OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR"

Transkript

1 OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI TURKCELL N 2010 UN LK ÜÇ AYINA A T B LANÇOSU, MOB L OPERATÖRLER N YEN GEL R KAPISI ARAMALARININ GEREKT N GÖSTER YOR HAZ RAN 2010 SAYI 7 Bundan 20 y l önce bir irket için en de erli ey nedir diye sorsalar, irket sahibi ya da yöneticisi olarak cevab n z süphesiz nakit para ya da hisse olurdu. Fakat günümüzde i ler de i ti. Art k ne para ne de ba ka bir ey verinin yerini tutmaz oldu. SÜREÇLER N YÖNETMEK ATOM LEMC LER KABUK DE T R YOR VER M KTARI A IRTIYOR OPERATÖRLER N YEN GEL R ARAYI LARI BULUT GÜNLÜ Ü: MICROSOFT UN BULUTLU DÜNYASI CIO LAR NE SÖYLER, FORRESTER NE ANLAR? TÜRK YE N N EFFAFLIK HT YACI VE BT

2

3 ED TÖR Verinin irketler çin Önemi H haziran 10 3

4 Ç NDEK LER haziran 10 Haberler 8 Sektörden S cak Haberler ve Geli meler Analiz 22 Bünya Dijitalle iyor, Veri Miktar a rt yor! Analiz 23 CeBIT Bili im Eurasia Hedefi Onikiden Vuracak 36 Kapak Konusu irketlerin en büyük sermayesi: Veri 4 haziran 10

5

6 Ç NDEK LER Analiz 24 Süreçlerini Yönetmek SAYI 7 haziran 10 Analiz 25 Atom lemciler Kabuk De i tiriyor Analiz 26 CIO lar Ne Söyler, Forrester Ne Anlar? Analiz 30 Türkiye nin effafl k htiyac ve BT Ba ar Hikayesi 32 SIO Automotive, IFS uygulamalar yla verimlili ini art rd Bulut Günlü ü 34 Microsoft un Bulutlu Dünyas Analiz 46 Operatörlerin Yeni Gelir Aray lar Analiz 52 Ki isel leti im Hastal Arac : Bilgisayar Donan m 56 Ürün nceleme Ters Kö e 66 Ekrem Özdamar 46 Genel Yay n Yönetmeni lkay Zaman Yaz leri Müdürü (Sorumlu) Cüneyt Tepe Editörler Ekrem Özdamar Erhan Kahraman Murat Karsl o lu Metin Alt nsoy Gülriz Sansoy Haber Merkezi Görsel Yönetmen O uz Ta dan Foto raf Adem Ba aran Katk da Bulunanlar Murat Deligöz Altu Kayauman Nuri Kethüdan Ye im K ngöz.z. Halkla li kiler Dan manl k ve leti im Ad na Sahibi lkay Zaman 52 Yönetim Adresi 19 May s Mahallesi Sultan Sokak mbat Apt. No:24/3 D.7 Kozyata STANBUL Tel: PBX Faks: Reklam Rezervasyon Abone Hizmetleri Da t m Etkin Da t m Bask ve Cilt hlas Gazetecilik A.. 29 Ekim Cad. No:23 Yenibosna STANBUL Tel: haziran 10

7

8 HABER Vodafone Orta m Yakla m V Sap 5,8 Milyar Dolara Sybase i Sat n Ald S 8 haziran 10

9 Multimedya artık birden fazla duyuya hitap ediyor. Intel Core i5 işlemci ve Windows 7 Home Premium tarafından desteklenen ASUS N61J Serisi notebook, parmaklarınızın ucuna sınırsız bir eğlence dünyası getiriyor. Zengin multimedya içeriği çağımızın trendlerine son derece uygun. USB 2.0 ile karşılaştırıldığında 10 kata kadar daha hızlı veri transferi yapabilen USB 3.0 ile dosyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşmak artık daha da kolay. Yüksek tanımlı videolar, TV programları, MP3... ASUS N61J ile hiçbir şey imkansız değil. N Serisi nin görsel ve işitsel performansı tek kelimeyle muhteşem. MP3 lerin ses kalitesini artırmak üzere tasarlanmış SonicMaster, çarpıcı netlik ve canlılık seviyesi sağlayan Intelligence Splendid ve Video Magic teknolojileri sayesinde işitsel ve görsel performansın sınırlarını zorluyor. Yeni ASUS notebookla, daha önce hissetmediğiniz bir multimedya deneyimi yaşayacaksınız.

10 HABER Avea Genel Müdürü Erkan Akdemir: leti imin yayg nla mas için Mobil letmecilerin altyap payla m te vik edilmeli U Konica Minolta Bizhub C220 nin Fark nternetinde Y 10 haziran 10

11 Türk Telekom Invitel International sat n ald T Indra Laboratuarlar ndan Sanal Klavye Western Union n Yeni CEO su Hikmet Ersek W haziran 10 11

12 HABER Lenovo Kobileri Dü ünüyor L Sony DSLR Kalitesini Ceplere Sokuyor Hastanelerde devrim yaratacak yenilik: Siemens Soarian MedSuite S S 12 haziran 10

13

14 HABER Tenis Turnuvas n Panasonic le 3 Boyutlu zleyin P Liderlik Gurusu Robin Sharma dan Telekom irketlerine Liderlik Tüyolar T Fujitsu Gözünü Sanal Sunucu Pazar na Dikti F 14 haziran 10

15 Bask da Yüksek Kalite Arayanlara: OKI C910 A3 O Iomega dan Yeni Depolama Dizilimi LG BX580 Blu-ray Oynat c B L haziran 10 15

16 HABER ngiliz Kraliyet Donanmas IFS i Seçti B Sosyal A Canavar : HTC Wildfire Huawei, YASAD a Üye Oldu A O 16 haziran 10

17 mart 10 15

18 HABER Panasonic Lumix DMC-GF1: Hafif Gövde Büyük Teknoloji 2 Hava ve KaTron birli iyle Önemli Yat r m H 18 haziran 10

19 HP den Kartu ndirimi H Oytek Soruyor: Güvende Misiniz? B HP Ba lan-yazd r Lazer Yaz c lar n Piyasaya Sundu H haziran 10 19

20 HABER Daha Ye il Yazd rmak Elimizde X Callpex e Yeni Sat Müdürü EMC de Cem F nd ko lu na Uluslararas Yeni Görev E Ç Boehringer Ingelheim, Devler Liginin En H zl Büyüyen laç irketi B 20 haziran 10

21

22 ANAL Z lkay Zaman Dünya Dijitalle iyor, Veri Miktar a rt yor! Yap lan ara t rmalar gösteriyor ki:. her anlamda dijitalle en dünyam z beraberinde ad n bile telaffuz edemedi imiz boyutlarda veriyi de yarat yor. çinizden depolamas bir dert, kullanmas ayr bir dert dedi inizi duyar gibiyim. E 2010 Senesi Sonuçlar 100 Senelik Tweet e, 75 Milyar Adet ipad e E it! 22 haziran 10

23 lkay Zaman CeBIT Bili im Eurasia Hedefi Onikiden Vuracak Türkiye nin bilgi ve ileti im teknolojileri konusunda Avrasya ya aç lan ticaret kap s CeBIT Bili im Eurasia ve CeBIT Broadcast, Cable & Satellite Eurasia fuarlar, 6-10 Ekim tarihleri aras nda kap lar n i dünyas ve teknoloji merakl lar na 11 nci kez aç yor. CeBIT Bili im Eurasia da bu y l ilk defa düzenlenecek b2fair Matchmaking etkinli i ile kat l mc firmalar yurtiçi ve yurtd ndaki hedef bölgelerinin üst düzey karar vericileriyle randevula arak yüz yüze görü me f rsat yakalayacaklar. A Türkiye Bili im Sektörüyle Kalk nacak Hedef Büyütenlerin Bulu ma Adresi haziran 10 23

24 ANAL Z Ekrem Özdamar Süreçlerini Yönetmek Ekonomik iyile menin formülü, i süreçlerini iyi yönetmek. Fakat milletçe i süreçleri yönetimiyle ilgili ciddi s k nt lar m z n oldu u gün gibi ortada. San r m bir yerlerde hata var? A 24 haziran 10

25 lkay Zaman Atom lemciler Kabuk De i tiriyor Büyük güç tasarrufu sa layan yeni Atom i lemci platformu, Intel i ak ll telefon ve tablet pazarlar na haz rl yor. Önceleri sadece belirli i lemlerin performanslar için kullan lan Atom i lemciler, art k daha güçlü ve rekabetçi. Y Yeni Atom lemciler Dü ük Güç ve Performans çin Tasarland Ürünlerin ula labilirlik durumu haziran 10 25

26 ANAL Z Ekrem Özdamar 26 haziran 10

27 B haziran 10 27

28 ANAL Z Bu Sefer htiyaç Sahici Dört Dönü üm, Bir Sonuç 28 haziran 10

29 BT ekipleriniz sadece üst kattakilerin onlardan istedi i araçlar üretmekle mi yetiniyor? Teoriye Kahve Demle haziran 10 29

30 ANAL Z Ekrem Özdamar Türkiye nin effafl k htiyac ve BT Kamu alacaklar n n tahsili konusunda bilgi teknolojilerine gösterilen hassasiyet, imdilik di er alanlara yans m de il. Ancak yeni bir motif ortaya ç k yor. B 30 haziran 10

31 haziran 10 31

32 BA ARI H KAYES SIO Automotive Hakk nda 1991 den itibaren binek ve ticari araç yedek parça üretiminde iyi bir üne sahip olan Formpart O- tomotiv 2007 y l nda ünvan de i tirip SIO Automotive olarak, üretimini yönlendirme ve süspansiyon parçalar na odaklanm olarak devam ettiriyor. Çorlu daki üretim ve sat birimleriyle ürün ve hizmet yelpazesini sürekli geni leten, mü terileriyle ba lant lar n güçlendiren, di er yandan yüksek kalitede yeni ürünler sunmaya devam e- den SIO Automotive, yabanc yat r m irketlerinin deste iyle güçlü yanlar n daha da öne ç karmak üzere yap lan yor. SIO Automative, üretiminin büyük k sm n ba ta Avrupa ülkeleri olmak üzere 42 ülkeye ihraç ediyor. Faydalar SIO Automotive, IFS Uygulamalar yla fiili maliyet takibi yapabilir hale gelirken, yal n üretim sistemine geçerek daha önce kulland karma k sistemden kurtuldu. Stoklar n daha iyi yönetmeye ba layan irket sipari teslim sürelerini daha iyi planlayabilir hale geldi ve gecikmi sipari leri a- zaltt. Her ürünün standart maliyeti ürün baz nda, alt bile en baz nda ve mü teri baz nda analiz edilebilir hale geldi. IFS nin sonlu kapasiteye göre planlama yetene i, irketin daha sa l kl ve gerçekle tirilebilir hedeflerle planlama yapmas n sa lad. Sonlu kapasite çizelgeleme modülü üretim ve sat n alman n daha uyumlu çal mas n sa lad gibi gecikmi mü teri sipari lerinin birikmesini de önlendi. Do ru ve sa l kl raporlamalar üst yöneticilerin irket vizyonunu daha sa l kl belirlemesine yard mc oldu. Her departman IT departman n n deste ine gerek kalmadan ihtiyaç duydu u verileri takip edebilir ve rapor alabilir hale geldi i için IT departman n n üzerindeki i yükü azald ve önemli projelere daha çok zaman ay rabilir hale geldi SIO Automotive, IFS yi ilk kulland zamandan bu güne verimlili ini art r rken maliyetlerini de azaltt. SIO Automotive, IFS uygulamalar yla verimlili ini art rd "IFS'in yeni sürümünü kullanma projesi, önce bir proses - analizi ile ba lad. Böylelikle süreçleri yeniden tan mlayabilme ve optimal hale getirebilme olana m z oldu. IFS 7'deki CBS Modülü bize h z katan, ihtiyaçlar m z daha iyi ekilde kar layan ve üretim plan n daha net ekilde olu turmam z sa layan bir modül. IFS 7 ile SIO u anda ERP konusunda teknikteki son geli meyi gerçekle tirdi. Bu da daha etkin ve daha verimli olmam za yard mc oldu. Dolay s yla mü terilerimizi en yüksek kalite ile, sevkiyattaki güvenirlili imizle, ayn zamanda kapsaml esnekli imiz ile daha ba ar l oldu umuzu gösterebiliyor, mü terilerimizin memnun olmas n sa layabiliyoruz." Andreas Wunder Eski Genel Müdür / SIO Automotive Süspansiyon ve yönlendirme araçlar üretiminde bir sektör lideri olan ve üretiminin %96's n ba ta Almanya ve di er Avrupa ülkeleri olmak üzere 42 ülkeye ihraç eden SIO Automotive, ürün yelpazesini sürekli geli tirerek mü terilerine lojistik bir ak sa l yor. Otomotiv sektöründe yedek parça ihraç eden ilk 100 irket aras nda yer ald için Türkiye hracatç lar Birli i taraf ndan ödüllendirilen SIO Automotive, üretim planlamas n en yüksek verimlilikle ve maliyetlerini azaltarak gerçekle tirmek, tüm i süreçlerinde do ru verilerle sa l kl ve h zl planlama yapabilmek ve mü teri ili kilerini güçlendirmek için IFS uygulamalar yla hayata geçirdi i ERP çözümüne güveniyor. Modüller IFS Planlama IFS Üretim Yönetimi IFS Finans & Muhasebe IFS Sat n Alma IFS Depo Yönetimi IFS Proje Yönetimi IFS Sonlu Kapasite Çizelgeleme (CBS) IFS K Yönetimi IFS Kalite Yönetimi IFS Sevk yat Yönetimi IFS Türkiye Muhittin Üstünda Sok. No. 47 Ko uyolu - Kad köy STANBUL Tel: +90 (216) Fax: +90 (216) haziran 10

33 ERP ihtiyac nas l do du Stok kontrolü ve iili maliyet takibi Tamamen entegre çal an bir i letme IFS 7 Sürümüne Geçi Verimlili i Art ran Yeni Modüller Daha fazla bilgi için, adresine e-posta atabilir ya da adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. haziran 10 33

34 BULUT GÜNLÜ Ü Microsoft un Bulutlu Dünyas Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s Mustafa Ça an, bulutla birlikte de i en ihtiyaçlar n fark nda olduklar n ve bu ihtiyaçlar daha iyi kar lamak için yeni ekosistemler olu turduklar n söylüyor. B IT Advisor Microsoft bulutu nas l görüyor? Biraz daha detayl bir tan mlama alabilir miyiz? Microsoft, bu dünyada ne ekilde varl k gösteriyor? Microsoft un hedefi Her yerden ve her cihazdan bilgiyer eri im Kurumlar taraf ndaki durum ne? 34 haziran 10

35 Bulut bili im, Microsoft un çal ma tarz n ne ekilde de i tirdi? haziran 10 35

36 KAPAK KONUSU 36 haziran 10

37 IT Advisor Bundan 20 y l önce bir irket için en de erli ey nedir diye sorsalar, irket sahibi ya da yöneticisi olarak cevab n z süphesiz nakit para ya da hisse olurdu. Fakat günümüzde i ler de i ti. Art k ne para ne de ba ka bir ey verinin yerini tutmaz oldu. haziran 10 37

38 KAPAK KONUSU Y Ben Sana H zl Büyüyemezsin Demedim Yakla k 6 ayd r abonesi oldu um Pronet ça r merkezinden bir telefon ald m. Telefondaki ses her an bana bir ürün satacak edas yla bang r bang r pazarlama yap yordu. Fakat hemen akl ma ofiste bir sorun oldu u geldi. Daha sonraki konu malardan bir sorun olmad n anlad m. Fakat dinen heyecan m yerini büyük hayal k r kl na b rak verdi aniden. Telefondaki görevli bana sizin ya da tan d klar n z n evinde, ofisinde Pronet kullan yor mu? Dilerseniz e- er çok avantajl f rsatlar m zdan yaralanabilirsiniz? dedi inde a- deta a z m aç k kalm t. Her f rsatta yüz binlerce abonesi oldu- undan ve kurumsall k ad na her eyi yapt klar n da a ta a yazmaya çal an Pronet, henüz abonelerini tan m yor, üstüne üstlük bir de abonesine hizmet satmaya çal yordu. Bu ac durum, irketlerin büyüme h zlar n n ba ar göstergesi olmad n hatta bazen h zl büyümenin de beraberinde getirdi i sorunlar irketlerin ne kadar göz ard etti inin bir göstergesi. Verinin do ru ellerde olmad nda ne gibi sonuçlara yol açaca n gözler önüne seren bu senaryo, eminim Pronet e hem zaman, hem prestij hem de maddi kay p olarak dönmü tür. 38 haziran 10

39 Veri Güvenli ine Ça da Yakla mlar Alper Soyak Alcatel-Lucent Teleta Ürün Sat Müdürü Kurumsal ebeke güvenli i, Alcatel-Lucent n tüm dünyada i letmelere etkili çözümler sundu u bir alan. Bu kapsamda, kurumsal genel güvenlik yönetimi yap s na güvence ve verimlilik sa lamaya yard mc olan güvenlik araçlar sunuluyor. Söz konusu araçlar, dizüstü bilgisayarlardan ebeke geçitlerine kadar her noktada veri güvenli i sa l yor. Alcatel-Lucent OmniAccess Web Hizmetleri ebeke Geçidi, irket yönetim yükümlülüklerini kar lamak için otomatik i süreçlerini güvenlik alt na al yor. Hassas irket verilerini yanl kullan mdan koruyor ve ihtiyaç olunan zaman ve yerde verilerin daima kullan labilir olmas n sa l yor. Alcatel-Lucent IPSec stemci yaz l m, Microsoft Windows i letim sistemlerini çal t ran bilgisayarlara sahip olan, evdeki ya da hareket halindeki çal anlar için yüksek hacimli uzaktan eri- imli Sanal Özel ebeke (VPN) hizmetleri sa lanmas na olanak veriyor. Bu yaz l m, kurmas, yönetmesi ve kullanmas kolay olan tamamen güvenli ve ölçeklenebilir bir çözüm sunmak için standart tabanl IP güvenli i (IPSec) özellikleriyle, dahili bir ki isel güvenlik duvar n ve merkezi yönetimi birle tiriyor. Özellikle büyük ölçekli, çoklu mü teri/site ebekelerini yönetmek için olu turulan Alcatel- Lucent Güvenlik Yönetimi Sunucusu, dü ük maliyetli, ta y c s n f IP hizmetleri yönetimi sunuyor. Güvenilir ve ölçeklenebilir SMS, VPN güvenlik duvar Brick ve Alcatel-Lucent IPSec stemci yaz l m ile e le tirildi inde, binlerce kullan c l güvenlik, VPN ve servis kalitesi hizmetlerinin h zl bir ekilde tek bir konsoldan haz rlanmas na ve yönetilmesine olanak veriyor. Aras Kargo Veri Depolama Ve Güvenli i Fikret GÜÇLÜER Bili im Teknolojileri Genel Müdür Yard mc s Aras Kargo da veri depolama ve güvenli i ne ekilde sa lan yor sorusuna geçmeden önce k saca veri depolama BT sektöründe ne ekilde yürüyor ondan bahsetmek istiyorum. Günümüzde veri merkezleri çok büyük bask alt nda (so utma, yönetim vs.) Bu nedenle sürekli yeni teknolojiler geli tirilmeye çal l yor. BT ortamlar nda ya ad m z s k nt lar her sene iki kat na ç k yor. 1,5 senede, toplam veri yakla k 2 kat na yükseliyor. Örne in, bizim otomasyon yaz l m m z olan ESAS da ayn art oran n sergiliyor. Verinin yüzde 85 i kurumlar n kontrolünde ama veri üretimi anlam nda ise yüzde 70 ni bireyler üretiyor. Burada ilginç bir paradoks var. Ar ivleme, kontrolsüz veri art sonras önem kazanacak. Çok fazla karma k sistem oldu undan de i iklik çok kolay gerçekle miyor. Veri merkezleri çok kritik kav- akta. Veri, elektronik ortamda bulunan her ey bilgi ise verinin i lenmi halidir. Bilginin de erini bilmeden güvenlikten söz edemeyiz. Ba m za bir i gelmeden önceden ald m z önlemlere bilgi güvenli i diyoruz. Aras Kargo nun en kritik say labilecek verisi depolama üzerinde tutuluyor. 2,5 TB a yak n O- racle veri tabanlar na ait veri her gün yedekleniyor. Önce depolamadan depolamaya, oradan da type backup yap l yor. Bu ekilde yeniden yap lanma s ras nda depolamadan geri getirme konusunda sorun ya an rsa, type kullan larak devaml l k plan olarak yeniden yap lanma sa lan yor. Yedek içinde yedek olarak dü ünebiliriz bu stratejiyi. Böyle durumlarda amaç herhangi bir problemde en k sa sürede veriye tekrar ula mak. Ne güvenlikten ödün vermek, ne de güvenli i arka planda b rakmak istemiyoruz. Dengeyi iyi tutturmak gerekir. Bu hassas dengeyi dikkate alarak güvenlik politikalar m z belirliyoruz. haziran 10 39

40 KAPAK KONUSU Ucuz Fiyat, Hosting Mü terilerini Ma dur Ediyor! Timur Çatakl daha.net Genel Müdürü Türkiye deki hosting sektörü, dünyan n aksine geli imini h zla sürdürüyor. Bugün itibariyle piyasada irili ufakl yüzlerce rman n faaliyet gösterdi i, bununla birlikte yine çok say daki hosting mü terilerinin ma dur oldu u da biliniyor. Yeterli teknik donan ma ve bilgiye sahip olmadan hosting hizmeti vermeye çal an rmalar n yaratt bu o- lumsuz tablo, büyük ölçüde ucuz yat aray ndan kaynaklan yor. Yetersiz hizmetten a z yanan mü teriler ise uzun soluklu çal abilecekleri ve kaliteli hizmet alabilecekleri rmalara yönelmeye ba l yorlar. daha.net olarak Türkiye deki hosting pazar nda yeni bir sayfa açmay hede iyoruz. Kanadal SoftCom Group Inc. ortakl ile kurulan SoftCom A.. nin Türk hosting piyasas için yaratt rmam z, Türkiye lokasyonlu sunuculara sahip. Elde etti imiz ba ar lar n alt nda ise ba ta bireysel, kurumsal ve bayi hosting paketleri, ngiltere ve Kuzey Amerika destekli Cloud VPS (Bulut Sanal Sunucu) bar nd rma hizmeti ve co-location ve dedicated sunucu servisleri olmak üzere portföyümüzde çe itli hizmetler yat yor. Hizmetlerimiz Microsoft un Gold Certi ed Partner serti kas yla da belgelenmi bulunuyor. Dedicated ve Co-Location hizmet kategorisinde mü terilerimize haz r paketler sunmak yerine onlar dinlemeyi, ihtiyaçlar n tam olarak anlamay ve mümkün olan en iyi çözümü bulmay tercih ediyoruz. Servis Süreklili i ve Veri Güvenli i Temel steklerdir enol Doyranl DorukNet Sat ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yard mc s DorukNet in kurumsal mü terilerine sunmu oldu u ileti im hizmetlerinin en önemli k sm n veri merkezi olu turmaktad r. ster web sayfas /e-posta bar nd rma olsun, ister internet eri imi olsun isterse de telefon görü mesi hizmetleri olsun mü terinin bekledi i 2 temel istek servis süreklili i ve veri güvenli idir. Veri güvenli i, verinin istenen yere istenen h zda ve güvenli bir ekilde iletilmesi ve gerekti inde güvenli olarak saklanmas anlam na gelmektedir. Firman n internete aç lan ve güvenli inin sa lanmas gereken verisi, ister kendi lokasyonunda olsun, ister bir servis sa lay c n n veri merkezinde olsun, bu verinin güvenli ini sa lamak için güvenlik ( rewall) yaz l mlar n /donan mlar n devreye alman n yeterli olmayaca bir gerçektir. Verinin üzerinde bulundu u sistemin/sunucunun da güvenlik aç klar na kar düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. DorukNet sunmus oldu u güvenlik denetimi (security audit) hizmeti ile rmanin sunucular üzerinde düzenli olarak denetim yapmakta ve bu denetim sonucunda ortaya ç kan denetim raporunu rma ile payla arak gerekli güncellemeleri gerçekle tirebilmektedir. DorukNet sunucular n veri merkezinde bar nd ran rmalar için talep etmeleri durumunda, bu sunucular üzerindeki verilerini günlük, haftal k, ayl k olarak yedeklemektedir. Yedeklenen bu veriler mü teri ye ula t r lsa bile yedek al nan veri 3 ay boyunca saklanabilmektedir. Do ru olarak bilinen en büyük yanl internetin veya internet üzerinden sunulan servislerin güvenli olmad yönündedir. Teknoloji hayat m zda olan binlerce araçtan biridir ve nas l kullan laca bilinmeyen her araç ne kadar risk ta yorsa internette o oranda risk ta maktad r. H zla De i en E ilimler ve De i en Verinin Önemi 40 haziran 10

41 Art k bütün bilgiler dijital ortamda Alev Akkoyunlu Double Take Türkiye Pazarlama Müdürü Günümüzde rmalar neredeyse bütün bilgilerini dijital ortamda saklamaktad rlar. Önceki zamanlarda bu bilgilerin bir k sm dijital ortamda saklanmaktayd ve klasik yedekleme çözümleri bu verilerin korunmas için yeterli bir önlemdi. Bir veri silindi inde veya bu verilerin sakland sunucu herhangi bir ekilde zarar gördü ünde var olan yedeklerden geri dönü yap ld nda sorun giderilebilirdi. Ya anan kay p sadece yedek al nan zamandan sorunun ortaya ç kt zamana kadar olurdu ve genelde bu kay p da insan gücüyle tela edilebilirdi. Oysa rmalar az önce belirtti im gibi art k bilgilerinin neredeyse hepsini dijital ortamda saklamakta ve bu bilgilere de anl k eri im sa lamak zorunda. Bu nedenle art k klasik yedekleme çözümleri yetersiz kalmaktad r. Çünkü verinin geri dönü ü i leminde hem zaman hem de veri kaybedilmektedir. Bu ise rmada hem prestij hem de nakit kayb na yol açmaktad r. Peki irketler Veriye Gereken Önemi Gösteriyor Mu? süreklili i ve felaket senaryolar Bu anlamdaki verinin güvenli i art k i süreklili i ve felaketten kurtarma konular n n içinde yer almaktad r. Bu çerçevede rma yedek alma i leminin yan nda, var olan sunucular n da devaml l n sa lamak zorundad r. Bu i lem zaten günümüzde kümeleme i lemi ile yap lmaktad r. Fakat buradaki i letim sistemi, uygulama ve donan m maliyeti çok yüksek rakamlara ula abilmektedir. Bu sektörde olu an talep sonras nda, donan m ba ml l n kald ran, i letim sistemi gereksinimlerini kald ran yaz l mlar piyasaya ç km t r. Fakat bir felaket durumunda rman n kendi lokasyonunda yapt bu çal ma tamamen devre d kal p veri kayb ya anabilmektedir. Çünkü al nan önlem tek bir yerdeki verinin süreklili ini sa lamak içindir. Varsayal m bir yang n oldu ve her ey yand. Böyle bir senaryoda verinin, bulunulan lokasyon d na ta nabilmesi ve merkez lokasyonun devre d kalmas durumunda verinin i lem görmeye devam etmesi veya ba ka bir deyi le herhangi bir zaman gerektirmeden ula labilir olmas çok önem kazanm t r. Veri Depolamadaki Farkl E ilimler Emin Çal kl EMC Türkiye Veri depolama teknolojilerinde son zamanlarda önemli de i iklikler olmaya ba lad y l içinde en önemli konulardan biri Solid State disklerin kullan m n n yayg nla maya ba lamas oldu. SSD maliyetlerinin önemli ölçüde dü mesi ile yat maliyet avantaj nda büyük iyile tirmeler ya and. Katmanl veri depolama yakla m nda SSD diskler Tier 0 olarak tan mlanan yeni bir katman ortaya ç kartt. Bununla birlikte katmanl veri depolama kullan m n n önemi de artt. EMC bu konuda öncülük ederek en son jenerasyon Symmetrix V-Max sistemleri üzerinde tamamen otomatize veri katmanlamas sa layan FAST ad ndaki teknolojiyi duyurdu. Bu teknoloji i- le V-Max üzerinde tutulan veriler otomatize olarak yer de i tirme ve ak kanl k imkan na kavu tu. Veri depolama teknolojilerinde güvenlik ve regülasyonlara uyumluluk da çok önemli bir konu haline geldi. Tabii ki BT teknolojilerinde sanalla t rma da büyük önem ta yor. Veri merkezlerinde sanalla t rman n uygulanmas, kaynaklar n daha verimli bir ekilde kullan lmas n sa larken ayn zamanda maliyetlerin de dü mesini sa lamaktad r. Daha önce altyap teknolojilerini yöneten bilgi i lem departmanlar, sanal veri merkezlerinde art k altyap servisleri sa layan bir duruma gelmekte, ziksel sistemleri yönetmek yerine art k politikalar yöneterek do ru uygulamalar n, do ru sunucular üzerinden hizmet vermesini ve verilerin do ru disk sistemleri üzerinde depolanmas n sa lamaktad rlar. Sanalla t rma teknolojilerinin ve Cloud Computing in kullan m n n artmas ile birlikte pek çok üreticinin bir araya gelip bir vizyon olu turmas gereksinimi ortaya ç kt. Böylece bugünün sanal ortamlar n n tamamen otomatize ve dinamik veri merkezlerine dönü mesi sa lanabilir. haziran 10 41

42 KAPAK KONUSU Güvenlikte Üç Temel Konuya Odaklan l r Alain Soria ESET CEO Genel olarak bilgi güvenli i, sahip olunan de erler olan bilgilerin, izinsiz olarak eri imlerden, kullan m ndan, if- a edilmesinden, silinmesinden, de i tirilmesinden veya hasar verilmesinden koruma sürecinin genel ad d r. Bilgi güvenli inde 3 temel konu üzerinde odaklan l r. Bunlar verinin gizlili inin, bütünlü ünün ve ula labilirli inin sa lanmas d r. Bilgi güvenli i bu 3 temel art n sa lanmas ile olur. Bilgi güvenli i konusunda,bu 3 temel aya sa lamak için kullan lan araçlar olarak antivirüs (genel o- larak antimalware), antispam, rewall, IDS, IPS, ifreleme çözümleri, veri h rs zl korumas (Data Leakage Prevention), Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SEIM) uygulamalar öne ç k yor. Herkes Dikkatli Olmak Zorunda Günümüzdeki bilgi sistemlerinin kullan m alanlar n n yay lmas ile birlikte, belirli bir grub bilgi güvenli ine özen göstermeli diyemeyiz. nternet bankac l ve nans i lemlerinin bilgisayarlarda yap ld, kritik datalar n bilgi sistemleri üzerinde tutuldu unu göz önünde bulunduracak olursa, herkesin ve her sektörün bilgi güvenli ine azami önem vermesi ve bu konuda önlem al p yat r m yapmaktan kaç nmamas gereklidir. Ülkemizde uzun zamand r çekilen yasal düzenleme eksikli inin, özellikle son 2-3 y lda yap lan de i ikliklerle giderilmeye ba land n söyleyebiliriz. Ancak ç kar lan yasalar uygulama konusunda baz eksikliklere sahip durumda ve bunlar n giderilmesiyle birlikte veri güvenli i konusunda yasal zemin de sa lamla m ve geni lemi olacak. Küçülen Bir Dünyada Büyüyen Bilgiyi Yönetmek Burak Çetinay Fujitsu Türkiye Teknoloji Sat Grup Müdürü Dinamik BT Altyap lar vizyonu do rultusunda gelece- in veri merkezlerinin altyap s için en geli mi donan m ve çözümleri sunan Fujitsu, kurumsal veri kavram n, bütünlüklü bir bak aç s yla ele almaktad r. Bilginin, günümüzde, yo unla an rekabetin en önemli hammaddesi oldu u herkesçe kabul gören bir görü tür. Bu nedenle kurumlar, günlük i operasyonlar ndan kaynaklanan ve hacimsel olarak art e ilimi gösteren veri yükünü en do ru ve güvenli ekilde yönetmek zorundad r. Bu çerçevede, verinin saklanmas için kullan lan sistemlerin; ölçeklenebilir olmas, mümkün oldu u kadar çok veriyi sa l kl ekilde saklayabilmesi ve BT departmanlar na i gücünden tasarruf sa layan uygun yönetim araçlar n sunmas günümüz yöneticisinin en temel beklentileri aras nda yer almaktad r. Ola- anüstü durum senaryolar nda ihtiyaç duyulan en ya amsal donan mlardan birinin de veri depolama sistemleri oldu unu söyleyebiliriz. Dünyan n lider bili im rmalar ndan biri olan Fujitsu veri depolama ve saklama teknolojileri segmentinde, kendi ETERNUS markas yla kurumlara bütün bu ihtiyaçlara cevap veren zengin çözümler sunuyor. Fujitsu nun yenilikçi teknolojilerdeki liderli i, geçen y l piyasaya ç kmas na ra men ETERNUS veri depolama sistemlerinin geli mi tasar m nda kendisini göstermektedir. Örne in, E- TERNUS DX modellerimizin tümünde online veri aktar m (migration) gibi en son teknolojiler yer a- l rken, bu ürünlerimiz, kendi ya am döngüleri içinde, kurumlar n ihtiyaçlar n kar lamaya yeterli o- lan güçlü performanslar ve kapasiteleriyle öne ç k yor. Do ru ve Kaliteli Veri art Veri Güvenli inin Önemi ve Eri ilebilirlik 42 haziran 10

43 Veri Saklama Sistemleri 2010 Yakla mlar Gaye Binark IBM Türk Veri Saklama Sistemleri Platform Lideri IBM in Ak ll Dünya stratejisi, yeni hizmet modellerini, bu modellere uygun sanalla t r lm altyap çözümlerini ve de i ik i yükleri için uyarlanm sistemleri içermektedir. IBM in Depolama Sistemleri stratejisini ve yakla m n da bu ba l k alt nda de erlendiriyoruz. Kullan c ortamlar n inceledi imizde, de i ik i yüklerini ve bu i yükleriyle ilgili farkl saklama, yönetme gereksinimlerini görüyoruz. K sacas bilgi altyap s, i yükünün özelli ine ba l olarak de i iyor. Çe itli i uygulamalar n n, web ortam yap s gibi yap lar n ve ilgili uygulamalar n, veritaban ortam n n, hareket i leme yap s n n, analitik i ortamlar n n ve yüksek performansl hesaplama ortamlar n n, farkl yönetim ve saklama gereksinimleri bulunmaktad r. Di er taraftan, Tier 2 ve Tier 3 olarak adland rd m z, yedekleme, ar iv, acil durum yedek ortamlar, uygunluk, test ve geli tirme yap lar ise bunlardan daha farkl özellikler göstermektedir. Günümüzde irketler, farkl i yüklerinin farkl gereksinimlerini dikkate alarak, bu yap lara uygun çözümleri seçme e ilimi gösteriyor. Bir anlamda bu konudaki gereksinimlerini de erlendirirken, konuya toplam bir çözüm olu turacak ekilde yakla yor. Keza verinin h zla artmas, bu konudaki yakla mlar da etkiliyor. Belli bir alanda daha çok veri saklayabilme, artan verinin yönetilmesi, güvenli inin sa lanabilmesi veri ve verinin saklanmas ile ilgili en önemli konular n ba nda geliyor. IBM, web ve çe itli i uygulamalar için, veri depolama sistemlerinin gelecekteki tasar m n olu turan XIV sistemini öne ç kar yor. Otomatik veri yönetimi ve kullan c kolayl sa layan tüm yönetim yap s, ölçeklenebilen performans yap s sistemin ay rt edici özelliklerini olu turuyor. Tier 2 ve Tier 3 yap s nda, verinin tekrarlar ndan ay klanarak yedeklenmesini sa layan, teyp kütüphane yap s n sanalla t ran altyap çözümleri, günümüzün artan yedekleme ihtiyaçlar na cevap veriyor. Rekabetçi de ere sahip bilgi, samanl kta i ne gibi! Mustafa Ça an Microsoft Türkiye Genel Müdür Yard mc s Microsoft bilgiyi tabana yayan ve entegre çal an Microsoft Of ce 2010 ve Microsoft SQL Server 2008 R2 gibi yaz l m ve teknolojileriyle çal anlar n verimlili ini art r rken,geli en Bulut stratejisi ile de küresel bilgi sistemlerinin geli imini ve kurumlar aras nda payla lmas n h zland r yor Microsoft yenilikçi yaz l mlar ve kurumsal bilginin tabana yay lmas n hede eyen verimlilik odakl yakla m yla kurumsal veri yönetimine ayr bir önem vermektedir. Gerek ki isel verimlilik yaz l mlar seti Microsoft Of ce 2010, gerekse kurumsal bilgi platformu Microsoft SQL Server 2008 R2 gibi Microsoft çözümleri, verinin katma de erli bilgiye dönü mesini h zland r yor. letmeler bu sayede, yo un rekabet ortam nda h zl operasyonel kararlar verebilirken, yeni pazar f rsatlar n de erlendirme f rsat n yakalayabiliyorlar. Günümüzün en geli mi veritaban teknolojilerini bünyesinde bulunduran Microsoft SQL Server 2008 R2, kurumlara bilginin yönetimi, eri imi ve sunumu için zengin araçlar sunuyor. Ürün self- servis yönetim ve i zekas araçlar n n yan s ra Bulut platformlar yla entegre olabilen ölçeklenebilir mimarisiyle de büyümeye odakl irketlerin tercihi olan Microsoft SQL Server 2008 R2, kurumsal bilginin analizi ve raporlamas yla u ra an bilgi çal anlar na geni bir ufuk aç yor. Kesintisiz ve yüksek performansl i uygulamalar n n yo unlukta oldu u bilgi i lem ortamlar nda hem uygulamalara, hem de çal anlara kesintisiz veri sa layan Microsoft SQl Server 2008 R2 kurum içindeki veriye oldu u kadar, Bulut üzerinden sunulan bilgi servislerine eri imi de kolayla t r yor. haziran 10 43

KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR

KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR www.itadvisor.com.tr TEMMUZ 2010 SAYI 8 İş akışının ve kağıtsız ofis felsefesinin her geçen gün önem kazandığı kurumsal ölçekte, bu iki kavram ile yakından ilgili olan

Detaylı

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA

RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA RÖPORTAJ: CO KUN AH N - AVEA www.itadvisor.com.tr EYLÜL 2010 SAYI 10 Intel in McAfee yi sat n almas, güvenli in i lemci düzeyine ta nmas için önemli bir ad m olabilir ama kurumsal mü terilerin güvenini

Detaylı

SATIN ALMA REHBER KABLOSUZ PROJEKS YON C HAZLARI KAL TEL GÖRÜNTÜ, KOLAY KULLANIM VE RAHAT BA LANTIYI K M SUNUYOR

SATIN ALMA REHBER KABLOSUZ PROJEKS YON C HAZLARI KAL TEL GÖRÜNTÜ, KOLAY KULLANIM VE RAHAT BA LANTIYI K M SUNUYOR SATIN ALMA REHBER KABLOSUZ PROJEKS YON C HAZLARI KAL TEL GÖRÜNTÜ, KOLAY KULLANIM VE RAHAT BA LANTIYI K M SUNUYOR www.itadvisor.com.tr UBAT 2010 SAYI 3 MOB L LET MDE ÇA ATLAYAN ÜLKEM Z 3G TEKNOLOJ S N N

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON

TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Mart 2009 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON TURCom dan yeni ürün;

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER

YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER YEN DÜNYA DÜZEN NDE LET M POL T KALARI VE DE M: CEP TELEFONU KULLANIM ALI KANLIKLARI VE TÜKET M YÖNEL MLER Ar. Gör. Vahit LHAN Erciyes Üniversitesi leti im Fakültesi e-mail: vilhan66@hotmail.com Öz Yeni

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

Lojistik Bili im Sistemleri

Lojistik Bili im Sistemleri Lojistik Bili im Sistemleri G R Bili im Sistemleri, verinin toplanmas, i lenmesi, depolanmas ve bilgisayar a lar üzerinden istenen bir uca güvenli bir ekilde iletilerek kullan c lar n hizmetine sunulmas

Detaylı

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661

,)W ve CP, özel say s!&2/20%,$7(; 2'$1,1.$/%Ā Ā67$1%8/ ;,661 218 W ve CP özel say s M Doğayla Kucaklaş. Pamuğu Seç. www.cottonusaturkey.com hedef içindekiler SAH B stanbul Tekstil ve Konfeksiyon hracatç Birlikleri ad na Selçuk GÖKART 6 KISA KISA 16 A A Hikmet TANRIVERD,

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı