aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye 10 Haziran 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye tuna.atmaca@sap.com 10 Haziran 2008"

Transkript

1 aat Sektöründe SAP Tuna Atmaca SAP Türkiye 10 Haziran 2008

2 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar SAP CONFIDENTIAL - Page 2 For [Company Name] Internal Use Only - This page is from the VE Study prepared for [Company Name] and subject to the terms, conditions and assumptions contained in the VE Study. Information contained herein is not a guaranty of future results, performance or cost savings.

3 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar

4 SAP Özet SAP AG 2007 Gelirleri: milyar + 96,000 kurulum nin üzerinde mü teri 28 endüstri özel çözüm 43,861 SAP çal an (Aral k, 2007) ~1.2 milyar Ar-Ge yat 120 den fazla ülkede 12 milyon kullan, SAP yaz mlar ile süreçlerini entegre ediyor Rekabet güçlerini artt yor Yat mlar n geri dönü ünü daha h zl al yor SAP 2008 / Page 4

5 Kurumsal Uygulama Çözümleri Pazar Paylar 16 çeyrek üst üste çift haneli büyüme Pazar Pay (Q4 2007) Yaz m gelirlerinde %13 büyüme. 65% 69% Kurumsal Servis Odakl Mimari (Enterprise SOA) yol haritam z tamamland Pazar pay nda rekor seviye Business Objects birlikteli i 30% 5% 25% 6%

6 Kurumsal Profil Türkiye de SAP SAP AG nin 65. Ülke Merkezi olarak 2001 y nda kuruldu 65 Çal an 300> Yerel Mü teri / 200 e yak n Uluslararas Mü teri 25 Farkl sektörde i a n kullan Temel Faaliyet Alanlar z Sat Pazarlama Profesyonel Hizmetler Dan manl k Hizmetleri, E itim Hizmetleri, Proje Yönetimi De erlendirme Hizmetleri, Yerelle tirme, Destek Hizmetler

7 Kurumsal Uygulama Çözümleri Pazar Paylar Türkiye 2007 y nda ürün gelirlerimizde %26, toplamda %45 büyüdük. 40 kanal üzerinden toplam 61 yeni müsteri kazand k. Likom Di er SAP Kanal gelirlerinde %227 büyüdük. Logo Oracle Türkiye de sektörlere özel haz r çözümler ile h zl projeler

8 Yerel Mü terilerden Baz lar 20+ irket 20+ irket 2000 kullan 2000 kullan 1300 kullan 1400 kullan 6000 kullan 500 kullan 500 kullan 500 kullan 450 kullan 2 irket 250 SAP kullan 2000 kullan 300 kullan Turkcell Ukrayna

9 Yerel Mü terilerden Baz lar

10 Türkiye de SAP Kullanan Baz Global Mü terilerimiz

11 SAP aat Sektör Deneyimi

12 SAP nin ERP çözümlerinin k sa bir tarihçesi SAP SAP ERP SAP R/3 6.0 R/ C

13 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar

14 aat Sektörü - Proje Kontrolü ve zlenebilirli inde Eksikler Küçülen i gücü piyasas nedneniyle verimili insan kaynaklar yönetimi ve yetenek yönetimi ihtiyac Mü teriler ve Ta eronlarla daha s birli i ihtiyac antiye Yöneticisi Kontrol K Endüstrinin de ken yap dolay yla gelir kaynaklar n tahmini edilebilirli inde zorluk Ta eronlar Proje Mühendisi CFO Proje Yöneticisi COO Pazardaki yo un rekabet dolay yla artan operasyonel ve finansal risk Dizayn Ekibi Projeler Proje kaynaklar n verimsiz yönetimi nedeniyle azalan kar oranlar Mü teri SAP 2007

15 Zaman nda ve Bütçe Dahilinde Proje Yönetimi antiye Yöneticisi Kontrol K Proje Mühendisi CFO Ta eronlar Proje Yöneticisi COO Dizayn Ekibi Projeler Mü teri

16 Zaman nda ve Bütçe Dahilinde Proje Yönetimi Gücünü en verimli ekilde yönetmek Teknoloji imkanlar kullan larak mü teri, dizayn ekibi, yüklenici ve ta eron aras ndaki bilgi payla artt rmak antiye Yöneticisi Kontrol SAP ERP K antiye lemlerinin ba ar yönetimi Proje Mühendisi CFO Proje Yöneticisi COO Ta eronlar Mü teri Dizayn ekibi Proje kaynaklar n yönetiminde - malzeme, ekipman ve i gücü verimlili ini ve dolayl olarak karl artt rmak Projeler Operasyonel ve finansal riski azaltmak üzere izlenebilirli i iyile tirmek

17 aat Ya am Döngüsündeki htiyaçlar için SAP Çözümleri Dizayn / Mühendislik Tedarikçi Hizmet Sa lay Alt Yüklenici Mü teri Dizayn bilgilerinin proje yönetimi esnas nda kullan Gerçek zamanl kullanabilirlik kontrolü ve sevkiyat bilgi yap Bordro leme Yap aat Ya am Döngüsü Görev ve terminlere kolay eri im, online zaman kay tlar Gerçek zamanl proje bilgileri takibi (de iklik talepleri gibi) Mühendislik Tedarik aat Tesis letme Bak m SAP xrpm GraphiSoft Bina Bilgi Yap Modeli SAP Altyüklenici Portali Primavera Proje Planlama Grafiksel Bina Planlar NRX Tesis bak m ve Mühendislik Kurumsal Hizmet Ambar SAP Uygulamalar Harici Çözümler CAD Süreçleri Platformu

18 SAP aat Sektörü Çözüm Haritas Tedarikçiler & Partnerler Planlama ve Geli tirme Tedarik aat letme Hizmet Devir lemleri Mü teriler Geli tirme Pazarlama & Sat rsat Yönetimi Strateji ve Planlama Portföy Yönetimi Arsa Sat nalma Dizayn ve Mühendislik Proje Yönetimi Planlama & Terminleme Proje Yürütme Sözle me Yönetimi Proje Finansallar Altyüklenici & Tedarikçi Yönetimi Tedarikçi Planlama ve Sözle me Yönetimi Altyüklenici Yönetimi Tedarikçi Takibi antiye Yönetimi Malzeme Yönetimi gücü Yönetimi ve Optimizasyonu Ekipman Yönetimi Montaj lemleri Tesis ve letme Yönetimi Tesis & letme Yönetimi Gayrimenkul Yönetimi Hizmet Yönetimi Kurum Yönetimi & Detse i

19 SAP aat ve Mühendislik Sektörü Çözüm Haritas Tedarikçiler & Partnerler Strateji Olu turma Dizayn & Mühendislik Tedarik aat Operasyonlar Geli tirme Proje Geli tirme rsat Yönetimi Dizayn ve Mühendislik Temel Dizayn Detayl Dizayn ve Mühendislik Proje Yönetimi Planlama & Terminleme Proje Yürütme Sözle me Yönetimi Proje Kontrolü Tedarik Kaynak belirleme htiyaç Planlama ve Sat nalma Tedarikçi Takibi aat antiye Malzeme Yönetimi gücü Yönetimi Ekipman Yönetimi Montaj lemleri Devir teslim lemleri Tesis ve letme Yönetimi Pazarlama & Sat Tesis & letme Yönetimi Gayr menkul Yönetimi Mü teriiler Hizmet Operasyonlar

20 aat Sektörü çin SAP Proje Yönetimi Projelerin, proje ablonlar kullan larak, kolayl kla tan mlanabilmesi Masraf ve kaynaklara uygun olarak de ik tekniklerle terminleme yap labilmesi Proje Masrafland rmas, De iklik Yönetimi gücü Yönetimi SAP aat sektörü ile ilgili anahtar süreçleri kapsar. Zaman takibi ile Proje Yürütme; malzeme yönetimi ve yüklenici yönetimi ile entegrasyon Faturalama Anahtar tarihlerle faturalama plan, kaynak bazl faturalama Kolay ve detayl Proje Analitikleri

21 aat Sektörü çin SAP antiye Yönetimi SAP aat sektörü ile ilgili anahtar süreçleri kapsar. Ekipman ve malzemelerin sevkiyat nda kolayl k Yönetim / idari giderlerde azaltma Ekipman ve malzeme yeri takibi Mü teri ihtiyaçlar na göre dahili masraf ve faturalama yap Esnek fiyatland rma yap Ekipman performans n, karl n ve kullan n izlenebilirli i

22 aat Sektörü çin SAP letme Yönetimi SAP aat sektörü ile ilgili anahtar süreçleri kapsar. letmelerin ya am döngülerinin her a amas nda karl klar n artt lmas süreçleri verileri ile teknik bilgilerin entegre yönetimi sayesinde karar verme mekanizmas na her a amada destek: Tamir i lemleri Renovasyon Varl klar n elden ç kar lmas Koruyucu bak m ve kontrol süreçleri sayesinde varl klar n de erlerinin yükseltimesi Garfiksel bilgilerin payla

23 birli i SAP cfolders dokümanlar n irket içi ve d kaynaklarla payla labilmesini sa lar. cfolders Klasörlerin hiyerar ik yap land lmas Dokümanlar n versiyonlanmas nternet üzerinden payla m Yetkilendirme Entegrasyon SAP Document Management sistemi ile entegrasyon Malzemeler, Ürün a açlar ve di er objelerle entegrasyon 3D görüntüleme & redlining

24 Strateji Belirleme ve Önceliklendirme Güçlü Görselle tirme uygulamalar Kurumsal Karne ile kurumsal hedeflere ve bu hedeflerin performanslar na genel bak sa lan r kritik ba ar faktörlerinin performanslar a rl kland larak kurumun performans belirler Strateji Haritalar yla her kullan için etkile imli ve görsel strateji yönetimi

25 Planlama ve Yürütme Kullan lar için yabanc olmayan arayüzler Web 2.0 arayüzü ve MS Office uygulamalar yla entegrasyon Tan k Excel Arayüzü itim için harcanan zaman azalt r ve tek bir veri yap üzerinden çal r.

26 Raporlama ve Performans zleme Yasal ve Yönetimsel Raporlama Self servis Süreç Ak lar süreç kontrolünü sa lar ve e itim gereksinimini azalt r

27 Örnek : Kritik Ba ar Faktörleri

28 Örnek : Proje Kokpiti

29 Mobil Intelligence Gerçek zamanl bilgiler sayesinde do ru zamanda karar Ki iselle ebilen rol temelli menüler Tablo, grafik, harita ve uyar raporlamas PDA cihazlar ile OLAP raporlama Rol temelli Menü Grafikler, KPI lar Trafik klar

30 SAP aat Sektörü Best Practice çeri i çerik: Endüstri özel en iyi i yap ekilleri ile konfigüre edilmi senaryolar Kolayla lm uygulama metodolojisi süreci ve son kullan dökümantasyonu Uygulama rolleri Ön tan ml rapor ve ç kt lar Veri toplu yükleme araçlar Test Senaryolar SAP Best Practices Approved Contract Budget Cummulative Seq Description of Work UOM Quantity Hours / Unit Hours Composite Rate ($/Hour) Cost Installed Earned Quantity Hours Actual Hours Productivity Actual Composite Rate Composite Factor Labor Efficiency Index Percent Complete C oncrete Block D 210 FORMWORK SF 5, $ 15,450 2, % 220 REINFORCING STEEL LB 65, $ 16,417 3, % 240 PFC CONCRETE CY $ 13, STRIP & CLEAN SF 5, $ 3, REWORK % $ C oncrete Block D 1, $ 49, %

31 SAP ile Haz r aat Çözümü SAP SAP ve Çözümevi Mü teri Çözüm Geli tirme Kurulum SAP Business Suite SAP Temel Çözüm SAP Best Practices For Construction Paket Çözüm SAP aat Sektörü Paket Çözümü Bireysel Çözümler Mü teriye Özel Uyarlamalar

32 Azalan SAP Kurulum Süreleri Bütün SAP ERP kurulumlar n 61% i 9 aydan k sa bir sürede tamamland % 50 Küçük Firmalar (< $200M) 40 Orta Ölçekli Firmalar ($200M - $2.5B) 30 24% 21% Büyük Firmalar (> $2.5B) 20 16% 16% 14% 10 9% 0 Kurulum Süresi < 3 ay 4-6 ay 7-9 ay ay ay > 15 ay SAP 2007

33 Ba ca Proje Kazan mlar Esnek ve H zl Proje Bütçesi ve Teklif Maliyeti Olu turma Proje aat Yönetimi ve Finansal Süreçlerin Entegrasyonu Bütçe Kontrollü Sat nalma Süreçleri Etkin Envanter Kontrollü Kolay Kullan m : Office Programlar ile Ak, MS Project ve Primavera Entegrasyonu Zengin Raporlama ve Analiz Araçlar ile irket göstergelerinin kontrolü ve karar verme süreçlerine destek Kurumsal Proje Haf zas n Olu mas Geli mi Döküman Yönetimi

34 Gündem SAP Kurumsal Profil aat Sektörü için SAP Çözümleri Referanslar ve Kazan mlar

35 SAP Çözümlerini ekillendiren Endüstri Liderleri Mü teri Odakl Strateji Analitikler Operasyon ve Finansal Risk Yönetimi Geli tirme ve Planlama Altyüklenici ve Tedarikçi Yönetimi Kaynak Yönetimi Tesis ve letme Yönetimi Proje Yönetimi Projeleri yönetmek ve yürütmek için gerekli temel Kurumsal Kaynak Planlama Temel süreçleri yönetmek için gerekli temel

36 aat Sektöründe SAP Ev yap 13% Alan Baz nda Özel htisas Müteahhitlik 26% Gemi / Tersane aat 9% 592 Genel aat, Karayolu Yap ve Sanayi aat 52% Çal an Say Baz nda Çal an Say Aral Oran Çok Büyük > % Büyük % Orta % Küçük < % SAP aat Sektörü kullanan referanslar n 2/3 ü küçük veya orta ölçekli firmalar Strong Coverage in All Industry Segments Source: MKIS as of December 2006

37 SAP aat Sektör Deneyimi

38 SAP Kullanan Genel Müteahhitlik Firmalar

39 SAP Kullanan Sanayi aat Firmalar ThyssenKrupp

40 SAP Kullanan A r / Sanayi aat Firmalar

41 SAP Kullanan Özel htisas Müteahhitlik Firmalar

42 SAP aat Referanslar Yaz m pazar nda; bütün in aat süreçlerini tek bir platformda sunan tek firma SAP. Johnny Gschwend CIO, Bati Group (Implenia) Ana Kazan mlar: IT Masraflar nda %28 tasarruf Düzgün proje yönetimi ve kontrolü sayesinde; artan rekabet gücü & azalan Finansal analitikler sayesinde iyile tirilen kara verme mekanizmas SAP yaz n sundu u veri izlenebilirli i, stoklar yar ya indirmemizi ve bu sayede y lda $2 milyon kar etmemizi sa lad. Greg Wilson Senior VP & CIO Ana Kazan mlar: ll k $2.5 Milyonluk Tasarruf Stoklarda 50% lik azaltma Bekleyen sipari ler seviyesinde %20 azalma Farkl projelerde elde edilen verileri SAP ile yöneterek, bilgi yap daha iyi kontrol edebiliyor. Geriye dönük izlenebilirlik sayesinde güçlü bir karar verme mekanizmans olu turduk. Pablo Videtta Proje Kontrol Yöneticisi Ana Kazan mlar: zl ve zaman nda raporlama Altyüklenicilerle olan birli i sayesinde artan veri kalitesi ve tutarl En iyi i yap metodlar n kurulmas SAP yaz çok güçlü bir yap ya sahip. Bunu sa layan unsurlardan en önemlilerinden biri, kurumun operasyonel lemlerinin finansal ve muhasebesel taraflarla her noktada s bir entegrasyon içinde olmas r. Ana Kazan mlar: Brüt Marj 46% dan 60% a ç kar ld. Dahili IT deste i masraflar nda 28% azalma htiyaçlar i leme masraf nda 23% azalma Stok devir h nda 120% art

43 Global Leaders Run SAP: Contractors Name, Country (Rank#) Top 10 Global Contractors (w/o China, Japan) based on Total Annual Sales (in Million USD) VINCI, France (01) 20,488 Bouygues, France (02) 17,208 Skanska, Sweden (03) Bechtel, USA (05) 14,056 13,212 Grupo ACS, Spain (06) Hochtief, Germany (09) 12, ,232 Centex, USA (11) Royal Bam, Netherlands (13) KBR, USA (17) Fomento de constr. y Contratas (FCC), Spain (18) Fluor Corp., USA (19) 8, ,625 8, , ,703 SAP Customer Subsidiary SAP Customer Non-SAP Customer 5,000 10,000 15,000 20,000 Source: ENR, Top Global Design Firms, as of June 2005

44 SAP aat Çözümü letme Karl Proje ve Tüzel muhasebe yap lar n entegre faturalama sistemi sayesinde tam kontrolü Tedarikçiler ve alt-yükleniciler ile olan ili kilerin güçlendirilmesi Çal anlar n en etkin ekilde de erlendirilmesi Proje Yürütme Projelerin zaman nda ve bütçeye uygun olarak yönetilmesi Ekipman Yönetiminden, Tedarik ve Sevkiyata proje yürütme kapasitesinin artt lmas De iklik gereksinimlerinin zaman nda ve verimli bir ekilde kar lanmas Kurum Yönetimi Tesis yönetimi sayesinde yeni pazar imkanlar kazanma Proje portfolyolar yap ile optimize edilmi bir yönetim olu turulmas Farkl süreçlerin tek bir entegre yap alt nda bulu turulmas

45 SAP aat Mü terilerinin Ba ar lar Performans Notlar KPI SAP Mü terileri SAP Mü terisi Olmayanlar SAP kullanmayan firmalara göre anahtar performans ba ar lar Ciro Art 21.8% 7.9% 1,7 kat daha h zl ciro art Sermaye Kullan Her $1 gelir için 10,5% daha az sermaye gereksinimi Duran Varl k Kullan Her $1 gelir için 50% daha az duran varl k kullan Sat ve dari Giderler 12.5% 21.0% 40% daha dü ük masraflarla çal an bir idari yap Stokta Bekleme Süresi 29 Gün 85 Gün 66% daha az stok tutma Son 3 y l için anahtar de erler KPI SAP Mü terileri SAP Mü terisi Olmayanlar SAP kullanmayan firmalara göre 3 k ba ar trendi Ciro Art Trendi 17.8% 13.5% 32.4% daha h zl ciro art Faaliyet Kâr Marj 75% Art 5% Art Verimlilikte göze çarpan farkl k Sat Masraflar Trendi 2.4% Azalma 1.6% Art SAP mü terilerinde sat maliyetlerinde dü ler Stokta Bekleme Süresi Trendi 10.7% Azalma 4.8% Azalma 1,2 kat daha h zl azalma Source: Stratascope Inc. Contractors study

46 SAP ile aat Sektörü Çözümü Temel aat Süreçleri novasyon & Esneklik birli i Platformu SAP Platformu Enterprise SOA + NetWeaver Optimizasyon Optimization Proje Planlama ve Yürütme Altyüklenici Yönetimi Proje Kontrolü letme Ya am Döngüsü Standardizasyon SAP ERP + Best Practices

47 TE EKKÜRLER Tuna Atmaca Mail:

48 The Evolution Of The SAP Implementation Investment Adjustments within project Standard System Adjustments within project SAP Best Practices Standard System Adjustments within project Package Specification SAP Best Practices Standard System 52+ Weeks Weeks Weeks current Leverage the industry experience from 1000 s of implementations Time

49 Examples for the Successful Realization of the Strategies...the Safe Choice without Disruption Excellence in Core Business Expansion Throughout Facility Lifecycle Value Chain Royal BAM improves efficiency and eliminates silos Standardizes on a single IT platform Focuses on business process improvement Unites multiple companies in construction & property, civil engineering, mechanical & electrical contracting Bilfinger & Berger constructs and operates assets Extending Business Models Acting as Solution Provider Managing Facilities for Customers Engineer Procure Construct Operate Maintain

50 EC&O Customer Proof Points Core Construction Royal Bam Group Europe s number 6, based in the Netherlands, unites operating companies active in Construction and property, Civil engineering, Mechanical and electrical Contracting and Consultancy and engineering Chose SAP NetWeaver as central platform after multiple acquisitions to be able to focus on business processes without the hurdles of multiple Silo IT Landscapes; for increased efficiencies among their staff Bati Group Inelectra Leading Swiss engineering and construction company, recently merged with main competitor Zschokke under the name of Implenia Have a leading role in the prestigious and technically highly demanding joint venture project of the Gotthard Base Tunnel. Chose SAP because mysap ERP is the only software system on the market that offers all construction processes on one platform (Johnny Gschwend, CIO, Bati Group) Caracas, Venezuela based Inelectra S.A.C.A. is a prominent engineering and construction company, specializing on industrial construction Chose SAP, because with SAP NetWeaver we have better control of information and an effective collaboration environment, leveraging data produced in different projects (Pablo Videtta, Project Control Manager, Inelectra S.A.C.A.)

51 SAP aat Referanslar SAP R/3 The functional coverage offered by SAP R/3 was by far the most comprehensive of all standard software SAP is a very powerful system and its strength really resides within the integration of the operational side of the company and in the financial or accounting side of it." Legacy Systems GONE IT Costs Reduce by 35% Transaction Processing Cost Reduce by 23% Various Process Improvements Completed DSO Reduce by 36%..Now at ALL TIME LOW Technology NOW seen as a Business Enabler SAP NetWeaver "With SAP for Construction, we're replacing legacy systems with an integrated, standard solution that lays the foundation for an even higher degree of accuracy in planning and enables increased transparency across all organizational levels. We can thus effectively manage each construction project as if it were its own business."

52 EC&O Customer Proofs Facility Lifecycle Management Fraport AG Brisa INSULA Fraport AG owns and operates Frankfurt Airport. Fraport real estate and facility management division maintains approx. 420 buildings and facilities, which includes the adherence to fire safety regulations throughout the buildings Transponders fitted with RFID technology interact with robust handheld computers to form mobile end-to-end processes critical to fire safety. Chose SAP because they see SAP as a reliable partner for forward-looking solutions involving mobile applications (Werner Breitwieser, Project Leader, Fraport AG) Brisa is a leading European toll road Operator. Their business includes construction and toll-road operation of a road network of approx km in Portugal During the design and construction stages, the environmental compatibility of each motorway and its widening is submitted to a series of Environmental Impact Assessments Chose mysap ERP to capture the ERP relevant processes and to ensure growth and sustainability For the famous Italian city of Venice INSULA carry out the complete urban works and maintenance services for the historical buildings and watercanals Chose mysap ERP for all operations of the work from the project plan to execution. Through integration with a Geographic Information System the work can be identified and visualized for purposes of the municipality

53 SAP is Not Just for Large Organizations Did You Know That.. More than half of SAP installations worldwide are in companies with less than $500M in revenue Over 67% of SAP installations worldwide are in companies with $1B or less in revenue Over 90% of SAP installations worldwide with the Construction industry are in companies with $1B or less in revenue

54 Halliburton - (ESG) PROJECT OBJECTIVE Drive enterprise growth and self-fund growth Reduce order to delivery cycle Improve customer service on-time delivery A world leader in energy equipment energy services and engineering and construction, with revenues of $17.4 billion. Its business segments Energy Services Group and Kellogg Brown & Root are supported by a Shared Services organization that provides integrated services such as accounting, information technology, and human resources across the entire company. Reduce working capital Reduce IT infrastructure costs CUSTOMER PAIN POINTS IT infrastructure costs too high Customer service not up to standards WHY SAP SOLUTION WAS SELECTED Complete ERP solution In the last 5 years SAP chosen as the platform for global process transformation

55 Halliburton - (ESG) BUSINESS VALUE REALIZED Drive gross margin from 46% to 60% internal IT support cost: -28% Transaction processing cost: -23% "SAP BW captures underlying data for us and uses a common data model to facilitate collection and aggregation. SAP BW then massages the data into more meaningful information and lets us run unique reports, like online analytical processing (OLAP). Inventory Turnover: +120% SAP SOLUTION SAP R/3 SAP NetWeaver mysap BI Dan Spaulding Data Warehouse and Management Reporting Manager Halliburton - (ESG)

56 mysap ERP SAP 2007

57 SAP for EC&O Customers Base Growth No. of EC&O Customers Worldwide Growth consistent and sustained Significant new well-known customers added in 2005 and 2006 Strong growth in the Midsize and Small Market Source: MKIS as of December 2006

58 mysap ERP SAP 2007

SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n

SAP Best Practices. Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How. Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n SAP Best Practices Haz r Sektörel & Sektörler Aras Know-How Uygulamalar SAP Best Practices ile canland n Ajanda SAP Best Practices'a Genel Bak Uygulama Yakla Araçlar SAP Best Practices for CRM Ba ar ve

Detaylı

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES

E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES E-T CARETTE MÜ TER L K LER YÖNET M NDE TEDAR K Z NC R ETK S N N NCELENMES Alper ÖZPINAR Eda A BULUT Oya ÖNER stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR...

SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... SOFTWARE THAT SETS YOU FREE... ÖZGÜRLEŞTİREN YAZILIMLAR... HAKKIMIZDA 1 Şubat 2006 tarihinde kurulan SoftTech; özellikle bankacılık ve finansal sektörler başta olmak üzere, liman işletimi, gayrimenkul

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY

ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI COMPANY DIRECTORY 02 COMPANY DIRECTORY ŞIRKET REHBERI İÇINDEKILER/CONTENTS Ministerial Introduction 04 Introduction from Enterprise Ireland 06 AdaptiveMobile 09 Altobridge 10 brite:bill

Detaylı

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010

SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 SAYI 16 Ekim - Kasım - Aralık 2010 ISSUE 16 October- November - December 2010 POS ARM 9, 450+50 MIPS (Çift İşlemci) 16+128 MB bellek ile ortak POS Manyetik ve smart kart okuyucu Temazsız kart okuyucu entegre

Detaylı

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012

SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 SAYI 24 Ekim - Kasım - Aralık 2012 ISSUE 24 October - November - December 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları

Detaylı

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim

Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim YÖNET M VE EKONOM Y l:2004 Cilt:11 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yeni Bir Felsefe I nda Yan Sanayilerden Beklenenler ve Tam Zaman nda Üretim Yrd. Doç. Dr. Ali R za F RUZAN Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow

Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Yar n n ruhunu yakalay n Get the spirit of tomorrow Uluslararas Bilgi ve letiflim Teknolojileri Fuar International Trade Fair for Information Technology,, Software & Services 6-11.9.2005 stanbul, Turkey

Detaylı

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu

Web POS. Kasada online servis noktası. Genç nüfus, sektörün en büyük avantajı. Kontör yüklemenin en hızlı ve kolay yolu SAYI 14 Nisan-Mayıs-Haziran 2010 ISSUE 14 April-May-June 2010 Kasada online servis noktası Web POS Online service point at the cash register KON TÖR KON ON TÖR KONTÖR FATURA ÖDEME PARA TRANFER Genç nüfus,

Detaylı

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY

A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY A AÇ BAZLI PANEL SEKTÖRÜNÜN GLOBAL OYUNCUSU GLOBAL PLAYER OF THE WOOD BASED PANEL INDUSTRY Ç NDEK LER _ INDEX Hayat Holding Kastamonu Entegre / Kastamonu Integrated fiirket Profili / Company Profile Temel

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013

SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 SAYI 27 Temmuz - Ağustos - Eylül 2013 ISSUE 27 July - August - September 2013 Dünyanın önde gelen POS üreticisi Ingenico iwl serisi ile ödemenin ötesinde bir deneyim sunuyor. Ödeme sistemlerinde dünya

Detaylı

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010

İŞTE İSTANBUL UN. www.ito.org.tr. HERE ARE THE MOST SUCCESSFUL SME s OF ISTANBUL YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 YIL/YEAR:8 SAYI/NUMBER:94 KASIM/NOVEMBER 2010 ISSN1303-8494 www.ito.org.tr İ STANBUL Tİ CARET ODASI NIN AYLIK YAYINIDIR-A MONTHLY PUBLICATION OF ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE İŞTE İSTANBUL UN EN BAŞARILI

Detaylı

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012

SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 SAYI 22 Nisan - Mayıs - Haziran 2012 ISSUE 22 April - May - June 2012 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011

SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 SAYI 18 Nisan - Mayıs - Haziran 2011 ISSUE 18 April - May - June 2011 Tuğla gibi POS taşımaktan yorulmadınız mı? Ingenico nun iwl200 serisi, yükü azaltır, hız kazandırır. Ingenico saha çalışanları için

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

FAALiYET RAPORU. annual report

FAALiYET RAPORU. annual report FAALiYET RAPORU 2014 annual report İçindekiler Table of Content 12 Yönetim Kurulu Başkanının Mesajı Message From The Chairman Of The Board Of Directors 14 Genel Müdür Mesajı Message From The General Manager

Detaylı

KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR

KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR KURUMLARIN DA SOSYAL AĞLARI OLUR www.itadvisor.com.tr TEMMUZ 2010 SAYI 8 İş akışının ve kağıtsız ofis felsefesinin her geçen gün önem kazandığı kurumsal ölçekte, bu iki kavram ile yakından ilgili olan

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı

Ingenico POS-tası 3 yılı geride bıraktı Merhaba IngenicoPOS-tas,Ingenico yay n d r. Parailesat lamaz. Ingenico Ad na Sa hi bi AlpaySidal So rum lu Ya z ş le ri Mü dü rü Asl Uzer Ge nel Ya y n Yö net me ni RabiaAkbulut çerik Koordinatörü NeclaAteş

Detaylı

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

Detaylı