E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005"

Transkript

1 E-Beyanname Kılavuzu Aralık 2005

2 Bu kitapçık, açıklayıcı bir rehber olması amacıyla Aralık 2005 itibarıyla mevcut bulunan mevzuat ve uygulama göz önüne alınarak hazırlanmıştır. Bu tarihten sonraki değişiklikler nedeniyle oluşabilecek farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz. Bu metindeki ifadelerden hareketle yazılı uzman görüşü alınmaksızın işlem tesisi halinde oluşabilecek herhangi bir zarardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul edilmez. Ayrıntılı ve güncellenmiş bilgiler için lütfen adresindeki sitemizi ziyaret ediniz veya PricewaterhouseCoopers Türkiye ofisi ile irtibata geçiniz (Ek bölümünde irtibat ile ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz).

3 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. MEVZUAT VE GENEL BİLGİ 3. UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. E-beyanname vermek mükellefler için zorunlu mu yoksa ihtiyari midir? 3.2. E-beyanname verebilmek için vergi dairenizin tam otomasyona geçmiş olması gerekmektedir 3.3. E-beyanname uygulamasının başlama tarihi nedir? 3.4. Hangi beyannameler elektronik ortamda gönderilecektir? 3.5. Elektronik beyanname (e-beyanname) gönderebilecek olanlar E-beyannamelerini kendi gönderebilecek olan mükellefler Aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler 3.6. E-beyanname gönderilmesinde uyulması gereken usul ve esaslar E-beyanname için gerekli programlar nasıl temin edilecektir? E-beyanname doldurma programları nasıl doldurulacaktır? E-beyannamelerinin gönderilmesi, kabulü, onaylanması ve hata tespit edilmesi halinde yapılacaklar Beyanname ne zaman gönderilebilir ve ne zaman idareye verilmiş sayılacaktır? E-beyana ilişkin tahakkuk fişleri nasıl temin edilecektir? E-beyana ilişkin tahakkuk eden vergiler bilgisayar ortamında ödenebilecek mi? E-beyanname teknik bir arıza sebebiyle elektronik ortamda gönderilemezse ne yapılacak? Beyannamelerin eki bildirim ve belgeler elektronik ortamda gönderilebilecek mi? 4. BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 4.1. E-beyan kapsamında verilen kullanıcı kodu şifre ve parolaya ilişkin yükümlülükler 4.2. E-beyannamalerinin imzalanması 4.3. E-beyanname ile kağıt ortamında doldurulan beyannameler arasında hukuki sonuçlar açısından fark bulunmakta mıdır? 4.4. Elektronik ortamda beyanname doldurmak için sistem gereksinimleri nedir? 4.5. Beyanname Düzenleme Programı kendi bilgisayarlarınıza nasıl kurulur? 4.6. Beyannameler nasıl gönderilir? 4.7. Paket içine konulacak beyanname sayısında sınır var mı? 4.8. Paket içine sadece aynı verginin beyannameleri mi konulmalıdır? 4.9. Sadece tek bir beyanname gönderilirken de paket dosyası oluşturulmalı mı? Daha önce gönderilmiş olan paketler nasıl görülebilir? Daha önce gönderilmiş olan beyannameler nasıl görülebilir? Daha önceki tahakkuk fişleri nasıl görülebilir? Aynı beyannameden iki tane gönderilirse ne yapılmalı? Şifre, parola ve kullanıcı kodu unutulursa ne yapılmalı? E-beyanname uygulaması ile ilgili nereden yardım alınabilir?

4 4.16. Daha önce Internet Vergi Dairesi kullanıcısı olmak üzere alınan kullanıcı kodu ve şifre beyanname göndermek için kullanılabilir mi? İhtirazi kayıtla verilecek beyanname elektronik ortamda verilebilir mi? Belgelerin saklanması Tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinin listesine nasıl ulaşılabilir? Internet ortamında verilecek KDV beyannamesi hakkında bir düzenleme 5. VERGİ İDARESİ SİRKÜLERLERİNE INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM İMKANI 6. VERGİ İDARESİ MUKTEZALARINA INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM İMKANI 7. INTERNET ÜZERİNDEN VERGİ DAİRESİ KAYITLARININ TAKİBİ EKLER Sıra No lu VUK Genel Tebliği ve Ekleri 2. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nün 2004/11 Sıra No lu Uygulama İç Genelgesi Sıra No lu VUK Sirküleri Sıra No lu VUK Genel Tebliği Sıra No lu VUK Sirküleri 6. Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü nün 2005/1 Sıra No lu Uygulama İç Genelgesi Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile İlgili Genel Yazı 8. 1 No lu Muhasebe Sistemi Uygulama Sirküleri Sıra No lu KVK Sirküleri Sıra No lu VUK Genel Tebliği 11. PricewaterhouseCoopers Türkiye Ofisi ve İletişim

5 1. GİRİŞ Bilgi işlem teknolojilerinin ve telekomünikasyonun son yıllarda hızla gelişmesi ve pek çok işlemin internet ortamında yapılabilmesi, ülkemizde de Maliye Bakanlığını harekete geçirmiş ve mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmede bilgi işlem teknolijilerinden yararlanmak üzere bazı düzenlemeler yapılmasına sebep olmuştur. Bu çerçevede, Maliye Bakanlığı, tüm dünyada hızla gelişen ve tüm ülkelerde önemli bir yere sahip olan bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak ve vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir şekilde beyanını sağlamak ve vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirmek ve mükelleflere daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla e-beyanname konusunda düzenlemeler yapma yoluna gitmiştir. Bu çerçevede de, 5228 ve 5398 Sayılı Kanunlarla aşağıda detaylı şekilde açıklanan VUK nun mükerrer 257 nci maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle, Maliye Bakanlığı elektronik ortamda beyanname gönderme konusunda düzenleme yapmaya, izin vermeye ve zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır. 2. MEVZUAT VE GENEL BİLGİ 213 Sayılı VUK un mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi tarihinden geçerli olmak üzere 5228 Sayılı Kanun ile aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve tarihinden geçerli olmak üzere 5398 Sayılı Kanun ile söz konusu bende aşağıda yer verilen eklemeler yapılmıştır. Mükerrer Madde 257- Maliye Bakanlığı,.. 4- Bu Kanunun 149 ncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, (5398 sayılı Kanunun 23'üncü maddesiyle eklenen ibare) kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannameler üzerine düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameleri mükellefe, vergi sorumlusuna veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda tebliğ etmeye ve buna ilişkin usûl ve esasları belirlemeye yetkilidir Sayılı Kanun ile söz konusu maddenin sonuna da aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur. Ayrıca, 213 Sayılı VUK un mükerrer 257.maddesinin 1.fıkrasına tarihinden geçerli olmak üzere 5398 Sayılı Kanun ile (6) numaralı bend eklenmiştir.

6 6- Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla niteliklerini belirleyip onayladığı elektrikli, elektronik, manyetik ve benzeri cihazlar ve sistemleri kullandırmaya, bu cihaz ve sistemler vasıtasıyla bandrol, pul, barkod, halogram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretlerin kullanılmasına ilişkin zorunluluk getirmeye, uygulamaya ait usûl ve esasları belirlemeye, yetkilidir. Kanuni süresi geçtikten sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi üzerine elektronik ortamda düzenlenen tahakkuk fişi ve/veya ihbarnameler mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti tahakkuk fişi ve/veya ihbarnamenin muhatabına tebliği yerine geçer. Bununla birlikte, 5228 Sayılı Kanun ile VUK un 28 nci maddesine tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki 2 nci fıkra eklenmiştir. Beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde tahakkuk fişi elektronik ortamda düzenlenir ve mükellef veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir. Bu ileti, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçer. Yukarıda yapılan düzenlemeler neticesinde, Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerin elektronik ortamda doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır. VUK un 28 nci ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan söz konusu hükümler göz önüne alındığında, beyannameler elektronik ortamda gerek mükellefler tarafından doğrudan, gerekse de yetki verilmiş aracılar kanalıyla gönderilebilecek ve her iki halde de mükellef tarafından verilmiş sayılacak ve mükellefin kendi beyanı olarak değerlendirilecektir. Bu çerçevede, internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında gönderilen beyanname ile kağıt ortamında gönderilen beyanname arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Söz konusu kanun maddelerinde yer alan düzenlemeler ile uygulamaya ilişkin açıklamalar, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 340 Sıra No lu VUK Genel Tebliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 346 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 351 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile yapılmıştır. 3. UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER 3.1. E-beyanname vermek mükellefler için zorunlu mu yoksa ihtiyari midir? Söz konusu uygulamanın ilk uygulama olması ve mükelleflerin uyum sürecini sorunsuz geçirebilmeleri amacıyla, başlangıç aşamasında uygulamanın ihtiyari olarak başlatılması uygun görülmüştür. Uyum süreci sonrasında, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 346 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile elektronik ortamda gönderilmesi

7 zorunlu beyannameler ve bu beyannameleri elektronik ortamda göndermek zorunda olan mükellefler belirlenerek uygulama zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre, 31/12/2004 tarihi itibariyle aktif toplamı 200 bin Yeni Türk Lirasını ( YTL) veya 2004 hesap dönemine ait ciroları toplamı 400 bin Yeni Türk Lirasını ( YTL) aşan ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi mükellefleri, Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi ve Geçici Vergi Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Özel Tüketim Vergisi, Özel İletişim Vergisi ve Şans Oyunları Vergisi mükellefleri yukarıda yer alan hadlerle sınırlı olmaksızın Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi, Özel İletişim Vergisi Beyannamesi ve Şans Oyunları Vergisi Beyannamesini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar. Yukarıda yer alan hadlerle sınırlı olmaksızın diğer beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi ihtiyaridir Sayılı Kanun ile VUK un Mükerrer 355. maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. Elektronik ortamda beyanname verilmesi mecburiyetine uyulmaması halinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, beyannamenin kanuni süresinin sonundan başlayarak elektronik ortamda 15 gün içinde verilmesi halinde ¼ oranında, bu sürenin dolmasını takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise ½ oranında uygulanır E-beyanname verebilmek için vergi dairenizin tam otomasyona geçmiş olması gerekmektedir Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır. Bu çerçevede hangi vergi dairelerinin tam otomasyona geçmiş olduğu, Gelirler Genel Müdürlüğü nün internet sitesinden (www.gelirler.gov.tr) izlenebilecektir E-beyanname uygulamasının başlama tarihi nedir? Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanılmıştır. Bu çerçevede, tam otomasyonlu (VEDOP) vergi dairelerinde, beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasına 01 Ekim 2004 tarihinde başlanılmıştır. 3.4 Hangi beyannameler elektronik ortamda gönderilebilecektir? Uygulamanın başlangıç aşamasında, sadece cari döneme ait beyannameler elektronik ortamda gönderilebilmekteydi. 351 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ile kanuni verme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme (ek olarak verilenler dahil) ve pişmanlık talebi içeren beyannamelerin de tebliğin yayım tarihinden itibaren elektronik ortamda gönderilebileceği bildirilmiştir. Buna göre, aşağıda belirtilen beyannameler ve bildirimler elektronik ortamda gönderilebilecektir. a-) Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no lu), b-) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2a beyannamesi hariç),

8 c-) Muhtasar Beyanname (KVK 24.Maddesine göre yapılan tevkifatlar için verilecek beyanname dahil), d-) Damga Vergisi Beyannamesi, e-) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi, f-) Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, g-) Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi. h-) Basit Usul Ticari Kazanç Beyannamesi ı-) Gayrimenkul Sermaye İradı Beyannamesi i-) Gelir Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi j-) Kurumlar Vergisi Mükellefleri için Geçici Vergi Beyannamesi k-)kurumlar Vergisi Beyannamesi l-) Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi m-)yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi n-) Noter Harçları Vergisi Beyannamesi o-) B Formu 3.5 Elektronik beyanname (e-beyanname ) gönderebilecek olanlar E-beyannamelerini kendileri gönderebilecek olan mükellefler 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre, aktif büyüklükleri veya net satış hasılatları belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde kendilerine ait beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. Buna göre, 2004 yılı aktif toplamı 3,000,000YTL ve net satışları toplamı 6,000,000YTL yi aşmayan mükellefler, 2005 yılına ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamelerini 3568 sayılı Kanuna göre yetki almış SM ve SMMM lere imzalatmak zorundadırlar. Bu çerçevede, aktif büyüklükleri veya net satışları toplamı yukarıdaki tutarları aşan mükelleflerin, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmamaktadır. Beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğu bulunmayan bu mükellefler istemeleri halinde kendilerine ait beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir E-beyannamelerini kendileri gönderebilecek olan mükellefler için başvuru nereye, nasıl yapılır? Beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükelleflerin söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için bağlı bulundukları vergi dairesine 340 Sıra No lu VUK tebliğ ekinde yer alan Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahütnamesi (EK-1) ni doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde talepte bulunan mükelleflere bağlı bulundukları vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek olan kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir E-beyannamelerini kendileri gönderebilecek olan mükellefler aracılık yetki belgesi verilmiş kişiler vasıtasıyla da gönderebilirler mi?

9 Beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilmesine izin verilen mükellefler diledikleri takdirde, elektronik beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebilirler Aracılık yetkisi verilen gerçek ve tüzel kişiler 3568 Sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler, mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda gönderebileceklerdir. Dolayısıyla, elektronik beyanname gönderme aracılık yetki belgesini sadece bahsi geçen meslek mensupları alabileceklerdir Aracılık yetki belgesi almak için başvuru nereye ve nasıl yapılır? Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensupları 340 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi (EK-2) ni doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat müracaat etmeleri, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmesi gerekmektedir. Vergi dairesinde kullanıcıya, e-beyanname sisteminden yararlanabilmesi için gerekli kullanıcı kodu, parola ve şifre içeren bir zarf verilir Aracılık yetki belgesine sahip meslek mensupları aracılığıyla beyanname gönderilmek istenmesi halinde sözleşme yapmak gerekli midir? Yetki verilmiş meslek mensupları; aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanı sıra ayrıca münferit olarak talepte bulunan mükelleflerin beyannamelerininin elektronik ortamda gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, VUK un mükerrer 257 nci maddesinin 6 numaralı bendinin 3. fıkrası fıkrası uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, yetki verilmiş meslek mensupları; a-) Aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri gönderebilmeleri için müşteriyle, 340 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan Elektronik Beyannamede Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (EK-3) ni b-) Münferit olarak talepte bulunan mükellefleri ile de 340 Sıra No lu VUK Genel Tebliği ekinde yer alan Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi (EK-4) ni düzenlemek zorundadırlar Aracılık yetki belgesine sahip meslek mensubu ile mükellef arasında Tam Tasdik Sözleşmesi bulunması yeterli midir? Yukarıda da belirtildiği üzere, Yeminli Mali Müşavirler, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ni düzenlemek zorundadırlar E-beyanname gönderilmesinde uyulması gereken usul ve esaslar E-beyanname için gerekli programlar nasıl temin edilecektir?

10 Beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek olan mükellefler ile aracılık yetkisi alan meslek mensupları, her bir beyanname türü için ayrı ayrı hazırlanmış beyanname doldurma programlarını Gelirler Genel Müdürlüğü nün adresinden erişilecek e-beyanname sitesindeki Gerekli Programlar bölümünden kendi bilgisayarlarına ücretsiz olarak yükleyebileceklerdir. Bu beyanname düzenleme programları mevzuatta meydana gelecek değişiklikler dikkate alınarak sürekli güncellenecektir. Bu sebeple, mükellefler ve meslek mensupları en son ve en güncel versiyonu kullanmaya dikkat etmelidirler. Değişiklikler adresinden erişilecek e-beyanname sitesindeki Duyurular bölümünden takip edilebilir E-beyanname doldurma programları nasıl doldurulacaktır? Elektronik beyanname doldurma programlarının, birkaç bilgi girişiyle beyannamenin ilgili satırlarını otomatik olarak hesaplayıp dolduracak şekilde hazırlanmış olduğu ve kendi içinde matematiksel kontrollere de sahip olduğu ifade edilmektedir. Bu aşamada, kullanıcı internet e bağlı olmaksızın e-beyanname düzenleme programını kullanarak beyannamesini dolduracaktır. Elektronik beyanname programlarının internet sitesinden alınıp bilgisayara yüklenmesi, beyannamelerin doldurulması, gönderilmesi ve programın kullanılmasında dikkat edilecek hususlara ilişkin, ekran görüntülerini de içerecek kitapçıklar mali idare tarafından hazırlanarak mükelleflere ayrıca duyurulacaktır E-beyannamelerinin gönderilmesi, kabulü, onaylanması ve hata tespit edilmesi halinde yapılacaklar Bu aşamada, göndericiler internet e bağlanarak web sitesinden alacağı linkle e-beyanname web sitesine kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile giriş yapacaktır. Daha sonra kişisel bilgisayarda doldurulmuş olan beyannameler sisteme yüklenecektir. Mükellefler ve meslek mensuplarının gönderecekleri beyannameler sistem tarafından ön kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Gönderilen beyannamelerde hata tespit edilmesi halinde, bu hatalar hatanın kaynağı ile birlikte mükellef veya meslek mensubuna elektronik ortamda hemen bildirilecek ve söz konusu hatalar düzeltildikten sonra tekrar aynı şekilde gönderilecektir. Gönderilen beyannamelerde hata bulunulmadıysa kullanıcı tarafından onaylanacaktır. Beyanname listelendikten sonra yanında yer alan onay kutucuğunu seçip onayla butonuna tıklayarak onaylanacaktır. Tümünü seç butonuna basarak onay bekleyen tüm beyannameleri seçip hepsi onaylanabilir. Beyanname onaylanmazsa tahakkuk fişi kesilmez ve beyanname geçerli sayılmaz Beyanname ne zaman gönderilebilir ve ne zaman idareye verilmiş sayılacaktır? Gönderilen e-beyannamelerinin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından tespit edildikten sonra, beyannameyi gönderen mükellef veya meslek mensubunun ekranından onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesi ile birlikte beyanname idareye verilmiş sayılacaktır. Beyannamenin

11 kanuni süresinde verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin en geç beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 24:00 den önce tamamlanmış olması gerekmektedir. Saat olarak TRT kurumunun saat bilgisi esas alınacaktır E-beyana ilişkin tahakkuk fişleri nasıl temin edilecektir? Onaylama işlemi tamamlanan beyannamelere ilişkin tahakkuk fişileri aynı anda kesilecek ve ekran görüntüsü olarak mükelleflere veya meslek mensuplarına gönderilecektir. Bu gönderiyle birlikte tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır. Buna göre, beyannameler onaylandıktan sonra ekrana gelen işlem sonucu bilgisinde tahakkuk fiş numarası da yer alacaktır. Tahakku fiş numarası bilgisine tıklandığında kesilen tahakkuk fişi görüntülenebilecektir. Ekrandan PDF linki seçildiğinde tahakkuk fişi PDF dosyası olarak görüntülenebilir, kaydedilebilir ve çıktısı alınabilir. Elektronik beyanname gönderme yetkisi verilen meslek mensupları, müşterilerinin istemeleri halinde, elektronik ortamda gönderdikleri beyanname ve buna ilişkin tahakkuk fişini elektronik ileti olarak veya kağıt ortamında alarak müşterilerine vermek zorundadırlar E-beyana ilişkin tahakkuk eden vergiler bilgisayar ortamında ödenebilecek mi? Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ait tahakkuk bilgileri, vergi tahsil yetkisi verilmiş bankalara da açılacak ve mükelleflerin tahakkuk eden vergilerini bilgisayar ortamında hesaplarının bulunduğu bankadan ödemeleri de mümkün olabilecektir. Diğer bir ifadeyle, beyannamelerini onaylayan mükellefler ödemeleri gereken vergileri banka ya da vergi dairelerine ödeyebilirler E-beyanname teknik bir arıza sebebiyle elektronik ortamda gönderilemezse ne yapılacak? Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi tenik bir arıza nedeniyle mümkün olamaz ise, kanuni sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü veya elden verilmesi ve tahakkuk edecek verginin ödenmesi gerekmektedir. Bu gibi bir durumla karşılaşmamak için, e-beyannameleri beyannamelerin verileceği son gün beklenmeksizin gönderilmesi faydalı olacaktır Beyannamelerin eki bildirim ve belgeler elektronik ortamda gönderilebilecek mi? E-beyanname programlarının, e-beyanname ile birlikte verilmesi gereken bilgi, belge ve listelerin elektronik ortamda düzenlenerek gönderilebilmesine imkan verecek şekilde hazırlandığı ifade edilmektedir. Bununla birlikte, bazı belge ve raporların, bu aşamada elektronik ortamdan alınması mümkün bulunmadığından, e-beyanname gönderme programında yer almayan belge ve raporların dilekçe ekinde beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilmesi gerektiği belirtilmektedir. 4. BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR 4.1. E-beyan kapsamında verilen kullanıcı kodu, şifre ve parolaya ilişkin yükümlülükler

12 Beyannamelerini kendileri gönderebilecek olan mükellefler ile aracılık yetkisi verilmiş meslek mensupları, e-beyanname göndermek üzere kendilerine verilmiş olan kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini başka amaçlar için kullanamayacakları gibi, bir başkasının kullanmasına da izin vermeyeceklerdir. Beyannamelerini kendi gönderecek mükellefler ve aracılık yetkisi almış meslek mensupları söz konusu kullanıcı kodu, parola ve şifrelerinin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendiklerinde ( bunların kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelirler Genel Müdürlüğü çağrı merkezine veya ilgili vergi dairesine derhal bilgi vereceklerdir E-beyannamalerinin imzalanması Beyannamelerini kendileri göndermek üzere başvuran ve kendisine kullanıcı kodu, parola ve şifre verilen mükellefler, vergi dairesince geçerliliği kabul edilmiş beyannameyi onaylamakla imzalamış sayılacaktır. Beyannamelerini yetki verilmiş meslek mensupları aracılığıyla gönderen mükelleflere ait beyannamenin onay işleminin meslek mensubunca yapılmasıyla birlikte, bu beyannamenin mükellef tarafından verilmiş olduğu addolunacaktır E-beyanname ile kağıt ortamında doldurulan beyannameler arasında hukuki sonuçlar açısından fark bulunmakta mıdır? Kağıt ortamında verilen beyannameler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen beyannamelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. 4.4 Elektronik ortamda beyanname doldurmak için sistem gereksinimleri nedir? Bölümünde belirttiğimiz beyanname düzenleme programlarının çalışabilmesi için bilgisayarların minimum 256 RAM ve Pentium işlemciye sahip olması ve Windows işletim sistemi kurulu bulunması gerekmektedir. Ayrıca bilgisayarlarda JRE 1.4. (Java Runtime Environment) programı kurulu olmalıdır. Bu program ve kurulumuyla ilgili bilgiler adresinden erişilecek e-beyanname sitesindeki Gerekli Programlar ve Klavuzlar bölümünden temin edilebilir Beyanname Düzenleme Programı kendi bilgisayarlarınıza nasıl kurulur? Beyanname düzenleme programını ücretsiz olarak temin edebileceğiniz web sitesinde ayrıntılı bir kurulum dökümanı bulunmaktadır. Kurulum dökümanındaki maddeler takip edilerek program kurulabilir Beyannamaler nasıl gönderilir? bölümünde belirttiğimiz bilgiler dahilinde, düzenlenen beyannameleri gönderebilmek için öncelikle paketlenmesi gerekmektedir. Beyannameler paketlendikten sonra internet üzerinden sitesinden ulaşılacak e- beyanname sitesine kullanıcı kodu ve şifre ile giriş yapılarak sitenin Paket Gönderme menüsü seçilmelidir. Seçiniz (Browse) butonunu tıklayarak gönderilecek paket seçilerek gönder butonuna basıldığında paket gönderilmiş olacaktır Paket içine konulabilecek beyanname sayısında sınır var mı?

13 Herhangi bir sınır bulunmamaktadır, fakat paket dosyasının boyutu 1 MB ı geçmemelidir Paket içine sadece aynı verginin beyannameleri mi koyulmalıdır? Paket sadece iletim aracı olduğundan böyle bir kısıt bulunmamaktadır. Farklı vergilerin, farklı dönemlerin, farklı mükelleflerin, farklı vergi dairelerinin beyannameleri aynı paketin içine konulabilmektedir Sadece tek bir beyanname gönderilirken de paket dosyası oluşturulmalı mı? Tek bir beyanname bile gönderilecek olsa web sitesine beyannamenin paket dosyası içerisinde gönderilmesi zorunludur Daha önce gönderilmiş olan paketler nasıl görülebilir? Kullanıcı kodu, parola ve şifre ile login olunan sitenin Paket Ara menüsünden istenilen sorgu kriteri seçilerek paketleriniz listelenebilir. Bu listede, paketlerinizin adı, yükleme zamanı, TRANID bilgisini ve durumunu görebilirsiniz. Paket içeriğini görüntülemek için liste içerisinden istenilen paket ismi seçilmelidir Daha önce gönderilen beyannameler nasıl görülebilir? Kullanıcı kodu, parola ve şifre ile login olunan sitenin Beyanname Ara menüsünden istenilen sorgu kriteri seçilerek beyannameleriniz listelenebilir. Bu listede beyannamelerinizin adını, ilgili mesajları, türünü, vergi kimlik numarasını, vergi dairesini, vergilendirme dönemini ve durumunu görebilirsiniz. Beyanname adını seçtiğinizde beyannameniz görüntülenecektir. Ekrandan PDF linkini seçtiğinizde beyannamenizi PDF dosyası olarak görüntüleyebilir, kaydedilir ve çıktısını alabilirsiniz Daha önceki tahakkuk fişleri nasıl görülebilir? Daha önce gönderilmiş olunan beyannameler listelendiğinde onaylanmış ve tahakkuk fişi kesilmiş beyannamelerin tahakkuk fişi numarası bilgileri de listelenecektir. Görüntülenmek istenilen tahakkuk fişinin, tahhukuk numarası seçildiğinde tahakkuk fişi görüntülenecektir Aynı beyannameden iki tane gönderilirse ne yapılmalı? Her iki beyanname de hatasız ve onay bekliyor durumda ise beyannamenizi onaylayabilmek için beyannamelerden birinin iptal edilmesi gerekmektedir Şifre, parola ve kullanıcı kodu unutulursa ne yapılmalı? Şifre, parola ve kullanıcı kodlarının unutulması durumunda nolu Çağrı Merkezi nin aranması gerekmektedir.

14 4.15. E-beyanname uygulaması ile ilgili nereden yardım alınabilir? E-beyanname web sitesinden temin edilebilecek Kullanıcı Kılavuzlarında Beyanname Düzenleme Programı ve web sitesiyle ilgili yapacağınız işlemler detaylı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, nolu Çağrı Merkezinden yardım alınabilir veya adresine e-posta gönderilebilir Daha önce Internet Vergi Dairesi kullanıcısı olmak üzere alınan kullanıcı kodu ve şifre beyanname göndermek için kullanılabilir mi? 7 nci bölümde yapılan açıklamalar çerçevesinde, internet vergi dairesi kullanıcısı olmak üzere alınan kullanıcı kodu ve şifre e-beyanname göndermede kullanılamaz. Ancak bu şifre ile sizin adınıza gönderilmiş beyannameleri görüntüleyebilirsiniz. Bu durumda, internet vergi dairesinde kullandığınız şifreyi şifre, kişisel şifrenizi da parola olarak kullanabilirsiniz. Eğer beyannaname göndermek istiyorsanız bağlı olduğunuz vergi dairesine başvurup yeni şifre ve parolanızı alabilirsiniz. Bu durumda eski şifreleriniz geçersiz hale gelecektir İhtirazi kayıtla verilecek beyanname elektronik ortamda verilebilir mi? Maliye Bakanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapıncaya kadar, ihtirazi kayıtla verilecek beyannameler, bağlı bulunulan vergi dairelerine kağıt ortamında verilmelidir Belgelerin saklanması Bilindiği üzere, Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemeler ışığında vergide zaman aşımı süresi 5 yıl olduğundan, elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ilişkin bilgi, belge, dökümanların, ayrıca elektronik ortamda görüntülenen ve PDF formatında printi alınabilecek olan tahakkuk fişlerinin ve bunlara ilişkin gerek internet ortamından gerekse de bankadan yapılan ödeme bilgilerinin 5 yıl süre ile muhafaza edilmesi gerekmektedir Tam otomasyona geçmiş vergi dairelerinin listesine nasıl ulaşılabilir? Otomasyonlu vergi dairelerinin listesine aşağıda yer alan adresden ulaşabilirsiniz. https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/eyeks/vdlist.html Internet ortamında verilecek KDV beyannamesi hakkında bir düzenleme Bilindiği üzere, 3100 sayılı Kanun uyarınca ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olan mükelleflerin, söz konusu cihazların mali hafızalarından her ay alacakları aylık raporları o aya ait katma değer vergisi beyannamelerine eklemeleri zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluk beyannamelerini internet üzerinden verecek mükellefler bakımından kaldırılmıştır. Ancak, mükelleflerin bu raporları, VUK un muhafaza ve ibraz ile ilgili hükümlerine uygun olarak saklamaları gerekmektedir. 5. VERGİ İDARESİ SİRKÜLERLERİNE INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM İMKANI

15 Vergi idaresi tarafından vergi kanunları ile ilgili çeşitli konularda yayımlanmış olan sirkülerlere Gelirler Genel Müdürlüğü nün adresinde yer alan Mevzuat/Kanunlar bölümü altından ulaşılabilmektedir. 6. VERGİ İDARESİ MUKTEZALARINA INTERNET ÜZERİNDEN ERİŞİM İMKANI Vergi idaresi tarafından farklı mükellefler için farklı konularda verilmiş olan muktezalara da yine Gelirler Genel Müdürlüğü nün adresinde yer alan Mevzuat/Kanunlar bölümü altından ulaşılabilmektedir. Bununla birlikte farklı muktezalara aşağıdaki adreslerden de ulaşılabilme imkanı bulunmaktadır INTERNET ÜZERİNDEN VERGİ DAİRESİ KAYITLARININ TAKİBİ Gelirler Genel Müdürlüğü nün adresinde yer alan Internet Vergi Dairesi linkinden internet vergi dairesi hizmetlerine erişebilmek mümkündür. Bu linkte yer alan; a-) Motorlu Taşıtlar Vergi Dairesi, b-) Kurumlar Vergi Dairesi, c-) Gelir Vergisi Dairesi, d-) Vergi Kimlik Numarası Sorgulama, e-) Gecikme Zammı/Faizi Hesabı, f-) Erken Ödeme İndirimi Hesabı, alt linklerine bir tıklama ile ulaşılabilmektedir. Bu linkte, otomasyona geçen vergi dairelerine kayıtlı kurumlar vergisi mükellefleri, vergi dairesinde mevcut mükellef kimlik bilgilerini, yıllık beyan edilen vergilerde 1999 yılı, aylık vergilerde Ocak 2000 vergilendirme döneminden başlamak üzere beyan edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini, bu dönemlerle ilgili olarak verilen ek beyannameler ve vergi inceleme sonuçlarına göre ikmalen ve re sen tarh edilen vergilerle ilgili tahakkuk, tahsilat, vadesi gelen ve gelmeyen borç bilgilerini sorgulayabilmektedirler. Internet vergi dairesi hizmetinden yararlanmak isteyen mükelleflerin, ilgili adresden temin edilebilecek, Internet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu nu doldurması, bu formun alt kısmında yer alan Beyan Metnini imzalaması ve kurum yetkilisi ya da kurum yetkilisinin Zarf Teslim Yazısı ile yetkilendirdiği bir kişinin bu belgelerle birlikte mükellefin bağlı olduğu vergi dairesine gelerek başvuruyu fiilen yapması gerekmektedir. Bunu takiben, vergi dairesi, internet hizmetleri başvuru formu üzerindeki mükellef bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder, başvuruyu yapan kişiye Kullanıcı Kodu ve Kullanıcı Şifresi bilgilerini kapalı şifre zarfı içerisinde teslim eder. Bu işlemi takiben kullanıcı hesabı internette aktif hale gelir.

16 Resmi No Resmi Tarihi 340 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Gazete25599 Gazete30/09/2004 I - AMAÇ Bu Tebliğle getirilen elektronik beyanname düzenlemesinin amacı, mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin ödevlerini yerine getirmede, gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamak, vergi beyannamelerinin doldurulmasındaki hataları en aza indirerek mükellef mağduriyetini önlemek, vergi dairesinin beyanname kabul, tarh, tahakkuk ve tahsilat işlemlerini azaltarak iş ve işlemlerini kolaylaştırmak ve diğer alanlarda mükellefe daha iyi hizmet vermesini sağlamaktır. II - YETKİ 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunun(1) 8 nci maddesiyle değişik mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendi, 4. Bu Kanunun 149 uncu maddesine göre devamlı bilgi vermek zorunda olanlardan istenilen bilgiler ile vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle İnternet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye, beyanname, bildirim ve bilgilerin aktarımında uyulacak format ve standartlar ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları tespit etmeye, bu zorunluluğu beyanname, bildirim veya bilgi çeşitleri, mükellef grupları ve faaliyet konuları itibarıyla ayrı ayrı uygulatmaya, şeklinde değiştirilmiş; anılan kanunla aynı maddenin sonuna eklenen fıkrada da, Birinci fıkranın (4) numaralı bendi uyarınca Maliye Bakanlığının beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususunda izin vermesi veya zorunluluk getirmesi halinde, (mükellef veya vergi sorumlusu ile gönderme işini yapacak kişiler arasında özel sözleşme düzenlenmek kaydıyla) elektronik ortamda gönderilen beyanname ve bildirimler, mükellef veya vergi sorumlusu tarafından verilmiş addolunur. hükmüne yer verilmiştir. Maddede yer alan bu düzenleme ile Maliye Bakanlığı, vergi beyannameleri ve bildirimlerinin internet ve diğer elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında doğrudan mükellefler tarafından gönderilmesine izin verebileceği veya zorunluluk getirebileceği gibi, bunların yetki verilmiş gerçek ve tüzel kişiler aracılığıyla gönderilmesine izin vermeye veya zorunluluk getirmeye de yetkili kılınmıştır. Diğer taraftan, Vergi Usul Kanununun 5228 sayılı Kanunun 3 üncü maddesiyle değiştirilen 28 inci maddesinin ikinci fıkrasında, beyannamenin elektronik ortamda gönderilmesi halinde, tahakkuk fişinin elektronik ortamda düzenleneceği ve mükellef veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletileceği; bu iletinin, tahakkuk fişinin mükellefe tebliği yerine geçeceği hükme bağlanmıştır. Vergi Usul Kanununun 28 ve mükerrer 257 nci maddelerinde yer alan söz konusu hükümlerin birlikte değerlendirilmesinden de anlaşılacağı üzere, beyannameler gerek

17 elektronik ortamda mükellef tarafından doğrudan, gerekse yetki verilmiş aracılar kanalıyla gönderilsin, her iki halde de mükellef tarafından verilmiş addolunacak ve mükellefin kendi beyanı olarak değerlendirilecektir. Buna göre; elektronik ortamda gönderilen beyanname ile kağıt ortamında gönderilen beyanname arasında hukuki sonuçları itibariyle hiçbir fark bulunmamaktadır. Elektronik ortamda gönderilecek beyannamelerin (e-beyanname) kapsamı, beyannamelerini doğrudan doğruya kendileri gönderebilecek mükellefler ile e- beyanname gönderme konusunda Bakanlığımızca yetkili kılınan gerçek ve tüzel kişiler ve e-beyanname gönderilmesine ilişkin diğer hususlar Tebliğin izleyen bölümlerinde açıklanmıştır. III KAPSAM Bakanlığımız beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi zorunluluğunu getirmeye ve bu zorunluluğu mükellef grupları, faaliyet konuları ile beyanname çeşitleri itibariyle ayrı ayrı uygulatmaya yetkili bulunmakla birlikte, ilk uygulama olması ve mükelleflerin uyum sürecini sorunsuz bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla, bu aşamada uygulamanın ihtiyari olarak başlatılması uygun görülmüştür. Buna göre, dileyen mükellefler beyannamelerini, aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde elektronik ortamda gönderebileceklerdir. 1- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulaması tam otomasyona geçmiş vergi dairelerine verilecek beyannameleri kapsamaktadır. Vergi dairelerinin tam otomasyona geçirilmesi ile ilgili çalışmalar sürdürülmekte olup, bu dairelerin sayısı sürekli olarak arttırılmaktadır. Bu nedenle hangi vergi dairelerinin tam otomasyona geçmiş olduğu, Gelirler Genel Müdürlüğünün internet sitesinden (www.gelirler.gov.tr) güncel olarak izlenebilir. 2- Uygulamanın başlangıç aşamasında, sadece cari döneme ait beyannameler elektronik ortamda gönderilebilecektir. Bu nedenle, kanuni verilme süresi geçmiş bulunan beyannameler ile düzeltme (ek olarak verilenler dahil) ve pişmanlık talebi içeren beyannameler, bağlı bulunulan vergi dairelerine kağıt ortamında verilmeye devam edilecektir. Uygulamanın ileri aşamalarında kanuni süresi geçmiş beyannameler ile pişmanlık ve düzeltme talebi içeren beyannamelerin de elektronik ortamda alınması hedeflenmektedir. Söz konusu beyannamelerin elektronik ortamda alınmasına karar verildiğinde bu husus mükelleflere ayrıca duyurulacaktır. 3- Beyannamelerin elektronik ortamda gönderilmesi uygulanmasına 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren başlanılacaktır. Bu nedenle, Eylül 2004 dönemine ait olup 01 Ekim 2004 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden aşağıda belirtilenler elektronik ortamda gönderilebilecektir. a) Katma Değer Vergisi Beyannameleri (1 ve 2 no.lu), b) Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi (2a beyannamesi hariç), c) Muhtasar Beyanname, d) Damga Vergisi Beyannamesi, e) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Beyannamesi,

18 f) Özel İletişim Vergisi Beyannamesi, g) Şans Oyunları Vergisi Beyannamesi. Diğer taraftan, tarihinden itibaren yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilmesi uygulamasının başlatılması hedeflenmekte olup, buna ilişkin açıklamalara internet sitesinde ayrıca yer verilecektir. IV - BEYANNAMELERİNİ KENDİLERİ GÖNDEREBİLECEK MÜKELLEFLER 3568 sayılı Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre aktif büyüklükleri veya net satış hasılatlarının belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle, beyannamelerini meslek mensubuna imzalatmak zorunluluğunda bulunmayan mükellefler istemeleri halinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebileceklerdir. Bu mükelleflerin söz konusu uygulamadan yararlanabilmesi için, bağlı bulundukları vergi dairelerine örneği bu tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesi ni doldurarak müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu şekilde talepte bulunan mükelleflere bağlı bulundukları vergi dairesince, müracaat anında sistemden üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde,... Vergi Dairesinin... vergi kimlik numaralı mükellefi... ya beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmesi için kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir. şeklinde bir Teslim Tutanağı tanzim edilecek ve söz konusu tutanak mükellef veya noterde verilmiş vekaletnameyle yetki verdiği kişi ile, vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği mükellefin dosyasında muhafaza edilecektir. Mükellef veya kanuni temsilci tarafından imzalanacak formun, bunlar tarafından bizzat vergi dairesine teslim edilemeyecek olması halinde, ilgili vergi dairesine verecekleri bir dilekçe ile kendilerine ait kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarfın vergi dairesince, noterde verilmiş vekaletnameyle yetkili kıldıkları kişiye verilmesini talep edebileceklerdir. Beyannamelerini elektronik ortamda gönderebilmelerine izin verilen mükellefler diledikleri takdirde bu Tebliğ uyarınca elektronik beyanname göndermeye aracılık yetkisi verilmiş gerçek ve tüzel kişiler vasıtasıyla da beyannamelerini gönderebileceklerdir. V- ARACILIK YETKİSİ VERİLEN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden, 3568 sayılı Kanun uyarınca yetki almış olup bağımsız çalışan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin (meslek mensuplarının), mükelleflerin vergi beyannameleri, bildirim ve eklerini elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür. Buna göre, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almak isteyen meslek mensuplarının örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:2) yer alan, Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesi ni doldurarak bağlı

19 bulundukları vergi dairesine bizzat, tüzel kişilik şeklinde faaliyette bulunanların ise kanuni temsilcilerinin müracaat etmeleri gerekmektedir. Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi talep eden meslek mensubunun mesleği faal olarak icra ettiği hususu vergi dairesince dosya bilgilerinden teyit edildikten sonra müracaat anında sistem tarafından üretilecek kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf meslek mensubuna verilecektir. Şifre zarfının meslek mensubuna tesliminde,... Vergi Dairesinin... vergi kimlik numaralı mükellefi Serbest Muhasebeci/ Serbest Muhasebeci Mali Müşavir/ Yeminli Mali Müşavir... ya elektronik beyanname göndermeye aracılık etmek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir. şeklinde bir Teslim Tutanağı tanzim edilecek ve söz konusu tutanak meslek mensubu ile vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen Teslim Tutanağı ile Talep Formunun birer örneği meslek mensubunun dosyasında muhafaza edilecektir. Elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannamelerin yanısıra, münferit olarak talepte bulunan mükelleflerin beyannamelerinin gönderilmesine de aracılık edebileceklerdir. Bu durumda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin son fıkrasında yer alan hüküm uyarınca, meslek mensubu ile mükellef veya vergi sorumlusu arasında buna ilişkin özel bir sözleşme düzenlenmesi gerekecektir. Aracılık yetkisi verilen meslek mensuplarının kendi mükellefiyetleri ile ilgili vergi beyannamelerini de elektronik ortamda gönderebilecekleri tabiidir. Yetki verilmiş meslek mensupları, aralarında hizmet sözleşmesi bulunan müşterilerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilmeleri için müşterileriyle bu Tebliğin ekinde (Ek:3) yer alan Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi ni, münferit talepte bulunan müşterileriyle de örneği bu Tebliğin ekinde (Ek:4) yer alan, Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi ni düzenleyecekler ve sözleşmelerin bir örneğini müşterilerine verecekler, bir örneğini de gerektiğinde ibraz edilmek üzere muhafaza edeceklerdir. VI ELEKTRONİK BEYANNAME GÖNDERİLMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR 1- Beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükellefler ile aracılık yetkisi verilen meslek mensupları, her bir beyanname türü için ayrı ayrı hazırlanmış beyanname doldurma programlarını Gelirler Genel Müdürlüğü internet sitesine bağlanarak kendi bilgisayarlarına ücretsiz olarak yükleyeceklerdir. Beyanname doldurma programları, mevzuatta meydana gelecek değişiklikler dikkate alınarak sürekli güncel tutulacaktır. Dolayısıyla, beyannamelerin şeklinde herhangi bir değişiklik olması halinde, mükelleflerin ve meslek mensuplarının en son versiyonu kullanmaları gerekecektir. Elektronik beyanname projesinin ileri aşamalarında, kanuni süresi geçmiş beyannamelerin de internet ortamında alınması uygulamasına başlanıldığında, mükelleflerin ve meslek mensuplarının beyannamenin ilgili olduğu dönemde geçerli olan beyanname doldurma programlarını kullanmaları gerekeceği tabiidir. 2- Elektronik beyanname doldurma programları, birkaç bilgi girişiyle beyannamenin ilgili satırlarını otomatik olarak hesaplayıp dolduracak şekilde hazırlanmış olup, kendi içinde matematiksel kontrollere de yer verilmek suretiyle, mükelleflerin ve meslek

20 mensuplarının beyannamelerini kolaylıkla doldurmaları ve matematiksel hataların ortadan kaldırılması hedeflenmiştir. 3- Elektronik beyanname programlarının internet sitesinden alınıp bilgisayarlara yüklenilmesi, beyannamelerin doldurulması, gönderilmesi ve programın kullanımında dikkat edilecek diğer hususlar, ekran görüntülerini de içerecek şekilde hazırlanacak kullanıcı el kitapçıklarıyla internet ortamında mükelleflere ve meslek mensuplarına ayrıca duyurulacaktır. 4- Mükelleflerin ve meslek mensuplarının kullanıcı kodu, parola ve şifrelerini kullanarak gönderecekleri beyannameler, sistem tarafından ön kontrolleri yapıldıktan sonra kabul edilecektir. Gönderilen beyannamelerde hata tespit edilmesi halinde, bu hatalar hatanın kaynağı ile birlikte mükellef veya meslek mensubuna elektronik ortamda hemen bildirilecek ve söz konusu hatalar düzeltildikten sonra tekrar aynı şekilde gönderilecektir. Vergi İdaresine gönderilen beyannamelerin geçerliliği ve matematiksel hata içermediği sistem tarafından saptandıktan sonra, beyannameyi gönderen mükellef veya meslek mensubunun ekranından onay vermesi istenecektir. Onaylama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte beyanname idareye verilmiş sayılacaktır. Beyannamenin kanuni sürede verilen beyanname olarak kabulü için onaylama işleminin en geç beyannamenin verilmesi gereken son gün saat 24:00 den önce tamamlanmış olması gerekmektedir. 5- Onaylama işlemi tamamlanan beyannamelere ait tahakkuk fişleri aynı anda kesilecek ve ekran görüntüsü olarak mükellefe veya meslek mensubuna gönderilecektir. Bu gönderiyle birlikte tahakkuk fişinin mükellefe tebliğ işlemi de tamamlanmış olacaktır. Mükellef veya meslek mensupları diledikleri takdirde tahakkuk fişinin bir örneğini kendi yazıcılarından kağıt olarak alabileceklerdir. Elektronik ortamda gönderilen beyannamelere ait tahakkuk bilgileri, vergi tahsil yetkisi verilmiş bankalara da açılacak olup, mükelleflerin tahakkuk eden vergilerini bilgisayar ortamında hesaplarının bulunduğu bankadan ödemeleri de mümkün olabilecektir. 6- Elektronik beyanname gönderme yetkisi verilen meslek mensupları, müşterilerinin istemeleri halinde, elektronik ortamda gönderdikleri beyanname ve buna ait tahakkuk fişini, elektronik ileti olarak veya kağıt ortamında kendi yazıcılarından alarak müşterilerine vermek zorundadırlar. 7- Beyannamelerin teknik arızalar nedeniyle elektronik ortamda gönderilmesinin mümkün olmaması halinde, kanuni sürenin son gününe kadar bağlı bulunulan vergi dairesine posta yoluyla taahhütlü olarak gönderilmesi veya elden verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir gecikmeye ve mağduriyete neden olmamak için meslek mensuplarının ve mükelleflerin, elektronik beyannamelerini beyannamenin verileceği son günü beklemeksizin göndermeleri yararlı olacaktır. 8- Elektronik beyanname programları, e-beyanname ile birlikte verilmesi gereken bilgi, belge ve listelerin de elektronik ortamda düzenlenerek gönderilebilmesine imkan verecek şekilde hazırlanmıştır. Bununla birlikte bazı belge ve raporların, bu aşamada elektronik ortamda alınması mümkün bulunmadığından, e-beyanname gönderme programında yer almayan belge ve raporlar dilekçe ekinde beyanname verme süresi içerisinde ilgili vergi dairesine verilecektir. VII BEYANNAMELERİN İMZALANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ

Detaylı

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ASMMM0. Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER ASMMM0 Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası AÇIKLAMALARLA VE TABLOLARLA 5228 SAYILI KANUNLA VERGİ MEVZUATINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER A. MURAT YILDIZ M. AYKUT KELECİOĞLU GELİRLER BAŞKONTROLÖRÜ

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ - HİZMETE ÖZEL - İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ USUL GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN

Detaylı

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: )

VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) VERGĠ USUL KANUNU GENEL TEBLĠĞ TASLAĞI (SIRA NO: ) 1 Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik defter, kayıt

Detaylı

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 02.01.2014/3-1 433 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 433 Sıra No lu VUK Tebliğinde, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek

Detaylı

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.

E-5 MEVZUATI. Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. E-5 MEVZUATI E- TİCARET E- FATURA E- DEFTER E- ARŞİV E- BİLET FİHRİST-1/145 NO KONULAR SAYFALARI 01 KAPAK DİZAYNI- 2 SLAYT -1-2 02 FİHRİST 1 SLAYT-3 03 YAYINLANMIŞ MUVZUAT 3 SLAYT-4-6 04 213 VUK KANUN

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074

SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 SİRKÜLER İstanbul, 04.04.2014 Sayı: 2014/074 Ref: 4/074 Konu: FİNANSMAN ŞİRKETLERİNE BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİNE (BSMV) TÂBİ İŞLEMLERİ NEDENİYLE FATURA YERİNE GEÇMEK ÜZERE DEKONT DÜZENLEME ZORUNLULUĞU

Detaylı

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ

AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ ANKARA BAROSU ANKARA BAROSU VERGİ VE İDARE HUKUKU KURULU AVUK ATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME REHBERİ 2014 ANKAR A BAROSU AVUKATLAR İÇİN YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME

Detaylı

e-fatura ve e-defter Uygulamaları

e-fatura ve e-defter Uygulamaları www.pwc.com/tr e-fatura ve e-defter Uygulamaları Türkiye Ekim 2013 Konularımız e mükellef e vergi dairesi e - vergi dünyası e - defter ve e-fatura uygulamalarına genel bakış e - fatura uygulaması ve mali

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433) 1- Giriş 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 242 nci maddesinin 2 numaralı fıkrası ile Maliye Bakanlığı, elektronik

Detaylı

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013

SĠRKÜLER. SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 SĠRKÜLER SAYI : 2013/58 İstanbul,31.12.2013 KONU : E Fatura zorunluluğu süresi ile ilgili değişiklik ve irsaliye hakkında düzenleme ile E Arşiv uygulamasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. Gündem & Haberler

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI. AMAÇ ve KAPSAM 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK KANUNU UYGULAMA GENEL TEBLĠĞĠ TASLAĞI AMAÇ ve KAPSAM 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali MüĢavirlik ve Yeminli Mali MüĢavirlik

Detaylı

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü)

E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) E DEFTER (Elektronik Kayıtlar Bütünü) İstanbul, Nisan 2015 Vergi Denetim Danışmanlık 1 E Defter Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu

Detaylı

mali açıklamalar 2014/019 03.04.2014

mali açıklamalar 2014/019 03.04.2014 2014/019 03.04.2014 Konu: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri Ve Finansman Şirketlerinin Düzenleyecekleri Belgelerle İlgili Tebliğ ğ Yayınlandı. 03.04.2014 Tarihinde yayınlanan 435 Sayılı Vergi Usul

Detaylı

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI

ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI ÖZEL HESAP ve KIST HESAP DÖNEMLERİNDE VERGİ UYGULAMALARI Hazırlayan: Nedim Bayraktaroğlu Bu metnin tüm hakları mahfuzdur. Yazarın izni olmaksızın iktibas hükümleri dışında alıntı yapılamaz, kısmen veya

Detaylı

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ MUHTASAR BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ İÇİNDEKİLER MUHTASAR BEYANNAMESİ NEDİR MUHTASAR BEYANNAMESİNİ KİM VERECEKTİR MUHTASAR BEYANNAMENİN VERİLECEĞİ VERGİ DAİRESİ MUHTASAR BEYANNAMENİN BEYAN ŞEKLİ VE VERİLME

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

E-ArĢiv ve E-Fatura Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Ġçeren 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de YayımlanmıĢtır.

E-ArĢiv ve E-Fatura Uygulamaları Hakkında Açıklamalar Ġçeren 433 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de YayımlanmıĢtır. MBK ULUSLARARASI RAPORLAMA VE YMM LTD. ŞTİ. Ankara Asfaltı Halk Sokak Sıddıklar Plaza No: 56 Kat: 7 Kozyatağı Kadıköy / İSTANBUL T +90 (216) 368 24 24 F +90 (216) 368 24 45 www.moorestephens.com.tr SİRKÜLER

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014 MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 21/2014 İstanbul, 03.04.2014 KONU: Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz Fişleri ve Finansman Şirketlerine Dekont Düzenleme Zorunluluğu Getirildi ÖZET: 03.04.2014 tarihli Resmi

Detaylı

Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur. TARİH : 04/03/2015 SİRKÜLER NO : 2015/23 ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMA KILAVUZU VE BAZI HATIRLATMALAR: Gelir İdaresi Başkanlığı nca hazırlanan elektronik defter uygulama kılavuzu sirkülerimiz ekinde sunulmuştur.

Detaylı

Konu: 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Konu: 435 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de yayımlanmıştır. No: 2014/41 Tarih: 04.04.2014 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

SİRKÜLER 2014/08. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor.

SİRKÜLER 2014/08. Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor. SİRKÜLER 2014/08 03/04/2014 Sayın Yetkili; Yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişleri ile banka POS slipleri birleştiriliyor. 3 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 435 sıra numaralı Vergi Usul

Detaylı

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1)

ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI GENELGESİ (2013/1) Genelge İçeriği 1 GENEL ESASLAR... 3 1.1 Giriş... 3 1.2 Yetki ve sorumluluk... 3 2 ÖİB

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

TEBLİĞ. MADDE 3 Aynı Tebliğin 16.2.1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. 7 Haziran 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29023 Kamu İhale Kurumundan: KAM U İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILM ASINA DAİR TEBLİĞ TEBLİĞ MADDE 1 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

16-347 Ek I-UGENEL AÇIKLAMALAR:

16-347 Ek I-UGENEL AÇIKLAMALAR: UİNTERNET UGENELGE 16-347 Ek I-UGENEL AÇIKLAMALAR: Bilindiği gibi, 2004/Mayıs ayı ile takip eden aylara ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinin resmi-özel sektör ayırımı yapılmaksızın

Detaylı

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Kurumlar Vergisi Mükelleflerinde İşe Başlama, İşi Bırakma Mükellefiyette Meydana Gelen Değişiklikler KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİNDE İŞE BAŞLAMA - İŞİ BIRAKMA MÜKELLEFİYETTE MEYDANA

Detaylı

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR

İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1 Eylül 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28398 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından; TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ 1- AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR 1.1- Amaç Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar

Detaylı

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu rehber, basım tarihinde yürürlükte olan mevzuat dikkate alınarak hazırlanmıştır. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın No: 099 Aralık 2009 KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTE İŞLETME

Detaylı

E-Deftere Geçiş Yol Haritası

E-Deftere Geçiş Yol Haritası E-Deftere Geçiş Yol Haritası Denetçi SMMM Özcan Aymak 1 Soru 1. E-defterin yasal mevzuatımızdaki dayanakları nelerdir? - 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, - 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, - 1 Sıra No.lu

Detaylı