T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI,

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI,"

Transkript

1 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE KİMLİK SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi IŞIL SÖNMEZ İstanbul, 2007

2 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİMDALI İLETİŞİM BİLİMLERİ BİLİMDALI AVRUPA SİNEMASI, KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR VE KİMLİK SORUNLARI Yüksek Lisans Tezi IŞIL SÖNMEZ Danışman: PROF. DR. NURÇAY TÜRKOĞLU İstanbul, 2007

3

4 ÖNSÖZ Küreselleşme olgusuyla birlikte, artan akışlar ve kültürel karşılaşmalar, kültürün geleneksel tanımlarında dönüşümlere neden olmakta, kültür politikalarında ve kimlik stratejilerinde ise yeni söylemlerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Bu sürecin yoğun biçimde yaşandığı en önemli coğrafyalardan biri Avrupa dır. Dolayısıyla, evrensel ve türdeş Batı medeniyetinin mirasçısı Avrupa kültürü, kendini yeniden tanımlama ve yeni söylemler geliştirme çabasına girmiştir. Kültürel alanda Avrupa nın ve Avrupalılığın değişen tanımları Avrupa Sineması nı da etkilemiştir. Böylelikle Avrupa Sineması da son zamanlarda tartışılan bir konu haline gelmiştir. Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması tartışmalarının odağındaki en önemli konulardan biri, Avrupa da sayıları yadsınamayacak boyutlara ulaşmış yabancı/öteki kültürlerin varlığı, kabulü ve temsilidir. Bu yabancı/öteki nüfus, kültürel karşılaşmaların ve melez kimlik söylemlerinin öznesidir. Bu noktada, yaşanan kültürel karşılaşmaların ve dönüşen kültürel söylemlerin anlaşılabilir olması için, yabancı/öteki sinemacıların Avrupa da çektikleri filmler önem kazanmaktadır. Bu filmler, kuramsal düzeyde yürütülen tartışmaları görsel olarak temsil eder ve bu tartışmalardan beslenir ve onlara yeni boyutlar kazandırırlar. Aynı zamanda sinematografik anlamda da gerek Avrupa Sineması nın, gerekse Dünya Sineması nın içinde farklı bir patika oluştururlar. Bu çalışma, Avrupa daki kültürel karşılaşmalar ve kimlik sorunlarını, farklı başlıklarla tanımlanan bu filmlerle ilişki kurarak incelemektedir. Lisans ve yüksek lisans hayatımda bana yeni ufuklar açan ve tez çalışmamda da desteğini esirgemeyen değerli hocam Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu na, fikirleri ve deneyimleriyle beni yönlendiren tüm hocalarıma ve iletişimci dostlarıma teşekkür eder, çalışmamın akademik alanda fayda sağlamasını temenni ederim. İstanbul, 2007 Işıl Sönmez

5 İÇİNDEKİLER Sayfa No: 1.GİRİŞ KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE KİMLİK 2.1. Küreselleşme Deneyimi ve Dönüşen Kültür Kavramı Küreselleşmiş-Kültürel Bir Deneyim Olarak Yersiz- Yurtsuzlaşma Kültürel Karşılaşmalar ve Melez Kimliklerin Doğuşu AVRUPA KÜLTÜRÜ VE KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR 3.1. Evrensel Avrupa İmgesinden Kültürel Avrupa İmgesi ne Geçiş Avrupa da Kültürel Kabul Süreçleri ve Kültürel Çeşitliliği Düzenleme Politikaları AVRUPA SİNEMASI VE KÜLTÜREL KARŞILAŞMALAR 4.1. Avrupa Kültür Kimliğinin Temsilcisi Olarak Avrupa Sineması Avrupa daki Kültürel Karşılaşmaların Sinemada Temsili Aksanlı Sinema Sürgün Kavramı ve Sürgün Sineması Diyaspora Kavramı ve Diyaspora Sineması Kültürlerarası Sinema Fransız Beur Sineması İngiliz- Asya Sineması Türk Alman Sineması.71 I

6 5. AVRUPA DA MELEZ DENEYİMİN SİNEMADAKİ ÖRNEKLERİ 5.1 Inch allah Dimanche/İnşallah Pazara da-yamina Benguigui My Son The Fanatic/Fanatik Oğlum-Udayan Prasad Gegen Die Wand/ Duvara Karşı-Fatih Akın SONUÇ.96 EKLER KAYNAKÇA II

7 1. GİRİŞ Günümüzde yaşanan kültürel karşılaşmalar melezleşme söylemlerine, kültürel çeviri ve kültürel diyalog gibi kavramlara dikkat çekerler. Gün geçtikçe de küresel kültür akışkanlığının yeniden tanımlanması gereken boyutları ortaya çıkmaktadır. Tezimin hareket noktası, Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması kavramları üzerinde yoğunlaşan tartışmaların, kültürel karşılaşmalar ve kimlik söylemlerindeki dönüşümlerle olan ilişkisini sorgulamaktır. Bu bağlamda, öncellikle küreselleşme deneyimiyle dönüşen kültür kavramı, kültürel karşılaşmalar ve melez kimliklerin içeriğine getirilen yorumlara değinilecektir. Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması ise bu yorumlarla ilişkili olarak ele alınacaktır. Bu yorumlardaki yeniden tanımlama çabalarının odak noktasında, kültürel karşılaşmaların temelindeki en önemli hareket olan göçler; bu göçlerle birlikte ortaya çıkan melez kimliklerin varlığı, kabulü ve temsili vardır. Bu noktada, yaşanan kültürel karşılaşmaların ve dönüşen söylemlerin anlaşılabilir olması için, yabancı/öteki sinemacıların Avrupa da çektikleri filmler önem kazanmaktadır. Tezin amacı, Avrupa da yaşanan kültürel karşılaşmaları ve kimlik sorunlarını, farklı başlıklarla tanımlanan bu filmler çerçevesinde incelemektir. Bu bağlamda, yeniden tanımlanmaya çalışılan, Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması gibi kavramlar da, farklı başlıklarla tanımlanan bu filmlere koşut olarak tartışılacaktır. Bu doğrultuda tezin ilk bölümünde, küreselleşme olgusu ve dönüşen kültür kavramı incelenecektir. Küresel alanda ivme kazanan akışlar ve yaşanan kültürel karşılaşmalarla, kültürel farklılıklar ve melezleşme gibi söylemlerin içeriğine getirilen yorumlara yer verilecektir. Kültürel karşılaşmaların çatışmalı yapısının en görünür şekilde yaşandığı yerlerden biri Avrupa dır. İkinci bölümde, kültür kavramının dönüşümüne neden olan eleştirilerle ilişkili olarak, Avrupa ve Avrupa Kültürü söylemindeki dönüşümler ele alınacaktır. Bu bağlamda Kültürel Avrupa imgesi sorgulanacak, bu imgenin çatısını oluşturan diğer kültürlerle kurulacak kabul ilişkileri, kültürel tanıma politikaları ve kültürel temsil biçimlerine değinilecektir.

8 Kültürel alanda Avrupa nın ve Avrupa Kültürü nün değişen tanımları, Avrupa Sineması konusunda da karşımıza çıkmaktadır. Üçüncü bölümde, geleneksel Avrupa kültürüne getirilen eleştirilerle paralel olarak Avrupa Sineması değerlendirilecektir. Bu noktada Avrupa da yaşanan kültürel karşılaşmalar sonucunda ortaya çıkan melez kimlikler ve onların temsili önem taşımaktadır. Çünkü Avrupa, Avrupa Kültürü ve Avrupa Sineması nın geleneksel tanımlarına getirilen eleştirilerde, yabancı/öteki kültürleri dışlama ve içerme arasındaki gerilim öne çıkmaktadır. Bu eleştirileri, Avrupa da yaşayan yabancı nüfusun çektiği filmler çerçevesinde değerlendirmek konuya bütünlüklü bir yaklaşım getirecektir. Ayrıca, farklı başlıklar altında yapılan tanımlamalarda, bu filmlerin sahip oldukları kültürel, estetik ve politik nitelikleri ele alınacaktır. Dördüncü bölümde ise, Avrupa da kültürel karşılaşmaların en yoğun yaşandığı her bir metropoldeki (Fransa, İngiltere ve Almanya), en yüksek azınlık nüfusuna dâhil bir yönetmenin filmi incelenecektir. (Örn: Almanya da nüfusu en kabarık azınlık grup Türklerdir. Almanya da yaşayan Türk yönetmen Fatih Akın da bu nüfusa dâhildir. ) Film çözümlemeleri, farklı başlıklar altında yapılan tanımlamalarla, kültürel karşılaşmalar ve melez kimliklerle ilgili söylemsel tartışmalar ekseninde yapılacaktır. 2

9 2. KÜRESELLEŞME, KÜLTÜR VE KİMLİK 2.1 Küreselleşme Deneyimi ve Dönüşen Kültür Kavramı Son yıllarda Küreselleşme sözcüğünün, antropolojiden coğrafyaya, ekonomiden işletmeye kadar çoğu akademik disiplinin kavram dünyasına girdiği görülmektedir. Küreselleşmeye, ekonomi, siyaset, kültür, teknoloji ve benzeri alanlarda birbirleriyle eş zamanlı yaşanan, aralarında karmaşık ilişkiler bulunan süreçler açısından yaklaşılırsa, küreselleşmenin her çeşit çelişki, direniş ve birbirlerine aynı oranda karşı koyan güçler içerdiği görülür. Bir başka deyişle, özellikle de kültürel konuları vurgulayan yaklaşımlarda birbirine karşıt ilkeleri ve eğilimleri içeren diyalektik bir küreselleşme anlayışı yaygındır. Küreselleşme tartışmalarının tanımlayıcı özelliklerinden en önemlisinin homojenleşme ve heterojenleşme veya evrensellik ve tikellik arasında kurulan karşıtlık olduğu söylenebilir. Küresel sözcüğünün yarattığı çağrışımlardan yola çıkarsak; Küresel sözcüğünün hem total anlamına gelen mecazi kullanımından hem de işaret ettiği geometrik biçimin anlambiliminden (örneğin dünyanın küresel biçiminin dört bir yandan kuşatmak, çember içine almak terimleriyle olan ilişkisinde olduğu gibi) kaynaklanan güçlü bir bütünlük ve kapsayıcılık çağrışımı vardır. Bundan dolayı Küreselleşme kavramında tek olma eğilimi çağrışımının olduğu kesindir. 1 Bu çağrışıma paralel olarak, küreselleşme söylemi Marshall Mc Luhan ın Global Köy ünden, Birleşmiş Milletler in ortaya çıkmakta olan dünya siyasi bağlamını tasvir etmek için kullandığı Global Mahallemiz e kadar küresel yakınlık ve küçülen dünya mecazlarıyla, doludur. Bu söylemler beraberinde küreselleşmeye homojenleşme tezi yle yaklaşan anlayışı getirir. Homojenleşme tezi, standartlaştırılmış tüketim kültürünün gereklerinden ve her yerin görünüşte aynılaştırılma sürecinden beslenir: 1 John Tomlinson, Küreselleşme ve Kültür, Arzu Eker (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2004, s.24 3

10 Küreselleşmenin özellikle kültürel alanda yarattığı standardizasyon, kültürel ürünleri yığın tüketimine uygun hale getirdiği ve yaygınlaştırdığı ölçüde, insanlarda küresel tek bir yaşam biçimine zorlandıkları duygusunu yaratıyor. 2 Bu duygudan hareketle bazı sosyal bilimciler dünyanın artık, tekil, homojen ve bütünlüklü bir mekân haline geldiği tezini ileri sürmektedirler. Bu tezin savunucularına göre, küreselleşme, farkın aynılık mantığı ve kültürel homojenleşme içinde eriyip gittiği bir sürecin başlangıcına işaret etmektedir. Tartışmanın diğer yanında ise bütünsel küresel bir kültür tasavvur etmenin imkânsızlığına inanan, küreselleşmenin mücadelesiz ve çatışmasız bir süreç olmadığını vurgulayanlar vardır: Küreselleşme barışçı ve yatıştırıcı bir süreç değildir. Küreselleşme dünyanın tek bir mekân haline gelmesi süreci olarak tanımlandığında ekonomik, siyasal ya da kültürel değişkenleri susturmasına bakılmaksızın kendi belirsizliklerine sahiptir. 3 Küreselleşmeyle birlikte gelen bu homojen bütünlük tasavvurun, Marshall Berman da modernliğin eleştirisi üzerinden bir yorumda bulunmuştur: Modern ortamlar ve deneyimler coğrafi ve etnik, sınıfsal ve ulusal, dinsel ve ideolojik sınırların ötesine geçer; bu anlamda modernliğin bütün insanlığı birleştirdiği söylenebilir. Fakat bu, çelişkili bir bileşmedir bu. Bölünmüşlüğün birliğidir. Hepimizi sürekli olarak bir parçalanma ve yenilenmenin, mücadele ve çelişkinin, belirsizlik ve acının girdabına sürükler. 4 Küreselleşme mantığı dolayısıyladır ki bu modernleşme dinamiği bu derece güçlü olarak ifadesini bulabilmektedir. Stuart Hall un ve Marshall Berman ın vurguladığı bu belirsizlikler farkı vurgulayan politikaların artışına işaret eder ve dikkatimizi Heterojenleşme eğilimlerine çekerler. Stuart Hall, tikellik ve farkın küresel kültürdeki yaşanma biçimlerini ve etkileşimlerini anlamaya çalıştığı bir 2 Etyen Mahçupyan. Doğu ve Batı: Bir Zihniyet Gerilimi, Doğu Batı (Doğu ne? Batı Ne?), Sayı.2, Şubat, Mart, Nisan 1998, s Stuart Hall, Küreselleşme ve Etniklik, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Anthony D. King, (drl.), Gülcan Seçkin-Ümit Hüsrev Yolsal (çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s Marshall Berman, Katı Olan Her Şey Buharlaşıyor, Ümit Altuğ, Bülent Peker (çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, 2004, s.27. 4

11 çalışmasında, tüm dünyayı tek bir mekân olarak billurlaştıran, böylelikle tüm farklılıkları ve marjinallikleri, dirençsiz ve çelişkisiz bir alana konumlayan küresellik nosyonuna karşı çıkar. Hall a göre günümüzde yerel ve küresel eş zamanlı olarak değer kazanmaktadır. Hall, bu sürecin temsil biçimlerinin homojenleştirici etkisini bütünüyle inkâr etmeyerek, farkı içinde eriten özel bir homojenleşme özelliğine sahip olduğunu savunur: Küresel diye adlandırdığımız şey, sistemli bir biçimde her şeyi devirip geçen, benzerlik yaratan bir şey olmaktan çok aslında tikellik aracılığıyla işleyen; tikel mekânları, tikel etniklikleri müzakere eden, tikel kimlikleri harekete geçirerek işleyen bir süreçtir. Dolayısıyla yerel ve küresel arasında daima süre giden bir diyalektik vardır. Bu açıdan küresel, egemen tikelin kendisini konumlandırmasının ve diğer azınlıklarla ilişkilendirmesinin bir yoludur. 5 Bu teze göre, homojenleşme heterojen yapıdan beslenerek işler. Farkı silip yok etmek yerine, bizzat fark içinde ve fark dolayısıyla işlerlik kazanır. Bir başka deyişle, Sermayenin mantığı bir yandan küreselleşmeyi yerli yerinde tutarken diğer yandan da özgüllükler üzerinden işleyen bir yapıya sahiptir. Her ne kadar İngilizce konuşur durumda ise de, bu bölgenin farklı diller ve aksanlar tarafından işgali de artarak gerçekleşmektedir. 6 Bu nedenle, Hall un çözümlemesine göre, küreselleşme üstünlük kurmaya çalıştığı farkı içinde eritmek, onu kendisine eklemlemek ve onunla müzakere etmek zorunda kalmıştır. Roland Robertson un küreselleşme üzerine çalışması da Dünyanın tek bir mekâna sıkıştırılması düşüncesiyle ilgili incelikli bir formülasyon sunar: Tek bir yer olarak dünya cümlesi ile kastedilen, yaşam biçimlerinin birbirleri için giderek artan bir düzeyde belirleyici ve bağlayıcı olmaları sonucu dönüşüm geçiriyor olmasıdır. Bu ne artan bir homojenleşmenin getirdiği tekliktir, ne de küresel bir cemaatin ortaya çıkmakta olduğuna 5 Stuart Hall, Eski ve Yeni Kimlikler, Eski ve Yeni Etniklikler A.g.e. s Meyda Yeğenoğlu, Öteki Mekanda Olmak: Post Kolonyal Dünyada Göçmenlik ve Turizm, Kültür ve İletişim-Kİ, Sayı.6, 2003, s.57. 5

12 dair naif bir duygudur. Bu teklik modeli toplumsal ve kültürel farkların net olarak vurgulanabildiği bir tekliktir. 7 Robertson un sunduğu kavramsal çerçeve, Hall un sunduğu çerçeveyle benzerlik taşır. Böylece, küreselleşmeyle gelen bütünlük ve kapsayıcılık kavramlarını inkâr etmeden, farklılaşma süreçlerinin aynı anda gözlemlendiği bir dünyadaki karmaşıklıklarla başa çıkabilmektedir. Belkıs Ayhan Tarhan, evrensel ve tikelin etkileşimi üzerinden bu çerçeveye yakın bir ifade sunar: Küreselleşme evrensel ve tikelin karşılıklı etkileşimini dışarıda bırakan ve meta kültüre yol açıp homojenleşmiş bir dünya tasavvuru yaratan bir süreç olarak görülmemeli. Böyle görülmediğinde, küreselleşme ne yerel kültürü ve bu kültüre dayalı kimlik tanımlarını tümüyle yıkıyor ne de farkları sorunsuzca bünyesine katıp ötekinin sonsuz bir hoşgörüyle kabulünü müjdeliyor denebilir. 8 Küresel dinamikleri farklı şekillerde ele alan yazarların üzerinde durdukları ortak tema, dünya yüzeyindeki sermaye, ticaret, tüketim malları ve kültür ürünleri vb. akışkanlığının ve dolaşımının giderek hızlanması, artması, çeşitlenmesidir. Küreselleşme sürecinin en görünür özelliklerinden sayılan bu akışkanlığı, enformasyon ve iletişim teknolojilerinin bir türevi olarak görmek en yaygın düşünme biçimlerinden biridir. Dünyanın homojen tasavvuruna destek verenler bu düşünce biçiminden beslenirler. Çünkü enformasyon teknolojileri aracılığıyla gerçekleşen akışlarla, sınırların ortadan kalktığı bütünlüklü bir dünya mümkün gibi görünmektedir. Bu çerçeveyi kültürel bağlamla ilişkilendirdiğimizde ortaya dünyayı sarmalayan küresel kültür kavramı çıkar. Böylesi bir küreselleşme anlayışının varabileceği tehlikeli sonuç ise, küresel kültüre herkesi ve toplumsalı aynılaştıran bir nitelik atfetme tehlikesidir. Çünkü böylesi bir anlayışla bir dünya pazarında buluşan ve enformasyon teknolojilerinin sağladığı olanakla bilgi ye erişmede aralarında fark bulunmayan 7 Roland Robertson, Globalization: Social Theory and Global Culture, Londra: Sage, 1992 den aktaran, Tomlinson, A.g.e., s Belkıs Ayhan Tarhan, Global Kültür Kavramının Eleştirisi ve Kimlik Sorunu, Toplum ve Bilim,,Sayı:69, Bahar 1996, s

13 küresel köyün vatandaşları iddiasıyla birlikte toplumsal çelişkilerin, çatışmaların ve dolayısıyla tarihin sonuna gelindiği tezini savunma noktasına kolaylıkla varılabilir. 9 Küresel alandaki akışların ve bu akışlarla birlikte oluşan kültürler-arasılık durumunun görünürlüğü inkâr edilemez. Ancak birbirinden kilometrelerce uzaktaki olayların birbirlerini nasıl şekillendirecekleri küreselleşmenin karmaşık iktidar haritası nın neresinde durduklarıyla ilişkilidir. Küresel Kültür kavramını kullanmak, özellikle son yıllarda kültür kavramına ve klasik kültür emperyalizmi kuramlarına ait bir takım dönüşümleri açıklamayı da gerektirir. Bir kültür düşüncesi anlam inşasını üstü kapalı olarak tikellik ve mekânsal konumla ilişkilendirir. 10 Bir başka deyişle, Kültür kavramının şu zamana kadar ki çağrışımları kültürü sabit bir yerellik düşüncesine bağlamakta ve geleneksel olarak sınırlılığını vurgulamaktadır. Ancak küresel mekânda dolaşım ve hareketliliğin çok geniş bir yelpazede yoğunlaşmasıyla ortaya kültürün geleneksel tanımlarını dönüştürücü karmaşık ve çok katmanlı bir resim çıkmaktadır. Ulf Hannerz bu karmaşıklığı kültürün küreselleşmesi olarak tanımlamıştır: Toplumsal olarak düzenlenmiş bir anlam olarak kültür, öncelikle bir karşılıklı etkileşim olgusudur ve yalnızca karşılıklı etkileşimler belirli uzamlarla bağlantılı ise kültür de bağlantılı olabilir. Kültürü klasik antropolojinin çalışmalarında olduğu gibi, tamamıyla çok fazla yer değiştirmeyen insanlar arasındaki yüz yüze ilişkilerde gerçekleşen bir anlam akışı olarak görmek kültürleri belirli toprak parçalarına yerleşmiş çoğul kendilikler olarak düşünmek için yeterli bir neden olabilir. Kültür teknolojisi yüz yüze ilişkilere alternatif olabilecek ilişkilere izin verdiğinde ve insanlar giderek şu ya da bu şekilde hareket serbestliği kazanmaya başladığında kültür daha da karmaşıklaşır. İşte kültürün küreselleşmesi yle vardığımız nokta budur Ancak bu dünya eşitlikçi bir 9 A.g.e., s Tomlinson, s.45. 7

14 küresel köy değildir. Karşı karşıya olduğumuz şey oldukça katı bir biçimde yapılanmış bir merkez çevre ilişkisidir. 11 Hannerz in belirtmek istediği gibi, klasik antropolojideki saf kültür tanımı yerine kültür gittikçe karmaşık ve çok çeşitli bir anlam kazanır. Ancak kültürün küreselleşmesi sürecini anlamlandırırken, Hannerz in de vurguladığı gibi, kürenin değişik parçalarındaki güç dengelerine kör kalmamak gerekmektedir. Küreselleşme süreci bazılarına avantajlar sunarken, bazılarını dezavantajlı bir konuma sokar; yeni tahakküm ve tabi kılma kalıpları üretir. Ayrıca küreselleşmeyle birlikte, kültür ve fiziksel konum/coğrafya sabitliğinin ayrılmaz ikili olma düşüncesi de aşınmıştır. Küreselleşme, geniş bir etkileşim alanı içinde, hareket halinde olan gruplarla yerleşik olanlar arasındaki karmaşık ilişkileri kapsar. Böylece, coğrafi mekânlarda yolculuk ile kültürel mekânlarda yolculuk arasındaki bağlantıları gündeme getiren yeni bir teorik alan açılır. 12 Dünyanın gittikçe daha hareketli bir mekân haline gelmesi, coğrafi sınırları ve bu sınırların kültürle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlamak gerektirmektedir. Kültür coğrafi alandan etkilenmeye devam etse de, coğrafi alanlardaki ilişkiler karmaşıklaştıkça kültürün yapısı da karmaşıklaşır. Bu karmaşık yapıyı karşılayacak yeni tanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bir başka deyişle; Yer ve kültürün özgünlüğü terk edilemez, mutlak olarak aşılamaz. Küreselleşme, aslında, yeniden yerelleşme dinamikleriyle bağlantılıdır. 13 Bu yorumlar klasik kültür emperyalizmi kuramlarını da sorgulamaya açmaktadır. Kültür emperyalizmi, arı, içsel olarak türdeş ve otantik kültürlerin varlığını varsayar. Kültür emperyalizminin saf kültür varsayımını modernizmle temellendiren Zeynep B. Sayın bu durumu şöyle açıklar: Modernizm öznenin anlamlandırma süreçlerinin sonucu değil, tersine anlam yaratıcısının kendisi olduğundan ve kendini özerk olarak gerçekleştirdiğinden hareket eder. Böylesi bir tavır ise, kaçınılmaz bir 11 Ulf Hannerz, Çevre Kültür Senaryoları, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi, Anthony D. King, (drl.), Gülcan Seçkin-Ümit Hüsrev Yolsal (çev.), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 1998, s Ayşe Öncü ve Petra Weyland, Mekan, Kültür, İktidar: Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, Leyla Şimşek ve Nilgün Uygun(çev.), İstanbul: İletişim Yayınları, s.2 13 David Morley ve Kevin Robbins, Kimlik Mekanları-Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, Emrehan Zeybekoğlu (çev.), İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 1997, s

15 sınırlama harekâtı bir yana, özneler gibi kültürlerin de kendi içinde türdeş, tekil ve sabit bir söyleme sahip oldukları iddiasını içerir. Söz konusu tekil, türdeş, sabit söylem ise, nasıl bireysel bağlamda öznelerin kendi sahiciliklerine uygun, kendilerini gerçekleştirmek zorundaysa, kültürel düzlemde de kendine özgü tekil ve sahici anlamını gerçekleştirerek, tekil ve özerk bir öznelliğin ürünü olduğu düşünülür. 14 Sayın, modernizmin özne tasarımını, kültür tasarımı için de geçerli bir tez olarak öne sürer. Hiçbir zaman saf ve arı olmamıştır kültürler; ne var ki modernizmin icat ettiği özne ve kültür modeline göre, saf ve arı olarak kurgulanmışlardır. Klasik kültür emperyalizmi kurgulanmış saf kültürlerin yabancı etkiler altında yozlaştığını ya da yıkıma uğradığını iddia eder. Bu iddia, ulus devletlerin en değerli öz varlığı olarak tanımlanan ulusal kültürlerin dıştan gelen etkilerle kirlendiği varsayımını da kuvvetlendirmektedir. Başka bir deyişle, kültürel farklılık, ulus devletteki istikrarsız ve arada kalmış yerlere işaret eder. Bu varsayımın bir diğer ucu, Öteki kültürleri tehdit olarak algılayan yabancı düşmanlığına kadar dayandırılabilir. Salman Rushdie Heimat la ( ana vatan/ ulus) ilgili yaptığı eleştirilerde bu anlayışın tehlikelerine işaret etmiştir: Heimat, kültür ve kimliğin temellerini koruma meselesidir ve bu biçimiyle de kültürel sınırların ve çevrilmişliğin sürdürülmesi demektir. Böyle bir aidiyet, özel ve dolayısıyla da yabancı olarak görülenlere karşı dışlayıcı olan kimliklerin korunmasıdır. Öteki ortak yurdu olanların güvenliği ve bütünlüğüne karşı bir tehdit oluşturur. Yabancı düşmanlığı ve fundamentalizm aynı madalyonun farklı yüzleridir, çünkü gerçekten Heimat arayışı, bir çeşit fundamentalizmdir. Saflığın havarileri daima başka bir kültürle karşılaşmanın kendi kültürlerini zayıflatıp tahrip edeceği korkusuyla hareket ederler Zeynep B. Sayın, Özne İlkeselliğe Uymaz, Melez ve Çoğul Kimlikler, Toplumbilim, Sayı: 73, Yaz 1997, s Salman Rushdie, Imaginary Homelands: essays and critism, , Londra: Granta Books; 1991, s.82. 9

16 Ulusal kültür ve kimliğin temellerini ve sınırlarını korumaya dayanan bir anlayış, farklı kültür ve kimlik aidiyetleri taşıyanları öteki, yabancı olarak görmeyi beraberinde getirmiştir. Öteki ve Yabancı damgası taşıyanlar, bütünleşme ve güvenlik için her zaman bir tehdit oluştururlar. Küreselleşmeyle birlikte, varsayılan bu tehditler karşısında,, ulusal kimliğin saldırgan ırkçılık tarafından yönlendirilen çok savunmacı ve tehlikeli bir biçimine dönüldüğü söylenebilir. 16 Günümüzde, ulusal kültürlere tarihin derinliklerinden beslenen bir bütünlük atfetmek yerine, onları, ulus-devletlerin resmi kültür politikalarının ürünü olarak ele alan yaklaşımlar ön plandadır. Batı odaklı kültür endüstrisinin hegemonik ürünlerini dünyanın farklı köşelerindeki kültürleri istila ederek yozlaştırdığı senaryosu, Batılı olmayan öteki kültürleri durağan, kendi içine kapalı olarak tasavvur ediyor. Böylece, ulus-devletin resmi kültür politikaları yoluyla ürettiği milli birliktelik duygusuna yaslanıyor. Ulus devletin kültürel alandaki iktidarının zayıflaması, şimdiye değin vatandaş potası içinde eridiği varsayılan çeşitli kültürel kimliklerin, yeni, farklı biçimlerde görünürlük kazanmasına yol açıyor. 17 Sonuç olarak, ulus devletlerin milli kültürlerini kendi içinde türdeş, farklılıkları geride bırakan üstün bir bütünlük olarak kabul edilmesi kültür emperyalizmine getirilen en önemli eleştiri olmuştur. John Hill ulusal kültürler kavramı ve ulusal kimlikleri inşa edenler açısından üç ana soruna işaret ettiği makalesi durumu özetler niteliktedir: Birincisi, ulusal kimliklerin sabit ve statik oldukları değil, tarihi değişimlere, yeniden tanımlanmaya ve hatta yeniden keşfedilmeye bağlı oldukları anlaşılmalıdır. İkincisi, tümüyle saf ve izole edilmiş oldukları kabul edilemez, aksine dış kültürel etkiler ve kimliklerle karşılıklı etkileşim halindedirler. Üçüncüsü sonuç ise kuşkuya yer bırakmayacak şekilde standardize edildikleri ya da ulus içinde yer alan farklı sosyal grupların bilinçsiz ifadelerinin olduklarının düşünülmemesi gerektiğidir; aslında 16 Hall, Küreselleşme ve Etniklik, A.g.e. s Morley ve Robbins, A.g.e. s

17 ulusal kimlikler, mevcut ve potansiyel mücadele ve meydan okuma alanları olarak değerlendirilmelidirler. 18 Ulusal kimlik ve kültürel formlar dinamik bir şekilde anlaşılmalıdır. Ancak, kültürel çeşitlilik ve türdeşlik, merkeziyetçi, standartlaştırıcı ve birlikçi güçler tarafından çevrilmiştir. Bu noktaya kadar bunun en gelişmiş biçimi de ulus-devlet olmuştur. Ulus-devletlerin ve tasavvur edilen ulusal kültür politikalarının tarih sahnesinden silindiği söylenemez. Ulus devletler hakkında yapılan vurgular, bu yapıların tekcil ve dışlayıcı sunumlarına dikkat çekerler. Bu konuda derlenen birçok makalede ulus devlet krizinden bahsedilmesine rağmen, bunun, ulus devletlerin tarih sahnesinden silinmekte olduğu şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altı çizilmektedir. Ekonomik ve kültürel küreselleşmenin baskısıyla ulusal kimlik ve ulusal kültür politikaları da yeniden konumlanmaktadırlar. Kültür emperyalizminin en çok eleştirilen bir diğer boyutu, kültürel akışkanlıkların yönünü tek yönlü bir etkileme sürecine indirgenmesidir. Oysa, günümüzde kültürel akışkanlık sadece yukarıdan aşağı bir kültürel enjeksiyon değil, aynı zamanda aşağıdan yukarı direniş ve harmanlama modelleri de içeren daha karmaşık bir yapı sunar. Bu yapıyı küresel dinamikleri vurgulayarak ele alırsak, küreselleşmeyi kültürel boyutu açısından düşünmek küreselleşmenin özündeki diyalektik yapıyı da açık bir şekilde ortaya çıkarmaktadır. Bireysel eylemlerini, toplumsal yaşamın büyük yapısal ve kurumsal özellikleriyle sıkı sıkıya bağlantılı olması, küreselleşmenin olayları muazzam küresel yapılar tarafından belirlendiği tek yönlü bir süreç olmadığını; küresel süreçlere yerel müdahalelerin ulanma olasılığını kapsadığını gösterir. 19 Tomlinson un da vurguladığı gibi, kültürel akışkanlık tek yönlü değildir. Yerel/küresel harmanlamalar yoluyla gerçekleşen bir süreçtir. Gün geçtikçe de, küresel kültür akışkanlığının, yeniden tanımlanması gereken farklı yüzleri ortaya çıkmaktadır. Kültürün küreselleşmesiyle yaşanan durumu kavramsallaştırmaya çalışan tanımlardan Yersiz Yurtsuzluk konuyla ilgili önemli referanslar taşımakta ve çözüm önerileri sunmaktadır. 18 John Hill, Hollywood Gerçeğini Kabullenmek: Globalleşme Çağında Ulusal Sinemalar, Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler-1, Deniz Derman (drl.) İstanbul: Bağlam Yayınları, Kasım 2001, s Tomlinson, A.g.e. s

18 2.1.1 Küreselleşmiş Kültürel Bir Deneyim Olarak Yersiz Yurtsuzlaşma Arjun Appadurai, ait oldukları yerle sınırlı, daha büyük bir dünya ile olan bağlantıdan dolayı kirlenmemiş olan gruplar anlamında yerlilerin, hiçbir zaman mevcut olmadıklarını öne sürer. Antropolojik yerelciliğin aldığı bu geniş eleştirinin daha geniş anlamda içerimleri, katışıksız, kendi içinde homojen olan otantik kültürlere ait imgeleri reddetmemiz ve her kültürün dış kaynaklardan bir takım unsurları aldığını ve çeşitli unsurlarla beraber kendi içinde bunları doğallaştırdığını teslim etmemiz gerekir. Antropolojide James Clifford un gezici kültürler üzerine yaptığı çalışma da kültürün mekânsal konumundan ayrı olması üzerine odaklanır. Kültürle ilgili yaygın birçok varsayımdaki yerelciliği aşındıran geçiş ve etkileşim pratiklerinden bahseden Clifford bu varsayımlarda yerleşme kolektif yaşamın yerel zemini, seyahat bir ek olarak görülmüştür; kökler güzergâhları her zaman öncelemektedir 20 önermelerine dikkat çeker. Clifford bu varsayımların ilkelerine karşı çıkar. Kültürü özünde durağan değil, hareketli olarak düşünür. Clifford a göre yer değiştirme pratikleri, kültürel anlamları oluşturan parçalardır. Kültürle birlikte anılan kökler ve güzergâhlar kültürün içinde daima var olmuştur. Ancak küreselleşme deneyimleriyle birlikte dönüşüme uğramışlardır. Küresel mekânda dolaşım ve hareketliliğin yoğunlaşması, turist ve göçmen işçi dolaşımından, görsel imajların akışkanlığına, sermaye hareketlerinden siyasi sembollerin yaygınlaşmasına kadar çok geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bunların farklı hız ve güzergâhları olduğunu birbirleriyle çakışıp harmanlandığını düşünecek olursak, ortaya çıkan ağları resimlemek güçtür. 21 Küreselleşmeyle anılan fiziksel hareketlilik, kültürel boyutu da ciddi biçimde etkilemiş ve yerellikler kendi içlerinde yeniden tanımlanmak durumunda kalmışlardır. Tomlinson kültürün dönüşümünü kavramak için yersiz yurtsuzlaşma kavramını önerir; yersiz yurtsuzlaşma küreselliğin en önemli kültürel etkisidir. Bu kavram yapısı gereği bir süreç ten çok bir sonuca işaret etmektedir. Bazı kuramcılar sürecin 20 James R. Clifford, Routes: Travel and Translation In The Late Twentieth Century, Cambridge: Mass: Harvard University Press, 1997, s Ayşe Öncü ve Petra Weyland, A.g.e. s

19 özelliklerini daha yakından takip edebilmek için yer değiştirme, yerellikten çıkarma gibi kavramları tercih etmişlerdir. Yersiz Yurtsuzlaşma, kültürel deneyimin mekâna daha sıkı bir biçimde bağlı olduğu önceki durumdan uzaklaşmak anlamına gelmektedir. Yersiz yurtsuzlaşma kavramı, mekân/yer ve kültür ilişkisinin günümüzde geçirdiği dönüşümü, olumsuz olduğu kadar olumlu yönleriyle de, bu dönüşümü kültürel etkileşimin sınırsızlığıyla yaratılan tek mekânlı bir dünya/ (tüm dünyayı yurt olarak deneyimleme) gibi okumaların cazibesine kapılmadan yakalayabilmek durumundadır. Zaman-mekân uzaklaşmasını temel alan küresel modernlik kuramı, modern öncesi toplumlarda yerin toplumsal etkileşimi çok fazla kısıtladığını, kültürel deneyim üzerinde de yerel belirleyicilerin çok daha etkili olduğunu ön görse de, bu düşünce bu toplumların bazı kesimlerinin göreceli olarak hareketli olduğunun kabul edilmesiyle ters düşmez. O halde, kültür ve toprak parçası arasında yakın bağlar bulunduğunu söylemek yalıtılmışlığa işaret etmek ya da kültürel pratik ve deneyimlerin değişmez unsurları ele alınırken, dış kaynaklı etkileri dikkate almamak anlamına gelmez. 22 Tomlinson un da altını çizdiği gibi, toprak parçası ve kültür arasındaki ilişki, dış kaynaklı kültürel etkileşimlere mani değildir. Yersiz yurtsuzlaşma deneyimi, kültürle yer arasındaki doğal ilişkinin artık önemsiz olduğu iddiasında değildir. Ancak, bu eleştirilere küreselleşmeyle birlikte getirilen yeni boyut; kültürel etkileşimin daha önce hiç olmadığı kadar ivme kazanmasıdır. Bu ivmeyle birlikte, kökleri çok uzakta olan deneyimler yaşamlarımıza daha çok nüfuz ederken ve yaşamlarımızla iç içe geçerken yerel bir kültürel kimlik duygusunun muhafaza edilmesi güçleşmektedir. Kültürün coğrafi ve toplumsal kara parçalarıyla kurduğu doğal ilişki yeni biçimler aldıkça, bu biçimlerin temsilcisi olan yeni kültürel kimlikler ve mekânlar türemektedir. Bu anlamda, yersiz yurtsuzlaşma, küresel deneyimler sonucu içi boşaltılmış kimliklerin yeniden anlamlandırılması ve yeniden inşasını içerir. Bir başka deyişle, kültürün yerel bağlantıları hiçbir zaman tam anlamıyla koparılamaz; Yersiz yurtsuzlaşma yerelliğin sonu değil, yerelliğin daha karmaşık bir kültürel mekâna dönüşmesidir. 22 Tomlinson, A.g.e. s

20 Yersiz yurtsuzlaşmanın en önemli yüzlerinden biri, genelde beyaz işçi sınıfından insanların yaşadığı bir bölgenin işçi göçü ve zincirleme aile göçüyle birlikte, çok etnili bir bölgeye dönüşmesidir. Bu örnek, kültürel deneyimin yerel belirleyicilerden sıyrılması, yeni kimlikler ve kimlik mekânları oluşmasına dair bir takım özellikler içermektedir. Yersiz yurtsuzlaşmanın olduğu yerde yeniden yurt edinme, yeniden kimlik inşa etme, kültürel bir ev kurma girişimleri vardır. Yersiz yurtsuzlaşmış kültürün en çarpıcı biçimde görüldüğü yerler göç sonucu oluşan sınır mekânlarıdır. Göç ettikleri yerle memleketleri arasındaki bağlantıyı koparmayan göçmenler, sürekli devam eden akışlar gerçekleştirmeye başladılar. Bu akışlar iki mekâna yayılan ve tek bir topluluk olarak işleyen bir topluluk yarattı. Söz konusu akışların ve ortaya çıkan toplulukların doğasını anlamak için kültürel karşılaşma süreçleri nin ayrıntılarına ve melezleşme kavramının içeriğine getirilen yorumlara gerek duyulmaktadır Kültürel Karşılaşmalar ve Melez Kimliklerin Doğuşu Kitlesel göç olgusu, ulus-devlet sınırlarının tartışmaya açılan yapısı ve bilgi akışındaki yaygınlaşma farklı kültürel kimlikleri her zamankinden daha çok karşı karşıya getirmektedir. Bu süreç kültürel karşılaşmalar ve melezleşme tartışmalarını da gündeme getirmiştir. Bir başka deyişle, Sabit, bütüncül ve sınırlarla çevrili kültür kavramı yerini kültürel karşılaşmalara, kültür kümelerinin akışkanlığı ve nüfus edilebilirliği kavramına bırakmıştır. 23 Kültürel karşılaşmalar, kültürlerin iletişim ve diyalog içinde kendilerini gerçekleştiren pratikler olduğunu hatırlatırlar. Bir harekete, yolculuğa, çok sesliliğe ve dönüşüme işaret ederler. Daha önce de üzerinde durulduğu gibi, küreselleşmeyle ivme kazanan akışların (insan emeği, mal, sermaye ), tanımlamakta güçlük çekilen karmaşık yapısı, kültürlerin karşılaşma sürecine de yoğunluk ve derinlik kazandırmıştır. Kültürlerin yoğun bir şekilde karşılaşması eski kimlik tanımlarını sürekli ve zorunlu olarak değiştirmekte; kültür alanındaki iktidar mücadelelerini yeniden kavramsallaştırma zorunluluğunu ortaya koymaktadır. 23 Eric R. Wolf, Europe and The People Without History, Los Angeles: University of California Press,1982, s

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir.

Bu yüzden de Akdeniz coğrafyasına günümüz dünya medeniyetinin doğduğu yer de denebilir. Sevgili Meslektaşlarım, Kıymetli Katılımcılar, Bayanlar ve Baylar, Akdeniz bölgesi coğrafyası tarih boyunca insanlığın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişimine en çok katkı sağlayan coğrafyalardan biri

Detaylı

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri

Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Doktora Programı Ders İçerikleri İLTB 601 İletişim Çalışmalarında Anahtar Kavramlar Derste iletişim çalışmalarına

Detaylı

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da

bilgilerle feminizm hakkında kesin yargılara varıp, yanlış fikirler üretmişlerdir. Feminizm ya da YANLIŞ ALGILANAN FİKİR HAREKETİ: FEMİNİZM Feminizm kelimesi, insanlarda farklı algıların oluşmasına sebep olmuştur. Kelimenin anlamını tam olarak bilmeyen, merak edip araştırmayan günümüzün insanları,

Detaylı

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ.

ÜNİVERS ALIST TARİH. Prof. Dr. Karam Khella. Tarihin Yeniden Keşfi. Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı. Çeviren: İsmail KAYGUSUZ. SUB Hamburg A/612838 Prof. Dr. Karam Khella Tarihin Yeniden Keşfi ÜNİVERS ALIST TARİH Avrupa Merkezci Tarihsel Bilincin Yıkımı Çeviren: İsmail KAYGUSUZ İÇİNDEKİLER SUNUŞ ; r.r. 10 YAZARIN TÜRKÇE BASIMA

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul.

Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. KİTAP TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ Devrim ERTÜRK Araş. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü. Kadir CANATAN, Beden Sosyolojisi, Açılım Yayınları, 2011, 720 s. İstanbul. Beden konusu, Klasik

Detaylı

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar)

İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) İKTİSADÎ DÜŞÜNCENİN EVRİMİ (Başlangıcından Neoklasiklere) (İktisada Giriş I dersi için yardımcı kısa notlar) Merkantilizm: 15. ve 16. yüzyıllardaki coğrafî keşiflerde birlikte Avrupa ülkeleri dünyaya açılmaya

Detaylı

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL)

MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MEDYA VE KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR TEZLİ, TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2016-2017 DERS İÇERİKLERİ GÜZ DÖNEMİ (I. YARIYIL) MKC501 MKC503 (Zorunlu) DERS İÇERİKLERİ Kültürel Çalışmaların Kuramsal Temelleri: Kültürel

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü

DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Akdeniz İktisat Tarihi Seçmeli Dersin Seviyesi Doktora ( İktisat ) Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar

Detaylı

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi

IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Bu bildiri UNESCO Genel Konferansı nın 35. oturumunda onaylanmıştır. IFLA/UNESCO Çok Kültürlü Kütüphane Bildirisi Çok Kültürlü Kütüphane Hizmetleri: Kültürler Arasında İletişime Açılan Kapı İçinde yaşadığımız

Detaylı

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU STRATEJİK VİZYON BELGESİ ( TASLAK ) 6. İSLAM ÜLKELERİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU İslam Ülkelerinde Çok Boyutlu Güvenlik İnşası ( 06-08 Mart 2015, Serena Hotel - İslamabad ) Güvenlik kavramı durağan değildir.

Detaylı

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu

İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu İlkçağ Anadolu Uygarlıklarında Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapı Bağlamında Kütüphane/Arşiv Kurumu Prof. Dr. Bülent Yılmaz Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü E-posta : byilmaz@hacettepe.edu.tr

Detaylı

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1

TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 ( STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - SUUDİ ARABİSTAN YUVARLAK MASA TOPLANTISI 1 Yeni Dönem Türkiye - Suudi Arabistan İlişkileri: Kapasite İnşası ( 2016, İstanbul - Riyad ) Türkiye 75 milyonluk nüfusu,

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS

DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS DERS KODU DERS ADI İÇERİK BİLİM DALI T+U+KR AKTS 345000000000506 Çokuluslu Şirket Stratejileri Dersin amacı, katılımcılarla çokuluslu şirketlerin küresel YÖNETİM 3+0+3 6 rekabetlerle üstünlük sağlayabilecekleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ

İÇİNDEKİLER. Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ İÇİNDEKİLER Önsöz... v İçindekiler... ix Tablolar Listesi... xv Şekiller Listesi... xv BİRİNCİ BÖLÜM SOSYOLOJİ VE TURİZM SOSYOLOJİSİ SOSYOLOJİNİN TANIMI VE KONUSU... 1 SOSYOLOJİNİN GENEL AMAÇLARI... 3

Detaylı

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları

Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları Kamu Yönetimi Bölümü Ders Tanımları PA 101 Kamu Yönetimine Giriş (3,0,0,3,5) Kamu yönetimine ilişkin kavramsal altyapı, yönetim alanında geliştirilmiş teori ve uygulamaların analiz edilmesi, yönetim biliminin

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Kitap Eleştirisi Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:Poulantzas Kitabı 1 Üzerine Düşünceler

Kitap Eleştirisi Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:Poulantzas Kitabı 1 Üzerine Düşünceler Kitap Eleştirisi: Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı: Poulantzas Kitabı Üzerine Düşünceler 67 Kitap Eleştirisi Üretken Emek, Üretken Olmayan Emek ve İşçi Sınıfı:Poulantzas Kitabı 1 Üzerine

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız

ÖZEL EGEBERK ANAOKULU Sorgulama Programı. Kendimizi ifade etme yollarımız Disiplinlerüstü Temalar Kim Olduğumuz Bulunduğumuz mekan ve zaman Kendimizi ifade etme Kendimizi Gezegeni paylaşmak Bireyin kendi doğasını sorgulaması, inançlar ve değerler, kişisel, fiziksel, zihinsel,

Detaylı

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN

HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN ZAMAN-MEKAN HER TÜRLÜ MEKANIN YIKILIŞINI İŞİTİYORUM,PARÇALANAN CAMI VE ÇÖKEN DUVARLARI, ZAMAN İSE SON BİR KIZGIN ALEV. JAMES JOYCE Küreselleşme sürecinde hız kazanan teknoloji, mesafelerin sesten bile

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora

DERS ÖĞRETİM PLANI. İktisat Tarihi. Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Doktora Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 8 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin Verildiği Yıl Dersin Verildiği

Detaylı

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN

SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI ÖMER MURAT PAMUK REHBER ÖĞRETMEN REHBER ÖĞRETMEN SOSYAL BİLGİLER DERSİ (4.5.6.7 SINIFLAR) ÖĞRETİM PROGRAMI 1 DERS AKIŞI 1.ÜNİTE: SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMININ GENEL YAPISI, ARADİSİPLİN, TEMATİK YAKLAŞIM 2. ÜNİTE: ÖĞRENME ALANLARI 3. ÜNİTE: BECERİLER

Detaylı

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN

BÖLGE PLANI. Hazırlayan : Murat DOĞAN BÖLGE PLANI Hazırlayan : Murat DOĞAN İÇERİK 1. Bölge Planlama Nedir? 2. Neden Bölge Planlama? 3. Nasıl bir planlama yaklaşımı? 4. Bölge Planı Örnekleri Bölge planlama, BÖLGE PLANLAMA Bölge Planlama Nedir?

Detaylı

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour

KARTVİZİT. www.diversotour.com. Ceren ANADOL ceren@diversotour.com. tour. tour Diverso Firmanız tarafından verilen sözlü brief de de belirtildiği üzere Diverso farklı anlamına gelen İtalyanca bir kelimedir. Marka olarak diverso nun tercih edilmiş olması aynı zamanda oluşturulmak

Detaylı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı

DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ. Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık anlayışı DÜŞÜNCE KURULUŞLARI: DÜNYADAKİ VE TÜRKİYE DEKİ YERİ VE ÖNEMİ Furkan Güldemir, Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Tarihsel Süreç Düşünce Kuruluşları genel itibariyle, herhangi bir kâr amacı ve partizanlık

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu

Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Helen Birliği/İskender İmparatorluğu Makedonyalı İskender in tahta çıkışı = Per İmp. Aile kavgaları+yunan sitelerinin iflası Yunan Siteleri= Artan nüfus+işsizlik ve besin eksikliği+çiftçilerin sürekli

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim

Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim Bireyler ve Toplumlar Öykü ve Öğretim tanım Öyküleme, yeni icat edilmiş bir uygulama olamamasına rağmen geçmişi yüzyıllar öncesine ulaşan bir öğretim tekniği olmadığı da belirtilmelidir. 20.Yüzyılın ikinci

Detaylı

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ

ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ STRATEJİK VİZYON BELGESİ ULUSLARARASI KARADENİZ-KAFKAS KONGRESİ Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar ( 20-22 Nisan 2016, Pullman İstanbul Otel, İstanbul ) Karadeniz - Kafkas coğrafyası, tarih boyunca

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı Devlet Kuramı HUK 310 6 ECTS Ders Uygulama Laboratuar Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 3 2

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU

Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU Dr. Serdar GÜLENER TÜRKİYE DE ANAYASA YARGISININ DEMOKRATİK MEŞRULUĞU İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR... XVII TABLOLAR LİSTESİ... XIX ŞEKİLLER LİSTESİ...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı

YÖNETİM Sistem Yaklaşımı YÖNETİM Sistem Yaklaşımı Prof.Dr.A.Barış BARAZ 1 Modern Yönetim Yaklaşımı Yönetim biliminin geçirdiği aşamalar: v İlk dönem (bilimsel yönetim öncesi dönem). v Klasik Yönetim dönemi (bilimsel yönetim, yönetim

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( )

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİİLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYELERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJELER ( ) 08.300.001 08.300.002 08.300.003 08.300.004 08.300.005 Gazetecilik ve İdeolojinin İnşası: Ulusal Basın ve Kuzey Irak Operasyonu' nun Temsili 'Mitoloji-Kültür-İletişim-Simge'' Bağlamında İtibar ve Güç Simgesi

Detaylı

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm

Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Bursa Yakın Çevresi Deprem Tehlikesi ve Kentsel Dönüşüm Oğuz Gündoğdu ACİL DURUMLAR PANELİ KalDer Bursa Şubesi Çevre ve İş Güvenliği Kalite Uzmanlık Grubu 27 Mayıs 2015 Ülkemizde çağdaş anlamda Afet Yönetimi

Detaylı

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu

Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü. Kadına Şiddet Raporu Mirbad Kent Toplum Bilim Ve Tarih Araştırmaları Enstitüsü Kadına Şiddet Raporu 1 MİRBAD KENT TOPLUM BİLİM VE TARİH ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ KADINA ŞİDDET RAPORU BASIN BİLDİRİSİ KADIN SORUNU TÜM TOPLUMUN

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11

İÇİNDEKİLER. 2 Sınıfı ve Materyalleri Düzenleme 11 İÇİNDEKİLER 1 Sınıf Yönetimine Giriş 1 Sınıflar Karmaşık Yerlerdir 2 Sınıf Yönetimini Öğrenmek 3 Sınıf Yönetiminin Öğretimin Diğer Yönleriyle İlişkisi 7 Bölümün Özeti 9 Okunması Önerilen Yayınlar 9 Önerilen

Detaylı

Kömen Yayınları Baskı. Kasım 2015 ISBN:

Kömen Yayınları Baskı. Kasım 2015 ISBN: DİASPORA VE KİMLİK Kömen Yayınları 141 1.Baskı Kasım 2015 ISBN: 978-605-5184-56-8 Kömen Yayınları Kürkçü Mah. Rampalı Çarşı Zemin Kat Nu: 11 Konya eposta:komen54@hotmail.com Tel: 0332 3534715 T.C. Kültür

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U)

SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. SİYASİ DÜŞÜNCELER TARİHİ (TAR222U) KISA

Detaylı

KURAM VE ARAŞTIRMA. NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research

KURAM VE ARAŞTIRMA. NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research KURAM VE ARAŞTIRMA NEUMAN (2000), CHP-3 Theory and Research NEDEN? KURAM (TEORİ) NASIL? Hemen her araştırma bir kuram ile ilişkilidir. Kuramı nasıl kullanmalı? SOSYAL KURAM İDEOLOJİ İKİSİ DE olguları açıklar;

Detaylı

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü

Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı. Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü Dr. A. Tarık GÜMÜŞ Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Anabilim Dalı Sosyal Devlet Anlayışının Gelişimi ve Dönüşümü İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...xi KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci

Detaylı

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL

CATI YALITIM CEPHE DOSYA MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP. MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL MART 2014 Say 371 Fiyat 10 TL TÜRK YE N N ULUSLARARASI YATIRIM, PROJE VE MÜTEAHH TL K DERG S MEHPARE EVRENOL SELÇUK AVCI BOĞAÇHAN DÜNDARALP CATI DOSYA CEPHE YALITIM CEPHE YALITIM ÇATI BOĞAÇHAN DÜNDARALP

Detaylı

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları

Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Uygarlık Tarihi (HIST 201) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Uygarlık Tarihi HIST 201 Güz 3 0 0 3 4 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN ve ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (28 EKİM -13 ARALIK 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz ikinci temamıza ait bilgiler,

Detaylı

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri

LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ KAZANIM NO KAZANIMLAR. 26/05/2014 tarihli LYS-3 deneme sınavı konu analizleri LYS 3 DENEME-5 KONU ANALİZİ SORU NO LYS 3 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TESTİ A B KAZANIM NO KAZANIMLAR 1 11 30027 1 / 31 Kelimelerin anlam oluşturmada birbirleriyle ilişkilerini belirler. 2 12 30027 Kelimelerin

Detaylı

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB)

ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI. Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) ViZYON BELİRLEME ÇALIŞMASI Hazırlayan: Mustafa YILMAZ- Uzman (PKB) Strateji seçimi İş konuşmak için bir kamp yerini seçen iki rakip firma yöneticisinin karşısına bir ayı çıkar. Yöneticilerden biri hemen

Detaylı

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi

1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi SOSYOLOJİ (TOPLUM BİLİMİ) 1.Ünite: SOSYOLOJİYE GİRİŞ A) Sosyolojinin Özellikleri ve Diğer Bilimlerle İlişkisi Sosyoloji (Toplum Bilimi) Toplumsal grupları, örgütlenmeleri, kurumları, kurumlar arası ilişkileri,

Detaylı

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21

128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 Socrates-Comenius, Eylem 2.1. Projesi Bir Eğitim Projesi olarak Tarihi Olayları Yeniden Canlandırma Eğitimden Eyleme Referans: 128770-CP-1-2006-1-PT-COMENIUS-C21 ÖĞRETMEN EĞİTİMİ PROGRAMI PLAN DURUM Pek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Zeynep Özen Barkot Unvanı: Yardımcı Doçent Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Radyo-TV-Sinema Ege Üniversitesi İletişim 1996- Fakültesi 2000 Y. Lisans Sinema-TV D.E.Ü

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I: GERONTOLOJİ: YAŞLILIK BİLİMİ...1 Yaşlılık ve Yaşlanma...7 Gerontoloji...11 Gerontoloji Tarihi...12 Diğer Bilim Dallarıyla Ortak Çalışmalar...16 Sosyal Gerontoloji...20 Sosyal Gerontoloji

Detaylı

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI

SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI SOSYOLOJİ DERSİ 2.ÜNİTE TOPLUMSAL YAPI YAPI TOPLUM KURUMLAR TOPLUMSAL GRUPLAR BİREYLER İLİŞKİLER TOPLUMSAL YAPI VE UNSURLARI T E M E L KÖY K A METROPOL TOPLUMSAL YAPI KENTLEŞME V R A KENT M L A MİLLET

Detaylı

I. BÖLÜM I. DİL. xiii

I. BÖLÜM I. DİL. xiii I. BÖLÜM I. DİL DİL NEDİR?... 1 İNSAN HAYATINDA DİLİN ÖNEMİ... 3 ÇOCUĞUN İNSAN OLMA SÜRECİNDE DİLİN ÖNEMİ... 5 ANA DİLİNİN ÖNEMİ... 6 DİL VE DÜŞÜNCE... 7 DİL, SEMBOL VE İŞARET İLİŞKİSİ... 12 DİL, KÜLTÜREL

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN 3. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ BULUNDUĞUMUZ MEKAN VE ZAMAN (28 Ekim 2013-13 Aralık 2013) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında 28 Ekim 2013-13 Aralık 2013 tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası

SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası STRATEJİK VİZYON BELGESİ SAĞLIK DİPLOMASİSİ Sektörel Diplomasi İnşası Yakın geçmişte yaşanan küresel durgunluklar ve ekonomik krizlerden dünyanın birçok ülkesi ve bölgesi etkilenmiştir. Bu süreçlerde zarar

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI BAŞLARKEN... 1 vii İÇİNDEKİLER BAŞLARKEN... 1 Birinci Bölüm AZINLIK KAVRAMI I. Azınlık Tanımı... 5 A) Azınlık Tanımı Vermenin Zorluğu... 5 B) Uluslararası Daimi Adalet Divanı nın Azınlık Tanımı... 10 C) Capotorti Tanımı...

Detaylı

DOKTORA PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ

DOKTORA PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ DOKTORA PROGRAMI BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ Bölümümüz tarafından bilimsel hazırlık dersleri alması uygun görülen öğrencilerin toplamda 18 krediyi geçmemek koşuluyla alacağı dersler danışmanları tarafından

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

Bölüm Üç. Koordinasyon ve Kontrol. Koordinasyon ve Kontrol. Harekete Hazırlanmak

Bölüm Üç. Koordinasyon ve Kontrol. Koordinasyon ve Kontrol. Harekete Hazırlanmak Koordinasyon ve Kontrol Bölüm Üç Motor Kontrol Teorileri Serbestlik Derecesi bir kontrol sistemindeki bileşen sayısı ve her birinin mümkün olan uygulama (ifade) biçimleri. Uygulayıcı mümkün olan kombinasyonlarla

Detaylı

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI

DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI DTO TURİZM VE ÇEVRE DERS NOTLARI ÖĞR.GÖR. ŞULE KIYCI BİRİNCİ HAFTA 2 TURİZM OLAYI VE GELİŞİMİ Turizm kelimesinin Latincede dönmek, etrafını dolaşmak, geri dönmek anlamına gelen tornus kökünden türetildiği

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ

1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 SOSYOLOJİNİN DÜNYADA VE TÜRKİYE DE GELİŞİMİ 15 1.1. Sosyolojinin Tanımı 16 1.2. Sosyolojinin Alanı, Konusu, Amacı ve Sınırları 17 1.3. Sosyolojinin Alt Disiplinleri 18 1.4.

Detaylı

Sosyal Etki Teorisi. Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014

Sosyal Etki Teorisi. Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014 Sosyal Etki Teorisi Sunan: M.Benan YAZICIOĞLU Sunum Tarihi: 27.02.2014 Sosyal Etki ve Uyma Davranışı Sosyolojinin, toplumun bütününü kapsayan kanunu insan toplum hayatı yaşar kanunudur. İnsan bir toplumda

Detaylı

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1

TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 ( TASLAK STRATEJİK VİZYON BELGESİ ) TÜRKİYE - İTALYA YUVARLAK MASA TOPLANTISI - 1 Yeni Dönem Türkiye - İtalya İlişkileri: Fırsatlar ve Güçlükler ( 2014 ) Türkiye; 75 milyonluk nüfusu, gelişerek büyüyen

Detaylı

Yaşam Boyu Sosyalleşme

Yaşam Boyu Sosyalleşme Yaşam Boyu Sosyalleşme Lütfi Sunar Sosyolojiye Giriş / 5. Ders Kültür, Toplum ve Çocuk Sosyalleşmesi Sosyalleşme Nedir? Çocuklar başkalarıyla temasla giderek kendilerinin farkına varırlar ve insanlar hakkında

Detaylı

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK

TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA ve HAREKETLİLİK TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Ü s t S ı n ı f Orta Sınıf Alt Sınıf TOPLUMSAL TABAKALAŞMA Toplumsal tabakalaşma dünya yüzeyindeki jeolojik katmanlara benzetilebilir. Toplumların,

Detaylı

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015

N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR. 26 Kasım 2015 N OLACAK ŞİMDİ? BEKİR AĞIRDIR 26 Kasım 2015 SİYASİ İRADENİN ÖNÜNDE İKİ SENARYO Kapsamlı bir reform ve kalkınma hareketine girmek Toplumsal barış Çözüm süreci Yeni anayasa Başkanlık arayışı ve kutuplaşma

Detaylı

VİZYON BELGESİ (TASLAK)

VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ (TASLAK) VİZYON BELGESİ İSTANBUL GÜVENLİK KONFERANSI 2016 Devlet Doğasının Değişimi: Güvenliğin Sınırları ( 02-04 Kasım 2016, İstanbul ) Bilindiği üzere ulus-devlet modern bir kavramdır

Detaylı

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK?

KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? KAPİTALİZMİN İPİNİ ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER Mİ ÇEKECEK? Dünyada mal ve hizmet hareketlerinin uluslararası dolaşımına ve üretimin uluslararasılaşmasına imkan veren düzenlemeler (Dünya Ticaret Örgütü, Uluslararası

Detaylı

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989.

Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological Study of Religion, London and Toronto: Associated University Press, 1989. Ç. Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Temmuz-Aralık 2002 KİTAP TANITIMI Yrd. Doç. Dr. Hasan KAYIKLIK Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Benjamin Beit-Hallahmi, Prolegomena to The Psychological

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ (PZL208U)

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. ULUSLARARASI SOSYAL POLİTİKA (ÇEK306U)

Detaylı

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU

4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU 4. TÜRKİYE - AVRUPA FORUMU Yeni Dönem Türkiye - AB Perspektifi Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı: Fırsatlar ve Riskler ( 21-22 Kasım 2013, İstanbul ) SONUÇ DEKLARASYONU ( GEÇİCİ ) 1-4. Türkiye

Detaylı

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı:

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sinema Bilim Dalı Doktora Programı: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Programı: Sinema alanında bilgi sahibi, yüksek lisansını tamamlamış araştırmacıların sinema bilimine katkı sağlayacak, sinemayı sanatsal, estetik

Detaylı

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz.

Dünyanın İşleyişi. Ana Fikir. Oyun aracılığıyla duygu ve düşüncelerimizi ifade eder, yeni anlayışlar ediniriz. fırsatlara erişmek, barış ve Aile ilişkileri kimliğimizin oluşmasına katkıda bulunur. Binaların içindeki ve çevresindeki alanlar ve tesisler, insanlarin bu binaları nasıl kullanacağını belirler. Oyun aracılığıyla

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER

Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Editör Yrd.Doç.Dr. Nilüfer Fatma Göksu HALKLA İLİŞKİLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. A. Naci Karabulut Yrd.Doç.Dr.M. Canan Can Murat Ertilav Nedim Yakut Neslihan İnanöz S. Eyyup Çiçek Senem Altay Sevilay Kılınçarslan

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS PROGRAMI VE DERS İÇERİKLERİ Zorunlu Dersler I. Dönem SOS 501 Sosyal Bilimlerde Metodoloji 3 0 3 8 SOS

Detaylı

3. Yazma Becerileri Sempozyumu

3. Yazma Becerileri Sempozyumu Prof. Dr. Nurçay Türkoğlu Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi MEDYA OKURYAZARLIĞINI EĞİTİMDE UYGULAMAK Terakki Vakfı Okulları 19.12.2015 MEDYALANMIŞ DÜNYA MEDYA ÇALIŞANLARI YURTTAŞ: kişi/ meslek/

Detaylı

Küreselleşme ve Eğitim. Yazar Engin ÇALIŞKAN

Küreselleşme ve Eğitim. Yazar Engin ÇALIŞKAN Günümüzde küreselleşme, hayatın her alanına damgasını vurmuş bir kavramdır. Küreselleşme ile uyanıyoruz, yiyoruz, konuşuyoruz, yazıyoruz, okuyoruz, görüyoruz ve küreselleşme ile yarıyoruz. Hayata böyle

Detaylı

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

9. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM İletişim Dil - Kültür İlişkisi İnsan, İletişim ve Dil Dillerin Sınıflandırılması Türk Dilinin Tarihi Gelişimi ve Türkiye Türkçesi Türkçenin Ses Özellikleri Telaffuz (Söyleyiş)

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM

EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 1 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ VE İLETİŞİM 2 ÖĞRETİM TEKNOLOJİSİ ve İLETİŞİM Öğretim teknolojisi, öğrenmenin amaçlı ve kontrollü olduğu durumlarda öğrenmeyle ilgili sorunların analizi ve çözümünde insanları, yöntemleri,

Detaylı

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni

Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek in Konuşma Metni GSO-TOBB-TEPAV Girişimcilik Merkezinin Açılışı Kredi Garanti Fonu Gaziantep Şubesi nin Açılışı Proje Değerlendirme ve Eğitim Merkezi nin Açılışı Dünya Bankası Gaziantep Bilgi Merkezi Açılışı 23 Temmuz

Detaylı

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN

Yapılandırmacı Yaklaşım. Dr. Halise Kader ZENGİN Yapılandırmacı Yaklaşım Dr. Halise Kader Yapılandırmacılık Öğrenmenin nasıl oluştuğuna ilişkin bir kuramdır. Pozitivist geleneği reddetmektedir. Pozitivizme dayanan davranışçı ve bilgi işleme kuramını

Detaylı

KENTSEL TASARIM ve KATILIM

KENTSEL TASARIM ve KATILIM KENTSEL TASARIM ve KATILIM Kentsel Tasarım Kamusal Mekan Kamusal Mekan Olarak Yeşil Alan Katılım OET Ya sonra? Kentsel Tasarım Kentsel tasarım, çağdaş yaşama hizmet eden yapılar ve kamusal mekan arasında

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 1.1.216 Diploma Program Adı : SOSYOLOJİ, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM) Akademik Yıl : 21-216 Yarıyıl

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 Erken Dönem Halkbilimi Kuram ve Yöntemleri DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 KONULAR Mitolojik Teori Mitlerin Meteorolojik Gelişimi Teorisi Güneş Mitolojist Okul ve Güneş

Detaylı

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK

İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK İŞLETME 2020 MANİFESTOSU AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Daha kapsayıcı bir toplum için sözlerini eyleme dökerek çalışan iş dünyası ve hükümetler AVRUPA DA İHTİYACIMIZ OLAN GELECEK Avrupa da önümüzdeki

Detaylı

Farklı Sistemlerde Kentleşme

Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Farklı Sistemlerde Kentleşme Kentleşme ve kent planları farklı ekonomik sistemlere göre değişebilir. Kapitalist ve sosyalist ülkelerin kentleşme biçimleri, (keskin olmamakla

Detaylı

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği

Sinema ve Televizyon da Etik. Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Sinema ve Televizyon da Etik Meslek Etiği, İletişim (Medya) Etiği Etik ve Ahlâk Ayrımı Etik gelenek anlamına gelir ve törebilim olarak da adlandırılır. Bir başka deyişle etik, Bireylerin doğru davranış

Detaylı