DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI"

Transkript

1 DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2011/962 Karar No : 2011/1096 Özeti : Belediyenin, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli alt yapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi işinin 49 yıllığına imtiyaz yolu ile sürdürülmesi hususunda görüş bildirilmesi isteminin, hukuki mahiyetinin anlaşılamaması nedeniyle incelenmeksizin reddi hakkında. Büyükşehir Belediyesinin görev ve sorumlulukları arasında bulunan tıbbi atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli altyapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili söz konusu işin 49 yıllığına imtiyaz yolu ile sürdürülmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesi doğrultusunda görüş bildirilmesi istemine ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının tarih ve sayılı yazısında aynen; "5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. maddesinin (ı) fıkrasında 'sanayi ve tıbbi atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek..." Büyükşehir Belediyesinin görevleri arasında belirtilmiştir tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 9. Maddesinde; 'Belediyeler; a) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından veya konteynırlarından alınarak toplanması, taşınması, sterilizasyon işlemine tabi tutulması ve bertarafı ile ilgili detayları içeren Tıbbi Atık Yönetim Planı'nı hazırlamak, uygulamak ve halkın bilgilenmesini sağlamakla, b) Tıbbi atıkları geçici atık depolarından alarak bertaraf sahasına taşımak/taşıttırmakla, c) Tıbbi atık bertaraf/sterilizasyon tesislerini kurmak/kurdurmak, işletmek/işlettirmekle, d) Kuracakları tıbbi atık bertaraf tesisleri ile sterilizasyon tesisleri için ön lisans/lisans almakla, e) Tıbbi atık taşıma araçları için taşıma lisansı almakla, f) Geçici atık depolarına yapı ruhsatı vermekle, g) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelini periyodik olarak eğitmekle/eğitimini sağlamakla, h) Tıbbi atıkların yönetimiyle görevli personelin özel giysilerini sağlamakla, i) Sağlık kurululuşlarından toplanan, taşınan ve bertaraf edilen tıbbi atık miktarlarını kayıt altına almak, bu bilgileri yıl sonu itibarı ile valiliğe göndermek ve talep edilmesi halinde 1

2 Bakanlığın incelemesine açık tutmakla, yükümlüdürler' şeklinde düzenlenmiş yine aynı yönetmeliğin 31. maddesinde ise; 'Tıbbi atıkların sterilizasyon işlemine tabi tutularak zararsız hale getirilmesi, yakılması veya depolanması suretiyle bertaraf edilmesi ile bu işlemlerin belgelendirilmesinden büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediyesi olmayan yerlerde ise belediyeler veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar müteselsilen sorumludur. Tıbbi atık bertaraf tesisi işletmecisi kişi, kurum ve kuruluşlar, tıbbi atıkların bertarafı ile görevli personeli periyodik olarak eğitmek, sağlık kontrolünden geçirmek ve diğer koruyucu tedbirleri almakla yükümlüdürler' şeklindedir Sayılı belediye Kanununun Belediye meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 18 maddesinin (j) bendinde 'Belediye adına imtiyaz verilmesine ve belediye yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet devret modeli ile yapılmasına; belediyeye ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek' denilmektedir. Aynı Kanunun 15. maddesinde ise ' Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi 49 (kırkdokuz) yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredilebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir' hükmü yer almaktadır. Yukarıda belirtilen mevzuat çerçevesinde Ankara Büyükşehir Belediye Meclisince 15/04/2011 tarih ve 1085 Karar no'lu Belediye Meclis kararı alınmış olup Büyükşehir belediyesinin görev ve sorumlulukları arasında bulunan tıbbi atıkların; Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli altyapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili söz konusu işin 49 yıllığına imtiyaz yolu ile sürdürülmesi için; 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. maddesi doğrultusunda görüşlerinizin bildirilmesi hususunu arz ederim." denilmektedir. Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığının yukarıda aynen yer verilen yazısında, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi için uygun teknoloji ve bertaraf yönteminin seçilmesi, gerekli altyapı ve tesislerin kurdurulması ve işlettirilmesi ile ilgili söz konusu işin 49 yıllığına imtiyaz yolu ile sürdürülmesine ilişkin görüş bildirilmesi istenmektedir sayılı Danıştay Kanununun 23 üncü maddesinin (e) ve 42 nci maddesinin (f) bentleri hükümlerine göre Danıştayca istişari mahiyette incelenerek düşünce bildirilecek işlerin Cumhurbaşkanlığı veya Başbakanlık tarafından gönderilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan aynı Kanunun 23 üncü maddesinin (d) ve 42 nci maddesinin (c) bentleri uyarınca kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşünce bildirilmesi görevi Dairemize verilmiş ise de, düşünce istemine konu yazıda tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi işinin imtiyaz yoluyla devredilmesi amacıyla hazırlanmış ve taraflarca parafe edilmiş bir imtiyaz sözleşmesi metninin yazıya eklenmediği görülmektedir. Bu nedenle Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığının hukuki mahiyetinin ne olduğu anlaşılamayan istemi üzerine görüş bildirilmesine olanak bulunmadığından istemin incelenmeksizin reddine, dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına gününde oybirliğiyle karar verildi. 2

3 KAMULAŞTIRMA T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2011/726 Karar No : 2011/1059 Özeti : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu nun 30 uncu maddesi uyarınca yapılacak devir isteminde, istem konusu binanın zemininden ayrı olarak mülkiyet devrine konu edilemeyeceği hakkında. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile aralarında çıkan uyuşmazlığın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi hükmüne göre çözümlenmesi isteğine ilişkin Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün tarihli dilekçesinde aynen: 1- Mülkiyeti Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına ait "Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi, Ada, parselde kayıtlı 1.289,85 m2 arsa üzerinde kain bina, davalı idarenin yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle halen boş ve atıl durumdadır. (Ek-1) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından tahliye edilen söz konusu taşınmazın müvekkil Kurum Bolu Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılmak üzere, müvekkil Kuruma devri talep edilmiş, davalı idarenin devrin ancak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30. Maddesi kapsamında mümkün olacağının bildirilmesi üzerine "Kamu Yararı Kararı" alınmıştır. (Ek-2) 2- Söz konusu taşınmazın; tarih ve 82 sayılı Bakan onaylı kamu yararı kararı doğrultusunda Kamulaştırma Kanunu'nun 8. maddesi uyarınca tespit edilen KDV hariç ,00 TL bedel mukabilinde, aynı Kanunun 30. maddesi uyarınca müvekkil Kuruma devri için gerekli muvafakatin verilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilmiştir. (EK-3) Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının tarih ve sayılı cevabi yazısı ile taşınmaza Kurumlarının ihtiyacı bulunduğu belirtilerek gerekli muvafakat verilmemiştir. (Ek-4) sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu'nun 2'nci maddesi uyarınca "Kurumun amacı; yurt içinde ve dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmaktır." Bu amaçla ülke genelinde 281 Yurt Müdürlüğünde yaklaşık öğrenci kapasitesi ile pek çoğu dar gelirli üniversite öğrencilerine barınma hizmeti verilmektedir. Müvekkil Kurum, ayrıca üniversite öğrencilerine 5102 sayılı Kanun gereği karşılıksız burs, 351 sayılı Kanun gereği öğrenim kredisi ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu gereğince katkı kredisi vermektedir. Müvekkil Kurum kar gayesi bulunmayan, sosyal amaçlı bir kurum olup, büyük oranda genel bütçeden sübvanse edilmektedir. Müvekkil Kurum Bolu, Sakarya, Kocaeli ve Düzce İllerindeki Yurt Müdürlüklerinin bağlı bulunduğu Bolu Bölge Müdürlüğü hizmet binası 1999 depreminde gördüğü hasar üzerine alınan teknik rapor doğrultusunda yıkılmış (Ek-5) ve Bolu İl merkezinde hizmet binası olarak kullanmaya müsait bina bulunmaması sebebiyle, geçici olarak Abant Öğrenci Yurdunun bir bloğunda hizmet vermek zorunda kalmıştır. Toplam 14 yurt müdürlüğünün bağlı bulunduğu müvekkil Kurum Bolu Bölge Müdürlüğü; hizmet binası olmaması nedeniyle, halen Bolu Abant Yurt Müdürlüğü içerisinde hizmet vermeye çalışmaktadır. (Ek-6) Bolu Bölge Müdürlüğünün müstakil bir hizmet binasına 3

4 taşınması halinde, boşalttığı yurt bloğunda 180 öğrencinin daha barınması mümkün hale gelebilecektir. Bolu İl Merkezinde öğrenci yoğunluğu hat safhada olup, il merkezindeki tüm yurtlar tam kapasite hizmet vermektedir. Özellikle öğretim dönemi başında yoğun öğrenci talebi karşılanamamakta ve çok sayıda öğrenci aylarca yedek sırada beklemekte, pek çoğu zorunlu olarak yüksek ücretli özel yurtlara kayıt yaptırmak veya ev tutmak zorunda kalmaktadır. Abant Yurt Müdürlüğü, 372 kız Erkek olmak üzere toplam 684 öğrenci kapasiteli olmasına rağmen Bolu Bölge Müdürlüğünün bir blokta hizmet vermesi sebebiyle 252 Kız+ 252 Erkek olmak üzere toplam 504 öğrenci kapasitesiyle hizmet vermektedir. Dolayısıyla istemimizin kabulü halinde 180 üniversite öğrencisine daha Devlet güvencesi altında ve sağlıklı koşullarda barınma imkanı sağlanmış olacaktır. 4- Davalı idare ise yeni bir hizmet binasına taşınmış olup, dava konusu taşınmaza hiçbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Nitekim bina tahliye edildiği tarihten bu yana boş va atıl olarak tutulmaktadır. Bu itibarla üstün kamu yararı gereği ve davalının devre muvafakat etmemesi sebebiyle Kamulaştırma Kanununun 30' uncu maddesi uyarınca iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. 5- Konu ile ilgili diğer bilgi ve belgeler ekte gönderilmektedir.(ek-7) Hukuki Nedenler : 2942 sayılı Kanun, 2575 ve 2577 sayılı Kanunlar ve ilgili tüm mevzuat Deliller : Tapu kaydı, kamu yararı kararı, ekli belgeler, yazışmalar ve yıkım kararı, yurt kapasite tabloları, kroki, fotoğraf ve ilgili her türlü delil. Sonuç Ve İstem : Yukarıda arz ve izah edilen ve re'sen belirlenecek diğer sebepler gereğince, davalı idareye ait Bolu İli Merkez ilçesi, Karamanlı Mahallesi Konuralp Caddesi ada, parselde kayıtlı 1.282,85 m2 arsa üzerindeki bulunan binanın 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30'uncu maddesi uyarınca müvekkil Kuruma devrine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz." denilmekte olduğundan konu incelenerek; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesinde, kamu tüzel kişilerinin ve kurumlarının sahip oldukları taşınmaz mal, kaynak veya irtifak haklarının diğer bir kamu tüzel kişisi ya da kurumunca kamulaştırılamayacağı, bunlara ihtiyacı olan idarenin 8 inci maddeye göre tespit edilen bedeli ödeyeceğini de belirterek mal sahibi idareye yazılıolarak başvuracağı, mal sahibi idare devire muvafakat etmez veya altmış gün içinde cevap vermez ise anlaşmazlığın alıcı idarenin başvurusu üzerine Danıştay ilgili idari dairesince incelenerek kesin karara bağlanacağı hükmü yer almıştır. Dosyanın incelenmesinden, Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi, Konuralp Caddesi, ada, parsel sayılı, 1.289,85 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan ve geçmişte Bağ-Kur İl Müdürlüğünce hizmet binası olarak kullanılan binanın, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Bolu Bölge Müdürlüğünce hizmet binası olarak kullanılmak üzere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesi uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından devrinin istenildiği, söz konusu Başkanlığın taşınmaza ihtiyacı bulunduğunu belirterek devre muvafakat etmemesi üzerine uyuşmazlığın çözümü için Dairemize başvurulduğu anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 684 üncü ve 718 inci maddelerinde, bir şeye malik olanın onun bütünleyici parçalarına da malik olacağı, bir arazi üzerindeki mülkiyetin, kullanılmasında yarar olduğu ölçüde, üstündeki hava ve altındaki arz katmanlarını kapsayacağı, bu mülkiyetin kapsamına yapılar, bitkiler ve kaynakların da gireceği hükme bağlandığından, bütünleyici parçaların zeminden ayrı tutulmak suretiyle mülkiyete ve dolayısıyla 2942 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi kapsamında mülkiyet devrine konu olmaları olanaklı değildir. 4

5 Bu durumda, Bolu İli, Merkez İlçesi, Karamanlı Mahallesi, Konuralp Caddesi, ada, parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan binanın, zeminden ayrı olarak taşınmaz mülkiyetine konu edilerek devrine hukuken olanak bulunmadığından, istemin incelenmeksizin reddine ve dosyanın Danıştay Başkanlığına sunulmasına tarihinde oybirliğiyle karar verildi. MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2011/583 Karar No : 2011/760 Özeti : 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanunu nun Ek 3 üncü maddesine aykırı davranan şüphelilerin yargılanmaları gerektiği hakkında. KARAR Şüpheliler : 1- - Hitit Üniversitesinde İngilizce Okutmanı 2- - Hitit Üniversitesinde İngilizce Okutmanı 3- -Hitit Üniversitesinde İngilzce Okutmanı 4- - Hitit Üniversitesinde İngilizce Okutmanı Suçları : Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı almadan harita bilgisi içeren kitap yayımlamak suretiyle 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununa muhalefet etmek Suç Tarihi : 2010 Yılı İncelenen Karar : Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Kurulun 'ün lüzum-u muhakemesine,, ve 'un men-i muhakemelerine ilişkin tarih ve 2011/01 sayılı kararı Karara İtiraz Eden : İnceleme Nedeni : Yasa gereği kendiliğinden ve itiraz üzerine Hitit Üniversitesi Rektörlüğünün tarih ve sayılı yazısı ve eki soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu karara hakkında lüzum-u muhakeme kararı verilen tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53 üncü maddesi uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununun Ek 3 üncü maddesinde, ülke menfaatlerine uygun olmayan ve uluslararası alanda istismar edilebilecek nitelikteki haritaların üretiminin ve kullanımının önlenmesi maksadıyla; kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yurt içinde üretilecek, ithal edilecek veya yayımlanacak olan basılı ve sayısal her türlü kara ve hava haritaları, atlas, küre ile benzeri harita ve harita bilgisi içeren her türlü doküman için Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınacağı, uygunluk onayı alınmadan harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanların adli para cezası ile cezalandırılacağı, uygunluk onayı alınmadan basılan, dağıtılan veya yayımlanan dokümanlar, Türk milli menfaatlerini, Türk varlığını, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, Türklüğün tarihi ve manevi 5

6 değerlerini tehlikeye düşürecek nitelikte ise bu harita, atlas, küre ve benzeri dokümanı basanlar, dağıtanlar veya yayımlayanların, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve adli para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Dosyanın incelenmesinden, Üniversitede İngilizce Okutmanı olarak görev yapan şüphelilerin "Visual English For Real Learning" adıyla bir ders kitabı yayımladıkları, kitabın 6 ncı sayfasında yer alan Türkiye haritasında bazı illerin sınırlarımız dışında gösterildiği, harita bilgisi içeren kitap için Harita Genel Komutanlığından uygunluk onayı alınmadığı, söz konusu eyleme şüphelilerden, ve 'ın kitabın yazarları, 'un ise editörü olması nedeniyle dahil olduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle, mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı,, ve hakkında kamu davası açılması gerektiği hususunda yeterli şüphe oluşturduğu anlaşıldığından, Hitit Üniversitesi Rektörlüğünce oluşturulan Yetkili Kurulun tarih ve 2011/01 sayılı kararının 'ün lüzum-u muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına;, ve 'un men-i muhakemelerine ilişkin kısmının ise bozulmasına, adı geçenlerin lüzum-u muhakemelerine, şüphelilerin eylemlerine uyan Harita Genel Komutanlığı Kanununun Ek 3 üncü maddesi gereğince yargılanmalarına, yargılamanın Çorum Sulh Ceza Mahkemesinde yapılmasına, dosyanın Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin Hitit Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edene gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2011/924 Karar No : 2011/968 Özeti : Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine, incelenen ve karara bağlanan soruşturma izni verilmemesine ilişkin yetkili merci kararına şikayetçi tarafından yapılan itiraz hakkında, ayrıca karar verilmesine yer olmadığı hakkında. KARAR Hakkında Ön İnceleme Yapılanlar : 1- -Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı 2- - Aynı yerde Başkan Yardımcısı 3- -Aynı Yerde İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı 4- -Aynı Daire Başkanlığında Personel İtiraz Edilen Karar : Hakkında ön inceleme yapılanların tümü için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 'ın tarih ve 3864 sayılı kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Türk Büro Sen vekili Av. Soruşturulacak Eylemler : 1-Yetkili sendika olarak belirlenen şikayetçi Türk Büro - Sen Sendikasına üye olan 21 personelin üye bildirim formlarını, genel evrak kayıt biriminden geçirilmeden İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına elden teslim etmek suretiyle Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) kayıtlarına intikal ettirmek 2- Şikayetçi Türk Büro-Sen Sendikası işyeri temsilcilerine yönelik görevlendirme işlemlerinde hukuka aykırı davranmak Eylem Tarihi : 2009 ve 2010 yılları 6

7 Ankara Bölge İdare Mahkemesinin şikayetçi Türk Büro-Sen vekili Av. 'ın itirazının görev yönünden reddine ilişkin tarih ve E: 2011/21, K:2011/122 sayılı kararı ile gönderilen dosya, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 'ın tarih ve 3864 sayılı kararı ve bu karara yapılan itiraz, Dairemizin tarih ve E: 2011/1084, K: 2011/971 sayılı birleştirme kararı da dikkate alınarak Tetkik Hakimi Sebahattin Ünal'ın açıklamaları dinlenildikten sonra 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : Dosyanın incelenmesinden, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 'ın tarih ve 3864 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından itiraz edilmesi üzerine Dairemizin tarih E:2011/100, K:2011/381 sayılı kararı ile itirazın kabulü ile eksik ön inceleme nedeniyle yetkili merci kararının kaldırılmasına ve eksikliklerin giderilmesi için dosyanın iadesine karar verildiği anlaşılmıştır. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 'ın tarih ve 3864 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararına, bu defa şikayetçi Türk Büro -Sen vekili Av. tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine verilen tarihli dilekçeyle itiraz edildiği, söz konusu itirazın incelenmek üzere Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve E: 2011/21, K: 2011/122 sayılı görev ret kararıyla Dairemize gönderildiği, ancak itiraz edilen yetkili merci kararının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine Dairemizin tarih ve E: 2011/100, K: 2011/381 sayılı kararıyla kaldırıldığı anlaşıldığından, şikayetçi itirazı hakkında ayrıca karar verilmesine yer olmadığına, dosyanın Dairemizin tarih E:2011/100, K:2011/381 sayılı kararı ile yeniden ön inceleme yapılması için iade edilen dosya ile birleştirilmek üzere Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına iadesine, kararın bir örneğinin itiraz eden vekiline gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2011/823 Karar No : 2011/1032 Özeti : İlçe belediye başkanı hakkında yetkisiz merci olan vali tarafından soruşturma izni verilmemesi kararı alınmış ise de, bu karara itirazın bölge idare mahkemesince incelenerek karara bağlanmış olması nedeniyle Danıştaya yapılan şikayetçi itirazının incelenmeksizin reddi hakkında. KARAR Trabzon Valiliğinin tarih ve 4098 sayılı yazısı ile gönderilen dosya, Rize İli, Güneysu Belediye Başkanı ve Güneysu Belediyesi Fen İşleri Memuru hakkında Trabzon Valisinin tarih ve 15 sayılı soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu karara şikayetçi Çay San.ve Dış Tic. A.Ş tarafından tarihli dilekçeyle yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Halil Mercan'ın açıklamaları dinlendikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun izin vermeye yetkili merciler başlığını taşıyan 3 üncü maddesinin (b) bendinde, ilde ve merkez ilçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında valinin soruşturma izni 7

8 vermeye yetkili olduğu belirtilmiş, 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlara 3 üncü maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştayın idari dairesince, diğerleri için yetkili merciin yargı çevresinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı dördüncü fıkrasında ise itirazların incelenmesi sonucunda Danıştayca ve Bölge İdare Mahkemelerince verilen kararların kesin olduğu hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi firmaya ait arazinin yakınında bulunan 115 ada, 162 parsel sayılı taşınmaz üzerine isimli bir şahsın bina yaptığı, Belediyenin, karayoluna taşan ve trafiği tehlikeye sokan bu binanın yapımına engel olmadığı iddiasıyla ilgili olarak Trabzon Valiliğince yaptırılan ön incelemede, Güneysu Belediyesince söz konusu binayla ilgili işlemlerde görevin ihmal edilmediği, bina için 1999 yılında inşaat ruhsatı düzenlendiği belirtilerek ve için soruşturma izni verilmemesine ilişkin Trabzon Valisince tarih ve 15 sayılı kararın alındığı, şikayetçi tarafından bu karara hem Trabzon Bölge İdare Mahkemesi, hem de Danıştay Birinci Dairesi Başkanlığı nezdinde itiraz edildiği,,trabzon Bölge İdare Mahkemesine yapılan itiraz üzerine Bölge İdare Mahkemesinin tarih ve E:2011/65, K:2011/66 sayılı kararıyla Trabzon Valisinin tarih ve 15 sayılı kararının kaldırıldığı ve Güneysu Belediye Başkanı hakkında karar vermeye yetkili merci olan İçişleri Bakanlığına gönderilmek üzere dosyanın Trabzon Valiliğine iade edildiği anlaşılmıştır. Trabzon Valisinin tarih ve 15 sayılı kararının, Trabzon Bölge İdare Mahkemesince kaldırıldığı ve bölge idare mahkemelerince 4483 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca verilen kararların kesin olduğu anlaşıldığından, şikayetçi isteminin incelenmeksizin reddine, kararın bir örneği ile dilekçe ve eklerinin şikayetçiye, dosyanın karar ekli olarak Trabzon Valiliğine gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2011/819 Karar No : 2011/1087 Özeti : Aynı eylem nedeniyle daha önce yapılan bir ön inceleme üzerine yetkili merci tarafından kararı verilmesi durumunda, bu eyleme ilişkin yeni yapılan şikayetin işleme konulamayacağı hakkında. KARAR Hakkında İşleme Konulmama Kararı Verilen : - Sakarya İli, Belediye Başkanı İtiraz Edilen Karar : Şikayetin işleme konulmamasına ilişkin İçişleri Bakanının tarih ve İNS: sayılı kararı Karara İtiraz Eden : Şikayetçi Soruşturulacak Eylem : Kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan kaçak yapıların yıkımını yapmamak Eylem Tarihi : 2009 Yılı ve devamı İçişleri Bakanlığının tarih ve sayılı yazısıyla gönderilen dosya, İçişleri Bakanının tarih ve İNS: sayılı şikayetin işleme konulmaması kararı ve bu karara yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Neslihan Solmaz'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; 8

9 Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 5 inci maddesinde, izin vermeye yetkili merciin, bu Kanun kapsamına giren bir suç işlendiğini öğrendiğinde bir ön inceleme başlatacağı, ancak ihbar ve şikayetler konusunda daha önce sonuçlandırılmış bir ön inceleme olması halinde müracaatın işleme konulmayacağı hükme bağlanmıştır. Dosyanın incelenmesinden, şikayetçi 'in Karasu Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği tarihli şikayet dilekçesinde, kıyı kenar çizgisi içerisinde bulunan kaçak yapıların yıkımının yapılmadığını iddia ederek Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunduğu, Başsavcılığın tarih ve 2010/2222 sayılı yazısıyla şikayet evrakının 4483 sayılı Yasa uyarınca gereğinin takdir ve ifası için İçişleri Bakanlığına gönderildiği, Bakanlıkça Sakarya Valiliğine yaptırılan araştırma sonucunda düzenlenen tarihli raporda, Belediye ekiplerince tarihine kadar kıyı kenar çizgisi içerisinde yer alan 105 adet kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği, kalan yapıların yıkım işlemlerine devam edildiği, bazı yapı sahiplerinin idari yargıya başvurması nedeniyle söz konusu yapılarla ilgili yıkım sürecinin uzadığı, ayrıca aynı eylem nedeniyle Belediye Başkanı hakkında İçişleri Bakanının tarih ve Kont.Bşk.2010/22586 sayılı kararıyla soruşturma izni verilmesi üzerine Karasu Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma neticesinde, adı geçenin Karasu Sulh Ceza Mahkemesinin E:2010/441 sayılı dosyasında yargılandığı hususlarının tespit edildiği, dolayısıyla aynı eylem nedeniyle mükerrer soruşturma yapılamayacağı, bu nedenle şikayetin, anılan 5 inci madde kapsamında ön inceleme yapılmasını gerektirmediği anlaşıldığından, İçişleri Bakanının tarih ve İNS: sayılı şikayetin işleme konulmaması kararına yapılan itirazın reddine, dosyanın İçişleri Bakanlığına, kararın bir örneğinin şikayetçiye gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2011/810 Karar No : 2011/1112 Özeti : İl belediye başkanının ön inceleme konusu eyleminin su birliği başkanlığı görev ve sıfatından kaynaklanması durumunda, bu kişi hakkında vali tarafından soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi yolunda karar alınacağı, alınan bu karara itirazın da yetkili ve görevli bölge idare mahkemesince bakılacağı hakkında. KARAR Danıştay Genel Yazı İşleri Müdürlüğünce tarihinde kayda alınan şikayetçi vekili Av. 'nın tarihli dilekçesi ve ekleri, Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliği Başkanı ve Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliği Müdürü Mehmet İşler hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Kırıkkale Valisinin tarih ve 16 sayılı kararı ve bu karara şikayetçi vekili Av. tarafından yapılan itiraz, Tetkik Hakimi Adnan Dikenli'nin açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi; Gereği Görüşülüp Düşünüldü : 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin (h), (i) ve (j) bentlerinde mahalli idarelerdeki memurlar ve diğer kamu 9

10 görevlileri hakkında izin vermeye yetkili makamlar düzenlenmiş olup (h) bendinde, büyükşehir belediye başkanları, il ve ilçe belediye başkanları, büyükşehir, il ve ilçe belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri hakkında İçişleri Bakanının; (i) bendinde, belde belediye başkanları ile belde belediye meclisi üyeleri hakkında ilçede kaymakam, merkez ilçede valinin; (j) bendinde, köy ve mahalle muhtarları ile bu Kanun kapsamına giren memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında ilçede kaymakam, merkez ilçede valinin soruşturma izni vermeye yetkili olduğu; aynı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ise, soruşturma izni verilmesine veya verilmemesine ilişkin kararlara karşı yapılan itirazlara 3 üncü maddenin (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılanlar için Danıştay'ın idari dairesince, diğerleri için yetkili merciin yargı çervesinde bulunduğu bölge idare mahkemesince bakılacağı hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemelerden, (j) bendindeki "...diğer memurlar ve kamu görevlileri..." ibaresi ile (h) ve (i) bentlerinde sayılanların dışında kalan mahalli idarelerdeki memur ve diğer kamu görevlilerinin ifade edildiği anlaşılmaktadır. Öte yandan, aynı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, yetkili mercilerin saptanmasında, memur ve diğer kamu görevlisinin suç tarihindeki görevinin esas alınacağı hükmüne yer verilmiştir. Böylece hem birden fazla kamu görevini eş zamanlı olarak ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlileri, hem de görev yeri ve unvanı değişen memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında suçun işlendiği tarihteki görevin esas alınması suretiyle izin vermeye yetkili mercinin saptanması gerekmektedir. Dosyanın incelenmesinden, Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliğince tarihinde yapılan içme suyu arıtma tesisi ultrafiltrasyon ve reverse osmosis ünitesi malzemeli bakım onarım ve izleme ihalesinde, rekabetin oluşmasını engellemek suretiyle mevzuata aykırı davrandıkları iddiası nedeniyle haklarında soruşturma izni verilmeyenlerin üzerlerine atılı eylemin, ilgililerin Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliğindeki görevlerinden kaynaklandığı, 'ın söz konusu eylemden Kırıkkale Belediye Başkanı olarak değil, Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliği Başkanı olarak sorumlu bulunduğu; konuyla ilgili Dairemizce daha önce verilen tarih ve E:2010/2035, K:2010/2085 sayılı kararda da belirtildiği gibi, yetkili mercinin saptanmasında 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca memur ve diğer kamu görevlilerine isnat edilen eylem sırasındaki görevin esas alınması nedeniyle Birliğin her kademe personelinin 4483 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (j) bendi kapsamında değerlendirilmesi ve haklarında yetkili merci tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazlara Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca yetkili bölge idare mahkemesi tarafından bakılması gerektiğinden, Kırıkkale Yeşil Vadi Su Birliği Başkanı ve Birlik Müdürü hakkında soruşturma izni verilmemesine ilişkin Kırıkkale Valisinin tarih ve 16 sayılı kararına şikayetçi tarafından yapılan itirazın görev yönünden reddine, dosyanın itiraza bakmakla görevli ve yetkili Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesine gönderilmesine tarihinde oybirliğiyle karar verildi. T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2011/907 Karar No : 2011/1256 Özeti : İsnat edilen eylemle illiyet bağı bulunmayan şüpheliler hakkında 2547 sayılı Kanun un 53 üncü maddesi uyarınca ceza soruşturması yapılamayacağı ve herhangi bir karar alınamayacağı hakkında. 10

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1615 Karar No : 2010/111 Özeti : İETT Genel Müdürlüğü özel

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/920 Karar No : 2007/1072 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI KAMU TÜZELKİŞİLERİ VE KURUMLARI ARASINDA TAŞINMAZ DEVRİ T.C. D A N I Ş

Detaylı

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2009/1597 Karar No : 2010/38 Özeti : Vali yardımcıları hakkında

Detaylı

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI

DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI DANIŞMA KARARLARI VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR İDARİ İŞLER KURULU KARARLARI T.C. D A N I Ş T A Y İdari İşler Kurulu Esas No : 2009/7 Karar No : 2009/14 Özeti : 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri

Detaylı

Çeviren : Turgut CANDAN

Çeviren : Turgut CANDAN İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN EKO ELDA AVEE / YUNANİSTAN KARARI Çeviren : Turgut CANDAN Özet : Peşin vergi olarak tahsil edilen ve haksızlığı dolayısıyla geri verilmesi gereken meblağdan uzunca süre (yaklaşık

Detaylı

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ

Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi DÖRDÜNCÜ DAĐRE 2003 618 2002 4285 13/03/2003 KARAR METNĐ Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi BĐRĐNCĐ DAĐRE 2003 124 2003 109 23/09/2003 KARAR METNĐ KAMU TÜZEL KĐŞĐSĐ YA DA KURUMU OLMAYAN TÜRK KIZILAY DERNEĞĐNĐN MALĐK OLDUĞU TAŞINMAZLAR HAKKINDA,

Detaylı

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ :

RED KARARI ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : RED KARARI KARAR NO :2013/59 ŞİKÂYETÇİNİN ADI, SOYADI/UNVANI :.. ŞİKÂYETÇİNİN ADRESİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE :Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı/Ankara ŞİKAYET KONUSU :Başbakanlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLARA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y

Detaylı

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR BİRİNCİ DAİRE KARARLARI DANIŞMA VE İDARİ UYUŞMAZLIKLAR İLE MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMALARINA İLİŞKİN KARARLAR T.C. D A N I Ş T A Y Birinci Daire Esas No : 2007/973 Karar No : 2007/1054 BİRİNCİ DAİRE KARARLARI

Detaylı

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ

KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ KAMU BANKALARININ HARÇ MUAFİYETİ VE SINIRLARI UYGULAMADA SON DURUM ANALİZLERİ Söke 1. İcra ve İflas Müdür Yardımcısı Atilla DİNGİL Son günlerde İcra İflas Uygulayıcılarının ve uygulamada özellikle kamu

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI

İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI İDARİ YARGI AÇISINDAN KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA SORUNU VE UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KONUYA YAKLAŞIMI Gülşen AKAR PEHLİVAN Uyuşmazlık Mahkemesi Raportörü Ankara 19 Eylül 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 1.GİRİŞ 2 2-İMAR

Detaylı

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR.

İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İSTANBUL NOTER ODASI HUKUKİ YARDIM KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞTIR. İÇİNDEKİLER NOTER HARÇLARI VE DAMGA VERGİSİ İLE İLGİLİ İDARI YARGI KARARLARI Sayfa 1- Genelgelerin Yargı Denetimi, Bu Konudaki Kararların

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) TAVSİYE KARARI : M.T. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO :2014/2905 KARAR TARİHİ : 11/12/2014 TAVSİYE KARARI ŞİKAYETÇİ : M.T. ŞİKAYET EDİLEN İDARE : 1)Diyanet İşleri Başkanlığı, 2)Keçiören Kaymakamlığı İlçe

Detaylı

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.

Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12. Sayıştay Kararları Dizisi SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU DAİRELER SEÇME KARARLAR (1.1.2004-31.12.2004) Haziran 2005 SAYIŞTAY KARARLARI GENEL KURUL TEMYİZ KURULU DAİRELER KURULU

Detaylı

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ

CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ makaleler Hüsamettin UĞUR CEZA YARGILAMASI VE ÖZEL CEZA YASALARINA GÖRE MAHKEMELERİN GÖREVLERİ Hüsamettin UĞUR Giriş Bilindiği gibi adli yargı teşkilatı içinde yer alan ceza mahkemelerinin kuruluşu ile

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 21 24 Kasım 2013 / SAMSUN Grup Adı Grup Konusu Grup Başkanı Grup Sözcüsü : 15. Daire : İdare Hukuku : Süleyman Hilmi AYDIN (Danıştay Üyesi)

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 11 Eylül 2014 PERŞEMBE YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 29116 Mükerrer İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

T.C. UŞAK VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER I.BÖLÜM A) AMAÇ...2 B) KAPSAM...2 C) HUKUKİ DAYANAK...2 D) TANIMLAR...3 E) YETKİLİLER...3 F) İLKELER...3 G)SORUMLULUK...5 II.BÖLÜM İMZA VE ONAYA YETKİLİ MAKAM VE MERCİLER...5 A) VALİ TARAFINDAN

Detaylı

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ

İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara İMAR UYGULAMALARI BAHANESİYLE KAMULAŞTIRMA İDARİ İŞLEMİ İPTAL EDİLEMEZ S. Çoşgun 1,

Detaylı

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç

Amaç, Kapsam ve Tanımlar. Amaç BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası: 5216 Kabul Tarihi: 10.7.2004 Yayımlandığı R.Gazete: Tarih: 23.7.2004 Sayı: 25531 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, büyükşehir

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ

İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ T.C. ANTALYA VALİLİĞİ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ www.antalya.gov.tr adresinde yayınlanmıştır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 GENEL ESASLAR... 1 I. AMAÇ... 1 III. HUKUKÎ DAYANAK... 1 IV. TANIMLAR... 1 V.

Detaylı

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN

11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN 11 Eylül 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29116 (Mükerrer) KANUN İŞ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR KANUN

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2014/1278 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER: Başkan: Mahmut GÜRSES Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY BAŞVURU SAHİBİ: Aydem Elektrik

Detaylı

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI

MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI MARKANIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI Elmadağ Hukuk Ofisi, 11.11.2013 İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) A-1 Blk. N:61 Yeşilköy - İstanbul, TÜRKİYE Tel: - +90 (0) 212 465 88 65 Faks - +90 (0) 212 465 88 69

Detaylı

2007 YILI FAALİYET RAPORU

2007 YILI FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2007 YILI FAALİYET RAPORU Yayın No: 24 Mayıs 2008 1 Yosun Ofset Ltd. Şti. 0.312. 342 11 94 2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 9 BİRİNCİ BÖLÜM KAMU İHALE KURUMU 1.1. KURUM HAKKINDA

Detaylı