Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým"

Transkript

1 Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya polisinin birlikte yaptýðý operasyonda baþkalarýnýn kredi kartý bilgilerini ele geçirerek internette alýþveriþ yapan çete çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapýlan aramada çok sayýda kredi kartý bilgisi ele geçirildi. 3TE 21. Dönem MHP Çorum Milletvekili ve ayný zamanda MHP Milletvekili aday adayý Vahit Kayrýcý ile MHP eski Ýl baþkanlarýndan M. Fatih Arslan gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Ülkenin gerek ekonomik gerekse diðer iç ve dýþ konularýnda ateþ çemberinden geçtiðini iddia eden Vahit Kayrýcý, 2015 Genel seçimlerinin Ülke ve milletin geleceði adýna önemli bir fýrsat olduðunu vurguladý. 5 TE Ýrlanda'da Teknokentleri inceleyecekler Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan "Çorum ve Ýrlanda Teknoloji ve Ýnovasyon Ortaklýðý" baþlýklý bir proje hazýrlanarak, Doðrudan Faaliyet Desteði Programý kapsamýnda deðerlendirilmek üzere Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunuldu. 3 TE Hititler TBMM'de Bir yýl yetecek su rezervimiz var "Düþ Yakamdan" pazar günü Çorum'da Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Boðazkale Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðý koordinesinde "Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya" sloganýyla Turizm Haftasý etkinlikleri öncesinde Baþkent Ankara'yý... 7 DE "Ýleri bir anayasaya ihtiyaç var" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Türkiye'nin demokratik ve ileri bir anayasaya ihtiyacýnýn olduðunu belirterek, 7 Haziran seçimlerinin çok önemli olduðunu söyledi. AK Parti Milletvekili aday adayý Arif Ersoy, bazý partililerle birlikte Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. 5 TE Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi'nin sahip olduðu su rezervinin bir yýl yetecek miktarda olduðunu açýkladý. 9 DA Sinema ve tiyatro sahnelerinin ünlü ismi Cengiz Küçükayvaz Pazar günü Çorumlu hayranlarýyla buluþuyor. 10 DA 'Coðrafi iþaretlemeve Markalaþma' paneli yapýlacak 2 DE ÇORDEF'den Çorumlu adaylara destek Ýstanbul Çorum Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu AK Parti'nin sivil toplum kuruluþlarýna yönelik temayül yoklamasýnda oy kullandý. 10 DA Engelli ve Çocuk Meclisi 100 fidan dikti Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Engelli Meclisi üyesi çocuklar Akkent Mahallesi'nde 100 fidan dikti. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Kent Konseyi Baþkaný... 3 TE Rektör Alkan Fen Edebiyat öðretim üyeleriyle bir araya geldi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya gelerek üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda DE

2 2 Ýmsâk : 04:02 Güneþ : 05:29 Öðle : 11:53 Ýkindi : 15:19 Akþam : 18:05 Yatsý : 19:25 AJANDA Türk Ocaklarý'nýn kuruluþu (1912) - Muhsin Yazýcýoðlu helikopter kazasýnda vefât etti (2009) Resulullah (sav) buyurdular ki: "Eðer siz hiç günah iþlemeseydiniz, Allah Teala hazretleri sizi helak eder ve yerinize, günah iþleyecek (fakat tevbeleri sebebiyle) maðfiret edeceði kimseler yaratýrdý." Hadisi Þerif Günün Þiiri HÜSRAN 'Coðrafi iþaretlemeve Markalaþma' paneli yapýlacak Çorum Valiliði Baþkanlýðý, Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü ile Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü iþbirliðinde 'Coðrafi iþaretleme ve Markalaþma' konulu bir panel düzenlenecek. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Çorum'da üretilen yöresel ürünlerin coðrafi iþaretleme yoluyla deðerlendirilmesi ve markalaþmasýnýn önünü açarak, katma deðer yaratýlmasý konularýnda, bilgilendirme, geniþ tabanlý bir farkýndalýk ve bilinç oluþturma amacýyla gerçekleþtirilecek olan panel 27 Mart Cuma günü saat 14.00'da Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Konferans salonunda yapýlacak. Panele konuþmacý olarak ise "Dünyada ve Türkiye'de Coðrafi Ýþaretleme" baþlýklý sunumu ile Prof. Dr. Yahya Kemal Avþar, "Coðrafi Ýþaretleme Süreci ve Kullanýmý" baþlýklý sunumu ile Prof. Dr Mitat Þahin, "Coðrafi Ýþaret Ürünleri ve Metro" baþlýklý sunumu ile Nilhan Aras ve "Coðrafi Ýþaertlerin Önemi ve Faydalarý" Evren Alankuþ katýlacak. YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) Mehmet Akif ERSOY Ben böyle bakýp durmayacaktým, dili baðlý, Ýslâmý uyandýrmak için haykýracaktým. Gür hisli, gür imanlý beyinler, coþar ancak, Ben zaten uzun boylu düþünmekten uzaktým? Haykýr! Kime, lâkin? Hani sâhipleri yurdun? Ellerdi yatanlar, saða baktým, sola baktým; Feryâdýmý artýk boðarak, na'þýný, tuttum, Bin parça edip þi'rime gömdüm de býraktým. Seller gibi vâdîyi enînim saracakken, Hiç çaðlamadan, gizli inen yaþ gibi aktým. Yoktur elemimden þu saðýr kubbede bir iz; Ýnler "Safahât"ýmdaki husran bile sessiz! HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5617 2,5622 EUR 2,7943 2,7963 STERLiN 3,8105 3, JPY YENi 2,1403 2,1408 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER Miniklere diþ saðlýðý anlatýldý Halk Saðlýðý Müdürlüðü Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürlüðü tarafýndan, Hürriyet Ýlkokulu ve Özel Atlý Karýnca Kreþ ve Gündüz Bakýmevinde diþ saðlýðý konulu etkinlik düzenlendi. Toplum Saðlýðý Hizmetleri Þube Müdürü Diþ Hekimi Sultan Eda Ateþ, anasýnýfý ve kreþ öðrencilerine karþýlýklý soru-cevap þeklinde, saðlýklý beslenme, doðru ve etkili diþ fýrçalama teknikleri ile önemini anlattý. Halk Saðlýðý Müdürlüðünden etkinlik hakkýnda yapýlan açýklamaya göre eðitimin devamýnda ise "Gezici Diþ Tarama Aracý"nda, öðrencilerin diþ muayenesi yapýldý. Havanýn soðuk olmasý nedeniyle; diþ muayenelerine sýnýflarda, çocuklar için hazýrlanan diþ ile ilgili þarký ve çizgi film eþliðinde devam edildi. Eðlenceli geçen taramalarýn sonunda öðrencilere, Diþ Hekimi Sultan Eda Ateþ, Ebe Derya Sarýkaya, Hemþire Sevda Karaman ile Saðlýk Memuru Hüseyin Cebeci tarafýndan diþ fýrçasý ve macunu hediye edildi. Ruzin Bekiroðlu'dan, KKSM'ye ziyaret SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: Yýl: 11 Sayý: MART ÇARÞAMBA 2015 Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nun eþi Ruzin Bekiroðlu ve il yönetiminde yer alan kadýn üyeler Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'ni (KKSM) ziyaret etti. AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýsý Meryem Demir, yönetim kurulu üyeleri Yücel Ertekin, Sýla Kayý Dikibilen, Safure Umutlu, Didem Ildýrar ve il genel meclis üyesi Yurdanur Özzihinli'nin katýldýðý ziyarette AK Partili kadýnlar Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün eþi Hatice Külcü ve KKSM Müdürü Hanife Nuran Hakyemez'den bilgi aldý. Belediyeden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre merkezlerde yapýlan çalýþmalar nedeniyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve eþi Hatice Külcü'yü tebrik eden Ruzin Bekiroðlu, KKSM'lerin kuruluþunun 4. yýldönümünü kutladýðýný söyledi. Merkezlerdeki çalýþmalarý ilgi ve takdirle izlediklerini belirten Ruzin Bekiroðlu, "Burada yapýlan çalýþmalarla Çorumlu kendilerini geliþtiriyor, yeteneklerini ortaya koyuyor ve kültürümüzü yaþatýyorlar. Kadýnlarýmýz kendilerine yeni iþ sahalarý açýyor. Bu merkezlerin sayýsýnýn artmasý daha çok kadýnýn bu merkezlerden istifade edebileceði anlamýna geliyor. Yapýlan tüm bu hizmetler ve çalýþmalar nedeniyle emeði geçenleri tebrik ediyorum" dedi.hatice Külcü de ziyaretten duyduðu memnuniyeti belirterek "Bizler toplum yararýna olacak her türlü projeye destek için hazýrýz. Bizim amacýmýz kadýnlarýmýzýn hünerlerini ortaya çýkarmak, aile bütçesine katkýda bulunmalarýný saðlamak ve kültürel deðerlerimizi yaþatabilmektir. Bu anlamda yapýlacak olan tüm çalýþmalarda partimizle her zaman iþbirliðine hazýrýz" þeklinde kaydetti. ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz Mert Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Kubilay Kaan YÜCEL Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 3 Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ Ýrlanda'da Teknokentleri inceleyecekler TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý tarafýndan "Çorum ve Ýrlanda Teknoloji ve Ýnovasyon Ortaklýðý" baþlýklý bir proje hazýrlanarak, Doðrudan Faaliyet Desteði Programý kapsamýnda deðerlendirilmek üzere Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý'na (OKA) sunuldu. Çorum Teknokent'in altyapýsýný güçlendirmek ve uluslararasý standartlarda hizmet vermesini saðlamak amacýyla hazýrlanan proje, OKA Yönetim Kurulu tarafýndan onaylandý. TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre projeye iliþkin sözleþme, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal tarafýndan imzalanarak, uygulanmaya baþladý. Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý, bu projesi ile Çorum faaliyete geçen Teknokent'in altyapýsýný güçlendirmeyi, Teknokent'te yer alan firmalarýn talep ve arz aktörlerini yerinde incelemeyi, bölgesel yenilik ve giriþimcilik kapasitesini geliþtirmeyi, kümelenme çalýþmalarýný desteklemeyi, teknoloji altyapýsý güçlü olan merkezleri inceleyerek Teknokent algýsýný geliþtirmeyi hedefliyor. Proje kapsamýnda Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý öncülüðünde 18 kiþilik bir heyet, 4-8 Mayýs 2015 tarihleri arasýnda Ýrlanda'ya giderek, buradaki Teknokent yatýrýmlarýný inceleyecekler. Genç Müsiad'dan Bekiroðlu'na teþekkür Genç Müsiad Baþkaný Alper Týðlý AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'nu ziyaret etti. AK Parti'den ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre AK Parti Çorum Ýl Baþkanlýðýnda yapýlan STK temayül yoklamasýnda oy kullanan Genç Müsiad Çorum yönetim kurulu üyeleri adýna bir konuþma yapan Genç Müsiad Çorum Þube Baþkaný Alper Týðlý, "Genç dernek ve STK'larýmýza da bu imkaný sunan AK Partiye gönülden teþekkür ediyorum. Görüþlerimize deðer verildiðini bilmek bize verilen önemi anlamamýzý saðlýyor" dedi. Alper Týðlý daha sonra Bekiroðlu'na Müsiad'ý simgeleyen bir tabak hediye etti. Rumi Bekiroðlu ise "Genç STK'larýmýza her zaman önem veriyoruz ve onlarý ön planda tutuyoruz. Biz gençliðine önem veren ve her zaman el üstünde tutan bir partinin temsilcileriyiz. Gençler bizim geleceðimizdir onlara verdiðimiz þanslarý deðerlendirerek her zaman daha ileriye gideceklerdir. Ayrýca naçizane hediyelerinden dolayý Alper kardeþime teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Velilere "çocuklarda saðlýklý beslenme" eðitimi Çorum Kent Konseyi Çocuk Meclisi ve Engelli Meclisi üyesi çocuklar Akkent Mahallesi'nde 100 fidan dikti. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Kent Konseyi Baþkaný ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan'ýn da katýldýðý fidan dikim töreninde geleceðin teminatý olan gençler fidan dikerek fidan dikmenin önemine dikkat çekti. Fidan dikme alýþkanlýðýnýn yeniden kazandýrýlmasý amacýyla Engelli ve Çocuk Meclisi'nin böyle bir etkinlik Engelli ve Çocuk Meclisi 100 fidan dikti düzenlediðini belirten Candan, "Bilinçli bir gençliðe sahibiz. Ýnþallah Kent Konseyi'ndeki çalýþmalarýmýzla çevre bilincini tüm yaþ gruplarýna da aþýlamak istiyoruz. Buna benzer çalýþmalarýmýz önümüzdeki günlerde de devam edecek. Kent Konseyinde çok verimli çalýþmalar yapýyoruz" dedi. Ziya Gökalp Ýlkokulunda Çocuk Doktoru Metin Erol tarafýndan "Çocuklarda Beslenme" konulu konferans düzenlendi. Çok sayýda velinin de katýldýðý konferansta düzenli ve dengeli beslenme, güvenilir gýda ve obezite, çocuklarda beslenme alýþkanlýklarý gibi konulara yer verildi. Okuldan konferans hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Dr. Metin Erol çocuklarýn saðlýklý beslenebilmeleri için tüketmeleri gereken gýdalar ve en iyi beslenme yollarý konusunda bilgiler verdi. Okul Müdürü Meltem Toker ise Metin Erol'a katkýlarýndan dolayý teþekkür ederek düzenlenen eðitimin veli bilinçlenmesi açýsýndan son derece faydalý olduðunu belirtti. Toker ayrýca bu eðitimin "Beslenme Dostu Okullu Projesi"nin Ziya Gökalp Ýlkokulunda uygulanmasý için de bir baþlangýç olacaðýný vurguladý. Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya polisinin birlikte yaptýðý operasyonda baþkalarýnýn kredi kartý bilgilerini ele geçirerek internette alýþveriþ yapan çete çökertildi. Çete üyelerinin evlerinde yapýlan aramada çok sayýda kredi kartý bilgisi ele geçirildi.ýl Emniyet Müdürlüðü Siber Suçlarla Mücadele Þubesine bir vatandaþýn kredi kartý bilgileri ile baþkalarý tarafýndan alýþveriþ yapýldýðý þikayeti üzerine harekete geçen polisin yaptýðý araþtýrma Konya'ya uzandý. Konya Emniyet Müdürlüðü ile birlikte yürütülen operasyon kapsamýnda R.B., M.Þ.D. ve S.I. yakalanýrken, S.I.'nin gerçek kimliðinin M.D. olduðu ve (18) yýl kesinleþmiþ hapis cezasý bulunduðu tespit edildi. Þühelilerin ev iþyeri ve araçlarýnda yapýlan aramalarda kimlik yapmada kullanýlan, baský, mühür ve kesme makinalarý, çok sayýda deðiþik kiþilere ait nüfus cüzdaný, fotoðraflar ve bankalara ait kredi kartlarý, çok sayýda kiþiye ait nüfus cüzdan örnekleri,çok sayýda kiþiye ait cep telefon numarasý ve adres bilgileri, baþkasýna ait kredi kartlarý ile elde edilen 4 adet deðiþik markalarda bilgisayar, 2 adet kayýt alma özelliði bulunan gizli kalem ve anahtarlýk kamera, 13 adet deðiþik GSM ve kiþilere ait telefon sim kartý, çok sayýda dijital materyal (HDD,flaþh bellek,mýcrosd kart), 3 adet deðiþik markalarda cep telefonu, çok sayýda deðiþik kiþiler adýna düzenlenmiþ yüksek meblaðlarda faturalar, çok sayýda deðiþik markalarda elektronik ev aletleri ele geçirildi. Þüphelilere ait olan ve aramalarda el konulan bilgisayarlar ve diðer dijital materyaller üzerinde yapýlan incelemede ise 36 bin 935 kiþiye ait banka kredi kartý bilgileri, bunlarla birlikte banka kredi kartý þifreleri ve 3D güvenlik þifreleri, farklý bîr bilgisayarda yapýlan incelemede ise 313 adet farklý kiþiye ait kredi kartý numaralarý ve banka hesap bilgilerinin bulunduðu, tespit edildi. Þüpheliler M.Þ.D., M.D., R.B., Ý.E., H.Ö. ve S.B. haklarýnda, " TCK-220 Suç Ýþlemek Amacýyla Örgüt Kurmak, TCK- 245 Banka ve Kredi Kartlarýný Kötüye Kullanýmý, TCK-204 Resmi Belgede Sahtecilik, TCK-268 Baþkasýna Ait Kimlik Veya Kimlik Bilgilerinin Kullanýlmasý" suçlarýndan çýkarýldýklarý mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine teslim edildiler. Haber Servisi

4 4 "Muhsini Tavrý, devam ettireceðiz" Büyük Birlik Partisi Ýl ve Ýlçe Teþkilatý merhum lider Muhsin Yazýcýoðlu'nun vefatýnýn 6. yýlý nedeniyle basýn açýklamasý yayýnladý. "Geçen 6 yýl içerisinde araþtýrmalarýn tatmin edici olmamasý Muhsin Yazýcýoðlu'nu sevenlerin canýný acýtmaktadýr. Sayýn Cumhurbaþkanýnýn ve Hükümet yetkililerinin rahmetliye olan vefasýný seçim öncesinde görmek istiyoruz. Çünkü Þehit liderimiz hayatta iken onlara siyasi vefasýný göstermiþtir" diyerek baþlayan açýklamada, "55 yýllýk ömrüne bin yýl sýðdýran Yazýcýoðlu, bin yýllýk terkibin peþinde koþtu. Muhsin Baþkan'ýn durduðu yer, Anadolu'nun bin yýllýk tarihinden süzülen deðerler dünyasýydý. Ona göre pergelin sabit ayaðý ruh kökümüzde ve medeniyet tasavvurumuzda olmalýydý. Diðer hareketli ayaðý ile ecdadýn kokusunun yayýldýðý coðrafyalar olmalýydý. Son bin yýllýk tecrübelerimizi ihmal ederek bir yere varýlamayacaðýný savunan þehit liderimiz, Türk milletinin ruh köklerini oraya buraya dayandýrma çabalarýna karþý "Türkiye Ýran olmayacak, Cezayir olmayacak, ama Suriye olmasýna da biz asla izin vermeyeceðiz" sözü ile Türk Ýslam coðrafyasý için bir çerçeve çizmiþtir. 40 yýlý aþkýn siyasi hayatý boyunca üstünlerin ve güçlülerin hukukunu deðil, hukukun üstünlüðüne inanarak kýrýp dökmeden vataný için yaþayan, düþünen, acý çeken Muhsin Baþkanýmýz yargýnýn siyasallaþmasýna hep karþý çýktý. Ýktidarlarýn yargýya karþý müdahalelerini yanlýþ buldu. Siyasetin kendi zemininde yapýlmasýný, sokaklara inen siyasetin kardeþleri birbirine hasým yapacaðýný anlattý tüm nefesiyle. Hak ve hürriyetlerin korunmasý ve geniþletilmesi yönünde tavýr aldý. Türk yurdunda tüm toplumu kucaklayacak demokratik ve sivil bir anayasadan yana oldu. Onun için aslolan vesayetçiliðe karþý durmaktý" denildi. Açýklamada þu ifadeler yer aldý: Her dönemde ülkenin birlik ve beraberliðinden yana olan, kamplaþmaya, cepheleþmeye, kutuplaþmaya karþý çýkan Yazýcýoðlu, 19, 20 ve 23. dönem milletvekili olarak yaklaþýk 10 yýl süre ile mecliste temsil ettiði Türk milletinin deðerleri ve inançlarý idi. Yeri geldiðinde meclis kürsüsünden Kuran'a laf atanlara haddini bildirdi. Ülkenin baþýna bela olan PKK terörünün arkasýnda ABD, Ýsrail ve AB ülkelerinin olduðunu, bunlarýn terörü stratejik bir maþa olarak kullandýðýný daima dile getirmiþ ve terörle mücadelede kararlý tutumun ekonomik, siyasi, askeri yöntemler kullanýlmak suretiyle çözümlenirken asla teröre bulaþmamýþ vatandaþlarýn incitilmemesi gerektiðini savunmuþtur hep. Bunu yaparken devlet olmanýn gereði olarak bizi birbirimize düþürenlere mislinden fazlasýyla karþýlýk verilmesi üzerinde durmuþ görüþlerini ve tekliflerini Cumhurbaþkanlýðý yapan Turgut Özal, Süleyman Demirel, Abdullah Gül, Baþbakanlýk ve Bakanlýk yapan birçok siyasetçiye ve siyasi parti liderlerine sunmuþ ve çözüm önerilerini onlara anlatmýþtýr. Hal böyleyken bizler Onun kardeþleri ve izinden gidenler olarak kýrýp dökmeden, yýkmadan mücadelemizi sürdürmeye kararlýyýz. Ancak bu bizim acizliðimiz olarak ve ya zulme rýza göstereceðimiz þeklinde anlaþýlmamalýdýr. Onun çizdiði 'Muhsini Tavrý' devam ettireceðiz. Kavgamýz vurguncu düzene karþýdýr. Þehit liderimizi özlüyoruz ve Türk Devletimizin bu suikasti biran önce aydýnlatmasýný bekliyoruz." Atatürk Anadolu baþarýyý ödüllendirdi Atatürk Anadolu Lisesi öðrencileri gösterdikleri baþarýlar nedeniyle okul idaresi tarafýnda ödüllendirildiler. Okuldan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre geçtiðimiz günlerde çeþitli dallarda yapýlan etkinlikler ve alýnan baþarýlar karþýlýksýz býrakýlmadý. Okul idaresi "Hikaye Tamamlama" yarýþmasýnda dereceye giren Merve Sibel Tutuþ, Ýlkim Zuhal Ölmez ve Ýrem Sena Ölmez'i ödüllendirdi. Yine geçtiðimiz günlerde Çorum Müftülüðünce baþlatýlan ve finali Kutlu Doðum Haftasýnda yapýlacak olan Ezberden Naat Okuma yarýþmasýnda okul birincisi ve ardýndan 4. Bölge birincisi olan Batuhan Efe'ye ödülü Okul Müdürü Halit Güneþ tarafýndan verildi. Halit Güneþ Batuhan'ý bir çeyrek altýnla ödüllendirdi. Satranç turnuvasý için de ödüllendirme yapýldý. Turnuvada dereceye giren Emirhan Alagöz, Lütfi Mert Özkýdýk, Burak Ayan ve Tolga Paþaalioðlu madalyalarýný taktýlar. Son olarak 55 kiloda tekvando il ikincisi olan Azime Corman da unutulmadý. Onun da ödülü Okul Müdürü tarafýndan verildi. Atlas'tan STK'lara ziyaret CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, Çorum'da esnaflarý ziyaret ederek, CHP politikalarýný ve milletvekili olmasý halinde Çorum'a katacaðý hizmetleri anlattý. Cengiz Atlas, süt üreticileri birliklerinin yaný sýra Keresteciler Sitesi, Zafer Çarþýsý ve Çorum'un dört bir yanýnda faaliyet gösteren esnaflarý ziyaret ederek, hal hatýr sordu, hayýrlý iþler temennisinde bulundu. Ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada geçim þartlarýnýn çok zorlaþtýðýný ifade ettiðini dile getiren Atlas, vatandaþýn alým gücünün çok düþtüðünü buna paralel olarak esnafýn ve halkýn þikayetlerini çok üst düzeyde gördüklerini söyledi. Bunun yaný sýra iþsizliðin de çok yoðun bir þekilde yaþandýðýný belirten Atlas, bu sýkýntýlarýn ancak bu iktidarýn gitmesiyle düzeleceðini ifade etti.ýnsan odaklý emekten yana politikalarýn CHP iktidarýyla yaþama geçeceðini dile getiren Cengiz Atlas, ekonomik kalkýnmanýn, iþsizliðin çözümü için milletvekili aday adayý olduðunu ve herkesin doðru tercihini bu seçimde göreceðini kaydetti. Türkiye'nin birleþtirici gücü gibi çok anlamlý bir sloganlarýnýn olduðunu da söyleyen Atlas, "Bütün güçlerin birleþtiði ve artýk iktidara yürüyen bir CHP'yi görmek istiyor halkýmýz. Bu nedenle demokratik bir yarýþla yani ön seçimle önümüzdeki dönemde Çorum'umuza milletvekili olarak hizmet etmek istiyorum. Bu yolda bütün aday adayý arkadaþlarýma da baþarýlar diliyorum" þeklinde kaydetti. Öðrenciler hayvan barýnaðý istedi Ýskilip Azmimilli Ýlköðretim Okulu 6-D sýnýfý öðrencileri, Belediye Baþkaný Recep Çatma'yý makamýnda ziyaret etti. Kendisinden Ýskilip için hayvan barýnaðý talebinde bulunan öðrencilerle sohbet eden Baþkan Çatma, öðrencilere göstermiþ olduklarý bu hassasiyetlerinden duyduðu memnuniyetini dile getirdi. Ýskilip Belediyesinden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya Baþkan Çatma, hayvan barýnaðý konusu hakkýnda derslerine engel olmayacak þekilde öðrencilerden kendisine yazýlý bilgi getirmelerini isterken, öðrencilerin bu düþüncelerini takdire þayan bulduðunu ifade etti. Öðrencilerin Baþkan Çatma ile sohbetinde kendilerine olan özgüvenleri dikkatlerden kaçmazken, Baþkan Çatma'nýn da onlara gösterdiði samimiyet öðrencileri mutlu etti. Çatma öðrencilerle yaptýðý konuþmasýnda, "Sizler bizim geleceðimizsiniz. Allah sizleri ülkesine hizmet eden, vatanýna, milletine, kutsal deðerlerine en iyi þekilde hizmet eden gençler olarak yetiþmeyi nasip etsin diyorum" dedi. CAMÝLERE NELER GÝRMELÝ Camileri artýk gidecek yerleri kalmamýþ, arkadaþ edinecekleri ortamlar bitmiþ yaþlý amcalara terk etmemek gerekir. Ayrýca camileri canlý tutacak olan cemaatlerdir. Camilerde çocuklarý, gençleri gördüðünde insan daha mutlu olur. Bu nedenle camilerdeki faaliyetlerinde günün ihtiyaçlarýna göre farklýlaþmasý gerekir diye düþünmekteyim. Bu Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný farklýlaþma yapýlýrken konusunda UZMAN olanlara bu alanda yer verilmeli. En basiti sigaranýn zararlarýný vaiz hocamýzdan dinlemekle, uzman bir hekimden dinlemek çok farklýdýr. Bu nedenle camilere neler girmeli baþlýðý altýnda önemli gördüðüm bazý konularý sizlerle paylaþmak istiyorum. Gönül ister kader gülermiþ ama umarým ses getirir 1. Deprem ve korunma tedbirleri girmeli. Cuma namazý öncesinde deprem anlatýlmalý ve akabinde uygulamalý olarak tatbikat yapýlmalý. Bir ortaokulumuzda seminer sonrasý müdür beyin odasýnda otururken bir öðrenci geldi ve '' Amca, bize çok güzel anlatýyorsunuz ama bu anlattýklarýnýzý evde babamýza aktardýðýmýzda bizleri dinlemiyorlar. Ne olur babalarýmýza siz anlatýn. Depremlerde, yangýnlarda babalarýmýzý kaybetmek istemiyoruz'' dedi. Geçmiþ yýllarda rahmetli Iþýkara Hoca Kocatepe Camisinde depremi anlatmýþtý. Bu baðlamda bizde il müftülüðümüzün izin ve teþvikleriyle Çorum ulu camide sinevizyon eþliðinde deprem ve korunmayý anlatýnca, cemaatten çok olumlu tepki almýþtýk. Ama 2. Yangýndan korunma ve doðru müdahale girmeli. Yangýndan korunma malzemelerinin (YSC, yangýn merdiveni vs.) gerekliliði hayatýn içinden örneklerle anlatýlmalý. Yangýn söndürme cihazlarýný doðru kullanýmý tatbikatý yapýlmalý. 3. Yýldýrým düþmesi ve korunma girmeli. Daðda çobanlýk yapan vatandaþýn þehirde Cuma namazýna geldiðini ve o günde camide yýldýrým düþme tehlikesi anýnda cep telefonuyla konuþulmamasý gerektiðinin anlatýldýðýný düþünelim. Bu uyarýyý çobanýn daðda uyguladýðýný farz edelim. Bir cümleyle bir çobanýn hayatýný kurtarabilir miyiz? Kocaman evet 4. Ýkaz - alarm sistemi girmeli. Cemaatin belki % 90'ný ilk defa duyacaktýr. 5. Pratik ilk yardým girmeli. Ýþin uzmaný tarafýndan anlatýlsa ne kadar faydalý olur. 6. Doðalgaz ve doðru kullanýmý girmeli. Bilgisizlik nedeniyle onlarca insan hayatýný kaybediyor. Geçmiþte ben bu konuyu bir camide anlattýðýmda cemaat çok memnun olmuþtu. Bunun yanýnda ne acýdýr ki, doðalgaz reklamý (!) yapýyor diye haksýz eleþtiriye maruz kalmýþtým 7. LPG ve doðru kullanýmý girmeli. Tutuþan piknik tüpünü balkondan atýyoruz. 8. Zehirlenme ve korunma girmeli. Soba - doðalgaz - ilaç ve kimyasallar zehirlenmelerden korunma anlatýlmalý. 9. Koruyucu güvenlik girmeli. Çocuklarýmýzýn güvenliði ve evlerimizin güvenliði vs. 10. Trafik kurallarýna uyma ve kavgasýz iletiþim girmeli. On araç park edilebilecek apartman önüne beþ aracý doðru dürüst park edemiyoruz. Kimsenin kimseye saygýsý kalmadý. Bir hiç uðruna trafikte onlarca kavga yapýyoruz. Cinayetler iþleniyor 11. Çevre temizliði, nezaket kurallarý girmeli. Ev kazalarý ve korunma girmeli. Sel - boðulma- heyelan girmeli. Uyuþturucuyla mücadele girmeli. Ormanlarýmýzýn muhafazasý girmeli. Saðlýklý beslenme girmeli. Bilinçli tüketici olmanýn püf noktalarý girmeli Bizler ÝHL 'de okurken hocalarýmýz ''Çocuklar, camiler sosyal konularýn, Müslümanlarýn ortak dertlerinin anlatýldýðý ve hatta karþýlýklý fikir telakkisinde bulunulduðu alanlardýr'' derlerdi. Yukarýda ana baþlýklar olarak vermeye çalýþtýðým konular gündeme gelince vaizlerimiz bir iki cümle ile de olsa iþlemeye çalýþýyorlar ama bu kesinlikle yeterli deðildir. Ben kendi adýma bir saðlýklý beslenmeyi vaizden deðil de beyaz önlüklü diyetisyenden - hekimden dinlersem daha çok etkilenirim. Yine gýda maddeleri alýrken dikkat edilecek hususlarý bir gýda mühendisinden dinlersem daha çok etkilenirim. Uyarýlarýný dikkate almaya çalýþýrým. Bu tür örnekleri çoðaltabiliriz.bu önerilerimi eleþtirenler, iþgüzarlýk olarak yorumlayanlar olacaktýr. Ama hiç önemli deðil. Ben kendi adýma bu tür noktalara kafa yoran, olasý afetlerin afiyette atlatýlmasý için en azýndan maaþ aldýðým mesleðimin zekâtýný verebilmek adýna öneriler sunmaya çalýþan biriyim. Bunlarý yapmaya çalýþýrken de hiçbir beklenti içerisinde deðilim. MEM dýþýnda da hangi kurumdan samimi bir davet alsam 7/24 emirlerine amadeyim. Çünkü bizim inancýmýza göre '' Bir cankurtaran tüm insanlýðý kurtarmýþ gibi olur'' bundan daha büyük nimet olmaz. ÖZETÝN ÖZETÝ: Ýyi niyetle yapýlan hiçbir önerinin zararý olmaz. Bu tür konularda konferanslar düzenlendiðinde öðrenciler olmazsa salonlar bomboþ kalýyor. Velilerimizi okullara davet ettiðimizde merak edip gelen olmuyor. 300 kiþilik salona 5-10 kiþi geliyor. O halde bizlerinde alternatif arayýþlar içerisine girmesi lazým. Bunun da en kolay yollarýndan biri yazýlý - görsel basýn ve her hafta on binlerce vatandaþýmýza kolay yoldan ulaþma imkâný saðlayacaðýmýz camilerimizdir.diðer taraftan en azýndan merkezi camilerde demirbaþ projeksiyon - perde sistemin olmasýný ve zaman zaman yukarýdaki konular için (vaizlerimiz bile kullanabilir) kullanýlmasýný öneriyorum. Geçmiþte bizi Ulu cami ve Alaca Sebilullah cami cemaatiyle buluþturan Ýl müftü yardýmcýsý Abdullah PAMUKLU ve il müftümüz Mehmet AÞIK hocalarýmýza kalbi teþekkürlerimi arz ediyorum.

5 MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: TEK 5 Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým 21. Dönem MHP Çorum Milletvekili ve ayný zamanda MHP Milletvekili aday adayý Vahit Kayrýcý ile MHP eski Ýl baþkanlarýndan M. Fatih Arslan gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Ülkenin gerek ekonomik gerekse diðer iç ve dýþ konularýnda ateþ çemberinden geçtiðini iddia eden Vahit Kayrýcý, 2015 Genel seçimlerinin Ülke ve milletin geleceði adýna önemli bir fýrsat olduðunu vurguladý. Böyle bir kritik süreçten geçilirken asla þahsi hesap, adaylýk sýralamasý ve makam mevki hesaplarýnýn yapýlamayacaðýný ifade eden Vahit Kayrýcý," IMF e borç ödedik diye Milletin gözlerine perde çekmeye çalýþtýlar. IMF e olan 20 Milyar Dolarlýk borç ödenerek, 600 Milyar Dolarlýk yeni Borç yapmanýn önünü açtýlar. Ve 600 Milyar Dolar Ülkemiz adýna borç yapýldý. Beðenmedikleri bizim iktidar ortaklýðý yaptýðýmýz dönemde 2 kg Buðday karþýlýðýnda 1 Litre mazot alýnamýyor diye eleþtiren bu iktidar zihniyeti kendi mevcut bu döneminde 6 KG buðday ile ancak 1 Litre Mazot alýnabildiði gerçeðini hergün yeni bir algý yönetimi oluþturarak kamufle etmeye çalýþmaktadýr. Enflasyon oranlarýný tenis top fiyatlarý ile Barut, Bahçe çiti, panjur ve gaz lamba fitili ile tespit etmeye çalýþan bugünkü AKP iktidarý 1 yýlda büyük oranlarda deðiþen yað, þeker, un, salça gibi vatandaþýn temel gýda maddelerini görmemek için kör olmayý tercih etmiþlerdir. Ekonomi felç edilmiþtir. Yýllýk 1 Milyon dolar civarýnda kar yapmakta iken özelleþtirdikleri Tüpraþ'ýn bugün kendi açýkladýðý kar, zarar açýklamalarýný lütfen vatandaþlarýmýz iyi takip etsinler. Cumhuriyet Tarihinin toplamýndan onlarca daha fazla kat sayý ile özelleþtirme yapan bu iktidar ekonomiyi heba etmiþtir. Gelinen nokta da milyon dolarlara mal olan hastane binalarýnýn teçhizat donanýmlarýnýn yapýlamadýðý için çürümeye yüz tutan binalara dönüþmeleri söz konusudr. Güneydoðu ve komþu ülkeler ile iliþkiler içler acýsýdýr. Milletimiz malesef ' Kral'ýn Çýplaklýðýný' görmüþtür seçimleri Ülkemiz ve milletimiz adýna dönüm noktasý olacakdýr. Milliyetçi ve vatansever kadrolar ülkemizin sýkýntýlardan, yapýlan zulümden kurtulmasý ve özellikle gençlerimizin geleceði adýna göreve hazýrdýr. Sayýn Genel baþkanýmýz baþta olmak üzere ilgili ve yetkili büyüklerimizin irade ve tasarruf beyanlarýný emir telakki ederiz. Listeye aday olarak giremessem dahi bir nefer olarak çalýþacaðýma söz veriyorum. Bulunduðumuz zaman aday sýralamasý, makam mevki yarýþ zamaný asla deðildir. Tüm vatansever ve milliyetci arkadaþlarýmýnda ayný þekilde düþündüklerine yürekten inanýyorum." dedi. "Ýleri bir anayasaya ihtiyaç var" Hem ziyaret ettiler hemde bilgilendirdiler AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Türkiye'nin demokratik ve ileri bir anayasaya ihtiyacýnýn olduðunu belirterek, 7 Haziran seçimlerinin çok önemli olduðunu söyledi. AK Parti Milletvekili aday adayý Arif Ersoy, bazý partililerle birlikte Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette konuþan Ersoy, Vali Ahmet Kara'ya Çorum için yaptýklarý hizmetlerden dolayý teþekkür ettiðini vurguladý. Yeni Türkiye'nin inþasýna Çorum'un önemli katkýlarýnýn olacaðýný belirten Ersoy, esas olanýn iyilikte güzellikte buluþmak olduðunu ifade etti. Milletin dünya görüþünde siyasetin hizmet kurumu idare etme sanatý olduðuna deðinen Ersoy, "Siyasetçiler ülkede hukukun üstünlüðünü saðlamalýdýr. Hukukun üstünlüðünü kamu kuruluþlarý korumaktadýr. Milletimizin üstünlüðünü saðlayacak anayasa yapýlamadý. Dünyanýn en demokratik anayasasýný yapma gücüne sahip bir ülkeyiz. Tüm aday arkadaþlarýmýza baþarýlar diliyorum" dedi. Vali Ahmet Kara, AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy'un aday olmasýndan dolayý memnun olduklarýný belirterek, baþarýlar dilediðini söyledi. Bahadýr YÜCEL Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürlüðü personeli "Yaþlýlar Haftasý" kapsamýnda Kamile - Hacý Ahmet Akdað Huzurevi'ni ziyaret ettiler.halk Saðlýðý Müdürlüðünü temsilen, Aile Hekimliði Þube Müdürü Dr. Zafer Yapar, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi, Kanser Birimi, ve Obezite Birimi çalýþanlarýnýn gerçekleþtirdiði ziyarette, sohbet ortamýnda "yaþlýlýk döneminde saðlýk" konulu bilgilendirme gerçekleþtirildi. Halk Saðlýðý Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, huzur evi yaþlýlarýna, Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi Birim sorumlusu Ebe Nurhan Yurtel tarafýndan eðitim verildi. Yaþlýlýk döneminde saðlýðýn korunmasý ve üst seviyede tutulabilmesi doðrultusunda; yaþlýlýk döneminde beslenme, fiziksel aktivite, yaþlýlýk dönemi aþýlarý, sigara vb. zararlý alýþkanlýklardan uzak durma, boþ vakitlerde düzenli hobi ve uðraþ edinmenin beden ve ruh saðlýðý üzerindeki olumlu etkileri hakkýnda bilgi verildi. Baþkan Aydýn, yeni projeleri için destek istedi Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Dr. Cahit Baðcý'yý TBMM'deki makamýnda ziyaret ederek 2015 yýlýnda planlanan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Aydýn, bazý Bakanlýklara sunulan projeler konusunda de destek istedi. Milletvekili Cahit Baðcý tarafýndan yapýlan açýklamaya göre Aydýn ziyarette yaptýðý konuþmada, "Ýnþallah önümüzdeki dönemde çok daha güzel iþler, projeler yaparak halkýmýza birlikte hizmet edeceðiz. Verdiðimiz sözleri tek tek gerçekleþtirerek halkýmýza hizmet sunacaðýz" diyerek, Kültür Bakanlýðý'na sunduðu 200 bin TL'lik Çevre Düzenlemesi ve Sokak Saðlýklaþtýrma projesi kapsamýnda verdiði destek için Baðcý'ya teþekkür etti. Baðcý ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, 1 yýllýk performansý nedeniyle Aydýn'ý kutladý. Baðcý geçtiðimiz günlerde Dodurga'da yapýlacak çalýþmalarý, alýnan malzemeleri yerinde gördüðünü ifade ederek, "Özellikle 2 farklý kaynaktan ilçeye su getirilmesiyle içme suyu sorununun çözülmesi, TOKÝ içme suyu hattýnýn ve yaklaþýk 6 milyon TL maliyetli kanalizasyonun yenilenmesi ve meyvecilik alanýnda öncü çalýþmalar takdir edilmesi gereken çalýþmalardýr hektarlýk sulama projesinin de yarýsý tamamlanmýþtýr. Sulama Birliði Kuruluþ çalýþmalarý devam etmektedir. Dodurga Belediyesi AK Belediyeciliðe örnek olmuþtur yýlýnda son derece önemli çalýþmalarýn yapýlacaðýný düþüyorum. Emeði ve katkýsý için Baþkan Mustafa Aydýn'a teþekkür ediyorum" dedi. Engelli gençlere afet eðitimi Çorum Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri tarafýndan Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde "temel afet bilinci" eðitimi verildi. Belediyeden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre merkezde eðitim gören gençler, öðretmenler ve personel verilen eðitim seminerinde ikazalarm, kayýplar, suda boðulma, sel felaketi ve deprem anýnda neleri yapmalarý gerektiði konusunda bilgilendirildiler. Yaklaþýk 1,5 saat süren seminerin ardýndan anlatýlanlar uygulamalý olarak da tatbik edildi.belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki Gül, engelli eðitim merkezinde eðitim gören gençler ve personele yönelik düzenlenen temel afet bilinci semineri ile gençlere olasý bir deprem anýnda neler yapýlmasý gerektiðinin anlatýldýðýný söyledi. Yapýlan uygulamalý eðitimle "Depremde Bina Tahliyesi" tatbikatý gerçekleþtirildiðini de belirten Gül, "Hem personelimiz hem de engelli kardeþlerimiztatbikatlarý büyük bir dikkatle izleyerek olasý bir doðal afette yapmalarý gereken konularý en iyi þekilde öðrendi. Seminere 55 öðrenci katýldý" dedi. Engelli vatandaþlarýn hayatýn hiçbir alalýnda unutulmamasý gerektiðini söyleyen AFAD personeli, ilgileri nedeniyle engelli gençlere ve Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül Özseçer'e teþekkür etti. Þubat'ta 677 konut satýldý Türkiye genelinde konut satýþlarý 2015 Þubat ayýnda bir önceki yýlýn ayný ayýna göre %15 oranýnda artarak 95 bin 021 oldu. Konut satýþlarýnda, Ýstanbul 17 bin 690 konut satýþý ile en yüksek paya (%18,6) sahip oldu. TÜÝK'ten konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ise Çorum'da ayný dönemde 677 konut satýldý yýlýnýn Þubat ayýnda ise 527 konut satýlmýþtý.

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. Ýlgü, Arýnç ve Gökçek tartýþmasýný deðerlendirdi CHP Çorum Milletvekili aday adayý Turgut Ýlgü, yaptýðý yazýlý açýklamada iktidar partisi içinde yaþanan tartýþmalara dikkat çekti. "Son günlerde iktidar partisinde ortaya çýkan çatlak dikkatlerden kaçmamalý, gördüðünüz gibi iktidarýn kirli çamaþýrlarý bir bir ortaya çýkýyor" diyerek açýklamasýna baþlayan Ýlgü, "Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç çýkýyor Cumhurbaþkanýna iþimize karýþma diyor Cumhurbaþkaný çýkýp ben "korkuluk" deðilim diyor. Buda gösteriyor ki olan bitende halkýmýzýn menfaatleri düþünülmüyor onun yerine kendi iktidar ve güçlerini korumak ve kurduklarý talan düzeninin devamýný amaçlýyorlar. Bu durumdan en büyük zararý gören halkýmýzdýr" dedi. "Son birkaç gündür Bülent Arýnç'ýn açýklamalarý gayet dikkat çekici, özellikle Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný Melih Gökçek tartýþmaya dâhil olduktan sonra durum giderek ilginç bir hal almaya baþladý" ifadelerini kullanan Ýlgü, "Burada irdelenmesi gereken önemli bir durum var. Arazileri yandaþlarýna peþkeþ çeken AK Partili bunu bile bile bu insaný belediye baþkan adayý gösteren Cumhurbaþkaný ve bunu kalkýp utanmadan söyleyen, üstelik bugüne kadar buna göz yumanda AKP'li. Burada zarar gören, mallarý mülkleri yaðmalanan halkýmýz oluyor. Bu olay AK Parti iktidarýnýn kendi kiþisel çýkarlarý ve ikballeri uðruna ülkeyi getirdikleri durumun göstergesidir. Tam da bu sebeple artýk ülkemizde iktidar deðiþikliði ihtiyacý doðmuþtur ve zorunludur. Artýk bir çeteye dönüþen iktidardan kurtulmanýn zamaný gelmiþ Cumhuriyet Halk Partisi iktidarýnýn gerekliliði ortaya çýkmýþtýr. Ýktidarýn gerçek yüzü bu olayla meydana ayan beyan çýkmýþtýr. Arýnç'ýn ifadeleri suçun itirafýdýr, Savcýlarý gereðini yapmak üzere göreve davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin Çorum Milletvekili aday adayý olarak ben bu açýklamayý yapma gereði duydum çünkü yoksullukla, yolsuzlukla mücadele edeceðini iddia eden AK Parti iktidarý döneminde, ülkemizde satmadýk yer býrakmamýþtýr. Ben baþta çorum halký olmak üzere Türkiye'de yaþayan tüm yurttaþlarýmýzdan CHP'ye destek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olmasý için mücadelemi bugüne kadar sürdürdüm, bugünden sonrada sürdürmeye devam edeceðim. Yurttaþlarýmýzýn refahý, huzuru en önemli meselem olmaya devam edecek. Ülkemizde demokrasinin çaðdaþ normlara gelebilmesi için elimi deðil tüm gövdemi taþýn altýna sokmaya talibim. Ülkem ve þehrim adýna yapacak çok þeyim var. Bu yolda Çorum halkýndan ve parti üyelerimizden destek istiyorum" diyerek açýklamasýný tamamladý. "Çorum'a ve Ýskilip'e hizmet için yuvama döndüm" Milliyetçi Hareket Partisi'nden Çorum Milletvekili aday adayý olan Avukat Muhsin Kocasaraç ilk esnaf ve halk ziyaretini memleketi Ýskilip'te gerçekleþtirdi. Kocasaraç, ilçe esnafý ve halký ile bir araya gelerek sohbet etti. Ziyaretleri hakkýnda açýklama yapan Muhsin Kocasaraç, esnaf ve halkýn ilgisinden memnun kaldýðýný dile getirerek Çorum'a ve Ýskilip'e hizmet için yuvasýna döndüðünü ve bu büyük sorumluluða talip olduðunu kaydetti. Çorum'un ve Ýskilip'in meselelerini iyi bildiðini belirten Kocasaraç, "Çorum'un ve Ýskilip'in beklentilerini biliyorum. Çözümleri de biliyorum. Nasip olur vekil olursak bu meseleleri çözmek bize nasip olacak. Bu seçimler bir var olma ya da yok olma seçimi olup halkýmýzýn bu bilinçle oy kullanýlmasýný istiyoruz" diye konuþtu. Kocasaraç, "Halkýmýz bizi bu onura layýk görüyor. Biz de halkýmýzýn bu teveccühünü görüyoruz. Ona göre hareket edip, milli ve manevi þuurla çalýþacaðýz. Allah nasip eder de vekil adayý gösterilirsek halkýmýzýn desteðinin arkamýzda olacaðýna eminiz. Biz de bu teveccühe layýk olmaya çalýþacaðýz" þeklinde kaydetti. Kocasaraç'a ziyaretlerinde 2014 Yerel Seçimleri'nde MHP Ýskilip Belediye Baþkan adayý olan Fikri Kýsar ve Ýskilip Ülkü Ocaklarý Baþkaný Atýf Boncuk da eþlik etti. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý günler saatler ve etkilenecek yeler þöyle: " tarihlerinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Sakarya 11 ve 12 Sokaklar tarihlerinde saatleri arasýnda: Çorum merkeze baðlý Atalay 2 Cadde ve Eþref Hoca Caddedeleri tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Yaylabaþý köyü tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Öbektaþ köyü, Öbektaþ Germeç Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Kumbaba Köyü, Girinoðlan Köyü Eskiköy ve Taþlýkbaþý Mahallesi, Karapýnar Çiftliði, Ambarköy, Ören Mahalleleri, Baþpýnar, Evlik, Umaç Köyleri,Güvercinlik, Kargý, Ýncesu Köyleri, Fýndýk Köyü Merkez Mahallesi ve Ballýpýnar, Kepçeli, Küçükalan Mahallesi tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Çay Mahallesindeki müþteriler tarihinde saatleri arasýnda: Osmancýk ilçesine baðlý Þenyurt Mahallesi Daniþment Gazi Caddesi, Ýmamhatip Lisesi Arkasý ve Ömer Derindere Bulvarýnýn bir kýsmý tarihinde saatleri arasýnda: Çomar Barajý civarýna ve Ted Koleji, Samanyolu Koleji, Belediye Sosyal Tesisleri'ne." MECÝTÖZÜ ÖZ BÖLGESÝ KÖYLERÝ VE HAVALÝSÝ TOPLUMSAL KALKINDIRMA DERNEÐÝ Yönetim kurulumuzun almýþ olduðu karara istinaden derneðimizin 3 yýlda yapýlmasý gereken Olaðan Genel Kurul Toplantýsýnýn Yönetim kurulumuzun tarih ve 44 sayýlý kararýna istinaden Pazar günü saat 14,00 de Derneðin adresin adresinde yapýlmasýna, çoðunluk saðlanamadýðý takdirde bir hafta sonra ayný gün ve ayný saatte ayný adreste yapýlmasýna aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanmasýna karar verilmiþtir. Dernek üyelerine duyurulur. GÜNDEM MADDELERÝ 1 -Açýlýþ ve Yoklama 2-Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasý, 3-Divan Heyetinin Seçimi, yýllarý Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmasý, aklanmasý yýllarý Denetim raporlarýnýn okunmasý aklanmasý yýllarý blancolarýmn nun okunmasý aklanmasý yýllarý Tahmini bütçenin okunmasý aklanmasý. 8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurulunun Seçimi, 9- Dilek ve Temenniler, 10-Kapanýþ Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Kurt Bahçelievler MTAL'den engellilere jest Ýstiklal Ýlkokulu öðrenci veli ve öðretmenleri Son Mektup filmini izlediler. Okuldan yapýlan açýklamada Çanakkale savaþlarýnýn konu alýndýðý filme ulaþým için araç saðlayan Belediyeye teþekkür edildi. Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öðrenci ve öðretmenleri Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. "Hep Birlikte Engel Tanýmýyoruz" projesi kapsamýnda Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezini ziyaret eden Grafik - Fotoðraf Alaný öðrencileri engelli bireyleri tanýma ve kaynaþma saðlamak amacýyla fotoðraf çekimi yaptýlar. Okuldan ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamada, "Öðrencilerimizin toplumda yaþayan hayatýn içinde var olan, engelengelleme - engellilik konusunda duyarlýlýklarýnýn geliþmesine katký saðlanmak istenmiþtir. Öðrencilerimizin engellilerin toplumda sürekli kesintiye uðramadan kaynaþmalarý ve iþ alanlarýnda sosyal mekanlarda her zaman var olmalarýna yardýmcý olmak gerektiðine deðinildi. Öðrencilerimizin engelli bireylerle vakit geçirerek iletiþim kurmalarý bunun hayatýmýzda hep var olmasýnýn devamlýlýðý istendi. Her zaman arkadaþlýk dostluk paylaþýmlarýmýzý güçlendirmemiz gerektiðine vurgu yapýldý. Engelli öðrencilerin atölyelerinde gruplara ayrýlarak paylaþýmlarda bulunuldu. Grafik - Fotoðraf Alaný öðrencileri öðrencilerle fotoðraf çekim deneyimleri yaþadýlar" denildi. Ýstiklal Ýlkokulu Son Mektup'u izledi

7 7 Hititler TBMM'de Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Çorum Boðazkale Kaymakamlýðý ve Belediye Baþkanlýðý koordinesinde "Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya" sloganýyla Turizm Haftasý etkinlikleri öncesinde Baþkent Ankara'yý Hattuþa'ya davet etmek üzere Ankara'ya gelen Hattuþa heyeti, Meclis'te TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, CHP Genel Baþkan Kemal Kýlýçdaroðlu, AK Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý, MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural ile görüþtü. TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut, Hattuþa heyeti, "Demokrasinin kalbi, özgürlüklerin merkezi, halk iradesinin hayat bulduðu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hoþ geldiniz" sözleriyle karþýladý. Salim Uslu'nun basýn bürosunda yapýlan açýklamada ziyaretler hakkýnda bilgi verildi. Sadýk Yakut yaptýðý konuþmada, "Þahsým ve TBMM adýna böyle bir seçkin heyetle, içerisinde öðrencilerimizin bulunduðu güzide bir toplulukla Meclis çatýsý altýnda birlikte olmaktan duyduðum mutluluðu sizlerle paylaþýyorum, hepinizi saygýyla selamlýyorum" dedi. Sadýk Yakut, binlerce yýllýk tarihi olan, Çorum'un ev sahipliðini yaptýðý dünya kültür mirasý Hitit medeniyetinin baþkenti Hattuþa, þimdiki adýyla Boðazköy ve Boðazkale ilçelerinin düzenlediði geziye katkýda bulunan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya teþekkür etti. Gezi programlarýnýn önemli etkinlikler olduðuna dikkat çeken Yakut, okul gezileriyle sýnýfýn yüklü ders yükünden kurtularak doðrudan bilgi ve tecrübeye ulaþýldýðýný, birden çok duyu organýna hitap ettiði için de saðlam ve kalýcý bilgiler edinildiðini belirtti. Eðitimin kiþilere bilgi yükleme yerine onlarý hayata hazýrlamasý gerektiðini ifade eden Yakut, "Eðitim yoluyla yaþanýlarak kazanýlan kabiliyetler olmaksýzýn insanlarýn verimli ve yenilikçi olmalarý da mümkün deðildir" þeklinde konuþtu. Eðitimli insanlarýn hayatlarýna yön vermede daha yüksek imkanlara sahip olduðunun altýný çizen Yakut þunlarý kaydetti: "Boðazkale Kaymakamlýðýnýn ve Belediye Baþkanlýðýnýn himayesinde 'Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya' sloganýyla düzenlediðiniz gezinin sizler için iyi bir fýrsat olacaðý kanaatini taþýmaktayým. Baþkent Ankara'yý da Hattuþa'ya davet etmek için ziyaretler yapýlmasý planýnýzý çok anlamlý buluyorum. Milletimizin ahlaki ve kültürel yönden deðerler sistemi sürekliliðinin saðlanmasý ve her alanda küresel rekabette baþarýlý olmanýn yolu eðitimcilerin üretkenliklerine ve üstün çalýþmalarýna baðlýdýr. Öðrencileri hayata hazýrlarken okuyan, düþünen, yorumlayan ve yeni fikirlere açýk bireyler olarak yetiþtirilmeleri köklü bir birikime sahip Türk gençlerine geleceði daha iyi þekillendirmelerini saðlayacak bir tarihi bilinç kazandýracaktýr." Heyet daha sonra MHP Grup Baþkanvekili Oktay Vural'ý ziyaret etti. TBMM Ýdare Amiri ve Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Uslu, Hattuþa'nýn tarihi mirasýný ortaya çýkarmak ve turizm potansiyelini deðerlendirmek için çaba harcadýklarýný dile getirdi. Hititler'in dünyadaki ilk yazýlý barýþ antlaþmasýna taraf olduðunu kaydeden Uslu, medeniyet kültürüne sahip Hattuþa'nýn adýnýn Boðazkale olarak deðiþtirildiðini, ancak Efes ve Bergama gibi kendi adýnýn geri verilmesinin önem taþýdýðýný belirtti. MHP Grup Baþkanvekili Vural da Anadolu'yu Türkler'in vatan yaptýðýný ve Türk-Ýslam medeniyetinin hakim olduðunu ifade ederek, "Milletimiz medeniyetleri yok eden deðil, medeniyet inþa eden millet olmuþtur. Tarihi mirasa sahip çýkarak, bu medeniyetin kaynaklarýný insanlýða iletmeliyiz" diye konuþtu. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, ziyaret anýsýna Vural'a, Hattuþa'daki aslanlý kapýyý temsil eden bölgeye has taþtan yapýlmýþ isimlik ve Çorum Leblebisi hediye etti. Heyet daha sonra AK Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý ile görüþtü. Bostancý yaptýðý konuþmada, "Ýnsanlýða iliþkin bir genel perspektif kazanabilmek, bütün bunlara iliþkin bilgi birikimi görme üzerine olabilir. Ben de Hattuþa'yý görün diyorum. Bütün bunlar siyasete iliþkindir. Siyasetin dýþýnda bir alan yok. Siyaset, çok temel bir motivasyondur, toplumlarýn geleceðe iliþkin kurgulanmasýnda, farklýlýklarýn yeniden üretilmesinde en temel unsurdur. Siyasetin olmadýðý bir alan yok. Bilimin, arkeolojinin, modanýn içinde de siyaset vardýr. Soylu siyaset var, soysuz siyaset var. insanlarýn hayrýna iþler de siyaset üzerinden geliþiyor, hayýrsýz iþler de... Ýnsanýn kendi tarihiyle, geçmiþiyle bað kurmasýný saðlamak, buna iliþkin kültür medeniyeti havzalarýný bugünün kuþaklarýna intikal ettirmek, bunun yollarýný açmak soylu siyasetin iþlerinden biridir. Bunu kim yaparsa... Biz þimdi yapma iddiasýyla varýz" diye konuþtu. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Uslu da yaptýðý konuþmada, Anadolu coðrafyasýnda yaþayan her medeniyete sahip çýktýklarýný ve hepsinin mirasçýsý olduklarýný belirterek, medeniyetlerin yaþamasý, yaþatýlmasý ve gelecek kuþaklara taþýnmasý konusunda tarihsel sorumluluklarý olduðuna inandýklarýný dile getirdi. Boðazkale isminin "Hattuþa" olarak deðiþtirilmesinin, ilçenin turizm potansiyelini ortaya çýkarmasý açýsýndan büyük önem taþýdýðýný savunan Uslu, bunu ideolojik, simgeler ve sembollerle tartýþmanýn yararý olmadýðýný kaydetti. Uslu, "Hepimiz konuyu Çorum'un kültür davasý olarak görüyoruz. Bunu siyaset üstü, ortak mesele olarak görüp takým halinde çalýþýyoruz. Aslýmýzý, neslimizi Hititler'de aramak derdimiz, gayretimiz yok. Bu coðrafyadaki bütün medeniyetlerin hepsi geçmiþimizdir ve bu topraklara aittir. Hepsini birden sahiplenmek, kucaklamak gibi engin bir anlayýþa sahibiz. Medeniyetler arasýnda ayrým yapmak, birini öncelemek, diðerini ötelemek gibi bir derdimiz de olamaz, olmamalýdýr. Aksi halde bu tarihi mirasý reddeden bir konuma düþmüþ oluruz ki hiç de þýk olmaz. Hitit medeniyetinin bu coðrafya için çok önemli olduðunu düþünüyorum. Peri bacalarýndan çok daha önemli sayýlabilecek bir tarihi mirasýmýz var. Bu konuda yeterince konaklama imkanýmýz yok, turizm teþviklerinden yeteri kadar istifade ettiðimiz söylenemez. Tüm bunlarýn çözümü siyasetten geçiyor" dedi. Uslu'nun "yeni dönemde Hattuþa ismine dönülmesi konusunda desteðinize ihtiyacýmýz var" sözlerine karþýlýk Bostancý, "Ýnþallah gelecek dönemde de bu yönde önemli adým olarak oraya Hattuþa ismi konulur. Böylelikle uluslararasý literatürü takip edenler, Hattuþa'nýn nerede olduðunu nokta atýþýyla bulabilir" karþýlýðýný verdi. Hattuþa heyetini daha sonra CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu makamýnda kabul etti. Kýlýçdaroðlu kabulde yaptýðý konuþmada, Çorum'un aydýnlýk bir kent olduðunu söyleyerek, Çorum'un görkemli bir tarihi olduðunu söyledi. Çorum'un tarihinin yeteri kadar Türkiye'ye ve dünyaya anlatýldýðý kanýsýnda olmadýðýný dile getiren Kýlýçdaroðlu, "Bu kadar önemli bir tarihin bizim gizlememiz doðru deðil. Bu tarihi tanýtmamýz gerekiyor" dedi. Hitit Üniversitesi'nin Hattuþa'nýn tanýtýmý için faydalý iþler yapacaðýna inandýðýný belirten Kýlýçdaroðlu, üniversitenin konu hakkýnda bilimsel yayýnlar yaparak, konferanslar düzenleyerek ve tarihçileri davet ederek bilinmeyen pek çok þeyi gün yüzüne çýkaracaðýný söyledi. Müzecilik konusunda Çorum'un çok zengin olduðunu ifade eden Kýlýçdaroðlu, Çorum Müzesi'ni daha iyi hali getirilmesini gerektiðini söyleyerek, "Çorum'da bu tarih iþin ustalarý tarafýndan bir müzede sergilenirse dünyanýn en önemli müzelerinden biri olacaktýr" diye konuþtu. Kýlýçdaroðlu, "Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile bizim dostluðumuz çok eskilere dayanýr. Kendisi Hak-Ýþ Genel Baþkanýyken bende Sosyal Sigortalar Kurumunda Genel Müdürüydüm. Zaman zaman bir araya gelir Genel Kurullarýna katýlýrdým. Þuan farklý partilerde siyaset yapýyoruz ama dostluðumuz devam ediyor. Bugün bizleri ziyaret etmenizden dolayý memnun oldum" dedi. Meclis'te siyasi parti gruplarýný ziyaret ettikten sonra Hattuþa heyetiyle görüþen Uslu, Hitit medeniyeti ve Hattuþa'nýn tanýtýlmasý için yoðun mesai harcadýklarýný ifade etti. Boðazkale'nin büyük bir medeniyetin baþkenti olduðunu anlatan Uslu, ilçenin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilmesi konusunda genel kabul olduðunu kaydetti. Uslu, konunun kamuoyunda olgunlaþmasýndan itibaren yeni Boðazkale'nin adýnýn Hattuþa olarak deðiþtirilebileceðini söyledi. Çorum Milletvekili Salim Uslu, Ortaköy'ün adýnýn da eski adý olan Þapinuva olarak deðiþmesi gerektiðini dile getirdi. Çorum açýk hava müzesinin geliþtirilmesi ve tanýtýmý için devletin daha fazla ilgi ve katkýsýna ihtiyaç olduðunu belirten Uslu, bölgeye ait deðiþik yerlerdeki tarihi eserlerin yerinde sergilenmesi gerektiðini vurguladý. Uslu, "Hitit Aslaný Irak'ta Babil Kalesinde. Ýnþallah zarar görmemiþtir. Bunlarýn yerinde teþhir edilmesi son derece önemli. Diðer müzelerde imitasyonlarý olabilir. Nasýl gül dalýnda güzelse, tarih de yerinde güzeldir" diye konuþtu. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Hattuþa'nýn tanýtýmý ve hak ettiði deðeri görmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini söylediler. Boðazkale Heyetinde þu isimler yer aldý: Kaymakam Osman Aydoðan, Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu, Ýl Genel Meclis Üyesi Abdullah Meteoðlu Vakýf Müdürü, Vakýf Müdürü Þahin Þeker, Müze Arkeoloðu Tahir Aksekili, Yrd. Doç.Dr. Özlem Sir Gavaz, Nihal Gökçe, Öðretmenler Erdal Þahin, Zeynep Kurt,Demet Buharalý ve öðrenciler Semih Yaþar Çizikci, Emre Doðdu, Emre Çimen, Canan Arslantaþ, Atahan Alaca, Burcu Atmaca, Sezer Özder, Cihan Kaçmaz, Ayþe Üke, Fatih Mehmet Er.

8 YAÞAM 8 Ocaðým Söndü Gurbette çalýþan iki Karadenizliden biri izinden dönmüþ, hemþerisine memleketten haberler veriyordu : -Memlekette kar yaðdý, kurtlar çakallar köye kadar indi, dedi. Bunun üzerine arkadaþý:-bir zarar verdiler mi? -Sizin çilli horozu çakal kaptý.-peçi Karabaþ nerede Kelime Avý imuþ?-eþek Karabaþa tekme atarak öldirmuþ.-eþek deðirmenda deðul miydu?- Deðirmenden babanýn tabutunu cetirmiþdu. -Uy, babam öldi mu? -Öldü ya. Ananýn ölümüne dayanamadu da..-ah anam ah! O da mu öldi?-eviniz yanarken kurtaramaduk.-uyy desene ocaðum söndü... Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Diþ doktorlarý hastalara Eðitim vermeli Modern diþhekimliðinde artýk, çürüklerin oluþmasýný bekleyip sonra müdahele etmek son derece ilkel bir anlayýþ olarak kabul ediliyor. Saðlam bir mineyi zarar görmeden koruma altýna almak gerçek koruyucu diþ hekimliðidir. Diþ Hekimi Sonay Gökhan, modern diþ hekimliðinin yeni ve önleyici tedavilerini anlattý. DÝÞ HEKÝMLERÝ HASTAYA EÐÝTÝM VERMELÝ Günümüzün modern hekimlik anlayýþý her zaman mevcut saðlýðýn korunmasý yönündedir. Pek çok hastalýk uygun koruyucu önlemlerle daha baþlamadan ortadan kaldýrýlabilir. Diþ hekimliðinde de bu anlayýþ hakim olmaya baþladý. Dünyada en sýk görülen dental problem olan diþ çürüðü erken yaþlarda alýnabilecek bazý önlemlerle engellenebilir. Bunun dýþýnda tüm hastalarda yapýlacak periyodik kontroller bir çok diþ eti hastalýðýný baþtan önleyebilir. Tüm bunlarýn yanýnda hastanýn bu sürece katýlmasý en önemli unsurdur. Hastalarýn aðýz bakýmý konusunda eðitilmeleri en önemli koruyucu tedavilerden biridir. Bu eðitim hekim tarafýndan uygulamalý olarak modeller üzerinde ya da direkt hasta üzerinde yapýlabilir. Hastaya en uygun görsel araçlar saðlanarak aðýz diþ saðlýðý bilinci arttýrýlabilir. Hastalarýn aðýz diþ saðlýðý bilinci arttýkça yaþam kalitesi daha da artacaktýr. FLOR UYGULAMALARI DÝÞ ÇÜRÜMELERÝNÝ AZALTIYOR Diþ hekimi tarafýndan klinikte uygulanan topikal flor uygulamalarý sayesinde diþ çürüklerinde azýmsanmayacak oranda bir azalma olmaktadýr. Bu uygulamalar flor içeren jel, solusyon ve bir takým dental materyallerle mümkün olmaktadýr. PERÝYODÝK KONTROLLER ÝHMAL EDÝLMEMELÝ Rutin kontroller sayesinde (genellikle 6 ayda bir kez) hem oral hijyen takibi yapýlabilmekte hem de olasý sorunlar henüz baþlangýç aþamasýnda iken yakalanabilmektedir. Erken çürük teþhisinde bugün gelinen son nokta lazer ile çürük tespitidir. Röntgenle izlenemeyen yada gözle görülemeyen çürükleri dahi ayýrt etme yeteneðine sahip olan bu cihaz klasik muayene metotlarýyla kýyaslandýðýnda çok baþarýlýdýr. Ayrýca ilk randevuda muayeneden önce çekilen panoramik röntgenlerin de erken teþhiste büyük katkýlarý olmaktadýr. DENGELÝ BESLENMENÝN ÇÜRÜKLE NE ÝLGÝSÝ VAR DEMEYÝN Dengeli beslenmenin çürüklerle direkt olarak ilgisi vardýr. Dengeli beslenme büyüme ve geliþim için gerekli gýdalarýn alýnmasý demektir. Peki alýnan gýdalarýn çeþidi ve alýnma sýklýðý nasýl olmalýdýr? Çocuklarýn beslenme alýþkanlýklarý takip edilmeli ve çocuðun hangi sýklýkla neler yediði saptanmalýdýr. Karbonhidratlardan zengin besinleri ana öðünlerle birlikte tüketmek ve ara öðünlerde bu tarz besinler (pasta, patates, cips, çikolata, þeker,bisküvi) tüketmemek çürük geliþimi açýsýndan çok önemli bir yarar saðlayacaktýr. Örneðin; bir paket çikolatayý 1 er saat ara ile 5 seferde yemek yerine öðle yemeðinden sonra tüm paketi birden yemek daha az zararlýdýr. GENETÝK OLARAK ÇÜRÜPE YATKINLIKTA KORUYUCU TEDAVÝ Fissür örtücüler çürük geliþmeden çürüðe karþý diþi koruma altýna almayý hedefleyen önleyici tedavi þeklidir. Yapýlan araþtýrmalar çürüklerin %90 oranýnda büyük azý diþlerinin çiðneyici yüzeylerinde geliþtiðini göstermektedir Büyük azý diþleri aðýzda görüldüðü ilk aylarda henüz tam anlamýyla kalsifiye olmamýþlardýr(sertleþmemiþlerdir) ve çürüðe yatkýndýrlar.fissür örtücüler ile bu diþlerin çiðneyici yüzeylerindeki girinti ve çýkýntýlar doldurularak buralarda gýda birikmesi ve bu nedenle çürük geliþmesi riski çok büyük oranda önlenebilmektedir. Özellikle de ailesel olarak çürüðe yatkýn olan bireylerde bu tedaviler çok gerekli görülmektedir. ERKEN KAYBEDÝLEN SÜT DÝÞLERÝ ÝÇÝN YER TUTUCULAR Herhangi bir nedenden dolayý erken kaybedilmiþ süt diþlerinin yerlerini korumak için yapýlan hareketli yada sabit apareylere yer tutucu denir. Süt diþlerinin erken kaybedilmesi fonksiyon ve estetik sýkýntýlarýn yanýnda bir takým geliþimsel sorunlara da neden olmaktadýr. Süt diþleri sürecek olan daimi diþler için rehberlik etmektedir eðer zamanýndan önce kaybedilirlerse daimi diþler rast gele bir biçimde sürecek ve çapraþýklýklar oluþacaktýr. Bu nedenle periyodik kontroller ihmal edilmeden karýþýk diþlenme dönemindeki ilk okul çocuklarýnda geliþim ve çürük takibi çok sýký tutulmalýdýr. Dizi 19:55 Diriliþ Ertuðrul Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman Þah ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep e gitmeyi önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah ýn kararýný beklemektedir: Halep e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.oyuncular : Engin Altan Düzyatan, Kaan Taþaner, Hülya Darcan, Serdar Gökhan, Esra Bilgiç, Didem Balçýn Yönetmen : Metin Günay Sinema 20:00 Yýlanlarýn Öcü Necip in vasiyetinde Þerife ye de yer vermesi tüm dengeleri deðiþtirmiþtir. Kamuran, Elif e karþý güçlü olmak için Þerife yi ve bebeði kabullenecek midir? Bayram ýn ise hapishaneden çýkýþý için hiç umut olmamasýnýn yanýnda, Kamuran ona içeride de rahat vermez. Fatma ne kadar uðraþsa da onun masumiyetini ispat edecek hiçbir delil bulamýyordur. Ondan hala vazgeçmeyen Kamuran, Bayram ý çýkarmak için Fatma ya tehlikeli bir teklifte bulunur. Fatma, Bayram ý içeriden çýkarmak için bu teklifi kabul edecek midir? 21:45 Sinema Karanlýk Gerçek Dünya çapýnda nüfuzu olan bir þirkette çalýþan bir adam, çalýþtýðý kurumun Güney Amerika da bir köyde gerçekleþtirdiði katliamý öðrenir. Bu katliamý ortaya çýkarmak için eski bir CIA ajanýndan yardým ister. Artýk vicdanýný rahatlatmak zorundadýr ve bu katliamý ortaya çýkarmak için bir dizi plan yapar.oyuncular : Andy Garcia, Kim Coates, Deborah Kara Unger, Lloyd Adams Yönetmen : Damian Lee Alp Arslan Büyük Selçuklu Devleti'nin kurucularýndan Horasan Valisi Çaðrý Beyin oðlu ve Selçuklu Sultaný Tuðrul Bey in yeðeni olan Alp Arslan, bu devletin kuruluþ dönemindeki güç koþullarda yetiþti. Doðum tarihini çeþitli kaynaklar 1029 ile 1032 yýllarý arasýnda gösterir. Tarih yazarlarýnýn çok yiðit bir savaþcý olarak tanýmladýklarý hükümdar çok küçük yaþta ata binip ok atmayý öðrendi. Ýlk gençlik yýllarýnda arkadaþlarýndan oluþan kendi birliðiyle katýldýðý Dandanakan vb. savaþlardaki baþarýsýyla dikkati çekti ve babasýnýn ölümünden sonra Horasan valiliðini üstlendi. Tuðrul Bey 1063 de ölünce Selçuklu ülkesinde taht kavgalarý baþladý. Oðlu olmayan Tuðrul Bey, vasiyetinde Çaðrý Bey'in oðullarýndan Süleymanýn tahta geçmesini vasiyet etmiþti. Selçuklu veziri Amid ül-mülk bu vasiyeti yerine getirdi ve Rey kentinde Süleyman'ý sultan olarak tahta çýkardý. Ancak Çaðrý Bey'in öteki oðlu Alp Arslan ve Arslan Yabgunun oðlu Kutalmýþ ile bazý emir ve þehzadeler Süleyman'ýn sultanlýðýný tanýmadýlar. Kazvin þehrinde Alp Arslan adýna hutbe okundu. Kutalmýþ'ýn Rey önüne gelerek þehri kuþatmasý üzerine, vezir Amid-ül Mülk, Alp Arslan'dan yardým istediði gibi, hutbeyi de onun adýna okuttu. Kutalmýþ ise, Alp Arslan ile yaptýðý Dameðan yakýnlarýndaki savaþta hayatýný kaybetti. Alp Arslan Rey þehrinde Selçuklu Devleti tahtýna çýktý. Daha sonra Amid ül-mülk'ü azlederek, yerine Nizamülmülk'ü tayin etti.[1] Ýlk seferini Gürcistan ve Doðu Anadolu'ya yaptý. Bu seferde oðlu Melikþah ve veziri Nizamülmülk de bulunuyordu. Bizans'ýn elinde bulunan Kars ve Ani bölgesine kadar ilerleyerek buralarý ele geçirdi. Bu fethi neticesinde Abbasi Halifesi Kaim bi-emrillah, Sultan'a "Ebu'- Feth" (Fetihlerin babasý) lakabýný vermiþtir (1064). ÇÖKERTME Malzemeler 400 gr. Dana Kontrfile 8 Orta Boy Patates Kýzartmak Ýçin Sývý Yað 2 Çay KaþýðýKarabiber 2 Çay Kaþýðý Kimyon 2 Çay Kaþýðý Kýrmýzýbiber 400 gr Süzme Yoðurt 6 Diþ Sarmisak 100 gr Tereyaðý Tuz Yemeðin Tarifi Sarmýsaklarý dövün. ve süzme yoðurt ile karýþtýrýn. Patatesleri soyup yýkadýktan sonra kurulayýn. Rendeleyip kýzgýn yaðda kýzartýn ve kevgirle alýn. Geniþ bir servis tabaðýna yayýn. Üzerine süzme yoðurdu dökün. Sen, akýllý bir kiþinin gölgesine kaç ki, Gizli gizli savaþan düþmandan kurtulasýn Hz.Mevlana Tavada tereyaðýný eritip tuz ilave ederek ýlýk bir ortamda bekletin. Etleri kömür ýzgarasýnda piþirin. Çubuk þeklinde kesip ýlýk tereyaðýnda baharatlarla birlikte 8-10 dakika piþirin. Etleri süzme yoðurdun üzerine yerleþtirin.tabaðý turp, yeþil biber ve domates ile süsleyip sýcak olarak servis yapýn. 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:45 Karanlýk Gerçek 21:45 Kýrmýzý Baþlýklý Kýz ve Kurt Adam 23:40 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:45 Elif 20:45 Kutsal Damacana 22:30 Maceraya Devam 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:30 Direkt Temas 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Diriliþ Ertuðrul 23:15 Gündem Ötesi 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Sungurlar 23:00 Ayna

9 9 Bir yýl yetecek su rezervimiz var Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi'nin sahip olduðu su rezervinin bir yýl yetecek miktarda olduðunu açýkladý. Yaklaþýk 2 ay önce 55 günlük içme suyu var açýklamasýnýn, kamuoyunda bazý zihin bulanýklýklarýna neden olduðunu ve bunu düzeltmek için mevcut durumla ilgili açýklama gereði hissettiðini kaydeden Külcü, hali hazýrda barajlarda 7,5 milyon metreküp içme suyu bulunduðunu, ayrýca mevcut yeraltý kaynaklarýndan da günlük su ihtiyacýnýn % 60'ýný karþýladýklarýný anlatarak, "Tüm kaynaklarý esas aldýðýmýzda toplam bir yýl yetecek içme suyumuz mevcuttur. Koçhisar Barajý'nýn proje ihalesi gerçekleþtirildi, inþaat ihalesi de tamamlanýp çalýþmalar bitirildiðinde su rezervlerimiz daha da büyüyecek" dedi. Bahadýr YÜCEL MHP'li aday adaylarýndan TSO'ya ziyaret Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum Milletvekili aday adaylarý Döndü Akkaþoðlu ve Haber-Ýþ Sendikasý eski Genel Baþkaný Ali Akcan, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ziyaret ederek, çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler. Ziyaretinde açýklamalarda bulunan Döndü Akkaþoðlu, "Caným gibi sevdiðim ülkem ve memleketim Çorum`un her bir ilçesi, her bir insaný için düþündüklerimi yaþama koymak üzere, 2015 Haziran seçimlerinde MHP`den milletvekili aday adayý olmaya Allah'ýn inayeti, halkýmýzýn ve partimizin teveccühüyle talip olmak istiyorum" dedi. TSO'dan ziyaretler hakkýnda yapýlan açýklamaya göre 28 yýllýk eðitimcilik hayatýnda toplumsal olgularla ilgilendiðini ifade eden Akkaþoðlu, MHP'nin her zaman içerisinde yer aldýðýný belirterek "Partimiz MHP'nin siyaset ilkelerini benimsemiþ olarak beni siyaset alanýnda göreceksiniz. Ýnsanýmýzýn içine düþtüðü ve geçmiþ dönemlerde yeterli hizmet almamýþ ilimizin; iktisadi, ekonomik, kiþisel ve kültürel alanýnda beni bir savaþçý olarak görecek, umutlarýnýzý hep diri tutmak için mücadele edeceðim" diye konuþtu. MHP Milletvekili aday adayý Ali Akcan da, nasip olur da milletvekili seçilirse, iline ve ülkesine katký saðlayacaðýna inandýðýný söyledi. 23 yýllýk sendikacýlýk tecrübesi ile milletvekilliðine aday adayý olduðunu ifade eden Akcan, Çorum'dan ayrý yaþamýþ olmasýna raðmen her zaman Çorum'un ve Çorumlularýn sorunlarýyla ilgilendiðini aktardý. Ülkede ciddi manada ekonomik ve siyasi sorunlarla karþý karþýya olunduðunu ifade eden Akcan, "Türkiye'nin yaþadýðý bu yýkým sürecini durdurabilecek tek güç, Milliyetçi Hareket Partisi'nin devletini ve milletini seven, inançlý kadrolarýdýr" þeklinde konuþtu YILI 15 KISIM LABORATUVAR SARF KAN GRUP KARTLARI VE ANDROLOJÝ, EMBRÝYOLOJÝ SARF MALZEME ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 2015 YILI 15 KISIM LABORATUVAR SARF KAN GRUP KARTLARI VE ANDROLOJÝ, EMBRÝYOLOJÝ SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2015/ Ýdarenin a) Adresi : Gülabibey Mah.Millet 1.Sok.No:37 ÇORUM MERKEZ/ ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 35 KALEM LABORATUVAR SARF KAN GRUP KARTLARI VE ANDROLOJÝ, EMBRÝYOLOJÝ SARF MALZEME ALIMI Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : 1-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi 2- Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 3-Alaca Devlet Hastanesi 4-Sungurlu Devlet Hastanesi 5-Osmancýk Devlet Hastanesi 6-Bayat Devlet Hastanesi 7-Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi c) Teslim tarihi : 1-Sözleþmenin imzalandýðýnýn, idare tarafýndan yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiði adrese yapýlacak iþe baþlama talimatýnýn tebliðinden itibaren iþe baþlanacak ve tarihine kadar 60 günlük (2 aylýk ) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda teslimat yapýlacaktýr. Ýþin süresi 305 takvim günüdür. Ýþe baþlama tarihi ; iþi bitirme tarihi tir. Mücbir veya sair sebeplerle ihale sürecinin, uzamasý nedeniyle öngörülen tarihte iþe baþlanýlamamasý halinde, Ýdare tarafýndan yeni tarihler yükleniciye bildirilir. 2- Malzemeler Saðlýk Tesislerimizin yazýlý isteðine göre (60 günlük (2 aylýk) stoklarda yapýlan talepler doðrultusunda) verilen sipariþe müteakip (faks vs.) en geç 10 gün içinde teslim edilecektir. Saðlýk Tesislerimizin ihtiyacýna göre daha erken veya daha geç belirtilen orandan daha fazla veya daha eksik ahnabilir.3- Mal teslimi sözleþmede belirtilen miktarlarda, her bir kurum Ambarýna/Eczanesine (1-Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 2-Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 3-Alaca Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 4- Sungurlu Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 5-Osmancýk Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 6-Bayat Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi, 7-Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi Ambarý/Eczanesi ayrý ayrý teslim edilecek ve her kuruma ayrý fatura kesilecektir. Her Saðlýk Tesisi muayene kabul iþlemlerini kendi bünyesinde oluþturacaðý muayene kabul komisyonunca yapacaktýr. 4-Son kullanma tarihine 3 ay kalan malzemeler firmaya haber verildiðinde malzeme ne kadar kalýrsa kalsýn 15 gün içerisinde yenisi ile deðiþtirilecektir. 5- Týbbi malzemeler orijinal ambalajlarýnda olacak, malzeme bitimine kadar ambalaj içerisinden eksik ve bozuk çýkan miktarlar en geç bir ay içerisinde yüklenici firma tarafýndan tamamlanacaktýr.6-týbbi malzemelerin kesin kabulü yapýldýktan sonra (kullanma süresi içinde) kullanýlamaz olduðu tespit edildiðinde yüklenici firma kendisine haber veriliþinden itibaren en geç 15 gün içerisinde malzemeyi deðiþtirecektir.7-kurumlarýn Ambarýna/Eczanesine kadar olan nakliye ve hamaliye yükleniciye aittir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu (Gülabibey Mah. Cemilbey Cad. No:81 ÇORUM) b) Tarihi ve saati : :00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait _ olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýþ deneyimini gösteren belgeler: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a)ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler ise þunlardýr: a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu,c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi,d) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi,e) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler Satýþ sonrasý servis, bakým ve onanma iliþkin belgeler: 14.KISIM ÝÇÝN;1) Kitlerin kullanýldýðý cihazlar ve gereçler yedek parçalarda dahil sözleþme süresince ücretsiz olarak garantili olacaktýr. 2) Firma teklifinde Teknik servis saðlayacak alt yapýya sahip olduðunu belgelemelidir Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)-ýstekliler, teklif ettikleri ürünlerin T.C. Ýlaç ve Týbbý Cihaz Ulusal Bilgi Bakasý'na (TÝTUBB) kayýtlý olduðunu gösterir Barkot numaralan, marka, ambalaj þekli ve ambalajdaki miktarlarýný Birim Fiyat Teklif Cetveli ya da ekli bir cetvelde belirteceklerdir. b)-teklif edilen ürünler Saðlýk Bakanlýðýnca onaylý olacaktýr. c)-aday veya istekliler teklif edilen ürününün imalatçý veya ithalatçýsý (tedarikçi firma) olmadýðý durumlarda, ürünün tedarikçi firmasýnýn bayii olduðuna dair TÝTUBB'a kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeleri teklifleri ile birlikte sunacaklardýr. d)titubb kayýt zorunluluðu olmayan (barkodsuz) ürünlerin kapsam dýþý olduðunu gösteren belgelerini ve bu ürünleri satmaya yetkili temsilci veya yetkili satýcý olduðunu gösteren belgeleri tekliflerine ekleyeceklerdir, e)- a,b,c,d maddelerinde istenen belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.fj-ýstekliler Ýhale Bildirim Yazýlýmý (EKAP ÝÇÝN HAZIRLANAN) ile hazýrlayacaklarý (KÝK uzantýlý XML dosyasý) tekliflerini CD þeklinde ihale dosyasýna koyacaklardýr Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplan ve açýklamalarý içeren doküman: 1-Kitlerin ve cihazlarýn týbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceði orijinal gerekli tüm teknik dokümanlar teklifle beraber verilecektir.2-firmalar teklif ettikleri kit ve cihazlarýn Menþei'leri hakkýnda bilgi verip, belgelendireceklerdir. Kitlerin hangi prensiple çalýþtýðýný, kaç test'lik ambalajlarda olduðunu ve üretici firma isimlerini açýk olarak belirteceklerdir.3-teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi: Firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " marka...model...cihazý ve kitleri teklifimizin Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi" baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda herhangi bir farklýlýk bulunursa firma ihale dýþý býrakýlacaktýr. Teknik Þartnameye Uygunluk Belgesi hazýrlamayan ve þartnamede istenilen teknik özellikleri saðlamayan firma teklifleri reddedilecektir.4-ýstekliler Sözleþme süresi içinde bitmeyen kitler için tarihine kadar cihazlarýn hastanemizde kalacaðýný belirten belgeyi teklif dosyasýnda sunucaklardýr.5-teklif edilen cihazlarýn sözleþme süresi sonunda 10 (on) yaþýný geçmemiþ olduðunu, yaþýný, imalat tarihini ve seri numarasýný gösteren belge teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Ancak teklif edilen cihazlarýn sýfýr cihaz olmasý durumunda cihazýn yaþý, imalat tarihi ve seri numarasýnýn belirtilmesine gerek olmayýp, teklif edilen cihazýn sýfýr cihaz olduðuna dair belge teklif dosyasýnda sunulacaktýr.6-ýhale Komisyonu teklif deðerlendirme aþamasýnda demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon teklifi uygun görülen l.en avantajlý firmadan baþlamak üzere yapýlacak olup, demonstrasyon ile ilgili her türlü gider, zarar-ziyan ve oluþabilecek hasar ve kazalardan firma sorumlu olacaktýr. Demonstrasyon, Komisyonun belirlemiþ olduðu süre ve yerde yapýlacaktýr.7-söz konusu belgeleri teklifle birlikte sunmayan firmalarýn teklifleri deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. 8-Teklif verilen kalemlere ait Teknik Þartnamede belirtilen (adet/metre/paket) kadar numune getirilecektir. Teknik Þartnamede numune belirtilmeyen kalemlere ait ise en az 1 'er adet numune getirilecektir. Her numune paketinin üzerinde, teklif verilen kalemlerin ihale sýra numarasý, firma ismi yazýlýp, bütün numuneler bir torba veya koliye konulacaktýr. Gerektiðinde numune açýlýp kontrol edilerek gerekli testlere tabi tutulacaktýr. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduðu durumlarda istekli firmadan tekrar numune talep edilebilir. Ýhaleye katýlan istekliler bu þartý peþinen kabul etmiþ sayýlýrlar. Numunesi olmayan firmalar deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. 9-Ýstekliler numunelerini ihale gün ve saatine kadar teslim tutanaðý ile Kamu Hastane Birliði Genel Sekreterliði Satýnahna Birimine teslim edilecektir. Numuneler ihale listesinde belirtilen malzemeler ile birebir ayný numune olarak getirilecektir. Numunesi ile birebir ayný olmayan ürünler kabul edilmeyecektir Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Kamu veya Özel sektöre yapýlmýþ her türlü Týbbi Cihaz, Týbbi Alet, Týbbi Sarf Malzeme alýmlarý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin 2., 11., 12.kýsýmlarýnda %1 (Bir +.) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði-Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresinden alýnabilir. Doküman satýn almak için T.C. Halk Bankasý Çorum Þubesi TR iban numaralý hesaba para yatýrýlacaktýr, adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliði Finans-Mali Hizmetler Birimi (Gülabibey Mah. Millet 1. Sok. No:37 ÇORUM) adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn: Resmi ilanlar de

10 10 Arif Ersoy'dan Baþkan Külcü'ye ziyaret Baþsavcý Yurdakul, ÇESOB'u ziyaret etti Kýsa bir süre önce Çorum'a atanan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdakul, ÇESOB'u ziyaret etti.ziyarette ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'la bir süre görüþen Baþsavcý Yurdakul, esnaf teþkilatýný yakýndan tanýma fýrsatý buldu. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Baþsavcý Yurdakul'a görevinde baþarýlar diledi. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Duran Ongu, Ömer Latif Akdað, Necmettin Uzun ve Osman Aþutoðlu ile Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý Baþkaný Adem Çýkýk hazýr bulundu. ÇORDEF'den Çorumlu adaylara destek AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Prof. Dr. Arif Ersoy, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü makamýnda ziyaret ederek, Çorum'a saðladýðý hizmetler nedeniyle teþekkür etti. "Kýsmet olursa bundan sonra birlikte çalýþacaðýz." diyen Ersoy, 7 Haziran seçimlerinin tarihi bir önem taþýdýðýna deðindi. AK Parti yöneticileri ile birlikte gerçekleþtirilen ziyarette konuþan Ersoy, belediyecilik hizmetlerinin siyasetin en zor ve en önemli hizmet noktasý olduðuna deðinerek, kendi dönemine iliþkin anýlarýný paylaþtý. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü de Ersoy'a 8,5 yýllýk baþkanlýk döneminde yaptýðý "Düþ Yakamdan" pazar günü Çorum'da Sinema ve tiyatro sahnelerinin ünlü ismi Cengiz Küçükayvaz Pazar günü Çorumlu hayranlarýyla buluþuyor. Hemþerimiz Mustafa Arýkoðlu'nun yazdýðý "Düþ Yakamdan'' adlý iki perdelik komedi oyunu Pazar günü saat 20.00'da Devlet Tiyatro Salonu'nda tiyatro severlerin beðenisine sunulacak. Çorum Umut Tiyatrosu organizesinde gerçekleþtirilecek olan oyunda Cengiz Küçükayvaz'ýn yanýsýra Züleyha Karyaðdý Küçükayvaz, Tarýk Karyaðdý ve Eray Türk' de rol alacak. Oyunun tam bir aile komedisi olduðunu belirten Çorum Umut Tiyatrosu genel sanat yönetmeni Mustafa Taþkýran özellikle Çorumlu yazar Mustafa Arýkoðlu'nun oyununu Çorumlulara izlettirmekten büyük mutluluk duyacaðýný söyledi. Oyuna yoðun bir hizmetler nedeniyle teþekkür ederek, "Sizlerden devraldýðýmýz bayraðý daha ilerilere götürmek için çalýþýyoruz. Kimse hizmetlerinizi inkar edemez zira bu büyük haksýzlýk olur. Belediye Baþkaný olarak Çorum'a verdiðiniz hizmetler için teþekkür ediyorum." Dedi. AK Parti'ye geliþi ve milletvekilliði aday adaylýðýnýn da hayýrlý olmasýný temenni eden Külcü, Ersoy'a aday adaylýðý ile ilgili baþarý diledi. Bahadýr YÜCEL talep olduðunu ve halihazýrda bilet satýþlarýnýn Þellale Cafe ve Gönülçelen Cafe'de devam ettiðini ifade eden Taþkýran, katkýlarýndan dolayý Kemal Öz Mantý, Gönülçelen Cafe Restaurant, Ýmza Consept, Kayra Halý, Kadifeler, Þellale Cafe, Hanoðlu Konaðý, Þahinler Beyaz Eþya ve Beyoðlu Kebap'a teþekkür etti. 'Haber Arkasý'nda þiir konuþuldu Ýstanbul Çorum Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu AK Parti'nin sivil toplum kuruluþlarýna yönelik temayül yoklamasýnda oy kullandý. ÇORDEF Baþkaný Süleyman Gökçe, yaptýðý açýklamada bütün aday adaylarýný her yönüyle deðerlendirerek seçim yaptýklarýný belirterek öncelikli tercihlerini ise Çorumlu adaylardan yana kullandýklarýný ifade etti. Çorumlu adaylarýn tanýtýlmasý için bir dizi çalýþma yaptýklarýný ifade eden Gökçe "AK Partinin sivil toplum örgütleriyle temayül yapmasý gerçekten demokrasimiz açýsýndan çok büyük bir geliþme. Halkýn istediði adaylarýn seçilmesi konusunda önemli katký saðlayacak bir çalýþma. Çorumlu adaylarýn profili objektif olarak incelendiðinde hepsi de gerçekten Ýstanbul'a ve milletimize özveriyle hizmet edebilecek, vizyon sahibi, özverili arkadaþlarýmýz. Biz ÇORDEF olarak adaylarýmýzýn bu süreçte de, milletvekili olduktan sonra da yanýnda olacaðýz. Temayülün hayýrlý olmasýný temenni ediyor, adaylarýmýza bir kez daha baþarýlar diliyorum" ifadelerini kullandý. ÇORDEF'in yönetiminde yer alan 15 dernek baþkaný temayülde Ýstanbul Milletvekili aday adaylarý için oy kullandý. Umut Radyoda yayýnlanan 'Haber Arkasý' programýna Ankara da yayýn yapan Baðlaç Edebiyat Dergisi Genel Yayýn Yönetmeni Hüseyin Ozan Uyumlu konuk oldu. 21 Mart Dünya Þiir Günü nedeniyle düzenlenen bir etkinliðe katýlmak için Çoruma gelen Uyumlu, Uður Çýnarýn hazýrlayýp sunduðu programda dergilerinin yayýn politikasý þiir ve yaþam üzerine sorularý yanýtladý. Uður ÇINAR Solmaz'dan Osmancýk turu Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, Osmancýk'ta köy ve esnaf ziyaretlerinde bulundu. Hem kendisi hem de partisi için Osmancýklýlardan destek isteyen Solmaz, 29 Mart'ta tüm Türkiye'de demokrasi þöleni yaþanacaðýný, 7 Haziran'da ise CHP'nin iktidara geliþini kutlayacaklarýný söyledi.ziyaretleri hakkýnda yaptýðý açýklamada Osmancýklýlardan, oturduðu makamdan güç alan deðil, oturduðu makama güç katacak adaylar üzerinde tercih yapmalarýný isteyen Av. Dinçer Solmaz, "Çocuklarýmýza kan ve gözyaþý býrakmamak için, daha aydýnlýk bir Türkiye yaratmak için, bu hukuksuz ve zalim iktidar karþýsýnda halkýmýzý çaresiz býrakmamak için sizlerden destek istiyorum" dedi. Kalayoðlu kitabýný imzaladý Eðitimci-Yazar Hasan Ali Kalayoðlu Kaymakam Þuayib Gürsoy'a nezaket ziyaretinde bulunarak Ýskilip Belediyesi Kültür Yayýnlarýndan çýkan "Oyun Kenti Ýskilip" adlý kitabýný imzaladý. Ziyaret hakkýnda Ýskilip Belediyesinden yapýlan açýklamaya göre Belediye Baþkaný Recep Çatma'nýn da bulunduðu ziyarette Kaymakam Þuayib Gürsoy kitabýn, Ýskilip'in kültürel hayatýnda önemli bir boþluðu doldurduðunu ve tanýtýma katký saðladýðýný belirterek ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade etti. Gürsoy, uzun süren çalýþmanýn kitaba dönüþmesini saðlayan Belediye Baþkaný Recep Çatma'ya ve emeði geçenlere teþekkür etti.

11 2 AÐUS- 25 MART 2015 ÇARÞAMBA 11 Zonguldakspor çýkýþta Osmancýk Aþaðýzeytin Köyü Derneði Þampiyon Ýstanbul'da faaliyet gösteren Osmancýk Dernekleri tarafýndan düzenlenen Futbol Turnuvasýnýn sona erdi. 6 takýmýn karþýlaþtýðý heyecanlýfinal coþkuyla tamamlandý. 10 hafta süren turnuvada Osmancýklý dernekler tarafýndan oluþturulan 6 takým mücadele etti. Turnuvada Aþaðýzeytin Köyü birinci, Akören Köyü Derneði ikinci, Yukarýzeytin Köyü Derneði üçüncü oldu. Osmancýk Derneði ise en centilmen takým seçildi. Turnuvanýn amacýnýn dernekler arasýndaki kaynaþmanýn saðlanmasý olduðunu belirten Osmancýk Derneði Baþkaný Þerif Akkoca "Osmancýk'a ait 6 derneðin bir araya geldiði bir organizasyonu bu. Köy dernekleri ile ilçe derneði arasýnda kopukluk vardý. Bu turnuvada bunlarý gidermeye çalýþtýk. Turnuvayý dostluk içerisinde tamamladýk" dedi. Akören Köyü Derneði Baþkaný Ünal Kalabalýk da "Osmancýklýlar olarak büyük bir eksikliðimiz vardý. Dernek baþkanlarý bile birbirini tanýmazken, bu turnuva sayesinde herkes birbirini tanýdý. Tabi en büyük fedakarlýðý futbolcu kardeþlerimiz yaptýlar. Onlarýn alýn teri ile buradaki heyecaný oluþturduk. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Yukarýzeytin Köyü Derneði Baþkaný Ahmet Temir ise "Bir hayalimiz gerçek oldu. Açýkçasý baþka derneklerin bu tür faaliyetlerini kýskanýyordum. Örneðin Erzurumlular 38 yýldýr turnuva düzenliyorlar. Biz ilk defa böyle bir organizasyon düzenliyoruz. Hayallerimiz gerçek oldu, çok sevinçliyim bu noktada. Ýnþallah Gelecek yýl 6 takým deðil de 15 takýmla çýkarýz sahaya. Etkinliðimiz artarak devam eder" dedi. Þampiyon olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade eden Aþaðý Zeytin Derneði Baþkaný Recep Karadaþ "Þampiyon biz olduk. Ancak bundan daha çok sevindiðimiz þey bir dostluk turnuvasýný baþarýyla tamamlamýþ olmak. Gençlerimiz birbiri ile tanýþtý, kaynaþtý. Dostluk içerisinde geçti. Temennimiz gelecek yýl daha geniþ katýlýmlý bir turnuva düzenlemek." dedi. Ýnal Köyü Derneði Baþkaný Recep Kaya "Turnuvayý düzenleyen dernek baþkanlarýmýzý tebrik ediyorum. Bu tür organizasyonlar, tanýþma, kaynaþma, birlikteliði saðlama adýna çok güzel organizasyonlar. Bu sene kendimizi hazýr hissetmediðimiz için biz olamadýk bu organizasyonda fakat gelecek yýl takým oluþturarak biz de katýlacaðýz. Bu organizasyon inþallah daha geniþ tabanlara yayýlarak devam edecektir" ifadelerini kullandý. Çorum Dernekler Federasyonu Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Urhan "Osmancýk Derneklerinin düzenlediði 1. Futbol Turnuvasý 10 haftadýr devam ediyor. Derneklerimiz bir araya geldi, gençlerimiz kaynaþtýlar. Biz son derece bundan memnun kaldýk. Þampiyon takýmý tebrik ediyorum. Turnuvaya katýlan tüm derneklerimize, futbolcularýmýza, hemþehrilerimize teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Ak Parti Ýstanbul 1. Bölge Milletvekili Aday Adayý Serdar Gürsoy ise "Bu turnuva Osmancýk'ýmýzýn derneklerini bir araya getiren, kaynaþtýran güzel bir turnuva oldu gerçekten. Maçlarýn ilk baþladýðý günden beri biz de arkadaþlarýmýzýn yanýnda olarak maddi ve manevi katký saðlamaya çalýþtýk. Çorumlu derneklerimizin birlik ve beraberliðine bir nebze de olsa katký saðlayabildiysek bu bizim için büyük bir mutluluk" diyerek turnuvanýn tüm Çorum dernekleri arasýnda yaygýnlaþtýrýlmasý temennisinde bulundu. Final maçýnýn ardýndan dereceye giren takýmlarýn kupalarý takdim edildi. Turnuvayý birinci tamamlayan Aþaðýzeytin Köyü Derneði þampiyonluðu sahada taraftarýyla birlikte kutladý. (Spor servisi) Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor'da Manavgat karþýsýnda alýnan 2-1'lik galibiyetin sevincini yaþýyor.kýrýkhan ve Manavgat maçlarýndan 6 puan çýkartan kýrmýzý-lacivertli ekip puan cetvelinde üst sýralardaki yerini saðlamlaþtýrdý. Ýki hafta üst üste kazanan oyuncularýnýn özgüveninin yerine geldiðini belirten Teknik Direktör Cahit Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi;" Biliyorsunuz bazý sebeplerden ve þanssýzlýklardan dolayý çoðu maçýmýz beraberlikle sonuçlanmýþtý. Kýrýkhan maçý ile baþlayan galibiyet serimizi Manavgat maçý ile devam ettirdik. Üst üste 2 haftadýr kazanan oyuncularýmýzýn öz güvenleri yerine geldi. Bu galibiyetler bize gerçekten iyi geldi. Manavgat maçýnda bizi destekleyen taraftarlarýmýzý ve güzel bir galibiyet alan futbolcularýmýzý kutluyorum. "Ýstanbul'u da yenmeliyiz" Cahit Terzi, Manavgatspor maçýný geride býraktýklarýný, hafta sonu yakýn takipçileri Ýstanbulspor'la oynayacaklarý maçý düþünmeye baþladýklarýný belirtti. Ýstanbulspor maçýnýn kazanýlmasýnýn Play-Off yolunda çok önemli olduðunu kaydeden Terzi, sahalarýnda maçý muhakkak kazanmalarý gerektiðini, hafta boyunca çalýþmalarý bu düþünceyle yapacaklarýný ifade etti. O maç geride kaldý. Hafta sonunda Ýstanbulspor ile oynayacaðýmýz maça odaklandýk. Hazýrlýklarýmýza baþladýk. Sakat futbolcumuz yok. Bu maçý kazanarak üçüncü sýradaki yerimizi saðlamlaþtýrmak ve üstteki takýmlarla aramýzdaki farký azaltmak istiyoruz" dedi. (Spor servisi) Aday Hakem Kursu 27 Mart Cuma Günü Baþlýyor Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan Ýlimizde Aday Hakem Hakem Kursu açýlmýþtýr. 27 Mart Cuma saat 18:00'de Dernek Binamýzda baþlayacak kurs 3 gün sürecek. Bölgesel Eðitimci Mehmet Altuntaþ'ýn vereceði kursta ilk iki gün futbol oyun kurallarý hakem adaylarýna aktarýlýrken üçüncü ve son günde saha dersleri ve sýnav ile aday hakem kursu sona erecek. Þu ana kadar Aday Hakem Kursu için Ýl Hakem Kuruluna 92 baþvuru yapýlýrken Cuma gününe kadar baþvuru yapýlabilecek. (Spor servisi) Bozdoðan Oðuzlar'dan destek istedi Rektör Alkan Fen Edebiyat öðretim üyeleriyle bir araya geldi Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya gelerek üniversitede yapýlan çalýþmalar hakkýnda genel deðerlendirmelerde bulunarak gelecekte hedeflenen ve giriþimde bulunulan projeler hakkýnda öðretim elemanlarýný bilgilendirdi.fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýda Dekan Prof. Dr. Mehmet Demiryürek de fakültenin mevcut durumuna iliþkin bilgi paylaþýmýnda bulunarak Rektör Prof. Dr. Alkan'a verdiði desteklerden dolayý teþekkür etti.hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre Fen Edebiyat Fakültesi akademik personelinin yoðun katýlýmý ile gerçekleþtirilen toplantýda Rektör Prof. Dr. Alkan, öðrenci odaklý bir yönetim anlayýþý ile çalýþmalarýný sürdüren üniversitenin, yapmýþ olduðu özverili çalýþmalar beraberinde her geçen gün geliþmekte ve tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle de geliþimini sürdürmekte olduðunu belirtti.üniversitenin eðitim faaliyetleri beraberinde üniversite sektör iþbirliði kapsamýnda sahip olduðu bilgi birikimini bulunduðu topluma aktaran, katma deðeri yüksek ürünler elde ederek topluma ekonomik katký saðlamayý amaçladýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve Araþtýrma Merkezinin (HÜBTUAM) ve üniversite ile birlikte Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen Çorum Teknoloji Geliþtirme Bölgesi (TGB)- Teknokent'n tamamlanan modern binalarýnýn faaliyete hazýr hale geldiðini belirterek üniversite için büyük önemi olanbu mekanlarý en iyi þekilde deðerlendirip araþtýrmaya yönelik çalýþmalar yapýlmasýnýn çok önemli olduðunu ve bu baðlamda Fen Edebiyat Fakültesi öðretim elemanlarýndan da Merkez Laboratuvarýn ve Teknokentin etkin kullanýmý için çok þey beklediðini ifade etti.güney Kampüsümüz master planý ve yapýmýna hýzla devam eden Kuzey Kampüsü I. Etap altyapý ve üst yapý çalýþmalarý, MYO II. Etap, Alaca Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu inþaatlarý hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunarak en son teknoloji ile donatýlarak modern tasarýma sahip prestijli binalarýn en kýsa sürede baþarýyla tamamlanarak hizmete gireceðini belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin þehrin tüm dinamikleriyle kurduðu iletiþim beraberinde þehirle bütünleþtiðine dikkat çekerek "Tüm paydaþlarýmýzýn desteðiyle, evrensel ölçüler göz önünde tutularak mensuplarýmýza daha iyi imkanlar sunmanýn çabasý ve gayreti içerisindeyiz" dedi.oluþan bu sinerji ve beraberinde yapýlan gayretli çalýþmalarla üniversitenin hýzla geliþimine devam edeceðine inandýðýný ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, fakülte öðretim elemanlarýna katký ve katýlýmlarýndan dolayý teþekkür etti. CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, son yýllarda Obruk Barajý ile sýk sýk turizm potansileyi gündeme gelen Oðuzlar ilçesinde CHP'yi üyelerle buluþtu. Cevizi ile ünlü ilçenin bundan sonra turizmle de anýlacaðýný kaydeden Bozdoðan, "Burada CHP'li bir belediye iþ baþýnda. Bu nedenle kýsa sürede ilçenin sosyal ve kültürel çehresi deðiþti. Þimdi önümüzde yine bir seçim var. Önce 29 Mart'ta CHP'nin adaylarýný belirleyeceðiz, sonra ülkenin kaderini deðiþtirecek olan 7 Haziran seçimlerini yapacaðýz. Ýlk önce 29 Mart'ta yapýlacak olan aday belirleme seçimlerinde kime inanýyorsanýz, kime güveniyorsanýz, sizi mecliste hangi aday daha iyi temsil edecekse o adaya oy verin" dedi. Ziyareti hakkýnda açýklama yapan Bozdoðan kendisine Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Tahtasýz, Özgür Kýlýç ve bir grup partili arkadaþýnýn eþlik ettiðini belirtti. 29 Mart'ta yapýlacak olan parti içi seçimde kendisine, 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde CHP'ye destek isteyen Bozdoðan, konuþmasýný, " Yanlýþ politikalar yüzünden Oðuzlar ilçemizin yýllardýr ne kadar geri býrakýldýðýný hep birlikte görüyoruz. Ýlçede yaþayan nüfusun büyük çoðunluðu geçimini tarýmdan saðlýyor. Ancak girdilerle çýktýlarý hesap ettiðimizde artýk tarým yapmanýn mümkün olmadýðýný görüyoruz. Mazot, gübre alamayan, bankalara, tarým kooperatiflerine borcunu ödeyemeyen köylülerimiz arazilerini ekemez oldu. Ýþ baþýna gelen beceriksiz hükümetler yüzünden köyünü terk eden köylülerimiz geldikleri kentlerde huzur bulamadýlar. Kentlerde iþsiz kesimin büyük bir bölümünü köylülerimiz oluþturuyor. Tarýmý kendine yeten 7 ülkeden biri olan Türkiye artýk samaný bile yurt dýþýndan alan ülke konumuna geldi. Artýk buna 'dur' demenin vakti çoktan geldi de geçti bile. Sizlerden destek istiyorum. Hepiniz biliyorsunuz 2011 yýlýnda yapýlan ön seçimde þehir merkezinde en yakýn rakibime 300 fark attým ancak daha sonra Alaca ve baþka bir ilçemizden gelen oylarla az bir farkla 2 sýraya düþtüm. Ýlçeler benim için çok önemli. Sizlerin de desteðiyle 29 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerden bu kez birinci olarak çýkmak istiyorum. Oðuzlar ve tüm köylerinin sorunlarýný çok iyi biliyorum. Her kesimin milletvekili olmak istiyorum. Tüm CHP üyelerinden destek bekliyorum. Ön seçimde bana, 7 Haziran'da yapýlacak olan genel seçimlerde CHP'ye destek verin ülkenin kaderini deðiþtirin. AK Parti ülkeyi her geçen gün bir bilinmeze sürüklüyor. Atatürk'ün kurduðu bir partinin mensuplarý olarak bu gidiþe seyirci kalamayýz. Oðuzlar ilçemiz belediye seçimlerinde hükümetin her türlü baský ve imkanlarýna raðmen Oðuzlar ilçesine CHP'nin bayraðýný dikti. Ben önümüzdeki genel seçimde tüm Türk halkýnýn sizin gibi duyarlý bir þekilde sandýk baþýna giderek CHP'yi iktidar yapacaðýna inancým tamdýr. Çorum'da en az 2 milletvekili çýkartmak istiyoruz" þeklinde kaydetti.

12 25 MART 2015 ÇARÞAMBA Saha ve saat deðiþikliði yapýldý 23 Mart 2015 Pazaretesi günü olaðan toplantýsýný yapan Ýl Futbol Tertip Kurulu 28 Mart 2015 Cumartesi günü üçü 1 nolu sahada biri Nazmi Avluca sahasýnda oynamasý gereken dört müsabakayýda 1 nolu sahaya alarak saatlerinde deðiþiklik yaptý. Buna Göre 28 Mart 2015 Cumartesi günü saat 10.da 1 nolu sahada oynanmasý gereken Çimentospor- H.E.Kültür Müsabakasýnýn baþlama saatini olarak belirlerken, ayný tarihte de oynanmasý gereken Gençlik Çepnispor, Osmancýkspor Müsabakasýnýn baþlama saatini de olarak belirledi. Yine ayný tarihte 1 nolu sahada saat de oynanmasý gereken Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor, Gençlerbirliðispor Müsabakasýnýn baþlama saatini de olarak belirledi. Yine ayný tarihte saat de Nazmi Avluca sahasýnda oynanmasý gereken Mimar Sinan Gençlikspor, Ýskilip Gücüspor Müsabakasýnýn da 1 nolu sahada saat de oynatýlmasýna karar verdi. (Spor servisi) Spor Ýl müdürleri'de deðiþecek Tuzla maçý hazýrlýkarý baþladý Çorum belediyespor Pazar günü sahasýnda konuk edeceði grup lideri Tuzlaspor maçýnýn hazýrlýklarýna dün yaptýðý antrenman ile baþladý. Ulukavak semtinde bulunan Nazmi Avluca sahasýnda gerçekleþen antrenmana sakat olan Eray, Fatih kanat ve sefa akýn katýlmadýlar. Sefa Akýn ve Eray'ýn yaklaþýk 2 hafta sahalardan uzak kalacaðý kulüp masörü tarafýndan açýklandý. Eray'ýn arka bileðinde, Sefa Akýn'ýn arka adalesinde çekilen rötgenler sonunda yýrtýk tespit edildiðini öðrenildi. Fatih kanat'ýn ise, diþ aðrýsý sebebi ile çalýþmnaya katýlmadýðý ifade edildi. Dün yapýlan Tuzlaspor maçýnýn hazýrlýk antrenmaný öncesi teknik direktör Ýncedal futbolcular ile saha içinde yaklaþýk 10 dakika bir toplantý yaptý. Toplantýnýn ardýndan 4,erli gruplar halinde koþu yapan kýrmýzý siyahlý futbolcular antrenmanýn son bölümünde yarý alanda taktik çift kale maç yaparak haftanýn ilk çalýþmasýný tamamladýlar. (Yasin Yücel) Fen Lisesinde satranç turnuvasý Çorum Fen Lisesi 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle düzenlenen ödüllü satranç turnuvasýnda dereceye girenlere ödülleri verildi. Oldukça çekiþmeli maçlara sahne olan turnuvada 1. olan M.Salim ÞENOÐLU'na 250TL - 2.olan Muhammed KAYA'ya 150 TL,3.olan Ahmet DAÞDEMÝR'e 80TL deðerinde hediye çeki takdim edilirken M.Esat ÖKTEN de 4. Olarak 40 TL deðerinde ödülü almaya hak kazandý. Okul Müdür V. Mustafa YEÞÝL çok verimli bir turnuva olduðunu ve emeði geçen herkese teþekkür ettiðini belirtti. Turnuvayý organize eden Satranç Antrenörü Hüseyin ÖNEÐÝ ise þunlarý belirti: "Bilindiði üzere Çorum Fen Lisesinde satranç bir ata sporudur.hem düþünce hem de nezaket sporudur.bu yýl turnuvaya yaklaþýk 80 öðrencimiz katýldý.ve buna benzer turnuvalara devam edeceðiz.bu güzel sporun hak ettiði deðeri görmesi için elimizden geleni yapacaðýz.ayrýca ödüller konusunda bize sponsor olan dostlarýmýza da teþekkürü borç biliriz" dedi. (Spor servisi) Yasa Meclisten geçti ve Nisan ayýnýn ilk haftasý Cumhurbaþkanýna gönderilecek. Cumhurbaþkaný yasayý onaylar ise, yýllardan beri çalýþmakta olan çekirdek kadro Olimpiyatlar öncesi deðiþecek. KÝMLERÝN ATANACAÐI BELLÝ DEÐÝL 2016 Rio Olimpiyatlarý'na hazýrlanan Spor Bakanlýðý ve Spor Genel Müdürlüðü kadrolarýnýn tamamý deðiþecek. Gelecek kadrolar bu kýsa dönemde ne yapacak merak konusu oldu. Bu güne kadar Olimpiyatlara hazýrlanan Bakanlýk ve Spor Genel Müdürlüðü kadrolarýnýn tamamen deðiþmesi ve kimlerin atanacaðý bilinmiyor. 3x3 Basketbol turu 1.Etap maçlarý Çorum'da yapýlacak Türkiye Basketbol federasyonu tarafýndan düzenlenen 3x3 Basketbol turu 1.Etap 9-10 Mayýs 2015 tarihlerinde ilimizde düzenlenecektir.3x3 Basketbol turu 14 ilde eþ zamanlý yapýlacaktýr. Bu iller Afyon-Ardahan-Aydýn-Batman-Bolu-Çorum-Denizli-Diyarbakýr-Düzce-Gaziantep-Hakkari-Isparta-Kastamonu-Kýrklareli 3x3 Türkiye Turu müsabakalarý 4 kategoride oynanacaktýr. Büyük Erkekler (18 yaþ üstü): 32 takým Genç Erkekler(18 yaþ altý): 32 takým Büyük Kadýnlar (18 yaþ üstü): 16 takým Genç Kýzlar(18 yaþ altý): 16 takým Turnuvalarýn düzenlenebilmesi için minimum 16 takým olmasý gerekiyor. Kategoriler takýmla sýnýrlý tutulsa da gelecek talebe göre bu sayýlar arttýrýlabilir. Turnuvalarýn FIBA onaylý olabilmesi, fikstürlerin yapýlmasý ve sporcularýn dünya sýralamalarýnda yer alabilmeleri (http://www.3x3planet.com/en/rankings) için mutlaka https://www.3x3planet.com/loginsignup sitesinden kayýt olmalarý gerekmektedir. Turnuva Kayýtlarý 3x3planet.com üzerinde açýlmýþ olup 1. Etap kayýtlarý 17 Nisan 2015 tarihinde sona erecektir. Sporcu Kayýtlarý Ýlimizde 3x3 Basketbol turuna katýlacak olan sporcular kayýtlarýný net.com/en/event/details/tmz15ccdnxre- ATUR adresinden yaptýrdýktan sonra Tescil Baþvuru formu ve Takým Baþvuru formunu dolduracaklardýr. (Spor servisi) SPOR BAKANLIÐI VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜÐÜ KADRO- LARI TAMAMEN DEÐÝÞECEK Düzenleme yürürlüðe girdiði tarihte Gençlik ve Spor Bakanlýðý merkez teþkilatý ile Spor Genel Müdürü, genel müdür yardýmcýsý, müþavir, teftiþ kurulu baþkaný, 1. hukuk müþaviri, daire baþkaný, gençlik hizmetleri spor il ve ilçe müdürü, federasyon genel sekreteri kadrolarýnda bulunanlarýn görevleri hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn sona erecek. Bu kadrolarda bulunanlar araþtýrmacý kadrolarýna halen bulunduklarý kadro dereceleriyle hiçbir iþleme gerek kalmaksýzýn atanmýþ sayýlacak. (Spor servisi) Genç kaleci belediyespor'da Çorum belediyespor amatör takýmlardan Ýl özel idaresi futbol takýmýnýn kaleci Onur'u transfer etti. Çorum belediyepsor alt yapý antrenörlerinin izlediði kaleci Onur, Belediyespor (A) takýmý ile dün yapýlan antrenmana çýktý. Genel kaptan hamit Iþýk ve mali as baþkan Fatih Özcan, genç kaleci ile antrenman öncesi genç kaleci ile kýsa bir sohbet yaptýlar. Çorum belediyespor, Ýl özel idaresi futbol takýmýndan kaleci dýþýnda bir kaç oyuncuyu da Belediyespor bünyesine geldikleri öðrenildi. (Yasin Yücel) AGD Genç Ligi Futbol Turnuvasý Baþladý AGD Genç Ligi Futbol Turnuvasý 22 MART Pazar Günü 13:00 da Doðan Halý Saha da baþladý. AGD Çorum Þube Baþkaný Bekir UYANIK ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu turnuvaya Çorum Belediyesi Spor Müdürü Nadir SOLAK da teþrif etti.5 hafta sürecek turnuvaya toplamda 13 takým baþvuru yaptý. 4 grupta mücadele eden takýmlar grup maclarýný 3 haftada tamamlayacaklar. Ardýndan eleme usulu yarý final ve final maçlarý oynanýlacak ve turnuva þampiyonu belli olacak. Çekiþmeli baþlayan mücadelelerde birinci hafta Sefer KURTARAN, Ýsmail TOPUZ, Rýdvan DAÐLI, Seydi Ahmet EKER ve Serkan Mumcu hakem olarak görev yaptý. (Spor servisi)

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Turizme ivme kazandýracak hamle

Turizme ivme kazandýracak hamle Ýktidar partisi demokrasicilik oyunu' oynarsa MUSTAFA DEMÝRER/ HABER YORUM Çorum'da AK Parti, CHP ve MHP de Milletvekilli Genel Seçimleri öncesi beklenen hareketlilik devam ediyor. Aday sýralamasýnda 7

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU

7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU 7-10 ŞUBAT 2002 TARİHLERİ ARASINDA TRABZON DA YAPILAN İNCELEMELER HAKKINDAKİ ALT KOMİSYON RAPORU Alt Komisyon Raporu, 14 Mart 2002 Perşembe günü yapõlan Komisyon toplantõsõnda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı