Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz NILFISK ATTIX 961-01 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3471139"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet:...18 Pislikkabýnýnboþaltýlmasý(ATTIX961-01). 18 Pislik kabýnýn boþaltýlmasý (ATTIX SD XC) Filtre torbasýnýn deðiþtirilmesi (ATTIX ) Ýmhatorbasýnýndeðiþtirilmesi(ATTIX965-21SDXC) Ýmhatorbasýnýndeðiþtirilmesi(ATTIX963-21EDXC) Filtreelemanýnýndeðiþtirilmesi Makineninyenideniþlemeyeverilmesi Garanti Kontroller...

3 ..25 AB-Uygunlukbeyaný Tekniközellikler Aksesuarlar Kullanýldýðý alanlar ve çalýþma metotlarý 6 Çalýþmadan sonra 7 Bakým 8 Arýzalarýn giderilmesi 9 Diðerleri 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý 1 ATTIX 9 STD türkçe 1 Önemli güvenlik uyarýlarý Uyarý iþaretleri Cihaziçalitirmadanöncebudokümanimutlakaokuyunuz vekolayeriilebilecekbiryerdemuhafazaediniz. TEHLKE Dorudan air ve iyilemeyenyaralanmalaraveya ölüme nedenolantehlike. KAZ Airyaralanmalaraveyaölümenedenolabilentehlike. DKKAT Hafif yaralanmalara veya mal hasarlarina neden olabilen tehlike. Cihaz sadece kullanýmý kendilerini gösterilmiþ olan ve kesin olarak kumandasý ile görevlendirilmiþ kiþiler tarafýndan sadece gözetim altýnda çalýþtýrýlabilir ve çocuklar tarafýndan kullanýlmasý uygun deðildir 1. Güvenlik açýsýndan kuþkulu olan her türlü çalýþma þeklinden kaçýnýlmasý gerekmektedir. 2. Asla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz. 3. Aaidakidurumlardacihazikapatinizveelektrikfiinçekiniz: - temizlikvebakimilerindenönce - parçalarideitirmedenönce - köpükoluumuveyasivitatiinda Cihazýn iþletilmesi geçerli olan ulusal hükümlere tabidir. Ýþletme kýlavuzunun ve kullanýldýðý ülkede kazalarýn önlenilmesine iliþkin geçerli olan baðlayýcý düzenlemelerin yaný sýra güvenli ve usulüne uygun çalýþma hususundaki kabul edilmiþ uzman teknik kurallara da dikkat edilmesi gerekmektedir. Cihazýn kullaným amacý Cihaz,kuru,yanmayantozlarinvesivilarinemilmesiiçinuygundur. ATTIX963-21EDXCcihaziylasivilarinemilmesiuygundeildir. Cihazticarikullanimiçinuygundur,örn. uyerlerdegibi: Oteller,Okullar,Hastaneler,Fabrikalar,Maazalar,Ofisler,Kiralananmaazalar Bunun dýþýndaki her türlü kullaným, amacýna uygun olmayan kullaným olarak sayýlmaktadýr. Bundan dolayý oluþan hasarlar için imalatçýsý sorumluluk üstlenmez Þebeke baðlantý ve uzatma kablolarýnýn fiþ ve baðlantýlarýnýn sudan korunmuþ olmalarý gerekmektedir. Uzatma kablolari 1. Uzatmakablosuolaraksadeceüreticitarafindanbelirtilmiveya dahakalitelimodellerikullaniniz. 2. Bir uzatma kablosunun kullanýlmasý halinde, kablonun asgari kesitinedikkatedilmelidir: Kablo uzunluðum Kesit < 16 A < 25 A 2 20'ye kadar 1,5 mm 2,5 mm arasý 2,5 mm 4,0 mm2 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 9 STD türkçe Tehlike kaynaklarý Elektrik TEHLKE Arizalielektrikkablosundandolayielektrikçarpmasi. Arizalibirelektrikkablosunadokunulmasiairveyaölümcül yaralanmalaranedenolabilir. 1. Elektrik þebekesi baðlantý hattýna zarar vermeyiniz (örneðin her hangi bir taþýtla üzerinden geçerek, çekerek, sýkýþtýrarak). 2. Sadece elektrik kablo kusursuz olan yüksek basýnçlý temizlik cihazlarýný çalýþtýrýnýz. 3. Arizali elektrik kablosunu kullanmaya devam etmeden öncenilfisk- AltoServisiveyabirelektrikuzmanitarafindandeitirilmesinisalayiniz. TEHLKE Emicininüstkismindaakimgeçirenparçalar. Akim geçiren parçalara dokunulmasi air veya ölümcül yaralanmalaranedenolabilir. 1. Emicininüstkismiüzerineaslasupüskürtmeyiniz. DKKAT Cihazprizi Cihaz prizi sadece iletme kilavuzunda belirtilen amaçlar için öngörülmütür. Baka cihazlarin balanmasi mal hasarlarinanedenolabilir. 1. Bircihazibalamadanönceemiciyivebalanacakolan cihazikapatiniz. 2. Balanacak cihazin iletme

4 kilavuzunu okuyunuz ve içindekigüvenlikuyarilarinauyunuz. 1) DKKAT Uygunolmayanebekegerilimindendolayihasar. Uygunolmayanbirebekegeriliminebalandiindacihaz hasargörebilir. 1. Cihazýn tip levhasý üzerinde bildirilen iþletme gerilimi ile, cihazýn baðlandýðý elektrik þebekesinin geriliminin ayný olmasýna dikkat ediniz. 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 9 STD Sivilarin emilmesi DKKAT Sivilarinemilmesi. Modelinden dolayi durultma kabi olan cihazlarin (SD) otomatik dolum seviyesi kontrol sistemleri yoktur. Airi doldurma durumunda cihazin hasar görmesi veya emilen sivinin tamasindan dolayi hasar olumasi tehlikesi bulunmaktadir. 1. Asla 40 litre üzerinde siviyi bir defasinda emdirmeyiniz. 2. Süpürgeyikapatinizvepislikkabiniboaltiniz. türkçe Tehlikeli maddeler KAZ Tehlikelimaddeler. Tehlikeli maddelerin emilmesi air veya ölümcül yaralanmalaranedenolabilir. 1. Aþaðýdaki malzemelerin emdirilmesi uygun deðildir: - saliazararlitozlar - sýcak malzemeler (yanan izmaritler, sýcak kül vs. ) - yanabilir, patlayabilir, aþýndýrýcý sývýlar (örn. benzin, solventler, asitler, lavgalar vs.) - yanabilir, patlayabilir tozlar (örn. SadeceNilfisk- Altoyedekveaksesuarparçalarikullaniniz. 2. Çevreyezararverenemicimaddeler. Emilenmaddelerçevreiçinbirtehliketekiledebilirler Elektrikfiihenüzprizetakili olmamalidir. 3. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. trol edilmiþ toz oluþturan cihazlar baðlanabilir. çalitiriniz, alter konumu"auto".

5 6. Elektrikli cihazi çalitiriniz. 2. Filtre temizleme düðmesine üç kez basýnýz. Böylece oluþan hava akýmýndan dolayý filtre elemanýnýn lamelleri üzerine birikmiþ olan tozlar temizlenmektedir Filtre elemanýnýn temizlenmesi " XtremeClean " (ATTIX ED XC, ATTIX SD XC) Sadece filtre bezi olmadan emildiinde 10 sec. Ayný düzeyde yüksek bir emme gücünün saðlanmasý için filtre elemaný iþletme sýrasýnda otomatik olarak temizlenmektedir. Filtre elemanýnýn aþýrý kirlenmesi halinde tam bir temizlik tavsiye etmekteyiz: 1. Süpürgeyi kapatýnýz. 2. Cihaz þalterini "I" konumuna getiriniz ve süpürgeyi yakl. 10 saniye süreyle emme hortumunun aðzýný kapatmak suretiyle çalýþtýrýnýz. 1 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 9 STD 5 Kullanýldýðý alanlar ve &ccedniz. 11.Kilitmandallari(B)kapatiniz. Kilit mandallarin doru oturmasinadikkatediniz. 20 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 9 STD Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi (ATTIX SD XC) auto 1. Cihazi kapatiniz ve elektrik fiiniprizdençekiniz. 2. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. türkçe A A B D C E mha torbasinin çikartilmasi: 3. Çemberi(B)yukaridorudeviriniz. 4. mha torbasinin (D) azini bir iple balayiniz ve pislik kabi içinden çikartiniz. KAZ! Air maddelerin emilmesindensonrapislikkabini asla tek bainiza kaldirmayiniz. Aksesuarolaraktemin edilebilen FORKLIFT'i (E) kullaniniz. 6. Kabitertibatiçineasiniz. 8. Emilmimalzemeyiyasalhükümlere uygun olarak imha ediniz. G F B Filtre torbasinin takilmasi: 9. Pislikkabinitemizleyiniz. 10.Kap ile süpürge üst kismi arasindakicontalari(f)kontrolediniz. 11.mhatorbasini(D)pislikkabi içineyerletiriniz. 12.mha torbasinin üst kenarini pislikkabikenarinageçiriniz. 13.Pislik kabini sonuna kadar asiiçinegeçiriniz. 14.Çemberi (B) hafifçe zorlayarakaaidorudeviriniz. 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý 21 ATTIX 9 STD türkçe Ýmha torbasýnýn deðiþtirilmesi (ATTIX ED XC) 1. Cihazi kapatiniz ve elektrik fiiniprizdençekiniz. 2. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. A auto A B C mha torbasinin çikartilmasi: 3. Germe halkasini (B) sökünüz. 4. mha torbasini (C) torba kabindançekinizvekapatiniz. 5. Emilen malzemeyi yasal hükümleregöreimhaediniz. D C C mha torbasinin takilmasi: 6. mha torbasini (C) germe halkasiiçineyerletiriniz. 7. mha torbasinin üst kenarini germe halkasi üzerine geçiriniz. 8. mha torbasini (C) torba kabi (D) üzerine geçiriniz. 9. Germe halkasini (B) kapatiniz. B 22 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 9 STD auto Filtre elemanýnýn deðiþtirilmesi Asla filtresiz emme iþlemi yapmayýnýz! 1. Cihazi kapatiniz ve elektrik fiiniprizdençekiniz. 2. ki dönen tekerin tespit frenlerini (A) çekiniz. türkçe A A B B 3. Kilitmandallari(B)açinizve süpürge üst kismini çikartiniz. D E C Filtre elemaninin çikartilmasi: 4. Süpürge üst kismini filtre elemaniyla birlikte yukariya doruçekerekçikartiniz. 5. Çember tutamai (C) açilir veçemberçikartilir. 6. Filtre gerdirme elemani (D) çikartilir. 7. Filtreelemanidikkatliceçikarilmalidir(E). 8. Kullanilmi filtre elemani, yasal yönetmeliklere göre imha edilmelidir. Filtre elemaninin takilmasi: 9. Filtrecontasi(F)temizlenmeli,hasarlaryönündenkontrol edilmeli, gerektiinde deitirilmelidir. 10.Statik yüklenmeyi önleyen pimi (G) hasarlar yönünden kontrolediniz. GerekirseNilfisk-Alto servisi tarafindan deitirilmesinisalayiniz. gerdirme levhasini (D) yerletiriniz. 13.Çember kulpu (C) yerletirinizvekapatiniz. 14.Süpürge üst kismini yerletiriniz. 15.Kilitmandallari(B)kapatiniz. kapatýlmalý ve yakl. 5 dakika soðumasý beklenmelidir. tarafindandeitirilmesinisalayiniz. hortumunu/enjektörü temizleyiniz. Emme hortumu/enjektörü týkanmýþ > Kap,imhatorbasiveyafiltre torbasidolu > Filtre elemaný kirlenmiþ > Kapilesüpürgeüstkismi arasindakicontahasarliveya eksik > Temizlememekanizmasi arizali Islak emme esnasýnda emme gücü yok (ATTIX ) Gerilim oynamalarý. > Kap dolmuþ Nilfisk-Alto servisine haber veriniz Cihazý kapatýnýz. Kabý boþaltýnýz. Cihazý, sigorta kutusuna daha yakýn olan baþka bir prize baðlayýnýz. Eðer devir noktasýndaki empedans 0.15 ise, % 7 deðerinden daha fazla gerilim oynamalarý olmayacaktýr. > Gerilim beslemesinde çok yüksek empedans söz konusu. 2 1) Özel aksesuarlar model varyantlarý ATTIX 9 STD 9 Diðerleri türkçe 9.1 Makinenin yeniden iþlemeye verilmesi 1. Artýk kullanýlmayan cihazý derhal kullanýlmaz hale getiriniz. 2. Elektrik fiþini çekiniz ve elektrik kablosunu kesiniz. 3. Elektrikli cihazlarý ev çöpüne atmayýnýz! Elektrikli ve Elektrikli Kullanýlmýþ Cihazlara iliþkin 2002/96/ EC sayýlý Avrupa Direktifine göre kullanýlmýþ elektrikli cihazlarýn ayrý olarak biriktirilmesi ve çevreye uygun bir tekrar deðerlendirme iþlemine tabi tutulmalarý gerekmektedir. 9.2 Garanti Garantivegüvenceleriçinbizimgeneliþlemþartlarýmýzgeçerlidir. Cihazdaizinverilmeyendeiikliklerinyapilmasi,yanliyedekparçalarveaksesuarlarkullanilmasindanveamacinauygunolmayan kullanimdan dolayi kaynaklanan zararlarda üretici sorumluluk üstlenmez. Elektro teknik testler, kaza önleme yönetmeliklerine (BGV A3) ve DIN VDE 0701 Bölüm 1 ve Bölüm 3 standartlarýna göre yapýlmalýdýr.

6 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) box 6046 Silverwater NSW 2128 Australia Tel.: (+61) Fax: (+61) AUSTRIA Nilfisk-Advance GmbH Nilfisk- ALTO Metzgerstrasse 68 A-5101 Bergheim bei Salzburg Tel.: (+43) Fax: (+43) Web: BELGIUM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance n.v-s.a. Doornveld/Sphere Business Park Industrie Asse 3, nr 11 bus Zellik-Asse Belgium Tel. : (+32) Fax: (+32) CANADA Clarke Canada Part of the Nilfisk-Advance Group 4080 B Sladeview Crescent, Unit 1 Mississauga, Ontario L5L 5Y5 Canada Tel.: (+1) Fax: (+1) CZECH REPUBLIC ALTO Ceskà republika s.r.o. Zateckých Praha 4 Czech Republic Tel.: (+420) Fax: (+420) DENMARK Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance A/S Industrivej Hadsund Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) dk Web: Nilfisk-ALTO Food Division Division of Nilfisk-Advance A/S Blytækkervej 2, 9000 Aalborg Denmark Tel.: (+45) Fax: (+45) scanio. Web: FINLAND Nilfisk-Advance Oy Ab Piispantilankuja 4 FI Espoo Finland Tel.: (+358) Fax: (+358) jukka. Web: FRANCE Nilfisk-ALTO ALTO France SAS Aéroparc 1, 19 rue Icare Entzheim France Tel.: (+33) Fax: (+33) Web: GERMANY Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk- Advance AG Guido-Oberdorfer-Str Bellenberg Germany Tel.: (+49) (0) Fax: (+49) (0) de Web: GREECE Nilfisk-Advance SA 8, Thoukididou str Argiroupolis Greece Tel.: (+30) Fax: (+30) HOLLAND Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance BV Camerastraat 9 NL-1322 BB Almere Tel.: (+31) Fax: (+31) Web: HONG KONG Nilfisk-Advance Ltd HK Worsted Mills Ind`l Bldg., Wo Tong Tsui St. Kwai Chung, Hong Kong Tel.: (+852) Fax: (+852) HUNGARY Nilfisk- Advance Kereskedelmi Kft. II. Rákóczi Ferenc út Szigetszentmiklos-Lakihegy Hungary Tel.: (+36) Fax: (+36) Sales: Service: Web: nilfisk-advance.hu ITALY Nilfisk-ALTO Divisione di Nilfisk-Advance A/S Località Novella Terza Guardamiglio (LO) Italy JAPAN Nilfisk-Advance, Inc Pruszków ul. bld. 7 Russia Tel. : (+7) Fax: (+7) SINGAPORE Nilfisk-Advance Pte. Ltd. Nilfisk-ALTO Division 40 Loyang Drive Singapore Tel.: (+65) Fax: (+65) SPAIN Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk- Advance S.A. Torre D'Ara Paseo del Rengle, 5 Pl. 10 E Mataró Tel. : (+34) Fax: (+34) Web: SWEDEN ALTO Sverige AB Member of Nilfisk-Advance Group Aminogatan 18, Box 4029 S Mölndal Sweden Tel.: (+46) Fax: (+46) se Web: TAIWAN Nilfisk-Advance Taiwan Branch No. 5, Wan Fang Road Taipei Taiwan, R.O. C. Tel.: (+886) Fax: (+886) THAILAND Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Ladyao, Jatuchak, Bangkok Thailand Tel.: (+66) Fax: (+66) TURKEY Nilfisk-Advance Profesyonel Temizlik Ekipmanlari Tic. A. Necla Cad. Nl.: 48 Yenisahra /Kadiköy Istanbul Turkey Tel. : (+90) Fax: (+90) Web: UNITED KINGDOM Nilfisk-ALTO Division of Nilfisk-Advance Ltd. Bowerbank Way Gilwilly Industrial Estate Penrith Cumbria CA11 9BQ Great Britain Tel.: (+44) (0) Fax: (+44) (0) Web: VIETNAM Nilfisk-Advance Representative Office No. 46 Doc Ngu Str. Ba Dinh Dist. Hanoi SR. Vietnam Tel.: (+84) Fax: (+84) vn USA Nilfisk-Advance Inc st Avenue North Plymouth, MN USA Tel.: (+1) Fax: (+1) Web: advance-us.com.

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 107140811 C psi bar NEPTUNE 5-50 FA SPECIAL 1 2 30 3 4 5 6 29 7 28 27 26 25 24 23 22 21 8 9 10 11 12 13 14 20 psi bar 15 16 17 18 19 Ýçindekiler Uyarý iþaretleri

Detaylı

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A

AERO 26 AERO 31 INOX 107409901 A Operating instructions AERO 26 AERO 1 INOX 107409901 A Operating instructions... 1 Bedienungsanweisungen... 8 Instructions de fonctionnement... 16 Gebruiksaanwijzingen... 24 Istruzioni per l uso... 2 Bruksanvisning...

Detaylı

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO

107404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG VP300 SERIES MODE D EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO 07404503 E INSTRUCTIONS FOR USE (ORIGINAL INSTRUCTION) BRUGSANVISNING BETRIEBSANLEITUNG MODE D EMPLOI VP300 SERIES INSTRUCCIONES DE USO Türkçe Kullanıcıdan beklenen işlemler resimlerde gösterilmiştir.

Detaylı

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU

VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Kullanım Kılavuzu Orijinal Kullanım Kılavuzu VE13P-EU VE15P-EU VE18P-EU Company information: www.vipercleaning.eu info-eu@vipercleaning.com 41528EU (2) 2014-03#2-3238 KULLANIM KILAVUZU TÜRKÇE İÇİNDEKİLER

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ Türkçe, 1 PK 644 D GH X /HA PKQ 644 D GH /HA PK 755 D GH X/HA PKQ 755 D GH /HA Ýçindekiler Montaj, 2-5 Yerleþtirme Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Özellikler etiketi Brülör

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWW1290 http://tr.yourpdfguides.com/dref/635977 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 3243 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D. tr-tr. Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Rulo Ütü B 995 D Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinize ve cihazýnýza herhangi bir zarar gelmesini önlemiþ olursunuz. M.-Nr.

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good

RB 6000 Good/Best. Türkçe Kullaným kýlavuzu. 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good Türkçe 1.778-211 RB 6312 Good 1.778-411 RB 6314 Good 1.778-511 RB 6315 Good 1.778-611 RB 6316 Good 1.778-221 RB 6312 Best 1.778-421 RB 6314 Best 1.778-521 RB 6315 Best 1.778-621 RB 6316 Best www.karcher.com

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 30 Çevrenin korunmasý 31 Ekonomik, çevre dostu yýkama 31 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 32 Kontrol panelinizi

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05

Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Lütfen üstyapı boyutları için önce Uygunluk belgesini kontrol edin veya Iveco Araç Ürün departmanı ile irtibata geçin 0 216 561 16 05 Yayýný Düzenleyen: IVECO S.p.A. Teknik Uygulama Strada delle Cascinette,

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464

Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 Gaggenau tr Montaj talimatlarý RC 462/472 RF 411/413 RF 461/463 RF 471 RW 414/464 2 Ýçindekiler Güvenlik ve ikaz bilgileri... 4 Kurulum olanaklarý... 5 Tekli cihaz... 5 Yan yana kurulum... 5 Ayýrma duvarlý

Detaylı

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim.

ALINDI ONAYI. T.C. Kimlik No:... Tarih:... Bu imzalý onayýn personel dosyama konacaðý konusunda bilgi sahibiyim. ALINDI ONAYI Basit bir dilde verilen ÝSGÇ Oryantasyon eðitimine katýldýðýmý, eðitimde verilen bilgileri çalýþmam sýrasýnda uygulayacaðýmý, SEGATECH ÝSGÇ El Kitabýný aldýðýmý kabul ederim. Iþyerimde güvensiz

Detaylı

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE KULLANMA KILAVUZU engineering Quality Design P r o d uc tion İçindekiler Sayfa Elektrikli Süpürgenin arçaları 3 Aksesuarlar 4 Çevrenin Korunması ve Atıklar 5 İlk Kullanım Öncesi 5 Güvenlik

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR

1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR 30 ÝÇÝNDEKÝLER 1/ KULLANICININ DÝKKAT ETMESÝ GEREKEN KONULAR Güvenlik Talimatý 32 Çevrenin korunmasý 33 Ekonomik, çevre dostu yýkama 33 2/ CÝHAZINIZIN TANIMI Bulaþýk makinesinin genel tanýmý 34 Kontrol

Detaylı

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR

Kullaným. ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi 3A0048C TUR Kullaným ThermoLazer Yol Kaplama Ýþaretleme S553istemi US Patent No. D619,625 S 3A0048C TUR - Termoplastik trafik iþaretleme bileþen malzemelerinin profesyonel uygulamasý için (þaplamayla ayný anda uygulanan

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı