Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN SD ed/cs-1 KFN SD ed/cs-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr

2 Ýcindekiler Cihazýn Tanýtýmý...5 Çevre Korumaya Katkýnýz...7 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....8 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir?...15 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý...17 Ýlk Kullanýmdan Önce Temizlik ve Bakým...17 Cihazýn Kullanýmý...17 Cihazýn Açýlmasý...17 Cihazýn Kapatýlmasý...18 Soðutma Bölmesinin Ayrý Kapatýlmasý...18 Ayar Modu...19 Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý...20 Kilidin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Cihazýn Uzun Süre Kullanýlmamasý...21 Doðru Isý Soðutma Bölmesinde Derin Dondurucuda...22 Isý Göstergesi Isý Ayarý...23 Isý Ayar Olanaklarý Isý Göstergesi Iþýk Gücünün Deðiþtirilmesi...24 Sesli Sinyal...25 Isý Alarmý...25 Kapak Alarmý...26 Süper Soðutma, SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý...27 Süper Soðutma...27 SüperFrost...28 DynaCool...29 Besinlerin soðutma bölgesine yerleþtirilmesi Farklý soðutma bölgeleri Buzdolabý için uygun olmayan besinler: Besinleri satýn alýrken dikkat edilecek noktalar: Besinlerin Doðru Saklanmasý...32 Meyve ve Sebze...32 Protein Zengini Besinler

3 Ýcindekiler Dolap Ýçi Düzeni...33 Raf Ayarý...33 Bölünmüþ Raflar Raf/Þiþe Rafýnýn Ayarý Standart Kutu...34 Þiþe Desteði Ayarý...34 Derin Dondurma ve Saklama...35 En Yüksek Dondurucu Kapasitesi...35 Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý...35 Gýdalarýn Dondurulmasý...36 Þunlara Dikkat Ediniz...36 Ambalaj Yerleþtirmeden Önce...37 Yerleþtirme...37 Büyük Besinlerin Yerleþtirilmesi...37 Derin Dondurma Takvimi...37 Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi...38 Buz Küplerinin Hazýrlanmasý...38 Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý...38 Soðutma Aküsünün Kullanýmý...39 Otomatik Eritme...40 Soðutucu...40 Derin Dondurucu...40 Temizlik ve Bakým...41 Dolabýn Ýçi, Aksesuarý...42 Cihazýn Kapaðý, Yan Yüzeyler Havalandýrma Kesitleri Kapak Contasý...44 Dolap Arkasý Metal Kafes...44 Aktif Kömür Filtre Aktif Kömür Filtrenin Deðiþtirilmesi Ne Yapmalý, eðer...?...47 Seslerin Sebepleri...50 Müþteri Hizmetleri/Garanti Garanti Süresi ve Garanti Þartlarý

4 Ýcindekiler Test Enstitüsü için Bilgiler...52 Elektrik Baðlantýsý...53 Yerleþtirme Bilgileri...54 Cihazýn Kurulma Yeri...54 Ýklim Sýnýfý...54 Hava Giriþ-Çýkýþý Mesafe Ayar Parçalý Cihazlar Cihazýn Yerleþtirilmesi...55 Cihazýn Ayak Ayarý Cihaz Kapaðýný Koruma...56 Cihaz Ölçüleri...57 Kapak Açma Yönünün Deðiþtirilmesi...58 Kapaklarýn Ayarý Cihazýn Montajý

5 Cihazýn Tanýtýmý Tüm cihazý Açma-/Kapama sensörlü tuþu ve Soðutma bölümünü ayrý Açma-/Kapama sensörlü tuþu DynaCool-Sensörlü Tuþu SüperSoðutma- ve SüperFrost-Sensörlü Tuþu Sensörlü Isý Ayar Tuþu ( daha soðuk) Kilitleme Kontrol Iþýklarý (sadece kilitleme devreye alýndýktan sonra görülür) Soðutma- ve Derin Dondurucu Isý Göstergesi Soðutma Bölmesi- ile Derin Dondurucu arasýnda Sensörlü deðiþtirme tuþu (üstte "Soðutma"-Sembolü; altta "Derin Dondurucu"-Sembolü) Sensörlü Isý Ayar Tuþu ( daha sýcak) Sinyal Sesi Kapatma Tuþu (sadece kapak ve ýsý alarmý için) Aktif Kömür Filtre Deðiþim Göstergesi (sadece Aktif Kömür Filtre deðiþim zamanýnda görülebilir) 5

6 Cihazýn Tanýtýmý Vantilatör Ýç Aydýnlatma Tereyaðý- ve Peynir Rafý Þiþe Rafý Yumurta Rafý / Servis Rafý Active AirClean Filtre Haznesi Raf Eriyen buzlarýn aktýðý oluk ve çýkýþ deliði Meyve- ve Sebze Çekmeceleri Þiþe Desteði Kapakta Þiþe Rafý Takvimli Derin Dondurucu Çekmeceleri 6

7 Çevre Korumaya Katkýnýz Ambalaj Malzemesinin Kaldýrýlmasý Cihaz nakliye sýrasýnda meydana gelebilecek hasarlardan ambalajý sayesinde korunur. Ambalaj malzemeleri çevreye zarar vermeyecek maddelerden seçilmiþ olduðundan geri dönüþüm iþlemine uygundur. Ambalaj malzemesinin geri dönüþümlü olmasý sonucunda ham madde tasarrufu saðlandýðý gibi çöp oluþumu da azaltýlmýþ olur. Eski Cihazýn Kaldýrýlmasý Elektrikli veya elektronik eski cihazlarda hala iþe yarayabilecek deðerli parçalar bulunabilir. Ayrýca cihazlarýn çalýþmasýný saðlayan ve artýk kullanýlmayacak kadar eskidiðinde atýk merkezlerine iletilen cihazlarýn içinde doðaya ve çevreye zararlý olabilecek maddeler bulunabilir. Bu nedenle artýk kullanmadýðýnýz eski cihazýnýzý asla çöpe atmayýnýz. Eski dolabýnýz evden çýkarýlýncaya kadar soðutucu borularýnýn zarar görmemesine dikkat ediniz. Ancak bu þekilde boru içindeki soðutucu maddesinin ve kompresördeki yaðýn çevreye zarar vermeden kurallara uygun bir biçimde ortadan kaldýrýlmasý saðlanabilir. Lütfen eskiyen cihazýnýzýn evden çýkarýlýncaya kadar çocuklarýn güvenliði açýsýndan uygun bir yerde saklanmasýný saðlayýnýz. 7

8 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu soðutucu yasal güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak üretilmiþtir. Kurallara aykýrý bir kullaným kiþiye ve cihaza zarar verebilir. Cihazýnýzý kullanmadan önce Kullanma Kýlavuzunu dikkatle okuyunuz. Burada montaj, güvenlik, kullaným ve bakým hakkýnda önemli bilgiler bulacaksýnýz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. Bu kullanma kýlavuzunu saklayýnýz ve icabýnda cihazýn sizden sonraki sahibine veriniz! Kullaným Kurallarý Bu cihaz sadece evde ve ev benzeri ortamlarda kullanýlabilir, örneðin: maðazalarda, bürolarda ve diðer benzeri çalýþma yerlerinde çiftliklerde otel, motel, kahvaltý veren pansiyonlarda ve benzeri diðer ortamlarda. Bu cihaz dýþ alanda kullanýlmak üzere tasarlanmamýþtýr. Soðutucunuzu sadece evde besinlerin soðutulmasý ve saklanmasý veya dondurulmuþ besinlerin ve taze besinlerin dondurulmasý ve buz hazýrlanmasý için kullanýnýz. Bunun dýþýndaki kullaným amaçlarýna izin verilemez ve tehlikelidir. Üretici firma kurallara aykýrý veya yanlýþ kullanýmdan doðan zararlardan sorumlu tutulamaz. Psikolojik rahatsýzlýk ve anlama bozukluðu veya tecrübesizlik ve bilgisizlik nedenleriyle cihazý çalýþtýrabilecek durumda olmayan kiþiler ancak bu iþin sorumluluðunu üzerine alabilecek kiþilerin kontrolünde cihazý kullanabilirler. 8

9 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Evdeki Çocuklar Çocuklar ancak cihazýn nasýl emniyetle kullanýlabileceðini anlayacak yaþa geldikten sonra yanlarýnda onlarý kontrol eden bir büyük olmadan cihazý çalýþtýrabilirler. Bu arada çocuklar hatalý kullaným sonunda ne gibi tehlikelerin ortaya çýkabileceðini anlayacak yaþta olmalýdýr. Cihazýn etrafýnda bulunan çocuklara dikkat ediniz. Çocuklarýn cihazla oynamalarýna ve dolabýn kapaðýna asýlmalarýna asla izin vermeyiniz. 9

10 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Teknik Güvenlik Soðutucuyu-/Derin dondurucuyu kurmadan önce dýþtan gözle görülür bir hasarýnýn olup olmadýðýný kontrol ediniz. Hasarlý bir soðutucu-/derin dondurucuyu kurmayýnýz ve çalýþtýrmayýnýz. Þebeke baðlantý kablosu hasarlý ise, kullanýcý için tehlike oluþturmamasý açýsýndan bunun yetkili Miele personeli tarafýndan yenilenmesi þarttýr. Cihazýnýzda Ýzobutan isimli (R600a) soðutucu bir madde bulunmaktadýr. Bu madde çevreye çok uyumlu, doðal bir gazdýr, fakat yanýcýdýr. Bu gaz Ozon tabakasýna zarar vermez ve sera etkisi yapmaz. Çevre dostu bu soðutucu madde kýsmen de olsa cihazýn motor sesini arttýrmýþtýr. Kompresörün çalýþma sesinin yanýnda tüm soðuk hava dolaþýmýnýn da sesi duyulabilir. Önlenmesi mümkün olmayan bu sesler cihazýn çalýþma gücünü hiçbir þekilde etkilemez. Cihaz taþýnýrken ve kurulurken, soðuk hava dolaþým sistemlerinin zarar görmemesine özellikle dikkat edilmelidir. Dýþarý sýzacak soðutucu madde gözde yaralanmalara yol açabilir! Böyle bir durumda: açýk ateþ veya parlayýcý maddelerle temasý engelleyiniz, fiþi prizden çekiniz, soðutucunun bulunduðu yeri birkaç dakika havalandýrýnýz, ve servise haber veriniz. Cihazýn içindeki soðutucu maddenin miktarý bulunduðu yerin büyüklüðü ile orantýlý olmalýdýr. Borulardaki bir delinme, küçük mekanlarda parlayýcý bir gaz-hava karýþýmý oluþturabilir. Her 8 g soðutucu madde için 1 m 3 alan gereklidir. Soðutucunun içinde bulunan tip etiketinden soðutucu maddenin miktarýný öðrenebilirsiniz. 10

11 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihaz ancak kullanma kýlavuzu ve montaj talimatý þartlarýna göre monte edildiði ve elektriðe baðlandýðý takdirde güvenle çalýþabilir. Soðutucuyu elektrik tesisatýna baðlamadan önce tip etiketindeki baðlantý (gerilim ve frekans) deðerlerini evinizin þebeke verileri ile karþýlaþtýrýnýz. Cihazda arýzalar meydana gelmemesi için bu bilgilerin mutlaka birbirleri ile uyuþmasý gerekir. Emin olmadýðýnýz durumlarda uzman bir elektrikçiye danýþýnýz. Gerekli güvenliðin saðlanamamasý nedeniyle dolabýn elektrik baðlantýsý bir uzatma kablosu veya çoklu priz yardýmýyla yapýlmamalýdýr(aþýrý ýsýnma tehlikesi). Cihazýn elektrik güvenliði ancak yönetmeliklere uygun korumalý bir kablo sistemine baðlandýðý takdirde saðlanabilir. Bu temel güvenlik þartýnýn mevcut olmasý çok önemlidir. Ayrýca bu durumu bir elektrikçiye kontrol ettirebilirsiniz. Üretici, eksik veya kopmuþ bir sigorta kablosu nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan mesul tutulamaz (elektrik çarpmasý gibi). Cihazýn montaj ve bakým iþleri sadece ana firmanýn yetki verdiði uzman personel tarafýndan yapýlmalýdýr. Kurallara aykýrý montaj ve bakým iþleri veya tamirler neticesinde kiþi veya cihaz için ciddi zararlar oluþabilir ve üretici bundan sorumlu tutulamaz. Cihazýn garanti süresi içindeki tamiri sadece üretici firmanýn yetkilendirdiði bir teknik servis tarafýndan yapýlabilir, aksi halde bir sonraki arýzada garanti hakký ortadan kalkmýþ olacaktýr. Montaj ve bakým iþlerinde cihazýn elektrikle olan baðlantýsý kesilmelidir. Bunun için aþaðýdaki þartlar yerine getirilmelidir: cihazýn fiþi prizden çekilmelidir. Bunu yaparken kablodan tutup çekmeyiniz, fiþi tutarak prizden çýkartýnýz. evdeki sigorta kapatýlmalýdýr. 11

12 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Cihazýn bozuk yapý parçalarý ancak orijinal Miele-yedek parçalarý ile yenilenebilir. Ancak bu parçalar kullanýldýðý takdirde cihazýn güvenle çlýþmasý saðlanmýþ olacaktýr. Cihaz ev dýþýnda bir yerde (örneðin: tekne gibi) çalýþtýrýlamaz. Doðru Kullaným Derin dondurulmuþ malzemeleri ýslak elle tutmayýnýz. Elleriniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Buz küplerini ve buz parçalarýný dondurucudan çýkardýktan sonra aðzýnýza almayýnýz. Dondurulmuþ malzeme çok soðuk olduðundan dudaklarýnýz veya diliniz donabilir. Yaralanma tehlikesi! Çözülmeye baþlayan veya çözülmüþ olan yiyecekleri tekrar dondurmayýnýz. Yiyeceklerin besin deðerlerini kaybetmeleri ve bozulmalarý nedeniyle mümkün olan en kýsa sürede tüketilmeleri gerekir. Çözülmüþ olan besinleri piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Termostat çalýþmaya baþlarken kývýlcým çýkabilir. Bu kývýlcýmlar patlamaya sebep olabilir. Dolabýn içinde elektrikli alet çalýþtýrmayýnýz (buz yapma cihazý gibi). Oluþan kývýlcýmlar nedeniyle patlama tehlikesi! Yüksek oranda alkol içeren içecekleri, mutlaka dik ve aðzý sýkýca kapalý olarak soðutma bölgesine yerleþtiriniz. Patlama tehlikesi! Þiþede veya kutularda bulunan gazlý içecekleri veya donabilecek sývýlarý derin dondurucuda saklamayýnýz. Kutu veya þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! 12

13 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Hýzla soðumalarý için derin dondurucuya yerleþtirdiðiniz þiþeleri en geç bir saat sonra dolaptan çýkartýnýz. Aksi halde þiþeler patlayabilir. Yaralanma veya hasar görme tehlikesi! Çok fazla bekletilmiþ yiyecekler besin zehirlenmelerine yol açabilir. Saklama süresi, besinlerin tazelik derecesi, kalitesi ve soðutma derecesine baðlýdýr. Besinlerin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Besin üreticilerinin saklama koþullarýna ve tüketim tarihlerine dikkat ediniz! Aþaðýdaki iþlemleri yapmak için asla sivri uçlu ve keskin aletler kullanmayýnýz, aksi halde soðutucuya zarar verebilir ve arýzalanmasýna sebep olabilirsiniz: Buz tabakalarýnýn kaldýrýlmasý ve donmuþ besinlerin yerinden sökülmesi gibi. Buzlarý eritmek için dolabýn içine asla elektrikli ýsýtýcýlar veya mumlar koymayýnýz. Soðutucunun plastik bölümleri zarar görebilir. Buz çözücüler veya eritme spreyleri kullanmayýnýz. Bunlar patlayýcý gazlar meydana getirebileceðinden plastik bölümlere ve besinlere zarar verebilirler. Kapak lastiðine katý veya sývý yaðlar sürmeyiniz. Dolabýn kapak lastiði zamanla delinebilir. Cihazda veya kapaðýndaki raflarda katý ve sývý yað saklandýðýnda, bunlarýn dolabýn plastik kýsýmlarýna dökülmemesine dikkat ediniz. Plastik çatlayabilir veya kýrýlabilir. Soðutucunun bazasýndaki havalandýrma kafesinin önünü kapatmayýnýz. Aksi takdirde hava dolaþýmý engellenmiþ olur. Elektrik tüketimi artar ve soðutucu arýzalanabilir. 13

14 Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar Bu soðutucu belirli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bunun sýnýrlarýna uyulmasý gereklidir. Soðutucunun içindeki tip etiketinde iklim sýnýfý belirtilmiþtir. Oda ýsýsýnýn daha düþük olmasý soðutucunun uzun süre çalýþmamasýna sebep olur ve cihaz gerekli soðutma derecesine ulaþamaz. Soðutucunun temizlenmesi ve buzlarýn eritilmesi için asla buhar basýnçlý bir alet kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten bölümlerine girerek kýsa devreye neden olabilir. Soðutucu-/Derin Dondurucunun Kaldýrýlmasý Eski derin dondurucunun/soðutucunun yaylý veya sürgülü kilidini bozunuz. Böylece çocuklarýn oynarken dolabýn içinde saklanýp hayatlarýný tehlikeye sokmalarý önlenmiþ olacaktýr. Eskiyen cihazýn artýk kullanýlmamasý için fiþini prizden çekiniz ve kablodan sökünüz. Soðuk hava dolaþýmýný saðlayan parçalarýn hasar görmemesi için aþaðýda belirtilen hususlara özellikle dikkat ediniz, örneðin: Buhar sistemindeki soðuk hava kanallarýnýn delinmemesine, Borularýn kývrýlmamasýna, Yüzey kaplamalarýnýn kazýnmamasýna. Dýþarý sýzabilecek soðutucu madde gözlere zarar verebilir. Güvenlik tavsiye ve uyarýlarýna dikkat edilmemesi neticesinde ortaya çýkabilecek hasarlardan üretici firma mesul deðildir. 14

15 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Cihazýn Yerleþtirilmesi/ Bakýmý Normal Enerji Tüketimi Havalandýrýlabilen yerlerde. Doðrudan gelen güneþ ýþýðýndan korunmuþ. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. 20 C gibi ideal bir oda sýcaklýðý. Havalandýrma kesitlerinin önünü kapatmayýnýz ve düzenli olarak tozunu alýnýz. Dolabýn arkasýndaki kompresör ve metal kafesin (ýsý dolaþýmý) en az yýlda bir kere tozu alýnmalýdýr. Isý-Ayarý Soðutma bölmesi: 4 ile 5 C arasý Derin dondurucu rafý -18 C Yüksek Enerji Tüketimi Kapalý, havalandýrýlamayan yerlerde. Doðrudan güneþ ýþýðý altýnda. Bir ýsý kaynaðýnýn (radyatör, ocak) yanýnda olmamasý. Yüksek oda sýcaklýðýnda, Kapalý veya tozlu hava giriþ-çýkýþ kesitlerinde Soðutma motorunda ve metal kafeste biriken tozlar (ýsý dolaþýmý). Düþük ýsý ayarýnda: ayarýnda- : ýsý derecesi ne kadar düþük olursa, enerji tüketimi o kadar yüksek olur! 15

16 Nasýl Enerji Tasarrufu Yapýlabilir? Kullaným Normal Enerji Tüketimi Sürgülü raflar, diðer raflar ve yerleþtirme bölmeleri cihazýn fabrika çýkýþýnda olduðu gibi düzenlenmelidir. Cihazýn kapaðýný sadece gerektiðinde kýsa bir süre için açýnýz. Besinleri cinslerine göre ayýrýnýz. Alýþ veriþe çýkarken yanýnýza bir soðutma çantasý alýn ve satýn aldýðýnýz besinleri bu çantadan hemen dolaba aktarýn. Dýþarý çýkardýðýnýz besinin ýsýnmamasý için hemen yerine koyun. Sýcak yemek ve içecekleri önce cihazýn dýþýnda soðumaya býrakýnýz. Besinlerin paketleri içinde veya üstlerinin kapalý olmasýna dikkat ediniz. Derin dondurulmuþ malzemeleri çözülmeleri için soðutucuya yerleþtiriniz. Hava dolaþýmýnýn saðlanabilmesi için raflarý çok doldurmayýnýz. Yüksek Enerji Tüketimi Sýk sýk ve uzun süreli kapak açýlýmlarý soðuk hava kaybý ve içeri oda sýcaklýðýnýn sýzmasý demektir. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. Sýcak yemekler ve oda sýcaklýðýndaki yemekler cihazýn içine sýcaklýðýn girmesine sebep olur. Cihaz daha fazla soðumaya çalýþacak ve soðutma motorunun çalýþma süresi uzayacaktýr. Soðutucu içindeki sývýlarýn buharlaþma ve yoðunlaþmasý soðutma gücünün kaybolmasýna sebep olur. 16

17 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Ýlk Kullanýmdan Önce Koruyucu Folyo Çelik çýtalar ve cihazýn içindeki çelik askýlar koruyucu bir folyo ile kaplanmýþtýr. Çelik bir dolapta dýþ yüzeyler de koruyucu bir folyo kaplanýr. Cihazý çalýþacaðý yere kurduktan sonra koruyucu folyosunu çekip alýnýz. Temizlik ve Bakým Çelik çýta ve askýlardan koruyucu folyoyu çýkarýp aldýktan sonra buralarý Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Çelik cihazlarýn yan yüzeylerini de koruyucu folyosunu çýkarýp aldýktan sonra yine Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Cihaz kapaklarý kirlere karþý dirençli özel bir kaplama ile kaplanmýþtýr. Bu tabakayý Miele çelik bakým maddesi ile silmeyiniz! Önemli! Miele çelik bakým maddesi her kullanýmda yüzey üzerinde su ve kir barýndýrmayan koruyucu bir film tabakasý býrakýr! Dolabýn içini ve aksesuarýný temizleyiniz. Bunun için ýlýk su kullanýnýz ve arkasýndan bir bezle kurulayýnýz. Aktif Kömür Filtre (Aktif AirClean Filtre) Cihazla verilen aktif kömür filtreleri hazneye yerleþtiriniz ve hazneyi soðutucu içinde herhangi bir yere koyunuz ( "Aktif Kömür Filtre" böl.bak.). Cihazýn Kullanýmý Bu cihazýn kullanýmýnda sensörlü tuþlara parmakla dokunmak yeterli olacaktýr. Cihazýn Açýlmasý Açma-/Kapama tuþu ile soðutucu ve derin dondurucuyu ayný anda açabilirsiniz. Isý göstergesinin ýþýðý yanýncaya kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. Soðutucunun ýsý göstergesi soðutucu içindeki ýsýyý gösterir. Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi 0 C'nin üzerinde ise derin dondurucunun ýsý göstergesinde ýþýklý çizgiler görülür. Fakat ýsý derecesi 0 C'nin altýna düþer düþmez ýsý göstergesinde derin dondurucu içindeki ýsý derecesi görülür. 17

18 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Derin dondurucu içindeki ýsý derecesi yeterli seviyeye ininceye kadar "Derin Dondurucu"-sembolü ve sesli sinyal kapatma tuþunun ýþýðý yanýp söner. Cihaz soðutmaya baþlar ve kapaðý açýldýðýnda iç aydýnlatma lambasý yanar. Dolabýn içine besinleri yerleþtirmeden önce ýsý derecesinin yeterli seviyeye inmesi için önce birkaç saat soðumaya býrakýnýz. Ancak ýsý derecesi istenilen dereceye düþtükten sonra derin dondurucu içine yiyecekleri doldurabilirsiniz (en az -18 C). Bu sensörlü tuþ ile soðutucu ile derin dondurucu arasýnda bir seçim yapabilirsiniz. Derin dondurucu bölümünü seçmek isterseniz (örneðin ýsý derecesini kontrol etmek için), "Derin dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanýncaya kadar sensörlü tuþa basýnýz. Seçilen ýsý göstergesine göre: DynaCool fonksiyonunu seçebilirsiniz, Süper Soðutma veya SüperFrost fonksiyonlarýndan birini seçebilir veya ýsý derecesini deðiþtirebilirsiniz. Konu hakkýnda ayrýntýlý bilgileri ilgili bölümde bulabilirsiniz. Soðutma-Aküsü* Soðutma aküsünü en üst dondurucu rafýna veya yerden kazanmak için dondurucu tabletin üzerine koyabilirsiniz. Yaklaþýk 24 saat sonra soðutma aküsü en üst seviyede soðutma gücüne ulaþýr. Cihazýn Kapatýlmasý Bütün göstergeler sönünceye kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. (Eðer böyle olmazsa, kilitleme fonksiyonu devrede demektir!) Daha önce soðutma bölmesi seçilmiþse, o zaman soðutucu ve derin dondurucu bölmeleri arka arkaya kapanýr. Ýç aydýnlatmanýn lambasý söner ve soðutma motoru durur. Soðutma Bölmesinin Ayrý Kapatýlmasý Derin dondurucu çalýþmaya devam ederken soðutma bölümünü ayrý olarak kapatabilirsiniz. Örneðin bunu tatile gittiðini zaman yapabilirsiniz. 18

19 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Kapatmak istediðiniz cihaz bölmesini seçiniz. "Soðutma"- ve "Derin Dondurucu"- sembolünün sarý ýþýðý yanar. "Soðutma"- veya "Derin Dondurucu"- sembolü sönünceye kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz. Diðer bölüm çalýþmaya devam ederken, seçilen bölme kapanýr. Cihazýn bir bölmesini tekrar açabilmek için : Ayar Modu Cihazdaki belirli ayarlarý ancak ayar modunda yapabilirsiniz. Ayar moduna nasýl girileceði ve ayarlarýn nasýl deðiþtirileceði ilgili bölümlerde yazýlýdýr. Ayar modunda seçilebilen fonksiyonlar: ayar moduna girilir veya buradan çýkýlýr tuþ sesi açýlýr-/kapatýlýr ("Cihazýn Açýlmasý-/Kapatýlmasý " böl.bak.) Aktif kömür filtre deðiþimi onaylanýr ("Aktif Kömür Filtre" böl.bak.) Kilitleme açýlýr-/kapatýlýr (""Cihazýn Açýlmasý-/Kapatýlmasý " böl.bak.) Isý göstergesinin ýþýk gücü deðiþtirilir ("Doðru Isý" böl.bak.) c b ^ u d açmak istediðiniz bölmeyi seçiniz, kendine ait sembolün sarý ýþýðý yanar. Isý göstergesinin sarý ýþýðý yanýncaya kadar Açma-/Kapama tuþuna dokununuz veya Cihazý kapatýnýz ve yeniden açýnýz. Ayar modunda bulunduðunuz sürece kapak alarmý otomatik olarak devre dýþý kalýr. Cihaz kapaðý kapatýlýr kapatýlmaz kapak alarmý tekrar devreye girer. 19

20 Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý Tuþ Sesinin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Eðer her tuþa basýldýðýnda bir tuþ sesi duymak istemiyorsanýz, bunu kapatabilirsiniz. tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Kilidin Açýlmasý-/Kapatýlmasý Kilitleme sistemi sayesinde cihazýn yabancýlar tarafýndan kullanýlmasý önlenmiþ olur. ayrýca bir defalýðýna Açma-/Kapama-tuþuna basýnýz ( tuþu býrakmayýnýz!). Göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý 5 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. Göstergede b görülünceye kadar yeniden tuþuna basýnýz. Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Tuþ sesinin kapanmasý veya açýlmasýný için tuþuna barsak ayarlayabilirsiniz: b0: Tuþ sesi kapalý b1: Tuþ sesi açýk b : Meniye dönüþ. Seçilmiþ olan ayarýn ýþýðý yanar, seçilecek olan ayarýn ýþýðý yanýp söner. Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, Ayrýca bir defalýðýna Açma-/Kapama tuþuna basýnýz ( tuþunu býrakmayýnýz!). Göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý 5 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. Göstergede u görülünceye kadar parmaðýnýzý tuþunun üzerinde tutunuz. Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Kilitleme sisteminin devreye girmesini veya devreden çýkarýlmasýný tuþuna basarak ayarlayabilirsiniz : u0: Kilitleme devrede deðil u1: Kilitleme devrede u : Menüye dönüþ. Seçilen ayarýn ýþýðý yanar, yeni seçilecek ayarýn ýþýðý yanýp söner. 20

21 Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için Açma-/kapama tuþuna basýnýz. Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. Kilitleme sistemi açýldýðýnda (devreye alýndýðýnda) ýsý göstergesindeki kilitleme kontrol ýþýðý yanar. Cihazýn Uzun Süre Kullanýlmamasý Cihaz uzun süre kullanýlmayacaksa: cihazý kapatýnýz, fiþini prizden çekiniz, cihazý temizleyiniz ve koku oluþumunu önlemek için cihaz kapaklarýný biraz aralýk býrakýnýz. Eðer dolap uzun süre kullanýlmayacaðý için fiþi prizden çekilmiþ ve içinin temizliði yapýlmadan kapaklarý kapalý býrakýlmýþ ise, o zaman dolap içinde küflenmeler meydana gelebilir. Cihazýn Açýlmasý- ve Kapatýlmasý 21

22 Doðru Isý Besinleri saklamak için ýsý ayarýnýn doðru seçilmesi çok önemlidir. Mikroorganizmalar yiyeceklerin çok çabuk bozulmasýna sebep olurlar. Seçilen doðru ýsý derecesi sayesinde gýdalarýn bozulmasý önlenir veya geciktirilir. Isý derecesi mikroorganizmalarýn büyüme hýzlarýný etkiler. Düþen ýsý sayesinde geliþmeleri yavaþlar. Cihaz içindeki ýsý derecesinin yükselme sebepleri: kapaðýn çok sýk açýlmasý ve uzun süre açýk kalmasý, dolaba çok fazla miktarda yiyecek yerleþtirilmesi, soðutucuya yeni yerleþtirilen besinlerin sýcak olmasý, cihazýn çevre sýcaklýðý. Cihaz belli bir iklim sýnýfýna göre (oda sýcaklýðý) üretilmiþtir ve bu sýnýrlara uyulmasý gereklidir.... Derin Dondurucuda Taze gýdalarý dondurmak ve besinleri uzun süre saklamak için -18 C gibi bir soðutma derecesi gereklidir. Bu ýsý derecesinde mikroorganizmalarýn geliþmeleri önemli ölçüde durur. Isý -10 C derecenin üzerine çýktýðýnda mikroorganizmalarýn sebep olduðu ayrýþma baþlar ve besinlerin dayanma süreleri kýsalýr. Bu nedenle bir kere çözülen yiyecekleri ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. Piþirme veya kýzartma sýrasýndaki yüksek ýsýlarda çoðu mikroorganizmalar yok olurlar. Isý Göstergesi Kumanda panelindeki ýsý göstergesi cihazýn normal çalýþmasý sýrasýnda soðutma bölmesinin ortasýný veya derin dondurucunun en sýcak alanýný gösterir.... Soðutma Bölmesinde Soðutucu içerisinde 4 Cderecelik bir ýsý önerilir. 22

23 Doðru Isý Isý Ayarý Soðutma bölmesi- ve derin dondurucu ýsý derecelerini birbirinden baðýmsýz olarak ayarlayabilirsiniz. Soðutma- veya derin dondurucu bölmesini seçiniz. "Soðutma"- veya "Derin Dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. Isý derecesini yanýndaki dokunmatik tuþlarla ayarlayýnýz. Bu arada aþaðýdaki tuþlara bastýðýnýzda: Tuþu: ýsý düþer Tuþu: ýsý yükselir. Ayar sýrasýnda ayar edilen ýsý derecesi yanýp sönerek gösterilir. Tuþlara basarak ýsý göstergesinde þu deðiþiklikleri yapabilirsiniz: Ýlk defa basýldýðýnda: Son istenilen ýsý deðeri yanýp sönerek gösterilir. Ondan sonraki her basýlýþta: Isý deðeri 1 C-lik dilimlerle deðiþir. Tuþa devamlý basýldýðýnda: Isý deðeri devamlý deðiþir. En yüksek veya en düþük ýsý deðerine ulaþtýktan sonra veya tuþu görülmez. Tuþa basýldýktan yaklaþýk 5 saniye kadar sonra ýsý göstergesi otomatik olarak o andaki ortalama, gerçek ýsý deðerine dönüþür. Eðer ýsý derecesini deðiþtirmiþ iseniz, o zaman dolaba az miktarda yiyecek doldurarak 6 saat sonra ve dolabý tamamen doldurarak yaklaþýk 24 saat sonra kontrol ediniz. Gerçek ýsý ayarý ancak bu sürelerin sonunda belli olur. Bu süre sonunda ýsý derecesi çok yüksek veya çok düþük olursa, ýsý derecesini yeniden ayarlayýnýz. Isý Ayar Olanaklarý Ayarlanabilen ýsý dereceleri: Soðutma bölmesinde: 2 C ile 11 C arasý. Derin dondurucuda : -14 C ile -28 C arasý. En düþük ýsý deðerine ulaþmak cihazýn yerleþtirildiði alan ve oda sýcaklýðý ile baðlantýlýdýr. Oda sýcaklýðýnýn yüksek olmasý halinde en düþük ýsý deðerine ulaþmak mümkün olmayabilir. 23

24 Doðru Isý Isý Göstergesi Iþýk Gücünün Deðiþtirilmesi Isý göstergesinin ýþýk gücünü çevreye göre ayarlayabilirsiniz. Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Þimdi ayar modundan çýkmýþ bulunuyorsunuz. tuþuna dokununuz ve parmaðýnýzý tuþun üzerinde tutunuz, buna ek olarak bir defalýðýna Açma-/Kapama tuþuna basýnýz( tuþunu býrakmayýnýz!). Göstergede c görülünceye kadar parmaðýnýzý 5 saniye daha tuþunun üzerinde tutunuz. Göstergede d görülünceye kadar tuþuna yeniden basýnýz. Onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. tuþuna basarak ýsý göstergesinin ýþýk gücünü deðiþtirebilirsiniz: d0: maks. ýþýk gücü d1: düþük ýþýk gücü d -: Menüye dönüþ. Seçilen ayarýn ýþýðý yanar, yeni seçilecek olan ayarýn ýþýðý yanýp söner. Yeni seçilen bir ayardan sonra onaylamak için Açma-/Kapama tuþuna basýnýz. Göstergede c görülünceye kadar tuþuna basýnýz. 24

25 Sesli Sinyal Derin dondurucu içindeki ýsý derecesinin farkýnda olmadan yükselmesini ve dolap kapaðý açýk kaldýðýnda enerji tüketiminin artmasýný önlemek amacýyla dolabýnýz bir sinyal sistemi ile donatýlmýþtýr. Sinyal Sisteminin Açýlmasý Sinyal sistemi otomatik olarak daima çalýþmaya hazýr durumdadýr. Ayrýca açmaya gerek yoktur. Isý Alarmý Derin dondurucu bölmesinde ýsý derecesi yükseldiðinde bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesi tuþunun kýrmýzý ýþýðý ve "Derin Dondurucu"-sembolünün ýþýðý yanýp söner. Akustik ve optik sinyal þu durumlarda devreye girer, örneðin: dondurulacak malzemeler dolaba yerleþtirilirken veya dýþarý alýnýrken dolaba çok fazla oda havasý girer, büyük miktarda gýda dondurulurken, bir elektrik kesintisinden sonra. Alarm durumu sona erdikten sonra sinyal sesi durur ve gösterge ýþýklarý söner. Isý Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Bu sinyal sesi sizi rahatsýz ediyorsa, bunu önceden kapatabilirsiniz. Sinyal sesi kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi kapanýr. Alarm durumu sona erinceye kadar sinyal sesi kapatma tuþunun ve "Derin Dondurucu"-sembolünün ýþýklarý yanýp söner. Isý derecesi uzun bir süre -18 C'den daha fazla ise, dondurulmuþ besinlerin çözülmeye baþlayýp baþlamadýklarýný kontrol ediniz. Eðer çözülmeye baþlamýþlarsa, bu yiyecekleri mümkün olan en kýsa sürede tüketmeye çalýþýnýz! 25

26 Sesli Sinyal Kapak Alarmý Cihaz kapaklarýndan biri yaklaþýk 2 dakikadan fazla açýk kalýrsa, bir sinyal sesi duyulur. Sinyal sesini kapatma tuþunun kýrmýzý ýþýðý yanar ve kapaðý açýk olan ýsý bölmesinin sembolü yanýp söner. Cihaz kapaðý kapanýr kapanmaz sinyal sesi duru ve göstergelerin ýþýðý söner. Kapak Alarmýnýn Önceden Kapatýlmasý Cihaz kapaðý açýkken duyulan sinyal sesi sizi rahatsýz ederse, bunu önceden kapatabilirsiniz. Sinyal sesi kapatma tuþuna basýnýz. Sinyal sesi durur. Sinyal sesi kapatma tuþunun ýþýðý yanar ve kapaðý açýk olan ýsý bölmesinin sembolü kapak kapanýncaya kadar yanýp söner. 26

27 Süper Soðutma, SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý Süper Soðutma Süper soðutma fonksiyonu ile soðutma bölümü en düþük soðutma derecesi ile hýzla soðutulur (oda sýcaklýðýna baðlýdýr). Süper Soðutmanýn Açýlmasý Özellikle çok miktarda gýda maddesini ve içeceði henüz dolaba yerleþtiriyor ve hýzla soðumasýný istiyorsanýz, süper soðutmayý açmanýz tavsiye edilir. Süper Soðutmanýn Kapatýlmasý Süper soðutma fonksiyonu yaklaþýk 6 saat sonra otomatik olarak kapanýr. Cihaz tekrar normal soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Besinler ve içecekler yeterli derecede soðuduktan sonra enerji tasarrufu açýsýndan Süper-Soðutma fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. Soðutma bölümünü seçiniz. "Soðutma"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. Soðutma bölmesini seçiniz. "Soðutma"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. Süper soðutma tuþunun sarý ýþýðýnýn yanmasý için tuþa basýnýz. Cihaz en yüksek soðutma gücü ile çalýþtýðýndan dolabýn içindeki ýsý derecesi düþer. Süper soðutma tuþuna bastýðýnýzda tuþun ýþýðý açýk sarý renktedir. Cihazýn soðutma sistemi tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. 27

28 Süper Soðutma, SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý SüperFrost Taze besinleri en iyi þekilde dondurabilmek için dondurmadan önce SüperFrost fonksiyonunu açýnýz. Böylece dolaba yerleþtirilen yiyecekler hýzla donabilir ve besin deðerlerini, vitaminlerini, görünümlerini ve lezzetlerini koruyabilirler. Ýstisnalar: Daha önce dondurulmuþ yiyeceklerin dolaba yerleþtirilmesi. Günde dolaba en fazla 2 kiloya kadar gýdanýn dolaba konulmasý. SüperFrost Sisteminin Açýlmasý Derin dondurulacak besinler dolaba yerleþtirilmeden 6 saat önce SüperFrost fonksiyonu çalýþtýrýlmalýdýr. Eðer maksimum dondurucu kapasitesinden yararlanýlmak isteniyorsa, SüperFrost fonksiyonu 24 saat öncesinden çalýþtýrýlmalýdýr! Cihaz mümkün olan en yüksek soðutma gücünde çalýþtýðýndan, derin dondurucunun ýsý derecesi düþer. SüperFrost Sisteminin Kapatýlmasý Besinler dolaba yerleþtirildikten sonra SüperFrost fonksiyonu otomatik olarak yaklaþýk 30 ile 65 saat arasý kapanýr. Cihaz tekrar normal, ekonomik soðutma gücünde çalýþmaya baþlar. Derin dondurucudaki ýsý en az -18 C dereceye ulaþtýðýnda, enerji tasarrufu açýsýndan SüperFrost fonksiyonunu kendiniz de kapatabilirsiniz. Derin dondurucu bölümünü seçiniz. "Derin Dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. Derin dondurucu bölümünü seçiniz. "Derin Dondurucu"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. Açýk sarý renkteki tuþ ýþýðýnýn yanmasý için SüperFrost tuþuna basýnýz. Cihaz soðutmasý tekrar normal gücünde çalýþmaya baþlar. Sarý ýþýðýnýn yanmasý için SüperFrost tuþuna basýnýz. 28

29 Süper Soðutma, SüperFrost ve DynaCool Kullanýmý DynaCool Dinamik soðutma (DynaCool) sisteminin çalýþtýrýlmadýðý durumlarda doðal hava dolaþýmý sebebiyle soðutucu içinde farklý soðutma alanlarý oluþur (soðuk ve aðýr hava aþaðýya çöker). Besinlerin saklanmasý sýrasýnda bu soðuk alanlardan uygun bir þekilde faydalanmak mümkündür ("Soðutma Bölmelerinin Kullanýmý" böl.bak.). Soðutucuya bir seferde büyük miktarda yiyecek ve içecek yerleþtirmek isterseniz (örneðin: bir toplantý için), dinamik soðutma sistemini çalýþtýrarak tüm raflarda eþit bir ýsý daðýlýmý saðlayabilir, tüm besinlerin ayný güçte soðutulmasýný temin edebilirsiniz. Isý derecesinin yüksekliði ayarlanabilir. Dinamik soðutma sistemi (DynaCool) ayrýca þu sebeplerle de açýlabilir: yüksek oda sýcaklýðý (yaklaþýk 30 C) ve yük nem oraný. Dinamik Soðutmanýn Açýlmasý Sarý ýþýðýnýn yanmasý için dinamik soðutma tuþuna basýnýz. Dinamik Soðutmanýn Kapatýlmasý Dinamik soðutma sistemi çalýþýrken enerji tüketimi biraz arttýðýndan, normal þartlarda dinamik soðutma tekrar kapatýlmalýdýr. Soðutma bölümünü seçiniz. "Soðutma"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. Tuþun açýk sarý ýþýðýnýn yanmasý için dinamik soðutma tuþuna basýnýz. Dolap kapaðý açýldýðýnda vantilatör geçici bir süre için otomatik olarak durur! Soðutma bölmesini seçiniz. "Soðutma"-sembolünün sarý ýþýðý yanar. 29

30 Besinlerin soðutma bölgesine yerleþtirilmesi Farklý soðutma bölgeleri Doðal hava dolaþýmý nedeniyle soðutma bölgesinde farklý ýsý alanlarý oluþur. Soðuk ve aðýr hava soðutma bölgesinin dibine çöker. Yiyecekleri yerleþtirirken farklý soðutma bölgelerinden yararlanýnýz. Bu dinamik soðutmalý bir cihaz olduðundan devamlý çalýþan vantilatör sayesinde eþit bir soðutma derecesi ayarlanýr. Bu nedenle dolap içinde birbirinden çok farklý ýsýda bölgeler oluþmaz. En Sýcak Bölge Soðutma bölgesinde en sýcak alan cihaz kapaðýnýn üst bölümüdür. Bu alaný kolayca sürülebilmesi ve aromasýný kaybetmemesi açýsýndan tereyaðý ve peynir gibi ürünler için kullanýnýz. En Soðuk Bölge Soðutucu içinde en soðuk bölge meyve- ve sebze çekmecelerinin hemen üstündedir (modele göre) doðrudan üstünde ve dolap içi arka taraftadýr. Bu alanlarý bütün hassas ve çabuk bozulan besinler için kullanýnýz, örn.: Balýk, et, kanatlýlar, Salam-sosis, hazýr yemekler Yumurta- veya kremalý yiyecekler/pastalar, Taze hamur, kek, pizza, kiþ-hamurlarý, Çið süt peynirleri ve diðer süt ürünleri, Folyoya sarýlmýþ hazýr yemekler ve saklanma dereceleri en az 4 C olmasý gereken tüm taze besinler. 30

31 Besinlerin soðutma bölgesine yerleþtirilmesi Ýçinde yanýcý gazlar bulunan sprey kutularýný ve patlayýcý maddeleri dolabýnýzda saklamayýnýz. Patlama tehlikesi! Yüksek alkol oranlý þiþeleri aðýzlarýný sýký kapatarak dolaba dik olarak yerleþtiriniz. Dolapta katý veya sývý yað saklýyorsanýz, bunlarýn dolabýn plastik bölmelerine temas etmemesine dikkat ediniz. Plastik çatlayabilir veya yýrtýlabilir. Besinler dolabýn arka duvarýna deðmemelidir. Aksi halde buraya yapýþýp donabilirler. Yiyeceklerin arasýnda iyi bir hava dolaþýmý olmasý için birbirine çok yakýn koymayýnýz. Buzdolabý için uygun olmayan besinler: Her türlü gýdayý soðutucu içinde 5 C derecenin altýnda saklamak mümkün olmayabilir. Gýdalarýn cinsine göre çok soðuk bölmelerde saklanan yiyeceklerin görünümü, tadý ve/veya içerdikleri vitaminler deðiþebilir. Soðuða dayanýklý olmayan yiyeceklere þunlarý da sayabiliriz: Ananas, avokado, muz, nar, mango, papaya, turunçgiller (limon, portakal, mandalina, greyfurt gibi), Olgunlaþmasý gereken meyveler, Patlýcan, salatalýk, patates, biber, domates, kabak, Sert peynir (Parmesan gibi). Arka taraftaki vantilatörün önünü kapatmayýnýz - soðutma gücü açýsýndan bu önemlidir. 31

32 Besinlerin soðutma bölgesine yerleþtirilmesi Besinleri satýn alýrken dikkat edilecek noktalar: Besinleri uzun süre saklamanýn en önemli koþulu onlarýn tazeliðidir. Tazelik saklama süresi için büyük anlam taþýr. Soðutma zinciri mümkün olduðu kadar durdurulmamalýdýr. Yiyeceklerin sýcak araba içinde uzun süre bekletilmemesine dikkat ediniz. Eðer bozulma ve bayatlama baþlamýþsa, bunu geri döndürmek olanaksýzdýr. Hatta iki saatlik bir elektrik kesintisi bile bozulmalara yol açar. Öneri: Alýþ veriþe giderken yanýnýza bir soðutucu çanta bulundurunuz ve eve geldikten sonra satýn aldýðýnýz yiyecekleri hemen dolaba yerleþtiriniz. Besinlerin Doðru Saklanmasý Besinleri üstü kapalý veya ambalajlý olarak saklayýnýz. Bu sayede yabancý kokularýn sinmesi, yiyeceklerin kurumasý ve olasý mevcut bakterilerin aktarýlmasý önlenmiþ olur. Bu bilhassa hayvansal gýdalar için önemlidir. Doðru ýsý ayarý ve buna uygun hijyen önlemleri sonucunda besinlerin dayanma süreleri oldukça uzatýlabilir. Meyve ve Sebze Meyve ve sebzeler ambalajsýz bir þekilde meyve ve sebze çekmecelerinde (modele göre) saklanabilir. Protein Zengini Besinler Protein zengini besinlerin daha hýzlý bozulduklarýný unutmayýnýz. Kabuklu ve deniz kabuklularý balýklara göre daha çabuk ve balýk ete göre daha hýzlý bozulur. 32

33 Dolap Ýçi Düzeni Raf Ayarý Raflarýn yüksekliðini yiyeceklerin boyuna göre ayarlayabilirsiniz: Rafý kaldýrýnýz, biraz öne doðru çekiniz, pimlerin üzerine gelen girintileri kaldýrýnýz ve rafý isterseniz aþaðýya, isterseniz yukarýya yerleþtiriniz. Saklanan yiyeceklerin dolabýn arka tarafýna temas edip de donmamasý için rafýn arka kenarý yukarý doðru durmalýdýr. Raflarda bulunan küçük engeller sayesinde raflarýn dýþarý kaymalarý mümkün deðildir. Bölünmüþ Raflar Büyük þiþe ve kaplarýn dolaba yerleþtirilebilmesi için dolap içinde bölünebilen raflar bulunmaktadýr. Bunlarýn ön kýsmý dikkatle arka kýsmýn altýna sürülebilir.: Arkadaki yarým cam tablayý aþaðýdan hafifçe yukarý doðru kaldýrýnýz. Ayný zamanda öndeki yarým cam tablayý hafifçe kaldýrýnýz ve dikkatle arkadaki yarýsýnýn altýna sürünüz. Bölünmüþ rafýn yerini deðiþtirmek için: her iki cam rafý da dýþarý alýnýz, her iki tutucu çýtayý saða veya sola istediðiniz yüksekliðe takýnýz: cam raflarý arka arkaya içeri doðru sürünüz. Cam rafýn dayanma kenarý arkada olmalýdýr! Tekerlekli Meyve ve Sebze Çekmeceleri Meyve sebze çekmelerinin altýndaki tekerlekler sayesinde tamamen dýþarý çekilebilir. Tekerlek kýzaklarýný temizlemek için dýþarý çýkarýlabilir. 33

34 Dolap Ýçi Düzeni Raf/Þiþe Rafýnýn Ayarý Asmalý raflarý yukarý doðru kaldýrýnýz ve çelik askýlardan çýkartýnýz. Çelik askýlarý yukarý doðru itiniz ve öne doðru çýkartýnýz. Çelik askýlarý herhangi bir yere tekrar takýnýz. Askýlarýn yerine iyi oturmasýna dikkat ediniz. Standart Kutu Standart kutu içinde saklanan yiyecekler servis amacýyla kutu ile birlikte masa üzerine konulabilir. Çelik çerçeveleri arkadan tutabilirseniz, çelik çerçeveler daha kolay çýkar ve yerleþtirilebilir. Asmalý rafý çelik askýya takýnýz. Asmalý raflarý boþaltmak veya doldurmak için tamamen dýþarý alabilir ve tekrar yerlerine takabilirsiniz. Böylece bu kaplarý doðrudan sofranýza koyabilirsiniz. Standart kutu derin bir kap ve bir yassý kaptan - meydana gelir. Her iki raf da çelik askýlý çerçevelere takýlýr. Standart kutuyu masaya servis için kullanmak isterseniz: yassý kabý çelik askýlý çerçeveye takýnýz ve derin kabý kapak olarak kullanýnýz. Böylece standart kutuyu servis için tamamen askýlarýndan çýkartabilir ve içindeki yiyeceklerle birlikte doðrudan yemek masasýna getirebilirsiniz. Þiþe Desteði Ayarý Þiþe desteðini saða veya sola kaydýrabilirsiniz. Böylece dolabýn kapaðý açýldýðýnda þiþeler daha saðlam duracaktýr. Þiþe desteðini tamamen dýþarý çýkartabilirsiniz (temizlik için): Bunun için þiþe desteðini yukarý doðru çekiniz ve yerinden çýkartýnýz. 34

35 Derin Dondurma ve Saklama En Yüksek Dondurucu Kapasitesi Besinlerin hücrelerine kadar mümkün olan en kýsa sürede donabilmeleri için, en yüksek derin dondurucu kapasitesi aþýlmamalýdýr. 24 Saat içinde en yüksek derin dondurucu kapasitesine ait bilgiyi tip etiketi üzerinde "Derin Dondurucu Kapasitesi...kg/24 h" (h=saat) olarak bulacaksýnýz. Tip etiketinde bildirilen en yüksek dondurma kapasitesi DIN ISO sayýlý Avrupa normuna uygundur. Taze Besinlerin Dondurulmasýnda Neler Olur? Taze besinlerin besin deðerleri, vitaminleri, görünümleri ve lezzetlerinin korunmasý için mümkün olan en kýsa sürede dondurulmasý lazýmdýr. Besinler ne kadar yavaþ dondurulursa, hücrelerinden o kadar fazla sývý dýþarý çýkar. Hücreler büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzan sývýnýn ancak bir bölümü hücrelere geri döner. Bu besinlerde fazlaca sývý kaybý meydana geldiði anlamýna gelir. Besinler çözülürken etrafýnda biriken sulardan bunu anlayabilirsiniz. Yiyecekler hýzla dondurulursa, hücre sývýlarý dýþarý sýzacak zamaný pek bulamazlar. Bu nedenle hücreler daha az büzülür. Çözme iþlemi sýrasýnda dýþarý sýzmýþ olan çok az sývý hücrelere geri döner ve besinin sývý kaybý az olur. Çözülmekte olan yiyeceðin yanýnda az miktarda sývý görebilirsiniz! Hazýr Derin Dondurulmuþ Gýdalarýn Saklanmasý Hazýr derin dondurulmuþ gýdalarý satýn alýrken þunlara dikkat ediniz: ambalajýnda hasar olmamasýna, son kullanma tarihine ve satýldýðý bölümdeki soðutucunun derecesine. Soðutucunun ýsý derecesi -18 C'den sýcak ise, derin dondurulmuþ gýdanýn dayanma süresi kýsalýr. Derin dondurulmuþ gýdalarý alýþ veriþinizin en sonunda alýnýz ve bir gazeteye sararak veya bir soðutucu çanta (ice-box) içinde eve götürünüz. Dondurulmuþ gýdalarý evde hemen derin dondurucuya yerleþtiriniz. Çözülmüþ gýdalarý tekrar dondurmayýnýz. Ancak bu gýdalarý piþirdikten veya kýzarttýktan sonra tekrar dondurabilirsiniz. 35

36 Derin Dondurma ve Saklama Gýdalarýn Dondurulmasý Taze ve iyi durumda olan besinleri kendiniz de dondurabilirsiniz! Þunlara Dikkat Ediniz Dondurulmaya uygun besinler: Taze et, kanatlýlar, av eti, balýk, sebze, otlar, ham meyve, süt ürünleri, hamur iþleri, kalan yemekler, yumurta sarýsý, yumurta aký ve hazýr yemekler. Dondurulmaya uygun olmayan besinler : Üzüm, yaprak salata, kýrmýzý ve kara turp, mayonez, kabuklu yumurta, soðan, çið elma ve armut. Renkleri, tatlarý, aromalarý ve içlerindeki C vitaminin kaybolmamasý için sebze ve meyveler derin dondurulmadan önce çok az haþlanmalýdýr. Sebzeleri porsiyonlar halinde 2-3dakika kaynar suya atýnýz. Daha sonra dýþarý alýp, akan suyun altýnda soðutunuz ve süzdürünüz. Yaðsýz et yaðlý ete oranla daha kolay dondurulur ve daha uzun süre saklanabilir. Pirzola, bonfile, þnitzel v.s. arasýna birer folyo koyarak, birbirlerine yapýþarak donmalarýný önleyiniz. Çið besinlere ve hafif haþlanmýþ sebzelere dondurulmadan önce tuz ve baharat koymayýnýz. Yemeklere ise çok az tuz ve baharat koyabilirsiniz. Bazý baharat türleri donma süresince kendi tatlarýný kaybederler. Daha önce dondurulmuþ besinlerin çözülmesini önlemek ve enerji tüketimini arttýrmamak için sýcak yiyeceklerin ve içkilerin dolaba konmadan önce dýþarýda bir müddet soðumalarý için bekletilmeleri gerekir. Ambalaj Besinleri porsiyon halinde dondurunuz. Uygun Ambalaj - Plastik folyo - Polietilen folyo - Aluminyum folyo - Derin dondurucu kaplarý Uygun Olmayan Ambalaj - Ambalaj kaðýdý - Parþömen kaðýdý - Selofan - Çöp torbalarý - Kullanýlmýþ alýþ veriþ poþetleri Ambalajýn havasýný tamamen alýnýz. Ambalajý sýkýca - Lastikle - Plastik klipslerle - Sicimle veya - Soðuða dayanýklý bantlarla kapatýnýz. Folyo ve torbalarý folyo kaynak makinesi ile kapatabilirsiniz. Ambalajýn üzerine içindekileri ve dondurulma tarihini yazýnýz. 36

37 Derin Dondurma ve Saklama Yerleþtirmeden Önce 2 kg'dan fazla taze yiyecek dolaba yerleþtirilecekse, bunu yapmadan bir süre önce SüperFrost fonksiyonu açýlmalýdýr ("SüperFrost Kullanýmý" bölümüne bakýnýz). Böylece henüz yerleþtirilen gýdalar belirli bir miktar soðuðu depolamýþ olur. Yerleþtirme Besinler derin dondurucunun her tarafýnda dondurulabilir. Daha büyük miktardaki yiyecekler cam rafýn üzerine yatýrýlmalýdýr. Gýdalar özellikle burada hýzla ve korunarak dondurulur. Bunun için derin dondurucu çekmecelerini dýþarý alýnýz. Her dondurucu çekmecesi ve her cam raf en fazla 25 kg aðýrlýk kaldýrabilir. Dondurulacak malzemeyi derin dondurucu çekmecelerinin veya cam raflarýn zeminine enlemesine yerleþtiriniz, böylece buraya konulan gýdalar mümkün olan en kýsa zamanda çekirdek hücresine kadar hýzla donar! Birleþik ya da yapýþýk olarak donmalarýný önlemek için ambalajlarý kuru olarak koyunuz. Daha önce dondurulmuþ gýdalarýn çözülmemesi için yeni konacak malzemenin onlara temas etmemesine dikkat ediniz. Büyük Besinlerin Yerleþtirilmesi Av eti veya hindi gibi büyük malzemeleri dondurabilmek için derin dondurucu çekmecelerinin arasýndaki cam bölmeyi dýþarý çýkartýnýz. Bunun için: derin dondurucu çekmeceleri dýþarý çýkartýnýz ve cam rafý hafifçe kaldýrarak öne doðru dýþarý çekiniz! Derin Dondurma Takvimi Derin dondurma çekmecesi üzerindeki bu takvim depolanmýþ farklý yiyecek maddeleri için saklama süresini ay olarak gösterir. Piyasada satýlan derin dondurulmuþ besinlerde ambalajlarý üzerindeki saklaam süresi esas alýnýr. 2-3Ay: Kek, dondurma, tencere yemeði 3-5Ay: Balýk, mantar, ekmek 6-8Ay: Domuz eti, süt danasý, kanatlýlar 37

38 Derin Dondurma ve Saklama 10-12Ay: Dana, meyve, sebze Dondurulmuþ Besinlerin Çözülmesi Derin dondurulmuþ yiyecekleri Mikrodalga fýrýnda, Fýrýnda "Turbo" veya "Çözme" programýnda, Oda sýcaklýðýnda, Buzdolabýnda, Buharlý fýrýnda çözebilirsiniz. Yassý et ve balýk dilimlerini çözülmeye baþlarken sýcak tavaya koyabilirsiniz. Meyveler oda sýcaklýðýnda, ambalajý içinde ya da kapalý bir kapta çözülebilir. Sebzeler genelde donmuþ durumda kaynar suya atýlabilir veya sýcak yaðda buðulanabilir. Piþirilme süreleri taze sebzelere oranla daha kýsadýr. Buz Küplerinin Hazýrlanmasý Buz küpü kalýbýnýn dörtte üçünü su ile doldurunuz ve derin dondurucu tabanýna yerleþtiriniz. Buz kalýbýnýn yapýþmasý halinde bir kaþýk sapý ile yerinden hafifçe oynatabilirsiniz. Kalýptaki buzlarý çýkartmak için kalýbý kýsa bir süre akan suyun altýna tutunuz. Ýçeceklerin Hýzlý Soðutulmasý Hýzlý soðutma için derin dondurucuya yerleþtirilen içecek þiþelerinin en geç 1 saat sonra dýþarý alýnmasý lazýmdýr. Aksi halde þiþeler patlar! Çözülmüþ veya çözülmeye baþlamýþ besinleri tekrar dondurmayýnýz. Ancak piþirdikten veya kýzarttýktan sonra yeniden dondurabilirsiniz. 38

39 Soðutma Aküsünün Kullanýmý Soðutma aküsü, elektrik kesintilerinde, derin dondurucudaki ýsýnýn hýzla yükselmesini engeller. Bu aküyü en üst çekmeceye doðrudan yiyeceklerin üzerine veya yer kazanmak için derin dondurucunun tablasýna koyunuz. Yaklaþýk 24 saatlik þarj süresinden sonra, akü maksimum soðutma randýmanýna ulaþýr. Mümkün olduðu kadar uzun bir saklama süresi saðlamak için elektrik kesintilerinde soðutma aküsünü en üst çekmecedeki besinlerin hemen üzerine koyunuz. Cihaza yeni besin koymak isterseniz, dondurduðunuz yiyeceklerin çözülmemeleri için soðutma aküsünü henüz yerleþtirilen besinlerle daha önce donmuþ olan besinlerin arasýna koyabilirsiniz. Bunun dýþýnda soðutma aküsünü yiyecek ya da içeceklerin bir soðutucu çanta içinde soðutulmasý için de kullanabilirsiniz. Derin Dondurma ve Saklama 39

40 Otomatik Eritme Soðutucu Soðutucunun motoru çalýþýrken, cihazýn arka duvarýnda hafif buz ve donmuþ su damlalarý görülebilir. Bunlarý temizlemenize gerek yoktur, soðutucu bu buz damlalarýný otomatik olarak eritecektir. Eriyen damlalarýn oluþturduðu sular, bir kanal ve borudan akarak buharlaþtýrma sistemine ulaþacaklardýr. Eriyen buz damlalarýnýn rahat akabilmesi için boruyu ve çýkýþ kanalýný temiz tutunuz. Derin Dondurucu Cihaz NoFrost -Sistemlidir ve buzu otomatik olarak eritir. Düþen sývý buharlaþtýrýcýya çarpar ve belli zaman aralýklarýnda eritilir ve buharlaþtýrýlýr. Otomatik eritme sayesinde derin dondurucu her zaman buzsuzdur. Bu özel sistem sayesinde besinler erimezler! 40

41 Temizlik ve Bakým Cihazýn elektroniði veya aydýnlatmasý içine su kaçmamasýna dikkat ediniz. Eriyen buzlarýn aktýðý oluk ve çýkýþ deliðine temizlik sularý kaçmamalýdýr. Buharlý temizlik aleti kullanmayýnýz. Buhar cihazýn elektrik ileten parçalarýna girerek kýsa devre yapmasýna yol açabilir. Dolabýn içindeki tip etiketi çýkarýlmamalýdýr. Bir arýza olduðunda gerekli olacaktýr! Çelik-cihaz kapaklarý üzerinde kir tutmayan özel bir madde ile kaplanmýþtýr. Üzerinde dalgalar meydana geleceði için bu yüzeyi çelik bakým maddesi ile silmeyiniz! Çelik yüzeylerin temizliði ve bakýmý için Miele çelik bakým maddesi kullanýnýz (yetkili servislerden alýnabilir). Bu bakým maddesinde malzemeyi koruyan vardýr, diðerlerinde olduðu gibi cila maddeleri bulunmaz. Böylelikle kirler kolayca temizlenir ve üzerinde su ve kir barýndýrmayan koruyucu bir film tabakasý býrakýr. Dolabýn yüzeyine zarar vermemesi için þu maddeleri kullanmayýnýz: soda-, amonyak-, asit veya klorid içeren temizlik maddeleri, kireç çözücü deterjanlar, aþýndýrma özelliði olan toz ve krem deterjanlar, çözücü maddeler içeren temizlik ürünleri, çelik-temizleme maddesi, bulaþýk makinesi deterjaný, fýrýn spreyleri, cam temizleme deterjaný, aþýndýrýcý sert sünger ve fýrçalar, kir sökücü maddeler, keskin metal kazýyýcýlar! Temizlikten Önce Cihazý kapatýnýz. Fiþi prizden çekiniz ve evdeki sigortayý kapatýnýz. Dolaptaki yiyecekleri dýþarý çýkartýnýz ve serin bir yerde saklayýnýz. Dýþarý çýkarýlabilen tüm parçalarý temizlemek için dýþarý alýnýz. 41

42 Temizlik ve Bakým Kapak içindeki þiþe ve servis rafýný çelik askýlarýndan çýkartýnýz. Tereyaðý ve peynir rafýnýn (kapak içinde üstte) çelik panelini kapaktan çýkartmak için: Tereyaðý ve peynir rafýný tam olarak dýþarý alýnýz. Tereyaðý ve peynir rafýnýn kapaðýný açýnýz. Çelik panel plastik kapak üzerindedir ve yerinden çýkarmak için kuvvetle tutmak gerekir. Dolabýn Ýçi, Aksesuarý Soðutucuyu ayda en az bir kere temizleyiniz. Temizlik için ýlýk su ve elde yýkama bulaþýk deterjaný kullanýnýz. Aþaðýdaki parçalar bulaþýk makinesinde yýkanabilir: tereyaðý bölmesi, yumurta rafý, buz küpü kabý (modele göre bulunur) iç kapaktaki þiþe rafý ve servis rafý (çelik askýsýz) tereyaðý ve peynir rafý (çelik askýsýz) Ýç kapaktaki çelik aský çerçeveleri ve çelik panel bulaþýk makinesinde yýkanamaz! Kapaðýn bir tarafýndan çelik paneli kapak kenarýndan ayýrýnýz (1.). Beyaz plastik düðmelere basýnýz (2.). Çelik paneli temizledikten sonra ayný iþlemi tersinden uygulayarak yerine takýnýz. Bulaþýk makinesinde seçilen yýkama programýnýn ýsý derecesi en fazla 55 C olabilir! Dolabýn plastik parçalarý bulaþýk makinesinde yýkanýrken domates, havuç gibi doðal besin maddeleri tarafýndan boyanabilirler. Bu renk deðiþtirme parçalara zarar vermez. Ýç bölmedeki raf yuvalarýný ve çekmeceleri elde temizleyiniz, bunlar bulaþýk makinesinde yýkanamaz! Týkanmamasý için su oluðu ve çýkýþ deliðini bir çubuk veya benzeri bir aletle daha sýk temizleyiniz. 42

43 Temizlik ve Bakým Temizlikten sonra iç bölümleri ve aksesuarý duru su ile siliniz ve arkasýndan kurulayýnýz. Soðutucunun kapaðýný kýsa bir süre açýk býrakýnýz. Kirler Miele çelik bakým maddesi ile silinebilir, ayný zamanda çelik yüzeyler koruyucu bir tabaka ile kaplanmýþtýr olacaktýr. Çelik panel ve çelik askýlarý her temizlikten sonra mutlaka Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Böylece çelik yüzeyler korunmuþ ve tekrar hýzla kirlenmesi önlenmiþ olacaktýr! Cihazýn Kapaðý, Yan Yüzeyler Cihaz kapaðýndaki ve yan yüzeylerdeki kirleri hemen siliniz. Bu kirler yüzeylerde uzun süre kaldýðýnda silinmesi zorlaþýr ve rnek deðiþtirmelere sebep olabilir. Bütün yüzeyler çizilmelere karþý hassastýr. Temizlik için dolap yüzeyine uygun olmayan deterjanlar kullanýldýðý takdirde renklenmeler meydana gelebilir. Ayrýca çelik cihazlarýn: Kapaklarý Cihaz kapaðý çok deðerli bir kaplama ile kaplanmýþtýr. Bu kaplama kirlere karþý koruduðu kadar temizlik iþini de kolaylaþtýrýr. Cihaz kapaklarýný þu ürünlerle silmeyiniz - Çelik temizleme maddesi : Kaplama zarar görür! Miele çelik bakým maddesi: Gözle görülür izler býrakýr! Yan Yüzeyler Buradaki kirleri Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Yan yüzeyleri her temizlikten sonra bakým için Miele çelik bakým maddesi ile siliniz. Böylece bu ürünü her kullandýðýnýzda yüzey üzerinde su ve kir barýndýrmayan koruyucu bir film tabakasý oluþur. Çelik yüzey korunur ve hemen kirlenmesi önlenmiþ olur! Yüzeyleri temiz bir süngerli bez, elde bulaþýk yýkama deterjaný ve sýcak suyla temizleyiniz. Temizlik için mikrofazerli ýslak ve temiz bir bez de kullanabilirsiniz. Temizlikten sonra duru su ile siliniz ve arkasýndan yumuþak bir bezle kurulayýnýz. 43

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KTN 14840 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 14820 SD K 14820 SD ed/cs tr-tr Dolabý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu- Kombinasyonu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli, Buz Üretme ve NoFrost-Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 1801 Vi, KF 1811 Vi KF 1901 Vi, KF 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu F 5122 Ui tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzuve Montaj Talimatý Buz Hazýrlama Ünitesi ve NoFrost-Sistemli Derin Dondurucu F 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Buzdolabý K 5122 Ui tr-tr Buzdolabýný kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buzdolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Þarap Dolabý KWT 4154 UG-1 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230

Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 Montaj Talimatý Cam Seramik -Ocaklar KM 6220 / 6223 / 6224 / 6226 KM 6227 / 6229 / 6230 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 507

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZKF661LX Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ZANUSSI ZKF661LX için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ZANUSSI ZKF661LX tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýki kapýlý soðutucu/dondurucu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Ýçindekiler Özel talimatlar 1 Cihazýn tanýtýmý 2 Kullaným bilgileri 3 Soðutucu bölümde yiyeceklerin saklanmasý 5 Bakým 6 Özel talimatlar ve öneriler

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Ankastre-Tabak Isýtýcý EGW 3060-10 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Isý Ayarlý Þarap Dolabý Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (Dynacool) Buzdolabý ve Derin Dondurucu Kombinasyonu KF 9712 id KF 9713 id tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý MikrodalgaKompakt Fýrýn H 5030 BM, H 5040 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan trtr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý

HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX. Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý HES60 IX HES90 IX HL60.2 IX HL90.2 IX Davlumbaz Montaj ve Kullaným Talimatlarý Montaj Uyarý! Aský noktalarýnýn (5 Dikdörtgen ufak delikler) veya zorunlu baðlama noktalarýnýn (8 yuvarlak matkap delikler)

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Yemeklerin Sýcak Tutulmasý Ýçin Ankastre-Çekmece ESW 5088-14 ESW 50x0-14 ESW 50x0-29 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5030 DG 5040 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920

Kullaným Kýlavuzu. Elektrikli El Süpürgesi. tr-tr HS07. M.-Nr. 09 955 920 Kullaným Kýlavuzu Elektrikli El Süpürgesi HS07 tr-tr M.-Nr. 09 955 920 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5590 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 396-5 DA 399-5 DA 399-5 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5330 W tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi ve hem de cihazýnýzý meydana

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 428-4 DA 428-4 EXT DA 429-4 DA 429-4 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalga-Kompakt Fýrýn H 5080 BM, H 5088 BM Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinize

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 3450 DG 3460 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Buharlý Fýrýn DG 5051 DG 5061 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu

Oda Termostatý RAA 20 / AC. Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Oda Termostatý RAA 20 / AC Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Alarko Carrier Eðitim ve Dokümantasyon Merkezi Haziran 2008 Oda Termotatý RAA 20 / AC Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER GARANTÝ ve SERVÝS GÝRÝÞ Kullaným

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn

Cihazýnýzýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn Uyumluluk Bilgileri TS EN ISO15502 standartlarýna göre Tropikal sýnýf 16 C ile 43 C arasýndaki ortam sýcaklýklarý için tanýmlanmýþtýr. Ürün EN15502,IEC60335-1 / IEC60335-2-24, 2004/10B/EC standartlarýna

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568

Kullanım kılavuzunuz MIELE G 2872 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3710568 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya MIELE G 2872 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki MIELE G 2872 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ýnduksiyonlu Cam Seramik Ocaklar CS 1212 CS 1221 CS 1234 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

TR Kullanma talimatlarý Kombine buzdolabý - dondurucu 8 FCB 4802 PS XS 7080 165-00 Atma Notlarý Ambalaj, geri dönüþümlü malzemeden imal edilmiþtir. - Oluklu mukavva/mukavva - EPS kalýplý parçalar - Polietilen

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Basýnçlý-Buharlý Fýrýn DG 4064 / DG 4164 DG4064L/DG4164 L Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýný meydana gelebilecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Elektrikli- Fritöz CS 1411 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930

Kullaným Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS11. M.-Nr. 09 955 930 Kullaným Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS11 tr-tr M.-Nr. 09 955 930 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr

Buharlý Ütü Sistemi. Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847. tr-tr Buharlý Ütü Sistemi Kullanma Kýlavuzu B 2312 B 2826 B 2847 tr-tr Sistemi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý BioFresh NoFrost buzdolabý-dondurucular için FCS 2902 FS XS 7082 162-00 Tazeleyici Cihaza kýsa bir bakýþ A1 A2 Tazeleyici Açýk/kapalý 5-18 Açýk/kapalý SuperFrost Alarm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5140 B, H 540 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Fýrýn Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Derin Dondurucu Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Cam Seramik-Ocaklar KM 5801 / 5803 / 5804 / 5805 / 5807 KM 5813 / 5814 / 5815 / 5816 / 5817 KM 5818 / 5821 / 5822 / 5823 / 5824 KM 5825 / 5826 Ocaðý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullaným kýlavuzu KOMBI SOGUTUCU/DONDURUCU GB F E English, 1 Français, 11 Espanol, 21 Türkçe, 31 4D X T/HA Içindekiler Montaj, 32 Yerlestirme ve baglama Cihazýn tanýmý, 33-34 Kontrol paneli Genel görünüm

Detaylı

TR Kullanma Talimatlarý dikey buzdolaplarý için FRS 40 AS XS 08 64-00 Ventilator 9 C SuperCool max. 0 Cihaza kýsa bir bakýþ Çalýþtýrma ve kontrol elemanlarý A Hava akýþý 4 9 C SuperCool max. 0 þek. A Açma/kapama

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 569

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 B, H 5461 B Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5361 BP, H 5461 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 5681 BP, H 5688 BP Fýrýný kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihaza bir zarar gelmesini önlemiþ

Detaylı

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe

Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU. Ýçindekiler E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe E4DG AA X MTZ (TK) Türkçe Kullaným talimatlarý KOMBÝNE SOÐUTUCU/DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis, 2 Cihazýn tanýmý, 3 Cihazýn tanýmý, 4 Montaj,5 Çalýþtýrma ve kullanma,6 Bakým ve temizlik,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cam Seramik Ocaklar KM 5670 KM 5672 / KM 5677 KM 5673 Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz Böylece kendinizi ve cihazý gelecek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Mikrodalgalý Fýrýn Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8150-2 M 8160-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Otomatik Kahve Makinesi CVA 5060 CVA 5068 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý

Detaylı

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel

Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box. Operating instructions Mini Refrigerator. Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Gebrauchsanweisung Kühlschrank - Box Operating instructions Mini Refrigerator Gebruiksaanwijzing Koelkast - Boxmodel Mode d'emploi Mini - Réfrigérateur Istruzione d'uso Frigorifero - Box Instrucciones

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr

Kullanma Kýlavuzu. Mikrodalga Cihazý M 8261-2. tr-tr Kullanma Kýlavuzu Mikrodalga Cihazý M 8261-2 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Fýrýn H 4302 B, H 4402 B, H 432 B, H 442 B tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu ve Montaj Talimatýný okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C

Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Kullanma Kýlavuzu Kondanse Kurutma Makinesi T 8842 C Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza gelebilecek zararlarý önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı