JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS"

Transkript

1 ISSN: X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014

2 Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Hakemli Dergidir / Peer reviewed Journal Yayın Sahibi / Publisher: Cilt: 10 / Sayı: 38 Volume: 10 / Issue: 38 Yıl / Year: 2014 Legal Yayıncılık A.ġ. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/ On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor Av. / Aal. Lütfürrahman BAġÖZ (Sertifika No. / Certificate No ) Sorumlu Yazı ĠĢleri Müdürü Responsible Manager: Basımcının Adı / Printed by: Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. ġti (Net Copy Center) (Sertifika No. / Certificate No ) Tel.: Basıldığı Yer / Place of Publication: Basım Tarihi / Publication Date: Yönetim Yeri/Place of Management: E-posta / URL: Yayın Türü / Type of Publication: Ġnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A GümüĢsuyu/Beyoğlu-Ġstanbul Temmuz / July 2014 Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/Ġstanbul Tel.: (216) Faks / Fax: (216) Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a year. ISSN: X

3 Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: FSHD For citations please use the abbreviation: FSHD Katkıda bulunmak isteyenler için iletiģim bilgileri: / All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: Telefon / Phone: Faks / Fax: Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüģler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright 2014 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.ġ. nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S. FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy Ġstanbul Tel: (216) Fax: (216)

4

5 Yayın Yönetmeni / Editor Av. Gülsaniye EKMEKÇĠ Yayın Koordinatörü / Publishing Coordinator Av. Haydar AKSOY Yayın Kurulu / Editorial Board Av. Gülsaniye EKMEKÇĠ Av. Hatice UÇUM Av. Haydar AKSOY Av. BaĢak DÖKER BAYLAN Av. Mehmet UÇUM Av. Burcu SARI Av. Kağan ULAġ Av. Yunus ARAS Av. Gülendam SAN KARABULUTLAR Av. Emrah ÖNGÖREN Av. Dilek SALMAN Av. Mehmet ġerif SAĞIROĞLU Av. Nuran ASLANER Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN Av. Pınar SÖNMEZ Yrd. Doç. Dr. Remzi Tamer PEKDĠNÇER

6 DanıĢmanlar Kurulu / Advisory Board Prof. Dr. Ziya AKINCI Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nigan BAYAZIT İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Prof. Dr. Ömer EKMEKÇĠ İst. Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Öğr. Üyesi Prof. Dr. ġafak N. EREL Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Abuzer KENDĠGELEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD Prof. Dr. Alkan SOYAK Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Politikası ABD Prof. Dr. Arzu OĞUZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Bahadır ERDEM İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku ABD Prof. Dr. Ġlhan HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD Prof. Dr. Tekin MEMĠġ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sami KARAHAN Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. K. Emre GÖKYAYLA Bahçeşehir Üniversitesi Doç. Dr. Gülay HASDOĞAN ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

7 Doç. Dr. Tahir SARAÇ Rekabet Kurumu Kurul Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül OKUTAN NILSSON Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU Özyeğin Üniversitesi Dr. Gürsel ÜSTÜN İTÜ Mimarlık Fakültesi End. Tasarım Böl. Genel Hukuk ve Tasarım Hukuku Av. Ali ÇAVUġOĞLU Avrupa Patent Vekili-ASİAD ve MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Kemal EROL Rekabet Derneği İstanbul Şubesi Başkanı ve TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Başkanı A. Bülent DALOĞLU Türk Patent Enstitüsü Uzmanı

8

9 FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ YAYIN ĠLKELERĠ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 1. Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, üç ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Intellectual Property Rights is a peer reviewed journal published four times a year. 2. Dergi de yayımlanabilecek yazılar, fikrî ve sınai haklar alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning intellectual property rights. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar baģka bir yerde yayımlanmamıģ ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiģ olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmıģ olmalıdır. Ayrıca yazılar, aģağıdaki Ģekil Ģartlarına uygun olarak kaleme alınmıģ olmalıdır: Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

10 10 5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıģtığı kuruma, açık adresine, kolay ulaģım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine iliģkin bilgiler de editöre ulaģtırılmalıdır. The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi ye gönderilen makaleler Türkçe ve Ġngilizce baģlık ile hem Ġngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve Ġngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article. 9. Dergi ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiģ olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. 10. Dergi ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmıģ olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

11 11. Yayım Kurulu nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. TamamlanmıĢ veya düzeltilmiģ yazı, Yayım Kurulu nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine iliģkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmıģ olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s). 11 FSHD - Volume: 10 / Issue: 38 / Year: 2014

12

13 Dergimiz Hakkında / About Our Journal Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi (FSHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiģ makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, fikrî ve sınai haklar hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği fikrî ve sınai haklar alanına iliģkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleģeceğine inanıyoruz. Journal of Intellectual Property Rights (FSHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of intellectual property rights law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since Each issue contains scholarly works concerning intellectual property rights law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on intellectual property rights; with your contributions and support our journal will progress.

14

15 SUNUġ /PRESENTATION Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2014 yılının ikinci sayısı ile sizlerle birlikteliğimiz devam etmektedir. Makaleler bölümünde; Dr. Ecz./Ph. D. Pınar BULUT un İlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir İnceleme İbandronat Vakası, Yard. Doç. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU nun Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış, Av. Gönenç GÜRKAYNAK, Av. Ceyda KARAOĞLAN, Av. CoĢku GÖNEN in Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı ve Stj. Av. Hatice ECE nin Marka Devir Şekli isimli makalelerine yer verilmiģtir. Uzman GörüĢleri bölümünde; Em. Hakim Hasan ÖZKAN ın Markanın Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki İşlemler ve Av. Nihan GENÇ ÖZMEN in Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gelecek Yenilikler ve Değişiklikler-2 isimli yazısına yer verilmiģtir. Yabancı Mahkeme Kararları bölümünde; Av. A. Çağla AKAT ın İhtilaflı İnternet Sitesi Alan Adı isimli karar çevirisine yer verilmiģtir. Fikri mülkiyet haklarına iliģkin uygulamaların geliģim yönünü göstermesi açısından önemli bir yeri olduğunu düģündüğümüz Yüksek Mahkeme kararları bu sayımızda da yerini almıģ bulunmaktadır. Dergimizin yararlı olmasını diliyor, katkı ve eleģtirilerinizi bekliyoruz. Yayın Kurulu / Editorial Board

16

17 FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ Cilt: 10 / Sayı: 38 Yıl: 2014 ĠÇĠNDEKĠLER Makaleler Ġlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir Ġnceleme Ġbandronat Vakası Dr. Ecz. Pınar BULUT Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine KarĢılaĢtırmalı Bir BakıĢ Yard. Doç. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin DeğiĢiklik Yapılmasını Önleme Hakkı Av. Gönenç GÜRKAYNAK Av. Ceyda KARAOĞLAN Av./Atty. CoĢku GÖNEN Marka Devir ġekli Stj. Av. Hatice ECE Uzman GörüĢleri Markanın Tescilinden Doğan Haklarla Ġlgili Hukuki ĠĢlemler Em. Hakim Hasan ÖZKAN Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Gelecek Yenilikler ve DeğiĢiklikler-2 Av. Nihan GENÇ ÖZMEN Yabancı Mahkeme Kararı Ġhtilaflı Ġnternet Sitesi Alan Adı Çeviren: Av. A. Çağla AKAT Haberler Yargıtay Kararları Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları Yargıtay Hukuk Daire Kararları Uygulamaya ĠliĢkin Bilgiler Marka Hakkına Tecavüz Halleri Marka Olarak Tescil Edilebilecek veya Edilemeyecek ĠĢaretler Marka Mülkiyetinde DeğiĢiklik

18 Faydalı Bilgiler LEGAL HUKUK DERGĠLERĠ SĠPARĠġ FORMU Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri Kavramlara Göre Arama Dizini Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini LEGALBANK ABONELĠK FORMU

19 JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Volume: 10 / Issue: 38 Year: 2014 CONTENTS Articles A Review of the Patent Invalidation on Pharmaceuticals Ibandronate Case Ph. D. Pınar BULUT Myriad Case and a Comparative Look at the Genetic Sequence Patents Asst.Prof. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU Qualification of Buildings as Copyrighted Works and Author s Right of Integrity Atty. Gönenç GÜRKAYNAK Atty. Ceyda KARAOĞLAN Atty. CoĢku GÖNEN Methods of Trademark Ownership Assignment Intern Lawyer Hatice ECE Expert Opinions Legal Procedures Regarding Trademark Registration Rights Retired Judge Hasan ÖZKAN Future Innovations and Amendments with the Statutory Decree Regarding the Protection of Patent Rights and the Draft Law Concerning the Amendment in Some Law and Some Statutory Decrees-2 Atty. Nihan GENÇ ÖZMEN Foreign Judgment Contested Web Site Domain Name Translated by: Atty. A. Çağla AKAT The News Decisions of the Court of Appeal Court of Cassation Assembly of Civil Chambers Decisions Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal Practical Informations Instances of Trademark Infringement Signs which may, or may not be Registered as Trademarks Modification in Trademark Ownership

20 Useful Informations ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS Index of Supreme Court Decisions Index of Related Legal Terms Index of Related Statutory Provisions SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014

21 MAKALELER ARTICLES * Ġlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir Ġnceleme Ġbandronat Vakası A Review of the Patent Invalidation on Pharmaceuticals Ibandronate Case Dr. Ecz./Ph. D. Pınar BULUT * Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine KarĢılaĢtırmalı Bir BakıĢ Myriad Case and a Comparative Look at the Genetic Sequence Patents Yard. Doç. Dr./Asst.Prof. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU * Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin DeğiĢiklik Yapılmasını Önleme Hakkı Qualification of Buildings as Copyrighted Works and Author s Right of Integrity Av./Atty. Gönenç GÜRKAYNAK Av./Atty. Ceyda KARAOĞLAN Av./Atty. CoĢku GÖNEN * Marka Devir ġekli Methods of Trademark Ownership Assignment Stj. Av./Intern Lawyer Hatice ECE

22

23 H ĠLAÇLARDA PATENT HÜKÜMSÜZLÜK DAVASI KONUSUNDA BĠR ĠNCELEME ĠBANDRONAT VAKASI (A REVIEW OF THE PATENT INVALIDATION ON PHARMACEUTICALS IBANDRONATE CASE) Dr. Ecz./Ph. D. Pınar BULUT * ÖZET Bu incelemede ABD de BONIVA isimli ilaç ile ilgili patent konusu buluģun aģikar olup olmaması ile iliģkili Federal Mahkeme Kararı 1, New Jersey Bölge Mahkemesi Kararı 2, konu ile ilgili internet yayınları 3 ve söz konusu ilaçlar ile ilgili patentler değerlendirilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Ġlaç patentleri, buluģ basamağı, aģikar olma, patent hükümsüzlük davası, Boniva, Ġbandronat ABSTRACT The essay is about the obviousness of invention relating to a medicine named BONIVA in USA. Also, associated with this case, the Federal Court Decision 4, New Jersey District Court Decision 5,relevant internet publications 6 and patents related to subject pharmaceutical are reviewed. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Patent Vekili, Patent DanıĢmanı; Farma Patent AraĢtırma ve DanıĢmanlık, Ankara; E- mail: 1 (Appeal No: ) 2 3 Federal Circuit Find Fractures in Roche Boniva Patents 4 (Appeal No: ) Federal Circuit Find Fractures in Roche Boniva Patents

24 24 İlaçlarda Patent Hükümsüzlük Davası Konusunda Bir İnceleme İbandronat Vakası Keywords: Pharmaceutical patents, inventive step, obviousness, patent invalidation case, Boniva, Ibandronate ***... Temyiz Temyiz duruģması sonunda 2 üye hakim hükümsüzlük yönünde karar vermiģ, bir hakim ise karara muhalif kalmıģtır. Kararda aģağıdaki hususlar değerlendirilmiģtir: Hükümsüzlük yönünde karar veren 2 üye patentli istemi ayda bir doz verilmesi ve aylık dozun 150mg olması Ģeklinde 2 kısımda ele almıģtır. Dozun ada bir uygulanması konusunda tekniğin bilinen durumunda çeģitli bilgiler olduğu kabul edilmiģtir. Roche tarafından buluģ tarihinde bir veya iki haftadan daha uzun aralıkta bifosfonat uygulanması halinde bu uygulamanın tıbbi açıdan etkili olmadığı yönündeki argümanlar ileri sürülmüģ, ancak kabul edilmemiģtir. Aylık dozun 150mg olması konusunda ise tekniğin durumunda bilinen günlük 5mg dozdan hareketle aylık 150mg doza ulaģmanın aģikar olduğu kabul edilmiģtir (30gün x 5mg = 150mg). Hasta uyumu açısından doz sıklığının azaltılması probleminin çözümüne ihtiyaç bulunduğu ifade edilmiģtir. Bu konuda Roche tarafından ileri sürülen günlük 5mg dozla ilgili güvenlik ile iliģkili argümanlar red edilmiģtir. Roche tarafından ileri sürülen sonuçların umulmadık olduğu iddiası kabul edilmiģ, ancak bu hususun aģikarlık konusu için yeterli olmadığına karar verilmiģtir. Çoğunluğun kararına katılmayan üçüncü üye ise diğer iki hakim tarafından patentlerde yer alan yöntemin sonucunun beklenmedik olduğunun kabul edildiğine ve tekniğin durumunda etkin olacak bir aralıklı tedavi programı konusunda baģarısızlık olduğuna dikkat çekmiģtir. Keza tekniğin bilinen durumundaki bilgilerin yüksek dozlarda güvenlik açısından tehlikenin olası olduğunu gösterdiğini belirtmiģtir. Ayrıca diğer iki üye tarafından yöntemin tekniğin durumundaki prosesleri, yöntemin üstünlüğünü, toksisteye iliģkin uyarıları göz ardı edildiğini ifade etmiģtir... Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından ulaģabilirsiniz FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014

25 H MYRIAD DAVASI VE GENETĠK SEKANS PATENTLERĠNE KARġILAġTIRMALI BĠR BAKIġ (MYRIAD CASE AND A COMPARATIVE LOOK AT THE GENETIC SEQUENCE PATENTS) Yard. Doç. Dr./Asst.Prof. Dr. Emre BAYAMLIOĞLU * ÖZET Bu makalede ABD Yüksek Mahkemesi nin 2013 tarihli Myriad Kararı incelenerek ABD ve AB hukuk sistemleri genetik sekanslara patent verilebilirlik koģulları bakımından ele alınmıģtır. ÇalıĢma içinde genetik sekansların yapısı, iģlevi ve patentle korunabilir unsurları açıklanmıģ, doğal formdaki genetik sekansların hangi Ģartlarda ve ne ölçüde patentle korunabilir olduğu incelenmiģtir. Myriad Kararı sonrası ABD Hukukunda görülen tutum değiģikliğinin AB patent rejimiyle ne Ģekilde farklılık gösterdiği ve bunun uygulamadaki olası sonuçları değerlendirilmiģtir. Anahtar Kelimeler: Myriad, ABD Patent Hukuku, Avrupa Patent AnlaĢması, AB Biyoteknoloji Direktifi, biyoteknolojik buluģ, genetik sekans, patent verilebilirlik ABSTRACT This article examines the patenting of genetic sequences under the US Law as set forth by the Supreme Court in the Myriad Case. Throughout the article, the structure and function of genetic sequences are defined within the context of EU and US laws and their patent eligibility as inventions is further assessed. The article provides a brief review of the regime established in EU Law by the Biotechnology Directive and the European Patent Convention and elucidates the possible practical effects of H Hakem denetiminden geçmiģtir. * Koç Üniversitesi

26 26 Myriad Davası ve Genetik Sekans Patentlerine Karşılaştırmalı Bir Bakış certain discrepancies which have arisen between the EU and the US legal systems following to the Myriad decision. Keywords: Myriad, US Patent Law, European Patent Convention, EU Biotechnology Directive, biotechnological invention, genetic sequence, patent eligibility. ***... Biyoteknolojik araģtırmaların, buluģlar üzerinde fikri mülkiyet hakları tanınması yoluyla teģvik edilmesi bugün için geçerli stratejidir. Ancak bu strateji gerçekleģtirilirken, müteakip araģtırmaların fikri hak tekelleri vasıtasıyla engellenmesine veya yalnızca belli kiģiler eliyle yapılmasına yol açacak bir hukuki rejimin önlenmesi esastır. Bilimsel araģtırmaların ve sağlık sektöründeki inovasyonun fikri hak tekelleri tarafından sekteye uğratılmaması için kanuni muafiyetlere ve zorunlu lisans düzenlemelerine yer verilmelidir. 1 Ayrıca belirtmek gerekir ki, kamu sağlığı için gerekli ilaç ve tedavilere iliģkin araģtırma ve buluģları desteklemek için patent haklarıyla yaratılan ticari model, azgeliģmiģ ülkelerde görülen veya nadir sıklıkta rastlanan pek çok hastalığa çare bulunması noktasında hiçbir olumlu unsur içermemektedir. Bu bağlamda, yapılan yatırımın meģru kıldığı makul ticari getiriyi sağlamak kaydıyla açık kaynak lisanlarına dayalı ticari modellerin de değerlendirilmesi gerekir. Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından ulaģabilirsiniz 1 Gibson, J.: Patenting Lives Life Patents, Culture, and Development, Queen Mary Intellectual Property Research Institute. FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014

27 H MĠMARĠ YAPILARIN ESER NĠTELĠĞĠ VE ESER SAHĠBĠNĠN DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINI ÖNLEME HAKKI (QUALIFICATION OF BUILDINGS AS COPYRIGHTED WORKS AND AUTHOR S RIGHT OF INTEGRITY) Av./Atty. Gönenç GÜRKAYNAK* Av./Atty. Ceyda KARAOĞLAN** Av./Atty. CoĢku GÖNEN*** ÖZET ÇalıĢmamızın konusunu mimari yapıların fikir ve sanat eserleri hukuku kapsamında korunmasının koģulları ve mimari eser niteliğini haiz yapılarda sonradan yapılan değiģikliklere karģı eser sahibinin deği- Ģiklikleri önleme hakkının kapsamı oluģturmaktadır. Bu çerçevede, FSEK kapsamında eser sayılabilmenin koģulları mimari yapılar açısından değerlendirilmiģ ve eser sahibinin eseri üzerinde sahip olduğu manevi haklarından olan değiģiklikleri önleme hakkının kapsamı incelenmiģtir. Son olarak, FSEK kapsamında korunan bir mimari yapı üzerinde birbirinden bağımsız olarak bir arada bulunan ve çoğu zaman çatıģan, eser sahibinin telif hakkı ile yapı malikinin mülkiyet hakkından kaynaklanan menfaatlerin dengelenmesi kurumu ele alınmıģtır. Anahtar Kelimeler: Mimari eser, eser sahibinin manevi hakları, eserde değiģiklik yapılmasını menetmek hakkı, menfaatlerin dengelenmesi ilkesi. H Hakem denetiminden geçmiģtir. * ELĠG Ortak Avukat Bürosu, Ortak Avukat ** ELĠG Ortak Avukat Bürosu, Avukat *** ELĠG Ortak Avukat Bürosu, Avukat

28 28 Mimari Yapıların Eser Niteliği ve Eser Sahibinin Değişiklik Yapılmasını Önleme Hakkı ABSTRACT This article traces the conditions of protection of buildings as artistic work of art under copyright law and author s right of integrity against subsequent alteration of the building. In this regard, criteria for protection of buildings under the Law on Intellectual and Artistic Works and author s right of integrity as one of his moral rights are examined. Finally, the principle of balancing the interests derived from the authorship rights of the author of the artistic work and property right of the owner of the building is evaluated. Keywords: Architectural design, moral rights of the author, author s right of integrity, principle of balancing the interests. ***...Bu çalıģmada öncelikle bir fikir ürününün FSEK nazarında eser sayılabilmesinin koģullarına kısaca değinilmiģ, mimari eserler özelinde konu ele alınmıģ ve FSEK m. 4 te belirtilen özel koģulları da karģılayan mimari yapıların mimari eser olarak korunabileceği tespit edildikten sonra, bir mimari eserde eser sahibinin manevi haklarından olan, eserde değiģiklik yapılmasını önleme hakkının kapsamı FSEK m. 16 hükmü çerçevesinde incelenmiģ ve yapı malikinin hakları ile eser sahibinin haklarının kesiģtiği noktaların üzerinde durulmuģ; ilaveten, çakıģan hakların dengelenmesine iliģkin değerlendirmelerde bulunulmuģtur.... Kanaatimizce de, eser sahibinin Ģeref ve itibarı zedelenmedikçe ve eserin bütünlüğü bozulmadıkça, haklı gerekçelere dayanan ve zorunlu ve ihtiyaçtan kaynaklanan değiģikliklerin yapı maliki tarafından yapılabilmesi hakkaniyetli bir sonuç olup menfaatlerin dengelenmesi ilkesi ile de örtüģmektedir. Bu kapsamda, yapı malikinin ihtiyaçtan doğan değiģiklik talepleri, mimari eser sahibinin manevi haklarına dayanılarak engellenmemelidir. Ancak yapı malikine bu serbest hareket alanı sağlanırken eser sahibinin, Ģeref ve itibarına yönelik hak ve menfaatlerin ihlal edilmemesinin de temin edilmesi gerekmektedir. Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından ulaģabilirsiniz FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014

29 H MARKA DEVĠR ġeklġ (METHODS OF TRADEMARK OWNERSHIP ASSIGNMENT) Stj. Av./Intern Lawyer Hatice ECE ÖZET ÇalıĢmam markanın devir Ģeklinin Kanun Hükmünde Kararname de ve Uygulama Yönetmeliğinde farklı düzenlenmiģ olmasına iliģkindir. Markanın yazılı bir devir sözleģmesi çerçevesinde devredildiği hallerde, devir iģleminin sicile kaydedilmesi, devrin hükümlerini doğurması bakımından kurucu olmadığı halde devir iģleminin tescili ile devir sözleģmesi arasındaki süreçte hukuk güvenliği açısından sorunlar ya- Ģanmaktadır. Devir iģleminin tescili, tarafların bu sayede elde ettiği hakları iyi niyetli 3. kiģilere karģı ileri sürebilmesini sağlar. Marka iģletmeden bağımsız devredilebilir mi? Tüm marka türleri devir Ģekli aynı mıdır? Marka baģvurusu devre konu olabilir mi? Devrin konusu nelerdir? Bu gibi sorular cevaplanmaya çalıģılmıģtır. Anahtar Kelimeler: ĠĢletmeden bağımsız marka devri, markanın kısmen devri, Markanın devir konusu, markanın devrinin kapsamı, marka baģvurusunun devri, marka devrine uygulanacak hükümler, markanın devir Ģekli, markasını kimler devredebilir, Marka devrinin hüküm ve sonuçları ABSTRACT My work is on the different methods of assigning trademark ownership under the statuory decree, and under the governing regulations. In situations, where the trademark ownership is assigned through a written assignment agreement, the procedure of the registration of the assignment is not constitutive as far as resulting in the validity of the assignment is concerned. Even so, during the period of H Hakem denetiminden geçmiģtir.

30 30 Marka Devir Şekli signing the assignment agreement, and the registration of the agreement, there are some legal security problems. Registration of the assignment procedure, enables the parties to assert these rights against bona fide 3 rd persons Is it possible to assign trademark ownership independent of the business entity? Are all types of trademarks assigned in the same manner? May the trademark registration application be the subject of assignment? What is the subject matter of assignment? These are the questions, I tried to answer. Keywords: Assignment of trademark ownership independent of the business entity; partial assignment of a trademark; Subject matter of the assignment of trademark ownership; scope of trademark ownership assignment; assignment of the trademark ownership application; provisions which will apply to trademark ownership assignment; the method of trademark ownership assignment; who may assign their trademark ownership; effect, and consequences of trademark assignment. ***...MarKHK nin 16/1. maddesi gereğince marka, temsil ettiği mal veya hizmetlerin tümü veya bir kısmı için devredilebilir. Yani marka birkaç sınıfta tescil edilmiģse bazı sınıfları bu devir iģlemin dıģında tutarak kısmi devir yapabiliriz. Bu durumda hem markayı devralan hem de devreden markayı farklı mal ve hizmet sınıflarında kullanabilecektir. Devir sözleģmesi genellikle bir satım sözleģmesi Ģeklinde olmaktadır. Her satım sözleģmesinde belirli bir meblağ vardır. Bu bedelin belirlenmesinde taraflar serbesttir. Burada önemli olan bu bedelin hesaplanabilir olmasıdır. Markanın devrine iliģkin bu sözleģmenin yazılı olarak yapılması gerekir. Bu yazılı olma hususu sözleģmenin geçerlilik Ģartıdır. Bu konuyla ilgili yönetmelik maddesinde bu sözleģmenin noter marifetiyle yapılmasını öngörmüģtür. Fakat yönetmeliğin bu maddesi MarKHK ye aykırıdır. Ancak maalesef hala bu konuya iliģkin çeliģkisiz düzenleme mevcut değildir. Makalenin devamına, dergimizin 38. sayısından ulaģabilirsiniz FSHD - Cilt: 10 / Sayı: 38 / Yıl: 2014

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS ISSN: 1305-774X FĠKRÎ VE SINAĠ HAKLAR DERGĠSĠ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 10 / Sayı: 39 Volume: 10 / Issue: 39 Yıl / Year: 2014 Fikrî ve Sınai

Detaylı

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW

JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW ISSN: 2147-1053 BANKA VE FİNANS HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF BANK AND FINANCE LAW Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year. Cilt: 1 / Sayı: 4 Volume: 1 /

Detaylı

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL

LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL ISSN: 1304-5962 İŞ HUKUKU ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU DERGİSİ LABOR LAW AND SOCIAL SECURITY LAW BULLETIN/JOURNAL Üç Ayda Bir Yayınlanır This journal is a peer reviewed journal published four times a year.

Detaylı

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014

Hakemli Dergidir / Peer reviewed journal. Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW REVIEW Cilt: 6 / Sayı: 16 Volume: 6 / Issue: 16 Yıl / Year: 2014 HUKUK VE ADALET ELEŞTİREL HUKUK DERGİSİ LAW AND JUSTICE CRITICAL LAW

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 1 Year 2012 Volume 1 Issue 1 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2012 Cilt 1 Sayı 2 Year 2012 Volume 1 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ LEGAL LEGAL FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTYRIGHT MAKALELER - GÖRÜŞLER / ARTİCLES - DICTUMS İlaçlarda Eşdeğerler Yoluyla Tecavüz ;! Konusunda Bir İnceleme - Cenestin Vakası,AReview

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW

ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW ISSN: 2146-9717 ULUSLARARASI TİCARET VE TAHKİM HUKUKU DERGİSİ JOURNAL OF INTERNATIONAL TRADE AND ARBITRATION LAW Yıl 2013 Cilt 2 Sayı 2 Year 2013 Volume 2 Issue 2 Bu dergi yılda iki sayı olarak yayımlanan

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 811 MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hükmünde Kar.nin Tarihi :24/6/1995, No : 556 Yetki Kanununun Tarihi : 8/6/1995, No : 4113 Yayımlandığı R.G.Tarihi : 27/6/1995, No : 22326

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) *

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA 556 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (MarKHK) * BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler Amaç ve Kapsamı Madde

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME MARKALARIN KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME KARARNAME NO: 556 KARARNAME TARİHİ: 24.06.1995 RESMİ GAZETE TARİH/SAYISI: 27.06.1995/22326 BİRİNCİ KISIM BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER. Burcu ASLAN 104615060

MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER. Burcu ASLAN 104615060 MARKA ÜZERİNDEKİ HUKUKİ İŞLEMLER Burcu ASLAN 104615060 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (EKONOMİ HUKUKU) Prof. Dr. Ali Necip ORTAN 2007 MARKA ÜZERİNDEKİ

Detaylı

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ

MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK BÖLÜMÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI MARKAYA TECAVÜZ HALİNDE MARKA SAHİBİNİN TALEPLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman SAVAŞ

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 20 Sayı: 1 Yıl: 2012 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 20 Sayı: 1 Yıl: 2012 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

Detaylı

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk

TC. MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Canan KÜÇÜKALİ. Program: Özel Hukuk TC. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MARKA HUKUKUNDA KARIŞTIRMA TEHLİKESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Canan KÜÇÜKALİ Program: Özel Hukuk Tez Danışmanı: Doç. Dr. Hanife ÖZTÜRK DİRİKKAN İstanbul

Detaylı

İZMİR BAROSU DERGİSİ

İZMİR BAROSU DERGİSİ İZMİR BAROSU DERGİSİ Yıl: 79 Mayıs 2014 Sayı: 2 Dört ayda bir yayımlanır ISSN 1305-757X HAKEMLİ BİR DERGİDİR SAHİBİ İzmir Barosu Adına Başkan Av. Ercan DEMİR YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Av. Anıl GÜLER YAYIN KURULU

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MARKALAR KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, bu Kanun hükümlerine uygun olarak bir markanın tescili

Detaylı

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI

T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI. SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI T.C KADĠR HAS ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANA BĠLĠM DALI SERMAYE ġġrketlerġ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI 6102 SAYILI TÜRK TĠCARET KANUNU UYARINCA BORSAYA KOTE ORTAKLIKLARIN GENEL KURUL

Detaylı

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD

LEGAL Hukuk Dergisi Hakemli Dergidir Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: LHD LEGAL Hukuk Dergisi KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI VE DİĞER YÜKSEK MAHKEME KARARLARI, HUKUK HABERLERİ, HUKUKÎ MAKALELER, GÜNCEL MEVZUAT, RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ, ÖNEMLİ BİLGİLER LEGAL LEGAL Hukuk Dergisi

Detaylı

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI Elmadağ Hukuk Ofisi, 11.11.2013 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blk. N:61 Yeşilköy - İstanbul, TÜRKİYE Tel: - +90 (0) 212 465 88 65 Faks - +90 (0) 212 465 88 69

Detaylı

kısaltmalar cetveli... II

kısaltmalar cetveli... II kısaltmalar cetveli... II I- GİRİŞ...1 II- III- GENEL OLARAK MARKA KAVRAM...2 A- MARKA NEDİR...2 B- MARKANIN İŞLEVLERİ...3 1. Ayırt Etme İşlevi...3 2. Köken Belirtme İşlevi (Orijin)...3 3. Kalite...3 4.

Detaylı

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I)

Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Marka ve Üretim Korsanlığı Suçu (*) (Markanın İzinsiz Kullanılması) (556 Sayılı KHK 61/A,I) Dr. Fatih BİRTEK (**) Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Cüzdanımı

Detaylı

HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU

HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU HUKUKTA ZAMAN VE ĠDARÎ YARGIDA MAKÛL SÜRE SORUNU Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ* ÖZET Adaletin yavaģlığının sonuçları, idarî yargı düzeni söz konusu olduğunda daha ciddî bir durum arz etmektedir. Bu çalıģmamdaki

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 16 Sayı: 2 Yıl: 2008 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Sahibi Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adına Prof. Dr. Mehmet AYAN (Dekan) Editörler

Detaylı

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN

A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN. B. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNİN b FIKRASI AÇISINDAN SUÇUN GİRİŞ I. TÜRK HUKUKUNDA MARKALARIN KORUNMASI II. KHK İLE SUÇ İHDASI VE KANUNİLİK İLKESİ III. MARKA SUÇLARININ HUKUKİ KONUSU IV. MARKA SUÇLARI A. 556 SAYILI KHK. NIN 61/A MADDESİNDEKİ TÜM SUÇLAR BAKIMINDAN

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt: 19 Sayı: 2 Yıl: 2011 ISSN: 1306-8075 SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ HUKUK FAKÜLTESĠ DERGĠSĠ Cilt (Volume): 19 Sayı (Number): 2 Yıl (Year): 2011 Sahibi : Selçuk Üniversitesi

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE TĠCARET HUKUKU 380H00010 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI

TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ TÜRK HUKUKUNDA MARKA SUÇLARI Yüksek Lisans Tezi GÖKHAN SAYAR İSTANBUL, 2011 T.C BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU HUKUKU YÜKSAK LİSANS PROGRAMI TÜRK HUKUKUNDA

Detaylı