Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006"

Transkript

1 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

2

3 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans, tekstil, inflaat, ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren, merkezini Türkiye'nin oluflturdu u genifl bir co rafyan n çok-sektörlü güçlü ve sayg n flirket gruplar ndand r. 2,3 milyar ABD dolar n aflan konsolide aktif büyüklü ü, 34 flirketinde kifliyi bulan istihdam, 1 milyar ABD dolar na ulaflan toplam ifl hacmi, hizmet sundu u 13 farkl ülkede farkl ifl kollar nda kan tlanm fl ürün ve hizmet yetkinlikleri ile Çal k Grubu bölgesel bir güç, tecrübeli bir ekonomik aktör ve küresel bir oyuncudur. Çevre bilinci yüksek, toplumsal de erlere sayg l, kurumsal sosyal sorumlulu unun bilincinde olan Çal k Grubu, faaliyet alanlar n n farkl co rafya ve sektörlere yayg nlaflt r lmas esas na dayanan, h zl ve etkin büyüme modeli ile tüm sosyal paydafllar na daha fazla katma de er üretmeye odakl d r. 2Kurumsal Profil 4Vizyonumuz, Misyonumuz, De erlerimiz 6Çal k Grubu: Gelece i fiekillendiren Ad mlar 8Stratejimiz 10 Bafll ca Göstergeler 24 Tekstil 12 Özetle Çal k Grubu Faaliyet Alanlar 14 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj nflaat Enerji-Telekomünikasyon Finans Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Trendler Y l nda Çal k Grubu: Geliflmeler ve Stratejiler 50 Ticaret 54 Çal k Grubu'nda Kurumsal Yönetim Yaklafl m 61 Konsolide Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 108 Adresler 1

4 Kurumsal Profil Kurumsal Profil Sözüne güvenilen, itibarl bir dünya flirketi Son y llarda gerçeklefltirdi i at l mlarla odakland sektörlerde itibarl bir dünya flirketi olma vizyonunu pekifltiren Çal k Grubu, kurumsal planlar n, stratejilerini ve hedeflerini sürdürülebilirlik temelinde flekillendirmektedir. 2

5 Kurumsal Profil Çal k Grubu kuruldu u günden bu yana gerçeklefltirdi i yat r mlar, uluslararas ifl ortakl klar ve baflar yla tamamlad uluslararas taahhüt projeleri ile birçok ilke imza atm flt r. Grup; BDT ülkelerindeki ilk denim kumafl üretim kompleksini faaliyete geçirmifl, yurt d fl nda anahtar teslimi ilk gübre, kâ t ve çimento fabrika inflaatlar n gerçeklefltirmifl, Türkiye'de tekstil sektöründe ilk ulusal kredi derecelendirme notunu almay baflarm flt r. Çal k Grubu, teknolojiyi ve ça dafl yönetim uygulamalar n üretimhizmet döngüsünün her noktas nda etkin olarak kullanan sinerjik ve ça dafl bir kurumsal yap lanma çat s nda faaliyet göstermektedir. Evrensel ilkeleri kucaklayan ve toplumla paylaflmay her fleyin üstünde kabul eden bir kurumsal kültür Kurumsal vatandafll k bilinciyle hareket eden ve bu anlamda örnek bir flirket olmay hedefleyen Çal k Grubu; bilgi birikimini en iyi flekilde kullanma becerisi, sonuç odakl çal flma prensipleri, etik ve evrensel ilkeleri kucaklama yetisi, insana ve çevreye verdi i önemle ticari faaliyetlerinin sonucunda üretti i katma de eri toplumla paylaflmaya ve insanl n gelece ine yönelik yat r mlar yapmaya kararl d r. Çal k Grubu, farkl piyasa koflullar nda test edilmifl ve do rulu u kan tlanm fl büyüme stratejisinin fl nda, zengin kurum kültürünün giriflimci ve üretici niteliklerini en uygun ölçeklerde harmanlayarak, odakland ifl sahalar n n lider ve güçlü kat l mc lar aras nda yer almaya devam edecektir. 3

6 Vizyonumuz, Misyonumuz, De erlerimiz Vizyonumuz Odakland sektörlerde giriflimcili iyle ve sayg nl yla tan nan itibarl bir dünya flirketi olmak. Misyonumuz Müflteri memnuniyetine odaklanarak rekabet üstünlü ü sa layan, uluslararas markalarla rekabet edebilen, ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeyen, faaliyet ve mali performans yla sürekli ve kârl büyüyen, topluma ve çevreye katk sa layan bir grup olmak. De erlerimiz Faaliyet gösterdi i tüm co rafyalarda örnek bir kurumsal vatandafl olmay öngören Çal k Holding, kimli ini güçlendiren 7 ana kurumsal de ere sahiptir: Çal kl olma bilinci Bilgiyi kullanma becerisi Baflarma azmi ve sonuç odakl l k Dürüstlük ve fleffafl k Sorumlu olma ve inisiyatif alma Müflteri memnuniyeti Sosyal sorumluluk 4

7 Vizyonumuz, Misyonumuz, De erlerimiz 5

8 Çal k Grubu: Gelece i fiekillendiren Ad mlar Çal k Grubu: Gelece i fiekillendiren Ad mlar 1930'lardan 1981'e... Çal k Ailesi'nin tekstil alan ndaki faaliyetleri 1930'lu y llara uzan r. Grubun kurucusu Ahmet Çal k' n bu sektördeki ilk giriflimi ise 1981 y l nda stanbul'da kurdu u Ortado u Tekstil flirketidir. Zaman içinde tekstil Grubun çekirdek ve geleneksel ifl sahas olarak geliflecektir. Dünyan n önde gelen denim kumafl üreticisi 'li y llar n ikinci yar s nda Çal k Grubu'nun tekstil sektöründeki at l mlar devam eder. 1987'de GAP Güneydo u Tekstil kurulur. GAP Güneydo u Tekstil, bugün dünyan n en önde gelen denim kumafl üreticilerinden biri olarak de erlendirilmektedir. Tekstil alan ndaki at l mlar yurt d fl na tafl n yor... Grup, tekstil alan ndaki at l mlar n Türkiye d fl na tafl ma karar al r ve 1995 y l nda Türkmenistan'da yat r m yapan ilk yabanc gruplardan biri olur. Aflkabat yak nlar nda tarihi pek Yolu üzerinde bulunan Türkmenbafl Jeans Kompleksi, BDT ülkelerindeki tek denim üreticisi olarak faaliyete geçer. Uluslararas ticaretteki pay art yor... Grup, uluslararas tekstil ticaretindeki pay n her geçen y l art r r y l nda GAP Pazarlama kurulur. fiirket bugün Çal k Grubu'nun uluslararas pazarlama flirketi konumundad r. nflaat sektörü önem kazan yor y l nda Çal k Grubu inflaat sektöründeki faaliyetlerini canland rma karar al r. GAP nflaat bu misyona uygun olarak tekrar yap lan r ve ifl gelifltirme faaliyetlerine bafllar. Yurt d fl ndaki tekstil faaliyetleri geliflmeye devam ediyor... Türkmenistan'daki yat r mlar Serdar Pamuk E rici'nin 1997 y l nda iflletmeye aç lmas ile yeni bir aflamaya ulafl r. Ayn y l kurulan Türkmenbafl Tekstil Kompleksi (ev tekstili, örme üst giyim, dokuma giyim üreticisi) ise 2000 y l nda faaliyete geçer. Enerji sektörüne girifl 'l y llar n ikinci yar s enerji sektörünün ülkemizde yeni olanaklar sundu u bir dönemdir. Grup elektrik da t m sahas ndaki ifl olanaklar n de erlendirmek üzere GAP Elektrik'i kurar. Holding yap lanmas na geçifl y l nda Çal k Holding kurulur. Grup bünyesindeki flirketler tek bir yönetim çat s alt nda toplan r, kurumsallaflma alan nda önemli at l mlar bafllar. Enerji ifl kolundaki geliflmeler... Grup, yeni bin y la girifl ile birlikte enerji sektörünün tüm dünyada büyük önem kazanaca n öngörür. Bu eksende, 1998 y l nda Grubun enerji sektöründeki ikinci ifltirak flirketi Çal k Enerji kurulur. Bankac l kta yenilikçi çözümler y l nda Çal k Grubu finans sektörüne girer ve Çal kbank kurulur. Aktif büyüklü ü yar m milyar dolar afl yor y l nda Grubun toplam aktifleri yar m milyar ABD dolar s n r n aflar, net kâr ise 21 milyon ABD dolar na ulafl r. Denim üretiminde art fl... GAP Güneydo u Tekstil'in y ll k denim kumafl üretim kapasitesi, 2001 y l nda tamamlanan kapasite art r m yat r m ile 27 milyondan 40 milyon metreye ulafl r. Etkin bir de er zinciri için y l nda Grubun stratejik kararlar do rultusunda, Sastafl ve GAP plik'in üretim faaliyetleri, daha etkin bir de er zinciri oluflturmak amac yla GAP Güneydo u Tekstil çat s alt nda birlefltirilir. 6

9 Çal k Grubu: Gelece i fiekillendiren Ad mlar lk kredi notu... 7 Aral k 2001 tarihinde Çal k Grubu'nun ilk rating raporu Fitch IBCA (flimdiki Fitch Ratings) taraf ndan aç klan r. Grup, ekonomik krizin hüküm sürdü ü bir piyasada BBB (tur) uzun vadeli ulusal notla de erlendirilir y l nda, Çal k Grubu 20. y l n kutlar. %12,2 reel büyüme... Çal k Grubu'nun %12,2 reel büyüme kaydetti i 2002 y l nda, baflta inflaat ifl kolu olmak üzere faaliyet gösterilen tüm alanlarda önemli at l mlar gerçeklefltirilir. GAP nflaat'ta h zl büyüme... Grubun inflaat ifl kolu h zla geliflmeye devam eder: 2002 y l nda üstlendi i dünya ölçe indeki gübre, ka t ve çimento tesis inflaatlar ile GAP nflaat dünya klasman ndaki yerini pekifltirir. Aktif büyüklü ü bir milyar dolar afl yor... Her türlü ekonomik konjonktürde faaliyetlerini baflar yla ve kesintisiz gelifltirebilen ve bu eksende gerçek bir sürdürülebilir büyüme örne i oluflturan Çal k Grubu'nun toplam aktifleri 2003 y l nda bir milyar ABD dolar n aflar. Bankac l kta bölgesel büyümenin ilk ad m... Türkiye'nin merkezini oluflturdu u co rafyay hedefleyen Çal k Grubu, 2004 y l nda Arnavutluk'taki ilk ifl giriflimini gerçeklefltirir ve 2006 y l nda Arnavutluk'un en büyük ikinci bankas Banka Kombetare Tregtare (BKT)'nin orta olur. Bursagaz: önemli bir at l m... Enerji sektöründe büyümeyi hedefleyen Çal k Grubu, Bursa ili do al gaz da t m flirketi Bursagaz' aç lan özellefltirme ihalesi kapsam nda sat n al r sonu itibar yla Bursagaz 500 bini aflan abonesi, %93 penetrasyon oran ve yüksek kalitedeki hizmetiyle büyük bir baflar öyküsüne dönüflür. Özellefltirmelere aktif kat l m... Türkiye ekonomi tarihinde özellefltirme faaliyetlerinin rekor bir seviyeye ulaflt 2005 y l nda Çal k Grubu, Türk Telekom ve Tüprafl özellefltirmelerine kat l r. Her iki özellefltirmede de son etaba kal p baflar l bir performans sergileyen Grup, yar fl ikinci en iyi fiyatla tamamlar. Enerji sektöründe büyüme Enerji ifl kolunu gelece in çok önemli bir büyüme alan olarak de erlendiren Grup, 2005 y l nda gerçeklefltirdi i at l mlarla Türkiye ve çevre ülkelerde çeflitli projeleri bafllat r. Bu projelerden ülkemizde termik ve hidroelektrik enerji üretimi, petrol boru hatt inflas ilk akla gelenler aras ndad r. Çal k Grubu 2006 y l nda Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt Projesi'nin yap m n üstlenerek uzun süreli çal flmalar n n meyvesini almaya bafllam flt r. Uluslararas stratejik ortakl klarla yürütülecek bu proje Karadeniz petrollerinin Akdeniz'e tafl nmas konusunda son derece önemli bir kilometre tafl n oluflturmaktad r. Türkiye'nin artan ihtiyac na dönük arz art rma hedefiyle elektrik üretimi ile ilgili bir dizi yat r m projelendirmekte olan Grup, 2007 y l ile birlikte bu alanda büyük bir at l m haz rl içindedir. Tekstilde farkl co rafyalarda geliflme Hammadde, insan gücü, pazarlara yak nl k gibi maliyet azalt c co rafi avantajlar kullanmay hedefleyen Çal k Grubu 2006 y l nda farkl co rafyalarda üretim stratejisinin ilk ad m olan M s r Konfeksiyon Fabrikas yat r m na bafllar. nflaatta daha yüksek katma de er Global oyunculu u ve yetkinli i say s z uzmanl k projesiyle teyit edilmifl olan GAP nflaat 2006 y l nda Engineering News Record dergisinin dünyan n en büyük uluslararas müteahhitleri listesinde 121. s rada yer al r. Yeni stratejik yönelimde Grup bu ifl alan ndaki oda n kentsel yenileme projeleri baflta olmak üzere toplumsal katk s daha fazla olan gayrimenkul de erlendirme projeleri olarak belirler. Telekomünikasyonda yeni ufuklar Türkmenistan'da VoIP hizmetlerini baflar yla sürdüren Çal k Grubu, Arnavutluk'un telekomünikasyon flirketi Albtelecom'un özellefltirilmesi ile ilgili ihaleyi 2005 y l nda kazan r: Grubun telekomünikasyon faaliyetlerini yürüten flirketi CETEL, Arnavutluk için bir seferde en yüksek mebla l do rudan yat r m getirmesi aç s ndan büyük önem tafl yan ihalede Albtelecom'un %76'l k hissesinin özellefltirilmesi için 120 milyon euro ile en yüksek teklifi veren kat l mc olur. fiirket hisselerinin devrinin 2007 y l n n ilk yar s nda tamamlanaca öngörülmektedir yılı ile birlikte 25. yılını tamamlayan Çalık Grubu, gerek güçlü performans sonuçları ile pekiflen de er üretme kabiliyeti, gerekse net ve odaklı büyüme stratejisiyle gelece e do ru güvenle ilerlemektedir. 7

10 Stratejimiz Stratejimiz Sürdürülebilir baflar n n anahtar : net ve büyüme odakl strateji Türkiye'deki sürdürülebilir büyüme baflar s n n, AB ve global ekonomi ile entegrasyon süreci ile desteklenece ini öngören Çal k Grubu, 2006 y l nda yeniden yap land rd uzun vadeli yol haritas nda global ifl iliflkileri ve bölgesel yat r m ekseninde, faaliyet gösterdi i ifl kollar ndaki büyüme stratejisini sürdürecektir. Bu stratejinin oda nda; enerji alan nda büyümenin artarak devam etmesi, finans alan nda daha aktif rol al nmas ve güçlenilmesi, inflaat alan nda gayrimenkul gelifltirme ve de erlendirme projelerine a rl k verilmesi yer almaktad r. 8

11 Stratejimiz 9

12 Bafll ca Göstergeler Bafll ca Göstergeler Çal k Grubu 2006 y l nda kaydetti i finansal ve operasyonel sonuçlar ile reel büyümeyi sürdürülebilir k labilen az say daki çok sektörlü flirket gruplar aras ndaki yerini pekifltirmifltir. 1,01 milyar ABD dolar Grubun 2006 y l nda farkl ifl kollar nda kaydetti i sat fllar n konsolide tutar 1,01 milyar ABD dolar n bulmufltur. 103,7 milyon ABD dolar 2006 y l faaliyet kâr %29 artarak 103,7 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. 697 milyon ABD dolar 2005 y l nda 609 milyon ABD dolar olan Grubun konsolide özkaynaklar, 2006 y l nda 697 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. %21, yılında Grubun brüt kârlılık oranı %21,85 e yükselmifltir. Çal k Holding Kredi Notu 30 Kas m 2006 itibar yla Fitch Ratings Uzun vadeli ulusal kredi notu BBB+ (tur)/pozitif görünüm Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Fitch Ratings, Çal k Holding'in BBB(tur) olan uzun vadeli ulusal kredi notunu, BBB+(tur) seviyesine yükseltmifl; kredi notunun görünümünü de pozitif olarak belirlemifltir. Fitch Ratings'den yap lan aç klamada, Çal k Holding'in mali profilinde 2005 y l nda gözlenen ve not art r m na neden olan geliflmeler flöyle s ralanm flt r: Co rafi ve ifl kollar aç s ndan çeflitlilikteki geliflme, Holding'in gelir ve mali yap s n olumlu etkilemektedir. Grubun 2005 gelirlerinde büyük etkisi olan enerji alan ndaki faaliyetlerinin, tekstil alan ndaki faaliyetlerin önüne geçmesi de olumlu olarak de erlendirilmektedir. Çal k Holding'in enerji sektöründeki etkinli inin artmas n n, Grubun kârl l k ve nakit kapasitesini de art rmas ve 2006 y l nda da geliflmifl mali profilin sürdürülmesi beklenmektedir. 10

13 Bafll ca Göstergeler Çal k Grubu nun toplam varl klar son 4 y lda %95,61 reel art fl kaydederek milyon ABD dolar na yükselmifl bulunmaktad r. Finansal yap s giderek güçlenen Grubun konsolide özkaynaklar, 2006 y l nda 697,1 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. De iflim Finansal Göstergeler (Bin ABD Dolar ) (2003/2006) Toplam Aktifler ,61 Dönen Varl klar ,15 Özkaynaklar Toplam ,82 Net Sat fllar ,48 Sat fllar n Maliyeti (2,26) Faaliyet Kâr ,23 Temel Oranlar Brüt Kârl l k (%) 21,85 16,56 12,99 14,86 Faaliyet Kârl l (%) 10,25 8,41 6,28 9,16 Cari Oran (%) 1,01 1,34 1,25 1,33 Aktif (Yat r m) Kârl l k Oran (%) 3,74 6,10 2,31 6,66 Alacak Devir H z 3,77 3,71 4,16 4,42 Stok Devir H z 4,25 5,61 5,25 4,35 Borç Devir H z 2,30 2,28 2,78 3,16 11

14 Özetle Çal k Grubu Faaliyet Alanlar Özetle Çal k Grubu Faaliyet Alanlar Çal k Grubu, tüm mekanizmalar ve dinamikleri, kendini çok iyi ifade eden kurumsal bileflkeleri, ifl gelenekleri, sa lam teknolojik ve entelektüel alt yap s yla ve yüksek marka de eri ile faaliyet gösterdi i 5 ana sektörde büyümeye ve baflar ya odaklanm fl küresel bir oyuncudur. Enerji-Telekomünikasyon Büyümede süreklili i yakalayan bir yap lanma 1998 y l nda Çal k Grubu bünyesinde kurulan Çal k Enerji, istikrarl ve düzenli bir geliflme göstererek, Çal k vizyonunun en önemli baflar göstergelerinden biri olmufltur. Çal k Grubu, Türkiye ve Türkmenistan baflta olmak üzere, elektrik, petrol, do al gaz ve telekomünikasyon alanlar nda uluslararas faaliyetlerine devam etmektedir. Grup, Bursa ili do al gaz (Bursagaz) da t m n n ard ndan, bu baflar s n Kayseri ili do al gaz da t m (Kayserigaz) ile sürdürmeyi planlamaktad r. Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt ihalesini de kazanan Çal k Grubu, enerji alan nda varl n uzun y llar öncü olarak sürdürecektir. Çal k Enerji Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Enerji Dubai FZE Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.fi. Türkmen'in Alt n Asr Gaz Sanayi ve Ticaret A.fi. Türkmen Alt n Asr Elektrik Enerjisi Toptan Sat fl A.fi. Çetel Çal k Enerji ve Telekomünikasyon A.fi. Çal k Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. Çal k Enerji Bursagaz Da t m Ticaret A.fi. Trans Anadolu Petrol Boru Hatt Sanayi ve Ticaret A.fi. GAP Petrol Gaz thalat ve hracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.fi. Turkuaz Telekomünikasyon Hizmetleri A.fi. Do u Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Teknoloji Gelifltirme ve flletme A.fi. Bursagaz Bursa fiehiriçi Do al Gaz Da t m Ticaret ve Taahhüt A.fi. Çal k NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. nflaat-yat r m Yat r m gücüyle bugünden gelece i infla ediyor. Çal k Grubu, inflaat sektöründeki faaliyetleri kapsam nda, tekstil ve çeflitli sanayi alanlar na yönelik anahtar teslim üretim tesisleri, konut, hastane, okul, ifl merkezi, sosyal alanlar, yol inflaatlar ve kentsel yenileme projeleri gerçeklefltirmektedir. Grubun en h zl büyüyen ifl kollar n n bafl nda gelen inflaat grubu, yüksek performansla tamamlad büyük ölçekli endüstriyel projeleri ile gerek ulusal ve gerekse uluslararas arenada ad ndan s kça bahsettirmektedir. GAP nflaat, 2007 y l nda Türkiye'de bir ilk olan kentsel yenileme projelerini gerçeklefltirmek üzere ihalelere girme haz rl klar n tamamlam fl olup, ilk etapta Balat ve Tarlabafl Kentsel Yenileme Projeleri için teklif verilecektir. GAP nflaat Yat r m ve D fl Ticaret A.fi. GAP nflaat Ukraine Ltd. GAP nflaat Dubai FZE GAP nflaat Construction and Investment Co. Ltd. Uluslararas projelere att imzalarla sürekli yükselen baflar ivmesi, Çal k Grubu'nu bu alanda da zirveye tafl maktad r. nflaat ifl kolunda Çal k nflaat Grubu, baflta Türkiye olmak üzere Türkmenistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya, Kazakistan, Yemen ve Sudan'da büyük ölçekli projeler gerçeklefltirmektedir. Çal k nflaat, Engineering News Record'un 2006 y l en iyi 225 müteahhit firma raporunda 121. firma seçilerek baflar s n uluslararas platformda bir kere daha teyit etmifltir. 12

15 Özetle Çal k Grubu Faaliyet Alanlar Tekstil Dünya pazarlar n n lider denim kumafl üreticisi Çal k Grubu, geleneksel faaliyet alan olan tekstilde sektörünün öncüsü olmaya devam etmektedir. Denim kumafl üretiminde uluslararas alanda aranan firma konumuna gelen Grup, Malatya ve Türkmenistan'da bulunan ve entegre tesisleriyle, pamuk ipli inden konfeksiyona kadar birçok tekstil ürününde dünya ölçe inde rekabet gücüne sahip küresel bir oyuncudur. GAP Güneydo u Tekstil San. ve Tic. A.fi. Türkmenbafl Jeans Kompleksi Türkmenbafl Tekstil Kompleksi A/O Balkan Dokuma Serdar Pamuk E rici Çal k USA Inc. GAP Güneydo u FZE Jebel Ali Free Zone (Dubai) Grup bünyesindeki global çapl tekstil flirketleri genifl bir co rafyada dünya pazarlar na ulaflma kabiliyetine sahiptir. Tekstil alan nda Çal k markas n n bilinirli i, baflta Türkiye olmak üzere, ABD'den AB ülkelerine, Rusya'dan Uzakdo u ülkelerine, M s r'dan Balkanlar'a giderek artmaktad r. Finans Yat r m bankac l nda Çal k fark Yat r m bankac l ifl kolunda, Çal kbank öncülü ünde yenilikçi ve itibarl bir konum elde eden Çal k Grubu, istikrarl bir büyüme sergilemektedir. Çal k Grubu, 2006 y l nda ilk yurt d fl aç l m n gerçeklefltirerek, oluflturdu u Çal k-fiekerbank konsorsiyumu ile Arnavutluk'un sayg n bankalar ndan biri olan Banka Kombetare Tregtare'yi (BKT) bünyesine katm fl, gerek ulusal ve gerekse uluslararas anlamda çok önemli bir ad m atm flt r. Çal k Grubu, finans alan nda, özellikle yat r m bankac l na derinlik kazand rma amac na yönelik faaliyetlerini her geçen gün daha da etkinlefltirmeyi öngörmektedir. Çal k Yat r m Bankas A.fi. Agromarket Çal k-fieker Konsorsiyum A.fi. BKT (Banka Kombetare Tregtare) Ticaret Global pazarlarda aranan marka Çal k Grubu, 1930'lu y llardan bu yana devam eden üretim-ticaret tecrübesiyle müflteri memnuniyeti odakl çal flmas n n en iyi parametrelerinden biri olan ticaret ifl kolunda Çal k denim markas n dünya çap nda öncü konuma getirmifltir. GAP Pazarlama A.fi. Ortado u Tekstil Tic. ve San. A.fi. GAPPA Tekstil Inc. GAP Pazarlama FZE Jebel Ali Free Zone Grup flirketleri Çal k markas n üretim-ticaret çark n n her noktas nda aktif, dinamik, sinerjisi her geçen gün artan, hedef kitlesi gittikçe geniflleyen bir lider konumuna yükseltmektedir. 13

16 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Faaliyet gösterdi imiz 5 ifl kolundaki öncü ve rekabetçi konumumuzu güçlendirdi imiz 2006 y l nda, mükemmel bir performans kaydetmenin ötesinde Grubumuzun gelece ini flekillendirecek önemli proje ve at l mlar h z kesmeden sürdürmüfl bulunuyoruz. 14

17 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Çal k Grubu'nun de erli paydafllar, 2006 Çal k Grubu için baflar l bir faaliyet y l olmufltur. Stratejimiz, artan oranda katma de er üretmemizi mümkün k larken ayn zamanda müflterilerimize ve ifl ortaklar m za en iyiyi sunma çabam z için gereksinim duydu umuz enerjiyi bize kesintisiz olarak sa lamaya devam etmifltir. Faaliyet gösterdi imiz 5 ifl kolundaki öncü ve rekabetçi konumumuzu güçlendirdi imiz 2006 y l nda, mükemmel bir performans kaydetmenin ötesinde Grubumuzun gelece ini flekillendirecek önemli proje ve at l mlar h z kesmeden sürdürmüfl bulunuyoruz. Grubumuzun dünya ölçe inde üstlendi i projeler, gelecekte kaydedece imiz baflar lara ve potansiyel büyüme alanlar na iflaret etmekte; orta vadede izleyece imiz büyüme yol haritas n flekillendirmektedir. Performans ölçütlerimiz Çal k Grubu'nun toplam varl klar son 5 y lda %101,33 reel art fl kaydederek milyon ABD dolar na yükselmifl bulunmaktad r. Finansal yap s giderek güçlenen Grubumuzun konsolide özkaynaklar, 2006 y l nda 697,1 milyon ABD dolar n bulmufltur. Grup ifl kollar baz nda ve konsolide olarak sat fllar n bir önceki y la göre art rm fl, toplam sat fllar milyon ABD dolar olarak gerçekleflmifltir. Grup flirketlerimizin 2006 y l toplam ürün ve hizmet ihracat 728,2 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. Çal k Grubu, 2006 y l n 221,1 milyon ABD dolar brüt kâr kaydederek tamamlam flt r. Ülkemizin gelece i bizim gelece imizdir Ülkemizin son befl y ll k dönemde göstermifl oldu u istikrarl büyüme ve düflük enflasyon ortam faaliyet planlar m zda ve icraat m zda bizi destekleyen en önemli d flsal göstergeler olmufltur. Türkiye global ekonomiler aras nda ön s ralara yükselmektedir. Çal k Grubu varl n ülkemizin varl ndan hiçbir zaman ayr düflünmemektedir. Ülkemizin kalk nma ve geliflimine katk sa lamay, uluslararas alandaki sayg nl n n art r lmas n vazgeçilemez görevimiz olarak benimsemifl bulunuyoruz. Bu yal n anlay fl Çal k Grubu kurumsal kültürünün temelini oluflturmaktad r. Ait oldu u topluma kendini adam fl, evrensel ifl ilkelerine sahip ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Çal k Grubu flirketleri, yaflanabilir bir gelecek ve güçlü bir Türkiye için aral ks z çal flmaktad r. Stratejimizi güncelleme yetkinli imiz Grubumuz global ve ulusal makroekonomik flartlar dikkatlice irdelemekte; yaflanan de iflimleri stratejisine ve ifl planlar na ustal kla ve do ru zamanda yans tmaktad r. Çal k Grubu kurumsal oldu u kadar çevik ve etkin bir yap ya da sahiptir. Düflünce ve icraat tarz m z dünyay, ülkemizi ve ifl alanlar n yak ndan takip etmemizi olanakl k lmaktad r. D flsal koflullardaki de iflime uygun olarak, gerekli gördü ümüz alanlarda stratejik revizyonlar an nda gündeme al yor ve hayata geçiriyoruz. H zla yeni ifl alanlar na girdi imiz gibi kârl l n, ekonomik önceli ini ve de erini kaybeden ifl kollar ndan da zaman nda ç kmay istikrarl büyümemizin çok önemli bir kural ve ayn zamanda bir yönetim baflar s olarak alg l yoruz. Çal k l olma felsefesi Çal k Grubu, köklü bir geçmifle sahip, ifl gelenekleri olan, tan mlanm fl kurumsal de erleri ve kültürü tüm çal flanlar nca paylafl lan bir flirketler grubudur. Baflarma azmi, dürüstlük ve fleffafl k, müflteri ve çal flan memnuniyeti, küreselleflme ve topluma katk Çal k Grubu'nun özsel de erlerinin ve kurumsal stratejisinin itici güçlerini oluflturmaktad r. Çal k l olma felsefesi büyüme odakl stratejilerimizde en önemli rekabet üstünlüklerimizden birisidir. Çal k Ailesi ni oluflturan ve toplam say s 14 bini bulan çal flan m z n Grubumuzun bir parças olmaktan mutluluk duymas kadar maddi ve manevi boyuttaki motivasyonlar ve sürekli memnuniyetleri de ifl felsefemizde önceli e sahip olgulard r. nsan unsurunu kurumsal baflar n n çimentosu olarak gören Grubumuz, genifl anlamda faaliyet gösterdi i tüm ülkelerde toplumsal refah n art fl na katk sa lamay da öncelikli hedefleri aras nda saymaktad r. Varl m z n devam dünyam z n ve toplumlar n yaflam çizgisine kofluttur Kurumsal sorumlulu unu toplumsal katk n n yan s ra çevre konusundaki hassasiyeti ile pekifltiren Çal k Grubu, ekolojik dengeyi tehdit eden çevre risklerine karfl yüksek bir bilinç oluflturma ve üzerine düflen önlemleri alma konusunda da öncüdür. Unutmamal y z ki ekonomik ve kurumsal varl m z n devaml l, dünyam z n ve toplumlar n yaflam çizgisine kofluttur. De iflimi çok iyi yönetiyoruz Çal k Grubu de iflimi yönetme yetkinli i çok yüksek olan bir gruptur. Yukar da özetledi im stratejik hareket etme yetkinli imiz, 2006 y l nda büyüme haritam z önemli at l mlar ile güncellememizi ve kurumsal stratejilerimizi, piyasa koflullar ile olanaklar na en uygun flekilde yeniden yap land rmam z olanakl k lm flt r. 15

18 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Çalık Holding'in Fitch Ratings tarafından verilen ulusal kredi notu, Kasım 2006 tarihinde BBB+(tur) seviyesine yükseltilirken, kredi notunun görünümü de pozitif olarak aç klanm flt r. fl kollar m z baz nda; Bankac l kta daha etkin bir konuma ulaflmay öngörüyoruz. Çal kbank, dan flmanl k misyonu ile flekillendirdi i yat r m bankac l hizmetlerini yenilikçi ifl yaklafl m ile sunmaya 2006 y l nda da baflar yla devam etmifltir. Bankam z, ülkemizin önde gelen büyük ve orta ölçekli ulusal flirketlerinden oluflan müflterileriyle tesis etti i uzun vadeli iliflkileri gelifltirme yetkinli i ve sa lam finansal yap s yla kârl ve katma de er üreten bir finansal kurum olarak baflar çizgisini daha ileri tafl maya odakl d r. Grubumuz, bankac l k sektöründeki bölgesel büyüme stratejisinin ilk ad m ve co rafi büyüme önceliklerine uygun olarak, Balkanlar'da güçlü bir konumu bulunan Banka Kombetare Tregtare (BKT)'yi ifltirakleri aras na katm flt r. BKT Arnavutluk'un ikinci büyük bankas olarak Çal k Grubu'nun bankac l kta daha aktif ve etkili olma hedefine çok uygun bir aç l md r. Bankan n, The Banker dergisince 2006 y l nda Arnavutluk'un en baflar l bankas ödülüyle taçlanan performans n n, Grubumuz bünyesinde daha da yükseklere tafl naca ndan flüphemiz yoktur. Toplumsal katma de eri yüksek projelere odakl y z. Grubumuz, inflaat sektöründe, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya büyük projelerde elde etti i uluslararas baflar lar ve kaydetti i yüksek ciro ile global bir oyuncu oldu unu kan tlam flt r. Bu alanda kazand m z deneyim ve yo un bilgi birikimini, daha yüksek katma de er üreten ve toplumsal geliflime daha fazla katk sa layacak gayrimenkul gelifltirme ve de erlendirme alan na tafl ma karar alm fl bulunuyoruz. Bu do rultuda Grubumuz, 2006 y l nda, inflaat ifl kolundaki yap lanmas nda önemli de ifliklikler yapm fl ve proje gelifltirme çal flmalar na a rl k vermifltir. Çal k Grubu 2007 y l ndan itibaren kentsel yenileme projelerinde yo un olarak yer alacak ve yaflan r bir dünya için çal flmalar n yo unlaflt racakt r. Tekstilde farkl pazarlarda var olmaya ve markalaflmaya kararl y z. Grubumuzun temelini teflkil eden geleneksel ifl saham z olan tekstile verdi i önemi her zaman korumaktad r. Tekstil Çal k Grubu'nun öncü ve söz sahibi oldu u bir sektördür. Türkiye ve Türkmenistan'daki üretim tesisleriyle denim baflta olmak üzere birçok tekstil ürününde uluslararas bir markaya dönüflmüfl bulunan Çal k, yat r m, üretim, ihracat anlam nda say s z baflar lara imza atm flt r. Grup yeniden gözden geçirdi i tekstil sektörü stratejilerinde, katma de eri art rma hedefi ile farkl co rafyalarda üretim faaliyetine odaklanm fl ve insan gücü, hammaddeye eriflim gibi maliyet azalt c unsurlar da göz önüne alarak Kuzey Afrika'da tesisler kurmaya yönelmifltir. Bu stratejimizin ilk aflamas olan M s r'daki üretim tesislerimizin inflaat na bafllanm flt r y l nda Güney Kore'de kurmay planlad m z pazarlama flirketi ile Uzak Do u'nun iki büyük pazar konumundaki Çin ve Japonya'ya yönelik önemli bir ad m atma haz rl nday z. Hedefimiz, yüksek kaliteli denim ürünlerimiz, trendleri yakalamadaki baflar m z ve hizmet etkinli imizle pazar liderli ine oynamakt r. Tekstildeki markalaflma çal flmalar m z da sürmektedir: Bu kapsamda Lee, Wrangler gibi jean pazar n n önde gelen markalar n bünyesinde toplayan VF Grubu ile ortaklafla bir çal flma gerçeklefltirilmifl; h zla büyümekte olan Rusya pazar nda yeni bir markan n piyasa sunumu baflar yla tamamlanm flt r. Çal flman n bir parças olarak 2006 y l n n son çeyre inde St. Petersburg ve Moskova gibi gelir seviyesinin yüksek oldu u bölgelerde üç ma aza aç lm flt r. Enerji alan nda vazgeçilmez oyunculardan biri olmaya do ru emin ad mlarla ilerliyoruz. Enerji, Çal k Grubu'nun büyüme ekseninde bafl çeken ifl alan olarak yerini korumaktad r. Çal k Grubu enerji alan nda büyük ve güçlü bir bölgesel oyuncu olma hedefiyle stratejilerini ve yol haritas n çok net olarak belirlemifltir. 16

19 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Türkiye'nin ve bölgenin giderek artan enerji ihtiyac önemli bir potansiyeli bar nd rmaktad r. Elektrik üretim alan nda Türkiye'nin yapmas gereken büyük yat r mlarla ilgili olarak Grubumuz da farkl enerji kaynaklar baz nda birçok proje gelifltirmekte olup önümüzdeki birkaç y l içerisinde bu alandaki varl n art rma kararl l yla hareket etmektedir. Do algaz da t m faaliyetleri kapsam nda flirketimiz Bursagaz bugün 500 bini aflan abone say s ve %93'lük penetrasyon oran yla bir baflar öyküsüne dönüflmüfltür. Bu baflar çizgisini, sat n al m görüflmelerini sürdürdü ümüz Kayserigaz ile devam ettirmeyi hedefliyoruz. Enerji alan nda 2006 y l n n bir di er önemli geliflmesi, uzun süredir çal flmalar n yürüttü ümüz ve Karadeniz petrollerinin Akdeniz'e tafl nmas n sa layacak Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt Projesi kapsam nda yaflanm flt r. Grubumuz bu projeyi global enerji sektörünün en güçlü küresel oyuncular ndan olarak de erlendirilen ENI ( talya) ile ortaklafla üstlenmifl ve TAPCO ortak giriflim flirketi kurulmufltur. Türkiye'nin enerji politikalar ve Bo azlar konusundaki hassasiyeti aç s ndan büyük önem arz eden ve ülkenin uluslararas enerji arenas ndaki konumunu daha da güçlendirecek böyle bir projede yer almak Çal k Grubu için gurur kayna d r. Yine enerji konusunda önemli bir projemiz olan Ceyhan'da rafineri kurulmas yla ilgili çal flmalar da y l içinde sürdürülmüfl, uluslararas ortak olarak Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ile önümüzdeki iki y l içinde projenin hayata geçirilmesi yönünde somut ad mlar at lm flt r. Telekomünikasyon sektöründe sa lam ad mlarla ilerliyoruz. Telekomünikasyon ifl kolundaki en önemli giriflimlerimizden olan Telekom Albania (Albtelecom)'n n sat n al nmas sürecinin 2007 y l ortalar nda hisse devrinin gerçekleflmesi yoluyla tamamlanaca n öngörüyoruz. Bir sonraki aflamada, Arnavutluk'ta telekomünikasyon hizmetlerini evrensel standartlara ulaflt rma hedefiyle ileri teknolojiye dayal, modern altyap yat r mlar n ve hizmetlerini en k sa zamanda hayata geçirme arzusunday z. Global piyasalarda yüksek kredibilite Uluslararas kredi notuna sahip çok-sektörlü holding flirketlerinden biri olan Çal k Holding'in Fitch Ratings taraf ndan verilen ulusal kredi notu, Kas m 2006 tarihinde BBB+(tur) seviyesine yükseltilirken, kredi notunun görünümü de pozitif olarak aç klanm flt r. Bu geliflme, global piyasalarda Çal k ismine duyulan güvenin, farkl ifl kollar ndaki dengeli ve kârl portföy da l m m z n ve sürdürülebilir büyüme performans m z n bir yans mas d r y l nda haz rl klar n titizlikle sürdürdü ümüz ve 2007 bafllar nda gerçeklefltirmeyi planlad m z Eurobond ihrac çal flmas nda yüksek bir taleple karfl laflmay bekliyoruz. Eurobond ihraç edecek beflinci büyük Türk flirketi olarak, hem miktar hem de fiyat aç s ndan Türk özel sektöründe k yas yaratma ve Çal k isminin uluslararas piyasalara ç kmas n sa lama hedeflerimizi hayata geçirme arzusunday z. Sürdürülebilir ve dengeli büyümenin anahtar Çal k Grubu özel sektörde, üretimde ve ticarette engin bir piyasa deneyimine ve birikimine sahiptir. Grup, bu eflsiz varl n de iflim ile trendleri analiz etmede ve ifl kollar na h zla yans tmada çok iyi kullanmakta; finansal, stratejik, operasyonel ve küresel riskleri de kapsayan bir risk yönetimi yaklafl m yla birlefltirerek güçlü bir karar alma yetkinli i ne dönüfltürmektedir bafl nda Grubumuz, risk yönetimi uygulamalar n holding flirketi seviyesinde daha standart, uyumlu ve sistematik bir yaklafl ma tafl yacak flletme Risk Yönetimi sistemine geçmeye karar vermifl; farkl co rafyalarda faaliyet gösteren çok-sektörlü bir yap n n gereksinimlerini tam olarak karfl layacak bir sistem oluflturmufltur. Risk Yönetimi'nin yan s ra, stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi fonksiyonlar n tek bir çat alt nda toplayan bir yap lanmaya geçen Grubumuz benzersiz stratejik yönetim yaklafl m ile karar alma süreçlerini etkinlefltirmifltir. De erli müflterilerimiz, yerli ve yabanc ifl ortaklar m z, Çal k Grubu, sahip oldu u sayg n ismi, ulusal ve uluslararas ölçekte güçlü iliflkileri ve stratejik ifl ortakl klar, bölgesel yat r mlar, farkl segmentlerdeki genifl ve köklü müflteri kitlesi, mal ve hizmet üretimindeki kalite ve çeflitlili i ile büyümeye ve paydafllar için daha yüksek katma de er üretmeye odaklanm flt r. Ürün ve hizmetlerimizi tercih etti iniz için sizlere teflekkür ediyoruz. Sizlerin katk lar yla ve iflbirli iyle daha güvenilir ve güzel yar nlar infla edece imize inanc m z tamd r. Sayg lar mla, Ahmet Çal k Yönetim Kurulu Baflkan 17

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007

ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 ÇALIK HOLD NG FAAL YET RAPORU 2007 27. yılında Çalık Holding, odaklandı ı sektörlerde giriflimcili i ve saygınlı ıyla tanınan itibarlı bir bölgesel güç olma yolunda hızla ilerlerken, kurumsallaflma alanında

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Çal k Holding. Faaliyet Raporu 2005

Çal k Holding. Faaliyet Raporu 2005 Çal k Holding Faaliyet Raporu 25. y l na girerken Çal k Grubu, odakland sektörlerde giriflimcili iyle ve sayg nl yla tan nan itibarl bir dünya flirketi olma vizyonunu pekifltiren at l mlar gerçeklefltirmektedir.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME İlk İki Ayda 2,7 Milyar Dolarlık

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ:

EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: 2. TÜRKİYE DE ÜRETİM: 3. TÜRKİYE NİN DIŞ TİCARETİ: EV TEKSTİL SEKTÖRÜ 1. ÜRÜNÜN TANIMI: Ev tekstili, genel olarak evleri dekore etmek amacıyla kullanılan ürünler olarak tanımlanmaktadır. Sentetik iplikler ve kumaşların yanı sıra, pamuk, keten, ipek ve

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU. İTKİB Genel Sekreterliği Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2016 ŞUBAT AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Mart 2016 2 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2016 ŞUBAT İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME Yılın İlk İki Ayında %3,7

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri

plastik sanayi Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri plastik sanayi 2014 Plastik Sanayicileri Derneği Barbaros aros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri Barbaros DEMİRCİ PLASFED Genel Sekreteri karşılayan, bu mamullerde net ithalatçı konumunda bulunan ve gelişmiş

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 14 Aralık 2015 Geçtiğimiz hafta küresel çapta riskten kaçısın etkili olduğu bir hafta oldu. Fed toplantısına ilişkin beklentiler, petrol ve diğer emtia fiyatlarında yaşanan hızlı

Detaylı

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI

TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI TÜRK YE CUMHUR YET MERKEZ BANKASI Krizi Yönetmede Merkez Bankas n n Rolü ve Etkinli i Erdem Ba ç Ba kan Yard mc s stanbul Üniversitesi 22 May s 2009 1 Sunum Plan I. Fiyat stikrar ve Finansal stikrar II.

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI

2014 1. Çeyrek Sonuçları TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI TÜRK TELEKOM GRUBU 2014 1. ÇEYREK OPERASYONEL VE FİNANSAL SONUÇLARINI AÇIKLADI Basın Bülteni 1 Mayıs 2014 Güçlü İlk Çeyrek Sonuçları ile 2014 Yılına Sağlam Başladık Türkiye nin öncü iletişim ve yakınsama

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU

HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜ 2015 EKİM AYLIK İHRACAT BİLGİ NOTU Hazırgiyim ve Konfeksiyon Şubesi Kasım 2015 HAZIRGİYİM VE KONFEKSİYON SEKTÖRÜNÜN 2015 EKİM İHRACAT PERFORMANSI ÜZERİNE KISA DEĞERLENDİRME

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE

KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE II. Bölüm KÜRESEL EKONOMİK ÇEVRE Doç. Dr. Olgun Kitapcı Akdeniz Üniversitesi, Pazarlama Bölümü 1 Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) BAZI KAVRAMLAR Bir ülke vatandaşlarının bir yıl için ürettikleri toplam mal

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR Bu rapor ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31.12.2004-31.12.2005 dönemine ilişkin

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ

GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ GLOBAL HAFTALIK STRATEJİ 21 Eylül 2015 Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Fed toplantısı sonrasında piyasalarda karışık bir seyir izleniyor. Fed in açıklamaları beklentilerden daha fazla güvercin olarak

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler

SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004. Finansal Hizmetler SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Finansal Hizmetler Akbank, 2004 y l sonu itibariyle kârl l k ve piyasa de eri aç s ndan Türkiye nin en büyük özel sektör bankas d r. Güçlü sermayesi, istikrarl mevduat

Detaylı

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2004

Çal k Holding Faaliyet Raporu 2004 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2004 ÇALIK HOLD NG V ZYONUMUZ Odakland ifl alanlar nda giriflimcili iyle ve sayg nl yla tan nan itibarl bir dünya flirketi olmak. M SYONUMUZ Müflteri memnuniyetine odaklanarak

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 1.478 trilyon TL ye, uluslararas ticaret ve muamelelerden al nan vergiler % 34,6'l k art flla 16.936 trilyon TL'ye, idari harçlar ve ücretler, sanayi d fl arizi sat fllardan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ

İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ İRAN ENERJI GÖRÜNÜMÜ HAZAR STRATEJI ENSTITÜSÜ ENERJI VE EKONOMI ARAŞTIRMALARI MERKEZI EMİN AKHUNDZADA SERAY ÖZKAN ARALIK 2014 Azerbaycan Enerji Görünümü 1İran Enerji Görünümü www.hazar.org HASEN Enerji

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM ABD Merkez Bankası FED, 18 Aralık tarihinde tahvil alım programında azaltıma giderek toplam tahvil alım miktarını 85 milyar dolardan 75 milyar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Asgari Ücret Denklemi

Asgari Ücret Denklemi Asgari Ücret Denklemi Av. Mesut Ulusoy MESS Hukuk Müflaviri ve Dr. Aykut Engin MESS E itim Müdürü flçilere normal bir çal flma günü karfl l olarak ödenen ve iflçinin g da, konut, giyim, sa l k, ulafl m

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 14 Eylül 2015, Sayı: 27. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 7 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 Haz Haz 1

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Çev. Ayfle Merve KAMACI

Çev. Ayfle Merve KAMACI 329 MAKEDONYA CUMHUR YET NDE YABANCI DO RUDAN YATIRIMLAR VE fi ORTAMI P rof. Dr. Angelova BILJANA St. Cyril and Methodius Üniversitesi, Makedonya Çev. Ayfle Merve KAMACI Küreselleflme süreci, geliflmekte

Detaylı

ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010

ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010 EKONOMİ ÜRETİCİ ÜLKELERİN PETRO-POLİTİĞİ 2010-2025 OCAK 2010 SARIKONAKLAR İŞ MERKEZİ C. BLOK D.16 AKATLAR İSTANBUL-TÜRKİYE 02123528795-02123528796 www.turksae.com PETROLÜN POL T K GÜCÜ SÜRECEK Dünya genelinde

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ www.tisk.org.tr TİSK AYLIK EKONOMİ BÜLTENİ- MAYIS 2016 (SAYI: 87) GENEL DEĞERLENDİRME 03.06.2016 Kıdem tazminatında işletmelerin maliyetini artıracak ve işçi-işveren ilişkilerini bozacak düzenlemelerden kaçınılmalı Gelecek

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı