aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye 10 Haziran 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye tuna.atmaca@sap.com 10 Haziran 2008"

Transkript

1 aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye 10 Haziran 2008

2 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar SAP CONFIDENTIAL - Page 2 For [Company Name] Internal Use Only - This page is from the VE Study prepared for [Company Name] and subject to the terms, conditions and assumptions contained in the VE Study. Information contained herein is not a guaranty of future results, performance or cost savings.

3 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar

4 SAP Özet SAP AG 2007 Gelirleri: milyar + 96,000 kurulum nin üzerinde mü teri 28 endüstri özel çözüm 43,861 SAP çal an (Aral k, 2007) ~1.2 milyar Ar-Ge yat 120 den fazla ülkede 12 milyon kullan, SAP yaz mlar ile süreçlerini entegre ediyor Rekabet güçlerini artt yor Yat mlar n geri dönü ünü daha h zl al yor SAP 2008 / Page 4

5 Kurumsal Uygulama Çözümleri Pazar Paylar 16 çeyrek üst üste çift haneli büyüme Pazar Pay (Q4 2007) Yaz m gelirlerinde %13 büyüme. 65% 69% Kurumsal Servis Odakl Mimari (Enterprise SOA) yol haritam z tamamland Pazar pay nda rekor seviye Business Objects birlikteli i 30% 5% 25% 6%

6 Kurumsal Profil Türkiye de SAP SAP AG nin 65. Ülke Merkezi olarak 2001 y nda kuruldu 65 Çal an 300> Yerel Mü teri / 200 e yak n Uluslararas Mü teri 25 Farkl sektörde i a n kullan Temel Faaliyet Alanlar z Sat Pazarlama Profesyonel Hizmetler Dan manl k Hizmetleri, E itim Hizmetleri, Proje Yönetimi De erlendirme Hizmetleri, Yerelle tirme, Destek Hizmetler

7 Kurumsal Uygulama Çözümleri Pazar Paylar Türkiye 2007 y nda ürün gelirlerimizde %26, toplamda %45 büyüdük. 40 kanal üzerinden toplam 61 yeni müsteri kazand k. Likom Di er SAP Kanal gelirlerinde %227 büyüdük. Logo Oracle Türkiye de sektörlere özel haz r çözümler ile h zl projeler

8 Yerel Mü terilerden Baz lar 20+ irket 20+ irket 2000 kullan 2000 kullan 1300 kullan 1400 kullan 6000 kullan 500 kullan 500 kullan 500 kullan 450 kullan 2 irket 250 SAP kullan 2000 kullan 300 kullan Turkcell Ukrayna

9 Yerel Mü terilerden Baz lar

10 Türkiye de SAP Kullanan Baz Global Mü terilerimiz

11 SAP aat Sektör Deneyimi

12 SAP nin ERP çözümlerinin k sa bir tarihçesi SAP SAP ERP SAP R/3 6.0 R/ C

13 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar

14 aat Sektörü - Proje Kontrolü ve zlenebilirli inde Eksikler Küçülen i gücü piyasas nedneniyle verimili insan kaynaklar yönetimi ve yetenek yönetimi ihtiyac Mü teriler ve Ta eronlarla daha s birli i ihtiyac antiye Yöneticisi Kontrol K Endüstrinin de ken yap dolay yla gelir kaynaklar n tahmini edilebilirli inde zorluk Ta eronlar Proje Mühendisi CFO Proje Yöneticisi COO Pazardaki yo un rekabet dolay yla artan operasyonel ve finansal risk Dizayn Ekibi Projeler Proje kaynaklar n verimsiz yönetimi nedeniyle azalan kar oranlar Mü teri SAP 2007

15 Zaman nda ve Bütçe Dahilinde Proje Yönetimi antiye Yöneticisi Kontrol K Proje Mühendisi CFO Ta eronlar Proje Yöneticisi COO Dizayn Ekibi Projeler Mü teri

16 Zaman nda ve Bütçe Dahilinde Proje Yönetimi Gücünü en verimli ekilde yönetmek Teknoloji imkanlar kullan larak mü teri, dizayn ekibi, yüklenici ve ta eron aras ndaki bilgi payla artt rmak antiye Yöneticisi Kontrol SAP ERP K antiye lemlerinin ba ar yönetimi Proje Mühendisi CFO Proje Yöneticisi COO Ta eronlar Mü teri Dizayn ekibi Proje kaynaklar n yönetiminde - malzeme, ekipman ve i gücü verimlili ini ve dolayl olarak karl artt rmak Projeler Operasyonel ve finansal riski azaltmak üzere izlenebilirli i iyile tirmek

17 aat Ya am Döngüsündeki htiyaçlar için SAP Çözümleri Dizayn / Mühendislik Tedarikçi Hizmet Sa lay Alt Yüklenici Mü teri Dizayn bilgilerinin proje yönetimi esnas nda kullan Gerçek zamanl kullanabilirlik kontrolü ve sevkiyat bilgi yap Bordro leme Yap aat Ya am Döngüsü Görev ve terminlere kolay eri im, online zaman kay tlar Gerçek zamanl proje bilgileri takibi (de iklik talepleri gibi) Mühendislik Tedarik aat Tesis letme Bak m SAP xrpm GraphiSoft Bina Bilgi Yap Modeli SAP Altyüklenici Portali Primavera Proje Planlama Grafiksel Bina Planlar NRX Tesis bak m ve Mühendislik Kurumsal Hizmet Ambar SAP Uygulamalar Harici Çözümler CAD Süreçleri Platformu

18 SAP aat Sektörü Çözüm Haritas Tedarikçiler & Partnerler Planlama ve Geli tirme Tedarik aat letme Hizmet Devir lemleri Mü teriler Geli tirme Pazarlama & Sat rsat Yönetimi Strateji ve Planlama Portföy Yönetimi Arsa Sat nalma Dizayn ve Mühendislik Proje Yönetimi Planlama & Terminleme Proje Yürütme Sözle me Yönetimi Proje Finansallar Altyüklenici & Tedarikçi Yönetimi Tedarikçi Planlama ve Sözle me Yönetimi Altyüklenici Yönetimi Tedarikçi Takibi antiye Yönetimi Malzeme Yönetimi gücü Yönetimi ve Optimizasyonu Ekipman Yönetimi Montaj lemleri Tesis ve letme Yönetimi Tesis & letme Yönetimi Gayrimenkul Yönetimi Hizmet Yönetimi Kurum Yönetimi & Detse i

19 SAP aat ve Mühendislik Sektörü Çözüm Haritas Tedarikçiler & Partnerler Strateji Olu turma Dizayn & Mühendislik Tedarik aat Operasyonlar Geli tirme Proje Geli tirme rsat Yönetimi Dizayn ve Mühendislik Temel Dizayn Detayl Dizayn ve Mühendislik Proje Yönetimi Planlama & Terminleme Proje Yürütme Sözle me Yönetimi Proje Kontrolü Tedarik Kaynak belirleme htiyaç Planlama ve Sat nalma Tedarikçi Takibi aat antiye Malzeme Yönetimi gücü Yönetimi Ekipman Yönetimi Montaj lemleri Devir teslim lemleri Tesis ve letme Yönetimi Pazarlama & Sat Tesis & letme Yönetimi Gayr menkul Yönetimi Mü teriiler Hizmet Operasyonlar

20 aat Sektörü çin SAP Proje Yönetimi Projelerin, proje ablonlar kullan larak, kolayl kla tan mlanabilmesi Masraf ve kaynaklara uygun olarak de ik tekniklerle terminleme yap labilmesi Proje Masrafland rmas, De iklik Yönetimi gücü Yönetimi SAP aat sektörü ile ilgili anahtar süreçleri kapsar. Zaman takibi ile Proje Yürütme; malzeme yönetimi ve yüklenici yönetimi ile entegrasyon Faturalama Anahtar tarihlerle faturalama plan, kaynak bazl faturalama Kolay ve detayl Proje Analitikleri

21 aat Sektörü çin SAP antiye Yönetimi SAP aat sektörü ile ilgili anahtar süreçleri kapsar. Ekipman ve malzemelerin sevkiyat nda kolayl k Yönetim / idari giderlerde azaltma Ekipman ve malzeme yeri takibi Mü teri ihtiyaçlar na göre dahili masraf ve faturalama yap Esnek fiyatland rma yap Ekipman performans n, karl n ve kullan n izlenebilirli i

22 aat Sektörü çin SAP letme Yönetimi SAP aat sektörü ile ilgili anahtar süreçleri kapsar. letmelerin ya am döngülerinin her a amas nda karl klar n artt lmas süreçleri verileri ile teknik bilgilerin entegre yönetimi sayesinde karar verme mekanizmas na her a amada destek: Tamir i lemleri Renovasyon Varl klar n elden ç kar lmas Koruyucu bak m ve kontrol süreçleri sayesinde varl klar n de erlerinin yükseltimesi Garfiksel bilgilerin payla

23 birli i SAP cfolders dokümanlar n irket içi ve d kaynaklarla payla labilmesini sa lar. cfolders Klasörlerin hiyerar ik yap land lmas Dokümanlar n versiyonlanmas nternet üzerinden payla m Yetkilendirme Entegrasyon SAP Document Management sistemi ile entegrasyon Malzemeler, Ürün a açlar ve di er objelerle entegrasyon 3D görüntüleme & redlining

24 Strateji Belirleme ve Önceliklendirme Güçlü Görselle tirme uygulamalar Kurumsal Karne ile kurumsal hedeflere ve bu hedeflerin performanslar na genel bak sa lan r kritik ba ar faktörlerinin performanslar a rl kland larak kurumun performans belirler Strateji Haritalar yla her kullan için etkile imli ve görsel strateji yönetimi

25 Planlama ve Yürütme Kullan lar için yabanc olmayan arayüzler Web 2.0 arayüzü ve MS Office uygulamalar yla entegrasyon Tan k Excel Arayüzü itim için harcanan zaman azalt r ve tek bir veri yap üzerinden çal r.

26 Raporlama ve Performans zleme Yasal ve Yönetimsel Raporlama Self servis Süreç Ak lar süreç kontrolünü sa lar ve e itim gereksinimini azalt r

27 Örnek : Kritik Ba ar Faktörleri

28 Örnek : Proje Kokpiti

29 Mobil Intelligence Gerçek zamanl bilgiler sayesinde do ru zamanda karar Ki iselle ebilen rol temelli menüler Tablo, grafik, harita ve uyar raporlamas PDA cihazlar ile OLAP raporlama Rol temelli Menü Grafikler, KPI lar Trafik klar

30 SAP aat Sektörü Best Practice çeri i çerik: Endüstri özel en iyi i yap ekilleri ile konfigüre edilmi senaryolar Kolayla lm uygulama metodolojisi süreci ve son kullan dökümantasyonu Uygulama rolleri Ön tan ml rapor ve ç kt lar Veri toplu yükleme araçlar Test Senaryolar SAP Best Practices Approved Contract Budget Cummulative Seq Description of Work UOM Quantity Hours / Unit Hours Composite Rate ($/Hour) Cost Installed Earned Quantity Hours Actual Hours Productivity Actual Composite Rate Composite Factor Labor Efficiency Index Percent Complete C oncrete Block D 210 FORMWORK SF 5, $ 15,450 2, % 220 REINFORCING STEEL LB 65, $ 16,417 3, % 240 PFC CONCRETE CY $ 13, STRIP & CLEAN SF 5, $ 3, REWORK % $ C oncrete Block D 1, $ 49, %

31 SAP ile Haz r aat Çözümü SAP SAP ve Çözümevi Mü teri Çözüm Geli tirme Kurulum SAP Business Suite SAP Temel Çözüm SAP Best Practices For Construction Paket Çözüm SAP aat Sektörü Paket Çözümü Bireysel Çözümler Mü teriye Özel Uyarlamalar

32 Azalan SAP Kurulum Süreleri Bütün SAP ERP kurulumlar n 61% i 9 aydan k sa bir sürede tamamland % 50 Küçük Firmalar (< $200M) 40 Orta Ölçekli Firmalar ($200M - $2.5B) 30 24% 21% Büyük Firmalar (> $2.5B) 20 16% 16% 14% 10 9% 0 Kurulum Süresi < 3 ay 4-6 ay 7-9 ay ay ay > 15 ay SAP 2007

33 Ba ca Proje Kazan mlar Esnek ve H zl Proje Bütçesi ve Teklif Maliyeti Olu turma Proje aat Yönetimi ve Finansal Süreçlerin Entegrasyonu Bütçe Kontrollü Sat nalma Süreçleri Etkin Envanter Kontrollü Kolay Kullan m : Office Programlar ile Ak, MS Project ve Primavera Entegrasyonu Zengin Raporlama ve Analiz Araçlar ile irket göstergelerinin kontrolü ve karar verme süreçlerine destek Kurumsal Proje Haf zas n Olu mas Geli mi Döküman Yönetimi

34 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar

35 SAP Çözümlerini ekillendiren Endüstri Liderleri Mü teri Odakl Strateji Analitikler Operasyon ve Finansal Risk Yönetimi Geli tirme ve Planlama Altyüklenici ve Tedarikçi Yönetimi Kaynak Yönetimi Tesis ve letme Yönetimi Proje Yönetimi Projeleri yönetmek ve yürütmek için gerekli temel Kurumsal Kaynak Planlama Temel süreçleri yönetmek için gerekli temel

36 aat Sektöründe SAP Ev yap 13% Alan Baz nda Özel htisas Müteahhitlik 26% Gemi / Tersane aat 9% 592 Genel aat, Karayolu Yap ve Sanayi aat 52% Çal an Say Baz nda Çal an Say Aral Oran Çok Büyük > % Büyük % Orta % Küçük < % SAP aat Sektörü kullanan referanslar n 2/3 ü küçük veya orta ölçekli firmalar Strong Coverage in All Industry Segments Source: MKIS as of December 2006

37 SAP aat Sektör Deneyimi

38 SAP Kullanan Genel Müteahhitlik Firmalar

39 SAP Kullanan Sanayi aat Firmalar ThyssenKrupp

40 SAP Kullanan A r / Sanayi aat Firmalar

41 SAP Kullanan Özel htisas Müteahhitlik Firmalar

42 SAP aat Referanslar Yaz m pazar nda; bütün in aat süreçlerini tek bir platformda sunan tek firma SAP. Johnny Gschwend CIO, Bati Group (Implenia) Ana Kazan mlar: IT Masraflar nda %28 tasarruf Düzgün proje yönetimi ve kontrolü sayesinde; artan rekabet gücü & azalan Finansal analitikler sayesinde iyile tirilen kara verme mekanizmas SAP yaz n sundu u veri izlenebilirli i, stoklar yar ya indirmemizi ve bu sayede y lda $2 milyon kar etmemizi sa lad. Greg Wilson Senior VP & CIO Ana Kazan mlar: ll k $2.5 Milyonluk Tasarruf Stoklarda 50% lik azaltma Bekleyen sipari ler seviyesinde %20 azalma Farkl projelerde elde edilen verileri SAP ile yöneterek, bilgi yap daha iyi kontrol edebiliyor. Geriye dönük izlenebilirlik sayesinde güçlü bir karar verme mekanizmans olu turduk. Pablo Videtta Proje Kontrol Yöneticisi Ana Kazan mlar: zl ve zaman nda raporlama Altyüklenicilerle olan birli i sayesinde artan veri kalitesi ve tutarl En iyi i yap metodlar n kurulmas SAP yaz çok güçlü bir yap ya sahip. Bunu sa layan unsurlardan en önemlilerinden biri, kurumun operasyonel lemlerinin finansal ve muhasebesel taraflarla her noktada s bir entegrasyon içinde olmas r. Ana Kazan mlar: Brüt Marj 46% dan 60% a ç kar ld. Dahili IT deste i masraflar nda 28% azalma htiyaçlar i leme masraf nda 23% azalma Stok devir h nda 120% art

43 Global Leaders Run SAP: Contractors Name, Country (Rank#) Top 10 Global Contractors (w/o China, Japan) based on Total Annual Sales (in Million USD) VINCI, France (01) 20,488 Bouygues, France (02) 17,208 Skanska, Sweden (03) Bechtel, USA (05) 14,056 13,212 Grupo ACS, Spain (06) Hochtief, Germany (09) 12, ,232 Centex, USA (11) Royal Bam, Netherlands (13) KBR, USA (17) Fomento de constr. y Contratas (FCC), Spain (18) Fluor Corp., USA (19) 8, ,625 8, , ,703 SAP Customer Subsidiary SAP Customer Non-SAP Customer 5,000 10,000 15,000 20,000 Source: ENR, Top Global Design Firms, as of June 2005

44 SAP aat Çözümü letme Karl Proje ve Tüzel muhasebe yap lar n entegre faturalama sistemi sayesinde tam kontrolü Tedarikçiler ve alt-yükleniciler ile olan ili kilerin güçlendirilmesi Çal anlar n en etkin ekilde de erlendirilmesi Proje Yürütme Projelerin zaman nda ve bütçeye uygun olarak yönetilmesi Ekipman Yönetiminden, Tedarik ve Sevkiyata proje yürütme kapasitesinin artt lmas De iklik gereksinimlerinin zaman nda ve verimli bir ekilde kar lanmas Kurum Yönetimi Tesis yönetimi sayesinde yeni pazar imkanlar kazanma Proje portfolyolar yap ile optimize edilmi bir yönetim olu turulmas Farkl süreçlerin tek bir entegre yap alt nda bulu turulmas

45 SAP aat Mü terilerinin Ba ar lar Performans Notlar KPI SAP Mü terileri SAP Mü terisi Olmayanlar SAP kullanmayan firmalara göre anahtar performans ba ar lar Ciro Art 21.8% 7.9% 1,7 kat daha h zl ciro art Sermaye Kullan Her $1 gelir için 10,5% daha az sermaye gereksinimi Duran Varl k Kullan Her $1 gelir için 50% daha az duran varl k kullan Sat ve dari Giderler 12.5% 21.0% 40% daha dü ük masraflarla çal an bir idari yap Stokta Bekleme Süresi 29 Gün 85 Gün 66% daha az stok tutma Son 3 y l için anahtar de erler KPI SAP Mü terileri SAP Mü terisi Olmayanlar SAP kullanmayan firmalara göre 3 k ba ar trendi Ciro Art Trendi 17.8% 13.5% 32.4% daha h zl ciro art Faaliyet Kâr Marj 75% Art 5% Art Verimlilikte göze çarpan farkl k Sat Masraflar Trendi 2.4% Azalma 1.6% Art SAP mü terilerinde sat maliyetlerinde dü ler Stokta Bekleme Süresi Trendi 10.7% Azalma 4.8% Azalma 1,2 kat daha h zl azalma Source: Stratascope Inc. Contractors study

46 SAP ile aat Sektörü Çözümü Temel aat Süreçleri novasyon & Esneklik birli i Platformu SAP Platformu Enterprise SOA + NetWeaver Optimizasyon Optimization Proje Planlama ve Yürütme Altyüklenici Yönetimi Proje Kontrolü letme Ya am Döngüsü Standardizasyon SAP ERP + Best Practices

47 TE EKKÜRLER Tuna Atmaca Mail:

48 The Evolution Of The SAP Implementation Investment Adjustments within project Standard System Adjustments within project SAP Best Practices Standard System Adjustments within project Package Specification SAP Best Practices Standard System 52+ Weeks Weeks Weeks current Leverage the industry experience from 1000 s of implementations Time

49 Examples for the Successful Realization of the Strategies...the Safe Choice without Disruption Excellence in Core Business Expansion Throughout Facility Lifecycle Value Chain Royal BAM improves efficiency and eliminates silos Standardizes on a single IT platform Focuses on business process improvement Unites multiple companies in construction & property, civil engineering, mechanical & electrical contracting Bilfinger & Berger constructs and operates assets Extending Business Models Acting as Solution Provider Managing Facilities for Customers Engineer Procure Construct Operate Maintain

50 EC&O Customer Proof Points Core Construction Royal Bam Group Europe s number 6, based in the Netherlands, unites operating companies active in Construction and property, Civil engineering, Mechanical and electrical Contracting and Consultancy and engineering Chose SAP NetWeaver as central platform after multiple acquisitions to be able to focus on business processes without the hurdles of multiple Silo IT Landscapes; for increased efficiencies among their staff Bati Group Inelectra Leading Swiss engineering and construction company, recently merged with main competitor Zschokke under the name of Implenia Have a leading role in the prestigious and technically highly demanding joint venture project of the Gotthard Base Tunnel. Chose SAP because mysap ERP is the only software system on the market that offers all construction processes on one platform (Johnny Gschwend, CIO, Bati Group) Caracas, Venezuela based Inelectra S.A.C.A. is a prominent engineering and construction company, specializing on industrial construction Chose SAP, because with SAP NetWeaver we have better control of information and an effective collaboration environment, leveraging data produced in different projects (Pablo Videtta, Project Control Manager, Inelectra S.A.C.A.)

51 SAP aat Referanslar SAP R/3 The functional coverage offered by SAP R/3 was by far the most comprehensive of all standard software SAP is a very powerful system and its strength really resides within the integration of the operational side of the company and in the financial or accounting side of it." Legacy Systems GONE IT Costs Reduce by 35% Transaction Processing Cost Reduce by 23% Various Process Improvements Completed DSO Reduce by 36%..Now at ALL TIME LOW Technology NOW seen as a Business Enabler SAP NetWeaver "With SAP for Construction, we're replacing legacy systems with an integrated, standard solution that lays the foundation for an even higher degree of accuracy in planning and enables increased transparency across all organizational levels. We can thus effectively manage each construction project as if it were its own business."

52 EC&O Customer Proofs Facility Lifecycle Management Fraport AG Brisa INSULA Fraport AG owns and operates Frankfurt Airport. Fraport real estate and facility management division maintains approx. 420 buildings and facilities, which includes the adherence to fire safety regulations throughout the buildings Transponders fitted with RFID technology interact with robust handheld computers to form mobile end-to-end processes critical to fire safety. Chose SAP because they see SAP as a reliable partner for forward-looking solutions involving mobile applications (Werner Breitwieser, Project Leader, Fraport AG) Brisa is a leading European toll road Operator. Their business includes construction and toll-road operation of a road network of approx km in Portugal During the design and construction stages, the environmental compatibility of each motorway and its widening is submitted to a series of Environmental Impact Assessments Chose mysap ERP to capture the ERP relevant processes and to ensure growth and sustainability For the famous Italian city of Venice INSULA carry out the complete urban works and maintenance services for the historical buildings and watercanals Chose mysap ERP for all operations of the work from the project plan to execution. Through integration with a Geographic Information System the work can be identified and visualized for purposes of the municipality

53 SAP is Not Just for Large Organizations Did You Know That.. More than half of SAP installations worldwide are in companies with less than $500M in revenue Over 67% of SAP installations worldwide are in companies with $1B or less in revenue Over 90% of SAP installations worldwide with the Construction industry are in companies with $1B or less in revenue

54 Halliburton - (ESG) PROJECT OBJECTIVE Drive enterprise growth and self-fund growth Reduce order to delivery cycle Improve customer service on-time delivery A world leader in energy equipment energy services and engineering and construction, with revenues of $17.4 billion. Its business segments Energy Services Group and Kellogg Brown & Root are supported by a Shared Services organization that provides integrated services such as accounting, information technology, and human resources across the entire company. Reduce working capital Reduce IT infrastructure costs CUSTOMER PAIN POINTS IT infrastructure costs too high Customer service not up to standards WHY SAP SOLUTION WAS SELECTED Complete ERP solution In the last 5 years SAP chosen as the platform for global process transformation

55 Halliburton - (ESG) BUSINESS VALUE REALIZED Drive gross margin from 46% to 60% internal IT support cost: -28% Transaction processing cost: -23% "SAP BW captures underlying data for us and uses a common data model to facilitate collection and aggregation. SAP BW then massages the data into more meaningful information and lets us run unique reports, like online analytical processing (OLAP). Inventory Turnover: +120% SAP SOLUTION SAP R/3 SAP NetWeaver mysap BI Dan Spaulding Data Warehouse and Management Reporting Manager Halliburton - (ESG)

56 mysap ERP SAP 2007

57 SAP for EC&O Customers Base Growth No. of EC&O Customers Worldwide Growth consistent and sustained Significant new well-known customers added in 2005 and 2006 Strong growth in the Midsize and Small Market Source: MKIS as of December 2006

58 mysap ERP SAP 2007

Replica EMEA - Mission

Replica EMEA - Mission Replica EMEA Replica EMEA is a joint venture established between the European leading provider of WMS applications Replica Sistemi and Obase, major Turkish company specializing in IT solutions for Retail

Detaylı

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.

2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2015 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved. 1 İÇERİK Kick-Off SAP Basics FI&CO Basics SD MM Basics HR Basics Career@SAP SAP BASICS CAREER@SAP Temel SAP Eğitimi SAP de Kariyer SAP Basics

Detaylı

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00 OCAK 2014 EĞİTİM TAKVİMİ Dönem Sonu Kapanış İşlemleri ve 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Muhasebesel Kurum Kültürü ve Kurumiçi İletişim 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Kişisel Planlama,

Detaylı

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin!

Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! Sizin İçin Geliştirdiğimiz Tek Bir Yazılım Sistemi İle, İşletmenizi Profesyonelce Yönetin! 2003 Yılında Kurulan Açılım Soft A. Ş. 2003-2005 arasında ARGE ve Ürün Geliştirme Faaliyetleri yürütmüştür. Bu

Detaylı

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak

Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak www.pwc.com Finans birimleri dijital çağın fırsatlarından nasıl yararlanacak Geleceğin öncü finans fonksiyonu tanımı nasıl değişecek? Dijital dönüşümü anlamak Gündemimiz 1 Günümüzden Geleceğe Finans Fonksiyonu

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI

EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI EN İYİ TELESATIŞ KAMPANYASI Biz Kimiz? 1999 da kuruldu Yılda 87 milyon çağrı ile sektöründe lider Ana dallar : Müşteri hizmetleri ve tele satış Pazar payının % 45 ine sahip 14 şirket ile iş ortaklığı 7000

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

SAP Çözümleri ile Üniversitelerde Kurumsal Dönüşüm. Cihat ONBAŞI / Çözüm Yöneticisi 03 Şubat 2012

SAP Çözümleri ile Üniversitelerde Kurumsal Dönüşüm. Cihat ONBAŞI / Çözüm Yöneticisi 03 Şubat 2012 SAP Çözümleri ile Üniversitelerde Kurumsal Dönüşüm Cihat ONBAŞI / Çözüm Yöneticisi 03 Şubat 2012 Gündem SAP Kurumsal Profil SAP Entegre Çözümü Sorular 2011 SAP AG. All rights reserved. 2 SAP, Lider Kurumsal

Detaylı

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları

Autodesk Building Design Suite 2012. Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 Sorular ve Cevapları Autodesk Building Design Suite 2012 yazılımı, daha etkin tasarım yapmanıza ve iletişim kurmanıza yardım eder. Ödediğiniz fiyat karşılığında mükemmel

Detaylı

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir?

Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Referans Özel Atila Zeybek Model Business Solutions Genel Müdürü Enterprise Resource Planning (ERP) hakkında kısaca bilgi verebilir misiniz? ERP nin kurumlar için gerekliliği ve önemi nedir? Kurumların

Detaylı

Faaliyet Plan Proje yönetim araçlar

Faaliyet Plan Proje yönetim araçlar Faaliyet Plan Proje yönetim araçlar çerik Ayr m Yap s Yönetim Bilgi Sistemi Gantt Çizelgesi Ayr m Yap s Ayr m Yap s bir projenin tamamlanmas için yap lmas gereken i lerin hiyerar ik, grafiksel temsilidir

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager

Özkan KAYA Assistant IS&S Manager 1 Kasım 2011 Swissotel İstanbul Lojistik Sektöründe İş Zekası Çözümleri Başarı Hikayesi Özkan KAYA Assistant IS&S Manager Ajanda KORA CEVA İHTİYAÇLAR YOL HARİTASI PROJE DETAYLARI SONUÇ SORULAR & CEVAPLAR

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi

Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Entegre Tesis ve Altyapı Yönetimi Üretimin her aşamasında verimi yükselten, maliyeti düşüren topyekûn çözüm çözümü, toplam tesis maliyetine karşılık getirdiği kazançla yatırımlarınızın geri dönüşünü çok

Detaylı

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R

.com.tr agem T E C H L O L O G Y P A R T N E R TECHLOLOGYPARTNER agem.com.tr TECHLOLOGYPARTNER 3 Agem, 2005 yılında kurulan bilişim teknolojileri, yazılım ve hizmetleri şirketidir. Agem olarak, sahip olduğumuz uzman kadromuz, bireysel danışma havuzumuz

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXVI: Veri Ambarı Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 26 İş Zekası ve Veri Ambarları İş Zekası Karar Verme Süreci

Detaylı

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company.

nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical/Mechanical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the

Detaylı

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President

Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Nasıl Vinç Alınır? How to Buy a Crane? Recep Çimen Vice President Vinç Seçim Kriterleri Crane Selection criteria Pazar / Ülke Koşulları Teknik Analiz Ürün Analizi Üretici / Bayi Analizi Finansal Analiz

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ

BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ BIM BUILDING INFORMATION MODELING YAPI BİLGİ MODELİ S u n u m ö z e t i 1. Bölüm: Genel tanımlar 2. Bölüm: BIM e gereksinim 3. Bölüm: Birlikte çalışabilirlik ve BIM veri standardı 4. Bölüm: BIM verisi

Detaylı

Bir Taşla Çok Kuş SAP İş Analitikleri Baştan Sona Paket Çözüm. Muzaffer YÖNTEM / Ülke Yöneticisi 9 Aralık 2014, Salı

Bir Taşla Çok Kuş SAP İş Analitikleri Baştan Sona Paket Çözüm. Muzaffer YÖNTEM / Ülke Yöneticisi 9 Aralık 2014, Salı Bir Taşla Çok Kuş SAP İş Analitikleri Baştan Sona Paket Çözüm Muzaffer YÖNTEM / Ülke Yöneticisi 9 Aralık 2014, Salı Midis Group 45+ 100+ 100+ 3500+ 3+ Yıl Bilişim Dünyası Tecrübesi Grup Şirketi Global

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu

Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Optimization of Air Distribution in Waste Water Treatment Plants to Save Energy Atıksu Arıtma Tesislerinde Hava Dağıtımının Optimize Edilmesi ve Enerji Tasarrufu Jan Talkenberger, Binder Group, Ulm, Germany

Detaylı

ENTERPRISE CONTACT CENTER

ENTERPRISE CONTACT CENTER call center ENTERPRISE CONTACT CENTER SAPHIRA ülkemizin uluslararası arenada ekonomik ve teknolojik rekabet gücünü artırıcı niteliklere sahip olmak üzere; İ.Ü. Teknokent yerleşkesi içerisinde, geliştirmelerin

Detaylı

İŞ ANALİTİKLERİ İş Zekası Çözümleri

İŞ ANALİTİKLERİ İş Zekası Çözümleri 26/03/2013 İŞ ANALİTİKLERİ İş Zekası Çözümleri Tolga GÖKSAN Kıdemli İş Zekası Uygulamaları Danışmanı BIZCON Ofisler İstanbul Dubai Istanbul Bizcon Head Office 42 Ada Gardenya 5 Plaza Kat 18-19 Ataşehir

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

Misyonu, Mobile ve web pazarın ihtiyaçlarını firmalar/kişiler için en iyi şekilde analiz ederek sonuç odaklı ürünler ve çözümler üretmektir.

Misyonu, Mobile ve web pazarın ihtiyaçlarını firmalar/kişiler için en iyi şekilde analiz ederek sonuç odaklı ürünler ve çözümler üretmektir. ROA markası altında filizlenmiş genç, dinamik ve çözüm odaklı olarak çalışmayı prensip edinmiş olan ROA Smart mobile odaklı proje ve ürünler geliştiren yazılım evi / ajanstır. Misyonu, Mobile ve web pazarın

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

ERP Nedir? ERP ile kurumsal hedef ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bularak size esneklik ve çeviklik kazandırır.

ERP Nedir? ERP ile kurumsal hedef ve ihtiyaçlarınızı belirleyerek firmanızın sorunlarına çözümler bularak size esneklik ve çeviklik kazandırır. ERP Nedir? Kurumsal Kaynak Planlaması olan ERP, işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü, makine, malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemidir.

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan

Detaylı

Korkunun Ecele Faydası Yok

Korkunun Ecele Faydası Yok Korkunun Ecele Faydası Yok Dijital Çağda Teknoloji ile Dönüşüm & Endüstri 4.0 Cenk Kıvılcım Cisco Türkiye Genel Müdürü 12.04.2016 Zirvedeki Şirketler 1990 vs. 2015 Cisco Confidential 2 Zirvedeki Şirketler

Detaylı

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri

Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Kritik Altyapı Değerlendirmeleri Emerson Network Power uzmanlarınca sunulan profesyonel görüşler, altyapınızın hem bugün hem de gelecekte en iyi performansı sergilemesini

Detaylı

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye

Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye Grontmij Sürdürülebilir Mühendislik ve Tasarım... Övünç Birecik, Grontmij Türkiye 1 Grontmij Profilimiz Kuruluş; 1915 Hizmet Alanı; Danışmanlık, Tasarım ve Mühendislik Hizmetleri Halka açık; EuroNext Amsterdam

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler

Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Süreç Verimliliğinde Araç ve Yöntemler Dr. Hişam Alahdab Anadolu Sağlık Departman Merkezi Tıbbi Direktör Yardımcısı Tarih Sunum Planı Sağlıkta verimliliğin her düzeydeki önemi Verimsizliğin sebepleri Verimliğiliği

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Kişisel Bilgiler ve Kişisel olmayan bilgiler Kişisel bilgiler sizi bir birey olarak tanımlayan veya tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir. Gizlilik İlkesi Bu gizlilik ilkesi ( Gizlilik İlkesi ) zaman zaman değiştirilebilir. Değişiklikleri size özellikle bildirmeyeceğiz, bu nedenle bu Gizlilik İlkesi'ni yeniden okumak ve değişikliklerden haberdar

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

Kamu Sektörü İçin SAP Karar Destek Sistemleri Zirvesi İş Zekası, Appliance ile Buluşuyor!

Kamu Sektörü İçin SAP Karar Destek Sistemleri Zirvesi İş Zekası, Appliance ile Buluşuyor! Kamu Sektörü İçin SAP Karar Destek Sistemleri Zirvesi İş Zekası, Appliance ile Buluşuyor! Ahmet Emre Naza Vektora Bilişim Teknolojileri SAP BI Takım lideri Gündem Vektora Hakkında SAP Hana SAP Lumira Demo

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Fayda-Maliyet Analizi Proje Raporu ANKARA, 2010 ÖZET İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemenin

Detaylı

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Holding ve Grup çi Hizmet Masraflar n n Da Transfer Fiyatland rmas t m nda 10 Nisan 2008 Grup çi Hizmetlerin Tan m ve Kapsam Holding veya Grup irketlerinden al nan hizmetler;

Detaylı

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

Organizasyon Şeması / Organizational Chart Yönetim Kurulu / Board of Directors Genel Koordinatör / General Coordinator Teknik Danışmanlar Technical Consultants Genel Müdür General Manager Finansal Hukuki

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

MIS Baskι endüstrisi için MIS

MIS Baskι endüstrisi için MIS MIS Baskι endüstrisi için MIS 3 Maliyet Hesaplama, Organize Etme & Üretim Takip sistemi Baskι endüstrisi için MIS Overprint CRM, Maliyet Hesaplama, Teklif Yönetimi, Organize Etme & Üretim Takip işlemlerini

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları

2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları Arçelik A.Ş. 2009 1. Çeyrek Finansal Sonuçları 2009, 1. Çeyrek... Tüm bölgelerde devam eden talep daralması Önemli bölgelerde artan pazar payı Tüketici elektroniğinde devam eden karlılık artışı Hızlı bir

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu

raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman z ve bu Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri Hızla değişen ortamda pratik çözümler Ernst & Young Finansal Muhasebe Dan manl k Hizmetleri Bölümü, finansal raporlama ve muhasebenin de i en ortam na ayak uydurman

Detaylı

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU

Bilişim Sistemleri. Modelleme, Analiz ve Tasarım. Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Bilişim Sistemleri Modelleme, Analiz ve Tasarım Yrd. Doç. Dr. Alper GÖKSU Ders Akışı Hafta 5. İhtiyaç Analizi ve Modelleme I Haftanın Amacı Bilişim sistemleri ihtiyaç analizinin modeli oluşturulmasında,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM FAKÜLTESİ LİNUX ÜZERİNDE ÇOKLU PROTOKOL ETİKET ANAHTARLAMANIN GERÇEKLENMESİ Bitirme Ödevi Damla Dönderdi 040080219 Bölüm : Bilgisayar Mühendisliği Anabilim

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi:

AvivaSA Emeklilik ve Hayat. Fiyat Tespit Raporu Görüşü. Şirket Hakkında Özet Bilgi: Halka Arz Hakkında Özet Bilgi: arastirma@burganyatirim.com.tr +90 212 317 27 27 3 Kasım 2014 Fiyat Tespit Raporu Görüşü Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanmış olan bu rapor, A.Ş. için hazırlanmış olup 31 Ekim 2014

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu

Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Ekim 2016 Argemip 5746 Semineri Siemens Sunumu Restricted Siemens AG 2015 siemens.com Key figures for fiscal 2015 Siemens at a glance Page 2 Restricted Siemens AG 2015 Global presence Page 3 Restricted

Detaylı

Primavera P6 Enterprise PPM

<Insert Picture Here> Primavera P6 Enterprise PPM Primavera P6 Enterprise PPM Oracle Primavera 1983 ten bu yana biriken proje yönetim uzmanlığı En çok tercih edilen PPM üreticisi Farklı sektörler ve ihtiyaçlar için farklı ürünler

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation

Design & Project. Construction & Fabrication. Revision & Maintenance. Consulting & Operation Water Wastewater Design & Project Construction & Fabrication Revision & Maintenance Consulting & Operation 3/18 Sok. No: 2/D Buca/İZMİR TURKEY Tel: +90 232 348 00 70 Faks: +90 232 348 00 72 Company profile

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi

Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi Arama Motoru Optimizasyonu Eğitimi İnternet Pazarlama Eğitimleri Hazırlayan: Aytaç Mestçi, İnternet Pazarlama - Sosyal Medya Strateji Danışmanı Hazırlanma Tarihi: 22 Nisan 2010 Sunum No: S.010-12 * Bu

Detaylı

TURQUALITY Yönetimi. PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır

TURQUALITY Yönetimi. PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır TURQUALITY Yönetimi PROGROUP, Dünyanın En Güvenilir Danışmanlık ve Eğitim Markasıdır TURQUALITY Nedir? (1/2) TURQUALITY ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşmış marka potansiyeli

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com

www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com www.crossregions.com Turkey: + 90 212 347 4756 USA: +1 904 242 6555 Email: info@crossregions.com 1. Kapak. 2. çindekiler. 3. Misyonumuz. 4. Yönetim Ekibi. 5. Sektör ve Piyasa Ortamı. 6. Fırsat. 7. Piyasa

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM

SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor. SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM SAP Analitik & İnovasyon Forum İstanbul Oyun Devam Ediyor SAP Hazine ve Finansal Risk Yönetimi Konuşmacı Adı : Oya SARI Firma Adı : ŞİŞECAM Gündem Neden SAP TRM? SAP TRM Ürün ihtiyacı ve Danışman seçim

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı

EDCON YURTDISI EGITIM Kanada Sertifika Programları. BÖLGE Program Başlangıç Tarihleri Süre (Ay) İngilizce Şartı ALGONQUIN CENTENNIAL OTTAWA Marketing Research and Business Intelligence, Ocak, Mayıs 42 Hafta 15724 Marketing Management, Ocak, Mayıs 1 yıl IELTS 6.5 (her bantta min 14260 Paralegal 1 yıl 6.0) veya TOEFL

Detaylı

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI

GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI GİTES DEMİR-ÇELİK ve DEMİR DIŞI METALLER EYLEM PLANI HEDEF -1 1.1 DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜNDE GÜÇ BİRLİĞİ VE SİNERJİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Çelik üreticisi firmalarca, bulundukları bölgelerde, yurt dışından hurda

Detaylı

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz

Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz Deneyimler, KOBİ lere Öneriler.. Leyla Arsan, TAGES leyla.arsan@tages.biz TAGES www.tages.biz Teknoloji Araştırma Geliştirme Endüstriyel Ürünler Bilişim Teknolojileri A.Ş. 1996 yılında kuruldu, 2002 den

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü

TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü TURKCELL de Yoğun İçerik Yönetimi FileNet Burak MÜJDECİ-Satış ve Pazarlama Müdürü 1994 den 2009 a Aksis 16 yıllık Kurumsal İçerik Yönetimi Tecrübesi 6 yıllık FileNet Tecrübesi 80 adet FileNet P8 Sertifikası

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni

www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Mayıs 2016 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni www.pwc.com.tr UFRS Bülten Güncel Raporlama Konularına Kısa Bir Bakış Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Bülteni Faaliyet bölümü raporlamasının temel amacı nedir? Faaliyet bölümü açıklamaları

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı