EZİLMİŞ, SOYULMUŞ PARMAKLARDA VEN GRE FİLERİ KULLANILARAK YAPILAN RE PLANTASYON. Dr. Aycm GÜLGÖNGN (*) ÖZET

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EZİLMİŞ, SOYULMUŞ PARMAKLARDA VEN GRE FİLERİ KULLANILARAK YAPILAN RE PLANTASYON. Dr. Aycm GÜLGÖNGN (*) ÖZET"

Transkript

1 EZİLMİŞ, SOYULMUŞ PARMAKLARDA VEN GRE FİLERİ KULLANILARAK YAPILAN RE PLANTASYON Dr. Aycm GÜLGÖNGN (*) ÖZET Ezilme (crush) ya da soyulma (avulsion) ile olan amputasyonlar, hele birden fazla parmağı ve elin bir kısmını da içine almışlarsa, replantasyon cerrahisinin en zor problemlerini oluştururlar. Damarların întimalarında ezilme ve çekilme sonucu kopma sınırının çok ilerisine kadar oluşan bozukluklar, bu kısımlar rezeke edilmeden direkt anastomoz yapılırsa tromboza yol açacaktır. Bu nedenle, sağlam damar kısmına kadar rezeksiyon ve oluşan defektin ince ven köprü greftieri iîe aşılması gittikçe daha ço'k kullanılan bir mikroteknik yöntemi olmaktadır. 59 olguiuk replantasyon serimiz içinden seçtiğimiz bir olguda, arter ve ven delaletlerinin aşılmalarında ven greflerinln kullanılışı ve avulze deri-derialtı dokularının revaskularizasyonu iîe ıçerçekleştirümiş bir replantasyonun sunumu ve tartışması yapılmaktadır. g i r i ş Son 10 yılda, cerrahinin en önemli gelişmelerinden olan mikrotekniğin klinik uygulamaları ile, önceleri gerçekleşmesi olanaksız sayılan bir grup ameliyat (parmak ve el replantasyonları, serbest doku nakilleri, periferik sinir grefleri v.d.) birçok merkezde sürekli yapılabilir duruma gelmiştir. (*} Fransız Pastör Hastanesi, Takssm-İstanbul 179

2 Bütünüyle kopmuş bir parmağın dünyada ilk kez başarılı replantasyonu (16) ve bunu izleyen, replantasyonda başarılı olunabileceğini gösteren ilk yayınlar (2, 5, 6, 8,10,17, 21, 23) geniş ilgi uyandırırken, uluslararası literatürde bugün artık parmak ve el replantasyonlarının yalnızca teknikle ilgili ayrıntıları (1,3,13,18, 24, 26) ve Japonya, Amerika, Çin, Avustralya gibi mikrocerrahiye öncülük eden ülkeler ile bu gelişmeye hızla ayak uyduran Almanya, Avusturya, Fransa gibi Batı Avrupa ülkelerindeki geniş olanaklarla organize edilmiş replantasyon merkezlerinden bildirilen ve çok sayıdaki olguyu kapsayan gruplarda, indikasyonlar ve fonksiyonel sonuçlar (4, 9, 15,19,22,25,27,28) tartışılmaktadır, Türkiye, komşularımız ve gelişmekte olan ülkeler içinde, mikrocerrahi ve replantasyon uygulamasında geride kalmış olanlardandır Ocak ayından başlıyarak önce İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği ve sonra büyük çoğunluğu Fransız Pastör Hastanesinde gerçekleştirdiğimiz bir grup ameliyat (parmak ve el replantasyonları, serbest deri-derialtı dokusu fiepleri, ayak parmağının ele nakli, mikrolenfatikovenöz anastomozlar ve serbest ileum segmenti ile üst özofagus rekonstrüksiyonu) mikrotekrıik denilen bu yeni cerrahi yöntemin klinik uygulamalarının Türkiye'deki ilk örneklerini oluşturmaktadır (14). Özellikle 1981 yılından başlıyarak Fransız Pastör Hastanesinde oluşturduğumuz merkezde, o güne kadar ancak sporadik olarak gerçekleştirebildiğimiz mikrovasküler parmak ve el replantasyonlarının sayısını, tek ekip çalışmamıza rağmen, hızla arttırabildik yılı sonunda, bölgede kopmuş ve dolaşımını yitirmiş 59 parmaktan, 51'ini başarı ile repiante etmiş bulunuyoruz. Ameliyat süreleri 4-T6 saat arasında değişen bu girişimlerimizde, başarı oranının % 86'da kalması, öncelikle, kopmuş parçaların zamanında ve usulüne uygun şekilde soğutularak getirilmemiş olmasından ve replantasyon indikasyonlarını (Şekil 1 A,B) de bir örneği görülen bir olgumuzdaki gibi klasik indikasyonların dışında da, çok geniş tutmamızdan kaynaklanmaktadır. Nitekim artık günümüzde, ezilerek (crush) ve soyularak (avulsion) kopmuş olan parmakların da replantasyonlarının yapılabileceği ve bu tip yaralanmaların -3 yıl öncelerine kadar olduğu gibi- replantasyon için tam bir kontrindikasyon sayılmaması gerektiği üzerinde fikirler birleşmektedir (1,7, 12, 20). 180

3 Sekil : 1 B OLGU 53 yaşındaki M.B. sol elini makinanın birbirine ters yönde dönmekte olan iki bölümü arasına kaptırıyor ve ezilen elini geri çekmeye çalışırken, elin 4 parmağı ve el derisi parçalanıp soyularak, par- 181

4 makîar kopuyorlar. Önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen hasta, amputasyona gitmeden tedavi edilebilir ümidiyle hastanemize gönderiliyor. Yaralı, kopmuş olan parçalar buz uygulanmadan beraber sarılmış olarak, kazadan 5 saat sonra hastanemize getirildi. Muayenede, sol avuç içi derisinin olmadığı; el sırtı derisinin MP eklemleri üzerinde parçalanıp, proksimale doğru avulze olduğu; işaret parmağı derisinin volar yüzde uzunlamasına yarılarak açıldığı ve 2., 3. MP eklemlerinin volar yüzleri düzeyinde deri defekti olduğu; orta parmağın kemik, eklem ve yumuşak dokularının parçalanmış olduğu; yüzün ve küçük parmakların deri ve derialtı dokusunun distale doğru ancak iki digital sinire asılı durumda bütünüyle avulze olduğu ve elden avulze olmuş bu iki parmak arasında 1 cm'iik ince bir deri köprüsünün kaldığı, yüzük parmağının PİP eklemde kırıldığı, küçük parmağın distaî faianksmın DİP eklemde avulze oian kısımla beraber koptuğu ve yüzük ve küçük parmakların avulze kısımları ile gene aynı şekilde sadece orta parmak radial digital sinirine asılı 3x4 cm'iik bir deri-derialtı dokusu parçasında dolaşımın olmadığı, digital arter ve venlerin kopmuş olduğu saptandı. Başparmak, tenar bölgedeki deri defekti dışında, sağlamdı {Şekil 2 A, B, C). Hasta ge- 182

5 Şekil : 2 B Şekil : 2 C 183

6 nel durumu ve sistemik bulgular uygun olduğu için, genel anestezi altında hemen ameliyata alındı. Yara serum fizyolojikle yıkandıktan sonra deri ve derialtı dokusu dikkatle değerlendirildi. İşaret parmağı derisi, açılmış fleksor kirişler üzerinde tek dikişlerle kapatıldı; volar yüzde büklüm çizgisi proksimalinden bileğin 2 cm distaline kadar olan bölge deri defekti Şekil : 2 D kaldı. Parçalanmış orta parmak kemik ve eklemleri çıkartıldı, 3. parmağın volar yüz proksimai yarışma ait bir deri-derialtı parçası orta parmak radîal digital sinirine asılı olarak serbest sallanıyordu. Bu deri parçasında görülen digital arter güdüğü, 5. digital artere ve derinin proksimalinden çıkan bir ven güdüğü de -debride edilip çekilerek yerine getirilen- el sırtı derisindeki bir vene 10-1 naylon dikişlerle mikroteknikle direkt anasîomoze edildiler ve bu şekilde oluşan pediküllü serbest flep, işaret parmağı volar derisinden başlıyarak, işaret ve orta parmak İVİP eklemleri ve açıktaki fleksor kirişleri örtecek şekilde avuç içinde defektin bir kısmını kapamada kullanıldı. Avulse olmuş 4. ve 5. parmaklar, 4. parmak PIP eklemine, 5. parmak ise DİP ekiemine artrodez yapılıp Kirchner telleri ile tutturularak 184

7 repoze edildiler (Şekil 2 D). Ayrılmış digitai arter ve venierde mikroskop altında incelendiğinde bariz avulziyon ve kontuzyon görüldü. Damarlar mikroskopta normal görünüm ortaya çıkana ve proksimal arterlerden kanama1'; olana kadar distale ve proksimale debride edildiler. Kemiklerde belirgin kısalma olmadığı için, ortaya çıkan defekt- Şek il 3a- Volar: Flep, deri g re fi, artrodezler. ler ven grefleri ile aşılmaya çalışıldı. Ön kol volar yüzden alman 1-1,5 mm çapındaki ven grefleri 1/5-2 cm lik uzunlukta ve kapakçıklara bağlı trombozu önliyecek şekilde 180 çevrildikten sonra, ameliyat mikrobkobunda 12-20x büyütme altında 10-0 naylon tek dikişlerle (her anastomoza 8-10 tek dikiş) önce ve 9. digitai arterlerin proksimal güdüklerine, sonra distal uçlarında, avulze parmaklardaki hazırlanmış arter uçlarına anastomoze edildiler (Şekil 3 B). 185

8 Şek il 3b- V olar: A rterle r, ven g r e f le r i, d ik iş. Parmaklarda normal kanlanma sağlanınca dorsal yüzden kanıyan venierden her iki parmak için birer ven, gene araya 2'şer cm'lik ven grefleri konularak önce distalde sonra proksimalde, debride edilip yerine çekiien el sırlı derisindeki kanayan iki vene aynı teknikle anastomoze edildiler (Şekil 3 C). Son olarak avuç içinde kalmış deri defekti, dermatomia bacaktan alınan yarı incelikteki bir serbest deri grefti ile kapatıldı (Şekil 4 A, B). Alçı ateli ve sargı ile tespit yapıldı. Ameliyatta bütünüyle 12 mikrovasküler anastomoz ve 2 artrodez yapıldı, 5 ven grefti, 1 serbest flep ve 1 serbest deri grefti kullanıldı (Şekil 3 A, B, C). Ameliyat 14 saat sürdü, Ameliyatta başlanan antibiotikler 10 gün süre ile verildi. Heparinizasyon yapılmadı. Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon olmadı. Parmak ve flep dolaşımı normaldi (Şekil 4 C, D). His kaybı sorunu olmadı. Ateli 3 hafta, Kirchner telleri 8 hafta sonra çıkartılan hasta, halen sahibi olduğu kendi atelyesinde elini kullanarak çalışmaktadır. 186

9 Şek il 3c- D orsal: Vetıler,"ven g reflerl, d ik iş. Seki! : 4 A 187

10 188 Şekil : 4 C

11 Şekil : 4 D TARTIŞMA Ağır ezilme (crush) ya da soyulma (avulzion) tipinde amputasyonlar, hele birden fazla parmağı ve elin bir kısmım da içine almışsa, replantasyon cerrahisinin en zor problemlerini oluşturmaktadırlar (1). Kemik, deri ve yumuşak doku sorunları dışında, özellikle damarların intimalarındaki yaralanma ve bozulma, kopma sınırından çok ilerlere kadar gidebilir. Bu durumda direkt anastomoz, büyük çoğunlukla trombozia sonuçlanacaktır. Damar defektinin aşılmasında bir yöntem olabilen kemiklerin çok fazla kısaltılması, özellikle avuise parmaklarda söz konusu olmadığı gibi, crush tipi yaralanmalarda da fazla fonksiyon kaybına yol açmaktadır. Komşu parmaktan pedikül rotasyonu ise bu tip multipl amputasyonlarda haliyle kullanılamamaktadır. Bu durumda tek alternatif olarak ortaya çıkan otojen ven greflerinin köprü olarak kullanılmaları, son yıllarda mikrocerrahi replantasyon indikasyonlarını çok genişletmiştir (1, 3, 7,12, 20). Otojen ven grefti ile yapılan mikroanastomozların, direkt yapılan mikroanastomozlarla aynı geçirgenliği sağladıkları, deneysel olarak da gösterilmiştir (7, 12). Yaşı oldukça ileri olan hastamızda 14 saat süreli bir ameliyata girişmek, ilk bakışta indikasyon sınırlarını zorlamak gibi görülebilir. 189

12 Elinin yarısının ampute edilmemesi için her çarenin denenmesini ısrarla isteyen, işyeri sahibi ve işinde elini kullanan, aktif, entellektüel ve sıhhatli bir kişi olan yaralıda, (Şekil 2 A, B, C)'de görüldüğü gibi parmakların MP distalinden yapılacak bir amputasyonda avuç içi ve sırtı deri defekti de eklenince ortaya çıkacak defekt örtme sorunu da küçümsenemîyecek ölçüde idi ve ancak 3 hafta bağlı kalacak, 2 ameliyatı gerektirecek ve sonuçta estetik yönden hiç de tatmin edici olmıyacak örneğin bir inguinal pediküllü fleple çözümlenebilirdi. Sonuçta en ideal yöntem uygunlanmış oldu. Mikroteknikle dikilen otoien ven grefleri yüzük yaralanmalarında görülen tek parmak avuisiyonîarında da tedavi indikasyonlarını replantasyon lehine değiştirmiş bulunmaktadır (28). Yüzük avulsiyonlarında gerçekleştirdiğimiz 5 ayrı replantasyon olgusu diğer bir yazıda tartışılacaktır. SUMMARY A severe crushing, or avulsion amputation of several digits can present one of the most difficult challenges in replantation surgery. Damage to the intima from the force of a crush or avulsion is usually extensive and îf direct repairs are performed, they will thrombose in most cases, For this reason, replacement of damaged arteries and veins with autogenous bridging vein grarts is becoming common practice. İn this artical we are presenting one of our cases in whîch defects created by debridment of damaged vessels could be maganed by using multiple interpositional, autogenous vein grafts to revascularize 2 severely avulsed digits. in the same case, it is aiso presented that, an avulsed part of the skin of an amputated finger can be used after microsurgical revascularization as a free flap to cover a skin and soft tissue defect in another part of the hand. KAYNAKLAR 1. Alpert, B.S., Burtcke, H.. and Brownstein, M.: Replacement of damaged arteries and veins with vein grafts vutıen replanting crushed, amputaded fingers, Plast. Reconstr. Surg., 61: 17-22, American Replantation Mîssion to China:.Replantation Surgery in China. Plast. Reconstr. Surg. 52: 476,

13 3. Biemer, E.: Vein grafts in mlcrovascular Surgery. Brit. J. Plast. Surg., 30: , Biemer, ıe., et. al.: Results of 150 replantations on the upper extremity with mlcrovascular surgery. Paper read at the 3 rd cong. ieur. Sect. f.v.p.r.s. The Hague, Nederlands, May 22-27, ıbuncke, H.J. Buncke, C.M. and Schuiz, WJB.: Experimental digital amputation and reimplantatîon. Plast. Reconstr. Surg. 36: 62, ıbuncke, H.J.: Techniques of Microsurgery. Somervill, N.J., lethicon, Buncke, H '. and Murray, D.E.: Autogenous arterîal înterpositîon grafts of less than 1 mm in external diaımeter in rats. İn Trans. P ift Internet. Son'g. ıplast and Reoonstr. Surg.,.p. 575, Butterworths, Melbourne, Ch'en, Y.C., Ch'en, C.W., Lin, C.T. and Pao, Y.S.: Some problems concerning small vessel anastomosis in the reattachment of complete traumatic amputations. Chin. Med. J. 85: 79, Chen, C.W., Dian, Y,Q and Yu, Z.J.: Extremity Replantation, World J, Surg., 2., , Cobbert,.R.: Mlcrovascular Surgery. Surg. Clin. North Ame. 47: , Doi, K.: Replantation of an avulsed thumb with application of a neurovascular pedicle. Hand. s , FujikaWa, S. and O'Brien, B.M.: An experîmental evaluation of microvenous grafts. Brit. J. Plast. Surg., 28: , Gould, J.S., Henson, P.J. and Gould, S.H.: A meohanized microirrigation System. ıhand, 11: , Gülgönen, A.: Replantasyonlar. Dahili ve Cerrahi Acil Hastalıklar, 3. Baskı. Fatih Gençlik Vakfı Matbaa İşletmesi, İstanbul. 24: , 'Kleinert, H.E., Juhala, C.A., Tsai, T.M. and Beek, A.V.: Digital replantationselectfon, Technigue and Results, Ortph. Clin. North. Ame., 8: 2, , Komatsu, S. and Tamai, S.: Succcessfui replantation of a completely cut-off thumb. Plast. Reconstr. Surlg. 42: 374, Landvay,,P.G.: Anastomosis of digital vessels. Med. 'Aust. 2: 723, Michon, J., Merle, M. and Foucher, G.: Utiiisation d'une cotation dans la reposition des doigts. Nouvelle presse medioele, 5: 2392, Morrîson, W,A., O'Brien, B.M. and Maclead, A.M.: Eveluation of digital replantation: A review of 100 cases. Ortop. Clin. North. Ame., 8: 2, , Rijnders, W, and Dijkstra, R.: Surviyal of the thumıb by a vein graft in a case of a severe hand lesion. Hand, 8: ,

14 21. Schwarzr, S.I., Ghase, M.D.: A technîque of small artery anastomosis. Surg. Gyn. and Oobst. 116: , Sixth People's Hospital, Shangar. Replantation of severe d fîngers. Clinical experience în 217 cases involving 373 severed fingers. Chin. Med. J. 1: 184, Snyder, C.C., Stevenson, R.M. and Browne, E.2.: Suocessful replantation of a totaiy severed fhum'b. Plast. Reconstr. Surg-, 50: 553, Tamai, S. et al.: Traumatic amputation of digits: The fate of remaîning blood. J. Hand. Surg., 2: 13, Tamai, S.: Digît replantation analysîs of 163 replantations in an 11 year period. Clind. in Plast. Surg. 5: 2, Van Beek, A.L., Link, W.J Bennett, '.E. and Glover, J.L.: Ultrasound evaluation of mîcroanastomosis. Arch. Surg. 110: 945, VVeiiand, A.J., ViMarrea!-Rios, A., Kieinert, H.E., et. al.: Replantation of digits an hands: analysîs of surgicai techniques and functional results in 71 patients with 86 replantations. J. Hand Surg. 2: 1, Yoshimura, M.; Reimplantation de membres et de doigts et transpfantation d'orteil sur la main. Ann. Chir., 33, 9, ,

Parmak Replantasyonları: 137 Vakalık Bir Seri

Parmak Replantasyonları: 137 Vakalık Bir Seri ORIGINAL ARTICLE Parmak Replantasyonları: 137 Vakalık Bir Seri Replantation of Fingers of Hand: A Series of 137 Case H. Cinal 1, E. Z. Barin 1 Received: 16 December 2014 / Accepted: 13 April 2015 / Published

Detaylı

Replantasyonlar. Türker Özkan, Eftal Güdemez

Replantasyonlar. Türker Özkan, Eftal Güdemez 21 Replantasyonlar Türker Özkan, Eftal Güdemez MİKROCERRAHİ, insan elinin, insan gözünün görebileceğinden daha ince işler yapabilme yeteneğine dayanan bir tekniktir. Mikrocerrahi teknikleri kullanılarak

Detaylı

Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının geç dönem sonuçları

Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının geç dönem sonuçları ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2008;42(4):252-257 doi:10.3944/aott.2008.252 Başparmak distal uç amputasyonlarında replantasyon uygulamalarının geç dönem sonuçları

Detaylı

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD.

REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ. Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. REPLANTASYONDA KEMİK TESPİT YÖNTEMLERİ Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. DEBRİDMAN Başarının altın anahtarı debridmandır Tüm yapılar debride edildikten

Detaylı

BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI

BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (2005) Cilt:13, Sayý:2 BAÞPARMAÐIN FARKLI DEFORMÝTELERÝNÝN ONARIMINDA 1. DORSAL METAKARPAL ARTER ADA FLEBÝNÝN KULLANIMI Muhitdin ESKÝ, Mustafa NÝÞANCI, Fatih ZOR, Mustafa

Detaylı

EL VE ÖN KOL DEFEKTLERİNİN KASIK FLEBİ İLE ONARIMI(-)

EL VE ÖN KOL DEFEKTLERİNİN KASIK FLEBİ İLE ONARIMI(-) EL VE ÖN KOL DEFEKTLERİNİN KASIK FLEBİ İLE ONARIMI(-) Dr. Sabrı ACARTÜRKf**), Dr. Ertuğmî ÖZMEN(***) Dr. Yalçın KAYA(**' *), Dr. Bülent A FAT( *****) ÖZET El ve önkoldaki tenden ve kemikleri de içine alan

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ahmet Fatih Parmaksızoğlu 2. Doğum Tarihi : 16-5-1953 3. Unvanı : Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1978 Y. Lisans

Detaylı

Total skalp, alın, sol kulak, kaşlar ve üst gözkapakları amputasyonunun başarılı replantasyonu ve 6 yıllık takip sonuçları

Total skalp, alın, sol kulak, kaşlar ve üst gözkapakları amputasyonunun başarılı replantasyonu ve 6 yıllık takip sonuçları Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Case Report Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2013;19 (3):277-281 Olgu Sunumu doi: 10.5505/tjtes.2013.66492 Total skalp, alın, sol kulak, kaşlar ve üst gözkapakları

Detaylı

Primer ve sekonder Tendon onarımları

Primer ve sekonder Tendon onarımları GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi AD. Primer ve sekonder Tendon onarımları Doç. Dr. Fatih ZOR SUNU PLANI Preoperatif değerlendirme Onarım ilkeleri Temel prensipler Zonlara göre onarımlar Sekonder

Detaylı

RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS

RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS REKONSTRÜKSİYON RECONSTRUCTION TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt 17/ Sayı 3 1205 El Yaralanması Olgusunun Retrospektİf Analİzİ RETROSPECTivE ANALySiS OF 1205 HAND INJURy PATiENTS

Detaylı

Olgu sunumu OLGU. ekstrensek teori olup, burada amniyonda medyana ÖZET

Olgu sunumu OLGU. ekstrensek teori olup, burada amniyonda medyana ÖZET -92 Olgu sunumu -Bilezik Sendromu Cerrahisi 1, Dilgem MAMMADOV 1 2, Murat UÇAK 2 1 2 ÖZET - otoamputasyonlar hakim iken, sol elde orta 3 digital ray nmak ifade edecek olursak, embriyolojik olarak kusurlu

Detaylı

SEKONDER ISLAN D FLEPLE YANAK REKONSTRÜKSİYONU (OLGU BİLDİRİMİ)(-) ÖZET

SEKONDER ISLAN D FLEPLE YANAK REKONSTRÜKSİYONU (OLGU BİLDİRİMİ)(-) ÖZET SEKONDER ISLAN D FLEPLE YANAK REKONSTRÜKSİYONU (OLGU BİLDİRİMİ)(-) Dr. B, ERDOĞANt**), Dr. A. BARUTÇUf***), Dr. A. KARABAĞ(****), Dr. Ö. O. EROLf*****) ÖZET Sekonder Island Fleple rekonstrüksıyon yaptığımız,

Detaylı

Parmak ucu yaralanmalar nda kulland m z ters ak ml dijital arter ada flebi ile sonuçlar m z

Parmak ucu yaralanmalar nda kulland m z ters ak ml dijital arter ada flebi ile sonuçlar m z ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:147-151 Parmak ucu yaralanmalar nda kulland m z ters ak ml dijital arter ada flebi ile sonuçlar m z The results of reverse

Detaylı

Dijital arter perforatör flepler: Parmak ucu ampütasyonu onar m nda kolay ve güvenilir bir seçenek

Dijital arter perforatör flepler: Parmak ucu ampütasyonu onar m nda kolay ve güvenilir bir seçenek OR J NAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2013;47(4):250-254 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Dijital arter perforatör flepler: Parmak ucu ampütasyonu onar m nda kolay ve güvenilir bir seçenek Salih Onur

Detaylı

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI

ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR ATATÜRK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KLİNİĞİ ALT EKSTREMİTEDEKİ FLEP UYGULAMALARI UZMANLIK TEZİ Dr. Kaya TURAN TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Muhittin ŞENER

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sadık ŞENTÜRK Doğum Tarihi: 06 Haziran 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans / Y. Lisans Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi 1997

Detaylı

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA

EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI. Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI Prof. Dr. Mustafa HERDEM ORTOPEDİA Hastanesi ADANA TENDONLAR Extansör Fleksör GENEL BİLGİLER El cerrahisi literatüründe ve kişisel arşivlerimizde belirgin fleksör tendon

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 REPLANTASYON AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Replantasyon, cerrahi travma sonrası kopan el, ayak, kulak, penis, el parmağı veya ayak parmağı gibi vücudun

Detaylı

Travmatik Yaralanmalarda ve Kronik Yaralardaki Defektlerin Serbest Grasilis Kas Flebi Kullanılarak Kapatılması

Travmatik Yaralanmalarda ve Kronik Yaralardaki Defektlerin Serbest Grasilis Kas Flebi Kullanılarak Kapatılması Travmatik Yaralanmalarda ve Kronik Yaralardaki Defektlerin Serbest Grasilis Kas Flebi Kullanılarak Kapatılması Esen İbrahim KARAKAYA, İlker YAZICI, Cahit VURAL, Sevin FARİZ, Tarık ÇAVUŞOĞLU, İbrahim VARGEL

Detaylı

Güncelleme: 01 Ağustos 2014

Güncelleme: 01 Ağustos 2014 Güncelleme: 01 Ağustos 2014 Değerli Üyelerimiz, Türkiye de Rekonstrüktif Mikrocerrahinin ilk uygulama örneklerini; Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği nin Kuruluş Hikayesini; Derneğimizin gelişimi ile ilgili

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

OLGU SUNUMU CASE REPORT. www.turkplastsurg.org GİRİŞ

OLGU SUNUMU CASE REPORT. www.turkplastsurg.org GİRİŞ OLGU SUNUMU CASE REPORT 2013 Cilt 21 / Sayı 2 KOMPLEKS DİRSEK DEFEKTLERİNİN ONARIMINDA KONVANSİYONEL VE FONKSİYONEL BİR SEÇENEK- TORAKOLOMBER İNTERPOLASYON FLEBİ FUNCTIONAL RECONSTRUCTION OF COMPLEX ELBOW

Detaylı

Hand Microsurgery. Mehmet A. Acar 1, Yunus Guzel 2, Ali Gulec 1, Faik Turkmen 3, Omer F. Erkocak 1, Guney Yilmaz 1

Hand Microsurgery. Mehmet A. Acar 1, Yunus Guzel 2, Ali Gulec 1, Faik Turkmen 3, Omer F. Erkocak 1, Guney Yilmaz 1 Hand Microsurgery & Özgün Araştırma / Original Research Hand Microsurg 2014;3:39-46 doi:10.5455/handmicrosurg.171652 Parmak ucu yaralanmalarında homodijital flep ile rekonstrüksiyon sonuçlarımız The results

Detaylı

SİNDAKTİLİ ONARIMINDA DORSAL METAKARPAL ARTER PEDİKÜLLÜ FLEPLER

SİNDAKTİLİ ONARIMINDA DORSAL METAKARPAL ARTER PEDİKÜLLÜ FLEPLER SİNDAKTİLİ ONARIMINDA DORSAL METAKARPAL ARTER PEDİKÜLLÜ FLEPLER Fatih PEKER, Erdem TEZEL GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Osman KELAHMETOĞLU : Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Fatih/İstanbul :+90 533 4957637

Detaylı

ARTER SAPLI GROİN FLEPLERİN EL ve BİLEK DEFEKTLERİNDE KULLANIMI(*) Dr, Cemal AYTEMBZf**), Dr. Yücel ÖZTÂM{***} ÖZET

ARTER SAPLI GROİN FLEPLERİN EL ve BİLEK DEFEKTLERİNDE KULLANIMI(*) Dr, Cemal AYTEMBZf**), Dr. Yücel ÖZTÂM{***} ÖZET ARTER SAPLI GROİN FLEPLERİN EL ve BİLEK DEFEKTLERİNDE KULLANIMI(*) Dr, Cemal AYTEMBZf**), Dr. Yücel ÖZTÂM{***} ÖZET Üst ekstremitelerin ve ellerin büyük ve önemli travmalarla karşı ' karşıya kalması, bu

Detaylı

El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep

El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep El Parmak Defektlerinin Onarımında Güvenilir ve Kullanışlı Bir Flep: Ters Akımlı Dorsal Metakarpal Arter Pediküllü Flep Dr. Erol KESİKTAŞ, Dr. Rauf KERİMOV, Dr. Süphan TUNÇ, Dr. Eyüphan GENCEL, Dr. Ömer

Detaylı

UST EKSTREMITE DE AVULSIYON YARALANMALARININ ONARIMI

UST EKSTREMITE DE AVULSIYON YARALANMALARININ ONARIMI UST EKSTREMITE DE AVULSIYON YARALANMALARININ ONARIMI Selçuk AKIN, Mesut ÖZCAN, Ramazan KAHVECİ, Erhan ŞAFAK, Ahmet KARACALAR Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim

Detaylı

Posterior interosseöz arter flebi kullan m nda damarsal varyasyon ve komplikasyonlar n s kl

Posterior interosseöz arter flebi kullan m nda damarsal varyasyon ve komplikasyonlar n s kl ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(4):307-310 Posterior interosseöz arter flebi kullan m nda damarsal varyasyon ve komplikasyonlar n s kl The frequency of vascular

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul

ÖZGEÇMİŞ. İş Adresi: Halkalı Merkez M. Turgut Özal Bulvarı No: 16 Acıbadem Atakent Hastanesi Küçükçekmece/İstanbul ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER: Adı-Soyadı: Umut Sinan Ersoy Doğum Tarihi: 16.06.1981 Doğum Yeri: Uyruğu: Medeni Hali: Unvanı: Adana T.C. Bekar Tıp Doktoru Akademik Unvanı: Uzman Doktor İş Adresi: Halkalı Merkez

Detaylı

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri

Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Metakarp Kırıkları ve Tedavileri Dr. Zekeriya TOSUN Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı & El Cerrahisi Bilim Dalı PROF. DR. RIDVAN EGE TEMEL EL CERRAHİSİ KURSLARI-9

Detaylı

Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi

Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 40 (2) 63-67, 2014 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi Burak ERSEN, Mehmet Can ŞAKI, Orhan TUNALI, İsmail

Detaylı

Elin duyu restorasyonu için pediküllü flep uygulamalar ve geç dönem sonuçlar

Elin duyu restorasyonu için pediküllü flep uygulamalar ve geç dönem sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(2):117-122 Elin duyu restorasyonu için pediküllü flep uygulamalar ve geç dönem sonuçlar Pedicled flap procedures for sensory

Detaylı

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:59-63 Parmak ucu yaralanmalar nda kullan lan çapraz parmak flebi ve avuç içi fleplerinde duyusal iyileflmenin de erlendirilmesi

Detaylı

Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (006) Cilt:1, Sayý: kadýndý. Yaþ aralýðý -9 arasýndaydý (ortalama yaþ). Yaralanma tipi 8'i kesici alet ile, 'ü

Türk Plast Rekonstr Est Cer Derg (006) Cilt:1, Sayý: kadýndý. Yaþ aralýðý -9 arasýndaydý (ortalama yaþ). Yaralanma tipi 8'i kesici alet ile, 'ü PARMAK UCU AMPUTASYONLARINDA SUBDERMAL PAKET METODU ÝLE REKONSTRÜKSÝYON Bekir ATÝK*, Önder TAN**, Lütfi TEKEÞ*, Ali DOÐAN***, Mustafa USLU*** * Yüzüncü Yýl Üniversitesi Týp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif

Detaylı

Distal interfalangeal eklem ve distal falanks seviyesindeki replantasyon sonuçlar

Distal interfalangeal eklem ve distal falanks seviyesindeki replantasyon sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2006;40(1):62-66 Distal interfalangeal eklem ve distal falanks seviyesindeki replantasyon sonuçlar The results of digital replantations

Detaylı

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Parmak ucu doku kayıplarının dijital arter perforatör flepleri ile rekonstrüksiyonu

YAZARIN ÇEVİRİSİ. Parmak ucu doku kayıplarının dijital arter perforatör flepleri ile rekonstrüksiyonu Parmak ucu doku kayıplarının dijital arter perforatör flepleri ile rekonstrüksiyonu ORİJİNAL MAKALE Acta Orthop Traumatol Turc 2015;49(1):18-22 künyeli yazının Türkçe çevirisi Haluk ÖZCANLI 1, Gamze BEKTAŞ

Detaylı

ANTERİOR Tİ8ÎAL BÖLGE DEFEKTLERİNİN GASTREKNEMİUS MUSKÜLOKÜTANÖ2 FLEP TEKNİĞİ İLE TEK EVREDE REKONSTRÜKSİYONU(*) ÖZET. i R 1 ş

ANTERİOR Tİ8ÎAL BÖLGE DEFEKTLERİNİN GASTREKNEMİUS MUSKÜLOKÜTANÖ2 FLEP TEKNİĞİ İLE TEK EVREDE REKONSTRÜKSİYONU(*) ÖZET. i R 1 ş ANTERİOR Tİ8ÎAL BÖLGE DEFEKTLERİNİN GASTREKNEMİUS MUSKÜLOKÜTANÖ2 FLEP TEKNİĞİ İLE TEK EVREDE REKONSTRÜKSİYONU(*) Dr. Ö. O. EROL(**), Dr. A. BARUTÇUf***), Dr. C. ÇELEBİ(****) ÖZET Alt ekstremitede anterior

Detaylı

AYAK İKİNCİ PARMAK TRANSPLANTASYONU İLE ÜÇ NOKTA TUTMASININ (TRIPOD PINCH) REKONSTRÜKSİYONU

AYAK İKİNCİ PARMAK TRANSPLANTASYONU İLE ÜÇ NOKTA TUTMASININ (TRIPOD PINCH) REKONSTRÜKSİYONU AYAK İKİNCİ PARMAK TRANSPLANTASYONU İLE ÜÇ NOKTA TUTMASININ (TRIPOD PINCH) REKONSTRÜKSİYONU Ferit DEMİRKAN, Metin Manouchehr ESKANDARİ, Emrah ARSLAN, Şakir ÜNAL, İbrahim CİN Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

SERBEST RADtAL ÖN KOL FLEBİ İLE PENİS REKONSTRÜKSİYONU

SERBEST RADtAL ÖN KOL FLEBİ İLE PENİS REKONSTRÜKSİYONU Türk Plast Cer Derg (1993) Cilt:l, Sayı:l SERBEST RADtAL ÖN KOL FLEBİ İLE PENİS REKONSTRÜKSİYONU Mesut ÖZCAN, Selçuk AKİN, Ramazan KAHVECİ, Erhan ŞAFAK, Ahmet KÜÇÜKÇELEBİ Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Cross-Finger Adipofasyal Flep ile Komplike Parmak Defektlerinin Onarımı

Cross-Finger Adipofasyal Flep ile Komplike Parmak Defektlerinin Onarımı Plastic-Rekonstructive Surgery Erta et al ORJNAL ARATIRMA / ORIGINAL RESEARCH. Cross-Finger Adipofasyal Flep ile Komplike Parmak Defektlerinin Onarımı THE TREATMENT OF COMPLICATED DIGITAL DEFECTS BY CROSS-FINGER

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. DR. BARIŞ ÇAKIR Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doğum tarihi ve yeri: 1975, SEYHAN / ADANA, TÜRKİYE

ÖZGEÇMİŞ. DR. BARIŞ ÇAKIR Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doğum tarihi ve yeri: 1975, SEYHAN / ADANA, TÜRKİYE ÖZGEÇMİŞ DR. BARIŞ ÇAKIR Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doğum tarihi ve yeri: 1975, SEYHAN / ADANA, TÜRKİYE Tel: 05327979714 www.bariscakir.com op.dr.bariscakir@gmail.com İş Tecrübesi

Detaylı

DENEYSEL RAT SERBEST KASIK FLEBİ UYGULAMALARINDA FEMORAL VEN KATETERİZASYONU İLE MİKROVENÖZ ANASTOMOZ YAPILMASI

DENEYSEL RAT SERBEST KASIK FLEBİ UYGULAMALARINDA FEMORAL VEN KATETERİZASYONU İLE MİKROVENÖZ ANASTOMOZ YAPILMASI DENEYSEL TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt15 / Sayı 1 RAT SERBEST KASIK FLEBİ UYGULAMALARINDA FEMORAL VEN KATETERİZASYONU İLE MİKROVENÖZ ANASTOMOZ YAPILMASI Dr. M.Erol DEMİRSEREN

Detaylı

Pulpa Rekonstrüksiyonunda Sık Kullanılan Pediküllü Flepler

Pulpa Rekonstrüksiyonunda Sık Kullanılan Pediküllü Flepler M. Kayalar Pulpa Rekonstrüksiyonunda Sık Kullanılan Pediküllü Flepler Murat Kayalar Giriş Parmak ucu yaralanmalarında tırnak bütünlüğünün sağlanması, küçük cisimlerin yakalanması açısından önemlidir. Pulpanın

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 BRAKİAL PLEKSUS ONARIM AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat..... Tanı: Omurilikten çıkan sinirler boyun bölgesinde oldukça karmaşık bir ağ sistemi oluşturduktan

Detaylı

Greftler ve Flepler. Doç. Dr. Burak KAYA. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D.

Greftler ve Flepler. Doç. Dr. Burak KAYA. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Greftler ve Flepler Doç. Dr. Burak KAYA Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi A.D. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Form ve Fonksiyon Greft Flep İmplant Materyalleri

Detaylı

temporal and scalp region. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2012 (Baskıda). with Porous Polyethylene (Medpor ) Implant. Microsurgery. 2012.

temporal and scalp region. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2012 (Baskıda). with Porous Polyethylene (Medpor ) Implant. Microsurgery. 2012. Yurt dışı yayınlarım: 1. Simsek T, Eroglu L. Versatility of Pinwheel flap to reconstruct circular defects in the temporal and scalp region. Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg. 2012 (Baskıda). 2. Simsek

Detaylı

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye DOI: 10.14235/bs.2018.1031 Manuscript Type: Case Report Tedaviye Dirençli Çekiç Parmak Deformitesinde Yüzük Atel ile Tedavi Kısa başlık: Çekiç Parmak Deformitesinde Atelleme Treatment of Mallet Finger

Detaylı

İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Karşılaştırılması

İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Karşılaştırılması Van Tıp Dergisi: 9 (3):83-87, 2002 Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının İşaret ve Orta Parmaklarda Parmak Ucu Volümünün ve Yüzey Alanının Celalettin Eroğlu, M.Arif Aluçlu, Ahmet Kavaklı Özet: Amaç :

Detaylı

KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ. Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi

KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ. Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi KARACİĞER NAKLİNDE AMELİYATHANE HEMŞİRELİĞİ Hem. Kezban ORMAN Akdeniz Üniversitesi Hastanesi SUNUM İÇERİĞİ 1. Tanım 2. Tarihçe 3. Karaciğer Transplantasyon Türleri * Canlı Vericili * Kadavra Vericili 4.

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

PARMAK METAKARP AMPUTASYON VE REKONSTRUKSİYONLARININ EL FONKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDmlIM ELERÎ

PARMAK METAKARP AMPUTASYON VE REKONSTRUKSİYONLARININ EL FONKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDmlIM ELERÎ / PARMAK METAKARP AMPUTASYON VE REKONSTRUKSİYONLARININ EL FONKSİYONU AÇISINDAN DEĞERLENDmlIM ELERÎ Dr. Erdem YORMUKİ* Dr. Cemal AYTEMtZ** D. Şadım UZEL*** ÖZET El amputasyonlarında konservatif yol genel

Detaylı

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi

Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı İstanbul Bilim Üniversitesi Florence Nightingale Hastanesi İSTANBUL AVRUPA YAKASI EĞİTİM VE İSTİŞARE TOPLANTISI 22.02.2015 DİYALİZ HEKİMLERİ DERNEĞİ VE TÜRK NEFROLOJİ, DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELERİ DERNEĞİ Prof Dr Barış Akin Böbrek Nakli Programı Başkanı

Detaylı

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar

Kaç çeşit yara vardır? Kesik Yaralar Ezikli Yaralar Delici Yaralar Parçalı Yaralar Enfekte Yaralar YARALANMALAR YARA NEDİR? Bir travma sonucu deri yada mukozanın bütünlüğünün bozulmasıdır. Aynı zamanda kan damarları, adale ve sinir gibi yapılar etkilenebilir. Derinin koruma özelliği bozulacağından enfeksiyon

Detaylı

İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER İsmail Murat Onyedi ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Agir H., Sen C., Alagoz S., Onyedi M., Isıl E., Distally Based Posterior İnterosseous Flap: Primary Role in Soft Tissue Reconstruction

Detaylı

Süperflarjl dorsoulnar ada flebi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Süperflarjl dorsoulnar ada flebi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA OLGU SUNUMU Acta Orthop Traumatol Turc 2011;45(1):53-57 künyeli yaz n n Türkçe çevirisi Süperflarjl dorsoulnar ada flebi: Bir olgu sunumu ve literatürün gözden

Detaylı

PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU

PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU İst. Tıp Fak. Mecmuası 64:4,2001 PENIL VE PERINEAL BÖLGE YARALANMALARININ SKROTAL FLEP İLE ONARIMI: İKİ OLGU SUNUMU Ayhan OKUMUŞ, Aret ÇERÇİ ÖZKAN, Orhan ÇİZMECİ, İsmail ERMİŞ, Serdar TUNÇER, Erdem GÜVEN,

Detaylı

Giriş ÖZET. Anahtar Kelimeler: Mandibula Rekonstrüksiyonu, Serbest Vasküler Fibula Flebi, Operasyon Zamanlaması

Giriş ÖZET. Anahtar Kelimeler: Mandibula Rekonstrüksiyonu, Serbest Vasküler Fibula Flebi, Operasyon Zamanlaması Cilt 36 Yıl 2011 Yüksek Enerjili Balistik Yaralanmalar Sonucu Oluşan... Yüksek Enerjili Balistik Yaralanmalar Sonucu Oluşan Mandibula Kemik Kayıplarının Rekonstrüksiyonunda Serbest Vasküler Fibula Flebi

Detaylı

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde

İnvaziv Girişimler. Sunum Planı. SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar. SANTRAL VENÖZ KATETER İşlem öncesinde Sunum Planı İnvaziv Girişimler Santral Venöz Kateter Uygulamaları Kardiyak Pacemaker Arteriyel Kanülasyon SANTRAL VENÖZ KATETER Endikasyonlar iv yol Uzun süreli iv yol ihtiyacı Hemodinamik monitorizasyon

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/4 SERBEST DOKU AKTARIMI AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem Mikrocerrahi ile serbest doku aktarımı, kaza, kanser cerrahisi, radyoterapi yanıkları, yanık

Detaylı

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU

FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ YETERLİK KURULU EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM KURUMLARINI DEĞERLENDİRME KURULU FORM-B EĞİTİLEN (ASİSTAN HEKİM) DEĞERLENDİRME FORMU Eğitim kurumunun ziyareti

Detaylı

Anterolateral Uyluk Flebi: 16 Olguda Klinik Deneyimlerimiz

Anterolateral Uyluk Flebi: 16 Olguda Klinik Deneyimlerimiz Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 41 (3) 109113, 2015 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Anterolateral Uyluk Flebi: 16 Olguda Klinik Deneyimlerimiz Burak ERSEN 1, Selçuk AKIN 2, Mehmet Can ŞAKI 3, Orhan TUNALI 2,

Detaylı

Mikrovasküler anastomozlarda çap uyumsuzlu unu giderme yöntemleri

Mikrovasküler anastomozlarda çap uyumsuzlu unu giderme yöntemleri ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2003;37(5):379-385 Mikrovasküler anastomozlarda çap uyumsuzlu unu giderme yöntemleri The management of size discrepancies in microvascular

Detaylı

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR.

ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR. SAYFA NO 1/5 TANISAL VE GİRİŞİMSEL DİZ ARTROSKOPİSİ AMELİYATI AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU Hasta Adı Dosya No Tarih / Saat Yöntem: Eklem içerisini gözlemek için, 0.5 cm'lik kesi deliklerinden artroskopinin

Detaylı

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM

ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM ORTOPEDİK YARALANMALARDA İLKYARDIM Doç. Dr. Ufuk Talu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji ABD Ortopedik Acil =? 1. Gerçek acil: Hemen tedavi edilmezse kalıcı sorun bırakan 2. İlk yardım sonrasında

Detaylı

Baflparmak yaralanmalar nda kullan lan damar ve sinirli ada fleplerinin uzun dönem sonuçlar

Baflparmak yaralanmalar nda kullan lan damar ve sinirli ada fleplerinin uzun dönem sonuçlar ACTA ORTHOPAEDICA et TRAUMATOLOGICA TURCICA Acta Orthop Traumatol Turc 2000;34:54-58 Baflparmak yaralanmalar nda kullan lan damar ve sinirli ada fleplerinin uzun dönem sonuçlar Long-term results of neurovascular

Detaylı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Genel Bilgi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, doğuştan veya sonradan olan doku kaybı ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi

Detaylı

SERBEST DOKU AKTARIMLARINDA OKÜLER LOUPE KULLANIMININ ETKİNLİĞİ

SERBEST DOKU AKTARIMLARINDA OKÜLER LOUPE KULLANIMININ ETKİNLİĞİ SERBEST DOKU AKTARIMLARINDA OKÜLER LOUPE KULLANIMININ ETKİNLİĞİ Ahmet KÜÇÜKÇELEBİ, Nilgün M. ERTAŞ, Asım AYDIN, O. Koray COŞKUNEIRAT, Özlem GÜNDEŞLİOĞLU, Selim ÇELEBİOĞLU SSK Ankara Eğitim Hastanesi, Plastik

Detaylı

LENFÖDEM ERKEN TANI VE ERKEN TEDAVİ GEREKTİREN BİR HASTALIKTIR!

LENFÖDEM ERKEN TANI VE ERKEN TEDAVİ GEREKTİREN BİR HASTALIKTIR! LENFÖDEM ERKEN TANI VE ERKEN TEDAVİ GEREKTİREN BİR HASTALIKTIR! Lenfödem, lenf sıvısının dolaşımındaki yetersizlik yüzünden dokular arasında proteinden zengin sıvı birikimine bağlı olarak şişlik ve ilerleyen

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Orijinal Araştırma. Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, İnanç ÜNLÜ

Orijinal Araştırma. Kutay TAŞDEMİR, Cemal KAHRAMAN, İnanç ÜNLÜ Orijinal Araştırma Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Oluşturulan Arteriyovenöz Fistüller için Uygulanan ve Sonuçları Surgical Techniques and Results of Arteriovenous Fistulas in Chronic Renal Failure

Detaylı

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS

AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS KLÝNÝK ARAÞTIRMA / CLINICAL RESEARCH Vol. 12, No. 2, (178-182 182), 2001 AYAK TIRNAK BATMASININ SEGMENTER MATRÝKS REZEKSÝYONU ÝLE TEDAVÝSÝ Özcan PEHLÝVAN*, Erkal BÝLGÝÇ** ÖZET Amaç: Evre II ve III ayak

Detaylı

II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI

II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI II. EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU KONGRE KİTABI DÜZENLEYEN PROF. DR. RIDVAN EGE 23 NİSAN, 1991 KUŞADASI ANKARA, 1991 Uluslararası Katolog Numarası: (ISBN 9757508039) EL CERRAHİSİ VE REKONSTRÜKSİYONU

Detaylı

Ebru Şahin, Gözde Akyol, Görkem Kunt, Yiğithan Keskin, Utku Yalınbaş, Begüm Şahin,

Ebru Şahin, Gözde Akyol, Görkem Kunt, Yiğithan Keskin, Utku Yalınbaş, Begüm Şahin, Perforatör Propeller Flepler ile Konvansiyonel Fleplerin Karşılaştırılması Ebru Şahin, Gözde Akyol, Görkem Kunt, Yiğithan Keskin, Utku Yalınbaş, Begüm Şahin, Numan İlteriş Çevik Danışman: Dr. Çağrı Uysal

Detaylı

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem

KOMPARTMAN SENDROMU. Patofizyoloji. KS Nedenleri. Ödem KOMPARTMAN SENDROMU 10.08.2010 Dr.Günay YILDIZ Kompartman Sendromu (KS),damar ve sinir içeren kapalı boşluklarda doku basıncının, perfüzyonu engelleyecek kadar artması sonucu ortaya çıkan hipoksiyle birlikte

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği ÖZGEÇMİŞ Ad: Ersin Soyad: Akşam Doğum Yeri: Adana Doğum Tarihi: 10.08.1984 Görev Yeri: Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yabancı Dil: İngilizce E-Posta Adresi ersinaksam@gmail.com Tarih Eğitim

Detaylı

Olgu Sunumu. Olgu-1. 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde

Olgu Sunumu. Olgu-1. 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde Olgu Sunumu Mustafa SAÇAR Olgu-1 85 yaşında erkek hasta Sağ ayak 1. parmak gangrenöz görünümde Diyabet, HT, hiperkolesterolemi, geçirilmiş CABG, aktif sigara kullanımı. Travma öyküsü yok, İstairahatte

Detaylı

PROF.DR. OĞUZ ÖZDEMĠR

PROF.DR. OĞUZ ÖZDEMĠR PROF.DR. OĞUZ ÖZDEMĠR EL ve ÜST EKSTREMĠTE CERRAHĠSĠ BĠLĠM DALI BAġKANI Doğum Yeri ve Tarihi : Soma 17.11.1955 Medeni Hali : Evli ve 1 çocuklu Yabancı Dil: İngilizce EĞĠTĠM: İlkokul : 1960-1965 Soma 13

Detaylı

"WİSE ÖLÇÜ KALIBININ GEÇERLİ OLABİLECEĞİ M AMOPLASTİ LER(*) Dr. Namık K, BARAN(**), Dr. Cemal ettin ÇELEBİ(***) Dr. Seyhan ÇENETOĞLU(****î ÖZET

WİSE ÖLÇÜ KALIBININ GEÇERLİ OLABİLECEĞİ M AMOPLASTİ LER(*) Dr. Namık K, BARAN(**), Dr. Cemal ettin ÇELEBİ(***) Dr. Seyhan ÇENETOĞLU(****î ÖZET "WİSE ÖLÇÜ KALIBININ GEÇERLİ OLABİLECEĞİ M AMOPLASTİ LER(*) Dr. Namık K, BARAN(**), Dr. Cemal ettin ÇELEBİ(***) Dr. Seyhan ÇENETOĞLU(****î ÖZET Son on yıl içinde bütün iri ve pitotik memelerde «Wise» kalıbı

Detaylı

PERİFERİK VASKÜLER TIKANIKLIĞI OLAN DİABETİK HASTALARDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜL ARDINDAN SERBEST FLEP İLE REKONSTRÜKSİYON

PERİFERİK VASKÜLER TIKANIKLIĞI OLAN DİABETİK HASTALARDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜL ARDINDAN SERBEST FLEP İLE REKONSTRÜKSİYON PERİFERİK VASKÜLER TIKANIKLIĞI OLAN DİABETİK HASTALARDA ARTERİOVENÖZ FİSTÜL ARDINDAN SERBEST FLEP İLE REKONSTRÜKSİYON A. Cemal AYGIT*, Haşan SUNAR**, Semih AYHAN*, Akın DEMİRALAY* * Trakya Üniversitesi

Detaylı

Ayaktan İndekse Transplantasyon Sonrası Fizyoterapi Programı: Olgu Sunumu

Ayaktan İndekse Transplantasyon Sonrası Fizyoterapi Programı: Olgu Sunumu MÜSBED 2013;3(2):91-96 DOI: 10.5455/musbed.20130614073110 Araştırma / Original Paper Ayaktan İndekse Transplantasyon Sonrası Fizyoterapi Programı: Olgu Sunumu Zeynep Tuna 1, Deran Oskay 1, Serhan Tuncer

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı

BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ. Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARI EPİDEMİYOLOJİSİ VE ÖNEMİ Doç. Dr. Serap Çifçili Marmara Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı BİRİNCİ BASAMAKTA GÜNCEL DURUM > 6330 Aile Sağlığı Merkezi

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ

KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ KONVANSİYONEL/ LİGASURE TİROİDEKTOMİ Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği ELİF ÇOLAK, NURAYDIN ÖZLEM, METİN KEMENT, SADIK KEŞMER Gelişen teknoloji ligasure (LG) yada ultracision gibi

Detaylı

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler

Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları. Doç. Dr Halil İbrahim Bekler Distal Radio Ulnar Eklem Yaralanmaları Doç. Dr Halil İbrahim Bekler DRUJ sorunları sık görülür. Ön kol, bilek fonksiyonlarını bozar. Yaralanma Mekanizması Hiperpronasyonda, ekstansiyonda bilek üzerine

Detaylı

Perforatör fleplerle klinik deneyimlerimiz Clinical experience with perfarotor flaps

Perforatör fleplerle klinik deneyimlerimiz Clinical experience with perfarotor flaps ERRHİ İLİMLER / SURGIL SIENES raştırma Yazısı / Original rticle nkara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2006; 59:26-31 Perforatör fleplerle klinik deneyimlerimiz linical experience with perfarotor flaps

Detaylı

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar

Kırık, Çıkık ve Burkulmalar Kemik bütünlüğünün bozulmasına kırık denir. Kırıklar darbe sonucu veya kendiliğinden oluşur. Kapalı ve açık kırık çeşitleri vardır. Kapalı Kırık: Kemik bütünlüğü bozuktur, ancak deri sağlamdır. Açık Kırık:

Detaylı

NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ

NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MECMUASI Cilt 56, Sayı 3, 2003 151-158 NAZAL REKONSTRÜKSİYONDA DENEYİMLERİMİZ ve MODİFİYE NAZAL SUBÜNİTELERİN ROLÜ Savaş Serel* Erdem Yormuk* Atilla Ersoy* Zeynep Şen*

Detaylı

SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA

SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA SÝLÝKON JEL ÝMPLANT ÝLE BACAK KALINLAÞTIRMA Selçuk IÞIK, Mustafa ÞENGEZER, Fatih ZOR GATA Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Calf augmentation procedures are rarely performed

Detaylı

Microsurgery, Doi: /micr (Yayın Kabul Edildi Basım Asamasında), (Kontrol No:

Microsurgery, Doi: /micr (Yayın Kabul Edildi Basım Asamasında), (Kontrol No: Doçent Dr. Fatih Kabakaş Marmara 1974 yılında Üniversitesi Malatya da İngilizce tamamladı.2000 doğdu. Tıp İlkokulu Fakültesinde Gaziantep 2005 İstanbul yılları İsmet arasında Üniversitesi İnönü İlkokulu,

Detaylı

Kritik bacak iskemisi ve Cerrahi Tedavi

Kritik bacak iskemisi ve Cerrahi Tedavi Kritik bacak iskemisi ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr. H. Tankut Akay, F.A.C.S Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D. Ankara 3-6 Mayıs 2018 V. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu

Detaylı

BAŞKANDAN. düzenleyerek, duyarlılığımızı en üst seviyeye taşımaya çalışacağız.

BAŞKANDAN. düzenleyerek, duyarlılığımızı en üst seviyeye taşımaya çalışacağız. BAŞKANDAN Türkiye İşverenlerinin temsilcisi olarak, bir grup işveren 30 yıl önce işyerlerimizde yaşamakta olduğumuz bir trajediyi; İŞ KAZALARINI sahiplenmeye ve işçilerimizi kendi kaderleri ile baş başa

Detaylı

Robotik Cerrahi? Laparoskopi?

Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Robotik Cerrahi? Laparoskopi? Dr. Korhan Taviloğlu Genel Cerrahi Profesörü Şişli ve Kadıköy Florence Nightingale Hastanesi www.taviloglu.com www.robotcerrahisi.com www.genelcerrah.com www.drtaviloglu.tv

Detaylı

ÜNİTE-10. Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

ÜNİTE-10. Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım 1 ÜNİTE-10 Kırık Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım KONU BAŞLIKLARI 2 Giriş Kırıklar ve İlk Yardım Çıkık ve İlk yardım Burkulma ve İlk Yardım Kırık Çıkık ve Burkulmada Tespit Yöntemleri GİRİŞ 3 Ülkemizde

Detaylı

El Parmaklarının Cerrahisinde Uyanık Hasta Anestezisinin Aksiller Anestezi ile Karşılaştırılması

El Parmaklarının Cerrahisinde Uyanık Hasta Anestezisinin Aksiller Anestezi ile Karşılaştırılması THE MEDICAL BULLETIN OF SISLI ETFAL HOSPITAL DOI: 10.14744/SEMB.2017.17363 Med Bull Sisli Etfal Hosp 2018;52(2):119 123 Orijinal Araştırma El Parmaklarının Cerrahisinde Uyanık Hasta Anestezisinin Aksiller

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez

TIP FAKÜLTESİ. Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü. Prof. Dr. Eftal Güdemez TIP FAKÜLTESİ Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü Prof. Dr. Eftal Güdemez 04 Nisan 2015 - Cumartesi EKSTANSÖR TENDON YARALANMALARI ÇEKİÇ PARMAK, KUĞU BOYNU ve DÜĞME İLİĞİ DEFORMİTELERİ TEDAVİSİ Çekiç Parmak

Detaylı

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

Sağlık Bülteni İLK YARDIM BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Sağlık Bülteni İLK YARDIM ODTÜ G. V. ÖZEL MERSİN OKULLARI Mayıs 2014 BÖLÜM VII KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM Kırık nedir? Kırık, kemik bütünlüğünün bozulmasıdır. Kırıklar darbe sonucu ya da kendiliğinden

Detaylı

Anestezi Uygulama II Bahar / Ders:9. Anestezi ve Emboliler

Anestezi Uygulama II Bahar / Ders:9. Anestezi ve Emboliler Anestezi Uygulama II 2017-2018 Bahar / Ders:9 Anestezi ve Emboliler Öğr. Gör. Ahmet Emre AZAKLI Emboli Nedir? Damarlarda dolaşan kan içerisine hava ya da yabancı cisim girişine bağlı olarak, dolaşımı engelleyen

Detaylı

D İJİT A L B L O K A N E ST E Z İSİ VE G EN EL A N E ST E Z İ Y Ö N T E M L E R İ İL E

D İJİT A L B L O K A N E ST E Z İSİ VE G EN EL A N E ST E Z İ Y Ö N T E M L E R İ İL E T.C ATATÜRK Ü N İV ER SİTESİ T IP FAKÜLTESİ PLA STİK R E K O N STR Ü K T İF VE E S T E T İK C E R R A H İ A N A B İLİM D A LI D İJİT A L B L O K A N E ST E Z İSİ VE G EN EL A N E ST E Z İ Y Ö N T E M L

Detaylı