T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr. Meryem AKO LAN KOZAK ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Genel Koordinatör Yard mc s Arfl.Gör.Dr. rem Erdem Ayd n Ö retim Tasar mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Dil Yaz m Dan flman Okt. Olcay Salt k Grafikerler Gülflah Y lmaz Hilal Küçükda aflan Ufuk Önce Kitap Koordinasyon Birimi Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Hizmet Tasar m ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, May s 2012

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... vi Hizmet Kavram ve Otel flletmelerinde Hizmet Çeflitleri... 2 H ZMETLER N GEL fi M... 3 H ZMET KAVRAMI... 5 Hizmetlerin S n fland r lmas... 6 Somutluk/Soyutluk Düzeyine Göre Hizmetler... 6 Sunum Sürecine Müflterinin Dâhil Olma Düzeyine Göre Hizmetler.. 6 Sunum fiekline Göre Hizmetler... 7 Kiflilefltirilebilme ve Hizmeti Sunan n nisiyatif Kullanabilme Düzeyine Göre Hizmetler... 8 Sunan ile Hizmeti Alan Aras ndaki liflki Düzeyine Göre Hizmetler... 8 Hizmet Arz n n Hizmet Talebini Karfl layabilme Düzeyine Göre Hizmetler... 9 Ortam, Personel, Araç ve Gereçlerin Önemine Göre Hizmetler Hizmet Süreçlerine Göre Hizmetler Hizmetlerin Özellikleri Ürün Olarak Hizmet OTEL filetmeler VE OTEL filetmeler NDE H ZMET ÇEfi TLER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças -I Okuma Parças -II Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Hizmet Sat n Alma Süreci H ZMET MÜfiTER S KAVRAMI H ZMET SATIN ALMA SÜREC Hizmet Müflterisinin Beklentileri Sat n Alma Davran fl ve Karar Modeli Yaflam Tarz D flsal Etkiler çsel Etkiler Sat n Alma Dürtüleri Sat n Alma Karar Süreci Hizmet htiyac n n Hissedilmesi Bilgi Toplama (Araflt rma) Alternatif Hizmetlerin De erlendirilmesi Hizmetin Sat n Al nmas (Tüketimi) Hizmeti Sat n Alma Sonras ndaki Süreçler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler 3. ÜN TE 4. ÜN TE 5. ÜN TE Tasar m Kavram ve Hizmet Tasar m TASARIM KAVRAMI H ZMET TASARIMI KAVRAMI Hizmet Tasar m n n Geliflimi Hizmet Tasar m n n Tan mlanmas Hizmet Tasar m n n Örgütlenmesi Hizmet Tasar m n nda Temel Yaklafl mlar Müflteri Beklentilerine Dayal Tasar m Ürün/Hizmete Dayal Tasar m Hizmet Tasar m nda Temel Aktörler Maliyet Kalite Kat l m Standartlar Zamanlama Ürün/Hizmet Yaflam E risi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Hizmet Tasar m Stratejileri STRATEJ KAVRAMI H ZMET TASARIMI STRATEJ LER Ürün/Hizmetin yilefltirilmesi Ürün/Hizmetin Çeflitlendirilmesi Ürün/Hizmetin De ifltirilmesi Yeni Ürün/Hizmet Bulunmas Rakiplerin Ürün/Hizmetlerinin Kopyalanmas Özet Kendimizi S nayal m Yaflam n çinden Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Hizmet Tasar m Aflamalar H ZMET TASARIMI AfiAMALARI Kavramsallaflt rma/fikir Üretimi Müflterinin Bak fl Aç s na Odaklan lmas Yöneticilerin Deste inin Al nmas Hizmet Paketinin Tan mlanmas (Hizmet Plan n n Oluflturulmas ) lgili Standartlar n Gözden Geçirilmesi Kalitenin Tan mlanmas Tasar mc Görüfllerinin Dikkate Al nmas Yeni Faaliyet Süreçleri Yeni Hizmeti zleme ve De erlendirme Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar

5 çindekiler v S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Hizmet Tasar m nda De er Analizi DE ER KAVRAMI DE ER ANAL Z KAVRAMI De er Analizinin Katk lar De er Analizi Yaklafl mlar De er Analizinde Maliyet Azaltma Yaklafl mlar De er Analizi Aflamalar Amaç Belirleme ve Bilgi Toplama fllevlerin Belirlenmesi ve Tan mlanmas fllev Analizi De erlendirme Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças -I Okuma Parças -II Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Hizmet Tasar m nda Süreç Analizi SÜREÇ KAVRAMI H ZMET ÜRET M NDE MÜfiTER ETK LEfi M DÜZEY SÜREÇ ANAL Z SÜREÇLER N BEL RLENMES SÜREÇ AKIfi fiemasinin Ç Z LMES SÜREÇ TASARIMI SÜREC N UYGULANMASI Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Hizmet Tasar m Teknikleri KAL TE FONKS YONU GÖÇER M H ZMET HAR TALAMA HATA TÜRÜ VE ETK ANAL Z YARATICI PROBLEM ÇÖZME TEOR S KARARLI TASARIM B L fi M TEKNOLOJ LER Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 7. ÜN TE 8. ÜN TE Sözlük Dizin

6 vi Önsöz Önsöz Günümüzde, yaflam n pek çok alan nda s kça karfl lafl lan tasar m kavram, geçmiflte daha çok resim, mimari gibi görsel sanatlarda kullan lm fl, ancak 1950 li y llardan itibaren ticari alanda da kullan lmaya bafllanm flt r. Bafllang ç y llar nda küçük parti üretimler için kullan lan tasar m kavram sonraki y llarda ayn üründen çok say da üretmeyi ifade eden endüstriyel tasar m olarak kullan lmaya bafllanm flt r l y llar ve sonras, tasar m alan nda önemli geliflmelerin kaydedildi i bir dönemdir. Endüstriyel tasar m konusunun e itim kurumlar nda uzmanl k alan haline gelmesi de bu döneme rastlar. Mal tasar m olarak kabul gören bu uzmanl k alan n n zaman içinde ürün tasar m olarak kullan lmaya baflland görülür. Bilindi i gibi tasar m, insan zihnindeki fikirlerin, soyut kavramlar n hayata geçirilmesine yönelik araçlar ve yöntemler sunar. Böylece, soyut fikirler ve kavramlar n çeflitli modellerle görsel hale getirilerek paylafl lmas ve uygulanmas n kolaylaflt r r. Bu yönüyle tasar m, kaynaklar n daha etkin ve verimli kullan lmas na katk sa lar ve tasar m kültürünün gelifltirilmesi, insanlar n düflünme ve çözüm üretme yeteneklerinin geliflmesine yard mc olur. Tasar m n öneminin artmas na ba l olarak geliflen uzmanl k alanlardan biri de hizmet tasar m d r. Hizmet tasar m, hem iflletmenin hem de müflterinin amaçlar n en iyi karfl layan hizmetlerin ortaya ç kar lmas n amaçlar. Hizmet tasar m özellikle geliflmifl ülkelerde önemli bir uzmanl k alan olarak kabul edilmektedir. Sürekli yenili in önemli bir üstünlük oldu u günümüzde, hizmet yöneticilerinin ayn zamanda hizmet tasar mc lar da olmalar da gerekmektedir. Hizmet tasar m 2000 li y llarda, daha çok geliflmifl ülkelerde giderek önem kazanan bir konu olsa da, temellerinin 1980 li y llar n bafl nda at ld görülür. Hizmet tasar m n n gelifliminde rol oynayan faktörlerin bafl nda hizmetlerin ekonomik öneminin artmas gelmektedir. Toplumlar n refah seviyesi yükseldikçe hizmet sektörü de h zla geliflmektedir. Bu durum tüketicilerin hizmetlerle ilgili beklentilerini artt r rken, hizmet iflletmeleri aras ndaki rekabeti de yo unlaflt rmaktad r. Hizmet iflletmelerinin bu koflullar alt nda faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yöneldikleri aray fllardan biri de daha iyi hizmet sunma imkanlar aramak olmufltur. Ancak 1980 li y llara kadar yararlan lm fl olan mal üretimine dayal yöntemlerin hizmet iflletmelerinde ayn flekilde baflar l sonuçlara ulaflt rmad görülmüfltür. Hizmetleri mallardan ay ran özelliklerin bafl nda gelen hizmet ç kt s n n soyutlu u ve üretim ile tüketimin eflzamanl olmas, hizmetlerin farkl flekilde ele al nmas n gerektirmektedir. Hizmet, hizmet tasar m ile ilgili kavramsal tart flmalar yan nda, hizmet tasar mda etkili olan unsurlar, hizmet tasar m nda uygulanan teknikler ve hizmet tasar m stratejileri üzerinde odaklanan bu kitap, soyut bir kavram olan hizmetin nas l tasarlanaca ile ilgili detayl bilgiler sunmaktad r. Toplam sekiz bölümden oluflan kitab n birinci ve ikinci bölümü Prof.Dr. Kurtulufl Karamustafa, di er alt bölümü ise Yrd.Doç.Dr. Dilek Acar Gürel taraf ndan yaz lm flt r. Akademik kariyerlerinin bafllang ç y llar nda itibaren tan d m her iki yazar arkadafl m, özellikle konaklama

7 Önsöz vii literatürü ve sektöründeki yeni geliflmeleri iyi takip eden ve bunlar uygulama konusundaki heveslilikleriyle k sa zamanda benim için baflar l, azimli ve sab rl birer partner olmufllard r. Kendilerine bu vesile ile teflekkür etmek isterim. Kitab n, baflta konaklama iflletmecili i e itimi alan tüm ö renciler yan nda, hizmet iflletmeci i e itimi alan ö rencilere, ö retim elemanlar na ve hizmet sektörü yöneticilerine yard mc olmas n dilerim. Ayr ca, yapaca elefltiri ve öneriler ile bir sonraki bask n n daha iyi olmas na katk verecek tüm okurlar m za da flimdiden teflekkür ediyorum. Editör Prof.Dr. Meryem AKO LAN KOZAK

8 1H ZMET TASARIMI Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Hizmetin ne oldu unu, Hizmetlerin nas l s n fland r ld n, Hizmetleri di er ürünlerden ay ran özellikleri ve Otel iflletmelerinde sunulan hizmetleri aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Hizmet Zenginlefltirici hizmetler Hizmetlerin s n flanmas Temel hizmetler Hizmetlerin özellikleri Destekleyici hizmetler Otel iflletmeleri Kolaylaflt r c hizmetler Otel hizmetleri De er kat c hizmetler çindekiler Hizmet Tasar m Hizmet Kavram ve Otel flletmelerinde Hizmet Çeflitleri H ZMETLER N GEL fi M H ZMET KAVRAMI OTEL filetmeler VE OTEL filetmeler NDE H ZMET ÇEfi TLER

9 Hizmet Kavram ve Otel flletmelerinde Hizmet Çeflitleri H ZMETLER N GEL fi M 1939 y l nda ekonomist olan Fisher ekonomi içerisinde faaliyet gösteren üretim alanlar n (ekonominin sektörlerini) birincil, ikincil ve üçüncül sektörler olarak grupland rm flt r (Fisher, 1939). Birincil üretim alan ; tar msal, hayvansal ve k rsal üretim ile bal kç l k, ormanc l k, avc l k ve madencilik alanlar n kapsamaktad r. kincil üretim alan ise fabrika üretimini (sanayiyi) ve inflaat kapsamaktad r. Baz ekonomistler, Fisher in birincil üretim alan na dahil etti i madencili i de ikincil üretim alan içerisinde de erlendirmektedirler. Üçüncül üretim alan ise ulaflt rma, iletiflim, ticaret ve devlet hizmetleri ile di er kiflisel hizmetleri kapsamaktad r. Bu üç sektörde istihdam edilen iflgücünün oran asl nda o ülke ekonomisinin nitelendirilmesinde kullan lan önemli bir kriterdir. Örne in, bir ülkedeki toplam iflgücü oransal olarak hizmetler sektöründe istihdam ediliyorsa o ülkenin ekonomisi hizmet a rl kl ekonomi olarak nitelendirilir. Bilindi i gibi, bir ülkedeki milli gelir art kça, istihdam birincil sektörden ikincile, ikincilden de üçüncül sektöre do ru yönelmektedir. Hizmetlerin gelifliminde göz önünde tutulan bir baflka gösterge ise toplumsal geliflim sürecidir. Yayg n olarak kabul gören bu geliflim süreci içerisinde hizmetlerin geliflimi; (a) endüstri öncesi toplum, (b) endüstri toplumu ve (c) endüstri sonras toplum (bilgi toplumu) olarak de erlendirilir. Endüstri Öncesi Toplum: Bu toplum yap s nda temel ekonomik faaliyetlerin tar msal ve hayvansal üretim ile bal kç l k, ormanc l k ve madencili e dayal üretim oldu u bilinmektedir. Endüstri öncesi dönemde yaflayan insanlar, do a ile savaflarak hayatlar n sürdürmekteydiler. Bu tür toplumlarda teknolojik geliflimden söz edilemedi inden, insanlar hayatlar n sürdürmek için kas gücüne ba ml d rlar. Do al olarak da verimlilik oldukça düflüktür. Bu tür toplumlar n üretimde baflar l olmalar mevsimlerin iyi geçmesine, ya mura ve topra n verimlili ine, di er bir ifade ile do al hayata ba l d r. Sosyal hayat kalabal k aile içerisindedir. Nüfusun kalabal k ve üretimdeki verimlili in düflük olmas nedeniyle eksik istihdam (yeterli düzeyde ifl alanlar n n olmamas ) söz konusudur. Ekonomi öncesi toplumda yaflayan insanlar, kendi kar nlar n doyurmak için kendilerine yetecek kadar üretirler. Baflkalar için üretme anlay fl pek geliflmedi inden yeterli düzeyde üretim alanlar bulunmaz. Endüstri Toplumu: Burada temel ekonomik faaliyetlerin fiziksel ürün (mal) üretimine dayal oldu u söylenebilir. nsanlar hayatlar n üreterek sürdürürler. Üretimde makinelerden faydalan ld için ekonomik faaliyetler daha etken olarak

10 4 Hizmet Tasar m gerçekleflmektedir. Makineleflme ve makineleflmeyi sa layan enerji, üretimi yönlendirir; kas gücüne dayal ifllerin yerini al r. Daha az girdi ile daha çok ç kt elde etme sa lanabildi inden üretimdeki verimlilik oldukça yüksektir. Ekonominin slogan en uygun ve en yüksek üretimdir. Ekonomide ifl bölümü ve uzmanlaflma söz konusudur. Teknolojik geliflmeler sayesinde yeni, seri ve uzman makineler kas gücünün yerini alarak verimlilik art fl n sa lar. Üretimde ve ürünlerin müflterilere da t m nda verimlili in hedeflendi i ifl yerleri, iflgücü, malzeme, makine ve pazarlama faaliyetlerinin organize edildi i yerler olarak görülmektedir. Ürünlerin h zl ve do ru miktarlarda üretilmesi, do ru zamanda müflterilere ulaflt r lmas için planlama ve zamanlamaya önem verilmektedir. fl yerleri bürokratik ve hiyerarflik yap daki örgütler olarak, insanlar ise üretimin içerisinde yer alan malzeme gibi görülmektedir. Çünkü malzemeleri koordine etmenin insanlar koordine etmekten daha kolay olaca anlay fl hâkimdir. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde toplumsal iliflkiler bireyselleflir. Bireylerin hayat standard tükettikleri ürün miktar ile de erlendirilmektedir. Endüstri Sonras Toplum (Bilgi Toplumu): Bu dönemde temel ekonomik faaliyetlerin hizmetlere dayal üretimden olufltu u söylenebilir. nsanlar hayatlar n sunulan hizmetlere dayal olarak sürdürmektedirler. Enerji, makine ve kas gücünden daha çok bilgi ve bilme ön plana ç kar. Ekonomik hayattaki iliflkiler profesyonelli i gerekli k lmaktad r. Toplumda bireylerin sahip olduklar bilgi ve yeteneklere verilen önem artmaktad r. Üretimde, teknik bilgi ile donat lm fl, yetenekli ve yetkin çal flanlara ihtiyaç duyuldu undan toplum içinde iyi bir ifle, konuma ve hayat standard na sahip olman n ön flart yüksekö retimdir. Bireylerin hayat standartlar - n n kalitesi, sa l k, e itim, e lenme ve dinlenme gibi hizmetler için sahip olduklar ekonomik kaynak ile ay rabilecekleri zaman n miktar ve kalitesi ile iliflkilendirilir. Bu tür toplumda yaflayan bireyler, daha çok sa l k, e itim, sanat ve benzeri hizmetleri talep ettiklerinden pazarda bu tür hizmetleri sunan iflletmelerin bulunmamas veya yeteri kadar sunulamamas durumunda merkezi hükümetler ve yerel yönetimler vatandafllar n bu taleplerini karfl lamaya yönelik tedbirler al rlar. Yukar daki aç klamalardan da görülece i üzere endüstri sonras toplumlar (ekonomiler), hizmet toplumu veya hizmet ekonomisi olarak adland r lmaktad r. Bir topluma hizmet toplumu veya bir ülke ekonomisine hizmet ekonomisi denildi inde, o toplumun veya ülkenin teknolojide, e itimde ve bilgide geliflmifl toplumlar veya ülkeler olduklar söylenebilir. Bu ba lamda, hizmet ekonomileri günümüzde geliflmifl ekonomilerdir. Ekonomik olarak geliflimini tamamlayamam fl toplumlarda bireyler d flar dan profesyonelce alacaklar hizmetleri kendi kendilerine karfl lamaya çal flmaktad rlar. Örne in, bir kiflinin kuaföre gitmek yerine saç n kendisinin veya aile bireylerinin kesmesi, eflyalar n evden eve nakliye yapan bir hizmet iflletmesine tafl tmak yerine kendisinin tafl mas, sa l k sorunlar na kendi kendine veya sa l k konusunda e itimli ve profesyonel olmayan kifliler arac l ile çözümler aramas, herhangi bir yiyecek-içecek iflletmesinin sunmufl oldu u hizmetten faydalanmak yerine bu ihtiyaçlar n kendi kendine gidermeye çal flmas, kendi ikamet etti i yerden baflka bir yere seyahat etti i durumlarda otel iflletmelerinin sunmufl olduklar hizmetlerden faydalanmak yerine, efl-dost-akraba ziyaretiyle bu ihtiyac - n gidermeye çal flmas gibi. Hizmetlerin fiziksel ürünlerde oldu u gibi üreticisinden müflterisine somut olarak transferinin yap lamamas ndan dolay, özellikle dan flmanl k gibi bilgi transferine dayal hizmetlerde oldu u gibi, hizmetleri sat n alarak bir bedel ödemek k s tl ekonomik flartlar alt nda anlams z ve/veya gereksiz olarak alg lanabilmektedir.

11 1. Ünite - Hizmet Kavram ve Otel flletmelerinde Hizmet Çeflitleri 5 Ülke ekonomilerinin geliflmiflli inin önemli bir göstergesi oldu u kadar, insan yaflam nda da önemli bir yere sahip olan hizmet olgusu nas l tan mlan r? nas l s n fland r l r? sorular na cevap veren kavramsal aç klamalara afla da yer verilmektedir. Endüstri sonras toplumlar bilgi toplumu olarak de erlendirilir. H ZMET KAVRAMI Çok basit bir ifade ile hizmet, özünde soyut ç kt ya dayal iflleri, süreçleri ve faaliyetleri ifade etmektedir (Berry, 1980). Hizmetlerin genellikle ifl süreçleri veya faaliyetlerle ilgili olmas, fiziksel varl klardan yararlan lsa da bunlar n daha çok hizmetin ortaya ç kar lmas nda yararlan lan araçlar olmas, hizmetin soyutluk özelli ini ortaya koymaktad r. Soyut olma özelli i, hizmetleri fiziksel ürünlerden (mallardan) ay ran en temel unsurdur. Di er bir deyiflle, hizmetler, soyutluk derecesi yüksek olan ürünleri ifade ederken, fiziksel ürünler de somutluk derecesi yüksek olan ürünleri ifade etmektedir. Ancak, günümüzde hem soyut hem de somut özellikteki tüm fiziksel ürünler ve hizmetler ürün olarak adland r lmaktad r. Esasen, fiziksel ürünler (somutluk derecesi yüksek ürünler) ile hizmetler (soyutluk derecesi yüksek ürünler) aras nda kesin bir ay r m yapmak oldukça zordur. Hangi ürünlerin tamamen fiziksel ürün özelli i (tamamen somut özellik), hangi ürünlerin tamamen hizmet özelli i (tamamen soyut özellik) tafl d na iliflkin bir ayr ma gitmek mümkün gibi görünse de bu türden bir ayr m oldukça karmafl kt r. Baz durumlarda tamamen fiziksel özellik tafl yan ürünler, hizmet özelli i tafl mayan ürünleri ifade ederken, tamamen hizmet özelli i tafl yan ürünler de fiziksel ürün özelli i tafl mayan ürünleri kapsamaktad r. Örne in, tuz tamamen somut bir ürün (fiziksel ürün) olarak de erlendirilebilirken, dan flmanl k veya e itim tamamen soyut bir ürün (hizmet) olarak de erlendirilebilir. Bilgisayar ve otomobil ilk bak flta somut ürün (fiziksel ürün) olarak görünürken sat n alma öncesinde, sat n alma esnas nda ve sat n alma sonras nda bu ürünleri satan firmalar n bu ürünlere yönelik sunduklar hizmetler de bulunmaktad r. Hizmet ekonomisine geçiflle birlikte fiziksel ürün üreticilerinin de ürün tan mlar nda hizmet bileflenlerine daha fazla önem verdikleri görülmektedir, baz otomobil üreticilerinin asl nda hizmet sunduklar n vurgulamalar gibi. Di er taraftan, bir yiyecek-içecek iflletmesinin veya otel iflletmesinin sunmufl oldu u ürün ilk bak flta soyut ürün (hizmet) olarak alg lansa da bu iflletmelerde sunulan ürünlerin somut boyutu da bulunmaktad r. Genel olarak as l ç kt s somut olmayan, üretildi i yerde tüketilen veya sat lan her fley hizmet olarak de erlendirilmektedir (Mansharamani, 2005; Shostack, 1977). K sacas hizmet kavram, soyutlu u ifade etmektedir ki bu da hizmetlerin en temel özellikleri aras nda yer almaktad r. Hizmetleri bu flekilde basit bir flekilde tan mlamak veya görmek yan lt c olabilir. Esasen hizmet iflletmesinin özelli ine ve faaliyet gösterilen sektöre göre hizmetler çok farkl türde olabilmekte ve s n flanabilmektedir. Hizmet kavram n n daha iyi anlafl lmas için hizmetlerin s n fland rmas gerekir; bir havayolu iflletmesinin sundu u ürün ile bir e itim kurumunun, bir hastanenin, bir bankan n, bir otelin ve bir evden eve nakliyat hizmeti sunan iflletmenin sundu- u ürünler hizmet olsa da birbirinden farkl laflabilmektedir. Farkl hizmet türlerinin kendine has birtak m özelliklerinin bulunmas ndan dolay farkl araflt rma alanlar olarak ele al nmaktad r. Örne in, sa l k ve turizm birer hizmet alan olmakla beraber birbirinden farkl özellikler arz etmektedir. Bu nedenle, bu hizmet alanlar nda yap lacak olan çal flma ve araflt rmalar da birbirinden farkl laflmakta ve bu hizmet alanlar ayr birer çal flma ve araflt rma alan olarak de erlendirilmektedir.

12 6 Hizmet Tasar m Hizmetlerin S n fland r lmas Geleneksel olarak hizmetler; (a) ulafl m hizmetleri, sa l k hizmetleri, bankac l k hizmetleri, iletiflim hizmetleri, bak m ve onar m hizmetleri gibi faaliyet gösterilen ifl koluna göre s n flanabilece i gibi, (b) iflletme hizmetleri (dan flmanl k, finans ve bankac l k gibi), ticaret hizmetleri (perakendecilik, tamir ve bak m gibi), altyap hizmetleri (iletiflim ve ulafl m gibi), sosyal/kiflisel hizmetler (restoran ve sa l k gibi) ve kamu hizmetleri (e itim ve hükümet gibi) fleklinde yap lan ifl çeflidine göre de s n fland r lmaktad r (Fitzsimmons ve Fitzsimmons, 1998). Bu bak fl aç s otellerde sunulan hizmetlerin; temel (öz-ana-esas) ve destek hizmetler olarak s n fland - r lmas na dayanak oluflturmaktad r. Ancak daha çok sektör ayr m na dayal olan bu tür bir s n flama, her bir hizmet alan nda faaliyet gösteren her bir iflletmenin sunmufl oldu u hizmetlerdeki farkl laflma ile hizmet da t m sürecindeki farkl l klar ortaya koymada yetersiz kalmaktad r. Örne in, yiyecek-içecek hizmetleri alan nda faaliyet gösteren bir iflletmede, h zl yemek servisi sunan restoranlar ile lüks restoranlar n sunduklar hizmet türleri ilk bak flta benzer gibi görülse de hizmetin sunum flekli aç s ndan konuya bak ld nda bu iki tür yiyecek-içecek iflletmesinde sunulan hizmetlerin bile farkl laflt görülür. Hizmetlerle ilgili en fazla kabul gören ve daha çok üretim özelliklerine dayal s n fland rma yaklafl m na afla da yer verilmektedir (Lovelock ve Wright, 2002: 30): 1. Somutluk/soyutluk düzeyine göre, 2. Sunum sürecine müflterinin dâhil olma düzeyine göre, 3. Sunum flekline göre, 4. Kiflilefltirilebilme ve hizmeti sunan n inisiyatif kullanabilme düzeyine göre, 5. Sunan ile hizmeti alan aras ndaki iliflki düzeyine göre, 6. Hizmet arz n n hizmet talebini karfl layabilme düzeyine göre, 7. Ortam, personel, araç ve gereçlerin önemine göre, 8. Hizmet süreçlerine göre. Somutluk/Soyutluk Düzeyine Göre Hizmetler Hizmet kavram tan mlan rken de belirtildi i üzere, somutluk düzeyi baz hizmetlerde yüksek iken baz hizmetlerde düflük olabilir. Yiyecek-içecek iflletmelerinin, yolcu tafl mac l yapan iflletmelerin, güzellik merkezlerinin, jimnastik salonlar - n n, otel iflletmelerinin, evden eve eflya nakliyesi yapan iflletmelerin, sa l k kurulufllar n n, bak m ve onar m iflletmelerinin, temizlik iflletmelerinin, çamafl rhane, kuru temizleme, peyzaj ve bahç vanl k hizmetleri sunanlar n hizmet sunum sürecinde çeflitli somut unsurlardan yararlanma oranlar yüksektir. Buna karfl n, e itim, dan flmanl k, tiyatro, müze, bankac l k, sigortac l k ve muhasebe hizmetleri gibi hizmetlerin sunum süreci a rl kl olarak soyut faaliyetleri gerektirmektedir. Dolay s yla, bu tür hizmetlerin soyutluk düzeyi di erlerine göre daha yüksektir. Yani, bu tür hizmetlerin sunumunda somut unsurlara pek yer verilmemektedir. Sunum Sürecine Müflterinin Dâhil Olma Düzeyine Göre Hizmetler Hizmeti sunan ile hizmeti alan n (müflterinin) hizmet sunum sürecindeki etkileflimi ve iliflkisi sunulan hizmete göre farkl l k göstermektedir. Baz hizmetlerin sunum sürecine müflteriler do rudan dâhil olurken, baz hizmetlerin sunum sürecinde müflteriler bulunmamaktad r. Kuaförlük veya toplu tafl mac l k gibi birtak m hizmetler do rudan müflterilerin kendisine yönelik hizmetlerdir ve bu tür hizmetlerin sunum sürecine müflteriler de dâhil olmaktad r. Di er taraftan, müflteriler, özellik-

13 1. Ünite - Hizmet Kavram ve Otel flletmelerinde Hizmet Çeflitleri 7 le kendilerine ait olan eflyalara yönelik de hizmet alabilmektedirler ve bu hizmetlerin sunum sürecine do rudan kendileri dâhil olmamaktad rlar; kuru temizleme hizmeti ve otomobil tamir hizmetleri gibi. Bu tür hizmetlerin sunum süreci tamamland ktan sonra müflteriler sunulan hizmete iliflkin fayday elde edebilmektedirler. Sunum fiekline Göre Hizmetler Baz hizmetler ço u kez müflterinin bulundu u yere getirilir; bahç vanl k hizmetleri, zararl haflereler ile mücadele hizmetleri, paket yiyecek hizmeti (pizza, eve paket yiyecek hizmeti) gibi, internet üzerinden sat n al nan sigorta hizmetlerine iliflkin sigorta poliçesi veya internet üzerinden yap lan bankac l k hizmetleri, hesap özeti veya banka dekontunun elektronik ortamda veya posta ile müflteriye ulaflt - r lmas gibi. Ancak, kuaförlük, kuru temizleme, yiyecek-içecek hizmetleri (restoran) ile otel hizmetleri gibi birçok hizmeti sat n almak için de müflteri hizmet sunum yerine gitme zorundad r veya hizmet sunumunun hizmet üretim yerinde gerçekleflmesi gerekir. Di er taraftan baz hizmetler tüm y l boyunca sunulurken baz hizmetlerin sunumu, günün, haftan n, ay n ve y l n zaman dilimleri ile s n rland r lmaktad r. Örne in, hastane hizmetleri ile otel hizmetleri (sezonluk oteller hariç) tüm y l, yedi gün ve 24 saat hizmet verirken baz hizmetler gün içerisinde belirli zaman dilimleriyle (kuru temizleme hizmetleri, kuaförlük hizmetleri, yiyecek-içecek hizmetleri gibi), baz hizmetler haftan n belirli günleriyle (bankalar n EFT hizmetleri gibi), baz hizmetler ay n belirli günleriyle (yüzme havuzlar n n sunduklar hizmetler gibi) ve baz hizmetler de y l n belirli dönemleriyle (sezonluk faaliyet gösteren sayfiye oteller ile kayak evlerinin sunduklar hizmetler gibi) s n rland r lmaktad r. Baz hizmetler tek bir yerde sunulurken baz hizmetler de çoklu da t m yerlerinde sunulabilir. Yine kuaförlük, tiyatro, bahç vanl k gibi hizmetlerin sunumu genellikle tek bir yerde olurken (tekli hizmet sunum yerleri) telefon hizmeti sunan iflletmeler, h zl yemek hizmeti veren restoran zincirleri gibi baz iflletmeler de birden fazla yerde (çoklu hizmet sunum yerleri) hizmet sunabilmektedirler (Bak n z, Çizelge 1.1). Hizmetin Müflteriye Ulaflt r lma fiekli Müflteri Hizmet Sunum Yerine Gider Hizmeti Sunan, Müflterinin Bulundu u Yere Gider Hizmet Sunumu Sanal Ortamda Gerçekleflir Tiyatro Kuaförlük Otel Bahç vanl k Haflere ile mücadele Taksi Hizmetin Sunuldu u Yer Tekli Çoklu fiehir içi ulafl m hizmetleri H zl yemek hizmeti sunan restoran zincirleri Zincir oteller Kredi kart Kapal devre TV yay nc l Posta ile da t m Acil durumlarda araçlar için sunulan çekicilik hizmetleri Yay n flebekesi nternet Telefon Çizelge 1.1 Sunum fiekline Göre Hizmetler Kaynak: Lovelock, 1983: 18.

14 8 Hizmet Tasar m Kiflilefltirilebilme ve Hizmeti Sunan n nisiyatif Kullanabilme Düzeyine Göre Hizmetler Hizmetlerin müflteri ihtiyaç ve tercihlerine göre flekillenmesi veya hizmeti sunan n inisiyatif kullanabilmesine göre de s n fland r lmas mümkündür (Bak n z, Çizelge 1.2). Çizelge 1.2 Kiflilefltirilebilme Düzeyine Göre Hizmetler Kaynak: Lovelock, 1983: 15. Hizmeti Sunan n Müflteri htiyac n Karfl lamadaki Kiflisel nisiyatifi Yüksek Düflük Hizmetin Kifliye Özel Sunumu Yüksek Düflük Yasal hizmetler Güzellik merkezi Sa l k Mimari tasar m Taksi Emlakç l k Tesisat hizmetleri Özel ders Kuaförlük Telefon Otel Lüks restoran Bireysel bankac l k Sigortac l k Kitle e itimi Koruyucu hekimlik Toplu tafl ma Rutin alet tamiri H zl yemek servisi sunan iflletmeler Spor müsabakalar n (maç) izleme Baz hizmetlerin sunum sürecine müflteriler do rudan dâhil olurken, baz hizmetlerin sunum sürecinde müflteriler yer almaz. Kuaförlük hizmeti ve sigorta poliçesinin düzenlenmesi kiflilerin tercihine ve iste ine göre özel hâle getirilebilirken, toplu tafl ma araçlar n n sundu u veya herhangi bir hastal n muayene prosedürü standart olarak (kifliye özel olmadan) sunulmaktad r. Günümüzde rekabetin h zla artt, müflteri ihtiyaç, istek ve tercihlerinin pazarlama faaliyetlerinde ön plana ç kt ifl ortam nda hizmetlerin kiflilefltirilmifl özellikleri giderek önem kazanmaktad r. Hizmetin kifliye özel sunulabilirli i ile hizmeti sunan n inisiyatif kullanabilirli i düflük ise standart hizmet sunumundan söz edilebilir. Bu tür durumlarda, müflteri memnuniyetini sa layabilmek için standartlar oluflturulurken müflteri beklentileri dikkate al nmal d r. Ancak, birçok hizmetin sunumunda prosedürler belirlenerek standart uygulamalar yap lmaya çal fl lsa da hizmetlerin do as gere i hizmeti sunan n insan ve hizmeti alan n da birçok durumda do rudan insan olmas nedeniyle hizmetlerde her defas nda ayn standartlar n oluflturulmas da mümkün olmayabilir. Bu durum, bu bölümde daha sonra de inilecek olan hizmetlerin de iflkenlik özelli ine iflaret etmektedir. Sunan ile Hizmeti Alan Aras ndaki liflki Düzeyine Göre Hizmetler Banka, sigorta, e itim, sabit ve mobil telefon hizmetleri gibi birçok hizmet türü hizmeti sunan ile hizmeti alan aras nda üyelik iliflkisini gerektirmektedir. Di er taraftan, karayolu, araba kiralama, yiyecek-içecek, otel ve kamu güvenlik (polis) hizmetleri gibi hizmetler de hizmeti sunan ile hizmeti alan aras nda herhangi bir üyelik veya resmi iliflkiyi gerekli k lmamaktad r. Günümüzde artan rekabet koflullar, hizmet iflletmelerini müflteri memnuniyeti ve müflteri sadakatine önem vermeye yöneltmifltir. Bu nedenle, birçok hizmet iflletmesi müflterileri ile iyi iliflkiler kurmak, her defas nda müflterilerinin tercihlerini karfl layabilmek için müflterileri ile ilgili ve-

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2980 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1934 PROJE YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ender SUVACI (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. fienay LEZK (Ünite 3) Oktay UYSAL (Ünite 4, 6) Prof.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2374 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1371 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -I Yazarlar Erhan ULA (Ünite 1-4) Nergis COfiKUNER BATI (Ünite 5) Haluk fianli (Ünite 5, 6) Editör Yrd.Dç.Dr.

Detaylı

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER

YEN LET fi M TEKNOLOJ LER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2395 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1392 YEN LET fi M TEKNOLOJ LER Yazarlar Ö r.gör.dr. Dilek ALTUNAY (Ünite 1) Ö r.gör. M.Recep OKUR (Ünite 2) Ö r.gör. Serap U UR

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI

ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2918 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1875 ULUSLARARASI KT SAT POL T KASI Yazarlar Doç.Dr. Elif UÇKAN DA DEM R (Ünite 1, 3) Prof.Dr. S. R dvan KARLUK (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

YÖNET M ORGAN ZASYON

YÖNET M ORGAN ZASYON TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1457 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 774 YÖNET M ORGAN ZASYON Yazarlar Prof.Dr. nan ÖZALP (Ünite 1-3, 14, 15) Prof.Dr. Mehmet fiah N (Ünite 4, 5, 10, 13) Prof.Dr. Günefl

Detaylı

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER

SAYISAL FOTO RAF MAK NELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2324 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1321 SAYISAL FOTO RAF MAK NELER Yazarlar Ö r.gör. Emre K ZLER (Ünite 1, 3) Yrd.Doç. Çetin ERGAND (Ünite 2, 4) Dr. lker CAN KL G

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2611 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1579 F NANSAL EKONOM Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Asl AFfiAR (Ünite 1, 4-5) Yrd.Doç.Dr. Nuray SLAT NCE (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Bengül GÜLÜMSER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2341 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1338 KONUMSAL VER TABANI Yazarlar Endar KELLEC (Ünite 1, 3, 5, 8) Serdar ERGEN (Ünite 2, 4, 7) Yrd.Doç.Dr. Hakan UYGUÇG L (Ünite

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1932 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 193 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1013 B YO STAT ST K Yazarlar Yard.Doç.Dr. Fikret ER (Ünite, 3,8, 9,10) Yard.Doç.Dr. Kadir Özgür PEKER (Ünite 1, 4, 5, 6, 7) Editör

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI

TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2665 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1631 TÜRK YE N N TOPLUMSAL YAPISI Yazarlar Doç.Dr. Zerrin SUNGUR (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Nadide KARKINER (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı