Aile hekimleri tepkili

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aile hekimleri tepkili"

Transkript

1 Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. * HABERÝ 5 DE Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla basýn açýklamasý yapýldý. 5 ARALIK 2013 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Ünlü sanatçý Hülya Avþar'ýn "Formumu beyaz leblebiye borçluyum" açýklamasý, orumlu leblebicileri sevindirdi. * HABERÝ 7 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Misafir Araplar Türkçe öðreniyor Ýmam Hatip Lisesi nde düzenlenen kursa çok sayýda Arap kökenli sýðýnmacý katýlýy- orum da misafir olarak ikâmet eden Araplar için Türkçe kursu açýldý. Halk Eðitim Merkezi (HEM) tarafýndan düzenlenen kursa, Suriye baþta olmak üzere Irak, Filistin ve Ýran dan gelen 65 kursiyer katýlýyor. * HABERÝ 10 DA (.HAK:3338) Aile hekimleri tepkili Leblebicilerden Hülya Avþar a teþekkür Külcü yeniden aday AK Parti Genel Merkezi Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü yeniden baþkan adayý gösterildi. Geçtiðimiz haftadan bu yana süregiden gerginlik ve mücadelenin ardýndan AK Parti Genel Merkezi, orum Belediye Baþkan Adayýnýn Muzaffer Külcü olmasýna karar verdi. Külcü nün adaylýðý AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan a teblið edilirken, orum Belediye Baþkan Adayý nýn bugün Ýstanbul Haliç Kültür Merkezinde saat:13.00 de AK Parti Genel Baþkaný Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanacaðý duyuruldu. Kýnýk Köyü nde baþlatýlan doðal hindi yetiþtiriciliði uygulamasý, kanatlý hayvan sektörü açýsýndan örnek göster- Kýnýk ta organik hindi yetiþtiriciliði Ýlk açýklama Ceylan dan AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yeniden Belediye Baþkan Adayý belirlendiðini açýkladý. Ceylan, yaptýðý açýklamada, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan Mahalli ve Ýdari Yerel Seçimlerinde halen Belediye Baþkanlýðý görevini yürüten Muzaffer Külcü Bey, Genel Merkezimiz tarafýndan orum Ýl Belediye Baþkan Adayý olarak tarafýma teblið edilmiþtir. Öncelikle orumumuz için, partimiz için ve memleketimiz için hayýrlara vesile olmasýný diliyorum. Sayýn Belediye Baþkanýmýz Muzaffer Külcü Bey'i tebrik eder, tekrar almýþ olduðu bu görevde baþarýlar dilerim. 5 Aralýk 2013 Perþembe günü Ýstanbul Haliç Kültür Merkezi nde saat 13.00'de Sayýn Genel Baþkanýmýz ve Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ýn da katýlacaðý ve Milletvekillerimizin de hazýr bulunacaðý aday tanýtým programý yapýlacaktýr. Saygýlarýmla kamuoyuna duyurulur. ifadelerine yer Ahmet Sami Ceylan verdi. orum merkeze baðlý Kýnýk Köyü nde baþlatýlan doðal hindi yetiþtiriciliði uygulamasý meyvelerini vermeye baþladý. Kýnýklý çiftçilerden Fatih Þenol, hayata geçirdiði örnek uygulama ile kýsa sürede adet hindi yetiþtirmeyi baþardý. AK Parti Genel Merkezi, orum Belediye Baþkan Adayýnýn Muzaffer Külcü olmasýna karar verdi. * HABERÝ 11 DE OKA 2014 Hibe Programý'ný duyurdu OKA'dan 26 milyon TL lik hibe çaðrýsý Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), 2014 yýlý Teklif aðrýsý Bilgilendirme Toplantýsý'ný SMMMO Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi yýlý için 26 milyon TL'lik kaynak ayýran OKA, kamu kurumu, STK ve KOBÝi'lerden proje bekliyor. * HABERÝ 3 DE Vali Sabri Baþköy, Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Verimli hizmet talimatý Vali Sabri Baþköy, Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. * HABERÝ 6 DA Alaca MYO ya 4 yeni bölüm Hitit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu na 4 ayrý bölümün açýlmasý onaylandý. * HABERÝ 4 DE Baþköy, orumlu STK ve KOBÝ'lere proje çaðrýsýnda bulundu. Vali Sabri Baþköy, KOBÝ, yerel yönetim ve STK'lara proje çaðrýsýnda bulundu Küstüm oynamýyorum demek yok Vali Sabri Baþköy, OKA tarafýndan açýklanan 2014 Hibe Programý için orumlu STK ve KOBÝ'lere proje çaðrýsýnda bulundu. OKA yönetiminin projelerin kabulünde herhangi bir dahlinin bulunmadýðýný hatýrlatan Vali Baþköy, "Projeniz kabul olmadýðýnda küstüm oynamam demek yok. ocuðunuza özen gösteri gibi, projenize özen göstermeli ve proje kurallarýna harfiyyen uymada titiz olmalýsýnýz." dedi. Yeni programlarla birlikte ön lisans program sayýsý 70 e, lisans bölüm sayýsý 49 a ve yüksek lisans doktora programý sayýlarý 21 e * HABERÝ 3 DE Proje Koordinasyon Sorumlusu Þahin Özcan, TSO yu ziyaretinde proje hakkýnda bilgi verdi. Geleceðin liderleri yetiþecek * HABERÝ 2 DE

2 2 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Külcü yine Muzaffer' Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yeniden AK Parti Belediye Baþkan adayý olarak belirlendiði dün sabah netleþti. 1 haftayý aþkýn süredir AK Parti Belediye Baþkan Adayýnýn belirlenmesinde yaþanan gerilim nihayet son buldu; genel merkez mevcut Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'de karar kýldý. Dün saat 01.38'de(gece) adaylýk haberini alan Külcü'nün yakýn çevresine anketlerde kendisine gösterilen teveccühü kastederek, "orumlu'nun dediði oldu, orum kazandý, orumlu kazandý" dediði öðrenildi. Gerilimi bol süreçte doðru haber kaygýsý Süreç içinde taraflar arasýnda çok ciddi güç mücadelesi yaþandý. Manipülasyonlar aldý baþýný gitti. Tarafsýz, doðru ve saðlýklý bir bilgi alýp kamuoyuna duyurmak için bayaðý çaba gösterdik. Aday belirlenme sürecinde teyit ettirdiðimiz her duyumu Kulis Notlarý'nda okurlarýmýz ile paylaþtýk. Bu zaman zarfýnda Külcü ve muhalifleri arasýndaki mücadelenin orum'u da gerdiðini ençlik ve Spor Bakanlýðýnýn, Türkiye'ye Avrupa Gve UEFA standartlarýnda statlar kazandýrmak için baþlattýðý proje kapsamýnda inþaatlar tüm hýzýyla sürüyor. Bakanlýktan edinilen bilgiye göre ilk etapta 11 kent, 2014 yýlý içinde yeni statlarýna kavuþacak. Seyirci kapasitesi bin arasýnda deðiþecek statlarýn, 2014 yýlý sonuna kadar Türk futbolunun hizmetine sokulmasý hedefleniyor. Bursa ve Afyon, yeni statlarýna diðer kentlerden daha erken kavuþacak þehirler. Her iki kentteki stat yapýmýnda sona yaklaþýlýrken, inþaatlarýn yüzde 90'ý tamamlandý. Malatya futbolunun hizmetine sunulacak 25 bin kiþilik stadýn inþaatýnda yüzde 70 oranýnda yol alýndý. üþterilerin derdi- dinlemek için Mni her bankada oluþturulan tüketici haklarý masasý, 'ikna odasý' gibi çalýþýyor. Bankacýlar, müþterileri "Dava açmayýn kaybedersiniz" diye caydýrmaya çalýþýyor. Vatandaþlarýn bu tuzaða düþmemesi gerekiyor. Müþterilerinin açtýðý davalarla baþ edemeyen bankalar, çözümü 'ikna odalarý' kurmakta buldu. Bu odalarda hakkýný arayan müþterilere "Boþ yere dava açmayýn kaybedersiniz. Bir de üstüne avukatlýk masrafý ödemek zorunda kalýrsýnýz" denilerek davadan vazgeçirilmeye çalýþýlýyor. Söz konusu birim Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme kimse yadsýyamaz. orumlu'ya siyasette yaþanan kulisleri en güvenilir þekilde aktarabilmek için çabaladýk durduk: Yaþanan bunca hengameye, girdaba raðmen doðruya en yakýn bilgileri objektif bir pencereden sunduðumuzu düþünüyoruz. Tansiyon düþer artýk AK Parti'de Belediye Baþkan Adayý'nýn belirlenmesi þehirde tansiyonun düþmesi, sularýn durulmasý, kavganýn en azýndan þimdilik sona ermesi bakýmýndan iyi oldu. Bundan sonra memlekete yapýlanlara, yapýlmayanlara, orumlu'nun kazançlarýna bakýp, kýrmadan, dökmeden, yapýcý, yön gösterici bir üslupla yine doðru olaný dillendirmeye devam edeceðiz. Bu köþede mevzuya dair her orum'daki stat ise belediye tarafýndan inþa eedilecek. Kurumu'nun (BDDK) aðustosta yayýmladýðý bir genelgeyle kuruldu. Her bankanýn Tüketici Haklarý Masasý benzeri bir kurmasý, baþýna da bir genel müdür yardýmcýsý getirmesi zorunlu kýlýndý. Söz konusu uygulama, þikâyeti olan, haksýzlýða uðradýðýný düþünen müþterinin muhatap bulmasýný amaçlýyor. Bu amaçlanmasýna raðmen uygulama tüketici açýsýndan tam tersi sonuçlar doðuruyor. ünkü birim yöneticisi olan genel müdür yardýmcýsýnýn öncelikli amacý müþteriyi davadan vazgeçirmek. Bu da söz konusu kararýn içinin boþalmasýna neden oluyor. Avukat Ýsmail Altay, bu birimlerin 'ikna odasý' gibi çalýþtýðýný vurgulayarak, "BDDK'nýn genelgesi olumlu. Ancak sonuç alýnmasý için baðýmsýz bir yönetim kurulu üyesinin atanmasý daha doðru olur. ünkü bankacýlar çalýþtýðý kurumun aleyhine çalýþamaz" dedi. yorumumuzda olup biten geliþmelerin taraflara saðlayacaðý menfaatleri deðil, orum'a saðlayacaðý katma deðerlere dikkat ettik. Yani siyaset dýþýnda yer aldýklarý halde siyaseti dizayn etmeye çalýþanlarýn elinin boþ çýktýðýný da bir kez daha görmüþ olduk. Sýra CHP'de AK Parti'nin adayý belirlendiðine göre, CHPde en kýsa sürede adayýný belirleyecektir herhalde. MHPseçim yarýþýna erken girmiþti zaten. Demokratik bir seçim yarýþý yaþamak dileðiyle. Ýnþaallah orum ve orumlu kazanmýþtýr. Hepimizin hakkýnda hayýrlýsý olsun. Erdoðan ýn çizgileri damga vurdu AK Parti Belediye Baþkan Adayý nýn belirlenme sürecinde yaþanan gerilimli mücadeleyi ve sonucu en iyi yansýtan Hakimiyet Leblebi Keyfi izeri Karikatürist Erdoðan Oruç un çizgileri oldu. Web sayfamýzda dün yayýnladýðýmýz bugün de Leblebi Keyfi nde çýkacak karikatür, yayýnladýðýmýz andan itibaren büyük ilgi gördü. Stat inþaatlarý sürüyor Futbol turizminin merkezi olma yolunda ilerleyen Antalya'da yapýmý devam edilen 33 bin kiþilik modern stat yüzde 30 oranýnda bitti.gençlik Ve Spor Bakanlýðý ile belediyenin iþbirliðinde Konya'ya kazandýrýlacak ve Selçuklu döneminin izlerini taþýyacak stadýn ise yüzde 50'si tamamlandý.eskiþehir, Samsun, Sivas kentlerinde devam eden stat inþaatlarýnda yüzde 20'lik yol katedildi. Gaziantep, Manisa Akhisar ve Manisa Turgutlu'daki stat inþaatlarýnda yüzde 10, Sakarya'da ise yüzde 5'lik bölüm geride kaldý. orum'daki stat ise belediye tarafýndan inþa edilecek. (AA) illi Eðitim MMüdürlüðü ile Dünya ocuk ve Gençlik Derneði nin ortaklaþa hazýrladýðý, orum Ticaret ve Sanayi Odasý nýn yaný sýra Hitit Üniversitesi, Ýl Özel Ýdaresi, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ve Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü nün ortaklýðýnda oluþturulan Geleceðin Liderlerini Yetiþtirmek adlý proje, 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren hayata geçirilecek. orum, Geleceðin Liderlerini Yetiþtiriyor sloganý ile baþlatýlan çalýþma kapsamýnda üstün yetenekli çocuklara çeþitli eðitim programlarý ve uygulamalý eðitimler verilerek, daha geniþ bir vizyona sahip olmalarý hedefleniyor. Projenin kapsam ve amaçlarý hakkýnda bilgiler veren Proje Koordinasyon Sorumlusu Þahin Özcan, Bilim Sanat Merkezi nde okuyan Bankalarýn yeni tuzaðý Müþterilerin derdini dinlemek için her bankada oluþturulan AK Parti de gerilimli bir süreçten sonra orum Belediye Baþkan Adayý Muzaffer Külcü oldu. Memleket için hayýrlý olsun... Geleceðin liderleri yetiþecek Avukat Ýsmail Altay, yüksek getiri vaadiyle opsiyonlu döviz mevduatý iþlemlerinden zarar görenlerin arka arkaya bankalara dava açmaya hazýrlandýðýný söyledi. Altay, söz konusu uygulamayla ilgili þu bilgileri verdi: "Dolar kuru tahminine dayanan bu uygulama için özellikle hesabýnda yüksek miktarda para bulunan yaþlý ve emekliler 'Hiç riskiniz yok' diyerek kandýrýlýyorlar. Finans bilgisi olmayan bu müþteriler, kaybetmeye mahkum olduðu için zararýn tazmini talebiyle soluðu mahkemede alýyorlar."(sabah) çocuklarýn; kültürel, sosyal ve sportif imkânlardan faydalanmalarýný saðlamayý, üstün yetenekli çocuklarýn meslek tercihlerine ve hayata olumlu bakýþ geliþtirmelerine katký saðlamayý, faaliyetler içerisinde aktif rol alarak, özgüven geliþimlerinin saðlanmasýna ve yönelimlerinin saðlamlaþmasýna katký saðlamayý, proje ortaðý kurumlarýn imkanlarýndan faydalanarak bilimsel, düþünsel, kültürel, sýnai ve sportif hayata katýlýmlarýnýn önünü açmayý, gezi, gözlem, inceleme, aktif katýlým, interaktif ders iþleme, karþýlýklý paylaþým vb. yaparak hayata Proje Koordinasyon Sorumlusu Þahin Özcan, TSO yu ziyaretinde proje hakkýnda bilgi verdi. hazýrlanmalarýný saðlamayý amaçladýklarýný söyledi. Üstün yetenekli bireylerin toplumun temel dinamiklerini ateþleyebilecek yapýda olduklarýný belirten Özcan, verimli ve yeterli bir eðitim alamamalarý halinde bireysel özelliklerini katma deðer saðlamaya dönüþtüremeyecekleri gibi, yanlýþ yetiþtirilme ile suç örgütleri kurma, yönetme, zarar verme anlamlarýnda da liderlik yapabilecek kapasiteye sahip olduklarýný aktardý. Özcan, Bu çocuklarýn küçük yaþtan itibaren zeka gruplarýna göre yönlendirilmesi ve çatý deðerler oluþturulmasý, onlarýn hayatta daha baþarýlý ve mutlu olmalarýný temin edecektir. Ýkincil getirisi olarak ise; bu çocuklarýn toplumu tetikleyen, iyi yönde geliþimine katký da bulunan bireyler olmasýnýn önü açýlacaktýr. Beyin göçünün önüne geçilmesi içinde bir adým atýlmýþ olacaktýr diye konuþtu. Bu kapsamda, projenin birinci etabýnda üstün yetenekli çocuklar, Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) nýn organizasyonunda orum da farklý sektörlerdeki üretim ve sanayi tesislerini gezecekler. TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, birinci etap sayesinde çocuklarýn küçük yaþta iþ dünyasýný tanýma fýrsatý bulacaðýný ve kendilerine bu yönde hedefler belirleyebileceklerini aktardý. Projenin birinci etabýnda eðitim; çocuklarýn üretim tezgahlarýný yerinde görmeleri, hatta üretime aktif olarak katýlmalarý, çalýþanlarla görüþerek iþle ilgili sorulara yanýt almalarý, kuruluþ yetkilileriyle görüþerek sektörle ilgili bilgi almalarý, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek, sektöre dair bilgilenmeleri üzerine kurgulandý. Geleceðin Liderlerini Yetiþtirmek adlý proje 6 ay sürecek olup, 1 Haziran 2014 tarihinde sona erecek.

3 PERÞEMBE 5 ARALIK Vali Sabri Baþköy, KOBÝ, yerel yönetim ve STK'lara proje çaðrýsýnda bulundu Küstüm oynamýyorum demek yok Erol Taþkan Bu desteklerin devamý niteliðinde; Orta Karaali Sabri Baþköy, OKA deniz Kalkýnma Ajansý, tarafýndan açýklanan 2014 yýlý teklif çaðrýsý 2014 Hibe Programý için kapsamýnda toplamda 26 orumlu STK ve KOBÝ'leMilyon TL kaynak tahsis re proje çaðrýsýnda bulundu. edilen "Yenilenebilir OKA yönetiminin projeleenerji Mali Destek Progrin kabulünde herhangi bir ramý" ve "KOBÝ'lere Yödahlinin bulunmadýðýný hanelik Yenilikçi Yaklaþýmtýrlatan Vali Baþköy, "Projelar Mali Destek Prograniz kabul olmadýðýnda küsmý"ný 2 Aralýk 2013 tarihi tüm oynamam demek yok. itibariyle kamuoyuna duocuðunuza özen gösteri yurmuþtur. gibi, projenize özen göstermeli ve proje kurallarýna Her Ýki Program harfiyyen uymada titiz olhakkýnda Kýsaca Bilgi malýsýnýz." dedi. Vermek Gerekirse; Ýlk Vali Baþköy, hibe çaðrýsý toplantýsýnda konuþtu. olarak "Yenilenebilir Enerji Baðýmsýz denetçiler tamali Destek Programý"nýn rafýndan proje incelemeleriamacý; TR83 bölgesinde nin deðerlendirildiðinin alyenilenebilir enerji kaytýný çizen Vali Sabri Baþnaklarýnýn kullanýmýnýn köy, özellikle orum'da fayaygýnlaþtýrýlmasý ve elekaliyet gösteren KOBÝ'lerin trik üretiminin artýrýlmasý süreyi geçirmeden müracayoluyla sürdürülebilir kalat yapmasý önerisinde bukýnmaya katký saðlamaklundu. týr. Bu kapsamda yenile"usül ve evrak hatasý nebilir enerji kaynaklarý yapmayalým" sözleriyle olarak tanýmlanan hidrouyarýlarýna devam eden Valik, rüzgâr, güneþ, jeoterli Sabri Baþköy, duyanlarýn mal, biyokütle, biyogaz, duymayanlara anlatmasýný, dalga, akýntý enerjisi ve orum'un doðru proje üretgel-git gibi fosil olmayan me kabiliyetinin artmasýna enerji kaynaklarý ile live daha çok destek alýnmasanssýz elektrik üretimine sýna katký saðlamasýný isteyönelik yatýrýmlarý öncedi. Baþköy, orumlu STK ve KOBÝ'lere proje çaðrýsýnda bulundu. likli olarak desteklenecekvali Sabri Baþköy, kotir. nuþmasýnda þunlarý söyledi; "Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansýnýn Kamu kurum ve kuruluþlarý, yerel yönetimler ve sivil toplum 2014 Yýlý Teklif aðrýsýnýn Tanýtým Toplantýsýna hoþ geldiniz diyor, kuruluþlarýnýn uygun baþvuru sahibi olabileceði toplamda 7 Milyon toplantýnýn Ajansýn çalýþmalarýna ve bölgemizin geliþmesine olumlu TL bütçe tahsisi yapýlan program kapsamýnda verilecek destek tutarkatkýlar saðlamasýný diliyorum. larý asgari TL, azami TL olacaktýr. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý, bölgesel kalkýnmaya yönelik Ýkinci olarak "KOBÝ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaþýmlar Mali planlama ve uygulama faaliyetlerini, hýzlý, saðlýklý, sürekli ve sürdüdestek Programý"nýn amacý; bölgemizde faaliyet gösteren ve öncerülebilir bir kalkýnma hareketini yerel ve bölgesel aktörlerin etkin ollikle katma deðer yaratma kapasitesi yüksek olan KOBÝ'lerin ulusladuðu katýlýmcý bir anlayýþla yürütmek üzere hem yerel aktörler ile rarasý düzeyde rekabet güçlerinin, AR-GE ve yenilikçilik kapasitelemerkezin iþbirliðini geliþtirmeyi ve hem de Bölge illeri olan orum, ri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma deðere saamasya, Samsun ve Tokat'ýn ulusal ve uluslararasý ölçekte rekabet hip ürün geliþtirme ve üretme imkanlarýnýn artýrýlmasý ve bölgede yeüstünlüklerini artýrmayý hedeflemektedir. Bunun yanýnda uluslar aranilenebilir enerji kaynaklarýnýn kullanýmýný artýrmaktýr. sý ölçekte geliþmeler yakýndan takip edilerek, bölgenin katma deðer Programýn öncelikleri ise þunlardýr; Birinci öncelik AR-GE ve üretme kapasitesini artýrmak amacýyla uluslararasý alanda çalýþmalar yenilikçiliðe yönelik yapýlacak yatýrýmlarýn desteklenmesi, ikinci yoðunlaþtýrýlmakta, iþbirlikleri ile yenilikler yakalanmaya çalýþýlöncelik yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatýrýmlarýn desteklenmaktadýr. mesi, üçüncü öncelik ise imalat sanayinde verimlilik artýþý baþta olmali destek programlarýndan 2009 yýlý "Ýþletmelerin Rekabet mak üzere istihdam artýþý, büyüme, ortak iþ yapma gibi faaliyetlerin Gücünün Artýrýlmasý ve Dýþa Açýlmalarýna Mali Destek Programý", öne çýktýðý yatýrýmlarýn desteklenmesidir Yýlý "Küçük Ölçekli Altyapý Mali Destek Programý", 2011 yýlý "KOBÝ'lerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýþ Ticaretin ArtýrýlBölgemizde faaliyet gösteren KOBÝ'lerin uygun baþvuru sahibi masý" mali destek programý ile 2011 Yýlý "Ýnsan Kaynaklarýnýn Geolabileceði toplamda 19 Milyon TL bütçe tahsisi yapýlan program liþtirilmesi" mali destek programý sonlandýrýlmýþtýr Yýlý Dezakapsamýnda verilecek destek tutarlarý asgari TL, azami vantajlý Gruplara Yönelik Sosyal Ýçerme ve 2013 Yýlý Dezavantajlý TL olacaktýr. Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapý Programlarý ise devam ether iki programýmýz için de KAYS (Kalkýnma Ajanslarý Yönemektedir. tim Sistemi) üzerinden son baþvuru tarihi 28 Þubat 2014 Cuma Saat: Ajansýmýz kurulduðundan bugüne kadar yaklaþýk 300 projeye 23:50 olup, proje dosyalarýnýn son teslim tarihi ise 07 Mart 2014 Cu70 Milyon TL hibe desteði saðlanmýþtýr. Faydalanýcýlarýn da saðladýma Saat: 17:00'dýr. ðý eþfinansmanda dikkate alýndýðýnda 2009 yýlýndan bu yana uygulanan projelerle 133 Milyon TL tutarýnda yatýrým gerçekleþtirilmiþtir Yýlý Teklif aðrýsýnýn ve Ajans çalýþmalarýnýn bölgemizde Ajans saðladýðý mali desteklerle bölgede ekonomik, sosyal ve mefaydalý sonuçlara ve hayýrlara vesile olmasýný diliyor, ilimizde çok kansal kalkýnmayý desteklerken kurumsal kapasitenin geliþmesine ve sayýda projenin hazýrlanmasý ve sunulmasý ümidini taþýyorum." kurumlar arasý iþbirliðinin güçlendirilmesine de katký vermektedir. V Asgari ücret toplantýsý 6 Aralýk ta A sgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yýl geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik çalýþmalar için bir araya gelecek. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, komisyonun ilk toplantýsý için taraflarý, bakanlýkta 6 Aralýk Cuma günü toplantýya çaðýrdý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i iþçi, 5'i iþveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiþiden oluþuyor. Komisyonda iþçi tarafýný Türk-Ýþ, iþveren tarafýný TÝSK temsil ediyor. Ýþ Kanunu gereðince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon aracýlýðý ile en geç 2 yýlda bir belirlenmesi gerekiyor. alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn tespit ettiði üyelerden birinin baþkanlýk ettiði komisyon, en az 10 üyenin katýlýmýyla toplanýp, oy çokluðu ile karar veriyor. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn bulunduðu tarafýn çoðunluk saðladýðý kabul ediliyor. Ýþverenler, yanlarýnda çalýþan iþçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düþük ücret ödeyemiyor. Þu anki asgari ücret 804 TL Asgari ücret, halen 16 yaþýndan büyük bekar bir iþçi için brüt bin 21 lira 50 kuruþ, net 803 lira 68 kuruþ olarak uygulanýyor. 16 yaþýndan küçükler için brüt 877 lira 50 kuruþ net 700 lira 73 kuruþ olan asgari ücret, kapýcýlar için ise brüt bin 21 lira 50 kuruþ, net 868 lira 27 kuruþ düzeyinde bulunuyor. Asgari ücretten 16 yaþýndan büyük iþçiler için 217 lira 82 kuruþ, 16 yaþýndan küçük iþçiler için 176 lira 77 kuruþ, kapýcýlar için ise 153 lira 23 kuruþ kesinti yapýlýyor. Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti 16 yaþýndan büyük iþçiler için bin 190 lira 5 kuruþ, 16 yaþýndan küçük iþçiler için bin 22 lira 29 kuruþ, kapýcýlar içinse bin 190 lira 5 kuruþu buluyor. Öte yandan 2014 Yýlý Programý'nda asgari ücrete yapýlacak zamma iliþkin öngörüye yer verilmiþti. Buna göre, asgari ücretin gelecek yýlýn ocak ve temmuz aylarýnda yüzde 3 artýrýlmasý planlanýyor. Geçen yýl, asgari ücret yýlýn ilk 6 ayý için yüzde 4,1, ikinci 6 ay içinse yüzde 4,4 artýrýlmýþtýr. Asgari ücrette 2013'teki artýþ ise yüzde 8,61 olmuþtu. Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý 2014 hibe programýný duyurdu. OKA'dan 26 milyon TL lik hibe çaðrýsý O rta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA), 2014 yýlý Teklif aðrýsý Bilgilendirme Toplantýsý'ný SMMMO Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi yýlý için 26 milyon TL'lik kaynak ayýran OKA, kamu kurumu, STK ve KOBÝi'lerden proje bekliyor. Vali Sabri Baþköy, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, TSO Baþkaný etin Baþaranhýncal, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, kaymakamlar, resmi kurum ve STK temsilcileri ve davetlilerin katýldýðý toplantýda, hibe þartlarý ve ayrýntýlarý tanýtýldý. Vali Sabri Baþköy ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, konuþmalarýnda detaylar hakkýnda bilgi verirken, orum'un bu hibe diliminden daha çok yararlanabilmesi için hazýrlanacak projelerin usulüne uygun gerçekçi projeler olmasý gerektiðinin altýný çizdi. Ýki ayrý baþlýkta açýklanan hibe çaðrýsýnýn ilk baþlýðýný yenilenebilir enerji oluþtururken, bu bölüm için ayrýlan hibe miktarýnýn 7 milyon TL olduðunu, ikinci bölümdeki KOBÝ'lere yönelik çaðrýnýn kaynaðýnýn ise 19 milyon TL olduðu bildirildi. 2 Aralýk'ta çaðrýsý yapýlan Hibe Programý'na son müracaat tarihinin 7 Mart 2014 saat 17,00 olduðunun açýklandýðý toplantýda, hibe aralýðýnýn birinci bölüm için 50 bin-750 bil TL olduðunu, ikinci bölüm için ise 40 bin-400 bin TL olduðu duyuruldu. SMMMO Konferans Salonu'nda bilgilendirme yapýldý. Vali Sabri Baþköy ve OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, hibeler hakkýnda deðerlendirmeler yaptý. Ýki ayrý baþlýkta açýklanan hibe çaðrýsýnýn ilk baþlýðýný yenilenebilir enerji oluþturdu. KOBÝ'lere yönelik çaðrýnýn kaynaðýnýn ise 19 milyon TL olduðu bildirildi. orum a Has Meyvelerden Kýzýlca Armut, Eski Misket Fidan orum un en donanýmlý kuyumcu tamir atölyesi Polo - Nýne West saat çeþitleri Zihgir yüzükleri, Hitit kolye ve takýlarý. Diðer fidan çeþitleri Amerikan ve Yerli Ceviz Fidanlarý (.HAK:3353) ile hizmetinizdeyiz. Ziraat Yük. Müh. ESRA TERLEMEZ Samsun Yolu 5. Km. Güleryüz Tesisleri Karþýsý Tel: MEYVE FÝDANI DÝKÝMÝ ÝÝN EN GÜZEL ZAMAN Yeniyol Mah. Hamam Sokak No:18/C ORUM Telefon: Gsm: Faks:

4 4 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Alaca MYO ya 4 yeni bölüm H Mustafa Demirer itit Üniversitesi Alaca Meslek Yüksekokulu na 4 ayrý bölümün açýlmasý onaylandý. Alaca MYO ya Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik, Basýn ve Yayýn Teknolojileri, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi programlarýnýn açýlmasý için YÖK e yapýlan teklif uygun bulundu. Üniversite bünyesinde 2010 yýlý itibari ile 37 ön lisans programý, 31 lisans bölümü ve 10 yüksek lisans doktora programý bulunurken, orum ve ülke ihtiyaçlarý ile istihdam odaklý ve yüksek tercih oranlarýna sahip olma kriterleri çerçevesinde üniversite tarafýndan talep edilen ve YÖK tarafýndan onaylanarak açýlan programlarýn/bölümlerin sayýsý, bu dört program ile birlikte ön lisans program sayýsý 70 e, lisans bölüm sayýsý 49 a ve yüksek lisans doktora programý sayýlarý 21 e ulaþtý. Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik Programý Sivil Savunma ve Ýtfaiye Teknikeri yangýnlara karþý önlem alýnmasýný saðlayarak yangýna yol açabilecek nedenlerin araþtýrýlmasý faaliyetlerinde bulunur. Yangýn sýrasýnda canlýlarýn veya eþyalarýn yan- Yeni programlarla birlikte ön lisans program sayýsý 70 e, lisans bölüm sayýsý 49 a ve yüksek lisans doktora programý sayýlarý 21 e ulaþtý. gýn yerinden dýþarýya çýtoplum anlayýþý; ülkede davi amacýyla kullanýlan karýlmasýný saðlar. Yanalet ve cihazlarýn montabasýlan gazete, dergi, kigýn yerinden kurtarýlan jý, teknik iþletme, bakým tap gibi yayýnlarýn tirajý kiþilere gerekirse ilkyarve onarýmlarý alanýnda ile ölçülmektedir. Bu yadým müdahalesinde buçalýþacak ara elemanlarý yýnlarýn çoðaltýldýðý balunur. Aðýr yaralý kiþileyetiþtirmektir. Günüsým sektörü, ülkemizin rin, kiþiye zarar verilmemüzde hastanelerde hýzlý geliþmesini saðlayecek þekilde taþýnmasýyaklaþýk yirmi bin farklý yarak, modern ve okuný saðlar. Sel, deprem, tür týbbi cihaz ve sistem ma düzeyi yüksek bir fýrtýna gibi doðal afetler kullanýlmakta olup ülketoplum olma yolunda sonucu meydana gelen mizdeki kullanýlan biyoilerlemektedir. Bu neolaylarda arama ve kurmedikal cihaz ve sistem denle, bölüm sektörün tarma çalýþmalarýnda sayýsý son 20 yýlda 7 ye bulunur. Yaklaþýlmasý katlanmýþtýr. Biyomediuygulama alanlarýna; veya girilmesi için özel kal sistemlerin tasarým yüksek el becerisine ve teçhizat gereken yerlerve geliþtirme uðraþlarýný teorik bilgilere sahip ana de mahsur kalan canlýlayürütecek, sistemlerin elemanlarý; baský öncesi rýn kurtarýlmasýný saðlar. verimli kullanýlmasýnda tasarým eðitimi ile donaýtfaiye erleri arasýndaki görev alacak teknik ve nýmlý, baský tekniklerine koordinasyonu saðlar. bilimsel bilgi birikimine hâkim, teknolojiyi yabasýn ve Yayýn kýndan takip eden, haya- sahip elemanlara duyulan gereksinim her geteknolojileri Programý ta geçiren, deneyim kaçen gün artmaktadýr. Basým ve Yayýn zanmýþ, nitelikli bireyler Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Programý yetiþtirmeyi hedefleteknolojileri sektörüile sektörün ihtiyaç duymektedir. nün, geliþen týp teknoloduðu teorik bilgiye Biyomedikal Cihaz jileriyle beraber evrenhâkim, uygulama becesel geliþimi tüm dünyateknolojisi Programý risi kazanmýþ ana elada ve ülkemizde sürekli manlar yetiþtirmek Biyomedikal Cihaz deðiþen, geliþen bir paamaçlanmaktadýr. Teknolojisi Programý, zar ve rekabet ortamý saðlýk alanýnda teþhis teaðýmýzýn modern oluþturmuþtur. Bu rekabet ortamýnda Biyomedikal cihazlarýn üretimden sonraki en büyük payýný da teknik servis hizmetleri oluþturmaktadýr. Geliþen Biyomedikal Cihaz Teknolojileri teknik servis desteðiyle beraber üretim, ithalat, yan sanayi ve sektörleriyle ülke ekonomisine ve hizmet sektörüne katkýda bulunmaya devam edecektir. Bu iþ alanýnda çalýþan teknik servis elemanlarý da aldýklarý eðitim, sertifikalandýrýlmýþ görev ve iþleriyle kaliteli servis destek hizmeti vererek insan saðlýðý ve yaþam kalitesi için çalýþmaktadýrlar. Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi Programý Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi Programý, temel gýda bilgilerini, çaðdaþ eðitim yöntemleriyle aktararak, ulusal ve uluslararasý alanda mesleðini icra edebilen, endüstrinin ihtiyaçlarýna cevap verebilecek yetkinlikte, her yönüyle donanýmlý Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi teknikerleri yetiþtirmektir. Ýleri laboratuvar imkânlarýyla buluþturulan öðrencilerimize, öðrenimleri sürecinde endüstride gýda alanýnda aktif olarak çalýþma olanaðý saðlamaktýr. Hitit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Özgüveniniz yüksek olsun H itit Üniversitesi Borsa Finans Kulübü Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Geçtiðimiz hafta Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý (TCMB), Ankara Ticaret Odasý (ATO) ve Sermaye Piyasasý Kurulu (SPK) ya eðitim amaçlý gezi düzenleyen kulüp öðretim üyeleri, öðrenciler ve Kýrgýzistan uyruklu deðiþim programý öðrencileri Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ý ziyaret etti. Ziyarette öðrencilerin yarý sýra Doç. Dr. Selçuk Kendirli, Yrd. Doç. Dr. Eþref Savaþ Baþçý, Yrd. Doç. Dr. Ýlker Sakýnç ve Öðretim Görevlisi Fatih Konak hazýr bulundu. Ziyareten duyduðu memnuniyeti dile getiren Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, büyük þehirleri, büyük kurumlarý görmenin hayata önemli katkýlar saðlayacaðýný belirterek, Bizler sizlerin daha iyi geliþimini saðlamak amacý ile gücümüz yettiðince gayret ediyoruz. dedi. Borsa Finans Kulübü nün yaptýðý etkinliklerde öne çýkan Sanal Portföy Yarýþmasý na deðinen Rektör, Sermaye Piyasasý Kurulu nun katkýlarý ile son iki yýldýr düzenlenen bu yarýþmanýn hem öðrencilere hem de diðer üniversitelere örnek olduðunu ifade etti. Üniversitede dünya genelinde kabul gören gereklilikler esas alýnarak akreditasyon çalýþmalarýna büyük önem verdiklerini belirten Alkan, eðitim birimlerinde bu çalýþmalarýn yapýldýðýný hatýrlattý. Hitit Üniversitesi nin hýzla geliþtiðine dikkat çeken Rektör, 2016 yýlýnda Üniversitelerarasý Dünya Güreþ Þampiyonasý na orum un ev sahipliði yapacaðýný, (WUC 2016) Mühendislik Fakültesi Mekatronik ve Alternatif Enerji Kulübü öðrencileri tarafýndan ortopedik engelli vatandaþlarýn ulaþýmlarýnýn saðlanmasý amacýyla üretilen Civciv isimli engelli ulaþým aracýnýn, ulusal televizyonlarda geniþ yer bulduðunu, 3 kýtadan, 15 farklý ülkeden 63 yabancý uyruklu öðrencinin üniversitede eðitim-öðretime baþladýðýný hatýrlattý Alkan, üniversitenin yaptýðý gayretli çalýþmalarla ve almýþ olduðu desteklerle daha da güçlü bir þekilde emin adýmlarla bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediðini kaydetti. Erasmus ve Mevlana programlarýna iliþkin genel bilgiler veren Alkan, öðrencilerin bu programlara katýlmalarý yönünde tavsiyede bulundu. Rektör Alkan, Hitit in büyük bir üniversite olduðunun altýný çizerek gözlem yeteneðine sahip olun, özgüveniniz tam olsun, üniversitemiz her zaman sizlerin yanýnda diye konuþtu. Leyla ve Mecnun edebiyat þahaseri H "Aþk Mesnevileri:1 Leyla ile Mecnun" konulu konferans fakülte konferans salonunda gerçekleþtirildi. Emre Kut itit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafýndan düzenlenen "Aþk Mesnevileri:1 Leyla ile Mecnun" konulu konferans fakülte konferans salonunda gerçekleþtirildi. Ýstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Nur Doðan'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansa, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turan Candan, Hitit Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Osman Eðri, Doçent Dr. Meral Demiryürek, Doçent Dr. Mustafa Bakan, öðretim görevlileri ve öðrenciler katýldý. Prof. Dr. Muhammet Nur Doðan, Arap çöl efsanesi olan Leyla ve Mecnun hikayesinin, Arap edebiyatýnda bedevi geleneklerini yansýtan derinlikli bir geliþme çizgisi izlediðini söyledi. Doðan, þöyle devam etti; "Bu acýlý aþk serüveni, Arap edebiyatýndan daha çok Ýran ve Türk edebiyatlarýnda hayat bulmuþ; en güzel ve en görkemli meyvesini Fuzuli'nin kaleminden vermiþtir. Türk edebiyatýnýn önde gelen eserlerinden biri olan Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'undaki üslup ve ifade güzelliði, bir çöl menkýbesini tasavvufun duygularý coþturan ve insan ruhunu kanatlandýran açýlýmlarý ile yoðurup bir lirizm çaðlayaný haline getirmiþtir. Leyla ve Mecnun, insani özü korumasýndaki baþarýsý, insaný derinden etkileyen içtenliði ve yazýldýðý dönemin birçok sosyal, kültürel, estetik, dini ve tasavvufi bilgi unsurunu yansýtmasý ile dünya edebiyatýnýn þahaserleri arasýnda anýlmayý hak etmiþtir." Katýlýmcýlar konferansý dikkatle dinledi. Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Öðretim Üyeleri ile birlikte orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Eczacý Odasý na kutlama ziyareti H itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Týp Fakültesi Öðretim Üyeleri ile birlikte orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Týp Fakültesi Dekan Yardýmcýsý ve Temel Týp Bilimleri Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Þebnem Gülen, Cerrahi Týp Bilimleri Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Durmuþ ve Dahili Týp Bilimleri Bölüm Baþkaný Yrd. Doç. Dr. S. Kerim Küçükler hazýr bulundu. Rektör Alkan, Týp Fakültesi ne alýnan öðretim üyeleri ile çok güçlü bir iþbirliðine geçildiðini ve bu iþbirliðinin saðlýk alanýnda büyük geliþmelere yol açtýðýný belirterek, üniversitede çalýþmalarýn hýzla artarak daha da büyüyeceðini ifade etti. Alkan, orum Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ya HÝTÝTSEM Makale Ofisi çalýþýyor S Konferansa konuþmacý olarak Ýstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Nur Doðan katýldý. yeni görevinde baþarýlar diledi. Eczacýlýðýn bilimselliðini kaybetmeden geliþimini sürdürebilmesi için; çaðdaþ, marka deðeri yüksek, nitelikli eðitim ve öðretim veren eðitim kurumlarýna da ihtiyacý vardýr diyen orum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca da, eczacýlýk mesleðinin sahada uygulanabilmesi için týp ve eczacýlýk bilimlerinin yanýnda sosyoloji, eðitim bilimleri, psikoloji, politika ile ilgili bilimler, iletiþim ve ekonomi bilimlerinden yararlanýldýðýný ifade etti. orum Eczacý Odasý nýn, üniversitenin yapacaðý her türlü etkinliðe destek vermeye hazýr olduðunu belirten Koca, Verdiði eðitim ve öðretimi ile yurdumuzun ufkundan doðan Hitit Üniversitesi nin eczacý odamýza, mesleðimize ve meslektaþlarýmýza her zaman ýþýk olacaðýna inanýyorum diye konuþtu. ürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkez Müdürlüðü tarafýndan Ýngilizce yazýlan tüm makale, teblið ve sunumlarýn Dil Bilgisi ve Yazým Kurallarýna göre incelemelerinin yapýldýðý Proofreading faaliyetleri devam ettiði bildirildi. Hitit Üniversitesi nden yapýlan duyuruda þu bilgiler yer aldý; Üniversite akademik personellerinin uluslararasý yayýn sayýsýný artýrmaya yönelik olarak düzenlenen bu faaliyette, akademik personellerimiz tarafýndan yazýlmýþ olan bilimsel çalýþmalar Ýngilizce okutmanlarýmýz tarafýndan hem ifade hatalarý hem de Ýngilizce yazým kurallarý dahilinde kontrol edilmekte ve gerekli düzeltmeleri yapýlmaktadýr. Öðretim üye ve yardýmcýlarýmýzýn gün geçtikçe artan taleplerini karþýlayabilmek üzere daha fazla sayýda Ýngilizce okutmanýmýzdan yardým alýnmakta ve bu aþamada ABD uyruklu okutmanlarýmýz da bizzat destek vermektedirler. Uluslararasý yayýn sayýsýnýn artmasýnýn, üniversitemiz açýsýndan ne derece önemli olduðunun bilgisi ile þu ana kadar onlarca bilimsel çalýþma proofreading aþamasýndan geçmiþ ve halen de bu hususta talepler gelmektedir. Proofreading hizmetinden yararlanmak isteyen akademik personelimiz HÝTÝTSEM Web Sayfasýndan (http://www.hititsem.hitit.edu.tr) ilgili süreci takip ederek destek alabilmektedirler.

5 PERÞEMBE 5 ARALIK Aile hekimleri tepkili A Hekimler bir günlük iþ býrakma eylemi yaptý. Saðlýk sendikalarýnýn temsilcileri son durumu deðerlendirdi. Aile hekimlerine destek verildi. Mustafa Demirer ile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün basýn açýklamasý eylemi yapýldý. Saðlýk Bakanlýðý'nýn aile hekimlerinin çalýþma þartlarýný giderek zorlaþtýrmasýna tepki gösteren hekimler, bir günlük iþ býraktý. Aile hekimleri öðleden sonra da Halk Saðlýðý Müdürlüðü önünde tepki eylemi düzenledi. Eyleme, Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Türk Saðlýk Sen ve KESK ile bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri destek verdi. Basýn açýklamasýný Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Metin ýtak yaptý. ýtak, aile hekimliðinin hayata geçirilmesinden bugüne kadar yaþanan süreci özetleyerek, "Saðlýkta dönüþüm projesi kapsamýnda, 2005 yýlýnda ilk defa Düzce'de aile hekimliði sistemi baþlamýþ 5 yýl içinde, Kasým 2010 itibariyle tüm Türkiye'de bu sisteme geçilerek saðlýk ocaklarýnýn yerini aile saðlýðý merkezleri almýþtýr. Bu merkezlerin iþletmeleri aile hekimlerine verilmiþtir. Bütün görevlerine ek olarak, bu merkezlerin elektrik, su, telefon, internet faturalarýný ödemek, kiralarýný ve stopajlarýný ödemek, personel çalýþtýrýp bunlarýn maaþlarýn sigortalarýný ödemek gibi iþleri de mevcuttur. Aðýr koþullara ve iþ yüklerine raðmen aile saðlýðý merkezleri çalýþanlarý, esas görevleri olan ve birinci basamak saðlýk hizmetinin temelini oluþturan, koruyucu saðlýk hizmetlerini, ö/veriyle yerine getirmektedirler. Fakat Saðlýk Bakanlýðýmýz sürekli yeni çýkardýðý mevzuatlarla yeni görevler yüklemektedir. Bu da birinci basamak çalýþanlarýnýn motivasyonlarýn da sürekli bir düþüþe neden olmaktadýr. Sürekli yeni mevzuat çýkarýlmasýna raðmen Saðlýkta Þiddet yasasý 1.5 yýldýr çýkarýlmamýþtýr. Eþ deðer meslek gruplarý arasýnda en az Aile Hekimleri Derneði öncülüðünde dün bazý saðlýk sendikalarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcilerinin katýlýmýyla basýn açýklamasý yapýldý. emekli maaþ ve ikramiçalýþmanýn aile hekimleri lar. Bu iþ kanunlarýna ve Bu torba yasada öðmizlik iþçisinden profeyesi alan. aðýr stres ve görev kapsamýnda olmavicdanlara uygun deðilretim üyelerini özel seksörüne kadar bir bütünrisk altýnda çalýþmasýna dýðýný açýklamýþtýr. dir. Uygulanan saðlýk töre pazarlama düzenledür. Mücadelede bir büraðmen yýpranma hakký politikalarý sonucu saðlýk mesine dönüþen "tam tün olarak yapýlmalýdýr. Acil servislerde gebulunmayan kesim Saðtüketimi arttýrýlmýþ ama gün"den mecburi hizburadan herkese bir kez reksiz yoðunluk yaþanlýk alýþanlarýdýr. Maaþý kalite göz ardý edilmiþtir. mette adam kayýrma uydaha sesleniyorum. Birmaktadýr ve bunun çöson 5 yýlda düþen yegane zülmesi gerekmektedir. 'Saðlýklý yaþan Tür- gulamasýna, ikamet mec- leþe birleþe, direne direçalýþanda Aile Hekimi ve buriyetini yeniden getirne kazanacaðýz mutlaka Yýlda 90 milyon acil serkiye için ' Aile Saðlýðý Elemanlarýmesinden hekimlik uykazanacaðýz. Zafer er ya vis baþvurusu olmaktasaðlýk Bakanlýðý bu dýr. gulamalarýný suç haline da geç emekçilerin oladýr. Bu rakamlarla dünya uygulamada ýsrar ettiði getiren düzenlemeye, cak" diye konuþtu. Belediyelerin görebirincisiyiz. Ortaya çýtakdirde, birinci basaüniversitede çalýþmadan vi olan defin ruhsatý nökan sorunlara geçici ve Türk Saðlýk Sen mak hizmetlerinde, koprofesörlük unvaný elde betleri ve adli týp kuruuygun olmayan çözümorum Þube Baþkaný M. ruyucu saðlýk hizmetleedilmesini yasalaþtýrmunun görevi olan adli ler bulunmakta dolayýfatih Gök de, "Saðlýk rinde oluþacak olan akmaktan saðlýk çalýþanlanöbetlere ek olarak, en sýyla hiçbir sorun kökten Bakanlýðý'nýn bütün istasaklýklardan sorumlu rýna yönelik þiddeti önleson 23 Kasýmda TBMM çözülememektedir. Aile tistiki iþlemlerini aile heolacak."dedi. yecek etkin bir düzenlesaðlýk Komisyonunda Saðlýðý Merkezlerinde kimlerinin yaptýðý yetmises Þube Baþkaný menin yapýlmamasýna, kabul edilip, kanunlaþve hastanelerde katký payormuþ gibi, birde acil Merter Kocatüfek ise, ikaile hekimlerine nöbet mak üzere meclise gönyý adý altýnda hastalardan servislerde nöbet. Bunun tidarýn torba yasada mesgetirmekten iþçi saðlýðý derilen torba yasa tasarý ek ücret alýnmaktadýr. Bu dýþýnda özlük haklarý ve hizmetlerinde sertifika lek odalarý ve sendikalaile, aile hekimlerine ve ek ücreti ödemek istemeaylýk maaþlarý düþürülügereðini kaldýrmaya karýn itirazlarýný dikkate alaile saðlýðý çalýþanlarýna yen vatandaþlar acile yýyor. Altý yedi yýldýr bir dar itiraz ettiðimiz pek mayarak TBMM Genel eðitim adý altýnda, hastaðýlmaktadýr. Aile Hekimsistemi oturtamadýlar, çok baþlýk bulunmakta. nelerin acillerinde, ayda liði Merkezlerinde yazýdevamlý deðiþiklik, deðikurulu'nda görüþmeye asgari 16 saat nöbet gölan reçetelerden katký pabizler yýllardýr paþiklik. Türk Saðlýk Sen baþladýðýný hatýrlatarak, revi getirilmiþtir. Günyý alýnmamasý çözüme rasýz kamusal nitelikli olarak bizde aile hekim"akp iktidarý yine hiçbir düz yapýlan mesai sonrakatký saðlayacaktýr. Diulaþýlabilir eþit bir saðlýk lerinin bu haklý davasýna meslek odasýnýn ve sensý nöbet adý altýnda hastaðer sebep Ýþçilerimizin sisteminin mümkün oldestek veriyoruz. 23 Kadikalarýn görüþünü almanelerde çalýþmamýz gereiþyerlerinden izin alamaduðunu söylüyoruz. asým'da düzenlenen eyledan hazýrladýðý Saðlýk kecektir. Amaç acil eðitimalarýdýr, mesai sonrasý lýþaný köle, hastayý müþme destek verdiðimiz gitorba Yasasýný tüm itimi deðildir, baþarýsýz uykendileri ve yakýnlarý teri, hastaneleri de ticabi 4 Aralýkta'da grevderazlarýmýza raðmen gulamalar nedeniyle hasiçin mecburen acillere rethane olarak gören anyiz." Þeklinde konuþtu TBMM Genel Kuruluntane acillerinde oluþan baþvurmaktaki, mesailelayýþa karþý mücadele Açýklamalarýn arda görüþmeye baþlamýþyýðýlmayý çözmeye yörini akþama kadar "hasta ediyoruz. dýndan eylem sona erdi. týr. nelik anlamsýz bir girihasta" tamamlamaktadýrsaðlýk sistemi teþimdir. Bilinmelidir ki; acil týp ve aile hekimliði görev ve sorumluluklarý bakýmýndan iki ayrý týp disiplinidir. O yüzden aile hekimlerine görev tanýmlan dýþýnda verilen bu görev de angaryadýr. Avrupa Aile Hekimleri Birliði de acil servislerde Saðlýk Bakanlýðý'nýn aile hekimlerinin çalýþma þartlarýný giderek zorlaþtýrmasý eleþtirildi. Antibiyotikte Avrupa birincisiyiz (.HAK:3337) T ürkiye, antibiyotik rim geçirmesini kolaylaþtýkullanýmýnda Avrupa rýyor. Þöyle korkutucu bir birincisi. durum var ki, antibiyotiklere karþý direnç kazanmýþ Gereksiz yere alýnan mikroorganizmalar kiþiden her antibiyotik, felakete kiþiye geçerek tüm toplubir adým daha yaklaþtýrýmu, hatta tüm dünyayý etkiyor. si altýna alabiliyor. Burada Antibiyotik toplusaðlýk personelinin payý mun en sevdiði ilaç dersek çok büyük. Basit bir el yýyanlýþ olmaz Biraz kýrkama alýþkanlýðý bulaþýmý gýnlýk, burun akýntýsý duruönleyebiliyor. munda bile hemen eczaneýlaç firmalarý ise yeni den bir antibiyotik alarak antibiyotik keþfinde istekiyileþme bekleniyor. Üstesiz. ünkü kýsa bir dönem lik kullaným koþullarýna kullanýlan antibiyotikleri uyan çok az insan var. Her kazançlý görmüyorlar. Üsbirinin geliþtirilmesi 10 yýtelik direnç geliþme riskini lý bulan ve enfeksiyon hastürkiye, antibiyotik kullanýmýnda Avrupa birincisi. de göz önünde bulundurutalýklarýnýn tedavisinde olyorlar. mazsa olmaz ilaç grubu olan antibiyotikler aðrý kesici ilaç gibi algýlanýyor Özellikle son yýllarda antibiyotiklerle ilgili sürekli uyarý yapýpeki antibiyotik olmadan enfeksiyon hastalýklarýnýn tedavisi yapýlýyor. Týp dilinde yapýlan bu uyarýlarý kimsenin anlamadýðýný düþünülabilir mi? Maalesef ki bu sorunun cevabý þimdilik hayýr. Bu alanda bir yorum. Bu nedenle de yine herkes bildiðini okumaya devam ediyor. takým çalýþmalar yapýlýyor. Fakat bir sonuç için uzun yýllara ihtiyaç oloysa bu bilinçsiz yaklaþým þimdilerde global bir felakete yol açmak duðu bildiriliyor. üzere Amerika Hastalýklarý Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC-P), Türkiye Avrupa birincisi antibiyotik çaðýnýn sona erdiðini duyuruyor. Antibiyotik çaðýnýn sona 18 Kasým Avrupa Antibiyotik Farkýndalýk Günü nde, Saðlýk Baermesi acaba ne demek? kanlýðý nýn, antibiyotik kullaným oranlarýna iliþkin yaptýðý araþtýrmanýn Antibiyotikler 1940 lý yýllarda ilk keþfedildiklerinde, binlerce kisonuçlarý açýklandý. þinin ölümüne neden olan enfeksiyon hastalýklarýnýn artýk sonu geldi Araþtýrmaya göre, Türkiye 40 Avrupa ülkesi arasýnda antibiyotik diye düþünülmüþtü. Oysa bu mutluluk uzun sürmedi. Bu sýrada mikkullanýmýnda birinci. Türkiye de kiþi baþýna düþen günlük antibiyotik roplar da boþ durmadý. Kendilerini öldüren antibiyotiklere karþý savaþ tüketimi 42 birimken Hollanda da bu rakam 14 birim seviyesinde. Yaaçtýlar. Mutasyon geçirerek güçlendiler. Bu defa da güçlenen mikropni bir Türk vatandaþý Hollandalý vatandaþtan 3 kat daha fazla antibiyolara karþý yüzlerce yeni antibiyotik geliþtirildi. Geçmiþten günümüze tik tüketiyor. Bizden sonra, 35 birimle Yunanistan geliyor. Kuzey Avmikroplarla antibiyotiklerin savaþý bu þekilde devam etti. rupa ülkelerinde bu rakamlar en çok düþük seviyelerde... En az antibiher gereksiz ve uygun olmayan kullaným da antibiyotiklerin etkiyotik kullanan ise 13 birimle Estonya. sini biraz daha azaltýyor. ünkü aþýrý kullaným bakterilerin genetik ev-

6 6 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Verimli hizmet için koordinasyon Mustafa Demirer Ýl ve ilçelerde yaþanan çeþitli durumlarýn ele ali Sabri Baþköy, Valialýnarak deðerlendirmesilik Toplantý Salonin yapýldýðý toplantýda Vanu'nda Kaymakamlar topli Baþköy; il ve ilçedeki kalantýsý yaptý. Ttoplantýya, mu yatýrýmlarýnýn iyi ilerlevali Yardýmcýlarý Ali Deniz diðini belirterek yaklaþan Sürmen ve Fikret Zaman, Ýl kýþ þartlarýna dikkat çekti Garnizon ve Jandarma ve bu konuda bir aksaklýk Alay Komutan Vekili Meolmamasý için azami özen tin Özbek, Ýl Emniyet Mügösterilmesini istedi. dürü H.Ýbrahim Doðan, Ýlçe kaymakamlarý ve EmniMülki idare amirleyet Müdürlüðü ilgili birim rinden kaymakamlýklara amirleri katýldý. hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksakorum Valiliði bünyelýk olmamasýný isteyen Vasindeki tüm kurumlarýn orli Baþköy; "Tüm vatandaþganize olmasý ve koordivali Sabri Baþköy, Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. larýmýzýn iþ ve iþlemlerini nasyonlu bir þekilde çalýþgeciktirmeden onlara hizmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek; metlerimizde kusur etmemeliyiz." dedi. idarede birliðinin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlara daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýytoplantý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve karþýlýklý la yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. yapýlan deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. V Seçim güvenliði toplantýsý 30 Mart 2014 Yerel seçimlerinde güvenliðin saðlanmasý amacýyla Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Valilik toplantý salonundaki toplantýya; Vali Yardýmcýlarý Ali Deniz Sürmen ve Fikret Zaman, Ýl Garnizon ve Jandarma Alay Komutan Vekili Metin Özbek, Ýl Emniyet Müdürü H.Ýbrahim Doðan, Ýlçe kaymakamlarý ve Emniyet Müdürlüðü ilgili birim amirleri ile il ve ilçe nüfus müdürleri katýldý. 30 Mart 2014 Pazar günü yapýlacak yerel se- çimlerinde, vatandaþlarýmýzýn demokratik haklarýný huzur ve güven ortamý içerisinde kullanmalarýný saðlamak amacýyla deðerlendirme toplantýsý yaptýklarýný ifade eden Vali Baþköy; Valiliðe baðlý olarak çalýþan Ýl Jandarma Komutanlýðý, Ýl Emniyet Müdürlüðü ve ilçe kaymakamlýklarý gerekli tedbirleri alacaðýný belitti. Seçim güvenliði deðerlendirme toplantýsý, gündem maddelerinin deðerlendirilmesinin ardýndan yapýlan karþýlýklý deðerlendirme ile sona erdi. Vali Baþköy, seçim güvenliði toplantýsý düzenledi. 'Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi' K adýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi toplantýsý Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýnda yapýldý. Valilik toplantý salonunda düzenlenen toplantýya; Vali Sabri Baþköy ve Fatma Baþköy, Vali Yardýmcýsý Sait Topoðlu, Ýlçe kaymakamlarý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Aytekin Girgin, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ali Dinçer ile ilgili personel katýldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ýn eþi Emine Erdoðan ýn himayelerinde, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin in koordinasyonunda ve 81 il valisi eþlerinin katkýlarýyla tüm Türkiye de uygulanmak üzere ha- yata geçirilen Gönül Elçileri projesi kapsamýnda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan geliþtirilen Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi kapsamýnda toplantý yapýldý. Proje doðrultusunda, örgün eðitim dýþýnda kalmýþ kadýnlarýn yeniden eðitime kazandýrýlmasý ve mesleki Açýk Öðretim Lisesin yönlendirilmesi, mesleki Açýk Öðretim Lisesinden mezun olanlarýn iþ yaþamýna katýlýmlarýna aracý olunmasý, iþgücü piyasasýnýn ihtiyaç duyduðu nitelikli insan kaynaðýnýn yetiþtirilmesine katkýda bulunulmasý, imkansýzlýklar dolayýsýyla okuyamamýþ kadýnlarýn toplumsal yaþa- Kadýnlar Ýçin Mesleki Eðitim Projesi toplantýsý yapýldý. ma daha fazla dahil ol Kadýnlar Ýçin Mesleki rak meslek edinmeleri masý, ekonomik ve soseðitim Projesi osaðlanabilir." dedi. yal yönden güçlenmelerum da tüm kadýnlarý Kadýnlar Ýçin rinin saðlanmasý amaçkapsýyor. Bu yönde vemesleki Eðitim Projesi lanýyor. rilecek eðitim ile eðititoplantýsý gündem madmi yarým kalan kadýnlaýl ve ilçelerde eðidelerinin deðerlendirilrýn eðitimlerinin tatimleri yarým kalan kamesinin ardýndan sona mamlanmasý yanýnda dýnlarýn tespit edilmesierdi. kurs çeþitliðini arttýrani isteyen Vali Baþköy, Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok V ali Sabri Baþköy, Hitit Sungurlu Kaymakamý Üniversitesi Sungurlu Osman Beyazyýldýz ile ProMeslek Yüksekokulu'nun je Koordinatörleri Nihal üstlendiði "Hayatý PaylaþGökçe ve Özlem Sir Gavaz, mak Ýçin Engel Yok" proje Vali Baþköy'e "Hayatý Payekibini kabul etti. laþmak Ýçin Engel Yok" projesi hakkýnda bilgi verdivali Sabri Baþköy, Ailer ve Vali Baþköy'ü 09 Arale ve Sosyal Politikalar Balýk 2013 Pazartesi akþamý kanlýðý ÖDES Projesi 2012 saat:19:00'da orum Devlet programý kapsamýnda fitiyatro Salonunda "Hayatý nanse edilen ve yürütücülüpaylaþmak Ýçin Engel Yok" ðünü Hitit Üniversitesi projesi kapsamýnda sahnesungurlu Meslek Yüksekolenecek olan "Uçan Elma" kulu'nun üstlendiði "Hayatý isimli tiyatro galasýna davet Paylaþmak Ýçin Engel Yok" ettiler. proje ekibini makamýnda kabul etti. Kabul heyetinde; 3 Aralýk Dünya EnSungurlu Kaymakamý Osgelliler Günü dolayýsýyla Vali Baþköy, "Hayatý Paylaþmak Ýçin Engel Yok" proje ekibini kabul etti. man Beyazyýldýz, Ýl Milli dünyada farkýndalýk oluþeðitim Müdürü Aytekin turmak amacýyla çeþitli etgirgin, Sungurlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd.Doç.Dr. Kubilay kinlikler düzenlendiðine dikkat çeken Vali Baþköy; ""Hayatý PaylaþKaracif, Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Ömer Bostancý, Proje Koordinamak Ýçin Engel Yok" projesi farkýndalýk oluþturmak baðlamýnda önemtörleri Nihal Gökçe ve Özlem Sir Gavaz ve Türkiye Engelliler Federasli bir proje. Engelli vatandaþlarýmýza dönük olan bu tür projelerin sayýyonu orum Ýl Temsilcisi Yusuf Hoþnut yer aldý. sýnýn artmasý lazým." Dedi. Baþköy'e teþekkür plaketi orum'da düzenlenen Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'nýn yükleniciliðini üstlenen Atlas Fuarcýlýk sahibi Fevzi Atasun Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Atlas Fuarcýlýk sahibi Fevzi Atasun; orum Ticaret ve Sanayi Odasý Fuar Kompleksinde 40 ilden 400 firmanýn katýlýmýyla bu yýl ikincisi düzenlenen Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'na vermiþ olduðu desteklerinden ve yakýn ilgilerinden dolayý Vali Baþköy'e teþekkür plaketi verdi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade eden Vali Baþköy, Tarým, Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý'nýn gelecek yýlda daha fazla katýlýmla yapýlmasý gerektiðini belirterek, Atlas Fuarcýlýk'a organizasyon için teþekkür etti. Atlas Fuarcýlýk sahibi Fevzi Atasun Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. Vali Sabri Baþköy, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Hitit Kýz Öðrenci Yurdu ile Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu'nda Kariyer Günleri etkinliðine katýldý. Vali öðrencilerle sohbet etti V ali Sabri Baþköy, Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Hitit Kýz Öðrenci Yurdu ile Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu'nda Kariyer Günleri etkiliðine katýldý. Kredi ve Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Kýz ve Erkek Öðrenci Yurt Müdürleri Leyla Polat ve Erol Kavuncu'nun açýlýþ konuþmalarýný yaptýðý "Kariyer Sohbetleri" seminerlerinde, Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Ý.Hakký Kasapoðlu da selamlama konuþmasý yaptý. Baþköy Yüksek Öðrenim Hitit Kýz Öðrenci Yurdu ile Yüksek Öðrenim Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdunda, Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eðitim Seminerlerinin "Kariyer Sohbetleri" kapsamýnda "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teþkilatý" konulu iki buçuk saat süren seminer verdi. Baþköy, "Kariyer Sohbetleri" seminerinin son bölümünde üniversite öðrencilerinin sýkýntýlarýný ve yaþadýklarý sorunlarý da dinleyerek, yönelttikleri sorularý içtenlikle yanýtladý. Kariyer Sohbetleri seminerine ayrýca Kredi Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Hitit Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Leyla Polat, Kredi Yurtlar Kurumu Yüksek Öðrenim Akþemseddin Erkek Öðrenci Yurdu Müdürü Erol Kavuncu, Kredi Yurtlar Kurumu Bölge Müdürü Ý.Hakký Kasapoðlu da katýldý. Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunda barýnan gençlern yenilikçilik potansiyellerini keþfedip, güçlü gelecek vizyonuna sahip olmalarýný saðlamak amacýyla Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn 2013 yýlýnda baþlatmýþ olduðu, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Akademisi Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Eðitim Seminerleri; Liderlik, Kiþisel Geliþim, Farkýndalýk, Kariyer Sohbetleri ve Atölye çalýþmalarý konularýný içeriyor. Vali Sabri Baþköy, öðrencilerle sohbet etti. Baþköy, "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Teþkilatý" konulu sunum yaptý. Baþköy, kýz öðrenci yurdunda öðrencilere hitap etti. Öðrenciler vali Baþköy e teþekkür etti. "Kariyer Sohbetleri" seminerinin son bölümünde üniversite öðrencilerinin sýkýntýlarýný ve yaþadýklarý sorunlar dilme getirildi.

7 PERÞEMBE 5 ARALIK Leblebiciler Hülya Avþar a teþekkür ettiler Ü nlü sanatçý Hülya Avþar'ýn "Formumu beyaz leblebiye borçluyum" açýklamasý, orumlu leblebicileri sevindirdi. Leblebici Lütfi Karakuþ, müþterileri arasýnda ünlü þovmen Mehmet Ali Erbil ve sanatçý Mustafa Keser'in de olduðunu belirterek, "Hülya Haným ne zaman isterse leblebi göndermeye hazýrýz" dedi. Ünlü sanatçý Hülya Avþar, verdiði kilolarý geri almamak için her gün bir avuç beyaz leblebi tükettiðini açýkladý. Avþar'ýn bu açýklamasý, orumlu leblebicileri sevindirdi. Düþük kalori ve tok tutma özelliðiyle ön plana çýkan leblebinin baþta mide rahatsýzlýklarý olmak üzere bel ve diþ aðrýlarýna, baðýrsak tembelliði ile damar sertliði gibi rahatsýzlýklara da iyi geldiðini belirten leblebiciler, leblebinin ayný zamanda hamilelik döneminde baþ gösteren mide bulantýsýna da iyi geldiðini ifade etti. orum'da leblebicilik yapan Lütfi Karakuþ, ünlü sanatçý Hülya Avþar'ýn leblebiye iliþkin yaptýðý açýklamanýn kendilerini çok sevindirdiðini ifade etti. Karakuþ, müþterileri arasýnda ünlü þovmen Mehmet Ali Erbil ve sanatçý Mustafa Keser'in de olduðunu belirterek, "Hülya Haným'a orum leblebisinin reklamýný yaptýðý için teþekkür ediyoruz. Ne zaman leblebi isterse göndeririz. orum olarak, orum halký olarak her zaman leblebi göndermeye hazýrýz dedi. 36 çeþit leblebi çeþidinin olduðunu dile getiren Karakuþ, beyaz leblebinin ise orum a has bir çeþit olduðunun altýný çizdi. Deðiþik bir ürün olan beyaz leblebinin orum dýþýnda baþka bir yerde bulunamayacaðýný belirten Karakuþ, ünlülerin de tercihini beyaz leblebiden yana yaptýðýný kaydetti.(ýha) orum'da leblebicilik yapan Lütfi Karakuþ, ünlü sanatçý Hülya Avþar'ýn leblebiye iliþkin yaptýðý açýklamanýn kendilerini çok sevindirdiðini ifade etti Leblebiciler "Hülya Haným ne zaman isterse leblebi göndermeye hazýrýz dediler. Gineli doktorlar Ýstanbul u gezdi orum'da eðitim alan Gineli doktorlar, mesai saatleri dýþýnda ve hafta sonlarýnda Ýstanbul ve Ankara'ya gezi düzenledi. orum Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) tarafýndan hazýrlanan ve TÝKA, Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi orum Eðitim Araþtýrma Hastanesi ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 'Gine Cumhuriyeti'nin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasitesine Katkýda Bulunma' isimli proje kapsamýnda Gine Cumhuriyeti'nden gelen 10 doktor, ülkelerinde yaygýn olan hastalýklarla ilgili orum'da eðitim alýyor. Konuya iliþkin açýklama yapan ANATIPDER Baþkaný Ethem Zobacý, dernek olarak TÝKA'nýn desteðiyle 3 kez Gine'ye giderek uygulamalý saðlýk eðitimi verdiklerini kaydetti. Dernekleri ile TÝKA ile iþbirliði içerisinde 2008, 2011 ve 2012 yýllarýnda Afrika Gine Cumhuriyetine 3 kez uygulamalý saðlýk eðitim projesi gerçekleþtirdiklerini belirten Gineli doktorlar, mesai saatleri dýþýnda ve hafta sonlarýnda Ýstanbul ve Ankara'ya gezi düzenledi. Zobacý ''Bu projelerle týbbi tecrübelerimizi paylaþmak oradaki insanlara ülkemizi tanýtarak kardeþlik köprüsü tesis etmek amaçlanmýþtýr. Týbbi tecrübelerimizi paylaþtýðýmýz Gine'de bize ev sahipliði yapan Cemal Abdulnasýr Üniversitesi ile yazýþmalar yapýldý. Kendileri ülke ihtiyaçlarýna göre belirledikleri 5 branþtan 10 doktoru 1 aylýk süre ile Türkiye'de tecrübe paylaþýmý amacýyla kalmak istediklerini derneðimize ilettiler. Biz de üroloji, kadýn doðum, plastik cerrahi,göz genel cerrahi branþlarýnda geçmiþ tecrübelerimizden faydalanarak Gine Cumhuriyeti'nin ihtiyaçlarý göz önünde bulundurulmuþtur.'' dedi. Proje çerçevesinde Gine'den gelen doktorlarýn mesai saatleri dýþýnda kalan zamanlarda þehri tanýtacaklarýný kaydeden Zobacý, hafta sonlarý Ankara ve Ýstanbul gibi þehirler gezdirilerek ülke tanýtýmý yaptýklarýný aktardý. Zobacý ''Bu kardeþlerimizi evlerimizde misafir edilecek ve Türk misafirperverliðini göstereceðiz. Daha þimdiden memnuniyetlerini anlatýyorlar, bizler de doðal olarak seviniyoruz.'' þeklinde konuþtu. Gineli doktorlardan Komara Amora Siba, Türkiye'de bulunmaktan çok mutlu olduðunu ifade etti. Projenin insanlýk adýna çok önemli olduðunu kaydeden Siba, "Bu proje bir insanlýk çalýþmasýdýr. Burada K edindiðimiz týbbi tecrübeleri ülkemizdeki insanlarýmýz için kullanacaðýz.'' diye belirtti. Ýstanbul gezisinden çok etkilendiklerini dile getiren, Siba, Türk milletinin misafirperverliðinden çok etkilendiðini aktardý. Proje ile kente gelen 10 Gineli doktor, bir ay boyunca üroloji, göz, kadýn doðum, plastik cerrahi ve genel cerrahi branþlarýnda ülkelerinde yaygýn olan týbbi sorunlarla ilgili eðitim alacak.(cýhan) MHP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ayla Köksal ile Yönetim Kurulu, partilerinin grup toplantýsýna katýldý. MHP li kadýnlar Bahçeli ile görüþtü Mustafa Demirer M HP Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Ayla Köksal ile Yönetim Kurulu, partilerinin grup toplantýsýna katýldý. MHP Ýl Baþkaný Ýsmail Lek, Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan ve Kadýn Kollarý Genel Merkezi'nin katkýlarýyla Ankara'ya giden partili kadýnlar, Genel Baþkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda MHP Grup Baþkan Vekili Oktay Vural, Meclis Baþkan Yardýmcýsý Meral Akþener, MHP Milletvekilleri Yusuf Halaçoðlu ve Faruk Bal ile de görüþüldü. TBMM'de ziyaretlerini tamamlayan MHP orum Ýl ve Ýlçe Kadýn Kollarý yöneticileri, genel merkeze geçerek MHP Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Þennur Þenel den, yaklaþan yerel seçimlerde yapýlacak çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Partili kadýnlar, Genel Baþkan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. MHP Genel Merkezi ziyaret edildi. MHP li hanýmlar Meral Akþener ile görüþtü. Ziyaret sýrasýnda MHP Grup Baþkan Vekili Oktay Vural ile görüþüldü. Filipin için stant açtý imse Yok Mu Derneði orum Þubesi, Gezgin Düþünür Kulübü nün faaliyetleri kapsamýnda Ýlahiyat Fakültesi nde stant açtý. Filiplinler de yaþanan felaket nedeniyle Filipin halkýna yardým için kurulan standýn açýlýþýnda bir konuþma yapan Kimse Yok Mu Derneði Þube Müdürü Erkal Aykaç, genel olarak dernek hakkýnda bilgi verirken derneðin misyonu, vizyonu, çalýþma alanlarý, faaliyetleri ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Erkal Aykaç, yakýn tarihte meydana gelen Filipinler felaketi ile ilgili de þunlarý söyledi; Filipinler de meydana gelen Hainan Kasýrgasý bugüne kadar kaydedilmiþ en güçlü kasýrgadýr. Þu ana kadar 9 milyondan fazla insaný etkilemiþtir. Ülkede büyük bir yýkýma yol açmýþtýr. Bazý kentlerdeki tahribat yüzde lara varmýþtýr. Halen ül- Kimse Yok Mu Derneði orum Þubesi Ýlahiyat Fakültesi nde stant açtý. ciddi sýkýntýlar yaþamaktýdýr. kede kasýrga yüzünden evleri ile birlikte sahip olduklarý herþeyi kaybeden Tayfun felaketi nedeniyle Filipinyüz binlerce insan gýda, sýðýnak ve teler de bulunan Kimse Yok Mu Dernemiz içme suyuna eriþme konusunda ði, bölgeye ilk ulaþan Asya arama-kur- tarma ekibinin aracýlýðýyla bölgede yaptýðý ilk incelemelerin ardýndan daðýttýðý yardým malzemesine ilave olarak bir milyon dolarlýk acil yardým kararý almýþtýr. Dünyanýn pek çok ülkesinden bölgeye ulaþan yardýmlara raðmen afet bölgesinden insani yardýma olan ihtiyaç ciddiyetini koruyor. Temizlik ve hijyen þartlarýnýn mümkün olmadýðý bölgede insanlar, salgýn hastalýk riskiyle burun buruna yaþýyor. Bu uzak Asya ülkesinde her þeyini kaybeden yüz binlerce afetzedeye yardým götürmek ve milletimizin Filipin halký ile en kötü günlerinde dayanýþma içinde olduðunu göstermek felaketin yaralarýný sarmak için onlara yardým edelim. Aykaç, son olarak kendilerine bu fýrsatý veren Ýlahiyat Fakültesi yöneticilerine ve Gezgin Düþünür Kulübü ne teþekkür etti.

8 8 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Otobüs duraklarýna yine saldýrdýlar orum un Sungurlu Ýlçesi'nde, Ýmam hatip Lisesi ve Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi önünde bulunan Belediye Otobüs duraklarýnýn camlarý kimliði belirsiz kiþi yada kiþilerce tarafýndan yine kýrýl- dý. Vatandaþlar tarafýndan haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ve polis ekipleri inceleme baþlattý. Konuya iliþkin bir açýklama yapan Sun- gurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, son zamanlarda otobüs duraklarýnýn camlarýný kýran kiþi yada kiþileri kýnadý. Bu saldýrýlarý anlamakta güçlük çektiðini belirten Baþkan Uzunkaya, Bize veya belediyemize kýzanlar, bu gibi saldýrýlarla bize zarar verdiklerini düþünüyorlarsa büyük bir yan- lýþ yapýyorlar. Yazýk, günah, hiç kimsenin buna hakký yok dedi. Vatandaþlarý da duyarlý olmaya davet eden Uzunkaya, "Vatandaþlarýmýzdan da bu konularda duyarlýlýk bekliyoruz. Kamu malýna zarar vereni gördüklerinde Emniyet Müdürlüðü ne veya belediye zabýta ekiple- rine bildirsinler ki yakalanarak haklarýnda gerekli yasal iþlemler yapýlabilsin diye konuþtu. evre sakinleri ise belli aralýklarla durak camlarýnýn kýrýlmasýna bir anlam veremediklerini ifade ederek, otobüs duraðýnýn camlarýný kýranlarýn bulunmasýný istediler.(ýha) Meclis Toplantýsý'nda sözlü önerge veren CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Hasan Yýldýrým'ýn teklifi ile raporlar sorgulandý. Komisyon çalýþmalarýnýn bir ayaðý eksik gibi Ý Ýmam hatip Lisesi ve Haydar Öztaþ Anadolu Lisesi önünde bulunan Belediye Otobüs duraklarýnýn camlarý kýrýldý den beri olmayan alt yapýyý yapýyoruz Ý Mustafa Demirer skilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, Þeyhyavsi civarýnda faaliyet gösteren esnafý devam eden çalýþmalar hakkýnda bilgilendirdi. Belediye Meclis Salonunda yapýlan toplantýda Sezer, özellikle köprü yapýmýndan dolayý sýkýntýlý olan esnafa köprünün kýsa zamanda tamamlanacaðýný, bu konuda gerek Karayollarý gerekse yüklenici firma ile iþbirliði yaptýklarýný, Belediye olarak devam eden çalýþmalara her türlü desteðin verildiðini sýkýntýlarýn geçici olduðunu bildirdi. naðýndan þehir merkezine kadar olan hattý deðiþtirdiklerini önümüzdeki günlerde þehir içme suyu isale hattý projesinin de uygulamaya geçirileceðini ifade etti. Önümüzdeki yýl doðalgaz kullanýmýna baþlayacaðýz Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, ilçe esnafýna bilgi verdi. Ýskilip, tarihinin ilk projeli ve saðlýklý alt yapýsýna kavuþuyor Baþkan Sezer, 1872'den beri Ýskilip'in projeli bir altyapýsýnýn olmadýðýna, algun sistemi ve kara düzen yapýlarla bu güne gelindiðine dikkat çekerek Ýskilip'in Belediyenin kuruluþundan bu güne yapýlmayan ilk kanalizasyon çalýþmasýnýn içinde bulunduðumuz günlerde yapýldýðýný söyledi. Baþkan yapýlan çalýþmalar esnasýnda bir apartmandan üç, beþ tane kanalizasyon baðlantýsýnýn yapýldýðýna tanýk olduklarýný belirterek bunun toplum saðlý- Baþkan, Ýskilip'in büyük çabalarla doðalgaza kavuþtuðunu, bu hattýn döþenmesinin de önümüzdeki yýlda tamamlanarak doðalgaz kullanýmýna baþlanacaðýný anlattý. Baþkan Tüm bu çalýþmalar bu günün ve geleceðin Ýskilip ine önemli katký sunacak, çalýþmalarýn tamamlanmasý ile birlikte rahatlýk kýsa zamanda hissedilecektir. alýþmalar esnasýnda istenmeyen sýkýntýlarýn olduðunu biliyoruz. Bu konuda anlayýþ gösteren, destek veren esnafýmýza ve hemþerilerime teþekkür ediyorum. dedi. Esnaftan teþekkür Esnaf bilgilendirme toplantýsý için teþekkür etti. ðýna olan olumsuz etkilerine dikkat çekti. Baþkan artýk Ýskilip'in projeli bir kanalizasyon hattýnýn bulunacaðýný meydana gelen arýzalarýn en fazla bir sa- atte giderilmesinin mümkün olacaðýný sözlerine ekledi. Þehir içi içme suyu isale hattý inþaatý baþlýyor Belediye Baþkaný Numan Sezer, esnafa yönelik bilgilendirme toplantýsýnda Ýskilip'in 20 yýllýk kansorejen asbest borulardan kurtulacaðýný, Belediye olarak kay- Toplantýda hazýr bulunan esnaf da Baþkan Sezer'den çalýþmalar hakkýnda detaylý bilgiler edindiklerini söyleyerek teþekkür etti. Esnaf, bu tür istiþarelerin sýk aralýklarla yapýlmasýný da talep etti. Semt pazarýnda sona gelindi A laca Belediyesi tarafýndan Denizhan Mahallesi'nde yaptýrýlan semt pazarý çalýþmalarýnda son aþamaya gelindi. Pazar yerini sil baþtan yenileyen Alaca Belediyesi, yaklaþýk 635 bin TL'yi bulan bu yatarýmýn çalýþmalarý da tamamlanmak üzere. Önümüzdeki günlerde tamamlanarak hizmete açýlacak olan semt pazarý ilçenin önemli bir eksiðini de gidermiþ olacak. Sosyal belediyecilik anlayýþýyla Alacalý vatandaþlarýn hu- zur ve refah seviyesini yükseltmek amacýnda olduklarýnýn altýný çizen Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Eyvaz, Pazar yerinin üstünün kapatýlmasý, hem burada bulunan Pazar esnafý, hem de vatandaþlarýmýz açýsýndan önemli bir uygulama olacak. dedi. Baþkan Eyvaz, seçim sürecinden bugüne olan kýsýmda sözünü verdikleri projelerin birçoðunu bununla birlikte tamamlamýþ olacaklarýný, bundan dolayý da büyük mutluluk duyduklarýný dile getirdi. l Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, komisyon çalýþmalarýnýn bir ayaðýnýn eksik kalýyor gibi gözüktüðünü, "raporlar geliyor ama hayata geçmesiyle ilgili sýkýntýlar var." sözleriyle dile getirdi. Meclis Toplantýsý'nda sözlü önerge veren CHP Ýl Genel Meclis Üyesi Hasan Yýldýrým'ýn teklifi ile, komisyon raporlarýnýn sorgulandýðý toplantýda, komisyon raporlarýnýn hayata yansýr yönünün azlýðýndan ya da yokluðundan söz edildi. Yýldýrým teklifin- Ýl Genel Meclis Baþkaný Mustafa Eker, komisyon raporlarý ile ilgili deðerlendirme yaptý. de, tarýmý yoðun olsorusunun araþtýrýlmaeksik kaldýðý yorumumayan bölgelerde el sýný önerdi. nu yaparken, meclis sanatlarýna yönelik üyelerinin bazýlarý da, Eker bu teklif kültürel çalýþmalar yasonucun askýda kalaüzerine komisyon çapýlabileceðini belirtecaðý, sadece rapor lýþmalarýnýn nihayete rek, neler yapýlabilir oluþturmaktan öte gitulaþmak konusunda Güllük Mahallesi köy oldu laca Güllük A Mahallesi'nin müstakil köy olma talebi uygun görüldü. Ýl Genel Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Baþkaný Pehlül Soysal, komisyon raporunda, Alaca'ya 17 kilometre uzaklýkta bulunan Güllük Mahallesi'nin müstakil köy olma kriterlerine uyduðunu, mahallede yapýlan oylama çalýþmasýnda, nüfusun % 98'inin köy talebine destek Alaca Güllük Mahallesi'nin müstakil köy olma talebi uygun görüldü. verdiðini bildirdi. Güllük Mahallesi'nin müstakil köy olma talebini uygun bulan komisyonun raporu meclis tarafýndan kabul edilirken, Güllük Köyü adýyla kayýtlara müstakil köy olarak geçmesi karara baðlandý. Modern parkta son aþama H er Mahalleye Bir Park projesiyle birlikte Alaca nýn birçok yerine park yapan ve mevcut parklarda da iyileþtirme çalýþmalarý yapan Alaca Belediyesi, modern parkta da çalýþmalarý tamamlamak üzere. Ayhan ve Cengizhan Mahallelerini birbirine baðlayan modern parkta kamelyalar ve oyun gruplarý kurulurken, çimlendirme çalýþmalarý devam ediyor. Tamamlanmasýnýn ardýndan görselliði ile ön plana çýkacak olan parkta vatandaþlarýn karþýdan karþýya rahat geçmelerine olanak saðlayacak olan köprü de tamamlandý. ya imza attýk. dedi. Ýnþallah ilçemiz içinde güzel bir parký daha hizmete sunacaðýz diyen Baþkan Eyvaz, En baþýndan beri verdiðimiz sözlerin arkasýnda durmaya ve sözleri vaad deðil ger- çek kýlmaya çalýþtýk. Bugün verdiðimiz sözleri yerine getirmenin saðladýðý huzur ve güvenle ama en önemlisi Alacalý hemeþehrilerimizin sevgisi ve taktiri ile yolumuza devam ediyoruz. diye konuþ- tu. Yeni yapýlan parkta çalýþmalarýn hemen hemen tamamlandýðýný vurgulayan Baþkan Eyvaz, yeþillendirme çalýþmalarýnýn ardýndan parkýn kullanýlabileceðini belirtti. Ayhan ve Cengizhan Mahallelerini birbirine baðlayan modern parkta kamelyalar ve oyun gruplarý kuruldu. Ýlçemiz için güzel bir parký daha hizmete sunacaðýz Alaca Belediyesi tarafýndan Denizhan Mahallesi'nde yaptýrýlan semt pazarý çalýþmalarýnda son aþamaya gelindi. Alaca Belediye Baþkaný Muhammed Eyvaz, Alaca'ya yeni deðerler katmak, geleneksel belediyecilik kalýplarýnýn dýþýna çýkarak sosyal belediyecilik alanýnda hizmetler üretmek, Alaca'ya farklý kimlik kazandýrmak için çýktýðýmýz yolda birçok baþarýlý çalýþma- Alaca Belediyesi, modern parkta da çalýþmalarý tamamlamak üzere.

9 Önceliðimiz toplumsal engeli kaldýrmak T ürkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþ törenine katýlan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, daha önce sosyal devletin anayasada bir aksesuar gibi durduðunu söyledi. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþý ve plaket töreni Ankara da yapýldý. Törene; Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Adýyaman Milletvekili ve AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, Hak-Ýþ Konfederasyonu Genel Baþkaný Mahmut Arslan, Öz Aðaç-Ýþ Sendikasý Genel Baþkaný Eyüp Karadereli, Dönem Milletvekili ve AK Parti Adýyaman Belediye Baþkan Adayý Husrev Kutlu ve çok sayýda davetli katýldý. Derdimiz olduðu kadar dert ortaðýmýz var Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Baþkaný Yusuf elebi de geçmiþte sadece Dünya Engelliler Günü nde hatýrlandýklarýný, sorunlarýnýn çözümüyle ilgili adým atýlmadýðýný anlattý. Son dönemde sahip olduklarý haklarýn gündeme geldiðini belirten elebi, Artýk derdimiz olduðu kadar dertlerimizin ortaklarý olduðunu görüyoruz. dedi. Engellilerin önündeki engelleri kaldýrmak sadece belediyelerin, devletin iþi deðildir Törende konuþan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Geçmiþte sosyal devlet Anayasa da bir aksesuar gibi duruyordu. Gündelik hayatýmýzda neye tekabül ettiðini pek bilemiyorduk. Oysa þimdi sosyal devletin neye tekabül ettiðini gündelik hayatýmýzda yaþayarak biliyor ve anlýyoruz. Elbette kaldýrýmlar, asansörler yapabilirsiniz, bir kýsým yerlere ulaþýmý kolaylaþtýrabilirsiniz ama ondan öte engellilerin gidebileceði yerleri sýnýrlandýrmak yerine, gidebileceði yerlerin cazibesini arttýrmak, teþvik ediyor olmak tam da sosyal devlet ürkiye de her 100 Tkiþiden dördünde görülen panik atak hastalýðý, toplum genelinde giderek yaygýnlaþýyor. Özellikle iþ hayatýndaki zorlayýcý çalýþma ortamý ve özel hayatta karþýlaþýlan sýkýntýlar, panikataklarýný iki kat artýrýyor. anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (OMÜ) Psikiyatri Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kürþat Altýnbaþ, çevre faktörlerinin, sýkýntýlý çalýþma ortamlarýnýn ve travmatik sebeplerin, hastalýðýn ortaya çýkmasýna ya da þiddetlenmesine yol açabileceðine dikkat çekiyor. Panikataðýn kadýnlarda erkeklere oranla iki kat fazla Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþ törenine katýlan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu; Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþý yapýldý. anlayýþýna denk düþen bir yaklaþým olmaktadýr. mak sadece bir yardýmseverlik, iyilikseverlik iþi önündeki engelleri kaldýrmak sadece belediyelerin, Engellilere yardýmcý ol- deðildir. Engellilerin devletin iþi deðil- görüldüðünü, en önemli belirtilerinin kalp çarpýntýlarý, terleme ve nefes darlýðý olduðunu aktaran Kürþat Altýnbaþ, þu bilgileri dile getiriyor: Aslýnda halk arasýnda Salim Uslu, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarý açýlýþ törenine katýldý. Programa çok sayýda davetli katýldý. Törende plaket töreni gerçekleþtirildi. panikatak olarak bilinse de hastalýðýn doðru adý panik bozukluðu. Panik ataklarý, hastalýðýn belirtilerinden bir tanesi. Tekrarlayan panik ataklarýna eþlik eden, Ataklar bir daha olur mu? kaygýsý, biz ona beklenti kaygýsý diyoruz ve bazen buna eþlik eden kaçýnmalar, hastalýðýn bütününü oluþturuyor. Hastalýk belirtisi daha çok kalple ilgili; kalp çarpýntýsý, dir. Ayý zamanda toplumsal engelleri de ortadan kaldýrmak, toplumsal yanlýþlarý düzeltmek bizim temel önceliðimiz olmalýdýr. Meseleye bir kul ve insan hakký kavaramý üzerinden baktýðýmýz zaman daha doðru sonuçlara gitme imkânýmýz vardýr. Bugün hükümetimiz ve iktidarýmýz da bunu öngörmektedir, öncelemektedir. Türkiye Sakatlar Konfederasyonu nun gündelik siyasi tartýþmalarýnýn ötesinde, sorun çözme yeteneklerini geliþtiren bir kurumdur. Sorunlar üzerinden kendini tarif eden, tanýmlayan bir kurum yerine, çözümün tarafý olmaya kendisini adamýþ bu anlamda önerilerini, çözümlerini, taleplerini ve hatta projelerini ilgililere sunan diyalog ve uzlaþma gibi bu çaðýn en cazip, sihirli kavramlarý ile birlikte sorunlarýn çözümüne katký sunan bir kurumdur. Hizmetleri çeþitlendirerek artýran, hizmetleri somutlaþtýrarak somut çözümler getiren bu anlayýþýn toplumsal yaþamýmýza önemli katkýlar saðlayacaðýný ve özellikle de engelli kardeþlerimizin hayatýný kolaylaþtýrmak gibi ya da onlara eþit yurttaþ olma hakkýný, duyarlýlýðýný ve kývancýný paylaþmak gibi önemli bir sonuç elde edeceðimize inanýyor ve engelsiz bir Türkiye diliyorum. dedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin de, Ýþveren, yüzde 3'ün üzerinde engelli çalýþtýrmak istiyorsa, çalýþmasýndan, verimliliðinden memnunsa biz bunu da teþvik sisteminin içine kattýk. Ýþsizlik sigortasýndan fonlayacak þekilde iþverenin üzerindeki yükü hafifletecek bir cazibe oluþturuyoruz. diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan AK Parti orum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ve Adýyaman Milletvekili ve AK Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Merkez Hizmet Bürolarýnýn açýlýþýný gerçekleþtirdiler. Panik atak yaygýnlaþýyor Panik atak hastalýðý, toplum genelinde giderek yaygýnlaþýyor. terleme, ölüm korkusu yaþama, kaygýlar, solunum sistemiyle ilgili nefes darlýðý, nefes alamama gibi belirtiler. Mide baðýrsak sisteminin etkileri, bazen düþünsel belirtilerin eþlik ettiði bir tablo aslýnda. Panik bozukluðunun tek bir nedeni yok ama bizim biyopsikososyal model dediðimiz biyolojik, psikolojik ve sosyal çevresel etkenlerin bütünüyle ortaya çýkan bir hastalýk, panik bozukluðu. Psikiyatrist Kürþat Altýnbaþ, ilaç ve psikoterapi ile düzenli ve doðru tedavinin, hastalýðý en geç iki yýlda tamamen ortadan kaldýrdýðýný ve kiþinin eski saðlýðýna kavuþtuðunu ifade ediyor.(aa) T ürkiye, cumartesi gününden itibaren yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine giriyor. Yaðýþla birlikte yurt genelinde sýcaklýðýn hissedilir derecede düþmesi bekleniyor. Cumartesi günü, poyrazla birlikte Ýstanbul'da kar yaðýþýnýn etkili olacaðý tahmin ediliyor. Pazar günü, Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nin PERÞEMBE 5 ARALIK Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Büro-Sen orum Þubesi, kamu kurumlarýnda 1966 yýlýnda baþlayan nöbetçi memurluk uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný talep etti. Nöbetçi memurluk kaldýrýlsýn ürkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Büro-Sen Torum Þubesi, kamu kurumlarýnda 1966 yýlýnda baþlayan nöbetçi memurluk uygulamasýnýn kaldýrýlmasýný talep etti. Türk Büro Sen orum Þube Baþkaný Sami am, dün sendika binasýnda düzenlediði basýn açýklamasýnda uygulamanýn yanlýþ olduðunu ve gerekirse dava açacaklarýný söyledi. am, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý kaydetti; Ýlimiz Defterdarlýk hizmet binasýnda uygulanmakta olan Nöbetçi Memurluðu Kurulmasý ve Olaðanüstü Hal Tatbikatýnda mesainin 24 saat devamýný saðlayan Kanunun 1. maddesinde Yetkili merciler tarafýndan bildirilecek alarm haberlerinin sürat ve emniyetle ilgililere ulaþtýrýlmasýný saðlamak amacý ile bakanlýklarda ve bakanlýklarca uygun görülecek teþkilat ve kurumlarda birer nöbetçi memurluðu kurulur ve yine 2. maddesinde Nöbetçi memurluðu yapacak subay, memur, hizmetlilerle diðer personele bu görevden ötürü herhangi bir ücret ödenmez. Nöbet tutanlar, nöbetin bitiminde bir iþ günü izinli sayýlýr Buna baðlý olarak çýkartýlan yönetmeliðin 2. maddesinde Alarm haberinin yayýnlamasý; Genel Kurmay Baþkanlýðý ve Dýþiþleri Bakanlýðýnca Baþbakanlýða (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliði)ve PTT Genel Müdürlüðüne bildirmek suret ile olur. denilmektedir tarihli sayýlý Resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe giren Nöbetçi Memurluðu Kurulmasý ve Olaðanüstü Hal Tatbikatýnda mesainin 24 saat devamýný saðlayan Kanunun 1. maddesinde açýkça belirtildiði üzere; nöbetçi memurluðu ancak yetkili merciler tarafýndan bildirilecek alarm haberinin surat ve emniyetle ilgililere ulaþtýrýlmasýný saðlamak amacý ile kurulmasý gerekirken bugün geldiðimiz noktada hem 1966 yýlýnda günün þartlarýna göre çýkartýlan kanun ve yönetmelikler anlamýný yitirmiþ ve uygulamada tutarlýðýmda kalmamýþtýr. Bu uygulama günümüzde kadük kalmýþtýr Bu uygulama Aydýn 1.idare mahkemesinin 2007/1227 esas dosyasýndan ret edilmiþ bir uygulamadýr. Öte yandan orum Valiliði nin çeþitli tarihlerde kurumlara yazmýþ olduðu yazýlarda nitekim 13 Aðustos 2013 tarihli yazýnýn son parafýnda Kurumunuzda binamýzýn güvenliðini saðlamak amacý ile nöbet tutacak nöbetçi memur ve nöbetçi amir isim, soy isim, telefon numaralarý listesi istenmiþ olup ilgili kurumlar gereðini uygulamýþlardýr. Kanunun 1966 yýlýnda çýkýþ amacý ile günümüzdeki uygulama amacý tamamen farklý bir hal almýþtýr. Valiliðin yazýsýnda da anlaþýlacaðý üzere sadece güvenlik amaçlý olduðu görülmektedir Bir bayan memur arkadaþýmýzýn akþam veya e kadar hiçbir güvenlik donanýmý olmadan veya eðitimini almadan, Muhasebe Müdürlüðünde, gelir müdürlüðünde giriþ kapýnda güvenlik nöbeti tutmasýný yanlýþ bir uygulamadýr. Sayýn Valimiz Sabri Baþköy ü bu konuda gerekli talimatlarý vererek tekrar incelenmesini saðlamasý ve güvenlik nöbetinden bu olayý çýkartarak vatandaþýn daha etkili hizmet almasýný saðlamak amacý ile mesai saatleri içinde hiçbir personeli ayýrmadan halkla iliþkiler, danýþma, vatandaþa yol gösterme gibi hizmetin daha etkin ve hýzlý olabilmesi için bu personel çalýþtýrýlabilir. Ancak memurlarýn güvenlik amaçlý ve mesai saatleri dýþýnda çalýþtýrýlmasý durumunda Türk Büro Sen olarak bu uygulamanýn yanlýþ olduðunu, gerekirse dava açma yoluna gedeceðimizi beyan ederiz. Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürlüðü Emniyet Müdürlüðü binasýna taþýnmalý Uzun bir süredir gündemimizde olan Nüfus Müdürlüðü nün yer sýkýntýsý konusunda bizler geçici çözümler yerine kalýcý çözüler olmasýný temenni ediyoruz Hepimizin malumu Nüfus Müdürlüðü nün iþleri bir hayli yoðunlaþmaktadýr. Nitekim pasaport, ehliyet, nikah merasimi, yeni cipli kimlikler, seçim kütüklerinin oluþturulmasý, adrese dayalý nüfus kayýt sistemi, mürteciler gibi birçok alanda kýt kaynaklar ve fiziki yetersizlikler ile hizmet vermektedir. Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürlüðümüzün bina soruna bir çözüm bulunmasý gerekmektedir. Bulunacak çözüm öncelikle Valilik binasýndan çýkartýlmasý ki hem Valilik binasýnda sadece Mülki Amir Sayýn Vali, Vali Yardýmcýlarý ve Valilik personeline yetecek düzeyde düzenlenmelidir. Bu süreçte hem Valilik hem de diðer kurumlar rahat bir çalýþma ortamýna kavuþmuþ olur. Ayrýca Vergi Dairesi binasýnýn yetersiz ve depreme dayanýksýz olduðu bilinmektedir. Sendika olarak biz sorunlarý tespit eder ve çözüm için gerekli önerilerimizi sunarýz. Burada da bizim talebimiz Ýl Emniyet Müdürlüðümüzün yeni hizmet binasý bitmek üzere ve kendi yeni binasýna geçecek olan Emniyet Teþkilatý eski binasýnýn boþalmasýndan sonra topluma faydalý olacak þekilde deðerlendirmelidir. Buradan hareketle Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürlüðü nü, Vergi Dairesi Müdürlüðü nü ve Tapu Müdürlüðü þehir merkezinde ve her daim vatandaþýn rahatlýkla ulaþabileceði, bir yer olan Emniyet Müdürlüðü binasýnda anýlan Ýl Müdürlükleri hizmetlerine çok rahat bir þekilde sürdürebilirler. Yaðýþlý hava geliyor Türkiye, cumartesi gününden itibaren yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine giriyor. batýsý dýþýnda tüm yurtta yaðýþ bekleniyor. Yaðýþlar, Akdeniz Bölgesi'nin kýyý kesimleri ile Güney Doðu Anadolu Bölgesi'nde yaðmur, diðer yerlerde karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde görülecek. Kuzeyli rüzgarlarla birlikte Ýstanbul'da sýcaklýðýn pazar günü 0 dereceye kadar düþmesi bekleniyor.

10 10 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen: Akþemsettin Camii büyük bir þaheser Recep Mebet orum Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen geçtiðimiz günlerde Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret Akþemsettin etti. Akþemsettin Camii Derneði Baþkaný Celal Alegöz ün ev sahipliðindeki ziyarette Türkiye Diyanet Vakfý Ýl Temsilcisi Mustafa Ersoy ve bazý yönetim kurulu üyeleri de hazýr bulundu. Dernek yöneticileriyle birlikte cami inþaatýný gezen Ahmet Süzen, Akþemsettin Camii, orum için büyük bir þaheser dedi. Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Süzen, Türkiye Diyanet Vakfý ve hayýrseverlerin katkýlarý ile yapýmýna baþlanan caminin orum Belediyesi tarafýndan tamamlanarak ibadete sunulacaðýný hatýrlattý. ALEGÖZ DEN HAYIRSEVERLERE AÐRI Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Celal Alegöz, Taþ iþçiliðinden kaynaklanan 1,5 milyon TL lik borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz dedi. Meydan Camii adýyla yapýmýna baþlanan ve Akþemsettin Camii adýný alan mâbedin inþaa çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz, cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane ve tuvaletlerin yapýmýnýn sürdüðünü söyledi. Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: orumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan 1,5 milyon TL lik borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz. Akþemsettin Camii inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi Caddesi ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, , ve numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler. Nakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olarak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikle Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz. Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen hayýrseverlere teþekkür orum Müftü Yardýmcýsý Ahmet Süzen, Akþemsettin Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði ni ziyaret etti. ediyoruz. Genç Medya Turizm den erken rezervasyon fýrsatý E Recep Mebet ts Tur yetkili þubesi Genç Medya Turizm, yaz tatili paketlerinde erken rezervasyon indirimi kampanyasý baþlattý. Düzenlenen kampanya hakkýnda bilgi veren Genç Medya Turizm Seyahat Danýþmaný Ezgi Kabadayý, yaz tatili seçeneklerinde yüzde 45 e varan erken rezervasyon indirimleri sunduklarýný açýkladý. ETS TURLA YAZ KAPIDA 16 Aralýk 2013 tarihine kadar devam edecek erken rezervasyon kampanyasý çerçevesinde uygun fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný hatýrlatan Ezgi Kabadayý, Genç Medya Turizm le yaz kapýda dedi. Rezervasyonunu erken yaptýranlarý kârlý bir tatil bekliyor diyen Genç Medya Turizm Seyahat Danýþmaný Kabadayý, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: Ets Tur orum yetkili þubesi olarak yaz tatili için erken indirim kampanyasý baþlattýk. Kampanya çerçevesinde World kart sahiplerine özel yüzde 45 e varan indirimlerin yaný sýra erken rezervasyon sigortasý sayesinde yolcularýmýza otele giriþ gününden 72 saat öncesine kadar her koþulda iptal etme fýrsatý sunuyoruz. Tatilini erken seç, istediðin zaman vazgeç sloganýyla baþlattýðýmýz bu çalýþma sayesinde misafirlerimize erken rezervasyonda çok uygun fýrsatlardan yararlanabilme ve olasý bir aksilikte tatillerini iptal etme imkaný saðlýyoruz. Erken rezervasyon fýrsatlarý 1 Nisan - 31 Ekim 2014 tarihleri arasýndaki konaklamalarda geçerli. Üstelik 2 yetiþkinin beraberinde konaklayan 0-12 yaþ çocuklardan birincisi ücretsiz, 3-12 yaþ arasýndaki ikinci çocuða yüzde 50 indirim imkaný sunuyoruz. Atlasjet tarifeli seferleri ile Ýstanbul dan Antalya, Bodrum, Ýzmir ve Dalaman a ulaþým ve havaalanlarýndan konaklamanýn olacaðý otellere son model, klimalý lüks araçlarla özel transfer hizmeti saðlýyoruz. Ayrýca tüm dünya hava yolu firmalarýnýn yurt içi ve yurt dýþý uçak biletlerini de satýþa sunuyoruz. Öte yandan misafirlerimize cruise turlarý, kültür turlarý, yurt dýþý turlarý, panaromik þehir turlarý, þehir otelleri, alan-otel-alan transfer imkaný da saðlýyoruz. Turizm sektörüne yeni bir soluk getiren Genç Medya Turizm olarak, profesyonel kadromuz ve danýþma hattýmýz sayesinde 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Genç Medya Turizm Seyahat Acentesi ile rezervasyonunu erken yaptýranlarýn tatile karlý çýkacaðýný bir kez daha hatýrlatýrken detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yavruturna Mahallesi Maliye 2. Sokak numara 3/C de hizmet veren ofisimize bekliyoruz. Seyahat Danýþmaný Ezgi Kabadayý (sol baþta), kampanya hakkýnda bilgi verdi. Genç Medya Turizm, Ets Tur yetkili þubesi olarak hizmet veriyor. Detaylý bilgi Maliye 2. Sokak numara 3/C de faaliyet gösteren firmadan alýnabilir. Misafir Araplar Türkçe öðreniyor Ýmam Hatip Lisesi nde düzenlenen kursa çok sayýda Arap kökenli sýðýnmacý katýlýyor. Recep Mebet orum da misafir olarak ikâmet eden Araplar için Türkçe kursu açýldý. Halk Eðitim Merkezi (HEM) tarafýndan düzenlenen kursa, Suriye baþta olmak üzere Irak, Filistin ve Ýran dan gelen 65 kursiyer katýlýyor. orum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) nin ev sahipliðindeki kurs hakkýnda bilgi veren Okul Müdürü Hüseyin Kýr, Araplar ýn Türkçe kursuna büyük ilgi gösterdiðini söyledi. Kursta Nuri Yalvaçer ve Yavuz Bozdoðan eðitimci olarak görev alýyor. ÝLETÝÞÝM PROBLEMÝNE ÖZÜM Okullarýnda eðitim-öðretim gören 20 ye yakýn Arap kökenli öðrencinin de katýldýðý kursun iki ayý aþkýn süredir devam ettiðini anlatan Hüseyin Kýr, 7 den 70 e farklý yaþ gruplarýna hitap eden kursta ÝHL öðretmenlerinden Nuri Yalvaçer ve Yavuz Bozdoðan ýn eðitimci olarak görev aldýðýný hatýrlattý Eðitim Öðretim Yýlý sonuna kadar sürmesi planlanan kursun amacýnýn Araplar a akýcý bir þekilde Türkçe konuþmayý öðretmek olduðunu ifade eden Kýr, CumartesiPazar günleri saatleri arasýnda gerçekleþen ücretsiz kursa katýlmak isteyen Arap kökenli sýðýnmacýlar, Yazýçarþý da bulunan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ne baþvurabilirler dedi. Düzenlenen kursa 7 den 77 ye farklý yaþ gruplarýndan kursiyerler katýlýyor. orum HEM tarafýndan düzenlenen kursa ilgi büyük. ARAP KURSÝYERLERDEN TEÞEKKÜR Kursla ilgili düþüncelerini paylaþan Araplar, iletiþim problemlerini ortadan kaldýran eðitim programýnýn düzenlenmesinde emeði geçen Milli Eðitim Müdürlüðü, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü ve orum Ýmam Hatip Lisesi Müdürlüðü yöneticilerine ayrý ayrý teþekkür ettiler. Ülkelerindeki olumsuz koþullardan dolayý Türkiye ye sýðýndýklarýný ve orum a geldiklerini anlatan Arap kursiyerler, Türkiye ye müteþekkiriz diye konuþtular. Memleketlerinde yaþanan sýkýntýlarýn son bulmasýný beklediklerini ifade eden Araplar, orum halkýnýn gösterdiði sýcak ilgiden memnun olduklarýný sözlerine eklediler. Kursiyerler, orum halkýnýn sýcak ilgisinden memnun. Türkçe öðrenen kursiyerler, eðitim programýnda emeði geçenlere teþekkür ettiler.

11 PERÞEMBE 5 ARALIK Kýnýk ta organik hindi yetiþtiriciliði Kýnýklý çiftçilerden Fatih Þenol, köyünde hayata geçirdiði uygulamayý anlattý. Recep Mebet orum merkeze baðlý Kýnýk Köyü nde baþlatýlan doðal hindi yetiþtiriciliði uygulamasý meyvelerini vermeye baþladý. Kýnýklý çiftçilerden Fatih Þenol, hayata geçirdiði örnek uygulama ile kýsa sürede adet hindi yetiþtirmeyi baþardý. Hayvancýlýk alanýndaki tecrübesini hindi yetiþtiriciliði ile yeni bir boyuta taþýdýðýný vurgulayan Þenol, Kýnýk Köyü nü orum un hindi üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyorum dedi. Doðal ortamda yetiþtirdiði hindilerin satýþýna baþladýðýný belirten Fatih Þenol, bireysel olarak geliþtirdiði uygulamada teknik desteði ise Tarým Danýþmaný Faruk Yýlmaz dan aldýðýný söyledi. Katkýlarýndan dolayý Ziraat Mühendisi Faruk Yýlmaz a teþekkür eden Þenol, toptan ve perakende hindi satýþýna devam ettiðini kaydetti. Yeni yýl öncesi müþterilerinin beðenisine sunduðu hindilerin büyük ilgi gördüðünü belirten Þenol, market ve kasaplardan hindi eti sipariþi aldýðýný da sözlerine ekledi. Güven Kuru Temizleme Eþref Hoca da hizmette Güven Kuru Temizleme, Ulukavak Mahallesi Eþref Hoca Caddesi numara 37/D de hizmet veriyor. Kuru temizlemeye kadýn eli deðdi G Þenol, kýsa sürede adet hindi yetiþtirmeyi baþardý. Fatih Þenol, Faruk Yýlmaz la birlikte gazetemizi ziyaret etti. Tosunoðlu Kasabý yenilendi Kýnýk Köyü nde baþlatýlan doðal hindi yetiþtiriciliði uygulamasý, kanatlý hayvan sektörü açýsýndan örnek gösteriliyor. Recep Mebet orum un en köklü et firmalarý arasýnda yer alan Tosunoðlu Kasabý yenilenen yüzüyle hizmete girdi yýlýndan bu yana faaliyet gösteren Tosunoðlu Kasabý, Dededen Toruna sloganýyla müþterilerinin hizmetinde. Yenilik çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Tosunoðlu Kasabý yöneticisi Bahattin Tosun, Kendi imalatýmýz Bahattin Tosun, Kendi imalatýmýz olan ürünleri müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. olan pastýrma ve sucuk çeþitlerini müþterilerimizin beðenisine sunuyoruz dedi. Zengin ürün yelpazemize salam ve sosis çeþitlerini de ekledik diyen Tosun, kýrmýzý ve beyaz et ürünlerinin yaný sýra hindi eti satýþýna da baþladýklarýný söyledi. Sipariþ üzerine güveç, tepsi, adana ve urfa, kasap köfte, kuzu ve tavuk þiþ hazýrladýklarýný anlatan Tosun, Alo Paket uygulamasý ile ev ve iþyerlerine servis hizmeti de verdiklerini kaydetti. Tosun, Yeniliklerimizi yakýndan görmek, ürün ve hizmetlerimizle ilgili detaylý bilgi almak isteyen herkesi Yeniyol Mahallesi 8. Gazi Sokak numara 7/A da faaliyet gösteren Tosunoðlu Kasabý na bekliyoruz diye konuþtu. Recep Mebet ülay Karaboya nýn sahibi olduðu Güven Kuru Temizleme, Ulukavak Mahallesi Eþref Hoca Caddesi numara 37/D de hizmete girdi. alýþmalarý hakkýnda bilgi veren Gülay Karaboya, kuru temizlemenin yaný sýra çamaþýrhane ve ütü hizmeti de verdiklerini söyledi. Yaklaþýk 2 ay önce açýlan Güven Kuru Temizleme nin kalite ve cazip fiyat anlayýþý ile hizmette iddialý olduðunu anlatan Karaboya, öðrencilere yüzde 10 ekstra indirim uyguladýklarýný kaydetti. Stor perde, yün yorgan, battaniye ve tül perde gibi itina ile yýkama isteyen ürünlerin temizliðinde büyük çözümler sunduklarýný vurgulayan Karaboya, giysiler ve tekstil ürünleri için kuru temizlemenin öneminden bahsetti. Kuru temizleme, ýslak temizlemeyle zarar gören kumaþ dokularýný yýpratmayarak uzun ömürlü olmalarýný saðlýyor diyen Karaboya, sýk kuru temizleme yapýlmasýnýn giysilere iþleyen ve aþýndýrýcý etkiye sahip olan kir ve pisliði çýkararak kýyafetleri adeta yeni alýnmýþ gibi bir görüntüye kavuþturduðunu ifade etti. Karaboya, Hizmetlerimiz hakkýnda detaylý bilgi almak isteyen herkesi Eþref Hoca Caddesi üzeri Hünkar Pide karþýsýnda faaliyet gösteren Güven Kuru Temizleme ye bekliyoruz diye konuþtu. Güven Kuru Temizleme ile sektöre kadýn eli deðdi. Firma, müþterilerine çamaþýrhane ve ütü hizmeti de veriyor. Gülay Karaboya, hizmetleri hakkýnda bilgiler verdi. Karaboya, hizmetleri hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenleri Güven Kuru Temizleme ye davet etti.

12 12 PERÞEMBE 5 ARALIK 2013 Yurt dýþýnda mesleki eðitim alacaklar orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operatörlüðü ve Kaynakçý Eðitimi projesi için katýlýmcý öðrencilere ve velilerine bilgilendirme toplantýsý yaptý. Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý Hayatboyu Öðrenme Programý Leonardo da Vinci Hareketlilik IVT Projesi kapsamýnda hazýrlanan Bilgisayarlý Makine (CNC) Tezgâh Operatörlüðü ve Kaynakçý Eðitimi projesi veli bilgilendirme toplantýsý orum Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Konferans Salonu nda yapýldý. Okul Müdürü Erhan Özsaray tarafýndan yapýlan bilgilendirmede projenin içeriðinden bahsedildi. Özsaray, Öðrencilerimizin Avrupa'da yapacaðý eðitim ve staj çalýþmasýyla alanlarýnda mesleki bil- Kaynakçý Eðitimi projesi için katýlýmcý öðrencilere ve velilerine bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Öðrenciler iki ülkeye teknik gezi yapacak. gi görgü ve eksiklikleri giderilecektir. Bölgemiz ve yerel ortaklarýmýzýn bölgesinde istihdam edilmeleri ve sektörün ihtiyaçlarýna cevap vermeleri, mesleki teknik eðitimin kalitesinin ve cazibesinin artýrýlmasý, üretim ekonomisinin canlandýrýlmasý amaçlanmaktadýr. Ayrýca farklý kültürlerin tanýnmasý, Avrupa dillerinin öðrenilmesi, atölye ve laboratuar ortamlarýnda eðitimin gözlemlenmesi ve ülkemize adaptasyonunun saðlanmasý, iþ ortaklýklarýnýn geliþtirilmesi, projemizin amaçlarý arasýndadýr. Geliþtirilen meslek becerileri ve yeterlilikleri ile böl- gelerimizin, ülkemizin ve Avrupa iþgücü piyasasýnýn geliþmesine ve bütünleþmesine katký saðlanacaktýr. Kurumlarýmýzýn AB ülkelerindeki iþletmelerle iletiþim kurabilme ve istihdam etme kabiliyetleri artacaktýr. Farklý pedagojik faaliyetler ve eðitim uygulamalarý tecrübe edil- miþ olacaktýr. Meslek standardý ve akreditasyon gerçekleþtirilecektir. Bu proje ile öðrencilerimizin farklý kültürlerle yaþama ve çalýþma becerileri geliþecektir. AB iþ gücü piyasasýna entegrasyonun saðlanmasýyla, öðrenciler mesleki yabancý dil bilen, yeniliklere açýk, bireyler haline geleceklerdir. Bununla birlikte katýlýmcýlar kendi alanlarýnda, AB ülkelerinde geçerli sertifikaya sahip olacaklardýr. Okullarýmýzdaki diðer öðrencilere bu kazanýmlarýn aktarýlmasý ile yaygýnlaþtýrma ve toplumda mesleki teknik eðitimde farkýndalýk oluþturulacaktýr. diye konuþtu. Özsaray ayrýca yurtdýþýnda eðitim ve staj çalýþmasýnda uyulacak kurallar, iþ güvenliði ve saðlýðý, sigorta iþlemleri, pasaport ve konaklama hakkýnda da bilgiler verdi. Eðitim ve staj çalýþmasý 4 hafta olup Ocak ve Þubat 2014 aylarý içerisinde, Macaristan'ýn baþkenti Budapeþte'de 30 katýlýmcý öðrenci ile CNC tezgah operatörlüðü, Almanya'nýn Ludwigshafen kentinde 23 katýlýmcý öðrenci ile kaynakçý eðitimi gerçekleþecek. BÝLSEM, orumlu yazarlarla buluþtu orum Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM), Sosyal Bilgiler ve Rehberlik Biriminin katkýlarýyla düzenlediði etkinlikte öðrencileri çok deðerli 3 orumlu yazarla buluþturdu. Eðitimci-yazar Muzaffer Gündoðar, çocuk hikayeleri ve þiir kitaplarý hakýnda bilgi verdi. Basýlý 10 adet kitabý bulunan yazar, kitaplarýnýn yazým sürecini öðrencilerimize aktardý. Eðitimci yazar Bahri Güven, daha çok gençlere ve yetiþkinlere hitap eden roman ve anýroman türündeki kitaplarýný tanýttý. Yazar Selahaddin Aydemir, Ermeni Meselesi üzerine yazdýðý kitabý hakkýnda açýklamalarda bulundu. Yazarlýðýn yolu çok kitap okumaktan geçer Daha sonra öðrencilerin sorularýný yanýtlayan yazarlar, söyleþi sýrasýnda öðrencilere anlamlý mesajlar da verdiler. Yazarlýðýn yolunun çok kitap okumaktan geçtiðini ifade eden Bahri Güven, öðrencilere düzenli olarak kitap okumaya zaman ayýrmalarý gerektiðini belirtti. Muzaffer Gündoðar, eðitimin sadece okul ortamý ile sýnýrlý olmamasý gerektiðini, tarihi, sanatý öðrenebilmek için çeþitli geziler, araþtýrmalar yapýlmasýnýn önemi üzerinde durdu. Selahaddin Aydemir de, öðrenmenin en temel yolunun, tarihi olaylarýn yaþandýðý yerleri gezmek, görmek mümkünse tarihin canlý tanýklarýndan dinlemek olduðunu vurguladý. Söyleþi sonunda yazarlar, kitaplarýnýn bir örneðini imzalayarak kurumumuz kütüphanesine hediye ettiler. Etkinlik öðrenciler tarafýndan ilgiyle karþýlandý. Merkez Müdürü Sadýk Efe tarafýndan etkinliðin hazýrlanmasýnda emeði geçen öðretmenlere ve yazarlara teþekkür edildi. Yazarlar, bu tür kültür-sanat etkinliklerinin artmasýnýn hem öðrencilerin geliþimi hem de kültürün tanýnmasýnda çok faydalý olacaðýný ifade ederek etkinliði düzenleyen BÝLSEM yetkililerine teþekkür ettiler. orumlu yazarlar BÝLSEM öðrencileri ile sohbet etti. orum un Mecitözü ilçesinde meydana gelen yangýnda bir ev kullanýlamaz hale geldi. Behçet Ekmekçi ye ait evde bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý. Yangýnda büyük çapta maddi hasar oluþtu. Yangýnzede aileyi ziyaret ederek yanan evde inceleme yapan CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, aileye geçmiþ olsun dileklerini iletti. Ziyarette il yöneticileri ve CHP Mecitözü Belediye Baþkan adayý Ünal Yavuz da hazýr bulundu. CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, aileye geçmiþ olsun dileklerini iletti. Mecitözü nde ev yandý M ecitözü nde bir ev yangýnda hasar gördü. Doðu Mahallesi'nde, Behçet Ekmekçi'ye ait tek katlý evde henüz belirlenemeyen nedenle yangýn çýktý. Kýsa sürede büyüyen yangýn, Mecitözü Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangýn sonrasý evdeki eþyalarýn büyük bir bölümü kullanýlamaz hale geldi. Yangýnýn çýkýþ sebebi araþtýrýlýyor. Mecitözü nde bir ev yangýnda hasar gördü. Atlas ýn Engelliler Günü mesajý C Yazarlar öðrencilerin sorularýný cevaplandýrdý. 4 kurumda engelli kadrolarý boþ K amuda engelli memur kontenjaný 55 binin üzerinde. Ýstihdam edilen sayý ise sadece 32 bin. Yani 23 bini aþkýn kadro hâlâ boþ durumda. Binden fazla engelli kadrosu boþ olan 4 kurum var. Milli Eðitim Bakanlýðý, 15 bin ile ilk sýrada. Onu, 2 bin boþ kadroyla Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý, bin 545 ile Adalet Bakanlýðý takip ediyor. Bu rakamlar, Dünya Engelliler Günü dolayýsýyla konuþma yapan Türk Saðlýk Sendikasý Sakarya Þube Baþ- Yangýnzede aileye ziyaret orum un Mecitözü ilçesinde meydana gelen yangýnda bir ev kullanýlamaz hale geldi. Binden fazla engelli kadrosu boþ olan 4 kurum var. tane bile engelli çalýþkýldýðýnda 202 devlet kaný Ýrfan Korkmaz a kurumunun 21 inde bir madýðýna dikkat çeken ait. Kadro açýsýndan ba- Korkmaz þu bilgileri verdi: Engelliler, iþ beklerken, çalýþma hayatýnda var olmak isterken hâlâ engelli kadrolarýnýn yüzde 42 sinin boþ olmasý kamuya yakýþmýyor. Bu yýl Özürlü Memur Seçme Sýnavý na baþvuran engelli sayýsý 126 bindi. Atanan sayýsý ise sadece 5 bin 926. Devletin, atama bekleyen binlerce engelli vatandaþ dururken kadrolarýn boþ býrakýlmasýna anlam veremediðini ifade eden sendika baþkaný, sorunla ilgili gerekli düzenlemele- HP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayýmlayarak engellilerin sorunlarýndan ve yapýlmasý gerekenlerden bahsetti. Engelli bireylerin yaþamlarýný kolaylaþtýrmak kamusal bir görevdir diyen Atlas, mesajýnda þu görüþlere yer verdi; Bedensel, zihinsel ve duygusal yeteneklerinin bir kýsmýný doðuþtan, kaza sonucu veya hastalýk nedeni ile yitirmiþ bireyler engelli olarak nitelendirilirler. Engellilerle ilgili yasal boþluklarýn ivedilikle doldurulmasý çaðdaþ toplumun en temel görevidir. Engelli bireylerimizin; toplumsal ve ekonomik yaþamda yerlerini alabilmeleri için, salt doðmuþ olmaktan ötürü herkesin sahip olduðu, haklarýn üs- CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas tünde pozitif ayrým uygulanarak diðer bireylerden bir adým önde tutulmalarý gerekir. Kamusal hizmet alanlarýnýn engellilerin her türlü gereksinimini karþýlayabilecek þekilde düzenlenmesi ulaþýmdan, eriþime her alanda kamu hizmetlerinin daha planlanma aþamasýnda göz önünde bulundurulmasý gerekir. Engelliye acýyarak ona eksikmiþ ya da bulunduðu durum kendi seçimiymiþ gibi davranarak uygar bir toplum olunamaz. Engellilerin her türlü hizmetten kolay yararlanabilmesi için gerekli planlama fizi- ki alt yapýnýn hazýrlanmasý ve onlarýn sosyal güvenlik altýna alýnmasý sosyal devlet olmanýn gereðidir. Her saðlýklý saðlam bireyin her an engelli olmasýnýn mümkün olduðunu bilerek bu konudaki duyarlýlýk artýrýlabilir böylece empati oluþturularak engellilere yaklaþýmda görülen olumsuzluklar ortadan kaldýrýlabilir. Engellisine, yaþlýsýna, güçsüzüne maðduruna sahip çýkmayan bir toplumun uygar bir toplum sayýlmasý imkansýzdýr bu konuda bilince çýkarma çalýþmalarý artýrýlmalýdýr. Bu duygu ve düþüncelerle engellilerimizin gününü kutlar, aileleriyle birlikte mutlu günler dilerim. Bugün kesinti var alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, þehir merkezinde bazý bölgelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi. Ýl Koordinatörlüðü nden yapýlan açýkla- mada, bugün saatleri arasýnda DM-18/10 nolu trafo bölgesinde yenileme çalýþmalarý yapýlacaðýndan Beytepe Sokaklarýn bir kýsmý, Beytepe 1. Cadde ve Ata Caddesi bir kýsmýnda elektrik kesintisi yaþanacak.

13 PERÞEMBE 5 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî:2 Safer: 1435 Hicri Þemsi:1392 Rûmi:22 Teþrin-i Sâni 1429 Kasým: KASIM Kadýn, ya malý için veya güzelliði için, yahut dini için alýnýr. Siz dini olaný alýnýz! Malý için alan, malýna kavuþamaz. Yalnýz cemâl için alan, cemâlinden mahrûm kalýr. Hadîs-i þerîf Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 orumgaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo evre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri HASTANELER orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi orum Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri orum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ Buhara ASM Gazi ASM Ulukavak ASM Kunduzhan ASM Þenyurt ASM HÝTÝTEVLER ASM AKKENT (TOKÝ) ASM CEZAEVÝ ASM Hacýbey ASM Hamamlýçay ASM Seydim ASM Hamdiköy Gülabibey ASM Kale ASM Mimarsinan ASM Yavruturna ASM Bahar ASM Bahabey ASM Hayat ASM Ata ASM Konaklý ASM B.Düvenci ASM Abdalata ASM Ýkbal ASM Güneþ ASM Baðcýlar ASM RESMÝ DAÝRELER Valilik Belediye Jandarma Emniyet Müdürlüðü Adliye VEFAT EDENLER 1- Berk Köyü' nden gelme, Dodurga Kömür Ýþletmesi' nden emekli Dursun YILMAZ' ýn babasý, Özel Ýdare çalýþaný Ýlhan ÜNAL' ýn kayýnpederi; Abbas YILMAZ. 2- Kavacýk Köyü' nden gelme, Necmettin KIRIÞ' ýn eþi; Neziha KIRIÞ. 3- Merzifon Kuyu Köyü' nden gelme, Þeref TOP- AM' ýn eþi, Bekir TOPAM' ýn annesi; Zeliha TOP- AM. orum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ankara Kültür ve Eðitim Vakfý (AKEV) 2 Vakýf baþkanýmýzýn yýlý TBMM'nde vakýflar haftasý münasebetiyle yaptýðý konuþma metni: Vakýflar haftasý münasebetiyle, gündem dýþý söz almýþ bulunuyorum. Bu vesileyle sözlerime baþlarken, Milletvekilimizin ve Yüce heyetimizin vakýflar haftasýný tebrik ediyor, sözleri saygýyla selamlýyorum. Vakýf, Meydan Larus ansiklopedisinde hukuki anlamýyla, "Tüzel kiþiliðe sahip olmak üzere bir malýn belirli bir amaca tahsisi, menfaatiyle faydalanmak üzere bir mülkü Allah'ýn mülkü sayma" olarak tarif edilir. Türk Medeni Kanunu'ndaki ifadesiyle "Vakýflar, gerçek veya tüzel kiþilerin yeterli mal ve haklarý belirli ve sürekli bir amaca tahsis etmeleriyle oluþan tüzel kiþiliðe sahip mal topluluklarýdýr." Bu tarif gereði bir vakfýn oluþabilmesi için "tahsis Ali Yüksel Kavuþtu vakýflarý kontrol eden ve onlarý düzene baðlayan bir teþkilat kuruldu. Vakýflar, Selçuklu ve Osmanlý döneminde de geniþ yelpazede yaptýklarý büyük hizmetlerle kâmil bir seviyeye ulaþmýþlardýr. Osmanlý Ýmparatorluðu'nda vakýflarýn çok büyük bir etki alanýna sahip olmuþ ve günümüzde devletin yerine getirdiði birçok hizmeti vakýflar görmüþtür. Bu nedenle, özellikle Batýlý tarihçeler Osmanlý Devleti için "Vakýf cenneti" tabirini kullanmýþtýr. Devlet Planlama Teþkilatý, gerek Osmanlý döneminde ve gerekse öncesin de kurulan vakýflarýn 50 bin olarak tahmin etmektedir. Bu dönemlerdeki vakýf hizmetlerinde, "Ýnsanlarýn en hayýrlýsý insanlara faydalý olandýr, malýn en hayýrlýsý da edilecek mal varlýðý", bu mal varlýðýnýn "tahsisi" ve sürekliliði gerekmektedir. Yine vakfýn amacýnýn hukuka uygun belirli ve anlaþýlabilir olmasý lazýmdýr. Mezopotamya'da, eski Arap toplumlarýnda, Mýsýr'da, Bizans'ta ve Roma'da vakfa benzer müesseseler bulunmaktaysa da, vakýflarýn etkin hizmet etmesi Ýslam'ýn doðusuyla birlikte baþlamýþtýr. Ýslam Medeniyet'in de vakýflarýn doðuþ ve geliþmesinde birçok siyasi, ekonomik ve sosyal þartlar söz konusudur. Ýslam'ýn fetihler yoluyla hýzla yayýlýp refah seviyesinin yükselmesi, vakýflarýn kurulmasý için gerekli ekonomik ortamý hazýrlamýþtýr. Ýslam'ýn, hayýr ve yardýmlaþmayý teþvik eden temel ilkeleri, ahiret hayatýna yönelik telkinleri "bir dini ve Hayri müessese" olarak vakýflarýn geliþimini saðlamýþtýr. Özellikle Peygamber efendimizin (S.A.V) vakfetmeyi teþvik insanlarýn en çok duyduklarý ihtiyacý karþýlayandýr." Prensibi hareket noktasý olmuþtur. Bu sayede, vakýflar toplumsal hizmetin zirvesinde ulaþmýþtýr. Vakýf kurumu ile benzerlik gösteren baþkaca sosyal yardýmlaþma kurumlarý da bulunmaktadýr. Ancak yüzyýllar boyunca vakfýn sýnýrlarýný çizen ve muhtevasýný belirleyen temel prensipler oluþmuþtur. Bu prensipler onu diðer sosyal yardým kurumlarýndan ayýrt etmiþtir. Bu nitelikler, ayný zamanda vakfý, kökünü maziden alan ama günümüzün sosyal ihtiyaçlarýna da cevap verecek bir yapýya kavuþturmuþtur. Bu sayede vakýflar, sosyal güvenlik kurumlarýnýn en geliþmiþi, en kapsamlýsý ve en sistemli olan haline getirmiþtir. Cumhuriyet döneminde vakýflar, yalnýz dini ve Hayri amaçlarla sýnýrlý kalmamýþ ticari sahalara da el atmýþtýr. eden hadislerinin yaný sýra bizzat kedisinin de vakýf kurmasý, vakýf 5 Haziran 1935 tarihinde yürürlüðe giren "2762 sayýlý vakýflar düþüncesinin yerleþip geliþmesinde büyük etken olmuþtur. kanunu" ile vakýflar, yönetim biçimlerine göre; Mazbut vakýflar ve Peygamber efendimizin (S.A.V) ashabýnýn da çeþitli vakýflar kurmasý Müslümanlara örnek olmuþ ve insanlýða hizmet etmiþtir. Emeviler ve Abbasiler döneminde vakýflar büyük geliþme gösterdi ve çok geniþledi. Abbasiler döneminde özellikle vakýf hukuku tanzim edildi. Cemaat ve Esnaf vakýflarý olmak üzere üçe ayrýlmýþtýr. Vakýflar haftasýnýn Milletimiz için hayýrlý hizmetlere vesile olmasýný temenni ediyorum. Bu duygu ve düþüncelerle yüce heyetimize saygýlar sunuyor, teþekkür ediyorum. (Sürecek) Vakýflarýn idaresi için "Vakýflar Nezareti" adý altýnda bütün Bir toplumun saðlýklý olarak ayakta kalmasý aile hayatýna baðlýdýr. Aile hayatý ne kadar saðlam temellere üzerine oturursa toplumda bir o kadar mutlu olur. Yoksa ''Zemini çürük, çatýsý bizim günlük yaþama yansýmasýyla artýsý eksisi bizim' hesabý olumsuzluklar hepimizi bir vesile ile etkiler. 'Let it be - boþ ver'' diyemeyiz. ünkü aile de huzur yoksa çocuða, çocuk vesilesiyle arkadaþýna, okula, çevreye ve tüm ülkeye yansýr. Bu zincirin halkasý uzar gider. Mahir ODABAÞI Dünya da topla tüfekle yýkýlamayan ülkeler, Milli Eðitim Müdürlüðü muhataplarý tarafýndan ailenin temeline konacak Sivil Savunma Uzmaný dinamitlerle parçalanmak için her zaman aday olduðunu unutmamak ve bu bilinçle aileyi koruma altýna almak lazýmdýr. Yoksa ''her þey var, bir þey yok stresteyim dostum streste'' hesabý sinir stres bitmez. Sabýr daha gösterilmeden biter. En ufak bir tartýþmada en son söylenecek sözler ortada uçuþur. Büyüklerde bu ateþe körükle giderse, soluk adiye kapýsýnda alýnýr. Akýbet parçalanmýþ aileler ve iki ara bir derede kalmýþ çocuklar Vesselam þartlar oluþunca evlenmek kadar, ayrýlmakta haktýr. Ama doðru olan dikkatli olup çocuklarý unutmayýp ölçüyü kaçýrmamaktýr. Evlilik: Ýki farklý kiþinin, Hayatýný birleþtirmesi. Cicim aylarýndan ziyade Ýyi günde, kötü günde, Doðal afette, afiyette, Gençlikte, ihtiyarlýkta, Bazen hayat arkadaþý, Bazen en yakýn doktoru olarak, Bir ömür boyu devam etmesi * Önceden gençler evlenirken, Ýki tarafýn büyükleri, bir araya gelir Gelin, damat adayýný karþýlarýna alýr 'En iyi okul tecrübedir' hesabý Hayata dair öðütler verilirdi. Sonra, temel ihtiyaçlar alýnýr, Diðer ayrýntýlar zamana kalýrdý. Evin bir köþesindeki oda, Gelin-damat için süslenir Böylece onlarýn ilk evi olurdu Bunun da adý EV-lenmekti. * Ya þimdi öyle mi? Artýk zaman deðiþti, Gezip tozacaksýn, Olmadý bozacaksýn, Temelde deðil, atýda boðulacaksýn, Daha düðün olmadan, Kýzýp, baðýrýp, çaðýracaksýn, 'Senin annen, benim babam' deyip, Eften püften þeylere darýlacaksýn.. Yuva kuralým derken daðýlacaksýn! * EV-lenmekte deðiþime uðradý, Bunun yerine KATLAN -mak çýktý. Anne, babalar çocuklar rahat etsin diye, Apartmandan katlar alýyor, düðün için hediye Birde bunun yanýnda, en ince eþyalar düþünülüyor, Sonra borç yüzünden huzursuzluk çýkmasýn, Yeni kurulan yuvada çatlak oluþmasýn, Evlilikler bir ay, bir yýl deðil, Bir ömür boyu sürsün diye * Ama nafile. Buna raðmen boþanmalar çoðalýyor, Huzurun yerini, huzursuzluk alýyor Neticeyi kelam; zamanýmýzda, Artýk, EV-lenmek yetmiyor, Ufak, tefek rüzgârlarda, Hemencik yuvalar yýkýlmasýn, ocuklar, ortada kalmasýn, Büyükler huzursuz olmasýn diye, Eski EV-lerin, þimdi KAT-landýðý gibi, Bazen hanýmlara, bazen de beylere Birde KATLAN-mak gerekiyor! Evet, birde KATLAN-mak gerekiyor * Son cümle: Dýþa gösterilen ilgi, EÞE gösterilse Boþanmalar azalýr, eve dolar NEÞE ocuklar sevinçten olur dört köþe Bu sözler 7' den 70'þe her yaþa Uygulanýrsa, PAÞA GÝBÝ YAÞA (Mahir Odabaþý) Kadir Yüktaþýr com Þarkýn yalçýn kayalýklarýnýn arasýnda bir ilçedir Genç. Burasý Bingöl Gençtir. Doðu illerinin samimiyet ve hasbiliðini burada rahatlýkla görebilirsiniz. Ýþte Mehmet genç aðabey bu ilçenin ismi ile müsemmadýr. Mehmet Genç Genç yaþýndan itibaren Nurlar ile haþir neþir olan ve hizmetinde yýllarca yýlmadan devam eden bir kahraman Ýnsanýn yaþý ve ihtiyarlýðý hizmetine devama bir mani teþkil etmez. Savcý "Said Nursi yaþlandýkça artan enerjisi ile gençliði METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:23 Sayý: ARALIK 2013 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön. Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Erol TAÞKAN Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Recep MEBET Emre KUT Düzeltmen Enise AÐBAL ABONE ÞARTLARI : 100 : 300 Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 80,92 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 : 160 : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) Tefekkür Dünyamýz zehirlemeðe devam ediyor" derken bu manayý dile getiriyordu Ýnsanýn davaya karþý ilgisi hastalýðý ve yaþlýlýðý ile yavaþlamamalý,bütün hýzý ile devam etmelidir. Bediüzzaman "Hastalýk hizmete en dehþetli bir manidir,hissi cisme galebe eder,ne yapalým zaten hastayým diye hizmeti imaniyeden kendine bir mazeret bulur" der. Mehmet abi yaþlýlýðýna raðmen hizmetlerde faal olan bir aðabeyimizdir. Daha gençliðinde bu yana hizmette bulunur. Yýl 1948 dir. Dayý oðlu kendisine ilk olarak "Nurun ilk kapýsý" kitabýný verir. Ýlk kývýlcým o zaman atýlýr kalbine Büyük bir iþtiyak ve zevk ile okur. Adana da bir müddet memur olarak çalýþýr. Sora askerli vazifesine baþlar. Bu arada, Kore ye gönderilir. (Sürecek) SATIÞ Raþit Yücel corumhakimiyet. net NÖBETÝ ECZANELER BÜYÜK ORUM DEVLET HAST. YANI - DOÐUM EVÝ KARÞISI GAZÝ ORUM ÖZEL HASTANESÝ - ÝKRAM OPET BENZÝNLÝK ALTI ,73 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 50, 00 15, 00 50, , , 00 Ücretsiz Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ORUM com orum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE

CHP nin gündemi otopark * HABERÝ 3 DE Dodurga maden iþçilerine iþsizlik sigortasý TKDK Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar, Milletvekili Salim Uslu yu ziyaret etti. Çorum leblebisi TBMM de AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz

Külcü ye görevden ayrýlmasýný önerdi. Dinçer Solmaz Esnaf fýrsatý kaçýrmasýn KSS ye 400 yeni dükkan yapýlacak. Küçük Sanayi Sitesi ni Ankara Yolu na baðlayan noktada, yeni dükkan alanlarý iþaretleyen imar komisyon kararý, Belediye Meclisi tarafýndan oy

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

Liderlerinize sahip çýkýn

Liderlerinize sahip çýkýn Ýstihdam Ýçin 24 Çok Geç Anitta Otel'de düzenlenen galaya yerel basýný tanýtým spotunda rol alan gazeteciler ile davetliler katýldý. Yerel Basýn Kamu Spotu tanýtýldý Çorum ve yerel basýný tanýtým için

Detaylı

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý

Ýstihdam Fuarý kapýlarýný açtý Yýlda 1.5 Hitit Gýda, Velipaþa milyon ton su tasarrufu Haný na veda ediyor Zelveci: 5 yeni þube açýyoruz Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, içme suyu þebekesinde oluþan kaçaklara aman vermiyor.

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6.

Çorum saðlýkta çað atladý. Çorum da 146 bin araç var. Esnaf Torba Yasa yý bekliyor. 56 hekim atandý ÇORUM. 600 günde 6. TÜRKÝYE BU HABERÝ KONUÞTU Hükümete karþý 17 Aralýk 2013'teki darbe giriþimi öncesi Ýdris Bal'ýn, 'Erdoðan sonrasý' için çalýþma yaptýðý, bu çalýþmanýn da Ensar Vakfý Çorum Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim

Detaylı

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Halit Yýldýrým a birincilik ödülü ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Halit Yýldýrým a birincilik ödülü BIT 2015 Uluslararasý Turizm Fuarý nda Çorum tanýtýmý devam ediyor. Ýtalya Turizm Fuarý nda tanýtým * HABERÝ 2 DE Yaptýðý nesir ve güfte yarýþmalarý ile edebiyat çevrelerinin

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı