Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri"

Transkript

1 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 58 ÇÖZÜMLER SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SP2 GEÇ fi VE YEN L KLER Yenilikler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri ç karmak için son ad mlar n att bugünlerde SMS 2003 ve bir sonraki SMS olan System Center Configuration Manager 2007 ürünleri için birçok geliflme yaflanmakta. Bu yaz dizimizde öncelikle yak n zamanda ç kan Service Pack 2 ile gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken noktalara göz ataca- z. Gelecek ayki ikinci bölümümüzde ise gene yak n zamanda ç kan System Management Server 2003 R2 eklentisinin neler getirdi ini ayr nt - lar yla görüyor olaca z. ki ay sonraya planlad m z 3. bölümümüzde de SMSv4 yani System Center Configuration Manager 2007 nin Beta1 ve Beta 2 sinde ne gibi yenilikler oldu una hep beraber göz atmay hedefliyoruz. Bildi iniz gibi System Management Server 2003 ile bu uygulaman n önceki sürümlerden gelen kötü ünü yavafl yavafl düzelmeye bafllam flt. SMS 1.2 ve SMS 2.0 da kullan c lar n oldukça üzen Microsoft, 2003 ile gönüllerini almaya bafllam fl, ç kartt klar Service Pack 1 ile de daha da sa lam bir yap ya kavuflturmufllard bu ürünü. SP2 ile ve R2 ile de SMS yap s n n ne yönde gitti i ve nas l ilerledi i apaç k ortaya ç kmakta. Hele bir de SMS v4, yani yeni ad yla System Center Configuration Manager 2007 nin beta sürümlerine bakt n zda bu ürün için heyecanlanmamak elde de il. Ad m ad m yaz m za bafllayal m ve öncelikle SMS 2003 Service Pack 2 de neler önemli, neler de iflti, bunlar görelim. Windows Virtual Server 2005 SP1 veya üstü Buna ek olarak SMS site sistem rollerimizde çal flan SMS sürümleri de önemli. SMS SP2 ye yükseltebilmemiz için en az afla daki SMS sürümlerinin site sistem olarak çal fl yor olmas gerekiyor. SMS 2.0 SP5 SMS 2003 RTM SMS 2003 SP1 E er yukar dakiler d fl nda bir SMS sunucuya sahipseniz ve SP2 ye geçifl yapmak istiyorsan z öncelikle yukar daki sürümlere geçifl yap p, ard ndan SP2 ye geçmelisiniz. SMS 2003 SP2 haz rl Service Pack geçifli öncesi service pack paketi ile gelen DRW.EXE (Deployment Readiness Wizard) dosyas n, primary veya secondary site server lar üzerinde çal flt rabilirsiniz. Not: SMS SP2 paketi tek bir.exe den oluflmaktad r. Ancak bu.exe dosyas n /x komutu ile çal flt rsan z, size hangi dizine bu.exe nin aç laca sorulacakt r. Belirledi iniz dizin içine girdi inizde, birçok dizin ve dosyadan oluflan tüm SP2 dosya ve klasörlerini görüntüleyebileceksiniz. Cihan Baykal SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SERVICE PACK E GEÇ fi SMS 2003 SP2 gereksinimleri Öncelikle sistemimizin SP2 ye geçifl için uygun olup olmad ndan emin olmam z gerekiyor. Bunun içinde öncelikle site system rol gereksinimlerimize bir göz atal m. SMS 2003 veya SMS 2.0 olarak çal flan site sistem rollerimiz (Primary site veya secondary site) sadece afla daki iflletim sistemleri olursa SP2 ye yükseltilebilmekte. Windows 2000 Server, SP4 veya üstü Windows 2000 Advanced Server, SP4 veya üstü Windows 2000 Datacenter, SP4 veya üstü Windows Server 2003 Standart veya üstü Windows Server 2003 Enterprise veya üstü Windows Server 2003 Datacenter veya üstü fiekil 1: Toplam 33 farkl test yapan sihirbaz n, yapt testleri bu ad mda inceleyebiliyoruz. DRW.EXE dosyas n SMS SP2 nin içinde \SMSSE- TUP\BIN\I386 dizininde bulabilirsiniz. Çal flma bitti inde ise size tüm yap lan testlerin sonuçlar n göstererek gerekli olan de ifliklikleri veya eklentileri yapman z tavsiye edilecek. DRW.EXE d fl nda ikinci yap lacak haz rl k ise SMS veri taban ilgili. Veri taban n n SP2 ye uyumlu hale getirilmesi ifllemini, SP2 geçifli öncesi yapmam z bize hem zaman kazand racak, hem de veri taban kaynakl bir sorun ç karsa bu- 58 Windows &.NET Magazine A USTOS 2006

2 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 59 fiekil 2: 33 farkl testin sonuçlar n bu ekrandan kontrol etme flan m z mevcut. nu SP2 geçifli esnas nda de il öncesinde çözme f rsat bulmam za yarayacak. Afla da veri taban m z n SP2 geçifli için nas l haz rlanaca n ifade eden komut sat r n görebilirsiniz. Setup.exe /testdbupgrade <database ismi> Burada çok önemli bir nokta mevcut. Yukar da bahsi geçen komutu kesinlikle SMS in çal flt veri taban n do rudan göstererek yapman z önermiyoruz. Burada istenen, SMS in kullanm fl oldu u veri taban n n bir yede ini alarak o yede- i /testdbupgrade komutu ile kontrol etmeniz. E er bir hata varsa da, yedek üzerinde ne yapman z gerekti i size raporlanacakt r. E er SMS in kulland veri taban n do rudan bu komutla kontrol edersek (ifllem sadece kontrol de il, yeni Stored Procedure ler, table yap lar nda de ifliklikler vb. ifllemlerde yap l yor) iki riskimiz do uyor. Birincisi, ifllem s ras nda veri taban nda sorun ç kmas ve kullan lmaz duruma gelme ihtimali, ikincisi ise /testdbupgrade sonras nda hemen SP2 ye geçifl yap lmas gerekiyor. Çünkü bu switch ile yap lan de iflikliklerden sonra bu veri taban sadece SP2 ile çal - flabilir duruma geliyor. Yani SP2 geçifli daha sonra yapay m, flu an sadece /testdbupgrade ile bu komutu deneyip veri taban durumuna bakay m derseniz ve ifllemi yedek de il, kendisinde yaparsan z, ifllem sonras SP2 olmayan SMS niz çal flmayabilir. Bu konuya ikinci bir eklenti ise; /testdbupgrade öncesi SMS sunucusunun kulland veri taban n n, Auto Grow özelli inin aç k oldu unu kontrol edin. Ayr ca /testdbupgrade öncesi sql veri taban büyüklü ünü ve sonras ndaki büyüklü ünü karfl laflt r n. Diskte yer s k nt s problemini istemeyiz ne de olsa. kinci önemli nokta ise Microsoft, e er SMS 2003 SP1 ise sisteminiz DRW.EXE ve /testdbupgrade parametrelerini çal flt rmadan da SP2 ye geçifle bafllayabilirsiniz diyor. Biz gene de en az ndan DRW.EXE nin çal flt r lmas ndan yanay z. Site Server lara SP2 geçifli ve geçifl önceli i SP2 geçiflimiz ne yaz k ki bir Windows service pack geçifli gibi tek ad ml bir ifllem de il. SMS 2003 yap s nda bildi iniz gibi Central Site Server m z (gerekirse), Primary suncumuz, Secondary suncumuz (gerekirse) ve advanced ile legacy clientlar m z mevcut. Ve ne yaz k ki hepsine bu service pack geçiflini yapmam z gerekiyor. Yap m zda geçifl için basit anlamda iki faz var gibi gözüküyor. Site Server lara SP2 geçifli ve client lara SP2 geçifli. Site Server lara SP2 geçifli için en tepeden bafllamak en mant kl s. Ancak Microsoft, SMS 2003 SP1 sisteminiz varsa, isterseniz en afla dan tepeye do ru veya en tepeden afla do ru geçifl yap n hiç önemli de il demekte. Biz yine de en tepeden yani varsa central site dan SP2 geçifline bafllanmas n öneriyoruz. Yap lacak ifllem ise basit. smserver/evaluation/2003/sp2.mspx Adresinden SP2 dosyas n çekiyorsunuz ve SMS2003SP2.exe /x olarak dosyay çal flt r yorsunuz. Bu sayede.exe dosyas sizin belirleyece iniz bir alana aç lacak ve içindeki tüm dosya ve dizinlere ulaflabileceksiniz. (Ör. DRW.EXE veya beraberinde gelen patch management yapman z sa layacak Inventory Tool for Microsoft Update gibi) Bunun ard ndan Central Site veya Primary site n zda SP2 geçiflini bafllat - yorsunuz. E er secondary site n z varsa ve bu makine uzakta ve hatta çok h zl olmayan bir hatsa, o zaman SP2 içeri ini bir flekilde o makineye gönderip (bu gece saatlerinde kopyalama ile olabilir veya bir cd ye yaz p o makinenin oldu u yere postalamayla olabilir) o makine üzerinden SP2 geçiflini bafllatabilirsiniz. Bu konudaki önemli noktam z ise SP2 geçifli s ras nda arka tarafta yap lanlar. Service Pack geçifli s ras nda tüm servisler durdurularak gene tüm servisler yeniden kurulmakta. Bu yüzden site server üzerinde yap lan bu geçifl s ras nda yaklafl k dakika site server yan t veremez ve dolay s yla hizmet veremez duruma gelmekte. Tüm site server n zda böyle bir kesintinin olaca n bilerek, SP2 geçifli zamanlamas n ona göre planlaman z öneriyoruz. (Ör. bir yama gönderimi sonras veya bir envanter al m zaman yak nlar nda bu geçiflleri yapmaman z mant kl olur.) fiekil 3: SP2 kurulumunda Upgrade an existing SMS installation seçene i ile kuruluma devam ediyoruz. Clientlara SP2 geçifli Tüm site server lar m za SP2 geçiflini bitirdikten sonra art k client lar m za SP2 geçifllerine bafllayabiliriz. Bildi iniz gibi SMS 2003 de iki çeflit client m z vard. Advanced client ve Legacy Client. SP2 ile Legacy Client mant yavafl yavafl kullan m d fl kalan bir teknoloji gibi duruyor. Çünkü SMS 2003 SP2 ile Legacy client kullanabilece iniz iflletim sistemi sadece ve sadece Windows 98 olarak kalmakta. Yani NT4.0, Windows 95 gibi iflletim sistemleri art k SMS 2003 SP2 ile tarihteki yerlerini al yor. Afla da hangi iflletim sistemlerinin Legacy Client, hangilerinin Advanced Client olabilece ini gösteren bir listemiz mevcut. Legacy Client: SP2 ile art k advanced client çal flabilen iflletim sistemlerine Legacy client yüklemtesi desteklenmemekte. Legacy client kullan m ise art k gittikçe azalt lmak istenen bir teknoloji olarak gözüküyor. SMS ile tüm ifllevleri çal flt - rabildi iniz advanced client teknolojisini kullanman z istedi i için Microsoft, legacy client deste ini olabildi ince azaltma çabas nda. Legacy Client olarak sadece Windows 98 ile bu iflletim sistemi üzerinde kurulu Internet Explorer 5.5 ve üzeri olan makineler yap land r labilmekte. Advanced Client: SP2 ile Windows 2000 SP3 ve daha eski Service Packe sahip Windows 2000 iflletim sistemleri Advanced Client olarak Windows &.NET Magazine A USTOS

3 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 60 yap land r lam yor. Buna ilaveten Service Pack kurulmam fl Windows XP lerde Advanced Client olarak SMS 2003 ile yap land r lamayacak. K sacas Advanced Client olarak çal flabilmek için iflletim sistemlerinde minimum Windows 2000 SP4 veya Windows XP SP1 olmas gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak 64 bit ifllemcili makinelerde çal flan iflletim sistemlerine Advanced Client SP2 ile yükleyebiliyorsunuz. Ancak bu ifllem sadece Advanced Client için geçerli. 64 bit ifllemcili makinelere Site Server rolü yükleyemiyoruz. Son olarak SP2 ile Vista ve Longhorn makineler için belli bir destek gelmekte ancak Microsoft tan yap lan aç klamaya göre SMS 2003 SP3 ile tam manas yla Longhorn ve Vista, Advanced Client olarak desteklenmeye bafllanacak. Sistemde hangi sürüm clientlar var? Hem geçifl öncesi hem de SP2nin client lara geçifl sonras sistemdeki client sürümlerinin durumlar n kontrol edebilece iniz bir rapor var SMS 2003 içinde. Count SMS client versions isimli bu rapora Admin console içindeki Reports bölümünden ulaflabilirsiniz. fiekil 4: Raporda hangi client sürümlerinden kaç tane mevcut, görebilmekteyiz. Raporda da görüldü ü gibi bizim sistemimizde 2 adet Client Type 1 var. Yani bunun anlam = SP2, Client Type 1 = Advanced Client demek oluyor. Client Type 0 olsayd Legacy Client olacakt ise bir client m zda ICP2 SP2 Advanced Client oldu una iflaret etmekte. ICP2 nin anlam ise Türkçe iflletim sistemlerine Türkçe Advanced Client yükleyebilir ve onlarda ç kan diyalog kutular n n bu sayede Türkçe olmas n sa layabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: smserver/downloads/2003/clientpacks. mspx leriki zamanlarda Türkçeye özgü SMS Client larla ilgili bir yaz da haz rlayarak bu konuya daha detayl bakabiliriz. Di er sürüm bilgilerini afla da bulabilirsiniz: SMS 2.0 RTM SMS 2.0 SP SMS 2.0 SP SMS 2.0 SP SMS 2.0 SP SMS 2.0 SP4 HRP SMS 2.0 SP SMS 2003 RTM SMS 2003 SP Advanced client lara SP2 geçifli Advanced client lara SP2 geçifli için bizim birtak m ifllemler yapmam z gerekiyor. Otomatik olarak SP2 geçifli advanced client lara yap lamad için iki farkl geçifl yönteminden birini seçmeliyiz. fiekil 5: lk yöntemimiz client üzerinde sa tufl ile t klayarak Install Client demek. fiekil 6: lk yöntemimiz Client Push Installation yöntemi. Bu yöntem ile tek bir client n üzerinde veya bir collection üzerinde sa tufl ile t klayarak Install Client seçene ini seçiyoruz ve sihirbaz içindeki Client Installation Options bölümünde Always install (repair or upgrade existing client) seçene i ile sihirbaz noktal yoruz. E er Always install seçene ini seçmezseniz, eski sürümlü advanced client yüklü makinelerde SP2 kurulumu bafllamayacakt r. Bu yöntemin kötü taraf ise standart bir paket gönderimi olarak yap lmad için hangi client larda kurulum bafllad, hangileri düzgün kuruldu bilgisini çok kolay anlayabilecek bir raporlama mant olmamas. Bunun için Site sunucu içindeki CCM.Log dan tek tek ay klaman z gerekecek client kurulumlar n. Buda inan lmaz zor ve zahmetli tabii. kinci yöntemimiz ise SP2 Advanced Client n bir paket olarak gönderilmesi. Bunu ad m ad m görelim. Öncelikle Packages bölümünde Sa tufl ile t klayarak Package From Definition seçene ini seçiyoruz. Ard ndan sihirbaz n Package Definition bölümünde listeye otomatik olarak gelen SMS Advanced Client Upgrade seçene ini iflaretleyerek ad mlar m za devam ediyoruz. fiekil 7: Listeye otomatik olarak SMS Advanced Client Upgrade 2.5 gelmekte. Bir sonraki ad mda yani Source Files bölümünde Always obtain files from a source directory seçene ini seçerek devam ediyoruz ve Source Directory k sm nda Local Drive on site server fiekil 8: Package From Definition seçene i ile SP2 Advanced Client Paketi kuruyoruz. Bu ad mda Client.msi dosyas n n yerini gösteriyoruz sihirbaza. 60 Windows &.NET Magazine A USTOS 2006

4 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 61 seçene ini iflaretleyerek \SMS\Client\i386 klasörünü gösteriyoruz. Sihirbaz bu ad mdan sonra sonland r yoruz ve paketlerimiz aras na Microsoft SMS Advanced Client Upgrade 2.5 ALL isimli paketin geldi ini görüyoruz. Bir sonraki ad m m zda ise paketin alt ndaki Distribution Points üzerine gelerek sa tufl ile t klamam z ve New seçene inden Distribution Points seçene ini seçmemiz gerekiyor. Gelen sihirbazda istedi imiz tüm Distribution Pointleri seçiyor ve paketin onlara gönderilmesini sa l yoruz. Paketin alt ndaki seçeneklerden bir di eri olan Programs içine girdi imizde ise üç farkl program n oldu unu görmekteyiz. fiekil 9: Itanium, 64 bit ve 32 bit ifllemciler için ayr programlar mevcut. Advanced Clientlara girifl yapt m zda hat rlars n z, 64 bit client larda art k advanced client olarak destekleniyor demifltik. flte 64 bit ifllemciler için o makinelere gönderilecek programlar bu bölümden bulabilirsiniz. Yapman z gereken sadece onlara ait bir collection yaratmak ve bu üç programdan birine sa tufl ile t klayarak Distribute Software demek. Bunun yerine yeni bir advertisement yaratarak bu programlardan birini göndermeyi de seçebilirsiniz. K saca bunu da görelim. Admin Console içinde Advertisement üzerine sa tufl ile t klayarak New Advertisement seçene ini seçiyoruz. Gelen ekranda ise istedi imiz bir ismi vererek ilgili paketi, ve içinden gelen üç programdan birini seçip collection seçmemiz ilk ad m için yeterli olacak. Yeni advertisement n Schedule tab - na geçti imizde ise bu advertisement n ne zamandan itibaren çal fl r duruma gelmesi gerekti ini belirtiyoruz. Bunun için Schedule bölümünde y ld z tufluna t klayarak Assign to the following schedule seçip OK e basmam z yeterli olacak. Son olarak da Advanced Client tab nda program n client lar n kendilerine fiekil 10: Yeni bir advertisement yaratarak program n client lara gitmesini sa l yoruz. çekip mi çal flt racaklar n veya Distribution Point üzerinden mi çal flt racaklar n seçtikten sonra OK e bas p Advertisement n çal flmas n sa layabilmektesiniz. Bu andan itibaren makineler Advanced Client upgrade için yap lan bu ifllemler için oluflan policy yi MP ye bak p (Advanced Client lar bir saatte bir kontrol ederler) kendilerine ald klar ndan itibaren kurulumlar bafllayacak. Hangi client ta kurulumun sonucunun ne oldu unu ise Admin Console içindeki System Status alt nda bulunan Advertisement Status içinden görüntüleyebilme flans n z mevcut. Belli bir süre sonra da daha önce belirtti imiz Count SMS Client Versions raporu ile tekrar bir kontrol etmekte fayda var. Legacy Client lara SP2 geçifli Daha önce de dedi imiz gibi SMS 2003 SP2 ile legacy client deste i sadece ve sadece Windows 98 ler için devam ediyor. Bunun d fl ndaki iflletim sistemleri, Legacy Client olarak sisteme dâhil edilemiyor. SP2 geçifli ise Legacy Client lar için daha basit. Çünkü herhangi bir paket veya herhangi bir ifllem yapman za gerek kalmadan otomatik güncelleniyor. Site Server lar n z SP2 ye güncelledi iniz anda Legacy Client lar 25 saatlik periyodlarla (veya Sms Client servisi yeniden bafllad ld nda) policy lerini kontrol ederken güncelleme policy lerini ald klar anda güncelleme ifllemleri bafllamakta. E er Legacy client lar n bir süre güncellenmesi durdurulsun ve siz istedi iniz zaman güncelleme yap ls n gibi bir iste iniz varsa, o zaman legacy client taraf nda cliupgrade.exe /disable komutunu çal flt rman z laz m. Güncellemenin bafllamas n istedi inizde ise legacy client taraf nda cliupgrade.exe /enable demeniz yeterli. SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SERVICE PACK YEN L KLER SMS 2003 Service Pack 2 ile gelen yeniliklere öncelikle kurulum dosyas ndan bafllayarak göz atmaya bafllayal m. Kurulum de iflikli i Service Pack 2 ile SMS için ç kacak bundan sonraki tüm service pack ler update.exe mant yla çal flmaya bafll yor. Yani Microsoft un di er ç kard güncellemelerde kulland MSI teknolojisi art k SMS Service Pack lerinde de geçerli bir teknoloji halini alm fl durumda. Halen setup.exe yi de \bin\i386 içinden çal flt rabilmeniz mümkün. Platform de iflikli i SP2 ile art k Advanced Client lar sadece afla daki iflletim sistemlerinde desteklenmekte; Windows 2000 SP4 Windows XP SP1 veya SP2 Windows XP Embedded ayg tlar Windows Server 2003 RTM veya SP1 Ayr ca SP2 ile SQL Server 2005 de desteklenmeye bafllad. Bu konu üzerinde biraz daha bilgi vermek gerekirse, Microsoft SMS 2003 SP2 ile veri taban uygulaman z da yavafl yavafl SQL Server 2005 e geçirmenizi öneriyor. Bunun nedeni ise yavafl yavafl ç kan eklentiler ve yeni sürümler SQL Server 2005 gerektiren baz özelliklere sahip olabilecek. Örne in SMS 2003 R2 içinden gelen Inventory Tool for Custom Update uygulamas n n bir özelli i SQL Server 2005 gereksinimine sahip. K sacas yavafl yavafl SQL Server 2005 e geçifllerin planlanmas yararl olacak gibi gözüküyor. Bu geçifl içinde SMS 2003 minimum Service Pack 2 olmal. Son olarak SMS 2003 SP2 Virtual Server R2 ürününü de destekliyor. Bu sayede SMS 2003 ü Virtual Server üzerinde çal flt rabiliyorsunuz. Ancak ne kadar önerilir ve ne kadar efektif çal fl r bu konuda ciddi testler yap lmas flart. FQDN Deste i: Service Pack 2 ile FQDN deste inin gelmesi en çok a trafi indeki netbios trafi inden flikâyetçi a sorumlular n Windows &.NET Magazine A USTOS

5 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 62 Yeni discovery yöntemi Yeni Service Pack imiz ile yepyeni bir discovery yöntemimiz de geldi. smi: Active Directory Security Group Discovery. Yapt ifl ise Active Directory de bulunan tüm security group lar kendi isminde otomatik olarak gelen collection içerisine s ral yor. Burada yan lmam z gereken bir nokta, bu gruplar n üyelerini listelemiyor. Sadece security grouplar n isimlerini listeliyor. verdikten sonra Resource Class user group resource seçin. Ard ndan Edit Query Statement butonuna t klad - n zda gelen ekranda criteria ya t klay n. Y ld z butonuna t klayarak gelen ekranda select butonuna t klay n ve Attribute Class User Group Resource seçin. Attribute olarak da User Group Name seçip OK e t klay n. Gelen ekranda Value butonuna t klayarak listeden domain admins i seçip tüm ekranlardan OK ile ç kabilirsiniz. fiekil 11: FQDN haberleflmesi sayesinde a n zda performans art fl yaflan yor. sevindirecek. Çünkü Service Pack 2 den sonra client lar n Management Point ve Distribution Pointler ile yapt klar görüflmeler FQDN üzerinden sa lanmaya bafll yor. Bunun için yapman z gereken Admin Console içinden Site Settings alt ndaki Site System içinde bulunan kendi sisteminizin özelliklerinden FQDN adresini yazman z yeterli olacak. Bu giriflin sa lamas n, yani Active Directory de bu aç lan özelli in karfl l n n sorunsuz yap land r ld n anlamak için ise adsiedit i kullanarak etki alan container alt ndaki System Managemet alt nda bulunan MP container n n özelliklerine bakman z yeterli olacak. Service Pack 2 ile bu bölüme dnshostname adl bir class eklenmekte. Dnshostname class n n eklenmesinden bahsetmiflken, Service Pack in Active Directory de schema y da extend etti ini belirtmemiz gerekiyor. Bunu SP2 kurulumu öncesi sizde yapabilirsiniz. Tabi, SMS makine accountuna schema yönetici hakk verdikten sonra bu makine üzerinden SP2 dosyalar aras nda smssetup\bin\i386 dizini içindeki extadsch.exe yi kullanman z yeterli olacakt r. Problemsiz yap p yapmad - na C diskinizin alt na oluflan extadsch.log dosyas na bakarak anlayabilirsiniz. Bu.log dosyas içinde bir çok class n Already Exist mesaj verdi ini görmeniz bir hata de il. Nedeni, SP1 veya RTM zaman ndan zaten bir çok class n eklenmifl olmas yüzünden, var oldu unu belirten mesajlar alman z normal olacakt r. Önemli olan bir tek class n düzgün flekilde insert edildi ini görebilmeniz. Daha önce de dedi imiz gibi adsiedit lede zaten bunu kontrol edebiliyorsunuz. fiekil 12: Tüm security grouplar AD Security Groups collection içinde görüntüleyebiliyoruz. Tüm security grouplar ilgili collection da görüntüleyebilmek için Admin Console içinden Site Settings alt ndaki Discovery Methods tan, bu discovery yöntemini bir kereye mahsus açmam z gerekiyor. Bunun sonras nda sonuçlar collection içinde görebilece iz. Peki ne ifle yarayacak bizim bir collection içinde tüm security grouplar n görmek? Üyelerini bile göremedikten sonra ne iflime yarayacak diye sorabilirsiniz. Bunu bir örnek senaryo ile aç klamaya çal flal m. Active Directory Security Group Discovery ile tüm security group lar m z bir collection a çektik. fiimdi istiyoruz ki sadece Domain Admin olan kullan c lara AD Management iflini kolaylaflt ran bir uygulama yükleyelim. Bunu nas l yapaca z? flte bunu nas l yapaca m z n yolunun ilk ad m Active Directory Security Group Discovery den geçiyor. 1. Bu discovery yöntemini aç yoruz ve All Active Directory Security Groups collection içinde s ralanmalar n sa l yoruz. 2. Yeni bir collection yarat yoruz ve ismini Domain Admins yap yoruz. Ard ndan yeni yaratt m z collection içindeki Membership Rule lar içinden bir sorgu oluflturuyoruz ve Domain Admins i çekmesini sa l yoruz. a. Bunu yapmak için yeni bir advertisement yarat n ve ismini verdikten sonra Membership Rules a gidin. Query Rule Properties butonuna t klay n. Ve bu ekranda rule a bir isim fiekil 13: Sadece Domain Admins i içeren bir collection yarat yoruz. 3. Art k içinde sadece domain admins olan bir collection m z var. Göndermek istedi imiz.msi paketi için bir paket yarat yoruz ve ard ndan bir advertisement yaratarak domain admins olan collection seçiyoruz. Bu sayede domain admin ler hangi makinede çal fl yorlarsa veya hangi makineye logon olurlarsa o makineye bu gönderdi imiz paket gidecek ve yüklemeyi istersek kullan c ya soracak veya istersek hiç sormadan arka planda yükleme ifllemi bafllay p tamamlanacak. Yani art k sadece makinelere paket göndermiyoruz. Security Group lara da göndermeniz mümkün ve bu konuda birçok senaryo yaratman zda mümkün. Örne in belli security group lara belli programlar atayabilir ve bir kullan c ya otomatik o program yüklemek için ilgili securirty group a onu üye yapabilirsiniz. Not: Bu arada daha önce de Active Directory Users Discovery vard ve halen de var ve bu sayede kullan c lara gene paket göndermeniz mümkün. Ancak tek tek kullan c lar seçmek ve bununla u raflmak eskiden oldukça karmafl k ve yorucuydu. Bu yeni discovery yöntemi 62 Windows &.NET Magazine A USTOS 2006

6 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 63 ile Microsoft bu konuda olay çok gelifltirmifl gibi gözüküyor. Admin Console yenilikleri SMS Admin console da gözle görülür bir performans art fl oldu unu söylemek hiç de zor de il. Bu performans art fl na bir de Software Update alt nda klasör yaratabilme yenili i gelmesi do rusu bizi epeyce keyiflendirdi. fiekil 13: stedi iniz isimli klasörleri, ilgili güncellemeleri bu klasörlere tafl yabiliyorsunuz. lk akl m za gelen, iflletim sistemi ve uygulama isimlerine ait klasörler oluflturarak Software Update alt nda ilgili güncellemeleri, oluflturdu umuz bu klasörlerin içine tafl mak oldu. Bu sayede sadece Windows 2003 güncellemelerini sadece ve sadece Windows 2003 Updates klasörüne t klad m zda görüntüleyebiliyor olaca z. Not: ki bölüm sonra SMS v4 ü görece- iz ama bu özelli in zaten otomatik olarak SMS v4 ile geldi ini söylemenin zamand r diye düflünüyoruz. Software Inventory iyilefltirmesi SMS Site Server lar n kendi aralar ndaki iletiflimleri ve client lar nda SMS Site Server lar ile iletiflimlerini ntfs de yaratt klar job dosyalar üzerinden yap ld - n birço umuz biliyordur. Ve site server lar üzerinde belli bir yo unluk oluflmaya bafllad m, bu job dosyalar birikmeye ve SMS Site Server larda performans sorunlar na yol açmaya bafllamaktad r. flte bu birikmeye sebep olan ve bu birikme sonucunda da performans sorununa yol açan en s k nt l bileflenimiz bugüne kadar software inventory bileflenimizdi. Tüm client lardan yaz l m envanterinin çekilmesi, bu envanterlerin site server üzerinde ifllenmesi, oldukça yo un ve zaman al c bir ifllem olmas na karfl n ne yaz k ki SP2 öncesinde bu ifllem single thread mant ile çal flmaktayd. Yani önce bir client n envanter raporu ifllenip bitince bir sonraki client n raporu ifllenir gibi devam eden bir süreci mevcuttu. SP2 ile bu altyap mutli thread e geçifl yapt. Yani clientlar dan gelen envanter bilgileri birden fazla thread ile ifllenerek performans konusunda oldukça iyi noktalara gelindi i gözleniyor. Bizce de SP2 de en önemli geliflmelerden bir tanesi bu. Inventory Tool For Microsoft Update Ve tabii ki SP2 öncesi kurulumu için bir savafl vermemiz gereken, client lara baz yamalar, site server lara baz yamalar geçmemizi gerektiren gibi kurulum gereksinimleri vard r. ITMU, yani Inventory Tool for Microsoft Update, SP2 ile art k tereya ndan k l çeker bir mant kla, hiç bir ifllem yapmadan kurulan bir bileflen halini alm fl. Bir nevi Microsoft bu bilefleni SP2 ile evcillefltirmifl. Hat rlarsan z sadece bu bileflenin kurulmas ad na 3-4 sayfal k yaz lar m z olmufltu. fiu an yapman z gereken sadece SMS Server dan eski Security Update Tool ve varsa Office Scan Tool uygulamalar n uninstall ederek SP2 dosyalar aras ndaki autorun.exe yi çal flt r p Install Inventory Tool for Microsoft Update seçene ini iflaretlemeniz yeterli olacak. Gelecek ay SMS 2003 R2 ile yeni gelen özellikleri hep beraber inceliyor olaca z. Ondan sonraki yaz m zda ise yeni nesil SMS e bir göz ataca z.

Automatically Upgrade (new) Client push installation Software update point installation Group Policy installation Logon script installation

Automatically Upgrade (new) Client push installation Software update point installation Group Policy installation Logon script installation Merhaba, bu yazımda client agent kurulumu ve ou yapılandırılmasından bahsedeceğim.sccm de client agent kurulum işlemini birden çok şekilde yapabilirsiniz. Microsoft tarafında belirtilen methodlar aşağıdadır.

Detaylı

MSSQL Server 2000 Kurulumu

MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu MSSQL Server 2000 Kurulumu ile ilgili işlem adımları Kurulum hazırlıkları : SQL Server 2000 in sistem ihtiyaçları gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki tablo bu ürünün standart donanım

Detaylı

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım.

Uzem Eğitmen Girişi. Şekil 1. Sisteme girdikten sonra Şekil 2 deki ekran karşımıza çıkacak. Bu ekrandaki adımları kısaca tanıyalım. Uzem Eğitmen Girişi Sisteme eğitmen olarak giriş yapabilmek için http://uzem.uskudar.edu.tr adresini internet tarayıcımızın adres satırına yazdıktan sonra Şekil 1 deki ekranda ilgili alanlara kullanıcı

Detaylı

KWorld PlusTV Hybrid Stick

KWorld PlusTV Hybrid Stick KWorld PlusTV Hybrid Stick PlusTV Hybrid Stick Kurulum Kılavuzu İçindekiler V1.3 Bölüm 1 : PlusTV Hybrid Stick Donanım Kurulumu...2 1.1 Paket İçeriği...2 1.2 Sistem Gereksinimleri...2 1.3 Donanımı Kurulumu...2

Detaylı

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R

WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R Ç NDEK LER 1 WINDOWS SERVER 2008 R2 YE G R fi 1 Temel Bilgiler 1 R2 deki Yenilikler 2 R2 SP1 deki Yenilikler 4 Sürümler 5 Yönetimsel Araçlar 9 Sunucu Yöneticisi (Server Manager) 9 Windows PowerShell 10

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi

System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi System Center Operations Manager 2007 Kurulum,Client Discovery ve Performans İzlemesi Serhad MAKBULOĞLU MCSE/MCITP/MCT Serhad.makbuloglu@cozumpark.com Ajanda System Center Ürün Ailesine Genel Bakış SCOM

Detaylı

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz.

3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. WSUS 3.0 Kurulumu Merhabalar; Wsus kullanmanın aşağıda saydığımız yararları bulunmaktadır: 3)Raporlar ile hem güncelleme durumlarını hem de özet bilgilere sahip oluruz. Wsus aslında yeni bir servis değildir.

Detaylı

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU

Ders Tanıtım Sunumu. Database Managegement II. Elbistan Meslek Yüksek Okulu Güz Yarıyılı. Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU Ders Tanıtım Sunumu Database Managegement II Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2016 2017 Güz Yarıyılı Öğr. Gör. Murat KEÇECĠOĞLU 08 Eyl. 2016 KURULUM SQL SERVER 2016 yılı başlarında piyasaya çıkan SQL Server

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

"SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz.

SQL Server Management Studio yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. Microsoft SQL Server 2008 R2 Kurulumu "SQL Server Management Studio" yazılımını yüklemek için alttaki resmi sitesinden 180 günlük deneme sürümünü indirebilirsiniz. http://www.microsoft.com/sqlserver/en/us/get-sql-server/try-it.aspx

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler

Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı v5 Kurulum ve Hata Çözümleri İçindekiler Com Donatı Kurulum İşlemleri Hasp Driver Kurulumu Hasp Hatası Alıyorum - Unable to Access Sentinel Hasp Run-Time Environment (H0033) - Feature Not Found

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi

PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi Oluşturma 02.11.2015 Revizyon: 02.11.2015 Rev No: 02 Yazan: Süleyman FAKİR Düzenleyen: Ferşad DELİRİ PERKON PDKS Kurulum ve hızlı başlangıç rehberi 1) PDKS Kurulumu, Lisans Onaylaması Ve Veri Tabanı Ayarları

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci

Baskı Đstemci ve Sunucuları. Sunucu. Đstemci Baskı Đstemci ve Sunucuları En son sabırsızlar için baskı adli yazıda FreeBSD sistemimize nasıl yazıcı yükleyebileceğimize göz atmıştık.bu yazıda ise FreeBSD sistemimizle beraber gelen programlar yardımı

Detaylı

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak

SQL Server'ı Uzaktan Bağlantı İçin Ayarlamak Microsoft SQL Server?a uzaktaki bir bilgisayardan bağlanmak için tek yapmanız gereken, SQL Server Manager?da makinenin adı, kullanıcı adı ve şifreyi girmek veya programdaki connection stringi değiştirmek

Detaylı

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz -

Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - Saymadan Saymak Bir tan mla bafllayal m. E er n bir do al say ysa, n! diye yaz - lan say 1 2... n say s na eflittir. Yani, tan m gere i, n! = 1 2... (n-1) n dir. n!, n fortoriyel diye okunur. Örne in,

Detaylı

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek

ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek ve Sistem Ayarlarnıı Değiştirmek 36 4 Masaüstünü ve Menüleri Özelleştirmek, Sistem Ayarlarını Değiştirmek Bu bölümde Görev Çubuğu Özelliklerini kullanarak, Görev Çubuğu

Detaylı

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1)

Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Kapak konusu Çözümler Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Microsoft Operations Manager 2000 (SP1) Microsoft son iki y ld r yepyeni bir kavram ve programla karfl m zda. Microsoft Operations Manager 2000

Detaylı

SQL Server 2014 Kurulum Adımları

SQL Server 2014 Kurulum Adımları SQL Server 2014 Kurulum Adımları Kurulum medyasını veya disk üzerindeki kurulum kaynağını kullanarak SQL Server Setup (setup.exe) programını başlatın. New SQL Server stand-alone installation or add features

Detaylı

LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi

LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi LDAP Administrator ile Active Directory Yonetimi Active Directory; merkezi yonetim, esnek LDAP sorguları, group policy uygulamaları, replikasyon olanağı gibi özellikleri ile orta ölçekli ve büyük ölçekli

Detaylı

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım)

Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) Gmail Outlook Ayarları (Türkçe Resimli Anlatım) 1.Adım: Gmail üzerinden e-posta hesabınıza herhangi bir tarayıcıdan http://mail.maltepe.edu.tr linkine tıklayıp daha önceden kullandığınız e-posta hesabınızı

Detaylı

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak

Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Security Configuration Wizard ile güvenliği artırmak Bu makalede sizlere Security Configuration Wizard kullanımını, bu tool sunucunun nasıl daha güvenli hale getirildiğini ve bu tool ile hazırlanan xml

Detaylı

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu

Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Windows Server 2012 Active Directory Kurulumu Active Directory(A.D): Merkezi yönetim yapmamızı sağlayan servisin adı. Windows 2000 Server ile gelen özelliklerin basında "Active Directory" gelir. Active

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

Windows Server 2012 Kurulum Hazırlıkları. Windows Server 2012 Kurulum Seçenekleri. Windows Server 2012 Kurulum Adımları. Full GUI Kurulum Seçeneği

Windows Server 2012 Kurulum Hazırlıkları. Windows Server 2012 Kurulum Seçenekleri. Windows Server 2012 Kurulum Adımları. Full GUI Kurulum Seçeneği Merhaba, Aşağıda hazırlamış olduğum dokümanda Windows Server 2012 işletim sistemi kurulumunu sizlerle paylaşacağım. Windows Server 2012 Kurulum Hazırlıkları Eğer elinizde bir Windows Server 2012 işletim

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h...

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/html/excelgondermehakkinda_tevkifatlifatura_tr.h... Page 1 of 7 Tevkifatlı Satış Faturası listesinin excel dosyası olarak oluşturulması için gerekli açıklamalar Oluşturulan excel dosyasının yüklenmesinde karşılaşılan sorunların çözümü (Teknik açıklamalar)

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER

PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER PALO ALTO FIREWALL HAZ LG LER Haz rlayan : Mehmet Emin DO AN Sistem Mühendisi HAZA ER M NASIL SA LANIR? Default IP User Password 192.168.1.1 admin admin Cihaz za seri/console port, SSH ve Web GUI üzerinden

Detaylı

MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU

MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU MERAK MAIL SERVER ACTIVE DIRECTORY ENTEGRASYONU Bir domain ortamındaki kullanıcıların aynı kullanıcı adı ve parola bilgisiyle merak mail server içerisine entegre edilmesi için domain controller ve merak

Detaylı

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU

SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU SQL 2005 SQL STUDIO MANAGER ACP YAZILIMI KURULUM KILAVUZU Sayfa 1 / 18 KURULUMA BAŞLANMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER : Sistem Özelliklerinden işletim sisteminin 32-bit mi yoksa 64-bit mi olduğu kontrol

Detaylı

Uzaktan Kurulum Kılavuzu

Uzaktan Kurulum Kılavuzu Uzaktan Kurulum Kılavuzu Uzak yönetim konsolu aracılığı ile ShadowProtect kurulumu ve yönetimi. Sürüm: 4.0+ Tarih: 30.03.2011 Copyright StorageCraft Technology Corporation 2008 Sayfa 1 / 10 ShadowProtect

Detaylı

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi

Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008R2 de Lisans Server ın Aktive Edilmesi Windows Server 2008 R2 kurulumunu ilk yaptığınız zaman, 120 günlük deneme süreniz başlar. Bu süre içerisinde deneme sürümünü kullanabileceğiniz

Detaylı

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş

in Kullanımı tamamlamış gerçekleştirmiş in Kullanımı u doküman MasteringPhysics sitesine kayıt işlemlerini tamamlamış ve derse kayıt işlemini gerçekleştirmiş olan öğrencilere MasteringPhysics i nasıl kullanacaklarını ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Detaylı

AutoCAD 2011 Kurulumu

AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD 2011 Kurulumu AutoCAD Installation Wizard Kurulum için AutoCAD 2011 DVD sini sürücüye yerleştirdiğinizde, DVD-ROM un içeriğinin okunduğunu belirten Setup Initialization penceresinden sonra, karşınıza

Detaylı

Hiç K salmadan K salan Yol

Hiç K salmadan K salan Yol Hiç K salmadan K salan Yol ki metrelik bir yol, hiç uzay p k salmadan, bir metrelik bir yola dönüflebilir mi? u yaz da yan t n evet oldu unu görece- iz. ki metrelik bir yol, hepimizin gözleri önünde, bir

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Olas l k Hesaplar (II)

Olas l k Hesaplar (II) Olas l k Hesaplar (II) B ir önceki yaz daki örneklerde olay say s sonluydu. Örne in, iki zarla 21 olay vard. fiimdi olay say m z sonsuz yapaca z. Kolay bir soruyla bafllayal m: [0, 1] aral nda rastgele

Detaylı

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7

Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 +AS3-icindekiler 4/13/10 10:51 PM Page ix Ç NDEK LER G R fi 1 Bafllamadan Önce 1 Kitab Kimler Okumal? 1 Kitap çerisindeki Örnekler 2 Örneklerin Kullan m 3 Çekinmeden Yaz n 7 1 PROGRAMLAMAYA G R fi 9 Programlama

Detaylı

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM

ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM 1. Sistem 3 bileşenden oluşur a. Sunucu b. Koruma yazılımı c. Mobil anahtar ETKİLEŞİMLİ TAHTA KORUMA SİSTEMİ KURULUM Sunucu yazılımı: sunucu yazılımı öncelikle yerel ağda et (etkileşimli tahtaların) bağlı

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü

vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü vsphere Client(viClient) ile ESXI Kontrolü - ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak - ESXI ye vsphere Client ile Bağlanmak - ESXI Üzerinde Bir Virtual Machine(Sanal Makine) Oluşturmak ESXI ye Tarayıcıdan Bağlanmak

Detaylı

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK

DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK DOKÜMAN YÖNETİM SİSTEMİ KULLANIMI GELEN EVRAK 1. DYS (Doküman Yönetim Sistemi) nin kullanımı için 3. parti bir programa ihtiyaç yoktur. Tamamen WEB tabanlı çalışmaktadır. 2. Sisteme http://dys.akdeniz.edu.tr

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır.

Bu makalede 2003 sunucu, Windows 2003 Server anlamına gelmektedir. Aşağıda yapılan işlemler 2003 R2 sunucu üzerinde denenmiş ve çalıştırılmıştır. WINDOWS 2003 SUNUCULARI ÜZERĐNE PHP YÜKLENMESĐ ERDAL YAZICIOĞLU erdal(at)gmail.com http://barbarossa41.wordpress.com Merhabalar, Çözümpark.com adresinde bir kullanıcı ASP ve PHP yi aynı sunucu üzerinde

Detaylı

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi

Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows VISTA Ultimate Kurulumu ve Yönetimi Windows Vista Ultimate, Vista'nın tüm özelliklerini içinde barındırıyor ve en pahalısürüm olarak listede yerini alıyor. SİSTEM GEREKSİNİMLERİ 1 GHz 32-bit işlemci

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ

SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ SQL ALWAYS ON SİSTEMİNE YENİ CLUSTER NODE EKLENMESİ Windows ve SQL Update seviyelerinin aynı olması gerekmektedir. Windows versiyonu aynı olmalıdır. Ayrıca Disk ve Disklerin içinde ki klasörler diğer SQL

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri

İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri İstemci Yönetimi ve Mobile Printing (Mobil Baskı) Çözümleri Kullanıcı Kılavuzu Telif Hakkı 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl

1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl 1/3 Nerde ya da Kaos a Girifl K aos, matemati in oldukça yeni kuramlar ndan biridir. Kaos, kargafla anlam na gelen Yunanca kökenli bir sözcüktür. Kaos kuram n biraz aç klamaya çal flay m. fiöyle kuvvetlice

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

Exchange Server Kurtarma (PowerControls)

Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Exchange Server Kurtarma (PowerControls) Çok çetrefilli bir işlem olan problemli Exchange suncudan data kurtarma işlemi third party çözümler ile çok daha kolay bir işleme dönüşebilir. Bu tip yazılımlardan

Detaylı

Argedc 10.0.1.201 Server 2012 std. ArgeSql- 10.0.1.202 Server 2012 std. Sccm 10.0.1.206 Server 2012 std

Argedc 10.0.1.201 Server 2012 std. ArgeSql- 10.0.1.202 Server 2012 std. Sccm 10.0.1.206 Server 2012 std Merhaba, bu yazımda Microsoft un faydalı bulduğum ürünlerinde biri olan SCCM in kurulum adımlarından bahsedeceğim.sccm, merkezi olarak network ve ya forest içerisindeki tüm cihazları uzaktan yönetmek,yazılım

Detaylı

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a)

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a) Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.0'dan v3.1.0'a) Bu belge, Webmaster düzeyindeki kullanıcıların kurulu olan Proticaret Exclusive portalının versiyon v3.0'dan versiyon 3.1.0'a yükseltirken

Detaylı

FB1000N Doküman Tarayıcı

FB1000N Doküman Tarayıcı English FB1000N Doküman Tarayıcı Kullanım Kılavuzu Ticari Markalar Microsoft, Microsoft Corporation ın Amerika Birleşik Devletleri tescilli ticari markasıdır. Amerika Birleşik Devletlerinde ve/veya diğer

Detaylı

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek

Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Ms SQL Veritabanları Yedekleme Bölüm Veritabanı Yönetimi Yazar Mustafa ÖZEN Yayın Tarihi 18.03.2004 Okunma Sayısı 1109 Tavsiye Edilen Önhazırlık Veritabanı kavramını öğrenmek Hedefler Veritabanı yönetim

Detaylı

Vasco Kurulumu ve Active Directory Entegrasyonu

Vasco Kurulumu ve Active Directory Entegrasyonu Vasco Kurulumu ve Active Directory Entegrasyonu Bu döküman içeriğinde, ayrı bir makina üzerinde Vasco kurulumu yapılacak, kurulum esnasında, data store olarak ODBC seçildikten sonra, ürün Active Directory

Detaylı

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M

w w w. m i n t o n. c o m. t r K O L A Y K U R U L U M w w w. m i n t o n. c o m. t r M D S L -2 0 9 A D S L M O D E M K O L A Y K U R U L U M K I L A V U Z U Girifl ADSL Ethernet & USB Router sat n ald n z için teflekkür ederiz! ADSL Router sizin varolan

Detaylı

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler

Digitus un alışılmış kutu tasarımı Powerline Wireless 300N Access Point in kutusu için de geçerli. Ürünün ön kısmında yeşil ve beyaz renkler Digitus DN-15018-1 Tanıtımını gerçekleştireceğimiz sıradaki Digitus ürünü ise Powerline Wireless 300N Access Point. Kısaca Access Point in görevini sizlere aktaralım. Bu cihazın görevini birçok bilgisayar

Detaylı

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması

İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması İŞLEM COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK VE EĞİTİM LTD. ŞTİ. ArcGIS 10.1 Desktop Ücretsiz Deneme Lisanslaması 2012 İçerik Sayfa 1. Sistem Gereksinimleri...1 2. Esri Hesabı Oluşturma 3 3. Esri Hesabınız

Detaylı

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli

Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli Sihirli Kareler (II) Bir önceki yaz da, n bir tek tamsay oldu unda n n sihirli karelerin nas l yap laca n ö renmifltik. Bu yaz da n nin çift oldu u n n boyutlu sihirli kareleri ele alaca z. Her zaman yapt

Detaylı

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın

SQL Server 2008 kurulum için Microsoft Windows Installer 4.5 ve üzeri bileşenin bilgisayarınızda kurulu olması gerekir. İndirmek için tıklayın Bu yazıda SQL server 2008 Express kurulumunu anlatacağım. Sql Server kurulumuna geçmeden önce bilgisayarımızın donanım ve yazılım gereksinimlerinin neler olduğuna bir bakalım. Yazılım SQL Server 2008 kurulum

Detaylı

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu

Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu 30. Cennete Hoflgeldiniz! Sonlu bir kümenin eleman say s n n ne demek oldu unu herkes bilir. Örne in, {0, 2, 6, 7, 13} kümesinin 5 eleman vard r. Bu say m z n kapak konusunda, sonsuz bir kümenin eleman

Detaylı

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud

Worry-FreeTM. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Administrator s Guide. Securing Your Journey to the Cloud Worry-FreeTM Business Security Standard ve Advanced Sürümler Securing Your Journey to the Cloud Administrator s Guide Sistem Gereksinimleri Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan ürünlerde

Detaylı

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI

MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI MIRACLE DATA WORKS KURULUM DOKÜMANI İçindekiler Server Kurulumu... 3 Microsoft.NET Framework 4.0 Kurulumu... 3 Crystal Reports 2008 Redistributable Package (C12) Kurulumu... 5 Microsoft SQL Server 2008

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Vmware Esx Server Nedir Ve Ne İşe Yarar

Vmware Esx Server Nedir Ve Ne İşe Yarar Vmware Esx Server Nedir Ve Ne İşe Yarar VMware 1999 yılında kurulumuş bir şirket ve ilk ürünü hepimizin de bildiği VMware Workstation'dır. Bu ürün PC lerimize kurduğumuz ve Windows ile aynı zamanda diğer

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Exchange Server Kurulumu

Exchange Server Kurulumu Exchange Server Kurulumu Exchange server kurulumu için öncelikle domain ortamına dahil edilmiş sunuculara ihtiyacımız bulunmaktadır. Exchange 2013 sistemde 2 adet ana rol bulunmaktadır. Bunlar CAS(Client

Detaylı

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan

Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan Lisans Sunucusu Kurulumu bahsedecektir. Bu bölüm V- Ray License Server lisans sunucusu uygulamasının kurulumundan V-Ray in bazı dağıtımlarında V-Ray License Server uygulamasını kuruludur. Yine de V- Ray

Detaylı

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi

Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Bellek Analizi ile Zararlı Yazılım Analizi Yine bir gün twitter.com/hack4career hesabından duyurulan hack edilmiş ve/veya zararlı yazılım barındıran web sitelerine göz atarken gün aşırı tespit edilen,

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony

Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması. İçindekiler. Harmony Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması İçindekiler Anonim Verilerin Lenovo ile Paylaşılması... 1 Harmony... 1 Lenovo Companion 3.0... 2 Lenovo Customer Engagement Service... 3 Lenovo Experience Improvement

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM

META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM META TRADER 4 MOBİL İŞLEM PLATFORMLARI KULLANMA KILAVUZU 1. KURULUM Meta Trader 4 mobil işlem platformunu cihazınıza kurmak için öncelikle uygulama marketine giriş yapmanız gerekmektedir. Girişin ardından

Detaylı

Bilgisayarım My Computer

Bilgisayarım My Computer My Computer Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 12-13 Mar. 2012 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Bilgisayarım (my computer) simgesine sağ tıklar ve özellikler (properties) seçeneğini seçeriz.

Detaylı

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e)

Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e) Proticaret Exclusive Versiyon Yükseltme Dokümanı(v.3.2.0'dan v3.2.1'e) Bu belge, Webmaster düzeyindeki kullanıcıların kurulu olan Proticaret Exclusive portalının versiyon v3.2.0'dan versiyon 3.2.1'e yükseltirken

Detaylı

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B

O N E T OUC H B A C K U P 3 P O R T S U S B 2. 0 H U B C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T C O N N E C T I V I T Y S U P P O R T H A R D D I S K A D A P T E R I DC OE / MS BATA O UT SO B UH SU BB 2 1 - I N - 1 R E A D E R O N E T OUC H B A C K U P 3 P O

Detaylı

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Securing Your Journey to the Cloud.

Worry-Free. p c. Business Security Standard ve Advanced Sürümler. Sistem Gereksinimleri. Securing Your Journey to the Cloud. Worry-Free Business Security Standard ve Advanced Sürümler Sistem Gereksinimleri Securing Your Journey to the Cloud p c Korumalı Bulut ws Ağ Güvenliği Trend Micro Incorporated, bu belgede ve burada açıklanan

Detaylı

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA

KARTINIZIN KAYIP / ÇALINTI OLMASI DURUMUNDA Merhaba arkadafllar, Sizi, uluslararas standartlarda flifreli ve flifresiz-h zl ifllem yapabilen üniversitenizin kimlik kart ile tan flt rmak istiyoruz! flte karfl n zda Halkbank Bank24 JET! Ö rencilik

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Sccm console u açalım ve güncelleştirmelere göz atalım.

Sccm console u açalım ve güncelleştirmelere göz atalım. Merhaba, bu yazımda sccm üzerinde wsus üzerinden gelen güncellemeleri gruplamak ve yükleme işlemlerini gerçekleştireceğiz.ve sonrasında Automatik Deployment Rule ile bu güncelleştirmeleri otomatik olarak

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı