Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April Issn: BALANTIDA KALMAK YA DA KALMAMAK TE TÜM KORKU BU: NTERNETSZ KALMA KORKUSU VE ÖRGÜTSEL YANSIMALARI "NETLESSFOBIA" STAY IN CONNECTION OR NOT THAT IS THE ALL FEAR: FEAR OF BEING WITHOUT INTERNET AND ORGANIZATIONAL REFLECTIONS Dr. Umut Can ÖZTÜRK Öz 21 yy. teknolojik gelimelerle beraber post modernleen iletiim anlayıında sosyal medya ve internetin yönlendirmesi gelien bir sosyolojik yapı ortaya koymaktadır. Tüm alanlarda olduu gibi iletiim ve kültür alanındaki bu deiim toplumda köklü deiiklikler meydana getirmektedir. Ortaya çıkan bu parametreler beraberinde gerek sosyolojik gerek psikolojik nevrozlar ve problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalımada internetsiz kalma korkusu olarak adlandırılan Netlessfobia teorik olarak ele alınmıtır. Ortaya konulan bu korkunun örgütsel anlamda ortaya çıkaracaı durumlar tüm yönleriyle paylaılmıtır. Anahtar Kelimeler: Netlessfobia, nternetsizlik Korkusu, Algı, Nomofobi, nternet Baımlılıı, Sanal Kaytarma. Abstract With technological advances occurring in the 21st century and Post modernizing communication concept sociological structure emerges which developed under the guidance of social media and the Internet. This change in the field of communication and culture as well as in all areas, constitute the fundamental changes in society. Occurring with these parameters, reveals the psychological and sociological problems and neuroses. In this study, "the fear of being without internet" which named as Netlessfobia discussed theoretically. This fear that puts forward, situations should arise in organizations is discussed theoretically in all aspects. Keywords: Netlessfobia, No internet Fear, Perception, Nomofobia, Internet Addiction, Cyberloafing. 1. GR Günümüzün gelien ve deien rekabet koullarında örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri ve bunu koruyabilmeleri, üphesiz bilginin elde edilmesi ve uygun ekillerde kullanılmasına önemli ölçüde balıdır. Özellikle teknolojinin bu denli gelitii bir dönemde; iletmelerin amaçlarına ulaabilmeleri için hem insan kaynaklarını hem de teknolojiyi iyi kullanabilmeleri gerekmektedir. Ancak doru ve yerinde kullanılmayan teknoloji, zamanın iyi kullanılamamasına neden olmakta ve çalıan performansını düürmekte bu da dorudan iletme performansına yansımaktadır(çavuolu ve Palamutçuolu, 2014). Ülkemizde 2012 yılı internet kullanım verilerine göre interneti iyerinde kullanma oranı %33.8, kablosuz balantılar vasıtasıyla kullanım oranı %5.9 olarak belirlenmitir (TÜK, 2012) ya grubundaki bireylerde bilgisayar kullanımı %48.7 ve internet kullanımı oranı ise %47.4 dür. Bununla beraber düzenli internet kullanan bireylerin oranı ise %37.8 dir (Örücü ve Yıldız, 2014). nternet kullanımı günümüzde hızla yayılmakta ve baımlılık düzeyine ulamakta hatta yoksunluu bir kısım kii de ciddi fizyolojik ve psikolojik sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Bu balamda gün geçtikçe kullanımı artan internet, bilgisayar ve mobil aygıtların kullanım politikaları belirlenmedikçe ortaya çıkan sonuçlar daha kontrol edilemez hale gelmektedir. Çünkü kontrolsüz gücün iletme amaçlarına yönlendirilmedii sürece bir güç olmasından söz edilmesi zordur. Yol açtıı önemli verimlilik kayıpları ve bu alanda yapılan aratırmaların sınırlılıı düünüldüünde üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır (Örücü ve Yıldız, 2014). Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi

2 Bu çalımada, ilk olarak internetin yaygınlaması ile ortaya çıkan ve örgüt içinde hem örgütsel hem de bireysel sonuçlar douran Netlessfobia olarak isimlendirilecek olan internetsiz kalma korkusu teorik olarak tartıılmı ve sunulmu devamında da örgütsel yansımaları açıklanmıtır. 2. KORKU, ANKSYETE, VE FOBNN TANIMI Korku (fear) Almanca dan gelen bir terimdir. Bu dilde köken aldıı kelime beklemek, pusuda yatmak veya saldırmak anlamına gelmektedir(gürbüz, 2010). Bugünkü kullanımda korku; yaamı veya güvenlii tehdit eden mevcut veya olası bir tehlike karısında ortaya çıkan emosyonel bir tepkidir. Güvenlii tehdit eden herhangi bir durumda böylesi bir tepkinin ortaya çıkıı, yaamın devamı için gerekli, hatta arttır. Duyulan korku sayesinde tehdit edici uyarana karı gerekli, hatta arttır. Duyulan korku sayesinde tehdit edici uyarana karın gerekli acil tedbirler alınır ve yaam güven içinde sürdürülür (Sungur, 1997). Anksiyete tetikte olunması için gelen bir uyarıdır. Yaklaan tehlikeler için uyarmakta ve kiinin tehdit öesi ile ba etmek üzere önlem almasını salamaktadır(kocabaolu, 2005). Sadock ve Sadock(2005) Anksiyeteyi nedeni bilinmeyen, içten gelen, belirsiz, korku, kaygı, sıkıntı, kötü bir ey olacakmı endiesi ile yaanan bir bunaltı duygusudur. Yaamı tehdit eden ya da tehdit eklinde algılanan bir çeit alarm duygusudur. çten ya da dıtan gelen tehlikeler ya da tehlike beklentilerine karı yaanan bir tepkidir olarak tanımlamıtır. Latince "tıkanma", "boulma" anlamına gelen Anksiyete (anxiety) terimi korku da benzeri bir uyarıdır. Kocabaolu(2005) bu ayrımı Korku dıarıda bulunan, bilinen, açık seçik olarak tanımlanabilir ve kökeni iç çatımaya dayalı olmayan bir tehdide karı gösterilen bir tepkidir. Oysa anksiyete, bilinmeyen, içten gelen, belirsiz ya da kökeni iç çatımaya dayalı olan bir tehdide karı gösterilen bir tepkidir. Aralarında bir ayrım yapmak çou zaman zor olur, çünkü korku da bilinçdıı, içten gelen bastırılmı bir uyaranın dı dünyadaki baka bir nesneye displase edilmesi sonucu ortaya çıkabilir eklinde yapmıtır. Tablo 1: Anksiyetenin ruhsal ve bedensel belirtileri Ruhsal Belirtiler Endie, kaygı, tasa Konsantrasyonda bozulma Sinirlilik, huzursuzluk Tahammülsüzlük Heyecan Kötü bir haber alacaı beklentisi Çabuk irkilme Kolay yorulma Derealizasyon (gerçekdıılık hissi, dı dünyaya yabancılık duygusu) Depersonalizasyon (kiinin bedenine veya bedeninin bir parçasına yabancılık yaaması, Örn. kolunu bir odun parçası gibi hissetmesi, kolunu kendine ait gibi hissetmemesi, elinin veya kafasının büyüdüünü hissetmesi gibi) Kontrolünü yitirme hissi Çıldırma hissi Ölüm korkusu Bedensel Belirtiler Çarpıntı hissi veya kalp atım hızında artma Terleme Titreme veya sarsılma Aız kuruluu Nefes almakta güçlük Boulma hissi veya hava açlıı Göüste arı veya rahatsızlık hissi Bulantı veya karın bölgesinde rahatsızlık Yüzde kızarma Ba dönmesi Kulak çınlaması Sıcak veya souk basması (titreme) Yerinde duramama veya geveyememe Uyuma ya da ürperme hissi Boazda düümlenme hissi veya yutma güçlüü Uyku bozuklukları Kaslarda gerginlik ve arılar Kolay yorulma Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Fobide ise oluan tepki ve anksiyete, neden olarak gösterilen uyaranla orantılı olmayan bir iddette ortaya çıkar. Fobik birey bu abartılı tepkisinin mantıksız olduunu bildii halde, bazen panik düzeyine varan fobik tutum davranılarını önleyemez. Fobik bireyler, fobi oluturan ortamlarda (yer, durum veya nesnelerden) ısrarlı bir kaçınma davranıı gösterirler(sungur,1997). Belirli bir varlıa ve duruma balanamayan fobiler de vardır. Her eyden önce, bireyin varlıını tehdit eden pek çok dı unsur olduuna göre, pek çok korku ve fobi de vardır. Ancak kiinin varlıını tehdit eden dı unsurlar bazen, belirli bir varlık ya da duruma balı olmazlar. Kiinin, genel anlamda kendi varlıını tehdit altında algılaması durumunda, onun bilinçaltına yansıyan, bu tanımlanmamı, bir nesne ya da durumla ilikilendirilememi, belirsiz anksiyete, kiinin bilinçaltında ileyen bir mekanizmayla tanımlanabilir bir korku haline dönütürülür. Korku haline dönütüü anda da, genel bir anksiyete olması sonucu, fobiye dönüür(wikipedia, 2013a). Bu anlamda balanılan bir eyden uzak kalma ve yoksun kalma zamanla fobik özelliklere dönüebilir. Teknolojinin gelimesi ve insan hayatının önemli bir parçası haline gelmesiyle buna

3 benzer fobiler hızla çoalmaya balamaktadır. Nomofobi ve bu çalımayla ortaya konulan netlessfobi buna birer örnek oluturmaktadır. 3. NTERNET BAIMLILII VE NOMOFOB EKSENNDE NETLESSFOB 3.1. nternet Baımlılıı Günümüzde teknolojinin yaygınlaması ile yeni baımlılıklar görülmektedir. nternet baımlılıı da bunlardan biridir. Her yata ve cinsiyette görünen bir rahatsızlık olmasına ramen dier baımlılıklara göre daha erken yalarda balamaktadır. Özellikle yaları riskin en yüksek olduu dönemler olarak görülmektedir. nternet baımlılıının toplumda görülme olasılıı %1.8dir; bu rakamlar bize internet baımlılıının toplumda sık görülen ve tedavisi gerekli bir rahatsızlık olduunu söylemektedir(epsikiyatri.com, 2013). nternet baımlılıı rahatsızlıı (BR) Ivan Goldberg tarafından 1995 yılında yerici bir aka ile ortaya çıkan varsayımsal bir rahatsızlıktır. Goldberg'in bu esprili tanımı tanısı ilk olarak DSM-IV tarafından konulan nedensiz kumar rahatsızlıından esinlenmitir (wikipedia, 2013b). nternet baımlılıı terimi 1996 yılında ilk kez o dönemde Amerika Birleik Devletleri New York kentinde çalıan psikiyatrist Goldberg tarafından patolojik internet kullanımını nitelendirmek için önerilmitir. Goldberg 1996 yılında nternet Baımlılıı Bozukluunu birden çok temel tanı ölçütü ile tanımlamıtır. Bu tanı ölçütlerini; ada geçirilen zamanı artırma istei, internet ile ilgili hayal kurma, planlanandan daha uzun süre internette kalma, internet kullanımı sonucunda sürekli fiziksel, sosyal ya da psikolojik sorunlara neden olma eklinde sıralamıtır(yılmaz, 2010;2). Young (2004) çalımasında internet baımlılıında, alkol baımlılıına benzer ekilde, insanların kendilerini maddenin etkisine maruz bıraktıklarını belirtmektedir. Öyle ki; tatmin olabilmek için gittikçe daha fazla alkol tüketmesi gereken bir alkolik gibi, baımlılar da düzenli olarak çok uzun süreler boyunca çevrimiçi kalabilmektedirler. nternet baımlısı sayısının gün geçtikçe artmasının altında birçok neden yatmaktadır. Bunlardan en önemlileri internetin sosyal hayatın üzerindeki avantaj olarak algılanan özelliklerinin olmasıdır. Bunlardan bazıları arasında unları sayılabilinir (Bahem, 2013a): Günümüzün ehir hayatında kolay kolay kurulamayan sosyal balantıları internet üzerinden kurabilmek Yabancılarla kolaylıkla ve risksiz olarak ilikiye geçebilmek nsanların kendi kendilerini dizginlemeden, özgürce düüncelerini, duygularını ifade edebilmeleri Kendilerini göstermek istedikleri yönlerini abartarak gösterebilmeleri nternet üzerindeki paylama ortamlarında ses çıkarmadan dierlerini dikizleme olanaının olması nternet baımlılıı sendromun zamanla ortaya çıkan ve aırlaan bir trend seyretmektedir. Bu anlamda zaman içerisinde gözlemlenebilir bazı belirtileri bulunmaktadır. Genel olarak ele alındıında en belirleyici olanı kiinin ilevselliin bozulmasıdır. Aksoy (2013a) çalımasında bu belirtileri 7 temel balıkta toparlamıtır; Yanlı olduunu bildii halde kendini durduramamak Giderek harcanan zamanın artması Aile ve arkadaların ihmal edilmesi Boluk hissi, depresyon, bilgisayar baında olmayınca huzursuzluk veya sinirlilik Yaptıkları konusunda yalan söyleme Bilgisayar baında kendini iyi hissetme Kontrolünü kaybetmek Baımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi (Batem,2013b) bilgilendirme raporunda birçok uzmanın çalımalarında yola çıkarak nternet baımlılıın göstergeleri 10 basamakta toplamıtır; 1. Yalnızca birkaç dakika harcamaya niyetli olunduu halde, bilgi aramak için saatler harcamak 2. Çalıma arkadaları, özel arkadalara ya da ee bilgisayar baında geçirilen zaman hakkında yalan söylemek 3. Monitörün baına her oturuta saatlerce kaldıı için fiziksel sorunlardan mustarip olmak 4. Sürekli olarak bir sonraki internet oturumunu iple çekmek 5. Aranılan bilgiyi bulmaya hep bir adımcık kaldıını düünmek 6. Anonim bir kiilie bürünmek, insanlarla internet üzerinden konumayı yüz yüze konumaktan daha kolay bulmak

4 7. E-postada bir ey var mı diye bakmak için zorlayıcı bir istek duymak 8. nternet e girmek için yemek öünlerini, dersleri ya da randevuları bo vermek 9. Bilgisayar baında bu kadar fazla zaman geçirildii için suçluluk duyma ve büyük bir zevk alma arasında gidip gelmek 10. Bilgisayardan uzak kalındıında canın bilgisayar çekmesi ve yoksunluk semptomları göstermek Her geçen günle beraber internetin kullanım alanı genilemektedir. Buna paralel olarak baımlılık türleri çeitlenmektedir. Aratırmalarda nternet baımlıları ya da netkolik diye adlandırdıkları sanal dünyada kendini kaybedenler 5 alt gruba ayrılmaktadırlar. Bu gruplar(aksoy, 2013b; Batem,2013b); Sanal-seks meraklıları: Erotik ve pornografik sayfalara meraklı baımlılar. Genellikle erkeklerde görülüyor. Aratırmalarda pornografik sayfaları ziyaret edenlerin yaklaık % 85inin erkek olduu bulunmutur. Arkada arayanlar: Bu gruba siber iliki meraklıları giriyor. Buluma yeri chat odaları. Birçok kii gerçek hayattan kaçıı burada aramaktadır. Online kumarbazlar: Sanal kumarhanelerin ve alıveri sitelerinin müterileri bu grupta yer almaktadır. Bilgi baımlıları: Yeni bilgilere ulamak için saatlerce sörf yaparlar, siteden siteye atlayıp, enformasyon yüklemesinden haz almaktadırlar. Bilgisayar kurtları: Bu grupta ise bilgisayara ve bilgisayar teknolojisine kafa takmı, genelde Doom ve oto yarıı gibi bilgisayar oyunlarına meraklı gençler ve yetikin erkekler yer almaktadır. Günümüzde yaygınlıını hızla artıran nternet baımlılıı Amerikan Medikal Kurumu Haziran 2007'de Amerikan Ruhbilim Kurumu'na ilettii mektupta nternet Baımlılıı nın DSM(Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) nin 2012 sürümüne eklenmeyeceini bildirmitir. Bunun yanında kurum, "uzun süreli oyun oynama" olgusunun daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesine karar vermitir(wikipedia, 2013b). DSM IV te tanımlanan baımlılık ölçütleri sadece kimyasal maddeler için belirlendiinden ve davranı sal baımlılıkları içermediinden ve kimyasal olmayan davranı sal baımlılıklar DSM IV te dürtü kontrol bozuklukları olarak deerlendirildiinden; Young, herhangi bir madde kötüye kullanımını içermeyen internet baımlılıına en yakın bozukluun DSM IV te dürtü kontrol bozuklukları ba lıı altında yer alan patolojik kumar oynama olduu kanaatine varmı tır (Block, 2008). Fakat nternet Baımlılıı tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de gün geçtikçe ciddi sorun haline gelmektedir. Bu nedenle 2012 yılında Bakırköy Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde internet baımlılıı poliklinii kurulmutur Nomofobi Netlessfobia ile balantılı olan bir dier bozukluk ise Nomofobia dır. Cep telefonu günümüzde android sistemlerin gelimesiyle her alana her konumda katılmıtır. Birçok kii için gün geçtikkçe vazgeçilmez bir araç olarak görülmektedir. ngilizce olarak No Mobile Phone Fobia nın kısaltması olarak karımıza çıkan ruhsal bozukluk net olarak bir fobial olarak literatüre geçmemi olsa da 2008 yılında ngiltere nin Telekom irketi UK Post Office Telecom sponsorluunda YouGov Plc irketine hazırlatılan aratırma sonucunda Nomofobia ilk defa resmi bir aratırmayla ortaya konulmu ve 2163 kii üzerinde yapılan aratırma sonucunca Nomofobik oranı Erkeklerde %58, Kadınlarda %48 çıkmıtır(dailymail, 2008) yılında ngiliz SecurEnvoy irketinin OnePoll aratırma irketine yaptırmı olduu ve kullanıcının cep telefonu ile ayrılık korkusunun, yani nomofobinin artı trendinde olduunu ortaya koymutur. Aratırmaya katılanların yüzde 66 sı açıkça mobil telefonları olmamasından çok korktuklarını dile getirmitir. Bu oran, sözü geçen aratırmadan 4 yıl önce yapılan benzer bir aratırmanın sonucundan yüzde 13 oranında artıı da ortaya koymutur(btnet, 2013). Sözü geçen aratırma ngiltere üzerine olsa da genç neslin bir yansıması olarak genel hakkında yorum yapabilmemize olanak salamaktadır. SecurEnvoy (Aktüel Psikoloji, 2013) irketinin sunduu rapora göre bazı önemli veriler aaıdaki gibidir; Katılımcıların % 41 yanlarında iletiimden kopmamak için yedek ikinci bir telefon taımaktadır. Kadınlarda Nomofobi oranı %70 lere ulaırken bu oran Erkeklerde %61 civarındadır(yougov aratırmasına göre 4 yıl içerinde kadınlarda %20 den fazla bir artı yaanmıtır). Ya aralıı arasında Nomofobi oranı %77 e ulamakta ve cep tekefonsuz kalmayı Tam bir trajedi olarak tanımlamaktadırlar. Ya aralıı arası Nomofobi açısından %68 lik oaranla 2. Yüksek gruptur.

5 Nomofobi nispeten yeni bir olgudur. Bu nedenle üzerinde çok fazla resmi aratırma bulunmamaktadır. Fakat giderek yaygınlaması konuya verilen önemi artırmaktadır. Halen tanımlama ve belirtilerini belirleme çalımaları devam etmektedir ve henüz net bir fikir birlii bulunmamasına ramen temel düzeyde Nomofobi nin belirtileri aaıdaki gibi sayılabilinir(aktüel Psikoloji, 2013); Cep telefonunu veya sinyalini kaybetmek olumsuz fiziksel belirtilere yol açar veya kii telefonunu asla kapatmaz, Kii panik ataın sinyal çekmemesi veya arjın bitmesine karı aırı bir tepki olduunun farkındadır, Obsesif biçimde cep telefonunun veya mobil cihazının yanında olup olmadıını kontrol eder, Cep telefonu güvenli bir yerde olsa bile onu kaybetme endiesi sürekli mevcuttur, Fobi oldukça uzun bir süredir devam etmekte ve kiinin salıını veya günlük yaamını olumsuz etkilemektedir Netlessfobi nternet insan hayatını kablolu ya da kablosuz olarak artık tamamen sarmaktadır. Akla gelecek neredeyse tüm ilemler internet üzerinden reel hayattan daha hızlı, daha kolay ve daha ucuza yapılmaktadır. nternet denilen a artık fakir-zengin, Kırsal-ehir demeden yeni teknolojilerle tüm insanları kapsamaya balamıtır. Zamanla kullanımı bu kadar yaygınlaması ve yeni nesillin doduundan beri bu teknolojiye maruz kalması, hayatlarının bir parçası olması nedeniyle artık günümüz insanının koparılmaz bir parçası haline gelmitir. nternetin bu konuma gelmesiyle ve balılık/ baımlılık duygusuna beraberinde bu olgudan yoksun kalma korkusuna dönümeye balaması mantıksal bir döngüdür Netlessfobinin Tanımı Tüm sosyal alar, elektronik alıveri olanakları, e-devlet, e-bankacılık gibi hayatımıza katılan teknolojiler günümüz insanının internet baımlılıına sürüklemektedir. Bazen sosyalleme ve devamlı iletiimde kalma arzusu, bazen tam tersi olarak reel hayattan uzaklamak; kiiliini, fiziini saklayacaı anomin bir ortam olarak internete sıınma istei insanları internetsiz olamamaya itmektedir. ngilizce Being Netless Fobia kısaltması olarak ilk defa AB Bakanlıı TR-11-E R1 nolu Gençlik Programı Alt-Eylem 1.1 Gençlik Deiimleri Esc Netlessfobia Live ur Teenage Utopia projesinde nternetsiz Kalma Korkusu anlamında kullanılan Netlessfobi bir metafordan yola çıkarak belirli yönleriyle fobik özellikler gösteren ruhsal bir sıkıntıya göndermede bulunmak için ortaya konulmutur. Bir fobi olarak sunmak u an için mümkün deildir fakat nternet Baımlılıı ve Nomofobi ile ele alındıında tamamlayıcı ve daha bütüncül bir sorunu ortaya koyduunu söylemek yanlı olmayacaktır. Netlessfobia internet baımlılıında yer alan Youn nternet Kullanımı, Patolojik nternet Kullanımı ndan daha öte Kiinin nternetsiz ortamlarda kalamama ve bu durumdan youn endie ve rahatsızlık duymasıdır. Dünyada olduu gibi ülkemizde de durum çok farklı gözükmemektedir. Sosyal medya ve internet dünyayı daha önce hiç olmadıı kadar küçültmekte ve bilgi akıını beklenenin çok üstünde olarak paylaıma sunmaktadır. nternet jargonuyla yeni oluturulan ve popüler olan bir uygulama bir virüs gibi yayılmaktadır. Masaüstü bilgisayarların yava yava piyasadan kaybolması insanların daha mobilize olma her an balantıda kalma isteine balamak yanlı olmayacaktır. Bu nedenle beklentilere paralel olarak akıllı telefonlar, tabletler, minibooklar gün geçtikçe daha fazla tercih edilmektedir. Bu durum insan-makine ve insan-insan etkileime apayrı ve yeni bir bakı açısı getirmitir(dimaggio vd.,2001; Rubin, 2002; Cömert ve Öel, 2009). Bu noktada en büyük atılım netlessfobikler için düünüldüünde akıllı telefonlar olmutur. 7/24 açık ve balantıda olabilinen ve bu rahatlıı sunan minik bilgisayarlar. FaDa ajansında çalıan Damien Douani bilgisayar ve akıllı telefonlarla büyüyen yeni nesili Baparmak Nesli olarak tanımlamaktadır(aktüel Psikoloji, 2013). Yeniden Salık ve Eitim Dernei tarafından 2004 yılında yapılan aratırmada lise örencilerinin yaadıkları sorun alanlarını tespit etmek hedeflenmitir. Aratırmaya 3483 lise II. sınıf örencisi katılmıtır. Örencilerin %15,8 inin internet kullandıı, %20.6'sının bilgisayarda oyun oynadıı, %6.2'sinin internet kafeye gittii saptanmıtır. Erkeklerin kızlara göre 4,7 kat daha fazla oyun oynadıı, 2,5 kat daha fazla orana internet kullandıı, 7,2 kat daha fazla internet kafeye gittii tespitinde bulunulmutur(aksoy,2007) lerin ilk yarısından sonra internet kullanama trendi rekabetten ötürü hem cihazların hem internet salayıcıların ucuzlamasıyla hızla yayılmaya balamıtır yılının ilk yarısın da Türkiye de halkın %22,5 inin internete eriim olanaı bulunmaktadır yılının tümü için ülkemiz nüfusunun dörtte birinin internet eriimi olduu, %34,3 ünün son 3 ay içinde bilgisayar kullandıı, %32,2 sinin ise internete girdii Türkiye statistik Kurumu tarafından yapılan çalımada ortaya çıkmıtır. nternet kullanımın da artı oranı yılları arasında Avrupa genelin de %231 iken Türkiye de %700 dür (Cömert ve Öel, 2009). Bu açıdan bakıldıında Türkiye daha online laan bir profil sergilemektedir. Bu nedenle Netlessfobia ülkemiz için potansiyel bir tehdit oluturmaktadır.

6 Netlessfobinin Belirtileri Bir insanı Netlessfobik olarak adlandırmak için sadece internette çok zaman geçirmesini ya da sadece daima online olara akıllı telefon taıması yeterli deildir. Kiinin internet olmayan ortamda büyük sıkıntı duyması, internetsizlik kiide fiziksel tepkimeler göstermesi, daima internette olabilmek için alternatifler üretmesi, aklında daima bir profil güncelleme ya da kontrol etme arzusunun olması gerekir. Basit olarak gözlemsel boyutta Netrlessfobi nin belirtileri sıralanırsa; Kiisel kullanım için 3 den fazla internet balantılı bilgisayar temelli cihaz kullanmak ve bunları çouz aman beraber kullanmak, Sosyal alan tercihlerini wifi balantılı iletmelerden/mekanlardan yana kullanmaları, Günde 10 saatten fazla online olmaları, nternet kesildiinde hayatın durduu inancına sahip olmaları, nternet kesildiinde bir eyleri kaçırdıkları ve yakalayamayacakları inancına sahip olmaları, nternet balantılı cihazları uyurken dahi ulaılabilir mesafede bulundurmaları, Bildiri, mesaj sesinden keyif almaları, nternetten yoksun 1 saatten fazla kalamamaları, Günlük 20 den fazla sosyal amaçlı bildirimde bulunma, Reel alternatifler yerine sürekli olarak online olanları tercih etme(gündelik iler, yemek sipari, fatura ödeme vb.), Nomofobik ve nternet baımlısı olmak, Gibi balıca belirtiler Netlessfobiya için gözlemlenebilir belirtiler olarak sıralanabilir. Henüz çeitlendirilmi kapsamlı bir aratırma olmadıı ve konu üzerinde çalımalar younlamadıı için kesin olarak belirtilerden söz etmek mümkün görünmemektedir Netlessfobinin Örgütsel Yansımaları Dönüümcü ve proaktif örgütler netlessfobi ve türevlerini doru analiz etmeli ve bu konuda erken adım atarak gelitirilen bu davranıı bir avantaj unsuru haline getirmelidir. Aslına bakıldıında beklenenin aksine Stanton (2002 den aktaran örücü ve yıldız,2014) tarafından yapılan aratırmada sık internet kullanan çalıanların daha az kullanan çalıanlara göre i tutumları ve örgütsel konular açısından deerlendirilmitir. tutumları açısından sık internet ve bilgisayar kullananların i tatmini, duygusal balılık, destekleyici örgüt, çalıma ve gözetmen memnuniyeti ve promosyon fırsatları açısından yüksek puanlar aldıı gözlenmitir. Örgütsel konular açısından ise, sık internet ve bilgisayar kullananların, otonomi, ilginç/zorlayıcı i, çalıma arkadaları ve yönetimin kalitesi, önemli sorumluluklar, organizasyonunu baarılı kabul etme ve i-yaam dengesi deikenleri açısından yüksek puanlar aldıı gözlenmitir. Tabi bu boyutta sık internet kullanmakla internetsiz kalma korkusu farklılık göstermektedir. Netlessfobisi olan igören istem dıı olarak olsa bile gerek ofis bilgisayarı ile gerekse cep telefonuyla internete girerek sanal kaytarma durumuna geçecektir. Sanal kaytarma (cyberloafing), bir çalıanın, i saatleri içerisinde, çalıtıı kurumun internet balantısını kiisel amaçlarına yönelik olarak kullanması olarak tanımlanmaktadır (Lim, 2002; 675). Literatür incelendiinde sanal kaytarmanın üç türünden söz edilmektedir. Bunlar(Anandrajan vd., 2004); 1. Zarar verici veya bozucu sanal kaytarma (Disruptive Cyberloafing) 2. Yaratıcı ve bo zamanları doldurucu sanal kaytarma (Recreational Cyberloafing) 3. Öretici sanal kaytarma (Personal Learning Cyberloafing) Anandrajan vd. (2004) çalımalarında sanal kaytarmanın olumsuz olacaı gibi olumlu bazı yönlerine de deinmitir. Fakat yukarıda da ifade edildii gibi netlessfobia kaynaklı sanal kaytarma daha farklı sonuçlar douracaktır. Daha sade bir ifadeyle netlessfobia temelli sanal kaytarma faaliyetleri; önemsiz ve ciddi sanal kaytarma faaliyetleri eklinde iki boyutta deerlendirilebilinir. Önemsiz sayılabilecek sanal kaytarma; ile ilgili olmayan e-postaları kontrol etmek, almak ve göndermek, haber ve spor sitelerini ziyaret etmek, banka ya da finans içerikli web sitelerini ziyaret etmek, internetten alıveri yapmak gibi faaliyetleri içerirken, ciddi sanal kaytarma ise; yetikin odaklı siteleri ziyaret etmek, müzik indirmek, bahis ve kumar sitelerini ziyaret etmek, sohbet odalarına katılmak, internet üzerinden oyunlara katılmak gibi faaliyetleri içermektedir(çavuolu vd.,2014). Bir anlamda netlessfobia sanal kaytarma davranıının istenmeyen yüzünü oluturmaktadır. Sanal kaytarma temeli üzerinden bile düünüldüünde hem örgütsel hem finansal hem de kiisel ciddi negatif çıktıları olacaktır. Sonuçlarını ve önemini anlamak için öncelikli olarak

7 netlessfobinin sonuçlarını örgüte yansımasına ortam yaratan faktörleri, baka bir ifadeyle kuluçka koullarını deerlendirmek gerekmektedir; Kaynak: Özler ve Polat(2012) den Yorumlanmı ve Gelitirilmitir. ekil 1: Netlessfobinin Etkilerinin Bireyselden Örgütsele Dönüme Süreci ekil 1 de kuluçka koulları genel balıklarıyla verilmitir. Fakat bu balıkları daha anlaılır kılmak adına geniletmekte ve açıklamakta fayda vardır. Aaıdaki tabloda sözü geçen koullar genel açıklamalarıyla verilmitir; Tablo 2: Netlessfobinin Etkilerinin Bireyselden Örgütsele Dönüme Koulları KULUÇKA KOULU ÇERK BREYSEL Algı ve Tutumlar Kiisel Özellikler Alıkanlıklar Demografik Faktörler Sürekli online olma konusunda bir rahatsızlık duymama ve normal bir süreç olduu algısı gelitirme ile balayan bir yapıdır. Geçmie yönelik olarak utangaçlık, yalnızlık, dılanmılık gibi duygular beslemek, günümüze yönelik kendine güven ve kontrol sorunları yaamak. Fakat bunu dıarıya online ortamdan farklı yansıta bilme imkanı salayarak narsist ve baskın görüne bilme durumlarıdır. nternet üzerinden kumar, bahis gibi alıkanlıklar, anlık borsa takibi, porno baımlılıı, sosyal medya dükünlüü, paylaım ve bildirim hazzı vb. Genç kuak(y Kuaı ve sonrası) online olmaya alıkın ve bunu bir ihtiyaç olarak görmektedir. Eitimsiz kesim bahis, kumar, online oyunlar gibi alıkanlıklar gelitirirken, eitimli kesim blog, sözlük, haber takibi baımlılıı gelitirmektedir. Normlar ve Etik Kodlar nternet Kullanımına likin Kısıtlamalar Eer kii iten kaytarmayı zaten baka yollarla da (ekstra sigara molası, uzun telefon görümeleri vb.) internet onun için bir bahane haline gelecek ve otomatikman baımlılık gelitirecektir. i geciktirmek, sorumluluk hissetmemek gibi durumlarda sıkıntı duymayan kii için internet yeni bir enstrüman olacaktır. nternet kısıtlamaları aslında günümüzde daha fazla girme arzusu yaratmak dıında bir ie yaramamaktadır. Kii akıllı telefonu ile giri yaparak daha fazla zaman harcamakta ayrıca çalıan takibi zorlamaktadır. Yasakların cazibesi bu anlamda etkili olmaktadır. ÖRGÜTSEL Yönetimin Algısı ve Destei Dier Çalıanların Algısı Yönetim internet kullanımı hakkında bilgilendirme, yardım ve eitimler vermez ve durumu görmezden gelir. Örgüt içerisindeki dier çalıanlarda benzer davranılar sergiler ve bu davranılar engellenmez ve ya uyarılmaz. Örgüt Kültürü Adalet Algısı Aslında örgütün tüm bakı açısını belirleyen örgüt kültürüdür. Bu balıkta yer alan dier bileenlerin bütününü oluturur. Örgütsel adalet algısı zayıfsa, igören örgütünden umudunu kesmi ise örgüt içerisinde iken internette zaman geçirme alıkanlıı gelitirmeden hiçbir sıkıntı duymaz.

8 Örgütsel Balılık Tatmini in Kendi Yapısı Örgüt içerisinde örgütsel balılık algısı (Duygusal Balılık) gelimemi ise igören kendi menfaatini ve zevklerini örgütün faydalarından ve geleceinden baımsız ve daha önemli bulmaya balar. Böylelikle netlessfobi rahatlıkla etkisini gösterir. Kii yaptıı iten zevk almıyor ve ona çok kolay-monoton geliyorsa mutlaka baka uralar gelitirmeye balayacaktır. internet üzerinde olmayı gerektiriyorsa ve online olmaya imkan salıyorsa kiinin netlessfobisi için uygun ortam yaratılmı olmaktadır. Kuluçka koullarının salanması ve devamında müdahale edilmemesi sonucunda davranı dönüümleri balayacaktır. Bu davranısal tepkilerin devamında netlessfobi örgüt üzerinde de bireye oluu kadar etkili olmaya balayacaktır. En genel anlamda bu sonuçlar aaıdaki tabloda verilmitir; Tablo 3: Netlessfobi nin Örgütiçi Sonuçları ÖR GÜTSEL SONUÇLAR K SEL SONUÇLAR SONUÇ Çalıan devir hızında artı Kurumsal gizlilik ve itibar kaybı Verimlilik kaybı Telif hakkı-ticaret sırları Hukuki sıkıntılar A tabanının verimsiz kullanılması Bilgi sisteminde açıklar ve saldırılar Hızlı enformel iletiim(dedikodu) Disiplin Suçu leme/ten Çıkartılma Terfi ve dier promosyonlardan yararlanamama Bilgisayarından kiisel bilgilerin çalınması Konsantrasyon eksiklii Sosyal Medya zehirlenmesi lerini yetitirememe Kaytarma faaliyetini ifa etme arjsız iletiim sorunu nternet kısıtlamalarında depresif tutum Ciddi beenilme kaygısı ve yüksek doz özgüven ÇERK Yetenek ve kapasitesini eksik kullanan, verimsizleen personel iten çıkartılır. Bu hem zaman hem de insan kaynakları uygulaması adına para kaybına neden olur. görenlerin sosyal medya aracılıı görsel ya ada yazılı paylaımlarla örgüt içi sıkıntı, çatıma, uygunsuz ticari ya da kiisel durumları paylaarak örgütün imajına zarar vermeleri durumudur. Örgüt içerisinde yapılması gereken iler yavalar ve ya ertelenir. Konsantrasyon eksiklii nedeniyle sık ve ciddi hatalar görülmeye balar. Ciddiyetsizlik örgüt kültürüne bulaabilir. Çeitli paylaımlarda finansal raporlar ya da çeitli ar-ge çalımaları isteyerek ya da istemeyerek sızdırılabilinir. görenlerinin hatalı davranı(hakaret, ırkçılık, taciz vb.) ve paylaımlarından ya da girdikleri illegal sitelerden(çocuk istismarı, yüksek iddet içerikli videolar vb.) kimi zaman örgüt sorumlu tutulabilinir. Bu durumda ciddi hukuki sıkıntılarla yüzleebilir. Sınırlı hacimli veri akıı hızının yavalatılması ya da hata vermesi durumudur. Girilen web sitelerinden bulaabilecek çeitli casus yazılımlar ve hacker saldırılarına karı açık vermek. Anlık paylaımlarla örgüt içi huzur ortamının zedelenmesi, sanal çatıma ve mobbing ortamının oluması durumudur. Uygunsuz internet kullanımı ve verim düüklüü nedeniyle karılaılacak olumsuz sonuçlar Girilen web sitelerinden bulaabilecek çeitli casus yazılımlar ve hacker saldırılarına karı açık vermek. Sürekli online olma arzusu nedeniyle yaratıcılık ya da yüksek dikkat gerektiren ileri geciktirme ya da konsantre olamama durumudur. Her an ve gelimenin paylaılması kiisel gizlilik anlayıının ortadan kalkarak örgüt içi çatımalarda dezavantajlı duruma düme durumudur. Youn internet kullanımı nedeniyle günlük ilerini aksatma durumudur. Her an ve gelimenin paylaılması kiisel gizlilik anlayıının ortadan kalkarak gün, saat, dakika dakika kaytarılan anların üst yönetime kendi kendine ifa edilmesi durumudur. Uzun toplantı ve görümelerde dikkat daınıklıı ve konsantrasyon eksiklii durumudur. nternet sınırlandırması politikaları nedeniyle örgütte sıkıntı yaratma ve kiisel kredisini bu ba kaldırıyla azaltma durumudur. Yaratılan sanal kimlikler ya da online kimlii ile gerçek kimlii arasındaki farkın unutulması sonucunda like lanma arzusunun gerçek hayatta da beklenmesi ve belirli konularda aırbalılıın ve profesyonelliin kaybedilmesi durumudur.

9 SONUÇ Örgüt birden fazla boyutu ve deikeni ile oldukça zor bir denklemdir ve bu denklem her geçen gün yeni sosyal yansımayla yeniden anlamlandırılır ve deerlendirilir. Her geçen gün ile beraber örgütü etkileyen yeni bir örgütsel hastalık ortaya çıkabilir. Bunlardan en yenilerinden biri olan Netlessfobia bu çalımada tartıılmıtır. nternetsiz kalma korkusu belki de psikolojik boyutta henüz tam olarak bir fobia olarak adlandırılamasa bile bilgisayar baımlılıı ve cep telefonu baımlılıı gibi varlıı kabul edilen sıkıntılara ortak bir balık sunmaktadır. Örgütsel boyuta yansımaları ise en kolay sanal kaytarma fikri üzerinden ekillendirilmitir. Bir anlamda sanal kaytarmanın karanlık yüzünü oluturmaktadır. Bu çalımada Netlessfobia yeni bir kavram olarak teorik düzeyde ele alınmı ve altyapısı aratırmacılarla paylaılmıtır. Bundan sonraki çalımalarda sözü geçen durum daha farklı boyutlarda deerlendirilerek geçerlilii ve örgütsel varlıı sınanmalıdır. Yapılacak uygulamalarla ve varılacak sonuçlarla ancak tam anlamıyla literatüre girebilecektir. KAYNAKÇA AKSOY, Alper (2007). nternet baımlılıının dünyada ve Türkiye'de durumu, eriim tarihi: AKSOY, Alper (2013a). nternet baımlılıının belirtileri nelerdir? eriim tarihi: AKSOY, Alper (2013b). nternet Baımlılıı, eriim tarihi: AKTÜEL PSKOLOJ (2013). Nomofobi Nedir? Belirtileri Nelerdir?, eriim tarihi: ANANDARAJAN, Murugan.; DEVNE, Patrick ve SMMERS, Claire. A. (2004). A Multidimensional Sealing Approach to Personal Web Usage in the Workplace, editörler: M. Anandarajan and C. A. Simmers, A Personal Web Usage in the Workplace: A Guide to Effective Human Resources Management içinde, 1.Baskı, Hershey, Information Science Publishing, PA. BATEM (2013a). nternet ve bilgisayar baımlılıı nedenleri ve özellikleri, eriim tarihi: BATEM (2013b). nternet ve bilgisayar baımlılıı sınıflaması, eriim tarihi: BERKSUN, Ouz (2003). Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları, 2.Baskı, Turgut Yayıncılık, stanbul. BLOCK, J. Jerald (2008). Issues for DSM-V: Internet Addiction, American Journal of Psychiatry, 165: BTNET (2013). Cep telefonsuz kalma kabusu!, eriim tarihi: CÖMERT, T. Itır ve ÖER, Kültegin (2009). stanbul Örnekleminde nternet ve Bilgisayar Baımlılıının Yaygınlıı ve Farklı Etkenlerle likisi, Turkiye Klinikleri J Foren Med, 6(1):9-16. ÇAVUOLU, Selin.; PALAMUTÇUOLU, Aynur ve PALAMUTÇUOLU, B.Türker (2014). Çalıanların Demografik Özelliklerinin Sanal Kaytarma (Cyberloafıng) Üzerindeki Etkisi: Üniversite Çalıanları Üzerinde Ampirik Bir Aratırma, Research Journal of Business and Management, 1(3); DALYMAL (2008). Nomophobia is the fear of being out of mobile phone contact - and it's the plague of our 24/7 age, eriim tarihi: DMAGGO, Paul; HARGTTA, Eszter; NEUMAN, W.Russell ve ROBNSON, P.John (2001). Social impactions of the internet, Annual Review of Sociology, 27(1): E-PSKYATR.COM (2013). nternet Baımlılıı, eriim tarihi: GÜRBÜZ, Turgut (2010). Anksiyete Bozukluu Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda Anksiyete iddeti ve Serum Lipid Profili likisinin Deerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimlii Uzmanlık Tezi, Isparta. KOCABAOLU, Nee (2005). Stres ve Anksiyete,. Ü. Cerrahpaa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eitimi Komisyonu Birinci Basamak Sempozyum Yazı Dizisi, 47; LM, K. G. Vivien (2002). The IT Way of Loafing on the Job: Cyberloafing, Neutralizing and Organizational Justice, Journal of Organizational Behavior, 23(5); ÖRÜCÜ, Edip ve YILDIZ, Harun (2014). yerinde Kiisel nternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma, Ege Akademik Bakı, 14(1); ÖZLER, D. Ergun ve POLAT, Gülçin (2012), Cyberloafıng Phenomenon In Organızatıons: Determınants And Impacts, Internatıonal Journal Of Ebusıness And Egovernment Studıes, 4(2); RUBN, M. Alan (2002). The uses and gratifications perspective of media effects, editörler: Bryant, J. ve Zillmann, D., Media Effects: Advances in Theory and Research içinde, 2. Baskı, New York: Lawrence Erlbaum. SADOCK, J. Benjamin ve SADOCK, V.Alcott (2005). Kaplan and Saddock s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Çeviri Editörleri: Aydın, H. ve Bozkurt, A., 8.Baskı, Güne Kitabevleri, stanbul. SUNGUR, Z. Mehmet (1997). Fobik Bozukluklar, Psikiyatri Dünyası Dergisi, 1(1):5-11 TÜK (2012). Türkiye statistik Kurumu Hanehalkı Biliim Teknolojileri Kullanım Aratırması, eriim tarihi: WKPEDA (2013a). Fobi, eriim tarihi: WKPEDA (2013b). nternet Baımlılıı Sendromu, eriim tarihi:

10 YILMAZ, Dinçer (2010). Çocuk Ruh Salıı Ve Hastalıkları Anabilim Dalına Bavuran Çocuk Ve Ergenlerde Bilgisayar Oyunu ve nternet Kullanımı le Utangaçlık Ve Sosyal Fobi likisinin ncelenmesi, Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Salıı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Bursa. YOUNG, S. Kimberly (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences, American Behavioral Scientist, 48(4):

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı

DİĞER BAĞIMLILIKLAR. 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı DİĞER BAĞIMLILIKLAR 1. Kumar bağımlılığı 2. Bilgisayar ve internet bağımlılığı 3. Seks bağımlılığı 4. Tutkulu bağlılıklar, aşk ve ilişki bağımlılığı SİGARA, ALKOL, UYUŞTURUCU VE DİĞER BAĞIMLILIKLAR 2 DİĞER

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler

Mülteci Savunuculuk & Destek Programı. stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Mülteci Savunuculuk & Destek Programı stenmeyen Misafirler: Türkiye de Yabancı Misafirhaneleri nde Tutulan Mülteciler Kasım 2007 RAPORLA LGL ÖN BLG Helsinki Yurttalar Dernei (hyd) bu raporu, rapor yayımlanmadan

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MOBBINGİN ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK: KARAMAN İL ÖZEL İDARESİNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Nazlı

Detaylı

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi?

Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? ERC Working Paper in Economic 04/09 August 2004 Neoliberal Küreselleme Kalkınma için Bir Fırsat mı, Engel mi? Fikret enses ktisat Bölümü Orta Dou Teknik Üniversitesi Ankara 06531 Economic Research Center

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA

KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA KÜÇÜK VE ORTA BOY LETME YÖNET C LER N N STRES KAYNAKLARINI TESP T ETMEYE YÖNEL K KAYSER L NDE B R ARA TIRMA Prof. Dr. Ali KAYA Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu akaya@erciyes.edu.tr

Detaylı

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3348 3382 ÖZET YENİ BİR İLETİŞİM ORTAMI OLARAK SOSYAL MEDYA: EGE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA SOCIAL MEDIA AS A NEW COMMUNICATION ENVIRONMENT:

Detaylı

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI T.C. Salık Bakanlıı Haseki Eitim ve Aratırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii ef Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ

BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ BİR YAYIN PLATFORMU OLARAK İNTERNETTE ÇEVRİM İÇİ VİDEOLAR VE KULLANICILARININ DOYUM FAKTÖRLERİ ÖZET Sedat ÖZEL Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölümü Kocaeli Video dosyalarının

Detaylı

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE

G R VE KURAMSAL ÇERÇEVE Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MECLS- MLL DEN ULUSAL KONGRE YE KIBRIS

Detaylı

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov.

Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış DEMİR 3 Uzman İclal YÜKSEL 4. Özet. 4 Tübitak İş Güvenliği Uzmanı iclal.yuksel@tubitak.gov. KURUMSAL İTİBARIN ARTIRILMASINDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ROLÜ İLE MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA BULUNAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI PROGRAMININ ANALİZİ* Doç. Dr. Gazi UÇKUN, 1 Öğr.Gör.Asiye YÜKSEL 2,Barış

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu ARAŞTIRMA VE İNCELEME RAPORU RAPORUN KONUSU Madde ve Diğer Bağımlılıklar ile Mücadele Kapasitesinin ve Bu Bağlamda Türkiye Yeşilay Cemiyetinin Değerlendirilmesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Tasarısı ile ilgili TBMM tartımaları Bu PDF dokumanı http://www.bilgilenmehakki.org tarafından hazırlanmıtır. BRNC OTURUM Açılma Saati: 15.00 8 Ekim 2003 Çaramba BAKAN : Bakanvekili

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL *

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL * BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE FIRSAT-TEHDİT PARADOKSU Soner KARAGÜL * Özet Muhammet Fatih ÖZKAN Bir yandan konu ve aktör bakımından çeşitliliğin artması diğer yandan teknolojik gelişmelerdeki

Detaylı