T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI,"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE KİMLİK SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi IŞIL SÖNMEZ İstanbul, 2007

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE KİMLİK SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi IŞIL SÖNMEZ Danışman: PROF. DR. NURÇAY TÜRKOĞLU İstanbul, 2007

3

4 ÖNSÖZ Küreselleşme olgusuyla birlikte, artan akışlar ve kültürel karşılaşmalar, kültürün geleneksel tanımlarında dönüşümlere neden olmakta, kültür politikalarında ve kimlik stratejilerinde ise yeni söylemlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu sürecin yoğun biçimde yaşandığı en önemli coğrafyalardan biri Avrupa dır. Dolayısıyla, evrensel ve türdeş Batı medeniyetinin mirasçısı Avrupa kültürü, kendini yeniden tanımlama ve yeni söylemler geliştirme çabasına girmiştir. Kültürel alanda Avrupa nın ve Avrupalılığın değişen tanımları Avrupa Sineması nı da etkilemiştir. Böylelikle Avrupa Sineması da son zamanlarda tartışılan bir konu haline gelmiştir. Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması tartışmalarının odağındaki en önemli konulardan biri, Avrupa da sayıları yadsınamayacak boyutlara ulaşmış yabancı/öteki kültürlerin varlığı, kabulü ve temsilidir. Bu yabancı/öteki nüfus, kültürel karşılaşmaların ve melez kimlik söylemlerinin öznesidir. Bu noktada, yaşanan kültürel karşılaşmaların ve dönüşen kültürel söylemlerin anlaşılabilir olması için, yabancı/öteki sinemacıların Avrupa da çektikleri filmler önem kazanmaktadır. Bu filmler, kuramsal düzeyde yürütülen tartışmaları görsel olarak temsil eder ve bu tartışmalardan beslenir ve onlara yeni boyutlar kazandırırlar. Aynı zamanda sinematografik anlamda da gerek Avrupa Sineması nın, gerekse Dünya Sineması nın içinde farklı bir patika oluştururlar. Bu çalışma, Avrupa daki kültürel karşılaşmalar ve kimlik sorunlarını, farklı başlıklarla tanımlanan bu filmlerle ilişki kurarak incelemektedir. Lisans ve yüksek lisans hayatımda bana yeni ufuklar açan ve tez çalışmamda da desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu na, fikirleri ve deneyimleriyle beni yönlendiren tüm hocalarıma ve iletişimci dostlarıma teşekkür eder, çalışmamın akademik alanda fayda sağlamasını temenni ederim. İstanbul, 2007 Işıl Sönmez

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1.GİRİŞ KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE KİMLİK 2.1. Küreselleşme Deneyimi ve Dönüşen Kültür Kavramı Küreselleşmiş-Kültürel Bir Deneyim Olarak Yersiz- Yurtsuzlaşma Kültürel Karşılaşmalar ve Melez Kimliklerin Doğuşu AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR 3.1. Evrensel Avrupa İmgesinden Kültürel Avrupa İmgesi ne Geçiş Avrupa da Kültürel Kabul Süreçleri ve Kültürel Çeşitliliği Düzenleme Politikaları AVRUPA SİNEMASI VE KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR 4.1. Avrupa Kültür Kimliğinin Temsilcisi Olarak Avrupa Sineması Avrupa daki Kültürel Karşılaşmaların Sinemada Temsili Aksanlı Sinema Sürgün Kavramı ve Sürgün Sineması Diyaspora Kavramı ve Diyaspora Sineması Kültürlerarası Sinema Fransız Beur Sineması İngiliz- Asya Sineması Türk Alman Sineması.71 I

6 5. AVRUPA DA MELEZ DENEYİMİN SİNEMADAKİ ÖRNEKLERİ 5.1 Inch allah Dimanche/İnşallah Pazara da-yamina Benguigui My Son The Fanatic/Fanatik Oğlum-Udayan Prasad Gegen Die Wand/ Duvara Karşı-Fatih Akın SONUÇ.96 EKLER KAYNAKÇA II

7 1. GİRİŞ Günümüzde yaşanan kültürel karşılaşmalar melezleşme söylemlerine, kültürel çeviri ve kültürel diyalog gibi kavramlara dikkat çekerler. Gün geçtikçe de küresel kültür akışkanlığının yeniden tanımlanması gereken boyutları ortaya çıkmaktadır. Tezimin hareket noktası, Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması kavramları üzerinde yoğunlaşan tartışmaların, kültürel karşılaşmalar ve kimlik söylemlerindeki dönüşümlerle olan ilişkisini sorgulamaktır. Bu bağlamda, öncellikle küreselleşme deneyimiyle dönüşen kültür kavramı, kültürel karşılaşmalar ve melez kimliklerin içeriğine getirilen yorumlara değinilecektir. Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması ise bu yorumlarla ilişkili olarak ele alınacaktır. Bu yorumlardaki yeniden tanımlama çabalarının odak noktasında, kültürel karşılaşmaların temelindeki en önemli hareket olan göçler; bu göçlerle birlikte ortaya çıkan melez kimliklerin varlığı, kabulü ve temsili vardır. Bu noktada, yaşanan kültürel karşılaşmaların ve dönüşen söylemlerin anlaşılabilir olması için, yabancı/öteki sinemacıların Avrupa da çektikleri filmler önem kazanmaktadır. Tezin amacı, Avrupa da yaşanan kültürel karşılaşmaları ve kimlik sorunlarını, farklı başlıklarla tanımlanan bu filmler çerçevesinde incelemektir. Bu bağlamda, yeniden tanımlanmaya çalışılan, Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması gibi kavramlar da, farklı başlıklarla tanımlanan bu filmlere koşut olarak tartışılacaktır. Bu doğrultuda tezin ilk bölümünde, küreselleşme olgusu ve dönüşen kültür kavramı incelenecektir. Küresel alanda ivme kazanan akışlar ve yaşanan kültürel karşılaşmalarla, kültürel farklılıklar ve melezleşme gibi söylemlerin içeriğine getirilen yorumlara yer verilecektir. Kültürel karşılaşmaların çatışmalı yapısının en görünür şekilde yaşandığı yerlerden biri Avrupa dır. İkinci bölümde, kültür kavramının dönüşümüne neden olan eleştirilerle ilişkili olarak, Avrupa ve Avrupa Kültürü söylemindeki dönüşümler ele alınacaktır. Bu bağlamda Kültürel Avrupa imgesi sorgulanacak, bu imgenin çatısını oluşturan diğer kültürlerle kurulacak kabul ilişkileri, kültürel tanıma politikaları ve kültürel temsil biçimlerine değinilecektir.

8 Kültürel alanda Avrupa nın ve Avrupa Kültürü nün değişen tanımları, Avrupa Sineması konusunda da karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü bölümde, geleneksel Avrupa kültürüne getirilen eleştirilerle paralel olarak Avrupa Sineması değerlendirilecektir. Bu noktada Avrupa da yaşanan kültürel karşılaşmalar sonucunda ortaya çıkan melez kimlikler ve onların temsili önem taşımaktadır. Çünkü Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması nın geleneksel tanımlarına getirilen eleştirilerde, yabancı/öteki kültürleri dışlama ve içerme arasındaki gerilim öne çıkmaktadır. Bu eleştirileri, Avrupa da yaşayan yabancı nüfusun çektiği filmler çerçevesinde değerlendirmek konuya bütünlüklü bir yaklaşım getirecektir. Ayrıca, farklı başlıklar altında yapılan tanımlamalarda, bu filmlerin sahip oldukları kültürel, estetik ve politik nitelikleri ele alınacaktır. Dördüncü bölümde ise, Avrupa da kültürel karşılaşmaların en yoğun yaşandığı her bir metropoldeki (Fransa, İngiltere ve Almanya), en yüksek azınlık nüfusuna dâhil bir yönetmenin filmi incelenecektir. (Örn: Almanya da nüfusu en kabarık azınlık grup Türklerdir. Almanya da yaşayan Türk yönetmen Fatih Akın da bu nüfusa dâhildir. ) Film çözümlemeleri, farklı başlıklar altında yapılan tanımlamalarla, kültürel karşılaşmalar ve melez kimliklerle ilgili söylemsel tartışmalar ekseninde yapılacaktır. 2

9 2. KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE KİMLİK 2.1 Küreselleşme Deneyimi ve Dönüşen Kültür Kavramı Son yıllarda Küreselleşme sözcüğünün, antropolojiden coğrafyaya, ekonomiden işletmeye kadar çoğu akademik disiplinin kavram dünyasına girdiği görülmektedir. Küreselleşmeye, ekonomi, siyaset, kültür, teknoloji ve benzeri alanlarda birbirleriyle eş zamanlı yaşanan, aralarında karmaşık ilişkiler bulunan süreçler açısından yaklaşılırsa, küreselleşmenin her çeşit çelişki, direniş ve birbirlerine aynı oranda karşı koyan güçler içerdiği görülür. Bir başka deyişle, özellikle de kültürel konuları vurgulayan yaklaşımlarda birbirine karşıt ilkeleri ve eğilimleri içeren diyalektik bir küreselleşme anlayışı yaygındır. Küreselleşme tartışmalarının tanımlayıcı özelliklerinden en önemlisinin homojenleşme ve heterojenleşme veya evrensellik ve tikellik arasında kurulan karşıtlık olduğu söylenebilir. Küresel sözcüğünün yarattığı çağrışımlardan yola çıkarsak; Küresel sözcüğünün hem total anlamına gelen mecazi kullanımından hem de işaret ettiği geometrik biçimin anlambiliminden (örneğin dünyanın küresel biçiminin dört bir yandan kuşatmak, çember içine almak terimleriyle olan ilişkisinde olduğu gibi) kaynaklanan güçlü bir bütünlük ve kapsayıcılık çağrışımı vardır. Bundan dolayı Küreselleşme kavramında tek olma eğilimi çağrışımının olduğu kesindir. 1 Bu çağrışıma paralel olarak, küreselleşme söylemi Marshall Mc Luhan ın Global Köy ünden, Birleşmiş Milletler in ortaya çıkmakta olan dünya siyasi bağlamını tasvir etmek için kullandığı Global Mahallemiz e kadar küresel yakınlık ve küçülen dünya mecazlarıyla, doludur. Bu söylemler beraberinde küreselleşmeye homojenleşme tezi yle yaklaşan anlayışı getirir. Homojenleşme tezi, standartlaştırılmış tüketim kültürünün gereklerinden ve her yerin görünüşte aynılaştırılma sürecinden beslenir: 1 John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Arzu Eker (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004, s.24 3

10 Küreselleşmenin özellikle kültürel alanda yarattığı standardizasyon, kültürel ürünleri yığın tüketimine uygun hale getirdiği ve yaygınlaştırdığı ölçüde, insanlarda küresel tek bir yaşam biçimine zorlandıkları duygusunu yaratıyor. 2 Bu duygudan hareketle bazı sosyal bilimciler dünyanın artık, tekil, homojen ve bütünlüklü bir mekân haline geldiği tezini ileri sürmektedirler. Bu tezin savunucularına göre, küreselleşme, farkın aynılık mantığı ve kültürel homojenleşme içinde eriyip gittiği bir sürecin başlangıcına işaret etmektedir. Tartışmanın diğer yanında ise bütünsel küresel bir kültür tasavvur etmenin imkânsızlığına inanan, küreselleşmenin mücadelesiz ve çatışmasız bir süreç olmadığını vurgulayanlar vardır: Küreselleşme barışçı ve yatıştırıcı bir süreç değildir. Küreselleşme dünyanın tek bir mekân haline gelmesi süreci olarak tanımlandığında ekonomik, siyasal ya da kültürel değişkenleri susturmasına bakılmaksızın kendi belirsizliklerine sahiptir. 3 Küreselleşmeyle birlikte gelen bu homojen bütünlük tasavvurun, Marshall Berman da modernliğin eleştirisi üzerinden bir yorumda bulunmuştur: Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer; bu anlamda modernliğin bütün insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Fakat bu, çelişkili bir bileşmedir bu. Bölünmüşlüğün birliğidir. Hepimizi sürekli olarak bir parçalanma ve yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler. 4 Küreselleşme mantığı dolayısıyladır ki bu modernleşme dinamiği bu derece güçlü olarak ifadesini bulabilmektedir. Stuart Hall un ve Marshall Berman ın vurguladığı bu belirsizlikler farkı vurgulayan politikaların artışına işaret eder ve dikkatimizi Heterojenleşme eğilimlerine çekerler. Stuart Hall, tikellik ve farkın küresel kültürdeki yaşanma biçimlerini ve etkileşimlerini anlamaya çalıştığı bir 2 Etyen Mahçupyan. Doğu ve Batı: Bir Zihniyet Gerilimi, Doğu Batı (Doğu ne? Batı Ne?), Sayı.2, Şubat, Mart, Nisan 1998, s Stuart Hall, Küreselleşme ve Etniklik, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Anthony D. King, (drl.), Gülcan Seçkin-Ümit Hüsrev Yolsal (çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Ümit Altuğ, Bülent Peker (çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2004, s.27. 4

11 çalışmasında, tüm dünyayı tek bir mekân olarak billurlaştıran, böylelikle tüm farklılıkları ve marjinallikleri, dirençsiz ve çelişkisiz bir alana konumlayan küresellik nosyonuna karşı çıkar. Hall a göre günümüzde yerel ve küresel eş zamanlı olarak değer kazanmaktadır. Hall, bu sürecin temsil biçimlerinin homojenleştirici etkisini bütünüyle inkâr etmeyerek, farkı içinde eriten özel bir homojenleşme özelliğine sahip olduğunu savunur: Küresel diye adlandırdığımız şey, sistemli bir biçimde her şeyi devirip geçen, benzerlik yaratan bir şey olmaktan çok aslında tikellik aracılığıyla işleyen; tikel mekânları, tikel etniklikleri müzakere eden, tikel kimlikleri harekete geçirerek işleyen bir süreçtir. Dolayısıyla yerel ve küresel arasında daima süre giden bir diyalektik vardır. Bu açıdan küresel, egemen tikelin kendisini konumlandırmasının ve diğer azınlıklarla ilişkilendirmesinin bir yoludur. 5 Bu teze göre, homojenleşme heterojen yapıdan beslenerek işler. Farkı silip yok etmek yerine, bizzat fark içinde ve fark dolayısıyla işlerlik kazanır. Bir başka deyişle, Sermayenin mantığı bir yandan küreselleşmeyi yerli yerinde tutarken diğer yandan da özgüllükler üzerinden işleyen bir yapıya sahiptir. Her ne kadar İngilizce konuşur durumda ise de, bu bölgenin farklı diller ve aksanlar tarafından işgali de artarak gerçekleşmektedir. 6 Bu nedenle, Hall un çözümlemesine göre, küreselleşme üstünlük kurmaya çalıştığı farkı içinde eritmek, onu kendisine eklemlemek ve onunla müzakere etmek zorunda kalmıştır. Roland Robertson un küreselleşme üzerine çalışması da Dünyanın tek bir mekâna sıkıştırılması düşüncesiyle ilgili incelikli bir formülasyon sunar: Tek bir yer olarak dünya cümlesi ile kastedilen, yaşam biçimlerinin birbirleri için giderek artan bir düzeyde belirleyici ve bağlayıcı olmaları sonucu dönüşüm geçiriyor olmasıdır. Bu ne artan bir homojenleşmenin getirdiği tekliktir, ne de küresel bir cemaatin ortaya çıkmakta olduğuna 5 Stuart Hall, Eski ve Yeni Kimlikler, Eski ve Yeni Etniklikler A.g.e. s Meyda Yeğenoğlu, Öteki Mekanda Olmak: Post Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm, Kültür ve İletişim-Kİ, Sayı.6, 2003, s.57. 5

12 dair naif bir duygudur. Bu teklik modeli toplumsal ve kültürel farkların net olarak vurgulanabildiği bir tekliktir. 7 Robertson un sunduğu kavramsal çerçeve, Hall un sunduğu çerçeveyle benzerlik taşır. Böylece, küreselleşmeyle gelen bütünlük ve kapsayıcılık kavramlarını inkâr etmeden, farklılaşma süreçlerinin aynı anda gözlemlendiği bir dünyadaki karmaşıklıklarla başa çıkabilmektedir. Belkıs Ayhan Tarhan, evrensel ve tikelin etkileşimi üzerinden bu çerçeveye yakın bir ifade sunar: Küreselleşme evrensel ve tikelin karşılıklı etkileşimini dışarıda bırakan ve meta kültüre yol açıp homojenleşmiş bir dünya tasavvuru yaratan bir süreç olarak görülmemeli. Böyle görülmediğinde, küreselleşme ne yerel kültürü ve bu kültüre dayalı kimlik tanımlarını tümüyle yıkıyor ne de farkları sorunsuzca bünyesine katıp ötekinin sonsuz bir hoşgörüyle kabulünü müjdeliyor denebilir. 8 Küresel dinamikleri farklı şekillerde ele alan yazarların üzerinde durdukları ortak tema, dünya yüzeyindeki sermaye, ticaret, tüketim malları ve kültür ürünleri vb. akışkanlığının ve dolaşımının giderek hızlanması, artması, çeşitlenmesidir. Küreselleşme sürecinin en görünür özelliklerinden sayılan bu akışkanlığı, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin bir türevi olarak görmek en yaygın düşünme biçimlerinden biridir. Dünyanın homojen tasavvuruna destek verenler bu düşünce biçiminden beslenirler. Çünkü enformasyon teknolojileri aracılığıyla gerçekleşen akışlarla, sınırların ortadan kalktığı bütünlüklü bir dünya mümkün gibi görünmektedir. Bu çerçeveyi kültürel bağlamla ilişkilendirdiğimizde ortaya dünyayı sarmalayan küresel kültür kavramı çıkar. Böylesi bir küreselleşme anlayışının varabileceği tehlikeli sonuç ise, küresel kültüre herkesi ve toplumsalı aynılaştıran bir nitelik atfetme tehlikesidir. Çünkü böylesi bir anlayışla bir dünya pazarında buluşan ve enformasyon teknolojilerinin sağladığı olanakla bilgi ye erişmede aralarında fark bulunmayan 7 Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Londra: Sage, 1992 den aktaran, Tomlinson, A.g.e., s Belkıs Ayhan Tarhan, Global Kültür Kavramının Eleştirisi ve Kimlik Sorunu, Toplum ve Bilim,,Sayı:69, Bahar 1996, s

13 küresel köyün vatandaşları iddiasıyla birlikte toplumsal çelişkilerin, çatışmaların ve dolayısıyla tarihin sonuna gelindiği tezini savunma noktasına kolaylıkla varılabilir. 9 Küresel alandaki akışların ve bu akışlarla birlikte oluşan kültürler-arasılık durumunun görünürlüğü inkâr edilemez. Ancak birbirinden kilometrelerce uzaktaki olayların birbirlerini nasıl şekillendirecekleri küreselleşmenin karmaşık iktidar haritası nın neresinde durduklarıyla ilişkilidir. Küresel Kültür kavramını kullanmak, özellikle son yıllarda kültür kavramına ve klasik kültür emperyalizmi kuramlarına ait bir takım dönüşümleri açıklamayı da gerektirir. Bir kültür düşüncesi anlam inşasını üstü kapalı olarak tikellik ve mekânsal konumla ilişkilendirir. 10 Bir başka deyişle, Kültür kavramının şu zamana kadar ki çağrışımları kültürü sabit bir yerellik düşüncesine bağlamakta ve geleneksel olarak sınırlılığını vurgulamaktadır. Ancak küresel mekânda dolaşım ve hareketliliğin çok geniş bir yelpazede yoğunlaşmasıyla ortaya kültürün geleneksel tanımlarını dönüştürücü karmaşık ve çok katmanlı bir resim çıkmaktadır. Ulf Hannerz bu karmaşıklığı kültürün küreselleşmesi olarak tanımlamıştır: Toplumsal olarak düzenlenmiş bir anlam olarak kültür, öncelikle bir karşılıklı etkileşim olgusudur ve yalnızca karşılıklı etkileşimler belirli uzamlarla bağlantılı ise kültür de bağlantılı olabilir. Kültürü klasik antropolojinin çalışmalarında olduğu gibi, tamamıyla çok fazla yer değiştirmeyen insanlar arasındaki yüz yüze ilişkilerde gerçekleşen bir anlam akışı olarak görmek kültürleri belirli toprak parçalarına yerleşmiş çoğul kendilikler olarak düşünmek için yeterli bir neden olabilir. Kültür teknolojisi yüz yüze ilişkilere alternatif olabilecek ilişkilere izin verdiğinde ve insanlar giderek şu ya da bu şekilde hareket serbestliği kazanmaya başladığında kültür daha da karmaşıklaşır. İşte kültürün küreselleşmesi yle vardığımız nokta budur Ancak bu dünya eşitlikçi bir 9 A.g.e., s Tomlinson, s.45. 7

14 küresel köy değildir. Karşı karşıya olduğumuz şey oldukça katı bir biçimde yapılanmış bir merkez çevre ilişkisidir. 11 Hannerz in belirtmek istediği gibi, klasik antropolojideki saf kültür tanımı yerine kültür gittikçe karmaşık ve çok çeşitli bir anlam kazanır. Ancak kültürün küreselleşmesi sürecini anlamlandırırken, Hannerz in de vurguladığı gibi, kürenin değişik parçalarındaki güç dengelerine kör kalmamak gerekmektedir. Küreselleşme süreci bazılarına avantajlar sunarken, bazılarını dezavantajlı bir konuma sokar; yeni tahakküm ve tabi kılma kalıpları üretir. Ayrıca küreselleşmeyle birlikte, kültür ve fiziksel konum/coğrafya sabitliğinin ayrılmaz ikili olma düşüncesi de aşınmıştır. Küreselleşme, geniş bir etkileşim alanı içinde, hareket halinde olan gruplarla yerleşik olanlar arasındaki karmaşık ilişkileri kapsar. Böylece, coğrafi mekânlarda yolculuk ile kültürel mekânlarda yolculuk arasındaki bağlantıları gündeme getiren yeni bir teorik alan açılır. 12 Dünyanın gittikçe daha hareketli bir mekân haline gelmesi, coğrafi sınırları ve bu sınırların kültürle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlamak gerektirmektedir. Kültür coğrafi alandan etkilenmeye devam etse de, coğrafi alanlardaki ilişkiler karmaşıklaştıkça kültürün yapısı da karmaşıklaşır. Bu karmaşık yapıyı karşılayacak yeni tanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir başka deyişle; Yer ve kültürün özgünlüğü terk edilemez, mutlak olarak aşılamaz. Küreselleşme, aslında, yeniden yerelleşme dinamikleriyle bağlantılıdır. 13 Bu yorumlar klasik kültür emperyalizmi kuramlarını da sorgulamaya açmaktadır. Kültür emperyalizmi, arı, içsel olarak türdeş ve otantik kültürlerin varlığını varsayar. Kültür emperyalizminin saf kültür varsayımını modernizmle temellendiren Zeynep B. Sayın bu durumu şöyle açıklar: Modernizm öznenin anlamlandırma süreçlerinin sonucu değil, tersine anlam yaratıcısının kendisi olduğundan ve kendini özerk olarak gerçekleştirdiğinden hareket eder. Böylesi bir tavır ise, kaçınılmaz bir 11 Ulf Hannerz, Çevre Kültür Senaryoları, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Anthony D. King, (drl.), Gülcan Seçkin-Ümit Hüsrev Yolsal (çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s Ayşe Öncü ve Petra Weyland, Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, Leyla Şimşek ve Nilgün Uygun(çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, s.2 13 David Morley ve Kevin Robbins, Kimlik Mekanları-Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, Emrehan Zeybekoğlu (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997, s

15 sınırlama harekâtı bir yana, özneler gibi kültürlerin de kendi içinde türdeş, tekil ve sabit bir söyleme sahip oldukları iddiasını içerir. Söz konusu tekil, türdeş, sabit söylem ise, nasıl bireysel bağlamda öznelerin kendi sahiciliklerine uygun, kendilerini gerçekleştirmek zorundaysa, kültürel düzlemde de kendine özgü tekil ve sahici anlamını gerçekleştirerek, tekil ve özerk bir öznelliğin ürünü olduğu düşünülür. 14 Sayın, modernizmin özne tasarımını, kültür tasarımı için de geçerli bir tez olarak öne sürer. Hiçbir zaman saf ve arı olmamıştır kültürler; ne var ki modernizmin icat ettiği özne ve kültür modeline göre, saf ve arı olarak kurgulanmışlardır. Klasik kültür emperyalizmi kurgulanmış saf kültürlerin yabancı etkiler altında yozlaştığını ya da yıkıma uğradığını iddia eder. Bu iddia, ulus devletlerin en değerli öz varlığı olarak tanımlanan ulusal kültürlerin dıştan gelen etkilerle kirlendiği varsayımını da kuvvetlendirmektedir. Başka bir deyişle, kültürel farklılık, ulus devletteki istikrarsız ve arada kalmış yerlere işaret eder. Bu varsayımın bir diğer ucu, Öteki kültürleri tehdit olarak algılayan yabancı düşmanlığına kadar dayandırılabilir. Salman Rushdie Heimat la ( ana vatan/ ulus) ilgili yaptığı eleştirilerde bu anlayışın tehlikelerine işaret etmiştir: Heimat, kültür ve kimliğin temellerini koruma meselesidir ve bu biçimiyle de kültürel sınırların ve çevrilmişliğin sürdürülmesi demektir. Böyle bir aidiyet, özel ve dolayısıyla da yabancı olarak görülenlere karşı dışlayıcı olan kimliklerin korunmasıdır. Öteki ortak yurdu olanların güvenliği ve bütünlüğüne karşı bir tehdit oluşturur. Yabancı düşmanlığı ve fundamentalizm aynı madalyonun farklı yüzleridir, çünkü gerçekten Heimat arayışı, bir çeşit fundamentalizmdir. Saflığın havarileri daima başka bir kültürle karşılaşmanın kendi kültürlerini zayıflatıp tahrip edeceği korkusuyla hareket ederler Zeynep B. Sayın, Özne İlkeselliğe Uymaz, Melez ve Çoğul Kimlikler, Toplumbilim, Sayı: 73, Yaz 1997, s Salman Rushdie, Imaginary Homelands: essays and critism, , Londra: Granta Books; 1991, s.82. 9

16 Ulusal kültür ve kimliğin temellerini ve sınırlarını korumaya dayanan bir anlayış, farklı kültür ve kimlik aidiyetleri taşıyanları öteki, yabancı olarak görmeyi beraberinde getirmiştir. Öteki ve Yabancı damgası taşıyanlar, bütünleşme ve güvenlik için her zaman bir tehdit oluştururlar. Küreselleşmeyle birlikte, varsayılan bu tehditler karşısında,, ulusal kimliğin saldırgan ırkçılık tarafından yönlendirilen çok savunmacı ve tehlikeli bir biçimine dönüldüğü söylenebilir. 16 Günümüzde, ulusal kültürlere tarihin derinliklerinden beslenen bir bütünlük atfetmek yerine, onları, ulus-devletlerin resmi kültür politikalarının ürünü olarak ele alan yaklaşımlar ön plandadır. Batı odaklı kültür endüstrisinin hegemonik ürünlerini dünyanın farklı köşelerindeki kültürleri istila ederek yozlaştırdığı senaryosu, Batılı olmayan öteki kültürleri durağan, kendi içine kapalı olarak tasavvur ediyor. Böylece, ulus-devletin resmi kültür politikaları yoluyla ürettiği milli birliktelik duygusuna yaslanıyor. Ulus devletin kültürel alandaki iktidarının zayıflaması, şimdiye değin vatandaş potası içinde eridiği varsayılan çeşitli kültürel kimliklerin, yeni, farklı biçimlerde görünürlük kazanmasına yol açıyor. 17 Sonuç olarak, ulus devletlerin milli kültürlerini kendi içinde türdeş, farklılıkları geride bırakan üstün bir bütünlük olarak kabul edilmesi kültür emperyalizmine getirilen en önemli eleştiri olmuştur. John Hill ulusal kültürler kavramı ve ulusal kimlikleri inşa edenler açısından üç ana soruna işaret ettiği makalesi durumu özetler niteliktedir: Birincisi, ulusal kimliklerin sabit ve statik oldukları değil, tarihi değişimlere, yeniden tanımlanmaya ve hatta yeniden keşfedilmeye bağlı oldukları anlaşılmalıdır. İkincisi, tümüyle saf ve izole edilmiş oldukları kabul edilemez, aksine dış kültürel etkiler ve kimliklerle karşılıklı etkileşim halindedirler. Üçüncüsü sonuç ise kuşkuya yer bırakmayacak şekilde standardize edildikleri ya da ulus içinde yer alan farklı sosyal grupların bilinçsiz ifadelerinin olduklarının düşünülmemesi gerektiğidir; aslında 16 Hall, Küreselleşme ve Etniklik, A.g.e. s Morley ve Robbins, A.g.e. s

17 ulusal kimlikler, mevcut ve potansiyel mücadele ve meydan okuma alanları olarak değerlendirilmelidirler. 18 Ulusal kimlik ve kültürel formlar dinamik bir şekilde anlaşılmalıdır. Ancak, kültürel çeşitlilik ve türdeşlik, merkeziyetçi, standartlaştırıcı ve birlikçi güçler tarafından çevrilmiştir. Bu noktaya kadar bunun en gelişmiş biçimi de ulus-devlet olmuştur. Ulus-devletlerin ve tasavvur edilen ulusal kültür politikalarının tarih sahnesinden silindiği söylenemez. Ulus devletler hakkında yapılan vurgular, bu yapıların tekcil ve dışlayıcı sunumlarına dikkat çekerler. Bu konuda derlenen birçok makalede ulus devlet krizinden bahsedilmesine rağmen, bunun, ulus devletlerin tarih sahnesinden silinmekte olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altı çizilmektedir. Ekonomik ve kültürel küreselleşmenin baskısıyla ulusal kimlik ve ulusal kültür politikaları da yeniden konumlanmaktadırlar. Kültür emperyalizminin en çok eleştirilen bir diğer boyutu, kültürel akışkanlıkların yönünü tek yönlü bir etkileme sürecine indirgenmesidir. Oysa, günümüzde kültürel akışkanlık sadece yukarıdan aşağı bir kültürel enjeksiyon değil, aynı zamanda aşağıdan yukarı direniş ve harmanlama modelleri de içeren daha karmaşık bir yapı sunar. Bu yapıyı küresel dinamikleri vurgulayarak ele alırsak, küreselleşmeyi kültürel boyutu açısından düşünmek küreselleşmenin özündeki diyalektik yapıyı da açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Bireysel eylemlerini, toplumsal yaşamın büyük yapısal ve kurumsal özellikleriyle sıkı sıkıya bağlantılı olması, küreselleşmenin olayları muazzam küresel yapılar tarafından belirlendiği tek yönlü bir süreç olmadığını; küresel süreçlere yerel müdahalelerin ulanma olasılığını kapsadığını gösterir. 19 Tomlinson un da vurguladığı gibi, kültürel akışkanlık tek yönlü değildir. Yerel/küresel harmanlamalar yoluyla gerçekleşen bir süreçtir. Gün geçtikçe de, küresel kültür akışkanlığının, yeniden tanımlanması gereken farklı yüzleri ortaya çıkmaktadır. Kültürün küreselleşmesiyle yaşanan durumu kavramsallaştırmaya çalışan tanımlardan Yersiz Yurtsuzluk konuyla ilgili önemli referanslar taşımakta ve çözüm önerileri sunmaktadır. 18 John Hill, Hollywood Gerçeğini Kabullenmek: Globalleşme Çağında Ulusal Sinemalar, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-1, Deniz Derman (drl.) İstanbul: Bağlam Yayınları, Kasım 2001, s Tomlinson, A.g.e. s

18 2.1.1 Küreselleşmiş Kültürel Bir Deneyim Olarak Yersiz Yurtsuzlaşma Arjun Appadurai, ait oldukları yerle sınırlı, daha büyük bir dünya ile olan bağlantıdan dolayı kirlenmemiş olan gruplar anlamında yerlilerin, hiçbir zaman mevcut olmadıklarını öne sürer. Antropolojik yerelciliğin aldığı bu geniş eleştirinin daha geniş anlamda içerimleri, katışıksız, kendi içinde homojen olan otantik kültürlere ait imgeleri reddetmemiz ve her kültürün dış kaynaklardan bir takım unsurları aldığını ve çeşitli unsurlarla beraber kendi içinde bunları doğallaştırdığını teslim etmemiz gerekir. Antropolojide James Clifford un gezici kültürler üzerine yaptığı çalışma da kültürün mekânsal konumundan ayrı olması üzerine odaklanır. Kültürle ilgili yaygın birçok varsayımdaki yerelciliği aşındıran geçiş ve etkileşim pratiklerinden bahseden Clifford bu varsayımlarda yerleşme kolektif yaşamın yerel zemini, seyahat bir ek olarak görülmüştür; kökler güzergâhları her zaman öncelemektedir 20 önermelerine dikkat çeker. Clifford bu varsayımların ilkelerine karşı çıkar. Kültürü özünde durağan değil, hareketli olarak düşünür. Clifford a göre yer değiştirme pratikleri, kültürel anlamları oluşturan parçalardır. Kültürle birlikte anılan kökler ve güzergâhlar kültürün içinde daima var olmuştur. Ancak küreselleşme deneyimleriyle birlikte dönüşüme uğramışlardır. Küresel mekânda dolaşım ve hareketliliğin yoğunlaşması, turist ve göçmen işçi dolaşımından, görsel imajların akışkanlığına, sermaye hareketlerinden siyasi sembollerin yaygınlaşmasına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bunların farklı hız ve güzergâhları olduğunu birbirleriyle çakışıp harmanlandığını düşünecek olursak, ortaya çıkan ağları resimlemek güçtür. 21 Küreselleşmeyle anılan fiziksel hareketlilik, kültürel boyutu da ciddi biçimde etkilemiş ve yerellikler kendi içlerinde yeniden tanımlanmak durumunda kalmışlardır. Tomlinson kültürün dönüşümünü kavramak için yersiz yurtsuzlaşma kavramını önerir; yersiz yurtsuzlaşma küreselliğin en önemli kültürel etkisidir. Bu kavram yapısı gereği bir süreç ten çok bir sonuca işaret etmektedir. Bazı kuramcılar sürecin 20 James R. Clifford, Routes: Travel and Translation In The Late Twentieth Century, Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1997, s Ayşe Öncü ve Petra Weyland, A.g.e. s

19 özelliklerini daha yakından takip edebilmek için yer değiştirme, yerellikten çıkarma gibi kavramları tercih etmişlerdir. Yersiz Yurtsuzlaşma, kültürel deneyimin mekâna daha sıkı bir biçimde bağlı olduğu önceki durumdan uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Yersiz yurtsuzlaşma kavramı, mekân/yer ve kültür ilişkisinin günümüzde geçirdiği dönüşümü, olumsuz olduğu kadar olumlu yönleriyle de, bu dönüşümü kültürel etkileşimin sınırsızlığıyla yaratılan tek mekânlı bir dünya/ (tüm dünyayı yurt olarak deneyimleme) gibi okumaların cazibesine kapılmadan yakalayabilmek durumundadır. Zaman-mekân uzaklaşmasını temel alan küresel modernlik kuramı, modern öncesi toplumlarda yerin toplumsal etkileşimi çok fazla kısıtladığını, kültürel deneyim üzerinde de yerel belirleyicilerin çok daha etkili olduğunu ön görse de, bu düşünce bu toplumların bazı kesimlerinin göreceli olarak hareketli olduğunun kabul edilmesiyle ters düşmez. O halde, kültür ve toprak parçası arasında yakın bağlar bulunduğunu söylemek yalıtılmışlığa işaret etmek ya da kültürel pratik ve deneyimlerin değişmez unsurları ele alınırken, dış kaynaklı etkileri dikkate almamak anlamına gelmez. 22 Tomlinson un da altını çizdiği gibi, toprak parçası ve kültür arasındaki ilişki, dış kaynaklı kültürel etkileşimlere mani değildir. Yersiz yurtsuzlaşma deneyimi, kültürle yer arasındaki doğal ilişkinin artık önemsiz olduğu iddiasında değildir. Ancak, bu eleştirilere küreselleşmeyle birlikte getirilen yeni boyut; kültürel etkileşimin daha önce hiç olmadığı kadar ivme kazanmasıdır. Bu ivmeyle birlikte, kökleri çok uzakta olan deneyimler yaşamlarımıza daha çok nüfuz ederken ve yaşamlarımızla iç içe geçerken yerel bir kültürel kimlik duygusunun muhafaza edilmesi güçleşmektedir. Kültürün coğrafi ve toplumsal kara parçalarıyla kurduğu doğal ilişki yeni biçimler aldıkça, bu biçimlerin temsilcisi olan yeni kültürel kimlikler ve mekânlar türemektedir. Bu anlamda, yersiz yurtsuzlaşma, küresel deneyimler sonucu içi boşaltılmış kimliklerin yeniden anlamlandırılması ve yeniden inşasını içerir. Bir başka deyişle, kültürün yerel bağlantıları hiçbir zaman tam anlamıyla koparılamaz; Yersiz yurtsuzlaşma yerelliğin sonu değil, yerelliğin daha karmaşık bir kültürel mekâna dönüşmesidir. 22 Tomlinson, A.g.e. s

20 Yersiz yurtsuzlaşmanın en önemli yüzlerinden biri, genelde beyaz işçi sınıfından insanların yaşadığı bir bölgenin işçi göçü ve zincirleme aile göçüyle birlikte, çok etnili bir bölgeye dönüşmesidir. Bu örnek, kültürel deneyimin yerel belirleyicilerden sıyrılması, yeni kimlikler ve kimlik mekânları oluşmasına dair bir takım özellikler içermektedir. Yersiz yurtsuzlaşmanın olduğu yerde yeniden yurt edinme, yeniden kimlik inşa etme, kültürel bir ev kurma girişimleri vardır. Yersiz yurtsuzlaşmış kültürün en çarpıcı biçimde görüldüğü yerler göç sonucu oluşan sınır mekânlarıdır. Göç ettikleri yerle memleketleri arasındaki bağlantıyı koparmayan göçmenler, sürekli devam eden akışlar gerçekleştirmeye başladılar. Bu akışlar iki mekâna yayılan ve tek bir topluluk olarak işleyen bir topluluk yarattı. Söz konusu akışların ve ortaya çıkan toplulukların doğasını anlamak için kültürel karşılaşma süreçleri nin ayrıntılarına ve melezleşme kavramının içeriğine getirilen yorumlara gerek duyulmaktadır Kültürel Karşılaşmalar ve Melez Kimliklerin Doğuşu Kitlesel göç olgusu, ulus-devlet sınırlarının tartışmaya açılan yapısı ve bilgi akışındaki yaygınlaşma farklı kültürel kimlikleri her zamankinden daha çok karşı karşıya getirmektedir. Bu süreç kültürel karşılaşmalar ve melezleşme tartışmalarını da gündeme getirmiştir. Bir başka deyişle, Sabit, bütüncül ve sınırlarla çevrili kültür kavramı yerini kültürel karşılaşmalara, kültür kümelerinin akışkanlığı ve nüfus edilebilirliği kavramına bırakmıştır. 23 Kültürel karşılaşmalar, kültürlerin iletişim ve diyalog içinde kendilerini gerçekleştiren pratikler olduğunu hatırlatırlar. Bir harekete, yolculuğa, çok sesliliğe ve dönüşüme işaret ederler. Daha önce de üzerinde durulduğu gibi, küreselleşmeyle ivme kazanan akışların (insan emeği, mal, sermaye ), tanımlamakta güçlük çekilen karmaşık yapısı, kültürlerin karşılaşma sürecine de yoğunluk ve derinlik kazandırmıştır. Kültürlerin yoğun bir şekilde karşılaşması eski kimlik tanımlarını sürekli ve zorunlu olarak değiştirmekte; kültür alanındaki iktidar mücadelelerini yeniden kavramsallaştırma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 23 Eric R. Wolf, Europe and The People Without History, Los Angeles: University of California Press,1982, s

Çok Uluslu Fast-Food Restoranlarının Ramazan Menüleri Örneğinde Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi

Çok Uluslu Fast-Food Restoranlarının Ramazan Menüleri Örneğinde Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi 73 Çok Uluslu Fast-Food Restoranlarının Ramazan Menüleri Örneğinde Küresel-Yerel Kültür Etkileşimi Özet Bu çal flmada, fast-food yiyeceklerin simgesel anlam n n yerel kültüre etkisi, sadece ekonomik terimlerle

Detaylı

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 1-10, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* Kürşat KAN Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL SONUÇLARI*

KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL SONUÇLARI* Sosyoloji Konferansları No: 47 (2013-1) 59-75 KÜRESELLEŞMENİN KÜLTÜREL SONUÇLARI* Özet Robert HOLTON** Çeviren: Kasım KARAMAN*** Küreselleşme bir dizi kültürel sonuçlarla ilişkilendirilmektedir. Bunlar

Detaylı

MİLEL VE NİHAL. inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA

MİLEL VE NİHAL. inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA inanç, kültür ve mitoloji araģtırmaları dergisi ISSN: 1304-5482 BİR ARADA YAŞAMA Cilt/Volume: 6 Sayı/Number: 2 Mayıs Ağustos / May August 2009 Almanya da Çokkültürlü Yapının Ayrıştırılan Unsuru Olarak

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ. KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI. RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ve SİYASET BİLİMİ ANABİLİM DALI RADİKAL DEMOKRASİ ve TÜRKİYE DEKİ SİYASİ PARTİLER (RADİKAL DEMOKRASİ KURAMLARINA 60. YASAMA DÖNEMİNDE TBMM

Detaylı

POSTMODERN PAZARLAMA

POSTMODERN PAZARLAMA MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE POSTMODERN PAZARLAMA Alperen Timuçin SÖNMEZ Ceyda KARATAŞ Milas Sıtkı Koçman Meslek Yüksekokulu Muğla Üniversitesi MUĞLA

Detaylı

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK

TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK TÜRKİYE DE TARİH EĞİTİMİNİN ULUSALLIĞI VE AVRUPA MERKEZCİLİK Ahmet ŞİMŞEK* Bizim şimdiye kadar doğru bir tarih-i millîye mâlik olamayışımızın sebebi, tarihlerimizin hakikî karilerin vesâika isnat etmekten

Detaylı

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ

GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) 11 2) 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME KÜLTÜRÜ İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 I.BÖLÜM... 11 KÜLTÜR VE BESLENME... 11 1) Kültür-Folk Kültürü-Popüler Kültür ve Kitle Kültürü... 11 2) Geleneksel ve Modern Üretim ve Tüketim Biçimleri... 28 II. BÖLÜM... 43 YEME-İÇME

Detaylı

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram

Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram 67 Planlama 2013;23(2):67-76 doi: 10.5505/planlama.2013.98608 ARAŞTIRMA / ARTICLE Şikago Okulu Kent Kuramı: Kentsel Ekolojik Kuram Urban Theory of Chicago School: Urban Ecological Theory Gencay Serter

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKASI VE KANADA DA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK Sevgi ERZURUMLU No: 0230220195

Detaylı

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA

II. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU 27 28 NİSAN 2012 İTÜ-TAŞKIŞLA 1 PEYZAJ MİMARLIĞI 2. ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU - 2012 "Yeni Yüzyılda Peyzaj Mimarlığının Gelişimi, Değişimi, Dönüşümü" ÇAĞRI`MIZDIR "PMOGenç geçmiş Peyzaj Mimarlığı öğrenci örgütlenmelerinin bugüne devrettiği

Detaylı

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2014 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında

Detaylı

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş

Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK. Erol Kurubaş Erol Kurubaş KONUK YAZAR ULUSLARARASI İLİŞKİLER DÜŞÜNCESİ VE DÜNYA POLİTİKASINDA DEĞİŞİMİ ANLAMAK Erol Kurubaş GİRİŞ İnsan aklı, gerçekliği genelde hep verili dünyanın sundukları çerçevesinde algılama

Detaylı

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3

Between Assimilation And Multiculturalism Rethinking The American Mainstream. Mustafa Kemal Şan 2 İrfan Haşlak 3 Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/ Volume:7, Sayı/Number:1 Yıl/Year:2012 Asimilasyon ile Çokkültürlülük Arasında Amerikan Anaakımını Yeniden Düşünmek 1 Between Assimilation

Detaylı

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU

NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU bilimname XII, 2007/1, 51-74 NİKLAS LUHMANN DA SOSYAL SİSTEM OLARAK TOPLUM VE MODERN TOPLUMUN KARMAŞIKLIĞI SORUNU Özet Celaleddin ÇELİK Doç. Dr., Erciyes Ü. İlahiyat F. celikc@erciyes.edu.tr Bu makalede

Detaylı

Farklılıkların Birlikteliği

Farklılıkların Birlikteliği Farklılıkların Birlikteliği Türkiye ve Avrupa da Birarada Yaşama Tartışmaları Derleyen Ayhan Kaya İstanbul Bilgi Üniversitesi Jean Monnet Avrupa Kültürlerarası Siyaseti Kürsüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKBİLİM (ETNOLOJİ) ANABİLİM DALI YAZILI KÜLTÜRÜN DÜŞÜŞÜ Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre ve Elektronik Kültüre Geçiş Süreçlerinde Düşünsel ve Toplumsal

Detaylı

UĞUR BATI. Yrd. Doç. Dr. Uğur Batı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi

UĞUR BATI. Yrd. Doç. Dr. Uğur Batı, Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Tasarımı ve İletişimi Bölümü Öğretim Üyesi Günümüzde Tüketim Araçları Küresel Köy Tezini Destekleyecek Yeni Bir Esperanto mu: McDonald s Örneğiyle Fastfood Restoranları Üzerinden Bir Türdeşleşme Okuması UĞUR BATI GİRİŞ Geleneksel Japon çay seremonisi

Detaylı

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YENİ EMEK SİSTEMLERİ: EV-OFİS SİSTEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Yüksek Lisans Tezi Sibel ERDOĞAN ANKARA-2012 T.C ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları

Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal/Özel Alan Tartışmaları Kamusal Alan Sözcüğünün Tanımları Kamusal alan sözcüğünün tanımları şeklinde bir başlığın kullanılması daha başlangıçta bu kavramın genel-geçer bir tanımının yapılamaması

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ ANA BİLİM DALI TÜRKİYE VE IRAK KÜRT ULUSAL HAREKETLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ (1958-1999) YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS

BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME GLOBALIZATION WITH DIFFERENT PERCEPTIONS AND DIMENSIONS BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME BOYUTLARI VE FARKLI ALGILARIYLA KÜRESELLEŞME Dr. Dumlupınar Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü ÖZET: Bu çalışmada küreselleşme olgusunun, farklı algıları ve

Detaylı

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI TÜRK ULUSAL BİLGİ POLİTİKALARINDA BİLGİ MERKEZİ SORUNSALI Yüksek Lisans Tezi H. Ekrem UZUNOSMANOĞLU Ankara - 2007

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ T.C. SÜLEYMAN DEMĐREL ÜNĐVERSĐTESĐ SOSYAL BĐLĐMLER ENSTĐTÜSÜ ĐŞLETME ANA BĐLĐM DALI YÖNETĐM VE ORGANĐZASYON BĐLĐM DALI ĐLETĐŞĐM TARZLARI ÜZERĐNDE KÜLTÜREL DEĞERLERĐN ETKĐSĐ: MEHMET AKĐF ERSOY ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı

SOSYOLOJİ VE ÇEVRE * ÖZET

SOSYOLOJİ VE ÇEVRE * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 1007-1020, ANKARA-TURKEY SOSYOLOJİ VE ÇEVRE * Füsun KÖKALAN ÇIMRIN ** ÖZET Sosyoloji ve çevre arasında kurulabilecek

Detaylı

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap

Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap Kültürlerarası Diyalog İçin Beyaz Kitap "Eşit Bireyler Olarak Onurlu Biçimde Bir Arada Yaşamak" Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları tarafından 118. Bakanlar Komitesi Oturumunda uygulamaya konulmuştur. (Strazburg,

Detaylı

kimlik ve yer KİMLİK VE YER / ANAHTAR VE KİLİT DİDEM KILIÇKIRAN, EDİTÖR YERÖTESİLİK PRATİKLERİ VE MİMARLIĞIN İCADI UĞUR TANYELİ

kimlik ve yer KİMLİK VE YER / ANAHTAR VE KİLİT DİDEM KILIÇKIRAN, EDİTÖR YERÖTESİLİK PRATİKLERİ VE MİMARLIĞIN İCADI UĞUR TANYELİ Örneğin Stuart Hall'a göre, kimliklerin artık coğrafi sınırlara referansla tanımlanamayacağı bir zamanda, onları bütünsel ve değişmez olarak görmek yerine, bir yolculuğun farklı durakları, farklı yerlere

Detaylı

Adres Yayınları Liberte Yayın Grubu nun tescilli bir markasıdır.

Adres Yayınları Liberte Yayın Grubu nun tescilli bir markasıdır. Heywood, Andrew Küresel Siyaset Global Politics Çevirenler: Nasuh Uslu ve Haluk Özdemir Adres Yayınları / 33 1. Baskı: Şubat 2013 ISBN 13: 978-975-250-032-7 2011, Adres Yayınları 2011, Andrew Heywood Bu

Detaylı

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin

Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin , sosyal bilimler alanında 2002 yılından beri kurumsal faaliyetler yürüten İlmi Etüdler Derneği (İLEM) nin disiplinlerarası sosyal bilim çalışmalarını teşvik etmek üzere düzenlediği çalışmalardan birisi

Detaylı