GÜVENLIK BILGI FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLIK BILGI FORMU"

Transkript

1 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Priming Solution Indicator for press W3250 Q4306A Verildiği tarih CAS # Şirket kimliği Karişim Hewlett-Packard Turkey 19 Mayis Cad.nova/baran Plaza K Istanbul, Sisli, Turkey Telefon Üretici Firma Bilgileri Hewlett-Packard sağlık etkileri hattı (ABD'de ücretsiz) (Direkt hat) HP müşteri hizmetleri hattı (ABD'de ücretsiz) (Direkt hat) E-posta: Hewlett-Packard Indigo BV 2. TEHLİKELERİN TANIMI 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması Düzeltildiği şekliyle, Yönetmelik (EC) No. 1272/2008 gereğince yapılan sınıflandırma Fiziksel tehlikeler Tutuşabilir sıvılar Çevresel tehlikeler Su ortamında yaşayanlar için tehlikelidir, su ortamı için uzun-süreli tehlike Kategori 2 Sınıflandırılmamıştır H225 - Yüksek derecede tutuşabilir özellikte sıvı ve buhar. Sınıflandırma Tehlike özeti Fiziksel tehlikeler Sağlıkla ilgili tehlikeler Çevresel tehlikeler Özel tehlikeler Ana semptomlar 2.2. Etiket elemanları F;R11 Kolay alevlenebilir. Sağlık tehlikesi olarak sınıflandırılmaz. Çevre için tehlikeli maddeler olarak sınıflandırılmamıştır. Düzeltilmiş Yönetmelik (AT) No. 1272/2008 gereğince etiketleme İçindekiler: Hazard pictograms Etil Alkol işaret sözcüğü Tehlike İfadesi(leri) H225 Uyarı beyanı Önleme P210 Yanıt Tehlike Yüksek derecede tutuşabilir özellikte sıvı ve buhar. Buharları solumayın. Sıcaktan koruyun.

2 2 / 7 Saklama İmha P501 Etiket üzerinde yer alan ek bilgi P403 + P233 - Havalandırması iyi olan yerde saklayınız. Sıkı kapatılmış kapta muhafaza edin. P210 - Sıcaktan koruyun. İçindekileri/kabı yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası mevzuata uygun olarak atın Diğer tehlikeler Bilinen yoktur. 3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ 3.2. Mixtures CAS # Yüzde EC-No. Sınıflandırma Etil Alkol < F;R11 Bileşimle ilgili yorumlar Bu ürün değiştirilmiş şekliyle 67/548/EEC ve 1999/45/EC Nolu AB Direktifleri'nde belirtilen kriterler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu Bölümde belirtilen R evrelerinin tam metni için, bkz. Bölüm İLK YARDIM TEDBİRLERİ Solunum Deriyle temas Gözlerle temas Yutma 5. YANGINLA MÜCADELE TEDBİRLERİ Parlama noktası Uygun yangın söndürme malzemesi Güvenlik nedeniyle kullanılmaması gereken yangın söndürme aletleri Alışılmadık yangın ve patlama tehlikeleri Özel tehlikeler Yangın söndürme ekipmanları/talimatları Tehlikeli yanma ürünleri Vapordan kötü bir şekilde etkilenmişse, kişiyi temiz havaya çıkarın. Eger nefes almak zor ise, oksijen verin. Semptomların devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Etkilenen bölgeleri sabun ve suyla iyice yıkayın. Kirlenen elbiseleri derhal çıkartın. Elbiseleri tekrar kullanmadan önce ayrı ayrı yıkayın. İritasyon gelişir ve uzun süre devam ederse doktora başvurun. Gözlerinizi ovmayın. Hemen bol miktarda temiz, ılık suyla (az basınçlı) en az 15 dakika veya partiküller gidinceye yıkayın. Tahrişin devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Nötralizasyon maddeleri kullanmayın. Ağzınızı suyla çalkalayın. Bir veya iki bardak su için. ASLA KUSTURMAYIN. Bilinci yerinde olmayan birine asla ağızdan herhangi bir şey vermeyin. Büyük miktarda yutulursa doktora başvurun C (57.2 F) Pensky-Martens Kapalı Kabı (Etanol bazlı) Uygun yangın söndürücüler: Kuru kimyasal, CO2, su spreyi veya normal köpük. Bilinen yoktur. Kolay tutuşan sıvı. Buharlar ateşleyici kaynaklara ulaşabilir ve alev alabilir. Bilinen yoktur. Uygun korunma ekipmanları giyiniz. Eğer risk almadan yapabiliyorsanız konteynerleri yangın alanından uzaklaştırın. Alanı tahliye edin ve güvenli bir mesafeden yangını söndürün. 10 numaralı bölüme bakın. 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER Kişisel güvenlik önlemleri Çevreyi koruma önlemleri 7. KULLANIM VE DEPOLAMA Elleçleme Saklama Uygun kişisel koruyucu ekipman takın. Atık su borularına girmemesine dikkat edin. Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Bu malzeme ile uzun süreli ve sürekli cilt temasından kaçınınız. Cildinize, gözlerinize ve giysilerinize temas ettirmeyin. Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz. Boş kabı tekrar kullanmayın. Statik elektrik boşalımlarına karşı tedbirler alınmalıdır. Aşırı sıcak ve soğuktan uzak tutun. Soğuk ve gölge bir yerde saklayınız. Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde saklamayın.

3 3 / 7 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA İş yerindeki maruz kalma sınırları Türkiye. MAK (Ordinans No Tutuşabilir, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınması Gereken Önlemler, Ekler 1-3 (1973)) Tip Değer MAK 1900 mg/m ppm US. ACGIH Eşik Limit Değerleri Tip Değer Biyolojik sınır değerler Önerilen gözetim prosedürleri Ek maruz kalma verileri Mühendislik önlemleri Kişisel koruyucu ekipmanlar Deri ve vücudun korunması Genel Sağlık tedbirleri STEL 1000 ppm İçerik madde(ler) ile ilgili biyolojik maruz kalma sınırları yoktur. İyi havalandırılmış bir yerde kullanın. Cilt ve göz ile temasını en aza indirmek için kişisel koruyucu ekipman kullanın. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarııa uygun olarak taşıyınız. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Görünüş Koku Fiziksel durum Renk Koku eşiği ph Kaynama noktası Parlama noktası Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha yüksek Tutuşabilirlik sınırları havada, % hacim olarak daha düşük Buhar basıncı Çözünürlük (su) Bölme katsayısı (n-oktanol/su) Viskozite Buhar yoğunluğu Buharlaşma hızı Erime noktası/donma noktası Kendi kendine tutuşma sıcaklığı VOC Yumuşama Noktası Diğer bilgiler renksiz sıvı Sıvı. Spesifik gravite 0.8 Uygulanamaz 78 C (172.4 F) (Etanol bazlı) 14.0 C (57.2 F) Pensky-Martens Kapalı Kabı (Etanol bazlı) 59 kpa (Etanol bazlı) suda, eterde, asetonda ve yağda/katı yağlarda çözünür 1.59 (Etanol bazlı) Uygulanamaz 365 C (689 F) (Etanol bazlı) 795 g/l Uygulanamaz 10. KARARLILIK VE REAKTİVİTE Kaçınılacak durumlar Tehlikeli ayrışma ürünleri Stabilite Isı, alevler ve kıvılcımlar. Direk ısı kaynağı. Karbon monoksit ve Karbon dioksit. Normal koşullar altında kararlıdır.

4 4 / 7 Kaçınılması gereken materyaller Tehlikeli polimerizasyon Kuvvetli oksitleyici maddeler., alkali metaller, kuvvetli asitler ve kuvvetli bazlar., asit klorürler, asit anhidritler, indirgeyici bileşikler ve amonyak. Meydana gelmeyecektir. 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER Toksikolojik bilgi Deri aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarı/göz tahrişi Deri duyarlaştırıcı Solunum duyarlaştırıcı Bir defalık maruz kalınmayı takiben spesifik hedef organ toksisitesi Tekrarlanan maruz kalınmaları takiben spesifik hedef organ toksisitesi Aspirasyon tehlikesi Ek bilgi Sağlık üzerindeki olası etkileri için Bölüm 2'ye, ilk yardım tedbirleri için Bölüm 4'e bakın. Ürün hakkında belirli veri yoktur. Toksikolojik veri Akut Ağız LD50 Diğer LD50 Solunum LC50 Türler Fare Kobay Köpek Sıçan Fare Sıçan Fare Sıçan Test Sonuçları 3450 mg/kg 5.6 gr/kg 5.5 gr/kg 7060 mg/kg 6.2 gr/kg 933 mg/kg 1440 mg/kg 39 mg/l, 4 saat mg/l, 10 saat 12. EKOLOJİK BİLGİLER Ekotoksidite Çevresel etkiler Biyolojik birikim Biyolojik Birikim Potansiyeli Octanol/water partition coefficient log Kow Etil Alkol Sudaki zehirlilik Bu ürün ekolojik etkileri açısından henüz test edilmemiştir. Ekotoksikolojik veri Türler Test Sonuçları Su ortamına ait Balık LC50 Balık 12900, 96 saat Fathead minnow (Yassı kafalı golyan balığı) (Pimephales promelas) > 100 mg/l, 96 saat Kabuklular (Crustacea) EC50 Dafnia 9268, 48 saat Su piresi (Daphnia magna) mg/l, 48 saat

5 5 / BERTARAF BİLGİLERİ Atma talimatları Kirlenmis ambalaj 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ ADR BM Numarası 1170 UN uygun Gönderi Adı Etanol Taşıma tehlike sınıfı(ları) Class 3 Ek Risk - Label(s) 3 Hazard No.(ADR) Not avaliable. Tünel yasaklama kodu Paketleme grubu II Çevresel tehlikeler No. Kullanıcı için özel önlemler IATA UN number 1170 UN proper shipping name Ethanol Transport hazard class(es) Class 3 Subsidiary risk - Label(s) 3 Packing group II Environmental hazards No. Special precautions for Not available. user IMDG UN number 1170 UN proper shipping name Ethanol Transport hazard class(es) Class 3 Subsidiary risk - Label(s) 3 Packing group II Environmental hazards Marine pollutant No. EmS Not available. Special precautions for Not available. user ADR; IATA; IMDG Federal, yerel ve merkezi yasal düzenlemelere uygun olarak tasfiye edin. Yerel geri dönüşüm, geri kazanma veya atık tasfiyesi için boş konteynırlar kullanılmalıdır. ADR Uygun taşımacılık ismi Tehlike sınıfı BM Numarası Paketleme grubu Paketleme istisnaları Gereken etiket sayısı Etanol 3 UN1170 II 150 3

6 6 / 7 ADR 15. MEVZUAT BİLGİSİ Mevzuat bilgisi Bu HP ürünündeki tüm kimyasal maddeler aşağıda adı geçen ülkelerin kimyasal madde tebligat kanunlarına göre tebliğ edilmiştir veya tebliğden muaftır: ABD (TSCA), AB (EINECS/ELINCS), İsviçre, Kanada (DSL/NDSL), Avustralya, Japonya, Filipinler, Güney Kore, Yeni Zelanda ve Çin. Etiketleme İçindekiler Sembol(ler) Etil Alkol Kolay Alevlenir R -cümlesi/ R-cümleleri S kodlu cümle(ler) 16. DİĞER BİLGİLER R-fazlarla ilgili anlatým bölüm 2 ve 'dedir Reddetme Bu veri sayfası bir öncekine göre şu bölümlerde değişiklikler içermektedir : Üretici Firma Bilgileri R11 Kolay alevlenebilir. Bu Güvenlik Bilgi Formu belgesi Hewlett-Packard Şirketi'nin müşterilerine ücretsiz olarak sağlanır. Sunulan veriler bu belgenin hazırlanması sırasında Hewlett-Packard Şirketi tarafından bilinen en güncel bilgilerdir ve doğru olduğuna inanılmaktadır. Bu belge, ürünlerin burada açıklanan belirli özelliklerine veya belirli bir uygulama için uygunluğuna ilişkin bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. Bu belge yukarıdaki Bölüm 1'de belirtilen hükümlerin gereksinimlerini karşılamak için hazırlanmıştır ve diğer ülkelerin yasal gereksinimlerini karşılamayabilir. 1.ÜRÜN VE ŞİRKET TANIMI: Eşanlamlılar 3. Composition / Information on Ingredients: Component Summary 9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler: Multiple Properties 14. NAKLİYE BİLGİLERİ: Proper Shipping Name/Packing Group 15. Düzenleyici Bilgiler: Risk Phrases - Labeling HazReg Verisi: Uluslararası envanterler Hewlett-Packard Indigo BV Startbaan XR Amstelveen The Netherlands (Direkt hat) (ABD'de ücretsiz)

7 7 / 7 Kısaltmaların açıklaması ACGIH CAS CERCLA CFR COC DOT EPCRA IARC NIOSH NTP OSHA PEL : İzinverilebilir maruz kalma limiti) RCRA REC REL SARA STEL TCLP: <değer> TLV TSCA VOC Amerikan Hükümeti Endüstriyel Hijyen Uzmanları Konferansı Kimyasal Madde Kataloğu Servisi Kapsamlı Çevre Önlemleri Sorumluluk ve Tazminat Yasası Federal Yönetmelikler Kanunu Cleveland Açık Kap Testi ABD Ulaştırma Bakanlığı Acil Durum Planlaması ve Halkın Bilinçlendirilmesi Kanunu (SARA) Uluslararası Kanser Araştırmaları Örgütü Ulusal İş Güvenliği ve Sağlığı Enstitüsü Ulusal Toksikoloji Programı İş Güvenliği ve Sağlığı İdaresi İzin Verilen Maruz Kalma Sınırı Kaynakların Korunması ve Geri Kazanılması Kanunu Önerilen Önerilen Maruz Kalma Sınırı 1986 Tarihli Superfund Değişiklikleri ve Yeniden Yetkilendirme Yasası Kısa süreli maruz kalma sınırı Toksisite Özellikleri Sızdırma Prosedürü Eşik Sınır Değeri Zehirli Maddelerin Kontrolü Yasası Uçucu Organik Bileşikler

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424

Versiyon 1.3 Yeni düzenleme tarihi 2014-11-19. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : SURE-SEAL LPM Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 BÖLÜM 1: Madde / Müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün adı : Malzeme : 1114775, 1107407, 1102846, 1103424 Şirket : Chevron Phillips Chemical Company LP Drilling

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2

GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 GÜVENLİK BİLGİ FORMU NEOLITH P 4400 T 19.10.2012 tarihli Güvenlik Bilgi Formu, sürüm 3 değişiklik yapılan sürüm 2 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Karışımı tanımlama:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Drispac Plus Regular ve Superlo Polymer GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI ÜRÜN ADI ÜRÜN NO. 100000014006 ÇEŞİTLERİ 1102077, 1102087, 1016814, 1017892, 1016815, 1017893 KULLANIM TEDARİKÇİ Endüstriyel kullanım.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT

GÜVENLİK BİLGİ FORMU ANFONİT 1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün Ticari Adı ANFONİT 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Kullanım Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları Tebliği (R.G.11/03/2002-24692) ne uygun olarak hazır lanmıştır 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı AT No 201-069-1 REACH Kayıt numarası Kayıt numarası

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur - Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Zemin temizleyici Tavsiye edilmeyen

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 11 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik maddeleri, alkalik Tavsiye

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Tüzük No. 453/2010 ile ek alan, Avrupa Komisyonu (EC) 1907/2006 (REACH) No'lu Tüzüğünün Ek II'sine uyumludur Avrupa GÜVENLİK BİLGİ FORMU BÖLÜM 1 Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1

Detaylı

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012

AMONYUM PERSÜLFAT. Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193148 Hazırlama Tarihi: 16.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 16.02.2012 Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193148 CAS No 7727-54-0 EINECS No 231-786-5 Kimyasal Formülü (NH 4 ) 2 S 2 O 8 Yapısal Formülü 1.2 Kullanımı/Uygulama

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Yürürlülük Tarihi: 26.6.2014 Sayfa: 1 / 10 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler : Ticari Adı : TARDIGRADE ERAC 92 Ürün Kodu/No : ERAC 920 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı : Kaplama sistemleri

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193155 Hazırlama Tarihi: 13.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.02.2012 Sayfa No: 1/14 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193155 CAS No 7647-01-1 EINECS No 231-595-7 Kimyasal Adı Hidroklorik Asit Kimyasal Formülü HCl Yapısal Formülü

Detaylı

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233

TIP TOP SOLVENT CF-CE Revize edildiği tarih: 17.06.2015 Revizyon No.: 2,01 Ürün kodu: 00156-0233 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Art.-No. 514 522, 595 916, 595 9175 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizleme maddesi

Detaylı

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı 5-56 Oluşturma tarihi 28.06.13 Version 2.0 Ref.No. BDS000240_28_20130628 BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı 5-56 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili

Detaylı

Güvenlik Veri Levhası

Güvenlik Veri Levhası BÖLÜM 1: MADDE/KARIŞIMIN VE ŞIRKET/ÜSTLENICININ TANIMLANMASI 1.1. ÜRÜN TANIMLAYICI PREPARATLARIN TANIMLANMALARI: TİCARİ ADI: TİCARİ KOD: 1817 Kayıt Numarası N/A 1.2. MADDE VEYA KARIŞIMIN ILGILI TANIMLANAN

Detaylı

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU

: AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU 01 MÜSTAHZAR VE ŞİRKET TANITIMI Ticaret İsmi : AKFIX 100D DUŞAKABİN, MUTFAK VE BANYO SİLİKONU Firma : Akkim Yapı Kimyasalları San. Tic. ve A.Ş. Adres : Yeşilbayır

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S.

Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Güvenlik Bilgi Formu Dow AgroSciences A.S. Ürün adı: LONTREL* Extra Herbicide Çıkarma tarihi: 2012/12/19 Basım Tarihi : 19 Dec 2012 Dow AgroSciences A.S. belgenin tamamında önemli bilgiler bulunduğundan,

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL

PROPYLENE GLYCOL INDUSTRIAL 1.ÜRÜN VE ġġrket TANIMI GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU Ürün ismi: Numara: 000000000000499202 Kimyasal Özellikleri: Glikoller CAS-No.: 57-55-6 EĢanlamlıları: Propilen Glikol, PG, 1,2-Dihidroksipropan, Monopropilen

Detaylı

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6

26.12.2008/27092 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır. Koruyucu Yapıştır. Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 Basım tarihi: 06.10.2014 Sayfa 1 nin 6 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün kodu: 42,0510,0013 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın

Detaylı

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye

1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI. Adres : Diliskelesi Mevkii No:140 41455 Dilovası-Gebze Şehir : Kocaeli-Turkiye Sayfa No : 1/ 10 1. MADDE/MÜHTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde/Mühtahzarın Tanıtılması : WOOD&WOOD SPREY AHŞAP RENKLENDİRİCİ 1.2. Madde/Mühtahzarın Kullanımı : Solvent bazlı ahşap sprey

Detaylı

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010

DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 Versiyon 1 / TR Revize Edildiği Tarih: 14.07.2010 102000020433 Basım Tarihi: 28.12.2010 DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DELTAMETHRIN SC 50K G U-WW Ürün Kodu (UVP) 79366817 Kullanım amacı Böcek ilacı Adres

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193152 Hazırlama Tarihi: 24.02.2012 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 24.02.2012 Sayfa No: 1/20 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı DİMETİLAMİN (DMA) Ürün Kodu/No 193152 CAS No 124-40-3 EINECS No 204-697-4 Kimyasal Adı Dimetilamin Kimyasal Formülü C 2

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT

UNEPOX VARNISH A KOMPONENT UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Form No: MS026 1.MADDE VE FiRMA TANIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı UNEPOX VARNISH A KOMPONENT Ürün Kodu /No EPX03PNT-05 1.2 Kullanımı / Uygulama Alanı: İki komponentli,

Detaylı