NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir."

Transkript

1

2 Ç NDEK LER Uzaktan kumandanın kullanılması...2 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri...3 Fonksiyon Tu ları...4 LCD Üzerindeki Göstergeler...7 Tu ların kullanılması Saatin ilk kez ayarlanması...8 AUTO (OTOMAT K) letme...9 So utma (Cooling )/Isıtma (Heating) /Fan (Fan ) i letimi...9 Nem alma letimi...10 Hava akı yönünün ayarlanması...10 Zamanlayıcı letimi...11 SLEEP (UYKU) letimi

3 Uzaktan kumandanın kullanılması Uzaktan kumandanın Konumlandırılması Uzaktan kumandayı üniteye 8 metrelik uzaklık içerisinde, alıcı gözüne yönelterek kullanınız. Sinyal alındı ında bir bip sesi duyulur. Uzaktan kumandayı, iç ünitenin algılayabilece i bir ekilde tutunuz. Zamanlayıcı i letimini seçti iniz zaman, uzaktan kumanda, belirlenen saatte iç üniteye bir sinyal gönderir. E er uzaktan kumandanızı düzgün sinyal iletimini engelleyen bir konumda tutarsanız, 15 dakikalık bir gecikme süresi olu abilir. UYARILAR E er perdeler, kapılar veya di er cisimler uzaktan kumandadan gelen sinyallerin iç üniteye ula masını engelliyorsa, klima çalı mayacaktır. Uzaktan kumandanın içine herhangi bir sıvının girmesini engelleyiniz. Uzaktan kumandayı do rudan güne ı ı ına veya ısıya maruz bırakmayınız. E er iç ünitesindeki kızıl ötesi sinyal alıcısı do rudan güne ı ı ına maruz bırakılırsa, klima düzgün biçimde çalı mayabilir. Güne ı ıklarının alıcının üzerine dü mesini önlemek için perdelerden yararlanınız. E er ba ka elektrikli cihazlar uzaktan kumandaya tepki verirse, ya bu cihazların yerini de i tiriniz, ya da size en yakın satıcıya ba vurunuz. Pillerin de i tirilmesi Uzaktan Kumandanız, arka bölmesine yerle tirilmi ve bir kapakçıkla korunan iki adet kuru pille çalı maktadır. (1) Kapa ı, üzerine bastırıp kaydırarak çıkarınız. (2) Eski pilleri çıkarıp, (+) (-) uçlarını do ru bir ekilde yerle tirerek, yerine yenilerini takınız. (3) Kapa ı kaydırarak tekrar yerine takınız. NOT: Piller çıkarıldı ında kumandadaki tüm programlamalar silinir. Yeni pilleri taktıktan sonra kumandanın yeniden programlanması gerekmektedir. UYARILAR Eski ve yeni pilleri veya farklı tipteki pilleri birlikte kullanmayınız. Uzaktan Kumanda 2 ya da 3 ay gibi bir süre kullanılmayacaksa piller çıkarılmalıdır. Bu ürünü ayrı tırılmamı belediye atı ı olarak imha etmeyiniz. Bu tür atıkların ayrı olarak toplanması için özel i leme gereksinim duyulur. 2

4 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri Model Ölçülen Voltaj CPU Yayım Sinyalinin En Dü ük Voltajı Sinyal Alma Mesafesi Ortam Performans Özellikleri 3.0V (R03/LR03 x 2 kuru pil) 2,4V 8m (3.0 gerilim kullanıldı ında, 11m ye çıkar) -5C60 C (1) letme modu: AUTO (Otomatik), COOL (So utma), DRY (Kurutma), HEAT(Isıtma) (Sadece so utmalı modelde, yok) ve FAN. (2) 24 saatlik Zamanlayıcı Ayarlama Fonksiyonu. (3) ç Mekan Sıcaklık Ayarı Aralı ı : 17 C~30 C (4) Tam fonksiyonlu LCD (Likit Kristal Ekran) Sürgülü kapak (kapalı) 3

5 Fonksiyon Tu ları 1. ON/OFF (Açma/Kapama) Dü mesi: Bu tu a basıldı ında cihaz çalı maya ba lar, tekrar basıldı ında çalı ma sona erer. 2. MODE (mod) Tu u Tu a her basıldı ında, çalı ma modu a a ıdaki sıralamaya göre seçilir: Opsiyonel tu Sürgülü kapak (açık) NOT: Isıtma modu, sadece so utma & ısıtma modellerinde mevcuttur. 3. SLEEP (Uyku) Tu u Uyku fonksiyonunu çalı tır/devre dı ı bırak. En konforlu sıcaklı ı korur ve enerji tasarrufu sa lar. Bu fonksiyon sadece COOL (So utma), HEAT (Isıtma) veya AUTO (Otomatik) modlarda mevcuttur. NOT: Cihaz, SLEEP (Uyku) modunda çalı ırken, herhangi bir tu a basılırsa, bu mod sonlandırılır. 4. SWING V (Dikey salınım) Tu u Kanadın yatay olarak hareketini ba latarak veya durdurarak, yukarı/a a ı yönünde istenen hava akı ının ayarlanması için kullanılır. Bir kez bastı ınızda, kanadın konumu 6 derecelik bir açıyla de i ir. ki saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız, kanat otomatik olarak yukarı a a ı salınım yapar. 5. SWING H (Yatay salınım) Tu u ( Almı oldu unuz modelde bu fonksiyon bulunmamaktadır ) Kanadın dikey olarak hareketini ba latarak veya durdurarak, sa /sol yönünde istenen hava akı ının ayarlanması için kullanılır Bir kez bastı ınızda, dikey kanadın konumu 6 derecelik bir açıyla de i ir. ki saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız, dikey kanat otomatik olarak sa a sola salınım yapar. 6. I FEEL/SELF CLEAN (Kendi kendini temizleme) Tu u ((Almı oldu unuz modelde bu fonksiyon bulunmamaktadır) I feel fonksiyonunu çalı tır/devre dı ı bırak. 2 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız, kendi kendini temizleme fonksiyonu aktif hale gelir. Tekrar devre dı ı bırakmak için yine 2 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutunuz. 7. RESET (Sıfırlama) Tu u: Gömülü RESET tu una basıldı ında, mevcut tüm ayarlar iptal edilir ve kumanda ba langıç ayarlarına geri döner. 4

6 Fonksiyon Tu ları (devam) 8. LOCK (Kilit) Tu u Bu gömülü tu a basarak mevcut tüm ayarları kilitleyiniz. Uzaktan kumanda, LOCK ın dı ındaki hiçbir i lemi kabul etmeyecektir. Ayarların kazara de i tirilmesini önlemek istiyorsanız, LOCK modunu kullanınız. LOCK fonksiyonunu iptal etmek için tekrar LOCK tu una basınız. Kilit fonksiyonu devreye sokuldu unda, uzaktan kumandanın ekranında bir kilit simgesi belirecektir. 9. VENT/AUTO CLEAN (Fan/Otomatik temzileme) Tu u (Almı oldu unuz modelde bu fonksiyon bulunmamaktadır) Fan fonksiyonunu çalı tır/devre dı ı bırak. 2 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız, otomatik temizleme fonksiyonu aktif hale gelir. Tekrar devre dı ı bırakmak için yine 2 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutunuz. AUTO CLEAN (Otomatik temizleme) özelli i, sadece klima kapalıyken kullanılabilir. 10. FAN SPEED (Fan Hızı) Tu u: 4 adımlı fan hızını seçmek için kullanılır: 11. YUKARI Tu u Sıcaklık ayarını yükseltmek veya zamanlayıcı ayarı sırasında saati arttırmak için bu tu a basınız. 12. A A I Tu u Sıcaklık ayarını dü ürmek veya zamanlayıcı ayarı sırasında saati azaltmak için bu tu a basınız. 13. TIMER ON (Zamanlayıcıyı Açma) Tu u Otomatik açılma saati ayarını etkinle tirmek için bu tu a basınız. Her bastı ınızda, zaman ayarını 30 ar dakikalık artı larla 10 saate kadar, 1 er saatlik artı larla 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Otomatik açılma saati ayarını iptal etmek için zaman ayarı 0.0 olana kadar tu a basmanız yeterlidir. 14. TIMER OFF (Zamanlayıcıyı Kapatma) Tu u Otomatik Kapanma saati ayarını etkinle tirmek için bu tu a basınız. Her bastı ınızda, zaman ayarını 30 ar dakikalık artı larla 10 saate kadar, 1 er saatlik artı larla 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz. Otomatik kapanma saati ayarını iptal etmek için zaman ayarı 0.0 olana kadar tu a basmanız yeterlidir. 5

7 15. TURBO/IONIZER (Turbo/ yonizer) Tu u: Turbo fonksiyonunu çalı tır/devre dı ı bırak. Klima, tam kapasite so utma/ısıtma i letmesine geçer. TURBO fonksiyonunu iptal etmek için tekrar basınız. 2 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız, iyonizer jeneratörü enerji yüklenir. yonizer fonksiyonunu iptal etmek için, tekrar 2 saniyeden daha uzun bir süre boyunca basılı tutunuz. NOT: Almı oldu unuz modelde IONIZER fonksiyonu bulunmamaktadır CLOCK (Saat) Tu u: Kumandanın saatini ayarlamak için kullanılır. NOT: Bu cihaz özel olarak AUTO CLEAN özelli i ile tasarlanmı tır. Özellik ba latma zamanı 8:00-21:00 arasıdır ve uzaktan kumandanın ekranında gösterilmektedir. Uzaktan kumandanın saatinin do ru güncel saat olarak ayarlandı ına emin olunuz. 17. LED Tu u ç ünite gösterge ekranını devreye sok/iptal et. 2 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız, oda sıcaklı ı gösterilir. Tekrar 2 saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız veya 15 saniye boyunca beklerseniz, gösterge ekranında az önceki gösterge belirir. NOT: Tu tasarımı, buradaki gösterime göre, az da olsa model bazında farklılık gösterebilir. Yukarıda belirtilen tüm fonksiyonlar iç ünite tarafından desteklenmektedir. E er içi ünite bu özelliklerden birine sahip de ilse, uzaktan kumandadaki ilgili tu a basıldı ında hiçbir sinyal alı veri i gerçekle mez. 6

8 LCD Üzerindeki Göstergeler Mod ekranı Mevcut i letim modunu görüntüler. AUTO( ) (Otomatik), COOL( ) (So utma), DRY( ) (Kurutma), HEAT( ) (Isıtma) (Sadece so utmalı modellerde, geçersizdir), FAN ONLY ( ) (Sadece Fan) dahildir ve AUTO ( ) (Otomatik) moduna geri dönülür. Transmission ( letim) Göstergesi Bu iletim göstergesi, uzaktan kumanda iç üniteye sinyal gönderdi i zaman yanar. ON/OFF (Açma/Kapama) Göstergesi ON/OFF (Açma/Kapama) dü mesine basılarak gösterilir. Bunu kaldırmak için ON/OFF (Açma/Kapama) dü mesine tekrar basınız. Sıcaklık göstergesi Sıcaklık ayarını gösterir (17 o C~30 o O). letme modunu FAN olarak ayarlarsanız, sıcaklık ayarı gösterilmez. Saat ekranı Zamanlayıcı açma/kapama saatini (0-23:50 saat) veya güncel saati gösterir. Güncel saat, sadece hiçbir AUTO-ON/OFF (Otomatik Açma/Kapama) zamanlayıcısı ayarlanmadı ı zaman gösterilir. AUTO- TIMER (Otomatik Zamanlayıcı) özelli i devredeyken, AUTO-ON/OFF (Otomatik Açma/Kapama) saatini gösterir. Güncel saati kontrol etmek için, CLOCK (Saat) dü mesine basınız, saat görüntülenecektir. Fan hızı ekranı Seçilen fan hızını görüntüler, AUTO ( )(Otomatik) ve üç fan hızı düzeyi " " (LOW) (Dü ük) " " (MED) (Orta) " " (HIGH) (Yüksek) gösterilebilir. Fan hızı, AUTO ve DRY modlarında otomatik olarak kontrol edilir. Kilitleme Ekranı LOCK modu aktif oldu unda gösterilir. Uyku Ekranı Uyku i letmesinde gösterilir. Bu modan çıkmak için tekrar SLEEP (Uyku) dü mesine basınız. I FEEL Ekranı I FEEL fonksiyonu devredeyken gösterilir. Not: Uzaktan kumandadaki tüm ekranlar sadece açıklama amacı ile gösterilmi tir.( Almı oldu unuz modelde bu fonksiyon bulunmamaktadır) 7

9 Tu ların kullanılması Klimayı çalı tırmaya ba lamadan önce, uzaktan kumandanın saatini bu bölümde verilen i lem sırasını takip ederek ayarlayınız. Uzaktan kumandadaki saat paneli, klimanın kullanımda olup olmadı ı gözetilmeksizin saati gösterecektir. AUTO CLEAN özelli inin otomatik olarak saat 21:00-08:00 arasında devreye girmesini önlemek için, saat ayarının do ru güncel saat oldu una emin olun. Saatin ilk kez ayarlanması Piller uzaktan kumandaya takıldıktan sonra, saat paneli "12:00:00" yi gösterir ve yanıp sönmeye ba lar. 1. YUKARI/A A I Tu u Saati ayarlamak için bu tu lara basınız. leri Geri Tu a her bastı ınızda, saat, hangi tarafa bastı ınıza ba lı olarak, bir dakika ileri veya geri hareket eder. Saat, tu a basma hızınızla aynı hızda de i ir. Dü meyi bırakmadan basmayı sürdürdü ünüz zaman, saat, hangi tarafa bastı ınıza ba lı olarak, 10 dakika ileri veya geri hareket eder. 2. CLOCK (Saat) tu u Do ru saate gelindi i zaman, CLOCK tu una basınız veya veya i bırakınız ve 5 saniye bekleyiniz. Saat göstergesinin yanıp sönmesi durur ve saat çalı maya ba lar. 3. Saatin Yeniden Ayarlanması Uzaktan kumandadaki CLOCK tu una basınız. Saat ekranındaki zaman yanıp sönmeye ba lar. Yeni saati ayarlamak için, "Saatin lk Kez Ayarlanması" bölümündeki 1 inci ve 2 inci adımları izleyiniz. Not: CLOCK zamanın, AUTO-TIMER özelli i devreye girmeden önce ayarlanmalıdır. *Saatin do ruluk hassasiyet derecesi günde 15 saniye sınırı içerisindedir. D KKAT Statik elektrik veya di er etkenler (voltaj dalgalanmaları) uzaktan kumanda saatinin sıfırlanmasına neden olabilir. E er uzaktan kumandanız sıfırlanmı sa (yanıp sönen "12:00:00"), cihazı çalı tırmadan önce saati yeniden ayarlayınız. 8

10 AUTO (OTOMAT K) letme Ünitenin fi inin takılı oldu undan ve elektri in geldi inden emin olunuz. ç ünitenin ekran panelindeki OPERATION ( letim) göstergesi yanıp sönmeye ba lar. 1. AUTO seçene ini seçmek için MODE tu una basınız. 2. stenen oda sıcaklı ını ayarlamak için YUKARI/A A I tu una basınız. Sıcaklık, 1 derecelik aralıklarla, derece arasında ayarlanabilir. 3. Klimayı çalı tırmak için On/Off tu una basınız. NOT: 1. Klima AUTO modundayken, ortamdaki asıl oda sıcaklı ı ile uzaktan kumandada ayarlanan sıcaklık arasındaki farkı algılayarak COOL (So utma), FAN ve HEAT (Isıtma) modunu seçebilir. 2. Auto modunda fan hızını de i tiremezsiniz. Zaten otomatik olarak kontrol edilmektedir. 3. E er AUTO modu sizin için konforlu de ilse, istenen mod elle seçilebilir. So utma (Cooling )/Isıtma (Heating) /Fan (Fan ) i letimi Ünitenin fi inin takılı oldu undan ve elektri in geldi inden emin olunuz. 1. So utma, Isıtma (Sadece so utma & ısıtma modellerinde), Fan modlarından birini seçmek için MODE tu una basınız. 2. stenen oda sıcaklı ını ayarlamak için YUKARI/A A I tu una basınız. Sıcaklık, 1 derecelik aralıklarla, derece arasında ayarlanabilir adımlı (Auto (Otomatik), Low (Dü ük), Med (Orta), or High (Yüksek)) fan hızlarından birini seçmek için FAN SPEED tu una basınız. 4. Klimayı çalı tırmak için On/Off tu una basınız. NOT Fan modunda, sıcaklık ayarı uzaktan kumandanın ekranında gösterilmez ve oda sıcaklı ını da kontrol edemezsiniz. Bu durumda, sadece 1, 3 ve 4. adımlar yerine getirilebilir. 9

11 Nem alma letimi Ünitenin fi inin takılı oldu undan ve elektri in geldi inden emin olunuz. ç ünitenin ekran panelindeki OPERATION göstergesi yanıp sönmeye ba lar. 1. DRY modunu seçmek için MODE tu una basınız. 2. stenen oda sıcaklı ını ayarlamak için YUKARI/A A I tu una basınız. Sıcaklık, 1 derecelik aralıklarla, derece arasında ayarlanabilir. 3. Klimayı çalı tırmak için On/Off tu una basınız. NOT: Nem alma modunda, fan hızını de i tiremezsiniz. Zaten otomatik olarak kontrol edilmektedir. Hava akı yönünün ayarlanması stenen hava akı yönünün ayarlanması için SWING H ve SWING V tu larını kullanınız. 1. SWING V tu una basıldı ında, yatay kanat her bası ta 6 derecelik bir açıyla hareket eder saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız, kanat otomatik olarak yukarı a a ı salınım yapar. 2. SWING H tu una basıldı ında, dikey kanat her bası ta 6 derecelik bir açıyla hareket eder saniyeden uzun bir süre boyunca basılı tutarsanız, kanat otomatik olarak sola sa a salınım yapar. NOT: Dikey/yatay kanat, klimanın so utma ve ısıtma etkisini etkileyebilecek olan belirli bir açıda salındı ı/hareket etti i zaman, salınım/hareket yönünü otomatik olarak de i tirecektir. 10

12 Zamanlayıcı letimi Timer on tu una basarak ünitenin otomatik olarak açılma zamanını ayarlayabilirsiniz. Timer off tu una basarak ünitenin otomatik olarak kapanma zamanını ayarlayabilirsiniz. Otomatik olarak açılma zamanını ayarlamak için. 1. Timer on tu una basınız. Uzaktan kumandada Timer on sembolü HOUR belirir, LCD ekranında en son girilen otomatik açılı ayarı ve HOUR sinyali gösterilir. Otomatik açılı zamanını yeniden ayarlamaya artık hazır. 2. stenen otomatik açılma zamanını ayarlamak için Timer on tu una tekrar basınız. Tu a her bastı ınıza, saat ayarını 30 ar dakikalık artı larla 10 saate kadar, 1 er saatlik artı larla 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz. 3. TIMER ON ayarı yapıldıktan sonra, uzaktan kumandanın sinyalleri klimaya iletmesinden önce yarım saniyelik bir gecikme daha olacaktır. Ardından, aradan yakla ık 2 saniye daha geçtikten sonra, "HOUR" sinyali gözden kaybolur ve ayarlanan sıcaklık LCD ekranda yeniden görünür. Otomatik kapanma zamanının ayarlanması 1. Timer off tu una basınız. Uzaktan kumandada Timer off sembolü belirir, LCD ekranında en son girilen otomatik açılı ayarı ve HOUR sinyali gösterilir. Otomatik kapanı i leminin saatini yeniden ayarlamaya artık hazır. 2. stenen kapanma saatini ayarlamak için Timer off tu una tekrar basınız. Tu a her bastı ınızda, zaman ayarını 30 ar dakikalık artı larla 10 saate kadar, 1 er saatlik artı larla 24 saate kadar ayarlayabilirsiniz. 3. TIMER OFF ayarı yapıldıktan sonra, uzaktan kumandanın sinyalleri klimaya iletmesinden önce yarım saniyelik bir gecikme daha olacaktır. Ardından, aradan yakla ık 2 saniye daha geçtikten sonra, "HOUR" sinyali gözden kaybolur ve ayarlanan sıcaklık LCD ekranda yeniden görünür. 11

13 ÖNEML Zamanlayıcı özelli inde uzaktan kumandayla ayarlanan en etkili i lem zamanı, a a ıdaki ayarlarla sınırlıdır: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24. Zamanlayıcı SAAT AÇIK Zamanlayıcı ayarına örnek (Otomatik açılma i letimi) TIMER ON özelli i, üniteyi eve dönmeden önce otomatik olarak açmak istedi iniz zaman yararlı olur. Klima ayarlanan saatte otomatik olarak çalı maya ba layacaktır. Ayarla Kapalı Ba lat 6 saat sonra Örnek: Klimayı 6 saat içerisinde çalı tırmak için. 1. Timer on tu una basınız, gösterim ekranında, en son girilen açılı i lemi ayarı ve HOUR sinyali gösterilir. 2. Uzaktan kumandanın TIMER ON ekranında "6:0" yazısını görüntülemek için Timer on tu una basınız saniye beklerseniz, TIMER ON göstergesinin yanıp sönmesi durur ve bu fonksiyon devreye girer. Dijital ekranda tekrar sıcaklık de eri görünecektir. 12

14 Zamanlayıcı SAAT KAPALI TIMER OFF (Otomatik Kapanı i lemi) TIMER OFF özelli i yattıktan sonra üniteyi otomatik olarak kapatmak istedi inizde yararlı olur. Klima ayarlanan saatte otomatik olarak kapanacaktır. Örnek: Klimayı 10 saat içerisinde kapatmak için. AÇIK Ayarla DURDUR 10 saat sonra 1. Timer off tu una basınız, gösterim ekranında en son girilen kapanı i lemi ayarı ve HOUR sinyali gösterilir. 2. Uzaktan kumandanın TIMER OFF ekranında "10:00" yazısını görüntülemek için Timer off tu una basınız saniye beklerseniz, TIMER OFF göstergesinin yanıp sönmesi durur ve bu fonksiyon devreye girer. Dijital ekranda tekrar sıcaklık de eri görünecektir. Zamanlayıcı Ayarla AÇIK SAAT Kurulduktan 2 saat sonra AÇIK KAPALI DURDUR BA LAT Kurulduktan 10 saat sonra B LE K ZAMANLAYICI (Hem ON (Açık) hem de OFF (Kapalı) zamanlayıcıların e zamanlı olarak ayarlanması) TIMER OFF-TIMER ON (Zamanlayıcının Açılması- Zamanlayıcının Kapanması) (Açma durdurma - ba latma i lemi) Bu özelik, yattıktan sonra klimayı kapatmak, sabah uyandı ınızda veya eve döndü ünüzde ise yeniden açmak istedi iniz zaman yararlı olur. Örnek: Klimayı ayarladıktan 2 saat sonra kapatmak ve 10 saat sonra da tekrar açmak için. 1 Timer off tu una basınız. 2 TIMER OFF ekranında 2:00 HOUR yazısını görüntülemek için tekrar TIME OFF tu una basınız. 3 Timer on tu una basınız. 4 TIMER ON ekranında 10:00:00 HOUR yazısını görüntülemek için tekrar TIME ON tu una basınız. 5 Uzaktan kumandanın, ayarlanmı sıcaklı ı göstermesini bekleyiniz. 13

15 Zamanlayıcı Kapalı Ayarla SAAT AÇIK KAPALI Kurulduktan 2 saat sonra Ba latma Durdurma Kurulduktan 5 saat sonra TIMER OFF-TIMER ON (Zamanlayıcının Açılması- Zamanlayıcının Kapanması) (Kapama Ba latma - Durdurma i lemi) Bu özellik, uyanmadan önce klimayı açmak ve evden çıktıktan sonra da klimayı kapatmak istedi iniz zaman yararlı olur. Örnek: Klimayı ayarladıktan 2 saat sonra açmak ve 5 saat sonra da tekrar kapamak için. 1. Timer on tu una basınız. 2. TIMER ON ekranında 02:00:00 HOUR yazısını görüntülemek için tekrar TIME ON tu una basınız. 3. Timer off tu una basınız. 4. TIMER OFF ekranında 05:00:00 HOUR yazısını görüntülemek için tekrar TIME OFF tu una basınız. 5. Uzaktan kumandanın, ayarlanmı sıcaklı ı göstermesini bekleyiniz. D KKAT TIMER ON veya TIMER OFF ardı ık zamanlayıcı ayarları, ayarlanan saatin etkinle tirilmesinin ardından do rudan belirir. 14

16 SLEEP (UYKU) i letimi SLEEP (Uyku) tu una basıldı ında enerji tasarrufu özelli i devreye girecektir. Bu sembol gösterilir. Bu özellik sayesinde, ünite ilk 2 saat içerisinde otomatik olarak saatte 1 C ısıyı arttırır veya azaltır, sonraki 5 saatte ise sabit tutar ve daha sonra cihaz kapanır. En konforlu sıcaklı ı korur ve enerji tasarrufu sa lar. NOT: SLEEP fonksiyonu yalnızca So utma, Isıtma ve Auto i letimlerinde kullanılabilir. I FEEL / KEND KEND N TEM ZLEME fonksiyonu (Almı oldu unuz modelde bu fonksiyon bulunmamaktadır ) I FEEL fonksiyonunu ba latmak için bu tu a 2 saniyeden daha kısa bir sure boyunca basınız. Bu tu a 2 saniyeden fazla basmaya devam ederseniz, Otomatik temizleme fonksiyonu ba latılır. I FEEL fonksiyonu devreye girdi inde, bulundu u yerdeki güncel sıcaklı ı gösterir. Uzaktan kumanda, bu sinyali, yeniden I FEEL tu una basana kadar, 3 er dakikalık aralıklarla klimaya gönderecektir. Bu gösterge ı ı ı açık kalmaya devam eder. I FEEL fonksiyonu, DRY ve FAN modlarında kullanılamaz. letme modunu de i tirdi inizde veya cihazı kapattı ınızda, I FEEL fonksiyonu da otomatik olarak iptal edilecektir. Otomatik temizleme modunda, klima, buharla tırıcıyı otomatik olarak temizler ve kurutur ve bir sonraki i lem için temiz kalmasını sa lar. 15

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... İşlev Tuşları... LCD Üzerindeki Göstergeler... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın Tutulması... Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 3 İşlev Tuşları... 4 LCD Üzerindeki Göstergeler... 7 Tuşların kullanılması... 8 AUTO (OTOMATİK) Konumu... 8 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

UZAKTAN KUMANDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

UZAKTAN KUMANDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR UZAKTAN KUMANDA İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Model Bilgileri R05/BGE Lütfen klimanızı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz İÇİNDEKİLER Uzaktan Kumandanın Tutulması..2 Uzaktan Kumandanın

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 1. Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2. Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 1. Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2. Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri... 2 2 İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın kullanımı... 1 Uzaktan Kumandanın Teknik Özellikleri... 2 Uzaktan kumanda düğmelerinin özellikleri... 2 Ekrandaki İşaretler...... 5 Otomatik çalışma... 6 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2. Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3. Fonksiyon düğmeleri... 5. LCD göstergeleri...

İÇİNDEKİLER. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2. Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3. Fonksiyon düğmeleri... 5. LCD göstergeleri... İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın konumlandırılması. Uzaktan kumandanın kullanımı... 2 Uzaktan kumandanın Teknik Özellikleri... 3 Fonksiyon düğmeleri... 5 LCD göstergeleri... 7 Düğmelerin kullanılması...

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36B/BGE İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı... 5

Detaylı

P3ZMI42000-P3ZMA42000

P3ZMI42000-P3ZMA42000 P3ZMI42000-P3ZMA42000 Uzaktan Kumandanın Özellikleri İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın özellikleri... 2 Kumanda düğmeleri... 3 LCD ekrandaki göstergeler... 6 Düğmelerin kullanımı... 7 Otomatik mod... 7 Soğutma/Isıtma/Fan

Detaylı

VTXN25AV1B VTXN35AV1B VTXN50AV1B VTXN71AV1B VRXN25AV1B VRXN35AV1B VRXN50AV1B VRXN71AV1B

VTXN25AV1B VTXN35AV1B VTXN50AV1B VTXN71AV1B VRXN25AV1B VRXN35AV1B VRXN50AV1B VRXN71AV1B VTXN25AV1B VTXN35AV1B VTXN50AV1B VTXN71AV1B VRXN25AV1B VRXN35AV1B VRXN50AV1B VRXN71AV1B İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın teknik özellikleri... 2 İşlem butonları... 3 LCD üzerindeki göstergeler... 6 Butonların

Detaylı

P3ZMI12906-P3ZMA12906 P3ZMI18906-P3ZMA18906

P3ZMI12906-P3ZMA12906 P3ZMI18906-P3ZMA18906 PZMI906-PZMA906 PZMI8906-PZMA8906 DIRECT FRESH TIMER ON SPEED TIMER OFF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumandanın kullanımı... Uzaktan kumandanın özellikleri... Fonksiyon düğmeleri... LCD ekrandaki göstergeler...

Detaylı

B1ZMI09100/01-B1ZMA09100/01 B1ZMI12100/01-B1ZMA12100/01 B1ZMI18100/01-B1ZMA18100/01 B1ZMI24100/01-B1ZMA24100/01

B1ZMI09100/01-B1ZMA09100/01 B1ZMI12100/01-B1ZMA12100/01 B1ZMI18100/01-B1ZMA18100/01 B1ZMI24100/01-B1ZMA24100/01 BZMI000/0-BZMA000/0 BZMI00/0-BZMA00/0 BZMI00/0-BZMA00/0 BZMI00/0-BZMA00/0 Uzaktan kumandanın Özellikleri İÇİNDEKİLER Model RG5A/BGEF, RG5A/BGEF, RG5B/BGE,RG5D/BGE Nominal Voltaj.0V (Kuru piller R0/LR0x)

Detaylı

P3ZMI P3ZMA09908 P3ZMI P3ZMA12908 P3ZMI P3ZMA18908 P3ZMI P3ZMA24908

P3ZMI P3ZMA09908 P3ZMI P3ZMA12908 P3ZMI P3ZMA18908 P3ZMI P3ZMA24908 PZMI00- PZMA00 PZMI0- PZMA0 PZMI0- PZMA0 PZMI0- PZMA0 Uzaktan kumandanın Özellikleri İÇİNDEKİLER Model RG5A/BGEF, RG5A/BGEF, RG5B/BGE,RG5D/BGE Nominal Voltaj.0V (Kuru piller R0/LR0x) Uzaktan kumandanın

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI

TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE UYARI TÜRKÇE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TEHLİKE Kapağı takmayın, tamir etmeyin, açmayın veya çıkartmayın. Size tehlikeli seviyede voltaj aktarabilir. Bunu yapması için satıcınıza veya bir uzmana danışın. Cihazın kapatılması

Detaylı

KLİMA CİHAZI UZAKTAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU

KLİMA CİHAZI UZAKTAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU KLİMA CİHAZI UZAKTAN KONTROL ÜNİTESİ KULLANMA KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK ÖNLEMLERİ 2 SICAKLIK GERİ ALMA ZAMANLAYICI 10-11 ELEMANLARIN İSİMLERİ 3 ARIZA TESPİTLERİ 12 HAZIRLIK AŞAMALARI 4 ÇALIŞTIRMA

Detaylı

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU K- STYLE UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU Lütfen bu kılavuzu uygun şekilde saklayın ve kullanım öncesi dikkatlice okuyun. Sayfa - 1 Ayarı yükseltme : Sıcaklık değerini, Zamanlayıcı zamanını veya Saat zamanını

Detaylı

A. İşlem Kontrol Paneli

A. İşlem Kontrol Paneli A. İşlem Kontrol Paneli EN TR Timer Zamanlayıcı Memory/Screen lock (unlock) Hafıza/Ekran kilidi (kilit açma) Downward movement Aşağı hareket Upward movement Yukarı hareket Memory 1/2/3 Hafıza 1/2/3 Display

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima DemirDöküm A Serisi Duvar Tipi Split Klima Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 08/2008 Rev 0 İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK ÖZELLİK TABLOSU...3 2. ÇALIŞMA FONKSİYONLARI...4 2.1. Otomatik Çalışma Konumu... 4

Detaylı

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KULLANIM KILAVUZU 1. Dokunmatik ekran açıklaması (Touch LCD Wall Controller) Dokunmatik ekran LCD duvara kontrol paneli dokunmatik LCD ekran üzerinden

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-W SER S TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-W SER S Ç NDEK LER I. Özellikler:. Tu takımı komutları:... letim:.. IV. Alarm belirtileri:. I. Özellikler: l Dahili arj edilebilir akü, arj i lemi sırasında teraziyi

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

* Şehir isimleri TIME/CALENDAR SETTINGS (Saat/Takvim Ayarları), WORLD TIME (Dünya Saati) ve ALARM modlarında, sağdan sola doğru değişir.

* Şehir isimleri TIME/CALENDAR SETTINGS (Saat/Takvim Ayarları), WORLD TIME (Dünya Saati) ve ALARM modlarında, sağdan sola doğru değişir. DUO DISPLAY QUARTZ / Cal. H023 ÖZELLİKLER 1. SAAT / TAKVİM (TIME / CALENDAR) 2. DÜNYA SAATİ (WORLD TIME) 3. ALARM 4. KRONOMETRE (STOPWATCH) 5. ŞEHİR İSİMLİ DÖNER BEZEL 6. PİL GÖSTERGESİ BUTONLAR & KADRAN

Detaylı

DemirDöküm A 410 Serisi Duvar Tipi Split Klima

DemirDöküm A 410 Serisi Duvar Tipi Split Klima DemirDöküm A 410 Serisi Duvar Tipi Split Klima Satış Sonrası Hizmetler Yöneticiliği 1 İÇİNDEKİLER 1. Teknik Özellik Tablosu... 3 2. Kullanıcı Arayüzü... 4 2.1. Led Gösterge... 4 2.2. Uzaktan Kumanda...

Detaylı

ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK

ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK ALARM KAPALI SNOOZE ALARM AÇIK KAPALI GENEL ÖZELLİKLER: 1. ERTELEME/IŞIK BUTONU Bu buton ile ortalama 4 sn boyunca ışık özelliğini kullanabilirsiniz. İlgili buton, saatin tepesinde bulunan paneldir. Bu

Detaylı

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları

9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 9001D MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ Montaj & Çalıştırma Talimatları 1 PARÇALARIN TANIMLANMASI MUSLUK TİPİ KONTROL ÜNİTESİ 1. Dişi tip dönebilir hortum vana/musluk adaptörü 2. İç filtre 3. Üst kapak 4. Kontrolör

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7

Kullanım kılavuzu. Uzaktan kumanda BRC315D7 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 BU KUMANDAYI ALDIĞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. KURULUMU KULLANMAYA GEÇMEDEN ÖNCE KILAVUZU DİKKATLE OKUYUN. KILAVUZU OKUDUKTAN SONRA,

Detaylı

UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU

UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU UZAKTAN KUMANDA KILAVUZU İÇERİK ÖNLEMLER...1-2 UZAKTAN KUMANDA ÜNİTESİNİN KULLANIMI......3 ÇALIŞTIRMA... 4-9 Room Air Conditioner imizi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce,

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Merkezi Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Planlama kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Merkezi Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Planlama kılavuzu VITOCLIMA 300-S Merkezi Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 1. Özet 1.1 Fonksiyonlar hakkında Merkezi kontrol kumandası, Vitoclima 333-S VRF klima sistemlerinde 64 adet

Detaylı

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu

Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu LogiLight EM0003 Premium İç Mekan Enerji Ölçer, 3680W Türkçe Kullanım Kılavuzu a. Güvenlik Uyarısı Premium Enerji Ölçeri sabit ve düzgün bir prize bağlayıp kullanın. Yanlış bir yerde kullandığınızda kırılmasına

Detaylı

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6

1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 İÇİNDEKİLER 1.TERMOSTATI AYARLAMAK İÇİN TEMEL KURALLAR 4 2.SICAKLIK DEĞERİNİ AYARLAMAK... 5 2.1.Sıcaklık değeri artırmak ve azaltmak...6 3.TARİH ve ZAMAN AYARI...6 4.SICAKLIĞIN DÜŞÜRÜLME DÖNEMLERİ...8

Detaylı

KANALLI TİP MULTİ KLİMA OLE09MDH OLE12MDH OLE18MDH

KANALLI TİP MULTİ KLİMA OLE09MDH OLE12MDH OLE18MDH KANALLI TİP MULTİ KLİMA OLE09MDH OLE12MDH OLE18MDH Ürünümüzü satın aldığınız ve bize güvendiğiniz için teşekkür ederiz! Lütfen montajdan önce bu el kitabını dikkatli bir şekilde okuyun! Montajdan sonra

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre

COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Anemometre Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İÇERİK 1. Güvenlik... 1 2. Genel Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

LBX-0601. www.loobex.com

LBX-0601. www.loobex.com LBX-0601 www.loobex.com İÇERİK Giriş.2 Kullanma Talimatları 2 Temizleme Talimatları 4 Kireç Temizleme Talimatları..4 Cihaz Parçaları.5 Sorun Giderme 6 BUHARLI STERİLİZATÖR KURUTUCU - BEBEK MAMASI ISITICISI

Detaylı

4 D ünitenin önüne herhangi bir engel olmay n. 5 E er uzaktan kumanday uzun süredir kullanm yorsan z, pilleri ç kar n.

4 D ünitenin önüne herhangi bir engel olmay n. 5 E er uzaktan kumanday uzun süredir kullanm yorsan z, pilleri ç kar n. ç ünite ç ünite AQ24A1(A2)RE/B/C/D AQT24A1(A2)(A5)(A6)(A8)RE/B/C/D SH24TA1(A2)(A5)(A6)(A8) AQ18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D AQT18A1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)RE/B/C/D SH18TA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0) SH18ZA1(A2)(A5)(A6)(A9)(A0)

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

Konfor Kontrol. Bryant Termostat. Ev Sahibinin Kullanma Kılavuzu

Konfor Kontrol. Bryant Termostat. Ev Sahibinin Kullanma Kılavuzu Konfor Kontrol Bryant Termostat Ev Sahibinin Kullanma Kılavuzu Akıllı, Kolay Konfor Kontrol Tebrikler! Yeni bir Bryant termostatının sahibi olarak, ev konforunda en iyiyi seçmiş oldunuz. Bu termostat,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMARTPLUS DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMARTPLUS DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMARTPLUS DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMARTPLUS 9 USMARTPLUS 12 USMARTPLUS 18 USMARTPLUS 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz,

Detaylı

SEIKO 5T82 KULLANMA KILAVUZU

SEIKO 5T82 KULLANMA KILAVUZU SEIKO 5T82 KULLANMA KILAVUZU Özellikler Zaman/Tarih Farklı zaman dilimlerindeki 24 şehir 2 küçük ibre ile 24 saat formatında gösterilir. Alarm Bulunulan zamandan 12 saat sonrasına kadar ayarlanabilen ve

Detaylı

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen

Işık Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen Işık Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2243 GİRİŞ Sayaç floresan, metal halojenür, yüksek basınçlı sodyum veya akkor kaynaklardan gelen görünür ışığı ölçer. Bir LUX

Detaylı

YENİ ÜRÜN YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA

YENİ ÜRÜN YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Hava Koşullandırma Sayı 45 / Eylül 2017 Haber Aralık Bülteni 2016 // Sayı 91 42 YENİ ÜRÜN turn to the experts YÜKSEK TASARRUF ÜSTÜN KONFORLA BULUŞTU; CARRIER XPOWER FRESH DUVAR TİPİ INVERTER KLİMA Alarko

Detaylı

Türkçe Kullanım Kılavuzu

Türkçe Kullanım Kılavuzu h1 Türkçe Kullanım Kılavuzu İçindekiler Kurulum talimatları 12 Bağlantı şeması 12 Kullanım talimatları 13 Sembollerin anlamları 13 Başlangıç ayarları 14 Başlatma 14 Sıcaklık ayarı 14 Nem değeri ayarı (sadece

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5

KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 KULLANIM KILAVUZU PCE-TH 5 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 07/04/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teslimat içeriği... 3 3 Özellikler... 3 4 LCD ekran... 3 5 Belirleme... 3 6 Anahtar fonksiyonu... 4 7 İşletim...

Detaylı

SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU

SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU SBAR HIZLI KULLANIM KILAVUZU ELEKTRİKSEL BAĞLANTI Bağlantılar Giriş Voltaj kablosu Fotosel Kablousu Buton Kablosu Kablo Tipi 3x 1,5 mm² 2x 0,5 mm² 4x 0,25 mm² Maksimum Kablo Boyutu 30 m Daha uzun mesafe

Detaylı

GEKMN LBCNFYWBJYYJUJ EGHFDKTYBZ CONTROLE REMOTO

GEKMN LBCNFYWBJYYJUJ EGHFDKTYBZ CONTROLE REMOTO REMOTE CONTROL GEKMN LBCNFYWBJYYJUJ EGHFDKTYBZ CONTROLE REMOTO MANDO A DISTANCIA TELECOMANDO UZAKTAN KUMANDA ENGLISH HECCRBQ PORTUGUÈS ESPAÑOL ITALIANO Türkçe PROGRAMMING AND OPERATING MANUAL MANUAL DE

Detaylı

Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE

Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE R-5, R-6, R-7 Kullanma Klavuzu Şafak Mahallesi Karanfil Caddesi 854. Sokak 8/A GÖLBAŞI - ANKARA / TÜRKİYE 4- Vericiyi, alıcıyı açmadan açmayın. Sesi en kısık duruma gelecek şekilde ayarlayın, alıcıyı açın,

Detaylı

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167

Mini CRD MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU. Program Saatli Dijital Oda Termostatı. Ürün Kodu : 3.020167 Mini CRD Program Saatli Dijital Oda Termostatı MONTAJ & KULLANIM KILAVUZU Ürün Kodu : 3.020167 G E N E L Ö Z E L L İ K L E R İki sıcaklık seviyeli oda termostatı, Kalorifer Devresi için haftalık program

Detaylı

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE

OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU. Genel kullan m içindir TÜRKÇE OWNER S MANUAL KULLANIM KILAVUZU KL MA (SPL T T P) Genel kullan m içindir ç ünite RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND RAS-16PKVP-ND

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu

WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu WINGO2024-3524 Hızlı Kullanma Kılavuzu Mekanik Montaj 1) Motorları kapıların açılma yönüne göre Motor1 i sol kanada, Motor2 yi sağ kanata takınız. Başka türlü bağlantılarda kapıların programlamasında sıkıntı

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ18WJWE/AFR http://tr.yourpdfguides.com/dref/805778

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ18WJWE/AFR http://tr.yourpdfguides.com/dref/805778 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

4-1. Ön Kontrol Paneli

4-1. Ön Kontrol Paneli 4-1. Ön Kontrol Paneli 1 Açma/Kapama(ON/OFF) Düğmesi.! Fan motoru termostat kontrollü olduğu için sadece soğutma gerektiğinde çalışır.! Su soğutma ünitesi otomatik kontrollüdür, sadece gerektiğinde çalışır.

Detaylı

AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE. Tu DB98-09871A(1)

AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE. Tu DB98-09871A(1) KULLANMA KILAVUZU ç ünite Di ünite AQ07P8GE AQ09P8GE AQ12PGGE AQ18P0GE AQT18P0GE AQT24P6GE UQ07P8GE UQ09P8GE UQ12PGGE UQ18P0GE UQT18P0GE UQT24P6GE DUVAR T P SPL T KL MA (So utma ve Is tma) Tu DB98-09871A(1)

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI

SAYIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-C LCD SERISI SAYIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-C LCD SERISI 1 Ç NDEK LER I. Özellikler...3 II. letim...3 III. A ırlık Kalibrasyonu...4 IV. Sorun Giderme...4 V. Nakliye ve Saklama...4 VI. Aksesuarlar...5 VII.

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

BF-PRO Kullanma Klavuzu

BF-PRO Kullanma Klavuzu BF-PRO Kullanma Klavuzu GİRİŞ BF-Pro Hava İstasyonu nu satın aldığınız için tebrik ederiz. Paket hava tahmin istasyonu, bir uzaktan kumanda, bir termo sensör ve güç kaynağını içerir. Ana ünite farklı konumların

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/6 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

ISIO 18FK ISIO 24FK ISIO 45FK

ISIO 18FK ISIO 24FK ISIO 45FK Kullanma Kılavuzu Yer ve Tavan Tipi Split Klima ISIO 18FK ISIO 24FK ISIO 45FK - 1 - Güvenlik uyarısı Bu cihaz içinde yüksek hızda hareket eden parçalar mevcuttur ve elektroşoka neden olabilir. Lütfen cihaz

Detaylı

Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20

Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20 Hava Akımı Ölçer PCE-VA 20 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30.07.2015 Son Değiştirilme Tarihi: 04.11.2015 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellik... 4 3.1 Teknik özellikler... 4 3.2 Teslimat

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU OPEN ADVANCE V.. FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Adres : SAKARYA. ORG.SAN.BÖL. 964 ADA PARSEL NO: HENDEK/SAKARYA Tel No : 009 064 64 8 0 Fax No : 009 064 64 8 3 www.alkur.com.tr info@alkur.com.tr

Detaylı

CM727 KULLANIM KILAVUZU

CM727 KULLANIM KILAVUZU CM727 KULLANIM KILAVUZU 1 CM 727 KULLANIM KILAVUZU Tanım CM727, ısıtma sistem verimliliğini kontrol etmek,siz evdeyken ve dışarıdayken konfor sıcaklıklarını sağlamak amacıyla dizayn edilmiş bir programlanabilir

Detaylı

Hava Kaynaklı Isı Pompası Kablolu Kontrol Paneli

Hava Kaynaklı Isı Pompası Kablolu Kontrol Paneli Hava Kaynaklı Isı Pompası Kablolu Kontrol Paneli Kullanma Kılavuzu İklimlendirme Cihazları Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmaya başlamadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz

Detaylı

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu

Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Temassız IR Termometre Kullanma kılavuzu Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyunuz. Bu kılavuzda önemli bilgiler yer almaktadır. İçindekiler 1.Genel açıklamalar...3 2.Güvenlik bilgileri...3 3.Önemli...5

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU

ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU CA RY ELEKTRON K MUTFAK TERAZ LER KULLANIM KILAVUZU ÖZELL KLER 1. Süt ve su miktarını belirtir 2. De i tirilebilir iki ayrı birim sistemi; g, lb:oz 3. De i tirilebilir iki ayrı miktar sistemi; ml, fl oz

Detaylı

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler

GÖRÜNÜM CM 707 KULLANIM KILAVUZU. Tanım. Özellikler TR CM 707 KULLANIM KILAVUZU Tanım Honeywell CM707, ısıtma sistem verimliliini kontrol etmek,siz evdeyken ve dıarıdayken konfor sıcaklıklarını salamak amacıyla dizayn edilmi bir programlanabilir oda termostatıdır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ12A9ME http://tr.yourpdfguides.com/dref/805768

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG AQ12A9ME http://tr.yourpdfguides.com/dref/805768 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living eco. Montaj ve Kullanım Kılavuzu. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living eco. Montaj ve Kullanım Kılavuzu. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Heating Solutions living eco Montaj ve Kullanım Kılavuzu 2 living eco Bir Danfoss ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz TR Danfoss Heating Solutions 3 tr living

Detaylı

TURKÇE KULLANIM KİTABI

TURKÇE KULLANIM KİTABI TURKÇE KULLANIM KİTABI İlk Kullanım; 1.1 PAKET İÇERİĞİ 1- Taşıma Çantası 2-2 adet 2mt yüksek-gerilim dayanıklı uçlu bağlantı kablosu ( bir kırmızı ve bir mavi) 3-1 adet yüksek-gerilim dayanıklı uçlu 2mt

Detaylı

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22

Kullanım Kılavuzu PCE-PH 22 PCE-PH 22 Versiyon 1.1 29/06/2016 İçindekiler 1 Özellikler... 3 2 Genel açıklama / Teknik Özellikler... 3 3 Fonksiyonlar... 4 4 Kalibrasyon... 4 5 Ölçüm Yöntemi... 5 5.1 ph Ölçümü... 5 5.2 Data-Hold...

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarm sistemi uzaktan kumandası Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

COOL-US Kullanma Kılavuzu

COOL-US Kullanma Kılavuzu COOL-US Kullanma Kılavuzu Profesyonel Nem ve Sıcaklık ölçer Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve ilerisi için saklayınız. İçindekiler 1. Güvenlik... 1 2. Tanıtım... 2 3. Özellikler...

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014

Kapı Deliği Görüntüleyicisi. Kullanım Kılavuzu. Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kapı Deliği Görüntüleyicisi Dijital Kapı Görüntüleyici! PHV 133012/ PHV133014 Kullanım Kılavuzu WEEE Yönetmeliği & Ürünün İmha Edilmesi Bu ürün, kullanım süresinin sonunda standart ev atıkları gibi imha

Detaylı

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-Büyük LCD SERISI

TARTIM ND KATÖRÜ. Kullanım Kılavuzu. l NLD-Büyük LCD SERISI TARTIM ND KATÖRÜ Kullanım Kılavuzu l NLD-Büyük LCD SERISI 1 ICERIK 1. Ekran Paneli ve Tu Takımı...3 2. Kullanım...4 3. Sunucu Seçimi Tanımı...6 4. Kullanıcı Seçimi Tanımı...5 5. Notlar...6 6. Özellikler...6

Detaylı

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz

Ses Seviyesi Ölçer. Kullanım Kılavuzu. Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz Ses Seviyesi Ölçer Kullanım Kılavuzu Kullanmadan önce bu kılavuzu tamamen okuyunuz 2242 GİRİŞ Bu cihaz fabrika, okul, ofis, aile vs gibi değişik yerlerdeki ses seviyelerini ölçmek için kullanılabilir.

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR

Kullanma Kılavuzu. FM443 Güneş enerjisi modülü. Fonksiyon Modülü. Kullanıcı için. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Kullanma Kılavuzu Fonksiyon Modülü FM443 Güneş enerjisi modülü Kullanıcı için Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6 720 615 874-03/2008 TR Içindekiler 1 Emniyet....................................... 3

Detaylı

SAATİ VE KRONOMETRE İBRELERİNİ AYARLAMA

SAATİ VE KRONOMETRE İBRELERİNİ AYARLAMA SAAT 24 saat, akrep, yelkovan ve küçük saniye ibreleri KRONOMETRE 1 saniye aralıklarla 12 saate kadar ölçüm ölçüm 12 saate ulaştığında kronometre otomatik olarak sıfırlanır. GÖSTERGE VE DÜĞMELER Akrep

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR

KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR KULLANIM KILAVUZU UĞUR USMART DC İNVERTER KLİMALAR BU KULLANIM KILAVUZU AŞAĞIDA YAZAN MODELLERİ KAPSAMAKTADIR. USMART 9 USMART 12 USMART 18 USMART 24 BİLGİLENDİRME Değerli Müşterimiz, Uğur Soğutma A.Ş.

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 106 - TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1. Ürün Açıklaması Alarm, LED Ekran Aç/kapa tuşu, Ölçüm değerleri Alarm değerlerini gösterir, fonksiyonlar ayarlanır Pil bölümü Daldırma probu 1 2. Genel Bilgi

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU STF1000 FIRIN KONTROL SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU 1 TUŞLAR: START : Program çalıştırmak için kullanılır. STOP: Çalışmakta olan programı sonlandırmak için kullanılır. Stop tuşuna 1 kez basıldığında program

Detaylı

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu.

Cihazın Tanıtımı. Kontrol Ünitesi. IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye kadar su geçirmez. 360 Algılama Ucu. Cihazın Tanıtımı 360 Algılama Ucu Kontrol Ünitesi Açma - Kapama / Hassasiyet (+) Mod / / Hassasiyet (-) LED Aydınlatma Ses Çıkışı LED Pil Yuvası IP Koruma Sınıfı: IP67 - Toza karşı korumalı ve 1 metreye

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353

KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 KULLANIM KILAVUZU Ses Ölçüm Cihazı PCE-353 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 13/02/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik notları... 3 3 Özellikler... 4 3.1 Teslimat İçeriği... 4 3.2 Opsiyonel aksesuarlar...

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. bote Bu kullanma kılavuzu Piranha Bote model Walkie Talkie için geçerlidir. Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ

MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ MANUEL KAZAN KONTROL PANELİ Ürün Mikroişlemci kontrollüdür Teknik Özellikler Çalışma Gerilimi Güç Tüketimi-Bekleme Güç Tüketimi-Çalışma Kontak Akımları Röle Çıkışları Fan Hızı Ayarı Sensörler : 200-240V

Detaylı

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA

EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA EcoWave DUVAR TİPİ SPLİT KLİMA Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ TERMODİNAMİK İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Doğadan Gelen Esinti... İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ Çevre Dostu Enerji Tasarruflu Akıllı

Detaylı

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5

Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 İÇİNDEKİLER Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA07LGCZ - ASHA09LGCZ - ASHA12LGCZ - ASHA14LGCZ...5 Duvar Tipi Inverter Klima Isıtma ve Soğutma Modeli ASHA18LCCZ...25 Duvar Tipi Inverter

Detaylı

Model: PR 5005. Programlanabilir Elektronik Oda Termostatı. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu CO M ECO SET SUN PROG

Model: PR 5005. Programlanabilir Elektronik Oda Termostatı. Kurulum ve Kullanım Kılavuzu CO M ECO SET SUN PROG Model: PR 5005 SUN 0 6 12 18 24 SET PROG OK CO M ECO Programlanabilir Elektronik Oda Termostatı Kurulum ve Kullanım Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 3 1.1 Tuşlar 3 1.2 Reset 4 2. Teknik Özellikler 6 2.1.

Detaylı

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Araç orijinal uzaktan sistemi Kurulum kılavuzu - Turkish Sayın Müşterimiz, Bu kılavuzda bazı özellikleri aktive ve deaktive atmek için gereken bilgileri

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1

Kullanım Kılavuzu Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Dijital Mini Pens PCE-DC 1 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/07/2016 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Teknik özellikler... 4 3 Fonksiyonlar... 5 4 Ölçüme hazırlık / Ölçüm... 5 4.1 AC Akım ölçümü... 5 4.2 DC

Detaylı

Centronic UnitControl UC52

Centronic UnitControl UC52 Centronic UnitControl UC52 tr Montaj ve İs letme Talimatı Kumanda elemanlı tekli kontrol cihazı As ağıdaki kis ilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310

KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 KULLANIM KILAVUZU Nem Ölçüm Cihazı (Bağıl Nem için) PCE-310 PCE-310 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 30/05/2017 İçindekiler 1 Giriş... 3 2 Güvenlik Bilgisi... 3 3 Özellikler... 3 3.1 Teknik Özellikler...

Detaylı