içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar"

Transkript

1

2

3

4 içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl, da t m a n geniflletiyor 18 global tedarik zinciri yönetiminde yeni bir dönem 19 omsan ankara lojistik üssü nde 20 al flan dan yeni ifl ortakl Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 21 otomasyon teknolojilerine büyüteç 22 dosya/ lojisti in kar ncalar : forkliftler 32 gefco tedarik zincirinin halkalar n tamamlad 32 saras lojistik te iflbirli i anlaflmas 32 lastik adam uyaracak 34 otomotiv mobil arfliv raf sistemleri 36 depo zeminleri için uygun çözümler 38 büyük palet/paketlerde verimli çözümler 40 ömer baybars tek / kürsü 41 cengiz vatansever / kürsü 42 atilla y ld ztekin / kürsü 43 asl akkor / kürsü 44 ruhet genç / kürsü 44 ela sibel bayraktar / kürsü 43 okan aras / kürsü (*) Arflimet

5 Yönetim & Yay n Dan flman Okan ARAS Sorumlu Yaz flleri Müdürü Fulya B. ÖZTÜRK Yaz flleri Murat KÜÇÜK Özlem ELGÜN HARPUTLUO LU U ur TATLI Görsel Yönetmen Yaren ÖZ Yay n Kurulu Atilla Y ld ztekin Baybars Ömer Tek Erdin Çeliköz Ak n Toros Özgür Ak n smail Duman Ak n Saka Murat Yaflar Adem F rat Bulut Mehmet Dilsizo lu Cengiz Vatansever Ruhet Genç Reklam Grup Müdürü Funda BAYRAKTARO LU Pazarlama Reklam Sat fl Asiye KARADEM R Belk s BARUT Duygu TEZEL Hukuk Hasan ÇÖZ Bask Varano lu Ofset - Ferruh Varano lu Mudanya Cad. Kerem Sk. No:1 Yeni Karaman Osmangazi Bursa Tel: Da t m Dünya Da t m Ekonomi Yay nlar A.fi. Ad na Sahibi: Gökçin Aras Yönetim Yeri De irmenyolu Sok. Kutay fl Merkezi A Blok Bostanc / stanbul T (pbx) F Yay n dili / Konusu Türkçe / Lojistik sektörü editörden FULYA B. ÖZTÜRK Bir hamamda y kan rken buldu u iddia edilen suyun kald rma kuvveti ile bilime katk sa layan Yunan matematikçi, fizikçi, astronom, filozof ve mühendis Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m demifl Arflimet Arflimet, milat önce bu sözü söyledi inde a r cisimler sadece kol gücüyle kald r labiliyordu. Makaralar, çarklar icat edildi sonras nda ve bugün gelinen noktada endüstriyel hidrolik bilimine hakk n teslim etmek gerek. Endüstriyel hidroli in gücüyle yap lan yeni makineler sayesinde 1920 li y llarda ABD de temeli at lan forkliftler, günümüzde lojisti- in vazgeçilmezi oldu. Türkiye de forkliftin yayg n kullan m 1990 l y llarla bafllayan forkliftleri bu say m zda mercek alt na ald k. Forklift sektörünün önde gelen firmalar n yetkilileri sorular m z yan tlad ve büyümenin kaç n lmaz oldu u görüflünde birleflti. Dergimizin ilk sayfalar nda yer verdi imiz Konuk bölümümüze, bu kez geçti imiz haftalarda 27 milyon euro yat r m yapan Mars Lojistik i ald k. Mars Lojistik Genel Müdür Yard mc s Ali Tulgar, lojistik sektörüne iliflkin önemli de erlendirmelerde bulundu ve ekledi: 2023 hedefinde lojistik unutulmas n 2023 te 500 milyar dolar ihracat hedefleyen Türkiye, bu hedeflerine ulaflmak için lojistik sektörünün zay f yönleri ve altyap eksiklerinin tespit edilip iyilefltirilme planlamas n n yap lmas na dikkat çekiyor. Bu keyifli röportaj m z okuman z tavsiye ederim. Yine sektörden haberleri sizlerle buluflturdu umuz say m zda analizlerimiz, de erli yazarlar m z n makaleleri önemli ipuçlar verecek. Keyifli okumalar, bol cirolar letiflim Yaz flleri: Reklam: Abonelik: Lojistürk Dergisi yerel süreli yay nd r. 2 ayda bir yay mlanan dergimiz, Bas n Meslek lkeleri ne uymaya söz vermifltir. Lojistürk Dergisi nin içerik ve tasar m Ekonomi Yay nlar A.fi. taraf ndan yarat lm fl olup, Fikir ve Sanat Eserleri Yasas kapsam nda eser olarak koruma alt ndad r. Lojistürk Dergisi nde yer alan yaz ve foto raflar yayma hakk ve Lojistürk markas ve logosu Ekonomi Yay nlar A.fi. ye aittir. Kaynak gösterilse dahi, hak sahiplerinin yaz l izni olmaks z n ticari amaçlarla kullan lamaz. Dergide yer alan yaz lar, yazarlar n kiflisel görüfl, yorum ve tavsiyelerini içermektedir. Ekonomi Yay nlar A.fi., yaz larda yer alan bilgi, görüfl ve tavsiyeler nedeniyle do abilecek maddi veya manevi zararlardan hiçbir flekilde sorumlu de ildir.

6 LT KONUK 2023 hedefinde lojistik unutulmas n Mars Lojistik Genel Müdür Yard mc s Ali Tulgar, lojistik sektörüne iliflkin önemli de erlendirmelerde bulundu. Tulgar, 2023 senesinde 500 milyar dolar ihracat hedefleyen ülkemizde, bu hedeflerimize ulaflmak için lojistik sektörünün zay f yönleri ve altyap eksikliklerinin net olarak tespit edilip, nas l iyilefltirilmesi gerekti inin planlanmas gerekiyor dedi LOJ STÜRK röportaj, murat küçük y l nda yola ç kan Mars lojisti in geçmiflini ö renebilir miyiz? Mars Lojistik 1989 y l nda bin adetlik t r filosu ve 800 ün üzerinde çal flan ile kara, hava, deniz, fuar ve etkinlik lojisti i, demiryolu nakliyesi, gümrükleme, sigorta gibi birçok alan nda hizmet vermek amac yla kuruldu. Mars Lojistik in üzerinde en çok durdu u de er, lojistik hizmetlerinin kusursuz olarak sunulmas ve sektöre sürekli yenilik getiren kurumsal bir lojistik firmas olmak y l nda ç kt m z kalite yolculu unda modern lojistik hizmetlerini kalite standartlar ile belgelemeye önem verdi imizi göstermifl, ayn y l antrepomuzla birlikte ISO 9002 Kalite Güvence Belgesi ni sektörde alan ilk firma olmaya hak kazand k. Daha sonra 2003 y l nda ISO 9001 ve 2000, 2009 y l nda da ISO 9001 ve 2008 revizyonuna geçtik y l nda toplam kalite yönetimi çal flmalar na bafllad k ve bu felsefenin flirkette benimsenmesine önem verdik. Ulusal Kalite Hareketi üyeli i bulunan Mars Lojistik; ISO / OHSAS çal flmalar na 2008 y l nda bafllam fl olup, 2009 y l bafl nda SGS firmas taraf ndan ISO Çevre / OHSAS fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sistemleri standard na göre sertifikaland r ld. Mars Lojistik, bünyesinde hangi hizmetleri sunuyor? Mars Lojistik Uluslararas Tafl mac l k Depolama Da t m, Mars Hava-Deniz Kargo ve Mars Sigorta flirketlerinden oluflan Mars Lojistik in merkez stanbul Yenibosna da olmak üzere Bursa, zmir, Adana, Ankara, Mersin, Tuzla, Ambarl, Atatürk Havaliman, Adnan Menderes Havaliman ve Esenbo a Havaliman nda flubeleri bulunuyor. fiirketimiz, karayolu tafl mac l, havayolu tafl - mac l, denizyolu tafl mac l, demiryolu tafl - mac l, fuar ve etkinlik lojisti i, gümrükleme, sigorta gibi birçok alan nda entegre olarak hizmet veriyor. Depo, antrepo ve da t m alanlar n z nerelerde, toplam kaç metrekareden olufluyor? Tedarik zinciri boyunca toplam operasyon maliyetlerinin azalt lmas n ve süreçlerinin iyilefltirilmesini hedefleyen Mars Lojistik, üretim öncesi ve sonras depolama hizmetlerini sunuyor. Halkal, Erenköy, Haydarpafla, Ambarl, Ankara ve Bursa gümrüklerine ba l 74 bin metrekare kapal ve aç k depolarda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmeti veren Mars Lojistik, kendi tüm depolama faaliyetleri için do ru ve efl zamanl stok takibi gerçeklefltirebiliyor. stanbul Yenibosna, Ambarl, Tuzla, Bursa ve zmir lojistik merkezleri veya kendi depolar n zda tek müflterili ve paylafl ml depolama organizasyonu, ihracat yükleme ve çapraz yükleme platformu, da- t m merkezi gibi hizmetler sunulabiliyor. Ayr - ca; kalite kontrol, barkodlama, etiketleme, ürün birlefltirme, yeniden paketleme, elleçleme, ambalajlama gibi tüm katma de er hizmetler de sa lan yor. Dünyan n hangi bölgelerinde yo unlafl yorsunuz? Girmeyi planlad n z yeni pazarlar var Tulgar, Geliflmifl ülkelerin lojistik sektörleri ile k yaslamalar yapmak flart. Lojistik sektöründeki tehditlerinin tespit edilip, kald r lmas ve önlenmesi için hem sektör içinde hem de hükümet baz nda planlar n oluflturulmas ve hayata geçirilmesi acil önem arz eden konular n bafl nda yer al yor diye konufluyor

7 m? Türkiye nin en genç filosuna sahip Mars Lojistik bin adet özmal t r filosu ile komple, parsiyel ve ask l olarak Avrupa ülkelerine ithalat ve ihracat karayolu tafl mac l yap - yor. Avrupa n n tüm ülkelerinde bölgesinde en güçlü acenteleri ile oluflturdu u acente a sayesinde, h z ve servis kalitesi bak m ndan Türkiye nin en iyi servis karayolu hizmetini sunuyor. 5 k tada 68 ülkede 267 ofisi, 7 bini aflk n çal flan bulunan uluslararas network kuruluflu WIN in (World Independent Network) kurucu üyesi olan Mars Hava ve Deniz Kargo, sahip oldu u IATA ve FIATA belgeleriyle dünyadaki tüm havayolu firmalar yla çal fl yor. Mars Hava ve Deniz Kargo, kalifiye personeli ve sa lam alt yap - s ile konsolide, ekspres, kap dan kap ya, refakatli tafl ma, komple tafl ma ve multimodal tafl ma hizmetlerine kusursuz olarak sunuyor. Mars Lojistik uluslararas karayolu tafl ma kotalar n belirleyen Ulaflt rma Bakanl s ralamas nda, son üç y ld r en çok sefer yapan firma olarak listede birinci s rada. Mars Hava Deniz Kargo ise Uluslararas Hava Tafl mac l Birli i s ralamas nda son befl y ld r ilk on firma içindeki yerini koruyor. Lojistikte zaman ve mekân tasarrufu için hangi teknolojik sistemleri kullan yorsunuz? Bilgi ifllem altyap m za sürekli yat r m yapa-

8 LT KONUK LOJ STÜRK 06 rak müflterilerimizle olan bilgi ak fl n kesintisiz olarak sa l yoruz. WEB üzerinden veya iphone, ipad ve Android sistemlerle müflterilerimiz ürünlerinin durumunu 7gün 24 saat çevrimiçi takip edebiliyor. Sektörde fark yaratt n z düflünüyor musunuz? Sizi farkl k lan nedir? Mars Lojistik sürdürdü ü tüm süreçleri müflteri odakl sürdürür. Her sene sonunda bir sonraki senenin stratejik planlamas yap l rken ulusal ve uluslararas ekonomik de erlendirmenin yan nda sene boyunca müflterilerimizden edindi imiz geribildirimler de ön planda tutulur. Biz bütün planlamalar m z böyle sürdürdü ümüz için farkl oldu umuzu düflünüyoruz tahmini cirosu 224 milyon dolar 9 y ld r lojistik sektörüne nitelikli insan kayna kazand rmak ve üniversiteli gençlere sektörü yak ndan tan ma imkân sunan Vaka Yar flmas devam edecek mi? 2003 senesinden itibaren firmam z kurumsal sosyal sorumluluk olarak lojistik kavram n ve ülkemize getirece i faydalar baflta üniversite ö rencileri olmak üzere tüm topluma ulaflt rmay hedefledi. Bu do rultuda 9 senedir gerçeklefltirdi imiz organizasyonlardan birisi de Lojistik Vaka yar flmas. Gençlere ve ülkemize sa lad fayday düflündü ümüzde bu yar flmay önümüzdeki senelerde de devam ettirece iz y l nda Mars Türkiye nin hedeflerini ö renebilir miyiz? Eylül 2012 tarihinde bafllatt m z talya n n Trieste kenti ile Lüksemburg un Bettembourg flehirleri aras nda römorklarla tren yolu tafl mac l projemiz do rultusunda 500 araçl k (TIR) yat - r m yapt k. T r filomuzun say s n bine yükselttik. Karayolu çözümlerine nazaran karbon emisyonlar nda yüzde 75 azalma anlam na da gelen bu yeni rota, ayn zamanda daha yaflanabilir bir dünya amaçlayan Mars Lojisti in sürdürülebilir kalk nma hedeflerine ulaflmas n da sa l yor. lk y lda 10 bin römork tafl nmas planlanan bu yeni intermodal a, stanbul, zmir ve Mersin limanlar ile ba lant l olarak çal flacak ilk yar s nda sefer say m z artt rarak ihtiyac m z do rultusunda filomuza ek yat r m yapaca z Senesinin 3.çeyre inde de 70 bin metrekarelik stanbul Had mköy lojistik merkezimizi hayata geçirece iz. Yine son çeyrekte Adana flubemiz daha büyük bir lojistik merkez olarak hizmet vermeye bafllayacak senesini tahmini 224 milyon dolar ciro ile kapataca z senesinde de yüzde 20 nin üzerinde bir büyüme hedefleyerek ciromuzun 275 milyon dolar n üzerine ç kmas n bekliyoruz. Uluslararas pazarlarda rekabet düzeyi aç s ndan sektörünüzün durumunu de erlendirir misiniz? Türkiye lojistik sektörü 40 binin üzerinde kara filosu ile özellikle Avrupa ve çevre ülkelerle olan uluslararas kara tafl mac l k sm nda ciddi bir güce sahip. Ayr ca giderek daha da artan say da lojistik bölümlerinden mezun ö renci arkadafllar m z n sektöre kat lmas sektörün kalitesini gi- Halkal, Erenköy, Haydarpafla, Ambarl, Ankara ve Bursa gümrüklerine ba l 74 bin metrekare kapal ve aç k depolarda gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmeti veren Mars Lojistik, kendi tüm depolama faaliyetleri için do ru ve efl zamanl stok takibi gerçeklefltirebiliyor.

9 derek daha da yükseltiyor. Bunlar n fl nda sektörümüzün esnek yap s n n da avantaj n ekledi- imizde uluslararas pazarda özellikle Avrupa pazar nda kuvvetli bir rekabet gücümüz oldu una inan yoruz. Sektörün Türkiye deki konumu hakk nda bilgi verebilir misiniz? Türkiye, di er ülkelerle k yasland nda hangi konularda avantajl, hangi konularda avantajs z? Geliflimin önündeki engeller neler? Bu konuda ne gibi ad mlar at lmal? Lojistik sektörü ülkemizde özellikle 2000 li y llarda h zla geliflmeye bafllad, bugün Amerika n n gerisinde olmas na ra men Avrupa n n seviyesine yak n bir konuma geldi. Denizyolunda en büyük sorunumuz co rafi konumumuzun gücüne, 3 taraf m z n deniz olmas na ra men limanlar m z n Avrupa daki limanlar seviyesinde olmamas. Limanlar m z n en k sa zamanda Avrupa seviyesine ulaflt r lmas gerekiyor. Tren tafl mac l konusunda da co rafi içyap m z n engebeli oluflu sebebi ile ray sisteminin tüm yurda yeterli düzeyde ulaflamam fl olmas istenen oranda tren tafl mac - l n n kullan lmas nda ki en büyük engel. Kara tafl mac l ise ülkemizin Avrupa n n en büyük filolar ndan birine sahip olmas sebebi ile önemli bir konumda. Ancak filomuzun gücü Avrupa taraf ndan uygulanan geçifl belgesi s n rland rmalar ile ciddi anlamda performans kayb na u ruyor. Ayn zamanda ithalat-ihracat aras ndaki h zl de iflen araç talebi dengesizlikleri de navlun dengesinin düzenli gitmesini engelliyor. Bunun sonucunda hizmet sa layan ve hizmet alan taraflar senelik hedeflerini tutturmada ciddi zorluklar yafl yor. Kara tafl mac l ndaki di er bir sorun da giderek artan mazot fiyatlar. Maliyet kalemlerinin bafl nda gelen mazot giderinin artmas ancak bunun karfl l nda navlun fiyatlar na gerekti i oranda yans t lamamas da sektörün di er bir kanayan yaras. Türkiye nin lojistik master plan n n haz rlanmas gerekti i hususu uzun y llard r tart fl l yor. Küresel ekonomi içinde giderek daha önemli bir rol almaya bafllayan ülkemizin ciddi anlamda bir lojistik master plana ihtiyac var senesinde 500 milyar dolar ihracat hedefleyen ülkemizde, bu hedeflerimize ulaflmak için lojistik sektörünün zay f yönleri ve altyap eksikliklerinin net olarak tespit edilip, nas l iyilefltirilmesi gerekti inin planlanmas gerekiyor. Geliflmifl ülkelerin lojistik sektörleri ile k yaslamalar yapmak flart. Lojistik sektöründeki tehditlerinin tespit edilip, kald r lmas ve önlenmesi için hem sektör içinde hem de hükümet baz nda planlar n oluflturulmas ve hayata geçirilmesi acil önem arz eden konular n bafl nda yer al yor. Kara, hava, deniz ve demiryolu tafl mac l klar tüm yönleri ile tekrar gözden geçirilip ülkemizin hedeflerine paralel hedeflerinin belirlenmesi sektörün ve ülkenin gelece i için çok önemli. Mars Lojistik Genel Müdür Yard mc s Ali Tulgar, Türkiye nin en genç filosuna sahip olduklar n belirterek, *Avrupa n n tüm ülkelerinde bölgesinde oluflturdu u acente a sayesinde, h z ve servis kalitesi bak m ndan Türkiye nin en iyi servis karayolu hizmetini sunuyoruz diyor.

10 LT HABER Ceva, Türkiye nin en büyük lojistik deposunu açt Dünyan n lider lojistik firmalar aras nda yer alan Ceva Lojistik, Türkiye deki yat r mlar n art rarak sürdürüyor. Ceva Lojistik, Türkiye nin en büyük lojistik depolar ndan birini Gebze de açarak kapasitesini yüzde 10 art rd ve Türkiye de 600 bin metrekare depolama alan na ulaflt LOJ STÜRK 08 Ceva Lojistik in Gebze deki 3. deposu olan yeni yat r m 60 bin metrekare alana yay l yor. 300 yeni istihdam, özel IT sistemi, deprem yönetmeli ine uygun ve yang na karfl son teknoloji önleme sistemine sahip depo, Uluslararas Yang n Koruma Derne i (NFPA) standartlar na uygun olarak infla edildi y l nda Türkiye nin lojistik sektöründe tek merkezden takip sistemi olan Kontrol Merkezi ni açan ve y l n ilk yar s nda Gebze ve Adana da iki yeni depoyu ve transfer merkezini hizmete sokan Ceva flimdi de Türkiye nin en büyük depolar ndan birini sanayinin da t m ve üretim merkezi Gebze de faaliyete soktu. Ceva Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Aslan Uzun, Yapt m z bu önemli yat r m için Türkiye de lojistik aç dan en önemli noktay, Gebze yi özel olarak seçtik. Sanayinin merkezi olan Gebze, Türkiye nin kalbi olarak tan mlayabilece imiz bir konumda bulunuyor. Gebze deki 60 bin metrekarelik yeni depomuz Türkiye nin en büyük deposu olmas n n yan s ra IT altyap s ve güvenlik standard ile de bizim için stratejik bir önem tafl yor dedi. Ayr ca Uzun, lojistik sektörünün en h zl büyüyen uluslararas flirketlerinden biri olan Ceva n n hizmet vermeye bafllad tüm bölgelerde yat r mlar yaparak büyüdü ünü vurgulad y l nda lojistik ve altyap yat r mlar n n yan s ra depolama alan nda ciddi bir yat r m sürecinde olduklar n belirten Uzun konuflmas n flöyle sürdürdü: Türkiye nin co rafi konumunun sundu u imkanlar de erlendirmek için lojistik sektöründeki at - l mlar büyük önem tafl yor. Lojistik sektörünün bölge ülkelerle entegre olacak flekilde geliflmesi Türkiye nin ihracat na önemli katk lar yapacakt r. Dünya Bankas 2010 Lojistik Performans Araflt rmas na göre Türkiye 150 ülke aras nda 39. s rada yer al yor. Bu da Türkiye nin lojistik aç dan yüksek potansiyele sahip oldu unu gösteriyor. Bu nedenle, gerek yurtiçi gerekse uluslararas da t m a m - z n daha verimli ve yüksek performansla çal flmas için Türkiye nin dört bir yan nda bulunan flubelerimizde yeni bir yap lanma sürecine girdik. Lojistik, ticaretin en stratejik ve gizli gücüdür. Sat fl maliyetlerinde fark oluflturmak ve rakiplerden avantajl konuma geçmek isteyen firmalar lojisti i keflfettiler, ancak henüz yararlanmayan oldukça büyük bir kesim var, arzumuz bu firmalar n da bir an önce bizlerden yararlanmaya bafllamas d r. Aç l fl - n gerçeklefltirdi imiz depomuz ile Türkiye de 600 bin metrekare depolama alan na sahip duruma geldik. Gebze 3 depomuzdan Türkiye nin 7 bölgesine de hizmet verece iz. Türkiye deki en modern, insan ve çevre sa l na uygun depo olan Gebze 3 depomuz ile sektöre de örnek olaca m za inan yoruz. Ceva Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Aslan Uzun, Gebze deki 60 bin metrekarelik yeni depomuz Türkiye nin en büyük deposu olmas n n yan s ra IT altyap s ve güvenlik standard ile de bizim için stratejik bir önem tafl yor diye konufltu.

11

12 LT HABER Borusan, Balnak ile güçlenecek Lojistik sektörünün en dinamik ve h zl büyüyen flirketlerinden Borusan Lojistik uluslararas operasyonunu çok daha güçlendirecek önemli bir ad m att. Sektörün önde gelen flirketlerinden Balnak n hisselerinin tamam n sat n almak için anlaflma imzalayan Borusan Lojistik, sat fl ifllemi sona erdi inde gelir s ralamas na göre lojistik sektörünün en büyük flirketi olacak. LOJ STÜRK 10 Türkiye lojistik sektörü, sektörün dinamiklerini de ifltiren çok önemli bir sat n almaya sahne oldu. Borusan Lojistik, Türkiye nin önde gelen lojistik flirketlerinden Balnak n hisselerinin tamam n sat n almak için anlaflma imzalad. Sat n alma Rekabet Kurumu taraf ndan onayland ktan sonra Borusan Lojistik, sat fl gelirleri aç s ndan Türkiye lojistik sektörünün lider kuruluflu olacak y l nda kurulan Balnak Lojistik kara, hava, denizyolu ve demiryolu tafl mac l ile antrepo hizmetleri veriyor. H zl tüketim, perakende, tekstil, otomotiv, kimya ve petrokimya gibi Türkiye nin birçok lokomotif sektörüne hizmet sunan Balnak, 2011 y l nda 200 milyon dolar n üzerinde ciro elde etti. Sat n alma sürecinin tamamlanmas yla birlikte Borusan Lojistik ve Balnak Lojistik'in toplam gelirleri 2012 itibar ile 600 milyon dolar seviyesine eriflmifl olacak, 4 binin üzerinde kifliye istihdam sa layacak ve 10 binin üzerinde müflteri ile sektöre yön verecek. "Borusan faaliyet gösterdi i sektörlerde her zaman liderli e oynamaya devam edecek" Balnak Lojistik in sat n al nmas - na iliflkin de erlendirmelerde bulunan Borusan Holding CE- O'su Agah U ur flunlar söyledi: "Borusan Grubu faaliyet gösterdi i bütün ifl dallar nda bir ad m önde olma vizyonu ile liderli i hedefliyor. Stratejik planlar m zda organik büyüme yat r mlar - m za ilave olarak sinerji yarataca na inand m z ve büyümemize ivme kazand racak sat n almalar da yer al yor. Borusan Lojistik'in Balnak sat n almas lojistik iflimiz için bu stratejimizin hayata geçirilmesinde önemli bir ad md r. Bu sat n alma sürecinin sonuçlanmas n n ard ndan Borusan Lojistik yurtiçinde daha da güçlenece i gibi, yurtd fl ndaki varl n da önemli ölçüde art racak. Bu birleflme ayn zamanda ülkemizde lojistik sektörünün büyümesine de ciddi ivme kazand racak." "Bu sat n alman n yarataca sinerji sektöre damgas n vuracak" Bu sat n alman n yarataca sinerjinin Türkiye lojistik sektörüne damga vuraca n kaydeden Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç ise flöyle devam etti: "Son derece dinamik bir yap ya sahip olan Türkiye lojistik sektörü ayn zamanda giderek artan bir rekabete sahne oluyor. Biz, h zl büyüyen, sektöre flekil veren lider bir flirket yaratma hedefi ile yola ç kt k. Balnak uluslararas tafl mac l kta marka olmufl, güçlü acente a lar na, insan kaynaklar na ve sistemlere sahip bir flirket. Bu sat n alma stratejik büyümemizi güçlendirecek. Sat n alman n tamamlanmas ile Borusan Lojistik yurtd - fl nda çok güçlü bir acente a na sahip olarak, bölgesinin önde gelen küresel oyuncular ndan biri olma yönünde önemli mesafe kat edecek. Etkin oldu umuz co rafya daha da geniflleyecek. Önümüzdeki y llarda bu iki flirketin flimdiki toplam büyüklü- ünden çok daha güçlü ve daha verimli bir flirket ortaya ç kacak. Sektörün iki güçlü flirketinin birleflmesi, Borusan Lojistik'i liderli e tafl yacak." Balnak Yönetim Kurulu Baflkan Lütfi Aygüler ise flöyle konufltu: "Balnak Lojistik kuruldu u günden bu yana güçlü bir büyüme içinde oldu ve sektörün geliflimine katk da bulunan önemli ad mlar att. Hep birlikte özveri ile çal flarak flirketi bugünkü konumuna getirdik. fiimdi yeni bir dönem bafll yor. Balnak Lojistik bundan sonra Borusan Lojistik çat s alt nda hedeflerine do ru ilerlemeye devam edecek. Balnak Lojistik'in kaynaklar, bilgi birikimi ve deneyimi, Borusan Lojistik'e ivme kazand racak ve Borusan Lojistik i sektörünün liderli ine tafl yacak. Balnak Lojistik ve çal flanlar yla her zaman gurur duyaca m. Sat n alma s ras nda Borusan Lojistik e Ünlü & Co, Balnak a ise Raiffeisen Investment taraf ndan dan flmanl k hizmeti verildi.

13

14 LT HABER Gemport un yüzde 54 ü Y lport un Türkiye nin ilk özel liman olan Türkiye fl Bankas ifltiraklerinden Gemport Gemlik Liman ve Depolama flletmeleri A.fi. nin yüzde 54 hissesinin, Y lport Holding A.fi ye sat fl konusunda Hisse Sat fl Sözleflmesi imzaland LOJ STÜRK 12 Türkiye fl Bankas ifltirakleri aras nda yer alan Gemport Gemlik Liman ve Depolama flletmeleri A.fi. nin yüzde 54 hissesinin, Y lport Holding A.fi. ye sat fl konusunda Hisse Sat fl Sözleflmesi imzaland. M. Süha Aktafl, 1992 y l nda Türkiye nin ilk özel liman olarak Gemlik Körfez inde kurulan Gemport un hisse devrinin, ilgili Kamu Otoritelerinin iznine müteakip olarak gerçeklefltirilece ini belirtti. Süha Aktafl, konuya iliflkin flu aç klamay yapt : Gemport Gemlik Liman ve Depolama flletmeleri A.fi. nin yüzde 54 hissesinin Y lport Holding A.fi ye sat fl konusunda Hisse Sat fl Sözleflmesi imzalanm flt r de ülkemizin ilk özel sermayeli liman olarak Gemlik Körfezi nde faaliyete bafllayan Gemport; halen konteyner, araç, genel yük elleçlemesi ve antrepo iflletmecili i faaliyetinde bulunuyor, Gemlik ve Mudanya Körfezi nde pilotaj ve römorkaj hizmeti verme imtiyaz na da sahip. Y ll k 450 bin TEU konteyner, 300 bin adet araç yükleme boflaltma kapasitesiyle Gemport, Türkiye nin ve Marmara Bölgesi nin önde gelen limanlar ndan biridir. Y lport Holding A.fi. yurtiçinde ve d fl nda liman iflletmecili i alan nda faaliyet göstermekte olup, sahip oldu u know-how ve deneyim ile Gemport u daha da ileriye tafl yaca na inan lmaktad r. Hisse devri, ilgili Kamu Otoritelerinin iznini müteakip gerçeklefltirilecek. Hisse sat fl fiyat, kapan fl tarihi itibar yla kesinleflecek net finansal borca göre uyarland ktan sonra netleflecek de Türkiye nin ilk özel sermayeli liman olarak Gemlik Körfezi nde faaliyete bafllayan Gemport, halen konteyner, araç, genel yük elleçlemesi ve antrepo iflletmecili i faaliyetinde bulunuyor,

15

16 LT ANAL Z ADEM BULUT Depo otomasyon teknolojileri LOJ STÜRK 14 Depo otomasyon çözümleri son 20 sene içersinde oldukça büyük bir yol kat ederek yaz l m çözümleri ile barkod okuyucular ve kablosuz sistemleri depolarda uygulanabilir hale getirdi. H zla geçilen 20 y ll k süreçte pazar pay 1 biliyon dolar seviyelerine yükseldi. Bunun yan nda sadece 2011 y ll nda forkliftlere entegre edilebilen veya sadece flah slar n kullanabildi i el terminallerinin pazar pay 1 milyar dolar olarak tespit edilmifltir. Önümüzdeki 5 y l için öngörülen büyüme yaklafl k olarak yüzde 7-9 olacak. Depo otomasyon çözümleri olarak adland r lan veri toplama sistemleri ile kablosuz haberleflme yapan temel depo yaz l mlar n baz lar na de inmek istiyorum: Mobil Bilgisayarlar: Günümüzde art k birçok depoda, depo çal - flanlar mobil bilgisayarlardan faydalanmaktad r. Bu mobil bilgisayarlar genellikle el terminali ve kablosuz cihazlar veya forkliftlere tak labilen çeflitli cihazlard r. Mobil bilgisayarlar tamamen kullan lacaklar deponun özelli ine göre tasarlanmal d rlar. Depolarda oluflmas muhtemel nem, kir, pas ve hatta titreflimlere karfl tamamen korunakl olarak üretilmelidirler. Hatta -30 derecelere karfl korumal olmal d rlar. Bu cihazlar veri girifli yap labilmesi için tam teflekküllü birer klavye ye de sahiptir. Ancak teknolojide yaflanan geliflmelerden ve depolar h zl hareket etme çabalar ndan dolay cihazlar art k dokunmatik olarak hayat m za girmektedirler. Bu nedenle ekranlar giderek daha da büyümekte ve ihtiyaçlara cevap vermeye çal flmaktad rlar. Mobil Yaz l m: Mobil cihazlar n kontrolünü ve yönetimi sa layan Mobil Cihaz Yönetim ( MDM) yaz l m mobil depolarda giderek daha fazla önem kazanmaktad r. Yaz l mlar Windows tabanl olarak haz rland - ndan baflka sistemlerle entregrasyonu da sorunsuz olarak gerçekleflmektedir. Yak n gelecekte bu sistemler tüm depolar n vazgeçilmez bir unsuru olaca flimdiden kesin olarak gözükmektedir. Otomatik Tan mlama ve Veri Toplama: Otomatik veri toplama sistemleri sadece veri giriflini kolaylaflt rmakla kalmay p ayn zamanda stok yönetiminde de büyük kolayl klar sa lamaktad r. Hatta barkot okuyucular ve sesli toplam sistemleri ile birlikte çal flabilme özelli i sayesinde çift veri girifl ve ç k fl n ayn anda yapabilme özelli ini de hizmete sunmaktad rlar.

17 Günümüzde depolarda en yayg n olarak kullan lan sistem Barkot okuma sistemleridir. Geleneksel olarak kullan lan tüm barkotlar 2D olarak yap lmaktad rlar ve uzun süreli kullan mlara imkan sa lamaktad rlar. RFID teknolojileri depo uygulamalar nda giderek daha fazla kullan lmaya ve önem kazanmaya bafllamaktad rlar. Yat r msal geri dönüfllerin yüksek olmas bak - m ndan RFID daha fazla de er kazanmaktad r. Sesli depo yönetim sistemlerinin haberleflmeyi kolaylaflt r c özellikleri, h zl ve kolay kullan m imkânlar nedeniyle günümüzde yüksek hacimli depolarda yayg n olarak kullan lmaktad rlar. Wireless iletiflim sa layan mikrofonlu ve kulakl kl bu sistemler al nan emirlerin yerine getirilmesini ve ifllem bittikten sonra tekrar rapor verme ifllevinde çok büyük önem arz etmektedirler. Bask ve Etiketleme Çözümleri: Barkot yaz c lar depolar içinde büyük önem arz etmektedirler. Bu yaz c lar sayesinde bas lan barkotlar paletler üzerine yap flt r l p daha sonra sevk aflamas nda eksiksiz sevkiyat yap labilmesini sa lamaktad rlar. Barkot yaz c lar n n en verimli kullan m flekli do rudan paketleme iflleminin yap ld yere kurulmas d r. Barkotlama ifllemini h zland rabilmek için kimi depolarda seyyar barkot yaz c lar kullan lmaktad r. Kablosuz Altyap Otomasyonlu depolara yönelik olarak en kritik konu kablosuz iletiflim alt yap s d r. Depo hacmine ve yerleflim plan na, kapsama alan ve ifllevine göre çok farkl kablosuz çözümler bulunmaktad r. En çok tercih edilen kablosuz çözümlerin bafl nda standart W F a lar d r. Bunun yan nda alçak tavan yükseklikleri ve çelik raflar, tasarlanm fl olan kablosuz iletiflim a lar n n en büyük engeli olarak ortaya ç kabilirler. Bu tarz bir sorun ancak yüksek çekim gücü olan antenlerin sisteme dahil edilmesi sayesinde atlat labilmektedir. Her hangi bir iletiflim s k nt s yaflanmamas için özel tasarlanm fl a lar n kullan lmas bu nedenle de er kazanmaktad r. Kablosuz a lar n güvenlik aç s ndan aksamalara neden olabilece i göz ard edilmemelidir. fiirketlere Yönelik Yaz l mlar: ERP, WMS ( Depo Yönetim Sistemi) ve TMS ( Sevkiyat Yönetim Sistemi) ERP, WMS ve TMS gibi özel yaz l mlar depo operasyonlar nda çok önemli bir yere sahiptir. Bu yaz l mlar n her biri önemli ifllevleri yerine getirmektedirler ve birbirleri ile entegre olarak çal flabilmektedirler. En basit flekliyle WMS yaz l m, üretim ve veya depodan ald bilgileri ERP sistemine aktar p daha kolay ve h zl veri toplamaya imkan sa lamaktad r. Depo yönetim sistemi günümüzde sadece ürün kontrolünü sa lamakla kalmay p ayn zamanda fiziksel aç dan depolar n ifllevlerini de kontrol etmektedirler. Stok yönetimi, malzeme tedarik, maliyet hesaplama ve iletiflim teknolojilerinin de görevini üstlenebilmektedir. Art k depo yönetim sistemleri daha fazla önem kazanmaya bafllam fllard r. Geliflen teknolojik flartlar nedeniyle daha zeki sistemler olarak karfl m za ç kmaktad rlar ve daha kompleks ifllevleri yerine getirmektedirler. Sevkiyat yönetim sistemi genellikle ERP ve harici bir stok yönetim sistemi aras nda yer al r. TMS genellikle ürün girifl ve ç k fllar n kontrol eder. Bu sayede sevkiyat planlamas na büyük katk lar sa lar. Alm fl oldu u verileri ERP sistemine aktararak ve bazen de WMS ile haberleflerek ERP ye bilgi aktar m yapabilmektedir. TMS uygulamalar na alternatif olarak, art k bu ifllevleri WMS sistemleri laboratuar ortamlar nda yani teorikte üstlenmeye bafllam flt rlar. Her ne kadar depo teknolojileri de iflse de, etkili depo yönetimleri bir o kadar rekabetçi ve opsiyonel olmaktad rlar. Geçmiflte tek sistem yeter çözümler tüm depo otomasyonlar nda yeterliydi. Ancak günümüzde art k farkl ihtiyaç ve beklentilerden dolay bu durum de iflmektedir. fl art k sadece veri toplama ve saklama boyutunun üzerine ç km flt r. Yaflanan teknolojik geliflimler gün geçtikçe depolarda da önemli hale geliyor. Çünkü günümüzde h zl ve hatas z sevk ve teslim en önemli unsur. Ancak bu sayede müflteri memnuniyeti v e müflteri devaml l sa lanabilir.

18 LT HABER DHL, da t m a n geniflletiyor Sa l k, teknoloji, perakende, tüketici ürünleri, otomotiv, kimya ve sanayi gibi sektörlerdeki uzmanl yla flirketlere rekabet avantaj sa layan DHL Supply Chain Türkiye, da t m a n geniflletiyor. DHL Supply Chain, yap lan son kapasite art r m yla birlikte Türkiye de 21 lokasyonda ve 370 bin metrekareyi aflan depolama alan yla faaliyet gösteriyor LOJ STÜRK 16 Da t m hizmetlerini yayg nlaflt rmay amaçlayan DHL Supply Chain Türkiye, da t m merkezi say s - n 8 den 13 e ç kard. fiirket, gerçeklefltirdi i yat r mlar n yan s ra gündeminde olan yat r mlarla da büyümeye devam ediyor y - l n büyüme hedeflerinin üzerinde sonuçlarla baflar l bir flekilde geride b rakan DHL Supply Chain Türkiye, son dönemde müflteri portföyüne sektörünün lider flirketleri eklerken, halihaz rdaki müflterilerinin operasyonlar nda farkl hizmetleri hayata geçirerek iliflkilerini sa lamlaflt rd. Birçok yat r m hayata geçiren flirket, faaliyet gösterdi i sektörler gelifltikçe bu sektörler için yapmakta oldu u yat r mlar n art rmaya devam ediyor. Depolama alanlar n n büyüklü ünü önümüzdeki y l 400 bin metrekareye ç karmay hedefleyen flirket, çal flan say s n da art racak ve teknik altyap çal flmalar na devam edecek. Halen 100 ün üzerinde da t m projesi yürütülmekte olan DHL Supply Chain Türkiye da t m merkezinde, tüm operasyonlar yönetildi i Kontrol Kule sinden merkezi olarak planlan yor. fiirket Da- t m Kontrol Kulesi merkezinde araç doluluk oranlar n n art r lmas, sevk yatlar n etkin bir flekilde yönetilmesi gibi konularda çal flmalar yürütüyor. Bu proje sayesinde karbon emisyonlar nda ölçülebilir iyilefltirmeler yakalayan flirket hem en etkin çözümleri sa l yor hem de (rut optimizasyonu ile) yak t tasarrufu sa layarak çevreye olan etkiyi en aza indirmeye çal fl - yor. Ayr ca DHL Supply Chain in di er ülkelerde yapmakta oldu u giriflimlerin Türkiye deki uygulanabilirlikleri üzerine çal flmalar n sürdürüyor. DHL in 60 ülkede müflteri odakl 140 binden fazla çal flan yla hizmet veren tedarik zinciri ve lojistik çözümleri flirketi DHL Supply Chain, ülkemizde 7 ana sektörde faaliyet göstermekle birlikte tüm sektörlere da t m hizmeti sunuyor. fiirket, tüm sektörlerin ihtiyaçlar na özel esnek çözümler sunabilmek için DHL in küresel bilgi ve deneyimini, yerel tecrübesiyle birlefltirerek, sektörel ve tedarik zinciri yönetimi alan ndaki uzmanl ndan yararlan yor. Zaman nda ve hasars z teslimat, k - sa sürede araç ihtiyac na cevap verebilme gibi hizmet özellikleri öne ç kan DHL Supply Chain, tüm bu hizmetleri rekabetçi fiyatlarla sunarak daha çok say da firmaya hizmeti hedefliyor. Teknolojik altyap s n da gelifltiren flirket, etkin rut planlaman n yan s ra teslimat n her aflamas nda DHL Transportation System de dahil olmak üzere farkl sistemler üzerinden araç ve siparifl takip sistemi ve benzeri uygulamalarla an nda elektronik bilgi paylafl m n mümkün k l yor.

19

20 LT haber Global tedarik zinciri yönetiminde yeni bir dönem BT, global tedarik zinciri olan firmalar için sundu u ürünlerden BT Trace i bulut tabanl hizmetlerle gelifltirdi. Siparifl, teslimat ve iade sürecindeki tüm aflamalar gösteren ve gerekli aksiyonlar n al nmas n sa layan BT Trace, tüm sistemlerin ve verilerin tek bir noktadan görüntülenebilmesi sa layarak operasyonel verimlili in artt r lmas na imkan k l yor LOJ STÜRK 18 ngiliz telekom devi BT, tedarik zinciri çözümleri portföyü ürünlerinden BT Trace i, lojistik, ilaç, perakende, bankac l k ve finans gibi sektörlere yönelik olarak bulut tabanl yeni özellikleri ile gelifltirdi. Firmalar n tedarik zincirini kontrol etmesinde, ürün maliyetlerini, lojistik maliyetlerini ve envanteri azaltmalar nda avantaj sa layacak olan BT Trace global tedarik zincirlerinde ortaya ç kan yönetim zorluklar n çözmeyi hedefliyor. BT müflterilerinin operasyonel verimlili ini artt rmak için bulut hizmetlerini sunmaya bafllayan BT Trace art k neredeyse gerçek zamanl bir flekilde karmafl k tedarik zincirlerine yönelik tek noktadan, do ru bir görünüm sa layacak bulut tabanl bir çözüm sunuyor. Global tedarik zincirine sahip flirketlerin s kl kla yaflad doland r c l k ve ürün geri toplama sorunlar n ortadan kald rmay hedefleyerek tüm stok ve raf mevcudiyeti konusunda do ru çözüm sunan BT Trace, yeni özelli i sayesinde web portal arac l yla tüm tedarik zincirinin tek bir yerden görülebilmesini sa layarak global flirketler ve tedarikçileri taraf ndan kullan lan çeflitli kaynak planlama ve IT sistemlerinden karmafl k verileri bir araya toplayarak süreçleri kolaylaflt r yor. BT taraf ndan sunulan bu yeni hizmet dünyan n en büyük ekspres gönderi flirketlerinden birisi olan TNT Express taraf ndan kullan ld. BT Trace, TNT Express için operasyonel verimlili- in artt r lmas na, müflteri hizmetini iyilefltirmeye ve tersine lojisti in optimize edilmesine yard mc olmak üzere uygulamaya sokuldu. Siparifl, teslimat ve iade sürecinde herhangi bir noktadaki ilerlemenin aflamas n görebildiklerini ve gerekti i flekilde aksiyon alabildiklerini belirten Brown, BT Trace in proaktif uyar lar ile servis aflamalar nda iyilefltirme imkan sundu unu da söyledi. Steve Brown ayr ca otomatik uyar lar ve gelifltirilmifl tepkiler ile TNT Express in ulafl m sürelerinde yüzde 16 l k bir iyilefltirme sa lad n ve servis partnerlerinden gelen datalar n entegrasyonu ile tedarik zincirinde istedi i görünürlülü ü sa lad n belirtti. Manuel data girifli ve ifllemleri de elimine eden BT Trace, otomatik siparifl ifllemi ile haftal k 36 saatlik ifl kazanc sa lamas n n yan s ra çal flanlar n da uyar lar daha yak ndan takip edebilmeleri ile katma de erli servis sunma imkan da yarat yor.

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ Türkiye lojistik sektörü, sektörün dinamiklerini değiştiren çok önemli bir satın almaya sahne oldu. Borusan Lojistik, Türkiye nin önde gelen lojistik şirketlerinden Balnak ın hisselerinin tamamını satın

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir.

Hakkımızda. www.kita.com.tr. KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. İstanbul, 2013 Hakkımızda KITA, 1995 te kurulmuş entegre bir lojistik hizmet üreticisidir. KITA, taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef alarak ve kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro!

Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Lojistikte yeni bir düşünce biçimi. Quattro! Quattro Hakkında Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlayarak, onlara beklentilerinin ötesinde bir hizmet sunmaktayız. Quattro Lojistik; 2012 yılında %100 Türk

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA

Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA SABANCI HOLD NG FAAL YET RAPORU 2004 Di er Faaliyetler ENERJ ENERJ SA Enerjisa Enerji Üretim A.fi., Nisan 1996 da müflterilerinin elektrik enerjisi gereksinimlerini sürekli, güvenilir ve kaliteli olarak

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği

6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği GİRİŞ 6 Haziran 2009 tarihinde kurulan Contrans Lojistik, Mayıs 2013 tarihinde Doğa Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti. bünyesine katılmış ve Contrans DGL Lojistik ve Dış. Tic. Ltd. Şti. ismini alarak Doğa Global

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır.

Kara Yolu. KITA, başta Avrupa olmak üzere Ortadoğu ve BDT ülkeleriyle karşılık olarak çalışmaktadır. TANITIM Kıta Ulaştırma Hizmetleri A.Ş. 1995 te kurulmuş bir lojistik hizmet firmasıdır. Kıta, verdiği taşıma ve lojistik hizmetlerinde mükemmelliği hedef almış, kalifiye insan kaynağını en etkin şekilde

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

135 Yılı Aflk n Tecrübe

135 Yılı Aflk n Tecrübe ÜRÜN HATTI Ammann Distribütör 135 Yılı Aflk n Tecrübe Jakob Ammann taraf ndan kurulan Ammann, 135 y l aflk n tecrübesi ile dünya silindir pazar nda önemli bir yere sahiptir. O günden beri müflterilerinin

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Birlikten kuvvet doğar

Birlikten kuvvet doğar Birlikten kuvvet doğar Geniş tedarikçi ağının gücü ile kurumsal firmaların toplu satınalma ve tedarik ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamasını sağlayan Multiavantaj Business, firmanıza satın alırken

Detaylı

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri.

Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Perakende lojistiğinde kullanılan depo yönetim sistemlerinin, hizmet alanlar ve WMS yazılımcıları açısından değerlendirilmesi; sorunlar ve çözümleri. Büyüme sürecindeki firmalar, gelişmede önceliği üretim

Detaylı

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ

, HAS-ER MONOPUMP. 2 www.has-ermakina.com.tr HAKKIMIZDA V ZYONUMUZ M SYONUMUZ HAKKIMIZDA HAS-ER MAK NA geçmiflten günümüze gelen tecrübesi ve birikimleri ile 1991 y l nda, meyve sular meflrubat ve g da sanayi sektörlerinde faaliyet göstermek üzere makine ve yedek parça imalat na

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Grubumuza Ait Bazı Rakamlar

Grubumuza Ait Bazı Rakamlar Grup Şirketleri NET Lojistik hizmetler A.Ş ( NETLOG, FMCG ve Zincir Market Dağıtım Kanalında Türkiye nin en büyük Lojistik firmasıdır. Bunun yanında Plasiyer Kamyon yönetimi, katma değerli depolama hizmetleri,

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı