AKUT BÖBREK HASARI. Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi - Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi BD MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ-ANTALYA 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AKUT BÖBREK HASARI. Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi - Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi BD MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ-ANTALYA 2013"

Transkript

1 AKUT BÖBREK HASARI Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi - Çocuk Nefrolojisi ve Romatolojisi BD MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ-ANTALYA 2013

2 Sunum Planı 1. Tanımlar 2. Epidemiyoloji 3. Klinik ve laboratuvar bulgular 4. Tanı (prifle) ve ayırıcı tanı 5. Erken tanıda kullanılması muhtemel tanımlanan biyobelirteçler 6. Tedavi 7. ABH potent tedaviler 8. Prognoz

3 Akut Böbrek Hasarı (ABH) ABH; Primer renal hastalıklardan daha çok diğer sistemik hastalıklar veya bunların tedavisine bağlı gelişmektedir İnsidens Hastanede yatan çocuklarda % 5-9 Yoğun bakımdaki hastalarda % Diyaliz gerektiren ABH hastaların % 80 kadarı renal olmayan hastalıklarla ilişkilidir Mortalite oranı % yılık izlemde yarısına yakın kısmında kalıcı renal parankimal değişiklikler olmaktadır Goldstein SL, et al. Kidney Int 2005;67:653 8, Symons JM, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2007;2: Hayes LW, et al. J Crit Care 2009;24:

4 Akut Böbrek Hasarı/ Tanım Akut böbrek hasarı (ABH) böbrek fonksiyonlarının ani kaybı, sıvı-elektrolit, asit-baz dengesinin sağlanamaması ile karakterize morbidite ve mortalitesi yüksek genelikle oligo/anüri ile seyreden bir sendrom olarak tanımlanır Serum kreatinin düzeyinde 48 saatten daha kısa bir sürede 0.3 mg/dl yükselme ABH ını tanımlar

5 Akut Böbrek Hasarı/Terminoloji Oligüri : Yaşa göre idrar çıkış miktarı Erişkin : <400 ml/1.73m²/24 saat Çocuk : <200 ml/m²/24 saat İnfant : <1 ml/kg/saat Yenidoğan : <0.5 ml/kg/saat Anüri : İdrar çıkışının tam olarak durması (6-12saat) Poliüri : İdrar çıkışı >2 ml/kg/saat

6 Akut Böbrek Hasarı/İnsidens Tüm populasyonda 0.8/100,000 (İngiltere: sadece diyaliz yapılanlar) Moghal NE, et al. Clin Nephrol 1998;49: /1000 canlı doğum YDÜ de yatan hastalarda: 34.5/1000 Hastanede yatan çocukların % 5-9 Yoğun bakımdaki hastaların %25-36 sında Airede A, et al. J Paediatr Child Health 1997;33:18-25 Fortenberry et al; Pediatr Clin N Am 60 (2013)

7 ABH/Etiyolojik Faktörler Böbrek fonksiyonlarındaki ani bozulma; genelde böbrekte yapısal ya da fonksiyonel değişikliklere sebep olan bir nedene bağlı olarak gelişmektedir 1. Prerenal nedenlerle ilişkili ABH 2. Renal nedenlerle ilişkili ABH 3. Postrenal/obstruktif nedenlerle ilişkili ABH Fortenberry et al; Pediatr Clin N Am 60 (2013) Belloma R, et al; Lancet 2012;380;756-66

8 ABH/Etiyolojik Faktörler Prerenal ABH; zamanında yeterli renal perfüzyonun sağlanması durumunda böbrek fonksiyonları geri dönüşümlüdür (böbrek intrensek olarak normaldir) ATN; renal fonksiyonlar normale dönmeden önce hasarlı dokunun onarılması gerekir (böbrek intrensek olarak hasarlıdır) Obstruktif üropati; idrar yollarında idrar akışının engellenmesi sonucu gelişir, en kısa sürede idrarın baypas edilmesi ile ilişkilidir

9 Akut Böbrek Hasarının Nedenleri Prerenal Renal Postrenal İntravasküler volüm azalması Ciddi ishal Kusma Yanık Kanama Sepsis Efektif intravasküler volüm azalması Anaflaksi Septik şok Kalp yetmezliği İlaçlar İndometazin ACE inhibitörleri Anjiotensinojen reseptör blokörleri Glomerüler nedenler Postinfeksiyöz GN Kresenterik GN Hemolitik üremik sendrom Kronik glomerüler hastalıklar SLE Membranoproliferatif GN Akut tübüler nekroz Toksin aracılı Endojen toksinler: İntravasküler hemoliz, rabdomiyoliz, tümör lizis sendromu Eksojen toksinler: Etilen glikol, metanol İlaçların indüklediği Nefrotoksik ajanlar Hipoksik / İskemik nedenler Akut tübülointerstisyel nefrit İlaçların indüklediği İdiyopatik Vasküler Lezyonlar Renal ven trombozu Renal arter trombozu Herediter renal hastalıklar OR Polikistik böbrek hastalığı Obstrüktif üropati Üreteropelvik bileşke darlığı Üretral darlık Posterior üretral valfler Nefrolitiazis Gurinder Kumar & Anil Vasudevan Indian J Pediatr (August 2012) 79(8):

10 ABH/Epidemiyoloji Son yıllarda ABH Primer renal hastalıklardan daha çok diğer sistemik hastalıklar veya bunların tedavisine bağlı geliştiği bildirilmektedir CRRT (devamlı renal replasman tedavisi) gerektiren ABH çocuklarda etiyolojik faktörlerin % 80 kadarı renal olmayan hastalıklara bağlı olarak gelişmektedir Goldstein SL, et al. Kidney Int 2005;67:653 8, Symons JM, et al. Clin J Am Soc Nephrol 2007;2: Hayes LW, et al. J Crit Care 2009;24:

11 Çocuklarda ABH Nedenleri Nedenler Gelişmekte olan ülkeler Gelişmiş ülkeler Hemolitik Üremik Sendrom 25 (%31) 5 (%3) Glomerülonefrit 18 (%23) - İntrinsik renal hastalık - 64 (%44) Üriner obstrüksiyon 7 (%9) - Postoperatif sepsis 14 (%18) 49 (%34) İskemik ve Prerenal 14 (%18) - Organ nakli - 19 (%13) Çeşitli 2 (%3) 9 (%6) Toplam Cerdá J, et al,nat Clin Pract Nephrol. 2008;4: Curr Opin Pediatr 1998;10:184-9

12 Ülkemizde ABH Hastanede yatan hastaların %5 inde ABH gelişmiş Hastaneye yatan hastalar arasındaki ABH hastaların yaklaşık % 50 si AGE, APSGN gibi önlenebilir nedenlerle ilişkili En son yapılan çalışmada etiyolojik faktörler ve mortalite oranının gelişmiş ülkelerin verileri ile paralellik gösterdiği saptandı Yenidoğan /yoğun bakım hastaları %80 ninin ABH dışı hastalığı var (renal hastalık dışındaki nedenlerle ilişkili gelişmiştir) Gökçay G, et al. J Trop Pediatr. 1991;37:191-3 Bircan Z, et al. Pediatr Nephrol. 2000;14:87-8 Özçakar ZB, et al. Pediatr Nephrol 2009;24: Düzova A, et al. Pediatr Nephrol 2010;25:

13 ABH Klinik Bulgular Primer hastalığın anamnez ve bulguları Akut böbrek hasarına ait bulgular

14 ABH Klinik Bulgular İdrar çıkışı: oligüri, anüri, poliüri ve bazen de normal diürez görülür Sıvı yüklenmesi: ödem, taşipne, karın ağrısı Hipertansion: başağrısı, kusma, bulanık görme, konvulsiyon Hipertansif sol kalp yetmezliği Üremik ve/veya dis-elektrolitemiye bağlı semptomların varlığı Fortenberry et al; Pediatr Clin N Am 60 (2013) Belloma R, et al;lancet 2012;380;756-66

15 ABH Klinik Bulgular Non-oligürik ABH ATN genellikle toksin ve/veya ilaç kullanımına bağlı olarak gelişir NSAID, aminoglikozidler, kemoterapötik ajanlar gibi ilaca bağlı Non-oligürik ABH kliniği daha iyi prognozludur Anürik ABH İdrar yolları obstruksiyonu olan çocuklarda Renal kortikal nekroz Bilateral renal ven trombozu İleri derecede dehidrate hastalarda gelişir Fortenberry et al; Pediatr Clin N Am 2013;60: Belloma R, et al; Lancet 2012;380:756-66

16 ABH/Laboratuvar Primer hastalığa yönelik Renal disfonksiyon derecesinin belirlenmesi ABH ayırıcı tanısının yapılması (Prerenal-renal-postrenal)

17 Primer Hastalığa Yönelik Laboratuvar Çalışmaları Tam kan, periferik yayma anemi, lökopeni, trombositopeni (İnfeksiyon, Lupus, HÜS) Eritrosit Sedimentasyon Hızı ASO (PSGN) C3, C4 ( SLE, MPGN, PSGN) ANA, Anti-DNA (otoimmün hastalıklar) Akciğer grafisi (pulmoner ödem, plevral tutulum, perikardit) Batın Ultrasonografisi (taş, tümör, kist, pelvikaliektazi) Böbrek biyopsi

18 Renal disfonksiyon derecesinin belirlenmesi BUN, Cr, Ürik asit, Total protein, albumin Kan elektrolitleri: Na, K, Ca, PO 4 Kan gazları, bikarbonat, ph İdrar volümü, idrar analizi İdrar elektrolitleri BUN >40 mg/dl Cr > 0,6 mg/dl Hiperürisemi>6,0 mg/dl Hiperpotasemi>5,5 meq/l Hiponatremi<130 meq/l Hiperfosfatemi>6,5 mg/dl Hipokalsemi<9 mg/dl Metabolik Asidoz: ph<7,3 HCO3< 22 mmol/l İdrar analizi için alınacak idrar örneği tedavi başlamadan önce alınmalı

19 ABH Tanı Tanıda gecikme oranında doku hasarı gelişir ve kalıcı olur (mortalite ve morbidite) Bu nedenle ABH tanımlayan ve sınıflayan yeni kriterler geliştirilmiştir (prifle ve AKIN) Volüm daralması, efektif kan volümünün azalması veya obstrüktif üropatinin erken dönemindeki ABH Böbrek dokusunda henüz hasarlanma olmadan fonksiyonel değişikliklere sebep olur Bu durum ne kadar erken saptanır ve uygun tedavi yaklaşımı yapılırsa o denli kalıcı hasarsız/ komplikasyonsuzgeri dönüşümlüdür Westenfelder C. Kidney Int. 2011;79:

20 ABH Tanı ve Tanımlama Kriterleri cut idney njury etwork ; AKIN kriterler geliştirildi 2007 de RIFLE kriterleri güncellendi Acute Kidney Injury Work Group tarafından 2011 de prifle kriterleri kabul edildi 2012; RIFLE, AKIN ve prifle kriterleri harmanlanarak şu anda kullanılmakta olan uluslararası tanımlama kriterleri geliştirildi (KDIGO) Kidney Disease Improving Global Outcomes ABH; 48 saatten daha kısa sürede serum kreatinin düzeyinde 0.3 mg/dl artış olması olarak tanımlandı Kidney Int Suppl.2012;2:1 138.

21 ABH Tanımlanması ve Derecelendirilmesi R Risk (renal disfonksyon riski) I Injury, hasar F Failure, yetmezlik L Loss of function, fonksiyon kaybı E End stage renal disease, SDBY RIFLE evresi arttıkça mortalitede progresif bir artış olmaktadır

22 prifle ve AKIN İlk üç kriter; ABH da böbrek fonksiyon kaybını derecelendirir (prifle/akin) Diğer iki kriter böbrek fonksiyon kaybının geçici (> 4hft) kalıcı (> 3 ay) olduğunu göstermektedir SCr yükselme (GFR azalması) ve idrar çıkış miktarına göre geliştirilmiştir Fortenberry et al; Pediatr Clin N Am 60 (2013)

23 Kellum JA, Lamiere N, Aspelin P, et al. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) Acute Kidney Injury Work Group. KDIGO clinical practice guideline for acute kidney injury. Kidney Int 2012;2(Suppl):1 138.

24 Farklı Yaşlarda Normal Serum Kreatinin Düzeyleri Yaş Serum Kreatinin (mg/dl) [mcmol/l] Aralık (mg/dl) [mcmol/l] Gestasyonel yaş <34 hafta < 2 hafta 0.9 [79.6] [ ] 2 hafta 0.8 [70.7] [ ] Term yenidoğan Gestasyonel yaş 34 hafta < 2 hafta 0.5 [44.2] [ ] 2 hafta 0.4 [35.4] [ ] 2 hafta 5 yaş 0.4 [35.4] [ ] 5-10 yaş 0.6 [53.0] [ ] > 10 yaş 0.9 [79.6] [ ] From Way AF, Bolonger AM, Gambertogli JG. Pharmacokinetics and drug dosing in children with decreased renal function. In: Holliday MA, Barratt TM, Avner ED. Pediatric Nephrology. 3rd ed. Baltimore, Md: Williams & Williams; 1994:1306.

25 Çocuklarda Normal Glomerüler Filtrasyon Hızı Değerleri Yaş GFR (ml/dk/1.73 m 2 ) Aralık (ml/dk/1.73 m 2 ) Preterm (GY <34 hafta) 2-8 gün gün gün Term (GY 34 hafta) 2-8 gün gün gün ay ay ay yaş From Way AF, Bolonger AM, Gambertogli JG. Pharmacokinetics and drug dosing in children with decreased renal function. In: Holliday MA, Barratt TM, Avner ED. Pediatric Nephrology. 3rd ed. Baltimore, Md: Williams & Williams; 1994:1306.

26 ABH Ayırıcı Tanısının Yapılması Glomeruler Filtrasyon Hızı=GFH GFH=(İdrar Cr xidrar V /P Cr )x(1/1440)x(1,73/vy) BUN/Cr oranı İdrar dansitesi, ozmolaritesi İdrar sodyum konsantrasyonu İdrar Cr /Plazma Cr Fraksiyone sodyum atılımı=fe Na FE Na =(İdrar Na xp Cr /P Na xidrar Cr )x100 Renal Yetmezlik İndeksi=RFI RFI=İdrar Na xp Cr /İdrar Cr xp na ] İdrar analizi için alınacak idrar örneği tedavi başlamadan önce alınmalı

27 İdrar Bulgularına Göre Ayırıcı Tanı1 Yetmezlik Tipi Dipstik test Sediment analizi Prerenal ABH Proteinüri: az, yok Dansite >1020 Hyalen silendirleri Renal ABH Dansite<1020 İskemi, toksinler Proteinüri:hafif, orta Pigmente granüler silendirler AİN AGN Postrenal ABH Proteinüri:hafif, orta Hemoglobinüri Proteinüri: orta, ağır Hemoglobinüri Proteinüri:hafif, orta Hemoglobinüri: ± Beyaz küre veya silendirleri Eozinofil veya silendirleri Eritrositler Eritrosit veya silendirleri Eritrositler dismorfik olabilir Kristaller, eritrosit, beyaz küre İdrar analizi için alınacak idrar örneği tedavi başlamadan önce alınmalı

28 İdrar Bulgularına Göre Ayırıcı Tanı-2 İdrar Na İdrar Osm Fe Na RFI Prerenal <10 >500 <1 <1 <30 >400 <2,5 <3 Renal >60 <60 <300 <400 >2 >2,5 >1 >3 Nonoligürik >50 >50 Postrenal >60 >60 <300 >2,5 >1 >350 Yenidoğan Dönemindeki ABH idrar Bulguları

29 ABH Ayırıcı Tanı Prerenal; BUN/Scr >20:1 hiperkatabolik durumda, steroid kullananlarda, GIS kanaması olanlarda bu oran yüksek olabilir Sıvı tedavisine cevaplı prerenal ABH FENa < %1, FE ure < % 35 ATN FENa > %2, FE ure > % 35 Gurinder Kumar & Anil Vasudevan; Indian J Pediatr (August 2012) 79(8):

30 ABH belirlenmesinde serum kreatinin düzeylerindeki değişikliklerin kullanılması ideal değildir 1. Böbrek fonksiyonlarının %25-50 oranında kaybolana kadar serum kreatinin düzeyinde değişiklik olmayabilir 2. ABH dan günler sonra serum kreatinin düzeyinde belirli bir yükseklik saptanabilir 3. Düşük GFR da kreatinin tübüler sekresyonu artar 4. GFR azalması nedeniyle serum kreatinin düzeyi rölatif düşük saptanacaktır 5. Serum kreatinin bir çok faktöre ( kas kitlesi, cinsiyet ve ölçüm metoduna) bağlı olarak değişiklik gösterir Seum kreatinin düzeyi yükselmeden önce böbrek hasarını gösterecek biyobelirteçlere ihtiyaç vardır

31 Normal böbrek fonksiyonları Komplikasyonlar ÖLÜM Böbrek hasarı için artmış risk Böbrek hasarı GFR azalması Böbrek yetmezliği Erken tanı belirteçleri (Serum NGAL, CysC; idrar NGAL, IL-18,KIM-1, GST, L-FABP Tanısal belirteçler (Serum NGAL, CysC; idrar NGAL, KIM-1) Tanısal belirteçler (Serum kreatinin, üre, CysC) Prognostik belirteçler (Serum NGAL, CysC, kreatinin, üre, IL-6, CRP; idrar NGAL, KIM-1) Al-Ismaili Z, Palijan A, Zappitelli M. Pediatr Nephrol. 2011;26:29 40 Yue Du & Michael Zappitelli & Asad Mian. Pediatr Nephrol (2011) 26: Devarajan P. Curr OpinPediatr 2011;23:

32 Akut Böbrek Hasarı /Tedavi Hasta İzlemi / Temel Prensipler Vital fonksiyonların izlenmesi ( ateş, nabız, TA, solunum sayısı) Aldığı/çıkardığı takibi (günlük ağırlık, idrar miktarı, aldığı sıvı) Böbrek fonksiyon testleri ve elektrolitlerin izlenmesi Nefrotoksik ilaç kullanımından kaçınılması İlaç dozlarının düzenlenmesi Sepsis ve enfeksiyonlardan korunma

33 Akut Böbrek Hasarı /Tedavi 1. Sıvı elektrolit ve beslenme desteği 2. Diyaliz öncesi efektif renal kan akımı sağlanmalı 3. Nedene yönelik spesifik tedavi 4. Diyaliz (Solut klirens sağlanarak, volüm durumunun düzeltilmesi sağlanır) 5. Restorasyona yönelik tedavi desteği

34 Akut Böbrek Hasarı /Tedavi Prerenal ABH Hidrasyon Transfüzyon İnotropik Destek Spesifik tedavi Renal ABH Sıvı Dengesi Elektrolit Dengesi Nutrisyonel Destek Diürez İyileşme Oligüri Diüretik, dopamin (Fenoldopam) Persistan Oligüri Üremi İyileşme Pulmoner Ödem Ağır Hipertansiyon Şiddetli Sıvı/Elektrolit dengesizliği Diyaliz

35 Tedavi ABH da renal dozda dopamin ve diüretik kulanımının diyaliz ihtiyacını azaltmadığı, iyileşme sürecini kısaltmadığı bildirilmiştir Diüretik tedaviye cevap veren, ABH hastalarda diüretik infüzyonu, bolustan daha az toksiktir Fenoldopam *; uygulaması ABH insidensini, mortaliteyi, yatış süresini ve diyaliz ihtiyacını azaltıyor Bellomo R, Lancet (2000) 356: Cantarovich F (2004) Am J Kidney Dis 44: Friedrich JO, (2005) Ann Int Med 142: Landoni G, (2007) Am J Kidney Dis 49:56 68

36 Hipertansiyon tedavi Orta derecede bir hipertansiyon tedavisinde Sıvı, tuz kısıtlaması ve diüretik ile kontrol sağlanabilir Kalsiyum kanal blokerleri tercih edilecek oral antihipertansiflerdir Akut dönemde ACE inhibitorleri, potansiyel GFR düşürme ve hiperkalemi etkileri nedeni ile tercih edilmemelidir Hipertansif kriz tedavisinde; sodyum nitroprusid veya labetalol kulanılabilir ayrıca Nifedipin güvenle dilaltı kulanılabilir Gurinder Kumar & Anil Vasudevan; Indian J Pediatr (August 2012) 79(8):

37 Hipertansiyon tedavi Hipertansif Kriz Tedavisi Nifedipin 0,25-1,0 mg/kg/doz (sublingual 30 dk da bir tekrarlanabilir). Diazoksit* 3-5 mg/kg/doz IV Hidralazin* 0,2-0,4 mg/kg IV Labetolol 0,25 mg/kg IV Na Nitroprussid 0,5-8 μg/kg/dk IV * Türkiye de olmayanlar

38 ilaç seçimi tansiyonun şiddeti ve semptomlarına göre yapılır * * * Türkiye de olmayanlar Journal of Hypertension 2009, 27:

39 Postrenal ABH İdrar çıkışının acil bypass edilmesi gereklidir (Cerrahi tedavi)

40 ABH Diyaliz Endikasyonları Ağır Sıvı Yüklenmesi Pulmoner ödem / Konjestif kalp yetmezliği Tedaviye dirençli hipertansiyon Semptomatik elektrolit / asit-baz dengesizliği Hiperpotasemi (K>7 meq/l) Düzeltilemeyen metabolik asidoz (ph < 7,2) Siddetli hiponatremi, hiperfosfatemi, hipokalsemi Üremik semptomlar Perikardit, hiperürisemi, kanama diyatezi, ensefalit Toksinlerin uzaklaştırılması Etilenglikol, salisilat, lityum vb. Yenidoğanın metabolik hastalığı Hiperamonyakemi vb. Bagshaw SM, et al. Crit Care Med 2008;36; Wang X, Ren Fail. 2012;34:

41 Beslenmenin Düzenlenmesi Oral tolerans bozukluğu ve hiperkatabolik durum mevcuttur Katabolizma artışı endojen üre yapımını arttırır Günlük kalori ihtiyacı sağlanmalıdır 400 kkal/m 2 /gün (45-50 kkal/kg/gün) Protein; 1-1,5 g/kg/gün verilmelidir

42 ABH da Restorasyon tedavisi Hasarlı dokunun iyileştirilmesine (ATN) yönelik spesifik tedavi yoktur Potent tedavi yaklaşımları vardır Anti-oksidan tedaviler Anti-adezyon molekül tedavileri (biyolojik ajanlar) Mezenkimal kök hücre (MSC) tedavileri Kohda Y, 1998 Curr Opin Nephrol Hypertens 99: Weston CE, 1999 Kidney Int 56: Kelly KJ 1994 Proc Natl Acad Sci U S A 91: Lange C, 2005 Kidney Int 68:

43 Restorasyon tedavi Melanosit stimule edici hormon (MSH); anti inflamatuvar etkisi ile doku hasarını azaltır Post iskemik infüzyonda; GF ler, IGF-1, Epidermal GF, Hepatosit GF, lerin kulanımının renal fonksiyonların iyileşme sürecini kısalttığı gösterilmiştir Serbest radikaler, reaktif oksijen ve nitrojen molekülleri anti adhezyon moleküleri gibi hasar derecesini azalttıkları hayvan modellerinde gösterilmiştir MSC; doku hasarını düzeltme potent etkileri gösterilmiştir Kohda Y, 1998 Curr Opin Nephrol Hypertens 99: Weston CE, 1999 Kidney Int 56: Kelly KJ 1994 Proc Natl Acad Sci U S A 91: Lange C, 2005 Kidney Int 68:

44 ABH ında Prognoz ABH gelişen hastaların 1/3 kadarı diyaliz almaktadır %10-15 mortalite %15 kadarı SDBH gelişir (ilk 30 gün) Sonra ki ilk bir yılda % KBH gelişmektedir Goldstein et al.clin J Am Soc Nephrol 8: , March, 2013

45 ABH Hastanın - KBH Geliştirme Riski prifle derecesi artıkça KBH geliştirme riski artar Neonatal ve çocuk yoğun bakım ünitesinde ABH geçiren her hasta KBH geliştirme riski neden ile en az beş yıl izlenmelidir Multipil nefrotoksik ilaçlara maruz kalan her hasta düzenli olarak böbrek fonksyonları ile KBH geliştirme riski neden ile izlenmelidir KBH geliştirme riski olduğu düşünülen ABH lı hastaların tanımlanan biyobelirteçlerle de değerlendirilmeli Stuart L. Goldstein & Prasad Devaraja npediatr Nephrol (2011) 26:

46 AKUT BÖBREK HASARI Prof. Dr. Faysal Gök GATA Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

47 ABH ABH ile ilgili ülkemizde yapılan çalışma verileri etiyolojik dağılım ve sıklığı

48 Ülkemizde ABH arası, İstanbul Üniversitesi nde kreatinin >1mg/dl hastanın 630 unda ABH (Tüm hastaların %5 i) %79 yenidoğan ve infant ABH nedenleri: akut gastroenterit %58 septisemi %21 bronkopnömoni %7.6 APSGN %5.8 (>8 yaş ilk sıra -%47) ensefalit %1.9 lösemi ve diğer kanserler %1.4 %28 ölüm oranı Gökçay G, et al. J Trop Pediatr. 1991;37:191-3

49 Ülkemizde ABH arası; Dicle Üniversitesi Hastanesi ne başvuran 97 çocuk (2 ay -14 yaş) Kreatinin > 1.5 mg/dl ABH nedenleri: APSGN %49 üriner sistem taşı %20 ATN %16 HÜS %2 Mortalite %14 Bircan Z, et al. Pediatr Nephrol. 2000;14:87-8

50 Ülkemizde ABH arası Ped. Nefroloji danışımı yapılan 100 hasta Ortalama yaş: 7 (1 ay-18 yaş) hastaların %32 si 1 yaş %86 sının ABH dışı hastalığı var Ölüm oranı: %33 ABH nedenleri: Kronik hastalık ilişkili %31 KİT sonrası %27 Böbrek hastalığı %14 Dehidratasyon %10 Nefrotoksik ilaç %8 Kalp cerrahisi sonrası %8 Özçakar ZB, et al. Pediatr Nephrol 2009;24:

51 Ülkemizde ABH Mayıs 2006 Nisan 2007 arası; 17 merkez, 472 hasta Yenidoğanların %67.5 inde >1 ay çocukların %54 ünde ABH nedenleri: Hipoksik/iskemik hasar %28 Sepsis %18 Düşük sıvı alımı %15 Glomerüler hastalıklar %11 Akut gastroenterit %8 İlaç/toksin %6 Düzova A, et al. Pediatr Nephrol 2010;25:

52 Estimates of AKI burden in developed countries and outcomes of survivors. Assumptions are based on an estimated population of about 1 billion in developed countries, which represent the United States, Canada, Europe, and Australia/New Zealand, and an AKI incidenceof 2147 cases per million people. ESKD, end-stage kidney disease. Goldstein et al.clin J Am Soc Nephrol 8: , March, 2013

53 Prerenal ABH Tedavi Ciddi dehidratasyon durumunda Volüm kaybının düzeltilmesi İzotonik (% 0,9 luk) NaCl: ml/kg/doz (max;60-80ml/kg) Human Albumin (% 5 lik): ml/kg/doz Her infüzyondan sonra hastanın volüm durumu yeniden değerlendirilmelidir Furosemid: 2-5 mg/kg/doz (idrar çıkışı yoksa) (Tedaviye cevap: 1-3 ml/kg/saat idrar çıkışı) Konjestif kalp yetmezliğine bağlı ABH Dopamin: 5 µg/kg/dk IV infüzyon (Fenoldopam) * Dobutamin: 5 µg/kg/dk IV infüzyon Digoksin (acil dijitalizasyon) İntra vaskuler volum normal olmasına rağmen hastanın idrar çıkışı yok veya oligürik devam ediyorsa muhtemel intrensek ABH yönünden değerlendirilmelidir Kellum JA, Decker JM. Crit Care Med. 2001;29:

54 Renal ABH Tedavi Su ve Tuz Retansiyonu Tedavisi: Günlük sıvı miktarı: 400 ml/m 2 /gün insensibl kayıp + Günlük idrar miktarı + Varsa diğer kayıplar İnsensibl kayıp %5-10 luk dekstroz ile karşılanır İdrar volumu ½ mix ( % 0,45 Nacl) mayi Hastanın elektrolit durumuna göre sıvının elektrolit içeriği düzenlenir 4-6 saat aralıklarla hastanın durumu değerlendirilir Furosemid: 2-4 mg/kg/doz IV

55 Renal ABH/hiponatremi Hiponatremi Tedavisi Bu hastalarda hipervolemiye bağlı dilusyonel hiponatremi olabilir Na>120 meq/l ve asemptomatik ise; Sıvı kısıtlaması yeterli olabilir Serum Na + <120 meq/l ve semptomatik ise; % 3 NaCl IV infüzyon (1ml/kg/saat infüzyondan sonra) Verilmesi gereken Na + =(125 -Na + ) X Vücut Ağırlığı X 0,6 ( ilk 8 saatte) (yukarıda verilen %3 solusyon Na içeriği çıkarılır)

56 Renal ABH/ hiperkalemi Diyette ve verilen mayide potasyum bulunmamalıdır Serum K + >7.0 meq/l ise acil tedavi gereklidir Kalsiyum Glukonat (%10 luk,1;1 dilusyon): 0,5-1,0 ml/kg (>10dk IV kardiyak moniterizasyon) NaHCO 3 (% 8,4 lük): 1-2 ml/kg/doz (10-30 dk IV) Salbutamol ; 400 mcg nebulizer % 50 desktroz: 0,5-1 g/kg + 0,1-0,2 Unite/kg Kristalize insülin yavaş infüzyon (30 dk.) Sodyum/kalsiyum poliesteral sulfonat (kayeksalat) 1 g/kg, %70 lik sorbitol içerisinde eritelerek p.o. veya rektal (4-6 saat aralıklarla) Diyaliz; hiperkalemi konservatif tedaviye refrakter ise

57 Renal ABH hipokalsemi/hiperfosfatemi Hipokalsemi Tedavisi Semptomatik ise; % 10 Kalsiyum glukonat tan 100 mg/kg IV infüzyon İdame: mg/kg/gün IV veya PO. Hiperfosfatemi tedavisi: Orta derecede ise tedavi gerektirmez. Fosfor bağlayıcı olarak kalsiyum karbonat mg/kg/gün PO, 3-4 dozda verilir

58 Renal ABH /Metabolik asidoz Metabolik Asidoz tedavisi Amaç: ph 7,2 nin, HCO 3 16 nın üzerinde tutulması HCO 3 = (16- ölçülen HCO 3 ) X 0,3 X Vücut Ağırlığı Yarısı ilk 2-3 saatte, geri kalanı 24 saat içinde verilir HCO 3 infüzyonunda: Hipertonik olduğu için gelişebilecek SSS komplikasyonları açısından uyanık olunmalı Yeterli CO 2 atılımı sağlanmış olmalı Hipokalsemiye bağlı konvulziyon

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof.Dr Sema Akman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof.Dr Sema Akman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof.Dr Sema Akman Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji ve Romatoloji Ünitesi Böbreklerin normal çalıştığını nasıl anlarız? Hangi böbrek fonksiyon testlerini daha çok

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

Akut Böbrek Yetmezliği: Dr. Fehmi Akçiçek

Akut Böbrek Yetmezliği: Dr. Fehmi Akçiçek Akut Böbrek Yetmezliği: Tedavi Dr. Fehmi Akçiçek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Nefroloji BD Bornova 35100, İzmir fehmi.akcicek@ege.edu.tr ABY Sıklığı Milyon populasyonda yıllık insidens

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Akut Periton Diyalizi Yapılan Hastaların Değerlendirilmesi: 8 Yıllık Tek Merkez Deneyimi Aslıhan Kara, Metin Kaya Gürgöze, Mustafa Aydın, Ünal Bakal Fırat Üniversitesi

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi. Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD

Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi. Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD Çocuklarda sıvı ve elektrolit tedavisi Prof. Dr. Aydın Ece Dicle Üniv. Tıp Fak. Çocuk Sağ ve Hast AD Dehidratasyonda sıvı tedavisi Tedavinin amaçları Şoku önlemek için dolaşan sıvı hacmini düzelt (%10-%15

Detaylı

24 Ekim 2014/Antalya 1

24 Ekim 2014/Antalya 1 Kronik Böbrek Hastalığının Kontrolü ve Yönetimi Doç. Dr. Öznur USTA YEŞİLBALKAN Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi İç Hastalıkları Hemşireliği o.u.yesilbalkan@ege.edu.tr 24 Ekim 2014/Antalya 1 SUNUM

Detaylı

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi

HİBRİT TEDAVİLER. Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi HİBRİT TEDAVİLER Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi MORTALİTE YB hastalarının %10-23 da ABH % 50-70 de diyaliz %50-80 ölüm JAMA 2003;289:747-51 Int Care Med 2002;28:29-37. ABH ÇOK HIZLI İLERLEYEN

Detaylı

AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI?

AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI? AKUT BÖBREK HASARINDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ: NE ZAMAN BAŞLATILMALI, HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ, NE ZAMAN SONLANDIRILMALI? Dr. Aykut SİFİL Dokuz Eylül Üniversitesi Georg Ganter 1923 MORTALİTE YB hastalarının

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA SIVI KONTROLÜ LALE AKKAYA Periton Diyaliz Hemşiresi CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 25. ULUSAL BÖBREK HASTALIKLARI DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON HEMŞİRELİĞİ

Detaylı

ASSİT VE RENAL DİSFONKSİYON. Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder

ASSİT VE RENAL DİSFONKSİYON. Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder ASSİT VE RENAL DİSFONKSİYON Doç. Dr. Fatih Oğuz Önder MELD-NA MELD(i) = 0.957 ln(kr) + 0.378 ln(bilirubin) + 1.120 ln(inr) + 0.643 MELD = MELD(i) + 1.32 (137 Na) [ 0.033 MELD(i) (137 Na) ] TARİHÇE 1863

Detaylı

Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tümör Lizis Sendrom Doç Dr Ülkü Yılmaz Turay Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Akut Tümör Lizis Sendrom Genellikle büyük, hızlı prolifere olan, tedaviye

Detaylı

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi

Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Tedavisi: Bugün Neredeyiz? Dr. Yunus Erdem Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Ünitesi Hipertansiyon Sıklık Yolaçtığı sorunlar Nedenler Kan basıncı hedefleri Tedavi Dünyada Mortalite

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı

SIVI GEREKSİNİMİ ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ. Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010. Vücut Sıvılarının Dağılımı ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT TEDAVİSİ Dr. Dilek DURMAZ AÜTF Acil Tıp ABD 25/05/2010 Doğumda vücut ağırlığının %75 i su iken, büyük çocuklarda bu oran %60 dır Yaşla birlikte HDS azalırken HİS artar Akut dehidratasyon

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı

Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi. Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Gebe ve Emziren Kadında Antihipertansif Tedavi Prof Dr Serhan Tuğlular MÜTF Nefroloji Bilim Dalı Konunun Önemi Gebelikte karşılaşılan en sık dahili sorun HİPERTANSİYON (Tüm gebeliklerin % 6-8 i) 1. Kronik

Detaylı

OLİGOÜRİLİ HASTADA LABORATUVAR BULGULARI

OLİGOÜRİLİ HASTADA LABORATUVAR BULGULARI RENAL SİSTEM OLİGOÜRİLİ HASTADA LABORATUVAR BULGULARI Test Prerenal Renal Uygunsuz ADH Salınımı FE Na < 1 ( 1 (> 3.0) 1 RFI < 1 ( 1 (> 3.0) > 1 Plasma Ure/Cr Oranı > 20 < 10-15 > 15 İdrar

Detaylı

AKUT BÖBREK HASARININ YÖNETİMİ

AKUT BÖBREK HASARININ YÖNETİMİ AKUT BÖBREK HASARININ YÖNETİMİ Dr. Ayşe Balat Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefroloji & Romatoloji Bilim Dalı 60. Türkiye Milli Pediatri Kongresi 9-13 Kasım 2016, Antalya Dr. Ayşe Balat 1

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. Prof. Dr. Aydın ECE AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Prof. Dr. Aydın ECE 1 Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-haftalar içerisinde azalması sonucunda kanda nitrojen yıkım ürünlerinin birikimi ile karakterize bir sendromdur.

Detaylı

ACİL SERVİSTE ABY YE GÜNCEL YAKLAŞIM VE ACİL DİYALİZ

ACİL SERVİSTE ABY YE GÜNCEL YAKLAŞIM VE ACİL DİYALİZ ACİL SERVİSTE ABY YE GÜNCEL YAKLAŞIM VE ACİL DİYALİZ Yrd. Doç. Dr. Süleyman ERSOY Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği Sunum Planı Akut Böbrek Hasarı (ABH) Tanımı

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları

Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları Konu 10-11: Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri ve Yaşlılıkta Sık Görülen Üriner Sistem Hastalıkları 1. Yaşlılığa Bağlı Üriner Sistem Değişiklikleri Genital sistemde atrofi, mukozalarda kuruluk

Detaylı

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI

KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ. Dr. Emre ÇAMCI KAN TRANSFÜZYON TEDAVİSİ Dr. Emre ÇAMCI Amaç ve Hedefler Kan grupları Kan transfüzyon endikasyonları Kan ve kan ürünlerinin hazırlanması ve saklanması Komponent tedavisi Transfüzyon komplikasyonları Masif

Detaylı

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ

RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ RENOVASKÜLER HİPERTANSİYON ŞÜPHESİ OLAN HASTALARDA KLİNİK İPUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ DR. NİHAN TÖRER TEKKARIŞMAZ 20.05.2010 Giriş I Renovasküler hipertansiyon (RVH), renal arter(ler) darlığının neden

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

Nilgün Çakar, Z.Birsin Özçakar, Fatih Özaltın, Mustafa Koyun, Banu Çelikel Acar, Elif Bahat, Bora Gülhan, Emine Korkmaz, Ayşe Yurt, Songül Yılmaz,

Nilgün Çakar, Z.Birsin Özçakar, Fatih Özaltın, Mustafa Koyun, Banu Çelikel Acar, Elif Bahat, Bora Gülhan, Emine Korkmaz, Ayşe Yurt, Songül Yılmaz, Nilgün Çakar, Z.Birsin Özçakar, Fatih Özaltın, Mustafa Koyun, Banu Çelikel Acar, Elif Bahat, Bora Gülhan, Emine Korkmaz, Ayşe Yurt, Songül Yılmaz, Oğuz Soylemezoglu, Fatoş Yalcınkaya (ahus infant grubu)

Detaylı

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen

Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Dahiliye kliniğinde hemodiyaliz kararı vermek? Dr. Funda Türkmen Willien J.Kolff(1911 2009)1943 Hemodiyaliz tedavisi Üremik toksinlerin uzaklaştırılması, asit baz, sıvı elektrolit dengesinin sağlanması

Detaylı

[embeddoc url= /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ]

[embeddoc url=  /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] VÜCUT SIVILARI [embeddoc url= http://enfeksiyonhastaliklari.com/wp-content/uploads/2015 /10/VÜCUT-SIVILARI.docx download= all viewer= microsoft ] SODYUM ( Na+) Na+; Sodyum klor ile birlikte serumun en

Detaylı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı

Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Çocukta Analjezik Antipiretik Kullanımı Doç. Dr. Betül ULUKOL AKBULUT Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Sosyal Pediatri Bilim Dalı Ateş Hipotalamik set-point in yükselmesi Çevre ısısının çok artması Ektodermal

Detaylı

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi

Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi Ani Kardiyak Ölüm: Önleyebilir miyiz? Doç. Dr. Yakup Ekmekçi Özel Ankara Güven Hastanesi DİYALİZ-MORTALİTE 200 ölüm/1000 hasta-yıl. USRDS-2011 En önemli ölüm nedeni kardiyak hastalıklardır. USRDS -2011:

Detaylı

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez

Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme. Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanı ve Tedavide Güncelleme Dr. Gültekin Süleymanlar Dr. Alper Sönmez Diyabetik Nefropati Tanısında Güncelleme Dr. Alper Sönmez GATA Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim

Detaylı

SIVI ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ. Çocuklarda sıvı elektrolit dengesizliklerini anlamak ve gerekli tedaviyi uygulayabilmek için

SIVI ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ. Çocuklarda sıvı elektrolit dengesizliklerini anlamak ve gerekli tedaviyi uygulayabilmek için SIVI ELEKTROLİT DENGESİZLİKLERİ 1- SIVI ELEKTROLİT FİZYOLOJİSİ 2- DEHİDRATASYON -TANIM -DEĞERLENDİRME - PARENTERAL TEDAVİ 3- PROTOKOL - ÖRNEK Çocuklarda sıvı elektrolit dengesizliklerini anlamak ve gerekli

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği

ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği ASEMPTOMATİK HİPERÜRİSEMİYİ TEDAVİ EDELİM Mİ? Dr. Elif Arı Bakır Dr. Lütfi Kırdar Kartal EAH Nefroloji Kliniği Asemptomatik Hiperürisemi Tanım: Serum ürik asit düzeyinin kristal depolanma hastalığı bulguları

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 26 Ocak 2017 Perşembe

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 26 Ocak 2017 Perşembe Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 26 Ocak 2017 Perşembe Ar. Gör. Dr. Şerife Kalkan Prof. Dr. Kenan Bek KOCAELİ ÜNİVERİSİTESİ

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD

İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD İDRARI OLAN DİYALİZ HASTASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Dr. İdris ŞAHİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD Nefroloji BD Giriş Diyaliz hastalarının tedavisi ile uğraşan hekimlerin başlıca

Detaylı

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI VİH-YL 2007 0002 DEHİDRE KÖPEKLERDE BİKARBONATLI SODYUM KLORÜR SOLÜSYONUNUN HEMATOLOJİK VE BİYOKİMYASAL PARAMETRELERE

Detaylı

TÜMÖR LİZİS SENDROMU. Doç.Dr. Seda Özkan. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara

TÜMÖR LİZİS SENDROMU. Doç.Dr. Seda Özkan. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara TÜMÖR LİZİS SENDROMU Doç.Dr. Seda Özkan Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği, Ankara Tümör hücrelerinin hızlı bir şekilde yıkılmasıyla ortaya çıkan ve yaşamı tehdit edebilen

Detaylı

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon

Multipl organ yetmezliği ve refrakter hipotansiyon SEPSİS S VE TANI KRİTERLER TERLERİ Orhan ÇINAR Yrd.Doç.Dr..Dr. GATA Acil Tıp T p Anabilim Dalı XI. Acil Tıp Güz Sempozyumu Samsun 2010 Epidemiyoloji ABD de yılda 750.000 hasta Her gün 500 ölüm %20-50 mortalite

Detaylı

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi

Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Prediyaliz Kronik Böbrek Hastalarında Kesitsel Bir Çalışma: Yaşam Kalitesi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği, Prediyaliz Eğitim Hemşiresi Giriş: Kronik Böbrek Hastalığı (KBH); popülasyonun

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

YOĞUN BAKIMDA RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ. Yrd. Doç. Dr.Besey Ören İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

YOĞUN BAKIMDA RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ. Yrd. Doç. Dr.Besey Ören İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi YOĞUN BAKIMDA RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ Yrd. Doç. Dr.Besey Ören İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi YOĞUN BAKIMDA HANGİ DURUMLARDA RENAL REPLASMAN TEDAVİSİ GEREKİR? BİRÇOK SEBEP OLABİLİR

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ. ALİ KAMAN Aralık 2013 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ ALİ KAMAN Aralık 2013 ABY: Önceden normal olan renal fonksiyonların saatler veya günler içinde bozulmasıdır. Buna bağlı olarak toksik madde birikimi ile birlikte klinik ve biyokimyasal

Detaylı

YB Hastalarında ABH. Dr. Z. Birsin Özçakar Ankara ÜTF - Çocuk Nefroloji & Romatoloji BD

YB Hastalarında ABH. Dr. Z. Birsin Özçakar Ankara ÜTF - Çocuk Nefroloji & Romatoloji BD YB Hastalarında ABH Dr. Z. Birsin Özçakar Ankara ÜTF - Çocuk Nefroloji & Romatoloji BD 25.11.2016 ABH - Tanım Farklı etiyoloji ve çeşitli klinik tablolarla ortaya çıkan Silik biyokimyasal ve yapısal değişikliklerden

Detaylı

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D.

TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON. Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. TRANSPLANTASYON- KRONİK REJEKSİYON Dr Sevgi Şahin Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Nefroloji B.D. KRONİK REJEKSİYON SÜRECİ Diyalize dönüş Rejekte transplantlı diyaliz hastalarında morbidite

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Aydın ECE Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağ. ve Hast. AD 06.11.2013 AECE 1 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbreğin vücut homeostazını sağlaması için gerekli glomerüler ve tübüler

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014

Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması. Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Kronik Böbrek Hastalığında Rezidüel Renal Fonksiyonun Korunması Dr.Erkin Serdaroğlu Dr.Behçet Uz Çocuk Hastanesi, 2014 Rezidüel Renal Fonksiyon (RRF) Kronik böbrek hastalığı oluştuğunda, değişik hızlarda

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l,

SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI HİPONATREMİ HİPONATREMİ. Plazma Na + : meq/l, SODYUM (Na + ) SODYUM METABOLİZMASI BOZUKLUKLARI Dr.M.Murat Özgenç Plazma Na + : 138 145 meq/l, Total vücut Na + : 58 meq/kg (Ort. total Na + : 4000 meq) Total değişebilir Na + : 41 meq/kg (Ort. 3000 meq,

Detaylı

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ

Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Kronik Böbrek Hastası Ne Kadar Su/Sıvı Tüketmeli? Dr. Rengin ELSÜRER AFŞARŞ Hipertansiyon i Diyabet Nefrotoksinler Kilo kontrolü Su/sıvı tüketimi Clin J Am Soc Nephrol. 6: 2558-2560, 2011. Doktorum bana

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP

STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP STEROİDE DİRENÇLİ NEFROTİK SENDROM OLGULARINDA SİKLOSPORİN TEDAVİSİ: 12 AYLIK TAKİP Dr. Murat Şakacı Ankara Eğitim E ve Araştırma rma Hastanesi Nefroloji Kliniği GİRİŞİŞ Steroide dirençli nefrotik sendrom

Detaylı

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için

genellikle böbrek yetmezliği göstergesi preanalitik hata kaynakları çok sağlıklı değerlendirme için Kreatinin yüksekliği genellikle böbrek yetmezliği göstergesi olarak bilinir ama birçok testte olduğu gibi farklı hastalıkların da tanısında kullanılır ve testi etkileyen faktörler yine her testte olduğu

Detaylı

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY)

ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) ÇOCUKLARDA KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ (KBY) Dr. Aydın Ece Dicle Ü, Tıp F 11/6/2013 1 11/6/2013 2 KBY GFR de geri dönüşümsüz azalma Çocuk popülasyonunda prevalans milyonda 18 Agresif nütrisyonel destek, rekombinan

Detaylı

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ

KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ İĞİ KRONİK BÖBREK YETMEZLİĞİ HEMODİYALİZ VE PERİTON DİYALİZİ Dr. Mürvet M YILMAZ ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ NEFROLOJİ KLİNİĞİ İĞİ Kronik Böbrek Yetmezliği KBY, glomerüler ler filtrasyon değerinde erinde azalmanın

Detaylı

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI

SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI SÜT ÇOCUKLARINDA UZUN SÜRELİ PERİTON DİYALİZİNİN SONUÇLARI Gülseren PEHLİVAN, Nur CANPOLAT, Şennur ERKUT, Ayşe KESER, Salim ÇALIŞKAN, Lale SEVER İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir

Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi. Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir Glisemik kontrolün ölçütleri ve prognozla ilişkisi Dr. Gülay Aşcı Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İzmir HD e yeni başlayan hastaların 1/3 de neden diyabetik nefropati Yeni başlayan

Detaylı

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi

HİPERKALSEMİ. Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi HİPERKALSEMİ Meral BAKAR Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Gündüz Tedavi Ünitesi Tanım: Hiperkalsemi serum kalsiyum düzeyinin normalden (9-11 mg/dl) yüksek olduğunda meydana gelen

Detaylı

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER

SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER SEVELAMER HEMODİYALİZ HASTALARINDA SERUM ELEKTROLİT DÜZEYİ, METABOLİK VE KARDİOVASKÜLER RİSKLERİ VE SAĞKALIMI ETKİLER Siren SEZER, Şebnem KARAKAN, Nurhan ÖZDEMİR ACAR. Başkent Üniversitesi Nefroloji Bilim

Detaylı

Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım

Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım Renal Hücreli Karsinom ve Nefrolojik Yaklaşım Dr. Özgür CAN,Doç. Dr. Gülizar Şahin, Dr. Bala Başak Öven Ustaalioğlu Dr. Berkant Sönmez, Dr. Burçak Erkol İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Detaylı

HİPERGLİSEMİK HİPEROSMOLAR DURUM. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÜLKER Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

HİPERGLİSEMİK HİPEROSMOLAR DURUM. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÜLKER Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı HİPERGLİSEMİK HİPEROSMOLAR DURUM Yrd. Doç. Dr. Volkan ÜLKER Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı SUNUM PLANI Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Özellikler (Öykü, Komorbidite,

Detaylı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Pediatri, Ankara, Türkiye 2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Endokrinoloji, Ankara, Türkiye 3 OBEZ ÇOCUK VE ADOLESANLARDA KREATİNİN KLERENSİNDE ARTIŞ METABOLİK SENDROMU OLANLARDA İSE SİSTATİN-C DÜZEYİ ARTIŞI OLASI BÖBREK HASARININ İLK GÖSTERGELERİDİR Dilşah Önerli Salman 1, Zeynep Kaba Şıklar 2,

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli?

Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Birinci Basamakta Böbrek Hasarının Değerlendirilmesi Proteinüri; Kimde, Nasıl Bakılmalı, Nasıl Değerlendirilmeli? Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gerçek bir pozitiflik söz konusu mudur?

Detaylı

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU

BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Dr. Şahin EYÜPOĞLU BÖBREK NAKLİ SONRASI HİPERÜRİSEMİ GELİŞİMİ İLE İLİŞKİLİ RİSK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Şahin EYÜPOĞLU Giriş Hiperürisemi, böbrek nakli sonrası yaygın olarak karşılaşılan bir komplikasyondur. Hiperürisemi

Detaylı

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan

ASİD BAZ DENGESİ. Prof Dr Salim Çalışkan ASİD BAZ DENGESİ Prof Dr Salim Çalışkan H + ve ph Normal kan [H + ] 40 nmol/l Tampon mekanizmalar ile dar limitlerde tutulur (±5) ph = - log [H + ] = - log [40±5] = 7.40 ± 0.05 ph için kritik limitler

Detaylı

RABDOMİYOLİZ. Akut Böbrek Hastalığı. Dr. Celalettin USALAN

RABDOMİYOLİZ. Akut Böbrek Hastalığı. Dr. Celalettin USALAN RABDOMİYOLİZ Akut Böbrek Hastalığı Dr. Celalettin USALAN Rabdomiyoliz Tanım; Çizgili kas hücrelerinin harabiyeti ve gelişen nekroz sonucu kas hücreleri içindeki kontentin sirkulasyona salınımına bağlı

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr.

BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ. Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. BÖBREK NAKİLLİ ÇOCUKLARDA GEÇ DÖNEM AKUT REJEKSİYONUN GREFT SAĞKALIMI ÜZERİNE ETKİLERİ Başkent Üniversitesi Çocuk Nefroloji Dr. Aslı KANTAR Akut rejeksiyon (AR), greft disfonksiyonu gelişmesinde major

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk. Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Basamakta Böbrek Fonksiyon Bozukluğu Olan Hastanın Değerlendirilmesi ve Sevk Dr. İhsan ERGÜN Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Akut Böbrek Yetmezliği -Tanım Glomerüler filtrasyon hızının saatler-günler

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım?

Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Hipertansif Hasta Gebe Kalınca Ne Yapalım? Doç.Dr. Gülay Sain Güven Hacettepe ÜniversitesiTıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Genel Dahiliye Ünitesi 24 Mayıs 2008, Antalya Sunum Planı Gebelik-hipertansiyon

Detaylı

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU

FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) VAKA SUNUMU ÖZGE ÖZEROĞLU NEFROTİK SENDROM VE FOKAL SEGMENTAL GLOMERÜLOSKLEROZ (FSGS) Nefrotik sendrom yoğun proteinüri sonucu gelişen hipoalbüminemi ve yaygın ödem

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN

Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN LİTYUM LİTYUM İNTOKSİKASYONU Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Arş.Gör.Dr. Ahmet UZUNDURUKAN Giriş Farmakokinetik Patofizyoloji İntoksikasyon Tedavi Takip-Taburculuk GİRİŞ Lityum, bipolar bozukluk akut manide

Detaylı

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması

Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Hemodiyaliz hastalarında resistin ile oksidatif stres arasındaki ilişkinin araştırılması Osman Yüksekyayla, Hasan Bilinç, Nurten Aksoy, Mehmet Nuri Turan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim

Detaylı

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ

PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ PERİTON DİYALİZİ HASTALARINDA KORONER AKIM REZERVİ VE KARDİYOVASKÜLER HASTALIK İLİŞKİSİ Yaşar Çalışkan 1, Halil Yazıcı 1, Tülin Akagün 1, Nadir Alpay 1, Hüseyin Oflaz 2, Tevfik Ecder 1, Semra Bozfakıoglu

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı SIVI ELEKTROLİT T TEDAVİSİ,, TPN Doç.Dr. Gonca Tekant Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı GELİŞİ İŞİM M ESNASINDA TOTAL VUCUT SIVI DEĞİŞİ ĞİŞİKLİKLERİ Yaş TVS ESS ISS (% VA) (%

Detaylı

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI. Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi GÜÇSÜZLÜK VE ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI Dr.Ramazan KÖYLÜ Acil Tıp Uzmanı Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Güçsüzlük: Kas gücü eksikliği Yorgunluk Baş dönmesi Halsizlik gibi klinik bulgularla kendisini

Detaylı

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA

DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA 12. ULUSAL HİPERTANSİYON ve BÖBREK HASTALIKLARI KONGRESİ 19-23 MAYIS 2010 - ANTALYA RAS blokaj kime? Ne zaman? Nereye kadar? DÜŞÜK KREATİNİN KLİRENSLİ HASTA Dr. Sedat ÜSTÜNDAĞ Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı İNTRADİYALİTİK HİPERTANSİYON Dr. Şehsuvar Ertürk Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 12. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi 19-23 Mayıs 2010, Antalya Hedef Hemodiyaliz

Detaylı

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli

Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Kardiyak Problemler ve Karaciğer Nakli Dr. Hüseyin İlksen TOPRAK Karaciğer Nakli Enstitüsü Problem Karaciğer nakli Kardiyak Problemler Hasta Sayısı Giderek Artıyor KC Problemi KPB New York Eyaletinde 1998

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 27 Mayıs 2016 Cuma. Ar. Gör. Dr.

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu. 27 Mayıs 2016 Cuma. Ar. Gör. Dr. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 27 Mayıs 2016 Cuma Ar. Gör. Dr. Orkun Dinç Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Detaylı

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler

Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Üriner Sistem Taş Hastalığında Metabolik Değerlendirmede Kullandığım Algoritmler Hikaye: aşağıdaki özellikler sorulmalıdır. Diyet ve sıvı alımı ( et, süt, sodyum, potasyum, askorbik asit ) İlaç alımı :

Detaylı

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e.

1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. SORUMLU HEKİM SORULARI 1. Hemadiyaliz sırasında en sık görülen komplikasyon aşağıdakilerden hangisidir? a. Ateş b. Hipotansiyon c. Hemoliz d. Tamponad e. Baş ağrısı 2. Aşağıdakilerden hangisi hemodiyaliz

Detaylı

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PERİTON DİYALİZ HASTALARINDA KARDİYOVASKÜLER HASTALIK GELİŞME RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erol Demir¹, Sevgi Saçlı¹,Ümmü Korkmaz², Ozan Yeğit², Yaşar Çalışkan¹, Halil Yazıcı¹, Aydın Türkmen¹, Mehmet Şükrü

Detaylı