Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık."

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April Issn: BALANTIDA KALMAK YA DA KALMAMAK TE TÜM KORKU BU: NTERNETSZ KALMA KORKUSU VE ÖRGÜTSEL YANSIMALARI "NETLESSFOBIA" STAY IN CONNECTION OR NOT THAT IS THE ALL FEAR: FEAR OF BEING WITHOUT INTERNET AND ORGANIZATIONAL REFLECTIONS Dr. Umut Can ÖZTÜRK Öz 21 yy. teknolojik gelimelerle beraber post modernleen iletiim anlayıında sosyal medya ve internetin yönlendirmesi gelien bir sosyolojik yapı ortaya koymaktadır. Tüm alanlarda olduu gibi iletiim ve kültür alanındaki bu deiim toplumda köklü deiiklikler meydana getirmektedir. Ortaya çıkan bu parametreler beraberinde gerek sosyolojik gerek psikolojik nevrozlar ve problemler ortaya çıkarmaktadır. Bu çalımada internetsiz kalma korkusu olarak adlandırılan Netlessfobia teorik olarak ele alınmıtır. Ortaya konulan bu korkunun örgütsel anlamda ortaya çıkaracaı durumlar tüm yönleriyle paylaılmıtır. Anahtar Kelimeler: Netlessfobia, nternetsizlik Korkusu, Algı, Nomofobi, nternet Baımlılıı, Sanal Kaytarma. Abstract With technological advances occurring in the 21st century and Post modernizing communication concept sociological structure emerges which developed under the guidance of social media and the Internet. This change in the field of communication and culture as well as in all areas, constitute the fundamental changes in society. Occurring with these parameters, reveals the psychological and sociological problems and neuroses. In this study, "the fear of being without internet" which named as Netlessfobia discussed theoretically. This fear that puts forward, situations should arise in organizations is discussed theoretically in all aspects. Keywords: Netlessfobia, No internet Fear, Perception, Nomofobia, Internet Addiction, Cyberloafing. 1. GR Günümüzün gelien ve deien rekabet koullarında örgütlerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmeleri ve bunu koruyabilmeleri, üphesiz bilginin elde edilmesi ve uygun ekillerde kullanılmasına önemli ölçüde balıdır. Özellikle teknolojinin bu denli gelitii bir dönemde; iletmelerin amaçlarına ulaabilmeleri için hem insan kaynaklarını hem de teknolojiyi iyi kullanabilmeleri gerekmektedir. Ancak doru ve yerinde kullanılmayan teknoloji, zamanın iyi kullanılamamasına neden olmakta ve çalıan performansını düürmekte bu da dorudan iletme performansına yansımaktadır(çavuolu ve Palamutçuolu, 2014). Ülkemizde 2012 yılı internet kullanım verilerine göre interneti iyerinde kullanma oranı %33.8, kablosuz balantılar vasıtasıyla kullanım oranı %5.9 olarak belirlenmitir (TÜK, 2012) ya grubundaki bireylerde bilgisayar kullanımı %48.7 ve internet kullanımı oranı ise %47.4 dür. Bununla beraber düzenli internet kullanan bireylerin oranı ise %37.8 dir (Örücü ve Yıldız, 2014). nternet kullanımı günümüzde hızla yayılmakta ve baımlılık düzeyine ulamakta hatta yoksunluu bir kısım kii de ciddi fizyolojik ve psikolojik sonuçlar ortaya çıkartmaktadır. Bu balamda gün geçtikçe kullanımı artan internet, bilgisayar ve mobil aygıtların kullanım politikaları belirlenmedikçe ortaya çıkan sonuçlar daha kontrol edilemez hale gelmektedir. Çünkü kontrolsüz gücün iletme amaçlarına yönlendirilmedii sürece bir güç olmasından söz edilmesi zordur. Yol açtıı önemli verimlilik kayıpları ve bu alanda yapılan aratırmaların sınırlılıı düünüldüünde üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır (Örücü ve Yıldız, 2014). Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi

2 Bu çalımada, ilk olarak internetin yaygınlaması ile ortaya çıkan ve örgüt içinde hem örgütsel hem de bireysel sonuçlar douran Netlessfobia olarak isimlendirilecek olan internetsiz kalma korkusu teorik olarak tartıılmı ve sunulmu devamında da örgütsel yansımaları açıklanmıtır. 2. KORKU, ANKSYETE, VE FOBNN TANIMI Korku (fear) Almanca dan gelen bir terimdir. Bu dilde köken aldıı kelime beklemek, pusuda yatmak veya saldırmak anlamına gelmektedir(gürbüz, 2010). Bugünkü kullanımda korku; yaamı veya güvenlii tehdit eden mevcut veya olası bir tehlike karısında ortaya çıkan emosyonel bir tepkidir. Güvenlii tehdit eden herhangi bir durumda böylesi bir tepkinin ortaya çıkıı, yaamın devamı için gerekli, hatta arttır. Duyulan korku sayesinde tehdit edici uyarana karı gerekli, hatta arttır. Duyulan korku sayesinde tehdit edici uyarana karın gerekli acil tedbirler alınır ve yaam güven içinde sürdürülür (Sungur, 1997). Anksiyete tetikte olunması için gelen bir uyarıdır. Yaklaan tehlikeler için uyarmakta ve kiinin tehdit öesi ile ba etmek üzere önlem almasını salamaktadır(kocabaolu, 2005). Sadock ve Sadock(2005) Anksiyeteyi nedeni bilinmeyen, içten gelen, belirsiz, korku, kaygı, sıkıntı, kötü bir ey olacakmı endiesi ile yaanan bir bunaltı duygusudur. Yaamı tehdit eden ya da tehdit eklinde algılanan bir çeit alarm duygusudur. çten ya da dıtan gelen tehlikeler ya da tehlike beklentilerine karı yaanan bir tepkidir olarak tanımlamıtır. Latince "tıkanma", "boulma" anlamına gelen Anksiyete (anxiety) terimi korku da benzeri bir uyarıdır. Kocabaolu(2005) bu ayrımı Korku dıarıda bulunan, bilinen, açık seçik olarak tanımlanabilir ve kökeni iç çatımaya dayalı olmayan bir tehdide karı gösterilen bir tepkidir. Oysa anksiyete, bilinmeyen, içten gelen, belirsiz ya da kökeni iç çatımaya dayalı olan bir tehdide karı gösterilen bir tepkidir. Aralarında bir ayrım yapmak çou zaman zor olur, çünkü korku da bilinçdıı, içten gelen bastırılmı bir uyaranın dı dünyadaki baka bir nesneye displase edilmesi sonucu ortaya çıkabilir eklinde yapmıtır. Tablo 1: Anksiyetenin ruhsal ve bedensel belirtileri Ruhsal Belirtiler Endie, kaygı, tasa Konsantrasyonda bozulma Sinirlilik, huzursuzluk Tahammülsüzlük Heyecan Kötü bir haber alacaı beklentisi Çabuk irkilme Kolay yorulma Derealizasyon (gerçekdıılık hissi, dı dünyaya yabancılık duygusu) Depersonalizasyon (kiinin bedenine veya bedeninin bir parçasına yabancılık yaaması, Örn. kolunu bir odun parçası gibi hissetmesi, kolunu kendine ait gibi hissetmemesi, elinin veya kafasının büyüdüünü hissetmesi gibi) Kontrolünü yitirme hissi Çıldırma hissi Ölüm korkusu Bedensel Belirtiler Çarpıntı hissi veya kalp atım hızında artma Terleme Titreme veya sarsılma Aız kuruluu Nefes almakta güçlük Boulma hissi veya hava açlıı Göüste arı veya rahatsızlık hissi Bulantı veya karın bölgesinde rahatsızlık Yüzde kızarma Ba dönmesi Kulak çınlaması Sıcak veya souk basması (titreme) Yerinde duramama veya geveyememe Uyuma ya da ürperme hissi Boazda düümlenme hissi veya yutma güçlüü Uyku bozuklukları Kaslarda gerginlik ve arılar Kolay yorulma Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Fobide ise oluan tepki ve anksiyete, neden olarak gösterilen uyaranla orantılı olmayan bir iddette ortaya çıkar. Fobik birey bu abartılı tepkisinin mantıksız olduunu bildii halde, bazen panik düzeyine varan fobik tutum davranılarını önleyemez. Fobik bireyler, fobi oluturan ortamlarda (yer, durum veya nesnelerden) ısrarlı bir kaçınma davranıı gösterirler(sungur,1997). Belirli bir varlıa ve duruma balanamayan fobiler de vardır. Her eyden önce, bireyin varlıını tehdit eden pek çok dı unsur olduuna göre, pek çok korku ve fobi de vardır. Ancak kiinin varlıını tehdit eden dı unsurlar bazen, belirli bir varlık ya da duruma balı olmazlar. Kiinin, genel anlamda kendi varlıını tehdit altında algılaması durumunda, onun bilinçaltına yansıyan, bu tanımlanmamı, bir nesne ya da durumla ilikilendirilememi, belirsiz anksiyete, kiinin bilinçaltında ileyen bir mekanizmayla tanımlanabilir bir korku haline dönütürülür. Korku haline dönütüü anda da, genel bir anksiyete olması sonucu, fobiye dönüür(wikipedia, 2013a). Bu anlamda balanılan bir eyden uzak kalma ve yoksun kalma zamanla fobik özelliklere dönüebilir. Teknolojinin gelimesi ve insan hayatının önemli bir parçası haline gelmesiyle buna

3 benzer fobiler hızla çoalmaya balamaktadır. Nomofobi ve bu çalımayla ortaya konulan netlessfobi buna birer örnek oluturmaktadır. 3. NTERNET BAIMLILII VE NOMOFOB EKSENNDE NETLESSFOB 3.1. nternet Baımlılıı Günümüzde teknolojinin yaygınlaması ile yeni baımlılıklar görülmektedir. nternet baımlılıı da bunlardan biridir. Her yata ve cinsiyette görünen bir rahatsızlık olmasına ramen dier baımlılıklara göre daha erken yalarda balamaktadır. Özellikle yaları riskin en yüksek olduu dönemler olarak görülmektedir. nternet baımlılıının toplumda görülme olasılıı %1.8dir; bu rakamlar bize internet baımlılıının toplumda sık görülen ve tedavisi gerekli bir rahatsızlık olduunu söylemektedir(epsikiyatri.com, 2013). nternet baımlılıı rahatsızlıı (BR) Ivan Goldberg tarafından 1995 yılında yerici bir aka ile ortaya çıkan varsayımsal bir rahatsızlıktır. Goldberg'in bu esprili tanımı tanısı ilk olarak DSM-IV tarafından konulan nedensiz kumar rahatsızlıından esinlenmitir (wikipedia, 2013b). nternet baımlılıı terimi 1996 yılında ilk kez o dönemde Amerika Birleik Devletleri New York kentinde çalıan psikiyatrist Goldberg tarafından patolojik internet kullanımını nitelendirmek için önerilmitir. Goldberg 1996 yılında nternet Baımlılıı Bozukluunu birden çok temel tanı ölçütü ile tanımlamıtır. Bu tanı ölçütlerini; ada geçirilen zamanı artırma istei, internet ile ilgili hayal kurma, planlanandan daha uzun süre internette kalma, internet kullanımı sonucunda sürekli fiziksel, sosyal ya da psikolojik sorunlara neden olma eklinde sıralamıtır(yılmaz, 2010;2). Young (2004) çalımasında internet baımlılıında, alkol baımlılıına benzer ekilde, insanların kendilerini maddenin etkisine maruz bıraktıklarını belirtmektedir. Öyle ki; tatmin olabilmek için gittikçe daha fazla alkol tüketmesi gereken bir alkolik gibi, baımlılar da düzenli olarak çok uzun süreler boyunca çevrimiçi kalabilmektedirler. nternet baımlısı sayısının gün geçtikçe artmasının altında birçok neden yatmaktadır. Bunlardan en önemlileri internetin sosyal hayatın üzerindeki avantaj olarak algılanan özelliklerinin olmasıdır. Bunlardan bazıları arasında unları sayılabilinir (Bahem, 2013a): Günümüzün ehir hayatında kolay kolay kurulamayan sosyal balantıları internet üzerinden kurabilmek Yabancılarla kolaylıkla ve risksiz olarak ilikiye geçebilmek nsanların kendi kendilerini dizginlemeden, özgürce düüncelerini, duygularını ifade edebilmeleri Kendilerini göstermek istedikleri yönlerini abartarak gösterebilmeleri nternet üzerindeki paylama ortamlarında ses çıkarmadan dierlerini dikizleme olanaının olması nternet baımlılıı sendromun zamanla ortaya çıkan ve aırlaan bir trend seyretmektedir. Bu anlamda zaman içerisinde gözlemlenebilir bazı belirtileri bulunmaktadır. Genel olarak ele alındıında en belirleyici olanı kiinin ilevselliin bozulmasıdır. Aksoy (2013a) çalımasında bu belirtileri 7 temel balıkta toparlamıtır; Yanlı olduunu bildii halde kendini durduramamak Giderek harcanan zamanın artması Aile ve arkadaların ihmal edilmesi Boluk hissi, depresyon, bilgisayar baında olmayınca huzursuzluk veya sinirlilik Yaptıkları konusunda yalan söyleme Bilgisayar baında kendini iyi hissetme Kontrolünü kaybetmek Baımlılık Tanı ve Tedavi Merkezi (Batem,2013b) bilgilendirme raporunda birçok uzmanın çalımalarında yola çıkarak nternet baımlılıın göstergeleri 10 basamakta toplamıtır; 1. Yalnızca birkaç dakika harcamaya niyetli olunduu halde, bilgi aramak için saatler harcamak 2. Çalıma arkadaları, özel arkadalara ya da ee bilgisayar baında geçirilen zaman hakkında yalan söylemek 3. Monitörün baına her oturuta saatlerce kaldıı için fiziksel sorunlardan mustarip olmak 4. Sürekli olarak bir sonraki internet oturumunu iple çekmek 5. Aranılan bilgiyi bulmaya hep bir adımcık kaldıını düünmek 6. Anonim bir kiilie bürünmek, insanlarla internet üzerinden konumayı yüz yüze konumaktan daha kolay bulmak

4 7. E-postada bir ey var mı diye bakmak için zorlayıcı bir istek duymak 8. nternet e girmek için yemek öünlerini, dersleri ya da randevuları bo vermek 9. Bilgisayar baında bu kadar fazla zaman geçirildii için suçluluk duyma ve büyük bir zevk alma arasında gidip gelmek 10. Bilgisayardan uzak kalındıında canın bilgisayar çekmesi ve yoksunluk semptomları göstermek Her geçen günle beraber internetin kullanım alanı genilemektedir. Buna paralel olarak baımlılık türleri çeitlenmektedir. Aratırmalarda nternet baımlıları ya da netkolik diye adlandırdıkları sanal dünyada kendini kaybedenler 5 alt gruba ayrılmaktadırlar. Bu gruplar(aksoy, 2013b; Batem,2013b); Sanal-seks meraklıları: Erotik ve pornografik sayfalara meraklı baımlılar. Genellikle erkeklerde görülüyor. Aratırmalarda pornografik sayfaları ziyaret edenlerin yaklaık % 85inin erkek olduu bulunmutur. Arkada arayanlar: Bu gruba siber iliki meraklıları giriyor. Buluma yeri chat odaları. Birçok kii gerçek hayattan kaçıı burada aramaktadır. Online kumarbazlar: Sanal kumarhanelerin ve alıveri sitelerinin müterileri bu grupta yer almaktadır. Bilgi baımlıları: Yeni bilgilere ulamak için saatlerce sörf yaparlar, siteden siteye atlayıp, enformasyon yüklemesinden haz almaktadırlar. Bilgisayar kurtları: Bu grupta ise bilgisayara ve bilgisayar teknolojisine kafa takmı, genelde Doom ve oto yarıı gibi bilgisayar oyunlarına meraklı gençler ve yetikin erkekler yer almaktadır. Günümüzde yaygınlıını hızla artıran nternet baımlılıı Amerikan Medikal Kurumu Haziran 2007'de Amerikan Ruhbilim Kurumu'na ilettii mektupta nternet Baımlılıı nın DSM(Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı) nin 2012 sürümüne eklenmeyeceini bildirmitir. Bunun yanında kurum, "uzun süreli oyun oynama" olgusunun daha ayrıntılı bir biçimde incelenmesine karar vermitir(wikipedia, 2013b). DSM IV te tanımlanan baımlılık ölçütleri sadece kimyasal maddeler için belirlendiinden ve davranı sal baımlılıkları içermediinden ve kimyasal olmayan davranı sal baımlılıklar DSM IV te dürtü kontrol bozuklukları olarak deerlendirildiinden; Young, herhangi bir madde kötüye kullanımını içermeyen internet baımlılıına en yakın bozukluun DSM IV te dürtü kontrol bozuklukları ba lıı altında yer alan patolojik kumar oynama olduu kanaatine varmı tır (Block, 2008). Fakat nternet Baımlılıı tüm dünyada olduu gibi Türkiye de de gün geçtikçe ciddi sorun haline gelmektedir. Bu nedenle 2012 yılında Bakırköy Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde internet baımlılıı poliklinii kurulmutur Nomofobi Netlessfobia ile balantılı olan bir dier bozukluk ise Nomofobia dır. Cep telefonu günümüzde android sistemlerin gelimesiyle her alana her konumda katılmıtır. Birçok kii için gün geçtikkçe vazgeçilmez bir araç olarak görülmektedir. ngilizce olarak No Mobile Phone Fobia nın kısaltması olarak karımıza çıkan ruhsal bozukluk net olarak bir fobial olarak literatüre geçmemi olsa da 2008 yılında ngiltere nin Telekom irketi UK Post Office Telecom sponsorluunda YouGov Plc irketine hazırlatılan aratırma sonucunda Nomofobia ilk defa resmi bir aratırmayla ortaya konulmu ve 2163 kii üzerinde yapılan aratırma sonucunca Nomofobik oranı Erkeklerde %58, Kadınlarda %48 çıkmıtır(dailymail, 2008) yılında ngiliz SecurEnvoy irketinin OnePoll aratırma irketine yaptırmı olduu ve kullanıcının cep telefonu ile ayrılık korkusunun, yani nomofobinin artı trendinde olduunu ortaya koymutur. Aratırmaya katılanların yüzde 66 sı açıkça mobil telefonları olmamasından çok korktuklarını dile getirmitir. Bu oran, sözü geçen aratırmadan 4 yıl önce yapılan benzer bir aratırmanın sonucundan yüzde 13 oranında artıı da ortaya koymutur(btnet, 2013). Sözü geçen aratırma ngiltere üzerine olsa da genç neslin bir yansıması olarak genel hakkında yorum yapabilmemize olanak salamaktadır. SecurEnvoy (Aktüel Psikoloji, 2013) irketinin sunduu rapora göre bazı önemli veriler aaıdaki gibidir; Katılımcıların % 41 yanlarında iletiimden kopmamak için yedek ikinci bir telefon taımaktadır. Kadınlarda Nomofobi oranı %70 lere ulaırken bu oran Erkeklerde %61 civarındadır(yougov aratırmasına göre 4 yıl içerinde kadınlarda %20 den fazla bir artı yaanmıtır). Ya aralıı arasında Nomofobi oranı %77 e ulamakta ve cep tekefonsuz kalmayı Tam bir trajedi olarak tanımlamaktadırlar. Ya aralıı arası Nomofobi açısından %68 lik oaranla 2. Yüksek gruptur.

5 Nomofobi nispeten yeni bir olgudur. Bu nedenle üzerinde çok fazla resmi aratırma bulunmamaktadır. Fakat giderek yaygınlaması konuya verilen önemi artırmaktadır. Halen tanımlama ve belirtilerini belirleme çalımaları devam etmektedir ve henüz net bir fikir birlii bulunmamasına ramen temel düzeyde Nomofobi nin belirtileri aaıdaki gibi sayılabilinir(aktüel Psikoloji, 2013); Cep telefonunu veya sinyalini kaybetmek olumsuz fiziksel belirtilere yol açar veya kii telefonunu asla kapatmaz, Kii panik ataın sinyal çekmemesi veya arjın bitmesine karı aırı bir tepki olduunun farkındadır, Obsesif biçimde cep telefonunun veya mobil cihazının yanında olup olmadıını kontrol eder, Cep telefonu güvenli bir yerde olsa bile onu kaybetme endiesi sürekli mevcuttur, Fobi oldukça uzun bir süredir devam etmekte ve kiinin salıını veya günlük yaamını olumsuz etkilemektedir Netlessfobi nternet insan hayatını kablolu ya da kablosuz olarak artık tamamen sarmaktadır. Akla gelecek neredeyse tüm ilemler internet üzerinden reel hayattan daha hızlı, daha kolay ve daha ucuza yapılmaktadır. nternet denilen a artık fakir-zengin, Kırsal-ehir demeden yeni teknolojilerle tüm insanları kapsamaya balamıtır. Zamanla kullanımı bu kadar yaygınlaması ve yeni nesillin doduundan beri bu teknolojiye maruz kalması, hayatlarının bir parçası olması nedeniyle artık günümüz insanının koparılmaz bir parçası haline gelmitir. nternetin bu konuma gelmesiyle ve balılık/ baımlılık duygusuna beraberinde bu olgudan yoksun kalma korkusuna dönümeye balaması mantıksal bir döngüdür Netlessfobinin Tanımı Tüm sosyal alar, elektronik alıveri olanakları, e-devlet, e-bankacılık gibi hayatımıza katılan teknolojiler günümüz insanının internet baımlılıına sürüklemektedir. Bazen sosyalleme ve devamlı iletiimde kalma arzusu, bazen tam tersi olarak reel hayattan uzaklamak; kiiliini, fiziini saklayacaı anomin bir ortam olarak internete sıınma istei insanları internetsiz olamamaya itmektedir. ngilizce Being Netless Fobia kısaltması olarak ilk defa AB Bakanlıı TR-11-E R1 nolu Gençlik Programı Alt-Eylem 1.1 Gençlik Deiimleri Esc Netlessfobia Live ur Teenage Utopia projesinde nternetsiz Kalma Korkusu anlamında kullanılan Netlessfobi bir metafordan yola çıkarak belirli yönleriyle fobik özellikler gösteren ruhsal bir sıkıntıya göndermede bulunmak için ortaya konulmutur. Bir fobi olarak sunmak u an için mümkün deildir fakat nternet Baımlılıı ve Nomofobi ile ele alındıında tamamlayıcı ve daha bütüncül bir sorunu ortaya koyduunu söylemek yanlı olmayacaktır. Netlessfobia internet baımlılıında yer alan Youn nternet Kullanımı, Patolojik nternet Kullanımı ndan daha öte Kiinin nternetsiz ortamlarda kalamama ve bu durumdan youn endie ve rahatsızlık duymasıdır. Dünyada olduu gibi ülkemizde de durum çok farklı gözükmemektedir. Sosyal medya ve internet dünyayı daha önce hiç olmadıı kadar küçültmekte ve bilgi akıını beklenenin çok üstünde olarak paylaıma sunmaktadır. nternet jargonuyla yeni oluturulan ve popüler olan bir uygulama bir virüs gibi yayılmaktadır. Masaüstü bilgisayarların yava yava piyasadan kaybolması insanların daha mobilize olma her an balantıda kalma isteine balamak yanlı olmayacaktır. Bu nedenle beklentilere paralel olarak akıllı telefonlar, tabletler, minibooklar gün geçtikçe daha fazla tercih edilmektedir. Bu durum insan-makine ve insan-insan etkileime apayrı ve yeni bir bakı açısı getirmitir(dimaggio vd.,2001; Rubin, 2002; Cömert ve Öel, 2009). Bu noktada en büyük atılım netlessfobikler için düünüldüünde akıllı telefonlar olmutur. 7/24 açık ve balantıda olabilinen ve bu rahatlıı sunan minik bilgisayarlar. FaDa ajansında çalıan Damien Douani bilgisayar ve akıllı telefonlarla büyüyen yeni nesili Baparmak Nesli olarak tanımlamaktadır(aktüel Psikoloji, 2013). Yeniden Salık ve Eitim Dernei tarafından 2004 yılında yapılan aratırmada lise örencilerinin yaadıkları sorun alanlarını tespit etmek hedeflenmitir. Aratırmaya 3483 lise II. sınıf örencisi katılmıtır. Örencilerin %15,8 inin internet kullandıı, %20.6'sının bilgisayarda oyun oynadıı, %6.2'sinin internet kafeye gittii saptanmıtır. Erkeklerin kızlara göre 4,7 kat daha fazla oyun oynadıı, 2,5 kat daha fazla orana internet kullandıı, 7,2 kat daha fazla internet kafeye gittii tespitinde bulunulmutur(aksoy,2007) lerin ilk yarısından sonra internet kullanama trendi rekabetten ötürü hem cihazların hem internet salayıcıların ucuzlamasıyla hızla yayılmaya balamıtır yılının ilk yarısın da Türkiye de halkın %22,5 inin internete eriim olanaı bulunmaktadır yılının tümü için ülkemiz nüfusunun dörtte birinin internet eriimi olduu, %34,3 ünün son 3 ay içinde bilgisayar kullandıı, %32,2 sinin ise internete girdii Türkiye statistik Kurumu tarafından yapılan çalımada ortaya çıkmıtır. nternet kullanımın da artı oranı yılları arasında Avrupa genelin de %231 iken Türkiye de %700 dür (Cömert ve Öel, 2009). Bu açıdan bakıldıında Türkiye daha online laan bir profil sergilemektedir. Bu nedenle Netlessfobia ülkemiz için potansiyel bir tehdit oluturmaktadır.

6 Netlessfobinin Belirtileri Bir insanı Netlessfobik olarak adlandırmak için sadece internette çok zaman geçirmesini ya da sadece daima online olara akıllı telefon taıması yeterli deildir. Kiinin internet olmayan ortamda büyük sıkıntı duyması, internetsizlik kiide fiziksel tepkimeler göstermesi, daima internette olabilmek için alternatifler üretmesi, aklında daima bir profil güncelleme ya da kontrol etme arzusunun olması gerekir. Basit olarak gözlemsel boyutta Netrlessfobi nin belirtileri sıralanırsa; Kiisel kullanım için 3 den fazla internet balantılı bilgisayar temelli cihaz kullanmak ve bunları çouz aman beraber kullanmak, Sosyal alan tercihlerini wifi balantılı iletmelerden/mekanlardan yana kullanmaları, Günde 10 saatten fazla online olmaları, nternet kesildiinde hayatın durduu inancına sahip olmaları, nternet kesildiinde bir eyleri kaçırdıkları ve yakalayamayacakları inancına sahip olmaları, nternet balantılı cihazları uyurken dahi ulaılabilir mesafede bulundurmaları, Bildiri, mesaj sesinden keyif almaları, nternetten yoksun 1 saatten fazla kalamamaları, Günlük 20 den fazla sosyal amaçlı bildirimde bulunma, Reel alternatifler yerine sürekli olarak online olanları tercih etme(gündelik iler, yemek sipari, fatura ödeme vb.), Nomofobik ve nternet baımlısı olmak, Gibi balıca belirtiler Netlessfobiya için gözlemlenebilir belirtiler olarak sıralanabilir. Henüz çeitlendirilmi kapsamlı bir aratırma olmadıı ve konu üzerinde çalımalar younlamadıı için kesin olarak belirtilerden söz etmek mümkün görünmemektedir Netlessfobinin Örgütsel Yansımaları Dönüümcü ve proaktif örgütler netlessfobi ve türevlerini doru analiz etmeli ve bu konuda erken adım atarak gelitirilen bu davranıı bir avantaj unsuru haline getirmelidir. Aslına bakıldıında beklenenin aksine Stanton (2002 den aktaran örücü ve yıldız,2014) tarafından yapılan aratırmada sık internet kullanan çalıanların daha az kullanan çalıanlara göre i tutumları ve örgütsel konular açısından deerlendirilmitir. tutumları açısından sık internet ve bilgisayar kullananların i tatmini, duygusal balılık, destekleyici örgüt, çalıma ve gözetmen memnuniyeti ve promosyon fırsatları açısından yüksek puanlar aldıı gözlenmitir. Örgütsel konular açısından ise, sık internet ve bilgisayar kullananların, otonomi, ilginç/zorlayıcı i, çalıma arkadaları ve yönetimin kalitesi, önemli sorumluluklar, organizasyonunu baarılı kabul etme ve i-yaam dengesi deikenleri açısından yüksek puanlar aldıı gözlenmitir. Tabi bu boyutta sık internet kullanmakla internetsiz kalma korkusu farklılık göstermektedir. Netlessfobisi olan igören istem dıı olarak olsa bile gerek ofis bilgisayarı ile gerekse cep telefonuyla internete girerek sanal kaytarma durumuna geçecektir. Sanal kaytarma (cyberloafing), bir çalıanın, i saatleri içerisinde, çalıtıı kurumun internet balantısını kiisel amaçlarına yönelik olarak kullanması olarak tanımlanmaktadır (Lim, 2002; 675). Literatür incelendiinde sanal kaytarmanın üç türünden söz edilmektedir. Bunlar(Anandrajan vd., 2004); 1. Zarar verici veya bozucu sanal kaytarma (Disruptive Cyberloafing) 2. Yaratıcı ve bo zamanları doldurucu sanal kaytarma (Recreational Cyberloafing) 3. Öretici sanal kaytarma (Personal Learning Cyberloafing) Anandrajan vd. (2004) çalımalarında sanal kaytarmanın olumsuz olacaı gibi olumlu bazı yönlerine de deinmitir. Fakat yukarıda da ifade edildii gibi netlessfobia kaynaklı sanal kaytarma daha farklı sonuçlar douracaktır. Daha sade bir ifadeyle netlessfobia temelli sanal kaytarma faaliyetleri; önemsiz ve ciddi sanal kaytarma faaliyetleri eklinde iki boyutta deerlendirilebilinir. Önemsiz sayılabilecek sanal kaytarma; ile ilgili olmayan e-postaları kontrol etmek, almak ve göndermek, haber ve spor sitelerini ziyaret etmek, banka ya da finans içerikli web sitelerini ziyaret etmek, internetten alıveri yapmak gibi faaliyetleri içerirken, ciddi sanal kaytarma ise; yetikin odaklı siteleri ziyaret etmek, müzik indirmek, bahis ve kumar sitelerini ziyaret etmek, sohbet odalarına katılmak, internet üzerinden oyunlara katılmak gibi faaliyetleri içermektedir(çavuolu vd.,2014). Bir anlamda netlessfobia sanal kaytarma davranıının istenmeyen yüzünü oluturmaktadır. Sanal kaytarma temeli üzerinden bile düünüldüünde hem örgütsel hem finansal hem de kiisel ciddi negatif çıktıları olacaktır. Sonuçlarını ve önemini anlamak için öncelikli olarak

7 netlessfobinin sonuçlarını örgüte yansımasına ortam yaratan faktörleri, baka bir ifadeyle kuluçka koullarını deerlendirmek gerekmektedir; Kaynak: Özler ve Polat(2012) den Yorumlanmı ve Gelitirilmitir. ekil 1: Netlessfobinin Etkilerinin Bireyselden Örgütsele Dönüme Süreci ekil 1 de kuluçka koulları genel balıklarıyla verilmitir. Fakat bu balıkları daha anlaılır kılmak adına geniletmekte ve açıklamakta fayda vardır. Aaıdaki tabloda sözü geçen koullar genel açıklamalarıyla verilmitir; Tablo 2: Netlessfobinin Etkilerinin Bireyselden Örgütsele Dönüme Koulları KULUÇKA KOULU ÇERK BREYSEL Algı ve Tutumlar Kiisel Özellikler Alıkanlıklar Demografik Faktörler Sürekli online olma konusunda bir rahatsızlık duymama ve normal bir süreç olduu algısı gelitirme ile balayan bir yapıdır. Geçmie yönelik olarak utangaçlık, yalnızlık, dılanmılık gibi duygular beslemek, günümüze yönelik kendine güven ve kontrol sorunları yaamak. Fakat bunu dıarıya online ortamdan farklı yansıta bilme imkanı salayarak narsist ve baskın görüne bilme durumlarıdır. nternet üzerinden kumar, bahis gibi alıkanlıklar, anlık borsa takibi, porno baımlılıı, sosyal medya dükünlüü, paylaım ve bildirim hazzı vb. Genç kuak(y Kuaı ve sonrası) online olmaya alıkın ve bunu bir ihtiyaç olarak görmektedir. Eitimsiz kesim bahis, kumar, online oyunlar gibi alıkanlıklar gelitirirken, eitimli kesim blog, sözlük, haber takibi baımlılıı gelitirmektedir. Normlar ve Etik Kodlar nternet Kullanımına likin Kısıtlamalar Eer kii iten kaytarmayı zaten baka yollarla da (ekstra sigara molası, uzun telefon görümeleri vb.) internet onun için bir bahane haline gelecek ve otomatikman baımlılık gelitirecektir. i geciktirmek, sorumluluk hissetmemek gibi durumlarda sıkıntı duymayan kii için internet yeni bir enstrüman olacaktır. nternet kısıtlamaları aslında günümüzde daha fazla girme arzusu yaratmak dıında bir ie yaramamaktadır. Kii akıllı telefonu ile giri yaparak daha fazla zaman harcamakta ayrıca çalıan takibi zorlamaktadır. Yasakların cazibesi bu anlamda etkili olmaktadır. ÖRGÜTSEL Yönetimin Algısı ve Destei Dier Çalıanların Algısı Yönetim internet kullanımı hakkında bilgilendirme, yardım ve eitimler vermez ve durumu görmezden gelir. Örgüt içerisindeki dier çalıanlarda benzer davranılar sergiler ve bu davranılar engellenmez ve ya uyarılmaz. Örgüt Kültürü Adalet Algısı Aslında örgütün tüm bakı açısını belirleyen örgüt kültürüdür. Bu balıkta yer alan dier bileenlerin bütününü oluturur. Örgütsel adalet algısı zayıfsa, igören örgütünden umudunu kesmi ise örgüt içerisinde iken internette zaman geçirme alıkanlıı gelitirmeden hiçbir sıkıntı duymaz.

8 Örgütsel Balılık Tatmini in Kendi Yapısı Örgüt içerisinde örgütsel balılık algısı (Duygusal Balılık) gelimemi ise igören kendi menfaatini ve zevklerini örgütün faydalarından ve geleceinden baımsız ve daha önemli bulmaya balar. Böylelikle netlessfobi rahatlıkla etkisini gösterir. Kii yaptıı iten zevk almıyor ve ona çok kolay-monoton geliyorsa mutlaka baka uralar gelitirmeye balayacaktır. internet üzerinde olmayı gerektiriyorsa ve online olmaya imkan salıyorsa kiinin netlessfobisi için uygun ortam yaratılmı olmaktadır. Kuluçka koullarının salanması ve devamında müdahale edilmemesi sonucunda davranı dönüümleri balayacaktır. Bu davranısal tepkilerin devamında netlessfobi örgüt üzerinde de bireye oluu kadar etkili olmaya balayacaktır. En genel anlamda bu sonuçlar aaıdaki tabloda verilmitir; Tablo 3: Netlessfobi nin Örgütiçi Sonuçları ÖR GÜTSEL SONUÇLAR K SEL SONUÇLAR SONUÇ Çalıan devir hızında artı Kurumsal gizlilik ve itibar kaybı Verimlilik kaybı Telif hakkı-ticaret sırları Hukuki sıkıntılar A tabanının verimsiz kullanılması Bilgi sisteminde açıklar ve saldırılar Hızlı enformel iletiim(dedikodu) Disiplin Suçu leme/ten Çıkartılma Terfi ve dier promosyonlardan yararlanamama Bilgisayarından kiisel bilgilerin çalınması Konsantrasyon eksiklii Sosyal Medya zehirlenmesi lerini yetitirememe Kaytarma faaliyetini ifa etme arjsız iletiim sorunu nternet kısıtlamalarında depresif tutum Ciddi beenilme kaygısı ve yüksek doz özgüven ÇERK Yetenek ve kapasitesini eksik kullanan, verimsizleen personel iten çıkartılır. Bu hem zaman hem de insan kaynakları uygulaması adına para kaybına neden olur. görenlerin sosyal medya aracılıı görsel ya ada yazılı paylaımlarla örgüt içi sıkıntı, çatıma, uygunsuz ticari ya da kiisel durumları paylaarak örgütün imajına zarar vermeleri durumudur. Örgüt içerisinde yapılması gereken iler yavalar ve ya ertelenir. Konsantrasyon eksiklii nedeniyle sık ve ciddi hatalar görülmeye balar. Ciddiyetsizlik örgüt kültürüne bulaabilir. Çeitli paylaımlarda finansal raporlar ya da çeitli ar-ge çalımaları isteyerek ya da istemeyerek sızdırılabilinir. görenlerinin hatalı davranı(hakaret, ırkçılık, taciz vb.) ve paylaımlarından ya da girdikleri illegal sitelerden(çocuk istismarı, yüksek iddet içerikli videolar vb.) kimi zaman örgüt sorumlu tutulabilinir. Bu durumda ciddi hukuki sıkıntılarla yüzleebilir. Sınırlı hacimli veri akıı hızının yavalatılması ya da hata vermesi durumudur. Girilen web sitelerinden bulaabilecek çeitli casus yazılımlar ve hacker saldırılarına karı açık vermek. Anlık paylaımlarla örgüt içi huzur ortamının zedelenmesi, sanal çatıma ve mobbing ortamının oluması durumudur. Uygunsuz internet kullanımı ve verim düüklüü nedeniyle karılaılacak olumsuz sonuçlar Girilen web sitelerinden bulaabilecek çeitli casus yazılımlar ve hacker saldırılarına karı açık vermek. Sürekli online olma arzusu nedeniyle yaratıcılık ya da yüksek dikkat gerektiren ileri geciktirme ya da konsantre olamama durumudur. Her an ve gelimenin paylaılması kiisel gizlilik anlayıının ortadan kalkarak örgüt içi çatımalarda dezavantajlı duruma düme durumudur. Youn internet kullanımı nedeniyle günlük ilerini aksatma durumudur. Her an ve gelimenin paylaılması kiisel gizlilik anlayıının ortadan kalkarak gün, saat, dakika dakika kaytarılan anların üst yönetime kendi kendine ifa edilmesi durumudur. Uzun toplantı ve görümelerde dikkat daınıklıı ve konsantrasyon eksiklii durumudur. nternet sınırlandırması politikaları nedeniyle örgütte sıkıntı yaratma ve kiisel kredisini bu ba kaldırıyla azaltma durumudur. Yaratılan sanal kimlikler ya da online kimlii ile gerçek kimlii arasındaki farkın unutulması sonucunda like lanma arzusunun gerçek hayatta da beklenmesi ve belirli konularda aırbalılıın ve profesyonelliin kaybedilmesi durumudur.

9 SONUÇ Örgüt birden fazla boyutu ve deikeni ile oldukça zor bir denklemdir ve bu denklem her geçen gün yeni sosyal yansımayla yeniden anlamlandırılır ve deerlendirilir. Her geçen gün ile beraber örgütü etkileyen yeni bir örgütsel hastalık ortaya çıkabilir. Bunlardan en yenilerinden biri olan Netlessfobia bu çalımada tartıılmıtır. nternetsiz kalma korkusu belki de psikolojik boyutta henüz tam olarak bir fobia olarak adlandırılamasa bile bilgisayar baımlılıı ve cep telefonu baımlılıı gibi varlıı kabul edilen sıkıntılara ortak bir balık sunmaktadır. Örgütsel boyuta yansımaları ise en kolay sanal kaytarma fikri üzerinden ekillendirilmitir. Bir anlamda sanal kaytarmanın karanlık yüzünü oluturmaktadır. Bu çalımada Netlessfobia yeni bir kavram olarak teorik düzeyde ele alınmı ve altyapısı aratırmacılarla paylaılmıtır. Bundan sonraki çalımalarda sözü geçen durum daha farklı boyutlarda deerlendirilerek geçerlilii ve örgütsel varlıı sınanmalıdır. Yapılacak uygulamalarla ve varılacak sonuçlarla ancak tam anlamıyla literatüre girebilecektir. KAYNAKÇA AKSOY, Alper (2007). nternet baımlılıının dünyada ve Türkiye'de durumu, eriim tarihi: AKSOY, Alper (2013a). nternet baımlılıının belirtileri nelerdir? eriim tarihi: AKSOY, Alper (2013b). nternet Baımlılıı, eriim tarihi: AKTÜEL PSKOLOJ (2013). Nomofobi Nedir? Belirtileri Nelerdir?, eriim tarihi: ANANDARAJAN, Murugan.; DEVNE, Patrick ve SMMERS, Claire. A. (2004). A Multidimensional Sealing Approach to Personal Web Usage in the Workplace, editörler: M. Anandarajan and C. A. Simmers, A Personal Web Usage in the Workplace: A Guide to Effective Human Resources Management içinde, 1.Baskı, Hershey, Information Science Publishing, PA. BATEM (2013a). nternet ve bilgisayar baımlılıı nedenleri ve özellikleri, eriim tarihi: BATEM (2013b). nternet ve bilgisayar baımlılıı sınıflaması, eriim tarihi: BERKSUN, Ouz (2003). Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları, 2.Baskı, Turgut Yayıncılık, stanbul. BLOCK, J. Jerald (2008). Issues for DSM-V: Internet Addiction, American Journal of Psychiatry, 165: BTNET (2013). Cep telefonsuz kalma kabusu!, eriim tarihi: CÖMERT, T. Itır ve ÖER, Kültegin (2009). stanbul Örnekleminde nternet ve Bilgisayar Baımlılıının Yaygınlıı ve Farklı Etkenlerle likisi, Turkiye Klinikleri J Foren Med, 6(1):9-16. ÇAVUOLU, Selin.; PALAMUTÇUOLU, Aynur ve PALAMUTÇUOLU, B.Türker (2014). Çalıanların Demografik Özelliklerinin Sanal Kaytarma (Cyberloafıng) Üzerindeki Etkisi: Üniversite Çalıanları Üzerinde Ampirik Bir Aratırma, Research Journal of Business and Management, 1(3); DALYMAL (2008). Nomophobia is the fear of being out of mobile phone contact - and it's the plague of our 24/7 age, eriim tarihi: DMAGGO, Paul; HARGTTA, Eszter; NEUMAN, W.Russell ve ROBNSON, P.John (2001). Social impactions of the internet, Annual Review of Sociology, 27(1): E-PSKYATR.COM (2013). nternet Baımlılıı, eriim tarihi: GÜRBÜZ, Turgut (2010). Anksiyete Bozukluu Tanısıyla Takip Edilen Hastalarda Anksiyete iddeti ve Serum Lipid Profili likisinin Deerlendirilmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimlii Uzmanlık Tezi, Isparta. KOCABAOLU, Nee (2005). Stres ve Anksiyete,. Ü. Cerrahpaa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eitimi Komisyonu Birinci Basamak Sempozyum Yazı Dizisi, 47; LM, K. G. Vivien (2002). The IT Way of Loafing on the Job: Cyberloafing, Neutralizing and Organizational Justice, Journal of Organizational Behavior, 23(5); ÖRÜCÜ, Edip ve YILDIZ, Harun (2014). yerinde Kiisel nternet ve Teknoloji Kullanımı: Sanal Kaytarma, Ege Akademik Bakı, 14(1); ÖZLER, D. Ergun ve POLAT, Gülçin (2012), Cyberloafıng Phenomenon In Organızatıons: Determınants And Impacts, Internatıonal Journal Of Ebusıness And Egovernment Studıes, 4(2); RUBN, M. Alan (2002). The uses and gratifications perspective of media effects, editörler: Bryant, J. ve Zillmann, D., Media Effects: Advances in Theory and Research içinde, 2. Baskı, New York: Lawrence Erlbaum. SADOCK, J. Benjamin ve SADOCK, V.Alcott (2005). Kaplan and Saddock s Comprehensive Textbook of Psychiatry, Çeviri Editörleri: Aydın, H. ve Bozkurt, A., 8.Baskı, Güne Kitabevleri, stanbul. SUNGUR, Z. Mehmet (1997). Fobik Bozukluklar, Psikiyatri Dünyası Dergisi, 1(1):5-11 TÜK (2012). Türkiye statistik Kurumu Hanehalkı Biliim Teknolojileri Kullanım Aratırması, eriim tarihi: WKPEDA (2013a). Fobi, eriim tarihi: WKPEDA (2013b). nternet Baımlılıı Sendromu, eriim tarihi:

10 YILMAZ, Dinçer (2010). Çocuk Ruh Salıı Ve Hastalıkları Anabilim Dalına Bavuran Çocuk Ve Ergenlerde Bilgisayar Oyunu ve nternet Kullanımı le Utangaçlık Ve Sosyal Fobi likisinin ncelenmesi, Uluda Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ve Ergen Ruh Salıı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Bursa. YOUNG, S. Kimberly (2004). Internet addiction: A new clinical phenomenon and its consequences, American Behavioral Scientist, 48(4):

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Teknoloji Bağımlılığı

Teknoloji Bağımlılığı Teknoloji Bağımlılığı Açelya Şahin Fırat Uzman Klinik Psikolog www.monomente.com MEV Okulları Basınköy 17.11.2015 Bağımlılık nedir? Bağımlılık; herhangi bir insan, nesne veya maddeye karşı duyulan önlenemez

Detaylı

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) Dr. Çağlayan Üçpınar Nisan 2005 Travma Nedir? Günlük rutin işleyişi bozan, Aniden beklenmedik bir şekilde gelişen, Dehşet, kaygı ve panik yaratan, Kişinin anlamlandırma

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI

ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI ERGENLERDE İNTERNET BAĞIMLILIĞI Bilgisayar ve internet kullanımı teknoloji çağı olarak adlandırabileceğimiz bu dönemde, artık hayatın önemli gereçleri haline gelmiştir. Bilgiye kolay, hızlı, ucuz ve güvenli

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

EK-4 ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl 1. Adı Soyadı :Gülümser SERTBA" 2. Do#um Tarihi: 21/11/1950 3. Unvanı: Yrd. Doc. 4. Ö#renim Durumu: Doktora EK-4 ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Klinik Hem$ireli#i Ege Ün.Yük.Hem. Okulu 1974

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması

SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES. hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması SOSYAL DYALOG HAYATINDA STRES hayatında stres ile ilgili Çerçeve anlaması This project is organised with the financial support of the European Commission 1. Giri hayatında stres, uluslararası, Avrupa ve

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi

Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Böbrek Hastalıklarında Yaşanan Ruhsal Sıkıntılar; Yaşamı Nasıl Güzelleştirebiliriz? Prof.Dr.Oğuz Karamustafalıoğlu Üsküdar Üniversitesi Hangi Böbrek Hastalarına Ruhsal Destek Verilebilir? Çocukluktan yaşlılığa

Detaylı

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir.

SOSYAL FOBİ. Sosyal fobide karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir. SOSYAL FOBİ Sosyal ortamlarda başkaları tarafından inceleme altında tutulduğu korkusu performans gösterilmesi gereken durumlarda eleştirilme yada küçük düşme korkusunun yaşanmasıdır. Ve kişi bu korkunun

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

Zorbalık Türleri Nelerdir?

Zorbalık Türleri Nelerdir? Zorbalık Türleri Nelerdir? Fiziksel İlişkisel Sözel Siber Siber Zorbalık elektronik iletişim araçları yoluyla tehdit etmek ve kötü sözler içeren mesajlar göndermek internet ortamında dedikodu yapmak ya

Detaylı

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir.

- 1. www.f1teknoloji.net. ... tarafından hazırlanan bu iyeri yönetmelii tüm irket çalıanları için geçerlidir. - 1 Bilgisayar Kullanma Taahütnamesi AMAÇ Bu i talimatının amacı aaıdaki gibidir : -- Çalıanlara irket bilgisayarlarının kullanımı için gerekli yol gösterici bilgiyi salamak. -- irkete ait bilgisayar ve

Detaylı

ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav?

ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav? Uzm Psk. Nuray ÖZBEN AVŞAR ERGENİM BEN!!! Nereden Çıktı Bu Sınav? Çocuklar hızla büyüyor, çocukluk dönemini bitirip ilk erişkinlik olan ergenlik dönemine adımlarını atıyorlar. Ergenlik çağında fiziksel

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır.

Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Nedir? Bağımlılık Bağımlılık kişinin kullandığı bir nesne veya yaptığı bir eylem üzerinde kontrolünü kaybetmesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasıdır. Ne Zararı Var? Teknolojinin insan hayatına sağladığı

Detaylı

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS)

WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) WEB SERVS TABANLI GELTRLEN MOBL UYGULAMALAR: ODTÜ MOBL ÖRENC LER BLG SSTEM (MOBS) Hale ALTINOVA, Yasemin YALÇIN, ve Serdar ARSLAN Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgi lem Daire Bakanlıı, ANKARA altinova@metu.edu.tr,

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı

TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5. Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı TANI, TEDAVİ VE ARAŞTIRMA AÇISINDAN CİNSEL BOZUKLUKLAR VE DSM 5 Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama (2011-2013) Danışman: Pfizer Konuşmacı: Pfizer

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları

Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları . Türkiye de Güvenli İnternet ve Uygulamaları Dijital Medya İçerikleri Ne Kadar Güvenli? Dr. Şahin BAYZAN İnternet Daire Başkanlığı 06/12/2016 - İstanbul TÜRKİYE DE İNTERNET KULLANICILARI İnternet Kullanıcı

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD

Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD Prof.Dr. Hatice ÖZYILDIZ GÜZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikiyatri ABD İÇERİK ALT TİPLENDİRMEDEKİ SORUNLAR KLİNİĞE YANSIMASI ÇEKİNGEN KİŞİLİK BOZUKLUĞUNUN ETKİSİ Tanısal bakı Sosyal fobi DSM-I de "Fobik

Detaylı

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R Özel Ege Lisesi 5. Sınıf Ö rencileri Yıllık projesi Baran B L Bu ra Ülgen ÖZBEK Ekin EV NÇ Orkun KARAGÖZ Tahsin TA ER Yi it SARITABAK Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R ÇNDEKLER Home Office

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

Bilgi savunmasının cepheleri

Bilgi savunmasının cepheleri Bilgi savunmasının cepheleri Fatih Emiral Deloitte. Etkin ve güçlü kurumlar için bilgi varlıkları (halen bilançolarında bu adla görülmeseler de) büyük deerlere ulamı ve vazgeçilmez konuma gelmitir. Bu

Detaylı

Psiko-Onkoloji Onkoloji Hastalarına Psikolojik Yaklaşım

Psiko-Onkoloji Onkoloji Hastalarına Psikolojik Yaklaşım Psiko-Onkoloji Onkoloji Hastalarına Psikolojik Yaklaşım Dr. Mecit ÇALIŞKAN HNH Psikiyatri İdari ve Eğitim Sorumlusu Kanser hastaları tanı, tedavi ve hastalığın ileri evrelerde çeşitli ve değişik, ruhsal

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi SOSYAL FOBĐ Sosyal fobi, bireyin sosyal ortamlarda herhangi bir eylem yaparken utanç duyacağı duruma düşeceğini düşünerek nedensiz kızarma,

Detaylı

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK

UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) PSİ354 - Prof.Dr. Hacer HARLAK UYGULAMALI SOSYAL PSİKOLOJİ (Baron, Byrne ve Suls, 1989; Bilgin, 1999) Sosyal Psikoloji Uygulamaları HUKUK SAĞLIK DAVRANIŞI KLİNİK PSİKOLOJİ TÜKETİCİ DAVRANIŞI VE PAZARLAMA POLİTİKA ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ SOSYAL

Detaylı

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri

3. Zihinden atamadığınız tekrarlayan, hoşa gitmeyen düşünceler. 7. Herhangi bir kimsenin düşüncelerinizi kontrol edebileceği fikri 1 Aşağıda zaman zaman herkeste olabilecek yakınmaların ve sorunların bir listesi vardır. Lütfen her birini dikkatle okuyunuz. Sonra bu durumun bu gün de dâhil olmak üzere son üç ay içerisinde sizi ne ölçüde

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Bağımlılık-Bağımsızlık. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

Bağımlılık-Bağımsızlık. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Bağımlılık-Bağımsızlık Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Yemedim yedirdim, içmedim içirdim, saçımı süpürge ettim Peki iyi mi ettim? Bağımlılık Bağımsızlık Bağlılık Bağımsızlık Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr

Medyada Riskler. Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Medyada Riskler Öğr. Gör. Dr. Deniz Sezgin Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi dsezgin@media.ankara.edu.tr Plan Tarihsel arka plan: Çocukların medya kullanımı Günümüzde medya ve çocuk Medyada çocukları

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem.

KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON. Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. KANSER HASTALIĞINDA PSİKOLOJİK DESTEĞİN ÖNEMİ & DEPRESYON Uzm. İletişim Deniz DOĞAN Liyezon Psikiyatri Yük.Hem. Onkoloji Okulu İstanbul /2014 SAĞLIK NEDİR? Sağlık insan vücudunda; Fiziksel, Ruhsal, Sosyal

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOKAKTA YAAYANLARA YÖNELK SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

SINAV KAYGISI KİTAPÇIĞI

SINAV KAYGISI KİTAPÇIĞI SINAV KAYGISI KİTAPÇIĞI HAZIRLAYAN MUHAMMED PAMUK DİĞER DÖKÜMANLARIMIZI REHBERLİK İÇİN YAPILMIŞ YAZILIMLARIMIZI GÖRMEK İÇİN FACEBOOK GRUBUMUZA BEKLERİZ. LİNK: https://www.facebook.com/groups/teknorehbe

Detaylı

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi

Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Mizofoni: Psikiyatride yeni bir bozukluk? Yaygınlığı, sosyodemografik özellikler ve ruhsal belirtilerle ilişkisi Uzm. Dr. Gökhan Öz Prof. Dr. Cengiz Kılıç Giriş Mizofoni: Çeşitli hafif seslerden belirgin

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları

Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı Panel Bölümü Notları Çin Konferansı kapsamında düzenlenen Çin ve Türkiye: Yatırımda ve Dı Ticarette Sorunlar, Fırsatlar, birlikleri konulu Panel, Çin ile ilikileri olan irketlerin temsilcilerini

Detaylı

PSİKOFARMAKOLOJİ 7. Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar.

PSİKOFARMAKOLOJİ 7. Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül. HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar. PSİKOFARMAKOLOJİ 7 Anksiyete Bozuklukları Tedavisi Doç. Dr. Şaziye Senem Başgül HKU, Psikoloji YL, 2017 Bahar www.gunescocuk.com ANKSİYETE Somatik belirtilerin de eşlik ettiği, nedensiz bir tedirginlik

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062

Kullanım kılavuzunuz HP PAVILION DV2750EN http://tr.yourpdfguides.com/dref/4149062 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Peki, nedir bu momofobi?

Peki, nedir bu momofobi? Günlük hayatta birçok işlerini telefonla halleden çocuklar, doğal olarak akıllı telefonlara bağımlı olmaları da normal olacaktır. Bu çocuklar kazara telefonlarını kaybederler ya da telefonları bozulursa

Detaylı

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar

DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar DSM V madde kullanım bozuklukları için neler getiriyor? Prof. Dr. Yıldız Akvardar Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 7 Ekim 2010 MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI DSM IV Madde bağımlılığı Madde

Detaylı

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu 2015-2016 Güz Dönemi Dersin Adı ve Kodu: Psik 302 Psikopatoloji Dersin ön koşulları: Yok Ders yeri(sınıf): 312 nolu sınıf Ders Günü ve Saati: Salı: 08:30-11:20 Kredisi:

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

ONYOMANİ Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen

ONYOMANİ Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen Kenan ŞENLİK -Psikolojik Danışman Onyomani; alışveriş bağımlılığı ya da takıntılı alışveriş davranışı olarak adlandırılabilen ve Çoğunlukla, depresyon, kaygı bozuklukları ya da bastırılmış öfke-saldırganlık

Detaylı

Bilişim Teknolojilerine Pedagojik Bir Yaklaşım. Mehmet AKSÜT Mega Eğitim Danışmanlık Songül ATEŞ Uşak üniversitesi Hayriye UĞURLU Uşak üniversitesi

Bilişim Teknolojilerine Pedagojik Bir Yaklaşım. Mehmet AKSÜT Mega Eğitim Danışmanlık Songül ATEŞ Uşak üniversitesi Hayriye UĞURLU Uşak üniversitesi Bilişim Teknolojilerine Pedagojik Bir Yaklaşım Mehmet AKSÜT Mega Eğitim Danışmanlık Songül ATEŞ Uşak üniversitesi Hayriye UĞURLU Uşak üniversitesi Giriş Teknolojideki hızlı gelişim, her geçen gün günlük

Detaylı

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu...

1. Bütün Organizasyonlar için Risk De erlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski De erlendirme ablonu... 1. Bütün Organizasyonlar için Risk Deerlendirme ablonu... 2. Bütün Organizasyonlar için Yangın Riski Deerlendirme ablonu... 3. Sıcak ler zin ablonu... 4. Organizatörler için Mekan Hakkında Soru Formu...

Detaylı

UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI

UZ. DR. GÖNÜL ERDAL DAĞISTANLI GÜRÜLTÜ = HOŞA GİTMEYEN SES GÜRÜLTÜNÜN SÜRESİ ŞİDDETİ ZAMANI TÜRÜ GÜRÜLTÜ FİZYOLOJİK TEPKİLER RUHSAL TEPKİLER FİZYOLOJİK TEPKİLER ANĠ GÜRÜLTÜDE KAS GERĠLMELERĠ BAġ DÖNMESĠ YORGUNLUK ĠġĠTME KAYIPLARI METOBALĠZMA

Detaylı

Tasarım ve içerik düzenleme:

Tasarım ve içerik düzenleme: 1 Tasarım ve içerik düzenleme: Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Rehberlik Bölümü Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum Kodu:970601 Kurum Adı: Manavgat Rehberlik ve Araştırma Merkezi Telefon:02427781090

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Bir Suistimalcinin Profili

Bir Suistimalcinin Profili Bir Suistimalcinin Profili!dil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Ortak, Risk Yönetimi Danı"manlı#ı 17 Ekim 2011 Danı!manlık Ara!tırma Bir Suistimalcinin Profili - 69 ülke - 348 vaka 1 Temel Bulgular Bir Suistimalcinin

Detaylı

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ. MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ MOBBING ve ÖRGÜTSEL DIŞLANMA - 1 YRD.DOÇ.DR. ÖZGÜR GÜLDÜ «Mobbing», yıldırma, bastırma, sindirme, yok sayma, psiko-şiddet uygulama. «Mobbing», örgütlerde işgörene yapılan psikoloji saldır

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA DSM 5

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA DSM 5 CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARINDA DSM 5 NE GETİRDİ, NE GÖTÜRDÜ, NE EKSİK? Prof. Dr. Cem İncesu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi CİNSEL BOZUKLUKLAR / DSM V Disiplinler arası standardizasyon Kanıta dayalı

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu)

Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Zorlu Yaşantılar Sonrası Stres Belirtileri (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Huriye Tak Uzman Klinik Psikolog Türk Kızılayı Bağcılar Toplum Merkezi Sağlık ve Psikososyal Destek Programı Asistanı İÇERİK

Detaylı

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI

İNTERNETİN GÜVENLİ KULLANIMI İHTİYACI İNTERNETİN ÖNEMİ İnternet, Dünyamızı değiştiriyor Ailemizin yeni bir üyesi Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası Bir tıkla dünya ayaklarımızın altında Eşsiz bir kütüphane bir okul Bilinçli kullanıldığı takdirde

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

Eğitişim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009. DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU. Nalân Erdoğan

Eğitişim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009. DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU. Nalân Erdoğan Eitiim Dergisi. Sayı: 22. Mart 2009 DUYGUSAL TACİZ (Mobbing) ETKİSİ VE SONUCU Nalân Erdoan ÖZ: Bu çalımada bir kavram olarak alanyazında yerini aldıktan sonra farkına vardıımız mo bbing olgusunun ne olduu,

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN

Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci. Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci Prof. Dr. Sibel ERKAL İLHAN Kayıp Kayıp, yaşam döngüsünün her evresinde yaşanır. bağımsızlık kaybı ilişki kaybı, sağlık kaybı, iş kaybı, ekonomik kayıp, evcil hayvan kaybı, organ

Detaylı

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing)

EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME. (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) EMDR GÖZ HAREKETLERİ İLE SİSTEMATİK DUYARSIZLAŞTIRMA VE YENİDEN İŞLEME (Eye Movement Desensitization and Reprossesing) Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Panik Atak ve Sınav Kaygısı ndan Kısa Sürede Kurtulmanın

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı