14 Nisan 2009, Salı [14 April 2009, Tuesday] POSTER SESSION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "14 Nisan 2009, Salı [14 April 2009, Tuesday] POSTER SESSION"

Transkript

1 14 Nisan 2009, Salı [14 April 2009, Tuesday] SALON A SALON B SALON C SALON D Kültürel Jeoloji, Jeomiras ve Jeoturizm [Cultural Geology, Geoheritage and Geotourism] Neojen Tektoniği [Neogene Tectonics] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Aral I. Okay, Laurent Jolivet, Gürol Seyitoğlu & Hasan Sözbilir Metalik Maden Yatakları [Metallic Ores] Taner Ünlü Nizamettin Kazancı Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri [Lake Research and Turkish Lakes] Nizamettin Kazancı Enerji Kaynakları [Energy Resources] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Şakir Şimşek & Ayhan Kösebalaban Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems] ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE Neojen Tektoniği [Neogene Tectonics] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Aral I. Okay, Laurent Jolivet, Gürol Seyitoğlu & Hasan Sözbilir Metalik Maden Yatakları [Metallic Ores] Taner Ünlü Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri [Lake Research and Turkish Lakes] Nizamettin Kazancı Tersiyer Karbonat Havzaları [Tertiary Carbonate Basins] Can Ayday Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems] Can Ayday Mühendislik Jeolojisi Oturumu [Engineering Geology Session] POSTER SESSION Baki Varol Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay

2 SALON A Neojen Tektoniği [Neogene Tectonics] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Aral I. Okay, Laurent Jolivet, Gürol Seyitoğlu & Hasan Sözbilir Salon Başkanı / Chairs: Gürol Seyitoğlu & Hasan Sözbilir Kıta Kabuğu Kalınlaşmasından Yay-ardı Genişlemesine Ege Tektoniği: Sıyrılma Faylarının Rolü Aegean Tectonics, from Crustal Thickening to Back-arc Extension: The Role of Detachments Laurent Jolivet, Benjamin Huet, Emmanuel Lecomte, Loic Labrousse, Evguenii Burov, Olivier Lacombe & Yoann Denèle Naxos Gnays Domu nun Termomekanik Evrimi Thermomechanical Evolution of the Naxos Gneiss Dome Donna L. Whitney, Christian Teyssier, Patrice F. Rey & Seth C. Kruckenberg Doğal Basınç-Sıcaklı-Zaman-Gerilme Verilerine Göre Kitlatlardaki Domların Termomekanik Modellemesi Thermomechanical Modelling of Cycladic Domes Constrained by Natural Pressure-Temperature-Time-Strain Data Benjamin Huet, Laetitia Le Pourhiet, Evgueni Burov, Loïc Labrousse & Laurent Jolivet Kazdağ Masifi'nin Erken Orta Miyosen'de Hızlı Yükselimi ve Batı Anadolu'daki Neojen Tektoniği Rapid Early Middle Miocene Exhumation of the Kazdağ Massif: Implication for the Neogene Tectonics of Western Anatolia Aral I. Okay, William Cavazza & Massimiliano Zattin Kuzey Orta Anadolu da Pliyosen den Günümüze Varolan Sürekli Genişleme Dönemi Continuous Extension since the Pliocene in Northern Central Anatolia Bora Rojay ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Laurent Jolivet & Kadir Dirik Ege Batı Anadolu Oroklini nin Evrimi The Evolution of the Aegean-West Anatolian Orocline Douwe van Hinsbergen Rodop ta 33My Kadar Sürekli Sinmetamorfik Bindirme: Nestos Makaslama Zonundan Veriler ve Ege nin Jeodinamiği Üzerindeki Anlamı Persistent Synmetamorphic Thrusting in the Rhodope Until ca. 33 Ma: Evidence from the Nestos Shear Zone and Implications for Aegean Geodynamics Pierre Gautier, Ianko Gerdjikov, Gilles Ruffet, Valérie Bosse, Zlatka Cherneva, Pavel Pitra & Erwan Hallot Alaçamdağ Granitlerinde Genişlemeli Tektonizma ile Eşyaşlı Sünümlü Makaslama Kuşaklarının Tektonik Özellikleri, Kuzeybatı Türkiye Tectonic Significance of Ductile Shear Zones Within the Syn-extensional Alaçamdağ Granite, Northwestern Turkey Fuat Erkül, Sibel Tatar-Erkül, Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir & Cahit Helvacı Petrolojik, İzotopik ve Jeokronolojik Veriler Işığında Erken Miyosen Yaşlı Alaçamdağ Volkano-plütonik Kompleksi nin Jeodinamik Konumu: Kuzeybatı Anadolu Geodynamic Setting of the Early Miocene Alaçamdağ Volcano-plutonic Complex Based on Petrologic, Isotopic and Geochronological Data: Northwestern Anatolia

3 Sibel Tatar-Erkül, Fuat Erkül, Erdin Bozkurt, Hasan Sözbilir & Cahit Helvacı Küçük Menderes Grabeninin Neojen Kuvaterner Stratigrafisi ve Tektoniği Neogene-Quaternary Stratigraphy and Tectonics of Küçük Menderes Graben Tahir Emre, Metin Tavlan, Hasan Sözbilir, Ömer Aksu, Yılmaz Rüzgar, Mehmet Serkan Akkiraz & İsmail İşintek Menderes Masifi nin Tektonostratigrafisi ile Gediz Grabeni Tortul Dolgusu Arasındaki Yapısal İlişkiler: Naplaşma, Masifin Yüzeylemesi ve Graben Oluşumu Structural Relationship Between Tectonostratigraphy of the Menderes Masif and Gediz Graben Fill: Nappe Development, Subsequent Exhumation and Graben Formation Hasan Sözbilir, Erdin Bozkurt, John A. Winchester & Ozan Deniz ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE: Giovanni Bertotti, Orta Anadolu Platosu Özelinde Kıtasal Platolar da Gözlenen Litosfer ve İklim Olaylarının İrdelenmesi: TopoEurope VAMP Projesi / Quantifying Relations between Lithospheric and Climatic Processes in Continental Plateaus on the Basis of the Central Anatolia Plateau: The TopoEurope VAMP Project Salon Başkanı / Chairs: Aral I. Okay & Pierre Gautier Normal Faylarda Taban Blok Geometrilerinin Tavan Blok Deformasyonuna Etkisi: Türkiyedeki Çapraz Grabenlerin Gelişimi İçin Alaternatif bir Mekanizma Effect of Footwall Block Geometries on the Hanging-wall Block Deformation of Normal Faults: An Alterative Mechanism for the Development of Cross- Grabens in Turkey Nuretdin Kaymakcı & Ayten Koç Ankara KB sındaki Miyosen Sonrası Çok Fazlı Deformasyonun Önemli Kanıtı: Abdüsselam Antiklinali (Orta Anadolu, Türkiye) Abdüsselam Anticline: An Important Evidence for Post-Miocene Poly Phase Deformation in the NW of Ankara (Central Anatolia, Turkey) Alkor Kutluay & Kadir Dirik Yeniceoba Fay Zonu nun (İnönü-Eskişehir Fay Sistemi nin Orta Segmenti, Orta Anadolu) Yapısal Evrimi Structural Evolution of Yeniceoba Fault Zone (Central Segment of İnönü-Eskişehir Fault System, Central Anatolia) Bülent Akıl & Kadir Dirik İnönü Eskişehir Fay Sistemi Doğu Kesiminin Tektonik Evriminde Isparta Açısı nın Rolü, Orta Anadolu, Türkiye The Role of Isparta Angle in the Tectonic Evolution of the Eastern Part of İnönü-Eskişehir Fault System, Central Anatolia, Turkey Erman Özsayın & Kadir Dirik Yeni Ar-Ar Jeokronolojik Yaş Verilerine Dayanarak Uşak-Güre Havzası nın Miyosen Volkano-stratigrafisi Miocene Volcano-stratigraphy of the Uşak-Güre Basin Based on new Ar-Ar Geochronology Özgür Karaoğlu, Cahit Helvacı & Yalçın Ersoy ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Tahir Emre & Nuretdin Kaymakcı Simav ve Gediz (Şaphane-Kütahya-Batı Anadolu) Arasındaki Bölgenin Jeolojik ve Petrografik Özellikleri ve Stratigrafik Revizyonuna Ait Ön Bulgular

4 18 19 Geological and Petrographic Features and Revised Stratigraphy of the Region Between Simav and Gediz (Şaphane-Kütahya, Western Anatolia) Barış Semiz, Cahit Helvacı, Yahya Özpınar &Yalçın Ersoy Emet Havzası Doğu Kesimi ile Çavdarhisar Havzası Kuzeybatı Bölümünün Stratigrafik Korelasyonu The Stratigraphic Corelation of the Eastern Part of Emet and the Northwestern Area of Çavdarhisar Basins Muharrem Göktaş, Cengiz Yetiş, Cihangir Özer & Hakan Üstün Aksu Havzası nın Deformasyon Özellikleri: İç Isparta Açısı, GB Türkiye Deformational Characteristics of Aksu Basin: Inner Isparta Angle, SW Turkey Serkan Üner, Erman Özsayın, Alkor Kutluay, Kadir Dirik & Attila Çiner KB Anadolu KYJFYA Projesi: Zonguldak-Akşehir Doğrultusu Boyunca Kabuk Yapısının Manyetotellürik, Sismoloji, Gravite, Havadan Manyetik ve Jeokimyasal Çalışmalarla Araştırılması NW Anatolia CSGM Project: Investigation of Crust Structure along Zonguldak-Akşehir Transect with Magnetotellurics, Seismology, Gravity, Aeromagnetic and Geochemical Studies M. Emin Candansayar, Cemal Kaya, Ünal Dikmen, Neşat Konak, Yusuf K. Kadıoğlu, Hüseyin Yılmaz, Selim Arslan, Uğur Akın, Ali Rıza Kılıç, Abdullah Gürer, Emin U. Ulugergerli, Ahmet T. Başokur, İsmail Demirci, Erhan Erdoğan, Fahriye Kaçmaz, Özcan Özyıldırm ve Hayrettin Okay Çardak-Dazkırı Havzasındaki Tersiyer Çökellerinin Depolanma Ortamları ve Sedimanter Fasiyesleri, GB Anadolu, Türkiye The Depositional Environments and Sedimentary Facies of Tertiary Deposits in Çardak-Dazkırı Basin of SW Anatolia, Turkey Ezher Toker & Fuzuli Yağmurlu

5 SALON B Metalik Maden Yatakları [Metallic Ores] Taner Ünlü Salon Başkanı / Chairs: Taner Ünlü & Selahattin Yıldırım Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesi Magmatizma ve Cevherleşmelerinin Jeokronolojik ve Metalojenik Çerçevesi Geochronological and Metallogenic Framework of Magmatism and Associated Mineralizations Within the Eastern-Southestern Anatolia (Turkey) İlkay Kuşcu, Richard M. Tosdal, Gonca Gençalioğlu-Kuşcu, Thomas D. Ullrich & Richard Friedman Karacaali Magmatik Kompleksi (KMK) Manyetitlerinin Kimyasal Bileşimlerinin Karşılaştırılması Comparison of the Magnetites Compositions of Karacaali Magmatic Complex (KMC) Okan Delibaş & Yurdal Genç Levha Dayk Karmaşığı İçerisindeki Kıbrıs Tipi Masif Sülfid Cevherleşmelerine Türkiye den Bir Örnek: İncekoz (Adıyaman) Cu Cevherleşmesi An Example of Cyprus Type Massive Sulphide Mineralizations, Within Plate Dyke Complex, From Turkey: İncekoz (Adıyaman) Copper Mineralization Nail Yıldırım, Ali Aydın, Muhittin Yığmatepe, Yunus Ay Muharrem Akgül & Esra Yıldırım Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb, Zn, Cu Cevherlerinin Dokusal Özelikleri ve Mineral Kimyaları Üzerine İlk Bulgular Preliminary Study on the Textural Properties and Mineral Composition of Pb-Zn-Cu Ore Deposits from the Kabadüz Area (Ordu, NE-Turkey) Yılmaz Demir, M. Burhan Sadıklar & İbrahim Uysal KD Türkiye de (Tortum-Narman-Oltu) Yeni Metalojenik Kuşaklar New Metallogenic Belts in the Northeastern Part of Turkey (Tortum-Narman-Oltu) İsmet Cengiz, Yurdal Genç, Serkan Özkümüş, Mehmet Aslan & Neşat Konak ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Sönmez Sayılı & Özcan Dumanlılar Kayseri-Yahyalı-Karaköy, Karaçat Demir Yatağı nın Maden Jeolojisi Mining Geology of Karaçat Iron Deposit in Kayseri-Yahyalı-Karaköy Deniz Tiringa, Taner Ünlü & Sönmez Sayılı Oruçlu (Feke-Adana) Yöresinde Yeni Keşfedilen Cu-Au Cevherleşmesine Ait İlk Bulgular Preliminary Findings of a Newly Discovered Cu-Au Mineralization in Oruçlu (Feke-Adana) Region Selahattin Yıldırım & İsmail Cihan Divriği Fe-Yatağının Cevher Mineral Dokuları: Önceki Modellerin Yeniden Değerlendirilmesi Ore Mineral Textures of Divriği Fe-Deposit: Revisiting the Earlier Models Emin Çiftçi, İbrahim Çopuroğlu & Ahmet Kolçak Karacaören (Sandıklı-Afyon) Siyenit-Monzonit Porfirine Bağlı Gelişen Hidrotermal Alterasyonlarının Mineralojisi ve Petrografisi Mineralogic and Petrographic Investigations of the Hydrothermal Alteration Related to the Karacaören (Sandıklı-Afyon) Siyenite-Monzonite Porphyry İbrahim Gündoğan, Yeşim Yücel Öztürk, Cahit Helvacı, İsmail Hakkı Karamanderesi & Talip Güngör

6 Hidrotermal Yatakların incelenmesinde Yer Radarı: Pb-Zn (Hasbey-Van) ve Fe (Altınsaç-Van) Cevherleşmeleri GPR in the Investigation of Hydrothermal Deposits: Pb-Zn (Hasbey-Van) and Fe (Altınsaç-Van) Deposits Ali Rıza Çolakoğlu, Yusuf Kağan Kadıoğlu, Yahya Çiftçi & Selma Kadıoğlu Yanıklı Altın Cevherleşmesinin Arama Proğramı ve Cevherdeki Yapısal Kontrol, Artvin-Şavşat, Türkiye Exploration and Structural Control of the Yanikli Gold Mineralization, Artvin-Şavşat Turkey Cengiz Y. Demirci ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE: Giovanni Bertotti, Orta Anadolu Platosu Özelinde Kıtasal Platolar da Gözlenen Litosfer ve İklim Olaylarının İrdelenmesi: TopoEurope VAMP Projesi / Quantifying Relations between Lithospheric and Climatic Processes in Continental Plateaus on the Basis of the Central Anatolia Plateau: The TopoEurope VAMP Project Salon Başkanı / Chairs: Tandoğan Engin & İsmet Cengiz İran-Türkiye Sınırı Yakınında, İran ın Kuzeybatısındaki Lisvenitik Tip Civa Mineralizasyonu ve Ofiyolitik Kayaçların Hidrotermal Alterasyonu Hydrothermal Alteration of Ophiolitic Rocks and Listwaenitic-type Mercury Mineralization from Northwest of Iran, Near Iran-Turkey Border Ali Imamalipour Kalderan Manganez Yatağı (KB İran) nın Jeokimyası ve Kökeni, Neotetis Okyanus Baseni ndeki Mn Oluşumlarına Bir Kanıt Geochemistry and Origin of Chalderan Manganese Deposit (NW of Iran), an Evidence of Mn Genesis in the Neotethyan Oceanic Basin Ali Imamalipour Urmia Gölü, Azarshar-Mamaqan Bölgesi, KB İran daki Eski Sedimanlar İçerisinde Hematit, Pirit ve Montmorillonit Mineralizasyon Oluşumları The Study of Hematite, Pyrite and Montmorillonite Mineraqlization Existence into Old Sediments of Urmia Lake, Azarshar-Mamaqan Area, NW Iran Jafar Sharifi Merkez Srednogorie, Bulgaristan Pesovets Epitermal Sistemindeki Alunit ve Altere Kayaçların Jeokimyası Geochemistry of Alunite and Altered Rocks from Pesovets Epithermal System, Central Srednogorie, Bulgaria Atanas Hikov, Catherine Lerouge & Lilan-Anna Daieva Muğla (GB-Türkiye) Yüksek-Cr ve Yüksek-Al kromititlerinin Petrolojileri: Kromit Kimyası, Platin Grubu Mineral (PGM), Silikat ve Baz Metal Mineral (BMM) kapanımları ve Re/Os-İzotop Jeokimyası Petrology of High-Cr and High-Al Ophiolitic Chromitites from the Muğla, SW Turkey: Implications from Composition of Chromite, Solid Inclusions of Platinum-Group Mineral (PGM), Silicate, and Base-Metal Mineral (BMM), and Re/Os-isotope Geochemistry İbrahim Uysal, Mahmud Tarkian, M. Burhan Sadiklar, Federica Zaccarini, Thomas Meisel, Giorgio Garuti & Stefanie Heidrich ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Yurdal Genç & Halil Türkmen Murgul (Artvin) Masif Sülfit Yatağı Çevresindeki Volkanik Kayaçların Alterasyon Mineralojisi ve Jeokimyaları, KD Türkiye Alteration Mineralogy and Geochemistry of the Altered Volcanic Rocks of the Murgul (Artvin) Massive Sulfide Deposit, NE Turkey Emel Abdioğlu, Mehmet Arslan & Selahattin Kadir Karadulda (VAN-Çaldıran) Lateritik Fe Cevherleşmesinin Jeolojisi ve Jeokimyası Geology and Geochemistry of Karadulda (Van-Çaldıran) Lateriic Fe Ore

7 Ali Rıza Çolakoğlu & Okan Zimitoğlu Kışla Tepe (Çarıksaraylar-Isparta) Lateritik Boksit Zuhurunun Nadir Toprak Element Jeokimyası Rare Earth Element Geochemistry of Lateritic Bauxite Occurrence in Kışla Tepe (Çarıksaraylar-Isparta) Yeşim Bozkır, Ahmet Ayhan & Fetullah Arık Maden Karmaşığı İçerisindeki Manganez Yataklarının Jeolojik, Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri Geological, Mineralogical and Geochemical Features of the Manganese Deposits of Maden Complex Nevin Öztürk, Bayram Türkyılmaz ve Ahmet Şaşmaz Malatya-Turkiye) Pb-Zn Cevherleşmelerinin Eski İmalat Pasalarının Jeokimyası Geochemistry of Waste at Pb-Zn Görgü Mine, Malatya, Turkey Leyla Kalender, Güllü Kırat, Cemal Bölücek & Ahmet Sağıroğlu Susurluk (Balıkesir) Skarn Yatağının Jeokimyasal Özellikleri ve Kontakt Metasomatizma Esnasında Nadir Toprak Elementlerinin (NTE) Davranışları Geochemical Properties of the Susurluk (Balıkesir) Skarn Deposit and Behavior of Rare Earth Elements (REE) During the Contact Metasomatism Ayşe Orhan & Halim Mutlu

8 SALON C Kültürel Jeoloji, Jeomiras ve Jeoturizm [Cultural Geology, Geoheritage and Geotourism] Nizamettin Kazancı Salon Başkanı / Chairs: Cemal Göncüoğlu & Sevim Tuzcu Türkiye Jeolojik Miras Envanteri: Çalışmalar, Sorunlar ve Öncelikler Turkish Geological Heritage Inventory: Studies, Problems and Priorities Fuat Şaroğlu, Ahmet Doğan, Alper Gürbüz & Selim Özalp Türkiye Jeositleri Çatı Liste si Framework List of Geosites in Turkey Nizamettin Kazancı ve Fuat Şaroğlu Jeolojik Miras ve Kültürel Değer Olarak Rosen Maden Sahasında Eski Bir Demir İzabe Yeri, Doğu Srednogorie, Bulgaristan An Ancient Iron Slag Site from Rosen Mine Area, Eastern Srednogorie, Bulgaria Geoheritage and Historical Value Radoslav Nakov & W. Edd Sharp Avrupa Jeolojik Mirası Koruma Kılavuzu - ProGEO büyük Projesi Manual Geoconservation in Europe A Major ProGEO Project Todor Todorov Küresel Jeoparklar ve Avrupa Jeoparklar Ağı: Sürdürülebilir Yerel Kalkınma ve Yer Mirasının Korunmasına Yönelik Küresel Bir Stratejiye Doğru Global Geoparks Network and European Geoparks Network: Towards a Global Strategy for Earth Heritage Protection, Geoconservation and Sustainable Local Development Nickolas Zouros & Erdal Gümüş ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Uluslararası Yer Yılı Kapsamında Japonya daki Faaliyetler ve Jeoparkların Yükselişi Japan National Activities of the International Year of the Planet Earth (IYPE) and the Promotion of Geoparks Eikichi Tsukuda Gorom Vadisi (Gümüşhane) Jeoturizm Potansiyeli Geotourism Potential of Gorom Valley (Gümüşhane) Raif Kandemir, Coşkun Erüz, Mutlu Gürler & Görkem Gökkaya Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri [Lake Research and Turkish Lakes] Nizamettin Kazancı Salon Başkanı / Chairs: Namık Yalçın & Özden İleri Suiçi ve Suüstu Bitki Makrofosillerini Kullanarak Göl Eksosistem Yapısındaki Değişimlerin Belirlenmesi Assesment of Vegetation Dynamics from Recent Past to Present Using Plant Macrofossils and Determining Changes in the Structure of Lake Ecosystem Eti Levi, Ayşe İdil Çakıroğlu, Bent Vad Odgaard, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu

9 Türkiye Göllerinin Son Yüzyılda Uğradığı Fiziksel Değişmeler Physical Changes of Turkish Lake in the Last Century Nizamettin Kazancı, Alper Gürbüz & Ergun Gökten Akdeniz İklim Bölgesinde Aynı Havzada Yeralan Mogan ve Eymir Göllerinde Kuraklığın Besin Tuzu Bütçelerine Olan Etkisi Drought-Controlled Nutrient Mass Balances in a System of Two Mediterranean Shallow Lakes Mogan and Eymir, Turkey Arda Özen, Burcu Karapınar, İsmail Küçük, Erik Jeppesen & Meryem Beklioğlu Marmara Gölü Çökel İstifinin Jeokimyasal Özellikleri: Batı Anadolu nun Geç Kuvaternerdeki Ortamsal Evrimine Katkılar Geochemical Properties of Marmara Lake Sediments: Implications for Environmental Changes in Western Anatolia During Late Quaternary Özlem Bulkan Yeşiladalı & M. Namık Yalçın ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE: Giovanni Bertotti, Orta Anadolu Platosu Özelinde Kıtasal Platolar da Gözlenen Litosfer ve İklim Olaylarının İrdelenmesi: TopoEurope VAMP Projesi / Quantifying Relations between Lithospheric and Climatic Processes in Continental Plateaus on the Basis of the Central Anatolia Plateau: The TopoEurope VAMP Project Göl Araştırmaları ve Türkiye Gölleri [Lake Research and Turkish Lakes] Nizamettin Kazancı Salon Başkanı / Chairs: Namık Yalçın & Özden İleri Enlemsel Değişimde Türkiye deki Sığ Göllerin Ekolojik Yapı ve İşlevleri: Zaman Yerine Mekan Yaklaşımı Functioning of the Turkish Shallow Lakes on a Latitudinal Gradient: Space for Time Approach Meryem Beklioğlu, Arda Özen, Nihan Tavşanoğlu, İdil Çakıroğlu, Didem Oğuzkurt, Korhan Özkan, Eti Levi, Mengü Türk & Erik Jeppesen Neojen Gölsel Bantlı Karbonat Oluşumlarının Mineralojik ve Petrografik Özellikleri, Melihşah Kuzeyi (Ankara-Çubuk) Mineralogic and Petrographic Properties of the Lacustrine Banded Carbonate Occurrence of Neogene, North of the Melikşah (Ankara-Çubuk) Zehra Karakaş, Baki Varol, Turhan Ayyıldız, Koray Sözeri & Mehtap Ertosun Miyosendeki Paleo-ortam ve Paleo-iklim Değişimlerine Jeokimyasal Bir Yaklaşım: Himmetoğlu Havzası (Kuzeybatı Anadolu) A Geochemical Approach to the Environmental and Climatic Changes During Miocene: Himmetoğlu Basin (NW Anatolia) M. Namık Yalçın & Özlem Bulkan Yeşiladalı Cladosera Alt-Fosilleri Kullanılarak Sığ Göllerde Geçmiş Ekosistem Yapılarının Belirlenmesi Determining Past Ecosystem Structures by Using Sub-Fossil Cladocera in Shallow Lakes Ayşe İdil Çakıroğlu, Eti Levi, Susanne Lildal Amsinck, Erik Jeppesen, Lisa Doner ve Meryem Beklioğlu ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Tersiyer Karbonat Havzaları [Tertiary Carbonate Basins] Baki Varol Salon Başkanı / Chairs: Baki Varol, A. Sami Derman & Ömer Yılmaz

10 Oligosen Miyosen Zaman Aralığında Dezful Körfezi Kuzey Kısımları ve Izeh Zonu İçindeki Asmari Formasyonu nun Havza Analizleri ve Sedimanter Ortamları Sedimentary Environments & Basin Analysis of Asmari Formation in the Izeh Zone and North Parts of Dezful Embayment from Oligocene to Miocene Alireza Tahmasbi Sarvestani, Mohammad Hossein Adabi & Abbas Sadeghi Ön Ülke Havzasında Orta Miyosen Yaşlı Resifal Karbonatların Evrimi ve Oluşumlarında Eski Topografyanın Etkisi (Osmaniye-İskenderun-Hatay), Güney Türkiye Evolution of the Middle Miocene Reefal Carbonate Depositions in Foreland Basin and Influence of Antecedent Topography on its Formation, (Osmaniye-İskenderun-Hatay), South of Turkey Baki Varol, Erdoğan Tekin, Turhan Ayyıldız & Mohammed İkram Yozgat Güneyi nde Geç Paleosen Erken Orta Eosen Zaman Aralığındaki Karasal Dönemin Bir Kanıtı: Divanlı Formasyonu, Orta Anadolu, Türkiye An Evidence of the Continental Period During Late Paleocene Early Middle Eocene Time Interval Around Southern Yozgat, Central Anatolia, Turkey Hasan Çelik & Ahmet Korkmaz Kıyıköy ve Yakın Civarında (KD Tarakya) Soğucak Formasyonu nun Ortamsal Değerlendirmesi Environmental Evaluation of the Soğucak Formation Around Kıyıköy and its Vicinity (NE Trakya) Meltem Baykal, Baki Varol & Turhan Ayyıldız Ankara-Çubuk Civarı (Sirkeli-Sarıbeyler-Melikşah ) Neojen Gölsel Birimlerin Sedimantolojisi Sedimentology of the Neogene Lacustrine Units Around Sirkeli-Sarıbeyler Melikşah Villages (Ankara-Çubuk) Zehra Karakaş, Baki Varol, Koray Sözeri, Turhan Ayyıldız & Ayşe Bağırgan Salihli Yöresi Traverten Yataklarının Fasiyes Analizi ve Ekonomik Potansiyeli Facies Analyses and Economic Potential of Travertine Beds in the Salihli Area (Manisa, Western Turkey) İsmail İşintek, Özlem Yılmaz & Burhan Erdoğan

11 SALON D Enerji Kaynakları [Energy Resources] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Şakir Şimşek & Ayhan Kösebalaban Salon Başkanı / Cahirs: Ayhan Kösebalaban & Temiz Kömür Teknolojileri: Öğütülebilirlikten CO 2 Tutmaya Hazır Yanmaya Uzanan Disiplinlerarası Bir Konu Clean Coal Technologies: An Interdisciplinary Challenge from Grindability to CO 2 Capture Ready Combustion İskender Gökalp Ülkemiz Kömür Potansiyeli ve Elektrik Enerjisi Eldesinde Kömürün Önemi Coal Potential of Turkey and the Importance of Coal in Electricity Supply Berk Besbelli Kömürlerimiz, Çevresel Sorunlar ve Kömürlerin Alternatif Kullanım Alanları Indigenous Coals, Environmental Concerns and Alternative Coal Utilizations Selami Toprak Eskişehir Havzasındaki Kömürlerin Kökenine İlişkin bir Değerlendirme An Assessment Related with the Origin of Coals in Eskişehir Basin İlker Şengüler Çan-Etili (Çanakkale) Linyit Havzasının Sedimantolojik Özellikleri ve Jeolojik Evrimi Sedimentological Characterizations and Geological Evolution of Çan-Etili (Çanakkale) Lignite Basin Mustafa Bozcu ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Salon Başkanı / Chairs: Şakir Şimşek & Çan-Etili (Çanakkale) Miyosen Kömürlerinin Karakterizasyonu Characterization of Çan-Etili (Çanakkale) Miocene Coals Gülbin Gürdal Kozak Provensi (Dikili/İzmir) Jeotermal Sahalarının Potansiyeli Potential of the Geothermal Fields in Kozak Provience (Dikili/İzmir) Servet Açıkgöz, Hafize Akıllı & Nedret Beril Açıkgöz Güney Ege Ve Akdeniz Bölgesinde Düşük Sıcaklıklı Jeotermal Alanların Termal Turizm Amaçlı Kullanılması Usage of Geothermal Areas with Low Temparature for Thermal Tourism in South Aegean and Mediterranean Districts Servet Açıkgöz, Sinan Sarp & Nedret Beril Açıkgöz

12 Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems] Can Ayday Salon Başkanı / Chairs: Can Ayday & Bora Gürçay Şahnadere (Mersin) Su Toplama Havzasının Heyelan Olası Tehlike Değerlendirmesi Landslide Hazard Assessment for the Şahna River (Mersin) Watershed Engin Çil & Tolga Çan Şahna Dere (Mersin) Su Toplama Havzasının Heyelan Duyarlılık Değerlendirmesi ve Doğruluğu Landslide Susceptibility Assessement of Şahna River (Mersin) Watershed and its Validation Tolga Çan, Engin Çil, Tolga Mazman & Tamer Y. Duman Heyelan Duyarlılık Analizinde Bulanık Mekansal Bilgi Sistemi Analyzing Landslide Susceptibility Using Fuzzy GIS Caner Güney, Mustafa Acar & Rahmi Nurhan Çelik ÖĞLE YEMEĞİ / LUNCH KEYNOTE: Giovanni Bertotti, Orta Anadolu Platosu Özelinde Kıtasal Platolar da Gözlenen Litosfer ve İklim Olaylarının İrdelenmesi: TopoEurope VAMP Projesi / Quantifying Relations between Lithospheric and Climatic Processes in Continental Plateaus on the Basis of the Central Anatolia Plateau: The TopoEurope VAMP Project Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları [Applications of Remote Sensing and Geographic Information Systems] Can Ayday Salon Başkanı / Chairs: Vedat Toprak & Emgin O. Sümer Uzaktan Algılama Tarihçesine Genel Bir Bakış An Overall Look at the History of Remote Sensing Yusuf Tatar Yerbilimleri Mekansal Bilgi Sistemi Tasarımı: JeoBİS GIS for GEOs Caner Güney & Rahmi Nurhan Çelik Türkiye Kıyılarındaki Kirliliğin Uzaktan Algılama Yöntemleri ile Belirlenmesi (Mersin ve İskenderun Körfezi Örneği) Detecting Coastal Pollutions of Turkey with Remote Sensing Techniques (Sample from Mersin and İskenderun Gulf) Tolga Alkevli, Burcu Kocader & K. Canan Özgüner Denizli Demir Oksit Anomali Bölgelerinin Landsat ETM+ ve Quickbird Görüntüleri ile Ayrıntılı Haritalanması Detailed Iron-Oxide Mapping of Denizli By Landsat ETM+ and Quickbird Images Hulusi Kargı SAR Interferometre ile İran Petrol Sahasının Oturma Miktarının İzlenmesi Subsidence Monitoring of an Iranian Oil Field Inferred from SAR Interferometry

13 Negin Fouladi Moghaddam, Ali Akbar Matkan, Mahaasa Roostaei & Mahmud Reza Sahebi ÇAY KAHVE ARASI / COFFEE BREAK Mühendislik Jeolojisi Oturumu [Engineering Geology Session] Oturum Yürütücüleri / Conveners: Vedat Doyuran & Reşat Ulusay Deprem-Zemin Davranışları / Earthquakes and Associated Soil Behaviours Salon Başkanı / Chairs: Aziz Ertunç & Remzi Karagüzel Yeni Nesil Nükleer Enerji Santrali Projeleri için Gerçekleştirilen Jeolojik-Jeoteknik Araştırmalar Site Geologic-Geotechnical Characterization for New Generation Nuclear Plant Projects Jeffrey Bachhuber, William Lettis & Özgür Kozacı Yeni Nesil Nükleer Enerji Santrali Projeleri İçin Gerçekleştirilen Sismik Araştırmalar Seismic Characterization for New Generation Nuclear Plant Projects Jeffrey Bachhuber, William Lettis & Özgür Kozacı Zemin Sıvılaşmasına Karşı Taş Kolon Uygulama Yönteminin Sonlu Elemanlar Analiziyle Modellenmesi Modeling of the Stone Column Application Against Soil Liquefaction Using the Finite Elements Method Levent Selçuk & Kamil Kayabalı Zemin Koşullarının Türk Tasarım Koduna ve Uluslararası Tasarım Sistemlerine Bağlı Olarak Karşılaştırılması: Ankara İçin Örnek Bir Çalışma Comparison of Site Conditions Based on the Turkish Code and International Code Systems: A Case Study for Ankara Mustafa K. Koçkar, Haluk Akgün & Ellen M. Rathje Kuvaterner Yaşlı Kaliçi Taraça Birimlerinin Deprem Hasar Dağılımına Etkisi: 1998 Adana-Ceyhan Depremi The Effects of Quaternary Caliche and Terrace Deposits on Earthquake Damage Distributions: 1998 Adana-Ceyhan Earthquake İsmail Dinçer, Altay Acar, İbrahim Çobanoğlu & Argun Kocaoğlu Ege Horst-Graben Sistemi Üzerindeki Zemin Büyütmelerinin İncelenmesi Investigation of Site Amplifications on the Aegean Horst-Graben System Nihal Akyol, T. Özgür Kurtulmuş & Murat Çamyıldız

14 POSTER NUMBER POSTER SESSION Afyon-Akşehir Graben inde Yakasenek Ters Fayı Olarak Tanımlanan Yapı Üzerinde Jeolojik ve Jeofiziksel Gözlemler: İki Evreli Graben Modeli İçin Bir Test Geological and Geophysical Observations on so-called Yakasenek Reverse Fault at Afyon-Akşehir Graben: A Test for Two-Stage Graben Model Sevil Kaya, Aslı Zeynep Can, Korhan Esat, Esra Ezgi Ekincioğlu, İsmail Akkaya, Veysel Işık, Bülent Kaypak, Gülsev Uyar Aldaş, Berkan Ecevitoğlu & Gürol Seyitoğlu Tepeoba (Havran-Balıkesir) Bölgesinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi Geological and Petrographical Investigation of Tepeoba Region (Havran-Balıkesir) Zafer Doygun & Yahya Özpınar Evciler (Bayramiç- Çanakkale) Bölgesinin Jeolojik ve Petrografik İncelenmesi Geological and Petrographical Investigation of Evciler Region (Çanakkale-Bayramiç) Zafer Doygun & Yahya Özpınar Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampus Alanının Genel Jeolojik Özellikleri General Geological Characteristics of Balıkesir University Çağış Campus Area Ali Kamil Yüksel & Ali Murat Kılıç Miyaneh Bölgesinin Cu, Pb, Zn Metalojenisi, KB İran Cu, Pb, Zn Metallogeny of Miyaneh Area, NW of Iran Behzad Hajalilou & Bahram Vusuq Çamlıdere Fosil Ormanı: Avrupa Jeoparklar Ağı Kapsamında Çamlıdere Fossil Forest in Context of European Geoparks Network Erdal Gümüş Kırtıl Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi: Fosil Tarlası The Kırtıl Village Geosite (Silifke, Mersin): A Fossil Field Selim İnan, Hayati Koç, Muhsin Eren, Kemal Taslı & Nurdan İnan Yenisu Köyü (Silifke-Mersin) Jeositi: Balık Fosilleri The Yenisu Village Geosite (Silifke-Mersin): Fish Fossils Nurdan İnan, Muhsin Eren, Kemal Taslı, Hayati Koç, Selim İnan ve Muhittin Gazioğlu Uşak-Ulubey Kanyonun ve Çevresinin Jeopark ve Jeoturizm Potansiyeli Geopark and Geotourism Potentials of the Uşak-Ulubey Canyon and the Surroundings Hülya İnaner & İ. Doğukan Küçükçelen Kars-Ani Harebeleri Arkeolojik Kazılarında Arkeojeofizik Çalışmalar Application of Archeogeophysical Studies on the Kars-Ani Ruins Fethi Ahmet Yüksel & Yaşar Çoruhlu Porsuk Barajı (Eskişehir, KB Anadolu) Çökellerinde Bir Sekans Stratigrafik Analiz Denemesi A Sequence Stratigraphic Analysis Trial on the Porsuk Dam Sediments (Eskişehir, NW Anatolia) Faruk Ocakoğlu, Sanem Açıkalın, Celal Erayık & Osman Kır

15 Ankara-Çubuk Civarı (Sirkeli-Sarıbeyler-Melikşah) Neojen Gölsel Birimlerin Sedimantolojisi Sedimentology of the Neogene Lacustrine Units around Sirkeli-Sarıbeyler-Melikşah Villages (Ankara-Çubuk) Zehra Karakaş, Baki Varol, Koray Sözeri, Turhan Ayyıldız & Ayşe Bağırgan Aksaray İli Göletleri Üzerine Limnolojik Bir Araştırma ve Su Kalitesinin Değerlendirilmesi Water Quality Evaluation of Aksaray Province Ponds And a Limnological InvestigationMurat Kavurmacı & Ramazan Demircioğlu Işıklı Gölü Tortullarında Ana ve İz Element Dağılımı The Distribution of the Major and Minor Elements in Sedimentary of Lake Işıklı Mohammed T. İsmael, S. Boyraz, Özden İleri, Nizamettin Kazancı, M. Cihat Alçiçek & S. Öncel Muradiye Deltasının Fasiyes Analizi ve Van Gölü Seviye Değişimlerinin Tespiti Açısından Önemi The Facies Analysis of Muradiye Delta and its Importance for Determination of Lake Van Level Variations Çetin Yeşilova, Mustafa Karabıyıkoğlu & Türker Yakupoğlu Killik Travertenleri (Denizli Kaklık) ile Salihli (Manisa) Travertenlerinin (Batı Türkiye) Karbonat Fasiyes Özelliklerinin Karşılaştırılması Comparison of Carbonate Facies Characteristics Between Killik (Denizli-Kaklık) and Salihli (Manisa) Travertine Beds (Western Turkey) İsmail İşintek, Burhan Erdoğan, Özlem Yılmaz & Esra Turhan İran ın Kuzey Doğusu ndaki Kopet-Dagh Havzası nın Batısında Yer Alan Paleosen Siliklastik ve Karbonat Kayaçlarının Paleocoğrafik Açıdan Yeniden Düzenlenmesi Palaeogeographic Reconstruction of Paleocene Silisiclastic and Carbonate Rocks in West part of Kopet-Dagh Basin, NE Iran Asadollah Mahboubi, Reza Moussavi-Harami & Akbar Heydari Mağmatik Süreçlere Bağlı Gelişen Jeotermal Sisteme Bir Örnek: Çağlayık (Polatlı/Ankara) Jeotermal Alanı A Case Study for a Geothermal System Formed by Magmatic Processes: Çağlayık Geothermal Field (Ankara, Turkey) Servet Açıkgöz, Hafize Akıllı & Nedret Beril Açıkgöz Kangal (Sivas) Kömürlerinin Organik Petrografik Özellikleri Organic Petrographic Properties of Kangal (Sivas) Coals Nazan Yalçın Erik, Selami Toprak & Faruk Ay Erdemli-Silifke (Mersin) Bölgesinin Karst Özellikleri ve Karst Coğrafi Bilgi Sistemi Karstic Features of Erdemli-Silifke (Mersin) Region and Karst Geographic Information System Murat Akgöz Kırşehir Bölgesinin (Orta Anadolu, Türkiye) Landsat ETM+ Görüntüsü üzerinde Çizgisellik Analizi; Yapıların Tektonik Anlamları Lineament Analysis of the Kırşehir Region on Landsat Etm+Images, Central Anatolia-Turkey: Their Tectonic Significance Uğur Temiz & Ergun Gökten Google Earth Programının Jeolojik Harita Alımında CBS Platformu Olarak Kullanımı: Burdur (GB Türkiye) Örneği Use of Google Earth as a GIS platform in Geological Mapping: Burdur (SW Turkey) Example Kubilay Uysal, Kerem Hepdeniz ve Murat Şentürk

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998

Doğum tarihi ve yeri: 23 Ağustos 1969 / Ankara. Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, 1996-1998 Doç. Dr. Fuat Erkül Akdeniz Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dumlupınar Bulvarı, Kampüs - ANTALYA Telefon: 0505 750 69 23 e-posta: fuaterkul@akdeniz.edu.tr Kişisel bilgiler Doğum tarihi

Detaylı

Istanbul University. İstanbul. Üniversitesi. İstanbul. yerbilimleri dergisi. Istanbul Earth Sciences Review

Istanbul University. İstanbul. Üniversitesi. İstanbul. yerbilimleri dergisi. Istanbul Earth Sciences Review İstanbul Üniversitesi Istanbul University İstanbul yerbilimleri dergisi Istanbul Earth Sciences Review cilt / volume 26, sayı / no.1 2013 İstanbul yerbilimleri dergisi = Istanbul earth sciences review.--

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1.YARIYIL SELÇUK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETİM PLANI (NORMAL ÖĞRETİM) 1207110 Jeoloji Mühendisliğine Giriş 2+0+0 2 Prof. Dr. Yaşar EREN 1207103 Matematik

Detaylı

Science Citation Index Kapsamındaki Yayınlar

Science Citation Index Kapsamındaki Yayınlar Science Citation Index Kapsamındaki Yayınlar 1. Ulamis, K., Kilic, R.2008. Liquefaction potential of Quaternary alluvium in Bolu settlement area, Turkey. Environmental Geology, 55 (5), 1029-1038 pp. pdf

Detaylı

Sadrettin ALPAN. 11: 15 12: 15 SA-2-O2. Cahide KIRAĞLI Paleontoloji Oturumu I / Cahide KIRAĞLI Paleontology Session-I

Sadrettin ALPAN. 11: 15 12: 15 SA-2-O2. Cahide KIRAĞLI Paleontoloji Oturumu I / Cahide KIRAĞLI Paleontology Session-I Sadrettin ALPAN 5 Nisan 2010 Pazartesi Monday - April, 5 th 2010 09: 00 10: 00 Kayıt - Registration 10: 00 12: 00 Açılış - Opening 13: 00 13: 45 Açılış Çağrılı Konuşması / Keynote Speech Yücel YILMAZ Batı

Detaylı

DÜZENLEME KURULU. Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi)

DÜZENLEME KURULU. Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi) DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Mehmet Özkul (Pamukkale Üniversitesi) Dr. Erhan Y Prof. Alastair Robertson (Edinburgh Üniversitesi, UK) Dr. Alexis Licht (Washington Üniversitesi, USA) Prof. Dr. Bill Wimbledon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK ÖZGEÇMİŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet DEMİRBİLEK Yazışma Adresi: Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maden Yatakları-Jeokimya. Tavşanlı Yolu 10. Kilometre, Kütahya Telefon:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sonay BOYRAZ-ASLAN Doğum Tarihi (gg/aa/yy): 29/05/1979 Adres Müh. Böl. : Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Telefon : 0 533 416 29 28

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri. TÜBİTAK Projeleri Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Projeleri Baraj Tipi Büyük Yapılarda Kayaçlardaki Ayrışmaya Bağlı Direnç Azalmasının İyileştirilmesi, 2003 (97K12048), Ayhan Koçbay, R.Pelin Bilgehan. Özet: Obruk baraj

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. D1: Bilimsel Yayınları D1.1. (YDM ISI) : Yurt Dışı (SCI expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan yayınları)

ÖZGEÇMİŞ. D1: Bilimsel Yayınları D1.1. (YDM ISI) : Yurt Dışı (SCI expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanan yayınları) ÖZGEÇMİŞ A. KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve soyadı : Miğraç Akçay Doğum Yeri : Trabzon Doğum Tarihi : 05.01.1965 Yabancı Dili : İngilizce Uzmanlık Alanı : Maden Yatakları Jeokimya B. ADRESLERİ VE TELEFON NUMARALARI

Detaylı

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma

P R O G R A M. 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI Ekim 2010, ADIYAMAN. 29 Ekim, Cuma P R O G R A M 11. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 29-31 Ekim 2010, ADIYAMAN 29 Ekim, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer ÖRÇEN 11.PSÇ Başkanı Dündar ÇAĞLAN JMO Başkanı Adıyaman

Detaylı

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR EĞİTİM SEMİNERİ-9

JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR EĞİTİM SEMİNERİ-9 JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR EĞİTİM SEMİNERİ-9 04/04/2011 PAZARTESİ 8:30-9:30 Kayıt ve Açılış Konuşmaları 9:30-10:20 Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Nedir, Nasıl Oluşur, Dünya ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / Faculty of Engineering JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ / Department of Geological Engineering I. YIL I. YIL I.YARIYIL 0 8 0 4 1 0 1 MATEMATİK I / MATHEMATICS I Z 4 0 4 4 0 8 0 4 1 0 3 FİZİK I / PHYSICS I Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 5 GENEL KİMYA / GENERAL CHEMISTRY Z 2 2 4 4 0 8 0 4 1 0 7 GENEL JEOLOJİ I /

Detaylı

ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Doktora Derecesi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir TÜRKİYE Not ortalaması: 3.79 (4 %)

ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Doktora Derecesi: Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir TÜRKİYE Not ortalaması: 3.79 (4 %) BİLGİLERİ ARAŞTIRMA Özgür Karaoğlu Yüzüncü Yıl University Jeoloji Mühendisliği Bölümü Zeve Kampüsü VAN TR-65080 TÜRKİYE 07.02.1977 ozgur.karaoglu@deu.edu.tr Doktor-Volkanoloji Araştırma Alanları: - Fiziksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Bahattin GÜLLÜ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 26.06.1974 Adres : Aksaray Üniversitesi Müh. Fak. Jeoloji Müh. Böl. AKSARAY Telefon : 0 382 288 23 50 E-posta

Detaylı

Doç.Dr. FUAT ERKÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. FUAT ERKÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. FUAT ERKÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1969 Diğer T: 2423106764 F: fuaterkul@akdeniz.edu.tr fuaterkul@gmail.com

Detaylı

BİLDİRİ ÖZLERİ. AbstrActs. 70th GEOLOGICAL CONGRESS OF TURKEY CULTURAL GEOLOGY AND GEOLOGICAL HERITAGE April 2017 Ankara Turkey

BİLDİRİ ÖZLERİ. AbstrActs. 70th GEOLOGICAL CONGRESS OF TURKEY CULTURAL GEOLOGY AND GEOLOGICAL HERITAGE April 2017 Ankara Turkey 70th GEOLOGICAL CONGRESS OF TURKEY CULTURAL GEOLOGY AND GEOLOGICAL HERITAGE 10-14 April 2017 Ankara Turkey BİLDİRİ ÖZLERİ AbstrActs Editörler / Editors Mustafa AVCIOĞLU Türker/KURTTAŞ Editörler Editors

Detaylı

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY

NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY NETWORK DESIGN AND OPTIMIZATION FOR DEFORMATION MONITORING ON TUZLA FAULT-IZMIR AND ITS VICINITY by Kerem Halicio lu B.S., stanbul Technical University, 2003 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

Doç.Dr. FUAT ERKÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI

Doç.Dr. FUAT ERKÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI Doç.Dr. FUAT ERKÜL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1969 Diğer T: 2423106764 F: fuaterkul@akdeniz.edu.tr fuaterkul@gmail.com

Detaylı

5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40)

5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40) 5 HAZİRAN 2015 POSTER SUNU PROGRAMI (Saat 17:40-18:40) Poster Alanı P1 P2 Kilikya Havzası Messiniyen Evaporitlerinin Dağılımı Canan ÇİFTÇİ, Mahmut OKYAR Sismik Yansıma Verilerinde Ön İşleme Süreci Üzerine:

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ (DR) ERDOĞAN TEKİN PROFESÖR E-Posta Adresi tekin@eng.ankara.edu.tr Telefon (İş) Telefon (Cep) Faks Adres 3122033393-5333476258 /MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/GENEL JEOLOJİ ANABİLİM DALI/TANDOĞAN/ANKARA

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

IV. ULUSAL JEOKİMYA SEMPOZYUMU

IV. ULUSAL JEOKİMYA SEMPOZYUMU IV. ULUSAL JEOKİMYA SEMPOZYUMU BİLİM KURULU Prof. Dr. Miraç AKÇAY Prof. Dr. Ercan ALDANMAZ Prof. Dr. Mesut ANIL Prof. Dr. Mehmet ARSLAN Prof. Dr. Serdar BAYARI Prof. Dr. Durmuş BOZTUĞ Prof. Dr. Hüseyin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ EK1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Erkan YILMAZER Doğum Tarihi (gg/aa/yy): 21/08/1978 Adres : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. Telefon : 0532 572 0668 E-posta

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ

Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ Doç.Dr. Nurullah HANİLÇİ ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1971 Akçadağ T: 212473707017593 F: 2124737180 nurullah@istanbul.edu.tr

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Mustafa YILDIZ Doğum Tarihi (gg/aa/yy) : 10. 10. 1960 Adres : ASÜ Müh. Fak. Jeoloji Mühendisliği Bölümü Telefon : 0382. 288. 23. 27 E-posta : jeo.myildiz@gmail.com

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. ÖRGÜN ÖĞRETİM 1. SINIF (A Şubesi) PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü. ÖRGÜN ÖĞRETİM 1. SINIF (A Şubesi) PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA ÖRGÜN ÖĞRETİM 1. SINIF (A Şubesi) Genel Jeo. Doç. Dr. Erhan AKAY Fizik-II Genel Jeo. Teknik İngilizce-II Programlama Doç.Dr. Kemal ÖZFIRAT Genel Jeo.Lab. Doç. Dr. Erhan AKAY Teknik Resim (Teo+Uyg) B1-022/023

Detaylı

SINAV 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 567*****488 AHMET ARSLAN 338*****314 AHMET AYDOĞAN 440*****032 AHMET ÇETİN 504*****536 AHMET KARA

SINAV 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 567*****488 AHMET ARSLAN 338*****314 AHMET AYDOĞAN 440*****032 AHMET ÇETİN 504*****536 AHMET KARA 122*****392 ABDULLAH GÖTÜRLER 1 KATILDI BAŞARILI 567*****488 AHMET ARSLAN 2 KATILDI BAŞARILI 338*****314 AHMET AYDOĞAN 3 KATILDI BAŞARILI 440*****032 AHMET ÇETİN 4 KATILDI BAŞARILI 504*****536 AHMET KARA

Detaylı

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR

TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR TABLO-1 Tercih Edilebilecek Mühendislik Programları PROGRAM KODU PROGRAM ADI KONTENJAN ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR LİSANS ALAN KODU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU

T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI AYLIK DEPREM RAPORU MAYIS 2010 İÇİNDEKİLER 1. 2010 MAYIS AYINDA TÜRKĠYE DE ÖNE ÇIKAN DEPREM AKTĠVĠTELERĠ... 1 2. EGE DENĠZĠ-

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. TABLO ÜNİVERSİTE Tür ŞEHİR FAKÜLTE/YÜKSOKUL PROGRAM ADI AÇIKLAMA DİL 4 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Devlet ADANA Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri MF-2 280,446 255,689 47 192.000 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA

Detaylı

UYGUN UYGUN GELMEDİ GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN GELMEDİ. Adı Soyadı

UYGUN UYGUN GELMEDİ GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN GELMEDİ UYGUN GELMEDİ. Adı Soyadı İLGİ: 01.01.2018 TARİH 30288 SAYILI ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞCİLERİNDEN SINAVDA BAŞARILI OLANLARIN SORUŞTURMASI 1 12**97***92 ABDULLAH GÖTÜRLER 2 56**03***88 AHMET ARSLAN 3 33**20***14 AHMET AYDOĞAN 4 44**87***32

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" Katılımcı Listesi

1.TİG Kursu Tüm Yönleriyle TİG Katılımcı Listesi 1.TİG Kursu "Tüm Yönleriyle TİG" 09-10 Eylül 2015- Ankara Adı-Soyadı ABDULKADİR DOST ABDULKADİR DENİZ AHMET GENÇ AHMET GÖDEKMERDAN AHMET KÜRŞAT ACAR AHMET ÖZYALÇIN AHMET ÜZÜM AHMET ZEREN ALAİDDİN DOMAÇ

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ

KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ KEÇİÖREN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU LİSESİ TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI VE EĞİTİCİSİ SINAVI GÖREVLİ LİSTESİ NO ADI SOYADI GÖREVİ BLOK KAT SINIF İMZA 1 Mürsel VARAN BİNA SINAV SORUMLUSU 2 Bekir MÜLAYİM

Detaylı

13. «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» EKİM. 2012

13. «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» EKİM. 2012 PALEONTOLOJİ ÇALIŞMA GRUBU - Doğa Tarihi Müzeciliği - Biyostratigrafi - Paleoiklim - Evrim 13. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI PROGRAMI «PALEONTOLOJİ VE DOĞA TARİHİ MÜZECİLİĞİ» 12-14. EKİM. 2012 Dokuz

Detaylı

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996.

2. Zonguldak Kömürlerinin Briketlenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-01-08, Proje Yöneticisi, 1996. Yrd. Doç. Dr. İbrahim BUZKAN 1. Trakya Havzası Kömürlerinde İz Elementlerin İncelenmesi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 96-115-001-04, Proje Yöneticisi, 1997. 2. Zonguldak Kömürlerinin

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROGRAMLARI (İNGİLİZCE) 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ YAZILI / MÜLAKAT SINAV LİSTESİ AD SOYAD ORTALAMA BÖLÜM MÜLAKAT DURUMU 1 ELİF YAYLA 83,426 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 2 AHMET CİHAN ÇAKMAK

Detaylı

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler

10:00 Sıra No Adı Soyadı Müdürlüğü 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler 10:00 1 AZİZ KAYA Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2 ALİ ŞANVER Park ve Bahçeler Müdürlüğü 3 BASRİ AYBEK Park ve Bahçeler Müdürlüğü 4 SADİ AYDIN Park ve Bahçeler Müdürlüğü 10:30 1 HANİFE BİRGÖZ İşletme ve İştirakler

Detaylı

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız.

Tercih yaparken mutlaka ÖSYM Kılavuzunu esas alınız. 4 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Aktüerya Bilimleri MF-1 411,216 337,320 72 66.100 4 ANKARA ÜNİVERSİTESİ Devlet ANKARA Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 241,591 197,251 72 315.000

Detaylı

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre)

Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin. Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Sıra No Üniversitelerin Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Bölümlerinin Üniversite 1 Sabancı Üniversitesi (İSTANBUL) Vakıf Alfabetik Sıralaması (2005 ÖSYM Puanlarına Göre) Bölüm

Detaylı

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN

Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN. Öğr. Gör. Arzu ŞAHAN Atatürk Ortaokulu Atila Yurt. Doç. Dr. Halil TOKCAN S NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM Sİ 2017-2018 EĞİTİM YILI GÜZ YARIYILI OKUL DENEYİMİ DERSİ PROGRAMI (4/A) 1 130302003 BURCU DİNDAROĞLU 2 130302803 SHAMUHAMMET GENJAYEV 3 140302001 GÖKHAN ÖZVER

Detaylı

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR

Page: HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL Tur Atlar Pass HAKAN RAMAZAN TEPE İSTANBUL HAKAN RAMAZAN TEPE. Tur Atlar Pass FURKAN ÇAKIR ANKARA FURKAN ÇAKIR HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL KOCAELİ HÜSEYİN KIVANÇ ERANİL HAKAN RAMAZAN TEPE FURKAN ÇAKIR HİKMET ONUR YÜCER TOKAT YUNUS ERDOĞAN VAN YASİN KARAÇAM HARUN AYYILDIZ ENES KAYAALP ERZURUM FERHAT AKYÜREK METEHAN AYAZ

Detaylı

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ

2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ 2015BAŞARISIRALARIDEĞİŞİMİTAHMİNLERİ YÖNTEM Buçalışma,DoğruTercihAnalizEkibitarafındanhazırlanmışveKariyerPlanlamaDerneğiÜyelerilebirlikteyorumlanmıştır. Geçtiğimizyılardakontenjanartışveazalmalarınabakıldığında,çoğunluklaazalmanınbaşarısırasınınyükselmesine,artışlarındabaşarısırasındadüşüşe

Detaylı

TBF TÜRKİYE KUPALARI 1. ETAP İZMİR İLİ BAŞVURU LİSTESİ

TBF TÜRKİYE KUPALARI 1. ETAP İZMİR İLİ BAŞVURU LİSTESİ TBF TÜRKİYE KUPALARI 1. ETAP İZMİR İLİ BAŞVURU LİSTESİ Derece Sporcu Katıldığı Kategoriler 1 ÖZGÜR SARI(TC:238..) 2 FEVZİ ÖZBAŞ(TC:289..) 3 UĞUR KAYA(TC:398..) 4 MURAT YURDADÖNEN(TC:120..) 5 EMİN GAYRET(TC:108..)

Detaylı

GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL AKTİVİTENİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET

GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL AKTİVİTENİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 413 GÜLBAHÇE KÖRFEZİNDEKİ JEOTERMAL AKTİVİTENİN JEOFİZİK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI Bade Pekçetinöz Cem Günay Mustafa Eftelioğlu Erdeniz Özel Jeof. Yük. Müh. Dr. Dr.

Detaylı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Orman Bölge Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü İl Başkanlıkları İLİ GSM KURUM TELEFON KURUM FAKS ADANA 15 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Gürdal ERSOY 5358962272 adana@tocbirsen.org.tr ADANA 31 NOLU ŞUBE BAŞKANLIĞI Durmuş Bilal AKKUŞ 5052426404 322 457 06 453

Detaylı

Doç.Dr. İRFAN TEMİZEL

Doç.Dr. İRFAN TEMİZEL Doç.Dr. İRFAN TEMİZEL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 SAMSUN - MERKEZ T: 4623772741 F: 4623257405 itemizel@ktu.edu.tr

Detaylı

PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ

PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ PROF.DR.M.KENAN.YALINIZ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Yıllar Lisans ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1988 Y. Lisans ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1991 Doktora ODTÜ Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 22/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1177 KAHRAMANMARAŞ DOLAYINDAKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK AÇIDAN ÖNEMİ VE KROM İÇERİKLERİ Ender Sarrfakıoğlu* Özet Kahramanmaraş'ın kuzeybatısındaki Göksun ve güneyindeki Ferhuş-Şerefoğlu

Detaylı

EGE BÖLGESİ GRABEN SİSTEMLERİNİN KABUK HIZ YAPISI

EGE BÖLGESİ GRABEN SİSTEMLERİNİN KABUK HIZ YAPISI EGE BÖLGESİ GRABEN SİSTEMLERİNİN KABUK HIZ YAPISI Çağlar Özer 1,2, Elçin Gök, Orhan Polat 1,* 1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Müh. Bölümü,35160 İzmir 2 Atatürk Üniversitesi, Oltu Yer Bilimleri Fakültesi,

Detaylı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Kimya Mühendisleri Odası Maden Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası Makine Mühendisleri Odası Petrol Mühendisleri Odası JEOTERMAL KONGRESİ KONGRE PROGRAMI 23-25 Aralık 2009 MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SADRETTİN ALPAN KONFERANS SALONU ANKARA KONGRE DÜZENLEME KURULU BAŞKANI Şevket

Detaylı

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI

KTÜ FATİH EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 5 MART DERS PROGRAMI 2+2-0 Öğr. Gör. Ali Kemal YILMAZ AD-15 15:30-19:30 2+2-0 Öğr. Gör. Murat TÜRKAN AD-15 08:30-12:30 Rehberlik 2-0-0 Yrd. Doç. Dr. Eşref NURAL AD-15 13:30-15:30 Doç. Dr. Vedat AYAN AD-15 Doç. Dr. Selami YÜKSEK

Detaylı

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ

ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ ERCAN AKSOY UN ÖZGEÇMİŞİ EĞİTİM DURUMU 1975 yılında Adapazarı Ozanlar Lisesi fen kolundan mezun olmuş; aynı yıl öğrenci seçme ve yerleştirme sınavını kazanarak, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi)

Divriği Çiğdemli Köyü Kültür ve Dayanışma Derneği (Köy Sülale Listesi) ADAR AİLESİ 1 Sadık ADAR 2 Hikmet ADAR ZEHRA ADAR AKAN AİLESİ 1 Hasan AKAN HATİCE AKAN GÜLDANE AKAN AKIŞ AİLESİ 1 Muharrem AKIŞ 2 Ahmet AKIŞ Ahmet AKIŞ Haydar AKIŞ Mustafa AKIŞ İbrahim AKIŞ Güllü AKIŞ

Detaylı

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF

LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF 1 LITERATURE LIST OF TOKAT MASSIF Akbayram, K., Okay, A. I and Satır, M., 2012, Early Cretaceous of the İntra -Pontide ocean in western Pontides (northwestern Turkey ). Journal of Geodynamic, 1158, 18.

Detaylı

Teknik Resim (Teo+Uyg) Makine Bölümü B2-04 Doç.Dr. Cüneyt AKAL. Bilgisayar Programlama (Uyg) Doç.Dr. Kemal ÖZFIRAT. ÖRGÜN ÖĞRETİM 1.

Teknik Resim (Teo+Uyg) Makine Bölümü B2-04 Doç.Dr. Cüneyt AKAL. Bilgisayar Programlama (Uyg) Doç.Dr. Kemal ÖZFIRAT. ÖRGÜN ÖĞRETİM 1. ÖRGÜN ÖĞRETİM 1. SINIF (A Şubesi) Genel Jeo. Fizik-II 11.05 Genel Jeo. Genel Jeo.Lab. 15.35 Teknik İngilizce-II Yard.Doç.Dr. Mehmet AKBULUT Programlama Teknik Resim (Teo+Uyg) Makine Bölümü B2-04 Programlama

Detaylı

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ 15. DÖNEM KOMİSYON ÜYELERİ KOMİSYONLAR KOMİSYON ÜYELERİ ODASI. Nevin KİLECİOĞLU. Kadir Tümay İMRE Doç.Dr. KOMİSYONLAR ODASI Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerinin Sunumu ve Finansmanı Basın Yayın Dişhekimliğinde İnsangücü Planlaması Dişhekimliğinde Mevzuat ve AB Müktesebatı Uyumlaştırma Çalışmaları İrfan KARABABA

Detaylı

2019 YILI İZMİR İL ŞAMPİYONASI

2019 YILI İZMİR İL ŞAMPİYONASI DEREC E 1 2 ADI SOYADI ÖZGÜR SARI(TC:238..) FEVZİ ÖZBAŞ(TC:289..) 2019 YILI İZMİR İL ŞAMPİYONASI ELENDİ Ğİ TUR TURNUVA SIRALAMASI ELENDİ Ğİ TUR SIRA TOPLA M SAYI TOPLA M EL GENEL ORTALAM A EN YÜKSE K 1.SERİ

Detaylı

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU

P R O G R A M. 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU P R O G R A M 12. PALEONTOLOJİ - STRATİGRAFİ ÇALIŞTAY PROGRAMI 30 Eylül -02 Ekim 2011 MUĞLA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) D SALONU 30 Eylül, Cuma 09:00 KAYIT 09:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI Sefer

Detaylı

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi

XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi XI. THM YUUP Çalıştayı Katılım Listesi Adı Soyadı Üniversite/Kurum E-Mail Ömer YAVAŞ Ankara Üniversitesi yavas@ankara.edu.tr Orhan ÇAKIR Ankara Üniversitesi ocakir@science.ankara.edu.tr Ayşe HİÇSÖNMEZ

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER GL - 10. Sınıf / A Şubesi (ALANI YOK) 1 22 TACETTİN ULUBAY 2 61 YETER AVINCA 3 1122 HALİL İBRAHİM AVCI 4 1132 İLKER KATIRCI 5 1138 SERHAT TÜNCER 6 1181 FİKRET ÇELİK 7 9208 GÖRKEM TAŞTAN GL - 10. Sınıf

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E.

Eğitim ve Öğretim Yılı Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. SIRA NO ÖĞRENCİ NUMARASI 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılı ADI SOYADI PROGRAMI 1. 12330304 Doğancan ÖZCAN Bilgisayar Programcılığı İ.Ö. 2. 12330303 Mert ÖZAY Bilgisayar Programcılığı U.E. 3. 12330178 Kardelen

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

Uluslararası SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler

Uluslararası SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler Kişisel Akademik Bilgiler Uluslararası SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler Karakaş, Z. and Kadir, S., 1998, Mineralogy and genesis of the sepiolite-palygorskite in Neogene

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ MEZUNLARI OKUL NO ADI

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ MEZUNLARI OKUL NO ADI DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KÜTAHYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MEZUN OLEN VE DİPLOMASI GELEN ÖĞRENCİ LİSTESİ 09.08. 2017 MEZUNLARI 201651501801 BARIŞ KAPLAN Bilgisayar Programcı BASIM AŞAMASINDA 201551501016

Detaylı

Doç.Dr. İRFAN TEMİZEL

Doç.Dr. İRFAN TEMİZEL Doç.Dr. İRFAN TEMİZEL ÖZGEÇMİŞ DOSYASI KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Yılı : Doğum Yeri : Sabit Telefon : Faks : E-Posta Adresi : Web Adresi : Posta Adresi : 1974 SAMSUN - MERKEZ T: 4623772741 F: 4623257405 itemizel@ktu.edu.tr

Detaylı

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici

Kimya Grubu Asil Liste DEU. Kimya Grubu Asil Liste DEU Harici Kimya Grubu Asil Liste DEU 1 DUYGU KAMIŞ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.96 75.73 14.2.1992 2011 2016 2 NAGİHAN KAYA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN KİMYA 2.89 74.1 17.2.1993 2011 2016 3 ZEKİ TOK DOKUZ

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ Genel Kavramalar Maden: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere denir.

Detaylı

Hizan (Bitlis) depremi (Mw=4.2) bilgi notu

Hizan (Bitlis) depremi (Mw=4.2) bilgi notu 24.05.2018 Hizan (Bitlis) depremi (Mw=4.2) bilgi notu Gürol Seyitoğlu a, Bülent Kaypak b,c, Korhan Esat a a Ankara Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bl., Tektonik Araştırma Grubu, Gölbaşı, Ankara b Ankara Üniversitesi,

Detaylı

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN

2015 PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Türü Öğrenim Şekli Dili Burs KONT/YERLEŞEN PROGRAM ADI ÜNİVERSİTE FAKÜLTE İL Öğrenim Şekli Dili Burs Büyük 102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi Çanakkale Onsekiz Mart Ünv. Çanakkale Sağlık Yüksekokulu Çanakkale Devlet 6 6 SAY 27802316 29506409

Detaylı

Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book 2-6 Nisan / April 2012

Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book 2-6 Nisan / April 2012 Bildiri Özleri Kitabı Abstracts Book 2-6 Nisan / April 2012 MTA Genel Müdürlüğü Kültür Sitesi/Ankara Congress Center of General Directorate of MTA/Ankara Editörler / Editors Ayhan KOÇBAY Korhan ESAT Nilsun

Detaylı

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 217-218 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI DOKTORA PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI ARKEOLOJİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI Adı ve Soyadı

Detaylı

Yarışma Adı : Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları

Yarışma Adı : Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları Türkiye Atletizm Federasyonu Ankara Atletizm İl Temsilciliği Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları Ankara Yarışma Adı : Atatürk'ü Anma Kros Yarışmaları Mesafe : Kategori : Küçük Erkekler Yarışma Yeri : Ankara

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye.

Potansiyel. Alan Verileri ile. Maden aramacılığı; bölgesel ön arama ile başlayan, Metalik Maden Arama. Makale www.madencilik-turkiye. Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeofizik Yüksek Mühendisi seyfullah@adilozdemir.com Adil Özdemir Adil Özdemir Mühendislik ve Sondaj Jeoloji Yüksek Mühendisi

Detaylı

İsmail DİNÇARSLAN. Antropoloji Bölümü Telefon: /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara

İsmail DİNÇARSLAN. Antropoloji Bölümü Telefon: /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara İsmail DİNÇARSLAN Antropoloji Bölümü Telefon: +90 312 310 32 80 /1732 Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, 06100, Ankara Adres: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Antropoloji

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ENCÜMENİ TOPLANTI GÜNDEMİ 26/10/2017 PERŞEMBE SAAT:14.00 1. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın yetki ve sorumluluğunda bulunan ekli ilan listesinde koordinatları belirtilen

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK YÜKSEKOKULU , LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Dersin Kodu / Kredisi 47 / 3 + 21-211 Lisans - Önlisans Akademi Takvimi Sömestre Bahar LOJİSTİK YÖNETİMİ final sınavı Yarıyıl Sonu S. Sınav Tarihi 2.6.211 Sınavın İlan

Detaylı

AÇILIŞ KONUŞMALARI (OPENING SPEECHS) I. OTURUM (SESSION I) Oturum Yürütücüleri (Chairs): Engin MERİÇ & Şeyda PARLAR

AÇILIŞ KONUŞMALARI (OPENING SPEECHS) I. OTURUM (SESSION I) Oturum Yürütücüleri (Chairs): Engin MERİÇ & Şeyda PARLAR 8:00-9:00 27.10.2018-CUMARTESİ (Saturday) KAYIT (registration) 9:00-9:45 AÇILIŞ KONUŞMALARI (OPENING SPEECHS) 9:45-10:00 ÇAY SAATİ (TEA BREAK) I. OTURUM (SESSION I) Oturum Yürütücüleri (Chairs): Engin

Detaylı

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU

TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU TÜRKIYE ÜNIVERSITELER ATICILIK SAMPIYONASI 17-20 MART 2011 / KARA HARP OKULU ERKEKLER TABANCA YARISMASI 5 6 3 Abdulkadir TEMURTAS 2 94 98 94 95 94 96 571 15* 2 Furkan DÜZEN 1 93 92 93 96 93 93 560 10*

Detaylı

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ

AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ JEOLOJĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ AKSARAY YÖRESĠNĠN JEOLOJĠK ĠNCELEMESĠ HARĠTA ALIMI DERSĠ RAPORU 3. GRUP AKSARAY 2015 T.C. AKSARAY ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK

GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK 2015-2016 GÜZ DÖNEMİ HMK 109 ŞB 10 FİZİK SOY 1 21351367 AKKUZU HÜSEYİN 2 21351463 ÇELİKOĞLU SÜLEYMAN 3 21351549 KOCAOĞLU DENİZ CAN 4 21451696 ASLAN BAYRAM 5 21451702 AŞIRIM YİĞİT AŞAN 6 21451716 AYDIN

Detaylı

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik

Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik Bilkent Ünv. (Ankara) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (Kapsamlı Burslu) MF-4 368,794 558,793 589 50 Koç Ünv. (İstanbul) Özel Mühendislik F. Elektrik-Elektronik Müh. (İngilizce) (Başarı Burslu)

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı SIRA 696 SAYILI KANUN KAPSAMINDA 21/03/2018 TARİHİNDE YAPILAN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİ YAPACAK PERSONELE AİT UYGULAMALI SINAV

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ 2015-16 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ BİLİMSEL İNTİBAK (MTOK) SINAV SONUÇLARI Sıra OgrenciNo OgrenciAdiSoyadi AkademikProgramAdi Sonuç Bütünleme 1 2015010814005 SERHAT

Detaylı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4)

Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) Elektrik-Elektronik Mühendisliği (MF-4) ÜNİVERSİTE D/Ö 2015 2014 2015 2014 2015 2015 2014 2014 B.SIRA B.SIRA T.PUAN T.PUAN KON. YER. KON. YER. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (İngilizce) Devlet 372 440

Detaylı

Mesken Genel Durum Listesi

Mesken Genel Durum Listesi C2-04 1 C2-0402 HANİFE TÜRKMEN 432,71 (Borçlu) 2 C2-0403 MEHMET FİKRİ ERTÜRK 3 C2-0405 KADRİYE AŞIKKUTLU 436,21 (Borçlu) 4 C2-0408 MELİK KIRMAÇ 49,50 (Borçlu) 5 C2-0409 MUSTAFA BAL 2,20 (Borçlu) 6 C2-0410

Detaylı

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Öğretim Üyesi Sayıları ÜNİVERSİTE ADI DEVLET ÜNİVERSİTELERİ Sayıları Tarihi PROFESÖR Dolu Kadro Yüzdelik ı Doçent DOÇENT DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ Doktor ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 21.07.2010 11 13,41 15 18,29 56 68,29 ADANA ALPARSLAN

Detaylı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı

Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı Jeofizik Mühendisliği Eğitimi Sertifika Programı Giriş: Gravite Yöntemi Gravite, en basit anlamda kütleleler arasındaki çekim kuvvetidir. Yerküre, bu kütlelerden birini oluşturmaktadır. Yerin çekimi ivmesindeki

Detaylı

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay

Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Cumhuriyet 21.06.2003 DEPREM ARAŞTIRMALARI Urla-Balıkesir arası depremlerin nedeni fosil bir fay Urla (İzmir) depremine neden olan faylar önceden biliniyor muydu? Günümüzde Urla ile Balıkesir arasında

Detaylı