Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006"

Transkript

1 Çal k Holding Faaliyet Raporu 2006

2

3 Kurumsal Profil Çok çal flmay ilke edinmifl büyük bir aile Temelleri 1981 y l nda at lan Çal k Grubu (Çal k Holding ve ifltirakleri), enerji-telekomünikasyon, finans, tekstil, inflaat, ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren, merkezini Türkiye'nin oluflturdu u genifl bir co rafyan n çok-sektörlü güçlü ve sayg n flirket gruplar ndand r. 2,3 milyar ABD dolar n aflan konsolide aktif büyüklü ü, 34 flirketinde kifliyi bulan istihdam, 1 milyar ABD dolar na ulaflan toplam ifl hacmi, hizmet sundu u 13 farkl ülkede farkl ifl kollar nda kan tlanm fl ürün ve hizmet yetkinlikleri ile Çal k Grubu bölgesel bir güç, tecrübeli bir ekonomik aktör ve küresel bir oyuncudur. Çevre bilinci yüksek, toplumsal de erlere sayg l, kurumsal sosyal sorumlulu unun bilincinde olan Çal k Grubu, faaliyet alanlar n n farkl co rafya ve sektörlere yayg nlaflt r lmas esas na dayanan, h zl ve etkin büyüme modeli ile tüm sosyal paydafllar na daha fazla katma de er üretmeye odakl d r. 2Kurumsal Profil 4Vizyonumuz, Misyonumuz, De erlerimiz 6Çal k Grubu: Gelece i fiekillendiren Ad mlar 8Stratejimiz 10 Bafll ca Göstergeler 24 Tekstil 12 Özetle Çal k Grubu Faaliyet Alanlar 14 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj nflaat Enerji-Telekomünikasyon Finans Y l nda Dünya ve Türkiye Ekonomisindeki Trendler Y l nda Çal k Grubu: Geliflmeler ve Stratejiler 50 Ticaret 54 Çal k Grubu'nda Kurumsal Yönetim Yaklafl m 61 Konsolide Mali Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu 108 Adresler 1

4 Kurumsal Profil Kurumsal Profil Sözüne güvenilen, itibarl bir dünya flirketi Son y llarda gerçeklefltirdi i at l mlarla odakland sektörlerde itibarl bir dünya flirketi olma vizyonunu pekifltiren Çal k Grubu, kurumsal planlar n, stratejilerini ve hedeflerini sürdürülebilirlik temelinde flekillendirmektedir. 2

5 Kurumsal Profil Çal k Grubu kuruldu u günden bu yana gerçeklefltirdi i yat r mlar, uluslararas ifl ortakl klar ve baflar yla tamamlad uluslararas taahhüt projeleri ile birçok ilke imza atm flt r. Grup; BDT ülkelerindeki ilk denim kumafl üretim kompleksini faaliyete geçirmifl, yurt d fl nda anahtar teslimi ilk gübre, kâ t ve çimento fabrika inflaatlar n gerçeklefltirmifl, Türkiye'de tekstil sektöründe ilk ulusal kredi derecelendirme notunu almay baflarm flt r. Çal k Grubu, teknolojiyi ve ça dafl yönetim uygulamalar n üretimhizmet döngüsünün her noktas nda etkin olarak kullanan sinerjik ve ça dafl bir kurumsal yap lanma çat s nda faaliyet göstermektedir. Evrensel ilkeleri kucaklayan ve toplumla paylaflmay her fleyin üstünde kabul eden bir kurumsal kültür Kurumsal vatandafll k bilinciyle hareket eden ve bu anlamda örnek bir flirket olmay hedefleyen Çal k Grubu; bilgi birikimini en iyi flekilde kullanma becerisi, sonuç odakl çal flma prensipleri, etik ve evrensel ilkeleri kucaklama yetisi, insana ve çevreye verdi i önemle ticari faaliyetlerinin sonucunda üretti i katma de eri toplumla paylaflmaya ve insanl n gelece ine yönelik yat r mlar yapmaya kararl d r. Çal k Grubu, farkl piyasa koflullar nda test edilmifl ve do rulu u kan tlanm fl büyüme stratejisinin fl nda, zengin kurum kültürünün giriflimci ve üretici niteliklerini en uygun ölçeklerde harmanlayarak, odakland ifl sahalar n n lider ve güçlü kat l mc lar aras nda yer almaya devam edecektir. 3

6 Vizyonumuz, Misyonumuz, De erlerimiz Vizyonumuz Odakland sektörlerde giriflimcili iyle ve sayg nl yla tan nan itibarl bir dünya flirketi olmak. Misyonumuz Müflteri memnuniyetine odaklanarak rekabet üstünlü ü sa layan, uluslararas markalarla rekabet edebilen, ürün ve hizmetlerinde kaliteden ödün vermeyen, faaliyet ve mali performans yla sürekli ve kârl büyüyen, topluma ve çevreye katk sa layan bir grup olmak. De erlerimiz Faaliyet gösterdi i tüm co rafyalarda örnek bir kurumsal vatandafl olmay öngören Çal k Holding, kimli ini güçlendiren 7 ana kurumsal de ere sahiptir: Çal kl olma bilinci Bilgiyi kullanma becerisi Baflarma azmi ve sonuç odakl l k Dürüstlük ve fleffafl k Sorumlu olma ve inisiyatif alma Müflteri memnuniyeti Sosyal sorumluluk 4

7 Vizyonumuz, Misyonumuz, De erlerimiz 5

8 Çal k Grubu: Gelece i fiekillendiren Ad mlar Çal k Grubu: Gelece i fiekillendiren Ad mlar 1930'lardan 1981'e... Çal k Ailesi'nin tekstil alan ndaki faaliyetleri 1930'lu y llara uzan r. Grubun kurucusu Ahmet Çal k' n bu sektördeki ilk giriflimi ise 1981 y l nda stanbul'da kurdu u Ortado u Tekstil flirketidir. Zaman içinde tekstil Grubun çekirdek ve geleneksel ifl sahas olarak geliflecektir. Dünyan n önde gelen denim kumafl üreticisi 'li y llar n ikinci yar s nda Çal k Grubu'nun tekstil sektöründeki at l mlar devam eder. 1987'de GAP Güneydo u Tekstil kurulur. GAP Güneydo u Tekstil, bugün dünyan n en önde gelen denim kumafl üreticilerinden biri olarak de erlendirilmektedir. Tekstil alan ndaki at l mlar yurt d fl na tafl n yor... Grup, tekstil alan ndaki at l mlar n Türkiye d fl na tafl ma karar al r ve 1995 y l nda Türkmenistan'da yat r m yapan ilk yabanc gruplardan biri olur. Aflkabat yak nlar nda tarihi pek Yolu üzerinde bulunan Türkmenbafl Jeans Kompleksi, BDT ülkelerindeki tek denim üreticisi olarak faaliyete geçer. Uluslararas ticaretteki pay art yor... Grup, uluslararas tekstil ticaretindeki pay n her geçen y l art r r y l nda GAP Pazarlama kurulur. fiirket bugün Çal k Grubu'nun uluslararas pazarlama flirketi konumundad r. nflaat sektörü önem kazan yor y l nda Çal k Grubu inflaat sektöründeki faaliyetlerini canland rma karar al r. GAP nflaat bu misyona uygun olarak tekrar yap lan r ve ifl gelifltirme faaliyetlerine bafllar. Yurt d fl ndaki tekstil faaliyetleri geliflmeye devam ediyor... Türkmenistan'daki yat r mlar Serdar Pamuk E rici'nin 1997 y l nda iflletmeye aç lmas ile yeni bir aflamaya ulafl r. Ayn y l kurulan Türkmenbafl Tekstil Kompleksi (ev tekstili, örme üst giyim, dokuma giyim üreticisi) ise 2000 y l nda faaliyete geçer. Enerji sektörüne girifl 'l y llar n ikinci yar s enerji sektörünün ülkemizde yeni olanaklar sundu u bir dönemdir. Grup elektrik da t m sahas ndaki ifl olanaklar n de erlendirmek üzere GAP Elektrik'i kurar. Holding yap lanmas na geçifl y l nda Çal k Holding kurulur. Grup bünyesindeki flirketler tek bir yönetim çat s alt nda toplan r, kurumsallaflma alan nda önemli at l mlar bafllar. Enerji ifl kolundaki geliflmeler... Grup, yeni bin y la girifl ile birlikte enerji sektörünün tüm dünyada büyük önem kazanaca n öngörür. Bu eksende, 1998 y l nda Grubun enerji sektöründeki ikinci ifltirak flirketi Çal k Enerji kurulur. Bankac l kta yenilikçi çözümler y l nda Çal k Grubu finans sektörüne girer ve Çal kbank kurulur. Aktif büyüklü ü yar m milyar dolar afl yor y l nda Grubun toplam aktifleri yar m milyar ABD dolar s n r n aflar, net kâr ise 21 milyon ABD dolar na ulafl r. Denim üretiminde art fl... GAP Güneydo u Tekstil'in y ll k denim kumafl üretim kapasitesi, 2001 y l nda tamamlanan kapasite art r m yat r m ile 27 milyondan 40 milyon metreye ulafl r. Etkin bir de er zinciri için y l nda Grubun stratejik kararlar do rultusunda, Sastafl ve GAP plik'in üretim faaliyetleri, daha etkin bir de er zinciri oluflturmak amac yla GAP Güneydo u Tekstil çat s alt nda birlefltirilir. 6

9 Çal k Grubu: Gelece i fiekillendiren Ad mlar lk kredi notu... 7 Aral k 2001 tarihinde Çal k Grubu'nun ilk rating raporu Fitch IBCA (flimdiki Fitch Ratings) taraf ndan aç klan r. Grup, ekonomik krizin hüküm sürdü ü bir piyasada BBB (tur) uzun vadeli ulusal notla de erlendirilir y l nda, Çal k Grubu 20. y l n kutlar. %12,2 reel büyüme... Çal k Grubu'nun %12,2 reel büyüme kaydetti i 2002 y l nda, baflta inflaat ifl kolu olmak üzere faaliyet gösterilen tüm alanlarda önemli at l mlar gerçeklefltirilir. GAP nflaat'ta h zl büyüme... Grubun inflaat ifl kolu h zla geliflmeye devam eder: 2002 y l nda üstlendi i dünya ölçe indeki gübre, ka t ve çimento tesis inflaatlar ile GAP nflaat dünya klasman ndaki yerini pekifltirir. Aktif büyüklü ü bir milyar dolar afl yor... Her türlü ekonomik konjonktürde faaliyetlerini baflar yla ve kesintisiz gelifltirebilen ve bu eksende gerçek bir sürdürülebilir büyüme örne i oluflturan Çal k Grubu'nun toplam aktifleri 2003 y l nda bir milyar ABD dolar n aflar. Bankac l kta bölgesel büyümenin ilk ad m... Türkiye'nin merkezini oluflturdu u co rafyay hedefleyen Çal k Grubu, 2004 y l nda Arnavutluk'taki ilk ifl giriflimini gerçeklefltirir ve 2006 y l nda Arnavutluk'un en büyük ikinci bankas Banka Kombetare Tregtare (BKT)'nin orta olur. Bursagaz: önemli bir at l m... Enerji sektöründe büyümeyi hedefleyen Çal k Grubu, Bursa ili do al gaz da t m flirketi Bursagaz' aç lan özellefltirme ihalesi kapsam nda sat n al r sonu itibar yla Bursagaz 500 bini aflan abonesi, %93 penetrasyon oran ve yüksek kalitedeki hizmetiyle büyük bir baflar öyküsüne dönüflür. Özellefltirmelere aktif kat l m... Türkiye ekonomi tarihinde özellefltirme faaliyetlerinin rekor bir seviyeye ulaflt 2005 y l nda Çal k Grubu, Türk Telekom ve Tüprafl özellefltirmelerine kat l r. Her iki özellefltirmede de son etaba kal p baflar l bir performans sergileyen Grup, yar fl ikinci en iyi fiyatla tamamlar. Enerji sektöründe büyüme Enerji ifl kolunu gelece in çok önemli bir büyüme alan olarak de erlendiren Grup, 2005 y l nda gerçeklefltirdi i at l mlarla Türkiye ve çevre ülkelerde çeflitli projeleri bafllat r. Bu projelerden ülkemizde termik ve hidroelektrik enerji üretimi, petrol boru hatt inflas ilk akla gelenler aras ndad r. Çal k Grubu 2006 y l nda Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt Projesi'nin yap m n üstlenerek uzun süreli çal flmalar n n meyvesini almaya bafllam flt r. Uluslararas stratejik ortakl klarla yürütülecek bu proje Karadeniz petrollerinin Akdeniz'e tafl nmas konusunda son derece önemli bir kilometre tafl n oluflturmaktad r. Türkiye'nin artan ihtiyac na dönük arz art rma hedefiyle elektrik üretimi ile ilgili bir dizi yat r m projelendirmekte olan Grup, 2007 y l ile birlikte bu alanda büyük bir at l m haz rl içindedir. Tekstilde farkl co rafyalarda geliflme Hammadde, insan gücü, pazarlara yak nl k gibi maliyet azalt c co rafi avantajlar kullanmay hedefleyen Çal k Grubu 2006 y l nda farkl co rafyalarda üretim stratejisinin ilk ad m olan M s r Konfeksiyon Fabrikas yat r m na bafllar. nflaatta daha yüksek katma de er Global oyunculu u ve yetkinli i say s z uzmanl k projesiyle teyit edilmifl olan GAP nflaat 2006 y l nda Engineering News Record dergisinin dünyan n en büyük uluslararas müteahhitleri listesinde 121. s rada yer al r. Yeni stratejik yönelimde Grup bu ifl alan ndaki oda n kentsel yenileme projeleri baflta olmak üzere toplumsal katk s daha fazla olan gayrimenkul de erlendirme projeleri olarak belirler. Telekomünikasyonda yeni ufuklar Türkmenistan'da VoIP hizmetlerini baflar yla sürdüren Çal k Grubu, Arnavutluk'un telekomünikasyon flirketi Albtelecom'un özellefltirilmesi ile ilgili ihaleyi 2005 y l nda kazan r: Grubun telekomünikasyon faaliyetlerini yürüten flirketi CETEL, Arnavutluk için bir seferde en yüksek mebla l do rudan yat r m getirmesi aç s ndan büyük önem tafl yan ihalede Albtelecom'un %76'l k hissesinin özellefltirilmesi için 120 milyon euro ile en yüksek teklifi veren kat l mc olur. fiirket hisselerinin devrinin 2007 y l n n ilk yar s nda tamamlanaca öngörülmektedir yılı ile birlikte 25. yılını tamamlayan Çalık Grubu, gerek güçlü performans sonuçları ile pekiflen de er üretme kabiliyeti, gerekse net ve odaklı büyüme stratejisiyle gelece e do ru güvenle ilerlemektedir. 7

10 Stratejimiz Stratejimiz Sürdürülebilir baflar n n anahtar : net ve büyüme odakl strateji Türkiye'deki sürdürülebilir büyüme baflar s n n, AB ve global ekonomi ile entegrasyon süreci ile desteklenece ini öngören Çal k Grubu, 2006 y l nda yeniden yap land rd uzun vadeli yol haritas nda global ifl iliflkileri ve bölgesel yat r m ekseninde, faaliyet gösterdi i ifl kollar ndaki büyüme stratejisini sürdürecektir. Bu stratejinin oda nda; enerji alan nda büyümenin artarak devam etmesi, finans alan nda daha aktif rol al nmas ve güçlenilmesi, inflaat alan nda gayrimenkul gelifltirme ve de erlendirme projelerine a rl k verilmesi yer almaktad r. 8

11 Stratejimiz 9

12 Bafll ca Göstergeler Bafll ca Göstergeler Çal k Grubu 2006 y l nda kaydetti i finansal ve operasyonel sonuçlar ile reel büyümeyi sürdürülebilir k labilen az say daki çok sektörlü flirket gruplar aras ndaki yerini pekifltirmifltir. 1,01 milyar ABD dolar Grubun 2006 y l nda farkl ifl kollar nda kaydetti i sat fllar n konsolide tutar 1,01 milyar ABD dolar n bulmufltur. 103,7 milyon ABD dolar 2006 y l faaliyet kâr %29 artarak 103,7 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. 697 milyon ABD dolar 2005 y l nda 609 milyon ABD dolar olan Grubun konsolide özkaynaklar, 2006 y l nda 697 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. %21, yılında Grubun brüt kârlılık oranı %21,85 e yükselmifltir. Çal k Holding Kredi Notu 30 Kas m 2006 itibar yla Fitch Ratings Uzun vadeli ulusal kredi notu BBB+ (tur)/pozitif görünüm Uluslararas kredi derecelendirme kuruluflu Fitch Ratings, Çal k Holding'in BBB(tur) olan uzun vadeli ulusal kredi notunu, BBB+(tur) seviyesine yükseltmifl; kredi notunun görünümünü de pozitif olarak belirlemifltir. Fitch Ratings'den yap lan aç klamada, Çal k Holding'in mali profilinde 2005 y l nda gözlenen ve not art r m na neden olan geliflmeler flöyle s ralanm flt r: Co rafi ve ifl kollar aç s ndan çeflitlilikteki geliflme, Holding'in gelir ve mali yap s n olumlu etkilemektedir. Grubun 2005 gelirlerinde büyük etkisi olan enerji alan ndaki faaliyetlerinin, tekstil alan ndaki faaliyetlerin önüne geçmesi de olumlu olarak de erlendirilmektedir. Çal k Holding'in enerji sektöründeki etkinli inin artmas n n, Grubun kârl l k ve nakit kapasitesini de art rmas ve 2006 y l nda da geliflmifl mali profilin sürdürülmesi beklenmektedir. 10

13 Bafll ca Göstergeler Çal k Grubu nun toplam varl klar son 4 y lda %95,61 reel art fl kaydederek milyon ABD dolar na yükselmifl bulunmaktad r. Finansal yap s giderek güçlenen Grubun konsolide özkaynaklar, 2006 y l nda 697,1 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. De iflim Finansal Göstergeler (Bin ABD Dolar ) (2003/2006) Toplam Aktifler ,61 Dönen Varl klar ,15 Özkaynaklar Toplam ,82 Net Sat fllar ,48 Sat fllar n Maliyeti (2,26) Faaliyet Kâr ,23 Temel Oranlar Brüt Kârl l k (%) 21,85 16,56 12,99 14,86 Faaliyet Kârl l (%) 10,25 8,41 6,28 9,16 Cari Oran (%) 1,01 1,34 1,25 1,33 Aktif (Yat r m) Kârl l k Oran (%) 3,74 6,10 2,31 6,66 Alacak Devir H z 3,77 3,71 4,16 4,42 Stok Devir H z 4,25 5,61 5,25 4,35 Borç Devir H z 2,30 2,28 2,78 3,16 11

14 Özetle Çal k Grubu Faaliyet Alanlar Özetle Çal k Grubu Faaliyet Alanlar Çal k Grubu, tüm mekanizmalar ve dinamikleri, kendini çok iyi ifade eden kurumsal bileflkeleri, ifl gelenekleri, sa lam teknolojik ve entelektüel alt yap s yla ve yüksek marka de eri ile faaliyet gösterdi i 5 ana sektörde büyümeye ve baflar ya odaklanm fl küresel bir oyuncudur. Enerji-Telekomünikasyon Büyümede süreklili i yakalayan bir yap lanma 1998 y l nda Çal k Grubu bünyesinde kurulan Çal k Enerji, istikrarl ve düzenli bir geliflme göstererek, Çal k vizyonunun en önemli baflar göstergelerinden biri olmufltur. Çal k Grubu, Türkiye ve Türkmenistan baflta olmak üzere, elektrik, petrol, do al gaz ve telekomünikasyon alanlar nda uluslararas faaliyetlerine devam etmektedir. Grup, Bursa ili do al gaz (Bursagaz) da t m n n ard ndan, bu baflar s n Kayseri ili do al gaz da t m (Kayserigaz) ile sürdürmeyi planlamaktad r. Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt ihalesini de kazanan Çal k Grubu, enerji alan nda varl n uzun y llar öncü olarak sürdürecektir. Çal k Enerji Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Enerji Dubai FZE Naturel Gaz Sanayi ve Ticaret A.fi. Türkmen'in Alt n Asr Gaz Sanayi ve Ticaret A.fi. Türkmen Alt n Asr Elektrik Enerjisi Toptan Sat fl A.fi. Çetel Çal k Enerji ve Telekomünikasyon A.fi. Çal k Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. Çal k Enerji Bursagaz Da t m Ticaret A.fi. Trans Anadolu Petrol Boru Hatt Sanayi ve Ticaret A.fi. GAP Petrol Gaz thalat ve hracat Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.fi. Turkuaz Telekomünikasyon Hizmetleri A.fi. Do u Akdeniz Petrokimya ve Rafineri Sanayi ve Ticaret A.fi. Çal k Teknoloji Gelifltirme ve flletme A.fi. Bursagaz Bursa fiehiriçi Do al Gaz Da t m Ticaret ve Taahhüt A.fi. Çal k NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.fi. nflaat-yat r m Yat r m gücüyle bugünden gelece i infla ediyor. Çal k Grubu, inflaat sektöründeki faaliyetleri kapsam nda, tekstil ve çeflitli sanayi alanlar na yönelik anahtar teslim üretim tesisleri, konut, hastane, okul, ifl merkezi, sosyal alanlar, yol inflaatlar ve kentsel yenileme projeleri gerçeklefltirmektedir. Grubun en h zl büyüyen ifl kollar n n bafl nda gelen inflaat grubu, yüksek performansla tamamlad büyük ölçekli endüstriyel projeleri ile gerek ulusal ve gerekse uluslararas arenada ad ndan s kça bahsettirmektedir. GAP nflaat, 2007 y l nda Türkiye'de bir ilk olan kentsel yenileme projelerini gerçeklefltirmek üzere ihalelere girme haz rl klar n tamamlam fl olup, ilk etapta Balat ve Tarlabafl Kentsel Yenileme Projeleri için teklif verilecektir. GAP nflaat Yat r m ve D fl Ticaret A.fi. GAP nflaat Ukraine Ltd. GAP nflaat Dubai FZE GAP nflaat Construction and Investment Co. Ltd. Uluslararas projelere att imzalarla sürekli yükselen baflar ivmesi, Çal k Grubu'nu bu alanda da zirveye tafl maktad r. nflaat ifl kolunda Çal k nflaat Grubu, baflta Türkiye olmak üzere Türkmenistan, Birleflik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Libya, Kazakistan, Yemen ve Sudan'da büyük ölçekli projeler gerçeklefltirmektedir. Çal k nflaat, Engineering News Record'un 2006 y l en iyi 225 müteahhit firma raporunda 121. firma seçilerek baflar s n uluslararas platformda bir kere daha teyit etmifltir. 12

15 Özetle Çal k Grubu Faaliyet Alanlar Tekstil Dünya pazarlar n n lider denim kumafl üreticisi Çal k Grubu, geleneksel faaliyet alan olan tekstilde sektörünün öncüsü olmaya devam etmektedir. Denim kumafl üretiminde uluslararas alanda aranan firma konumuna gelen Grup, Malatya ve Türkmenistan'da bulunan ve entegre tesisleriyle, pamuk ipli inden konfeksiyona kadar birçok tekstil ürününde dünya ölçe inde rekabet gücüne sahip küresel bir oyuncudur. GAP Güneydo u Tekstil San. ve Tic. A.fi. Türkmenbafl Jeans Kompleksi Türkmenbafl Tekstil Kompleksi A/O Balkan Dokuma Serdar Pamuk E rici Çal k USA Inc. GAP Güneydo u FZE Jebel Ali Free Zone (Dubai) Grup bünyesindeki global çapl tekstil flirketleri genifl bir co rafyada dünya pazarlar na ulaflma kabiliyetine sahiptir. Tekstil alan nda Çal k markas n n bilinirli i, baflta Türkiye olmak üzere, ABD'den AB ülkelerine, Rusya'dan Uzakdo u ülkelerine, M s r'dan Balkanlar'a giderek artmaktad r. Finans Yat r m bankac l nda Çal k fark Yat r m bankac l ifl kolunda, Çal kbank öncülü ünde yenilikçi ve itibarl bir konum elde eden Çal k Grubu, istikrarl bir büyüme sergilemektedir. Çal k Grubu, 2006 y l nda ilk yurt d fl aç l m n gerçeklefltirerek, oluflturdu u Çal k-fiekerbank konsorsiyumu ile Arnavutluk'un sayg n bankalar ndan biri olan Banka Kombetare Tregtare'yi (BKT) bünyesine katm fl, gerek ulusal ve gerekse uluslararas anlamda çok önemli bir ad m atm flt r. Çal k Grubu, finans alan nda, özellikle yat r m bankac l na derinlik kazand rma amac na yönelik faaliyetlerini her geçen gün daha da etkinlefltirmeyi öngörmektedir. Çal k Yat r m Bankas A.fi. Agromarket Çal k-fieker Konsorsiyum A.fi. BKT (Banka Kombetare Tregtare) Ticaret Global pazarlarda aranan marka Çal k Grubu, 1930'lu y llardan bu yana devam eden üretim-ticaret tecrübesiyle müflteri memnuniyeti odakl çal flmas n n en iyi parametrelerinden biri olan ticaret ifl kolunda Çal k denim markas n dünya çap nda öncü konuma getirmifltir. GAP Pazarlama A.fi. Ortado u Tekstil Tic. ve San. A.fi. GAPPA Tekstil Inc. GAP Pazarlama FZE Jebel Ali Free Zone Grup flirketleri Çal k markas n üretim-ticaret çark n n her noktas nda aktif, dinamik, sinerjisi her geçen gün artan, hedef kitlesi gittikçe geniflleyen bir lider konumuna yükseltmektedir. 13

16 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Faaliyet gösterdi imiz 5 ifl kolundaki öncü ve rekabetçi konumumuzu güçlendirdi imiz 2006 y l nda, mükemmel bir performans kaydetmenin ötesinde Grubumuzun gelece ini flekillendirecek önemli proje ve at l mlar h z kesmeden sürdürmüfl bulunuyoruz. 14

17 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Çal k Grubu'nun de erli paydafllar, 2006 Çal k Grubu için baflar l bir faaliyet y l olmufltur. Stratejimiz, artan oranda katma de er üretmemizi mümkün k larken ayn zamanda müflterilerimize ve ifl ortaklar m za en iyiyi sunma çabam z için gereksinim duydu umuz enerjiyi bize kesintisiz olarak sa lamaya devam etmifltir. Faaliyet gösterdi imiz 5 ifl kolundaki öncü ve rekabetçi konumumuzu güçlendirdi imiz 2006 y l nda, mükemmel bir performans kaydetmenin ötesinde Grubumuzun gelece ini flekillendirecek önemli proje ve at l mlar h z kesmeden sürdürmüfl bulunuyoruz. Grubumuzun dünya ölçe inde üstlendi i projeler, gelecekte kaydedece imiz baflar lara ve potansiyel büyüme alanlar na iflaret etmekte; orta vadede izleyece imiz büyüme yol haritas n flekillendirmektedir. Performans ölçütlerimiz Çal k Grubu'nun toplam varl klar son 5 y lda %101,33 reel art fl kaydederek milyon ABD dolar na yükselmifl bulunmaktad r. Finansal yap s giderek güçlenen Grubumuzun konsolide özkaynaklar, 2006 y l nda 697,1 milyon ABD dolar n bulmufltur. Grup ifl kollar baz nda ve konsolide olarak sat fllar n bir önceki y la göre art rm fl, toplam sat fllar milyon ABD dolar olarak gerçekleflmifltir. Grup flirketlerimizin 2006 y l toplam ürün ve hizmet ihracat 728,2 milyon ABD dolar na ulaflm flt r. Çal k Grubu, 2006 y l n 221,1 milyon ABD dolar brüt kâr kaydederek tamamlam flt r. Ülkemizin gelece i bizim gelece imizdir Ülkemizin son befl y ll k dönemde göstermifl oldu u istikrarl büyüme ve düflük enflasyon ortam faaliyet planlar m zda ve icraat m zda bizi destekleyen en önemli d flsal göstergeler olmufltur. Türkiye global ekonomiler aras nda ön s ralara yükselmektedir. Çal k Grubu varl n ülkemizin varl ndan hiçbir zaman ayr düflünmemektedir. Ülkemizin kalk nma ve geliflimine katk sa lamay, uluslararas alandaki sayg nl n n art r lmas n vazgeçilemez görevimiz olarak benimsemifl bulunuyoruz. Bu yal n anlay fl Çal k Grubu kurumsal kültürünün temelini oluflturmaktad r. Ait oldu u topluma kendini adam fl, evrensel ifl ilkelerine sahip ve kurumsal sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden Çal k Grubu flirketleri, yaflanabilir bir gelecek ve güçlü bir Türkiye için aral ks z çal flmaktad r. Stratejimizi güncelleme yetkinli imiz Grubumuz global ve ulusal makroekonomik flartlar dikkatlice irdelemekte; yaflanan de iflimleri stratejisine ve ifl planlar na ustal kla ve do ru zamanda yans tmaktad r. Çal k Grubu kurumsal oldu u kadar çevik ve etkin bir yap ya da sahiptir. Düflünce ve icraat tarz m z dünyay, ülkemizi ve ifl alanlar n yak ndan takip etmemizi olanakl k lmaktad r. D flsal koflullardaki de iflime uygun olarak, gerekli gördü ümüz alanlarda stratejik revizyonlar an nda gündeme al yor ve hayata geçiriyoruz. H zla yeni ifl alanlar na girdi imiz gibi kârl l n, ekonomik önceli ini ve de erini kaybeden ifl kollar ndan da zaman nda ç kmay istikrarl büyümemizin çok önemli bir kural ve ayn zamanda bir yönetim baflar s olarak alg l yoruz. Çal k l olma felsefesi Çal k Grubu, köklü bir geçmifle sahip, ifl gelenekleri olan, tan mlanm fl kurumsal de erleri ve kültürü tüm çal flanlar nca paylafl lan bir flirketler grubudur. Baflarma azmi, dürüstlük ve fleffafl k, müflteri ve çal flan memnuniyeti, küreselleflme ve topluma katk Çal k Grubu'nun özsel de erlerinin ve kurumsal stratejisinin itici güçlerini oluflturmaktad r. Çal k l olma felsefesi büyüme odakl stratejilerimizde en önemli rekabet üstünlüklerimizden birisidir. Çal k Ailesi ni oluflturan ve toplam say s 14 bini bulan çal flan m z n Grubumuzun bir parças olmaktan mutluluk duymas kadar maddi ve manevi boyuttaki motivasyonlar ve sürekli memnuniyetleri de ifl felsefemizde önceli e sahip olgulard r. nsan unsurunu kurumsal baflar n n çimentosu olarak gören Grubumuz, genifl anlamda faaliyet gösterdi i tüm ülkelerde toplumsal refah n art fl na katk sa lamay da öncelikli hedefleri aras nda saymaktad r. Varl m z n devam dünyam z n ve toplumlar n yaflam çizgisine kofluttur Kurumsal sorumlulu unu toplumsal katk n n yan s ra çevre konusundaki hassasiyeti ile pekifltiren Çal k Grubu, ekolojik dengeyi tehdit eden çevre risklerine karfl yüksek bir bilinç oluflturma ve üzerine düflen önlemleri alma konusunda da öncüdür. Unutmamal y z ki ekonomik ve kurumsal varl m z n devaml l, dünyam z n ve toplumlar n yaflam çizgisine kofluttur. De iflimi çok iyi yönetiyoruz Çal k Grubu de iflimi yönetme yetkinli i çok yüksek olan bir gruptur. Yukar da özetledi im stratejik hareket etme yetkinli imiz, 2006 y l nda büyüme haritam z önemli at l mlar ile güncellememizi ve kurumsal stratejilerimizi, piyasa koflullar ile olanaklar na en uygun flekilde yeniden yap land rmam z olanakl k lm flt r. 15

18 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Çalık Holding'in Fitch Ratings tarafından verilen ulusal kredi notu, Kasım 2006 tarihinde BBB+(tur) seviyesine yükseltilirken, kredi notunun görünümü de pozitif olarak aç klanm flt r. fl kollar m z baz nda; Bankac l kta daha etkin bir konuma ulaflmay öngörüyoruz. Çal kbank, dan flmanl k misyonu ile flekillendirdi i yat r m bankac l hizmetlerini yenilikçi ifl yaklafl m ile sunmaya 2006 y l nda da baflar yla devam etmifltir. Bankam z, ülkemizin önde gelen büyük ve orta ölçekli ulusal flirketlerinden oluflan müflterileriyle tesis etti i uzun vadeli iliflkileri gelifltirme yetkinli i ve sa lam finansal yap s yla kârl ve katma de er üreten bir finansal kurum olarak baflar çizgisini daha ileri tafl maya odakl d r. Grubumuz, bankac l k sektöründeki bölgesel büyüme stratejisinin ilk ad m ve co rafi büyüme önceliklerine uygun olarak, Balkanlar'da güçlü bir konumu bulunan Banka Kombetare Tregtare (BKT)'yi ifltirakleri aras na katm flt r. BKT Arnavutluk'un ikinci büyük bankas olarak Çal k Grubu'nun bankac l kta daha aktif ve etkili olma hedefine çok uygun bir aç l md r. Bankan n, The Banker dergisince 2006 y l nda Arnavutluk'un en baflar l bankas ödülüyle taçlanan performans n n, Grubumuz bünyesinde daha da yükseklere tafl naca ndan flüphemiz yoktur. Toplumsal katma de eri yüksek projelere odakl y z. Grubumuz, inflaat sektöründe, Orta Asya'dan Kuzey Afrika'ya büyük projelerde elde etti i uluslararas baflar lar ve kaydetti i yüksek ciro ile global bir oyuncu oldu unu kan tlam flt r. Bu alanda kazand m z deneyim ve yo un bilgi birikimini, daha yüksek katma de er üreten ve toplumsal geliflime daha fazla katk sa layacak gayrimenkul gelifltirme ve de erlendirme alan na tafl ma karar alm fl bulunuyoruz. Bu do rultuda Grubumuz, 2006 y l nda, inflaat ifl kolundaki yap lanmas nda önemli de ifliklikler yapm fl ve proje gelifltirme çal flmalar na a rl k vermifltir. Çal k Grubu 2007 y l ndan itibaren kentsel yenileme projelerinde yo un olarak yer alacak ve yaflan r bir dünya için çal flmalar n yo unlaflt racakt r. Tekstilde farkl pazarlarda var olmaya ve markalaflmaya kararl y z. Grubumuzun temelini teflkil eden geleneksel ifl saham z olan tekstile verdi i önemi her zaman korumaktad r. Tekstil Çal k Grubu'nun öncü ve söz sahibi oldu u bir sektördür. Türkiye ve Türkmenistan'daki üretim tesisleriyle denim baflta olmak üzere birçok tekstil ürününde uluslararas bir markaya dönüflmüfl bulunan Çal k, yat r m, üretim, ihracat anlam nda say s z baflar lara imza atm flt r. Grup yeniden gözden geçirdi i tekstil sektörü stratejilerinde, katma de eri art rma hedefi ile farkl co rafyalarda üretim faaliyetine odaklanm fl ve insan gücü, hammaddeye eriflim gibi maliyet azalt c unsurlar da göz önüne alarak Kuzey Afrika'da tesisler kurmaya yönelmifltir. Bu stratejimizin ilk aflamas olan M s r'daki üretim tesislerimizin inflaat na bafllanm flt r y l nda Güney Kore'de kurmay planlad m z pazarlama flirketi ile Uzak Do u'nun iki büyük pazar konumundaki Çin ve Japonya'ya yönelik önemli bir ad m atma haz rl nday z. Hedefimiz, yüksek kaliteli denim ürünlerimiz, trendleri yakalamadaki baflar m z ve hizmet etkinli imizle pazar liderli ine oynamakt r. Tekstildeki markalaflma çal flmalar m z da sürmektedir: Bu kapsamda Lee, Wrangler gibi jean pazar n n önde gelen markalar n bünyesinde toplayan VF Grubu ile ortaklafla bir çal flma gerçeklefltirilmifl; h zla büyümekte olan Rusya pazar nda yeni bir markan n piyasa sunumu baflar yla tamamlanm flt r. Çal flman n bir parças olarak 2006 y l n n son çeyre inde St. Petersburg ve Moskova gibi gelir seviyesinin yüksek oldu u bölgelerde üç ma aza aç lm flt r. Enerji alan nda vazgeçilmez oyunculardan biri olmaya do ru emin ad mlarla ilerliyoruz. Enerji, Çal k Grubu'nun büyüme ekseninde bafl çeken ifl alan olarak yerini korumaktad r. Çal k Grubu enerji alan nda büyük ve güçlü bir bölgesel oyuncu olma hedefiyle stratejilerini ve yol haritas n çok net olarak belirlemifltir. 16

19 Yönetim Kurulu Baflkan 'ndan Mesaj Türkiye'nin ve bölgenin giderek artan enerji ihtiyac önemli bir potansiyeli bar nd rmaktad r. Elektrik üretim alan nda Türkiye'nin yapmas gereken büyük yat r mlarla ilgili olarak Grubumuz da farkl enerji kaynaklar baz nda birçok proje gelifltirmekte olup önümüzdeki birkaç y l içerisinde bu alandaki varl n art rma kararl l yla hareket etmektedir. Do algaz da t m faaliyetleri kapsam nda flirketimiz Bursagaz bugün 500 bini aflan abone say s ve %93'lük penetrasyon oran yla bir baflar öyküsüne dönüflmüfltür. Bu baflar çizgisini, sat n al m görüflmelerini sürdürdü ümüz Kayserigaz ile devam ettirmeyi hedefliyoruz. Enerji alan nda 2006 y l n n bir di er önemli geliflmesi, uzun süredir çal flmalar n yürüttü ümüz ve Karadeniz petrollerinin Akdeniz'e tafl nmas n sa layacak Samsun-Ceyhan Petrol Boru Hatt Projesi kapsam nda yaflanm flt r. Grubumuz bu projeyi global enerji sektörünün en güçlü küresel oyuncular ndan olarak de erlendirilen ENI ( talya) ile ortaklafla üstlenmifl ve TAPCO ortak giriflim flirketi kurulmufltur. Türkiye'nin enerji politikalar ve Bo azlar konusundaki hassasiyeti aç s ndan büyük önem arz eden ve ülkenin uluslararas enerji arenas ndaki konumunu daha da güçlendirecek böyle bir projede yer almak Çal k Grubu için gurur kayna d r. Yine enerji konusunda önemli bir projemiz olan Ceyhan'da rafineri kurulmas yla ilgili çal flmalar da y l içinde sürdürülmüfl, uluslararas ortak olarak Indian Oil Corporation Limited (IOCL) ile önümüzdeki iki y l içinde projenin hayata geçirilmesi yönünde somut ad mlar at lm flt r. Telekomünikasyon sektöründe sa lam ad mlarla ilerliyoruz. Telekomünikasyon ifl kolundaki en önemli giriflimlerimizden olan Telekom Albania (Albtelecom)'n n sat n al nmas sürecinin 2007 y l ortalar nda hisse devrinin gerçekleflmesi yoluyla tamamlanaca n öngörüyoruz. Bir sonraki aflamada, Arnavutluk'ta telekomünikasyon hizmetlerini evrensel standartlara ulaflt rma hedefiyle ileri teknolojiye dayal, modern altyap yat r mlar n ve hizmetlerini en k sa zamanda hayata geçirme arzusunday z. Global piyasalarda yüksek kredibilite Uluslararas kredi notuna sahip çok-sektörlü holding flirketlerinden biri olan Çal k Holding'in Fitch Ratings taraf ndan verilen ulusal kredi notu, Kas m 2006 tarihinde BBB+(tur) seviyesine yükseltilirken, kredi notunun görünümü de pozitif olarak aç klanm flt r. Bu geliflme, global piyasalarda Çal k ismine duyulan güvenin, farkl ifl kollar ndaki dengeli ve kârl portföy da l m m z n ve sürdürülebilir büyüme performans m z n bir yans mas d r y l nda haz rl klar n titizlikle sürdürdü ümüz ve 2007 bafllar nda gerçeklefltirmeyi planlad m z Eurobond ihrac çal flmas nda yüksek bir taleple karfl laflmay bekliyoruz. Eurobond ihraç edecek beflinci büyük Türk flirketi olarak, hem miktar hem de fiyat aç s ndan Türk özel sektöründe k yas yaratma ve Çal k isminin uluslararas piyasalara ç kmas n sa lama hedeflerimizi hayata geçirme arzusunday z. Sürdürülebilir ve dengeli büyümenin anahtar Çal k Grubu özel sektörde, üretimde ve ticarette engin bir piyasa deneyimine ve birikimine sahiptir. Grup, bu eflsiz varl n de iflim ile trendleri analiz etmede ve ifl kollar na h zla yans tmada çok iyi kullanmakta; finansal, stratejik, operasyonel ve küresel riskleri de kapsayan bir risk yönetimi yaklafl m yla birlefltirerek güçlü bir karar alma yetkinli i ne dönüfltürmektedir bafl nda Grubumuz, risk yönetimi uygulamalar n holding flirketi seviyesinde daha standart, uyumlu ve sistematik bir yaklafl ma tafl yacak flletme Risk Yönetimi sistemine geçmeye karar vermifl; farkl co rafyalarda faaliyet gösteren çok-sektörlü bir yap n n gereksinimlerini tam olarak karfl layacak bir sistem oluflturmufltur. Risk Yönetimi'nin yan s ra, stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi fonksiyonlar n tek bir çat alt nda toplayan bir yap lanmaya geçen Grubumuz benzersiz stratejik yönetim yaklafl m ile karar alma süreçlerini etkinlefltirmifltir. De erli müflterilerimiz, yerli ve yabanc ifl ortaklar m z, Çal k Grubu, sahip oldu u sayg n ismi, ulusal ve uluslararas ölçekte güçlü iliflkileri ve stratejik ifl ortakl klar, bölgesel yat r mlar, farkl segmentlerdeki genifl ve köklü müflteri kitlesi, mal ve hizmet üretimindeki kalite ve çeflitlili i ile büyümeye ve paydafllar için daha yüksek katma de er üretmeye odaklanm flt r. Ürün ve hizmetlerimizi tercih etti iniz için sizlere teflekkür ediyoruz. Sizlerin katk lar yla ve iflbirli iyle daha güvenilir ve güzel yar nlar infla edece imize inanc m z tamd r. Sayg lar mla, Ahmet Çal k Yönetim Kurulu Baflkan 17

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008

Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 Ayr nt da gizli... Faaliyet Raporu 2008 2008 DE VESTEL... Vestel fiirketler Grubu (Vestel), tüketici elektroni i, beyaz eflya, dijital ürün segmentlerinde, Türkiye ve global pazar n güçlü oyuncular ndan

Detaylı

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi.

2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. 2007 Faaliyet Raporu Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Do an fiirketler Grubu Holding A. fi. Altunizade, Oymac Sokak, No: 51 Üsküdar 34662 stanbul-türkiye Tel: +90 216 556 90 00 Faks: +90 216 556 93

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU

01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU 01 OCAK-31 ARALIK 2009 FAAL YET RAPORU Selçuk Ecza Deposu 2009 Faaliyet Raporu 1 çindekiler Temel Finansal Göstergeler 2-3 Misyon, Vizyon, De erler, Sorumluluklar 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU

VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU VESTEL BEYAZ EfiYA 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1 Kurumsal Profil 3 Büyümenin Kilometre Tafllar 4 Zorlu ve Vestel Grubu Hakk nda 5 Vestel Grubu 6 Bafll ca Göstergeler 8 Vestel Beyaz Eflya'n n Stratejik

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri

48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri ç i n d e k i l e r 1 2007 Faaliyet Raporu 65 127 147 179 48. Ola an Genel Kurulu Tutanaklar, Karar ve Temennileri Üye Hizmetleri Faaliyetleri ve Genel Bilgiler S kça Sorulan Sorular Vak f Duyurular SAH

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur.

K saca Ülker Bisküvi. olmufltur. çindekiler 02 KISACA ÜLKER B SKÜV 03 ÜLKER B SKÜV 'N N V ZYONU 04 ÜLKER B SKÜV 'N N TAR HÇES 06 ÜLKER fi RKETLER TOPLULU U'NA GENEL BAKIfi 08 BAfiLICA F NANSAL VE OPERASYONEL GÖSTERGELER 09 SERMAYE VE

Detaylı

çindekiler 1 50 51 53 54

çindekiler 1 50 51 53 54 04Y ll k Rapor çindekiler 1 Finansal Göstergeler ve Garanti Hakk nda 2 Gündem 4 Garanti Finansal Hizmetler Grubu 6 Vizyonumuz, Misyonumuz ve Vazgeçilmez De erlerimiz 7 Stratejimiz 8 Bafll ca Rekabet Avantajlar

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

önemli olan iflimizi nas l yapt m z.

önemli olan iflimizi nas l yapt m z. önemli olan iflimizi nas l yapt m z. Yap Kredi Finansal Kiralama A.O. Faaliyet Raporu 2004 Vizyon Dünya standartlar nda hizmet anlay fl ve geliflime aç k yap s yla art de erler yaratarak sektöründe öncü

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır.

En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. En önemli sermayemiz, insan kayna ımızdır. Ürün ve hizmetlerimizin kalitesi çalıflanlarımızın kalitesiyle bafllar. En iyi personeli ve yetiflkin insan gücünü Toplulu umuz'a çekmek ve istihdam etmek, insanımızın

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi

itü ENERJ Türkiye de vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [OCAK 2013] SAYI: 60 ISSN: 1303-1139 Türkiye de ENERJ Taner Y ld z Mustafa Aktafl brahim Halil K rflan Güven Önal Yetik Kadri Mert Abdurrahman

Detaylı

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006

BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. FAAL YET RAPORU 2006 BEKO ELEKTRON K A.fi. N N BUGÜN BAfiARISININ TEMEL NDE; GEL fi ME, KAL TEYE VE DETAYLARA VERD ÖNEM YATAR. BEKO ELEKTRON K A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER

Detaylı