T.B.M.M. (S. Sayısı: 510)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.B.M.M. (S. Sayısı: 510)"

Transkript

1 Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 510) 20 nci Yasama Döneminde Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı Tarafından Verilen Telsim ve Türkcell Firmalarıyla imzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Önerge ve (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA PTT Genel Müdürlüğü 1980'li yıllarda telefonlaşma sahasında büyük atılımlar yaparak, kısa zamanda hem telefon abonesi sayısında, hem de teknolojik alanda büyük gelişmeler göstermiştir. 1990'lı yıllarda, mobil telefon sahasında önce araç telefonlarını, sonra da 532 ve 542 kodlu GSM cep telefonlarını devreye sokarak, bu konuda önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün takriben 1,5 milyonu cep telefonu olmak üzere 17,5 milyon aboneye ulaşılmıştır.' 1993 yılında PTT ile Telsim ve Türkcell firmaları arasında Gelir Paylaşımı Sözleşmesi, 1988 yılında da aynı firmalarla GSM (Global System Mobile) lisans sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme mobil sistem kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesini kapsamaktadır. Ülkemiz için önemli bir gelir kaynağı oluşturan cep telefonlarının özelleştirilmesi esnasında, hem tespit edilen değer açısından, hem Gelir Paylaşımı Sözleşme hükümlerine uyulmaması açısından, hem de bir firmaya çıkar sağlaması açısından devlet gelir kaybına uğratılmış ve idare aleyhine hukukî sonuçlar doğuracak bir anlaşmaya imza atılarak görev kötüye kullanılmıştır. Anayasanın 167 nci maddesi "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı tedbirler alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" demektedir. Halbuki bu özelleştirme tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu da Anayasayı ihlal anlamına gelmektedir sayılı Özelleştirme Kanununun (d) fıkrası tekelci yapının önlenmesini, (ı) fıkrası özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içerisinde yapılmasını öngörmektedir. Halbuki bu sözleşmede tekelci bir yapının oluşmasına fırsat verilmiştir.

2 - 2 - PTT ile Telsim ve Türkcell firmaları arasında 1993 yılında imzalanan sözleşmede gelirin % 85'i idareye, % 15'i firmalara bırakıldığı halde, GSM lisans sözleşmesinde ise gelirin % 15'i idareye, % 85'i firmalara bırakılmıştır. Bu da idare için büyük bir gelir kaybı demektir. Sözleşmenin 2 nci maddesiyle mevcut şebeke, bu şebekelerdeki abonelerin hakları ve Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki vecibeler yok sayılmıştır. Bu madde idarenin aleyhine hukukî sakıncaları beraberinde getirmektedir. Gelir Paylaşımı Sözleşmesine göre firmalar sadece telefon haberleşme haklarına sahiptiler. Lisans devri ile Data, Çağrı, Teleteks ve Videoteks gibi servislerin işletme hakları da bu firmalara devredilmiştir. Halbuki bu servisler ayrı ayrı özelleştirilerek daha fazla gelir elde edilebilirdi. İlk anlaşmada 2 frekans bandı tahsis edilmişken, bu sözleşmede bedelsiz olarak yeni band tahsisleri yapılmıştır. GSM abone sayısı 'e ulaştığında bu iki firmanın dışında yeni firmalarında lisans hakkı doğmasına rağmen, sözleşme iki firmayla imzalanmıştır. Bu da rekabeti ortadan kaldırmakta, tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Ayrıca idare asgarî 2 milyar dolarlık bir kayba uğratılmıştır. Diğer ülkelerde lisans ücretinin tespitinde, nüfus başına dolar arasında bir bedel alınmıştır. Örneğin Brezilya'da kişi başına 40 dolarlık bir fiyatla ihaleye çıkılmış ve 7 milyar dolarlık bir gelir elde edilmiştir. Ülkemizde de bu yol takip edilmiş olsaydı 1,5 milyar dolar daha fazla bir gelir elde edilecekti. GSM'lerin aylık geliri 40 trilyon civarındaydı. Eski sözleşmeye göre 1-2 yıl içinde 1 milyar dolar gelir zaten elde edilecekti. Lisans sözleşmesinde "Değişen Şartlara Uyarlanması" maddesi, firmalara kâr garantisi veren ve Ulaştırma Bakanlığını tazminat ödemek zorunda bırakan bir maddedir. Sözleşmenin "ücret tarifesi" maddesinde ülke gerçekleri göz önünde bulundurulmadan hazırlanmıştır. Bu da vatandaşı sıkıntıya sokacaktır. Burada da firmalar lehine bir karar verilmiştir. Yeni sözleşmeyle firmalara, kodlara ilaveten, 8 adet ücretsiz kod imkânı verilmiştir. Her kodun milyonlarla ifade edilen abone potansiyeli olması ve bir çok yeni hizmette kullanılabileceği dikkate alındığında, bu kodların ücretsiz olarak verilmesi, milyarlarca dolar gelir kaybı demektir. Sözleşme sona erdiğinde bazı istasyonlar ve abone santrali gibi önemli teçhizat ve teçhizata ait yazılımın belirsiz bir bedelle Bakanlığa satılacağı belirtilmektedir. Bu durum Ulaştırma Bakanlığını bu iki firmaya bağımlı hale getirmektedir, bedelsiz olması gereken sistemi, bakanlığın çok yüksek bir bedelle geri almak zorunda kalması, idareyi zarara uğratmaktadır. Sözleşmede "Kapsama Alanı" başlığı altında nüfusun % 50'si için 3 yıl, % 90'ı için 5 yıllık bir süre tanınmış, ayrıca nüfusu 10 binin altındaki yerler içinse kapsama alanı dışında tutularak firmalara avantaj sağlanmış ve bu yerlerde yaşayan insanlar bu hizmetten mahrum bırakılmıştır. Sözleşme detayları içermemektedir. Yani firmalara istasyonların yerini, gücünü, hücre genişliğini ihtiyaca göre değilde, kendine göre en kârlı bir şekilde yapma imkânı sağlanmıştır. Microcell şebeke kurma yerine, daha az yatırım yaparak Genişcell uygulamasına devam edecektir. Firmalardan Telsim'in 1997 Eylül ayında, 400 milyon dolar daha fazla ödeme talebini dikkate almayarak, satışın iki firmaya sadece 1 milyar dolara yapılması, devletin 400 milyon dolar (bugünkü değerle 100 trilyon TL) gelir kaybına sebep olunmuştur.

3 - 3 - Bu nedenlerden dolayı Başbakan Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir hakkında TCK'nun 240 inci maddesindeki görevi kötüye kullanma sonucunu oluşturan eylemlerinden dolayı, Anayasanın 100 üncü ve TBMM İçtüzüğünün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Soruşturması açılmasını arz ve teklif ederiz. Veysel Candan Konya Ramazan Yenidede Denizli Abdullah Arslan Tokat Mehmet Emin Aydınbaş İçel Zeki Ünal Karaman Musa Demirci Sivas Nedim ilci Muş Celal Esin Ağrı Mustafa Hasan Öz Ordu Alaattin Sever Aydın Batman Hüseyin Arı Konya Teoman Rıza Güneri Konya İsmail Yılmaz İzmir Mehmet Aykaç Çorum Naci Terzi Erzincan Mustafa Yünlüoğlu Bolu Musa Okçu Batman Kazım Arslan Yozgat Şinasi Yavuz Erzurum Metin Perli Kütahya İsmail İlhan Sungur Trabzon Ahmet Karavar Şanlıurfa Yaşar Canbay Malatya Saffet Benli İçel Mustafa Ünaldı Konya Hayrettin Dilekcan Karabük Ekrem Erdem İstanbul Zülfükar İzol Şanlıurfa Şaban Şevli Van Feti Görür Bolu İlyas Arslan Yozgat Süleyman Metin Kalkan Hatay Bekir Sobacı Tokat Memduh Büyükkılıç Kayseri Hasan Hüseyin Öz Konya Abdullah Gencer Konya Mehmet Bedri İncetahtacı Gaziantep İbrahim Ertan Yülek Adana Yakup Hatipoğlu Diyarbakır Necati Çelik Kocaeli İsmail Özgün Balıkesir Zülfükar Gazi Çorum Ömer Özyılmaz Erzurum Sıtkı Cengil Adana Remzi Çetin Konya Muhammet Polat Aydın Kemal Albayrak Kırıkkale Nurettin Aktaş Gaziantep Kahraman Emmioğlu Gaziantep Ahmet Nurettin Aydın Siirt Lütfi Yalman Konya Mehmet Sılay Hatay Osman Hazer Afyon Abdullah Gül Kayseri Ahmet Çelik Adıyaman Mikail Korkmaz Kırıkkale Ömer Naimi Barım Elazığ Mehmet Altan Karapaşaoğlu Bursa Murtaza Özkanlı Aksaray Osman Pepe Kocaeli Ahmet Dökülmez Kahramanmaraş Ahmet Derin Kütahya

4 - 4 - (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Raporu Türkiye Büyük Millet Meclisi (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonu Esas No.: A.01.1.GEÇ.9/42-63 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Telsim ve Türkcell Firmaları ile İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan Ahmet Mesut Yılmaz ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet Menzir Hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Kurulan (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonunun yaptığı soruşturma sonucunda düzenlediği raporu ve ekleri ilişikte sunulmuştur. Gereğini arz ederim. Saygılarımla. EKLER: Ek 1. Soruşturma Komisyonu Raporu Ek 2. Tekmil İşlem Dosyası Mehmet Nacar Komisyon Başkanı Kilis

5 - 5 - İÇİNDEKİLER 1. KOMİSYONUN KURULUŞU 2. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 3. ÖNERGEDEKİ İDDİALAR 4. OLAYLARIN TARİHSEL GELİŞİMİ 5. PTT VE TÜRK TELEKOM'UN HUKUKÎ YAPISI 6. TANIK İFADELERİ 6.1. Veysel Candan 6.2. Hayrettin Soytaş 6,3. Halil Can Yeşilada 6.4. Ayhan Sarısu 6.5. Veli Bettemir 6.6. Cengiz Bulut 6.7. Prof. Dr. Atilla Sezgin 6.8. Güneş Taner 6.9. Mehmet Şahin Onaner Ersin Refik Pamuksüzer Enver Ibek Murat Emin Akata 7. ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ'IN SAVUNMASI 8. ULAŞTIRMA ESKÎ BAKANI NECDET MENZÎR'IN SAVUNMASI 9. DEĞERLENDİRME 10. GENEL DEĞERLENDİRME 11. SONUÇ VE KARAR Sayfa

6 KOMİSYONUN KURULUŞU: 20 nci dönemde; Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşı, Telsim ve Türkcell Firmaları İle İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR Haklarında Anayasanın.100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına ilişkin bir önerge vermişlerdir. Söz konusu önerge; T.B.M.M. Genel Kurulunun tarihli 16 nci Birleşiminde okunmuş, tarihli 25 inci Birleşimde görüşülerek 614 Karar No ile Telsim ve Türkcell Firmaları İle İmzalanan Sözleşmelere ve 4046 Numaralı Özelleştirme Kanunu Hükümlerine Aykırı Davranmak Suretiyle Devleti Gelir Kaybına Uğratarak Görevlerini Kötüye Kullandıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 240 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve Ulaştırma Eski Bakanı Necdet MENZİR Haklarında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca Bir Meclis Soruşturması açılmasına; soruşturmayı yapacak olan 15 kişilik komisyonun 2 aylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip üye seçimi tarihinden başlamasına, karar verilmiştir. Telsim ve Türkcell Firmalarıyla imzalanan sözleşmelere ve 4046 numaralı Özelleştirme Kanunu hükümlerine aykırı davrandıkları iddiasıyla Eski Başbakan A.Mesut Yılmaz ve Ulaştırma eski Bakanı Necdet Menzir haklarında kurulan (9/42) esas numaralı Meclis Soruşturma Komisyonu Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimini yapamadığı için çalışmalarına başlayamamış ve seçimler nedeniyle yasama dönemi sona ermiştir. İçtüzüğün 77 nci maddesinin 2 nci fıkrası " Yasama Dönemi başında, önceki dönemde verilmiş soru, Meclis Araştırması, Genel görüşme ve Gensoru Önergeleri hükümsüz sayılır." Hükmüne havi olup, Soruşturma önergeleri kapsam dışında tutulmuştur. Bu nedenle, geçen 20 jıci Yasama Döneminde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verilen ancak, çeşitli nedenlerle aynı dönemin içinde sonuçlandırılmayan soruşturma önergeleri, aynen 21 inci döneme intikal etmiştir. T.B.M.M. Başkanlığı bu önergeler hakkında yapılması gereken işlemin belirlenmesi amacıyla Danışma Kurulu'nu 8 Ekim 1999 tarihinden itibaren istişari mahiyette görüş bildirmek üzere birkaç defa toplantıya çağırmış, bu toplantılarda ortaya çıkan görüşler ve yaptığı incelemeler doğrultusunda oluşan "Geçen yasama döneminde kurulmuş olan Meclis Soruşturması Komisyonlarınca rapora bağlanmış olan önergeler ile rapora bağlanmamış olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

7 - 7 - Meclis Soruşturması önergelerinde belirtilen ilgililer hakkında.anayasanın 100 üncü maddesine göre geçen yasama döneminde ilgileri nedeniyle birleştirilen (9/40-41) Esas Numaralı Meclis Soruşturma önergeleri için bir, diğer önergelerin her biri içinde bir olmak üzere görüşme yapılmaksızın 15 Meclis Soruşturması Komisyonu kurulması ve Kömisyohlann ilk~iki~âylık çalışma süresinin Başkan, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlaması" önerisi üzerine İçtüzüğün 72 nci maddesi uyarınca görüşme açılarak söz konusu Meclis Soruşturması önergeleri ile ilgili olarak izlenecek yöntemin saptanması hususunu Yüce Genel Kurul'un bilgilerine ve takdirlerine sunmuş, öneri T.B.M.M. Genel Kurulu'nun tarihli 23 üncü Birleşiminde okunarak 656 sayılı Kararla kabul edilmiştir. Komisyon tarihinde saat: 14.00'de en yaşlı üye Antalya Milletvekili Osman MÜDERRİSOĞLU başkanlığında toplanmış, toplantıya 12 üye katılmış ve Başkanlık Divanı seçimi yapılmıştır. Yapılan gizli oylama ile Başkanlığa Kilis Milletvekili Mehmet NACAR, Başkanvekilliğine Yalova Milletvekili Hasan SUNA, Sözcülüğe Eskişehir Milletvekili İ.Yaşar DEDELEK ve Katipliğe Kocaeli Milletvekili Cumali DURMUŞ seçilmişlerdir. Ankara Milletvekili Birkan Erdal ile Hatay Milletvekili Metin Kalkan Komisyonumuz üyeliklerinden çekilmişler ve yerlerine Bursa Milletvekili Kenan Sönmez ve Erzurum Milletvekili Fahrettin Kukaracı seçilmişlerdir. Soruşturma Komisyonumuz Anayasanın 100 üncü, T.B.M.M. İçtüzüğünün 107 ila 113 üncü maddeleri ve genel hükümler çerçevesinde görev yapmıştır tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, Anayasanın 100 üncü maddesine göre iki aylık sürede çalışmalarını tamamlayamadığı için tarihinde T.B.M.M. Başkanlığına müracaat ederek tarihinden itibaren iki aylık ek süre istemiştir. Bu talebimiz Genel Kurulun tarihli 81 inci Birleşiminde tarihinden itibaren iki aylık ek süre verilmiştir. 2.- KOMİSYON ÇALIŞMALARI: 18 Şubat 2000 tarihinde çalışmalarına başlayan Komisyonumuzun ilk toplantısında çalışma günleri ile bilgi ve belge toplamak üzere neler yapılması gerektiği tartışılmış, komisyona konu ile ilgili teknik bilgi vermek üzere ilgili kurumlardan uzman istenmesine karar verilmiştir. Komisyonumuz çalışmalarına başladığı 18 Şubat 2000 tarihinden itibaren 16 toplantı yapmış ve bu toplantılarda aldığı kararlar doğrultusunda 63 adet yazışma yapmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

8 - 8 - Komisyonumuz Fazilet Partisi Konya Milletvekili Veysel CANDAN'ı önergedeki ilk imza sahibi olması nedeniyle iddia sahibi olarak dinlemiştir yılında Özelleştirme İdaresi Eski Başkan Yardımcılığı yapmış olan Can YEŞİLADA, Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Hayrettin SOYTAŞ, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı Ayhan SARISU, PTT ve Posta İşletmesi Eski Genel Müdürü Veli BETTEMİR, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Eski Genel Müdürü Cengiz BULUT, Türk Telekomünikasyon AŞ. Eski Genel Müdürü Atilla SEZGİN, İstanbul Milletvekili Güneş TANER, Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Şahin ONANER ile Türkcell ve Telsim'in yetkililerinin bilgisine müracaat edilmiş, hakkında soruşturma önergesi verilen eski Başbakan Ahmet Mesut YILMAZ ve eski Ulaştırma Bakanı Necdet MENZİR'den haklarındaki iddialar karşısında savunmalarını yapmaları istenmiştir. A.- Yazışmalar: Komisyonumuz çalışma süresi boyunca toplam 63 adet yazışma yapmıştır. Bunlardan soruşturma ile ilgili belge ve bilgiler getirilmesi amacıyla 22 adet yazışma yapmış bu bilgi ve belgeler aşağıya çıkarılmıştır. 1) tarih ve 5 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından GSM Firmaları (Türkcell ve Telsim) ile imzalanan sözleşme ve diğer bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 7.1/505 sayılı yazıları ekinde Türkcell ve Telsim firmalarıyla imzalanmış olan Danıştay'ca onaylanmış İmtiyaz Sözleşmelerinden birer suret gönderilmiştir. 2) tarih ve 6 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden yazı ekinde gönderilen önergeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Türk Telekom Genel Müdürlüğünün tarih ve 336 sayılı yazısı ekinde Türkcell ve Telsim Firmalarına ait Gelir Paylaşımı Sözleşmesi sureti gönderilmiştir. 3) tarih ve 7 sayılı yazımız ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, yazı ekinde gönderilen önergeye ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının tarih ve 1749 sayılı yazıları ekinde GSM 900 Değer Tespit Komisyonu Tutanak ve Rapor sureti gönderilmiştir. 4) tarih ve 8 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından, Bakanlığınız Hesap Uzmanları Kurulundan konuya ilişkin (GSM firmaları) inceleme yapılıp yapılmadığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

9 - 9 - yapıldıysa söz konusu incelemeye ilişkin tüm bilgi ve belgeler ile konuya ilişkin başka bir incelemenin olup olmadığı ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Maliye Bakanlığının (Hesap Uzmanları Kurulu) tarih ve 220/18 sayılı yazıları ekinde 1 adet Lisans Devir Sözleşmesi sureti, 1 adet Gelir Paylaşımı Sözleşmesi sureti, 2 adet Ödeme Svvifti örneği, 2'şer adet Bilanço ve Gelir Tablosu örneği gönderilmiş olup, Hesap Uzmanları tarafından yürütülen ve kapsamı belirtilen incelemeler tamamlanmış, konuya ilişkin raporlar düzenlenme aşamasında olduğu bildirilmiştir. 5) tarih ve 9 sayılı yazımız ile Danıştay Başkanlığından, yazımız ekinde gönderilen önergeye ilişkin inceleme dosyasının ve buna ilişkin tüm bilgi ve belgelerin gönderilmesi istenilmiştir. - Danıştay Genel Sekreterliğinin sayılı yazıları ekinde Danıştay Birinci Daire Başkanlığından temin edilen E: 1997/132, K: 1998/12 ve E: 1997/133, K:1998/13 sayılı dosyalar (Lisans Sözleşmeleri) sureti gönderilmiştir. 6) tarih ve 11 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünden, yazımız ekinde bir sureti gönderilen önerge konusu işlemin geçirdiği aşamaların ilk gününden bugüne kadar ki kronolojik sırasının detaylı bilgi notu şeklinde hazırlanarak gönderilmesi istenilmiştir. - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 7.1/545 sayılı yazıları ekinde, soru önergesi konusu işlemler hakkında kronolojik sıralama listesi gönderilmiştir. 7) tarih ve 17 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından ilgi yazılarında düzenleme aşamasında' olduğu belirtilen raporların düzenlenip düzenlenmediğinin, düzenlenmiş ise birer suretinin tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. - Maliye Bakanlığının tarih ve 348 sayılı yazılarında, sözü edilen raporların incelemesi tamamlandığı ancak rapor yazımı devam ettiği belirtilerek raporların düzenlenmesini müteakiben birer örneklerinin gönderileceği bildirilmiştir. 8) tarih ve 19 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünden, İmtiyaz Sözleşmelerinin imzalanması aşamasında Danıştay tarafından istenen Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki elde edilen gelir ile imtiyaz sözleşmesinin imzalanması durumunda elde edilecek gelirlerin karşılaştırılmasına ilişkin raporların tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün tarih ve 7.1/663 sayılı yazıları ekinde, İmtiyaz Sözleşmelerinin imzalanması aşamasında Danıştay tarafından istenen Gelir Paylaşımı Sözleşmesindeki elde edilen gelir ile İmtiyaz sözleşmesinin

10 -10- imzalanması durumunda elde edilecek gelirlerin karşılaştırılmasına ilişkin dosya gönderilmiştir. 9) tarih ve 20 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden, 1.- Şebekelerarası irtibat ve işbirliği sözleşmesi (ara sözleşme) 2.- Telsim'in Gelir Paylaşım Sözleşmesinin iptaline ilişkin belge, 3.- Telsim ile olan Sulh Sözleşmesi, 4.- Telsim ve Türkcell'in şebekenin işletmeye açıldığı tarihten itibaren tarihine kadar yıllık abone sayısının, tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Türk Telekomünikasyon Genel Müdürlüğünün tarih ve 3393 sayılı yazısı ekinde, Şebekelerarası İrtibat ve İşbirliği Sözleşmesi, Telsim'in Gelir Paylaşım Sözleşmesinin iptaline ilişkin Yönetim Kurulu Kararı ve Telsim'e yazılan bildirim yazısı, Şirketimizle Telsim A.Ş. arasında yapılan Sulh Sözleşmesi ve GSM Şebekelerinin kuruluşundan Lisans veriliş tarihi olan tarihine kadar olan abone sayılarını gösterir liste gönderilmiştir. 10) tarih ve 28 sayılı yazımız ile Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığından yazı ekinde gönderilen Soruşturma önergesi ile ilgili incelemelerin şu ana kadar soruşturması istenmiş olan tüm soruşturma dosyalarının gönderilmesi, eğer tamamlanmamış dosyalar varsa safahatları hakkında bilgi verilmesi istenilmiştir. - Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının tarih ve 090/565 sayılı yazısı ekinde; tarih, 24/99-8 sayılı inceleme raporu ve ekleri ile bu rapora istinaden Başbakanlık Makamından alman tarih, TEFTİŞ.M.223 sayılı Makam Oluru ve konuyla ilgili yazışmalar, tarih, 24/00-01 sayılı soruşturma raporu ve ekleri ile bu rapora istinaden Başbakanlık Makamından alınan tarih, TEFTİŞ.M:050 sayılı Makam Oluru ve konuyla ilgili yazışmalar. 3.- T.B.M.M. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu'nun tarih, 339 sayılı yazılarında yer alan konuya ilişkin olarak Başbakanlık Makamından alınan tarih, TEFTİŞ.M:197 sayılı Makam Oluru, bu olura istinaden görevlendirilen Başbakanlık Başmüfettişi R.Tarık LÜLEÇ ile Ulaştırma Bakanlığı Başmüfettişi Yusuf ÖZHAN tarafından Başkanlığımıza tevdi edilen tarih, 24/00-4 sayılı görüş yazısının bir örneği gönderilmiştir. 11) tarih ve 31 sayılı yazımız ile Türk Telekom Genel Müdürlüğünden; Gelir Paylaşım Sözleşmesinin taraflarından olan Telsim ve Türkcell Firmalarının sözleşme Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

11 -11- hükümlerinde belirtilmiş olan birinci, ikinci ve üçüncü faz olarak ifade edilen alanların sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde süresi içerisinde ve yeterlilikte tamamlanıp, tamamlanmadığı hususu ile kaplama alanlarının süresi içerisinde tamamlanmaması bahis konusu ise bu konuda İdarece ne gibi yaptırımların uygulandığı hususuna ait bilgi ve belgelerin tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğünün tarih ve 4092 sayılı yazılarında, Türkcell ve Telsim Firmalarının Sözleşmede öngörülen süre içerisinde Faz-1 İş Programını yerine getirmemesi üzerine Türkcell Firmasına SEK lik, Telsim Firmasına ise DM 'lik gecikme cezası tahakkuk ettirilmiş ve firmaların alacaklarından mahsuben tahsil edildiği bildirilmiştir. 12) tarih ve 32 sayılı yazımız ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığından, İdarenizde danışman olarak çalışmış olan Mac Kinsey ve Goldman Sachs şirketlerinin konuyla ilgili raporlarının birer örneğinin tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın tarih ve 2761 sayılı yazıları ekinde, danışmanlık hizmeti vermiş bulunan Mac Kinsey Firması ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. Değer Tespit Komisyonu'na danışmanlık hizmeti vermiş bulunan Goldman Sachs Konsorsiyumunun GSM-900 lisanslarına ilişkin yaptıkları çalışmaların birer örnekleri gönderilmiştir. 13) tarih ve 36 sayılı yazımız ile Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığından, Türk Telekom Genel Müdürlüğünün yıllarına ait YDK denetim raporları ile GSM şirketleri (Telsim ve Türkcell) ile ilgili inceleme raporu var ise tarihine kadar gönderilmesi istenilmiştir. - Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığının tarih ve B.02.1.YDK /608 sayılı yazıları ekinde, Türk Telekom A.Ş.'nin yıllarına ait denetim raporlarından birer adet gönderilmiş, Telsim ve Türkcell şirketleri ile ilgili olarak herhangi bir inceleme ve soruşturma raporu bulunmamaktadır. 14) tarih ve 40 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığından; 1.- Telsim ve Türkcell Firmaları ile ilgili Lisans Sözleşmesinin imzalanmasi ve bedelin yatırılması ile ilgili süre uzatımına ilişkin tüm yazışma evrakları ile bilgi ve belgelerin, 2.- O tarihte Telsim Firmasının yeni bir ortak alması hususunda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurusunun olup, olmadığı başvurusu var ise bu konudaki evrak ve belgelerin tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

12 Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazıları ekinde, Lisans Sözleşmeleri ile ilgili yazışmalar ve 1 aylık ek süre verilmesine ilişkin yazıların fotokopileri (Eki: 15) gönderilmiştir. 15) tarih ve 41 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından, 1.- Telsim ve Türkcell Firmaları ile ilgili Lisans Sözleşmesinin imzalanmasi ve bedelin yatırılması ile ilgili süre uzatımına ilişkin tüm yazışma evrakları ile bilgi ve belgelerin, 2.- O tarihte Telsim Firmasının yeni bir ortak alması hususunda Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne başvurusunun olup, olmadığı başvurusu var ise bu konudaki evrak ve belgelerin, tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün tarih ve 864 sayılı yazıları ekinde, Lisans Sözleşmeleri ile ilgili yazışmalar ve 1 aylık ek süre verilmesine ilişkin yazıların fotokopileri (Eki: 19) gönderilmiştir. 16) tarih ve 42 sayılı yazımız ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından, (9/42) Esas Numaralı Meclis Soruşturma Komisyonumuza Özelleştirme İdaresinden gelen Mac Kinsey ile Goldman Sachs Şirketlerinin raporlarının acilen tercüme edilerek tarafımıza gönderilmesi istenilmiştir. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından tercümesi istenen belgeler Komisyonumuza tarih ve 24 sayı ile gelmiştir. 17) tarih ve 17 sayılı yazımız ile Maliye Bakanlığından ilgi yazılarında düzenleme aşamasında olduğu belirtilen raporların düzenlenip düzenlenmediğinin, düzenlenmiş ise birer fotokopisinin tarihinden önce gönderilmesi istenilmiştir. - Maliye Bakanlığının tarih ve 407 sayılı yazıları ekinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. nezdinde yürütülen incelemeler (KDV konusunda) sonucu düzenlenen gün ve 926/340-2, 926/341-?. sayılı iki adet Vergi İnceleme Raporu gönderilmiştir. 18) tarih ve 51 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından, Gelir Paylaşım Sözleşmesi süresince Türk Telekom A.Ş (PTT), Türkcell A.Ş. ve Telsim A.Ş. gelir paylan ile Lisans Sözleşmesinin imzalanmasından günümüze kadar Türk Telekom A.Ş., Türkcell A.Ş. ve Telsim A.Ş. gelir payları ayrıca Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Emin AKATA'nın tarihli GSM Ara bağlantı sözleşmesi tarifeleri ve birim temel ücret ile ilgili olarak Türk Telekom'un içine düşebileceği güçlükler ve çözüm yolları adlı raporunun göndedir * ; : stenilmiştir.

13 Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün tarih ve 1090 sayılı yazıları ekinde, Ara Bağlantı Sözleşmesi Çağrı Sonlama Ücret Tarifeleri ile Emin AKATA'nın raporu gönderilmiştir. 19) Ö0 tarih ve 52 sayılı yazımız ile Hazine Müsteşarlığından; Lisans Sözleşmesinin imzalanmasından günümüze kadar GSM Şirketlerinin brüt gelirlerinden % 15 oranında Hazineye yaptıkları ödemelerin Türkcell ve Telsim Şirketleri için ayrı ayrı olmak üzere ödemeler tablosunun gönderilmesi istenilmiştir. - Hazine Müsteşarlığının tarih ve sayılı yazıları ekinde, Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Türkcell) ile Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (Telsim) tarafından bugüne kadar yapılan Hazine payı ödemelerine ilişkin tablo gönderilmiştir. 20) tarih ve 53 sayılı yazımız ile Rekabet Kurumu Başkanlığından, tarih ve 2439 sayılı Ulaştırma Bakanlığının hitaben yazılmış "Birim temel ücret ve azami ücret tanım ve uygulamalarının Türk Telekom ile GSM İşletmecileri arasındaki rekabetin sonuçlarına ilişkin" raporun gönderilmesi istenilmiştir. - Rekabet Kurumu Başkanlığının tarih ve 1150 sayılı yazıları ekinde, tarihli rapor gönderilmiştir. 21) tarih ve 57 sayılı yazımız ile Ulaştırma Bakanlığından; - Türk Telekom A.Ş.nin GSM Şirketlerinden 1998, 1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar tahsil etmiş olduğu toplam ücretlerinin dökümünün, - Türk Telekom'un GSM Şirketlerine 1998, 1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar ödemiş olduğu toplam ücretlerin dökümünün, - Lisans Sözleşmesinin 8. maddesindeki "İşletmecilerin tüm abone sayısı üzerinden elde edilecek brüt gelirin % 15'ini her ay Hazine'ye ödeyecektir" hükmüne bağlı olarak 1998, 1999 ve Mayıs 2000 tarihine kadar yıllar itibariyle tahsil edilen toplam ücretlerin dökümünün gönderilmesi istenilmiştir. - Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü'nün tarih ve 1162 sayılı yazıları ekinde, Türk Telekom Ara Bağlantı Sözleşmesine göre Türkcell ve Telsim A.Ş.ne ödenen ve tahsil edilen tutarlar ile Türkcell ve Telsim Firmalarınca tüm abone sayısı üzerinden Hazine'ye ödenen % 15'lik pay ödemelerine ilişkin tablolar gönderilmiştir. 22) tarih ve 62 sayılı yazımız ile Nisan 1998 tarihinden bugüne kadar aylar itibariyle Türkcell ve Telsim'e ait abone sayılarının bildirilmesi istenilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 510)

14 Ulaştırma Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğünün tarih ve 1190 sayılı yazıları ekinde Türkcell ve Telsim Firmalarının tarihinden Nisan 2000 tarihine kadar olan abone sayılarını gösterir cetvel gönderilmiştir. 3.- ÖNERGEDEKİ İDDİALAR: Konya Milletvekili Veysel Candan ve 61 Arkadaşının imzaladığı soruşturma önergesinde; (EK. 1) TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA PTT Genel Müdürlüğü 1980'li yıllarda telefonlaşma sahasında büyük atılımlar yaparak kısa zamanda hem telefon abonesi sayısında, hem de teknolojik alanda büyük gelişmeler göstermiştir. 1990'lı yıllarda, mobil telefon sahasında önce araç telefonlarını, sonrada 532 ve 542 kodlu GSM cep telefonlarını devreye sokarak, bu konuda önemli gelişmeler göstermiştir. Bugün takriben 1.5 milyonu cep telefonu olmak üzere 17.5 milyon aboneye ulaşılmıştır yılında PTT ile Telsim ve Türkcell Firmaları arasında Gelir Paylaşımı Sözleşmesi, 1988 yılında da aynı firmalarla GSM (Global System Mobile) lisans.sözleşmesi imzalanmıştır. Bu sözleşme mobil sistem kurulması, geliştirilmesi ve işletilmesini kapsamaktadır. Ülkemiz İçin önemli bir gelir kaynağı oluşturan cep telefonlarının özelleştirilmesi esnasında, hem tespit edilen değer açısından, hem Gelir Paylaşımı Sözleşme hükümlerine uyulmaması açısından, hem de bir firmaya çıkar sağlaması açısından devlet gelir kaybına uğratılmış ve idare aleyhine hukuki sonuçlar doğuracak bir anlaşmaya imza atılarak görev kötüye kullanılmıştır.. Anayasanın 167 nci maddesi "Devlet, para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı tedbirler alır; piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler" demektedir. Halbuki bu özelleştirme tekelleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu da Anayasayı ihlal anlamına gelmektedir sayılı Özelleştirme Kanununun (d) fıkrası tekelci yapının önlenmesini, (ı) fıkrası özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da dahil aleniyet içersinde yapılmasını öngörmektedir. Halbuki bu sözleşmede tekelci bir yapının oluşmasına fırsat verilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meçlisi (S. Sayısı : 510)

Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509)

Dönem : 21 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) Dönem : 21 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 509) 20 nci Yasama Döneminde Hatay Milletvekili Atila Sav ve 54 Arkadaşı Tarafından Verilen Suç İşlemek Amacıyla Teşekkül Oluşturduğu ve Bu Eyleminin Türk

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (TEDAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı : Türkiye Elektrik

Detaylı

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU

VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU VANGÖLÜ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiş, Rapor Değerlendirme Kurulu nun 02.10.2013

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile Başbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına ekli TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonunca

Detaylı

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun ;

Detaylı

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 688 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 688 Konya Milletvekili Kerim Özkul ve Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ile 45 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003)

İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) İMKB ye Yapılan Açıklamalar (2003) Petrol Ofisi A.Ş. nin 02.01.2003 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. Şirketimizin 27.12.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına ait tutanak 31.12.2002

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 705 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 5 SIRA SAYISI: 705 Eskişehir Milletvekili Salih Koca ve Uşak Milletvekili İsmail Güneş ile 6 Milletvekilinin; Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu

Türkiye Belediyeler Birliği. Faaliyet Raporu Türkiye Belediyeler Birliği Faaliyet Raporu 2010 Faaliyet Raporu İçindekiler I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt

Detaylı

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 24 2 SIRA SAYISI: 240 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile Avrupa Birliği Uyum Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. (MKK) 2011 YILI RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 02.04.1987 tarih ve 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen Kuruluşun Unvanı Merkezi : Gediz

Detaylı

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU

4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4389 Sayılı BANKALAR KANUNU 4491, 4672, 4684, 4743, 4842 ve 5020, 5189, 5228, 5354 Sayılı Kanunlar ve Anayasa Mahkemesi nin * 08.12.2007 tarih ve 26724 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 18.10.2007 tarih

Detaylı

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ

ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARINDA İHALE İŞLEMLERİ İsmail DESTAN Sayıştay Üyesi GİRİŞ Dar anlamda devlete ait ekonomik varlıkların özel sektöre devri olarak görülen özelleştirme, geniş anlamıyla devletin ekonomik

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU

2011 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU İHALE KURUMU 2011 FAALİYET RAPORU Yayın No: 28 Nisan 2012 - Ankara KAMU İHALE KURUMU Mevlana Bulvarı (Konya Yolu) No: 186 06520 Balgat-ANKARA Tel: 0 312 218 45 00 www.kik.gov.tr

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9

UTANAIK DE. şım. i@i IÇINDEKILER DONEM : 20 YASAMA YILI : 1. Sayfa 5 6 9 9,17 9 DONEM : 20 YASAMA YILI : 1 O UTANAIK DE cı i@i * TTU şım KJ' IÇINDEKILER I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ II. - GELEN KAĞITLAR III.-YOKLAMA IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 1.

Detaylı

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT

KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT T.C. KALKINMA BAKANLIĞI KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MEVZUAT Nisan 2012 YATIRIM PROGRAMLAMA İZLEME VE DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞI ÖNSÖZ Ülkemizde kamu yatırım ve

Detaylı

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335)

Dönem : 22 Yasama Yılı: 2. T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) Dönem : 22 Yasama Yılı: 2 T.B.M.M. (S. Sayısı: 335) İstanbul Milletvekili Ali Rıza Gülçiçek ve 20 Milletvekili ile Ordu Milletvekili Eyüp Fatsa ve 26 Milletvekilinin; Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın

Detaylı

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara

TC kamu ihale kurumu. faaliyet raporu. Haziran 2014 - Ankara TC kamu ihale kurumu faaliyet raporu Haziran 2014 - Ankara Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemigidir. faaliyet raporu 6 13 21

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Ekim 1998 CUMA. TBMM Kararları T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Ekim 1998 CUMA Sayı: 23488 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararları Başbakanlık Örtülü Ödeneğini 1050

Detaylı

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni

TÜKETİCİ SORUNLARI Hakem Heyeti Bülteni sürecinde elde edilen deneyimlerin aktarılması ve yeni tedbirler alarak daha ileri düzeyde tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla 2003 yılında kanun değişikliğine gidilmiştir. YENĠ KANUNLA BĠRLĠKTE

Detaylı

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması

50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması Nisan 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması 4 50 Soruda Sosyal Güvenlik Uygulaması İçindekiler Önsöz 7 1 Afet durumunda bildirim ve primlerin

Detaylı