Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým"

Transkript

1 Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya polisinin birlikte yaptýðý operasyonda baþkalarýnýn kredi kartý bilgilerini ele geçirerek internette alýþveriþ yapan çete çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapýlan aramada çok sayýda kredi kartý bilgisi ele geçirildi. 3TE 21. Dönem MHP Çorum Milletvekili ve ayný zamanda MHP Milletvekili aday adayý Vahit Kayrýcý ile MHP eski Ýl baþkanlarýndan M. Fatih Arslan gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Ülkenin gerek ekonomik gerekse diðer iç ve dýþ konularýnda ateþ çemberinden geçtiðini iddia eden Vahit Kayrýcý, 2015 Genel seçimlerinin Ülke ve milletin geleceði adýna önemli bir fýrsat olduðunu vurguladý. 5 TE Ýrlanda'da Teknokentleri inceleyecekler Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan "Çorum ve Ýrlanda Teknoloji ve Ýnovasyon Ortaklýðý" baþlýklý bir proje hazýrlanarak, Doðrudan Faaliyet Desteði Programý kapsamýnda deðerlendirilmek üzere Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunuldu. 3 TE Hititler TBMM'de Bir yýl yetecek su rezervimiz var "Düþ Yakamdan" pazar günü Çorum'da Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Boðazkale Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðý koordinesinde "Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya" sloganýyla Turizm Haftasý etkinlikleri öncesinde Baþkent Ankara'yý... 7 DE "Ýleri bir anayasaya ihtiyaç var" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Türkiye'nin demokratik ve ileri bir anayasaya ihtiyacýnýn olduðunu belirterek, 7 Haziran seçimlerinin çok önemli olduðunu söyledi. AK Parti Milletvekili aday adayý Arif Ersoy, bazý partililerle birlikte Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. 5 TE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi'nin sahip olduðu su rezervinin bir yýl yetecek miktarda olduðunu açýkladý. 9 DA Sinema ve tiyatro sahnelerinin ünlü ismi Cengiz Küçükayvaz Pazar günü Çorumlu hayranlarýyla buluþuyor. 10 DA 'Coðrafi iþaretlemeve Markalaþma' paneli yapýlacak 2 DE ÇORDEF'den Çorumlu adaylara destek Ýstanbul Çorum Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu AK Parti'nin sivil toplum kuruluþlarýna yönelik temayül yoklamasýnda oy kullandý. 10 DA Engelli ve Çocuk Meclisi 100 fidan dikti Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Engelli Meclisi üyesi çocuklar Akkent Mahallesi'nde 100 fidan dikti. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Kent Konseyi Baþkaný... 3 TE Rektör Alkan Fen Edebiyat öðretim üyeleriyle bir araya geldi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya gelerek üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda DE

2 2 Ýmsâk : 04:02 Güneþ : 05:29 Öðle : 11:53 Ýkindi : 15:19 Akþam : 18:05 Yatsý : 19:25 AJANDA Türk Ocaklarý'nýn kuruluþu (1912) - Muhsin Yazýcýoðlu helikopter kazasýnda vefât etti (2009) Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eðer siz hiç günah iþlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah iþleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) maðfiret edeceði kimseler yaratýrdý." Hadisi Þerif Günün Þiiri HÜSRAN 'Coðrafi iþaretlemeve Markalaþma' paneli yapýlacak Çorum Valiliði Baþkanlýðý, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþbirliðinde 'Coðrafi iþaretleme ve Markalaþma' konulu bir panel düzenlenecek. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'da üretilen yöresel ürünlerin coðrafi iþaretleme yoluyla deðerlendirilmesi ve markalaþmasýnýn önünü açarak, katma deðer yaratýlmasý konularýnda, bilgilendirme, geniþ tabanlý bir farkýndalýk ve bilinç oluþturma amacýyla gerçekleþtirilecek olan panel 27 Mart Cuma günü saat 14.00'da Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Konferans salonunda yapýlacak. Panele konuþmacý olarak ise "Dünyada ve Türkiye'de Coðrafi Ýþaretleme" baþlýklý sunumu ile Prof. Dr. Yahya Kemal Avþar, "Coðrafi Ýþaretleme Süreci ve Kullanýmý" baþlýklý sunumu ile Prof. Dr Mitat Þahin, "Coðrafi Ýþaret Ürünleri ve Metro" baþlýklý sunumu ile Nilhan Aras ve "Coðrafi Ýþaertlerin Önemi ve Faydalarý" Evren Alankuþ katýlacak. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) Mehmet Akif ERSOY Ben böyle bakýp durmayacaktým, dili baðlý, Ýslâmý uyandýrmak için haykýracaktým. Gür hisli, gür imanlý beyinler, coþar ancak, Ben zaten uzun boylu düþünmekten uzaktým? Haykýr! Kime, lâkin? Hani sâhipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, saða baktým, sola baktým; Feryâdýmý artýk boðarak, na'þýný, tuttum, Bin parça edip þi'rime gömdüm de býraktým. Seller gibi vâdîyi enînim saracakken, Hiç çaðlamadan, gizli inen yaþ gibi aktým. Yoktur elemimden þu saðýr kubbede bir iz; Ýnler "Safahât"ýmdaki husran bile sessiz! HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5617 2,5622 EUR 2,7943 2,7963 STERLiN 3,8105 3, JPY YENi 2,1403 2,1408 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Miniklere diþ saðlýðý anlatýldý Halk Saðlýðý Müdürlüðü Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürlüðü tarafýndan, Hürriyet Ýlkokulu ve Özel Atlý Karýnca Kreþ ve Gündüz Bakýmevinde diþ saðlýðý konulu etkinlik düzenlendi. Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürü Diþ Hekimi Sultan Eda Ateþ, anasýnýfý ve kreþ öðrencilerine karþýlýklý soru-cevap þeklinde, saðlýklý beslenme, doðru ve etkili diþ fýrçalama teknikleri ile önemini anlattý. Halk Saðlýðý Müdürlüðünden etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamaya göre eðitimin devamýnda ise "Gezici Diþ Tarama Aracý"nda, öðrencilerin diþ muayenesi yapýldý. Havanýn soðuk olmasý nedeniyle; diþ muayenelerine sýnýflarda, çocuklar için hazýrlanan diþ ile ilgili þarký ve çizgi film eþliðinde devam edildi. Eðlenceli geçen taramalarýn sonunda öðrencilere, Diþ Hekimi Sultan Eda Ateþ, Ebe Derya Sarýkaya, Hemþire Sevda Karaman ile Saðlýk Memuru Hüseyin Cebeci tarafýndan diþ fýrçasý ve macunu hediye edildi. Ruzin Bekiroðlu'dan, KKSM'ye ziyaret SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 11 Sayý: MART ÇARÞAMBA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun eþi Ruzin Bekiroðlu ve il yönetiminde yer alan kadýn üyeler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni (KKSM) ziyaret etti. AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir, yönetim kurulu üyeleri Yücel Ertekin, Sýla Kayý Dikibilen, Safure Umutlu, Didem Ildýrar ve il genel meclis üyesi Yurdanur Özzihinli'nin katýldýðý ziyarette AK Partili kadýnlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ve KKSM Müdürü Hanife Nuran Hakyemez'den bilgi aldý. Belediyeden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre merkezlerde yapýlan çalýþmalar nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'yü tebrik eden Ruzin Bekiroðlu, KKSM'lerin kuruluþunun 4. yýldönümünü kutladýðýný söyledi. Merkezlerdeki çalýþmalarý ilgi ve takdirle izlediklerini belirten Ruzin Bekiroðlu, "Burada yapýlan çalýþmalarla Çorumlu kendilerini geliþtiriyor, yeteneklerini ortaya koyuyor ve kültürümüzü yaþatýyorlar. Kadýnlarýmýz kendilerine yeni iþ sahalarý açýyor. Bu merkezlerin sayýsýnýn artmasý daha çok kadýnýn bu merkezlerden istifade edebileceði anlamýna geliyor. Yapýlan tüm bu hizmetler ve çalýþmalar nedeniyle emeði geçenleri tebrik ediyorum" dedi.hatice Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek "Bizler toplum yararýna olacak her türlü projeye destek için hazýrýz. Bizim amacýmýz kadýnlarýmýzýn hünerlerini ortaya çýkarmak, aile bütçesine katkýda bulunmalarýný saðlamak ve kültürel deðerlerimizi yaþatabilmektir. Bu anlamda yapýlacak olan tüm çalýþmalarda partimizle her zaman iþbirliðine hazýrýz" þeklinde kaydetti. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ Ýrlanda'da Teknokentleri inceleyecekler TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan "Çorum ve Ýrlanda Teknoloji ve Ýnovasyon Ortaklýðý" baþlýklý bir proje hazýrlanarak, Doðrudan Faaliyet Desteði Programý kapsamýnda deðerlendirilmek üzere Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunuldu. Çorum Teknokent'in altyapýsýný güçlendirmek ve uluslararasý standartlarda hizmet vermesini saðlamak amacýyla hazýrlanan proje, OKA Yönetim Kurulu tarafýndan onaylandý. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre projeye iliþkin sözleþme, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal tarafýndan imzalanarak, uygulanmaya baþladý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu projesi ile Çorum faaliyete geçen Teknokent'in altyapýsýný güçlendirmeyi, Teknokent'te yer alan firmalarýn talep ve arz aktörlerini yerinde incelemeyi, bölgesel yenilik ve giriþimcilik kapasitesini geliþtirmeyi, kümelenme çalýþmalarýný desteklemeyi, teknoloji altyapýsý güçlü olan merkezleri inceleyerek Teknokent algýsýný geliþtirmeyi hedefliyor. Proje kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde 18 kiþilik bir heyet, 4-8 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Ýrlanda'ya giderek, buradaki Teknokent yatýrýmlarýný inceleyecekler. Genç Müsiad'dan Bekiroðlu'na teþekkür Genç Müsiad Baþkaný Alper Týðlý AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret etti. AK Parti'den ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan STK temayül yoklamasýnda oy kullanan Genç Müsiad Çorum yönetim kurulu üyeleri adýna bir konuþma yapan Genç Müsiad Çorum Þube Baþkaný Alper Týðlý, "Genç dernek ve STK'larýmýza da bu imkaný sunan AK Partiye gönülden teþekkür ediyorum. Görüþlerimize deðer verildiðini bilmek bize verilen önemi anlamamýzý saðlýyor" dedi. Alper Týðlý daha sonra Bekiroðlu'na Müsiad'ý simgeleyen bir tabak hediye etti. Rumi Bekiroðlu ise "Genç STK'larýmýza her zaman önem veriyoruz ve onlarý ön planda tutuyoruz. Biz gençliðine önem veren ve her zaman el üstünde tutan bir partinin temsilcileriyiz. Gençler bizim geleceðimizdir onlara verdiðimiz þanslarý deðerlendirerek her zaman daha ileriye gideceklerdir. Ayrýca naçizane hediyelerinden dolayý Alper kardeþime teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Velilere "çocuklarda saðlýklý beslenme" eðitimi Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Engelli Meclisi üyesi çocuklar Akkent Mahallesi'nde 100 fidan dikti. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da katýldýðý fidan dikim töreninde geleceðin teminatý olan gençler fidan dikerek fidan dikmenin önemine dikkat çekti. Fidan dikme alýþkanlýðýnýn yeniden kazandýrýlmasý amacýyla Engelli ve Çocuk Meclisi'nin böyle bir etkinlik Engelli ve Çocuk Meclisi 100 fidan dikti düzenlediðini belirten Candan, "Bilinçli bir gençliðe sahibiz. Ýnþallah Kent Konseyi'ndeki çalýþmalarýmýzla çevre bilincini tüm yaþ gruplarýna da aþýlamak istiyoruz. Buna benzer çalýþmalarýmýz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Kent Konseyinde çok verimli çalýþmalar yapýyoruz" dedi. Ziya Gökalp Ýlkokulunda Çocuk Doktoru Metin Erol tarafýndan "Çocuklarda Beslenme" konulu konferans düzenlendi. Çok sayýda velinin de katýldýðý konferansta düzenli ve dengeli beslenme, güvenilir gýda ve obezite, çocuklarda beslenme alýþkanlýklarý gibi konulara yer verildi. Okuldan konferans hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Dr. Metin Erol çocuklarýn saðlýklý beslenebilmeleri için tüketmeleri gereken gýdalar ve en iyi beslenme yollarý konusunda bilgiler verdi. Okul Müdürü Meltem Toker ise Metin Erol'a katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek düzenlenen eðitimin veli bilinçlenmesi açýsýndan son derece faydalý olduðunu belirtti. Toker ayrýca bu eðitimin "Beslenme Dostu Okullu Projesi"nin Ziya Gökalp Ýlkokulunda uygulanmasý için de bir baþlangýç olacaðýný vurguladý. Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya polisinin birlikte yaptýðý operasyonda baþkalarýnýn kredi kartý bilgilerini ele geçirerek internette alýþveriþ yapan çete çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapýlan aramada çok sayýda kredi kartý bilgisi ele geçirildi.ýl Emniyet Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Þubesine bir vatandaþýn kredi kartý bilgileri ile baþkalarý tarafýndan alýþveriþ yapýldýðý þikayeti üzerine harekete geçen polisin yaptýðý araþtýrma Konya'ya uzandý. Konya Emniyet Müdürlüðü ile birlikte yürütülen operasyon kapsamýnda R.B., M.Þ.D. ve S.I. yakalanýrken, S.I.'nin gerçek kimliðinin M.D. olduðu ve (18) yýl kesinleþmiþ hapis cezasý bulunduðu tespit edildi. Þühelilerin ev iþyeri ve araçlarýnda yapýlan aramalarda kimlik yapmada kullanýlan, baský, mühür ve kesme makinalarý, çok sayýda deðiþik kiþilere ait nüfus cüzdaný, fotoðraflar ve bankalara ait kredi kartlarý, çok sayýda kiþiye ait nüfus cüzdan örnekleri,çok sayýda kiþiye ait cep telefon numarasý ve adres bilgileri, baþkasýna ait kredi kartlarý ile elde edilen 4 adet deðiþik markalarda bilgisayar, 2 adet kayýt alma özelliði bulunan gizli kalem ve anahtarlýk kamera, 13 adet deðiþik GSM ve kiþilere ait telefon sim kartý, çok sayýda dijital materyal (HDD,flaþh bellek,mýcrosd kart), 3 adet deðiþik markalarda cep telefonu, çok sayýda deðiþik kiþiler adýna düzenlenmiþ yüksek meblaðlarda faturalar, çok sayýda deðiþik markalarda elektronik ev aletleri ele geçirildi. Þüphelilere ait olan ve aramalarda el konulan bilgisayarlar ve diðer dijital materyaller üzerinde yapýlan incelemede ise 36 bin 935 kiþiye ait banka kredi kartý bilgileri, bunlarla birlikte banka kredi kartý þifreleri ve 3D güvenlik þifreleri, farklý bîr bilgisayarda yapýlan incelemede ise 313 adet farklý kiþiye ait kredi kartý numaralarý ve banka hesap bilgilerinin bulunduðu, tespit edildi. Þüpheliler M.Þ.D., M.D., R.B., Ý.E., H.Ö. ve S.B. haklarýnda, " TCK-220 Suç Ýþlemek Amacýyla Örgüt Kurmak, TCK- 245 Banka ve Kredi Kartlarýný Kötüye Kullanýmý, TCK-204 Resmi Belgede Sahtecilik, TCK-268 Baþkasýna Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanýlmasý" suçlarýndan çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Haber Servisi

4 4 "Muhsini Tavrý, devam ettireceðiz" Büyük Birlik Partisi Ýl ve Ýlçe Teþkilatý merhum lider Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefatýnýn 6. yýlý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Geçen 6 yýl içerisinde araþtýrmalarýn tatmin edici olmamasý Muhsin Yazýcýoðlu'nu sevenlerin canýný acýtmaktadýr. Sayýn Cumhurbaþkanýnýn ve Hükümet yetkililerinin rahmetliye olan vefasýný seçim öncesinde görmek istiyoruz. Çünkü Þehit liderimiz hayatta iken onlara siyasi vefasýný göstermiþtir" diyerek baþlayan açýklamada, "55 yýllýk ömrüne bin yýl sýðdýran Yazýcýoðlu, bin yýllýk terkibin peþinde koþtu. Muhsin Baþkan'ýn durduðu yer, Anadolu'nun bin yýllýk tarihinden süzülen deðerler dünyasýydý. Ona göre pergelin sabit ayaðý ruh kökümüzde ve medeniyet tasavvurumuzda olmalýydý. Diðer hareketli ayaðý ile ecdadýn kokusunun yayýldýðý coðrafyalar olmalýydý. Son bin yýllýk tecrübelerimizi ihmal ederek bir yere varýlamayacaðýný savunan þehit liderimiz, Türk milletinin ruh köklerini oraya buraya dayandýrma çabalarýna karþý "Türkiye Ýran olmayacak, Cezayir olmayacak, ama Suriye olmasýna da biz asla izin vermeyeceðiz" sözü ile Türk Ýslam coðrafyasý için bir çerçeve çizmiþtir. 40 yýlý aþkýn siyasi hayatý boyunca üstünlerin ve güçlülerin hukukunu deðil, hukukun üstünlüðüne inanarak kýrýp dökmeden vataný için yaþayan, düþünen, acý çeken Muhsin Baþkanýmýz yargýnýn siyasallaþmasýna hep karþý çýktý. Ýktidarlarýn yargýya karþý müdahalelerini yanlýþ buldu. Siyasetin kendi zemininde yapýlmasýný, sokaklara inen siyasetin kardeþleri birbirine hasým yapacaðýný anlattý tüm nefesiyle. Hak ve hürriyetlerin korunmasý ve geniþletilmesi yönünde tavýr aldý. Türk yurdunda tüm toplumu kucaklayacak demokratik ve sivil bir anayasadan yana oldu. Onun için aslolan vesayetçiliðe karþý durmaktý" denildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: Her dönemde ülkenin birlik ve beraberliðinden yana olan, kamplaþmaya, cepheleþmeye, kutuplaþmaya karþý çýkan Yazýcýoðlu, 19, 20 ve 23. dönem milletvekili olarak yaklaþýk 10 yýl süre ile mecliste temsil ettiði Türk milletinin deðerleri ve inançlarý idi. Yeri geldiðinde meclis kürsüsünden Kuran'a laf atanlara haddini bildirdi. Ülkenin baþýna bela olan PKK terörünün arkasýnda ABD, Ýsrail ve AB ülkelerinin olduðunu, bunlarýn terörü stratejik bir maþa olarak kullandýðýný daima dile getirmiþ ve terörle mücadelede kararlý tutumun ekonomik, siyasi, askeri yöntemler kullanýlmak suretiyle çözümlenirken asla teröre bulaþmamýþ vatandaþlarýn incitilmemesi gerektiðini savunmuþtur hep. Bunu yaparken devlet olmanýn gereði olarak bizi birbirimize düþürenlere mislinden fazlasýyla karþýlýk verilmesi üzerinde durmuþ görüþlerini ve tekliflerini Cumhurbaþkanlýðý yapan Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül, Baþbakanlýk ve Bakanlýk yapan birçok siyasetçiye ve siyasi parti liderlerine sunmuþ ve çözüm önerilerini onlara anlatmýþtýr. Hal böyleyken bizler Onun kardeþleri ve izinden gidenler olarak kýrýp dökmeden, yýkmadan mücadelemizi sürdürmeye kararlýyýz. Ancak bu bizim acizliðimiz olarak ve ya zulme rýza göstereceðimiz þeklinde anlaþýlmamalýdýr. Onun çizdiði 'Muhsini Tavrý' devam ettireceðiz. Kavgamýz vurguncu düzene karþýdýr. Þehit liderimizi özlüyoruz ve Türk Devletimizin bu suikasti biran önce aydýnlatmasýný bekliyoruz." Atatürk Anadolu baþarýyý ödüllendirdi Atatürk Anadolu Lisesi öðrencileri gösterdikleri baþarýlar nedeniyle okul idaresi tarafýnda ödüllendirildiler. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz günlerde çeþitli dallarda yapýlan etkinlikler ve alýnan baþarýlar karþýlýksýz býrakýlmadý. Okul idaresi "Hikaye Tamamlama" yarýþmasýnda dereceye giren Merve Sibel Tutuþ, Ýlkim Zuhal Ölmez ve Ýrem Sena Ölmez'i ödüllendirdi. Yine geçtiðimiz günlerde Çorum Müftülüðünce baþlatýlan ve finali Kutlu Doðum Haftasýnda yapýlacak olan Ezberden Naat Okuma yarýþmasýnda okul birincisi ve ardýndan 4. Bölge birincisi olan Batuhan Efe'ye ödülü Okul Müdürü Halit Güneþ tarafýndan verildi. Halit Güneþ Batuhan'ý bir çeyrek altýnla ödüllendirdi. Satranç turnuvasý için de ödüllendirme yapýldý. Turnuvada dereceye giren Emirhan Alagöz, Lütfi Mert Özkýdýk, Burak Ayan ve Tolga Paþaalioðlu madalyalarýný taktýlar. Son olarak 55 kiloda tekvando il ikincisi olan Azime Corman da unutulmadý. Onun da ödülü Okul Müdürü tarafýndan verildi. Atlas'tan STK'lara ziyaret CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, Çorum'da esnaflarý ziyaret ederek, CHP politikalarýný ve milletvekili olmasý halinde Çorum'a katacaðý hizmetleri anlattý. Cengiz Atlas, süt üreticileri birliklerinin yaný sýra Keresteciler Sitesi, Zafer Çarþýsý ve Çorum'un dört bir yanýnda faaliyet gösteren esnaflarý ziyaret ederek, hal hatýr sordu, hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada geçim þartlarýnýn çok zorlaþtýðýný ifade ettiðini dile getiren Atlas, vatandaþýn alým gücünün çok düþtüðünü buna paralel olarak esnafýn ve halkýn þikayetlerini çok üst düzeyde gördüklerini söyledi. Bunun yaný sýra iþsizliðin de çok yoðun bir þekilde yaþandýðýný belirten Atlas, bu sýkýntýlarýn ancak bu iktidarýn gitmesiyle düzeleceðini ifade etti.ýnsan odaklý emekten yana politikalarýn CHP iktidarýyla yaþama geçeceðini dile getiren Cengiz Atlas, ekonomik kalkýnmanýn, iþsizliðin çözümü için milletvekili aday adayý olduðunu ve herkesin doðru tercihini bu seçimde göreceðini kaydetti. Türkiye'nin birleþtirici gücü gibi çok anlamlý bir sloganlarýnýn olduðunu da söyleyen Atlas, "Bütün güçlerin birleþtiði ve artýk iktidara yürüyen bir CHP'yi görmek istiyor halkýmýz. Bu nedenle demokratik bir yarýþla yani ön seçimle önümüzdeki dönemde Çorum'umuza milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu yolda bütün aday adayý arkadaþlarýma da baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Öðrenciler hayvan barýnaðý istedi Ýskilip Azmimilli Ýlköðretim Okulu 6-D sýnýfý öðrencileri, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Kendisinden Ýskilip için hayvan barýnaðý talebinde bulunan öðrencilerle sohbet eden Baþkan Çatma, öðrencilere göstermiþ olduklarý bu hassasiyetlerinden duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Ýskilip Belediyesinden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya Baþkan Çatma, hayvan barýnaðý konusu hakkýnda derslerine engel olmayacak þekilde öðrencilerden kendisine yazýlý bilgi getirmelerini isterken, öðrencilerin bu düþüncelerini takdire þayan bulduðunu ifade etti. Öðrencilerin Baþkan Çatma ile sohbetinde kendilerine olan özgüvenleri dikkatlerden kaçmazken, Baþkan Çatma'nýn da onlara gösterdiði samimiyet öðrencileri mutlu etti. Çatma öðrencilerle yaptýðý konuþmasýnda, "Sizler bizim geleceðimizsiniz. Allah sizleri ülkesine hizmet eden, vatanýna, milletine, kutsal deðerlerine en iyi þekilde hizmet eden gençler olarak yetiþmeyi nasip etsin diyorum" dedi. CAMÝLERE NELER GÝRMELÝ Camileri artýk gidecek yerleri kalmamýþ, arkadaþ edinecekleri ortamlar bitmiþ yaþlý amcalara terk etmemek gerekir. Ayrýca camileri canlý tutacak olan cemaatlerdir. Camilerde çocuklarý, gençleri gördüðünde insan daha mutlu olur. Bu nedenle camilerdeki faaliyetlerinde günün ihtiyaçlarýna göre farklýlaþmasý gerekir diye düþünmekteyim. Bu Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný farklýlaþma yapýlýrken konusunda UZMAN olanlara bu alanda yer verilmeli. En basiti sigaranýn zararlarýný vaiz hocamýzdan dinlemekle, uzman bir hekimden dinlemek çok farklýdýr. Bu nedenle camilere neler girmeli baþlýðý altýnda önemli gördüðüm bazý konularý sizlerle paylaþmak istiyorum. Gönül ister kader gülermiþ ama umarým ses getirir 1. Deprem ve korunma tedbirleri girmeli. Cuma namazý öncesinde deprem anlatýlmalý ve akabinde uygulamalý olarak tatbikat yapýlmalý. Bir ortaokulumuzda seminer sonrasý müdür beyin odasýnda otururken bir öðrenci geldi ve '' Amca, bize çok güzel anlatýyorsunuz ama bu anlattýklarýnýzý evde babamýza aktardýðýmýzda bizleri dinlemiyorlar. Ne olur babalarýmýza siz anlatýn. Depremlerde, yangýnlarda babalarýmýzý kaybetmek istemiyoruz'' dedi. Geçmiþ yýllarda rahmetli Iþýkara Hoca Kocatepe Camisinde depremi anlatmýþtý. Bu baðlamda bizde il müftülüðümüzün izin ve teþvikleriyle Çorum ulu camide sinevizyon eþliðinde deprem ve korunmayý anlatýnca, cemaatten çok olumlu tepki almýþtýk. Ama 2. Yangýndan korunma ve doðru müdahale girmeli. Yangýndan korunma malzemelerinin (YSC, yangýn merdiveni vs.) gerekliliði hayatýn içinden örneklerle anlatýlmalý. Yangýn söndürme cihazlarýný doðru kullanýmý tatbikatý yapýlmalý. 3. Yýldýrým düþmesi ve korunma girmeli. Daðda çobanlýk yapan vatandaþýn þehirde Cuma namazýna geldiðini ve o günde camide yýldýrým düþme tehlikesi anýnda cep telefonuyla konuþulmamasý gerektiðinin anlatýldýðýný düþünelim. Bu uyarýyý çobanýn daðda uyguladýðýný farz edelim. Bir cümleyle bir çobanýn hayatýný kurtarabilir miyiz? Kocaman evet 4. Ýkaz - alarm sistemi girmeli. Cemaatin belki % 90'ný ilk defa duyacaktýr. 5. Pratik ilk yardým girmeli. Ýþin uzmaný tarafýndan anlatýlsa ne kadar faydalý olur. 6. Doðalgaz ve doðru kullanýmý girmeli. Bilgisizlik nedeniyle onlarca insan hayatýný kaybediyor. Geçmiþte ben bu konuyu bir camide anlattýðýmda cemaat çok memnun olmuþtu. Bunun yanýnda ne acýdýr ki, doðalgaz reklamý (!) yapýyor diye haksýz eleþtiriye maruz kalmýþtým 7. LPG ve doðru kullanýmý girmeli. Tutuþan piknik tüpünü balkondan atýyoruz. 8. Zehirlenme ve korunma girmeli. Soba - doðalgaz - ilaç ve kimyasallar zehirlenmelerden korunma anlatýlmalý. 9. Koruyucu güvenlik girmeli. Çocuklarýmýzýn güvenliði ve evlerimizin güvenliði vs. 10. Trafik kurallarýna uyma ve kavgasýz iletiþim girmeli. On araç park edilebilecek apartman önüne beþ aracý doðru dürüst park edemiyoruz. Kimsenin kimseye saygýsý kalmadý. Bir hiç uðruna trafikte onlarca kavga yapýyoruz. Cinayetler iþleniyor 11. Çevre temizliði, nezaket kurallarý girmeli. Ev kazalarý ve korunma girmeli. Sel - boðulma- heyelan girmeli. Uyuþturucuyla mücadele girmeli. Ormanlarýmýzýn muhafazasý girmeli. Saðlýklý beslenme girmeli. Bilinçli tüketici olmanýn püf noktalarý girmeli Bizler ÝHL 'de okurken hocalarýmýz ''Çocuklar, camiler sosyal konularýn, Müslümanlarýn ortak dertlerinin anlatýldýðý ve hatta karþýlýklý fikir telakkisinde bulunulduðu alanlardýr'' derlerdi. Yukarýda ana baþlýklar olarak vermeye çalýþtýðým konular gündeme gelince vaizlerimiz bir iki cümle ile de olsa iþlemeye çalýþýyorlar ama bu kesinlikle yeterli deðildir. Ben kendi adýma bir saðlýklý beslenmeyi vaizden deðil de beyaz önlüklü diyetisyenden - hekimden dinlersem daha çok etkilenirim. Yine gýda maddeleri alýrken dikkat edilecek hususlarý bir gýda mühendisinden dinlersem daha çok etkilenirim. Uyarýlarýný dikkate almaya çalýþýrým. Bu tür örnekleri çoðaltabiliriz.bu önerilerimi eleþtirenler, iþgüzarlýk olarak yorumlayanlar olacaktýr. Ama hiç önemli deðil. Ben kendi adýma bu tür noktalara kafa yoran, olasý afetlerin afiyette atlatýlmasý için en azýndan maaþ aldýðým mesleðimin zekâtýný verebilmek adýna öneriler sunmaya çalýþan biriyim. Bunlarý yapmaya çalýþýrken de hiçbir beklenti içerisinde deðilim. MEM dýþýnda da hangi kurumdan samimi bir davet alsam 7/24 emirlerine amadeyim. Çünkü bizim inancýmýza göre '' Bir cankurtaran tüm insanlýðý kurtarmýþ gibi olur'' bundan daha büyük nimet olmaz. ÖZETÝN ÖZETÝ: Ýyi niyetle yapýlan hiçbir önerinin zararý olmaz. Bu tür konularda konferanslar düzenlendiðinde öðrenciler olmazsa salonlar bomboþ kalýyor. Velilerimizi okullara davet ettiðimizde merak edip gelen olmuyor. 300 kiþilik salona 5-10 kiþi geliyor. O halde bizlerinde alternatif arayýþlar içerisine girmesi lazým. Bunun da en kolay yollarýndan biri yazýlý - görsel basýn ve her hafta on binlerce vatandaþýmýza kolay yoldan ulaþma imkâný saðlayacaðýmýz camilerimizdir.diðer taraftan en azýndan merkezi camilerde demirbaþ projeksiyon - perde sistemin olmasýný ve zaman zaman yukarýdaki konular için (vaizlerimiz bile kullanabilir) kullanýlmasýný öneriyorum. Geçmiþte bizi Ulu cami ve Alaca Sebilullah cami cemaatiyle buluþturan Ýl müftü yardýmcýsý Abdullah PAMUKLU ve il müftümüz Mehmet AÞIK hocalarýmýza kalbi teþekkürlerimi arz ediyorum.

5 MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: TEK 5 Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým 21. Dönem MHP Çorum Milletvekili ve ayný zamanda MHP Milletvekili aday adayý Vahit Kayrýcý ile MHP eski Ýl baþkanlarýndan M. Fatih Arslan gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Ülkenin gerek ekonomik gerekse diðer iç ve dýþ konularýnda ateþ çemberinden geçtiðini iddia eden Vahit Kayrýcý, 2015 Genel seçimlerinin Ülke ve milletin geleceði adýna önemli bir fýrsat olduðunu vurguladý. Böyle bir kritik süreçten geçilirken asla þahsi hesap, adaylýk sýralamasý ve makam mevki hesaplarýnýn yapýlamayacaðýný ifade eden Vahit Kayrýcý," IMF e borç ödedik diye Milletin gözlerine perde çekmeye çalýþtýlar. IMF e olan 20 Milyar Dolarlýk borç ödenerek, 600 Milyar Dolarlýk yeni Borç yapmanýn önünü açtýlar. Ve 600 Milyar Dolar Ülkemiz adýna borç yapýldý. Beðenmedikleri bizim iktidar ortaklýðý yaptýðýmýz dönemde 2 kg Buðday karþýlýðýnda 1 Litre mazot alýnamýyor diye eleþtiren bu iktidar zihniyeti kendi mevcut bu döneminde 6 KG buðday ile ancak 1 Litre Mazot alýnabildiði gerçeðini hergün yeni bir algý yönetimi oluþturarak kamufle etmeye çalýþmaktadýr. Enflasyon oranlarýný tenis top fiyatlarý ile Barut, Bahçe çiti, panjur ve gaz lamba fitili ile tespit etmeye çalýþan bugünkü AKP iktidarý 1 yýlda büyük oranlarda deðiþen yað, þeker, un, salça gibi vatandaþýn temel gýda maddelerini görmemek için kör olmayý tercih etmiþlerdir. Ekonomi felç edilmiþtir. Yýllýk 1 Milyon dolar civarýnda kar yapmakta iken özelleþtirdikleri Tüpraþ'ýn bugün kendi açýkladýðý kar, zarar açýklamalarýný lütfen vatandaþlarýmýz iyi takip etsinler. Cumhuriyet Tarihinin toplamýndan onlarca daha fazla kat sayý ile özelleþtirme yapan bu iktidar ekonomiyi heba etmiþtir. Gelinen nokta da milyon dolarlara mal olan hastane binalarýnýn teçhizat donanýmlarýnýn yapýlamadýðý için çürümeye yüz tutan binalara dönüþmeleri söz konusudr. Güneydoðu ve komþu ülkeler ile iliþkiler içler acýsýdýr. Milletimiz malesef ' Kral'ýn Çýplaklýðýný' görmüþtür seçimleri Ülkemiz ve milletimiz adýna dönüm noktasý olacakdýr. Milliyetçi ve vatansever kadrolar ülkemizin sýkýntýlardan, yapýlan zulümden kurtulmasý ve özellikle gençlerimizin geleceði adýna göreve hazýrdýr. Sayýn Genel baþkanýmýz baþta olmak üzere ilgili ve yetkili büyüklerimizin irade ve tasarruf beyanlarýný emir telakki ederiz. Listeye aday olarak giremessem dahi bir nefer olarak çalýþacaðýma söz veriyorum. Bulunduðumuz zaman aday sýralamasý, makam mevki yarýþ zamaný asla deðildir. Tüm vatansever ve milliyetci arkadaþlarýmýnda ayný þekilde düþündüklerine yürekten inanýyorum." dedi. "Ýleri bir anayasaya ihtiyaç var" Hem ziyaret ettiler hemde bilgilendirdiler AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Türkiye'nin demokratik ve ileri bir anayasaya ihtiyacýnýn olduðunu belirterek, 7 Haziran seçimlerinin çok önemli olduðunu söyledi. AK Parti Milletvekili aday adayý Arif Ersoy, bazý partililerle birlikte Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Ersoy, Vali Ahmet Kara'ya Çorum için yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür ettiðini vurguladý. Yeni Türkiye'nin inþasýna Çorum'un önemli katkýlarýnýn olacaðýný belirten Ersoy, esas olanýn iyilikte güzellikte buluþmak olduðunu ifade etti. Milletin dünya görüþünde siyasetin hizmet kurumu idare etme sanatý olduðuna deðinen Ersoy, "Siyasetçiler ülkede hukukun üstünlüðünü saðlamalýdýr. Hukukun üstünlüðünü kamu kuruluþlarý korumaktadýr. Milletimizin üstünlüðünü saðlayacak anayasa yapýlamadý. Dünyanýn en demokratik anayasasýný yapma gücüne sahip bir ülkeyiz. Tüm aday arkadaþlarýmýza baþarýlar diliyorum" dedi. Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy'un aday olmasýndan dolayý memnun olduklarýný belirterek, baþarýlar dilediðini söyledi. Bahadýr YÜCEL Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü personeli "Yaþlýlar Haftasý" kapsamýnda Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret ettiler.halk Saðlýðý Müdürlüðünü temsilen, Aile Hekimliði Þube Müdürü Dr. Zafer Yapar, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi, Kanser Birimi, ve Obezite Birimi çalýþanlarýnýn gerçekleþtirdiði ziyarette, sohbet ortamýnda "yaþlýlýk döneminde saðlýk" konulu bilgilendirme gerçekleþtirildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, huzur evi yaþlýlarýna, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi Birim sorumlusu Ebe Nurhan Yurtel tarafýndan eðitim verildi. Yaþlýlýk döneminde saðlýðýn korunmasý ve üst seviyede tutulabilmesi doðrultusunda; yaþlýlýk döneminde beslenme, fiziksel aktivite, yaþlýlýk dönemi aþýlarý, sigara vb. zararlý alýþkanlýklardan uzak durma, boþ vakitlerde düzenli hobi ve uðraþ edinmenin beden ve ruh saðlýðý üzerindeki olumlu etkileri hakkýnda bilgi verildi. Baþkan Aydýn, yeni projeleri için destek istedi Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek 2015 yýlýnda planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Aydýn, bazý Bakanlýklara sunulan projeler konusunda de destek istedi. Milletvekili Cahit Baðcý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Aydýn ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ýnþallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel iþler, projeler yaparak halkýmýza birlikte hizmet edeceðiz. Verdiðimiz sözleri tek tek gerçekleþtirerek halkýmýza hizmet sunacaðýz" diyerek, Kültür Bakanlýðý'na sunduðu 200 bin TL'lik Çevre Düzenlemesi ve Sokak Saðlýklaþtýrma projesi kapsamýnda verdiði destek için Baðcý'ya teþekkür etti. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, 1 yýllýk performansý nedeniyle Aydýn'ý kutladý. Baðcý geçtiðimiz günlerde Dodurga'da yapýlacak çalýþmalarý, alýnan malzemeleri yerinde gördüðünü ifade ederek, "Özellikle 2 farklý kaynaktan ilçeye su getirilmesiyle içme suyu sorununun çözülmesi, TOKÝ içme suyu hattýnýn ve yaklaþýk 6 milyon TL maliyetli kanalizasyonun yenilenmesi ve meyvecilik alanýnda öncü çalýþmalar takdir edilmesi gereken çalýþmalardýr hektarlýk sulama projesinin de yarýsý tamamlanmýþtýr. Sulama Birliði Kuruluþ çalýþmalarý devam etmektedir. Dodurga Belediyesi AK Belediyeciliðe örnek olmuþtur yýlýnda son derece önemli çalýþmalarýn yapýlacaðýný düþüyorum. Emeði ve katkýsý için Baþkan Mustafa Aydýn'a teþekkür ediyorum" dedi. Engelli gençlere afet eðitimi Çorum Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri tarafýndan Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde "temel afet bilinci" eðitimi verildi. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre merkezde eðitim gören gençler, öðretmenler ve personel verilen eðitim seminerinde ikazalarm, kayýplar, suda boðulma, sel felaketi ve deprem anýnda neleri yapmalarý gerektiði konusunda bilgilendirildiler. Yaklaþýk 1,5 saat süren seminerin ardýndan anlatýlanlar uygulamalý olarak da tatbik edildi.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, engelli eðitim merkezinde eðitim gören gençler ve personele yönelik düzenlenen temel afet bilinci semineri ile gençlere olasý bir deprem anýnda neler yapýlmasý gerektiðinin anlatýldýðýný söyledi. Yapýlan uygulamalý eðitimle "Depremde Bina Tahliyesi" tatbikatý gerçekleþtirildiðini de belirten Gül, "Hem personelimiz hem de engelli kardeþlerimiztatbikatlarý büyük bir dikkatle izleyerek olasý bir doðal afette yapmalarý gereken konularý en iyi þekilde öðrendi. Seminere 55 öðrenci katýldý" dedi. Engelli vatandaþlarýn hayatýn hiçbir alalýnda unutulmamasý gerektiðini söyleyen AFAD personeli, ilgileri nedeniyle engelli gençlere ve Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer'e teþekkür etti. Þubat'ta 677 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %15 oranýnda artarak 95 bin 021 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 690 konut satýþý ile en yüksek paya (%18,6) sahip oldu. TÜÝK'ten konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ise Çorum'da ayný dönemde 677 konut satýldý yýlýnýn Þubat ayýnda ise 527 konut satýlmýþtý.

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

112 filosuna taze kan

112 filosuna taze kan Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 Milletvekili adaylarý 10 gün sonra belli oluyor 16 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ 7 Haziran

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

var olmaya da devam edecektir"

var olmaya da devam edecektir Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz

Seçimlerde yüzde 62'inin üzerine çýkacaðýz Bizimkiler'in Özel Ýskilip Tavasý ve Ciðer Þiþ kebabý yok satýyor SAYFA TE CHP Osmancýk teþkilatý Milletvekili Tufan Köse'den desteðini çekti SAYFA DA ÞAMLIOÐLU Kuyumculuk Þamlýoðlu Toptan Altýn Tic. Hayri

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE

SAYFA 2 DE Münir Arýkan 40 KURUÞ. Ana caddeler Seyyar. Oto Galerisine Dönüþtü! SAYFA 3 TE Defterdar Özbay görevine baþladý Ensar Vakfý'ndan bir günde iki seminer Eskiþehir Defterdarlýðý görevini yürütürken Çorum Defterdarlýðýna atanan Ýhsan Özbay görevine baþladý. SAYFA 2 DE Münir Arýkan Halil

Detaylı

Toplu taþýma neþter istiyor

Toplu taþýma neþter istiyor BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM MAZOT Lüks tekne sahiplerine 2.16 TL. Çiftçilerimize 4 TL. 6 milyon çiftçimiz pahalý mazot yüzünden para kazanamýyor. BU ZÝHNÝYETE DUR DEYÝN! MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi

TSO, 4 yýllýk stratejisini belirledi Güney Kampüsü saðlýk kampüsü olacak Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, üniversite sanayi iþbirliði çerçevesinde Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı