SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ALIŞTIRMA KILAVUZU"

Transkript

1 SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi ALIŞTIRMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0 Baskõ

2 TELİF HAKKI Copyright Computer & Structures, Computers & Engineering. Her hakkõ saklõdõr. SAP2000 programõ ve ilgili tüm yazõlõ belgeler sahiplik ve çoğaltma haklarõ saklõ ürünlerdir. Evrensel sahiplik haklarõ Computers & Structures Inc.'a aittir. Türkçe yazõlõ belgelerin sahiplik haklarõ Computers & Engineering kuruluşuna aittir. Computers & Structures Inc. ve Computers & Engineering kuruluşlarõndan yazõlõ izin alõnmadan programõn lisanssõz kullanõmõ veya yazõlõ belgelerinin çoğaltõlmasõ tamamen yasaktõr. Daha ayrõntõlõ bilgi, yazõlõm lisansõ ve belgelerin kopyalarõ için başvuru adresi: Türkiye, Almanya ve Rus Fed. Devletleri Ana Dağõtõmõ: COMPUTERS & ENGINEERING Holzmühlerweg D Lollar, ALMANYA Tel: Fax: ftp://ftp.csiberkeley.com/webdld Copyright Computers and Structures Inc., Copyright Computers & Engineering CSI Logo'su Computers & Structures Inc. kuruluşunun tescilli ticari markasõdõr. SAP2000 Computers & Structures Inc. kuruluşunun ticari markasõdõr. ii

3 SORUMLULUK SAP2000 programõnõn ve yazõlõ belgelerinin hazõrlanmasõna büyük zaman, çaba harcanmõş ve maddi fedakarlõk yapõlmõştõr. Program tam olarak test edilmiş ve kullanõlmõştõr. Bununla birlikte programõ kullanõrken, kullanõcõ, programõn güvenilirliği veya kesinliği konusunda programõ hazõrlayan veya dağõtanlarõn herhangi bir sorumluluk almadõğõnõ veya bunu ima etmediğini kabul eder ve anlar. Program, betonarme çerçevelerin boyutlamasõ için çok pratik bir araçtõr. Programõn bundan önceki sürümleri çok başarõlõ olmuş ve çeşitli tür yapõlarda kullanõlmõştõr. Bununla beraber kullanõcõ, bu kõlavuzu tamamen ve dikkatlice okumalõ ve betonarme hesabõnda program algoritmalarõnõn kapsamadõğõ durumlarõ iyice anlamalõdõr. Kullanõcõ, programõn temel varsayõmlarõnõ açõkça anlamalõ ve programõn oluşturduğu sonuçlarõ kendisi bağõmsõz olarak kontrol etmelidir. iii

4 TEŞEKKÜR Bu ürünün bugünkü durumuna gelmesinde yõllar boyu süren değerli çalõşmalarõyla katkõ sağlayan bütün mühendis meslekdaşlarõmõza teşekkür ederiz. Özellikle orjinal SAP serisi programlarõnõn kavramsallaştõrõlmasõ ve geliştirilmesinden sorumlu, California Berkeley Üniversitesi emekli profesörlerinden Dr. Edward L. Wilson õ özel olarak anõyoruz. Kendisinin devam eden orijinal çözümler üretmesi, programõn bu versiyonunda kullanõlan eşsiz kavramlar oluşturulmasõnda rol oynamõştõr. iv

5 Yukarõdan Bakõş Penceresi Ana Başlõk Çubuğu Başlõk Üst Menü Ana Araç Çubuğu Simge Durumuna Küçültme Düğmesi Ekranõ Kaplatma Düğmesi Yan Araç Çubuğu Kapatma Düğmesi Durum Çubuğu Güncel Birimler İmleç Yeri Koordinatlarõ SAP2000 MENÜLERİNİN TANIMLARI SAP2000 komutlarõna Uygulama Simgeli (İkon lu) Ana Araç Çubuğu, Yan Araç Çubuğu, ve Üst Menü'den (Pull Down) erişilecektir. Bununla birlikte Uygulama Simgeli araç çubuklarõ Üst Menü de bulunan işlemlerin çoğuna, daha çabuk erişimi sağlar. Atama (Assign) işlemi sõrasõnda hatõrlamanõz gereken iki önemli nokta vardõr. Birincisi; bir değeri atayacağõnõz nesneyi belirtmeden önce o değeri tanõmlamõş (Define) olmalõsõnõz. İkincisi; önce elemanlarõ seçmeli (Select) sonra onlara yeni büyüklükler atamalõ (Assign) ya da eskilerini değiştirmelisiniz. v

6 vi

7 İÇİNDEKİLER: Alõştõrma I: Alõştõrma II: Alõştõrma III: Alõştõrma IV: Statik Yüklü Düzlem Çerçeve Davranõş Spektrumu Yükü ile Düzlem Çerçeve Zaman Tanõm Alanõ (Time History) Yükü ile Düzlem Çerçeve Düzlem Çerçevenin Çelik Dizaynõ vii

8 viii

9 ALIŞ TIRMA I Statik Yüklü Düzlem Çerçeve Açõklama Bu bölüm, statik deprem yuklerine maruz kalacak 7 katlõ bir düzlem çerçevenin modellenmesini ve analizini anlatõr. Çerçevenin şekli ve statik yükler Şekil 1-1 de gösterilmiştir. Modelin önemli özellikleri ve SAP2000 Şablon (Hazõr Yapõ Modelleri) kullanõlmasõ Modeli grafik olarak üretmek ve değiştirmek İki boyutlu düzlem çerçeve analizi Diyafram düğüm bağõmlõlõğõ Yatay düğüm yükleri Düşey yayõlõ yükler Sonuçlarõn grafik çõktõlarõ SAP2000 Egitim Klavuzu I-1

10 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve ZEMiN 20K 20K 20K 20K HER KATTA TİPİK DÜŞEY YÜKLEME 10' 10' 10' 10' 10' 10' 0.1K/ft 20K ÇATI KAT 7 15K KAT K KAT 5 10K KAT 4 7.5K KAT 3 5K '0" KAT 2 2.5K '-6" ZEMİN GLOBAL Z 30'-0" 30"-0" GLOBAL X TÜM KOLONLAR W14 TÜM KİRİŞLER W24 ELEMAN AĞIRLIKLARINI DA İÇEREN TİPİK KAT KÜTLESİ = 0.49 kip-sn-sn/in ELASTİSİTE MODÜLÜ=29500 ksi ÇELİK MUKAVEMETİ (f y ) = 36 ksi Şekil 1-1 İki Boyutlu Düzlem Çerçeve SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-2

11 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve SAP2000 de Modelin Üretilmesi Şablon Modellerin Kullanõlmasõ (1) SAP2000 Ekranõnõn altõndaki durum çubuğundan çalõşmak istediğiniz birimi seçin. Bu düzlem Çerçevede Kip-ft ile çalõşacağõz. Not: Çalõşmalarõnõz süresince herhangi bir anda birimleri değiştirebilirsiniz. SAP2000 bu değişimi girdiğiniz tüm bilgilere uygular. (2) Üst Menü Çubuğundaki File (Dosya) yõ tõklayõn, açõlan uygulama menüsü öğelerinden New Model from Template i (Hazõr yapõ tipi şablonlardan yeni bir model) seçin. (3) İki boyutlu düzlem çerçeveyi seçin. (4) Kat yüksekliği ve açõklõk bilgilerini doldurun. Kat yüksekliği için 13 ft kullanõn. Sonra ilk iki döşemeyi ve onlarõn yardõmcõ çizgi olacak hasõrlarõ (grid) düzenleyeceğiz. Modelin Düzenlenmesi, işlenmesi Çerçeve ve hasõrlarõn düzenlenmesini aynõ anda yapacağõz. 1. Üst menüdeki Draw (Çiz) den Edit Grid i (Hasõrlama) seçin. İpucu: Düğüm noktalarõnõzõ daima hasõrlarõn kesim noktalarõna yerleştirmeye çalõşõn. Hasõrlarõnõzõ hazõrlarsanõz modelinizin veri değiştirme ve görüntülenmesini daha kolayca ve hõzlõ bir şekilde yapabilirsiniz 2. Kat yüksekliklerinizi tanõmlayan hasõrlarõ değiştirmek için Z yönü düğmesini seçin. 3. Glue Joints to Grid Lines (Düğüm noktalarõnõ hasõr kesim noktalarõna yapõştõr) õ seçin. Böylece hasõrlar üzerinden düğüm noktalarõnõ ve çerçeve elemanlarõnõ kolayca üretebilirsiniz. 4. Hasõr bölgelerini düzenleyin ve OK düğmesine basarak pencereyi kapatõn. İpucu: Hasõr düzenlemesini bitirdiğinizde istediğiniz bir kolonun üzerine gelin, farenin sağ düğmesine basõn, kolonun tüm bilgilerini görebilirsiniz. Bu düğüm noktasõ veya çerçeve elemanlarõ hakkõndaki bilgilere ulaşmanõn çok pratik bir yoludur. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-3

12 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve Mesnetlerin (Sõnõr Şartlarõnõn) Düzenlenmesi Bir sonraki aşama yapõnõn alt kolonlarõnõn önceden tanõmlõ mesnet şartlarõnõ değiştirerek ankastre yapmaktõr. 1. Yan Araç Çubuğu nun en üstündeki ok şeklindeki İşaretleme düğmesini tõklayõn. 2. Farenin imleci ile yapõnõn tabanõndaki 3 noktayõ içine alan bir kutu çizin ve bu noktalarõ seçin. İpucu: Ekranõn altõndaki yatay durum çubuğunda (solda) ne tip elemanlarõ ve bunlardan kaçar tane seçtiğinizi görebilirsiniz. 3. Yan Araç Çubuğundan Assign Joint Restraints (Mesnet Şartlarõ Atama) düğmesini tõklayõn ve mesnetleri ankastre yapõn. Üst menüdeki Assign (Ata) yõ kullanarak da diğer düğüm noktalarõnõn özelliklerini ve serbestlik derecelerini atayabilirsiniz. (Assign > Joints > Restraints) Yapõ Elemanlarõna Kesitlerin Atanmasõ 1. Modelimizde ihtiyacõmõz olan tüm çerçeve elemanlarõnõn kesit değerlerini tanõmlamalõyõz. Define (Tanõmla) menüsünden Frame Sections (Çubuk Eleman Kesit Tipleri) seçeneğini tõklayõn. Şekil 1-1 de gösterilen I profilleri yükleyin. Not: Bir defada birden fazla profil seçebilirsiniz. Seçim yaptõğõnõz sürece Ctrl düğmesini basõlõ tutun. 2. Select (Seç) menüsünün altõnda eleman ve düğüm seçimleri için birçok seçenek bulacaksõnõz. Bu problem için Pointer/Window (Fare imleci ile kutu içine almak) ve Intersecting Line (Seçilecek elemanlarõ kesen doğru çizmek) yöntemlerini seçmek çok faydalõdõr. 3. Önce istediğiniz bir yapõ elemanõnõ seçin, seçtiğiniz elemana çelik profil atamak için Yan Araç Çubuğunda Assign Frame Sections (Çubuk Eleman Kesit Tiplerini Ata) düğmesini tõklayõn. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-4

13 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve Yüklerin Atanmasõ Şekil 1-2 Statik yük isimleri giriş formu 1. Yükleri girmenin ilk aşamasõ statik yüklerin tanõmlanmasõ ve atanmasõdõr. Define (Tanõmla) menüsünden Static Load Cases. i (Statik Yük Durumlarõ) seçin. DEAD (Ölü yük) Kiriş düşey yükleri için kullanõlabilir. Profil zati yüklerini hesaba katmak için Self Weight Multiplier (Zati ağõrlõk çarpanõ) 1.0 alõnõr. Böylece düşey kiriş yüklerine profil zati yükü eklenmiş olur. 2. Deprem Yükü için EQ isminde bir statik yatay yük tanõmlayõn. Bu yatay yükü QUAKE (Deprem) ismine atayõn. Bu, program dizayn özellikleri için yük Kombinezonlarõnõn otomatik olarak hesaba katõlmasõnõ sağlar. Self Weight Multiplier (Zati ağõrlõk çarpanõ) sõfõr alõnõr. (Diğer yük durumlarõnda 0 olmalõdõr, yoksa zati yük ikinci olarak hesaba girer). 3. Şekil 1-1 de gösterilen kiriş düşey yükleri tüm kirişleri seçerek ve Yan Araç Çubuğundan Assign Frame Span Loads (Çubuk Eleman Açõklõk Yüklerini Ata) düğmesi tõklanarak kirişlere atanõr. 4. Düğüm noktalarõna statik yatay yükleri girebilmek için, her düğüm noktasõ tek tek seçilmeli ve Yan Araç Çubuğunda Assign Joint Loads (Düğüm Yükleri Ata) düğmesi tõklanmalõdõr. Hatõrlatma: Bir yükleme yapõyorsanõz uygun yük durumunda olduğunuza emin olun. Bu yük durumlarõ daha sonra birleştirilebilir (Kombinezon). Döşeme Diyaframlarõnõn Yerleştirilmesi Sadece X yönünde döşeme diyaframlarõnõn yerleştirilmesi ve döşeme kütlelerinin belirtilmesi, SAP2000 tarafõndan çözülen problemin boyutlarõnõ küçültmek için kullanõlan sõradan yöntemlerdir. Ayrõca diyafram yerleştirilmesi yapõnõn rijit diyaframlardan yapõlmõş bir bina gibi davranmasõnõ sağlar. 1. Her kat için bu adõmlarõ tekrarlayõn: Sadece konu olan kattaki tüm düğüm noktalarõnõ seçin. Assign (Ata) menüsünden Joint i (Düğüm) ve > Constraints i (Bağõmlõlõk) seçin. Açõlan formdaki alt menüden Add Diaphragm õ (Diyafram Ekle) seçin. Diaphragm Constraint (Diyafram Bağõmlõlõğõ) formunda diyafram ismini, ilk kat için DIA1 kullanõn. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-5

14 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve Z-aksõ bağõmlõlõğõnõ seçin. Bu Z-aksõna dik bir diyafram tanõmlar. OK düğmesine basõn. İşlemi bitirmek için OK düğmesine basõn. Diğer katlar için de farklõ isimler kullanarak bu işlemleri tekrarlayõn. 2. Kat kütleleri tüm katlarda aynõdõr. Bu nedenle her kattan bir düğüm noktasõ seçin. 3. Şekil 1-1 de verilen tipik kat kütlelerini girebilmek için bilgi girişi birimini Kip-in e değiştirin. 4. Assign (Ata) menüsünden Joint (Düğüm Noktasõ) ve Masses i (Kütle) seçin Kat kütlesi lokal yönünü girin (bu durumda global X yönü). Diğer tüm değerler sõfõrdõr. 5. Kullanõlacak birimi tekrar Kip-ft e çevirin. Malzeme Özellikleri Analize başlamadan önce kontrol etmemiz gereken son şey malzeme özellikleridir. 1. Define (Tanõmla) menüsünden Materials õ (Malzeme) seçin. 2. Materials formundan STEEL i (Çelik) seçin ve MODIFY/SHOW MATERIAL (Malzemeyi Göster/Değiştir) düğmesine basõn. Material Property Data (Kesit Değerleri Bilgisi) formundan malzeme özelliklerinin doğruluğunu kontrol edin. Değerlerin şu anda alt durum çubuğundaki birim ile işleneceğini unutmayõn. Analizi Çalõştõrmak Bilgilerimiz girildi. Şimdi modelimizi çalõştõrõp sonuçlarõ alalõm ve inceliyelim. 1. Modelinizi saklayõn (Save). 2. Analizi çalõştõrmak için Analyze (Analiz Et) menüsünden Set Options õ (Seçenekleri Belirle) seçin ve analiz parametrelerinizi ayarlayõn Analysis Options (Analiz Seçenekleri) formundan Plane Frame (Düzlem Çerçeve) yi seçin. Bu seçim, çözüm için gerekli boyut ve zamanõ küçültür Değişikliklerinizin kabulü için OK düğmesine basõn. 3. Yapõnõn analizi için Analyze (Analiz Et) menüsünden Run (Çalõştõr) õ seçin. Not: Analiz bittiğinde OK düğmesine basmadan önce analiz sonuçlarõnõ toplu halde görebilirsiniz. Bu sizin model ile ilgili bir problem olup olmadõğõna dair yaptõğõnõz ilk kontroldur. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-6

15 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve Sonuçlarõn İrdelenmesi Sonuçlarõn Kontrolu Modelinizin analizini başarõyla tamamladõğõnõzda, çõktõlarõn doğru ya da umduğunuza yakõn olduğunu görmek ve kontrol etmek gereklidir. Modelin kontrolu: 1. EQ yük durumu altõnda toplanmõş toplam yatay yükler altõnda taban kesmesi kontrolu. (Yönetmelik tarafõndan öngörülen toplam deprem yükünü kontrol etmek bakõmõndan önemlidir). Yapõnõn alt kolonlarõnõn alt uçlarõndaki düğüm noktalarõnõ seçin. Bu noktalara grup ismi vermeniz için Assign (Ata) menüsünden Group Names (Grup İsmi) i seçin. BASE SHEAR (Taban Kesmesi) gibi bir grup ismi verin ve isimler listesine eklemek için ADD NEW GROUP NAME (Yeni Grup İsmi Ekle) düğmesine ve sonra OK düğmesine basõn. Display (Görüntüle) menüsünden Show Group Joint Force Sums õ (Düğüm Noktasõ Grupundaki Toplam Kuvveti Göster) seçin ve az önce girdiğiniz grup adõnõ seçin. Sonuçlar ekranda görüntülenecektir. 2. Yatay ve düşey yüklerin birlikte etkisi altõnda yapõdaki dönme ve hareketlerin beklenildiği gibi olup olmadõğõna bakõn. (Davranõş kontrolu). Display (Görüntüle) menüsünden Show Deformed Shape (Şekil Değiştirmeden Sonraki Durumu Görüntüle) yi ve ilgilendiğiniz yükü seçin. Sonra Wire Shadow (Çizgi Gölge) seçeneğini işaretleyin ki yapõnõzõn şekil değiştirmemiş durumu da görün. Şekil 1-3 ve Şekil 1-4 yapõnõn şekil değiştirmelerini göstermektedir. Herhangi bir düğüm noktasõndaki dönme ve ötelenmeleri görmek için farenin sağ düğmesi ile düğüm üzerine tõklayõn. Durum çubuğundaki START ANIMATION (Hareketi Başlat) düğmesini tõklarsanõz şekil değiştirmeyi hareketli olarak izleyebilirsiniz. (Şekil değiştirmeyi görmek için ilgili pencerenin seçilmiş olmasõ gerekmektedir). Ayrõca daha sonra izlemek için hareketli görüntüyü *.AVI dosyasõnda File (Dosya) menüsünden ulaşarak saklayabilirsiniz. (Saklama için yardõm <HELP> dosyalarõndan Export an AVI file den yardõm alabilirsiniz.) Deneyin: START ANIMATE düğmesinin yanõndaki + veya lere basõp şekil değiştirmeyi izleyin. İncelemeleriniz bittiğinde STOP ANIMATION düğmesine basõn. Bu kontrollar sonucunda girilen bilgiler doğru görünüyorsa daha ileri kontrollara geçebilirsiniz. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-7

16 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve Şekil 1-3 Statik Yükler Nedeniyle Şekil Değiştirme Şekil 1-4 Yatay Yükler Nedeniyle Şekil Değiştirme Yapõsal Çalõşma Genellikle kullandõğõnõz yönetmeliklere göre, yapõnõn çalõşma sõnõrlarõ hakkõnda (Gerilme oranlarõ gibi) kesin bilgi sahibi olmak isteriz. SAP2000 herhangi bir yapõ elemanõnõn dizaynõnõ yaptõğõnda otomatik olarak gerilmeleri kontrol eder. (SAP2000 in dizayn özellikleri ilerideki alõştõrma konularõnda detaylõ olarak anlatõlacaktõr.) 1. Yapõsal elemanlar basitçe Design menüsünden Start Design/Check of Structure (Yapõnõn Boyutlama/Gerilme Kontroluna Başla) seçilerek dizayn edilebilir. Düzlem çerçeve elemanlarõn gerilme düzeyi ile gerilme oranlarõnõ renk kodlarõ ile kirişin altõnda gösterir. 1 (Bir) Değeri %100 gerilmeyi gösterir. Diğer dizayn ve veri bilgileri Design menüsünden Display Design Info (Dizayn Bilgisini Görüntüle) seçilerek görülebilir. 2. Tek tek bütün elemanlarõn ve atanan diğer kesitlerin dizayn bilgilerini, eleman üzerine sağ düğme ile tõklayarak görme olanağõnõz vardõr. Ekran üzerinde görünen DETAILS düğmesini tõklayarak seçilen elemanõn tüm yük Kombinezonlarõndaki detaylõ dizayn bilgileri görülebilir. Dizayn parametreleri, efektif uzunluk, K faktörü ve kesit değerleri gibi özellikleri değiştirdikten sonra, REDESIGN düğmesine basarak yeniden dizayn edebilirsiniz. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-8

17 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve 3. Yeni bir kesit seçer ve bunu sonuç dizaynõnõzda kullanmak isterseniz Design menüsünden Update Analysis Sections (Analizdeki Kesitleri Güncelleştir) seçeneğini tõklamalõsõnõz. Böylece yapõ seçtiğiniz yeni kesit ile yeniden analiz edilir. Not: Herhangi bir dizayn parametresini değiştirdikten sonra dizayn bilgilerinin aktif pencerede yeniden yazõlabilmesi için Simgeli Üst Menü Çubuğundan veya Yan Araç Çubuğundan Refresh Window (Ekran Görüntüsünü Yenile) yi çalõştõrmanõz gerekir Analiz Sonuçlarõnõn İncelenmesi ve Basõlmasõ Genellikle SAP2000 analiz sonuçlarõna bir göz atmak ve sonuçlardan bir kopya almak isteriz. Bunun değişik yollarõ vardõr. 1. Analysis Options (Analiz Seçenekleri) formundan Generate Output (Çõktõ Üret) seçeneği ile analiz boyunca oluşan çõktõlardan almak istediğiniz sonuçlarõ seçebilirsiniz. Select Output Options (Çõktõlarõ Seç) düğmesi ile sonuçlarõn ne kadarõnõ almak istediğinizi seçebilirsiniz. Sonuçlar bilgi dosyanõzõn adõ ile ve uzantõsõ *.OUT olan bir dosyaya yazõlõr. 2. Girdiğiniz bilgiler ve çõktõlar ile ilgili birçok bilgiyi Display (Görüntüle) menüsünden görebilirsiniz. 3. File menüsünden modelinizin grafiklerini, veri bilgilerini, çõktõlarõn ve dizayn sonuçlarõnõn tablolarõnõ seçerek bastõrtabilirsiniz. İpucu: Eğer tablolar basõlõrken bazõ çerçeve elemanlarõ ve düğümler seçilmiş ise çõktõlarõnõzda yalnõzca bu seçilenleri alabilirsiniz. Bunun için Selection Only (Sedece Seçilenleri Bastõr) seçeneğini işaretlemelisiniz 4. SAP2000 in analizi.çalõştõğõnda sonuçlarõ iki tip dosya oluşturur. Dosyaadı.EKO dosyasõ analiz tarafõndan kullanõlan veri bilgilerini kapsar. Dosyaadı.OUT dosyasõ Analyze (Analiz Et) Set Options (Seçenekleri Belirle) menüsünün gerektirdiği sonuç bilgilerini kapsar. Hatõrlatma: Alõşkanlõk gereği bazõ baskõlarõnõzõn dosyada önceden çõkmasõnõ isteyebilirsiniz. Bunu kağõdõnõzõ boşa harcanmadan çõktõlarõnõzõ herhangi bir text editörde görerek ve formatlayarak sağlayabilirsiniz. Hatta, grafikleri ekrandan yakalayõp bu text içine gömebilirsiniz. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-9

18 Alõştõrma I: Statik Yüklü İki Boyutlu Düzlem Çerçeve Son Açõklamalar Görüldüğü üzere, SAP2000 güçlü bir yapõsal analiz aracõdõr ve pek çok problem için kullanõlabilir. Bununla beraber, temel mühendislik kurallarõna oturan ilkeleri anlamak çok önemlidir. Çoğu proje fizibilite çalõşmasõ ile başlar ve tam ve gerçek analiz/dizayn projesi olarak gelişir. Dizayn projesi yapõlmadan önce projenin ortasõnda program değişikliğine ihtiyaç duyulmayacak çözüm araçlarõna karar verilmelidir. SAP2000 bir projecinin proje çözümü sõrasõndaki gereksinmelerinin adresidir. Projelendirme işlemlerini kapsayan yardõmcõ özellikler: Yeni bir program öğrenmeden küçük veya büyük projelerin dizaynõnõ yapabilmek. Aynõ programda çelik ve betonarme elemanlarõn dizaynõnõ yapabilmek. Hõzlõ analiz hesaplarõ ile kõsa zamanda, modeli geliştirmek ve yapõsal elemanlarõn optimal dizaynõnõ yapmak. Dizaynõ kolayca değiştirmek, geliştirmek. Mühendisler için bir yapõyõ modellemenin pek çok yolu vardõr. Bununla beraber şu fikirlerden bazõlarõnõ faydalõ bulabilirsiniz: Yapõnõzõn basit bir modeli ile başlayõn ve onu detaylandõrmadan önce deneyin ve anlayõn. Model küçükken yapõsal sistemin problemlerini çözmek daima daha kolaydõr. Yapõnõn sizin düşündüğünüz gibi davranacağõndan emin olun. Eğer yapõ bu şekilde inşa edilemiyorsa yapõyõ etkileyen nedenleri anlamalõsõnõz. Dizaynõnõz ile ilgili tahminleri, gözden geçirilmesi gereken konularõ, hala ihtiyaç duyulan bilgiyi titizlikle belgeleyin. Bunun için File menüsünün altõndaki User Comments and Session Log (Kullanõcõ Notlarõ ve Oturum Kayõtlarõ) kelime işlemcisini kullanabilirsiniz. Bu, modeliniz ile ilgili notlarõ yazabileceğiniz basit bir kelime işlemcidir. Değişik yapõ sistemlerini deneyin. SAP2000 tasarõmõnõzõ geliştirirken, size zaman kaybettirmeyecek şekilde dizayn edilmiştir. Eğer işi doğru yapmak için daha sonra zaman bulabilecekseniz, bunu yapmaya şimdiden başlayabilirsiniz. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu I-10

19 ALIŞ TIRMA II Davranõş Spektrumu Yükü ile Düzlem Çerçeve Açõklama Bu alõştõrma konusu alõştõrma 1 in devamõdõr. Bu alõştõrma konusunda iki boyutlu düzlem çerçeveye Davranõş Spektrumunun nasõl ilave edileceği gösterilecektir. Davranõş Spektrumu için SAP2000 in içindeki UBC94S2 Spektrumu baz alõnacaktõr. Modelin Önemli Özellikleri ve SAP2000 Help (Yardõm) menüsünü kullanarak SAP2000 in özelliklerini öğrenmek Davranõş Spektrumu yükünü eklemek Dizaynda kullanmak için Davranõş Spektrumunu ölçeklendirmek SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu II-1

20 Alõştõrma II: Davranõş Spektrumu Yükü ile Düzlem Çerçeve Davranõş Spektrumunun Tanõmlanmasõ Davranõş Spektrumu, tabandan (zaman ivme fonksiyonuyla) tahrik edilmiş bir yapõnõn maksimum tepkisidir. Tabii frekans ve sistemin sönüm miktarõ ile ifade edilir. Ayrõca bir tanõmlamaya gerek kalmaksõzõn SAP2000 de tanõmlanmõş olan UBC94S2 Davranõş Spektrum fonksiyonunu kullanabiliriz. Eğer ayrõca bir Davranõş Spektrumu fonksiyonu tanõmlamak istersek Help (Yardõm) menüsünden adõm adõm bilgi alabilirsiniz. Ekranda Yardõm Hatõrlatma: Aşağõdaki yöntemi kullanarak SAP2000 in fonksiyonlarõ hakkõnda bilgi alabilirsiniz. 1. Help (Yardõm) menüsünden Search for Help on õ seçin. 2. Index tablosu seçilerek; 1. Sahaya Define (Tanõmla) yazõn. 2. Sahaya baktõğõnõzda Define (Tanõmla) ile başlayan bütün yardõm konularõnõ görebilirsiniz. Bunlardan biri olan Define Response Spectrum Functions (Davranõş Spektrum Fonksiyonlarõnõ Tanõmla) ihtiyacõmõz olan yardõm konusudur. Define Response Spectrum Functions satõrõnõ çift tõklayarak konumuza ilişkin yardõm alabilirsiniz. 3. Ayrõca Find (Bul) tablosundan herhangi bir anahtar kelime kullanarak da yardõm alabilirsiniz. Eğer SAP2000 ekranda yardõmdan Find (Bul) grubunu ilk kez kullanõyorsanõz Find Setup Wizard (Bulma Seçeneğini Kur) formundan onu kurmalõsõnõz. Bulma veri tabanõnõ oluşturan kriterleri onayladõktan sonra NEXT düğmesine basõn. Veri tabanõnõ oluşturmak için FINISH düğmesine basõn. 1. Sahaya Response Spectrum yazõn. 3. Sahada tekrar Define Response Spectrum Functions (Davranõş Spektrum Fonksiyonlarõnõ Tanõmla) ifadesini seçerek yardõm bilgilerini alabilirsiniz. Not: Windows dökümanlarõnõzda Ekranda Yardõmõn kullanõlmasõna ilişkin bir çok bilgi bulabilirsiniz veya. C:\WINDOWS\HELP dizininde WINHELP32.HLP dosyasõnõ çalõştõrabilirsiniz. Davranõş Spektrumunun Tanõmlanmasõ 1. Eğer model kilitli ise Lock/Unlock Model i (Modeli Kilitle/Aç) düğmesini kullanarak kilidi açõn. Böylece modelde değişiklik yapabilirsiniz. 2. Birimi Kip-ft olarak ayarlayõn. 3. Define (Tanõmla) menüsünden Response Spectrum Case i (Davranõş Spektrumu Durumu) seçin. 4. Response Spectra (Davranõş Spektrasõ) formunda ADD NEW SPECTRA (Yeni Spektra Ekle) düğmesine basõn. 5. Response Spectrum Case Data (Davranõş Spektra Durumu Bilgisi) formunda: SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu II-2

21 Alõştõrma II: Davranõş Spektrumu Yükü ile Düzlem Çerçeve Damping (Sönüm) için 0.05 (5 %) girin U1 yönü için UBC94S2 yi seçin Scale Factor e 32.2 ft/sn 2 (9.81 kn.m/s 2 ) girin. Bu ölçek Davranõş Spektrumu tarafõndan kullanõlõr. Çünkü UBC94S2, g yerçekimi ivmesi ile arttõrõlarak normalize edilir. Diğer ön tanõmlõ değerler kalabilir. OK düğmesine basarak değişikliklerinizi onaylayõp formu kapatabilirsiniz. Analizi Çalõştõrmak Değişikliklerinizi yaptõnõz. Şimdi modelinizi çalõştõrõp Davranõş Spektrumu sonuçlarõnõ gözleyelim. 1. Modelinizi saklayõn (Save). 2. Analyze (Analiz Et) menüsünden Set Options (Seçenekleri Belirle) õ seçerek analiz parametrelerini ayarlayõn. Dynamic Analysis (Dinamik Analiz) kutusunu işaretleyin. SET DYNAMIC PARAMETERS (Dinamik Analiz Parametrelerini Belirle) düğmesine basõn ve Number of Modes çözülecek mod sayõsõnõ 7 olarak verin. Diğer ön tanõmlõ değerler kalabilir. Değişikliklerinizin kabulü için alttaki OK düğmesine basõn. Not: Anlamlõ sonuçlar elde etmek için ihtiyacõnuz olan mod sayõsõnõn kaç olduğuna siz karar vermelisiniz. Bu sayõnõn tesbiti için birçok kriter vardõr, fakat örneğimizdeki basit yapõ için kat adedi kadar mod sayõsõnõ dikkate alacağõz 3. Yapõnõn analizi için Analyze (Analiz Et) menüsünden Run Minimized õ (En az Ekran Kaplama ile Çalõştõr) seçin. Not: Büyük modellerde analiz için uzun zaman gerektiğinden Run Minimized seçeneği çok faydalõdõr. Bu seçenek SAP2000 in geri planda çalõşmasõnõ ve sizin başka programlarla çalõşmalarõnõzõ sürdürmenizi sağlar. Bir başka faydasõ da gerekiyorsa istediğiniz anda analizden çõkmanõzõ da sağlar (Cancel). SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu II-3

22 Alõştõrma II: Davranõş Spektrumu Yükü ile Düzlem Çerçeve Sonuçlarõn İrdelenmesi 1. İstediğiniz modal şekilleri ve periyotlarõnõ görebilirsiniz. Display menüsünden Show Mode Shape i seçin ve ilgilendiğiniz mod numarasõnõ seçin. Wire Shadow (Çizgi Gölge) seçeneğini de işaretliyerek şekil değiştirmeden önceki durumu da görebilirsiniz. Şekil 2-1 den 2-4 e kadar pencere üstünde mod numaralarõ ve peryotlarõ da yazan şekilleri görebilirsiniz. Not: Diğer mod şekillerini + veya düğmelerine ve sonra START ANIMATION düğmesine basarak görebilirsiniz 2. Davranõş Spektrumu analizi gereği meydana gelen taban kesmelerini görebilirsiniz Alõştõrma 1 de tanõmladõğõmõz BASE SHEAR (Taban Kesmesi) grubuna bakarak, Davranõş Spektrumu gereği yapõda meydana gelen taban kesmelerine bakabilirsiniz. Ve statik yüklere nazaran ne kadar daha büyük olduğunu görebilirsiniz. 3. Ayrõca Davranõş Spektrumu gereği oluşan düğüm noktasõ deplasmanlarõnõ da kontrol edebilirsiniz. Display menüsünden Show Deformed Shape (Şekil Değiştirmeden Sonraki Durumu Görüntüle) i seçin. Deformed Shape formunda spektral analiz yük durumunu seçin. OK düğmesine basõn. Farenin sağ düğmesini en üst katdaki herhangi bir düğüm noktasõ üzerinde tõklayarak düğümün global X ekseni yönündeki deplasmanõnõ görebilirsiniz. 4. Çözüme yeterli sayõda mod katõldõysa kütle katõlõmlarõnõ görebilirsiniz. Bunun için herhangi bir text editörde (WordPad gibi) SAP2000 çõktõsõ olan dosyaadı.out a bakmalõsõnõz. SAP2000 programõnõ minimize yapõn. (Windows sağ üst düğmesini kullanarak alt çubuğa gönderin) WordPad veya başka bir kelime işlem programõnõ çalõştõrõn. Bu alõştõrma kitabõnda kullandõğõnõz dosyaadı.out isimli dosyayõ yükleyin. MODAL PARTICIPATING MASS RATIOS (Modal Katõlma Oranlarõ) başlõklõ bölümü bulun. Şekil 2-5. CUMULATIVE SUM (PERCENT) kolonu altõnda mod 1 den mod 7 ye kadar (%100 e kadar) tüm kütle katõlõm oranlarõnõ bulabilirsiniz. Bu 7 modun analiz için yeterli olduğunun kanõtõdõr. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu II-4

23 Alõştõrma II: Davranõş Spektrumu Yükü ile Düzlem Çerçeve Şekil Mod Şekli ve Peryodu Şekil Mod Şekli ve Peryodu Şekil Mod Şekli ve Peryodu Şekil Mod Şekli ve Peryodu SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu II-5

24 Alõştõrma II: Davranõş Spektrumu Yükü ile Düzlem Çerçeve Şekil 2-5 Kütle Katõlõm Oranlarõ için Çõktõ Dosyasõ Parçasõ Davranõş Spektrumunun Ölçeklendirilmesi Bazõ dizayn yönetmelikleri, Spektral analiz taban kesmelerini statik yük taban kesmesi ile ölçeklendirilmesine müsade eder. Bu durumda Davranõş spektrumuna yeni bir ölçek vermelisiniz 1. Statik taban kesmesi ile Spektral taban kesmesini bölün ve 32.2 ft/sn 2 ile çarpõn Davranõş Spektrumu için yeni ölçeği elde edin. 2. Yeni ölçeği Davranõş Spektrumunun yeni çarpanõ olarak verin. 3. Davranõş Spektrumu ile ilgili yeni kuvvetler için analizi tekrar çalõştõrõn. Son Açõklamalar Davranõş Spektrumu analizi farklõ bir karmaşõklõk getirir, mühendisin modelinde birçok kabulleri kullanmaya ve birçok analiz sonucunun kontroluna ihtiyacõ vardõr. Davranõş Spektrumu analizi yaptõğõnõz sürece aklõnõzda tutmanõz gerekenler: Dinamik analize geçmeden statik Davranõşlarõ tam olarak anlamalõsõnõz. Herhangi bir modeli ele aldõğõnõzda sonuçlarõ ölçeklendirmeden önce statik taban kesmesine eşdeğer, akõlcõ, uygulanabilir dinamik analiz ölçeğini tam olarak anlamaya ihtiyacõnõz vardõr. Davranõş Spektrumu analizinde çalõşmanõn hõz avantajõna karşõn, zaman tanõm alanõnda analiz, çok daha gerçekçidir. Dizaynda Davranõş Spektrumu analizi, (yaman dilimlerinde dizayn kontrolu gerekmediğinden) büyük hõz kazandõrõr. Bununla beraber Davranõş Spektrumu Yönteminin zaman tanõm alanõ analizine göre kõsõtlamalarõ olduğunu bilmek gerekir. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu II-6

25 ALIŞ TIRMA III Zaman Tanõm Alanõ (Z.T.A) yükü (Time History) ile Düzlem Çerçeve Açõklama Bu alõştõrma konusu birinci ve ikinci alõştõrma konusunun üzerine zamana bağlõ taban ivmesi şeklindeki deprem yükü olarak üretilmiştir. Deprem tahriki Şekil 3-1 de gösterilmiştir. Bu 1940 El Centro depreminin kuzey-güney bileşenidir. Zaman tanõm alanõ dönüştürülerek Davranõş Spektrumu üretilmiş ve yapõ tekrar analiz edilerek sonuçlarõ karşõlaştõrõlmõştõr. Modelin Önemli özellikleri ve SAP2000 Zaman Tanõm alanõ taban tahriki tepkisi. Zaman Tanõm alanõ sonuçlarõnõn çizimi. Zaman Tanõm alanõndan Davranõş Spektrumu çizimi. Analizde kullanmak için Davranõş Spektrumunun yüklenmesi. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu III-1

26 Alõştõrma III: Zaman Tanõm Alanõ Yükü ile Düzlem Çerçeve Şekil 3-1 El Centro Zemin ivmeleri Birim- ft/sn 2 Zaman Tanõm Alanõ Belirlenmesi Zaman tanõm alanõ belirli zaman dilimlerinde, belirli bir yönde, depreme ait zemin ivmelerinin kaydõdõr. Kayõt genellikle normalize edilir, bu yüzden mutlaka yerçekimi (g) veya uygun bir katsayõ ile çarpõlmalõdõr. 1. Define (Tanõmla) menüsünden Time History Functions õ (Zaman Tanõm Alanõ Fonksiyonu) seçin. 2. ADD FUNCTION FROM FILE (Dosyadan Fonksiyon Ekle) düğmesini tõklayõn. Open File (Dosya Aç) düğmesine basõn ve SAP2000 \ EXAMPLES dizininden ELCENTRO dosyasõnõ bulup seçin. Kolayca tanõmak için fonksiyon ismini ELCENTRO ile değiştirin. Bu dosyanõn düzeninde her satõrda üç çift bilgi kolonu vardõr. Her çiftin ilk kolonu zaman, ikinci kolonu ivmedir. Points Per Line a (Satõrdaki Nokta Sayõsõ) 3 girin. Time and Function Values i (Zaman ve Fonksiyon Değerleri) seçin. OK düğmesine basõn. Yaptõğõnõz ilavelerin kabulü için OK düğmesine basõn. 3. Modelinizin zaman tanõm alanõ özelliklerini tanõmlamak için Define (Tanõmla) menüsünden Time History Cases (Zaman Tanõm Alanõ Durumlarõ = Z.T.A) seçin. ADD NEW HISTORY (Yeni Z.T.A ekle) düğmesini seçin. MODIFY/SHOW MODAL DAMPING (Modal Sönümü Göster/Değiştir) düğmesine basõn ve tüm modlar için 0.05 (5%) girin ve OK düğmesine basõn. Number of Output Time Steps (Çõktõ Zaman Adõmlarõ Sayõsõ) için 500 girin. SAP2000 Alõştõrma Kõlavuzu III-2

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo.

E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. Problem E Kablo gerilmesi Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3, Tüm elemanlar 1.5 çapõnda çelik kablo. D noktasõ düğüm yükleri: Fx=50 kips, Fz=-750 kips Yapõlacaklar D düğüm noktasõnõn X yönünde yer değişmesini,

Detaylı

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in

Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ=2.5 in Problem H Betonarme Kiriş Beton E=3600ksi, Poisson oranõ=0.2 fc=4 ksi fy=60 ksi Kirişin üst kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren pas payõ =3.5 in Kirişin alt kõsmõnda esas donatõ merkezinden itibaren

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz. 1 Problem I Öngerilmeli Beton Kiriş Beton : E =4400 ksi, Poisson Oranõ = 0.2 f c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapõlacaklar : DL + LL + PRESTRESS yükleme kombinasyonu için moment diagramõnõ belirleyiniz.

Detaylı

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük

1.0 klf Ölü Yük (Çelik çerçeve elemanlarının zati ağırlığı dahil değil.) 0.5 klf Hareketli Yük Problem K Çelik Moment Çerçevesi Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Kirişler: W24X55, Fy = 36 ksi Kolonlar: W14X90, Fy = 36 ksi Tüm Kirişlerde Açıklık

Detaylı

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar

Problem B. Beton duvar (perde) Beton. E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2. Yapılacaklar Problem B Beton duvar (perde) Beton E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Duvarı modellerken shell (kabuk) elemanları kullanınız. A Perdesindeki kesme kuvvetini, eksenel kuvveti ve momenti hesaplayınız.

Detaylı

Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız.

Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız. Problem J Elastik Zemine Oturan Kiriş Beton E = 3120 ksi Poisson oranı = 0.2 Yapılacaklar Ölü ve hareketli yük toplamına göre moment diyagramını çiziniz ve aşağıya doğru maksimum yer değiştirmeyi hesaplayınız.

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli aşağıdaki gibi hazırlayınız:

Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli aşağıdaki gibi hazırlayınız: Problem W Trapez Yüklü Basit Kiriş Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Kiriş = W21X50 Yapılacaklar Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli

Detaylı

Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU. Boyutlandõrma Örneği

Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU. Boyutlandõrma Örneği Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlandõrma için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm IV Çelik Çerçeve Boyutlandõrma Örneği COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe

Detaylı

Problem Q. Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc

Problem Q. Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc Problem Q Üç çerçeve Beton E=5000ksi, Poisson oranõ =0.2 Kirişler: genişlik 24 inc derinlik 36 inc Kolonlar:24 x 24 inc Sönümleyici özellikleri Lineer özellikler Etkin sertlik=0 k/inc Etkin sönüm=0 k-sec/inc

Detaylı

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz.

A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını bulunuz. Problem D Eğimli Mesnetler Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanların 10 feet uzunluğundadır. Yapılacaklar A ve B düğüm noktalarında X yönündeki yer değiştirmeleri ve mesnet reaksiyonlarını

Detaylı

Problem C. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi. Diyaframlar

Problem C. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi. Diyaframlar Problem C Kafes Çerçeve Çelik Çerçeve E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3 Bütün çelik elemanlar L4x4 köşebenttir, Fy =36 ksi Temel mafsallõdõr. Diyaframlar Betonarme diyaframlar 8 kalõnlõğõnda 150 pcf birim

Detaylı

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi Problem X Kafes Kirişli Köprü Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi Betonarme Köprü Tabliyesi E = 3600 ksi Poisson oranı = 0.2 Kalınlığı 12 inch Hareketli Yük = 250 pcf

Detaylı

Problem F. Hidrostatik Basınca Maruz Duvar. Beton. E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2. Sınır Şartları

Problem F. Hidrostatik Basınca Maruz Duvar. Beton. E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2. Sınır Şartları Problem F Hidrostatik Basınca Maruz Duvar Beton E = 3600 ksi, Poisson oranı = 0.2 Sınır Şartları 1. Durum: Duvar sadece altından tutulmuş 2. Durum: Duvar altından ve kenarlarından tutulmuş Yapılacaklar

Detaylı

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız.

B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle oluşacak mesnet reaksiyonlarını hesaplayınız. Problem G Mesnet Çökmeli Çerçeve Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Temel mafsallı Tüm kiriş-kolon bağlantıları rijit Yapılacaklar B düğüm noktasında aşağıya doğru 1'' lik yer değiştirme nedeniyle

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm I ve II Temel Alõştõrma COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe Baskõ 1.1.2001

Detaylı

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız.

Diyaframlar kendi düzlemlerinde rijittir Kolon temelleri ankastredir 250 pound 'luk adamın kütlesini 0.00065 kip-sec^2/in olarak alınız. Problem Z Davranış Spektrumu Analizi Bina Özellikleri Bina betonarme kolonlarla desteklenmiş, perdeli, kirişsiz betonarme döşemeden oluşan, dört katlı bir yapıdır. Binanın çatısının bir köşesinde 30 foot

Detaylı

Problem U. Tünel Kemer (Tonoz) Yapõ. Betonarme E =3600 ksi Poisson Oranõ = 0.2 12" kalõnlõğõnda betonarme duvarlar ve plaklar

Problem U. Tünel Kemer (Tonoz) Yapõ. Betonarme E =3600 ksi Poisson Oranõ = 0.2 12 kalõnlõğõnda betonarme duvarlar ve plaklar Problem U Tünel Kemer (Tonoz) Yapõ Betonarme E =3600 ksi Poisson Oranõ = 0.2 12" kalõnlõğõnda betonarme duvarlar ve plaklar Yapõlacaklar Yapõnõn kendi ağõrlõğõndan dolayõ üst ve alt kemerlerin merkezindeki

Detaylı

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ

ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ ETABS - Serbestçe Yerleştirilebilen ve Değiştirilebilen Düğmeli Menu Gruplarõ Simge ve İngilizcesi Türkçe Karşõlõğõ MAIN ANA MENÜ Yeni Model / Yeni bir modele başla *.EDB dosyasõnõ Aç / Önceden hazõrlanmõş

Detaylı

Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz.

Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz. Problem P Kritik Burkulma Yükü Çelik E=29000 ksi, Poissons Ratio=0.3 Yapılacaklar Verilen kolon için kritik burulma yükünü P-Delta ve iterasyon kullanarak hesaplayõnõz. İpucu: Pkritik yük 15,480 ile 15,490

Detaylı

Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis)

Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis) Problem O Sismik İzolatörlü Bina - Nonlineer Zaman Alanı Analizi (Nonlinear Time History Analysis) Çelik E = 29000 ksi, Poisson oranı = 0.3 Kirişler: W24X55, Kolonlar: W14X90 Kauçuk İzolatör Özellikleri

Detaylı

Sönüm Üstel Sayısı = 0.5

Sönüm Üstel Sayısı = 0.5 Problem Q Üç Çerçeve (Normal, Sönümlü, Sismik İzolatörlü) Beton E = 5000 ksi, Poisson oranı = 0.2 Kirişler: 24'' genişliğinde, 36'' yüksekliğindedir Kolonlar: 24'' X 24'' Sönümleyici (Damper) Özellikleri

Detaylı

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır

Problemin çözümünde şu program olanakları kullanılmaktadır Problem U Tünel Kemer (Tonoz) Yapı Beton E= 3600 ksi Poison Oranı = 0.2 Betonarme duvar ve döşeme 12'' kalınlığındadır Yapılacaklar Yapının kendi ağırlığından dolayı üst ve alt kemerlerin merkezinde meydana

Detaylı

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4)

Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Örnek 1 (Virtüel iş çözümü için; Bakınız : Ders Notu Sayfa 23 - Örnek 4) Şekil 1.1. İzostatik sistem EA GA 0, EI = 2.10 4 knm 2, E = 2.10 8, t =10-5 1/, h =60cm (taşıyıcı eleman yüksekliği, her yerde)

Detaylı

Problem A. Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve. Çelik. Fy = 36 ksi, E = ksi, Poisson oranı = 0.3. Kolonlar

Problem A. Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve. Çelik. Fy = 36 ksi, E = ksi, Poisson oranı = 0.3. Kolonlar Problem A Beton duvar (perde) ve çelik çerçeve Çelik Fy = 36 ksi, E = 29500 ksi, Poisson oranı = 0.3 Kolonlar W10x49 kesitli, temelden mafsallıdır. Kirişler Şekilde gösterildiği gibi çaprazların üzerindeki

Detaylı

Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi

Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi Problemlerin İçerisinde Sõkça Geçen Pencere Alõntõlarõnõn Çevirisi 1Divide Selected Frames Seçilen Çerçeveleri Böl Divide 2 into Frames 2 Frames Çerçeveye Böl Last/First ratio Break at intersections with

Detaylı

FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2009-2010 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 2009) No: Adı Soyadı: Đmza:

FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 2009-2010 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 2009) No: Adı Soyadı: Đmza: FIRAT ÜNĐ. MÜHENDĐSLĐK FAK. ĐNŞAAT MÜH. BÖLÜMÜ 29-21 Güz ĐMÜ-413 Bilgisayar Destekli Boyutlandırma Arasınav (13 Kasım 29) No: Adı Soyadı: Đmza: Şekilde verilmiş olan düzlem kafes sistemin, a. (5 p.) Serbestlik

Detaylı

Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz.

Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz. Örnek: Sekil 1 de plani verilen yapisal sistemin dinamik analizini yaparak, 1. ve 5. modlara ait periyotlari hesaplayiniz. Giris Bilgileri Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: Sekil 1 Kat plani (Ölçüler

Detaylı

Giri Bilgileri. Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: h kat = 282. ekil 1 Kat çerçevesi (Ölçüler : cm) E = 2.85x10 7 kn/m 2 (C20) Poisson Oranı = 0.

Giri Bilgileri. Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: h kat = 282. ekil 1 Kat çerçevesi (Ölçüler : cm) E = 2.85x10 7 kn/m 2 (C20) Poisson Oranı = 0. Örnek 1: ekil 1 ve 2 de geometrisi ve yükleme durumu verilen kat çerçevesinin statik analizi yapılarak, en elverisiz kesit tesirleri diyagramlarından eilme momenti diyagramı sadece hesap yükleri için çizilecektir.

Detaylı

Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş (sabitlenmiş) tir.

Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş (sabitlenmiş) tir. Problem M X-Y Düzleminde A Noktasında Dönebilen Düz Plak Beton E =3600 ksi, Poisson Oranõ= 0.2 Mevcut Serbestlikler UZ, RX, RY Mesnetler A, B ve C noktalarõ şekildeki gibi Z doğrultusunda mesnetlenmiş

Detaylı

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4)

Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) Örnek 1 (Kuvvet yöntemi çözümü için Bakınız: Ders Notu Sayfa 52 - Örnek 4) 0.4 cm 0.6 cm 0.2 cm 1/1000 Şekil 1.1. Hiperstatik sistem EA GA 0, EI = 3.10 4 knm 2, E =4.25.10 8, t =10-5 1/, h =50cm (taşıyıcı

Detaylı

DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz. 4 parçaya ve 30 parçaya bölerek karşılaştırma yapınız.

DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz. 4 parçaya ve 30 parçaya bölerek karşılaştırma yapınız. Problem I Öngerilmeli Betonarme Kiriş Beton E = 4400 ksi, Poisson oranı = 0.2 f'c = 6 ksi Ön germe kuvveti = 200 kips Yapılacaklar DL + LL + PRESTRES yükleme kombinezonu için moment diyagramını belirleyiniz.

Detaylı

Her bir şeride eş zamanlı olarak uygulanan HS20-44 kamyon yükü ve HS20-44L şerit yükünden en elverişsiz olanı için kontrol yapınız.

Her bir şeride eş zamanlı olarak uygulanan HS20-44 kamyon yükü ve HS20-44L şerit yükünden en elverişsiz olanı için kontrol yapınız. Problem R Hareketli Yük Katarlı Köprü Beton Malzeme Özellikleri E = 5000 ksi, Poisson oranı = 0.2 Eleman Özellikeri Kolon A = 40 ft^2 I = 400 ft ^3 AS = 30 ft^2 Kiriş A = 35 ft^2 I = 500 ft^3 AS = 12 ft^2

Detaylı

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla. ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU

SAP2000. Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla. ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama Yazõlõmlarõ Serisi ÖRNEKLER ve SAĞLAMA KILAVUZU COMPUTERS & ENGINEERING Version 6.1, Temmuz 1997 Türkçe baskõ 1.1.2001 TELİF HAKKI Copyright Computer

Detaylı

Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz.

Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz. Örnek 3: Sekil 1 de plani verilen radye temelin statik analizini yaparak, isletme yükleri için S11 gerilme konturunu çizdiriniz. Giris Bilgileri Sistem Geometrisi ve Eleman Bilgileri: Sekil 1 Radye temel

Detaylı

HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU

HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU SAP2000 Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boyutlama için Yazõlõmlar Serisi HIZLI ALIŞTIRMALAR KILAVUZU Bölüm III Betonarme Çerçeve Boyutlama Örneği COMPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.0, Ekim 1998 Türkçe

Detaylı

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 A dan Z ye Problemleri, grafik tabanlı SAP2000 in kullanımını öğretmeyi amaçlamaktadır. Eğer problemi önce kendi kendinize çözmeye çalışırsanız,

Detaylı

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN

SAP2000. Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve BAŞLARKEN SAP2000 Üç boyutlu Yapõlarõn Lineer ve Nonlineer Statik ve Dinamik Çözümlenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Yazõlõmlarõ Serisi BAŞLARKEN COMPUTERS & ENGINEERING Versiyon 10 Eylül 2005 Türkçesi: Nisan 2006 TELİF

Detaylı

B Düğüm noktasõnda(mesnedinde) aşağõya doğru 1 yer değiştirmeye(çökmeye) bağlõ olarak oluşan mesnet reaksiyonlarõnõ hesaplayõnõz.

B Düğüm noktasõnda(mesnedinde) aşağõya doğru 1 yer değiştirmeye(çökmeye) bağlõ olarak oluşan mesnet reaksiyonlarõnõ hesaplayõnõz. Problem G Mesnet Çökmeli Çerçeve Steel E=29000ksi, Poisson Oranõ=0.3 Mesnetler Mafsallõ(sabit) Tüm kiriş-kolon bağlantõlarõ rijit Yapılacaklar B Düğüm noktasõnda(mesnedinde) aşağõya doğru 1 yer değiştirmeye(çökmeye)

Detaylı

ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ

ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ ETABS ile Betonarme Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Modeling and Optimized Design of Concrete Structures Using ETABS Hazõrlayan: Computers and Structures, Inc. Çeviren: COMPUTERS&

Detaylı

Yapõlacaklar Kendi ağõrlõğõ(zati ağõrlõk) ve hareketli yükten dolayõ çelik elemanlarda oluşan gerilmeleri inceleyiniz. AISC-ASD89 u kullanõnõz.

Yapõlacaklar Kendi ağõrlõğõ(zati ağõrlõk) ve hareketli yükten dolayõ çelik elemanlarda oluşan gerilmeleri inceleyiniz. AISC-ASD89 u kullanõnõz. Problem X Kafes Kirişli Köprü Çelik E =29000 ksi Poisson Oranõ= 0.3 Tüm elamanlar W6X12 Fy = 36 ksi Betonarme Köprü Geçişi(Yol Kõsmõ) E =3600 ksi Poisson Oranõ= 0.2 12 inch kalõnlõk Hareketli Yük = 250

Detaylı

Problem D. Eğik Mesnetler. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Tüm elemanlar 10 feet uzunluğundadõr. Yapõlacaklar

Problem D. Eğik Mesnetler. E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3. Tüm elemanlar 10 feet uzunluğundadõr. Yapõlacaklar Problem D Eğik Mesnetler Çelik E=29000 ksi, Poisson oranõ =0.3 Tüm elemanlar 10 feet uzunluğundadõr. Yapõlacaklar Mesnet reaksiyonlarõnõ bulunuz. A ve B noktalarõnõn X yönündeki yer değişmelerini bulunuz.

Detaylı

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1

MODEM OPTIONS. for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU. Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 MODEM OPTIONS for Nokia 7650 HIZLI KULLANIM KILAVUZU Copyright 2002 Nokia.Tüm haklarõ mahfuzdur. 9354488 Issue 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Yİ YÜKLEME... 1 3. TELEFONUNUZU

Detaylı

ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ

ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ ETABS ile Çelik Yapõlarõn Optimize Edilerek Modellenmesi ve Boyutlandõrõlmasõ Modeling and Optimized Design of Steel Structures Using ETABS Hazõrlayan: Computers and Structures, Inc. Çeviren: COMPUTERS&

Detaylı

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz.

Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ders 13 te daha önce değinmediğimiz bazõ çizim araçlarõnõn kullanõmõnõ gündeme getireceğiz. Ölçü Çizgilerini Birleştirmek Ölçü Noktasõ Eklemek veya Kaldõrmak Kot Markasõ Kaynak İşareti Ölçülendirme Şeçenekleri

Detaylı

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır.

Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. DEPREM HESAPLARI Deprem hesabı eşdeğer deprem yükü yöntemine (Deprem Yönetmeliği Madde 2.7.1, DBYBHY-2007) göre yapılacaktır. Söz konusu deprem doğrultusunda, binanın tabanına (binanın tümüne) etkiyen

Detaylı

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir.

Sonlu elemanlarla analiz yöntemi uygulamalarõnda en fazla zaman alan kõsõm sonlu eleman hasõrlarõnõn üretimi ve düzenlenmesidir. SONLU ELEMAN HASIR GRUPLARININ BİRLEŞİMİNDE SAP2000 ve ETABS õn SAĞLADIĞI KOLAYLIK (Mesh Transition and Compatibility, The Automated Line Constraint in ETABS & SAP2000) Ashraf Habibullah, S.E., President

Detaylı

Nokta Kenetleme Araçlarõ

Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta Kenetleme Araçlarõ Nokta kenetleme (snap) araçlarõ siz modeliniz üzerinde ilerlerken göstergenize en yakõn kenetleme noktasõnõ bulur. Nokta kenetleme (snap) araçlarõ, nesnelerin hõzlõ ve doğru bir

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R

İ Ç İ N D E K İ L E R STEEL ÜÇ BOYUTLU ÇELİK YAPILAR B Ö L Ü M 1 İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM 1. İÇİNDEKİLER BÖLÜM 2. GİRİŞ Bölüm 2-1 SİSTEM VE YAZILIM GEREKSİNİMLERİ 2 KURULUM 2 PROGRAMIN YAPISI 3 ÇALIŞMA ORTAMI İLE İLK TEMAS

Detaylı

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999

ortama kopyalanmasõ yasalara aykõrõdõr. Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999 Dağõtõm Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi

Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Yapisal Analiz Programi SAP2000 Bilgi Aktarimi ve Kullanimi Dr. Bilge DORAN Dr. Sema NOYAN ALACALI ÖNSÖZ Günümüzde bilgisayar teknolojisinin hizla ilerlemesinin dogal bir sonucu olarak insaat mühendisligi

Detaylı

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri

SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 v9 - A dan Z ye Adım Adım Eğitim Problemleri SAP2000 programının çeşitli komutları ve olanaklarını göstermek üzere yirmi altı örnek problem hazırlanmıştır. Problemler sizin bu komutların nasıl

Detaylı

Ders 3 - Eğitim 3. İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak

Ders 3 - Eğitim 3. İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak Ders 3 - Eğitim 3 İlk önce çizimleri ve aşağõdaki konularõ gözden geçirin. Yeni bir model başlatmak Üç boyutlu görünüş oluşturmak Aks çizgilerini oluşturmak Üç boyutlu, plan ve yan görünüşler oluşturmak

Detaylı

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER

ICS TÜRK STANDARDI TS 3816/Nisan 1983 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TANIM, KAPSAM, AMAÇ, UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TANIM... 1 0.2.1 - Demir Listesi»... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ... 1 0.5 - UYGULAMA ALANI... 1 1 - KURALLAR... 1

Detaylı

Revit 2012 Construction Modeling Araçları

Revit 2012 Construction Modeling Araçları Revit 2012 Construction Modeling Araçları Revit 2012 yeni özelliklerinden biri Construction Modeling Araçları dır. Konstrüksiyon modellemede için geliştirilen bu yeni araçları sadece katmanlı yapı elemanlarında

Detaylı

IDE CAD KULLANIM KILAVUZU. Proje Yeni. 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. "Arka Plan Beyaz"ı seç ve "aç" tıkla

IDE CAD KULLANIM KILAVUZU. Proje Yeni. 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. Arka Plan Beyazı seç ve aç tıkla IDE CAD KULLANIM KILAVUZU Proje Yeni 1- Önce yeni projeyi şablonu kullanılarak başlat. "Arka Plan Beyaz"ı seç ve "aç" tıkla 2) Ayarlar Genel ayarlar Pencere: Genel Ayarlar Izgara ve sınırlar X aralığı:

Detaylı

Divide Frames : Mesh Shells :

Divide Frames : Mesh Shells : 31 Divide Frames : 1) Küçük parçalara bölünmesi istenen çubuk eleman/çubuk elemanlar seçilir. 2) Edit menüsündeki Divide Frame komutu seçilir. Bu işlem aşağıda görülen Divide Selected Frames penceresini

Detaylı

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma

Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Ağ Rehberi 1 2 3 4 5 6 7 Bir Ağ Üzerindeki Müsait İşlevler Ağ Kablosunun Ağa Bağlanmasõ Makineyi Ağ üzerinde Kurmak Windows Yapõlandõrma Yazõcõ İşlevini Kullanõm Web Tarayõcõsõyla Ağ Arayüzünün Yapõlandõrõlmasõ

Detaylı

Sistem Modelinin Oluşturulması

Sistem Modelinin Oluşturulması Sistem Modelinin Oluşturulması 3D Frames ile sistem modelinin oluşturulması 3D Frame Type kısmında, modeli 3D tanımlamanın yanında döşeme de tanımlayacağımız için Beam Slab Building sekmesini işaretliyoruz.

Detaylı

Teknik Doküman. Revit te 2B profil (family) nesne yaratmak

Teknik Doküman. Revit te 2B profil (family) nesne yaratmak Teknik Doküman Teknik Doküman Numarası: 10829 Yayım Tarihi: 31.07.2007 Ürün: Autodesk Revit 8-2008 Tür: Öğretici Konu: Revitte 2B profil (family) nesne yaratmak Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: Revit te

Detaylı

Dr. Bilge DORAN, Dr. Sema NOYAN ALACALI, Aras. Gör. Cem AYDEMIR

Dr. Bilge DORAN, Dr. Sema NOYAN ALACALI, Aras. Gör. Cem AYDEMIR Örnek 1: Sekil 1 ve 2 de geometrisi ve yükleme durumu verilen kat çerçevesinin statik analizi yapilarak, en elverissiz kesit tesirleri diyagramlarindan egilme momenti diyagrami sadece hesap yükleri için

Detaylı

Gövdesinde Boşluk Bulunan Çelik Kirişin Sonlu Eleman Modeli

Gövdesinde Boşluk Bulunan Çelik Kirişin Sonlu Eleman Modeli Problem S Gövdesinde Boşluk Bulunan Çelik Kirişin Sonlu Eleman Modeli Çelik E=29000 ksi Poissons Oranõ=0.3 Kirişin Yapõsõ : d =40 in t w =0.75 in b f =16 in t f =2 in Kiriş boşluklarõ, Kiriş yüksekliğini

Detaylı

2B Dirsek Analizi. Uygulamanın Adımları. 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması

2B Dirsek Analizi. Uygulamanın Adımları. 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 2B Dirsek Analizi Uygulamanın Adımları 8 in 1.5 D 1.5 in 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 3 in 1.5 in 3. Modelin bölgelerine ait özelliklerin atanması 4. Parça

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI

NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI NETTOP MODÜLÜ İŞLEM ADIMLARI Amaç: Kadastro parsellerinin işletme bazõnda birleştirilerek endeks değerlerine göre ifrazõnõ gerçekleştirmek ve kullanõma sunmak. Kapsam: Grafik Verilerin Oluşturulmasõ Sözel

Detaylı

COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ

COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ COSMOSWORKS İLE DÜŞME ANALİZİ Makine parçalarının veya bir makinanın belirli bir yükseklikten yere düşmesi ile yapı genelinde oluşan gerilme (stress) ve zorlanma (strain) değerlerinin zamana bağlı olarak

Detaylı

Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ

Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ Xsteel Eğitim Kursu Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ Ders 9 Modelleme Ortamõ Araçlarõ 9. Ders modelleme ortamõnda mevcut komut ve araçlarõn kullanõmõ ile ilgili bir derstir. Eğitim modelini tamamlama aşamasõna

Detaylı

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER

UDK 624-012.45 TÜRK STANDARDI TS 6164/Aralõk 1988 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU,TARİF,KAPSAM,AMAÇ,UYGULAMA ALANI... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİFLER... 1 0.2.1 - Betonarme Avan Projeleri... 1 0.2.2 - Betonarme Tatbikat Projesi... 1 0.3 - KAPSAM... 1 0.4 - AMAÇ...

Detaylı

2000 de Programlarla Çalışmalar

2000 de Programlarla Çalışmalar Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar 24 3 Windows 2000 de Programlarla Çalışmalar Programları Başlatmak Programları başlat menüsünü kullanarak, başlatmak istediğiniz programın simgesini çift tıklayarak

Detaylı

3B Kiriş Analizi. Uygulamanın Adımları

3B Kiriş Analizi. Uygulamanın Adımları Uygulamanın Adımları 3B Kiriş Analizi 1. Parçaya ait geometrinin oluşturulması 2. Malzeme özelliklerinin tanıtılması 3. Modelin bölgelerine ait özelliklerin atanması 4. Parça örneği ve montaj 5. Yapılacak

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ...

İÇİNDEKİLER. 2. Cilt... ... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358 ... İÇİNDEKİLER 2. Cilt...... İKİNCİ BÖLÜM... Ekler (İlave Yetenekler)... Sonlu Elemanlar Analizi... 358...Döşemeler...... 383...Çizimler...... 390...Metrajlar......... 403...Yük Taşõyan Duvarlar... 408...Kazõklar.....

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Deprem ve Yapı Bilimleri GEBZE TEMSİLCİLİĞİ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ (SAP2000 UYGULAMASI) I. Genel Kavramlar Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr http://www.gyte.edu.tr/deprem/ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu

Detaylı

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI

CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI CRYSTAL REPORT EĞĠTĠM DÖKÜMANLARI Create a new Crystal report Document: Yeni bir Crystal Report dökümanı oluşturmak için aşağıdaki optionlardan biri seçilir a) Using the report expert: Crystal Reportun

Detaylı

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER

ICS 91.040.10 TÜRK STANDARDI TS 6793/Nisan 1989 91.040.30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 0 - KONU, TARİF, KAPSAM... 1 0.1 - KONU... 1 0.2 - TARİF... 1 0.2.1 - Teçhizat... 1 0. - KAPSAM... 1 1 - GENEL KURALLAR... 1 2 - YÜK DEĞERLERİ... 1 - DÜZGÜN YAYILI YÜKLERİN AZALTILMASI... 2

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr.

DEN 318. Dalga Mekaniği. Ders Notlarõ. Dalga Mekaniğine Giriş. Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi. Hazõrlayan. Yrd. Doç. Dr. DEN 318 Dalga Mekaniği Ders Notlarõ 1. Bölüm Dalga Mekaniğine Giriş İTÜ Gemi İnşaatõ ve Deniz Bilimleri Fakültesi Hazõrlayan Yrd. Doç. Dr. Şafak Nur Ertürk Oda No:417 Tel: (212) 285 6382 e-posta: erturk@itu.edu.tr

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay

Türk Akreditasyon Kurumu. LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: P704 Revizyon No: 03. Hazõrlayan Kontrol Onay Doküman Adõ: YETERLİLİK DENEYLERİ VE LABORATUVARLARARASI KARŞILAŞTIRMA PROGRAMLARI PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 03 5.2,5.3 03 5.2 ve 5.3 maddeleri değiştirildi 3, 4 02 5.2. Karşõlaştõrma Ölçümleri

Detaylı

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda,

Copyright Netcad Mühendislik Bilgisayar Tic.Ltd. Şti. 1999. Bütün Haklarõ Saklõdõr. Telif hakkõ kanunlarõ çerçevesinde izin verilen haller dõşõnda, NET3D Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti.

Havuz Modelleme. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr. Prota Yazılım Ltd. Şti. Bina Tasarım Sistemi Havuz Modelleme [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis. Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMI ile (SAP2000 UYGULAMASI) 3D Frame Analysis Reza SHIRZAD REZAEI SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ Sonlu Elemanlar (SE)Yöntemi, çesitli mühendislik problemlerine kabul edilebilir bir yaklasımla

Detaylı

Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi

Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi Yapõlarõn Üç Boyutlu Statik ve Dinamik Analizi Deprem Mühendisliğine Ağõrlõk Vererek Fiziki bir Yaklaşõm Edward L. Wilson İnşaat Mühendisliğinden Emekli Prof. Dr. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Computers

Detaylı

Ders 5 Train 1 Güncelleme

Ders 5 Train 1 Güncelleme Ders 5 Train 1 Güncelleme İlk önce Train 1 Modelini açõn Merdiven için gerektiği sayõda nokta ve görünüşler oluşturulmasõ Merdiven kirişlerinin girilmesi Basamaklar için noktalar oluşturmak Basamaklarõ

Detaylı

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007

Harici Aygıtlar. Belge Parça Numarası: Ocak 2007 Harici Aygıtlar Belge Parça Numarası: 430221-141 Ocak 2007 Bu kõlavuzda isteğe bağlõ harici aygõtlarõn nasõl kullanõlacağõ anlatõlõr. İçindekiler 1 USB aygıtı kullanma USB aygõtõ bağlama.............................

Detaylı

SEM2015 programı kullanımı

SEM2015 programı kullanımı SEM2015 programı kullanımı Basit Kuvvet metodu kullanılarak yazılmış, öğretim amaçlı, basit bir sonlu elemanlar statik analiz programdır. Çözebileceği sistemler: Düzlem/uzay kafes: Evet Düzlem/uzay çerçeve:

Detaylı

Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ÇELİK YAPI BOYUTLAMA KILAVUZU. Türkçe 2.2.2002 Baskõsõ (İkinci Taslak)

Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla ÇELİK YAPI BOYUTLAMA KILAVUZU. Türkçe 2.2.2002 Baskõsõ (İkinci Taslak) Yapõlarõ Sonlu Elemanlarla Çözümleme ve Boutlandõrma için Yazõlõmlar Serisi ÇELİK YAPI BOYUTLAA KILAVUZU COPUTERS & ENGINEERING Sürüm 7.4, aõs 000 Türkçe..00 Baskõsõ (İkinci Taslak) TELİ HAKKI Copright

Detaylı

Ders 1-Örnek 1. Yeni Model Başlatma. Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma. Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş)

Ders 1-Örnek 1. Yeni Model Başlatma. Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma. Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş) Ders 1-Örnek 1 Yeni Model Başlatma 3D Görünüş Oluşturma Kolon Hatlarõ (Aks Hasõrõ) Oluşturma Görünüşleri Oluşturma (Plan ve Yandan Görünüş) Elemanlarõn Girilmesi Kolonlar Kirişler Nokta Oluşturma Birleşim

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE GRAFİK UYGULAMA GRAFİKLER Grafikler, çok sayıda verinin ve farklı veri serileri arasındaki ilişkinin anlaşılmasını

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI

YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR UYGULAMALARI Yrd. Doç. Dr. Barış Erdil YAPI MÜHENDİSLİĞİ NEDİR? STRUCTURAL ENGINEERING IS

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Tarayõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 7 Tarama Dosyalarõnõ E-posta Yoluyla Gönderme Tarama Dosyalarõnõ Klasörlere Gönderme Tarayõcõ İşlevini Kullanarak Dosyalarõ

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999

Copyright Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. 1999 RASTER Bu belgedeki tüm bilgiler önceden uyarõ yapõlmadan değiştirilebilir ve Ulusal Cad ve GIS Çözümleri Mühendislik Bilgisayar A.Ş. adõna verilmiş herhangi bir taahhüt niteliği taşõmaz. Bu belgede açõklanan

Detaylı

Printer/Scanner Unit Type 8000

Printer/Scanner Unit Type 8000 Printer/Scanner Unit Type 8000 Kullanõm Talimatlarõ Yazõcõ Referansõ 1 2 3 4 5 6 Makineyi Hazõrlama Yazõcõ Sürücüsünü Ayarlama Diğer Yazdõrma İşlemleri Doküman Sunucusunu Kullanarak Kaydetme ve Yazdõrma

Detaylı

Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz.

Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz. Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz. Aşağıdaki pencereyi gördükten sonra cihazınız parametre ayarı

Detaylı

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM GENEL TANITIM. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM GENEL TANITIM EDA Tasarım Analiz Mühendislik İÇİNDEKİLER 1. FARE TUŞLARININ GÖSTERİMİ...2 2. CAEeda TM YAZILIMININ GÖRSEL ARAYÜZ YAPISI...3 3. CAEeda TM VARSAYILAN İKON PANELİ TANIMLAMALARI...4

Detaylı

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ

POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ POMPALARDA TAHRİK ÜNİTELERİ Serkan ÖĞÜT Alarko-Carrier San. ve Tic. A.Ş. KISA ÖZET Genel olarak pompalar, sõvõlara hidrolik enerji kazandõrarak bir yerden bir yere naklini sağlamak ve akõşkanlarõn enerji

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü

DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme Sap2000 Grafik Arayüzü TMMOB İNŞAAT MÜHENDM HENDİSLERİ ODASI SAKARYA ŞUBESİ SAP2000 v11.08 BAŞLANGI LANGIÇ DÜZEYİ KURS PROGRAMI DERS 1: Statik Çözümleme Genel Bilgiler Yapı Sistemlerinin İdealleştirilmesi, Matematik Modelleme

Detaylı