içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar"

Transkript

1

2

3

4 içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl, da t m a n geniflletiyor 18 global tedarik zinciri yönetiminde yeni bir dönem 19 omsan ankara lojistik üssü nde 20 al flan dan yeni ifl ortakl Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 21 otomasyon teknolojilerine büyüteç 22 dosya/ lojisti in kar ncalar : forkliftler 32 gefco tedarik zincirinin halkalar n tamamlad 32 saras lojistik te iflbirli i anlaflmas 32 lastik adam uyaracak 34 otomotiv mobil arfliv raf sistemleri 36 depo zeminleri için uygun çözümler 38 büyük palet/paketlerde verimli çözümler 40 ömer baybars tek / kürsü 41 cengiz vatansever / kürsü 42 atilla y ld ztekin / kürsü 43 asl akkor / kürsü 44 ruhet genç / kürsü 44 ela sibel bayraktar / kürsü 43 okan aras / kürsü (*) Arflimet

5 Yönetim & Yay n Dan flman Okan ARAS Sorumlu Yaz flleri Müdürü Fulya B. ÖZTÜRK Yaz flleri Murat KÜÇÜK Özlem ELGÜN HARPUTLUO LU U ur TATLI Görsel Yönetmen Yaren ÖZ Yay n Kurulu Atilla Y ld ztekin Baybars Ömer Tek Erdin Çeliköz Ak n Toros Özgür Ak n smail Duman Ak n Saka Murat Yaflar Adem F rat Bulut Mehmet Dilsizo lu Cengiz Vatansever Ruhet Genç Reklam Grup Müdürü Funda BAYRAKTARO LU Pazarlama Reklam Sat fl Asiye KARADEM R Belk s BARUT Duygu TEZEL Hukuk Hasan ÇÖZ Bask Varano lu Ofset - Ferruh Varano lu Mudanya Cad. Kerem Sk. No:1 Yeni Karaman Osmangazi Bursa Tel: Da t m Dünya Da t m Ekonomi Yay nlar A.fi. Ad na Sahibi: Gökçin Aras Yönetim Yeri De irmenyolu Sok. Kutay fl Merkezi A Blok Bostanc / stanbul T (pbx) F Yay n dili / Konusu Türkçe / Lojistik sektörü editörden FULYA B. ÖZTÜRK Bir hamamda y kan rken buldu u iddia edilen suyun kald rma kuvveti ile bilime katk sa layan Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m demifl Arflimet Arflimet, milat önce bu sözü söyledi inde a r cisimler sadece kol gücüyle kald r labiliyordu. Makaralar, çarklar icat edildi sonras nda ve bugün gelinen noktada endüstriyel hidrolik bilimine hakk n teslim etmek gerek. Endüstriyel hidroli in gücüyle yap lan yeni makineler sayesinde 1920 li y llarda ABD de temeli at lan forkliftler, günümüzde lojisti- in vazgeçilmezi oldu. Türkiye de forkliftin yayg n kullan m 1990 l y llarla bafllayan forkliftleri bu say m zda mercek alt na ald k. Forklift sektörünün önde gelen firmalar n yetkilileri sorular m z yan tlad ve büyümenin kaç n lmaz oldu u görüflünde birleflti. Dergimizin ilk sayfalar nda yer verdi imiz Konuk bölümümüze, bu kez geçti imiz haftalarda 27 milyon euro yat r m yapan Mars Lojistik i ald k. Mars Lojistik Genel Müdür Yard mc s Ali Tulgar, lojistik sektörüne iliflkin önemli de erlendirmelerde bulundu ve ekledi: 2023 hedefinde lojistik unutulmas n 2023 te 500 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye, bu hedeflerine ulaflmak için lojistik sektörünün zay f yönleri ve altyap eksiklerinin tespit edilip iyilefltirilme planlamas n n yap lmas na dikkat çekiyor. Bu keyifli röportaj m z okuman z tavsiye ederim. Yine sektörden haberleri sizlerle buluflturdu umuz say m zda analizlerimiz, de erli yazarlar m z n makaleleri önemli ipuçlar verecek. Keyifli okumalar, bol cirolar letiflim Yaz flleri: Reklam: Abonelik: Lojistürk Dergisi yerel süreli yay nd r. 2 ayda bir yay mlanan dergimiz, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermifltir. Lojistürk Dergisi nin içerik ve tasar m Ekonomi Yay nlar A.fi. taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Lojistürk Dergisi nde yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Lojistürk markas ve logosu Ekonomi Yay nlar A.fi. ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n ticari amaçlarla kullan lamaz. Dergide yer alan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Ekonomi Yay nlar A.fi., yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir.

6 LT KONUK 2023 hedefinde lojistik unutulmas n Mars Lojistik Genel Müdür Yard mc s Ali Tulgar, lojistik sektörüne iliflkin önemli de erlendirmelerde bulundu. Tulgar, 2023 senesinde 500 milyar dolar ihracat hedefleyen ülkemizde, bu hedeflerimize ulaflmak için lojistik sektörünün zay f yönleri ve altyap eksikliklerinin net olarak tespit edilip, nas l iyilefltirilmesi gerekti inin planlanmas gerekiyor dedi LOJ STÜRK röportaj, murat küçük y l nda yola ç kan Mars lojisti in geçmiflini ö renebilir miyiz? Mars Lojistik 1989 y l nda bin adetlik t r filosu ve 800 ün üzerinde çal flan ile kara, hava, deniz, fuar ve etkinlik lojisti i, demiryolu nakliyesi, gümrükleme, sigorta gibi birçok alan nda hizmet vermek amac yla kuruldu. Mars Lojistik in üzerinde en çok durdu u de er, lojistik hizmetlerinin kusursuz olarak sunulmas ve sektöre sürekli yenilik getiren kurumsal bir lojistik firmas olmak y l nda ç kt m z kalite yolculu unda modern lojistik hizmetlerini kalite standartlar ile belgelemeye önem verdi imizi göstermifl, ayn y l antrepomuzla birlikte ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi ni sektörde alan ilk firma olmaya hak kazand k. Daha sonra 2003 y l nda ISO 9001 ve 2000, 2009 y l nda da ISO 9001 ve 2008 revizyonuna geçtik y l nda toplam kalite yönetimi çal flmalar na bafllad k ve bu felsefenin flirkette benimsenmesine önem verdik. Ulusal Kalite Hareketi üyeli i bulunan Mars Lojistik; ISO / OHSAS çal flmalar na 2008 y l nda bafllam fl olup, 2009 y l bafl nda SGS firmas taraf ndan ISO Çevre / OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemleri standard na göre sertifikaland r ld. Mars Lojistik, bünyesinde hangi hizmetleri sunuyor? Mars Lojistik Uluslararas Tafl mac l k Depolama Da t m, Mars Hava-Deniz Kargo ve Mars Sigorta flirketlerinden oluflan Mars Lojistik in merkez stanbul Yenibosna da olmak üzere Bursa, zmir, Adana, Ankara, Mersin, Tuzla, Ambarl, Atatürk Havaliman, Adnan Menderes Havaliman ve Esenbo a Havaliman nda flubeleri bulunuyor. fiirketimiz, karayolu tafl mac l, havayolu tafl - mac l, denizyolu tafl mac l, demiryolu tafl - mac l, fuar ve etkinlik lojisti i, gümrükleme, sigorta gibi birçok alan nda entegre olarak hizmet veriyor. Depo, antrepo ve da t m alanlar n z nerelerde, toplam kaç metrekareden olufluyor? Tedarik zinciri boyunca toplam operasyon maliyetlerinin azalt lmas n ve süreçlerinin iyilefltirilmesini hedefleyen Mars Lojistik, üretim öncesi ve sonras depolama hizmetlerini sunuyor. Halkal, Erenköy, Haydarpafla, Ambarl, Ankara ve Bursa gümrüklerine ba l 74 bin metrekare kapal ve aç k depolarda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmeti veren Mars Lojistik, kendi tüm depolama faaliyetleri için do ru ve efl zamanl stok takibi gerçeklefltirebiliyor. stanbul Yenibosna, Ambarl, Tuzla, Bursa ve zmir lojistik merkezleri veya kendi depolar n zda tek müflterili ve paylafl ml depolama organizasyonu, ihracat yükleme ve çapraz yükleme platformu, da- t m merkezi gibi hizmetler sunulabiliyor. Ayr - ca; kalite kontrol, barkodlama, etiketleme, ürün birlefltirme, yeniden paketleme, elleçleme, ambalajlama gibi tüm katma de er hizmetler de sa lan yor. Dünyan n hangi bölgelerinde yo unlafl yorsunuz? Girmeyi planlad n z yeni pazarlar var Tulgar, Geliflmifl ülkelerin lojistik sektörleri ile k yaslamalar yapmak flart. Lojistik sektöründeki tehditlerinin tespit edilip, kald r lmas ve önlenmesi için hem sektör içinde hem de hükümet baz nda planlar n oluflturulmas ve hayata geçirilmesi acil önem arz eden konular n bafl nda yer al yor diye konufluyor

7 m? Türkiye nin en genç filosuna sahip Mars Lojistik bin adet özmal t r filosu ile komple, parsiyel ve ask l olarak Avrupa ülkelerine ithalat ve ihracat karayolu tafl mac l yap - yor. Avrupa n n tüm ülkelerinde bölgesinde en güçlü acenteleri ile oluflturdu u acente a sayesinde, h z ve servis kalitesi bak m ndan Türkiye nin en iyi servis karayolu hizmetini sunuyor. 5 k tada 68 ülkede 267 ofisi, 7 bini aflk n çal flan bulunan uluslararas network kuruluflu WIN in (World Independent Network) kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kargo, sahip oldu u IATA ve FIATA belgeleriyle dünyadaki tüm havayolu firmalar yla çal fl yor. Mars Hava ve Deniz Kargo, kalifiye personeli ve sa lam alt yap - s ile konsolide, ekspres, kap dan kap ya, refakatli tafl ma, komple tafl ma ve multimodal tafl ma hizmetlerine kusursuz olarak sunuyor. Mars Lojistik uluslararas karayolu tafl ma kotalar n belirleyen Ulaflt rma Bakanl s ralamas nda, son üç y ld r en çok sefer yapan firma olarak listede birinci s rada. Mars Hava Deniz Kargo ise Uluslararas Hava Tafl mac l Birli i s ralamas nda son befl y ld r ilk on firma içindeki yerini koruyor. Lojistikte zaman ve mekân tasarrufu için hangi teknolojik sistemleri kullan yorsunuz? Bilgi ifllem altyap m za sürekli yat r m yapa-

8 LT KONUK LOJ STÜRK 06 rak müflterilerimizle olan bilgi ak fl n kesintisiz olarak sa l yoruz. WEB üzerinden veya iphone, ipad ve Android sistemlerle müflterilerimiz ürünlerinin durumunu 7gün 24 saat çevrimiçi takip edebiliyor. Sektörde fark yaratt n z düflünüyor musunuz? Sizi farkl k lan nedir? Mars Lojistik sürdürdü ü tüm süreçleri müflteri odakl sürdürür. Her sene sonunda bir sonraki senenin stratejik planlamas yap l rken ulusal ve uluslararas ekonomik de erlendirmenin yan nda sene boyunca müflterilerimizden edindi imiz geribildirimler de ön planda tutulur. Biz bütün planlamalar m z böyle sürdürdü ümüz için farkl oldu umuzu düflünüyoruz tahmini cirosu 224 milyon dolar 9 y ld r lojistik sektörüne nitelikli insan kayna kazand rmak ve üniversiteli gençlere sektörü yak ndan tan ma imkân sunan Vaka Yar flmas devam edecek mi? 2003 senesinden itibaren firmam z kurumsal sosyal sorumluluk olarak lojistik kavram n ve ülkemize getirece i faydalar baflta üniversite ö rencileri olmak üzere tüm topluma ulaflt rmay hedefledi. Bu do rultuda 9 senedir gerçeklefltirdi imiz organizasyonlardan birisi de Lojistik Vaka yar flmas. Gençlere ve ülkemize sa lad fayday düflündü ümüzde bu yar flmay önümüzdeki senelerde de devam ettirece iz y l nda Mars Türkiye nin hedeflerini ö renebilir miyiz? Eylül 2012 tarihinde bafllatt m z talya n n Trieste kenti ile Lüksemburg un Bettembourg flehirleri aras nda römorklarla tren yolu tafl mac l projemiz do rultusunda 500 araçl k (TIR) yat - r m yapt k. T r filomuzun say s n bine yükselttik. Karayolu çözümlerine nazaran karbon emisyonlar nda yüzde 75 azalma anlam na da gelen bu yeni rota, ayn zamanda daha yaflanabilir bir dünya amaçlayan Mars Lojisti in sürdürülebilir kalk nma hedeflerine ulaflmas n da sa l yor. lk y lda 10 bin römork tafl nmas planlanan bu yeni intermodal a, stanbul, zmir ve Mersin limanlar ile ba lant l olarak çal flacak ilk yar s nda sefer say m z artt rarak ihtiyac m z do rultusunda filomuza ek yat r m yapaca z Senesinin 3.çeyre inde de 70 bin metrekarelik stanbul Had mköy lojistik merkezimizi hayata geçirece iz. Yine son çeyrekte Adana flubemiz daha büyük bir lojistik merkez olarak hizmet vermeye bafllayacak senesini tahmini 224 milyon dolar ciro ile kapataca z senesinde de yüzde 20 nin üzerinde bir büyüme hedefleyerek ciromuzun 275 milyon dolar n üzerine ç kmas n bekliyoruz. Uluslararas pazarlarda rekabet düzeyi aç s ndan sektörünüzün durumunu de erlendirir misiniz? Türkiye lojistik sektörü 40 binin üzerinde kara filosu ile özellikle Avrupa ve çevre ülkelerle olan uluslararas kara tafl mac l k sm nda ciddi bir güce sahip. Ayr ca giderek daha da artan say da lojistik bölümlerinden mezun ö renci arkadafllar m z n sektöre kat lmas sektörün kalitesini gi- Halkal, Erenköy, Haydarpafla, Ambarl, Ankara ve Bursa gümrüklerine ba l 74 bin metrekare kapal ve aç k depolarda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmeti veren Mars Lojistik, kendi tüm depolama faaliyetleri için do ru ve efl zamanl stok takibi gerçeklefltirebiliyor.

9 derek daha da yükseltiyor. Bunlar n fl nda sektörümüzün esnek yap s n n da avantaj n ekledi- imizde uluslararas pazarda özellikle Avrupa pazar nda kuvvetli bir rekabet gücümüz oldu una inan yoruz. Sektörün Türkiye deki konumu hakk nda bilgi verebilir misiniz? Türkiye, di er ülkelerle k yasland nda hangi konularda avantajl, hangi konularda avantajs z? Geliflimin önündeki engeller neler? Bu konuda ne gibi ad mlar at lmal? Lojistik sektörü ülkemizde özellikle 2000 li y llarda h zla geliflmeye bafllad, bugün Amerika n n gerisinde olmas na ra men Avrupa n n seviyesine yak n bir konuma geldi. Denizyolunda en büyük sorunumuz co rafi konumumuzun gücüne, 3 taraf m z n deniz olmas na ra men limanlar m z n Avrupa daki limanlar seviyesinde olmamas. Limanlar m z n en k sa zamanda Avrupa seviyesine ulaflt r lmas gerekiyor. Tren tafl mac l konusunda da co rafi içyap m z n engebeli oluflu sebebi ile ray sisteminin tüm yurda yeterli düzeyde ulaflamam fl olmas istenen oranda tren tafl mac - l n n kullan lmas nda ki en büyük engel. Kara tafl mac l ise ülkemizin Avrupa n n en büyük filolar ndan birine sahip olmas sebebi ile önemli bir konumda. Ancak filomuzun gücü Avrupa taraf ndan uygulanan geçifl belgesi s n rland rmalar ile ciddi anlamda performans kayb na u ruyor. Ayn zamanda ithalat-ihracat aras ndaki h zl de iflen araç talebi dengesizlikleri de navlun dengesinin düzenli gitmesini engelliyor. Bunun sonucunda hizmet sa layan ve hizmet alan taraflar senelik hedeflerini tutturmada ciddi zorluklar yafl yor. Kara tafl mac l ndaki di er bir sorun da giderek artan mazot fiyatlar. Maliyet kalemlerinin bafl nda gelen mazot giderinin artmas ancak bunun karfl l nda navlun fiyatlar na gerekti i oranda yans t lamamas da sektörün di er bir kanayan yaras. Türkiye nin lojistik master plan n n haz rlanmas gerekti i hususu uzun y llard r tart fl l yor. Küresel ekonomi içinde giderek daha önemli bir rol almaya bafllayan ülkemizin ciddi anlamda bir lojistik master plana ihtiyac var senesinde 500 milyar dolar ihracat hedefleyen ülkemizde, bu hedeflerimize ulaflmak için lojistik sektörünün zay f yönleri ve altyap eksikliklerinin net olarak tespit edilip, nas l iyilefltirilmesi gerekti inin planlanmas gerekiyor. Geliflmifl ülkelerin lojistik sektörleri ile k yaslamalar yapmak flart. Lojistik sektöründeki tehditlerinin tespit edilip, kald r lmas ve önlenmesi için hem sektör içinde hem de hükümet baz nda planlar n oluflturulmas ve hayata geçirilmesi acil önem arz eden konular n bafl nda yer al yor. Kara, hava, deniz ve demiryolu tafl mac l klar tüm yönleri ile tekrar gözden geçirilip ülkemizin hedeflerine paralel hedeflerinin belirlenmesi sektörün ve ülkenin gelece i için çok önemli. Mars Lojistik Genel Müdür Yard mc s Ali Tulgar, Türkiye nin en genç filosuna sahip olduklar n belirterek, *Avrupa n n tüm ülkelerinde bölgesinde oluflturdu u acente a sayesinde, h z ve servis kalitesi bak m ndan Türkiye nin en iyi servis karayolu hizmetini sunuyoruz diyor.

10 LT HABER Ceva, Türkiye nin en büyük lojistik deposunu açt Dünyan n lider lojistik firmalar aras nda yer alan Ceva Lojistik, Türkiye deki yat r mlar n art rarak sürdürüyor. Ceva Lojistik, Türkiye nin en büyük lojistik depolar ndan birini Gebze de açarak kapasitesini yüzde 10 art rd ve Türkiye de 600 bin metrekare depolama alan na ulaflt LOJ STÜRK 08 Ceva Lojistik in Gebze deki 3. deposu olan yeni yat r m 60 bin metrekare alana yay l yor. 300 yeni istihdam, özel IT sistemi, deprem yönetmeli ine uygun ve yang na karfl son teknoloji önleme sistemine sahip depo, Uluslararas Yang n Koruma Derne i (NFPA) standartlar na uygun olarak infla edildi y l nda Türkiye nin lojistik sektöründe tek merkezden takip sistemi olan Kontrol Merkezi ni açan ve y l n ilk yar s nda Gebze ve Adana da iki yeni depoyu ve transfer merkezini hizmete sokan Ceva flimdi de Türkiye nin en büyük depolar ndan birini sanayinin da t m ve üretim merkezi Gebze de faaliyete soktu. Ceva Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Aslan Uzun, Yapt m z bu önemli yat r m için Türkiye de lojistik aç dan en önemli noktay, Gebze yi özel olarak seçtik. Sanayinin merkezi olan Gebze, Türkiye nin kalbi olarak tan mlayabilece imiz bir konumda bulunuyor. Gebze deki 60 bin metrekarelik yeni depomuz Türkiye nin en büyük deposu olmas n n yan s ra IT altyap s ve güvenlik standard ile de bizim için stratejik bir önem tafl yor dedi. Ayr ca Uzun, lojistik sektörünün en h zl büyüyen uluslararas flirketlerinden biri olan Ceva n n hizmet vermeye bafllad tüm bölgelerde yat r mlar yaparak büyüdü ünü vurgulad y l nda lojistik ve altyap yat r mlar n n yan s ra depolama alan nda ciddi bir yat r m sürecinde olduklar n belirten Uzun konuflmas n flöyle sürdürdü: Türkiye nin co rafi konumunun sundu u imkanlar de erlendirmek için lojistik sektöründeki at - l mlar büyük önem tafl yor. Lojistik sektörünün bölge ülkelerle entegre olacak flekilde geliflmesi Türkiye nin ihracat na önemli katk lar yapacakt r. Dünya Bankas 2010 Lojistik Performans Araflt rmas na göre Türkiye 150 ülke aras nda 39. s rada yer al yor. Bu da Türkiye nin lojistik aç dan yüksek potansiyele sahip oldu unu gösteriyor. Bu nedenle, gerek yurtiçi gerekse uluslararas da t m a m - z n daha verimli ve yüksek performansla çal flmas için Türkiye nin dört bir yan nda bulunan flubelerimizde yeni bir yap lanma sürecine girdik. Lojistik, ticaretin en stratejik ve gizli gücüdür. Sat fl maliyetlerinde fark oluflturmak ve rakiplerden avantajl konuma geçmek isteyen firmalar lojisti i keflfettiler, ancak henüz yararlanmayan oldukça büyük bir kesim var, arzumuz bu firmalar n da bir an önce bizlerden yararlanmaya bafllamas d r. Aç l fl - n gerçeklefltirdi imiz depomuz ile Türkiye de 600 bin metrekare depolama alan na sahip duruma geldik. Gebze 3 depomuzdan Türkiye nin 7 bölgesine de hizmet verece iz. Türkiye deki en modern, insan ve çevre sa l na uygun depo olan Gebze 3 depomuz ile sektöre de örnek olaca m za inan yoruz. Ceva Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Aslan Uzun, Gebze deki 60 bin metrekarelik yeni depomuz Türkiye nin en büyük deposu olmas n n yan s ra IT altyap s ve güvenlik standard ile de bizim için stratejik bir önem tafl yor diye konufltu.

11

12 LT HABER Borusan, Balnak ile güçlenecek Lojistik sektörünün en dinamik ve h zl büyüyen flirketlerinden Borusan Lojistik uluslararas operasyonunu çok daha güçlendirecek önemli bir ad m att. Sektörün önde gelen flirketlerinden Balnak n hisselerinin tamam n sat n almak için anlaflma imzalayan Borusan Lojistik, sat fl ifllemi sona erdi inde gelir s ralamas na göre lojistik sektörünün en büyük flirketi olacak. LOJ STÜRK 10 Türkiye lojistik sektörü, sektörün dinamiklerini de ifltiren çok önemli bir sat n almaya sahne oldu. Borusan Lojistik, Türkiye nin önde gelen lojistik flirketlerinden Balnak n hisselerinin tamam n sat n almak için anlaflma imzalad. Sat n alma Rekabet Kurumu taraf ndan onayland ktan sonra Borusan Lojistik, sat fl gelirleri aç s ndan Türkiye lojistik sektörünün lider kuruluflu olacak y l nda kurulan Balnak Lojistik kara, hava, denizyolu ve demiryolu tafl mac l ile antrepo hizmetleri veriyor. H zl tüketim, perakende, tekstil, otomotiv, kimya ve petrokimya gibi Türkiye nin birçok lokomotif sektörüne hizmet sunan Balnak, 2011 y l nda 200 milyon dolar n üzerinde ciro elde etti. Sat n alma sürecinin tamamlanmas yla birlikte Borusan Lojistik ve Balnak Lojistik'in toplam gelirleri 2012 itibar ile 600 milyon dolar seviyesine eriflmifl olacak, 4 binin üzerinde kifliye istihdam sa layacak ve 10 binin üzerinde müflteri ile sektöre yön verecek. "Borusan faaliyet gösterdi i sektörlerde her zaman liderli e oynamaya devam edecek" Balnak Lojistik in sat n al nmas - na iliflkin de erlendirmelerde bulunan Borusan Holding CE- O'su Agah U ur flunlar söyledi: "Borusan Grubu faaliyet gösterdi i bütün ifl dallar nda bir ad m önde olma vizyonu ile liderli i hedefliyor. Stratejik planlar m zda organik büyüme yat r mlar - m za ilave olarak sinerji yarataca na inand m z ve büyümemize ivme kazand racak sat n almalar da yer al yor. Borusan Lojistik'in Balnak sat n almas lojistik iflimiz için bu stratejimizin hayata geçirilmesinde önemli bir ad md r. Bu sat n alma sürecinin sonuçlanmas n n ard ndan Borusan Lojistik yurtiçinde daha da güçlenece i gibi, yurtd fl ndaki varl n da önemli ölçüde art racak. Bu birleflme ayn zamanda ülkemizde lojistik sektörünün büyümesine de ciddi ivme kazand racak." "Bu sat n alman n yarataca sinerji sektöre damgas n vuracak" Bu sat n alman n yarataca sinerjinin Türkiye lojistik sektörüne damga vuraca n kaydeden Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç ise flöyle devam etti: "Son derece dinamik bir yap ya sahip olan Türkiye lojistik sektörü ayn zamanda giderek artan bir rekabete sahne oluyor. Biz, h zl büyüyen, sektöre flekil veren lider bir flirket yaratma hedefi ile yola ç kt k. Balnak uluslararas tafl mac l kta marka olmufl, güçlü acente a lar na, insan kaynaklar na ve sistemlere sahip bir flirket. Bu sat n alma stratejik büyümemizi güçlendirecek. Sat n alman n tamamlanmas ile Borusan Lojistik yurtd - fl nda çok güçlü bir acente a na sahip olarak, bölgesinin önde gelen küresel oyuncular ndan biri olma yönünde önemli mesafe kat edecek. Etkin oldu umuz co rafya daha da geniflleyecek. Önümüzdeki y llarda bu iki flirketin flimdiki toplam büyüklü- ünden çok daha güçlü ve daha verimli bir flirket ortaya ç kacak. Sektörün iki güçlü flirketinin birleflmesi, Borusan Lojistik'i liderli e tafl yacak." Balnak Yönetim Kurulu Baflkan Lütfi Aygüler ise flöyle konufltu: "Balnak Lojistik kuruldu u günden bu yana güçlü bir büyüme içinde oldu ve sektörün geliflimine katk da bulunan önemli ad mlar att. Hep birlikte özveri ile çal flarak flirketi bugünkü konumuna getirdik. fiimdi yeni bir dönem bafll yor. Balnak Lojistik bundan sonra Borusan Lojistik çat s alt nda hedeflerine do ru ilerlemeye devam edecek. Balnak Lojistik'in kaynaklar, bilgi birikimi ve deneyimi, Borusan Lojistik'e ivme kazand racak ve Borusan Lojistik i sektörünün liderli ine tafl yacak. Balnak Lojistik ve çal flanlar yla her zaman gurur duyaca m. Sat n alma s ras nda Borusan Lojistik e Ünlü & Co, Balnak a ise Raiffeisen Investment taraf ndan dan flmanl k hizmeti verildi.

13

14 LT HABER Gemport un yüzde 54 ü Y lport un Türkiye nin ilk özel liman olan Türkiye fl Bankas ifltiraklerinden Gemport Gemlik Liman ve Depolama flletmeleri A.fi. nin yüzde 54 hissesinin, Y lport Holding A.fi ye sat fl konusunda Hisse Sat fl Sözleflmesi imzaland LOJ STÜRK 12 Türkiye fl Bankas ifltirakleri aras nda yer alan Gemport Gemlik Liman ve Depolama flletmeleri A.fi. nin yüzde 54 hissesinin, Y lport Holding A.fi. ye sat fl konusunda Hisse Sat fl Sözleflmesi imzaland. M. Süha Aktafl, 1992 y l nda Türkiye nin ilk özel liman olarak Gemlik Körfez inde kurulan Gemport un hisse devrinin, ilgili Kamu Otoritelerinin iznine müteakip olarak gerçeklefltirilece ini belirtti. Süha Aktafl, konuya iliflkin flu aç klamay yapt : Gemport Gemlik Liman ve Depolama flletmeleri A.fi. nin yüzde 54 hissesinin Y lport Holding A.fi ye sat fl konusunda Hisse Sat fl Sözleflmesi imzalanm flt r de ülkemizin ilk özel sermayeli liman olarak Gemlik Körfezi nde faaliyete bafllayan Gemport; halen konteyner, araç, genel yük elleçlemesi ve antrepo iflletmecili i faaliyetinde bulunuyor, Gemlik ve Mudanya Körfezi nde pilotaj ve römorkaj hizmeti verme imtiyaz na da sahip. Y ll k 450 bin TEU konteyner, 300 bin adet araç yükleme boflaltma kapasitesiyle Gemport, Türkiye nin ve Marmara Bölgesi nin önde gelen limanlar ndan biridir. Y lport Holding A.fi. yurtiçinde ve d fl nda liman iflletmecili i alan nda faaliyet göstermekte olup, sahip oldu u know-how ve deneyim ile Gemport u daha da ileriye tafl yaca na inan lmaktad r. Hisse devri, ilgili Kamu Otoritelerinin iznini müteakip gerçeklefltirilecek. Hisse sat fl fiyat, kapan fl tarihi itibar yla kesinleflecek net finansal borca göre uyarland ktan sonra netleflecek de Türkiye nin ilk özel sermayeli liman olarak Gemlik Körfezi nde faaliyete bafllayan Gemport, halen konteyner, araç, genel yük elleçlemesi ve antrepo iflletmecili i faaliyetinde bulunuyor,

15

16 LT ANAL Z ADEM BULUT Depo otomasyon teknolojileri LOJ STÜRK 14 Depo otomasyon çözümleri son 20 sene içersinde oldukça büyük bir yol kat ederek yaz l m çözümleri ile barkod okuyucular ve kablosuz sistemleri depolarda uygulanabilir hale getirdi. H zla geçilen 20 y ll k süreçte pazar pay 1 biliyon dolar seviyelerine yükseldi. Bunun yan nda sadece 2011 y ll nda forkliftlere entegre edilebilen veya sadece flah slar n kullanabildi i el terminallerinin pazar pay 1 milyar dolar olarak tespit edilmifltir. Önümüzdeki 5 y l için öngörülen büyüme yaklafl k olarak yüzde 7-9 olacak. Depo otomasyon çözümleri olarak adland r lan veri toplama sistemleri ile kablosuz haberleflme yapan temel depo yaz l mlar n baz lar na de inmek istiyorum: Mobil Bilgisayarlar: Günümüzde art k birçok depoda, depo çal - flanlar mobil bilgisayarlardan faydalanmaktad r. Bu mobil bilgisayarlar genellikle el terminali ve kablosuz cihazlar veya forkliftlere tak labilen çeflitli cihazlard r. Mobil bilgisayarlar tamamen kullan lacaklar deponun özelli ine göre tasarlanmal d rlar. Depolarda oluflmas muhtemel nem, kir, pas ve hatta titreflimlere karfl tamamen korunakl olarak üretilmelidirler. Hatta -30 derecelere karfl korumal olmal d rlar. Bu cihazlar veri girifli yap labilmesi için tam teflekküllü birer klavye ye de sahiptir. Ancak teknolojide yaflanan geliflmelerden ve depolar h zl hareket etme çabalar ndan dolay cihazlar art k dokunmatik olarak hayat m za girmektedirler. Bu nedenle ekranlar giderek daha da büyümekte ve ihtiyaçlara cevap vermeye çal flmaktad rlar. Mobil Yaz l m: Mobil cihazlar n kontrolünü ve yönetimi sa layan Mobil Cihaz Yönetim ( MDM) yaz l m mobil depolarda giderek daha fazla önem kazanmaktad r. Yaz l mlar Windows tabanl olarak haz rland - ndan baflka sistemlerle entregrasyonu da sorunsuz olarak gerçekleflmektedir. Yak n gelecekte bu sistemler tüm depolar n vazgeçilmez bir unsuru olaca flimdiden kesin olarak gözükmektedir. Otomatik Tan mlama ve Veri Toplama: Otomatik veri toplama sistemleri sadece veri giriflini kolaylaflt rmakla kalmay p ayn zamanda stok yönetiminde de büyük kolayl klar sa lamaktad r. Hatta barkot okuyucular ve sesli toplam sistemleri ile birlikte çal flabilme özelli i sayesinde çift veri girifl ve ç k fl n ayn anda yapabilme özelli ini de hizmete sunmaktad rlar.

17 Günümüzde depolarda en yayg n olarak kullan lan sistem Barkot okuma sistemleridir. Geleneksel olarak kullan lan tüm barkotlar 2D olarak yap lmaktad rlar ve uzun süreli kullan mlara imkan sa lamaktad rlar. RFID teknolojileri depo uygulamalar nda giderek daha fazla kullan lmaya ve önem kazanmaya bafllamaktad rlar. Yat r msal geri dönüfllerin yüksek olmas bak - m ndan RFID daha fazla de er kazanmaktad r. Sesli depo yönetim sistemlerinin haberleflmeyi kolaylaflt r c özellikleri, h zl ve kolay kullan m imkânlar nedeniyle günümüzde yüksek hacimli depolarda yayg n olarak kullan lmaktad rlar. Wireless iletiflim sa layan mikrofonlu ve kulakl kl bu sistemler al nan emirlerin yerine getirilmesini ve ifllem bittikten sonra tekrar rapor verme ifllevinde çok büyük önem arz etmektedirler. Bask ve Etiketleme Çözümleri: Barkot yaz c lar depolar içinde büyük önem arz etmektedirler. Bu yaz c lar sayesinde bas lan barkotlar paletler üzerine yap flt r l p daha sonra sevk aflamas nda eksiksiz sevkiyat yap labilmesini sa lamaktad rlar. Barkot yaz c lar n n en verimli kullan m flekli do rudan paketleme iflleminin yap ld yere kurulmas d r. Barkotlama ifllemini h zland rabilmek için kimi depolarda seyyar barkot yaz c lar kullan lmaktad r. Kablosuz Altyap Otomasyonlu depolara yönelik olarak en kritik konu kablosuz iletiflim alt yap s d r. Depo hacmine ve yerleflim plan na, kapsama alan ve ifllevine göre çok farkl kablosuz çözümler bulunmaktad r. En çok tercih edilen kablosuz çözümlerin bafl nda standart W F a lar d r. Bunun yan nda alçak tavan yükseklikleri ve çelik raflar, tasarlanm fl olan kablosuz iletiflim a lar n n en büyük engeli olarak ortaya ç kabilirler. Bu tarz bir sorun ancak yüksek çekim gücü olan antenlerin sisteme dahil edilmesi sayesinde atlat labilmektedir. Her hangi bir iletiflim s k nt s yaflanmamas için özel tasarlanm fl a lar n kullan lmas bu nedenle de er kazanmaktad r. Kablosuz a lar n güvenlik aç s ndan aksamalara neden olabilece i göz ard edilmemelidir. fiirketlere Yönelik Yaz l mlar: ERP, WMS ( Depo Yönetim Sistemi) ve TMS ( Sevkiyat Yönetim Sistemi) ERP, WMS ve TMS gibi özel yaz l mlar depo operasyonlar nda çok önemli bir yere sahiptir. Bu yaz l mlar n her biri önemli ifllevleri yerine getirmektedirler ve birbirleri ile entegre olarak çal flabilmektedirler. En basit flekliyle WMS yaz l m, üretim ve veya depodan ald bilgileri ERP sistemine aktar p daha kolay ve h zl veri toplamaya imkan sa lamaktad r. Depo yönetim sistemi günümüzde sadece ürün kontrolünü sa lamakla kalmay p ayn zamanda fiziksel aç dan depolar n ifllevlerini de kontrol etmektedirler. Stok yönetimi, malzeme tedarik, maliyet hesaplama ve iletiflim teknolojilerinin de görevini üstlenebilmektedir. Art k depo yönetim sistemleri daha fazla önem kazanmaya bafllam fllard r. Geliflen teknolojik flartlar nedeniyle daha zeki sistemler olarak karfl m za ç kmaktad rlar ve daha kompleks ifllevleri yerine getirmektedirler. Sevkiyat yönetim sistemi genellikle ERP ve harici bir stok yönetim sistemi aras nda yer al r. TMS genellikle ürün girifl ve ç k fllar n kontrol eder. Bu sayede sevkiyat planlamas na büyük katk lar sa lar. Alm fl oldu u verileri ERP sistemine aktararak ve bazen de WMS ile haberleflerek ERP ye bilgi aktar m yapabilmektedir. TMS uygulamalar na alternatif olarak, art k bu ifllevleri WMS sistemleri laboratuar ortamlar nda yani teorikte üstlenmeye bafllam flt rlar. Her ne kadar depo teknolojileri de iflse de, etkili depo yönetimleri bir o kadar rekabetçi ve opsiyonel olmaktad rlar. Geçmiflte tek sistem yeter çözümler tüm depo otomasyonlar nda yeterliydi. Ancak günümüzde art k farkl ihtiyaç ve beklentilerden dolay bu durum de iflmektedir. fl art k sadece veri toplama ve saklama boyutunun üzerine ç km flt r. Yaflanan teknolojik geliflimler gün geçtikçe depolarda da önemli hale geliyor. Çünkü günümüzde h zl ve hatas z sevk ve teslim en önemli unsur. Ancak bu sayede müflteri memnuniyeti v e müflteri devaml l sa lanabilir.

18 LT HABER DHL, da t m a n geniflletiyor Sa l k, teknoloji, perakende, tüketici ürünleri, otomotiv, kimya ve sanayi gibi sektörlerdeki uzmanl yla flirketlere rekabet avantaj sa layan DHL Supply Chain Türkiye, da t m a n geniflletiyor. DHL Supply Chain, yap lan son kapasite art r m yla birlikte Türkiye de 21 lokasyonda ve 370 bin metrekareyi aflan depolama alan yla faaliyet gösteriyor LOJ STÜRK 16 Da t m hizmetlerini yayg nlaflt rmay amaçlayan DHL Supply Chain Türkiye, da t m merkezi say s - n 8 den 13 e ç kard. fiirket, gerçeklefltirdi i yat r mlar n yan s ra gündeminde olan yat r mlarla da büyümeye devam ediyor y - l n büyüme hedeflerinin üzerinde sonuçlarla baflar l bir flekilde geride b rakan DHL Supply Chain Türkiye, son dönemde müflteri portföyüne sektörünün lider flirketleri eklerken, halihaz rdaki müflterilerinin operasyonlar nda farkl hizmetleri hayata geçirerek iliflkilerini sa lamlaflt rd. Birçok yat r m hayata geçiren flirket, faaliyet gösterdi i sektörler gelifltikçe bu sektörler için yapmakta oldu u yat r mlar n art rmaya devam ediyor. Depolama alanlar n n büyüklü ünü önümüzdeki y l 400 bin metrekareye ç karmay hedefleyen flirket, çal flan say s n da art racak ve teknik altyap çal flmalar na devam edecek. Halen 100 ün üzerinde da t m projesi yürütülmekte olan DHL Supply Chain Türkiye da t m merkezinde, tüm operasyonlar yönetildi i Kontrol Kule sinden merkezi olarak planlan yor. fiirket Da- t m Kontrol Kulesi merkezinde araç doluluk oranlar n n art r lmas, sevk yatlar n etkin bir flekilde yönetilmesi gibi konularda çal flmalar yürütüyor. Bu proje sayesinde karbon emisyonlar nda ölçülebilir iyilefltirmeler yakalayan flirket hem en etkin çözümleri sa l yor hem de (rut optimizasyonu ile) yak t tasarrufu sa layarak çevreye olan etkiyi en aza indirmeye çal fl - yor. Ayr ca DHL Supply Chain in di er ülkelerde yapmakta oldu u giriflimlerin Türkiye deki uygulanabilirlikleri üzerine çal flmalar n sürdürüyor. DHL in 60 ülkede müflteri odakl 140 binden fazla çal flan yla hizmet veren tedarik zinciri ve lojistik çözümleri flirketi DHL Supply Chain, ülkemizde 7 ana sektörde faaliyet göstermekle birlikte tüm sektörlere da t m hizmeti sunuyor. fiirket, tüm sektörlerin ihtiyaçlar na özel esnek çözümler sunabilmek için DHL in küresel bilgi ve deneyimini, yerel tecrübesiyle birlefltirerek, sektörel ve tedarik zinciri yönetimi alan ndaki uzmanl ndan yararlan yor. Zaman nda ve hasars z teslimat, k - sa sürede araç ihtiyac na cevap verebilme gibi hizmet özellikleri öne ç kan DHL Supply Chain, tüm bu hizmetleri rekabetçi fiyatlarla sunarak daha çok say da firmaya hizmeti hedefliyor. Teknolojik altyap s n da gelifltiren flirket, etkin rut planlaman n yan s ra teslimat n her aflamas nda DHL Transportation System de dahil olmak üzere farkl sistemler üzerinden araç ve siparifl takip sistemi ve benzeri uygulamalarla an nda elektronik bilgi paylafl m n mümkün k l yor.

19

20 LT haber Global tedarik zinciri yönetiminde yeni bir dönem BT, global tedarik zinciri olan firmalar için sundu u ürünlerden BT Trace i bulut tabanl hizmetlerle gelifltirdi. Siparifl, teslimat ve iade sürecindeki tüm aflamalar gösteren ve gerekli aksiyonlar n al nmas n sa layan BT Trace, tüm sistemlerin ve verilerin tek bir noktadan görüntülenebilmesi sa layarak operasyonel verimlili in artt r lmas na imkan k l yor LOJ STÜRK 18 ngiliz telekom devi BT, tedarik zinciri çözümleri portföyü ürünlerinden BT Trace i, lojistik, ilaç, perakende, bankac l k ve finans gibi sektörlere yönelik olarak bulut tabanl yeni özellikleri ile gelifltirdi. Firmalar n tedarik zincirini kontrol etmesinde, ürün maliyetlerini, lojistik maliyetlerini ve envanteri azaltmalar nda avantaj sa layacak olan BT Trace global tedarik zincirlerinde ortaya ç kan yönetim zorluklar n çözmeyi hedefliyor. BT müflterilerinin operasyonel verimlili ini artt rmak için bulut hizmetlerini sunmaya bafllayan BT Trace art k neredeyse gerçek zamanl bir flekilde karmafl k tedarik zincirlerine yönelik tek noktadan, do ru bir görünüm sa layacak bulut tabanl bir çözüm sunuyor. Global tedarik zincirine sahip flirketlerin s kl kla yaflad doland r c l k ve ürün geri toplama sorunlar n ortadan kald rmay hedefleyerek tüm stok ve raf mevcudiyeti konusunda do ru çözüm sunan BT Trace, yeni özelli i sayesinde web portal arac l yla tüm tedarik zincirinin tek bir yerden görülebilmesini sa layarak global flirketler ve tedarikçileri taraf ndan kullan lan çeflitli kaynak planlama ve IT sistemlerinden karmafl k verileri bir araya toplayarak süreçleri kolaylaflt r yor. BT taraf ndan sunulan bu yeni hizmet dünyan n en büyük ekspres gönderi flirketlerinden birisi olan TNT Express taraf ndan kullan ld. BT Trace, TNT Express için operasyonel verimlili- in artt r lmas na, müflteri hizmetini iyilefltirmeye ve tersine lojisti in optimize edilmesine yard mc olmak üzere uygulamaya sokuldu. Siparifl, teslimat ve iade sürecinde herhangi bir noktadaki ilerlemenin aflamas n görebildiklerini ve gerekti i flekilde aksiyon alabildiklerini belirten Brown, BT Trace in proaktif uyar lar ile servis aflamalar nda iyilefltirme imkan sundu unu da söyledi. Steve Brown ayr ca otomatik uyar lar ve gelifltirilmifl tepkiler ile TNT Express in ulafl m sürelerinde yüzde 16 l k bir iyilefltirme sa lad n ve servis partnerlerinden gelen datalar n entegrasyonu ile tedarik zincirinde istedi i görünürlülü ü sa lad n belirtti. Manuel data girifli ve ifllemleri de elimine eden BT Trace, otomatik siparifl ifllemi ile haftal k 36 saatlik ifl kazanc sa lamas n n yan s ra çal flanlar n da uyar lar daha yak ndan takip edebilmeleri ile katma de erli servis sunma imkan da yarat yor.

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3

www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 www.metalurjimalzeme.com eylül - ekim 2007 3 çindekiler Künye HABER n Bursa'n n lk ve Tek S cak Dald rma Galvaniz Tesisi Olan K raç Galvaniz A.fi Aç ld 20 n Sektörden K sa K sa Haberler 22 n Rio Tinto

Detaylı

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat

Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat SAYI: 32 ARALIK 06 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR Kalitemizin Kan t 25 Ülkeye hracat Befl modern üretim tesisi, genifl ürün gam, yayg n bayi a ve uzman personeli ile yal t m sektörünün devleri aras nda yer alan

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI

Hissedar. Likidite. küresel tura. devam ediyor OTOMOT V: REKORTMEN SEKTÖRÜN 2011 PROJEKS YONU BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Temel Kotil: YEN HATLAR AÇMAYA DEVAM Nevzat Öztangut: GÜNDEM M Z YATIRIMCI E T M Özlem Denizmen: BORSA YATIRIMI DAHA Y TANITILMALI Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER

DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER DÜNYA KÜLTÜRLER N BULUfiTURAN H ZMETLER Ç NDEK LER 001 Kurumsal Profil 002 Sunufl 004 Bafll ca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 006 Misyon, Vizyon, Stratejik Hedefler 008 K saca Çelebi Holding A.fi.

Detaylı

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S

10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S 10. SANAY KONGRES VE NOVASYON SERG S DALGALARI YÖNETEREK GELECE TASARLAMAK 14-15 ARALIK 2011 stanbul, Ocak 2012 ISBN: 978-605-137-051-4 (Bas l ) ISBN: 978-605-137-052-1 (Elektronik) Sertifika No:19176

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl

Enerji sektörünün lokomotifi: Tüprafl içindekile r EK M 2008 Küresel Vizyon 4 Mesut lter: Türkiye ekonomisine büyük katk sa l yoruz 8 Türkiye Kafkasya da yönünü ar yor 9 Deniz Ülke Ar bo an: Türkiye dengelerin dengeleyicisi olmal Ay n Gündemi

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen

21 Aral k 2001 Cuma günü 450 üst düzey yöneticimizin kat l m yla gerçeklefltirilen ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 2002 de Daha Güçlü Bir Koç Toplulu u K Politikalar na Yön Verme Projesi nde Uygulama Bafllad letiflim...14 E-Arfliv Projesi Sektörel Vizyon...20 TNT Lojistik ve

Detaylı

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak,

BIRLIK ten. Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi. Sigorta flirketlerinin. sigortalarda tek ifllevi, prim toplayarak, ISSN: 13057839 Temmuz - Eylül 2010 SAYI: 21 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Zorunlu sigortalarda tazminat ödemesi Sigorta flirketlerinin zorunlu sigortalarda tek ifllevi,

Detaylı

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR.

>4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE HAKKINDA HER fiey > TÜRO 08 SPONSORLU U >B LG TOPLUMU OLMAK DR. LER TEKNOLOJ TEKNOLOJ DERG EK M / KASIM 2008 SAYI: 01 FIDELTUS fi RKETLER GRUBU üyesidir > SAVUNMA > B L fi M > TELEKOMÜN KASYON > MED KAL >4TRACK ARAÇ TAK P S STEMLER >REKOR GARANT L NASA MAYOSU >MOBESE

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna

REFERANS PROJE UYGULAMALAR. fi ORTAKLARIMIZ Aday nflaat Erna SAYI:29 TEMMUZ 05 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR PUSULA Ç NDEK LER / ODE Say : 29 TEMMUZ 2005 Sahibi ODE Yal t m Sanayi ve Ticaret A.fi. Ad na Orhan Turan Kaptanpafla Mh. Halit Ziya Türkkan Sk. Famas Plaza B Blok

Detaylı

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES

NOVASYON YÖNET M 16. NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES NOVASYON YÖNET M 16 NOVASYONA GENEL BAKIfi NEDEN NOVASYON? NASIL YEN L KÇ OLURUZ NOVASYONU HANG ALANLARDA YAPAB L R M? TÜRK YE N N NOVASYON KARNES stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu

Finansal Hizmetler Grubu. 2007 Faaliyet Raporu Finansal Hizmetler Grubu 2007 Faaliyet Raporu çindekiler Bölüm 1 Sunufl 2 Konsolide Finansal Göstergeler 3 Uluslararas Kredi Derecelendirme Kurulufllar n n DenizBank a Verdi i Notlar 4 K saca Dexia Hakk

Detaylı