Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri"

Transkript

1 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 58 ÇÖZÜMLER SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SP2 GEÇ fi VE YEN L KLER Yenilikler ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar Microsoft un yo un bir flekilde yeni teknolojileri ç karmak için son ad mlar n att bugünlerde SMS 2003 ve bir sonraki SMS olan System Center Configuration Manager 2007 ürünleri için birçok geliflme yaflanmakta. Bu yaz dizimizde öncelikle yak n zamanda ç kan Service Pack 2 ile gelen yenilikler ve dikkat edilmesi gereken noktalara göz ataca- z. Gelecek ayki ikinci bölümümüzde ise gene yak n zamanda ç kan System Management Server 2003 R2 eklentisinin neler getirdi ini ayr nt - lar yla görüyor olaca z. ki ay sonraya planlad m z 3. bölümümüzde de SMSv4 yani System Center Configuration Manager 2007 nin Beta1 ve Beta 2 sinde ne gibi yenilikler oldu una hep beraber göz atmay hedefliyoruz. Bildi iniz gibi System Management Server 2003 ile bu uygulaman n önceki sürümlerden gelen kötü ünü yavafl yavafl düzelmeye bafllam flt. SMS 1.2 ve SMS 2.0 da kullan c lar n oldukça üzen Microsoft, 2003 ile gönüllerini almaya bafllam fl, ç kartt klar Service Pack 1 ile de daha da sa lam bir yap ya kavuflturmufllard bu ürünü. SP2 ile ve R2 ile de SMS yap s n n ne yönde gitti i ve nas l ilerledi i apaç k ortaya ç kmakta. Hele bir de SMS v4, yani yeni ad yla System Center Configuration Manager 2007 nin beta sürümlerine bakt n zda bu ürün için heyecanlanmamak elde de il. Ad m ad m yaz m za bafllayal m ve öncelikle SMS 2003 Service Pack 2 de neler önemli, neler de iflti, bunlar görelim. Windows Virtual Server 2005 SP1 veya üstü Buna ek olarak SMS site sistem rollerimizde çal flan SMS sürümleri de önemli. SMS SP2 ye yükseltebilmemiz için en az afla daki SMS sürümlerinin site sistem olarak çal fl yor olmas gerekiyor. SMS 2.0 SP5 SMS 2003 RTM SMS 2003 SP1 E er yukar dakiler d fl nda bir SMS sunucuya sahipseniz ve SP2 ye geçifl yapmak istiyorsan z öncelikle yukar daki sürümlere geçifl yap p, ard ndan SP2 ye geçmelisiniz. SMS 2003 SP2 haz rl Service Pack geçifli öncesi service pack paketi ile gelen DRW.EXE (Deployment Readiness Wizard) dosyas n, primary veya secondary site server lar üzerinde çal flt rabilirsiniz. Not: SMS SP2 paketi tek bir.exe den oluflmaktad r. Ancak bu.exe dosyas n /x komutu ile çal flt rsan z, size hangi dizine bu.exe nin aç laca sorulacakt r. Belirledi iniz dizin içine girdi inizde, birçok dizin ve dosyadan oluflan tüm SP2 dosya ve klasörlerini görüntüleyebileceksiniz. Cihan Baykal SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SERVICE PACK E GEÇ fi SMS 2003 SP2 gereksinimleri Öncelikle sistemimizin SP2 ye geçifl için uygun olup olmad ndan emin olmam z gerekiyor. Bunun içinde öncelikle site system rol gereksinimlerimize bir göz atal m. SMS 2003 veya SMS 2.0 olarak çal flan site sistem rollerimiz (Primary site veya secondary site) sadece afla daki iflletim sistemleri olursa SP2 ye yükseltilebilmekte. Windows 2000 Server, SP4 veya üstü Windows 2000 Advanced Server, SP4 veya üstü Windows 2000 Datacenter, SP4 veya üstü Windows Server 2003 Standart veya üstü Windows Server 2003 Enterprise veya üstü Windows Server 2003 Datacenter veya üstü fiekil 1: Toplam 33 farkl test yapan sihirbaz n, yapt testleri bu ad mda inceleyebiliyoruz. DRW.EXE dosyas n SMS SP2 nin içinde \SMSSE- TUP\BIN\I386 dizininde bulabilirsiniz. Çal flma bitti inde ise size tüm yap lan testlerin sonuçlar n göstererek gerekli olan de ifliklikleri veya eklentileri yapman z tavsiye edilecek. DRW.EXE d fl nda ikinci yap lacak haz rl k ise SMS veri taban ilgili. Veri taban n n SP2 ye uyumlu hale getirilmesi ifllemini, SP2 geçifli öncesi yapmam z bize hem zaman kazand racak, hem de veri taban kaynakl bir sorun ç karsa bu- 58 Windows &.NET Magazine A USTOS 2006

2 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 59 fiekil 2: 33 farkl testin sonuçlar n bu ekrandan kontrol etme flan m z mevcut. nu SP2 geçifli esnas nda de il öncesinde çözme f rsat bulmam za yarayacak. Afla da veri taban m z n SP2 geçifli için nas l haz rlanaca n ifade eden komut sat r n görebilirsiniz. Setup.exe /testdbupgrade <database ismi> Burada çok önemli bir nokta mevcut. Yukar da bahsi geçen komutu kesinlikle SMS in çal flt veri taban n do rudan göstererek yapman z önermiyoruz. Burada istenen, SMS in kullanm fl oldu u veri taban n n bir yede ini alarak o yede- i /testdbupgrade komutu ile kontrol etmeniz. E er bir hata varsa da, yedek üzerinde ne yapman z gerekti i size raporlanacakt r. E er SMS in kulland veri taban n do rudan bu komutla kontrol edersek (ifllem sadece kontrol de il, yeni Stored Procedure ler, table yap lar nda de ifliklikler vb. ifllemlerde yap l yor) iki riskimiz do uyor. Birincisi, ifllem s ras nda veri taban nda sorun ç kmas ve kullan lmaz duruma gelme ihtimali, ikincisi ise /testdbupgrade sonras nda hemen SP2 ye geçifl yap lmas gerekiyor. Çünkü bu switch ile yap lan de iflikliklerden sonra bu veri taban sadece SP2 ile çal - flabilir duruma geliyor. Yani SP2 geçifli daha sonra yapay m, flu an sadece /testdbupgrade ile bu komutu deneyip veri taban durumuna bakay m derseniz ve ifllemi yedek de il, kendisinde yaparsan z, ifllem sonras SP2 olmayan SMS niz çal flmayabilir. Bu konuya ikinci bir eklenti ise; /testdbupgrade öncesi SMS sunucusunun kulland veri taban n n, Auto Grow özelli inin aç k oldu unu kontrol edin. Ayr ca /testdbupgrade öncesi sql veri taban büyüklü ünü ve sonras ndaki büyüklü ünü karfl laflt r n. Diskte yer s k nt s problemini istemeyiz ne de olsa. kinci önemli nokta ise Microsoft, e er SMS 2003 SP1 ise sisteminiz DRW.EXE ve /testdbupgrade parametrelerini çal flt rmadan da SP2 ye geçifle bafllayabilirsiniz diyor. Biz gene de en az ndan DRW.EXE nin çal flt r lmas ndan yanay z. Site Server lara SP2 geçifli ve geçifl önceli i SP2 geçiflimiz ne yaz k ki bir Windows service pack geçifli gibi tek ad ml bir ifllem de il. SMS 2003 yap s nda bildi iniz gibi Central Site Server m z (gerekirse), Primary suncumuz, Secondary suncumuz (gerekirse) ve advanced ile legacy clientlar m z mevcut. Ve ne yaz k ki hepsine bu service pack geçiflini yapmam z gerekiyor. Yap m zda geçifl için basit anlamda iki faz var gibi gözüküyor. Site Server lara SP2 geçifli ve client lara SP2 geçifli. Site Server lara SP2 geçifli için en tepeden bafllamak en mant kl s. Ancak Microsoft, SMS 2003 SP1 sisteminiz varsa, isterseniz en afla dan tepeye do ru veya en tepeden afla do ru geçifl yap n hiç önemli de il demekte. Biz yine de en tepeden yani varsa central site dan SP2 geçifline bafllanmas n öneriyoruz. Yap lacak ifllem ise basit. smserver/evaluation/2003/sp2.mspx Adresinden SP2 dosyas n çekiyorsunuz ve SMS2003SP2.exe /x olarak dosyay çal flt r yorsunuz. Bu sayede.exe dosyas sizin belirleyece iniz bir alana aç lacak ve içindeki tüm dosya ve dizinlere ulaflabileceksiniz. (Ör. DRW.EXE veya beraberinde gelen patch management yapman z sa layacak Inventory Tool for Microsoft Update gibi) Bunun ard ndan Central Site veya Primary site n zda SP2 geçiflini bafllat - yorsunuz. E er secondary site n z varsa ve bu makine uzakta ve hatta çok h zl olmayan bir hatsa, o zaman SP2 içeri ini bir flekilde o makineye gönderip (bu gece saatlerinde kopyalama ile olabilir veya bir cd ye yaz p o makinenin oldu u yere postalamayla olabilir) o makine üzerinden SP2 geçiflini bafllatabilirsiniz. Bu konudaki önemli noktam z ise SP2 geçifli s ras nda arka tarafta yap lanlar. Service Pack geçifli s ras nda tüm servisler durdurularak gene tüm servisler yeniden kurulmakta. Bu yüzden site server üzerinde yap lan bu geçifl s ras nda yaklafl k dakika site server yan t veremez ve dolay s yla hizmet veremez duruma gelmekte. Tüm site server n zda böyle bir kesintinin olaca n bilerek, SP2 geçifli zamanlamas n ona göre planlaman z öneriyoruz. (Ör. bir yama gönderimi sonras veya bir envanter al m zaman yak nlar nda bu geçiflleri yapmaman z mant kl olur.) fiekil 3: SP2 kurulumunda Upgrade an existing SMS installation seçene i ile kuruluma devam ediyoruz. Clientlara SP2 geçifli Tüm site server lar m za SP2 geçiflini bitirdikten sonra art k client lar m za SP2 geçifllerine bafllayabiliriz. Bildi iniz gibi SMS 2003 de iki çeflit client m z vard. Advanced client ve Legacy Client. SP2 ile Legacy Client mant yavafl yavafl kullan m d fl kalan bir teknoloji gibi duruyor. Çünkü SMS 2003 SP2 ile Legacy client kullanabilece iniz iflletim sistemi sadece ve sadece Windows 98 olarak kalmakta. Yani NT4.0, Windows 95 gibi iflletim sistemleri art k SMS 2003 SP2 ile tarihteki yerlerini al yor. Afla da hangi iflletim sistemlerinin Legacy Client, hangilerinin Advanced Client olabilece ini gösteren bir listemiz mevcut. Legacy Client: SP2 ile art k advanced client çal flabilen iflletim sistemlerine Legacy client yüklemtesi desteklenmemekte. Legacy client kullan m ise art k gittikçe azalt lmak istenen bir teknoloji olarak gözüküyor. SMS ile tüm ifllevleri çal flt - rabildi iniz advanced client teknolojisini kullanman z istedi i için Microsoft, legacy client deste ini olabildi ince azaltma çabas nda. Legacy Client olarak sadece Windows 98 ile bu iflletim sistemi üzerinde kurulu Internet Explorer 5.5 ve üzeri olan makineler yap land r labilmekte. Advanced Client: SP2 ile Windows 2000 SP3 ve daha eski Service Packe sahip Windows 2000 iflletim sistemleri Advanced Client olarak Windows &.NET Magazine A USTOS

3 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 60 yap land r lam yor. Buna ilaveten Service Pack kurulmam fl Windows XP lerde Advanced Client olarak SMS 2003 ile yap land r lamayacak. K sacas Advanced Client olarak çal flabilmek için iflletim sistemlerinde minimum Windows 2000 SP4 veya Windows XP SP1 olmas gerekiyor. Tüm bunlara ek olarak 64 bit ifllemcili makinelerde çal flan iflletim sistemlerine Advanced Client SP2 ile yükleyebiliyorsunuz. Ancak bu ifllem sadece Advanced Client için geçerli. 64 bit ifllemcili makinelere Site Server rolü yükleyemiyoruz. Son olarak SP2 ile Vista ve Longhorn makineler için belli bir destek gelmekte ancak Microsoft tan yap lan aç klamaya göre SMS 2003 SP3 ile tam manas yla Longhorn ve Vista, Advanced Client olarak desteklenmeye bafllanacak. Sistemde hangi sürüm clientlar var? Hem geçifl öncesi hem de SP2nin client lara geçifl sonras sistemdeki client sürümlerinin durumlar n kontrol edebilece iniz bir rapor var SMS 2003 içinde. Count SMS client versions isimli bu rapora Admin console içindeki Reports bölümünden ulaflabilirsiniz. fiekil 4: Raporda hangi client sürümlerinden kaç tane mevcut, görebilmekteyiz. Raporda da görüldü ü gibi bizim sistemimizde 2 adet Client Type 1 var. Yani bunun anlam = SP2, Client Type 1 = Advanced Client demek oluyor. Client Type 0 olsayd Legacy Client olacakt ise bir client m zda ICP2 SP2 Advanced Client oldu una iflaret etmekte. ICP2 nin anlam ise Türkçe iflletim sistemlerine Türkçe Advanced Client yükleyebilir ve onlarda ç kan diyalog kutular n n bu sayede Türkçe olmas n sa layabilirsiniz. Daha fazla bilgi için: smserver/downloads/2003/clientpacks. mspx leriki zamanlarda Türkçeye özgü SMS Client larla ilgili bir yaz da haz rlayarak bu konuya daha detayl bakabiliriz. Di er sürüm bilgilerini afla da bulabilirsiniz: SMS 2.0 RTM SMS 2.0 SP SMS 2.0 SP SMS 2.0 SP SMS 2.0 SP SMS 2.0 SP4 HRP SMS 2.0 SP SMS 2003 RTM SMS 2003 SP Advanced client lara SP2 geçifli Advanced client lara SP2 geçifli için bizim birtak m ifllemler yapmam z gerekiyor. Otomatik olarak SP2 geçifli advanced client lara yap lamad için iki farkl geçifl yönteminden birini seçmeliyiz. fiekil 5: lk yöntemimiz client üzerinde sa tufl ile t klayarak Install Client demek. fiekil 6: lk yöntemimiz Client Push Installation yöntemi. Bu yöntem ile tek bir client n üzerinde veya bir collection üzerinde sa tufl ile t klayarak Install Client seçene ini seçiyoruz ve sihirbaz içindeki Client Installation Options bölümünde Always install (repair or upgrade existing client) seçene i ile sihirbaz noktal yoruz. E er Always install seçene ini seçmezseniz, eski sürümlü advanced client yüklü makinelerde SP2 kurulumu bafllamayacakt r. Bu yöntemin kötü taraf ise standart bir paket gönderimi olarak yap lmad için hangi client larda kurulum bafllad, hangileri düzgün kuruldu bilgisini çok kolay anlayabilecek bir raporlama mant olmamas. Bunun için Site sunucu içindeki CCM.Log dan tek tek ay klaman z gerekecek client kurulumlar n. Buda inan lmaz zor ve zahmetli tabii. kinci yöntemimiz ise SP2 Advanced Client n bir paket olarak gönderilmesi. Bunu ad m ad m görelim. Öncelikle Packages bölümünde Sa tufl ile t klayarak Package From Definition seçene ini seçiyoruz. Ard ndan sihirbaz n Package Definition bölümünde listeye otomatik olarak gelen SMS Advanced Client Upgrade seçene ini iflaretleyerek ad mlar m za devam ediyoruz. fiekil 7: Listeye otomatik olarak SMS Advanced Client Upgrade 2.5 gelmekte. Bir sonraki ad mda yani Source Files bölümünde Always obtain files from a source directory seçene ini seçerek devam ediyoruz ve Source Directory k sm nda Local Drive on site server fiekil 8: Package From Definition seçene i ile SP2 Advanced Client Paketi kuruyoruz. Bu ad mda Client.msi dosyas n n yerini gösteriyoruz sihirbaza. 60 Windows &.NET Magazine A USTOS 2006

4 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 61 seçene ini iflaretleyerek \SMS\Client\i386 klasörünü gösteriyoruz. Sihirbaz bu ad mdan sonra sonland r yoruz ve paketlerimiz aras na Microsoft SMS Advanced Client Upgrade 2.5 ALL isimli paketin geldi ini görüyoruz. Bir sonraki ad m m zda ise paketin alt ndaki Distribution Points üzerine gelerek sa tufl ile t klamam z ve New seçene inden Distribution Points seçene ini seçmemiz gerekiyor. Gelen sihirbazda istedi imiz tüm Distribution Pointleri seçiyor ve paketin onlara gönderilmesini sa l yoruz. Paketin alt ndaki seçeneklerden bir di eri olan Programs içine girdi imizde ise üç farkl program n oldu unu görmekteyiz. fiekil 9: Itanium, 64 bit ve 32 bit ifllemciler için ayr programlar mevcut. Advanced Clientlara girifl yapt m zda hat rlars n z, 64 bit client larda art k advanced client olarak destekleniyor demifltik. flte 64 bit ifllemciler için o makinelere gönderilecek programlar bu bölümden bulabilirsiniz. Yapman z gereken sadece onlara ait bir collection yaratmak ve bu üç programdan birine sa tufl ile t klayarak Distribute Software demek. Bunun yerine yeni bir advertisement yaratarak bu programlardan birini göndermeyi de seçebilirsiniz. K saca bunu da görelim. Admin Console içinde Advertisement üzerine sa tufl ile t klayarak New Advertisement seçene ini seçiyoruz. Gelen ekranda ise istedi imiz bir ismi vererek ilgili paketi, ve içinden gelen üç programdan birini seçip collection seçmemiz ilk ad m için yeterli olacak. Yeni advertisement n Schedule tab - na geçti imizde ise bu advertisement n ne zamandan itibaren çal fl r duruma gelmesi gerekti ini belirtiyoruz. Bunun için Schedule bölümünde y ld z tufluna t klayarak Assign to the following schedule seçip OK e basmam z yeterli olacak. Son olarak da Advanced Client tab nda program n client lar n kendilerine fiekil 10: Yeni bir advertisement yaratarak program n client lara gitmesini sa l yoruz. çekip mi çal flt racaklar n veya Distribution Point üzerinden mi çal flt racaklar n seçtikten sonra OK e bas p Advertisement n çal flmas n sa layabilmektesiniz. Bu andan itibaren makineler Advanced Client upgrade için yap lan bu ifllemler için oluflan policy yi MP ye bak p (Advanced Client lar bir saatte bir kontrol ederler) kendilerine ald klar ndan itibaren kurulumlar bafllayacak. Hangi client ta kurulumun sonucunun ne oldu unu ise Admin Console içindeki System Status alt nda bulunan Advertisement Status içinden görüntüleyebilme flans n z mevcut. Belli bir süre sonra da daha önce belirtti imiz Count SMS Client Versions raporu ile tekrar bir kontrol etmekte fayda var. Legacy Client lara SP2 geçifli Daha önce de dedi imiz gibi SMS 2003 SP2 ile legacy client deste i sadece ve sadece Windows 98 ler için devam ediyor. Bunun d fl ndaki iflletim sistemleri, Legacy Client olarak sisteme dâhil edilemiyor. SP2 geçifli ise Legacy Client lar için daha basit. Çünkü herhangi bir paket veya herhangi bir ifllem yapman za gerek kalmadan otomatik güncelleniyor. Site Server lar n z SP2 ye güncelledi iniz anda Legacy Client lar 25 saatlik periyodlarla (veya Sms Client servisi yeniden bafllad ld nda) policy lerini kontrol ederken güncelleme policy lerini ald klar anda güncelleme ifllemleri bafllamakta. E er Legacy client lar n bir süre güncellenmesi durdurulsun ve siz istedi iniz zaman güncelleme yap ls n gibi bir iste iniz varsa, o zaman legacy client taraf nda cliupgrade.exe /disable komutunu çal flt rman z laz m. Güncellemenin bafllamas n istedi inizde ise legacy client taraf nda cliupgrade.exe /enable demeniz yeterli. SYSTEM MANAGEMENT SERVER 2003 SERVICE PACK YEN L KLER SMS 2003 Service Pack 2 ile gelen yeniliklere öncelikle kurulum dosyas ndan bafllayarak göz atmaya bafllayal m. Kurulum de iflikli i Service Pack 2 ile SMS için ç kacak bundan sonraki tüm service pack ler update.exe mant yla çal flmaya bafll yor. Yani Microsoft un di er ç kard güncellemelerde kulland MSI teknolojisi art k SMS Service Pack lerinde de geçerli bir teknoloji halini alm fl durumda. Halen setup.exe yi de \bin\i386 içinden çal flt rabilmeniz mümkün. Platform de iflikli i SP2 ile art k Advanced Client lar sadece afla daki iflletim sistemlerinde desteklenmekte; Windows 2000 SP4 Windows XP SP1 veya SP2 Windows XP Embedded ayg tlar Windows Server 2003 RTM veya SP1 Ayr ca SP2 ile SQL Server 2005 de desteklenmeye bafllad. Bu konu üzerinde biraz daha bilgi vermek gerekirse, Microsoft SMS 2003 SP2 ile veri taban uygulaman z da yavafl yavafl SQL Server 2005 e geçirmenizi öneriyor. Bunun nedeni ise yavafl yavafl ç kan eklentiler ve yeni sürümler SQL Server 2005 gerektiren baz özelliklere sahip olabilecek. Örne in SMS 2003 R2 içinden gelen Inventory Tool for Custom Update uygulamas n n bir özelli i SQL Server 2005 gereksinimine sahip. K sacas yavafl yavafl SQL Server 2005 e geçifllerin planlanmas yararl olacak gibi gözüküyor. Bu geçifl içinde SMS 2003 minimum Service Pack 2 olmal. Son olarak SMS 2003 SP2 Virtual Server R2 ürününü de destekliyor. Bu sayede SMS 2003 ü Virtual Server üzerinde çal flt rabiliyorsunuz. Ancak ne kadar önerilir ve ne kadar efektif çal fl r bu konuda ciddi testler yap lmas flart. FQDN Deste i: Service Pack 2 ile FQDN deste inin gelmesi en çok a trafi indeki netbios trafi inden flikâyetçi a sorumlular n Windows &.NET Magazine A USTOS

5 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 62 Yeni discovery yöntemi Yeni Service Pack imiz ile yepyeni bir discovery yöntemimiz de geldi. smi: Active Directory Security Group Discovery. Yapt ifl ise Active Directory de bulunan tüm security group lar kendi isminde otomatik olarak gelen collection içerisine s ral yor. Burada yan lmam z gereken bir nokta, bu gruplar n üyelerini listelemiyor. Sadece security grouplar n isimlerini listeliyor. verdikten sonra Resource Class user group resource seçin. Ard ndan Edit Query Statement butonuna t klad - n zda gelen ekranda criteria ya t klay n. Y ld z butonuna t klayarak gelen ekranda select butonuna t klay n ve Attribute Class User Group Resource seçin. Attribute olarak da User Group Name seçip OK e t klay n. Gelen ekranda Value butonuna t klayarak listeden domain admins i seçip tüm ekranlardan OK ile ç kabilirsiniz. fiekil 11: FQDN haberleflmesi sayesinde a n zda performans art fl yaflan yor. sevindirecek. Çünkü Service Pack 2 den sonra client lar n Management Point ve Distribution Pointler ile yapt klar görüflmeler FQDN üzerinden sa lanmaya bafll yor. Bunun için yapman z gereken Admin Console içinden Site Settings alt ndaki Site System içinde bulunan kendi sisteminizin özelliklerinden FQDN adresini yazman z yeterli olacak. Bu giriflin sa lamas n, yani Active Directory de bu aç lan özelli in karfl l n n sorunsuz yap land r ld n anlamak için ise adsiedit i kullanarak etki alan container alt ndaki System Managemet alt nda bulunan MP container n n özelliklerine bakman z yeterli olacak. Service Pack 2 ile bu bölüme dnshostname adl bir class eklenmekte. Dnshostname class n n eklenmesinden bahsetmiflken, Service Pack in Active Directory de schema y da extend etti ini belirtmemiz gerekiyor. Bunu SP2 kurulumu öncesi sizde yapabilirsiniz. Tabi, SMS makine accountuna schema yönetici hakk verdikten sonra bu makine üzerinden SP2 dosyalar aras nda smssetup\bin\i386 dizini içindeki extadsch.exe yi kullanman z yeterli olacakt r. Problemsiz yap p yapmad - na C diskinizin alt na oluflan extadsch.log dosyas na bakarak anlayabilirsiniz. Bu.log dosyas içinde bir çok class n Already Exist mesaj verdi ini görmeniz bir hata de il. Nedeni, SP1 veya RTM zaman ndan zaten bir çok class n eklenmifl olmas yüzünden, var oldu unu belirten mesajlar alman z normal olacakt r. Önemli olan bir tek class n düzgün flekilde insert edildi ini görebilmeniz. Daha önce de dedi imiz gibi adsiedit lede zaten bunu kontrol edebiliyorsunuz. fiekil 12: Tüm security grouplar AD Security Groups collection içinde görüntüleyebiliyoruz. Tüm security grouplar ilgili collection da görüntüleyebilmek için Admin Console içinden Site Settings alt ndaki Discovery Methods tan, bu discovery yöntemini bir kereye mahsus açmam z gerekiyor. Bunun sonras nda sonuçlar collection içinde görebilece iz. Peki ne ifle yarayacak bizim bir collection içinde tüm security grouplar n görmek? Üyelerini bile göremedikten sonra ne iflime yarayacak diye sorabilirsiniz. Bunu bir örnek senaryo ile aç klamaya çal flal m. Active Directory Security Group Discovery ile tüm security group lar m z bir collection a çektik. fiimdi istiyoruz ki sadece Domain Admin olan kullan c lara AD Management iflini kolaylaflt ran bir uygulama yükleyelim. Bunu nas l yapaca z? flte bunu nas l yapaca m z n yolunun ilk ad m Active Directory Security Group Discovery den geçiyor. 1. Bu discovery yöntemini aç yoruz ve All Active Directory Security Groups collection içinde s ralanmalar n sa l yoruz. 2. Yeni bir collection yarat yoruz ve ismini Domain Admins yap yoruz. Ard ndan yeni yaratt m z collection içindeki Membership Rule lar içinden bir sorgu oluflturuyoruz ve Domain Admins i çekmesini sa l yoruz. a. Bunu yapmak için yeni bir advertisement yarat n ve ismini verdikten sonra Membership Rules a gidin. Query Rule Properties butonuna t klay n. Ve bu ekranda rule a bir isim fiekil 13: Sadece Domain Admins i içeren bir collection yarat yoruz. 3. Art k içinde sadece domain admins olan bir collection m z var. Göndermek istedi imiz.msi paketi için bir paket yarat yoruz ve ard ndan bir advertisement yaratarak domain admins olan collection seçiyoruz. Bu sayede domain admin ler hangi makinede çal fl yorlarsa veya hangi makineye logon olurlarsa o makineye bu gönderdi imiz paket gidecek ve yüklemeyi istersek kullan c ya soracak veya istersek hiç sormadan arka planda yükleme ifllemi bafllay p tamamlanacak. Yani art k sadece makinelere paket göndermiyoruz. Security Group lara da göndermeniz mümkün ve bu konuda birçok senaryo yaratman zda mümkün. Örne in belli security group lara belli programlar atayabilir ve bir kullan c ya otomatik o program yüklemek için ilgili securirty group a onu üye yapabilirsiniz. Not: Bu arada daha önce de Active Directory Users Discovery vard ve halen de var ve bu sayede kullan c lara gene paket göndermeniz mümkün. Ancak tek tek kullan c lar seçmek ve bununla u raflmak eskiden oldukça karmafl k ve yorucuydu. Bu yeni discovery yöntemi 62 Windows &.NET Magazine A USTOS 2006

6 SP2 7/25/06 11:02 AM Page 63 ile Microsoft bu konuda olay çok gelifltirmifl gibi gözüküyor. Admin Console yenilikleri SMS Admin console da gözle görülür bir performans art fl oldu unu söylemek hiç de zor de il. Bu performans art fl na bir de Software Update alt nda klasör yaratabilme yenili i gelmesi do rusu bizi epeyce keyiflendirdi. fiekil 13: stedi iniz isimli klasörleri, ilgili güncellemeleri bu klasörlere tafl yabiliyorsunuz. lk akl m za gelen, iflletim sistemi ve uygulama isimlerine ait klasörler oluflturarak Software Update alt nda ilgili güncellemeleri, oluflturdu umuz bu klasörlerin içine tafl mak oldu. Bu sayede sadece Windows 2003 güncellemelerini sadece ve sadece Windows 2003 Updates klasörüne t klad m zda görüntüleyebiliyor olaca z. Not: ki bölüm sonra SMS v4 ü görece- iz ama bu özelli in zaten otomatik olarak SMS v4 ile geldi ini söylemenin zamand r diye düflünüyoruz. Software Inventory iyilefltirmesi SMS Site Server lar n kendi aralar ndaki iletiflimleri ve client lar nda SMS Site Server lar ile iletiflimlerini ntfs de yaratt klar job dosyalar üzerinden yap ld - n birço umuz biliyordur. Ve site server lar üzerinde belli bir yo unluk oluflmaya bafllad m, bu job dosyalar birikmeye ve SMS Site Server larda performans sorunlar na yol açmaya bafllamaktad r. flte bu birikmeye sebep olan ve bu birikme sonucunda da performans sorununa yol açan en s k nt l bileflenimiz bugüne kadar software inventory bileflenimizdi. Tüm client lardan yaz l m envanterinin çekilmesi, bu envanterlerin site server üzerinde ifllenmesi, oldukça yo un ve zaman al c bir ifllem olmas na karfl n ne yaz k ki SP2 öncesinde bu ifllem single thread mant ile çal flmaktayd. Yani önce bir client n envanter raporu ifllenip bitince bir sonraki client n raporu ifllenir gibi devam eden bir süreci mevcuttu. SP2 ile bu altyap mutli thread e geçifl yapt. Yani clientlar dan gelen envanter bilgileri birden fazla thread ile ifllenerek performans konusunda oldukça iyi noktalara gelindi i gözleniyor. Bizce de SP2 de en önemli geliflmelerden bir tanesi bu. Inventory Tool For Microsoft Update Ve tabii ki SP2 öncesi kurulumu için bir savafl vermemiz gereken, client lara baz yamalar, site server lara baz yamalar geçmemizi gerektiren gibi kurulum gereksinimleri vard r. ITMU, yani Inventory Tool for Microsoft Update, SP2 ile art k tereya ndan k l çeker bir mant kla, hiç bir ifllem yapmadan kurulan bir bileflen halini alm fl. Bir nevi Microsoft bu bilefleni SP2 ile evcillefltirmifl. Hat rlarsan z sadece bu bileflenin kurulmas ad na 3-4 sayfal k yaz lar m z olmufltu. fiu an yapman z gereken sadece SMS Server dan eski Security Update Tool ve varsa Office Scan Tool uygulamalar n uninstall ederek SP2 dosyalar aras ndaki autorun.exe yi çal flt r p Install Inventory Tool for Microsoft Update seçene ini iflaretlemeniz yeterli olacak. Gelecek ay SMS 2003 R2 ile yeni gelen özellikleri hep beraber inceliyor olaca z. Ondan sonraki yaz m zda ise yeni nesil SMS e bir göz ataca z.

Internet Information Server 6.0

Internet Information Server 6.0 Cihan Baykal Server 2003 e baktığımız zaman en köklü değişikliklerin IIS 6.0 da olduğunu görmekteyiz. Internet Information Server 6.0 Nisan ay n n sonunda ç kan Server 2003 ile beraber gelen bu yeni web

Detaylı

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar

Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar Network Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Isa Server 2000: Kurulum ve ayarlar MS Internet Security & Acceleration Server 2000 kurulumu sonras na farkl senaryolar eflli inde temel bir bak fl. Windows

Detaylı

Windows Server 2003 ile yeni bir dönem

Windows Server 2003 ile yeni bir dönem Windows Server 2003 Güncel Cihan Baykal cihanb@winnetmag.com.tr Windows Server 2003 ile yeni bir dönem Yeni sunucu iflletim sistemi en sonunda kendisini gösterdi. Windows Server 2003 hakk ndaki ön izlenimlerimizi

Detaylı

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY

KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY TEMEL B LG LER KLAVYE HAKKINDA B LMEN Z GEREKEN HERfiEY Bir klavye üzerinde yüzden fazla tufl mevcuttur, bunlardan birço u çeflitli yaz karakterleridir. Fakat ayn

Detaylı

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R?

>>> SAYI 41 42. SAYIDA NELER VAR? PROGRAM KURULUMU S STEM ANAL Z PROGRAMLARI V DEO KONFERANS. FRONTPAGE LE ÇALIfiMAK (2) DOMAIN NED R? SAYI 41 TEMEL B LG LER PROGRAM KURULUMU PROGRAM KURMANIN NCEL KLER. WINDOWS S STEM ANAL Z PROGRAMLARI WINDOWS Ç N ÖZEL ARAÇLAR. PROJELER V DEO KONFERANS INTERNET ÜZER NDE CANLI GÖRÜfiME YAPMAK. INTERNET

Detaylı

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ

KATILIMCI SPONSORLAR. Beyaz fiapka Art k Online! INTERNET SPONSORU KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA ANA SPONSORLARIMIZ subat_2009.fh11 2/5/09 1:15 PM Page 1 KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA KISA 9 B L G G Ü V E N L P L A T F O R M U Beyaz fiapka dergi faaliyetini durduruyor ve hayat na Bilgi Güvenli i Toplulu

Detaylı

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA

SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 SAYI UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U FIREWALL A KUfiKULU B R BAKIfi McAFEE INTRUSHIELD SMARTFILTER BDDK DENET MLER MICROSOFT IAG 2007 UNDERGROUND LINUX GÜVENL TÜRK YE DE E-FATURA ABONEL N YEN LEMEYENLER

Detaylı

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor

ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor B L G G Ü V E N L G P L A T F O R M U syf: 3 ABONE SiSTEMiMiZ DE ifiiyor LÜTFEN KAYIT OLUN B LG S STEMLER VE R SK YÖNET M MICROSOFT GÜVENL K STRATEJ S MCAFEE S STEM GÜVEN K YÖNET M DATA LOSS PREVENTION

Detaylı

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR?

>>> SAYI 24 25. SAYIDA NELER VAR? SAYI 24 TEMEL B LG LER B LG SAYARLA Ö REN M E T MDE B LG SAYARDAN FAYDALANMA LASER VE LED YAZICILAR LASER KULLANAN YAZICILAR VER DEPOLAMA D SKETE YEN ALTERNAT FLER 25. SAYIDA NELER VAR? WINDOWS D SK TEM

Detaylı

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu

beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu beyaz sapka A USTOS 2006 Bilgi Güvenli i Platformu Beyaz fiapka ya abone olmak için web formumuzu doldurabilirsiniz. www.beyazsapka.org BU SAYIDA Befl Güvenlik Mimarisi Hatas (2-3) Microsoft Forefront

Detaylı

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER

SANAL DÜNYANIN TEHD TLER SANAL TEHD T bilgisayar virüsleri MAYIS 2005 SAYISININ ÜCRETS Z EK D R HAZIRLAYAN : LEVENT DAfiKIRAN SANAL DÜNYANIN TEHD TLER Bilgisayarlar ve bilgisayar a lar ndan oluflan sanal dünyalar hayat m z çepeçevre

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR?

>>> SAYI 22 23. SAYIDA NELER VAR? OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? SAYI 22 TEMEL B LG LER OKUL VE B LG SAYAR B LG SAYARIN E T MDEK YER VE ÖNEM. TARAYICILAR TARAYICI NED R, NASIL KULLANILIR? WINDOWS B Ç MLEND RME EXCEL BELGELER N DÜZENLEMEN N PÜF NOKTALARI. PROJELER PERFORMANS

Detaylı

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI

>>> SAYI 2 3. SAYIDA NELER VAR? 21 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI SAYI 2 TEMEL B LG LER SA LIK VE RAHATLIK B LG SAYARDA ÇALIfiIRKEN SA LIMIZI KORUMANIN YOLLARI MS WORD LE TANIfiMA B R KEL ME filem PROGRAMININ TEMEL TANITIMI WINDOWS WINDOWS DONATILARI WINDOWS UN DONATILAR

Detaylı

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM

>>> SAYI 1 2. SAYIDA NELER VAR? 7 Mart ta Bayilerde Kaç rmay n! B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM SAYI 1 TEMEL B LG LER B LG SAYARINIZA LK BAKIfi B LG SAYARI VE PARÇALARINI TANIYALIM B LG SAYARDA YAZI YAZMAK B LG SAYARI YAZI YAZMAKTA KULLANMAK WINDOWS WINDOWS 98 E GENEL B R BAKIfi EN YAYGIN KULLANILAN

Detaylı

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi

(HIPS) 2 BEYAZfiAPKA. Host Intrusion Prevention System. BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2. Bir HIPS ürününün mimarisi BSAPKA SAYI2 4/21/06 7:08 PM Page 2 Host Intrusion Prevention System (HIPS) H Bir HIPS ürününün mimarisi 2 BEYAZfiAPKA ost Intrusion Prevention System (HIPS), sunuculara ve istemcilere gelen tüm ataklar

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

DocuMate 152. kullan m k lavuzu

DocuMate 152. kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu DocuMate 152 taray c kullan m k lavuzu Telif hakk 2006 Visioneer, Inc ye aittir. Telif hakk kanunlar nda izin verilen flartlar d fl nda ön yaz l izin al nmadan ço

Detaylı

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1

Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Sunucu Bilgisayarlar fiekil 1.1 Bilgisayar Donan m B LG SAYAR TÜRLER Elektronik devrelerden oluflan, bilgiyi iflleyen tüm cihazlar bilgisayar olarak adland r labilir. Kolumuzdaki dijital saatler, basit hesap makinalar, dizüstü bilgisayarlar

Detaylı

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme

1C: letme 8.2. Uygulama Geli tirme 1C: letme 8.2 Uygulama Geli tirme lavuzu stanbul 1TÇ irketi 2011 1C: letme 8. Uygulama geli tirme k lavuzu Bas m numaras : 82.1.1.001 Bas m tarihi: 05.10.2011 Orijinal bask : Maxim Radchenko, Elena Khrustaleva.

Detaylı

Linux güvenli midir?

Linux güvenli midir? Linux güvenli midir? 1 Aç k Kaynak Dünyas na Büyük Hediye 2 Linux Güvenli mi? 6 7 8 9 10 12 14 16 18 19 20 21 22 24 26 28 29 Özgür Penguenler ön elemeyi tamamlad 3. Linux ve Özgür Yaz l m fienli inin Ard

Detaylı

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net

[The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Bu uygulaman n k s mlar taraf ndan kullan lan yaz l m a a daki lisans beyan n gerektirir: [The BSD License] Telif hakk (c) 2004-2011 Jaroslaw Kowalski jaak@jkowalski.net Tüm haklar sakl d r. Kaynak ve

Detaylı

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I

TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2585 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1554 TEMEL B LG TEKNOLOJ LER -I Yazarlar Dr. Bu ra KARABEY (Ünite 1) Prof.Dr. Kürflat ÇA ILTAY (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Türkan KARAKUfi

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar

Aysberg...6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar 4 çindekiler Aysberg....................6 Risk Yönetimi ve ç Denetime liflkin Uluslararas Geliflmeler ve Türkiye ye Yans malar Yeflil Kalem.................19 Övünç fiiflman Kurum Çap nda Risk Yönetim

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

Einstein n Mucize Y l

Einstein n Mucize Y l Einstein n Mucize Y l Özel Görelilik Albert Einstein için 1905 çok verimli bir y ld. Bu y l yay mlad çok say da bilimsel makalesinin içinde özellikle üç tanesi birçok biliminsan taraf ndan devrimsel olarak

Detaylı

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9

PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 PROJE YÖNET M KILAVUZU 9 TANIMLAR PROJEN N BAfiLAMASI / PLANLANMASI PROJEN N YÜRÜTÜLMES EK P ÇALIfiMASI PROJEN N TAMAMLANMASI VE DE ERLEND R LMES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu (

Detaylı

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim"

Aysberg 6. Hile Denetimi: Hilelerin Ortaya Ç kar lmas ve Önlenmesi. Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim "Kurumsal Yönetim Güvencesi çin ç Denetim" Fatih Akbulut Performans Denetimi Ba lam nda Kamuda ç ve D fl Denetim flbirli i Davut Pehlivanl Kurumsal Risk Yönetimi Temelli ç Denetim Araçlar Yeflil Kalem..........................22

Detaylı

27. Dönem fiube ve Temsilcilik Söyleflileri-I

27. Dönem fiube ve Temsilcilik Söyleflileri-I Katip Mustafa Çelebi Mah. pek Sok. No: 13 Beyo lu- stanbul Tel: 0212 444 8 666-252 95 00-01 Fax: 0212 249 86 74 www.mmoistanbul.org istanbul@mmo.org.tr 27. Dönem fiube ve Temsilcilik Söyleflileri-I Termostatik

Detaylı