TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ"

Transkript

1 1. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu ve Sergisi Mayıs 28-30, 2007 TOPRAK DOLGU BARAJLARIN SİSMİK TEPKİ VE ZEMİN SIVILAŞMASI ANALİZLERİ Berna UNUTMAZ 1, K. Önder ÇETİN 2 ÖZ Çalışma kapsamında toprak dolgu baraj gövdelerinde, temel zemin ve kayalarında statik ve deprem yükleri altında oluşan tesirlerin belirlenmesinde kullanılan mevcut sayısal analiz yöntemleri tartışılmıştır. Örnek bir baraj kesiti üzerinde, yarı-statik ve 2 boyutlu sonlu elemanlar temelli sismik tepki analizleri yapılmıştır. Bu analizler sonucunda elde edilen yatay yer değiştirme ve ivme değerleri Makdisi ve Seed tarafından önerilen yarı-ampirik bağıntıların verdiği tahminlerle karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Sonuçlar özetlenirse i) deprem sırasında yarı-statik analizler kapsamında güvenlik katsayısının 1.0 in altında bulunması katastrofik bir yenilmeye işaret etmeyebilmekte, güvenlik katsayısının 1.0 in altına düştüğü bu durumlarda kalıcı deplasmanların belirlenmesi ve baraj güvenliğinin bu deplasmanlar paralelinde irdelenmesi daha ekonomik çözümler üretebilmektedir, ii) Makdisi ve Seed yöntemi yoğun emek ve parametre tayini gerektiren sayısal sismik tepki analizleri sonuçlarının mertebe tahkikinin yapılmasında iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde dolgu barajlarda sismik zemin sıvılaşması tetiklenmesi açıklamalı olarak tartışılmıştır. Zemin sıvılaşması tetiklenme analizi, seçilen örnek baraj kesiti üzerinde yapılarak sonuçları sunulmuştur. Sismik zemin sıvılaşması analizleri sonuçlarına dayanarak ise i) temel alüvyonlarının kaldırılması ya da ıslahı kararı öncesi baraj yüklerini de gözönüne alan bir değerlendirmenin yapılmasının gerekliliği anlaşılmıştır, ii) baraj memba topuk bölgesinde yer alan aynı sıkılığa sahip aluvyon tabakasının baraj merkez çekirdeği altındaki malzemeye göre güvenlik katsayısı açısından % 50 ye varan mertebelerde sıvılaşma tetiklenmesi açısından daha güvensiz tarafta kaldığı, iii) güçlendirme ya da ıslah düşünülüyorsa bunun kritik olan memba topuk bölgesinde yoğunlaştırılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Toprak dolgu baraj, yarı statik yöntemler, sonlu elemanlar yöntemi, sıvılaşma. ABSTRACT Currently available numerical analysis methods for the purpose of assessing static and seismic response of earthfill dams and their foundation soils/rocks are discussed within the scope of this study. For illustration purposes, pseudo-static and 2-D finite element dynamic analyses were performed on a generic dam cross-section. The results of these analyses are summarized in the form of horizontal displacements and accelerations/seismic coefficients. Following concluding remarks were drawn based on the analyses results: i) factor of safety values estimated as part of pseudo-static slope stability analysis indication a value less than 1.0 may not mean a catastrophic failure. For the cases with FS less than 1.0, permanent deformations need to be assessed to finalize the conclusion regarding stability or instability of the existing slopes under earthquake excitation ii) Makdisi and Seed methodology could 1 Araş. Gör., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, e-posta: 2 Doç. Dr., İnşaat Mühendisliği Bölümü, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye, e-posta:

2 provide an easy, order of magnitude check alternative to cumbersome and uneconomical time consuming numerical analyses. In the second phase of this study, seismic soil liquefaction triggering of the foundation alluvium was assessed. Based on analyses results, for same relative density assumption, i) alluvial deposits underlying the upstream toe region were concluded to be more critical than the same alluvial deposit underlying the central core clay, ii) FS against liquefaction triggering of these regions were found to be different by as much as 50 %, iii) mitigation against liquefaction triggering should be based on analyses results which incorporate these differences in calculated factor of safety. Keywords: Earthfill dam, pseudo static methods, finite element method, liquefaction. GİRİŞ İnsan kaynaklı en önemli afetlerden bir tanesi de doğuracağı ekonomik sonuçlar ve can kayıpları göz önüne alındığında baraj yıkılmalarıdır. Bugüne kadar yapılmış olan teorik ve gözlemsel çalışmalarda dolgu barajların deprem yükleri altında yıkılmasındaki temel sebeplerin şev stabilitesinin korunamaması, destek yapılarının yenilmesi, dolgu ve temel zemin malzemesinin deprem yükleri altında sıvılaşması ve borulanma olduğu belirtilmiştir. Kullanılan, genellikle kohezyonlu çekirdek dolgu malzemelerin deprem yükleri altında mukavim olmaları ve şev eğimlerinin güvenli tarafta seçilmesi sebebi ile sıklıkla katastrofik yıkımlar ile karşılaşılmamış olsa da, depremler sonrası dolgu barajlarda oturma, sızma, baraj eksenine paralel ve dik yönde çatlaklar, göbeklenme, şevlerin kayması ya da çökmesi, geçirimsiz beton kaplamaların çatlaması ya da yer değiştirmesi türünde hasarlar görülmüştür. Sıvılaşma sebepli hasarlar ise daha çok barajların memba kısmındaki filtre dolgularında ve temel alüvyonlarında görülmektedir. Suya doygun memba bölgesinde, sarsılmalar belli bir sınırı aştıktan sonra mevcut olması halinde gevşek temel alüvyonunda ve granüler filtrelerde zemin sıvılaşması görülebilir. Sıvılaşma başladıktan sonra, barajın stabilitesinin korunması, Şekil 1 de sunulan Van Norman Barajı örneğinde olduğu gibi çok zor, hatta imkansızdır. Şekil 1. Van Norman Barajı nda meydana gelen sıvılaşma sebepli hasar Bu genel giriş sonrası bu bildiri kapsamında toprak dolgu baraj gövdelerinde, temel zemin ve kayalarında deprem yükleri altında oluşan tesirlerin belirlenmesinde kullanılan mevcut sayısal analiz yöntemleri karşılaştırmalı olarak tartışılacak, seçilen bir örnek baraj kesiti için sismik tepki ve sıvılaşma tetiklenme analiz sonuçları sunulacaktır. Sayısal analizlerin detaylarına geçilmeden önce

3 seçilen merkezi kil çekirdekli kaya dolgu örnek baraj kesiti ve sayısal analizlere esas malzeme özellikleri tartışılacaktır. SEÇİLEN ÖRNEK BARAJ KESİTİ Seçilen merkezi kil çekirdekli kaya dolgu örnek baraj kesiti Şekil 2 de gösterilmiştir. Örnek barajın yüksekliği 25 m, kret genişliği 10 m, memba ve mansap şevleri sırası ile 1D:2.75Y, 1D:2.25Y olarak seçilmiştir. Baraj kesitini oluşturan dolgu malzemeleri için kısa ve uzun dönem analizlerinde kullanılan zemin parametreleri Tablo 1 de sunulmuştur. Daneli dolgu ve temel malzemelerinin kayma rijitlikleri (G) nin belirlenmesinde Denklem 1 de verildigi üzere Seed 1984 bağıntıları kullanılmış, yine aynı Tablo da verilen K 2 değerleri, ilgili referansta önerildiği üzere seçilmiştir. Denklemde ortalama gerilmeyi sembolize eden σ m kpa biriminden girildiği takdirde elde edilecek G değeri de kpa cinsinden olacaktır. G = K 2 σ 0.5 m (1) Baraj temelinde maksimim ve minimum kalınlıkları 10 ila 7.50 metre arasında değişen ve temiz kumdan oluştuğu varsayılan alüvyon tabakasının sıkı olduğu kabul edilmiş ve SPT-N 1,60 değeri olarak 18 darbe/30 cm analizlerde baz alınmıştır. Filtreler Kil çekirdek Kum Çakıl Dolgu Alüvyon Taban (a) Kısa Dönem: Zemin Tipi Şekil 2. Örnek dolgu baraj kesiti Tablo 1. Kullanılan zemin parametreleri γ kuru γ ıslak G E c φ k [kn/m 3 v (ms -1 K ) ν 2 V s ] kpa* (m/sec) [kn/m 2 ] [ ] Aluvyon E Kil Dolgu E Kum-Çakıl E Filtre E Anakaya E E6 - - (b) Uzun Dönem: Zemin Tipi γ kuru γ ıslak G E c φ k [kn/m 3 v (ms -1 K ) ν 2 V s ] kpa* (m/sec) [kn/m 2 ] [ ] Aluvyon E Kil Dolgu E Kum-Çakıl E Filtre E Anakaya E *Dinamik analizlerde (Quake/W Analizleri), kohezyonsuz zeminlerde (kilde) elastik modüllerin sabit olduğu varsayılmış (V s = 200 m/sec), kohezyonlu zeminlerde ise Makaslama Modulu, G, Denklem (1) kullanılarak hesaplanmıştır:

4 SİSMİK TEPKİ ANALİZLERİ Toprak dolgu baraj gövdelerinde, temel zemin ve kayalarındaki statik ve deprem yükleri altında oluşan tesirlerin ve daha genelinde ise dolguların deprem yükleri altında performansının belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemler en basitten daha karmaşığa doğru i) yarı-statik (pseudo-statik) yöntemler (örnek : Makdisi ve Seed, 1978), ii) makaslama kirişi yöntemi, iii) iki ya da üç boyutlu sonlu elemanlar/farklar sayısal analiz yöntemleri olarak sıralanabilir. Bu yöntemlere ek olarak baraj davranışının laboratuvar ortamında iv) sarsma tablası/sentrifüj model deneyleri ile de belirlenmesi mümkündür. Bu bildiri kapsamında sırası ile yarı-statik ve sonlu elemanlar yöntemleri kullanılarak varılan sonuçlar karşılaştırmalı olarak tartışılacak, seçilen örnek baraj kesiti için deprem yükleri altındaki stabilite ve deformasyon davranışı irdelenecektir. Analizlerin detayına geçmeden önce, analizlere esas seçilen deprem senaryosuna kısaca değinilecektir. Çalışılan deprem senaryosu baraj sahasına 5.0 km mesafede bulunan bir normal atımlı fay üzerinde meydana gelen moment büyüklüğü 7.5 olarak tariflenmiştir. Sayısal analizlerde kullanılmak üzere normal atımlı faylardan derlenmiş 5 adet deprem kaydı seçilmiş ve bu kayıtlar, tariflenen senaryo deprem ile uyumlu olmak üzere temel seviyesindeki maksimum ivme değeri 0.6 g olacak şekilde ölçeklendirilmiş, ve yine frekans içeriği açısından uygun hale getirilmek üzere değiştirilmiştir. Kayıtların değiştirilmesi ve ölçeklenmesi ile ilgili detaylar konunun böyle bir bildiri kapsamında detaylı tartışılmasının mümkün olmaması sebebi ile sunulmayacaktır. Örnek olması bakımından kullanılan ivme zaman grafiklerinden bir tanesi Şekil 3 de sunulmuştur. İvme (g) Zaman (saniye) Şekil 3. Senorya deprem için örnek ivme zaman grafiği Yarı-statik (Pseudo-statik) Analiz Yöntemi : Yarı-statik analizler kapsamında dolgu baraja etkiyen zaman aralığında değişken deprem yükü statik bir yüke dönüştürülmekte ve hem düşey hem de yatay yönde en elverişsiz durum senaryosu altında baraja uygulanarak baraj duraylılığı sorgulanmaktadır. Şekil 4 de tipik bir rijit kayma bloğuna etkiyen yatay ve düşey eşdeğer deprem yükleri gösterilmektedir. Bu yöntem kapsamında cevaplanması gereken temel soru olası rijit bloğa etkiyen deprem yüklerinin, diğer bir ifadesi ile düşey ve yatay deprem katsayılarının belirlenmesidir. Bu amaca yönelik olarak Makdisi ve Seed (1978) tarafından sınırlı sayıda sayısal analiz sonucuna dayanılarak geliştirilmiş ve Şekil 5 de sunulmuş yarı-ampirik bağıntı sıklıkla kullanılmaktadır. Bu bağıntıya göre kayma düzleminin kretten maksimum mesafesi olan z değeri ve baraj yüksekliği olan h değeri bilindiği takdirde, deprem katsayısı k nın maksimum kret ivmesi olan a kret değerine oranı bulunabilir. Bu orandan yararlanılarak stabilite analizlerinde kullanılacak deprem katsayısı olan k değerinin belirlenebilmesi için kret ivmesinin tespitine ihtiyaç vardır. Kret ivme değeri doğrudan sismik tepki analizleri ile bulunabileceği gibi, Şekil 6 da Kavruk (2003), Çetin ve Unutmaz (2004) tarafından önerilen ve 90 adet sayısal analiz sonucuna dayalı olarak geliştirilen bağıntı yardımı ile de belirlenebilir. Seçilen örnek baraj kesiti için gösterilmek istenirse, statik durum için şev stabilitesi analizlerine dayalı olarak en kritik kayma bloğu

5 Şekil 8`de gösterildigi üzere belirlenmistir. Kritik bu rijit blok için z/h değeri kayma dairesinin temele kadar uzanması sebebi ile 1.0 olarak belirlenmis, ve Makdisi ve Seed yöntemince verilen ortalama k/a maks değeri Şekil 5 den 0.33 olarak okunmuştur. Bu veriden yatay deprem katsayısının hesaplanabilmesi için, maksimum kret ivmesinin belirlenmesine ihtiyaç vardır. Bu amaca yönelik olarak Şekil 6 kullanılarak kret ivmesinin taban ivmesine oranı ortalama 1.5 olarak bulunur. Bu oranın taban ivmesi değeri olan 0.6 g ile çarpılması sonrası kret ivmesi 0.90 g olarak hesaplanır. Hesaplanan bu kret ivme değerinin Makdisi ve Seed tarafından verilen 0.33 katsayısı ile çarpılması sonrası yatay deprem katsayısı olarak bulunur. Bulunan bu katsayı yarı-statik stabilite analizlerinde kullanıldığında deprem yüklemesi altındaki memba şevinin güvenlik katsayısının 0.75 mertebelerinde olacağı görülür. 1.0 den küçük olan bu değerin genel bir şev yenilmesine işaret edip etmediğinin belirlenmesi için, deprem sonrası kalıcı deformasyonların belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak Makdisi ve Seed tarafından önerilen yarı-ampirik yöntem kullanılacaktır. Bu yöntem sırasında izlenmesi gereken yol aşağıda özetlenmektedir: 1. İlk olarak, potansiyel kayma düzleminin emniyet katsayısının bire eşitlenmesini sağlayacak bir yenilme yatay deprem katsayısı, k y hesaplanır. Bu değer, dolgunun şev eğimlerine, drenajsiz malzeme dayanım özelliklerine (ya da sarsıntı sırasında zeminin göstereceği dayanıma, ki bu değer drenajsız statik dayanımın %80 ine eşit olarak alınabilir) ve potansiyel kayma düzleminin yerine bağlı olarak değişmektedir. 2. Deprem sırasında baraj kretinde meydana gelecek maksimum ivme değeri hesaplanır. Bu değerlerin hesaplanmasında bir, iki ya da üç boyutlu dinamik analiz yöntemleri (SHAKE91, FLUSH, FLAC3D, QUAD4M vb.) kullanılabileceği gibi Şekil 6 da verilmiş olan Kavruk 2003, Çetin ve Unutmaz (2004) tarafından önerilen bağıntı da kullanılabilir. 3. Stabilite analizleri ile belirlenmiş en kritik kayma düzlemi için Şekil 5 de verilmiş olan bağıntı kullanılarak, k max değeri hesaplanır. Buradaki z h değeri kayma düzleminin derinliğinin toplam baraj derinliğine oranıdır. 4. k y k max değeri hesaplanarak, Şekil 7 de verilen grafikler kullanılır ve oluşacak kalıcı deformasyonlar bulunur. Gerektiğinde barajın birinci periyodu, (T 0 ), yaklaşık yöntemlerle hesaplanabilir. Bu durumda meydana gelecek kalıcı deformasyonların ortalama değeri Şekil 7 kullanılarak hesaplanabilir. Barajın birinci periyodunun hesaplanmasında kullanabilecek yaklaşık yöntemler: 4 H 1- Boyut T0 = (2) Vs 2.61 H 2- Boyut T0 = (3) Vs şeklinde sıralanabilir. Her iki denklemde de birbirleri ile uyumlu birimlerde olmak üzere H barajın yüksekliğini, V s ise kayma dalga hızınını sembolize etmektedir. Tariflenen bu yöntem izlenildiğinde güvenlik katsayısını 1.0 a eşitleyecek deprem katsayısı, k y, 0.22 olarak bulunur. k y /k max değeri ise 0.74 değerini almaktadır. Hesaplanan bu değer ile Şekil 7 kullanıldığında M w = 7.5 için, kalıcı deplasmanlar için 1 3 cm aralığında hesaplanmaktadır. Bu değerden de anlaşılacağı üzere deprem sırasında şev güvenlik sayısının geçici olarak 1.0 değerinin altına inmesi katastrofik bir yenilmeye değil sınırlı bir deformasyon birikimine işaret etmektedir.

6 Şekil 4. Kayma bloğuna etkiyen yatay ve düşey eşdeğer deprem yükleri a max kw z u max =? (a) (b) Şekil 5. (a) Makdisi ve Seed (1978) yönteminde kullanılan kısaltmalar (b) barajlar ve dolgularda ortalama maksimum ivmenin potansiyel yenilme yüzeyi derinliği ile değişimi a kret /a taban Şekil 6. Derinliğe göre normalize edilmiş ivme büyütme faktörleri, Kavruk (2003)

7 Şekil 7. Normalize edilmiş kalıcı yerdeğiştirmenin değişik büyüklükteki depremlerin yenilme ivmesi ile değişimi (Makdisi & Seed, 1978) Şekil 8. Kritik kayma dairesi Sonlu Elemanlar/Farklar Yöntemi : Bu yöntem kapsamında barajı oluşturan farklı tabakalar küçük boyutta elemanlara ayrılır. Elemanı oluşturan düğüm ağ noktalarında denge ve süreklilik denklemleri kullanılarak barajların statik ya da deprem yükleri altında davranışı incelenir. Sonlu elemanlar yöntemi ile yapılan analizde 2 boyutlu ve sonlu elemanlar yöntemi ile çözüm yapan Quake/W programı kullanılmıştır. Bu programda kullanılmış olan model Şekil 9 da gösterilmiştir. Deprem sırasında baraj temel seviyesinde varsayılan ivme zaman değerleri modele uygulanmış ve deprem sonunda bu değerler çeşitli noktalarda istenmiştir. Barajın çeşitli yüksekliklerinde elde edilmiş olan ivme zaman grafik değerleri Şekil 10 da yine baraj maksimum kesiti üzerinde gösterilmiştir. Şekilden de anlaşılacağı üzere baraj gövdesi üzerinde maksimum ivme değerleri tabandan krete doğru çıkıldığında artış göstermekte ve krette yaklaşık 0.82 g lik bir maksimum değere ulaşmaktadır ki bu değer Çetin ve Kavruk yarı-ampirik bağıntısı kullanılarak hesaplanan 0.90 değeri ile uyumludur. Temel seviyesinde 0.6 g olarak verilen maksimum ivme değeri şekilde gösterildiği üzere kret bölgesine yaklaşıldıkça büyümüş ve krette 0.82 değerine ulaşmıştır.

8 Şekil 9. Quake/W programında kullanılan model Şekil 10. Quake/W programında elde edilen ivme zaman değerleri, (g biriminde)

9 Yine aynı analiz sonucu elde edilen yatay deplasman zaman grafikleri Şekil 11 de gösterilmektedir. Bu şekilden de anlaşılacağı üzere yatay deplasmanlar da krete gidildikçe artmakta ve krette yaklaşık olarak cm değerlerini almaktadır Şekil 11. Quake/W programında elde edilen yatay deplasman zaman değerleri (metre biriminde) Örnek baraj kesiti için yapılan analiz sonuçları özetlenirse Makdisi ve Seed yöntemi ile hesaplanan, deprem sonrası kalıcı deplasmanlar cm mertebelerindedir. Benzer olarak sonlu elemanlar yöntemi temelli 2-boyutlu sismik tepki analizlerinde ise deprem sırasındaki maksimum deplasmanlar cm mertebelerinde bulunmuştur. Görüleceği üzere tanımları farklı olsa da değerler mertebe olarak birbirleri ile yakın olup deprem sonrası genel bir deplasman sorununun beklenmeyeceğine işaret etmektedir. Yine benzer olarak sismik tepki analizleri ve Çetin ve Kavruk yöntemi ile hesaplanan kret ivme değerleri 0.82 ve 0.90 g olup birbirleri ile yakın ve tutarlıdır. SIVILAŞMA ANALİZLERİ Bildirinin bu kısmında sismik tepki analizleri kapsamında alüvyon tabakasında hesaplanan statik ve tekrarlı kayma gerilmeleri kullanılarak sismik zemin sıvılaşması tetiklenme analizleri yapılacaktır. Dere yataklarının genellikle kumlu zeminlerden oluştuğu düşünülürse baraj temelini oluşturabilen dere alüvyonlarında, bu tabakanın kaldırılmaması halinde sismik zemin sıvılaşması yönünden tetkik edilmesi gerekliliği doğmaktadır. Sıvılaşma analizlerinde tekrarlı gerilme oranı, CSR, hesaplanırken sorgulanan noktadaki ortalama kayma gerilme değerleri (ki bu değer maksimum kayma gerilme değerinin %65 ine eşit kabul edilmektedir) yine aynı noktadaki düşey efektif gerilme değerlerine

10 bölünmeli ve daha sonra elde edilen değer statik durumda o noktada bulunan kayma gerilmelerinin ve düşey efektif stresin etkilerini yansıtmak üzere sırası ile K α ve K σ katsayıları ile düzeltilmelidir. Başka bir deyişle: CSR = τmax 0.65 σ ' K α K v σ (4) K α ve K σ katsayıları için NCEER 1997 çalışma grubunca önerilen değerler kullanılabilir. Bu düzeltme katsayılarının değerleri sırası ile Şekil 12 ve Şekil 13 de sunulmuştur σ v ' 3 tsf 1.50 Dr 55-70% (N 1 ) K α 1.00 Dr 45-50% (N 1 ) Dr 35% (N 1 ) α=(τ s /σ v0 ') Şekil 12. K α düzeltme katsayıları K σ σ V ' (kpa) Şekil 13. K σ düzeltme katsayıları Emniyet katsayısını elde edebilmek için ihtiyaç duyulan sıvılaşmaya karşı tekrarlı direnç oranı, CRR, ise Çetin vd. (2004) veya NCEER 1997 çalışma grubunca önerilen bağıntılardan baraj temelindeki SPT-N darbe sayısına karşılık gelen değer olarak belirlenebilir. Elde edilen CRR ve CSR değerlerinin birbirlerine oranı emniyet katsayısını vermektedir.

11 CRR FS = (5) CSR Örnek barajımızda sıvılaşma kontrolleri baraj temelinin orta noktası (Düğüm No: 982) ve batardonun alt kısmında (Düğüm No: 188) olmak üzere iki ayrı nokta için yapılmış ve elde edilen değerler Tablo 2 de özetlenmiştir. Baraj temelindeki alüvyon tabaka için yapılan arazi deneyleri sonucunda elde edilen SPT-N 1,60 değeri ortalama olarak 18 değerini almaktadır. NCEER 1997 çalışma grubunca önerilen grafikte, SPT-N 1,60 = 18 değerine karşılık gelen tekrarlı direnç oranı, CRR, değeri 0.25 olarak okunur. Bu tablodan anlaşılacağı üzere topuk bölgesindeki güvenlik katsayıları 1.0 den düşük, merkezi kil çekirdek altındaki alüvyon bölgelerinde ise 1.20 değerinin üzerindedir. Bu sonuçlardan anlaşılacağı gibi topuk bölgesi baraj aksına göre sıvılaşma açısından %50 mertebelerinde daha kritiktir ve iyileştirme yapılırken bu hususun mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. Düğüm: 188 Düğüm: 982 Tablo 2. Sıvılaşma analiz sonuçları Deprem DüğümN CR τ o ilk α K α σ v ' K σ τ max CSR R FS 1 - MDE MDE MDE MDE MDE MDE MDE MDE MDE MDE SONUÇLAR Bu bildiri kapsamında dolgu barajların dinamik davranış ve performansının belirlenmesine yönelik olarak sıklıkla kullanılan yarı statik ve sonlu elemanlar yöntemleri tartışılmış, geliştirilen örnek bir baraj kesiti üzerinde seçilen deprem senaryosu kapsamında sismik şev stabilitesi ve deplasmanlar sorgulanmıştır. Makdisi ve Seed (1978) tarafından tariflenen yöntem kullanılarak hesaplanan yatay deprem katsayısının yarı-statik şev stabilitesi analizlerinde kullanılması sonrası barajin deprem yükleri altında güvenlik katsayısının 0.75 mertebelerinde olacağı anlaşılmıştır. Bu değerin katastrofik bir yenilme doğurup doğurmayacağının anlaşılmasına yönelik olarak yine Makdisi ve Seed tarafından önerilen yöntem kullanılarak deprem sonrası kalıcı deplasmanlar 1-3 cm mertebelerinde bulunmuştur. Karşılaştırma amaçlı sismik tepki analizleri yapılmış ve bu analizler kapsamında da maksimum yatay

12 deplasmanların deprem sırasında cm mertebelerinde gerçekleşeceği anlaşılmıştır. Bu karşılaştırmadan da anlaşılacağı üzere i) deprem sırasında yarı-statik analizler kapsamında güvenlik katsayısının 1.0 in altına inmesi katastrofik bir yenilmeye işaret etmeyebilmekte, güvenlik katsayısının 1.0 in altına düştüğü bu durumlarda kalıcı deplasmanların belirlenmesi ve baraj güvenliğinin bu deplasmanlar paralelinde irdelenmesi daha ekonomik çözümler üretebilmektedir, ii) Makdisi ve Seed yöntemi yoğun emek ve parametre tayini gerektiren sayısal sismik tepki analizleri sonuçlarının mertebe tahkikinin yapılmasında iyi bir seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sismik zemin sıvılaşması analizleri sonuçlarına dayanarak ise i) temel alüvyonlarının kaldırılması ya da ıslahı kararı öncesi baraj yüklerini de gözönüne alan bir değerlendirmenin yapılması gerekliliği anlaşılmıştır, ii) baraj memba topuk bölgesinde yer alan aynı sıkılığa sahip alüvyon tabakasının baraj merkez çekirdeği altındaki malzemeye göre güvenlik katsayısı açısından % 50 ye varan mertebelerde sıvılaşma açısından daha güvensiz tarafta kaldığı, iii) güçlendirme ya da ıslah düşünülüyorsa bunun kritik olan bu bölge de yoğunlaştırılması önerilmektedir. KAYNAKLAR Çetin, K. O. Ve Unutmaz B., (2004), Dolgu barajların deprem davranışlarının belirlenmesinde mevcut yöntemler. 1. Ulusal Barajlar ve Hidroelektrik Santrallar Sempozyumu, Ankara Kavruk, M. F. (2003), Seismic behaviour of embankment dams. Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ, İnşaat Mühendisliği Bölümü. Kramer, S.L. (1996). Geotechnical Earthquake Engineering, Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, New Jersey. Makdisi, F. I. and Seed, H. B. (1978) Simplified procedure for estimating dam and embankment earthquake-induced deformations, J. Geotech. Eng. Div., ASCE 104(7), Mccully, P., The technical failure of large dams., Chapter 4., Silenced Rivers: The Ecology and Politics of Large Dams. NCEER (1997), "Proceedings of the NCEER Workshop on Evaluation of Liquefaction Resistance of Soils", Edited by Youd, T. L., Idriss, I. M., Technical Report No. NCEER , December 31, Newmark, N. M. (1965) Effects of earthquakes on dams and embankments. Geotechnique, London, 15(2), Okamoto, S. (1984). Introduction to Earthquake Engineering, University of Tokyo Press, 2nd edition. Priscu, R., Popovici, A., Stematiu, D., Stere, C. (1985). Earthquake Engineering for Large Dams, John Wiley & Sons, Ltd.

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları SIVILAŞMA Sıvılaşma Nedir? Sıvılaşma hangi ortamlarda gerçekleşir? Sıvılaşmaya etki eden faktörler nelerdir? Sıvılaşmanın Etkileri Geçmiş Depremlerden Örnekler Arazide tahkik; SPT, CPT, Vs çalışmaları

Detaylı

TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ ve DİNAMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ ve DİNAMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ 14-16 Ekim 215 DEÜ İZMİR TAHTAKÖPRÜ BARAJI YÜKSELTİLMESİ ve DİNAMİK PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ Seçkin AYDIN 1,İsmail KARABULUT 2 Yasemin ER, 3 1 İnş. Yük. Müh. DSİ Genel Müd. Barajlar ve HES Dairesi

Detaylı

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

Bahar. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Su Yapıları II Dolgu Barajlar Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli

Detaylı

YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI

YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI YÜKSEK SİSMİSİTELİ BİR BÖLGEDE 170 METRE YÜKSEKLİĞİNDEKİ BİR KAYA DOLGU BARAJIN DİNAMİK TASARIMI ÖZET E. Yıldız 1 ve R. Güner 2 1 Dr. İnşaat Yüksek Mühendisi, Temelsu Uluslararası Müh. Hiz. A.Ş. 2 İnşaat

Detaylı

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ

Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ 1 Ek-3-2: Örnek Tez 1. GİRİŞ.. 2 2. GENEL KISIMLAR 2.1. YATAY YATAK KATSAYISI YAKLAŞIMI Yatay yüklü kazıkların analizinde iki parametrenin bilinmesi önemlidir : Kazığın rijitliği (EI) Zeminin yatay yöndeki

Detaylı

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER

EK-2 BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER EK- BERGAMA OVACIK ALTIN İŞLETMESİ TÜBİTAK RAPORU ELEŞTİRİSİ NE İLİŞKİN GÖRÜŞLER Rüştü GÜNER (İnş. Y. Müh.) TEMELSU Uluslararası Mühendislik Hizmetleri A.Ş. ) Varsayılan Zemin Parametreleri Ovacık Atık

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Geomembran Kaplamalı Kaya Dolgu Bir Barajın Sismik Şev Deformasyonu Tahmini

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi. Geomembran Kaplamalı Kaya Dolgu Bir Barajın Sismik Şev Deformasyonu Tahmini Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 17 (2017) 025601 (638-645) DOI: 10.5578/fmbd.57310 AKU J. Sci.

Detaylı

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi YDGA2005 - Yığma Yapıların Deprem Güvenliğinin Arttırılması Çalıştayı, 17 Şubat 2005, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara. Güçlendirme Alternatiflerinin Doğrusal Olmayan Analitik Yöntemlerle İrdelenmesi

Detaylı

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN

YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı. Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR. Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN YTÜ İnşaat Fakültesi Geoteknik Anabilim Dalı Ders 5: İÇTEN DESTEKLİ KAZILAR Prof.Dr. Mehmet BERİLGEN İçten Destekli Kazılar İçerik: Giriş Uygulamalar Tipler Basınç diagramları Tasarım Toprak Basıncı Diagramı

Detaylı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı

İNM Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI. Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İNM 424112 Ders 2.2 YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER HAREKETİ PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI Yapıların Depreme

Detaylı

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7

ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 ÖN SÖZ... ix BÖLÜM 1: GİRİŞ... 1 Kaynaklar...6 BÖLÜM 2: TEMEL KAVRAMLAR... 7 2.1 Periyodik Fonksiyonlar...7 2.2 Kinematik, Newton Kanunları...9 2.3 D Alembert Prensibi...13 2.4 Enerji Metodu...14 BÖLÜM

Detaylı

HİDROLİK DOLGU BİR BARAJIN SİSMİK ANALİZİ

HİDROLİK DOLGU BİR BARAJIN SİSMİK ANALİZİ ÖZET: HİDROLİK DOLGU BİR BARAJIN SİSMİK ANALİZİ E. Yıldız 1 ve A. F. Gürdil 2 1 Dr. İnşaat Yüksek Mühendisi, Temelsu Uluslararası Müh. Hiz. A.Ş. 2 Dr. İnşaat Yüksek Mühendisi, Temelsu Uluslararası Müh.

Detaylı

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ

ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ ÇOK KATLI BİNALARIN DEPREM ANALİZİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya Özet Bu çalışmada elips, daire, L, T, üçgen,

Detaylı

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri

Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Eşdeğer Deprem Yüklerinin Dağılım Biçimleri Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan ülkelerin deprem yönetmelikleri çeşitli

Detaylı

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI

POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI 4-6 Ekim 25 DEÜ İZMİR ÖZET: POLİPROPİLEN FİBERLERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KUM ZEMİNLERİN DİNAMİK ETKİ ALTINDA BOŞLUK SUYU BASINCI DAVRANIŞI Eyyüb KARAKAN Selim ALTUN 2 ve Tuğba ESKİŞAR 3 Yrd. Doç. Dr., İnşaat

Detaylı

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi

Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi Hamza GÜLLÜ Gaziantep Üniversitesi ZM14 Geoteknik Deprem Mühendisliği Plaxis ile dinamik analiz (2) Sismik risk ve zeminin dinamik davranışı (3) Sıvılaşma (4) Dalga yayılımı (1) Titreşime Maruz Kalan Bir

Detaylı

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS

KAZIK GRUPLARININ SİSMİK ETKİ ALTINDAKİ PERFORMANSI PERFORMANCE OF PILE GROUPS UNDER SEISMIC EXCITATIONS Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi Cilt:XXIV, Sayı:, 2011 Journal of Engineering and Architecture Faculty of Eskişehir Osmangazi University, Vol: XXIV, No:1, 2011 Makalenin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Berna UNUTMAZ Doğum Tarihi: 12 Eylül 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İnşaat Mühendisliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2000

Detaylı

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını

Sıvılaşan zeminlerde kazıklı temellerin davranışını Sıvılaşabilen zeminlerde kazıklı temellerin davranışı Behaviour of pile foundations in liquefiable soils Berrak Teymür, Sadi Cem Yıldız İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul, Türkiye ÖZET: Depremlerde

Detaylı

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu.

Şekil 1. DEÜ Test Asansörü kuyusu. DOKUZ EYLÜL ÜNĐVERSĐTESĐ TEST ASANSÖRÜ KUYUSUNUN DEPREM YÜKLERĐ ETKĐSĐ ALTINDAKĐ DĐNAMĐK DAVRANIŞININ ĐNCELENMESĐ Zeki Kıral ve Binnur Gören Kıral Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine

Detaylı

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri

Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri Prof. Dr. Günay Özmen gunayozmen@hotmail.com Deprem Etkisi Altında Tasarım İç Kuvvetleri 1. Giriş Deprem etkisi altında bulunan çok katlı yapılarda her eleman için kendine özgü ayrı bir elverişsiz deprem

Detaylı

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR

(İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1. Burcu AYAR GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İnşaat Mühendisliği Bölümü) SEMİNER 1 Burcu AYAR Çalışmamızın Amacı Nedir? Çok katlı yapıların burulma düzensizliği, taşıyıcı sistemin rijitlik ve kütle dağılımının simetrik

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu HAFTALIK DERS PLANI Hafta Konular Kaynaklar 1 Zeminle İlgili Problemler ve Zeminlerin Oluşumu [1], s. 1-13 2 Zeminlerin Fiziksel Özellikleri [1], s. 14-79; [23]; [24]; [25] 3 Zeminlerin Sınıflandırılması

Detaylı

TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ

TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ TEMEL ZEMİNLERİNDE SIVILAŞMA POTANSİYELİNİN İKİ BOYUTLU SAYISAL ANALİZLERLE DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET: B. Unutmaz 1 1 Yrd. Doç. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Email: berna.unutmaz@kocaeli.edu.tr

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ

HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ HAKKARİ BARAJI VE HES PROJESİ ZEMİN SIVILAŞMA RİSKİNİN BELİRLENMESİ Nihan DERİNÖZ (*) 1. GİRİŞ Zemin sıvılaşması, depremlerde meydana gelen hasarların en önemli nedenlerinden biridir. 1960 lı yıllara kadar

Detaylı

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları

Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Sıvı Depolarının Statik ve Dinamik Hesapları Bu konuda yapmış olduğumuz yayınlardan derlenen ön bilgiler ve bunların listesi aşağıda sunulmaktadır. Bu başlık altında depoların pratik hesaplarına ilişkin

Detaylı

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Şev Stabilitesi I. Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Şev Stabilitesi I Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Farklı Malzemelerin Dayanımı Çelik Beton Zemin Çekme dayanımı Basınç dayanımı Kesme dayanımı Karmaşık davranış Boşluk suyu! Zeminlerin Kesme Çökmesi

Detaylı

Konsol Duvar Tasarımı

Konsol Duvar Tasarımı Mühendislik Uygulamaları No. 2 06/2016 Konsol Duvar Tasarımı Program: Konsol Duvar Dosya: Demo_manual_02.guz Uygulama: Bu bölümde konsol duvar tasarımı ve analizine yer verilmiştir. 4.0 m yüksekliğinde

Detaylı

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR

DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR DEPREME DAYANIKLI YAPI İNŞAATI SORULAR 1- Dünyadaki 3 büyük deprem kuşağı bulunmaktadır. Bunlar nelerdir. 2- Deprem odağı, deprem fay kırılması, enerji dalgaları, taban kayası, yerel zemin ve merkez üssünü

Detaylı

KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU

KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU KONU: Önyüzü Beton Kaplı Barajların Türkiye Pratiğinden Örnekler SUNUM YAPAN: Mehmet Harun ASKEROĞLU Baraja Ait Ana Birimler a)plint Betonu ve geometrisi ( A hattı teşkili) b)gövde Zonları Ön yüzü Beton

Detaylı

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER

TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER TEMEL İNŞAATI ŞERİT TEMELLER Kaynak; Temel Mühendisliğine Giriş, Prof. Dr. Bayram Ali Uzuner 1 2 Duvar Altı (veya Perde Altı) Şerit Temeller (Duvar Temelleri) 3 Taş Duvar Altı Şerit Temeller Basit tek

Detaylı

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI

BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI BLOK TİPİ KIYI YAPILARININ SİSMİK TASARIMI Hülya Karakuş (1), Çağlar Birinci (2), Işıkhan Güler (3) (1) : Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh. Bölümü, ODTÜ, Ankara (2) : Proje Mühendisi, Yüksel Proje Uluslararası

Detaylı

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ

EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ EŞDEĞER DEPREM YÜKÜ YÖNTEMİ İLE BETONARME KIZAĞIN DEPREM PERFORMANSININ İNCELENMESİ Dünya ticaretinin önemli bir kısmının deniz yolu taşımacılığı ile yapılmakta olduğu ve bu taşımacılığının temel taşını

Detaylı

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN

DEPREM HESABI. Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN BETONARME YAPI TASARIMI DEPREM HESABI Doç. Dr. Mustafa ZORBOZAN Mart 2009 GENEL BİLGİ 18 Mart 2007 ve 18 Mart 2008 tarihleri arasında ülkemizde kaydedilen deprem etkinlikleri Kaynak: http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/map/tr/oneyear.html

Detaylı

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler

1.1 Statik Aktif Durum için Coulomb Yönteminde Zemin Kamasına Etkiyen Kuvvetler TEORİ 1Yanal Toprak İtkisi 11 Aktif İtki Yöntemi 111 Coulomb Yöntemi 11 Rankine Yöntemi 1 Pasif İtki Yöntemi 11 Coulomb Yöntemi : 1 Rankine Yöntemi : 13 Sükunetteki İtki Danimarka Kodu 14 Dinamik Toprak

Detaylı

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir?

DEPREMLER - 2 İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ. Deprem Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 10.03.2015 DEPREMLER - 2 Dr. Dilek OKUYUCU Deprem Nedir? Yerkabuğu içindeki fay düzlemi adı verilen kırıklar üzerinde biriken enerjinin aniden boşalması ve kırılmalar

Detaylı

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi

Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi İNM 424112 Ders 1.2 Türkiyede Barajlar ve Deprem Tehlikesi Doç. Dr. Havvanur KILIÇ İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı TARİHTE BARAJ YIKILMALARI VE YIKILMALARDAN ÖĞRENİLENLER TARİHTE BARAJ

Detaylı

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi

Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA TEMSİLCİLİĞİ EĞİTİM SEMİNERLERİ Deprem ve Yapı Bilimleri Deprem Kayıtlarının Seçilmesi ve Ölçeklendirilmesi 12 Haziran 2008 Yrd. Doç. Dr. Yasin Fahjan fahjan@gyte.edu.tr

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS)

8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) 8. TOPRAK ZEMİNLERİN TAŞIMA GÜCÜ (BEARING CAPACITY OF SOILS) TEMELLER (FOUNDATIONS) Temel, yapı ile zeminin arasındaki yapısal elemandır. Yapı yükünü zemine aktaran elemandır. Temeller, yapıdan kaynaklanan

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_3 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerde Kayma Direnci Kavramı, Yenilme Teorileri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular

Detaylı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Gazbeton, Tuğla ve Bims Blok Kullanımının Bina Statik Tasarımına ve Maliyetine olan Etkilerinin İncelenmesi 4 Mart 2008 Bu rapor Orta Doğu Teknik

Detaylı

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya

Posta Adresi: Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü, 54187 Esentepe Kampüsü/Sakarya DİNAMİK YÜKLER ETKİSİ ALTINDAKİ ÜSTYAPI-ZEMİN ORTAK SİSTEMİNİN EMPEDANS FONKSİYONLARINA DAYALI ÇÖZÜMÜ SUBSTRUCTURING ANALYSIS BASED ON IMPEDANCE FUNCTIONS FOR SOIL-STRUCTURE COUPLING SYSTEM SUBJECTED TO

Detaylı

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI

İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İSTİNAT YAPILARI TASARIMI İstinat Duvarı Tasarım Kriterleri ve Tasarım İlkeleri Yrd. Doç. Dr. Saadet BERİLGEN İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı Devrilmeye Karşı Güvenlik Devrilmeye Karşı

Detaylı

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi

Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Analizi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.1, January 2012 33 Kırıkkale İli Bahçelievler ve Fabrikalar Mahallelerinin Sıvılaşma Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemlerinde

Detaylı

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ

İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ İNM 305 ZEMİN MEKANİĞİ 2015-2016 GÜZ YARIYILI Prof. Dr. Zeki GÜNDÜZ 1 2 Zeminde gerilmeler 3 ana başlık altında toplanabilir : 1. Doğal Gerilmeler : Özağırlık, suyun etkisi, oluşum sırası ve sonrasında

Detaylı

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2

R d N 1 N 2 N 3 N 4 /2 /2 . SÜREKLİ TEELLER. Giriş Kolon yüklerinin büyük ve iki kolonun birbirine yakın olmasından dolayı yapılacak tekil temellerin çakışması halinde veya arsa sınırındaki kolon için eksantrik yüklü tekil temel

Detaylı

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri

Ders. 5 Yer Tepki Analizleri İNM 424112 Ders. 5 Yer Tepki Analizleri Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı YER TEPKİ ANALİZLERİ Yer tepki analizleri yerel zemin koşullarının yer sarsıntıları

Detaylı

KONU: SUNUM YAPAN: - DOLGU BARAJLARDA TASARIMA YÖNELİK ANALİZLER -KİL ÇEKİRDEKLİ DOLGU BARAJLAR - ASFALT ÇEKİRDEKLİ BARAJLAR MUSTAFA SELVİ

KONU: SUNUM YAPAN: - DOLGU BARAJLARDA TASARIMA YÖNELİK ANALİZLER -KİL ÇEKİRDEKLİ DOLGU BARAJLAR - ASFALT ÇEKİRDEKLİ BARAJLAR MUSTAFA SELVİ KONU: SUNUM YAPAN: - DOLGU BARAJLARDA TASARIMA YÖNELİK ANALİZLER -KİL ÇEKİRDEKLİ DOLGU BARAJLAR - ASFALT ÇEKİRDEKLİ BARAJLAR MUSTAFA SELVİ DOLGU BARAJLARDA TASARIMA YÖNELİK ANALİZLER Analizler genel olarak

Detaylı

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM

BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM TDY 2007 Öğr. Verildi BÖLÜM 6 - TEMEL ZEMİNİ VE TEMELLER İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 6.1. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak yeni binalar ile deprem performansı değerlendirilecek veya güçlendirilecek

Detaylı

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1

Bahar. Su Yapıları II Hava Payı. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Su Yapıları II Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1 Hava

Detaylı

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEKLEME KATSAYILARININ PERFORMANS ESASLI OLARAK BELİRLENMESİ

DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEKLEME KATSAYILARININ PERFORMANS ESASLI OLARAK BELİRLENMESİ DEPREM BÜYÜKLÜĞÜ ÖLÇEKLEME KATSAYILARININ PERFORMANS ESASLI OLARAK BELİRLENMESİ ÖZET: H.T. Bilge ve K.Ö. Çetin 2 Doktor İnşaat Mühendisi, GeoDestek Zemar Zemin Araştırma Proje Ltd. Şti., Ankara 2 Profesör,

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta: orhan.arkoc@kirklareli.edu.tr Web : http://personel.kirklareli.edu.tr/orhan-arkoc 2 BÖLÜM 12 Baraj Jeolojisi 3 Barajlar ve Baraj inşaatlarında

Detaylı

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1. Analiz Yapı Tel:

Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1.  Analiz Yapı Tel: Proje Adı: İstinat Duvarı Sayfa 1 BETONARME KONSOL İSTİNAT DUVARI HESAP RAPORU GEOMETRİ BİLGİLERİ Duvarın zeminden itibaren yüksekliği H1 6 [m] Ön ampatman uç yüksekliği Ht2 0,4 [m] Ön ampatman dip yüksekliği

Detaylı

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi

Fotoğraf Albümü. Zeliha Kuyumcu. Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Kablolu Köprülerin Stokastik Analizi Fotoğraf Albümü Araş. Gör. Zeliha TONYALI* Doç. Dr. Şevket ATEŞ Doç. Dr. Süleyman ADANUR Zeliha Kuyumcu Çalışmanın Amacı:

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN

Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN Yrd.Doç. Dr. Tülin ÇETİN ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1987-1992 Lisans Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 2001-2004 Y. Lisans

Detaylı

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması

Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması 1 Hibrit ve Çelik Kablolu Köprülerin Dinamik Davranışlarının Karşılaştırılması Arş. Gör. Murat Günaydın 1 Doç. Dr. Süleyman Adanur 2 Doç. Dr. Ahmet Can Altunışık 2 Doç. Dr. Mehmet Akköse 2 1-Gümüşhane

Detaylı

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ

YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ YAPILARDA BURULMA DÜZENSİZLİĞİ M. Sami DÖNDÜREN a Adnan KARADUMAN a M. Tolga ÇÖĞÜRCÜ a Mustafa ALTIN b a Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Konya b Selçuk Üniversitesi

Detaylı

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KONYA-2015 Arş. Gör. Eren YÜKSEL Yapı-Zemin Etkileşimi Nedir? Yapı ve zemin deprem sırasında birbirini etkileyecek şekilde

Detaylı

SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM- ETKİLEŞİMİ

SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM- ETKİLEŞİMİ Altıncı Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, 16-20 Ekim 2007, İstanbul Sixth National Conference on Earthquake Engineering, 16-20 October 2007, Istanbul, Turkey SİSMİK ZEMİN SIVILAŞMASINDA ZEMİN-YAPI-DEPREM-

Detaylı

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA Zemin Mekaniği I Ders Notu B - Zeminlerin Geçirimliliği Giriş Darcy Kanunu Geçirimliği Etkileyen Etkenler Geçirimlilik (Permeabilite) Katsayısnın (k) Belirlenmesi * Ampirik Yaklaşımlar ile * Laboratuvar deneyleri ile * Arazi deneyleri

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ Prof.Dr. Zekai Celep İnşaat Mühendisliğine Giriş / Deprem Mühendisliği DEPREM MÜHENDİSLİĞİ 1. Deprem 2. Beton 3. Çelik yapı elemanları 4. Çelik yapı sistemleri

Detaylı

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5

BAÜ Müh-Mim Fak. Geoteknik Deprem Mühendisliği Dersi, B. Yağcı Bölüm-5 ZEMİN DAVRANIŞ ANALİZLERİ Geoteknik deprem mühendisliğindeki en önemli problemlerden biri, zemin davranışının değerlendirilmesidir. Zemin davranış analizleri; -Tasarım davranış spektrumlarının geliştirilmesi,

Detaylı

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları. Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Kaya Zemin Sınıflamaları Parametre Seçimi Şev Stabilite Sorunları Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Zeminler Zeminler iri daneli ve ince daneli olarak iki ana grupta incelenebilir. İri daneli malzemeler

Detaylı

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear)

Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Kirişlerde Kesme (Transverse Shear) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen ve lineer elastik davranan bir elemanın eksenine dik doğrultuda yüklerin etkimesi durumunda en kesitinde oluşan kesme gerilmeleri

Detaylı

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA)

Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) Dolgu ve Yarmalarda Sondaj Çalışması ve Değerlendirmesi HAZIRLAYAN Özgür SATICI Mad. Yük. Jeo. Müh. (MBA) İçerik Yarmalarda sondaj Dolgularda sondaj Derinlikler Yer seçimi Alınması gerekli numuneler Analiz

Detaylı

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2

DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü M={(1- )/[(1+ )(1-2 DALGA YAYILMASI Sonsuz Uzun Bir Çubuktaki Boyuna Dalgalar SıkıĢma modülü = M={(1- )/[(1+ )(1-2 )]}E E= Elastisite modülü = poisson oranı = yoğunluk V p Dalga yayılma hızının sadece çubuk malzemesinin özelliklerine

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 5- Risk Tespit Uygulaması: Betonarme Bina İncelenen Bina Binanın Yeri Bina Taşıyıcı Sistemi Bina 5 katlı Betonarme çerçeve ve perde sistemden oluşmaktadır.

Detaylı

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ

BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ BETONARME YAPILARDA BETON SINIFININ TAŞIYICI SİSTEM DAVRANIŞINA ETKİSİ Duygu ÖZTÜRK 1,Kanat Burak BOZDOĞAN 1, Ayhan NUHOĞLU 1 duygu@eng.ege.edu.tr, kanat@eng.ege.edu.tr, anuhoglu@eng.ege.edu.tr Öz: Son

Detaylı

Deprem-Yapı-Zemin Etkileşimine Yönelik. İzmir Yeni Kent Merkezinde Yapılan Jeofizik Çalışmalar

Deprem-Yapı-Zemin Etkileşimine Yönelik. İzmir Yeni Kent Merkezinde Yapılan Jeofizik Çalışmalar Deprem-Yapı-Zemin Etkileşimine Yönelik İzmir Yeni Kent Merkezinde Yapılan Jeofizik Çalışmalar Günümüzde Zemin Raporlarında Kullanılan Bağıntılar ve Jeolojik-Jeofizik Çalışmalarla İlişkisini Hatırlatma

Detaylı

DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Murat OLGUN 1, M. Hilmi ACAR 2

DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ. Murat OLGUN 1, M. Hilmi ACAR 2 S.Ü. Müh. Mim. Fak. Derg., c.24, s.2, 29 J. Fac.Eng.Arch. Selcuk Univ., v.24, n.2, 29 DEPREM KUVVETLERİ ETKİSİ ALTINDAKİ ŞEVLERİN STABİLİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ Murat OLGUN 1, M. Hilmi

Detaylı

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ

KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ KONU: KOMİTE RAPORU TAKDİMİ SUNUM YAPAN: SALİH BİLGİN AKMAN, İNŞ. YÜK. MÜH. ESPROJE GENEL MÜDÜRÜ Sismik Tasarımda Gelişmeler Deprem mühendisliği yaklaşık 50 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bu yeni alanda

Detaylı

GÖMÜLÜ YAPILARIN ZEMİN-YAPI-DEPREM ETKİLEŞİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE YÖNTEMİ

GÖMÜLÜ YAPILARIN ZEMİN-YAPI-DEPREM ETKİLEŞİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE YÖNTEMİ Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Onikinci Ulusal Kongresi 16-17 Ekim 2008, Selçuk Üniversitesi, Konya GÖMÜLÜ YAPILARIN ZEMİN-YAPI-DEPREM ETKİLEŞİMİNDE BASİTLEŞTİRİLMİŞ ÇERÇEVE YÖNTEMİ SIMPLIFIED FRAME

Detaylı

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ

DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ DEPREM HAREKETİNİN KAZIKLI TEMELLERE KİNEMATİK ETKİLERİ Gürkan Özden Dokuz Eylül Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Kaynaklar Yerleşkesi, Buca, İzmir, e-posta: gurkan.ozden@deu.edu.tr,

Detaylı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı

İNM Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı İNM 424112 Ders 4.1 Dinamik Etkiler Altında Zemin Davranışı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı DİNAMİK ETKİLER ALTINDA ZEMİN DAVRANIŞI Statik problemlerde olduğu

Detaylı

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma

TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma TDY 2007 de Kullanılan Farklı Zemin Sınıfları İçin Performans Değerlendirme Yöntemleri Üzerine Bir Araştırma * Naci Çağlar, Muharrem Aktaş, Aydın Demir, Hakan Öztürk, Gökhan Dok * Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER

Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü. ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ZEMIN VE TEMEL ETÜT RAPORLARı, KARŞıLAŞıLAN PROBLEMLER FORMAT Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığı nın Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI

KİLLİ ZEMİNLERE OTURAN MÜNFERİT KAZIKLARIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL PROGRAMI KULLANILARAK HESAPLANMASI. Hanifi ÇANAKCI KİLLİ ZEMİNLEE OTUAN MÜNFEİT KAZIKLAIN TAŞIMA GÜCÜNÜN MS EXCEL POGAMI KULLANILAAK HESAPLANMASI Hanifi ÇANAKCI Gaziantep Üniersitesi, Müh. Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü. 27310 Gaziantep Tel: 0342-3601200

Detaylı

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri

Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri Laboratuar Kayma Mukavemeti Deneyleri 1 Kesme deneyleri: Bu tip deneylerle zemin kütlesinden numune alınan noktadaki kayma mukavemeti parametreleri belirilenir. 2 Kesme deneylerinin amacı; doğaya uygun

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ

BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ BETONARME ÇERÇEVE YAPILARIN GERÇEK DEPREMLERE AİT İVME KAYITLARI İLE DOĞRUSAL OLMAYAN DİNAMİK ANALİZİ O. Merter 1, T. Uçar 2, Ö. Bozdağ 3, M. Düzgün 4 ve A. Korkmaz 5 1 Araştırma Görevlisi, İnşaat Müh.

Detaylı

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2).

1.2. Aktif Özellikli (Her An Deprem Üretebilir) Tektonik Bölge İçinde Yer Alıyor (Şekil 2). İzmir Metropol Alanı İçin de Yapılan Tübitak Destekli KAMAG 106G159 Nolu Proje Ve Diğer Çalışmalar Sonucunda Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İçin Statik ve Dinamik Yükler Dikkate Alınarak Saptanan Zemin

Detaylı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı

Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı İNM 4411 Ders 7. İstinat Yapılarında Sismik Yüklerin Hesabı Yrd. Doç. Dr. Pelin ÖZENER İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Anabilim Dalı İstinat Yapıları Eğimli arazilerde araziden yararlanmak üzere zemini

Detaylı

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR

BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR BÖLÜM 7. RİJİT ÜSTYAPILAR Rijit Üstyapı: Oldukça yüksek eğilme mukavemetine sahip ve Portland çimentosundan yapılmış, tek tabakalı plak vasıtasıyla yükleri taban zeminine dağıtan üstyapı tipidir. Çimento

Detaylı

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI

ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI ESKİŞEHİR-KÖSEKÖY HIZLI TREN HATTINDAKİ KÖPRÜ VE VİYADÜKLERİN ÜSTYAPILARININ TASARIMI C. Özkaya 1, Z. Harputoğlu 1, G. Çetin 1, F. Tulumtaş 1, A. Gıcır 2 1 Yüksel Proje Uluslararası AŞ Birlik Mah. 450.

Detaylı

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II

BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II BETONARME-II ONUR ONAT HAFTA-1 VE HAFTA-II GENEL BİLGİLER Yapısal sistemler düşey yüklerin haricinde aşağıda sayılan yatay yüklerin etkisine maruz kalmaktadırlar. 1. Deprem 2. Rüzgar 3. Toprak itkisi 4.

Detaylı

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN

İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İSTİNAT DUVARLARI YRD.DOÇ.DR. SAADET BERİLGEN İstinat Duvarı Zemin kütlelerini desteklemek için kullanılır. Şevlerin stabilitesini artırmak için Köprü kenar ayağı olarak Deniz yapılarında Rıhtım duvarı

Detaylı

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular

RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR. 4- Özel Konular RİSKLİ YAPILARIN TESPİT EDİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR 4- Özel Konular Konular Kalibrasyonda Kullanılan Binalar Bina Risk Tespiti Raporu Hızlı Değerlendirme Metodu Sıra Dışı Binalarda Tespit 2 Amaç RYTE yönteminin

Detaylı

INM 308 Zemin Mekaniği

INM 308 Zemin Mekaniği Hafta_12 INM 308 Zemin Mekaniği Zeminlerin Taşıma Gücü; Kazıklı Temeller Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com www.inankeskin.com ZEMİN MEKANİĞİ Haftalık Konular Hafta

Detaylı

KOÇAK KEMER BETON BARAJI SİSMİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ

KOÇAK KEMER BETON BARAJI SİSMİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ KOÇAK KEMER BETON BARAJI SİSMİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ Alper Aldemir 1, Barış Binici 2 Özet Bu çalışmada Koçak kemer baraj gövdesinin deprem performansı üç boyutlu sonlu eleman analizleriyle incelenmiştir.

Detaylı

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ

ZEMİNLERİN KAYMA DİRENCİ ZEMİNLERİN KYM İRENİ Problem 1: 38.m çapında, 76.m yüksekliğindeki suya doygun kil zemin üzerinde serbest basınç deneyi yapılmış ve kırılma anında, düşey yük 129.6 N ve düşey eksenel kısalma 3.85 mm olarak

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI

AKADEMİK BİLİŞİM Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI AKADEMİK BİLİŞİM 2010 10-12 Şubat 2010 Muğla Üniversitesi GEOTEKNİK RAPORDA BULUNAN HESAPLARIN SPREADSHEET (MS EXCEL) İLE YAPILMASI 1 ZEMİN İNCELEME YÖNTEMLERİ ZEMİN İNCELEMESİ Bir alanın altındaki arsanın

Detaylı

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü )

Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Nevzat MENGÜLLÜOĞLU (Jeodinamik Yerbilimleri- info@jeodinamik.com) S.Melike ÖZTÜRK (Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Müdürlüğü ) Herhangi bir kuvvet etkisi altında kalarak, yenilme (defo rmasyon)

Detaylı

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI

YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI YOL İNŞAATINDA GEOSENTETİKLERİN KULLANIMI Erhan DERİCİ Selhan ACAR Tez Danışmanı Yard. Doç. Dr. Devrim ALKAYA Geotekstil Nedir? İnsan yapısı bir proje, yapı veya sistemin bir parçası olarak temel elemanı,

Detaylı

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ

SIVILAŞMANIN TANIMI. Sıvılaşma için Fiziksel süreç. sıvılaşma olması için için SIVILAŞMA TÜRLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ ZEMİNLERDE SIVILAŞMA ANALİZ VE İYİLEŞTİRME YÖNTEMLERİ SIVILAŞMANIN TANIMI Sıvılaşma, yeraltı su seviyesi altındaki tabakaların geçici olarak mukavemetlerini kaybederek, katı yerine viskoz sıvı gibi davranmaları

Detaylı

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU

TDY 2007 YE GÖRE DEPREM ELASTİK TASARIM İVME SPEKTRUMU KONU: Yeni deprem yönetmeliği taslağında ve TDY2007 de verilen kriterler doğrultusunda, birkaç lokasyonda, deprem tasarım ivme spektrumlarının oluşturulması ve tek serbestlik dereceli bir sistem üzerinde

Detaylı

34. Dörtgen plak örnek çözümleri

34. Dörtgen plak örnek çözümleri 34. Dörtgen plak örnek çözümleri Örnek 34.1: Teorik çözümü Timoshenko 1 tarafından verilen dört tarafından ankastre ve merkezinde P=100 kn tekil yükü olan kare plağın(şekil 34.1) çözümü 4 farklı model

Detaylı

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım

YAPAN: ESKISEHIR G TIPI LOJMAN TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPAN: PROJE: TARİH: 15.02.2010 REVİZYON: Hakan Şahin - ideyapi Bilgisayar Destekli Tasarım YAPI GENEL YERLEŞİM ŞEKİLLERİ 1 4. KAT 1 3. KAT 2 2. KAT 3 1. KAT 4 ZEMİN KAT 5 1. BODRUM 6 1. BODRUM - Temeller

Detaylı