TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU"

Transkript

1 Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3445 UKOME 5. Genel Kurul Toplantýsý Düzenlendi BELEDÝYE OTOBÜSLERÝ ÝÇÝN YENÝ GÜZERGAHLAR HABERÝ 6.SAYFADA GELÝYOR. 2 AYLIK ÝÞ ÝMKANI Ýþkur, Toplum Yararýna Çalýþma (TYP) projesi kapsamýnda aðaçlandýrma konusunda 2 ay süre ile personel çalýþtýracak. Baþvurular 22 Mart 2015 tarihine kadar Ýþkur üzerinden, yaþ arasý kadýn veya erkek Ýþkura kayýtlý iþsizler baþvuru yapýlabilecek. 2 ay boyunca yapýlacak çalýþma için, Dalaman 200, Köyceðiz 180, Fethiye 90, Kavaklýdere 80, Milas 230, Muðla merkez 225, Menteþe 150, Yataðan 90, Marmaris 75 ve Seydikemer de 180 kiþi iþe alýnacak. Talep fazla olmasý halinde Orman Bölge Müdürlüðü ve ÝÞKUR iþbirliðinde kura çekimi yapýlarak çalýþanlar belirlenecek. Ortaca Belediyesi bünyesinde hizmet veren Ýþkur hizmet noktasý da söz konusu ilçelere iþ baþvurusu için ÝÞKUR kaydýný yapmak isteyen vatandaþlara hizmet verecek. -Tuncay Karaçelik GENÇ KADININ KATÝL ZANLISI KOCASI Ortaca da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. TAÞ OCAÐI PROJESÝ DURDURULDU Ortaca Belediye baþkaný Karaçelik: Umarým Türkiye ye örnek olur Ortaca Belediye baþkaný Hasan Karaçelik, kararý çevreye saygý, insanlýða saygý olarak karþýlýyorum. Umarým Türkiye ye örnek olur dedi. Ortaca Belediye baþkaný Hasan Karaçelik, kararý çevreye saygý, insanlýða saygý olarak karþýlýyorum. Umarým Türkiye ye örnek olur dedi. Ortaca nýn Sarýgerme mahallesine Göçay Ýnþaat Taahhüt ve Ticaret A.Þ tarafýndan II-A Grubu Maden (Kalker) Ocaðý, Kýrma Eleme ve Hazýr Beton Tesisi projesinden vazgeçildiði açýklandý. CHP DE SANDIKLAR KURULUYOR 7 Haziran da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn ilk sýnavý 21 Mart Cumartesi günü geniþletilmiþ delegelerle yapýlacak olan temayül yoklamasýyla adaylarýn sýralamasý belirlenecek. 7 Haziran da yapýlacak olan milletvekilliði genel seçimleri öncesinde CHP Muðla Milletvekili aday adaylarýnýn ilk sýnavý 21 Mart Cumartesi günü geniþletilmiþ delegelerle yapýlacak olan temayül yoklamasýyla adaylarýn sýralamasý belirlenecek. Sandýklar her ilçe örgütünde yada örgütün belirlediði yerlerde kurulacak. 28 aday adayýnýn katýlacaðý temayülde yaklaþýk 7 bin 500 delege oy kullanacak. Delegeler en az 3 kiþiye, en çok 5 kiþiye oy verebilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý Yolcu nun peþini býrakmýyor HABERÝ 3.SAYFADA Diðer taraftan, aday adaylýðý sürecinde kurumdan izin almadan basýn organlarýna demeç verdiði gerekçesiyle hakkýnda soruþturma açýlan CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu, müfettiþlere de ikinci savunmasýný da verdi. Muðla Valiliðince açýlan Öðretmen sýfatýyla bir siyasi parti lehine çalýþmalarda bulunduðu gerekçesiyle tarihli yazýsýna istinaden Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü nden görevlendirilen müfettiþler tarafýndan ifadesi alýndý. CHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu yaptýðý açýklamada Kamu çalýþanlarýnýn kendi görev alanlarý ile ilgili basýna demeç vermeleri yasaktýr. Kaldý ki benim verdiðim demeçler yasal süre içerisinde aday adayý olacaðým bilgisini kamuoyuyla paylaþmaktýr. Yasalara uymamakla ilgili yüklenen iddianýn önseçime 3 gün kala sürdürülüyor olmasý beni þaþýrtmadý. Ýstifa edip devlet memurluðundan ayrýlmama raðmen bakanlýðýmýzýn hala 657 sayýlý yasaya dayanarak soruþturmayý sürdürmesi bir skandaldýr. Devletin kurumlarýnýn, yasalarýn iþlevini takip etmesiyle ilgili tarafgirliði eski içiþleri bakaný Ala ve ÖSYM nin tutumlarý karþýsýnda ne kadar geçerli olduðu aþikardýr dedi. Anayasayý tanýmýyorlar Kendisinin yasalara uymadýðý gerekçesiyle soruþturma geçirdiðini kaydeden Yolcu, þunlarý söyledi: Anayasaya baðlýlýðýna yemin ederek göreve baþlayan Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala nýn, hiçbir anayasal kurumun millet egemenliðini kullanma yetkisine sahip olmadýðýný, böyle bir yetkiyi tanýmadýðýný, Bu anayasanýn kötü bir anayasa olduðunu söylememize engel bir durum yok, olsa da tanýmýyoruz diyerek görevden ayrýldýðýný hatýrlatan Ömür Yolcu ÖSYM nin ise Anayasa Mahkemesinin yürütmeyi durdurmasýna raðmen hala yasa geçerliymiþ gibi YGS sýnav sorularýný yayýnlamamasý da baþka bir örnektir. Takdirini kamuoyuna býrakýyorum Umarým Türkiye ye örnek olur Projenin iptaliyle ilgili açýklama yapan Hasan Karaçelik, ilgili þirketin yöneticileriyle görüþtük. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ve Muðla Valiliði nezdinde giriþimlerde bulunarak projeden vazgeçtiklerini bildirdiler. Bu tutumlarýndan dolayý kendilerini kutluyorum ve bölgemiz adýna teþekkür ediyorum. Türkiye nin birçok bölgesinde bu tür projeler ne yazýkki devam etmekte iken þirketin projeden vazgeçmesi örnek bir davranýþ. Kararý, çevreye saygý, insanlýða saygý olarak karþýlýyorum. Umarým Türkiye ye örnek olur dedi. GÖÇAY, Projeden vazgeçtik TEMA Fethiye temsilcisi Okyay Tirli, Göçay þirketler gurubu hukuk müþaviri Av. Ömer Özbay ýn kendisine telefon ile þu bilgileri aktardýðýný kaydetti. Biz bölgede turizm yapýyoruz. Turizmi, ormanlarý ve tarým alanlarýný yok edecek bir projede olmayýz. Ortaca halkýnýn ve sivil toplum kurumlarýnýn haklý tepkisi bizim yanlýþ yaptýðýmýzý ortaya çýkardý. Göçay A.Þ. yönetim kurulu karar alarak bu projeden vazgeçtik. Bu kez uðraþmadan proje iptal edildi TEMA Fethiye temsilcisi Okyay Tirli, yaptýðý yazýlý açýklamada, turizm merkezi Sarýgerme nin merkezine 2 kilometre uzaklýkta taþ ocaðý, kýrma-eleme tesisi ve beton santralinin Göçay turizm A.Þ tarafýndan kurulmak istendiðini buna karþýlýk Ortaca Kent Konseyi, TEMA, köy muhtarlarý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn özel çevre koruma alaný olan, turizm geniþleme alanýnda devasa bir taþ ocaðýnýn mümkün olmadýðýný, doðal varlýklarýmýz olan ormanlarýmýzýn vahþice kemirilmesine izin vermeyeceklerini söyleyerek eylem planlarýný yapmaya hazýrlanýyorduk. Bu kez uðraþmadan þirketin saðduyusu ile proje iptal edildi dedi. Bakan giriþimde bulunmadý Muðla nýn ormanlarýný korumak için bir dizi çalýþmalar yaptýklarýný kaydeden Tirli, Bize taþ da, kum da lazým, ancak bu turizm tarým ve orman alanlarýnda olmamalý. Bunun için Orman ve Su Ýþleri Bakanýmýz Prof.Dr. Veysel Eroðlu ile Fethiye ziyaretinde konuþtum. Orman alanlarýna tarým alanlarýna ve sularýmýza zarar vermeyecek bir alan gösterilsin. Ýhtiyaçlar bu alanlardan karþýlansýn dedim. Sayýn Bakanýmýz, üzerinde çalýþalým dedi ama maalesef hiçbir giriþimde bulunulmadý. Muðla Orman Bölge Müdürlüðü nün çok daha dikkatli olmasý gerekir. Halkýmýzý germeden toplumsal barýþý korumalýyýz ifadelerini kullandý. ÇED süreci baþlamýþtý Projenin, Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Çevresel Etki Deðerlendirmesi Ýzin ve Denetim Genel Müdürlüðü resmi internet sitesinde tarihli yapýlan duyurusunda projenin incelenip uygun bulunduðu ve ÇED sürecinin baþladýðý duyurulmuþtu. -ÖMER KUNDAKÇI ORTAYA ÇIKARDIK, TAKÝPÇÝSÝ OLDUK EGE HABER gazetesi olarak Turizmin Göbeðine Taþ Ocaðý haberi ile konuyu ilk kamuoyuna duyuran olduk. Sonrasýnda da takipçisi olarak süreci ve tepkileri okurlarýmýzla paylaþtýk.

2 2 Muðla da Çaðrý Merkezi adý altýnda dolandýrýcýlýk Muðla Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, bir ihbarý deðerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, kent merkezinde baþkalarýna ait banka ve kredi kartý bilgileriyle dolandýrýcýlýk yapýldýðýný belirledi. Muðla Emniyet Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, bir ihbarý deðerlendiren Siber Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, kent merkezinde baþkalarýna ait banka ve kredi kartý bilgileriyle dolandýrýcýlýk yapýldýðýný belirledi. Ekipler, yürütülen çalýþma kapsamýnda "çaðrý merkezi-danýþmanlýk" adý altýnda faaliyet gösteren bir iþ yerinde çok sayýda kiþiyi saðlýk sigortasýnýn iptali, kart aidatý, kredi dosya masrafý iadesi için banka görevlisi gibi arayarak kredi kartý bilgileri ve cep telefonlarýna gelen 3D güvenlik þifrelerini temin ettiði, bu þekilde sanal pos cihazý üzerinden kiþilerin kredi kartlarýndan deðiþik tutarlarda çekim iþlemleri yapýlarak büyük miktarlarda haksýz menfaat saðlandýðýný tespit etti. 6 kiþi gözaltýnda "Nitelikli dolandýrýcýlýk" olayý ile ilgili tespit edilen IP ve telefon numaralarýnýn bulunduðu iki ayrý adrese düzenlenen eþ zamanlý operasyonda, çaðrý merkezini kuran þirket sahiplerinin de aralarýnda bulunduðu 6 kiþi gözaltýna alýndý.adreslerde yapýlan aramalarda çok sayýda bilgisayar, taþýnabilir bellek, telefon, dijital materyaller ile çok sayýda kiþinin kiþisel bilgilerinin bulunduðu belgelere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltýna alýnan þüphelilerin emniyetteki ifade iþlemleri sürüyor. Muðla Emniyet Müdürlüðü nden uyarý Muðla Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yapýlan uyarýda, Vatandaþlarýmýzýn, kendilerini saðlýk sigortasýnýn iptali, kart aidatý, kredi dosya masrafý iadesi için veya banka görevlisigibi tanýtýp arayan ve kredi kartý bilgilerini isteyen kiþilere karþý duyarlý bulunmalarý, bu tür kiþilerin verdiklerini beyan ettikleri hizmetlere inanmamalarý ve kiþisel verilerini kesinlikle paylaþmamalarý maðduriyetlerin önüne geçilmesi bakýmýndan önem arz etmektedir denildi. -Ömer Kundakçý Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi YIL: 22 SAYI: MART 2015 CUMA Yayýn sahibi: kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik Sayfa editörü: Soner Aydýn Muhabir: Ömer Kundakçý Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1 Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný B:203 ORTACA Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres: Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla HaberMerkezi Tel/fax : Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar. - Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn veya yayýnlanmasýn iade edilemez. - Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir. - Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993 ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ - Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs) Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr. - RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 9,63 TL - Fiyatlara KDV Dahil Deðildir. ORTACA, DALAMAN, KÖYCEÐÝZ DE SAÐLIKÇILAR EYLEMDEYDÝ Muðla Saðlýk-Sen Ýl Baþkan yardýmcýsý Özgen, Saðlýk çalýþanlarý hüsrana uðradý Ortaca Saðlýk-Sen Temsilciliði tarafýndan, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklediði yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve kreþ hakký verilmesi için basýn açýklamasý düzenlendi. Ortaca Saðlýk-Sen Temsilciliði tarafýndan, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklediði yýpranma payý, ek ödemelerin emekliliðe yansýmasý gibi hususlarda yapýlan açýklamalar ve deðinilmeyen lisans tamamlama ve kreþ hakký verilmesi için basýn açýklamasý düzenlendi. Ortaca Devlet Hastanesi nde toplanan Saðlýk-Sen üyeleri adýna açýklama yapan Muðla Saðlýk-Sen Ýl Baþkan yardýmcýsý Erkan Þ. Özgen, saðlýk çalýþanlarýnýn umutla beklerken hayal kýrýklýðýna uðradýklarýný belirtti. Özgen basýn açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "14 Mart Týp Bayramý öncesi Sayýn Baþbakanýmýz tarafýndan saðlýk çalýþanlarýna müjde þeklinde açýklanan hususlar ile ilgili Saðlýk ve Sosyal Hizmet Çalýþanlarýnýn yetkili sendikasý Saðlýk Sen olarak aþaðýdaki görüþlerimizi kamuoyu ile paylaþýyoruz. Saðlýk çalýþanlarý insanýmýzýn saðlýðýnýn emanetçileri, saðlýk sisteminin sigortasýdýr. Saðlýk çalýþanlarý bugüne kadar kendisine uzanan hiçbir eli geri çevirmediði gibi bundan sonra da insan hayatýna zarar verecek hiçbir eylemin içinde olmayacaktýr. Bu nedenle, saðlýk çalýþanlarý olarak bugün de iþimizin baþýnda, aziz milletimizin Bisiklet Ýle Yaþanabilir Þehir Muðla Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý, Muðla Ýlinin bisiklet ile yaþanabilir þehirlerden olmasý için çalýþmalarýna devam ediyor. hizmetindeyiz. Sayýn Baþbakan tarafýndan müjde þeklinde açýklanan nöbet ücretlerinde yüzde 50 oranýnda artýþý, çalýþanlar olarak memnuniyetle karþýlýyoruz. Nöbet ücretleri dýþýnda saðlýk çalýþanlarý olarak, uzun yýllardýr mücadelesini verdiðimiz yýpranma payý ve ek ödemelerinin emekliliðe yansýmasý konularýnda ise Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin Sayýn Baþbakaný yanýlttýðý ortadadýr. Saðlýk çalýþanlarýna müjde denilerek yapýlan açýklamalar, Saðlýk Bakanlýðý nýn sýnýfta kaldýðýný göstermiþtir. Sendikamýzýn düzenlediði programa katýlan Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ýn, sizler umudun adýsýnýz diyerek onurlandýrdýðý biz saðlýk çalýþanlarý; yýpranma payý, lisans tamamlama ve kreþ konusunda Cumhurbaþkanýmýzýn verdiði sözlerin, Saðlýk Bakanlýðý yetkilileri tarafýndan yerde býrakýldýðýný üzülerek görmekteyiz. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde; bütün meslek gruplarýný kapsayan yýpranma payý hakkýdýr. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, hekim / hekim dýþý ayrýmý gözetmeden bütün çalýþanlarýn ek ödemelerinin emekliliðe yansýtýlmasýdýr. Biz saðlýk çalýþanlarý için müjde, 110 bin saðlýkçýyý ilgilendiren lisans tamamlama hakkýnýn 2015 yýlýnda baþlatýlacaðýnýn açýklanmasýdýr. Bu nedenle Saðlýk Sen olarak; Sayýn Baþbakan tarafýndan yapýlan açýklamalarýn sahanýn beklentilerini karþýlamaktan uzak olduðunu bir kez daha ilan ediyoruz. Saðlýk-Bakanlýðý yetkililerinin çok hýzlý bir þekilde beklentilerimizi karþýlayacak çalýþmalarý tamamlamasý elzemdir. Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinin çalýþanlarý hüsrana uðratan bu hatalarýný bir an önce telafi etmesi elzemdir. Saðlýk-Sen olarak, taleplerimizin olduðu kadar verilen sözlerin hayata geçmesi konusunun da takipçisi olmaya devam edeceðiz. Saðlýk Sen olarak üyelerimize ve bütün saðlýk çalýþanlarýmýza verdiðimiz sözün arkasýndayýz yýlý bütün saðlýk çalýþanlarý için yýpranma payý yýlý, ek ödemelerin emekliliðe yansýtýldýðý yýl olacaktýr yýlý, lisans tamamlama eðitim ve öðretimlerinin baþladýðý yýl olacaktýr. Bizler Saðlýk Sen üyeleri olarak bugün iþimize sahip çýktýðýmýz ve iþimizi býrakmadýðýmýz gibi, hedefe ulaþana dek bu iþin peþini de asla býrakmayacaðýz Yapýlan basýn açýklamasýna saðlýk çalýþanlarý alkýþlarla destek verdi. -ÖMER KUNDAKÇI Önce þakalaþtýlar, sonra kavga ettiler Dalaman'da, ortaokul öðrencileri arasýnda çýkan býçaklý kavgada, 2 öðrenci yaralandý. Edinilen bilgiye göre; ilçedeki bir ortaokulun 8. sýnýfýnda eðitim gören Ç. A (14) ile sýnýf arkadaþý M.A.F. (14) sýnýfta þakalaþtý. Tenefüs zilinin çalmasýyla birlikte okulun bahçesine çýkan Ç. A, ile M.A.F. burada tartýþmaya baþladýlar. Ç.A. yanýnda bulunan çaký ile M. A. F'yi karnýndan yaraladý. Olay sýrasýnda kendi eli de kesilen A, olaydan sonra bayýldý. Okula çaðýrýlan ambulansla Ç.A, Dalaman Devlet Hastanesine, M.A.F. ise Ortaca Devlet Hastanesine kaldýrýldý. Öðrencilerin hayati tehlikesinin bulunmadýðý öðrenildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý bildirildi. -ÖMER KUNDAKÇI Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, yaz sezonun baþlamasý ile Akyaka güzergahýnda hizmet veren toplu taþýma araçlarýna bisiklet portu monte etti. Monte edilen bisiklet portu ile Muðla-Akyaka arasý Sakar geçidinde çýkmakta zorlanan bisiklet sürücüleri bisikletlerini toplu taþýma araçlarýnýn arkasýna monte ederek seyahat edebilecekler. Muðla Büyükþehir Belediyesi Ulaþým Dairesi Baþkaný Alper Kolukýsa yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi; Sahip olduðu tarihi ve doðal güzellikleri ile ülkemizin ve dünyanýn turizm cenneti olan ilimizde geliþen bisiklet kullanýmýna katký saðlamak amacýyla Büyükþehir Belediye otobüslerine bisiklet portlarý yerleþtirilmeye baþlandý. Yapýlan faaliyetin sonuçlarý izlenerek Bodrum, Milas, Ortaca ve Fethiye Ýlçelerimizdeki otobüslerede bisiklet portu monte edilecektir.

3 3 GENÇ KADININ KATÝL ZANLISI KOCASI Ortaca da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. Ortaca da sulama kanalýnda av tüfeðiyle vurulmuþ halde bulunan genç kadýnýn cinayete kurban gittiði anlaþýldý. Yaklaþýk 6 ay önce, Okçular Mahallesi Karagöl mevkisinde sulama kanalý içerisinde bir kadýn cesedi bulunduðu ihbarýný alan Jandarma ekipleri yaptýðý incelemede cesedin evli ve 2 çocuk annesi Zehra Çoban a (27) ait olduðunu tespit etti. Olayda cinayet þüphesi tespit eden Dalyan Jandarma Komutanlýðý ekipleri, yaptýðý araþtýrmalar ve adli týp kurumundan gelen rapor sonucunda olayla ilgili olarak Zehra Çoban ýn eþi Turan Çoban, Ö.Ç. ile H.Ö. yü yaptýklarý operasyonla ikamet ettikleri evlerinde gözaltýna aldý. Saðlýk kontrollerinin ardýndan Ortaca Adliyesine sevk edilen Zehra Çoban ýn eþi Turan Çoban tasarlayarak adam öldürmek, akrabasý Ö.Ç. ile arkadaþlarý H.Ö. ise yardým ve delilleri yok etmek suçlamasýyla adliyeye sevk edildi. Turan Çoban tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.Ç. ile H.Ö. tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Turan Çoban ýn, eþini kýskançlýk yüzünden çýkan tartýþmanýn ardýndan öldürdüðü iddia ediliyor. -ÖMER KUNDAKÇI OKULLARDA YANGIN TATBÝKATI Muðla Büyükþehir Belediyesi Ortaca Ýtfaiye Grup Amirliði ekipleri Özel Özalp Koleji ve Ortaca Yunus Emre Anadolu Lisesinde yangýn ve arama kurtarma tatbikatlarý gerçekleþtirdi. Tatbikat öðrenciler tarafýndan ilgi ve heyecanla karþýlandý. Tatbikatta olasý bir yangýnda neler yapýlmasý gerektiði anlatýldý. Çýkabilecek yangýn ihtimaline karþý öðrenciler bilgilendirildi. Tatbikatta alarmýn çalmasýyla bütün öðrenciler sýnýflarý boþaltarak, okul bahçesinde toplandý. Okul bahçesinde benzin yardýmýyla yakýlan ateþ itfaiye ekipleri tarafýndan söndürüldü. Bu sýrada öðrencilere yangýna müdahale ve yangýn söndürme cihazlarý hakkýnda bilgiler verildi. Daha sonra senaryo gereði okulda mahsur kalan öðrencilerin okuldan çýkarýlmasý için itfaiye merdiveni öðrencilerin bulunduðu kata yükseltilerek, burada bulunan öðrenciler itfaiye ekipleri tarafýndan aþaðýya indirildi Tatbikatýn sona ermesinden sonra öðrencilere yangýn anýnda yapýlmasý gerekenler, alýnacak tedbirler ve yangýn söndürme metotlarý anlatýldý. Soner Aydýn 51.CUMHURBAÞKANLIÐI TÜRKÝYE BÝSÝKLET TURU 26 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak olan yarýþlarda bisikletçiler 29 Nisan da yarýþýn 4. etabýnda Dalaman-Ortaca-Köyceðiz den geçecekler. 26 Nisan-3 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak olan yarýþlarda bisikletçiler 29 Nisan da yarýþýn 4. etabýnda Dalaman-Ortaca-Köyceðiz den geçecekler. Uluslararasý bisiklet takviminin en dikkat çekici bisiklet müsabakalarý arasýnda yer alan ve 2014'te 50 yýlý geride býrakan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Turu, kýsa adýyla "TUR", yüzyýlýn ikinci yarýsý için start vermeye hazýrlanýyor. Uluslararasý Bisiklet Birliði (UCI) takviminde 2. HC kategorisinde yer alan ve 8 etaptan oluþan 51. olarak Türkiye adýna yarýþacak 1 er takým TUR 2015 te mücadele etmeye hazýrlanýyor. 21 Takým arasýnda 6 WorldTour Takýmý, 14 Profesyonel Kýta Takýmý ve 1 Kýta Takýmý yer alýyor. Geçen yýlýn genel klasman þampiyonu Adam Yates in takýmý Orica GreenEDGE, TUR 2014 te ikinci sýrada yer alan Rein Taaramäe in takýmý Astana Pro Team, ve kadrosunda TUR da 9 etap zaferi bulunan André Greipel i barýndýran Lotto Soudal ile geçtiðimiz yýl ülkemizde 4 etap zaferine ulaþan Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet Dünya Þampiyonu sprinter Mark Turu nda (TUR ) her biri 8 Cavendish in takýmý Etixx Mayýs: Selçuk-Ýzmir 8.Etap, 3 Mayýs: sporcudan oluþan 21 profesyonel QuickStep 2015 yýlýnda Ýstanbul-Ýstanbul takým start alacak. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Bisiklet 51. Cumhurbaþkanlýðý Start Alanya dan Turu nda yarýþacak takýmlar arasýnda Türkiye Bisiklet Turu na 26 Nisan da Alanya nýn ev öne çýkýyor. Katýlacak Takým Listesi: sahipliði yapacaðý birinci etapta start Dalaman-Ortaca-Köyceðiz TUR a katýlým rekorunu elinde çizgisinde göreceðimiz takýmlar belli etabý 29 Nisan da bulunduran Lampre - Merida ve oldu. Bünyelerinde farklý ülkelerden 51. Cumhurbaþkanlýðý Türkiye Tinkoff Saxo konuk olacak sporcularý barýndýran takýmlar arasýnda Bisiklet Turu etaplarý; 1.Etap, 26 WorldTour takýmlarý arasýnda yerini tescil edildikleri ülkelere göre Nisan: Alanya-Alanya 2.Etap, 27 alýyor. Ýtalya dan 5, Belçika dan 4, Nisan: Alanya Antalya 3.Etap, 28 WorldTour Takýmlarý: Astana Pro Avustralya ve ABD den 2 þer, Nisan: Kemer - Elmalý 4.Etap, 29 Team (KAZ) Orica - GreenEDGE Kolombiya, Fransa, Kazakistan, Nisan: Fethiye-Marmaris 5.Etap, 30 (AUS) Lampre - Merida (ITA) Lotto - Polonya, Rusya, Güney Afrika, Nisan: Muðla - Pamukkale 6.Etap, 1 Soudal (BEL) Etixx - Quick Step Ýspanya ve ev sahibi ülke takýmý Mayýs: Denizli - Selçuk 7.Etap, 2 (BEL) Tinkoff - Saxo (RUS) Dalaman da budama dersi Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan üreticilere budama alýþkanlýðýný kazandýrmak amacýyla 2012 yýlýnda baþlatýlan "Hadi zeytin budamaya!" kampanyasý devam ediyor. Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan üreticilere budama alýþkanlýðýný kazandýrmak amacýyla 2012 yýlýnda baþlatýlan "Hadi zeytin budamaya!" kampanyasý devam ediyor. Üreticilerin gübreleme, hastalýk ve zararlýlar ile mücadele yaptýklarýný ancak budama konusunda uygulama yapmak istemediklerine tespit ettiklerini söyleyen Dalaman Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ergün Akdeniz, zeytin aðaçlarýndaki verimi ve kaliteyi arttýrmak için yapýlmasý gereken ilk iþlemin bir tanesinin budama olduðuna dikkat çekti. Akdeniz, geçen süre içerisinde hala budama yapýlmadýðýný da sözlerine ekledi. Üreticilere budama alýþkanlýðý kazandýrmak için çalýþmalarýn sürdürüldüðünü ifade eden Akdeniz, Dalaman da vatandaþlarýn arý kovanlarýný çalan iki kiþi kovanlarla birlikte yakalandý. Ýlçemizde 2015 yýlýnýn yok yýlý olmasý nedeni ile çalýþmalarýmýza zeytin bahçelerinde yeni dikilmiþ fidanlarda þekil budamasý ve aðaçlarda ise mahsul, gençleþtirme budamasý þeklinde birebir budama yapýyoruz. Çöðmen, Kýzýlkaya, Sabunlu, Kayadibi, Þerefler ve Kargýnkürü mahallelerinde okul ve cami bahçelerindeki zeytin aðaçlarýný bilgi amaçlý üreticilerimizle birlikte budadýk. Bu kapsamda mahalle muhtarlarý, Dalaman Ziraat Odasý Baþkanlýðý, ile ortaklaþa çalýþmamýza devam ediyoruz. Hep beraber üreticilerimizle buluþup budama konusunda talebi olanlarýn bahçelerinde beraber aðaçlarda örnek budama yapýyoruz. Üreticilerimizin de bahçelerinde uygulama yapmalarýný, kendi bahçelerinin birer budama uzmaný olmalarýný istiyoruz. Zeytin budama konusunda üreticilerimizi Müdürlüðümüze bekliyoruz dedi. Aðaçlar nasýl budanýyor? Budamada önemli olan her yaþta yaprak/kök ve yaprak/odun dengesini optimum düzeyde tutmaktýr. Bu amaçla zeytinde çeþitli budamalar yapýlabilmektedir: Þekil budamasý: Fidan dikildikten sonraki ilk 2 yýlda hiçbir budama yapýlmaz. Ancak topraktan itibaren cm' deki sürgün uçlarý alýnarak fidanlarýn büyümesi saðlanýr. 3. yýldan itibaren cm yüksekte 3-4 dal býrakýlarak þekillendirilir. Daha alttaki uç alýnan dallar çýkarýlýr ve zeytinin tabii eðilimine uygun bir þekil verilir. Arý kovaný hýrsýzlarý yakalandý Dalaman da vatandaþlarýn arý kovanlarýný çalan iki kiþi kovanlarla birlikte yakalandý. Dalaman da son 1 ay içerisinde Kapýkargýn da 39, Eska da 25 ve Kargýnkürü mahallesinde 50 adet arý kovanýnýn çalýndýðý yönünde ihbar alan Dalaman Jandarma Karakol Komutanlýðý ekipleri çalýþma baþlattý. Elde edilen bilgiler doðrultusunda yapýlan araþtýrmalarda kovanlarý çalan kiþilerin S.S. (55) ile Z.K. (54) olduðu tespit edildi. S.S. (55) ile Z.K. (54) kovan yüklü kamyonet ile birlikte jandarma ekipleri tarafýndan Fethiye ilçesine giderken yakalandý. Çalýntý olduðu 114 kovan sahiplerine teslim edildi. Yapýlan iþlemlerin ardýndan savcýlýða sevk edilen S.S. tutuklandý, Z.K. ise adli kontrollü olarak serbest býrakýldý. -Ömer Kundakçý Profesyonel Kýta Takýmlarý: Androni Giocattoli (ITA) Bardiani - CSF (ITA) Bretagne - Séché Environnement (FRA) Caja Rural - Seguros RGA (ESP) CCC Sprandi - Polkowice (POL) Team Colombia (COL) Drapac Professional Cycling (AUS) MTN - Qhubeka (SAF) Southeast (ITA) Nippo - Vini Fantini (ITA) Team Novo Nordisk (USA) Topsport Vlaanderen - Baloise (BEL) UnitedHealthcare Pro Cycling Team (USA) Wanty - Groupe Gobert (BEL) Kýta Takýmlarý: Torku-Þekerspor (TUR) (kaynak: TBF) Mahsul budamasý: Mahsul budamasýnda amaç, taç içerisindeki ýþýklanmayý artýrarak aðacýn verimli periyodunu maksimum düzeyde tutmaktýr. Güneþ gövdeyi ve ana dallarý yakmayacak þekilde uygun seyreltme ile budama yapýlmalý, dallar arasýnda denge kurulmalý, ince dallar aþýrý bir þekilde seyreltilmemelidir. Gençleþtirme budamasý: Gençleþtirme budamasý ile aðacýn kendini yenilemesi mümkün. Budama ana dallarda kademeli olarak yapýlýr. Önce ana dallardan birisi gövde ile baðlantýsýnýn birkaç cm üzerinden budanýr. Bu bölgeden kuvvetli sürgünler çýkar. Sonra diðer ana dallarda budamalar yapýlarak dallar yenilenir. Ayrýca aðacýn tabladan tamamen kesilmesi ile sert bir gençleþtirme (kabaklama) budamasý, çeþit deðiþtirme, dondan zarar gören aðaçlarýn yenilenmesi ve büyük hacimli aðaçlarýn tacýný küçültmek amacýyla budamalar yapýlmaktadýr. Budamalardan sonra kesilen yerlere uygulamasý ve ekonomik olduðu için beyaz silikonlu boya sürülmelidir. -Tuncay Karaçelik

4 4 Kentten Köye Yerleþimi Desteklemeliyiz TOPRAK HAVUZDA BALIK ÜRETÝMÝ Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Milas ta bu yýl 6.sý düzenlenen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý na katýldý. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Milas ta bu yýl 6.sý düzenlenen Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý na katýldý. Milas Ýlçesi Tariþ Pamuk Deposu - nda gerçekleþtirilen 6.Milas Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý açýlýþýnda konuþan Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, Muðla nýn sadece bir turizm kenti olmadýðýný, tarýmdan elde ettiði gelirin turizm gelirlerinden fazla olduðunu söyledi. Muðla nýn tarým gelirleri turizm gelirlerinden fazla Baþkan Gürün; Muðla Türkiye genelinden bakýldýðýnda birbirinden güzel turizm ilçeleri ve alanlarýyla bir turizm kenti olarak bilinir. Oysa Muðla nüfusunun yüzde 60 kýrsal alanda yaþýyor ve tarým gelirleri 7.5 milyar Türk lirasý ile turizm gelirlerinden daha fazla. Muðla çam balý, badem, bal mumu, sýðla yaðý, deniz kültür balýðý üretiminde Türkiye de birinci, yaðlýk zeytin, nar, sera domates üretiminde de Türkiye de ikinci sýrada, susam, limon, kekik üretiminde de Türkiye de 3.sýradadýr. Muðla topraklarýnýn yüzde 15 i tarým alaný olan, nüfusunun yüzde 60 lýk kýsmýnýn kýrsalda yaþadýðý dünya ve Türkiye genelinde baþat ürünleriyle önce tarým daha sonra turizm kentidir. dedi. Büyükþehir Belediyesi olarak tarýma ve üreticiye yasalarýn verdiði yetkiler doðrultusunda destek olacaðýz. Muðla Büyükþehir Belediyesi olarak 6360 sayýlý yasanýn kendilerine verdiði yetkiler doðrultusunda tarýmý ve üreticiyi desteklediklerini söyleyen Baþkan Gürün, köylerdeki yaþam standartlarýný yükselterek kentlerden köylere yerleþimi saðlamalarý gerektiðini söyledi. Baþkan Gürün; Yerel seçimlerden sonra Büyükþehir olan Muðla da yasalarýn bize verdiði yetkiler doðrultusunda tarýma ve üreticilerimize destek oluyoruz. Muðla Sýtký Koçman Üniversite miz ile Toprak, sulama suyu analiz laboratuvarý kurarak üreticilerimizin daha iyi ürün almasýný saðlayacaðýz. Üreticilerimiz için Tarým Ýl Müdürlüðü müz ile piyasa deðeri daha fazla olan patates, soðan, biber tohumlarý daðýttýk. Alým garantili süs bitkisi üretimi için çalýþmalarýmýz sürüyor. dedi. Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Dr. Osman Gürün, tarýma ve üreticiye destek olan, geliþen teknolojik ürünlerin sergilendiði bu tür tarým fuarlarýnýn yararlý olduðunu söyledi. Baþkan Gürün ayrýca 6. Milas Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý nda emeði geçen herkese teþekkür etti ve fuarýn Milas a ve Muðla ya hayýrlý olmasýný diledi. -Tuncay Karaçelik MÝLAS CEM EVÝ PROJESÝ HAZIR. Þubat ayý meclis toplantýsýnda görüþülen Cem evlerinin ibadete açýlmasý ve Milas a bir Cem evi yapýlmasý kararýnýn çýkmasý üzerine Pir Sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Müslüm Doðan Milas Belediye Baþkaný Muhammet Tokat ý makamýnda ziyaret ederek teþekkür etti. Þubat ayý meclis toplantýsýnda görüþülen Cem evlerinin ibadete açýlmasý ve Milas a bir Cem evi yapýlmasý kararýnýn çýkmasý üzerine Pir Sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Müslüm Doðan Milas Belediye Baþkaný Muhammet Tokat ý makamýnda ziyaret ederek teþekkür etti. Cem evlerinin ibadet yeri sayýlmasý ve diðer ibadet yerlerine tanýnan haklardan ayrýmcýlýk yapýlmadan yararlandýrýlmasý gerektiði ve Milas a bir Cem evi yapýlmasý konusunun görüþülmesi ve tüm meclis üyelerinin oy birliði ile kabul edilmemesinin ardýndan baþlatýlan Cem evi çalýþmalarýnda sona gelindi.pir sultan Abdal Derneði Genel Baþkaný Müslüm Doðan yapýlan çalýþmalar ve çizdirdikleri Cem evi projesi hakkýnda Baþkan Tokat a bilgi verdi. Baþkan Tokat yaptýðý konuþmada ; Cem evi meselesi bizim gönlümüzde taþýdýðýmýz ve en çok kafa yorduðumuz konulardan bir tanesi.bir an önce bunun gerçekleþmesi için istekliyiz.belediye olarak hazýrlýklarýmýzý tamamladýk.cem evinin yapýlacaðý alanýmýz hazýr.ýmar ve diðer konularda netleþti.bunu herkesi kucaklayarak yapalým.kimse kendini dýþarýda kaldým hissine kapýlmasýn.dedi Baþkan Tokat tan sonra söz alan Doðan þunlarý söyledi. Ritüellerin yaþanmasý anlamýnda Aleviliðin içerisinde de bir çeþitlilik var.aslýnda bu bir zenginliktir.bu ritüeller Tokat ta ayrý,sivas ta ayrý yaþanýyor.bunlarýn hepsi bir yola hizmet ediyor.biz tüm ritüelleri dikkate alan deðer yaratmak ve her kesime hizmet etme anlayýþýnda olacaðýz. dedi Ziyarette Genel Baþkan Yardýmcýlarý Önder Aydýn,Gani Kaplan Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ethem Þahinoðlu ve Milas þube Baþkaný Özbilge de hazýr bulundu. Muðla Valisi Amir Çiçek, Muðla nýn Milas ilçesinde son yýllarda yaygýn bir þekilde balýk üretimi yapýlan toprak havuzlarda incelemelerde bulundu. Özel bir firmanýn toprak havuz çiftliðine giden Vali Çiçek e Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Yardýmcýsý Kudbettin Arzu, Ýl jandarma ve Garnizon Komutaný Kurmay Albay Halil Çelik, Milas Kaymakamý Fuat Gürel, Gýda tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Nazif Ekinci, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürü Uður Þeren eþlik etti. Firma yetkililerinden yapýlan üretim hakkýnda bilgi alan Vali Çiçek yaptýðý açýklamada, Ýlimiz, su ürünleri üretimi için önemli bir potansiyele sahip. Deniz kültür balýkçýlýðý üretiminde Türkiye de lider konumdayýz. Kültür balýkçýlýðý üretiminin önemli bir ayaðý da son yýllarda artýþ gösteren ve Milas ilçemizde yaygýn bir þekilde yapýlan toprak havuz yetiþtiriciliði diye konuþtu. Açýlan artezyen kaynaklarýndan elde edilen su ile toprak havuzlarda deniz balýklarý yetiþtiriciliði yapan tesislerin artýþ gösterdiðini söyleyen Vali Çiçek, toprak havuzlarýn bulunduðu alanlarýn özellikle verimsiz topraklarýn yaygýn olduðu yerlerden seçildiðini, topraðýn özelliðine dikkat edildiðini vurguladý. Vali Çiçek sözlerine þu þekilde devam etti: Ýlimizde toprak havuz balýkçýlýðý yapan ruhsatlý 163 adet iþletmemizden 127 tanesi faal olarak üretim yapýyor. Yýllýk yaklaþýk 8 bin 943 ton balýk bu çiftliklerden üretiliyor. Deniz kültür balýkçýlýðý üretiminde ülkemizde birinci sýrada olan ilimizde 2002 yýlýnda toplam 23 bin ton üretim yapýlýrken 2014 yýlýnda üretim miktarý 85 bin tona ulaþmýþtýr. ORMANCI SON YOLCULUÐUNA ÇÝÇEKLERLE UÐURLANDI Milas ýn yetiþtirdiði ve Türkiye nin kendi alanýndaki en önemli ses sanatçýlarýndan biri olan Kültür Bakanlýðý Sanatçýsý Nazmi Yükselen son yolculuðuna uðurlandý. Milas ýn yetiþtirdiði ve Türkiye nin kendi alanýndaki en önemli ses sanatçýlarýndan biri olan Kültür Bakanlýðý Sanatçýsý Nazmi Yükselen son yolculuðuna uðurlandý. Dün yaþamýný yitiren Nazmi Yükselen in naþý ilk olarak Dörtyol a getirildi. Buradan Kurþunlu Camiine kadar omuzlarda taþýnan naaþýn üzerine sevenleri karanfiller býraktý. Düzenlenen cenaze törenine; Muðla Milletvekili Tolga Çandar, Muðla Valisi Amir Çiçek, Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Gürün, Milas Kaymakamý Fuat Gürel, Milas Belediye Baþkaný Muhammet Tokat, Menteþe Belediye Baþkaný Bahattin Gümüþ, Muðla Ýl Jandarma Alay Komutaný Kurmay Albay Fevzi Kurþun CHP Ýl Baþkaný Mürsel Alban,CHP Ýlçe Baþkaný Suat Özcan, siyasi parti temsilcileri, Milas Belediyesi meclis üyeleri, Sivil Toplum örgütü liderleri, daire amirleri, yakýnlarý ve sevenleri katýldý. Namaz öncesinde Milas Belediyesi Özel Kalem Müdürü Salim Tanýþ tarafýndan Nazmi Yükselen in özgeçmiþi okunarak katýlýmcýlar bilgilendirildi. Kurþunlu camiinde öðle namazýna müteakip Ýl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafýndan kýldýrýlan cenaze namazýyla son yolculuðuna uðurlanan Yükselen in naaþý Milas Þehir Mezarlýðý na defin edildi. NAZMÝ YÜKSELEN KÝMDÝR? 1926 yýlýnda Milas ta doðdu. Ýlk ve ortaokulu Milas ta okudu yýlýnda Ýstanbul radyosunun açtýðý sýnavý kazanarak, Halk Türküleri sanatçýsý oldu. Daha sonra Ankara radyosuna geçti ve Muzaffer Sarýsözen in yönettiði Yurttan Sesler Korosu nda misafir sanatçý olarak çalýþtý. Sahne çalýþmalarý da oldu yýllarý arasýnda Ýzmir radyosunda çalýþtý yýlýnda Milas a geldi. 42 adet plak doldurdu. Üç filmin dublaj müziðini yaptý. 1982'de Kültür Bakanlýðý tarafýndan devlet sanatçýsý seçildi.yükselen evli ve 5 çocuk babasýydý.

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA

Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA KARÝA Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi 21 KASIM 2014 YIL: 22 SAYI: 3428 FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. Devlet Hastanesi 19 Mayýs a yetiþtirilecek Ortaca Kent Konseyi Topçuoðlu nu aðýrlýyor YAÞADIÐIMIZ COÐRAFYA

Detaylı

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý

Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3462 Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer den bayram mesajý Ortaca kaymakamý Fatih Ürkmezer, yayýmladýðý bayram mesajý ile vatandaþlarýn

Detaylı

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu

Ordu'da ÇORÝMDER konuþuldu STK lar vekil tercihlerini yaptý AK Parti, Milletvekili Aday Adaylarý'ný STK'lara sordu. Parti merkezinde oluþturulan sandýklarda oy kullanan olan STK yönetimleri, aday adaylarý arasýndan 4 isim tercih

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE

yer alýyor. Yatýrýmýn maliyeti 5 milyar lira. * HABERÝ 3 DE Ýþte demiryolumuzun maliyeti Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni Ufuklar konulu panel Çorum da düzenlendi. Faizsiz bankacýlýðýn nabzýný tuttular * HABERÝ 8 DE Türkiye'nin dört bir yanýna yeni hýzlý trenler geliyor.

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa

Alaybey esnafýndan Kutlu Doðum helvasý. Peygamberimiz in hayatý her konuda en güzel örnektir. Çorum un çekiciliði internete taþýnmalý Gaziosmanpaþa 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde oy sýralamasýna göre 6 aday YÖK e gidecek. Rektörlük seçiminin ilk etabý tamam Hitit Üniversitesi Rektörlük seçimleri nin ilk etabý tamamlandý. 8 adayýn yarýþtýðý seçimlerde

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý.

TKDK, Milli Eðitim, ÇESOB; Ýþ-Kur ve Þehit Öðretmen Fatih Tekin Çýraklýk Eðitim Merkezi eðitim kurslarý konusunda iþbirliði yaptý. Kampüs e iki bin dönüm Belediye Meclisi nin yarýn yapýlacak oturumunda uzun süredir beklenen Hitit Üniversitesi kampüs alaný gündeme geliyor. * HABERÝ 2 DE Muzaffer Külcü Külcü, kredi yetkisi istiyor 11

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Mart 2010 Yýl:13 Sayý:3 KUTSO ANAOKULU YAPILIYOR BURSA LI YATIRIMCILAR KÜTAHYA HEYETÝNCE ZÝYARET EDÝLDÝ KAGÝK ÝN BAÞARILI MODELLERLE ELELE

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

CHP liler Tufan Köse dedi

CHP liler Tufan Köse dedi Baþörtüsü, Müslüman kadýnýn kimliðidir' Zehra Türkmen, 'Baþörtümü Seviyorum' baþlýklý seminerin sunumunu yaptý. Özgür Der de düzenlenen seminerde konuþan Zehra Türkmen, baþörtüsünün Müslüman kadýnýn bir

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

Saðlýkta dünyaya modeliz

Saðlýkta dünyaya modeliz Evleri yanan aile yardým bekliyor Çorum un Sungurlu ilçesinde bir ay önce yangýnda evlerini ve tüm eþyalarýný kaybeden Ambarkütük ailesi kendilerine uzanacak yardým eli bekliyorlar. Türkmenlere gýyabî

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991)

Vatandaþla iç içe olacaðým (Ç.HAK:3991) Vatandaþla iç içe olacaðým CHP Çorum Ýl Baþkaný Yýldýz Bek, milletvekili aday listesinden deðiþikik yapýldýðýný ve belediye baþkan adayý iþadamý Sait Börekçi'nin Çorum'dan 2. sýradan aday gösterildiðini

Detaylı