Türkiye lokasyonlu sunuculara sahip. Elde etti imiz ba ar lar n alt nda ise ba ta bireysel, kurumsal ve bayi hosting paketleri, ngiltere ve Kuzey Amerika destekli Cloud VPS (Bulut Sanal Sunucu) bar nd rma hizmeti ve co-location ve dedicated sunucu servisleri olmak üzere portföyümüzde çe itli hizmetler yat yor. Hizmetlerimiz Microsoft un Gold Certi ed Partner serti kas yla da belgelenmi bulunuyor. Dedicated ve Co-Location hizmet kategorisinde mü terilerimize haz r paketler sunmak yerine onlar dinlemeyi, ihtiyaçlar n tam olarak anlamay ve mümkün olan en iyi çözümü bulmay tercih ediyoruz. Servis Süreklili i ve Veri Güvenli i Temel steklerdir enol Doyranl DorukNet Sat ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s DorukNet in kurumsal mü terilerine sunmu oldu u ileti im hizmetlerinin en önemli k sm n veri merkezi olu turmaktad r. ster web sayfas /e-posta bar nd rma olsun, ister internet eri imi olsun isterse de telefon görü mesi hizmetleri olsun mü terinin bekledi i 2 temel istek servis süreklili i ve veri güvenli idir. Veri güvenli i, verinin istenen yere istenen h zda ve güvenli bir ekilde iletilmesi ve gerekti inde güvenli olarak saklanmas anlam na gelmektedir. Firman n internete aç lan ve güvenli inin sa lanmas gereken verisi, ister kendi lokasyonunda olsun, ister bir servis sa lay c n n veri merkezinde olsun, bu verinin güvenli ini sa lamak için güvenlik ( rewall) yaz l mlar n /donan mlar n devreye alman n yeterli olmayaca bir gerçektir. Verinin üzerinde bulundu u sistemin/sunucunun da güvenlik aç klar na kar düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. DorukNet sunmus oldu u güvenlik denetimi (security audit) hizmeti ile rmanin sunucular üzerinde düzenli olarak denetim yapmakta ve bu denetim sonucunda ortaya ç kan denetim raporunu rma ile payla arak gerekli güncellemeleri gerçekle tirebilmektedir. DorukNet sunucular n veri merkezinde bar nd ran rmalar için talep etmeleri durumunda, bu sunucular üzerindeki verilerini günlük, haftal k, ayl k olarak yedeklemektedir. Yedeklenen bu veriler mü teri ye ula t r lsa bile yedek al nan veri 3 ay boyunca saklanabilmektedir. Do ru olarak bilinen en büyük yanl internetin veya internet üzerinden sunulan servislerin güvenli olmad yönündedir. Teknoloji hayat m zda olan binlerce araçtan biridir ve nas l kullan laca bilinmeyen her araç ne kadar risk ta yorsa internette o oranda risk ta maktad r. H zla De i en E ilimler ve De i en Verinin Önemi 40 haziran 10

41 Art k bütün bilgiler dijital ortamda Alev Akkoyunlu Double Take Türkiye Pazarlama Müdürü Günümüzde rmalar neredeyse bütün bilgilerini dijital ortamda saklamaktad rlar. Önceki zamanlarda bu bilgilerin bir k sm dijital ortamda saklanmaktayd ve klasik yedekleme çözümleri bu verilerin korunmas için yeterli bir önlemdi. Bir veri silindi inde veya bu verilerin sakland sunucu herhangi bir ekilde zarar gördü ünde var olan yedeklerden geri dönü yap ld nda sorun giderilebilirdi. Ya anan kay p sadece yedek al nan zamandan sorunun ortaya ç kt zamana kadar olurdu ve genelde bu kay p da insan gücüyle tela edilebilirdi. Oysa rmalar az önce belirtti im gibi art k bilgilerinin neredeyse hepsini dijital ortamda saklamakta ve bu bilgilere de anl k eri im sa lamak zorunda. Bu nedenle art k klasik yedekleme çözümleri yetersiz kalmaktad r. Çünkü verinin geri dönü ü i leminde hem zaman hem de veri kaybedilmektedir. Bu ise rmada hem prestij hem de nakit kayb na yol açmaktad r. Peki irketler Veriye Gereken Önemi Gösteriyor Mu? süreklili i ve felaket senaryolar Bu anlamdaki verinin güvenli i art k i süreklili i ve felaketten kurtarma konular n n içinde yer almaktad r. Bu çerçevede rma yedek alma i leminin yan nda, var olan sunucular n da devaml l n sa lamak zorundad r. Bu i lem zaten günümüzde kümeleme i lemi ile yap lmaktad r. Fakat buradaki i letim sistemi, uygulama ve donan m maliyeti çok yüksek rakamlara ula abilmektedir. Bu sektörde olu an talep sonras nda, donan m ba ml l n kald ran, i letim sistemi gereksinimlerini kald ran yaz l mlar piyasaya ç km t r. Fakat bir felaket durumunda rman n kendi lokasyonunda yapt bu çal ma tamamen devre d kal p veri kayb ya anabilmektedir. Çünkü al nan önlem tek bir yerdeki verinin süreklili ini sa lamak içindir. Varsayal m bir yang n oldu ve her ey yand. Böyle bir senaryoda verinin, bulunulan lokasyon d na ta nabilmesi ve merkez lokasyonun devre d kalmas durumunda verinin i lem görmeye devam etmesi veya ba ka bir deyi le herhangi bir zaman gerektirmeden ula labilir olmas çok önem kazanm t r. Veri Depolamadaki Farkl E ilimler Emin Çal kl EMC Türkiye Veri depolama teknolojilerinde son zamanlarda önemli de i iklikler olmaya ba lad y l içinde en önemli konulardan biri Solid State disklerin kullan m n n yayg nla maya ba lamas oldu. SSD maliyetlerinin önemli ölçüde dü mesi ile yat maliyet avantaj nda büyük iyile tirmeler ya and. Katmanl veri depolama yakla m nda SSD diskler Tier 0 olarak tan mlanan yeni bir katman ortaya ç kartt. Bununla birlikte katmanl veri depolama kullan m n n önemi de artt. EMC bu konuda öncülük ederek en son jenerasyon Symmetrix V-Max sistemleri üzerinde tamamen otomatize veri katmanlamas sa layan FAST ad ndaki teknolojiyi duyurdu. Bu teknoloji i- le V-Max üzerinde tutulan veriler otomatize olarak yer de i tirme ve ak kanl k imkan na kavu tu. Veri depolama teknolojilerinde güvenlik ve regülasyonlara uyumluluk da çok önemli bir konu haline geldi. Tabii ki BT teknolojilerinde sanalla t rma da büyük önem ta yor. Veri merkezlerinde sanalla t rman n uygulanmas, kaynaklar n daha verimli bir ekilde kullan lmas n sa larken ayn zamanda maliyetlerin de dü mesini sa lamaktad r. Daha önce altyap teknolojilerini yöneten bilgi i lem departmanlar, sanal veri merkezlerinde art k altyap servisleri sa layan bir duruma gelmekte, ziksel sistemleri yönetmek yerine art k politikalar yöneterek do ru uygulamalar n, do ru sunucular üzerinden hizmet vermesini ve verilerin do ru disk sistemleri üzerinde depolanmas n sa lamaktad rlar. Sanalla t rma teknolojilerinin ve Cloud Computing in kullan m n n artmas ile birlikte pek çok üreticinin bir araya gelip bir vizyon olu turmas gereksinimi ortaya ç kt. Böylece bugünün sanal ortamlar n n tamamen otomatize ve dinamik veri merkezlerine dönü mesi sa lanabilir. haziran 10 41

42 KAPAK KONUSU Güvenlikte Üç Temel Konuya Odaklan l r Alain Soria ESET CEO Genel olarak bilgi güvenli i, sahip olunan de erler olan bilgilerin, izinsiz olarak eri imlerden, kullan m ndan, if- a edilmesinden, silinmesinden, de i tirilmesinden veya hasar verilmesinden koruma sürecinin genel ad d r. Bilgi güvenli inde 3 temel konu üzerinde odaklan l r. Bunlar verinin gizlili inin, bütünlü ünün ve ula labilirli inin sa lanmas d r. Bilgi güvenli i bu 3 temel art n sa lanmas ile olur. Bilgi güvenli i konusunda,bu 3 temel aya sa lamak için kullan lan araçlar olarak antivirüs (genel o- larak antimalware), antispam, rewall, IDS, IPS, ifreleme çözümleri, veri h rs zl korumas (Data Leakage Prevention), Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SEIM) uygulamalar öne ç k yor. Herkes Dikkatli Olmak Zorunda Günümüzdeki bilgi sistemlerinin kullan m alanlar n n yay lmas ile birlikte, belirli bir grub bilgi güvenli ine özen göstermeli diyemeyiz. nternet bankac l ve nans i lemlerinin bilgisayarlarda yap ld, kritik datalar n bilgi sistemleri üzerinde tutuldu unu göz önünde bulunduracak olursa, herkesin ve her sektörün bilgi güvenli ine azami önem vermesi ve bu konuda önlem al p yat r m yapmaktan kaç nmamas gereklidir. Ülkemizde uzun zamand r çekilen yasal düzenleme eksikli inin, özellikle son 2-3 y lda yap lan de i ikliklerle giderilmeye ba land n söyleyebiliriz. Ancak ç kar lan yasalar uygulama konusunda baz eksikliklere sahip durumda ve bunlar n giderilmesiyle birlikte veri güvenli i konusunda yasal zemin de sa lamla m ve geni lemi olacak. Küçülen Bir Dünyada Büyüyen Bilgiyi Yönetmek Burak Çetinay Fujitsu Türkiye Teknoloji Sat Grup Müdürü Dinamik BT Altyap lar vizyonu do rultusunda gelece- in veri merkezlerinin altyap s için en geli mi donan m ve çözümleri sunan Fujitsu, kurumsal veri kavram n, bütünlüklü bir bak aç s yla ele almaktad r. Bilginin, günümüzde, yo unla an rekabetin en önemli hammaddesi oldu u herkesçe kabul gören bir görü tür. Bu nedenle kurumlar, günlük i operasyonlar ndan kaynaklanan ve hacimsel olarak art e ilimi gösteren veri yükünü en do ru ve güvenli ekilde yönetmek zorundad r. Bu çerçevede, verinin saklanmas için kullan lan sistemlerin; ölçeklenebilir olmas, mümkün oldu u kadar çok veriyi sa l kl ekilde saklayabilmesi ve BT departmanlar na i gücünden tasarruf sa layan uygun yönetim araçlar n sunmas günümüz yöneticisinin en temel beklentileri aras nda yer almaktad r. Ola- anüstü durum senaryolar nda ihtiyaç duyulan en ya amsal donan mlardan birinin de veri depolama sistemleri oldu unu söyleyebiliriz. Dünyan n lider bili im rmalar ndan biri olan Fujitsu veri depolama ve saklama teknolojileri segmentinde, kendi ETERNUS markas yla kurumlara bütün bu ihtiyaçlara cevap veren zengin çözümler sunuyor. Fujitsu nun yenilikçi teknolojilerdeki liderli i, geçen y l piyasaya ç kmas na ra men ETERNUS veri depolama sistemlerinin geli mi tasar m nda kendisini göstermektedir. Örne in, E- TERNUS DX modellerimizin tümünde online veri aktar m (migration) gibi en son teknolojiler yer a- l rken, bu ürünlerimiz, kendi ya am döngüleri içinde, kurumlar n ihtiyaçlar n kar lamaya yeterli o- lan güçlü performanslar ve kapasiteleriyle öne ç k yor. Do ru ve Kaliteli Veri art Veri Güvenli inin Önemi ve Eri ilebilirlik 42 haziran 10

43 Veri Saklama Sistemleri 2010 Yakla mlar Gaye Binark IBM Türk Veri Saklama Sistemleri Platform Lideri IBM in Ak ll Dünya stratejisi, yeni hizmet modellerini, bu modellere uygun sanalla t r lm altyap çözümlerini ve de i ik i yükleri için uyarlanm sistemleri içermektedir. IBM in Depolama Sistemleri stratejisini ve yakla m n da bu ba l k alt nda de erlendiriyoruz. Kullan c ortamlar n inceledi imizde, de i ik i yüklerini ve bu i yükleriyle ilgili farkl saklama, yönetme gereksinimlerini görüyoruz. K sacas bilgi altyap s, i yükünün özelli ine ba l olarak de i iyor. Çe itli i uygulamalar n n, web ortam yap s gibi yap lar n ve ilgili uygulamalar n, veritaban ortam n n, hareket i leme yap s n n, analitik i ortamlar n n ve yüksek performansl hesaplama ortamlar n n, farkl yönetim ve saklama gereksinimleri bulunmaktad r. Di er taraftan, Tier 2 ve Tier 3 olarak adland rd m z, yedekleme, ar iv, acil durum yedek ortamlar, uygunluk, test ve geli tirme yap lar ise bunlardan daha farkl özellikler göstermektedir. Günümüzde irketler, farkl i yüklerinin farkl gereksinimlerini dikkate alarak, bu yap lara uygun çözümleri seçme e ilimi gösteriyor. Bir anlamda bu konudaki gereksinimlerini de erlendirirken, konuya toplam bir çözüm olu turacak ekilde yakla yor. Keza verinin h zla artmas, bu konudaki yakla mlar da etkiliyor. Belli bir alanda daha çok veri saklayabilme, artan verinin yönetilmesi, güvenli inin sa lanabilmesi veri ve verinin saklanmas ile ilgili en önemli konular n ba nda geliyor. IBM, web ve çe itli i uygulamalar için, veri depolama sistemlerinin gelecekteki tasar m n olu turan XIV sistemini öne ç kar yor. Otomatik veri yönetimi ve kullan c kolayl sa layan tüm yönetim yap s, ölçeklenebilen performans yap s sistemin ay rt edici özelliklerini olu turuyor. Tier 2 ve Tier 3 yap s nda, verinin tekrarlar ndan ay klanarak yedeklenmesini sa layan, teyp kütüphane yap s n sanalla t ran altyap çözümleri, günümüzün artan yedekleme ihtiyaçlar na cevap veriyor. Rekabetçi de ere sahip bilgi, samanl kta i ne gibi! Mustafa Ça an Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s Microsoft bilgiyi tabana yayan ve entegre çal an Microsoft Of ce 2010 ve Microsoft SQL Server 2008 R2 gibi yaz l m ve teknolojileriyle çal anlar n verimlili ini art r rken,geli en Bulut stratejisi ile de küresel bilgi sistemlerinin geli imini ve kurumlar aras nda payla lmas n h zland r yor Microsoft yenilikçi yaz l mlar ve kurumsal bilginin tabana yay lmas n hede eyen verimlilik odakl yakla m yla kurumsal veri yönetimine ayr bir önem vermektedir. Gerek ki isel verimlilik yaz l mlar seti Microsoft Of ce 2010, gerekse kurumsal bilgi platformu Microsoft SQL Server 2008 R2 gibi Microsoft çözümleri, verinin katma de erli bilgiye dönü mesini h zland r yor. letmeler bu sayede, yo un rekabet ortam nda h zl operasyonel kararlar verebilirken, yeni pazar f rsatlar n de erlendirme f rsat n yakalayabiliyorlar. Günümüzün en geli mi veritaban teknolojilerini bünyesinde bulunduran Microsoft SQL Server 2008 R2, kurumlara bilginin yönetimi, eri imi ve sunumu için zengin araçlar sunuyor. Ürün self- servis yönetim ve i zekas araçlar n n yan s ra Bulut platformlar yla entegre olabilen ölçeklenebilir mimarisiyle de büyümeye odakl irketlerin tercihi olan Microsoft SQL Server 2008 R2, kurumsal bilginin analizi ve raporlamas yla u ra an bilgi çal anlar na geni bir ufuk aç yor. Kesintisiz ve yüksek performansl i uygulamalar n n yo unlukta oldu u bilgi i lem ortamlar nda hem uygulamalara, hem de çal anlara kesintisiz veri sa layan Microsoft SQl Server 2008 R2 kurum içindeki veriye oldu u kadar, Bulut üzerinden sunulan bilgi servislerine eri imi de kolayla t r yor. haziran 10 43

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ

OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ BAŞARI ÖYKÜSÜ: TOYS R US OTOMATİZE KAMPANYALAR KULLANARAK DÖNÜŞÜM ORANINDA % 45 E VARAN ARTIŞ Toys R Us mağazaları dünya çapında küçük ve büyük çocukların favori destinasyonu olarak bilinir! Emarsys B2C

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal

BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal BİT ini Kullanarak Bilgiye Ulaşma ve Biçimlendirme (web tarayıcıları, eklentiler, arama motorları, ansiklopediler, çevrimiçi kütüphaneler ve sanal müzeler vb.) Bilgi ve iletişim teknolojileri, bilgiye

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 YILSONU OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 YILSONU OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 YILSONU OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 5 Şubat 2015 Güçlü Yılsonu Sonuçları ve Operasyonel Performans Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama teknolojileri

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria"

Tor Üzerinden VPN Servisi Privatoria Tor Üzerinden VPN Servisi "Privatoria" Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni bir oluşum internette güvenli gezinme yöntemlerimiz arasına bir yenisini daha ekledi. Privatoria adıyla yayın hayatına başlayan

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı?

Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? Farklı Televizyon Yayın Ortamlarında Aynı Anda Farklı Reklam Yayını Bir Koltuğa İki Karpuz Sığar mı? *Av.Erdal AKSU 17 Kasım 2008 KONU: Rekabet Kurulu nun 03.07.2008 tarihinde Kablo TV şebekesine entegre

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU

MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU ANKARA MAMAK MEHMET ÇEKİÇ ORTAOKULU 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Ankara, 2014 Hazırlayan: Mustafa KATLANÇ 2 1.2. BİT İN SOSYAL ve KÜLTÜREL KATKILARI Mehmet Çekiç Ortaokulu Sayfa 1 / 10 Mustafa

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz

Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz 21 Eylül 9. Seçme Yerleştirme Zirvesi Seçme Yerleştirmede Değişen Yaklaşımlar Paneli Gülven Aytekin Amrop Türkiye / Ortak İletişim çağının yeni normalleri Dijital ve küresel bir dünyada yaşıyoruz Dünyada

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI www.e-dewlet.com BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar i : 11.11.2013 Karar No : 2013/DK-THD/605 Gündem Konusu : Tüketici Şikâyetlerinin İşletmeciler Tarafından Çözülmesine İlişkin Usul ve

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

Misyonu, Mobile ve web pazarın ihtiyaçlarını firmalar/kişiler için en iyi şekilde analiz ederek sonuç odaklı ürünler ve çözümler üretmektir.

Misyonu, Mobile ve web pazarın ihtiyaçlarını firmalar/kişiler için en iyi şekilde analiz ederek sonuç odaklı ürünler ve çözümler üretmektir. ROA markası altında filizlenmiş genç, dinamik ve çözüm odaklı olarak çalışmayı prensip edinmiş olan ROA Smart mobile odaklı proje ve ürünler geliştiren yazılım evi / ajanstır. Misyonu, Mobile ve web pazarın

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365

OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU. Office 365 OFİS 365 ÖĞRENCİ MAİL SİSTEMİ KULLANIM KLAVUZU Office 365 Microsoft Office (Word, Excel vb.) dokümanlarınızı bulut platformuna taşımanızı sağlayan Office 365 ürününe https://portal.office.com/home adresinden

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR

MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR MÜKEMMELLİK AYRINTILARDADIR Vector, kesimde operasyonel mükemmelliğin özüne ulaşiyor. Lectra, otomatik kesim alanindaki 30 yillik DENEYİMİ ve süregelen YENİLİKÇİLİĞİ sayesinde, teknolojik uzmanliği ve

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live

Publication : Techno-labs. Title. Date : 03.10.2012. : WD My Book Live. WD My Book Live WD Publication : Techno-labs Title : WD My Book Live Date : 03.10.2012 WD My Book Live Western Digital in ev içi ağ için geliştirdiği My Book Live ı inceledik. Saatlerimizi bundan 10 yıl öncesine geri

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU

1. Yapılan ayarları kontrol etmek 2. Hataların doğru anlaşıldığından emin olmak 3. Donanıma uygun işletim sistemini belirlemek İŞLEM ANALİZ FORMU MESLEĞİN ADI Bilişim Teknolojileri İŞLEMİN ADI Bilgisayarın ilk açılış ayarlarını İŞLEM NUMARASI 2.1 İşletim sisteminin kurulumunu Montajı tamamlanmış bilgisayar, klavye, fare, monitör Sistemin ilk açılış

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM.

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM. T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem

Detaylı

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Üretimin her aşamasında verimi yükselten, maliyeti düşüren topyekûn çözüm çözümü, toplam tesis maliyetine karşılık getirdiği kazançla yatırımlarınızın geri dönüşünü çok

Detaylı

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri

Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Ürün Kataloğu 01/2007 Conergy Montaj Sistemleri Conergy ile güvende Conergy, yenilenebilir enerji alanında dünyadaki en başarılı şirketlerden biridir. Çünkü Conergy tüm bileşenleri tek bir elden çıkan

Detaylı

B REYSEL EMEKL L K S STEM

B REYSEL EMEKL L K S STEM B REYSEL EMEKL L K S STEM 1 B REYSEL EMEKL L K S STEM NED R? kinci bir emeklilik geliridir, çal rken sahip oldu unuz hayat standatlar n z koruman z, emeklilik döneminde kendi ayaklar n z üzerinde durman

Detaylı

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Rakamların Ötesinde Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Cerebra Hakkında Cerebra Türkiye de geniş bir endüstri yelpazesinde yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman, muhasebe

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir?

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Referans Özel Atila Zeybek Model Business Solutions Genel Müdürü Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Kurumların

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi)

YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama Sistemi) YÖKAKADEMİK (Yükseköğretim Akademik Arama), Türk yükseköğretiminde görev yapan akademisyenlere ait kişisel akademik bilgilerin ve bilimsel / akademik

Detaylı

MikroÖdeme Servis Dökümanı

MikroÖdeme Servis Dökümanı MikroÖdeme Servis Dökümanı 1 TurkcellMobilÖdeme Nedir? TurkcellMobilÖdeme 36 milyonu aşkın Turkcell kullanıcısının cep telefonlarını kullanarak, sadece bir SMS ile, pratik bir şekilde ödeme yapmasına olanak

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014

ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ECE-581 E-Devlet ve e-dönüşüm Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2014 ONUR SEZĞİN onur.sezgin@tav.aero GÖRKEM AKDEMİR gorkem.akdemir@tav.aero ECE 581 1 İÇERİK Veri Nedir? Veri Merkezi Nedir? Veri Merkezleri

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik

Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm. Genel Bakış. Gelişmiş, Yüksek Performanslı Teradici işlemci. Tüm çevresel aygıtlar için esneklik Sorunsuz Masaüstü Deneyimi için Mükemmel Çözüm 24" (23.6" Görüntülenebilir) Zero Client Monitör Genel Bakış ViewSonic SD-Z245 22 inç (23,6 inç görüntülenebilir) zero client monitör, donanım hızlandırmalı

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı

5651 Sayılı Kanun. 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı 5651 Sayılı Kanun 5651 Sayılı Kanun Maddesinin Amacı Kanun maddesi internet erişiminin kontrol altına alınmasını amaçlamaktadır. Bu sayede internet üzerinden işlenen bilişim suçlarının önemli ölçüde önüne

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama İnternet E-Pazarlama İnternet Nedir? İnternet, dünya üzerinde milyonlarca bilgisayarı birbirine bağlayan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ

Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.09.2010 Resmî Gazete Resmi Gazete Sayısı: 27697 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNDE HİZMET KALİTESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MESLEK KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAVRAMLAR Madde 1. AMAÇ Madde 2. KAPSAM Madde 3. HUKUKİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ifour Modeli: İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective)

ifour Modeli: İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective) IP Management @ Universities Istanbul, May 23 to 25, 2013 Albert Long Hall, BOGAZICI UNIVERSITY ifour Modeli: İnkübatör Perspektifi (Incubator Perspective) Mustafa İ. Kızıltaş Genel Müdür, ODTÜ Teknokent

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ LG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan LG Bireysel

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN

Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Pazarlama Programı Öğr. Gör. Cansu AYVAZ GÜVEN Elektronik Pazarlama Pazarlama Karması Bakımından İnternet Özellikleri 1. Kişiye Özel Üretim: Müşterilerin kişisel istekleri

Detaylı

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır.

BİLGİSAYAR DONANIMI. *** Gerçekleştirdikleri görev bakımından donanım birimleri ikiye ayrılır. BİLGİSAYAR DONANIMI Donanım : Bilgisayarı meydana getiren fiziksel parçalara donanım denir. Bilgisayar donanımı ikiye ayılır. 1. Dış Donanım: Bilgisayar kasasının dışında bulunan, kablolar ya da bağlantı

Detaylı

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu

Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Vodafone Mobil Form Tanıtım Sunumu Mobil Form ile Evrak İşine Son! Vodafone Mobil Form Kurumunuzun kağıtlar üzerinde formlar şeklinde yürüttüğü iş süreçlerini dijital platforma taşıyan bir mobil uygulamadır.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURULU KARARI Karar Tarihi : 06.01.2014 Karar No : 2014/DK-ETD/20 Gündem Konusu : Genişbant Kampanyaları. KARAR :Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığının hazırladığı takrir

Detaylı

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim.

Eposta, posta ve sosyal medya hesapları (Facebook, Twitter, Youtube, Instagram), telefon ve şubeler aracılığıyla kesintisiz etkileşim. Temel Paydaş Grupları ve Katılım Platformları Dış paydaşlarımız: Paydaş Grubu Katılım Platformları Paydaş katılımının sıklığı Müşteriler Kamu otoritesi / Düzenleyici kurumlar Bankacılık hizmet süreci (Şubeler)

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU:

Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Bilimsel Bilgiye AÇIK ERĐŞĐM Semineri: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM ĐN Geliştirilmesine Yönelik Politikalar ELHAMRA AÇIK ERĐŞĐM DEKLARASYONU: Güney Avrupa da AÇIK ERĐŞĐM Politikalarını geliştirmeye yönelik

Detaylı

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme

4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü. Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme 4. B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m : Bilgisayar Donan mlar Bak m ve Geli tirme Bilgi sistemleri ile ilgili olarak kurum içinde kullan lan her türlü bilgisayar donan m ve çevre birimlerinin bak m, onar m

Detaylı

TEB in 2015 aktif büyüklüğü 72 milyar TL ye ulaştı, ekonomiye desteği artarak devam etti

TEB in 2015 aktif büyüklüğü 72 milyar TL ye ulaştı, ekonomiye desteği artarak devam etti TEB in 2015 aktif büyüklüğü 72 milyar TL ye ulaştı, ekonomiye desteği artarak devam etti Türk Ekonomi Bankası (TEB), uzun vadeli bir bakış açısıyla belirlediği İyi Banka olma vizyonu ışığında hareket ederek,

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı