İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ"

Transkript

1 İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro Danış ışmanlık tarafından yürütülmektedir. y

2 İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

3 İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ PEŞİ ŞİN ÖDEME İTHALATÇI I FİRMA F PREFİNANSMANI İLE ÖDEME MAL MUKABİLİ ÖDEME VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME Kabul Kredili Vesaik Mukabili Ödeme Kabul Tahsilatlı Vesaik Mukabili Ödeme AKREDİTİFL FLİ ÖDEME KABUL KREDİLİ ÖDEME

4 PEŞİN ÖDEME Bütün n riskler ithalatçının üzerinedir. Doğal olarak da, ihracatçılar için i in en çok tercih edilen bir ödeme türüdür. t r. Peşin ödeme şeklinde, ithalatçı ihracatçıya bir anlamda kredi açmaktada maktadır. İthalatçının n sipariş ettiği i malları alamama, düşük k kalitede ya da sipariş ettiği ürünler dışında farklı malları alma riski her zaman vardır. r.

5 PEŞİN ÖDEME Malın ödemeden sonra bir yıl y l içerisinde i ihracatının gerçekle ekleştirilmesi gerekir. Aksi taktirde para iadesi söz s z konusu olacaktır. Peşin ödeme altı şekilde gerçekle ekleştirilebilir. Efektif Havale Çek Prefinansman Red Clause Akreditif Kredi kartı

6 GENEL TERİMLER Efektif: Cebimizde taşı şıdığımız, elle tutup görebildiğimiz, imiz, banknot veya bozukluk şeklinde kullanılan lan paradır. r. Döviz Alış ış: İhracat bedeli dövizlerin d vizlerin bozdurulması aşamasında. Döviz Satış ış: ithalat için i in ithalatçıya döviz d satışı aşamasında. Efektif AlışA ış: Efektif olarak, cebimizdeki parayı bankada bozdururken.

7 GENEL TERİMLER Efektif Satış ış: Efektif olarak, bankadan yabancı para satın alırken kullanılan lan kur cinsleridir. Efektifin peşin ödeme olarak kullanılmas lması,, nakit olarak ithalatçı tarafından ihracatçıya ulaştırılmas lması şeklinde eklinde olur. Ancak, ihracat bedeli olarak getirilen efektif, ithalatçı firmayı temsile yetkili şahıslar tarafından getirilebilir. İhracat bedeli olarak getirilecek efektifler, efektifin gümrg mrükten geçisi sırasında gümrük yetkililerine beyan edilmesi ve söz s z konusu efektif miktarı için in ihracat bedeli olduğuna una dair DBT (Döviz Beyan Tutanağı ğı) ) düzenletilmesi d gerekmektedir.

8 PEŞİ ŞİN ÖDEME YÖNTEMLERY NTEMLERİ Havale Peşin ödeme sistemleri içerisinde i en çok kullanılan lan sistemdir. Havaleler çoğunluklaunlukla bankalar arası SWIFT haberleşme sistemi ile on line olarak hemen gerçekle ekleştirilmektedir. Çek Banka Çekleri ve Şahıs s /Firma Çekleri piyasa kullanılan lan ağıa ğırlıklı çek türleridir. t Bu sistemde daha çok BANKA ÇEKLERİ edilmeli lidir. tercih

9 PEŞİ ŞİN ÖDEME YÖNTEMLERY NTEMLERİ Şahıs/Firma Çekleri: Bir şahsın veya firmanın n bankada açtırma rmış olduğu u bir vadesiz hesaba bağlı çeklerdir ve karşı şılığı, hesapta bulunduğu u sürece s banka tarafından alacaklısına ödeme yapılır. Banka Çekleri: Banka kendisini borçlu gösteren bir çek hazırlayarak borçlu tarafa teslim eder ve borçlu da elindeki banka çekini alacaklısına verir. Alacaklının çekin karşı şılıksız çıkma gibi bir korkusu yoktur.

10 İşlem Akışı ışı: PEŞİ ŞİN ÖDEME İhracata konu olan mübadelenin m gerçekle ekleşebilmesi ebilmesi için, i in, taraflar ilgili detayları görüşmeli ve bir anlaşmaya varmalıdırlar rlar (1). Ulaşı şılan lan anlaşma sonucunda ithalatçı ihracatın n bedelini bankasına na ihracatçıya gönderilmek üzere yatırır r (2). İthalatçını bankası ihracat bedelini ihracatçının n bankasına na transfer eder (3). İhracatçının n bankasına na ulaşan an ihracat bedeli ihracatçı işletmeye ödenir (4).

11 PEŞİ ŞİN ÖDEME İhracat bedelini bu şekilde peşin alan işletme malları üretir ve ithalatçı ülkeye lkeye sevk eder (5). Bu arada ihracata konu belgeleri ve malın mülkiyetini temsil eden dökümanı ithalatçının n lehine düzenleyerek, d direkt ithalatçıya gönderir g nderir (6). Daha sonra malı temsil eden belgeleri elinde bulunduran ithalatçı,, malı kendi ülkesinin gümrg mrüğünden çeker (7).

12 PEŞİ ŞİN ÖDEME İTHALATÇI 1.ALIM / SATIŞ SÖZL./ PROFORMA İHRACATÇI 6. BELGELER 2. TRANSFER 7. GÜMRÜK 2. SEVK 4. TRANSFER GÜMRÜK İTHALATÇININ BANKASI 3. TRANSFER İHRACATÇININ BANKASI

13 İTHALATÇI I FİRMA F PREFİNANSMANI İLE ÖDEME Prefinansman terimi kelime olarak ön n finansman anlamına na gelir İhracatçı lehine bir tür t r kredi açılmasa lması niteliğini ini taşı şımaktadır. Peşin ödemeden en önemli farkı,, sağlanan finansmanın n bir kredi anlaşmas masına dayanmasıdır. Eğer bu kredinin ödemesi demesi yapılacak dışd satımla elde edilecek dövizle d gerçekle ekleştirilirse, tirilirse, firma prefinansmanı adını alır. Kredi en fazla bir yıl y l vadeli olur ve alınan kredinin yapılacak ihracatla ilgili alımlar mları kapsaması zorunludur.

14 MAL MUKABİLİ ÖDEME Mal Mukabili Ödemede demede mallar, alıcının n eline geçtikten sonra ödemesi yapılır. İhracatçı riskleri üstlenmektedir.

15 MAL MUKABİLİ ÖDEME İşlem Akışı ışı: Malların n alımı yapılır(1). ile ilgili anlaşma İhracatçı malları ithalatçının ülkesine sevk eder (2) İthalatçının n lehine düzenlenmid zenlenmiş sevk evraklarını da direkt ithalatçıya gönderir (3).

16 MAL MUKABİLİ ÖDEME İthalatçı kolayca mallarını kendi ülkesinin gümrg mrüğünden çeker (4). İthalatçı ihracat bedelini anlaşı şılan vade sonunda öder (5). Banka tahsil ettiği i ithalat bedelini ihracatçının n bankasına na transfer eder (6) İhracatçı da kendi bankasından ndan ihracat bedelini alır r (7).

17 MAL MUKABİLİ ÖDEME İTHALATÇI 1.ALIM / SATIM SÖZL./ PROFORMA İHRACATÇI 6. BELGELER 5. ÖDEME 4. GÜMRÜK 2. SEVK 4. ÖDEME GÜMRÜK İTHALATÇININ BANKASI 6. ÖDEME İHRACATÇININ BANKASI

18 VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME Vesaik Mukabili Ödeme; Alıcının n ithal ettiği i malın bedelini, söz s z konusu malı temsil eden belgelere dayanarak ödenmesi esasını dayanır. İthalatçı için in son derece güvenlidir. g İhracatçının, n, ithalatçı kadar güvende g olduğu söylenemez. Eğer E alıcı malı kabul etmez ve vesaikleri almazsa risk ihracatçıya ait olacaktır. Basit ve ucuz bir ödeme şekli olmasından dolayı ithalatçı ve ihracatçılar tarafından genellikle kabul gören bir ödeme sistemidir.

19 VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İTHALATÇI 1.ALIM / SATIŞ SÖZL./ PROFORMA İHRACATÇI 6. VESAİK 5. ÖDEME 7. GÜMRÜK GÜMRÜK 2. MAL 3. VESAİK 9. ÖDEME İTHALATÇININ BANKASI 4. VESAİK 8. ÖDEME İHRACATÇININ BANKASI

20 KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İhracata konu olan dökümanlar karşı şılığında nakit ödeme yapılmas lması gerekmesine rağmen, uygulamada ihracatçının n ithalatçıya poliçe düzenleyerek göndermesi g ndermesi de mümkündür.

21 İşlem Akışı ışı; KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İhracatçı ve ithalatçı bir uzlaşmaya varmalıdır (1). İşletme ihracata konu malları üretir ve ithalatçının ülkesine sevk eder (2). İhracat belgelerine vadeli bir poliçe e de ekleyerek, bankasına na teslim eder (3). İhrcatçının bankası belgeleri ithalatçının bankasına/ na/ tahsil bankasına na gönderir g (4).

22 KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İthalatçının n bankası (muhabir tahsil bankası) ithalatçıya vesaiklerle ilgili bilgi verir (5). Aldığı haber ve vesaik bilgileri üzerine ithalatçı poliçeyi kabul eder ve poliçenin arka yüzünüy imzalar (6). Eğer ithalatçının n bankasının n poliçeye aval vermesi gerekiyorsa, ithalatçının n bankası da poliçeyi imzalar ve aval verir. ithalatçı ithalata konu belgeleri bankasından ndan teslim alır r (7).

23 KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İthalat belgelerini elinde bulunduran ithalatçı, malları gümrükten çeker (8). Poliçenin ödeme vadesi geldiğinde, inde, ithalatçı ihracat bedelini bankasına na öder (9). İthalatçının n bankası,, ihracat bedelini ihracatçının n bankasına na transfer eder (10). İhracatçının n bankasına na ihracat bedeli de, daha sonra ihracatçıya ödenir (11).

24 KABUL KREDİLİ VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İTHALATÇI 1.ALIM / SATIŞ SÖZL./ PROFORMA İHRACATÇI 5. VESAİK İHBARI 6. POLİÇE KABULÜ 7. VESAİK 9. ÖDEME 8. GÜMRÜK GÜMRÜK 2. SEVK 3. VESAİK 10.ÖDEME 4. VESAİK İTHALATÇININ BANKASI 9. ÖDEME İHRACATÇININ BANKASI

25 KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME Vesaik Mukabili Ödeme yöntemleri y ntemleri içinde inde ağıa ğırlıklı olarak ihracatçıyı koruyan bir versiyonudur.

26 İşlem Akışı ışı; KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME ihracatçı ve ithalatçı bir uzlaşmaya varmalıdır r (1). Malların İhracatçı tarafından sevki (2). İhracat belgelerine vadeli bir poliçe e de ekleyerek, bankasına na teslim eder (3). İhracatçının n Bankası ihracata konu olan belgeleri, ithalatçının ülkesindeki muhabir / tahsil bankasına na gönderir g (4).

27 KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İthalatçının n bankası (muhabir tahsil bankası) ithalatçıya vesaiklerle ilgili haber ve bilgi verir (5). İthalatçı,, poliçeyi kabul eder ve poliçenin arka yüzünüy imzalar (6). İthalatçı tarafında kabul edilen poliçenin bir nüshası,, ihracatçının n bankasına na geri gönderilir (7).

28 KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME İthalatçı,, söz s z konusu malları kendi ülkesindeki gümrg mrükten çeker (10). Bu arada ihracat bedelini tahsil eden ithalatçının n bankası,, söz s z konusu ihracat bedelini ihracatçının n bankasına na transfer eder (11). İhracatçının n bankasına na ulaşan an ihracat bedeli de, daha sonra ihracatçıya ödenir (12).

29 KABUL TAHSİLATLI VESAİK K MUKABİLİ ÖDEME Bu arada henüz z ihracata konu eşyaye yayı temsil eden belgeler ithalatçının n bankasındad ndadır r ve ithalatçıya teslim edilmemiştir. İthalatçı tarafından kabul edilen poliçenin ödeme zamanı geldiğinde, inde, ithalatçı ihracat bedelini öder (8) Belgeleri bankasından ndan alır r (9).

30 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME Akreditif kelime anlamı mektubu demektir. Bankalar işlemdir. vasıtas tasıyla bakımından, kredi gerçekle ekleştirilen bir Tarafına akreditif ulaşan an ihracatçı,, malı satmış ıştır. Ancak malın n bedelini tahsil edebilmek için, i in, akreditifte yazılı bulunan koşullar ulların n ihracatçı tarafından yerine getirilmesi bir zorunluluktur.

31 AKREDİTİFTE TARAFLAR Akreditif Amiri (Applicant( Applicant): Ithalatçının bizzat kendisidir. Veya akreditif açılmasa lmasını isteyen taraftır. r. Amir Banka (Issuing( Bank): Amirin (ithalatçının) n) isteğine ine istinaden akreditifi açan a an bankadır. İhbar hbar Bankası (Advising Bank): Lehdara (ihracatçı) akreditifi ihbar eden ve haber veren bankadır. Teyit Bankası (Confirming Bank): Teyitli akreditifler söz s z konusu olduğunda, unda, akreditifi teyit eden ve amir banka derecesinde akreditiften dolayı sorumlu olan bankadır.

32 AKREDİTİFTE TARAFLAR Rambursman Bankası (Reimbursing Bank): Amir banka teyit bankasına na yapmış olduğu u dışd ticaret ödemesiyle demesiyle ilgili bedeli bizzat kendisi transfer edebileceği i gibi üçünc ncü bir banka da, amir bankasının n adına bu ödemeyi demeyi yapabilir. Buradaki üçünc ncü bankaya rambursman bankası denmektedir. Akreditif Lehdarı (Beneficary): Aslında ihracatçının n bizzat kendisidir. Lehine akreditif açılan firma, akreditif lehdarı olmaktadır.

33 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME İşlem Akışı ışı: Farklı ülkelerdeki ithalatçı ve ihracatçı arasında bir alım sat satım m sözles zleşmesi yapılır. Bu sözles zleşmede malın cinsi, nitelikleri, miktarı,, fiyatı, döviz cinsi, malların şevki, teslim şekli ve ödeme şekli (ki, burada akreditiftir) yer alır. İthalatçı,, bankasından ihracatçı lehine bir akreditif açmasını ister. İthalatçının bankası (Amir Banka) akreditifi ihracatçının ülkesindeki muhabir bankaya iletir.

34 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME Eğer akreditif teyitli bir akreditif ise akreditif kuşat (açılış ış) ) mektubunda akreditifin teyitli olduğunu unu belirtir ve akreditifin lehdara teyidini ister. Aracı banka ihracatçıya, lehine bir akreditif açıldığını ihbar eder. Teyitli akreditifte, aracı banka kuşat mektubunu inceleyip teyit için i in uygun bulursa bankasının teyidini bildiren yazıyı da ekler. İhracatçı malları akreditif şartlarına uygun olarak ve yükleme y vadesinde sevk eder.

35 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME İTHALATÇI / AMİR ALIM / SATIŞ SÖZLEŞMESİ / PROFORMA FATURA İHRACATÇI / LEHTAR 2.AKREDİTİF TALİMATI 9. ÖDEME 10. VESAİK GÜMRÜK GÜMRÜK 5. SEVK 4. İHBAR 6. VESAİK 7. TEYİTLİ İSE İTHALATÇI / AMİR BANKASI 3. AKREDİTİF 8. VESAİK İHRACATÇI / LEHDAR BANKASI

36 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME İhracatçı belgeleri (vesaiki) ibraz süresi s içinde inde aracı bankaya sunarak ödeme deme talebinde bulunurlar. Banka belgelerin gerekli şartlara uyup uymadığı ığını kontrol eder. Belgeler uygun ise; teyitli tli akreditifte ödemeyi hemen yapar. teyitsiz akreditifte amir bankadan ödeme deme talimatını ister.

37 AKREDİTİFL FLİ ÖDEME Muhabir banka belgeleri amir bankaya (ithalatçının bankasına) na) gönderir.amir g banka vesaiki inceleyerek uygun un bulması halinde durumu alıcıya a bildirir. Alıcının hesabı bankasınca borçland landırılır. r. Peşin paralı işlemde vesaik bedeli başlang langıçta tahsil edilmiş olacağı ğından bu aşamada a amada sadece bir fark ortaya çıkarsa bu fark tahsil edilir. Amir banka bedeli ve masrafları tahsil edilen vesaiki alıcıya a teslim eder.

38 Akreditifler; Güvencesi AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Ödeme sorumluluğu Ödeme şartları Kullanılış ış amac acı gibi özelliklerine göre çeşitlilik gösterir.

39 Güvence bakımından; AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Revocable / Kabilirücu (Dönülebilir) Akreditifler Irrevocable / Gayri yrikabilirücu (Dönülemez) Akreditifler Akreditif metninde akreditifin dönülebilir d veya dönülemez olduğu u belirtilmemiş ise dönülemez olarak kabul edilir.

40 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Teyitli Akreditifler (Confirmed( L/C) Muhabir bankanın akreditifi lehdara ihbar ederken amir bankanın talimat limatına dayanarak kendi teyidini eklediği i ve amir bankanın yükümlülüğünü yerine getireceğine ine dair kendisini de sorumluluk altına aldığı akreditiflerdir. Akreditif metninde teyit talimatı yoksa akreditif teyitsiz kabul edilir.

41 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Ödeme Sorumluluğu Bakımından; Confirmed / Teyitli Akreditifler Unconfirmed / Teyitsiz Akreditifler

42 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Teyitsiz Akreditifler (Unconfirmed( L/C) Aracı bankanın ödeme konusunda her hangi bir sorumluluğu yoktur. Bankanın görevi akreditifi lehdarına etmek, duyurmakla sınırlıdır. ihbar

43 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Ödeme Şartları Bakımından; Akreditif bedelinin ne zaman ve ne şekilde ödeneceği 3 şekilde belirlenir. Görüldüğünde Ödemeli Akreditif (At Sight Payment) Vadeli Akreditif (Deferred Payment) Kabul Kredili Akreditif (By Acceptance)

44 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Görüldüğünde Ödeme /Vadeli Ödeme Ödemenin bu yollardan hangisine göre yapılacağı hususunun akreditiflerde açıkça belirtilmesi şarttır. Ayrıca ödeme, kabul ve ciro işlemlerinin hangi banka tarafından yapılacağı belirlenir. Bunlar amir ve aracı bankalar olabileceği gibi bunların dışındaki bankalar da olabilir. Amir banka akreditifi açarken yetki verdiği bu bankalara karşı geri ödeme taahhüdünde bulunmuş olur. Ödemeyle ilgili bu yollardan hangisi tercih edildiyse akreditif de ona göre isim alır.

45 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Kısmi sevkiyata izin verilen akreditiflerde her parti sevkiyata ait vesaikin ibrazı karşılığı ığında ödeme yapılabilir. Ancak bir veya birkaç partide yapılan ödemelerin toplamı hiçbir zaman akreditif limitini aşamaz. a amaz.

46 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Kullanılış ış Amacı Bakımından; Kullanılış amacı bakımından da üç şekilde ele alınabilinir. Rotatif Akreditif (Revolving( L/C) Devredilebilir Akreditif (Transferable( L/C) Karşı şılıklı Akreditifler (Back( Back to Back T/C)

47 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Rotatif Akreditif (Revolving( L/C) ; Sürekli veya yüksek y tutarlı alımlarda kullanılır. Dönerlik şartı ya miktarla ya da süreyle s reyle sınırlandırılır. r. Miktara göre g devreden akreditiflerde; akreditif tutan, kaç kere dönebileced nebileceği i ve böylece b ödemeler toplamının n sınırıs belirlenmektedir.

48 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Süreye göre g devreden akreditiflerde ise her sevkiyatın yapılaca lacağı belirlenir. biriken (cumulative( cumulative) ) veya birikmeyen (non( non cumulative) dönem

49 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Biriken akreditifte bir dönemde d kısmen k veya tamamen kullanılmam lmamış akreditif tutarı müteakip dönemdeki d tutara eklenerek klenerek kullanılabilir. labilir. Bu hakkın olabilmesi içinin akreditifte mutlaka biriken şartının belirlenmesi gerekir. Birikmeyen akreditifte ise kullan anılmayan kısımdan onu izleyen dönemde d faydalanılamaz, lamaz, bu kısım iptal edilmiş sayılır.

50 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Devredilebilir Akreditif (Transferable( L/C); Akreditif konusu malların bir firma tarafından temini veya üretimi mümkm mkün n olamayacaksa veya ihracatçı bir aracıysa, ayrı ayrı akreditifler açmaya a maya veya akreditif şartlarını (lehdar, ülke e değişiklikleri iklikleri gibi) değiştirmeye gerek kalmaksızın akreditifin kısmen k veya tamamen bir ya da birden fazla üçünc ncü şahsa (ikinci lehtarlar) ödenmesi hususunda başlang langıçta yetki veren akreditiflerdir.

51 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Akreditif amir banka tarafından açık bir biçimde "devredilebilir (transferable)" olarak adlandırıldığı takdirde devir yapılabilir. "Bölünebilir (divisible)", "Parçalanabilir (fractionable), "Temlik edilebilir (assignable)", "Aktarılabilir (transmissible)" gibi terimler akreditifi devredilebilir bir hale getirmez.

52 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Devir olması halinde, ilk akreditifdeki esas şartlar değiştirilmemekte, sadece miktar, mal fiyatı, akreditif vadesi, vesaik ibraz süresi, s sevkiyat süresi s tarafların kabulü ile değiştirilebilmektedir.

53 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Akreditifin ilk lehdarı,, ikinci lehdarın kendisine kesmiş olduğu u faturayı alarak, kendisinin lehdarı olduğu u ilk akreditif şartları gereği i belirtilen fiyat ve miktar üzerinden düzenleyeced zenleyeceği i ihracat faturasını bankaya ibraz eder.

54 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Devredilebilir Akreditif İşlem Akışı ışı; İthalatçı,, akreditif talimatı verir. Akreditif açılır. a Akreditif ihracatçıya ihbar edilir. İhracatçı devir talimatı verir. Banka, ikinci lehdara akreditifi devreder. İkinci lehdar,, birinci lehdara muhatap faturasını keser. er. Birinci lehdar,, akreditif şartları gereği i faturasını keser ve vesaiki tamamlayarak bankasına a ibraz eder.

55 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Karşı şılıklı Akreditifler (Back( Back to Back T/C); Bir ithalat akreditifinin bir ihracat akreditifiyle karşılanmasına imkan veren akreditiflerdir. Bu akreditifler, transit ticarette, aracı vasıtasıyla yapılan satışlarda kullanılır.

56 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Back to back Akreditif İşlem Akışı; İthalatçı, akreditif talimatı verir. Amir banka akreditifi açar. Muhabir banka transit tüccara (ilk lehdar) akreditifi ihbar eder. Transit tüccar kendisine gelen bu akreditifi bir teminat şeklinde gösterip, ihracatçıya bir akreditif açılması için kendi bankasına akreditif talimatı verir. Dolayısıyla, ilk akreditifte muhabir banka pozisyonunda olan banka şimdi amir banka durumundadır.

57 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Söz z konusu akreditif ihracatçıya (ikinci lehdar) ) ihbar edilmek üzere açılır. a Akreditif, ihracatçıya ihbar edilir. İhracatçı malın sevkiyatını yapar. Vesaik transit tüccart ccarın bankasına a ulaşı şır. Sevk vesaikini kendi bankasına na ibraz eder.

58 AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ Banka, vesaiki transit tüccara t teslim eder. Transit tüccar, t vesaik içerisinden i en az ihracatçısının faturasını çıkarıp p düzenledid zenlediği kendi faturasını vesaik üzerine ekleyerek bankasına a ibraz eder. Vesaiki teslim alan banka amir bankaya gönderir. Amir banka vesaiki ithalatçıya teslim eder. İthalatçı gümrük k işlemlerii lemlerini yapar.

59 SIK KULLANILAN AKREDİTİF CİNSLERİ Günlük k ticaret hayatında kullanılan lan basit akreditifler dört grupta toplanmaktadır; Irrevocable/confirmed confirmed/at sight (dönülemez/teyitli/ ibrazda) Irrevocable / at sight (dönülemez /ibrazda) Irrevocable / confirmed / deferred (dönülemez / teyitli /vadeli) Irrevocable / deferred (dönülemez / vadeli)

60 AKREDİTİF ÖRNEĞİ XBANK SWIFTMESSAGE PAGEl 076-KIZILAY/ANKARA DATE:02/02/1999 TIME:15:50 SEQN NT:715»»ıfififif»ii'K' cgr'omn ARY COPY ********** *»AUTHENTIC ATION CORRECT WITH CURRENT KE Y** JIN OAK (l:fkhd ) (6:(876: ) :27 SEQUENCE OF TOTAL :1 /1 :40A FORM OF DOCUMENTARY CREDIT: IRREVOCABLE TRANSFERABLE :20 DOCUMENTARY CREDIT NUMBER: KOH87 :31C DATE OF ISSUE: :31D DATE OF EXPIRY: PLACE OF EXPIRY:ANKARA/TURKEY :APPLICANTBANK: YBANK LONDON BRANCH UNITED KINGDOM

61 AKREDİTİF ÖRNEĞİ :BENEFICIARY: xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxcad. xxxxxxxxxxxx SAMANYOLU,ANKARA / TURKEY :32B CURRENCY CODE :USD AMOUNT :#11'876.50# :39A PERCENTAGE CREDIT AMOUNT TOLERANCE :20 PERCENTAGE CREDIT AMOUNT TOI.ERANCE :20 :41D AVAILABLE WITH - ADDRESS - BY AT-SIGHT BY XBANK KIZILAY BRANCH ANKARA / TURKEY 43P PARTIAL SHIPMENTS: NOT ALLOVVED 43T TRANSSHIPMENT: NOT ALLOWED :44A ON BOARD/DISP/TAKING CHARGE: ANKARA / TURKEY :44D FOR TRANSPORTATION TO...: LONDON / UNITED BONGDOM :44C LATEST DATE OF SHIFMENT: :45A DESCRIPTION OF GOODS: AS DESCRIBED İN THE PROFORMA INVOICE DD: OF A TOTAL VALUE OF USD 11' DELIVERY TERMS FCA

62 AKREDİTİF ÖRNEĞİ :46A DOCUMENT-S REQUIRED: -COMMERCİAL INVOICE İN THREE COPIES FOR USD DULY SIGNED AND STAMPED, BEARING THE BENEFICIARY'S STATEMENT THAT THE INVOICED AND SHIPPED GOODS AI^ İN STRICT CONFORMITY TO THOSE SPECIFIED İN THE PROFORMA INVOICE DD INDICATING SEPARATELY THAT THE PRICES ARE THE CURRENT EXPORT PRICES. - CERTIFICATE OF ORIGIN ISSUED BY ANKARA CHAMBER OF COMMERCE :47A ADDITIONAL CONDITIONS: INSURANCE WILL BE COVERED BY THE APPLICANT ACCORDING TO THEIR STATEMENT :71B CHARGES: ALL YOUR CHARGES OUTSIDE UNITED KINGDOM ARE ON BENEFICL\RY'S ACCOUNT. :48 PERIOD FOR PRESENTATION: DOCUMENTS TO BE PRESENTED WITHIN 21 DAYS AFTER THE DATE OF ISSUANCE OF SHIPPING DOCUMENTS BUT WITHIN THE VALIDITY OF THE CREDIT.

63 AKREDİTİF ÖRNEĞİ :49 CONFIRMATION INSTRUCTIONS: CONFIRM :53A REIMBURSING BANK: WBANK NEVVYORK BRANCH USA :78 INSTRUCTION TO THE PAYING BANK: UPON DOCS PRESENTATION İN COMPLIANCE WITH L/C TERMS YOU MAY CLAIM REIMBURSEMENT FROM WBANK/NEWYORK UNDER VALUE DATE FOUR (4) WORKING DAYS AFTER YOUR TESTED TELEX / SWIFT MSG TO US CONHRMING AMOUNT REQUESTED, VALUE DATE AND DOCS COMPLIANCE. :57D ADVISE THROUGH BANK: XBANK KIZILAY BRANCH ANKARA / TURKEY :72 SENDER TO RECEIVER INFORMATION: THIS DOC. CREDIT IS SUBJECT TO LATEST VERSION OF UCP FOR REIMBURSEMENT FORVVARD ONE SET OF DOCUMENTS

64 KABUL KREDİLİ ÖDEME Kabul kredili ödeme aslında vadeli bir akreditif gibi düşünülebilir. Bu ödeme sisteminde; İthalatçı ve ihracatçının n anlaştıklar kları koşullar altında, mal ithalatçıya sevk edilmesine rağmen, ihracat bedeli ileri bir tarihte ihracatçıya ödenmektedir. Burada ödeme aracı olarak, ithalatçı üzerine çekilen poliçe e kullanılır.

65 Teşekk ekkür r ederiz text e. e.info İhracatta Mal Teslim Yöntemleri Y ve Ödeme Şekilleri Eğitmen: Sibel SARAÇ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ

İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ İHRACATTA ÖDEME ŞEKİLLERİ Hazırlayan: Arif ŞAHİN Şube Müdürü Mart 2002 İGEME İHRACATI GELİŞTİRME ETÜD MERKEZİ İÇİNDEKİLER İHRACATTA ÖDEME YÖNTEMLERİ...4 A- PEŞİN ÖDEME...5 (CASH IN ADVANCE/CASH BEFORE

Detaylı

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade)

I. KARŞI TİCARET(Counter Trade) DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ Bir dış ticaret işleminde en önemli sorunlardan birisi ihracatçı ile ithalatçı arasındaki güven konusudur. Birbirinden mal alıp satmak isteyen ihracatçı ile ithalatçı farklı

Detaylı

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri

Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Yrd. Doç.Dr. Dilek Seymen dilek.seymen@deu.edu.tr Dr. Dilek Seymen Dış Ticarette Ödeme Yöntemleri Peşin Ödeme Açık Hesap Yöntemi Konsinyasyon Mal Mukabili Ödeme Vesaik Mukabili

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN İHRACAT KAYITLARI 344MV0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI

3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 3. Bölüm ÖDEME ŞEKİLLERİ VE MUHASEBE KAYITLARI 348 ULUSLARARASI TİCARET İŞLEMLERİ ve MUHASEBESİ Ferudun KAYA 349 3. ÖDEME ġekġllerġ VE MUHASEBE KAYITLARI 177 Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar,

Detaylı

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049

MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN DIŞ TİCARETTE ÖDEME ŞEKİLLERİ 344MV0049 Ankara, 201 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ

DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2514 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1485 DIŞ TİCARETİN FİNANSMANI VE TEŞVİKİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Fatih TEMİZEL (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. İlkay ÖNER BADURLAR (Ünite

Detaylı

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI

DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI DIŞ TİCARET HİZMETLERİ VE FİNANSMANI Herkese finansçı lazım Takım ruhumuz, güçlü iletişimimiz ve akıllı çözümlerimizle finansçınız olarak dış ticaretin her aşamasında yanınızdayız. Amacımız; geleneksel

Detaylı

Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler

Dış. Ticarette Kullanılan lan Belgeler Dış Ticarette Kullanılan lan Belgeler Bu proje Avrupa Birliği i tarafından finanse edilmekte, Ulusal Ajans tarafından takip edilmekte ve Makro tarafından yürütülmektedir. y Dış Ticarette Kullanılan lan

Detaylı

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ

T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ T.C KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐKTĐSAT BÖLÜMÜ DIŞ TĐCARETTE BANKACILIK VE GÜMRÜK PROSEDÜRÜ DANIŞMAN : Doç. Dr. HARUN TERZĐ HAZIRLAYAN : 079688 - Özgür Küçükarslan

Detaylı

Oğuzhan KODALAK a Bayram TOPAL b Ahmet Selçuk DİZKIRICI c. Anahtar Kelimeler Dış Ticaret, UCP 600, Akreditif.

Oğuzhan KODALAK a Bayram TOPAL b Ahmet Selçuk DİZKIRICI c. Anahtar Kelimeler Dış Ticaret, UCP 600, Akreditif. Dış Ticarette Akreditifli Ödemeler: UCP 600 e Göre Bankalarda Güncel Örnek Uygulamalar (Letter of Credits in Foreign Trade: Current Applications at Banks According to UCP 600) Oğuzhan KODALAK a Bayram

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE FİNANSMAN BANKA VE KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS034 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500

İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İTHALAT İŞLEMLERİNDE AKREDİTİFLİ ÖDEME YÖNTEMİ VE MTO 500 YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ - 2007 1 T.C.

Detaylı

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ

12.Bölüm. Bankaların Kredi İşlemleri. Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ 12.Bölüm Bankaların Kredi İşlemleri Yrd. Doç. Dr.Oruç ALKILINÇ Amaçlarımız: Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz. Bankaların fonksiyonları Bankaların Kredi

Detaylı

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ

İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ T.C. BAŞBAKANLIK Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACATTA ALTERNATİF FİNANSMAN TEKNİKLERİ Hazırlayan Mustafa YAVUZ Uzman Araştırma ve Geliştirme Başkanlığı OCAK 2008 Bu eserin

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 4 Ekim 2004 ULUSLARARASI TİCARİ SÖZLEŞMELERİN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR ABSTRACT Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZKAN* All international commercial transactions are conducted according to the terms and conditions

Detaylı

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri

Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 194-224 Dış Ticaret Finansman Tekniklerinden Faktoring ve Forfaiting İşlemleri Zekai Özdemir * Özet: XX. Yüzyıl sona ererken uluslar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ TİCARİ BELGELER 840UH0054 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN HİZMET İŞLEMLERİ 343FBS040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN KAMBİYO İŞLEMLERİ 343FBS039 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okulkurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ TMS 18 HÂSILAT VE TMS 2 STOKLAR STANDARTLARINA GÖRE FORFAITING İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Davut AYGÜN ÖZ Çalışmanın temel çıkış noktası, çok hızlı değişim ve gelişim içerisinde bulunan

Detaylı

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller

BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER. 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller BÖLÜM 1 : ÜLKEMİZ MEVZUATI AÇISINDAN İHRACATTA ALINMASI GEREKLİ BELGELER 1.1. İhracatta Kullanılan Belgeler ve Uluslararası Teamüller Dış ticaret, farklı ülkelerin firmalarının ya da dış ticaret kuruluşlarının

Detaylı

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge

2 Ocak 2002. İdare Merkezi. Süha MİRAHUR Genel Müdür. Sait SOYLU Genel Müdür Yardımcısı. Ek: 1 Genelge TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ İDARE MERKEZİ: ANKARA B.02.2.TCM.0.09.00.03-25 DIŞ İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kambiyo Mevzuatı Müdürlüğü Konu: Sermaye Hareketleri Genelge No: 2002/YB-1

Detaylı

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS

CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL COMMERCIAL SALE OF GOODS 1. PARTIES SELLER Name Address if different, address of Seller's place of business through which this contract is to be performed Telephone Fax E-mail

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MUHASEBE VE FİNANSMAN KAMBİYO İŞLEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI

İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. YURT İÇİ SATIŞ GENEL ŞARTLARI 1.TANIMLAR İSDEMİR ERDEMİR MÜŞTERİ ERDEMİRONLİNE SİSTEM MAL BÜLTEN HT-1K HTT US TS MAL BEDELİ SİPARİŞ KABUL ŞARTLARI : İskenderun Demir ve Çelik

Detaylı

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI

KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI KISA VADELİ İHRACAT KREDİ SİGORTASI PROGRAMI (KAPSAMLI) UYGULAMA ESASLARI TARİH : 01/02/2015 BİRİM : Operasyon ve Raporlama Müdürlüğü Müşteri İlişkileri Müdürlüğü Ankara Bölge Sigorta Müdürlüğü Tazminat

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ SERMAYESİ : TL. 25.000.000.000 İDARE MERKEZİ : A N K A R A İ D A R E M E R K E Z İ ANKARA, 26 HAZİRAN 2000 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz :

Detaylı

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) AHMET ÇELİK

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) AHMET ÇELİK İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF)... 2 1.1 KKDF NİN TANIMI VE KURULUŞ AMACI... 2 1.2 KKDF YE TABİ TUTULAN İŞLEMLER... 2 1.2.1 VADELİ AKREDİTİF... 3 1.2.2 VADELİ AKREDİTİF

Detaylı