Cebir II 2008 Bahar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cebir II 2008 Bahar"

Transkript

1 MIT Açk Ders Malzemeleri Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için ve sitelerini ziyaret ediniz. 1

2 FONKS YON C S MLER Karma³k t-düzlemini T, ve t ye ba l rasyonel fonksiyonlar cismi C(t) yi F ile gösterelim. F nin elemanlar, p ile q karma³k polinomlar ve q 0 olmak üzere p(t)/q(t) kesirleridir. Fonksiyon cisimleri, F nin sonlu cisim geni³lemeleridir. K, F = C(t) üzerinde derecesi n olan bir fonksiyon cismi ve α bu geni³lemenin ilkel eleman olsun. f, K = F (α) ile F [x]/(f) izomorf olacak biçimde, α için F üzerindeki indirgenemez polinom olsun. Katsaylardaki paydalar temizleyerek, f yi C[t, x] içinde bir indirgemez polinoma dönü³türüp (2) f(t, x) = a n (t)x n + a n 1 x n a 1 (t)x + a 0 (t), biçiminde yazarz. Burada t ye ba l a i (t) polinomlarnn ortak böleni 1 dir. f polinomunun α ilkel elemannn seçimine ba l oldu unu hatrlamak önemlidir. Bir f(t, x) polinomunun Riemann yüzeyi X, karma³k (t, x)-uzay C 2 içinde f nin sfrlarnn olu³turdu u geometrik yerdir. x e ba l derecesi n olan bir f(t, x) polinomunun Riemann yüzeyi T nin bir n-yaprakl çatall örtüsüdür. Çatal noktalar, üzerinde X in n den az noktas olan t = t 0 noktalardr. Bunlar, f ile f x in ortak çözümünün oldu u noktalardr. Esas olarak, Riemann yüzeyleri hakknda söyledi imiz her ³ey, sonlu sayda noktann d³nda geçerlidir. Dolaysyla, ³u gösterimi kullanrz: X sonsuz bir kümeyse, X, özellikle belirtilmemi³ bir sonlu altkümesinin X den çkarlmas ile elde edilen kümeyi gösterir: (1) X = X (de i³ken sonlu küme). lerlerken, a³a daki basit örnek hep elimizde olacak, (3) f(t, x) = x 2 t. Bu polinomun Riemann yüzeyi sayfa 518'de çizilmi³tir. K ve L cisim geni³lemelerinin izomorzmi, F üzerinde birim fonksiyon olan ϕ : K L cisimlerinin cisim izomorzmidir. T nin çatall örtülerinin X Y izomorzmi, bu yüzeylerin T ye izdü³ümleri ile uyumlu olan sürekli, bire-bir ve örten θ : X Y fonksiyonlardr. Buradaki üsler, θ fonksiyonunun tanml olmas için X ve Y den çkarmay bekledi imiz sonlu saydaki noktaya i³aret etmektedir. Gev³ek bir biçimde ifade edecek olursak, e er S yol ba lantlysa, bir π : S T çatall örtüsünü de yol ba lantl olarak adlandrrz. Bu, S nin yeterince büyük her sonlu altkümesi için, S kümesinin yol ba lantl olmas demektir. Sradaki teorem F nin cisim geni³lemelerini tanmlar. Bu teoremin kant, ne yazk ki burada sunmak için çok uzundur. Teorem 4. [Riemann Varlk Teoremi] (a) f(t, x) indirgenemez bir polinom olsun. f nin Riemann yüzeyi, T nin bir yol ba lantl çatall örtüsüdür. 2

3 (b) S, T nin bir yol ba lantl çatall örtüsü olsun. Riemann yüzeyi S ye izomorf olan indirgenemez bir f(t, x) polinomu vardr. (c) f(t, x) ile g(t, x) indirgenemez polinomlar, K ile L bunlarn tanmlad cisim geni³lemeleri ve X ile Y yine bunlarn tanmlad Riemann yüzeyleri olsun. K ve L nin, F nin izomorf cisim geni³lemeleri olmas için gerek ve yeter ko³ul X ve Y nin, T nin izomorf çatall örtüleri olmasdr. Bu teorem, iki polinomum tanmlad cisim geni³lemelerinin izomorf olup olmadklarna karar vermeyi sa layan bir yöntem sunar. Sk sk kullanlabilecek basit bir kriter, çatal noktalarnn çak³mas gerekti idir. Ancak, T nin bir S çatall örtülüsü verilirse, Riemann yüzeyi S olan bir polinom bulmak zor olabilir. Bir çok polinom izomorf cisim geni³lemeleri tanmlar, fakat beklenenin aksine, bir çok seçenek oldu unda bunlardan birini bulmak genellikle daha zorla³r. (c) seçene inin bir ksmn göstermek görece daha kolaydr: Önerme 5. f(t, x) ile g(t, y) indirgenemez polinomlar, ve X ile Y, K = F [x]/(f) ile K = F [y]/(g) cisim geni³lemelerine kar³lk gelen Riemann yüzeyleri olsun. Cisim geni³lemelerinin bir ϕ : K L izomorzmi, Riemann yüzeylerinin θ : X Y izomorzmini tetikler. Proof. t de i³kenini geçici olarak dü³ürelim ve f(t, x) yerine f(x), vb. yazalm. ϕ izomorzmi, g(y) nin K içinde, bir b(x) polinomunun modulo (f) kalan olarak gösterilebilecek bir β kökünü verir. θ : X Y fonksiyonu, θ(t, x) = (t, b(x)) biçiminde tanmlanr. g(β) = 0 oldu undan, g(b(x)) eleman F [x] nin (f) ideali içerisindedir. Dolaysyla, g(b(x)) = h(x)f(x) e³itli ini sa layan bir h(x) polinomu vardr. t de i³kenini gösterimde tekrar yerine koyarsak, (6) g(t, b(x, t)) = h(t, x)f(t, x) elde ederiz. (t, x), X in bir noktasysa, f(t, x) = 0 ve g(t, b(t, x)) = h(t, x)f(t, x) = 0 olur, ve bu nedenle θ(t, x), Y nin bir noktas olur. K ve L nin rolleri de i³tirilerek ters fonksiyon elde edilir. b(x) ve h(x) katsaylar F den polinomlar oldu undan, paydalarda t ye ba l polinomlar yer alabilir. Bu nedenle, θ baz noktalarda tanmsz olabilir. Kes ve Yap³tr Kes ve Yap³tr bir çatall örtüyü in³a etmek veya bozmak için kullanlan bir yöntemdir. x 2 t polinomunun Riemann yüzeyi olan X örne imize geri dönelim. X i, sayfa 518'deki ³eklin iki katl yeri olan negatif gerçel eksen boyunca açarsak, bir parças re x > 0 ve di er parças re x < 0 olan iki parçaya ayrlr. Kesti imiz yer boyunca ne oldu unu ihmal edersek, bu parçalardan her birinin t-düzlemi T ye bijektif izdü³ümleri vardr. 3

4 Bu prosedürü tersine çevirerek, X e izomorf bir çatall örtüyü ³u ³ekilde olu³turabiliriz: T nin üzerine karma³k düzlemin iki kopyas olan S 1 ve S 2 yi yerle³tirelim ve negatif gerçel eksen olan (, 0] boyunca bunlar keselim. T nin bu kopyalar, yaprak lar olarak adlandrlacak. Daha sonra, S 1 in A yönünü, S 2 nin B yönüne ve ayn biçimde B Yönünü A Yönüne yap³tralm (Sayfa 520'deki ³ekle baknz). Bu yap³trmay, yüzeyin kendisini kesmesine izin vermeden yapabilmek için dört boyuta ihtiyaç duyarz. n-yaprakl bir S T çatall örtüsünün verildi ini varsayalm, ve p 1,..., p k T deki çatal noktalarnn kümesi olsun. ν = 1,..., k için p ν noktasndan sonsuza giden birbirleriyle kesi³meyen C ν yar do rular seçeriz. T yi C ν yar do rular boyunca ve S yi de bu yar do rularn üzerinde yer alan tüm noktalarda keserek açk hale getiririz (sayfa 521'e baknz). Keserek açk hale getirmek ile neyi kastetti imizi daha belirginle³tirmeliyiz. T yi keserek açk hale getirmekle, C ν yar do rular üzerindeki p ν de dahil tüm noktalar ve S yi keserek açk hale getirmekle ise bu yar do rular üzerindeki tüm noktalar çkartt mz konusunda anla³alm. Lemma 7. S, C ν yar do rular üzerinde kesilerek açk hale getirildi inde, her birinin izdü³ümü, kesilmi³ T düzlemine bijektif olan n tane rasgele numaralandrlm³ S 1,..., S n yapra nn birle³imi olacak biçimde bile³enlerine ayrlr. Bu do rudur, çünkü birincisi, kesilmi³ yüzey S, kesilmi³ yüzey T nin çatall olmayan bir örtü uzaydr ve ikincisi, T deki yar do rularn tümleyeni basit ba lantl bir kümedir. Basit ba lantl bir kümenin çatall olmayan örtüsünün bile³enlerine ayrlmas sezgisel olarak akla yakn gelir. Bir p noktasn kapsayan yaprak, kesik ksmlar üzerinden geçmeyen bir yol üzerinden p ile birle³tirilebilen bütün noktalar kapsar. Bunun kant, [Munkres, Topoloji sayfa 342, Al³trma 8] içinde al³trma olarak verilmi³tir. imdi, S yüzeyini yeniden olu³turmak için kesilmi³ T düzleminin n kopyasn alalm, bunlar yaprak olarak adlandrp S 1,..., S n olarak etiketleyelim. Bunlar T üzerine yerle³tirelim. Kesikler d³nda, bu yapraklarn birle³imi çatall örtümüzdür ve S yi yeniden olu³turmak amacyla yapraklar kesikler boyunca yap³trmak için bir kural tanmlamalyz. T üzerinde p ν noktasnn etrafna saatin ters yönünde bir daire çizeriz (sayfa 521'e baknz) ve C ν yar do rusunun C ν yü kesmeden önce geçti imiz yönünü yön A ve kestikten sonra geçti imiz yönünü yön B olarak adlandrrz. Benzer biçimde bir S i yapra üzerinde bunlara kar³lk gelen yönleri srasyla A i ve B j olarak adlandrrz. O zaman, S için yap³trma kural, A i nin, bir j için B j ile yap³trlmas anlamna geliyor. Bu kural, 1,..., n indekslerinin i yi j ye gönderen σ ν permütasyonu ile tanmlanr. Rasgele σ ν permütasyonlarn kullanarak bir örtü in³a edebilece imiz oldukça açktr. Sadece, çatal noktalarnn kendisinde ne olaca açk de ildir. Belirsizli i ortadan kaldrmak için, çatal noktalarn ve bunlarn üzerinde yatan noktalar ihmal ederiz. Çatallanma Verisi. ν = 1,..., k için 1,..., n indekslerinin bir σ ν permütasyonu. 4

5 Yap³trma Açklamalar. σ ν (i) = j ise, C ν boyunca A i yönünü B j yönü ile yap³trnz. Yap³trma tamamland nda kesik yer kalmaz ve yapraklarn birle³imi bir örtü verir. Sayfa 518'de gösterilen Riemann yüzeyi için oldu u gibi, elde edilen, kendisini kesmeyen yüzeyin gömülmesi için de dört boyuta ihtiyaç vardr. E er σ ν permütasyonu birim permütasyonsa, her yapra n C ν boyunca kendisine yap³trld n belirtelim. Bu durumda, p ν noktasnn gerçek bir çatal noktas olmad n söyleriz. Sradaki sonuç tart³may özetlemektedir: Sonuç 8. Her n-yaprakl S T çatall örtüsü, kes ve yap³tr i³lemi ile in³a edilmi³ olanlardan birine izomorftur. Yapraklarn numaralandrlmasnn rasgele oldu unu ve Riemann yüzeyi için en üst yaprak gibi bir kavramn içsel bir anlam olmad n belirtmek önemlidir. E er bir en üst yüzey olsayd, x fonksiyonunu, bu yapraktaki de erini seçerek tek de erli bir fonksiyon olarak tanmlayabilirdik. Bu ancak Riemann yüzeyi kesilerek açk hale getirildikten sonra yaplabilir. Esas nokta budur: Yüzey üzerinde dola³mak bizi bir yapraktan bir yapra a sürükler. Yapraklarn rasgele numaralandrlmasnn d³nda, σ ν permütasyonlar S örtüsü tarafndan biricik olacak biçimde belirlenir. Numaralandrmann bir ρ permütasyonu ile de i³tirilmesi, her σ ν permütasyonunu ρσ ν ρ 1 e³leni i ile de i³tirecektir. Sonuç 9. Kes ve yap³tr i³lemi ile, ayn p ν noktalar ve C ν yar do rular kullanlarak in³a edilmi³ çatall örtüler X ve Y olsun. Yap³trma verisi ile tanmlanan permütasyonlar, srasyla σ ν ve τ ν olsun. X ve Y nin izomorf çatall örtüler olmas için gerek ve yeter ko³ul, her ν için τ ν = ρσ ν ρ 1 e³itli ini sa layan bir ρ permütasyonunun olmasdr. Önerme 10. Kes ve yap³tr ile in³a edilmi³ S çatall örtüsünün yol ba lantl olmas için gerek ve yeter ko³ul, σ 1,..., σ k permütasyonlarnn, yapraklar kümesine geçi³ken olarak etki eden, simetrik grubun bir H altgrubunu üretmesidir. Kant. Her S i yapra yol ba lantldr. σ ν permütasyonlarndan biri i indeksini j ye gönderiyorsa, S i ve S j yapraklar C ν boyunca yap³trlr. Bu durumda, S i nin bir noktasndan S j nin bir noktasna kesik üzerinden giden ksa bir yol olacaktr. Yapraklarn kendileri yol ba lantl oldu undan, S i ile S j nin herhangi iki noktas bir yolla birle³tirilebilir. Dolaysyla, S nin yol ba lantl olmas için gerek ve yeter ko³ul, her i, j indeks çifti için, i = i 0 i 1... i r = j ko³ulunu sa layan bir σ ν permütasyonlar dizisinin olmasdr. Bunun do ru olmas için gerek ve yeter ko³ul, H grubunun geçi³ken olarak etki etmesidir. Permütasyonlar Hesaplamak 5

6 Bir Riemann yüzeyinin yap³trma verisini tanmlayan σ ν permütasyonlarn belirlemek ortaya iki problem çkarr. Birincisi yerel problem. Her çatal noktas p de, bu noktann etrafna bir daire çizildi inde olu³an, yapraklarn σ permütasyonunu belirlemeliyiz. Gördü ümüz gibi, σ, yapraklarn numaralandrlmasna dayanr. kincisi, yapraklar, her çatal noktas için oldu u biçimde numaralandrd mza emin olmalyz. Yerel problem çözülebilir, fakat karma³k durumlarda sayy elle kontrol etmek zordur. Ku³kusuz, bilgisayarla bir problem olmayacaktr. Bilgisayarn yapt ³udur. Kesik düzlem T içinde, bir b taban noktas seçer ve f(b, x) polinomunun n farkl kökünü uygun bir kesinlikle nümerik olarak hesaplar. Bu kökleri rasgele bir biçimde, diyelim γ 1,..., γ n olarak numaralandrr ve γ i kökünü kapsayan yapra S i olarak adlandrarak, yapraklar etiketlendirir. Daha sonra, bir çatal noktas olan p ν noktasnn yaknndaki b ν noktasna, kesiklerden geçmemeye özen göstererek gider. γ i kökleri sürekli olarak de i³ir ve bilgisayar, bu de i³imi her küçük admda yeniden kök hesaplayarak takip edebilir. Bu, ona b ν noktasndaki yapraklar nasl etiketlendirece ini söyler. Daha sonra, σ ν permütasyonunu belirlemek için, bilgisayar p ν etrafnda saatin ters yönünde bir yol takip eder ve yol boyunca kökleri yeniden hesaplar. Yol, C ν kesi inden geçti inden, b ν noktasna geri döndü ünde, köklere σ ν permütasyonu etki edecektir. Söylemek gereksiz, bunu elle yapmak inanlmaz zordur. Daha sonra sunaca mz örneklerde bunun üstesinden gelmenin yollarn bulaca z. Yerel problemin, tam olmayan bir analizini verelim. Yöntemimiz, Riemann yüzeyini, bildi imiz bir ba³kas ile, bir ba³ka deyi³le y k t polinomunun Y Riemann yüzeyi ile ili³kilendirerek permütasyonu belirlemektir. Bu, T nin sadece orijinde çatall olan bir k-yaprakl örtüsüdür ve yapraklarn uygun bir numaralandrlmas ile permütasyon çevrimsel olacaktr. Bunu görmek için, T deki orijin etrafndaki bir çembersel yolu t = re iθ olarak parametrize edelim. y k = t oldu undan, Y nin bu yol üzerinde yatan ksmn ρ k = r ve kη = θ olmak üzere y = ρe iη biçiminde parametrize edebiliriz. Daha sonra, e er t = r, y = ρ noktasndan ba³larsak, η nn de eri 0 dan 2π ye de i³ti inde T deki çembersel bölge orijinin etrafnda k kez döner. Bu, yapraklarn permütasyonunun çevrimsel oldu unu gösterir. Bir Riemann yüzeyinin, Puiseux serisi olarak bilinen, t nin kesirli üslerine ba l bir kuvvet serisi tarafndan yerel olarak parametrize edildi i bilinmektedir. Bu seriler oldukça karma³kla³abilir. Bu nedenle, sk sk kullanlan bir özel durum ile yetinece iz. f(t, x) = 0 ile verilen Riemann yüzeyi X, ve X in bir çatal noktas t 0 olsun. t = t 0 yerine koydu umuzda, tek de i³kenli bir f 0 (x) = f(t 0, x) elde ederiz. Önerme 11. Yukardaki gösterimle, x 0 f 0 (x) polinomunun bir kökü olsun. x 0 n f 0 (x) in k-katl bir kökü oldu unu, ksmi türevinin (t 0, x 0 ) noktasnda 0 olmad n f varsayalm. Bu durumda, t 0 noktasndaki yapraklarn permütasyonu bir k-çevrimdir. Kant. (t 0, x 0 ) noktasn orijine ta³mak için de i³kenleri de i³tiririz ve 6

7 (12) f(t, x) = a ij t i x j yazarz. Birinci madde, a 0j katsaylarnn j < k için 0 ve a 0k 0 oldu unu söyler. kinci madde, a 10 0 oldu unu söyler. Dolaysyla, u(0) 0 ve v(0, 0) 0 olmak üzere f polinomu (13) f(t, x) = x k u(x) tv(t, x) biçimde yazlr. Herhangi bir s karma³k says için, (1 + z) s terimi ( ( s s (14) (1 + z) s = 1 + z + z 1) 2) z < 1 için yaknsayan bir binom serisi açlmna sahiptir. Burada, (15) ( s k) = s(s 1) (s k+1) k(k 1) 1 dir. ϕ(t, x) = u v olsun. ϕ(0, 0) 0 oldu undan, uygun bir c skaleri ve z = z(t, x) fonksiyonu için ϕ = c(1+z)ϕ yazabiliriz. Daha sonra, s = 1 k ve ψ(t, x) = ϕ(t, x)s olmak üzere, (16) x k ψ k = t e³itli i yazlabilir. Birimin kökü ile ilgili bir belirsizlik olsa da, kökleri uygun bir biçimde seçerek ve y k = t e³itli ini de kullanarak, y = xψ(t, x) elde ederiz. Bu e³itlik Y Riemann yüzeyinden X e bir yerel izomorzm tanmlar. Örnek 17. f(t, x) = x 2 t 3 + t ve f x = 2x dir. Bu nedenle, X iki yaprakl bir örtüdür. Üç tane çatal noktas vardr, t = 0, t = 1 ve t = 1. Ayrca, f = 3t2 + 1 oldu undan, tüm çatal noktalarnda Önerme 11 kullanlabilir. Dolaysyla, bu noktalarn her birindeki yapraklarn permütasyonu ( 1 2) transpozisyonudur. Bu durumda, yapraklarn numaralandrlmas konusunda dikkatli olmamza gerek yoktur, çünkü yer de i³tirmek transpozisyonu de i³tirmeyecektir. Örnek 18. f(t, x) = x 3 3x + t ve f x = 3x2 3 dür. Burada X üç yaprakl bir örtüdür. Çatal noktalar p 1 : t = 2 ve p 2 : t = 1 dir. f = 1 oldu undan, yine Önerme 13 kullanlabilir. p 1 noktasndaki σ 1 permütasyonunu belirlemek için, f polinomunda t = 2 yerle³tirerek x 3 3x+2 = (x 1) 2 (x 2) elde ederiz. (2, 1) noktasnda çift kat kök vardr. f hiçbir yerde 0 olmad ndan, σ 1 permütasyonu 2-çevrim içerir ve üç indeksin bir permütasyonu oldu undan bir transpozisyondur. Benzer biçimde, σ 2 de bir transpozisyondur. 7

8 Yapraklar σ 1 =(1 2) olacak biçimde numaralandrabiliriz. X yol ba lantl oldu undan, σ 1 ve σ 2 bir geçi³ken permütasyonlar grubu üretir. Dolaysyla, σ 2 (2 3) veya (1 3) olmaldr. S 1 ve S 2 olarak adlandrlan yapraklar de i³tirmek σ 1 permütasyonunu etkilemeyecek, fakat di er iki transpozisyonun yerlerini de i³tirecektir. Bu nedenle uygun bir numaralandrmayla, σ 1 = (1 2) ve σ 2 = (2 3) elde ederiz. Örnek 19. f(t, x) = x 3 t(t 1) 2 ve f x = 3x2 dir. X yine üç yaprakl bir örtüdür. Çatal noktalar t = 0 ve 1 dir. f(0, x) ve f(1, x) in ikisinin de üç katl kökleri vardr. f = 3t2 4t + 1 ksmi türevi t = 0'da 0 de ildir, bu nedenle bu noktada yapraklarn permütasonu çevrimseldir. Uygun bir numaralandrmayla, σ 0 olarak adlandraca mz t = 0 noktasndaki permütasyon (1 2 3) olacaktr. Fakat, t = 1 noktasnda problemler vardr. Öncelikle, f ksmi türevi t = 1 noktasnda sfrdr. Ayrca, ikinci noktadaki yapraklarn numaralandrlmasn nasl kontrol edebiliriz? Bir önceki örnekte, permütasyonlar belirlemek için Riemann yüzeyinin yol ba lantl oldu unu bilmek yeterliydi. Bu bize burada bir bilgi vermez, çünkü σ 0 yapraklaran geçi³ken olarak etki eder. Sadece en basit durumlarda çal³an bir kri kullanalm. Fikir, geni³ bir Γ çemberi etrafnda yürüyerek elde etti imiz permütasyonu hesaplamaktr. Sayfa 521'deki ³ekile tekrar bakarsak, büyük bir çembersel yolun her kesikten bir kez geçece ini görürüz. C 1 kesi inin sa ndan ba³lad mz dü³ünürsek, yapraklara σ r σ 2 σ 1 çarpm permütasyonu etki edecektir. Elimizdeki durumda bu σ 1 σ 0 dr. Bu permütasyonu belirleyebilirsek, σ 0 bildi imizden, σ 1 i de elde edebilece iz. u = t 1 de i³ken de i³ikli ini yapalm. T düzleminin sonsuzdaki noktas u = 0 dr. 0 θ 2π ve r büyük olmak üzere t = re iθ yolu, oryantasyonun tersine çevrilmi³ olmas d³nda, etrafndaki küçük u = r 1 e iθ çembersel yolu ile ayndr. Yol, etrafnda, saatin ters yönünde bir çember çizer. Bu yön de i³ikli inin etkisi, σ 1 σ 0 permütasyonunu tersiyle de i³tirmektir: f(t, x) polinomunda t = u 1 yerle³tirelim: (20) f(u 1, x) = x 3 u 1 (u 1 1) 2 Payday temizlersek, (ux) 3 = (1 u) 2 elde ederiz. x = u 1 y yerle³tirirsek: (21) f(t 1, t 1 x) = h(u, y) = y 3 (1 u) 2. u, 0 ve dan farkl oldu unda, (t, x) = (u 1, u 1 y) nin tersi vardr. Dolaysyla, f = 0 ve h = 0 ile tanmlanan Riemann yüzeyleri izomorftur. u = 0 noktasnn üzerine bakarsak, h(0, y) nin üç kökü oldu unu görürüz: 1, ω, ω 2. Dolaysyla, bir çatal noktas de ildir. Bu (σ 1 σ0 1 ) = 1 oldu unu gösterir. σ 0 = (1 2 3) oldu undan, σ 1 = (3 2 1) dir. 8

18.702 Cebir II 2008 Bahar

18.702 Cebir II 2008 Bahar MIT Açk Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.702 Cebir II 2008 Bahar Bu materyallerden alnt yapmak veya Kullanm artlar hakknda bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2]

(i) (0,2], (ii) (0,1], (iii) [1,2), (iv) (1,2] Bölüm 5 KOM ULUKLAR 5.1 KOM ULUKLAR Tanm 5.1.1. (X, T ) bir topolojik uzay ve A ile N kümeleri X uzaynn iki alt-kümesi olsun. E er A T N olacak ³ekilde her hangi bir T T varsa, N kümesine A nn bir kom³ulu

Detaylı

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T

f 1 (H ) T f 1 (H ) = T Bölüm 15 TIKIZLIK 15.1 TIKIZ UZAYLAR 15.1.1 Problemler 1. Her sonlu topolojik uzay tkzdr. 2. Ayrk bir topolojik uzayn tkz olmas için gerekli ve yeterli ko³ul sonlu olmasdr. 3. Ayn bir küme üzerinde S T

Detaylı

Çarpm ve Bölüm Uzaylar

Çarpm ve Bölüm Uzaylar 1 Ksm I Çarpm ve Bölüm Uzaylar ÇARPIM UZAYLARI 1 ÇARPIM TOPOLOJ S 2 KARMA P R O B E M L E R 1. A ile B, srasyla, (X, T )X ile (Y, S ) topolojik uzaylarnn birer alt-kümesi olsunlar. (a) (A B) = A B (b)

Detaylı

f( F) f(f) K = K F f 1 f( F) f 1 (K) = F F f 1 (S ) = [f 1 (S)] f(x) S V

f( F) f(f) K = K F f 1 f( F) f 1 (K) = F F f 1 (S ) = [f 1 (S)] f(x) S V Bölüm 6 SÜREKL FONKS YONLAR 6.1 YEREL SÜREKL L K Tanm 6.1.1. (X, T ) ve (Y, S) topolojik uzaylar ile f : X Y fonksiyonu verilsin. E er f(x 0 ) ö esinin her V kom³ulu una kar³lk f(u) V olacak ³ekilde x

Detaylı

S = {T Y, X S T T, S S} (9.1)

S = {T Y, X S T T, S S} (9.1) Bölüm 9 ÇARPIM UZAYLARI 9.1 ÇARPIM TOPOLOJ S Bo³ olmayan kümelerden olu³an bo³ olmayan bir ailenin kartezyen çarpmnn da bo³ olmad n, Seçme Aksiyomu [13],[20], [8] ile kabul ediyoruz. imdi verilen aileye

Detaylı

19.8. PROBLEMLER 0.1 PROBLEMLER 0.1. PROBLEMLER a herhangi bir nicelik says ise

19.8. PROBLEMLER 0.1 PROBLEMLER 0.1. PROBLEMLER a herhangi bir nicelik says ise 0.1. PROBLEMLER 1 19.8. PROBLEMLER // 0.1 PROBLEMLER // 1. a herhangi bir nicelik says ise (i) a + 0 = a, a0 = 0, a 0 = 1 oldu unu gösteriniz. A³a daki kümelerin e³güçlülü ünden nicelik saylar için istenen

Detaylı

A = i I{B i : B i S} A = x A{B x A : B x S}

A = i I{B i : B i S} A = x A{B x A : B x S} Bölüm 4 TOPOLOJ TABANI 4.1 TOPOLOJ TABANI Tanm 4.1.1. Bir S P(X) ailesi verilsin. S ye ait kümelerin her hangi bir bile³imine e³it olan bütün kümelerin olu³turdu u aileye S nin üretti i (do urdu u) aile

Detaylı

TOPOLOGY TEST A³a dakilerden hangisi bir süzgeç de ildir? 3. A³a dakilerden hangisi a³kn bir süzgeç de ildir?

TOPOLOGY TEST A³a dakilerden hangisi bir süzgeç de ildir? 3. A³a dakilerden hangisi a³kn bir süzgeç de ildir? 1 TOPOLOGY TEST 02 1. S ailesi X kümesi üzerinde bir süzgeç ise, a³a dakilerden hangisi sa lanmaz? (a) / S (b) * S (c) X S (d) A, B S A B S (e) (V S ) (V W ) W S 2. A³a dakilerden hangisi bir süzgeç de

Detaylı

Soru Toplam Puanlama Alnan Puan

Soru Toplam Puanlama Alnan Puan 26.11.2013 No: Ad-Soyad: mza: Soru 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Toplam Puanlama 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 105 Alnan Puan 405024142006.1 CEB RSEL TOPOLOJ ARASINAVI CEVAP ANAHTARI SORULARI (ÖRGÜN Ö

Detaylı

TOPOLOJ TEST A. 1. A³a dakilerden hangisi topoloji tanmlama yöntemi de ildir?

TOPOLOJ TEST A. 1. A³a dakilerden hangisi topoloji tanmlama yöntemi de ildir? 1 TOPOLOJ TEST A 1. A³a dakilerden hangisi topoloji tanmlama yöntemi de ildir? (a) Açk kümeleri belirleme (b) Kapal kümeleri belirleme (c) Alt-kümeleri belirleme (d) Kaplamlar belirleme (e) çlemleri belirleme

Detaylı

A = i IA i = i I A = A = i IA i = {x α((α I) (x A α ))} (7.7) A = (α,β I) (α β) A α A β = (7.8) A A

A = i IA i = i I A = A = i IA i = {x α((α I) (x A α ))} (7.7) A = (α,β I) (α β) A α A β = (7.8) A A Bölüm 7 KÜME A LELER 7.1 DAMGALANMI KÜMELER E er inceledi imiz kümelerin says, alfabenin harerinden daha çok de ilse, onlara,b,...,w gibi harerle temsil edebiliriz. E er elimizde albenin harerinden daha

Detaylı

TOPOLOJ TEST B. (d) Dizinin limiti yoktur; y lma noktas yoktur. 4. Dizisel süreklilik hangi uzaylarda süreklili e denktir?

TOPOLOJ TEST B. (d) Dizinin limiti yoktur; y lma noktas yoktur. 4. Dizisel süreklilik hangi uzaylarda süreklili e denktir? 1 TOPOLOJ TEST B 1. {( 1) n 1 n : n > 0} dizisi için a³a dakilerden hangisi do rudur? (a) Dizinin limiti 1 ve +1 dir; y lma noktas 1 ve +1 dir. (b) Dizinin limiti 1 ve +1 dir; y lma noktas yoktur. (c)

Detaylı

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir.

BÖLÜM 1. stanbul Kültür Üniversitesi. Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram. ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. BÖLÜM 1 0, Q 1. f() = 1, R/Q, Fonksiyonlar - Özellikleri ve Limit Kavram ³eklinde tanmlanan fonksiyona Dirichlet fonksiyonu ad verilir. Buna göre a³a da verilen tanm bölgeleri altnda görüntü cümlelerini

Detaylı

B A. A = B [(A B) (B A)] (2)

B A. A = B [(A B) (B A)] (2) Bölüm 5 KÜMELER CEB R Do a olaylarnn ya da sosyal olaylarn açklanmas için, bazan, matematiksel modelleme yaplr. Bunu yapmak demek, incelenecek olaya etki eden etmenleri içine alan matematiksel formülleri

Detaylı

TOPOLOJ SORULARI. Ksm I. 1 Topological Notions. 1. Her açk aralk salt topolojiye göre R uzaynda açktr. Gösteriniz.

TOPOLOJ SORULARI. Ksm I. 1 Topological Notions. 1. Her açk aralk salt topolojiye göre R uzaynda açktr. Gösteriniz. 1 Ksm I TOPOLOJ SORULARI 1 Topological Notions 1. Her açk aralk salt topolojiye göre R uzaynda açktr. Gösteriniz. 2. n Z olmak üzere (n, n + 1) aralklarnn bile³imi açktr. Gösteriniz. 3. {0} = ( 1 n, 1

Detaylı

0 = ρ(x,x) ρ(x,y)+ρ(y,x) = 2ρ(x,y) 0, x = y δ(x,y) = κ(z 1,z 2 ) = z 1 z 2, (z 1,z 2 C) (17.27)

0 = ρ(x,x) ρ(x,y)+ρ(y,x) = 2ρ(x,y) 0, x = y δ(x,y) = κ(z 1,z 2 ) = z 1 z 2, (z 1,z 2 C) (17.27) 230 BÖLÜM 17. METR K UZAYLAR 17.2 METR K METR K UZAY KAVRAMI Normlanm³ bir uzay, her³eyden önce bir vektör uzaydr, yani (X, ) normlanm³ bir uzay ise, X kümesi üzerinde bir vektör uzay yaps vardr. Oysa,

Detaylı

BÖLÜM 1. Matematiksel ndüksiyon Prensibi

BÖLÜM 1. Matematiksel ndüksiyon Prensibi BÖLÜM 1 Matematiksel ndüksiyon Prensibi Matematiksel indüksiyon prensibini kullanarak a³a daki e³it(siz)liklerin her n N için gerçeklendi ini ispatlaynz. 1. 1 2 + 2 2 + 3 2 + + n 2 = n(n+1)(2n+1) 6 2.

Detaylı

Soru Toplam Puanlama Alnan Puan

Soru Toplam Puanlama Alnan Puan ..04 No: Ad-Soyad: mza: Soru.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Toplam Puanlama 0 0 0 5 0 0 0 0 00 Alnan Puan 04043006. CEB RSEL TOPOLOJ ARASINAVI CEVAP ANAHTARI ( K NC Ö RET M) Not: Süre 90 Dakika. stedi iniz 7 soruyu

Detaylı

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz.

ARA SINAV II. (1) (x k ) k N, R n içinde yaknsak ve limiti x olan bir dizi olsun. {x} = oldu unu gösteriniz. MC 411/ANAL Z IV ARA SINAV II ÇÖZÜMLER 1 x k k N, R n içinde yaknsak iti x olan bir dizi olsun. {x} = {x m m k} k=1 Çözüm. Her k N için A k := {x m m k} olsun. x k k N dizisinin iti x oldu undan, A k =

Detaylı

Ksm I. Simgeler ve Terimler

Ksm I. Simgeler ve Terimler Ksm I Simgeler ve Terimler 1 Bölüm 1 S MGELER ve TER MLER 1.1 KÜMELER CEB R 1.2 FONKS YON 1.3 DENKL K BA INTISI 1.4 SIRALAMA BA INTILARI 1.5 SEÇME AKS YOMU SEÇME AKS YOMU ve E DE ERLER 3 4 BÖLÜM 1. S

Detaylı

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009

XIV. Ulusal Antalya Matematk Olmpyat Brnc A³ama Snav Sorular -2009 XIV. Ulusal ntalya Matematk Olmpyat rnc ³ama Snav Sorular -009 c www.sbelian.wordpress.com sbelianwordpress@gmail.com Soru 1. dar açl üçgeninde m() = 45 'dir. 'dan 'ye indirilmi³ dikmenin aya E ve 'den

Detaylı

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER

MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER MC 311/ANAL Z III ARA SINAV I ÇÖZÜMLER (1) A³a daki her bir önermenin do ru mu yanl³ m oldu unu belirleyiniz. Do ruysa, gerekçe gösteriniz; yanl³sa, bir kar³-örnek veriniz. (a) (a n ) n N dizisi yaknsak

Detaylı

ANT TÜREV VE NTEGRAL HESAPLAMA YÖNTEMLER

ANT TÜREV VE NTEGRAL HESAPLAMA YÖNTEMLER ANT TÜREV VE NTEGRAL HESAPLAMA YÖNTEMLER 1 TEMEL YÖNTEM VE DE KEN DE T RME Bir kapal aralkta tanmlanm³ olan f ve F fonksiyonlar için e er bu aralkta F () f() ko³ulu sa lanyorsa F fonksiyonu, f fonksiyonunun

Detaylı

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49

Ç NDEK LER. Bölüm 4: Üslü Say lar...44 Üslü fadeler...44 Al t rmalar...47 Test Sorular...49 Ç NDEK LER Bölüm1: Say Sistemleri...1 Say Sistemi...2 Desimal (Onluk) Say Sistemi...2 Say Basamaklar ve Taban...4 Binary ( kilik) Say Sistemi...4 Oktal (Sekizlik) Say Sistemi...7 Heksadesimal (Onalt l

Detaylı

ndrgemel Dzler Ders Notlar

ndrgemel Dzler Ders Notlar ndrgemel Dzler Ders Notlar c wwww.sbelian.wordpress.com Bu ders notunda diziler konusunun bir alt konusu olan First Order Recursions ve Second Order Recursions konular anlatlm³ ve bu konularla alakal örnekler

Detaylı

Soyut Matematik Test A

Soyut Matematik Test A 1 Soyut Matematik Test A 1. A³a dakilerden hangisi do rudur? (a) * A B C(C B) A C) (b) A B C(C B) A C) (c) A B C(B C) A C) (d) A B C(B C) A C) (e) A B C(B C) (A C) 2. Her hangi bir A kümeler ailesi üzerinde

Detaylı

P = {x A (y A y x) f(y) x} (22.6) M p = {m A m p f(p) m} (22.8)

P = {x A (y A y x) f(y) x} (22.6) M p = {m A m p f(p) m} (22.8) Bölüm 22 SEÇME AKS YOMU SEÇME AKS YOMU VE E DE ERLER 22.1 G R Bir X kümesi dü³ünelim. Bu küme ya bo³tur ya de ildir. De ilse, X kümesine ait bir ö e seçilebilir. imdi ba³ka bir Y kümesi daha dü³ünelim.

Detaylı

(sf) F C = [(s,f) sf] x [0,1] = (sf)(x) = sf(x)

(sf) F C = [(s,f) sf] x [0,1] = (sf)(x) = sf(x) Bölüm 13 MATEMAT KSEL YAPILAR 13.1 YAPI KAVRAMI Ça da³ Matematik kümeleri, kümeler üzerindeki yaplar, yaplar arasndaki dönü³ümleri inceler. Buraya dek ö e, küme, i³lem, fonksiyon kavramlarn kullandk. Bunlar

Detaylı

CEB RSEL TOPOLOJ. Ders Notlar

CEB RSEL TOPOLOJ. Ders Notlar CEB RSEL TOPOLOJ Prof. Dr. smet KARACA Ders Notlar çindekiler 1 HOMEOMORF ZM 2 2 DENT F KASYON UZAYLAR 11 3 BÖLÜM UZAYLARI 17 4 HOMOTOP 24 5 TEMEL GRUPLAR 32 6 ÖRTÜLÜ UZAYLAR 37 7 ÇEMBER N TEMEL GRUBU

Detaylı

x = [x] = [x] β = {y (x,y) β} (8.5) X = {x x X}. x,y X [(x = y) (x y = )]. b(b [x]) b [y] [x] [y] (8.8)

x = [x] = [x] β = {y (x,y) β} (8.5) X = {x x X}. x,y X [(x = y) (x y = )]. b(b [x]) b [y] [x] [y] (8.8) Bölüm 8 DENKL K BA INTILARI 8.1 DENKL K BA INTISI 8.1.1 E³itlik Kavramnn Genelle³mesi Matematikte ve ba³ka bilim dallarnda, birbirlerine e³it olmayan, ama e³itli e benzer niteliklere sahip nesnelerle sk

Detaylı

DO U ÜN VERS TES 9.Liseleraras Matematik Yar³mas Sorular. (n + 1) n n n + 1 = n(n + 1)

DO U ÜN VERS TES 9.Liseleraras Matematik Yar³mas Sorular. (n + 1) n n n + 1 = n(n + 1) DO U ÜN VERS TES 9.Liseleraras Matematik Yar³mas Sorular 1 1) a n = (n + 1) n + n n + 1 olmak üzere, a 1 + a + a 3 +... + a 99 toplamn bulunuz. 9 evap: 10 a n = (n + 1) n n n + 1 n(n + 1) n (n + 1) oldu

Detaylı

L SANS YERLE T RME SINAVI 1

L SANS YERLE T RME SINAVI 1 LSANS YERLETRME SINAVI MATEMATK TEST SORU KTAPÇII 9 HAZRAN 00. ( )( + ) + ( )( ) = 0 eitliini salayan gerçel saylarnn toplam kaçtr?. ( )( ) < 0 eitsizliinin gerçel saylardaki çözüm kümesi aadaki açk aralklarn

Detaylı

ç- çe Tasarmlar Birdal eno lu ükrü Acta³ eno lu & Acta³ statistiksel Deney Tasarm Giri³ ki A³amal ç- çe Üç A³amal ç- çe l A³amal ç- çe

ç- çe Tasarmlar Birdal eno lu ükrü Acta³ eno lu & Acta³ statistiksel Deney Tasarm Giri³ ki A³amal ç- çe Üç A³amal ç- çe l A³amal ç- çe lar Birdal eno lu ükrü çindekiler 1 2 3 4 5 A³amal tasarmlar (hierarchical designs) olarak da bilinen iç-içe tasarmlarda (nested designs), ³u ana kadar gördü ümüz tasarmlardan farkl olarak iki veya ikiden

Detaylı

Soyut Matematik Test B

Soyut Matematik Test B 1 Soyut Matematik Test B 1. Hangisi tümel (tam, linear) sralama ba ntsdr? (a) Yansmal, antisimetrik, geçi³ken ve örgün olan ba ntdr. (b) Yansmal, simetrik, geçi³ken ve örgün olan ba ntdr. (c) Yansmaz,

Detaylı

POL NOMLAR. Polinomlar

POL NOMLAR. Polinomlar POL NOMLAR ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN TE 1. ÜN T POL NOMLAR Polinomlar 1. Kazan m: Gerçek kat say l ve tek de i kenli polinom kavram n örneklerle aç klar, polinomun derecesini, ba kat say s n, sabit

Detaylı

IV. DERS D FERENS YELLENEB L R MAN FOLDLAR

IV. DERS D FERENS YELLENEB L R MAN FOLDLAR Bölüm 1 IV. DERS D FERENS YELLENEB L R MAN FOLDLAR Bir öceki bölümde bir yüzeyi oktalar yeterice küçük kom³uluklaryla ilgileebildik. Bu prosesi soyut realizasyou içi, souçta bizi diferesiyelleebilir maifold

Detaylı

Içindekiler. Karşk Örnekler 87. TÜBITAK SORULARI (Fonksiyonlar) 55 ULUSAL ANTALYA MATEMATIK OLIMPIYATI SORULARI 64

Içindekiler. Karşk Örnekler 87. TÜBITAK SORULARI (Fonksiyonlar) 55 ULUSAL ANTALYA MATEMATIK OLIMPIYATI SORULARI 64 Içindekiler BIRINCI BÖLÜM Fonksiyonlar Bagnt Fonksiyon 2 Fonksiyonel Denklemlere Giriş 4 Fonksiyonun Gragi 7 Fonksiyon Çeşitleri 8 Bir Fonksiyonun Tersi 20 Bileşke Fonksiyon 23 Tek ve Çift Fonksiyon 25

Detaylı

SOYUT CEB R DERS NOTLARI

SOYUT CEB R DERS NOTLARI SOYUT CEB R DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç Kahramanmara³ Sütçü mam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Mart 2013 e-posta: h_bilgic@yahoo.com çindekiler 1 Grup Tanm ve Temel

Detaylı

SOYUT CEB R DERS NOTLARI

SOYUT CEB R DERS NOTLARI SOYUT CEB R DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç Kahramanmara³ Sütçü mam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü A ustos 2012 e-posta: h_bilgic@yahoo.com çindekiler 1 Grup Tanm ve Temel

Detaylı

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm)

Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Bir-Yönlü ANOVA (Tamamen Rasgele Tasarm) Birdal eno lu ükrü Acta³ çindekiler 1 Giri³ Giri³ 2 3 4 LS Tahmin Edicilerinin Özellikleri 5 Genel Kareler Toplamnn Parçalan³ ndirgenmi³ Model-Tam Model Yakla³m

Detaylı

A = {x Φ(x) p(x)} = {x (x E φ ) p(x)}

A = {x Φ(x) p(x)} = {x (x E φ ) p(x)} Bölüm 3 KÜME KAVRAMI Okuma Parças Bu derste, Kümeler Kuramn belitsel (aksiyomatik) incelemeyi amaçlamyoruz. Burada, küme kavramn, sezgiye dayal olarak belirli nesnelerin bir toplulu u diye tanmlayacak

Detaylı

6 Devirli Kodlar. 6.1 Temel Tan mlar

6 Devirli Kodlar. 6.1 Temel Tan mlar 6 Devirli Kodlar 6.1 Temel Tan mlar Tan m S F n q için e¼ger (a 0 ; a 1 ; : : : ; a n 1 ) 2 S iken (a n 1 ; a 1 ; : : : ; a n 2 ) 2 S oluyorsa S kümesine devirli denir. E¼ger bir C do¼grusal kodu devirli

Detaylı

KPSS MATEMATÝK. SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) N tam sayılar kümesinde i N için, A = 1 i,i 1

KPSS MATEMATÝK. SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) N tam sayılar kümesinde i N için, A = 1 i,i 1 SOYUT CEBÝR ( Genel Tekrar Testi-1) 1. A = { k k Z, < k 4 } 4. N tam sayılar kümesinde i N için, k 1 B = { k Z, 1 k < 1 } k 1 A = 1 i,i 1 i ( ] kümeleri verildiğine göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Detaylı

SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç

SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç SOYUT MATEMAT K DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Hüseyin B LG Ç Kahramanmara³ Sütçü mam Üniversitesi FenEdebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Eylül 2010 çindekiler 1 Önermeler ve spat Yöntemleri 1 2 Kümeler 13

Detaylı

CHAPTER 1. Vektörler

CHAPTER 1. Vektörler iv CHAPTER 1 Vektörler Vektör kavram, ziksel kavram olarak ortaya çkm³ olsa da matematiksel sistemlerin temel kavram olmu³tur. Gerçekten vektör kavramn geli³imi matematikçilerden çok zikçiler ve kimyaclar

Detaylı

iv ÇINDEKILER 4 Açk Önermeler ÖNERME FONKS YONLARI Evrensel Belirteç Varlk Belirtec

iv ÇINDEKILER 4 Açk Önermeler ÖNERME FONKS YONLARI Evrensel Belirteç Varlk Belirtec çindekiler Önsöz................................. ix 1 MANTIK ve MATEMAT K 1 1.1 ÇA LARI A AN MATEMAT K.................. 1 1.1.1 Mantk tarihine ksa bir bak³................ 1 1.1.2 Matematiksel Mantk....................

Detaylı

Do al say lar kümesi, yani {0, 1, 2, 3, 4,... } kümesi, toplama

Do al say lar kümesi, yani {0, 1, 2, 3, 4,... } kümesi, toplama Ç karma ve Kare Alma Alt nda Kapal Kümeler Do al say lar kümesi, yani {0, 1, 2, 3, 4,... } kümesi, toplama ve çarpma ifllemleri alt nda kapal d r; bir baflka deyiflle, iki do al say y toplarsak ya da çarparsak

Detaylı

kili ve Çoklu Kar³la³trmalar

kili ve Çoklu Kar³la³trmalar kili ve Çoklu Kar³la³trmalar Birdal eno lu ükrü Acta³ çindekiler 1 Giri³ 2 3 4 5 6 7 Bu bölümde, (2.1) modelinde, H 0 : µ 1 = µ 2 = = µ a = µ (1) ³eklinde ifade edilen sfr hipotezinin reddedilmesi durumunda,

Detaylı

Afla da yedi matematiksel olgu bulacaks n z. Bu olgular n

Afla da yedi matematiksel olgu bulacaks n z. Bu olgular n Seçim Beliti Afla da yedi matematiksel olgu bulacaks n z. Bu olgular n herbiri bir teoremdir, kan tlanm fllard r. Ancak bu olgular, matematikte çok özel bir yeri olan Seçme Beliti kullan larak kan tlanm

Detaylı

NÜMER IK ANAL IZ. Nuri ÖZALP FONKS IYONLARA YAKLAŞIM. Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi

NÜMER IK ANAL IZ. Nuri ÖZALP FONKS IYONLARA YAKLAŞIM. Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi NÜMER IK ANAL IZ Bilimsel Hesaplama Matemati¼gi Nuri ÖZALP FONKS IYONLARA YAKLAŞIM Nuri ÖZALP (Ankara Üni.) NÜMER IK ANAL IZ BÖLÜM 4 7! FONKS IYONLARA YAKLAŞIM 1 / 21 1 Polinom Interpolasyonu Newton Formu

Detaylı

2. SİMETRİK GRUPLAR. Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X e birebir örten fonksiyona permütasyon denir.

2. SİMETRİK GRUPLAR. Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X e birebir örten fonksiyona permütasyon denir. 2. SİMETRİK GRUPLAR Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X e birebir örten fonksiyona permütasyon denir. Tanım 2.2. X boş olmayan bir küme olsun. S X ile X den X e tüm birebir örten fonksiyonlar

Detaylı

KOMB NATOR K TOPOLOJ L SANS DERS NOTLARI Prof. Dr. smet KARACA

KOMB NATOR K TOPOLOJ L SANS DERS NOTLARI Prof. Dr. smet KARACA KOMB NATOR K TOPOLOJ L SANS DERS NOTLARI 2010 Prof. Dr. smet KARACA çindekiler 1 S MPLEKSLER 3 1.1 Ane Uzaylar........................... 3 1.2 Simpleksler Kompleksi...................... 12 2 HOMOTOP

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

13.Konu Reel sayılar

13.Konu Reel sayılar 13.Konu Reel sayılar 1. Temel dizi 2. Temel dizilerde toplama ve çarpma 3. Reel sayılar kümesi 4. Reel sayılar kümesinde toplama ve çarpma 5. Reel sayılar kümesinde sıralama 6. Reel sayılar kümesinin tamlık

Detaylı

Türevlenebilir Manifoldlara Giri³

Türevlenebilir Manifoldlara Giri³ Türevlenebilir Manifoldlara Giri³ Yldray Ozan Orta Do u Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 7 Temmuz 2016 Sevgili anne ve babamn hatrasna Duydu umu unuturum. Gördü ümü hatrlarm. Yapt m anlarm. -Konfüçyüs

Detaylı

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar

Do ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik Bireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar o ufl Üniversitesi Matematik Kulübü Matematik ireysel Yar flmas 2004 Soru ve Yan tlar Soru. S f rdan farkl bir a say s için sonsuz ondal klarla oluflan ifadesinin de eri nedir? ise, Soru 2. 0 < < 0 olmak

Detaylı

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi

Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi Ek 3. Sonsuz Küçük Eleman Bu bölümde, bugüne dek ancak rüyalar n zda görece inizi tahmin edece iniz bir numara gerçeklefltirece iz: 3/5, 7/9, 4/5 ve 3 gibi kesirli say lara bir eleman ekleyece iz. Miniminnac

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

Soyut Matematik Test 01

Soyut Matematik Test 01 1 Soyut Matematik Test 01 1. A³a dakilerden hangisi do rudur? (a) * A B C(C B) A C) (b) A B C(C B) A C) (c) A B C(B C) A C) (d) A B C(B C) A C) (e) A B C(B C) (A C) 2. A³a dakilerden hangisi do rudur?

Detaylı

Türevlenebilir Manifoldlara Giri³

Türevlenebilir Manifoldlara Giri³ Türevlenebilir Manifoldlara Giri³ Yldray Ozan Orta Do u Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü 2 Temmuz 2015 Sevgili anne ve babamn hatrasna Duydu umu unuturum. Gördü ümü hatrlarm. Yapt m anlarm. -Konfüçyüs

Detaylı

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN

Lineer Dönüşümler ÜNİTE. Amaçlar. İçindekiler. Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN Lineer Dönüşümler Yazar Öğr. Grv.Dr. Nevin ORHUN ÜNİTE 7 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Vektör uzayları arasında tanımlanan belli fonksiyonları tanıyacak, özelliklerini öğrenecek, Bir dönüşümün,

Detaylı

Galois Teorisi. David Pierce. Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/

Galois Teorisi. David Pierce. Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/ Galois Teorisi David Pierce 6 Temmuz 2018 Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/ Bu notlar, bir lisans Galois kuramı dersinin asgari içeriği teklifidir. Her kanıtlanmamış teoremi kanıtlamak

Detaylı

Polinomlar. Polinom Kavram

Polinomlar. Polinom Kavram 1 2 Bölüm 1 Polinomlar Polinom Kavram Polinomlar, yalnz Matematikte de il, ba³ka bilim dallarnda da kar- ³la³lan bir çok problemin çözümünde etkili bir araçtr. Polinom kavram, farkl soyut biçimleriyle

Detaylı

E³tszlkler Ders Notlar-I

E³tszlkler Ders Notlar-I E³tszlkler Ders Notlar-I wwww.sbelia.wordpress.com E³itsizlikleri çözerke sklkla saylar ve matematiksel ifadeleri kar³la³trrz. Yada bize verile bir matematiksel ifadei e büyük yada e küçük de erii bulmaya

Detaylı

1 Vektör Uzayları 2. Lineer Cebir. David Pierce. Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/

1 Vektör Uzayları 2. Lineer Cebir. David Pierce. Matematik Bölümü, MSGSÜ mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/ Vektör Uzayları Lineer Cebir David Pierce 5 Mayıs 2017 Matematik Bölümü, MSGSÜ dpierce@msgsu.edu.tr mat.msgsu.edu.tr/~dpierce/ Bu notlarda, alıştırma olarak her teorem, sonuç, ve örnek kanıtlanabilir;

Detaylı

Alıştırmalara yanıtlar

Alıştırmalara yanıtlar Alıştırmalara yanıtlar Alıştırma 7. Derste tanımlanan yama kürenin yalnızca {z S 2 : z > 0} kısmını parametrize etmekte. Yapmamız gereken şey bütün küreyi böyle yamalarla örtmek. Önce ϕ : D 2 S 2, (x 1,

Detaylı

1. Hafta Uygulama Soruları

1. Hafta Uygulama Soruları . Hafta Uygulama Soruları ) x ekseni, x = doğrusu, y = x ve y = x + eğrileri arasında kalan alan nedir? ) y = x 3 ve y = 4 x 3 parabolleri arasında kalan alan nedir? 3) y = x, x y = 4 eğrileri arasında

Detaylı

3. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 11, Önceki Dersteki Sorular ile İlgili Açıklamalar

3. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 11, Önceki Dersteki Sorular ile İlgili Açıklamalar 3. Ders Mahir Bilen Can Mayıs 11, 2016 1 Önceki Dersteki Sorular ile İlgili Açıklamalar Lie nin üçüncü teoremi oarak bilinen ve Cartan tarafından asağıdaki gibi güçlendirilmiş bir teorem ile başlayalım:

Detaylı

II. DERS R 3 te E R LER ve VEKTÖR ALANLARI

II. DERS R 3 te E R LER ve VEKTÖR ALANLARI Bölüm II. DERS R 3 te E R LER ve VEKTÖR ALANLARI Bu kesimde R 3 e ri kavram tanmlanacak ve geometrik özellikleri tart³lacaktr.. D FERENS YELLENEB L R E R VE PARAMETR K TEMS L I notasyonu ile R nin a

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri  Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocm.mit.edu Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için http://ocm.mit.edu/terms veya http://tuba.açık ders.org.tr adresini ziyaret

Detaylı

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2)

MATEMATİK 2 TESTİ (Mat 2) MTEMTİ TESTİ (Mat ). u testte srasyla, Matematik ( ) Geometri ( 0) ile ilgili 0 soru vardr.. evaplarnz, cevap kâğdnn Matematik Testi için ayrlan ksmna işaretleyiniz.. armaşk saylar kümesi üzerinde işlemi,

Detaylı

İleri Diferansiyel Denklemler

İleri Diferansiyel Denklemler MIT AçıkDersSistemi http://ocw.mit.edu 18.034 İleri Diferansiyel Denklemler 2009 Bahar Bu bilgilere atıfta bulunmak veya kullanım koşulları hakkında bilgi için http://ocw.mit.edu/terms web sitesini ziyaret

Detaylı

kavramını tanımlayıp bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca bir grup üzerinde tanımlı

kavramını tanımlayıp bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca bir grup üzerinde tanımlı Bölüm 5 Permütasyon Grupları Bu bölümde sonlu bir kümenin permütasyonlarını araştıracağız. Öncelikle permütasyon kavramını tanımlayıp bazı özelliklerini inceleyeceğiz. Ayrıca bir rup üzerinde tanımlı eşlenik

Detaylı

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM

BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM ÖZEL EGE LİSESİ BİR SAYININ ÖZÜ VE DÖRT İŞLEM HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: Sıla Avar DANIŞMAN ÖĞRETMEN: Gizem Günel İZMİR 2012 İÇİNDEKİLER 1. PROJENİN AMACI.. 3 2. GİRİŞ... 3 3. YÖNTEM. 3 4. ÖN BİLGİLER... 3 5.

Detaylı

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31

28/04/2014 tarihli LYS-1 Matematik-Geometri Testi konu analizi SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 / 31 SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 11 32159 Rasyonel sayı kavramını açıklar. 2 12 32151 İki ya da daha çok doğal sayının en büyük ortak bölenini ve en küçük ortak katını bulur.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

MIT Açık Ders Malzemeleri Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için

MIT Açık Ders Malzemeleri  Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu Bu materyallerden alıntı yapmak veya Kullanım Koşulları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms veya http://www.acikders.org.tr adresini ziyaret

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DERS: CEBİRDEN SEÇME KONULAR KONU: KARDİNAL SAYILAR ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ: PROF.DR. NEŞET AYDIN AR.GÖR. DİDEM YEŞİL HAZIRLAYANLAR: DİRENCAN DAĞDEVİREN ELFİYE ESEN

Detaylı

Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X üzerine bire-bir fonksiyona permütasyon denir.

Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X üzerine bire-bir fonksiyona permütasyon denir. 2. SİMETRİK GRUPLAR Tanım 2.1. X boş olmayan bir küme olmak üzere X den X üzerine bire-bir fonksiyona permütasyon denir. Tanım 2.2. boş olmayan bir küme olsun. ile den üzerine bire-bir fonksiyonlar kümesini

Detaylı

Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37

Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37 İÇİNDEKİLER Ön Söz...2 Gruplar...3 Alt Gruplar...9 Simetrik Gruplar...13 Devirli Alt Gruplar...23 Sol ve Sağ Yan Kümeler (Kosetler)...32 Normal Alt Gruplar ve Bölüm Grupları...37 Grup Homomorfizmaları...41

Detaylı

SORU 1: En az iki elemana sahip bir X kümesi ile bunun P (X) kuvvet. kümesi veriliyor. P (X) üzerinde 0 ; A = 1 ; A

SORU 1: En az iki elemana sahip bir X kümesi ile bunun P (X) kuvvet. kümesi veriliyor. P (X) üzerinde 0 ; A = 1 ; A 2.2 Ölçüler SORU 1: En az iki elemana sahip bir X kümesi ile bunun P (X kuvvet kümesi veriliyor. P (X üzerinde 0 ; A (A : 1 ; A şeklinde tanımlanan dönüşümü ölçü müdür? ÇÖZÜM 1: (i Tanımdan ( 0. (ii A

Detaylı

CEBİR DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK

CEBİR DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK CEBİR DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Yıldıray ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü çindekiler 1 Gruplar Teorisi 1 2 Altgruplar, Kosetler ve Lagrange Teoremi 15 3 Normal Altgruplar

Detaylı

SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon denir.

SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon denir. SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon Tanım 2: Bir grubun kendi üzerine izomorfizmine otomorfizm, grubun kendi üzerine homomorfizmine endomorfizm Sadece birebir olan

Detaylı

sonlu altörtüsü varsa bu topolojik uzaya tıkız diyoruz.

sonlu altörtüsü varsa bu topolojik uzaya tıkız diyoruz. Ders 1: Önbilgiler Bu derste türev fonksiyonunun geometrik anlamını tartışıp, yalnız R n nin bir açık altkümesinde değil, daha genel uzaylarda tanımlı bir fonksiyonun türevi ve özel noktalarının nasıl

Detaylı

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir.

İçinde x, y, z gibi değişkenler geçen önermelere açık önerme denir. 2. Niceleme Mantığı (Yüklemler Mantığı) Önermeler mantığı önermeleri nitelik yönünden ele aldığı için önermelerin niceliğini göstermede yetersizdir. Örneğin, "Bazı hayvanlar dört ayaklıdır." ve "Bütün

Detaylı

Içindekiler. Karşk Örnekler 87. TÜBITAK SORULARI (Fonksiyonlar) 55 ULUSAL ANTALYA MATEMATIK OLIMPIYATI SORULARI 64

Içindekiler. Karşk Örnekler 87. TÜBITAK SORULARI (Fonksiyonlar) 55 ULUSAL ANTALYA MATEMATIK OLIMPIYATI SORULARI 64 Içindekiler BIRINCI BÖLÜM Fonksiyonlar Bagnt 11 Fonksiyon 12 Fonksiyonel Denklemlere Giriş 14 Fonksiyonun Gragi 17 Fonksiyon Çeşitleri 18 Bir Fonksiyonun Tersi 20 Bileşke Fonksiyon 23 Tek ve Çift Fonksiyon

Detaylı

1.4. KISMİ SIRALAMA VE DENKLİK BAĞINTILARI

1.4. KISMİ SIRALAMA VE DENKLİK BAĞINTILARI Reel sayılar kümesinin "küçük ya da eşit", bağıntısı ile sıralanmış olduğunu biliyoruz. Bu bağıntı herhangi bir X kümesine aşağıdaki şekilde genelleştirilebilir. Bir X kümesi üzerinde aşağıdaki yansıma,

Detaylı

Lecture 2. Mahir Bilen Can. Mayıs 10, 2016

Lecture 2. Mahir Bilen Can. Mayıs 10, 2016 Lecture 2 Mahir Bilen Can Mayıs 10, 2016 1 Klasik Lie Cebirleri Klasik Lie cebirlerinin hepsi içinde son derece büyük öneme sahip dört sonsuz aile vardır. Bunlar A, B, C, D harfleri ile indekslenmekte

Detaylı

6. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 16, 2016

6. Ders. Mahir Bilen Can. Mayıs 16, 2016 6. Ders Mahir Bilen Can Mayıs 16, 2016 Bu derste lineer cebirdeki bazı fikirleri gözden geçirip Lie teorisine uygulamalarını inceleyeceğiz. Bütün Lie cebirlerinin cebirsel olarak kapalı ve karakteristiği

Detaylı

Modül Teori. Modüller. Prof. Dr. Neşet AYDIN. [01/07] Mart Prof. Dr. Neşet AYDIN (ÇOMÜ - Matematik Bölümü) Modül Teori [01/07] Mart / 50

Modül Teori. Modüller. Prof. Dr. Neşet AYDIN. [01/07] Mart Prof. Dr. Neşet AYDIN (ÇOMÜ - Matematik Bölümü) Modül Teori [01/07] Mart / 50 Modül Teori Modüller Prof. Dr. Neşet AYDIN ÇOMÜ - Matematik Bölümü [01/07] Mart 2012 Prof. Dr. Neşet AYDIN (ÇOMÜ - Matematik Bölümü) Modül Teori [01/07] Mart 2012 1 / 50 Giriş M bir toplamsal değişmeli

Detaylı

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ DUAL DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRĐK UYGULAMALARI. Gülsüm BĐÇER MATEMATĐK ANABĐLĐM DALI

ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ DUAL DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRĐK UYGULAMALARI. Gülsüm BĐÇER MATEMATĐK ANABĐLĐM DALI ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ DUAL DÖNÜŞÜMLER VE GEOMETRĐK UYGULAMALARI Gülsüm BĐÇER MATEMATĐK ANABĐLĐM DALI ANKARA 011 Her hakkı saklıdır ÖZET Yüksek Lisans Tezi DUAL

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. MATEMATİK I (12. BASKI) Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin TİN MATEMATİK I DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:89 Prof. Dr. A. Nihat BADEM Yrd. Doç. Dr. Ali Tekin

Detaylı

ÜZER NDE TANIMLI HER NORM-SINIRLI OPERATÖRÜN REGÜLER OLDU U BANACH ÖRGÜLER YÜKSEK L SANS TEZ. Nazl DO AN

ÜZER NDE TANIMLI HER NORM-SINIRLI OPERATÖRÜN REGÜLER OLDU U BANACH ÖRGÜLER YÜKSEK L SANS TEZ. Nazl DO AN STANBUL KÜLTÜR ÜN VERS TES FEN B L MLER ENST TÜSÜ ÜZER NDE TANIMLI HER NORM-SINIRLI OPERATÖRÜN REGÜLER OLDU U BANACH ÖRGÜLER YÜKSEK L SANS TEZ Nazl DO AN 1109041005 Anabilim Dal: Matematik-Bilgisayar Program:

Detaylı

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir?

ÖRNEK KİTAP. x ax 12. x.sinx dx. 1 cos x. x x mx 1. 4 (a b ) ise a çifttir. 4. x+y=14 ise x 2.y 5 çarpımının değeri en fazla kaça eşittir? 1. lim a 1 üzere a+b toplam kaçtr? A)-8 B)-5 C)- C)1 E)4 b, a,b R olmak 4. +y=14 ise.y 5 çarpmnn değeri en fazla kaça eşittir? A)4 6.10 B)10.4 5 C)10 5. D) 5.10 7 E)16.10 5. bir cisim için hareket denklemi

Detaylı

Sezgisel Kümeler Kuramı (Math 111) Birinci Vize Sorular ve Cevaplar

Sezgisel Kümeler Kuramı (Math 111) Birinci Vize Sorular ve Cevaplar Sezgisel Kümeler Kuramı (Math 111) Birinci Vize Sorular ve Cevaplar Sonbahar 2002 Ali Nesin 10 Ekim 2010 1. a) Verilen bir X kümesi için X şöyle tanımlansın: y X ancak ve ancak öyle bir x X var ki y x.

Detaylı

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR

PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR 2013-2014 PERGEL YAYINLARI LYS 1 DENEME-6 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 1 MATEMATİK TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 1 / 31 12 32173 Üslü İfadeler 2 13 42016 Rasyonel ifade kavramını örneklerle açıklar ve

Detaylı

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz.

MATEMATİK ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI DENEME. Diğer sayfaya geçiniz. MATEMATİK. DENEME ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ - DENEME SINAVI. f : X tanımlı y = f() fonksiyonu için lim f ( ) = L ise aşağıdaki önermelerden kaç tanesi kesinlikle doğrudur? 0 I. X dir. 0 II. f() fonksiyonu

Detaylı

TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere,

TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere, MATEMAT K TANIM : a, a, a, a,..., a R ve n N olmak üzere, 0 1 2 3 n P(x) = a x n a x n 1... a x 3 a x 2 a x n n 1 3 2 1 a ifadesine reel katsay l POL NOM denir. 0 a, a, a,..., a say lar na KATSAYILAR,

Detaylı

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 10. SINIF MATEMATİK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ EKİM 07-08 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 0. SINIF MATEMATİK DERSİ 0... Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma prensiplerini kullanarak hesaplar. 0... Sınırsız sayıda tekrarlayan nesnelerin dizilişlerini

Detaylı