Aile hekimleri tepkili

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile hekimleri tepkili"

Transkript

1 Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla basýn açýklamasý yapýldý. 5 ARALIK 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Ünlü sanatçý Hülya Avþar'ýn "Formumu beyaz leblebiye borçluyum" açýklamasý, orumlu leblebicileri sevindirdi. * HABERÝ 7 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Misafir Araplar Türkçe öðreniyor Ýmam Hatip Lisesi nde düzenlenen kursa çok sayýda Arap kökenli sýðýnmacý katýlýy- orum da misafir olarak ikâmet eden Araplar için Türkçe kursu açýldý. Halk Eðitim Merkezi (HEM) tarafýndan düzenlenen kursa, Suriye baþta olmak üzere Irak, Filistin ve Ýran dan gelen 65 kursiyer katýlýyor. * HABERÝ 10 DA (.HAK:3338) Aile hekimleri tepkili Leblebicilerden Hülya Avþar a teþekkür Külcü yeniden aday AK Parti Genel Merkezi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü yeniden baþkan adayý gösterildi. Geçtiðimiz haftadan bu yana süregiden gerginlik ve mücadelenin ardýndan AK Parti Genel Merkezi, orum Belediye Baþkan Adayýnýn Muzaffer Külcü olmasýna karar verdi. Külcü nün adaylýðý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan a teblið edilirken, orum Belediye Baþkan Adayý nýn bugün Ýstanbul Haliç Kültür Merkezinde saat:13.00 de AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanacaðý duyuruldu. Kýnýk Köyü nde baþlatýlan doðal hindi yetiþtiriciliði uygulamasý, kanatlý hayvan sektörü açýsýndan örnek göster- Kýnýk ta organik hindi yetiþtiriciliði Ýlk açýklama Ceylan dan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yeniden Belediye Baþkan Adayý belirlendiðini açýkladý. Ceylan, yaptýðý açýklamada, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli ve Ýdari Yerel Seçimlerinde halen Belediye Baþkanlýðý görevini yürüten Muzaffer Külcü Bey, Genel Merkezimiz tarafýndan orum Ýl Belediye Baþkan Adayý olarak tarafýma teblið edilmiþtir. Öncelikle orumumuz için, partimiz için ve memleketimiz için hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü Bey'i tebrik eder, tekrar almýþ olduðu bu görevde baþarýlar dilerim. 5 Aralýk 2013 Perþembe günü Ýstanbul Haliç Kültür Merkezi nde saat 13.00'de Sayýn Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ýn da katýlacaðý ve Milletvekillerimizin de hazýr bulunacaðý aday tanýtým programý yapýlacaktýr. Saygýlarýmla kamuoyuna duyurulur. ifadelerine yer Ahmet Sami Ceylan verdi. orum merkeze baðlý Kýnýk Köyü nde baþlatýlan doðal hindi yetiþtiriciliði uygulamasý meyvelerini vermeye baþladý. Kýnýklý çiftçilerden Fatih Þenol, hayata geçirdiði örnek uygulama ile kýsa sürede adet hindi yetiþtirmeyi baþardý. AK Parti Genel Merkezi, orum Belediye Baþkan Adayýnýn Muzaffer Külcü olmasýna karar verdi. * HABERÝ 11 DE OKA 2014 Hibe Programý'ný duyurdu OKA'dan 26 milyon TL lik hibe çaðrýsý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), 2014 yýlý Teklif aðrýsý Bilgilendirme Toplantýsý'ný SMMMO Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi yýlý için 26 milyon TL'lik kaynak ayýran OKA, kamu kurumu, STK ve KOBÝi'lerden proje bekliyor. * HABERÝ 3 DE Vali Sabri Baþköy, Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Verimli hizmet talimatý Vali Sabri Baþköy, Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. * HABERÝ 6 DA Alaca MYO ya 4 yeni bölüm Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu na 4 ayrý bölümün açýlmasý onaylandý. * HABERÝ 4 DE Baþköy, orumlu STK ve KOBÝ'lere proje çaðrýsýnda bulundu. Vali Sabri Baþköy, KOBÝ, yerel yönetim ve STK'lara proje çaðrýsýnda bulundu Küstüm oynamýyorum demek yok Vali Sabri Baþköy, OKA tarafýndan açýklanan 2014 Hibe Programý için orumlu STK ve KOBÝ'lere proje çaðrýsýnda bulundu. OKA yönetiminin projelerin kabulünde herhangi bir dahlinin bulunmadýðýný hatýrlatan Vali Baþköy, "Projeniz kabul olmadýðýnda küstüm oynamam demek yok. ocuðunuza özen gösteri gibi, projenize özen göstermeli ve proje kurallarýna harfiyyen uymada titiz olmalýsýnýz." dedi. Yeni programlarla birlikte ön lisans program sayýsý 70 e, lisans bölüm sayýsý 49 a ve yüksek lisans doktora programý sayýlarý 21 e * HABERÝ 3 DE Proje Koordinasyon Sorumlusu Þahin Özcan, TSO yu ziyaretinde proje hakkýnda bilgi verdi. Geleceðin liderleri yetiþecek * HABERÝ 2 DE

2 2 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Külcü yine Muzaffer' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yeniden AK Parti Belediye Baþkan adayý olarak belirlendiði dün sabah netleþti. 1 haftayý aþkýn süredir AK Parti Belediye Baþkan Adayýnýn belirlenmesinde yaþanan gerilim nihayet son buldu; genel merkez mevcut Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'de karar kýldý. Dün saat 01.38'de(gece) adaylýk haberini alan Külcü'nün yakýn çevresine anketlerde kendisine gösterilen teveccühü kastederek, "orumlu'nun dediði oldu, orum kazandý, orumlu kazandý" dediði öðrenildi. Gerilimi bol süreçte doðru haber kaygýsý Süreç içinde taraflar arasýnda çok ciddi güç mücadelesi yaþandý. Manipülasyonlar aldý baþýný gitti. Tarafsýz, doðru ve saðlýklý bir bilgi alýp kamuoyuna duyurmak için bayaðý çaba gösterdik. Aday belirlenme sürecinde teyit ettirdiðimiz her duyumu Kulis Notlarý'nda okurlarýmýz ile paylaþtýk. Bu zaman zarfýnda Külcü ve muhalifleri arasýndaki mücadelenin orum'u da gerdiðini ençlik ve Spor Bakanlýðýnýn, Türkiye'ye Avrupa Gve UEFA standartlarýnda statlar kazandýrmak için baþlattýðý proje kapsamýnda inþaatlar tüm hýzýyla sürüyor. Bakanlýktan edinilen bilgiye göre ilk etapta 11 kent, 2014 yýlý içinde yeni statlarýna kavuþacak. Seyirci kapasitesi bin arasýnda deðiþecek statlarýn, 2014 yýlý sonuna kadar Türk futbolunun hizmetine sokulmasý hedefleniyor. Bursa ve Afyon, yeni statlarýna diðer kentlerden daha erken kavuþacak þehirler. Her iki kentteki stat yapýmýnda sona yaklaþýlýrken, inþaatlarýn yüzde 90'ý tamamlandý. Malatya futbolunun hizmetine sunulacak 25 bin kiþilik stadýn inþaatýnda yüzde 70 oranýnda yol alýndý. üþterilerin derdi- dinlemek için Mni her bankada oluþturulan tüketici haklarý masasý, 'ikna odasý' gibi çalýþýyor. Bankacýlar, müþterileri "Dava açmayýn kaybedersiniz" diye caydýrmaya çalýþýyor. Vatandaþlarýn bu tuzaða düþmemesi gerekiyor. Müþterilerinin açtýðý davalarla baþ edemeyen bankalar, çözümü 'ikna odalarý' kurmakta buldu. Bu odalarda hakkýný arayan müþterilere "Boþ yere dava açmayýn kaybedersiniz. Bir de üstüne avukatlýk masrafý ödemek zorunda kalýrsýnýz" denilerek davadan vazgeçirilmeye çalýþýlýyor. Söz konusu birim Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme kimse yadsýyamaz. orumlu'ya siyasette yaþanan kulisleri en güvenilir þekilde aktarabilmek için çabaladýk durduk: Yaþanan bunca hengameye, girdaba raðmen doðruya en yakýn bilgileri objektif bir pencereden sunduðumuzu düþünüyoruz. Tansiyon düþer artýk AK Parti'de Belediye Baþkan Adayý'nýn belirlenmesi þehirde tansiyonun düþmesi, sularýn durulmasý, kavganýn en azýndan þimdilik sona ermesi bakýmýndan iyi oldu. Bundan sonra memlekete yapýlanlara, yapýlmayanlara, orumlu'nun kazançlarýna bakýp, kýrmadan, dökmeden, yapýcý, yön gösterici bir üslupla yine doðru olaný dillendirmeye devam edeceðiz. Bu köþede mevzuya dair her orum'daki stat ise belediye tarafýndan inþa eedilecek. Kurumu'nun (BDDK) aðustosta yayýmladýðý bir genelgeyle kuruldu. Her bankanýn Tüketici Haklarý Masasý benzeri bir kurmasý, baþýna da bir genel müdür yardýmcýsý getirmesi zorunlu kýlýndý. Söz konusu uygulama, þikâyeti olan, haksýzlýða uðradýðýný düþünen müþterinin muhatap bulmasýný amaçlýyor. Bu amaçlanmasýna raðmen uygulama tüketici açýsýndan tam tersi sonuçlar doðuruyor. ünkü birim yöneticisi olan genel müdür yardýmcýsýnýn öncelikli amacý müþteriyi davadan vazgeçirmek. Bu da söz konusu kararýn içinin boþalmasýna neden oluyor. Avukat Ýsmail Altay, bu birimlerin 'ikna odasý' gibi çalýþtýðýný vurgulayarak, "BDDK'nýn genelgesi olumlu. Ancak sonuç alýnmasý için baðýmsýz bir yönetim kurulu üyesinin atanmasý daha doðru olur. ünkü bankacýlar çalýþtýðý kurumun aleyhine çalýþamaz" dedi. yorumumuzda olup biten geliþmelerin taraflara saðlayacaðý menfaatleri deðil, orum'a saðlayacaðý katma deðerlere dikkat ettik. Yani siyaset dýþýnda yer aldýklarý halde siyaseti dizayn etmeye çalýþanlarýn elinin boþ çýktýðýný da bir kez daha görmüþ olduk. Sýra CHP'de AK Parti'nin adayý belirlendiðine göre, CHPde en kýsa sürede adayýný belirleyecektir herhalde. MHPseçim yarýþýna erken girmiþti zaten. Demokratik bir seçim yarýþý yaþamak dileðiyle. Ýnþaallah orum ve orumlu kazanmýþtýr. Hepimizin hakkýnda hayýrlýsý olsun. Erdoðan ýn çizgileri damga vurdu AK Parti Belediye Baþkan Adayý nýn belirlenme sürecinde yaþanan gerilimli mücadeleyi ve sonucu en iyi yansýtan Hakimiyet Leblebi Keyfi izeri Karikatürist Erdoðan Oruç un çizgileri oldu. Web sayfamýzda dün yayýnladýðýmýz bugün de Leblebi Keyfi nde çýkacak karikatür, yayýnladýðýmýz andan itibaren büyük ilgi gördü. Stat inþaatlarý sürüyor Futbol turizminin merkezi olma yolunda ilerleyen Antalya'da yapýmý devam edilen 33 bin kiþilik modern stat yüzde 30 oranýnda bitti.gençlik Ve Spor Bakanlýðý ile belediyenin iþbirliðinde Konya'ya kazandýrýlacak ve Selçuklu döneminin izlerini taþýyacak stadýn ise yüzde 50'si tamamlandý.eskiþehir, Samsun, Sivas kentlerinde devam eden stat inþaatlarýnda yüzde 20'lik yol katedildi. Gaziantep, Manisa Akhisar ve Manisa Turgutlu'daki stat inþaatlarýnda yüzde 10, Sakarya'da ise yüzde 5'lik bölüm geride kaldý. orum'daki stat ise belediye tarafýndan inþa edilecek. (AA) illi Eðitim MMüdürlüðü ile Dünya ocuk ve Gençlik Derneði nin ortaklaþa hazýrladýðý, orum Ticaret ve Sanayi Odasý nýn yaný sýra Hitit Üniversitesi, Ýl Özel Ýdaresi, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü nün ortaklýðýnda oluþturulan Geleceðin Liderlerini Yetiþtirmek adlý proje, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren hayata geçirilecek. orum, Geleceðin Liderlerini Yetiþtiriyor sloganý ile baþlatýlan çalýþma kapsamýnda üstün yetenekli çocuklara çeþitli eðitim programlarý ve uygulamalý eðitimler verilerek, daha geniþ bir vizyona sahip olmalarý hedefleniyor. Projenin kapsam ve amaçlarý hakkýnda bilgiler veren Proje Koordinasyon Sorumlusu Þahin Özcan, Bilim Sanat Merkezi nde okuyan Bankalarýn yeni tuzaðý Müþterilerin derdini dinlemek için her bankada oluþturulan AK Parti de gerilimli bir süreçten sonra orum Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü oldu. Memleket için hayýrlý olsun... Geleceðin liderleri yetiþecek Avukat Ýsmail Altay, yüksek getiri vaadiyle opsiyonlu döviz mevduatý iþlemlerinden zarar görenlerin arka arkaya bankalara dava açmaya hazýrlandýðýný söyledi. Altay, söz konusu uygulamayla ilgili þu bilgileri verdi: "Dolar kuru tahminine dayanan bu uygulama için özellikle hesabýnda yüksek miktarda para bulunan yaþlý ve emekliler 'Hiç riskiniz yok' diyerek kandýrýlýyorlar. Finans bilgisi olmayan bu müþteriler, kaybetmeye mahkum olduðu için zararýn tazmini talebiyle soluðu mahkemede alýyorlar."(sabah) çocuklarýn; kültürel, sosyal ve sportif imkânlardan faydalanmalarýný saðlamayý, üstün yetenekli çocuklarýn meslek tercihlerine ve hayata olumlu bakýþ geliþtirmelerine katký saðlamayý, faaliyetler içerisinde aktif rol alarak, özgüven geliþimlerinin saðlanmasýna ve yönelimlerinin saðlamlaþmasýna katký saðlamayý, proje ortaðý kurumlarýn imkanlarýndan faydalanarak bilimsel, düþünsel, kültürel, sýnai ve sportif hayata katýlýmlarýnýn önünü açmayý, gezi, gözlem, inceleme, aktif katýlým, interaktif ders iþleme, karþýlýklý paylaþým vb. yaparak hayata Proje Koordinasyon Sorumlusu Þahin Özcan, TSO yu ziyaretinde proje hakkýnda bilgi verdi. hazýrlanmalarýný saðlamayý amaçladýklarýný söyledi. Üstün yetenekli bireylerin toplumun temel dinamiklerini ateþleyebilecek yapýda olduklarýný belirten Özcan, verimli ve yeterli bir eðitim alamamalarý halinde bireysel özelliklerini katma deðer saðlamaya dönüþtüremeyecekleri gibi, yanlýþ yetiþtirilme ile suç örgütleri kurma, yönetme, zarar verme anlamlarýnda da liderlik yapabilecek kapasiteye sahip olduklarýný aktardý. Özcan, Bu çocuklarýn küçük yaþtan itibaren zeka gruplarýna göre yönlendirilmesi ve çatý deðerler oluþturulmasý, onlarýn hayatta daha baþarýlý ve mutlu olmalarýný temin edecektir. Ýkincil getirisi olarak ise; bu çocuklarýn toplumu tetikleyen, iyi yönde geliþimine katký da bulunan bireyler olmasýnýn önü açýlacaktýr. Beyin göçünün önüne geçilmesi içinde bir adým atýlmýþ olacaktýr diye konuþtu. Bu kapsamda, projenin birinci etabýnda üstün yetenekli çocuklar, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) nýn organizasyonunda orum da farklý sektörlerdeki üretim ve sanayi tesislerini gezecekler. TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, birinci etap sayesinde çocuklarýn küçük yaþta iþ dünyasýný tanýma fýrsatý bulacaðýný ve kendilerine bu yönde hedefler belirleyebileceklerini aktardý. Projenin birinci etabýnda eðitim; çocuklarýn üretim tezgahlarýný yerinde görmeleri, hatta üretime aktif olarak katýlmalarý, çalýþanlarla görüþerek iþle ilgili sorulara yanýt almalarý, kuruluþ yetkilileriyle görüþerek sektörle ilgili bilgi almalarý, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, sektöre dair bilgilenmeleri üzerine kurgulandý. Geleceðin Liderlerini Yetiþtirmek adlý proje 6 ay sürecek olup, 1 Haziran 2014 tarihinde sona erecek.

3 PERÞEMBE 5 ARALIK Vali Sabri Baþköy, KOBÝ, yerel yönetim ve STK'lara proje çaðrýsýnda bulundu Küstüm oynamýyorum demek yok Erol Taþkan Bu desteklerin devamý niteliðinde; Orta Karaali Sabri Baþköy, OKA deniz Kalkýnma Ajansý, tarafýndan açýklanan 2014 yýlý teklif çaðrýsý 2014 Hibe Programý için kapsamýnda toplamda 26 orumlu STK ve KOBÝ'leMilyon TL kaynak tahsis re proje çaðrýsýnda bulundu. edilen "Yenilenebilir OKA yönetiminin projeleenerji Mali Destek Progrin kabulünde herhangi bir ramý" ve "KOBÝ'lere Yödahlinin bulunmadýðýný hanelik Yenilikçi Yaklaþýmtýrlatan Vali Baþköy, "Projelar Mali Destek Prograniz kabul olmadýðýnda küsmý"ný 2 Aralýk 2013 tarihi tüm oynamam demek yok. itibariyle kamuoyuna duocuðunuza özen gösteri yurmuþtur. gibi, projenize özen göstermeli ve proje kurallarýna Her Ýki Program harfiyyen uymada titiz olhakkýnda Kýsaca Bilgi malýsýnýz." dedi. Vermek Gerekirse; Ýlk Vali Baþköy, hibe çaðrýsý toplantýsýnda konuþtu. olarak "Yenilenebilir Enerji Baðýmsýz denetçiler tamali Destek Programý"nýn rafýndan proje incelemeleriamacý; TR83 bölgesinde nin deðerlendirildiðinin alyenilenebilir enerji kaytýný çizen Vali Sabri Baþnaklarýnýn kullanýmýnýn köy, özellikle orum'da fayaygýnlaþtýrýlmasý ve elekaliyet gösteren KOBÝ'lerin trik üretiminin artýrýlmasý süreyi geçirmeden müracayoluyla sürdürülebilir kalat yapmasý önerisinde bukýnmaya katký saðlamaklundu. týr. Bu kapsamda yenile"usül ve evrak hatasý nebilir enerji kaynaklarý yapmayalým" sözleriyle olarak tanýmlanan hidrouyarýlarýna devam eden Valik, rüzgâr, güneþ, jeoterli Sabri Baþköy, duyanlarýn mal, biyokütle, biyogaz, duymayanlara anlatmasýný, dalga, akýntý enerjisi ve orum'un doðru proje üretgel-git gibi fosil olmayan me kabiliyetinin artmasýna enerji kaynaklarý ile live daha çok destek alýnmasanssýz elektrik üretimine sýna katký saðlamasýný isteyönelik yatýrýmlarý öncedi. Baþköy, orumlu STK ve KOBÝ'lere proje çaðrýsýnda bulundu. likli olarak desteklenecekvali Sabri Baþköy, kotir. nuþmasýnda þunlarý söyledi; "Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn Kamu kurum ve kuruluþlarý, yerel yönetimler ve sivil toplum 2014 Yýlý Teklif aðrýsýnýn Tanýtým Toplantýsýna hoþ geldiniz diyor, kuruluþlarýnýn uygun baþvuru sahibi olabileceði toplamda 7 Milyon toplantýnýn Ajansýn çalýþmalarýna ve bölgemizin geliþmesine olumlu TL bütçe tahsisi yapýlan program kapsamýnda verilecek destek tutarkatkýlar saðlamasýný diliyorum. larý asgari TL, azami TL olacaktýr. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, bölgesel kalkýnmaya yönelik Ýkinci olarak "KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali planlama ve uygulama faaliyetlerini, hýzlý, saðlýklý, sürekli ve sürdüdestek Programý"nýn amacý; bölgemizde faaliyet gösteren ve öncerülebilir bir kalkýnma hareketini yerel ve bölgesel aktörlerin etkin ollikle katma deðer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBÝ'lerin ulusladuðu katýlýmcý bir anlayýþla yürütmek üzere hem yerel aktörler ile rarasý düzeyde rekabet güçlerinin, AR-GE ve yenilikçilik kapasitelemerkezin iþbirliðini geliþtirmeyi ve hem de Bölge illeri olan orum, ri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma deðere saamasya, Samsun ve Tokat'ýn ulusal ve uluslararasý ölçekte rekabet hip ürün geliþtirme ve üretme imkanlarýnýn artýrýlmasý ve bölgede yeüstünlüklerini artýrmayý hedeflemektedir. Bunun yanýnda uluslar aranilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný artýrmaktýr. sý ölçekte geliþmeler yakýndan takip edilerek, bölgenin katma deðer Programýn öncelikleri ise þunlardýr; Birinci öncelik AR-GE ve üretme kapasitesini artýrmak amacýyla uluslararasý alanda çalýþmalar yenilikçiliðe yönelik yapýlacak yatýrýmlarýn desteklenmesi, ikinci yoðunlaþtýrýlmakta, iþbirlikleri ile yenilikler yakalanmaya çalýþýlöncelik yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatýrýmlarýn desteklenmaktadýr. mesi, üçüncü öncelik ise imalat sanayinde verimlilik artýþý baþta olmali destek programlarýndan 2009 yýlý "Ýþletmelerin Rekabet mak üzere istihdam artýþý, büyüme, ortak iþ yapma gibi faaliyetlerin Gücünün Artýrýlmasý ve Dýþa Açýlmalarýna Mali Destek Programý", öne çýktýðý yatýrýmlarýn desteklenmesidir Yýlý "Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programý", 2011 yýlý "KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýþ Ticaretin ArtýrýlBölgemizde faaliyet gösteren KOBÝ'lerin uygun baþvuru sahibi masý" mali destek programý ile 2011 Yýlý "Ýnsan Kaynaklarýnýn Geolabileceði toplamda 19 Milyon TL bütçe tahsisi yapýlan program liþtirilmesi" mali destek programý sonlandýrýlmýþtýr Yýlý Dezakapsamýnda verilecek destek tutarlarý asgari TL, azami vantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme ve 2013 Yýlý Dezavantajlý TL olacaktýr. Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Programlarý ise devam ether iki programýmýz için de KAYS (Kalkýnma Ajanslarý Yönemektedir. tim Sistemi) üzerinden son baþvuru tarihi 28 Þubat 2014 Cuma Saat: Ajansýmýz kurulduðundan bugüne kadar yaklaþýk 300 projeye 23:50 olup, proje dosyalarýnýn son teslim tarihi ise 07 Mart 2014 Cu70 Milyon TL hibe desteði saðlanmýþtýr. Faydalanýcýlarýn da saðladýma Saat: 17:00'dýr. ðý eþfinansmanda dikkate alýndýðýnda 2009 yýlýndan bu yana uygulanan projelerle 133 Milyon TL tutarýnda yatýrým gerçekleþtirilmiþtir Yýlý Teklif aðrýsýnýn ve Ajans çalýþmalarýnýn bölgemizde Ajans saðladýðý mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mefaydalý sonuçlara ve hayýrlara vesile olmasýný diliyor, ilimizde çok kansal kalkýnmayý desteklerken kurumsal kapasitenin geliþmesine ve sayýda projenin hazýrlanmasý ve sunulmasý ümidini taþýyorum." kurumlar arasý iþbirliðinin güçlendirilmesine de katký vermektedir. V Asgari ücret toplantýsý 6 Aralýk ta A sgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yýl geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalýþmalar için bir araya gelecek. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, komisyonun ilk toplantýsý için taraflarý, bakanlýkta 6 Aralýk Cuma günü toplantýya çaðýrdý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i iþçi, 5'i iþveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiþiden oluþuyor. Komisyonda iþçi tarafýný Türk-Ýþ, iþveren tarafýný TÝSK temsil ediyor. Ýþ Kanunu gereðince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon aracýlýðý ile en geç 2 yýlda bir belirlenmesi gerekiyor. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn tespit ettiði üyelerden birinin baþkanlýk ettiði komisyon, en az 10 üyenin katýlýmýyla toplanýp, oy çokluðu ile karar veriyor. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn bulunduðu tarafýn çoðunluk saðladýðý kabul ediliyor. Ýþverenler, yanlarýnda çalýþan iþçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düþük ücret ödeyemiyor. Þu anki asgari ücret 804 TL Asgari ücret, halen 16 yaþýndan büyük bekar bir iþçi için brüt bin 21 lira 50 kuruþ, net 803 lira 68 kuruþ olarak uygulanýyor. 16 yaþýndan küçükler için brüt 877 lira 50 kuruþ net 700 lira 73 kuruþ olan asgari ücret, kapýcýlar için ise brüt bin 21 lira 50 kuruþ, net 868 lira 27 kuruþ düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretten 16 yaþýndan büyük iþçiler için 217 lira 82 kuruþ, 16 yaþýndan küçük iþçiler için 176 lira 77 kuruþ, kapýcýlar için ise 153 lira 23 kuruþ kesinti yapýlýyor. Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti 16 yaþýndan büyük iþçiler için bin 190 lira 5 kuruþ, 16 yaþýndan küçük iþçiler için bin 22 lira 29 kuruþ, kapýcýlar içinse bin 190 lira 5 kuruþu buluyor. Öte yandan 2014 Yýlý Programý'nda asgari ücrete yapýlacak zamma iliþkin öngörüye yer verilmiþti. Buna göre, asgari ücretin gelecek yýlýn ocak ve temmuz aylarýnda yüzde 3 artýrýlmasý planlanýyor. Geçen yýl, asgari ücret yýlýn ilk 6 ayý için yüzde 4,1, ikinci 6 ay içinse yüzde 4,4 artýrýlmýþtýr. Asgari ücrette 2013'teki artýþ ise yüzde 8,61 olmuþtu. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý 2014 hibe programýný duyurdu. OKA'dan 26 milyon TL lik hibe çaðrýsý O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), 2014 yýlý Teklif aðrýsý Bilgilendirme Toplantýsý'ný SMMMO Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi yýlý için 26 milyon TL'lik kaynak ayýran OKA, kamu kurumu, STK ve KOBÝi'lerden proje bekliyor. Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kaymakamlar, resmi kurum ve STK temsilcileri ve davetlilerin katýldýðý toplantýda, hibe þartlarý ve ayrýntýlarý tanýtýldý. Vali Sabri Baþköy ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, konuþmalarýnda detaylar hakkýnda bilgi verirken, orum'un bu hibe diliminden daha çok yararlanabilmesi için hazýrlanacak projelerin usulüne uygun gerçekçi projeler olmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýki ayrý baþlýkta açýklanan hibe çaðrýsýnýn ilk baþlýðýný yenilenebilir enerji oluþtururken, bu bölüm için ayrýlan hibe miktarýnýn 7 milyon TL olduðunu, ikinci bölümdeki KOBÝ'lere yönelik çaðrýnýn kaynaðýnýn ise 19 milyon TL olduðu bildirildi. 2 Aralýk'ta çaðrýsý yapýlan Hibe Programý'na son müracaat tarihinin 7 Mart 2014 saat 17,00 olduðunun açýklandýðý toplantýda, hibe aralýðýnýn birinci bölüm için 50 bin-750 bil TL olduðunu, ikinci bölüm için ise 40 bin-400 bin TL olduðu duyuruldu. SMMMO Konferans Salonu'nda bilgilendirme yapýldý. Vali Sabri Baþköy ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, hibeler hakkýnda deðerlendirmeler yaptý. Ýki ayrý baþlýkta açýklanan hibe çaðrýsýnýn ilk baþlýðýný yenilenebilir enerji oluþturdu. KOBÝ'lere yönelik çaðrýnýn kaynaðýnýn ise 19 milyon TL olduðu bildirildi. orum a Has Meyvelerden Kýzýlca Armut, Eski Misket Fidan orum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Diðer fidan çeþitleri Amerikan ve Yerli Ceviz Fidanlarý (.HAK:3353) ile hizmetinizdeyiz. Ziraat Yük. Müh. ESRA TERLEMEZ Samsun Yolu 5. Km. Güleryüz Tesisleri Karþýsý Tel: MEYVE FÝDANI DÝKÝMÝ ÝÝN EN GÜZEL ZAMAN Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: Gsm: Faks:

4 4 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Alaca MYO ya 4 yeni bölüm H Mustafa Demirer itit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu na 4 ayrý bölümün açýlmasý onaylandý. Alaca MYO ya Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik, Basýn ve Yayýn Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi programlarýnýn açýlmasý için YÖK e yapýlan teklif uygun bulundu. Üniversite bünyesinde 2010 yýlý itibari ile 37 ön lisans programý, 31 lisans bölümü ve 10 yüksek lisans doktora programý bulunurken, orum ve ülke ihtiyaçlarý ile istihdam odaklý ve yüksek tercih oranlarýna sahip olma kriterleri çerçevesinde üniversite tarafýndan talep edilen ve YÖK tarafýndan onaylanarak açýlan programlarýn/bölümlerin sayýsý, bu dört program ile birlikte ön lisans program sayýsý 70 e, lisans bölüm sayýsý 49 a ve yüksek lisans doktora programý sayýlarý 21 e ulaþtý. Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý Sivil Savunma ve Ýtfaiye Teknikeri yangýnlara karþý önlem alýnmasýný saðlayarak yangýna yol açabilecek nedenlerin araþtýrýlmasý faaliyetlerinde bulunur. Yangýn sýrasýnda canlýlarýn veya eþyalarýn yan- Yeni programlarla birlikte ön lisans program sayýsý 70 e, lisans bölüm sayýsý 49 a ve yüksek lisans doktora programý sayýlarý 21 e ulaþtý. gýn yerinden dýþarýya çýtoplum anlayýþý; ülkede davi amacýyla kullanýlan karýlmasýný saðlar. Yanalet ve cihazlarýn montabasýlan gazete, dergi, kigýn yerinden kurtarýlan jý, teknik iþletme, bakým tap gibi yayýnlarýn tirajý kiþilere gerekirse ilkyarve onarýmlarý alanýnda ile ölçülmektedir. Bu yadým müdahalesinde buçalýþacak ara elemanlarý yýnlarýn çoðaltýldýðý balunur. Aðýr yaralý kiþileyetiþtirmektir. Günüsým sektörü, ülkemizin rin, kiþiye zarar verilmemüzde hastanelerde hýzlý geliþmesini saðlayecek þekilde taþýnmasýyaklaþýk yirmi bin farklý yarak, modern ve okuný saðlar. Sel, deprem, tür týbbi cihaz ve sistem ma düzeyi yüksek bir fýrtýna gibi doðal afetler kullanýlmakta olup ülketoplum olma yolunda sonucu meydana gelen mizdeki kullanýlan biyoilerlemektedir. Bu neolaylarda arama ve kurmedikal cihaz ve sistem denle, bölüm sektörün tarma çalýþmalarýnda sayýsý son 20 yýlda 7 ye bulunur. Yaklaþýlmasý katlanmýþtýr. Biyomediuygulama alanlarýna; veya girilmesi için özel kal sistemlerin tasarým yüksek el becerisine ve teçhizat gereken yerlerve geliþtirme uðraþlarýný teorik bilgilere sahip ana de mahsur kalan canlýlayürütecek, sistemlerin elemanlarý; baský öncesi rýn kurtarýlmasýný saðlar. verimli kullanýlmasýnda tasarým eðitimi ile donaýtfaiye erleri arasýndaki görev alacak teknik ve nýmlý, baský tekniklerine koordinasyonu saðlar. bilimsel bilgi birikimine hâkim, teknolojiyi yabasýn ve Yayýn kýndan takip eden, haya- sahip elemanlara duyulan gereksinim her geteknolojileri Programý ta geçiren, deneyim kaçen gün artmaktadýr. Basým ve Yayýn zanmýþ, nitelikli bireyler Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programý yetiþtirmeyi hedefleteknolojileri sektörüile sektörün ihtiyaç duymektedir. nün, geliþen týp teknoloduðu teorik bilgiye Biyomedikal Cihaz jileriyle beraber evrenhâkim, uygulama becesel geliþimi tüm dünyateknolojisi Programý risi kazanmýþ ana elada ve ülkemizde sürekli manlar yetiþtirmek Biyomedikal Cihaz deðiþen, geliþen bir paamaçlanmaktadýr. Teknolojisi Programý, zar ve rekabet ortamý saðlýk alanýnda teþhis teaðýmýzýn modern oluþturmuþtur. Bu rekabet ortamýnda Biyomedikal cihazlarýn üretimden sonraki en büyük payýný da teknik servis hizmetleri oluþturmaktadýr. Geliþen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri teknik servis desteðiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkýda bulunmaya devam edecektir. Bu iþ alanýnda çalýþan teknik servis elemanlarý da aldýklarý eðitim, sertifikalandýrýlmýþ görev ve iþleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan saðlýðý ve yaþam kalitesi için çalýþmaktadýrlar. Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi Programý Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi Programý, temel gýda bilgilerini, çaðdaþ eðitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararasý alanda mesleðini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarýna cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanýmlý Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi teknikerleri yetiþtirmektir. Ýleri laboratuvar imkânlarýyla buluþturulan öðrencilerimize, öðrenimleri sürecinde endüstride gýda alanýnda aktif olarak çalýþma olanaðý saðlamaktýr. Hitit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Özgüveniniz yüksek olsun H itit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Geçtiðimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB), Ankara Ticaret Odasý (ATO) ve Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) ya eðitim amaçlý gezi düzenleyen kulüp öðretim üyeleri, öðrenciler ve Kýrgýzistan uyruklu deðiþim programý öðrencileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Ziyarette öðrencilerin yarý sýra Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç ve Öðretim Görevlisi Fatih Konak hazýr bulundu. Ziyareten duyduðu memnuniyeti dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, büyük þehirleri, büyük kurumlarý görmenin hayata önemli katkýlar saðlayacaðýný belirterek, Bizler sizlerin daha iyi geliþimini saðlamak amacý ile gücümüz yettiðince gayret ediyoruz. dedi. Borsa Finans Kulübü nün yaptýðý etkinliklerde öne çýkan Sanal Portföy Yarýþmasý na deðinen Rektör, Sermaye Piyasasý Kurulu nun katkýlarý ile son iki yýldýr düzenlenen bu yarýþmanýn hem öðrencilere hem de diðer üniversitelere örnek olduðunu ifade etti. Üniversitede dünya genelinde kabul gören gereklilikler esas alýnarak akreditasyon çalýþmalarýna büyük önem verdiklerini belirten Alkan, eðitim birimlerinde bu çalýþmalarýn yapýldýðýný hatýrlattý. Hitit Üniversitesi nin hýzla geliþtiðine dikkat çeken Rektör, 2016 yýlýnda Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý na orum un ev sahipliði yapacaðýný, (WUC 2016) Mühendislik Fakültesi Mekatronik ve Alternatif Enerji Kulübü öðrencileri tarafýndan ortopedik engelli vatandaþlarýn ulaþýmlarýnýn saðlanmasý amacýyla üretilen Civciv isimli engelli ulaþým aracýnýn, ulusal televizyonlarda geniþ yer bulduðunu, 3 kýtadan, 15 farklý ülkeden 63 yabancý uyruklu öðrencinin üniversitede eðitim-öðretime baþladýðýný hatýrlattý Alkan, üniversitenin yaptýðý gayretli çalýþmalarla ve almýþ olduðu desteklerle daha da güçlü bir þekilde emin adýmlarla bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediðini kaydetti. Erasmus ve Mevlana programlarýna iliþkin genel bilgiler veren Alkan, öðrencilerin bu programlara katýlmalarý yönünde tavsiyede bulundu. Rektör Alkan, Hitit in büyük bir üniversite olduðunun altýný çizerek gözlem yeteneðine sahip olun, özgüveniniz tam olsun, üniversitemiz her zaman sizlerin yanýnda diye konuþtu. Leyla ve Mecnun edebiyat þahaseri H "Aþk Mesnevileri:1 Leyla ile Mecnun" konulu konferans fakülte konferans salonunda gerçekleþtirildi. Emre Kut itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafýndan düzenlenen "Aþk Mesnevileri:1 Leyla ile Mecnun" konulu konferans fakülte konferans salonunda gerçekleþtirildi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Nur Doðan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansa, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Doçent Dr. Meral Demiryürek, Doçent Dr. Mustafa Bakan, öðretim görevlileri ve öðrenciler katýldý. Prof. Dr. Muhammet Nur Doðan, Arap çöl efsanesi olan Leyla ve Mecnun hikayesinin, Arap edebiyatýnda bedevi geleneklerini yansýtan derinlikli bir geliþme çizgisi izlediðini söyledi. Doðan, þöyle devam etti; "Bu acýlý aþk serüveni, Arap edebiyatýndan daha çok Ýran ve Türk edebiyatlarýnda hayat bulmuþ; en güzel ve en görkemli meyvesini Fuzuli'nin kaleminden vermiþtir. Türk edebiyatýnýn önde gelen eserlerinden biri olan Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'undaki üslup ve ifade güzelliði, bir çöl menkýbesini tasavvufun duygularý coþturan ve insan ruhunu kanatlandýran açýlýmlarý ile yoðurup bir lirizm çaðlayaný haline getirmiþtir. Leyla ve Mecnun, insani özü korumasýndaki baþarýsý, insaný derinden etkileyen içtenliði ve yazýldýðý dönemin birçok sosyal, kültürel, estetik, dini ve tasavvufi bilgi unsurunu yansýtmasý ile dünya edebiyatýnýn þahaserleri arasýnda anýlmayý hak etmiþtir." Katýlýmcýlar konferansý dikkatle dinledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Öðretim Üyeleri ile birlikte orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Eczacý Odasý na kutlama ziyareti H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Öðretim Üyeleri ile birlikte orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Temel Týp Bilimleri Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Þebnem Gülen, Cerrahi Týp Bilimleri Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Durmuþ ve Dahili Týp Bilimleri Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. S. Kerim Küçükler hazýr bulundu. Rektör Alkan, Týp Fakültesi ne alýnan öðretim üyeleri ile çok güçlü bir iþbirliðine geçildiðini ve bu iþbirliðinin saðlýk alanýnda büyük geliþmelere yol açtýðýný belirterek, üniversitede çalýþmalarýn hýzla artarak daha da büyüyeceðini ifade etti. Alkan, orum Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ya HÝTÝTSEM Makale Ofisi çalýþýyor S Konferansa konuþmacý olarak Ýstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Nur Doðan katýldý. yeni görevinde baþarýlar diledi. Eczacýlýðýn bilimselliðini kaybetmeden geliþimini sürdürebilmesi için; çaðdaþ, marka deðeri yüksek, nitelikli eðitim ve öðretim veren eðitim kurumlarýna da ihtiyacý vardýr diyen orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca da, eczacýlýk mesleðinin sahada uygulanabilmesi için týp ve eczacýlýk bilimlerinin yanýnda sosyoloji, eðitim bilimleri, psikoloji, politika ile ilgili bilimler, iletiþim ve ekonomi bilimlerinden yararlanýldýðýný ifade etti. orum Eczacý Odasý nýn, üniversitenin yapacaðý her türlü etkinliðe destek vermeye hazýr olduðunu belirten Koca, Verdiði eðitim ve öðretimi ile yurdumuzun ufkundan doðan Hitit Üniversitesi nin eczacý odamýza, mesleðimize ve meslektaþlarýmýza her zaman ýþýk olacaðýna inanýyorum diye konuþtu. ürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkez Müdürlüðü tarafýndan Ýngilizce yazýlan tüm makale, teblið ve sunumlarýn Dil Bilgisi ve Yazým Kurallarýna göre incelemelerinin yapýldýðý Proofreading faaliyetleri devam ettiði bildirildi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan duyuruda þu bilgiler yer aldý; Üniversite akademik personellerinin uluslararasý yayýn sayýsýný artýrmaya yönelik olarak düzenlenen bu faaliyette, akademik personellerimiz tarafýndan yazýlmýþ olan bilimsel çalýþmalar Ýngilizce okutmanlarýmýz tarafýndan hem ifade hatalarý hem de Ýngilizce yazým kurallarý dahilinde kontrol edilmekte ve gerekli düzeltmeleri yapýlmaktadýr. Öðretim üye ve yardýmcýlarýmýzýn gün geçtikçe artan taleplerini karþýlayabilmek üzere daha fazla sayýda Ýngilizce okutmanýmýzdan yardým alýnmakta ve bu aþamada ABD uyruklu okutmanlarýmýz da bizzat destek vermektedirler. Uluslararasý yayýn sayýsýnýn artmasýnýn, üniversitemiz açýsýndan ne derece önemli olduðunun bilgisi ile þu ana kadar onlarca bilimsel çalýþma proofreading aþamasýndan geçmiþ ve halen de bu hususta talepler gelmektedir. Proofreading hizmetinden yararlanmak isteyen akademik personelimiz HÝTÝTSEM Web Sayfasýndan (http://www.hititsem.hitit.edu.tr) ilgili süreci takip ederek destek alabilmektedirler.

5 PERÞEMBE 5 ARALIK Aile hekimleri tepkili A Hekimler bir günlük iþ býrakma eylemi yaptý. Saðlýk sendikalarýnýn temsilcileri son durumu deðerlendirdi. Aile hekimlerine destek verildi. Mustafa Demirer ile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn aile hekimlerinin çalýþma þartlarýný giderek zorlaþtýrmasýna tepki gösteren hekimler, bir günlük iþ býraktý. Aile hekimleri öðleden sonra da Halk Saðlýðý Müdürlüðü önünde tepki eylemi düzenledi. Eyleme, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Türk Saðlýk Sen ve KESK ile bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri destek verdi. Basýn açýklamasýný Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Metin ýtak yaptý. ýtak, aile hekimliðinin hayata geçirilmesinden bugüne kadar yaþanan süreci özetleyerek, "Saðlýkta dönüþüm projesi kapsamýnda, 2005 yýlýnda ilk defa Düzce'de aile hekimliði sistemi baþlamýþ 5 yýl içinde, Kasým 2010 itibariyle tüm Türkiye'de bu sisteme geçilerek saðlýk ocaklarýnýn yerini aile saðlýðý merkezleri almýþtýr. Bu merkezlerin iþletmeleri aile hekimlerine verilmiþtir. Bütün görevlerine ek olarak, bu merkezlerin elektrik, su, telefon, internet faturalarýný ödemek, kiralarýný ve stopajlarýný ödemek, personel çalýþtýrýp bunlarýn maaþlarýn sigortalarýný ödemek gibi iþleri de mevcuttur. Aðýr koþullara ve iþ yüklerine raðmen aile saðlýðý merkezleri çalýþanlarý, esas görevleri olan ve birinci basamak saðlýk hizmetinin temelini oluþturan, koruyucu saðlýk hizmetlerini, ö/veriyle yerine getirmektedirler. Fakat Saðlýk Bakanlýðýmýz sürekli yeni çýkardýðý mevzuatlarla yeni görevler yüklemektedir. Bu da birinci basamak çalýþanlarýnýn motivasyonlarýn da sürekli bir düþüþe neden olmaktadýr. Sürekli yeni mevzuat çýkarýlmasýna raðmen Saðlýkta Þiddet yasasý 1.5 yýldýr çýkarýlmamýþtýr. Eþ deðer meslek gruplarý arasýnda en az Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla basýn açýklamasý yapýldý. emekli maaþ ve ikramiçalýþmanýn aile hekimleri lar. Bu iþ kanunlarýna ve Bu torba yasada öðmizlik iþçisinden profeyesi alan. aðýr stres ve görev kapsamýnda olmavicdanlara uygun deðilretim üyelerini özel seksörüne kadar bir bütünrisk altýnda çalýþmasýna dýðýný açýklamýþtýr. dir. Uygulanan saðlýk töre pazarlama düzenledür. Mücadelede bir büraðmen yýpranma hakký politikalarý sonucu saðlýk mesine dönüþen "tam tün olarak yapýlmalýdýr. Acil servislerde gebulunmayan kesim Saðtüketimi arttýrýlmýþ ama gün"den mecburi hizburadan herkese bir kez reksiz yoðunluk yaþanlýk alýþanlarýdýr. Maaþý kalite göz ardý edilmiþtir. mette adam kayýrma uydaha sesleniyorum. Birmaktadýr ve bunun çöson 5 yýlda düþen yegane zülmesi gerekmektedir. 'Saðlýklý yaþan Tür- gulamasýna, ikamet mec- leþe birleþe, direne direçalýþanda Aile Hekimi ve buriyetini yeniden getirne kazanacaðýz mutlaka Yýlda 90 milyon acil serkiye için ' Aile Saðlýðý Elemanlarýmesinden hekimlik uykazanacaðýz. Zafer er ya vis baþvurusu olmaktasaðlýk Bakanlýðý bu dýr. gulamalarýný suç haline da geç emekçilerin oladýr. Bu rakamlarla dünya uygulamada ýsrar ettiði getiren düzenlemeye, cak" diye konuþtu. Belediyelerin görebirincisiyiz. Ortaya çýtakdirde, birinci basaüniversitede çalýþmadan vi olan defin ruhsatý nökan sorunlara geçici ve Türk Saðlýk Sen mak hizmetlerinde, koprofesörlük unvaný elde betleri ve adli týp kuruuygun olmayan çözümorum Þube Baþkaný M. ruyucu saðlýk hizmetleedilmesini yasalaþtýrmunun görevi olan adli ler bulunmakta dolayýfatih Gök de, "Saðlýk rinde oluþacak olan akmaktan saðlýk çalýþanlanöbetlere ek olarak, en sýyla hiçbir sorun kökten Bakanlýðý'nýn bütün istasaklýklardan sorumlu rýna yönelik þiddeti önleson 23 Kasýmda TBMM çözülememektedir. Aile tistiki iþlemlerini aile heolacak."dedi. yecek etkin bir düzenlesaðlýk Komisyonunda Saðlýðý Merkezlerinde kimlerinin yaptýðý yetmises Þube Baþkaný menin yapýlmamasýna, kabul edilip, kanunlaþve hastanelerde katký payormuþ gibi, birde acil Merter Kocatüfek ise, ikaile hekimlerine nöbet mak üzere meclise gönyý adý altýnda hastalardan servislerde nöbet. Bunun tidarýn torba yasada mesgetirmekten iþçi saðlýðý derilen torba yasa tasarý ek ücret alýnmaktadýr. Bu dýþýnda özlük haklarý ve hizmetlerinde sertifika lek odalarý ve sendikalaile, aile hekimlerine ve ek ücreti ödemek istemeaylýk maaþlarý düþürülügereðini kaldýrmaya karýn itirazlarýný dikkate alaile saðlýðý çalýþanlarýna yen vatandaþlar acile yýyor. Altý yedi yýldýr bir dar itiraz ettiðimiz pek mayarak TBMM Genel eðitim adý altýnda, hastaðýlmaktadýr. Aile Hekimsistemi oturtamadýlar, çok baþlýk bulunmakta. nelerin acillerinde, ayda liði Merkezlerinde yazýdevamlý deðiþiklik, deðikurulu'nda görüþmeye asgari 16 saat nöbet gölan reçetelerden katký pabizler yýllardýr paþiklik. Türk Saðlýk Sen baþladýðýný hatýrlatarak, revi getirilmiþtir. Günyý alýnmamasý çözüme rasýz kamusal nitelikli olarak bizde aile hekim"akp iktidarý yine hiçbir düz yapýlan mesai sonrakatký saðlayacaktýr. Diulaþýlabilir eþit bir saðlýk lerinin bu haklý davasýna meslek odasýnýn ve sensý nöbet adý altýnda hastaðer sebep Ýþçilerimizin sisteminin mümkün oldestek veriyoruz. 23 Kadikalarýn görüþünü almanelerde çalýþmamýz gereiþyerlerinden izin alamaduðunu söylüyoruz. asým'da düzenlenen eyledan hazýrladýðý Saðlýk kecektir. Amaç acil eðitimalarýdýr, mesai sonrasý lýþaný köle, hastayý müþme destek verdiðimiz gitorba Yasasýný tüm itimi deðildir, baþarýsýz uykendileri ve yakýnlarý teri, hastaneleri de ticabi 4 Aralýkta'da grevderazlarýmýza raðmen gulamalar nedeniyle hasiçin mecburen acillere rethane olarak gören anyiz." Þeklinde konuþtu TBMM Genel Kuruluntane acillerinde oluþan baþvurmaktaki, mesailelayýþa karþý mücadele Açýklamalarýn arda görüþmeye baþlamýþyýðýlmayý çözmeye yörini akþama kadar "hasta ediyoruz. dýndan eylem sona erdi. týr. nelik anlamsýz bir girihasta" tamamlamaktadýrsaðlýk sistemi teþimdir. Bilinmelidir ki; acil týp ve aile hekimliði görev ve sorumluluklarý bakýmýndan iki ayrý týp disiplinidir. O yüzden aile hekimlerine görev tanýmlan dýþýnda verilen bu görev de angaryadýr. Avrupa Aile Hekimleri Birliði de acil servislerde Saðlýk Bakanlýðý'nýn aile hekimlerinin çalýþma þartlarýný giderek zorlaþtýrmasý eleþtirildi. Antibiyotikte Avrupa birincisiyiz (.HAK:3337) T ürkiye, antibiyotik rim geçirmesini kolaylaþtýkullanýmýnda Avrupa rýyor. Þöyle korkutucu bir birincisi. durum var ki, antibiyotiklere karþý direnç kazanmýþ Gereksiz yere alýnan mikroorganizmalar kiþiden her antibiyotik, felakete kiþiye geçerek tüm toplubir adým daha yaklaþtýrýmu, hatta tüm dünyayý etkiyor. si altýna alabiliyor. Burada Antibiyotik toplusaðlýk personelinin payý mun en sevdiði ilaç dersek çok büyük. Basit bir el yýyanlýþ olmaz Biraz kýrkama alýþkanlýðý bulaþýmý gýnlýk, burun akýntýsý duruönleyebiliyor. munda bile hemen eczaneýlaç firmalarý ise yeni den bir antibiyotik alarak antibiyotik keþfinde istekiyileþme bekleniyor. Üstesiz. ünkü kýsa bir dönem lik kullaným koþullarýna kullanýlan antibiyotikleri uyan çok az insan var. Her kazançlý görmüyorlar. Üsbirinin geliþtirilmesi 10 yýtelik direnç geliþme riskini lý bulan ve enfeksiyon hastürkiye, antibiyotik kullanýmýnda Avrupa birincisi. de göz önünde bulundurutalýklarýnýn tedavisinde olyorlar. mazsa olmaz ilaç grubu olan antibiyotikler aðrý kesici ilaç gibi algýlanýyor Özellikle son yýllarda antibiyotiklerle ilgili sürekli uyarý yapýpeki antibiyotik olmadan enfeksiyon hastalýklarýnýn tedavisi yapýlýyor. Týp dilinde yapýlan bu uyarýlarý kimsenin anlamadýðýný düþünülabilir mi? Maalesef ki bu sorunun cevabý þimdilik hayýr. Bu alanda bir yorum. Bu nedenle de yine herkes bildiðini okumaya devam ediyor. takým çalýþmalar yapýlýyor. Fakat bir sonuç için uzun yýllara ihtiyaç oloysa bu bilinçsiz yaklaþým þimdilerde global bir felakete yol açmak duðu bildiriliyor. üzere Amerika Hastalýklarý Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC-P), Türkiye Avrupa birincisi antibiyotik çaðýnýn sona erdiðini duyuruyor. Antibiyotik çaðýnýn sona 18 Kasým Avrupa Antibiyotik Farkýndalýk Günü nde, Saðlýk Baermesi acaba ne demek? kanlýðý nýn, antibiyotik kullaným oranlarýna iliþkin yaptýðý araþtýrmanýn Antibiyotikler 1940 lý yýllarda ilk keþfedildiklerinde, binlerce kisonuçlarý açýklandý. þinin ölümüne neden olan enfeksiyon hastalýklarýnýn artýk sonu geldi Araþtýrmaya göre, Türkiye 40 Avrupa ülkesi arasýnda antibiyotik diye düþünülmüþtü. Oysa bu mutluluk uzun sürmedi. Bu sýrada mikkullanýmýnda birinci. Türkiye de kiþi baþýna düþen günlük antibiyotik roplar da boþ durmadý. Kendilerini öldüren antibiyotiklere karþý savaþ tüketimi 42 birimken Hollanda da bu rakam 14 birim seviyesinde. Yaaçtýlar. Mutasyon geçirerek güçlendiler. Bu defa da güçlenen mikropni bir Türk vatandaþý Hollandalý vatandaþtan 3 kat daha fazla antibiyolara karþý yüzlerce yeni antibiyotik geliþtirildi. Geçmiþten günümüze tik tüketiyor. Bizden sonra, 35 birimle Yunanistan geliyor. Kuzey Avmikroplarla antibiyotiklerin savaþý bu þekilde devam etti. rupa ülkelerinde bu rakamlar en çok düþük seviyelerde... En az antibiher gereksiz ve uygun olmayan kullaným da antibiyotiklerin etkiyotik kullanan ise 13 birimle Estonya. sini biraz daha azaltýyor. ünkü aþýrý kullaným bakterilerin genetik ev-

6 6 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Verimli hizmet için koordinasyon Mustafa Demirer Ýl ve ilçelerde yaþanan çeþitli durumlarýn ele ali Sabri Baþköy, Valialýnarak deðerlendirmesilik Toplantý Salonin yapýldýðý toplantýda Vanu'nda Kaymakamlar topli Baþköy; il ve ilçedeki kalantýsý yaptý. Ttoplantýya, mu yatýrýmlarýnýn iyi ilerlevali Yardýmcýlarý Ali Deniz diðini belirterek yaklaþan Sürmen ve Fikret Zaman, Ýl kýþ þartlarýna dikkat çekti Garnizon ve Jandarma ve bu konuda bir aksaklýk Alay Komutan Vekili Meolmamasý için azami özen tin Özbek, Ýl Emniyet Mügösterilmesini istedi. dürü H.Ýbrahim Doðan, Ýlçe kaymakamlarý ve EmniMülki idare amirleyet Müdürlüðü ilgili birim rinden kaymakamlýklara amirleri katýldý. hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksakorum Valiliði bünyelýk olmamasýný isteyen Vasindeki tüm kurumlarýn orli Baþköy; "Tüm vatandaþganize olmasý ve koordivali Sabri Baþköy, Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. larýmýzýn iþ ve iþlemlerini nasyonlu bir þekilde çalýþgeciktirmeden onlara hizmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek; metlerimizde kusur etmemeliyiz." dedi. idarede birliðinin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlara daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýytoplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý la yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. V Seçim güvenliði toplantýsý 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde güvenliðin saðlanmasý amacýyla Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Valilik toplantý salonundaki toplantýya; Vali Yardýmcýlarý Ali Deniz Sürmen ve Fikret Zaman, Ýl Garnizon ve Jandarma Alay Komutan Vekili Metin Özbek, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan, Ýlçe kaymakamlarý ve Emniyet Müdürlüðü ilgili birim amirleri ile il ve ilçe nüfus müdürleri katýldý. 30 Mart 2014 Pazar günü yapýlacak yerel se- çimlerinde, vatandaþlarýmýzýn demokratik haklarýný huzur ve güven ortamý içerisinde kullanmalarýný saðlamak amacýyla deðerlendirme toplantýsý yaptýklarýný ifade eden Vali Baþköy; Valiliðe baðlý olarak çalýþan Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve ilçe kaymakamlýklarý gerekli tedbirleri alacaðýný belitti. Seçim güvenliði deðerlendirme toplantýsý, gündem maddelerinin deðerlendirilmesinin ardýndan yapýlan karþýlýklý deðerlendirme ile sona erdi. Vali Baþköy, seçim güvenliði toplantýsý düzenledi. 'Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi' K adýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda yapýldý. Valilik toplantý salonunda düzenlenen toplantýya; Vali Sabri Baþköy ve Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýlçe kaymakamlarý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ile ilgili personel katýldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan ýn himayelerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin in koordinasyonunda ve 81 il valisi eþlerinin katkýlarýyla tüm Türkiye de uygulanmak üzere ha- yata geçirilen Gönül Elçileri projesi kapsamýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan geliþtirilen Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda toplantý yapýldý. Proje doðrultusunda, örgün eðitim dýþýnda kalmýþ kadýnlarýn yeniden eðitime kazandýrýlmasý ve mesleki Açýk Öðretim Lisesin yönlendirilmesi, mesleki Açýk Öðretim Lisesinden mezun olanlarýn iþ yaþamýna katýlýmlarýna aracý olunmasý, iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu nitelikli insan kaynaðýnýn yetiþtirilmesine katkýda bulunulmasý, imkansýzlýklar dolayýsýyla okuyamamýþ kadýnlarýn toplumsal yaþa- Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi toplantýsý yapýldý. ma daha fazla dahil ol Kadýnlar Ýçin Mesleki rak meslek edinmeleri masý, ekonomik ve soseðitim Projesi osaðlanabilir." dedi. yal yönden güçlenmelerum da tüm kadýnlarý Kadýnlar Ýçin rinin saðlanmasý amaçkapsýyor. Bu yönde vemesleki Eðitim Projesi lanýyor. rilecek eðitim ile eðititoplantýsý gündem madmi yarým kalan kadýnlaýl ve ilçelerde eðidelerinin deðerlendirilrýn eðitimlerinin tatimleri yarým kalan kamesinin ardýndan sona mamlanmasý yanýnda dýnlarýn tespit edilmesierdi. kurs çeþitliðini arttýrani isteyen Vali Baþköy, Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok V ali Sabri Baþköy, Hitit Sungurlu Kaymakamý Üniversitesi Sungurlu Osman Beyazyýldýz ile ProMeslek Yüksekokulu'nun je Koordinatörleri Nihal üstlendiði "Hayatý PaylaþGökçe ve Özlem Sir Gavaz, mak Ýçin Engel Yok" proje Vali Baþköy'e "Hayatý Payekibini kabul etti. laþmak Ýçin Engel Yok" projesi hakkýnda bilgi verdivali Sabri Baþköy, Ailer ve Vali Baþköy'ü 09 Arale ve Sosyal Politikalar Balýk 2013 Pazartesi akþamý kanlýðý ÖDES Projesi 2012 saat:19:00'da orum Devlet programý kapsamýnda fitiyatro Salonunda "Hayatý nanse edilen ve yürütücülüpaylaþmak Ýçin Engel Yok" ðünü Hitit Üniversitesi projesi kapsamýnda sahnesungurlu Meslek Yüksekolenecek olan "Uçan Elma" kulu'nun üstlendiði "Hayatý isimli tiyatro galasýna davet Paylaþmak Ýçin Engel Yok" ettiler. proje ekibini makamýnda kabul etti. Kabul heyetinde; 3 Aralýk Dünya EnSungurlu Kaymakamý Osgelliler Günü dolayýsýyla Vali Baþköy, "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" proje ekibini kabul etti. man Beyazyýldýz, Ýl Milli dünyada farkýndalýk oluþeðitim Müdürü Aytekin turmak amacýyla çeþitli etgirgin, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay kinlikler düzenlendiðine dikkat çeken Vali Baþköy; ""Hayatý PaylaþKaracif, Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Ömer Bostancý, Proje Koordinamak Ýçin Engel Yok" projesi farkýndalýk oluþturmak baðlamýnda önemtörleri Nihal Gökçe ve Özlem Sir Gavaz ve Türkiye Engelliler Federasli bir proje. Engelli vatandaþlarýmýza dönük olan bu tür projelerin sayýyonu orum Ýl Temsilcisi Yusuf Hoþnut yer aldý. sýnýn artmasý lazým." Dedi. Baþköy'e teþekkür plaketi orum'da düzenlenen Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'nýn yükleniciliðini üstlenen Atlas Fuarcýlýk sahibi Fevzi Atasun Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Atlas Fuarcýlýk sahibi Fevzi Atasun; orum Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksinde 40 ilden 400 firmanýn katýlýmýyla bu yýl ikincisi düzenlenen Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'na vermiþ olduðu desteklerinden ve yakýn ilgilerinden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür plaketi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'nýn gelecek yýlda daha fazla katýlýmla yapýlmasý gerektiðini belirterek, Atlas Fuarcýlýk'a organizasyon için teþekkür etti. Atlas Fuarcýlýk sahibi Fevzi Atasun Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Vali Sabri Baþköy, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Hitit Kýz Öðrenci Yurdu ile Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu'nda Kariyer Günleri etkinliðine katýldý. Vali öðrencilerle sohbet etti V ali Sabri Baþköy, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Hitit Kýz Öðrenci Yurdu ile Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu'nda Kariyer Günleri etkiliðine katýldý. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Kýz ve Erkek Öðrenci Yurt Müdürleri Leyla Polat ve Erol Kavuncu'nun açýlýþ konuþmalarýný yaptýðý "Kariyer Sohbetleri" seminerlerinde, Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Ý.Hakký Kasapoðlu da selamlama konuþmasý yaptý. Baþköy Yüksek Öðrenim Hitit Kýz Öðrenci Yurdu ile Yüksek Öðrenim Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdunda, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eðitim Seminerlerinin "Kariyer Sohbetleri" kapsamýnda "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teþkilatý" konulu iki buçuk saat süren seminer verdi. Baþköy, "Kariyer Sohbetleri" seminerinin son bölümünde üniversite öðrencilerinin sýkýntýlarýný ve yaþadýklarý sorunlarý da dinleyerek, yönelttikleri sorularý içtenlikle yanýtladý. Kariyer Sohbetleri seminerine ayrýca Kredi Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Hitit Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Leyla Polat, Kredi Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu, Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Ý.Hakký Kasapoðlu da katýldý. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda barýnan gençlern yenilikçilik potansiyellerini keþfedip, güçlü gelecek vizyonuna sahip olmalarýný saðlamak amacýyla Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 2013 yýlýnda baþlatmýþ olduðu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Akademisi Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eðitim Seminerleri; Liderlik, Kiþisel Geliþim, Farkýndalýk, Kariyer Sohbetleri ve Atölye çalýþmalarý konularýný içeriyor. Vali Sabri Baþköy, öðrencilerle sohbet etti. Baþköy, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teþkilatý" konulu sunum yaptý. Baþköy, kýz öðrenci yurdunda öðrencilere hitap etti. Öðrenciler vali Baþköy e teþekkür etti. "Kariyer Sohbetleri" seminerinin son bölümünde üniversite öðrencilerinin sýkýntýlarýný ve yaþadýklarý sorunlar dilme getirildi.

7 PERÞEMBE 5 ARALIK Leblebiciler Hülya Avþar a teþekkür ettiler Ü nlü sanatçý Hülya Avþar'ýn "Formumu beyaz leblebiye borçluyum" açýklamasý, orumlu leblebicileri sevindirdi. Leblebici Lütfi Karakuþ, müþterileri arasýnda ünlü þovmen Mehmet Ali Erbil ve sanatçý Mustafa Keser'in de olduðunu belirterek, "Hülya Haným ne zaman isterse leblebi göndermeye hazýrýz" dedi. Ünlü sanatçý Hülya Avþar, verdiði kilolarý geri almamak için her gün bir avuç beyaz leblebi tükettiðini açýkladý. Avþar'ýn bu açýklamasý, orumlu leblebicileri sevindirdi. Düþük kalori ve tok tutma özelliðiyle ön plana çýkan leblebinin baþta mide rahatsýzlýklarý olmak üzere bel ve diþ aðrýlarýna, baðýrsak tembelliði ile damar sertliði gibi rahatsýzlýklara da iyi geldiðini belirten leblebiciler, leblebinin ayný zamanda hamilelik döneminde baþ gösteren mide bulantýsýna da iyi geldiðini ifade etti. orum'da leblebicilik yapan Lütfi Karakuþ, ünlü sanatçý Hülya Avþar'ýn leblebiye iliþkin yaptýðý açýklamanýn kendilerini çok sevindirdiðini ifade etti. Karakuþ, müþterileri arasýnda ünlü þovmen Mehmet Ali Erbil ve sanatçý Mustafa Keser'in de olduðunu belirterek, "Hülya Haným'a orum leblebisinin reklamýný yaptýðý için teþekkür ediyoruz. Ne zaman leblebi isterse göndeririz. orum olarak, orum halký olarak her zaman leblebi göndermeye hazýrýz dedi. 36 çeþit leblebi çeþidinin olduðunu dile getiren Karakuþ, beyaz leblebinin ise orum a has bir çeþit olduðunun altýný çizdi. Deðiþik bir ürün olan beyaz leblebinin orum dýþýnda baþka bir yerde bulunamayacaðýný belirten Karakuþ, ünlülerin de tercihini beyaz leblebiden yana yaptýðýný kaydetti.(ýha) orum'da leblebicilik yapan Lütfi Karakuþ, ünlü sanatçý Hülya Avþar'ýn leblebiye iliþkin yaptýðý açýklamanýn kendilerini çok sevindirdiðini ifade etti Leblebiciler "Hülya Haným ne zaman isterse leblebi göndermeye hazýrýz dediler. Gineli doktorlar Ýstanbul u gezdi orum'da eðitim alan Gineli doktorlar, mesai saatleri dýþýnda ve hafta sonlarýnda Ýstanbul ve Ankara'ya gezi düzenledi. orum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) tarafýndan hazýrlanan ve TÝKA, Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi orum Eðitim Araþtýrma Hastanesi ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 'Gine Cumhuriyeti'nin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasitesine Katkýda Bulunma' isimli proje kapsamýnda Gine Cumhuriyeti'nden gelen 10 doktor, ülkelerinde yaygýn olan hastalýklarla ilgili orum'da eðitim alýyor. Konuya iliþkin açýklama yapan ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý, dernek olarak TÝKA'nýn desteðiyle 3 kez Gine'ye giderek uygulamalý saðlýk eðitimi verdiklerini kaydetti. Dernekleri ile TÝKA ile iþbirliði içerisinde 2008, 2011 ve 2012 yýllarýnda Afrika Gine Cumhuriyetine 3 kez uygulamalý saðlýk eðitim projesi gerçekleþtirdiklerini belirten Gineli doktorlar, mesai saatleri dýþýnda ve hafta sonlarýnda Ýstanbul ve Ankara'ya gezi düzenledi. Zobacý ''Bu projelerle týbbi tecrübelerimizi paylaþmak oradaki insanlara ülkemizi tanýtarak kardeþlik köprüsü tesis etmek amaçlanmýþtýr. Týbbi tecrübelerimizi paylaþtýðýmýz Gine'de bize ev sahipliði yapan Cemal Abdulnasýr Üniversitesi ile yazýþmalar yapýldý. Kendileri ülke ihtiyaçlarýna göre belirledikleri 5 branþtan 10 doktoru 1 aylýk süre ile Türkiye'de tecrübe paylaþýmý amacýyla kalmak istediklerini derneðimize ilettiler. Biz de üroloji, kadýn doðum, plastik cerrahi,göz genel cerrahi branþlarýnda geçmiþ tecrübelerimizden faydalanarak Gine Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarý göz önünde bulundurulmuþtur.'' dedi. Proje çerçevesinde Gine'den gelen doktorlarýn mesai saatleri dýþýnda kalan zamanlarda þehri tanýtacaklarýný kaydeden Zobacý, hafta sonlarý Ankara ve Ýstanbul gibi þehirler gezdirilerek ülke tanýtýmý yaptýklarýný aktardý. Zobacý ''Bu kardeþlerimizi evlerimizde misafir edilecek ve Türk misafirperverliðini göstereceðiz. Daha þimdiden memnuniyetlerini anlatýyorlar, bizler de doðal olarak seviniyoruz.'' þeklinde konuþtu. Gineli doktorlardan Komara Amora Siba, Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduðunu ifade etti. Projenin insanlýk adýna çok önemli olduðunu kaydeden Siba, "Bu proje bir insanlýk çalýþmasýdýr. Burada K edindiðimiz týbbi tecrübeleri ülkemizdeki insanlarýmýz için kullanacaðýz.'' diye belirtti. Ýstanbul gezisinden çok etkilendiklerini dile getiren, Siba, Türk milletinin misafirperverliðinden çok etkilendiðini aktardý. Proje ile kente gelen 10 Gineli doktor, bir ay boyunca üroloji, göz, kadýn doðum, plastik cerrahi ve genel cerrahi branþlarýnda ülkelerinde yaygýn olan týbbi sorunlarla ilgili eðitim alacak.(cýhan) MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ayla Köksal ile Yönetim Kurulu, partilerinin grup toplantýsýna katýldý. MHP li kadýnlar Bahçeli ile görüþtü Mustafa Demirer M HP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ayla Köksal ile Yönetim Kurulu, partilerinin grup toplantýsýna katýldý. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan ve Kadýn Kollarý Genel Merkezi'nin katkýlarýyla Ankara'ya giden partili kadýnlar, Genel Baþkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda MHP Grup Baþkan Vekili Oktay Vural, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Meral Akþener, MHP Milletvekilleri Yusuf Halaçoðlu ve Faruk Bal ile de görüþüldü. TBMM'de ziyaretlerini tamamlayan MHP orum Ýl ve Ýlçe Kadýn Kollarý yöneticileri, genel merkeze geçerek MHP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Þennur Þenel den, yaklaþan yerel seçimlerde yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Partili kadýnlar, Genel Baþkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Merkezi ziyaret edildi. MHP li hanýmlar Meral Akþener ile görüþtü. Ziyaret sýrasýnda MHP Grup Baþkan Vekili Oktay Vural ile görüþüldü. Filipin için stant açtý imse Yok Mu Derneði orum Þubesi, Gezgin Düþünür Kulübü nün faaliyetleri kapsamýnda Ýlahiyat Fakültesi nde stant açtý. Filiplinler de yaþanan felaket nedeniyle Filipin halkýna yardým için kurulan standýn açýlýþýnda bir konuþma yapan Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, genel olarak dernek hakkýnda bilgi verirken derneðin misyonu, vizyonu, çalýþma alanlarý, faaliyetleri ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Erkal Aykaç, yakýn tarihte meydana gelen Filipinler felaketi ile ilgili de þunlarý söyledi; Filipinler de meydana gelen Hainan Kasýrgasý bugüne kadar kaydedilmiþ en güçlü kasýrgadýr. Þu ana kadar 9 milyondan fazla insaný etkilemiþtir. Ülkede büyük bir yýkýma yol açmýþtýr. Bazý kentlerdeki tahribat yüzde lara varmýþtýr. Halen ül- Kimse Yok Mu Derneði orum Þubesi Ýlahiyat Fakültesi nde stant açtý. ciddi sýkýntýlar yaþamaktýdýr. kede kasýrga yüzünden evleri ile birlikte sahip olduklarý herþeyi kaybeden Tayfun felaketi nedeniyle Filipinyüz binlerce insan gýda, sýðýnak ve teler de bulunan Kimse Yok Mu Dernemiz içme suyuna eriþme konusunda ði, bölgeye ilk ulaþan Asya arama-kur- tarma ekibinin aracýlýðýyla bölgede yaptýðý ilk incelemelerin ardýndan daðýttýðý yardým malzemesine ilave olarak bir milyon dolarlýk acil yardým kararý almýþtýr. Dünyanýn pek çok ülkesinden bölgeye ulaþan yardýmlara raðmen afet bölgesinden insani yardýma olan ihtiyaç ciddiyetini koruyor. Temizlik ve hijyen þartlarýnýn mümkün olmadýðý bölgede insanlar, salgýn hastalýk riskiyle burun buruna yaþýyor. Bu uzak Asya ülkesinde her þeyini kaybeden yüz binlerce afetzedeye yardým götürmek ve milletimizin Filipin halký ile en kötü günlerinde dayanýþma içinde olduðunu göstermek felaketin yaralarýný sarmak için onlara yardým edelim. Aykaç, son olarak kendilerine bu fýrsatý veren Ýlahiyat Fakültesi yöneticilerine ve Gezgin Düþünür Kulübü ne teþekkür etti.

8 8 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Otobüs duraklarýna yine saldýrdýlar orum un Sungurlu Ýlçesi'nde, Ýmam hatip Lisesi ve Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi önünde bulunan Belediye Otobüs duraklarýnýn camlarý kimliði belirsiz kiþi yada kiþilerce tarafýndan yine kýrýl- dý. Vatandaþlar tarafýndan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri inceleme baþlattý. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Sun- gurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, son zamanlarda otobüs duraklarýnýn camlarýný kýran kiþi yada kiþileri kýnadý. Bu saldýrýlarý anlamakta güçlük çektiðini belirten Baþkan Uzunkaya, Bize veya belediyemize kýzanlar, bu gibi saldýrýlarla bize zarar verdiklerini düþünüyorlarsa büyük bir yan- lýþ yapýyorlar. Yazýk, günah, hiç kimsenin buna hakký yok dedi. Vatandaþlarý da duyarlý olmaya davet eden Uzunkaya, "Vatandaþlarýmýzdan da bu konularda duyarlýlýk bekliyoruz. Kamu malýna zarar vereni gördüklerinde Emniyet Müdürlüðü ne veya belediye zabýta ekiple- rine bildirsinler ki yakalanarak haklarýnda gerekli yasal iþlemler yapýlabilsin diye konuþtu. evre sakinleri ise belli aralýklarla durak camlarýnýn kýrýlmasýna bir anlam veremediklerini ifade ederek, otobüs duraðýnýn camlarýný kýranlarýn bulunmasýný istediler.(ýha) Meclis Toplantýsý'nda sözlü önerge veren CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Hasan Yýldýrým'ýn teklifi ile raporlar sorgulandý. Komisyon çalýþmalarýnýn bir ayaðý eksik gibi Ý Ýmam hatip Lisesi ve Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi önünde bulunan Belediye Otobüs duraklarýnýn camlarý kýrýldý den beri olmayan alt yapýyý yapýyoruz Ý Mustafa Demirer skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Þeyhyavsi civarýnda faaliyet gösteren esnafý devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgilendirdi. Belediye Meclis Salonunda yapýlan toplantýda Sezer, özellikle köprü yapýmýndan dolayý sýkýntýlý olan esnafa köprünün kýsa zamanda tamamlanacaðýný, bu konuda gerek Karayollarý gerekse yüklenici firma ile iþbirliði yaptýklarýný, Belediye olarak devam eden çalýþmalara her türlü desteðin verildiðini sýkýntýlarýn geçici olduðunu bildirdi. naðýndan þehir merkezine kadar olan hattý deðiþtirdiklerini önümüzdeki günlerde þehir içme suyu isale hattý projesinin de uygulamaya geçirileceðini ifade etti. Önümüzdeki yýl doðalgaz kullanýmýna baþlayacaðýz Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, ilçe esnafýna bilgi verdi. Ýskilip, tarihinin ilk projeli ve saðlýklý alt yapýsýna kavuþuyor Baþkan Sezer, 1872'den beri Ýskilip'in projeli bir altyapýsýnýn olmadýðýna, algun sistemi ve kara düzen yapýlarla bu güne gelindiðine dikkat çekerek Ýskilip'in Belediyenin kuruluþundan bu güne yapýlmayan ilk kanalizasyon çalýþmasýnýn içinde bulunduðumuz günlerde yapýldýðýný söyledi. Baþkan yapýlan çalýþmalar esnasýnda bir apartmandan üç, beþ tane kanalizasyon baðlantýsýnýn yapýldýðýna tanýk olduklarýný belirterek bunun toplum saðlý- Baþkan, Ýskilip'in büyük çabalarla doðalgaza kavuþtuðunu, bu hattýn döþenmesinin de önümüzdeki yýlda tamamlanarak doðalgaz kullanýmýna baþlanacaðýný anlattý. Baþkan Tüm bu çalýþmalar bu günün ve geleceðin Ýskilip ine önemli katký sunacak, çalýþmalarýn tamamlanmasý ile birlikte rahatlýk kýsa zamanda hissedilecektir. alýþmalar esnasýnda istenmeyen sýkýntýlarýn olduðunu biliyoruz. Bu konuda anlayýþ gösteren, destek veren esnafýmýza ve hemþerilerime teþekkür ediyorum. dedi. Esnaftan teþekkür Esnaf bilgilendirme toplantýsý için teþekkür etti. ðýna olan olumsuz etkilerine dikkat çekti. Baþkan artýk Ýskilip'in projeli bir kanalizasyon hattýnýn bulunacaðýný meydana gelen arýzalarýn en fazla bir sa- atte giderilmesinin mümkün olacaðýný sözlerine ekledi. Þehir içi içme suyu isale hattý inþaatý baþlýyor Belediye Baþkaný Numan Sezer, esnafa yönelik bilgilendirme toplantýsýnda Ýskilip'in 20 yýllýk kansorejen asbest borulardan kurtulacaðýný, Belediye olarak kay- Toplantýda hazýr bulunan esnaf da Baþkan Sezer'den çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgiler edindiklerini söyleyerek teþekkür etti. Esnaf, bu tür istiþarelerin sýk aralýklarla yapýlmasýný da talep etti. Semt pazarýnda sona gelindi A laca Belediyesi tarafýndan Denizhan Mahallesi'nde yaptýrýlan semt pazarý çalýþmalarýnda son aþamaya gelindi. Pazar yerini sil baþtan yenileyen Alaca Belediyesi, yaklaþýk 635 bin TL'yi bulan bu yatarýmýn çalýþmalarý da tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açýlacak olan semt pazarý ilçenin önemli bir eksiðini de gidermiþ olacak. Sosyal belediyecilik anlayýþýyla Alacalý vatandaþlarýn hu- zur ve refah seviyesini yükseltmek amacýnda olduklarýnýn altýný çizen Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Eyvaz, Pazar yerinin üstünün kapatýlmasý, hem burada bulunan Pazar esnafý, hem de vatandaþlarýmýz açýsýndan önemli bir uygulama olacak. dedi. Baþkan Eyvaz, seçim sürecinden bugüne olan kýsýmda sözünü verdikleri projelerin birçoðunu bununla birlikte tamamlamýþ olacaklarýný, bundan dolayý da büyük mutluluk duyduklarýný dile getirdi. l Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, komisyon çalýþmalarýnýn bir ayaðýnýn eksik kalýyor gibi gözüktüðünü, "raporlar geliyor ama hayata geçmesiyle ilgili sýkýntýlar var." sözleriyle dile getirdi. Meclis Toplantýsý'nda sözlü önerge veren CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Hasan Yýldýrým'ýn teklifi ile, komisyon raporlarýnýn sorgulandýðý toplantýda, komisyon raporlarýnýn hayata yansýr yönünün azlýðýndan ya da yokluðundan söz edildi. Yýldýrým teklifin- Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, komisyon raporlarý ile ilgili deðerlendirme yaptý. de, tarýmý yoðun olsorusunun araþtýrýlmaeksik kaldýðý yorumumayan bölgelerde el sýný önerdi. nu yaparken, meclis sanatlarýna yönelik üyelerinin bazýlarý da, Eker bu teklif kültürel çalýþmalar yasonucun askýda kalaüzerine komisyon çapýlabileceðini belirtecaðý, sadece rapor lýþmalarýnýn nihayete rek, neler yapýlabilir oluþturmaktan öte gitulaþmak konusunda Güllük Mahallesi köy oldu laca Güllük A Mahallesi'nin müstakil köy olma talebi uygun görüldü. Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal, komisyon raporunda, Alaca'ya 17 kilometre uzaklýkta bulunan Güllük Mahallesi'nin müstakil köy olma kriterlerine uyduðunu, mahallede yapýlan oylama çalýþmasýnda, nüfusun % 98'inin köy talebine destek Alaca Güllük Mahallesi'nin müstakil köy olma talebi uygun görüldü. verdiðini bildirdi. Güllük Mahallesi'nin müstakil köy olma talebini uygun bulan komisyonun raporu meclis tarafýndan kabul edilirken, Güllük Köyü adýyla kayýtlara müstakil köy olarak geçmesi karara baðlandý. Modern parkta son aþama H er Mahalleye Bir Park projesiyle birlikte Alaca nýn birçok yerine park yapan ve mevcut parklarda da iyileþtirme çalýþmalarý yapan Alaca Belediyesi, modern parkta da çalýþmalarý tamamlamak üzere. Ayhan ve Cengizhan Mahallelerini birbirine baðlayan modern parkta kamelyalar ve oyun gruplarý kurulurken, çimlendirme çalýþmalarý devam ediyor. Tamamlanmasýnýn ardýndan görselliði ile ön plana çýkacak olan parkta vatandaþlarýn karþýdan karþýya rahat geçmelerine olanak saðlayacak olan köprü de tamamlandý. ya imza attýk. dedi. Ýnþallah ilçemiz içinde güzel bir parký daha hizmete sunacaðýz diyen Baþkan Eyvaz, En baþýndan beri verdiðimiz sözlerin arkasýnda durmaya ve sözleri vaad deðil ger- çek kýlmaya çalýþtýk. Bugün verdiðimiz sözleri yerine getirmenin saðladýðý huzur ve güvenle ama en önemlisi Alacalý hemeþehrilerimizin sevgisi ve taktiri ile yolumuza devam ediyoruz. diye konuþ- tu. Yeni yapýlan parkta çalýþmalarýn hemen hemen tamamlandýðýný vurgulayan Baþkan Eyvaz, yeþillendirme çalýþmalarýnýn ardýndan parkýn kullanýlabileceðini belirtti. Ayhan ve Cengizhan Mahallelerini birbirine baðlayan modern parkta kamelyalar ve oyun gruplarý kuruldu. Ýlçemiz için güzel bir parký daha hizmete sunacaðýz Alaca Belediyesi tarafýndan Denizhan Mahallesi'nde yaptýrýlan semt pazarý çalýþmalarýnda son aþamaya gelindi. Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Eyvaz, Alaca'ya yeni deðerler katmak, geleneksel belediyecilik kalýplarýnýn dýþýna çýkarak sosyal belediyecilik alanýnda hizmetler üretmek, Alaca'ya farklý kimlik kazandýrmak için çýktýðýmýz yolda birçok baþarýlý çalýþma- Alaca Belediyesi, modern parkta da çalýþmalarý tamamlamak üzere.

9 Önceliðimiz toplumsal engeli kaldýrmak T ürkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþ törenine katýlan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, daha önce sosyal devletin anayasada bir aksesuar gibi durduðunu söyledi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþý ve plaket töreni Ankara da yapýldý. Törene; Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adýyaman Milletvekili ve AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Öz Aðaç-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Eyüp Karadereli, Dönem Milletvekili ve AK Parti Adýyaman Belediye Baþkan Adayý Husrev Kutlu ve çok sayýda davetli katýldý. Derdimiz olduðu kadar dert ortaðýmýz var Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Baþkaný Yusuf elebi de geçmiþte sadece Dünya Engelliler Günü nde hatýrlandýklarýný, sorunlarýnýn çözümüyle ilgili adým atýlmadýðýný anlattý. Son dönemde sahip olduklarý haklarýn gündeme geldiðini belirten elebi, Artýk derdimiz olduðu kadar dertlerimizin ortaklarý olduðunu görüyoruz. dedi. Engellilerin önündeki engelleri kaldýrmak sadece belediyelerin, devletin iþi deðildir Törende konuþan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Geçmiþte sosyal devlet Anayasa da bir aksesuar gibi duruyordu. Gündelik hayatýmýzda neye tekabül ettiðini pek bilemiyorduk. Oysa þimdi sosyal devletin neye tekabül ettiðini gündelik hayatýmýzda yaþayarak biliyor ve anlýyoruz. Elbette kaldýrýmlar, asansörler yapabilirsiniz, bir kýsým yerlere ulaþýmý kolaylaþtýrabilirsiniz ama ondan öte engellilerin gidebileceði yerleri sýnýrlandýrmak yerine, gidebileceði yerlerin cazibesini arttýrmak, teþvik ediyor olmak tam da sosyal devlet ürkiye de her 100 Tkiþiden dördünde görülen panik atak hastalýðý, toplum genelinde giderek yaygýnlaþýyor. Özellikle iþ hayatýndaki zorlayýcý çalýþma ortamý ve özel hayatta karþýlaþýlan sýkýntýlar, panikataklarýný iki kat artýrýyor. anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (OMÜ) Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürþat Altýnbaþ, çevre faktörlerinin, sýkýntýlý çalýþma ortamlarýnýn ve travmatik sebeplerin, hastalýðýn ortaya çýkmasýna ya da þiddetlenmesine yol açabileceðine dikkat çekiyor. Panikataðýn kadýnlarda erkeklere oranla iki kat fazla Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþ törenine katýlan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþý yapýldý. anlayýþýna denk düþen bir yaklaþým olmaktadýr. mak sadece bir yardýmseverlik, iyilikseverlik iþi önündeki engelleri kaldýrmak sadece belediyelerin, Engellilere yardýmcý ol- deðildir. Engellilerin devletin iþi deðil- görüldüðünü, en önemli belirtilerinin kalp çarpýntýlarý, terleme ve nefes darlýðý olduðunu aktaran Kürþat Altýnbaþ, þu bilgileri dile getiriyor: Aslýnda halk arasýnda Salim Uslu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþ törenine katýldý. Programa çok sayýda davetli katýldý. Törende plaket töreni gerçekleþtirildi. panikatak olarak bilinse de hastalýðýn doðru adý panik bozukluðu. Panik ataklarý, hastalýðýn belirtilerinden bir tanesi. Tekrarlayan panik ataklarýna eþlik eden, Ataklar bir daha olur mu? kaygýsý, biz ona beklenti kaygýsý diyoruz ve bazen buna eþlik eden kaçýnmalar, hastalýðýn bütününü oluþturuyor. Hastalýk belirtisi daha çok kalple ilgili; kalp çarpýntýsý, dir. Ayý zamanda toplumsal engelleri de ortadan kaldýrmak, toplumsal yanlýþlarý düzeltmek bizim temel önceliðimiz olmalýdýr. Meseleye bir kul ve insan hakký kavaramý üzerinden baktýðýmýz zaman daha doðru sonuçlara gitme imkânýmýz vardýr. Bugün hükümetimiz ve iktidarýmýz da bunu öngörmektedir, öncelemektedir. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu nun gündelik siyasi tartýþmalarýnýn ötesinde, sorun çözme yeteneklerini geliþtiren bir kurumdur. Sorunlar üzerinden kendini tarif eden, tanýmlayan bir kurum yerine, çözümün tarafý olmaya kendisini adamýþ bu anlamda önerilerini, çözümlerini, taleplerini ve hatta projelerini ilgililere sunan diyalog ve uzlaþma gibi bu çaðýn en cazip, sihirli kavramlarý ile birlikte sorunlarýn çözümüne katký sunan bir kurumdur. Hizmetleri çeþitlendirerek artýran, hizmetleri somutlaþtýrarak somut çözümler getiren bu anlayýþýn toplumsal yaþamýmýza önemli katkýlar saðlayacaðýný ve özellikle de engelli kardeþlerimizin hayatýný kolaylaþtýrmak gibi ya da onlara eþit yurttaþ olma hakkýný, duyarlýlýðýný ve kývancýný paylaþmak gibi önemli bir sonuç elde edeceðimize inanýyor ve engelsiz bir Türkiye diliyorum. dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin de, Ýþveren, yüzde 3'ün üzerinde engelli çalýþtýrmak istiyorsa, çalýþmasýndan, verimliliðinden memnunsa biz bunu da teþvik sisteminin içine kattýk. Ýþsizlik sigortasýndan fonlayacak þekilde iþverenin üzerindeki yükü hafifletecek bir cazibe oluþturuyoruz. diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Adýyaman Milletvekili ve AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdiler. Panik atak yaygýnlaþýyor Panik atak hastalýðý, toplum genelinde giderek yaygýnlaþýyor. terleme, ölüm korkusu yaþama, kaygýlar, solunum sistemiyle ilgili nefes darlýðý, nefes alamama gibi belirtiler. Mide baðýrsak sisteminin etkileri, bazen düþünsel belirtilerin eþlik ettiði bir tablo aslýnda. Panik bozukluðunun tek bir nedeni yok ama bizim biyopsikososyal model dediðimiz biyolojik, psikolojik ve sosyal çevresel etkenlerin bütünüyle ortaya çýkan bir hastalýk, panik bozukluðu. Psikiyatrist Kürþat Altýnbaþ, ilaç ve psikoterapi ile düzenli ve doðru tedavinin, hastalýðý en geç iki yýlda tamamen ortadan kaldýrdýðýný ve kiþinin eski saðlýðýna kavuþtuðunu ifade ediyor.(aa) T ürkiye, cumartesi gününden itibaren yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine giriyor. Yaðýþla birlikte yurt genelinde sýcaklýðýn hissedilir derecede düþmesi bekleniyor. Cumartesi günü, poyrazla birlikte Ýstanbul'da kar yaðýþýnýn etkili olacaðý tahmin ediliyor. Pazar günü, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin PERÞEMBE 5 ARALIK Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Büro-Sen orum Þubesi, kamu kurumlarýnda 1966 yýlýnda baþlayan nöbetçi memurluk uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný talep etti. Nöbetçi memurluk kaldýrýlsýn ürkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Büro-Sen Torum Þubesi, kamu kurumlarýnda 1966 yýlýnda baþlayan nöbetçi memurluk uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný talep etti. Türk Büro Sen orum Þube Baþkaný Sami am, dün sendika binasýnda düzenlediði basýn açýklamasýnda uygulamanýn yanlýþ olduðunu ve gerekirse dava açacaklarýný söyledi. am, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Ýlimiz Defterdarlýk hizmet binasýnda uygulanmakta olan Nöbetçi Memurluðu Kurulmasý ve Olaðanüstü Hal Tatbikatýnda mesainin 24 saat devamýný saðlayan Kanunun 1. maddesinde Yetkili merciler tarafýndan bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaþtýrýlmasýný saðlamak amacý ile bakanlýklarda ve bakanlýklarca uygun görülecek teþkilat ve kurumlarda birer nöbetçi memurluðu kurulur ve yine 2. maddesinde Nöbetçi memurluðu yapacak subay, memur, hizmetlilerle diðer personele bu görevden ötürü herhangi bir ücret ödenmez. Nöbet tutanlar, nöbetin bitiminde bir iþ günü izinli sayýlýr Buna baðlý olarak çýkartýlan yönetmeliðin 2. maddesinde Alarm haberinin yayýnlamasý; Genel Kurmay Baþkanlýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðýnca Baþbakanlýða (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliði)ve PTT Genel Müdürlüðüne bildirmek suret ile olur. denilmektedir tarihli sayýlý Resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Nöbetçi Memurluðu Kurulmasý ve Olaðanüstü Hal Tatbikatýnda mesainin 24 saat devamýný saðlayan Kanunun 1. maddesinde açýkça belirtildiði üzere; nöbetçi memurluðu ancak yetkili merciler tarafýndan bildirilecek alarm haberinin surat ve emniyetle ilgililere ulaþtýrýlmasýný saðlamak amacý ile kurulmasý gerekirken bugün geldiðimiz noktada hem 1966 yýlýnda günün þartlarýna göre çýkartýlan kanun ve yönetmelikler anlamýný yitirmiþ ve uygulamada tutarlýðýmda kalmamýþtýr. Bu uygulama günümüzde kadük kalmýþtýr Bu uygulama Aydýn 1.idare mahkemesinin 2007/1227 esas dosyasýndan ret edilmiþ bir uygulamadýr. Öte yandan orum Valiliði nin çeþitli tarihlerde kurumlara yazmýþ olduðu yazýlarda nitekim 13 Aðustos 2013 tarihli yazýnýn son parafýnda Kurumunuzda binamýzýn güvenliðini saðlamak amacý ile nöbet tutacak nöbetçi memur ve nöbetçi amir isim, soy isim, telefon numaralarý listesi istenmiþ olup ilgili kurumlar gereðini uygulamýþlardýr. Kanunun 1966 yýlýnda çýkýþ amacý ile günümüzdeki uygulama amacý tamamen farklý bir hal almýþtýr. Valiliðin yazýsýnda da anlaþýlacaðý üzere sadece güvenlik amaçlý olduðu görülmektedir Bir bayan memur arkadaþýmýzýn akþam veya e kadar hiçbir güvenlik donanýmý olmadan veya eðitimini almadan, Muhasebe Müdürlüðünde, gelir müdürlüðünde giriþ kapýnda güvenlik nöbeti tutmasýný yanlýþ bir uygulamadýr. Sayýn Valimiz Sabri Baþköy ü bu konuda gerekli talimatlarý vererek tekrar incelenmesini saðlamasý ve güvenlik nöbetinden bu olayý çýkartarak vatandaþýn daha etkili hizmet almasýný saðlamak amacý ile mesai saatleri içinde hiçbir personeli ayýrmadan halkla iliþkiler, danýþma, vatandaþa yol gösterme gibi hizmetin daha etkin ve hýzlý olabilmesi için bu personel çalýþtýrýlabilir. Ancak memurlarýn güvenlik amaçlý ve mesai saatleri dýþýnda çalýþtýrýlmasý durumunda Türk Büro Sen olarak bu uygulamanýn yanlýþ olduðunu, gerekirse dava açma yoluna gedeceðimizi beyan ederiz. Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürlüðü Emniyet Müdürlüðü binasýna taþýnmalý Uzun bir süredir gündemimizde olan Nüfus Müdürlüðü nün yer sýkýntýsý konusunda bizler geçici çözümler yerine kalýcý çözüler olmasýný temenni ediyoruz Hepimizin malumu Nüfus Müdürlüðü nün iþleri bir hayli yoðunlaþmaktadýr. Nitekim pasaport, ehliyet, nikah merasimi, yeni cipli kimlikler, seçim kütüklerinin oluþturulmasý, adrese dayalý nüfus kayýt sistemi, mürteciler gibi birçok alanda kýt kaynaklar ve fiziki yetersizlikler ile hizmet vermektedir. Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürlüðümüzün bina soruna bir çözüm bulunmasý gerekmektedir. Bulunacak çözüm öncelikle Valilik binasýndan çýkartýlmasý ki hem Valilik binasýnda sadece Mülki Amir Sayýn Vali, Vali Yardýmcýlarý ve Valilik personeline yetecek düzeyde düzenlenmelidir. Bu süreçte hem Valilik hem de diðer kurumlar rahat bir çalýþma ortamýna kavuþmuþ olur. Ayrýca Vergi Dairesi binasýnýn yetersiz ve depreme dayanýksýz olduðu bilinmektedir. Sendika olarak biz sorunlarý tespit eder ve çözüm için gerekli önerilerimizi sunarýz. Burada da bizim talebimiz Ýl Emniyet Müdürlüðümüzün yeni hizmet binasý bitmek üzere ve kendi yeni binasýna geçecek olan Emniyet Teþkilatý eski binasýnýn boþalmasýndan sonra topluma faydalý olacak þekilde deðerlendirmelidir. Buradan hareketle Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü nü, Vergi Dairesi Müdürlüðü nü ve Tapu Müdürlüðü þehir merkezinde ve her daim vatandaþýn rahatlýkla ulaþabileceði, bir yer olan Emniyet Müdürlüðü binasýnda anýlan Ýl Müdürlükleri hizmetlerine çok rahat bir þekilde sürdürebilirler. Yaðýþlý hava geliyor Türkiye, cumartesi gününden itibaren yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine giriyor. batýsý dýþýnda tüm yurtta yaðýþ bekleniyor. Yaðýþlar, Akdeniz Bölgesi'nin kýyý kesimleri ile Güney Doðu Anadolu Bölgesi'nde yaðmur, diðer yerlerde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek. Kuzeyli rüzgarlarla birlikte Ýstanbul'da sýcaklýðýn pazar günü 0 dereceye kadar düþmesi bekleniyor.

10 10 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen: Akþemsettin Camii büyük bir þaheser Recep Mebet orum Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen geçtiðimiz günlerde Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret Akþemsettin etti. Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette Türkiye Diyanet Vakfý Ýl Temsilcisi Mustafa Ersoy ve bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Ahmet Süzen, Akþemsettin Camii, orum için büyük bir þaheser dedi. Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Süzen, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin orum Belediyesi tarafýndan tamamlanarak ibadete sunulacaðýný hatýrlattý. ALEGÖZ DEN HAYIRSEVERLERE AÐRI Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Taþ iþçiliðinden kaynaklanan 1,5 milyon TL lik borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz dedi. Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemsettin Camii adýný alan mâbedin inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve tuvaletlerin yapýmýnýn sürdüðünü söyledi. Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: orumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan 1,5 milyon TL lik borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür orum Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. ediyoruz. Genç Medya Turizm den erken rezervasyon fýrsatý E Recep Mebet ts Tur yetkili þubesi Genç Medya Turizm, yaz tatili paketlerinde erken rezervasyon indirimi kampanyasý baþlattý. Düzenlenen kampanya hakkýnda bilgi veren Genç Medya Turizm Seyahat Danýþmaný Ezgi Kabadayý, yaz tatili seçeneklerinde yüzde 45 e varan erken rezervasyon indirimleri sunduklarýný açýkladý. ETS TURLA YAZ KAPIDA 16 Aralýk 2013 tarihine kadar devam edecek erken rezervasyon kampanyasý çerçevesinde uygun fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný hatýrlatan Ezgi Kabadayý, Genç Medya Turizm le yaz kapýda dedi. Rezervasyonunu erken yaptýranlarý kârlý bir tatil bekliyor diyen Genç Medya Turizm Seyahat Danýþmaný Kabadayý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ets Tur orum yetkili þubesi olarak yaz tatili için erken indirim kampanyasý baþlattýk. Kampanya çerçevesinde World kart sahiplerine özel yüzde 45 e varan indirimlerin yaný sýra erken rezervasyon sigortasý sayesinde yolcularýmýza otele giriþ gününden 72 saat öncesine kadar her koþulda iptal etme fýrsatý sunuyoruz. Tatilini erken seç, istediðin zaman vazgeç sloganýyla baþlattýðýmýz bu çalýþma sayesinde misafirlerimize erken rezervasyonda çok uygun fýrsatlardan yararlanabilme ve olasý bir aksilikte tatillerini iptal etme imkaný saðlýyoruz. Erken rezervasyon fýrsatlarý 1 Nisan - 31 Ekim 2014 tarihleri arasýndaki konaklamalarda geçerli. Üstelik 2 yetiþkinin beraberinde konaklayan 0-12 yaþ çocuklardan birincisi ücretsiz, 3-12 yaþ arasýndaki ikinci çocuða yüzde 50 indirim imkaný sunuyoruz. Atlasjet tarifeli seferleri ile Ýstanbul dan Antalya, Bodrum, Ýzmir ve Dalaman a ulaþým ve havaalanlarýndan konaklamanýn olacaðý otellere son model, klimalý lüks araçlarla özel transfer hizmeti saðlýyoruz. Ayrýca tüm dünya hava yolu firmalarýnýn yurt içi ve yurt dýþý uçak biletlerini de satýþa sunuyoruz. Öte yandan misafirlerimize cruise turlarý, kültür turlarý, yurt dýþý turlarý, panaromik þehir turlarý, þehir otelleri, alan-otel-alan transfer imkaný da saðlýyoruz. Turizm sektörüne yeni bir soluk getiren Genç Medya Turizm olarak, profesyonel kadromuz ve danýþma hattýmýz sayesinde 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Genç Medya Turizm Seyahat Acentesi ile rezervasyonunu erken yaptýranlarýn tatile karlý çýkacaðýný bir kez daha hatýrlatýrken detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yavruturna Mahallesi Maliye 2. Sokak numara 3/C de hizmet veren ofisimize bekliyoruz. Seyahat Danýþmaný Ezgi Kabadayý (sol baþta), kampanya hakkýnda bilgi verdi. Genç Medya Turizm, Ets Tur yetkili þubesi olarak hizmet veriyor. Detaylý bilgi Maliye 2. Sokak numara 3/C de faaliyet gösteren firmadan alýnabilir. Misafir Araplar Türkçe öðreniyor Ýmam Hatip Lisesi nde düzenlenen kursa çok sayýda Arap kökenli sýðýnmacý katýlýyor. Recep Mebet orum da misafir olarak ikâmet eden Araplar için Türkçe kursu açýldý. Halk Eðitim Merkezi (HEM) tarafýndan düzenlenen kursa, Suriye baþta olmak üzere Irak, Filistin ve Ýran dan gelen 65 kursiyer katýlýyor. orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nin ev sahipliðindeki kurs hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Kýr, Araplar ýn Türkçe kursuna büyük ilgi gösterdiðini söyledi. Kursta Nuri Yalvaçer ve Yavuz Bozdoðan eðitimci olarak görev alýyor. ÝLETÝÞÝM PROBLEMÝNE ÖZÜM Okullarýnda eðitim-öðretim gören 20 ye yakýn Arap kökenli öðrencinin de katýldýðý kursun iki ayý aþkýn süredir devam ettiðini anlatan Hüseyin Kýr, 7 den 70 e farklý yaþ gruplarýna hitap eden kursta ÝHL öðretmenlerinden Nuri Yalvaçer ve Yavuz Bozdoðan ýn eðitimci olarak görev aldýðýný hatýrlattý Eðitim Öðretim Yýlý sonuna kadar sürmesi planlanan kursun amacýnýn Araplar a akýcý bir þekilde Türkçe konuþmayý öðretmek olduðunu ifade eden Kýr, CumartesiPazar günleri saatleri arasýnda gerçekleþen ücretsiz kursa katýlmak isteyen Arap kökenli sýðýnmacýlar, Yazýçarþý da bulunan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ne baþvurabilirler dedi. Düzenlenen kursa 7 den 77 ye farklý yaþ gruplarýndan kursiyerler katýlýyor. orum HEM tarafýndan düzenlenen kursa ilgi büyük. ARAP KURSÝYERLERDEN TEÞEKKÜR Kursla ilgili düþüncelerini paylaþan Araplar, iletiþim problemlerini ortadan kaldýran eðitim programýnýn düzenlenmesinde emeði geçen Milli Eðitim Müdürlüðü, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve orum Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü yöneticilerine ayrý ayrý teþekkür ettiler. Ülkelerindeki olumsuz koþullardan dolayý Türkiye ye sýðýndýklarýný ve orum a geldiklerini anlatan Arap kursiyerler, Türkiye ye müteþekkiriz diye konuþtular. Memleketlerinde yaþanan sýkýntýlarýn son bulmasýný beklediklerini ifade eden Araplar, orum halkýnýn gösterdiði sýcak ilgiden memnun olduklarýný sözlerine eklediler. Kursiyerler, orum halkýnýn sýcak ilgisinden memnun. Türkçe öðrenen kursiyerler, eðitim programýnda emeði geçenlere teþekkür ettiler.

11 PERÞEMBE 5 ARALIK Kýnýk ta organik hindi yetiþtiriciliði Kýnýklý çiftçilerden Fatih Þenol, köyünde hayata geçirdiði uygulamayý anlattý. Recep Mebet orum merkeze baðlý Kýnýk Köyü nde baþlatýlan doðal hindi yetiþtiriciliði uygulamasý meyvelerini vermeye baþladý. Kýnýklý çiftçilerden Fatih Þenol, hayata geçirdiði örnek uygulama ile kýsa sürede adet hindi yetiþtirmeyi baþardý. Hayvancýlýk alanýndaki tecrübesini hindi yetiþtiriciliði ile yeni bir boyuta taþýdýðýný vurgulayan Þenol, Kýnýk Köyü nü orum un hindi üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyorum dedi. Doðal ortamda yetiþtirdiði hindilerin satýþýna baþladýðýný belirten Fatih Þenol, bireysel olarak geliþtirdiði uygulamada teknik desteði ise Tarým Danýþmaný Faruk Yýlmaz dan aldýðýný söyledi. Katkýlarýndan dolayý Ziraat Mühendisi Faruk Yýlmaz a teþekkür eden Þenol, toptan ve perakende hindi satýþýna devam ettiðini kaydetti. Yeni yýl öncesi müþterilerinin beðenisine sunduðu hindilerin büyük ilgi gördüðünü belirten Þenol, market ve kasaplardan hindi eti sipariþi aldýðýný da sözlerine ekledi. Güven Kuru Temizleme Eþref Hoca da hizmette Güven Kuru Temizleme, Ulukavak Mahallesi Eþref Hoca Caddesi numara 37/D de hizmet veriyor. Kuru temizlemeye kadýn eli deðdi G Þenol, kýsa sürede adet hindi yetiþtirmeyi baþardý. Fatih Þenol, Faruk Yýlmaz la birlikte gazetemizi ziyaret etti. Tosunoðlu Kasabý yenilendi Kýnýk Köyü nde baþlatýlan doðal hindi yetiþtiriciliði uygulamasý, kanatlý hayvan sektörü açýsýndan örnek gösteriliyor. Recep Mebet orum un en köklü et firmalarý arasýnda yer alan Tosunoðlu Kasabý yenilenen yüzüyle hizmete girdi yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Tosunoðlu Kasabý, Dededen Toruna sloganýyla müþterilerinin hizmetinde. Yenilik çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Tosunoðlu Kasabý yöneticisi Bahattin Tosun, Kendi imalatýmýz Bahattin Tosun, Kendi imalatýmýz olan ürünleri müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. olan pastýrma ve sucuk çeþitlerini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Zengin ürün yelpazemize salam ve sosis çeþitlerini de ekledik diyen Tosun, kýrmýzý ve beyaz et ürünlerinin yaný sýra hindi eti satýþýna da baþladýklarýný söyledi. Sipariþ üzerine güveç, tepsi, adana ve urfa, kasap köfte, kuzu ve tavuk þiþ hazýrladýklarýný anlatan Tosun, Alo Paket uygulamasý ile ev ve iþyerlerine servis hizmeti de verdiklerini kaydetti. Tosun, Yeniliklerimizi yakýndan görmek, ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi 8. Gazi Sokak numara 7/A da faaliyet gösteren Tosunoðlu Kasabý na bekliyoruz diye konuþtu. Recep Mebet ülay Karaboya nýn sahibi olduðu Güven Kuru Temizleme, Ulukavak Mahallesi Eþref Hoca Caddesi numara 37/D de hizmete girdi. alýþmalarý hakkýnda bilgi veren Gülay Karaboya, kuru temizlemenin yaný sýra çamaþýrhane ve ütü hizmeti de verdiklerini söyledi. Yaklaþýk 2 ay önce açýlan Güven Kuru Temizleme nin kalite ve cazip fiyat anlayýþý ile hizmette iddialý olduðunu anlatan Karaboya, öðrencilere yüzde 10 ekstra indirim uyguladýklarýný kaydetti. Stor perde, yün yorgan, battaniye ve tül perde gibi itina ile yýkama isteyen ürünlerin temizliðinde büyük çözümler sunduklarýný vurgulayan Karaboya, giysiler ve tekstil ürünleri için kuru temizlemenin öneminden bahsetti. Kuru temizleme, ýslak temizlemeyle zarar gören kumaþ dokularýný yýpratmayarak uzun ömürlü olmalarýný saðlýyor diyen Karaboya, sýk kuru temizleme yapýlmasýnýn giysilere iþleyen ve aþýndýrýcý etkiye sahip olan kir ve pisliði çýkararak kýyafetleri adeta yeni alýnmýþ gibi bir görüntüye kavuþturduðunu ifade etti. Karaboya, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Eþref Hoca Caddesi üzeri Hünkar Pide karþýsýnda faaliyet gösteren Güven Kuru Temizleme ye bekliyoruz diye konuþtu. Güven Kuru Temizleme ile sektöre kadýn eli deðdi. Firma, müþterilerine çamaþýrhane ve ütü hizmeti de veriyor. Gülay Karaboya, hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Karaboya, hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenleri Güven Kuru Temizleme ye davet etti.

12 12 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Yurt dýþýnda mesleki eðitim alacaklar orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operatörlüðü ve Kaynakçý Eðitimi projesi için katýlýmcý öðrencilere ve velilerine bilgilendirme toplantýsý yaptý. Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo da Vinci Hareketlilik IVT Projesi kapsamýnda hazýrlanan Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operatörlüðü ve Kaynakçý Eðitimi projesi veli bilgilendirme toplantýsý orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu nda yapýldý. Okul Müdürü Erhan Özsaray tarafýndan yapýlan bilgilendirmede projenin içeriðinden bahsedildi. Özsaray, Öðrencilerimizin Avrupa'da yapacaðý eðitim ve staj çalýþmasýyla alanlarýnda mesleki bil- Kaynakçý Eðitimi projesi için katýlýmcý öðrencilere ve velilerine bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Öðrenciler iki ülkeye teknik gezi yapacak. gi görgü ve eksiklikleri giderilecektir. Bölgemiz ve yerel ortaklarýmýzýn bölgesinde istihdam edilmeleri ve sektörün ihtiyaçlarýna cevap vermeleri, mesleki teknik eðitimin kalitesinin ve cazibesinin artýrýlmasý, üretim ekonomisinin canlandýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Ayrýca farklý kültürlerin tanýnmasý, Avrupa dillerinin öðrenilmesi, atölye ve laboratuar ortamlarýnda eðitimin gözlemlenmesi ve ülkemize adaptasyonunun saðlanmasý, iþ ortaklýklarýnýn geliþtirilmesi, projemizin amaçlarý arasýndadýr. Geliþtirilen meslek becerileri ve yeterlilikleri ile böl- gelerimizin, ülkemizin ve Avrupa iþgücü piyasasýnýn geliþmesine ve bütünleþmesine katký saðlanacaktýr. Kurumlarýmýzýn AB ülkelerindeki iþletmelerle iletiþim kurabilme ve istihdam etme kabiliyetleri artacaktýr. Farklý pedagojik faaliyetler ve eðitim uygulamalarý tecrübe edil- miþ olacaktýr. Meslek standardý ve akreditasyon gerçekleþtirilecektir. Bu proje ile öðrencilerimizin farklý kültürlerle yaþama ve çalýþma becerileri geliþecektir. AB iþ gücü piyasasýna entegrasyonun saðlanmasýyla, öðrenciler mesleki yabancý dil bilen, yeniliklere açýk, bireyler haline geleceklerdir. Bununla birlikte katýlýmcýlar kendi alanlarýnda, AB ülkelerinde geçerli sertifikaya sahip olacaklardýr. Okullarýmýzdaki diðer öðrencilere bu kazanýmlarýn aktarýlmasý ile yaygýnlaþtýrma ve toplumda mesleki teknik eðitimde farkýndalýk oluþturulacaktýr. diye konuþtu. Özsaray ayrýca yurtdýþýnda eðitim ve staj çalýþmasýnda uyulacak kurallar, iþ güvenliði ve saðlýðý, sigorta iþlemleri, pasaport ve konaklama hakkýnda da bilgiler verdi. Eðitim ve staj çalýþmasý 4 hafta olup Ocak ve Þubat 2014 aylarý içerisinde, Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'de 30 katýlýmcý öðrenci ile CNC tezgah operatörlüðü, Almanya'nýn Ludwigshafen kentinde 23 katýlýmcý öðrenci ile kaynakçý eðitimi gerçekleþecek. BÝLSEM, orumlu yazarlarla buluþtu orum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM), Sosyal Bilgiler ve Rehberlik Biriminin katkýlarýyla düzenlediði etkinlikte öðrencileri çok deðerli 3 orumlu yazarla buluþturdu. Eðitimci-yazar Muzaffer Gündoðar, çocuk hikayeleri ve þiir kitaplarý hakýnda bilgi verdi. Basýlý 10 adet kitabý bulunan yazar, kitaplarýnýn yazým sürecini öðrencilerimize aktardý. Eðitimci yazar Bahri Güven, daha çok gençlere ve yetiþkinlere hitap eden roman ve anýroman türündeki kitaplarýný tanýttý. Yazar Selahaddin Aydemir, Ermeni Meselesi üzerine yazdýðý kitabý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Yazarlýðýn yolu çok kitap okumaktan geçer Daha sonra öðrencilerin sorularýný yanýtlayan yazarlar, söyleþi sýrasýnda öðrencilere anlamlý mesajlar da verdiler. Yazarlýðýn yolunun çok kitap okumaktan geçtiðini ifade eden Bahri Güven, öðrencilere düzenli olarak kitap okumaya zaman ayýrmalarý gerektiðini belirtti. Muzaffer Gündoðar, eðitimin sadece okul ortamý ile sýnýrlý olmamasý gerektiðini, tarihi, sanatý öðrenebilmek için çeþitli geziler, araþtýrmalar yapýlmasýnýn önemi üzerinde durdu. Selahaddin Aydemir de, öðrenmenin en temel yolunun, tarihi olaylarýn yaþandýðý yerleri gezmek, görmek mümkünse tarihin canlý tanýklarýndan dinlemek olduðunu vurguladý. Söyleþi sonunda yazarlar, kitaplarýnýn bir örneðini imzalayarak kurumumuz kütüphanesine hediye ettiler. Etkinlik öðrenciler tarafýndan ilgiyle karþýlandý. Merkez Müdürü Sadýk Efe tarafýndan etkinliðin hazýrlanmasýnda emeði geçen öðretmenlere ve yazarlara teþekkür edildi. Yazarlar, bu tür kültür-sanat etkinliklerinin artmasýnýn hem öðrencilerin geliþimi hem de kültürün tanýnmasýnda çok faydalý olacaðýný ifade ederek etkinliði düzenleyen BÝLSEM yetkililerine teþekkür ettiler. orumlu yazarlar BÝLSEM öðrencileri ile sohbet etti. orum un Mecitözü ilçesinde meydana gelen yangýnda bir ev kullanýlamaz hale geldi. Behçet Ekmekçi ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Yangýnda büyük çapta maddi hasar oluþtu. Yangýnzede aileyi ziyaret ederek yanan evde inceleme yapan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, aileye geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ziyarette il yöneticileri ve CHP Mecitözü Belediye Baþkan adayý Ünal Yavuz da hazýr bulundu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, aileye geçmiþ olsun dileklerini iletti. Mecitözü nde ev yandý M ecitözü nde bir ev yangýnda hasar gördü. Doðu Mahallesi'nde, Behçet Ekmekçi'ye ait tek katlý evde henüz belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen yangýn, Mecitözü Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangýn sonrasý evdeki eþyalarýn büyük bir bölümü kullanýlamaz hale geldi. Yangýnýn çýkýþ sebebi araþtýrýlýyor. Mecitözü nde bir ev yangýnda hasar gördü. Atlas ýn Engelliler Günü mesajý C Yazarlar öðrencilerin sorularýný cevaplandýrdý. 4 kurumda engelli kadrolarý boþ K amuda engelli memur kontenjaný 55 binin üzerinde. Ýstihdam edilen sayý ise sadece 32 bin. Yani 23 bini aþkýn kadro hâlâ boþ durumda. Binden fazla engelli kadrosu boþ olan 4 kurum var. Milli Eðitim Bakanlýðý, 15 bin ile ilk sýrada. Onu, 2 bin boþ kadroyla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bin 545 ile Adalet Bakanlýðý takip ediyor. Bu rakamlar, Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla konuþma yapan Türk Saðlýk Sendikasý Sakarya Þube Baþ- Yangýnzede aileye ziyaret orum un Mecitözü ilçesinde meydana gelen yangýnda bir ev kullanýlamaz hale geldi. Binden fazla engelli kadrosu boþ olan 4 kurum var. tane bile engelli çalýþkýldýðýnda 202 devlet kaný Ýrfan Korkmaz a kurumunun 21 inde bir madýðýna dikkat çeken ait. Kadro açýsýndan ba- Korkmaz þu bilgileri verdi: Engelliler, iþ beklerken, çalýþma hayatýnda var olmak isterken hâlâ engelli kadrolarýnýn yüzde 42 sinin boþ olmasý kamuya yakýþmýyor. Bu yýl Özürlü Memur Seçme Sýnavý na baþvuran engelli sayýsý 126 bindi. Atanan sayýsý ise sadece 5 bin 926. Devletin, atama bekleyen binlerce engelli vatandaþ dururken kadrolarýn boþ býrakýlmasýna anlam veremediðini ifade eden sendika baþkaný, sorunla ilgili gerekli düzenlemele- HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayýmlayarak engellilerin sorunlarýndan ve yapýlmasý gerekenlerden bahsetti. Engelli bireylerin yaþamlarýný kolaylaþtýrmak kamusal bir görevdir diyen Atlas, mesajýnda þu görüþlere yer verdi; Bedensel, zihinsel ve duygusal yeteneklerinin bir kýsmýný doðuþtan, kaza sonucu veya hastalýk nedeni ile yitirmiþ bireyler engelli olarak nitelendirilirler. Engellilerle ilgili yasal boþluklarýn ivedilikle doldurulmasý çaðdaþ toplumun en temel görevidir. Engelli bireylerimizin; toplumsal ve ekonomik yaþamda yerlerini alabilmeleri için, salt doðmuþ olmaktan ötürü herkesin sahip olduðu, haklarýn üs- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas tünde pozitif ayrým uygulanarak diðer bireylerden bir adým önde tutulmalarý gerekir. Kamusal hizmet alanlarýnýn engellilerin her türlü gereksinimini karþýlayabilecek þekilde düzenlenmesi ulaþýmdan, eriþime her alanda kamu hizmetlerinin daha planlanma aþamasýnda göz önünde bulundurulmasý gerekir. Engelliye acýyarak ona eksikmiþ ya da bulunduðu durum kendi seçimiymiþ gibi davranarak uygar bir toplum olunamaz. Engellilerin her türlü hizmetten kolay yararlanabilmesi için gerekli planlama fizi- ki alt yapýnýn hazýrlanmasý ve onlarýn sosyal güvenlik altýna alýnmasý sosyal devlet olmanýn gereðidir. Her saðlýklý saðlam bireyin her an engelli olmasýnýn mümkün olduðunu bilerek bu konudaki duyarlýlýk artýrýlabilir böylece empati oluþturularak engellilere yaklaþýmda görülen olumsuzluklar ortadan kaldýrýlabilir. Engellisine, yaþlýsýna, güçsüzüne maðduruna sahip çýkmayan bir toplumun uygar bir toplum sayýlmasý imkansýzdýr bu konuda bilince çýkarma çalýþmalarý artýrýlmalýdýr. Bu duygu ve düþüncelerle engellilerimizin gününü kutlar, aileleriyle birlikte mutlu günler dilerim. Bugün kesinti var alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, þehir merkezinde bazý bölgelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýkla- mada, bugün saatleri arasýnda DM-18/10 nolu trafo bölgesinde yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Beytepe Sokaklarýn bir kýsmý, Beytepe 1. Cadde ve Ata Caddesi bir kýsmýnda elektrik kesintisi yaþanacak.

13 PERÞEMBE 5 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:2 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:22 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM Kadýn, ya malý için veya güzelliði için, yahut dini için alýnýr. Siz dini olaný alýnýz! Malý için alan, malýna kavuþamaz. Yalnýz cemâl için alan, cemâlinden mahrûm kalýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye VEFAT EDENLER 1- Berk Köyü' nden gelme, Dodurga Kömür Ýþletmesi' nden emekli Dursun YILMAZ' ýn babasý, Özel Ýdare çalýþaný Ýlhan ÜNAL' ýn kayýnpederi; Abbas YILMAZ. 2- Kavacýk Köyü' nden gelme, Necmettin KIRIÞ' ýn eþi; Neziha KIRIÞ. 3- Merzifon Kuyu Köyü' nden gelme, Þeref TOP- AM' ýn eþi, Bekir TOPAM' ýn annesi; Zeliha TOP- AM. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ankara Kültür ve Eðitim Vakfý (AKEV) 2 Vakýf baþkanýmýzýn yýlý TBMM'nde vakýflar haftasý münasebetiyle yaptýðý konuþma metni: Vakýflar haftasý münasebetiyle, gündem dýþý söz almýþ bulunuyorum. Bu vesileyle sözlerime baþlarken, Milletvekilimizin ve Yüce heyetimizin vakýflar haftasýný tebrik ediyor, sözleri saygýyla selamlýyorum. Vakýf, Meydan Larus ansiklopedisinde hukuki anlamýyla, "Tüzel kiþiliðe sahip olmak üzere bir malýn belirli bir amaca tahsisi, menfaatiyle faydalanmak üzere bir mülkü Allah'ýn mülkü sayma" olarak tarif edilir. Türk Medeni Kanunu'ndaki ifadesiyle "Vakýflar, gerçek veya tüzel kiþilerin yeterli mal ve haklarý belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleriyle oluþan tüzel kiþiliðe sahip mal topluluklarýdýr." Bu tarif gereði bir vakfýn oluþabilmesi için "tahsis Ali Yüksel Kavuþtu vakýflarý kontrol eden ve onlarý düzene baðlayan bir teþkilat kuruldu. Vakýflar, Selçuklu ve Osmanlý döneminde de geniþ yelpazede yaptýklarý büyük hizmetlerle kâmil bir seviyeye ulaþmýþlardýr. Osmanlý Ýmparatorluðu'nda vakýflarýn çok büyük bir etki alanýna sahip olmuþ ve günümüzde devletin yerine getirdiði birçok hizmeti vakýflar görmüþtür. Bu nedenle, özellikle Batýlý tarihçeler Osmanlý Devleti için "Vakýf cenneti" tabirini kullanmýþtýr. Devlet Planlama Teþkilatý, gerek Osmanlý döneminde ve gerekse öncesin de kurulan vakýflarýn 50 bin olarak tahmin etmektedir. Bu dönemlerdeki vakýf hizmetlerinde, "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr, malýn en hayýrlýsý da edilecek mal varlýðý", bu mal varlýðýnýn "tahsisi" ve sürekliliði gerekmektedir. Yine vakfýn amacýnýn hukuka uygun belirli ve anlaþýlabilir olmasý lazýmdýr. Mezopotamya'da, eski Arap toplumlarýnda, Mýsýr'da, Bizans'ta ve Roma'da vakfa benzer müesseseler bulunmaktaysa da, vakýflarýn etkin hizmet etmesi Ýslam'ýn doðusuyla birlikte baþlamýþtýr. Ýslam Medeniyet'in de vakýflarýn doðuþ ve geliþmesinde birçok siyasi, ekonomik ve sosyal þartlar söz konusudur. Ýslam'ýn fetihler yoluyla hýzla yayýlýp refah seviyesinin yükselmesi, vakýflarýn kurulmasý için gerekli ekonomik ortamý hazýrlamýþtýr. Ýslam'ýn, hayýr ve yardýmlaþmayý teþvik eden temel ilkeleri, ahiret hayatýna yönelik telkinleri "bir dini ve Hayri müessese" olarak vakýflarýn geliþimini saðlamýþtýr. Özellikle Peygamber efendimizin (S.A.V) vakfetmeyi teþvik insanlarýn en çok duyduklarý ihtiyacý karþýlayandýr." Prensibi hareket noktasý olmuþtur. Bu sayede, vakýflar toplumsal hizmetin zirvesinde ulaþmýþtýr. Vakýf kurumu ile benzerlik gösteren baþkaca sosyal yardýmlaþma kurumlarý da bulunmaktadýr. Ancak yüzyýllar boyunca vakfýn sýnýrlarýný çizen ve muhtevasýný belirleyen temel prensipler oluþmuþtur. Bu prensipler onu diðer sosyal yardým kurumlarýndan ayýrt etmiþtir. Bu nitelikler, ayný zamanda vakfý, kökünü maziden alan ama günümüzün sosyal ihtiyaçlarýna da cevap verecek bir yapýya kavuþturmuþtur. Bu sayede vakýflar, sosyal güvenlik kurumlarýnýn en geliþmiþi, en kapsamlýsý ve en sistemli olan haline getirmiþtir. Cumhuriyet döneminde vakýflar, yalnýz dini ve Hayri amaçlarla sýnýrlý kalmamýþ ticari sahalara da el atmýþtýr. eden hadislerinin yaný sýra bizzat kedisinin de vakýf kurmasý, vakýf 5 Haziran 1935 tarihinde yürürlüðe giren "2762 sayýlý vakýflar düþüncesinin yerleþip geliþmesinde büyük etken olmuþtur. kanunu" ile vakýflar, yönetim biçimlerine göre; Mazbut vakýflar ve Peygamber efendimizin (S.A.V) ashabýnýn da çeþitli vakýflar kurmasý Müslümanlara örnek olmuþ ve insanlýða hizmet etmiþtir. Emeviler ve Abbasiler döneminde vakýflar büyük geliþme gösterdi ve çok geniþledi. Abbasiler döneminde özellikle vakýf hukuku tanzim edildi. Cemaat ve Esnaf vakýflarý olmak üzere üçe ayrýlmýþtýr. Vakýflar haftasýnýn Milletimiz için hayýrlý hizmetlere vesile olmasýný temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle yüce heyetimize saygýlar sunuyor, teþekkür ediyorum. (Sürecek) Vakýflarýn idaresi için "Vakýflar Nezareti" adý altýnda bütün Bir toplumun saðlýklý olarak ayakta kalmasý aile hayatýna baðlýdýr. Aile hayatý ne kadar saðlam temellere üzerine oturursa toplumda bir o kadar mutlu olur. Yoksa ''Zemini çürük, çatýsý bizim günlük yaþama yansýmasýyla artýsý eksisi bizim' hesabý olumsuzluklar hepimizi bir vesile ile etkiler. 'Let it be - boþ ver'' diyemeyiz. ünkü aile de huzur yoksa çocuða, çocuk vesilesiyle arkadaþýna, okula, çevreye ve tüm ülkeye yansýr. Bu zincirin halkasý uzar gider. Mahir ODABAÞI Dünya da topla tüfekle yýkýlamayan ülkeler, Milli Eðitim Müdürlüðü muhataplarý tarafýndan ailenin temeline konacak Sivil Savunma Uzmaný dinamitlerle parçalanmak için her zaman aday olduðunu unutmamak ve bu bilinçle aileyi koruma altýna almak lazýmdýr. Yoksa ''her þey var, bir þey yok stresteyim dostum streste'' hesabý sinir stres bitmez. Sabýr daha gösterilmeden biter. En ufak bir tartýþmada en son söylenecek sözler ortada uçuþur. Büyüklerde bu ateþe körükle giderse, soluk adiye kapýsýnda alýnýr. Akýbet parçalanmýþ aileler ve iki ara bir derede kalmýþ çocuklar Vesselam þartlar oluþunca evlenmek kadar, ayrýlmakta haktýr. Ama doðru olan dikkatli olup çocuklarý unutmayýp ölçüyü kaçýrmamaktýr. Evlilik: Ýki farklý kiþinin, Hayatýný birleþtirmesi. Cicim aylarýndan ziyade Ýyi günde, kötü günde, Doðal afette, afiyette, Gençlikte, ihtiyarlýkta, Bazen hayat arkadaþý, Bazen en yakýn doktoru olarak, Bir ömür boyu devam etmesi * Önceden gençler evlenirken, Ýki tarafýn büyükleri, bir araya gelir Gelin, damat adayýný karþýlarýna alýr 'En iyi okul tecrübedir' hesabý Hayata dair öðütler verilirdi. Sonra, temel ihtiyaçlar alýnýr, Diðer ayrýntýlar zamana kalýrdý. Evin bir köþesindeki oda, Gelin-damat için süslenir Böylece onlarýn ilk evi olurdu Bunun da adý EV-lenmekti. * Ya þimdi öyle mi? Artýk zaman deðiþti, Gezip tozacaksýn, Olmadý bozacaksýn, Temelde deðil, atýda boðulacaksýn, Daha düðün olmadan, Kýzýp, baðýrýp, çaðýracaksýn, 'Senin annen, benim babam' deyip, Eften püften þeylere darýlacaksýn.. Yuva kuralým derken daðýlacaksýn! * EV-lenmekte deðiþime uðradý, Bunun yerine KATLAN -mak çýktý. Anne, babalar çocuklar rahat etsin diye, Apartmandan katlar alýyor, düðün için hediye Birde bunun yanýnda, en ince eþyalar düþünülüyor, Sonra borç yüzünden huzursuzluk çýkmasýn, Yeni kurulan yuvada çatlak oluþmasýn, Evlilikler bir ay, bir yýl deðil, Bir ömür boyu sürsün diye * Ama nafile. Buna raðmen boþanmalar çoðalýyor, Huzurun yerini, huzursuzluk alýyor Neticeyi kelam; zamanýmýzda, Artýk, EV-lenmek yetmiyor, Ufak, tefek rüzgârlarda, Hemencik yuvalar yýkýlmasýn, ocuklar, ortada kalmasýn, Büyükler huzursuz olmasýn diye, Eski EV-lerin, þimdi KAT-landýðý gibi, Bazen hanýmlara, bazen de beylere Birde KATLAN-mak gerekiyor! Evet, birde KATLAN-mak gerekiyor * Son cümle: Dýþa gösterilen ilgi, EÞE gösterilse Boþanmalar azalýr, eve dolar NEÞE ocuklar sevinçten olur dört köþe Bu sözler 7' den 70'þe her yaþa Uygulanýrsa, PAÞA GÝBÝ YAÞA (Mahir Odabaþý) Kadir Yüktaþýr com Þarkýn yalçýn kayalýklarýnýn arasýnda bir ilçedir Genç. Burasý Bingöl Gençtir. Doðu illerinin samimiyet ve hasbiliðini burada rahatlýkla görebilirsiniz. Ýþte Mehmet genç aðabey bu ilçenin ismi ile müsemmadýr. Mehmet Genç Genç yaþýndan itibaren Nurlar ile haþir neþir olan ve hizmetinde yýllarca yýlmadan devam eden bir kahraman Ýnsanýn yaþý ve ihtiyarlýðý hizmetine devama bir mani teþkil etmez. Savcý "Said Nursi yaþlandýkça artan enerjisi ile gençliði METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,92 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz zehirlemeðe devam ediyor" derken bu manayý dile getiriyordu Ýnsanýn davaya karþý ilgisi hastalýðý ve yaþlýlýðý ile yavaþlamamalý,bütün hýzý ile devam etmelidir. Bediüzzaman "Hastalýk hizmete en dehþetli bir manidir,hissi cisme galebe eder,ne yapalým zaten hastayým diye hizmeti imaniyeden kendine bir mazeret bulur" der. Mehmet abi yaþlýlýðýna raðmen hizmetlerde faal olan bir aðabeyimizdir. Daha gençliðinde bu yana hizmette bulunur. Yýl 1948 dir. Dayý oðlu kendisine ilk olarak "Nurun ilk kapýsý" kitabýný verir. Ýlk kývýlcým o zaman atýlýr kalbine Büyük bir iþtiyak ve zevk ile okur. Adana da bir müddet memur olarak çalýþýr. Sora askerli vazifesine baþlar. Bu arada, Kore ye gönderilir. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER BÜYÜK ORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI GAZÝ ORUM ÖZEL HASTANESÝ - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK ALTI ,73 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Esnaftan asfalt teþekkürü O smancýk Belediyesince yürütülen altyapý çalýþmalarý kapsamýnda yapýmý tamamlanan asfalt çalýþmasý için Orgeneral Ahmet örekçi Caddesi esnafý Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti. Büyük altyapý projesi kapsamýnda kanalizasyon, içme suyu, hatlarý, doðalgaz ve aydýnlatma çalýþmalarý tamamlan Orgeneral Ahmet örekçi Caddesinde (Ziraat Bankasý Kavþaðý- Saat Kulesi arasý) sýcak asfalt çalýþmasý da bitirildi. Mevcut zemin 20 cm kazýlarak yapýlan düzeltme sonrasýnda 12 cm temel malzeme ve 8 cm sýcak asfalt dökülerek standartlara uygun olarak yapýlan çalýþma sonucu cadde trafiðe açýlarak hizmet vermeye baþladý. Mevsim þartlarý nedeniyle yapýlamayan ince asfalt serimi ise yaz aylarýnda gerçekleþtirilecek. alýþmalarýn bitip caddenin tekrar trafiðe Orgeneral Ahmet örekçi Caddesi esnafý Baþkan Yazýcý'ya teþekkür etti Bekir Yazýcý, esnafla sohbet etti. açýlmasýndan sonra bölge esnafý; Biz bugüne kadar kanalizasyon, içme suyu, yaðmur suyu, doðalgaz hatlarý ile böylesine top yekun bir hizmet görmemiþtik, bu kadar kýsa zamanda böyle kalýcý yatýrýmlar yapan Belediye Baþkanýmýz Bekir Yazýcý'ya teþekkür ediyoruz. diyerek memnuniyetlerini dile getirdiler. Esnafýn daveti üzerine çay sohbeti yapan Baþkan Yazýcý; Sizler hizmetin en iyisine layýksýnýz, Biz bu amaçla gece gündüz demeden mesai yapýyoruz. alýþmalar sýrasýnda geçici bir süre için bile olsa belki iþlerinizde küçük aksamalar olmuþtur. Bu zaman süresinde bize gösterdiðiniz anlayýþ ve sabýr için biz de size teþekkür ediyoruz. Artýk altyapýsý ve üst yapýsý bitirilmiþ bir cadde kazandýnýz. Hepinizin iþlerinin daha iyi olmasýný diliyoruz. dedi. Ne olursa olsun Osmancýk kazanacak 11 Ekim 2013 tarihinde AK Parti Osmancýk Ýlçe Teþkilatýnda aday adaylýk açýklamasýný gerçekleþtiren ve seçim startýný veren Salih Osman Fýndýk çalýþmalarýna devam ediyor. Bu hafta içinde de faaliyetlerini sürdüren Fýndýk, Koyunbaba Mahallesi mahalle pazarýný ve Ekip Tekstil i ziyaret etti. Ayrýca hafta sonu ilçede oynanan futbol müsabakalarýnda taraftarlara çeþitli ikramlarda bulunan Fýndýk, spor faaliyetlerindeki eksiklikler ile ilgili de bilgi topladý. Fýndýk, Bizler bu yola baþlarken Halka Hizmet Hakka Hizmettir düsturu ile baþladýk. Gayretimizin emeðimizin ve azmimizin yegane kaynaðý yaratandan aldýðýmýz güç ve inançtýr. Seçim startýný vereli yaklaþýk 2 ay gibi bir süre oldu. Ýlk gün yüreðimizdeki heyecan ne ise bugün de ayný his ve duygu ile hareket ediyoruz. ünkü biliyoruz ki tek bir amacýmýz var o da bu aziz millete yani Osmancýk halkýmýza layýk ve onlara yakýþýr bir siyaset anlayýþý ile hizmet etme sevdasýdýr. Ýþte bu noktada bu anlayýþ ve düþünce tüm emeklerimizi, çalýþmalarýmýzý ve gayretimizi perçinleþtiriyor. Asla bir yýlma ve yorgunluk hissine kapýlmýyoruz. Aday adaylýðý sürecinin sonlarýna yaklaþtýðýmýzý biliyor ancak ilk günmüþçesine çalýþmalarýmýzý devam ettiriyoruz. Sürecin sonucu ne olursa olsun inanýyorum ki bu sefer Osmancýk, Osmancýklý kazanacak ve hemþerilerimiz gönül rahatlýðý içerisinde partimize olan teveccühünü artýrarak yerel seçimlerde sandýk baþýna gidecektir. diyerek süreç ile ilgili düþüncelerini dile getirdi. Aile Eðitim Merkezi seminerleri devam orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan Ýl Müftülüðü ile birlikte Kur'an kurslarýnda yürütülen seminerler devam ediyor. Ýlki geçtiðimiz hafta gerçekleþtirilen seminerlerin ikincisi Buharaevler Kýz Kur'an Kursu ile Buharaevler Camii Kýz Kur'an Kursu'nda gerçekleþtirildi. Sosyal Hizmetler Uzmaný Aysun Tonbul ve Diyetisyen Yasemin Taylan tarafýndan verilen seminerlerde aile içi iletiþim ve beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar hakkýnda bilgiler verildi. orum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Gönül Köprüsü adlý projeden de bahsedilen seminerde kadýnlarýn sorularý Aysun Tonbul ve Yase- min Taylan tarafýndan cevaplandý. Hayýr demeyi bilin Semineri Sosyal Hizmetler Uzmaný Aysun Tonbul ve Diyetisyen Yasemin Taylan verdi. Salih Osman Fýndýk çalýþmalarýna devam ediyor. Fýndýk, Koyunbaba Mahallesi mahalle pazarýný ve Ekip Tekstil i ziyaret etti. TOKÝ Lisesi velilerine seminer M illi Eðitim Müdürlüðü SÝvil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, TOKÝ Lisesi velilerine kaza ve korunma yollarý ile ilgili seminer verdi. Odabaþý, olasý depremlere, kazalara hazýrlýklý olmak ve olmasý durumda en az mal ve can kaybýyla atlatabilmek amacýyla velilere yönelik verilen seminerde, doðalgaz ve soba zehirlenmelerine karþý tedbirler, beklenmedik zamanlarda meydana gelebilecek kazalara karþý bilinçli ve duyarlý olunmasý gerektiðini hayatýn içinden örnek ve þiirlerle anlattý. Konferans sonrasýnda Okul Müdürü Ali Osman Apaþoðlu, bu bilgilerin lazým olmamasýný dileyerek, yine bilgi daðarcýðýnda bulunmasý gerektiðini söyledi. Apaþoðlu, seminer için Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý na teþekkür ederek çiçek verdi. Konferansa katýlan velilere duyarlýlýklarý nedeniyle teþekkür eden Odabaþý da, bu bilgilerin evde ve iþyerlerinde paylaþýlmasýný istedi. Konferansý velilerin yaný sýra Milli Eðtiim Þube Müdürü Cengiz Kýlýnç, Okul Müdürü Ali Osman Apaþoðlu, Müdür Yardýmcýsý Davut Kaya ve öðretmenler de dinledi. orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan Ýl Müftülüðü ile birlikte Kur'an kurslarýnda yürütülen seminerler devam ediyor. orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi ve Toplum Saðlýðý Merkezi iþbirliði ile düzenlenen Aile Terapisi programlarý devam ediyor. Geçtiðimiz hafta 4. sü gerçekleþtirilen Aile Terapisi programýnda Psikiyatr Emrah Karadere ve Psikolog Esra Göz, katýlýmcýlarýn sorunlarýný tek tek dinledi. Psikiyatr Emrah Karadere, 'hayýr' diyebilmenin önemini vurgulayarak katýlýmcýlarýn genellikle hayata karþý hep bir þey vermekten ve hiçbir þey alamamaktan yakýndýðýný ve bu konuda çalýþma yaptýklarýný söyledi. Bu konuda katýlýmcýlara çeþitli çözüm önerileri sunan Karadere, çevremizdeki insanlarý üzmeden nasýl hayýr denilmesi gerektiðini örneklerle açýkladý. Aile Terapisi programlarý devam ediyor. Psikiyatr Emrah Karadere, 'hayýr' diyebilmenin önemini vurguladý. Kýþ hastalýklarýna dikkat! K Velilere sivil savunma faaliyetleri anlatýldý. Milli Eðitim Müdürlüðü SÝvil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý, TOKÝ Lisesi velilerine kaza ve korunma yollarý ile ilgili seminer verdi. ýþ mevsiminin gelmesiyle kapalý alanlarda çok daha fazla vakit geçirileceðini belirten uzmanlar bu mevsimde birçok hastalýða yol açan mikroplarýn bulaþmasýnýn kolaylaþtýðý uyarýsýnda bulundu. Ýlgi Göz Hastalýklarý Merkezi'nden yapýlan açýklamada, kýþ mevsimi ile ilgili vücut savunmasýnýn güçlendirilmesi ve yakalanma riskinin fazla olduðu hastalýklar hakkýnda bilgi veren Ýlgi Göz Hastalýklarý Merkezi KBB Uzmaný Prof. Dr. Erkan Tarhan, 4 dereceden düþük sýcaklýklarda burundaki tüylü hücrelerin aktivitesinin yavaþladýðýný ve bunun da burnun mikroplara karþý savunma fonksiyonunu azalttýðýný aktardý. Hastalýklarýn bulaþma yolunun soðuklarda arttýðýný belirten Tarhan "Tipik olarak virüs alýndýktan 1-2 gün sonra hastalýk baþlamaktadýr. Üst solunum yolu hastasý öksürerek, aksýrarak virüsü 5-7 gün yaymaktadýr. Þaþýrtýcý olarak çocuklar eriþkinlerden çok daha fazla bulaþtýrýcýlardýr ve bulaþtýrýcýlýklarý 15 gün kadar sürebilir. Bir toplumda salgýn varsa bu toplumdakilerin yüzde 70'i hasta olmaktadýr" ifadeleri- ni kullandý. Hijyen büyük önem taþýyor Korunma tedbirlerinin baþýnda hasta kiþilerin girdikleri ortamý sýk sýk havalandýrmasýnýn geldiðini belirten Tarhan, "Bu sayede havada asýlý kalan mikroplarýn solunmasý engelleniyor ve hastalýðý yakalanmamak için önlem alýnmýþ olunuyor. Hijyene uymak, hapþýrýp, öksürürken damlacýklarýn saçýlmasýný önlemek,(kola doðru hapþýrmak) ve hasta insanlardan uzak durmanýn genel önlemlerinden. Bu ufak tedbirlerin özel- likle bu mevsimde mutlaka uygulanmasý gerekli" diye devam etti. Vücudun C vitamini ihtiyacýnýn günde 2 adet mandalina veya 1 adet portakalla karþýlandýðýný belirten Tarhan "Günlük ihtiyaçtan daha fazla alýnan C vitamini idrarla atýlacak, depolanmayacak ve içerdiði asit nedeniyle mide ve taþ problemlerine yol açacaktýr" ifadesini kullandý. Prof.Dr Erkan Tarhan, hastalýða yakalanan kiþilerin ilk önce doktora görünmelerini, sonrasýnda da bol bol istirahat etmelerini belirtti.(aa)

15 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Kazý sempozyumu yarýn baþlýyor orum da gerçekleþtirilen arkeolojik kazýlarýn baþkanlan ile Müze de yer alan eserler üzerinde yapýlan bilimsel araþtýrma sahiplerinin katýlýmlarý ile gerçekleþtirilecek olan ve 15 bildirinin sunulacaðý 4. orum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyumu, yarýn saat de orum Müzesi Konferans Salonu nda baþlayacak. Toplantýlarýn ilki orum Valiliði destekleri ile 2010 yýlýnda orum Kazý ve Araþtýrmalar Sempozyu- mu adý altýnda gerçekleþtirilmiþti. Ýkinci ve üçüncüsü yapýlan sempozyumda sunulan bildiriler ise Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü yayýnlarý olarak kitap haline getirilecek. Sempozyumla ilgili Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü nden yapýlan açýklamada; Hitit medeniyetinin temellerinin atýldýðý ve bu medeniyetin merkezi olan þehrimizde Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn izinleri ile 5 arkeolojik kazý ve yüzey araþtýrmasý gerçekleþtiril- mektedir. Ýlimizde yapýlan arkeolojik kazýlar, bu topraklarýn kültürel açýdan ne kadar zengin olduðunu; çeþitli halklarý, dilleri ve dinleri baðrýnda nasýl da besleyip çoðalttýðýný ortaya koymaktadýr. Anadolu topraklarýnda yaþamýþ uygarlýklarýn izlerini ortaya çýkarmak ve gelecek nesillere aktarmak kadar bu uygarlýklarla ilgili bilim adamlarý tarafýndan yapýlan bilimsel çalýþmalara ve araþtýrmalara sahip çýkýlmasý ve bu çalýþmalarýn ge- niþ kitlelere ulaþtýrýlmasý görevlerimiz arasýnda yer almaktadýr. Ýlimiz sýnýrlan içerisinde Hatti ve Hitit tarihinin araþtýrýlmasýna yönelik BoðazkaleHattuþa kazýlan yanýnda, Alacahöyük, Ortaköy-Þapinuva, Resuloðlu ve Eskiyapar kazýlarý devam etmektedir. Bu kazýlar ve elde edilen buluntular arkeoloji bilimi ile uðraþan akademisyenler tarafýndan devamlý olarak ilgi ile takip edilmektedir. denildi. Ek ders ücretine dava E ðitim Bir Sen orum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk, Eðitim Bir Sen Genel Merkezi tarafýndan Milli Eðitim Bakanlýðý nýn 8. sýnýf öðrencilerine yönelik yaptýðý Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ (TEOG) ortak sýnavlarýnda her oturum yerine, her sýnav günü için beþ saat ek ders ücreti verilmesi ibaresinin iptali için dava açýldýðýný söyledi. Bulanýk, Dava dilekçesinde bir normun, daha üst konumda bulunan ve dayanaðýný oluþturan bir norma aykýrý veya bunu deðiþtirici nitelikte bir hüküm getirmesinin mümkün olmadýðýna dikkat çekilirken, Milli Eðitim bakanlýðý nýn bu gerçeði göz ardý ederek yayýnladýðý dava konusu yazýda, Sýnavda görev alacak yönetici ve öðretmenlerin sýnavlarýn birinci ve ikinci gününde her bir oturum için 5 saat ek ders ücreti almalarý yerine, üst norm niteliðinde olan Millî Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Karar a açýkça aykýrý bir þekilde her sýnav günü için beþ saat ek ders ücreti alma- larýný öngördüðü ifade edilmiþtir. dedi Bulanýk, dava dilekçesinde, haksýz uygulamaya neden olan Milli Eðitim Bakanlýðý Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü nün, tarih ve sayýlý Sýnav Görevlilerinin Ücretleri konulu, eðitim öðretim yýlý için yapýlacak 1. dönem ortak sýnavlardan itibaren bölge sýnav yürütme komisyonlarý baþkan ve üyelerine, il temsilcilerine, bina yöneticilerine, bina sýnav komisyonlarý baþkan ve üyelerine, salon görevlisi olarak görevlendi- rilen yönetici ve öðretmenlere, ilgi (a) kararýn on ikinci maddesinin beþinci fýkrasý gereðince her sýnav günü için beþ saat ek ders ücretinin kurumlarýnca ödenmesinin, yine bu sýnavlar çerçevesinde; Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan görevlendirilecek personel ile Bakanlýðýmýz merkez ve taþra teþkilatýndaki diðer kadrolarda görevli personele ödenecek her türlü ücretin ise ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararýna istinaden Destek Hizmetleri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi Müdürlüðü tarafýndan karþýlanmasýnýn uygun olaca- Yusuf Bulanýk ðý düþünülmektedir yazýsýnda yer alan beþ ibaresinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasý, devamýnda iptaline karar verilmesi talep edildiðini belirtti. Memleket hasreti giderdiler K eçiören orumlular Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri orum gezisi düzenleyerek Ankara Atatürk Kültür Merkezi nde düzenledikleri orum Günleri nin yorgunluðunu memleketlerinde giderdiler. orum un 13 ilçesinin tamamýný baþtan sona dolaþan Keçiören orumlular Derneði üyeleri, memleket havasýný soluyarak özlem giderdiler. orum un tarihi ve turistik yerlerini tek tek dolaþýp yetkililerden bilgi alan Keçiören orumlular Derneði üyeleri eserlerden oldukça etkilendiler. Orta Karadeniz Bölgesi nin iç kesimlerinde yer alan orum un kültürel zenginliklerini ve doðal güzelliklerini bir kez daha yerinde inceleyerek orum u yeniden fethettiler. Keçiören orumlular Derneði Yönetim Kurulu Üyeleri orum gezisi düzenledi. Keçiören orumlular Derneði üyeleridernek üyeleri orum un 13 ilçesinin tamamýný baþtan sona dolaþtý. Üniversiteye geçiþte SBS modeli Ü niversiteye giriþ sisteminde yapýlacak deðiþikliklerin ayrýntýlarý ortaya çýkmaya baþladý. Öðrencilerin SBS modelinde olduðu gibi lise dönemi derslerinin ortalamasý ile yerleþebilmesi planlanýyor. Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç'ýn, önceki gün Bakanlar Kurulu'nun ardýndan dershanelerin kapatýlmasýyla birlikte üniversiteye giriþ sisteminin de 2 yýl içinde deðiþtirileceðini açýklamasý, yeni sistemin nasýl olacaðý sorusunu akýllara getirdi. Milli Eðitim Bakanlýðý, TÜBÝTAK, YÖK ve ÖSYM'nin birlikte yürüttüðü çalýþmada, yeni SBS sistemine benzer bir modelin üzerinde durulduðu öðrenildi. Öðrencilerin lise dönemi boyunca girdiði bazý yazýlýlarýn, ortak ve merkezden yapýlmasý ve öðrencilerin derslerin aðýrlýklarýna göre hesaplanacak puanlarý ile üniversitelere baþvurabileceði yeni bir sistem planlanýyor. Üniversite seçecek Edinilen bilgiye göre, henüz netlik kazanmayan sistemin ayrýntýlarý þöyle: Lise öðrencilerinin 1., 2., 3. ve 4. sýnýflarda girdikleri yazýlýlar, ortak ve merkezden yapýlacak. Öðrencilerin sýnavlardan aldýklarý puanlar, derslerin aðýrlýklarýna göre hesaplanacak. Puanlar, öðrenciye matematik-fen (MF), Türkçematematik (TM), Türkçe-sosyal (TS) veya dil puan türlerinde bir ortalama saðlayacak. Üniversite adayý, bu ortalamaya göre öðrenci kabul eden üniversitelere kayýt yaptýrýlabilecek. Bu kapsamda üniversiteler hangi puan türüne göre öðrenci alacaðýna kendisi karar verecek. Üniversiteye giriþte öðrencilerin lisedeki ders dýþý beceri ve baþarýlarýna da bakýlacak. ÖSYM tarafýndan yapýlacak sýnavýn açýk uçlu sorulardan oluþmasý planlanýyor.(milliyet) 15 Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu nda 60 adet selvi fidaný dikildi. Türkiyem de fidan dikimi O rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Milli Eðitim Bakanlýðý ortaklýðýnda baþlatýlan Okullar Hayat Olsun projesi kapsamýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu nda 60 adet selvi fidaný dikildi. Toplam 4 bin adet fidan dikimi projesi dün Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu nda devam etti. Fidan dikim törenine Yeni Vizyon Giriþimcilik Derneði Baþkaný Arife Betül Gülgün, orum Orman Ýþletme Müdür Vekili Halil Oflu, Merkez Ýþletme Þefi Tuðrul Uysal, Aðaçlandýrma Þefleri Ersin Fýrat, Tacim Karakýl, Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Süleyman Karkýn, Müdür Yardýmcýlarý Ýstiklâl Özden, Recep Celep, Yeni Vizyon Derneði gönüllüleri ve öðrenciler katýldý. Öðrencilerin de severek katýldýðý fidan dikiminde 60 adet selvi fidaný toprakla buluþtu. Öðrenciler etkinliðe severek destek verdi. Toplam 4 bin adet fidan dikimi projesi devam ediyor. Uçucu madde analizi orum'da uçucu madde baðýmlýlýðý ile mücadele kapsamýnda merkezde bulunan ilk, orta ve lise müdürlerine seminer verildi. Albayrak Ýlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Selen Özakar Akça ile orum Emniyet Müdürlüðü, ocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal katýldý. Programda uçucu madde baðýmlýlýðý ile ilgili olarak duyarlýlýðý artýrýcý bilgiler ve- rildi. itit Üniversitesi Saðlýk Yüksekokulu Öðretim Görevlisi Selen Özakar Akça, uçucu madde ba- H ðýmlýsý çocuklarla ilgili fiziki bulgular ve yaklaþým tarzýný anlatýrken, ocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal da, uçucu maddelerle ilgili yasal mevzuat hakkýnda bilgi verdi. Baysal, orum'da uçucu madde baðýmlýlýðý ile ilgili son durum analizini orum7da bulunan ilk, orta ve lise müdürlerine seminer verildi. Özel öðrencilerden miniklere jest K arþýyaka Ortaokulu, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi. Okulun özel eðitim sýnýfý öðrencileri, anasýnýfý öðrencilerine okuma etkinliði saatinde hikayeler ve masallar okudu. Etkinliðe veliler ve öðretmenler de yoðun ilgi gösterdi. Engelliler Günü nedeniyle yapýlan program çeþitli ikramlarýn ardýndan sona erdi. Karþýyaka Ortaokulu, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenledi.

16 16 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Engellilere eðiterek yardým etmeliyiz 013 yýlýnýn en çok 2aranan mesleklerini açýklayan ÝÞKUR'un verilerine göre, iþverenler vasýf gerektirmeyen mesleklerde daha fazla eleman arýyor. ÝÞKUR'dan 2013 yýlý Ocak-Ekim dönemi verileriyle ilgili yapýlan yazýlý açýklamada 2 bin 957 meslekte toplam 1 milyon 250 bin 497 kiþilik açýk iþ olduðu belirtildi. Açýklamaya göre en fazla açýk iþ talebi 374 bin 916 kiþiyle "beden iþçisi (Genel)" mesleðinde bulunuyor. En çok eleman talep edilen ilk 10 meslek ise beden iþçisi (genel) temizlik Mustafa Demirer NATIPDER Baþka- Dr. Ethem Zoba- Aný cý, engelli bireylere acýyarak ya da sadece severek yardýmcý olunamayacaðýný, onlarý eðiterek ve baðýmsýz yaþamayý öðreterek yardým edilmesi gerektiðini bildirdi. 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle yazýlý bir açýklama yapan Zobacý, þöyle dedi; Ülke nüfusumuzun büyüklüðü hepimiz tarafýndan bilinen bir gerçek. Ama bu nüfusun ne kadarýný engelli bireylerimizin oluþturduðunu çoðumuz bilmeyiz. Araþtýrmalar sonucunda ortaya çýkan tablo hiç de önemsenmeyecek gibi deðildir. Ülkemizdeki engelli bireylerin oraný % 'dur. Bu rakam herhâlde bizlerin engelli bireylerimiz için ne kadar çalýþmamýz gerektiði hakkýnda bilgi vermektedir. Ayrýca her insanýn bir özürlü adayý olduðunu düþünürsek herhâlde yapýlacak çalýþmalarý çok daha fazla önemsemek gerekir. Engelliler Ýdaresi Baþkanlýðý'nca yapýlan araþtýrmaya göre, Türkiye nüfusunun yüzde 12,29'unu engelliler oluþturuyor. Bu oranýn yüzde 9.70'ini süreðen hastalýðý olanlar, yüzde 2,58'ini ise ortopedik, görme, iþitme, dil ve konuþma ile zihinsel engelliler oluþturuyor. En fazla engelli nüfusun Marmara bölgesinde bulunduðunu ortaya koyan araþtýrmaya göre engellilerin çoðu evli, yüzde 37,7'si bekar ve yüzde 1,6'sý boþanmýþ durumda. Araþtýrmanýn ileri analizi, çocuklukta ve gençlikte engelliliðe daha az rastlandýðýný ortaya koyuyor. Doðumla birlikte gelen engellilik daha azken, yaþlýlýkta engellilik artýyor. Analizler, engellilerin bir kýsmýnda iki veya daha fazla sorunun bulunduðunu gösteriyor. Buna göre, bedensel engellilerin yüzde 5,5'inde görme, yüzde 3,2'sinde iþitme, yüzde 8,4'ünde Dr. Ethem Zobacý konuþma ve yüzde 6,6'sýnda ise zihinsel engel var. Ýþitme engeli bulunanlarýn yüzde 34'ünde ayný zamanda konuþma engeli ve konuþma engeli bulunanlarýn yüzde 27'sinde ayný zamanda zihinsel engel bulunuyor. Okuma yazma bilmeyen engellilerin oraný, okuma yazma bilmeyen genel nüfusun 3 katýný oluþturuyor. Engellilerin yüzde 84,2'sinin eðitimi ilkokul düzeyinde. Engelli bireylerimizin, ülke nüfusuna oranýnýn bu kadar çok olmasýna raðmen çok az amsun Ýl Emniyet Müdürlüðü Biliþim SSuçlarýyla Mücadele Þube Müdürü Abdurrahman Konuk, toplu internet kullanýlan yerlerde ortak aðý kullanýp bankacýlýk iþlemlerinin yapýlmasýnýn çok riskli olduðunu söyledi. Konuk, teknolojinin her alana ve herkese yayýlmasýyla birlikte gelecekte biliþim suçlarýnda artýþ yaþanacaðýný da ifade etti. Samsun Ýl Emniyet Müdürlüðü Biliþim Suçlarýyla Mücadele Þube Müdürü Abdurrahman Konuk, biliþim sistemine karþý ya da biliþim sistemi aracý olarak kullanýlarak gerçekleþtirilen suçlarla mücadele için 20 kiþilik ekiple çalýþma yaptýklarýný söyledi. Teknolojinin kullanýlma yaþýnýn çok düþtüðüne dikkat çeken Þube Müdürü Konuk, Ýlkokul çaðýndaki çocuklar, hatta okula baþlamayan çocuklar internette bir þeyler yapýlabiliyor. Okul çaðýndaki çocuklarda internet baðýmlýlýðý oluþuyor, bu da çok zararlý olan bir þey. Aileler tarafýndan ciddi anlamda denetlenmesi gereken bir konu. Ýlerleyen zamanlarda bu sistemler üzerinden iþlenen suçlar her geçen gün artacak ve artmaya da devam ediyor. Bugün bununla ilgili 100 tane suç iþlenmiþse önümüzdeki yýllarda katlanarak devam edecek ki bu da teknolojinin tamamen herkese ve her alana yayýlmasýyla ilgili. Ýnternet kullanýmýnýn da her geçen gün gerek akýlý telefonlar aracýlýðýyla, gerek evlerde arttýðýný görüyoruz diye konuþtu. ocuklarýn odalarýnda bilgisayar kullanmasýnýn doðru olmadýðýný dile getiren Þube Müdürü Abdurrahman Konuk, Genelde çocuklarýn rahatsýz etmemeleri için bilgisayarla ya da televizyonla baþ baþa býrakýyoruz. ocuðun kendi odasýnda bilgisayar kullanmasý çok uygun deðil. Mutlaka ailenin ortak kullandýðý alanda bilgisayarýn kullanýlmasý gerekiyor ki anne-baba çocuðunun ne yaptýðýný görsün. ocuk internete girdiðinde sosyal paylaþým sitelerinde karþý tarafta onun akraný gibi gösteren art niyetli kiþiler çýkarabiliyor. ocuktan tüm bilgilerini alýyor ve bunlarý istismar edebiliyor. Velilerin mutlaka çocuklarýn girdiði siteleri kontrol etmesi lazým. Bunun için özel filtre yapan programlar var. Bu sayede çocuk bundan zarar görmemiþ oluyor dedi. ocuklarýn çk fazla internette oyun oynadýðý bu sebeple bilgisayara çok fazla zararlý yazýlým bulaþtýðýný belirten Konuk, ocuðun oyun oynadýðý bilgisayarda kiþilerin bankacýlýk iþlemi yapmasý sonucunda bulaþan bu zararlý yazýlýmlar nedeniyle kiþisel bilgilerini art niyetli kiþilere kaptýrabiliyorlar. Vatandaþlar bu sebeple maðdur olabiliyorlar. ocuklarýn oyun oynadýðý bilgisayarlarda bu tip iþlemleri yapmak çok da saðlýklý deðil. Sanal ortamda biliþim sistemi içerisinde yüzde yüz güvenliði saðlayamýyorsunuz diye konuþtu. Küfür ve hakaret suç Nasýl bir insanýn yüzüne karþý hakaret etmek, küfür etmek suçsa, internet ortamýnda sosyal paylaþým sitelerinde ya da oyun oynarken karþýsýndaki insanlar yazýþýrken hakaret ve küfür etmenin de suç olduðunu söyleyen Ýl Emniyet Müdürlüðü Biliþim Suçlarýyla Mücadele Þube Müdürü Abdurrahman Konuk, Aslýnda insanlar bunu çok bilmiyorlar. Yapýyorlar ve bir kenara çekiliyorlar. Birisinin profil hesabýný ele geçirmekte suç. Nasýl güncel hayatta yapýlan tüm iþlerde suç alanlarý belli ise sanal ortamda da yaptýðýnýz zaman bu suç bir kýsmý eðitim imkânlarýndan faydalanabilmektedir. Oysa Avrupa'da engelli bireylerin tamamý eðitimin bütün olanaklarýndan faydalanmakta, hatta gerektiðinde eðitim imkâný engelli bireylerin ayaðýna kadar götürülmektedir. Bu durum bizim büyük bir ayýbýmýzdýr. Bu noktada, eðitimde fýrsat eþitliði ilkesine ne kadar dikkat ettiðimizi oturup düþünmeli ve bu ilkenin gereðini yerine getirmek için neler yapmamýz gerektiðini plânlamalýyýz. Günlük yaþamýnýzda engelli bireylerle muhakkak karþýlaþmýþsýnýzdýr. Kimi zaman elindeki beyaz bastonuyla yürüyenleri, kimi zaman iþaretlerle etrafýndakilere derdini anlatmaya çalýþanlarý, tekerlekli sandalye ile kaldýrýmlarý ve pek çok engelleri aþmak için zahmet çekenleri, garip tavýrlarýna bakarak güldüðünüz kiþileri görmüþsünüzdür. Ýþte bu kiþilerin ne gibi dertleri, sýkýntýlarý var? Acaba eðitim görüyorlar mý, eðitim görmeleri için neler yapmak gerekir hiç düþündünüz mü? Engelli bireylerimizi topluma kazandýrmak ve hayatlarýný kolaylaþtýrabilmek için inanýn küçük büyük bütün bireylerin yapabileceði pek çok þey vardýr. Örneðin çevre düzenlemelerinin engelli bireylere uygun þekilde yapýlmasý, günlük yaþamýmýzda sürekli kullandýðýmýz alýþveriþ merkezlerinin engelli bireylere uygun olarak dizayn edilmesi, trafik ýþýklarýna kurulan sesli düzeneklerin yaygýnlaþtýrýlmasý engelli bireylerimizin hayatlarýný bir nebze de olsa kolaylaþtýracaktýr. Engelli bireylere acýyarak ya da sadece severek onlara yardýmcý olamayýz, onlarý eðiterek ve baðýmsýz yaþamayý öðreterek yardým etmemiz gerekir. Biliþimde 14 dosya incelendi ÝÞKUR'un verilerine göre, iþverenler vasýf gerektirmeyen mesleklerde daha fazla eleman arýyor. deðil anlamýna gelmiyor. Ýnsanlar bunun da çok farkýnda deðil dedi. Güvenli þifre Toplu internet kullanýlan yerlerde ortak aðý kullanýp bankacýlýk iþlemlerinin yapýlmasýnýn çok riskli olduðunu söyleyen Þube Müdere Konuk, güvenli þifre seçimine de dikkat çekti. Ýnsanlarýn çok sýk kullandýðý basit 1, 2, 3, 4 gibi þifrelerin kullanýlmamasý gerektiðini dile getiren Konuk, Þifrede büyük ve küçük harf, rakamlar ya karakterler kullanýlabilir. Bir çok mail adresi varsa her hesapta da ayný þifrenin kullanýlmasý çok da mantýklý deðil diye konuþtu. orum da 14 dosya Samsun'da 2013'ün ilk 11 ayýnda kendilerine yapýlan baþvuru sonucunda 155 dosyayý incelediklerini belirten Konuk, Bununla birlikte Cumhuriyet Savcýlýðý'na intikal eden 385 dosya da bize gelmiþ ve gerekli iþlemler yapýldý. Toplamda 540 dosya ile ilgili iþlem yapýldý. Bu rakamlar 2014 ve 2015'de daha fazla olacak. Her geçen gün bununla ilgili maðduriyetler artacak, arttýðýný da öngörüyoruz. Bunun dýþýnda þubemize baðlý Adli Biliþim Ýnceleme Birimimiz mevcut. Bölgedeki 6 ilde suçla ilgili dijital mataryeller bize geliyor. Suç unsuru var mý yok mu incelemesini yapýyoruz. 2013'de Samsun'da 79 dosya, Ordu'dan 28, Tokat'tan 22, Amasya 15, orum, 14 Kastamonu, 10 Sinop'tan da 3 dosya gelmiþ ve incelenmiþ durumda dedi. Konuk, Adli Biliþim Ýnceleme Birimine yalnýzca görevli olan 5 personelin parmak izi tanýma sistemiyle giriþ yapabildiðini belirterek þubedeki diðer tüm birimlere güvenlik kartý ile giriþ yapýldýðýný söyledi.(aa) Vasýfsýz eleman aranýyor görevlisi, satýþ danýþmaný, güvenlik görevlisi, makineci(dikiþ), garson (servis elemaný) ve büro memuru (genel). Açýklamada illere göre iþ sayýsýnda Ýstanbul'un diðer illere göre açýk ara önde olduðu, 306 bin 104 kiþiyle birinci sýrada yer alan Ýstanbul'u ise 79 bin 994 kiþiyle Ýzmir ve 55 bin 406 kiþiyle Ankara'nýn izlediði belirtildi. En az açýk iþ talebi olan iller ise 564 kiþiyle Hakkari, 710 kiþiyle Tunceli, 914 kiþiyle Ardahan'ýn olduðu ifade edildi. (ÝHA) Tokat Jandarma Özel Harekat Komando Birliði yaptýðý tatbikatlarla zinde bir þekilde göreve her an hazýr bekliyor. Komandodan nefes kesen tatbikat okat Jandarma TÖzel Harekat Komando Birliði yaptýðý tatbikatlarla zinde bir þekilde göreve her an hazýr bekliyor. Tokat ilinde konuþlu Özel Harekat Komando timi, Tokat ýn yaný sýra Amasya, Sivas ve orum illerini de içine alan coðrafya içerisinde faaliyet gösteriyor. Tamamý profesyonel askerlerden oluþan tim, sürekli çalýþma ve antrenmanla kendini yeniliyor. Birlik kýþa hazýrlýk ve operasyonel çalýþmalarýn da içerisinde yer aldýðý tatbikatý yaparken basýn mensuplarýna kapýlarýný açtý. Sabah sporundan arazi taramasýna, mermi atýþlarýndan maðara hedeflerine kadar tüm ayrýntýlarýn düþünüldüðü tatbikat, basýn mensuplarý tarafýndan da beðenilerek izlendi. Tokat-Niksar yolu üzerinde Ballýdere, Kurudere ve Ahmetalan köylerinin daðlýk kesiminde yapýlan tatbikatta senaryo gereði birçok faaliyet yapýldý.(cýhan) Daðlýk alanda tatbikat yapýldý. Tatbikat basýn mensuplarý tarafýndan da beðenilerek izlendi. Özel Harekat Komando timi, Tokat ýn yaný sýra Amasya, Sivas ve orum illerini de içine alan coðrafya içerisinde faaliyet gösteriyor.

17 PERÞEMBE 5 ARALIK Ýnsaný diðer varlýklardan farklý ve deðerli kýlan özeliklerden biri de Allah'ýn ilahi vahyine muhatap olmasýdýr. Kur'an-ý Kerim'in gönderiliþ amaçlarýndan birisi de insanýn ruh ve biyolojik olarak nasýl yaratýldýðý konusunda doðru ve saðlýklý bir bilgiye sahip olmamýzý saðlamaktýr. Kur'an-ý Kerim'de insanýn yaratýlýþýnýn iki safhada anlatýldýðýný görmekteyiz. 1. Hz. Âdem'in yaradýlýþý ile ilgili ayetler. Hz. Âdem'in yaradýlýþý ile ilgili ilahi ifadelerin geneline baktýðýmýz zaman, insan varlýðýnýn biyolojik yanýn su ve toprak karýþýmýndan þekillendirildikten sonra, yüce Rabbimiz tarafýndan ona ilahi bir ruhun verildiðini görmekteyiz. Secde sur. 7-9'da "Yarattýðý her þeyi en güzel yaratan, insaný baþlangýçta çamurdan halk edip sonra onun soyunu bayaðý bir suyun özünden var kýlan, sonra da þekillendirip kendi ruhundan ona üfleyen Allah'týr." Ýnsanýn yaradýlýþý ile ilgili ayetler bir yandan insana bazý bilgiler verirken bir yandan da onu inceleme ve araþtýrma yapmaya sevk etmektedir. "O halde insan neden yaratýldýðýna bir baksýn." (Tarýk 5) diye buyururken, bizi hem bilgi edinmeye, hem de yaratanýmýza inanmaya ve imanýn gereklerini yerine getirmeye çaðýrýr. Ýnsaný bir hücreden baþlayýp mükemmel bir varlýða dönüþtüren yaratma faaliyeti, Yüce Rabbimizin sonsuz ilim, irade ve kudretinin bir eseri olduðunu ortaya koymaktadýr. Bu konuyla ilgili ayetlere baktýðýmýz zaman, insanýn deðiþik yönlerine dikkatlerimizin çekildiðini görürüz. Mesela "Biz emaneti, göklere, yere ve daðlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, Kur'an-ý Kerim'in gönderiliþ amacý 5 Vahyin Iþýðýnda Veysel Uysal hotmail.com (sorumluluðundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doðrusu o çok zalim, çok cahildir" (Ahzap 72) "Ýnsan þüphesiz pek huysuz yaratýlmýþtýr" (Meâriç 19) "Ýnsan aceleci olarak yaratýlmýþtýr" (Enbiya 37) "Ýnsanýn en çok yaptýðý iþ, tartýþmadýr." (Kehf 54) "Doðrusu biz insaný meþakkat içinde yarattýk" (Beled 4) "Gerçekten insan Rabbine karþý çok nankördür. Doðrusu kendisi de buna hakkýyla þahittir." (Âdiyat 6-7) "Siz, hiçbir þeyi bilmezken Allah, sizi analarýnýzýn karnýndan çýkardý; þükredesiniz diye size kulaklar, gözler ve kalpler verdi." (Nahl 78) "Ýnsanlar arasýnda öyleleri vardýr ki, Allah'a bir yar (uçurum) kenarýndaymýþ gibi kulluk eder. Ona bir iyilik (lütuf) gelirse yatýþýr, baþýna bir bela gelirse yüz üstü döner. (isyan eder) Dünyayý da, ahiret'i de kaybeder. Ýþte apaçýk kayýp budur." (Hacc 11) "Ey insan! Seni yaratýp düzgün ve dengeli kýlan, seni istediði þekilde birleþtiren ihsaný bol Rabbine karþý seni aldatan nedir?" (Ýnfitâr 6-8) "Biz insaný katýþýk bir nutfeden yarattýk; onu imtihan edelim diye, kendisini iþitir ve görür yaptýk. Þüphesiz biz ona (doðru) yolu gösterdik. Ýster þükreder, isterse nankörlük eder." (insan 2-3) 2. Ýnsan yavrusunun oluþumu ve geliþimi ile ilgili ayetler. Bunlardan Mü'minûn sur 'de "And olsun biz insaný çamurdan (süzülüp çýkarýlmýþ) bir özden yarattýk. Sonra onu saðlam bir yerde nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka (aþýlanmýþ yumurta) yaptýk. Peþinden alakayý, bir parçacýk et haline soktuk; bu bir parçacýk eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladýk sonra onu baþka bir yaratýlýþla insan haline getirdik. Yapýp yaratanlarýn en güzeli olan Allah pek yücedir." Kur'an-ý Kerim'in geneline baktýðýmýz zaman iki tip insandan bahsettiðini görürüz. Birincisi: Allah'a ve ahiret gününe inanarak Allah'ýn iradesine teslim olan, Kuran'ýn mesajýný tam olarak algýlayarak hayat tarzýna dönüþtüren, Peygamberimizin ahlakýyla ahlaklanan insan. Onlar ki hal ve hareketlerinde devamlý hakký gözetirler. Menfaat ve çýkar hesaplarý uðruna insanlarý satmayan, heva ve hevesleri peþinde koþmayan, yalpa yapmayan, doðruluktan ve adaletten ayrýlmayan, yapýcý, ýslah edici, gerçeðin peþinde olan, Allah'ýn rýzasýný kazanmak için her türlü fedakârlýðý yapan, Kuran'ýn deyimi ile meleklerden bile üstün olama vasfýna haiz olan insan. Ýkincisi ise, yaradýlýþ öncesi meleklerin tanýmladýðý insan tipi; bozgunculuk yapan, kan döken, kin güden, Allah'a asi gelen, isyan eden, haram ve yasaklarý çiðneyen, tabiatý ve nesli helak etmeye çalýþan, ibadet yapsa bile, yaptýðý ibadetleri hayatýna yansýmayan, ahlakýný güzelleþtirmeyen, kötülüklerden alýkoymayan insan tipi. O, doðrunun ve gerçeðin düþmanýdýr. Fýrsat bulunca her þeyi alt üst eder, Allah'tan sakýnmaz, fitne çýkararak insanlarý bir birine düþürür. Kur'an-ý Kerim bu tip insanlarýn kalplerinde hastalýk olduðunu bildirir. (Bakara 10) Diðer bir ayette ise onlarýn gözleri vardýr gerçekleri görmez, kulaklarý vardýr duymaz, kalpleri vardýr gerçekleri hissetmez; iþte onlar esfelisafilîndirler.(aþaðýlarýn aþaðýsý) Buyurulur Rabbimiz insanlarý hem iyilikleri, hem de kötülükleri yapabilecek bir fýtratta yaratmýþtýr. Ýnsanda bulunan ruh ve nefis, iyilik ve kötülüðün temsilcileridirler. Yüce Rabbimiz aklýmýzý ve irademizi iyi yönde kullanmamýzý, yer ve göklerdeki her þeyi bizim istifademize sunduðunu, sorumlu bir varlýk olduðumuzu, þükran duygusu içerisinde iman edip, salih ameller iþlememizi bizden isteyerek, þeytanýn vesveselerine uyup, nefsimizin heva ve heveslerinin peþinden koþmamamýzý ister. Rabbimiz insanlarý, en güzel bir þekilde sorumlu bir varlýk olarak yarattýðýný "Siz baþýboþ ve sorumsuz olarak yaratýldýðýnýzý ve tekrar diriltilip hesaba çekilmeyeceðinizi mi zannediyorsunuz?" (Mü'minûn 115) buyurarak her davranýþýmýzýn kayýt altýna alýndýðýný, ceza ve mükâfatýn söz konusu olduðunu bildirir. Müþrikler de Allah'a inandýklarýný söylüyorlardý, fakat yeniden dirilmeye ve ahiret'e inanmýyorlardý. "ürümüþ kemikleri kim diriltecek? Diyor. (Ey Muhammed) De ki onlarý ilk defa yaratmýþ olan diriltecek. ünkü O, her türlü yaratmayý gayet iyi bilir" (Yasin 78-79) "Ýnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacaðýmýzý mý sanýr? Bizim onun parmak uçlarýný bile aynen eski haline getirmeye gücümüz yeter" (Kýyame 3-4) Dekart "Bir sanatkârýn, eserini yaptýktan sonra, bu benim eserimdir dercesine altýna imzasýný attýðý gibi yüce yaratanýmýz da benim kalbime ve gönlüme varlýðýnýn imzasýný atmýþ" der. Yaratanýmýz ruhumuza varlýðýnýn imzasýný attýðý gibi, parmaklarýmýzýn ucuna da sadece bize ait olan, deðiþmeyen imzalar attýðýna on dört asýr önce vurgu yapmýþtýr. Kiþiye özel birde avuçlarýmýzýn içine imza attýðýný da yeni öðrendik. 250 bin iþletmeye hekim zorunluluðu Ocak 2014 itibarýyla Türkiye de tehlikeli sýnýfa giren yaklaþýk 250 bin iþletmeye iþyeri hekimi mecburiyeti geliyor. ORUM 2.ASLIYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN cak 2014 itibarýyla OTürkiye de tehlikeli sýnýfa giren yaklaþýk 250 bin iþletmeye iþyeri hekimi mecburiyeti geliyor. Ýþyeri hekimi olmak için doktorlarýn, fiyatý 3 bin lirayý bulan kursa gitme ve iþyeri hekimi sertifikasý alma zorunluluðu bulunuyor. Fakat sertifika alan hekim sayýsý oldukça az. Bu yüzden uygulamanýn hayata geçmesine bir aydan kýsa süre kala deðiþikliðe gidiliyor. Tehlikeli iþyerlerinde çalýþacak hekimler için kurs ve merkezî sýnav kaldýrýlýyor. Yeni düzenlemeyle sayýsý 130 bini bulan doktorlar, kendi diplomasýyla iþyeri hekimliði yapabilecek yýlýnda siste- Dava konusu; orum ili. Merkez, Ovakarapýnar Köyü, Kurt Pýnarý Mevkii, CiltNo:3, Parsel No:283 sayýlý taþýnmazýn 2.504,27 nr'lik kýsmýnýn davacý idare tarafýndan kamulaþtýrma iþlemi yapýlmýþ olmasý nedeniyle, kamulaþtýrmayý yapan idarece mahkememizin yukarýda esas numarasý yazýlý dava dosyasýnda kayda alýnmýþ olan kamulaþtýrma bedelinin tespiti ve taþýnmazýn idare adýna tescili davasý açýlmýþ olup, duruþmasý mahkememiz duruþma salonunda yapýlacaktýr Sayýlý Kanun ile deðiþik 2942 Sayýlý az tehlikeli iþyeri de me dahil olacak 950 bin Kamulaþtýrma Kanununun 10/4 maddesi gereðince ilan olunur. Hakim bu hekimlerden istifade Resmi ilanlar: (Basýn: 1018) edebilecek. Sertifikalý T.C. ORTA KARADENÝZ KALKINMA AJANSI 2014 YILI PROJE TEKLÝF AÐRISI ÝLANI Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý (Referans Numarasý: TR83/14/YENERJÝ) ve KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý (Referans Numarasý: TR83/14/KOBÝ) iþyeri hekimi sadece çok tehlikeli iþyerleri için istenecek. Saðlýk Bakaný Mehmet Müezzinoðlu, Ýþyeri hekimliði konusunda yapýlan çalýþmalarda, 130 bin hekimimizin tamamý, mesaisinden sonraki süreçte iþyeri hekimliði yapabilir. açýklamasýnda bulunmuþtu. Kamu doktorlarý da mesai sonrasý görev yapabilecek. Konuyla ilgili deðiþikliðin bu hafta Meclis te görüþülmesi bekleniyor sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile Türkiye deki iþyerlerine hekim bulundurma zorunluluðu getirildi. Yasayla iþyerleri üçe ayrýldý. ok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli þeklinde. 1 Ocak 2014 ten itibaren 50 den az çalýþaný bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli iþyerlerinde hekim çalýþtýrmak zorunlu. 50 den az çalýþaný bulunan az tehlikeli iþyerleri ile kamu kurumlarý ise 1 Temmuz 2016 dan itibaren doktor çalýþtýracak. Yapýlan hesaplamalara göre Türkiye de 100 bin iþyeri hekimine ihtiyaç Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, 2014 yýlý bütçesinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek var. Fakat kurs ve sertifika þartý sebebiyle bin- Programý ve KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programlarý kapsamýnda uygun proje baþvurularýnýn kendisine sunulmasý için tarihi itibariyle ilana çýkmýþ bulunmaktadýr. Program kapsamýnda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarý TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali lerce hekim baþvuru Destek Programý için TL ve KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý için yapmýyor. Bu durumu TL öngörülmüþtür. ve iþyerlerinde gelen talebi dikkate alan bakan- Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý çerçevesinde verilecek destekler aþaðýda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasýnda olacaktýr: lýk, deðiþikliðe gitti. Asgari tutar: TL Sertifika mecburiyetini Azami tutar: TL kaldýrdý. Artýk iþyeri he- Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20'sinden az ve %75'inden fazla olamaz. Bu deðerlerin dýþýnda kalan destek taleplerini içeren projeler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali Destek Programý çerçevesinde verilecek destekler aþaðýda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasýnda olacaktýr: Asgari tutar: TL Azami tutar: TL kimliði için doktorun týp diplomasý yeterli olacak. Herhangi bir saðlýk kuruluþunda çalýþmayan bir hekim, ayda 217 saat iþyeri hekimliði yapabilecek. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve %50'sinden fazla olamaz. Bu deðerlerin dýþýnda kalan destek taleplerini içeren projeler deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. Bunun yaný sýra herhangi bir kamu-özel saðlýk Baþvurularýn KAYS üzerinden son baþvuru tarihi 28/02/2014 Cuma günü ve saat 23:50'dir. Yapýlan baþvurunun sistemden alman çýktýsý ve baþvuru anýnda istenen diðer tüm belgelerin matbu halleri ise Cuma saat 17:00've kuruluþunda çalýþan hekim, isterse aylýk 180 kadar elden veya posta yolu ile aþaðýda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaþan baþvurular deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. saatlik mesaisine ek Söz konusu programlar hakkýnda detaylý bilgi, Baþvuru Rehberleri ve eklerinin tamamý olarak artý 37 saat iþyeri internet sitesinden temin edilebilir. hekimliði görevini yerine getirebilecek. Mev- Kamuoyuna ilanen duyurulur. Adres : Kale Mahallesi Þükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ýlkadým /SAMSUN cut durumda iþyeri hekimleri çalýþanlara ayda Tel : tehlike sýnýfýna göre 4, Faks : (Basýn: 1309) 6 ve 8 dakika zaman Resmi ilanlar: Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), Samsun Erdoðan Cebeci Ýlkokulu na 'teknoloji sýnýfý' kurdu. YEDAÞ teknoloji sýnýfý kurdu eþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ.(YEDAÞ), Samsun YErdoðan Cebeci Ýlkokulu na 'teknoloji sýnýfý' kurdu. Samsun, Ordu, orum, Amasya ve Sinop il ve ilçelerinde gerçekleþtirdiði yatýrýmlarla müþterilerine kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sunmayý amaçlayan YEDAÞ, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) projeleriyle de her kesimin takdirini topluyor. Bölgesinde Enerjimizi Harekete Geçiriyoruz temasýyla 14 adet sosyal sorumluluk projesini adým adým hayata geçiren YEDAÞ, bir taraftan da ihtiyaç sahibi okullara teknoloji sýnýflarý kuruyor. Bu doðrultu da Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliði yaparak Yakakent ilçesindeki Erdoðan Cebeci Ýlkokulu na bilgisayar, yazýcý ve projeksiyon cihazý temin ederek, Teknoloji Sýnýfý kuran YEDAÞ, okulun öðrencilerine günümüzün vazgeçilmezi olan teknolojiyi kullanmalarýna destek oldu. Okul yönetimi olarak hazýrlanan sýnýfa, tüm gereçleri kullanýlabilir þekilde kuran ve öðrencilerin eðitimlerine sunan YE- DAÞ a teþekkür eden Okul Müdürü Ýsa Yazýcý, Teknoloji sýnýfý, okulumuzdaki öðrencilerin eðitim ve öðretim hayatýna olumlu etki saðlayacaktýr dedi. ÖÐRENCÝLERÝN EÐÝTÝMÝNDE TEKNO- LOJÝ ÖNEMLÝDÝR YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, günümüz dünyasýnda teknolojinin hayatýn her alanýnda kullanýldýðýný belirterek, Teknoloji çaðýný yaþayan dünyamýzda insanlarýn teknolojiye bakýþ açýsý oldukça yükseklerde. Bu doðrultuda eðitim hayatýna merhaba diyen öðrencilerimizin de küçük yaþta teknolojiyle tanýþtýrmak YEDAÞ ýn bir sosyal sorumluluðudur. Bizler de bu bilinçle hareket ederek, özelleþtirme öncesinde kullanýlan bilgisayarlarýn gerekli temizliklerini yaparak, günümüzdeki kullanýlan teknolojinin parçalarýný bilgisayarlarda aktif hale getirerek bir Teknoloji Sýnýfý hazýrladýk. Öðrencilerimizin baþarýlarýna YEDAÞ olarak katký verebiliyorsak, bu bizim için onurdur þeklinde konuþtu. YEDAÞ IN ÝÞ SÜ- RELERÝ TAMAMEN TEKNOLOJÝK Teknolojinin elektrik daðýtýmý pazarýndaki öneminin de farkýnda olduklarýný ve gerçekleþtirilen yatýrýmlarla Avrupa daki daðýtým þirketleriyle ayný düzeye geldiklerini kaydeden Türkoðlu, Türkiye de elektrik daðýtýmý sektöründe ilk defa bu kadar kapsamlý ve geniþ bir SAP sistemini YEDAÞ ýn kullanýyor. GIS tabanlý SAP IS-U, SAP-ERP nin tüm modüllerini, sistemimize entegre etmiþ ve en üst düzeyde kullanabilen Türkiye deki ilk ve tek elektrik daðýtým þirketiyiz. Teknolojik yatýrýmlar, YEDAÞ ýn her iþ sürecinde aktif halde çalýþmaktadýr. Amacýmýz ölçülebilir, þeffaf ve yönetilebilmek olmaktýr. Amacýmýz, Avrupalýnýn evinde, iþ yerinde kullandýðý elektriðin ayný þekilde bölgemizde de kaliteli ve kesintisiz kullanýlmasýdýr diye konuþtu.(ýha) ÖÐRETMENDEN ÝZGÝLER izen: Neþet ANBAR

18 18 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 orum Belediye ilk finali 5-1 kazandý SAHA : 2 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Emrah Okan, Ahmet Kandemirli, T.Samet Avcý ORUM BELEDÝYESPOR : Berkay, Engin, Dursun, Oðuzhan, Emircan, Murathan, Elvan, Fuat, Özgür, Fatih Emre, Fatih Ceylan, Akýn, Baran, Mert, Onur, Ahmet, Hakan, Hüseyin. ALACA BELEDÝYESPOR: Kadir, Yunus, Engincan, Seyit, Mücahit, Süleyman, Enes, Mücahit Can, Selami, Emir, Emirhan, Fýrat, Mehmet, Mehmet Tok, Alperen, Yunus, Süleyman, Zafer. GOLLER : 4. dak. Enes (Alaca Belediye), 7. ve 65. dakikalarda Dursun, 34. dak. Fatih Emre, 42. ve 50. dakikalarda Elvan, 55. dak Fatih Ceylan (orum Belediyespor). SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Mehmet Tuðluk. BÝLGE KAÐA TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Halit, Ercan, Ö. Gökhan, Mustafa Onur, Nedim, Mustafa Semerci, Ýhsan, Deniz, M. Özkan. MEHMETÝK ANADOLU LÝSESÝ : Recep Enes, F. Bahadýry Mustafa, S. Doðukan, Süleyman, Emre, Þakir, Abdurrahman, Halil, Esat. ÝLK YARI: 1-1 orum Anadolu: 1 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yüksel Basar, Halil Sönmez. ORUM ANADOLU LÝSESÝ : Serkan, Emre, F. Can, Evren, Yasin, Can, Abdulkadir, Hasan, Faruk, Ýlker. ÝSKÝLÝP ANADOLU LÝSESÝ : Taha, Soner, Oðuzhan, Erkan, Metin, Emre, Mehmet, Kadir. ÝLK YARI: 0-3 (Ýskilip Anadolu Lisesi) Aralýk Dünya 3Engelliler Güne nedeniyle Anadolu Özel Eðitim Mesleki Eðitim Merkezi Müdürlüðü nce düzenlenen masa tenisi turnuvasý düzenlendi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile ortaklaþa düzenlenen masa tenisi turnuvasýna Anadolu Ýþ Okulu Kulübü sporcularý katýldýlar. 20 sporcunun mücadele ettiði turnuvada yaþ 15 Final Grubunda Ubeþinci haftanýn en kritik maçýnda orum Belediyespor þampiyonluðun diðer güçlü adayý Alaca Belediyespor u 5-1 yenerek þampiyonluk yolunda ilk engeli geçti. 2 nolu sentetik çim sahada oynanan maça hýzlý baþlayan Alaca Belediyespor 4. dakikada Enes in attýðý golle rakibi önünde 1-0 öne geçti. orum Belediyespor bu gole erken cevap verdi ve 7. grubunda Türkiye üçüncüsü Büþra Ballý bu turnuvada da birinciliði kazandý. Ayný kategoride ikinciliði Esra Avcý kazanýrken üçüncülük ödülünü ise Seda Nur Gödek kazandý yaþ grubunda ise Tuðba Toy birinci olurken Damla evik ikinciliði Sümeyra Türk ise üçüncülük madalyasýnýn sahibi oldu yaþ erkeklerde ise Talha Ekinci birinciliði kazanýrken Yusuf iftçi ikinci sýrada yer alýrken üçüncülüðü ise Abdulkadir Acýsu üçüncü olmayý baþardý. dakikada Dursun l beraberliði saðladý. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda Fatih Emre ile maçta üstünlüðü yakalayan orum Belediyespor soyunma odasýna bu skorla önde girdi. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda Alaca Belediyespor un beraberlik baskýsý sonuç vermedi ve 42. dakikada Elvan la üçüncü golü bulan orum Belediyespor rahatladý. Bu dakikadan sonra Alaca Belediyespor un maça ortak olma çabasý sonuç vermezken ani ataklarla pozisyonlar bulan orum Belediyespor sahadan 5-1 lik galibiyet ve üç puanla ayrýlarak final niteliðindeki ilk maçýný kazandý. Bu galibiyetle orum Belediyespor 11 puanla liderliðini sürdürürken Alaca Belediyespor 7 puanda kaldý ve üçüncü sýrada yer aldý. U 15 Final Grubu Haftanýn Sonuçlarý: Alaca Belediyespor - Ýl Özel Ýdarespor : Gençlikspor - orum Belediyespor : 1-7 PUAN DURUMU TAKIMLAR O G B M A Y P 1. orum Belediye Ýl Özel Ýdare Alaca Belediye Gençlik Aralýk Cumartesi : Ýl Özel Ýdarespor - orum Belediyespor. Alaca Belediyespor Gençlikspor. Liseli Gençler Futsal da mücadele sürüyor Bilge Kaðan TML : 1 Ýnönü Anadolu : 4 Ýskilip Akþemseddin:6 Mehmetcik Anadolu:6 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Mehmet Tuðluk. ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ : Doðancan, Deniz, Sefa, Doðancan Günay, Adnan, Deniz, Ýbrahim Can, Hüseyin, Erkan, Özgür Deniz, Umut, Alican. ÝSKÝLÝP AKÞEMSEDDÝN ANADOLU LÝSESÝ : Murat, Ramazan, Sadýk, Hüseyin, Þahin, Burak, Ebubekir, Alpaslan Rýza, Özcan, Remzi, Ali Ercan, Tuncay. ÝLK YARI: 2-2 A. Öðretmen : 3- Ticaret Meslek : 2 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yüksel Basar, Halil Sönmez. ORUM ANADOLU ÖÐRETMEN LÝSESÝ : Ýlker, Mahmut, Enes, Nurullah, Bahadýr, Ý. aðrý, M. Ýsmet, Mustafa. Mehmet, Mücahit, Onur, Uður, A. Kürþat. TÝCARET MESLEK LÝSESÝ : Atakan, Yasin, Furkan, Sefa, Alper Kaðan, Ö. Faruk, O. Murat, M. Reþit, Burhan, Özkan, Oktay, Yusuf, Mehmet. ÝLK YARI: 2-1 (Anadolu Öðretmen Lisesi) Engelliler Günü nde Masa Tenisi Turnuvasý U 15 Final Grubunda orum Belediyespor þampiyonluk adaylarýndan Alaca Belediyespor u ikinci yarýda bulduðu gollerle 5-1 yenerek þampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladý. Kýrmýzý Siyahlý takým bu galibiyetle rakibinin umutlarýný bitirdi ve cumartesi günü Özel Ýdare önüne þampiyonluk kupasý için çýkacak. Yapýlan müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye girenlerin ödüllerini Okul Müdürü Selami Bolat, Müdür Yardýmcýsý Abidin iseli Gençler Futsal il Lbirinciliðinde gruplarda heyecan sürüyor. Katýlýmýn fazla olduðu branþlarda dün genç erkeklerde oynanan dört maçla gruplardaki heyecan devam etti. Bugün iki kýz ve iki erkek maçýnýn oynayacaðý gençler futsalda günün programý þöyle: Saat Ticaret Meslek - Osmancýk Ýsmail Karatay Saðlýk Meslek. (K) Saat Spor Lisesi- Bilge Kaan Ticaret Meslek Lisesi (K). Saat Kargý Lisesi - Bayat Lisesi (E). Saat Otelcilik Turizm Meslek Lisesi - Mukadder Akaydýn Anadolu Lisesi (E). Erkoçak, Beden Eðitimi Öðretmeni Þenay Kýroðlu ve Masa Tenisi Antrenörü Ergün Erkoçak tarafýndan verildi. Özel Ýdare umudunu son maça taþýdý: 3-0 SAHA : 2 No lu Dýþ Saha HAKEMLER: Furkan Alagöz, Vuslat Ay, Aslan Iðnak. ÝL ÖZEL ÝDARE GENLÝKSPOR: Onur, Furkan, Nafican, Ahmet, Oðuzhan, Abdullah, Yusuf Uzunçarþý, Ömer, Burak, Mert, Ýbrahim, Abdurrahman, Engincan, Yusuf, Tuðrul, Ahmet, Fahri. ORUM 1907 GENLÝKSPOR: Gökhan, Berkay, Ege, Baran, Ali, Berkant, Berke, Gürkan, Tugay, Mücahit, Mert, Oktay, Selahattin, Hamza, Eren, Abdullah, Asrýn, Samet. GOLLER : 9. ve 50. dakikalarda Burak, 38. dak. Abdullah. (Ýl Özel Ýdarespor). orum Belediyespor un pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðý Darýca Gençlerbirliði nde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor. Ligde son sekiz haftada büyük çýkýþ yaparak grupta zirveye ortak olan Darýca Gençlerbirliði Batman Petrolspor deplasmanýndan aldýðý bir puanýn verdiði moralle Belediyespor a hazýrlanýyor. Lider Düzyurtspor ile sekiz puanlýk farký ilk yarýnýn son iki haftasýnda kapatarak ikinci yarýya umutlarýný artýrmak isteyen Darýca Gençlerbirliði sahasýnda oynayacaðý orum Belediyespor maçýndan mutlak üç puanla ayrýlarak haftayý kayýpsýz geçmek amacýnda. Bu maçta alacaðý Güreþ de yeni kurallar 15 Final Grubu be- hafta ilk ma- Uþinci çýnda þampiyon adaylarýndan Ýl Özel Ýdarespor, 1907 Gençlikspor önünde aldýðý 3-0 lýk galibiyetle umudunu son maça taþýdý. üç puanla zirveye ortak olmak isteyen Darýca Gençlerbirliði nde Belediyespor maçý öncesinde takýmda sakat ve cezalý Final Grubunda oynadýðý dört maçta topladýðý 7 puanla haftaya ikinci sýrada giren Ýl Özel Ýdarespor þampiyonluk umudunu son maça taþýmak için 1907 Gençlikspor maçýna mutlak galibiyet için çktý. Final Grubundaki dört maçýndan da maðlubiyetle ayrýlan rakibi önünde hýzlý baþlayan Özel Ýdarespor. dakikada Burak ýn attýðý golle rakibi önünde 1-0 üstünlüðü yakaladý. Ýlk yarýda baþka gol olmayýnca ilk yarýyý Özel Ýdarespor 1-0 önde tamamladý. Ýkinci yarýnýn ilk dakikalarýnda Abdullah ýn attýðý golle skoru 2-0 yaparak rahatlayan Ýl Özel Ýdarespor Burak ýn 50. dakikada attýðý golle sahadan 3-0 galip ayrýlarak üç puanýn sahibi oldu. Bu galibiyetle Ýl Özel Ýdarespor 10 puanla son hafta maçýna þampiyonluk iddiasý ile girerken, 1907 Gençlikspor beþinci maçýndan da puansýz ayrýldý. Darýca da hesaplar galibiyet üzerine futbolcu bulunmuyor. Darýca takýma hafta baþýndan buyana tüm hazýrlýklarýný galibiyet doðrultusunda yapýyor. ILA Teknik Kurulu ve FILA Hakem Kurulunun Fyapmýþ olduklarý toplantýlarda en son Büyükler Dünya Þampiyonasýnýn deðerlendirmesi sonucunda aksayan bazý noktalar dikkate alýnarak Haziran 2013 den itibaren uygulanmaya baþlanan güreþ kurallarýnda bazý deðiþiklik önerileri hazýrlanmýþtýr. Her iki kurulun ortak görüþte olduðu ve deðiþmesi kesin olan aþaðýdaki kurallar Aralýk 2013 tarihlerinde Antalya da yapýlacak olan Büyükler Türkiye Þampiyonalarýnda uygulanacaktýr. 1- Teknik üstünlük sadece teknik puanlarda 7 puan farkýn oluþtuðu durumlarda olacaktýr. 5 puanlýk oyun ve iki tane 3 puanlýk oyundan dolayý olan teknik üstünlük iptal edilmiþtir. 2- Tehlikeli pozisyonda rakibini 5 sn tutan güreþçiye verilen 1 puan iptal edilmiþtir. 3- Kendi oyunu sýrasýnda enstantane tuþ (ototuþ) olan güreþçi 2 puan yerine 1 puan kaybedecek. 4- Yerde baþlama pozisyonu sadece klasik baþlama pozisyonunda olacak, künde baðlama ile baþlama iptal edilmiþtir. 5- Yerde baþlama pozisyonunda hata yapan güreþçi alttaki de üstteki de olsa cezalandýrma; hata yapan güreþçiye ihtar (O) rakibine 1 puan þeklinde olacaktýr. Hatayý alttaki güreþçi yapmýþ ise güreþ yerde, üstteki güreþçi yapmýþ ise güreþ ayakta baþlayacaktýr. 6- Yer güreþinde alttaki güreþçinin yapmýþ olduðu faul, minderden kaçýþ, oyundan kaçýþ ve sakatlýklardan dolayý durdurulan güreþ tekrar yerde baþlar. 7- Ayak güreþinde bütün faul, minderden kaçýþ, oyundan kaçýþ ve sakatlýklardan dolayý durdurulan güreþ tekrar ortada ayakta baþlar. 8- Ayakta yapýlan bütün oyunlar ve indirmelerde rakibini tehlikeli pozisyona getiremeyen ancak yerde arkasýna geçerek kontrol eden güreþçiye 2 puan verilir. 9- Ayakta yapýlan bütün oyunlar ve indirmelerde rakibini tehlikeli pozisyona getiremeyen ve yerde arkasýna geçerek kontrol edemeyen güreþçiye 1 puan verilir. 10- GR güreþte pasif güreþçinin cezalandýrmasý aþaðýdaki þekilde olacaktýr; 1. Ýhlal: Hakem onay aldýktan sonra müsabakayý durdurur ve pasif güreþçiyi sözlü olarak uyarýr. 2. Ýhlal: Hakem onay aldýktan sonra müsabakayý durdurur ve pasif güreþçiye ihtar (O) rakibine 1 puan verir ve pozisyon tercihini sorar. (Yerde baþlama pozisyonu sadece klasik yerde baþlama pozisyonunda olur, künde baðlama pozisyonu iptal edilmiþtir.) 3. Ýhlal: Hakem onay aldýktan sonra müsabakayý durdurur ve pasif güreþçiye ihtar (O) rakibine 1 puan verir ve pozisyon tercihini sorar. 4. Ýhlal: Hakem onay aldýktan sonra müsabakayý durdurur ve pasif güreþçiye ihtar (O) rakibine 1 puan verir ve pasif güreþçi 3 ihtardan dolayý diskalifiye edilir. Not : Yerde baþlama pozisyonunda üstteki güreþçi ellerini rakibinin tuþ bölgesine koyar bir dizi, iki dizi yerde veya iki dizi de havada olabilir. 11- Pasif güreþten dolayý verilen cezalara yapýlan itiraz kabul edilmez.

19 PERÞEMBE 5 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de 5 ARALIK T.C. orum 4. Ýcra Dairesi orum il, merkez ilçe, 2865 ada no, 13 parsel no, Ýbrahimçayýrý Mah. Mahalle/Mevkii, bahçeli, iki katlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: T.C. orum 2. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il, merkez ilçe Karacaören köyünde muhtelif YÝTÝK orum Vergi Dairesinde vergi mükellefiyim. Þahsýma ait arasý 3 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür. Cesur KILIN Ýsmet oðlu Mecitözü orum Doðumlu T.C.No: (.HAK:3382) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Hanife TEKE Mehmet kýzý 1995 orum Doðumlu (.HAK:3383) YÝTÝK orum Ýskilip Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Ali AKSOY Ýsmail oðlu 19/12/1972 orum Ýskilip Doðumlu (.HAK:3383) YÝTÝK orum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi ve orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Recep TOPKARAOÐLU Recep oðlu 1994 orum Doðumlu (.HAK:3379) YÝTÝK Tokat Vergi Dairesinde nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 100 TR markalý ve seri numaralý yazar kasama ait ödeme kaydedici cihazlara ait levhamý kaybettim. Hükümsüzdür. MSM Bektaþoðlu Teks. Sað. Tur. Ýnþ. Gýda San. ve Tic. Ltd. Þti. (.HAK:3378) YÝTÝK orum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Fatma ERSOY Mehmet kýzý 1956 Ýskilip Doðumlu (.HAK:3381) YÝTÝK orum Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Zeynep UÐUR Neþet kýzý 2000 orum Mecitözü Tanrývermiþ Köyü Doðumlu (.HAK:3372) YÝTÝK Tokat Gazi Osman Paþa Üniversitesi Turhal Meslek Yüksek Okulu Ýþletme Bölümünden almýþ olduðum çýkýþ belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Mahmut ANUR Abdullah oðlu Tokat Zile Doðumlu (.HAK:3372) yer ve fiyatlarda 11 adet arsanýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: orum Adliyesi 9 kiþilik 2014 mali yýlý 12 aylýk temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: orum Adalet Sarayý Saat: Ýl Saðlýk Müdürlüðü 2014 yýlý kalorifer yakýmý ve temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Müdürlüðü Gazi Caddesi No: 66 orum Saat: ARALIK Bölge Müdürlüðü- 7. Bölge Samsun Diðer Özel Bütçeli Kuruluþlar Karayollarý Genel Müdürlüðü 72 ( Amasya) ve 73 ( orum) Þube Þefliði yollarýnda kar mücadelesi yapýlmasý hizmet alýmý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No:380 Atakum/Samsun Saat: Hitit Üniversitesi Saðlýk, Kültür ve Spor Daire Baþkanlýðý Hitit Üniversitesi Fakülte/Yüksekokul öðrencilerinin Ring Servis Hizmeti için binek amaçlý taþýt kiralamasý iþi. Yer: Üçtutlar Mah. evre Yolu Bulvarý No:10 orum Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 UF 291 plakalý, 2012 model Fiat marka Linea 1.3 M.JET 95 HP tipli, Sedan cinsinde aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Karakaþlar Otomotiv evre Yolu Saat: T.C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) orum ilinde yapýlacak TSE Araç Kontrol Merkezi binasý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenleme yapým iþi. Yer: T. C. Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent ankaya / Ankara Saat: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Danýþma ve yönlendirme hizmeti alýmý iþi. Yer: Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüðü Üçtutlar Cad. No: 57 orum Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Malzemesiz genel temizlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüsü (Mühendislik Fakültesi yaný) Rektörlük binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Silahsýz özel güvenlik hizmeti alýmý iþi. (.HAK:3365) Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampusu (Mühendislik Fakültesi Yaný) Rektörlük Binasý 2. kat Ýhale Salonu Saat: ARALIK Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik Hizmet Binasý 3. kat orum Saat: T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi 19 FL 844 plakalý, 2012 model, Ford marka, PT2 tipli, gri (kum) renkli, yük nakli kullaným amaçlý, dizel yakýtlý aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýskilip Belediye Otoparký Saat: T.C. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Þoför, temizlik ve ofis personeli hizmet alýmý iþi. Yer: Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Hizmet Binasý Saat: ARALIK Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü 2014 yýlý 12 aylýk veri tabanýnda kayýtlra bir standart getirilmesi, baþvurularýn ve yapýlan iþlemlerin kolaylýkla takip edilebilmesi, sonuçlandýrýlabilmesi, geçmiþe dönük veri oluþturulmasý ve verilerin Yönetim Bilgi Sistemi ne kaydedilmesi hizmet alýmý iþi. Yer: Aile ve sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü Saat: T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum ili, merkez ilçe ayarýk Mahallesi nde 658 ada no, 6 parsel no da kayýtlý 3.073,00 m2 yüzölçümlü bað vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, Mecitözü ilçesi, Devletoðlan köyünde muhtelif yer ve fiyatlarda 3 adet tarla niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 01 YG 637 plakalý, 2007 model Chevrolet marka, Aveo tipli, gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Ýtfaiye Otoparký Mecitözü Saat: ARALIK orum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 8 adet 27 kiþilik araç ile personel taþýma iþi. Yer: orum L Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu Saat: Karayollarý Genel Müdürlüðü 7. Bölge Samsun Bölge Müdürlüðü KK nolu orum ili Ýskilip yolunun km sinde Haramidere ELEMAN ARANIYOR Granür plastik imalatýnda çalýþtýrýlmak üzere BAY-BAYAN vasýflý ve vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Ýnönü Cad. Ankara Yolu 2. Km. (.HAK:3362) No: 179 Tel: TORNACI ALINACAKTIR Makina imalatý sektöründe çalýþtýrýlmak üzere tornacý alýnacaktýr. Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr. KARACA MAKÝNA ÝMALAT SANAYÝ Hýdýrlýk Cad. No: 58/b Tel: ÝNSAN KAYNAKLARI PERSONELÝ Ofis programlarýna hakim, diksiyonu düzgün, üniversite mezunu, askerlikle iliþiði olmayan bay eleman. Ýrtibat için: Mali Müþavir Ali KÖSE Tel: epni Mah. Emniyet Sok No:2/17 SATILIK MANDIRA orum-ankara Yolu 19. Km de Sarimbey Köyü arazisinde m2, 300 baþlýk mandýra boþ þekilde müþtematý ile satýlýktýr. Fiyatý: 320,000,00 TL (Pazarlýk) Yýlmaztürk Emlak (.HAK:3380) Köprüsü nün yapýlmasý iþi. Yer: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarý No: 380 Atakum / Samsun Saat: ARALIK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 55 BT 001 plakalý, 2005 model, BMWmarka X5 tipinde, siyah renkte arazi taþýtýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Baþak Oto Parký (Ankara Yolu 2. Km. - orum) Saat: orum PTT Baþmüdürlüðü Ýþletme ve Teknik Birimler Müdürlüðü Hizmet binalarý ve eklerinin temizlik, ilaçlama, kalorifer yakma ve bahçe bakým iþi hizmet alýmý. Yer: orum PTT Baþmüdürlüðü Ýdari ve Mali Birimler Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: ARALIK Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü orum merkez Yavruturna Mahallesi 16 derslikli ortaokul yapýmý iþi. Yer: orum Özel Ýdaresi konferans salonu Saat: T.C Ýskilip (Sulh Hukuk Mah) Satýþ Memurluðu orum Ýli, Ýskilip Ýlçesi, Bahabey Mahallesi 905 Ada l Parsel Nolu arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,75 Yer: Ýskilip Belediye Mezat Salonu (Encümen Toplantý Salonu) Saat: T.C. 1. Ýcra Dairesi 19 FH 405 plakalý, 1997 model, Ford marka, Cargo 2520 tipli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Kültür Otoparký (epni Mah. Ýskilip Cad. No: 75) orum Saat: ARALIK T.C. orum 3. Ýcra Dairesi 19 TT 141 plakalý, 2001 model Peugeot marka, Partner 1.9 tipli sarý renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK 2014 T.C. Bayat Ýcra Dairesi Yeni mah. 40 ada 44 parsel de kain 5 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Bayat Hükümet Konaðý giriþ kapýsý önü Saat: OCAK 2014 T.C. orum 3. Ýcra Dairesi orum ili, merkez ilçe, Tozluburun köyü, Acem mevkii, 163 parsel de kayýtlý ,00 m2, tarla vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 TL Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu (.HAK:3337) Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 AT 079 plakalý, 2009 model Ford marka, Transit Connect tipli, beyaz renkli kamyonetin satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 FL 108 plakalý, 2011 model Renault marka Symbol tipi 2011 model Sedan cinsi gri renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 19 TU 465 plakalý Renault marka Symbol Auth 1.5 DCI. tipi 2010 model, Sedan cinsi, gri (platin) renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: orum Adalet Sarayý Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum merkez Yavruturna Mah. Mecitözü Þosesi mevkiinde, cilt 12, sayfa no 1171, 875 ada 37 parsel üzerinde 974,00 m2 yüzölçümlü iki dükkan ve 32 daireli kargir apartman niteliðinde taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: OCAK T.C. orum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu orum il merkez ilçe Ýkipýnar Mahallesi, Köyiçi mevkii, 125 ada, 3 parsel nolu avlulu ev ve ahýr niteliðindeki taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: 9.047,92 Yer: orum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: OCAK T.C. orum 2. Ýcra Dairesi 38 D 7396 plakalý, 2011 model, Ford marka, CCK1 tipli, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: Yer: Can Yediemin Fen Lisesi Car No: 33 orum Saat: OCAK 2014 T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum ili merkez ilçe, 346 ada no, 44 parsel no, Terlemez Ýþ Merkezi nde 7 baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: ÞUBAT T.C. orum 2. Ýcra Dairesi orum il merkez ilçe, 496 ada no, 4 parsel no, Bahçelievler Mahalle/Mevkiinde üzerindeki bina yýkýlýmýþ boþ arsanýn satýþý iþi. Muhammen bedel: orum Adliyesi Mezat Salonu Saat: BAYAN ELEMAN ALINACAKTIR Büro çay, temizlik ve yemek iþine bakacak bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Baþaranlar Ahþap Ltd. Þti. Organize Sanayi Bölgesi OSB 3. Cad. (.HAK:3367) (.HAK:3364) No: 11 ORUM Tel: * Binevler de T Tipi Villa Arsasý * 2003 model Ford Connet Sahibinden Satýlýktýr. Mür. Tel: Sahibinden Satýlýk Ýþyeri Üç katlý toplam 210 m2 merkezde bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr. Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak 3/D ORUM Tel: AVUÞOÐLU TURÝZM SEYAHAT ACENTASINA ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ Genç, giriþimci, diksiyonu düzgün Turizm ve Otelcilik veya Seyahat acenteliði bölümü mezunu tercihen Bayan (Bay larda baþvurabilir) çalýþma takým arkadaþlarý arýyoruz. avuþoðlu Turizm Seyahat Acentesi (.HAK:3376) Adres: Gazi Caddesi No: 22 Kat: 3 Tel: LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ORBA EÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ORUM Devren Satýlýk Ýþyeri Halen faal durumda 200 m2, 2 katlý, müþteri potansiyeli mevcut mobilya (.HAK:3322) ÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (.HAK:3777) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ HIZLI TÜKETÝM MALLARI DAÐITIMINDA VE SATIÞINDA GÖREV ALACAK ALIÞMA ARKADAÞLARI ARIYORUZ. ARKADAÞLARIMIZIN 1. B SINIFI EHLÝYETE SAHÝP, 2. SRC BELGESÝNE SAHÝP, 3. ASKERLÝK GÖREVÝNÝ BÝTÝRMÝÞ, 4. EN AZ YÜKSEK OKUL MEZUNU ÞARTI ve GELÝÞÝM VE PERFORMANSA ÖNEM VEREN 5. SATIÞA YATKIN VE DENEYÝM SAHÝBÝ OLMALARI GEREKMEKTEDÝR. ÞARTLARA UYAN ARKADAÞLARIMIZIN ADRESÝMÝZE FOTOÐRAFLARI ÝLE BÝRLÝKTE ÞAHSEN BAÞVURMALARINI RÝCA EDERÝZ. (NOT:BAÞVURULAR GÝZLÝ TUTULACAKTIR) SEYDÝM DAÐITIM PAZ. AÞ. (.HAK:3375) ACÝL DEVREN SATILIK KURUYEMÝÞ DÜKKANI Ýþ deðiþikliði nedeniyle Cemilbey Caddesi üzerinde müþteri potansiyeli olan park karþýsýnda faal durumda satýlýk kuruyemiþ (.HAK:3371) KÝRALIK KANTÝN orum Özel Hastanesi kantin iþletmesi 1 (bir) yýl süreyle teklif usulü kiraya verilecektir. Ýrtibat: Türker Cengiz (.HAK:3351) BAHELÝEVLER MAHALLESÝ. M. AKÝF ERSOY 1. CADDE NO:9 dükkaný. Mür. Tel: aksesuar dükkaný satýlýktýr. Mür. Tel: Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D iðdem Tepe Bahçeleri orum Osmancýk Karayolu na sýfýr çevre yoluna 6 km. mesafede Sarmaþa mevkiinde orum manzaralý SATILIK PARSELLER 930 m2 tam tel örgü ve sürekli su. DERHAL TAPU VERÝLÝR (.HAK:2070) (.HAK:3339) Düðün, niþan, mevlit ve toplantý yemekleri verilir. ELEMAN ARANIYOR Corel Draw - Auto Cad paket programlarýna hakim CNC Operatörlüðüne yetiþtirilmek üzere askerliðini yapmýþ eleman (.HAK:3220) aranýyor. Tel: Bay - Bayan Milli Eðitim Müdürlüðü nden sertifikalý Direksiyon Usta Öðreticileri alýnacaktýr (.HAK:3297) Ýlgilenenlerin Özel orum Sürücü Kursu na müracaatlarý rica olunur. Mür. Tel: KAZANCI ve ELEKTRÝKÝ ALINACAKTIR Orta Anadolu Tarým Gýda A.Þ de çalýþmak üzere tecrübeli Kazancý ve Elektrikçi alýnacaktýr. (.HAK:3335) ELEMANLAR ARANIYOR Büro elemaný bayan, evli olmasý, tercihen Ýngilizce bilen, Makina Mühendisi, evli, tercihen Ýngilizce bilen, Makina Teknikeri ve Ressam Kaynakcý elemanlar alýnacaktýr. Baþvurularýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Ýnþaat Isý Sistemleri Tic. ve San. A.Þ. Adres: Organize San. Bölgesi 7. Cad. No: 15 (.HAK:3374) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz bay elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Menekþe Asansör Tel: Baþvurular için ve

20 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Belediyespor güç ve taktik çalýþtý azar günü ilk yarýnýn son deplasman maçýnda Darýca PGençlerbirliði ile karþýlaþacak olan orum Belediyespor dün yaptýðý çalýþma ile bu zorlu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Teknik Direktör Sedat Özbað yönetiminde yapýlan çalýþmaya sakatlýklarý devam eden Oðuzhan Saraçoðlu ve Okan ile birlikte hasta Ýmam katýlmadýlar. Isýnma hareketleri ile baþlayan antrenmanda daha sonra yarý sahada güç çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý futbolcular fiziksel olarak bu zorlu maça hazýrlamaya çalýþtýðý gözlendi. Bu çalýþma sýrasýnda kasýðýndan sakatlanan Osman Bodur antrenmaný yarýda býraktý. alýþmanýn son bölümünde ise beþerli gruplar halinde pas ve pres çalýþmasý yaptýran Teknik Direktör Sedat Özbað, bu bölümde futbolculardan isabetli pas yapmalarý ve rakibe boþ alan býrakmamalarý konusunda sýk sýk uyarýlarda bulundu. orum Belediyespor, Darýca Gençlerbirliði maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çift kale maçla sürdürecek. Üstünel den yakýn takip orumspor lidere bileniyor... orumspor pazar günü evinde oynayacaðý Bar- maçýnýn hazýrlýklarýný dün yaptýðý pas ça- týnspor lýþmasý ile devam etti. Nazmi Avluca sahasýnda saat de baþlayan antrenman Teknik Direktör Sunay Güneþ yönetiminde yapýldý. Soðuk hava nedeniyle oldukça zorlu geçen antrenman ýsýnma hareketleri ile baþladý. Beþe iki pas çalýþmasý ile devam eden antrenman daha sonra yarý sahada çift kale maçla devam F utbol Federasyonu Samsun Bölge Antrenörü Osman Üstünel dün oynanan U 15 Final Grubu maçlarýný izledi. Federasyon tarafýndan milli takým alt yapýlarýna alýnacak isimleri belirlemek amacýyla illerdeki maçlarý takip eden Milli Takým Bölge Antrenörü Osman Üstünel dün oynanan Ýl Özel Ýdarespor Gençlikspor ve orum Belediyespor - Alaca Belediyespor maçlarýný takip etti. Beraberinde Futbol Federasyonu Kent Antrenörü Alpay Ardýk ve FTEM Antrenörü Selahattin Karaca ile birlikte bu maçlarý takip eden Osman Üstünel oluþturulmasý düþünülen milli takýma yaþý tutan futbolcularla ilgili bilgiler aldý. amacýna ulaþamýyorlar. orum Belediyespor un genç futbolcusu Bilal i milli takým ve Samsunspor için izlemeye gelenler bu haftada göremediler. Gaziantepspor ile oynanan Türkiye Kupasý maçýndaki performansý ile tüm Türkiye nin dikkatini üzerine çeken Bilal için o maçýn ardýndan Federasyon ve kulüpler takibe aldýlar. O maçtan sonrada Teknik Direktör Sedat Özbað ý bazý maçlarda 18 kiþilik kadroya alsada sahaya almadý. Son olarak ýksalýnspor ile oynanan maçýn 18 kiþilik kadrosunda yer alan Bilal için Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Ýbrahim Güven ile Futbol Federasyonu Bölge Antrenörü Osman Üstünel izlemek için geldiler. etti. Teknik Direktör Sunay Güneþ taktik çalýþma sýrasýnda futbolculardan pas atarken dikkat etmelerini ve kesinlikle isabetsiz pas atmamalarý istedi. Safranbolu galibiyetinin verdiði moralle çalýþan kýrmýzý siyahlý takým soðuk hava nedeniyle çalýþma sýrasýnda hayli zorlandýðý gözlendi. orumspor Bartýnspor provasýný bugün saat da Kýrýkkale Yahþihanspor ile Nazmi Avluca Sahasýnda yapacaðý çift kale maçla sürdürecek. Bilal takip edilemiyor... orum Belediyespor un genç futbolcusu Bilal i hafta sonu milli takým ve Samsunspor için izlemeye gelenler yine baþarýlý olamadý. Forma þansý bulamayan genç futbolcuyu izlemek isteyenler bir türlü Bilal Maçýn zora girmesi üzerine Teknik Direktör Sedat Özbað genç futbolcuya bu maçtada forma vermeyince izlemeye gelenler yine amaçlarýna ulaþamadýlar. Milli takým ile birlikte Samsunspor içinde futbolcu takip eden Güven ve Üstünel genç futbolcuyu önümüzdeki haftalarda takip etmeyi amaçlýyorlar. orum Güreþ Ýl Tem- Hüseyin Teke silcisi ve orum Belediyespor Güreþ Antrenörü Ruþen etin Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý makamýnda ziyaret etti. Görüþmede Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü, Uluslararasý Güreþ Hakemi Ýsmail Eker de hazýr bulundu. orum da yapýlmasý hayal olan bir þampiyonanýn Rektörümüz Prof. Dr. Alkan ýn özverili çalýþmalarý ve gayretleri sonrasýnda gerçekleþeceðini belirten orum Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, Hitit Üniversitesinin spor dahil olmak üzere her alanda büyük bir geliþme kaydettiðini, yapýlan çalýþmalarýn takdire þayan olduðunu açýklayarak 2016 yýlýnda ilimizde gerçekleþtirilecek olan Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý nda (WUC 2016), güreþ camiasý olarak her türlü hizmete hazýr olduklarýný ifade etti. orum Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke, Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya adýna, ata sporumuza orumspor un pazar günü evinde oynayacaðý grup lideri Bartýnspor maçýna galibiyet primi verenlerin sayýsý artýyor. Kýrmýzý Siyahlý takým ligde son iki deplasman maçýndan üçer puanla dönerek büyük moral bulmuþtu. Yeni sezonda sahasýnda henüz galibiyet sevinci yaþayamayan orumspor da futbolcu- orumspor a 500 lira ceza orumspor a bir ceza daha. Bölgesel Amatör Lig 6. gruptaki temsilcilerimizden orumspor a Etimesgut Belediyespor maçýndan dolayý 500 lira ceza verildi. Amatör Futbol Disiplin Kurulu önceki gün yaptýðý toplantýda orumspor a Etimesgut Belediyespor maçýnda takým halinde sportmenliðe aykýrý hareketi nedeniyle 500 lira para cezasý verdi. Kýrmýzý Siyahlý takýmönceki haftalarda da gördüðü sarý ve kýrmýzý kartlardan dolayý cezalar yemiþti. Rektör Alkan a Güreþ camiasýndan teþekkür Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke ve antrenör Ruþen etin 2016 Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn orum da yapýlacak olmasýna verdiði katkýlardan vermiþ olduðu desteklerden dolayý Rektörümüz Prof. Dr. Alkan a þilt takdim ederek gerçekleþtirmiþ olduðunuz deðerli çalýþmalardan dolayý teþekkür ederim dedi. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, Üniversitelerarasý Fatih Bolat ýn talipleri artýyor Manisaspor un ardýndan Sancaktepe Belediyespor da Fatih Bolat ý yakýn takibe aldý. atih Bolat attýðý gollerle þimdiden transferin gözde Fisimleri arasýna girdi. Geçtiðimiz sezon orumspor formasýyla gösterdiði performansla Ayvalýkgücüspor a transfer olan Fatih Bolat beklentilerin aksine yeni takýmýnda gösterdiði performansla þimdiden transfer listelerine girmeyi baþardý. Genç futbolcu ligde oynadýðý maçlarda attýðý 7 Bartýnspor primi artýyor dolayý teþekkür ziyaretinde bulundu ve kendisine çiçek verdiler. larý Bartýnspor maçýna daha iyi motive edebilmek için baþlatýlan prim kampanyasýna ilk olarak Kadir Þimþek bin lira ile baþlatmýþtý. Dün yapýlan görüþmeler sonunda Best&Max Otopark Sahibi Menderes Demir ve Radyo Gün personelide Bartýnspor maçýnda alýnacak galibiyete biner lira prim vereceklerini açýkladýlar. orumspor Genel Kaptaný Güngör Atak bu kampayaya katýlýmlarýn hafta sonuna kadar devam edeceðini söyledi. Dünya Güreþ Þampiyonasý nýn (WUC 2016), üniversitemizde yapýlacak olmasýndan büyük bir mutluluk duyduðunu belirterek dünyanýn pek çok ülkesinden 100 lerce spor insanýnýn katýlýmý ile gerçekleþtirilecek etkinliðin ilimiz/üniversitemiz açýsýndan büyük bir önem taþýdýðýný ifade etti. Þampiyonanýn tüm paydaþlarýmýzla baþarýlý bir þekilde yapýlacaðýna inandýðýný belirten Rektörümüz Prof. Dr. Alkan, bu sürece katký saðlayan herkese teþekkür etti. Rektör Alkan a Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke plaket ve çiçek verdi golle takýmýnýn en golcü ismi olmayý baþardý. Fatih Bolat için daha önce Manisaspor un transfer listesine girdiði öðrenilmiþti. Son olarakta orum Belediyespor un grubunda mücadele eden Sancaktepe Belediyespor un Fatih Bolat için orum dan bilgi istediði ve takibine aldýðý öðrenildi. Devre arasýndaki transfer döneminde Fatih Bolat Fatih Bolat transferin gözde isimleri arasýna girdi

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝSTANBUL DÝÞHEKÝMLERÝ ODASI OCAK 2012 E-BÜLTEN BÝLÝMSEL TOPLANTILAR Porselen Laminalarýn Adeziv Simantasyonu Yeditepe Üniversitesi Diþ Hekimliði Fakültesi Protetik Diþ Tedavisi Anabilim Dalý öðretim üyesi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni

ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Kadýnlara ve Gençlere Yeni Fýrsatlar 1 Temmuz 2009 sayý 1 ÝÞKUR Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bülteni Aktif Ýstihdam Tedbirleri Projesi II Bu program, AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan desteklenmektedir.

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

Eðitim Baþvurularý Hakkýnda; -Eðitim katýlýmcý sayýsý ve eðitim tarih deðiþiklikleri Odamýz tarafýndan belirlenmektedir. -Eðitimlerimizle ilgili tüm güncel bilgiler www.corlutso.org.tr internet adresindeki

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Akýlcý Çözümler Üretiyoruz Türev Ürünlere Ýliþkin Eðitimler EÐÝTÝMÝN AMACI Kýyýyý gözden kaybetmeye cesaret edemeyen insan yeni okyanuslar keþfedemez. Andre Gide Bu eðitimde katýlýmcýlara, VOB ürünlerin

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Fiilen 1987, resmen ise 1992 Yýlýnda Adapazarý nda kuruldu. Kýsa sürede büyüyerek dünyanýn önde gelen Alçak Gerilim Þalt Cihazlarý üreticileri arasýnda yerini aldý. 25. 000 m 2 si kapalý alan olmak üzere

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm

Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay aþm yeni Öðrenci Seçme ve Yerleþtirme Sistemi DERSHANELERÝ Sýnav gerçeðiyle ve gerçeðine uygun sýnavlarla ne kadar sýk yüzleþirseniz onu o kadar iyi tanýrsýnýz. Sýnavý tüm ayrýntýlarýyla tanýmak, onu kolay

Detaylı

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn

Toplantýya, Ýçiþleri Bakaný Sayýn i kkadýn dostu entlere doðru Tt owa rreds w l Kadýn Dostu Birleþmiþ Milletler Kadýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak Programý BMOP Bülteni ies nd y ci fomen Sayý:

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı