ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI"

Transkript

1 ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2015 TARİHİNDE YAPILACAK 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 faaliyet dönemi ile ilgili 40. Olağan Genel Kurul toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 31 Mart 2015, Salı günü, saat 14.00'te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisimizde yapılacaktır. Pay sahipleri, Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı na fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabileceği gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi nde işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-mkk Bilgi Portalı na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanı sıra güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-mkk Bilgi Portalı na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28/08/2012 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik (EGKS) ve 29/08/2012 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya adresindeki internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Kayden izlenen payları tevdi edecek pay sahiplerinin 28/11/2012 tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi ve Talimat Bildirim Formu düzenlemeleri gerekmektedir faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantı tarihinden 3 hafta önce şirket merkezimizde ve adresindeki şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Ayrıca anılan dokümanlar ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu nun düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan Genel Kurul dokümanlarına KAP tan ve adresindeki internet sitemizden ulaşılabilir. Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU 1 / 10

2 40. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması. 2) 2014 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması. 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması. 5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması. 7) 2014 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. 8) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. 9) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. 10) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması. 11) 2014 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi. 12) 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması. 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi. 14) Dilek ve temenniler. 2 / 10

3 VEKÂLETNAME ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Mart 2015, Salı günü, saat te, Çankırı Yolu 7. km Akyurt / ANKARA adresindeki Akyurt Tesisinde yapılacak 40. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan... yı vekil tayin ediyorum. Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. A) Temsil Yetkisinin Kapsamı Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir. 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında; a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir. Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet Şerhi 1) 2) 3) (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir. 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat: a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir. c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir. 3 / 10

4 B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir. 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum. a) Grubu: b) Adet-Nominal değeri: c) Oyda imtiyazı olup olmadığı: d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı: 2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN: Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*): TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: İmza: (*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir. 4 / 10

5 SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA AÇIKLAMALAR Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalarımız ile Genel Kurul Gündem maddeleri ile ilgili açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız: 1) 6 Mart 2015 Tarihi İtibariyle Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı Ve Oy Hakkı İle İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı Ve Oy Hakkı: PAY SAHİPLERİMİZ A GRUBU NAMA A GRUBU % Sİ B GRUBU NAMA B GRUBU % Sİ TOPLAM SERMAYE PAYI (TL) SERMAYEDEKİ ORANI OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 Krş. İtibari Değerde) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ ,73 100, ,50 60, ,230 84, ,00 GÜÇLENDİRME VAKFI BORSA İSTANBUL'DA İŞLEM GÖREN ,32 38, ,323 15, ,30 DİĞER ORTAKLAR ,45 0, ,447 0, ,70 T O P L A M , , , OY HAKKI (Adet) İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ A GRUBU NAMA (Her biri 1 Krş. İtibari Değerde) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI , Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu üyeleri A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir. 5 / 10

6 2) Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi: Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır. 3) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri: Böyle bir talep bulunmamaktadır. 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 1) Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı nın oluşturulması. Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı nın 28/11/2012 tarih ve sayılı T.C. Resmi Gazetesi nde yayınlamış olduğu Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur. 2) 2014 yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamanın onaylanması. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer ÖZDOĞAN Yönetim Kurulu Üyeliğinden 25/06/2014 tarihi itibariyle istifa etmiştir. Şirketimizin 25/06/2014 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında istifa ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinin 1. bendi uyarınca Sedat NAZLIBİLEK in seçilmesine ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Gündemin bu maddesinde Yönetim Kurulu tarafından yapılan söz konusu atama Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 3) Yönetim Kurulunca hazırlanan 2014 yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2014 yılı Faaliyet Raporu Genel Kurul da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır. 4) Bağımsız Dış Denetim Şirketi raporunun okunması. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Bağımsız Dış Denetim Şirketince hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Bağımsız Dış Denetim Raporu Genel Kurul da okunacaktır. 6 / 10

7 5) Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanan ve Genel Kurul toplantısından önce üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi nde ve adresindeki Şirketimiz internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2014 yılı Finansal Tabloları Genel Kurul da okunarak, pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır. 6) Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2014 yılı faaliyet ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 7) 2014 yılı kârının kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. Yönetim Kurulumuzun aşağıda verilen 2014 yılı kâr dağıtım önerisi Genel Kurul un onayına sunulacaktır. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL) 1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye ,00 2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) ,90 Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz Yoktur. SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3- Dönem Kârı , ,00 4- Vergiler (-) NET DÖNEM KÂRI (=) , ,00 6- Geçmiş Yıllar Zararları (-) Genel Kanuni Yedek Akçe (-) , ,15 8- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) , ,85 9- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 200, Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı , Ortaklara Birinci Kâr Payı , ,00 - Nakit , ,00 - Bedelsiz Toplam , , İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Dağıtılan Diğer Kâr Payı Yönetim Kurulu Üyelerine Çalışanlara Pay Sahibi Dışındaki Kişilere İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı Ortaklara İkinci Kâr Payı Genel KanuniYedek Akçe Statü Yedekleri Özel Yedekler OLAĞANÜSTÜ YEDEK , , Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar / 10

8 Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu dönem kârından, ödenecek vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra kalan kârdan; - Türk Ticaret Kanunu nun 519/(1) maddesi gereğince ,15 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması, - Sermaye Piyasası Kurulu nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın Brüt ,- TL lik (1 TL lik pay başına 0,05 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %5) kısmının, (net ,- TL - 1 TL lik pay başına 0,0425 TL, çıkarılmış sermaye üzerinden net %4,25) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması, - Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması, ve pay sahiplerine dağıtılacak kâr payının 29 Mayıs 2015 tarihinde dağıtımına başlanması hususunu tasviplerinize arz ederiz. Saygılarımızla, Yönetim Kurulu 8) Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri Hasan CANPOLAT, Murat ÜÇÜNCÜ, Ahmet Can ÇEVİK, Ahmet KESİK, Mustafa Murat ŞEKER ve Sedat NAZLIBİLEK'in yerine, Şirketin Esas Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu na aday gösterme imtiyazı bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı nın önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır. Yine görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Oral ERDOĞAN, Ziya AKBAŞ ve Celalettin DÖVER in yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır. Genel Kurulun Onayına Sunulacak Bağımsız Yönetim Kurulu Aday Listesi: 1. Ziya AKBAŞ 2. Nazım ALTINTAŞ 3. Hüseyin ARSLAN 4. Beşir Fatih DOĞAN 5. Celalettin DÖVER 6. Oral ERDOĞAN 7. Osman EROĞUL 8. Ziya Burhanettin GÜVENÇ 9. Bekir KAZANDIR 10. Metin TAŞ 11. Metin YEREBAKAN Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları ekte yer almaktadır. 9) Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin tespiti. Genel Kurul da pay sahipleri tarafından bu konuda verilen önergeler oya sunulacak ve Yönetim Kurulu üyelerine Nisan 2015 ten geçerli olmak üzere 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2016 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir. 8 / 10

9 10) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketinin onaylanması. Yönetim Kurulumuz, Denetimden Sorumlu Komite nin görüşleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun olarak, 2015 yılı faaliyet döneminde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin (KPMG) seçilmesine karar vermiş olup, bu seçim Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 11) 2014 yılında yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi yılı içerisinde Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 200,-TL bağış yapıldığı Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır yılında 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet ve elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı, Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 12) 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması. Genel Kurul da pay sahipleri tarafından verilecek 2015 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkındaki önergeler okunarak oylanacaktır. 13) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı Genel Kurul da pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır. 14) Dilek ve temenniler. 9 / 10

10 EK BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ADAY LİSTESİ 1. Ziya AKBAŞ 2. Nazım ALTINTAŞ 3. Hüseyin ARSLAN 4. Beşir Fatih DOĞAN 5. Celalettin DÖVER 6. Oral ERDOĞAN 7. Osman EROĞUL 8. Ziya Burhanettin GÜVENÇ 9. Bekir KAZANDIR 10. Metin TAŞ 11. Metin YEREBAKAN Adayların Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları aşağıda verilmiştir. 10 / 10

11

12

13

14 (E) KORGENERAL NAZIM ALTINTAŞ 1955 Yılında Balya/Balıkesir de doğdu. Kuleli Askeri Lisesi ve Kara Harp Okulu öğretiminden sonra 1975 yılında piyade subayı olarak Silahlı Kuvvetlerde göreve başladı. Takım, bölük, tabur ve alay kademelerinde komutan, yurt içi ve yurt dışında çeşitli yerlerde karargah subayı olarak görev yaptı yıllarında tuğgeneral rütbesi ile Siirt te 3 üncü Komando Tugay Komutanlığı, de İstanbul da 3 ncü Kolordu (NATO Yüksek Hazırlıklı Kolordusu) Kurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. Tümgeneral rütbesine terfi ettiğinde yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı nda Genel Plan ve Prensipler Başkanlığı, yıllarında İstanbul/Tuzla da Piyade Okul Komutanlığı görevlerini yaptı. Korgeneral rütbesinde önce yıllarında Van da Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı ve son olarak Çorlu da 5 inci Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 2013 yılında emekli oldu. Uluslararası ortamda, yıllarında ABD Eğitim Doktrin Komutanlığı-Kansas ta irtibat subayı, 2005 yılında Afganistan da NATO Kuvvetleri (ISAF VII) Kurmay Başkanı olarak çalıştı. Kara Harp Okulu öğreniminden sonra yurt içinde Kara Harp Akademisi ve Silahlı Kuvvetler Akademisinde, yurt dışında 1989 yılında İngiltere Kara Kurmay Kolejinde bir yıl öğrenim gördü, 1997 yılında altı ay süre ile Almanya da, Savunma Ekonomisi ve Stratejik Araştırmalar Kursuna iştirak etti. Aynı zamanda ABD de görev yaptığı esnada Webster Üniversitesinden İşletme dalında yüksek lisans diploması aldı. Askeri eğitim ve öğretim uzmanlığı yanında politik askeri konular, proje yönetimi ve harp silah araçlarının tedarik ve modernizasyonu ile terörizmle mücadele konularında bilgi ve tecrübe sahibidir. Askeri dergilerde yayımlanmış çeşitli konularda yazıları bulunmaktadır.

15

16

17

18

19 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Unvanı: Beşir Fatih Doğan Doç. Dr. Doğum Tarihi: Adres: Kızılırmak Mah Cad. 32/22 Çankaya/Ankara Tel: EĞİTİM: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Orta Öğrenim Ankara Atatürk Anadolu Lisesi Lisans Hukuk Ankara Üniversitesi Yüksek Lisans Ticaret Hukuku Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dil Eğitimi Almanca Karl Duisberg Center Doktora Hukuk Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Hukuk University of Central Florida Araştırma Hukuk Zürich Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2009 Araştırma Enerji Hukuku Köln Üniversitesi Enerji Hukuku Enstitüsü 2010

20 GÖREVLER: Görev Unvanı Yıl Görev Yeri Hukuk Okutmanlığı Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü Arş.Gör. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Öğrenciliği Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yard.Doç. Dr. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yrd. Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Danışmanlığı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Doç. Dr. Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doç. Dr. Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi BİLDİĞİ YABANCI DİLLER: Almanca, İngilizce ESERLER I. Kitaplar: 1. İstisna Sözleşmesinde Cezai Şart Ediminin Talebi, Ankara 1998 (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) 2. Der Erwerb eigener Aktien im deutschen und türkischen Recht im Hinblick auf europaeisches Recht, Hamburg 2004 (Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabı) (Doktora Tezi) 3. Anonim Şirket Yönetim Kurulunun Organizasyonu ve Yönetim Yetkisinin Devri, İstanbul (Doçentlik Tezi). II. Makaleler : A- Enerji Hukuku Alanındaki Makaleler 1- TEİAŞ ın Uyguladığı Cezaların Hukuki Niteliği ve Hukuka Uygunluğu, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Ekim Elektrik Piyasasında Tüketicilerden Kayıp-Kaçak Bedeli Alınmasının Hukuka Uygunluğu ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetinin Bu Konuda Görevli Olup Olmadığı, Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, Nisan Elektrik Piyasasında TRT Payının Ödenmesi Konusundaki Hukuki Gelişmeler Enerji, İnönü Üniversitesi hukuk Fakültesi Dergisi, Ekim 2013.

21 4- Petrol ve LPG Piyasasında Asgari Mesafe Sorunu ve Lisans Devri, Global Enerji Dergisi, Ocak 2010/1, S. 65, s , Şubat 2010/2, S. 66, s Rüzgâr Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularında TEİAŞ ın Bağlantı Görüşleri ve EPDK Uygulaması, Green Power, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Ayrıştırılmasında Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar I, Gas & Power, Akaryakıt Dağıtım Şirketlerinin Bayililerinde Denetim Sistemini Kurmaması Durumunda Uygulanacak Yaptırım, Enerji, Petrol, Gaz, Yıl 45, S. 451vd. 8- Mevcut Lpg veya Akaryakıt Bayilerinin Asgari Mesafe Sınırlamasına Tabi Olmaksızın Lpg veya Akaryakıt Lisansı Alabilmesi, Enerji, Petrol, Gaz, Yıl 45, S. 452 vd. 9- Yenilenebilir Enerji Kanununda Değişiklik Öngören Kanun Tasarısının Getirdiği Yenilikler Güneş Enerjisinden Üretilen Elektrik Enerjisine Getirilen Alım Garantisi, Enerji ve Çevre Dergisi, Mayıs-Haziran 2009, S. 70, s Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Verdiği Para Cezalarının Uygulanması Sorunu Üzerine, (Doç. Dr. Ramazan Çağlayan İle Birlikte) Prof. Dr. Atilla Özer e Armağan, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XII, Haziran-Aralık 2008, S. 1-2, s Enerji Piyasasında Tebligat Uygulaması Sorunları, Enerji, Piyasa ve Düzenleme Dergisi, 2013 (Yayın Aşamasında). B- Ticaret Hukuku ve Sermaye Piyasası Hukuku Alanındaki Makaleler 1. Die Bemessung und Überprüfung von Geldbussen im europaeischen Kartellrecht, (Avrupa Birliği Rekabet Hukukunda Para Cezalarının Hesaplanması ve Denetlenmesi), Prof. Dr. Hayri Domaniç e 80. Yaş Günü Armağanı, Cilt II, İstanbul 2001, s Anonim Şirketlerde Sermaye Payını Geri Ödeme Yasağı, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Y. 18 (Ocak-Şubat 2005), S. 56, s Avrupa Birliği Şirketler Hukukunda Modernizasyon Çalışmaları, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, Bahar 2008, C. 7, S. 2, s Sayılı Çek Kanununa Göre Yeni Çek Türleri, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Malatya, 2010, s Anonim Şirketlerin Kendi Paylarını İktisabının Fayda ve Zararları, Prof. Dr. Fikret Eren e Armağan, Ankara 2006, s C- Marka Hukuku Alanındaki Makaleler 1. Soyut Renklerin Marka Olarak Tescil Edilebilirliği, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 5 (2005), C. 5, S. 4, s

22 2. Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu", Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 6 (2006), C.6, S. 3, s Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanma, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Haziran 2007, C. XXIV, S. 1, s Marka Hukukunda Kullanım Sonucu Ayırt Edici Gücün Kazanılma Anı, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 8 (2008), C. 8, S. 4, s Perakende Satış Hizmeti (35.08) İçin Marka Tescilinde Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Y. 9 (2009), C. 9, S. 1, s Bir İşaretin Marka Olma Niteliğine Sahip Olmasının Şartları, Yaklaşım Dergisi, Y. 13, Nisan 2005, S. 148, s Vasıf Bildiren Yabancı Kelimelerin Türk Hukukuna Göre Marka Olarak Korunması, Prof. Dr. Fırat Öztan a Armağan, Ankara 2010, C. I, s III- Tebliğler 1. Yeni Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği nin Getirdiği Yenilikler ve Eleştirel Bakış, EİF 2013,Kasım 2013 Ankara. 2. Şirketler Topluluğu Hukukunun Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerinin Ayrıştırılmasına Etkisi, Ayrıştırmanın Geleceği, Ankara Sistem Kullanım Anlaşması ve Reaktif, Fider Açma, Güç Aşım Cezaları ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, Trabzon Yeni Elektrik Piyasası Kanununun Organize Sanayi Bölgeleri İçin Getirdiği Yenilikler, OSB Akademisi, Elektrik Piyasası Eğitimi, Ankara , Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik ve Doğalgaz Piyasası Hukukuna İlişkin Güncel Sorunları, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi, VI. OSB Enerji Zirvesi Türk, Alman ve Avrupa Birliği Hukukuna Göre Marka Olamayacak İşaretlerin Kullanım Sonucu Ayırt Edici Nitelik Kazanarak Tescil Edilebilirliği Sorunu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Sempozyumu, Mayıs Marka Hukukunda Hükümsüzlük Nedenleri, Adalet Akademisi Hakim Eğitim Programı, İstanbul Anonim Şirketlerde Yönetim Görev ve Yetkisinin Devri, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu nu Beklerken, Mayıs 2012.

23

24

25

26

27 ÖZGEÇMİŞ ORAL ERDOĞAN KİŞİSEL BİLGİ UYRUĞU DOĞUM YERİ : T.C. : ANTALYA DOĞUM TARİHİ : 1969 MEDENİ DURUM : EVLİ EĞİTİM DOKTORA YÜKSEK LİSANS LİSANS : İ.T.Ü, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ : İ.T.Ü, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ : İ.T.Ü, GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ DİĞER BİLGİLER : DOÇENTLİK UNVANI: MUHASEBE VE FİNANS BİLİM DALI (2000) PROFESÖRLÜK UNVANI: FİNANS BİLİM DALI (2005) YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK UNVANI (2007) YABANCI DİL BİLGİSİ İNGİLİZCE İŞ DENEYİMİ (Asıl İşler) ASELSAN Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi, ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş Rektör, Piri Reis Üniversitesi Rektör Yardımcısı, İİBF Dekanı, Öğretim Üyesi, Piri Reis Üniversitesi (Temmuz) Öğretim Üyesi, İİBF İşletme Bölümü, İstanbul Bilgi Üniversitesi (Ayrılma Nedeni: Diğer üniversiteye geçme) Finans Programları Koordinatörü Program Direktörü, Uluslararası Finans Yüksek Lisansı Program Direktörü, Bankacılık ve Finans Yüksek Lisansı Uzman, Yetkili Uzman, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Ayrılma Nedeni: Doçentlik unvanı alındıktan sonra akademik dünyaya geçmek üzere ayrılma) Baş Mühendis, Türkiye Denizcilik İşletmeleri İŞ DENEYİMİ (Diğer) Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV İşletme A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, İstanbul Denizcilik AR-GE Yayıncılık ve Danışmanlık A.Ş Bakan Danışmanı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (2547 Sayılı Kanuna göre görevlendirme ile ekonomi ve denizcilik konularında) (Ayrılma nedeni: Görevlendirmenin yapıldığı Bilgi Üniversitesinden ayrılma) İcra Kurulu, Turkon Holding A.Ş.

28 Misafir Öğretim Üyesi, Koç Üniversitesi 1998 Misafir Öğretim Üyesi, İşletme Bölümü, West Georgia Üniversitesi, Atlanta 1997 Misafir Öğretim Üyesi, Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Marmara Üniversitesi 1997 Öğretim Üyesi, İşletme Bölümü, Yıldız Üniversitesi ÜYELİKLER Üye 2013 The American Finance Association Üye 2012 Financial Management Association Üye The Royal Institution of Naval Architects (RINA) Üye 2009 Global Business and Technology Association Üye 1989 TMMOB Gemi Mühendisleri Odası AKADEMİK UZMANLIK ALANI Temel Alan : Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Bilim Alanı Anahtar Kelime 1 Anahtar Kelime 2 Anahtar Kelime 3 Anahtar Kelime 4 Anahtar Kelime 5 : Finans : Finans : Finansal Türev Araçları : Finansal İktisat : Deniz İşletmeciliği : Avrupa Birliği-Türkiye İlişkileri ÖDÜLLER (Ulusal) 1996 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Doktora Programı En Başarıl Mezun 1992 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yüksek Lisans Mezuniyet Birinciliği 1989 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ En Başarılı Mezun Ödülü YAYINLAR (Makale) Uluslararası Recession Prediction Using Yield Curve and Stock Market Liquidity Deviation Measures (SSCI), Erdogan Oral, Review of Finance, 2014 Uluslararası Turkish Capital Market and The ISE Towards Harmonization and Competition with the European Capital Markets, Erdogan Oral, ISE Review, 2014 Uluslararası When to Start Financial Derivatives: An Example of the ISE (Alan Endeksleri), Erdogan Oral, Kayacan Murad, ISE Review, 2014 Ulusal Yabancı Portföy Yatırımlarını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Erdogan Oral, Maltepe Üniversitesi İİBF Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, 2014 Uluslararası Dynamics of the Co-movement between Stock and Maritime Markets (SSCI), Erdogan Oral, Tata Kenan, Sengoz Mehmet Hakan, Karahasan Burhan Can, International Review of Economics & Finance, 2013 Ulusal Sermaye Piyasalarında LİBOR Manipülasyonu (Diğer Endeksler), Erdogan Oral, Sancak Ethem, 2012 Ulusal Petrol Piyasasında ve Sözleşmelerinde Yapay Fiyat: CFTC den Bir Vaka İncelemesi, Erdogan Oral, Sancak Ethem, Sermaye Piyasası, 2011

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. NİN 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2014 faaliyet yılı çalışmalarını

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 70061 Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Nisan 2015 Perşembe Günü günü saat 10:00

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI TEKFEN HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı 15 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 14:00 de Büyükdere Caddesi No.209

Detaylı

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KAPLAMİN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 24 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 09/04/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız 2014 Hesap yılına ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 15.07.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1-) 15 TEMMUZ 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 30.04.2014 TARİHLİ 2013 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2014 tarihinde

Detaylı

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar

SPK nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 Maddesi Kapsamında Yapılan Ek Açıklamalar TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. 2014 YILINA AİT 27 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKUMANI Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 27 Mart 2015 Cuma

Detaylı

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

ibraz ederek ve hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler. İLAN BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Ağustos 2015 tarihinde saat 10.00 da, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi,

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04 ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ NİN 10.04.2014 TARİHLİ 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 faaliyet yılına ilişkin

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ANADOLU ISUZU OTOMOTĠV SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 2013 YILINA AĠT 17 NĠSAN 2014 TARĠHLĠ ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda

Detaylı

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 31.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Bankamız Hissedarlar Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2015 Salı günü saat 14.00 te aşağıda yazılı gündem

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 29.03.2013 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI TEKNOSA ĠÇ VE DIġ TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin 2013 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2014 Cuma günü saat 15:30 da SABANCI CENTER,

Detaylı

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET TURCAS PETROL A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 13 MAYIS 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemi

Detaylı

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 4 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 2 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 4 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSİGORTA A.Ş. 2014 YILINA AİT 20 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Yönetim Kurulumuzun 20Şubat 2015 tarihli 18 numaralı kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Genel Kurul Toplantı Çağrısı Ortaklığın Adresi : Taşdelen Mahallesi Sırrı Çelik Bulvarı No:7 Çekmeköy/İstanbul Telefon : 0216 430 00 00 Faks : 0216 430 80 15 Yatırımcı/Pay Sahipleri

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3

İÇİNDEKİLER. 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi 3 İÇİNDEKİLER Olağan Genel Kurul Çağrı Metni 1 SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları 3 2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına

Detaylı

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir.

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili olarak Şirketimiz ile 0 232 616 32 53 ve 0 232 616 14 53 no lu telefonlardan iletişim kurulabilir. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. NİN 28.03.2014 TARİHİNDE SAAT 13:30 DA YAPILACAK 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRI METNİ Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2014 Salı günü, saat 13:30

Detaylı

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 2013 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU A) 27 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul

Detaylı

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BĠRA VE MALT SANAYĠĠ A.ġ YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 2014 YILINA AİT 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını

Detaylı

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR

AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 17 MAYIS 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANIDIR Şirketimizin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı