TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK ÝÞ ÝMKANI Ýþkur, Toplum Yararýna Çalýþma (TYP) projesi kapsamýnda aðaçlandýrma konusunda 2 ay süre ile personel çalýþtýracak. Baþvurular 22 Mart 2015 tarihine kadar Ýþkur üzerinden, yaþ arasý kadýn veya erkek Ýþkura kayýtlý iþsizler baþvuru yapýlabilecek. 2 ay boyunca yapýlacak çalýþma için, Dalaman 200, Köyceðiz 180, Fethiye 90, Kavaklýdere 80, Milas 230, Muðla merkez 225, Menteþe 150, Yataðan 90, Marmaris 75 ve Seydikemer de 180 kiþi iþe alýnacak. Talep fazla olmasý halinde Orman Bölge Müdürlüðü ve ÝÞKUR iþbirliðinde kura çekimi yapýlarak çalýþanlar belirlenecek. Ortaca Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ýþkur hizmet noktasý da söz konusu ilçelere iþ baþvurusu için ÝÞKUR kaydýný yapmak isteyen vatandaþlara hizmet verecek. -Tuncay Karaçelik GENÇ KADININ KATÝL ZANLISI KOCASI Ortaca da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Ortaca Belediye baþkaný Karaçelik: Umarým Türkiye ye örnek olur Ortaca Belediye baþkaný Hasan Karaçelik, kararý çevreye saygý, insanlýða saygý olarak karþýlýyorum. Umarým Türkiye ye örnek olur dedi. Ortaca Belediye baþkaný Hasan Karaçelik, kararý çevreye saygý, insanlýða saygý olarak karþýlýyorum. Umarým Türkiye ye örnek olur dedi. Ortaca nýn Sarýgerme mahallesine Göçay Ýnþaat Taahhüt ve Ticaret A.Þ tarafýndan II-A Grubu Maden (Kalker) Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi projesinden vazgeçildiði açýklandý. CHP DE SANDIKLAR KURULUYOR 7 Haziran da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn ilk sýnavý 21 Mart Cumartesi günü geniþletilmiþ delegelerle yapýlacak olan temayül yoklamasýyla adaylarýn sýralamasý belirlenecek. 7 Haziran da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn ilk sýnavý 21 Mart Cumartesi günü geniþletilmiþ delegelerle yapýlacak olan temayül yoklamasýyla adaylarýn sýralamasý belirlenecek. Sandýklar her ilçe örgütünde yada örgütün belirlediði yerlerde kurulacak. 28 aday adayýnýn katýlacaðý temayülde yaklaþýk 7 bin 500 delege oy kullanacak. Delegeler en az 3 kiþiye, en çok 5 kiþiye oy verebilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý Yolcu nun peþini býrakmýyor HABERÝ 3.SAYFADA Diðer taraftan, aday adaylýðý sürecinde kurumdan izin almadan basýn organlarýna demeç verdiði gerekçesiyle hakkýnda soruþturma açýlan CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, müfettiþlere de ikinci savunmasýný da verdi. Muðla Valiliðince açýlan Öðretmen sýfatýyla bir siyasi parti lehine çalýþmalarda bulunduðu gerekçesiyle tarihli yazýsýna istinaden Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nden görevlendirilen müfettiþler tarafýndan ifadesi alýndý. CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu yaptýðý açýklamada Kamu çalýþanlarýnýn kendi görev alanlarý ile ilgili basýna demeç vermeleri yasaktýr. Kaldý ki benim verdiðim demeçler yasal süre içerisinde aday adayý olacaðým bilgisini kamuoyuyla paylaþmaktýr. Yasalara uymamakla ilgili yüklenen iddianýn önseçime 3 gün kala sürdürülüyor olmasý beni þaþýrtmadý. Ýstifa edip devlet memurluðundan ayrýlmama raðmen bakanlýðýmýzýn hala 657 sayýlý yasaya dayanarak soruþturmayý sürdürmesi bir skandaldýr. Devletin kurumlarýnýn, yasalarýn iþlevini takip etmesiyle ilgili tarafgirliði eski içiþleri bakaný Ala ve ÖSYM nin tutumlarý karþýsýnda ne kadar geçerli olduðu aþikardýr dedi. Anayasayý tanýmýyorlar Kendisinin yasalara uymadýðý gerekçesiyle soruþturma geçirdiðini kaydeden Yolcu, þunlarý söyledi: Anayasaya baðlýlýðýna yemin ederek göreve baþlayan Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala nýn, hiçbir anayasal kurumun millet egemenliðini kullanma yetkisine sahip olmadýðýný, böyle bir yetkiyi tanýmadýðýný, Bu anayasanýn kötü bir anayasa olduðunu söylememize engel bir durum yok, olsa da tanýmýyoruz diyerek görevden ayrýldýðýný hatýrlatan Ömür Yolcu ÖSYM nin ise Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurmasýna raðmen hala yasa geçerliymiþ gibi YGS sýnav sorularýný yayýnlamamasý da baþka bir örnektir. Takdirini kamuoyuna býrakýyorum Umarým Türkiye ye örnek olur Projenin iptaliyle ilgili açýklama yapan Hasan Karaçelik, ilgili þirketin yöneticileriyle görüþtük. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ve Muðla Valiliði nezdinde giriþimlerde bulunarak projeden vazgeçtiklerini bildirdiler. Bu tutumlarýndan dolayý kendilerini kutluyorum ve bölgemiz adýna teþekkür ediyorum. Türkiye nin birçok bölgesinde bu tür projeler ne yazýkki devam etmekte iken þirketin projeden vazgeçmesi örnek bir davranýþ. Kararý, çevreye saygý, insanlýða saygý olarak karþýlýyorum. Umarým Türkiye ye örnek olur dedi. GÖÇAY, Projeden vazgeçtik TEMA Fethiye temsilcisi Okyay Tirli, Göçay þirketler gurubu hukuk müþaviri Av. Ömer Özbay ýn kendisine telefon ile þu bilgileri aktardýðýný kaydetti. Biz bölgede turizm yapýyoruz. Turizmi, ormanlarý ve tarým alanlarýný yok edecek bir projede olmayýz. Ortaca halkýnýn ve sivil toplum kurumlarýnýn haklý tepkisi bizim yanlýþ yaptýðýmýzý ortaya çýkardý. Göçay A.Þ. yönetim kurulu karar alarak bu projeden vazgeçtik. Bu kez uðraþmadan proje iptal edildi TEMA Fethiye temsilcisi Okyay Tirli, yaptýðý yazýlý açýklamada, turizm merkezi Sarýgerme nin merkezine 2 kilometre uzaklýkta taþ ocaðý, kýrma-eleme tesisi ve beton santralinin Göçay turizm A.Þ tarafýndan kurulmak istendiðini buna karþýlýk Ortaca Kent Konseyi, TEMA, köy muhtarlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn özel çevre koruma alaný olan, turizm geniþleme alanýnda devasa bir taþ ocaðýnýn mümkün olmadýðýný, doðal varlýklarýmýz olan ormanlarýmýzýn vahþice kemirilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek eylem planlarýný yapmaya hazýrlanýyorduk. Bu kez uðraþmadan þirketin saðduyusu ile proje iptal edildi dedi. Bakan giriþimde bulunmadý Muðla nýn ormanlarýný korumak için bir dizi çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden Tirli, Bize taþ da, kum da lazým, ancak bu turizm tarým ve orman alanlarýnda olmamalý. Bunun için Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Prof.Dr. Veysel Eroðlu ile Fethiye ziyaretinde konuþtum. Orman alanlarýna tarým alanlarýna ve sularýmýza zarar vermeyecek bir alan gösterilsin. Ýhtiyaçlar bu alanlardan karþýlansýn dedim. Sayýn Bakanýmýz, üzerinde çalýþalým dedi ama maalesef hiçbir giriþimde bulunulmadý. Muðla Orman Bölge Müdürlüðü nün çok daha dikkatli olmasý gerekir. Halkýmýzý germeden toplumsal barýþý korumalýyýz ifadelerini kullandý. ÇED süreci baþlamýþtý Projenin, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinde tarihli yapýlan duyurusunda projenin incelenip uygun bulunduðu ve ÇED sürecinin baþladýðý duyurulmuþtu. -ÖMER KUNDAKÇI ORTAYA ÇIKARDIK, TAKÝPÇÝSÝ OLDUK EGE HABER gazetesi olarak Turizmin Göbeðine Taþ Ocaðý haberi ile konuyu ilk kamuoyuna duyuran olduk. Sonrasýnda da takipçisi olarak süreci ve tepkileri okurlarýmýzla paylaþtýk.

2 2 Muðla da Çaðrý Merkezi adý altýnda dolandýrýcýlýk Muðla Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, bir ihbarý deðerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, kent merkezinde baþkalarýna ait banka ve kredi kartý bilgileriyle dolandýrýcýlýk yapýldýðýný belirledi. Muðla Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, bir ihbarý deðerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, kent merkezinde baþkalarýna ait banka ve kredi kartý bilgileriyle dolandýrýcýlýk yapýldýðýný belirledi. Ekipler, yürütülen çalýþma kapsamýnda "çaðrý merkezi-danýþmanlýk" adý altýnda faaliyet gösteren bir iþ yerinde çok sayýda kiþiyi saðlýk sigortasýnýn iptali, kart aidatý, kredi dosya masrafý iadesi için banka görevlisi gibi arayarak kredi kartý bilgileri ve cep telefonlarýna gelen 3D güvenlik þifrelerini temin ettiði, bu þekilde sanal pos cihazý üzerinden kiþilerin kredi kartlarýndan deðiþik tutarlarda çekim iþlemleri yapýlarak büyük miktarlarda haksýz menfaat saðlandýðýný tespit etti. 6 kiþi gözaltýnda "Nitelikli dolandýrýcýlýk" olayý ile ilgili tespit edilen IP ve telefon numaralarýnýn bulunduðu iki ayrý adrese düzenlenen eþ zamanlý operasyonda, çaðrý merkezini kuran þirket sahiplerinin de aralarýnda bulunduðu 6 kiþi gözaltýna alýndý.adreslerde yapýlan aramalarda çok sayýda bilgisayar, taþýnabilir bellek, telefon, dijital materyaller ile çok sayýda kiþinin kiþisel bilgilerinin bulunduðu belgelere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltýna alýnan þüphelilerin emniyetteki ifade iþlemleri sürüyor. Muðla Emniyet Müdürlüðü nden uyarý Muðla Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan uyarýda, Vatandaþlarýmýzýn, kendilerini saðlýk sigortasýnýn iptali, kart aidatý, kredi dosya masrafý iadesi için veya banka görevlisigibi tanýtýp arayan ve kredi kartý bilgilerini isteyen kiþilere karþý duyarlý bulunmalarý, bu tür kiþilerin verdiklerini beyan ettikleri hizmetlere inanmamalarý ve kiþisel verilerini kesinlikle paylaþmamalarý maðduriyetlerin önüne geçilmesi bakýmýndan önem arz etmektedir denildi. -Ömer Kundakçý Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: MART 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. ORTACA, DALAMAN, KÖYCEÐÝZ DE SAÐLIKÇILAR EYLEMDEYDÝ Muðla Saðlýk-Sen Ýl Baþkan yardýmcýsý Özgen, Saðlýk çalýþanlarý hüsrana uðradý Ortaca Saðlýk-Sen Temsilciliði tarafýndan, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklediði yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve kreþ hakký verilmesi için basýn açýklamasý düzenlendi. Ortaca Saðlýk-Sen Temsilciliði tarafýndan, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklediði yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve kreþ hakký verilmesi için basýn açýklamasý düzenlendi. Ortaca Devlet Hastanesi nde toplanan Saðlýk-Sen üyeleri adýna açýklama yapan Muðla Saðlýk-Sen Ýl Baþkan yardýmcýsý Erkan Þ. Özgen, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklerken hayal kýrýklýðýna uðradýklarýný belirtti. Özgen basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "14 Mart Týp Bayramý öncesi Sayýn Baþbakanýmýz tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna müjde þeklinde açýklanan hususlar ile ilgili Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk Sen olarak aþaðýdaki görüþlerimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz. Saðlýk çalýþanlarý insanýmýzýn saðlýðýnýn emanetçileri, saðlýk sisteminin sigortasýdýr. Saðlýk çalýþanlarý bugüne kadar kendisine uzanan hiçbir eli geri çevirmediði gibi bundan sonra da insan hayatýna zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmayacaktýr. Bu nedenle, saðlýk çalýþanlarý olarak bugün de iþimizin baþýnda, aziz milletimizin Bisiklet Ýle Yaþanabilir Þehir Muðla Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý, Muðla Ýlinin bisiklet ile yaþanabilir þehirlerden olmasý için çalýþmalarýna devam ediyor. hizmetindeyiz. Sayýn Baþbakan tarafýndan müjde þeklinde açýklanan nöbet ücretlerinde yüzde 50 oranýnda artýþý, çalýþanlar olarak memnuniyetle karþýlýyoruz. Nöbet ücretleri dýþýnda saðlýk çalýþanlarý olarak, uzun yýllardýr mücadelesini verdiðimiz yýpranma payý ve ek ödemelerinin emekliliðe yansýmasý konularýnda ise Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin Sayýn Baþbakaný yanýlttýðý ortadadýr. Saðlýk çalýþanlarýna müjde denilerek yapýlan açýklamalar, Saðlýk Bakanlýðý nýn sýnýfta kaldýðýný göstermiþtir. Sendikamýzýn düzenlediði programa katýlan Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ýn, sizler umudun adýsýnýz diyerek onurlandýrdýðý biz saðlýk çalýþanlarý; yýpranma payý, lisans tamamlama ve kreþ konusunda Cumhurbaþkanýmýzýn verdiði sözlerin, Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri tarafýndan yerde býrakýldýðýný üzülerek görmekteyiz. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde; bütün meslek gruplarýný kapsayan yýpranma payý hakkýdýr. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, hekim / hekim dýþý ayrýmý gözetmeden bütün çalýþanlarýn ek ödemelerinin emekliliðe yansýtýlmasýdýr. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, 110 bin saðlýkçýyý ilgilendiren lisans tamamlama hakkýnýn 2015 yýlýnda baþlatýlacaðýnýn açýklanmasýdýr. Bu nedenle Saðlýk Sen olarak; Sayýn Baþbakan tarafýndan yapýlan açýklamalarýn sahanýn beklentilerini karþýlamaktan uzak olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz. Saðlýk-Bakanlýðý yetkililerinin çok hýzlý bir þekilde beklentilerimizi karþýlayacak çalýþmalarý tamamlamasý elzemdir. Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin çalýþanlarý hüsrana uðratan bu hatalarýný bir an önce telafi etmesi elzemdir. Saðlýk-Sen olarak, taleplerimizin olduðu kadar verilen sözlerin hayata geçmesi konusunun da takipçisi olmaya devam edeceðiz. Saðlýk Sen olarak üyelerimize ve bütün saðlýk çalýþanlarýmýza verdiðimiz sözün arkasýndayýz yýlý bütün saðlýk çalýþanlarý için yýpranma payý yýlý, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýldýðý yýl olacaktýr yýlý, lisans tamamlama eðitim ve öðretimlerinin baþladýðý yýl olacaktýr. Bizler Saðlýk Sen üyeleri olarak bugün iþimize sahip çýktýðýmýz ve iþimizi býrakmadýðýmýz gibi, hedefe ulaþana dek bu iþin peþini de asla býrakmayacaðýz Yapýlan basýn açýklamasýna saðlýk çalýþanlarý alkýþlarla destek verdi. -ÖMER KUNDAKÇI Önce þakalaþtýlar, sonra kavga ettiler Dalaman'da, ortaokul öðrencileri arasýnda çýkan býçaklý kavgada, 2 öðrenci yaralandý. Edinilen bilgiye göre; ilçedeki bir ortaokulun 8. sýnýfýnda eðitim gören Ç. A (14) ile sýnýf arkadaþý M.A.F. (14) sýnýfta þakalaþtý. Tenefüs zilinin çalmasýyla birlikte okulun bahçesine çýkan Ç. A, ile M.A.F. burada tartýþmaya baþladýlar. Ç.A. yanýnda bulunan çaký ile M. A. F'yi karnýndan yaraladý. Olay sýrasýnda kendi eli de kesilen A, olaydan sonra bayýldý. Okula çaðýrýlan ambulansla Ç.A, Dalaman Devlet Hastanesine, M.A.F. ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Öðrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, yaz sezonun baþlamasý ile Akyaka güzergahýnda hizmet veren toplu taþýma araçlarýna bisiklet portu monte etti. Monte edilen bisiklet portu ile Muðla-Akyaka arasý Sakar geçidinde çýkmakta zorlanan bisiklet sürücüleri bisikletlerini toplu taþýma araçlarýnýn arkasýna monte ederek seyahat edebilecekler. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Sahip olduðu tarihi ve doðal güzellikleri ile ülkemizin ve dünyanýn turizm cenneti olan ilimizde geliþen bisiklet kullanýmýna katký saðlamak amacýyla Büyükþehir Belediye otobüslerine bisiklet portlarý yerleþtirilmeye baþlandý. Yapýlan faaliyetin sonuçlarý izlenerek Bodrum, Milas, Ortaca ve Fethiye Ýlçelerimizdeki otobüslerede bisiklet portu monte edilecektir.

3 3 GENÇ KADININ KATÝL ZANLISI KOCASI Ortaca da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. Ortaca da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. Yaklaþýk 6 ay önce, Okçular Mahallesi Karagöl mevkisinde sulama kanalý içerisinde bir kadýn cesedi bulunduðu ihbarýný alan Jandarma ekipleri yaptýðý incelemede cesedin evli ve 2 çocuk annesi Zehra Çoban a (27) ait olduðunu tespit etti. Olayda cinayet þüphesi tespit eden Dalyan Jandarma Komutanlýðý ekipleri, yaptýðý araþtýrmalar ve adli týp kurumundan gelen rapor sonucunda olayla ilgili olarak Zehra Çoban ýn eþi Turan Çoban, Ö.Ç. ile H.Ö. yü yaptýklarý operasyonla ikamet ettikleri evlerinde gözaltýna aldý. Saðlýk kontrollerinin ardýndan Ortaca Adliyesine sevk edilen Zehra Çoban ýn eþi Turan Çoban tasarlayarak adam öldürmek, akrabasý Ö.Ç. ile arkadaþlarý H.Ö. ise yardým ve delilleri yok etmek suçlamasýyla adliyeye sevk edildi. Turan Çoban tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ç. ile H.Ö. tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Turan Çoban ýn, eþini kýskançlýk yüzünden çýkan tartýþmanýn ardýndan öldürdüðü iddia ediliyor. -ÖMER KUNDAKÇI OKULLARDA YANGIN TATBÝKATI Muðla Büyükþehir Belediyesi Ortaca Ýtfaiye Grup Amirliði ekipleri Özel Özalp Koleji ve Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesinde yangýn ve arama kurtarma tatbikatlarý gerçekleþtirdi. Tatbikat öðrenciler tarafýndan ilgi ve heyecanla karþýlandý. Tatbikatta olasý bir yangýnda neler yapýlmasý gerektiði anlatýldý. Çýkabilecek yangýn ihtimaline karþý öðrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta alarmýn çalmasýyla bütün öðrenciler sýnýflarý boþaltarak, okul bahçesinde toplandý. Okul bahçesinde benzin yardýmýyla yakýlan ateþ itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Bu sýrada öðrencilere yangýna müdahale ve yangýn söndürme cihazlarý hakkýnda bilgiler verildi. Daha sonra senaryo gereði okulda mahsur kalan öðrencilerin okuldan çýkarýlmasý için itfaiye merdiveni öðrencilerin bulunduðu kata yükseltilerek, burada bulunan öðrenciler itfaiye ekipleri tarafýndan aþaðýya indirildi Tatbikatýn sona ermesinden sonra öðrencilere yangýn anýnda yapýlmasý gerekenler, alýnacak tedbirler ve yangýn söndürme metotlarý anlatýldý. Soner Aydýn 51.CUMHURBAÞKANLIÐI TÜRKÝYE BÝSÝKLET TURU 26 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak olan yarýþlarda bisikletçiler 29 Nisan da yarýþýn 4. etabýnda Dalaman-Ortaca-Köyceðiz den geçecekler. 26 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak olan yarýþlarda bisikletçiler 29 Nisan da yarýþýn 4. etabýnda Dalaman-Ortaca-Köyceðiz den geçecekler. Uluslararasý bisiklet takviminin en dikkat çekici bisiklet müsabakalarý arasýnda yer alan ve 2014'te 50 yýlý geride býrakan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, kýsa adýyla "TUR", yüzyýlýn ikinci yarýsý için start vermeye hazýrlanýyor. Uluslararasý Bisiklet Birliði (UCI) takviminde 2. HC kategorisinde yer alan ve 8 etaptan oluþan 51. olarak Türkiye adýna yarýþacak 1 er takým TUR 2015 te mücadele etmeye hazýrlanýyor. 21 Takým arasýnda 6 WorldTour Takýmý, 14 Profesyonel Kýta Takýmý ve 1 Kýta Takýmý yer alýyor. Geçen yýlýn genel klasman þampiyonu Adam Yates in takýmý Orica GreenEDGE, TUR 2014 te ikinci sýrada yer alan Rein Taaramäe in takýmý Astana Pro Team, ve kadrosunda TUR da 9 etap zaferi bulunan André Greipel i barýndýran Lotto Soudal ile geçtiðimiz yýl ülkemizde 4 etap zaferine ulaþan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Dünya Þampiyonu sprinter Mark Turu nda (TUR ) her biri 8 Cavendish in takýmý Etixx Mayýs: Selçuk-Ýzmir 8.Etap, 3 Mayýs: sporcudan oluþan 21 profesyonel QuickStep 2015 yýlýnda Ýstanbul-Ýstanbul takým start alacak. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet 51. Cumhurbaþkanlýðý Start Alanya dan Turu nda yarýþacak takýmlar arasýnda Türkiye Bisiklet Turu na 26 Nisan da Alanya nýn ev öne çýkýyor. Katýlacak Takým Listesi: sahipliði yapacaðý birinci etapta start Dalaman-Ortaca-Köyceðiz TUR a katýlým rekorunu elinde çizgisinde göreceðimiz takýmlar belli etabý 29 Nisan da bulunduran Lampre - Merida ve oldu. Bünyelerinde farklý ülkelerden 51. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Tinkoff Saxo konuk olacak sporcularý barýndýran takýmlar arasýnda Bisiklet Turu etaplarý; 1.Etap, 26 WorldTour takýmlarý arasýnda yerini tescil edildikleri ülkelere göre Nisan: Alanya-Alanya 2.Etap, 27 alýyor. Ýtalya dan 5, Belçika dan 4, Nisan: Alanya Antalya 3.Etap, 28 WorldTour Takýmlarý: Astana Pro Avustralya ve ABD den 2 þer, Nisan: Kemer - Elmalý 4.Etap, 29 Team (KAZ) Orica - GreenEDGE Kolombiya, Fransa, Kazakistan, Nisan: Fethiye-Marmaris 5.Etap, 30 (AUS) Lampre - Merida (ITA) Lotto - Polonya, Rusya, Güney Afrika, Nisan: Muðla - Pamukkale 6.Etap, 1 Soudal (BEL) Etixx - Quick Step Ýspanya ve ev sahibi ülke takýmý Mayýs: Denizli - Selçuk 7.Etap, 2 (BEL) Tinkoff - Saxo (RUS) Dalaman da budama dersi Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan üreticilere budama alýþkanlýðýný kazandýrmak amacýyla 2012 yýlýnda baþlatýlan "Hadi zeytin budamaya!" kampanyasý devam ediyor. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan üreticilere budama alýþkanlýðýný kazandýrmak amacýyla 2012 yýlýnda baþlatýlan "Hadi zeytin budamaya!" kampanyasý devam ediyor. Üreticilerin gübreleme, hastalýk ve zararlýlar ile mücadele yaptýklarýný ancak budama konusunda uygulama yapmak istemediklerine tespit ettiklerini söyleyen Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz, zeytin aðaçlarýndaki verimi ve kaliteyi arttýrmak için yapýlmasý gereken ilk iþlemin bir tanesinin budama olduðuna dikkat çekti. Akdeniz, geçen süre içerisinde hala budama yapýlmadýðýný da sözlerine ekledi. Üreticilere budama alýþkanlýðý kazandýrmak için çalýþmalarýn sürdürüldüðünü ifade eden Akdeniz, Dalaman da vatandaþlarýn arý kovanlarýný çalan iki kiþi kovanlarla birlikte yakalandý. Ýlçemizde 2015 yýlýnýn yok yýlý olmasý nedeni ile çalýþmalarýmýza zeytin bahçelerinde yeni dikilmiþ fidanlarda þekil budamasý ve aðaçlarda ise mahsul, gençleþtirme budamasý þeklinde birebir budama yapýyoruz. Çöðmen, Kýzýlkaya, Sabunlu, Kayadibi, Þerefler ve Kargýnkürü mahallelerinde okul ve cami bahçelerindeki zeytin aðaçlarýný bilgi amaçlý üreticilerimizle birlikte budadýk. Bu kapsamda mahalle muhtarlarý, Dalaman Ziraat Odasý Baþkanlýðý, ile ortaklaþa çalýþmamýza devam ediyoruz. Hep beraber üreticilerimizle buluþup budama konusunda talebi olanlarýn bahçelerinde beraber aðaçlarda örnek budama yapýyoruz. Üreticilerimizin de bahçelerinde uygulama yapmalarýný, kendi bahçelerinin birer budama uzmaný olmalarýný istiyoruz. Zeytin budama konusunda üreticilerimizi Müdürlüðümüze bekliyoruz dedi. Aðaçlar nasýl budanýyor? Budamada önemli olan her yaþta yaprak/kök ve yaprak/odun dengesini optimum düzeyde tutmaktýr. Bu amaçla zeytinde çeþitli budamalar yapýlabilmektedir: Þekil budamasý: Fidan dikildikten sonraki ilk 2 yýlda hiçbir budama yapýlmaz. Ancak topraktan itibaren cm' deki sürgün uçlarý alýnarak fidanlarýn büyümesi saðlanýr. 3. yýldan itibaren cm yüksekte 3-4 dal býrakýlarak þekillendirilir. Daha alttaki uç alýnan dallar çýkarýlýr ve zeytinin tabii eðilimine uygun bir þekil verilir. Arý kovaný hýrsýzlarý yakalandý Dalaman da vatandaþlarýn arý kovanlarýný çalan iki kiþi kovanlarla birlikte yakalandý. Dalaman da son 1 ay içerisinde Kapýkargýn da 39, Eska da 25 ve Kargýnkürü mahallesinde 50 adet arý kovanýnýn çalýndýðý yönünde ihbar alan Dalaman Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri çalýþma baþlattý. Elde edilen bilgiler doðrultusunda yapýlan araþtýrmalarda kovanlarý çalan kiþilerin S.S. (55) ile Z.K. (54) olduðu tespit edildi. S.S. (55) ile Z.K. (54) kovan yüklü kamyonet ile birlikte jandarma ekipleri tarafýndan Fethiye ilçesine giderken yakalandý. Çalýntý olduðu 114 kovan sahiplerine teslim edildi. Yapýlan iþlemlerin ardýndan savcýlýða sevk edilen S.S. tutuklandý, Z.K. ise adli kontrollü olarak serbest býrakýldý. -Ömer Kundakçý Profesyonel Kýta Takýmlarý: Androni Giocattoli (ITA) Bardiani - CSF (ITA) Bretagne - Séché Environnement (FRA) Caja Rural - Seguros RGA (ESP) CCC Sprandi - Polkowice (POL) Team Colombia (COL) Drapac Professional Cycling (AUS) MTN - Qhubeka (SAF) Southeast (ITA) Nippo - Vini Fantini (ITA) Team Novo Nordisk (USA) Topsport Vlaanderen - Baloise (BEL) UnitedHealthcare Pro Cycling Team (USA) Wanty - Groupe Gobert (BEL) Kýta Takýmlarý: Torku-Þekerspor (TUR) (kaynak: TBF) Mahsul budamasý: Mahsul budamasýnda amaç, taç içerisindeki ýþýklanmayý artýrarak aðacýn verimli periyodunu maksimum düzeyde tutmaktýr. Güneþ gövdeyi ve ana dallarý yakmayacak þekilde uygun seyreltme ile budama yapýlmalý, dallar arasýnda denge kurulmalý, ince dallar aþýrý bir þekilde seyreltilmemelidir. Gençleþtirme budamasý: Gençleþtirme budamasý ile aðacýn kendini yenilemesi mümkün. Budama ana dallarda kademeli olarak yapýlýr. Önce ana dallardan birisi gövde ile baðlantýsýnýn birkaç cm üzerinden budanýr. Bu bölgeden kuvvetli sürgünler çýkar. Sonra diðer ana dallarda budamalar yapýlarak dallar yenilenir. Ayrýca aðacýn tabladan tamamen kesilmesi ile sert bir gençleþtirme (kabaklama) budamasý, çeþit deðiþtirme, dondan zarar gören aðaçlarýn yenilenmesi ve büyük hacimli aðaçlarýn tacýný küçültmek amacýyla budamalar yapýlmaktadýr. Budamalardan sonra kesilen yerlere uygulamasý ve ekonomik olduðu için beyaz silikonlu boya sürülmelidir. -Tuncay Karaçelik

4 4 Kentten Köye Yerleþimi Desteklemeliyiz TOPRAK HAVUZDA BALIK ÜRETÝMÝ Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Milas ta bu yýl 6.sý düzenlenen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý na katýldý. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Milas ta bu yýl 6.sý düzenlenen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý na katýldý. Milas Ýlçesi Tariþ Pamuk Deposu - nda gerçekleþtirilen 6.Milas Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý açýlýþýnda konuþan Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla nýn sadece bir turizm kenti olmadýðýný, tarýmdan elde ettiði gelirin turizm gelirlerinden fazla olduðunu söyledi. Muðla nýn tarým gelirleri turizm gelirlerinden fazla Baþkan Gürün; Muðla Türkiye genelinden bakýldýðýnda birbirinden güzel turizm ilçeleri ve alanlarýyla bir turizm kenti olarak bilinir. Oysa Muðla nüfusunun yüzde 60 kýrsal alanda yaþýyor ve tarým gelirleri 7.5 milyar Türk lirasý ile turizm gelirlerinden daha fazla. Muðla çam balý, badem, bal mumu, sýðla yaðý, deniz kültür balýðý üretiminde Türkiye de birinci, yaðlýk zeytin, nar, sera domates üretiminde de Türkiye de ikinci sýrada, susam, limon, kekik üretiminde de Türkiye de 3.sýradadýr. Muðla topraklarýnýn yüzde 15 i tarým alaný olan, nüfusunun yüzde 60 lýk kýsmýnýn kýrsalda yaþadýðý dünya ve Türkiye genelinde baþat ürünleriyle önce tarým daha sonra turizm kentidir. dedi. Büyükþehir Belediyesi olarak tarýma ve üreticiye yasalarýn verdiði yetkiler doðrultusunda destek olacaðýz. Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak 6360 sayýlý yasanýn kendilerine verdiði yetkiler doðrultusunda tarýmý ve üreticiyi desteklediklerini söyleyen Baþkan Gürün, köylerdeki yaþam standartlarýný yükselterek kentlerden köylere yerleþimi saðlamalarý gerektiðini söyledi. Baþkan Gürün; Yerel seçimlerden sonra Büyükþehir olan Muðla da yasalarýn bize verdiði yetkiler doðrultusunda tarýma ve üreticilerimize destek oluyoruz. Muðla Sýtký Koçman Üniversite miz ile Toprak, sulama suyu analiz laboratuvarý kurarak üreticilerimizin daha iyi ürün almasýný saðlayacaðýz. Üreticilerimiz için Tarým Ýl Müdürlüðü müz ile piyasa deðeri daha fazla olan patates, soðan, biber tohumlarý daðýttýk. Alým garantili süs bitkisi üretimi için çalýþmalarýmýz sürüyor. dedi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, tarýma ve üreticiye destek olan, geliþen teknolojik ürünlerin sergilendiði bu tür tarým fuarlarýnýn yararlý olduðunu söyledi. Baþkan Gürün ayrýca 6. Milas Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý nda emeði geçen herkese teþekkür etti ve fuarýn Milas a ve Muðla ya hayýrlý olmasýný diledi. -Tuncay Karaçelik MÝLAS CEM EVÝ PROJESÝ HAZIR. Þubat ayý meclis toplantýsýnda görüþülen Cem evlerinin ibadete açýlmasý ve Milas a bir Cem evi yapýlmasý kararýnýn çýkmasý üzerine Pir Sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Müslüm Doðan Milas Belediye Baþkaný Muhammet Tokat ý makamýnda ziyaret ederek teþekkür etti. Þubat ayý meclis toplantýsýnda görüþülen Cem evlerinin ibadete açýlmasý ve Milas a bir Cem evi yapýlmasý kararýnýn çýkmasý üzerine Pir Sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Müslüm Doðan Milas Belediye Baþkaný Muhammet Tokat ý makamýnda ziyaret ederek teþekkür etti. Cem evlerinin ibadet yeri sayýlmasý ve diðer ibadet yerlerine tanýnan haklardan ayrýmcýlýk yapýlmadan yararlandýrýlmasý gerektiði ve Milas a bir Cem evi yapýlmasý konusunun görüþülmesi ve tüm meclis üyelerinin oy birliði ile kabul edilmemesinin ardýndan baþlatýlan Cem evi çalýþmalarýnda sona gelindi.pir sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Müslüm Doðan yapýlan çalýþmalar ve çizdirdikleri Cem evi projesi hakkýnda Baþkan Tokat a bilgi verdi. Baþkan Tokat yaptýðý konuþmada ; Cem evi meselesi bizim gönlümüzde taþýdýðýmýz ve en çok kafa yorduðumuz konulardan bir tanesi.bir an önce bunun gerçekleþmesi için istekliyiz.belediye olarak hazýrlýklarýmýzý tamamladýk.cem evinin yapýlacaðý alanýmýz hazýr.ýmar ve diðer konularda netleþti.bunu herkesi kucaklayarak yapalým.kimse kendini dýþarýda kaldým hissine kapýlmasýn.dedi Baþkan Tokat tan sonra söz alan Doðan þunlarý söyledi. Ritüellerin yaþanmasý anlamýnda Aleviliðin içerisinde de bir çeþitlilik var.aslýnda bu bir zenginliktir.bu ritüeller Tokat ta ayrý,sivas ta ayrý yaþanýyor.bunlarýn hepsi bir yola hizmet ediyor.biz tüm ritüelleri dikkate alan deðer yaratmak ve her kesime hizmet etme anlayýþýnda olacaðýz. dedi Ziyarette Genel Baþkan Yardýmcýlarý Önder Aydýn,Gani Kaplan Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ethem Þahinoðlu ve Milas þube Baþkaný Özbilge de hazýr bulundu. Muðla Valisi Amir Çiçek, Muðla nýn Milas ilçesinde son yýllarda yaygýn bir þekilde balýk üretimi yapýlan toprak havuzlarda incelemelerde bulundu. Özel bir firmanýn toprak havuz çiftliðine giden Vali Çiçek e Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Yardýmcýsý Kudbettin Arzu, Ýl jandarma ve Garnizon Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Milas Kaymakamý Fuat Gürel, Gýda tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Nazif Ekinci, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren eþlik etti. Firma yetkililerinden yapýlan üretim hakkýnda bilgi alan Vali Çiçek yaptýðý açýklamada, Ýlimiz, su ürünleri üretimi için önemli bir potansiyele sahip. Deniz kültür balýkçýlýðý üretiminde Türkiye de lider konumdayýz. Kültür balýkçýlýðý üretiminin önemli bir ayaðý da son yýllarda artýþ gösteren ve Milas ilçemizde yaygýn bir þekilde yapýlan toprak havuz yetiþtiriciliði diye konuþtu. Açýlan artezyen kaynaklarýndan elde edilen su ile toprak havuzlarda deniz balýklarý yetiþtiriciliði yapan tesislerin artýþ gösterdiðini söyleyen Vali Çiçek, toprak havuzlarýn bulunduðu alanlarýn özellikle verimsiz topraklarýn yaygýn olduðu yerlerden seçildiðini, topraðýn özelliðine dikkat edildiðini vurguladý. Vali Çiçek sözlerine þu þekilde devam etti: Ýlimizde toprak havuz balýkçýlýðý yapan ruhsatlý 163 adet iþletmemizden 127 tanesi faal olarak üretim yapýyor. Yýllýk yaklaþýk 8 bin 943 ton balýk bu çiftliklerden üretiliyor. Deniz kültür balýkçýlýðý üretiminde ülkemizde birinci sýrada olan ilimizde 2002 yýlýnda toplam 23 bin ton üretim yapýlýrken 2014 yýlýnda üretim miktarý 85 bin tona ulaþmýþtýr. ORMANCI SON YOLCULUÐUNA ÇÝÇEKLERLE UÐURLANDI Milas ýn yetiþtirdiði ve Türkiye nin kendi alanýndaki en önemli ses sanatçýlarýndan biri olan Kültür Bakanlýðý Sanatçýsý Nazmi Yükselen son yolculuðuna uðurlandý. Milas ýn yetiþtirdiði ve Türkiye nin kendi alanýndaki en önemli ses sanatçýlarýndan biri olan Kültür Bakanlýðý Sanatçýsý Nazmi Yükselen son yolculuðuna uðurlandý. Dün yaþamýný yitiren Nazmi Yükselen in naþý ilk olarak Dörtyol a getirildi. Buradan Kurþunlu Camiine kadar omuzlarda taþýnan naaþýn üzerine sevenleri karanfiller býraktý. Düzenlenen cenaze törenine; Muðla Milletvekili Tolga Çandar, Muðla Valisi Amir Çiçek, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Gürün, Milas Kaymakamý Fuat Gürel, Milas Belediye Baþkaný Muhammet Tokat, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Muðla Ýl Jandarma Alay Komutaný Kurmay Albay Fevzi Kurþun CHP Ýl Baþkaný Mürsel Alban,CHP Ýlçe Baþkaný Suat Özcan, siyasi parti temsilcileri, Milas Belediyesi meclis üyeleri, Sivil Toplum örgütü liderleri, daire amirleri, yakýnlarý ve sevenleri katýldý. Namaz öncesinde Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürü Salim Tanýþ tarafýndan Nazmi Yükselen in özgeçmiþi okunarak katýlýmcýlar bilgilendirildi. Kurþunlu camiinde öðle namazýna müteakip Ýl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafýndan kýldýrýlan cenaze namazýyla son yolculuðuna uðurlanan Yükselen in naaþý Milas Þehir Mezarlýðý na defin edildi. NAZMÝ YÜKSELEN KÝMDÝR? 1926 yýlýnda Milas ta doðdu. Ýlk ve ortaokulu Milas ta okudu yýlýnda Ýstanbul radyosunun açtýðý sýnavý kazanarak, Halk Türküleri sanatçýsý oldu. Daha sonra Ankara radyosuna geçti ve Muzaffer Sarýsözen in yönettiði Yurttan Sesler Korosu nda misafir sanatçý olarak çalýþtý. Sahne çalýþmalarý da oldu yýllarý arasýnda Ýzmir radyosunda çalýþtý yýlýnda Milas a geldi. 42 adet plak doldurdu. Üç filmin dublaj müziðini yaptý. 1982'de Kültür Bakanlýðý tarafýndan devlet sanatçýsý seçildi.yükselen evli ve 5 çocuk babasýydý.

5 5 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ SEÇMEN LÝSTELERÝ 27 MART TA ASKIDAN ÝNÝYOR... NÜFUS MÜDÜRLÜKLERÝ HAFTA SONU AÇIK 25.Dönem Milletvekili Genel Seçiminde kullanýlmak üzere, seçmen kütüðünün güncelleþtirilmesine yönelik muhtarlýk bölgesi aský listeleri, 14 Mart 2015 Cumartesi günü saat de askýya çýkarýlmýþtý. 27 Mart 2015 Cuma günü saat de askýdan indirilecek ve 8 Nisan 2015 Çarþamba günü saat de kesinleþecek. Bu kapsamda Seçmen kütüklerinin güncelleþtirilme çalýþmalarý süresince mesai saatleri ile birlikte hafta sonu (Cumartesi- Pazar) ve resmi tatil günlerinde Ýlimizdeki tüm Nüfus Müdürlükleri hizmet verecek þekilde açýk. Çanakkale Geçilmez Elo Satranç turnuvasý Marmaris Green Nature Diamond Otel'de Marmaris Ýndigo Çanakkale Geçilmez Elo Satranç turnuvasý düzenlendi. Marmaris Green Nature Diamond Otel'de Marmaris Ýndigo Çanakkale Geçilmez Elo Satranç turnuvasý düzenlendi. A, B, C, D ve E kategorilerinde 5 kategoride düzenlenen turnuvada ilk 3 sporcuya kupa, 4. ve 5. olan sporculara ise madalya verildi. E kategorisinde yarýþan minik sporcularýn hepsine madalya verildi. Satranç turnuvasýna, Marmaris, Fethiye, Dalaman, Ortaca, Köyceðiz, Muðla merkez ve Denizli Ýhtisas Satranç Kulübü sporcularý katýldý. ELO puanýna dahil olan A kategorisinde çekiþmeli maçlara sahne oldu. 1. ve 2.nin 4.5 puanla olmasýna raðmen sýralama averajla belirlendi. A Kategorisi: Ortaca Belediyespor Satranç sporcusu Ahmet Yamaç birinci, Marmaris GSK satranç sporcusu Kerem Aktaþ ikinci, Denizli Satranç Ýhtisas Kulübünden Fatih Emre Boz üçüncü, Ortaca Belediyespor sporcusu Zeki Koç dördüncü, Denizli Satranç Ýhtisas Kulübünden Umutcan Çetinkaya beþinci. B Kategorisi: Merih Ergin birinci, Fatma Yaren Ýnaç ikinci, Yaðmur Erdem üçüncü. C Kategorisi: Yusuf Berk Kurtuluþ birinci, Fehmi Kuzey Yurdun ikinci, Ali Tütüncü üçüncü. D Kategorisi: Can Leon Iþýk birinci, Melih Berke Koç ikinci, Mehmet Ege Þahin üçüncü. Ortaca Belediyespor Satranç Kulübü Antrenörü Hasan Güneþ, kulüp oyuncularýnýn yer aldýðý A kategorisinde alýnan sonuçlarýn Ortaca Belediyespor kulübünü gururlandýrdýðýný söyledi. Güneþ, Mart tarihlerinde Muðla Sýtký Koçman Üniversitesinde baþlayacak olan 3. lig Kulüpler Þampiyonasý öncesi prova niteliði taþýyan bu turnuva gayet baþarýlý geçmiþtir. Liglerde yarýþacak olan Muðla Spor, Yeni Milas Spor, Milas Belediyespor, Muðla Gençlik ve Spor Kulübü ve Ortaca Belediyespor'a baþarýlar diliyoruz. Lig maçlarýný izlemek isteyen spor severleri Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Öðrenci Sarayý'na bekliyoruz dedi. AKUT TAN KIÞ DAÐCILIÐI EÐÝTÝMÝ... AKUT aralarýnda Fethiye ekibininde bulunduðu 66 gönüllüsüne 2 seviye olmak üzere kýþ daðcýlýðý eðitimi verdi. Kayseri de bulunan Erciyes Daðý nda yapýlan eðitimde, kýþ þartlarýnda barýnma, eðimli arazide yürüyüþ, yürüyüþ sýrasýndaki düþüþlerde durma, AKUT aralarýnda Fethiye ekibininde bulunduðu 66 gönüllüsüne 2 seviye olmak üzere kýþ daðcýlýðý eðitimi verdi. kar yapýsý ve çýð bilgisi, karda ip ile eriþim yöntemleri ile çýðda arama kurtarma teknikleri hakkýnda gönüllülere eðitim verildi. Konulara iliþkin tatbikatlarýn da gerçekleþtiði eðitime AKUT Fethiye ekibinden Ramil Çetin,Hasan Ongun ve Batuhan Billi kýþ daðcýlýðý eðitimine katýlarak 2 seviye eðitim aldý. Büyükþehir'den Baþarýlý Sporculara Destek Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý, Muðla Ýlini turnuvalarda baþarý ile temsil eden sporculara destek vermeye devam ediyor. Fethiye Kule Atlama Takýmý yüzücülerinin katýldýðý turnuvalarda elde ettiði baþarýlý sonuçlar ve Mart 2015 tarihleri arasýnda Samsun'da yapýlacak Türkiye Þampiyonasýnda Muðla Ýlini temsil edecek olmalarýndan dolayý Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan sporculara yeni yüzme mayolarý hediye edildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Turizm Gençlik ve Spor Dairesi Baþkaný Ali Ýnan yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Büyükþehir Belediyesi ve Daire Baþkanlýðýmýz olarak Muðla Ýlini baþarý ile temsil eden sporcularýmýza ve takýmlarýmýza destek vermeye devam ediyoruz yaþ grubu Fethiye Kule Atlama Takýmý sporcularýmýza yeni yüzücü mayolarý spor eðitmenlerimiz tarafýndan Fethiye Birimimizde takdim edildi. Sporcularýmýza ve antrenör Özer Akýn'a Samsunda yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasýnda baþarýlar diliyorum. GÜREÞÇÝLER KIRKPINAR DA BODRUM U TEMSÝL EDECEK Ata sporu güreþi yaþatmak için kendi imkanlarý doðrultusunda çalýþmalarýný sürdüren ve yýl içerisinde çeþitli müsabakalara katýlan Bodrumlu güreþçiler, Baþkan Mehmet Kocadon u ziyaret etti. Bodrum da geleneksel Türk sporu yaðlý güreþ ile uðraþan Ümit Kýnalý ve Mehmet Karabaþ, Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon'u makamýnda ziyaret etti. Güreþçiler, Baþkan Kocadon ile tanýþmak ve kendisine yaptýklarý çalýþmalarýndan bahsetmek istediklerini ifade ederek; Küçük yaþlardan itibaren yaðlý güreþ sporu ile ilgilendik. Ata sporumuz güreþi yaþatmak için büyük mücadele verdik. dediler. Sporculardan Ümit Kýnalý ayrýca yýl içerisinde Türkiye genelinde yaklaþýk 25 yaðlý güreþ müsabakasýna katýldýklarýný belirterek; Ben ve Mehmet Karabaþ arkadaþýmýz, kendi imkanlarýmýz doðrultusunda yaðlý güreþlere katýlmaktayýz. Fakat ekonomik yönden zorluklar çekiyorduk. Spora ve sporcuya verdiði desteklerinden dolayý Belediye Baþkanýmýz Mehmet Kocadon'u makamýnda ziyaret ettik. Yaptýðýmýz bu tanýþma ziyaretinde; kendisine, hem yaðlý güreþ sporu hakkýnda hem katýldýðýmýz müsabakalarla ilgili bilgiler verdik. Ayrýca vereceði destekler ile bu yýl 654 üncüsü yapýlacak olan tarihi Kýrkpýnar Güreþleri ne de katýlmak istediðimizi ve orada Bodrum adýný baþarýyla temsil etmek istediðimizi ilettik. Sayýn Kocadon da bize her türlü desteði vereceðini söyleyerek yaðlý güreþ branþýnýn Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü bünyesinde yapýlmasýný önerdi. Bizi makamýnda kabul eden, bir kulüp adý altýnda çalýþmamýza ön ayak olan ve bu spor ile uðraþan biz gençlere destek olacaðýný belirten Mehmet Kocadon'a teþekkür ederiz. þeklinde konuþtu. Bodrum Belediye Baþkaný Mehmet Kocadon ise ziyaret ile ilgili verdiði bilgide; Öncelikle Ata sporumuz olan yaðlý güreþi kendi imkanlarýyla sürdüren genç kardeþlerimizi tebrik ederim. Türk gelenek ve göreneklerinden biri olan yaðlý güreþ sporunun devam ettirilebilmesi için Bodrum Belediyesi olarak bu genç kardeþlerimize, imkanlarýmýz doðrultusunda elimizden gelen desteði vereceðiz. Ayrýca Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü nde güreþ branþýnýn açýlmasý lazým. Bu sene Edirne'de düzenlenen tarihi Kýrkpýnar Güreþleri nde bu kardeþlerimiz Bodrumspor adýna Bodrum umuzu temsil edebilirler. dedi. AKUT TAN SOSYAL SORUMLULUK AKUT Fethiye ekibi Çevreye duyarlýlýk konusunda farkýndalýk yaratmak için topladýðý 25 kilo atýk pili Fethiye Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüðü ne teslim etti.

6 6 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR GELÝYOR Tecrübeli gazeteciden Babalý Kýzlý Resim Sergisi Tecrübeli gazeteci Mustafa Sarýipek kýzý Ç.Çaðýn Berme ile Marmaris te resim sergisi açýyor. Daha önce de Ýstanbul da 6 resim sergisi açan Sarýipek bu defa kýzýyla birlikte gerçekleþtirecekleri sergiyle Marmarisli sanatseverlerle buluþuyor. Ýz düþüm isimli sergiye Mustafa Sarýipek Pastel boya, Ç.Çaðýn Berme Yaðlý boya çalýþmalarýyla katýlýyor Mart tarih aralýðýnda Marmaris Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleþecek serginin açýlýþ kokteyli 20 Mart 2015 Cuma günü saat 18:00 de Bir Delinin Hatýra Defteri Genco Erkal 03 Nisan 2015-Muðla Gazi M.Kemal Atatürk Kültür Merkezi 04 Nisan 2015-Bodrum Nurol Kültür Merkezi Ülkemizde oynanan ilk tek kiþilik oyun olan Bir Delinin Hatýra Defteri'ni Genco Erkal 50 yýl sonra yeniden yorumluyor. Nikolay Gogol'un en sevilen öykülerinden olan bir Delinin Hatýra Defteri 1965 yýlýnda sahneye uyarlanmýþ ve ülkemizde ilk tek kiþilik oyun olarak Genco Erkal tarafýndan Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oynanmýþtý. Yýllar boyunca sanatçý ayný eseri üç kez, üç deðiþik yorumla sahneledi. Þimdiki yapým oyunun 50. yýl kutlamasý olarak gündeme geliyor. Gogol'un toplumsal kara mizah baþyapýtý bir kez daha güldürürken içimizi acýtacak. Yazan: Nikolay Gogol Türkçesi: Coþkun Tunçtan Uyarlayan-Yöneten-Oynayan: Genco Erkal Müzik: Mete Sakpýnar Sahne tasarýmý: Duygu Saðýroðlu Giysi: Özlem Kaya Fotoðraf: Vedat Açýkalýn Biletler:biletix Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Kurulu 5. genel kurul toplantýsý 12 Mart 2015 tarihinde Büyükþehir Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Koordinasyon Kurulu 5. genel kurul toplantýsý 12 Mart 2015 tarihinde Büyükþehir Meclis Toplantý Salonunda gerçekleþtirildi. Muðla Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý Ahmet Müfit Bayram baþkanlýðýnda yapýlan genel kurul toplantýsýna, Büyükþehir ve Ýlçe Belediyeleri, Emniyet, Jandarma, Karayollarý, Þoförler ve Otomobilciler Odasý, Liman Baþkanlýðý, Sahil Güvenlik Komutanlýðý, Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmesi'nin temsilcileri katýldý. UKOME toplantýsýnda gündemdeki maddelerden öne çýkanlar ise þu þekilde sýralandý; 1-Büyükþehir Belediyesince Milas, Yataðan, Kavaklýdere, Ula, Marmaris, Köyceðiz, Ortaca, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde tespit edilen yerlere yeni Belediye otobüs hatlarý kurulmasý, 2- Ticari taþýmacýlýk yapan minibüslerin TM plakaya dönüþüm sürelerinin (2) ay uzatýlmasý ve süre sonunda dönüþüm yapmayanlara cezai iþlem uygulanmasý, 3- Kýþ döneminde çalýþan ancak turizm sezonunda atýl kalan S plakalý araçlardan (5) yaþ ve daha altý olanlarýn turizm taþýmacýlýðýnda kullanýlabilmesi, 4- Kendi adýna Ýl Trafik Komisyonu Kararý bulunmadýðý için güzergah izni alamayan taþýmacýlarýn ORTACA EMNÝYETÝ NDE VEDA YEMEÐÝ Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli iken emekli olan Þemsettin Erken, Halim Canbalýk ve Ahmet Sagýlyan için veda yemeði düzenledi. Ortaca Ýlçe Emniyet Müdürlüðünde görevli iken emekli olan Þemsettin Erken, Halim Canbalýk ve Ahmet Sagýlyan için veda yemeði düzenledi. Mesleklerinde 25 yýlý aþkýn Muðla Su ve Kanalizasyon Ýdaresi Genel Müdürlüðü (MUSKÝ), Suyun Yaþantýmýzdaki Yeri, Önemi, Korunmasý ve Tasarruflu Kullanýlmasý konulu Þiir, Resim ve Sloganlý Afiþ yarýþmasý düzenliyor. Muðla Büyükþehir Belediyesine baðlý olarak yeni görev yapan personele, hizmetlerinden dolayý teþekkür plaketleri ve hediye verildi. Yaþamlarýnda da saðlýk, sýhhat ve huzurlu bir yaþam dileklerinde bulunuldu. Toprakana Restaurantta düzenlenen yemeðe Ortaca Kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Garnizon Komutaný Jandarma Yüzbaþý Haluk Türkoðlu, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Yýlmaz, Ýlçe Emniyet Müdürü Ýsmail Ayhan, Müdür Yardýmcýsý Reþat Eldemir ve personeller katýldý. -Hüseyin Öçal MUSKÝ Sloganýný Arýyor bir yapýlanma içerisinde olan MUSKÝ Genel Müdürlüðü sloganýný arýyor. Bu kapsamda MUSKÝ, Muðla il genelinde tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde düzenlenecek olan, Suyun Yaþantýmýzdaki Yeri, Önemi, Korunmasý ve Tasarruflu Kullanýlmasý konulu Þiir, Resim ve Sloganlý Afiþ yarýþmasý düzenliyor. Gençlerin su tasarrufu konusunda bilinçlendirilmelerinin de amaçlandýðý yarýþmaya, ilkokul öðrencileri resim dalýnda, ortaokul öðrencileri þiir dalýnda, lise öðrencileri de sloganlý afiþ dalýnda katýlabilecek. Yarýþmaya katýlmak isteyen öðrenciler, bulunduklarý okul müdürlüðüne baþvuru yapabilecekler. 22 Mart 2015 tarihinde baþlayacak olan yarýþma, 8 Mayýs 2015 tarihinde sona erecek. Yarýþmada ödül olarak, þiir yazma, resim ve sloganlý afiþ yarýþmasýnda 1 nci olan öðrencilere dizüstü bilgisayar, 2 nci ve 3 üncü olan öðrencilere ise tablet bilgisayar daðýtýlacak. baðlý bulunduðu kooperatif veya birliklere ait kararlar ve istenen diðer belgelerle birlikte baþvurmalarý halinde güzergah izni verilmesine, 5- Muðla- Bodrum Hattýnda faaliyet gösteren Muðla, Yataðan, Milas ve Öz Bodrum Kooperatiflerinin birleþmesi ve vatandaþlarýn bahse konu güzergahta ulaþým ile ilgili yaþadýklarý sorunlarýn çözümüne yönelik olarak bahse konu kooperatifler için sayýlý Ýl Trafik Komisyonu Kararýnýn uygulanmamasýna yönelik kararlar oldu. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa yaptýðý açýklamada, alýnan kararlarýn Muðla Ýli ulaþým düzeni bakýmýndan oldukça önemli olduðunu söyledi. Kolukýsa; Gerçekleþtirilen UKOME toplantýsýna katýlan tüm kurul üyelerine halk odaklý hizmet anlayýþýndan ve gösterdikleri yoðun ilgiden dolayý teþekkür ediyor ve özellikle yeni kurulacak belediye otobüs hatlarýnýn vatandaþlarýmýza hayýrlý olmasýný dilerim. dedi. -Tuncay Karaçelik MUÐLA DA 4 GÜMRÜK KAPISINDA OY KULLANILACAK AK Parti Ýl Baþkaný Ýhsan Küreci 25. Dönem milletvekili seçimleri sürecinin baþlamasýnýn ardýndan gümrük kapýlarýnda oy kullanma iþlemleri ile ilgili bilgi verdi. Ýl genelinde 4 farklý gümrük kapýsýnda yurt dýþý seçmen kütüðüne kayýtlý seçmenlerin oy kullanabilecek. Ýl Baþkaný Küreci yaptýðý yazýlý açýklamada þu görüþlere yer verdi: Yüksek Seçim Kurulu nun, Gümrük kapýlarýnda görev yapacak geçici gümrük kapýsý seçim kurullarý ve sandýk kurullarýnýn görev ve yetkileri ile gümrük kapýlarýndaki oy verme iþlemlerine dair kararý, Resmi Gazete de yayýmlandý. Tatil günleri dahil 24 saat oy kullanýlabilecek havayolu gümrük kapýlarýnýn arasýnda ilimiz sýnýrlarý içinde bulunan Dalaman ve Bodrum-Milas hava limanlarýmýz ile tatil günleri dahil 24 saat oy kullanýlabilecek liman gümrük kapýlarý Marmaris ve Bodrum deniz gümrük limanlarýnda yurt dýþý seçmen kütüðüne kayýtlý seçmenlerimiz oy kullanabilecek. 25. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde yurtdýþý seçmen kütüðüne kayýtlý vatandaþlarýn gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemleri, 8 Mayýs saat 08.00'de baþlayacak, 7 Haziran 2015 saat 17.00'de sona erecek. Geçici gümrük kapýlarýnda oluþturulacak sandýk kurullarý 1 baþkan, 4 asil ve 4 yedek üyeden oluþacak. Oy kullanýlacak gümrük kapýlarý ve oy verme zamanlarý uygun aralýklarla TRT tarafýndan kamuoyuna duyurulacak. AK Basýn-Muðla

7 7 ETKÝNLÝK TAKVÝMÝ Her öðrencinin bir fidaný büyüsün Mart Orman haftasý ve aðaç bayramý etkinlikleri kapsamýnda 20 Mart Cuma günü öðrenciler tarafýndan Ortaca Gökbel mahallesinde fidan dikilecek. Ortaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan organize edilen bu yýlki etkinlik Her öðrencinin bir fidaný büyüsün sloganý ile gerçekleþtirilecek. Ortaca'da, Yýldýzlar Güreþ Grup Birinciliði Eðitim Öðretim Yýlý Spor Dairesi Baþkanlýðý Okul Sporlarý Faaliyet programýnda yer alan, Güreþ Yýldýz Erkekler Grup Birinciliði Ortaca Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýlçe Müdürlüðü Spor Salonunda yapýlacaktýr. Þampiyona, Mart 2015 tarihleri arasýnda yapýlacak. ÇANAKKALE ZAFERÝ NÝN 100.YIL DÖNÜMÜ SÝNAMATEK ORTACA 20 Mart 2015 Cuma Saat: YER : Öðretmenin Simit Evi Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma Grubu Halka Açýk ve Ücretsizdir "Sonsuzluk ve Birgün" (Mia aioniotita kai mia mera) (1998) YÖNETMEN : Theo Angelopoulos SENARYO : Tonino Guerra, Theo Angelopoulos, Petros Markaris, Giorgio Silvagni OYUNCULAR : Bruno Ganz, Isabelle Renauld, Fabrizio Bentivoglio MÜZÝK : Eleni Karaindrou TÜR : Dram YAPIM : Yunanistan, Fransa, Ýtalya, Almanya DÝL : Yunanca (Türkçe Altyazýlý) SÜRE : 133 dk. KONU : Selanik'te yaðmurlu bir gün... Ünlü bir yazar olan Alexander, amansýz bir hastalýða yakalanmýþtýr. Karýsýndan, 30 yýl önceki bir yaz gününü anlatan bir mektup alan Alexander için bütün yaþamýný geçirdiði sahil kenarýndaki evini terketmenin vakti gelmiþtir. Ve sonunda geçmiþinin ve þimdiki hayatýnýn karýþmýþ olduðu ilginç bir geziye çýkar. O güzel, mutlu dakikalarý tekrar yaþayabilmek için... Belki bir günün içinde belki de bir sonsuzluðun... Bu yolculuðun içinde karþýsýna çýkan beklenmedik kiþiler ise 'bugün'ün getirdiði sürprizler olarak hayatýnýn son anlarýnda yer edecektir. ve ayrýca; Kýsa Metraj Film Gösterimi 20 Mart 2015 Cuma Günü Saat: YER : Öðretmenin Simit Evi Düzenleyen : Sinematek Ortaca Çalýþma Grubu Halka Açýk ve Ücretsizdir 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü dolayýsýyla Ortaca da anma töreni düzenlendi. 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü dolayýsýyla Ortaca da anma töreni düzenlendi. Ýlk tören Cumhuriyet meydanýnda yapýldý. Öðrenci ve protokolün katýldýðýtörende Ortaca kaymakamý Hüseyin Yýlmaz, Garnizon komutanlýðý, Ortaca Belediyesi ve Þehit ve Gazi Aileleri Derneði tarafýndan Atatürk anýtýna çelenklerin konulmasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak istiklal marþý okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuþma ise Garnizon komutanlýðýnda görevli asker tarafýndan okundu. Ortaca Cumhuriyet meydanýnda yapýlan törenin ardýndan törene katýlanlar Ortaca merkez mezarlýðýndaki þehitliði ziyaret ettiler. Tören, Ortaca Ortaokulu salonunda devam etti. CHP Ortaca Ýlçe Örgütü tarafýndan, Cumhuriyet meydanýnda 18 Mart Þehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 100. yýl dönümü dolayýsýyla lokma ikram edildi. ADD Ortaca Þubesi tarafýndan da 100. Yýlýnda Çanakkale konulu sergi açýldý. -Tuncay Karaçelik Saðlýk çalýþanlarý unutulmadý Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz 14 Mart Týp Bayramý nda saðlýk çalýþanlarýný ziyaret etti. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz 14 Mart Týp Bayramý nda saðlýk çalýþanlarýný ziyaret etti. Dalaman Devlet Hastanesi, Dalaman 1 ve 2 No lu Saðlýk Ocaklarýnda,Toplum Saðlýðý Merkezi nde ve 112 Acil Servis Ýstasyonu nda çalýþan saðlýk çalýþanlarý ziyaret edildi. Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz ayný zamanda Dalaman Devlet Hastanesi Baþhekimi Þirin Atasoy Tekin i, Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Çiðdem Olgun Þimþek i ve 112 Acil Servis Ýstasyonu nda çalýþanlarý ziyaret ederek çiçek takdim etti. Yeni yönetimden kaymakama ziyaret Dalaman Ziraat Odasýnýn yeni Baþkaný Ziraat Mühendisi Tevfik Tayfun Tuncay, Oda üyeleri ile birlikte, Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek i makamýnda ziyaret ettiler. Ziraat Odasý Baþkaný Tuncay, Dalaman Ziraat Odasýnýn çalýþmalarý ve planlanan projeleri hakkýnda kaymakam Þimþek e bilgi verdi. Kaymakam Yýlmaz Þimþek de, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirirken, Ziraat Odasý Baþkaný ve üyelerinin yeni görevlerinin hayýrlý olmasýný diledi. Soner Aydýn Datça çaðla bademi Köyceðiz üzerinden Avrupa pazarýnda Datça nýn lezzetiyle ünlü çaðla bademi, Türkiye pazarýndan sonra þimdide Avrupa pazarýna açýldý. Datça nýn Palamütbükü nde tarým ürünleri ticaretiyle uðraþan Þener Ören Yaka, ilk kez Avrupa ya ihraç gerçekleþtirdi. Cumalý Mahallesi nde bulunan çiftçilerden 200 kilogram çaðla ba-dem satýn alan Yaka, Köyceðiz de bulunan gýda ve tarým ürünleri ticaret þirketi aracýlýðýyla Almanya ya çaðla bademi ihraç etti. -Cihat Cura Aydem den kredi kartý ile ödeme kolaylýðý Aydem, elektrik faturasý ödemelerinde müþterilerine kredi kartý ile ödeme kolaylýðý sunmaya baþladý. Muðla ilinde ki, Aydem müþterileri elektrik fatura ödemelerini kredi kartýna 2 ila 9 aya kadar taksitlendirebilecekler. Aydem den yapýlan açýklamaya göre; Enerjisini Aydem den alan tüketiciler, güncel elektrik faturalarýný veya ödenmemiþ geçmiþ dönem elektrik faturalarýný, kredi kartý ile 9 aya varan taksitlerle ödeyebilecekler. Akbank (Axess Card), Denizbank (Bonus Card), Ýþ Bankasý (Maximum Card), Garanti Bankasý (Bonus Card) ve Yapý Kredi Bankasý (World Card) ile yapýlan anlaþmalar kapsamýnda, þimdilik Aydem Müþterilerine elektrik tüketimi fatura ödemelerinde tek çekim imkâný sunulamamaktadýr. Taksitli fatura ödemelerinden doðabilecek vade farký, ilgili bankalar tarafýndan belirlenmekte ve müþteriye yansýtýlmaktadýr. Yukarýda adý geçen bankalarla yapýlan anlaþmalar sonunda, Aydem li Müþteriler, en yakýn Aydem Müþteri Ýliþkileri Merkezlerinde (MÝM) elektrik faturalarýný taksitli ödeyebilme imkânýna kavuþmuþ oldular. Faturalarýný kredi kartý ile taksitli ödemek isteyen Müþteriler, kendilerine en Aydem MÝM i, web sitesinden öðrenebilirler

8 8 TURÝZMÝN SORUNLARI DALYAN DA TARTIÞILDI Ortaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu tarafýndan Dalyan bölgesinin turizm sorunlarý konulu toplantý düzenlendi. Ortaca Kent Konseyi Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu tarafýndan Dalyan bölgesinin turizm sorunlarý konulu toplantý düzenlendi. Turizm esnafýnýn yoðun ilgisiyle gerçekleþtirilen toplantýda baþta bölgenin pazarlama-tanýtým sorunlarý olmak üzere bölge turizminin sorunlarý ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri tartýþýldý. Tanýtým için sosyal medya kullanýmýna aðýrlýk verilmesi, ulusal medyada haber olabilecek etkinlikler ile bölge tanýtýmýnýn gerçekleþtirilmesinin desteklenmesi, uluslararasý fuarlara katýlým konusunda çalýþmalarýn yapýlmasý, engelli turistler ve vatandaþlar için gerekli düzenleme ve önlemlerin alýnmasý baþlýklarýnýn ön plana çýktýðý toplantýda bölge sorunlarýnýn ancak bölge esnafý ve yerel yönetimin elbirliði ile çalýþmasý sonucu çözülebileceðinin vurgusu yapýldý. Çevre ve Turizm Çalýþma grubu adýna Öðr. Gör. Dr. Ali Türker bu toplantýnýn sonuç raporunun hazýrlanacaðýný ve çözüm önerileri ile birlikte Ortaca Belediye sine sunulacaðýný belirterek; bu toplantýnýn bir baþlangýç olduðunu ilerleyen dönem içerisinde bölge sorunlarýna yönelik olarak benzer toplantýlarýn gerçekleþtirileceðini ifade etti. Ortaca Dalyan Mahallesinde yapýlan toplantýya Ortaca Kent Konseyi Baþkaný ve Ortaca Belediye Baþkaný Hasan Karaçelik, Çevre ve Turizm Çalýþma Grubu Baþkaný Mehmet Sertkaya ve Çevre ve Turizm Çalýþma Grubunu temsilen Muðla Sýtký Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksekokulu ndan Prof. Dr. Ýbrahim Yokaþ ve Öðr. Gör. Dr. Ali Türker ve turizmciler katýldý. DALAMAN PAZARYERÝ KÝMLÝK KARTIYLA DAHA GÜVENLÝ Dalaman Belediyesi kapalý pazaryerinde faaliyet gösteren esnaflara Dalaman Belediyesi tarafýndan kimlik kartý daðýtýldý. Daðýtýlan kimlik kartllarýný pazaryeri esnafý yakasýna takacak. Artýk pazaryerinden alýþveriþ yapan vatandaþlar kimden alýþveriþ yaptýðýný bilecek. Dalaman Belediyesi kapalý pazaryerinde faaliyet gösteren esnaflara Dalaman Belediyesi tarafýndan kimlik kartý daðýtýldý. Daðýtýlan kimlik kartllarýný pazaryeri esnafý yakasýna takacak. Artýk pazaryerinden alýþveriþ yapan vatandaþlar kimden alýþveriþ yaptýðýný bilecek. Dalaman Belediyesi Kapalý Pazaryeri nde yaklaþýk 300 esnafa Dalaman Belediyesi tarafýndan kimlik kartý daðýtýldý. Esnaflara ayrýca Pazaryeri Tanýtým Kartý ve Fiyat etiketi de daðýtýldý. Pazaryerinde faaliyet gösteren esnaflara kimlik kartý, tanýtým kartý ve fiyat etiketlerini bizzat kendisi daðýtan Dalaman Belediye Baþkaný Muhammet Þaþmaz Artýk Dalaman Belediyesi Pazaryerinden alýþveriþ yapan vatandaþlarýmýz kimden alýþveriþ yaptýðýný bilecek. Daðýttýðýmýz kimlik kartlarýný esnaflarýmýz yakasýna takacak. Pazaryeri Tanýtým Kartý da mutlaka esnafýmýzýn tezgahýnda görülebilir bir yerde olacak. Böylece hem esnafýmýz hem de vatandaþýmýz daha samimi bir ortamda alýþveriþ yaparken daha güvende olacaklar. Pazaryeri esnafý olmadýðý halde pazaryerine gelen kötü niyetli kiþilerin pazaryeri içerisine girerek hem esnafýmýzý hem de vatandaþýmýzý maðdur etmesini bu þekilde önlemiþ olacaðýz dedi. -Tuncay Karaçelik Ýþletme sahipleri dikkat! KOSGEB DEN ARIYORUZ DÝYEN DOLANDIRICILAR Dalaman da bir iþyeri sahibi dolandýrýlmaktan son anda kurtuldu. Ýþyerini telefonla arayan kiþiler kendilerini KOSGEB in danýþmanlýk merkezi olarak tanýtarak 394 lira karþýlýðýnda proje hazýrlamak istediklerini ilettiler. Ýstenen ücreti göndermeyen iþyeri sahibi, durumu KOSGEB yetkililerine ileterek bilgi istediðini, kurumun bu tür uygulamasýnýn olmadýðýný öðrendiðini söyledi. Ýþletme yetkilisi, ''Biz (KOSGEB) destekleme danýþmanlýk merkezinden arýyoruz, sizin mevcut iþ yerinizi SAHTE PLAKA ÝLE ÖÐRENCÝ SERVÝSÝ Ortaca Trafik Denetleme Büro Amirliði ekipleri, sahte ''S'' plakasý taktýðýný tespit ettikleri bir öðrenci servis aracýný trafikten men etti. Ortaca Trafik Denetleme Büro Amirliði ekipleri, sahte ''S'' plakasý taktýðýný tespit ettikleri bir öðrenci servis aracýný trafikten men etti. Ýlçede, servis araçlarýna yönelik uygulama yapan ekipler, bir servis aracýný durdurarak evrak kontrolü yaptý. Yapýlan sorgulamada üzerinde geliþtirmek için (Makine-Teçhizat, Donaným, Hammadde, Yazýlým ve Hizmet Alýmý Giderleri Desteði) KOSGEB'ten 100 bin lira kredi aldýracaðýz, bunun için bizim size gelip proje çiziminde ve evrak iþlemlerinde bir defaya mahsus olmak üzere 394 lira ödeme yapmanýz gerekmektedir'' diyerek ücret talep edildi. Ýlgili kiþileri aradým böyle bir uygulamalarý yokmuþ. Ýþletme sahiplerinin dikkatli olmalarýný istiyorum dedi. -Ömer Kundakçý S plakasý ve Okul Taþýtý yazýsý bulunan aracýn 48 FS 781 plakalý ticari midibüs olduðunu tespit etti. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltýna alýnarak ifadesi alýnmak üzere Ýlçe Emniyet Müdürlüðüne götürüldü. -Ömer Kundakçý

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, "TUR 2013" 21 28 NİSAN 2013

49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, TUR 2013 21 28 NİSAN 2013 49.CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU, "TUR 2013" 21 28 NİSAN 2013 Alanya'dan İstanbul'a " TURKUAZ REKABET " İstanbul un 2020 Olimpiyat adaylığı öncesi Dünya spor otoritelerinin gözü Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı

Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Fethiye den 7 Kooperatif Ulaşımda Dönüşüme Katıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi nin il genelinde sürdürdüğü Ulaşımda Dönüşüm Projesi ne Fethiye İlçesinde faaliyet gösteren 7 kooperatif daha katıldı. Muğla

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ

BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3469 BAL DA HEYECANLI BEKLEYÝÞ Ortaca Belediyespor un ilk kez katýlacaðý Bölgesel Amatör Lig'de 2015-2016 Sezonu Statüsü ve

Detaylı

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ

DOÐRU YÖNETÝM ÝZTUZU NU DÜNYA KLASMANINA YÜKSELTTÝ Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3443 Ortaca da Giriþimcilik Eðitimi Nisan ayýnda yapýlacak Muðla Ticaret ve Sanayi Odasý (MUTSO) mali desteði ile kendi iþini

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir?

Mart ayýnda son bulan tüzel kiþilik nasýl olur da Mayýs ayýnda devir iþlemi gerçekleþtirir? Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi TÝGEM DE NARENCÝYE ÝHALESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3465 Yem Bitkileri Destekleme müracaatlarý devam ediyor Ýnterdonato Limon 80 kuruþ, Clemantine Mandarin

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ORTACA POLÝSÝ YAKALAR Gazete kaðýdýný "yabancý para" diye sattýlar

ORTACA POLÝSÝ YAKALAR Gazete kaðýdýný yabancý para diye sattýlar Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 1.Dalaman Tarým Festivali Dalaman Ziraat Odasý baþkanlýðýnca organize edilen Tarým festivali, 9-10 Mayýs tarihlerinde Dalaman pazaryerinde yapýlacak. FÝYATI: KDV DAHÝL

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği

Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği 2015-2016 Bodrum Yıldırım Satranç Birinciliği Bodrum Harvard Özel Eğitim Hizmetlerinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Turnuvada dereceye giren sporcular;

Detaylı

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI

Eðitim-Sen den açýklama DOÐUDA GÜNEÞ DOÐMADAN, BATIDA SABAH OLMAZ. S.Y.D. Vakfýna yeni araç ORGANÝZATÖRLER SERBEST BIRAKILDI HAFTALIK SÝYASÝ YEREL HABER GAZETESÝ FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3486 S.Y.D. Vakfýna yeni araç Ortaca Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý na yeni hizmet aracý alýndý. Aracýn,

Detaylı

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan

CÝNAYETÝ Ortaca da iki çocuk annesi Menekþe Y. eþi tarafýndan Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3456 SAÐLIKÇILAR ÝSYAN ETTÝ Ortaca da MHP nin Seçim afiþlerinin toplatýlmasýna tepki MHP Muðla Milletvekili ve adayý Mehmet

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI

ÝZTUZU DESTEÐÝ BELEDÝYEDEN ÜNÝVERSÝTEYE ÖÐRENCÝLERE KÝMYASAL ÖNLEM. Neden haber yaptýnýz baskýsý DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3450 DALAMAN DA ZÝNCÝRLEME TRAFÝK KAZASI TATBÝKATI Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) 2015 Yýlý Faaliyet Planýnda yer alan

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi...

BAL LÝGÝ NDE ORTACA BELEDÝYESPOR YOL VE SU VATANDAÞI BIKTIRDI DALYAN DA ÇALIÞTAY. Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3449 Dalaman Belediye Baþkaný Kalp Krizi Geçirdi... Kalp krizi geçiren Dalaman Belediye baþkaný Muhammet Þaþmaz Muðla Özel Yücelen

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI

GÖCEK KOYLARI DA ÝHALEYE ÇIKARILDI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3446 KOOPERATÝF F2 PEÞÝNDE S.S. 23 nolu Ortaca Otobüs ve Minibüs Kooperatifi olaðan genel kurul toplantýsýný yaptý. S.S. 23

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015

KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015 KÜLTÜR VE SOSYAL IŞLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ EKİM 2015 MALKARA BELEDİYE AKADEMİSİ'NDE SATRANÇ, BALE, DRAMA, DİKSİYON VE RESİM KURSLARI BAŞLADI Malkara Belediyesi'nin İşimiz, Gücümüz Malkara sloganıyla

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

ORTACA DA ÝLKÖÐRETÝM HAFTASI

ORTACA DA ÝLKÖÐRETÝM HAFTASI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi MUÐLA NAZIM ÝMAR PLANI, ASKIYA ÇIKTI FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 23 SAYI: 3473 Muðla Büyükþehir Belediye Meclisi ilk olaðanüstü toplantýsýný 1/25.000 ölçekli nazým

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI

KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) Ortaca da Motosiklet kazasý 2 AÐIR YARALI Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi KÖYCEÐÝZ DE KAZA; 3 YARALI Köyceðiz de meydana gelen trafik kazasýnda 3 kiþi yaralandý. (HABERÝ 8.SAYFADA) KENT YAZILARI Nejat Altýnsoy MUÐLA YA 112 ACÝL ÇAÐRI MERKEZÝ

Detaylı

Ürün Kataloðu Sensiz olmaz HAKKIMIZDA Viking Temizlik ve Kozmetik A.Þ. 1978 yýlýnda Avcý Kimya ünvaný ile baþladýðý ticari hayatýna, 1992 yýlýnda Viking Temizlik Ürünleri Limited Þirketi ve 2004 yýlýnda

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı